Sony | HT-ST7 | Sony HT-ST7 7.1-kanalni Soundbar s tehnologijom Bluetooth® Referentni vodič

Zvučnik Sound Bar
Referentni priručnik
HT-ST7
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose
se samo na opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju EU direktive.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti koji
se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije
trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Uređaj nije isključen iz struje ako je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini,
poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima i/ili perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključci.
Ova oprema s kabelom za povezivanje kabelom kraćim od 3 metra ispitana
je i u skladu je s ograničenjima navedenim u EMC direktivi.
2CR
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim
državama sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni
otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Samo Europa
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Za korisnike u Australiji ili Novom Zelandu
Za bežični prijemnik (EZW-RT50)
Mora se postaviti i raditi na udaljenosti od najmanje 20 cm između uređaja
koji zrači i tijela osobe (isključujući ekstremitete: ruke, zapešća, stopala
i gležnjeve).
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa sustavima za
odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali ispravno postupanje s baterijom, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
3CR
Sadržaj
Mjere opreza ............................................................................... 5
BLUETOOTH bežična tehnologija ............................................. 6
Postavljanje tankog zvučnika na zid ......................................... 7
Omogućavanje funkcije infracrvenog repetitora
(kada ne možete upravljati TV-om) .................................... 8
Omogućavanje funkcije Secure Link ........................................ 9
Upotreba funkcije Control for HDMI ....................................... 10
Upotreba značajki „BRAVIA” Sync ............................................ 11
Rješavanje problema ................................................................ 11
Specifikacije ...............................................................................14
4CR
 Budite
Mjere opreza
O sigurnosti
oprezni prilikom postavljanja sustava na posebno tretirane
površine (ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili
oštećenja boje na površini.
 Pazite da se ne ozlijedite o kutove tankog zvučnika ili subwoofera.
isključite sustav i odnesite
ga na provjeru u ovlašteni servis prije no što ga nastavite upotrebljavati.
 Ne penjite se na tanki zvučnik ili subwoofer jer možete pasti i ozlijediti se
ili oštetiti sustav.
Napomena o rukovanju subwooferom
O izvorima napajanja
O radu sustava
 Prije nego što uključite sustav, provjerite odgovara li radni napon sustava
Prije nego što priključite ostalu opremu provjerite jeste li isključili sustav.
 Ako u sustav dospije neki predmet ili tekućina,
naponu lokalne električne mreže. Radni napon naveden je na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani tankog zvučnika.
 Ako sustav ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
 Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt utikača malo širi od drugog pa
treba paziti na položaj prilikom priključivanja u zidnu utičnicu. U slučaju da
utikač ne možete u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se dobavljaču.
 Kabel za napajanje smije se mijenjati samo u ovlaštenom servisu.
Ne stavljajte ruke u prorez na subwooferu prilikom njegovog podizanja.
Može se oštetiti upravljački mehanizam zvučnika. Subwoofer prilikom
podizanja držite za podnožje.
Nepravilnosti u prikazu boja na obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći do nepravilnosti u prikazu boja.
Ako uočite da se boje ne prikazuju pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite nakon 15 do 30 minuta.
Ako i dalje uočavate nepravilnosti u prikazu boja...
Postavite sustav dalje od TV-a.
O zagrijavanju
O čišćenju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara.
Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri velikoj glasnoći, temperatura
sustava sa stražnje i donje strane značajno raste. Ne dirajte sustav kako
se ne biste opekli.
Sustav čistite suhom mekom krpom za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču tvrtke Sony.
O postavljanju
 Postavite
sustav na mjesto s dobrom ventilacijom kako ne bi došlo do
pretjeranog zagrijavanja te kako biste produžili vijek trajanja sustava.
 Ne stavljajte sustav u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
 Na stražnji dio tankog zvučnika i subwoofera ne stavljajte ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju i na taj način prouzročiti kvar.
 Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji s TV-om, VCR-om ili
kasetofonom, mogu nastati šumovi, a kvaliteta slike može se pogoršati.
U tom slučaju postavite sustav dalje od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
nastavak
5CR
Autorska prava
Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby* Digital i DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruko D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom Američkog ureda za patente U.S. Patent br.:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i drugih patenata Sjedinjenih Američkih Država
i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi. DTS-HD, simbol te
DTS-HD i simbol zajedno registrirani su zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
Tekstualna oznaka i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znakovi
u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka
od strane tvrtke Sony Corporation pod licencom je.
Ovaj sustav sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Logotip „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
„x.v.Colour” i logotip „x.v.Colour” zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
Oznaka N zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
© 2012 CSR plc i tvrtke članice grupacije.
Znak aptX® i logotip aptX zaštitni su znaci tvrtke CSR plc ili neke od njenih
tvrtki članica grupacije i mogu biti registrirani u jednoj ili više država.
Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
6CR
BLUETOOTH bežična tehnologija
Podržane BLUETOOTH verzije i profili
Profil se odnosi na standardni skup mogućnosti za razne namjene
proizvoda BLUETOOTH. Pogledajte odjeljak „Specifikacije” (str. 14)
u vezi s BLUETOOTH verzijama i profilima koje podržava ovaj sustav.
Napomene
 Da
biste mogli upotrebljavati funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj
koji želite priključiti mora podržavati isti profil kao i sustav. Čak i ako uređaj
podržava isti profil, funkcije se mogu razlikovati ovisno o specifikacijama
BLUETOOTH uređaja.
 Reprodukcija zvuka na ovom sustavu može kasniti za onom na
BLUETOOTH uređaju zbog svojstava BLUETOOTH bežične tehnologije.
Efektivni komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji trebali bi se upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara (udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se smanjiti zbog sljedećih okolnosti.
 Kada se neka osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka nađu
između uređaja s BLUETOOTH vezom
 Na mjestima na kojima je instaliran bežični LAN
 Oko mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
 Na mjestima na kojima se javljaju drugi elektromagnetski valovi
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se BLUETOOTH uređaj upotrebljava
blizu uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji.
To može izazvati smanjenje brzina prijenosa podataka, šum ili
nemogućnost povezivanja. Ako se to dogodi, pokušajte nešto
od sljedećeg:
 Pokušajte povezati ovaj sustav s BLUETOOTH mobilnim telefonom
ili BLUETOOTH uređajem uz udaljenost od najmanje 10 metara
od bežične LAN opreme.

Isključite struju na bežičnoj LAN opremi kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti manjoj od 10 metara.
Postavljanje tankog zvučnika na zid
Učinci na druge uređaje
Radio valovi koje emitira ovaj sustav mogu ometati rad nekih
medicinskih uređaja. Budući da takvo ometanje može izazvati kvar,
uvijek isključite napajanje na ovom sustavu, BLUETOOTH mobilnom
telefonu i BLUETOOTH uređaju na sljedećim mjestima:
 U bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, benzinskim crpkama te
na bilo kojem mjestu na kojem može biti zapaljivih plinova
 U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
Napomene
 Ovaj
sustav podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja sigurnosti tijekom komunikacije
BLUETOOTH tehnologijom. Ipak, ta sigurnost može biti nedostatna,
ovisno o postavkama i ostalim čimbenicima pa pri upotrebi BLUETOOTH
tehnologije uvijek budite pažljivi.
 Tvrtka Sony ni na koji način ne može se smatrati odgovornom za štete
ili druge gubitke nastale kao posljedica curenja informacija tijekom
komunikacije BLUETOOTH tehnologijom.
 Mogućnost BLUETOOTH komunikacije sa svim BLUETOOTH uređajima
istog profila kao ovaj sustav nije nužno zajamčena.
 BLUETOOTH uređaji koji se priključuju na ovaj sustav moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te moraju imati potvrdu o suglasnosti. No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim slučajevima zbog svojstava ili
specifikacija BLUETOOTH uređaja priključivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije načine upravljanja, prikaza ili rada.
 Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja priključenog na ovaj sustav,
komunikacijskom okruženju ili okolnim uvjetima, može doći do
šuma ili prekida zvuka.
Tanki zvučnik možete postaviti na zid.
Napomene
 Upotrebljavajte
vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da
je zid od gipsanih ploča osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite za nosivu
gredu. Tanki zvučnik postavite na okomit i ravan ojačani dio zida.
 Postavljanje obavezno prepustite Sony dobavljačima ili ovlaštenim
izvođačima te tijekom postavljanja posebnu pozornost posvetite
sigurnosti.
 Tvrtka Sony nije odgovorna za nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom zida ili
nepravilnim pričvršćivanjem vijaka, prirodnim nepogodama itd.
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji odgovaraju utorima
na stražnjem dijelu tankog zvučnika.
4 mm
Više od 30 mm
4,6 mm
10 mm
Rupa na stražnjem dijelu tankog zvučnika
nastavak
7CR
2
Pričvrstite vijke za zid.
Vijci bi trebali viriti iz zida od 8 do 9 mm.
Sredina tankog zvučnika
365 mm (lijevo)
Omogućavanje funkcije infracrvenog
repetitora (kada ne možete upravljati
TV-om)
310 mm (desno)
Postavite li tanki zvučnik ispred TV-a, možda nećete moći upravljati
TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a. U tom slučaju, priključite
isporučen IR blaster na IR BLASTER priključak na tankom zvučniku
i nakon toga omogućite funkcije infracrvenog repetitora.
Moći ćete upravljati TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a putem
IR blastera.
od 8 do
9 mm
3
8CR
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe sa stražnje strane tankog zvučnika s vijcima,
a zatim objesite tanki zvučnik na 2 vijka.
1
Priključite isporučen IR blaster na IR BLASTER priključak
na tankom zvučniku.
2
Stavite IR blaster pored senzora daljinskog upravljača TV-a
i usmjerite njegov infracrveni odašiljač prema senzoru
daljinskog upravljača TV-a.
Napomene
 Provjerite je li sigurno da TV-om ne možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a, a zatim postavite „IR REP.” na „ON”. Ako je ta postavka
postavljena na „ON” dok je TV-om moguće upravljati daljinskim
upravljačem, izvođenje odgovarajuće radnje možda neće biti moguće
zbog sukoba između izravne naredbe putem daljinskog upravljača
i one putem tankog zvučnika.
 Ova funkcija možda neće raditi na nekim TV uređajima. U tom slučaju
podesite položaj IR blastera na tankom zvučniku.
Omogućavanje funkcije Secure Link
Napomene
 Položaj
senzora daljinskog upravljača potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
 Prije spajanja kabela za napajanje tankog zvučnika priključite IR blaster.
 Ne priključujte IR blaster u priključnicu za slušalice itd. na TV-u.
 Ne upotrebljavajte IR blaster ni u koju drugu svrhu.
 Provjerite radi li funkcija infracrvenog repetitora prije učvršćivanja IR
blastera isporučenom obostrano ljepljivom trakom na tanki zvučnik.
 Smještaj IR blatera može biti različit ovisno o tome koji proizvod
upotrebljavate.
3
4
5
6
7
Putem funkcije Secure Link možete odrediti koja će bežična veza biti
upotrijebljena za povezivanje tankog zvučnika i subwoofera. Ta je
funkcija korisna kada upotrebljavate više bežičnih proizvoda.
Indikator 
SECURE LINK
Pritisnite MENU na daljinskom upravljaču sustava.
(Pogledajte „Podešavanje postavki” u uputama za upotrebu.)
Odaberite „SYSTEM” pomoću /, a zatim pritisnite ENTER.
Odaberite „IR REP.”, a zatim pritisnite ENTER.
Odaberite „ON”, a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite MENU.
Izbornik će se isključiti.
1
2
3
Pritisnite MENU na daljinskom upravljaču.
(Pogledajte „Podešavanje postavki” u uputama za upotrebu).
Odaberite „WS” pomoću /, a zatim pritisnite ENTER.
Odaberite „SEC. ON”, a zatim pritisnite ENTER.
nastavak
9CR
4
5
6
Kada se pojavi poruka „START”, pritisnite ENTER.
Pojavljuje se poruka „SEARCH” i tanki zvučnik traži opremu koja se
može upotrijebiti s funkcijom Secure Link.
Prijeđite na sljedeći korak u roku od 2 minute.
Da biste otkazali funkciju Secure Link tijekom traženja opreme,
pritisnite RETURN.
Pritisnite SECURE LINK na subwooferu vrhom olovke ili sl.
Upalit će se indikator  na subwooferu i svijetliti žuto.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „OK”.
Pojavi li se poruka „FAILED”, provjerite je li subwoofer uključen
i ponovite postupak od koraka 1.
Pritisnite MENU.
Izbornik će se isključiti.
Otkazivanje funkcije Secure Link
1
2
3
4
5
6
Pritisnite MENU na daljinskom upravljaču.
(Pogledajte „Podešavanje postavki” u uputama za upotrebu.)
Odaberite „WS” pomoću /, a zatim pritisnite ENTER.
Odaberite „SEC.OFF”, a zatim pritisnite ENTER.
Kada se pojavi poruka „OK?”, pritisnite ENTER.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „FINISH”.
Pritisnite MENU.
Izbornik će se isključiti.
Pritisnite i držite nekoliko sekundi SECURE LINK na
subwooferu sve dok indikator  ne počne svijetliti
ili treperiti u zelenoj boji.
Obavezno pritisnite SECURE LINK vrhom olovke ili sl.
10CR
Upotreba funkcije Control for HDMI
Omogućavanjem funkcije Control for HDMI i povezivanjem opreme
kompatibilne s funkcijom Control for HDMI putem HDMI kabela,
rukovanje se pojednostavljuje na način opisan u nastavku.
Isključivanje sustava
Kada isključite TV pomoću gumba za napajanje na daljinskom
upravljaču TV-a, sustav i povezana oprema automatski će se isključiti.
Upravljanje zvukom sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV, zvuk TV-a automatski će se
emitirati kroz zvučnike sustava. Jačina zvuka sustava prilagođava
se kada prilagođavate jačinu zvuka TV-a.
Ako se za posljednjeg isključivanja TV-a zvuk emitirao iz zvučnika
sustava, sustav se automatski uključuje kada ponovno uključite TV,
a TV zvuk se automatski emitira iz zvučnika sustava.
Audio Return Channel (ARC)
Ako je TV kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC),
veza HDMI kabelom šalje i digitalni audio signal s TV-a na sustav.
Ne morate uspostavljati zasebnu audio vezu za slušanje TV zvuka
sa sustava.
Reprodukcija jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj s opreme priključene na sustav putem
HDMI kabela, povezani TV automatski se uključuje, a ulazni signal
sustava prebacuje se na odgovarajući HDMI ulaz.
Napomene
 Navedene
značajke možda neće funkcionirati s određenom opremom.
o postavkama povezane opreme, funkcija Control for HDMI
možda neće ispravno funkcionirati. Informacije potražite u uputama
za upotrebu opreme.
 Ovisno
Upotreba značajki „BRAVIA” Sync
Izvorne Sony funkcije navedene u nastavku mogu se upotrebljavati
i s proizvodima koji su kompatibilni sa značajkom „BRAVIA” Sync.
Štednja energije
Ako se na sustav priključi TV koji je kompatibilan sa značajkom
„BRAVIA” Sync, potrošnja energije smanjuje se u stanju pripravnosti
prekidanjem emitiranja HDMI signala dok je TV isključen.
Napomene o HDMI vezama
Upotrebljavajte HDMI kabel velike brzine. Ako upotrijebite
standardni HDMI kabel, 1080p, Deep Color ili 3D/4K, slike se
možda neće pravilno prikazivati.
 Upotrijebite kabel odobren za HDMI upotrebu.
Upotrijebite Sony HDMI kabel velike brzine s logotipom koji označava
vrstu kabela.
 Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI kabela za konverziju.
 Provjerite postavke povezane opreme ako je slika loša ili ako se zvuk
ne emitira iz opreme priključene putem HDMI kabela.
 Povezana oprema može prigušiti audio signale (frekvenciju
uzorkovanja, duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz HDMI priključka.
 Zvuk se može prekinuti prilikom promjene frekvencije uzorkovanja
ili broja kanala izlaznih audio signala iz opreme za reprodukciju.

Kada povezana oprema nije kompatibilna s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT (ARC)
priključka mogu biti iskrivljeni ili se neće emitirati. U tom slučaju
provjerite specifikacije povezane opreme.
 Kada se za ulazni izvor sustava odabere „TV”, video signali koji
izlaze putem jednog od HDMI IN priključaka koji je bio odabran
posljednji put emitiraju se iz HDMI TV OUT (ARC) priključka.
 Ovaj sustav podržava značajke Deep Color, „x.v.Colour”,
3D i prijenos 4K.
 Za uživanje u 3D slikama na sustav priključite 3D-kompatibilnu TV
i video opremu (Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, „PlayStation®3”
itd.) pomoću HDMI kabela velike brzine, stavite 3D naočale
i reproducirajte 3D-kompatibilan Blu-ray Disc.
 Za uživanje u 4K slikama TV i uređaji za reprodukciju priključeni
na sustav moraju biti kompatibilni s 4K slikama.

Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, pokušajte
riješiti problem pomoću ovog priručnika za rješavanje problema prije
nego što zatražite popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
NAPAJANJE
Sustav nije uključen.
 Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.
Sustav se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija „A. STBY”. Postavite „A. STBY” na „OFF”
(pogledajte „Podešavanje postavki” u uputama za upotrebu).
ZVUK
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk.
 Provjerite audio postavku za Dolby Digital ili DTS format na uređaju
za reprodukciju Blu-ray Disc, DVD i sličnim uređajima priključenima
na sustav.
nastavak
11CR
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci SOUND MODE, funkcija obrade
surround zvuka možda neće dobro raditi. Ovisno o programu ili
disku, surround efekt će možda biti prigušen.
 Ako priključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju ili DVD uređaj za
reprodukciju kompatibilan s funkcijom surround efekta, surround
efekt sustava možda neće raditi. U tom slučaju isključite funkciju
surround efekta povezane opreme. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu povezane opreme.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Osigurajte da ulazni izvor bude pravilno odabran. Trebali biste
isprobati druge ulazne izvore pritiskanjem gumba INPUT
(pogledajte „Slušanje zvuka” u uputama za upotrebu).
 Provjerite vezu HDMI kabela, digitalnog optičkog kabela ili
audio kabela povezanih na sustav i TV.
 Provjerite je li „TV” prikazan kao ulazni izvor na zaslonu
prednje ploče.
 Provjerite izlaz zvuka iz TV-a.
 Provjerite je li jačina zvuka s TV-a pretiha ili je zvuk isključen.
 Kada je TV kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel
(ARC) povezan putem HDMI kabela, provjerite je li kabel priključen u
HDMI (ARC) priključak na TV-u.
 Ako TV nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel
(ARC), uz HDMI kabel priključite i digitalni optički kabel kako bi se
zvuk mogao emitirati.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i iz televizora.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Zvuk kasni za TV slikom.
 Postavite „SYNC” na „OFF” ako je postavljen na bilo koju mogućnost
od 1 do 4 (pogledajte „Podešavanje postavki” u uputama za
upotrebu).
Zvuk priključene opreme ne čuje se iz sustava ili je zvuk vrlo tih.
 Pritisnite VOL + i provjerite jačinu zvuka.
 Pritisnite MUTING ili VOL + da biste poništili funkciju isključivanja
zvuka.
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran.
12CR
 Provjerite jesu li svi kabeli potpuno umetnuti u priključke na sustavu
i priključenoj opremi.
BLUETOOTH
Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.
 Provjerite je li indikator BLUETOOTH uključen.
Status sustava
Status indikatora
Tijekom BLUETOOTH uparivanja
Brzo treperi u plavoj boji.
Sustav se pokušava povezati
s BLUETOOTH uređajem
Treperi u plavoj boji.
Sustav je uspostavio vezu
s BLUETOOTH uređajem
Svijetli u plavoj boji.
Na sustavu je funkcija BLUETOOTH
u stanju pripravnosti (ako je sustav
isključen)
Polako treperi u plavoj boji.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji treba spojiti uključen i je li
omogućena funkcija BLUETOOTH.
 Smjestite ovaj sustav i BLUETOOTH uređaj što je bliže moguće.
 Ponovno uparite ovaj sustav i BLUETOOTH uređaj.
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj bliže jedan drugome
(pogledajte „Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja” u uputama
za upotrebu).
 Provjerite da na sustavu nema smetnji iz Wi-Fi mreže, s drugih
bežičnih uređaja tehnologije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji stvara elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
Prekinula se BLUETOOTH veza.
Ne čuje se zvuk iz priključenog uređaja.
Zvuk je isprekidan.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji stvara elektromagnetsko zračenje,
primjerice Wi-Fi mreža, drugi BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje od sustava.
 Uklonite sve prepreke između ovog sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH uređaj.
 Pokušajte promijeniti Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi usmjerivača, računala
itd. u pojas od 5 GHz.
Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.
 Gledajući filmove možda ćete čuti zvuk s malim zakašnjenjem
u odnosu na sliku.
BEŽIČNI ZVUK
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
 Provjerite je li priključen kabel za napajanje subwoofera.
 Provjerite jesu li bežični prijemnici pravilno umetnuti (pogledajte
„Umetanje bežičnih prijemnika” u uputama za upotrebu).
 Ako je indikator  isključen:
 Provjerite je li kabel za napajanje subwoofera čvrsto priključen.
 Uključite subwoofer pritiskom na gumb  na subwooferu.
 Ako indikator  polako treperi u zelenoj boji ili svijetli crveno:
 Pomaknite subwoofer tako da indikator svijetli zeleno.
 Provjerite status bežičnog prijenosa putem značajke „RF CHK”
(pogledajte „Podešavanje postavki” u uputama za upotrebu).
Ako se poruka „RF NG” pojavi na zaslonu prednje ploče, gurnite
bežične prijemnike u tanki zvučnik i subwoofer tako da čujete
sigurnosni klik njihovog sjedanja na mjesto.
 Nastavite u skladu s uputama pod „Omogućavanje funkcije
Secure Link” (str. 9).
 Ako indikator  brzo treperi u zelenoj boji:
 Prvo pritisnite gumb  da biste isključili subwoofer, a zatim
pravilno umetnite bežični prijemnik u subwoofer i nakon toga
ponovno pritisnite gumb  na subwooferu.
 Ako indikator  treperi u crvenoj boji:
 Pritisnite gumb  za isključivanje subwoofera i provjerite da
ništa ne blokira ventilacijske otvore na subwooferu.
 Ako ulazni izvori sadrže malo sastavnih dijelova s bas zvukom
(odnosno ako se radi o televizijskom emitiranju), možda će se
zvuk iz subwoofera slabo čuti.
 Povećajte jačinu zvuka subwoofera pritiskom na gumb SW VOL +
(pogledajte poglavlje „Dijelovi i kontrole” u uputama za upotrebu).
Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji stvara elektromagnetsko zračenje,
primjerice Wi-F mreža ili mikrovalna pećnica, odmaknite sustav
od takvih uređaja.
 Uklonite sve prepreke između tankog zvučnika i subwoofera ili
odmaknite ovaj sustav od prepreke.
 Smjestite tanki zvučnik i subwoofer što je bliže moguće.
OSTALO
Daljinski upravljač ne radi.
 Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog
upravljača
na sustavu (pogledajte poglavlje „Dijelovi i kontrole”
u uputama za upotrebu).
 Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije u daljinskom upravljaču novima ako su
slabe.
 Provjerite jeste li pritiskali ispravan gumb daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Ovaj problem možete riješiti upotrebom isporučenog IR blastera
(str. 8).
Funkcija Control for HDMI ne radi ispravno.
 Provjerite HDMI vezu.
 Postavite funkciju Control for HDMI na TV-u.
 Provjerite je li sva priključena oprema kompatibilna s funkcijom
„BRAVIA” Sync”.
 Provjerite postavke funkcije Control for HDMI na priključenoj
opremi. Pogledajte upute za upotrebu isporučene s priključenom
opremom.
 Ako uključite/isključite kabel za napajanje, pričekajte duže
od 15 sekundi prije rukovanja opremom.
 Ako povežete audio izlaz video opreme i sustav pomoću kabela koji
nije HDMI kabel, možda se neće emitirati nikakav zvuk zbog funkcije
„BRAVIA” Sync. U tom slučaju postavite „CTRL” na „OFF” (pogledajte
„Podešavanje postavki” u uputama za upotrebu) ili povežite
priključak audio izlaza izravno na TV umjesto na sustav.
nastavak
13CR
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „PRTECT (zaštita)”.
 Pritisnite gumb  kako biste isključili sustav. Kada poruka „STBY”
nestane, isključite kabel za napajanje, a zatim provjerite blokira li što
ventilacijske otvore sustava.
VRAĆANJE NA ZADANE POSTAVKE
Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na zadane postavke
na sljedeći način:
1
2
Pritisnite gumb  za uključivanje tankog zvučnika.
Pritisnite gumb  istodobno pritišćući INPUT i VOL 
na tankom zvučniku.
Prikazat će se „RESET” i sustav će se vratiti na zadane postavke.
Izbornik SOUND MODE itd. vraćaju se na zadane postavke.
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-ST7)
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik: 40 W + 40 W
(pri 4 oma, 1 kHz, 1 % THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg desnog zvučnika: 50 W
(po kanalu pri 4 oma, 1 Hz)
Blok središnjeg zvučnika: 50 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
HDMI IN 1/2/3*
OPTICAL IN 1(TV)/2
ANALOG IN
COAXIAL IN
* Ova su 3 priključka ista. Nije važno koji ćete upotrijebiti.
Izlaz
HDMI TV OUT (ARC)
BLUETOOTH odjeljak
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa napajanja 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 10 m1)
Maksimalan broj uređaja koji se mogu registrirati
9 uređaja
Frekvencijski pojas Pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Prošireni spektar s frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Napredni profil raspodjele zvuka)
AVRCP 1.3 (Profil daljinskog upravljanja zvukom i videozapisima)
14CR
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5), aptX
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
bežični telefon, osjetljivost prijema, operacijski sustav, softverski
program itd.
2) BLUETOOTH standardni profili upućuju na namjenu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
3) Kodek: format kompresije i konverzije audio signala
4) Podpojasni kodek
5) Napredno audio kodiranje
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg desnog zvučnika
Sustav zvučnika
2-smjerni sustav zvučnika, Akustička suspenzija
Zvučnik
Woofer: 65 mm, stožasti zvučnik s ferrofluidom
Tweeter; 20 mm, kupolasti
Nazivna impedancija
4 oma
Blok središnjeg zvučnika
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona s akustičnom suspenzijom
Zvučnik (5 zvučnika)
65 mm, stožasti zvučnik s ferrofluidom
Nazivna impedancija
4 oma
Općenito
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 55 W
Funkcija „Control for HDMI” je isključena (stanje pripravnosti):
0,5 W ili manje
BLUETOOTH Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
1.080 mm × 109 mm × 110 mm (bez okvira rešetke i stalaka)
1.080 mm × 109 mm × 129 mm (s okvirom rešetke, bez stalaka)
1.080 mm × 129 mm × 138 mm (s okvirom rešetke i stalcima)
1.080 mm × 129 mm × 130 mm (bez okvira rešetke, sa stalcima)
Masa (pribl.)
7,9 kg (s okvirom rešetke i stalcima)
Subwoofer (SA-WST7)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
100 W (po kanalu pri 4 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Subwoofer, vrsta s pasivnim hladnjakom
Zvučnik
180 mm, stožasti
200 mm × 300 mm, stožasti s pasivnim hladnjakom
Nazivna impedancija
4 oma
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 30 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.)
241 mm × 391 mm × 411 mm (š/v/d)
Masa (pribl.)
11,2 kg
Bežični prijemnik (EZW-RT50)
Komunikacijski sustav
Specifikacija bežičnog zvuka, verzija 1.0
Frekvencijski pojas
5,725 GHz – 5,875 GHz
Preduvjeti napajanja
DC 3,3 V, 300 mA
Način modulacije
DSSS
Dimenzije (pribl.)
30 mm × 9 mm × 60 mm (š/v/d)
Masa (pribl.)
10 g
nastavak
15CR
Digitalni ulazni audio formati koje podržava sustav
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
3D
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD niske brzine prijenosa*
Linearni PCM 2-kanalni, 48 kHz ili manje
Linearni, PCM maksimalno 7.1-kanalni, 192 kHz
ili manje*
* Te je formate moguće reproducirati samo putem HDMI veze.
2D
Združena
slika
Slika-uzsliku
(polovica)
Slika-nadslikom
(gore-idolje)
720 × 480p na 59,94/60 Hz




720 × 576p na 50 Hz




640 × 480p na 59,94/60 Hz




Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
Video formati koje sustav podržava
 Potrošnja
Ulaz/izlaz (blok HDMI pojačivača)
3D
Datoteka
2D
Združena
slika
Slika-uzsliku
(polovica)
Slika-nadslikom
(gore-idolje)
4096 × 2160p na 23,98/24 Hz




3840 × 2160p na 29,97/30 Hz




3840 × 2160p na 25 Hz




3840 × 2160p na 23,98/24 Hz




1920 × 1080p na 59,94/60 Hz




1920 × 1080p na 50 Hz




1920 × 1080p na 29,97/30 Hz




1920 × 1080p na 25 Hz




1920 × 1080p na 23,98/24 Hz




1920 × 1080i na 59,94/60 Hz




1920 × 1080i na 50 Hz




1280 × 720p na 59,94/60 Hz




1280 × 720p na 50 Hz




1280 × 720p na 29,97/30 Hz




1280 × 720p na 23,98/24 Hz




16CR
Datoteka
energije u stanju
pripravnosti: 0,5 W ili manje (tanki
zvučnik), 0,5 W ili manje (subwoofer)
 Više od 85 % potrošnje energije bloka
pojačala postiže se potpuno
digitalnim pojačalom, S-Master.
17CR
18CR
19CR
©2013 Sony Corporation
4-463-414-21(1) (CR)
Download PDF