Sony | NAS-SC55PKE | Sony NAS-SC55PKE Upute za upotrebu

3-870-522-11(1)
3-300-262-11(1)
Provjera potrebne opreme
NAS-SC55PKE je komplet koji se sastoji od mrežnog audio sustava s tvrdim diskom NAS-S55HDE (u
nastavku se naziva "GIGA JUKE glazbeni server"), bežičnog mrežnog audio sustava NAS-C5E (u nastavku
se naziva "GIGA JUKE bežični uređaj" i bežične stanice.
NAS-SC55PKE omogućuje jednostavno Instant (S-IWS*) međusobno povezivanje uređaja putem bežične
mreže. Na taj način možete reproducirati audio podatke pohranjene na GIGA JUKE glazbenom serveru i
slušati ih putem zvučnika GIGA JUKE bežičnog uređaja smještenog u drugoj prostoriji.
Detalje o Instant (S-IWS) povezivanju potražite u ovom priručniku. Pojedinosti o upravljanju GIGA
JUKE glazbenim serverom i GIGA JUKE bežičnim uređajem potražite u njihovim uputama za uporabu.
* S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) je funkcija pomoću koje se bežična mreža automatski povezuje i
podešava jednostavnim uključivanjem uređaja.
Napomena
Kad spajate GIGA JUKE glazbeni server i GIGA JUKE bežični uređaj na internet i računalo, savjetujemo AOSS
povezivanje. Detalje potražite u odjeljku "Spajanje GIGA JUKE glazbenog servera i GIGA JUKE bežičnog uređaja na
internet i računalo (AOSS povezivanje)".
Upute za povezivanje i podešavanje
 GIGA JUKE glazbeni server (NAS-S55HDE), bežični adapter i USB produžni kabel
(pogledajte upute za uporabu modela NAS-S55HDE)
 GIGA JUKE bežični uređaj (NAS-C5E), AC naponski adapter i naponski kabel
(pogledajte upute za uporabu modela NAS-C5E)
Naponski kabel
Isporučeni naponski kabel posjeduje jezgreni filter i
namijenjen je isključivoj uporabi s modelom NAS-C5E.
Mrežni audio sustav s tvrdim diskom
 Bežična stanica (WAP-NA1), mrežni (LAN) kabel, AC naponski adapter i naponski
kabel
Naponski kabel
NAS-SC55PKE
http://www.sony.net/
Povezivanje
© 2008 Sony Corporation
Za slušanje zvuka s GIGA JUKE glazbenog servera pomoću GIGA JUKE bežičnog uređaja, potrebno je
spojiti te uređaje putem bežične stanice.
UPOZORENJE
Prije uporabe ovog uređaja,
pročitajte sljedeće.
Kako biste smanjili
opasnost od požara ili
električkog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili
vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne
prekrivajte ventilacijske otvore
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Na uređaj ne
stavljajte izvore otvorenog
plamena, npr. upaljene svijeće.
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, nemojte izlagati
uređaj kapanju ili prskanju
tekućina te na njega ne stavljajte
na uređaj posude s tekućinom,
npr. vaze.
Spojite uređaj na lako dostupnu
zidnu utičnicu. Ukoliko
primijetite nepravilnost u radu
uređaja, odmah ga odspojite iz
napajanja.
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor, poput police za knjige
ili ugradbenog ormarića.
Za NAS-S55HDE i NAS-C5E
Ne izlažite baterije ili uređaj s
ugrađenom baterijom prekomjernoj toplini poput sunca,
vatre ili slično.
Preglasan zvuk u slušalicama
može prouzročiti gubitak sluha.
Za NAS-S55HDE
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata
uz ovaj proizvod povećava
opasnost oštećenja vida.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 1. Ova oznaka se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Za WAP-NA1
Proizvodi u ovoj ambalaži namijenjeni su za uporabu u sljedećim
zemljama: Austrija, Belgija,
Češka, Njemačka, Danska,
Španjolska, Finska, Francuska,
Velika Britanija, Grčka, Italija,
Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugal, Švedska.
