Sony | HT-CT260H | Sony HT-CT260H Upute za upotrebu

4-463-522-21(3) (CR)
Sustav kućnog kina
Početak rada
Rad i značajke
Upute za upotrebu
Funkcija BLUETOOTH
Funkcija Surround
Napredne postavke
Dodatne informacije
HT-CT260H
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo
na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju
EU direktive.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upiti koji se odnose
na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis ili
jamstvo, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
Uređaj nije isključen iz struje ako je
priključen u strujnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključci.
2CR
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na
sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je
s ograničenjima navedenim u EMC
direktivi.
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim
europskim
državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod ne
smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto
toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa
sustavima
za odvojeno prikupljanje
otpada)
Samo Europa
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati
kao kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali ispravno postupanje
s baterijom, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
3CR
 Ne
Mjere opreza
O sigurnosti
 Ako
u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite
ga na provjeru u ovlašteni servis prije
no što ga nastavite upotrebljavati.
 Ne penjite se na Sound Bar ili
subwoofer jer možete pasti i ozlijediti
se ili oštetiti sustav.
O izvorima napajanja
 Prije
nego što uključite sustav,
provjerite odgovara li radni napon
sustava naponu lokalne električne
mreže. Radni napon naveden je na
nazivnoj pločici na stražnjoj strani
Sound Bara.
 Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
 Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba
paziti na položaj prilikom priključivanja
u zidnu utičnicu. U slučaju da utikač ne
možete u potpunosti gurnuti u utičnicu,
obratite se dobavljaču.
 Kabel za napajanje smije se mijenjati
samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara. Ako sustav
neprekidno upotrebljavate pri velikoj
glasnoći, temperatura sustava sa
stražnje i donje strane značajno raste.
Ne dirajte sustav kako se ne biste opekli.
O postavljanju
 Postavite
sustav na mjesto s dobrom
ventilacijom kako ne bi došlo do
pretjeranog zagrijavanja te kako biste
produžili vijek trajanja sustava.
4CR
stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj
prašini ili mehaničkim udarima.
 Na stražnji dio Sound Bara ne stavljajte
ništa što bi moglo blokirati otvore za
ventilaciju i na taj način prouzročiti kvar.
 Ako se sustav upotrebljava
u kombinaciji s TV-om, VCR-om ili
kasetofonom, mogu nastati šumovi,
a kvaliteta slike može se pogoršati.
U tom slučaju postavite sustav dalje
od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
 Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretirane površine
(ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
 Pazite da se ne ozlijedite o kutove
Sound Bara ili subwoofera.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja
na obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći
do nepravilnosti u prikazu boja.
Ako uočite da se boje ne
prikazuju pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako i dalje uočavate
nepravilnosti u prikazu boja...
Postavite sustav dalje od TV-a.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom
za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču tvrtke Sony.
Autorska prava
Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruko D zaštitni su znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom Američkog
ureda za patente U.S. Patent br.:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
i drugih patenata Sjedinjenih
Američkih Država i svih ostalih država
koji su potvrđeni i u obradi. DTS,
simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znaci i DTS
Digital Surround te logotipi DTS
zaštitni su znakovi tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
Tekstualna oznaka i logotipi
BLUETOOTH® registrirani su zaštitni
znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. i svaka upotreba takvih oznaka
od strane tvrtke Sony Corporation
pod licencom je.
Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
“x.v.Colour” i logotip “x.v.Colour” zaštitni
su znakovi tvrtke Sony Corporation.
“WALKMAN” i logotip “WALKMAN”
registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
BLUETOOTH bežična
tehnologija
Podržane BLUETOOTH verzije
i profili
Profil se odnosi na standardni skup
mogućnosti za razne namjene
proizvoda BLUETOOTH. Pogledajte
odjeljak “Specifikacije” (str. 31) u vezi
s BLUETOOTH verzijama i profilima
koje podržava ovaj sustav.
Napomene
 Da
biste mogli upotrebljavati funkciju
BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji
želite priključiti mora podržavati isti
profil kao i sustav. Čak i ako uređaj
podržava isti profil, funkcije se mogu
razlikovati ovisno o specifikacijama
BLUETOOTH uređaja.
 Reprodukcija zvuka na ovom sustavu
može kasniti za onom na BLUETOOTH
uređaju zbog svojstava BLUETOOTH
bežične tehnologije.
Efektivni komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji trebali bi se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara
(udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se
smanjiti zbog sljedećih okolnosti.
 Kada se neka osoba, metalni premet,
zid ili druga prepreka nađu između
uređaja s BLUETOOTH vezom
 Na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN
 Oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
 Na mjestima na kojima se javljaju
drugi elektromagnetski valovi
“PlayStation®” registrirani je zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
nastavak
5CR
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802,11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se
BLUETOOTH uređaj upotrebljava blizu
uređaja s mogućnošću bežičnog
LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji.
To može izazvati smanjenje brzina
prijenosa podataka, šum ili
nemogućnost povezivanja. Ako se to
dogodi, pokušajte nešto od sljedećeg:
 Pokušajte povezati ovaj sustav
s BLUETOOTH mobilnim telefonom
ili BLUETOOTH uređajem uz
udaljenost od najmanje 10 metara
od bežične LAN opreme.
 Isključite struju na bežičnoj LAN
opremi kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
Učinci na druge uređaje
Radio valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da takvo ometanje
može izazvati kvar, uvijek isključite
napajanje na ovom sustavu,
BLUETOOTH mobilnom telefonu
i BLUETOOTH uređaju na sljedećim
mjestima:
 U bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, benzinskim crpkama
te na bilo kojem mjestu na kojem
može biti zapaljivih plinova
 U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma
6CR
Napomene
 Ovaj
sustav podržava sigurnosne
funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja sigurnosti
tijekom komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom. Ipak, ta sigurnost može
biti nedostatna, ovisno o postavkama
i ostalim čimbenicima pa pri upotrebi
BLUETOOTH tehnologije uvijek budite
pažljivi.
 Tvrtka Sony ni na koji način ne može se
smatrati odgovornom za štete ili druge
gubitke nastale kao posljedica curenja
informacija tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom.
 Mogućnost BLUETOOTH komunikacije
sa svim BLUETOOTH uređajima istog
profila kao ovaj sustav nije nužno
zajamčena.
 BLUETOOTH uređaji koji se priključuju
na ovaj sustav moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te moraju imati potvrdu o suglasnosti.
No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom,
u nekim slučajevima zbog svojstava
ili specifikacija BLUETOOTH uređaja
priključivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije načine
upravljanja, prikaza ili rada.
 Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
priključenog na ovaj sustav,
komunikacijskom okruženju ili okolnim
uvjetima, može doći do šuma ili prekida
zvuka.
Sadržaj
Mjere opreza ............................. 4
BLUETOOTH bežična
tehnologija .......................... 5
Početak rada
Sadržaj kutije ............................. 8
Kazalo dijelova i kontrola ......... 9
Povezivanje TV-a, uređaja
za reprodukciju itd. ............ 13
Namještanje sustava ............... 15
Postavljanje bežičnog s
ustava ................................. 17
Rad i značajke
Upravljanje sustavom
priloženim daljinskim
upravljačem .......................18
Upotreba funkcije
Control for HDMI ................18
Postavljanje emitiranja zvuka
povezane opreme .............19
Funkcija BLUETOOTH
Upotreba funkcije
BLUETOOTH ...................... 20
Funkcija Surround
Uživanje u surround efektu ... 23
Napredne postavke
Postavljanja i prilagodbe
upotrebom izbornika
AMP ................................... 24
Povezivanje sustava (LINK) .....27
Dodatne informacije
Rješavanje problema ............. 28
Specifikacije ............................. 31
Kazalo ...................................... 34
7CR
Početak rada
Sadržaj kutije


Subwoofer (SA-WCT260H) (1)
Sound Bar (SA-CT260H) (1)
Umetanje baterije
u daljinski upravljač
Umetnite R6 bateriju (veličina AA)
(isporučeno) tako da uskladite polove
baterije  i  s dijagramom u odjeljku
za bateriju daljinskog upravljača.
Da biste upotrebljavali daljinski
upravljač, usmjerite ga prema senzoru
daljinskog upravljača
na prednjem
dijelu Sound Bara.
Digitalni optički kabel za TV (1)
Daljinski upravljač (RM-ANP110) (1)
 Baterija R6 (veličina AA) (1)
 Upute za upotrebu (1)
 Jamstvo (1)


Napomene
 Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako
vrućem ili vlažnom mjestu.
da vam u kućište daljinskog
upravljača ne padne nikakav strani
predmet, osobito pri zamjeni baterije.
 Senzor daljinskog upravljača ne izlažite
izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
svjetlosnim aparatima. U protivnom
može doći do kvara.
 Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
bateriju da biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem
baterije i korozijom.
 Kada uklonite bateriju, ponovno
se postavlja proizvođač TV-a koji
postavljate (str. 12).
 Pazite
8CR
Kazalo dijelova i kontrola
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Sound Bar
Početak rada
  (uključeno/stanje
mirovanja)

(senzor daljinskog
upravljača)
 Tipka/indikator (BLUETOOTH)
 Tipka INPUT
Pritisnite za odabir ulaznog izvora
za reprodukciju.
 Tipke VOL (jačina zvuka) +/
 Zaslon prednje ploče
nastavak
9CR
Priključci (na stražnjoj strani Sound Bara)
 Priključak ANALOG IN (str. 14)
 Priključak OPTICAL IN (str. 13)
 Priključak HDMI TV OUT (ARC)
(str. 13)
Subwoofer
 Indikator  (uključeno/
pripravnost)
 Gumb  (uključeno/
pripravnost)
 Gumb LINK (str. 27)
 Kabel za napajanje
10CR
 Priključak HDMI IN (str. 13)
 Kabel za napajanje
Daljinski upravljač
U ovom se odjeljku opisuje kako
upravljati subwooferom, Sound
Barom i priključenom opremom
pomoću isporučenog daljinskog
upravljača. Ako ne možete
upotrebljavati priključenu opremu,
upotrijebite daljinski upravljač
opreme.
daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača ( )
na Sound Baru.
  (uključeno/pripravnost)
  (ulaz) +/ (str. 18)
Pritisnite taj gumb za odabir
opreme koju želite upotrebljavati.
 SOUND FIELD (str. 23)
 DISPLAY
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
zaslon se uključuje ili isključuje.
Pri upravljanju sustavom zaslon
svijetli nekoliko sekundi.
  (isključivanje zvuka)
  (jačina zvuka) +*/
 AMP MENU (str. 24)
 PAIRING (str. 21)
 RETURN
Vraća na prethodni zaslon bilo
kojeg prikazanog izbornika.
  (povratak)/  (odabir)/
 (nastavak) ili
(unos)
Pritisnite , ,  ili  za odabir
stavki izbornika. Zatim pritisnite
za unos odabira.
 NIGHT (str. 23)
Upravljanje TV-om
 TV  (uključeno/pripravnost)
Služi za uključivanje ili isključivanje
TV-a kojemu je daljinski upravljač
namijenjen.
 TV  (jačina zvuka) +/
Služi za prilagođavanje jačine
zvuka.
 TV PROG (program) +/
Služi za odabir sljedećeg (+) ili
prethodnog () programa.
  (isključivanje zvuka)
  (ulaz)
Služi za odabir ulaza.
* Na gumbima  i  + postoji
ispupčena točka. Upotrijebite je
kao orijentir tijekom rada.
nastavak
11CR
Početak rada
Napomena
 Usmjerite
Upravljanje sustavom
Upravljanje BLUETOOTH
uređajem
 /
Za odlazak na početak
prethodnog ili sljedećeg
glazbenog zapisa.
 /
Za brzo premotavanje glazbe
unatrag ili unaprijed kada se
pritisne tijekom reprodukcije.
 Upravljanje reprodukcijom
* (reprodukcija)/ (pauza)/
 (zaustavljanje)
Služi za pokretanje/pauziranje/
zaustavljanje reprodukcije.
Za povratak u uobičajenu
reprodukciju tijekom pauziranja
ponovno pritisnite  (pauziranje).
Postavljanje proizvođača
za televizore kojima
se upravlja
1
Proizvođač
Napomena
 Gore navedena objašnjenja služe samo
kao primjer. Ovisno o opremi, gore
navedene radnje možda neće biti
moguće ili će funkcionirati drukčije
nego što je opisano.
Držeći pritisnut gumb TV ,
pritisnite gumb
za odgovarajućeg
proizvođača.
Gumb
SONY
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
LG
 +
Panasonic
 TV  
VIZIO
 TV PROG 
Sharp
 
Toshiba
 STD
2
Držeći pritisnut gumb TV ,
pritisnite
.
3
Otpustite TV .
Napomena
 Kada
uklonite bateriju, ponovno
se postavlja proizvođač TV-a koji
postavljate. Ponovno izvedite
korake 1 do 3 da biste postavili
proizvođača.
12CR
Povezivanje TV-a, uređaja za reprodukciju itd.
Prije nego što uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu, na sustav povežite svu
ostalu opremu i TV. Nije potrebno povezati Sound Bar i subwoofer kabelom jer se
oni mogu povezati bežično.
Početak rada
Povezivanje TV-a
Povežete li sustav na TV koji je kompatibilan s tehnologijom Audio Return
Channel (ARC) putem HDMI ulaznog priključka s oznakom “ARC”, ne trebate
povezivati digitalni optički kabel.
Ako digitalni optički kabel ima pokrov, uklonite ga prije povezivanja kabela.
HDMI kabel
(nije isporučeno)
HDMI IN (ARC)
Digital Audio OUT
(optički)
Digitalni optički kabel za TV
(isporučeno)
TV
Napomene
 Uz
HDMI priključak TV-a vidjet ćete slova “ARC” ako je kompatibilan s tehnologijom
Audio Return Channel (ARC). Čak i u slučaju da na priključak povezujete HDMI kabel,
ako HDMI ulazni priključak nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel
(ARC), nećete moći upotrebljavati tehnologiju Audio Return Channel (ARC).
 Tehnologija Audio Return Channel (ARC) dostupna je samo kada je uključena funkcija
Control for HDMI. Ako je funkcija Control for HDMI isključena, upotrijebite digitalni
optički kabel.
 Kabele spojite tako da oblik utikača odgovara obliku priključka.
 Postavite “TV AUDIO” u izborniku AMP u skladu s načinom na koji je Sound Bar
povezan s TV-om (str. 25).
 Kada je povezan putem priključka HDMI, odaberite “TV(HDMI)”.
 Kada je povezan putem priključka OPTICAL IN, odaberite “OPTICAL”.
 Kada je povezan putem priključka ANALOG IN, odaberite “ANALOG”.
nastavak
13CR
Savjet
 Čak
i ako je sustav isključen (aktivno stanje pripravnosti), HDMI signal s priključene
opreme slat će se na TV putem HDMI veze. Možete uživati u zvuku i slici te opreme
na TV-u.
Povezivanje opreme putem HDMI priključka
HDMI OUT
HDMI kabel
(nije isporučeno)
“PlayStation®3”, Blu-ray Disc™ uređaj za
reprodukciju, DVD uređaj za reprodukciju,
satelitski tuner, tuner kabelske televizije itd.
Povezivanje audio opreme
Audio
signal OUT
Audio kabel
(nije isporučeno)
Pametni telefon, “Walkman”
ili druga audio oprema
Napomena
 Kada
povezujete prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe i sl. putem priključka
za slušalicu uređaja na priključnicu ANALOG IN sustava, prilagodite jačinu zvuka
prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe kako biste izbjegli razlike u jačini zvuka
pri prebacivanju između prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe i drugih
ulaznih izvora.
14CR
Namještanje sustava
Ilustracije u nastavku primjeri su za postavljanje Sound Bara.
Postavljanje Sound Bara

Postavljanje Sound Bara na policu

Postavljanje Sound Bara na zid
(str. 16)
Početak rada
Napomene
 Pri
postavljanju Sound Bara i subwoofera pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
 Nemojte blokirati ventilacijske otvore na stražnjoj ploči.
 Nemojte postavljati Sound Bar i subwoofer u metalne ormariće.
 Nemojte između Sound Bara i subwoofera postavljati predmete poput akvarija.
 Postavite subwoofer blizu Sound Bara, u istoj prostoriji.
 Postavite li Sound Bar ispred TV-a, možda nećete moći upravljati TV-om pomoću
daljinskog upravljača TV-a. U tom slučaju postavite Sound Bar dalje od TV-a.
Ako i dalje ne možete upravljati TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a, postavite
“IR REP” izbornika AMP na “ON” (str. 26).
 Provjerite je li sigurno da TV-om ne možete upravljati pomoću daljinskog upravljača
TV-a, a zatim postavite “IR REP” na “ON”. Ako je ta postavka postavljena na “ON” dok
je TV-om moguće upravljati daljinskim upravljačem, izvođenje odgovarajuće radnje
možda neće biti moguće zbog sukoba između izravne naredbe putem daljinskog
upravljača i one putem Sound Bara.
nastavak
15CR
Uklanjanje potpornika
1
Kada Sound Bar postavljate zakrenut
prema gore ili na zid, uklonite
2 potpornika koja se nalaze s donje
strane Sound Bara kao što je prikazano
u nastavku.
Pripremite vijke (nije priloženo)
koji odgovaraju utorima na
stražnjem dijelu Sound Bara.
4 mm
Više od 30 mm
5 mm
Potpornik
10 mm
Utor na stražnjem dijelu Sound Bara
2
Postavljanje Sound Bara
na zid
Pričvrstite vijke za zid.
Vijci bi trebali viriti iz zida
od 11 do 12 mm.
592 mm
Sound Bar možete postaviti na zid.
Napomene
 Upotrebljavajte
vijke koji odgovaraju
materijalu i čvrstoći zida. Budući da je
zid od gipsanih ploča osobito slab, vijke
čvrsto pričvrstite za nosivu gredu.
Sound Bar postavite na okomit i ravan
ojačani dio zida.
 Postavljanje obavezno prepustite Sony
dobavljačima ili ovlaštenim izvođačima
te tijekom postavljanja posebnu
pozornost posvetite sigurnosti.
 Tvrtka Sony nije odgovorna za nezgode
ili oštećenja uzrokovana neispravnim
postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom
zida ili nepravilnim pričvršćivanjem
vijaka, prirodnim nepogodama itd.
16CR
od 11 do
12 mm
3
Objesite Sound Bar na vijke.
Poravnajte utore sa stražnje strane
Sound Bara s vijcima, a zatim
objesite Sound Bar na 2 vijka.
Postavljanje bežičnog
sustava
Sound Bar prenosi zvuk s opreme
na subwoofer putem bežične
komunikacije.
1
3
Početak rada
2
Uključite kabel za napajanje
subwoofera u zidnu utičnicu.
Indikator  subwoofera
zasvijetlit će crvenom bojom.
Ako ne zasvijetli, pritisnite
gumb  subwoofera i pričekajte
dok ne zasvijetli crveno.
Uključite kabel za napajanje
Sound Bara u zidnu utičnicu.
Pritisnite gumb  Sound Bara.
Kada se uspostavi bežična veza,
indikator  na subwooferu
postat će zelen. Ako ne postane
zelen, izvedite postupak opisan
u odjeljku “Povezivanje sustava
(LINK)” (str. 27).
17CR
Upotreba funkcije
Control for HDMI
Rad i značajke
Upravljanje sustavom
priloženim daljinskim
upravljačem
1
2
3
Uključite sustav.
Pritisnite  za prikaz ulaznog
izvora na zaslonu prednje ploče
Sound Bara.
Ulazni izvor
Oprema za
reprodukciju
HDMI
Oprema povezana
na HDMI IN priključak
TV(HDMI)
TV povezan s HDMI TV
OUT (ARC)
OPTICAL
TV ili druga oprema
povezana na
priključak OPTICAL IN
ANALOG
TV ili druga oprema
povezana na
priključak ANALOG IN
BT AU
Povezan BLUETOOTH
uređaj
Prilagodite jačinu zvuka
pritišćući  +/.
Savjet
Omogućavanjem funkcije Control for
HDMI (CTRL, str. 25) i povezivanjem
opreme kompatibilne s funkcijom
Control for HDMI putem HDMI kabela,
rukovanje se pojednostavnjuje
na način opisan u nastavku.
Isključivanje sustava
Kada isključite TV pomoću gumba
za napajanje na daljinskom upravljaču
TV-a, sustav i povezana oprema
automatski će se isključiti.
Upravljanje zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a automatski će se emitirati
kroz zvučnike sustava. Jačina zvuka
sustava prilagođava se kada
prilagođavate jačinu zvuka TV-a.
Ako se za posljednjeg isključivanja
TV-a zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav se automatski uključuje kada
ponovno uključite TV, a TV zvuk
se automatski emitira iz zvučnika
sustava.
 Zvuk
će se možda emitirati iz zvučnika
televizora. U tom slučaju maksimalno
smanjite jačinu zvuka zvučnika
televizora.
Audio Return Channel
(ARC)
Ako je TV kompatibilan s tehnologijom
Audio Return Channel (ARC), veza
HDMI kabelom šalje i digitalni audio
signal s TV-a na sustav. Ne morate
uspostavljati zasebnu audio vezu
za slušanje TV zvuka sa sustava.
18CR
Reprodukcija jednim
dodirom
Kada reproducirate sadržaj s opreme
priključene na sustav putem HDMI
kabela, povezani TV automatski se
uključuje, a ulazni signal sustava
prebacuje se na odgovarajući
HDMI ulaz.
Savjet
 Na
Napomene
 Navedene
značajke možda neće
funkcionirati s određenom opremom.
 Ovisno o postavkama povezane
opreme, funkcija Control for HDMI
možda neće ispravno funkcionirati.
Informacije potražite u uputama
za rukovanje opremom.
Napomene o HDMI vezama
Upotrebljavajte HDMI kabel velike
brzine. Ako upotrebljavate
standardni HDMI kabel, slike 1080p,
Deep Color ili 3D možda se neće
ispravno prikazivati.
 Preporučujemo da upotrebljavate
odobreni HDMI kabel ili Sony HDMI
kabel.
 Ne preporučujemo upotrebu
HDMI-DVI kabela za konverziju.
 Provjerite postavke povezane
opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emitira iz opreme
priključene putem HDMI kabela.

Postavljanje emitiranja
zvuka povezane opreme
Za emitiranje višekanalnog digitalnog
zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na povezanoj opremi.
Pojedinosti potražite u uputama
za rad povezane opreme.
19CR
Rad i značajke
primjer, postavite TV prema
uputama u nastavku da biste mogli
upotrebljavati funkciju Control
for HDMI:
 Uključite postavku za HDMI vezu.
 Odaberite “AV pojačalo” za prioritetni
zvučnik i sl.
Povezana oprema može prigušiti
audio signale (frekvenciju
uzorkovanja, duljinu bita itd.) koji
se emitiraju iz HDMI priključka.
 Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja
ili broja kanala izlaznih audio signala
iz opreme za reprodukciju.
 Kada povezana oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk iz HDMI TV OUT (ARC)
priključka mogu biti iskrivljeni ili
se neće emitirati. U tom slučaju
provjerite specifikacije povezane
opreme.
 Ovaj sustav podržava značajku
Deep Color, “x.v.Colour”
i 3D prijenose.
 Za uživanje u 3D slikama na sustav
priključite 3D-kompatibilnu TV
i video opremu (Blu-ray Disc uređaj
za reprodukciju, “PlayStation®3” itd.)
pomoću HDMI kabela velike brzine,
stavite 3D naočale i reproducirajte
3D-kompatibilan Blu-ray Disc.

6
Funkcija BLUETOOTH
Upotreba funkcije
BLUETOOTH
Automatsko uparivanje
Uspostavite BLUETOOTH vezu
na BLUETOOTH uređaju.
Ako je BLUETOOTH veza ispravno
uspostavljena, indikator
(BLUETOOTH) zasvijetlit
će u plavoj boji, a informacije
o uparivanju pohranit će se
u sustav.
O LED osvjetljenju
za BLUETOOTH
Ako sustav nije uparen ni s jednim
uređajem, trebate ga upariti
s opremom koju priključujete.
Odaberite “BT AU” pomoću
gumba  +/ na daljinskom
upravljaču da biste unijeli način
uparivanja.
Indikator
(BLUETOOTH) svijetli ili
bljeska u plavoj boji pokazujući status
BLUETOOTH veze.
1
Sustav se pokušava
Treperi u plavoj
povezati s BLUETOOTH boji.
uređajem
2
3
4
5
Postavite sustav i BLUETOOTH
uređaj unutar raspona od
1 metra.
Pritisnite  +/ da biste
odabrali “BT AU”.
Postavite BLUETOOTH uređaj
u način uparivanja.
Pojedinosti o postavljanju
BLUETOOTH uređaja u način
uparivanja potražite u uputama za
rad koje su priložene uz uređaj.
Kada se prikaže popis
otkrivenih uređaja na
BLUETOOTH uređaju, provjerite
je li navedena stavka
“SONY HT-CT260H”.
Na nekim BLUETOOTH uređajima
popis se možda neće prikazati.
S popisa odaberite
“SONY HT-CT260H”.
Ako se traži unos ulazne šifre,
unesite “0000”.
20CR
Status sustava
Status
indikatora
Tijekom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
u plavoj boji.
Sustav je uspostavio
vezu s BLUETOOTH
uređajem
Svijetli u plavoj
boji.
Sustav je u BLUETOOTH Polako treperi
stanju pripravnosti
u plavoj boji.
(ako je sustav isključen)
Napomene
 Pojedinosti
o načinu rada povezanih
uređaja potražite u uputama za rad koje
su priložene uz uređaje.
 BLUETOOTH uređaji koji se priključuju
moraju podržavati A2DP (Napredni
profil raspodjele zvuka).
 BLUETOOTH uređaj, primjerice
BLUETOOTH mobilni telefon,
upotrebljavajte na lako vidljivom
mjestu u istoj prostoriji u kojoj
se nalazi Sound Bar.
 Ako se upotrebljava Wi-Fi oprema,
može doći do nestabilnosti
u BLUETOOTH komunikaciji.
U tom slučaju BLUETOOTH uređaj
upotrebljavajte što bliže Sound Baru.
 Problem s BLUETOOTH uređajem može
izazvati prekide zvuka.
 Nakon
 Stanje
pripravnosti uparivanja na
sustavu otkazuje se nakon otprilike
1 minute. Ne uspije li uparivanje,
ponovite postupak od koraka 1.
 Želite li upariti nekoliko BLUETOOTH
uređaja, provedite zasebno postupak
od koraka 1 do 3 za svaki BLUETOOTH
uređaj.
 Ako u sustavu nisu pohranjene nikakve
informacije o uparivanju, sustav
automatski ulazi u način uparivanja
kada se odabere “BT AU” kao ulaz.
U tom slučaju način uparivanja ne
aktivira se automatski.
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze
Namjeravate li upariti sustav s 2 ili više
BLUETOOTH uređaja, potrebno je
provesti ručno uparivanje.
Možete slušati glazbu koja podržava
zaštitu sadržaja SCMS-T.
Prije pokretanja reprodukcije glazbe
provjerite sljedeće:
 Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju je uključena.
 Postupak uparivanja dovršen je
na sustavu i na BLUETOOTH uređaju.
1
1
Ručno uparivanje
2
3
Postavite BLUETOOTH uređaj
koji je potrebno povezati sa
sustavom unutar raspona od
1 metra od sustava.
Pritisnite PAIRING na
daljinskom upravljaču ili
pritisnite tipku
(BLUETOOTH)
na Sound Baru i držite duže od
2 sekunde.
2
3
Ponovite korake od 3 do 6
iz odjeljka “Automatsko
uparivanje” (str. 20).
Napomene
 “Ulazna
šifra” može imati naziv
“PIN kôd”, “PIN broj”, “Lozinka” i sl.,
ovisno o uređaju.
4
Pritisnite  +/ da biste
odabrali “BT AU”.
Pokrenite BLUETOOTH vezu
s BLUETOOTH uređaja.
Indikator
(BLUETOOTH)
zasvijetlit će u plavoj boji
pokazujući da je BLUETOOTH
veza uspostavljena.
Započnite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Pojedinosti o radu potražite
u odjeljku “Upravljanje
BLUETOOTH uređajem” (str. 12).
Prilagodite jačinu zvuka.
Postavite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja na umjerenu
razinu i pritisnite  +/.
nastavak
21CR
Funkcija BLUETOOTH
prvog uparivanja postupak
više nije potrebno ponavljati. Ipak,
uparivanje je potrebno ponoviti
u slučajevima navedenima u nastavku
 Informacije o uparivanju izbrisane
su tijekom popravka sustava.
 Potrebno je provesti uparivanje za 9 ili
više uređaja.
Ovim sustavom moguće je postaviti
uparivanje za najviše 8 uređaja.
Ako je na uređaju potrebno postaviti
uparivanje nakon što je uparivanje
postavljeno na 8 uređaja, informacije
o uparivanju na uređaju s najstarijim
datumom povezivanja poništavaju
se novim informacijama.
 Na povezanom je uređaju izbrisana
povijest povezivanja s ovim
sustavom.
 Sustav je vraćen na zadane postavke.
Savjeti
 Jačinu zvuka sustava možete prilagoditi
putem BLUETOOTH uređaja koji
podržava naredbu za glasnoću od
AVRCP (Profil daljinskog upravljanja
zvukom i video zapisima). Možete
postaviti kako sustav radi kad je jačina
zvuka postavljena putem BLUETOOTH
uređaja s opcijom “BT.VOL” u izborniku
AMP. Pojedinosti potražite u uputama
za rad koje su isporučene s uređajem.
 Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete
moći prilagoditi jačinu zvuka.
Napomene
 Ako
izvorni uređaj ima funkciju
“bass boost” (povećanje razine basa)
ili funkciju ekvilizatora, isključite ih.
Ako su te funkcije uključene, može
doći do izobličenja zvuka.
 U sljedećim slučajevima morat ćete
ponovno uspostaviti BLUETOOTH vezu.
 Nije uključeno napajanje sustava.
 Napajanje BLUETOOTH uređaja nije
uključeno ili je funkcija BLUETOOTH
isključena.
 Nije uspostavljena BLUETOOTH veza.
 Ako se reproducira sadržaj s više
uparenih uređaja, zvuk će se čuti
samo s jednog uređaja.
Prekidanje BLUETOOTH
veze
Prekinite BLUETOOTH vezu bilo kojim
postupkom navedenim u nastavku.
 Prekinite vezu pomoću BLUETOOTH
uređaja. Pojedinosti potražite
u uputama za rad koje su isporučene
s uređajem.
 Isključite BLUETOOTH uređaj.
 Isključite sustav.
22CR
Dostupna zvučna polja
Funkcija Surround
Zvučno polje Efekt
Uživanje u surround
efektu
Ovaj sustav može stvarati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati
jedno od optimiziranih, unaprijed
programiranih zvučnih polja.
Odgovara raznim izvorima.
MOVIE
Reproducira snažan,
realističan zvuk i jasne
dijaloge.
GAME
Stvara snažan i realističan
zvuk, pogodan za video
igre.
MUSIC
Pogodno za glazbene
programe ili glazbene
videozapise na Blu-ray
Disc/DVD diskovima.
P.AUDIO
(Prijenosni
audio)
Pogodno za glazbene
programe prijenosnih
uređaja za reprodukciju
glazbe.
STEREO
Pogodno za glazbene
CD-ove.
Savjet
SOUND
FIELD
 Možete
postaviti drukčije zvučno polje
za svaki ulazni izvor.
NIGHT
Upotreba načina NIGHT
Odaberite zvučno polje pritiskom
na gumbe SOUND FIELD ili na gumb
zvučnog polja koje želite.
Odabrano zvučno polje prikazuje se
na zaslonu Sound Bara.
Zadana postavka funkcije zvučnog
polja sustava jest “STANDARD”.
Pomoću te funkcije možete uživati
u zvučnim efektima i jasno čuti dijalog
čak i pri niskim razinama jačine zvuka.
Pritisnite NIGHT.
Funkcija NIGHT ciklički je omogućena
ili onemogućena. Na zaslonu prednje
ploče, “N. ON” se prikazuje kada
je funkcija NIGHT omogućena,
a “N. OFF” kada je onemogućena.
23CR
Funkcija Surround
STANDARD
(STD)
Napredne postavke
Postavljanja i prilagodbe upotrebom
izbornika AMP
Upotreba izbornika AMP
Pomoću gumba AMP MENU na daljinskom upravljaču možete postaviti sljedeće
stavke.
Zadane postavke su podvučene.
Vaše će se postavke zadržati čak i ako isključite kabel za napajanje.
1
2
3
Pritisnite gumb AMP MENU za povratak u izbornik AMP.
Uzastopno pritišćite  (povratak)/  (odabir)/ (nastavak) za odabir
stavke te pritisnite
kako biste potvrdili postavku.
Pritisnite gumb AMP MENU za isključivanje izbornika AMP.
Popis izbornika
Stavke izbornika
Funkcija
LEVEL
Služi za prilagođavanje razine subwoofera.
 Parametri se kreću od “6” do “+6” uz povećanje
od po 1 korak.
SW LVL
Korisno za gledanje filmova pri maloj jačini zvuka.
DRC
(DYNAMIC RANGE DRC se odnosi na Dolby Digital izvore.
CONTROL)
 ON: kompresija zvuka u skladu s podacima iz sadržaja.
 OFF: zvuk se ne komprimira.
TONE
BASS
Služi za prilagođavanje razine basa.
 Parametri se kreću od “6” do “+6” uz povećanje
od po 1 korak.
TREBLE
24CR
Služi za prilagođavanje razine visokih tonova.
 Parametri se kreću od “6” do “+6” uz povećanje
od po 1 korak.
Stavke izbornika
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Funkcija
Pomoću te funkcije možete odgoditi reprodukciju zvuka
kada se slika pojavljuje sporije od zvuka.
 ON: usklađuje se razlika između pojave slike i zvuka.
 OFF: nema usklađivanja.
Možete uključiti ili isključiti zvučne efekte sustava (postavka
zvučnog polja).
 ON: omogućuje zvučne efekte zvučnog polja.
 OFF: zvučni su efekti onemogućeni. Možete čuti zvuk kako
je snimljen.
DUAL
(DUAL MONO)
Možete uživati u višekanalnom zvuku kada sustav prima
Dolby Digital višekanalne signale.
 MAIN/SUB: glavni se zvuk emitira iz lijevog zvučnika,
a podzvuk iz desnog zvučnika.
 MAIN: reproducira se samo glavni kanal.
 SUB: reproducira se samo podkanal.
TV AUDIO
Odabir TV zvuk za emitiranje.
 TV(HDMI): odaberite tu postavku kada je sustav spojen
na TV (ARC) priključak TV-a HDMI kabelom.
 OPTICAL: odaberite tu postavku kada je sustav spojen
na TV digitalnim optičkim kabelom.
 ANALOG: odaberite tu postavku kada je sustav spojen
na TV audio kabelom.
C.HDMI
(CONTROL FOR
HDMI)
 ON: uključivanje funkcije Control for HDMI.
 OFF: isključivanje funkcije. Odaberite tu postavku kada
P. THRU
(PASS THROUGH)
 ON: kada je sustav u stanju pripravnosti, uvijek propušta
želite priključiti opremu koja nije kompatibilna s funkcijom
Control for HDMI.
HDMI signale.
 OFF: kada je Sound Bar isključen, sustav ne prenosi
HDMI signale do TV-a.
nastavak
25CR
Napredne postavke
HDMI
EFFECT
(SOUND EFFECT)
Stavke izbornika
SET BT
BT.STBY
(BT STANDBY)
Funkcija
Kada sustav ima informacije o uparivanju, nalazi se
u BLUETOOTH stanju pripravnosti čak i ako je isključen.
 ON: omogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti.
Kada se sustav isključi, LED osvjetljenje polagano treperi
u plavoj boji.
 OFF: onemogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti.
Napomene
 Ako sustav nema informacije o uparivanju, nije moguće
postavljanje BLUETOOTH stanja pripravnosti.
 Tijekom BLUETOOTH stanja pripravnosti raste potrošnja
energije u stanju pripravnosti.
BT.VOL
(BT VOLUME
CONTROL)
Možete postaviti kako sustav radi kad je jačina zvuka
postavljena putem BLUETOOTH uređaja.
 ON: omogućuje prilagođavanje jačine zvuka na sustavu
putem BLUETOOTH uređaja. Opseg zvuka kada se pojačava
ili smanjuje u jednom navratu ograničen je na 5 stupnjeva
razine jačine zvuka na sustavu.
 OFF: jačina zvuka ne može se prilagoditi putem
BLUETOOTH uređaja.
 DIRECT: jačina zvuka na sustavu postavljena je kako
je namješteno putem BLUETOOTH uređaja.
Napomena
 Ako imate “DIRECT”, sustav može emitirati glasniji zvuk,
ovisno o BLUETOOTH uređaju.
SYSTEM
WS
26CR
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Možete smanjiti potrošnju energije. Sound Bar automatski
ulazi u stanje pripravnosti ako ne rukujete Sound Barom
približno 20 minuta i ako Sound Bar ne prima ulazni signal.
 ON: uključivanje funkcije “A. STBY”.
 OFF: isključivanje funkcije.
IR REP
Ako TV-om ne možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a, Sound Bar može prenijeti signal daljinskog
upravljača na TV i tako omogućiti upravljanje TV-om.
 ON: funkcija prijenosa je omogućena.
 OFF: funkcija prijenosa je onemogućena.
VERSION
Verzija trenutačnog upravljačkog programa prikazuje
se na zaslonu prednje ploče.
LINK
Upotrijebite tu stavku ako želite omogućiti bežični prijenos
(str. 27).
5
Povezivanje sustava
(LINK)
Možete ponovno povezati Sound Bar
i subwoofer te tako omogućiti bežični
prijenos među njima.
AMP
MENU
1
2
3
4
Napredne postavke
6
Kada se pojavi poruka “START”,
pritisnite
.
Pojavljuje se poruka “SEARCH”
i Sound Bar traži opremu koja
se može upotrijebiti s funkcijom
Link. Prijeđite na sljedeći korak
u roku od 1 minute.
Da biste otkazali funkciju Link
tijekom traženja opreme,
pritisnite .
Kada je subwoofer povezan sa
Sound Barom, indikator 
na subwooferu svijetli zeleno
i subwoofer se oglašava jedanput.
Na zaslonu prednje ploče
pojavljuje se poruka “OK”.
Ako se prikaže poruka “FAILED”
ili ako se subwoofer ne prestane
oglašavati, ponovite postupak
od koraka 1.
Pritisnite AMP MENU.
Isključuje se izbornik AMP.
Pritisnite LINK na stražnjoj
strani subwoofera vrhom
olovke ili sl.
Subwoofer neko vrijeme
ispušta zvučni signal bip. Izvedite
korake 2 do 5 prije nego što
subwoofer prestane ispuštati
zvučne signale bip.
Pritisnite AMP MENU.
Odaberite “WS” pomoću  
(odabir), a zatim pritisnite
.
Odaberite “LINK”, a zatim
pritisnite
.
27CR
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
NAPAJANJE
Sustav nije uključen.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Sustav se automatski isključuje.
 Aktivna je funkcija “A. STBY”
(str. 26).
ZVUK
Ne reproducira se Dolby Digital
ili DTS višekanalni zvuk.
 Provjerite audio postavku za
Dolby Digital ili DTS format na
uređaju za reprodukciju Blu-ray
Disc, DVD i sličnim uređajima
priključenima na sustav.
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround
efekt možda će biti prigušen.
 Ako priključite Blu-ray Disc uređaj
za reprodukciju ili DVD uređaj
za reprodukciju kompatibilan
s funkcijom surround efekta,
surround efekt sustava možda neće
raditi. U tom slučaju isključite
funkciju surround efekta povezane
opreme. Pojedinosti potražite
u uputama za rad povezane
opreme.
28CR
Iz sustava se ne čuje zvuk televizora.
 Provjerite vezu digitalnog optičkog
kabela ili audio kabela povezanih
na sustav i televizor (str. 13).
 Provjerite izlaz zvuka iz televizora.
 Ako TV nije kompatibilan
s tehnologijom Audio Return
Channel (ARC), uz HDMI kabel
priključite i digitalni optički kabel
(str. 13) kako bi se zvuk mogao
emitirati.
 Provjerite je li postavka “TV AUDIO”
u izborniku AMP ispravno
postavljena (str. 25).
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz televizora.
 Isključite zvuk sustava ili televizora.
Zvuk kasni za TV slikom.
 Postavite “SYNC” na “OFF” ako
je “SYNC” postavljeno na “ON”
(str. 25).
Zvuk priključene opreme ne čuje
se iz sustava ili je zvuk vrlo tih.
 Pritisnite  + i provjerite jačinu
zvuka.
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju isključivanja zvuka.
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran.
 Provjerite jesu li svi kabeli potpuno
umetnuti u priključke na sustavu
i priključenoj opremi.
BLUETOOTH
Nema zvuka.
 Provjerite je li sustav predaleko
od BLUETOOTH uređaja ili prima
smetnje iz Wi-Fi mreže, drugog
bežičnog uređaja tehnologije
2,4 GHz ili iz mikrovalne pećnice.
 Provjerite je li ispravno
uspostavljena BLUETOOTH veza
između ovog sustava i BLUETOOTH
uređaja.
 Ponovno uparite ovaj sustav
i BLUETOOTH uređaj.
Zvuk preskače ili je
korespondencijska udaljenost
kratka.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
stvara elektromagnetsko zračenje,
primjerice Wi-Fi mreža, drugi
BLUETOOTH uređaj(i) ili mikrovalna
pećnica, odmaknite sustav od takvih
izvora.
 Uklonite sve prepreke između ovog
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Smjestite ovaj sustav i BLUETOOTH
uređaj što je bliže moguće.
 Premjestite ovaj sustav.
 Premjestite BLUETOOTH uređaj.
 Promijenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi
usmjerivača, računala itd. u pojas
od 5 GHz.
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite ovaj sustav i BLUETOOTH
uređaj.
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba spojiti uključen i je li
omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Prekinula se BLUETOOTH veza.
Ponovno uspostavite BLUETOOTH
vezu.
BLUETOOTH uređajem nije moguće
upravljati pomoću daljinskog
upravljača sustava.
 Upravljajte BLUETOOTH uređajem
na samom uređaju.
Nije aktiviran bežični prijenos
ili nema zvuka iz subwoofera.
 Provjerite status indikatora 
na subwooferu.
 Isključen je:
 Provjerite je li kabel za
napajanje subwoofera čvrsto
priključen.
 Uključite subwoofer pritiskom
na gumb  na subwooferu.
 Treperi u crvenoj boji:
 Pritisnite  kako biste isključili
subwoofer i provjerite blokira
li što ventilacijske otvore
subwoofera.
 Polagano treperi u zelenoj boji
ili svijetli crveno:
 Pomaknite subwoofer tako da
indikator  svijetli zeleno.
 Povezivanje sustava (str. 27).
 Brzo treperi u zelenoj boji:
 Obratite se najbližem
prodavaču tvrtke Sony.
Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
stvara elektromagnetsko zračenje,
primjerice Wi-Fi mreža ili mikrovalna
pećnica, odmaknite sustav od takvih
izvora.
 Uklonite sve prepreke između
Sound Bara i subwoofera ili
odmaknite ovaj sustav od prepreke.
 Smjestite Sound Bar i subwoofer što
je bliže moguće.
 Promijenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi
usmjerivača, računala itd. u pojas
od 5 GHz.
nastavak
29CR
Dodatne informacije
Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.
 Gledajući filmove možda ćete čuti
zvuk s malim zakašnjenjem
u odnosu na sliku.
BEŽIČNI ZVUK
OSTALO
Daljinski upravljač ne funkcionira.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
na sustavu.
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite bateriju u daljinskom
upravljaču novom, ako je slaba.
 Provjerite jeste li odabrali
odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
Funkcija Control for HDMI ne radi
ispravno.
 Provjerite HDMI vezu (str. 13).
 Postavite funkciju Control for HDMI
na TV-u.
 Provjerite postavke funkcije Control
for HDMI na priključenoj opremi.
Pogledajte upute za rad priložene
uz priključenu opremu.
 Ako uključite/isključite kabel za
napajanje, pričekajte duže od
15 sekundi prije rukovanja
opremom.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje
se poruka “PROTECT”.
 Pritisnite  da biste isključili
sustav. Kada poruka “STBY”
nestane, isključite kabel za
napajanje, a zatim provjerite blokira
li što ventilacijske otvore sustava.
30CR
VRAĆANJE NA ZADANE
POSTAVKE
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane postavke
na sljedeći način:
1
Pritisnite gumb  za
uključivanje Sound Bara.
2
Pritisnite gumb  istodobno
pritišćući INPUT i VOL 
na Sound Baru.
“RESET” se prikazuje i sustav je
ponovno postavljen. AMP zvučno
polje itd. vraćaju se na zadane
postavke.
Specifikacije
Formati koje ovaj sustav podržava
Dolby Digital
DTS
Linearni PCM 2-kanalni, 48 kHz ili manje
HDMI
Ulaz/izlaz (blok HDMI pojačivača)
3D
2D
Jedan
videokadar
Slika-uz-sliku
(polovica)
Slika-nadslikom
(gore-i-dolje)
1920 × 1080p na 59,94/60 Hz




1920 × 1080p na 50 Hz




1920 × 1080p na 23,98/24 Hz




1920 × 1080i na 59,94/60 Hz




1920 × 1080i na 50 Hz




1280 × 720p na 59,94/60 Hz




1280 × 720p na 50 Hz




720 × 480p na 59,94/60 Hz




720 × 576p na 50 Hz




640 × 480p na 59,94/60 Hz




Dodatne informacije
Datoteka
nastavak
31CR
Sound Bar (SA-CT260H)
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
50 W + 50 W
(pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
85 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN
Izlaz
HDMI TV OUT (ARC)
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Prošireni spektar
s frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Napredni profil raspodjele
zvuka)
AVRCP 1,4 (Profil daljinskog
upravljanja videom/glazbom)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, bežični
telefon, osjetljivost prijema,
operacijski sustav, softverski
program itd.
32CR
2) BLUETOOTH standardni profili
upućuju na namjenu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
3) Kodek: format kompresije i konverzije
audio signala
4) Podpojasni kodek
Prednji zvučnik
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona,
Bass Reflex
Zvučnik
Woofer: 55 mm × 80 mm
stožasti
Stvarna impedancija
4 oma
Općenito
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 32 W
Funkcija “Control for HDMI” je
isključena (stanje pripravnosti):
0,5 W ili manje
BLUETOOTH stanje pripravnosti:
0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.)
940 mm × 102 mm × 95 mm
(sa stalcima)
940 mm × 90 mm × 100 mm
(bez stalaka)
Masa (pribl.)
2,2 kg
Subwoofer (SA-WCT260H)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
130 W (po kanalu pri 4 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Subwoofer, Bass reflex
Zvučnik
130 mm, stožasti
Stvarna impedancija
4 oma
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 30 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.)
271 mm × 390 mm × 271 mm
(š/v/d)
Masa (pribl.)
6,3 kg
Bežični prijenos/prijemnik
Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,404 GHz –
2,476 GHz)
Način modulacije
GFSK
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
 Potrošnja
energije u stanju
pripravnosti: 0,5 W ili manje
(Sound Bar), 0,5 W ili manje
(subwoofer)
Dodatne informacije
33CR
Kazalo
Simboli
P
 18
 11
 11
P. THRU 25
Postavljanje 15
Povezivanje
Digitalni optički kabel 13
DVD uređaj za reprodukciju 14
TV 13
PROTECT 30
A
A. STBY 26
B
BASS 24
Bežični sustav 17
BLUETOOTH 5, 20
BT.STBY 26
BT.VOL 26
C
C.HDMI 25
D
Daljinski upravljač
priprema 8
upravljanje 11
DRC 24
DUAL 25
E
EFFECT 25
I
IR REP 26
Izbornik AMP 24
L
LINK 27
N
Namještanje sustava 15
NIGHT 23
34CR
S
SW LVL 24
SYNC 25
T
TREBLE 24
TV AUDIO 25
V
VERSION 26
VOL 9
Vraćanje na zadane postavke 30
Z
Zvučno polje 23
4-463-522-21(3) (CR)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising