Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-kanalni kompaktni soundbar s tehnologijom Bluetooth® Upute za upotrebu

Sound Bar
Upute za upotrebu
HT-MT300/MT301
Preporučeni kabeli
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Za spajanje s računalima hostovima
i/ili perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključci.
Za tanki zvučnik
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Uređaj je pod naponom sve dok je
priključen u strujnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Budući da se glavni utikač adaptera
za napajanje izmjeničnom strujom
upotrebljava za isključivanje adaptera
iz struje, priključite ga u lako dostupnu
strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje adaptera,
odmah isključite glavni utikač iz strujne
utičnice.
Nazivna pločica nalazi se na donjem
dijelu tankog zvučnika.
Za adapter za izmjeničnu struju
Oznake za broj modela i serijski broj
adaptera za izmjeničnu struju nalaze
se na donjoj strani adaptera za
izmjeničnu struju.
Za korisnike u Europi
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo
na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upiti koji se odnose
na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Ako imate
pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
2HR
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenima
u propisima o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim
europskim
državama sa
sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod ne
smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto
toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Samo Europa
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali ispravno postupanje
s baterijom, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
3HR
Upotreba raznih funkcija
Sadržaj
Namještanje
Vodič za početak
osnovnih
 (zasebni
postavki
dokument)
O ovim uputama ........................... 4
Sadržaj paketa .............................. 5
Vodič kroz dijelove i kontrole ....... 6
Slušanje zvuka
Slušanje na TV-u i drugim
uređajima ............................... 13
Slušanje glazbe s USB uređaja ....14
Odabir zvučnog efekta
Postavljanje zvučnog efekta
koji je prilagođen različitim
izvorima zvuka ....................... 16
Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT) ............... 16
Postizanje jasnijeg zvuka
dijaloga (VOICE) ..................... 17
Lakše slušanje zvuka male
jačine komprimiranjem
dinamičnog raspona ............. 17
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera ............................ 18
Slušanje glazbe/zvuka
pomoću BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe s mobilnog
uređaja ................................... 19
Slušanje glazbe na mobilnom
uređaju putem aplikacije
SongPal .................................. 21
Uključivanje sustava
s BLUETOOTH uređaja ...........22
4HR
Aktiviranje bežičnog prijenosa
između pojedinih jedinica
(SECURE LINK) ........................23
Uživanje u višekanalnom zvuku
(AUDIO) ................................. 24
Štedljiva potrošnja energije ........ 24
Optimiziranje zvuka
subwoofera prilikom
ugradnje ispod kauča ........... 25
Postavljanje funkcije
prigušivanja za ANALOG IN
i TV IN (OPTICAL)
priključke ............................... 25
Rješavanje problema
Rješavanje problema .................. 26
Resetiranje sustava ..................... 29
Dodatne informacije
Specifikacije ................................ 30
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati ..........................32
Podržani ulazni audio formati .....32
O BLUETOOTH komunikaciji ........33
Mjere opreza ............................... 34
O ovim uputama
• U ovim uputama za upotrebu opisane
su kontrole na daljinskom upravljaču.
• U priručniku su prikazane neke slike
kao konceptualni crteži te se mogu
razlikovati od stvarnih proizvoda.
• Zadane su postavke podcrtane
u svakom opisu značajke.
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
Sadržaj paketa
• Tanki zvučnik (1)
• Kabel za napajanje (1)
• Subwoofer (1)
• Obloga zvučnika za subwoofer (4)
• Vodič za početak
• Daljinski upravljač (1)
• Upute za upotrebu
• Baterija R03 (veličine AAA) (2)
• Optički digitalni kabel (1)
5HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Na crtežima nisu prikazane pojedinosti.
Tanki zvučnik (glavna komponenta)
Prednja strana
 Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača za
rukovanje sustavom.
 Oznaka-N (str. 20)
Kada upotrebljavate funkciju NFC,
dodirnite oznaku uređajem
kompatibilnim s funkcijom NFC.
 Gumb
(str. 13)
(za odabir ulaza)
 Gumb BLUETOOTH PAIRING
(str. 19)
 Gumbi +/– (jačina zvuka)
6HR
 Gumb  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 Indikatori
Pojedinosti potražite u odjeljku
„O indikatorima na glavnoj
komponenti” (str. 7).
O indikatorima na glavnoj komponenti
Uključivanje i treperenje indikatora na glavnoj komponenti označava ulaz ili status
ulaznog uređaja.
Indikatori
Status
• Svijetli: odabran je TV ulaz.
• Jednom zatreperi: prilikom promjene jačine zvuka/jačine zvuka subwoofera.
• Svijetli u plavoj boji: uspostavljena je BLUETOOTH veza (odabran je
BLUETOOTH ulaz).
• Jednom zatreperi: prilikom promjene jačine zvuka/jačine zvuka subwoofera.
• Brzo treperi u plavoj boji: tijekom stanja pripravnosti uparivanja.
• Treperi u plavoj boji: u tijeku je pokušaj uspostavljanja BLUETOOTH veze.
• Svijetli: odabran je USB ulaz.
• Jednom zatreperi: prilikom promjene jačine zvuka/jačine zvuka subwoofera.