Sony Corp. izjavljuje da je ova
radijska oprema kompatibilna s
osnovnim zahtjevima i drugim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detalje potražite na internetskoj
stranici http://www.compliance.
sony.de/
Koristite ovaj proizvod samo u
zatvorenim prostorima. Kako
biste izbjegli opasnost od električkog udara uslijed munja, mreža
na koju je uređaj spojen ne bi
smjela prolaziti iz zatvorenog
prostora prema van.
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Napomena za korisnike u
državama koje primjenjuju smjernice EU
Ova oznaka na
proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne
smije zbrinjavati
kao kućni otpad.
On treba biti
zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš
i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni zastupnik za
elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja
o servisu i jamstvu, obratite se
na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
Bežični mrežni audio
sustav: NAS-C5E
Bežična stanica: WAP-NA1
Bežični adapter: UWA-NA1
Bežični
adapter
Bežična stanica
GIGA JUKE glazbeni server
GIGA JUKE bežični uređaj
Napomena
Ako su GIGA JUKE glazbeni server, GIGA JUKE bežični uređaj i bežična stanica previše udaljeni jedni od drugih,
može doći do problema pri podešavanju. U tom slučaju ih približite.
KORAK 1 Uključivanje bežične stanice
Tipka RESET
Na zidnu utičnicu
1 Pričvrstite isporučeno postolje na bežičnu stanicu.
2 Koristite AC naponski adapter (isporučen uz bežičnu stanicu) za spajanje
bežične stanice na zidnu utičnicu.
Pričekajte da zasvijetli indikator INSTANT te da se indikator AOSS isključi (to
može potrajati neko vrijeme). Ako se to ne dogodi na bežičnoj stanici, pritisnite
tipku RESET šiljatim predmetom, primjerice malenom pribadačom.
KORAK 2 Povezivanje GIGA JUKE glazbenog servera i bežične stanice
Na USB priključnicu
Na zidnu
utičnicu
?/1 (uključenje/isključenje)
Nastavlja se .
1 Spojite isporučeni mrežni adapter na USB priključnicu GIGA JUKE
glazbenog servera.
Napomena
Uporaba Instant (S-IWS) bežične veze može smanjiti razinu sigurnosti vaše kućne mreže. Za postizanje veće
sigurnosti savjetujemo AOSS povezivanje.
Napomena
Koristite isporučeni USB mrežni kabel za spajanje bežičnog adaptera na USB priključnicu sa
stražnje strane GIGA JUKE glazbenog servera.
2 Spojite naponski kabel GIGA JUKE glazbenog servera na zidnu utičnicu.
GIGA JUKE glazbeni server se automatski uključuje, vrši početna podešavanja i
zatim se isključuje.
3 Pritisnite ?/1 (uključenje/isključenje) za uključenje GIGA JUKE glazbenog servera.
GIGA JUKE glazbeni server počinje se povezivati s bežičnom stanicom.
Po završetku povezivanja pojavi se novi prozor.
Spajanje GIGA JUKE glazbenog servera i GIGA JUKE bežičnog uređaja
na internet i računalo (AOSS povezivanje)
Za spajanje GIGA JUKE glazbenog servera i GIGA JUKE bežičnog uređaja na internet i računalo savjetujemo AOSS povezivanje.
Širokopojasni router
Bežični
adapter
Bežična stanica
Jezik prikazan na zaslonu bit će onaj koji ste podesili na
GIGA JUKE glazbenom serveru. Detalje o podešavanju
jezika postavki potražite u uputama za uporabu GIGA
JUKE glazbenog servera.
KORAK 3 Povezivanje GIGA JUKE bežičnog uređaja i bežične stanice
?/1 (uključenje/isključenje)
Računalo
Na priključnicu
INTERNET
GIGA JUKE glazbeni server
1
2
GIGA JUKE bežični uređaj
Postavite preklopku radnog moda bežične stanice na "MODE 2" i zatim spojite bežičnu
stanicu na širokopojasni router.
Na GIGA JUKE glazbenom serveru izvedite AOSS povezivanje pritiskom na tipku
SETTINGS i odaberite [Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting] –
[Access point setting] – [Automatic setting : AOSS].
