Sony | HT-CT80 | Sony HT-CT80 2.1-kanalni soundbar s tehnologijom Bluetooth® Upute za upotrebu

Sound Bar
Upute za upotrebu
HT-CT80
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo
na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis ili
jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Uređaj nije isključen iz struje ako je
priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s
ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za tanki zvučnik
Nazivna pločica nalazi se na dnu.
2HR
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim
europskim
državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod ne
smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto
toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa
sustavima za
odvojeno prikupljanje otpada)
Samo Europa
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali ispravno postupanje
s baterijom, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
3HR
Autorska prava i zaštitni znaci
Ovaj sustav podržava tehnologije
Dolby* Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruko D zaštitni su znaci
tvrtke Dolby Laboratories.
Tekstualna oznaka i logotipi
BLUETOOTH® registrirani su zaštitni
znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od
strane tvrtke Sony Corporation pod
licencom je.
Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC
Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Android™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
„ClearAudio+” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi
u vlasništvu su odgovarajućih vlasnika.
4HR
O ovim uputama za
upotrebu
• U uputama iz ovog priručnika opisane
su kontrole na daljinskom upravljaču.
Ako imaju iste ili slične nazive kao
gumbi na daljinskom upravljaču,
možete upotrebljavati i kontrole na
glavnoj jedinici.
• Neke su slike u priručniku prikazane
kao konceptualni crteži te se mogu
razlikovati od stvarnih proizvoda.
Sadržaj
O ovim uputama za upotrebu ... 4
Početak rada
Sadržaj paketa ........................... 6
Spajanje s TV-om
i subwooferom .....................7
Namještanje sustava ................. 9
Postavljanje tankog zvučnika
na zid ..................................10
Uključivanje sustava ..................11
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................. 18
Rješavanje problema ................ 19
Vodič kroz dijelove i kontrole ....22
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati .......................25
Podržani audio formati ............25
Specifikacije ............................. 26
O BLUETOOTH komunikaciji .....27
Slušanje
Slušanje zvuka s TV-a,
kabelskog uređaja/
satelitskog tunera itd. ........ 12
Slušanje glazbe s USB
uređaja ................................ 13
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja ................................ 13
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim efektima ... 14
BLUETOOTH Funkcije
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja ................................ 15
Ostale funkcije
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti ........................ 17
5HR
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
Početak rada
Sadržaj paketa
Tanki zvučnik (1)
Postavljanje daljinskog
upravljača
Subwoofer (1)
Optički digitalni kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
6HR
Spajanje s TV-om i subwooferom
TV, kabelski uređaj ili satelitski tuner
Subwoofer
Optički digitalni kabel (priložen)
Napomena
• Spojite samo isporučeni subwoofer SS-WCT80. Nemojte spajati nijedan drugi subwoofer.
7HR
Početak rada
U slučaju optičkog digitalnog priključka na TV-u
U slučaju kada nema optičkog digitalnog priključka na TV-u
TV, kabelski uređaj ili satelitski tuner
Subwoofer
Analogni audio kabel (nije priložen)
Napomene
• Spojite samo isporučeni subwoofer SS-WCT80. Nemojte spajati nijedan drugi subwoofer.
• Ako priključak za slušalice na TV-u također služi kao izlazni audio priključak, provjerite
postavke audio izlaza TV-a. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.
8HR
Namještanje sustava
Postavite subwoofer tako da je stražnja
ploča udaljena od zida najmanje 10 cm.
Početak rada
Ilustracije u nastavku primjeri su za
postavljanje sustava.
Napomena o postavljanju
subwoofera
Napomena
• Postavite tanki zvučnik tako da gornja
ploča nije blokirana.
Na polici
10 cm
Tanki zvučnik
Subwoofer
Na zidu
Pogledajte „Postavljanje tankog
zvučnika na zid” (str. 10).
9HR
Postavljanje tankog
zvučnika na zid
2
Pričvrstite vijke u dvije zaglavice
u zidu.
Vijci bi trebali viriti iz zida 9 mm do
10 mm.
Tanki zvučnik možete postaviti na zid.
447 mm
Napomene
• Pripremite vijke (nisu priloženi) koji
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite u dvije
zaglavice u nosivoj gredi. Postavite tanki
zvučnik vodoravno, pričvršćen vijcima
u zaglavicama u kontinuiranom ravnom
dijelu zida.
• Postavljanje obavezno prepustite
prodavačima proizvoda tvrtke Sony
ili ovlaštenim izvođačima te tijekom
postavljanja posebnu pozornost
posvetite sigurnosti.
• Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
za nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida ili nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka, prirodnim
nepogodama itd.
1
Pripremite vijke (nisu priloženi)
koji odgovaraju utorima na
stražnjem dijelu tankog zvučnika.
4 mm
Više od 30 mm
4,6 mm
9 mm
Rupa na stražnjem dijelu tankog
zvučnika
10HR
9 mm do
10 mm
3
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe sa stražnje strane
tankog zvučnika s vijcima, a zatim
objesite tanki zvučnik na 2 vijka.
Uključivanje sustava
1
Spojite kabel za napajanje.
Početak rada
2
Pritisnite gumb / (uključeno/
pripravnost).
Pali se indikator za unos.
/ (uključeno/
pripravnost)
11HR
2
Slušanje
Pritisnite  (volume) +/– za
prilagodbu jačine zvuka.
Savjet
Slušanje zvuka s TV-a,
kabelskog uređaja/
satelitskog tunera itd.
OPTICAL
 (jačina
zvuka) +/–
1
Pritisnite gumb za unos priključka
na koji ste spojili uređaj koji želite
slušati.
Uključit će se indikator odabranog
uređaja.
Gumb OPTICAL
TV koji je povezan na priključak OPTICAL
Gumb ANALOG
Analogni uređaj koji je povezan na
priključak ANALOG
Gumb USB
USB uređaj koji je priključen u
ulaz (str. 13)
Gumb
(USB)
(BLUETOOTH)
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
12HR
• Ako pritisnete INPUT na tankom zvučniku,
uređaj se mijenja sljedećim redoslijedom.
OPTICAL  ANALOG  USB 
BLUETOOTH
Slušanje glazbe s
BLUETOOTH uređaja
Na povezanom USB uređaju možete
reproducirati glazbu.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati” (str. 25).
Pogledajte „BLUETOOTH Funkcije”
(str. 15).
1
2
3
4
Priključite USB uređaj u
ulaz.
Slušanje
Slušanje glazbe s USB
uređaja
(USB)
Pritisnite USB.
Pritisnite  (reprodukcija/
pauza).
Pritisnite 
 da biste odabrali
mapu za reprodukciju.
Napomena
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na
USB uređaju, isključite sustav tijekom
uklanjanja USB uređaja.
13HR
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
Da biste postavili zvučne efekte,
pritisnite neki od gumba za zvučne
efekte na daljinskom upravljaču.
Odabir zvučnih efekata
Više puta zaredom pritisnite
SURROUND za vrijeme reprodukcije.
Surround efekti mijenjaju se sljedećim
redoslijedom.
CLEARAUDIO+  SURROUND On 
SURROUND Off
CLEARAUDIO+
Odgovarajuća postavka zvuka automatski se
odabire za izvor zvuka. Uključuje se indikator
CLEARAUDIO+.
Postavljanje funkcije Voice
mode
Voice mode vam pomaže da jasnije
čujete dijaloge.
Pritisnite VOICE.
Indikator ANALOG dvaput zatreperi.
Da biste isključili funkciju Voice mode,
ponovno pritisnite gumb VOICE.
Indikator OPTICAL dvaput zatreperi.
Odabir višekanalnog zvuka
(Dual Mono)
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima Dolby Digital
višekanalne signale.
Više puta zaredom pritisnite AUDIO.
Kanal se mijenja sljedećim
redoslijedom.
Main  Sub  Main/Sub
SURROUND On
Zvukovi se reproduciraju sa surround
efektima. Uključuje se indikator SURROUND.
Main
Reproducira se samo glavni kanal. Indikator
OPTICAL dvaput zatreperi.
