Sony | HT-CT60 | Sony HT-CT60 2.1-kanalni Soundbar Upute za upotrebu

4-435-635-21(1) (CR)
Sustav kućnog kina
Početak rada
Mogućnosti reprodukcije
Dodatne informacije
HT-CT60
s
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju
ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom kao što su vaze.
Uređaj nije isključen iz struje ako je priključen
u strujnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz električne
mreže izvlačenjem utikača, uređaj priključite
u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajen rad uređaja, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, kao što
su Sunčeva svjetlost i vatra.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EZ.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokijo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
u vezi sa servisom ili jamstvom, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
2CR
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa
sustavima za
odvojeno
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa
sustavima za
odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena uz proizvod
ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz
proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
3CR
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga na
provjeru u ovlašteni servis prije no što ga
nastavite upotrebljavati.
• Ne penjite se na Sound Bar ili subwoofer jer
možete pasti i ozlijediti se ili oštetiti sustav.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na stražnjoj
strani Sound Bara.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati dulje
vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Pri isključivanju kabela za napajanje
primite utikač i nemojte povlačiti kabel.
• Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj prilikom priključivanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O stvaranju topline
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne znači
da je došlo do kvara. Ako se sustavom stalno
koristite tako da radi vrlo glasno, temperatura
sustava sa stražnje i donje strane značajno
raste. Ne dirajte sustav kako se ne biste opekli.
O postavljanju
• Postavite sustav na mjesto s dobrom
ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi došlo
do nakupljanja topline te kako biste
produžili vijek trajanja sustava.
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora topline
ili na mjesta izložena izravnoj Sunčevoj
svijetlosti, prekomjernoj prašini ili
mehaničkim udarima.
4CR
• Na stražnji dio Sound Bara ne stavljajte ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju
i na taj način prouzročiti kvar.
• Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, videorekorderom ili kasetofonom,
mogu nastati šumovi, a kvaliteta slike može
se pogoršati. U tom slučaju postavite sustav
dalje od TV-a, videorekordera ili kasetofona.
• Budite oprezni prilikom postavljanja sustava
na posebno tretirane površine (ulaštene,
nauljene, polirane itd.) jer mogu nastati
mrlje ili oštećenja boje na površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove
Sound Bara ili subwoofera.
O radu uređaja
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja
na obližnjem televizoru
Na određenim vrstama televizora može doći
do nepravilnosti u prikazu boja.
Ako uočite da se boje ne
prikazuju pravilno...
Isključite televizor pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako i dalje uočavate
nepravilnosti u prikazu boja...
Postavite sustav dalje od televizora.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom za
brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo,
primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem dobavljaču
za Sony.
Autorska prava
U sustav je ugrađena tehnologija Dolby*
Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories, Dolby a simbol
s dvostrukim slovom D zaštitni je znak
tvrtke Dolby Laboratories.
5CR
Sadržaj
Mjere opreza ..................................... 4
Početak rada
Sadržaj kutije .................................... 7
Kazalo dijelova i kontrola ............... 8
Povezivanje uređaja TV i uređaja
za reprodukciju. ....................... 10
Namještanje sustava ...................... 11
Priključivanje kabela
za napajanje ............................. 13
Namještanje zvuka
priključene opreme ................. 13
Mogućnosti reprodukcije
Upravljanje sustavom priloženim
daljinskim upravljačem .......... 14
Upravljanje priključenim
televizorom .............................. 15
Promjena baterije ........................... 16
Dodatne informacije
Rješavanje problema ...................... 17
Specifikacije .................................... 18
Kazalo .............................................. 19
6CR
Početak rada
Sadržaj kutije
• Subwoofer (1)
Početak rada
• Sound Bar (1)
• Digitalni optički kabel za TV (1)
• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
• Daljinski upravljač (RM-ANU160) (1)
• Upute za upotrebu (1)
• Jamstvo (1)
7CR
Kazalo dijelova i kontrola
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Sound Bar
SURROUND
A SURROUND indikator (str. 14)
B Indikatori ulaznog signala (str. 14)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
8CR
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
Daljinski upravljač
Ovaj odjeljak opisuje kako se radi
s gumbima za subwoofer i Sound Bar.
Pogledajte str. 14 za detalje o radu
gumba spojenih komponenti.
Napomena
B INPUT
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
C TV
t
%
PROG +/–
2 +/–
Početak rada
• Usmjerite daljinski upravljač u središte
prednje ploče Sound Bara.
A ?/1 (uključeno/u pripravnosti)
D TREBLE +/–
E BASS +/–
F 2 +*/–
G %
H SURROUND
I TV ?/1
Napomena
• Prije prve upotrebe daljinskog upravljača
svakako uklonite izolacijski list pričvršćen
na držač baterije.
* Gumb 2 + ima dodirnu točku.
Upotrijebite ju kao orijentir tijekom rada.
• U daljinski upravljač tvornički su ugrađene
dvije baterije.
9CR
Povezivanje televizora i uređaja za reprodukciju.
Umetnite utikač kabela za napajanje do kraja.
Subwoofer
Priključak na
zidnu utičnicu
DVD uređaj za reprodukciju itd.
Koaksijalni
digitalni kabel
(nije priložen)
Digitalni koaksijalni
audio izlaz
DVD uređaj za reprodukciju itd.
TV
Analogni audio
izlaz
Digitalni optički kabel (priložen)
Optički digitalni
audio izlaz
Analogni audiokabel
(nije priložen)
10CR
Namještanje sustava
Ilustracije u nastavku primjeri su za postavljanje Sound Bara.
Napomena
• Kada odaberete mjesto za Sound Bar, ne blokirajte otvore za ventilaciju na stražnjoj ploči
Sound Bara.
• Postavljanje Sound Bara na policu
Početak rada
Postavljanje Sound Bara
• Postavljanje Sound Bara na zid
(str. 12)
Napomena o postavljanju subwoofera
Postavite subwoofer tako da je stražnja ploča udaljena od zida najmanje 10 cm.
10 cm
nastavak
11CR
Uklanjanje potpornika
Kada Sound Bar postavljate lagano
okrenut prema gore ili na zid, uklonite
dva potpornika koja se nalaze s donje
strane Sound Bara kao što je prikazano
u nastavku.
• Sony nije odgovoran za nezgode ili oštećenja
uzrokovana neispravnim postavljanjem,
nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim
postavljanjem vijaka, prirodnim
nezgodama itd.
1
Pripremite vijke (nisu priloženi)
prikladne za rupe na poleđini
Sound Bara.
Potpornik
4 mm
više od 25 mm
5 mm
10 mm
Otvor na poleđini Sound Bara
Napomena
• Kada Sound Bar postavljate lagano okrenut
prema gore i uklonili ste potpornike, pazite
da ne blokirate otvore za ventilaciju sagom ili
nečim sličnim.
Postavljanje Sound Bara
na zid
2
Pričvrstite vijke za zid.
Vijci bi trebali stršiti iz zida
7 do 8 mm.
380 mm
Sound Bar možete postaviti na zid.
Napomene
• Koristite se vijcima prikladnima za materijal
i čvrstoću zida. Budući da je zid od
gipskartonskih ploča osobito slab, vijke
čvrsto pričvrstite za nosivu gredu. Sound Bar
postavite na okomit i ravan ojačani dio zida.
• Svakako postavljanje prepustite Sony
dobavljačima ili ovlaštenim izvođačima
te posebnu pozornost posvetite sigurnosti
tijekom postavljanja.
12CR
7 do 8 mm
3
Objesite Sound Bar na vijke.
Poravnajte utore sa stražnje strane
Sound Bara s vijcima, a zatim
objesite Sound Bar na dva vijka.
Priključivanje kabela
za napajanje
Prije nego što priključite strujni kabel
za napajanje (mrežne vodove) Sound
Bara u zidnu utičnicu, na sustav
priključite druge uređaje i televizor.
Početak rada
Namještanje zvuka
priključene opreme
Za emitiranje višekanalnog digitalnog
zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na priključenoj opremi.
Pojedinosti potražite u uputama za
rad priključene opreme.
13CR
3
Mogućnosti reprodukcije
Savjet
Upravljanje sustavom
priloženim daljinskim
upravljačem
?/1
INPUT
SURROUND
BASS
+/–
TREBLE
+/–
2 +/–
1
2
14CR
Prilagodite glasnoću tako
da pritisnete 2 +/-.
Pritisnite ?/1 za uključivanje
sustava.
• Zvuk se može emitirati iz zvučnika
televizora. U tom slučaju maksimalno
smanjite glasnoću zvučnika televizora.
Uživanje u surround efektu
Ovaj sustav može stvarati višekanalni
surround zvuk.
Pritisnite SURROUND. Svaki put kada
pritisnete gumb, izmjenjuje se postavka
surround zvuka između ON ili OFF.
Kada je uključen način rada surround,
upaljen je indikator SURROUND
na Sound Baru.
Podešavanje visokih tonova
i basova
Možete prilagoditi visoke tonove i bas.
Da biste namjestili visoke tonove,
pritisnite TREBLE +/–.
Da biste namjestili basove,
pritisnite BASS +/–.
Kada su basovi ili visoki tonovi
postavljeni na minimalne ili maksimalne
vrijednosti, ulazni indikatori
na Sound Baru trepte.
Pritisnite jedan od gumba INPUT
za odabir ulaznog izvora.
Uživanje u zvuku male
glasnoće (noćni način rada)
Ulazni izvor Oprema za reprodukciju
Možete uživati u zvučnim efektima
i jasno čuti dijalog čak i pri niskim
razinama glasnoće (noćni način rada).
Noćni način rada dostupan je na
TV programima s Dolby enkripcijom,
DVD i Blu-ray diskovimaTM.
OPTICAL
Uređaj priključen na
priključak OPTICAL
COAXIAL
Uređaj priključen na
priključak COAXIAL
ANALOG
Uređaj priključen na
priključke ANALOG
Postavljanje noćnog načina
rada na ON
Pritisnite i držite SURROUND dok
indikator COAXIAL na Sound Baru
ne zatrepti dvaput.
Postavljanje noćnog načina
rada na OFF
Pritisnite i držite SURROUND dok
indikator OPTICAL na Sound Baru
ne zatrepti dvaput.
Upravljanje priključenim
televizorom
Ako televizor Sony upotrebljavate
samostalno bez sustava, televizorom
Sony priključenim na sustav možete
upravljati gumbima sa žutim oznakama
na daljinskom upravljaču.
TV 2
+/–
TV PROG
+/–
t
1
2
3
4
Pritisnite TV ?/1 za uključivanje
televizora.
Pritisnite INPUT kako biste
odabrali ulaz.
Pritisnite TV PROG +/– da biste
odabrali kanal.
Pritisnite TV 2 +/– za prilagodbu
jačine zvuka.
nastavak
15CR
Mogućnosti reprodukcije
TV ?/1
Napomene
Promjena baterije
Radna udaljenost daljinskog upravljača
skraćuje se što je baterija istrošenija. Kada
daljinski upravljač više ne bude radio,
bateriju zamijenite novom litijskom
baterijom CR2025.
1 Pritisnite i držite zaponac nosača
baterije, a zatim izvadite nosač
baterije.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti
dulje vrijeme, izvadite bateriju da biste izbjegli
moguća oštećenja uzrokovana curenjem
baterije i korozijom.
• Bateriju pravovremeno odložite. Držite litijsku
bateriju izvan dohvata djece. Ako netko bateriju
proguta, smjesta se obratite liječniku.
• Obrišite bateriju suhom krpom da biste
osigurali dobar kontakt.
• Svakako pripazite na odgovarajući polaritet
tijekom umetanja baterije.
• Bateriju ne držite metalnim hvataljkama jer
može doći do kratkog spoja.
• Upotreba nekog drugog modela baterije osim
CR2025 može uzrokovati požar ili eksploziju.
Zaponac
OPREZ
Neispravna zamjena baterije može
uzrokovati eksploziju.
Zamijenite isključivo odgovarajućim
modelom baterije.
2 Zamijenite bateriju tako da strana
„+” bude okrenuta prema gore,
a zatim nosač baterije umetnite
u utor.
+ prema gore
Nosač baterije
16CR
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Napajanje nije uključeno.
• Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
SOUND
Ne reproducira se Dolby Digital zvuk.
• Provjerite je li Blu-ray disk, DVD
ili drugi medij koji reproducirate
snimljen u Dolby Digital formatu.
• Kada Blu-ray disk, DVD uređaj za
reprodukciju ili neki drugi uređaj
priključujete u digitalne ulazne
priključke sustava, provjerite audio
postavku priključene opreme
(postavka audioizlaza).
Nije moguće postići surround efekt.
• Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku učinak
surrounda možda će biti prigušen.
• Ako priključite Blu-ray disk uređaj
za reprodukciju ili DVD uređaj
za reprodukciju kompatibilan
s funkcijom surround efekta,
surround efekt sustava možda
neće raditi.
Iz sustava se ne čuje zvuk televizora.
• Provjerite spojeve digitalnog
optičkog kabela ili audiokabela koji
su priključeni u sustav i televizor
(str. 10).
• Provjerite zvučni izlaz televizora.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz televizora.
• Isključite zvuk sustava ili televizora.
Zvuk priključene opreme ne čuje se
iz sustava ili je zvuk vrlo tih.
• Pritisnite 2 + i provjerite glasnoću.
• Pritisnite % ili 2 + da biste
poništili funkciju isključivanja
zvuka.
• Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran.
• Provjerite jesu li svi kabeli potpuno
umetnuti u priključke na sustavu
i priključenoj opremi.
Daljinski upravljač ne funkcionira
• Usmjerite daljinski upravljač
u središte prednje ploče Sound Bara.
• Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
• Zamijenite bateriju u daljinskom
upravljaču novom ako je slaba.
• Provjerite jeste li odabrali
odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
nastavak
17CR
Dodatne informacije
POWER
U tom slučaju isključite funkciju
surround efekta priključene opreme.
Pojedinosti potražite u uputama
za rad priključene opreme.
Ako sustav i dalje ne radi
ispravno nakon što ste napravili
navedeno, poništite ga na
sljedeći način:
Za rad se koristite gumbima na
daljinskom upravljaču.
1
Pritisnite BASS +, 2 + i TREBLE +
tim redoslijedom unutar
tri sekunde.
Nakon provjere gore navedene stavke
i rješavanja eventualnih problema,
uključite sustav. Ako ne možete pronaći
uzrok problema čak i nakon provjere
gore navedene stavke, potražite pomoć
kod najbližeg prodavača proizvoda
tvrtke Sony.
Specifikacije
Formati koje sustav podržava
Sustav podržava sljedeće formate
digitalnog ulaza.
Format
Podržan/Nije
podržan
Dolby Digital
a
Linearni PCM 2-kanalni
48 kHz ili manje
a
Sound Bar
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
7 W + 7 W (pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
15 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
Prednji zvučnik
Sustav zvučnika
2-smjerni sustav zvučnika,
Akustička suspenzija
Zvučnik
Woofer: 25 mm × 120 mm
Visokotonac: 38 mm
stožasti
Stvarna impedancija
4 oma
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 20 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.)
940 mm × 83 mm × 70 mm (sa stalcima)
940 mm × 71 mm × 69 mm (bez stalaka)
Masa (pribl.)
1,6 kg
Subwoofer
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
30 W (po kanalu pri 8 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Subwoofer, Bass reflex
Zvučnik
130 mm, stožasti
Stvarna impedancija
8 oma
Dimenzije (pribl.)
170 mm × 245 mm × 300 mm (š/v/d)
Masa (pribl.)
2,7 kg
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
18CR
Kazalo
Simboli
% 9
2 9
D
Digitalni optički kabel 10
DVD uređaj za reprodukciju 10
Dodatne informacije
N
Namještanje sustava 11
P
Postavljanje 11
Povezivanje
TV 10
R
Rad s daljinskim
upravljačem 9
Reset (Poništi) 17
19CR
4-435-635-21(1) (CR)
©2012 Sony Corporation
Download PDF