Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-kanalni soundbar s tehnologijom Wi-Fi/Bluetooth® Upute za upotrebu

Sound Bar
Upute za upotrebu
HT-ST9
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige
ili ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor
uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Za korisnike u Europi
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose
se samo na opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
Uređaj nije isključen iz struje ako je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima i/ili perifernim jedinicama moraju
se upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključci.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u sljedećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME,
Kosovo
Pojas 5150 – 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu zatvorenom
prostoru.
Ova je oprema s kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra ispitana
i u skladu je s ograničenjima navedenima u propisima o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
2HR
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama sa
sustavima za odvojeno prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni
otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Samo Europa
Da biste osigurali ispravno postupanje s baterijom, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa sustavima
za odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se
baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
3HR
O ovim uputama za upotrebu
U
uputama iz ovog priručnika opisane su kontrole na daljinskom
upravljaču. Možete upotrebljavati i kontrole na tankom zvučniku
ako imaju iste ili slične nazive kao gumbi na daljinskom upravljaču.
 Neke su slike u priručniku prikazane kao konceptualni crteži te se mogu
razlikovati od stvarnih proizvoda.
 Stavke prikazane na TV zaslonu mogu se razlikovati ovisno o području.
 Zadana postavka je podvučena.
 Tekst u uglatim zagradama ([--]) prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
omeđen dvostrukim navodnicima („-”) prikazuje se na zaslonu
prednje ploče.
4HR
Sadržaj
Povezivanje  Vodič za početak (zasebni dokument)
O ovim uputama za upotrebu .............................................. 4
Slušanje/gledanje
Slušanje zvuka s TV-a, Blu-ray Disc™ uređaja
za reprodukciju, kabelskog uređaja,
satelitskog tunera itd. .......................................................7
Reprodukcija glazbe/fotografija s USB uređaja ................... 8
Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja ................................ 8
Reprodukcija glazbe/fotografija s drugih uređaja
putem funkcije mreže ..................................................... 8
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim efektima (način za gledanje
nogometa itd.) ................................................................. 9
Upotreba funkcije DSEE HX (reprodukcija datoteka
audio kodeka s prirodnom kvalitetom zvuka) ...............10
BLUETOOTH Funkcije
Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja ................................11
Slušanje zvuka uz emitiranje na prijemnik kompatibilan
s BLUETOOTH tehnologijom ........................................... 13
Mrežne funkcije
Povezivanje sa žičanom mrežom ........................................15
Povezivanje s bežičnom mrežom ........................................16
Reprodukcija glazbe/fotografija na kućnoj mreži ...............16
Prikaz zaslona mobilnog uređaja na TV-u
(Screen mirroring) ...........................................................18
Uživanje u raznim mrežnim uslugama (Music Services) .....18
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
Povezivanje 4K TV-a ............................................................ 20
Povezivanje 4K uređaja ........................................................ 21
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona za postavljanje ....................................... 22
Upotreba izbornika s opcijama ........................................... 28
Ostale funkcije
Upravljanje sustavom pomoću pametnog telefona
ili tableta (SongPal) ........................................................ 30
Upotreba funkcije Control for HDMI za „BRAVIA” Sync ....... 31
Uživanje u višekanalnom zvuku (dvostruki mono) ............. 33
Isključenje gumba na tankom zvučniku
(zaštita za djecu) ............................................................ 33
Promjena svjetline ............................................................... 33
Štednja energije u stanju pripravnosti ................................ 34
Omogućavanje funkcije IR repetitora (kada ne
možete upravljati TV-om) .............................................. 34
Dodatno postavljanje bežičnog sustava (subwoofer) ........ 35
Namještanje kuta tankog zvučnika ......................................37
Postavljanje tankog zvučnika na zid ....................................37
Pričvršćivanje rešetkastog okvira ........................................ 38
nastavak
5HR
Dodatne informacije
Mjere opreza ........................................................................39
Rješavanje problema ...........................................................42
Vodič kroz dijelove i kontrole ..............................................47
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati ........................50
Podržani audio formati ........................................................ 51
Specifikacije .......................................................................... 51
O BLUETOOTH komunikaciji ................................................54
Kazalo ...................................................................................55
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE ....................... 57
6HR
[Home Network]
„H.Net”
Sadržaj pohranjen na poslužitelju
Slušanje/gledanje
[Music Services]
„M.Serv”
Sadržaj glazbenih usluga koje se nude na internetu
1
2
Slušanje/gledanje
Slušanje zvuka s TV-a, Blu-ray Disc™ uređaja
za reprodukciju, kabelskog uređaja,
satelitskog tunera itd.
Savjet
Možete pritisnuti i PAIRING te MIRRORING na daljinskom upravljaču
da biste odabrali [Bluetooth Audio] odnosno [Screen mirroring].
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Pritisnite /// za odabir željenog unosa, a zatim
pritisnite .
Možete upotrijebiti i gumb INPUT na daljinskom upravljaču.
[TV]
„TV”
Uređaj (TV itd.) koji je spojen na priključak (DIGITAL IN (TV)) na TV-u ili
TV koji je kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel i spojen na
HDMI OUT (ARC) priključak
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
„HDMI 1”/„HDMI 2”/„HDMI 3”
Uređaj koji je spojen na HDMI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI IN 3
[Bluetooth Audio]
„BT”
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
[Analog]
„Analog”
Uređaj koji je spojen na priključke ANALOG IN
[USB]
„USB”
USB uređaj koji je spojen na
(USB) ulaz
[Screen mirroring]
„SCR M”
Uređaj kompatibilan s funkcijom zrcaljenja zaslona
7HR
Reprodukcija glazbe/fotografija s USB
uređaja
Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja
Pogledajte „BLUETOOTH Funkcije” (str. 11).
Možete reproducirati glazbu/fotografije pohranjene na povezanom
USB uređaju.
Za datoteke koje se mogu reproducirati pogledajte „Vrste datoteka
koje se mogu reproducirati” (str. 50).
1
2
Priključite USB uređaj u (USB) ulaz.
Prije povezivanja pogledajte upute za upotrebu USB uređaja.
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
3
Pritisnite /// da biste odabrali [USB], a zatim
pritisnite .
4
5
Pritisnite / da biste odabrali
[Music] ali
[Photo].
Odaberite željeni sadržaj pomoću gumba /// i
.
Napomena
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada. Da biste izbjegli oštećenje
podataka na USB uređaju, isključite sustav prije spajanja ili uklanjanja
USB uređaja.
8HR
Reprodukcija glazbe/fotografija s drugih
uređaja putem funkcije mreže
Pogledajte „Mrežne funkcije” (str. 15).
Odabir zvučnog polja iz izbornika s opcijama
Prilagodba zvuka
1 Pritisnite OPTIONS i / da biste odabrali [Sound Field], a zatim
pritisnite
.
2 Pritisnite / da biste odabrali željeno zvučno polje, a zatim
pritisnite
Jednostavno možete uživati u unaprijed programiranim zvučnim
efektima koji su prilagođeni različitim izvorima zvuka.
Odabir zvučnog polja
Upotreba funkcije Football Mode
(način za gledanje nogometa)
Zvučni se efekti proizvode kako biste dobili dojam da se nalazite
na nogometnom stadionu dok gledate prijenos nogometne
utakmice uživo.
[Movie]
Zvučni efekti optimizirani su za filmove. Taj način replicira gustoću i bogatu
proširenost zvuka.
Više puta zaredom pritisnite FOOTBALL dok gledate prijenos
nogometne utakmice.
 [Narration On]: Pruža realističan osjećaj bivanja na nogometnom
stadionu zahvaljujući pojačanom navijanju.
 [Narration Off]: Stvara još realističniji osjećaj da ste na
nogometnom stadionu smanjenjem jačine zvuka naracije
uz pojačavanje navijanja.
 [Off]: Način za gledanje nogometa je isključen.
[Movie 2]
Zvučni efekti optimizirani su za filmove. Taj način replicira zvučnu petlju oko
slušatelja prema natrag.
 Preporučujemo da odaberete način za gledanje nogometa kada gledate
[Music]
Zvučni efekti optimizirani su za glazbu.
 Ako
Više puta zaredom pritisnite SOUND FIELD za vrijeme reprodukcije.
[ClearAudio+]
Odgovarajuća postavka zvuka automatski se odabire za izvor zvuka.
[Game Studio]
Zvučni efekti optimizirani su za igranje igara.
[Music Arena]
Zvučni efekti omogućuju vam da uživate u koncertima žive glazbe uz veliko
uzbuđenje koje stvara jedinstvena tehnologija Audio DSP tvrtke Sony.
[Standard]
Zvučni efekti optimizirani su za pojedini izvor.
Savjet
Možete pritisnuti i CLEARAUDIO+ da biste odabrali [ClearAudio+].
Napomene
prijenos nogometne utakmice.
čujete neprirodan zvuk u sadržaju dok je odabrana opcija
[Narration Off], trebali biste upotrijebiti opciju [Narration On].
 Način za gledanje nogometa automatski se postavlja na [Off] kada
izvršite sljedeći postupak.
– Isključite sustav.
– Pritisnite bilo koji gumb zvučnog polja (str. 49).
 Ova značajka ne podržava mono zvuk.
 Ako je otkriven ulaz stereo audio signala, aktivira se softver za
preoblikovanje zvuka u vlasništvu tvrtke Sony ovisno o odabranom
zvučnom polju.
nastavak
9HR
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim efektima
(način za gledanje nogometa itd.)
.
Savjeti
 Možete
odabrati i [Football] iz izbornika s opcijama (str. 28).
je dostupno 5.1-kanalno emitiranje zvuka, preporučujemo da ga
odaberete na TV-u ili kabelskom uređaju odnosno satelitskom tuneru.
 Ako
Upotreba funkcije Night mode (noćni način rada)
Jačina zvuka je niska uz minimalan gubitak kvalitete i jasnoće
dijaloga.
Više puta zaredom pritisnite NIGHT.
 [On]: uključuje funkciju Night mode.
 [Off]: isključuje funkciju Night mode.
Savjet
Možete odabrati i [Night] iz izbornika s opcijama (str. 28).
Upotreba funkcije Voice (glas)
Pomaže vam da jasnije čujete dijaloge.
Više puta zaredom pritisnite VOICE.
 [Type 1]: Standard
 [Type 2]: Raspon dijaloga je poboljšan.
 [Type 3]: Raspon dijaloga je poboljšan, a dijelovi raspona koje
starije osobe teško razaznaju su pojačani.
Savjet
Možete odabrati i [Voice] iz izbornika s opcijama (str. 28).
Upotreba funkcije DSEE HX (reprodukcija
datoteka audio kodeka s prirodnom
kvalitetom zvuka)
DSEE HX poboljšava rezoluciju postojećih izvora zvuka gotovo do
kvalitete zvuka visoke rezolucije, čime vam daje osjećaj kao da ste
zaista prisutni u glazbenom studiju ili na koncertu.
Ova funkcija dostupna je samo kada je [Music] odabrano kao
zvučno polje.
Napomene
 Samo
će se značajka vraćanja preciznog zvuka funkcije DSEE HX
primijeniti na PCM audio izvore s kompresijom bez rasipanja.
Funkcija DSEE HX ne radi s datotekama formata DSD (DSDIFF, DSF).
Datoteka se proširuje na ekvivalent od maksimalno 96 kHz/24 bita.
 Ova funkcija radi s 2-kanalnim digitalnim ulaznim signalima
od 44,1 kHz ili 48 kHz.
 Ova funkcija ne radi kada je odabrano [Analog].
 Ova funkcija ne radi kada je odabrano [Transmitter] in [Bluetooth Mode].
(str. 24).
1
2
3
4
10HR
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Odaberite
izborniku.
[Setup] –
Odaberite [DSEE HX].
Odaberite [On].
[Audio Settings] u početnom
Savjet
BLUETOOTH Funkcije
Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja
Kada uspostavite BLUETOOTH vezu, prikazat će se preporuka koju
aplikaciju treba preuzeti, ovisno o uređaju koju ste povezali.
Slijedeći prikazane upute možete preuzeti aplikaciju pod nazivom
SongPal, koja će vam omogućiti upravljanje ovim sustavom.
Pogledajte „Upravljanje sustavom pomoću pametnog telefona ili tableta
(SongPal)” (str. 30) za pojedinosti o aplikaciji SongPal.
Slušanje zvuka s uparenog uređaja
Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem
1 Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
3
Indikator (plavi)
4
Uparivanje sustava s uređajem
1 Pritisnite PAIRING.
2
3
Indikator (plavi) na tankom zvučniku brzo treperi tijekom
BLUETOOTH uparivanja.
Uključite BLUETOOTH funkciju, a zatim odaberite „HT-ST9”
nakon što ga pronađete na BLUETOOTH uređaju.
Ako se traži unos ulazne šifre, unesite „0000”.
Provjerite svijetli li indikator (plavi) na tankom zvučniku.
(To znači da je veza uspostavljena.)
BLUETOOTH Funkcije
2 Odaberite [Bluetooth Audio].
Ovaj sustav automatski se ponovno povezuje s posljednje
spojenim BLUETOOTH uređajem.
Provjerite je li indikator (plavi) tankog zvučnika upaljen.
(To znači da je veza uspostavljena.)
Ako veza nije uspostavljena, odaberite „HT-ST9” na
BLUETOOTH uređaju.
Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbene aplikacije
u povezanom BLUETOOTH uređaju.
Napomena
Kada uspostavite vezu između sustava i BLUETOOTH uređaja, možete
upravljati reprodukcijom pomoću gumba , , , /
and /.
Poništavanje postupka uparivanja
Pritisnite gumb HOME ili INPUT.
nastavak
11HR
Povezivanje s BLUETOOTH uređajem putem
funkcije jednog dodira (NFC)
Ako držite BLUETOOTH uređaj kompatibilan s funkcijom NFC pored
oznake N mark na tankom zvučniku, sustav i BLUETOOTH uređaj
automatski će se upariti i uspostaviti BLUETOOTH vezu.
Indikator (plavi)
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim Android 3.x)
Napomene
 Ovisno
o vašem uređaju, možda ćete unaprijed morati izvršiti sljedeće
postupke.
– Uključite funkciju NFC.
– Preuzmite aplikaciju „NFC Easy Connect” s web-mjesta Google Play™
i pokrenite je. (Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim državama
i/ili regijama.) Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu uređaja.
 Ova značajka ne radi s prijemnicima koji su kompatibilni s BLUETOOTH
tehnologijom (kao što su slušalice). Za slušanje zvuka putem prijemnika
kompatibilnog s BLUETOOTH tehnologijom pogledajte „Slušanje zvuka
uz emitiranje na prijemnik kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom”
(str. 13).
12HR
1
2
3
BLUETOOTH uređajem dodirnite oznaku N mark na tankom
zvučniku.
Provjerite svijetli li indikator (plavi) na tankom zvučniku.
(To znači da je veza uspostavljena.)
Pokrenite reprodukciju izvora zvuka na BLUETOOTH uređaju.
Slušanje zvuka uz emitiranje na prijemnik
kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom
Možete slušati zvuk s izvora koji se reproducira putem ovog sustava
pomoću prijemnika kompatibilnog s BLUETOOTH tehnologijom
(kao što su slušalice).
1
3
4
5
6
Odaberite
[Postavljanje] –
u početnom izborniku.
[Bluetooth Settings]
Odaberite [Bluetooth Mode].
Odaberite [Transmitter].
Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH prijemniku.
Odaberite naziv BLUETOOTH prijemnika s popisa [Device List]
pod [Bluetooth Settings] (str. 25).
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, zasvijetli indikator (plavi).
Ako ne možete na popisu pronaći naziv BLUETOOTH prijemnika,
odaberite [Scan].
Napomena
Zaslon [Device List] prikazuje se nakon dijaloškog okvira za
potvrdu kada promijenite [Bluetooth Mode] iz drugih načina rada
na [Transmitter].
7
Vratite se na početni izbornik i odaberite željeni ulaz.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje se [BT TX], a zvuk se emitira
iz BLUETOOTH prijemnika.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika sustava.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka BLUETOOTH prijemnika.
Kada je zvučnik spojen s BLUETOOTH prijemnikom, jačinom
zvuka BLUETOOTH prijemnika može se upravljati gumbima
VOLUME +/– na tankom zvučniku i gumbima  +/– na
daljinskom upravljaču.
Napomene
 Možda
nećete moći prilagoditi jačinu zvuka ovisno o vrsti BLUETOOTH
prijemnika.
 [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] i funkcija Home Theatre Control
onemogućeni su dok je sustav u načinu odašiljača.
 Kada je odabran ulaz [Bluetooth Audio] ili [Screen mirroring], ne možete
postaviti [Bluetooth Mode] na [Transmitter]. Tu postavku ne možete
promijeniti ni gumbom RX/TX na daljinskom upravljaču.
 Možete registrirati do 9 BLUETOOTH prijemnika. Ako registrirate deseti
BLUETOOTH prijemnik, posljednji spojeni BLUETOOTH prijemnik
zamijenit će se novim.
 Sustav može prikazati do 15 otkrivenih BLUETOOTH prijemnika na
popisu [Device List].
 Tijekom emitiranja zvuka ne možete mijenjati zvučni efekt ni postavke
u izborniku s opcijama.
 Neki sadržaji ne mogu se reproducirati jer su zaštićeni.
 Reprodukcija zvuka/glazbe na BLUETOOTH prijemnicima kasni
u odnosu na reprodukciju na sustavu zbog karakteristika bežične
BLUETOOTH tehnologije.
 Zvuk se ne reproducira iz zvučnika i priključka HDMI OUT (ARC) dok je
BLUETOOTH prijemnik uspješno spojen na sustav.
Savjeti
 Prijem
AAC ili LDAC zvuka možete omogućiti ili onemogućiti na
BLUETOOTH uređaju (str. 25).
 Možete uključiti [Bluetooth Mode] i pomoću gumba RX/TX na
daljinskom upravljaču.
Kada BLUETOOTH uređaj u 5. koraku dovrši uparivanje i to je posljednji
spojeni uređaj, možete ga automatski povezati sa sustavom
jednostavnim pritiskom gumba RX/TX na daljinskom upravljaču.
U to slučaju ne morate izvršiti 6. korak.
nastavak
13HR
BLUETOOTH Funkcije
2
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
8
Prekidanje veze s BLUETOOTH prijemnikom
Učinite nešto od sljedećeg.
– Onemogućite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH prijemniku.
– Postavite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Off] (str. 24).
– Isključite sustav ili BLUETOOTH prijemnik.
– Odaberite naziv uređaja spojenog prijemnika kompatibilnog
s BLUETOOTH tehnologijom s popisa [Device List] pod
[Bluetooth Settings].
Brisanje registriranog BLUETOOTH prijemnika s popisa
uređaja
1 Slijedite korake od 1. do 6. postupka „Slušanje zvuka uz emitiranje
na prijemnik kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom”.
2 Odaberite uređaj, a zatim pritisnite OPTIONS.
3 Odaberite [Remove], a zatim pritisnite .
4 Slijedite upute na zaslonu da bite izbrisali željeni BLUETOOTH
uređaj s popisa uređaja.
14HR
Savjet
Preporučujemo upotrebu oklopljenog ravnog kabela za povezivanje
(LAN kabel).
Mrežne funkcije
Postavljanje žičane mrežne veze
Povezivanje sa žičanom mrežom
Žičanu mrežnu vezu možete postaviti na način koji slijedi.
Spajanje sustava na mrežu pomoću LAN kabela
Na slici u nastavku prikazan je primjer konfiguracije mreže.
Za stabilan rad mreže preporučujemo žičanu vezu.
1
2

