Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 Tanki 2.1-kanalni zvučni sustav za reprodukciju zvuka visoke rezolucije sa značajkom Wi-Fi® Upute za upotrebu

Sound Bar
Upute za upotrebu
HT-NT5
Za korisnike u Europi
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Uređaj je pod naponom sve dok je
priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključci.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se
na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je
ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Pojas 5150-5350 MHz ograničen je
isključivo na upotrebu zatvorenom
prostoru.
Za tanki zvučnik
Nazivna pločica nalazi se na donjem
dijelu tankog zvučnika.
2HR
Ova je oprema s kabelom za
povezivanje kraćim od 3 metra ispitana
i u skladu je s ograničenjima navedenima
u propisima o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim
europskim
državama sa
sustavima za
odvojeno
prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod ne
smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto
toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne
informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Samo Europa
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali ispravno postupanje
s baterijom, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa
sustavima za
odvojeno prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati kao
kućni otpad.
3HR
Sadržaj
Isporučena dodatna oprema ........ 6
Vodič kroz dijelove i kontrole ........7
O početnom izborniku ................. 12
Povezivanje i priprema
Osnovne veze
i priprema
Vodič za
početak
 (zasebni
dokument)
Veza za prikaz 4K sadržaja
zaštićenog autorskim
pravima .................................. 15
Montaža jedinice na zid ............... 17
Pričvršćivanje rešetkastog
okvira .....................................18
Povezivanje sa žičanom
mrežom ..................................19
Spajanje s bežičnom mrežom ..... 21
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka TV-a .....................23
Slušanje povezanog uređaja .......23
Slušanje glazbe na USB
uređaju .................................. 24
Odabir zvučnog efekta
Postavljanje zvučnog efekta koji je
prilagođen različitim izvorima
zvuka (SOUND FIELD) ............ 26
Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT) ...............27
Postizanje jasnijeg zvuka dijaloga
(VOICE) ...................................27
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera ........................... 28
Prilagodba vremenskog razmaka
između slike i zvuka .............. 28
4HR
Slušanje glazbe/zvuka
pomoću BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe s mobilnog
uređaja .................................. 30
Slušanje zvuka s priključenog TV-a
ili uređaja putem slušalica ili
zvučnika ................................ 33
Uživanje uz mrežnu funkciju
Slušanje glazbe na osobnom
računalu putem kućne
mreže .................................... 35
Music Services, slušanje
glazbe ................................... 36
Slušanje glazbe na mobilnom
uređaju putem aplikacije
SongPal ..................................37
Upotreba Google Cast ................ 38
Slušanje glazbe povezivanjem
s uređajem kompatibilnim
s aplikacijom SongPal Link ... 38
Prikaz zaslona mobilnog uređaja
na TV-u (MIRRORING) ........... 39
Upotreba raznih funkcija/
postavki
Provođenje postupka bežične
veze subwoofera (LINK) ........ 40
Reprodukcija komprimiranih audio
datoteka uz povećavanje do
kvalitete zvuka visoke
rezolucije ................................41
Uživanje u višekanalnom zvuku
(AUDIO) ..................................41
Deaktivacija gumba na jedinici ... 42
Promjena svjetline zaslona
prednje ploče i BLUETOOTH
indikatora (DIMMER) ............. 42
Štednja energije u stanju
pripravnosti ...........................43
Slanje signala daljinskog
upravljača na TV putem
jedinice ..................................44
Upotreba funkcije Control for
HDMI ......................................44
Upotreba funkcije „BRAVIA”
Sync .......................................46
Upotreba zaslona za
postavljanje ...........................48
Popis izbornika s opcijama .........56
Rješavanje problema
Rješavanje problema ................... 57
Ponovno postavljanje sustava ....64
Dodatne informacije
Specifikacije .................................65
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati .......................... 67
Podržani ulazni audio formati .....68
Podržani ulazni video formati .....69
O BLUETOOTH komunikaciji ........70
UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA LICENCE ................71
Mjere opreza ................................ 75
Kazalo .......................................... 79
5HR
• R03 baterije (veličine AAA) (2)
Isporučena dodatna
oprema
• Tanki zvučnik (1)
• Optički digitalni kabel (1)
• Rešetkasti okvir (1)
• Vodič za početak (1)
• Nosači za montažu na zid (2), vijci (2),
potporna kukica rešetkastog okvira (2)
• Upute za upotrebu (1)
• Subwoofer (1)
• Daljinski upravljač (1)
6HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Na crtežima nisu prikazane pojedinosti.
Jedinica (tanki zvučnik)
Prednja strana
 Senzor daljinskog upravljača
 Gumb N-Mark (str. 31)
Kada upotrebljavate funkciju NFC,
dodirnite oznaku NFCuređajem
kompatibilnim s funkcijom.
 Zaslon prednje ploče
 BLUETOOTH indikator (plavi)
– Brzo treperi u plavoj boji: tijekom
stanja pripravnosti uparivanja
– Treperi u plavoj boji: u tijeku je
pokušaj uspostavljanja
BLUETOOTH veze
– Svijetli u plavoj boji: BLUETOOTH
veza je uspostavljena

(USB) ulaz
 Gumb  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 Gumb INPUT (str. 12, 23)
 Gumb PAIRING (str. 30)
 Gumbi VOL +/–
7HR
Stražnja strana
 LAN(100) ulaz
 Priključak TV IN (OPTICAL)
 Priključak ANALOG IN
 Priključak HDMI IN 3
Kompatibilno s formatom
HDCP 2.2.
 Priključak HDMI IN 2
Kompatibilno s formatom
HDCP 2.2.
 Priključak HDMI IN 1
Kompatibilno s formatom
HDCP 2.2.
 Priključak HDMI OUT (TV (ARC))
Kompatibilno s formatom
HDCP 2.2.
8HR
Subwoofer
 Indikator napajanja
– Svijetli u crvenoj boji: subwoofer
je u stanju pripravnosti.
– Treperi u zelenoj boji: tijekom
pokušaja uspostavljanja veze
– Svijetli u zelenoj boji: subwoofer
je povezan sa sustavom s pomoću
funkcije veze
 Gumb  (napajanje)
Uključuje subwoofer ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
 Gumb LINK (str. 40)
 Ventilacijski otvori
Iz sigurnosnih razloga nemojte
blokirati ventilacijske otvore.
9HR
Daljinski upravljač
 INPUT +/– (str. 12, 23)
 (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 DISPLAY
Prikazuje informacije
o reprodukciji na TV zaslonu.
 CLEAR AUDIO+ (str. 26)
SOUND FIELD (str. 26)
VOICE (str. 27)
NIGHT (str. 27)
 DIMMER (str. 42)
 Gumbi u boji
Tipke prečaca za odabir stavki na
nekim izbornicima.
 MIRRORING (str. 39)
PAIRING (str. 30)
 OPTIONS (str. 28, 56)
BACK (str. 12)
/// (str. 12)
(unos) (str. 12)
HOME (str. 12)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava jačinu zvuka.
SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagođava jačinu zvuka
subwoofera.
10HR
 Gumbi za upravljanje
reprodukcijom
/ (premotavanje
unatrag/unaprijed)
Pretražuje unaprijed ili unatrag.
/ (prethodno/sljedeće)
Odabire prethodno/sljedeće
poglavlje, zapis ili datoteku.
 (reprodukcija)
Započinje ili nastavlja
reprodukciju (nastavak
reprodukcije).
 (pauza)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju.
 RX/TX (prijemnik/odašiljač)
(str. 33)
 AUDIO (str. 41)
11HR
O početnom izborniku
Možete prikazati početni izbornik na TV zaslonu ako povežete sustav i TV pomoću
HDMI kabela (nije isporučen). U početnom izborniku možete postaviti razne postavke
ako odaberete
[Setup] ili ako s popisa ulaza odaberete ulaz ili uslugu koju želite
gledati.
[Setup]
Popis ulaza
Upotreba početnog izbornika
///,
(unos)
HOME
BACK
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
2
Pritisnite /// da biste odabrali
ulaza, a zatim pritisnite .
[Setup] ili svaku stavku na popisu
Na TV-u se prikazuje odabrani zaslon ulaza ili postavljanja.
Za povratak na prethodni zaslon pritisnite BACK.
12HR
Popis ulaza
Naziv ulaza
Objašnjenje
[TV]
Emitira zvuk TV-a. (str. 23)
[HDMI1]
Emitira zvuk uređaja koji je povezan s priključkom HDMI IN 1.
(str. 23)
[HDMI2]
Emitira zvuk uređaja koji je povezan s priključkom HDMI IN 2.
(str. 23)
[HDMI3]
Emitira zvuk uređaja koji je povezan s priključkom HDMI IN 3.
(str. 23)
[Bluetooth Audio]
Emitira zvuk uređaja koji je povezan pomoću funkcije BLUETOOTH.
(str. 30)
[Analog]
Emitira zvuk uređaja koji je povezan s priključkom ANALOG IN.
[USB]
Emitira glazbu ili reproducira datoteke s fotografijama na
povezanom USB uređaju. (str. 24)
[Screen mirroring]
Prikazuje zaslon mobilnog uređaja na TV zaslonu. (str. 39)
[Home Network]
Emitira glazbu ili reproducira datoteke s fotografijama na uređaju
povezanom putem mreže. (str. 35)
[Music Services]
Upotrebljava glazbene usluge na internetu. (str. 36)
[Setup]
Pogledajte „Upotreba zaslona za postavljanje” (str. 48).
Savjet
Ulaz možete odabrati i tako da više puta zaredom pritisnete INPUT +/–.
13HR
O opisu koraka
U ovim uputama za upotrebu radnje su opisane kao koraci koji se provode
u početnom izborniku TV zaslona pomoću daljinskog upravljača dok su sustav i TV
povezani HDMI kabelom (nije isporučen).
Radi jednostavnosti, radni koraci kojima se na TV zaslonu odabiru stavke pomoću
gumba /// i
prikazani su na način opisan u nastavku.
Primjer: odaberite
[Setup] u početnom izborniku.
Radnja odabira stavke pritiskom na gumbe /// i
izražena je kao „odaberite”.
Primjer: odaberite [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]
u početnom izborniku.
Pri ponavljanju radnje odabira stavke pritiskom na gumbe /// i
odabrane
stavke povezane su znakom „-”.
Savjeti
• Možete upotrebljavati gumbe na jedinici ako imaju iste ili slične nazive kao gumbi na
daljinskom upravljaču.
• Na TV zaslonu prikazivat će se znakovi u zagradama [ ]. Na zaslonu prednje ploče
prikazivat će se znakovi u navodnicima „ ”.
14HR
Povezivanje i priprema
Povezivanje i priprema
Veza za prikaz 4K
sadržaja zaštićenog
autorskim pravima
Povezivanje s 4K TV-om i 4K
uređajem
Za prikaz 4K sadržaja zaštićenog
autorskim pravima i slušanje zvuka iz
sustava, povežite TV i uređaj sa
sustavom putem priključka HDMI
kompatibilnog s formatom HDCP2.2.
4K sadržaj zaštićen autorskim pravima
možete prikazivati samo s pomoću veze
uspostavljene putem priključka HDMI
kompatibilnog s formatom HDCP2.2.
Priključak HDMI
kompatibilan
s formatom HDCP2.2
Priključak HDMI
kompatibilan
s formatom
HDCP2.2
TV
Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju,
kabelski uređaj ili satelitski tuner itd.
 HDMI kabel (nije isporučen)
 HDMI kabel (nije isporučen)
Preporučuje se Premium HDMI kabel
velike brzine s Ethernetom.
1
2
Provjerite je li ulazni priključak
HDMI na vašem TV-u kompatibilan
s funkcijom HDCP2.2.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
Povežite ulazni priključak HDMI
na TV-u kompatibilan s formatom
HDCP2.2 i priključak HDMI OUT na
jedinici s kablom HDMI (nije
isporučen).
Povezivanje je TV-a dovršeno.
15HR
3
4
Povežite izlazni priključak HDMI
4K uređaja kompatibilan
s formatom HDCP2.2 i priključak
HDMI IN jedinice s kablom HDMI
(nije isporučen).
Pogledajte upute za upotrebu 4K
uređaja da biste provjerili je li
priključak HDMI OUT 4K uređaja
kompatibilan s formatom HDCP2.2.
Povezivanje je 4K uređaja dovršeno.
Pokrenite reprodukciju 4K
sadržaja zaštićenog autorskim
pravima.
Slika se pojavljuje na TV zaslonu,
a sustav emitira zvuk.
Savjet
Možete povezati 4K uređaj s bilo kojim od
priključaka HDMI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI
IN 3 jer su svi priključci kompatibilni
s formatom HDCP2.2.
Priključak HDMI
kompatibilan
s formatom HDCP2.2
Kada priključak HDMI na TVu nije označen znakom ARC
Ako priključak HDMI IN na TV-u
kompatibilan s formatom HDCP2.2 nije
kompatibilan s formatom ARC, sustav
neće emitirati zvuk.
U tom slučaju spojite priključak optičkog
izlaza na TV-u i priključak TV IN
(OPTICAL) na jedinici optičkim
digitalnim kablom (isporučen).
TV
Priključak HDMI
kompatibilan
s formatom
HDCP2.2
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
kabelski uređaj ili satelitski tuner itd.
 HDMI kabel (nije isporučen)
 HDMI kabel (nije isporučen)
Preporučuje se Premium HDMI kabel
velike brzine s Ethernetom.
 Optički digitalni kabel (isporučen)
16HR
1
Jedinicu možete montirati na zid.
Pričvrstite nosače za montažu na
zid (isporučeni) u utore za
pričvršćivanje nosača na dnu
jedinice s pomoću vijaka
(isporučeni) tako da je površina
svakog nosača za montažu na zid
jednaka onoj prikazanoj na crtežu.
Pričvrstite dva nosača za montažu
na zid u lijevi i desni utor za
pričvršćivanje na dnu jedinice.
Vijak (isporučen)
Napomene
• Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite za nosivu
gredu. Postavite zvučnike vodoravno,
pričvršćene vijcima u zaglavicama na
većem ravnom dijelu zida.
• Postavljanje prepustite prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenim
izvođačima te tijekom postavljanja
posebnu pozornost posvetite sigurnosti.
• Tvrtka Sony ne snosi odgovornost za
nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida, nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka ili prirodnim
nepogodama itd.
Nosači za montažu na zid(isporučeni)
2
Pripremite vijke (nisu isporučeni)
koji odgovaraju utorima na
nosaču za montažu na zid.
4 mm
Više od 30 mm
4.2 mm
10 mm
Utor na nosaču za montažu na zid
17HR
Povezivanje i priprema
Montaža jedinice na zid
3
Pričvrstite vijke na zid.
Vijak bi trebao viriti iz zida kao na
slici.
920 mm
8 mm do
9 mm
4
Pričvršćivanje
rešetkastog okvira
Možete zaštititi zvučnike
pričvršćivanjem priloženog rešetkastog
okvira.
Preporučujemo da upotrebljavate
jedinicu bez pričvršćivanja rešetkastog
okvira ako ćete slušati zvuk visoke
rezolucije.
Pričvrstite rešetkasti okvir zajedno
s prednjom pločom.
Pričvrstite rešetkasti okvir s desnom
stranom okrenutom prema gore.
Objesite utore na nosaču za
montažu na zid na vijke.
Poravnajte utore na nosaču za
montažu na zid s vijcima, a zatim
objesite jedinicu na dva vijka.
Savjeti
• Rešetkasti se okvir fiksira magnetom.
• Pričvrstite rešetkasti okvir ostavljajući
prostora na kraju tankog zvučnika.
Pribl. 4 mm
Pribl.
2 mm
18HR
Pričvrstite potpornu kukicu na rešetkasti
okvir kako biste spriječili ispadanje
okvira.
1
Umetnite potpornu kukicu
u kukicu na rešetkastom okviru,
a zatim ga podignite.
Povezivanje sa žičanom
mrežom
Pripremite mrežu povezivanjem sustava
i osobnog računala s kućnom mrežom
pomoću LAN kabela.
Spajanje s osobnim
računalom ili usmjerivačem
pomoću LAN kabela
Na slici u nastavku prikazan je primjer
spajanja sustava i osobnog računala na
kućnu mrežu.
Internet
2
Pričvrstite rešetkasti okvir na
tanki zvučnik.
Modem
LAN kabel
(nije isporučen)
Usmjerivač
Poslužitelj
Napomena
Poslužitelj treba biti spojen na istu mrežu
na koju je spojen sustav.
Savjet
Preporučujemo upotrebu zaštićenog
i ravnog kabela (nije isporučen).
19HR
Povezivanje i priprema
Pričvršćivanje rešetkastog
okvira pri montiranju na
zid
Spajanje automatskim
dobivanjem informacija
o mreži
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
Odaberite [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Odaberite [Auto].
Sustav pokreće mrežne postavke
i prikazuje se status mrežne
postavke.
Pritisnite / za pregledavanje
informacija, a zatim pritisnite .
5
Odaberite [Save & Connect].
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju na TV
zaslonu.
Spajanje pomoću fiksne IP
adrese
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
Odaberite [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Odaberite [Manual].
20HR
5
6
Provedite postavljanje slijedeći
upute na zaslonu.
Sustav pokreće mrežne postavke
i prikazuje se status mrežne
postavke.
Pritisnite / za pregledavanje
informacija, a zatim pritisnite .
Odaberite [Save & Connect].
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju na TV
zaslonu.
Pripremite mrežu tako što ćete povezati
sustav i osobno računalo na bežični LAN
usmjerivač.
Napomena
Poslužitelj treba biti spojen na istu mrežu
na koju je spojen sustav.
Spajanje pomoću gumba
WPS
Ako je usmjerivač (pristupna točka) za
bežični LAN kompatibilan s funkcijom
Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete
jednostavno namjestiti mrežne
postavke pomoću gumba WPS.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Spajanje odabirom naziva
mreže (SSID)
Ako vaš usmjerivač za bežični LAN
(pristupna točka) nije kompatibilan sa
značajkom Wi-Fi Protected Setup (WPS),
unaprijed provjerite informacije
u nastavku.
– Naziv mreže (SSID)*
_____________________________________
– Sigurnosni ključ (lozinka)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji
označava određenu pristupnu točku.
**Ova bi se informacija trebala nalaziti na
oznaci vašeg usmjerivača za bežični LAN/
pristupnu točku, u uputama za upotrebu,
ili biste je trebali dobiti od osobe koja je
postavila vašu bežičnu mrežu ili
u informacijama koje dobivate od
davatelja internetskih usluga.
1
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
2
Odaberite [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
3
Odaberite [Start].
Pritisnite gumb WPS na pristupnoj
točki.
Sustav se počinje povezivati
s mrežom.
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
Odaberite [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
Na TV zaslonu prikazuje se popis
naziva mreže.
Odaberite željeni naziv mreže
(SSID).
Unesite sigurnosni ključ (ili šifru)
pomoću softverske tipkovnice,
a zatim odaberite [Enter].
Sustav se počinje povezivati
s mrežom.
21HR
Povezivanje i priprema
Spajanje s bežičnom
mrežom
Spajanje pomoću fiksne IP
adrese
Odaberite [New connection
registration] -[Manual registration] u 4.
koraku odjeljka “Spajanje odabirom
naziva mreže (SSID)”i slijedite upute na
zaslonu.
Spajanje pomoću PIN koda
Odaberite [New connection
registration] u 4. koraku odjeljka
“Spajanje odabirom naziva mreže
(SSID)” i odaberite [(WPS) PIN Method].
Spajanje pomoću aplikacije
SongPal
Aplikacija SongPal može spojiti sustav
s istom bežičnom mrežom s kojom je
spojen mobilni uređaj. Za pojedinosti
slijedite upute za aplikaciju ili
pogledajte URL u nastavku.
http://info.songpal.sony.net/help/
22HR
Slušanje zvuka
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
1
2
Odaberite [TV] u početnom
izborniku.
Odaberite program pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Odabrani TV program prikazuje se
na TV zaslonu, a sustav emitira zvuk
s TV-a.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 28).
Savjet
Možete odabrati [TV] pritiskom na INPUT +/
– na daljinskom upravljaču.
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
U početnom izborniku odaberite
ulaz s kojim je povezan željeni
uređaj.
Slika odabranog uređaja pojavljuje
se na TV zaslonu, a sustav emitira
zvuk.
Ako odaberete [Analog], na TV
zaslonu prikazuje se početni izbornik.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 28).
Savjet
Možete odabrati ulaz pritiskom na INPUT
+/– na daljinskom upravljaču.
Promjena naziva ulaza koji
se prikazuje u početnom
izborniku
Možete promijeniti naziv ulaza [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3] koji se prikazuje
u početnom izborniku.
1
2
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Postavite pokazivač na [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3] u početnom
izborniku, a zatim pritisnite
OPTION.
Izbornik s opcijama prikazuje se na
TV zaslonu.
23HR
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka TV-a
Slušanje povezanog
uređaja
3
4
5
Odaberite [Input Label].
Odaberite naziv ulaza.
Možete odabrati naziv ulaza među
sljedećim nazivima.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Pritisnite
da biste dovršili.
Slušanje glazbe na USB
uređaju
Možete reproducirati glazbu/fotografije
pohranjene na povezanom USB uređaju.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati” (str. 67).
1
Priključite USB uređaj u
ulaz.
(USB)
Savjet
Kada promijenite naziv ulaza, prikazana
ikona također se automatski mijenja.
2
3
4
5
24HR
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite [USB (Connected)]
u početnom izborniku.
Odaberite [Music] - mapu u kojoj
su pjesme pohranjene - pjesmu.
Odabrana pjesma se reproducira,
a zvuk se emitira iz sustava.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 28).
Napomena
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka na
USB uređaju, isključite sustav prije spajanja
ili uklanjanja USB uređaja.
Slušanje zvuka
Savjet
U izborniku opcija možete obaviti razne
radnje (str. 56).
Pregledavanje fotografija
na USB uređaju.
Možete reproducirati datoteke
s fotografijama pohranjene na
povezanom USB uređaju.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati” (str. 67).
Odaberite [Photo] - mapu u kojoj su
pohranjene fotografije - fotografiju
u 4. koraku.
Na TV zaslonu prikazuje se odabrana
fotografija.
Savjet
U izborniku s opcijama možete obaviti
razne radnje (str. 56).
25HR
Odabir zvučnog efekta
Postavljanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
različitim izvorima zvuka
(SOUND FIELD)
Možete jednostavno uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Pritisnite SOUND FIELD.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik
zvučnog polja.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir zvučnog polja.
Zvučno polje
Objašnjenje
[ClearAudio+]
Odgovarajuća
postavka zvuka
automatski se
odabire za izvor
zvuka.
[Movie]
Zvučni efekti
optimizirani su za
filmove. Taj način
replicira gustoću
i bogatu proširenost
zvuka.
[Music]
Zvučni efekti
optimizirani su za
glazbu.
26HR
Zvučno polje
Objašnjenje
[Sports]
Komentar je jasan,
klicanje se čuje
u surround zvuku,
a zvukovi su
realistični.
[Game
Studio]
Zvučni efekti
optimizirani su za
igranje igara.
[Standard]
Zvučni efekti
optimizirani su za
pojedini izvor.
Savjeti
• Možete odabrati [ClearAudio+] pritiskom
na CLEAR AUDIO+ na daljinskom
upravljaču.
• Možete odabrati zvučno polje u izborniku
opcija (str. 56).
Noćno uživanje u jasnom
zvuku niske jačine
(NIGHT)
Postizanje jasnijeg zvuka
dijaloga (VOICE)
Odabir zvučnog efekta
Jačina zvuka je niska uz minimalan
gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.
VOICE
NIGHT
1
1
2
Pritisnite NIGHT.
Na TV zaslonu prikazuje se noćni
način rada.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir noćnog načina rada.
Način rada
Objašnjenje
[On]
Uključuje funkciju
noćnog načina rada.
[Off]
Isključuje funkciju
noćnog načina rada.
2
Pritisnite VOICE.
Na TV zaslonu prikazuje se glasovni
način rada.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir glasovnog načina rada.
Način rada
Objašnjenje
[Up Off]
Standardno
[Up 1]
Dijalog se jednostavno
čuje povećanjem
raspona dijaloga.
[Up 2]
Raspon dijaloga je
poboljšan pa starije
osobe mogu
s lakoćom čuti zvuk
dijaloga.
Savjet
Možete odabrati [Night] u izborniku
s opcijama (str. 56).
Savjet
Možete odabrati [Voice] u izborniku
s opcijama (str. 56).
27HR
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera
Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa ili zvuka niskih
frekvencija.
Prilagodba vremenskog
razmaka između slike
i zvuka
Ako zvuk ne odgovara slici na TV
zaslonu, možete prilagoditi razmak
između pojave slike i zvuka.
Način postavljanja razlikuje se ovisno
o ulazu.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Pritisnite SW (jačina zvuka
subwoofera)  +/– za povećanje
jačine zvuka subwoofera.
Napomena
Ako ulazni izvor sadrži malo zvuka basa,
kao što je slučaj s TV programima, zvuk
basa iz subwoofera možda će se teško čuti.
Ako gledate TV
1
2
3
4
28HR
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje
se poruka „SYNC”.
Pritisnite  ili
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se vrijeme prilagodbe.
Prilagodite vremenski razmak
pomoću gumba /, a zatim
pritisnite .
Možete prilagoditi razmak od 0 ms
do 300 ms u intervalima od ms 25.
Pritisnite OPTIONS.
Isključuje se izbornik s opcijama na
zaslonu prednje ploče.
Ako gledate drugi uređaj
1
Odaberite [A/V SYNC].
Odabir zvučnog efekta
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Izbornik s opcijama prikazuje se na
TV zaslonu.
Prilagodite vremenski razmak
pomoću gumba /, a zatim
pritisnite .
Možete prilagoditi razmak od 0 ms
do 300 ms u intervalima od ms 25.
29HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe uparivanjem
s mobilnim uređajem
1
Slušanje glazbe
s mobilnog uređaja
Možete slušati glazbu pohranjenu na
mobilnom uređaju, na primjer
pametnom telefonu ili tabletu, putem
bežične veze ako povežete sustav
s mobilnim uređajem pomoću
BLUETOOTH funkcije.
Ako mobilni uređaj povezujete pomoću
BLUETOOTH funkcije, možete
jednostavno upravljati uređajem putem
isporučenog daljinskog upravljača, bez
uključivanja TV-a.
2
INPUT +/–
3
PAIRING
SW  +/–
4
HOME
 +/–
Gumbi za
upravljanje
reprodukcijom
RX/TX
30HR
5
Pritisnite PAIRING.
Sustav ulazi u način uparivanja, na
zaslonu prednje ploče pojavljuje se
poruka „BT”, a BLUETOOTH
indikator brzo treperi.
Uključite BLUETOOTH funkciju
i odaberite „HT-NT5” nakon što ga
pronađete na mobilnom uređaju.
Ako se traži unos ulazne šifre,
unesite „0000”.
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na jedinici u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Jedinica emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW  +/–
na daljinskom upravljaču (str. 28).
• Sadržaj možete reproducirati ili
pauzirati pomoću gumba za
upravljanje reprodukcijom na
daljinskom upravljaču.
Za provjeru statusa veze
BLUETOOTH funkcije
BLUETOOTH indikator
Tijekom stanja
pripravnosti
uparivanja
Brzo treperi u plavoj boji
U tijeku je
pokušaj
uspostavljanja
veze
Treperi u plavoj boji
Veza je
uspostavljena
Svijetli u plavoj boji
Veza nije
uspostavljena
Isključeno
Savjeti
• Kada uspostavite BLUETOOTH vezu,
prikazat će se preporuka koju aplikaciju
treba preuzeti, ovisno o uređaju koji ste
povezali.
Slijedeći prikazane upute možete
preuzeti aplikaciju pod nazivom SongPal,
koja će vam omogućiti upravljanje ovim
sustavom.
Pogledajte „Slušanje glazbe na mobilnom
uređaju putem aplikacije SongPal”
(str. 37) za pojedinosti o aplikaciji
SongPal.
• Provedite uparivanje za drugi i iduće
mobilne uređaje.
• Za poništavanje uparivanja pritisnite
HOME.
Slušanje glazbe s uparenog
mobilnog uređaja
1
2
Uključite BLUETOOTH funkciju na
mobilnom uređaju.
Više puta zaredom pritisnite
INPUT +/– kako biste prikazali
„BT” na zaslonu prednje ploče.
Ulaz se automatski mijenja
u [Bluetooth Audio], a zatim se
sustav automatski ponovno spaja
s mobilnim uređajem s kojim je bio
spojen posljednji put.
4
5
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Jedinica emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW  +/–
na daljinskom upravljaču (str. 28).
• Sadržaj možete reproducirati ili
pauzirati pomoću gumba za
upravljanje reprodukcijom na
daljinskom upravljaču.
Prekidanje veze s mobilnim
uređajem
Učinite nešto od sljedećeg.
• Onemogućite BLUETOOTH funkciju na
mobilnom uređaju.
• Pritisnite PAIRING na daljinskom
upravljaču.
• Isključite sustav ili mobilni uređaj.
Napomena
Ako se na zaslonu prednje ploče ne
prikazuje „BT” kada pritisnete INPUT +/–
u 2. koraku odjeljka „Slušanje glazbe
s uparenog mobilnog uređaja”, jedanput
pritisnite RX/TX na daljinskom upravljaču.
Savjet
Ako veza nije uspostavljena, odaberite
„HT-NT5” na mobilnom uređaju.
Povezivanje s mobilnim
uređajem putem funkcije
jednog dodira (NFC)
Ako držite mobilni uređaj kompatibilan
s funkcijom NFC, na primjer pametni
telefon ili tablet, blizu oznake N Mark na
31HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije
Status
3
jedinici, sustav će se automatski
uključiti, a zatim će se provesti
uparivanje i uspostava BLUETOOTH
veze.
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za
reprodukciju glazbe s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™ 2.3.3 ili
novija verzija, osim Android 3.x)
1
2
Uključite funkciju NFC na
mobilnom uređaju.
Pametnim telefonom dodirnite
oznaku N-Mark na mobilnom
uređaju.
Nastavite dodirivati dok mobilni
uređaj ne zavibrira i dok se na
njemu ne prikaže poruka.
Slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje uparivanja jedinice
i mobilnog uređaja.
BLUETOOTH indikator
3
4
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Sustav emitira zvuk.
32HR
5
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW  +/–
na daljinskom upravljaču (str. 28).
• Sadržaj možete reproducirati ili
pauzirati pomoću gumba za
upravljanje reprodukcijom na
daljinskom upravljaču.
Prekid reprodukcije putem
funkcije jednog dodira
Pametnim telefonom ponovno
dodirnite oznaku N-Mark na mobilnom
uređaju.
Napomene
• Ovisno o vašem uređaju, možda ćete
unaprijed morati izvršiti sljedeće
postupke na mobilnom uređaju.
– Uključite funkciju NFC.
– Preuzmite aplikaciju „NFC Easy
Connect” s web-mjesta Google Play™
i pokrenite je. (Aplikacija možda neće
biti dostupna u nekim državama i/ili
regijama.) Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
• Ova značajka ne radi sa slušalicama ili
zvučnicima koji su kompatibilni
s BLUETOOTH tehnologijom. Za slušanje
zvuka putem slušalica ili zvučnika
kompatibilnih s BLUETOOTH
tehnologijom pogledajte „Slušanje zvuka
s priključenog TV-a ili uređaja putem
slušalica ili zvučnika” (str. 33).
• [Bluetooth Mode] automatski se mijenja
u [Receiver] pri uspostavi BLUETOOTH
veze putem funkcije jednog dodira. Čak
i ako se funkcija jednog dodira otkaže,
postavka [Bluetooth Mode] i dalje je
[Receiver]. Pojedinosti o načinu
[Bluetooth Mode] potražite u odjeljku
[Bluetooth Settings] (str. 51).
Slušanje zvuka
s priključenog TV-a ili
uređaja putem slušalica
ili zvučnika
7
Slušanje zvuka uparivanjem
sa slušalicama ili zvučnicima
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
Odaberite [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Sustav ulazi u BLUETOOTH način
prijenosa.
Postavite slušalice ili zvučnik
kompatibilan s BLUETOOTH
tehnologijom u način uparivanja.
Pojedinosti o načinu uparivanja
potražite u uputama za slušalice ili
zvučnik.
Odaberite naziv slušalica ili
zvučnika u popisu [Device List]
pod stavkom [Bluetooth Settings].
Kada se BLUETOOTH veza
uspostavi, prikazuje se [Bluetooth
device is connected.]. (Prikazuje se
i naziv priključenog uređaja.)
Ako ne možete pronaći naziv svojih
slušalica ili zvučnika u popisu
[Device List], odaberite [Scan].
Vratite se na početni izbornik
i odaberite željeni ulaz.
Na TV zaslonu prikazuje se slika
odabranog ulaza, na zaslonu
prednje ploče prikazuje se „BT TX”,
a iz slušalica ili zvučnika emitira se
zvuk.
Zvuk se ne emitira iz sustava.
Za odabir ulaza pogledajte
„Upotreba početnog izbornika”
(str. 12).
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
slušalica ili zvučnika. Pri spajanju sa
slušalicama ili zvučnicima, jačinom
zvuka iz slušalica ili zvučnika
možete upravljati pomoću gumba
VOL +/– na jedinici ili  +/– na
daljinskom upravljaču.
Poništavanje uparivanja
Otkažite uparivanje slušalica ili zvučnika
u 4. koraku.
Uklanjanje registriranog uređaja
s popisa uređaja
1
Slijedite 1. do 5. korak odjeljka
„Slušanje zvuka uparivanjem sa
slušalicama ili zvučnicima”.
2
Odaberite naziv slušalica ili zvučnika,
a zatim pritisnite OPTIONS.
3
4
Odaberite [Remove].
Za brisanje željenih slušalica ili
zvučnika s popisa uređaja slijedite
upute na zaslonu.
Slušanje zvuka s uparenim
slušalicama ili zvučnicima
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
33HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije
Možete slušati zvuk s priključenog TV-a
ili uređaja putem slušalica ili zvučnika
kompatibilnih s BLUETOOTH
tehnologijom ako ih povežete pomoću
BLUETOOTH funkcije.
6
2
3
4
5
Odaberite željeni ulaz.
Za odabir ulaza pogledajte
„Upotreba početnog izbornika”
(str. 12).
Postavite BLUETOOTH funkciju
slušalica ili zvučnika na uključeno.
Pritisnite RX/TX na daljinskom
upravljaču.
[Bluetooth Mode] postavljeno je na
[Transmitter], a na zaslonu prednje
ploče prikazuje se „BT TX”.
Sustav se automatski ponovno
spaja sa slušalicama ili sa
zvučnikom s kojima je bio spojen
posljednji put, a zatim se iz zvučnika
ili slušalica emitira zvuk.
Zvuk se ne emitira iz sustava.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
slušalica ili zvučnika. Jačinu zvuka
slušalica ili zvučnika možete
prilagoditi i pomoću gumba  +/–
na daljinskom upravljaču.
Prekidanje veze sa slušalicama ili
zvučnikom
Učinite nešto od sljedećeg.
– Onemogućite BLUETOOTH funkciju na
slušalicama ili zvučniku.
– Pritisnite RX/TX.
– Isključite sustav ili slušalice ili zvučnik.
– Odaberite naziv uređaja priključenih
slušalica ili zvučnika u odjeljku [Setup] [Bluetooth Settings] - [Device List].
O vezi slušalica ili zvučnika
• Ovisno o vrsti slušalica ili zvučnika
kompatibilnih s BLUETOOTH
tehnologijom, možda nećete moći
prilagoditi jačinu zvuka.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio]
i funkcija upravljanja kućnim kinom
onemogućeni su kada je [Bluetooth
Mode] postavljeno na [Transmitter].
34HR
• Kada je odabran ulaz [Bluetooth
Audio] ili [Screen mirroring], ne
možete postaviti [Bluetooth Mode] na
[Transmitter]. Tu postavku ne možete
promijeniti ni gumbom RX/TX na
daljinskom upravljaču.
• Možete registrirati do 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako registrirate deseti
BLUETOOTH uređaj, posljednji spojeni
BLUETOOTH uređaj zamijenit će se
novim.
• Sustav može prikazati do 15 otkrivenih
BLUETOOTH uređaja na popisu [Device
List].
• Ne možete mijenjati zvučni efekt ni
postavke u izborniku s opcijama pri
prijenosu zvuka na slušalice ili zvučnik
kompatibilan s BLUETOOTH
tehnologijom.
• Neki sadržaji ne mogu se reproducirati
jer su zaštićeni.
• Reprodukcija zvuka/glazbe na
BLUETOOTH uređaju kasni u odnosu
na reprodukciju na jedinici zbog
karakteristika bežične BLUETOOTH
tehnologije.
• Prijem AAC ili LDAC zvuka možete
omogućiti ili onemogućiti na
BLUETOOTH uređaju (str. 51).
Slušanje glazbe na računalu
Uživanje uz mrežnu funkciju
Osobno
Slušanje glazbe na
osobnom računalu
putem kućne mreže
Usmjerivač za bežični LAN
1
2
Home Network, priprema
1
2
3
Spojite sustav na mrežu.
Pogledajte „Povezivanje sa žičanom
mrežom” (str. 19) i „Spajanje
s bežičnom mrežom” (str. 21).
Spojite osobno računalo na
mrežu.
Više pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu osobnog
računala.
Postavite osobno računalo.
Za upotrebu osobnog računala na
kućnoj mreži trebate postaviti
osobno računalo kao poslužitelj.
Više pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu osobnog
računala.
Savjet
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite [Home Network]
u početnom izborniku.
Na TV zaslonu prikazuje se naziv
uređaja na vašoj kućnoj mreži.
Odaberite željeni uređaj [Music] - mapu u kojoj su
pjesme pohranjene - pjesmu.
Odabrana pjesma se reproducira,
a zvuk se emitira iz sustava.
4
Prilagodite jačinu zvuka.
• Prilagodite jačinu zvuka pritiskom
na  +/– na daljinskom
upravljaču.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na SW  +/–
na daljinskom upravljaču (str. 28).
Savjeti
• Možete pregledati fotografije
pohranjene na osobnom računalu
odabirom stavke [Photo] u 3. koraku.
• U izborniku opcija možete obaviti razne
radnje (str. 56).
Pogledajte
[Setup] - [Network
Settings] - [Network Connection Status] pri
provjeri statusa mrežne veze.
35HR
Uživanje uz mrežnu funkciju
Putem kućne mreže možete
reproducirati glazbene datoteke
pohranjene na osobnom računalu.
Glazbene datoteke mogu se
reproducirati upravljanjem na
zaslonskom prikazu (OSD) sustava ili
putem namjenske aplikacije SongPal na
mobilnom uređaju ili tabletu.
Slušanje glazbe na osobnom
računalu putem aplikacije
SongPal
Music Services, slušanje
glazbe
Pomoću ovog sustava možete slušati
glazbene usluge koje se nude na
internetu. Za upotrebu te funkcije
sustav mora biti povezan s internetom.
Osobno
1
Usmjerivač za bežični LAN
2
Pametni telefon ili
tablet
3
Putem namjenske aplikacije SongPal
preuzete na mobilni uređaj kao što je
pametni telefon ili tablet možete
reproducirati glazbene datoteke
pohranjene na osobnom računalu.
Pojedinosti o aplikaciji SongPal
potražite u odjeljku „Što možete učiniti
s aplikacijom SongPal” (str. 37) ili na
sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
36HR
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite [Music Services]
u početnom izborniku.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
glazbenih usluga.
Odaberite željenu glazbenu
uslugu.
Na TV zaslonu prikazuje se vodič za
uživanje u glazbenoj usluzi.
Slijedite vodič da biste uživali
u glazbenim uslugama.
Savjet
Možete ažurirati popis davatelja usluga
pritiskom na gumb OPTIONS i odabirom
[Update Services] u 2. koraku
Uživanje u glazbi na kućnoj mreži
Slušanje glazbe na
mobilnom uređaju
putem aplikacije SongPal
Putem svoje mreže možete
reproducirati glazbu pohranjenu na
osobnom računalu ili na poslužitelju
u kućnoj mreži.
Uživanje u glazbi na USB uređaju
Što možete učiniti
s aplikacijom SongPal
Pojedinosti o aplikaciji SongPal
potražite na sljedećem URL-u.
http://info.songpal.sony.net/help/
Preuzimanje aplikacije SongPal na
pametni telefon/uređaj iPhone pruža
sljedeće mogućnosti.
Postavljanje zvuka na jedinici
Zvuk možete jednostavno prilagoditi ili
upotrijebiti postavku [ClearAudio+] koju
preporučuje tvrtka Sony.
Glazbena usluga
Možete konfigurirati početne postavke
za upotrebu glazbenih usluga*.
* Glazbene usluge i njihovo razdoblje
dostupnosti mogu se razlikovati ovisno
o državi ili regiji.
Može biti potrebno i ažuriranje uređaja.
Ako upotrebljavate Google Cast™
u glazbenoj usluzi, pogledajte „Upotreba
Google Cast” (str. 38).
Napomena
Čime možete upravljati pomoću aplikacije
SongPal ovisi o povezanom uređaju.
Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se
promijeniti bez prethodne obavijesti.
Upotreba usluge SongPal
1
2
3
4
Preuzmite besplatnu aplikaciju
SongPal na mobilni uređaj.
Povežite sustav i mobilni uređaj
putem BLUETOOTH funkcije
(str. 30) ili mrežne funkcije
(str. 19).
Pokrenite aplikaciju SongPal.
Upravljajte prema uputama na
zaslonu aplikacije SongPal.
Napomene
• Prije upotrebe aplikacije SongPal
obavezno postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] (str. 51).
• Upotrebljavajte najnoviju verziju
aplikacijeSongPal.
Savjeti
• Sustav možete povezati s mobilnim
uređajem putem funkcije NFC (str. 31).
• Pri povezivanju putem mrežne funkcije
spojite mobilni uređaj s istom mrežom na
koju je spojen sustav.
37HR
Uživanje uz mrežnu funkciju
Aplikacija SongPal služi za upravljanje
kompatibilnim Sony audio uređajima
putem pametnog telefona/uređaja
iPhone.
Potražite aplikaciju SongPal na webmjestu Google Play™ ili App Store
i preuzmite je na pametni telefon/
uređaj iPhone.
Možete reproducirati glazbu putem
uređaja povezanog na (USB) ulaz
jedinice.
Upotreba Google Cast
Tehnologija Google Cast omogućuje
vam odabir glazbenog sadržaja
s aplikacije opremljene tehnologijom
Google Cast i njegovo reproduciranje na
jedinici.
Google Cast zahtijeva početno
postavljanje pomoću aplikacije SongPal.
1
2
3
4
5
Preuzmite besplatnu aplikaciju
SongPal na mobilni uređaj.
Spojite uređaj na istu Wi-Fi mrežu
na koju je spojen sustav (str. 21).
Pokrenite SongPal, odaberite
sustav i dodirnite [Settings] [Google Cast] - [Learn how to Cast].
Provjerite postupak i aplikacije
opremljene tehnologijom Google
Cast te preuzmite aplikaciju.
Pokrenite aplikaciju opremljenu
tehnologijom Google Cast,
dodirnite gumb cast i odaberite
sustav.
Slušanje glazbe
povezivanjem s uređajem
kompatibilnim
s aplikacijom SongPal Link
Slušanje iste glazbe
u različitim prostorijama
(bežično u više prostorija)
U različitim prostorijama možete slušati
glazbu pohranjenu na osobnim
računalima ili čak glazbu s mrežnih
servisa uz vrhunsku kvalitetu zvuka.
Postupkom možete upravljati putem
aplikacije SongPal instalirane na
pametnom telefonu/uređaju iPhone.
Za upotrebu više uređaja kompatibilnih
s aplikacijom SongPal priključite ih na
isti bežični LAN.
Postavljanje u aplikaciji SongPal
Provedite postavljanje slijedeći upute
u pomoći za aplikaciju SongPal.
Savjet
Pojedinosti o aplikaciji SongPal potražite
u odjeljku „Što možete učiniti s aplikacijom
SongPal” (str. 37).
6
Odaberite i reproducirajte glazbu
u aplikaciji opremljenoj
tehnologijom Google Cast .
Glazba se reproducira na sustavu.
Napomena
Ne možete upotrebljavati Google Cast dok
se na zaslonu prednje ploče jedinice
prikazuje poruka „google cast updating”.
Pričekajte da se ažuriranje dovrši, a zatim
pokušajte ponovno.
38HR
Prikaz zaslona mobilnog
uređaja na TV-u
(MIRRORING)
MIRRORING
Otkazivanje zrcaljenja
zaslona
Pritisnite HOME ili BACK.
HOME
BACK
1
2
Pritisnite MIRRORING.
Slijedite upute na TV zaslonu.
Uključite funkciju Screen mirroring
s mobilnog uređaja.
Na TV zaslonu prikazuje se mobilni
uređaj.
Savjeti
• Možete odabrati [Screen mirroring] iz
početnog izbornika u 1. koraku.
• Možete poboljšati stabilnost reprodukcije
ako postavite [Screen mirroring RF
Setting] (str. 54).
39HR
Uživanje uz mrežnu funkciju
[Screen mirroring] je funkcija za prikaz
zaslona mobilnog uređaja na TV-u
pomoću tehnologije Miracast.
Sustav se može izravno spojiti putem
uređaja kompatibilnog s funkcijom
Screen mirroring (npr. pametni telefon,
tablet). Možete uživati u upotrebi
zaslona uređaja na velikom TV zaslonu.
Nije potreban bežični usmjerivač (ili
pristupna točka) za upotrebu ove
značajke.
Napomene
• Pri upotrebi funkcije Screen mirroring
kvaliteta slike i zvuka može se katkad
pogoršati zbog smetnji iz drugih mreža.
• Ovisno o okruženju u kojem se uređaj
upotrebljava, kvaliteta slike i zvuka često
može biti loša.
• Moguće je da neke mrežne funkcije neće
biti dostupne tijekom upotrebe funkcije
Screen mirroring.
• Provjerite je li uređaj kompatibilan
s funkcijom Miracast”. Nije zajamčena
mogućnost povezivanja sa svim
uređajima koji su kompatibilni
s funkcijom Miracast.
3
Upotreba raznih funkcija/postavki
Provođenje postupka
bežične veze
subwoofera (LINK)
Ponovno provedite postupak bežične
veze subwoofera radi uspostavljanja
bolje veze.
4
5
6
LINK
Indikator napajanja
Odaberite [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection] [Link].
Zaslon [Link] prikazat će se na TV
zaslonu.
Pritisnite LINK na stražnjoj strani
subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
treperi u zelenoj boji.
Prijeđite na sljedeći korak u roku od
1minute.
Odaberite [Start].
Postavka veze započinje.
Za povratak na prethodni zaslon
odaberite [Cancel].
Dovršite postavku veze slijedeći
poruku na zaslonu.
Indikator napajanja na subwooferu
svijetli u zelenoj boji.
Napomene
• Ako se prikaže poruka [Cannot set Link.],
slijedite upute na zaslonu.
• Kada je [Bluetooth Mode] postavljen na
[Transmitter], a uređaj BLUETOOTH
povezan sa sustavom, bežičnu vezu
subwoofera nije moguće uspostaviti.
1
2
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
40HR
Reprodukcija
komprimiranih audio
datoteka uz povećavanje
do kvalitete zvuka visoke
rezolucije
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima Dolby Digital
višekanalne signale.
AUDIO
1
Pritisnite AUDIO.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje se
audio signal.
2
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir željenog audio signala.
Audio signal
Objašnjenje
„MAIN”
Odaberite [Audio Settings] - [DSEE
HX].
Reproducirat će se
zvuk glavnog jezika.
„SUB”
Reproducirat će se
zvuk drugog jezika.
Odaberite [On].
„MN/SB”
Reproducirat će se
miješani zvuk glavnog
i drugog jezika.
Napomene
• Ova funkcija radi s 2-kanalnim digitalnim
ulaznim signalima od 44,1 kHz ili 48 kHz.
• Ova funkcija ne radi kada je odabrano
[Analog].
Napomene
• Za primanje signala Dolby Digital trebate
spojiti TV ili druge uređaje na priključak TV
IN (OPTICAL) pomoću optičkog digitalnog
kabela (isporučen).
• Ako je priključak HDMI IN vašeg TV-a
kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (str. 45), možete primati signal
Dolby Digital putem HDMI kabela.
41HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
DSEE HX poboljšava rezoluciju
postojećih izvora zvuka gotovo do
kvalitete zvuka visoke rezolucije, čime
vam daje osjećaj kao da se nalazite u
glazbenom studiju ili na koncertu.
Ta je funkcija dostupna samo kada se
odabere [Music] kao zvučno polje
(str. 26).
Uživanje u višekanalnom
zvuku (AUDIO)
Deaktivacija gumba na
jedinici
Gumbe na jedinici možete deaktivirati
kako biste spriječili neprikladnu
upotrebu, primjerice kada djeca diraju
uređaj (funkcija zaključavanja za zaštitu
djece).
Promjena svjetline
zaslona prednje ploče
i BLUETOOTH indikatora
(DIMMER)
Možete promijeniti svjetlinu zaslona
prednje ploče i BLUETOOTH indikatora.
DIMMER
Pritisnite VOL –, VOL + i VOL – po redu,
istodobno pritišćući i držeći INPUT na
jedinici.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje se
poruka „LOCK”, a gumbi na jedinici ne
rade.
Jedinicom možete upravljati samo
pomoću daljinskog upravljača.
Otkazivanje funkcije
zaključavanja za zaštitu
djece
Pritisnite VOL –, VOL + i VOL – po redu,
istodobno pritišćući i držeći INPUT na
jedinici.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje se
„UNLCK”, a funkcija zaključavanja za
zaštitu djece otkazuje se.
Napomena
Gumb  (napajanje) se ne zaključava
funkcijom zaključavanja za zaštitu djece.
42HR
1
2
Pritisnite DIMMER.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se način prikaza.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir željenog načina prikaza.
Način rada
Objašnjenje
„BRIGHT”
Zaslon prednje ploče
i BLUETOOTH indikator
jasno svijetle.
„DARK”
Zaslon prednje ploče
i BLUETOOTH indikator
prigušeno svijetle.
„OFF”
Zaslon prednje ploče
je isključen.
Napomena
Zaslon prednje ploče isključuje se kada
odaberete „OFF”. Automatski se uključuje
kada pritisnete bilo koji gumb, a zatim se
ponovno isključuje ako ne upotrebljavate
sustav približno 10 sekundi. Međutim,
u nekim slučajevima zaslon prednje ploče
možda se neće isključiti. Ako se to dogodi,
svjetlina zaslona prednje ploče ista je kao
u slučaju „DARK”.
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Provjerite jeste li namjestili sljedeće
postavke:
– Funkcija [Bluetooth Standby]
postavljena je na [Off] (str. 51).
– Funkcija [Standby Through]
postavljena je na [Off] (str. 52).
– Funkcija [Quick Start/Network
Standby] postavljena je na [Off]
(str. 53).
– Funkcija [Remote Start] postavljena je
na [Off] (str. 54).
Upotreba raznih funkcija/postavki
43HR
Slanje signala daljinskog
upravljača na TV putem
jedinice
Ako jedinica ometa senzor daljinskog
upravljača TV-a, možda nećete moći
daljinskim upravljačem upravljati TVom. U tom slučaju omogućite funkciju IR
repetitora sustava.
Možete upravljati TV-om pomoću
daljinskog upravljača TV-a slanjem
signala daljinskog upravljača sa stražnje
strane jedinice.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
Odaberite [System Settings] - [IRRepeater].
Zaslon [IR-Repeater] prikazat će se
na TV zaslonu.
Odaberite [On].
Upotreba funkcije
Control for HDMI
Spajanje uređaja poput TV-a ili Blu-ray
Disc snimača kompatibilnog s funkcijom
Control for HDMI* pomoću HDMI kabela
omogućuje jednostavno upravljanje
uređajem putem daljinskog upravljača.
S funkcijom Control for HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
• Funkcija isključivanja sustava
• Funkcija upravljanja zvukom sustava
• Audio Return Channel
• Funkcija reprodukcije jednim dodirom
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem
• HDMI stanje pripravnosti putem
postavke štednje energije
Napomena
Te funkcije možda će raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
* Control for HDMI standardna je funkcija
koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućavanje
međusobne kontrole HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) uređaja.
Napomene
• Provjerite da nije moguće upravljati TVom putem daljinskog upravljača, a zatim
postavite [IR-Repeater] na [On]. Ako se ta
stavka postavi na [On] dok je TV-om
moguće upravljati daljinskim
upravljačem, izvođenje odgovarajuće
radnje možda neće biti moguće zbog
sukoba između izravne naredbe izdane
putem daljinskog upravljača i one putem
jedinice.
• Ova funkcija možda neće ispravno raditi
na nekim TV uređajima. U tom slučaju
postavite jedinicu malo dalje od TV-a.
44HR
Priprema za upotrebu
funkcije Control for HDMI
Postavite [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] na sustavu
na [On] (str. 52). Zadana postavka je [On].
Omogućite postavke funkcije Control
for HDMI za TV i drugi uređaj povezan
na sustav.
Savjet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA” sync) kada upotrebljavate TV
proizvođača Sony, automatski je
omogućena i funkcija Control for HDMI
u sustavu. Po dovršenju postavki na
zaslonu prednje ploče prikazuje se poruka
„DONE”.
Funkcija isključivanja
sustava
Kada isključite TV, sustav i povezani
uređaj automatski će se isključiti.
Postavite [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV] na
sustavu na [On] ili [Auto] (str. 52).
Zadana postavka je [Auto].
Napomena
Audio Return Channel
Ako je sustav priključen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel, zvuk
TV-a možete slušati putem zvučnika
sustava bez priključivanja optičkog
digitalnog kabela.
Na sustavu postavite [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] na [Auto] (str. 52). Zadana
postavka je [Auto].
Napomena
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a emitirat će se kroz zvučnike
sustava. Jačina zvuka sustava može se
prilagoditi pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti kada
ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Napomene
• Ako pri upotrebi funkcije Twin Picture na
TV-u odaberete ulaz koji nije [TV],
[HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3] zvuk se
emitira samo iz TV-a. Ako onemogućite
funkciju Twin Picture, zvuk će se emitirati
iz sustava.
• Broj za vrijednost jačine zvuka sustava
prikazuje se na TV zaslonu, ovisno o TV-u.
Broj za vrijednost jačine zvuka prikazan
na TV-u može se razlikovati od broja
prikazanog na zaslonu prednje ploče
sustava.
Ako sustav nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel, potrebno je
priključiti optički digitalni kabel (isporučen)
(pogledajte isporučeni Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc snimač, „PlayStation®4,”
etc.) povezanom sa sustavom, sustav
i TV automatski će se uključiti, ulaz
sustava prebacit će se na ulaz za uređaj
koji reproducira sadržaj, a zvuk će se
emitirati iz zvučnika sustava.
Napomene
• Ako je funkcija [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] na sustavu
postavljena na funkciju [On] ili [Auto],
a zvuk TV-a prilikom zadnjeg gledanja
emitirao se iz zvučnika TV-a, sustav se
neće uključiti, a zvuk i slika emitirat će se
s TV-a čak i ako reproducirate sadržaj na
uređaju (str. 52).
• Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
45HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se uređaj
možda neće isključiti.
• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda neće
biti dostupna. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Jednostavna kontrola
daljinskim upravljačem
Sustavom možete upravljati odabirom
sustava iz izbornika Sync Menu na TV-u.
Ta funkcija može se upotrebljavati ako
TV podržava Sync Menu. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Napomene
• U izborniku veze TV prepoznaje sustav
kao „Player”.
• Neke radnje možda neće biti dostupne
s nekim TV-ima.
HDMI Stanje pripravnosti
putem postavke štednje
energije
HDMI Stanje pripravnosti putem
postavke štednje energije (str. 52)
funkcija je koja vam omogućuje uživanje
u zvuku i slici s povezanog uređaja bez
uključivanja prijemnika.
Postavite [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] na [Auto]
(str. 52). Zadana je postavka [Auto].
Upotreba funkcije
„BRAVIA” Sync
Uz funkciju Control for HDMI možete
upotrebljavati i sljedeće funkcije na
uređajima kompatibilnima s funkcijom
„BRAVIA” sync.
• Funkcija odabira prizora
• Funkcija upravljanja kućnim kinom
• Funkcija poništavanja jeke
• Funkcija praćenja jezika
Napomena
Te su funkcije patentirane funkcije tvrtke
Sony. One ne mogu raditi s proizvodima
koje nije proizvela tvrtka Sony.
Funkcija odabira prizora
Zvučno polje sustava automatski se
prebacuju u skladu s postavkama
funkcije odabira prizora na TV-u.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
Postavite zvučno polje na [ClearAudio+]
(str. 26).
Napomena
Ako slika uređaja povezanog sa sustavom
nije prikazana na TV-u, postavite [Standby
Through] na [On]. Ako povežete TV koji nije
proizvela tvrtka Sony, preporučujemo da
odaberete ovu postavku.
46HR
Funkcija upravljanja kućnim
kinom
Kada upotrebljavate TV koji je
kompatibilan s funkcijom upravljanja
kućnim kinom, postavljanje sustava,
postavljanje stavki zvučnog polja,
mijenjanje ulaza itd., može se provesti
bez mijenjanja ulaza na TV-u.
Ta se funkcija može upotrebljavati kada
je TV povezan s internetom. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Funkcija poništavanja jeke
Jeka se smanjuje ako upotrebljavate
funkciju društvenog gledanja, na
primjer Skype, dok gledate TV
programe. Ta funkcija može se
upotrebljavati ako TV podržava funkciju
društvenog gledanja. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Napomene
Funkcija praćenja jezika
Kada promijenite jezik prikaza na
zaslonu TV-a, jezik prikaza na zaslonu
sustava također će se promijeniti.
Napomene o HDMI vezama
• Upotrijebite HDMI kabel (HDMI kabel
velike brzine s Ethernetom ili Premium
HDMI kabel velike brzine
s Ethernetom). Ako upotrebljavate
standardni HDMI kabel, sadržaji
rezolucije 1080p, 3D i 4K možda se
neće ispravno prikazivati.
• Upotrijebite kabel odobren za HDMI
upotrebu.
• Upotrijebite Sony HDMI kabel velike
brzine s logotipom koji označava vrstu
kabela.
• Ne preporučujemo upotrebu HDMIDVI kabela za konverziju.
47HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
• Ako je pri upotrebi funkcije društvenog
gledanja ulaz sustava [HDMI1], [HDMI2] ili
[HDMI3], ulaz se automatski mijenja
u [TV]. Zvuk funkcije Social Viewing i TV
programa čuje se iz zvučniika sustava.
• Zvuk se emitira samo iz zvučnika TV-a ako
je pri upotrebi funkcije društvenog
gledanja odabran ulaz na TV-u koji nije
[TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3].
• Ta se funkcija ne može upotrebljavati
kada se zvuk emitira iz TV-a.
• Povezani uređaj može prigušiti audio
signale (frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz
priključka HDMI.
• Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja ili
broja kanala izlaznih audio signala iz
uređaja za reprodukciju.
• Ako je kao ulaz odabran [TV], video
signali koji izlaze putem jednog od
priključaka HDMI IN 1/2/3 koji je
odabran prilikom posljednje upotrebe
emitiraju se iz priključka HDMI OUT
(ARC).
• Ovaj sustav podržava „TRILUMINOS,”
ITU-R BT.2020, HDR (visoki dinamički
raspon), 3D, i 4K prijenose.
Upotreba zaslona za postavljanje
Možete prilagoditi različite stavke, na primjer sliku i zvuk.
Zadane su postavke podvučene.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
Odaberite
[Setup] u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.
Odaberite postavku.
Postavka
Objašnjenje
[Software Update] Ažurira softver sustava. (str. 49)
[Screen Settings]
Određuje postavke zaslona ovisno o vrsti TV-a. (str. 49)
[Audio Settings]
Određuje audio postavke ovisno o vrsti priključaka za
povezivanje. (str. 50)
[Bluetooth
Settings]
[System Settings]
Određuje detaljne postavke za BLUETOOTH funkciju. (str. 51)
Omogućuje postavke vezane za mrežu. (str. 52)
[Network Settings] Omogućuje detaljne postavke za internet i kućnu mrežu. (str. 54)
[Input Skip
Setting]
[Easy Setup]
[Resetting]
48HR
Namješta postavku preskakanja ulaza za svaki ulaz. (str. 54)
Ponovno pokreće postupak jednostavnog postavljanja radi
namještanja osnovnih postavki. (str. 55)
Vraća sustav na tvornički zadane postavke. (str. 55)
[Software Update]
Ažuriranjem softvera na najnoviju
verziju možete upotrebljavati najnovije
funkcije.
Za informacije o funkcijama ažuriranja
posjetite sljedeće web-mjesto:
www.sony.eu/support
Napomene
[Update via Internet]
Ažurira softver sustava putem dostupne
mreže. Slijedite upute na zaslonu.
Provjerite je li mreža povezana
s internetom.
[Update via USB Memory]
Ažurira softver pomoću USB memorije.
Provjerite je li mapa za ažuriranje
softvera ispravno nazvana „UPDATE”.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo pri povezivanju
s TV-om širokog zaslona ili TV-om
s funkcijom širokog načina.
[4:3]: Odaberite ovo pri povezivanju TVa sa zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
načina.
[Auto]: Reproducira video signal prema
rezoluciji TV-a ili spojenog uređaja.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Reproducira video
signal prema odabranim postavkama
rezolucije.
* Ako je sustav boja sadržaja koji se
reproducira NTSC, rezolucija video
signala može se pretvoriti samo u [480i]
i [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Ova funkcija postavlja izlaz signala iz
HDMI OUT (ARC) priključka na sustavu
kada se upotrebljava funkcija Screen
mirroring.
[Auto]: Reproducira 24p video signale
samo kada povežete TV kompatibilan
s rezolucijom 1080/24p putem HDMI
veze i ako je stavka [Output Video
Resolution] postavljena na [Auto] ili
[1080p].
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV nije
kompatibilan s 1080/24p video
signalima.
[4K Output]
[Auto1]: Reproducira 2K video signale
tijekom zrcaljenja zaslona i 4K video
signale tijekom reprodukcije fotografija
pri spajanju na uređaj koji je
kompatibilan s 4K rezolucijom i koji je
proizvela Sony.
[Auto2]: Reproducira 4K video signale
tijekom reprodukcije 24p video sadržaja
sa zrcaljenjem zaslona ili reprodukcije
fotografija pri spajanju na uređaj koji je
kompatibilan s 4K/24p rezolucijom.
[Off]: Isključuje funkciju.
Napomene
• Ako uređaj koji je proizvela tvrtka Sony
nije otkriven, a odabrana je opcija [Auto1],
ta postavka imat će isti učinak kao
i postavka [Auto2].
49HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
• Za ažuriranje putem interneta potrebno je
internetsko okruženje.
• Tijekom ažuriranja softvera na zaslonu
prednje ploče prikazuje se „UPDT”. Nakon
što se ažuriranje završi, sustav se
automatski ponovno pokreće. Dok je
ažuriranje u tijeku, nemojte uključivati ni
isključivati sustav ili upravljati sustavom ili
TV-om. Pričekajte da se završi ažuriranje
softvera.
• Postavite [Auto Update] na [On] kada
želite automatski izvršiti ažuriranja
softvera (str. 53). Ažuriranje softvera
moguće je izvršiti čak i ako odaberete
[Off] u odjeljku [Auto Update], ovisno
o pojedinostima ažuriranja.
[Output Video Resolution]
• Stavka [Network content 24p Output]
u [24p Output] treba biti odgovarajuće
postavljena za [Auto2].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva vrstu
vanjskog uređaja, a zatim prebacuje na
odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Reproducira YCbCr 4:2:2
video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Reproducira YCbCr
4:4:4 video signale.
[RGB]: Odaberite ovo prilikom spajanja
na uređaj s priključkom DVI koji je
kompatibilan s formatom HDCP.
[Video Direct]
Možete onemogućiti prikaz na zaslonu
(OSD) sustava ako je odabran ulaz
[HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3].
Funkcija je korisna kod igranja igrica,
možete u potpunosti uživati u zaslonu
igre.
[On]: Onemogućuje OSD. Informacije se
neće prikazivati na TV zaslonu, a gumbi
OPTIONS i DISPLAY neće raditi.
[Off]: Prikazuje informacije na TV
zaslonu samo kada promijenite
postavke, kao što je slučaj prilikom
odabira zvučnog polja.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Ujednačava gradaciju video
signala emitiranih iz HDMI OUT (ARC)
priključka.
[Off]: Odaberite ovo ako su video signali
izobličeni ili boja izgleda neprirodno.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Ova funkcija dostupna je samo kada je
[Music] odabrano kao zvučno polje.
[On]: Mijenja audio datoteku u audio
datoteku visoke rezolucije te
reproducira jasan zvuk visokog raspona
koji je često izgubljen (str. 41).
[Off]: Off
50HR
[Audio DRC]
Možete komprimirati dinamički raspon
zvučnog zapisa.
[Auto]: Automatska kompresija zvuka
kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.
[On]: Sustav proizvodi glazbenu
pozadinu s dinamičkim rasponom
prema želji snimatelja.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog
raspona.
[Attenuation settings - Analog]
Do izobličenja može doći prilikom
slušanja uređaja spojenog na priključke
ANALOG IN. Možete spriječiti izobličenje
prigušivanjem ulazne razine na sustavu.
[On]: Prigušuje ulaznu razinu. Izlazna
razina smanjit će se na ovoj postavci.
[Off]: Uobičajena ulazna razina.
[Audio Output]
Možete odabrati način izlaza koji se
upotrebljava za izlaz audio signala.
[Speaker]: Emitira višekanalni zvuk
samo iz zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitira višekanalni
zvuk iz zvučnika sustava i 2-kanalne
linearne PCM signale iz priključka HDMI
OUT (ARC).
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz priključka
HDMI OUT (ARC). Format zvuka ovisi
o povezanom uređaju.
Napomene
• Ako je funkcija [Control for HDMI]
postavljena na [On] (str. 52), funkcija
[Audio Output] automatski se postavlja
na [Speaker + HDMI] i ta se postavka ne
može promijeniti.
• Audio signali ne emitiraju se iz priključka
HDMI OUT (ARC) ako je stavka [Audio
Output] postavljena na [Speaker + HDMI]
i ako je stavka [HDMI1 Audio Input Mode]
(str. 53) postavljena na [TV]. (Samo
europski modeli)
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Napomena
Možete se spojiti na BLUETOOTH uređaj
pomoću funkcije jednog dodira čak i ako
ste postavili [Bluetooth Mode] na [Off].
[Device List]
Prikazuje popis uparenih i otkrivenih
BLUETOOTH uređaja (SNK uređaj) ako je
stavka [Bluetooth Mode] postavljena na
[Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Možete postaviti [Bluetooth Standby]
tako da se sustav može uključiti
BLUETOOTH uređajem čak i ako je
sustav u stanju pripravnosti. Ta je
funkcija dostupna samo ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] ili
[Transmitter].
[On]: Sustav se automatski uključuje
kada zatražite BLUETOOTH vezu
s uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Isključeno
Ta je funkcija dostupna samo ako
postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter].
[On]: Omogućite AAC kodek.
[Off]: Onemogućite AAC kodek.
Napomene
• Možete uživati u zvuku visoke kvalitete
ako je omogućen AAC i ako vaš uređaj
podržava AAC.
• Ta se postavka ne može promijeniti pri
spajanju na zvučnike ili slušalice
kompatibilne s BLUETOOTH uređajem.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Ta je funkcija dostupna samo ako
postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter].
[On]: Omogućite LDAC kodek.
[Off]: Onemogućite LDAC kodek.
Napomene
• Možete uživati u zvuku bolje kvalitete ako
je omogućen LDAC i ako vaš uređaj
podržava LDAC.
• Ta se postavka ne može promijeniti pri
spajanju na zvučnike ili slušalice
kompatibilne s BLUETOOTH uređajem.
[Wireless Playback Quality]
Možete postaviti brzinu prijenosa
podataka za LDAC reprodukciju. Ova
funkcija dostupna je samo kada
postavite [Bluetooth Mode] na
[Transmitter] i [Bluetooth Codec - LDAC]
na [On].
[Auto]: Brzina prijenosa podataka
automatski se mijenja ovisno o okolini.
Reprodukcija zvuka nije stabilna u ovom
načinu rada, upotrijebite jedan od
ostala tri načina.
[Sound Quality]: Koristi se najveća
brzina prijenosa u bitovima. Šalje se
zvuk veće kvalitete; međutim,
reprodukcija zvuka katkada može
postati nestabilna ako kvaliteta veze
nije dovoljno dobra.
51HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
Možete uživati u sadržaju s BLUETOOTH
uređaja putem ovog sustava ili slušati
zvuk iz sustava pomoću zvučnika ili
slušalica kompatibilnih s BLUETOOTH
tehnologijom.
[Receiver]: Ovaj je sustav u načinu rada
prijemnika, što mu omogućuje da prima
i emitira zvuk iz BLUETOOTH uređaja.
[Transmitter]: Ovaj je sustav u načinu
rada odašiljača, što mu omogućuje da
šalje zvuk na zvučnik ili slušalice
kompatibilne s BLUETOOTH
tehnologijom. Ako promijenite ulaz
sustava, na zaslonu prednje ploče
prikazat će se „BT TX”.
[Off]: Funkcija BLUETOOTH isključena je
i ne možete odabrati ulaz [Bluetooth
Audio].
[Bluetooth Codec - AAC]
[Standard]: Koristi se srednja brzina
prijenosa u bitovima. Uravnotežuje
kvalitetu zvuka i stabilnost reprodukcije.
[Connection]: Stabilnost se tretira kao
najvažnija. Kvaliteta zvuka može biti
razumna i veza će vjerojatno biti
stabilna. Ako veza bude nestabilna,
preporučuje se upotreba ove postavke.
[System Settings]
[OSD Language]
Možete odabrati jezik koji želite za
prikaz na zaslonu.
[Wireless Subwoofer Connection]
Možete ponovno provesti postupak
bežične veze subwoofera. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Provođenje
postupka bežične veze subwoofera
(LINK)” (str. 40).
[IR-Repeater]
[On]: Udaljeni signali za TV šalju se sa
stražnje strane tankog zvučnika (str. 44).
[Off]: Isključuje funkciju.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Provođenje postupka bežične veze
subwoofera (LINK)” (str. 40).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (str. 44)
[On]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Uređaji koji su spojeni
HDMI kabelom mogu upravljati jedni
drugima.
[Off]: Isključeno
• [Standby Linked to TV] (str. 45)
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Ako je ulaz sustava [TV],
[HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] ili [Screen
mirroring], sustav se automatski
isključuje kada isključite TV.
[On]: Sustav se automatski isključuje
kada isključite TV bez obzira na ulaz.
52HR
[Off]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
• [Audio Return Channel] (str. 45)
Postavite tu funkciju kada je sustav
povezan s HDMI IN priključkom TV-a
koji je kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel. Ta je funkcija
dostupna ako postavite [Control for
HDMI] na [On].
[Auto]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[Off]: Upotrijebite tu postavku kada je
priključen optički digitalni kabel.
• [Standby Through] (str. 46)
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Priključak sustava HDMI OUT
(ARC) emitira signale kada je TV
uključen, a sustav nije uključen.
Potrošnju energije kada je sustav
u stanju pripravnosti moguće je
smanjiti u većoj mjeri nego kada je
sustav postavljen na [On].
[On]: Priključak sustava HDMI OUT
(ARC) uvijek emitira signale kada
sustav nije uključen. Ako povežete TV
koji nije proizvela tvrtka Sony,
preporučujemo da odaberete ovu
postavku.
[Off]: Priključak sustava HDMI OUT
(ARC) ne emitira signale kada sustav
nije uključen. Uključite sustav ako
želite uživati u sadržaju uređaja
spojenog na sustav. Potrošnju
energije kada je sustav u stanju
pripravnosti moguće je smanjiti
u većoj mjeri nego kada je sustav
postavljen na [On].
• [HDMI1 Audio Input Mode] (samo
europski modeli)
Možete odabrati audio ulaz uređaja
koji je spojen na priključak HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk uređaja koji je spojen na
priključak HDMI IN 1 ulazi putem
priključka HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk uređaja koji je spojen na
priključak HDMI IN 1 ulazi putem
priključka TV IN (OPTICAL).
Napomene
• Odaberite [Enhanced format] samo ako
povezani uređaj i TV podržavaju 4K
format visoke kvalitete*.
• Postavka TV-a razlikuje se ovisno o TVu. Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
• Slika se možda neće ispravno prikazati
ako je postavka promijenjena. U tom
slučaju postavku promijenite na
[Standard format].
• Kada gledate 4K sliku uz visoku
kvalitetu*, upotrebljavajte Premium
HDMI kabel velike brzine koji podržava
brzine 4K formata rezolucije 60p i širine
pojasa 18Gbps.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10 bitni
itd. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Podržani ulazni video formati”
(str. 69).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Skraćuje vrijeme pokretanja iz
stanja pripravnosti. Možete upravljati
sustavom odmah nakon uključivanja.
[Off]: Off
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Ako ne upotrebljavate sustav
20 minuta, sustav automatski prelazi
u stanje pripravnosti.
[Off]: Off
[Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije
na TV zaslonu tijekom promjene audio
signala, načina za prikaz slika itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada
pritisnete DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: Postavlja sustav tako da vas
obavještava o najnovijoj verziji softvera
(str. 49).
[Off]: Isključeno
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Ažuriranje softvera automatski se
izvršava između 2:00 i 5:00 sati po
lokalnom vremenu u odabranoj zoni
[Time Zone] dok se ovaj sustav ne
upotrebljava. Ako odaberete [Off] pod
[Quick Start/Network Standby],
ažuriranje softvera izvršava se nakon
isključivanja sustava.
[Off]: Isključeno
[Time Zone]
Odaberite državu/regiju.
Napomene
• Ažuriranje softvera moguće je izvršiti čak
i ako odaberete [Off] u odjeljku [Auto
Update] ovisno o pojedinostima
ažuriranja.
• Ažuriranje softvera izvršava se
automatski u roku od 11 dana od
izdavanja novog softvera.
[Device Name]
Možete promijeniti naziv sustava prema
svojim željama tako da bude
prepoznatljiviji kada upotrebljavate
funkciju [Bluetooth Audio] ili [Screen
mirroring]. Taj naziv upotrebljava se i na
53HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
• [HDMI Signal Format]
Kada se sadržaj prikazuje u 4K formatu
visoke kvalitete* s ulazom HDMI,
provedite ovu postavku.
[Standard format]: Standard format za
normalnu upotrebu.
[Enhanced format]: Format HDMI
visoke kvalitete. Postavite samo pri
uporabi uređaja koji se mogu
upotrebljavati.
[Auto Standby]
drugim mrežama, kao što je kućna
mreža. Slijedite upute na zaslonu
i upotrijebite softversku tipkovnicu za
unos naziva.
odabire najbolji kanal za Screen
mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Odabrani kanal
postaje prioritet za Screen mirroring
vezu.
[System Information]
Možete prikazati informacije o verziji
softvera sustava i MAC adresu.
[Connection Server Settings]
Određuje hoće li se prikazati povezani
poslužitelj kućne mreže.
[Software License Information]
Možete prikazati informacije
o softverskoj licenci.
[Network Settings]
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Dopušta automatski pristup
s novootkrivenog kontrolera kućne
mreže.
[Off]: Isključeno
[Internet Settings]
Najprije spojite sustav na mrežu.
[Wired Setup]: Odaberite ovo pri
povezivanju na širokopojasni usmjernik
pomoću LAN kabela.
[Wireless Setup]: Odaberite ovo kada
upotrebljavate ugrađenu Wi-Fi funkciju
sustava za spajanje na bežičnu mrežu.
Savjet
Za više informacija posjetite sljedeće webmjesto i pregledajte najčešća pitanja:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Prikazuje status trenutačne mrežne
veze.
[Network Connection Diagnostics]
Možete pokrenuti dijagnostiku mreže
kako biste provjerili je li mrežna veza
ispravna.
[Screen mirroring RF Setting]
Ako upotrebljavate više bežičnih
sustava, kao što je bežični LAN, bežični
signali mogu biti nestabilni. U tom
slučaju, stabilnost reprodukcije može se
poboljšati postavljanjem prioritetnog
radiofrekvencijskog kanala Screen
mirroring.
[Auto]: U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo. Sustav automatski
54HR
[Home Network Access Control]
Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih
s kontrolerom kućne mreže i određuje
hoće li se prihvatiti naredbe s kontrolera
na popisu.
[External Control]
[On]: Omogućuje kontroleru
automatizacije kuće da upravlja
sustavom.
[Off]: Off
[Remote Start]
[On]: Omogućuje vam da uključite
sustav pomoću uređaja povezanog
putem mreže ako je sustav u stanju
pripravnosti.
[Off]: Sustav se ne može uključiti
pomoću uređaja spojenog putem
mreže.
[Input Skip Setting]
Postavka preskakanja praktična je
značajka koja vam omogućuje da
preskočite neupotrijebljene ulaze pri
odabiru funkcije pritiskom gumba
INPUT +/–.
[Do not skip]: Sustav ne preskače
odabrani ulaz.
[Skip]: Sustav preskače odabrani ulaz.
Napomena
Kada pritisnete INPUT +/– dok se prikazuje
početni izbornik, ikona ulaza prikazuje se
zatamnjeno kao da je ulaz postavljen na
[Skip].
Savjet
Možete namjestiti [Input Skip Setting] iz
izbornika s opcijama (str. 56).
[Easy Setup]
Pokrenite [Easy Setup] da biste odredili
osnovne početne postavke i osnovne
mrežne postavke sustava. Slijedite
upute na zaslonu.
Upotreba raznih funkcija/postavki
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Postavke sustava možete vratiti na
tvornički zadane postavke odabirom
grupnih postavki. Sve postavke u grupi
vratit će se na početno stanje.
[Initialize Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke
pohranjene u sustavu.
Napomena
Ako odložite, prenesete ili prodate ovaj
sustav, obrišite sve osobne informacije iz
sigurnosnih razloga. Poduzmite
odgovarajuće mjere kao što je odjavljivanje
nakon upotrebe mrežne usluge.
55HR
Popis izbornika s opcijama
Dostupne su razne postavke i radnje reprodukcije ako pritisnete OPTIONS. Dostupne
stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Stavka
Objašnjenje
[A/V SYNC]
Usklađuje vremensku razliku između pojave slike i zvuka. Moguća je
odgoda izlaza zvuka (str. 28).
[Sound Field]
Mijenja postavku zvučnog polja (str. 26).
[Night]
Odabire funkciju noćnog načina rada (str. 27).
[Voice]
Odabire funkciju glasovnog načina rada (str. 27).
[Input Skip Setting]
Preskače neupotrijebljene izlaze pri odabiru funkcije pritiskom na
INPUT +/– (str. 54).
[Input Label]
Mijenja naziv ulaza [HDMI1]. [HDMI2] ili [HDMI3] koji se prikazuje
u početnom izborniku (str. 23).
[Repeat Setting]
Postavlja ponavljanje reprodukcije.
[Play/Stop]
Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
[Play from start]
Reproducira stavku od početka.
[Shuffle Setting]
Postavlja nasumičnu reprodukciju.
[Add Slideshow BGM]
Registrira glazbene datoteke na USB memoriji kao pozadinsku glazbu
za dijaprojekcije (BGM).
[Slideshow]
Započinje prikaz slajdova.
[Slideshow Speed]
Mijenja brzinu prikaza slajdova.
[Slideshow Effect]
Postavlja efekt tijekom prikaza slajdova.
[Slideshow BGM]
• [Off]: isključuje funkciju.
• [My Music from USB]: postavlja glazbene datoteke registrirane pod
[Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Prebacuje između [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva suprotno od kazaljke na satu.
[Rotate Right]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
56HR
[On], sustav se automatski isključuje
kada isključite TV bez obzira na ulaz.
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Kada zatražite popravak, svakako
ponesite jedinicu i subwoofer, čak i ako
izgleda da je problem prisutan na samo
jednom od njih.
Napajanje sustava se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice pa ga ponovno priključite za
nekoliko minuta.
Sustav se ne uključuje čak ni kada je
TV uključen.
 Postavite [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] na [On]
(str. 52). TV mora podržavati funkciju
Control for HDMI (str. 44). Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
 Provjerite postavke zvučnika TV-a.
Sustav se sinkronizira s postavkama
zvučnika TV-a. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
 Ako je zadnji put zvuk emitiran iz
zvučnika TV-a, sustav se ne uključuje
čak ni kada je TV uključen.
Sustav se isključuje kada se isključi
TV.
 Provjerite postavku za [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (str. 52). Kada je
[Standby Linked to TV] postavljeno na
 Provjerite postavku za [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (str. 52). Da biste
automatski isključili sustav kada
isključite TV bez obzira na ulaz,
postavite [Standby Linked to TV] na
[On]. TV mora podržavati funkciju
Control for HDMI (str. 44). Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Slika
Nema slike ili zvuka ili slika nije
ispravno prikazana.
 Odaberite odgovarajući ulaz (str. 12).
 Dok pritišćete i držite INPUT, pritisnite
VOL +, VOL –, VOL + na jedinici kako
biste postavili postavku rezolucije
video izlaza na najnižu razinu.
 Ako povezani uređaj ne prikazuje
sliku ili ako se slika na povezanom
uređaju ne prikazuje ispravno,
postavite [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] na
[Standard format] (str. 52).
Nema slike kada uspostavite vezu
putem HDMI kabela.
 Ako spajate uređaj koji podržava
HDCP 2.2, spojite ga na priključak
HDMI IN i TV na priključak HDMI OUT
na sustavu.
 Sustav je povezan s ulaznim
uređajem koji ne podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection – Zaštita širokopojasnog
digitalnog sadržaja). U tom slučaju
provjerite specifikacije povezanog
uređaja.
 Odspojite pa zatim ponovno
priključite HDMI kabel. Provjerite je li
kabel čvrsto priključen.
57HR
Rješavanje problema
Napajanje
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
3D sadržaj s priključka HDMI IN 1/2/
3 ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju, 3D
sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite podržani HDMI video
format (str. 69).
4K sadržaj s priključka HDMI IN 1/2/
3 ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju, 4K
sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite mogućnost prikazivanja
videozapisa i postavke TV-a i video
uređaja.
 Upotrijebite HDMI kabel (HDMI kabel
velike brzine s Ethernetom ili
Premium HDMI kabel velike brzine
s Ethernetom).
Slika se ne prikazuje preko cijelog
TV zaslona.
 Provjerite postavku za [TV Type] pod
[Screen Settings] (str. 49).
 Omjer je širine i visine medija fiksan.
Slike su s priključka HDMI
izobličene.
 Video s uređaja spojenog na
priključak HDMI može biti izobličen.
U tom slučaju, postavite [Video
Direct] na [On] (str. 50).
Slika se ne prikazuje i zvuk se ne
emitira na TV-u kada sustav nije
uključen.
 Postavite sustav [System Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI]
na [On], a zatim postavite[Standby
Through] na [Auto] ili [On] (str. 52).
 Uključite sustav i promijenite ulaz na
ulaz za uređaj koji se reproducira.
 U slučaju povezivanja s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, a koji
ne podržavaju funkciju Control for
HDMI, postavite [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
na [On] (str. 52).
58HR
Zvuk
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Provjerite vrstu i vezu priključka
HDMI, digitalnog optičkog kabela ili
analognog audio kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
priloženi vodič za početak).
 Kada je sustav povezan s TV-om koji
je kompatibilan s tehnologijom Audio
Return Channel, provjerite je li
povezan s TV-om putem terminala
HDMI ulaza kompatibilnog
s tehnologijom ARC (pogledajte
priloženi Vodič za početak). Ako se
zvuk i dalje ne emitira ili je isprekidan,
priključite optički digitalni kabel
(isporučen) i postavite sustav [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Audio
Return Channel] na [Off] (str. 52).
 Ako televizor nije kompatibilan
s tehnologijom Audio Return
Channel, priključite optički digitalni
kabel (isporučen) (pogledajte
isporučeni Vodič za početak). Ako
sustav nije kompatibilan
s tehnologijom Audio Return
Channel, sustav neće emitirati zvuk
TV-a čak i ako je povezan
s priključkom HDMI IN na TV-u.
 ko se zvuk ne emitira iz sustava čak
i ako su sustav i TV povezani optičkim
digitalnim kabelom ili ako TV nema
priključak optičkog digitalnog izlaza
za zvuk, povežite analogni audio
kabel (nije priložen) i postavite na
sustav [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Audio Return Channel] na
[Off] (str. 52).
 Promijenite ulaz sustava u [TV]
(str. 12).
 Povećajte jačinu zvuka na sustavu ili
poništite isključivanje zvuka.
 Ako se zvuk kabelskog TV (CATV)
paketa / satelitskog tunera spojenog
na TV ne emitira, spojite uređaj na
priključak HDMI IN sustava
i promijenite ulaz sustava na ulaz za
spojeni uređaj (HDMI IN 1/2/3)
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak).
 Ovisno o redoslijedu kojim ste spojili
TV i sustav, na sustavu može biti
isključen zvuk, a na zaslonu prednje
ploče sustava prikazivat će se
„MUTING”. U tom slučaju prvo
uključite TV, a zatim sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na TVu (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
Slika se ne prikazuje i zvuk se ne
emitira na TV-u kada sustav nije
uključen.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz TV-a.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Zvuk TV-a iz ovog sustava kasni za
slikom.
 Postavite stavku [A/V SYNC] na 0 ms
ako je postavljena na raspon između
25 ms and 300 ms (str. 28).
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog
na sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  + na daljinskom
upravljaču i provjerite jačinu zvuka
(str. 10).
 Pritisnite  ili  + na daljinskom
upravljaču da biste poništili funkciju
isključenja zvuka (str. 10).
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi
zvuk iz subwoofera.
 Pritisnite SW  + na daljinskom
upravljaču kako biste povećali jačinu
zvuka subwoofera (str. 28).
 Provjerite svijetli li indikator napajanja
na subwooferu u zelenoj boji. Ako ne
svijetli pogledajte „Ne čuje se zvuk iz
subwoofera.” (str. 62).
 Subwoofer služi za reprodukciju
zvuka basa. Ako ulazni izvori sadrže
malo sastavnih dijelova sa zvukom
basa (odnosno ako se radi
o televizijskom emitiranju), možda će
se zvuk iz subwoofera slabo čuti.
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround efekt
će možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na uređaju povezanom
sa sustavom. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu povezanog
uređaja.
59HR
Rješavanje problema
 Postavite sustav [System Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI]
na [On], a zatim postavite[Standby
Through] na [Auto] ili [On] (str. 52).
 Uključite sustav i promijenite ulaz na
ulaz za uređaj koji se reproducira.
 U slučaju povezivanja s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, a koji
ne podržavaju funkciju Control for
HDMI, postavite [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through]
na [On] (str. 52).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati druge
ulazne izvore nekoliko puta pritišćući
INPUT +/– na daljinskom upravljaču
(str. 12).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
 Kada reproducirate sadržaj
kompatibilan s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), on se
možda neće emitirati iz subwoofera.
 Postavite [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] na
[Standard format] (str. 52).
Veza USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite USB
uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen na ulaz (USB) (str. 24).
 Provjerite je li oštećen USB uređaj ili
kabel.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno spojite USB uređaj izravno
u sustav.
Veza mobilnog uređaja
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na jedinici (str. 31).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji
treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete prethodno morati
poništiti uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
 Informacije o uparivanju mogu se
izbrisati. Ponovite postupak
uparivanja (str. 30).
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Provjerite da na sustavu nema
smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije
2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji generira
elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
60HR
Ne možete upotrebljavati funkciju
NFC.
 Funkcija NFC ne radi sa slušalicama ili
zvučnicima koji su kompatibilni
s BLUETOOTH tehnologijom. Za
slušanje zvuka putem slušalica ili
zvučnika kompatibilnog
s BLUETOOTH tehnologijom
pogledajte „Slušanje zvuka
s priključenog TV-a ili uređaja putem
slušalica ili zvučnika” (str. 33).
Ne čuje se zvuk iz povezanog
BLUETOOTH uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na jedinici (str. 31).
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN uređaj, drugi
BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje od
sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača ili
osobnog računala u blizini na raspon
od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Veza slušalica ili zvučnika
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na jedinici (str. 7).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji
treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete prethodno morati
poništiti uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
 Informacije o uparivanju mogu se
izbrisati. Ponovite postupak
uparivanja (str. 30).
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Provjerite da na sustavu nema
smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije
2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji generira
elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
 Funkcija NFC ne radi sa slušalicama ili
zvučnicima koji su kompatibilni
s BLUETOOTH tehnologijom. Za
slušanje zvuka putem slušalica ili
zvučnika kompatibilnog
s BLUETOOTH tehnologijom
pogledajte „Slušanje zvuka
s priključenog TV-a ili uređaja putem
slušalica ili zvučnika” (str. 33).
Ne čuje se zvuk iz povezanog
BLUETOOTH uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na jedinici (str. 31).
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN uređaj, drugi
BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje od
sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača ili
Žičana LAN veza
Sustav se ne može spojiti na mrežu.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 19)
i mrežne postavke (str. 54).
Bežična LAN veza
Ne možete spojiti osobno računalo
na internet nakon izvođenja
postupka [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
 Bežične postavke usmjerivača mogu
se promijeniti automatski ako
upotrijebite funkciju Wi-Fi Protected
Setup prije prilagođavanja postavki
usmjerivača. U tom slučaju ispravite
postavku za bežične funkcije na
računalu.
Sustav se ne može povezati na
mrežu ili je mrežna veza nestabilna.
 Provjerite je li usmjerivač za bežični
LAN uključen.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 21)
i mrežne postavke (str. 54).
 Ovisno o okruženju u kojem se uređaj
upotrebljava (uključujući materijal
zida), uvjetima prijema valova ili
preprekama između sustava
i usmjerivača za bežični LAN, može
doći do smanjivanja komunikacijske
udaljenosti. Pomaknite sustav
i bežični LAN usmjerivač bliže jedno
drugom.
 Uređaji koji upotrebljavaju
frekvencijski pojas 2,4 GHz, kao što je
mikrovalna pećnica, BLUETOOTH ili
digitalni bežični uređaj, mogu
ometati komunikaciju. Udaljite
61HR
Rješavanje problema
Ne možete upotrebljavati funkciju
NFC.
osobnog računala u blizini na raspon
od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
 Postavite [Wireless Playback Quality]
na [Connection] (str. 51).
jedinicu od takvih uređaja ili ih
isključite.
 Bežična LAN veza može biti
nestabilna ovisno o okolini u kojoj se
upotrebljava, a posebno tijekom
upotrebe BLUETOOTH funkcije
sustava. U tom slučaju prilagodite
okolinu uporabe.
Bežični usmjerivač koji želite ne
nalazi se na popisu bežičnih mreža.
 Pritisnite BACK za povratak na
prethodni zaslon i ponovno
pokušajte provesti postupak
[Wireless Setup] (str. 21). Ako željeni
bežični usmjerivač i dalje nije
otkriven, odaberite [New connection
registration] s popisa mreža, a zatim
odaberite [Manual registration] za
ručni unos naziva mreže (SSID).
Subwoofer
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
 Ako indikator napajanja na
subwooferu ne svijetli, pokušajte
sljedeće.
– Provjerite je li ispravno priključen
kabel za napajanje subwoofera.
– Pritisnite  (napajanje) na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Ako indikator napajanja na
subwooferu polako treperi u zelenoj
boji ili svijetli u crvenoj boji, pokušajte
sljedeće.
– Premjestite subwoofer u blizinu
jedinice tako da indikator napajanja
na subwooferu svijetli u zelenoj
boji.
– Slijedite korake iz odjeljka
„Provođenje postupka bežične veze
subwoofera (LINK)” (str. 40).
 Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi u crvenoj boji,
pritisnite  (napajanje) na
subwooferu za isključivanje
62HR
napajanja i provjerite je li ventilacijski
otvor subwoofera blokiran ili ne.
 Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa. Kada ulazni
izvor sadrži malo zvuka basa, kao što
je slučaj s većinom TV programa, zvuk
basa možda se neće čuti.
 Pritisnite SW  + na daljinskom
upravljaču kako biste povećali jačinu
zvuka subwoofera (str. 28).
 Postavite noćni način rada na [Off].
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT)” (str. 27).
Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetske valove,
kao što je bežični LAN ili mikrovalna
pećnica u upotrebi, premjestite
sustav podalje od njih.
 Ako postoji prepreka između jedinice
i subwoofera, odmaknite je ili
uklonite.
 Smjestite jedinicu i subwoofer što je
bliže moguće.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača ili
osobnog računala u blizini na raspon
od 5 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu TV-a ili Blu-ray
Disc uređaja za reprodukciju
s bežične na žičanu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač sustava ne radi.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
jedinici (str. 7).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije u daljinskom
upravljaču novima ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritiskali ispravan
gumb daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Ovaj problem možete riješiti
omogućivanjem funkcije IR repetitora
(str. 52).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi
ispravno.
 Pritisnite  (napajanje) da biste
isključili sustav. Kada indikator
nestane, isključite kabel za napajanje,
a zatim provjerite da ništa ne blokira
ventilacijske otvore sustava.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje
se poruka „BT TX”.
 Pritisnite RX/TX na daljinskom
upravljaču da biste prebacili
[Bluetooth Mode] na [Receiver].
Prikazuje se „BT TX” ako je [Bluetooth
Mode] postavljen na [Transmitter]
(str. 51). Kada pritisnete RX/TX na
daljinskom upravljaču, [Bluetooth
Mode] mijenja se u [Receiver], a na
zaslonu prednje ploče prikazuje se
odabrani ulaz.
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Jedinica može blokirati neke senzore
(primjerice senzor svjetline),
prijemnik daljinskog upravljača TV-a,
odašiljač za 3D naočale (infracrveni
prijenos) 3D TV-a koji podržava
infracrveni sustav 3D stakla ili bežičnu
komunikaciju. Premjestite jedinicu
dalje od TV-a, na udaljenost koja
omogućuje ispravno funkcioniranje
tih dijelova. Položaj senzora
i prijemnika daljinskog upravljača
potražite u uputama za upotrebu
priloženim uz TV.
Bežične su funkcije (bežični LAN,
BLUETOOTH ili subwoofer)
nestabilne.
 Oko sustava ne postavljajte nikakve
druge metalne predmete osim TV-a.
63HR
Rješavanje problema
 Provjerite vezu sa sustavom
(pogledajte isporučeni Vodič za
početak).
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na TV-u. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav, morat
ćete pričekati neko vrijeme prije
provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili dulje, a zatim pokušajte
ponovno.
 Provjerite podržavaju li uređaji
priključeni na sustav funkciju Control
for HDMI.
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na uređajima priključenima na sustav.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu uređaja.
 Vrsta i broj uređaja kojima se može
upravljati putem funkcije Control for
HDMI ograničeni su standardom
HDMI CEC na sljedeći način:
– Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.): do 3
uređaja
– Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc
uređaj za reprodukciju, DVD uređaj
za reprodukciju i sl.): do 3 uređaja
– Uređaji za tuner: do 4 uređaja
– Audio sustav (prijemnik/slušalice):
do 1 uređaja (koji upotrebljava ovaj
sustav)
„PRTCT”, „PUSH” i „POWER” trepere
naizmjence na zaslonu prednje
ploče.
Ponovno postavljanje
sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane postavke na
način opisan u nastavku.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za
postavljanje.
Odaberite [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Odaberite željenu stavku
izbornika koju želite vratiti na
zadane postavke.
Odaberite [Start].
Poništavanje vraćanja na
zadane postavke
U 5. koraku odaberite [Cancel].
Napomena
Vraćanjem na zadane postavke veza sa
subwooferom može se prekinuti. U tom
slučaju provedite „Provođenje postupka
bežične veze subwoofera (LINK)” (str. 40).
64HR
Dodatne informacije
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-NT5)
Odjeljak pojačala
*Priključci HDMI IN 1/2/3 i HDMI OUT (TV
(ARC)) podržavaju HDCP 2.2 protokol.
HDCP 2.2 je poboljšana tehnologija za
zaštitu autorskih prava koja se
upotrebljava za zaštitu sadržaja kao što
su 4K filmovi.
HDMI odjeljak
Priključnica
Vrsta A (19-pinska)
USB odjeljak
(USB) ulaz:
Vrsta A (za povezivanje USB
memorije, čitača memorijske
kartice, digitalnog fotoaparata)
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.1
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 30 m1)
Maksimalan broj uređaja koji se mogu
registrirati 9 uređaja
Frekvencijski pojas Pojas
2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5), LDAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz - 40,000 Hz (LDAC frekvencija
uzorkovanja 96 kHz s brzinom
prijenosa 990 kbps)
20 Hz - 20.000 Hz (Frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, upotreba
bežičnog telefona, osjetljivost prijema,
operacijski sustav, softverska aplikacija
itd.
2) BLUETOOTH standardni profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3) Kodek: format kompresije i konverzije
audio signala
4) Kratica za podpojasni kodek
5) Kratica za napredno audio kodiranje
LAN odjeljak
LAN(100) terminal
Terminal 100BASE-TX
65HR
Dodatne informacije
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
50 W + 50 W (pri 8 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika: 75 W (po kanalu pri
8 oma, 1 kHz)
Blokovi prednjeg lijevog visokotonca /
prednjeg desnog visokotonca: 35 W
(po kanalu pri 4 oma, 10 kHz)
Blokovi gornjeg lijevog visokotonca /
gornjeg desnog visokotonca: 25 W (po
kanalu pri 4 oma, 20 kHz)
Ulazi
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Izlazi
HDMI OUT (TV (ARC))*
Odjeljak za bežični LAN
Komunikacijski sustav
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvencijski pojas
2,4 GHz, 5 GHz
Odjeljak prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
3-smjerni sustav zvučnika, akustička
suspenzija
Speaker
Woofer: 60 mm, stožasti
Visokotonac: 14 mm kupolasti × 2
Općenito
Preduvjeti napajanja
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 50 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje (za
pojedinosti o toj postavci pogledajte
str. 43)
[Quick Start/Network Standby] je
postavljeno na [Off] (zadana
postavka): 3 W
[Quick Start/Network Standby] je
postavljeno na [On] (svi su žičani
mrežni ulazi spojeni, svi su bežični
mrežni ulazi aktivirani): 7 W
Dimenzije* (pribl.) (š/v/d)
1.080 mm × 58 mm × 127 mm
(bez rešetkastog okvira, bez nosača za
pričvršćivanje na zid)
1.080 mm × 64 mm × 127 mm
(s rešetkastim okvirom, bez nosača za
pričvršćivanje na zid)
1.080 mm × 135 mm × 80 mm
(bez rešetkastog okvira, s nosačima za
pričvršćivanje na zid)
1.080 mm × 135 mm × 80 mm
(s rešetkastim okvirom, s nosačima za
pričvršćivanje na zid)
* Ne uključujući izbočeni dio
Težina (pribl.)
3,2 kg (bez rešetkastog okvira)
Kompatibilni modeli uređaja iPod/
iPhone
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone
su sljedeći. Ažurirajte svoj uređaj iPod/
iPhone najnovijim softverom prije
upotrebe sustava.
Tehnologija BLUETOOTH radi s uređajima:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generacija) /iPod touch
(5. generacija)
66HR
Subwoofer (SA-WNT5)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
130 W (pri 4 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika, Bass reflex 16 cm
kupolasti
Preduvjeti napajanja
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 25 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
190 mm × 382 mm × 386 mm (ne
uključujući izbočeni dio)
Težina (pribl.)
8,1 kg
Odjeljak odašiljača/
prijemnika
Sustav zvučnika
Specifikacija bežičnog zvuka, verzija
2.0
Frekvencijski pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
Pi/4 DQPSK
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
7)
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Glazba
Kodek
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografija
Format
Ekstenzija
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Napomene
• Neke datoteke neće se reproducirati
ovisno o formatu datoteke, kodiranju
datoteke, stanju snimke ili stanju
poslužitelja kućne mreže.
• Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
• Brzo premotavanje unaprijed ili unatrag
možda nije dostupno za neke datoteke.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke
kao što je DRM.
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
– do mape u devetom sloju (uključujući
i korijensku mapu).
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape pohranjene na
poslužitelju kućne mreže:
– do mapa u 19. sloju
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
• Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje MSC
(Klasa masovne pohrane) kao što je flash
memorija ili HDD, uređaje SICD (engl. Still
Image Capture Devices) i tipkovnicu sa
101 tipkom.
Sustav može reproducirati „.mka”
datoteke. Ove datoteke ne mogu se
reproducirati na poslužitelju kućne
mreže.
Sustav možda neće reproducirati ovaj
format datoteke na poslužitelju kućne
mreže.
Sustav neće reproducirati ovaj format
datoteke na poslužitelju kućne mreže.
Sustav ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DST.
Sustav ne reproducira animirane PNG ili
animirane GIF datoteke.
Sustav ne reproducira 16-bitne BMP
datoteke.
67HR
Dodatne informacije
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
Sustav ne reproducira datoteke
kodirane u formatu Lossless.
Podržani ulazni audio formati
Sustav podržava sljedeće audio formate.
Format
Funkcija
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Napomena
Priključci HDMI IN 1/2/3 ne podržavaju audio format koji uključuje zaštitu od kopiranja, kao
što je Super Audio CD or DVD-Audio.
68HR
Podržani ulazni video formati
Sustav podržava sljedeće video formate.
Kabel HDMI
Format
4096/3840 ×
2160p 4K
Brzina
prijenosa:
50/59,94/
60 Hz
Premium
HDMI kabel
Prostor boja kabel HDMI
velike brzine
velike brzine
s Ethernetom
s Ethernetom
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
Format HDMI signala
Poboljšan
Uobičajen
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29.97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
Dodatne informacije
1920 × 1080p
RGB
: Preporučeno / : Podržano/–: Nepodržano/–:
• Svi priključci HDMI IN i HDMI OUT podržavaju širinu pojasa do 18Gbps, HDCP 2.2, ITU-R
BT.2020 široke prostore boja i protok HDR (visoki dinamički raspon) sadržaja.
• HDCP 2.2 je poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se upotrebljava za
zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
• ITU-R BT.2020 prostor boja novi je i prošireni standard za boje koji je definiran za
televizijske sustave iznimno visoke rezolucije.
• HDR novi je video format koji može prikazati širi raspon razina svjetline.
69HR
O BLUETOOTH
komunikaciji
• BLUETOOTH uređaji trebali bi se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara
(udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se smanjiti
zbog sljedećih okolnosti:
– kada se neka osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka nađu između
uređaja s BLUETOOTH vezom
– na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN
– oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– na mjestima na kojima se javljaju drugi
elektromagnetski valovi
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802,11 b/g/n) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se
BLUETOOTH uređaj upotrebljava blizu
uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a,
može doći do elektromagnetskih smetnji.
To može izazvati smanjenje brzina
prijenosa podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
– Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežičnog LAN uređaja.
– Isključite napajanje na bežičnom LAN
uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
– Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
• Radijski valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje mogu postojati zapaljivi
plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
70HR
• Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije
koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja sigurnosti
tijekom komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom. Međutim, ta sigurnost
može biti nedostatna, ovisno
o postavkama i ostalim čimbenicima pa
pri upotrebi BLUETOOTH tehnologije
uvijek budite pažljivi.
• Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi
odgovornost za štete ili druge gubitke
nastale kao posljedica curenja informacija
tijekom komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom.
• Mogućnost BLUETOOTH komunikacije sa
svim BLUETOOTH uređajima istog profila
kao ovaj sustav nije nužno zajamčena.
• BLUETOOTH uređaji koji se povezuju sa
sustavom moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc. te
posjedovati potvrdu o sukladnosti. No
čak i ako je uređaj usklađen s BLUETOOTH
specifikacijom, u nekim slučajevima zbog
svojstava ili specifikacija BLUETOOTH
uređaja povezivanje možda neće biti
moguće ili će imati za posljedicu drukčije
načine upravljanja, prikaza ili rada.
• Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
povezanog sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili okolnim
uvjetima, može doći do šuma ili prekida
zvuka.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
AUTORSKO PRAVO
UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
LICENCA SOFTVERA
SOFTVER se licencira, a ne prodaje.
SOFTVER je zaštićen zakonima
o autorskim pravima i drugim
međunarodnim zakonima i ugovorima
o intelektualnom vlasništvu.
ODOBRENJE LICENCE
SONY vam odobrava ograničenu licencu
prema kojoj smijete upotrebljavati
SOFTVER isključivo sa svojim
kompatibilnim uređajem („UREĐAJ”)
i samo u osobne, nekomercijalne svrhe.
SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo
i vlasnički udio (uključujući, ali ne
ograničavajući se na sva prava
intelektualnog vlasništva) u SOFTVERU
koja ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje
posebno vama.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati,
prilagođavati, redistribuirati, pokušavati
rekonstruirati izvorni kôd, mijenjati,
vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati
ili rastavljati SOFTVER, bilo u cjelini ili
u dijelovima, ili stvarati bilo kakva
izvedena dijela iz SOFTVERA ili na njemu
samom, osim ako su takva izvedena
djela namjerno omogućena
SOFTVEROM. Ne smijete mijenjati ili
preinačavati bilo koju funkciju za
upravljanje digitalnim pravima
SOFTVERA. Ne smijete zaobilaziti,
mijenjati, dekonstruirati ili opstruirati
bilo koju funkciju ili zaštitnu značajku
SOFTVERA ili bilo koji mehanizam
operativno povezan sa SOFTVEROM. Ne
smijete odvajati bilo koju pojedinačnu
komponentu SOFTVERA radi upotrebe
na više UREĐAJA izuzev ako za to imate
izričito dopuštenje tvrtke SONY. Ne
smijete uklanjati, mijenjati, pokrivati ili
uništavati bilo kakve zaštitne znakove ili
71HR
Dodatne informacije
PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA
KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE („EULA”).
UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVAĆATE
UVJETE OVOG UGOVORA EULA. AKO NE
PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA
EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI
SOFTVER.
EULA je pravni sporazum između vas
i tvrtke Sony Corporation („SONY”). Ovaj
ugovor EULA regulira vaša prava
i obveze u vezi sa softverom SONY
tvrtke SONY i/ili njenih davatelja licenci
trećih strana (uključujući podružnice
tvrtke SONY) i njihovih podružnica
(zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”),
uključujući sva ažuriranja/nadogradnje
koje osigurava SONY, svu tiskanu,
internetsku ili drugu elektronsku
dokumentaciju za takav softver te sve
podatkovne datoteke stvorene radom
takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki
softver u okviru SOFTVERA koji ima
zaseban ugovor za krajnjeg korisnika
licence (uključujući, ali ne
ograničavajući se na GNU-ovu Opću
javnu licencu i Nižu/Opću javnu licencu
za knjižnice) bit će obuhvaćen
odgovarajućim zasebnim ugovorom za
krajnjeg korisnika licence umjesto
odredbama ovog ugovora EULA do
mjere do koje to zahtijeva zaseban
ugovor za krajnjeg korisnika licence
(„IZUZETI SOFTVER”).
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER
(uključujući, ali ne ograničavajući se na
bilo koje slike, fotografije, animacije,
video, audio, glazbene i tekstne
sadržaje te „aplete” obuhvaćene
SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili
jednom ili više njenih DOBAVLJAČA
TREĆIH STRANA.
obavijesti o SOFTVERU. Ne smijete
dijeliti, distribuirati, iznajmljivati, davati
u zakup, dodjeljivati, prenositi ili
prodavati SOFTVER. Softver, mrežne
usluge i drugi proizvodi koji nisu
SOFTVER, a o kojima ovisi rad
SOFTVERA, mogu biti prekinuti ili
obustavljeni prema diskrecijskom pravu
dobavljača (dobavljača softvera,
dobavljača usluga ili tvrtke SONY). SONY
i takvi dobavljači ne jamče da će
SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili
drugi proizvodi i dalje biti dostupni ili da
će raditi bez prekida ili izmjena.
SADRŽAJA („USLUGA SADRŽAJA”).
UPOTREBA USLUGE I TAKVOG
SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA
PRUŽANJA USLUGE TAKVE USLUGE
SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE
UVJETE, VAŠA UPOTREBA SOFTVERA BIT
ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se
da određene sadržaje i usluge koji su
dostupni putem SOFTVERA mogu
pružati treće strane nad kojima tvrtka
SONY nema nadzor. UPOTREBA USLUGE
SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU
VEZU. USLUGA SADRŽAJA MOŽE BITI
PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
UPOTREBA SOFTVERA S
MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM
AUTORSKIM PRAVIMA
MOGUĆNOST INTERNETSKE
VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za
pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/
ili upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili
treće strane. Takav sadržaj može biti
zaštićen zakonima o autorskim pravima,
drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu i/ili sporazumima. Slažete se
da ćete se služiti SOFTVEROM samo
u skladu sa svim takvim zakonima
i sporazumima koji se odnose na
spomenuti sadržaj. Prihvaćate i slažete
se da SONY može poduzeti
odgovarajuće mjere radi zaštite
autorskih prava nad sadržajem koji
pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava
SOFTVER. Takve mjere uključuju, ali ne
ograničavaju se na prebrojavanje
učestalosti vaših postupaka
sigurnosnog kopiranja i vraćanja
podataka putem određenih značajki
SOFTVERA, odbijanje prihvaćanja vašeg
zahtjeva za omogućivanjem vraćanja
podataka te poništenje ovog ugovora
EULA u slučaju vaše nelegitimne
upotrebe SOFTVERA.
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA
SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN ZA
UPOTREBU SA SADRŽAJEM DOSTUPNIM
PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGA
72HR
Prihvaćate i slažete se da pristup
određenim značajkama SOFTVERA
može zahtijevati internetsku vezu za
koju ste isključivo vi odgovorni. Nadalje,
vi ste isključivo odgovorni za plaćanje
bilo kakvih naknada koje zahtijevaju
treće strane povezane s vašom
internetskom vezom, uključujući ali ne
ograničavajući se na naknade pružatelja
internetskih usluga ili naknade za
emitiranje. Rad SOFTVERA može biti
ograničen ovisno o mogućnostima,
širini pojasa ili tehničkim ograničenjima
vaše internetske veze i usluge.
Omogućavanje, kvaliteta i sigurnost
takve internetske veze isključiva su
odgovornost treće strane koja pruža
takvu uslugu.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih
važećih ograničenja i propisa u vezi
s izvozom i ponovnim izvozom koji su
na snazi u području ili državi u kojoj
živite te da nećete prenositi ili davati
ovlaštenje za prijenos SOFTVERA
u državu u koju je izvoz zabranjen ili onu
koja na drugi način krši ograničenja ili
propise.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije
dizajniran, proizveden ili namijenjen za
korištenje ili preprodaju kao mrežna
kontrolna oprema u opasnim okolišima
koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova,
primjerice u nuklearnim postrojenjima,
sustavima za upravljanje zrakoplovima
ili komunikacijskim sustavima,
sustavima za kontrolu leta, uređajima za
održavanje na životu ili sustavima oružja
u kojima bi kvar SOFTVERA mogao
dovesti do smrti, ozljeda ili teških
tjelesnih oštećenja („AKTIVNOSTI
VISOKOG RIZIKA”). SONY, svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve
njihove podružnice posebno se odriču
bilo kakvog izričitog ili
podrazumijevanog jamstva, obveze ili
uvjeta prikladnosti za AKTIVNOSTI
VISOKOG RIZIKA.
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER
upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik
i da ste vi odgovorni za upotrebu
SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje
„KAKAV JEST”, bez jamstva, obveze ili
uvjeta bilo koje vrste.
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
(za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički
se nazivaju „SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU
SVIH JAMSTAVA, OBVEZA ILI UVJETA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH,
UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI
SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI ZAKONA
I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU.
SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE (A)
FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM
SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE
ZAHTJEVE ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B)
DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI
ISPRAVAN ILI BEZ GREŠKE ILI DA ĆE BILO
KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C)
DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
(za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički
se nazivaju „SONY”) NEĆE SNOSITI
ODGOVORNOST ZA SLUČAJNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG
KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG
PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG
JAMSTVA, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA
TE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST
PREMA PROPISIMA O STROGOJ
ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM
ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU
ŠTETU NASTALU USLIJED GUBITKA
PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA
PODATAKA, GUBITKA MOGUĆNOSTI
UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG
POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA U
RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG
VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH
BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI
73HR
Dodatne informacije
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA
SOFTVER
DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE,
(D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE
USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI
PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA) O
KOJIMA OVISI RAD SOFTVERA BITI I
DALJE DOSTUPNI, NEPREKINUTI I
NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI TVRDNJE U
VEZI S UPOTREBOM ILI REZULTATIMA
UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU
NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI DRUGOGA.
NITI JEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE
TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI
PREDSTAVNIK TVRTKE SONY NEĆE
SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI
UVJET ILI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN
POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
POKAŽE LI SE DA JE SOFTVER MANJKAV,
VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH
POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA
ILI ISPRAVLJANJA. NEKE DRŽAVE NE
DOPUŠTAJU IZUZEĆE
PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA PA SE
NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE
ODNOSITI NA VAS.
NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM
SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA
ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ
ODREDBI OVOG UGOVORA EULA BIT ĆE
OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE
STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE
DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE ILI
OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI
POSLJEDIČNIH ŠTETA PA SE GORE
NAVEDENI IZUZETAK MOŽDA NEĆE
ODNOSITI NA VAS.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG
AŽURIRANJA
S vremena na vrijeme, SONY ili
DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu
automatski ažurirati ili na neki drugi
način izmijeniti SOFTVER, uključujući ali
ne ograničavajući se na svrhe
unaprjeđenja sigurnosnih funkcija,
ispravljanja pogrešaka i poboljšanja
funkcija tijekom interakcije
s poslužiteljima tvrtke SONY ili trećih
strana ili na druge načine. Takva
ažuriranja ili izmjene mogu izbrisati ili
promijeniti prirodu značajki ili druge
aspekte SOFTVERA, uključujući ali ne
ograničavajući se na funkcije na koje se
možda oslanjate. Prihvaćate i slažete se
da se takve aktivnosti mogu odvijati
prema isključivom diskrecijskom pravu
tvrtke SONY i da tvrtka SONY može
uvjetovati nastavak upotrebe SOFTVERA
time da u potpunosti instalirate ili
prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene. Za
potrebe ovog ugovora EULA sva
ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati
i bit će dijelom SOFTVERA. Prihvaćanjem
ovog ugovora EULA pristajete na takvo
ažuriranje/izmjenu.
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE,
SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti
privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu
s povremenim dopunama i izmjenama,
zajedno predstavljaju potpuni ugovor
između vas i tvrtke SONY u vezi sa
SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY da
ostvari ili provede bilo koje pravo ili
74HR
odredbu iz ovog ugovora EULA ne
predstavlja odricanje od takvog prava ili
odredbe. Ako se utvrdi da je neki dio
ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit
ili neprovediv, ta će se odredba
provoditi u najvećoj mogućoj mjeri koja
omogućuje zadržavanje svrhe ovog
ugovora EULA, dok će ostali dijelovi
ostati potpuno na snazi.
ZAKON I JURISDIKCIJA
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se
Konvencija Ujedinjenih naroda
o ugovorima o međunarodnoj prodaji
robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran
u skladu s japanskim zakonima, bez
obzira na moguće sukobe u zakonskim
odredbama. Svi sukobi u vezi s ovim
ugovorom EULA rješavaju se isključivo
u nadležnosti japanskog Okružnog suda
u Tokiju u Japanu, a strane ovime
pristaju na mjesto i nadležnost tih
sudova.
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora
EULA koji bi se mogao protumačiti
drukčije, prihvaćate i slažete se da će
bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje ovog
ugovora EULA s vaše strane prouzročiti
nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za
koju će novčana odšteta biti nedovoljna
te pristajete da tvrtka SONY ishodi
sudsku kaznu ili pravičnu naknadu koju
tvrtka SONY smatra odgovarajućom
u takvim slučajevima. Osim toga, tvrtka
SONY može poduzeti sve zakonske ili
tehničke mjere kako bi spriječila kršenje
ovog ugovora EULA i/ili nametnula
njegovu provedbu, uključujući ali ne
ograničavajući se na trenutačnu
obustavu upotrebe SOFTVERA, ako
tvrtka SONY odluči, po vlastitom
diskrecijskom pravu, da kršite ili imate
namjeru prekršiti ovaj ugovor EULA. Ti
pravni lijekovi dodatak su bilo kojim
drugim pravnim lijekovima na koje
SONY može imati pravo po zakonu,
običajnom pravu ili prema ugovoru.
PONIŠTAVANJE
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje
drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti
ovaj ugovor EULA u slučaju da se ne
pridržavate bilo koje njegove odredbe.
U slučaju poništavanja odmah morate
prestati upotrebljavati te morate uništiti
sve kopije SOFTVERA.
IZMJENE I DOPUNE
O sigurnosti
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga na
provjeru u ovlašteni servis prije nego što
ga nastavite upotrebljavati.
• Ne penjite se na jedinicu i subwoofer jer
možete pasti i ozlijediti se ili oštetiti
sustav.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na donjoj
strani jedinice.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
• Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj prilikom priključivanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
KORISNICI TREĆE STRANE
O zagrijavanju
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti
je korisnik treće strane i imat će sva
prava na provedbu svake odredbe ovog
ugovora EULA u vezi sa SOFTVEROM
takve strane.
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara. Ako sustav
neprekidno upotrebljavate pri visokoj
glasnoći, temperatura sustava na stražnjoj
i donjoj strani značajno raste. Ne dirajte
sustav kako se ne biste opekli.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja
u vezi s ovim ugovorom EULA, možete
se obratiti tvrtki SONY pišući tvrtki SONY
na odgovarajuću adresu za kontakt
u pojedinom području ili državi.
O postavljanju
Copyright © 2014 Sony Corporation.
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na stražnji dio jedince i subwoofera ne
stavljajte ništa što bi moglo blokirati
otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
75HR
Dodatne informacije
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO
VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI
IZMIJENI I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU
OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM
OBAVIJESTI NA ODGOVARAJUĆE WEBMJESTO TVRTKE SONY, SLANJEM
OBAVIJESTI U PORUCI E-POŠTE NA
ADRESU KOJU STE SAMI DALI,
OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU
POSTUPKA U KOJEMU VAM SE
ISPORUČUJU NADOGRADNJE/
AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM
ZAKONSKI PRIZNATIM NAČINOM
OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na
izmjene i dopune, trebate se odmah
obratiti tvrtci SONY radi dobivanja
uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA
nakon datuma stupanja na snagu takve
obavijesti smatrat će se vašim
pristankom da budete obvezani
navedenim dopunama i izmjenama.
Mjere opreza
• Oko sustava ne postavljajte nikakve
druge metalne predmete osim TV-a. U
protivnom može doći do nestabilnosti
bežičnih funkcija.
• Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi i kvaliteta slike može se
pogoršati. U takvom slučaju, sustav
udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretiranu površinu
(ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na
površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove
jedinice i subwoofera.
• Ostavite razmak od 3 cm ili više ispod
jedinice kada je vješate na zid.
• Zvučnici ovog sustava nisu zaštićeni
magnetom. Ne postavljajte magnetske
kartice na sustav ili pored njega.
Napomena o rukovanju
subwooferom
Ne stavljajte ruke u prorez na subwooferu
prilikom njegovog podizanja. Može se
oštetiti upravljački mehanizam zvučnika.
Subwoofer prilikom podizanja držite za
podnožje.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostale uređaje,
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja na
obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći do
nepravilnosti u prikazu boja.
Ako uočite da se boje ne
prikazuju pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta.
Ako i dalje uočavate
nepravilnosti u prikazu boja...
Postavite sustav dalje od TV-a.
76HR
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom za
brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Izjava o odricanju odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi
odgovornost u takvim slučajevima.
Napomene o ažuriranju
Sustav omogućuje automatsko ažuriranje
softvera kada je spojen na internet putem
žičane ili bežične mreže.
Možete dodavati nove značajke i koristiti
sustav s više praktičnosti i sigurnosti ako
ga ažurirate.
Ako ne želite ažurirati automatski, možete
onemogućiti funkciju pomoću aplikacije
SongPal instalirane na pametnom telefonu
ili tabletu. Međutim, sustav može
automatski ažurirati softver, primjerice
zbog sigurnosnih razloga, čak i ako je ta
funkcija onemogućena. Softver možete
ažurirati i pomoću izbornika postavki kada
je ta funkcija onemogućena. Pogledajte
odjeljak „Upotreba zaslona za
postavljanje” (str. 48) za pojedinosti.
Ne možete upotrebljavati sustav dok se
softver ažurira.
Autorska prava i zaštitni
znaci
Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby i dvostruko D zaštitni su znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
**Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
pod licencom tvrtke DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS
i simbol zajedno registrirani su zaštitni
znaci, a DTS, Inc. zaštitni je znak tvrtke ©
DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj sustav sadrži tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI multimedijsko sučelje
visoke rezolucije te logotip HDMI zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Android i Google Play zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
„Made for iPod” i „Made for iPhone” znači
da je elektronička oprema osmišljena za
spajanje s uređajima iPod ili iPhone te da je
potvrđena od strane razvojnog
programera u skladu sa standardima
izvedbe tvrtke Apple. Tvrtka Apple nije
odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i propisanim
standardima. Napominjemo da upotreba
ove dodatne opreme s uređajima iPod ili
iPhone može utjecati na bežičnu izvedbu.
Logotip „BRAVIA” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
„ClearAudio+” zaštitni je znak tvrtke Sony
Corporation.
„PlayStation®” registrirani je zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili
ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
Opera® uređaji SDK tvrtke Opera Software
ASA. Autorska prava 1995. – 2015. Opera
Software ASA. Sva prava pridržana.
Google Cast i značka Google Cast zaštitni
su znaci tvrtke Google Inc.
„Xperia” zaštitni je znak tvrtke Sony Mobile
Communications AB.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod
touch i Retina zaštitni su znaci tvrtke Apple
Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
77HR
Dodatne informacije
Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od strane tvrtke Sony Corporation
u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci
i trgovački nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih vlasnika.
Državama i drugim državama. App Store
servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ i Miracast™ zaštitni su
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Logotip LDAC™ i LDAC zaštitni su znaci
tvrtke Sony Corporation.
LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je
razvila tvrtka Sony, koja omogućuje
prijenos zvučnog sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko Bluetooth veze. Za
razliku od drugih tehnologija kodiranja
kompatibilnih s Bluetooth tehnologijom,
kao što je SBC, LDAC funkcionira bez
konverzije zvučnog sadržaja* visoke
rezolucije na nižu rezoluciju i pomoću
učinkovitog kodiranja i optimiziranog
slanja paketa omogućuje približno tri puta
više podataka** nego ostale tehnologije
koje se prenose bežičnom Bluetooth
mrežom s izvrsnom kvalitetom zvuka.
* osim sadržaja u DSD formatu
**u usporedbi sa SBC (Podpojasni kodek)
tehnologijom, kada je odabrana brzina
prijenosa od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909
kbps (88,2/44,1 kHz)
Proizvod sadrži softver koji podliježe GNU
općoj javnoj licenci („GPL”) ili GNU manje
općoj javnoj licenci („LGPL”). To znači da
korisnici imaju pravo na dobivanje, izmjenu
i redistribuciju izvornog koda ovog softvera
u skladu s odredbama GPL ili LGPL licence.
Za pojedinosti o GPL-u , LGPL-u i drugim
softverskim licencama pogledajte
[Software License Information] pod
[System Settings] u izborniku [Setup]
proizvoda.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog
u ovom proizvodu podliježe GPL i LGPL
licencama i dostupan je na mreži. Za
preuzimanje pristupite sljedećem:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
78HR
Imajte na umu da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite
vezane uz sadržaj ovog izvornog koda.
„DSEE HX” zaštitni je znak tvrtke Sony
Corporation.
DLNA™, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™
zaštitni su znaci, servisni znaci ili oznake
certifikata asocijacije Digital Living
Network Alliance.
„TRILUMINOS” i logotip „TRILUMINOS”
registrirani su zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
U ovaj je proizvod uključen softver Spotify
koji podliježe licencama treće strane koje
možete pronaći ovdje*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify i logotipi Spotify zaštitni su znaci
grupacije Spotify.*
* Ovisno o državi i regiji, ta funkcija možda
neće biti dostupna.
Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su
svojih vlasnika.
Kazalo
Brojčani nazivi
H
24p Output 49
4K Output 49
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 50
HDMI Settings 52
HDMI Signal Format 53
HDMI1 Audio Input Mode 53
Home Network Access Control 54
A
Attenuation settings - Analog 50
Audio DRC 50
Audio Output 50
Audio Return Channel 52
Audio Settings 50
Auto Display 53
Auto Home Network Access
Permission 54
Auto Standby 53
Auto Update 53
Auto Update Settings 53
Ažuriranje 49
I
Informacije o softverskoj licenci 54
Initialize Personal Information 55
Input Skip Setting 54
Internet Settings 54
IR-Repeater 52
K
Kontrola za HDMI 52
B
M
Bluetooth Codec - AAC 51
Bluetooth Codec - LDAC 51
Bluetooth Mode 51
Bluetooth Settings 51
Bluetooth Standby 51
Mreža 19, 39
C
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 52
D
Daljinski upravljač 10
Device List 51
Device Name 53
DSEE HX 50
N
Network Connection Diagnostics 54
Network Connection Status 54
Network content 24p Output 49
Network Settings 54
NFC 31
O
OSD Language 52
Output Video Resolution 49
P
PRTCT 63
E
Q
Easy Setup 55
External Control 54
Quick Start/Network Standby 53
R
G
Remote Start 54
Reset to Factory Default Settings 55
Resetting 55
Google Cast 38
79HR
S
SBM 50
Screen mirroring RF Setting 54
Screen Settings 49
Slideshow 56
Software Update 49
Software Update Notification 53
Standby Through 52
System Information 54
System Settings 52
T
Time Zone 53
TV Type 49
V
Video Direct 50
Višekanalni zvuk 41
W
Wireless Playback Quality 51
Wireless Subwoofer Connection 52
Z
Zvučno polje 56
80HR
Softver ovog sustava možda će se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim
ažuriranjima možete saznati na sljedećem URL-u.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-136-72(1) (HR)
Download PDF

advertising