Slijedite upute na zaslonu.
3
Na priključnicu
DC IN 12V
Na zidnu utičnicu
Na GIGA JUKE bežičnom uređaju izvedite AOSS povezivanje pritiskom na tipku SETTINGS
i odaberite Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS].
Slijedite upute na zaslonu.
1 Koristite AC naponski adapter (isporučen uz GIGA JUKE bežični uređaj)
za spajanje GIGA JUKE bežičnog uređaja na zidnu utičnicu.
2 Pritisnite ?/1 (uključenje/isključenje) za uključenje GIGA JUKE bežičnog uređaja.
GIGA JUKE bežični uređaj počinje se povezivati s bežičnom stanicom.
Jezik prikazan na zaslonu bit će onaj koji ste podesili na
GIGA JUKE bežičnom uređaju. Detalje o podešavanju
jezika postavki potražite u uputama za uporabu GIGA
JUKE bežičnog uređaja.
Kad se pojavi poruka "Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed",
odaberite [OK]. Pojavi se naziv GIGA JUKE glazbenog servera.
Povezivanje GIGA JUKE glazbenog servera i GIGA JUKE bežičnog uređaja je dovršeno.
KORAK 4 Provjera veze
1
Na GIGA JUKE bežičnom uređaju provjerite je li se na prikazu odabira servera pojavio
naziv GIGA JUKE glazbenog servera (npr. "NAS-S55HDE") i zatim pritisnite ENTER.
U slučaju problema
Problem
Instant (S-IWS) povezivanje nije
ö Izvedite sljedeći postupak:
moguće (poruka "Wireless LAN
1 Odspojite AC naponski adapter s bežične stanice i zatim provjerite je li
Instant (S-IWS) Connected." se ne
preklopka radnog moda na bežičnoj stanici postavljena na "AUTO".
pojavljuje u izborniku za podešaAko je isporučeni mrežni (LAN) kabel spojen na bežičnu stanicu,
vanje mreže GIGA JUKE glazbeodspojite ga.
nog servera).
2 Ponovo spojite AC naponski adapter, malo pričekajte i zatim pritisnite
GIGA JUKE bežični uređaj se ne
tipku RESET.
može spojiti s GIGA JUKE glazbePritisnite tipku RESET šiljatim predmetom, primjerice malenom pribanim serverom (naziv GIGA JUKE
dačom. Pričekajte da zasvijetli indikator INSTANT te da se indikator
glazbenog servera se ne pojavljuje
AOSS isključi (to može potrajati neko vrijeme). Ako se to ne dogodi na
na prikazu odabira servera GIGA
bežičnoj stanici, ponovo pritisnite tipku RESET.
JUKE bežičnog uređaja.
3 Ako je mrežni kabel spojen na GIGA JUKE glazbeni server, odspojite ga.
4 Spojite bežični adapter na USB priključnicu GIGA JUKE glazbenog
servera.
5 Na GIGA JUKE glazbenom serveru izvedite Instant (S-IWS) povezivanje
pritiskom na tipku SETTINGS i odaberite [Network setting] – [Auto
setting]. Ili pritisnite SETTINGS i zatim odaberite [Network setting] –
[Manual setting] – [Wireless LAN setting] – [Access point setting] –
[Automatic setting: Instant (S-IWS)].
6 Na GIGA JUKE bežičnom uređaju izvedite Instant (S-IWS) povezivanje
pritiskom na tipku SETTINGS i odaberite [Network setting] – [Auto
setting]. Ili, pritisnite SETTINGS i zatim odaberite [Network setting] –
[Manual setting] – [Connection setting] – [Instant (S-IWS)].
GIGA JUKE glazbeni server ili
GIGA JUKE bežični uređaj se ne
mogu spojiti na internet.
Ako se naziv GIGA JUKE glazbenog servera ne pojavi, odaberite [Update info].
2
Pritisnite M/m za odabir kriterija za reprodukciju.
Možete odabrati sljedeće:
B Playlist (reprodukcijska lista)
B Artist (izvođač)
B Album (album)
B Genre (žanr)
B Year (godina)
B All tracks (svi zapisi)
B Select server (odabir servera)
 Pritisnite < za vraćanje na prethodnu mapu. Pritisnete li < nakon odabira najviše mape u
hijerarhiji, vraća se prozor za reprodukciju.
 Pritisnite , za prijelaz na sljedeću mapu.
 Nakon odabira mape, pritisnite ./> na daljinskom upravljaču za listanje popisa.
3
Pritisnite ENTER ili , za promjenu prikaza i odabir željenog zapisa za reprodukciju.
Uređaj počinje reproducirati odabrani zapis i pojavi se izbornik reprodukcije.
Provjerite da su zvučnici GIGA JUKE bežičnog uređaja isključeni.
Spajanje GIGA JUKE glazbenog servera i GIGA JUKE bežičnog
uređaja na internet (Instant (S-IWS) povezivanje)
Koristite isporučeni mrežni (LAN) kabel za spajanje bežične stanice na uređaj (poput širokopojasnog
routera ili huba) koji je spojen na internet. Detalje o podešavanju širokopojasnog routera potražite u
njegovim uputama za uporabu.
Mrežni (LAN) kabel (isporučen)
Na
priključnicu
INTERNET
Rješenje
ö Izvedite sljedeći postupak:
1 Odspojite AC naponski adapter iz bežične stanice te zatim postavite preklopku radnog moda bežične stanice na "MODE 2". Ako je na bežičnu
stanicu spojen isporučeni mrežni (LAN) kabel, odspojite ga.
2 Spojite bežičnu stanicu na širokopojasni router isporučenim mrežnim
(LAN) kabelom.
Kad spajate bežičnu stanicu i širokopojasni router, spojite isporučeni
mrežni (LAN) kabel na priključnicu INTERNET bežične stanice
(pogledajte slike u lijevom stupcu).
3 Ponovo spojite AC naponski adapter, malo pričekajte i zatim pritisnite
tipku RESET.
Pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom, primjerice malenom pribadačom. Pričekajte da zasvijetli indikator INSTANT te da se indikator
AOSS isključi (to može potrajati neko vrijeme). Ako se to ne dogodi na
bežičnoj stanici, ponovo pritisnite tipku RESET.
4 Ako je mrežni kabel spojen na GIGA JUKE glazbeni server, odspojite ga.
5 Spojite bežični adapter na USB priključnicu GIGA JUKE glazbenog
servera.
6 Kad izvodite Instant (S-IWS) povezivanje:
Na GIGA JUKE glazbenom serveru pritisnite tipku SETTINGS i odaberite [Network setting] – [Auto setting]. Ili pritisnite SETTINGS i zatim
odaberite [Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting]
– [Access point setting] – [Automatic setting: Instant (S-IWS)].
Kad izvodite AOSS povezivanje:
Ponovite korak 2 iz odjeljka "Spajanje GIGA JUKE glazbenog servera i
GIGA JUKE bežičnog uređaja na internet i računalo (AOSS povezivanje)"
(lijevi stupac).
7 Kad izvodite Instant (S-IWS) povezivanje:
Na GIGA JUKE bežičnom uređaju pritisnite tipku SETTINGS i odaberite
[Network setting] – [Auto setting]. Ili, pritisnite SETTINGS i zatim
odaberite [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] –
[Instant (S-IWS)].
Kad izvodite AOSS povezivanje:
Ponovite korak 3 iz odjeljka "Spajanje GIGA JUKE glazbenog servera i
GIGA JUKE bežičnog uređaja na internet i računalo (AOSS povezivanje)"
(lijevi stupac).
Više informacija potražite na internetskoj stranici http://support.sony-europe.com/
Zaštićeni nazivi
Bežična stanica
Širokopojasni router, hub itd. koji se
koristi za spajanje na internet
 "GIGA JUKE" i pripadajući logotip su zaštićeni znaci tvrtke Sony Corporation.
 "AOSS" je zaštićeni znak tvrtke Buffalo Inc.
Download PDF