Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT Upute za upotrebu

4-485-790-13(2) (HR)
OSOBNI AUDIO
SUSTAV
Upute za upotrebu
Početak rada
USB reprodukcija
Bluetooth
Tuner
Prilagodba zvuka
Ostali postupci
Dodatne informacije
GTK-X1BT
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju
ili polijevanju i na njega ne stavljajte
predmete napunjene tekućinom kao što su
vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz električne mreže,
spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač iz
strujne utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u ograničeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz električne mreže
ako je priključena u strujnu utičnicu, čak
i ako je sama jedinica isključena.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je
s ograničenjima navedenim u Direktivi
o EMC-u.
2HR
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje otpadnih
baterija i električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu
bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po
isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema
u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećem
URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Obavijest o licencama i zaštitnim
znacima
• iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim
državama. App Store servisna je oznaka
tvrtke Apple Inc.
• "Made for iPod" i "Made for iPhone" znače
da je dodatna elektronička oprema
namijenjena povezivanju s uređajima iPod
ili iPhone te da je razvojni inženjer
potvrdio da je u skladu sa standardima
izvedbe tvrtke Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni
za njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima.
Napominjemo da upotreba ove dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na bežičnu izvedbu.
• Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je s licencom.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
• Oznaka N zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• © 2013 CSR plc i tvrtke unutar te grupacije.
Oznaka aptX® i logotip aptX zaštitni su
znaci tvrtke CSR plc ili neke od tvrtki
unutar te grupacije i mogu biti registrirani
u jednoj ili više država.
• Android™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
• Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
• MPEG Layer-3 tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti imaju licencu
tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim državama.
• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili
ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
• Svi ostali zaštitni znaci i registrirani
zaštitni znaci imaju svoje vlasnike.
U ovome se priručniku ne koristite
oznake ™ i ®.
3HR
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole...... 5
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava ..... 8
Postavljanje sata ............................. 9
Promjena načina prikaza ............ 10
USB reprodukcija
Reprodukcija s USB uređaja....... 10
Bluetooth
O bežičnoj Bluetooth
tehnologiji..................................... 12
Postavljanje Bluetooth
audio kodeka ................................ 12
Povezivanje pametnog telefona
jednim dodirom (NFC) .............. 13
Bežično slušanje glazbe na
Bluetooth uređaju......................... 14
Postavljanje stanja pripravnosti
za Bluetooth .................................. 16
Postavljanje Bluetooth signala.... 16
Upotreba aplikacije "SongPal"
putem Bluetooth veze .................. 16
Tuner
Slušanje radija .............................. 17
4HR
Prilagodba zvuka
Prilagođavanje zvuka ...................18
Stvaranje ugođaja zabave
(DJ EFFECT).................................18
Postavljanje vertikalnog
zvučnog efekta ..............................18
Ostali postupci
Upotreba funkcije
Party Chain....................................19
Postavljanje osvjetljenja...............21
Upotreba mjerača vremena.........21
Upotreba dodatne opreme ..........22
Deaktivacija gumba na jedinici
(zaključavanje zbog djece)...........22
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti...................................22
Dodatne informacije
Web-mjesta za kompatibilne
uređaje............................................23
Rješavanje problema ....................23
Poruke ............................................26
Mjere opreza .................................26
Specifikacije...................................28
Vodič kroz dijelove i kontrole
U ovom se priručniku uglavnom objašnjavaju operacije pomoću daljinskog upravljača, ali
iste se operacije mogu izvoditi i pomoću gumba na jedinici s istim ili sličnim nazivima.
Jedinica
– Pogled odozgo
– Pogled sprijeda
Izbočena područja
5HR
– Pogled s desne strane (kada je uređaj vodoravno postavljen)
Napomena
Kada pritišćete gumbe na jedinici, za odabir pritisnite otisnuti tekst na gumbima. Međutim, na gumbu
9 pritisnite izbočena područja kao što je prikazano (str. 5).
Daljinski upravljač RM-AMU166
B BLUETOOTH (str. 12, 14, 15)
Pritisnite kako biste odabrali funkciju
Bluetooth.
Držite pritisnutim kako biste uključili
Bluetooth uparivanje tijekom rada
Bluetooth funkcije.
C Jedinica: FUNCTION
Daljinski upravljač: FUNCTION +/–
Odaberite funkciju.
D
+/– (odabir mape)
Odaberite mapu na USB uređaju.
E PARTY CHAIN (str. 20)
Uključite ili isključite funkciju Party
Chain.
1 ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključite sustav ili ga postavite
u stanje pripravnosti.
6HR
F
(USB) ulaz (str. 10, 11)
Priključite USB uređaj.
G
(oznaka N) (str. 13)
Oznaka dodirne točke za Near Field
Communication (NFC).
H x (zaustavljanje)
Zaustavite reprodukciju.
Dva puta pritisnite kako biste poništili
nastavak reprodukcije USB uređaja.
I m/M (premotavanje unatrag/
unaprijed)
Držite pritisnutim za pronalaženje
mjesta u pjesmi ili datoteci tijekom
reprodukcije.
R TIMER MENU (str. 9, 21)
Postavite sat i mjerače vremena.
./> (pomicanje prema
natrag/naprijed)
Odaberite pjesmu ili datoteku.
T OPTIONS
Uđite u izbornik mogućnosti ili
izađite iz njega.
Jedinica: TUNING +/–
Daljinski upravljač: +/–
(podešavanje)
Odaberite stanicu koju želite tijekom
rada funkcije TUNER.
U RETURN O
Vratite se na prethodni odabir.
J Jedinica: NX (reprodukcija/
pauza)
Daljinski upravljač: N*
(reprodukcija), X (pauza)
Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.
Za nastavak reprodukcije USB
uređaja pritisnite NX ili N.
K Ploča zaslona
L Senzor daljinskog upravljača
M Jedinica: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite DJ EFFECT razinu
(str. 18).
Ovaj gumb ne možete upotrebljavati
za prilagođavanje jačine zvuka kada je
uključena funkcija DJ EFFECT.
Daljinski upravljač: VOLUME +*/–
Prilagodite jačinu zvuka.
N LED SPEAKER (str. 21)
Promijenite osvjetljenje.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (str. 18)
Odaberite DJ EFFECT vrstu.
S
Unesite postavke.
V
/ / /
Odaberite izbornik mogućnosti ili
stavke izbornika mjerača vremena.
W TUNER MEMORY (str. 17)
Unaprijed postavite radijske stanice.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Odaberite način reprodukcije USB
uređaja (str. 10).
Odaberite način podešavanja (str. 17).
Y REPEAT/FM MODE
Uzastopno slušajte USB uređaj,
određenu pjesmu ili datoteku
(str. 11).
Odaberite FM način prijema (mono
ili stereo) (str. 17).
Z SLEEP (str. 21)
Postavite mjerač vremena za
automatsko isključivanje.
wj DISPLAY (str. 10)
Promijenite informacije na zaslonu.
* Na gumbima VOLUME + i N postoji
ispupčenje. Ispupčenje upotrijebite kao
orijentir prilikom rukovanja sustavom.
P BASS BAZUCA (str. 18)
Odaberite BASS BAZUCA efekt.
Q EQ (str. 18)
Odaberite unaprijed postavljeni
zvučni efekt.
7HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Priključak na zidnu utičnicu
A Priključak FM ANTENNA
Pronađite mjesto i usmjerenje koji
omogućuju dobar prijem kada postavite
antenu.
Držite antenu udaljenu od kabela za
napajanje i USB kabela kako biste izbjegli
šumove u prijemu.
– Priključci AUDIO IN L/R
Spojite priključke audio izlaza dodatne
opreme. Zvuk se čuje iz sustava.
– Priključci PARTY CHAIN IN/OUT L/R
Spojite na drugi audio sustav kako biste
uživali u funkciji Party Chain (str. 19).
Primjer:
Primjer:
Vodoravno rastegnite FM
žičanu antenu
* Oblik priključnice razlikuje se ovisno o
državi/regiji.
B Audio
Upotrijebite audiokabel (ne isporučuje se)
za bilo koju od sljedećih veza:
– Priključci AUDIO OUT L/R
Spojite priključke audio ulaza dodatne
opreme.
8HR
C Napajanje
Kabel za napajanje priključite u zidnu
utičnicu. Na ploči zaslona pojavljuje se
demonstracija. Pritisnite ?/1 za
uključivanje sustava i demonstracija će se
automatski završiti.
Ako isporučeni adapter na utikaču ne
odgovara zidnoj utičnici, skinite ga
s utikača (samo za modele opremljene
adapterom).
Umetanje baterija
– Okomito postavljanje
Umetnite dvije isporučene R6 baterije
(veličine AA) tako da odgovaraju
polaritetu kao što je prikazano u nastavku.
Početak rada
Napomene
• Ne koristite zajedno staru i novu bateriju ni
različite vrste baterija.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije da
biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
Postavljanje sustava
Oprez
Ne sjedajte na sustav te ga ne gurajte:
u protivnom sustav se može prevrnuti i može
doći do ozljeda. Sustav obavezno postavite na
ravnu površinu i poduzmite odgovarajuće mjere
opreza osobito kada se radi o djeci.
Sustav se može postaviti vodoravno ili
okomito. Način postavljanja odaberite po
vlastitom ukusu.
Postavljanje sata
– Vodoravno postavljanje
Ne možete postaviti sat u načinu rada za
štednju energije.
1 Pritisnite ?/1 za uključivanje
sustava.
2 Pritisnite TIMER MENU.
Ako se "PLAY SET" pojavi na ploči
zaslona, uzastopce pritišćite /
kako biste odabrali "CLOCK", a zatim
pritisnite
.
3 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste postavili sat, a zatim
pritisnite
.
4 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste postavili minute, a zatim
pritisnite
.
9HR
Promjena načina prikaza
USB reprodukcija
Na ploči zaslona pojavljuje se
demonstracija kada kabel za napajanje
priključite u zidnu utičnicu.
Reprodukcija s USB
uređaja
Uzastopce pritišćite DISPLAY dok je
sustav isključen.
Audio formati koje sustav može
reproducirati navedeni su u nastavku:
– MP3: datotečni nastavak ".mp3"
– WMA: datotečni nastavak ".wma"
– AAC: datotečni nastavak ".m4a", ".mp4"
ili ".3gp"
– WAV: datotečni nastavak ".wav"
Demonstracija
Zaslon se mijenja i indikator treperi čak
i kada je sustav isključen.
Nema prikaza (način rada za uštedu
energije)
Zaslon je isključen radi uštede energije.
Mjerač vremena i sat i dalje interno rade.
Sat
Prikaz sata automatski prelazi u način za
uštedu energije nakon nekoliko sekundi.
Ako audio datoteke imaju gore navedeni
datotečni nastavak, ali nisu u
odgovarajućem formatu, sustav može
prouzročiti šum ili uzrokovati kvar.
Provjerite informacije na web-mjestima o
kompatibilnim USB uređajima (str. 23).
1 Spojite USB uređaj na
ulaz.
Napomene
• Uređaje iPhone/iPod možete
upotrebljavati sa sustavom samo putem
Bluetooth veze.
• USB adapter (ne isporučuje se) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja s
jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u
ulaz.
2 Uzastopce pritišćite FUNCTION +/–
kako biste odabrali USB funkciju.
3 Pritisnite N za pokretanje
reprodukcije.
Promjena načina reprodukcije
Uzastopce pritišćite PLAY MODE.
• Uobičajeni način reprodukcije
(prazno): reproducirajte sve audio
datoteke na USB uređaju
• Reprodukcija mape ("FLDR")1):
reproducirajte sve audio datoteke u
određenoj mapi na USB uređaju
• Nasumična reprodukcija ("SHUF")2)3):
nasumično reproducirajte sve audio
datoteke na USB uređaju
1)
10HR
Ne možete istovremeno odabrati
reprodukciju mape i "
".
2)
3)
Ne možete istovremeno odabrati nasumičnu
reprodukciju i ponavljanje reprodukcije.
Kada isključite sustav, odabrani način
nasumične reprodukcije briše se, a način
reprodukcije vraća se u način uobičajene
reprodukcije.
Odabir ponavljanja reprodukcije
Uzastopce pritišćite REPEAT.
•
: reproducirajte sve audio datoteke
na USB uređaju ili mapi
•
: ponavljanje audio datoteke
Napomene vezane uz USB uređaj
• Ne prikazuje se ukupno vrijeme reprodukcije
USB uređaja.
• Sljedeće se ne prikazuje ispravno:
– proteklo vrijeme reprodukcije MP3
datoteke kodirane uz VBR (varijabilna
brzina prijenosa u bitovima).
– nazivi mape i datoteka koji nisu usklađeni sa
standardom ISO9660 razina 1, razina 2 ili
Joliet u formatu proširenja.
• Informacije o oznaci ID3 za MP3 datoteke
prikazuju se ako se koriste oznake ID3 verzije
1 i verzije 2 (prikaz informacija o oznaci ID3
verzije 2 ima prednost ako se koriste oznake
ID3 i verzije 1 i verzije2 za pojedinačnu MP3
datoteku).
USB reprodukcija
• Redoslijed reprodukcije na sustavu može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
priključenom digitalnom uređaju za
reprodukciju glazbe.
• Obavezno isključite sustav prije uklanjanja
USB uređaja. Uklanjanjem USB uređaja dok je
sustav uključen mogu se oštetiti podaci na
USB uređaju.
• Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za kodiranje/pisanje. Ako
su audio datoteke na USB uređaju izvorno
kodirane pomoću nekompatibilnog softvera,
te datoteke mogu prouzročiti šum, njihova
reprodukcija može biti isprekidana ili se
možda uopće neće moći pokrenuti.
• Ovaj sustav može prepoznati najviše
– 256 mapa na USB uređaju.
– 65.536 audio datoteka na USB uređaju.
– 256 audio datoteka u jednoj mapi.
Napomene
Upotreba sustava kao punjača baterija
Sustav možete upotrebljavati kao punjač
baterija za USB uređaje s mogućnošću
ponovnog punjenja kada je sustav
uključen.
Uzastopce pritišćite FUNCTION +/–
kako biste odabrali USB funkciju.
Punjenje započinje nakon priključivanja
USB uređaja na
ulaz. Status punjenja
pojavljuje se na ploči zaslona USB
uređaja. Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
Prikaz informacija na ploči zaslona
Uzastopce pritišćite DISPLAY dok je
sustav isključen.
Informacije možete prikazati na sljedeći
način:
• proteklo vrijeme reprodukcije, naziv
datoteke i naziv mape.
• naslov, informacije o izvođaču i albumu.
11HR
Bluetooth
O bežičnoj Bluetooth
tehnologiji
Bežična Bluetooth tehnologija bežična je
tehnologija kratkog dometa koja
omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih uređaja.
Domet rada bežične Bluetooth tehnologije
je oko 10 metara (33 stope).
Podržane Bluetooth verzije, profili
i kodeci
Podržane Bluetooth verzije:
• Bluetooth standardna verzija 3.0
Podržani Bluetooth profili:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani Bluetooth kodeci:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (aptX Codec)
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH svijetli ili treperi
plavim svjetlom za prikaz Bluetooth
statusa.
12HR
Status sustava
Status indikatora
Bluetooth pripravnost
Polako treperi
Bluetooth uparivanje
Brzo treperi
Bluetooth veza je
uspostavljena
Svijetli
Postavljanje Bluetooth
audio kodeka
Možete primati podatke u formatu
kodeka AAC ili aptX s Bluetooth uređaja.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odabrali Bluetooth
funkciju.
Na ploči zaslona prikazuje se
"BT AUDIO".
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "BT AAC" ili
"BT APTX", a zatim pritisnite
.
4 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "ON" ili "OFF",
a zatim pritisnite
.
• ON: Omogućite prijem u formatu
kodeka AAC ili aptX ako je u 3.
koraku odabran "BT AAC" ili
"BT APTX".
• OFF: Prijem u formatu kodeka SBC.
Za izlazak iz izbornika mogućnosti
pritisnite OPTIONS.
Napomene
• Možete uživati u zvuku visoke kvalitete ako je
odabran AAC ili aptX. Ako ne možete slušati
AAC ili aptX zvuk s uređaja, odaberite "OFF".
• Ako ovu postavku promijenite dok je sustav
spojen s Bluetooth uređajem, prekinut će se
veza s Bluetooth uređajem. Za povezivanje
s Bluetooth uređajem ponovno uspostavite
Bluetooth vezu.
• Ako se zvuk isključi u formatu kodeka AAC,
odaberite „OFF” da biste poništili postavku.
U tom slučaju sustav prima SBC kodek.
Povezivanje pametnog
telefona jednim dodirom
(NFC)
Što je "NFC"?
Kada dodirnete sustav pametnim
telefonom kompatibilnim s funkcijom
NFC, sustav automatski čini sljedeće:
– uključuje se u Bluetooth funkciji.
– završava uparivanje.
– dovršava uspostavljanje Bluetooth veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3
ili noviji, izuzimajući Android 3.x)
2 Pokrenite aplikaciju "NFC Easy
Connect" na pametnom telefonu.
Provjerite prikazuje li se zaslon
aplikacije.
3 Prislonite pametni telefon na
oznaku N na sustavu i držite ga sve
dok ne zavibrira.
Bluetooth
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućuje bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja, kao što su mobilni
telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji
NFC podatkovna se komunikacija može
jednostavno uspostaviti dodirom
odgovarajuće dodirne točke na uređajima
kompatibilnima s funkcijom NFC.
• Ovisno o pametnom telefonu, funkciju
NFC možete upotrebljavati bez instalacije
aplikacije. U tom se slučaju postupci
i specifikacije mogu razlikovati.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu pametnog telefona.
1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju
"NFC Easy Connect".
Preuzmite besplatnu aplikaciju za
Android s web-mjesta Google Play
tako što ćete potražiti "NFC Easy
Connect" ili joj pristupite pomoću
dvodimenzionalnog koda u nastavku.
Može doći do naplate naknada za
podatkovnu komunikaciju.
Dvodimenzionalni kod* za izravni
pristup
* Koristite aplikaciju čitača
dvodimenzionalnog koda.
Napomene
Dovršite povezivanje prateći upute
prikazane na pametnom telefonu.
Kada se Bluetooth veza uspostavi,
indikator BLUETOOTH prestaje
treperiti i ostaje upaljen. Naziv
Bluetooth uređaja pojavljuje se na ploči
zaslona.
Izvor zvuka možete prebaciti
s pametnog telefona na drugi
Bluetooth uređaj kompatibilan
s tehnologijom NFC.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu Bluetooth uređaja.
• Aplikacija možda nije dostupna u svim
državama/regijama.
13HR
Savjet
U slučaju da uparivanje i uspostavljanje
Bluetooth veze ne uspije, napravite sljedeće.
– Ponovno pokrenite aplikaciju "NFC Easy
Connect" i polako pomičite pametni telefon
iznad oznake N.
– Izvadite pametni telefon iz torbice ako
koristite torbicu za pametni telefon dostupnu
na tržištu.
Reprodukcija glazbe s pametnog
telefona
Pokrenite reprodukciju izvora zvuka na
pametnom telefonu. Pojedinosti o
reprodukciji potražite u uputama za
upotrebu pametnog telefona.
Prekidanje veze s pametnim telefonom
Ponovno dodirnite pametnim telefonom
oznaku N na sustavu.
2 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odabrali funkciju
Bluetooth.
Na ploči zaslona prikazuje se
"BT AUDIO".
Napomena
Ako je sustav povezan s Bluetooth uređajem,
pritisnite BLUETOOTH za prekidanje veze
s Bluetooth uređajem.
3 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici i
držite 2 sekunde ili dulje.
Na ploči zaslona treperi "PAIRING".
4 Provedite postupak uparivanja na
Bluetooth uređaju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu Bluetooth uređaja.
5 Odaberite "SONY:GTK-X1BT" na
zaslonu Bluetooth uređaja.
Bežično slušanje glazbe
na Bluetooth uređaju
Glazbu s Bluetooth uređaja možete slušati
putem bežične veze.
Provjerite informacije na web-mjestima o
kompatibilnim Bluetooth uređajima
(str. 23).
Uparivanje sustava s Bluetooth
uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth uređaji međusobno registriraju
prije povezivanja. Postupak uparivanja
dovoljno je provesti jednom. Ako je vaš
uređaj pametni telefon kompatibilan s
NFC tehnologijom, postupak ručnog
uparivanja nije potreban.
1 Postavite Bluetooth uređaj na
udaljenost od 1 metra (3 stope) od
sustava.
14HR
Ako je na Bluetooth uređaju potrebno
unijeti lozinku, unesite "0000".
6 Uspostavite Bluetooth vezu na
Bluetooth uređaju.
Kada se uparivanje završi i uspostavi se
Bluetooth veza, naziv Bluetooth
uređaja pojavljuje se na ploči zaslona.
Ovisno o Bluetooth uređaju, veza se
može automatski uspostaviti nakon
dovršetka uparivanja.
Adresu Bluetooth uređaja možete
provjeriti uzastopnim pritiskanjem
gumba DISPLAY.
Napomene
• Možete upariti najviše 9 Bluetooth uređaja.
Ako uparite deseti Bluetooth uređaj, izbrisat
će se prvi upareni uređaj.
• Lozinka se može zvati "Passcode", "PIN code",
"PIN number" ili "Password" i sl. ovisno o
uređaju.
• Status pripravnosti za uparivanje na sustavu
poništava se nakon otprilike 5 minuta. Ako
postupak uparivanja nije uspješno proveden,
ponovite postupak od 1. koraka.
• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
Bluetooth uređajem, ponovite postupak od 1.
do 6. koraka.
Poništavanje postupka uparivanja
Napomene
Pritisnite i držite pritisnutim
BLUETOOTH na jedinici 2 sekunde ili
dulje dok se na ploči zaslona ne pojavi
"BT AUDIO".
• Kada sustav nije povezan ni s jednim
Bluetooth uređajem, sustav će se automatski
spojiti sa zadnjim povezanim Bluetooth
uređajem kada pritisnete N.
• Ako sa sustavom pokušate povezati drugi
Bluetooth uređaj, prekinut će se veza s
trenutačno povezanim Bluetooth uređajem.
Reprodukcija glazbe s Bluetooth
uređaja
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odabrali Bluetooth
funkciju.
Na ploči zaslona prikazuje se
"BT AUDIO".
2 Uspostavite vezu s Bluetooth
uređajem.
Zadnji povezani Bluetooth uređaj
automatski će se povezati.
Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth
uređaja ako nije povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
Bluetooth uređaja pojavljuje se na ploči
zaslona.
3 Pritisnite N za pokretanje
reprodukcije.
Ovisno o Bluetooth uređaju,
– možda ne trebate dva puta
pritisnuti N.
– možda ćete trebati pokrenuti
reprodukciju audio izvora na
Bluetooth uređaju.
Prekidanje veze s Bluetooth uređajem
Na jedinici pritisnite BLUETOOTH. Na
ploči zaslona prikazuje se "BT AUDIO".
Ovisno o Bluetooth uređaju, Bluetooth
veza može se automatski poništiti kada
završite reprodukciju.
Brisanje svih informacija
o registraciji uparivanja
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
Bluetooth
Bluetooth uređajem možete upravljati
tako da povežete sustav i Bluetooth uređaj
pomoću profila AVRCP.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće:
– je li uključena funkcija Bluetooth na
Bluetooth uređaju,
– je li dovršeno uparivanje.
1 Pritisnite BLUETOOTH kako biste
odabrali funkciju Bluetooth.
Na ploči zaslona prikazuje se
"BT AUDIO".
Ako je sustav povezan s Bluetooth
uređajem, naziv Bluetooth uređaja
pojavljuje se na ploči zaslona.
Pritisnite BLUETOOTH za prekidanje
veze s Bluetooth uređajem.
2 Dok držite pritisnutim x, pritisnite
LED SPEAKER na otprilike
3 sekunde.
Na ploči zaslona pojavljuju se
"BT HIST" i "CLEAR" i brišu se sve
informacije o uparivanju.
15HR
Napomene
Postavljanje stanja
pripravnosti za Bluetooth
Stanje pripravnosti za Bluetooth
omogućuje automatsko uključivanje
sustava kada uspostavite Bluetooth vezu
s Bluetooth uređaja.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "BT STBY", a zatim
pritisnite
.
3 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "ON" ili "OFF".
4 Pritisnite ?/1 kako biste isključili
sustav.
Kada je stanje pripravnosti za
Bluetooth postavljeno u položaj
uključeno, sustav čeka Bluetooth vezu
čak i ako je sustav isključen. Kada se
uspostavi Bluetooth veza, sustav se
automatski uključuje.
Napomena
Sustav ne može ući u stanje pripravnosti za
Bluetooth ako su informacije o registraciji
uparivanja izbrisane.
Postavljanje Bluetooth
signala
Možete se povezati sa sustavom
s uparenog Bluetooth uređaja u svim
funkcijama kada je Bluetooth signal
uključen. Bluetooth signal uključen je po
zadanim postavkama.
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
Dok držite pritisnutim x, pritisnite
BLUETOOTH na otprilike 3 sekunde.
Na ploči zaslona pojavljuje se "BT ON" ili
"BT OFF".
16HR
• Sljedeće radnje ne možete obaviti kada je
Bluetooth signal isključen:
– uparivanje s Bluetooth uređajem
– brisanje informacija o registraciji
uparivanja
– upotreba aplikacije "SongPal" putem
Bluetooth veze
• Kada je Bluetooth signal isključen, Bluetooth
uređaj ne može otkriti ovaj sustav niti
uspostaviti vezu s njim.
• Ako dodirnete sustav pametnim telefonom
kompatibilnim s tehnologijom NFC ili
postavite stanje pripravnosti za Bluetooth
u položaj uključeno, Bluetooth signali
automatski se uključuju.
Upotreba aplikacije
"SongPal" putem
Bluetooth veze
O aplikaciji
Posebna aplikacija za ovaj model
dostupna je na web-mjestima Google Play
i App Store. Potražite "SongPal"
i preuzmite besplatnu aplikaciju kako
biste saznali više o njezinim praktičnim
značajkama.
Tehnologija Bluetooth radi s uređajima
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (5. generacija), iPod touch
(4. generacija).
Tuner
Slušanje radija
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION +/–
kako biste odabrali FM pojas.
2 Za automatsko traženje:
Memoriranje radijskih stanica
Možete pohraniti do 20 FM stanica kao
omiljene stanice.
1 Namjestite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY.
Memorirani broj
3 Uzastopce pritišćite +/– kako biste
Za ručno podešavanje:
Namještanje memorirane stanice
Uzastopce pritišćite TUNING MODE
dok "AUTO" i "PRESET" ne nestanu
s ploče zaslona.
Zatim uzastopce pritišćite +/– kako
biste podesili željenu stanicu.
Uzastopce pritišćite TUNING MODE
dok se na ploči zaslona ne upali
"PRESET". Zatim uzastopce pritišćite +/–
kako biste odabrali broj željene
memorirane stanice.
odabrali broj željene memorirane
stanice, a zatim pritisnite
.
Na ploči zaslona prikazuje se
"COMPLETE". Stanica je pohranjena.
Tuner
Uzastopce pritišćite TUNING MODE
dok se na ploči zaslona ne upali
"AUTO". Zatim pritisnite +/–.
Traženje će se automatski zaustaviti
kad je stanica podešena. "TUNED"
i "ST" (samo za FM stereoprograme)
svijetle na ploči zaslona.
Ako "TUNED" ne svijetli i
pretraživanje se ne zaustavlja,
pritisnite x za zaustavljanje
pretraživanja. Zatim provedite ručno
pretraživanje (u nastavku).
Napomena
Kada namjestite FM stanicu koja omogućuje
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili naziv
stanice.
RDS informacije možete provjeriti uzastopnim
pritiskanjem gumba DISPLAY.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe FM stereo
stanice, uzastopce pritišćite FM MODE dok
"MONO" ne zasvijetli na ploči zaslona.
17HR
Prilagodba zvuka
Prilagođavanje zvuka
Radnja
Postupak
Pojačavanje basa Pritisnite BASS BAZUCA.
i stvaranje
snažnijeg zvuka
Odabir unaprijed Uzastopce pritišćite EQ.
postavljenog
Za poništavanje unaprijed
zvučnog efekta postavljenog zvučnog
efekta uzastopce pritišćite
EQ kako biste odabrali
"FLAT".
Stvaranje ugođaja zabave
(DJ EFFECT)
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
1 Pritisnite FLANGER, ISOLATOR,
PHASER ili PAN.
Odabrani gumb svijetli i efekt je
uključen.
• FLANGER: Stvaranje dubokog
flanger efekta koji je sličan huci
mlažnjaka.
• ISOLATOR: Izoliranje određenog
frekvencijskog pojasa namještanjem
ostalih frekvencijskih pojasa. Na
primjer, kada se želite fokusirati na
vokale.
• PHASER: Stvara niz vrhova i udolina
u frekvencijskom spektru kao što je
efekt prelaženja preko žica
(sweeping).
• PAN: Stvaranje osjećaja da se zvuk
kreće oko zvučnika između lijevog
i desnog kanala.
2 Okrenite DJ CONTROL +/– za
namještanje razine efekta.
18HR
Isključivanje zvučnog efekta
Ponovno pritisnite gumb odabranog
efekta.
Napomene
• Funkcija DJ EFFECT automatski se isključuje
kada isključite sustav ili promijenite funkciju
ili pojas tunera.
• VOLUME/DJ CONTROL +/– ne možete
upotrebljavati za prilagođavanje jačine
zvuka kada je uključena funkcija
DJ EFFECT. Pritisnite VOLUME +/– na
daljinskom upravljaču kako biste namjestili
jačinu zvuka.
Postavljanje vertikalnog
zvučnog efekta
Zvučni efekt možete postaviti tako da se
automatski mijenja u skladu s načinom
postavljanja sustava.
Kada je postavljen vodoravno, sustav
emitira efekt stereo zvuka.
Kada je postavljen okomito, zvučnik na
vrhu pojačava frekvencije srednjeg
raspona dok zvučnik na dnu pojačava
frekvenciju niskog raspona.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "VERTICAL SOUND",
a zatim pritisnite
.
3 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "AUTO" ili "OFF",
a zatim pritisnite
.
Za izlazak iz izbornika mogućnosti
pritisnite OPTIONS.
Uspostavljanje veze A
Ostali postupci
Upotreba funkcije Party
Chain
Možete lančano povezati više audio
sustava za stvaranje zanimljivijeg ugođaja
zabave i dobivanje jačeg zvuka.
Uključite sustav u lancu kao "Party Host"
(Domaćin zabave) i dijelite glazbu. Ostali
sustavi postat će "Party Guest" (Gost
zabave) i reproducirat će istu glazbu kao
i "Party Host".
• U ovoj vezi svaki sustav može postati
Domaćin zabave.
• Kada se uključi funkcija Party Chain,
možete odabrati novog Domaćina
zabave. Više pojedinosti potražite
u odjeljku "Odabir novog Domaćina
zabave" (str. 20).
• U ovoj vezi posljednji sustav mora se
priključiti na prvi sustav.
B Ako jedan od sustava nije opremljen
funkcijom Party Chain
Prvi sustav
Postavljanje funkcije Party Chain
A Ako su svi sustavi opremljeni
funkcijom Party Chain
Prvi sustav
Drugi sustav
Povezivanje nastavite sve do
posljednjeg sustava
Posljednji sustav
Drugi sustav
Prilagodba zvuka/Ostali postupci
Funkciju Party Chain možete postaviti
tako da sve sustave povežete pomoću
audiokabela (ne isporučuju se).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za
napajanje.
Uspostavljanje veze B
Povezivanje nastavite sve do
posljednjeg sustava
Posljednji sustav
• Sustav koji nije opremljen funkcijom
Party Chain možete priključiti na
posljednji sustav. Obavezo odaberite
funkciju koja odgovara "AUDIO IN"
priključcima na posljednjem sustavu.
• Prvi sustav morate odabrati kao
Domaćina zabave tako da svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kada se uključi
funkcija Party Chain.
• U ovoj vezi posljednji sustav nije
priključen na prvi sustav.
19HR
Uživanje u funkciji Party Chain
Za uključivanje funkcije Party Chain
provedite sljedeći postupak.
1 Priključite kabel za napajanje
i uključite sve sustave.
2 Namjestite jačinu zvuka na
svakom sustavu.
3 Uključite funkciju Party Chain na
sustavu koji želite postaviti kao
Domaćina zabave.
Uzastopce pritišćite FUNCTION +/–
kako biste odabrali funkciju (osim
AUDIO IN), a zatim pokrenite
reprodukciju.
Na jedinici pritisnite PARTY CHAIN.
Na ploči zaslona dva puta se pojavljuju
"PARTY" i "CHAIN". Svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kao
Domaćin zabave.
Napomene
• Ovisno o ukupnom broju jedinica sustava
koje ste povezali, Gostu zabave možda će
trebati određeno vrijeme dok ne počne
reproducirati glazbu.
• Promjena razine jačine zvuka i zvučnog efekta
na Domaćinu zabave neće utjecati na zvuk
Gosta zabave.
• Gost zabave nastavlja reproducirati isti izvor
glazbe kao i Domaćin zabave čak i ako
promijenite funkciju na Gostu zabave. No
možete namjestiti jačinu zvuka i promijeniti
zvučni efekt na Gostu zabave.
• Sustav koji nije opremljen funkcijom Party
Chain ne može postati Domaćin zabave.
• Pojedinosti o radu drugih sustava pogledajte u
uputama za rad sustava.
Odabir novog Domaćina zabave
Kada se uspostavi veza A, možete
odabrati drugi sustav kao novog
Domaćina zabave. Ponovite 3. korak iz
odjeljka "Uživanje u funkciji Party Chain"
na sustavu za koji želite da bude novi
Domaćin zabave.
20HR
Trenutačni Domaćin zabave automatski
će postati Gost zabave. Svi sustavi
reproduciraju istu glazbu kao novi
Domaćin zabave.
Opombe
• Drug sistem lahko izberete kot novega
gostitelja Party samo, kadar je funkcija
Party Chain vključena v vseh sistemih.
• Če se izbrani sistem po nekaj sekundah
ne spremeni v novega gostitelja Party,
ponovite zgornji korak.
Isključivanje funkcije Party Chain
Pritisnite PARTY CHAIN na jedinici
Domaćina zabave.
Opomba
Če se funkcija Party Chain v sistemu po nekaj
sekundah ne izključi, ponovite zgornji korak.
Postavljanje načina zvuka funkcije
Party Chain
Način zvuka možete postaviti kada je
uključena funkcija Party Chain.
Za optimalni zvučni efekt tijekom zabave
postavite sustave na lijevoj strani
prostorije tako da emitiraju samo zvuk
lijevog kanala, a sustave na desnoj strani
tako da emitiraju zvuk desnog kanala.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "P.CHAIN MODE",
a zatim pritisnite
.
3 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "STEREO",
"RIGHT CH" ili "LEFT CH", a zatim
pritisnite
.
• STEREO: Reprodukcija stereo zvuka.
• RIGHT CH: Reprodukcija mono
zvuka desnog kanala.
• LEFT CH: Reprodukcija mono
zvuka lijevog kanala.
Za izlazak iz izbornika mogućnosti
pritisnite OPTIONS.
Postavljanje osvjetljenja
Osvjetljenje možete postaviti birajući
među nizom uzoraka osvjetljenja.
Osvjetljenje će stvoriti svjetlosne efekte na
temelju izvora glazbe.
Uzastopce pritišćite LED SPEAKER.
Svaki put kada pritisnete gumb, mijenja se
uzorak.
Isključivanje osvjetljenja
Uzastopce pritišćite LED SPEAKER kako
biste odabrali "LED OFF".
Napomena
Ako je osvjetljenje previše blještavo, prebacite se
na osvjetljenje sobe ili isključite osvjetljenje.
Mjerač vremena reprodukcije
Možete se probuditi uz tuner ili USB
uređaj u unaprijed postavljeno vrijeme.
Provjerite jeste li postavili sat.
1 Pripremite izvor zvuka, a zatim
pritisnite VOLUME +/– kako biste
namjestili jačinu zvuka.
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Uzastopce pritišćite /
kako
biste odabrali "PLAY SET", a zatim
pritisnite
.
4 Postavite vrijeme početka
reprodukcije.
Uzastopce pritišćite / kako biste
postavili sat/minute, a zatim pritisnite
.
5 Na isti način kao u 4. koraku
postavite vrijeme za zaustavljanje
reprodukcije.
6 Uzastopce pritišćite
Sustav ima 2 funkcije mjerača vremena.
Ako koristite oba, prednost ima mjerač
vremena za automatsko isključivanje.
7 Pritisnite ?/1 kako biste isključili
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje
Provjera postavke mjerača vremena ili
ponovno uključivanje mjerača vremena
Možete zaspati slušajući glazbu. Sustav se
automatski isključuje nakon unaprijed
postavljenog vremena.
Uzastopce pritišćite SLEEP.
Za poništavanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje uzastopce
pritišćite SLEEP kako biste odabrali
"OFF".
Savjet
Za prikaz preostalog vremena do isključivanja
sustava pritisnite SLEEP.
/ kako
biste odabrali željeni izvor zvuka,
a zatim pritisnite
.
sustav.
Ostali postupci
Upotreba mjerača
vremena
1 Pritisnite TIMER MENU.
Na ploči zaslona treperi "TIMERSEL".
2 Pritisnite .
3 Uzastopce pritišćite / kako biste
odabrali "PLAY SEL", a zatim pritisnite
.
Poništavanje mjerača vremena
Ponovite isti postupak kao gore
i odaberite "OFF" u 3. koraku, a zatim
pritisnite
.
Napomene
• Sustav se automatski uključuje prije unaprijed
postavljenog vremena. Ako je sustav uključen
u memorirano vrijeme ili ako "STANDBY"
treperi na ploči zaslona, mjerač vremena
reprodukcije neće se pokrenuti.
• Sustavom ne rukujte od trenutka kad se sustav
uključi do početka reprodukcije.
21HR
Napomena
Upotreba dodatne
opreme
1 Uzastopce pritišćite VOLUME – dok
se na ploči zaslona ne pojavi
"VOL MIN".
2 Priključite dodatnu opremu
(str. 8).
3 Uzastopce pritišćite FUNCTION +/–
kako biste odabrali funkciju
AUDIO IN.
4 Pokrenite reprodukciju na
dodatnoj opremi.
5 Uzastopce pritišćite VOLUME +
kako biste prilagodili jačinu zvuka.
Napomena
Sustav može automatski prijeći u stanje
pripravnosti ako je jačina zvuka priključene
opreme preniska. Prilagodite razinu jačine
zvuka opreme. Za isključivanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti pogledajte
"Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti" (str. 22).
Deaktivacija gumba na
jedinici
(zaključavanje zbog djece)
Gumbe na jedinici možete deaktivirati
(osim ?/1) kako biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice kada
djeca diraju uređaj.
Pritisnite x na jedinici i držite dulje
od 5 sekundi.
Na ploči zaslona prikazuju se "CHILD"
i "LOCK ON".
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za poništavanje pritisnite x na jedinici
i držite pritisnutim dulje od 5 sekundi sve
dok se na ploči zaslona ne pojave
"CHILD" i "LOCK OFF".
22HR
Funkcija zaključavanja zbog djece poništit će se
kada isključite kabel za napajanje.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Ovaj je sustav opremljen funkcijom
automatskog stanja pripravnosti. Pomoću
te funkcije sustav automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon 15 minuta
neaktivnosti ili nepostojanja izlaza audio
signala.
Funkcija automatskog stanja pripravnosti
uključena je prema zadanim postavkama.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "AutoSTBY", a zatim
pritisnite
.
3 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali "ON" ili "OFF".
Za izlazak iz izbornika mogućnosti
pritisnite OPTIONS.
Napomene
• Poruka "AutoSTBY" treperi na zaslonu oko
2 minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
• Funkcija automatskog stanja pripravnosti ne
radi tijekom rada tunera.
• Sustav možda neće ući u automatsko stanje
pripravnosti u sljedećim slučajevima:
– prilikom otkrivanja audio signala.
– tijekom reprodukcije audio datoteka.
– dok radi mjerač vremena reprodukcije ili
mjerač vremena za automatsko
isključivanje.
Dodatne informacije
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku provjerite
najnovije informacije o kompatibilnim
USB uređajima i Bluetooth uređajima.
Za korisnike u Latinskoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Sjedinjenim Američkim
Državama:
<http://esupport.sony.com/>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/support>
Ako se "PROTECT" i "EXX" (X je broj)
pojave na ploči zaslona
Odmah isključite kabel za napajanje.
• Provjerite blokira li nešto
ventilacijske otvore jedinice.
• Uklonite priključeni USB uređaj.
Provjerite je li sve u redu s USB
uređajem.
Nakon provjere gore navedenih stavki
i rješavanja eventualnih problema,
ponovno priključite kabel za
napajanje u utičnicu i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Općenito
Sustav je ušao u stanje pripravnosti.
Rješavanje problema
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Imajte na umu da bi se, ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke dijelove,
ti dijelovi mogli zadržati.
Poništena je postavka sata ili mjerača
vremena.
• Isključen je kabel za napajanje ili je
došlo do nestanka struje. Ponovno
postavite sat (str. 9) i mjerač vremena
(str. 21).
Nema zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka.
• Provjerite priključivanje dodatne
opreme ako ona postoji (str. 8).
• Uključite priključenu opremu.
Dodatne informacije
Ako naiđete na problem sa sustavom,
pronađite problem na kontrolnom
popisu za rješavanje problema
u nastavku, a zatim poduzmite
korektivnu radnju.
• Ne radi se o kvaru. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili nepostojanja
izlaza audio signala (str. 22).
Čuje se jako zujanje ili šum.
• Premjestite sustav dalje od izvora šuma.
• Priključite sustav u drugu zidnu
utičnicu.
• Postavite filtar šuma (dostupan
u prodaji) na kabel za napajanje.
• Isključite električnu opremu u blizini.
Mjerač vremena ne radi.
• Provjerite postavke mjerača vremena
i postavite ispravno vrijeme (str. 21).
• Poništite funkciju mjerača vremena za
automatsko isključivanje (str. 21).
23HR
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Pojavljuje se "OVER CURRENT".
• Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i jedinice.
• Približite daljinski upravljač jedinici.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru jedinice.
• Zamijenite baterije (R6/veličine AA).
• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
• Utvrđen je problem s jačinom električne
struje iz
ulaza. Isključite sustav
i uklonite USB uređaj iz ulaza.
Provjerite je li sve u redu s USB
uređajem. Ako se ovaj uzorak prikaza
i dalje pojavljuje, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
"CHILD" i "LOCK" pojavljuju se kada
pritisnete bilo koji gumb na jedinici.
• Podaci pohranjeni na USB uređaju
možda su oštećeni. Ponovno pošaljite
glazbene podatke na USB uređaj.
• Sustav može prikazivati samo brojke
i slova abecede. Ostali znakovi koji se ne
mogu prikazati prikazuju se kao "_".
• Postavite funkciju zaključavanja zbog
djece na isključeno (str. 22).
USB uređaj
Pogrešan prikaz.
USB uređaj nije prepoznat.
Nema zvuka.
• USB uređaj nije ispravno priključen.
Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen
zvuk.
• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Provjerite informacije na webmjestima o kompatibilnim USB
uređajima (str. 23).
• Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
• Glazbeni podaci sadrže šumove ili je
zvuk izobličen. Šum se mogao pojaviti
prilikom stvaranja glazbenih podataka
uslijed uvjeta na računalu. Ponovno
stvorite glazbene podatke.
• Prilikom kodiranja audio datoteka
korištena je niska brzina prijenosa
u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteke visokom brzinom
prijenosa u bitovima.
"READING" se dugo prikazuje ili
pokretanje reprodukcije traje dugo.
• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
– Na USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka.
– Struktura datoteke iznimno je složena.
– Prevelik je kapacitet memorije.
– Unutarnja je memorija fragmentirana.
24HR
• Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
• Provjerite informacije na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima
(str. 23).
• USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja kako
biste riješili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite sustav i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite sustav.
• Provjerite informacije na web-mjestima
o kompatibilnim USB uređajima
(str. 23).
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
• Postavite način reprodukcije na način
uobičajene reprodukcije (str. 10).
Nije moguće reproducirati audio
datoteku.
• MP3 datoteke u formatu MP3 PRO nije
moguće reproducirati.
• Neke AAC datoteke možda se neće
ispravno reproducirati.
• AAC datoteku s emitiranjem
internetskog videozapisa nije moguće
reproducirati.
• WMA datoteke u formatima Windows
Media Audio Lossless i Professional nije
moguće reproducirati.
• Nisu podržani USB uređaji formatirani
datotečnim sustavima koji nisu FAT16
ili FAT32.*
• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, mogu se reproducirati samo
datoteke na prvoj particiji.
• Sustav može reproducirati samo do
dubine od 8 mapa.
• Datoteke koje su šifrirane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reproducirati.
• Ovaj sustav ne može reproducirati
datoteke sa zaštitom autorskih prava
DRM (Digital Right Management).
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji možda ne podržavaju sve ove
FAT formate. Više pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu svakog USB uređaja ili
se obratite proizvođaču.
Bluetooth uređaj
Uparivanje se ne može obaviti.
Bluetooth uređaj ne može otkriti ovu
jedinicu ili se na ploči zaslona pojavljuje
"BT OFF".
• Postavite Bluetooth signal na "BT ON"
(str. 16).
Povezivanje nije moguće.
• Bluetooth uređaj koji ste pokušali
povezati ne podržava profil A2DP i ne
može se povezati sa sustavom.
• Omogućite Bluetooth funkciju
Bluetooth uređaja.
• Uspostavite vezu s Bluetooth uređaja.
• Izbrisat će se informacije o registraciji
uparivanja. Ponovite postupak
uparivanja.
• Izbrišite informacije o registraciji
uparivanja Bluetooth uređaja i ponovite
postupak uparivanja.
• Sustav i Bluetooth uređaj predaleko su
jedan od drugog.
• Ako postoje prepreke između sustava
i Bluetooth uređaja, uklonite ili
izbjegnite prepreke.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN, drugi Bluetooth
uređaj ili mikrovalna pećnica,
premjestite ih.
Zvuk Bluetooth uređaja ne čuje se na
ovom sustavu.
• Najprije povećajte jačinu zvuka na
Bluetooth uređaju, a zatim prilagodite
jačinu zvuka pomoću VOLUME +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili izobličen
zvuk.
• Ako postoje prepreke između sustava
i Bluetooth uređaja, uklonite ili
izbjegnite prepreke.
• Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN, drugi Bluetooth
uređaj ili mikrovalna pećnica,
premjestite ih.
• Smanjite jačinu zvuka povezanog
Bluetooth uređaja.
Tuner
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije moguć
prijem stanica. ("TUNED" ili "ST" treperi
na ploči zaslona.)
Dodatne informacije
• Približite Bluetooth uređaj sustavu.
• Uparivanje možda neće biti moguće ako
se u blizini sustava nalaze drugi
Bluetooth uređaji. U tom slučaju
isključite druge Bluetooth uređaje.
• Provjerite je li ispravna lozinka unesena
na Bluetooth uređaju.
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je došlo do
prekida veze.
• Ispravno priključite antenu.
• Promijenite mjesto i usmjerenje antene
kako biste dobili dobar prijem.
• Priključite vanjsku antenu dostupnu
u prodaji.
• Isključite električnu opremu u blizini.
25HR
Funkcija Party Chain ne može se
uključiti.
CONNECT
Sustav se povezuje s posljednjim
povezanim uređajem tijekom rada
Bluetooth funkcije.
• Provjerite priključak (str. 19).
• Provjerite jesu li audiokabeli ispravno
priključeni.
ERROR
USB uređaj ne može se prepoznati ili je
priključen nepoznat uređaj.
Na ploči zaslona trepere "PARTY"
i "CHAIN".
GUEST
Sustav postaje Gost zabave kada se uključi
funkcija Party Chain.
Party Chain
• AUDIO IN funkcija odabrana je
tijekom rada funkcije Party Chain.
Uzastopce pritišćite FUNCTION +/–
kako biste odabrali drugu funkciju.
• Ponovno pokrenite sustav.
Funkcija Party Chain ne deluje pravilno.
• Izklopite sistem. Nato vklopite sistem in
vključite funkcijo Party Chain.
HOST
Sustav postaje Domaćin zabave kada se
uključi funkcija Party Chain.
NoDEVICE
Niti jedan USB uređaj nije priključen.
Ponovno postavljanje sustava
NO TRACK
U sustav nije učitana niti jedna datoteka
koja se može reproducirati.
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite
ga na zadane tvorničke postavke.
Izvršite tu radnju pomoću gumba na
jedinici.
NOT SUPPORT
Priključen je nepodržani USB uređaj ili je
USB uređaj priključen preko USB
koncentratora.
1 Odmah isključite kabel za napajanje
PAIRING
Sustav je u načinu rada za uparivanje.
i zatim ga ponovno priključite.
2 Pritisnite ?/1 za uključivanje sustava.
3 Dok držite pritisnutim x, pritisnite
FUNCTION na otprilike 3 sekunde.
Na ploči zaslona prikazuje se "RESET".
Sve korisnički konfigurirane postavke,
kao što su memorirane radijske stanice,
mjerači vremena i sat, vraćaju se na
zadane tvorničke postavke.
READING
Sustav čita informacije s USB uređaja.
Neke radnje nisu dostupne.
TIME NG
Vrijeme uključivanja mjerača vremena
reprodukcije jednako je vremenu
njegovog isključivanja.
Mjere opreza
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može se
pojaviti ili treperiti na ploči zaslona
tijekom rada.
CHILD LOCK
Omogućena je funkcija zaključavanja
zbog djece.
26HR
O sigurnosti
• Isključite kabel za napajanje (mrežni vod)
iz zidne utičnice ako se duže vrijeme neće
upotrebljavati. Prilikom isključivanja jedinice
iz struje uvijek uhvatite utikač. Nikada ne
povlačite sam kabel.
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav iz struje i odnesite
ga na pregled u ovlašteni servis prije nastavka
uporabe.
• (Za korisnike u Sjedinjenim Američkim
Državama)
Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa samo na jedan
način pristaje u zidnu utičnicu. U slučaju da
utikač ne možete u potpunosti gurnuti
u utičnicu, obratite se dobavljaču.
• Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili na
mjesta koja su izuzetno vruća, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, nemaju
odgovarajuće prozračivanje ili su izložena
vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili
jarkom svjetlu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja sustava
na posebno tretirane površine (na primjer,
ulaštene, nauljene, polirane površine) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na
površini.
• Ako prenesete sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo
vlažnom prostoru, na lećama unutar jedinice
može se kondenzirati vlaga i uzrokovati kvar
sustava. U tom slučaju ostavite sustav
isključen približno dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
O sustavu zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen od
magnetskog zračenja pa se slika na televizorima
u blizini može izobličiti zbog magnetskih
valova. U tom slučaju isključite televizor,
pričekajte 15 do 30 minuta te ga ponovno
uključite. Ako ne dođe do poboljšanja postavite
sustav dalje od televizora.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom
u otopini blagog deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili otapala
kao što su razrjeđivač, benzin ili alkohol.
• Bluetooth uređaji moraju se koristiti na
međusobnoj udaljenosti od približno
10 metara (33 stope) (bez prepreka).
Učinkoviti komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima:
– ako se između uređaja s Bluetooth vezom
nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga
prepreka
– lokacije gdje je instaliran bežični LAN
– u blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
• Bluetooth uređaji i bežični LAN (IEEE
802.11b/g) koriste isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Kada upotrebljavate Bluetooth
uređaj u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN umrežavanja, može doći do
elektromagnetskih smetnji. To bi moglo
uzrokovati sporiji prijenos podataka, šum ili
nemogućnost povezivanja. U tom slučaju
pokušajte sljedeće:
– Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj pokušajte
povezati kada se nalazite najmanje
10 metara (33 stope) od bežične LAN
opreme.
– Isključite napajanje bežične LAN opreme
pri upotrebi Bluetooth uređaja unutar
10 metara (33 stope).
• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu
ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući
da te smetnje mogu rezultirati kvarom, uvijek
isključite napajanje sustava i Bluetooth uređaja
na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, na
benzinskim postajama i na svim mjestima
gdje mogu postojati zapaljivi plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
• Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje
su sukladne Bluetooth specifikacijama da bi se
omogućilo sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću Bluetooth tehnologije.
No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno
o sadržaju postavke i drugim čimbenicima pa
uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću Bluetooth tehnologije.
• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao
zbog curenja informacija tijekom komunikacije
pomoću Bluetooth tehnologije.
• Bluetooth komunikacija ne može se sigurno
jamčiti sa svim Bluetooth uređajima koji imaju
isti profil kao ovaj sustav.
Dodatne informacije
• Zagrijavanje jedinice tijekom rada normalno
je i ne treba vas zabrinjavati.
• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme
koristili pri velikoj glasnoći jer se može
zagrijati.
• Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
O Bluetooth komunikaciji
27HR
• Bluetooth uređaji povezani s ovim sustavom
moraju biti u skladu s Bluetooth specifikacijom
koju određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je
uređaj u skladu s Bluetooth specifikacijom,
mogu postojati slučajevi kada povezivanje nije
moguće zbog karakteristika ili specifikacija
Bluetooth uređaja ili kada one mogu rezultirati
drukčijim načinima kontrole, prikaza ili rada.
• Može se pojaviti šum ili se može isključiti
audio ovisno o Bluetooth uređaju povezanom
s ovim sustavom, komunikacijskom
okruženju ili uvjetima u okolini.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA
ZA AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(samo za model za SAD)
Uz opterećenje od 6 oma, oba kanala
upravljana, od 120 Hz – 10 000 Hz;
nazivna RMS snaga minimalno 75 W po
kanalu s ne više od 0,7% ukupnog
harmonijskog izobličenja od 250 milivata
prema nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
Izmjerene vrijednosti za pojedine modele
Model za SAD:
AC 120 V, 60 Hz
Model za Meksiko:
AC 127 V, 60 Hz
Modeli za Europu i Rusiju:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Modeli za Čile i Boliviju:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Ostali modeli:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Izlazna snaga (nazivna)
150 W + 150 W (pri 6 oma, 1 kHz,
1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna)
250 W + 250 W (po kanalu pri 6 oma,
1 kHz)
Ulazi
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Napon 2 V, impedancija 47 kilooma
Izlazi
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Napon 2 V, impedancija 1 kiloom
28HR
USB odjeljak
Podržani format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16-bitni PCM
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Podržani USB uređaj
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja
1A
(USB) ulaz
Vrsta A
1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2) Bluetooth standardni profili navode namjenu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
Odjeljak za FM tuner
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Antena
FM žičana antena
Raspon podešavanja
Model za SAD:
87,5 MHz – 108,0 MHz (korak od
100 kHz)
Ostali modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz (korak od
50 kHz)
Odjeljak za zvučnike
Komunikacijski sustav
Bluetooth standardna verzija 3.0
Izlaz
Bluetooth standardna klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni Bluetooth profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (aptX Codec)
Sustav zvučnika
Dvosmjerni, Bass reflex
Zvučnik
Woofer: 200 mm (7 ⅞ in), stožasti
Visokotonac: 66 mm (2 ⅝ in), stožasti
Nazivna impedancija
6 oma
Općenito
Preduvjeti napajanja
Model za SAD:
AC 120 V, 60 Hz
Model za Meksiko:
AC 127 V, 60 Hz
Modeli za Europu i Rusiju:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Modeli za Čile i Boliviju:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Ostali modeli:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
110 W
Dodatne informacije
Bluetooth odjeljak
29HR
Potrošnja energije (tijekom načina za uštedu
energije)
Za modele v Evropi in Rusiji:
0,5 W (kada je "BT STBY" postavljen
na "OFF")
6 W (kada je "BT STBY" postavljen na
"ON")
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 ⅞ in × 12 in × 14 ⅜ in)
Težina (približno)
13,8 kg (30 lb 7 oz)
Isporučena dodatna oprema
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličine AA) (2)
FM žičana antena (1)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
30HR
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising