2-319-527-12(1)
Super Audio CD
uređaj
Upute za uporabu _____________________________
SCD-X501ES
©2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Zbrinjavanje uređaja
Kako biste spriječili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte otvarati kućište jer postoji
opasnost električnog udara. Prepustite
popravke isključivo stručnim osobama.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električni udar, ne
stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije ako se baterija pogrešno zamijeni.
Bateriju zamijenite samo jednakom ili ekvivalentnom,
prema preporuci proizvoñača. Odbacite istrošene
baterije u skladu s uputama proizvoñača.
Ovaj ureñaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu ureñaja.
UPOZORENJE
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj ureñaj
povećava opasnost od ozljede očiju.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
Baterije ili baterija ugrañena u ureñaj ne smije se
izlagati povišenoj temperaturi, kao što je izravno
sunce, vatra i sl.
2
Zbrinjavanje starih
električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu
ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za
tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke
ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni zastupnik
za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70372 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja o servisu i
jamstvu, obratite se na adrese s priloženih jamstvenih
dokumenata.
Sadržaj
Značajke ureñaja.......................................................................................... 4
Diskovi koje je moguće reproducirati.......................................................... 4
O Super Audio CD-u ................................................................................... 5
Kako započeti s radom
Priprema daljinskog upravljača ................................................................... 6
Priključivanje audio komponenata .............................................................. 7
Reprodukcija diskova.......10
Reprodukcija diska .................................................................................... 10
Uporaba pokazivača .................................................................................. 12
Pronalaženje odreñenog dijela zapisa........................................................ 14
Ponavljanje reprodukcije zapisa ................................................................ 15
— Repeat Play
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu....................................................... 16
— Shuffle Play
Programiranje reprodukcije ....................................................................... 16
— Program Play
Reprodukcija višekanalnog Super Audio CD diska .................................. 17
— Multi-channel management
Dodatne informacije
Mjere opreza .............................................................................................. 22
Napomene o diskovima ............................................................................. 23
U slučaju problema.................................................................................... 24
Tehnički podaci ......................................................................................... 25
Dijelovi i kontrole...................................................................................... 26
3
Značajke uređaja
Ovaj ureñaj namijenjen je za reprodukciju
2-kanalnih i višekanalnih Super Audio CD
diskova, te konvencionalnih CD diskova. Ima
sljedeće značajke:
C Opremljen je Discrete Dual Laser optičkom
jedinicom koja može očitavati Super Audio
CD diskove ili konvencionalne CD diskove
ovisno o valnoj duljini.
C Brže pristupa zapisima zahvaljujući naprednom
servo mehanizmu.
C Ima funkciju Multi-Channel Management
koja omogućuje podešavanje višekanalne
reprodukcije u skladu s razmještajem i
veličinom zvučnika.
C Opremljen je Super Audio D/A pretvaračem
koji omogućuje visokokvalitetnu reprodukciju
zvuka.
C Super Audio CD može označiti do 255 brojeva
zapisa. Ovaj ureñaj je kompatibilan s formatom
Super Audio CD.
Diskovi koje je moguće
reproducirati
U ovom ureñaju možete reproducirati sljedeće
vrste diskova:
C Super Audio CD diskove
C Audio CD diskove
Ovaj ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove.
C CD-ROM (MP3, JPEG itd.) diskove
C DVD diskove
C DTS-CD diskove
C DualDisc diskove, itd.
Ako pokušate reproducirati CD-ROM/DVD,
pojavit će se poruka pogreške "TOC ERROR"
ili "NO DISC". Za DTS-CD/DualDisc diskove,
pogledajte napomene u nastavku.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju diskova
usklañenih s Compact Disc (CD) standardom.
U novije vrijeme se u prodaji takoñer mogu naći glazbeni
diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke od tih
diskova nije moguće reproducirati u ovom ureñaju.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
Imajte na umu da u ovome ureñaju nije moguća reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova zbog nedostatne
kvalitete i fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u
tehnologiji i softveru snimanja. Osim toga, nije moguća
reprodukcija diska koji nije ispravno finaliziran. Pokušate li ih reproducirati, ostat će prikazana poruka
"READING" ili se pojaviti poruka pogreške "TOC
ERROR".
Napomena o DTS-CD diskovima
Ne reproducirajte DTS-CD diskove na ovom ureñaju.
Pokušate li ih reproducirati, čut će se snažan šum uz
punu glasnoću. Ureñaj se time može pokvariti.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk s DVD snimkom na jednoj
strani i digitalnim audio podacima na drugoj. Ipak,
audio materijal na drugoj strani ne odgovara Compact
Disc (CD) standardnu tako da reprodukcija na ovom
ureñaju nije zajamčena.
4
O Super Audio CD-u
Super Audio CD je novi standard audio diska
visoke kvalitete gdje se glazba snima u DSD
(Direct Stream Digital) formatu (konvencionalni
CD-ovi su snimljeni u PCM formatu). DSD
format koristi frekvenciju uzorkovanja 64 puta
višu od one kod konvencionalnih CD-ova te
1-bitnu kvantizaciju, postižući tako širok frekvencijski i dinamički raspon unutar čujnog
frekvencijskog raspona. Time takoñer omogućuje reprodukciju glazbe izuzetnu vjernu
izvornom zvuku.
Super Audio CD sloj sastoji se od 2-kanalnog
područja ili višekanalnog područja.
2-kanalno područje: područje u kojem su
snimljeni 2-kanalni
stereo zapisi
Višekanalno područje:
područje u kojem su
snimljeni višekanalni
(do 5.1 kanala) zapisi
Primjer:
Kad je na SA-CD sloj hibridnog diska snimljeno i
2-kanalno i višekanalno područje
Vrste Super Audio CD-ova
2-kanalno područje4)
Postoje dvije vrste ovih diskova, ovisno o
kombinaciji Super Audio CD sloja i CD sloja.
Super Audio CD sloj: sloj visoke gustoće
signala za Super Audio CD
CD sloj1): sloj koji mogu reproducirati
konvencionalni CD ureñaji
Višekanalno područje4)
Super Audio CD sloj
Jednoslojni disk
(disk s jednim Super Audio CD slojem)
1)
2)
Super Audio CD sloj
3)
Hibridni disk2)
(disk sa Super Audio CD slojem i CD slojem)
4)
CD sloj je moguće reproducirati na konvencionalnom
CD ureñaju.
Budući da su oba sloja na jednoj strani, nije
potrebno okrenuti disk.
Za odabir sloja koji želite slušati pritisnite SA-CD/
CD (str.11).
Za odabir područja koje želite slušati pritisnite
MULTI/2CH (str. 11).
CD sloj3)
Super Audio
CD sloj3)
5
Napomene o litijskoj bateriji
Kako započeti s radom
Priprema daljinskog
upravljača
Izvucite izolaciju kako biste omogućili
napajanje iz baterije.
U daljinski upravljač je već umetnuta baterija.
C Držite litijsku bateriju izvan dosega djece. Ako doñe
do gutanja, odmah se obratite liječniku.
C Obrišite bateriju suhom krpom kako biste osigurali
pravilan kontakt.
C Pripazite na pravilan polaritet kod umetanja baterije.
C Nemojte držati bateriju metalnom pincetom jer može
doći do kratkog spoja.
Napomena
Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača X
izravnom suncu ili izvorima svjetla jer može doći do
nepravilnosti u radu.
Savjet
Kad se više ne može rukovati ureñajem pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite bateriju novom.
UPOZORENJE
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
1 Izvucite nosač baterije u smjeru strelice 2
tako da pritisnete polužicu u smjeru strelice
1. Izvadite bateriju iz nosača.
2 Umetnite novu litijsku bateriju CR2025 tako
da je + pol okrenut gore.
Litijska baterija CR2025
3 Vratite nosač baterije na mjesto.
Napomena
Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač
dulje vrijeme, izvadite bateriju kako biste spriječili
njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.
6
Baterija može eksplodirati ako se njome pogrešno
rukuje.
Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.
Priključivanje audio
komponenata
Spojite Super Audio CD ureñaj na željenu audio
komponentu. Isključite ovaj ureñaj i sve
komponente prije povezivanja te spojite
priključke čvrsto kako biste spriječili šum.
Spajanje stereo pojačala ili MD
rekordera
Pri spajanju stereo pojačala ili pri analognom
spajanju na MD rekorder, povezivanje izvodite
putem priključnica ANALOG 2CH OUT L/R.
Za povezivanje koristite priloženi audio kabel.
Pazite da priključci odreñenih boja odgovaraju
priključnicama: bijeli priključak (lijevi kanal) na
bijelu i crveni (desni kanal) na crvenu
priključnicu.
Audio kabel (isporučen)
Bijeli (L)
Crveni (R)
Napomena
Kad se disk s 2-kanalnim i višekanalnim područjem
reproducira putem priključnica ANALOG 2CH OUT,
promijenite standardno reprodukcijsko područje samo
na FRONT L/R signale. Ovisno o disku, u tom slučaju
se neće čuti vokali ili drugi zvukovi.
Spajanje višekanalnog pojačala
Kad imate pojačalo opremljeno 5.1-kanalnim
ulaznim priključnicama (višekanalno pojačalo,
AV pojačalo, itd.) i spojite ureñaj na pojačalo
putem priključnica ANALOG 5.1CH OUT
(FRONT L/R, SURROUND L/R, CENTER,
SUB WOOFER), možete reproducirati višekanalni Super Audio CD i uživati u višekanalnom
zvuku.
Za ovakvo povezivanje koristite (isporučene*)
audio kabele. Za spajanje na priključnice FRONT
L/R ili SURROUND koristite audio kabele (s
crvenim i bijelim priključcima) te pazite da
priključci odreñenih boja odgovaraju priključnicama: bijeli priključak (lijevi kanal) na bijelu
i crveni (desni kanal) na crvenu priključnicu. Za
priključnice CENTER i SUB WOOFER koristite
spojni kabel (crni).
Priključnice FRONT L/R ili
SURROUND L/R
Audio kabel (isporučen*)
Bijeli (L)
Crveni (R)
* Ako upotrebljavate isporučeni audio kabel za
spajanje ANALOG 2CH priključnica, potreban vam
je još jedan audio kabel (nije isporučen) za spajanje
ANALOG 5.1CH priključnica.
Priključnica CENTER ili SUB
WOOFER
Audio kabel (isporučen)
Crni
Na CD (Super Audio CD) ili linijske ulazne priključnice
(L/R) na stereo pojačalu, MD rekorder, itd.
nastavlja se
7
Spajanje digitalne komponente
(COAXIAL)
Spojite li MD rekorder ili drugu digitalnu
komponentu na priključnicu DIGITAL (CD)
OUT COAXIAL, možete izvoditi digitalno
snimanje.
Za ovu vrstu povezivanja koristite koaksijalni
digitalni kabel.
Nemojte savijati ili uvrtati koaksijalni kabel.
Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
Na višekanalno
pojačalo, AV
pojačalo, itd.
A: Na ulazne priključnice prednjih zvučnika (L/R)
B: Na ulazne priključnice surround ili stražnjih
zvučnika (L/R)
C: Na ulazne priključnice subwoofera
D: Na ulazne priključnice središnjeg zvučnika
Napomena
C Postoje 5CH, 4CH i 3CH Super Audio CD diskovi.
Kad reproducirate ove diskove, signal ne izlazi iz svih
ANALOG 5.1CH OUT priključnica. Za detalje o
reprodukciji pogledajte omot ili upute Super Audio
CD diska.
C Za višekanalnu reprodukciju (preko priključnica
ANALOG 5.1 CH OUT) Super Audio CD diska s
2-kanalnim/višekanalnim područjem, podesite
standardno područje reprodukcije na "SEL-Mch"
(višekanalno područje reprodukcije, pogledajte str. 11).
U suprotnom, čut će se samo dva kanala.
8
Na CD koaksijalni digitalni ulaz MD
rekordera, itd.
Napomena
Iz priključnice DIGITAL (CD) OUT moguć je izlaz
samo audio signala konvencionalnih CD diskova.
Signale Super Audio CD diskova nije moguće slati
putem priključnice DIGITAL (CD) OUT.
Spajanje digitalne komponente
(OPTICAL)
Spojite li MD rekorder ili drugu digitalnu
komponentu na priključnicu DIGITAL (CD)
OUT OPTICAL, možete izvoditi digitalno
snimanje.
Za ovu vrstu povezivanja koristite optički
digitalni kabel. Kod spajanja optičkog
digitalnog kabela u DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL priključnicu, gurnite priključak
kabela do kraja dok ne klikne.
Nemojte savijati ili uvrtati optički kabel.
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
Spajanje mrežnog kabela
Spojite isporučeni mrežni kabel u priključnicu
AC IN i zatim u zidnu utičnicu.
Čak i kad je priključak kabela pravilno spojen u
priključnicu na ureñaju, izmeñu kabela i ureñaja
ostaje odreñeni razmak. To je očekivano i ne
predstavlja kvar.
Napomena
Postavite ureñaj tako da se mrežni kabel može odmah
odspojiti iz utičnice u slučaju problema.
Kad spajate drugi Sony CD
uređaj s drugim uređajem
Sljedeći postupak potreban je samo ako imate
daljinski upravljač Sony s mogućnošću odabira
CD1/CD2. Odaberite upravljačke modove ovog
ureñaja i drugog Sony ureñaja tako da možete
upotrebljavati drugi Sony ureñaj i ovaj ureñaj
pomoću istog daljinskog upravljača.
Napomena
Upravljački mod daljinskog upravljača isporučenog uz
ovaj ureñaj je CD1 (fiksno). Ako podesite ovaj ureñaj
na CD2, nećete moći njime upravljati pomoću ovog
daljinskog upravljača.
Na CD optički digitalni ulaz MD
rekordera, itd.
Napomena
Iz priključnice DIGITAL (CD) OUT moguć je izlaz
samo audio signala konvencionalnih CD diskova.
Signale Super Audio CD diskova nije moguće slati
putem priključnice DIGITAL (CD) OUT.
nastavlja se
9
Podešavanje upravljačkog moda
ovog uređaja
Reprodukcija diskova
Reprodukcija diska
U ovom poglavlju objašnjene su funkcije
normalne reprodukcije i osnovni postupci
tijekom reprodukcije.
1
2
3
Pritisnite MENU na uređaju.
Zakrenite . AMS > za odabir
"CD1/2 SEL".
Pritisnite . AMS >.
Prikazan je tekući upravljački mod.
4
Zakrenite . AMS > za odabir "CD
– 1" ili "CD – 2", zatim pritisnite .
AMS >.
Ako je upravljački mod drugog Sony CD
ureñaja CD1, podesite ovaj ureñaj na
"CD-2". Ako je drugi CD ureñaj podešen na
CD2, podesite ovaj ureñaj na "CD-1".
Za rukovanje ovim ureñajem pomoću
drugog daljinskog upravljača, podesite
upravljači mod daljinskog upravljača tako
da možete upravljati drugim ureñajem.
Upravljački mod ovog ureñaja je fiksno
podešen na CD1.
5
Pritisnite MENU na uređaju.
1
2
3
10
Uključite pojačalo. Smanjite glasnoću
na najnižu razinu.
Odaberite programski broj ovog
uređaja na pojačalu.
Pritisnite POWER na uređaju kako
biste ga uključili.
4
Pritisnite A na uređaju kako biste
otvorili uložnicu i stavite disk.
Napomena
Možete odabrati CD sloj pritiskom na SA-CD/CD
samo za trenutno uloženi disk.
Odabir standardnog reprodukcijskog
sloja
1
2
Stranu s naljepnicom okrenite prema gore
5
Reprodukcija počinje od prvog zapisa.
Zakrenite . AMS > za odabir broja
zapisa prije pritiska tipke H.
6
3
Pritisnite H.
Podesite glasnoću na pojačalu.
Pritisnite MENU na uređaju.
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi "LAYER SEL".
Pritisnite . AMS >.
Pojavi se tekući reprodukcijski sloj.
4
Zakrenite . AMS > za odabir
željenog reprodukcijskog sloja.
5
Pritisnite . AMS >.
Osnovni postupci tijekom
reprodukcije
Odabir reprodukcijskog
područja
Za
pritisnite
Zaustavljanje
x
Pri reprodukciji diska s 2-kanalnim i višekanalnim reprodukcijskim područjem (str. 5), možete
odabrati područje koje želite slušati.
Pauzu
X
Nastavak
reprodukcije
nakon pauze
X ili H
Pritisnite 2CH/MULTI za odabir željenog
reprodukcijskog područja.
Odabir zapisa
Zakrenite . AMS >.
Vañenje diska
Pritisnite A na ureñaju.
Odabir standardnog reprodukcijskog
područja
Savjet
Uključite li ureñaj dok je u njega već uložen disk,
reprodukcija počinje automatski. Spojite li dodatno
nabavljivi timer, možete ga podesiti za reprodukciju
diska u željeno vrijeme.
1
2
3
Pritisnite MENU na uređaju.
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi "M/2ch SEL".
Pritisnite . AMS >.
Pojavi se tekuće reprodukcijsko područje.
Napomena
Tijekom reprodukcije povećavajte razinu glasnoće
postupno, počevši od najniže razine. Izlazni signal iz
ovog ureñaja može sadržati valno područje izvan
normalnog raspona za slušanje. To može uzrokovati
oštećenje zvučnika ili sluha.
4
Zakrenite . AMS > za odabir
željenog reprodukcijskog područja.
5
6
Pritisnite . AMS >.
Odabir reprodukcijskog sloja
Napomene
Pri reprodukciji hibridnog diska sa SA-CD slojem
i CD slojem (str. 5), možete odabrati sloj koji
želite poslušati. Takoñer, budući da su oba sloja
na jednoj strani, nije potrebno okrenuti disk.
Pritisnite SA-CD/CD za odabir željenog
reprodukcijskog sloja.
Pritisnite MENU na uređaju.
C Ureñaj pri pokretanju reprodukcije automatski odabere
višekanalno reprodukcijsko područje jer je tvornički
podešeno "SEL–Mch" (višekanalno reprodukcijsko
područje). Kad koristite samo priključnice ANALOG
5.1CH OUT, odaberite "SEL– 2ch" (2-kanalno
reprodukcijsko područje).
C Možete odabrati reprodukcijsko područje pritiskom
na 2CH/MULTI samo kod tekućeg diska.
11
Uporaba pokazivača
Pokazivač prikazuje različite informacije o
disku ili zapisima koji se reproduciraju. U ovom
odjeljku opisuju se informacije o uloženom
disku i informacije koje se pojavljuju za svaki
status reprodukcije.
Pokazivač
12
Informacije o uloženom disku
Pokazivač prikazuje ukupno vrijeme zapisa i
ukupno vrijeme reprodukcije.
A: Trenutno uložen disk i broj kanala koji se mogu
reproducirati
B: Hibridni disk
D: Ukupno vrijeme reprodukcije
E: Ukupan broj zapisa
Prikaz informacija
TEXT diskovi sadrže informacije poput naziva
diska ili naziva izvoñača te vrste audio signala.
Ovaj ureñaj može prikazati naziv diska, naziv
izvoñača i naziv tekućeg zapisa kao TEXT
informacije.
Kad ureñaj prepozna TEXT disk, na pokazivaču
se pojavi "TEXT". Ako vaš TEXT disk sadrži
nekoliko jezika, na pokazivaču se pojavi
"MULTI-TEXT". Kad želite provjeriti informacije na drugom jeziku, pogledajte "Prikaz
informacija TEXT diska na drugim jezicima" na
str. 14.
Ako naziv ima 13 ili više znakova, prvih 12
znakova će ostati nakon pomaka naziva na
pokazivaču.
Prije početka reprodukcije
Pritisnite TIME/TEXT više puta.
Pri svakom pritisku tipke, na pokazivaču se
pojavi naziv diska ili naziv izvoñača. Kad
odaberete naziv izvoñača, na pokazivaču se
pojavi "ART.".
Tijekom reprodukcije diska
Pritisnite TIME/TEXT više puta. Kad ureñaj
prepozna višekanalni Super Audio CD, na
nekoliko sekundi se pojave informacije o kanalu
nakon prikaza naslova zapisa.
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
Preostalo vrijeme diska ili programa
Naslov zapisa*
Naslov diska*
Naziv izvođača*
Informacije o kanalu (pojavljuju se samo kad
uređaj prepozna višekanalni Super Audio CD)
* Samo za TEXT diskove
Ukupan broj zapisa i ukupno vrijeme reprodukcije
* Samo za TEXT diskove
Napomene
C Ovisno o disku, ureñaj možda neće moći prikazati
sve znakove naziva.
C Ovaj ureñaj može prikazati samo naziv diska, naziv
izvoñača i nazive zapisa s TEXT diskova. Nije
moguć prikaz drugih informacija.
nastavlja se
13
Isključenje informacija na
pokazivaču
Pritisnite DISPLAY ON/OFF na daljinskom
upravljaču.
Svakim pritiskom ove tipke tijekom reprodukcije
diska, pokazivač će se naizmjence uključivati ili
isključivati. Čak i kad je pokazivač isključen,
uključit će se kad pritisnete odreñene tipke, a
zatim će se ponovno isključiti nakon nekoliko
sekundi.
Kad prije početka reprodukcije pritisnete tipku
DISPLAY ON/OFF, pojavljuje se "DISP OFF",
a kad pritisnete tipku za isključenje pokazivača,
pojavljuje se "DISP ON".
Pronalaženje određenog
dijela zapisa
Možete pronaći odreñeni dio zapisa tijekom
reprodukcije ili u pauzi reprodukcije.
Prikaz informacija TEXT diska
na drugim jezicima
Možete promijeniti jezik prikaza ako TEXT disk
sadrži informacija na više jezika. Kad ureñaj
prepozna takav TEXT disk, na pokazivaču se
pojavljuje "MULTI-TEXT". Promijenite jezik
primjenom sljedećeg postupka.
1
2
3
Pritisnite MENU na uređaju.
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi "LANGUAGE".
Pritisnite . AMS >.
Trepće trenutno odabran jezik (ENGLISH,
FRENCH, GERMAN, itd.). Ako ureñaj ne
može prikazati jezik koji se koristi na
TEXT disku, na pokazivaču će se pojaviti
"OTHER LANG".
4
Zakrenite . AMS > za odabir
željenog jezika.
5
Za pronalaženje
dijela
učinite sljedeće:
Pritisnite . AMS >.
Informacije će se nakon nekoliko sekundi
pojavljivati na odabranom jeziku.
Slušajući zvuk
(pretraživanje)
Pritisnite i zadržite m/M.
Prateći oznaku
vremena (brzo
pretraživanje)
Pritisnite i zadržite m/M u
pauzi reprodukcije.
6
Pritisnite MENU na uređaju.
Unosom vremena
1 Zakrenite . AMS >
početka (pretraživanje
dok je disk zaustavljen
po vremenu)
kako biste pronašli željeni
zapis.
2 Pritisnite i zadržite m/
M za podešavanje vremena
početka reprodukcije
prateći prikaz na zaslonu,
zatim pritisnite H.
14
Savjet
Kad se na pokazivaču pojavi "OVER", disk je došao do
kraja. Pritisnite i zadržite m za povratak.
Napomena
Zapisi dugački samo nekoliko sekundi će možda biti
prekratki za pretraživanje sa zvukom. U tom slučaju
ureñaj možda neće tražiti pravilno.
Ponavljanje reprodukcije
zapisa
— Repeat Play
Ureñaj može ponavljano reproducirati cijeli disk
ili odabrani zapis. Ovu funkciju možete koristiti
s funkcijom Shuffle Play kako biste sve zapise
reproducirali u slučajnom slijedu (str. 13), ili s
funkcijom Program Play za ponavljanje svih
programiranih zapisa (str. 16).
Pritisnite REPEAT na daljinskom upravljaču
više puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"REPEAT" ili "REPEAT1".
REPEAT: Za sve zapise na disku (diskovima).
REPEAT1: Za samo jedan zapis.
Kad je odabrana opcija "REPEAT", način ponavljanja mijenja se prema odabranom načinu
reprodukcije.
Način reprodukcije
Ponavljanje
Kontinuirana
reprodukcija (str. 10)
svih zapisa redom
Reprodukcija u slučajnom slijedu (str. 16)
svih zapisa u slučajnom
redoslijedu
Programirana
reprodukcija (str. 16)
svih programiranih zapisa
redom
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite REPEAT na daljinskom upravljaču
više puta dok "REPEAT" i "REPEAT1" ne
nestane s pokazivača.
Napomene
C Isključite li ureñaj ili odspojite mrežni kabel,
ponavljanje reprodukcije se poništi.
C Ponavljanje reprodukcije se prekida automatski
nakon što se svi zapisi reproduciraju pet puta.
15
Reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
Programiranje
reprodukcije
— Shuffle Play
— Program Play
Kad je odabrana funkcija Shuffle Play, ureñaj će
reproducirati sve zapise na disku u slučajnom
redoslijedu.
Možete odabrati željene zapise i odrediti redoslijed
reprodukcije u program koji sadrži do 32
programska mjesta (ili 999 min 59 s ukupnog
programa).
1
2
Pritisnite SHUFFLE na daljinskom
upravljaču više puta dok je disk
zaustavljen, sve dok se na pokazivaču
ne pojavi "SHUFFLE".
Pritisnite H.
Dok ureñaj "miješa" zapise, prikazan je
indikator ";". Ureñaj će se zaustaviti kad
jednom reproducira sve zapise.
Nastavak kontinuirane reprodukcije
1
2
3
Pritisnite CONTINUE na daljinskom upravljaču
dok je disk zaustavljen, sve dok s pokazivača ne
nestane "SHUFFLE" i "PROGRAM".
Pritisnite ./> na daljinskom
upravljaču više puta za odabir željenog
broja zapisa.
Pritisnite ENTER na daljinskom
upravljaču.
Ako ste unijeli pogrešan broj zapisa
Pritisnite CLEAR na daljinskom upravljaču.
Ponovite zatim korake 2 i 3 za unos
odgovarajućeg broja zapisa.
Napomene
C Ureñaj se ne vraća na zapise koji su se već reproducirali.
C Ako isključite ureñaj ili odspojite mrežni kabel,
poništava se reprodukcija u slučajnom redoslijedu.
Pritisnite PROGRAM na daljinskom
upravljaču više puta dok je disk
zaustavljen, sve dok se na pokazivaču
ne pojavi "PROGRAM".
4
Ponovite korake 2 i 3 za unos drugih
zapisa.
Pri svakom unosu broja zapisa, na
pokazivaču se pojavi ukupan broj
programiranih mjesta.
5
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
Nastavak kontinuirane reprodukcije
Pritisnite CONTINUE na daljinskom upravljaču
dok je disk zaustavljen, sve dok s pokazivača ne
nestane "SHUFFLE" i "PROGRAM".
16
Savjet
Program ostaje pohranjen čak i po završetku
programirane reprodukcije. Pritisnite H za ponovnu
reprodukciju programa od početka. Program ostane
aktivan čak i kad zaustavite reprodukciju.
Reprodukcija višekanalnog
Super Audio CD diska
— Multi-channel management
Napomene
C Program će se izbrisati ako isključite ureñaj, odspojite
mrežni kabel, pritisnete A na ureñaju, ili promijenite
reprodukcijski sloj ili područje.
C Promijenite li reprodukcijski sloj ili područje tijekom
programirane reprodukcije, reproducirat će se samo
jedan zapis od početka i zatim će se program izbrisati.
Ovaj ureñaj opremljen je funkcijom Multi-channel
management koja podešava reprodukcijski mod
Super Audio CD-a pomoću DSD-DSP-a (ugrañenog u ureñaj) prema razmještaju i veličini
zvučnika.
Prednji zvučnici
Provjera sadržaja programa
Pritisnite CHECK na daljinskom upravljaču
više puta prije početka reprodukcije ili
tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete tipku, brojevi zapisa će
se pojavljivati na pokazivaču programiranim
redoslijedom.
Pritisnete li CHECK na daljinskom upravljaču
tijekom reprodukcije, brojevi programiranih
zapisa će se pojavljivati počevši od tekućeg
programskog mjesta.
Središnji zvučnik
Subwoofer
Surround zvučnici
Sadržaj programa možete promijeniti dok je
ureñaj zaustavljen.
Za podešavanje funkcije Multi-channel management odaberite odgovarajući reprodukcijski
mod (2-kanalni ili višekanalni) i zatim podesite
razinu glasnoće (balans) za svaki zvučnik (samo
u višekanalnom modu).
Za
Učinite sljedeće:
Napomene
Brisanje zapisa
1 Pritisnite CHECK na daljinskom
C Ove značajke su primjenjive samo pri reprodukciji
Super Audio CD diska.
C Kod nekih načina razmještaja zvučnika možda
nećete moći podesiti balans.
Promjena sadržaja programa
upravljaču više puta dok se ne
pojavi broj zapisa za brisanje.
2 Pritisnite CLEAR na daljinskom
upravljaču.
Brisanje od
zadnjeg zapisa
u programu
Pritisnite CLEAR na daljinskom
upravljaču.
Svaki put kad pritisnete tipku, briše
se zadnji zapis programa.
Dodavanje
zapisa na kraj
programa
Izvedite korake od 2 do 3.
Brisanje svih
zapisa
Zadržite CLEAR na daljinskom
upravljaču ili x (oko 2 sekunde)
dok se na pokazivaču ne pojavi
"PGM CLEAR".
nastavlja se
17
Odabir reprodukcijskog moda
1
2
Pritisnite MENU na uređaju.
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi željeni način
reprodukcije kanala.
2chSP MODE: Za reprodukciju 2-kanalnog Super Audio CD diska.
MchSP MODE: Za reprodukciju višekanalnog Super Audio CD
diska.
3
Pritisnite . AMS >.
Na pokazivaču se pojavi reprodukcijski mod.
4
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi željeni
reprodukcijski mod.
Osnovne postavke su sljedeće.
2-kanalni mod:
2ch DIRECT
Višekanalni mod: Mch DIRECT
U 2-kanalnom modu
Mod
F
SW
2ch DIRECT*
a
—
2ch+SW
a
a
U višekanalnom modu
Mod
F
C
SR
SW
Mch DIRECT*
a
L
a
L
a
5–LARGE+SW
a
L
5–LARGE
L
L
L
a
—
5–SMALL+SW
S
S
S
a
F–LARGE+SW
L
S
S
F–LARGE
L
S
S
a
—
NO–CNTR+SW
L
—
L
NO–CNTR
L
—
L
a
—
* Svaki signal reproducira se izravno iz svakog
zvučnika.
Objašnjenje simbola iz tablica
F: Prednji zvučnici
C: Središnji zvučnik
SR: Surround zvučnici
SW: Subwoofer
a: Izlaz signala
––: Nema izlaza signala
L: Veliki
S: Mali
18
Veliki (L) ili mali (S) zvučnik
"L" zvučnik je zvučnik koji može reproducirati basove u punini. Odaberete li "S" za
surround zvučnike, basovi će se reproducirati
u prednjim zvučnicima i/ili subwooferu.
Za normalnu uporabu odaberite "Mch
DIRECT" ili podesite sve zvučnike na "L"
(npr. "5–LARGE+SW", "5–LARGE", itd.).
Ako se u zvuku javlja šum ili se višekanalna
reprodukcija ne odvija pravilno za višekanalni Super Audio CD, promijenite podešenja
dotičnih zvučnika na "S".
5
Pritisnite . AMS >.
Za povratak na normalan prikaz, pritisnite
MENU na ureñaju.
Napomene
C Funkcija Multi-channel management ne radi kad
odaberete "Mch DIRECT" (ne možete podesiti
razinu glasnoće za svaki zvučnik).
C Ureñaj automatski podesi "L" za prednji zvučnik kad
podesite subwoofer na "—".
C Kad reproducirate zapis koji ne sadrži LFE* signal,
signal za subwoofer neće se reproducirati. Stoga, kad
odaberete "Mch DIRECT", "5–LARGE+SW" ili
"NO–CNTR+SW", iz subwoofer se neće reproducirati
zvuk. Meñutim, odaberete li "5–SMALL+SW" ili
"F–LARGE+SW" (kad ste zvučnik podesili na "S"),
iz subwoofera će se čuti basovi.
* Low Frequency Enhancement (naglašavanje
basova; opisano kao ".1 CH")
C Odaberete li neki drugi reprodukcijski mod a ne "2ch
DIRECT" ili "Mch DIRECT" uporabom funkcije
Multichannel management, promijenit će se raspodjela
zvuka u zvučnicima, uz moguće opće smanjenje glasnoće. U tom slučaju podesite glasnoću regulatorom
na spojenom pojačalu.
C Promijenite li reprodukcijski mod dok je ureñaj u
višekanalnom modu, podešenja glasnoće zvučnika
će se poništiti.
C Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom
reprodukcije CD diska.
Podešavanje balansa zvučnika
U višekanalnom modu možete podesiti sljedeće
opcije:
SURR BAL
Podešavanje balansa izmeñu prednjih zvučnika
(FRONT L/R) i surround zvučnika (SURR L/R)
CNTR BAL
Podešavanje balansa izmeñu prednjih zvučnika
(FRONT L/R) i središnjeg zvučnika (CENTER)
SW BAL
Podešavanje balansa izmeñu prednjih zvučnika
(FRONT L/R) i subwoofera (SUB WOOFER)
Napomene
C Neka podešenja možda neće funkcionirati ovisno o
odabranom višekanalnom modu.
C Nije moguće podesiti razinu zvučnika ako je
odabrano "Mch DIRECT".
Podešavanje balansa tipkama na
uređaju
Balans zvučnika možete podesiti slušajući zvuk
tijekom reprodukcije. Možete ga takoñer
podesiti reprodukcijom ispitnog tona dok je disk
zaustavljen.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi "LEVEL ADJ".
Pritisnite . AMS >.
Tijekom reprodukcije prijeñite na korak 6.
4
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi "TONE ON".
5
Pritisnite . AMS >.
Ispitni ton čuje se iz zvučnika redoslijedom
kojim se na pokazivaču pojavljuju oznake
vrste zvučnika.
nastavlja se
19
6
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi željena opcija.
2
Odaberite "SURR BAL", "CNTR BAL" ili
"SW BAL".
3
7
8
4
Napomena
Kad podesite subwoofer na "—" u višekanalnom
modu (str. 18), nije moguće podesiti "SW BAL"
(pojavljuje se "NOT IN USE"). Isto tako, nije
moguće podesiti "CNTR BAL" ili "SURR BAL"
("NOT IN USE") kad podesite odgovarajući
zvučnik na "—".
5
Zakrenite . AMS > za
podešavanje razine balansa.
Napomena
Za podešavanje balansa raspoloživa su 24
stupnja. Budući da je moguće izvoñenje preciznog
podešavanja, možda će biti teško pratiti kretanje
indikatora skale.
Pritisnite . AMS >.
Ureñaj se vrati na korak 6.
Za dodatna podešavanja ponovite korake
6 – 9.
10 Pritisnite MENU nakon dovršetka
podešavanja.
Pokazivač se vrati na normalan prikaz.
Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje balansa.
Dok je ureñaj zaustavljen, iz odabranog
zvučnika se čuje ispitni ton.
Primjer:
Odaberete li "SURR BAL" dok je ureñaj
zaustavljen, ispitni ton će se čuti iz prednjih
i surround zvučnika.
6
9
Pritisnite ./> više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi željena opcija.
Odaberite "SURR BAL", "CNTR BAL" ili
"SW BAL".
Pritisnite . AMS >.
Pojavi se izbornik za podešavanje balansa.
Dok je ureñaj zaustavljen, iz odabranog
zvučnika se čuje ispitni ton.
Primjer:
Odaberete li "SURR BAL" dok je ureñaj
zaustavljen, ispitni ton će se čuti iz prednjih
i surround zvučnika.
Pritisnite ENTER.
Ispitni ton čuje se iz zvučnika redoslijedom
kojim se na pokazivaču pojavljuju oznake
vrste zvučnika.
Napomena
Kad podesite subwoofer na "—" u višekanalnom
modu (str. 18), nije moguće podesiti "SW BAL"
(pojavljuje se "NOT IN USE"). Isto tako, nije
moguće podesiti "CNTR BAL" ili "SURR BAL"
("NOT IN USE") kad podesite odgovarajući
zvučnik na "—".
Pritisnite ./> više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "TONE ON".
Pritisnite ./> više puta za
podešavanje razine balansa.
Napomena
Za podešavanje balansa raspoloživa su 24 stupnja.
Budući da je moguće izvoñenje preciznog podešavanja, možda će biti teško pratiti kretanje
indikatora skale.
7
Pritisnite ENTER.
Ureñaj se vrati na korak 4.
Za dodatna podešavanja ponovite korake
4 – 7.
8
Pritisnite LEVEL ADJ nakon dovršetka
podešavanja.
Pokazivač se vrati na normalan prikaz.
Podešavanje balansa daljinskim
upravljačem
Balans zvučnika možete podesiti s mjesta za
slušanje uporabom isporučenog daljinskog
upravljača.
1
Pritisnite LEVEL ADJ tijekom reprodukcije ili dok je uređaj zaustavljen.
Tijekom reprodukcije prijeñite na korak 4.
20
Podešavanje udaljenosti
zvučnika
Možete podesiti udaljenost zvučnika kad spojeno
pojačalo nema izbornik za takvo podešavanje.
Ako pojačalo ima tu funkciju, preporučamo da
udaljenost zvučnika podesite na pojačalu. Ovo
podešavanje je raspoloživo samo za višekanalne
Super Audio CD diskove.
FRT DIST
Udaljenost od položaja za slušanje do prednjih
zvučnika možete podesiti od 1 metra do 7
metara u koracima od 0,1 metra.
Ako oba prednja zvučnika nisu smještena na
jednaku udaljenost od položaja za slušanje,
podesite udaljenost do bližeg zvučnika.
SURR DIST
Udaljenost od položaja za slušanje do surround
zvučnika možete podesiti od 1 metra do 7
metara u koracima od 0,1 metra.
Ako oba surround zvučnika nisu smještena na
jednaku udaljenost od položaja za slušanje,
podesite udaljenost do bližeg zvučnika.
C Udaljenost zvučnika nije moguće podesiti u
sljedećim slučajevima:
− kad ureñaj očitava informacije o uloženom CD
disku (ili CD području Super Audio CD diska),
− kad ureñaj očitava 2-kanalno područje Super
Audio CD diska.
1
2
3
4
C Kad podesite udaljenosti zvučnika na ovom ureñaju i
pojačalu, mogu raditi oba podešenja pa možda nećete
moći dobiti željeni rezultat.
Pritisnite . AMS >.
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi željena opcija.
Napomena
Kad podesite subwoofer na "—" u višekanalnom
modu (str. 18), nije moguće podesiti "SW DIST"
(pojavljuje se "NOT IN USE"). Isto tako, nije
moguće podesiti "CNTR DIST" (pojavljuje se
"NOT IN USE") kad podesite središnji zvučnik
na "—".
5
Pritisnite . AMS >.
Pojavi se izbornik za podešavanje
udaljenosti zvučnika.
Primjer:
Kad odaberete "SURR DIST" (uz "DIST
UNIT" podešen na "SEL–METER").
SW DIST
Udaljenost od položaja za slušanje do
subwoofera možete podesiti od 1 metra do 7
metara u koracima od 0,1 metra.
Napomene
Zakrenite . AMS > dok se na
pokazivaču ne pojavi "SPK DIST".
Odaberite "FRT DIST", "SURR DIST",
"CNTR DIST" ili "SW DIST".
CNTR DIST
Udaljenost od položaja za slušanje do središnjeg
zvučnika možete podesiti od 1 metra do 7
metara u koracima od 0,1 metra.
DIST UNIT
Jedinice za podešavanje udaljenosti (metar ili
stopa)
Početno podešenje za europske modele je
"SEL–METER".
Pritisnite MENU na uređaju.
6
Zakrenite . AMS > za
podešavanje udaljenosti zvučnika.
7
Pritisnite . AMS >.
Ureñaj se vrati na korak 4.
Za dodatna podešavanja ponovite korake
4 – 7.
8
Pritisnite MENU na uređaju nakon
dovršetka podešavanja.
Pokazivač se vrati na normalan prikaz.
nastavlja se
21
Odabir jedinica za podešavanje
udaljenosti
U navedenom koraku 4 odaberite "DIST UNIT".
Zakrenite . AMS > za odabir opcije
"SEL–METER" ili "SEL–FEET", zatim
pritisnite . AMS >.
Podešavanje udaljenosti zvučnika
na početne vrijednosti
Podesite udaljenosti svih zvučnika na 3 metra.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
C Oprez – uporaba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od oštećenja vida.
C Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina upadne u
unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice i prije sljedeće uporabe odnesite stručnoj
osobi na provjeru.
C Mrežni kabel smije zamijeniti samo ovlašteni serviser.
C Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napona dokle god je
priključen u zidnu utičnicu. Radni napon naveden je
na pločici s podacima na stražnjoj strani ureñaja.
O izvorima napajanja
C Prije rukovanja ureñajem provjerite je li njegov radni
napon jednak naponu lokalne električne mreže. Radni
napon naveden je na pločici s podacima na stražnjoj
strani ureñaja.
C Ureñaj nije odspojen s napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i kad je ureñaj
isključen.
C Ako nećete ureñaj koristiti duže vrijeme, obvezno
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome,
prihvatite utikač – nemojte povlačiti kabel.
O postavljanju
C Postavite ureñaj na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti ureñaja
ne bi došlo do nakupljanja topline.
C Ne postavljajte ureñaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe koji bi mogli blokirati otvore za hlañenje s
donje strane.
C Nemojte postavljati ureñaj na mjesta u blizini izvora
topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
O radu
C Ako se ureñaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na lećama u
unutrašnjosti ureñaja može se kondenzirati vlaga. U
tom slučaju ureñaj neće ispravno raditi. Ako se to
dogodi, izvadite disk i ostavite ureñaj uključen oko
sat vremena dok vlaga ne ishlapi.
C Kad je ureñaj uključen, može se čuti lagani šum
prilikom stavljanja diska. Ne radi se o kvaru.
22
O podešavanju glasnoće
Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih dijelova
ili dijelova bez zvuka. U protivnom se zvučnici mogu
oštetiti pri reprodukciji glasnih dijelova.
O ulaganju diska
Katkad možete čuti zvuk mehanizma ili mehanički
zvuk iz ureñaja. To znači da ureñaj automatski
podešava unutrašnje mehanizme prema uloženom
disku.
Mehanički zvuk se može čuti iz ureñaja i kad uložite
savijen disk.
O čišćenju diskova
Očistite kućište, prednju stranu i kontrole ureñaja
mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, npr. prašak ili otapala poput
alkohola ili benzina.
O prenošenju
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
C Da biste diskove održali čistima, prihvatite ih za rub.
Nemojte dodirivati površinu.
C Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
C Koristite sam okrugle diskove. Uporabom diskova
posebnih oblika (npr. u obliku zvijezde, srca,
kvadrata, itd.) možete oštetiti ureñaj.
C Nemojte koristiti diskove s naljepnicom, primjerice
posuñene diskove.
O čuvanju diskova
C Izvadite disk iz uložnice.
C Zatvorite uložnicu diska.
C Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline poput zraka iz otvora grijalice.
C Nakon reprodukcije, spremite disk u njegovu kutiju.
Stavite li disk na drugi disk u kutiji, može se oštetiti.
Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s
ureñajem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
O stavljanju diskova u uložnicu
Stavite disk u pravilan položaj na uložnicu. U protivnom
možete oštetiti ureñaj ili disk.
O čišćenju
C Ako je disk zaprljan otiscima prstiju ili prašinom,
može se smanjiti kvaliteta zvuka.
C Prije reprodukcije očistite disk krpom. Brišite disk
od sredine prema rubu.
C Čistite disk mekanom krpicom lagano namočenom
vodom, zatim obrišite ostatke vode suhom krpom.
C Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin,
razrjeñivač, komercijalno nabavljiva sredstva za
čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene za
vinilne ploče.
C Nemojte upotrebljavati komercijalna sredstva za
čišćenje diskova ili sredstva za čišćenje diskova i
leće (vlažna ili u obliku raspršivača) jer mogu
uzrokovati kvar ureñaja.
23
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite
se najbližem Sony servisu.
Nema zvuka.
C Provjerite je li ureñaj čvrsto spojen.
C Provjerite koristite li pojačalo na odgovarajući
način.
Nema signala zvuka iz priključnice DIGITAL
(CD) OUT COAXIAL/OPTICAL.
C Iz priključnice DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/
OPTICAL nije moguć izlaz audio signala Super
Audio CD diska (str. 8, 9).
Disk se ne reproducira.
C U ureñaju nema diska.
C Stavite disk na uložnicu stranom s naljepnicom
okrenutom prema gore.
C Disk u uložnici je nagnut. Namjestite ga pravilno.
C Očistite disk (str. 23).
C U ureñaju se kondenzirala vlaga. Izvadite disk i
ostavite ureñaj uključen oko jedan sat (str. 22).
C Uložen je nekompatibilan disk (str. 4).
Daljinski upravljač ne radi
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog upravljača i
ureñaja.
C Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
ureñaju.
C Ako su baterije daljinskog upravljača slabe,
zamijenite ih novima.
C Provjerite je li upravljački mod ureñaja podešen
na CD2 (str. 9).
Nema signala zvuka iz priključnice SUB
WOOFER.
C Odaberite reprodukcijski mod u kojem signal
subwoofera izlazi putem priključnice SUB
WOOFER. Oznaka moda prikazana je kao
"+SW" (str. 18) kad je odabran takav mod.
C Kad reproducirate zapis koji ne sadrži LFE
signal, zvuk iz priključnice SUB WOOFER se
reproducira samo kad odaberete
"5–SMALL+SW" ili "F–LARGE+SW" za
višekanalni mod (str. 18).
24
Nije moguće izvaditi disk i na pokazivaču se
pojavljuje "LOCKED".
C Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Ne može se zatvoriti uložnica diska i na
pokazivaču se prikazuje "REMOVE".
C Izvadite disk ili strani predmet iz uložnice diska,
isključite ureñaj i ponovno ga uključite.
Nakon primjene preporučenih
postupaka
Ako ureñaj i dalje ne radi pravilno ili ako se
pojave problemi koji nisu opisani na ovoj
stranici, isključite ureñaj, odspojite ga iz mrežne
utičnice na nekoliko minuta i zatim ponovno
spojite.
Napomena
Kad uključite ureñaj, možda će se čuti mehanički zvuk
iznutra. To je zato jer ureñaj prepoznaje vrstu diska u
uložnici te se prilagoñava disku. Pojava nije kvar.
Isporučeni pribor
Tehnički podaci
Pri reprodukciji Super Audio CD diska
Frekvencijski raspon
2 Hz do 100 kHz
Frekvencijski odziv
2 Hz do 40 kHz (–3 dB)
Dinamički raspon
100 dB ili više
Ukupno harmoničko izobličenje
0,003 % ili manje
Zavijanje i podrhtavanje
na granici mjerljivosti
(±0,001 % vršno) ili
manje
Mrežni kabel (1)
Audio kabel
Daljinski upravljač
Crveni i bijeli priključak
T 2 (2)
Crni priključak T 1 (2)
RM-ASU002 (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Pri reprodukciji CD diska
Frekvencijski odziv
2 Hz do 20 kHz
Dinamički raspon
96 dB ili više
Ukupno harmoničko izobličenje
0,0035 % ili manje
Zavijanje i podrhtavanje
na granici mjerljivosti
(±0,001 % vršno) ili
manje
Izlazne priključnice
Vrsta
Izlazna
priključnice razina
ANALOG
OUT
Phono
priključnice
Impedancija
tereta
2 Vrms
Preko 10
(pri 50
kiloohma
kiloohma)
Četvrtasta
DIGITAL
–18 dBm (Valna duljina
(CD) OUT optička izlazna
svjetlosne
OPTICAL* priključnica
zrake:
660 nm)
Koaksijalna
DIGITAL
(CD) OUT izlazna
COAXIAL* priključnica
0,5 Vp-p
75 ohma
* Emitira samo audio signale CD diska.
Općenito
Laser
Napajanje
Potrošnja
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Poluvodički laser
(Super Audio CD: λ = 650
nm) (CD: λ = 780 nm)
Trajanje emisije:
kontinuirano
230 V~, 50/60 Hz
13 W
(približno) 280 T 111 T
267 mm, uključujući
dijelove koji strše
(približno) 3,9 kg
25
Dijelovi i kontrole
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Upute u ovom priručniku opisuju uporabu kontrola na ureñaju. Možete takoñer koristiti tipke
daljinskog upravljača ako imaju isti ili sličan naziv kao pripadajuće tipke na ureñaju.
Prednja strana
A Preklopka POWER (10)
B Uložnica diska (10)
C Tipka x (10, 16)
D Tipka A (10)
E Tipka H (10, 14, 16)
F Tipka X (10)
G Regulator . AMS >
(AMS: Automatic Music Sensor) (7, 10, 12,
14, 16, 17)
26
H Tipka MENU (7, 10, 12, 17)
Pritisnite za ulazak u izbornik.
Pritisnite za izlazak iz izbornika i povratak na
normalan prikaz.
I Pokazivač (12)
J Senzor daljinskog upravljača X (6)
Daljinski upravljač
A Tipka CONTINUE (16)
Pritisnite za nastavak kontinuirane reprodukcije iz
reprodukcije u slučajnom slijedu ili programirane
reprodukcije.
Tipka SHUFFLE (16)
Tipka PROGRAM (16)
B Tipka DISPLAY ON/OFF (12)
Pritisnite za uključenje ili isključenje informacija na
pokazivaču.
C Tipka TIME/TEXT (12)
Pri svakom pritisku ove tipke pojavljuje se na
pokazivaču vrijeme reprodukcije zapisa, preostalo
vrijeme diska, ili TEXT informacija.
D Tipke m/M (14)
E Tipka LEVEL ADJ (17)
Pritisnite za podešavanje balansa u funkciji
Multi-channel management (str. 17).
F Tipka ENTER (16, 17)
G Tipka A (10)
H Tipka REPEAT (15)
I Tipka SA-CD/CD (5, 10)
Svaki put kad pritisnete ovu tipku tijekom
reprodukcije hibridnog diska, izmjenjuje se SA-CD
sloj i CD sloj za reprodukciju.
J Tipka 2CH/MULTI (5, 10)
Pritisnite za odabir reprodukcijskog područja kad je
uložen disk s 2-kanalnim i višekanalnim područjem
(str. 5).
K Tipka H (10, 14, 16)
Tipka X (10)
Tipka x (10, 16)
L Tipke AMS ./>
(AMS: Automatic Music Sensor) (7, 10, 12,
14, 16, 17)
M Tipka CHECK (16)
Pritisnite za provjeru programiranog redoslijeda.
N Tipka CLEAR (16)
Pritisnite za brisanje broja programiranog zapisa.
27
Download PDF

advertising