Sony HT-RT3 Operating instructions

Sony HT-RT3 Operating instructions
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\010COV.fm
masterpage:
Right
Sustav kućnog kina
Upute za upotrebu
HT-RT3
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\020REG.fm
masterpage: Left
Za proizvode s CE oznakom
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Da bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj
mora se sigurno postaviti na ormarić ili
pričvrstiti na pod/zid u skladu
s uputama za postavljanje.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
O izvorima napajanja
 Uređaj
je pod naponom sve dok je
priključen u strujnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
 Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Valjanost CE oznake ograničena je samo
na države gdje se zakonski primjenjuje,
prvenstveno države članice EGP-a
(Europskog gospodarskog prostora).
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje otpadnih
baterija i električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključnice.
2HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\020REG.fm
U slučaju da zbog sigurnosti,
performansi ili integriteta podataka
baterija mora biti ugrađena u proizvod,
smije je mijenjati samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode nakon isteka vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno
ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo
na opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se
na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EZ.
masterpage:
Right
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj sustav kućnog kina namijenjen je
reprodukciji zvuka s povezanih uređaja
te glazbe koja se emitira s pametnog
telefona kompatibilnog s funkcijom NFC
ili BLUETOOTH uređaja.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenima
u propisima o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Autorska prava i zaštitni znaci
 Ovaj
sustav podržava tehnologije
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruko D zaštitni su znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
 Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je
s licencom. Ostali zaštitni znaci
i trgovački nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih vlasnika.
 Ovaj sustav sadrži tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI multimedijsko
sučelje visoke rezolucije te logotip
HDMI zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Državama i drugim
zemljama.
 Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC
Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
 Android™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
3HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\020REG.fm
 Google
Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG
Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
 Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
 „BRAVIA“ je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
 „ClearAudio+“ zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
 „PlayStation“ je registrirani zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
 Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama. App Store servisna
je oznaka tvrtke Apple Inc.
Oznake „Made for iPod“ i „Made for
iPhone“ znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone te da
razvojni inženjer potvrđuje da oprema
zadovoljava Appleove standarde rada.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja ni za njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da
upotreba dodatne opreme s uređajima
iPod ili iPhone može utjecati na
izvedbu bežične veze.
masterpage: Left
Kompatibilni modeli uređaja
iPod/iPhone
Kompatibilni modeli uređaja iPod/
iPhone su sljedeći. Ažurirajte svoj
uređaj iPod/iPhone najnovijim
softverom prije upotrebe sustava.
Tehnologija BLUETOOTH radi
s uređajima:
 iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
 iPod touch (6. generacija)/
iPod touch (5. generacija)
 OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA OSOBNU
I NEKOMERCIJALNU UPORABU
KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA
U SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM („MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAN OD
STRANE KORISNIKA ZA OSOBNE
I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/
ILI JE NABAVLJEN OD DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA KOJI JE
LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
NIJEDNA LICENCA NEĆE BITI DANA NITI
ĆE SE PODRAZUMIJEVATI ZA BILO
KAKVU DRUGU UPORABU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ
I KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD TVRTKE
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su
svojih vlasnika.
 Ostali nazivi sustava i proizvoda
općenito su zaštitni znaci ili registrirani
zaštitni znaci proizvođača.
Oznake ™ i  ne koriste se u ovom
dokumentu.
4HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\020REG.fm
masterpage:
Right
O ovim uputama
 Upute
u ovom priručniku opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču.
Možete upotrebljavati i kontrole na
subwooferu ako imaju iste ili slične
nazive kao gumbi na daljinskom
upravljaču.
 U priručniku su prikazane neke slike
kao konceptualni crteži te se mogu
razlikovati od stvarnih proizvoda.
 Zadana postavka je podvučena.
 Tekst omeđen dvostrukim
navodnicima („--“) prikazuje se na
zaslonu prednje ploče.
5HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sadržaj
Povezivanje  Vodič za početak (zasebni dokument)
O ovim uputama ........................ 5
Vodič kroz dijelove i kontrole .... 7
Slušanje
Slušanje zvuka s povezanih
uređaja ................................ 11
Reprodukcija s USB uređaja ..... 12
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim efektima ... 13
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja ............................... 14
Upravljanje sustavom pomoću
pametnog telefona ili
tableta (SongPal) ................ 16
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona
za postavljanje ....................17
Ostale funkcije
Upotreba funkcije Kontrola
za HDMI ..............................20
Upotreba funkcije
„BRAVIA“ Sync .................... 21
Štednja energije u stanju
pripravnosti ........................ 22
Postavljanje tankog zvučnika
i surround
zvučnika na zid ................... 22
Upravljanje sustavom
daljinskim upravljačem ...... 23
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera ........................ 23
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................24
Rješavanje problema ............... 25
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati .......................29
Podržani audio formati ............29
Specifikacije ..............................29
O BLUETOOTH komunikaciji .... 31
6HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\030LSN.fm
masterpage:
Right
Vodič kroz dijelove i kontrole
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Subwoofer
Gornja ploča
  (napajanje) dodirna tipka
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 Dodirna tipka INPUT
Služi za odabir uređaja koji želite
koristiti.

Dodirna tipka PAIRING
 Dodirna tipka VOL (jačina
zvuka) +/–

(oznaka N) (str. 15)
Postavite uređaj kompatibilan
s funkcijom NFC pored te oznake
kako biste uključili funkciju NFC.
O dodirnim tipkama
Dodirne se tipke aktiviraju kada ih
lagano dodirnete. Nemojte ih prejako
pritiskati.
7HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\030LSN.fm
masterpage: Left
Prednja ploča
 Senzor daljinskog upravljača
(str. 23)
 Zaslon prednje ploče
 Plavi LED indikator
Prikazuje BLUETOOTH status na
dolje opisan način.
Tijekom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
Sustav se pokušava
povezati s BLUETOOTH
uređajem
Treperi
Sustav je uspostavio
vezu s BLUETOOTH
uređajem
Svijetli

(USB) ulaz (str. 12)
8HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\030LSN.fm
masterpage:
Right
Stražnja ploča
 Kabel za napajanje
 Priključak HDMI OUT (ARC)
 Priključak TV IN (OPTICAL)
 Priključak ANALOG IN
9HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\030LSN.fm
Daljinski upravljač
 INPUT (str. 11)
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
masterpage: Left
 DIMMER
Prilagođava svjetlinu zaslona
prednje ploče.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
 Kada je odabran „OFF“,
isključuje se zaslon prednje
ploče. Automatski se uključuje
kada ponovno pritisnete bilo
koji gumb ako niste
upotrebljavali sustav nekoliko
sekundi. Međutim, u nekim
slučajevima zaslon prednje
ploče možda se neće isključiti.
Ako se to dogodi, svjetlina
zaslona prednje ploče ista je kao
u slučaju „DARK“.
 MENU
Uključuje/isključuje izbornik na
zaslonu prednje ploče.
/
Odabire stavke izbornika.
ENTER
Služi za otvaranje odabrane
stavke.
BACK
Vratite se na prethodni zaslon.
Zaustavlja USB reprodukciju.
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
 SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/– (str. 23)
Prilagođavaju jačinu zvuka basa.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
 CLEARAUDIO+
Automatski odabire
odgovarajuću postavku zvuka za
izvor zvuka.
 SOUND FIELD (str. 13)
Odabire način zvuka.
 VOICE (str. 13)
 * (reprodukcija/pauza)
Pauzira ili pokreće reprodukciju.
 NIGHT (str. 13)
10HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\030LSN.fm
* Gumbi  i  + imaju ispupčenu
točku. Ispupčenje upotrijebite kao
orijentir prilikom rukovanja daljinskim
upravljačem.
Slušanje
Slušanje zvuka
s povezanih uređaja
Više puta zaredom pritisnite INPUT.
Ako jednom pritisnete gumb INPUT,
trenutačni uređaj će se prikazati na
zaslonu prednje ploče, a potom će se
prilikom svakog pritiska na gumb INPUT
uređaj ciklički izmjenjivati na sljedeći
način.
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
Uređaj (TV itd.) koji je spojen na priključak TV
IN (OPTICAL) ili TV koji je kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel i koji je
spojen na priključak HDMI OUT (ARC)
„ANALOG“
Uređaj (Reproduktor digitalnih medija itd.)
koji je spojen na priključak ANALOG IN
„BT“
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
(str. 14)
„USB“
USB uređaj koji je priključen u
(str. 12)
(USB) ulaz
11HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Slušanje
 / (prethodno/sljedeće/
premotavanje unatrag/
unaprijed)
Pritisnite za odabir prethodnog/
sljedećeg zapisa ili datoteke.
Pritisnite i držite da biste
pretraživali unaprijed ili unatrag.
masterpage:
Right
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\030LSN.fm
Reprodukcija s USB
uređaja
Na povezanom USB uređaju možete
reproducirati glazbu/videozapise*.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati“ (str. 29).
masterpage: Left
Napomena
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka na
USB uređaju, isključite sustav prije
uklanjanja USB uređaja.
Informacije s USB uređaja na
TV zaslonu
* Osim za modele za Europu.
1
Priključite USB uređaj u (USB)
ulaz.
Prije povezivanja pogledajte upute
za upotrebu USB uređaja.
 Vrijeme reprodukcije
 Ukupno vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Status reprodukcije
 Brzina premotavanja unatrag/
unaprijed
 Status ponavljanja reprodukcije
 Kazalo odabrane datoteke/Ukupan
broj datoteka u mapi
2
3
4
Uzastopce pritišćite INPUT kako
biste odabrali „USB“.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
sadržaja USB-a.
Pritisnite / da biste odabrali
željeni sadržaj, a zatim pritisnite
ENTER.
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja.
Napomene
 Ovisno o izvoru koji se reproducira, neke
informacije možda se neće prikazati.
 Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
Prilagodite jačinu zvuka.
 Prilagodite jačinu zvuka sustava
pritiskom gumba  +/–.
 Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom gumba
SW  +/–.
12HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\040SND.fm
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
Odabir zvučnog polja
Više puta zaredom pritisnite SOUND
FIELD dok se ne prikaže željeno
zvučno polje na zaslonu prednje
ploče.
„CLEARAUDIO+“
Možete uživati u zvuku sa zvučnim poljem
koje preporučuje tvrtka Sony. Zvučno polje je
automatski optimizirano prema sadržaju
i funkciji reprodukcije.
„MOVIE“
Zvukovi se reproduciraju s efektima
surrounda, realistični su i snažni, što ih čini
prikladnima za filmove.
„MUSIC“
Zvučni efekti optimizirani su za slušanje
glazbe.
Upotreba funkcije Night
Mode
Ova funkcija može biti korisna kada
želite gledati filmove po noći. Jasno ćete
čuti govor i na niskim razinama jačine
zvuka.
Pritisnite NIGHT da biste odabrali
„N.ON“.
Za isključivanje funkcije Night Mode
pritisnite NIGHT da biste odabrali
„N.OFF“.
Upotreba funkcije Clear
Voice
Funkcija vam pomaže da jasnije čujete
dijaloge.
Više puta pritisnite VOICE.
 „UP OFF“: Isključuje se funkcija jasnog
glasa.
 „UP 1“: Raspon dijaloga je poboljšan.
 „UP 2“: Raspon dijaloga je poboljšan,
a dijelovi raspona koje starije osobe
teško razaznaju su pojačani.
„SPORTS“
Komentari su jasni, klicanje se čuje
u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
„GAME“
Zvukovi su snažni i realistični, prikladni za
igranje igara.
„STANDARD“
Zvuk koji odgovara svakom izvoru.