SURROUND Off
Ulazni je izvor preoblikovan za 2 kanala.
Indikatori CLEARAUDIO+ i SURROUND se
isključuju.
Sub
Reproducira se samo podkanal. Indikator
ANALOG dvaput zatreperi.
Postavljanje funkcije Night
mode
Reprodukcija zvukova poboljšana je
zvučnim efektima i jasnim dijalogom.
Pritisnite NIGHT.
Indikator ANALOG dvaput zatreperi.
Da biste isključili funkciju Night mode,
ponovno pritisnite gumb NIGHT.
Indikator OPTICAL dvaput zatreperi.
14HR
Main/Sub
glavni se zvuk emitira iz lijevog zvučnika, a
podzvuk iz desnog zvučnika. Indikator USB
dvaput zatreperi.
Postavljanje funkcije Dolby
DRC (kontrola dinamičkog
raspona)
Korisno za gledanje filmova pri maloj
jačini zvuka. DRC se odnosi na Dolby
Digital izvore.
BLUETOOTH Funkcije
Slušanje glazbe s
BLUETOOTH uređaja
Držite pritisnutim gumb AUDIO
5 sekundi, a zatim VOICE 5 sekundi
kako biste uključili ili isključili funkciju
Dolby DRC.
Off
Zvuk se ne komprimira. Indikator OPTICAL
dvaput zatreperi.
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak potreban
za stvaranje veze između BLUETOOTH
uređaja kako bi se omogućila bežična
veza. Uređaj morate upariti sa sustavom
prije korištenja sustava.
Nakon što jednom uparite BLUETOOTH
uređaje, više ih nije potrebno ponovno
uparivati.
1
2
3
Pritisnite PAIRING na tankom
zvučniku.
BLUETOOTH indikator (plavi)
brzo treperi tijekom BLUETOOTH
uparivanja.
Uključite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju, potražite
uređaje i odaberite „HT-CT80”.
Ako se traži unos ulazne šifre,
unesite „0000”.
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator (plavi).
Veza je uspostavljena.
Napomena
• Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti
BLUETOOTH uređaj, prvi povezani
uređaj zamijenit će se novim.
15HR
BLUETOOTH Funkcije
On
Kompresija zvuka u skladu s podacima iz
sadržaja. Indikator ANALOG dvaput
zatreperi.
Napomene
Slušanje glazbe s
registriranog uređaja
1
2
3
4
Pritisnite
• Aplikacija možda neće biti dostupna
u nekim državama i/ili regijama.
• Ovisno o vašem BLUETOOTH uređaju,
ta radnja možda neće biti potrebna.
(BLUETOOTH).
Na BLUETOOTH uređaju odaberite
„HT-CT80”.
2
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator (plavi).
Dodirnite oznaku N-Mark na
tankom zvučniku BLUETOOTH
uređajem.
Započnite reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju.
Napomena
• Kada sustav ima informacije o uparivanju,
nalazi se u BLUETOOTH stanju
pripravnosti čak i ako je isključen.
Povezivanje s BLUETOOTH
uređajem s funkcijama
jednim dodirom (NFC)
Držanjem BLUETOOTH uređaja
kompatibilnog s NFC funkcijom pored
oznake N-Mark na sustavu, sustav
i BLUETOOTH uređaj automatski će se
upariti i uspostaviti BLUETOOTH vezu.
3
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator (plavi).
Veza je uspostavljena.
Napomene
• Možete spojiti samo jedan uređaj
istodobno.
• Ovisno o vašem uređaju, možda ćete
unaprijed trebati postaviti NFC funkciju.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu uređaja.
Savjet
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za
reprodukciju glazbe s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3 ili
novija verzija, osim Android 3.x)
1
Preuzmite, instalirajte i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
16HR
• Ako uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, napravite
sljedeće.
– Ponovno pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect” i polako pomičite
BLUETOOTH uređaj iznad oznake
N-Mark.
– Izvadite BLUETOOTH uređaj iz torbice
ako koristite torbicu za uređaj dostupnu
na tržištu.
Ostale funkcije
Funkcija automatskog
stanja pripravnosti
Sustav automatski ulazi u stanje
pripravnosti ako njime ne upravljate
približno 15 minuta i ako ne primi
ulazni signal.
Ostale funkcije
17HR
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga na
provjeru u ovlašteni servis prije no što ga
nastavite upotrebljavati.
• Ne penjite se na tanki zvučnik i subwoofer
jer možete pasti i ozlijediti se ili oštetiti
sustav.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na dnu
tankog zvučnika.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
• Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj prilikom priključivanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara.
Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri
visokoj glasnoći, temperatura sustava na
stražnjoj i donjoj strani značajno raste.
Ne dirajte sustav kako se ne biste opekli.
O postavljanju
• Postavite sustav na mjesto s dobrom
ventilacijom kako ne bi došlo do
pretjeranog zagrijavanja te kako biste
produžili vijek trajanja sustava.
18HR
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Ne postavljajte ništa na tanki zvučnik.
• Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi i kvaliteta slike može se
pogoršati. U takvom slučaju, sustav
udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretiranu površinu
(ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.),
jer mogu nastati mrlje ili oštećenja
boje na površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove tankog
zvučnika i subwoofera.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja
na obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći
do nepravilnosti u prikazu boja.
• Ako uočite da se boje ne prikazuju
pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako i dalje uočavate nepravilnosti
u prikazu boja...
Odmaknite sustav od TV-a.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom za
brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Svakako ponesite tanki zvučnik
i subwoofer, čak i ako izgleda da samo
jedan od njih ima problem, kada
zatražite popravak.
Općenito
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice, pa ga ponovno priključite
za nekoliko minuta.
Zvuk
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Pritisnite gumb za unos priključka
na koji ste spojili TV (str. 12).
 Provjerite izlaz zvuka iz TV-a.
Postavke TV-a potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
 Povećajte jačinu zvuka na TV-u ili
poništite isključivanje zvuka.
 Ako ne izlazi zvuk iz optičkog
digitalnog priključka izlaza ili TV
nema optički digitalni priključak
izlaza, spojite kabelski uređaj ili
satelitski tuner izravno u priključak
OPTICAL sustava.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i iz
TV-a.
 Isključite zvuka TV-a.
Zvuk uređaja povezanog s tankim
zvučnikom ne čuje se iz tankog
zvučnika ili je zvuk vrlo tih.
 Pritisnite gumb  (jačina zvuka) +
na daljinskom upravljaču i provjerite
jačinu zvuka (str. 22).
 Pritisnite gumb  (isključivanje
zvuka) ili  (jačina zvuka) + gumb
na daljinskom upravljaču za
poništavanje funkcije isključenja
zvuka (str. 22).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati
druge ulazne izvore pritiskanjem
drugog gumba za unos na
daljinskom upravljaču (str. 12).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi
zvuk iz subwoofera.
 Pritisnite gumb SW (jačina zvuka
subwoofera) + gumb na daljinskom
upravljaču za povećanje jačine
zvuka subwoofera (str. 22).
 Subwoofer služi za reprodukciju
zvuka basa. Ako ulazni izvori sadrže
malo sastavnih dijelova sa zvukom
basa (odnosno ako se radi
o televizijskom emitiranju), možda
će se zvuk iz subwoofera slabo čuti.
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround efekt
će možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku
digitalnog audio izlaza na uređaju
povezanom sa sustavom.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu povezanog uređaja.
19HR
Dodatne informacije
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Zvuk TV-a iz ovog sustava kasni za
slikom.
 Prilikom gledanja filmova možda
ćete čuti zvuk s malim zakašnjenjem
u odnosu na sliku.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno priključite
USB uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj sigurno
povezan na (USB) ulaz.
 Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno spojite USB uređaj
izravno u sustav.
 Spojite USB uređaj u priključak
ANALOG sustava pomoću
analognog audio kabela
(nije priložen).
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator (plavi). (str. 22).
Status sustava
BLUETOOTH
indikator
(plavi)
Tijekom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
Sustav se pokušava
povezati s BLUETOOTH
uređajem
Treperi
Sustav je uspostavio
vezu s BLUETOOTH
uređajem
Svijetli
Na sustavu je
BLUETOOTH funkcija u
stanju pripravnosti (ako
je sustav isključen)
Ne svijetli
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba povezati uključen i je li
omogućena funkcija BLUETOOTH.
20HR
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
 Ponovno uparite sustav
i BLUETOOTH uređaj. Možda
ćete prethodno morati poništiti
uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
 Provjerite da sustavu ne prima
smetnje iz bežične LAN opreme,
s drugih bežičnih uređaja koji rade
na 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko
zračenje, udaljite takav uređaj od
sustava.
Ne čuje se zvuk iz povezanog
BLUETOOTH uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator (plavi). (str. 22).
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežična LAN
oprema, drugi BLUETOOTH uređaji
ili mikrovalna pećnica, odmaknite
takve uređaje od sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Pokušajte promijeniti bežičnu
frekvenciju Wi-Fi usmjerivača,
računala itd. u pojas od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.
 Prilikom gledanja filmova možda
ćete čuti zvuk s malim zakašnjenjem
u odnosu na sliku.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
 Usmjerite daljinski upravljač u
središte prednje ploče (senzor za
daljinski upravljač) sustava (str. 22).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije
u daljinskom upravljaču novima
ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritisnuli ispravan
gumb na daljinskom upravljaču
(str. 24).
1
2
Pritisnite SW  (jačina zvuka
subwoofera) +,  (jačina zvuka) –
i NIGHT uzastopce u roku
3 sekunde.
Svih 6 indikatora na tankom
zvučniku zasvijetlit će jednom
i postavke će se vratiti na početno
stanje.
Isključite kabel za napajanje.
Ostalo
Dodatne informacije
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Tanki zvučnik može blokirati neke
senzore (primjerice senzor svjetline)
i prijemnik daljinskog upravljača TV-a
ili „odašiljač za 3D naočale
(infracrveni prijenos)” 3D TV-a koji
podržava infracrveni sustav 3D stakla
ili bežičnu komunikaciju. Premjestite
tanki zvučnik dalje od TV-a u dometu
koji omogućuje ispravno
funkcioniranje tih dijelova. Položaj
senzora i prijemnika daljinskog
upravljača potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz TV.
Vraćanje na zadane
postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane postavke na
sljedeći način:
21HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Tanki zvučnik
Gornja, prednja i bočne ploče




OPTICAL Indikator (str. 12)
ANALOG Indikator (str. 12)
USB Indikator (str. 12)
BLUETOOTH indikator (plavi)
BLUETOOTH status
– Tijekom BLUETOOTH uparivanja:
Brzo treperi
– U tijeku je uspostavljanje
BLUETOOTH veze: Treperi
– Uspostavljena je BLUETOOTH
veza: Svijetli
– BLUETOOTH stanje pripravnosti
(kada je sustav isključen):
Ne svijetli
 SURROUND Indikator (str. 14)
 CLEARAUDIO+ Indikator (str. 14)
 N-Mark Oznaka (str. 16)
Kada upotrebljavate NFC funkciju,
dodirnite oznaku uređajem
kompatibilnim s funkcijom NFC.
22HR
 Senzor daljinskog upravljača
 Gumb / (uključeno/
pripravnost)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 Gumb INPUT (str. 12)
 Gumb PAIRING (str. 15)
 Gumbi VOL (jačina zvuka) +/–

(USB) ulaz (str. 13)
Stražnja ploča
 Priključak subwoofera
 Priključak ANALOG
 Priključak OPTICAL
 Kabel za napajanje
Dodatne informacije
23HR
Daljinski upravljač
 Gumbi  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
 Gumbi SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagođava jačinu zvuka basa.
 Gumb  (isključenje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
 Gumb CLEARAUDIO+
Odgovarajuća postavka zvuka
automatski se odabire za izvor
zvuka.
 Gumb SURROUND (str. 14)
 Gumb VOICE (str. 14)
 Gumb * (reprodukcija/
pauza)
Pauzira ili pokreće reprodukciju.
 Gumb NIGHT (str. 14)
 Gumbi / (prethodno/
sljedeće)
Za odlazak na početak prethodne
ili sljedeće datoteke
* Na gumbima AUDIO,  i  + postoji
ispupčena točka. Upotrijebite je kao
orijentir tijekom rada.
 Gumb AUDIO* (str. 14)
 Gumb / (uključeno/
pripravnost)





Gumb (BLUETOOTH) (str. 12)
Gumbi 
 (odabir)
Gumb USB (str. 12)
Gumb ANALOG (str. 12)
Gumb OPTICAL (str. 12)
24HR
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Kodek
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
Standard WMA9
.wma
Podržani audio formati
Sustav podržava sljedeće audio
formate.
• Dolby Digital
• Linearni PCM 2-kanalni, 48 kHz ili
manje
Napomene
Dodatne informacije
• Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
poput formata DRM i Lossless.
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
– do 200 mapa
– do 150 datoteka/mapa u jednom sloju
• Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje za
masovnu pohranu (MSC).
25HR
2)
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-CT80)
Odjeljak pojačala
POWER OUTPUT (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
12 W + 12 W (pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (referentna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
20 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Odjeljak pojačala subwoofera
POWER OUTPUT (referentna)
40 W (pri 8 oma, 100 Hz)
Ulazi
OPTICAL
ANALOG
USB odjeljak
(USB) ulaz
Vrsta A
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost 10 m1)
Maksimalan broj uređaja koji se mogu
registrirati
8 uređaja
Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (prošireni spektar s
frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (napredni profil raspodjele zvuka)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
1)
Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, bežični
telefon, osjetljivost prijema, operacijski
sustav, softverska aplikacija itd.
26HR
BLUETOOTH standardni profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
među uređajima.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije
audio signala
4)
Podpojasni kodek
Zvučnici
Odjeljak prednjeg lijevog/prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
2-smjerni sustav zvučnika, Akustička
suspenzija
Zvučnik
Visokotonac: 14 mm – 25 mm
balansirani kupolasti
Woofer: 35 mm × 120 mm stožasti
Općenito
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 21 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Težina (pribl.)
2 kg
Subwoofer (SS-WCT80)
Sustav zvučnika
Sustav subwoofera, Bass Reflex
Zvučnik
130 mm, stožasti
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
170 mm × 245 mm × 300 mm
Težina (pribl.)
2,7 kg
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
O BLUETOOTH
komunikaciji
Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
27HR
Dodatne informacije
• BLUETOOTH uređaji trebali bi se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara
(udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se
smanjiti zbog sljedećih okolnosti.
– Kada se neka osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka nađu
između uređaja s BLUETOOTH
vezom
– Na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN
– Oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– Na mjestima na kojima se javljaju
drugi elektromagnetski valovi
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada
se BLUETOOTH uređaj upotrebljava
blizu uređaja s mogućnošću bežičnog
LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
– Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara podalje od bežičnog LAN
uređaja.
– Isključite napajanje na bežičnom
LAN uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
– Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
• Radijski valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH
uređaja na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
mogu postojati zapaljivi plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
• Ovaj sustav podržava sigurnosne
funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja
sigurnosti tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom. Ipak,
ta sigurnost može biti nedostatna,
ovisno o postavkama i ostalim
čimbenicima pa pri upotrebi
BLUETOOTH tehnologije uvijek budite
pažljivi.
• Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi
odgovornost za štete ili druge gubitke
nastale kao posljedica curenja
informacija tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom.
• Mogućnost BLUETOOTH komunikacije
sa svim BLUETOOTH uređajima istog
profila kao ovaj sustav nije nužno
zajamčena.
• BLUETOOTH uređaji koji se povezuju
sa sustavom moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te posjedovati potvrdu o sukladnosti.
No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim
slučajevima zbog svojstava ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja
povezivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije
načine upravljanja, prikaza ili rada.
• Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
povezanog sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili
okolnim uvjetima, može doći do
šuma ili prekida zvuka.
©2015 Sony Corporation
4-567-473-21(1) (HR)
Download PDF

advertising