• Brzo treperi: tijekom čitanja podataka s povezanog USB uređaja.
• Zatreperi dvaput zaredom: prilikom povezivanja nepodržanog uređaja.
• Svijetli: odabran je analogni ulaz.
• Jednom zatreperi: prilikom promjene jačine zvuka/jačine zvuka subwoofera.
• Svijetli: odabran je zvučni efekt. (str. 16)
Indikatori trepere prilikom uključivanja/isključivanja postavke funkcija ili rada
s daljinskim upravljačem.
Indikatori
Status
• Dvaput zatreperi: uključena je jedna od sljedećih funkcija.
– Dolby DRC (str. 17)
– BLUETOOTH stanje pripravnosti (str. 22)
– Automatsko stanje pripravnosti (str. 24)
– Način rada za kauč (str. 25)
– Prigušivanje (str. 25)
• Dvaput zatreperi: isključena je jedna od sljedećih funkcija.
– Dolby DRC (str. 17)
– BLUETOOTH stanje pripravnosti (str. 22)
– Automatsko stanje pripravnosti (str. 24)
– Način rada za kauč (str. 25)
– Prigušivanje (str. 25)
• Dvaput zatreperi: audio kanal postavljen je na Glavni kanal (str. 24) ili je jedna od
sljedećih funkcija uključena.
– Noćni način rada (str. 16)
– Glasovni način rada (str. 17)
• Svijetli na 2 sekunde i isključuje se: zvučni efekt postavljen je na CLEAR AUDIO+.
• Naizmjenično treperi: subwoofer pokušava povezati sustav putem funkcije
Secure Link (str. 23).
• Dvaput zatreperi: audio kanal postavljen je na Podkanal (str. 24) ili je jedna od
sljedećih funkcija isključena.
– Noćni način rada (str. 16)
– Glasovni način rada (str. 17)
7HR
Indikatori
Status
• Dvaput zatreperi: audio kanal postavljen je na Glavni kanal/Podkanal (str. 24).
• Zatreperi tri puta: razina jačine zvuka/jačine zvuka subwoofera
postavljena je na maksimalnu/minimalnu.
• Zatreperi više puta: zvuk je isključen.
• Zatreperi na 10 sekundi i sustav se isključuje: uključena
je zaštitna značajka (str. 29).
• Sporo treperi: sustav ulazi u stanje pripravnosti putem
funkcije automatskog stanja pripravnosti.
8HR
Stražnja strana

(USB) ulaz (str. 14)
 Priključak ANALOG IN
 Priključak TV IN (OPTICAL)
 Priključak DC IN
9HR
Subwoofer
 Gumb  (napajanje)
Uključuje subwoofer ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
 Indikator napajanja
– Svijetli u crvenoj boji: subwoofer
je u stanju pripravnosti.
– Svijetli u zelenoj boji: subwoofer
je povezan sa sustavom
– Svijetli narančasto: subwoofer
je povezan sa sustavom pomoću
funkcije Secure Link
– Treperi u zelenoj boji: subwoofer
se pokušava povezati sa sustavom
– Treperi u narančastoj boji:
subwoofer pokušava povezati
sustav putem funkcije Secure Link
– Treperi u crvenoj boji: uključena
je zaštitna značajka subwoofera
(str. 27).
 Gumb SECURE LINK (str. 23)
 Ventilacijski otvori
Iz sigurnosnih razloga nemojte
blokirati ventilacijske otvore.
10HR
Daljinski upravljač
Neke funkcije gumba različito djeluju
na duljinu pritiskanja gumba. Ikone
u nastavku prikazuju na koliko je dugo
potrebno pritisnuti gumb.
• : Pritisnite gumb.
•
: Pritisnite i držite gumb
pet sekundi.
 TV (str. 13)
Služi za odabir TV-a povezanog
s TV IN (OPTICAL) priključkom
za emitiranje zvuka.
 BLUETOOTH (str. 20)
Uključuje BLUETOOTH funkciju
na sustavu.
 USB (str. 14)
Služi za odabir USB-a
priključenog u (USB) ulaz
za emitiranje zvuka.
 ANALOG
: Služi za odabir TV-a
povezanog s ANALOG IN
priključkom za emitiranje zvuka.
(str. 13)
: Služi za uključivanje/
isključivanje funkcije prigušivanja
zvuka. (str. 25)
  (jačina zvuka) +*/–
Prilagođavaju jačinu zvuka.
 SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/– (str. 18)
Prilagođava jačinu zvuka
subwoofera.
 / (prethodno/sljedeće)
(str. 14, 19)
Služi za odlazak na početak
prethodne ili sljedeće datoteke.
 –
+ (odabir) (str. 14)
Omogućuje prebacivanje na
prethodne i sljedeće datoteke
za reprodukciju s USB-a.
 CLEAR AUDIO+
: Omogućuje odabir značajke
CLEAR AUDIO+ za zvučni efekt.
(str. 16)
: Uključuje način rada
s funkcijom Secure Link. (str. 23)
11HR
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 AUDIO*
: Služi za odabir audio kanala
za emitiranje višekanalanog
zvuka Dolby Digital. (str. 24)
: Uključuje/isključuje funkciju
Dolby DRC. (str. 17)
 VOICE
: Uključuje/isključuje glasovni
način rada. (str. 17)
: Uključuje/isključuje način
rada za sofu. (str. 25)
 NIGHT
: Uključuje/isključuje noćni
način rada. (str. 16)
: Uključuje/isključuje
BLUETOOTH stanje pripravnosti.
(str. 22)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
  (reprodukcija/pauza)*
(str. 14, 19)
Pauzira ili pokreće reprodukciju.
 MOVIE/MUSIC
: Služi za odabir značajke
MOVIE ili MUSIC za zvučni efekt.
(str. 16)
: Uključuje/isključuje funkciju
automatskog stanja pripravnosti.
(str. 24)
* Gumbi AUDIO,  i  + imaju
ispupčenu točku. Upotrijebite je kao
orijentir tijekom rada.
12HR
TV
TV priključen u TV IN (OPTICAL)
priključak
Slušanje zvuka
ANALOG
TV priključen u ANALOG IN priključak
BLUETOOTH
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Slušanje glazbe/zvuka pomoću
BLUETOOTH funkcije” (str. 19).
USB
USB uređaj priključen u (USB) ulaz
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Slušanje glazbe s USB uređaja” (str. 14).
TV
BLUETOOTH
USB
ANALOG
 +/–
2
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 18).
Savjet
SW  +/–
1
Ako pritisnete
na glavnoj komponenti,
uređaj se ciklički mijenja na sljedeći način.
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG
Pritisnite TV, ANALOG,
BLUETOOTH ili USB kako biste
odabrali ulaz u koji je željeni
uređaj priključen.
Indikator odabranog ulaza na
glavnoj komponenti svijetli.
13HR
Slušanje zvuka
Slušanje na TV-u i drugim
uređajima
Slušanje glazbe s USB
uređaja
Možete reproducirati glazbene
datoteke pohranjene na povezanom
USB uređaju.
Kako biste saznali koje se datoteke
mogu reproducirati, pogledajte „Vrste
datoteka koje se mogu reproducirati”
(str. 32).
USB
 +/–
2
3
4
5
Pritisnite USB.
Pritisnite  (reprodukcija/
pauza).
Pritisnite –
+ za prebacivanje
između prethodne i sljedeće
datoteke za reprodukciju.
Na početak prethodne datoteke
možete doći pritiskom na /
na daljinskom upravljaču.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 18).
Napomena
SW  +/–

/
—
1
Priključite USB uređaj
u (USB) ulaz.
14HR
+
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka
na USB uređaju, isključite sustav prije
povezivanja ili uklanjanja USB uređaja.
Redoslijed reprodukcije
glazbe
Slušanje zvuka
Ako postoji mapa na USB uređaju,
glazbene datoteke reproduciraju
se redoslijedom, od prve glazbene
datoteke u hijerarhiji.
Redoslijed reprodukcije glazbenih
datoteka razlikuje se ovisno
o datotečnom sustavu USB uređaja.
Prva
hijerarhija
Druga
hijerarhija
: Mapa
: Glazbena datoteka
Datotečni
sustav
Redoslijed reprodukcije
mape i glazbene datoteke
FAT32
Redoslijed naziva mape
ili datoteke
NTFS
Datum snimanja
i vremenski nalog
(staro u novo)
Savjet
Način reprodukcije možete odabrati
pomoću SongPal (str. 21).
15HR
Odabir zvučnog efekta
Postavljanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
različitim izvorima zvuka
Možete jednostavno uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka.
Noćno uživanje u jasnom
zvuku niske jačine
(NIGHT)
Možete komprimirati zvuk sukladno
informacijama iz sadržaja uključivanjem
noćnog načina rada.
Jačina zvuka je niska uz minimalan
gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.
NIGHT
CLEAR AUDIO+
MOVIE/MUSIC
Pritisnite CLEAR AUDIO+ ili MOVIE/
MUSIC za odabir zvučnih efekata.
Za odabir značajki MOVIE ili MUSIC više
puta zaredom pritisnite MOVIE/MUSIC.
CLEAR AUDIO+
Možete uživati u zvuku sa zvučnim poljem
koje preporučuje tvrtka Sony. Zvučno polje
je automatski optimizirano prema sadržaju
i funkciji reprodukcije.
Indikatori MOVIE i MUSIC svijetle 2 sekunde
i zatim se isključuju.
MOVIE
Zvukovi se reproduciraju sa surround
efektima, realistični su i snažni, što ih čini
prikladnima za filmove.
Uključuje se indikator MOVIE.
MUSIC
Zvučni efekti optimizirani su za slušanje
glazbe.
Uključuje se indikator MUSIC.
16HR
Pritisnite NIGHT za uključivanje ili
isključivanje funkcije.
Uključen noćni način rada
Indikatori MOVIE i MUSIC dvaput zatrepere.
Isključen noćni način rada
Indikator MOVIE dvaput zatreperi.
Napomena
Kada isključite sustav, automatski se
isključuje noćni način rada.
Postizanje jasnijeg zvuka
dijaloga (VOICE)
Dijaloge možete učiniti jasnijima
postavljanjem glasovnog načina rada.
Pritisnite VOICE za uključivanje ili
isključivanje funkcije.
Funkcija je djelatna samo prilikom
reprodukcije Dolby Digital signal
uređaja priključenog u TV IN (OPTICAL)
priključak. Ako uključite Dolby DRC
(upravljanje dinamičnim rasponom),
dinamični raspon audio signala (između
maksimalne i minimalne jačine zvuka)
se komprimira i zvuk niske jačine zvuka
bolje se čuje.
AUDIO
Uključen glasovni način rada
Indikatori MOVIE i MUSIC dvaput zatrepere.
Isključen glasovni način rada
Indikator MOVIE dvaput zatreperi.
Pritisnite AUDIO i držite tako
5 sekundi kako biste uključili ili
isključili funkciju.
Dolby DRC uključeno
Indikatori USB i ANALOG dvaput zatrepere.
Dolby DRC isključeno
Indikator USB dvaput zatreperi.
17HR
Odabir zvučnog efekta
VOICE
Lakše slušanje zvuka
male jačine
komprimiranjem
dinamičnog raspona
Prilagodba jačine zvuka
subwoofera
Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa ili zvuka
niskih frekvencija.
SW  +/–
Pritisnite SW (jačina zvuka
subwoofera)  +/– za povećanje
jačine zvuka subwoofera.
Napomena
Ako ulazni izvor sadrži malo zvuka basa,
kao što je slučaj s TV programima, zvuk
basa iz subwoofera možda će se teško čuti.
18HR
3
Slušanje glazbe/zvuka pomoću
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe
s mobilnog uređaja
Slušanje glazbe uparivanjem
s mobilnim uređajem
1
Pritisnite BLUETOOTH PAIRING
na glavnoj komponenti.
Sustav prelazi u način za uparivanje
i indikator BLUETOOTH brzo treperi.
BLUETOOTH
PAIRING
5
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Glavna komponenta emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 18).
•  i / na daljinskom
upravljaču možete upotrijebiti
za BLUETOOTH funkciju.
Napomene
• Možete upariti najviše 10 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite 11. BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj zamijenit
će se novim.
• Provedite uparivanje za drugi i iduće
mobilne uređaje.
Savjet
Status veze BLUETOOTH funkcije možete
provjeriti provjerom indikatora statusa
BLUETOOTH funkcije (str. 7).
BLUETOOTH
BLUETOOTH
indikator
2
Uključite BLUETOOTH funkciju
i odaberite „HT-MT300/301”
nakon što ga pronađete na
mobilnom uređaju.
Ako se traži unos ulazne šifre,
unesite „0000”.
19HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije
Možete slušati glazbu pohranjenu
na mobilnom uređaju, na primjer
pametnom telefonu ili tabletu, putem
bežične veze ako povežete sustav
s mobilnim uređajem pomoću
BLUETOOTH funkcije.
Ako mobilni uređaj povezujete
pomoću BLUETOOTH funkcije, možete
jednostavno upravljati uređajem putem
priloženog daljinskog upravljača, bez
uključivanja TV-a.
4
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Slušanje glazbe s uparenog
mobilnog uređaja
BLUETOOTH
 +/–
Povezivanje s mobilnim
uređajem putem funkcije
jednog dodira (NFC)
Ako držite mobilni uređaj kompatibilan
s funkcijom NFC, na primjer pametni
telefon ili tablet, blizu oznake N Mark
na glavnoj komponenti, sustav će se
automatski uključiti, a zatim će se
provesti uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za
reprodukciju glazbe s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™ 2.3.3 ili
novija verzija, osim Android 3.x)
1
SW  +/–
1
2
3
4
5
Uključite BLUETOOTH funkciju
na mobilnom uređaju.
Pritisnite BLUETOOTH.
Sustav se automatski ponovno
povezuje s posljednjim povezanim
BLUETOOTH uređajem.
2
Uključite funkciju NFC na
mobilnom uređaju.
Mobilnim uređajem ponovno
dodirnite oznaku N-Mark na
glavnoj komponenti.
Nastavite dodirivati dok mobilni
uređaj ne zavibrira i dok se na
njemu ne prikaže poruka.
Slijedite upute na zaslonu za
dovršetak uparivanja glavne
komponente i mobilnog uređaja.
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Glavna komponenta emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 18).
20HR
BLUETOOTH
indikator
3
4
5
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Sustav emitira zvuk.
Postupak za prekid reprodukcije
putem funkcije jednog dodira
Mobilnim uređajem ponovno dodirnite
oznaku N-Mark na glavnoj komponenti.
BLUETOOTHveza se prekida.
Napomene
• Ovisno o vašem uređaju, možda ćete
unaprijed morati izvršiti sljedeće
postupke na mobilnom uređaju.
– Uključite funkciju NFC.
– Instalirajte aplikaciju „NFC Easy
Connect” iz trgovine Google Play™
i pokrenite je. (Aplikacija možda neće
biti dostupna u nekim državama i/ili
regijama.) Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
• Ako je vaš mobilni uređaj takve vrste
da prelazi u stanje pripravnosti uslijed
djelovanja magnetne sile, možda se neće
moći povezati putem značajka NFC.
Kada funkcija povezivanja jednim
dodirom ne radi, uređaj povežite putem
BLUETOOTH funkcije (str. 19).
Što možete učiniti
s aplikacijom SongPal
SongPal je aplikacija za upravljanje
kompatibilnim audio uređajima marke
Sony pomoću mobilnih uređaja kao
što su pametni telefon ili tablet.
Pojedinosti o aplikaciji SongPal
potražite na sljedećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
Instaliranje aplikacije SongPal na
mobilni uređaj omogućuje vam
sljedeće.
Postavljanje zvuka na jedinici
Zvuk možete jednostavno prilagoditi
ili upotrijebiti postavku CLEAR AUDIO+
koju preporučuje tvrtka Sony.
Uživanje u glazbi s USB uređaja
Možete reproducirati glazbu s uređaja
priključenog u (USB) ulaz na glavnoj
komponenti.
Postavke ponavljanja reprodukcije
i naizmjenične reprodukcije možete
izvoditi i mijenjati isključivo putem
aplikacije SongPal.
Napomena
Čime možete upravljati pomoću aplikacije
SongPal ovisi o povezanom uređaju.
Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se
promijeniti bez prethodne obavijesti.
21HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 18).
Slušanje glazbe na
mobilnom uređaju
putem aplikacije SongPal
Upotreba usluge SongPal
1
2
3
4
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na mobilni uređaj.
Potražite aplikaciju SongPal
u trgovini Google Play ili App Store
i instalirajte je na svoj mobilni
uređaj.
Povežite sustav i mobilni uređaj
putem BLUETOOTH funkcije
(str. 19) ili funkcije NFC (str. 20).
Uključivanje sustava
s BLUETOOTH uređaja
Kada se u sustavu nalaze informacije
o uparivanju, sustav možete uključiti
i slušati glazbu s BLUETOOTH uređaja
čak i kada je uređaj u stanju pripravnosti
ako uključite BLUETOOTH stanje
pripravnosti.
Pokrenite aplikaciju SongPal.
Upravljajte prema uputama na
zaslonu aplikacije SongPal.
Napomena
Upotrebljavajte najnoviju verziju
aplikacijeSongPal.
NIGHT
Pritisnite NIGHT i držite tako 5 sekundi
kako biste uključili ili isključili funkciju.
BLUETOOTH stanje pripravnosti je
uključeno
Indikatori USB i ANALOG dvaput zatrepere.
BLUETOOTH stanje pripravnosti je
isključeno
Indikator USB dvaput zatreperi.
Napomena
Dok je BLUETOOTH stanje pripravnosti
uključeno, povećava se potrošnja u stanju
pripravnosti.
22HR
Upotreba raznih funkcija
Aktiviranje bežičnog
prijenosa između
pojedinih jedinica
(SECURE LINK)
SECURE LINK
1
2
Pritisnite SECURE LINK na stražnjoj
strani subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
treperi u narančastoj boji.
Pritisnite i držite CLEAR AUDIO+
5 sekundi.
Indikatori USB i ANALOG zatrepere
dvaput, a zatim naizmjenično
trepere indikatori MOVIE i MUSIC.
Kada se glavna jedinica poveže sa
subwooferom, indikator prestaje
treperiti.
Ako povezivanje ne uspije,
indikatori MOVIE i MUSIC svijetle
5 sekundi. Ponovite gore navedeni
postupak.
23HR
Upotreba raznih funkcija
Putem funkcije Secure Link možete
odrediti koja će bežična veza biti
upotrijebljena za povezivanje sustava
i subwoofera. Ta vam funkcija može
pomoći pri sprječavanju smetnji ako
upotrebljavate više bežičnih proizvoda
ili ako ih upotrebljava netko u vašoj
blizini.
CLEAR AUDIO+
Uživanje u višekanalnom
zvuku (AUDIO)
Štedljiva potrošnja
energije
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima Dolby Digital
višekanalne signale.
Da biste sustav upotrebljavali
uz štedljivu potrošnju, promijenite
sljedeće postavke.
Isključite sustav kako biste
provjerili stanje upotrebe
AUDIO
Više puta zaredom pritisnite AUDIO.
Kanal se mijenja sljedećim
redoslijedom.
Glavni kanal  Podkanal  Glavni
kanal/Podkanal
Glavni kanal
Reproducira se samo glavni kanal.
Indikatori MOVIE i MUSIC dvaput zatrepere.
Podkanal
Reproducira se samo podkanal.
Indikator MOVIE dvaput zatreperi.
Glavni kanal/Podkanal
glavni se zvuk emitira iz lijevog zvučnika,
a podzvuk iz desnog zvučnika.
Indikator MUSIC dvaput zatreperi.
Napomena
Za primanje signala Dolby Digital trebate
priključiti TV ili druge uređaje u TV IN
(OPTICAL) priključak pomoću optičkog
digitalnog kabela (isporučen).
24HR
Kada uključite funkciju automatskog
stanja pripravnosti, sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti ako njime
ne rukujete otprilike 20 minuta i ako ne
prima ulazni signal.
MOVIE/MUSIC
Pritisnite MOVIE/MUSIC i držite tako
5 sekundi kako biste uključili ili
isključili funkciju.
Uključeno automatsko stanje pripravnosti
Indikatori USB i ANALOG dvaput zatrepere.
Isključeno automatsko stanje pripravnosti
Indikator USB dvaput zatreperi.
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Da biste uštedjeli energiju u stanju
pripravnosti, isključite BLUETOOTH
stanje pripravnosti (str. 22).
Zadana je postavka uključeno.
Optimiziranje zvuka
subwoofera prilikom
ugradnje ispod kauča
Zvuk subwoofera ugrađenog ispod
kauča možete optimizirati
uključivanjem načina rada za kauč.
Postavljanje funkcije
prigušivanja za ANALOG
IN i TV IN (OPTICAL)
priključke
VOICE
ANALOG
Pritisnite VOICE i držite tako 5 sekundi
kako biste uključili ili isključili funkciju.
Uključen način rada za kauč
Indikatori USB i ANALOG dvaput zatrepere.
Isključen način rada za kauč
Indikator USB dvaput zatreperi.
Pritisnite ANALOG i držite tako
5 sekundi kako biste uključili ili
isključili funkciju.
Uključeno prigušivanje
Indikatori USB i ANALOG dvaput zatrepere.
Isključeno prigušivanje
Indikator USB dvaput zatreperi.
25HR
Upotreba raznih funkcija
Prilikom slušanja s uređaja priključenog
u ANALOG IN i TV IN (OPTICAL) priključke
može doći do izobličenja zvuka.
Izobličenje možete spriječiti
prigušivanjem ulaznog signala
na sustavu.
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Kada zatražite popravak, svakako
ponesite glavnu komponentu
i subwoofer, čak i ako izgleda da je
problem prisutan na samo jednom
od njih.
Napajanje
Napajanje sustava se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice pa ga ponovno priključite
za nekoliko minuta.
Sustav se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija automatskog
stanja pripravnosti. Isključite funkciju
automatskog stanja pripravnosti
(str. 24).
Zvuk
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Ako nema emitiranja zvuka iz nekog
od optičkih digitalnih izlaznih
priključaka, pokušajte sljedeće.
– Priključite kabelski uređaj ili
satelitski tuner izravno u TV IN
(OPTICAL) priključak sustava.
– Povežite sustav i TV pomoću
analognog audio kabela
(nije priložen) i promijenite ulaz
sustava u „ANALOG”.
26HR
 Pritisnite gumb za ulaz priključka
u koji ste priključili TV (str. 13).
 Povećajte jačinu zvuka na TV-u ili
poništite isključivanje zvuka.
 Provjerite emitiranje zvuka iz TV-a.
Postavke TV-a potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
 Sustav podržava Dolby Digital
i PCM audio formate (str. 32). Prilikom
reprodukcije nepodržanih formata
postavku digitalnog audio izlaza TV-a
(BRAVIA) postavite na „PCM”.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz TV-a.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog
na sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  + i provjerite jačinu zvuka
(str. 11).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju isključenja zvuka (str. 11).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati druge
ulazne izvore pritiskanjem drugog
gumba za ulaz na daljinskom
upravljaču (str. 13).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
 Ako povezani uređaj podržava
značajku uzlaznog uzorkovanja,
trebate je isključiti.
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround efekt
će možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na uređaju povezanom
sa sustavom. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu povezanog
uređaja.
Subwoofer
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo
tihi-zvuk iz subwoofera.
 Pritisnite SW + da biste povećali





Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetske valove,
kao što je bežični LAN ili mikrovalna
pećnica u upotrebi, premjestite
sustav podalje od njih.
 Ako postoji prepreka između glavne
komponente i subwoofera,
odmaknite je ili uklonite.
 Smjestite glavnu komponentu
i subwoofer što je bliže moguće.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača ili
osobnog računala u blizini na 5 GHz.
 Prebacite TV, Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju itd. s bežičnog LAN-a
na žičani LAN.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite
USB uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen na ulaz (USB) (str. 14).
 Provjerite je li oštećen USB uređaj
ili kabel.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno povežite USB uređaj
izravno sa sustavom.
 Priključite USB uređaj u ANALOG IN
priključak sustava pomoću audio
analognog kabela (nije priložen).
27HR
Rješavanje problema

jačinu zvuka subwoofera (str. 18).
Provjerite svijetli li indikator napajanja
na subwooferu u zelenoj boji.
Ako indikator napajanja na
subwooferu ne svijetli, pokušajte
sljedeće.
– Provjerite je li kabel za napajanje
subwoofera pravilno priključen.
– Pritisnite  (napajanje) na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
Ako indikator napajanja na
subwooferu polako treperi
u zelenoj boji ili svijetli u crvenoj boji,
pokušajte sljedeće.
– Premjestite subwoofer u blizinu
glavne komponente tako da
indikator napajanja svijetli zeleno.
– Slijedite korake iz odjeljka
„Aktiviranje bežičnog prijenosa
između pojedinih jedinica
(SECURE LINK)” (str. 23).
Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi u crvenoj boji,
uključena je zaštitna značajka
subwoofera. Pritisnite  (napajanje)
na subwooferu kako biste isključili
napajanje i provjerili jesu li
ventilacijski otvori subwoofera
blokirani.
Subwoofer služi za reprodukciju
zvuka basa. Ako ulazni izvori sadrže
malo sastavnih dijelova sa zvukom
basa (odnosno ako se radi
o televizijskom emitiranju), možda
će se zvuk iz subwoofera slabo čuti.
Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa. Kada ulazni
izvor sadrži malo zvuka basa, kao
što je slučaj s većinom TV programa,
zvuk basa možda se neće čuti.
 Isključite noćni način rada.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT)” (str. 16).
Povezivanje mobilnog
uređaja
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(str. 6).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete prethodno morati
poništiti uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Provjerite da na sustavu nema
smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije
2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji generira
elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini sustava nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
Sustav ne reproducira zvuk
s povezanog BLUETOOTH mobilnog
uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(str. 6).
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
28HR
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN uređaj, drugi
BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje
od sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača ili
osobnog računala u blizini na raspon
od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.
 Prilikom gledanja filmova možda ćete
čuti zvuk s malim zakašnjenjem
u odnosu na sliku.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač sustava ne radi.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
glavnoj komponenti (str. 6).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije u daljinskom
upravljaču novima ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritisnuli ispravan
gumb na daljinskom upravljaču
(str. 11).
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Glavnu komponentu postavite tako
da ne ometa senzor daljinskog
upravljača TV-a.
Ostalo
Svi indikatori na glavnoj
komponenti svijetle 10 sekundi
i sustav se isključuje.
Resetiranje sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
resetirajte ga na sljedeći način.
 Uključila se zaštitna značajka.
Iskopčajte kabel za napajanje
i provjerite stavke u nastavku.
– Provjerite da ventilacijski otvori
glavne komponente nisu prekriveni
i nakon nekog vremena uključite
sustav.
– Ako sustav upotrebljava USB vezu,
uklonite USB uređaj i uključite
sustav. Ako sustav radi ispravno,
trenutačno povezani USB uređaj
premašuje najveću dopuštenu
jakost struje sustava od 500 mA,
ili postoje nepravilnosti na USB
uređaju.
1
Senzori TV-a ne rade ispravno.
Savjet
 Glavna komponenta može blokirati
neke senzore (primjerice senzor
svjetline), prijemnik daljinskog
upravljača TV-a, odašiljač za 3D
naočale (infracrveni prijenos) 3D TV-a
koji podržava infracrveni sustav 3D
stakla ili bežičnu komunikaciju.
Premjestite glavnu komponentu dalje
od TV-a, na udaljenost koja
omogućuje ispravan rad tih dijelova.
Položaj senzora i prijemnika
daljinskog upravljača potražite
u uputama za upotrebu priloženim
uz TV.
Zadane su postavke podcrtane u svakom
opisu značajke.
2
3
Isključite kabel za napajanje.
Ponovno priključite kabel za
napajanje, a zatim pritisnite 
kako biste uključili sustav.
Povezivanje sustava sa
subwooferom (str. 23).
Sustav ne radi ispravno.
 Sustav je možda u pokaznom načinu
rada. Da biste prekinuli pokazni način
rada, resetirajte sustav. Pritisnite
i držite  (napajanje) i – na glavnoj
komponenti dulje od 5 sekundi
(str. 29).
29HR
Rješavanje problema
4
Pritisnite i držite  i – na glavnoj
komponenti dulje od 5 sekundi.
Svi indikatori na glavnoj
komponenti zatrepere 3 puta,
a postavke se vraćaju na tvornički
zadane vrijednosti.
1)
Dodatne informacije
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-MT300,
SA-MT301)
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
20 W + 20 W
(pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika: 25 W (po kanalu
pri 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
USB odjeljak
(USB) ulaz:
Vrsta A (za priključivanje USB
memorije)
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 25 m1)
Frekvencijski pojas Pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20,000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
30HR
Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, upotreba
bežičnog telefona, osjetljivost prijema,
operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije
audio signala
4)
Kratica za podpojasni kodek
Odjeljak prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona
s akustičnom suspenzijom
Zvučnik
40 mm × 100 mm, stožasti
Općenito
Preduvjeti napajanja
DC 19,5 V (ako se upotrebljava
isporučeni adapter za izmjeničnu
struju koji je uključen u izmjenični
izvor napajanja od 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz)
Potrošnja energije
Uključeno: 25 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
BLUETOOTH Kod uključenog stanja
pripravnosti: 1,8 W ili manje*
BLUETOOTH Kod isključenog stanja
pripravnosti: 0,5 W ili manje
* Sustav automatski prelazi u način
rada za uštedu energije kada nema
povijesti BLUETOOTH uparivanja,
čak i kada je BLUETOOTH stanje
pripravnosti uključeno.
Dimenzije* (pribl.) (š/v/d)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Ne uključujući izbočeni dio
Težina (pribl.)
1,4 kg
Kompatibilni modeli uređaja
iPod/iPhone
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone
su sljedeći. Ažurirajte svoj uređaj iPod/
iPhone najnovijim softverom prije
upotrebe sustava.
Tehnologija BLUETOOTH radi s uređajima:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generacija)/iPod touch
(5. generacija)
Subwoofer (SA-WMT300,
SA-WMT301)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
50 W (pri 4 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika, Bass reflex
Zvučnik
120 mm, stožasti
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 25 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije* (pribl.) (š/v/d)
95 mm × 383 mm × 365 mm
* Ne uključujući izbočeni dio
Težina (pribl.)
4,9 kg
Frekvencijski pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
(prošireni spektar s frekvencijskim
skakanjem)
Dizajn i specifikacije podložni su
izmjenama bez prethodne obavijesti.
31HR
Dodatne informacije
Odjeljak odašiljača/
prijemnika
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Napomene
• Neke se datoteke možda neće moći
reproducirati, ovisno o formatu, načinu
kodiranja datoteke ili uvjetima snimanja.
• Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
poput formata DRM i Lossless.
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
– putanje mapa koje sadrže do
128 znakova
– do 200 mapa (uključujući korijensku
mapu)
– do 200 audio datoteka/mapa u svakoj
mapi
• Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje za
masovnu pohranu (MSC).
32HR
Podržani ulazni audio
formati
Sustav podržava sljedeće audio
formate.
• Dolby Digital
• Linearni 2-kanalni PCM
O BLUETOOTH
komunikaciji
Ako imate pitanja ili probleme u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
33HR
Dodatne informacije
• BLUETOOTH uređaji trebali bi se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara
(udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se
smanjiti zbog sljedećih okolnosti:
– kada se neka osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka
nađu između uređaja s BLUETOOTH
vezom
– na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN
– oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– na mjestima na kojima se javljaju
drugi elektromagnetski valovi
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada
se BLUETOOTH uređaj upotrebljava
blizu uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
– Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežičnog LAN uređaja.
– Isključite napajanje na bežičnom
LAN uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
– Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
• Radijski valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH
uređaja na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
mogu postojati zapaljivi plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
• Ovaj sustav podržava sigurnosne
funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja
sigurnosti tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom. Ipak,
ta sigurnost može biti nedostatna,
ovisno o postavkama i ostalim
čimbenicima pa pri upotrebi
BLUETOOTH tehnologije uvijek
budite pažljivi.
• Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi
odgovornost za štete ili druge gubitke
nastale kao posljedica curenja
informacija tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom.
• Mogućnost BLUETOOTH komunikacije
sa svim BLUETOOTH uređajima istog
profila kao ovaj sustav nije nužno
zajamčena.
• BLUETOOTH uređaji koji se povezuju
sa sustavom moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te posjedovati potvrdu o sukladnosti.
No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim
slučajevima zbog svojstava ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja
povezivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije
načine upravljanja, prikaza ili rada.
• Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
povezanog sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili
okolnim uvjetima, može doći do
šuma ili prekida zvuka.
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga
na provjeru u ovlašteni servis prije nego
što ga nastavite upotrebljavati.
• Ne penjite se na glavnu komponentu
i subwoofer jer možete pasti i ozlijediti
se ili oštetiti sustav.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na donjoj
strani glavne komponente.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
• Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj prilikom priključivanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara.
Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri
visokoj glasnoći, temperatura sustava na
stražnjoj i donjoj strani značajno raste.
Ne dirajte sustav kako se ne biste opekli.
O postavljanju
• Postavite sustav na mjesto s dobrom
ventilacijom kako ne bi došlo do
pretjeranog zagrijavanja te kako biste
produžili vijek trajanja sustava.
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
34HR
• Ne postavljajte ništa na glavnu
komponentu.
• Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi i kvaliteta slike može se
pogoršati. U takvom slučaju, sustav
udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretiranu površinu
(ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove glavne
komponente i subwoofera.
• Ako je subwoofer ugrađen ispod kauča,
možete osjetiti mučnine uslijed vibracija
subwoofera. U tom slučaju prilagodite
jačinu zvuka subwoofera ili ga ugradite
na neko drugo mjesto.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostalu opremu,
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja na
obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći
do nepravilnosti u prikazu boja.
• Ako uočite da se boje ne prikazuju
pravilno…
Isključite TV pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
• Ako i dalje uočavate nepravilnosti
u prikazu boja…
Odmaknite sustav od TV-a.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom
za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Autorska prava i zaštitni
znaci
Ovaj sustav podržava tehnologije
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i simbol
dvostrukog D zaštitni su znaci tvrtke
Dolby Laboratories.
Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od tvrtke Sony Corporation
u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci
i trgovački nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih vlasnika.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili
ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su
svojih vlasnika.
Dodatne informacije
Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
„ClearAudio+” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
Android i Google Play zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
App Store servisna je oznaka tvrtke
Apple Inc.
„Made for iPod” i „Made for iPhone” znači
da je elektronička oprema osmišljena za
spajanje s uređajima iPod ili iPhone te
da je potvrđena od strane razvojnog
programera u skladu sa standardima
izvedbe tvrtke Apple. Tvrtka Apple nije
odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i propisanim
standardima. Napominjemo da upotreba
ove dodatne opreme s uređajima iPod ili
iPhone može utjecati na bežičnu izvedbu.
Logotip „BRAVIA” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
35HR
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-21(1) (HR)
Download PDF

advertising