Savjet
Možete pritisnuti i CLEARAUDIO+ da biste
odabrali „CLEARAUDIO+“.
13HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Prilagodba zvuka
Možete jednostavno uživati u unaprijed
programiranim zvučnim poljima koja su
prilagođena različitim izvorima zvuka.
masterpage:
Right
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\050BLT.fm
masterpage: Left
Napomene
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe
s BLUETOOTH uređaja
 Ako je na BLUETOOTH uređaju potrebno
unijeti lozinku, unesite „0000“. Lozinka se
može zvati „Passcode“, „PIN code“, „PIN
number“ ili „Password“.
 Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj zamijenit će
se novim.
Slušanje glazbe s uparenog
uređaja
1
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
2
Uparivanje je postupak pri kojem se
BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Postupak
uparivanja dovoljno je provesti jednom.
1
2
Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 metra od
subwoofera.
Pritisnite
PAIRING na
subwooferu.
Plavi LED indikator brzo treperi
tijekom BLUETOOTH uparivanja.
3
Uključite BLUETOOTH funkciju,
a zatim odaberite „HT-RT3“ nakon
što ga pronađete na BLUETOOTH
uređaju.
Izvršite ovaj korak u roku od pet
minuta, inače će se način uparivanja
otkazati.
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze pali se plavi LED indikator.
3
4
Uključite BLUETOOTH funkciju na
uparenom uređaju.
Više puta zaredom pritisnite
INPUT da biste odabrali „BT“.
Sustav se automatski ponovno
povezuje s posljednje spojenim
BLUETOOTH uređajem.
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze pali se plavi LED indikator.
Započnite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
 Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja.
 Prilagodite jačinu zvuka sustava
pritiskom gumba  +/–.
 Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom gumba
SW  +/–.
Napomene
 Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete upravljati
pomoću gumba  i /.
 Možete se povezati sa sustavom
s uparenog BLUETOOTH uređaja, čak
i kad je sustav u stanju pripravnosti, ako
postavite „BTSTB“ na „ON“ (str. 18).
 Reprodukcija zvuka na sustavu može
kasniti u odnosu na reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju zbog karakteristika
bežične BLUETOOTH tehnologije.
14HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\050BLT.fm
masterpage:
Right
Savjet
Napomene
Možete omogućiti ili onemogućiti AAC
kodek s BLUETOOTH uređaja (str. 18).
 Sustav može istodobno prepoznati
Prekidanje veze s BLUETOOTH
uređajem
Povezivanje s udaljenim
uređajem putem funkcije
jednog dodira (NFC)
NFC (Near Field Communication)
tehnologija je koja omogućuje bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
raznih uređaja.
Ako držite udaljeni uređaj kompatibilan
s funkcijom NFC pokraj oznake N-Mark
na subwooferu, sustav i udaljeni uređaj
dovršit će uparivanje i automatski će se
uspostaviti BLUETOOTH veza.
1
Držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na subwooferu
dok udaljeni uređaj ne počne
vibrirati.
Kompatibilni udaljeni uređaji
Udaljeni uređaji s ugrađenom
funkcijom NFC
(OS: Android 2.3.3 ili novija verzija,
osim Android 3.x)
Slijedite upute na zaslonu prikazane
na udaljenom uređaju i dovršite
postupak za BLUETOOTH vezu.
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze pali se plavi LED indikator.
2
Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na udaljenom uređaju.
Pojedinosti o operacijama
reprodukcije potražite u uputama
za upotrebu udaljenog uređaja.
15HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
BLUETOOTH funkcije
Učinite nešto od sljedećeg.
 Ponovno pritisnite
PAIRING na
subwooferu.
 Onemogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
 Isključite zvuk sustava ili BLUETOOTH
uređaja.
i spojiti samo jedan udaljeni uređaj
kompatibilan s tehnologijom NFC.
 Ovisno o vašem udaljenom uređaju,
možda ćete unaprijed morati izvršiti
sljedeće postupke.
 Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
udaljenog uređaja.
 Ako vaš udaljeni uređaj koristi stariju
verziju operacijskog sustava od
Android 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ besplatna je aplikacija za
udaljene uređaje koji koriste sustav
Android te se može preuzeti s trgovine
Google Play. (Aplikacija možda neće
biti dostupna u nekim državama i/ili
regijama.)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\050BLT.fm
3
Prilagodite jačinu zvuka.
 Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja.
 Prilagodite jačinu zvuka sustava
pritiskom gumba  +/–.
 Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom gumba
SW  +/–.
Savjet
Ako uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, napravite
sljedeće.
 Ponovno držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na subwooferu.
 Izvadite udaljeni uređaj iz torbice ako
koristite torbicu za udaljeni uređaj
dostupnu na tržištu.
 Ponovno pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect“.
Prekid reprodukcije putem
funkcije jednog dodira
Ponovno držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na subwooferu.
masterpage: Left
Upravljanje
sustavom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (SongPal)
SongPal je posebna aplikacija za
upravljanje audio uređajima tvrtke Sony
koji su kompatibilni s aplikacijom
SongPal pomoću pametnog telefona ili
tableta. Potražite aplikaciju SongPal
u trgovinama Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
SongPal vam omogućuje sljedeće:
 promjenu često korištenih postavki,
odabir ulaza sustava i prilagođavanje
jačine zvuka,
 uživanje u glazbenom sadržaju
pohranjenom na pametnom telefonu
pomoću sustava.
 vizualno uživanje u glazbi pomoću
zaslona pametnog telefona.
Napomene
 SongPal upotrebljava BLUETOOTH
funkciju sustava.
 Specifikacija i dizajn aplikacije SongPal
podložni su promjenama bez prethodne
obavijesti.
Upotreba aplikacije SongPal
1
2
3
4
Preuzmite besplatnu aplikaciju
SongPal na udaljeni uređaj.
Povežite sustav i udaljeni uređaj
putem BLUETOOTH veze (str. 14).
Pokrenite aplikaciju SongPal.
Upravljajte prema uputama na
zaslonu aplikacije SongPal.
16HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\060SET.fm
masterpage:
Right
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona za postavljanje
Pomoću ovog izbornika možete postaviti sljedeće stavke.
Vaše će se postavke zadržati čak i ako isključite kabel za napajanje.
1
2
Više puta zaredom pritisnite BACK///ENTER da biste odabrali stavku,
a zatim pritisnite ENTER za odabir željene postavke.
Pritisnite MENU da biste isključili izbornik.
Popis izbornika
Zadane postavke su podvučene.
Stavke izbornika
Funkcija
„LVL >“
(razina)
„0,0 dB“: Prilagođava razinu zvuka surround zvučnika od
–6,0 dB do +6,0 dB (intervali od 0,5 dB).
„SUR.L“/„SUR.R“
(Razina lijevog/
desnog surround
zvučnika)
Napomena
Obavezno postavite „TTONE“ na „ON“ radi lakšeg
prilagođavanja.
„SPK >“
(Zvučnik)
„ATT“
(Attenuation
settings – Analog)
Do izobličenja može doći prilikom slušanja uređaja
spojenog na priključak ANALOG IN. Možete spriječiti
izobličenje prigušivanjem ulazne razine na sustavu.
 „ON“: Prigušuje ulaznu razinu. Izlazna razina smanjit će
se na ovoj postavci.
 „OFF“: Uobičajena ulazna razina.
„DRC“
(kontrola
dinamičkog
raspona)
Korisno za gledanje filmova pri maloj jačini zvuka. DRC se
odnosi na Dolby Digital izvore.
 „ON“: Kompresija zvuka u skladu s podacima iz sadržaja.
 „OFF“: Zvuk se ne komprimira.
„TTONE“
(Testni ton)
 „ON“: testni ton emitira se iz svakog zvučnika u seriji.
 „OFF“: Isključuje testni ton.
„PLACE“
(Raspored
zvučnika)
 „STDRD“: Odaberite ovu postavku ako ste postavili tanki
zvučnik i surround zvučnike u standardnom položaju.
 „FRONT“: Odaberite ovu postavku ako ste postavili tanki
zvučnik i surround zvučnike s prednje strane.
„SUR.L“/„SUR.R“
„3,0 M“: Prilagođava udaljenost od položaja sjedenja do
(Udaljenost lijevog/ surround zvučnika od 1,0 metara do 6,0 metara.
desnog surround
zvučnika)
17HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Postavke i prilagodbe
3
Pritisnite MENU da biste uključili izbornik na zaslonu prednje ploče.
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\060SET.fm
masterpage: Left
Stavke izbornika
Funkcija
„AUD >“
(audio)
„DUAL“
(dvostruki mono)
Možete uživati u višekanalnom zvuku kada sustav prima
Dolby Digital višekanalne signale.
 „M/S“: Reproducirat će se miješani zvuk glavnog
i drugog jezika.
 „MAIN“: Reproducirat će se zvuk glavnog jezika.
 „SUB“: Reproducirat će se zvuk drugog jezika.
„TV AU“
(TV audio)
 „AUTO“: ovu postavku odaberite kada je sustav povezan
na HDMI (ARC) priključak TV-a pomoću HDMI kabela.
 „OPT“: ovu postavku odaberite kada je sustav spojen na
TV optičkim digitalnim kabelom.
„EFCT“
(zvučni efekt)
 „ON“: reproducira se zvuk odabranog zvučnog polja.
Preporučujemo upotrebu te postavke.
 „OFF“: ulazni je izvor preoblikovan za 2 kanala.
„HDMI>“
„STRM“
(emitiranje)
Prikazuje informacije o trenutačnom emitiranju zvuka.
Na stranici 29 potražite podržane audio formate.
„CTRL“
(Kontrola za HDMI)
 „ON“: Funkcija Kontrola za HDMI omogućena je. Uređaji
koji su spojeni HDMI kabelom mogu upravljati jedni
drugima.
 „OFF“: Isključeno.
„TVSTB“
(Standby Linked
to TV)
Ta je funkcija dostupna ako postavite „CTRL“ na „ON“.
 „AUTO“: Ako je ulaz sustava „TV“, sustav se automatski
isključuje kada isključite TV.
 „ON“: Sustav se automatski isključuje kada isključite TV
bez obzira na ulaz.
 „OFF“: Sustav se ne isključuje kada isključite TV.
„COLOR“
(HDMI boja)
 „AUTO“: Automatski otkriva vrstu vanjskog uređaja,
a zatim prebacuje na odgovarajuću postavku boje.
 „YCBCR“: Reproducira YCBCR video signale.
 „RGB“: Reproducira RGB video signale.
„BT >“
(BLUETOOTH)
„BTAAC“
(BLUETOOTH
Napredno audio
kodiranje)
Možete odrediti hoće li sustav upotrebljavati AAC putem
BLUETOOTH veze.
 „ON“: Omogućite AAC kodek.
 „OFF“: Onemogućite AAC kodek.
Napomena
Ako promijenite postavku „BTAAC“ kada je spojen
BLUETOOTH uređaj, postavka kodeka odnosi se samo na
sljedeću vezu.
„USB >“
„BTSTB“
(BLUETOOTH
pripravnost)
Kada sustav ima informacije o uparivanju, nalazi se
u BLUETOOTH stanju pripravnosti čak i ako je isključen.
 „ON“: omogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti.
 „OFF“: onemogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti.
„INFO“
(informacije
o BLUETOOTH
uređaju)
Naziv otkrivenog BLUETOOTH uređaja i adresa uređaja
prikazuju se na zaslonu prednje ploče.
Ako sustav nije povezan s BLUETOOTH uređajem,
prikazuje se „NO DEVICE“.
„REPT“
(način rada za
reprodukciju)
 „NONE“: reproducira sve pjesme.
 „ONE“: ponavlja jednu pjesmu.
 „FLDER“: ponavlja sve pjesme iz mape.
 „RANDM“: nasumično ponavlja sve pjesme iz mape.
 „ALL“: ponavlja sve pjesme.
18HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\060SET.fm
Stavke izbornika
„SYS >“
(sustav)
masterpage:
Right
Funkcija
„ASTBY“
 „ON“: uključuje funkciju automatskog stanja
(automatsko stanje pripravnosti. Ako ne upotrebljavate sustav 20 minuta,
pripravnosti)
sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti.
 „OFF“: Isključeno.
„VER“
(Verzija)
Verzija trenutačnog upravljačkog programa prikazuje se
na zaslonu prednje ploče.
Postavke i prilagodbe
19HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\070OTH.fm
masterpage: Left
Savjet
Ostale funkcije
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Spajanje uređaja poput TV-a ili Blu-ray
Disc uređaja za reprodukciju
kompatibilnog s funkcijom Kontrola za
HDMI* pomoću HDMI kabela (HDMI
kabel velike brzine, isporučuje se samo
za određena područja) omogućuje
jednostavno upravljanje uređajem
putem daljinskog upravljača.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
 Funkcija isključivanja sustava
 Funkcija upravljanja zvukom sustava
 Audio Return Channel
 Funkcija reprodukcije jednim dodirom
* Kontrola za HDMI standardna je funkcija
koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućavanje
međusobne kontrole HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) uređaja.
Napomena
Te funkcije možda će raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Priprema za upotrebu
funkcije Kontrola za HDMI
Postavite „HDMI>“ – „CTRL“ na sustavu
na „ON“ (str. 18). Zadana je postavka
„ON“.
Omogućite postavke funkcije Kontrola
za HDMI za TV i drugi uređaj povezan na
sustav.
Ako omogućite funkciju Kontrola za HDMI
(„BRAVIA“ sync) kada upotrebljavate TV
proizvođača Sony, automatski je
omogućena i funkcija Kontrola za HDMI
u sustavu. Po dovršenju postavki na
zaslonu prednje ploče prikazuje se poruka
„DONE“.
Funkcija isključivanja
sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Postavite „HDMI>“ – „TVSTB“ na sustavu
na „ON“ ili „AUTO“ (str. 18). Zadana je
postavka „AUTO“.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a emitirat će se kroz zvučnike
sustava. Jačina zvuka sustava može se
prilagoditi pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti kada
ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Napomene
 Ako pri upotrebi funkcije Twin Picture na
TV-u odaberete ulaz koji nije „TV“, zvuk se
emitira samo iz TV-a. Ako onemogućite
funkciju Twin Picture, zvuk će se emitirati
iz sustava.
 Broj za vrijednost jačine zvuka sustava
prikazuje se na TV zaslonu, ovisno o TV-u.
Broj za vrijednost jačine zvuka prikazan
na TV-u može se razlikovati od broja
prikazanog na zaslonu prednje ploče
sustava.
20HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\070OTH.fm
masterpage:
Right
 Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda neće
biti dostupna. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Upotreba funkcije
„BRAVIA“ Sync
Audio Return Channel
Uz funkciju Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati i sljedeću funkciju na
uređajima kompatibilnima s funkcijom
„BRAVIA“ sync.
 Funkcija odabira prizora
Ako je sustav priključen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel, zvuk
TV-a možete slušati putem zvučnika
sustava bez priključivanja optičkog
digitalnog kabela.
Na sustavu postavite „AUD >“ – „TV AU“
na „AUTO“ (str. 18). Zadana je postavka
„AUTO“.
Funkcija reprodukcije
jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
„PlayStation®4“ itd.) povezanom na TV,
sustav i TV automatski će se uključiti,
ulaz sustava prebacit će se na ulaz za
TV, a zvuk će se emitirati iz zvučnika
sustava.
Funkcija odabira prizora
Zvučno polje sustava automatski se
prebacuje u skladu s postavkama
funkcije odabira prizora ili načina zvuka
na TV-u. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Postavite zvučno polje na
„CLEARAUDIO+“ (str. 13).
Napomene o HDMI vezama


Napomene
 Ako se zvuk TV-a prilikom zadnjeg
gledanja emitirao iz zvučnika TV-a, sustav
se neće uključiti, a zvuk i slika emitirat će
se s TV-a čak i ako reproducirate sadržaj
na uređaju.
 Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.



Upotrebljavajte HDMI kabel velike
brzine. Ako upotrebljavate standardni
HDMI kabel, sadržaji rezolucije 1080p
možda se neće ispravno prikazivati.
Upotrijebite kabel odobren za HDMI
upotrebu.
Upotrijebite Sony HDMI kabel velike
brzine s logotipom koji označava vrstu
kabela.
Ne preporučujemo upotrebu HDMIDVI kabela za konverziju.
Provjerite postavke povezane opreme
ako je slika loša ili ako se zvuk ne
emitira iz opreme priključene putem
HDMI kabela.
Povezana oprema može prigušiti
audio signale (frekvenciju
uzorkovanja, duljinu bita itd.) koji se
emitiraju iz HDMI priključka.
21HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Ostale funkcije
Napomena
Ako sustav nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel, potrebno je
priključiti optički digitalni kabel (pogledajte
isporučeni Vodič za početak).
Napomena
Ta je funkcija patentirana funkcija tvrtke
Sony. Ona ne može raditi s proizvodima
koje nije proizvela tvrtka Sony.
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\070OTH.fm


Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja ili
broja kanala izlaznih audio signala iz
opreme za reprodukciju.
Ako povezana oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk iz HDMI OUT priključka
sustava mogu biti iskrivljeni ili se neće
emitirati. U tom slučaju provjerite
specifikacije povezane opreme.
masterpage: Left
 Postavljanje obavezno prepustite
prodavačima proizvoda tvrtke Sony ili
ovlaštenim izvođačima te tijekom
postavljanja posebnu pozornost
posvetite sigurnosti.
 Tvrtka Sony ne snosi odgovornost za
nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida ili nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka, prirodnim
nepogodama itd.
1
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Pripremite vijke (nisu priloženi)
koji odgovaraju utorima na
stražnjem dijelu tankog zvučnika
ili surround zvučnika.
4 mm
Provjerite jeste li namjestili sljedeće
postavke:
 opcija „CTRL“ u funkciji
„HDMI>“postavljena je na „OFF“
(str. 18).
 opcija „BTSTB“ u funkciji „BT >“
postavljena je na „OFF“ (str. 18).
Više od 30 mm
5 mm
9,5 mm
Rupa na stražnjem dijelu zvučnika
Postavljanje tankog
zvučnika i surround
zvučnika na zid
2
Pričvrstite vijke na zid.
Vijak bi trebao viriti iz zida kao
na slici.
Za tanki zvučnik
Možete postaviti tanki zvučnik
i surround zvučnike na zid.
600 mm
Napomene
 Pripremite vijke (nisu priloženi) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite za nosivu
gredu. Zvučnike postavite na okomit
i ravan zid na kojem je primijenjeno
ojačanje.
6 mm do
7 mm
22HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\070OTH.fm
masterpage:
Right
Za surround zvučnike
Upravljanje sustavom
daljinskim upravljačem
8 mm do
10 mm
3
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
subwoofera.
Objesite tanki zvučnik ili surround
zvučnike na vijke.
Poravnajte rupe sa stražnje strane
zvučnika s vijcima.
Ostale funkcije
Za tanki zvučnik
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera
Za surround zvučnike
Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa ili zvuka niskih
frekvencija.
Pritisnite SW  +/– da biste
prilagodili jačinu zvuka subwoofera.
Napomena
Ako ulazni izvor sadrži malo zvuka basa,
kao što je slučaj s TV programima, zvuk
basa iz subwoofera možda će se teško čuti.
23HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm
masterpage: Left
 Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
 Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga na
provjeru u ovlašteni servis prije no što ga
nastavite upotrebljavati.
 Ne dirajte kabel izmjenične struje (kabel
za napajanje) mokrim rukama.
U suprotnom može doći do strujnog
udara.
 Ne penjite se na tanki zvučnik, subwoofer
i surround zvučnike jer možete pasti
i ozlijediti se ili oštetiti sustav.
O izvorima napajanja
 Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na stražnjoj
strani subwoofera.
 Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
 Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara.
Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri
visokoj glasnoći, temperatura sustava
značajno raste. Ne dirajte sustav kako se ne
biste opekli.
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
 Ne postavljajte tanki zvučnik, subwoofer
i surround zvučnike na mekanu površinu
(tepisi, deke i sl.) i na stražnji dio tankog
zvučnika, subwoofera i surround zvučnika
ne stavljajte ništa što bi moglo blokirati
otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
 Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi i kvaliteta slike može se
pogoršati. U takvom slučaju, sustav
udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
 Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretiranu površinu
(ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na
površini.
 Pazite da se ne ozlijedite o kutove tankog
zvučnika, subwoofera i surround
zvučnika.
 Ostavite razmak od 3 cm ili više ispod
tankog zvučnika i surround zvučnika kada
ih vješate na zid.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostalu opremu,
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja na
obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći do
nepravilnosti u prikazu boja.
 Ako uočite da se boje ne prikazuju
pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
 Ako i dalje uočavate nepravilnosti
u prikazu boja...
Odmaknite sustav od TV-a.
O postavljanju
 Postavite sustav na mjesto s dobrom
ventilacijom kako ne bi došlo do
pretjeranog zagrijavanja te kako biste
produžili vijek trajanja sustava.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom za
brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
24HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice pa ga ponovno priključite
za nekoliko minuta.
Sustav se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija automatskog
stanja pripravnosti. Postavite stavku
„ASTBY“ u izborniku „SYS >“ na
„OFF“ (str. 19).
Sustav se ne uključuje čak ni kada je TV
uključen.
 Postavite „HDMI>“ – „CTRL“ na „ON“
(str. 18). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI (str. 20).
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
 Provjerite postavke zvučnika TV-a.
Sustav se sinkronizira s postavkama
zvučnika TV-a.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
 Ako je zadnji put zvuk emitiran iz
zvučnika TV-a, sustav se ne
uključuje čak ni kada je TV uključen.
Sustav se isključuje kada se isključi TV.
 Provjerite postavku za „HDMI>“ –
„TVSTB“ (str. 18). Kada je „TVSTB“
postavljeno na „ON“, sustav se
automatski isključuje kada isključite
TV bez obzira na ulaz.
Sustav se ne isključuje čak ni kada je TV
isključen.
 Provjerite postavku za „HDMI>“ –
„TVSTB“ (str. 18). Da biste
automatski isključili sustav kada
isključite TV bez obzira na ulaz,
postavite „TVSTB“ na „ON“. TV mora
podržavati funkciju Kontrola za
HDMI (str. 20). Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Zvuk
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Provjerite vezu HDMI kabela,
digitalnog optičkog kabela ili
analognog audio kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
priloženi vodič za početak).
 Kada je sustav povezan s TV-om koji
je kompatibilan s funkcijom Kanal
za povrat zvuka, provjerite je li
povezan s ulaznim HDMI
priključkom na TV-u koji je
kompatibilan s funkcijom ARC
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak). Ako se zvuk i dalje ne
emitira ili je isprekidan, priključite
optički digitalni kabel (isporučuje se
samo za određena područja)
i postavite „AUD >“ – „TV AU“ na
„OPT“ (str. 18).
 Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a čak
i ako je spojen na ulazni HDMI
priključak TV-a. Za emitiranje TV
zvuka sa sustava priključite optički
digitalni kabel (isporučuje se samo
za određena područja) (pogledajte
isporučeni Vodič za početak).
25HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Dodatne informacije
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
masterpage:
Right
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm
 Ako se zvuk ne emitira iz sustava
čak i ako su sustav i TV povezani
optičkim digitalnim kabelom ili ako
TV nema priključak optičkog
digitalnog izlaza za zvuk, povežite
analogni audio kabel (nije priložen)
i promijenite ulaz sustava u
„ANALOG“ (str. 11).
 Promijenite ulaz sustava u „TV“
(str. 11).
 Povećajte jačinu zvuka na sustavu ili
poništite isključivanje zvuka.
 Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk, a na zaslonu
prednje ploče sustava prikazivat će
se „MUTING“. U tom slučaju prvo
uključite TV, a zatim sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
 Ovisno o TV-u, možda neće biti
zvuka kada reproducirate DTS
izvore. Namjestite postavku audio
formata na TV-u na „PCM“.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz TV-a.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi
zvuk iz subwoofera.
 Provjerite je li ispravno priključen
kabel za napajanje subwoofera
(pogledajte priloženi vodič za
početak).
 Pritisnite SW  + da biste povećali
jačinu zvuka subwoofera
(stranice 10, 23).
 Subwoofer služi za reprodukciju
zvuka basa. Ako ulazni izvori sadrže
malo sastavnih dijelova sa zvukom
basa (odnosno ako se radi
o televizijskom emitiranju), možda
će se zvuk iz subwoofera slabo čuti.
masterpage: Left
 Kada reproducirate sadržaj
kompatibilan s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), ne
emitira se iz subwoofera.
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog na
sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  + i provjerite jačinu
zvuka (str. 10).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju isključenja zvuka (str. 10).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati
druge ulazne izvore uzastopnim
pritiskanjem gumba INPUT (str. 11).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
 Zvuk se možda neće emitirati
ovisno o audio formatu. Provjerite je
li audio format kompatibilan sa
sustavom (str. 29).
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tih
zvuk iz surround zvučnika.
 Provjerite je li kabel surround
zvučnika ispravno priključen na
subwoofer (pogledajte priloženi
vodič za početak).
 Višekanalni zvuk koji nije snimljen
kao surround zvuk ne emitira se iz
surround zvučnika.
 Ako želite emitirati 2-kanalni zvuk iz
surround zvučnika, pritisnite gumb
CLEARAUDIO+ i postavite zvučno
polje „CLEARAUDIO+“.
 Ovisno o izvoru zvuka, moguće je
da je zvuk iz surround zvučnika
snimljen s blagim zvučnim efektom.
26HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround efekt
će možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku
digitalnog audio izlaza na uređaju
povezanom sa sustavom.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu povezanog uređaja.
USB uređaj
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li plavi LED
indikator (str. 8).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite BLUETOOTH uređaj
subwooferu.
 Ponovno uparite sustav
i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete
prethodno morati poništiti
uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite BLUETOOTH uređaj
subwooferu.
 Provjerite da sustav ne prima
smetnje iz bežične LAN opreme,
s drugih bežičnih uređaja koji rade
na 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko
zračenje, udaljite takav uređaj
od sustava.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH
uređaje.
Ne čuje se zvuk iz povezanog
BLUETOOTH uređaja.
 Provjerite svijetli li plavi LED
indikator (str. 8).
 Približite BLUETOOTH uređaj
subwooferu.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežična LAN
oprema, drugi BLUETOOTH uređaji
ili mikrovalna pećnica, odmaknite
takve uređaje od sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Pokušajte promijeniti bežičnu
frekvenciju Wi-Fi usmjerivača,
računala itd. u pojas od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.
 Prilikom gledanja filmova možda
ćete čuti zvuk s malim zakašnjenjem
u odnosu na sliku.
27HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Dodatne informacije
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite USB
uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen na ulaz (USB).
 Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno spojite USB uređaj
izravno u subwoofer.
masterpage:
Right
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
subwooferu (stranice 8, 23).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i subwoofera.
 Zamijenite obje baterije
u daljinskom upravljaču novima
ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritisnuli ispravan
gumb na daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Postavite sustav tako da ne ometa
senzor daljinskog upravljača TV-a.
Ostalo
Funkcija Kontrola za HDMI ne radi
ispravno.
 Provjerite vezu sa sustavom
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak).
 Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav,
morat ćete pričekati neko vrijeme
prije provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim pokušajte
ponovno.
 Provjerite podržavaju li uređaji
priključeni na sustav funkciju
Kontrola za HDMI.
 Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na uređajima priključenima
na sustav. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
masterpage: Left
 Vrsta i broj uređaja kojima se može
upravljati putem funkcije Kontrola
za HDMI ograničeni su standardom
HDMI CEC na sljedeći način:
 Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
 Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju, DVD
uređaj za reprodukciju i sl.):
do 3 uređaja
 Uređaji za tuner: do 4 uređaja
 Audio sustav (prijemnik/
slušalice): do 1 uređaja (koji
upotrebljava ovaj sustav)
Ako se prikaže „PRTCT“ na zaslonu
prednje ploče subwoofera.
 Pritisnite  da biste isključili sustav.
Kada se prikaz isključi, isključite
kabel za napajanje, a zatim
provjerite blokira li što ventilacijske
otvore subwoofera.
Zaslon prednje ploče subwoofera ne
svijetli.
 Pritisnite DIMMER da biste postavili
svjetlinu na „BRIGHT“ ili „DARK“, ako
je postavljena na „OFF“ (str. 10).
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Sustav može blokirati neke senzore
(primjerice senzor svjetline)
i prijemnika daljinskog upravljača
TV-a ili „odašiljača za 3D naočale
(infracrveni prijenos)“ 3D TV-a koji
podržava infracrveni sustav 3D
stakla ili bežičnu komunikaciju.
Premjestite sustav dalje od TV-a,
na udaljenost koja omogućuje
ispravno funkcioniranje tih dijelova.
Položaj senzora i prijemnika
daljinskog upravljača potražite
u uputama za upotrebu priloženim
uz TV.
28HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm
Vraćanje na zadane
postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane postavke na način
opisan u nastavku.
Za izvođenje ove radnje upotrijebite
dodirne tipke na subwooferu.
1
2
Dok držite INPUT, istodobno
dodirnite VOL – i  i držite tako
5 sekundi.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se „RESET“, a postavke izbornika
i zvučnih polja itd. vratit će se na
početne vrijednosti.
Isključite kabel za napajanje.
Glazba
poput formata DRM i Lossless.
 Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
 do 200 mapa
 do 150 datoteka/mapa u jednom sloju
 Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
 Sustav može prepoznati uređaje za
masovnu pohranu (MSC).
Podržani audio formati
Sustav podržava sljedeće audio
formate.
 Dolby Digital
 LPCM 2ch
 AAC
Specifikacije
Subwoofer (SA-WRT3)
Kodek
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
Standard WMA9
.wma
LPCM
.wav
Video*
Kodek
 Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
Dodatne informacije
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
masterpage:
Right
Ekstenzija
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Osim za modele za Europu
Napomene
 Neke se datoteke možda neće moći
reproducirati, ovisno o formatu, načinu
kodiranja datoteke ili uvjetima snimanja.
 Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
35 W + 35 W (pri 2.5 oma, 1 kHz,
1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Front L/Front R/Surround L/
Surround R:
65 W (po kanalu pri 2.5 oma, 1 kHz)
Središnji:
170 W (pri 4 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
170 W (pri 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Izlaz
HDMI OUT (ARC)
HDMI odjeljak
Priključnica
Vrsta A (19-pinska)
29HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm
USB odjeljak
(USB) ulaz
Vrsta A
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
snage 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 25 m1)
Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (napredni profil raspodjele
zvuka)
AVRCP 1.6 (profil daljinskog
upravljanja zvukom i videozapisima)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5)
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
bežični telefon, osjetljivost prijama,
izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
među uređajima.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije
audio signala
4)
Podpojasni kodek
5)
Napredno audio kodiranje
Odjeljak zvučnika
Sustav zvučnika
Sustav subwoofera, Bass Reflex
Zvučnik
160 mm, stožasti
Općenito
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
masterpage: Left
Potrošnja energije
Uključeno: 85 W
U stanju pripravnosti: 0,5 W ili manje
(način rada za uštedu energije)
(Kada je funkcija „CTRL“ u opciji
„HDMI>“ i funkcija „BTSTB“ u opciji
„BT >“ postavljena na „OFF“)
U stanju pripravnosti: 2,8 W ili manje6)
(Kada je opcija „CTRL“ u funkciji
„HDMI>“ ili „BTSTB“ u funkciji „BT >“
postavljena na „ON“)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Težina (pribl.)
7,8 kg
6)
Sustav automatski prelazi u način rada za
uštedu energije kada nema HDMI veze
i kada nema povijesti BLUETOOTH
uparivanja, bez obzira na postavke koje
ste namjestili za „CTRL“ u opciji „HDMI>“
i „BTSTB“ u opciji „BT >“.
Tanki zvučnik (SS-RT3)
Odjeljak prednjeg lijevog/prednjeg
desnog/središnjeg zvučnika
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona, Bass
Reflex
Zvučnik
40 mm × 100 mm, stožasti × 3
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Težina (pribl.)
2,1 kg
Surround zvučnici (SS-SRT3)
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona, Bass
Reflex
Zvučnik
65 mm, stožasti
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
80 mm × 191 mm × 70 mm
(ispupčeni dijelovi nisu priloženi)
Težina (pribl.)
0,75 kg
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
30HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\080ADD.fm

O BLUETOOTH
komunikaciji






Radijski valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja.
Budući da te smetnje mogu rezultirati
kvarom, uvijek isključite napajanje
sustava i BLUETOOTH uređaja na
sljedećim mjestima:
 u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
mogu postojati zapaljivi plinovi
 blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Ovaj sustav podržava sigurnosne
funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja
sigurnosti tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom. Ipak,
ta sigurnost može biti nedostatna,
ovisno o postavkama i ostalim
čimbenicima pa pri upotrebi
BLUETOOTH tehnologije uvijek budite
pažljivi.
Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi
odgovornost za štete ili druge gubitke
nastale kao posljedica curenja
informacija tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom.
Mogućnost BLUETOOTH komunikacije
sa svim BLUETOOTH uređajima istog
profila kao ovaj sustav nije nužno
zajamčena.
BLUETOOTH uređaji koji se povezuju
sa sustavom moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te posjedovati potvrdu o sukladnosti.
No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim
slučajevima zbog svojstava ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja
povezivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije
načine upravljanja, prikaza ili rada.
Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
priključenog na ovaj sustav,
komunikacijskom okruženju ili
okolnim uvjetima, može doći do
šuma ili prekida zvuka.
31HR
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Dodatne informacije

BLUETOOTH uređaji trebali bi se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara
(udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se
smanjiti zbog sljedećih okolnosti:
 kada se neka osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka nađu
između uređaja s BLUETOOTH
vezom
 na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN
 oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
 na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802,11b/g) uređaj upotrebljavaju
isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada
se BLUETOOTH uređaj upotrebljava
blizu uređaja s mogućnošću bežičnog
LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
 Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežičnog LAN uređaja.
 Isključite napajanje na bežičnom
LAN uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
 Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što bliže jedno drugome.
masterpage:
Right
R:\Sony\1582655_WU-000747376_HT-RT3\80_DTP\HR\090BCO.fm
©2016 Sony Corporation
masterpage: Left
4-587-771-21(1) (HR)
HT-RT3
4-587-771-21(1) (HR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement