Sony | GTK-XB5 | Sony GTK-XB5 Kućni audiosustav velike snage s tehnologijom BLUETOOTH® Upute za upotrebu

Kućni audio sustav
Upute za upotrebu
Početak rada
BLUETOOTH
Prilagođavanje zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
GTK-XB5
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Jedinica nije isključena iz struje ako je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
2HR
Odlaganje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno
osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije
zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7‑1 Konan Minato‑ku Tokio,
108‑0075 Japan. Upiti koji se odnose
na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite
se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Valjanost CE oznake ograničena je samo
na države gdje se zakonski primjenjuje,
prvenstveno države članice EGP-a
(Europskog gospodarskog prostora).
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenim u direktivi
o EMC-u.
3HR
O ovom priručniku
Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
4HR
Sadržaj
O ovom priručniku......................4
Vodič kroz dijelove i kontrole..... 6
Početak rada
Uključivanje sustava................... 8
Prijenos sustava.......................... 8
Vodoravno postavljanje
sustava........................................ 8
O upravljanju napajanjem.......... 9
BLUETOOTH
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem........... 10
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju.................. 11
Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC..........12
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji................................. 14
Reprodukcija kodekom
za visoku kvalitetu zvuka
(AAC/LDAC™)........................... 14
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti.....................15
Uključivanje i isključivanje
BLUETOOTH signala.................. 16
Upotreba aplikacije „SongPal”
putem BLUETOOTH veze.......... 16
Prilagođavanje zvuka
Prilagodba zvuka.......................17
Ostali postupci
Upotreba funkcije lančane
zabave...................................... 18
Slušanje glazbe pomoću
bežične tehnologije
s dva sustava (funkcija
dodavanja zvučnika)..................21
Uživanje u glazbi uz
uključenu rasvjetu zvučnika..... 23
Upotreba dodatne opreme...... 23
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti............................... 23
Dodatne informacije
Informacije o kompatibilnim
uređajima.................................. 24
Rješavanje problema................ 24
Mjere opreza............................. 26
Specifikacije.............................. 28
Obavijest o licencijama
i zaštitnim znakovima.............. 29
5HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Gornja strana
Svjetla
zvučnika*
(str. 23)
Stražnja strana
* Ne gledajte izravno u dijelove koji emitiraju svjetlost dok je uključena rasvjeta zvučnika.
6HR
Gumb  (napajanje)
Pritisnite da biste uključili ili
isključili sustav.
Indikator  (napajanje)
——Svijetli zeleno dok je sustav
uključen.
——Svijetli žuto dok je sustav
isključen i kada je uključeno
BLUETOOTH stanje pripravnosti.
 Gumb LIGHT (str. 23)
 Gumb FUNCTION (Funkcija)
PAIRING (Uparivanje)
——Uzastopno pritišćite dok ne
odaberete funkciju BLUETOOTH
ili Audio In.
——Kada je odabrana funkcija
BLUETOOTH, pritisnite i držite
da biste aktivirali BLUETOOTH
uparivanje.
Indikator
(str. 14)
/BLUETOOTH)
Indikator AUDIO IN(str. 23)

(N-oznaka) (str. 13)
Gumb ADD (Dodaj) (str. 21)
 Priključci audio izlaza i ulaza
Upotrijebite audio kabel
(nije priloženo) za uspostavljanje
sljedećih veza:
•• Priključci AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
——Spojite priključke audio ulaza
dodatne opreme.
——Priključite na drugi audio
sustav za upotrebu funkcije
lančane zabave (str. 18).
•• Priključci AUDIO/PARTY CHAIN
IN L/R
——Priključite na priključke audio
izlaza na TV-u ili audio/video
opremi. Zvuk se emitira putem
ovog sustava.
——Priključite na drugi audio
sustav za upotrebu funkcije
lančane zabave (str. 18).
* Gumb jačina zvuka + ima ispupčenu
točku. Upotrijebite ispupčenu točku kao
orijentir prilikom rukovanja sustavom.
Stanja indikatora
Stanja indikatora na jedinici prikazana
su na slikama na sljedeći način.
Stanje indikatora
Indikatori ADD (Dodaj) L/R
(str. 21)
 Gumb PARTY CHAIN
(Lančana zabava) (str. 20)
Slika
Treperi
Uključeno
Isključeno
Indikator PARTY CHAIN
(Lančana zabava) (str. 20)
Gumb EXTRA BASS
Pritisnite da biste generirali
dinamičniji zvuk (str. 17).
Indikator EXTRA BASS (str. 17)
 Gumbi jačina zvuka+*/–
Pritisnite da biste prilagodili
jačinu zvuka.
 Priključak AC IN (str. 8)
7HR
Prijenos sustava
Početak rada
Uključivanje sustava
1 Priključite kabel za napajanje
Prije prenošenja sustava odspojite
sve kabele.
(priložen) u priključak AC IN
na stražnjem dijelu jedinice,
a zatim u zidnu utičnicu.
Napomena
Tijekom prijenosa sustava vrlo je važno
pravilno postaviti ruku kako bi se izbjegle
tjelesne ozljede i/ili materijalna šteta.
Vodoravno postavljanje
sustava
Strujni kabel
za napajanje
(isporučeno)
U zidnu utičnicu
Sustav je uključen u načinu
demonstracije i demonstracija se
automatski pokreće.
2 Pritisnite  za uključivanje
sustava.
Indikator  se uključuje i svijetli
zeleno.
Deaktiviranje demonstracije
Pritisnite LIGHT tijekom
odvijanja demonstracije.
Demonstracija će se završiti, a sustav
će prijeći u stanje pripravnosti.
Ako u stanju pripravnosti pritisnete
gumb LIGHT ili ako isključite pa
ponovno priključite strujni kabel za
napajanje, sustav će prijeći u način
demonstracije.
8HR
Sustav možete postaviti i vodoravno
kao što je prikazano na sljedećoj slici.
(Gumene nožice okrenite prema dolje.)
O upravljanju
napajanjem
Prema zadanim postavkama sustav se
automatski isključuje nakon 15 minuta
neaktivnosti ili ako nije otkriven audio
signal. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Postavljanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti” (str. 23).
Početak rada
9HR
BLUETOOTH
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Kada se
postupak uparivanja jednom obavi, ne
mora se ponovo obavljati.
Ako je vaš uređaj pametni telefon
koji je kompatibilan s tehnologijom
NFC, ručni postupak uparivanja nije
nužan. (Pogledajte „Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim dodirom
pomoću tehnologije NFC” (str. 12).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 metar od
sustava.
3 Držite pritisnuto FUNCTION
PAIRING dulje od 3 sekunde.
Indikator
treperi.
(BLUETOOTH) brzo
4 Provedite postupak
uparivanja na BLUETOOTH
uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
2 Odaberite funkciju
BLUETOOTH.
Pritisnite  za uključivanje
sustava.
Uzastopce pritišćite FUNCTION
PAIRING dok indikator
(BLUETOOTH) na jedinici ne
započne sporo treperiti.
5 Odaberite „GTK-XB5” na
zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Napomena
Savjeti
•• Ako nema informacija o uparivanju
sustava (primjerice ako upotrebljavate
funkciju BLUETOOTH prvi put od
kupnje), indikator (BLUETOOTH)
brzo treperi i sustav automatski ulazi u
način rada za uparivanje. U tom slučaju
prijeđite na 4. korak.
•• Ako je BLUETOOTH veza uspostavljena,
prekinite BLUETOOTH vezu (str. 12).
10HR
Ako je za BLUETOOTH uređaj potrebna
lozinka, unesite „0000”. „Lozinka” se
može nazivati „pristupni kod”, „PIN kod”,
„PIN broj” ili „zaporka”
6 Uspostavite BLUETOOTH vezu
na BLUETOOTH uređaju.
Kada uparivanje završi i uspostavi
se BLUETOOTH veza, indikator
(BLUETOOTH) na jedinici prestaje
treperiti i ostaje trajno uključen.
Napomene
•• Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
Možete rukovati BLUETOOTH uređajem
povezivanjem sustava i BLUETOOTH
uređaja pomoću funkcije AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće.
—Je
— li BLUETOOTH funkcija na
BLUETOOTH uređaju uključena.
—Je
— li uparivanje dovršeno (str. 10).
Nakon povezivanja sustava i
BLUETOOTH uređaja, reprodukcijom
možete upravljati putem BLUETOOTH
uređaja.
1 Uzastopce pritišćite
FUNCTION PAIRING sve
dok se ne uključi indikator
(BLUETOOTH) na jedinici.
BLUETOOTH
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
povezivanje se može automatski
pokrenuti nakon dovršetka
uparivanja.
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Poništavanje postupka uparivanja
Pritisnite FUNCTION
PAIRING.
Brisanje svih informacija o
registraciji uparivanja
Za brisanje svih informacija o
registraciji uparivanja sustav morate
vratiti na zadane tvorničke postavke.
pogledajte „Ponovno postavljanje
sustava” (str. 26).
2 Uspostavite vezu s
BLUETOOTH uređajem.
Zadnji povezani BLUETOOTH uređaj
automatski će se povezati.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređaja ako uređaj nije
povezan.
11HR
3 Pokrenite reprodukciju na
izvoru zvuka na BLUETOOTH
uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
4 Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu pomoću
gumba jačine zvuka +/–.
Uspostavljanje
BLUETOOTH veze jednim
dodirom pomoću
tehnologije NFC
Tehnologija NFC (Near Field
Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih
uređaja, kao što su mobilni telefoni
i IC oznake.
Kada dodirnete sustav pametnim
telefonom koji je kompatibilan
s tehnologijom NFC, automatski
će se dogoditi sljedeće:
se uključuje uz funkciju
—sustav
—
BLUETOOTH.
—sustav
—
dovršava uparivanje
i uspostavljanje BLUETOOTH veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™
2.3.3 ili noviji, ne uključujući
sustav Android 3.x)
BLUETOOTH
uređaj
Napomene
Napomena
Ako pokušate povezati drugi BLUETOOTH
uređaj sa sustavom, prekinut će se veza
s trenutačno povezanim BLUETOOTH
uređajem.
Prekid BLUETOOTH veze
Držite pritisnuto FUNCTION
dulje od 3 sekunde.
PAIRING
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
BLUETOOTH veza može se prekinuti
automatski ako se zaustavi
reprodukcija.
12HR
•• Sustav istodobno prepoznaje samo
jedan pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC i povezuje se s njim.
Ako sa sustavom pokušate povezati
drugi pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC, raskinut će
se veza s trenutačno povezanim
pametnim telefonom kompatibilnim
s tehnologijom NFC.
•• Ovisno o vašem pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC,
možda ćete prethodno morati provesti
sljedeće korake na pametnom telefonu
kompatibilnom s tehnologijom NFC.
—— Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona kompatibilnog
s tehnologijom NFC.
—— Ako vaš pametni telefon kompatibilan
s tehnologijom NFC radi na starijoj
verziji OS-a od Android 4.1.x,
preuzmite i pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”. „NFC Easy Connect”
besplatna je aplikacija za pametne
telefone sa sustavom Android, a može
se preuzeti na web-mjestu Google
Play™. (Aplikacija nije dostupna u svim
državama/regijama.)
1 Uključite funkciju NFC na
BLUETOOTH uređaju.
3 Pokrenite reprodukciju na
izvoru zvuka na BLUETOOTH
uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
2 Dodirnite BLUETOOTH
4 Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu pomoću
gumba jačine zvuka +/–.
BLUETOOTH
uređajem kao što je pametni
telefon ili tablet, oznaku
N-Mark na jedinici sve dok
BLUETOOTH uređaj ne počne
vibrirati.
BLUETOOTH
uređaj
Povezivanje dovršite slijedeći upute
prikazane na BLUETOOTH uređaju.
Kada se BLUETOOTH veza
uspostavi, (BLUETOOTH) indikator
na jedinici prestaje treperiti i ostaje
uključen.
Savjet
U slučaju da uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, učinite sljedeće.
—— Izvadite pametni telefon iz torbice ako
upotrebljavate torbicu za pametni telefon
dostupnu na tržištu.
—— Ponovno dodirnite pametnim telefonom
oznaku N-Mark na jedinici.
—— Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
Prekid BLUETOOTH veze
Ponovno dodirnite BLUETOOTH
uređajem oznaku N-Mark na jedinici.
13HR
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji
BLUETOOTH tehnologija bežična je
tehnologija kratkog dometa koja
omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih
uređaja. BLUETOOTH bežična
tehnologija radi u dometu od oko
10 metara.
Podržane BLUETOOTH verzije, profili
i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Odjeljak za BLUETOOTH” (str. 28).
Indikator (BLUETOOTH)
Indikator (BLUETOOTH) na jedinci
svijetli ili treperi u plavoj boji kako bi
prikazao BLUETOOTH stanje.
14HR
Stanje sustava
Stanje indikatora
BLUETOOTH
u stanju
pripravnosti
Sporo treperi
BLUETOOTH
uparivanje
Brzo treperi
BLUETOOTH
veza je
uspostavljena
Uključeno
Reprodukcija kodekom
za visoku kvalitetu zvuka
(AAC/LDAC™)
Ovaj sustav može primati podatke
u formatu kodeka AAC ili LDAC
s BLUETOOTH uređaja. On omogućuje
reprodukciju uz veću kvalitetu zvuka.
Možete odabrati mogućnost
audiokodeka neke od sljedećih
dviju postavki pomoću aplikacije
„SongPal” (str. 16). Zadana postavka
ovog sustava jest „AUTO”.
Za primjenu promjena postavki morate
prekinuti BLUETOOTH vezu (str. 12),
a zatim ponovno provesti BLUETOOTH
povezivanje.
•• AUTO: Sustav otkriva koji se kodek
upotrebljava na izvornom uređaju pa
automatski odabire optimalni kodek:
„SBC”, „AAC” ili „LDAC*”.
•• SBC: Uvijek se primjenjuje „SBC” bez
obzira na kodek koji se upotrebljava
na izvornom uređaju.
* Dostupno je samo kada BLUETOOTH
uređaj podržava kodek.
Napomena
Možete uživati u višoj kvaliteti zvuka kada
je izvorni uređaj kompatibilan s kodecima
AAC ili LDAC, a ova je funkcija postavljena
na vrijednost „AUTO”. No zvuk se može
prekinuti ovisno o uvjetima BLUETOOTH
komunikacije. Ako se to dogodi, postavite
funkciju na vrijednost „SBC”.
Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa u bitovima
od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
1)
2)
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
sustavu omogućuje da se automatski
uključi kada uspostavite BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređaje. Ta je
postavka isključena prema zadanim
postavkama.
Tu je postavku moguće konfigurirati
samo pomoću aplikacije „SongPal”.
Pojedinosti o aplikaciji „SongPal”,
potražite u odjeljku ”Upotreba
aplikacije „SongPal” putem
BLUETOOTH veze” (str. 16).
Savjet
Onemogućite BLUETOOTH stanje
pripravnosti da biste smanjili potrošnju
energije u stanju pripravnosti (ekološki
način rada).
BLUETOOTH
LDAC je tehnologija audio kodiranja
koju je razvila tvrtka Sony, a koja
omogućuje prijenos audio
sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res)
čak i preko BLUETOOTH veze.
Za razliku od ostalih tehnologija
kodiranja koje su kompatibilne
s tehnologijom BLUETOOTH,
kao što je SBC, ona radi bez
snižavanja frekvencija signala
audio sadržaja visoke rezolucije1).
Omogućuje i prijenos približno
triput više podataka2) od ostalih
tehnologija za prijenos putem
BLUETOOTH bežične mreže,
uz neusporedivu kvalitetu zvuka
i zahvaljujući učinkovitom kodiranju
i poboljšanom pakiranju podataka.
15HR
Uključivanje
i isključivanje
BLUETOOTH signala
Upotreba aplikacije
„SongPal” putem
BLUETOOTH veze
Na sustav se s uparenog BLUETOOTH
uređaja možete povezati u svim
funkcijama ako je BLUETOOTH
signal sustava uključen. Ta je
postavka uključena prema zadanim
postavkama.
O aplikaciji
Pritisnite i držite pritisnutim
FUNCTION PAIRING i gumb
jačina zvuka + dulje od
5 sekundi.
Napomena
Sljedeće radnje ne možete obaviti kada je
signal BLUETOOTH isključen:
—— Uparivanje i/ili povezivanje s BLUETOOTH
uređajem
—— Upotreba aplikacije „SongPal” putem
BLUETOOTH veze
Za uključivanje BLUETOOTH signala
ponovite gore opisani postupak.
Sustavom možete upravljati putem
besplatne aplikacije „SongPal”,
dostupne na web-mjestima
Google Play i App Store.
Potražite „SongPal” ili skenirajte
dvodimenzionalni kod u nastavku,
a zatim preuzmite besplatnu
aplikaciju kako biste saznali više
o praktičnim značajkama.
Preuzimanje aplikacije „SongPal”
na pametni telefon ili iPhone
omogućuje vam sljedeće.
Prilagođavanje zvuka (EQ)
Zvuk možete prilagoditi odabirom raznih
memoriranih postavki ekvilizatora.
Stvaranje ugođaja zabave
(DJ EFFECT)
Zvukom možete upravljati dinamički
odabirom nekog od 3 efekta
(FLANGER/ISOLATOR/WAH).
Konfiguriranje postavki sustava
Možete konfigurirati razne postavke
sustava, kao što je automatsko stanje
pripravnosti itd.
Konfiguriranje postavki BLUETOOTH
funkcije
Možete konfigurirati razne postavke
BLUETOOTH funkcije kao što su
BLUETOOTH audio kodeci, BLUETOOTH
stanje pripravnosti itd.
16HR
 Pojedinosti potražite u pomoći
za aplikaciju SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
Prilagođavanje zvuka
Prilagodba zvuka
Radnja
Napomene
Generiranje
dinamičnijeg
zvuka
Pritisnite EXTRA BASS.
Svjetlo indikatora
EXTRA BASS svijetli
u crvenoj boji dok je
EXTRA BASS funkcija
uključena.
Prilagođavanje zvuka
•• Ako aplikacija „SongPal” ne radi ispravno,
prekinite BLUETOOTH vezu (str. 12),
a zatim ponovno uspostavite BLUETOOTH
vezu kako bi BLUETOOTH veza ispravno
radila.
•• Mogućnosti upravljanja putem aplikacije
„SongPal” ovise o povezanom uređaju.
•• Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se
promijeniti bez prethodne obavijesti.
Učinite ovo
Prilagođavanje Pritisnite gumbe
jačine zvuka
jačine zvuka +/–.
17HR
Ostali postupci
Upotreba funkcije lančane zabave
Možete povezati više audio sustava u lanac kako biste stvorili zanimljivije
okruženje zabave i bogatiji zvuk.
Aktivirani sustav u lancu postat će „Party Host” i dijeliti glazbu. Ostali sustavi
postat će „Party Guests” i reproducirati istu glazbu kao „Party Host”.
Postavljanje lančane zabave
Možete postaviti lančanu zabavu povezujući sve sustave audio kabelima
(nije priloženo).
Prije spajanja kabela isključite kabel za napajanje.
 Ako su svi sustavi opremljeni funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Posljednji
sustav
Nastavite
s povezivanjem
do posljednjeg
sustava.
Drugi sustav
Prvi sustav
•• Posljednji sustav mora biti povezan na prvi sustav.
•• Svaki sustav može biti domaćin zabave.
•• Domaćina zabave možete promijeniti tako da to bude neki drugi sustav u lancu.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Odabir novog domaćina zabave” (str. 20).
•• Provjerite je li odabrana (BLUETOOTH) funkcija. Kada je odabrana funkcija
Audio In, funkcija lančane zabave ne može se aktivirati.
18HR
 Ako neki sustav nije opremljen funkcijom lančane zabave
Primjer: pri priključivanju pomoću ovog sustava kao prvog sustava
Nastavite
s povezivanjem
do posljednjeg
sustava.
Posljednji
sustav*
Prvi sustav
* Priključite sustav koji nije opremljen funkcijom lančane zabave na zadnji sustav.
Obavezno odaberite funkciju audio ulaza na tom posljednjem sustavu.
•• Posljednji sustav nije povezan s prvim.
•• Morate odabrati prvi sustav kao domaćina zabave, tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se aktivira funkcija lančane zabave.
•• Izlaz zvuka iz sustava koji nije opremljen funkcijom lančane zabave može
malo kasniti.
Ostali postupci
Drugi sustav
19HR
Uživanje u lančanoj zabavi
1 Uključite kabel za napajanje
u utičnicu, a zatim uključite
sve sustave.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sustavu.
3 Aktivirajte funkciju lančane
zabave na sustavu koji će se
upotrebljavati kao domaćin
zabave.
Primjer: Upotreba ovog sustava
kao domaćina zabave
Uzastopce pritišćite FUNCTION
PAIRING kako biste odabrali
funkciju koju želite.
Kada se povezujete pomoću
mogućnosti  (str. 18),
nemojte odabrati funkciju
Audio In. Ako odaberete tu
funkciju zvuk neće moći izlaziti.
Pokrenite reprodukciju pa zatim
pritisnite PARTY CHAIN.
Indikator PARTY CHAIN svijetli.
Domaćin zabave pokreće
lančanu zabavu, a drugi sustavi
automatski postaju gosti
zabave. Svi sustavi reproduciraju
istu glazbu kao domaćin zabave.
Napomene
•• Ovisno o ukupnom broju sustava koje ste
povezali, može potrajati neko vrijeme dok
gosti zabave počnu reproducirati glazbu.
•• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog
efekta na domaćinu zabave neće utjecati
na izlazni zvuk na gostima zabave.
•• Pojedinosti o radu ostalih sustava
potražite u uputama za rad tih sustava.
20HR
Odabir novog domaćina zabave
Samo kada se povezujete pomoću 
(str. 18), možete odabrati novog
domaćina zabave. Ponovite 3. korak
odjeljka „Uživanje u lančanoj zabavi”
na sustavu koji želite postaviti kao
novog domaćina zabave. Trenutačni
domaćin zabave automatski će postati
gost zabave. Svi sustavi reproduciraju
istu glazbu kao novi domaćin zabave.
Napomene
•• Možete odabrati drugi sustav za novog
domaćina zabave tek nakon što se
funkcija lančane zabave uključi za sve
sustavi u lancu.
•• Ako odabrani sustav ne postane novi
domaćin zabave nakon nekoliko sekundi,
ponovite 3. korak odjeljka „Uživanje
u lančanoj zabavi”.
Za deaktiviranje lančane zabave
Pritisnite PARTY CHAIN na domaćinu
zabave.
Napomena
Ako se funkcija lančane zabave ne isključi
nakon nekoliko sekundi, ponovno pritisnite
PARTY CHAIN na domaćinu zabave.
Indikator lančane zabave
Indikator lančane zabave na jedinici
svijetli ili treperi kako bi prikazao
stanje sustava.
Stanje sustava
Stanje indikatora
Domaćin zabave Uključeno
Gost zabave
Treperi
Slušanje glazbe pomoću
bežične tehnologije
s dva sustava (funkcija
dodavanja zvučnika)
Za upotrebu ove funkcije potrebna su
dva GTK-XB5 sustava. Povezivanjem
dva GTK-XB5 sustava putem
BLUETOOTH veze možete još više
uživati u glazbi. Možete odabrati
i audio izlaz između dvostrukog načina
(u kojem dva sustava reproduciraju isti
zvuk) i stereo načina (stereo zvuk).
U sljedećim koracima ta su dva
sustava navedena kao „sustav ”
(ili glavni sustav) i „sustav ”.
4 Uzastopce pritišćite
FUNCTION PAIRING
na sustavu  dok se
(BLUETOOTH) indikator
na jedinici ne uključi.
5 Držite pritisnuto ADD (Dodaj)
na sustavu  dok
ADD (Dodaj) L/R indikatori
na jedinici trepere.
Zatim L/R indikatori na oba sustava
mijenjaju svoje stanje iz treperećeg
u uključeno dok je (BLUETOOTH)
indikator na sustavu  isključen.
Ostali postupci
Aktiviranje funkcije dodavanja
zvučnika
1 Dovodi dva sustava GTK-XB5
na međusobnu udaljenost
od 1 metra.
2 Uzastopce pritišćite
FUNCTION PAIRING
na sustavu  dok se
(BLUETOOTH) indikator
na jedinici ne uključi.
3 Držite pritisnuto ADD (Dodaj)
na sustavu  dok
ADD (Dodaj) L/R indikatori
na jedinici trepere.
Sustav ulazi u način rada dodavanja
zvučnika.
Savjet
Kada se funkcija dodavanja zvučnika
vrlo brzo uspostavi, indikatori L/R na
sustavu  mogu se odmah uključiti
bez treperenja.
21HR
6 Uzastopno pritišćite
ADD (Dodaj) na sustavu 
kako biste odabrali način
izlaza.
Indikatori ADD (Dodaj) L/R na oba
sustava prikazuju trenutačni način
izlaza.
Svaki put kada pritisnete
ADD (Dodaj), način izlaza mijenja
se na sljedeći način.
Reprodukcija glazbe s dva
sustava
1 Aktivirajte način uparivanja
na sustavu , a zatim
uspostavite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređajem.
Pojedinosti o uparivanju potražite
u odjeljku „Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem” (str. 10)
ili „Uspostavljanje BLUETOOTH
veze jednim dodirom pomoću
tehnologije NFC” (str. 12).
Obavezno uparite BLUETOOTH
uređaj sa sustavom  (glavni
sustav).
2 Pokrenite reprodukciju
 : Dvostruki način
(stereo/stereo)
na BLUETOOTH uređaju
i prilagodite jačinu zvuka.
 : Stereo način
(L kanal/D kanal)
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Slušanje glazbe na BLUETOOTH
uređaju” (str. 11).
Jačina zvuka koju ste prethodno
prilagodili na sustavima primjenjuje
se i na drugom sustavu.
Napomene
 : Stereo način
(D kanal/L kanal)
Savjet
Da biste promijenili način izlaza,
upravljajte sustavom  (glavnim
sustavom), na kojem ste aktivirali
način dodavanja zvučnika.
•• Ako su bilo koji drugi BLUETOOTH uređaji,
kao što je BLUETOOTH miš ili BLUETOOTH
tipkovnica, spojeni na BLUETOOTH uređaj
koji se povezuje sa sustavom, zvuk izlaza
sustava može biti izobličen ili sadržavati
šum. U tom slučaju prekinite BLUETOOTH
vezu između BLUETOOTH uređaja i ostalih
BLUETOOTH uređaja.
•• Ako na izvorne postavke vratite jedan od
dva sustava dok upotrebljavate funkciju
dodavanja zvučnika, obavezno isključite
drugi sustav. Ako ne isključite drugi sustav
prije nego ponovno pokrenete funkciju
dodavanja sustava, to može uzrokovati
probleme u uspostavljanju BLUETOOTH
veze i u izlaznom zvuku.
Postupak deaktivacije funkcije
dodavanja zvučnika
Pritisnite i držite pritisnuto
ADD (Dodaj) sve dok su ADD (Dodaj)
L/R indikatori isključeni
Savjet
Ako ne deaktivirate funkciju, kada sljedeći
put uključite sustav, on će pokušati
uspostaviti zadnju uspostavljenu vezu.
22HR
Uživanje u glazbi uz
uključenu rasvjetu
zvučnika
1 Pritisnite LIGHT.
Isključivanje rasvjete zvučnika
Ponovno pritisnite LIGHT.
Napomena
Ako je osvjetljenje blještavo, možete
uključiti sobnu rasvjetu ili isključiti
osvjetljenje.
Upotreba dodatne
opreme
1 Povežite dodatnu opremu
(tj WALKMAN®, pametni
telefon, TV-a, DVD uređaj
za reprodukciju, IC snimač,
itd) na AUDIO/PARTY CHAIN
IN L/R priključke jedinice
pomoću audiokabela
(ne isporučuje se).
FUNCTION PAIRING sve
dok se AUDIO IN indikator na
jedinici ne uključi.
3 Započnite reprodukciju na
priključenoj opremi.
4 Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
priključene opreme. Ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu pomoću
gumba jačine zvuka +/–.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako je jačina zvuka priključene
opreme pretiha. U tom slučaju povisite
jačinu zvuka opreme. Upute za isključivanje
funkcije automatskog načina pripravnosti
potražite u odjeljku „Postavljanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti”
(str. 23).
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Ostali postupci
Rasvjeta zvučnika je uključena.
Možete odabrati i razne načine
osvjetljenja, kao što su sljedeći,
pomoću funkcije „SongPal”
(str. 16).
•• RAVE: način osvjetljenja
prikladan za plesnu glazbu
s mnogo bljeskova
•• CHILL: način osvjetljenja
prikladan za opuštajuću glazbu
•• RANDOM FLASH OFF: način
osvjetljenja bez bljeskova
prikladan za svu glazbu,
uključujući plesnu glazbu
•• HOT: način osvjetljenja toplih
boja
•• COOL: način osvjetljenja
hladnih boja
•• STROBE: način osvjetljenja
s elektroničkim bljeskovima
ili bijelom bojom
2 Uzastopce pritišćite
Prema zadanim je postavkama
ovaj sustav postavljen tako da se
automatski isključuje nakon približno
15 minuta ako uređajem ne rukujete ili
ako nema izlaza audio signala.
Da biste isključili tu funkciju,
držite pritisnutim gumb  dulje
od tri sekunde dok je sustav
uključen.
Da biste uključili funkciju, ponovite
postupak.
Možete i konfigurirati tu postavku te
provjeriti je li ta funkcija uključena
ili isključena pomoću aplikacije
„SongPal”. Pojedinosti o aplikaciji
„SongPal”, potražite u odjeljku
”Upotreba aplikacije „SongPal” putem
BLUETOOTH veze” (str. 16).
23HR
Dodatne informacije
Informacije
o kompatibilnim
uređajima
O BLUETOOTH komunikaciji
za iPhone i iPod touch
Podržani uređaji
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
Web-mjesta za kompatibilne
uređaje
Na web-mjestima u nastavku
pogledajte najnovije informacije
o kompatibilnim BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u SAD-u:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Rješavanje problema
Ako se za vrijeme upotrebe sustava
pojavi problem, slijedite korake
opisane u nastavku prije obraćanja
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony. Ako se prikaže poruka pogreške,
zapišite informacije radi lakšeg
dijagnosticiranja.
1 Provjerite je li problem
naveden u ovom odjeljku
„Rješavanje problema”.
2 Provjerite sljedeća web-
mjesta korisničke podrške.
Za korisnike u SAD-u:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/
support
Na ovim web-mjestima pronaći
ćete najnovije informacije za
podršku i odgovore na najčešća
pitanja (FAQ).
Imajte na umu da bi se, ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke
dijelove, ti dijelovi mogli zadržati.
Općenito
Sustav se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Sustav je neočekivano prešao
u stanje pripravnosti.
•• Ne radi se o kvaru. Sustav
automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon otprilike
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaza audio signala (str. 23).
24HR
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Provjerite povezanost s dodatnom
opremom ako ona postoji.
•• Uključite priključenu opremu.
•• Isključite kabel za napajanje iz
utičnice, ponovno ga priključite,
a zatim uključite sustav.
Čuje se jako zujanje ili šum.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
•• Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma
(dostupno u trgovinama) na kabel
za napajanje.
•• Isključite obližnje električne uređaje.
Čuje se jeka.
•• Smanjite jačinu zvuka.
BLUETOOTH uređaj
BLUETOOTH uređaj ne prepoznaje
sustav.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
(str. 16).
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste pokušali
povezati ne podržava profil A2DP
i ne može se povezati sa sustavom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisane su informacije o registraciji
uparivanja. Ponovite postupak
uparivanja.
Zvuk preskače ili oscilira ili se
prekinula veza.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ih ili izbjegnite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežična LAN mreža, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne čuje se
na sustavu.
•• Najprije povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka pomoću
gumba jačine zvuka +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili je zvuk
izobličen.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ih ili izbjegnite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežična LAN mreža, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka povezanog
BLUETOOTH uređaja.
Dodatne informacije
Nije moguće provesti uparivanje.
•• Približite BLUETOOTH uređaj sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
•• Pripazite jeste li unijeli ispravnu
lozinku prilikom odabira naziva
sustava (ovog sustava) na
BLUETOOTH uređaju.
•• Ako se ne možete povezati na
sustav s već uparenog BLUETOOTH
uređaja, izbrišite podatke
o uparivanju BLUETOOTH uređaja
pa zatim ponovno provedite
postupak uparivanja (str. 10).
Funkcije lančane zabave i funkcija
dodavanja zvučnika
Funkcija lančane zabave ne može se
uključiti.
•• Provjerite veze (str. 18).
•• Provjerite jesu li audio kabeli
zvučnika ispravno priključeni.
•• Odaberite funkciju koja nije Audio In
(str. 20).
25HR
Funkcija lančane zabave ne radi
ispravno.
•• Isključite sustav. Zatim ga ponovno
uključite kako biste uključili funkciju
lančane zabave.
Nije moguće povezivanje
BLUETOOTH uređaja sa sustavom
u funkciji dodavanje zvučnika.
•• Nakon povezivanja dva GTK-XB5
sustava provedite postupak
uparivanja BLUETOOTH uređaja
i sustava gdje (BLUETOOTH)
indikator trepće. Zatim uspostavite
BLUETOOTH vezu.
Ponovno postavljanje sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na tvorničke postavke.
1 Isključite i ponovno priključite
strujni kabel za napajanje,
a zatim uključite sustav.
2 Pritisnite i držite pritisnutim
FUNCTION PAIRING i gumb
jačine zvuka – dulje od
5 sekundi.
Nakon što , (BLUETOOTH),
i AUDIO IN indikatori na jedinici
trepere dulje od tri sekunde, sve
korisničke postavke, kao što su
informacije o registraciji uparivanja,
vraćaju se na zadane tvorničke
postavke.
Napomena
Ako ponovno postavite sustav, sustav se
možda neće moći povezati s BLUETOOTH
uređajem. U tom slučaju izbrišite informacije
o uparivanju na BLUETOOTH uređaju
i ponovno provedite uparivanje (str. 10).
Mjere opreza
O sigurnosti
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni vod)
iz zidne utičnice ako ga ne namjeravate
upotrebljavati duže vrijeme. Prilikom
isključivanja jedinice uvijek držite utikač.
Nikada ne vucite za kabel.
•• Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj
iz struje i odnesite ga na pregled
u ovlašteni servis prije daljnje upotrebe.
•• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu
ili jarkom svjetlu.
•• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(na primjer, ulaštene, nauljene, polirane
površine) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
•• Pazite da voda ne prska po jedinici.
Jedinica nije vodootporna.
O stvaranju topline
•• Zagrijavanje sustava tijekom rada
uobičajeno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći
jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen
od magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti zbog
magnetskih valova. U tom slučaju isključite
TV, pričekajte od 15 do 30 minuta te ga
ponovno uključite.
Ako ne dođe do poboljšanja postavite
sustav dalje od TV-a.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne upotrebljavajte abrazivnu
spužvu, prašak za ribanje ili otapalo poput
razrjeđivača, alkohola ili benzina.
26HR
O BLUETOOTH komunikaciji
•• BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kada je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogući su slučajevi kada
karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH
uređaja onemogućuju povezivanje ili
rezultiraju drugačijim načinima kontrole,
prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti, ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili uvjetima
koji vladaju u okolini.
Dodatne informacije
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti
od približno 10 metara (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima:
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
—— Lokacije gdje je instaliran bežični LAN
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
—— Na mjestima na kojima se generiraju
drugi elektromagnetski valovi
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s bežičnom
LAN mrežom (IEEE 802.11b/g)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH uređaja
u blizini uređaja s mogućnošću bežičnog
LAN-a može doći do elektromagnetskih
smetnji. To bi moglo uzrokovati sporiju
brzinu prijenosa, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
—— Sustav udaljite najmanje 10 metara
od opreme s bežičnom LAN mrežom.
—— Isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja na udaljenosti manjoj od
10 metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj postavite
što je moguće bliže jedan drugome.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja.
Budući da te smetnje mogu uzrokovati
kvar, uvijek isključite napajanje sustava
i BLUETOOTH uređaja na sljedećim
mjestima:
—— u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje mogu postojati zapaljivi
plinovi
—— blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
u skladu s BLUETOOTH specifikacijama
kako bi se omogućilo sigurno povezivanje
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. Međutim, takva sigurnost
može biti nedostatna ovisno o sadržaju
postavke i drugim čimbenicima pa uvijek
budite oprezni prilikom komuniciranja
putem BLUETOOTH tehnologije.
•• Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi
odgovornost za štete ili drugi gubitak
nastao kao posljedica curenja informacija
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija nije zajamčena
sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju
isti profil kao ovaj sustav.
27HR
Specifikacije
Odjeljak za zvučnike
Visokotonac:
50 mm × 2, stožasta vrsta
Niskofrekvencijski zvučnik:
130 mm × 2, stožasta vrsta
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Napon 2 V, impedancija 10 kilooma
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedancija 600 oma
Odjeljak za BLUETOOTH
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH Standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standardni,
klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja
oko mikrovalne pećnice, statički
elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba
antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili označavaju
namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
1)
28HR
Općenito
Zahtjevi napajanja:
Sjevernoamerički model: 120 V
izmjeničnog napona, 60 Hz
Ostali modeli: 120 V izmjeničnog
napona – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
30 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:
Kada je BLUETOOTH stanje
pripravnosti postavljeno na
isključeno: 0,5 W (ekološki
način rada)
Kada je BLUETOOTH stanje
pripravnosti postavljeno na
uključeno: 2,8 W (svi bežični mrežni
ulazi su uključeni)
Dimenzije (Š/V/D) (pribl.):
262 mm × 524 mm × 273 mm
Masa (pribl.):
7 kg
Broj komada sustava:
1 komad
Isporučena dodatna oprema:
Kabel za napajanje (1)
Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo za
određena područja)
* Adapter za utikač za izmjeničnu
struju nije namijenjen za upotrebu
u Čileu, Paragvaju i Urugvaju. Adapter
za utikač upotrebljavajte u zemljama
u kojima je on nužan.
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Obavijest o licencijama
i zaštitnim znakovima
Dodatne informacije
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation izvodi se u skladu
s licencom. Ostali zaštitni znaci
i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
•• N-Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
•• Google Play i Android zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc.
•• LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Apple, logotip Apple, iPhone
i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama. App Store
servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
•• Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
izvedbe tvrtke Apple. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba ovog pribora
s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na performanse bežične
veze.
•• WALKMAN i logotip WALKMAN
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• Svi ostali zaštitni znaci i registrirani
zaštitni znaci imaju svoje
vlasnike. U ovom se priručniku ne
upotrebljavaju oznake TM i ®.
29HR
©2016 Sony Corporation
4-597-264-21(1) (HR)
Download PDF

advertising