2-585-815-34 (1)
DVD uređaj/
Videorekorder
Upute za uporabu
SLV-D995P E
SLV-D990P E
SLV-D980P D
SLV-D975P E
SLV-D970P E
© 2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprečavanja opasnosti
od požara ili kratkog spoja,
nemojte izlagati uređaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer
bi moglo doći do električnog
udara. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u
ovlaštenom servisu.
Mjere opreza
Sigurnost
• Ovaj uređaj koristi napajanje
220-240 V izmjenično, 50 Hz.
Provjerite odgovara li napon
napajanja uređaja vašem
mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na uređaj ne
postavljajte predmete s vodom,
kao što su vaze.
• Uređaj je pod naponom sve dok
je priključen na mrežnu (čak i
kad je isključen).
• Ako prenesete uređaj izravno iz
hladnog prostora u zagrijani, u
unutrašnjosti se može
kondenzirati vlaga. Pri tome
postoji opasnost od oštećivanja
vrpce i video-glave. Kod prvog
uključivanja uređaja ili ako ste
uređaj prenijeli iz hladnog u
topliji prostor, pričekajte oko tri
sata prije uključivanja uređaja.
Postavljanje
Ovaj uređaj pripada grupi laserskih
uređaja klase 1 (CLASS 1
LASER) Oznaka (CLASS 1
LASER) nalazi se na stražnjoj
vanjskoj strani uređaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj uređaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom
DVD uređaju/videorekorderu
štetna za oči, nemojte pokušavati
otvarati kućište. Prepustite
popravke samo stručnim osobama.
2
• Uređaj nemojte postaviti u
skučen prostor, npr. policu za
knjige ili sl.
• Nemojte postavljati uređaj u
nagnuti položaj. Uređaj je
namijenjen isključivo za
uporabu na vodoravnoj podlozi.
• Udaljite uređaj i diskove od
opreme koja proizvodi jako
magnetno polje, primjerice
mikrovalne pećnice ili zvučnici.
• Nemojte na uređaj stavljati teške
predmete.
• Nemojte postavljati uređaj na
podloge poput tepiha i stolnjaka
ili blizu materijala koji bi mogli
prekriti otvore za hlađenje (npr.
zavjese).
Zbrinjavanje isluženih
električnih i elektroničkih
uređaja (vrijedi za države
Europske unije i ostale
europske države s odvojenim
sustavima prikupljanja
otpada)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
označava da se ovaj uređaj ne
smije odbaciti zajedno s ostalim
kućanskim otpadom, već da se
treba zbrinuti preko specijalizirane
tvrtke koja se bavi recikliranjem
električnih ili elektronskih aparata.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
uređaja čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem uređaja
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Recikliranjem materijala štede se
sirovine. Za podrobnosti o
recikliranju raspitajte se u svojoj
lokalnoj zajednici, kod komunalne
tvrtke ili kod svog prodavatelja
gdje ste kupili uređaj.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony
DVD uređaja/videorekordera. Prije
uporabe uređaja, molimo, u
cijelosti pročitajte ovaj priručnik i
spremite ga za buduću uporabu.
Oprez
Za uporabu
videorekordera
Televizijski programi, filmovi,
video vrpce i ostali materijali
mogu biti zaštićeni zakonom.
Neovlašteno presnimavanje može
biti kažnjivo radi zaštite autorskih
prava. Program kabelske televizije
također može biti zaštićen i u tom
slučaju potrebno je od davatelja
usluge i/ili vlasnika programa
zatražiti suglasnost za
presnimavanje.
Za uporabu DVD uređaja
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za
zaštitu autorskih prava (copyright)
koja je patentirana u SAD-u i
predstavlja intelektualno vlasništvo
tvrtke Macrovision Corporation i
drugih tvrtki. Uporabu ove
tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i
namijenjena je isključivo za kućnu
i drugu ograničenu uporabu, osim
ako Macrovision Corporation nije
izričito odobrio drugačiju uporabu.
Zabranjeno je reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje.
3
Sadržaj
UPOZORENJE .............................................................................................................................2
Dobrodošli!...................................................................................................................................3
Oprez ............................................................................................................................................3
O ovom priručniku........................................................................................................................6
Diskovi koje je moguće reproducirati ...........................................................................................6
Napomene o diskovima ................................................................................................................8
Priprema
Korak 1 : Sadržaj isporuke ...............................................................................................9
Korak 2 : Priprema daljinskog upravljača.......................................................................10
Korak 3 : Povezivanje DVD uređaja/videorekordera......................................................13
Korak 4 : Podešavanje DVD uređaja/videorekordera pomoću funkcije
automatskog podešavanja ..............................................................................16
Korak 5 : Odabir jezika ...................................................................................................19
Korak 6 : Podešavanje sata ...........................................................................................21
Korak 7 : Pohranjivanje kanala.......................................................................................24
Podešenje PAY-TV/Canal Plus dekodera ...................................................................................33
Osnovne funkcije
Napredno povezivanje
Reprodukcija diskova ................................. 36
Prikaz na zaslonu ........................................ 41
Zaključavanje uložnice diska (sprečavanje
pristupa djeci) ............................................. 45
Reprodukcija kasete.................................... 46
Snimanje TV programa............................... 50
Snimanje TV programa pomoću funkcije
ShowView (samo SLV-D995P E/
SLV-D980P D) ........................................... 54
Programirano snimanje pomoću
vremenske funkcije ..................................... 59
Snimanje TV programa pomoću DIAL
TIMER (samo SLV-D995P E).................... 63
Provjera/promjena/poništenje
programiranog snimanja ............................. 68
Spajanje A/V prijemnika .............................70
Povezivanje S-Video/komponentnim
video kabelom .............................................72
4
DVD podešenja
Podešavanje zvuka ......................................74
Podešavanje prikaza ....................................77
Podešavanje jezika izbornika ili dijaloga ....81
Ograničenje reprodukcije ............................84
Dodatne funkcije DVD
reprodukcije
Uporaba DVD izbornika ............................. 87
Zoom scene................................................. 89
Promjena kuta kamere ................................ 90
Prikaz titlova............................................... 92
Različiti načini reprodukcije (programirana
reprodukcija, reprodukcija u slučajnom
redoslijedu, ponavljanje reprodukcije)........ 94
Promjena zvuka .......................................... 99
Virtualni surround zvuk ............................ 101
Reprodukcija MP3 audio zapisa ............... 103
Reprodukcija JPEG slika .......................... 109
Reprodukcija DivX® video datoteka
(samo SLV-D995P E/D990P E) ............... 113
Reprodukcija VIDEO-CD diskova s
"PBC" funkcijama..................................... 117
Dodatne funkcije videorekordera
Brzo podešavanje timera za snimanje ....... 119
Snimanje stereo i dvokanalnih
programa................................................... 121
Pretraživanje pomoću indeks funkcije ...... 124
Podešavanje kvalitete slike (Tracking) ..... 126
Promjena opcija izbornika ........................ 128
Presnimavanje........................................... 130
Dodatne informacije
Općenite informacije o podešavanju......... 133
U slučaju problema ................................... 135
Tumač pojmova ........................................ 143
Tehnički podaci ........................................ 145
Opis dijelova i kontrola............................. 147
Jezik dijaloga/titlova DVD diska .............. 152
5
O ovom priručniku
• U ovom priručniku opisuje se uglavnom
upravljanje uređajem pomoću daljinskog
upravljača. No, uređajem možete na jednak način
upravljati i pomoću tipaka na samom uređaju
koje imaju jednako ili slično značenje.
• Pojam "DVD" koristi se za označavanje raznih
vrsta diskova: DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD+R
i DVD-RW/DVD-R.
• U ovom priručniku koriste se sljedeći znakovi:
Znak
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Format diska
DVD-VIDEO
DVD-RW/-R
Značenje
Označava funkcije za DVD
VIDEO ili DVD-RW/DVD-R
diskove u video modu, odnosno
DVD+RW/DVD+R diskove.
DVD+RW/+R
Označava funkcije za DVD-RW
diskove u VR (Video Recording)
modu.
Označava funkcije za VIDEO CD,
Super VCD ili CD-R/CD-RW
diskove u video CD ili Super
VCD formatu.
VIDEO-CD/
glazbeni CD
CD-RW/-R
Označava funkcije za glazbene
CD ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu.
Označava funkcije za DATA CD
diskove (CD-ROM/CD-R/CD-RW
koji sadrže MP3*1 audio zapise,
JPEG datoteke ili DivX*2 video
datoteke).
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" su
registrirani zaštitni znakovi.
Označava funkcije za DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R koji
sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG
datoteke ili DivX*2 video
datoteke)
Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće formate
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskova:
− Audio CD format
− Video CD format
− MP3 audio zapisi, JPEG slikovne datoteke i
DivX*1 video datoteke, formata ISO 9660*2
Level 1/Level 2 ili prošireni format Joliet
− KODAK Picture CD format
Funkcije raspoložive za VHS
video kasete.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
definiran od strane ISO/MPEG, a služi za sažimanje
audio podataka.
*2 samo SLV-D995P E/D990P E
DivX® je sustav kompresije video podataka kojeg je
razvila tvrtka DivX Networks, Inc. DivX, DivX
Certified i pripadajući logo su zaštitni znakovi
tvrtke DivXNetworks, Inc. i upotrebljavaju se uz
licencu.
6
Upute uz CD/DVD diskove
Uređaj može reproducirati sljedeće formate DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R:
− MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke i
DivX*1 video zapise koji odgovaraju formatu
UDF (Universal Disk Format).
*1 samo SLV-D995P E/D990P E
*2 Logički format datoteka i mapa na CD-ROM disku
definiran je od strane organizacije ISO
(Međunarodna organizacija za standardizaciju).
Regionalni kôd
Vaš DVD uređaj ima regionalni kôd otisnut sa
stražnje strane uređaja i reproducirati će samo DVD
VIDEO diskove označene jednakim regionalnim
kodom. Ovaj sustav se koristi radi zaštite autorskih
prava.
DVD diskovi označeni oznakom
također se
mogu reproducirati na ovom uređaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVDVIDEO disk, na TV ekranu se pojavi poruka da
reprodukcija ovog diska nije moguća. Neki DVDVIDEO diskovi nemaju oznaku regionalnog koda
iako je reprodukcija DVD diska zabranjena
regionalnim ograničenjima.
Upute uz DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R ili CD-R/CD-RW diskove
Neki DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ili
CD-R/CD-RW diskovi ne mogu se reproducirati na
ovom uređaju zbog: kvalitete snimanja, fizičkog
stanja diska, odnosno osobina naprave ili softvera
za snimanje.
Disk se također ne može reproducirati ako nije
ispravno finaliziran. Podrobnosti potražite u
uputama za uporabu uređaja za snimanje.
Obratite pažnju da neke DVD+RW/DVD+R
diskove nije možda moguće reproducirati ako nisu
pravilno finalizirani. Takve diskove reproducirajte
u normalnom modu. Također nije moguće
reproducirati DATA-CD/DATA-DVD Packet
Write format.
Regionalni kôd
Primjeri diskova koji se ne mogu
reproducirati na ovom uređaju
Ovaj uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove:
• Sve CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su navedeni na prethodnoj stranici.
• CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD
formatu.
• CD-Extra podatke
• DVD Audio diskove
• HD sloj sa Super Audio CD diskova
• DVD-R diskove snimljene u VR modu (Video
Recording format)
• DVD-RAM diskove
• DVD-R diskove s CPRM*
* CPRM (Copyright Protection for Recordable Media) je
postupak kodiranja za zaštitu autorskih prava.
Također, uređaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
• DVD-VIDEO s različitim regionalnim kodom.
• Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
u obliku kartice, srca...).
• Diskove s naljepnicom.
• Diskove na kojima je ostala samoljepljiva vrpca
od celofana ili naljepnica.
nastavlja se
7
Upute uz reprodukciju DVD i VIDEOCD diskova
Napomene o diskovima
Neke mogućnosti reprodukcije DVD i VIDEO-CD
diskova proizvođači softvera namjerno ugrađuju.
Pri reprodukciji DVD i VIDEO-CD diskova na
ovom uređaju može se dogoditi da neke
mogućnosti nećete moći koristiti. Provjerite uputu
priloženu uz DVD ili VIDEO-CD disk.
• Kako bi održali diskove čistima, prihvatite ih za
rub. Nemojte dodirivati površinu diskova.
Glazbeni CD sa zaštitom autorskih
prava
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova
koji podržavaju Compact Disk (CD) standard.
Odnedavna, neke tvrtke koje proizvode glazbene
CD diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite
autorskih prava. Obratite pažnju na to da neki od tih
diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda
nećete moći reproducirati na ovom uređaju.
• Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice,
kanala za dovod vrućeg zraka, i nemojte
ostavljati disk u automobilu parkiranom na suncu
jer bi moglo doći do znatnog porasta temperature
u unutrašnjosti automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite disk u njegov
omot.
• Prije reprodukcije, očistite disk krpom. Obrišite
disk od sredine prema rubu.
Napomene uz DualDisc diskove
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova
koji podržavaju Compact Disk (CD) standard.
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
"DualDisc" je zaštitni znak organizacije RIAA
(Recording Industry Association of America).
8
Nemojte koristiti otapala, primjerice: benzin,
razrjeđivač, komercijalno dostupna sredstva za
čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene za
vinilne ploče.
Priprema
Korak 1 : Sadržaj isporuke
Provjerite jeste li uz DVD uređaj/videorekorder dobili sljedeće dijelove:
• Daljinski upravljač
• Antenski kabel
• Dvije baterije R6 (AA)
Napomena
• Isporučeni daljinski upravljač predviđen je za korištenje uz ovaj DVD uređaj/videorekorder.
Provjerite naziv modela svog uređaja
Upute u ovom priručniku koriste se za pet modela: SLV-D995P E, SLV-D990P E, SLV-D980P D,
SLV-D975P E i SLV-D970P E. Provjerite naziv modela svog uređaja na stražnjoj strani DVD
uređaja. Opisi u uputama se odnose na model SLV-D995P. Razlike u načinu upravljanja će biti
jasno označene u tekstu, npr. "samo za SLV-D995P E".
9
Korak 2 : Priprema daljinskog upravljača
Umetanje baterija
Umetnite dvije baterije AA (R6) i pri
tome obratite pozornost na polaritet + i
– označen u prostoru za baterije.
Najprije umetnite kraj baterije s
negativnim (–) polaritetom, zatim
pritisnite prema dolje dok pozitivni (+)
kraj ne upadne na svoje mjesto.
Uporaba daljinskog upravljača
Senzor daljinskog upravljača
Daljinski upravljač možete koristiti za
upravljanje ovim DVD uređajem/
videorekorderom i Sony TV
prijemnikom. Tipke na daljinskom
upravljaču označene točkom (•), možete
koristiti za upravljanje Sony TV
prijemnikom. Ako TV nema simbol X
blizu senzora daljinskog upravljača,
TV /
ovim upravljačem nećete moći
DVD VIDEO
upravljati Sony TV prijemnikom.
ODABERITE
VIDEO
ODABERITE
DVD
10
Za upravljanje
Podesite prekidač TV / DVD•VIDEO na
DVD uređajem
DVD•VIDEO, zatim pritisnite SELECT DVD i usmjerite daljinski upravljač
prema DVD uređaju/videorekorderu.
videorekorderom
DVD•VIDEO, zatim pritisnite SELECT VIDEO i usmjerite daljinski upravljač
prema DVD uređaju/videorekorderu.
TV prijemnikom
TV i usmjerite daljinski upravljač prema TV prijemniku.
Napomene
• Pri normalnoj uporabi vijek trajanja baterija je tri do šest mjeseci.
• Ako daljinski upravljač ne koristite duže vremena, izvadite baterije kako ne bi došlo do istjecanja
elektrolita i oštećenja.
• Nemojte koristiti nove baterije zajedno sa starima.
• Nemojte koristiti različite tipove baterija.
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplim ili vlažnim mjestima.
• Ne stavljajte razne predmete u kućište daljinskog upravljača, naročito kod zamjene baterija.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom svjetlu sunca ili rasvjetnog tijela, jer može doći do
kvara uređaja.
Uporaba daljinskog upravljača s drugim TV prijemnicima
Daljinski upravljač je tvornički programiran tako da omogućuje upravljanje drugim TV
prijemnicima koje nije proizveo Sony. Ako se Vaš TV prijemnik nalazi na popisu, podesite
odgovarajući kôd.
1 Prebacite TV / DVD VIDEO na vrhu daljinskog upravljača u položaj TV.
i zadržite @/1 i brojčanim tipkama upišite kôd svog TV prijemnika. Zatim
2 Pritisnite
otpustite tipku @/1.
•
Sada možete koristiti tipke @/1, VOL +/–, PROG +/–, MUTING*, TV/VIDEO, brojčane
tipke 0-9 i -/-- * za upravljanje TV prijemnikom. Također možete koristiti tipke označene
točkom (•) za upravljanje Sony TV prijemnikom. Za upravljanje DVD uređajem/
videorekorderom, podesite TV / DVD•VIDEO na DVD•VIDEO.
* Samo za Sony TV prijemnike.
nastavlja se
11
Kodovi TV prijemnika uz koje možete koristiti ovaj daljinski upravljač
Ako se na popisu nalazi više kodova, pokušajte ih upisati jednog po jednog dok ne
pronađete onog koji odgovara vašem TV prijemniku.
Proizvođač
Kôd
Proizvođač
Kôd
Sony
01, 02
Panasonic
17, 49
Akai
68
Philips
06, 07, 08
Ferguson
52
Saba
12, 13
Grundig
10, 11
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69
Napomene
• Ako upišete novi kôd, prethodno upisani kôd se briše.
• Ako TV prijemnik koristi daljinski upravljač s drugačijim sustavom od onog programiranog za rad s
DVD uređajem/videorekorderom, nije moguće upravljati TV prijemnikom pomoću daljinskog
upravljača.
• Pri zamjeni baterija daljinskog upravljača, kôd se može automatski promijeniti. Podesite
odgovarajući kôd pri svakoj izmjeni baterija.
12
Korak 3 : Povezivanje DVD uređaja/
videorekordera
U odjeljku "Napredno povezivanje" (strana 70) objašnjeni su dodatni načini spajanja koji će
omogućiti reprodukciju slike i zvuka uz potpuno iskustvo kućnog kina.
Ako vaš TV prijemnik ima Scart priključak (EURO-AV), pogledajte stranu 14.
Ako vaš TV prijemnik nema Scart (EURO-AV) priključak
Mrežni kabel
u mrežnu utičnicu
AERIAL IN (antenski ulaz)
Antenski kabel (isporučen)
{: tok signala
1
Izvucite antenski kabel iz antenske
priključnice na TV prijemniku i priključite ga
na antenski ulaz 8 sa stražnje strane DVD
uređaja/videorekordera.
2
Spojite antenski izlaz * na antenski ulaz svog
TV prijemnika pomoću isporučenog antenskog
kabela.
3
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Napomena
• Pri spajanju DVD uređaja/videorekordera i TV prijemnika samo pomoću antenskog kabela, potrebno
je podesiti kanale (strana 16).
nastavlja se
13
Ako vaš TV prijemnik ima Scart (EURO-AV) priključak
Mrežni kabel
AERIAL IN
(antenski ulaz)
Scart
(EURO-AV)
u mrežnu utičnicu
Antenski kabel (isporučen)
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
1
Izvucite antenski kabel iz antenske
priključnice na TV prijemniku i priključite
ga na antenski ulaz 8 sa stražnje strane
DVD uređaja/videorekordera.
2
Priključite antenski izlaz * na antenski
ulaz vašeg TV prijemnika pomoću
isporučenog antenskog kabela.
3
Spojite LINE-1 (EURO AV) priključak
DVD uređaja/videorekordera i EURO-AV
(Scart) priključak TV prijemnika pomoću
dodatnog Scart kabela.
Ovakvo priključenje poboljšava kvalitetu
slike i zvuka
4
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
14
LINE-1
(EURO AV)
Dodatne mogućnosti priključivanja
Na satelitski ili digitalni
prijemnik s Line Through
funkcijom
Uporabom Line Through funkcije
možete gledati programe preko
satelitskog ili digitalnog prijemnika
priključenog na ovaj DVD
uređaj/videorekorder ili TV čak i
kad je DVD uređaj/videorekorder
isključen. Kad uključite satelitski ili
digitalni prijemnik, ovaj DVD
uređaj/videorekorder automatski
usmjerava signal iz prijemnika
prema televizoru bez uključivanja.
LINE-3
LINE OUT
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
1 Spojite satelitski ili digitalni prijemnik na priključak LINE-3 kao na gornjoj slici.
Isključite DVD uređaj/videorekorder.
2 Za gledanje programa, uključite satelitski ili digitalni prijemnik i TV.
Napomene
• Ova funkcija možda se neće moći koristiti kod nekih vrsta satelitskih ili digitalnih prijemnikâ.
• Kada je DVD uređaj/videorekorder uključen, odaberite video kanal TV prijemnika.
• Line Through funkcija neće ispravno funkcionirati ako je uključen ("Ein") štedljivi mod
("Stromsparmodus") u izborniku "OPTIONEN". Isključite ("Aus") štedljivi mod želite li da ova
funkcija ispravno radi.
15
Korak 4 : Podešavanje DVD uređaja/
videorekordera pomoću funkcije
automatskog podešavanja
Prije prve uporabe DVD uređaja/
videorekordera, podesite ga pomoću funkcije
automatskog podešavanja. Ova funkcija
omogućuje automatsko podešavanje jezika
prikaza na TV ekranu, TV kanala, kanala za
ShowView* funkciju i sata.
* Samo SLV-D995P E/D980P D
Priprema:
• Želite li upravljati DVD uređajem/
videorekorderom, podesite prekidač TV /
DVD•VIDEO na daljinskom upravljaču na
DVD•VIDEO (strana 10).
1
Uključite TV i prebacite ga na video kanal.
Ako vaš TV nema Scart (EURO-AV) priključak, postavite TV na kanal 32
(početni HF kanal za ovaj DVD uređaj/videorekorder). Za ugađanje TV
prijemnika pogledajte TV priručnik. Ako se ne pojavi oštra slika, pogledajte
"Promjena HF kanala" na strani 18.
2
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
DVD uređaja/videorekorder se automatski uključuje
i na TV ekranu se pojavljuje izbornik "LANGUAGE
SET".
16
3
Pritisnite V/v za odabir željenog jezika, zatim više
puta pritisnite tipku ENTER.
Na TV ekranu se pojavljuje izbornik za odabir
zemlje ("LÄNDERWAHL").
Kratice zemalja su sljedeće:
4
Kratica
Zemlja
Kratica
Zemlja
A
Austrija
E
Španjolska
B
Belgija
S
Švedska
DK
Danska
CH
Švicarska
FIN
Finska
TR
Turska
D
Njemačka
GR
Grčka
NL
Nizozemska
HU
Mađarska
I
Italija
PL
Poljska
N
Norveška
CZ
Češka
P
Portugal
Pritisnite tipke V/v/B/b da biste odabrali kraticu
svoje zemlje iz tablice u koraku 3, a zatim pritisnite
ENTER.
Ako se ne pojavi kratica vaše zemlje, odaberite
"Andere".
DVD uređaj/videorekorder započinje pretraživanje
svih dostupnih kanala i pohranjuje ih (u skladu s
vašim područjem).
Želite li promijeniti slijed kanala ili isključiti neželjene programe, pogledajte
"Promjena/isključivanje programskog broja" na strani 27.
Nakon pretraživanja i prebacivanja svih kanala, na TV zaslonu se pojavljuje prikaz
sata kod svake postaje koja emitira signal točnog vremena. Ako se ne pojavi
prikaz sata, namjestite sat ručno. Pogledajte "Podešavanje sata" na strani 21.
nastavlja se
17
Poništenje funkcije automatskog podešavanja
Pritisnite tipku SET UP.
Promjena HF kanala
Ako se na vašem TV prijemniku ne prikazuje oštra slika, promijenite HF kanal na DVD
uređaju/videorekorderu i na TV prijemniku. U izborniku "OPTIONEN" odaberite opciju
"Sondereinstellungen", a zatim tipkama V/v odaberite "HF-Ausgang". Pomoću tipaka B/b
odaberite HF kanal, te pritisnite ENTER. Zatim podesite novi HF kanal na TV prijemniku
kako bi se pojavila oštra slika.
Savjet
• Ako želite promijeniti jezik prikaza na TV ekranu koji je prethodno postavljen pomoću automatskog
podešavanja, pogledajte stranu 19.
Napomene:
• Prilikom svake uporabe funkcije automatskog podešavanja, neka od podešenja (ShowView, Time, itd.)
bit će poništena. Kad se to dogodi, morat ćete ih ponovno podesiti.
• Funkcija automatskog ugađanja i pohrane se aktivira samo kod prvog priključivanja uređaja na
napajanje nakon kupnje.
• Ako želite ponovno upotrijebiti funkciju automatskog podešavanja, odaberite "Sondereinstellungen"
u "OPTIONEN" izborniku te pritisnite tipke V/v za odabir opcije "Auto-Senderprog", te ponovite
korak 3.
• Tvornička podešenja možete vratiti ako pritisnete tipku x na DVD uređaju/videorekorderu na 5
sekundi ili dulje, pod uvjetom da u uređaj nije umetnuta kaseta.
18
Korak 5 : Odabir jezika
Moguće je promijeniti jezik prikaza podataka
na TV ekranu.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Za kontrolu DVD uređaja/videorekordera,
podesite TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO
na daljinskom upravljaču (strana 10).
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Sprache", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "SPRACHE WÄHLEN".
nastavlja se
19
3
Pritisnite V/v za odabir željenog jezika, zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
20
Korak 6 : Podešavanje sata
Da biste ispravno mogli koristiti snimanje
pomoću timera, potrebno je podesiti točno
vrijeme i datum.
Funkcija automatskog podešavanja sata radi
samo ako postaja u vašem području emitira
signal točnog vremena.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Za upravljanje DVD uređajem/
videorekorderom, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Uhr", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "UHR EINSTELLEN".
nastavlja se
21
3
Pritisnite V/v kako biste podesili sate.
4
Pritisnite b za odabir minuta, zatim pritisnite V/v
za podešavanje minuta.
5
Redom podesite dan, mjesec i godinu tako da ih
odaberete pritiskom na b te pomoću tipaka V/v
odaberite znamenke za svaki podatak, a zatim
pritisnite b za odabir.
Dan u tjednu se podešava automatski.
Za odabir funkcije "Autom. Zeiteinst." pritisnite
tipku b (automatsko podešavanje sata).
6
Pritisnite V/v za uključivanje ("Ein") automatskog
podešavanja sata.
DVD uređaj/videorekorder automatski podešava sat
prema signalu točnog vremena kojeg emitiraju
kanali PR 1 do PR 5.
Ako vam funkcija automatskog podešavanja sata
nije potrebna, odaberite "Aus".
7
Pritisnite ENTER za potvrdu..
8
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
22
Savjeti
• Ako "Autom. Zeiteins" postavite na "Ein", funkcija automatskog podešavanja sata se aktivira
prilikom svakog isključivanja DVD uređaja/videorekordera. Vrijeme se automatski podešava prema
signalu TV postaje.
• Za promjenu znamenki tijekom podešavanja, pritisnite B za povratak na podatak kojeg želite
promijeniti i odaberite znamenku pomoću V/v.
Napomena
• Točno vrijeme se pojavljuje na pokazivaču ako je odabran VIDEO mod i kaseta nije umetnuta, ili
kod isključenog DVD uređaja.
23
Korak 7 : Pohranjivanje kanala
Ako se neki kanali ne mogu pohraniti pomoću
automatskog podešavanja, možete ih pohraniti
ručno.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanje.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik
"SENDEREINSTELLUNGEN".
24
3
Pritisnite V/v za odabir "Man. Sendereins.", zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite V/v za odabir retka u kojem želite izvršiti
pohranu, zatim pritisnite b.
Za prikaz drugih stranica s programskim brojevima
od 6 do 80, uzastopno pritisnite tipke V/v.
5
Uzastopno pritisnite B/b dok se ne pojavi željeni
kanal.
6
Pritisnite V/v za odabir "NAME", zatim pritisnite b.
7
Unesite naziv TV postaje.
1 Pritisnite V/v za odabir znaka. Svakim pritiskom
na tipku V, znakovi se mijenjaju u sljedećem
rasporedu:
A t B t ... t Z t 0 t 1 t ... t 9
t – (razmak) t A
2 Pritisnite b za odabir sljedećeg znaka.
Oznaka se postavlja na sljedeće mjesto i trepće.
Za ispravak znaka, pritisnite B/b dok ne počne treptati znak kojeg želite
ispraviti, a zatim ga ponovo upišite.
Naziv postaje može sadržati najviše 4 znaka.
nastavlja se
25
8
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
9
Pritisnite C RETURN¸ te SET UP za izlaz iz izbornika.
Ako slika na TV zaslonu nije oštra
Ako slika nije jasna, također možete koristiti funkciju ručnog ugađanja (FEIN). Nakon
izvršenog koraka 5, pritisnite tipke V/v da biste odabrali FEIN. Pritisnite B/b kako biste
dobili jasnu sliku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Savjeti
• Da biste podesili programski broj za dekoder, pogledajte "Podešenje 'PAY-TV/Canal Plus' dekodera"
na strani 33.
• DVD uređaj/videorekorder automatski prikazuje ime postaje ako TV postaja emitira informacije o
TV kanalu.
Napomena
• Kod ručnog podešavanja "FEIN" funkcijom, izbornik može postati teže čitljiv zbog smetnji u
prijemu slike.
26
Promjena/isključivanje programskog broja
Nakon pohranjivanja kanala možete mijenjati
programske brojeve po želji. Ako se neki
programski broj ne koristi ili je podešen na
program koji ne želite gledati, možete ga
onemogućiti.
Također možete promijeniti nazive postaja.
Ako nazivi postaja nisu prikazani, možete ih
unijeti ručno.
Promjena programskog broja
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Za kontrolu DVD-VCR uređaja, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
zaslonu.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti "SETUP MENU".
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Sendereinstellungen",
a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik
"SENDEREINSTELLUNGEN".
nastavlja se
27
3
Pritisnite V/v za odabir "Man. Sendereinst.", zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite V/v za odabir željenog retka u kojem
želite promijeniti položaj programa.
Za prikaz ostalih stranica za programske brojeve 6
do 80, uzastopno pritisnite V/v.
5
Pritisnite ENTER, zatim pritisnite V/v dok se redak
odabranog kanala ne pomakne na željeni položaj
programa.
6
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
Za promjenu programskog broja druge postaje, ponovite korake 4 do 6.
7
Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
28
Isključivanje neželjenih programskih brojeva
Nakon pohranjivanja kanala možete isključiti
neželjene programske brojeve. Isključeni
programi se preskaču kad pritisnete tipke
PROG +/–.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik
"SENDEREINSTELLUNGEN".
nastavlja se
29
3
Pritisnite V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.",
zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite V/v za označavanje retka programa kojeg
želite isključiti.
Za prikaz drugih stranica s programskim brojevima
od 6 do 80, uzastopno pritisnite V/v.
5
Pritisnite CLEAR.
Odabrani redak se briše, kao na desnoj slici.
6
7
Ponovite korake 4 i 5 za druge programske brojeve koje želite isključiti.
Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
Napomena
• Pažljivo odaberite programski broj kojeg želite isključiti. Pogriješite li, potrebno je ponovo ručno
podesiti kanal.
30
Promjena naziva postaja
Naziv postaje (do 4 znaka) možete mijenjati ili
upisati sami. Za automatski prikaz naziva
postaje, DVD uređaj/videorekorder mora
primiti informaciju o kanalu.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Sendereinstellungen", zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik
"SENDEREINSTELLUNGEN".
3
Pritisnite V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.",
zatim pritisnite ENTER.
nastavlja se
31
4
Pritisnite V/v za odabir retka u kojem želite
promijeniti naziv postaje, zatim pritisnite b.
Za prikaz ostalih stranica s programskim brojevima
6 do 80, uzastopno pritisnite V/v.
5
Pritisnite V/v za odabir "NAME", a zatim
pritisnite b.
6
Upišite naziv postaje.
1 Pritisnite V/v za odabir znaka. Svakim pritiskom
na tipku V, znakovi se mijenjaju u sljedećem
rasporedu:
A t B t ... t Z t 0 t 1 t ... t 9
t – (razmak) t A
2 Pritisnite b za odabir sljedećeg znaka.
Oznaka se postavlja na sljedeće mjesto i trepće.
Za ispravak znaka, pritisnite B/b dok ne počne treptati znak kojeg želite
ispraviti, a zatim ga ponovo upišite.
Naziv postaje može sadržavati do 4 znaka.
7
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
8
Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
32
Podešenje PAY-TV/Canal Plus dekodera
Ako na DVD uređaj/videorekorder spojite dekoder (nije isporučen), možete gledati ili snimati PAYTV/Canal Plus programe.
Priključivanje dekodera
Scart kabel
(nije isporučen)
LINE-3
AERIAL IN
(antenski ulaz)
Scart
(EURO-AV)
PAY-TV/Canal
Plus dekoder
Scart
(EURO-AV)
LINE-1 (EURO AV)
Antenski kabel (isporučen)
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
nastavlja se
33
Podešavanje PAY-TV/Canal Plus kanala
Za gledanje ili snimanje PAY-TV/Canal Plus
programa, pomoću prikaza na TV ekranu
podesite svoj DVD uređaj/videorekorder na
prijem kanala.
Za ispravno podešavanje kanala, slijedite sve
niže opisane korake.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće otvoriti izbornik za podešavanja.
Zaustavite DVD reprodukciju.
1
Pritisnite tipku SET UP, te pritisnite V/v za odabir
(OPTION) te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Sendereinstellungen",
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "SENDEREINSTELLUNGEN".
3
Pritisnite V/v za odabir opcije "Man. Sendereinst.",
zatim pritisnite ENTER.
34
4
Pritisnite V/v za odabir retka kojeg želite podesiti za
dekoder, zatim pritisnite b.
Za prikaz ostalih stranica s programskim brojevima
od 6 do 80, uzastopno pritisnite V/v.
5
Pritisnite V/v za odabir "DECODER".
6
Pritisnite b da biste "DECODER" postavili na
"EIN", zatim pritisnite ENTER.
7
Pritisnite C RETURN, te SET UP za izlaz iz izbornika.
35
Osnovne funkcije
Reprodukcija diskova
Ovisno o disku, neke operacije mogu se
razlikovati i neke funkcije mogu biti
ograničene. Pogledajte upute koje ste dobili uz
disk.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
1
Pritisnite Z za otvaranje uložnice diska te stavite
disk u uložnicu.
stranu za
reprodukciju okrenite
prema dolje
36
Pritisnite H.
Uložnica diska se zatvara i DVD uređaj započinje reprodukciju.
Na pokazivaču se prikazuje vrijeme
reprodukcije.*
Ovisno o disku, na ekranu TV
prijemnika se može pojaviti
izbornik.
Za DVD, pogledajte stranu 87. Za
Sat Minute Sekunde
VIDEO-CD, pogledajte stranu 117.
2
* "_ _ _ _ _" se pojavljuje ako nema diska u uređaju.
Savjeti
• Za podešavanje timera tijekom reprodukcije DVD diska, postupite po uputama u poglavlju
"Snimanje pomoću Quick Timer funkcije" na stranici 119.
• Tijekom reprodukcije DVD diska, uređaj se ne isključuje u pripravno stanje čak i kad se zaustavi
snimanje pomoću videorekordera.
Napomene
• Format slike možete promijeniti u izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" (pogledajte
poglavlje "Podešavanje prikaza" na stranici 77).
• Ako želite reproducirati dis k, zaustavite VIDEO reprodukciju.
• Ako reproducirate oštećen DVD ili VIDEO-CD, reprodukcija će se zaustaviti na mjestu oštećenja.
• Nije moguće jamčiti da će reprodukcija playlist popisa snimaka u VR modu duljih od 10 sati biti bez
problema.
Ostale funkcije
Za...
Pritisnite...
Zaustavljanje reprodukcije
Pauziranje reprodukcije*
1
x
X
Nastavak reprodukcije nakon pauze
H
Reprodukcija sliku po sliku unaprijed
tijekom pauze
U SKIP
Reprodukcija sliku po sliku unatrag
tijekom pauze
T REPLAY
Prelazak na sljedeće poglavlje, zapis ili
scenu kod kontinuirane reprodukcije
> NEXT na daljinskom upravljaču ili M na uređaju
Prelazak na prethodno poglavlje, zapis ili
scenu kod kontinuirane reprodukcije
. PREV na daljinskom upravljaču ili m na uređaju
nastavlja se
37
Za...
Pritisnite...
Brzo traženje željenog mjesta
m ili M na daljinskom upravljaču (također možete
držati m ili M pritisnuto na uređaju)
Brzina reprodukcije se mijenja svakim pritiskom na
tipku na daljinskom upravljaču (ili uređaju) na sljedeći
način:
• DVD
Ubrzana repr. naprijed: PLAY t ( 1,4 ••N•*2 t
1M t 2M t 3M t 4M t 5M t 6M
Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t
2m t 3m t 4m t 5m t 6m
• CD, MP3 i VIDEO CD
Ubrzana repr. naprijed: PLAY t 1M t 2M t
3M
Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t
2m t 3m
• DATA-CD/DATA-DVD (samo DivX*3 video)
Ubrzana repr. naprijed: PLAY t 1M t 2M t
3Mt 4M t 5M t 6M
Ubrzana reprodukcija unatrag: PLAY t 1m t
2m t 3mt 4m t 5m t 6m
Kad pronađete željeno mjesto, pritisnite H.
Usporena reprodukcija tijekom
kontinuirane reprodukcije (samo DVD i
VIDEO CD)
Pritisnite X, zatim pritisnite ^ ili y.
Svakim pritiskom na tipku ^ ili y, brzina
reprodukcije se mijenja na sljedeći način:
• DVD
Usporeno prema naprijed: ( 0,6 ••N• *2 t 2 y t
3y
Usporeno unatrag (osim DVD-RW u VR modu): 1 ^
t2^t3^
• VIDEO CD i DATA-CD/DATA-DVD (samo DivX*3
video)
samo usporeno prema naprijed: 1 y t 2 y t 3 y
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
Ponavljanje prethodne scene 10 sekundi
pri kontinuiranoj reprodukciji*4 (brzo
ponavljanje)
T REPLAY
Ubrzani prikaz trenutne scene 30 sekundi
pri kontinuiranoj reprodukciji *4*5 (brzi
pregled)
U SKIP
Zaustavljanje reprodukcije i vađenje
diska
Z
*1 Ako DVD uređaj ostane u stanju pauze dulje od 5 minuta, reprodukcija će se automatski zaustaviti.
*2 Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom (pogledajte "Ubrzana ili usporena reprodukcija sa
zvukom (samo DVD)" na stranici 39)
*3 Samo SLV-D995P E/D990P E
*4 Vrijedi samo za DVD-VIDEO i DVD-RW/DVD-R ili DVD+RW/DVD+R.
*5 Tipku U SKIP možete pritisnuti do četiri puta. Na taj način pokrećete ubrzanu reprodukciju od
ukupno dvije minute.
38
Savjeti
• Funkcija brzog ponavljanja praktična je za pregled propuštenih scena ili dijaloga koje želite ponoviti.
• Funkcija brzog pregleda praktična je za preskakanje neželjene scene.
Napomene
• Zvuk se ne reproducira, osim kod:
− normalne reprodukcije
− ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom
• Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom nije moguća ako je uključen virtualni surround efekt.
• Ovisno o metodi snimanja, kod CD, MP3 i VIDEO CD diskova možda neće biti moguća ubrzana
reprodukcija unatrag.
• Kod nekih scena nije moguće koristiti funkcije ponavljanja ili ubrzanog pretraživanja prema naprijed.
• Prebacivanje između Original (ORG) i Playlist (PL) u VR modu moguće je samo dok je reprodukcija
diska zaustavljena. Pritisnite tipku TOP MENU za izbor između ORG i PL opcije.
Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom (samo DVD)
Možete slušati dijalog ili zvuk scene tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije.
Za uključivanje ubrzane reprodukcije, pritisnite M tijekom reprodukcije.
Za uključivanje usporene reprodukcije, pritisnite X i nakon toga y tijekom reprodukcije.
Pritisnite H za povratak na normalnu reprodukciju.
Napomene
• Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom nije moguće koristiti efekt virtualnog surround
zvuka. Također nije moguće uključiti ubrzanu ili usporenu reprodukciju dok je uključen virtualni
surround efekt.
• Nije moguća reprodukcija DTS zvučnih zapisa tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije.
Nastavak reprodukcije diska (Resume Play)
DVD uređaj pamti mjesto na kojem zaustavite disk, čak i nakon isključenja u pripravno
stanje pritiskom na @/1.
1 Tijekom reprodukcije diska, pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite H.
2 DVD
uređaj započinje reprodukciju od dijela na kojem ste je zaustavili u koraku 1.
Savjet
• Za reprodukciju od početka diska, pritisnite x dva puta te pritisnite H.
nastavlja se
39
Napomene o reprodukciji DTS* zvučnih zapisa na CD disku
• Tijekom reprodukcije DTS-kodiranih CD diskova, na analognim stereo priključcima se čuje jak šum.
Za sprečavanje mogućeg oštećenja audio sustava, korisnik mora biti posebno oprezan kada su
analogni stereo priključci DVD uređaja spojeni na sustav pojačala.
• Nemojte reproducirati DTS zvučne zapise ako prethodno niste spojili DVD uređaj na audio
komponentu koja ima ugrađen DTS dekoder. DVD uređaj prosljeđuje DTS signal preko DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL ili OPTICAL) priključnice čak i kad je opcija "DTS" u
"TONEINSTELLUNGEN" izborniku za podešavanje (strana 75) isključena ("Aus") i može utjecati
na vaš sluh ili uzrokovati oštećenje zvučnika.
Napomene o reprodukciji DVD diskova s DTS zvučnim zapisima
• DTS audio signali se prosljeđuju preko DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ili OPTICAL)
priključnice.
• Pri reprodukciji DVD diska koji sadrži DTS zvučne zapise, uključite ("Ein") opciju "DTS" funkcije u
"TONEINSTELLUNGEN" izborniku (strana 75).
• Ako uređaj spojite na audio opremu bez DTS dekodera, nemojte uključivati ("Ein") opciju "DTS"
funkcije "TONEINSTELLUNGEN" u izborniku za podešavanje (strana 75). Iz zvučnika se može čuti
jak šum koji može utjecati na Vaš sluh ili uzrokovati oštećenje zvučnika.
* "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštićeni nazivi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
40
Prikaz na zaslonu
Tijekom reprodukcije možete provjeriti
informacije o disku.
Prikazan sadržaj se razlikuje ovisno o vrsti
diska koji se reproducira.
Brojčane tipke
Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije. Pojavljuje se sljedeća informacija: vrsta diska,
tekući naslov/zapis, poglavlje, trenutni položaj, jezik dijaloga i titlova. Za kratice jezika,
pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na strani 152.
Primjer: Reprodukcija DVD-VIDEO diska
Vrsta diska
Broj tekućeg naslova/zapisa
Broj tekućeg poglavlja
Trenutni položaj
Jezik dijaloga
Jezik titlova
Korisnikov AV mod
nastavlja se
41
Primjer: Reprodukcija DATA-CD/DATA-DVD diska (samo DivX* video datoteke)
Vrsta diska
Broj tekućeg albuma
Broj tekuće datoteke
Trenutni položaj
Format zvuka
Broj titlova
* samo SLV-D995P E/D990P E
Napomena
• Dok je reprodukcija zaustavljena, nije moguće birati prikaz informacija o disku.
Za reprodukciju željenog naslova/zapisa/albuma ili poglavlja/datoteke
Pomoću ovog izbornika možete reproducirati željeni naslov/zapis/album ili
poglavlje/datoteku.
V/v tijekom reprodukcije za odabir željene opcije (naslova/zapisa/albuma ili
1 Pritisnite
poglavlja/datoteke).
2 Pritisnite B/b za promjenu opcije.
3 Pritisnite ENTER za početak reprodukcije.
4 Pritisnite DISPLAY ili C RETURN za isključenje izbornika.
Tijekom reprodukcije DVD-a pojavit će se ikona naslova/zapisa ili poglavlja te broj tekućeg
naslova/zapisa ili poglavlja i položaj brojača.
Za reprodukciju naslova/zapisa/datoteke od željenog položaja brojača
Pomoću ovog izbornika možete reproducirati željeni naslov/zapis/datoteku prema broju na
brojaču.
1 Pritisnite V/v za odabir znaka položaja brojača tijekom reprodukcije.
2 Brojčanim tipkama unesite željeni naslov/zapis/datoteku.
ENTER za početak reprodukcije.
3 Pritisnite
Kod DATA-CD/DATA-DVD (samo DivX* video datoteka) može doći do male odgode
početka reprodukcije.
4 Pritisnite DISPLAY ili C RETURN za isključenje izbornika.
* samo SLV-D995P E/D990P E
42
Savjet
• Možete promijeniti prikaz brojača (proteklo ili preostalo vrijeme) tipkama B/b (samo DVD i CD)
DVD
Indikator
Informacija na brojaču
T * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog naslova
T– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog naslova
C * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog poglavlja
C– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog poglavlja
CD
Indikator
Informacija na brojaču
T * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa
T– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa
D * : ** : **
Proteklo vrijeme reprodukcije diska
D– * : ** : **
Preostalo vrijeme reprodukcije diska
Napomene
• Ovisno o disku, prikaz se može razlikovati.
• Na pokazivaču će se prikazivati vrijeme i kod promjene prikaza brojača na ekranu.
• Pri korištenju Copy Control CD i CD EXTRA ili CD diskova sa slikom i sl. preostalo vrijeme
reprodukcije trenutnog zapisa i diska ponekad se neće prikazati.
nastavlja se
43
Za podešavanje reprodukcije (korisnikov AV mod)
Video signal kojeg odašilje uređaj pri reprodukciji DVD ili VIDEO-CD diska (uz
isključenu PBC funkciju) možete tako podesiti da dobijete željenu kvalitetu slike. Odaberite
podešavanje koje je najprikladnije za dotični program.
Pritisnite V/v tijekom reprodukcije za odabir znaka za
1 korisnikov
AV mod.
2 Tipkama B/b promijenite podešavanja.
Podešavanje
Video podešavanje
Audio podešavanje
Dynamisch 2
Postiže dinamičniji prikaz slike od
dinamičko 1 prikaza povećavanjem
kontrasta i zasićenosti boja.
Pun (modulirani) zvuk s čistijim
visokim tonovima i basovima nego
Dynamisch 1.
Dynamisch 1
Postiže snažnu dinamičku sliku
povećavanjem kontrasta i zasićenosti
boja.
Pun (modulirani) zvuk s čistim
visokim tonovima i basovima.
Standard
Isključeno (standardno podešavanje). Standardni zvuk.
Prikaz standardne slike.
Kino 1
Svijetle boje postaju svjetlije, tamne
boje zasićenije i povećava se
kontrast.
Kino 2
Pojedinosti u tamnijim područjima se Jak zvuk s jačim basovima nego
naglašavaju.
Kino 1.
Jak zvuk s jakim basovima.
Savjet
• Pri reprodukciji filma, preporučuje se korištenje moda "Kino 1" ili "Kino 2".
44
Zaključavanje uložnice diska (sprečavanje
pristupa djeci)
Uložnicu diska možete zaključati tako da
spriječite neželjeno otvaranje.
Zaključavanje uložnice diska
Dok je uređaj uključen, istovremeno pritisnite tipke x, X i SELECT DVD na uređaju. Na
pokazivaču se pojavljuje natpis "LOCK". Uložnica diska je zaključana.
Otključavanje uložnice diska
Istovremeno pritisnite x, X i SELECT DVD na uređaju. Uložnica diska je opet otključana.
Napomene
• Ako zaključate uložnicu dok je ona otvorena, zaključavanje će se aktivirati nakon što zatvorite
uložnicu.
• Uložnicu ne možete zaključati dok je DVD uređaj isključen. Uložnicu možete zaključati tijekom
reprodukcije ili u stop modu.
45
Reprodukcija kasete
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
1
Umetnite video kasetu.
Videorekorder će se sam uključiti i, ako je
odstranjen plastični graničnik s kasete,
započinje reprodukcija.
2
Pritisnite H.
Na pokazivaču je prikazano
vrijeme reprodukcije.
Kad vrpca dođe do kraja,
automatski se premota na početak.
Sat Minute
46
Sekunde
Ostale funkcije
Za...
Pritisnite...
Zaustavljanje reprodukcije
x
Prekid reprodukcije (pauzu)*
X
Nastavak reprodukcije nakon pauze
X ili H
Premotavanje naprijed
M kad je vrpca zaustavljena
Premotavanje natrag
m kad je vrpca zaustavljena
Izbacivanje kasete
Z
* Ako videorekorder ostane u stanju pauze dulje od 5 minuta, reprodukcija će se automatski nastaviti.
Isključenje uređaja tijekom premotavanja (Rewind Shut Off)
Pritisnite ?/1 tijekom premotavanja vrpce. Uređaj će se isključiti, no vrpca će se nastaviti
premotavati dok ne dođe do kraja.
Reprodukcija/pretraživanje pri različitim brzinama
Način reprodukcije
Postupak
Pregled slike tijekom premotavanje
naprijed ili natrag
Za vrijeme premotavanja prema naprijed, zadržite pritisnutom
M. Za vrijeme premotavanja prema naprijed, pritisnite i
zadržite m.
Ubrzana reprodukcija
• Za vrijeme reprodukcije, kratko pritisnite M ili m.
Nastavlja se reprodukcija vrpce 5 puta većom brzinom od
normalne.
• Za vrijeme reprodukcije, pritisnite i zadržite M ili m.
Nastavlja se reprodukcija vrpce 5 puta većom brzinom od
normalne. Kad otpustite tipku, nastavlja se normalna
reprodukcija.
Usporena reprodukcija*1
Pritisnite y.
Ponavljanje prethodne scene
tijekom reprodukcije (brzo
ponavljanje)*2
Za vrijeme reprodukcije pritisnite T REPLAY.
Ubrzani pregled trenutne scene u
trajanju od 30 sekundi (brzi
pregled)*3
Za vrijeme reprodukcije pritisnite U SKIP.
nastavlja se
47
Način reprodukcije
Postupak
Reprodukcija uz mijenjanje
brzine (Shuttle play)
Tijekom reprodukcije pritisnite . ili >. Brzinu reprodukcije
možete mijenjati na sljedeći način:
REW*4 y –PLAY2 y –PLAY y –SLOW y STILL y
SLOW y PLAY y PLAY2 y FF*5
*1 Brzinu reprodukcije možete podešavati tipkom M ili m.
*2 Na 10 sekundi u SP i LP modu i na 15 sekundi u EP modu.
*3 Tipku U SKIP možete pritisnuti najviše četiri puta. Na taj način pokrećete ubrzanu reprodukciju u
ukupnom trajanju od 2 minute.
*4 "REW" trepće na pokazivaču.
*5 "FF" trepće na pokazivaču.
Za nastavak normalne reprodukcije
Pritisnite H PLAY.
Podešavanje televizijskog sustava
Ako slika tijekom reprodukcije nema boje ili se pojavljuju crte kod reprodukcije, podesite
"Farbsystem" u "OPTIONEN" izborniku za usklađivanje sustava i kasete (pogledajte stranu 133).
(Normalno podešeno na "Auto".)
Uporaba brojača vrpce
Pritisnite tipku CLEAR na dijelu vrpce koji želite kasnije pronaći. Brojač na pokazivaču se
postavi na "0:00:00".
Za prikaz brojača na ekranu TV prijemnika, pritisnite DISPLAY tijekom normalne
reprodukcije.
Savjet
• Podesite sliku uporabom tipke TRACKING +/– u sljedećim situacijama:
− Ako se pojave crtice tijekom usporene reprodukcije.
− Ako se pojave linije s gornje i donje strane slike tijekom pauze.
− Ako slika treperi tijekom pauze.
48
Napomene
• Kasete snimljene u LP modu u mogu se reproducirati na ovom videorekorderu no nije zajamčena
kvaliteta slike.
• Svaki put kad se umetne video kaseta, brojač se postavi na "0:00:00".
• Brojač prestaje s brojanjem čim vrpca dođe do praznog dijela.
• Ovisno o vrsti vašeg TV prijemnika, pri reprodukciji video kasete snimljene u NTSC sustavu, može
se dogoditi sljedeće:
− Slika postane crno-bijela.
− Slika treperi.
− Nema slike na TV ekranu.
− Na TV ekranu se javljaju vodoravne pruge.
− Zasićenje boje se poveća ili smanji.
• Nakon 10 sati, brojač na pokazivaču se vrati na "0:00:00" i ponovno počne odbrojavanje.
• Tijekom reprodukcije s promjenom brzine ne čuje se zvuk.
• Prilikom ubrzane reprodukcije prema natrag može doći do smetnji slike.
• Tijekom reprodukcije video kasete moguće je uključiti izbornik za podešavanja, no daljinski
upravljač se automatski prebacuje na DVD. Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
• Zaustavite reprodukciju diska tijekom reprodukcije video kasete.
• Slika se vraća na normalnu reprodukciju iz usporene reprodukcije prema natrag nakon 30 sekundi.
49
Snimanje TV programa
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Za snimanje preko dekodera, uključite
dekoder.
• Provjerite je li kaseta duljeg trajanja od
ukupnog vremena materijala za snimanje.
1
50
Umetnite nezaštićenu kasetu (plastični
graničnik za zaštitu od brisanja ne smije biti
odlomljen).
Brojčane tipke
2
• Za snimanje normalnog programa, pritisnite tipku PROG +/– dok se broj
željenog programa ne pojavi na pokazivaču.
• Za snimanje s dekodera ili drugog ulaznog izvora koji je spojen na jedan od
LINE ulaza, pritisnite INPUT SELECT dok se na pokazivaču ne pojavi oznaka
spojene linije.
3
Pritisnite tipku SP/LP za odabir brzine vrpce SP ili LP.
Iako LP (Long Play) omogućuje dva puta dulje snimanje, SP (Standard Play)
osigurava bolju kakvoću slike i zvuka.
4
Započnite snimanje pritiskom na tipku z REC.
Na pokazivaču se pojavi crveni indikator snimanja.
Indikator snimanja
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
nastavlja se
51
Provjera preostalog vremena
Tri puta pritisnite tipku DISPLAY. Uz uključeni prikaz na TV ekranu, ponovno pritisnite
DISPLAY za provjeru preostalog trajanja vrpce.
Brojač
Preostalo vrijeme
Za ispravnu provjeru preostalog trajanja vrpce, postavite "Bandlänge Wählen" u izborniku
"VHS-EINSTELLUNGEN", ovisno o tipu vrpce koju koristite (pogledajte stranu 128).
Maksimalno vrijeme snimanja
Duljina vrpce
SP
LP
E-180
3 sata
6 sati
E-240
4 sata
8 sati
E-260
4 sata i 20 minuta
8 sati 40 minuta
E-300
5 sati
10 sati
Gledanje jednog programa za vrijeme snimanja drugog
je vaš TV prijemnik spojen s videorekorderom preko A/V priključka, podesite TV
1 Ako
na vlastiti antenski ulaz. Ako nemate takav način spajanja, preskočite ovaj korak.
2 Na TV prijemniku odaberite drugi program kojeg želite gledati.
Gledanje DVD diska za vrijeme snimanja
1 Pritisnite tipku SELECT DVD za upravljanje DVD uređajem.
2 Pritisnite Z i uložite disk u uložnicu.
H.
3 Pritisnite
Uložnica diska se zatvori i počne reprodukcija DVD diska. Prikaz na TV ekranu se
automatski prebaci na DVD reprodukciju.
52
Zaštita snimljene kasete
Za sprečavanje slučajnog brisanja kasete,
odlomite zaštitni graničnik kao na slici. Ako
želite presnimiti zaštićenu kasetu, prekrijte
otvor samoljepljivom vrpcom.
Zaštitni graničnik
Savjeti
• Za odabir programa možete koristiti brojčane tipke na daljinskom upravljaču. Za dvoznamenkaste
brojeve, prvo pritisnite -/-- (desetice) i nakon toga brojčane tipke.
• Tipkom INPUT SELECT ili tipkama PROG +/- možete odabrati video izvor s LINE priključnica.
• Na TV ekranu se prikazuju podaci o stanju vrpce, ali se ne snimaju na vrpcu.
• Ako tijekom snimanja ne želite gledati TV program, možete isključiti TV prijemnik. Ako koristite
dekoder, ostavite ga uključenog.
Napomene
• Ako su na vrpcu snimljeni zapisi u PAL i NTSC sustavu, brojač vrpce neće točno prikazati položaj.
To je posljedica razlika između ciklusa brojanja kod ova dva video sustava.
• Tijekom snimanja PAY-TV/Canal Plus programa nije moguće gledati drugi PAY-TV/Canal Plus
program.
• Kad umetnete kasetu kraćeg trajanja (npr. T-20 ili T-30) ili u LP modu, prikaz preostalog dijela vrpce
možda neće biti ispravan.
• Brojač preostalog dijela vrpce namijenjen je samo za približno mjerenje.
• Preostalo vrijeme se prikaže 30 sekundi nakon stavljanja video kasete.
• Nije moguće presnimavanje DVD diska na video kasetu.
• Za gledanje TV programa tijekom snimanja na video kasetu, zaustavite reprodukciju diska.
53
Snimanje TV programa pomoću funkcije
ShowView (samo SLV-D995P E/SLV-D980P D)
ShowView sustav omogućuje jednostavno
programiranje videorekordera za snimanje
pomoću timera. Jednostavno upišite
ShowView broj s popisa u TV vodiču. Datum,
vrijeme i TV kanal sa željenom emisijom se
automatski podešavaju. Pri svakom
programiranju možete pohraniti ukupno osam
programa, uključujući podešenja načinjena
drugim metodama programiranog snimanja.
Priprema...
• Provjerite je li sat DVD uređaja/
videorekordera podešen na točno vrijeme.
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Snimate li preko dekodera, uključite
dekoder.
• Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni
graničnik ne smije biti otkinut). Kaseta treba
trajati dulje od ukupnog vremena snimanja.
• Ako je u tijeku reprodukcija DVD diska,
izbornik za podešavanje se ne može
prikazati. Zaustavite zato reprodukciju DVD
diska.
54
Brojčane tipke
1
(TIMER)
Pritisnite SETUP i odaberite
tipkama V/v te pritisnite ENTER. Izbornik za
podešavanje timera možete otvoriti i pritiskom na
tipku TIMER.
Na TV ekranu se pojavi izbornik "TIMEREINSTELLUNGEN".
2
Pritisnite V/v za odabir "Show View", zatim
pritisnite ENTER.
Na TV ekranu se pojavi izbornik "Show View".
3
Pritisnite brojčane tipke za upis ShowView broja.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovo upišite
ispravan broj.
Možete također pritisnuti B za brisanje zadnjeg
unesenog broja.
nastavlja se
55
4
Pritisnite ENTER.
Na TV ekranu se pojave sljedeći podaci: datum,
vremena početka i završetka snimanja, programski
broj ili naziv postaje, brzina vrpce i VPS (Video
Programme System)/PDC (Programme Delivery
Control) podešenja.
• Ako se u stupcu "PR" (program) pojavi oznaka
"– –" (to se može dogoditi kod lokalnih TV postaja), potrebno je ručno odabrati
odgovarajući programski broj. Pritisnite V/v za odabir željenog programskog
broja. Ako ne odaberete programski broj datum, vrijeme početka i završetka
snimanja, brzinu vrpce i VPS podešenja nećete moći podesiti.
• Za snimanje preko dekodera ili nekog drugog izvora spojenog na LINE
priključnicu, pritisnite INPUT SELECT tako da se na pokazivaču pojavi oznaka
izvora na položaju "PR".
Ovaj postupak potrebno je izvesti samo jednom za određeni kanal. Videorekorder
će zatim pohraniti podešenja.
Ako su podaci netočni, pritisnite CLEAR.
5
Ako želite promijeniti datum, brzinu vrpce i
podešenja VPS/PDC funkcije:
1 Pritisnite B/b dok se oznaka ne postavi na
funkciju koju želite promijeniti.
2 Pritisnite V/v za ponovno podešenje.
• Za snimanje istog programa svakog dana u tjednu
ili istog dana svakog tjedna, pogledajte opis "Dnevno/tjedno snimanje" na strani 57.
• Za uporabu VPS/PDC funkcije, uključite ("Ein") "V/P". Za detalje o korištenju
VPS/PDC funkcije, pogledajte opis "Programirano snimanje pomoću VPS/PDC
signala", strana 57.
6
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
7
Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja
56
8
Pritisnite ?/1 za isključenje DVD-videorekordera.
Na pokazivaču se pojavi oznaka c i videorekorder se prebaci u pripravno stanje
za snimanje.
Za snimanje preko dekodera ili drugog izvora, ostavite spojenu opremu
uključenom.
Zaustavljanje snimanja
Za zaustavljanje DVD uređaja/videorekordera tijekom snimanja, pritisnite SELECT
VIDEO te zatim pritisnite x.
Dnevno/tjedno snimanje
U koraku 5 prema gornjem opisu, pritisnite v za odabir načina snimanja. Svakim pritiskom
na tipku v, oznaka se mijenja kao na donjem prikazu. Pritisnite V za promjenu oznaka u
obrnutom slijedu.
heute (danas) t TÄGL (svaki dan) t MO~SA (od ponedjeljka do subote) t
MO~FR (od ponedjeljka do petka) t W-SA (svake subote) ..... t W-SO
(svake nedjelje) t 1 Monat später (1 mjesec kasnije) t (datumi se
odbrojavaju) t heute (danas)
Programirano snimanje pomoću VPS/PDC signala
Neke TV postaje, zajedno sa svojim programom, emitiraju i VPS ili PDC signale. Ovi
signali osiguravaju programirano snimanje bez obzira na kašnjenje početka programa,
prerane početke ili prekide emitiranja.
Pri uporabi VPS/PDC funkcije, u koraku 5 prema gornjem opisu uključite ("Ein") "V/P".
Također možete koristiti VPS/PDC funkciju za izvor spojen na jedan ili više LINE ulaza.
Uporaba funkcije automatske regulacije brzine vrpce
U koraku 5 prema gornjem opisu pritisnite v za odabir "Auto". Kada snimate u SP modu i
preostalo vrijeme na kaseti je kraće od snimanja, brzina vrpce se automatski mijenja u LP.
Na dijelu vrpce u kojem je nastala ova promjena, može doći do manjih smetnji u slici. Da bi
ova funkcija radila ispravno, "Bandlänge wählen" podešenja u izborniku "VHSEINSTELLUNGEN" moraju biti točna (strana 128).
Savjeti
• Za odabir video izvora spojenog na linijski ulaz možete također koristiti tipku INPUT SELECT.
• Možete produljiti podešeno vrijeme ShowView funkcije za 10, 20, 30, 40, 50 ili 60 minuta. "Show
View Zeit+" u izborniku "OPTIONEN" podesite na željeno produljene vremena (strana 133).
• Za potvrdu, promjenu ili brisanje programiranih podešenja, pogledajte opis
"Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja" (strana 68).
nastavlja se
57
Napomene
• Ako je VPS/PDC signal preslab ili ako TV postaja ne emitira VPS/PDC signale, videorekorder će
započeti snimanje u podešeno vrijeme bez uporabe VPS/PDC funkcije.
• Ako pritisnete ?/1 a video kaseta nije umetnuta, na pokazivaču trepće indikator c.
Gledanje drugog TV programa nakon podešavanja timera
je vaš TV spojen na videorekorder putem A/V priključaka, podesite antenski ulaz
1 Ako
TV prijemnika; u protivnom preskočite ovaj korak.
2 Odaberite drugi kanal na TV prijemniku.
Savjeti
• Ako se pojavi indikator (, videorekorder trenutno snima ovaj program.
• Tijekom snimanja na video kasetu možete također:
− Resetirati brojač (strana 48).
− Uključiti prikaz informacija o vrpci na ekranu TV prijemnika (strana 52).
58
Programirano snimanje pomoću vremenske
funkcije
Moguće je pohraniti ukupno 6 programa.
Priprema...
• Provjerite je li sat DVD uređaja/
videorekordera podešen na točno vrijeme.
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Snimate li preko dekodera, uključite
dekoder.
• Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni
graničnik ne smije biti otkinut). Kaseta treba
trajati dulje od ukupnog vremena snimanja.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće uključiti izbornik za podešavanje.
Zaustavite reprodukciju DVD diska.
Brojčane tipke
nastavlja se
59
1
Pritisnite SET UP, odaberite
(TIMER) tipkama V/v i pritisnite ENTER.
Izbornik za podešavanje timera možete otvoriti i pritiskom na tipku TIMER.
• Samo SLV-D995P E/D980P D
Pojavljuje se "TIMER-EINSTELLUNGEN"
izbornik.
• Samo SLV-D990P E/D975P E i D970P E
Pojavljuje se izbornik za programiranje timera.
Korak 2 preskočite.
2
Samo SLV-D995P E/D980P D
Pritisnite V/v za odabir opcije "Standard", te
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za programiranje timera.
3
Podesite datum, vrijeme početka i završetka
snimanja, programski broj, brzinu vrpce i VPS/PDC
funkciju.
1 Pritisnite b za odabir svakog podatka redom.
2 Pritisnite V/v za podešenje svakog podatka.
Za ispravak podešenja, pritisnite B za povratak na taj podatak i ponovo ga
podesite.
• Za snimanje istog programa svakog dana u tjednu ili istog dana svakog tjedna,
pogledajte opis "Dnevno/tjedno snimanje" na strani 61.
• Za uporabu VPS/PDC funkcije, uključite ("Ein") "V/P". Podrobnije podatke o
VPS/PDC funkciji potražite u opisu "Programirano snimanje pomoću VPS/PDC
signala" na strani 57.
• Za snimanje s izvora spojenog na LINE ulaz, pritisnite INPUT SELECT za
prikaz izvora na položaju "PR".
60
4
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
5
Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja
6
Pritisnite ?/1 za isključenje videorekordera.
Za odabir drugog podešenja, pritisnite V/v za odabir novog retka te ponovite
korak 3.
Na pokazivaču se pojavi oznaka c i videorekorder se prebaci u pripravno stanje
za snimanje.
Za snimanje s dekodera ili drugog izvora, ostavite spojeni uređaj uključen.
Prekid snimanja
Za zaustavljanje snimanja, pritisnite SELECT VIDEO, te tipku x.
Dnevno/tjedno snimanje
U koraku 3 prema gornjem opisu, pritisnite v za odabir načina snimanja. Svakim pritiskom
na tipku v, oznaka se mijenja prema donjem prikazu. Pritisnite V za promjenu oznaka u
obrnutom slijedu.
heute (danas) t TÄGL (svaki dan) t MO~SA (od ponedjeljka do subote) t
MO~FR (od ponedjeljka do petka) t W-SA (svake subote) ..... t W-SO
(svake nedjelje) t 1 Monat später (1 mjesec kasnije) t (datumi se
odbrojavaju) t heute (danas)
Uporaba funkcije automatske regulacije brzine vrpce
U koraku 3 prema gornjem opisu pritisnite v za odabir "Auto". Kada snimate u SP načinu i
preostalo vrijeme na kaseti je kraće od snimanja, brzina vrpce se automatski mijenja u LP.
Na dijelu vrpce u kojem nastaje ova promjena može doći do manjih smetnji u slici. Da bi
ova funkcija radila ispravno, "Bandlänge wählen" podešenja u izborniku "VHSEINSTELLUNGEN" moraju biti točna (strana 128).
Savjeti
• Za odabir video izvora spojenog na linijski ulaz možete također koristiti tipku INPUT SELECT.
• Za potvrdu, promjenu ili brisanje programiranih podešenja, pogledajte opisu
"Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja" (pogledajte stranu 68).
nastavlja se
61
Napomene
• Kod podešavanja vremenske funkcije s VPS/PDC signalima, unesite vrijeme početka i završetka
programa točno kako je navedeno u TV vodiču. U suprotnom, VPS/PDC funkcija neće raditi.
• Ako je VPS/PDC signal preslab ili ako TV postaja ne emitira VPS/PDC signale, videorekorder će
započeti snimanje u podešeno vrijeme bez uporabe VPS/PDC funkcije.
• Ako pritisnete ?/1 a video kaseta nije umetnuta, na pokazivaču trepće indikator c.
Gledanje drugog TV programa nakon podešavanja timera
je vaš TV spojen na videorekorder putem A/V priključaka, podesite antenski ulaz
1 Ako
TV prijemnika; u protivnom preskočite ovaj korak.
2 Odaberite drugi kanal na TV prijemniku.
Savjeti
• Ako se indikator ( pojavi, to znači da videorekorder upravo snima taj program.
• Moguće je izvesti sljedeće radnje za vrijeme snimanja:
− Resetiranje brojača (strana 48).
− Prikaz informacija na TV ekranu (strana 52).
62
Snimanje TV programa pomoću DIAL TIMER
(samo SLV-D995P E)
Funkcija Dial Timer (programiranje timera
preko pokazivača) omogućuje programiranje
snimanja pomoću timera i snimanje bez
uključivanja TV prijemnika. Pomoću DIAL
TIMER funkcije možete podesiti timer na šest
programa unutar mjesec dana. Razmak između
vremena početka snimanja i završetka
snimanja može se podesiti unutar jedne
minute.
Priprema...
• Uključite DVD uređaj/videorekorder.
• Ako upotrebljavate dekoder, također ga uključite.
• Umetnite kasetu na kojoj nije odlomljen zaštitni jezičac. Pripazite da trajanje vrpce bude nešto dulje
od predviđenog trajanja snimanja.
• Zaustavite reprodukciju na DVD uređaju/videorekorderu.
1
Pritisnite ? DIAL TIMER.
2
Zakrenite ? DIAL TIMER za podešavanje datuma snimanja.
Prikazuje se natpis DATE i na pokazivaču trepće trenutni datum.
Ako datum i vrijeme nisu podešeni, prikazuje se natpis DAY. Postupak
podešavanja datuma i sata opisan je u odjeljku "Podešavanje sata" na stranici 66.
nastavlja se
63
3
Pritisnite ? DIAL TIMER za odabir podešavanje vremena početka snimanja.
4
Zakrenite ? DIAL TIMER za podešavanje vremena početka snimanja.
5
64
Na pokazivaču se naizmjenično prikazuje "START" i sljedeća najbliža četvrtina
sata.
Na ovaj način možete grubo podesiti vrijeme početka snimanja u koracima od 15
minuta. Za precizno podešavanje u koracima od 1 minute, pritisnite tipku
PROGRAM +/– na uređaju.
Pritisnite ? DIAL TIMER za podešavanje vremena završetka snimanja.
Na pokazivaču se naizmjenično prikazuje "STOP" i sljedeća najbliža četvrtina
sata.
6
Zakrenite ? DIAL TIMER za podešavanje vremena završetka snimanja.
7
Pritisnite ? DIAL TIMER.
8
Zakrenite ? DIAL TIMER za odabir željenog programskog broja.
Na ovaj način možete grubo podesiti vrijeme završetka snimanja u koracima od
15 minuta. Za precizno podešavanje u koracima od 1 minute, pritisnite tipku
PROGRAM +/– na uređaju.
Na pokazivaču trepće trenutno odabrani programski broj.
Ako želite snimati vanjski signal preko priključnica LINE-1, LINE-2 IN ili
LINE-3, zakrenite ? DIAL TIMER ili pritisnite INPUT SELECT na "L1",
"L2" ili "L3".
9
Pritisnite ? DIAL TIMER.
10
Pritisnite ? DIAL TIMER za promjenu brzine snimanja.
Na pokazivaču trepće trenutno odabrana brzina snimanja.
nastavlja se
65
11
Pritisnite ? DIAL TIMER za potvrđivanje podešenja.
Na pokazivaču se na pet sekundi prikazuje "OK".
Na pokazivaču ostaje svijetliti ? i videorekorder prelazi u pripravno stanje za
snimanje. Ako upotrebljavate dekoder, ostavite ga uključenog.
Povratak na prethodan korak
Na prethodni korak možete se vratiti tako da istovremeno pritisnete tipke PROGRAM +/–
na uređaju za vrijeme Dial Timer podešavanja.
Podešavanje sata
pritisnut ? DIAL TIMER tako da se prikaže natpis DAY na pokazivaču. Ako je
1 Držite
sat već podešen, prikazuje se trenutno podešeno vrijeme.
2 Zakrenite ? DIAL TIMER za podešavanje dana.
? DIAL TIMER.
3 Pritisnite
Na pokazivaču se prikazuje MONTH.
i pritiskom na ? DIAL TIMER podesite mjesec i godinu.
4 Zakretanjem
Nakon podešavanja godine, na pokazivaču se prikazuje "CLOCK".
5 Zakretanjem i pritiskom na ? DIAL TIMER podesite sate i minute.
6 Nakon podešavanja datuma i vremena, pritisnite ? DIAL TIMER za pokretanje sata.
Savjeti
• Za prekidanje postupka Dial Timer podešavanja, pritisnite neku drugu tipku osim ? DIAL TIMER
ili PROGRAM +/– na uređaju ili bilo koju tipku na daljinskom upravljaču tijekom podešavanja.
• Ako želite provjeriti, promijeniti ili obrisati programirano snimanje, pogledajte poglavlje "
Provjera/promjena/poništenje programiranog snimanja" na stranici 68.
66
Napomene
• Ako je popunjeno svih šest programa za snimanje pomoću ShowView sustava ili ručno podešenog
timera, na pokazivaču se na približno pet sekundi prikazuje natpis "FULL".
• Ako upotrebljavate funkciju automatskog podešavanja sata, sat se podešava bez obzira na vrijeme
podešeno pomoću DIAL TIMER postupka. Provjerite je li automatski podešeno vrijeme točno.
• Kad sat uključite prvi put ili ako na pokazivaču piše "12:– –", nije moguće podešavanje sata pomoću
DIAL TIMER funkcije na datum 29. veljače. Za podešavanje ovog datuma, upotrijebite automatsko
podešavanje sata.
• Na pokazivaču trepće c nakon dovršetka podešavanja iz koraka 11 na stranici 66 ako kaseta nije
umetnuta.
• Ako je podešeno vrijeme pogrešno, u koraku 11 se na pokazivaču prikazuje natpis "Error". Ponovite
podešavanje timera od koraka 1.
Demo mod
Funkcija Dial Timer omogućuje demonstracijski prikaz mogućnosti tako da korisnik
(primjerice, prodavač) može prikazati šest primjera podešavanja DIAL TIMER funkcije .
Na taj način se isključuje prikaz FULL koji se inače prikazuje kad je popunjeno svih šest
programa snimanja. Nemojte upotrebljavati demo mod ako želite upotrijebiti podešene
programe snimanja. U suprotnom postavke možda neće biti točne.
Aktiviranje demo moda
Pritisnite X na uređaju dok okrećete ? DIAL TIMER. Na pokazivaču se na nekoliko
sekundi prikazuje "DEMO".
Isključivanje demo moda
Isključite uređaj i odspojite ga iz zidne utičnice. Čak i kad je demo mod isključen, unesene
postavke timera ostaju pohranjene. Zato te postavke ručno obrišite nakon ponovnog
spajanja u zidnu utičnicu i prije uporabe DIAL TIMER ili ostalih načina snimanja pomoću
timera (stranica 68).
67
Provjera/promjena/poništenje programiranog
snimanja
Priprema...
• Provjerite je li sat DVD uređaja/
videorekordera podešen na točno vrijeme.
• Uključite DVD uređaj/videorekorder i TV
prijemnik.
• Na TV prijemniku odaberite video kanal,
tako da se signal iz uređaja pojavi na TV
ekranu.
• Za upravljanje DVD uređajem, podesite
TV/DVD•VIDEO na DVD•VIDEO na
daljinskom upravljaču (strana 10).
• Snimate li s dekodera, uključite dekoder.
• Umetnite nezaštićenu kasetu (zaštitni
graničnik ne smije biti odlomljen). Kaseta
treba trajati dulje od ukupnog vremena
snimanja.
• Ako je u tijeku DVD reprodukcija, nije
moguće uključiti izbornik za podešavanja.
Zaustavite reprodukciju DVD diska.
1
Pritisnite SET UP, te tipke V/v za odabir opcije
(TIMER) i pritisnite ENTER.
Izbornik za podešavanje timera može se otvoriti i pritiskom na tipku TIMER.
• Samo SLV-D995P E/D980P D
Pojavit će se "TIMER-EINSTELLUNGEN"
izbornik.
• Samo SLV-D990P E/D975P E/D970P E
Pojavit će se izbornik za podešavanje timera.
Korak 2 preskočite.
68
2
Samo SLV-D995P E/D980P D
Pritisnite V/v za odabir opcije "Standard", zatim pritisnite ENTER.
• Želite li promijeniti podešenje, prijeđite na sljedeći korak.
• Ukoliko ne želite promijeniti podešenja, pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
3
Pritisnite V/v za odabir podešenja koje želite
promijeniti ili poništiti.
• Za promjenu podešenja, pritisnite B/b za odabir
podešenja koje želite promijeniti i pritisnite V/v
kako bi ga ponovo podesili.
• Za poništenje podešenja, pritisnite CLEAR.
4
Pritisnite ENTER za potvrdu podešenja.
5
Pritisnite ENTER za potvrdu svih podešenja.
Ako još imate programiranih snimanja, isključite videorekorder tako da uređaj
prijeđe u stanje pripravnosti za snimanje.
Ako snimate preko dekodera ili nekog drugog video izvora, ostavite dekoder ili
drugi uređaj uključenim.
U slučaju preklapanja programiranih snimanja
Program čije snimanje započinje prvo ima najveću prednost i sljedeći program će se početi
snimati tek nakon završetka prvog. Ako programi započinju u isto vrijeme, snimat će se
onaj program koji se nalazi na prvom mjestu u izborniku.
Program 1
približno 20 sekundi
Program 2
propušteno
Program 1
Program 2
približno 20 sekundi bit će propušteno
69
Napredno povezivanje
Spajanje A/V prijemnika
A Priključenje na A/V pojačalo (prijemnik) s Dolby* Surround (Pro Logic)
dekoderom i 3 do 6 zvučnika
Dolby Surround efekti mogući su samo pri reprodukciji Dolby Surround audio ili
višekanalnih audio (Dolby Digital) diskova.
* Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" i dvostruki D simbol su
zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby Laboratories.
DVD uređaj/videorekorder
Stereo audio kabel (nije isporučen)
(crveni)
(bijeli)
na OUT AUDIO L/R
l: tok signala
(bijeli)
(crveni)
na audio ulaz
[Zvučnici]
[Zvučnici]
Pojačalo (prijemnik) s Dolby
Surround dekoderom
Stražnji (L)
Subwoofer
70
Prednji (L)
Stražnji (R)
Srednji
Prednji (R)
B Priključenje A/V prijemnika s digitalnim ulaznim priključkom, Dolby
Digital, MPEG audio ili DTS* dekoderom i 6 zvučnika
Ovo priključenje omogućuje uporabu funkcije Dolby Digital, MPEG audio ili DTS
dekodera Vašeg AV pojačala (prijemnika). Nije moguće slušanje Surround efekata ovog
uređaja. Spojite uređaje na način
i
.
* "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštićeni nazivi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
DVD uređaj/videorekorder
(crveni)
Stereo audio kabel
(nije isporučen)
(bijeli)
i
na OUT AUDIO L/R
Koaksijalni
digitalni kabel
(nije
isporučen)
ili
na DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL ili OPTICAL)
Optički digitalni kabel
(nije isporučen)
Prije spajanja uklonite
pokrov priključka
l: tok signala
(bijeli)
(crveni)
na audio ulaz
na koaksijalni digitalni
ili optički ulaz
[Zvučnici]
[Zvučnici]
AV pojačalo (prijemnik)
s dekoderom
Stražnji (L)
Subwoofer
Stražnji (R)
Prednji (L)
Srednji
Prednji (R)
Napomena
• Nakon što dovršite priključenje, u izborniku "TONEINSTELLUNGEN" (strana 74) podesite funkciju
"Dolby Digital" na "Dolby Digital" i uključite ("Ein") "DTS". Ako Vaše AV pojačalo (prijemnik) ima
MPEG audio dekoder, podesite "MPEG" na "MPEG" u "TONEINSTELLUNGEN" izborniku (strana 74).
U protivnom, iz zvučnika se neće čuti zvuk ili će se čuti jak šum.
71
Povezivanje S-Video/komponentnim video
kabelom
Kad koristite S-VIDEO povezivanje, izvršite audio povezivanje putem priključaka OUT AUDIO L/R
ili DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL).
A Primijenite ovaj način spajanja ako vaš TV prijemnik ima S-VIDEO ulazni
priključak
Spojite S-VIDEO kabel (nije isporučen). Ovime se postiže slika visoke kvalitete.
DVD uređaj/videorekorder
l: tok signala
(samo DVD)
TV prijemnik
ili
Audio kabel
(isporučen)
ili
Koaksijalni
digitalni kabel
(nije isporučen)
na audio ulaz
S VIDEO
kabel (nije
isporučen)
Optički digitalni
kabel (nije
isporučen)
Prije spajanja
uklonite pokrov
priključka
na koaksijalni
ili optički
digitalni ulaz
TV prijemnik ili AV pojačalo
Napomene
• U izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" (strana 77) uključite ("Ein") funkciju "DVD SVideoausg" za gledanje slike preko S-VIDEO priključka.
• Spajanje putem priključka S-VIDEO OUT namijenjeno je samo za DVD uređaj.
72
B Primijenite ovaj način ako vaš TV prijemnik ima komponentni video
priključak
Spojite TV prijemnik pomoću komponentnog video kabela (nije isporučen) ili pomoću tri
video kabela (nisu isporučeni) jednake vrste i duljine s COMPONENT VIDEO OUT
priključnicama. Na ovaj način se postiže točna reprodukcija boja i visoka kvaliteta slike.
Objašnjenja o audio priključcima nalaze se na strani 72.
DVD videorekorder
(zeleno)
(plavo)
(crveno)
TV prijemnik
Komponentni
video kabel
(nije isporučen)
(zeleno)
(plavo)
(crveno)
l: tok signala
(samo DVD)
Ako vaš TV prijemnik može primati signale progresivnog formata (525P/625P), morate
upotrijebiti ovaj način spajanja i u izborniku "BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN" uključiti
("Ein") opciju "Progressive" (strana 79). Indikator PROGRESSIVE se uključuje i svijetli
narančasto dok DVD uređaj emitira progresivan signal.
Indikator PROGRESSIVE
Napomena
• Priključnica COMPONENT VIDEO OUT namijenjena je samo za spajanje DVD uređaja.
73
DVD podešenja
Podešavanje zvuka
Izbornik "Toneinstellungen" omogućuje
podešavanje zvuka prema uvjetima
reprodukcije i načinu spajanja uređaja.
1
Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te
tipkama V/v odaberite opciju
(DVD), te
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Toneinstellungen",
zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite V/v za odabir opcije podešenja s prikazanog popisa:
"Dolby Digital","MPEG", "DTS" ili "DYNAMIKBEGR."
74
4
Pritisnite B/b za odabir opcije.
5
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Opcije izbornika
• Dolby Digital
Za odabir vrste Dolby Digital signala.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
D-PCM
Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu koja
nema ugrađen Dolby Digital dekoder.
Dolby Digital
Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu s
ugrađenim Dolby Digital dekoderom.
• MPEG
Za odabir vrste MPEG audio signala.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
PCM
Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu koja
nema ugrađen MPEG dekoder. Ako reproducirate MPEG Audio zvučne
zapise, uređaj prosljeđuje na izlaz stereo signale preko DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL ili COAXIAL) priključka.
MPEG
Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu s
ugrađenim MPEG dekoderom.
• DTS
Za odabir vrste DTS signala.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Aus (isključeno)
Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu koja
nema ugrađen DTS dekoder.
Ein (uključeno)
Odaberite ovo podešenje kad je uređaj spojen na audio komponentu s
ugrađenim DTS dekoderom.
nastavlja se
75
• DYNAMIKBEGR. (Kontrola dinamičkog opsega)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD diska
koji ima funkciju "DYNAMIKBEGR.". Ovo ima utjecaja na izlaz na sljedećim
priključnicama:
− OUT AUDIO L/R priključnice
− DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL) samo kada je funkcija "Dolby
Digital" postavljena na "D-PCM".
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Standard
U normalnim okolnostima odaberite ovaj položaj.
Gesamter Bereich
Omogućava stvaranje osjećaja stvarne nazočnosti na mjestu izvođenja.
Napomene
• Spojite li komponentu koja ne podržava odabranu vrstu audio signala, iz zvučnika će se čuti
neugodan glasan šum (ili neće biti zvuka) koji može naškoditi vašem sluhu ili uzrokovati oštećenje
zvučnika.
• Šumove možete čuti i pri korištenju linearnog PCM tona. Pojava ne predstavlja funkcionalan problem.
• Audio signali se možda neće ispravno reproducirati ako je opcija "MPEG" u izborniku
"TONEINSTELLUNGEN" podešena na "MPEG" tijekom reprodukcije Super-VCD diska.
76
Podešavanje prikaza
Izbornik "Bildschirmeinstellungen"
omogućuje podešavanje prikaza na ekranu
prema uvjetima reprodukcije i načinu spajanja
uređaja.
1
Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te
(DVD), te
tipkama V/v odaberite opciju
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Bildschirmeinstellungen", zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite V/v za odabir opcije podešenja s prikazanog popisa:
"TV-Gerät", "DVD LINE1 RGB-Ausgang", "DVD S-Videoausg" ili "DVD
Component-Ausgang".
Za uključivanje opcije "Progressive", pogledajte stranu 79.
nastavlja se
77
4
Pritisnite B/b za odabir opcije.
5
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Opcije izbornika
• TV-Gerät
Za odabir formata ekrana spojenog TV prijemnika (standardan 4:3 ili široki format).
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
4:3 Letter Box
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na kojoj se vide pruge na gornjem i
donjem dijelu ekrana.
4:3 Pan Scan
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na cijelom ekranu tako da je dio slike
automatski odrezan.
16:9
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite TV prijemnik sa širokim
ekranom ili s funkcijom prikaza slike u širokom formatu.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
• DVD LINE1 RGB-Ausgang
Odabir mod izlaznog video signala iz LINE-1 (EURO AV) priključka na stražnjoj strani
uređaja.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Aus
Onemogućuje izlaz RGB signala.
Ein
Omogućuje izlaz RGB signala.
• DVD S-Videoausg
Za odabir moda izlaza video signala iz S-VIDEO OUT priključnice na stražnjoj strani
uređaja.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
78
Ein
Odaberite ovu opciju kad je uređaj spojen na TV preko S-VIDEO
priključka.
Aus
Odaberite ovu opciju kad je uređaj spojen na TV koji nema S-VIDEO
priključak.
• DVD komponentni izlaz
Za uključivanje ili isključivanje komponentnog izlaznog signala na priključnicama sa
stražnje strane uređaja.
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
Ein
Odaberite ovu opciju kad želite da uređaj odašilje komponentni DVD
signal.
Aus
Odaberite ovu opciju kad želite prekinuti odašiljanje komponentnog DVD
signala.
Napomene
• Podešenja reprodukcije pohranjena na disku imaju prednost pred podešavanjima izbornika "DVDEINSTELLUNGEN" i možda neće raditi sve opisane funkcije.
• Ovisno o DVD-VIDEO disku, možda će uređaj automatski odabrati "4:3 Letter Box" umjesto "4:3
Pan Scan" i obratno.
• Povezivanje putem priključka S-VIDEO OUT namijenjeno je samo za DVD uređaj.
• Ako je uključena ("Ein") opcija u "DVD LINE1 RGB-Ausgang" podešavanju, "DVD S-Videoausg" i
"DVD Component-Ausgang"* će se automatski isključiti ("Aus").
• Ako je uključena ("Ein") opcija u "DVD LINE1 RGB-Ausgang" podešavanju, izlazi "DVD
S.Videoausg" i "DVD Component-Ausgang"* neće ispravno funkcionirati.
• Ako uključite ("Ein") opcije "DVD S-Videoausg" i "DVD Component-Ausgang", automatski se
isključuje ("Aus") "DVD LINE1 RGB-Ausgang" opcija.
• Ako uključite ("Ein") opciju "Progressive", opcija "DVD LINE1 RGB-Ausgang" se automatski
isključuje ("Aus").
Podešavanje opcije "Progressive"
Ako vaš TV prijemnik prima signale progresivnog formata (525P/625P), možete postići
točnu reprodukciju boje i visoku kvalitetu slike.
korake 1 i 2 sa strane 77 i tipkama V/v odaberite
1 Ponovite
opciju "Progressive".
2 Pritisnite B/b za odabir opcije i potvrdite tipkom ENTER.
nastavlja se
79
prikaz na ekranu TV prijemnika.
3 Pratite
1 Provjerite može li vaš TV prijemnik koristiti
Progressive opciju (525P/625P).
2 Spojite uređaje komponentnim video kabelom
(crveno/zeleno/plave priključnice). Provjerite
"Primijenite ovaj način ako vaš TV prijemnik ima
komponentni video priključak na strani 73.
3 Odaberite [OK] tipkama B/b kako biste testirali video
signal.
video signal djeluje ispravno, video priključivanje je
4 Ako
završeno. Pritisnite tipku ENTER.
Na uređaju svijetli narančasti indikator PROGRESSIVE.
Ako slika nije ispravna, pritisnite tipku C RETURN.
Provjerite priključke (strana 73).
5 Pritisnite SET UP za napuštanje izbornika.
Savjet
• Podešavanje "Progressive" možete podesiti u stop modu tako da na uređaju držite najmanje pet
sekundi pritisnutu tipku X ili ako u koraku 2 odaberete "Aus".
Napomena
• Ako ste uključili "Progressive" opciju s TV prijemnikem koji na podržava progresivni signal,
pogoršat će se kvaliteta slike. Isključite ("Aus") opciju "Progressive".
80
Podešavanje jezika izbornika ili dijaloga
Moguće je podesiti različite jezike za izbornik,
dijaloge ili titlove.
1
Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te
(DVD), te
tipkama V/v odaberite opciju
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije
"Spracheneinstellung", zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se "SPRACHENEINSTELLUNG"
izbornik.
nastavlja se
81
3
Pritisnite V/v za odabir opcije jezika iz liste:
"DVD Menü" (DVD izbornik), "Ton" (zvuk) ili "Untertitel" (titlovi).
Zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite V/v za odabir željenog jezika izbornika,
zatim pritisnite ENTER:
• SPRACHE DVD-MENÜ
Možete odabrati željeni jezik izbornika diska.
• TON FÜR WIEDERGABE
Za promjenu jezika zvučnog zapisa. Kada je
odabrana opcija "Original", bit će odabran glavni
jezik s diska.
• UNTERTITEL-SPRACHE
Za odabir jezika titlova snimljenih na DVD
VIDEO. Ako odaberete opciju "Wie Ton", jezik
titlova će se prilagoditi jeziku zvučnog zapisa.
5
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Savjet
• Odaberete li u koraku 4 opciju "Andere", pojavit će se dodatni
izbornik jezika. Tipkama V/v/B/b odaberite željeni jezik, zatim
pritisnite ENTER.
82
Napomene
• Ako u koraku 4 odaberete jezik koji nije snimljen na DVD disk, uređaj automatski odabere neki od
snimljenih jezika.
• Podešenja reprodukcije pohranjena na disk imaju prednost u odnosu na podešenja izbornika DVD
SETUP i možda neće raditi sve opisane funkcije.
• Ako promijenite SPRACHE DVD-MENÜ podešenje nakon reprodukcije diska, pritisnite Z za
otvaranje i zatvaranje uložnice, da biste uključili izbornik, te ponovo pokrenite reprodukciju.
83
Ograničenje reprodukcije
Moguće je ograničiti reprodukciju nekih DVD
diskova na prethodno određenu razinu, u
skladu s dobi gledatelja. Funkcija ograničenja
reprodukcije (Kindersicherung) omogućuje
podešavanje razine ograničenja reprodukcije.
Brojčane tipke
1
Pritisnite SET UP kada je uređaj zaustavljen, te
(DVD), te
tipkama V/v odaberite opciju
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Kindersicherung",
zatim pritisnite ENTER
84
3
Pritisnite b za odabir opcije "Ja" (da).
• Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se izbornik za unos nove zaporke.
Unesite 4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.
Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.
Ponovno unesite zaporku.
• Ukoliko ste već registrirali zaporku
Pojavi se izbornik za unos zaporke.
Unesite 4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.
Ako ste isključili ("Aus") opciju "Passwort
verwenden" nakon unosa zaporke, na ekranu se ne
pojavljuje natpis "PASSWORT-PRÜFUNG".
4
Pritisnite V/v za odabir opcije "Freigabe-Ebene"
(razina ograničenja), zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite V/v za odabir željene razine ograničenja,
zatim pritisnite ENTER.
Raspoložive su sljedeće opcije:
Stufe 8 (odrasli) y Stufe 7 y Stufe 6 y Stufe
5 y Stufe 4 y Stufe 3 y Stufe 2 y Stufe 1
(djeca)
Što je razina veća, veće je ograničenje.
nastavlja se
85
6
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Promjena zaporke
koraku 4 na strani 85 odaberite "Passwort ändern".
1 UPojavi
se izbornik za unos nove zaporke.
4-znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.
2 Unesite
Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.
3 Ponovno unesite novu zaporku.
Isključenje funkcije ograničenja reprodukcije
Podesite "Passwort verwenden" na "Nein" u koraku 3 na strani 85.
Reprodukcija diska za koji je podešena funkcija ograničenja reprodukcije
disk te pritisnite H.
1 Uložite
Pojavi se izbornik za unos zaporke.
4 znamenkastu zaporku brojčanim tipkama.
2 Unesite
Uređaj započinje reprodukciju diska.
Ako zaboravite zaporku
1 Izvadite disk i isključite DVD uređaj/videorekorder
2 Ponovno uključite DVD uređaj/videorekorder bez diska u uređaju.
i 5 sekundi zadržite pritisnutima istovremeno m i M.
3 Pritisnite
Na ekranu se pojavi "Reset OK".
DVD uređaj/videorekorder.
4 Isključite
Zaporka se izbriše.
5 Za novu zaporku, slijedite korak 3 na strani 85.
Napomene
• Pri reprodukciji DVD diskova koji nemaju funkciju ograničenja reprodukcije, na ovom uređaju se ne
može ograničiti reprodukcija.
• Sve razine ograničenja ispod razine koju ste podesili bit će blokirane.
• Zapišite zaporku i držite je na sigurnom mjestu da je ne zaboravite.
• Sva podešavanja koja ste podesili u izborniku "DVD-EINSTELLUNGEN" obrisat će se prilikom
brisanja zaporke.
− Podešavanje jezika
− Podešavanje zvuka
− Podešavanje prikaza (slike)
− Ograničenje reprodukcije
86
Dodatne funkcije DVD reprodukcije
Uporaba DVD izbornika
DVD je podijeljen na duže slikovne ili
glazbene dijelove koji se nazivaju naslovi. Pri
reprodukciji DVD VIDEO diska koji sadrži
nekoliko naslova, možete pomoću tipke TOP
MENU odabrati željeni naslov.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska koji
omogućuje odabir opcija, primjerice jezika
titlova i jezika govora, odaberite ove opcije
pomoću tipke MENU.
1
Brojčane tipke
Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU.
Na TV ekranu se pojavi izbornik diska.
Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno o disku.
nastavlja se
87
2
Pritisnite V/v/B/b za odabir opcije koju želite reproducirati ili izmijeniti te
pritisnite ENTER.
Za odabir opcije možete također koristiti brojčane tipke.
Napomena
• Kod nekih DVD VIDEO diskova možda nećete moći koristiti tipku TOP MENU.
88
Zoom scene
Moguće je koristiti zoom opciju tijekom
reprodukcije ili kad je slika zaustavljena. O
zoom opciji uz JPEG slike pročitajte na strani
109 "Reprodukcija JPEG slika".
Uporaba zoom opcije uz DivX* video datoteke
opisana je u poglavlju "Reprodukcija DivX®
video datoteka (samo SLV-D995P E/D990P E)"
na strani 113.
* samo SLV-D995P E/D990P E
1
Pritisnite tipku ZOOM.
Pojavi se .
2
Pritisnite V/v/B/b za pomicanje indikatora
3
Više puta pritisnite ENTER za promjenu uvećanja.
Svakim pritiskom tipke, uvećanje se mijenja na sljedeći način.
na dio koji želite uvećati.
2T t 4T t 2T t normalna veličina.
Napomene
• Nije moguće koristiti uvećanje 4T tijekom reprodukcije VIDEO CD diska.
• Funkcija zoom možda neće biti raspoloživa kod nekih DVD diskova.
89
Promjena kuta kamere
Kod DVD diskova kod kojih je scena
snimljena iz više kutova, na zaslonu se pojavi
oznaka ")" kada pritisnete ANGLE tijekom
reprodukcije. To znači da možete mijenjati kut
kamere.
Brojčane tipke
1
90
Pritisnite tipku ANGLE tijekom reprodukcije.
Pojavi se broj kuta kamere.
Broj iza kose crte prikazuje ukupan broj kutova.
2
Više puta pritisnite B/b za odabir broja kuta kamere.
Scena se prikazuje iz odabranog kuta.
Napomena
• Ovisno o DVD-VIDEO disku, možda nećete moći mijenjati kut čak niti kad su scene na DVDVIDEO disku snimljene iz više kutova.
91
Prikaz titlova
Kod DVD diskova kod kojih su snimljeni
titlovi, možete ih za vrijeme reprodukcije
DVD diska po želji uključiti ili isključiti.
1
Pritisnite tipku SUBTITLE tijekom reprodukcije.
2
• Kod reprodukcije DVD-VIDEO diska
Više puta pritisnite B/b za odabir željenog jezika.
Ovisno o DVD disku, bit će raspoloživi razni jezici.
Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na strani 152 za kratice jezika.
• Kod reprodukcije DATA-CD/DATA-DVD (DivX* video datoteka)
Više puta pritisnite B/b za odabir željenog broja.
* samo SLV-D995P E/D990P E
3
92
Više puta pritisnite V/v za odabir opcije "Ein" (uključeno).
Isključenje prikaza titlova
Odaberite "Aus" u koraku 3.
Napomene
• Ovisno o DVD disku, možda nećete moći mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD disku
snimljeni višejezični titlovi.
• Titlove možete mijenjati ako DivX* video datoteke imaju ekstenziju ".AVI", ".DIV" ili ".DIVX" i
ako se podaci o titlovima nalaze unutar iste datoteke.
* samo SLV-D995P E/D990P E
93
Različiti načini reprodukcije
(programirana reprodukcija, reprodukcija u slučajnom
redoslijedu, ponavljanje reprodukcije)
Možete odabrati sljedeće načine reprodukcije:
• Programirana reprodukcija (strana 94), programirana reprodukcija MP3 zvučnih zapisa (strana 105)
• Reprodukcija u slučajnom redoslijedu (strana 96) i reprodukcija MP3 zapisa u slučajnom
redoslijedu (strana 106)
• Ponavljanje reprodukcije (strana 97)
Napomene
• Reprodukcija se poništava u sljedećim slučajevima:
− kada otvorite uložnicu diska,
− kada uređaj isključite u pripravno stanje pritiskom na ?/1.
Programirana reprodukcija
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu određivanjem redoslijeda naslova,
poglavlja ili zapisa na disku kako bi izradili
svoj program. Možete programirati najviše 20
zapisa.
Opis programiranja MP3 zapisa opisan je na
strani 105.
1
94
Pritisnite REPEAT kada je DVD uređaj
zaustavljen.
2
Pritisnite B/b za odabir opcije
"PROGRAMMIEREN", zatim pritisnite ENTER.
3
Više puta pritisnite V/v/B/b za odabir broja
poglavlja/zapisa kojeg želite programirati, zatim
pritisnite ENTER.
4
Za programiranje drugih zapisa, ponovite korak 3.
Programirani brojevi zapisa su prikazani odabranim slijedom.
5
Pritisnite H za početak reprodukcije programa.
Počne programirana reprodukcija.
Kada se program završi, možete ga ponovno pokrenuti pritiskom tipke H.
Zaustavljanje programirane reprodukcije
Pritisnite CLEAR tijekom programirane reprodukcije dok se u gornjem lijevom kutu ekrana
ne pojavi natpis "Aus".
Izmjene ili brisanje programa
korake 1 i 2 iz odjeljka "Izrada vlastitog programa (Programirana
1 Primijenite
reprodukcija)".
pritiskanjem tipke v odaberite opciju "Letz. Track löschen" i pritisnite
2 Višestrukim
ENTER. Svakim pritiskom na tipku briše se po jedno programsko mjesto. Zadnji
uneseni broj možete obrisati tipkom CLEAR. Zadnji programiran broj se obriše.
3 Primijenite korak 3 za novo programiranje.
Brisanje svih programa
korake 1 i 2 iz odjeljka "Izrada vlastitog programa (Programirana
1 Primijenite
reprodukcija)".
pritiskanjem tipke v odaberite opciju "Letz. Track löschen", odaberite
2 Višestrukim
opciju "Alle Tracks löschen" tipkom b i pritisnite ENTER.
Svi programirani brojevi bit će obrisani.
Napomene
• Uređaj prepoznaje do 99 zapisa.
• Odjednom se može programirati do 20 zapisa.
nastavlja se
95
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu
Sadržaj diska možete reproducirati tako da
uređaj "pomiješa" redoslijed naslova, poglavlja
ili zapisa i reproducira ih u slučajnom
redoslijedu.
Za promjenu redoslijeda reprodukcije MP3
zapisa, pogledajte stranu 106.
1
Pritisnite REPAET kada je DVD uređaj
zaustavljen.
2
Pritisnite B/b za odabir opcije "ZUFALL", zatim
pritisnite ENTER.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu dok se u gornjem lijevom
kutu ekrana ne pojavi natpis "Aus".
Savjeti
• Reprodukcija u slučajnom redoslijedu se prekida nakon što se reproduciraju svi zapisi.
• Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu nije moguće koristiti opcije ponavljanja reprodukcije.
96
Ponavljanje reprodukcije
Uređaj može ponavljati reprodukciju svih
naslova ili zapisa s diska ili pojedinačnog
naslova, poglavlja ili zapisa.
1
Pritisnite REPEAT za vrijeme reprodukcije.
nastavlja se
97
2
Više puta pritisnite REPEAT ili tipke B/b za odabir opcije koju želite ponavljati.
Pri reprodukciji DVD diska
• Kapitel: za ponavljanje tekućeg poglavlja.
• Titel: za ponavljanje tekućeg naslova na disku.
Pri reprodukciji VIDEO-CD diska (s isključenom PBC funkcijom) ili
CD diska
• Stück: za ponavljanje reprodukcije tekućeg zapisa.
• Disc: za ponavljanje reprodukcije svih zapisa.
Pri reprodukciji DATA-CD/DATA-DVD diska (MP3 audio zapisi)
• FILE: za ponavljanje reprodukcije tekućeg zapisa (datoteke).
• DIR: za ponavljanje tekućeg albuma (direktorija).
• DISK: za ponavljanje cijelog diska
Pri reprodukciji DATA-CD/DATA-DVD diska (DivX* video datoteke)
• FILE: za ponavljanje tekuće datoteke.
• MINIBILD: za ponavljanje tekućeg albuma.
• DISK: za ponavljanje tekućeg diska.
* samo SLV-D995P E/D990P E
Povratak na normalnu reprodukciju
Odaberite "Aus" u koraku 2 ili pritisnite CLEAR tijekom ponavljanja reprodukcije.
Savjet
• Ako tijekom ponavljanja reprodukcije pritisnete x, ponavljanje reprodukcije se prekida.
Napomene
• Pri reprodukciji DVD-RW diskova u VR modu, ponavljanje reprodukcije nije moguće.
• Pri reprodukciji VIDEO-CD diskova s uključenom PBC funkcijom, ponavljanje reprodukcije nije
moguće. Pogledajte naslov "Reprodukcija VIDEO-CD diskova s PBC funkcijama" na strani 117.
• Tijekom programirane reprodukcije nije moguće koristiti funkciju ponavljanja reprodukcije.
98
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD ili DATA-CD/DATADVD (DivX* video datoteke) diskova
snimljenih u više audio formata (PCM, Dolby
Digital, MPEG ili DTS) moguće je promijeniti
audio format. Kod DVD ili DATACD/DATA-DVD (DivX* video datoteke)
diskova snimljenih s višejezičnim zapisima,
možete odabrati željeni jezik dijaloga.
Kod CD ili VIDEO-CD diskova, možete
odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko
oba (desnog i lijevog) zvučnika.
Primjerice, kod VIDEO-CD diska za karaoke
na kojem je snimljena skladba tako da su na
desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom
kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
Želite li reproducirati zvuk s diska u linearnom
PCM formatu uz Dolby Digital ili DTS efekte,
uređaj trebate spojiti na
način prikazan
na strani 71.
* samo SLV-D995P E/D990P E
1
Pritisnite AUDIO tijekom reprodukcije.
nastavlja se
99
2
Više puta pritisnite B/b za odabir željenog jezika/podešenja zvuka.
• Kod reprodukcije DVD diska
Ovisno o DVD disku, razlikuje se odabir jezika.
Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na strani 152 za kratice jezika.
• Kod reprodukcije VIDEO-CD ili CD diska
Standardno podešenje je otisnuto debljim slovima.
STEREO
Standardni stereo zvuk
Links
Zvuk lijevog kanala (mono)
Rechts
Zvuk desnog kanala (mono)
• Kod reprodukcije DATA-CD/DATA-DVD (DivX* video datoteke)
Odabir formata audio signala DATA-CD ili DATA-DVD diska ovisi o DivX*
video datotekama snimljenim na disk. Format se prikazuje na pokazivaču.
* samo SLV-D995P E/D990P E
Napomene
• Ako odaberete DTS audio postavku u koraku 2, nije moguće odabrati postavke surround zvuka
(strana 101).
• DTS zvuk se ne emitira tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije sa zvukom (strana 39).
100
Virtualni surround zvuk
Kada spojite stereo TV prijemnik ili 2 prednja
zvučnika, funkcija SURROUND vam
omogućuje uživanje u surround efektima
uporabom zvučne slike putem prednjih
zvučnika koja stvara dojam da su priključeni
stražnji zvučnici.
1
Pritisnite SURROUND tijekom reprodukcije.
2
Više puta tipke B/b za odabir opcije "Surround 1", Surround 2" ili "Surround 3"
Surround efekti kakve dobivate su dolje prikazani.
Surround 1
Surround 2
Surround 3
: Virtualni zvučnik.
nastavlja se
101
Poništenje podešenja
Odaberite "Aus" u koraku 2.
Napomene
• Ako reprodukcija ne sadrži signal za stražnje zvučnike, teže se čuje surround efekt.
• Kada aktivirate surround efekt, isključite surround podešenje spojenog TV prijemnika ili pojačala
(prijemnika).
• Vaš položaj pri slušanju treba biti između zvučnika i na jednakoj udaljenosti od zvučnika. Zvučnici
trebaju biti postavljeni u sličnom okruženju.
• Ako koristite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL) te podesite "Dolby
Digital" na "Dolby Digital" ili "DTS" na "Ein" u izborniku "TONEINSTELLUNGEN", zvuk će se
čuti ali neće imati Surround efekt.
• Dok je uključen virtualni surround, nije moguće koristiti ubrzanu ili usporenu reprodukciju sa
zvukom (strana 39).
102
Reprodukcija MP3 audio zapisa
Moguće je reproducirati DATA-CD diskove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA-DVD
diskove (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) snimljene u MP3 (MPEG
1 Audio Layer 3) formatu.
1
Pritisnite Z i umetnite DATA-CD ili DATA-DVD
u uložnicu diska, zatim pritisnite Z za zatvaranje
uložnice.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD disk s
MP3 audio zapisima i JPEG slikama ili DivX*
video datotekama, pojavit će se "Medientyp
auswählen" izbornik.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji
sadrži samo MP3 audio zapise, pojavit će se MP3
prikaz. Možete preskočiti korak 2.
* samo SLV-D995P E/D990P E
nastavlja se
103
2
Mod ponavljanja
Pritisnite V/v za odabir opcije "MP3", zatim
pritisnite ENTER.
Vrijeme reprodukcije
Započinje reprodukcija prvog zapisa. Prema potrebi
pritisnite tipku x.
3
Pritisnite C RETURN i tipkama V/v, odaberite
željeni album u lijevom stupcu i pritisnite ENTER.
4
Tipkama V/v odaberite željeni zapisa u desnom
stupcu i pritisnite ENTER.
Odabrani zapis počinje s reprodukcijom.
Kod reprodukcije zapisa ili albuma, naslov će biti
zasjenjen. Broj trenutnog zapisa će se pojaviti na
pokazivaču
Za isključenje reprodukcije
Pritisnite tipku x.
Za ponavljanje reprodukcije
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite tipku REPEAT kako biste promijenili mod
ponavljanja.
• FILE: ponavljat će se trenutna datoteka (zapis).
• DIR: ponavljat će se trenutni direktorij (album).
• DISK: ponavljat će se uloženi disk.
Za odlazak na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite b ili B.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prikaz izbornika "Medientyp auswählen"
Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.
104
Za isključenje prikaza
Pritisnite x, zatim pritisnite C RETURN više puta.
Napomene
• Samo brojevi i slova abecede mogu biti upotrijebljeni za nazive albuma i zapisa. Sve ostalo će biti
prikazano kao zvjezdica (*).
• Moguće je prikazati najviše 12 alfanumeričkih znakova naziva albuma ili zapisa.
• Nije moguć prikaz ID 3 oznaka.
Programiranje MP3 audio zapisa
1 Pritisnite tipku x dva puta i nakon toga REPEAT.
B/b odaberite "PROGRAMMIEREN" i
2 Tipkama
pritisnite ENTER.
V/v odaberite željeni zapis u lijevom stupcu i
3 Tipkama
pritisnite ENTER.
4 Tipkama V/v odaberite željni zapis i pritisnite ENTER.
programiranje ostalih zapisa, ponovite korak 4.
5 ZaProgramirani
zapisi prikazat će se odabranim
redoslijedom. Tipkom CLEAR obrišite zadnji
programirani zapis.
pokrenite tipkom H.
6 Reprodukciju
Započinje reprodukcija programa. Nakon završetka
reprodukcije, program možete ponovno pokrenuti tipkom
H.
nastavlja se
105
Za prekidanje reprodukcije programa
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku x.
Napomena
• Možete programirati do 20 naslova odjednom.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Tijekom reprodukcije programa pritisnite CLEAR.
Savjet
• Tijekom reprodukcije programa nije moguće koristiti opcije ponavljanja.
Reprodukcija MP3 zapisa u slučajnom redoslijedu
1 Pritisnite x dva puta i zatim tipku REPEAT.
Tipkama B/b odaberite opciju "ZUFALL" i pritisnite
2 ENTER.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu pritisnite tipku CLEAR.
Savjeti
• Reprodukcija u slučajnom redoslijedu se prekida nakon što se reproduciraju svi zapisi.
• Tijekom reprodukcije u slučajnom redoslijedu nije moguće koristiti opcije ponavljanja.
Napomene o MP3 audio zapisima
Reprodukcija MP3 audio zapisa (MPEG-1 Audio Layer III) je moguća putem DATA-CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) diskova ili DATA-DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R). Međutim, diskovi moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1 ili razina 2
ili Joliet formatu da bi uređaj mogao prepoznati zapise, a DATA-DVD u Universal Disk
Format (UDF) formatu. Također je moguća reprodukcija DATA-CD ili DATA-DVD Multi
session ili Multi Border diskova (pogledajte "Reprodukcija Multi Session/Border diskova"
na strani 106).
Za više informacija o formatu zapisa, pogledajte upute CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW
uređaja ili programa za snimanje (nisu dio isporuke).
Reprodukcija Multi Session/Border diskova
Ovaj uređaj može reproducirati Multi Session CD diskove kada je MP3 audio zapis
smješten u prvoj sesiji/borderu. Moguća je i reprodukcija MP3 zapisa snimljenih u drugim
sesijama/borderima.
Ako su u prvoj sesiji/borderu snimljeni audio zapisi i slike u glazbenom ili video CD
formatu, samo će se ta prva sesija/border reproducirati.
106
Napomene
• Ako podacima koji nisu u MP3 formatu dodijelite ".MP3" ekstenziju, uređaj ih neće moći ispravno
prepoznati i proizvest će glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
• Uređaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO formatu.
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD/DATA-DVD diskove koji su snimljeni u
Packet Write formatu.
• Ako su na DATA-DVD disk snimljeni video podaci i MP3 audio zapisi, uređaj prepoznaje samo
video podatke.
• Ovaj uređaj može reproducirati MP3 audio zapise snimljene brzinom od 128 kbps i frekvencijom
uzorkovanja od 44,1kHz. Pokušate li reproducirati MP3 audio zapise snimljene s drukčijim
značajkama, može doći do jakog šuma, preskakanja zvuka ili oštećenja zvučnika.
• Ovisno o disku, početak reprodukcije može malo kasniti.
Slijed reprodukcije MP3 audio zapisa
Slijed reprodukcije albuma i zapisa snimljenih na DATA-CD ili DATA-DVD disk ide ovim
redoslijedom.
• Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
KORIJEN
album
zapis
Kada umetnete DATA-CD i pritisnete H, jedan za drugim će se reproducirati numerirani
zapisi od 1 do 7. Svaki pod-album/zapis unutar odabranog albuma ima prioritet nad sljedećim albumom unutar iste razine. (Primjer: E sadrži G tako da se 6 reproducira prije 7.)
Kada se nakon pritiska na C RETURN prikaže popis MP3 albuma (strana 104), albumi su
organizirani na sljedeći način: A t B t C t D t E t F t G. Albumi u
kojima nema zapisa (kao što je album C), nisu prikazani na popisu.
nastavlja se
107
Savjeti
• Ukoliko na početak imena zapisa dodate brojeve (01, 02, 03, itd.), zapisi će biti reproducirani tim
redoslijedom.
• Diskovima sa mnogo razina treba više vremena za početak reprodukcije. Neki diskovi sa mnogo
razina na mogu se reproducirati.
Napomene
• Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog, ovisno o programu koji se koristi za snimanje
DATA-CD ili DATA-DVD diskova.
• Uređaj ne može prepoznati više od 250 albuma.
• Uređaj prepoznaje ukupno do 999 datoteka koje sadrže MP3, JPEG ili DivX* video datoteke.
* samo SLV-D995P E/D990P E
108
Reprodukcija JPEG slika
Moguće je reproducirati DATA-CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA-DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
snimljene koji sadrže JPEG slikovne datoteke.
1
Pritisnite Z i umetnite DATA-CD ili DATA-DVD u
uložnicu i zatim pritisnite Z za zatvaranje uložnice.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD s MP3
audio zapisima, JPEG slikama ili DivX* video datotekama, pojavit će se "Medientyp auswählen" izbornik.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji
sadrži samo JPEG audio zapise, pojavit će se
izbornik "Miniaturbilder". Možete preskočiti korak 2
u ovom slučaju.
* samo SLV-D995P E/D990P E
nastavlja se
109
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "JPEG", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se "Miniaturbilder" izbornik.
Ako ne pritisnete ENTER nakon odabira tipa
medija, odabrani medij bit će automatski
reproduciran.
3
Pritisnite . ili > za odabir sljedeće/prethodne stranice albuma, te tipkama
V/v/B/b odaberite sliku u "Miniaturbilder" izborniku.
Prikaz odabrane slike
1 Pritisnite ENTER.
Broj odabrane slike se pojavljuje na pokazivaču.
2 Za prikaz sljedeće/prethodne slike, pritisnite
. ili >.
Prezentacija (Slide show)
1 Pritisnite H.
Prezentaciju je također moguće pokrenuti
pomoću izbornika na odabranoj slici.
Za detalje, pogledajte poglavlje "Prezentacija
(Slide show)" na strani 111.
2 Pritisnite B/b za odabir željene brzine
reprodukcije u "Intervall" izborniku, te pritisnite
ENTER.
Prezentacija počinje od odabrane slike.
Rotacija odabrane slike
Pritisnite V/v/B/b za odabir slike u "Miniaturbilder"
1 zaslonu,
te pritisnite ENTER.
B/b za odabir opcije " ", te pritisnite ENTER.
2 Pritisnite
Svakim pritiskom na tipku ENTER, slika se rotira u
smjeru kazaljke na satu za 90°.
110
: Brzo
: Normalno
: Sporo
Zoom slike
Pritisnite V/v/B/b za odabir slike u "Miniaturbilder"
1 izborniku
te pritisnite ENTER.
B/b za odabir opcije " ", te pritisnite ENTER.
2 Pritisnite
Prikazuje se " ".
V/v/B/b za pomicanje znaka " " u položaj
3 Pritisnite
gdje želite zoom slike.
ENTER više puta za promjenu faktora
4 Pritisnite
povećanja. Svakim pritiskom na tipku ENTER, faktor se
mijenja na sljedeći način.
2T t normalno povećanje
Napomena
• Tipka ZOOM na daljinskom upravljaču se ne može koristiti za JPEG slikovne datoteke na DATACD/DATA-DVD diskovima.
Prezentacija (Slide show)
Pritisnite V/v/B/b za odabir slike u "Miniaturbilder"
1 izborniku
te pritisnite ENTER.
B/b za odabir opcije " ", te pritisnite ENTER.
2 Pritisnite
Pojavit će se "Intervall" izbornik.
B/b za odabir željene brzine reprodukcije, te
3 Pritisnite
pritisnite ENTER.
Počinje prezentacija.
Uključenje/isključenje izbornika u pojedinačnom prikazu
Pritisnite CLEAR za otvaranje izbornika. Tipkom B ili b odaberite željeni izbornik.
Povratak u "Miniaturbilder" izbornik
Tipkom MENU vratite se u "Miniaturbilder" izbornik. Pritisnite . više puta za povratak
na prvu "Miniaturbilder" stranicu.
Povratak u "Medientyp auswählen" izbornik
Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.
Napomene
• Prezentacija (Slide show) ide samo u jednom smjeru.
• Nije moguća rotacija ili zoom slike za vrijeme prezentacije.
• Ako odaberete " " u rotiranom prikazu, slika u "Miniaturbilder" prikazu će također biti rotirana.
Korigirajte rotaciju u pojedinačnom prikazu u izborniku .
nastavlja se
111
Napomene o JPEG datotekama
Moguća je reprodukcija JPEG datoteka na DATA-CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili
DATA-DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskovima. Međutim,
diskovi moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1 i razina 2 ili Joliet formatu, a DATADVD diskovi u Universal Disk Format (UDF) formatu da bi uređaj mogao prepoznati zapise
(datoteke). Također je moguća reprodukcija DATA-CD i DATA-DVD Multi Session ili
Multi Border diskova (pogledajte "Reprodukcija Multi Session/Border diskova" na strani 112).
Pogledajte upute uz CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW uređaj ili softver (nije dio isporuke)
za detalje o formatima snimanja.
Napomene
• Ako ne isti DATA-DVD snimite video podatke i JPEG slikovne datoteke, uređaj će prepoznati samo
video podatke.
• Uređaj prepoznaje najviše 250 mapa.
• Uređaj prepoznaje do 999 datoteka koje sadrže MP3, JPEG ili DivX* datoteke.
* samo SLV-D995P E/D990P E
Reprodukcija Multi Session/Border diskova
Ako su JPEG slikovne datoteke snimljene u prvoj sesiji/borderu, uređaj reproducira i JPEG
slikovne datoteke iz drugih sesija/bordera. Ako su u prvoj sesiji snimljeni audio zapisi i
slike u glazbenom CD formatu ili video CD formatu, samo prva sesija/border će biti
reproduciran.
Savjet
• Ako stavite brojeve (01, 02, 03, itd.) na početak naziva datoteka, bit će reproducirane tim
redoslijedom.
Napomene
• Sustav može reproducirati ekstenzije ".JPG" ili ".JPEG".
• Neki DATA-CD ili DATA-DVD diskovi neće biti reproducirani, ovisno o formatu datoteke.
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD ili DATA-DVD diskove u Packet Write
formatu.
• Ako dodate ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG" datoteci koja nije JPEG formata, prikazuje se poruka
"Keine Anzeige".
• Ovisno o disku ili veličini datoteka, bit će potrebno neko vrijeme za pokretanja reprodukcije.
• Progresivne i nekomprimirane JPEG datoteke nisu podržane.
• Format slike je ograničen. Slike ovih dimenzija mogu se prikazati: širina 32 - 7 680 piksela i visina
32 - 8 192 piksela.
112
Reprodukcija DivX® video datoteka (samo
SLV-D995P E/D990P E)
Možete reproducirati DivX video datoteke na
DATA-CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili
DATA-DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskovima.
1
Pritisnite tipku Z, stavite DATA-CD ili DATADVD u uložnicu diska te ponovno pritisnite Z za
zatvaranje uložnice.
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD koji
osim MP3 datoteka sadrži JPEG ili DivX datoteke,
prikazuje se izbornik "Medientyp auswählen".
Ako umetnete DATA-CD ili DATA-DVD disk koji sadrži samo DivX video
datoteke, prikazuje se DivX prikaz. U tom slučaju možete preskočiti korak 2.
nastavlja se
113
2
Odaberite "DivX" tipkama V/v i zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite C RETURN, tipkama V/v odaberite
željeni zapis u lijevom stupcu te pritisnite ENTER.
4
Tipkama V/v odaberite željenu datoteku u sljedećem stupcu te pritisnite ENTER.
Reproducira se odabrana datoteka.
Za isključenje reprodukcije
Pritisnite tipku x.
Za ponavljanje reprodukcija
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite tipku REPEAT kako biste promijenili mod
ponavljanja.
• FILE: Ponavljat će se trenutna datoteka.
• MINIBILD: Ponavljat će se trenutni album.
• DISK: Ponavljat će se uloženi disk.
Zoom prikaz slike
ZOOM.
1 Pritisnite
Prikazuje se " ".
V/v/B/b za pomicanje oznake " " na mjesto
2 Pritisnite
koje želite povećati.
ENTER.
3 Pritisnite
Svakim pritiskom na tipku mijenja se stupanj povećanja
na sljedeći način.
Zoom t normalno povećanje
Napomena
• Ovisno o veličini datoteke, zoom slike možda neće biti moguć.
114
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite b ili B.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prikaz izbornika "Medientyp auswählen"
Pritisnite x dva puta i nakon toga TOP MENU.
Informacije o DivX video datotekama
DivX® je postupak video kompresije kojeg je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
Ovaj uređaj ima službeni DivX® certifikat. Na njemu možete reproducirati DATA-CD i
DATA-DVD diskove koji sadrže DivX video datoteke.
Prikaz registracijskog koda ovog uređaja
SET UP dok je zaustavljena reprodukcija na DVD uređaju te odaberite
1 Pritisnite
(DVD) pomoću V/v te zatim pritisnite ENTER.
opciju "DivX-Registrierungscode" tipkama V/v te zatim pritisnite ENTER.
2 Odaberite
Ostale informacije potražite na http://www.divx.com/vod na Internetu.
Napomene
• Uređaj može reproducirati datoteke u DivX formatu s ekstenzijom ".AVI", ".DIV" ili ".DIVX". No,
ne može reproducirati datoteke koje nisu u DivX formatu iako imaju ekstenziju ".AVI", ".DIV" ili
".DIVX".
• Uređaj možda neće reproducirati DivX video datoteku ako se sastoji od dvije ili više datoteka.
• Nije moguće reproducirati DivX video datoteke na ovom uređaju koje su veće od 720 (širina) ( 576
(visina)/2 GB.
• Ovisno o disku, normalna reprodukcija možda neće biti moguća. Primjerice, može se pojaviti neoštra
slika, neravnomjerna reprodukcija, isprekidan zvuk ili sl.
• Ispravna reprodukcija DivX video datoteka duljih od 3 sata ne može se jamčiti.
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD i DATA-DVD diskove snimljene u Packet
Write formatu.
• Ovisno o disku, možda će trebati kratko pričekati prije početka reprodukcije.
nastavlja se
115
Reprodukcija DivX video datoteka
Slijed reprodukcije albuma i datoteka snimljenih na DATA-CD ili DATA-DVD disk ide
ovim redoslijedom.
• Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
KORIJEN
album
zapis
Kada umetnete DATA-CD ili DATA-DVD i pritisnete H, jedan za drugim će se
reproducirati numerirani zapisi od 1 do 7. Svaki pod-album/datoteka unutar odabranog
albuma ima prioritet nad sljedećim albumom unutar iste razine. (Primjer: E sadrži G tako
da se 6 reproducira prije 7.)
Kada se nakon pritiska na C RETURN prikaže popis MP3 albuma (strana 114), albumi su
organizirani na sljedeći način: A t B t C t D t E t F t G. Albumi u
kojima nema zapisa (kao što je album C), nisu prikazani na popisu.
Savjeti
• Ukoliko na početak imena datoteka dodate brojeve (01, 02, 03, itd.), datoteke će se reproducirani tim
redoslijedom.
• Diskovima sa mnogo razina treba više vremena za početak reprodukcije. Neki diskovi sa mnogo
razina na mogu se reproducirati.
Napomene
• Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog, ovisno o programu koji se koristi za snimanje
DATA-CD ili DATA-DVD diskova.
• Uređaj ne može prepoznati više od 250 albuma.
• Uređaj prepoznaje ukupno do 999 datoteka koje sadrže MP3, JPEG ili DivX video datoteke.
116
Reprodukcija VIDEO-CD diskova s "PBC"
funkcijama
Funkcija PBC (Playback Control) omogućuje
vam interaktivno pretraživanje i druge
postupke. PBC reprodukcija slijedi izbornik
prikazan na ekranu TV prijemnika.
Brojčane tipke
1
Uključite ("PBC Ein") funkciju pritiskom na tipku MENU.
Pojavljuje se izbornik.
2
Za odabir broja opcije ili zapisa možete također koristiti brojčane tipke.
Pritisnite V/v za odabir željene opcije.
nastavlja se
117
3
Pritisnite ENTER.
4
Slijedite upute iz izbornika za interaktivno podešavanje.
Pogledajte upute isporučene s diskom jer se postupak upravljanja može
razlikovati, ovisno o VIDEO-CD disku.
Za povratak u izvornik
Pritisnite C RETURN.
Za reprodukciju s isključenom PBC funkcijom "PBC Aus"
Pritisnite MENU za odabir opcije "PBC Aus".
Kada je odabrana opcija "PBC Aus", DVD uređaj počne kontinuiranu reprodukciju. Nije
moguće reproducirati zaustavljene slike, kao što je prikaz izbornika.
Za povratak na "PBC Ein", pritisnite MENU za odabir opcije "PBC Ein".
Savjet
• Ovisno o VIDEO-CD disku, u uputama isporučenim uz disk možda će u koraku 3 umjesto "Pritisnite
ENTER" pisati "Pritisnite SELECT". U tom slučaju pritisnite H.
118
Dodatne funkcije videorekordera
Brzo podešavanje timera za snimanje
Nakon početka normalnog snimanja, možete
podesiti videorekorder tako da se automatski
zaustavi nakon određenog vremena.
1
Za vrijeme snimanja, pritisnite tipku z REC.
2
Uzastopno pritisnite z REC za podešavanje trajanja snimanja.
U SP modu
Svakim pritiskom na tipku, vrijeme trajanja snimanja se povećava za 30 minuta.
Normalno snimanje
U LP modu
Svakim pritiskom na tipku, vrijeme trajanja snimanja se povećava na dolje
prikazan način.
Normalno snimanje
Brojač vrpce se svake minute smanjuje do 0:00, nakon čega se zaustavlja
snimanje i videorekorder se automatski isključi.
nastavlja se
119
Produljenje trajanja snimanja
Uzastopno pritisnite tipku z REC za podešenje novog trajanja snimanja.
Poništenje timera
Uzastopno pritisnite z REC dok s pokazivača ne nestane indikator c i videorekorder se
vrati na normalno snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
Napomena
• Pri podešavanju trajanja snimanja nije moguć prikaz tekućeg vremena vrpce na pokazivaču.
• Ako je uključena reprodukcija DVD diska, DVD uređaj ne prelazi u pripravno stanje nakon što
završi snimanje.
120
Snimanje stereo i dvokanalnih programa
U sustavu ZWEITON (njemački stereo ili dvokanalni sustav)
Ovaj videorekorder automatski prima i snima stereo i dvokanalne programe zasnovane na
ZWEITON sustavu. Kod prijema takvih programa, na pokazivaču se pojavi oznaka STEREO.
Odabir dvokanalnog zvuka za vrijeme snimanja
Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.
Zvuk
Prikaz na TV ekranu
Oznaka na pokazivaču
Glavni zvuk
HAUPTTON
STEREO
Pomoćni zvuk
NEBENTON
STEREO
Glavni i pomoćni zvuk
HAUPT/NEBENTON
STEREO
Standardni zvuk*
MONO
STEREO
* Kod dvokanalnih programa obično se glavni kanal čuje iz lijevog i desnog kanala.
Odabir stereo programa za vrijeme snimanja
Zvuk
Prikaz na TV ekranu
Oznaka na pokazivaču
Stereo zvuk
STEREO
STEREO
Lijevi kanal
L-KANAL
STEREO
Desni kanal
R-KANAL
STEREO
Standardni zvuk*
L-KANAL + R-KANAL
STEREO
* Kod stereo programa obično je pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala.
U sustavu NICAM*
Ovaj videorekorder automatski prima i snima stereo i dvokanalne programe bazirane na
NICAM sustavu (na TV ekranu se pojavi indikator NICAM). Kod prijema takvih programa,
na pokazivaču se pojavi oznaka STEREO.
Za snimanje NICAM programa, potrebno je postaviti "NICAM" u "OPTIONEN" izborniku
na "Ein" (početno podešenje). Detalje o provjeri podešenja potražite na strani 133.
* SLV-D980P D ne podržava ovu funkciju
nastavlja se
121
Odabir zvuka za vrijeme snimanja
Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.
Stereo programi
Zvuk
Prikaz na TV ekranu
Oznaka na pokazivaču
Stereo zvuk
NICAM, STEREO
STEREO
Lijevi kanal
NICAM, L-KANAL
STEREO
Desni kanal
NICAM, R-KANAL
STEREO
Lijevi i desni kanal*
NICAM, L-KANAL + R-KANAL
STEREO
* Obično je pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala.
Dvokanalni programi
Zvuk
Prikaz na TV ekranu
Oznaka na pokazivaču
Glavni zvuk
NICAM, HAUPTTON
STEREO
Pomoćni zvuk
NICAM, NEBENTON
STEREO
Glavni i pomoćni zvuk
NICAM, HAUPT/NEBENTON
STEREO
Standardni zvuk*
NICAM, MONO
STEREO
* Obično glavni zvuk (mono).
Odabir zvuka za vrijeme Hi-fi reprodukcije
Pritisnite AUDIO za odabir željenog zvuka.
Zvuk
Prikaz na TV ekranu
Oznaka na pokazivaču
Stereo zvuk
STEREO
STEREO
Lijevi kanal
L-KANAL
STEREO
Desni kanal
R-KANAL
STEREO
Pomiješani zvuk*
MISCHTON
STEREO
Mono zvuk
MONO
Bez oznake
* Pomiješan zvuk lijevog i desnog kanala, i normalan mono zvučni zapis.
122
Način snimanja zvuka na video kasetu
Videorekorder snima zvuk na dva odvojena traga. Hi-Fi zvuk se snima na glavni trag
zajedno sa slikom. Mono zvuk se snima na mono trag uz rub vrpce.
Stereo
Normalni audio trag
(mono)
Uobičajeno pomiješani
lijevi/desni kanali
Dvokanalni
Uobičajeno
glavni zvuk
Hi-Fi audio trag
(glavni trag)
Stereo zvuk
(lijevi/desni kanali)
Glavni (lijevi kanal)
Pomoćni (desni kanal)
Napomene
• Za slušanje stereo zvuka pri reprodukciji, morate koristiti Scart ili AUDIO OUT spojeve.
• Pri reprodukciji vrpce snimljene u mono tehnici, čuje se mono zvuk bez obzira na AUDIO podešenje.
123
Pretraživanje pomoću indeks funkcije
Ovaj videorekorder označava vrpcu pomoću
posebnog indeksnog signala na mjestu početka
snimanja svakog naslova. Ove signale možete
koristiti kao oznaku za pronalaženje
određenog naslova.
Pronalaženje određenog naslova (Anspielautomatik)
1
2
Umetnite video kasetu sa snimljenim indeksima u videorekorder.
3
Pritisnite H za pokretanje reprodukcije kada pronađete željeni naslov.
124
Pritisnite INDEX, zatim pritisnite m/M.
Videorekorder svaku snimku na vrpci očitava po 5
sekundi.
Traženje određenog naslova (Indexsuche)
1
2
Umetnite video kasetu sa snimljenim indeksima u videorekorder.
Pritisnite INDEX, zatim dva puta pritisnite
m/M.
• Za pretraživanje prema naprijed, dva puta
pritisnite tipku M.
• Za pretraživanje prema natrag, dva puta pritisnite
tipku m.
3
Pritisnite m/M ovisno o tome na kojem mjestu na kaseti se nalazi naslov
kojeg želite pronaći.
Svakim pritiskom na tipku, broj se poveća ili smanji za ± 20.
4
Videorekorder započinje traženje određenog indeksa. Na tom mjestu automatski
započinje reprodukcija.
Zaustavljanje pretraživanja
Pritisnite x.
Napomene
• Ako se snimanje izvodi iz stanja pauze, indeks signal se ne snima na vrpcu. Ipak, indeks signal će se
snimiti ako za vrijeme pauze promijenite program.
125
Podešavanje kvalitete slike (Tracking)
Podešavanje funkcije Tracking
Iako videorekorder automatski podešava
smirivanje slike pri reprodukciji, mogu se
pojaviti izobličenja ako je snimljena vrpca u
lošem stanju. U tom slučaju, ručno podesite
smirivanje slike.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku
TRACKING +/– za prikaz skale podešavanja
smirivanja slike. Smetnje bi trebale nestati
nakon pritiska na jednu od dvije tipke. Za
povratak na automatsko podešenje smirivanja
slike, izvadite video kasetu i ponovno je
umetnite.
Podešavanje oštrine slike
(Smart Trilogic)
Možete automatski podesiti oštrinu slike.
126
Skala podešavanja
1
Za vrijeme reprodukcije video kasete, pritisnite SET
UP, zatim pritisnite V/v za odabir
(OPTION)
te pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir "Optionen", zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite V/v za odabir "Smart Trilogic", zatim
pritisnite b.
4
Pritisnite V/v da biste podesili "SMART
TRILOGIC" na "EIN" (uključeno) ili "AUS"
(isključeno).
• EIN: Oštrina slike se podešava automatski.
• AUS: Ručno podesite oštrinu slike.
Za ublažavanje slike, pritisnite B.
Za izoštravanje slike, pritisnite b.
5
Pritisnite C RETURN za povratak na izvorni prikaz.
127
Promjena opcija izbornika
1
Pritisnite SET UP kada je DVD uređaj zaustavljen,
(OPTION) ili
,
te pritisnite V/v za odabir
(VIDEO), zatim pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije koju želite izmijeniti.
128
3
Pritisnite B/b za promjenu podešenja.
4
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika.
Opcije izbornika
Standardna podešenja označena su debljim slovima.
OPTIONEN
Odabir
Podesite
Auto Aus
• "Aus" za isključenje funkcije automatskog isključivanja.
• "1Std."/"2Std."/"3Std." (sati) za automatsko isključenje DVD
videorekordera ako nema signala, te ako nijedna tipka nije pritisnuta
u tom vremenu.
Bildschirmmeldungen
• "Ein" za prikaz izbornika na zaslonu.
• "Aus" za brisanje izbornika sa zaslona.
Stromsparmodus
• "Ein" za vrijeme dok je uređaj u stanju pripravnosti isključuje
indikatore na pokazivaču i tako svodi potrošnju energije na
minimum.
• "Aus" ostavlja uključene indikatore na pokazivaču tijekom rada u
stanju pripravnosti.
VHS-EINSTELLUNGEN
Odabir
Podesite
Bandlänge wählen
•
•
•
•
Wiederholen
• "Ein" za ponavljanje reprodukcije kasete. Videorekorder automatski
premota vrpcu na početak i ponovno počne reprodukciju.
• "Aus" za isključenje automatskog ponavljanja reprodukcije.
"E180" za uporabu kasete E-180 ili kraće
"E240" za uporabu kasete E-240
"E260" za uporabu kasete E-260
"E300" za uporabu kasete E-300
Napomene
• Dok je videorekorder u stanju pripravnosti za snimanje na pokazivaču svijetli indikator c čak i dok
je uređaj podešen na štedljivi način rada (Stromsparmodus "Ein").
• Funkcija automatskog premotavanja ne radi ispravno ako je uključen ("Ein") štedljivi način rada u
izborniku "OPTIONEN". Podesite opciju "Stromsparmodus" na "Aus" želite li koristiti funkciju.
129
Presnimavanje
Priključenje za snimanje pomoću ovog videorekordera
Spojite izlazne priključnice drugog videorekordera na ulazne priključnice ovog videorekordera.
Pogledajte primjere A do C i odaberite priključenje koje najbolje odgovara vašem videorekorderu.
Primjer A
TV prijemnik
Ovaj videorekorder (snimanje)
Drugi videorekorder
(reprodukcija)
LINE-1 (EURO AV)
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (nije dio isporuke)
{: tok signala
Primjer B
TV prijemnik
Ovaj videorekorder (snimanje)
LINE-2 IN t/o L/R
Drugi videorekorder
(reprodukcija)
LINE OUT
Audio/video kabel
(nije isporučen)
130
{: tok signala
Primjer C
TV prijemnik
Ovaj videorekorder (snimanje)
Drugi videorekorder
(reprodukcija)
LINE-3
Scart
(EURO-AV)
Scart kabel (nije isporučen)
{: tok signala
Priključenje videorekordera na stereo sustav
Audio kabelom (nije isporučen) spojite LINE-2 IN t/o L/R priključnice na ovom DVD
videorekorderu s izlaznim audio priključnicama stereo sustava.
Napomene
• Uvijek spojite priključke jednake boje na kabelu i videorekorderu.
• Ako je drugi videorekorder mono, nemojte spajati crvene priključke.
• Ako spojite vaš videorekorder na LINE IN i LINE OUT priključke drugog videorekordera, ispravno
odaberite izlaz kako bi spriječili brujanje.
• Kad spojite drugi videorekorder na LINE-3 ili LINE-2 priključak, pritisnite INPUT SELECT da bi se
na pokazivaču pojavila oznaka "L3" ili "L2".
nastavlja se
131
Postupak (kod snimanja na ovome videorekorderu)
Priprema
• Uključite TV prijemnik i odaberite video
kanal.
• Pritisnite tipku INPUT SELECT dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka spojenog
izvora.
• Pritisnite SELECT VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
• Pritisnite SP/LP za odabir brzine vrpce, SP
ili LP
1
Umetnite snimljenu video kasetu u drugi videorekorder s kojeg ćete snimati
(zaštitni plastični graničnik je odlomljen). Potražite početak dijela vrpce od kojeg
želite snimati i zatim prebacite taj videorekorder u stanje pauze pri reprodukciji.
2
Umetnite kasetu za snimanje u vaš videorekorder (zaštitni plastični graničnik je na
svom mjestu). Potražite dio vrpce od kojeg želite snimati i pritisnite tipku X za
prebacivanje u stanje pauze pri snimanju.
3
Na vašem videorekorderu pritisnite tipku REC z za pauzu snimanja.
4
Istodobnim pritiskom na tipke X na oba videorekordera započinje snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipke x (Stop) na oba videorekordera.
Savjet
• Ako želite preskočiti neke dijelove koje ne želite presnimiti, pritisnite X na ovom videorekorderu
kad započne prizor kojeg želite izbaciti. Na kraju tog prizora, ponovo pritisnite X za nastavak
snimanja.
132
Dodatne informacije
Općenite informacije o podešavanju
Mijenjanje opcija izbornika
1
Pritisnite SET UP kada je DVD uređaj zaustavljen,
(OPTION), zatim
te pritisnite V/v za odabir
pritisnite ENTER.
2
Pritisnite V/v za odabir opcije "Optionen", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "OPTIONEN".
3
Pritisnite V/v za odabir opcije koju želite izmijeniti.
nastavlja se
133
Pritisnite B/b za promjenu podešenja.
4
Ako mijenjate podešenje "RF Output Channel", pojavit će se upit o potvrdi.
Tipkom ENTER potvrdite izbor.
Pritisnite SET UP za izlaz iz izbornika
5
Opcije izbornika
Početna podešenja označena su debljim slovima.
Odabir
Podesite
Farbsystem
• "Auto" za automatski odabir televizijskog sustava.
• "PAL" za uporabu video kasete snimljene u PAL sustavu.
• "B/W" za uporabu video kasete sa snimljenim crno-bijelim zapisom.
Kod korištenja kasete snimljene u NTSC formatu:
• "NTPB" za reprodukciju kasete snimljene u NTSC formatu na PAL TV
prijemniku.
• "NT4.43" za reprodukciju kasete snimljene u NTSC formatu na TV
prijemniku koji podržava i druge standarde.
NICAM*1
• "Ein" za snimanje NICAM programa na Hi-fi audio trag.
• "Aus" za snimanje standardnog zvuka na Hi-fi audio trag.
Podrobnije podatke potražite na strani 121.
Smart Trilogic
• "Ein" za automatsko podešenje oštrine slike.
• "Aus za ručno podešenje oštrine slike.
Show View Zeit+*2
• "Aus" za isključenje ShowView funkcije.
• 10/20/30/.../60 (minuta) koje je moguće odabrati za produženje vremena
ShowView podešenja.
*1 SLV-D980P D ne podržava ovu funkciju
*2 samo SLV-D995P E/D980P D
134
U slučaju problema
Naiđete li na probleme pri radu s vašim videorekorderom, molimo da provjerite funkcije prema
sljedećoj tablici. Ako i dalje postoje problemi, obratite se Sony servisu.
Simptom
Rješenje
?/1 (uključeno/pripravno stanje)
prekidač ne radi.
• Čvrsto priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Uređaj je uključen, ali ne radi.
• U unutrašnjosti je došlo do kondenzacije vlage. Isključite
DVD uređaj, izvucite mrežni priključak i ostavite uređaj dulje
od 3 sata da se osuši.
Sat stoji, na pokazivaču je ispisano "– –
:– –".
• Sat ne radi jer je videorekorder bio isključen iz mreže. Ponovo
podesite sat (i timer).
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite ga prema osjetilu na DVD uređaju/videorekorderu.
• Zamijenite obje baterije daljinskog upravljača novima ako su
dotrajale.
• Provjerite je li prekidač TV / DVD•VIDEO na daljinskom
upravljaču u ispravnom položaju.
• Odaberite odgovarajuću funkciju (VIDEO ili DVD) tipkom
SELECT DVD/VIDEO.
Skala podešenja smirivanja slike
(tracking) se ne pojavljuje na TV
zaslonu.
• Uslijed lošeg stanja vrpce nije moguće podesiti smirivanje
slike.
Nije moguća kontrola drugih TV
prijemnika
• Podesite kôd svog TV prijemnika. Pri zamjeni baterija na
daljinskom upravljaču može doći do promjene koda.
Ostalo
Sat
Napajanje
Općenito
nastavlja se
135
DVD uređaj
Rješenje
Nema slike/pojavljuju se smetnje na
slici.
• Ponovo čvrsto spojite kabele.
• Kabeli su oštećeni.
• Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (strana 13) i
podesite ulazni signal tako da se na TV ekranu pojavi signal
uređaja.
• Disk je zaprljan ili neispravan.
• Ako video sa vašeg DVD uređaja prolazi kroz videorekorder i
dolazi do TV prijemnika, ili ako ste spojeni na kombinaciju
TV/VIDEO uređaja, zaštita od presnimavanja koja se
primjenjuje kod nekih DVD diskova može utjecati na kakvoću
slike. Ako i nakon izravnog spajanja uređaja na TV prijemnik
i dalje postoji problem, molimo pokušajte spojiti uređaj na S
VIDEO ulaz TV prijemnika (strana 72).
• Uređaj ste podesili za prijem progresivnog formata (narančasti
indikator PROGRESSIVE svijetli), ali vaš uređaj ne podržava
progresivni signal. Isključite ("Aus") opciju "Progressive"
(strana 79).
• Ponekad se slika može pogoršati čak i kad je vaš TV
prijemnik kompatibilan s progresivnim signalom (480p) ako
je uređaj podešen na progresivni format. Isključite ("Aus")
progresivan signal i tako vratite uređaj u normalan format
(strana 79).
• Priključnica COMPONENT VIDEO OUT nije u uporabi ili je
pogrešno podešena opcija "Progressive" u
"BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN". Narančasti indikator
PROGRESSIVE svijetli. Provjerite podešavanja (strana 77) i
priključke (strana 73).
Slika ne ispunjava ekran čak niti kada u
izborniku
"BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN"
podesite "TV-Gerät".
• Format slike na vašem DVD disku je nepromjenjiv.
Nema slike s videorekordera spojenog
na priključke LINE IN.
• DVD uređaj treba biti u pripravnom stanju kako bi se vidjela
slika s videorekordera.
Slika
Simptom
136
Rješenje
Nema zvuka.
• Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
• Spojni kabeli su oštećeni.
• DVD uređaj je spojen na pogrešan ulazni priključak pojačala
(prijemnika) (strana 70).
• Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno odabran.
• Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene reprodukcije.
• Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili natrag.
• Ako se zvuk ne pojavljuje na DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL ili COAXIAL) priključku, provjerite audio
postavke (strana 74).
Zvuk ima smetnje.
• Pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa, zvuk sa smetnjama se
pojavljuje na priključcima OUT AUDIO L/R (str. 40) ili na
priključcima DIGITAL OUT (OPTICAL ili COAXIAL).
Zvuk je tih.
• Razina glasnoće je niska na nekim DVD diskovima. Glasnoća
se može poboljšati ako "DYNAMIKBEGR." podesite na
"Gesamter Bereich" (strana 76).
Nema reprodukcije diska.
• Disk je naopako umetnut.
• Umetnite disk u uložnicu sa stranom za reprodukciju prema
dolje.
• Disk je savijen.
• Uređaj ne može reproducirati neke diskove (strana 7).
• Regionalni kôd DVD diska ne odgovara DVD uređaju.
• U uređaju se kondenzirala vlaga.
• Uređaj ne može reproducirati nefinalizirane CD-R, CD RW,
DVD-R ili DVD RW diskove (strana 7).
• Ispravno podesite prekidač TV / DVD•VIDEO.
• Odaberite odgovarajuću funkciju (VIDEO ili DVD) tipkom
SELECT DVD/VIDEO.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio
zapisa (strana 103).
• DATA CD ili DATA-DVD nije snimljen u MP3 formatu po
standardu ISO 9660 razina 1 i 2 ili UDF formatu.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
• Uređaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO formatu.
Rad
Zvuk
Simptom
nastavlja se
137
Simptom
Rješenje
Nije moguća reprodukcija JPEG
datoteke.
• DATA-CD ili DATA-DVD nije snimljen u JPEG formatu po
standardu ISO 9660 razina 1 i 2 ili UDF.
• JPEG slika nema ekstenziju ".JPG" ili "JPEG".
• Datoteke nisu JPEG, iako su ekstenzije datoteka ".JPG" ili
"JPEG".
• Duljina ili širina slike je veća od 4 720 točaka.
Rad
Nije moguća reprodukcija DivX video
• Datoteka nije u DivX formatu.
datoteke (samo SLV-D995P E/D990P E). • Naziv datoteke ne sadrži ekstenziju ".AVI", ".DIV" ili
".DIVX".
• DivX format umetnutog DATA-CD/DATA-DVD diska nije
po standardu ISO9660 razina 1 i 2 ili Joliet/UDF.
• DivX video datoteka je veća od 720 (širina) x 576 (visina).
• Datoteka nije u DivX formatu iako ima ekstenziju ".AVI",
".DIV" ili ".DIVX", ili je u DivX formatu koji ne odgovara
DivX certificiranom profilu.
138
Naziv albuma/zapisa/datoteke nije
ispravno prikazan.
• Uređaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi znakovi se
prikazuju kao zvjezdica (*).
Reprodukcija diska se ne odvija od
početka.
• Odabrana je programirana reprodukcija, reprodukcija
slučajnim slijedom ili ponavljanje (strane 94, 96 i 97).
• Odabran je nastavak reprodukcije ("Resume Play") (strana 39).
Uređaj automatski započinje
reprodukciju diska.
• Disk sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavi.
• Neki diskovi imaju snimljen signal automatske pauze. Pri
reprodukciji takvih diskova, uređaj se pri nailasku na signal
automatski zaustavlja.
Nije moguće zaustavljanje,
pretraživanje, usporena reprodukcija,
ponavljanje, reprodukcija u slučajnom
redoslijedu ili programirana
reprodukcija.
• Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke od
navedenih funkcija. Pogledajte upute isporučene uz disk.
Nije moguća promjena jezika zvučnog
zapisa.
• Pokušajte koristiti izbornik na DVD disku umjesto izravnog
odabira tipkom na daljinskom upravljaču (strana 87).
• Na DVD nije snimljen višejezični zvuk.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika dijaloga.
Nije moguća promjena jezika titlova ili
isključenje prikaza titlova.
• Pokušajte koristiti izbornik na DVD-u umjesto izravnog
odabira tipkom na daljinskom upravljaču (strana 87).
• Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika titlova.
Rješenje
Nije moguća promjena kuta kamere.
• Pokušajte koristiti izbornik na DVD-u umjesto izravnog
odabira tipkom na daljinskom upravljaču (strana 87).
• Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova.
• Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
DVD uređaj ne radi ispravno.
• Statički elektricitet i druge smetnje mogu utjecati na rad
uređaja. Isključite uređaj iz utičnice.
Rad
Simptom
nastavlja se
139
Videorekorder
Rješenje
Slika se ne pojavljuje na TV ekranu.
• Provjerite je li TV podešen na video kanal. Ako koristite
monitor, podesite ga na video ulaz.
• Ako je videorekorder spojen na TV prijemnik Scart kabelom,
provjerite svijetli li na pokazivaču indikator VIDEO. Pritisnite
tipku TV/VIDEO na daljinskom upravljaču za paljenje
VIDEO indikatora.
Slika nije jasna.
• Postojeće postaje uzrokuju smetnje u radu videorekordera.
Podesite izlaz HF kanala vašeg videorekordera (strana 18).
• Podesite smirivanje pomoću tipaka TRACKING +/–.
• Video glave su zaprljane (pogledajte posljednju stranicu
poglavlja "U slučaju problema"). Očistite video glave pomoću
Sony kasete za čišćenje glave. Ako se ove kasete za čišćenje
ne mogu nabaviti kod vas, odnesite videorekorder u Sony
servis (ova usluga se naplaćuje). Nemojte koristiti druge
komercijalne kasete za mokro čišćenje jer bi mogle oštetiti
video glavu.
• Možda treba zamijeniti video glave. Potražite savjet u
ovlaštenom servisu.
Slika nema boje
• "Farbsystem" opcija u "OPTIONEN" izborniku je pogrešno
podešena. Podesite ju prema formatu kasete.
Reprodukcija
Simptom
Pri pretraživanju, slika pada po vertikali. • Podesite vertikalnu sinkronizaciju na TV prijemniku.
140
Nema tona.
• Vrpca je oštećena.
• Ako ste spojili A/V kabele, provjerite spojeve.
Zvuk na video kaseti koja je snimljena
ovim videorekorderom nije stereo ili
STEREO indikator trepće na
pokazivaču.
• Podesite smirivanje (TRACKING).
• Video glave su zaprljane. Očistite video glave pomoću Sony
kasete za čišćenje, prema objašnjenju gore.
Snimanje
Programirano snimanje
Simptom
Rješenje
Slika se ne pojavljuje na TV ekranu.
• Provjerite je li TV podešen na video kanal. Koristite li
monitor, postavite ga na video ulaz.
• Postojeće postaje uzrokuju smetnje u radu videorekordera.
Podesite izlaz HF kanala Vašeg videorekordera (pogledajte
stranu 18).
• Odaberite ispravan izvor tipkom INPUT SELECT. Odaberite
programski broj pri snimanju TV programa; odaberite linijski
ulaz pri snimanju s druge opreme.
Prijem TV slike je loš.
• Provjerite spoj antenskog kabela.
• Podesite TV antenu.
Nakon stavljanja video kasete, odmah
započne reprodukcija.
• Na video kaseti je odlomljen zaštitni graničnik. Prekrijte otvor
samoljepljivom vrpcom.
Kaseta se izbaci nakon pritiska na z
REC.
• Na video kaseti je odlomljen zaštitni graničnik. Prekrijte otvor
samoljepljivom vrpcom.
Ništa se ne događa nakon pritiska na z
REC.
• Provjerite je li vrpca došla do kraja.
Timer ne radi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VPS/PDC funkcija ne radi ispravno.
• Provjerite jeste li točno podesili datum i vrijeme.
• Provjerite je li podešeno VPS/PDC vrijeme ispravno (možda
je pogreška u TV vodiču). Ako željena postaja ne emitira
valjanu VPS/PDC informaciju, snimanje neće započeti.
• Ako je prijem loš, VPS/PDC signal je možda ometan
smetnjama i tada videorekorder neće započeti snimanje.
Provjerite je li podešen sat.
Kaseta mora biti umetnuta.
Zaštitni graničnik ne smije biti odlomljen.
Vrpca ne smije biti na kraju.
Mora postojati upisan program snimanja.
Provjerite nije li prošlo vrijeme upisanog programa.
Provjerite je li dekoder uključen.
Provjerite je li satelitski prijemnik uključen.
Ako je DVD videorekorder isključen iz mreže više od jedne
minute, sat se zaustavi. Ponovo podesite sat i vremensku
funkciju.
• Isključite videorekorder i izvucite mrežni kabel iz utičnice.
nastavlja se
141
PAY-TV/Canal Plus
Ostalo
Simptom
Rješenje
Nije moguće gledati PAY TV/Canal
Plus programe kad je videorekorder u
pripravnom stanju.
• Provjerite je li u izborniku "SENDER TABELLE" opcija
"DEC" za ovaj kanal postavljena na "EIN".
• Provjerite je li PAY-TV/Canal Plus Scart kabel čvrsto
utaknut.
PAY-TV/Canal Plus program se uvijek
snima sa smetnjama.
• Provjerite je li PAY-TV/Canal Plus Scart kabel čvrsto
utaknut.
• Provjerite je li u izborniku "SENDER TABELLE" opcija
"DEC" za ovaj kanal postavljena na "EIN".
Kaseta se ne može umetnuti.
• Provjerite nije li već umetnuta neka druga kaseta.
Broj odabranog ulaznog priključka se ne • Pritisnite INPUT SELECT za prikaz spojenog ulaznog
pojavljuje na pokazivaču.
priključka.
Videorekorder treba očistiti.
• Očistite kućište čistom i suhom krpom ili blagom otopinom
sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti otapala (alkohol, benzin).
Simptomi koji nastaju uslijed zaprljanih video glava
• Normalna slika
• Loša slika
početno
onečišćenje
142
• Nejasna slika
• Nema slike (ili se
pojavi crno-bijeli
šum)
završno
Tumač pojmova
Datoteka (strane 109 i 113)
JPEG slika ili DivX video snimljeni na DATACD/DATA-DVD disk ("datoteka" je ovako
definirana samo za ovaj uređaj). Datoteka se
sastoji od jedne slike ili video zapisa.
®
DivX (strana 113)
Digitalna video tehnologija koju je razvila tvrtka
DivXNetworks, Inc. Video zapisi kodirani DivX
tehnologijom odlikuju se relativno malom
veličinom datoteka i velikom kvalitetom.
Dolby Digital (strane 71 i 75)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila korporacija Dolby Laboratories.
Ova tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim
Surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
Dolby Digital osigurava 5.1 diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka jednakog
kao i kod Dolby Digital Cinema audio sustava.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da
su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i
digitalno obrađeni.
Dolby Surround (Pro Logic) (strana 70)
Tehnologija obrade audio signala koju je razvila
korporacija Dolby Laboratories za potrebe
Surround zvuka. Kad ulazni signal sadrži
Surround komponentu, Pro Logic prosljeđuje
prednje, srednji i stražnje signale. Stražnji kanal
je mono.
DVD (strana 6)
Disk koji sadrži do 8 sati video snimke, iako je
njegov promjer jednak kao promjeru CD diska.
Jednoslojni jednostrani DVD sadrži 4,7 GB, što
je 7 puta više od CD diska. Dvoslojni
jednostrani DVD sadrži 8,5 GB, jednoslojni
dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a dvoslojni
dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan
od svjetskih standarda tehnologije
komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni
podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje
originalne veličine. DVD također koristi
tehnologije promjenjive brzine kodiranja koja
mijenja podatke za upis zavisno od stanja slike.
Zvučni podaci se snimaju u višekanalnim
formatima, primjerice Dolby Digital, te
omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta kamere, odabir
jezika i ograničenje reprodukcije sadržaja koji
nisu primjereni djeci.
DVD-RW (strana 6)
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW-i
snimljeni u Video načinu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) načinu omogućuju
programiranje i editiranje snimljenog sadržaja.
DTS (strana 75)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila kompanija Digital Theater
Systems, Inc.. Ova tehnologija je usklađena s
5.1-kanalnim Surround zvukom. U ovom
formatu je stražnji kanal stereo i postoji diskretni
subwoofer kanal. DTS osigurava 5.1 diskretne
kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da
su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i
digitalno obrađeni.
nastavlja se
143
DVD+RW (strana 6)
DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Naslov (strana 41)
Najduži video ili audio zapis na DVD disku
filmu, itd., kod video softvera, ili cijeli album
kod glazbenog softvera.
Normalan format
U normalnom formatu se svaka slika sastoji od
dvije poluslike zato jer se prikazuje svaki drugi
redak slike. Ovo je standardan format prikaza
slike na TV prijemnicima. Parne poluslike
sastoje se od parnih redaka, a neparne poluslike
od neparnih redaka.
Poglavlje (strana 41)
Dio filma ili glazbenog djela snimljenog na
DVD manji od naslova. Naslov se sastoji od
nekoliko poglavlja. Ovisno o disku, možda neće
biti nijednog poglavlja.
Progresivni format (strane 73 i 79)
Za razliku od normalnog formata u kojem se za
prikaz jedne slike koriste dvije poluslike,
progresivni format odjednom prikazuje cijelu
sliku. To znači da progresivni format prikazuje
50-60 slika u sekundi, za razliku od normalnog
formata koji prikazuje 25 ili 30 slika u sekundi
(50-60 poluslika). Ukupna kvaliteta slike je time
povećana tako da su statične slike, tekst i
vodoravne linije oštriji. Ovaj uređaj je kompatibilan s progresivnim formatom 525 ili 625.
Zapis (strana 41)
Dio video snimke ili audio zapisa na CD ili
VIDEO-CD disku (dužina skladbe).
144
Tehnički podaci
Sustav
Ulazi i izlazi
Laser
Poluvodički laser
Format signala sustava
PAL/(NTSC)
Raspon kanala
PAL (B/G)
VHF E2 do E12
VHF talijanski kanali A do H
UHF E21 do E69
CATV S01 do S05, S1 do S20
HYPER S21 do S41
HF izlazni signal
UHF kanali 21-69
Antenski izlaz
Asimetrični priključak za antenu 75 ohma
Brzina vrpce
SP: PAL 23,39 mm/s (snimanje/reprodukcija)
NTSC 33,35 mm/s (samo reprodukcija)
LP: PAL 11,70 mm/s (snimanje/reprodukcija)
NTSC 16,67 mm/s (samo reprodukcija)
EP: NTSC 11,12 mm/s (samo reprodukcija)
Maksimalno vrijeme snimanja/reprodukcije
10 sati u LP načinu (s kasetom E300)
Vrijeme premotavanja naprijed i natrag
Približno 1 minutu (s kasetom E180)
LINE-1 (EURO AV)
21 pin
Video ulaz: pin 20
Audio ulaz: pinovi 2 i 6
Video izlaz: pin 19
Audio izlaz: pinovi 1 i 3
LINE-2 IN t/o L/R
VIDEO IN, cinch priključak (1)
Ulazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma, asimetrični, negativna
sinkronizacija
AUDIO IN, cinch priključak (2)
Ulazna razina: 327 mVrms
Ulazna impedancija: veća od 47 kiloohma
LINE-3
21 pin
Video ulaz: pin 20
Audio ulaz: pinovi 2 i 6
OUT
VIDEO OUT, cinch priključak (1)
Izlazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma, asimetrični, negativna
sinkronizacija
AUDIO OUT, cinch priključak (2)
Standardan izlaz: 327 mVrms
Impedancija opterećenja: 47 kiloohma
Izlazna impedancija: manja od 10 kiloohma
Dodatni AUDIO OUT, cinch priključak (2)
Standardni izlaz: 327 mVrms
Impedancija opterećenja: 47 kiloohma
Izlazna impedancija: manje od 10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optički izlazni priključak/-18 dBm
(valna duljina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
cinch priključak/0,5 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR)
cinch priključak
Y: 1,0 Vp-p/CB, CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
S VIDEO OUT
4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286
Vp-p (NTSC)/75 ohma
nastavlja se
145
Timer
Sat
Kvarcni
Prikaz timera
24-satni ciklus
Podešavanje timera
6 programa (najviše)
Općenito
Napajanje
220-240 V izmjenično, 50Hz
Potrošnja
20 W
Potrošnja u stanju pripravnosti
2,6 W (mod štednje energije, minimum)
Radna temperatura
5ºC do 40ºC
Temperatura skladištenja
-20ºC do 60ºC
Dimenzije zajedno s dijelovima koji strše i kontrolama
(š/v/d)
SLV-D995P E: približno 430 T 85 T 294 mm
SLV-D990P E/D980P D/975P E/D970P E:
približno 430 T 85 T 287 mm
Masa
Približno 3,9 kg
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (AA) (2)
Antenski kabel (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
146
Opis dijelova i kontrola
U zagradama ( ) su označeni brojevi stranica na kojima možete potražiti podrobnije podatke.
Prednja strana
SLV-D995P E
SLV-D990P E, D980P D, D975P E i D970P E
A Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
(11) (39) (47)
B Indikator PROGRESSIVE (73) (79)
C Uložnica diska (36)
D Tipka A (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (36) (38)
E Pretinac za kasetu (46)
F Tipka A za izbacivanje kasete (47)
G Tipka z REC (snimanje) (51)
H Tipke m (premotavanje natrag)/ M
(premotavanje naprijed) (38) (47)
I Tipka x (stop) (37) (47)
J Tipka X (pauza) (37) (47)
K Tipka H (reprodukcija)*1 (37) (46)
L DIAL TIMER*2 (63)
M X Senzor daljinskog upravljača (10)
N Tipke PROGRAM/TRACKING +/-*1 (51)
O Tipke SELECT DVD/VIDEO (DVD/Video
odabir) (10)
P Priključnice LINE-2 IN t/o L/R (ulaz
signala 2 lijevo/desno)*3 (130)
*1 Tipke H i PROGRAM/TRACKING + imaju
ispupčenje.
Koristite ispupčenje kao orijentir kod rukovanja
DVD videorekorderom.
*2 samo SLV-D995P E
*3 Pokriven
nastavlja se
147
Pokazivač
A
B
C
D
E
F
G
H
Indikator DVD (37)
Indikator kuta kamere (90)
Indikator MONTH* (66)
Indikator DAY* (63)
Indikator YEAR* (66)
Indikator DATE* (63)
Indikator snimanja (51)
Indikator VIDEO (videorekorder) (46)
I
J
K
L
Indikator video kasete (46)
Indikator timera (57)
Indikator STEREO (121)
Vrijeme reprodukcije/sat/trenutni status
(37) (46)
M Indikator SURR (Surround) (101)
N Indikator DTS (75)
O Indikator diska (37)
* samo SLV-D995P E
148
Stražnja strana
DVD uređaj i videorekorder
A Mrežni kabel (13)
B Priključnica OUT AUDIO L/R/VIDEO
(audio L/R/video izlaz) (70)
C Priključnica 8 (antenski ulaz) (13)
D Priključnica * (izlaz za TV) (13)
E Priključnica LINE-3 (ulaz 3) (15)
F Priključnica LINE-1 (ulaz 1) (EURO AV)
(14)
Samo DVD uređaj
G Priključnice LINE OUT AUDIO L/R (audio
L/R izlaz) (72)
H Priključnice COMPONENT VIDEO OUT
(komponentni video izlaz) CR/CB/Y (73)
I Priključnice S-VIDEO OUT (S-VIDEO izlaz)
(72)
J Priključnica DIGITAL AUDIO OUT
(digitalni audio izlaz) (OPTICAL) (71)
K Priključnica DIGITAL AUDIO OUT
(digitalni audio izlaz) (COAXIAL)
(koaksijalni) (71)
nastavlja se
149
Daljinski upravljač za DVD uređaj
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (36) (38)
Prekidač TV / DVD•VIDEO) (10)
Tipka SELECT DVD (10)
Brojčane tipke* (11) (85)
Tipka CLEAR (brisanje) (30) (95)
Tipka SURROUND (101)
Tipka SET UP (podešavanje) (18)
Tipka SUBTITLE (titlovi) (92)
Tipka AUDIO* (99)
Tipka U SKIP (preskakanje) (37)
Tipka T REPLAY (ponavljanje) (37)
L Tipka X (pauza) (37)
M Tipka H (reprodukcija)* (37)
N Tipke V/v/B/b
Tipka ENTER (unos) (17) (74)
O Tipka DISPLAY (41)
P Tipka TOP MENU (glavni izbornik) (87)
Q Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
(11) (39)
R Tipke VOL (glasnoća) +/– (11)
S Tipka ZOOM (89)
T Tipka -/-- (desetice) (11)
U Tipka REPEAT (ponavljanje) (94) (97)
V Tipka ANGLE (kut kamere) (90)
W Tipke ^ m/M y (37) (38)
X Tipke . PREV/> NEXT (37)
Y Tipka x (stop) (37)
Z Tipka C RETURN (povratak) (26) (42)
a Tipka MENU (87)
* Brojčana tipka 5, AUDIO i H imaju na sebi
izbočenu točkicu koja olakšava upravljanje DVD
uređajem/videorekorderom.
150
Daljinski upravljač za
videorekorder
A Tipka Z (vađenje kasete) (47)
B Prekidač TV / DVD•VIDEO)
(TV prijemnik/DVD video) (10)
C Tipka SELECT VIDEO (10)
D Brojčane tipke* (11)
E Tipka CLEAR (brisanje) (30) (48)
F Tipka SET UP (podešavanje) (18)
G Tipka TIMER (60)
H Tipka AUDIO* (121)
I Tipka U SKIP (47)
J Tipka T REPLAY (47)
K Tipka SP (standardna reprodukcija)/LP
(duža reprodukcija) (51)
L Tipka z REC (snimanje) (51)
M Tipka X (pauza) (47)
N Tipka H (reprodukcija)* (46)
O Tipke V/v/B/b/tipka ENTER (17) (55)
P Tipka DISPLAY (52)
Q Tipka ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
(11) (47)
R Tipke PROG (program)/TRACKING +/– *
(51) (126)
S Tipka VOL (glasnoća) +/– (11)
T Tipka -/-- (desetice) (11)
U Tipka MUTING (isključivanje zvuka) (11)
V Tipka INDEX (124)
W Tipka TV/VIDEO (11)
X Tipka INPUT SELECT (izbor ulaza) (51)
Y Tipke m (premotavanje natrag)/M
(premotavanje naprijed)
Tipka SLOW y (47)
Z Tipka ./> SHUTTLE (48)
a Tipka x (stop)(47)
b Tipka C RETURN (26) (127)
* Brojčana tipka 5, AUDIO, H i PROG/TRACKING
+ imaju na sebi izbočenu točkicu koja olakšava
upravljanje DVD uređajem/videorekorderom.
151
Jezik dijaloga/titlova DVD diska
Jezik
Kratica
ARA
Arapski
BUL
Bugarski
CHI
Kineski
CRO
Hrvatski
CZK
Češki
DAN
Danski
DEU
Njemački
ENG
Engleski
ESP
Španjolski
FIN
Finski
FRA
Francuski
GRE
Grčki
HUN
Mađarski
IDN
Indonezijski
IND
Hindi
ISL
Islandski
ITA
Talijanski
IWR
Hebrejski
JPN
Japanski
KOR
Korejski
MAL
Malezijski
NLD
Nizozemski
NOR
Norveški
POL
Poljski
POR
Portugalski
RUS
Ruski
SVE
Švedski
THA
Tajlandski
TUR
Turski
VIE
Vijetnamski
ZAF
Afrikaans
Download PDF

advertising