Sony | HT-CT290 | Sony HT-CT290 2.1-kanalni soundbar s tehnologijom Bluetooth® Upute za upotrebu

Soundbar zvučnik
Upute za upotrebu
HT-CT290/HT-CT291
Za korisnike u Europi
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Da bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj
mora se sigurno postaviti na ormarić
ili pričvrstiti na pod/zid u skladu
s uputama za postavljanje.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
O izvorima napajanja
• Uređaj je pod naponom sve dok
je priključen u strujnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
• Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima
i/ili perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključnice.
Za proizvode s CE oznakom
Valjanost CE oznake ograničena je samo
na države gdje se zakonski primjenjuje,
prvenstveno države članice EGP-a
(Europskog gospodarskog prostora).
2HR
Zbrinjavanje otpadnih
baterija i električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da zbog sigurnosti,
performansi ili integriteta podataka
baterija mora biti ugrađena u proizvod,
smije je mijenjati samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode nakon isteka vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno
ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Ako imate
pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Soundbar zvučnik namijenjen je
reprodukciji zvuka s povezanih uređaja
i glazbe koja se emitira s BLUETOOTH
uređaja.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenima
u propisima o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Autorska prava i zaštitni znaci
• Ovaj sustav podržava tehnologije
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol s dvostrukim D
zaštitni su znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
• Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je
s licencom. Ostali zaštitni znaci
i trgovački nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih vlasnika.
• Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI multimedijsko
sučelje visoke rezolucije te logotip
HDMI zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing,
LLC u Sjedinjenim Državama i drugim
zemljama.
• „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• „PlayStation” registrirani je zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
• MPEG tehnologija troslojnog kodiranja
zvuka Layer-3 i patenti imaju licencu
tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
• „ClearAudio+” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• Ostali nazivi sistema i proizvoda
općenito su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi
proizvođača. Oznake ™ i  ne
upotrebljavaju se u ovom dokumentu.
3HR
O ovim uputama
• Upute u ovim uputama za upotrebu
opisuju kontrole na daljinskom
upravljaču. Možete upotrebljavati
i kontrole na tankom zvučniku ako
imaju iste ili slične nazive kao gumbi
na daljinskom upravljaču.
• U priručniku su prikazane neke slike
kao konceptualni crteži te se mogu
razlikovati od stvarnih proizvoda.
4HR
Sadržaj
O ovim uputama ........................ 4
Vodič kroz dijelove i kontrole .... 6
Postavljanje sustava
Osnovne
veze
i priprema
Vodič za početak
 (zasebni
dokument)
Postavljanje tankog zvučnika
na zid ..................................10
Vodoravno postavljanje
subwoofera ......................... 12
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................. 21
Rješavanje problema ................22
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati .......................27
Podržani audio formati ............27
LED indikatori ........................... 28
Specifikacije ............................. 30
O BLUETOOTH komunikaciji ..... 31
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka s povezanih
uređaja ................................ 12
Slušanje glazbe
s USB uređaja ...................... 13
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim efektima ... 14
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera ......................... 16
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja ................................ 16
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti .............. 17
Ostale funkcije
Upotreba funkcije Kontrola
za HDMI ............................... 18
Upotreba funkcije
„BRAVIA” Sync .................... 19
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti ....................... 20
Aktiviranje bežičnog prijenosa
između pojedinih jedinica
(Secure Link) ...................... 20
5HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Pojedinosti potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Tanki zvučnik
Gornja i prednja ploča
  Dodirna tipka (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
  Dodirna tipka (ulaz) (str. 12)
Služi za odabir uređaja koji želite
koristiti.

Dodirna tipka (uparivanje)
(str. 16)
 Dodirna tipka +/– (jačina zvuka)
 Indikatori ulaznog signala*
(str. 12)
 BLUETOOTH indikator (plavi)
• Brzo treperi: tijekom
BLUETOOTH uparivanja
• Treperi: u tijeku je pokušaj
uspostavljanja BLUETOOTH
veze.
• Uključena svjetla: BLUETOOTH
veza je uspostavljena
6HR
 Indikatori zvučnog efekta*
(str. 14)
 Senzor daljinskog upravljača
* LED indikatori koji svijetle ili trepere
ovisno o odabranoj funkciji ili stanju
sustava.
Pojedinosti o indikatorima potražite
u odjeljku „LED indikatori” (str. 28).
O dodirnim tipkama
Dodirne se tipke aktiviraju kada ih
lagano dodirnete. Nemojte ih snažno
pritiskati.
Stražnja ploča
 Priključak HDMI OUT TV (ARC)
 Priključak TV IN OPTICAL

Ulaz (USB) (str. 13)
 Kabel za napajanje
7HR
Subwoofer
 Indikator napajanja
• Isključena svjetla: napajanje
je isključeno
• Uključena svjetla:
– Crveno: subwoofer je u stanju
pripravnosti.
– Zeleno: subwoofer je povezan
s tankim zvučnikom bez funkcije
Secure Link
– Narančasto: subwoofer je
povezan s tankim zvučnikom
uz funkciju Secure Link
• Treperi:
– Zeleno (brzo): subwoofer traži
tanki zvučnik za povezivanje
– Zeleno: subwoofer se pokušava
povezati s tankim zvučnikom
bez funkcije Secure Link
– Narančasto: subwoofer se
pokušava povezati s tankim
zvučnikom uz funkciju
Secure Link
– Crveno: subwoofer je otkrio
nepravilnost. Pogledajte
odjeljak „Bežični zvuk iz
subwoofera” u poglavlju
„Rješavanje problema” (str. 25).
 LINK (Secure Link) (str. 20)
8HR
  (napajanje)
Uključuje subwoofer ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
 Kabel za napajanje
O stanju pripravnosti
Subwoofer automatski ulazi u stanje
pripravnosti i indikator napajanja svijetli
crveno kada je tanki zvučnik u stanju
pripravnosti ili je isključen bežični
prijenos. Subwoofer se automatski
uključuje kada je uključen tanki zvučnik
i aktiviran bežični prijenos.
Daljinski upravljač
 INPUT (str. 12)
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 PLAY MODE (str. 13)
Također služi za uključivanje
ili isključivanje funkcije
prigušivanja (str. 15).
 AUDIO* (str. 15)
Također služi za uključivanje ili
isključivanje Funkcija Dolby DRC
(str. 15).
 ENTER
Služi za otvaranje odabrane
stavke.
/
Služi za odabir mape ili datoteke
na USB uređaju.
BACK
Služi za vraćanje na prethodni
zaslon.
Zaustavlja USB reprodukciju.
Također služi za uključivanje
ili isključivanje LED indikatora
(str. 28).
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava glasnoću.
Indikator trenutačnog ulaza će
zatreperiti jednom svaki put
prilikom podešavanja jačine
zvuka.
USB, TV i BT indikatori će
zatreperiti tri puta prilikom
podešavanja jačine zvuka na
maksimalnu ili minimalnu razinu.
 SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/– (str. 16)
Indikator trenutačnog ulaza će
zatreperiti jednom svaki put
prilikom podešavanja jačine
zvuka subwoofera.
USB, TV i BT indikatori će
zatreperiti tri puta prilikom
podešavanja jačine zvuka
subwoofera na maksimalnu
ili minimalnu razinu.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
USB, TV i BT indikatori će
neprekidno treperiti kada je
funkcija isključivanja zvuka
uključena.
9HR
 * (reprodukcija/pauza)
Pauzira ili pokreće reprodukciju.
 / (prethodno/sljedeće/
premotavanje unatrag/
unaprijed)
Pritisnite za odabir prethodnog/
sljedećeg zapisa ili datoteke.
Pritisnite i držite da biste
pretraživali unaprijed ili unatrag.
 NIGHT (str. 14)
Također služi za uključivanje ili
isključivanje BLUETOOTH stanje
pripravnosti (str. 17).
 VOICE (str. 15)
Također služi za uključivanje ili
isključivanje funkcije Kontrola za
HDMI (str. 18).
 MOVIE/MUSIC (str. 14)
Također služi za uključivanje ili
isključivanje funkcije
automatskog stanja pripravnosti
(str. 20).
 CLEAR AUDIO+ (str. 14)
Također služi za pristupanje
načinu rada s funkcijom
Secure Link (str. 20).
* Gumbi AUDIO,  + i  imaju
ispupčenu točku. Upotrijebite ju kao
orijentir tijekom rada.
10HR
Postavljanje sustava
Osnovne veze i priprema
Pogledajte Vodič za početak (zasebni
dokument).
Postavljanje tankog
zvučnika na zid
Tanki zvučnik možete postaviti na zid.
Napomena
• Pripremite vijke (nisu priloženi) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite u dvije
zaglavice u nosivoj gredi. Postavite
tanki zvučnik vodoravno, pričvršćen
vijcima u zaglavicama na većem ravnom
dijelu zida.
• Postavljanje obavezno prepustite
prodavačima proizvoda tvrtke Sony
ili ovlaštenim izvođačima te tijekom
postavljanja posebnu pozornost
posvetite sigurnosti.
• Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
za nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida ili nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka, prirodnim
nepogodama itd.
1
Pripremite vijke (nisu priloženi)
koji odgovaraju utorima na
stražnjem dijelu tankog zvučnika.
3
Više od 30 mm
365 mm
365 mm
5 mm
10 mm
Položaj vijaka
Rupa na stražnjem dijelu
tankog zvučnika
2
4
Na zid zalijepite PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID (priložen).
Pričvrstite vijke na označenim
mjestima.
Vijci bi trebali viriti iz zida 7,5 mm
do 8,5 mm.
Središnji dio TV-a
7,5 mm do
8,5 mm
Ljepljiva traka
i sl.
1
PREDLOŽAK ZA
MONTAŽU NA ZID
Poravnajte SREDIŠNJU LINIJU TV-a ()
na PREDLOŠKU ZA MONTAŽU NA ZID
sa središnjom linijom svog TV-a.
2
Poravnajte DONJU LINIJU TV-a () na
PREDLOŠKU ZA MONTAŽU NA ZID
sa donjom linijom svog TV-a.
3
Zalijepite PREDLOŽAK ZA MONTAŽU
NA ZID na zid pomoću ljepljive trake
dostupne u prodaji ili sl.
5
6
Uklonite predložak za montažu
na zid.
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe sa stražnje strane
tankog zvučnika s vijcima, a zatim
objesite tanki zvučnik na 2 vijka.
11HR
Postavljanje sustava
4 mm
Na LINIJI ZA POSTAVLJANJE
VIJAKA () na PREDLOŠKU ZA
MONTAŽU NA ZID označite
položaje vijaka.
Metrom izmjerite udaljenost kako
je opisano u nastavku, a zatim je
označite olovkom ili sl.
Napomena
• Zagladite površinu predloška za montažu
na zid prilikom lijepljenja na zid.
• Ostavite dovoljan razmak ispod tankog
zvučnika kada ga vješate na zid radi
jednostavnog pristupa
(USB) ulazu.
Vodoravno postavljanje
subwoofera
Postavite subwoofer na desnu stranu
tako da je logotip „SONY” okrenut
prema naprijed.
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka
s povezanih uređaja
Više puta zaredom pritisnite INPUT.
Kada pritisnete INPUT jednom, indikator
trenutačnog ulaza će zatreperiti.
Ponovno pritisnite INPUT za odabir
uređaja koji želite.
Uključit će se indikator odabranog
uređaja.
Svaki put kada pritisnete INPUT, uređaj
se ciklički mijenja kako slijedi.
„TV”  „BT”  „USB”
„TV”
• TV koji je spojen na priključak TV IN OPTICAL
• TV kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (ARC) koji je povezan na priključak
HDMI OUT TV (ARC)
„BT”
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
(str. 16)
„USB”
USB uređaj koji je priključen u
(str. 13)
Postavite obloge zvučnika (priloženo).
12HR
(USB) ulaz
Slušanje glazbe s USB
uređaja
4
Napomena
• Za prikaz popisa sadržaja USB-a na TV
zaslonu morate povezati sustav na TV
pomoću HDMI kabela.
• Promijenite ulaz TV-a na ulaz na koji je
spojen tanki zvučnik.
1
Priključite USB uređaj na
(USB)
ulaz.
Prije povezivanja pogledajte upute
za rad za USB uređaj.
5
Prilagodite jačinu zvuka.
• Više puta zaredom pritisnite
 +/– da prilagodite jačinu zvuka
tankog zvučnika.
• Pritisnite SW  +/– da prilagodite
jačinu zvuka subwoofera.
Ostale radnje
USB indikator će neprekidno
treperiti prilikom čitanja informacija
s USB uređaja.
2
3
Više puta zaredom pritisnite
INPUT kako biste odabrali „USB”.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
sadržaja za USB.
Pritisnite / kako biste odabrali
željeni sadržaj, a zatim pritisnite
ENTER.
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja.
Radnja
Postupak
Zaustavljanje
reprodukcije ili
povratak na
prethodni zaslon
Pritisnite BACK
Pauza ili nastavak
reprodukcije
Pritisnite 
Odabir prethodne
ili sljedeće pjesme
Pritisnite /
Pretraživanje
unatrag ili unaprijed
(premotavanje
unatrag/unaprijed)
Pritisnite i držite
/
Napomena
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom
rada. Da izbjegnete oštećenje podataka
ili USB uređaja, isključite sustav prije
uklanjanja USB uređaja.
• Ako priključite nepodržani USB uređaj,
USB indikator će neprekidno treperiti
dvaput.
13HR
Slušanje zvuka
Možete reproducirati glazbene
datoteke pohranjene na povezanom
USB uređaju.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati” (str. 27).
Više puta zaredom pritisnite
PLAY MODE za odabir željenog
načina reprodukcije.
• Nijedan: reproducira sve pjesme.
•
(Ponavljanje jedne): ponavlja
jednu pjesmu.
•
(ponavljanje unutar mape):
ponavlja sve pjesme iz mape.
•
(nasumično): nasumično
ponavlja sve pjesme iz mape.
•
(ponavljanje svih): ponavlja sve
pjesme.
USB indikator će zatreperiti tri
puta svaki put kada pritisnete
PLAY MODE.
Informacije s USB uređaja
na TV zaslonu
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
 Vrijeme reprodukcije
Jednostavno možete uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka.
 Ukupno vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Status reprodukcije
 Brzina premotavanja unatrag/
unaprijed
 Status ponavljanja reprodukcije
 Kazalo odabrane datoteke/Ukupan
broj datoteka u mapi
Napomena
• Ovisno o izoru za reprodukciju, neke
informacije možda se neće prikazati.
• Prikazane informacije ovise o načinu
reprodukcije.
Odabir zvučnog efekta
Više puta zaredom pritisnite
MOVIE/MUSIC ili CLEAR AUDIO+
za vrijeme reprodukcije.
CLEAR AUDIO+
Možete uživati u zvuku sa zvučnim poljem
koje preporučuje tvrtka Sony. Zvučno polje
je automatski optimizirano prema sadržaju
i funkciji reprodukcije.
Indikatori MOVIE i MUSIC zasvijetlit će
2 sekunde, a zatim se isključiti.
MOVIE
Zvučni efekti optimizirani su za filmove.
Taj način replicira gustoću i bogatu
proširenost zvuka.
Uključuje se indikator MOVIE.
MUSIC
Zvučni efekti optimizirani su za glazbu.
Indikator MUSIC će zasvijetliti.
Upotreba funkcije
Night mode (NIGHT)
Ova je funkcija korisna kada noću želite
gledati filmove. Jasno ćete čuti govor
i na niskim razinama jačine zvuka.
Pritisnite NIGHT.
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Da isključite ovu funkciju, ponovno
pritisnite NIGHT.
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
14HR
Napomena
Kad isključite sustav, ova funkcija se
automatski isključuje.
Upotreba funkcije
Clear Voice (VOICE)
Funkcija vam pomaže da jasnije čujete
dijaloge.
Da isključite ovu funkciju, ponovno
pritisnite VOICE.
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
Odabir višekanalnog zvuka
(dvostruki mono)
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima Dolby Digital
višekanalne signale.
Više puta zaredom pritisnite AUDIO.
Kanal se mijenja sljedećim
redoslijedom.
Glavni kanal  Podkanal 
Glavni kanal/Podkanal
Main
reproducira se samo glavni kanal.
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Sub
reproducira se samo podkanal.
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput.
Main/Sub
Glavni se zvuk emitira iz lijevog zvučnika,
a podzvuk iz desnog zvučnika.
Indikator MUSIC će zatreperiti dvaput.
Korisno za gledanje filmova pri maloj
jačini zvuka. DRC odnosi se na
Dolby Digital izvore.
Pritisnite i držite gumb AUDIO
5 sekundi da uključite ili isključite
funkciju Dolby DRC.
Prilagodba zvuka
Pritisnite VOICE.
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti
dvaput.
Postavljanje funkcije
Dolby DRC (kontrola
dinamičkog raspona)
Uključeno
Kompresija zvuka u skladu s podacima
iz sadržaja.
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput.
Isključeno
Zvuk se ne komprimira.
USB indikator će zatreperiti dvaput.
Postavljanje funkcije
prigušivanja
Do izobličenja može doći prilikom
slušanja uređaja spojenog na priključak
HDMI OUT TV (ARC) ili TV IN OPTICAL.
Izobličenje možete spriječiti
prigušivanjem ulaznog signala na
sustavu.
Pritisnite i držite PLAY MODE
5 sekundi da uključite ili isključite
funkciju prigušivanja.
Uključeno
prigušuje ulaznu razinu. Uz ovu postavku
izlazna će se razina smanjiti.
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput.
Isključeno
normalna ulazna razina.
USB indikator će zatreperiti dvaput.
Savjet
Isključite ovu funkciju ako je zvuk koji se
emitira iz sustava nizak.
15HR
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera
Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa ili zvuka niskih
frekvencija.
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe
s BLUETOOTH uređaja
Pritisnite SW  +/– da prilagodite
jačinu zvuka subwoofera.
Indikator trenutačnog ulaza će
zatreperiti jednom svaki put prilikom
podešavanja jačine zvuka subwoofera.
Napomena
Ako ulazni izvor sadrži malo zvuka basa,
kao što je to u TV programima, zvuk iz
subwoofera možda će se teško čuti.
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem se
BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Postupak
uparivanja dovoljno je provesti jednom.
1
2
3
16HR
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od tankog
zvučnika.
Pritisnite
(uparivanje) na
tankom zvučniku.
Sustav prelazi u način uparivanja.
BLUETOOTH indikator (plavi) na
tankom zvučniku će treperiti brzo.
Uključite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju,
potražite uređaje i odaberite
„HT-CT290/291”.
Ako je potrebno unijeti lozinku,
unesite „0000”.
Ovaj korak provedite u roku od
pet minuta, inače se način
uparivanja može otkazati.
4
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na tankom zvučniku
plavom bojom.
Veza je uspostavljena.
Napomena
• Lozinka se može zvati „Passcode”,
„PIN code”, „PIN number” ili „Password”.
• Možete upariti najviše 10 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite 11. BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj zamijenit
će se novim.
1
2
3
4
Uključite BLUETOOTH funkciju na
uparenom BLUETOOTH uređaju.
Više puta zaredom pritisnite
INPUT kako biste odabrali „BT”.
Sustav se automatski ponovno
povezuje s posljednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze, BLUETOOTH indikator na
tankom zvučniku će zasvijetliti
plavom bojom.
Započnite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja.
• Više puta zaredom pritisnite
 +/– da prilagodite jačinu
zvuka tankog zvučnika.
• Pritisnite SW  +/– da prilagodite
jačinu zvuka subwoofera.
Napomena
• Nakon povezivanja sustava i BLUETOOTH
uređaja, reprodukcijom možete upravljati
pomoću gumba  i /.
Prekidanje veze s BLUETOOTH
uređajem
Učinite nešto od sljedećeg.
• Ponovno pritisnite
(uparivanje)
na tankom zvučniku.
• Onemogućite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH uređaju.
• Isključite sustav ili BLUETOOTH uređaj.
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti
Kada se u sustavu nalaze informacije
o uparivanju, sustav možete uključiti
i slušati glazbu s BLUETOOTH uređaja
čak i kada je uređaj u stanju pripravnosti
ako uključite BLUETOOTH stanje
pripravnosti.
Pritisnite i držite NIGHT 5 sekundi da
uključite ili isključite BLUETOOTH
stanje pripravnosti.
Uključeno
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput.
Isključeno
USB indikator će zatreperiti dvaput.
Napomena
Tijekom BLUETOOTH stanja pripravnosti
raste potrošnja energije u stanju
pripravnosti.
17HR
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe s uparenog
uređaja
• Možete se povezati sa sustavom
s uparenog BLUETOOTH uređaja, čak
i kada je sustav u stanju pripravnosti,
ako uključite BLUETOOTH stanje
pripravnosti (str. 17).
• Reprodukcija zvuka na ovom sustavu
može kasniti za onom na BLUETOOTH
uređaju zbog svojstava BLUETOOTH
bežične tehnologije.
Savjet
Ostale funkcije
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Spajanje uređaja poput TV-a ili
Blu-ray Disc uređaja za reprodukciju
kompatibilnog s funkcijom Kontrola
za HDMI* pomoću HDMI kabela
(HDMI kabel velike brzine, isporučuje
se samo za određena područja)
omogućuje jednostavno upravljanje
uređajem putem daljinskog upravljača.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
• Funkcija isključivanja sustava
• Funkcija upravljanja zvukom sustava
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije jednim dodirom
* Kontrola za HDMI standardna je funkcija
koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućavanje
međusobne kontrole HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) uređaja.
Napomena
Te funkcije možda će raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Priprema za upotrebu
funkcije Kontrola za HDMI
Pritisnite i držite VOICE 5 sekundi
da uključite ili isključite funkciju
Kontrola za HDMI.
Uključeno
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput.
Isključeno
USB indikator će zatreperiti dvaput.
Omogućite postavke funkcije Kontrola
za HDMI za TV i drugi uređaj povezan
na sustav.
18HR
Ako omogućite funkciju Kontrola za HDMI
(„BRAVIA” sync) kada upotrebljavate TV
proizvođača Sony, automatski je
omogućena i funkcija Kontrola za HDMI
u sustavu.
Funkcija isključivanja
sustava
Sustav se isključuje automatski kada
isključite TV.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a emitirat će se iz zvučnika
sustava. Jačina zvuka sustava može
se prilagoditi pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Napomena
• Ako pri upotrebi funkcije Twin Picture na
TV-u odaberete ulaz koji nije „TV”, zvuk se
emitira samo iz TV-a. Ako onemogućite
funkciju Twin Picture, zvuk će se emitirati
iz sustava.
• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
Upravljanje zvukom sustava možda neće
biti dostupna. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Audio Return Channel
Ako je sustav priključen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel,
zvuk TV-a možete slušati putem
zvučnika sustava bez priključivanja
optičkog digitalnog kabela.
Napomena
Ako sustav nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel, potrebno je
priključiti optički digitalni kabel (pogledajte
isporučeni Vodič za početak).
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
„PlayStation®4” itd.) povezanom na TV,
sustav i TV automatski će se uključiti,
ulaz sustava prebacit će se na ulaz za
TV, a zvuk će se emitirati iz zvučnika
sustava.
Napomena
• Ako se zvuk TV-a prilikom zadnjeg
gledanja emitirao iz zvučnika TV-a, sustav
se neće uključiti, a zvuk i slika emitirat će
se s TV-a čak i ako reproducirate sadržaj
na uređaju.
• Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
Uz funkciju Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati i sljedeću funkciju na
uređajima kompatibilnima s funkcijom
„BRAVIA” sync.
• Funkcija odabira prizora
Napomena
Ta je funkcija patentirana funkcija tvrtke
Sony. Ona ne može raditi s proizvodima
koje nije proizvela tvrtka Sony.
Funkcija odabira prizora
Zvučno polje sustava automatski se
prebacuje u skladu s postavkama
funkcije odabira prizora ili načina
zvuka na TV-u. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Postavite zvučno polje na
„CLEAR AUDIO+” (str. 14).
Napomene o HDMI vezama
• Upotrebljavajte HDMI kabel velike
brzine. Ako upotrebljavate standardni
HDMI kabel, sadržaj rezolucije 1080p
možda se neće ispravno prikazivati.
• Upotrijebite kabel odobren za HDMI
upotrebu.
• Upotrijebite Sony kabel velike brzine
HDMI s logotipom koji označava vrstu
kabela.
• Ne preporučujemo upotrebu HDMIDVI kabela za konverziju.
• Provjerite postavke povezane opreme
ako je slika loša ili ako se zvuk ne
emitira iz opreme priključene putem
HDMI kabela.
• Povezani uređaj može prigušiti audio
signale (frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz
priključka HDMI.
19HR
Ostale funkcije
Funkcija reprodukcije
jednim dodirom
Upotreba funkcije
„BRAVIA” Sync
• Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja ili
broja kanala izlaznih audio signala
iz opreme za reprodukciju.
• Ako povezana oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI OUT priključka
sustava mogu biti iskrivljeni ili se neće
emitirati. U tom slučaju provjerite
specifikacije povezane opreme.
Funkcija automatskog
stanja pripravnosti
Sustav automatski ulazi u stanje
pripravnosti ako njime ne upravljate
približno 20 minuta i ako ne primi ulazni
signal.
Pritisnite i držite MOVIE/MUSIC
5 sekundi da uključite ili isključite
funkciju automatskog stanja
pripravnosti.
Uključeno
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput.
Isključeno
USB indikator će zatreperiti dvaput.
Kada je sustav u stanju pripravnosti,
svi LED indikatori osim BLUETOOTH
indikatora (plavi) polako trepere.
Aktiviranje bežičnog
prijenosa između
pojedinih jedinica
(Secure Link)
Putem funkcije Secure Link možete
odrediti koja će bežična veza biti
upotrijebljena za povezivanje tankog
zvučnika i subwoofera. Ta funkcija može
spriječiti smetnje ako upotrebljavate
više bežičnih proizvoda.
1
2
Pritisnite LINK na stražnjoj strani
subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
treperi u narančastoj boji.
Pritisnite i držite CLEAR AUDIO+
5 sekundi.
USB i TV indikatori će zatreperiti
dvaput, a zatim će MOVIE i MUSIC
indikatori naizmjenično treperiti.
Kada je tanki zvučnik povezan na
subwoofer, indikator će prestati
da treperi i indikator napajanja
na subwooferu će svijetliti
u narančastoj boji.
Ako povezivanje ne uspije, indikator
će se upaliti na 5 sekundi. Ponovite
navedeni postupak.
Za deaktivaciju ove funkcije
pritisnite i držite CLEAR AUDIO+
5 sekundi.
USB indikator će zatreperiti dvaput.
20HR
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga
na provjeru u ovlašteni servis prije no
što ga nastavite upotrebljavati.
• Ne dirajte kabel izmjenične struje
(kabel za napajanje) mokrim rukama.
U suprotnom može doći do
strujnog udara.
• Ne penjite se na tanki zvučnik i subwoofer
jer možete pasti i ozlijediti se ili oštetiti
sustav.
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na stražnjoj
strani tankog zvučnika i subwoofera.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara.
Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri
visokoj glasnoći, temperatura sustava na
stražnjoj i donjoj strani značajno raste.
Ne dirajte sustav kako se ne biste opekli.
Napomena o rukovanju
subwooferom
Ne stavljajte ruke u prorez na subwooferu
kada ga podižete. Može se oštetiti
upravljački mehanizam zvučnika.
Subwoofer prilikom podizanja držite
za podnožje.
21HR
Dodatne informacije
O izvorima napajanja
• Potrebno je ostaviti dovoljno prostora
oko sustava za ispuštanje topline.
Prilikom postavljanja subwoofera na
policu ostavite više od 5 cm prostora
iznad subwoofera i više od 5 cm prostora
bočno pored subwoofera. Polica iza
subwoofera mora biti otvorena. Ako
subwoofer postavljate tako da njegova
poleđina bude uza zid, ostavite više od
10 cm prostora između subwoofera i zida.
• Ostavite prednji dio sustava otvoren.
• Postavite sustav na mjesto s dobrom
ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi
došlo do nakupljanja topline te kako biste
produžili vijek trajanja sustava.
• Ne postavljajte sustav na mjesta koja su
izložena vibracijama (npr. na nestabilnu
policu i sl.).
• Ne postavljajte subwoofer na policu
koja može ometati bežičnu funkciju
(npr. metalnu policu i sl.).
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnom
sunčevu svjetlu, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na stražnji dio tankog zvučnika
i subwoofera ne stavljajte ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju
i na taj način prouzročiti kvar.
• Ako se sustav upotrebljava s TV-om,
videorekorderom ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi, a kvaliteta slike može
se pogoršati. U tom slučaju postavite
sustav dalje od TV-a, videorekordera ili
kasetofona.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretiranu površinu
(ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove tankog
zvučnika i subwoofera.
O radu uređaja
Prije nego što priključite drugi uređaj,
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja na
obližnjem televizoru
Na određenim vrstama TV-a može doći
do nepravilnosti u prikazu boja.
• Ako uočite da se boje ne prikazuju
pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako i dalje uočavate nepravilnosti
u prikazu boja...
Odmaknite sustav od TV-a.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom za
brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Kada zatražite popravak, svakako
ponesite tanki zvučnik i subwoofer,
čak i ako izgleda da je problem prisutan
na samo jednom od njih.
22HR
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice pa ga ponovno priključite
za nekoliko minuta.
Sustav se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija automatskog
stanja pripravnosti (str. 20).
Sustav se ne uključuje čak ni kad je TV
uključen.
 Aktivirajte funkciju Kontrola za
HDMI (str. 18). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI (str. 18).
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
 Provjerite postavke zvučnika TV-a.
Sustav se sinkronizira s postavkama
zvučnika TV-a. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
 Ako je prethodni put zvuk emitiran
iz zvučnika TV-a, sustav se ne
uključuje čak ni kada je TV uključen.
Uključite sustav i promijenite ulaz sa
sustava na „TV” (str. 12).
Sustav se isključuje kada je TV
isključen.
 Sustav se automatski isključuje
kada isključite TV ako je ulaz
sustava postavljen na „TV”.
Sustav se ne isključuje čak ni kada je TV
isključen.
 Sustav se ne isključuje automatski
kada isključite TV ako je ulaz
sustava postavljen na „USB” ili „BT”.
Zvuk
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog
na sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  + da pojačate jačinu
zvuka (str. 9).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju isključenja zvuka (str. 9).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati
druge ulazne izvore uzastopnim
pritiskanjem gumba INPUT (str. 12).
 Postavite funkciju prigušivanja na
isključeno (str. 15).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo
tihi-zvuk iz subwoofera.
 Pritisnite SW  + da biste povećali
jačinu zvuka subwoofera (str. 9).
 Provjerite svijetli li indikator
napajanja na subwooferu u zelenoj
boji. Ako ne svijetli, pogledajte
„Ne čuje se zvuk iz subwoofera.”
u odjeljku „Bežični zvuk
subwoofera” (str. 25).
 Subwoofer služi za reprodukciju
zvuka basa. Ako ulazni izvori sadrže
malo sastavnih dijelova sa zvukom
basa (odnosno ako se radi
o televizijskom emitiranju), zvuk iz
subwoofera može se slabo čuti.
 Kada reproducirate sadržaj
kompatibilan s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP),
ne emitira se iz subwoofera.
23HR
Dodatne informacije
Iz sustava se ne čuje zvuk televizora.
 Provjerite vrstu i vezu HDMI kabela
ili optičkog digitalnog kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
priloženi Vodič za početak).
 Ako je TV kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel, provjerite je
li sustav priključen na HDMI (ARC)
priključak TV-a (pogledajte priloženi
Vodič za početak). Ako se zvuk
i dalje ne emitira ili je isprekidan,
priključite priloženi optički digitalni
kabel.
 Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a
čak i ako je spojen na HDMI ulazni
priključak TV-a. Za emitiranje TV
zvuka sa sustava priključite
isporučeni optički digitalni kabel
(pogledajte priloženi Vodič za
početak).
 Promijenite ulaz sustava na „TV”
(str. 12).
 Povećajte jačinu zvuka na sustavu
ili poništite isključivanje zvuka.
 Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk. USB, TV i BT
indikatori će neprekidno treperiti
u ovom stanju. U tom slučaju prvo
uključite TV, a zatim sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na audio sustav.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
priloženima uz TV.
 Ovisno o TV-u i izvorima
reprodukcije, možda se neće
emitirati zvuk iz sustava. Namjestite
postavku audio formata na TV-u
na „PCM”. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz TV-a.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround efekt
će možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku
digitalnog audio izlaza na uređaju
povezanom sa sustavom.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu povezanog uređaja.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte učiniti sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno priključite
USB uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj sigurno
povezan na
(USB) ulaz.
 Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno priključite USB uređaj
izravno u tanki zvučnik.
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na tankom zvučniku
plavom bojom (str. 6).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite BLUETOOTH uređaj
tankom zvučniku.
 Ponovno uparite sustav
i BLUETOOTH uređaj. Možda
ćete prethodno morati poništiti
uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
24HR
Uparivanje nije moguće.
 Približite BLUETOOTH uređaj
tankom zvučniku.
 Provjerite da na sustavu nema
smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije
2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko
zračenje, udaljite takav uređaj
od sustava.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini tankog zvučnika
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
Ne čuje se zvuk iz povezanog
BLUETOOTH uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na tankom zvučniku
plavom bojom (str. 6).
 Približite BLUETOOTH uređaj
tankom zvučniku.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični LAN
uređaj, drugi BLUETOOTH uređaji
ili mikrovalna pećnica, odmaknite
takve uređaje od sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog
LAN-a bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača
ili osobnog računala u blizini na
raspon od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Bežični zvuk subwoofera
Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini upotrebljava uređaj
koji stvara elektromagnetske
valove, kao što je bežični LAN ili
mikrovalna pećnica, odmaknite
sustav od uređaja.
 Ako postoji prepreka između
tankog zvučnika i subwoofera,
odmaknite je ili uklonite.
 Smjestite tanki zvučnik i subwoofer
što je bliže moguće.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne funkcionira.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
tankom zvučniku (str. 6).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i tankog
zvučnika.
 Zamijenite obje baterije
u daljinskom upravljaču novima
ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritisnuli ispravan
gumb na daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Postavite tanki zvučnik tako da
ne ometa senzor daljinskog
upravljača TV-a.
Ostalo
Funkcija Kontrola za HDMI ne radi
ispravno.
 Provjerite vezu sa sustavom
(pogledajte priloženi Vodič za
početak).
 Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako odspojite sustav, bit
će potrebno neko vrijeme prije
izvođenja postupaka. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim pokušajte
ponovno.
25HR
Dodatne informacije
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
 Indikator napajanja na subwooferu
ne svijetli.
• Provjerite je li kabel za napajanje
subwoofera pravilno priključen.
• Pritisnite gumb  na subwooferu
kako biste uključili napajanje.
 Indikator napajanja na subwooferu
polako treperi u zelenoj boji ili
svijetli crveno.
• Premjestite subwoofer blizu
tankog zvučnika tako da indikator
napajanja na subwooferu svijetli
zeleno.
• Slijedite korake iz odjeljka
„Aktiviranje bežičnog prijenosa
između pojedinih jedinica
(Secure Link)” (str. 20).
 Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi u crvenoj boji,
pritisnite  na subwooferu da
isključite napajanje i provjerite da
ventilacijski otvor subwoofera nije
blokiran.
 Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa. Kada
ulazni izvor sadrži malo zvuka basa,
kao što je slučaj s većinom TV
programa, zvuk basa možda se
neće čuti.
 Pritisnite SW  + da biste povećali
jačinu zvuka subwoofera (str. 16).
 Prebacite frekvenciju bežičnog
LAN-a bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača
ili osobnog računala u blizini na
raspon od 5 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu TV-a ili
Blu-ray Disc uređaja za reprodukciju
s bežične na žičanu.
 Provjerite podržavaju li uređaji
priključeni na sustav funkciju
Kontrola za HDMI.
 Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na uređajima priključenima
na sustav. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
 Vrsta i broj uređaja kojima se može
upravljati putem funkcije Kontrola
za HDMI ograničeni su standardom
HDMI CEC na sljedeći način:
• Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
• Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju itd.):
do 3 uređaja
• uređaji za tuner: do 4 uređaja
• audio sustav (prijemnik/slušalice):
do 1 uređaja (koji upotrebljava
ovaj sustav)
Ako svi indikatori ulaza i indikatori
zvučnog efekta brzo trepere (način
rada PROTECT).
 Pritisnite  kako biste isključili
sustav. Kada se prikaz isključi,
isključite kabel za napajanje, a zatim
provjerite blokira li što ventilacijske
otvore tankog zvučnika.
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Tanki zvučnik može blokirati neke
senzore (primjerice senzor
svjetline), prijemnik daljinskog
upravljača TV-a ili „odašiljač za 3D
naočale (infracrveni prijenos)”
3D TV-a koji podržava infracrveni
sustav 3D stakla ili bežičnu
komunikaciju. Premjestite tanki
zvučnik dalje od TV-a, na udaljenost
koja omogućuje ispravno
funkcioniranje tih dijelova. Položaj
senzora i prijemnika daljinskog
upravljača potražite u uputama
za upotrebu priloženim uz TV.
 ne radi.
 Sustav je možda u pokaznom
načinu rada. Da biste prekinuli
pokazni način rada, obavite
resetiranje (str. 26).
Resetiranje
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
resetirajte ga na sljedeći način.
Za izvođenje ove radnje upotrijebite
dodirne tipke na tankom zvučniku.
1
Ne svijetle svi indikatori ulaza
i indikatori zvučnog efekta.
 Indikatori su isključeni. Pritisnite
i držite BACK 5 sekundi da uključite
indikatore.
2
3
4
26HR
Pritisnite i držite – (smanjivanje
jačine zvuka) i  istovremeno
5 sekundi.
Svi LED indikatori zatreperit će
tri puta, a zatim će se isključiti.
Postavke izbornika i zvučnih
polja itd. vratit će se na početne
vrijednosti.
Isključite kabel za napajanje.
Ponovno priključite kabel za
napajanje, zatim pritisnite 
kako biste uključili sustav.
Povezivanje sustava sa
subwooferom (str. 20).
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Kodek
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Napomena
Dodatne informacije
• Neke se datoteke možda neće moći
reproducirati, ovisno o formatu, načinu
kodiranja datoteke ili uvjetima snimanja.
• Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
poput formata DRM i Lossless.
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
– putanje mapa koje sadrže do
128 znakova
– 200 mapa (uključujući korijensku
mapu)
– do 200 datoteka/mapa u jednom sloju
• Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje za
masovnu pohranu (MSC).
Podržani audio formati
Sustav podržava sljedeće audio
formate.
• Dolby Digital
• LPCM 2ch
27HR
LED indikatori
LED indikatore možete uključiti ili isključiti ako pritisnete i držite BACK 5 sekundi.
Kada uključite ovu značajku, LED indikatori koji svijetle ili trepere ovisno o odabranoj
funkciji ili stanju sustava.
Ako isključite LED indikatore, samo BLUETOOTH indikator (plavi) svijetli u „BT”
funkciji.
Funkcija/stanje
Indikacija
Ulaz (str. 12)
• TV
• BT
• USB
TV indikator svijetli
BT i BLUETOOTH indikator (plavi) svijetli
USB indikator svijetli
USB ulaz (str. 13)
• Očitavanje
• Nepodržani USB uređaj
USB indikator neprekidno treperi
USB indikator neprekidno treperi dva puta
Zvučni efekt (str. 14)
• MOVIE
• MUSIC
Indikator MOVIE svijetli
Indikator MUSIC svijetli
CLEAR AUDIO+ (str. 14)
Indikatori MOVIE i MUSIC zasvijetlit će 2 sekunde, a zatim se
isključiti
Maksimalna/minimalna jačina USB, TV i BT indikatori će zatreperiti tri puta
zvuka, maksimalna/
minimalna jačina zvuka
subwoofera (str. 16)
Pojačanje/smanjenje
jačine zvuka,
Pojačanje/smanjenje jačine
zvuka subwoofera
Indikator trenutačnog ulaza će zatreperiti jednom
Isključivanje zvuka
USB, TV i BT indikatori će neprekidno treperiti
Dual Mono (str. 15)
• Main
• Sub
• Main/Sub
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti dvaput
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput
Indikator MUSIC će zatreperiti dvaput
Dolby DRC (str. 15),
prigušivanje (str. 15)
• Uključeno
• Isključeno
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput
USB indikator će zatreperiti dvaput
Night Mode (str. 14),
Clear Voice (str. 15)
• Uključeno
• Isključeno
Indikatori MOVIE i MUSIC će zatreperiti dvaput
Indikator MOVIE će zatreperiti dvaput
PLAY MODE (str. 13)
USB indikator će zatreperiti tri puta
28HR
Funkcija/stanje
Indikacija
Kontrola za HDMI (str. 18),
BLUETOOTH stanje
pripravnosti (str. 17),
Automatsko stanje
pripravnosti (str. 20)
• Uključeno
• Isključeno
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput
USB indikator će zatreperiti dvaput
Secure Link (str. 20)
• Uključeno
• Isključeno
USB i TV indikatori će zatreperiti dvaput, a zatim će indikatori
MOVIE i MUSIC naizmjenično treperiti dok se veza ne uspostavi
USB indikator će zatreperiti dvaput
PROTECT (str. 26)
Svi LED indikatori osim BLUETOOTH indikatora (plavi) brzo
trepere
Ulazak u automatsko stanje
pripravnosti (str. 20)
Svi LED indikatori osim BLUETOOTH indikatora (plavi) sporo
trepere
Resetiranje (str. 26)
Svi LED indikatori zatreperit će tri puta, a zatim će se isključiti.
Dodatne informacije
29HR
1)
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-CT290/
SA-CT291)
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
30 W + 30 W (pri 4 oma, 1 kHz, 1 % THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
100 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
USB
TV IN OPTICAL
Izlaz
HDMI OUT TV (ARC)
HDMI odjeljak
Priključnica
Vrsta A (19-pinski)
USB odjeljak
(USB) ulaz
vrsta A
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 25 m1)
Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (napredni profil raspodjele
zvuka)
AVRCP 1.6 (Profil daljinskog
upravljanja za audio i video)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
30HR
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
bežični telefon, osjetljivost prijama,
izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2) BLUETOOTH standardni profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
među uređajima.
3) Kodek: Format kompresije i konverzije
audiosignala
4)
Potpojasni kodek
Odjeljak prednjeg lijevog/prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona
s akustičnom suspenzijom
Zvučnik
40 mm × 100 mm, stožasti × 2
Općenito
Preduvjeti napajanja
Samo tajvanski modeli:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 40 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
(način rada za uštedu energije)
(Kada su funkcija Kontrola za HDMI
i BLUETOOTH stanje pripravnosti
isključeni)
Stanje pripravnosti: 2,8 W ili manje5)
(Kada su funkcija Kontrola za HDMI
i BLUETOOTH stanje pripravnosti
uključeni)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
900 mm × 52 mm × 86 mm
Masa (pribl.)
2,3 kg
5)
Sustav automatski prelazi u način rada za
uštedu energije kada nema HDMI veze
i povijesti BLUETOOTH uparivanja.
Subwoofer (SA-WCT290/
SA-WCT291)
Odjeljak odašiljača/
prijemnika
Frekvencijski pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Podržana BLUETOOTH verzija
i profili
Profil se odnosi na standardni skup
funkcija za različite značajke
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Odjeljak BLUETOOTH” u poglavlju
„Specifikacije” (str. 30) kako biste
saznali BLUETOOTH verziju i profile
koje ovaj sustav podržava.
Učinkoviti komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara
(bez prepreka). Efektivni komunikacijski
raspon može se smanjiti zbog sljedećih
okolnosti:
• Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka.
• Lokacije na kojima je instaliran bežični
LAN.
• U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
• Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802,11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz).
Pri upotrebi BLUETOOTH uređaja
u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
• Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežičnog LAN uređaja.
31HR
Dodatne informacije
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
100 W (po kanalu pri 4 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Sustav subwoofera, Bass Reflex
Zvučnik
130 mm, stožasti
Preduvjeti napajanja
Samo tajvanski modeli:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 15 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(okomito postavljanje)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodoravno postavljanje)
Masa (pribl.)
6,3 kg
O BLUETOOTH
komunikaciji
• Isključite napajanje na bežičnom
LAN uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
• Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što bliže jedno drugome.
Učinci na druge uređaje
Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
• u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima
gdje može biti zapaljivih plinova
• blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomena
• Sustav podržava sigurnosne funkcije
u skladu s BLUETOOTH specifikacijama
kako bi se omogućilo sigurno povezivanje
tijekom komunikacije pomoću
BLUETOOTH tehnologije. Ipak, ta
sigurnost može biti nedostatna, ovisno
o postavkama i ostalim čimbenicima
pa pri upotrebi BLUETOOTH tehnologije
uvijek budite pažljivi.
• Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi
odgovornost za štete ili druge gubitke
nastale kao posljedica curenja informacija
tijekom komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom.
• Mogućnost BLUETOOTH komunikacije sa
svim BLUETOOTH uređajima istog profila
kao ovaj sustav nije nužno zajamčena.
32HR
• BLUETOOTH uređaji koji se povezuju
sa sustavom moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te posjedovati potvrdu o sukladnosti.
No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim
slučajevima zbog svojstava ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja
povezivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije načine
upravljanja, prikaza ili rada.
• Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
priključenog na ovaj sustav,
komunikacijskom okruženju ili okolnim
uvjetima, može doći do šuma ili
prekida zvuka.
©2017 Sony Corporation
4-688-252-21(1) (HR)
Download PDF

advertising