5


6


 Poslužitelj
 LAN kabel (nije priložen)
 Usmjerivač
 Modem
 Internet
7

Odaberite
[Setup] –
u početnom izborniku.
[Network Settings]
Odaberite [Internet Settings].
Odaberite [Wired Setup].
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon za odabir načina dobivanja
IP adrese.
Odaberite [Auto].
Sustav se počinje povezivati s mrežom.
Pojavit će se zaslon za potvrdu.
Pritisnite / za pregledavanje informacija, a zatim
pritisnite .
Odaberite [Save & Connect].
Sustav se počinje povezivati s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju na TV zaslonu.
Ako se upotrebljava fiksna IP adresa
Odaberite [Custom] u 5. koraku i slijedite upute na zaslonu.
Savjet
Pogledajte [Network Connection Status] prilikom provjere statusa
mrežne veze.
15HR
Mrežne funkcije
3
4
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Postavljanje bežične LAN veze
Prije izvršavanja mrežnih postavki
Ako je usmjerivač (pristupna točka) za bežični LAN kompatibilan
s funkcijom Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete jednostavno
namjestiti mrežne postavke pomoću gumba WPS.
Ako ne, trebat ćete odabrati ili unijeti sljedeće podatke. Provjerite
sljedeće informacije unaprijed.
 Mrežni naziv (SSID)* usmjerivača/pristupne točke za bežični LAN
 Sigurnosni ključ (lozinka)** za mrežu
* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji označava određenu
pristupnu točku.
** Ova bi se informacija trebala nalaziti na oznaci vašeg usmjerivača/
pristupne točke za bežični LAN, u uputama za upotrebu ili biste
je trebali dobiti od osobe koja postavlja vašu bežičnu mrežu ili
u informacijama koje dobivate od pružatelja internetskih usluga.
1
2
3
4
5
6
7
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Odaberite
izborniku.
[Setup] –
[Network Settings] u početnom
Odaberite [Internet Settings].
Odaberite [Wireless Setup(built-in)].
Odaberite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
Odaberite [Start].
Pritisnite gumb WPS na pristupnoj točki.
Sustav se počinje povezivati s mrežom.
16HR
Ako odabirete željeni mrežni naziv (SSID)
U 5. koraku odaberite željeni mrežni naziv (SSID), unesite sigurnosni
ključ (ili šifru) putem softverske tipkovnice, a zatim odaberite [Enter]
da biste potvrdili sigurnosni ključ. Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte u porukama koje se prikazuju
na TV zaslonu.
Ako se upotrebljava fiksna IP adresa
Odaberite [New connection registration] u 5. koraku i slijedite upute
na zaslonu.
Ako upotrebljavate (WPS) PIN kôd
Odaberite [New connection registration] u 5. koraku, a zatim
odaberite [(WPS) PIN method].
Savjet
Pogledajte [Network Connection Status] prilikom provjere statusa
mrežne veze.
Reprodukcija glazbe/fotografija
na kućnoj mreži
Glazbu/fotografije možete reproducirati na drugim uređajima
kompatibilnima s kućnom mrežom tako da ih povežete s kućnom
mrežom.
Ovaj sustav može se upotrijebiti kao uređaj za reprodukciju
i prikazivač.
 Poslužitelj: pohranjuje i dijeli digitalni medijski sadržaj
 Uređaj za reprodukciju: pretražuje i reproducira datoteke
s poslužitelja s digitalnim medijskim sadržajem
 Prikazivač: prima i reproducira digitalni medijski sadržaj
s poslužitelja i njime se može upravljati drugim uređajem
(kontrolerom)
 Kontroler: upravlja uređajem prikazivača
Obavite pripremu za upotrebu funkcije Home Network.
 Spojite sustav na mrežu.
 Pripremite drugi uređaj kompatibilan s kućnom mrežom.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu uređaja.
Reprodukcija datoteka pohranjenih na poslužitelju
putem sustava (uređaj za reprodukciju)
Poslužitelj
Sustavom možete upravljati pomoću uređaja koji je kompatibilan
s kontrolerom kućne mreže (aplikacija na mobilnom telefonu itd.)
kada reproducirate datoteke pohranjene na poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju
(Ovaj sustav)
1
5
Poslužitelj
Prikazivač
(Ovaj sustav)
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Mrežne funkcije
2
3
4
Reprodukcija udaljenih datoteka upravljanjem
sustavom (prikazivačem) putem kontrolera
kućne mreže
Odaberite [Home Network].
Odaberite željeni uređaj.
Pritisnite / da biste odabrali
a zatim pritisnite .
[Music] ili
[Photo],
Odaberite željeni sadržaj pomoću gumba /// i
.
Kontroler
Pojedinosti o načinu rada potražite u uputama za upotrebu
priloženim uz uređaj kompatibilan s kontrolerom kućne mreže.
Napomena
Nemojte istovremeno upravljati sustavom s priloženim daljinskim
upravljačem i kontrolerom.
Savjet
Sustav je kompatibilan s funkcijom „Play To” programa Windows Media®
Player 12, koji se standardno nalazi u sklopu sustava Windows 7.
17HR
Prikaz zaslona mobilnog uređaja na TV-u
(Screen mirroring)
Uživanje u raznim mrežnim uslugama
(Music Services)
[Screen mirroring] je funkcija za prikaz zaslona mobilnog uređaja
na TV-u pomoću tehnologije Miracast.
Sustav se može izravno spojiti na uređaj kompatibilan s funkcijom
zrcaljenja zaslona (npr. pametni telefon, tablet). Možete uživati
u upotrebi zaslona uređaja na velikom TV zaslonu. Nije potreban
bežični usmjerivač (ili pristupna točka) za upotrebu ove značajke.
Pomoću ovog sustava možete slušati glazbene usluge koje se nude
na internetu. Za upotrebu te funkcije sustav mora biti povezan
na internet.
Postpkom opisanim u nastavku prikazat će se vodič za glazbene
usluge. Slijedite vodič da biste uživali u glazbenim uslugama.
1
2
Pritisnite MIRRORING.
Slijedite upute na zaslonu.
Uključite funkciju Screen mirroring s mobilnog uređaja.
Pojedinosti o tome kako uključiti tu funkciju potražite u uputama
za upotrebu koje su priložene uz mobilni uređaj.
Povezivanje s pametnim telefonom Xperia pomoću
funkcije zrcaljenja jednim dodirom (NFC)
Pritisnite MIRRORING te držite pametni telefon Xperia blizu oznake
N-Mark na tankom zvučniku.
Prekid zrcaljenja zaslona
Pritisnite HOME ili INPUT.
Napomene
 Prilikom upotrebe funkcije Screen mirroring kvaliteta slike i zvuka može
se katkad pogoršati zbog smetnji iz drugih mreža.
o okruženju u kojem se uređaj upotrebljava, kvaliteta slike
i zvuka često može biti loša.
 Moguće je da neke mrežne funkcije neće biti dostupne tijekom
upotrebe funkcije Screen mirroring.
 Provjerite je li uređaj kompatibilan s funkcijom „Miracast”.
Nije zajamčena mogućnost povezivanja sa svim uređajima koji su
kompatibilni s funkcijom Miracast.
 Ovisno
Savjet
Ako primijetite da je kvaliteta slike i zvuka često loša, pokušajte namjestiti
[Screen mirroring RF Setting] (str. 27).
18HR
1
2
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Odaberite [Music Services].
Na TV zaslonu pojavljuje se popis glazbenih usluga.
Savjet
Možete ažurirati popis davatelja usluga pritiskom na gumb OPTIONS,
nakon čega trebate odabrati [Update List].
3
Odaberite željenu glazbenu uslugu.
Upotreba usluge Google Cast™
Google Cast omogućuje odabir glazbenog sadržaja iz aplikacije
u kojoj je omogućena opcija Google Cast i reprodukciju na sustavu.
Google Cast zahtijeva početno postavljanje pomoću aplikacije
SongPal.
1
2
3
5
6
Spojite uređaj na istu Wi-Fi mrežu na koju je spojen sustav
(str. 16).
Pokrenite SongPal, odaberite [HT-ST9] i dodirnite [Settings] –
[Google Cast] – [Learn how to Cast].
Mrežne funkcije
4
Preuzmite besplatnu aplikaciju SongPal na mobilni uređaj
kao što je pametni telefon.
Provjerite postupak i aplikacije s omogućenom opcijom
Google Cast te preuzmite aplikaciju.
Pokrenite aplikaciju s omogućenom opcijom Google Cast,
dodirnite gumb „cast” i odaberite [HT-ST9].
Odaberite i reproducirajte glazbu u aplikaciji s omogućenom
opcijom Google Cast.
Glazba se reproducira na sustavu.
Napomena
Ne možete upotrebljavati uslugu Google Cast dok se na zaslonu prednje
ploče tankog zvučnika prikazuje poruka „Google Cast Updating”.
Pričekajte da se ažuriranje dovrši, a zatim pokušajte ponovno.
19HR
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
Ako HDMI priključak na TV-u ima natpis ARC*
i kompatibilan je s formatom HDCP 2.2
Povezivanje 4K TV-a
Za prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima i slušanje zvuka
s tankog zvučnika, povežite tanki zvučnik i TV putem HDMI priključka
kompatibilnog s formatom HDCP 2.2.
4K sadržaj zaštićen autorskim pravima možete prikazivati isključivo
pomoću veze uspostavljene putem HDMI priključka kompatibilnog
s formatom HDCP 2.2. Da biste saznali je li TV opremljen HDMI
priključkom koji je kompatibilan s formatom HDCP 2.2, pogledajte
upute za upotrebu priložene uz TV.
HDMI priključak
kompatibilan
s formatom HDCP 2.2
HDMI kabel
(HDMI kabel velike brzine s Ethernetom, nije priložen)
* ARC (Audio Return Channel)
Funkcija ARC odašilje digitalni zvuk s TV-a na sustav isključivo putem
HDMI kabela.
20HR
Ako HDMI priključak na TV-u ima natpis ARC i nije
kompatibilan s formatom HDCP 2.2
Ako HDMI priključak na TV-u ima natpis ARC i nije kompatibilan
s oznakom HDCP 2.2, spojite sustav na HDMI priključak na TV-u
koji je kompatibilan s formatom HDCP 2.2 pomoću HDMI kabela.
Zatim priključite optički digitalni kabel u optički priključak izlaza
na TV-u i poslušajte digitalni zvuk.
Povezivanje 4K uređaja
Spojite 4K uređaj na HDMI IN 1 priključak na tankom zvučniku.
Da biste saznali je li uređaj kompatibilan s formatom HDCP 2.2,
pogledajte upute za upotrebu priložene uz uređaj.
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
kabelski uređaj ili satelitski tuner itd.
HDMI priključak
kompatibilan
s formatom HDCP 2.2
HDMI priključak
kompatibilan
s formatom HDCP 2.2
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
HDMI kabel (HDMI kabel
velike brzine s Ethernetom,
nije priložen)
HDMI kabel
(HDMI kabel velike brzine s Ethernetom, nije priložen)
Optički digitalni kabel
(priložen)
21HR
Ikona
[Input Skip Setting] (str. 28)
Postavlja postavku preskakanja ulaza za svaki ulaz.
Postavke i prilagodbe
[Easy Setup] (str. 28)
Ponovno pokreće postupak jednostavnog postavljanja radi
određivanja osnovnih postavki.
Upotreba zaslona za postavljanje
[Easy Network Settings] (str. 28)
Pokreće [Easy Network Settings] radi određivanja osnovnih
mrežnih postavki.
Možete izvršiti razne prilagodbe stavkama poput slike i zvuka.
Zadane su postavke podvučene.
1
2
3
[Resetting] (str. 28)
Vraća sustav na tvornički zadane postavke.
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Pritisnite  da biste odabrali
Objašnjenje
[Software Update] (str. 22)
Ažurira softver sustava.
[Screen Settings] (str. 23)
Određuje postavke zaslona ovisno o vrsti TV-a.
[Audio Settings] (str. 24)
Određuje audio postavke ovisno o vrsti priključaka za
povezivanje.
[Bluetooth Settings] (str. 24)
Određuje detaljne postavke za BLUETOOTH funkciju.
[Postavke sustava] (str. 25)
Radi postavke za mrežu vezane uz sustav.
[Network Settings] (str. 27)
Određuje detaljne postavke za internet i kućnu mrežu.
22HR
[Software Update]
[Setup].
Pritisnite / za odabir ikone kategorije za postavljanje,
a zatim pritisnite .
Ikona
Objašnjenje
Ažuriranjem softvera na najnoviju verziju možete koristiti najnovije
funkcije.
Tijekom ažuriranja softvera na zaslonu prednje ploče prikazuje
se „UPDT”. Nakon što se ažuriranje završi, sustav se automatski
ponovno pokreće.
Dok je ažuriranje u tijeku, nemojte uključivati ni isključivati
sustav niti upotrebljavati sustav ili TV. Pričekajte da ažuriranje
softvera završi.
Napomene
 Za
informacije o funkcijama ažuriranja posjetite sljedeće web-mjesto:
www.sony.eu/support
 Postavite [Auto Update] na [On] kada želite automatski izvršiti ažuriranja
softvera (str. 26). Ažuriranje softvera moguće je izvršiti čak i ako
odaberete [Off] u odjeljku [Auto Update] ovisno o pojedinostima
ažuriranja.
 [Update via Internet]
Ažurira softver sustava putem dostupne mreže. Provjerite je li mreža
povezana na internet.
 [Update via USB Memory]
Ažurira softver pomoću USB memorije. Provjerite je li mapa za
ažuriranje softvera ispravno nazvana „UPDATE”.
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo pri povezivanju s TV-om širokog zaslona ili
TV-om s funkcijom širokog načina.
[4:3]: Odaberite ovo pri povezivanju TV-a sa zaslonom 4:3 bez
funkcije širokog načina.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Reproducira video signal prema rezoluciji TV-a ili spojenog
uređaja.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Reproducira
video signal prema odabranim postavkama rezolucije.
* Ako je sustav boja sadržaja koji se reproducira NTSC, rezolucija video
signala može se pretvoriti samo u [480i] i [480p].
Napomena
Ako uređaj koji je proizvela tvrtka Sony nije otkriven, a odabrana je opcija
[Auto1], ta postavka imat će isti učinak kao i postavka [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva vrstu vanjskog uređaja, a zatim prebacuje
na odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Reproducira YCbCr 4:2:2 video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Reproducira YCbCr 4:4:4 video signale.
[RGB]: Odaberite ovo prilikom spajanja na uređaj s priključkom DVI
koji je kompatibilan s formatom HDCP.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite ovo.
[12bit], [10bit]: Reproducira 12bit/10bit video signale kad je spojen TV
koji je kompatibilan sa značajkom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kada je slika izobličena ili boje izgledaju
neprirodno.
nastavak
23HR
Postavke i prilagodbe
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Ova funkcija postavlja izlaz signala iz HDMI OUT (ARC) priključka na
sustavu kada se koristi funkcija Screen mirroring.
[Auto]: Reproducira 24p video signale samo kada povežete TV
kompatibilan s rezolucijom od 1080/24p putem HDMI veze i ako je
stavka [Output Video Resolution] postavljena na [Auto] ili [1080p].
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV nije kompatibilan s 1080/24p video
signalima.
 [4K Output]
[Auto1]: Reproducira 2K (1920 × 1080) video signale tijekom
reprodukcije videozapisa i 4K video signale tijekom reprodukcije
fotografija ako je spojen na uređaj koji je kompatibilan
s 4K rezolucijom i koji je proizvela Sony.
Reproducira 4K video signale tijekom reprodukcije 24p videosadržaja
ili reprodukcije fotografija kada je spojen na uređaj koji nije
kompatibilan s 4K rezolucijom i koji je proizvela tvrtka Sony.
Ta postavka ne radi pri reprodukciji 3D video slike.
[Auto2]: Automatski reproducira 4K/24p video signale kada spojite
uređaj kompatibilan s rezolucijom 4K/24p i odredite odgovarajuće
postavke za [Network content 24p Output] pod [24p Output],
a reproducira i 4K/24p fotografije kada reproducirate 2D fotografije.
[Off]: isključuje funkciju.
 [Video Direct]
Možete onemogućiti prikaz na zaslonu (OSD) tankog zvučnika ako je
odabran ulaz [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3].
Funkcija je korisna kod igranja igrica, možete u potpunosti uživati
u zaslonu igre.
[On]: Onemogućuje OSD. Informacije se neće prikazivati na
TV zaslonu, a gumbi OPTIONS i DISPLAY neće raditi.
[Off]: Prikazuje informacije na TV zaslonu samo kada promijenite
postavke, kao što je slučaj prilikom odabira zvučnog polja.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Ujednačava gradaciju video signala emitiranih iz
HDMI OUT (ARC) priključka.
[Off]: Odaberite ovo ako su video signali izobličeni ili boja izgleda
neprirodno.
[Audio Settings]
 [DSEE HX]
Ova funkcija dostupna je samo kada je [Music] odabrano kao
zvučno polje.
[On]: Mijenja audio datoteku u audio datoteku visoke rezolucije te
reproducira jasan zvuk visokog raspona koji je često izgubljen (str. 10).
[Off]: isključeno
 [Audio DRC]
Možete komprimirati dinamički raspon zvučnog zapisa.
[Auto]: Automatska kompresija zvuka kodiranog tehnologijom
Dolby TrueHD.
[On]: Sustav proizvodi glazbenu pozadinu s dinamičkim rasponom
prema želji snimatelja.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog raspona.
 [Attenuation settings - Analog]
Do izobličenja može doći prilikom slušanja uređaja spojenog na
priključke ANALOG IN. Možete spriječiti izobličenje prigušivanjem
ulazne razine na sustavu.
24HR
[On]: Prigušuje ulaznu razinu. Izlazna razina smanjit će se na ovoj
postavci.
[Off]: Uobičajena ulazna razina.
 [Audio Output]
Možete odabrati način izlaza koji se upotrebljava za izlaz audio
signala.
[Speaker]: Emitira višekanalni zvuk samo iz zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitira višekanalni zvuk iz zvučnika sustava
i 2-kanalne linearne PCM signale iz priključka HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz priključka HDMI OUT (ARC).
Format zvuka ovisi o povezanom uređaju.
Napomene
 Ako je [Control for HDMI] postavljeno na [On] (str.
26), [Audio Output] se
automatski postavlja na [Speaker + HDMI] i ta se postavka ne može
promijeniti.
 Audio signali ne emitiraju se iz priključka HDMI OUT (ARC) ako je stavka
[Audio Output] postavljena na [Speaker + HDMI] i ako je stavka [HDMI1
Audio Input Mode] (str. 26) postavljena na [TV]. (Samo europski modeli)
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Možete uživati u sadržaju s BLUETOOTH uređaja putem ovog sustava
ili slušati zvuk iz ovog sustava pomoću BLUETOOTH prijemnika kao
što su slušalice.
[Receiver]: Ovaj je sustav u načinu rada prijemnika, što mu
omogućuje da prima i emitira zvuk iz BLUETOOTH uređaja.
[Transmitter]: Ovaj je sustav u načinu rada odašiljača, što mu
omogućuje da šalje zvuk na BLUETOOTH prijemnik. Ako promijenite
ulaz sustava, na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se [BT TX].
[Off]: Funkcija BLUETOOTH isključena je i ne možete odabrati ulaz
[Bluetooth Audio].
Napomena
Možete se spojiti na BLUETOOTH uređaj pomoću funkcije jednog dodira
čak i ako ste postavili [Bluetooth Mode] na [Off].
 [Device List]
Prikazuje popis uparenih i otkrivenih BLUETOOTH uređaja
(SNK uređaj) ako je stavka [Bluetooth Mode] postavljena
na [Transmitter].
 [Bluetooth Standby]
Možete postaviti [Bluetooth Standby] tako da se sustav može
uključiti BLUETOOTH uređajem čak i ako je sustav u stanju
pripravnosti. Ta je funkcija dostupna ako postavite [Bluetooth Mode]
na [Receiver] ili [Transmitter].
[On]: Sustav se automatski uključuje kada uspostavite BLUETOOTH
vezu s uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Off
 [Bluetooth Codec - AAC]
Ta je funkcija dostupna ako postavite [Bluetooth Mode] na [Receiver]
ili [Transmitter].
[On]: Omogućite AAC kodek.
[Off]: Onemogućite AAC kodek.
Možete uživati u zvuku visoke kvalitete ako je omogućen AAC i ako vaš
uređaj podržava AAC. Ako ne možete slušati AAC zvuk sa svojeg uređaja,
odaberite [Off].
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Ta je funkcija dostupna ako postavite [Bluetooth Mode] na [Receiver]
ili [Transmitter].
[On]: Omogućite LDAC kodek.
[Off]: Onemogućite LDAC kodek.
Napomena
[Postavke sustava]
 [OSD Language]
Možete odabrati jezik koji želite za prikaz na zaslonu.
 [Wireless Sound Connection]
Možete dodatno prilagoditi postavke za bežični sustav. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Dodatno postavljanje bežičnog sustava
(subwoofer)” (str. 35).
 [IR-Repeater]
[On]: Udaljeni signali za TV šalju se sa stražnje strane tankog
zvučnika (str. 34).
[Off]: Isključuje funkciju.
Možete uživati u zvuku bolje kvalitete ako je omogućen LDAC i ako vaš
uređaj podržava LDAC. Ako ne možete slušati LDAC zvuk sa svojeg
uređaja, odaberite [Off].
nastavak
25HR
Postavke i prilagodbe
Napomena
 [Wireless Playback Quality]
Možete postaviti brzinu prijenosa podataka za LDAC reprodukciju.
Ova funkcija dostupna je samo kada postavite [Bluetooth Mode]
na [Transmitter] i [Bluetooth Codec - LDAC] na [On].
[Auto]: Brzina prijenosa podataka automatski se mijenja ovisno
o okolini. Reprodukcija zvuka nije stabilna u ovom načinu rada,
upotrijebite jedan od ostala tri načina.
[Sound Quality]: Koristi se najveća brzina prijenosa u bitovima.
Šalje se zvuk veće kvalitete; međutim, reprodukcija zvuka katkada
može postati nestabilna ako kvaliteta veze nije dovoljno dobra.
[Standard]: Koristi se srednja brzina prijenosa u bitovima.
Uravnotežuje kvalitetu zvuka i stabilnost reprodukcije.
[Connection]: Stabilnost se tretira kao najvažnija. Kvaliteta zvuka
može biti razumna i veza će vjerojatno biti stabilna. Ako veza bude
nestabilna, preporučuje se upotreba ove postavke.
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Uključuje funkciju [Control for HDMI]. Možete upravljati
uređajima koji su spojeni HDMI kabelom.
[Off]: Isključeno
[Audio Return Channel]
Ova funkcija dostupna je kada spojite sustav na priključak HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel,
a [Control for HDMI] je postavljen na [On].
[Auto]: Sustav može automatski primati digitalni audio signal TV-a
putem HDMI kabela.
[Off]: isključeno
[Standby Through]
Možete emitirati HDMI signale na TV čak i ako je sustav u stanju
pripravnosti. Ta je funkcija dostupna ako postavite [Control for HDMI]
na [On].
[Auto]: Emitira signale iz priključka HDMI OUT (ARC) kada je
TV uključen dok je sustav u stanju pripravnosti. Ova postavka štedi
energiju u stanju pripravnosti u usporedbi s postavkom [On].
[On]: Uvijek emitirajte signale iz priključka HDMI OUT (ARC) kada je
sustav u stanju pripravnosti. Ako spojite TV koji nije „BRAVIA”,
preporučujemo da odaberete ovu postavku.
[Off]: Signali se ne emitiraju kada je sustav u stanju pripravnosti.
Ova postavka štedi energiju u stanju pripravnosti u usporedbi
s postavkom [On].
[HDMI1 Audio Input Mode] (samo europski modeli)
Možete odabrati audio ulaz uređaja koji je spojen na priključak
HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk uređaja koji je spojen na priključak HDMI IN 1 ulazi
putem priključka HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk uređaja koji je spojen na priključak HDMI IN 1 ulazi putem
priključka DIGITAL IN (TV).
 [Quick Start/Network Standby]
[On]: Skraćuje vrijeme pokretanja iz stanja pripravnosti.
Možete upravljati sustavom odmah nakon uključivanja.
[Off]: isključeno
26HR
 [Auto Standby]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby]. Ako ne upotrebljavate
sustav 20 minuta, sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti.
[Off]: isključeno
 [Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije na TV zaslonu tijekom
promjene audio signala, načina za prikaz slika itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada pritisnete DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Postavlja sustav tako da vas obavještava o najnovijoj verziji
softvera (str. 22).
[Off]: isključeno
 [Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Ažuriranje softvera automatski se izvršava između 2:00
i 5:00 sati po lokalnom vremenu u odabranoj zoni [Time Zone]
dok se ovaj sustav ne koristi. Ako odaberete [Off] pod [Quick Start/
Network Standby], ažuriranje softvera izvršava se nakon isključivanja
sustava.
[Off]: Isključeno
[Time Zone]
Odaberite državu/regiju.
Napomene
 Ažuriranje softvera moguće je izvršiti čak i ako odaberete [Off] u odjeljku
[Auto Update] ovisno o pojedinostima ažuriranja.
softvera izvršava se automatski u roku od 11 dana od
izdavanja novog softvera.
 Ažuriranje
 [Device Name]
Možete promijeniti naziv sustava prema svojim željama tako da
bude prepoznatljiviji kada upotrebljavate funkciju [Bluetooth Audio]
ili [Screen mirroring]. Taj naziv upotrebljava se i na drugim mrežama,
kao što je kućna mreža. Slijedite upute na zaslonu i upotrijebite
softversku tipkovnicu za unos naziva.
 [System Information]
Možete prikazati informacije o verziji softvera sustava i MAC adresu.
 [Informacije o softverskoj licenci]
Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.
[Network Settings]
Savjet
Za više informacija posjetite sljedeće web-mjesto i pregledajte
najčešća pitanja:
www.sony.eu/support
 [Network Connection Status]
Prikazuje status trenutačne mrežne veze.
 [Network Connection Diagnostics]
Možete pokrenuti dijagnostiku mreže kako biste provjerili je li
mrežna veza ispravna.
 [Connection Server Settings]
Određuje hoće li se prikazati povezani poslužitelj kućne mreže.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Dopušta automatski pristup s novootkrivenog kontrolera
kućne mreže.
[Off]: isključeno
 [Renderer Access Control]
Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih s kontrolerom kućne mreže
i određuje hoće li se prihvatiti naredbe s kontrolera na popisu.
 [External Control]
[On]: Omogućuje kontroleru automatizacije kuće da upravlja
sustavom.
[Off]: isključeno
 [Remote Start]
[On]: Omogućuje vam da uključite sustav pomoću uređaja
povezanog putem mreže ako je sustav u stanju pripravnosti.
[Off]: Sustav se ne može uključiti pomoću uređaja spojenog
putem mreže.
nastavak
27HR
Postavke i prilagodbe
 [Internet Settings]
Najprije spojite sustav na mrežu.
[Wired Setup]: Odaberite ovo pri povezivanju na širokopojasni
usmjernik pomoću LAN kabela.
[Wireless Setup(built-in)]: Odaberite ovo kada upotrebljavate
ugrađenu Wi-Fi funkciju sustava za spajanje na bežičnu mrežu.
 [Screen mirroring RF Setting]
Ako upotrebljavate više bežičnih sustava, kao što je bežični LAN,
bežični signali mogu biti nestabilni. U tom slučaju, stabilnost
reprodukcije može se poboljšati postavljanjem prioritetnog
radiofrekvencijskog kanala Screen mirroring.
[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite ovo.
Sustav automatski odabire najbolji kanal za Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Odabrani kanal postaje prioritet za Screen
mirroring vezu.
[Input Skip Setting]
Postavka preskakanja praktična je značajka koja vam omogućuje
da preskočite neupotrijebljene ulaze prilikom odabira funkcije
pritiskom gumba INPUT.
[Do not skip]: Sustav ne preskače odabrani ulaz.
[Skip]: Sustav preskače odabrani ulaz.
Napomena
Kada pritisnete INPUT dok se prikazuje početni izbornik, ikona ulaza
prikazuje se zatamnjeno kao da je ulaz postavljen na [Skip].
[Easy Setup]
Pokrenite [Easy Setup] da biste odredili osnovne početne postavke
i osnovne mrežne postavke sustava. Slijedite upute na zaslonu.
[Easy Network Settings]
Pokreće [Easy Network Settings] radi određivanja osnovnih mrežnih
postavki. Slijedite upute na zaslonu.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Postavke sustava možete vratiti na tvornički zadane postavke
odabirom grupnih postavki. Sve postavke u grupi vratit će se na
početno stanje.
 [Initialise Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene u sustavu.
Napomena
Ako odložite, prenesete ili prodate ovaj sustav, obrišite sve osobne
informacije iz sigurnosnih razloga. Poduzmite odgovarajuće mjere kao
što je odjavljivanje nakon upotrebe mrežne usluge.
28HR
Upotreba izbornika s opcijama
Dostupne su razne postavke i radnje reprodukcije ako pritisnete
OPTIONS. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Uobičajene opcije
[A/V SYNC]
usklađuje se vremenska razlika između pojave slike i zvuka (str. 29).
[Sound Field]
Mijenja postavku zvučnog polja (str. 9).
[Football]
Odabire način za gledanje nogometa (str. 9).
[Night]
Odabire funkciju Night Mode (str. 10).
[Voice]
Odabire funkciju Voice Mode (str. 10).
[Repeat Setting]
Postavlja ponavljanje reprodukcije.
[Play/Stop]
Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
[Play from start]
Reproducira stavku od početka.
[Change Category]
Prebacuje između kategorije
[Glazba] i
[Photo] u ulazu [USB]
ili [Home Network]. Ova stavka dostupna je kada je popis na zaslonu
dostupan za kategoriju.
Samo [Music]
[Shuffle Setting]
Postavlja nasumičnu reprodukciju.
[Add Slideshow BGM]
Registrira glazbene datoteke na USB memoriji kao pozadinsku glazbu
za dijaprojekcije (BGM).
Samo [Photo]
[Slideshow]
Započinje prikaz slajdova.
[Slideshow Speed]
Mijenja brzinu prikaza slajdova.
[Slideshow Effect]
Postavlja efekt tijekom prikaza slajdova.
[Slideshow BGM]
• [Off]: isključuje funkciju.
• [My Music from USB]: postavlja glazbene datoteke registrirane
pod [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Prebacuje između [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva suprotno od kazaljke na satu.
Prilagodba vremenskog razmaka između slike
i zvuka (A/V SYNC)
Kada zvuk ne odgovara slici na TV zaslonu, možete prilagoditi
razmak između slike i zvuka za sljedeće ulaze.
Način postavke razlikuje se ovisno o ulazu.
Ako je odabran ulaz [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3]
1
2
3
[Rotate Right]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
Pritisnite OPTIONS.
Izbornik s opcijama prikazuje se na TV zaslonu.
Odaberite [A/V SYNC].
Prilagodite vremenski razmak pomoću gumba / i .
Možete postaviti razmak na 0 ms do 300 ms u intervalima
od 25 ms.
Ako je odabran ulaz [TV]
1
4
Pritisnite
Postavke i prilagodbe
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „SYNC”.
ili .
Prilagodite vremenski razmak pomoću gumba / i .
Možete postaviti razmak na 0 ms do 300 ms u intervalima
od 25 ms.
Pritisnite OPTIONS.
Isključuje se izbornik s opcijama na zaslonu prednje ploče.
29HR
Ako upotrebljavate Android uređaj
Ostale funkcije
Upravljanje sustavom pomoću pametnog
telefona ili tableta (SongPal)
SongPal je posebna aplikacija za rad s audio uređajima koji su
kompatibilni s aplikacijom SongPal koje je proizvela tvrtka Sony
putem pametnog telefona ili tableta.
Potražite aplikaciju SongPal na web-mjestu Google Play ili App Store
i preuzmite putem pametnog telefona ili tableta.
SongPal vam omogućuje sljedeće...
– promjenu često korištenih postavki, odabir ulaza sustava
i prilagođavanje jačine zvuka,
– uživanje u glazbenim sadržajima sustava pohranjenima na
poslužitelju kućne mreže ili pametnom telefonu,
– vizualno uživanje u glazbi pomoću zaslona pametnog telefona,
– jednostavnu konfiguraciju postavki Wi-Fi veze pomoću aplikacije
SongPal ako Wi-Fi usmjerivač nema funkciju WPS,
– upotrebu funkcije SongPal Link (str. 31).
Napomene
 Prije
nego započnete postupke opisane u nastavku, postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] (str. 24).
 Ovaj sustav kompatibilan je s verzijom aplikacije SongPal 3.0 ili novijom.
 SongPal koristi mrežnu funkciju (str. 15) i BLUETOOTH funkciju (str. 11)
sustava.
 Specifikacije i dizajn zaslona aplikacije SongPal mijenjaju se bez
prethodne najave.
30HR
1
2
3
4
Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost).
Zasvijetlit će zaslon tankog zvučnika.
Potražite SongPal pomoću Android uređaja i preuzmite
aplikaciju.
Pokrenite aplikaciju SongPal.
Povežite sustav i Android uređaj putem BLUETOOTH veze
(str. 11) ili mrežne veze (str. 15).
Savjet
Android uređaj možete povezati pomoću funkcije NFC (str. 12).
5
Slijedite upute na aplikaciji SongPal.
Ako upotrebljavate iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost).
Zasvijetlit će zaslon tankog zvučnika.
Potražite SongPal pomoću uređaja iPhone/iPod touch
i preuzmite aplikaciju.
Pokrenite aplikaciju SongPal.
Povežite sustav i uređaj iPhone/iPod touch putem
BLUETOOTH veze (str. 11) ili mrežne veze (str. 15).
Slijedite upute na aplikaciji SongPal.
Slušanje iste glazbe na više uređaja/slušanje
različite glazbe na drugoj lokaciji (SongPal Link)
Možete istodobno uživati u glazbi pohranjenoj na računalu ili
pametnom telefonu ili s glazbenih usluga u više prostorija.
Za pojedinosti o aplikaciji SongPal Link pogledajte sljedeće:
http://www.sony.net/nasite
Reprodukcija jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju (Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, „PlayStation®4” itd.) koji je spojen na sustav putem
HDMI kabela, sustav i TV automatski se uključuju i ulaz sustava
prebacuje se na odgovarajući HDMI ulaz.
Napomene
 Gore
navedene značajke možda neće raditi na nekim uređajima.
postavite [Standby Through] na [Auto] ili [On] (str. 26) i zatim
reproducirate sadržaj na spojenom uređaju dok je sustav u stanju
pripravnosti, zvuk i slika mogu se emitirati samo s TV-a, a sustav će
ostati u stanju pripravnosti.
 Funkcija Reprodukcija jednim dodirom može raditi s uređajima koje nije
proizvela tvrtka Sony, ali rad nije zajamčen.
 Ako
Upotreba funkcije Control for HDMI
za „BRAVIA” Sync
Ova funkcija dostupna je na TV-ima s funkcijom „BRAVIA” Sync.
Upravljanje se pojednostavnjuje uz značajke navedene u nastavku
povezivanjem HDMI kabela koje je proizvela tvrtka Sony i koji su
kompatibilni s funkcijom Control for HDMI.
Funkcija Control for HDMI omogućuje se postavljanjem stavke
[Control for HDMI] na [On] (str. 26).
Napomene
 Za
Isključivanje sustava
Kada isključite TV, sustav i povezani uređaj automatski će se
isključiti.
Napomene
 Sustav
se ne isključuje automatski tijekom reprodukcije glazbe
na sustavu.
 Funkcija Isključivanje sustava može raditi s uređajima koje nije proizvela
tvrtka Sony, ali rad nije zajamčen.
Ako uključite sustav dok gledate TV, zvuk TV-a automatski će se
emitirati kroz zvučnike sustava.
Jačina zvuka sustava prilagodit će se kada prilagodite jačinu zvuka
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a zvuk emitirao iz zvučnika
sustava, sustav će se automatski uključiti kada ponovno uključite TV.
U ovoj značajci možete uživati i kada upotrebljavate funkciju Twin
Picture (Picture and Picture (P&P)) na TV-u.
 Ako je odabran ulaz [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], zvuk se
može emitirati iz sustava.
 Ako je odabran ulaz koji nije [TV], [HDMI1], [HDMI2] ni [HDMI3],
zvuk se emitira iz samo iz TV-a uz upotrebu funkcije Twin Picture.
Ako isključite funkciju Twin Picture, zvuk će se emitirati iz sustava.
Napomene
 Broj
za jačinu zvuka sustava prikazan je na TV zaslonu, ovisno o TV-u.
Prikazani broj jačine zvuka može se razlikovati od broja na zaslonu
prednje ploče tankog zvučnika.
 Funkcija Upravljanje zvukom sustava može raditi s uređajima koje nije
proizvela tvrtka Sony, ali rad nije zajamčen.
nastavak
31HR
Ostale funkcije
upotrebu funkcije „BRAVIA” Sync morate uključiti sustav i sve
povezane uređaje nakon uspostave HDMI veze.
 Ovisno o postavkama povezanog uređaja, funkcija Control for HDMI
možda neće ispravno raditi. Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu uređaja.
Upravljanje zvukom sustava
Audio Return Channel
Home Theatre Control
Možete uživati u zvuku TV-a putem sustava pomoću samo
jednog HDMI kabela. Za pojedinosti o toj postavci pogledajte
„[Audio Return Channel]” (str. 26).
Na TV zaslonu prikazat će se ikona aplikacije Home Theatre Control.
Pomoću daljinskog upravljača TV-a možete prebaciti postavke
sustava (promijeniti ulaz ili zvučno polje).
Napomena
Napomene
Funkcija Audio Return Channel može raditi s uređajima koje nije proizvela
tvrtka Sony, ali rad nije zajamčen.
 Za
Funkcija Kontrola za HDMI sinkronizaciju
Funkcija [Control for HDMI] sustava automatski postaje aktivna
aktiviranjem funkcije Kontrola za HDMI (BRAVIA Sync) na TV-u.
„DONE” se prikazuje na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika kada
se to učini.
upotrebu funkcije Home Theatre Control TV mora biti spojen na
internet.
 Funkcija Home Theatre Control u vlasništvu je tvrtke Sony. Ova funkcija
ne može raditi s uređajima koje nije proizvela tvrtka Sony.
Language Follow
Kada promijenite jezik prikaza na TV-u, jezik prikaza na zaslonu
sustava također će se promijeniti.
Napomene
 Funkciju [Control for HDMI] možete postaviti ručno ako gornja postavka
ne radi. Pojedinosti potražite u odjeljku „[HDMI Settings]” (str. 26).
 Funkcija kontrole za HDMI sinkronizaciju u vlasništvu je tvrtke Sony.
Ova funkcija ne može raditi s uređajima koje nije proizvela tvrtka Sony.
Echo Canceling Sync
Možete smanjiti jeku kada koristite funkciju Social Viewing tijekom
gledanja TV programa. Razgovor postaje jasniji.
 Ako je trenutačno odabran ulaz [TV], [HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3],
ulaz se automatski mijenja u [TV]. Zvuk funkcije Social Viewing
i TV programa čuje se iz sustava.
 Ako je trenutačno odabran ulaz koji nije [TV], [HDMI1], [HDMI2]
ni [HDMI3], zvuk funkcije Social Viewing i reprodukcije sadržaja
emitira se iz TV-a.
Napomene
 Ova
značajka radi samo za TV koji podržava funkciju Social Viewing.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.
 Provjerite jeste li postavili postavku audio emitiranja na TV-u kako bi se
zvuk mogao emitirati pomoću ovog sustava.
 Funkcija Echo Cancelling Sync u vlasništvu je tvrtke Sony. Ova funkcija
ne može raditi s uređajima koje nije proizvela tvrtka Sony.
32HR
Napomene o HDMI vezama
Upotrijebite HDMI kabel (HDMI kabel velike brzine s Ethernetom).
Ako upotrebljavate standardni HDMI kabel, 1080p, Deep Colour,
3D ili 4K sadržaj možda se neće ispravno prikazivati.
 Upotrijebite kabel odobren za HDMI upotrebu. Upotrijebite HDMI
kabel (HDMI kabel velike brzine s Ethernetom) koji je proizvela
tvrtka Sony i na kojem se nalazi logotip koji označava vrstu kabela.
 Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI kabela za konverziju.
 Povezani uređaj može prigušiti audio signale (frekvenciju
uzorkovanja, duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz HDMI priključka.
 Zvuk se može prekinuti prilikom promjene frekvencije uzorkovanja
ili broja kanala izlaznih audio signala iz uređaja za reprodukciju.
 Ako je kao ulaz odabran [TV], video signali koji izlaze putem jednog
od HDMI IN 1/2/3 priključaka koji je odabran prilikom posljednje
upotrebe emitiraju se iz HDMI OUT (ARC) priključka.
 Ovaj sustav podržava značajke Deep Colour, „x.v.Colour”,
3D i 4K prijenos.

Da biste uživali u 3D sadržaju, spojite TV kompatibilan
s 3D tehnologijom i video uređaj (Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, „PlayStation®4” itd.) na sustav pomoću HDMI kabela
(HDMI kabel velike brzine s Ethernetom), stavite 3D naočale
i reproducirajte Blu-ray Disc kompatibilan s 3D tehnologijom i sl.
 Za uživanje u 4K sadržaju, TV i uređaji za reprodukciju povezani
na sustav moraju biti kompatibilni s 4K sadržajem.

Uživanje u višekanalnom zvuku
(dvostruki mono)
Možete uživati u višekanalnom zvuku kada sustav prima
Dolby Digital višekanalne signale.
Isključenje gumba na tankom zvučniku
(zaštita za djecu)
Gumbe na tankom zvučniku možete isključiti (osim ) kako biste
spriječili neprikladnu upotrebu, primjerice kada djeca diraju uređaj.
Za izvođenje ove radnje koristite sve gumbe tankog zvučnika.
Pritisnite i držite INPUT pa pritisnite VOLUME –, VOLUME +,
VOLUME – na tankom zvučniku.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „LOCK”.
Sustavom možete upravljati samo pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za poništavanje pritisnite i držite INPUT pa pritisnite VOLUME –,
VOLUME +, VOLUME – na tankom zvučniku.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „UNLCK”.
Napomena
Za primanje Dolby Digital signala trebate optičkim digitalnim kabelom
spojiti TV ili druge uređaje na DIGITAL IN (TV) priključak.
Ako HDMI IN priključak vašeg TV-a nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (str. 26), možete primati Dolby Digital signal
putem HDMI kabela.
Promjena svjetline
Pritišćite AUDIO dok se željeni signal ne prikaže na zaslonu
prednje ploče.
 „MAIN”: Reproducirat će se zvuk glavnog jezika.
 „SUB”: Reproducirat će se zvuk drugog jezika.
 „MN/SB”: Reproducirat će se miješani zvuk glavnog i drugog jezika.
Više puta zaredom pritisnite DIMMER.
Možete prilagoditi svjetlinu na 3 razine.*
Možete promijeniti svjetlinu zaslona prednje ploče i plavog
LED indikatora.
Napomena
Kada je odabran „DIM2”, isključuje se zaslon prednje ploče. Automatski
se uključuje kada ponovno pritisnete bilo koji gumb ako niste
upotrebljavali sustav otprilike 10 sekundi. Međutim, u nekim slučajevima
zaslon prednje ploče neće se isključiti.
33HR
Ostale funkcije
* Svjetlina je za postavke „DIM1” i „DIM2” ista.
Štednja energije u stanju pripravnosti
Provjerite jeste li namjestili sljedeće postavke:
– Opcija [Bluetooth Standby] postavljena je na [Off] (str. 25).
– Opcija [Standby Through] postavljena je na [Off] (str. 26).
– Opcija [Quick Start/Network Standby] postavljena je na [Off] (str. 26).
– Opcija [Remote Start] postavljena je na [Off] (str. 27).
Omogućavanje funkcije IR repetitora
(kada ne možete upravljati TV-om)
Ako tanki zvučnik ometa senzor daljinskog upravljača TV-a, možda
nećete moći daljinskim upravljačem upravljati TV-om. U tom slučaju
omogućite funkciju IR repetitora sustava.
Možete upravljati TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a slanjem
signala daljinskog upravljača sa stražnje strane tankog zvučnika.
Napomena
Provjerite da nije moguće upravljati TV-om putem daljinskog upravljača,
a zatim postavite [IR-Repeater] na [On] (str. 25). Ako se ta stavka postavi
na [On] dok je TV-om moguće upravljati daljinskim upravljačem,
izvođenje odgovarajuće radnje možda neće biti moguće zbog sukoba
između izravne naredbe izdane putem daljinskog upravljača i one
putem sustava.
34HR
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Odaberite
izborniku.
[Setup] –
[System Settings] u početnom
Dodatno postavljanje bežičnog sustava
(subwoofer)
Indikator za uključeno/pripravnost
Odaberite [IR-Repeater].
Odaberite [On].
Pritisnite HOME.
Izbornik će se isključiti.
Napomena
SECURE LINK
Ova funkcija možda neće ispravno raditi na nekim TV uređajima.
U tom slučaju postavite tanki zvučnik malo dalje od TV-a.
1
2
Odaberite
izborniku.
[Setup] –
[System Settings] u početnom
Ostale funkcije
3
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Odaberite [Wireless Sound Connection].
Pojavit će se zaslon [Wireless Sound Connection].
• [Secure Link]
• [RF Band]
nastavak
35HR
Aktivacija bežičnog prijenosa između
pojedinih uređaja
Odabir frekvencijskog pojasa
[RF Band]
[Secure Link]
Možete odabrati frekvencijski pojas.
Putem funkcije Secure Link možete odrediti koja će bežična
veza biti upotrijebljena za povezivanje sustava i subwoofera.
Ta vam funkcija može pomoći pri sprječavanju smetnji ako
upotrebljavate više bežičnih proizvoda ili ako ih upotrebljava
netko u vašoj blizini.
1
1
2
3
4
5
6
Odaberite [Wireless Sound Connection] pod
[System Settings] (str. 35).
Odaberite [Secure Link].
Odaberite [On].
Pritisnite SECURE LINK na stražnjoj strani subwoofera.
Prijeđite na sljedeći korak za nekoliko minuta.
Odaberite [Start].
Za povratak na prethodni zaslon odaberite [Cancel].
Kada se prikaže poruka [Secure Link setting is complete.],
pritisnite .
Indikator uključeno/pripravnost na subwooferu zasvijetlit će
u narančastoj boji.
Ako se prikaže poruka [Cannot set Secure Link.], slijedite upute
na zaslonu.
Poništavanje funkcije Secure Link
Za tanki zvučnik
Odaberite [Off] u gore opisanom 3. koraku.
Za subwoofer
Pritisnite i držite nekoliko sekundi SECURE LINK na stražnjoj strani
subwoofera dok indikator uključeno/pripravnost na subwooferu
ne počne svijetliti ili treperiti u zelenoj boji.
Obavezno pritisnite SECURE LINK vrhom olovke ili sl.
36HR
2
3
Odaberite [Wireless Sound Connection] pod
[System Settings] (str. 35).
Odaberite [RF Band].
Odaberite željenu postavku.
 [Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite ovo. Sustav
automatski odabire najsnažniji frekvencijski pojas za prijenos.
 [5,2 GHz], [5,8 GHz]: Sustav prenosi zvuk prema odabranom
frekvencijskom pojasu.
Savjet
Preporučujemo da [RF Band] postavite na [Auto].
Namještanje kuta tankog zvučnika
Postavljanje tankog zvučnika na zid
Možete promijeniti kut tankog zvučnika tako da na njegov donji
dio pričvrstite stalke.
Stalke na donji dio tankog zvučnika možete pričvrstiti kako je
prikazano u nastavku.
Tanki zvučnik možete postaviti na zid.
Napomene
 Ako
postavljate tanki zvučnik na zid, prije toga odvojite stalke (str. 37).
 Pripremite vijke (nisu priloženi) koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Napomene
 Preporučujemo
da upotrebljavate sustav bez pričvršćivanja stalaka
ako ćete slušati zvuk visoke rezolucije.
 Ako postavljate tanki zvučnik na zid, prije toga odvojite stalke.
Pričvrstite stalke na obje strane donjeg dijela tankog zvučnika
pomoću priloženih vijaka.
Vijak
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite
u dvije zaglavice u nosivoj gredi. Postavite tanki zvučnik vodoravno,
pričvršćen vijcima u zaglavicama u kontinuiranom ravnom dijelu zida.
 Postavljanje prepustite prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenim
izvođačima te tijekom postavljanja posebnu pozornost posvetite
sigurnosti.
 Tvrtka Sony ne snosi odgovornost za nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom zida, nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka ili prirodnim nepogodama itd.
1
Pripremite vijke (nisu priloženi) koji odgovaraju utorima
na stražnjem dijelu tankog zvučnika.
4 mm
Ostale funkcije
Više od 30 mm
4,6 mm
Stalak
10 mm
Savjet
Oblik stalka razlikuje se ovisno o tome je li namijenjen lijevoj ili desnoj
strani. Prije pričvršćivanja provjerite oznake „R” ili „L” otisnute na stalku.
Rupa na stražnjem dijelu tankog zvučnika
nastavak
37HR
2
Pričvrstite vijke u dvije zaglavice u zidu.
Vijci bi trebali viriti iz zida 11 mm do 12 mm.
Pričvršćivanje rešetkastog okvira
Pričvrstite rešetkasti okvir zajedno s prednjom pločom.
939 mm
11 mm do
12 mm
Napomena
Preporučujemo da upotrebljavate sustav bez pričvršćivanja rešetkastog
okvira ako ćete slušati zvuk visoke rezolucije.
3
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe sa stražnje strane tankog zvučnika s vijcima,
a zatim objesite tanki zvučnik na dva vijka.
Napomena
Ako upotrebljavate HDMI IN 3 priključak tankog zvučnika postavljenog
na zid, spojite HDMI kabel (HDMI kabel velike brzine s Ethernetom)
s priključkom pod pravim kutom.
38HR
 Na
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
 Ako
u sustav dospije neki predmet ili tekućina, isključite sustav
i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije no što ga nastavite
upotrebljavati.
 Ne penjite se na tanki zvučnik i subwoofer jer možete pasti i ozlijediti se
ili oštetiti sustav.
O izvorima napajanja
 Prije
nego što uključite sustav, provjerite odgovara li radni napon
sustava naponu lokalne električne mreže. Radni napon naveden je na
nazivnoj pločici na stražnjoj strani tankog zvučnika.
 Ako sustav ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme, isključite ga iz
zidne utičnice. Pri isključivanju kabela za napajanje uhvatite utikač
i nemojte povlačiti kabel.
 Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt utikača malo širi od drugog pa
treba paziti na položaj prilikom priključivanja u zidnu utičnicu. U slučaju
da utikač ne možete u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se
dobavljaču.
 Kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara.
Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri visokoj glasnoći, temperatura
sustava na stražnjoj i donjoj strani značajno raste. Ne dirajte sustav kako
se ne biste opekli.
O postavljanju
 Postavite
sustav na mjesto s dobrom ventilacijom kako ne bi došlo do
pretjeranog zagrijavanja te kako biste produžili vijek trajanja sustava.
 Ne stavljajte sustav u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
Napomena o rukovanju subwooferom
Ne stavljajte ruke u prorez na subwooferu prilikom njegovog podizanja.
Može se oštetiti upravljački mehanizam zvučnika. Subwoofer prilikom
podizanja držite za podnožje.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostale uređaje, provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja na obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći do nepravilnosti u prikazu boja.
Ako uočite da se boje ne prikazuju pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite nakon 15 do 30 minuta.
Ako i dalje uočavate nepravilnosti u prikazu boja...
Postavite sustav dalje od TV-a.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom za brisanje. Ne upotrebljavajte
nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol
ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
nastavak
39HR
Dodatne informacije
O zagrijavanju
stražnji dio tankog zvučnika i subwoofera ne stavljajte ništa što
bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i na taj način prouzročiti kvar.
 Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji s TV-om, VCR-om ili
kasetofonom, mogu nastati šumovi i kvaliteta slike može se pogoršati.
U takvom slučaju, sustav udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
 Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na posebno tretiranu
površinu (ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.), jer mogu nastati mrlje
ili oštećenja boje na površini.
 Pazite da se ne ozlijedite o kutove tankog zvučnika i subwoofera.
 Ostavite razmak od 3 cm ili više ispod tankog zvučnika kada ga vješate
na zid.
Izjava o odricanju odgovornosti za usluge koje pruža
treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti
bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim
slučajevima.
Napomene o ažuriranju
Sustav omogućuje automatsko ažuriranje softvera kada je spojen na
internet putem žičane ili bežične mreže.
Možete dodavati nove značajke i koristiti sustav s više praktičnosti
i sigurnosti ako ga ažurirate.
Ako ne želite ažurirati automatski, možete onemogućiti funkciju pomoću
aplikacije SongPal instalirane na pametnom telefonu ili tabletu.
Međutim, sustav može automatski ažurirati softver, primjerice zbog
sigurnosnih razloga, čak i ako je ta funkcija onemogućena. Softver
možete ažurirati i pomoću izbornika postavki kada je ta funkcija
onemogućena. Pogledajte odjeljak „Upotreba zaslona za postavljanje”
(str. 22) za pojedinosti.
Ne možete koristiti sustav dok se softver ažurira.
Autorska prava
Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby* Digital i DTS** Digital
Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruko D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
** Za DTS patente pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS
i simbol zajedno registrirani su zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio
zaštitni znak je tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački
nazivi u vlasništvu su odgovarajućih vlasnika.
Ovaj sustav sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
40HR
Izrazi HDMI i HDMI multimedijsko sučelje visoke rezolucije te
logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Oznaka N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
Google Cast zaštitni je znak tvrtke Google Inc.
„Xperia” je zaštitni znak tvrtke Sony Mobile Communications AB.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch i Retina zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama. App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
„Made for iPod” i „Made for iPhone” znači da je elektronička oprema
osmišljena za spajanje s uređajima iPod ili iPhone te da je potvrđena
od strane razvojnog programera u skladu sa standardima izvedbe tvrtke
Apple. Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i propisanim standardima. Napominjemo
da upotreba ove dodatne opreme s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na bežičnu izvedbu.
Logotip „BRAVIA” zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
„ClearAudio+” zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
„x.v.Colour” i logotip „x.v.Colour” zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
„PlayStation®” registrirani je zaštitni znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
Opera® uređaji SDK tvrtke Opera Software ASA. Autorska prava
1995. – 2013. Opera Software ASA. Sva prava pridržana.
Za pojedinosti o GPL-u, LGPL-u i drugim softverskim licencama
pogledajte [Software License Information] pod [System Settings]
u izborniku [Setup] proizvoda.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom proizvodu podliježe GPL
i LGPL licencama i dostupan je na mreži. Za preuzimanje pristupite
sljedećem:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte na umu da tvrtka Sony ne može odgovoriti ili reagirati ni na kakve
upite vezane uz sadržaj ovog izvornog koda.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED
Miracast® registrirani su zaštitni znaci udruženja Wi-Fi Alliance.
„DSEE HX” zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su svojih vlasnika.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ i Miracast™
registrirani su zaštitni znaci udruženja Wi-Fi Alliance.
LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
Dodatne informacije
LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony, koja
omogućuje prijenos zvučnog sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak
i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija kodiranja
kompatibilnih s Bluetooth tehnologijom, kao što je SBC, LDAC funkcionira
bez konverzije zvučnog sadržaja* visoke rezolucije na nižu rezoluciju
i pomoću učinkovitog kodiranja i optimiziranog slanja paketa omogućuje
približno tri puta više podataka** nego ostale tehnologije koje se prenose
bežičnom Bluetooth mrežom s izvrsnom kvalitetom zvuka.
* osim sadržaja u formatu DSD
** u usporedbi sa SBC (potpojasni kodek) tehnologijom, kada je
odabrana brzina prijenosa od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps
(88,2/44,1 kHz)
Proizvod sadrži softver koji podliježe GNU općoj javnoj licenci („GPL”) ili
GNU manje općoj javnoj licenci („LGPL”). To znači da korisnici imaju pravo
na dobivanje, izmjenu i redistribuciju izvornog koda ovog softvera
u skladu s odredbama GPL ili LGPL licence.
41HR
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Svakako ponesite tanki zvučnik i subwoofer, čak i ako izgleda da samo
jedan od njih ima problem, kada zatražite popravak.
Napajanje
Napajanje sustava se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice pa ga ponovno
priključite za nekoliko minuta.
Slika
Nema slike ili zvuka ili slika nije ispravno prikazana.
 Odaberite odgovarajući ulaz (str. 7).
 Dok pritišćete i držite INPUT pritisnite VOLUME +, VOLUME –,
VOLUME + na tankom zvučniku kako biste postavili postavku
rezolucije video izlaza na najnižu razinu.
Nema slike kada uspostavite vezu putem HDMI kabela.
 Ako spajate uređaj koji podržava HDCP 2.2, spojite ga na priključak
HDMI IN 1 i TV na priključak HDMI OUT (ARC) na sustavu.
 Sustav je povezan s ulaznim uređajem koji ne podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection – Zaštita
širokopojasnog digitalnog sadržaja). U tom slučaju provjerite
specifikacije povezanog uređaja.
 Odspojite pa zatim ponovno priključite HDMI kabel. Provjerite je li
kabel čvrsto priključen.
3D sadržaj s priključka HDMI IN 1/2/3 ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju, 3D sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite podržani HDMI video format (str. 53).
42HR
4K sadržaj s priključka HDMI IN 1/2/3 ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju, 4K sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite mogućnost prikazivanja videozapisa i postavke TV-a
i video uređaja.
 Upotrijebite HDMI kabel (HDMI kabel velike brzine s Ethernetom).
Kada se sustav nalazi u stanju pripravnosti, na TV-u se ne prikazuje
slika.
 Kada sustav prijeđe u stanje pripravnosti, prikazuje se slika s HDMI
uređaja koji je zadnji odabran prije isključivanja sustava.
Ako pregledavate sadržaj s drugog uređaja, pokrenite
reprodukciju na uređaju i izvršite postupak Reprodukcija jednim
dodirom ili uključite sustav da biste odabrali HDMI uređaj s kojeg
želite pregledavati sadržaj.
 Postavite [Standby Through] na [On] pod [HDMI Settings] (str. 26).
Slika se ne prikazuje preko cijelog TV zaslona.
 Provjerite postavku za [TV Type] pod [Screen Settings] (str. 23).
 Omjer širine i visine medija je fiksan.
Pojavljuju se nepravilnosti u prikazu boja na TV zaslonu.
 Ako se boje nastave prikazivati nepravilno, isključite TV i zatim
ga ponovno uključite nakon 15 do 30 minuta.
 Provjerite nalaze li se neki magnetni predmeti (magnetna kopča
na stalku TV-a, medicinski uređaji, igračke itd.) u blizini sustava.
Slike s priključka HDMI su izobličene.
 Video s uređaja spojenog na HDMI priključak može biti izobličen.
U tom slučaju, postavite [Video Direct] na [On] (str. 24).
Zvuk
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Odaberite [TV] na početnom izborniku (str. 7).
 Ovisno o redoslijedu uključivanja TV-a i sustava, sustav može
prijeći u način rada s isključenim zvukom i na zaslonu prednje
ploče može se prikazati „Muting”. U tom slučaju, prvo uključite
TV pa onda sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Postavke TV-a potražite u uputama za upotrebu TV-a.
 Provjerite vezu HDMI kabela, optičkog digitalnog ili audio kabela
koji je povezan na sustav i TV (pogledajte priloženi vodič za
početak).
 Povećajte jačinu zvuka na TV-u ili poništite isključivanje zvuka.
 Kada je TV kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel
(ARC) povezan putem HDMI kabela, provjerite je li kabel priključen
u terminal HDMI ulaza (ARC) TV-a (pogledajte priloženi vodič
za početak).
 Ako TV nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel
(ARC), uz HDMI kabel priključite i digitalni optički kabel kako bi
se zvuk mogao emitirati (pogledajte priloženi vodič za početak).
 Postavite [Control for HDMI] na [On], a zatim postavite
[Audio Return Channel] na [Auto] (str. 26).
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i iz TV-a.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Zvuk TV-a iz ovog sustava kasni za slikom.
 Postavite [A/V SYNC] na [0ms] ako je postavljeno na raspon
od [25ms] do [300ms] (str. 29).
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi zvuk iz subwoofera.
 Pritisnite SW  + na daljinskom upravljaču kako biste povećali
jačinu zvuka subwoofera (str. 48).
 Provjerite svijetli li indikator uključeno/pripravnost na subwooferu
zeleno. Ako ne svijetli zeleno, pogledajte odjeljak „Nema zvuka iz
subwoofera” u poglavlju „Bežični zvuk” (str. 45).
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci zvučnog polja, obrada
surround zvuka možda neće raditi. Ovisno o programu ili disku,
surround efekt će možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog zvuka provjerite postavku
digitalnog audio izlaza na uređaju povezanom sa sustavom.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu povezanog uređaja.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite USB uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen na ulaz (USB) (str. 8).
 Provjerite je li oštećen USB uređaj ili kabel.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem USB koncentratora, isključite ga
i ponovno spojite USB uređaj izravno u sustav.
BLUETOOTH
Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li indikator (plavi) na tankom zvučniku (str. 11).
Status sustava
Status indikatora (plavi)
Tijekom BLUETOOTH uparivanja
Brzo treperi
Sustav se pokušava povezati
s BLUETOOTH uređajem
Treperi
Sustav je uspostavio vezu
s BLUETOOTH uređajem
Svijetli
Na sustavu je BLUETOOTH funkcija u stanju
pripravnosti (ako je sustav isključen)
Ne svijetli
nastavak
43HR
Dodatne informacije
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog na sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  + na daljinskom upravljaču i provjerite jačinu zvuka
(str. 48).
 Pritisnite  ili  + na daljinskom upravljaču da biste poništili
funkciju isključenja zvuka (str. 48).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran. Trebali biste isprobati
druge ulazne izvore pritiskanjem gumba INPUT na daljinskom
upravljaču nekoliko puta (str. 7).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
 Subwoofer služi za reprodukciju zvuka basa. Ako ulazni izvori
sadrže malo sastavnih dijelova sa zvukom basa (odnosno ako se
radi o televizijskom emitiranju), možda će se zvuk iz subwoofera
slabo čuti.
 Kada reproducirate sadržaj kompatibilan s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava (HDCP), nema emitiranja iz subwoofera.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji treba povezati uključen
i je li omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
 Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete prethodno
morati poništiti uparivanje sustava pomoću BLUETOOTH uređaja.
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
 Provjerite da na sustavu nema smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetsko
zračenje, udaljite takav uređaj od sustava.
Povezivanje nije moguće.
 Izbrisat će se informacije o uparivanju. Ponovite postupak
uparivanja (str. 11).
Ne možete upotrebljavati funkciju NFC.
 Funkcija NFC ne radi s prijemnicima koji su kompatibilni
s BLUETOOTH tehnologijom (kao što su slušalice). Za slušanje
zvuka putem prijemnika kompatibilnog s BLUETOOTH
tehnologijom pogledajte „Slušanje zvuka uz emitiranje na
prijemnik kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom” (str. 13).
Ne čuje se zvuk iz povezanog BLUETOOTH uređaja.
 Provjerite svijetli li indikator (plavi) na tankom zvučniku (str. 11).
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični LAN uređaj, drugi BLUETOOTH uređaji
ili mikrovalna pećnica, odmaknite takve uređaje od sustava.
 Uklonite sve prepreke između sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača
ili osobnog računala u blizini u raspon od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na povezanom BLUETOOTH uređaju.
44HR
Mrežna veza
Sustav se ne može spojiti na mrežu.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 15) i mrežne postavke (str. 27).
Bežična LAN veza
Ne možete spojiti osobno računalo na internet nakon izvođenja
postupka [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
 Bežične postavke usmjerivača mogu se promijeniti automatski
ako upotrijebite funkciju Wi-Fi Protected Setup prije
prilagođavanja postavki usmjerivača. U tom slučaju ispravite
postavku za bežične funkcije na računalu.
Sustav se ne može povezati na mrežu ili je mrežna veza nestabilna.
 Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN uključen.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 15) i mrežne postavke (str. 27).
 Ovisno o okruženju u kojem se uređaj upotrebljava (uključujući
materijal zida), uvjetima prijema valova ili preprekama između
sustava i usmjerivača za bežični LAN, može doći do smanjivanja
komunikacijske udaljenosti. Pomaknite sustav i bežični LAN
usmjerivač bliže jedno drugom.
 Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski pojas 2,4 GHz, kao što je
mikrovalna pećnica, BLUETOOTH ili digitalni bežični uređaj, mogu
ometati komunikaciju. Udaljite tanki zvučnik od takvih uređaja ili ih
isključite.
 Bežična LAN veza može biti nestabilna ovisno o okolini u kojoj se
upotrebljava, a posebno tijekom upotrebe BLUETOOTH funkcije
sustava. U tom slučaju prilagodite okolinu uporabe.
Bežični usmjerivač koji želite ne nalazi se na popisu
bežičnih mreža.
 Pritisnite BACK za povratak na prethodni zaslon i ponovno
pokušajte provesti postupak [Wireless Setup(built-in)] (str. 16).
Ako željeni bežični usmjerivač i dalje nije otkriven, odaberite
[New connection registration] s popisa mreža, a zatim odaberite
[Manual registration] za ručni unos mrežnog naziva (SSID).
Bežični zvuk (subwoofer)
Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetske
valove, kao što je bežični LAN ili mikrovalna pećnica u upotrebi,
premjestite sustav podalje od njih.
 Ako postoji prepreka između tankog zvučnika i subwoofera,
odmaknite ili uklonite je.
 Smjestite tanki zvučnik i subwoofer što je bliže moguće.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač sustava ne radi.
 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača
na tankom zvučniku (str. 47).
 Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije u daljinskom upravljaču novima ako
su slabe.
 Provjerite jeste li pritiskali ispravan gumb daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Ovaj problem možete riješiti omogućivanjem funkcije IR repetitora
(str. 34).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi ispravno.
 Provjerite HDMI povezivanje (pogledajte priloženi vodič za
početak).
 Postavite funkciju Control for HDMI na TV-u. Informacije
o postavljanju TV-a potražite u uputama za upotrebu koje
su priložene uz TV.
 Provjerite jesu li svi povezani uređaji kompatibilni s funkcijom
„BRAVIA” Sync.
 Provjerite postavke funkcije Control for HDMI na povezanom
uređaju. Pogledajte upute za upotrebu priložene uz povezani
uređaj.
 Ako uključite/isključite kabel za napajanje, pričekajte duže od
15 sekundi prije upravljanja sustavom.
 Ako povežete audio izlaz video uređaja sa sustavom pomoću
kabela koji nije HDMI kabel, možda se neće emitirati nikakav
zvuk zbog funkcije „BRAVIA” Sync. U tom slučaju postavite
[Control for HDMI] na [Off] ili spojite kabel iz priključka audio
izlaza video uređaja izravno na TV (str. 26).
nastavak
45HR
Dodatne informacije
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
 Provjerite je li ispravno priključen kabel za napajanje subwoofera
(pogledajte priloženi vodič za početak).
 Indikator uključeno/pripravnost na subwooferu ne svijetli.
 Provjerite je li ispravno priključen kabel za napajanje
subwoofera.
 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost) na subwooferu
da biste uključili napajanje.
 Indikator uključeno/pripravnost na subwooferu polako treperi
u zelenoj boji ili svijetli crveno.
 Premjestite subwoofer u blizinu tankog zvučnika tako da
indikator uključeno/pripravnost na subwooferu svijetli zeleno.
 Slijedite korake iz odjeljka „Dodatno postavljanje bežičnog
sustava (subwoofer)” (str. 35).
 Provjerite status veze bežičnog zvučnog sustava (str. 35).
 Indikator uključeno/pripravnost na subwooferu treperi brzo
u zelenoj boji.
 Obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
 Indikator uključeno/pripravnost na subwooferu treperi
u crvenoj boji.
 Pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) na subwooferu
za isključivanje napajanja i provjerite je li ventilacijski otvor
subwoofera blokiran.
 Subwoofer je namijenjen za reprodukciju zvuka basa. Kada ulazni
izvor sadrži malo zvuka basa, kao što je slučaj s većinom
TV programa, zvuk basa možda se neće čuti.
 Pritisnite SW  + na daljinskom upravljaču kako biste povećali
jačinu zvuka subwoofera (str. 48).
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača
ili osobnog računala u blizini u raspon od 2,4 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu TV-a ili Blu-ray Disc uređaja za
reprodukciju s bežične na žičanu.
 Vrsta i broj uređaja kojima se može upravljati putem značajke
„BRAVIA” ograničeni su standardom HDMI CEC na sljedeći način:
 Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
 Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju i sl.): do 3 uređaja (uključujući
ovaj sustav)
 Uređaji za tuner: do 4 uređaja
 Audio sustav (prijemnik/slušalice): do 1 uređaj (uključujući
ovaj sustav)
„PRTCT”, „PUSH” i „POWER” trepere naizmjence na zaslonu
prednje ploče.
 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost) za isključivanje
sustava. Kada indikator nestane, isključite kabel za napajanje,
a zatim provjerite da ništa ne blokira ventilacijske otvore sustava.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje se [BT TX].
 Pritisnite RX/TX na daljinskom upravljaču da biste prebacili
[Bluetooth Mode] na [Receiver]. Prikazuje se [BT TX] ako je
[Bluetooth Mode] postavljen na [Transmitter] (str. 13). Kada
pritisnete RX/TX na daljinskom upravljaču, [Bluetooth Mode] se
prebacuje na [Receiver] i odabrani se ulaz prikazuje na zaslonu
prednje ploče (str. 24).
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Tanki zvučnik može blokirati neke senzore (primjerice senzor
svjetline), prijemnik daljinskog upravljača TV-a ili odašiljača
za 3D naočale (infracrveni prijenos) 3D TV-a koji podržava
infracrveni sustav 3D stakla ili bežičnu komunikaciju. Premjestite
tanki zvučnik dalje od TV-a u dometu koji omogućuje ispravno
funkcioniranje tih dijelova. Položaj senzora i prijemnika daljinskog
upravljača potražite u uputama za upotrebu priloženim uz TV.
46HR
Vraćanje na zadane postavke
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na zadane postavke
na sljedeći način:
1
2
3
4
5
6
Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost) za uključivanje
sustava.
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na TV zaslonu.
Odaberite
izborniku.
[Setup] –
[Resetting] u početnom
Odaberite [Reset to Factory Default Settings].
Odaberite željenu stavku izbornika koju želite vratiti
na zadane postavke.
Odaberite [Start].
Poništavanje vraćanja na zadane postavke
U 6. koraku odaberite [Cancel].
Prednja strana
Vodič kroz dijelove i kontrole
Tanki zvučnik





Gumb  (uključeno/pripravnost)
Gumb INPUT
Gumb PAIRING
Gumbi VOLUME +/–
Indikator
 Brzo treperi (plavo): BLUETOOTH uparivanje u tijeku.
 Treperi (plavo): pokušaj povezivanja s BLUETOOTH uređajem.
 Svijetli (plavo): uspostavljena je BLUETOOTH veza.
 Zaslon
 Senzor daljinskog upravljača
 Oznaka N mark
Prilikom upotrebe funkcije NFC, dodirnite oznaku NFC uređajem.
Stražnja strana
Dodatne informacije
 Ulaz (USB)
 Priključak HDMI OUT (ARC)
Ovaj priključak podržava HDCP 2.2.
 Priključci HDMI IN 1/2
Priključak HDMI IN 1 podržava HDCP 2.2.
 Priključak HDMI IN 3
Ako upotrebljavate HDMI IN 3 priključak tankog zvučnika
postavljenog na zid, spojite HDMI kabel (HDMI kabel velike
brzine s Ethernetom) s priključkom pod pravim kutom.
 Priključak DIGITAL IN (TV)
 Ulaz LAN(100)
 Priključak ANALOG IN
 Kabel za napajanje
nastavak
47HR
Subwoofer
 Indikator uključeno/pripravnost
 Svijetli (crveno): napajanje je isključeno.
 Svijetli (zeleno): napajanje je uključeno.
 Svijetli (narančasto): uspostavljena je SECURE LINK veza.
 Gumb  (uključeno/pripravnost)
 Gumb SECURE LINK
 Kabel za napajanje
48HR
Daljinski upravljač
Gumbi AUDIO,  i  + imaju ispupčenu točku. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom rukovanja daljinskim upravljačem.
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava jačinu zvuka.
SW  (jačina zvuka subwoofera) +/
Prilagođava jačinu zvuka basa.
 Gumbi za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte „Slušanje/gledanje” (str. 7).
/ (premotavanje unatrag/unaprijed)
Pretražuje unaprijed ili unatrag.
/ (prethodno/sljedeće)
Odabire prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.
 (reprodukcija)
Započinje ili nastavlja reprodukciju (nastavak reprodukcije).
 (pauza)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju.
AUDIO (str. 33)
Služi za odabir audio formata.
RX/TX (prijemnik/odašiljač)
Prebacuje između opcija [Receiver] i [Transmitter] načina
[Bluetooth Mode] (str. 24).
Dodatne informacije
 INPUT (str. 7)
Služi za odabir uređaja koji želite koristiti.
DISPLAY
Prikazuje informacije o reprodukciji i pregledavanju weba
na TV zaslonu.
 (uključeno/pripravnost)
Uključuje sustav ili ga postavlja u stanje pripravnosti.
 Gumbi zvučnog polja (str. 9)
ClearAudio+, Movie, Film 2, Music, Game Studio, Music Arena,
Standard
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, FOOTBALL, VOICE, NIGHT
 DIMMER (str. 33)
Prilagođava svjetlinu zaslona prednje ploče i LED indikatora.
 Gumbi u boji
Tipke prečaca za odabir stavki na nekim izbornicima.
 MIRRORING (str. 18)
Odabire [Screen mirroring].
PAIRING (str. 11)
Pokušaj BLUETOOTH uparivanja.
 OPTIONS (str. 28)
Prikazuje izbornik s opcijama na TV zaslonu ili na zaslonu prednje
ploče. (Lokacija se razlikuje ovisno o odabranoj funkciji.)
BACK
Služi za povratak na prethodni zaslon.
///
Služi za označavanje i odabir prikazane stavke.
(unos)
Služi za otvaranje odabrane stavke.
HOME (str. 22)
Ulazi u početni izbornik ili izlazi iz njega.
49HR
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati
Music
Kodek
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3)
WMA9
Standard2)
.wma
WMA10 Pro3)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis3)
.ogg
Monkey’s Audio3)
.ape
Photo
Format
Ekstenzija
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png5)
GIF
.gif5)
1)
2)
3)
4)
5)
Sustav može reproducirati „.mka” datoteke. Ove datoteke ne mogu se
reproducirati na poslužitelju kućne mreže.
Sustav možda neće reproducirati ovaj format datoteke na poslužitelju
kućne mreže.
Sustav neće reproducirati ovaj format datoteke na poslužitelju kućne
mreže.
Sustav ne može reproducirati datoteke kodirane tehnologijom DST.
Sustav ne reproducira animirane PNG ili GIF datoteke.
50HR
Napomene
 Neke
datoteke neće se reproducirati ovisno o formatu datoteke,
kodiranju datoteke, stanju snimke ili stanju poslužitelja kućne mreže.
 Neke datoteke uređene na računalu možda se neće reproducirati.
 Brzo premotavanje unaprijed ili unatrag možda nije dostupno za neke
datoteke.
 Sustav ne reproducira kodirane datoteke, poput formata DRM i Lossless.
 Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape na USB uređajima:
– do mape u devetom sloju (uključujući i korijensku mapu)
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
 Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape pohranjene
na poslužitelju kućne mreže:
– do mapa u 19. sloju
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
 Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim sustavom.
 Sustav može prepoznati uređaje MSC (Klasa masovne pohrane) kao
što je flash memorija ili HDD, uređaje SICD (engl. Still Image Capture
Devices) i tipkovnicu sa 101 tipkom.
Podržani audio formati
Specifikacije
Sustav podržava sljedeće audio formate.
Format
Tanki zvučnik (SA-ST9)
Funkcija
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
MPEG-2 AAC


Napomena
Zvuk ne ulazi putem priključaka HDMI IN 1/2/3 u slučaju audio
formata koji uključuju zaštitu od kopiranja, kao što je Super Audio CD
ili DVD-Audio.
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik: 50 W + 50 W
(pri 6 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg desnog zvučnika: 75 W (po kanalu
pri 6 oma, 1 kHz)
Blok središnjeg zvučnika: 75 W (po kanalu pri 6 oma, 1 kHz)
Blok središnjeg visokotonca: 75 W (po kanalu pri 6 oma, 10 kHz)
Ulazi
HDMI IN 1*/2/3
DIGITAL IN (TV)
ANALOG IN
Izlaz
HDMI OUT* (ARC)
* Priključci HDMI IN 1 i HDMI OUT (ARC) podržavaju HDCP 2.2 protokol.
HDCP 2.2 je poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja
se upotrebljava za zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
HDMI odjeljak
Priključnica
Vrsta A (19-pinska)
USB odjeljak
(USB):
Vrsta A (za povezivanje USB memorije, čitača memorijske kartice,
digitalnog fotoaparata)
LAN odjeljak
Terminal LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
nastavak
51HR
Dodatne informacije
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Odjeljak pojačala
Odjeljak za bežični LAN
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg desnog zvučnika
Usklađenost sa standardima
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvencijski pojas
2,4 GHz, 5 GHz
Sustav zvučnika
2-smjerni koaksijalni sustav zvučnika, akustička suspenzija
Speaker
Woofer: 65 mm, stožasti zvučnik s ferofluidom
Visokotonac: 18 mm, kupolasti
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa napajanja 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 30 m1)
Maksimalan broj uređaja koji se mogu registrirati
9 uređaja
Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5), LDAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
upotreba bežičnog telefona, osjetljivost prijema, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2) BLUETOOTH standardni profili upućuju na namjenu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
3) Kodek: format kompresije i konverzije audio signala
4) Potpojasni kodek
5) Napredno audio kodiranje
52HR
Blok središnjeg zvučnika
Sustav zvučnika
Središnji
2-smjerni koaksijalni sustav zvučnika, akustička suspenzija
Satelit
Sustav zvučnika punog raspona s akustičnom suspenzijom
Zvučnik (5 zvučnika)
Središnji
Woofer: 65 mm, stožasti zvučnik s ferofluidom
Visokotonac: 18 mm, kupolasti
Satelit
65 mm, stožasti zvučnik s ferofluidom
Općenito
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 60 W
U stanju pripravnosti: 0,5 W ili manje (Za pojedinosti o toj postavci
pogledajte str. 34.)
U stanju pripravnosti na mreži (svi su žičani mrežni ulazi spojeni,
svi su bežični mrežni ulazi aktivirani): 7,3 W
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
1.130 mm × 88 mm × 128 mm
(bez rešetkastog okvira, bez stalaka, uključujući ispupčeni dio)
1.130 mm × 88 mm × 133 mm
(s rešetkastim okvirom, bez stalaka)
1.130 mm × 100 mm × 129 mm
(bez rešetkastog okvira, sa stalcima, uključujući ispupčeni dio)
1.130 mm × 101 mm × 136 mm
(s rešetkastim okvirom i stalcima)
Težina (pribl.)
6,8 kg (bez rešetkastog okvira, bez stalaka)
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone
Video formati koje sustav podržava
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone su sljedeći. Ažurirajte svoj
uređaj iPod/iPhone najnovijim softverom prije upotrebe sustava.
Ulaz/izlaz (blok HDMI repetitora)
3D
Tehnologija BLUETOOTH radi s uređajima:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (5. generacija) / iPod touch (4. generacija)
Subwoofer (SA-WST9)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
200 W (pri 2 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Subwoofer, vrsta s pasivnim hladnjakom
Speaker
180 mm, stožasti
200 mm × 300 mm, stožasti s pasivnim hladnjakom
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 30 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
248 mm × 403 mm × 426 mm
Težina (pribl.)
16 kg
Komunikacijski sustav
Specifikacija bežičnog zvuka, verzija 3.0
Frekvencijski pojas
5,2 GHz (5,180 GHz – 5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736 GHz – 5,814 GHz)
Način modulacije
DSSS
2D
4096 × 2160p na 59,94/60 Hz1)




4096 × 2160p na 50 Hz1)




4096 × 2160p na 23,98/24 Hz2)




3840 × 2160p na 59,94/60 Hz1)




3840 × 2160p na 50 Hz1)




3840 × 2160p na 29,97/30 Hz2)




3840 × 2160p na 25 Hz2)




3840 × 2160p na 23,98/24 Hz2)




1920 × 1080p na 59,94/60 Hz




1920 × 1080p na 50 Hz




1920 × 1080p na 29,97/30 Hz




1920 × 1080p na 25 Hz




1920 × 1080p na 23,98/24 Hz




1920 × 1080i na 59,94/60 Hz




1920 × 1080i na 50 Hz




1280 × 720p na 59,94/60 Hz




1280 × 720p na 50 Hz




1280 × 720p na 29,97/30 Hz




1280 × 720p na 23,98/24 Hz




720 × 480p na 59,94/60 Hz




720 × 576p na 50 Hz




640 × 480p na 59,94/60 Hz




1)
2)
Dodatne informacije
Odjeljak odašiljača/prijemnika
Slika
Slika nad
Združena
uz sliku slikom (gore
slika
(polovica)
i dolje)
Format
Podržava samo YCbCr 4:2:0/8-bitni
Podržava samo 8-bitni
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
53HR
 Tvrtka
O BLUETOOTH komunikaciji
 BLUETOOTH
uređaji trebali bi se upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara (udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se smanjiti zbog sljedećih okolnosti.
– Kada se neka osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka nađu
između uređaja s BLUETOOTH vezom.
– Na mjestima na kojima je instaliran bežični LAN.
– Oko mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi.
– Na mjestima na kojima se javljaju drugi elektromagnetski valovi.
 BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802,11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se BLUETOOTH uređaj upotrebljava
blizu uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može izazvati smanjenje brzina
prijenosa podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. U tom slučaju
pokušajte sljedeće:
– Sustav pri upotrebi držite najmanje 30 metara podalje od bežičnog
LAN uređaja.
– Isključite napajanje na bežičnom LAN uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti manjoj od 10 metara.
– Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj što je moguće bliže jedno
drugom.
 Radijski valovi koje emitira ovaj sustav mogu ometati rad nekih
medicinskih uređaja. Budući da te smetnje mogu rezultirati kvarom,
uvijek isključite napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja na sljedećim
mjestima:
– u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, na benzinskim postajama
i na svim mjestima gdje mogu postojati zapaljivi plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
 Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja sigurnosti tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom. Međutim, ta sigurnost može biti nedostatna,
ovisno o postavkama i ostalim čimbenicima pa pri upotrebi BLUETOOTH
tehnologije uvijek budite pažljivi.
54HR
Sony ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za štete ili druge
gubitke nastale kao posljedica curenja informacija tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom.
 Mogućnost BLUETOOTH komunikacije sa svim BLUETOOTH uređajima
istog profila kao ovaj sustav nije nužno zajamčena.
 BLUETOOTH uređaji koji se povezuju sa sustavom moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te posjedovati potvrdu o sukladnosti. No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim slučajevima zbog svojstava ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja povezivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije načine upravljanja, prikaza ili rada.
 Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja povezanog sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili okolnim uvjetima, može doći do šuma
ili prekida zvuka.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Kazalo
Brojčani nazivi
D
M
24p Output 23
4K Output 23
Daljinski upravljač 48
Device List 25
Device Name 27
DSEE HX 10, 24
Mreža 15
Music Services 18
A
A/V SYNC 29
Attenuation settings - Analog 24
Audio DRC 24
Audio Output 24
Audio Return Channel 26
Audio Settings 24
Auto Display 26
Auto Renderer Access Permission 27
Auto Standby 26
Automatsko ažuriranje 26
Ažuriranje 22
B
C
Connection Server Settings 27
Control for HDMI 26, 31
Easy Network Settings 28
Easy Setup 28
Emitiranje višekanalnog zvuka 33
External Control 27
F
Način za gledanje nogometa 9
Network Connection Diagnostics 27
Network Connection Status 27
Network content 24p Output 23
Network Settings 27
NFC 12
Noćni način rada 10
Funkcija glasovnog načina rada 10
O
G
OSD Language 25
Output Video Resolution 23
Google Cast 19
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 23
HDMI Deep Colour Output 23
HDMI Settings 26
HDMI1 Audio Input Mode 26
Home Network 16
I
Informacije o softverskoj licenci 27
Initialise Personal Information 28
Input Skip Setting 28
Internet Settings 27
IR-Repeater 25, 34
Izbornik s opcijama 28
P
Postavke automatskog ažuriranja 26
Postavke sustava 25
Prednja ploča 47
Prigušivanje 33
PRTCT 46
Dodatne informacije
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 25
Bluetooth Codec - LDAC 25
Bluetooth Mode 24
Bluetooth Settings 24
Bluetooth Standby 25
„BRAVIA” Sync 31
Brzo pokretanje/Mreža u pripravnosti 26
E
N
R
Remote Start 27
Renderer Access Control 27
Reset to Factory Default Settings 28
Resetting 28
RF Band 36
nastavak
55HR
S
SBM 24
Screen mirroring 18
Screen mirroring RF Setting 27
Screen Settings 23
Secure Link 36
Slideshow 29
Software Update 22
Software Update Notification 26
SongPal 30
Standby Through 26
Stražnja ploča 47
Subwoofer 35, 45
System Information 27
T
TV Type 23
U
USB 8
V
Video Direct 24
Vraćanje na zadane postavke 46
Vremenska zona 26
W
Wireless Playback Quality 25
Wireless Sound Connection 25
Z
Zaključavanje gumba 33
Zvučno polje 9, 28
56HR
ODOBRENJE LICENCE
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA
KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE („EULA”). UPOTREBOM SOFTVERA
PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA. AKO NE PRIHVAĆATE UVJETE
OVOG UGOVORA EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI SOFTVER.
EULA je pravni sporazum između vas i tvrtke Sony Corporation
(„SONY”). Ovaj ugovor EULA regulira vaša prava i obveze u vezi sa
softverom SONY tvrtke SONY i/ili njenih davatelja licenci trećih
strana (uključujući podružnice tvrtke SONY) i njihovih podružnica
(zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”), uključujući sva ažuriranja/
nadogradnje koje osigurava SONY, svu tiskanu, internetsku ili drugu
elektronsku dokumentaciju za takav softver te sve podatkovne
datoteke stvorene radom takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki softver u okviru SOFTVERA koji
ima zaseban ugovor za krajnjeg korisnika licence (uključujući, ali ne
ograničavajući se na GNU-ovu Opću javnu licencu i Nižu/Opću javnu
licencu za knjižnice) bit će obuhvaćen odgovarajućim zasebnim
ugovorom za krajnjeg korisnika licence umjesto odredbama ovog
ugovora EULA do mjere do koje to zahtijeva zaseban ugovor za
krajnjeg korisnika licence („IZUZETI SOFTVER”).
LICENCA ZA SOFTVER
AUTORSKO PRAVO
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER (uključujući, ali ne
ograničavajući se na bilo koje slike, fotografije, animacije, video,
audio, glazbene i tekstualne sadržaje te „aplete” obuhvaćene
SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili jednom ili više njenih
DOBAVLJAČA TREĆIH STRANA.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati, prilagođavati, redistribuirati,
pokušavati rekonstruirati izvorni kôd, mijenjati, vršiti obrnuti
inženjering, dekompilirati ili rastavljati SOFTVER, bilo u cjelini ili
u dijelovima, ili stvarati bilo kakva izvedena dijela iz SOFTVERA
ili na njemu samom, osim ako su takva izvedena djela namjerno
omogućena SOFTVEROM. Ne smijete mijenjati ili preinačavati
nijednu funkciju za upravljanje digitalnim pravima SOFTVERA.
Ne smijete zaobilaziti, mijenjati, dekonstruirati ili opstruirati nijednu
funkciju ili zaštitnu značajku SOFTVERA i nijedan mehanizam
operativno povezan sa SOFTVEROM. Ne smijete odvajati nijednu
pojedinačnu komponentu SOFTVERA radi upotrebe na više
UREĐAJA, osim ako za to imate izričito dopuštenje tvrtke SONY.
Ne smijete uklanjati, mijenjati, pokrivati ili uništavati nikakve zaštitne
znakove ili obavijesti o SOFTVERU. Ne smijete dijeliti, distribuirati,
iznajmljivati, davati u zakup, dodjeljivati, prenositi ili prodavati
SOFTVER. Softver, mrežne usluge i drugi proizvodi koji nisu SOFTVER,
a o kojima ovisi rad SOFTVERA, mogu biti prekinuti ili obustavljeni
prema diskrecijskom pravu dobavljača (dobavljača softvera,
dobavljača usluga ili tvrtke SONY). SONY i takvi dobavljači ne jamče
da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi i dalje biti
dostupni ili da će raditi bez prekida ili izmjena.
UPOTREBA SOFTVERA S MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM
AUTORSKIM PRAVIMA
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za pregledavanje,
pohranjivanje, obradu i/ili upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili
treće strane. Takav sadržaj može biti zaštićen zakonima o autorskim
pravima, drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i/ili
sporazumima. Slažete se da ćete se služiti SOFTVEROM samo
nastavak
57HR
Dodatne informacije
SOFTVER se licencira, a ne prodaje. SOFTVER je zaštićen zakonima
o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima
o intelektualnom vlasništvu.
SONY vam odobrava ograničenu licencu prema kojoj smijete
upotrebljavati SOFTVER isključivo sa svojim kompatibilnim uređajem
(„UREĐAJ”) i samo u osobne, nekomercijalne svrhe.
SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA izričito zadržavaju sva prava,
vlasništvo i vlasnički udio (uključujući, ali ne ograničavajući se na sva
prava intelektualnog vlasništva) u SOFTVERU koja ovaj ugovor EULA ne
dodjeljuje posebno vama.
u skladu sa svim takvim zakonima i sporazumima koji se odnose na
spomenuti sadržaj. Prihvaćate i slažete se da SONY može poduzeti
odgovarajuće mjere radi zaštite autorskih prava nad sadržajem
koji SOFTVER pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava. Takve mjere
uključuju, ali ne ograničavaju se na prebrojavanje učestalosti vaših
postupaka sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka putem
određenih značajki SOFTVERA, odbijanje prihvaćanja vašeg zahtjeva
za omogućivanjem vraćanja podataka te poništenje ovog ugovora
EULA u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN
ZA UPOTREBU SA SADRŽAJEM DOSTUPNIM PUTEM JEDNE ILI VIŠE
USLUGA SADRŽAJA („USLUGA SADRŽAJA”). UPOTREBA USLUGE
I TAKVOG SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE TAKVE
USLUGE SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA
UPOTREBA SOFTVERA BIT ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se
da određene sadržaje i usluge koji su dostupni putem SOFTVERA
mogu pružati treće strane nad kojima tvrtka SONY nema nadzor.
UPOTREBA USLUGE SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU.
USLUGA SADRŽAJA MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
MOGUĆNOST INTERNETSKE VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Prihvaćate i slažete se da pristup određenim značajkama SOFTVERA
može zahtijevati internetsku vezu za koju ste isključivo vi odgovorni.
Nadalje, vi ste isključivo odgovorni za plaćanje bilo kakvih naknada
koje zahtijevaju treće strane povezane s vašom internetskom
vezom, uključujući ali ne ograničavajući se na naknade pružatelja
internetskih usluga ili naknade za emitiranje. Rad SOFTVERA može
biti ograničen ovisno o mogućnostima, širini pojasa ili tehničkim
ograničenjima vaše internetske veze i usluge. Omogućavanje,
kvaliteta i sigurnost takve internetske veze isključiva su odgovornost
treće strane koja pruža takvu uslugu.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih važećih ograničenja i propisa
u vezi s izvozom i ponovnim izvozom koja su na snazi u području
ili državi u kojoj živite te da nećete prenositi ili davati ovlaštenje za
prijenos SOFTVERA u državu u koju je izvoz zabranjen ili onu koja
na drugi način krši ograničenja ili propise.
58HR
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili
namijenjen za upotrebu ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema
u opasnim okolinama koje zahtijevaju izvedbu bez kvarova,
primjerice u nuklearnim postrojenjima, sustavima za upravljanje
zrakoplovima ili komunikacijskim sustavima, sustavima za kontrolu
leta, uređajima za održavanje na životu ili sustavima oružja u kojima
bi kvar SOFTVERA mogao dovesti do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih
oštećenja („AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA”). SONY, svi DOBAVLJAČI
TREĆIH STRANA i sve njihove podružnice posebno se odriču bilo
kakvog izričitog ili podrazumijevanog jamstva, obveze ili uvjeta
prikladnosti za AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA.
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER upotrebljavati isključivo na
vlastiti rizik i da ste vi odgovorni za upotrebu SOFTVERA. SOFTVER se
isporučuje „U STANJU U KAKVOM JEST”, bez jamstva, obveze ili uvjeta
bilo koje vrste.
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka
SONY i svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju
„SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA, OBVEZA ILI UVJETA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI,
NEPOVREDIVOSTI ZAKONA I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU.
SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE (A) FUNKCIJE SADRŽANE U BILO
KOJEM SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTJEVE ILI DA ĆE BITI
AŽURIRANE, (B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI ISPRAVAN ILI
BEZ GREŠKE ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C)
DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER
ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE
(UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA)
O KOJIMA OVISI RAD SOFTVERA BITI I DALJE DOSTUPNI, NEPREKINUTI
I NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI TVRDNJE U VEZI S UPOTREBOM
ILI REZULTATIMA UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU NJEGOVE
ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGOGA. NITI JEDNA
USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET DOBIVEN OD TVRTKE
SONY ILI OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI
KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI UVJET NITI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN
POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. POKAŽE LI SE DA JE SOFTVER
MANJKAV, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH
SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. NEKE DRŽAVE NE
DOPUŠTAJU IZUZEĆE PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA PA SE
NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
NI SONY NI IJEDAN DOBAVLJAČ TREĆE STRANE (za potrebe ovog
odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički se
nazivaju „SONY”) NE SNOSI ODGOVORNOST ZA SLUČAJNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG
PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG JAMSTVA, KAO NI ZBOG
KRŠENJA UGOVORA ILI NEMARA TE NE SNOSI ODGOVORNOST
PREMA PROPISIMA O STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM
ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO
KAKVU ŠTETU NASTALU USLIJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA
PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA MOGUĆNOSTI UPOTREBE
SOFTVERA ILI BILO KOJEG POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA U RADU
I GUBITKA KORISNIKOVOG VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH BIO
OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM
SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ
ODREDBI OVOG UGOVORA EULA OGRANIČENA JE NA IZNOS KOJI
JE STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU
IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA PA
SE GORE NAVEDENI IZUZETAK MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE, SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SONY, oboje
u skladu s povremenim dopunama i izmjenama, zajedno predstavljaju
potpuni ugovor između vas i tvrtke SONY u vezi sa SOFTVEROM.
Propust tvrtke SONY da ostvari ili provede bilo koje pravo ili odredbu
iz ovog ugovora EULA ne predstavlja odricanje od takvog prava ili
odredbe. Ako se utvrdi da je neki dio ovog ugovora EULA nevaljan,
nezakonit ili neprovediv, ta će se odredba provoditi u najvećoj mogućoj
mjeri koja omogućuje zadržavanje svrhe ovog ugovora EULA, dok će
ostali dijelovi ostati potpuno na snazi.
ZAKON I JURISDIKCIJA
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih
naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ovaj ugovor
EULA bit će reguliran u skladu s japanskim zakonima, bez obzira na
moguće sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog
ugovora EULA rješavaju se isključivo u nadležnosti Okružnog suda
u Tokiju u Japanu, a strane ovime pristaju na mjesto i nadležnost
tih sudova.
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora EULA koji bi se mogao
protumačiti drukčije, prihvaćate i slažete se da će bilo kakvo kršenje
ili nepoštivanje ovog ugovora EULA s vaše strane prouzročiti
nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za koju će novčana odšteta biti
nedovoljna te pristajete da tvrtka SONY ishodi sudsku kaznu ili
pravičnu naknadu koju tvrtka SONY smatra odgovarajućom u takvim
slučajevima. Osim toga, SONY može poduzeti sve zakonske ili
tehničke mjere kako bi spriječio kršenje ovog ugovora EULA i/ili
nametnuo njegovu provedbu, uključujući ali ne ograničavajući se na
trenutačnu obustavu upotrebe SOFTVERA ako tvrtka SONY odluči,
po vlastitom diskrecijskom pravu, da kršite ili imate namjeru prekršiti
ovaj ugovor EULA. Ti pravni lijekovi dodatak su bilo kojim drugim
pravnim lijekovima na koje SONY može imati pravo po zakonu,
običajnom pravu ili prema ugovoru.
nastavak
59HR
Dodatne informacije
S vremena na vrijeme, SONY ili DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu
automatski ažurirati ili na neki drugi način izmijeniti SOFTVER,
uključujući ali ne ograničavajući se na svrhe unaprjeđenja
sigurnosnih funkcija, ispravljanja pogrešaka i poboljšanja funkcija
tijekom interakcije s poslužiteljima tvrtke SONY ili trećih strana
ili na druge načine. Takva ažuriranja ili izmjene mogu izbrisati ili
promijeniti prirodu značajki ili druge aspekte SOFTVERA, uključujući
ali ne ograničavajući se na funkcije na koje se možda oslanjate.
Prihvaćate i slažete se da se takve aktivnosti mogu odvijati prema
isključivom diskrecijskom pravu tvrtke SONY i da tvrtka SONY može
uvjetovati nastavak upotrebe SOFTVERA time da u potpunosti
instalirate ili prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene. Za potrebe ovog
ugovora EULA sva ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati i jesu dio
SOFTVERA. Prihvaćanjem ovog ugovora EULA pristajete na takvo
ažuriranje/izmjenu.
PONIŠTAVANJE
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje drugo pravo, tvrtka SONY može
poništiti ovaj ugovor EULA u slučaju da se ne pridržavate bilo koje
njegove odredbe. U slučaju poništavanja odmah morate prestati
upotrebljavati SOFTVER te morate uništiti sve njegove kopije.
IZMJENE I DOPUNE
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ
ODLUCI IZMIJENI I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU OVOG UGOVORA
EULA POSTAVLJANJEM OBAVIJESTI NA ODGOVARAJUĆE WEB-MJESTO
TVRTKE SONY, SLANJEM OBAVIJESTI U PORUCI E-POŠTE NA ADRESU
KOJU STE SAMI DALI, OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU POSTUPKA U
KOJEMU VAM SE ISPORUČUJU NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI BILO
KOJIM DRUGIM ZAKONSKI PRIZNATIM NAČINOM OBAVJEŠTAVANJA.
Ako ne pristajete na izmjene i dopune, trebate se odmah obratiti
tvrtci SONY radi dobivanja uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA
nakon datuma stupanja na snagu takve obavijesti smatrat će se
vašim pristankom na to da budete obvezani navedenim dopunama
i izmjenama.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti je korisnik treće strane i imat
će sva prava na provedbu svake odredbe ovog ugovora EULA u vezi
sa SOFTVEROM takve strane.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim ugovorom EULA,
možete se obratiti tvrtki SONY pišući tvrtki SONY na odgovarajuću
adresu za kontakt u pojedinom području ili državi.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
60HR
Softver ovog sustava možda će se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim ažuriranjima možete saznati na sljedećem URL-u.
www.sony.eu/support
©2015 Sony Corporation
4-558-497-26(1) (HR)
Download PDF

advertising