2-695-150-21 (1)
DVD ureñaj/
Videorekorder
Upute za uporabu
z
Ostale napomene, savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama potraite
na: www.sony-europe.com/myproduct.
SLV-D998P D
SLV-D993P E
© 2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprječavanja
opasnosti od požara ili
električnog udara, nemojte
izlagati ureñaj utjecaju
kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište
jer bi moglo doći do električnog udara. Prepustite
popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti samo stručne osobe
u ovlaštenom servisu.
Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih ureñaja klase 1 (CLASS 1
LASER) Oznaka (CLASS 1
LASER PRODUCT) nalazi se
na stražnjoj vanjskoj strani
ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata
uz ovaj ureñaj povećava
opasnost od oštećenja vida.
Budući da je laserska zraka
koja se koristi u ovom DVD
ureñaju/videorekorderu štetna
za oči, nemojte pokušavati
otvarati kućište. Prepustite
popravke samo stručnim
osobama.
2
Mjere opreza
• Ovaj ureñaj koristi napajanje
220-240 V izmjenično, 50 Hz.
Provjerite odgovara li napon
napajanja ureñaja vašem
mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete s
vodom, kao što su vaze.
• Ureñaj je pod naponom sve
dok je priključen na mrežnu
(čak i kad je isključen).
• Postavite ureñaj tako da se
utikač može odmah odspojiti
iz utičnice u slučaju
problema.
ShowView je zaštitni znak
tvrtke Gemstar Development
Corporation. ShowView sustav
upotrebljava se uz licencu
tvrtke Gemstar Development
Corporation.
Zbrinjavanje isluženih
električnih i elektroničkih
ureñaja (vrijedi za države
Europske unije i ostale
europske države s
odvojenim sustavima
prikupljanja otpada)
Ovaj znak na ureñaju ili ambalaži označava da se ovaj ureñaj
ne smije odbaciti zajedno s
ostalim kućanskim otpadom,
već da se treba zbrinuti preko
specijalizirane tvrtke koja se
bavi recikliranjem električnih
ili elektronskih aparata.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
ureñaja čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem
ureñaja ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Recikliranjem materijala štede
se sirovine. Za podrobnosti o
recikliranju raspitajte se u svojoj
lokalnoj zajednici, kod komunalne tvrtke ili kod svog prodavatelja gdje ste kupili ureñaj.
Mjere opreza
Sigurnost
Ako u ureñaj uñe strani predmet ili tekućina,
odspojite utikač iz utičnice i odnesite ureñaj na
provjeru u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
Izvori napajanja
Ako ureñaj nećete dulje vrijeme upotrebljavati,
odspojite utikač iz utičnice. Uvijek povlačite
utikač, nikada kabel.
Postavljanje ureñaja
• Ureñaj nemojte postaviti u skučen prostor, npr.
policu za knjige ili sl.
• Nemojte postavljati ureñaj u nagnuti položaj.
Ureñaj je namijenjen isključivo za uporabu na
vodoravnoj podlozi.
• Udaljite ureñaj, diskove i kasete od opreme
koja proizvodi jako magnetno polje, primjerice
mikrovalne pećnice ili veliki zvučnici.
• Nemojte na ureñaj stavljati teške predmete.
• Nemojte postavljati ureñaj na podloge poput
tepiha i stolnjaka ili blizu materijala koji bi
mogli prekriti otvore za hlañenje (npr. zavjese).
Podešavanje glasnoće
Nemojte povećavati glasnoću tijekom reprodukcije
odsječka s niskom glasnoćom ili bez signala.
Zvučnici bi se mogli oštetiti u trenutku povratka
signala visoke snage.
Čišćenje ureñaja
Kućište, upravljačku ploču i upravljačke elemente
čistite mekom krpom natopljenom otopinom
blagog deterdženta. Nemojte upotrebljavati
spužvice za ribanje, abrazivna sredstva ili otapala,
kao što su alkohol ili benzin.
Čišćenje diskova/sredstva za
čišćenje diskova ili leće
Nemojte upotrebljavati diskove za čišćenje ili
sredstva za čišćenje diskova/leće (mokri diskovi
ili raspršivači za čišćenje) jer može doći do
oštećenja ureñaja.
Čišćenje video glava
• Male
smetnje
slike
• Jače
smetnje
slike
• Neprepoznatljiva
slika (ili
crno-bijeli
šum)
Uporaba ureñaja
• Izvadite diskove iz ureñaja prije prenošenja jer
bi se u suprotnom mogli oštetiti.
• Ako prenesete ureñaj izravno iz hladnog
prostora u zagrijani, u unutrašnjosti se može
kondenzirati vlaga. Pri tome postoji opasnost
od oštećivanja vrpce, video glave ili optičkog
bloka. Ureñaju takvim slučajevima možda neće
raditi pravilno. Kod prvog uključivanja ureñaja
ili ako ste ureñaj prenijeli iz hladnog u topliji
prostor, izvadite kasetu ili disk te pričekajte oko
tri sata prije uključivanja ureñaja.
malo
zaprljanje
crno-bijeli
šum
Ako su video glave zaprljane, očistite ih kasetom
za čišćenje glava tvrtke Sony. Ako ne možete
nabaviti Sony kasetu za čišćenje, odnesite ureñaj
na čišćenje u ovlašteni servis (u pravilu uz naplatu
usluge). Nemojte upotrebljavati komercijalne
mokre kasete za čišćenje jer mogu oštetiti glave.
Rezervni dijelovi
U slučaju popravka ureñaja, servis može zadržati
zamijenjene dijelove radi ponovne uporabe ili
recikliranja.
Nastavlja se
3
Zaštita autorskih prava
• Televizijski programi, filmovi, video vrpce i
ostali materijali mogu biti zaštićeni zakonom.
Neovlašteno presnimavanje može biti kažnjivo
radi zaštite autorskih prava. Program kabelske
televizije takoñer može biti zaštićen i u tom
slučaju potrebno je od davatelja usluge i/ili
vlasnika programa zatražiti suglasnost za
presnimavanje.
• Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je patentirana
u SAD-u i predstavlja intelektualno vlasništvo
tvrtke Macrovision Corporation i drugih tvrtki.
Uporabu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu,
osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Zabranjeno je
reverzno inženjerstvo ili rastavljanje.
VANA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj ureñaj može neograničeno dugo
reproducirati statičnu sliku ili prikaz izbornika
na zaslonu. Ako se na zaslonu dulje vrijeme
prikazuje statična slika, postoji opasnost od
trajnog oštećivanja zaslona. Tome su posebno
skloni projekcijski TV prijemnici.
4
Sadržaj
2
3
7
7
9
UPOZORENJE
Mjere opreza
O ovom priručniku
Diskovi koje je moguće reproducirati na ureñaju
Napomene o diskovima
Priprema
10
11
14
Korak 1 : Sadržaj isporuke
Korak 2 : Priprema daljinskog upravljača
Korak 3 : Povezivanje DVD ureñaja/videorekordera
Korak 4 : Podešavanje DVD ureñaja/videorekordera pomoću funkcije
automatskog podešavanja
Korak 5 : Odabir jezika
Korak 6 : Podešavanje sata
Korak 7 : Pohranjivanje kanala
Podešenje PAY-TV/Canal Plus dekodera
17
20
22
24
31
Napredno priključivanje
34
36
S-Video i komponentno video spajanje
Spajanje A/V prijemnika
Osnovne funkcije
Reprodukcija diskova
Prikaz na zaslonu
Reprodukcija kasete
Snimanje TV programa
Snimanje TV programa pomoću funkcije ShowView (samo SLV-D998P D)
Programirano snimanje pomoću vremenske funkcije
Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja
38
43
46
49
53
58
61
Nastavlja se
5
DVD podešenja
Podešavanje zvuka
Podešavanje prikaza
Podešavanje jezika izbornika ili dijaloga
Ograničenje reprodukcije
64
67
71
73
Dodatne funkcije DVD reprodukcije
Uporaba DVD izbornika
Zumiranje scene
Promjena kuta kamere
Prikaz titlova
Različiti načini reprodukcije (programirana reprodukcija,
reprodukcija u slučajnom redoslijedu, ponavljanje reprodukcije)
Promjena zvuka
Virtualni surround zvuk
Reprodukcija MP3 audio zapisa
Reprodukcija JPEG slika
Reprodukcija DivX® video datoteka
Reprodukcija VIDEO-CD diskova s "PBC" funkcijama
76
77
78
79
81
86
88
90
96
100
104
Dodatne funkcije videorekordera
Brzo podešavanje timera za snimanje
Snimanje stereo i dvokanalnih programa
Pretraživanje pomoću indeks funkcije
Podešavanje kvalitete slike (Tracking)
Promjena opcija izbornika
Presnimavanje
106
108
111
113
115
117
Dodatne informacije
Općenite informacije o podešavanju
U slučaju problema
Tumač pojmova
Tehnički podaci
Opis dijelova i kontrola
Jezik dijaloga/titlova DVD diska
6
120
123
130
132
133
137
O ovom priruniku
• U ovom priručniku opisuje se uglavnom
upravljanje ureñajem pomoću daljinskog
upravljača. No, ureñajem možete na jednak
način upravljati i pomoću tipaka na samom
ureñaju koje imaju jednako ili slično značenje.
• Pojam "DVD" koristi se za označavanje
raznih vrsta diskova: DVD-VIDEO,
DVD+RW/DVD+R i DVD-RW/DVD-R.
• U ovom priručniku koriste znakovi sa
sljedećim značenjem:
Diskovi koje je mogue
reproducirati na ure#aju
Format diska
DVD-VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
Znak
Značenje
Označava funkcije za DVDVIDEO ili DVD-RW/DVD-R
diskove u video modu, odnosno
DVD+RW/DVD+R diskove.
Označava funkcije za DVDRW/DVD-R diskove u VR
(Video Recording) modu.
Označava funkcije za VIDEOCD, Super VCD ili CD-R/CDRW diskove u video CD ili
Super VCD formatu.
Označava funkcije za glazbene
CD ili CD-R/CD-RW diskove
u glazbenom CD formatu.
VIDEO-CD/
Audio-CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" i
"CD" su registrirani zaštitni znakovi.
Označava funkcije za DATA
CD diskove (CD-ROM/CD-R/
CD-RW koji sadrže MP3*1
audio zapise, JPEG datoteke ili
DivX*2 video datoteke).
Označava funkcije za DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R
koji sadrže MP3*1 audio zapise,
JPEG datoteke ili DivX*2 video
datoteke)
Funkcije raspoložive za VHS
video kasete.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni
format definiran od strane ISO/MPEG, a služi
za sažimanje audio podataka.
*2 DivX® je sustav kompresije video podataka
kojeg je razvila tvrtka DivX Networks, Inc.
DivX, DivX Certified i pripadajući logo su
zaštitni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i
upotrebljavaju se uz licencu.
Nastavlja se
7
Napomene uz CD/DVD
diskove
Ovaj ureñaj može reproducirati sljedeće
formate CD-ROM/CD-R/CD-RW diskova:
– Audio-CD format
– Video-CD format
– MP3 audio zapisi, JPEG slikovne datoteke
i DivX video datoteke, formata ISO 9660*
Level 1/Level 2 ili prošireni format Joliet
– KODAK Picture CD format
Ureñaj može reproducirati sljedeće formate
DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R:
– MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke
i DivX video zapise koji odgovaraju
formatu UDF (Universal Disk Format).
– DVD+RW, DVD-RW i DVD-R diskovi
promjera 8 cm snimljeni DVD
videokamerom.
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM disku
definiran je od strane organizacije ISO
(Meñunarodna organizacija za standardizaciju).
Regionalni kôd
Vaš DVD ureñaj ima regionalni kôd otisnut sa
stražnje strane ureñaja i reproducirati će samo
DVD-VIDEO diskove označene jednakim
regionalnim kodom. Ovaj sustav se koristi radi
zaštite autorskih prava.
takoñer
DVD diskovi označeni oznakom
se mogu reproducirati na ovom ureñaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVDVIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
da reprodukcija ovog diska nije moguća. Neki
DVD-VIDEO diskovi nemaju oznaku
regionalnog koda iako je reprodukcija DVD
diska zabranjena regionalnim ograničenjima.
Regionalni kôd
8
Primjeri diskova koji se ne
mogu reproducirati na ovom
ureñaju
Ovaj ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su navedeni na prethodnoj stranici.
• CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD
formatu.
• CD-Extra podatke
• DVD-Audio diskove
• HD sloj sa Super Audio CD diskova
• DVD-RAM diskove
Takoñer, ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
• DVD-VIDEO s različitim regionalnim
kodom.
• Diskove koji nisu standardnog oblika
(primjerice, u obliku kartice, srca...).
• Diskove s naljepnicom.
• Diskove na kojima je ostala samoljepljiva
vrpca od celofana ili naljepnica.
Napomene uz DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R ili
CD-R/CD-RW diskove
Neki DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ili
CD-R/CD-RW diskovi ne mogu se reproducirati na ovom ureñaju zbog: kvalitete snimanja,
fizičkog stanja diska, odnosno osobina naprave
ili softvera za snimanje.
Disk se takoñer ne može reproducirati ako nije
ispravno finaliziran. Podrobnosti potražite u
uputama za uporabu ureñaja za snimanje.
Obratite pažnju da neke DVD+RW/DVD+R
diskove nije možda moguće reproducirati ako
nisu pravilno finalizirani. Takve diskove
reproducirajte u normalnom modu. Takoñer
nije moguće reproducirati DATA-CD/DATADVD Packet Write format.
Napomene uz reprodukciju
DVD i VIDEO-CD diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD i
VIDEO-CD diskova proizvoñači softvera
namjerno ugrañuju. Pri reprodukciji DVD i
VIDEO-CD diskova na ovom ureñaju može se
dogoditi da neke mogućnosti nećete moći
koristiti. Provjerite uputu priloženu uz DVD ili
VIDEO-CD disk.
Glazbeni CD diskovi sa
zaštitom autorskih prava
Ovaj ureñaj podešen je za reprodukciju CD
diskova koji podržavaju Compact Disk (CD)
standard. Odnedavna, neke tvrtke koje
proizvode glazbene CD diskove, prodaju
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava.
Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne
odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete
moći reproducirati na ovom ureñaju.
Napomene o diskovima
• Kako bi održali diskove čistima, prihvatite ih
za rub. Nemojte dodirivati površinu diskova.
• Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice,
kanala za dovod vrućeg zraka, i nemojte
ostavljati disk u automobilu parkiranom na
suncu jer bi moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite disk u njegov
omot.
• Disk očistite krpicom za čišćenje.
Obrišite disk od sredine prema rubu.
Napomene uz DualDisc
diskove
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na
jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj
audio podaci.
Imajte na umu da se audio podaci možda neće
reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
• Nemojte koristiti otapala, primjerice: benzin,
razrjeñivač, komercijalno dostupna sredstva
za čišćenje ili antistatičke raspršivače
namijenjene za vinilne ploče.
• Ako stavljate naljepnicu na disk, pričekajte
da se osuši prije reprodukcije diska.
9
Priprema
Korak 1 : Sadržaj isporuke
Provjerite jeste li uz DVD ureñaj/videorekorder dobili sljedeće dijelove:
• Daljinski upravljač
• Antenski kabel
• Dvije baterije R6 (AA)
Napomena
• Isporučeni daljinski upravljač predviñen je za korištenje uz ovaj DVD ureñaj/videorekorder.
Koji je model vašeg ureñaja?
Upute u ovom priručniku koriste se za dva modela: SLV-D998P D i SLV-D993P E.
Provjerite naziv modela svog ureñaja na stražnjoj strani DVD ureñaja.
Razlike u načinu upravljanja će biti jasno označene u tekstu, npr. "samo za
SLV-D998P D".
10
Korak 2 : Priprema daljinskog upravljača
Umetanje baterija
Umetnite dvije baterije R6 (veličina AA) i
pri tome obratite pozornost na polaritet + i –
označen u prostoru za baterije.
Najprije umetnite kraj baterije s negativnim
(–) polaritetom, zatim pritisnite prema dolje
dok pozitivni (+) kraj ne upadne na svoje
mjesto.
Vratite poklopac na mjesto nakon ulaganja
baterija.
Uporaba daljinskog upravljača
Daljinski upravljač možete koristiti za
upravljanje ovim DVD ureñajem/
videorekorderom i Sony TV prijemnikom.
Tipke na daljinskom upravljaču označene
točkom (•), možete koristiti za upravljanje
Sony TV prijemnikom.
Ako TV nema simbol X blizu senzora
daljinskog upravljača, ovim upravljačem
nećete moći upravljati Sony TV
prijemnikom.
Senzor daljinskog upravljača
Preklopka TV /
DVD VIDEO
SELECT VIDEO
SELECT DVD
Za upravljanje
Podesite preklopku TV / DVD•VIDEO na
DVD ureñajem
DVD•VIDEO, zatim pritisnite SELECT DVD i usmjerite daljinski upravljač
prema DVD ureñaju/videorekorderu.
videorekorderom
DVD•VIDEO, zatim pritisnite SELECT VIDEO i usmjerite daljinski upravljač
prema DVD ureñaju/videorekorderu.
TV prijemnikom
TV i usmjerite daljinski upravljač prema TV prijemniku.
Nastavlja se
11
Napomene
• Pri normalnoj uporabi vijek trajanja baterija je tri do šest mjeseci.
• Ako daljinski upravljač ne koristite duže vremena, izvadite baterije kako ne bi došlo do
istjecanja elektrolita i oštećenja.
• Nemojte koristiti nove baterije zajedno sa starima.
• Nemojte koristiti različite tipove baterija.
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplim ili vlažnim mjestima.
• Ne stavljajte razne predmete u kućište daljinskog upravljača, naročito kod zamjene baterija.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom svjetlu sunca ili rasvjetnog tijela, jer
može doći do kvara ureñaja.
Uporaba daljinskog upravljača s drugim TV prijemnicima
Daljinski upravljač je tvornički programiran tako da omogućuje upravljanje drugim TV
prijemnicima koje nije proizveo Sony. Ako se Vaš TV prijemnik nalazi na popisu, podesite
odgovarajući kôd.
1 Prebacite preklopku TV / DVD VIDEO na vrhu daljinskog upravljača u položaj TV.
i zadržite @/1 i brojčanim tipkama upišite kôd svog TV prijemnika. Zatim
2 Pritisnite
otpustite tipku @/1.
•
Takoñer možete koristiti tipke označene točkom (•) za upravljanje TV prijemnikom.
Dok je preklopka TV / DVD•VIDEO u položaju TV, daljinskim upravljačem možete
rukovati sljedećim funkcijama:
Tipke
Funkcija
@/1
Uključivanje i isključivanje TV prijemnika
VOL +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika
PROG +/–
Odabir kanala na TV prijemniku
Brojčane tipke -/--*
Odabir kanala na Sony TV prijemniku
MUTING*
Isključivanje zvuka na Sony TV prijemniku s odgovarajućom funkcijom
TV/VIDEO
Odabir ulaznog signala TV prijemnika
* Samo za Sony TV prijemnike.
12
Kodovi TV prijemnika uz koje možete koristiti ovaj daljinski upravljač
Ako se na popisu nalazi više kodova, pokušajte ih upisati jednog po jednog dok ne
pronañete onog koji odgovara vašem TV prijemniku.
Proizvoñač
Kôd
Proizvoñač
Kôd
Sony
01 (standardno), 02
Panasonic
17, 49
Akai
68
Philips
06, 07, 08
Ferguson
52
Saba
12, 13
Grundig
10, 11
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69
Napomene
• Ako upišete novi kôd, prethodno upisani kôd se briše.
• Ako TV prijemnik koristi daljinski upravljač s drugačijim sustavom od onog
programiranog za rad s DVD ureñajem/videorekorderom, nije moguće upravljati TV
prijemnikom pomoću daljinskog upravljača.
• Pri zamjeni baterija daljinskog upravljača, kôd se može automatski promijeniti. Podesite
odgovarajući kôd pri svakoj izmjeni baterija.
13
Korak 3 : Povezivanje DVD ureñaja/
videorekordera
Za spajanje DVD ureñaja/videorekordera s antenom i TV prijemnikom, upotrijebite jedan od
načina spajanje A ili B, ovisno o raspoloživim priključnicama TV prijemnika.
Savjet
• U poglavlju "Napredno povezivanje" (str. 34) objašnjene su dodatne mogućnosti
povezivanja kojima se može postići optimalna slika i zvuk za potpun doživljaj kućnog kina.
Napomena
• Nije moguće spojiti DVD ureñaj/videorekorder s TV prijemnikom bez SCART ili Video
priključnice.
A Način spajanja ako TV prijemnik ima Audio/Video ulazne
priključnice
Audio/Video kabel
(nije isporučen)
Audio/Video
ulazne priključnice
Mrežni kabel
u zidnu utičnicu
AERIAL IN
{: tok signala
14
1
Izvucite antenski kabel iz antenske
priključnice na TV prijemniku i priključite
ga na antenski ulaz 8 sa stražnje strane
DVD ureñaja/videorekordera.
2
Spojite antenski izlaz * na antenski ulaz
svog TV prijemnika pomoću isporučenog
antenskog kabela.
Antenski kabel
(isporučen)
3
Spojite priključnice OUT AUDIO L/R
VIDEO na DVD ureñaju/videorekorderu i
Audio/Video priključnice na TV
prijemniku pomoću Audio/Video kabela.
4
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako ste na DVD ureñaj/videorekorder spojili dodatne ureñaje (str. 16, 31, 34,
36), mrežni kabel priključite tek nakon što završite sva spajanja.
B Način spajanja ako vaš TV prijemnik ima SCART (EURO-AV)
priključak
Mrežni kabel
AERIAL IN
(antenski ulaz)
Scart
(EURO-AV)
LINE-1
(EURO-AV)
u zidnu utičnicu
Antenski kabel (isporučen)
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
1
Izvucite antenski kabel iz antenske
priključnice na TV prijemniku i priključite
ga na antenski ulaz 8 sa stražnje strane
DVD ureñaja/videorekordera.
2
Priključite antenski izlaz * na antenski
ulaz vašeg TV prijemnika pomoću
isporučenog antenskog kabela.
3
Spojite LINE-1 (EURO AV) priključak
DVD ureñaja/videorekordera i EURO-AV
(SCART) priključak TV prijemnika
pomoću dodatnog SCART kabela.
Nastavlja se
15
4
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako ste na DVD ureñaj/videorekorder spojili dodatne ureñaje (str. 16, 31, 34,
36), mrežni kabel priključite tek nakon što završite sva spajanja.
Spajanje sa satelitskim ili digitalnim prijemnikom
Priključite satelitski ili digitalni prijemnik na priključnicu LINE-3 na DVD ureñaju/
videorekorderu.
Scart kabel
(nije isporučen)
LINE-3
LINE
OUT
Scart
(EURO-AV)
LINE-1 (EURO-AV)
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
Antenski kabel (isporučen)
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
Na satelitski ili digitalni prijemnik s Line Through funkcijom
Uporabom Line Through funkcije možete gledati programe preko satelitskog ili
digitalnog prijemnika priključenog na ovaj DVD ureñaj/videorekorder ili TV čak i
kad je DVD ureñaj/videorekorder isključen. Kad uključite satelitski ili digitalni
prijemnik, ovaj DVD ureñaj/videorekorder automatski usmjerava signal iz
prijemnika prema TV prijemniku bez uključivanja.
Napomene
• Ova funkcija možda se neće moći koristiti kod nekih vrsta satelitskih ili digitalnih prijemnikâ.
• Kada je DVD ureñaj/videorekorder uključen, odaberite video kanal TV prijemnika.
• Line Through funkcija neće ispravno funkcionirati ako je uključen ("Ein") štedljivi mod
("Stromsparmodus") u izborniku "OPTION". Isključite ("Aus") štedljivi mod želite li da
ova funkcija ispravno radi.
• Funkcija Line Through ne radi kod spajanja pomoću Audio/Video kabela.
16
Korak 4 : Podešavanje DVD ureñaja/
videorekordera pomoću funkcije
automatskog podešavanja
Prije prve uporabe DVD ureñaja/videorekordera, podesite ga pomoću funkcije
automatskog podešavanja. Ova funkcija
omogućuje automatsko podešavanje jezika
prikaza na TV zaslonu, TV kanala, kanala
za ShowView* funkciju i sata.
* Samo SLV-D998P D
Priprema:
• Podesite preklopku TV / DVD•VIDEO
na daljinskom upravljaču na
DVD•VIDEO (str. 11).
1
2
Uključite TV prijemnik i prebacite ga na video kanal.
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
DVD ureñaja/videorekorder se automatski
uključuje i na TV zaslonu se pojavljuje izbornik
"LANGUAGE SET".
Nastavlja se
17
3
Pritisnite V/v za odabir željenog jezika, zatim
više puta pritisnite tipku ENTER.
Na TV zaslonu se pojavljuje izbornik za odabir
zemlje ("LÄNDERWAHL").
Kratice zemalja su sljedeće:
4
Kratica
Zemlja
Kratica
Zemlja
A
Austrija
E
Španjolska
B
Belgija
S
Švedska
DK
Danska
CH
Švicarska
FIN
Finska
TR
Turska
D
Njemačka
GR
Grčka
NL
Nizozemska
HU
Mañarska
I
Italija
PL
Poljska
N
Norveška
CZ
Češka
P
Portugal
Pritisnite tipke V/v/B/b da biste odabrali kraticu
svoje zemlje iz tablice u koraku 3, a zatim
pritisnite ENTER.
Ako se ne pojavi kratica vaše zemlje, odaberite
"Andere".
DVD ureñaj/videorekorder započinje
pretraživanje svih dostupnih kanala i
pohranjuje ih (u skladu s vašim područjem).
Želite li promijeniti slijed kanala ili isključiti neželjene programe,
pogledajte "Promjena/isključivanje programskog broja" na str. 26.
Nakon pretraživanja i prebacivanja svih kanala, na TV zaslonu se
pojavljuje prikaz sata kod svake postaje koja emitira signal točnog
vremena. Ako se ne pojavi prikaz sata, namjestite sat ručno. Pogledajte
"Podešavanje sata" na str. 22.
Poništenje funkcije automatskog podešavanja
Pritisnite tipku SET UP.
Savjet
• Ako želite promijeniti jezik prikaza na TV zaslonu koji je prethodno postavljen pomoću
automatskog podešavanja, pogledajte str. 20.
18
Napomene:
• Prilikom svake uporabe funkcije automatskog podešavanja, neka od podešenja (ShowView,
Time, itd.) bit će poništena. Kad se to dogodi, morat ćete ih ponovno podesiti.
• Funkcija automatskog ugañanja i pohrane se aktivira samo kod prvog priključivanja
ureñaja na napajanje nakon kupnje DVD ureñaja/videorekordera.
• Ako želite ponovno upotrijebiti funkciju automatskog podešavanja, odaberite
"Sondereinstellungen" u "OPTIONEN" izborniku te pritisnite tipke V/v za odabir opcije
"Auto-Senderprog", te ponovite korak 3.
• Tvornička podešenja možete vratiti ako pritisnete tipku x na ureñaju na 5 sekundi ili dulje,
pod uvjetom da u ureñaj nije umetnuta kaseta.
19
Korak 5 : Odabir jezika
Moguće je promijeniti jezik prikaza
podataka na TV zaslonu.
Priprema...
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za
odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Sprache", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "SPRACHE WÄHLEN".
3
Pritisnite V/v za odabir željenog jezika, zatim pritisnite ENTER.
20
4
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
21
Korak 6 : Podešavanje sata
Da biste ispravno mogli koristiti snimanje
pomoću timera, potrebno je podesiti točno
vrijeme i datum.
Funkcija automatskog podešavanja sata
radi samo ako postaja u vašem području
emitira signal točnog vremena.
Priprema...
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za
odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Uhr", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "UHR EINSTELLEN".
22
3
Redom podesite sate, minute, dan, mjesec i
godinu tako da ih odaberete pritiskom na B/b te
pomoću tipaka V/v odaberite znamenke za
svaki podatak.
Dan u tjednu se podešava automatski.
Za odabir funkcije "Autom. Zeiteinst."
pritisnite tipku b.
4
Pritisnite V/v za odabir "Ein" (uključivanje
automatskog podešavanja sata).
DVD ureñaj/videorekorder automatski
podešava sat prema signalu točnog vremena
kojeg emitiraju kanali PR 1 do PR 5.
Ako vam funkcija automatskog podešavanja
sata nije potrebna, odaberite "Aus".
5
Pritisnite ENTER za potvrdu postavki.
6
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Savjet
• Ako "Autom. Zeiteinst" postavite na "Ein", funkcija automatskog podešavanja sata se
aktivira prilikom svakog isključivanja DVD ureñaja/videorekordera. Vrijeme se automatski
podešava prema signalu TV postaje.
Napomena
• Točno vrijeme se pojavljuje na pokazivaču ako je odabran VIDEO mod i kaseta nije
umetnuta, ili kod isključenog DVD ureñaja.
23
Korak 7 : Pohranjivanje kanala
Ako se neki kanali ne mogu pohraniti
pomoću automatskog podešavanja, možete
ih pohraniti ručno.
Nakon pohranjivanja kanala, možete ručno
promijeniti postavke programa.
− Promjena programskog broja (str. 26)
− Isključivanje programskog broja (str. 27)
− Promjena naziva postaje (str. 29)
Priprema...
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanje.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za
odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik
"SENDEREINSTELLUNGEN".
24
3
Pritisnite V/v za odabir "Man. Sendereins.",
zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite V/v za odabir retka u kojem želite
izvršiti pohranu, zatim pritisnite b.
Za prikaz drugih stranica s programskim
brojevima od 6 do 80, uzastopno pritisnite tipke
V/v.
5
Uzastopno pritisnite B/b dok se ne pojavi
željeni kanal.
6
Pritisnite V/v za odabir "NAME", zatim
pritisnite b.
7
Unesite naziv TV postaje.
1 Pritisnite V/v za odabir znaka. Svakim
pritiskom na tipku V, znakovi se mijenjaju u
sljedećem rasporedu:
A t B t ... t Z t 0 t 1 t ... t 9
t – (razmak) t A
2 Pritisnite b za odabir sljedećeg znaka.
Oznaka se postavlja na sljedeće mjesto i trepće.
Za ispravak znaka, pritisnite B/b dok ne počne treptati znak kojeg
želite ispraviti, a zatim ga ponovo upišite.
Naziv postaje može sadržati najviše 4 znaka.
Nastavlja se
25
8
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
9
Pritisnite C RETURN¸ te SET UP za izlaz iz izbornika.
Ako slika na TV zaslonu nije oštra
Ako slika nije jasna, takoñer možete koristiti funkciju ručnog ugañanja (FEIN).
Nakon izvršenog koraka 5, pritisnite tipke V/v da biste odabrali "FEIN". Pritisnite
B/b kako biste dobili jasnu sliku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Savjeti
• Da biste podesili programski broj za dekoder, pogledajte "Podešenje PAY-TV/Canal Plus
dekodera" na str. 31.
• DVD ureñaj/videorekorder automatski prikazuje ime postaje ako TV postaja emitira in
• formacije o TV kanalu.
Napomena
• Kod ručnog podešavanja "FEIN" funkcijom, izbornik može postati teže čitljiv zbog smetnji
u prijemu slike.
Promjena programskog broja
Nakon pohranjivanja kanala možete mijenjati programske brojeve po želji.
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
1 (OPTION)
te pritisnite ENTER.
Pritisnite V/v za odabir opcije "Sendereinstellungen", a zatim
2 pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "SENDEREINSTELLUNGEN".
26
V/v za odabir "Man. Sendereinst.", zatim pritisnite
3 Pritisnite
ENTER.
Pritisnite V/v za odabir željenog retka u kojem želite
4 promijeniti
položaj programa.
Za prikaz ostalih stranica za programske brojeve 6 do 80,
uzastopno pritisnite V/v.
Pritisnite ENTER, zatim pritisnite V/v dok se redak
5 odabranog
kanala ne pomakne na željeni položaj programa.
ENTER za potvrdu podešenja.
6 Pritisnite
Za promjenu programskog broja druge postaje, ponovite korake 4 do 6.
7 Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
Isključivanje neželjenih programskih brojeva
Nakon pohranjivanja kanala možete isključiti neželjene programske brojeve. Isključeni
programi se preskaču kad pritisnete tipke PROG +/–.
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
1 (OPTION)
te pritisnite ENTER.
Nastavlja se
27
Pritisnite V/v za odabir opcije "Sendereinstellungen", zatim
2 pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "SENDEREINSTELLUNGEN".
Pritisnite V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.", zatim
3 pritisnite
ENTER.
V/v za označavanje retka programa kojeg želite
4 Pritisnite
isključiti.
Za prikaz drugih stranica s programskim brojevima od 6 do
80, uzastopno pritisnite V/v.
CLEAR.
5 Pritisnite
Odabrani redak se briše, kao na desnoj slici.
6 Ponovite korake 4 i 5 za druge programske brojeve koje želite isključiti.
7 Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
Napomena
• Pažljivo odaberite programski broj kojeg želite isključiti. Pogriješite li, potrebno je ponovo
ručno podesiti kanal.
28
Promjena naziva postaja
Naziv postaje (do 4 znaka) možete mijenjati ili upisati sami. Ako se naziv postaje ne prikaže
nakon podešavanja kanala, možete ga upisati ručno. Za automatski prikaz naziva postaje,
DVD ureñaj/videorekorder mora primiti informaciju o kanalu.
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
1 (OPTION)
te pritisnite ENTER.
Pritisnite V/v za odabir opcije "Sendereinstellungen", zatim
2 pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "SENDEREINSTELLUNGEN".
Pritisnite V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.", zatim
3 pritisnite
ENTER.
Pritisnite V/v za odabir retka u kojem želite promijeniti naziv
4 postaje,
zatim pritisnite b.
Za prikaz ostalih stranica s programskim brojevima 6 do 80,
uzastopno pritisnite V/v.
5 Pritisnite V/v za odabir "NAME", a zatim pritisnite b.
Nastavlja se
29
6 Upišite naziv postaje.
1 Pritisnite V/v za odabir znaka. Svakim pritiskom na tipku
V, znakovi se mijenjaju u sljedećem rasporedu:
A t B t ... t Z t 0 t 1 t ... t 9 t
– (razmak) t A
2 Pritisnite b za odabir sljedećeg znaka.
Oznaka se postavlja na sljedeće mjesto i trepće.
Za ispravak znaka, pritisnite B/b dok ne počne treptati znak kojeg želite ispraviti, a
zatim ga ponovo upišite.
Naziv postaje može sadržavati do 4 znaka.
7 Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
8 Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
30
Podešenje PAY-TV/Canal Plus dekodera
Ako na DVD ureñaj/videorekorder spojite dekoder (nije isporučen), možete gledati ili
snimati PAY-TV/Canal Plus programe. Prije spajanja dekodera, odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice.
Priključivanje dekodera
Scart kabel
(nije isporučen)
LINE-3
(antenski ulaz)
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
PAY-TV/Canal
Plus dekoder
Scart
(EURO-AV)
LINE-1 (EURO AV)
Antenski kabel (isporučen)
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
Nastavlja se
31
Podešavanje PAY-TV/Canal Plus kanala
Za gledanje ili snimanje PAY-TV/Canal Plus programa, pomoću prikaza na TV zaslonu
podesite svoj DVD ureñaj/videorekorder na prijem kanala.
Za ispravno podešavanje kanala, slijedite sve niže opisane korake.
Priprema...
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za
odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik
"SENDEREINSTELLUNGEN".
32
3
Pritisnite V/v za odabir opcije "Man.
Sendereinst.", zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite V/v za odabir retka kojeg želite
podesiti za dekoder, zatim pritisnite b.
Za prikaz ostalih stranica s programskim
brojevima od 6 do 80, uzastopno pritisnite V/v.
5
Pritisnite V/v za odabir "DECODER".
6
Pritisnite b da biste "DECODER" postavili na
"EIN", zatim pritisnite ENTER.
7
Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
33
Napredno priključivanje
S-Video i komponentno video spajanje
Odaberite način spajanja A ili B ovisno o raspoloživim ulaznim priključnicama na TV
prijemniku, projektoru ili AV pojačalu (prijemniku). Na taj način možete uživati u visokoj
kvaliteti slike pri reprodukciji DVD diskova.
Audio spajanje izvedite preko priključnica LINE OUT AUDIO L/R ili DIGITAL AUDIO
OUT (COAXIAL) na desnoj strani DVD ureñaja/videorekordera ako ste spojili priključnice
S-VIDEO/komponentne video priključnice. Pogledajte str. 36 za audio spajanje.
Ako vaš TV prijemnik prihvaća signale progresivnog formata (525P/625P), trebate
upotrijebiti način spajanja B.
DVD ureñaj/videorekorder
na S-VIDEO OUT
na COMPONENT
VIDEO OUT
(zeleni) (plavi)
(crveni)
S-VIDEO kabel
(nije isporučen)
TV prijemnik
TV prijemnik
Komponentni
video kabel
(nije isporučen)
{: tok signala
(samo kod DVD ureñaja)
34
A Odaberite ovaj način spajanja ako vaš TV prijemnik ima S-VIDEO
priključnice
Spojite S-VIDEO kabel (nije isporučen). Nakon toga možete uživati u slici visoke
kvalitete.
B Odaberite ovaj način spajanja ako vaš TV prijemnik ima
komponente video priključnice
Spojite TV prijemnik pomoću komponentnog video kabela (nije isporučen) ili tri
video kabela (nisu isporučeni) jednake vrste i duljine. Nakon toga možete uživati u
preciznoj reprodukciji boje i slici visoke kvalitete.
Ako vaš TV prijemnik prima signale progresivnog formata (525P/625P), trebate
upotrebljavati ovaj način spajanja i podesiti "Ein" pod opcijom "Progressive" iz
izbornika "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN". Podrobnosti potražite poglavlju
"Podešavanje opcije "Progressive"" (str. 69).
Napomene
• Priključivanje preko priključnica S-VIDEO OUT i COMPONENT VIDEO OUT koristi se
samo za DVD ureñaj. Signal iz videorekordera se ne dovodi na ove priključnice.
• Ako upotrebljavate priključnicu S-VIDEO OUT i podesite opciju "Progressive" na "Ein" u
izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN", S-Video reprodukcija može imati smetnje.
35
Spajanje A/V prijemnika
Odaberite način spajanja A ili B ovisno o raspoloživim priključnicama na AV pojačalu
(prijemniku). Na taj način možete reproducirati DVD audio zapise preko svog AV pojačala
(prijemnika).
Naputke za pravilno postavljanje zvučnika potražite u uputama za uporabu priključenih
komponenata.
DVD ureñaj/
videorekorder
(crveni)
Stereo audio kabel
(nije isporučen)
ili
(bijeli)
na DIGITAL AUDIO
OUT (COAXIAL)
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
na LINE OUT L/R (AUDIO)
{: tok signala
(bijeli)
(crveni)
na audio ulaz
na koaksijalni digitalni ulaz
[Zvučnici]
[Zvučnici]
Stražnji (L)
Stražnji (R)
Prednji (L)
Središnji
zvučnik
36
Prednji (R)
AV pojačalo (prijemnik)
s dekoderom
Subwoofer
A Spajanje audio priključnica L/R
Kod ovog načina spajanja, upotrebljavaju se oba prednja zvučnika stereo pojačala
(prijemnika) za reprodukciju zvuka.
Zahvaljujući funkciji kreiranja dva virtualna zvučnika uz dva stereo zvučnika, možete
uživati u surround zvuku. Odaberite surround efekt "Surround1", "Surround2" ili
"Surround3" (str. 88).
B Spajanje digitalne ulazne priključnice (COAXIAL)
Odaberite ovaj način spajanja ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby*1 Digital
ili DTS*2 dekoder i digitalnu ulaznu audio priključnicu. Možete uživati u Dolby
Digital (5.1-kanalni) ili DTS (5.1-kanalni) surround zvuku.
*1 Proizvedeno uz licencu Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
*2 "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
Napomena
• Nakon spajanja priključnica DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL), podesite opcije "Dolby
Digital" i "DTS" na "Ein" u izborniku "TONEINSTELLUNGEN" (str. 65) "Dolby Digital".
U suprotnom se iz zvučnika neće čuti zvuk ili će se pojaviti glasan šum.
37
Osnovne funkcije
Reprodukcija diskova
Ovisno o disku, neke operacije mogu se
razlikovati i neke funkcije mogu biti
ograničene. Pogledajte upute koje ste dobili
uz disk.
Priprema...
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
1
Pritisnite SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
2
Pritisnite Z za otvaranje uložnice diska
te stavite disk u uložnicu.
stranu za reprodukciju
okrenite prema dolje
38
3
Pritisnite H.
Uložnica diska se zatvara i DVD ureñaj započinje reprodukciju.
Na pokazivaču se prikazuje
vrijeme reprodukcije.*
Ovisno o disku, na zaslonu TV
prijemnika se može pojaviti
izbornik.
Za DVD, pogledajte str. 76. Za
VIDEO-CD, pogledajte str. 104.
Sat Minute Sekunde
* "_ _ _ _ _" se pojavljuje ako nema diska u ureñaju.
Savjeti
• Za podešavanje timera tijekom reprodukcije DVD diska, postupite po uputama u poglavlju
"Snimanje pomoću Quick Timer funkcije" (str. 106).
• Tijekom reprodukcije DVD diska, ureñaj se ne isključuje u pripravno stanje čak i kad se
zaustavi snimanje pomoću videorekordera.
Napomene
• Format slike možete promijeniti u izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN"
(pogledajte poglavlje "Podešavanje prikaza" na str. 67).
• Ako želite reproducirati disk, zaustavite VIDEO reprodukciju.
• Ako reproducirate oštećen DVD ili VIDEO-CD, reprodukcija će se zaustaviti na mjestu
oštećenja.
• Nije moguće jamčiti da će reprodukcija playlist popisa snimaka u VR modu duljih od 10
sati biti bez problema.
Ostale funkcije
Za...
Pritisnite...
Zaustavljanje reprodukcije
x
Pauziranje reprodukcije
X
Ako DVD ureñaj ostane u stanju pauze dulje od 5 minuta,
reprodukcija će se automatski zaustaviti.
Nastavak reprodukcije nakon pauze
H
Reprodukcija sliku po sliku unaprijed
tijekom pauze
U SKIP
Reprodukcija sliku po sliku unatrag
tijekom pauze
T REPLAY
Prelazak na sljedeće poglavlje, zapis ili
scenu kod kontinuirane reprodukcije
> NEXT na daljinskom upravljaču ili M na ureñaju
Prelazak na prethodno poglavlje, zapis
ili scenu kod kontinuirane reprodukcije
. PREV na daljinskom upravljaču ili m na ureñaju
Nastavlja se
39
Za...
Pritisnite...
Brzo traženje željenog mjesta
m ili M na daljinskom upravljaču (takoñer možete držati
m ili M pritisnuto na ureñaju)
Brzina reprodukcije se mijenja svakim pritiskom na tipku na
daljinskom upravljaču (ili ureñaju) na sljedeći način:
• DVD
Ubrzana repr. naprijed: PLAY t T1,4 ••N•*1 t 1M
t 2M t 3M t 4M t 5M t 6M
Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t 2m
t 3m t 4m t 5m t 6m
• CD, MP3 i VIDEO CD
Ubrzana repr. naprijed: PLAY t 1M t 2M t 3M
Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t 2m
t 3m
• DATA-CD/DATA-DVD (samo DivX video)
Ubrzana repr. naprijed: PLAY t 1M t 2M t
3M t 4M t 5M t 6M
Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t 2m
t 3mt 4m t 5m t 6m
Kad pronañete željeno mjesto, pritisnite H.
Usporena reprodukcija tijekom kontinuirane reprodukcije (samo DVD i
VIDEO CD)
Pritisnite X, zatim pritisnite ^ ili y.
Svakim pritiskom na tipku ^ ili y, brzina reprodukcije se
mijenja na sljedeći način:
• DVD
Usporeno prema naprijed: T0,6 ••N• *1 t 2 y t 3 y
Usporeno unatrag (osim DVD-RW u VR modu): 1 ^ t
2^t3^
• VIDEO-CD i DATA-CD/DATA-DVD (samo DivX video)
samo usporeno prema naprijed: 1 y t 2 y t 3 y
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
Ponavljanje prethodne scene 10 sekundi
pri kontinuiranoj reprodukciji*2 (brzo
ponavljanje)
T REPLAY
Ubrzani prikaz trenutne scene 30
sekundi pri kontinuiranoj reprodukciji
*2 (brzi pregled)
U SKIP
Tipku U SKIP možete pritisnuti do četiri puta. Na taj način
pokrećete ubrzanu reprodukciju od ukupno dvije minute.
Zaustavljanje reprodukcije i vañenje
diska
Z
*1 Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom (pogledajte "Ubrzana ili usporena reprodukcija sa
zvukom (samo DVD)" na str. 41)
*2 Vrijedi samo za DVD-VIDEO i DVD-RW/DVD-R ili DVD+RW/DVD+R.
40
Napomene
• Zvuk se ne reproducira, osim kod:
− normalne reprodukcije
− ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom
• Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom nije moguća ako je uključen virtualni
surround efekt.
• Ovisno o metodi snimanja, kod CD, MP3 i VIDEO-CD diskova možda neće biti moguća
ubrzana reprodukcija unatrag.
• Kod nekih scena nije moguće koristiti funkcije ponavljanja ili ubrzanog pretraživanja
prema naprijed.
• Prebacivanje izmeñu Original (ORG) i Playlist (PL) u VR modu moguće je samo dok je
reprodukcija diska zaustavljena. Pritisnite tipku TOP MENU za izbor izmeñu ORG i PL
opcije.
Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom (samo DVD)
Možete slušati dijalog ili zvuk scene tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije.
Za uključivanje ubrzane reprodukcije, pritisnite M tijekom reprodukcije.
Za uključivanje usporene reprodukcije, pritisnite X i nakon toga y tijekom
reprodukcije.
Pritisnite H za povratak na normalnu reprodukciju.
Napomene
• Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom nije moguće koristiti efekt virtualnog
surround zvuka. Takoñer nije moguće uključiti ubrzanu ili usporenu reprodukciju dok je
uključen virtualni surround efekt.
• Nije moguća reprodukcija DTS zvučnih zapisa tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije.
Takoñer nije moguća reprodukcija zvuka ako je odabrano emitiranje DTS audio signala.
Nastavak reprodukcije tekućeg diska (Resume Play)
DVD ureñaj pamti mjesto na kojem zaustavite disk, čak i nakon isključenja u
pripravno stanje pritiskom na @/1.
1 Tijekom reprodukcije diska, pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije.
2 Pritisnite H.
DVD ureñaj započinje reprodukciju od dijela na kojem ste je zaustavili u
koraku 1.
Savjet
• Za reprodukciju od početka diska, pritisnite x dva puta te pritisnite H.
Nastavlja se
41
Napomene o reprodukciji DTS* zvučnih zapisa na CD disku
• Tijekom reprodukcije DTS-kodiranih CD diskova, na analognim stereo priključcima se
čuje jak šum. Za sprečavanje mogućeg oštećenja audio sustava, korisnik mora biti posebno
oprezan kada su analogni stereo priključci DVD ureñaja spojeni na sustav pojačala.
• Nemojte reproducirati DTS zvučne zapise ako prethodno niste spojili DVD ureñaj na audio
komponentu koja ima ugrañen DTS dekoder. DVD ureñaj prosljeñuje DTS signal preko
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) priključnice čak i kad je opcija "DTS" u
"TONEINSTELLUNGEN" izborniku za podešavanje (str. 64) isključena ("Aus") i može
utjecati na vaš sluh ili uzrokovati oštećenje zvučnika.
Napomene o reprodukciji DVD diskova s DTS zvučnim zapisima
• DTS audio signali se prosljeñuju preko DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) priključnice.
• Pri reprodukciji DVD diska koji sadrži DTS zvučne zapise, uključite ("Ein") opciju "DTS"
funkcije u "TONEINSTELLUNGEN" izborniku (str. 64).
• Ako ureñaj spojite na audio opremu bez DTS dekodera, nemojte uključivati ("Ein") opciju
"DTS" funkcije "TONEINSTELLUNGEN" u izborniku za podešavanje (str. 64). Iz zvučnika
se može čuti jak šum koji može utjecati na vaš sluh ili uzrokovati oštećenje zvučnika.
* "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštićeni nazivi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
42
Prikaz na zaslonu
Tijekom reprodukcije možete provjeriti
informacije o disku.
Prikazan sadržaj se razlikuje ovisno o vrsti
diska koji se reproducira.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču na DVD•VIDEO
(str. 11).
Brojčane tipke
Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije.
Pojavljuju se informacije o disku. Vrste informacija se razlikuju. Za kratice jezika, pogledajte
"Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na str. 137.
Primjer: Reprodukcija DVD-VIDEO diska
Vrsta diska
Broj tekućeg naslova/zapisa
Broj tekućeg poglavlja
Trenutni položaj
Jezik dijaloga
Jezik titlova
Korisnikov AV mod
Primjer: Reprodukcija DATA-CD/DATA-DVD diska (samo DivX video datoteke)
Vrsta diska
Broj tekućeg albuma
Broj tekuće datoteke
Trenutni položaj
Format zvuka
Broj titlova
Nastavlja se
43
Napomena
• Dok je reprodukcija zaustavljena, nije moguće birati prikaz informacija o disku.
Za reprodukciju željenog naslova/zapisa/albuma ili poglavlja/datoteke
Pomoću ovog izbornika možete reproducirati željeni naslov/zapis/album ili
poglavlje/datoteku.
V/v tijekom reprodukcije za odabir željene opcije (naslova/zapisa/
1 Pritisnite
albuma ili poglavlja/datoteke).
2 Pritisnite B/b za promjenu opcije.
3 Pritisnite ENTER za početak reprodukcije.
4 Pritisnite DISPLAY ili C RETURN za isključenje izbornika.
Tijekom reprodukcije DVD diska pojavit će se ikona naslova/zapisa/albuma ili
poglavlja te broj tekućeg naslova/zapisa ili poglavlja i položaj brojača.
Za reprodukciju naslova/zapisa/datoteke od željenog položaja brojača
Pomoću ovog izbornika možete reproducirati željeni naslov/zapis/datoteku prema
broju na brojaču.
1 Pritisnite V/v za odabir znaka položaja brojača tijekom reprodukcije.
2 Brojčanim tipkama unesite željeni naslov/zapis/datoteku.
3 Pritisnite ENTER za početak reprodukcije.
Kod DATA-CD/DATA-DVD (samo DivX video datoteka) može doći do male
odgode početka reprodukcije.
4 Pritisnite DISPLAY ili C RETURN za isključenje izbornika.
Savjet
• Možete promijeniti prikaz brojača (proteklo ili preostalo vrijeme) tipkama B/b (samo DVD
i CD)
DVD
44
Indikator
Informacija na brojaču
T * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog naslova
T– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog naslova
C * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog poglavlja
C– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog poglavlja
CD
Indikator
Informacija na brojaču
T * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa
T– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa
D * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije diska
D– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije diska
Napomene
• Ovisno o disku, prikaz se može razlikovati.
• Na pokazivaču će se prikazivati vrijeme i kod promjene prikaza brojača na zaslonu.
• Pri korištenju Copy Control CD i CD EXTRA ili CD diskova sa slikom i sl. preostalo
vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa i diska ponekad se neće prikazati.
Za podešavanje reprodukcije (korisnički AV mod)
Video signal kojeg odašilje ureñaj pri reprodukciji DVD ili VIDEO-CD diska (uz
isključenu PBC funkciju) možete tako podesiti da dobijete željenu kvalitetu slike.
Odaberite podešavanje koje je najprikladnije za dotični program.
V/v tijekom reprodukcije za odabir znaka
1 Pritisnite
za korisnikov AV mod.
2 Tipkama B/b promijenite podešavanja.
Podešavanje
Video podešavanje
Audio podešavanje
Dynamisch 2
Postiže dinamičniji prikaz slike od
dinamičko 1 prikaza povećavanjem
kontrasta i zasićenosti boja.
Pun (modulirani) zvuk s
čistijim visokim tonovima i
basovima nego Dynamisch 1.
Dynamisch 1
Postiže snažnu dinamičku sliku
povećavanjem kontrasta i zasićenosti
boja.
Pun (modulirani) zvuk s
čistim visokim tonovima i
basovima.
Standard
Isključeno (standardno podešavanje).
Prikaz standardne slike.
Standardni zvuk.
Kino 1
Svijetle boje postaju svjetlije, tamne
Jak zvuk s jakim basovima.
boje zasićenije i povećava se kontrast.
Kino 2
Pojedinosti u tamnijim područjima se
naglašavaju.
Jak zvuk s jačim basovima
nego Kino 1.
Savjet
• Pri reprodukciji filma, preporučuje se korištenje moda "Kino 1" ili "Kino 2".
45
Reprodukcija kasete
Priprema...
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SELECT VIDEO za rukovanje videorekorderom.
2
Umetnite video kasetu.
Videorekorder će se sam uključiti i, ako
je odstranjen plastični graničnik s kasete,
započinje reprodukcija.
3
Pritisnite H.
Na pokazivaču je prikazano
vrijeme reprodukcije.
Kad vrpca doñe do kraja,
automatski se premota na
početak.
Sat Minute Sekunde
46
Ostale funkcije
Funkcija
Tipka
Zaustavljanje reprodukcije
x
Prekid reprodukcije (pauza)
X
Ako videorekorder ostane u stanju pauze dulje od 5 minuta,
reprodukcija se automatski nastavlja.
Nastavak reprodukcije nakon pauze
X ili H
Premotavanje naprijed
M kad je vrpca zaustavljena
Premotavanje natrag
m kad je vrpca zaustavljena
Izbacivanje kasete
Z
Pregled slike tijekom premotavanje
naprijed ili natrag
Za vrijeme premotavanja prema naprijed, zadržite pritisnutom
M. Za vrijeme premotavanja prema naprijed, pritisnite i
zadržite m.
Ubrzana reprodukcija
• Za vrijeme reprodukcije, kratko pritisnite M ili m.
Nastavlja se reprodukcija vrpce 5 puta većom brzinom od
normalne.
• Za vrijeme reprodukcije, pritisnite i zadržite M ili m.
Nastavlja se reprodukcija vrpce 5 puta većom brzinom od
normalne. Kad otpustite tipku, nastavlja se normalna
reprodukcija.
Usporena reprodukcija*1
Pritisnite y.
Ponavljanje prethodne scene tijekom
reprodukcije (brzo ponavljanje)*2
Za vrijeme reprodukcije pritisnite T REPLAY.
Ubrzani pregled trenutne scene u
trajanju od 30 sekundi (brzi pregled)
Za vrijeme reprodukcije pritisnite U SKIP.
Tipku U SKIP možete pritisnuti najviše četiri puta. Na taj
način pokrećete ubrzanu reprodukciju u ukupnom trajanju od
2 minute.
Reprodukcija uz mijenjanje brzine
(Shuttle play)
Tijekom reprodukcije pritisnite . ili >. Brzinu
reprodukcije možete mijenjati na sljedeći način:
REW*3 y –PLAY2 y –PLAY y –SLOW y STILL
y SLOW y PLAY y PLAY2 y FF*4
*1 Brzinu reprodukcije možete podešavati tipkom M ili m.
*2 Na 10 sekundi u SP i LP modu i na 15 sekundi u EP modu.
*3 "REW" trepće na pokazivaču.
*4 "FF" trepće na pokazivaču.
Za nastavak normalne reprodukcije
Pritisnite H PLAY.
Nastavlja se
47
Podešavanje televizijskog sustava
Ako slika tijekom reprodukcije nema boje ili se pojavljuju crte kod reprodukcije,
podesite "Farbsystem" u "OPTIONEN" izborniku za usklañivanje sustava i kasete
(pogledajte str. 120). (Normalno podešeno na "Auto".)
Isključenje ureñaja tijekom premotavanja (Rewind Shut Off)
Pritisnite ?/1 tijekom premotavanja vrpce. Ureñaj će se isključiti, no vrpca će se
nastaviti premotavati dok ne doñe do kraja.
Uporaba brojača vrpce
Pritisnite tipku CLEAR na dijelu vrpce koji želite kasnije pronaći. Brojač na
pokazivaču se postavi na "0:00:00".
Za prikaz brojača na zaslonu TV prijemnika, pritisnite DISPLAY tijekom
normalne reprodukcije.
Savjet
• Podesite sliku uporabom tipke TRACKING +/– u sljedećim situacijama:
− Ako se pojave crtice tijekom usporene reprodukcije.
− Ako se pojave linije s gornje i donje strane slike tijekom pauze.
− Ako slika treperi tijekom pauze.
Napomene
• Kasete snimljene u LP modu u mogu se reproducirati na ovom videorekorderu no nije
zajamčena kvaliteta slike.
• Svaki put kad se umetne video kaseta, brojač se postavi na "0:00:00".
• Brojač prestaje s brojanjem čim vrpca doñe do praznog dijela.
• Ovisno o vrsti vašeg TV prijemnika, pri reprodukciji video kasete snimljene u NTSC
sustavu, može se dogoditi sljedeće:
− Slika postane crno-bijela.
− Slika treperi.
− Nema slike na TV zaslonu.
− Na TV zaslonu se javljaju vodoravne pruge.
− Zasićenje boje se poveća ili smanji.
• Nakon 10 sati, brojač na pokazivaču se vrati na "0:00:00" i ponovno počne odbrojavanje.
• Tijekom reprodukcije s promjenom brzine ne čuje se zvuk.
• Prilikom ubrzane reprodukcije prema natrag može doći do smetnji slike.
• Tijekom reprodukcije video kasete moguće je uključiti izbornik za podešavanja, no
daljinski upravljač se automatski prebacuje na DVD. Pritisnite SET UP za izlaz iz
izbornika.
• Zaustavite reprodukciju diska tijekom reprodukcije video kasete.
• Slika se vraća na normalnu reprodukciju iz usporene reprodukcije prema natrag nakon 30
sekundi.
48
Snimanje TV programa
Priprema...
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
• Provjerite je li kaseta duljeg trajanja od
ukupnog vremena materijala za snimanje.
1
Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje videorekorderom.
2
Umetnite nezaštićenu kasetu (plastični
graničnik za zaštitu od brisanja ne smije
biti odlomljen).
Nastavlja se
49
3
• Za snimanje normalnog programa, pritisnite tipku PROG +/– dok se broj
željenog programa ne pojavi na pokazivaču.
• Za snimanje s dekodera ili drugog ulaznog izvora koji je spojen na jedan
od LINE ulaza, pritisnite INPUT SELECT dok se na pokazivaču ne
pojavi oznaka spojene linije.
4
Pritisnite tipku SP/LP za odabir brzine vrpce SP ili LP.
Iako LP (Long Play) omogućuje dva puta dulje snimanje, SP (Standard
Play) osigurava bolju kakvoću slike i zvuka.
5
Započnite snimanje pritiskom na tipku z REC.
Na pokazivaču se pojavi crveni indikator snimanja.
Indikator snimanja
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
50
Provjera preostalog vremena
Tri puta pritisnite tipku DISPLAY. Uz uključeni prikaz na TV zaslonu, ponovno
pritisnite DISPLAY za provjeru preostalog trajanja vrpce.
Brojač
Preostalo vrijeme
Za ispravnu provjeru preostalog trajanja vrpce, postavite "Bandlänge Wählen" u
izborniku "VHS-EINSTELLUNGEN", ovisno o tipu vrpce koju koristite
(pogledajte str. 115).
Maksimalno vrijeme snimanja
Duljina vrpce
SP
LP
E-180
3 sata
6 sati
E-240
4 sata
8 sati
E-260
4 sata i 20 minuta
8 sati 40 minuta
E-300
5 sati
10 sati
Gledanje jednog programa za vrijeme snimanja drugog
Odaberite antenski ulaz na TV prijemniku i odaberite željeni program na TV
prijemniku.
Ova promjena programa ne utječe na snimanje.
Gledanje DVD diska za vrijeme snimanja
1 Pritisnite tipku SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
2 Pritisnite Z i uložite disk u uložnicu.
H.
3 Pritisnite
Uložnica diska se zatvori i počne reprodukcija DVD diska. Prikaz na TV
zaslonu se automatski prebaci na DVD reprodukciju.
Zaštita snimljene kasete
Za sprječavanje slučajnog brisanja kasete,
odlomite zaštitni graničnik kao na slici. Ako
želite presnimiti zaštićenu kasetu, prekrijte
otvor samoljepljivom vrpcom.
zaštitni graničnik
Nastavlja se
51
Savjeti
• Za odabir programa možete koristiti brojčane tipke na daljinskom upravljaču. Za
dvoznamenkaste brojeve, prvo pritisnite -/-- (desetice) i nakon toga brojčane tipke.
• Tipkom INPUT SELECT ili tipkama PROG +/- možete odabrati video izvor s LINE
priključnica.
• Na TV zaslonu se prikazuju podaci o stanju vrpce, ali se ne snimaju na vrpcu.
• Ako tijekom snimanja ne želite gledati TV program, možete isključiti TV prijemnik. Ako
koristite dekoder, ostavite ga uključenog.
Napomene
• Ako su na vrpcu snimljeni zapisi u PAL i NTSC sustavu, brojač vrpce neće točno prikazati
položaj. To je posljedica razlika izmeñu ciklusa brojanja kod ova dva video sustava.
• Tijekom snimanja PAY-TV/Canal Plus programa nije moguće gledati drugi PAY-TV/
Canal Plus program.
• Kad umetnete kasetu kraćeg trajanja (npr. T-20 ili T-30) ili u LP modu, prikaz preostalog
dijela vrpce možda neće biti ispravan.
• Brojač preostalog dijela vrpce namijenjen je samo za približno mjerenje.
• Preostalo vrijeme se prikaže 30 sekundi nakon stavljanja video kasete.
• Nije moguće presnimavanje DVD diska na video kasetu.
• Za gledanje TV programa tijekom snimanja na video kasetu, zaustavite reprodukciju diska.
52
Snimanje TV programa pomoću funkcije
ShowView (samo SLV-D998P D)
ShowView sustav omogućuje jednostavno
programiranje videorekordera za snimanje
pomoću timera. Jednostavno upišite
ShowView broj s popisa u TV vodiču.
Datum, vrijeme i TV kanal sa željenom
emisijom se automatski podešavaju. Pri
svakom programiranju možete pohraniti
ukupno osam programa, uključujući
podešenja načinjena drugim metodama
programiranog snimanja.
Brojčane tipke
Priprema...
• Provjerite je li sat DVD ureñaja/
videorekordera podešen na točno vrijeme.
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik. Ako imate dekoder,
uključite ga.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
• Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni
graničnik ne smije biti otkinut). Kaseta
treba trajati dulje od ukupnog vremena
snimanja.
• Ako je u tijeku reprodukcija DVD diska,
izbornik za podešavanje se ne može
prikazati. Zaustavite zato reprodukciju
DVD diska.
1
Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje videorekorderom.
Nastavlja se
53
2
Pritisnite TIMER.
Pojavi se izbornik "TIMEREINSTELLUNGEN".
3
Pritisnite V/v za odabir "ShowView", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "ShowView".
4
Pritisnite brojčane tipke za upis ShowView
broja.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovo
upišite ispravan broj.
Možete takoñer pritisnuti B za brisanje zadnjeg
unesenog broja.
54
5
Pritisnite ENTER.
Na TV zaslonu se pojave sljedeći podaci:
datum, vremena početka i završetka snimanja,
programski broj ili naziv postaje, brzina vrpce i
VPS (Video Programme System)/PDC
(Programme Delivery Control) podešenja.
• Ako se u stupcu "PR" (program) pojavi
oznaka "– –" (to se može dogoditi kod lokalnih TV postaja), potrebno je
ručno odabrati odgovarajući programski broj. Pritisnite V/v za odabir
željenog programskog broja. Ako ne odaberete programski broj datum,
vrijeme početka i završetka snimanja, brzinu vrpce i VPS podešenja
nećete moći podesiti.
• Za snimanje preko dekodera ili nekog drugog izvora spojenog na LINE
priključnicu, pritisnite INPUT SELECT tako da se na pokazivaču pojavi
oznaka izvora na položaju "PR".
Ovaj postupak potrebno je izvesti samo jednom za odreñeni kanal.
Videorekorder će zatim pohraniti podešenja.
Ako su podaci netočni, pritisnite CLEAR.
6
Ako želite promijeniti datum, brzinu vrpce i
podešenja VPS/PDC funkcije:
1 Pritisnite B/b dok se oznaka ne postavi na
funkciju koju želite promijeniti.
2 Pritisnite V/v za ponovno podešenje.
• Za snimanje istog programa svakog dana u
tjednu ili istog dana svakog tjedna, pogledajte opis "Dnevno/tjedno
snimanje" na str. 56.
• Za uporabu VPS/PDC funkcije, uključite ("Ein") "V/P". Za detalje o
korištenju VPS/PDC funkcije, pogledajte opis "Programirano snimanje
pomoću VPS/PDC signala", str. 56.
7
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
8
Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja
Nastavlja se
55
9
Pritisnite ?/1 za isključenje DVD-videorekordera.
Na pokazivaču se pojavi oznaka c i videorekorder se prebaci u pripravno
stanje za snimanje.
Za snimanje preko dekodera ili drugog izvora, ostavite spojenu opremu
uključenom.
Zaustavljanje snimanja
Za zaustavljanje DVD ureñaja/videorekordera tijekom snimanja, pritisnite
SELECT VIDEO te zatim pritisnite x.
Dnevno/tjedno snimanje
U koraku 5 prema gornjem opisu, pritisnite v za odabir načina snimanja. Svakim
pritiskom na tipku v, oznaka se mijenja kao na donjem prikazu. Pritisnite V za
promjenu oznaka u obrnutom slijedu.
heute (danas) t TÄGL (svaki dan) t MO~SA (od ponedjeljka do
subote) t MO~FR (od ponedjeljka do petka) t W-SA (svake subote)
..... t W-SO (svake nedjelje) t 1 Monat später (1 mjesec kasnije) t
(datumi se odbrojavaju) t heute (danas)
Programirano snimanje pomoću VPS/PDC signala
Neke TV postaje, zajedno sa svojim programom, emitiraju i VPS ili PDC signale.
Ovi signali osiguravaju programirano snimanje bez obzira na kašnjenje početka
programa, prerane početke ili prekide emitiranja.
Pri uporabi VPS/PDC funkcije, u koraku 6 prema gornjem opisu uključite ("Ein")
"V/P". Takoñer možete koristiti VPS/PDC funkciju za izvor spojen na jedan ili više
LINE ulaza.
Gledanje drugog TV programa nakon podešavanja timera
Odaberite antenski ulaz na TV prijemniku i odaberite željeni program na TV
prijemniku.
Ova promjena programa ne utječe na snimanje.
Uporaba funkcije automatske regulacije brzine vrpce
U koraku 5 prema gornjem opisu pritisnite v za odabir "Auto". Kada snimate u SP
modu i preostalo vrijeme na kaseti je kraće od snimanja, brzina vrpce se automatski
mijenja u LP. Na dijelu vrpce u kojem je nastala ova promjena, može doći do manjih
smetnji u slici. Da bi ova funkcija radila ispravno, "Bandlänge wählen" podešenja u
izborniku "VHS-EINSTELLUNGEN" moraju biti točna (str. 115).
56
Savjeti
• Ako se pojavi indikator (, videorekorder trenutno snima ovaj program.
• Tijekom snimanja na video kasetu možete takoñer:
− Resetirati brojač (str. 48).
− Uključiti prikaz informacija o vrpci na zaslonu TV prijemnika (str. 51).
• Možete produljiti podešeno vrijeme ShowView funkcije za 10, 20, 30, 40, 50 ili 60 minuta.
"Show View Zeit+" u izborniku "OPTIONEN" podesite na željeno produljene vremena na
str. 120.
• Za potvrdu, promjenu ili brisanje programiranih podešenja, pogledajte opis
"Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja" na str. 61.
Napomene
• Ako je VPS/PDC signal preslab ili ako TV postaja ne emitira VPS/PDC signale,
videorekorder će započeti snimanje u podešeno vrijeme bez uporabe VPS/PDC funkcije.
• Ako pritisnete ?/1 a video kaseta nije umetnuta, na pokazivaču trepće indikator c.
57
Programirano snimanje pomoću
vremenske funkcije
Moguće je pohraniti ukupno 6 programa.
Priprema...
• Provjerite je li sat DVD ureñaja/
videorekordera podešen na točno vrijeme.
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik. Snimate li preko dekodera,
uključite dekoder.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni
graničnik ne smije biti otkinut). Kaseta
treba trajati dulje od ukupnog vremena
snimanja.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće uključiti izbornik za podešavanje.
Zaustavite reprodukciju DVD diska.
Brojčane tipke
1
Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje videorekorderom.
2
Pritisnite TIMER.
• Samo SLV-D998P D
Pojavljuje se "TIMER-EINSTELLUNGEN"
izbornik.
• Samo SLV-D993P E
Pojavljuje se izbornik za programiranje
timera.
Korak 3 preskočite.
58
3
Samo SLV-D998P D
Pritisnite V/v za odabir opcije "Standard", te
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za programiranje timera.
4
Podesite datum, vrijeme početka i završetka
snimanja, programski broj, brzinu vrpce i
VPS/PDC funkciju.
1 Pritisnite b za odabir svakog podatka
redom.
2 Pritisnite V/v za podešenje svakog podatka.
Za ispravak podešenja, pritisnite B za povratak na taj podatak i ponovo ga
podesite.
• Za snimanje istog programa svakog dana u tjednu ili istog dana svakog
tjedna, pogledajte opis "Dnevno/tjedno snimanje" na str. 60.
• Za uporabu VPS/PDC funkcije, uključite ("Ein") "V/P". Podrobnije
podatke o VPS/PDC funkciji potražite u opisu "Programirano snimanje
pomoću VPS/PDC signala" na str. 56.
• Za snimanje s izvora spojenog na LINE ulaz, pritisnite INPUT SELECT
za prikaz izvora na položaju "PR".
5
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
Za odabir drugog podešenja, pritisnite V/v za odabir novog retka te
ponovite korak 4.
6
Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja
7
Pritisnite ?/1 za isključenje videorekordera.
Na pokazivaču se pojavi oznaka c i videorekorder se prebaci u pripravno
stanje za snimanje.
Za snimanje s dekodera ili drugog izvora, ostavite spojeni ureñaj uključen.
Prekid snimanja
Za zaustavljanje snimanja, pritisnite SELECT VIDEO, te tipku x.
Nastavlja se
59
Dnevno/tjedno snimanje
U koraku 3 prema gornjem opisu, pritisnite v za odabir načina snimanja. Svakim
pritiskom na tipku v, oznaka se mijenja prema donjem prikazu. Pritisnite V za
promjenu oznaka u obrnutom slijedu.
heute (danas) t TÄGL (svaki dan) t MO~SA (od ponedjeljka do
subote) t MO~FR (od ponedjeljka do petka) t W-SA (svake subote)
..... t W-SO (svake nedjelje) t 1 Monat später (1 mjesec kasnije) t
(datumi se odbrojavaju) t heute (danas)
Gledanje drugog TV programa nakon podešavanja timera
Odaberite antenski ulaz na TV prijemniku i odaberite željeni program na TV
prijemniku.
Ova promjena programa ne utječe na snimanje.
Uporaba funkcije automatske regulacije brzine vrpce
U koraku 4 prema gornjem opisu pritisnite v za odabir "Auto". Kada snimate u SP
načinu i preostalo vrijeme na kaseti je kraće od snimanja, brzina vrpce se automatski
mijenja u LP. Na dijelu vrpce u kojem nastaje ova promjena može doći do manjih
smetnji u slici. Da bi ova funkcija radila ispravno, "Bandlänge wählen" podešenja u
izborniku "VHS-EINSTELLUNGEN" moraju biti točna (pogledajte str. 115).
Savjeti
• Ako se indikator ( pojavi, to znači da videorekorder upravo snima taj program.
• Moguće je izvesti sljedeće radnje za vrijeme snimanja:
− Resetiranje brojača (str. 48).
− Prikaz informacija na TV zaslonu (str. 51).
• Za potvrdu, promjenu ili brisanje programiranih podešenja, pogledajte opisu
"Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja" (str. 61).
• Izbornik za programiranje timera možete prikazati i tako da u koraku 2 prvo pritisnite SET
(TIMER) te pritisnite ENTER.
UP i zatim V/v te odaberete
Napomene
• Kod podešavanja vremenske funkcije s VPS/PDC signalima, unesite vrijeme početka i
završetka programa točno kako je navedeno u TV vodiču. U suprotnom, VPS/PDC funkcija
neće raditi.
• Ako je VPS/PDC signal preslab ili ako TV postaja ne emitira VPS/PDC signale,
videorekorder će započeti snimanje u podešeno vrijeme bez uporabe VPS/PDC funkcije.
• Ako pritisnete ?/1 a video kaseta nije umetnuta, na pokazivaču trepće indikator c.
60
Provjera/promjena/poništenje
programiranog snimanja
Priprema...
• Provjerite je li sat DVD ureñaja/
videorekordera podešen na točno vrijeme.
• Uključite DVD ureñaj/videorekorder i
TV prijemnik. Snimate li s dekodera,
uključite dekoder.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz ureñaja pojavi na TV
zaslonu.
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
• Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni
graničnik ne smije biti odlomljen). Kaseta
treba trajati dulje od ukupnog vremena
snimanja.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće uključiti izbornik za podešavanja.
Zaustavite reprodukciju DVD diska.
1
Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje videorekorderom.
2
Pritisnite TIMER.
• Samo SLV-D998P D
Pojavit će se "TIMER-EINSTELLUNGEN"
izbornik.
• Samo SLV-D993P E
Pojavit će se izbornik za podešavanje timera.
Korak 3 preskočite.
Nastavlja se
61
3
Samo SLV-D998P D
Pritisnite V/v za odabir opcije "Standard",
zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za programiranje timera.
4
Pritisnite V/v za odabir podešenja koje želite
promijeniti ili poništiti.
• Za promjenu podešenja, pritisnite B/b za
odabir podešenja koje želite promijeniti i
pritisnite V/v kako bi ga ponovo podesili.
• Za poništenje podešenja, pritisnite CLEAR.
5
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
6
Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja.
Ako još imate programiranih snimanja, isključite videorekorder tako da
ureñaj prijeñe u stanje pripravnosti za snimanje.
Ako snimate preko dekodera ili nekog drugog video izvora, ostavite
dekoder ili drugi ureñaj uključenim.
Zatvaranje izbornika za programiranje timera
Pritisnite SET UP.
62
U slučaju preklapanja programiranih snimanja
Program čije snimanje započinje prvo ima najveću prednost i sljedeći program će se
početi snimati tek nakon završetka prvog. Ako programi započinju u isto vrijeme,
snimat će se onaj program koji se nalazi na prvom mjestu u izborniku.
približno 20 sekundi
Program 1
Program 2
propušteno
Program 1
Program 2
približno 20 sekundi bit će propušteno
Savjet
• Izbornik za programiranje timera možete prikazati i tako da u koraku 2 prvo pritisnite SET
(TIMER) te pritisnite ENTER.
UP i zatim V/v te odaberete
63
DVD podešenja
Podešavanje zvuka
Izbornik "Toneinstellungen" omogućuje
podešavanje zvuka prema uvjetima reprodukcije i načinu spajanja ureñaja.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SET UP kada je ureñaj zaustavljen, te
tipkama V/v odaberite opciju
(DVD), te
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Toneinstellungen", zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite V/v za odabir opcije podešenja s prikazanog popisa:
"Dolby Digital","MPEG", "DTS" ili "DYNAMIKBEGR."
64
4
Pritisnite B/b za odabir opcije.
5
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Opcije izbornika
• Dolby Digital
Za odabir vrste Dolby Digital signala.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
D-PCM
Odaberite ovo podešenje kad je ureñaj spojen na audio
komponentu koja nema ugrañen Dolby Digital dekoder.
Dolby Digital
Odaberite ovo podešenje kad je ureñaj spojen na audio
komponentu s ugrañenim Dolby Digital dekoderom.
• MPEG
Za odabir vrste MPEG audio signala.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
PCM
Odaberite ovo podešenje kad je ureñaj spojen na audio komponentu koja nema ugrañen MPEG dekoder. Ako reproducirate
MPEG Audio zvučne zapise, ureñaj prosljeñuje na izlaz stereo
signale preko DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) priključka.
MPEG
Odaberite ovo podešenje kad je ureñaj spojen na audio
komponentu s ugrañenim MPEG dekoderom.
• DTS
Za odabir vrste DTS signala.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Aus (isključeno)
Odaberite ovo podešenje kad je ureñaj spojen na audio
komponentu koja nema ugrañen DTS dekoder.
Ein (uključeno)
Odaberite ovo podešenje kad je ureñaj spojen na audio
komponentu s ugrañenim DTS dekoderom.
Nastavlja se
65
• DYNAMIKBEGR. (Kontrola dinamičkog opsega)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD
diska koji ima funkciju "DYNAMIKBEGR.". Ovo ima utjecaja na izlaz na
sljedećim priključnicama:
− OUT AUDIO L/R priključnice
− DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) samo kada je funkcija "Dolby Digital"
postavljena na "D-PCM".
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Standard
U normalnim okolnostima odaberite ovaj položaj.
Gesamter Bereich
Omogućava stvaranje osjećaja stvarne nazočnosti na mjestu
izvoñenja.
Napomene
• Spojite li komponentu koja ne podržava odabranu vrstu audio signala, iz zvučnika će se
čuti neugodan glasan šum (ili neće biti zvuka) koji može naškoditi vašem sluhu ili
uzrokovati oštećenje zvučnika.
• Šumove možete čuti i pri korištenju linearnog PCM tona. Pojava ne predstavlja
funkcionalan problem.
• Audio signali se možda neće ispravno reproducirati ako je opcija "MPEG" u izborniku
"TONEINSTELLUNGEN" podešena na "MPEG" tijekom reprodukcije Super-VCD diska.
66
Podešavanje prikaza
Izbornik "Bildschirmeinstellungen"
omogućuje podešavanje prikaza na zaslonu
prema uvjetima reprodukcije i načinu
spajanja ureñaja.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SET UP kada je ureñaj zaustavljen, te
tipkama V/v odaberite opciju
(DVD), te
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Bildschirmeinstellungen", zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite V/v za odabir opcije podešenja s prikazanog popisa:
"TV-Gerät", "DVD LINE1 RGB-Ausgang", "DVD S-Videoausg" ili
"DVD Component-Ausgang".
Za uključivanje opcije "Progressive", pogledajte str. 69.
Nastavlja se
67
4
Pritisnite B/b za odabir opcije.
5
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
• TV-Gerät
Za odabir formata zaslona spojenog TV prijemnika (standardan 4:3 ili široki format).
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
4:3 Letter Box
Odaberite ovo podešenje kad na ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na kojoj se vide pruge na
gornjem i donjem dijelu zaslona.
4:3 Pan Scan
Odaberite ovo podešenje kad na ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na cijelom zaslonu tako da je
dio slike automatski odrezan.
16:9
Odaberite ovo podešenje kad na ureñaj spojite TV prijemnik sa
širokim zaslonom ili s funkcijom prikaza slike u širokom formatu.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
• DVD LINE1 RGB-Ausgang
Odabir mod izlaznog video signala iz LINE-1 (EURO AV) priključka na stražnjoj
strani ureñaja.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Aus
Onemogućuje izlaz RGB signala.
Ein
Omogućuje izlaz RGB signala.
• DVD S-Videoausg
Za odabir moda izlaza video signala iz S-VIDEO OUT priključnice na stražnjoj
strani ureñaja.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
68
Ein
Odaberite ovu opciju kad je ureñaj spojen na TV preko S-VIDEO
priključka.
Aus
Odaberite ovu opciju kad je ureñaj spojen na TV koji nema
S-VIDEO priključak.
• DVD Component-Ausgang
Za uključivanje ili isključivanje komponentnog izlaznog signala na priključnicama
sa stražnje strane ureñaja.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Ein
Odaberite ovu opciju kad želite da ureñaj odašilje komponentni
DVD signal.
Aus
Odaberite ovu opciju kad želite prekinuti odašiljanje
komponentnog DVD signala.
Napomene
• Podešenja reprodukcije pohranjena na disku imaju prednost pred podešavanjima izbornika
"DVD- EINSTELLUNGEN" i možda neće raditi sve opisane funkcije.
• Ovisno o DVD-VIDEO disku, možda će ureñaj automatski odabrati "4:3 Letter Box"
umjesto "4:3 Pan Scan" i obratno.
• Povezivanje putem priključka S-VIDEO OUT namijenjeno je samo za DVD ureñaj.
• Ako je uključena ("Ein") opcija u "DVD LINE1 RGB-Ausgang" podešavanju, "DVD SVideoausg" i "DVD Component-Ausgang"* će se automatski isključiti ("Aus").
• Ako je uključena ("Ein") opcija u "DVD LINE1 RGB-Ausgang" podešavanju, izlazi "DVD
S.Videoausg" i "DVD Component-Ausgang" neće ispravno funkcionirati.
• Ako uključite ("Ein") opcije "DVD S-Videoausg" i "DVD Component-Ausgang",
automatski se isključuje ("Aus") "DVD LINE1 RGB-Ausgang" opcija.
• Ako uključite ("Ein") opciju "Progressive", opcija "DVD LINE1 RGB-Ausgang" se
automatski isključuje ("Aus").
Podešavanje opcije "Progressive"
Ako vaš TV prijemnik prima signale progresivnog formata (525P/625P), možete postići
točnu reprodukciju boje i visoku kvalitetu slike.
korake 1 i 2 sa str. 67 i tipkama V/v odaberite opciju
1 Ponovite
"Progressive".
B/b za odabir opcije "Ein" i potvrdite tipkom
2 Pritisnite
ENTER.
Nastavlja se
69
3 Pratite prikaz na zaslonu TV prijemnika.
1 Provjerite može li vaš TV prijemnik koristiti Progressive
opciju (525P/625P).
2 Spojite ureñaje komponentnim video kabelom
(crveno/zeleno/plave priključnice).
Pogledajte način spajanja B na str. 34.
3 Odaberite [OK] tipkama B/b kako biste testirali video
signal.
video signal djeluje ispravno, video priključivanje je
4 Ako
završeno. Pritisnite tipku ENTER.
Na ureñaju svijetli narančasti indikator PROGRESSIVE.
Indikator PROGRESSIVE
Ako slika nije ispravna, pritisnite tipku C RETURN.
Provjerite priključke (str. 34).
5 Pritisnite SET UP za napuštanje izbornika.
Prekidanje podešavanja "Progressive"
Odaberite "Aus" u koraku 2.
Podešavanje "Progressive" možete prekinuti u stop modu DVD ureñaja/
videorekordera tako da na ureñaju držite najmanje pet sekundi pritisnutu tipku X.
Napomena
• Ako ste uključili "Progressive" opciju na DVD ureñaju spojenim s TV prijemnikom koji na
podržava progresivni signal, pogoršat će se kvaliteta slike. Isključite ("Aus") opciju
"Progressive".
70
Podešavanje jezika izbornika ili dijaloga
Moguće je podesiti različite jezike za
izbornik, dijaloge ili titlove.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SET UP kada je ureñaj zaustavljen, te
tipkama V/v odaberite opciju
(DVD), te
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Spracheneinstellung", zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se "SPRACHENEINSTELLUNG"
izbornik.
3
Pritisnite V/v za odabir opcije jezika iz liste:
"DVD Menü" (DVD izbornik), "Ton" (zvuk) ili "Untertitel" (titlovi).
Zatim pritisnite ENTER.
Nastavlja se
71
4
Pritisnite V/v za odabir željenog jezika izbornika, zatim pritisnite
ENTER:
• SPRACHE DVD-MENÜ
Možete odabrati željeni jezik izbornika diska.
• TON FÜR WIEDERGABE
Za promjenu jezika zvučnog zapisa. Kada je
odabrana opcija "Original", bit će odabran
glavni jezik s diska.
• UNTERTITEL-SPRACHE
Za odabir jezika titlova snimljenih na DVD
VIDEO. Ako odaberete opciju "Wie Ton",
jezik titlova će se prilagoditi jeziku zvučnog
zapisa.
5
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Savjet
• Odaberete li u koraku 4 opciju "Andere", pojavit će se
dodatni izbornik jezika. Tipkama V/v/B/b odaberite željeni
jezik, zatim pritisnite ENTER.
Napomene
• Ako u koraku 4 odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO disk, ureñaj automatski
odabere neki od snimljenih jezika.
• Podešenja reprodukcije pohranjena na disk imaju prednost u odnosu na podešenja izbornika
DVD SETUP i možda neće raditi sve opisane funkcije.
• Ako promijenite SPRACHE DVD-MENÜ podešenje nakon reprodukcije diska, pritisnite
Z za otvaranje i zatvaranje uložnice, da biste uključili izbornik, te ponovo pokrenite
reprodukciju.
72
Ograničenje reprodukcije
Moguće je ograničiti reprodukciju nekih
DVD VIDEO diskova na prethodno
odreñenu razinu, u skladu s dobi gledatelja.
Funkcija ograničenja reprodukcije
(Kindersicherung) omogućuje podešavanje
razine ograničenja reprodukcije.
Brojčane tipke
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SET UP kada je ureñaj zaustavljen, te
tipkama V/v odaberite opciju
(DVD), te
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Kindersicherung", zatim pritisnite ENTER
Nastavlja se
73
3
Pritisnite b za odabir opcije "Ja" (da).
• Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se izbornik za unos nove zaporke.
Unesite 4-znamenkastu zaporku brojčanim
tipkama.
Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.
Ponovno unesite zaporku.
• Ukoliko ste već registrirali zaporku
Pojavi se izbornik za unos zaporke.
Unesite 4-znamenkastu zaporku brojčanim
tipkama.
Ako ste isključili ("Aus") opciju "Passwort
verwenden" nakon unosa zaporke, na zaslonu se
ne pojavljuje natpis "PASSWORTPRÜFUNG".
4
Pritisnite V/v za odabir opcije "FreigabeEbene" (razina ograničenja), zatim pritisnite
ENTER.
5
Pritisnite V/v za odabir željene razine
ograničenja, zatim pritisnite ENTER.
Raspoložive su sljedeće opcije:
Stufe 8 (odrasli) y Stufe 7 y Stufe 6 y
Stufe 5 y Stufe 4 y Stufe 3 y Stufe 2 y
Stufe 1 (djeca)
Što je razina veća, veće je ograničenje.
6
74
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Promjena zaporke
koraku 4 na str. 74 odaberite "Passwort ändern".
1 UPojavi
se izbornik za unos nove zaporke.
4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.
2 Unesite
Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.
3 Ponovno unesite novu zaporku.
Isključenje funkcije ograničenja reprodukcije
Podesite "Passwort verwenden" na "Nein" u koraku 3 na str. 74.
Reprodukcija diska za koji je podešena funkcija ograničenja
reprodukcije
disk te pritisnite H.
1 Uložite
Pojavi se izbornik za unos zaporke.
4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.
2 Unesite
Ureñaj započinje reprodukciju diska.
Ako zaboravite zaporku
1 Izvadite disk i isključite DVD ureñaj/videorekorder
2 Ponovno uključite DVD ureñaj/videorekorder bez diska u ureñaju.
Pritisnite i 5 sekundi zadržite pritisnutima istovremeno m i M.
3 Na
zaslonu se pojavi "Reset OK".
DVD ureñaj/videorekorder.
4 Isključite
Zaporka se izbriše.
5 Za novu zaporku, slijedite korak 3 na str. 74.
Napomene
• Pri reprodukciji DVD diskova koji nemaju funkciju ograničenja reprodukcije, na ovom
ureñaju se ne može ograničiti reprodukcija.
• Sve razine ograničenja ispod razine koju ste podesili bit će blokirane.
• Zapišite zaporku i držite je na sigurnom mjestu da je ne zaboravite.
• Sva podešavanja koja ste podesili u izborniku "DVD-EINSTELLUNGEN" obrisat će se
prilikom brisanja zaporke.
− Podešavanje jezika
− Podešavanje zvuka
− Podešavanje prikaza (slike)
− Ograničenje reprodukcije
75
Dodatne funkcije DVD reprodukcije
Uporaba DVD izbornika
DVD je podijeljen na duže slikovne ili
glazbene dijelove koji se nazivaju naslovi.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska koji
sadrži nekoliko naslova, možete pomoću
tipke TOP MENU odabrati željeni naslov.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska koji
omogućuje odabir opcija, primjerice jezika
titlova i jezika govora, odaberite ove opcije
pomoću tipke MENU.
Brojčane tipke
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik diska.
Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno o disku.
2
Pritisnite V/v/B/b za odabir opcije koju želite reproducirati ili izmijeniti te
pritisnite ENTER.
Za odabir opcije možete takoñer koristiti brojčane tipke.
Napomena
• Kod nekih DVD VIDEO diskova možda nećete moći koristiti tipku TOP MENU.
76
Zumiranje scene
Moguće je koristiti zoom opciju tijekom
reprodukcije ili kad je slika zaustavljena. O
zoom opciji uz JPEG slike pročitajte na str.
96 "Reprodukcija JPEG slika".
Uporaba zoom opcije uz DivX video datoteke opisana je u poglavlju "Reprodukcija
DivX® video datoteka" na str. 100.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite tipku ZOOM.
Pojavi se .
2
Pritisnite V/v/B/b za pomicanje indikatora
3
Više puta pritisnite ENTER za promjenu uvećanja.
Svakim pritiskom tipke, uvećanje se mijenja na sljedeći način.
na dio koji želite uvećati.
2T t 4T t 2T t normalna veličina.
Napomene
• Nije moguće koristiti uvećanje 4T tijekom reprodukcije VIDEO CD diska.
• Funkcija zoom možda neće biti raspoloživa kod nekih DVD diskova.
77
Promjena kuta kamere
Kod DVD-VIDEO diskova kod kojih je
scena snimljena iz više kutova, na zaslonu
se pojavi oznaka ")" kada pritisnete
ANGLE tijekom reprodukcije. To znači da
možete mijenjati kut kamere.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite tipku ANGLE tijekom reprodukcije.
Pojavi se broj kuta kamere.
Broj iza kose crte prikazuje ukupan broj kutova.
2
Više puta pritisnite B/b za odabir broja kuta kamere.
Scena se prikazuje iz odabranog kuta.
Brojčane tipke
Napomena
• Ovisno o DVD-VIDEO disku, možda nećete moći mijenjati kut čak niti kad su scene na
DVD-VIDEO disku snimljene iz više kutova.
78
Prikaz titlova
Kod DVD diskova kod kojih su snimljeni
titlovi, možete ih za vrijeme reprodukcije
DVD diska po želji uključiti ili isključiti.
1
Pritisnite SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
2
Pritisnite tipku SUBTITLE tijekom
reprodukcije.
Nastavlja se
79
3
• Kod reprodukcije DVD-VIDEO diska
Više puta pritisnite B/b za odabir željenog jezika.
Ovisno o DVD disku, bit će raspoloživi razni jezici.
Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na str. 137 za kratice jezika.
• Kod reprodukcije DATA-CD/DATA-DVD (DivX video datoteka)
Više puta pritisnite B/b za odabir željenog broja.
4
Više puta pritisnite V/v za odabir opcije "Ein" (uključeno).
Isključenje prikaza titlova
Odaberite "Aus" u koraku 4.
Napomene
• Ovisno o DVD disku, možda nećete moći mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na
DVD disku snimljeni višejezični titlovi.
• Titlove možete mijenjati ako DivX video datoteke imaju ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" i
ako se podaci o titlovima nalaze unutar iste datoteke.
80
Različiti načini reprodukcije
(programirana reprodukcija, reprodukcija u
slučajnom redoslijedu, ponavljanje reprodukcije)
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
Napomene
• Reprodukcija se poništava u sljedećim
slučajevima:
− kada otvorite uložnicu diska,
− kada ureñaj isključite u pripravno stanje
pritiskom na ?/1.
Programirana reprodukcija
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom redoslijedu odreñivanjem redoslijeda naslova,
poglavlja ili zapisa na disku kako bi izradili svoj program. Možete programirati najviše 20
zapisa.
Opis programiranja MP3 zapisa opisan je na str. 92.
1 Pritisnite SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
Nastavlja se
81
2 Pritisnite REPEAT kada je DVD ureñaj zaustavljen.
Pritisnite B/b za odabir opcije "PROGRAMMIEREN", zatim
3 pritisnite
ENTER.
puta pritisnite V/v/B/b za odabir broja poglavlja/zapisa
4 Više
kojeg želite programirati, zatim pritisnite ENTER.
programiranje ostalih zapisa, ponovite korak 4.
5 Za
Programirani brojevi zapisa su prikazani odabranim slijedom.
6 Pritisnite H za početak reprodukcije programa.
Počne programirana reprodukcija.
Kada se program završi, možete ga ponovno pokrenuti pritiskom tipke H.
Zaustavljanje programirane reprodukcije
Pritisnite CLEAR tijekom programirane reprodukcije dok se u gornjem lijevom
kutu zaslona ne pojavi natpis "Aus".
Izmjene ili brisanje programa
korake 1 do 3 iz odjeljka "Izrada vlastitog programa (Programirana
1 Primijenite
reprodukcija)".
Višestrukim pritiskanjem tipke v odaberite opciju "Letz. Track löschen" i
2 pritisnite
ENTER. Svakim pritiskom na tipku briše se po jedno programsko
mjesto. Zadnji uneseni broj možete obrisati tipkom CLEAR. Zadnji
programiran broj se obriše.
3 Primijenite korak 4 za novo programiranje.
82
Brisanje svih programa
korake 1 i 2 iz odjeljka "Izrada vlastitog programa (Programirana
1 Primijenite
reprodukcija)".
pritiskanjem tipke v odaberite opciju "Letz. Track löschen",
2 Višestrukim
odaberite opciju "Alle Tracks löschen" tipkom b i pritisnite ENTER.
Svi programirani brojevi bit će obrisani.
Napomene
• Ureñaj prepoznaje do 99 zapisa.
• Tijekom programirane reprodukcije nije moguće ponavljanje reprodukcije.
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu
Sadržaj diska možete reproducirati tako da ureñaj "pomiješa" redoslijed naslova, poglavlja ili
zapisa i reproducira ih u slučajnom redoslijedu.
Za promjenu redoslijeda reprodukcije MP3 audio zapisa, pogledajte str. 93.
1 Pritisnite SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
2 Pritisnite REPEAT kada je DVD ureñaj zaustavljen.
B/b za odabir opcije "ZUFALL", zatim pritisnite
3 Pritisnite
ENTER.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu dok se u gornjem
lijevom kutu zaslona ne pojavi natpis "Aus".
Savjet
• Reprodukcija u slučajnom redoslijedu se prekida nakon što se reproduciraju svi zapisi.
Napomena
• Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu nije moguće koristiti opcije ponavljanja
reprodukcije.
Nastavlja se
83
Ponavljanje reprodukcije
Ureñaj može ponavljati reprodukciju svih naslova ili zapisa s diska ili pojedinačnog naslova,
poglavlja ili zapisa.
1 Pritisnite SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
2 Pritisnite REPEAT za vrijeme reprodukcije.
3 Više puta pritisnite REPEAT ili tipke B/b za odabir opcije koju želite ponavljati.
Pri reprodukciji DVD diska
• Kapitel: za ponavljanje tekućeg poglavlja.
• Titel: za ponavljanje tekućeg naslova na disku.
Pri reprodukciji VIDEO-CD diska (s isključenom PBC funkcijom) ili CD diska
• Stück: za ponavljanje reprodukcije tekućeg zapisa.
• Disc: za ponavljanje reprodukcije svih zapisa.
Pri reprodukciji DATA-CD/DATA-DVD diska (MP3 audio zapisi)
• FILE: za ponavljanje reprodukcije tekućeg zapisa (datoteke).
• DIR: za ponavljanje tekućeg albuma (direktorija).
• DISK: za ponavljanje cijelog diska
Pri reprodukciji DATA-CD/DATA-DVD diska (DivX* video datoteke)
• FILE: za ponavljanje tekuće datoteke.
• MINIBILD: za ponavljanje tekućeg albuma.
• DISK: za ponavljanje tekućeg diska.
Povratak na normalnu reprodukciju
Odaberite "Aus" u koraku 3 ili pritisnite CLEAR tijekom ponavljanja reprodukcije.
Savjet
• Ako tijekom ponavljanja reprodukcije pritisnete x, ponavljanje reprodukcije se prekida.
84
Napomene
• Pri reprodukciji DVD-RW/DVD-R diskova u VR modu, ponavljanje reprodukcije nije
moguće.
• Pri reprodukciji VIDEO-CD diskova s uključenom PBC funkcijom, ponavljanje
reprodukcije nije moguće. Pogledajte naslov "Reprodukcija VIDEO-CD diskova s PBC
funkcijama" na str. 104.
• Tijekom programirane reprodukcije nije moguće koristiti funkciju ponavljanja
reprodukcije.
85
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD-VIDEO ili DATACD/DATA-DVD (DivX video datoteke)
diskova snimljenih u više audio formata
(PCM, Dolby Digital, MPEG ili DTS)
moguće je promijeniti audio format. Kod
DVD-VIDEO ili DATA-CD/DATA-DVD
(DivX video datoteke) diskova snimljenih s
višejezičnim zapisima, možete odabrati
željeni jezik dijaloga.
Kod CD ili VIDEO-CD diskova, možete
odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala
preko oba (desnog i lijevog) zvučnika.
Primjerice, kod VIDEO-CD diska za
karaoke na kojem je snimljena skladba tako
da su na desnom kanalu snimljeni vokali a
na lijevom kanalu glazba, možete odabrati
lijevi kanal i slušati samo glazbu preko oba
zvučnika.
1
86
Pritisnite AUDIO tijekom reprodukcije.
2
Više puta pritisnite B/b za odabir željenog jezika/podešenja zvuka.
• Kod reprodukcije DVD diska
Ovisno o DVD disku, razlikuje se odabir jezika.
Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na str. 137 za kratice
jezika.
• Kod reprodukcije VIDEO-CD ili CD diska
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
STEREO
Standardni stereo zvuk
Links
Zvuk lijevog kanala (mono)
Rechts
Zvuk desnog kanala (mono)
• Kod reprodukcije DATA-CD/DATA-DVD (DivX video datoteke)
Odabir formata audio signala DATA-CD ili DATA-DVD diska ovisi o
DivX video datotekama snimljenim na disk. Format se prikazuje na
pokazivaču.
Napomene
• Za reprodukciju Dolby Digital ili DTS efekata s diskova snimljenih u višekanalnom
formatu, potrebno je izvršiti spajanje preko DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
priključnice (str. 36).
• Kod reprodukcije DVD diska s DTS audio zapisima, podesite "DTS" u izborniku
"TONEINSTELLUNGEN" na "Ein" (str. 64).
• Ako odaberete DTS audio postavku, nije moguće odabrati postavke surround zvuka (str. 88).
• DTS zvuk se ne emitira tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom (str. 41).
87
Virtualni surround zvuk
Kada spojite stereo TV prijemnik ili 2
prednja zvučnika, funkcija SURROUND
vam omogućuje uživanje u surround
efektima uporabom zvučne slike putem
prednjih zvučnika koja stvara dojam da su
priključeni stražnji zvučnici.
1
Pritisnite SURROUND tijekom reprodukcije.
2
Više puta tipke B/b za odabir opcije "Surround1", Surround2" ili
"Surround3"
Surround efekti kakve dobivate su dolje prikazani.
Surround 1
Surround 2
Surround 3
: Virtualni zvučnik.
88
Poništenje podešenja
Odaberite "Aus" u koraku 2.
Napomene
• Ako reprodukcija ne sadrži signal za stražnje zvučnike, teže se čuje surround efekt.
• Kada aktivirate surround efekt, isključite surround podešenje spojenog TV prijemnika ili
pojačala (prijemnika).
• Vaš položaj pri slušanju treba biti izmeñu zvučnika i na jednakoj udaljenosti od zvučnika.
Zvučnici trebaju biti postavljeni u sličnom okruženju.
• Ako koristite priključak DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) te podesite "Dolby Digital"
na "Dolby Digital" ili "DTS" na "Ein" u izborniku "TONEINSTELLUNGEN", zvuk će se
čuti ali neće imati Surround efekt.
• Dok je uključen virtualni surround, nije moguće koristiti ubrzanu ili usporenu reprodukciju
sa zvukom (str. 41).
89
Reprodukcija MP3 audio zapisa
Moguće je reproducirati DATA-CD diskove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA-DVD
diskove (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) snimljene u MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3) formatu.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
2
Pritisnite Z i umetnite DATA-CD ili DATADVD u uložnicu diska, zatim pritisnite Z za
zatvaranje uložnice.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD disk
s MP3 audio zapisima i JPEG slikama ili
DivX* video datotekama, pojavit će se
"Medientyp auswählen" izbornik.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji
sadrži samo MP3 audio zapise, pojavit će se
MP3 prikaz. Možete preskočiti korak 3.
90
3
Pritisnite V/v za odabir opcije "MP3", zatim
pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija prvog zapisa. Prema
potrebi pritisnite tipku x.
4
Pritisnite C RETURN i tipkama V/v,
odaberite željeni album u lijevom stupcu i
pritisnite ENTER.
5
Tipkama V/v odaberite željeni zapisa u desnom
stupcu i pritisnite ENTER.
Odabrani zapis počinje s reprodukcijom.
Kod reprodukcije zapisa ili albuma, naslov će
biti zasjenjen. Broj trenutnog zapisa će se
pojaviti na pokazivaču
Mod ponavljanja
Vrijeme reprodukcije
Za isključenje reprodukcije
Pritisnite tipku x.
Za ponavljanje reprodukcije
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite tipku REPEAT kako biste promijenili
mod ponavljanja.
• FILE: ponavljat će se trenutna datoteka (zapis).
• DIR: ponavljat će se trenutni direktorij (album).
• DISK: ponavljat će se uloženi disk.
Za odlazak na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite b ili B.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prikaz izbornika "Medientyp auswählen"
Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.
Nastavlja se
91
Za isključenje prikaza
Pritisnite x, zatim pritisnite C RETURN više puta.
Napomene
• Samo brojevi i slova abecede mogu biti upotrijebljeni za nazive albuma i zapisa. Sve ostalo
će biti prikazano kao zvjezdica.
• Moguće je prikazati najviše 12 alfanumeričkih znakova naziva albuma ili zapisa.
• Nije moguć prikaz ID 3 oznaka.
• Tijekom programirane reprodukcije, nije moguće ponavljanje reprodukcije niti
reprodukcija slučajnim redoslijedom.
Programiranje MP3 audio zapisa
1 Pritisnite tipku x dva puta i nakon toga REPEAT.
B/b odaberite "PROGRAMMIEREN" i pritisnite
2 Tipkama
ENTER.
Tipkama V/v odaberite željeni zapis u lijevom stupcu i
3 pritisnite
ENTER.
4 Tipkama V/v odaberite željni zapis i pritisnite ENTER.
programiranje ostalih zapisa, ponovite korak 4.
5 Za
Programirani zapisi prikazat će se odabranim redoslijedom. Tipkom CLEAR obrišite
zadnji programirani zapis.
6 Reprodukciju pokrenite tipkom H.
Započinje reprodukcija programa. Nakon završetka reprodukcije, program možete
ponovno pokrenuti tipkom H.
92
Za prekidanje reprodukcije programa
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku x.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Tijekom reprodukcije programa pritisnite CLEAR.
Napomene
• Možete programirati do 20 naslova odjednom.
• Tijekom reprodukcije programa nije moguće koristiti opcije ponavljanja.
Reprodukcija MP3 zapisa u slučajnom redoslijedu
1 Pritisnite x dva puta i zatim tipku REPEAT.
2 Tipkama B/b odaberite opciju "ZUFALL" i pritisnite ENTER.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu pritisnite tipku CLEAR.
Savjet
• Reprodukcija u slučajnom redoslijedu se prekida nakon što se reproduciraju svi zapisi.
Napomena
• Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu nije moguće koristiti opcije ponavljanja.
Napomene o MP3 audio zapisima
Reprodukcija MP3 audio zapisa (MPEG-1 Audio Layer III) je moguća putem DATA-CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) diskova ili DATA-DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R). Meñutim, diskovi moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1 ili razina 2
ili Joliet formatu da bi ureñaj mogao prepoznati zapise, a DATA-DVD u Universal Disk
Format (UDF) formatu. Takoñer je moguća reprodukcija DATA-CD ili DATA-DVD Multi
session ili Multi Border diskova (pogledajte "Reprodukcija Multi Session/Border diskova" na
str. 93).
Za više informacija o formatu zapisa, pogledajte upute CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW
ureñaja ili programa za snimanje (nisu dio isporuke).
Reprodukcija Multi Session/Border diskova
Ovaj ureñaj može reproducirati Multi Session CD diskove kada je MP3 audio zapis
smješten u prvoj sesiji/borderu. Moguća je i reprodukcija MP3 zapisa snimljenih u
drugim sesijama/borderima.
Ako su u prvoj sesiji/borderu snimljeni audio zapisi i slike u glazbenom ili video
CD formatu, samo će se ta prva sesija/border reproducirati.
Nastavlja se
93
Napomene
• Ako podacima koji nisu u MP3 formatu dodijelite ".MP3" ekstenziju, ureñaj ih neće moći
ispravno prepoznati i proizvest će glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
• Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO formatu.
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD/DATA-DVD diskove koji su
snimljeni u Packet Write formatu.
• Ako su na DATA-DVD disk snimljeni video podaci i MP3 audio zapisi, ureñaj prepoznaje
samo video podatke.
• Ovaj ureñaj može reproducirati MP3 audio zapise snimljene brzinom od 128 kbps i
frekvencijom uzorkovanja od 44,1kHz. Pokušate li reproducirati MP3 audio zapise
snimljene s drukčijim značajkama, može doći do jakog šuma, preskakanja zvuka ili
oštećenja zvučnika.
• Ovisno o disku, početak reprodukcije može malo kasniti.
Slijed reprodukcije MP3 audio zapisa
Slijed reprodukcije albuma i zapisa snimljenih na DATA-CD ili DATA-DVD disk
ide ovim redoslijedom.
• Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
ROOT*
album
zapis
*ROOT - korijenski direktorij
Kada umetnete DATA-CD ili DATA-DVD i pritisnete H, jedan za drugim će se
reproducirati numerirani zapisi od 1 do 7. Svaki podalbum/zapis unutar
odabranog albuma ima prioritet nad sljedećim albumom unutar iste razine.
(Primjer: E sadrži G tako da se 6 reproducira prije 7.)
Kada se nakon pritiska na C RETURN prikaže popis MP3 albuma (str. 91),
albumi su organizirani na sljedeći način: A t B t C t D t E t F t
G. Albumi u kojima nema zapisa (kao što je album C), nisu prikazani na popisu.
94
Savjeti
• Ukoliko na početak imena zapisa dodate brojeve (01, 02, 03, itd.), zapisi će biti
reproducirani tim redoslijedom.
• Diskovima sa mnogo razina treba više vremena za početak reprodukcije. Neki diskovi sa
mnogo razina na mogu se reproducirati.
Napomene
• Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog, ovisno o programu koji se koristi za
snimanje DATA-CD ili DATA-DVD diskova.
• Ureñaj ne može prepoznati više od 250 albuma.
• Ureñaj prepoznaje ukupno do 999 datoteka koje sadrže MP3, JPEG ili DivX video datoteke.
• Ovisno o sadržaju diska, za početak reprodukcije možda će trebati odreñeno vrijeme.
95
Reprodukcija JPEG slika
Moguće je reproducirati DATA-CD (CDROM/CD-R/CD-RW) ili DATA-DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R) snimljene koji sadrže JPEG
slikovne datoteke.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SELECT DVD za upravljanje DVD ureñajem.
2
Pritisnite Z i umetnite DATA-CD ili DATADVD u uložnicu i zatim pritisnite Z za
zatvaranje uložnice.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD s
MP3 audio zapisima, JPEG slikama ili DivX
video datotekama, pojavit će se "Medientyp
wählen" izbornik.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji sadrži samo JPEG audio
zapise, pojavit će se izbornik "Miniaturbilder". Možete preskočiti korak 3
u ovom slučaju.
96
3
Pritisnite V/v za odabir opcije "JPEG", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se "Miniaturbilder" izbornik.
Ako ne pritisnete ENTER nakon odabira tipa
medija, odabrani medij bit će automatski
reproduciran.
4
Pritisnite . ili > za odabir sljedeće/prethodne stranice albuma, te
tipkama V/v/B/b odaberite sliku u "Miniaturbilder" izborniku.
Prikaz odabrane slike
1 Pritisnite ENTER.
Broj odabrane slike se pojavljuje na
pokazivaču.
2 Za prikaz sljedeće/prethodne slike, pritisnite
. ili >.
Prezentacija (Slide show)
1 Pritisnite H.
Prezentaciju je takoñer moguće pokrenuti
pomoću izbornika na odabranoj slici.
Za detalje, pogledajte poglavlje
"Prezentacija (Slide show)" na str. 98.
2 Pritisnite B/b za odabir željene brzine
reprodukcije u "Intervall" izborniku, te
pritisnite ENTER.
Prezentacija počinje od odabrane slike.
: Brzo
: Normalno
: Sporo
Rotacija odabrane slike
V/v/B/b za odabir slike u
1 Pritisnite
"Miniaturbilder" zaslonu, te pritisnite ENTER.
Pritisnite B/b za odabir opcije "
2 ENTER.
", te pritisnite
Svakim pritiskom na tipku ENTER, slika se rotira u
smjeru kazaljke na satu za 90°.
Nastavlja se
97
Zoom slike
V/v/B/b za odabir slike u
1 Pritisnite
"Miniaturbilder" izborniku te pritisnite ENTER.
Pritisnite B/b za odabir opcije "
2 ENTER.
", te pritisnite
Prikazuje se " ".
Pritisnite V/v/B/b za pomicanje znaka "
3 položaj
gdje želite zoom slike.
"u
Pritisnite ENTER više puta za promjenu faktora
4 povećanja.
Svakim pritiskom na tipku ENTER,
faktor se mijenja na sljedeći način.
2T t normalno povećanje
Napomena
• Tipka ZOOM na daljinskom upravljaču se ne može koristiti za JPEG slikovne datoteke na
DATA-CD/DATA-DVD diskovima.
Prezentacija (Slide show)
V/v/B/b za odabir slike u
1 Pritisnite
"Miniaturbilder" izborniku te pritisnite ENTER.
Pritisnite B/b za odabir opcije "
2 ENTER.
", te pritisnite
Pojavit će se "Intervall" izbornik.
B/b za odabir željene brzine reprodukcije,
3 Pritisnite
te pritisnite ENTER.
Počinje prezentacija.
Uključenje/isključenje izbornika u pojedinačnom prikazu
Pritisnite CLEAR za otvaranje izbornika. Tipkom B ili b odaberite željeni
izbornik.
Povratak u "Miniaturbilder" izbornik
Tipkom MENU vratite se u "Miniaturbilder" izbornik. Pritisnite . više puta za
povratak na prvu "Miniaturbilder" stranicu.
Povratak u "Medientyp auswählen" izbornik
Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.
Napomene
• Prezentacija (Slide show) ide samo u jednom smjeru.
• Nije moguća rotacija ili zoom slike za vrijeme prezentacije.
• Ako odaberete " " u rotiranom prikazu, slika u "Miniaturbilder" prikazu će takoñer biti
rotirana. Korigirajte rotaciju u pojedinačnom prikazu u izborniku .
98
Napomene o JPEG datotekama
Moguća je reprodukcija JPEG datoteka na DATA-CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATADVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskovima. Meñutim, diskovi
moraju biti snimljeni u ISO9660 Level 1 i Level 2 ili Joliet formatu, a DATA-DVD diskovi u
Universal Disk Format (UDF) formatu da bi ureñaj mogao prepoznati zapise (datoteke).
Takoñer je moguća reprodukcija DATA-CD i DATA-DVD Multi Session ili Multi Border
diskova (pogledajte "Reprodukcija Multi Session/Border diskova" na str. 99).
Pogledajte upute uz CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW ureñaj ili softver (nije dio isporuke)
za detalje o formatima snimanja.
Napomene
• Ako ne isti DATA-DVD snimite video podatke i JPEG slikovne datoteke, ureñaj će
prepoznati samo video podatke.
• Ureñaj prepoznaje najviše 250 mapa.
• Ureñaj prepoznaje do 999 datoteka koje sadrže MP3, JPEG ili DivX datoteke.
Reprodukcija Multi Session/Border diskova
Ako su JPEG slikovne datoteke snimljene u prvoj sesiji/borderu, ureñaj reproducira
i JPEG slikovne datoteke iz drugih sesija/bordera. Ako su u prvoj sesiji snimljeni
audio zapisi i slike u glazbenom CD formatu ili video CD formatu, samo prva
sesija/border će biti reproduciran.
Savjet
• Ako stavite brojeve (01, 02, 03, itd.) na početak naziva datoteka, bit će reproducirane tim
redoslijedom.
Napomene
• Sustav može reproducirati JPEG slikovne datoteke s ekstenzijama ".JPG" ili ".JPEG".
• Neki DATA-CD ili DATA-DVD diskovi neće biti reproducirani, ovisno o formatu datoteke.
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD ili DATA-DVD diskove u Packet
Write formatu.
• Ako dodate ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG" datoteci koja nije JPEG formata, prikazuje se
poruka "Keine Anzeige".
• Ovisno o disku ili veličini datoteka, bit će potrebno neko vrijeme za pokretanja reprodukcije.
• Progresivne i nekomprimirane JPEG datoteke nisu podržane.
• Format slike je ograničen. Slike ovih dimenzija mogu se prikazati: širina 128 - 7 680
piksela i visina 128 - 7 680 piksela.
99
Reprodukcija DivX® video datoteka
Možete reproducirati DivX video datoteke
na DATA-CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
ili DATA-DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskovima.
1
Pritisnite tipku Z, stavite DATA-CD ili
DATA-DVD u uložnicu diska te ponovno
pritisnite Z za zatvaranje uložnice.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji
osim MP3 datoteka sadrži JPEG ili DivX
datoteke, prikazuje se izbornik "Medientyp
auswählen".
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD disk koji sadrži samo DivX
video datoteke, prikazuje se DivX prikaz. U tom slučaju možete preskočiti
korak 2.
100
2
Odaberite "DivX" tipkama V/v i zatim
pritisnite ENTER.
3
Pritisnite C RETURN, tipkama V/v odaberite
željeni zapis u lijevom stupcu te pritisnite
ENTER.
4
Tipkama V/v odaberite željenu datoteku u sljedećem stupcu te pritisnite
ENTER.
Reproducira se odabrana datoteka.
Za isključenje reprodukcije
Pritisnite tipku x.
Za ponavljanje reprodukcija
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite tipku REPEAT kako biste promijenili
mod ponavljanja.
• FILE: Ponavljat će se trenutna datoteka.
• MINIBILD: Ponavljat će se trenutni album.
• DISK: Ponavljat će se uloženi disk.
Zumiranje slike
ZOOM.
1 Pritisnite
Prikazuje se " ".
Pritisnite V/v/B/b za pomicanje oznake "
2 mjesto
koje želite povećati.
" na
ENTER.
3 Pritisnite
Svakim pritiskom na tipku mijenja se stupanj
povećanja na sljedeći način.
Zoom t normalno povećanje
Napomena
• Ovisno o veličini datoteke, zoom slike možda neće biti moguć.
Nastavlja se
101
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite b ili B.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prikaz izbornika "Medientyp wählen"
Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.
Informacije o DivX video datotekama
DivX® je postupak video kompresije kojeg je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
Ovaj ureñaj ima službeni DivX® certifikat. Na njemu možete reproducirati DATACD i DATA-DVD diskove koji sadrže DivX video datoteke.
Prikaz registracijskog koda ovog ureñaja
SET UP dok je zaustavljena reprodukcija na DVD ureñaju te
1 Pritisnite
(DVD) pomoću V/v te zatim pritisnite ENTER.
odaberite
opciju "DivX-Registrierungscode" tipkama V/v te zatim pritisnite
2 Odaberite
ENTER.
Ostale informacije potražite na http://www.divx.com/vod na Internetu.
Napomene
• Ureñaj može reproducirati datoteke u DivX formatu s ekstenzijom ".AVI", ".DIV" ili
".DIVX". No, ne može reproducirati datoteke koje nisu u DivX formatu iako imaju
ekstenziju ".AVI", ".DIV" ili ".DIVX".
• Ureñaj možda neće reproducirati DivX video datoteku ako se sastoji od dvije ili više
datoteka.
• Nije moguće reproducirati DivX video datoteke na ovom ureñaju koje su veće od 720
(širina) T 576 (visina)/2 GB.
• Ovisno o disku, normalna reprodukcija možda neće biti moguća. Primjerice, može se
pojaviti neoštra slika, neravnomjerna reprodukcija, isprekidan zvuk ili sl.
• Ispravna reprodukcija DivX video datoteka duljih od 3 sata ne može se jamčiti.
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD i DATA-DVD diskove snimljene u
Packet Write formatu.
• Ovisno o disku, možda će trebati kratko pričekati prije početka reprodukcije.
102
Reprodukcija DivX video datoteka
Slijed reprodukcije albuma i datoteka snimljenih na DATA-CD ili DATA-DVD
disk ide ovim redoslijedom.
• Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
ROOT*
album
zapis
Kada umetnete DATA-CD ili DATA-DVD i pritisnete H, jedan za drugim će se
reproducirati numerirani zapisi od 1 do 7. Svaki pod-album/datoteka unutar
odabranog albuma ima prioritet nad sljedećim albumom unutar iste razine.
(Primjer: E sadrži G tako da se 6 reproducira prije 7.)
Kada se nakon pritiska na C RETURN prikaže popis MP3 albuma (str. 101), albumi
su organizirani na sljedeći način: A t B t C t D t E t F t G.
Albumi u kojima nema zapisa (kao što je album C), nisu prikazani na popisu.
Savjeti
• Ukoliko na početak imena datoteka dodate brojeve (01, 02, 03, itd.), datoteke će se
reproducirani tim redoslijedom.
• Diskovima sa mnogo razina treba više vremena za početak reprodukcije. Neki diskovi sa
mnogo razina na mogu se reproducirati.
Napomene
• Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog, ovisno o programu koji se koristi za
snimanje DATA-CD ili DATA-DVD diskova.
• Ureñaj ne može prepoznati više od 250 albuma.
• Ureñaj prepoznaje ukupno do 999 datoteka koje sadrže MP3, JPEG ili DivX video datoteke.
103
Reprodukcija VIDEO-CD diskova s "PBC"
funkcijama
Funkcija PBC (Playback Control)
omogućuje vam interaktivno pretraživanje i
druge postupke. PBC reprodukcija slijedi
izbornik prikazan na zaslonu TV
prijemnika.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
Brojčane tipke
1
Uključite ("PBC Ein") funkciju pritiskom na tipku MENU.
Pojavljuje se izbornik.
2
Pritisnite V/v za odabir željene opcije.
104
Za odabir broja opcije ili zapisa možete takoñer koristiti brojčane tipke.
3
Pritisnite ENTER.
4
Slijedite upute iz izbornika za interaktivno podešavanje.
Pogledajte upute isporučene s diskom jer se postupak upravljanja može
razlikovati, ovisno o VIDEO-CD disku.
Za povratak u izvornik
Pritisnite C RETURN.
Za reprodukciju s isključenom PBC funkcijom "PBC Aus"
Pritisnite MENU za odabir opcije "PBC Aus".
Kada je odabrana opcija "PBC Aus", DVD ureñaj počne kontinuiranu reprodukciju.
Nije moguće reproducirati zaustavljene slike, kao što je prikaz izbornika.
Za povratak na "PBC Ein", pritisnite MENU za odabir opcije "PBC Ein".
Savjet
• Ovisno o VIDEO-CD disku, u uputama isporučenim uz disk možda će u koraku 3 umjesto
"Pritisnite ENTER" pisati "Pritisnite SELECT". U tom slučaju pritisnite H.
105
Dodatne funkcije videorekordera
Brzo podešavanje timera za snimanje
Nakon početka normalnog snimanja,
možete podesiti videorekorder tako da se
automatski zaustavi nakon odreñenog
vremena.
1
Za vrijeme snimanja, pritisnite tipku z REC.
2
Uzastopno pritisnite z REC za podešavanje trajanja snimanja.
U SP modu
Svakim pritiskom na tipku, vrijeme trajanja snimanja se povećava za 30
minuta.
Normalno snimanje
U LP modu
Svakim pritiskom na tipku, vrijeme trajanja snimanja se povećava na dolje
prikazan način.
Normalno snimanje
Brojač vrpce se svake minute smanjuje do 0:00, nakon čega se zaustavlja
snimanje i videorekorder se automatski isključi.
106
Produljenje trajanja snimanja
Uzastopno pritisnite tipku z REC za podešenje novog trajanja snimanja.
Poništenje timera
Uzastopno pritisnite z REC dok s pokazivača ne nestane indikator c i
videorekorder se vrati na normalno snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
Napomena
• Pri podešavanju trajanja snimanja nije moguć prikaz tekućeg vremena vrpce na pokazivaču.
• Ako je uključena reprodukcija DVD diska, DVD ureñaj ne prelazi u pripravno stanje nakon
što završi snimanje.
107
Snimanje stereo i dvokanalnih programa
U sustavu ZWEITON (njemački stereo ili dvokanalni sustav)
Ovaj videorekorder automatski prima i snima stereo i dvokanalne programe zasnovane na
ZWEITON sustavu. Kod prijema takvih programa, na pokazivaču se pojavi oznaka STEREO.
Odabir dvokanalnog zvuka za vrijeme snimanja
Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.
Zvuk
Prikaz na TV zaslonu
Oznaka na pokazivaču
Glavni zvuk
HAUPTTON
STEREO
Pomoćni zvuk
NEBENTON
STEREO
Glavni i pomoćni zvuk
HAUPT/NEBENTON
STEREO
Standardni zvuk*
MONO
STEREO
* Kod dvokanalnih programa obično se glavni kanal čuje iz lijevog i desnog kanala.
Odabir stereo programa za vrijeme snimanja
Zvuk
Prikaz na TV zaslonu
Oznaka na pokazivaču
Stereo zvuk
STEREO
STEREO
Lijevi kanal
L-KANAL
STEREO
Desni kanal
R-KANAL
STEREO
Standardni zvuk*
L-KANAL + R-KANAL
STEREO
* Kod stereo programa obično je pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala.
U sustavu NICAM*
Ovaj videorekorder automatski prima i snima stereo i dvokanalne programe bazirane na
NICAM sustavu (na TV zaslonu se pojavi indikator NICAM). Kod prijema takvih programa,
na pokazivaču se pojavi oznaka STEREO.
Za snimanje NICAM programa, potrebno je postaviti "NICAM" u "OPTIONEN" izborniku
na "Ein" (početno podešenje). Detalje o provjeri podešenja potražite na str. 120.
* nema kod modela SLV-D998P D
108
Odabir zvuka za vrijeme snimanja
Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.
Stereo programi
Zvuk
Prikaz na TV zaslonu
Oznaka na pokazivaču
Stereo zvuk
NICAM, STEREO
STEREO
Lijevi kanal
NICAM, L-KANAL
STEREO
Desni kanal
NICAM, R-KANAL
STEREO
Lijevi i desni kanal*
NICAM, L-KANAL + R-KANAL STEREO
* Obično je pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala.
Dvokanalni programi
Zvuk
Prikaz na TV zaslonu
Oznaka na pokazivaču
Glavni zvuk
NICAM, HAUPTTON
STEREO
Pomoćni zvuk
NICAM, NEBENTON
STEREO
Glavni i pomoćni zvuk
NICAM, HAUPT/NEBENTON
STEREO
Standardni zvuk*
NICAM, MONO
STEREO
* Obično glavni zvuk (mono).
Odabir zvuka za vrijeme Hi-Fi reprodukcije
Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.
Zvuk
Prikaz na TV zaslonu
Oznaka na pokazivaču
Stereo zvuk
STEREO
STEREO
Lijevi kanal
L-KANAL
STEREO
Desni kanal
R-KANAL
STEREO
Pomiješani zvuk*
MISCHTON
STEREO
Mono zvuk
MONO
Bez oznake
* Pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala, i normalan mono zvučni zapis.
Nastavlja se
109
Način snimanja zvuka na video kasetu
Videorekorder snima zvuk na dva odvojena traga. Hi-Fi zvuk se snima na glavni trag zajedno
sa slikom. Mono zvuk se snima na mono trag uz rub vrpce.
Stereo
Dvokanalni
Uobičajeno pomiješani
lijevi/desni kanali
Uobičajeno glavni zvuk
Stereo zvuk
(lijevi/desni kanali)
Glavni (lijevi kanal)
Pomoćni (desni kanal)
Normalni audio
trag (mono)
Hi-Fi audio trag
(glavni trag)
Napomene
• Pri reprodukciji vrpce snimljene u mono tehnici, čuje se mono zvuk bez obzira na AUDIO
podešenje.
110
Pretraživanje pomoću indeks funkcije
Ovaj videorekorder označava vrpcu
pomoću posebnog indeksnog signala na
mjestu početka snimanja svakog naslova.
Ove signale možete koristiti kao oznaku za
pronalaženje odreñenog naslova.
1
Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje videorekorderom.
2
3
Umetnite video kasetu sa snimljenim indeksima u videorekorder.
Pritisnite INDEX.
Nastavlja se
111
4
• Pregled indeksa (traženje željene snimke
pomoću pregleda):
1 Pritisnite m/M.
Videorekorder prikazuje po pet sekundi od
svake snimke u odabranom smjeru.
2 Pritisnite H za pokretanje reprodukcije
kada pronañete željeno mjesto.
• Traženje indeksa (traženje odreñene snimke)
1 Dvaput pritisnite m/M.
Za pretraživanje prema naprijed, dvaput
pritisnite M.
Za pretraživanje unatrag, dvaput pritisnite
m.
2 Pritisnite m/M za odabir smjera u kojem
se željena snimka nalazi.
Svakim pritiskom na tipku, broj se poveća
ili smanji za ± 20.
Videorekorder započinje traženje odreñenog indeksa. Na tom mjestu
automatski započinje reprodukcija.
Zaustavljanje pretraživanja
Pritisnite x.
Napomene
• Ako se snimanje izvodi iz stanja pauze, indeks signal se ne snima na vrpcu. Ipak, indeks
signal će se snimiti ako za vrijeme pauze promijenite program.
112
Podešavanje kvalitete slike (Tracking)
Podešavanje funkcije Tracking
Iako videorekorder automatski podešava smirivanje slike pri
reprodukciji, mogu se pojaviti izobličenja ako je snimljena
vrpca u lošem stanju. U tom slučaju, ručno podesite smirivanje
slike.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku TRACKING +/– za
prikaz skale podešavanja smirivanja slike. Smetnje bi trebale
nestati nakon pritiska na jednu od dvije tipke. Za povratak na
automatsko podešenje smirivanja slike, izvadite video kasetu i
ponovno je umetnite.
Skala podešavanja
Podešavanje oštrine slike (Smart Trilogic)
Možete automatski podesiti oštrinu slike.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
Nastavlja se
113
1
Za vrijeme reprodukcije video kasete, pritisnite
SET UP, zatim pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir "Optionen", zatim
pritisnite ENTER.
3
Pritisnite V/v za odabir "Smart Trilogic", zatim
pritisnite b.
4
Pritisnite V/v da biste podesili "SMART
TRILOGIC" na "EIN" (uključeno) ili "AUS"
(isključeno).
• EIN: Oštrina slike se podešava automatski.
• AUS: Ručno podesite oštrinu slike.
Za ublažavanje slike, pritisnite B.
Za izoštravanje slike, pritisnite b.
5
114
Pritisnite C RETURN za povratak na izvorni prikaz.
Promjena opcija izbornika
Možete promijeniti postavke za duljinu
vrpce, automatsku reprodukciju i automatsko
ponavljanje video kasete.
Ako se ne promijene, primjenjuju se
standardne postavke. Postavke promijenit
po potrebi.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SET UP kada je DVD ureñaj
zaustavljen.
2
Pritisnite V/v za odabir
pritisnite ENTER.
3
Pritisnite V/v za odabir opcije koju želite
izmijeniti.
, (VIDEO), zatim
Nastavlja se
115
4
Pritisnite B/b za promjenu podešenja.
5
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Opcije izbornika
Standardne postavke su ispisane debljim slovima.
116
Odabir
Podesite
Bandlänge wählen
•
•
•
•
Wiederholen
• "Ein" za ponavljanje reprodukcije kasete. Videorekorder
automatski premota vrpcu na početak i ponovno počne
reprodukciju.
• "Aus" za isključenje automatskog ponavljanja reprodukcije.
"E180" za uporabu kasete E-180 ili kraće
"E240" za uporabu kasete E-240
"E260" za uporabu kasete E-260
"E300" za uporabu kasete E-300
Presnimavanje
Priključenje za snimanje pomoću ovog videorekordera
Spojite izlazne priključnice drugog videorekordera na ulazne priključnice ovog
videorekordera. Pogledajte primjere A i B te odaberite priključenje koje najbolje odgovara
vašem videorekorderu.
Primjer A
Ovaj videorekorder (snimanje)
TV prijemnik
LINE-2 IN t/o L/R
Drugi videorekorder (reprodukcija)
LINE OUT
Audio/video kabel
(nije isporučen)
{: tok signala
Nastavlja se
117
Primjer B
TV prijemnik
Ovaj videorekorder (snimanje)
Drugi videorekorder
(reprodukcija)
LINE-3
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
Napomene
• Uvijek spojite priključke jednake boje na kabelu i videorekorderu.
• Ako je drugi videorekorder mono, nemojte spajati crvene priključke.
• Ako spojite vaš videorekorder na LINE IN i LINE OUT priključke drugog videorekordera,
ispravno odaberite izlaz kako bi spriječili brujanje.
118
Postupak (kod snimanja na ovome videorekorderu)
Priprema
• Uključite TV prijemnik i odaberite video
kanal.
• Ako ste drugi videorekorder spojili na
priključnicu LINE-3 ili LINE-2, pritisnite
INPUT SELECT tako da se na pokazivaču
prikaže "L3" ili "L2".
• Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
• Pritisnite SP/LP za odabir brzine vrpce, SP
ili LP
Umetnite snimljenu video kasetu u drugi videorekorder s kojeg ćete snimati (zaštitni
1 plastični
graničnik je odlomljen). Potražite početak dijela vrpce od kojeg želite snimati i
zatim prebacite taj videorekorder u stanje pauze pri reprodukciji.
kasetu za snimanje u vaš videorekorder (zaštitni plastični graničnik je na svom
2 Umetnite
mjestu). Potražite dio vrpce od kojeg želite snimati i pritisnite tipku X za prebacivanje u
stanje pauze pri snimanju.
3 Na vašem videorekorderu pritisnite tipku REC z za pauzu snimanja.
4 Istodobnim pritiskom na tipke X na oba videorekordera započinje snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipke x (Stop) na oba videorekordera.
Savjet
• Ako želite preskočiti neke dijelove koje ne želite presnimiti, pritisnite X na ovom
videorekorderu kad započne prizor kojeg želite izbaciti. Na kraju tog prizora, ponovo
pritisnite X za nastavak snimanja.
119
Dodatne informacije
Općenite informacije o podešavanju
Možete promijeniti postavke DVD ureñaja/
videorekordera. Ako ih ne promijenite,
primjenjuju se standardne postavke.
Promijenite postavke po potrebi.
Priprema...
• Podesite preklopku TV/DVD•VIDEO na
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču
(str. 11).
1
Pritisnite SET UP kada je DVD ureñaj
zaustavljen, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION), zatim pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir željene opcije.
Ako odaberete opciju "Optionen", prikazuje se
izbornik "OPTIONEN".
Pritisnite V/v za odabir željene opcije.
3
Pritisnite B/b za promjenu podešenja.
4
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika
120
Opcije izbornika
Početna podešenja označena su debljim slovima.
OPTIONEN
Opcija
Mogućnosti podešavanja
Auto Aus
• "Aus" za deaktiviranje funkcije automatskog isključivanja.
• "1Std."/"2Std."/"3Std." za automatsko isključivanje DVD
ureñaja/videorekordera ako se unutar odabranog vremena ne
prima signal ili ne pritisne nijedna tipka.
Bildschirmmeldungen
• "Ein" za prikaz izbornika na zaslonu TV prijemnika.
• "Aus" za isključivanje prikaza izbornika na zaslonu TV
prijemnika.
Stromsparmodus
• "Ein" za isključivanje prikaza na pokazivaču tijekom
pripravnog stanja kako bi se potrošnja energije DVD ureñaja/
videorekordera svela na najmanju moguću.
• "Aus" za uključivanje prikaza na pokazivaču dok je DVD
ureñaj/videorekorder u pripravnom stanju.
OPTIONEN
Opcija
Mogućnosti podešavanja
Farbsystem
• "Auto" za automatski odabir televizijskog sustava.
• "PAL" za uporabu video kasete snimljene u PAL sustavu.
• "B/W" za uporabu video kasete sa snimljenim crno-bijelim
zapisom.
Kod korištenja kasete snimljene u NTSC formatu:
• "NTPB" za reprodukciju kasete snimljene u NTSC formatu na
PAL TV prijemniku.
• "NTSC4.43" za reprodukciju kasete snimljene u NTSC
formatu na TV prijemniku koji podržava i druge standarde.
NICAM*1
• "Ein" za snimanje NICAM programa na Hi-Fi audio trag.
• "Aus" za snimanje standardnog zvuka na Hi-Fi audio trag.
Podrobnije podatke potražite na str. 108.
Smart Trilogic
• "Ein" za automatsko podešenje oštrine slike.
• "Aus za ručno podešenje oštrine slike.
Podrobnije podatke potražite na str. 113.
Show View Zeit+*2
• "Aus" za isključenje ShowView funkcije.
• 10/20/30/.../60 (minuta) koje je moguće odabrati za
produženje vremena ShowView podešenja.
*1 samo SLV-D993P E
*2 samo SLV-D998P D
Nastavlja se
121
Napomene
• Dok je videorekorder u pripravnom stanju za snimanje, na pokazivaču se uvijek prikazuje
indikator c, čak i ako je opcija "Stromsparmodus" podešena na "Ein".
• Funkcija premotavanja neće raditi pravilno ako je opcija "Stromsparmodus" u izborniku
"OPTIONEN" podešena na "Ein". Podesite "Stromsparmodus" na "Aus" kako bi se
osigurao pravilan rad.
122
U slučaju problema
Naiñete li na probleme pri radu s vašim videorekorderom, molimo da provjerite funkcije
prema sljedećoj tablici. Ako i dalje postoje problemi, obratite se Sony servisu.
Simptom
Rješenje
?/1 (uključeno/pripravno stanje)
prekidač ne radi.
• Čvrsto priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ureñaj je uključen, ali ne radi.
• U unutrašnjosti je došlo do kondenzacije vlage.
Isključite ureñaj, izvucite mrežni priključak i ostavite
DVD ureñaj/videorekorder dulje od 3 sata da se osuši.
Sat stoji, na pokazivaču je ispisano
"– –:– –".
• Sat ne radi jer je videorekorder bio isključen iz mreže.
Ponovo podesite sat (i timer).
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite ga prema osjetilu na DVD ureñaju/
videorekorderu.
• Zamijenite obje baterije daljinskog upravljača novima
ako su dotrajale.
• Provjerite je li preklopka TV / DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču u ispravnom položaju.
• Odaberite odgovarajuću funkciju (VIDEO ili DVD)
tipkom SELECT DVD/VIDEO.
Skala podešenja smirivanja slike
(tracking) se ne pojavljuje na TV
zaslonu.
• Uslijed lošeg stanja vrpce nije moguće podesiti
smirivanje slike.
Nije moguća kontrola drugih TV
prijemnika
• Podesite kôd svog TV prijemnika. Pri zamjeni baterija
na daljinskom upravljaču može doći do promjene koda.
Ostalo
Sat
Napajanje
Općenito
nastavlja se
123
DVD ureñaj
Rješenje
Nema slike/pojavljuju se smetnje na
slici.
• Ponovo čvrsto spojite kabele.
• Kabeli su oštećeni.
• Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (str. 14) i
podesite ulazni signal tako da se na TV zaslonu pojavi
signal ureñaja.
• Disk je zaprljan ili neispravan.
• Ako video sa vašeg DVD ureñaja prolazi kroz videorekorder i dolazi do TV prijemnika, ili ako ste spojeni
na kombinaciju TV/VIDEO ureñaja, zaštita od presnimavanja koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova
može utjecati na kakvoću slike. Ako i nakon izravnog
spajanja ureñaja na TV prijemnik i dalje postoji
problem, molimo pokušajte spojiti ureñaj na S-VIDEO
ulaz TV prijemnika (str. 34).
• Ureñaj ste podesili za prijem progresivnog formata
(narančasti indikator PROGRESSIVE svijetli), ali vaš
ureñaj ne podržava progresivni signal. Isključite ("Aus")
opciju "Progressive" (str. 69).
• Ponekad se slika može pogoršati čak i kad je vaš TV
prijemnik kompatibilan s progresivnim signalom
(525P/625P) ako je ureñaj podešen na progresivni format.
Isključite ("Aus") progresivan signal "Progressive" i
tako vratite ureñaj u normalan format (str. 69).
• Priključnica COMPONENT VIDEO OUT nije u
uporabi ili je pogrešno podešena opcija "Progressive" u
"BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN". Narančasti
indikator PROGRESSIVE svijetli. Provjerite
podešavanja (str. 67) i priključke (str. 34).
Slika
Simptom
Slika ne ispunjava zaslon čak niti
• Format slike na vašem DVD disku je nepromjenjiv.
kada u izborniku
"BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN
" podesite "TV-Gerät".
Nema slike s videorekordera
spojenog na priključke LINE IN.
124
• DVD ureñaj treba biti u pripravnom stanju kako bi se
vidjela slika s videorekordera.
Rješenje
• Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
• Spojni kabeli su oštećeni.
• DVD ureñaj je spojen na pogrešan ulazni priključak
pojačala (prijemnika) (str. 36).
• Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno odabran.
• Ureñaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
• Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili natrag.
• Ako se zvuk ne pojavljuje na DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) priključku, provjerite audio postavke
(str. 64).
Zvuk ima smetnje.
• Pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa, zvuk sa smetnjama
se pojavljuje na priključcima OUT AUDIO L/R (str. 42)
ili na priključcima DIGITAL OUT (COAXIAL).
Zvuk je tih.
• Razina glasnoće je niska na nekim DVD diskovima.
Glasnoća se može poboljšati ako "DYNAMIKBEGR."
podesite na "Gesamter Bereich" (str. 66).
Nema reprodukcije diska.
• Disk je naopako umetnut.
• Umetnite disk u uložnicu sa stranom za reprodukciju
prema dolje.
• Disk je savijen.
• Ureñaj ne može reproducirati neke diskove (str. 8).
• Regionalni kôd DVD diska ne odgovara DVD ureñaju.
• U ureñaju se kondenzirala vlaga.
• Ureñaj ne može reproducirati nefinalizirane CD-R, CD
RW, DVD-R ili DVD RW diskove (str. 8).
• Ispravno podesite preklopku TV / DVD•VIDEO.
• Odaberite odgovarajuću funkciju (VIDEO ili DVD)
tipkom SELECT DVD/VIDEO.
Nije moguća reprodukcija MP3
audio zapisa.
• DATA CD ili DATA-DVD nije snimljen u MP3
formatu po standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ili UDF
formatu.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
• Ureñaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO
formatu.
Rad
Zvuk
Simptom
Nema zvuka.
nastavlja se
125
Rad
126
Simptom
Rješenje
Nije moguća reprodukcija JPEG
datoteke.
• DATA-CD ili DATA-DVD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu ISO 9660 Level 1 i Level 2 ili UDF.
• JPEG slika nema ekstenziju ".JPG" ili "JPEG".
• Datoteke nisu JPEG, iako su ekstenzije datoteka ".JPG"
ili "JPEG".
Nije moguća reprodukcija DivX
video datoteke.
• Datoteka nije u DivX formatu.
• Naziv datoteke ne sadrži ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
• DivX format umetnutog DATA-CD/DATA-DVD diska
nije po standardu ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet/UDF.
• DivX video datoteka je veća od 720 (širina) T 576
(visina).
• Datoteka nije u DivX formatu iako ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ili je u DivX formatu koji ne
odgovara DivX certificiranom profilu.
Naziv albuma/zapisa/datoteke nije
ispravno prikazan.
• Ureñaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi
znakovi se prikazuju kao zvjezdica.
Reprodukcija diska se ne odvija od
početka.
• Odabrana je programirana reprodukcija, reprodukcija
slučajnim slijedom ili ponavljanje (str. 81, 83, 84).
• Odabran je nastavak reprodukcije ("Resume Play")
(str. 41).
Ureñaj automatski započinje
reprodukciju diska.
• Disk sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski
zaustavi.
• Neki diskovi imaju snimljen signal automatske pauze.
Pri reprodukciji takvih diskova, ureñaj se pri nailasku na
signal automatski zaustavlja.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje, usporena reprodukcija,
ponavljanje, reprodukcija u
slučajnom redoslijedu ili
programirana reprodukcija.
• Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke od
navedenih funkcija. Pogledajte upute isporučene uz
disk.
Nije moguća promjena jezika
zvučnog zapisa.
• Pokušajte koristiti izbornik na DVD disku umjesto
izravnog odabira tipkom na daljinskom upravljaču
(str. 76).
• Na DVD nije snimljen višejezični zvuk.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika dijaloga.
Nije moguća promjena jezika titlova
ili isključenje prikaza titlova.
• Pokušajte koristiti izbornik na DVD disku umjesto
izravnog odabira tipkom na daljinskom upravljaču
(str. 76).
• Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika titlova.
Rješenje
• Pokušajte koristiti izbornik na DVD disku umjesto
izravnog odabira tipkom na daljinskom upravljaču
(str. 76).
• Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova.
• Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
DVD ureñaj ne radi ispravno.
• Statički elektricitet i druge smetnje mogu utjecati na rad
ureñaja. Isključite ureñaj iz utičnice.
Rad
Simptom
Nije moguća promjena kuta kamere.
Reprodukcija
Videorekorder
Simptom
Rješenje
Slika se ne pojavljuje na TV
zaslonu.
• Provjerite je li TV podešen na video kanal. Ako koristite
monitor, podesite ga na video ulaz.
Slika nije jasna.
• Podesite smirivanje pomoću tipaka TRACKING +/–.
• Video glave su zaprljane (pogledajte "Čišćenje video
glava" (str. 3)). Očistite video glave pomoću Sony
kasete za čišćenje glave. Ako se ove kasete za čišćenje
ne mogu nabaviti kod vas, odnesite videorekorder u
Sony servis (ova usluga se naplaćuje). Nemojte koristiti
druge komercijalne kasete za mokro čišćenje jer bi
mogle oštetiti video glavu.
• Možda treba zamijeniti video glave. Potražite savjet u
ovlaštenom servisu.
Slika nema boje
• "Farbsystem" opcija u "OPTIONEN" izborniku je
pogrešno podešena. Podesite ju prema formatu kasete.
Pri pretraživanju, slika pada po
vertikali.
• Podesite vertikalnu sinkronizaciju na TV prijemniku.
Nema tona.
• Vrpca je oštećena.
• Ako ste spojili A/V kabele, provjerite spojeve.
Zvuk na video kaseti koja je
snimljena ovim videorekorderom
nije stereo ili STEREO indikator
trepće na pokazivaču.
• Podesite smirivanje (Tracking).
• Video glave su zaprljane. Očistite video glave pomoću
Sony kasete za čišćenje, prema objašnjenju gore.
Nastavlja se
127
Snimanje
Programirano snimanje
128
Simptom
Rješenje
Slika se ne pojavljuje na TV
zaslonu.
• Provjerite je li TV podešen na video kanal. Koristite li
monitor, postavite ga na video ulaz.
• Odaberite ispravan izvor tipkom INPUT SELECT.
Odaberite programski broj pri snimanju TV programa;
odaberite linijski ulaz pri snimanju s druge opreme.
Prijem TV slike je loš.
• Provjerite spoj antenskog kabela.
• Podesite TV antenu.
Nakon stavljanja video kasete,
odmah započne reprodukcija.
• Na video kaseti je odlomljen zaštitni graničnik. Prekrijte
otvor samoljepljivom vrpcom.
Kaseta se izbaci nakon pritiska na
z REC.
• Na video kaseti je odlomljen zaštitni graničnik. Prekrijte
otvor samoljepljivom vrpcom.
Ništa se ne dogaña nakon pritiska na
z REC.
• Provjerite je li vrpca došla do kraja.
Timer ne radi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VPS/PDC funkcija ne radi ispravno.
• Provjerite jeste li točno podesili datum i vrijeme.
• Provjerite je li podešeno VPS/PDC vrijeme ispravno
(možda je pogreška u TV vodiču). Ako željena postaja
ne emitira valjanu VPS/PDC informaciju, snimanje neće
započeti.
• Ako je prijem loš, VPS/PDC signal je možda ometan
smetnjama i tada videorekorder neće započeti snimanje.
Provjerite je li podešen sat.
Kaseta mora biti umetnuta.
Zaštitni graničnik ne smije biti odlomljen.
Vrpca ne smije biti na kraju.
Mora postojati upisan program snimanja.
Provjerite nije li prošlo vrijeme upisanog programa.
Provjerite je li dekoder uključen.
Provjerite je li satelitski prijemnik uključen.
Ako je DVD videorekorder isključen iz mreže više od
jedne minute, sat se zaustavi. Ponovo podesite sat i
vremensku funkciju.
• Isključite videorekorder i izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
Simptom
Rješenje
PAY-TV/Canal Plus
Nije moguće gledati PAY TV/Canal
Plus programe kad je videorekorder
u pripravnom stanju.
• Provjerite je li u izborniku "SENDER TABELLE"
opcija "DEC" za ovaj kanal postavljena na "EIN".
• Provjerite je li PAY-TV/Canal Plus Scart kabel čvrsto
utaknut.
PAY-TV/Canal Plus program se
uvijek snima sa smetnjama.
• Provjerite je li PAY-TV/Canal Plus Scart kabel čvrsto
utaknut.
• Provjerite je li u izborniku "SENDER TABELLE"
opcija "DEC" za ovaj kanal postavljena na "EIN".
Ostalo
Kaseta se ne može umetnuti.
• Provjerite nije li već umetnuta neka druga kaseta.
Broj odabranog ulaznog priključka
se ne pojavljuje na pokazivaču.
• Pritisnite INPUT SELECT za prikaz spojenog ulaznog
priključka.
129
Tumač pojmova
Datoteka (str. 96 i 100)
JPEG slika ili DivX video snimljeni na
DATA-CD/DATA-DVD disk ("datoteka" je
ovako definirana samo za ovaj ureñaj).
Datoteka se sastoji od jedne slike ili video
zapisa.
®
DivX (str. 100)
Digitalna video tehnologija koju je razvila
tvrtka DivXNetworks, Inc. Video zapisi
kodirani DivX tehnologijom odlikuju se
relativno malom veličinom datoteka i
velikom kvalitetom.
Dolby Digital (str. 37 i 65)
Tehnologija komprimiranja digitalnog
zvuka koju je razvila korporacija Dolby
Laboratories. Ova tehnologija je usklañena s
5.1-kanalnim Surround zvukom. U ovom
formatu je stražnji kanal stereo i postoji
diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava 5.1 diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka
jednakog kao i kod Dolby Digital Cinema
audio sustava. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
Dolby Surround (str. 37)
Tehnologija obrade audio signala koju je
razvila korporacija Dolby Laboratories za
potrebe Surround zvuka. Kad ulazni signal
sadrži Surround komponentu, Pro Logic
prosljeñuje prednje, srednji i stražnje
signale. Stražnji kanal je mono.
DTS (str. 65)
Tehnologija komprimiranja digitalnog
zvuka koju je razvila kompanija Digital
Theater Systems, Inc.. Ova tehnologija je
usklañena s 5.1-kanalnim Surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal
stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava 5.1 diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala,
budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
130
DVD (str. 7)
Disk koji sadrži do 8 sati video snimke, iako
je njegov promjer jednak kao promjeru CD
diska.
Jednoslojni jednostrani DVD sadrži 4,7 GB,
što je 7 puta više od CD diska. Dvoslojni
jednostrani DVD sadrži 8,5 GB, jednoslojni
dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a dvoslojni
dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format,
jedan od svjetskih standarda tehnologije
komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni
podaci su komprimirani na približno 1/40
svoje originalne veličine. DVD takoñer
koristi tehnologije promjenjive brzine kodiranja koja mijenja podatke za upis zavisno
od stanja slike. Zvučni podaci se snimaju u
višekanalnim formatima, primjerice Dolby
Digital, te omogućuju užitak u realističnom
zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite
napredne funkcije, primjerice, odabir kuta
kamere, odabir jezika i ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu primjereni djeci.
DVD+R (str. 7)
DVD+R (plus R) je disk za snimanje
jednakog kapaciteta kao i DVD-VIDEO.
Moguće je snimati samo jednom na
DVD+R, i to u jednakom formatu kao i
DVD-VIDEO.
DVD-R (str. 7)
DVD-R je disk za snimanje jednakog
kapaciteta kao i DVD-VIDEO. Moguće je
snimati samo jednom na DVD-R, i to u
jednakom formatu kao i DVD-VIDEO.
DVD-R omogućuje snimanje u dva moda:
VR mod i Video mod. DVD diskovi
snimljeni u Video modu imaju jednak
format kao i DVD-VIDEO, dok diskovi
snimljeni u VR (Video Recording) modu
omogućuju programiranje i editiranje
sadržaja.
DVD-RW (str. 7)
DVD-RW je disk jednake veličine kao
DVD VIDEO koji omogućuje višestruko
snimanje i brisanje. Moguća su dva različita
načina uporabe DVD-RW diska: VR i Video.
DVD-RW-i snimljeni u Video načinu imaju
isti format kao DVD VIDEO disk, dok
diskovi snimljeni u VR (Video Recording)
načinu omogućuju programiranje i
editiranje snimljenog sadržaja.
DVD+RW (str. 7)
DVD+RW (plus RW) je disk koji
omogućuje višestruko snimanje i brisanje.
DVD+RW koristi format snimanja sličan
DVD-VIDEO formatu.
Naslov (str. 43)
Najduži video ili audio zapis na DVD disku
filmu, itd., kod video softvera, ili cijeli
album kod glazbenog softvera.
Normalan format
U normalnom formatu se svaka slika sastoji
od dvije poluslike zato jer se prikazuje svaki
drugi redak slike. Ovo je standardan format
prikaza slike na TV prijemnicima. Parne
poluslike sastoje se od parnih redaka, a
neparne poluslike od neparnih redaka.
Poglavlje (str. 43)
Dio filma ili glazbenog djela snimljenog na
DVD manji od naslova. Naslov se sastoji od
nekoliko poglavlja. Ovisno o disku, možda
neće biti nijednog poglavlja.
Progresivni format (str. 34 i 69)
Za razliku od normalnog formata u kojem se
za prikaz jedne slike koriste dvije poluslike,
progresivni format odjednom prikazuje
cijelu sliku. To znači da progresivni format
prikazuje 50-60 slika u sekundi, za razliku
od normalnog formata koji prikazuje 25 ili
30 slika u sekundi (50-60 poluslika). Ukupna
kvaliteta slike je time povećana tako da su
statične slike, tekst i vodoravne linije oštriji.
Ovaj ureñaj je kompatibilan s progresivnim
formatom 525 ili 625.
Zapis (str. 43)
Dio video snimke ili audio zapisa na CD ili
VIDEO-CD disku (dužina skladbe).
131
Tehnički podaci
Sustav
Laser
Poluvodički laser
Format signala sustava
PAL/(NTSC)
Raspon kanala
PAL (B/G)
VHF E2 do E12
VHF talijanski kanali A do H
UHF E21 do E69
CATV S01 do S05, S1 do S20
HYPER S21 do S41
Antenski izlaz
Asimetrični priključak za antenu 75 ohma
Brzina vrpce
SP: PAL
23,39 mm/s (snimanje/reprodukcija)
NTSC 33,35 mm/s (samo reprodukcija)
LP: PAL
11,70 mm/s (snimanje/reprodukcija)
NTSC 16,67 mm/s (samo reprodukcija)
EP: NTSC 11,12 mm/s (samo reprodukcija)
Maksimalno vrijeme snimanja/reprodukcije
10 sati u LP načinu (s kasetom E300)
Vrijeme premotavanja
Približno 2 minute 30 s (s kasetom E180)
Ulazi i izlazi
LINE-1 (EURO AV)
21 pin
Video ulaz: pin 20
Audio ulaz: pinovi 2 i 6
Video izlaz: pin 19
Audio izlaz: pinovi 1 i 3
LINE-2 IN t/o L/R
VIDEO IN, cinch priključak (1)
Ulazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma, asimetrični,
negativna sinkronizacija
AUDIO IN, cinch priključak (2)
Ulazna razina: 327 mVrms
Ulazna impedancija: veća od 47 kiloohma
LINE-3
21 pin
Video ulaz: pin 20
Audio ulaz: pinovi 2 i 6
OUT
VIDEO OUT, cinch priključak (1)
Izlazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma, asimetrični,
negativna sinkronizacija
AUDIO OUT, cinch priključak (2)
Standardan izlaz: 327 mVrms
Impedancija opterećenja: 47 kiloohma
Izlazna impedancija: manja od 10 kiloohma
132
Dodatni AUDIO OUT, cinch priključak (2)
Standardni izlaz: 327 mVrms
Impedancija opterećenja: 47 kiloohma
Izlazna impedancija: manje od 10 kiloohma
DIGITAL OUT (COAXIAL)
cinch priključak/0,5 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR)
cinch priključak
Y: 1,0 Vp-p/CB, CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
S-VIDEO OUT
4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohma
Timer
Sat
Kvarcni
Prikaz timera
24-satni ciklus
Podešavanje timera
6 programa (najviše)
Općenito
Napajanje
220 – 240 V izmjenično, 50 Hz
Potrošnja
20 W
Potrošnja u stanju pripravnosti
2,6 W (mod štednje energije, minimum)
Radna temperatura
5ºC do 40ºC
Temperatura skladištenja
–20ºC do 60ºC
Dimenzije zajedno s dijelovima koji strše i kontrolama
(š/v/d)
približno 430 T 85 T 287 mm
Masa
Približno 3,9 kg
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (AA) (2)
Antenski kabel (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Opis dijelova i kontrola
U zagradama ( ) su označeni brojevi stranica na kojima možete potražiti podrobnije podatke.
Prednja strana
A Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
(12) (41) (48)
B Uložnica diska (38)
C Tipka A (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (38) (40)
D Pretinac za kasetu (46)
E Tipka A za izbacivanje kasete (47)
F Tipka z REC (snimanje) (50)
G Tipke m (premotavanje natrag)/M
(premotavanje naprijed) (40) (47)
H Tipka x (stop) (39) (47)
Tipka X (pauza) (39) (47)
Tipka H (reprodukcija) (39) (46)
Tipke SELECT DVD/VIDEO (11)
X Senzor daljinskog upravljača (11)
Indikator PROGRESSIVE (70)
Tipke PROGRAM/TRACKING +/-*
(50) (113)
O Priključnice LINE-2 IN t/o L
(mono)/R (117)
I
J
K
L
M
N
* Tipka PROGRAM/TRACKING + ima
ispupčenje. Koristite ispupčenje kao orijentir
kod rukovanja DVD ureñajem/videorekorderom.
Nastavlja se
133
Pokazivač
A
B
C
D
E
F
Indikator DVD (39)
Indikator kuta kamere (78)
Indikator snimanja (50)
Indikator VIDEO (46)
Indikator video kasete (46)
Indikator timera (56)
G Indikator STEREO (108)
H Vrijeme reprodukcije/sat/trenutni status
(39) (46)
I Indikator SURR (Surround) (88)
J Indikator DTS (65)
K Indikator diska (39)
Stražnja strana
DVD ureñaj i videorekorder
A Mrežni kabel (14)
B Priključnica OUT AUDIO L/R/VIDEO
(14)
C Priključnica 8 (antenski ulaz) (14)
D Priključnica * (izlaz za TV) (14)
E Priključnica LINE-3 (16) (31)
F Priključnica LINE-1 (EURO AV) (15)
134
samo DVD ureñaj
G Priključnice LINE OUT AUDIO L/R
(36)
H Priključnice COMPONENT VIDEO
OUT CR/CB/Y (34)
I Priključnice S-VIDEO OUT (34)
J Priključnica DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) (36)
Daljinski upravljač za DVD
ureñaj
A Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (38)
(40)
B Preklopka TV / DVD•VIDEO) (11)
C Tipka SELECT DVD (11)
D Brojčane tipke* (44) (73)
E Tipka CLEAR (28) (82)
F Tipka SURROUND (88)
G Tipka SET UP (20)
H Tipka SUBTITLE (79)
I Tipka AUDIO* (86)
J Tipka U SKIP (39)
K Tipka T REPLAY (39)
L Tipka X (pauza) (39)
M Tipka H (reprodukcija)* (39)
N Tipke V/v/B/b
Tipka ENTER (18) (64)
O Tipka DISPLAY (43)
P Tipka TOP MENU (76)
Q Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
(12) (41)
R Tipke VOL (glasnoća) +/– (12)
S Tipka ZOOM (77)
T Tipka -/-- (desetice) (12)
U Tipka REPEAT (82) (84)
V Tipka ANGLE (78)
W Tipke ^ m/M y (39) (40)
X Tipke . PREV (natrag)/> NEXT
(naprijed) (39)
Y Tipka x (stop) (39)
Z Tipka C RETURN (26) (44)
a Tipka MENU (76)
* Brojčana tipka 5, AUDIO i H imaju na sebi
izbočenu točkicu koja olakšava upravljanje
DVD ureñajem/videorekorderom.
Nastavlja se
135
Daljinski upravljač za
videorekorder
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
Tipka Z (vañenje kasete) (47)
Preklopka TV / DVD•VIDEO) (11)
Tipka SELECT VIDEO (11)
Brojčane tipke* (12) (53)
Tipka CLEAR (brisanje) (28) (48)
Tipka SET UP (20)
Tipka TIMER (58)
Tipka AUDIO* (108)
Tipka U SKIP (47)
Tipka T REPLAY (47)
Tipka SP (standardna reprodukcija)/LP
(duža reprodukcija) (50)
Tipka z REC (snimanje) (50)
Tipka X (pauza) (47)
Tipka H (reprodukcija)* (46)
Tipke V/v/B/b/tipka ENTER (18) (54)
Tipka DISPLAY (51)
Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
(12) (48)
Tipke PROG (program)/TRACKING
+/– * (50) (113)
Tipka VOL (glasnoća) +/– (12)
Tipka -/-- (desetice) (12)
Tipka MUTING (12)
Tipka INDEX (111)
Tipka TV/VIDEO (12)
Tipka INPUT SELECT (50)
Tipke m (premotavanje natrag)/M
(premotavanje naprijed)
Tipka SLOW y (47)
Tipka ./> SHUTTLE (47)
Tipka x (stop)(47)
Tipka C RETURN (26) (114)
* Brojčana tipka 5, AUDIO, H i
PROG/TRACKING + imaju na sebi izbočenu
točkicu koja olakšava upravljanje DVD
ureñajem/videorekorderom.
136
Jezik dijaloga/titlova DVD diska
Jezik
Kratica
ARA
Arapski
BUL
Bugarski
CHI
Kineski
CRO
Hrvatski
CZK
Češki
DAN
Danski
DEU
Njemački
ENG
Engleski
ESP
Španjolski
FIN
Finski
FRA
Francuski
GRE
Grčki
HUN
Mañarski
IDN
Indonezijski
IND
Hindi
ISL
Islandski
ITA
Talijanski
IWR
Hebrejski
JPN
Japanski
KOR
Korejski
MAL
Malezijski
NLD
Nizozemski
NOR
Norveški
POL
Poljski
POR
Portugalski
RUS
Ruski
SVE
Švedski
THA
Tajlandski
TUR
Turski
VIE
Vijetnamski
ZAF
Afrikaans
137
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising