Sony | HT-XT3 | Sony HT-XT3 2.1-kanalni zvučnik s tehnologijom Wi-Fi/Bluetooth® za postavljanje ispod televizora Upute za upotrebu

Sustav kućnog kina
Upute za upotrebu
HT-XT3
Za korisnike u Europi
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
Da biste spriječili ozljede, uređaj morate
sigurno postaviti na ormarić u skladu
s uputama za postavljanje.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
O izvorima napajanja
 Uređaj
nije isključen iz struje ako je
priključen u strujnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
 Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključci.
2HR
Zbrinjavanje otpadnih
baterija i električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo
ovlašteno servisno osoblje. Da biste
omogućili pravilno postupanje
s baterijom te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode nakon isteka vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte odjeljak o tome kako
sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija. Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije
trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je
ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Pojas 5,15 GHz – 5,35 GHz ograničen je
samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.
Ovaj sustav kućnog kina namijenjen je
reprodukciji videozapisa/zvuka
s povezanih uređaja te glazbe koja se
emitira s pametnog telefona
kompatibilnog s funkcijom NFC ili
BLUETOOTH uređaja. Ovaj sustav
također podržava prijenos s mreže
i zrcaljenje zaslona.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kabelom kraćim od 3 metra ispitana je
i u skladu je s ograničenjima navedenima
u propisima o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Autorska prava i zaštitni znaci
 Ovaj
sustav podržava tehnologije
Dolby* Digital i DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
double-D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
** Za patente DTS pogledajte
http://patents.dts.com.
Proizvedeno pod licencom tvrtke
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
simbol i DTS te simbol zajedno
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
 Ovaj sustav sadrži tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
 „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
 „PlayStation” je registrirani zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
registrirani su zaštitni znaci udruženja
Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ i Miracast™
registrirani su zaštitni znaci udruženja
Wi-Fi Alliance®.
 N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
 Android™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
 Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
 „Xperia” je zaštitni znak tvrtke Sony
Mobile Communications AB.
3HR
 Zaštitna
riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je
s licencom. Ostali zaštitni znaci
i trgovački nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih vlasnika.
 LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
 „DSEE HX” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG
Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
 Opera® uređaji SDK tvrtke Opera Software
ASA. Autorska prava 1995. – 2013. Opera
Software ASA. Sva prava pridržana.
 „ClearAudio+”
zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
 „x.v.Colour” i logotip „x.v.Colour” zaštitni
su znaci tvrtke Sony Corporation.
 Apple, logotip Apple, iPhone, iPod
i iPod touch i Retina zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama. App Store servisna
je oznaka tvrtke Apple Inc.
4HR
Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone te da
razvojni inženjer potvrđuje da oprema
zadovoljava Appleove standarde rada.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja ni za njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da
upotreba dodatne opreme s uređajima
iPod ili iPhone može utjecati na
izvedbu bežične veze.
Kompatibilni modeli uređaja
iPod/iPhone
Kompatibilni modeli uređaja iPod/
iPhone su sljedeći. Ažurirajte svoj
iPod/iPhone najnovijim softverom
prije upotrebe sustava.
BLUETOOTH tehnologija radi
s uređajima:
 iPhone
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generacija)/iPod touch
(4. generacija)
 Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su
svojih vlasnika.
 Ostali nazivi sustava i proizvoda općenito
su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni
znaci proizvođača. Oznake ™ i  ne
koriste se u ovom dokumentu.
Napomena o GNU GPL/LGPL
softveru koji se primjenjuje
i ostalom softveru otvorenog koda
Proizvod sadrži softver koji podliježe
GNU općoj javnoj licenci („GPL”) ili GNU
manje općoj javnoj licenci („LGPL”). To
znači da korisnici imaju pravo na
dobivanje, izmjenu i redistribuciju
izvornog koda ovog softvera u skladu
s odredbama GPL ili LGPL licence.
Za pojedinosti o GPL-u, LGPL-u i drugim
softverskim licencama pogledajte
[Software License Information] pod
[System Settings] u izborniku [Setup]
proizvoda.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog
u ovom proizvodu podliježe GPL i LGPL
licencama i dostupan je na mreži. Za
preuzimanje pristupite sljedećoj URL
adresi:
http://oss.sony.net/Products/Linux
O ovim uputama za
upotrebu
U
uputama iz ovog priručnika opisane
su kontrole na daljinskom upravljaču.
Možete upotrebljavati i kontrole na
glavnoj jedinici ako imaju iste ili slične
nazive kao gumbi na daljinskom
upravljaču.
 Neke su slike u priručniku prikazane
kao konceptualni crteži te se mogu
razlikovati od stvarnih proizvoda.
 Stavke prikazane na TV zaslonu mogu
se razlikovati ovisno o području.
 Zadana postavka je podvučena.
 Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst je
omeđen dvostrukim navodnicima
(„--”) prikazuje se na zaslonu prednje
ploče.
Imajte na umu da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite
vezane uz sadržaj ovog izvornog koda.
5HR
Sadržaj
Povezivanje
Vodič za početak (zasebni dokument)
O ovim uputama za upotrebu ... 5
Slušanje/gledanje
Uživanje u videu/zvuku iz
povezanih uređaja ...............8
Reprodukcija glazbe/fotografija
s USB uređaja .......................8
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja .................................9
Reprodukcija glazbe/fotografija
s drugih uređaja putem
funkcije mreže ......................9
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim efektima .....9
Upotreba funkcije DSEE HX
(reprodukcija datoteka audio
kodeka s prirodnom
kvalitetom zvuka) ............... 10
BLUETOOTH funkcija
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja ................................ 11
Slušanje zvuka uz emitiranje
na prijemnik kompatibilan
s BLUETOOTH
tehnologijom ...................... 13
Upravljanje sustavom pomoću
pametnog telefona ili tableta
(SongPal) ............................ 15
6HR
Mrežna funkcija
Povezivanje sa žičanom
mrežom .............................. 16
Povezivanje s bežičnom
mrežom ...............................17
Reprodukcija datoteka
u kućnoj mreži .....................17
Uživanje u raznim mrežnim
uslugama ............................ 18
Korištenje zrcaljenja zaslona ... 19
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog
autorskim pravima
Povezivanje 4K TV-a ................20
Povezivanje 4K uređaja ............ 21
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona za
postavljanje ........................ 22
Upotreba izbornika
s opcijama ..........................29
Ostale funkcije
Upotreba funkcije Control for
HDMI za „BRAVIA” Sync .....30
Uživanje u višekanalnom zvuku
(Dual Mono) ........................ 32
Deaktivacija dodirnih tipki na
jedinici (zaštita za djecu) .... 33
Promjena svjetline ................... 33
Štednja energije u stanju
pripravnosti ........................ 33
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................ 34
Rješavanje problema ............... 36
Vodič kroz dijelove
i kontrole ............................ 42
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati ...................... 45
Podržani audio formati ........... 46
Specifikacije ............................. 46
O BLUETOOTH komunikaciji .... 49
Kazalo ...................................... 50
UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA LICENCE ............52
7HR
Reprodukcija glazbe/
fotografija s USB uređaja
Slušanje/gledanje
Uživanje u videu/zvuku iz
povezanih uređaja
Pritisnite INPUT +/–.
Možete pritisnuti i HOME, a zatim
pritisnite Više puta zaredom pritisnite
/// i
za odabir željenog ulaza.
Na povezanom USB uređaju možete
reproducirati glazbu/fotografije.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati” (str. 45).
1
[TV]
Uređaj (TV itd.) koji je spojen na priključak
(DIGITAL IN) na TV-u ili TV koji je kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel i koji je
spojen na priključak HDMI OUT (ARC)
Priključite USB uređaj u (USB) ulaz.
Prije povezivanja pogledajte upute
za upotrebu USB uređaja.
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Uređaj koji je spojen na priključke HDMI IN 1/2/3
[Bluetooth Audio]
„BT”
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
[Analog]
„ANALOG”
Uređaj (Reproduktor digitalnih medija itd.) koji
je spojen na priključak ANALOG IN
[USB]
USB uređaj koji je priključen u
(USB) ulaz
[Screen mirroring]
„SCR M”
Uređaj kompatibilan s funkcijom zrcaljenja
zaslona (str. 19)
[Home Network]
„H.NET”
Sadržaj pohranjen na poslužitelju (str. 17)
[Music Services]
„M.SERV”
Sadržaj glazbenih usluga koje se nude na
internetu (str. 18)
Savjet
Možete pritisnuti i PAIRING i MIRRORING
na daljinskom upravljaču da biste odabrali
ulaz [Bluetooth Audio] odnosno [Screen
mirroring].
8HR
2
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
3
Pritisnite /// da biste odabrali
[USB], a zatim pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali
[Music] ili
[Photo], a zatim
pritisnite
.
5
Pritisnite / da biste odabrali
željeni sadržaj, a zatim pritisnite .
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja.
Napomena
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka na
USB uređaju, isključite sustav prije spajanja
ili uklanjanja USB uređaja.
Pogledajte odjeljak „BLUETOOTH
funkcija” (str. 11).
Reprodukcija glazbe/
fotografija s drugih
uređaja putem funkcije
mreže
Pogledajte „Mrežna funkcija” (str. 16).
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
Jednostavno možete uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka. Uz
njih u svome domu možete slušati
uzbudljiv i snažan zvuk.
Napomena
Ne možete odabrati zvučne efekte kada je
sustav spojen na BLUETOOTH prijemnik
u načinu odašiljača.
Odabir zvučnog polja
Više puta zaredom pritisnite SOUND
FIELD za vrijeme reprodukcije.
[ClearAudio+]
Možete uživati u zvuku sa zvučnik poljem koje
preporučuje tvrtka Sony. Zvučno polje je
automatski optimizirano prema sadržaju
i funkciji reprodukcije.
[Movie]
Sustav pruža optimizirani zvuk za gledanje
filmova.
[Music]
Sustav pruža optimizirani zvuk za slušanje
glazbe.
[Sport]
Sustav reproducira osjećaj sportskog prijenosa.
Komentar je jasan, klicanje se čuje u surround
zvuku, a zvukovi su realistični.
[Game Studio]
Sustav pruža zvuk optimiziran za igranje
video igara.
[Standard]
Sustav pruža zvuk koji odgovara svakom izvoru.
Savjet
 Možete pritisnuti i CLEARAUDIO+ da biste
odabrali [ClearAudio+].
 Možete odabrati i [Sound Field] iz
izbornika s opcijama (str. 29).
9HR
Slušanje/gledanje / Prilagodba zvuka
Slušanje glazbe
s BLUETOOTH uređaja
Upotreba funkcije Night mode
Ova funkcija može biti korisna kada
želite gledati filmove po noći. Jasno ćete
čuti govor i na niskim razinama jačine
zvuka.
Pritisnite NIGHT.
Aktivirana je funkcija Night mode.
Ponovno pritisnite da biste poništili
funkciju.
Savjet
Možete odabrati i [Night] iz izbornika
s opcijama (str. 29).
Upotreba funkcije Clear
Voice
Funkcija vam pomaže da jasnije čujete
dijaloge.
Više puta pritisnite VOICE.
 [Voice : 1]: Standard
 [Voice : 2]: Raspon dijaloga je
poboljšan.
 [Voice : 3]: Raspon dijaloga je
poboljšan, a dijelovi raspona koje
starije osobe teško razaznaju su
pojačani.
Savjet
Možete odabrati i [Type 1], [Type 2] ili
[Type 3] pod [Voice] iz izbornika s opcijama
(str. 29).
Upotreba funkcije DSEE HX
(reprodukcija datoteka
audio kodeka s prirodnom
kvalitetom zvuka)
DSEE HX (Digital Sound Enhancement
Engine) je tehnologija za kompenzaciju
visokog raspona i vraćanja preciznog
zvuka koju je neovisno razvila tvrtka
Sony. Funkcija nadograđuje audio
datoteku u audio datoteku visoke
rezolucije* te reproducira jasan zvuk
visokog raspona koji je često izgubljen.
Ova funkcija radi samo kada je [Music]
odabrano kao zvučno polje.
* Datoteka se proširuje na ekvivalent od
maksimalno 96 kHz/24 bita.
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
2
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom kutu,
a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste odabrali
[Audio Settings], a zatim
pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali
[DSEE HX], a zatim pritisnite .
5
Pritisnite / da biste odabrali
[On], a zatim pritisnite .
Napomena
 Funkcija DSEE HX ne radi s datotekama
audio formata visoke rezolucije.
 DSEE HX funkcija ne radi učinkovito ako je
brzina prijenosa u bitovima preniska da bi
se ispravno nadopunila.
10HR
Napomena
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
„0000”. Lozinka se može zvati
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
ili „Password”.
BLUETOOTH funkcija
Slušanje glazbe
s BLUETOOTH uređaja
Savjet
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem se
BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Postupak
uparivanja dovoljno je provesti jednom.
Prije nego uparite uređaj sa sustavom,
provjerite jeste li postavili [Bluetooth
Mode] na [Receiver] (str. 25).
1
2
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od jedinice.
Pritisnite PAIRING .
Plavi LED indikator treperi,
a BLUETOOTH zaslon za uparivanje
prikazuje se na TV zaslonu.
Savjet
Možete odabrati i [Bluetooth Audio] na
početnom zaslonu.
3
4
Postavite BLUETOOTH uređaj
u način uparivanja.
Pojedinosti o postavljanju
BLUETOOTH uređaja u način
uparivanja potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz uređaj.
Odaberite „HT-XT3” na zaslonu
uređaja.
Izvršite ovaj korak u roku od
pet minuta, inače će se način
uparivanja otkazati.
Kada se uspostavi BLUETOOTH
veza, naziv uređaja pojavljuje se na
TV zaslonu i plavi LED indikator
zasvijetli.
5
6
Započnite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, namjestite
razinu jačine zvuka na jedinici.
Napomena
Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj zamijenit će
se novim.
Poništavanje postupka uparivanja
Pritisnite HOME ili INPUT +/–.
Povezivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Sa sustava se možete spojiti na upareni
BLUETOOTH uređaj.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće:
 Uključena je BLUETOOTH funkcija na
BLUETOOTH uređaju.
 Uparivanje je dovršeno (str. 11).
 Mogućnost [Bluetooth Mode]
postavljena je na [Receiver] (str. 25).
11HR
BLUETOOTH funkcija
Možete promijeniti naziv sustava koji
se pojavljuje na vašem uređaju
pomoću [Device Name] u [System
Settings] (str. 27).
1
Pritisnite PAIRING
.
Napomena
Da biste se povezali sa zadnjim
povezanim BLUETOOTH uređajem,
pritisnite . Zatim nastavite do koraka 5.
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Odaberite [Device List], a zatim
pritisnite .
Pojavit će se popis uparenih
BLUETOOTH uređaja.
4
Više puta zaredom pritisnite /
da biste odabrali željeni uređaj,
a zatim pritisnite .
5
Pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
6
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, namjestite
razinu jačine zvuka na jedinici.
 Kad je prikazan zaslon za reprodukciju,
pritisnite OPTIONS, a zatim odaberite
[Disconnect].
 Isključite zvuk sustava ili BLUETOOTH
uređaja.
Brisanje uparenog BLUETOOTH
uređaja s popisa
1
2
Slijedite korake 1 do 3 iznad.
3
Više puta zaredom pritisnite / da
biste odabrali [Remove], a zatim
pritisnite .
4
Više puta zaredom pritisnite / da
biste odabrali [OK], a zatim pritisnite
Više puta zaredom pritisnite / da
biste odabrali uređaj, a zatim
pritisnite OPTIONS.
Povezivanje s udaljenim
uređajem putem funkcije
slušanja jednim dodirom (NFC)
Napomena
 Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete upravljati
pomoću gumba , , , /
i /.
 Možete se povezati sa sustavom s uparenog
BLUETOOTH uređaja, čak i kad je sustav
u stanju pripravnosti, ako postavite
[Bluetooth Standby] na [On] (str. 25).
 Reprodukcija zvuka na sustavu može
kasniti u odnosu na reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju zbog karakteristika
bežične BLUETOOTH tehnologije.
Savjet
Možete omogućiti ili onemogućiti AAC ili
LDAC kodek s BLUETOOTH uređaja (str. 25).
Prekidanje veze s BLUETOOTH
uređajem
Učinite nešto od sljedećeg.
 Ponovno pritisnite PAIRING .
 Onemogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
12HR
NFC (Near Field Communication)
tehnologija je koja omogućuje bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
raznih uređaja.
Držanjem uređaja kompatibilnog s NFC
funkcijom pored oznake N-Mark na
jedinici, sustav i udaljeni uređaj
automatski će se upariti i uspostaviti
BLUETOOTH vezu.
Kompatibilni udaljeni uređaji
Udaljeni uređaji s ugrađenom NFC
funkcijom
(OS: Android 2.3.3 ili novija verzija,
osim verzije Android 3.x)
Ova značajka ne radi s prijemnicima
koji su kompatibilni s NFC
tehnologijom.
Napomena
 Sustav može istodobno prepoznati
i spojiti samo jedan uređaj kompatibilan
s tehnologijom NFC.
.
 Ovisno o vašem udaljenom uređaju,
1
Držite udaljeni uređaj blizu oznake
N-Mark na jedinici dok udaljeni
uređaj ne počne vibrirati.
Slijedite upute na zaslonu prikazane
na udaljenom uređaju i dovršite
postupak za BLUETOOTH vezu.
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze na prednjoj se ploči uključuje
plavi LED indikator.
2
Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na udaljenom uređaju.
Pojedinosti o operacijama
reprodukcije potražite u uputama
za upotrebu udaljenog uređaja.
Savjet
 Ako uparivanje i uspostavljanje BLUETOOTH
veze ne uspije, napravite sljedeće.
 Ponovno držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na jedinici.
 Izvadite udaljeni uređaj iz torbice ako
koristite torbicu za udaljeni uređaj
dostupnu na tržištu.
 Ponovno pokrenite aplikaciju „NFC Easy
Connect”.
 Postavite [Quick Start Mode] na [On]
ako se želite povezati s BLUETOOTH
uređajem kad je sustav u stanju
pripravnosti.
 Ako je jačina zvuka niska, prilagodite prvo
jačinu zvuka udaljenog uređaja. Ako je
jačina zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na jedinici.
 Ako držite udaljeni uređaj blizu oznake
N-Mark kada je sustav u načinu prijemnika,
[Bluetooth Mode] automatski se
prebacuje [Receiver]. Ova značajka ne
radi s prijemnicima koji su kompatibilni
s NFC tehnologijom.
Zaustavljanje reprodukcije
Reprodukcija će se zaustaviti kada
izvršite bilo koju od sljedećih stavki.
 Ponovno držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na jedinici.
 Zaustavite reproduktor glazbe
udaljenog uređaja.
 Isključite sustav ili udaljeni uređaj.
 Promijenite ulaz.
 Onemogućite BLUETOOTH funkciju
udaljenog uređaja.
 Pritisnite , HOME ili PAIRING
na
daljinskom upravljaču.
Slušanje zvuka uz
emitiranje na prijemnik
kompatibilan
s BLUETOOTH
tehnologijom
Možete slušati zvuk s izvora koji se
reproducira putem ovog sustava pomoću
prijemnika kompatibilnog s BLUETOOTH
tehnologijom (kao što su slušalice).
1
Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH prijemniku.
13HR
BLUETOOTH funkcija
možda ćete unaprijed morati izvršiti
sljedeće postupke.
 Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
udaljenog uređaja.
 Ako vaš udaljeni uređaj koristi stariju
verziju operacijskog sustava od
Android 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”. „NFC
Easy Connect” besplatna je aplikacija za
udaljene uređaje koji koriste sustav
Android te se može preuzeti s trgovine
Google Play. (Aplikacija možda neće biti
dostupna u nekim državama i/ili
regijama.)
2
3
4
Postavite [Bluetooth Mode] na
[Transmitter] pod [Bluetooth
Settings] (str. 25).
Pritisnite / da biste odabrali [OK].
Pritisnite / da biste odabrali
naziv BLUETOOTH prijemnika
s popisa [Device List] pod
[Bluetooth Settings] (str. 25),
a zatim pritisnite .
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze pali se plavi LED indikator.
Napomena
Ako ne možete na popisu pronaći
naziv svojeg BLUETOOTH prijemnika,
odaberite [Scan].
5
6
Pokrenite reprodukciju izvora
putem ovog sustava.
Zvuk se čuje iz BLUETOOTH
prijemnika.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH prijemnika, a ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, namjestite
razinu jačine zvuka na jedinici.
Dok je jedinica spojena s BLUETOOTH
prijemnikom, jačina zvuka na
jedinici ne može se mijenjati.
Dodirne tipke za jačinu zvuka na
jedinici jer gumbi na daljinskom
upravljaču rade samo za
BLUETOOTH prijemnik.
Napomena
 Možete registrirati do 9 BLUETOOTH
prijemnika. Ako registrirate deseti
BLUETOOTH prijemnik, posljednji spojeni
BLUETOOTH prijemnik zamijenit će se
novim.
 Sustav može prikazati do 15 otkrivenih
BLUETOOTH prijemnika na popisu
[Device List].
 Tijekom emitiranja zvuka ne možete
mijenjati zvučne efekte ni postavke
u izborniku s opcijama.
14HR
 Neki sadržaji ne mogu se reproducirati jer
su zaštićeni.
 Reprodukcija zvuka iz BLUETOOTH
prijemnika može kasniti u odnosu na
reprodukciju iz sustava zbog karakteristika
BLUETOOTH bežične tehnologije.
 Zvuk se ne reproducira iz zvučnika
sustava i HDMI OUT (ARC) priključka dok
je BLUETOOTH prijemnik uspješno spojen
na sustav.
 Ulaz [Screen mirroring], ulaz [Bluetooth
Audio] i funkcija Home Theatre Control
onemogućeni su dok je sustav u načinu
odašiljača.
Savjet
 Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
prijemnik, reprodukcijom možete
upravljati pomoću gumba za upravljanje
reprodukcijom na BLUETOOTH PRIJEMNIKU.
 Ovaj sustav možete spojiti na posljednji
spojeni BLUETOOTH prijemnik pritišćući
RX/TX
više puta zaredom da biste
odabrali [Transmitter]. Zatim pokrenite
reprodukciju izvora na sustavu.
Prekidanje veze s BLUETOOTH
prijemnikom
Učinite nešto od sljedećeg.
 Onemogućite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH prijemniku.
 Postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Off] (str. 25).
 Isključite sustav ili BLUETOOTH prijemnik.
 Izvršite funkciju jednim dodirom (NFC).
Brisanje registriranog
BLUETOOTH prijemnika.
1
Odaberite [Device List] pod
[Bluetooth Settings] (str. 25).
Prikazuje se popis uparenih i otkrivenih
BLUETOOTH prijemnika.
2
Pritisnite / da biste odabrali
uređaj, a zatim pritisnite OPTIONS.
3
Pritisnite / da biste odabrali
[Remove], a zatim pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali [OK],
a zatim pritisnite .
Korištenje s uređajima iPhone/iPod
Upravljanje
sustavom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (SongPal)
Pritisnite PAIRING .
Plavi LED indikator treperi.
2
Postavite iPod/iPhone na način
uparivanja.
3
Odaberite „HT-XT3” na popisu
BLUETOOTH uređaja na uređaju
iPhone/iPod.
Plavi LED indikator zasvijetlit će nakon
uspostavljanja veze.
4
Potražite, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „Songpal”.
5
Upravljajte sustavom pomoću
zaslona povezanog uređaja.
Napomena
Prije nego započnete postupke opisane
u nastavku, postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] (str. 25).
Ako upotrebljavate Android uređaj
1
Potražite, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „Songpal”. Zatim slijedite
upute na zaslonu.
2
Nakon što se prikaže zaslon za
BLUETOOTH povezivanje na uređaju,
pritisnite PAIRING .
Plavi LED indikator treperi.
3
Odaberite „HT-XT3” na popisu
BLUETOOTH uređaja na uređaju.
Plavi LED indikator zasvijetlit će nakon
uspostavljanja veze.
4
Upravljajte sustavom pomoću
zaslona povezanog uređaja.
15HR
BLUETOOTH funkcija
Posebna aplikacija za ovaj model
dostupna je na web-mjestima Google
Play i App Store. Potražite „SongPal”
i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste
saznali više o praktičnim značajkama.
Aplikacija za jednostavno upravljanje,
„SongPal”, podržava bežični rad.
Omogućuje vam sljedeće:
 odabir glazbenih/audio sadržaja iz
integriranih funkcija različitih uređaja
i pametnih telefona.
 intuitivno upravljanje raznim
postavkama.
 vizualno poboljšanje glazbe pomoću
zaslona pametnog telefona.
1
Postavljanje žičane LAN veze
Mrežna funkcija
Povezivanje sa žičanom
mrežom
Spajanje sustava na mrežu
pomoću LAN kabela
Na slici u nastavku prikazan je primjer
konfiguracije kućne mreže sa sustavom
i poslužiteljem.
Ne morate obavljati sljedeće postavljanje
ako ste obavili [Easy Network Settings].
1
2
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom kutu,
a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste odabrali
[Network Settings], a zatim
pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali
[Internet Settings], a zatim
pritisnite .
5
Pritisnite / da biste odabrali
[Wired Setup], a zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon za
odabir načina dobivanja IP adrese.
6
Pritisnite / da biste odabrali
[Auto], a zatim pritisnite .
7
Pritisnite / za pregledavanje
informacija, a zatim pritisnite .
8
Pritisnite / da biste odabrali [Save
& Connect], a zatim pritisnite .
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju na TV
zaslonu.
LAN kabel
(nije priloženo)
ADSL modem/
Kabelski modem
Internet
Širokopojasni
usmjernik
LAN kabel
(nije priložen)
Poslužitelj
Savjet
Preporučujemo da upotrebljavate zaštićeni
i ravni kabel (LAN kabel).
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
Ako se upotrebljava fiksna IP
adresa
Odaberite [Custom] u koraku 6, a zatim
slijedite upute na zaslonu da biste odabrali
[Specify IP address]. Na TV zaslonu
pojavljuje se zaslon za unos IP adrese.
Slijedite upute na zaslonu za unos
vrijednosti za [IP Address], a zatim
pritisnite
da biste potvrdili vrijednosti.
Unesite vrijednosti za [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS]
i [Secondary DNS], a zatim pritisnite .
16HR
Povezivanje s bežičnom
mrežom
Postavljanje bežične LAN veze
Prije izvršavanja mrežnih
postavki
* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji
označava određenu pristupnu točku.
** Ova bi se informacija trebala nalaziti na
oznaci vašeg usmjerivača za bežični
LAN/pristupnu točku, u uputama za
upotrebu ili biste je trebali dobiti od
osobe koja je postavila vašu bežičnu
mrežu ili u informacijama koje dobivate
od davatelja internetskih usluga.
1
2
3
Slijedite korake od 1. do 4.
postupka „Postavljanje žičane
LAN veze” (str. 16).
Pritisnite / da biste odabrali
[Wireless Setup(built-in)], a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu pojavljuje se popis
dostupnih SSID-ova (pristupnih
točaka).
Pritisnite / za odabir naziva
željene mreže (SSID), a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon
s postavkama sigurnosti.
Unesite sigurnosni ključ (WEP ključ,
WPA/WPA2 ključ) pomoću
softverske tipkovnice. Pomoću /
// i
odaberite znakove/
brojeve, a zatim odaberite [Enter]
kako biste potvrdili sigurnosni ključ.
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju na TV
zaslonu.
Ako se upotrebljava fiksna IP
adresa
Odaberite [New connection
registration] u koraku 3, odaberite
[Manual registration], a zatim slijedite
upute na zaslonu da biste odabrali
[Specify IP address]. Na TV zaslonu
pojavljuje se zaslon za unos IP adrese.
Slijedite upute na zaslonu za unos
vrijednosti za [IP Address], a zatim
pritisnite
da biste potvrdili vrijednosti.
Unesite vrijednosti za [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS]
i [Secondary DNS], a zatim pritisnite .
Napomena
Ako vaša mreža nije zaštićena (pomoću
sigurnosnog ključa), u 4. koraku se ne
prikazuje zaslon s postavkama sigurnosti.
Reprodukcija datoteka
u kućnoj mreži
Glazbu/fotografije možete
reproducirati na drugim uređajima
kompatibilnima s kućnom mrežom tako
da ih povežete s kućnom mrežom.
Ovaj sustav može se upotrijebiti kao
uređaj za reprodukciju i prikazivač.
 Poslužitelj: Pohranjuje i dijeli digitalni
medijski sadržaj.
 Uređaj za reprodukciju: Pretražuje
i reproducira datoteke s poslužitelja
s digitalnim medijskim sadržajem.
17HR
Mrežna funkcija
Ako je usmjerivač (pristupna točka) za
bežični LAN kompatibilan s funkcijom
Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete
jednostavno namjestiti mrežne
postavke pomoću gumba WPS.
Ako ne, trebat ćete odabrati ili unijeti
sljedeće podatke. Provjerite sljedeće
informacije unaprijed.
 Mrežni naziv (SSID)* usmjerivača/
pristupne točke za bežični LAN
 Sigurnosni ključ (lozinka)** za mrežu
4


Prikazivač: Prima i reproducira
datoteke s poslužitelja i njime se može
upravljati drugim uređajem
(kontrolerom)
Kontroler: Upravlja uređajem prikazivača
Priprema za korištenje funkcije Home
Network.
 Spojite sustav na mrežu (str. 16).
 Pripremite drugi uređaj kompatibilan
s kućnom mrežom. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
Reprodukcija datoteka pohranjenih
na poslužitelju putem sustava
(uređaj za reprodukciju)
Odaberite [Home Network] iz početnog
izbornika, a zatim odaberite poslužitelj.
Odaberite datoteku koju želite
reproducirati s
[Music] ili
[Photo].
Pojedinosti o načinu rada potražite
u uputama za upotrebu priloženim uz
uređaj kompatibilan s kontrolerom
kućne mreže.
Napomena
Nemojte istovremeno upravljati sustavom
s priloženim daljinskim upravljačem
i kontrolerom.
Savjet
Sustav je kompatibilan s funkcijom „Play
To” programa Windows Media® Player 12
koji se standardno nalazi u sklopu sustava
Windows 7.
Uživanje u raznim
mrežnim uslugama
Poslužitelj
Uređaj za
reprodukciju
(Ovaj sustav)
Pomoću ovog sustava možete slušati
glazbene usluge koje se nude na
internetu. Za upotrebu te funkcije
sustav mora biti povezan na internet.
Internet
Reprodukcija udaljenih datoteka
upravljanjem sustavom
(prikazivačem) putem kontrolera
kućne mreže
Sustavom možete upravljati pomoću
uređaja koji je kompatibilan
s kontrolerom kućne mreže (mobilni
telefon itd.) kada reproducirate
datoteke pohranjene na poslužitelju.
Poslužitelj
Prikazivač
(Ovaj sustav)
Usmjerivač
Napomena
Prije početka korištenja nekih glazbenih
usluga možda ćete morati registrirati
sustav. Pojedinosti o registraciji potražite
na web-mjestu korisničke podrške
pružatelja usluga.
1
2
Kontroler
18HR
Ovaj sustav
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
Pritisnite / da biste odabrali
[Music Services], a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se popis
pružatelja usluga.
Napomena
Ovisno o statusu veze internet
sadržaja, prikaz popisa pružatelja
usluga na TV zaslonu može potrajati.
Savjet
Možete ažurirati popis davatelja
usluga pritiskom gumba OPTIONS,
a zatim odaberite [Update List].
3
Registriranje nove glazbene
usluge
Možete uživati u slušanju sadržaja
s različitih glazbenih usluga koje se
nude na internetu.
Provjera registracijskog koda
Možda ćete prilikom upotrebe nove
glazbene usluge morati unijeti
registracijski kôd sustava.
1
2
Odaberite [Music Services]
u početnom zaslonu.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
pružatelja usluga.
Pritisnite / da biste odabrali
željenu glazbenu uslugu, a zatim
pritisnite .
Informacije o registraciji uključujući
i registracijski kôd pojavljuju se na TV
zaslonu.
Napomena
„Zrcaljenje zaslona” je funkcija za prikaz
zaslona mobilnog uređaja na TV-u
pomoću tehnologije Miracast.
Sustav se može izravno spojiti na uređaj
kompatibilan s funkcijom zrcaljenja
zaslona (npr. pametni telefon, tablet).
Možete uživati u zaslonu uređaja na
velikom TV zaslonu. Nije potreban
bežični usmjerivač (ili pristupna točka)
za upotrebu ove značajke.
1
2
Pritisnite funkciju MIRRORING.
Slijedite upute na zaslonu.
Aktivirajte funkciju zrcaljenja
zaslona s vašeg uređaja.
Pojedinosti o tome kako aktivirati tu
funkciju potražite u uputama za
upotrebu koje su priložene uz vaš
uređaj.
Povezivanje s pametnim
telefonom Xperia pomoću
funkcije zrcaljenja jednim
dodirom (NFC)
Pritisnite MIRRORING te držite pametni
telefon Xperia blizu oznake N na jedinici.
Prekid zrcaljenja zaslona
Pritisnite HOME ili INPUT +/–.
Napomena
 Prilikom upotrebe funkcije zrcaljenja
zaslona, kvaliteta slike i zvuka može se
katkad pogoršati zbog smetnji iz drugih
mreža.
Možda ćete prilikom korištenja nove
glazbene usluge vidjeti informacije
o registraciji na TV zaslonu. Vrijeme
prikaza ovih informacija ovisi
o glazbenoj usluzi.
19HR
Mrežna funkcija
Pritisnite / da biste odabrali
željenu glazbenu uslugu, a zatim
pritisnite .
Pritisnite BACK za odlazak na
prethodni direktorij.
Korištenje zrcaljenja
zaslona
 Moguće je da neke mrežne funkcije neće
biti dostupne tijekom upotrebe funkcije
zrcaljenja zaslona.
 Provjerite je li uređaj kompatibilan
s funkcijom Miracast. Nije zajamčena
mogućnost povezivanja sa svim
uređajima koji su kompatibilni
s funkcijom Miracast.
 Ovisno o okolini u kojoj se uređaj
upotrebljava, kvaliteta slike i zvuka često
može biti lošija.
Savjet
 Tijekom zrcaljenja možete odabrati
omiljeni zvučni efekt. Pritisnite gumbe za
zvučni efekt (str. 44).
 Ako je kvaliteta slike i zvuka često loša,
možete je poboljšati tako da postavite
[Screen mirroring RF Setting] (str. 28).
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog
autorskim pravima
Povezivanje 4K TV-a
Za prikaz 4K sadržaja zaštićenog
autorskim pravima povežite sustav i TV
pomoću HDMI priključka kompatibilnog
s HDCP-om 2.2. Da biste saznali je li TV
opremljen HDMI priključkom koji je
kompatibilan s HDCP-om 2.2, pogledajte
upute za upotrebu priložene uz TV.
Ako HDMI priključak na
TV-u ima oznaku ARC*
i kompatibilan je
s HDCP-om 2.2
Priključak
kompatibilan
s HDCP-om
2.2
HDMI kabel velike
brzine**
* Funkcija ARC (Audio Return Channel)
odašilje digitalni zvuk s TV-a na sustav ili
AV pojačalo isključivo putem HDMI
kabela.
** Isporučuje se samo u određena područja.
20HR
Ako HDMI priključak na
TV-u ima natpis ARC i nije
kompatibilan s HDCP-om 2.2
Ako HDMI priključak na TV-u ima oznaku
ARC i nije kompatibilan s HDCP-om 2.2 ,
spojite sustav na HDMI priključak na
TV-u koji je kompatibilan s HDCP-om 2.2
pomoću HDMI kabela. Zatim priključite
optički digitalni kabel u optički priključak
izlaza na TV-u i poslušajte digitalni zvuk.
HDMI kabel
velike brzine*
Spojite 4K uređaj na HDMI IN 1 priključak
sustava: Da biste saznali je li uređaj
kompatibilan s HDCP-om 2.2,
pogledajte upute za upotrebu priložene
uz uređaj.
Blu-ray Disc™ uređaj za
reprodukciju, kabelski
uređaj ili satelitski
tuner itd.
OUTPUT
Priključak
kompatibilan
s HDCP-om
2.2
HDMI kabel
velike brzine
(nije priložen)
Optički
digitalni
kabel*
* Ovisno o području, uz uređaj je priložen
HDMI kabel velike brzine ili optički
digitalni kabel.
21HR
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
Priključak
kompatibilan
s HDCP-om 2.2
Povezivanje 4K uređaja
Ikona
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona za
postavljanje
[Easy Network Settings]
(str. 28)
Pokreće [Easy Network
Settings] radi određivanja
osnovnih mrežnih postavki.
Možete izvršiti razne prilagodbe
stavkama poput slike i zvuka.
Zadane su postavke podvučene.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom kutu,
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir ikone
kategorije za postavljanje, a zatim
pritisnite .
Ikona
Objašnjenje
[Software Update] (str. 22)
Ažurira softver sustava.
[Screen Settings] (str. 23)
Određuje postavke zaslona
ovisno o vrsti TV-a.
[Audio Settings] (str. 24)
Određuje audio postavke
ovisno o vrsti priključaka za
povezivanje.
[Bluetooth Settings]
(str. 25)
Određuje detaljne postavke
za BLUETOOTH funkciju.
[System Settings] (str. 26)
Radi postavke za mrežu
vezane uz sustav.
[Network Settings] (str. 27)
Određuje detaljne postavke
za internet i mrežu.
[Input Skip Setting] (str. 28)
Postavlja postavku preskakanja
ulaza za svaki ulaz.
22HR
Objašnjenje
[Easy Setup] (str. 28)
Ponovo pokreće [Easy Setup]
za provođenje osnovnih
postavki.
[Resetting] (str. 29)
Vraća sustav na tvorničke
postavke.
[Software Update]
Ažuriranjem softvera na najnoviju
verziju možete koristiti najnovije
funkcije.
Tijekom ažuriranja softvera na zaslonu
prednje ploče prikazuje se „UPDT”.
Nakon što ažuriranje završi sustav se
automatski ponovno pokreće.
Dok je ažuriranje u tijeku nemojte
uključivati ni isključivati sustav ili
upravljati sustavom ili TV-om. Pričekajte
da završi ažuriranje softvera.
Napomena
 Za informacije o funkcijama ažuriranja
posjetite sljedeće web-mjesto:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 Ako su uvjeti vaše veze slabi, posjetite
sljedeće web-mjesto iznad kako biste
preuzeli najnoviju verziju softvera
i ažurirali ga putem USB memorije.
 [Update via Internet]
Ažurira softver sustava putem dostupne
mreže. Provjerite je li mreža povezana
na internet. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Mrežna funkcija” (str. 16).
 [Update via USB Memory]
Ažurira softver pomoću USB memorije.
Provjerite je li mapa za ažuriranje
softvera ispravno nazvana „UPDATE”.
Sustav može prepoznati do
500 datoteka/mapa u jednom sloju
uključujući datoteke/mape za ažuriranje.
 [TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo pri povezivanju
s TV-om širokog zaslona ili TV-om
s funkcijom širokog načina.
[4:3]: Odaberite ovo pri povezivanju
TV-a sa zaslonom 4:3 bez funkcije
širokog načina.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Reproducira video signal prema
rezoluciji TV-a ili spojenog uređaja.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Reproducira video
signal prema odabranim postavkama
rezolucije.
* Ako je sustav boja reproduciranog
sadržaja NTSC, rezolucija video signala
može se pretvoriti samo u [480i] i [480p].
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Ova funkcija dostupna je za reprodukciju
sadržaja putem funkcije zrcaljenja zaslona.
[Auto]: Reproducira 24p video signale
samo kada povežete TV kompatibilan
s rezolucijom od 1080/24p putem HDMI
veze i ako je [Output Video Resolution]
postavljen na [Auto] ili [1080p].
 [4K Output]
[Auto1]: Reproducira 2K (1920 × 1080)
video signale tijekom reprodukcije
videozapisa i 4K video signale tijekom
reprodukcije fotografija ako je spojen na
Sony uređaj koji je kompatibilan s 4K
rezolucijom.
Reproducira 4K video signale tijekom
reprodukcije 24p video sadržaja ili
fotografija tijekom spajanja na uređaj
kompatibilan s 4K-rezolucijom koji nije
proizvela tvrtka Sony.
[Auto2]: Automatski reproducira 4K/24p
video signale kada spajate uređaj
kompatibilan s rezolucijom 4K/24p
i postavite odgovarajuće postavke za
[Network content 24p Output] u [24p
Output] te također reproducira 4K/24p
fotografije kada reproducirate datoteke
2D fotografija.
[Off]: isključuje funkciju.
Napomena
Ako vaš Sony uređaj nije otkriven kad je
označeno [Auto1], postavka će imati isti
učinak kao i postavka [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva vrstu
vanjskog uređaja, a zatim prebacuje na
odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Reproducira YCbCr 4:2:2
video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Reproducira
YCbCr 4:4:4 video signale.
[RGB]: Odaberite ovo prilikom spajanja
na uređaj s DVI priključkom koji je
kompatibilan s HDCP-om.
23HR
Postavke i prilagodbe
[Screen Settings]
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV nije
kompatibilan s 1080/24p video
signalima.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo.
[12bit], [10bit]: Reproducira 12bit/10bit
video signale kad je spojen TV koji je
kompatibilan sa značajkom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kada je slika
izobličena ili boje izgledaju neprirodno.
 [Video Direct]
Možete onemogućiti prikaz na zaslonu
(OSD) sustava ako je odabran ulaz
[HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3]. Funkcija je
korisna kod igranja igrica, možete
u potpunosti uživati u zaslonu igre.
[On]: Onemogućuje OSD. Informacije se
neće prikazivati na TV zaslonu te gumbi
OPTIONS i DISPLAY neće raditi.
[Off]: Prikazuje informacije na zaslonu
samo kada promijenite postavke, kao
što je slučaj prilikom odabira zvučnog
polja.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Ujednačava gradaciju video
signala emitiranih iz HDMI OUT (ARC)
priključka.
[Off]: Odaberite ovo ako su video signali
izobličeni ili boja izgleda neprirodno.
[Audio Settings]
 [Audio DRC]
Možete komprimirati dinamički raspon
zvučnog zapisa.
[Auto]: automatska kompresija zvuka
kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.
[On]: Sustav proizvodi glazbenu
pozadinu s dinamičkim rasponom
prema želji snimatelja.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog
raspona.
 [Attenuation settings - Analog]
Do izobličenja može doći prilikom
slušanja uređaja spojenog na priključak
ANALOG IN. Možete spriječiti izobličenje
prigušivanjem ulazne razine na sustavu.
[On]: Prigušuje ulaznu razinu. Izlazna
razina smanjit će se na ovoj postavci.
[Off]: Uobičajena ulazna razina.
 [Audio Output]
Možete odabrati način izlaza koji se
upotrebljava za izlaz audio signala.
[Speaker]: Emitira zvuk samo iz zvučnika
sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitira zvuk iz
zvučnika sustava i 2-kanalne linearne
PCM signale iz HDMI OUT (ARC) priključka.
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz HDMI OUT
(ARC) priključka. Format zvuka ovisi
o povezanom uređaju.
Napomena
 [DSEE HX]
Ova funkcija radi samo kada je [Music]
odabrano kao zvučno polje.
[On]: Mijenja audio datoteku u audio
datoteku visoke rezolucije te
reproducira jasan zvuk visokog raspona
koji je često izgubljen (str. 10).
[Off]: Isključeno.
24HR
 Ako je [Control for HDMI] postavljeno na
[On] (str. 26), [Audio Output] se automatski
postavlja na [Speaker + HDMI] i ta se
postavka ne može promijeniti.
 Audio signali ne emitiraju se iz HDMI OUT
(ARC) priključka ako je [Audio Output]
postavljen na [Speaker + HDMI] i ako je
[HDMI1 Audio Input Mode] (str. 27)
postavljen na [TV]. (Samo europski modeli).
Napomena
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Možete uživati u sadržaju s udaljenog
uređaja putem ovog sustava ili slušati
zvuk iz ovog sustava pomoću drugog
uređaja kao što su slušalice.
Napomena
Možete se spojiti na udaljeni uređaj pomoću
funkcije slušanja jednim dodirom čak i ako
ste postavili [Bluetooth Mode] na [Off].
 [Device List]
Prikazuje popis uparenih i otkrivenih
BLUETOOTH prijemnika kada je
[Bluetooth Mode] postavljen na
[Transmitter] (str. 25).
 [Bluetooth Codec - AAC]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] ili
[Transmitter].
[On]: Omogućite AAC kodek.
[Off]: Onemogućite AAC kodek.
Napomena
 Možete uživati u zvuku visoke kvalitete
ako je omogućeno AAC. Ako ne možete
slušati AAC zvuk s uređaja, odaberite
[Off].
 Ako promijenite postavku [Bluetooth
Codec - AAC] kada je spojen BLUETOOTH
uređaj, postavka kodeka odnosi se samo
na sljedeću vezu.
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] ili
[Transmitter].
[On]: Omogućite LDAC kodek.
[Off]: Onemogućite LDAC kodek.
Napomena
 [Bluetooth Standby]
Možete postaviti [Bluetooth Standby]
tako da se sustav može uključiti
BLUETOOTH uređajem čak i ako je
sustav u stanju pripravnosti. Ta je
funkcija dostupna ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] ili
[Transmitter].
Ako promijenite postavku [Bluetooth
Codec - LDAC] kada je spojen BLUETOOTH
uređaj, postavka kodeka odnosi se samo
na sljedeću vezu.
[On]: Sustav se automatski uključuje
kada uspostavite BLUETOOTH vezu
s uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Isključeno.
25HR
Postavke i prilagodbe
[Receiver]: Ovaj je sustav u načinu rada
prijemnika, što mu omogućuje da prima
i emitira zvuk iz udaljenog uređaja.
[Transmitter]: Ovaj je sustav u načinu
rada odašiljača, što mu omogućuje da
šalje zvuk na udaljeni uređaj.
[Off]: BLUETOOTH napajanje je
isključeno i ne možete odabrati ulaz
[Bluetooth Audio].
Ako postavite [Quick Start Mode] na [Off]
i [Bluetooth Standby] na [On], sustav može
uključiti BLUETOOTH uređaj, ali
BLUETOOTH veza neće uspjeti.
Savjet
LDAC je tehnologija kodiranja zvuka za
„zvuk visoke rezolucije” koju je razvila
tvrtka Sony, koja radi na 990 kbps do
303 kbps* uz brzine uzorkovanja od
96/88,2/48/44,1 kHz. Optimizirana je za
veliku brzinu uzorkovanja i kodiranje velike
brzine prijenosa u bitovima te omogućuje
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
čak i putem BLUETOOTH veze, pri čemu
kvaliteta zvuka ostaje gotovo identična
originalnoj u okolini stabilne bežične
mreže. Također pruža visoku učinkovitost
kodiranja na niskim frekvencijama
uzorkovanja i niskim brzinama prijenosa,
čime se omogućuje CD kvaliteta audio
prijenosa čak i kod nestabilne bežične veze.
* Ako je brzina uzorkovanja 96 kHz ili
48 kHz, ta tehnologija radi na 990 kbps
do 330 kbps. Ako je brzina uzorkovanja
88,2 kHz ili 44,1 kHz, ta tehnologija radi
na 909 kbps do 303 kbps.
 [Wireless Playback Quality]
Možete postaviti brzinu prijenosa
podataka za LDAC reprodukciju. Ova
funkcija dostupna je samo kada
postavite [Bluetooth Mode] na
[Transmitter] i [Bluetooth Codec - LDAC]
na [On].
[Auto]: Brzina prijenosa podataka
automatski se mijenja ovisno o okolini.
Reprodukcija zvuka nije stabilna u ovom
načinu rada, upotrijebite jedan od
ostala tri načina.
[Sound Quality]: Koristi se najveća
brzina prijenosa podataka. Šalje se zvuk
veće kvalitete; međutim, reprodukcija
zvuka katkada može postati nestabilna
ako kvaliteta veze nije dovoljno dobra.
[Standard]: Koristi se srednja brzina
prijenosa podataka. Uravnotežuje
kvalitetu zvuka i stabilnost reprodukcije.
[Connection]: Stabilnost se tretira kao
najvažnija. Kvaliteta zvuka može biti
razumna i veza će vjerojatno biti
stabilna. Ako veza bude nestabilna,
preporučuje se upotreba ove postavke.
26HR
[System Settings]
 [OSD Language]
Možete odabrati jezik koji želite za
prikaz na zaslonu.
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Uključuje funkciju [Control for
HDMI]. Možete upravljati uređajima koji
su spojeni HDMI kabelom.
[Off]: Isključeno.
[Audio Return Channel]
Ova funkcija dostupna je kada spojite
sustav na HDMI priključak TV-a koji je
kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel i [Control for HDMI] je
postavljen na [On].
[Auto]: Sustav može automatski primati
digitalni audio signal TV-a putem HDMI
kabela.
[Off]: Isključeno.
[Standby Through]
Možete emitirati HDMI signale na TV čak
i ako je sustav u stanju pripravnosti. Ta
je funkcija dostupna ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
Zadana postavka:
 [Off] (Samo europski modeli)
 [Auto] (Ostali modeli)
[Auto]: Emitira signale iz HDMI OUT (ARC)
priključka kada je TV uključen dok je
sustav u stanju pripravnosti. Ova postavka
štedi energiju u stanju pripravnosti u
usporedbi s postavkom [On].
[On]: Uvijek emitirajte signale iz HDMI
OUT (ARC) priključka kada je sustav
u stanju pripravnosti. Ako spojite TV koji
nije „BRAVIA”, preporučujemo da
odaberete ovu postavku.
[Off]: Signali se ne emitiraju kada je sustav
u stanju pripravnosti. Ova postavka štedi
energiju u stanju pripravnosti u usporedbi
s postavkom [On].
[HDMI1 Audio Input Mode] (samo
europski modeli)
Možete odabrati audio ulaz uređaja koji
je spojen na HDMI IN 1 priključak.
[HDMI1]: Zvuk uređaja koji je spojen na
HDMI IN 1 priključak ulazi putem
HDMI IN 1 priključka.
[TV]: Zvuk uređaja koji je spojen na
HDMI IN 1 priključak ulazi putem
priključka TV (DIGITAL IN).
 [Auto Standby]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Ako ne upotrebljavate sustav 20minuta,
sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti.
[Off]: Isključeno.
 [Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije
na zaslonu tijekom promjene audio
signala, načina za prikaz slika itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada
pritisnete DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Postavlja sustav tako da vas
obavještava o najnovijoj verziji softvera
(str. 22).
[Off]: Isključeno.
 [System Information]
Možete prikazati informacije o verziji
softvera sustava i MAC adresu.
 [Software License Information]
Možete prikazati informacije
o softverskoj licenci.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Najprije spojite sustav na mrežu.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Mrežna
funkcija” (str. 16).
[Wired Setup]: Odaberite ovo pri
povezivanju na širokopojasni usmjernik
pomoću LAN kabela. Kada odaberete
ovu postavku, ugrađeni bežični LAN
automatski je onemogućen.
[Wireless Setup(built-in)]: Odaberite
ovo kada upotrebljavate ugrađeni
bežični LAN sustava za spajanje na
bežičnu mrežu.
Savjet
Za više informacija posjetite sljedeće webmjesto i pregledajte najčešća pitanja:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
27HR
Postavke i prilagodbe
 [Quick Start Mode]
[On]: Skraćuje vrijeme pokretanja iz
stanja pripravnosti. Možete upravljati
sustavom odmah nakon uključivanja.
[Off]: Zadana postavka.
 [Device Name]
Možete promijeniti naziv sustava prema
svojim željama tako da bude
prepoznatljiviji kada upotrebljavate
funkciju BLUETOOTH ili zrcaljenje
zaslona. Taj naziv upotrebljava se i na
drugim mrežama, kao što je kućna
mreža. Slijedite upute na zaslonu
i upotrijebite softversku tipkovnicu za
unos naziva.
 [Network Connection Status]
Prikazuje status trenutačne mrežne veze.
 [Network Connection Diagnostics]
Možete pokrenuti dijagnostiku mreže
kako biste provjerili je li mrežna veza
ispravna.
 [Screen mirroring RF Setting]
Ako upotrebljavate više bežičnih
sustava, kao što je bežični LAN (Local
Area Network), bežični signali mogu biti
nestabilni. U tom slučaju, stabilnost
reprodukcije može se poboljšati
postavljanjem prioritetnog
radiofrekvencijskog kanala za zrcaljenje
zaslona.
[Auto]: U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo. Sustav automatski
odabire najbolji kanal za zrcaljenje
zaslona.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Odabrani kanal
postaje prioritet za vezu za zrcaljenje
zaslona.
 [Connection Server Settings]
Određuje hoće li se prikazati povezani
poslužitelj kućne mreže.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Dopušta automatski pristup
s novootkrivenog kontrolera kućne mreže.
[Off]: Isključeno.
 [Renderer Access Control]
Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih
s kontrolerom kućne mreže i određuje
hoće li se prihvatiti naredbe s kontrolera
na popisu.
 [External Control]
[On]: Omogućuje kontroleru
automatizacije kuće da upravlja sustavom.
[Off]: Isključeno.
28HR
 [Remote Start]
[On]: Omogućuje uključivanje sustava
pomoću uređaja povezanog putem
mreže ako je sustav u stanju pripravnosti.
[Off]: Sustav se ne može uključiti pomoću
uređaja spojenog putem mreže.
[Input Skip Setting]
Postavka preskakanja praktična je
značajka koja vam omogućuje da
preskočite neupotrijebljene ulaze
prilikom odabira ulaza pritiskom gumba
INPUT +/–.
[Do not skip]: Sustav ne preskače
odabrani ulaz.
[Skip]: Sustav preskače odabrani ulaz.
Napomena
Ako pritisnete INPUT +/– dok se prikazuje
početni izbornik, ikona ulaza prikazuje se
zatamnjeno kao da je ulaz postavljen na
[Skip].
[Easy Setup]
Pokreće [Easy Setup] da bi odredio
osnovne početne postavke i osnovne
mrežne postavke sustava. Slijedite
upute na zaslonu.
[Easy Network
Settings]
Pokreće [Easy Network Settings] radi
određivanja osnovnih mrežnih postavki.
Slijedite upute na zaslonu.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Postavke sustava možete vratiti na
tvornički zadane postavke odabirom
grupnih postavki. Sve postavke u grupi
vratit će se na početno stanje.
 [Initialise Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke
pohranjene u sustavu.
Napomena
Upotreba izbornika
s opcijama
Dostupne su razne postavke i radnje
reprodukcije ako pritisnete OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
Zajedničke opcije
[A/V SYNC]
usklađuje se vremenska razlika između pojave
slike i zvuka (str. 29).
[Sound Field]
Mijenja postavku zvučnog polja (str. 9).
[Night]
Uključuje ili isključuje funkciju Night mode
(str. 10).
[Voice]
Unaprjeđuje raspon dijaloga kako bi se bolje
čuli glasovi (str. 10).
[Repeat Setting]
Postavlja ponavljanje reprodukcije.
[Play/Stop]
Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
[Change Category]
Prebacuje između kategorije
[Music]
i
[Photo] u ulazu [USB] ili [Home Network].
Ova stavka dostupna je kada je popis na
zaslonu dostupan za kategoriju.
Samo [Music]
[Shuffle Setting]
Postavlja nasumičnu reprodukciju.
[Add Slideshow BGM]
Registrira glazbene datoteke na USB memoriji
kao pozadinsku glazbu za dijaprojekcije (BGM).
Samo [Photo]
[Slideshow]
Započinje prikaz slajdova.
[Slideshow Speed]
Mijenja brzinu prikaza slajdova.
[Slideshow Effect]
Postavlja efekt tijekom prikaza slajdova.
[Slideshow BGM]
 [Off]: isključuje funkciju.
 [My Music from USB]: Postavlja glazbene
datoteke registrirane pod [Add Slideshow
BGM].
[Change Display]
Prebacuje između [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva suprotno
od kazaljke na satu.
[Rotate Right]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva u smjeru
kazaljke na satu.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
Prilagodba vremenskog
razmaka između slike i zvuka
[A/V SYNC]
Kada zvuk ne odgovara slici na TV
zaslonu, možete prilagoditi razmak
između slike i zvuka za sljedeće ulaze.
Način postavke razlikuje se ovisno
o ulazu.
29HR
Postavke i prilagodbe
Ako odložite, prenesete ili prodate ovaj
sustav, obrišite sve osobne informacije iz
sigurnosnih razloga. Poduzmite
odgovarajuće mjere kao što je odjavljivanje
nakon upotrebe mrežne usluge.
[Play from start]
Reproducira stavku od početka.
Ako je odabran ulaz [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3]
1
Pritisnite OPTIONS.
Izbornik s opcijama prikazuje se na
TV zaslonu.
2
Pritisnite / da biste odabrali
[A/V SYNC], a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste namjestili
odgodu, a zatim pritisnite .
Možete postaviti razmak na 0 ms do
300 ms u intervalima od 25 ms.
Ako je odabran ulaz [TV]
1
2
3
4
Pritisnite OPTIONS.
„SYNC” se prikazuje na zaslonu
prednje ploče.
Pritisnite
ili .
Pritisnite / da biste namjestili
odgodu, a zatim pritisnite .
Možete postaviti razmak na 0 ms do
300 ms u intervalima od 25 ms.
Pritisnite OPTIONS.
„SYNC” nestaje sa zaslona prednje
ploče.
Ostale funkcije
Upotreba funkcije
Control for HDMI za
„BRAVIA” Sync
Ova funkcija dostupna je na TV-ima
s funkcijom „BRAVIA” Sync.
Upravljanje se pojednostavnjuje uz
značajke navedene u nastavku
povezivanjem proizvoda HDMI kabelom
koje je proizvela tvrtka Sony i koji su
kompatibilni s funkcijom Control for HDMI.
Možete omogućiti funkciju Control for
HDMI postavljanjem [Control for HDMI]
na [On] (str. 26).
Napomena
 Za upotrebu funkcije „BRAVIA” Sync
morate uključiti sustav i sve povezane
uređaje nakon uspostavljanja HDMI veze.
 Ovisno o postavkama povezanog
uređaja, funkcija Control for HDMI možda
neće ispravno raditi. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
Control for HDMI – jednostavno
postavljanje
Možete automatski postaviti funkciju
[Control for HDMI] sustava
omogućivanjem odgovarajuće postavke
na TV-u.
„DONE” prikazuje se na zaslonu prednje
ploče kada se dovrši jednostavno
postavljanje.
Napomena
Funkciju [Control for HDMI] možete
postaviti ručno ako gornja postavka ne
radi. Pojedinosti potražite u odjeljku
„[HDMI Settings]” (str. 26).
Isključivanje sustava
Kada isključite TV, sustav i povezani
uređaj automatski će se isključiti.
30HR
Napomena
Sustav se ne isključuje automatski tijekom
reprodukcije glazbe na sustavu.
Reprodukcija jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju,
„PlayStation®4” itd.) koji je povezan na
sustav putem HDMI kabela, sustav i TV
automatski se uključuju i ulaz sustava
prebacuje se na odgovarajući HDMI ulaz.
Napomena
 Gore navedene značajke možda neće
raditi na nekim uređajima.
 Ako postavite [Standby Through] na
Upravljanje zvukom sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a automatski će se emitirati
kroz zvučnike sustava.
Jačina zvuka sustava prilagodit će se
kada prilagodite jačinu zvuka pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti kada
ponovno uključite TV.
U ovoj značajci možete uživati i kada
upotrebljavate funkciju Twin Picture
(Picture and Picture (P&P)) na TV-u.
 Ako je odabran ulaz [TV], [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3], zvuk se može
emitirati iz sustava.
Audio Return Channel
Možete uživati u zvuku TV-a putem
sustava pomoću samo jednog HDMI
kabela. Za pojedinosti o toj postavci
pogledajte „[Audio Return Channel]”
(str. 26).
Echo Canceling Sync
Možete smanjiti jeku kada koristite
funkciju Social Viewing tijekom gledanja
TV programa. Razgovor postaje jasniji.
 Ako je trenutačno odabran ulaz [TV],
[HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], ulaz se
automatski mijenja u [TV]. Zvuk
funkcije Social Viewing i TV programa
čuje se iz sustava.
 Ako je trenutačno odabran ulaz koji nije
[TV], [HDMI1], [HDMI2] ni [HDMI3], zvuk
funkcije Social Viewing i reprodukcije
sadržaja emitira se iz TV-a.
Napomena
 Ova značajka radi samo za TV koji
podržava funkciju Social Viewing.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
 Provjerite jeste li postavili postavku audio
emitiranja na TV-u kako bi se zvuk mogao
emitirati pomoću ovog sustava.
 Funkcija Echo Cancelling Sync u vlasništvu
je tvrtke Sony. Ova funkcija ne može raditi
s uređajima koje nije proizvela tvrtka Sony.
Home Theatre Control
Ako je TV kompatibilan s funkcijom
Home Theatre Control povezan sa
sustavom, na njemu se prikazuje ikona
za internetske aplikacije.
31HR
Ostale funkcije
[Auto] ili [On] (str. 26) i zatim
reproducirate sadržaj na povezanom
uređaju dok je sustav u stanju
pripravnosti, zvuk i slika mogu se emitirati
samo s TV-a, a sustav će ostati u stanju
pripravnosti.
 Ako je odabran ulaz koji nije [TV],
[HDMI1], [HDMI2] ni [HDMI3], zvuk se
emitira iz samo iz TV-a uz upotrebu
funkcije Twin Picture. Ako isključite
funkciju Twin Picture, zvuk će se
emitirati iz sustava.
Pomoću daljinskog upravljača TV-a
možete prebaciti postavke sustava
(promijeniti ulaz ili zvučno polje).

Napomena
 Za upotrebu funkcije Home Theatre
Control TV mora biti spojen na internet.
 Funkcija Home Theatre Control u vlasništvu
je tvrtke Sony. Ova funkcija ne može raditi
s uređajima koje nije proizvela tvrtka Sony.
Language Follow
Kada promijenite jezik prikaza na TV-u,
jezik prikaza na zaslonu sustava također
će se promijeniti.
Napomene o HDMI vezama







Upotrebljavajte HDMI kabel velike
brzine. Ako upotrebljavate standardni
HDMI kabel, 1080p, Deep Colour, 3D ili
4K sadržaj možda se neće ispravno
prikazivati.
Upotrijebite kabel odobren za HDMI
upotrebu. Upotrijebite Sony HDMI
kabel velike brzine s logotipom koji
označava vrstu kabela.
Ne preporučujemo upotrebu kabela za
HDMI-DVI konverziju.
Povezani uređaj može prigušiti audio
signale (frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz
HDMI priključka.
Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja ili
broja kanala izlaznih audio signala iz
uređaja za reprodukciju.
Ako je kao ulaz odabran [TV], video
signali koji izlaze putem jednog od
HDMI IN 1/2/3 priključaka koji je
odabran prilikom posljednje upotrebe
emitiraju se iz HDMI OUT (ARC) priključka.
Ovaj sustav podržava prijenose Deep
Colour, „x.v.Colour”, 3D i 4K.
32HR

Da biste uživali u 3D sadržaju, spojite
TV kompatibilan s 3D-tehnologijom
i video uređaj (Blu-ray Disc™,
„PlayStation®4” itd.) na sustav
pomoću HDMI kabela velike brzine,
stavite 3D naočale i reproducirajte
Blu-ray Disc™ itd. kompatibilan s 3D
tehnologijom.
Za uživanje u 4K sadržaju, TV i uređaji
za reprodukciju povezani na sustav
moraju biti kompatibilni s 4K sadržajem.
Uživanje u višekanalnom
zvuku (Dual Mono)
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima Dolby Digital
višekanalne signale.
Napomena
Za primanje Dolby Digital signala trebate
spojiti TV ili druge uređaje na TV
(DIGITAL IN) priključak s optičkim digitalnim
kabelom.
Ako vaš TV nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (str. 26), možete
primati Dolby Digital signal pomoću HDMI
kabela.
Pritišćite AUDIO dok se željeni signal
ne prikaže na zaslonu prednje ploče.
 „MAIN” Reproducirat će se zvuk
glavnog jezika.
 „SUB”: Reproducirat će se zvuk drugog
jezika.
 „MN/SB”: Reproducirat će se miješani
zvuk glavnog i drugog jezika.
Deaktivacija dodirnih
tipki na jedinici (zaštita
za djecu)
Dodirne tipke na jedinici možete
deaktivirati (osim za ) kako biste
spriječili neprikladnu upotrebu,
primjerice kada djeca diraju uređaj.
Za izvođenje ove radnje upotrijebite
dodirne tipke na jedinici.
Provjerite jeste li namjestili sljedeće
postavke:
 Opcija [Bluetooth Standby]
postavljena je na [Off] (str. 25).
 Stavka [Control for HDMI] u izborniku
[HDMI Settings] postavljena je na [Off]
(str. 26).
 Opcija [Quick Start Mode] postavljena
je na [Off] (str. 27).
 Opcija [Remote Start] postavljena je na
[Off] (str. 28).
Ostale funkcije
Dok držite INPUT, dodirnite VOL –,
VOL + i VOL – jedno po jedno.
„LOCK” se prikazuje na zaslonu prednje
ploče.
Sustavom možete upravljati samo pomoću
gumba na daljinskom upravljaču.
Za poništavanje, dok držite INPUT,
dodirnite VOL –, VOL + i VOL – jedno
po jedno. Na zaslonu prednje ploče
pojavljuje se poruka „UNLCK”.
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Promjena svjetline
Možete promijeniti svjetlinu zaslona
prednje ploče i plavog LED indikatora.
Više puta zaredom pritisnite DIMMER.
Možete prilagoditi svjetlinu na 3 razine.*
* Svjetlina je za „DIM1” i „DIM2” postavke
ista.
Napomena
Isključuje se zaslon prednje ploče kada je
odabran „DIM2”. Automatski se uključuje
kada ponovno pritisnete bilo koji gumb/
dodirnu tipku ako niste upotrebljavali
sustav otprilike 10 sekundi. Međutim,
u nekim slučajevima zaslon prednje ploče
neće se isključiti.
33HR
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza



O sigurnosti




Ako u kućište dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga
na provjeru u ovlašteni servis prije no
što ga nastavite upotrebljavati.
Ne dirajte kabel izmjenične struje
(kabel za napajanje) mokrim rukama.
U suprotnom može doći do strujnog
udara.
Ne penjite se na sustav jer možete
pasti i ozlijediti se ili oštetiti sustav.
Na sustav ne stavljajte nikakve druge
predmete osim TV-a.



O izvorima napajanja



Prije nego što uključite sustav,
provjerite odgovara li radni napon
sustava naponu lokalne električne
mreže. Radni napon naveden je na
nazivnoj pločici na stražnjoj strani
sustava.
Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
Kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom
servisu.




O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to
ne znači da je došlo do kvara. Ako sustav
stalno koristite pri visokim razinama
glasnoće, temperatura kućišta na vrhu,
sa strane i na dnu značajno raste. Ne
dirajte kućište kako se ne biste opekli.
34HR



Ostavite prednji dio sustava otvoren.
Ne postavljajte sustav na uređaje koji
emitiraju toplinu.
Postavite sustav na dovoljno
prozračno mjesto kako u unutrašnjosti
sustava ne bi došlo do nakupljanja
topline.
Ne postavljajte sustav na mekanu
površinu (tepisi, deke i sl.) i na stražnji
dio sustava ne stavljajte ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju
i na taj način prouzročiti kvar.
Ne postavljajte sustav u blizinu izvora
topline kao što su radijatori,
ventilacijski otvori ili na mjesta
izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti,
prekomjernoj prašini, mehaničkim
udarima ili vibracijama.
Ne postavljajte sustav u nagnuti
položaj. Predviđen je za rad samo
u vodoravnom položaju.
Ispred prednje ploče ne postavljajte
nikakve metalne predmete. To bi
moglo ograničiti prijem radijskih
valova.
Ne postavljajte sustav na mjesta gdje
se koristi medicinska oprema.
U protivnom može doći do kvara
medicinske opreme.
Ako koristite srčani stimulator ili drugi
medicinski uređaj, obratite se svojem
liječniku ili proizvođaču medicinskih
uređaja prije upotrebe funkcije
bežičnog LAN-a.
Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretiranu površinu
(ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.), jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
Pazite da se ne ozlijedite o kutove
sustava.
Postavite sustav tako da ne oštetite
zvučnik na dnu sustava.
Zvučnici sustava nisu zaštićeni
magnetom.
Ne postavljajte magnetske kartice ili
CRT TV na sustav ili pored njega.
Napomene vezane uz staklo
Prilagođavanje jačine zvuka

Ne pojačavajte jačinu zvuka dok slušate
tiše dijelove ili dijelove bez audiosignala.
U protivnom se zvučnici mogu oštetiti
tijekom nagle reprodukcije glasnog
dijela.





O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom malo navlaženom
otopinom blagog sredstva za pranje. Ne
upotrebljavajte nikakvu abrazivnu krpu,
prašak za ribanje ili otapalo, primjerice
alkohol ili benzin.
Zamjena dijelova
U slučaju popravljanja sustava,
popravljeni dijelovi mogu se zadržati
u svrhu ponovne upotrebe ili recikliranja.
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: Sustav može beskonačno
prikazivati nepomičnu videosliku ili
zaslonski-prikaz na televizoru. Ako
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz prikazujete na televizoru dulje
vrijeme, postoji opasnost od oštećenja
TV zaslona. Tome su podložni televizori
s plazma zaslonima i projekcijski
televizori.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa
sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostale uređaje,
provjerite jeste li isključili sustav.
35HR
Dodatne informacije

Ne stavljajte vruće predmete poput
ugrijane tave ili lonca na uređaj.
Gornja ploha staklena može biti
slomljena, uzrokovati ozljede ili biti
uzrok oštećenja na sustavu.
Nemojte udarati po gornjoj staklenoj
plohi. Gornja staklena ploha ovog
sustava izrađena je od ojačanog
stakla; međutim, nije zajamčeno da se
ne može slomiti. Obratite pozornost
na sljedeće kako ne biste razbili staklo:
 Nemojte uzrokovati snažan udarac
na gornju staklenu plohu udaranjem
ili bacanjem nečeg oštrog.
 Nemojte grepsti staklo nečim oštrim
ili ga bušiti.
 Nemojte udarati staklenu stranu
prilikom ugradnje u postolje.
Ako je staklo razbijeno, ne dirajte ga
golim rukama. To može uzrokovati
ozljede.
Ne stavljajte na sustav ništa što ima
težinu veću od 50 kg. Takvi predmeti
mogu oštetiti gornju staklenu plohu
ovog sustava.
Ojačano staklo jače je nego obično
staklo, ali će se razbiti ako ga oštetite.
Ojačano staklo može se spontano
razbiti samo u vrlo rijetkim
slučajevima.
Staklo upotrijebljeno na ovom sustavu
pažljivo je odabrano: međutim, nije
zajamčeno da se ne može razbiti.
Prilikom postavljanja ili premještanja
sustava pripazite da bude poravnat.
Naginjanje može uzrokovati oštećenje
sustava ili ozljede uslijed pada gornje
staklene plohe.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako se neki problem
ne riješi, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Općenito
„PRTCT”, „PUSH” i „POWER” trepere
naizmjence na zaslonu prednje ploče.
 Pritisnite  da biste isključili
sustav. Nakon što nestane „STBY”
isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice. Zatim provjerite da ništa ne
blokira ventilacijske otvore jedinice.
Ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Na zaslonu prednje ploče treperi
„LOCK” kada pritisnete bilo koju
dodirnu tipku na jedinici.
 Postavite funkciju zaključavanja za
zaštitu djece na isključeno (str. 33).
Daljinski upravljač ne radi.
 Prevelika je udaljenost između
daljinskog upravljača i jedinice.
 Baterije u daljinskom upravljaču su
slabe.
Preko cijelog TV zaslona prikazuje se
bez poruka.
 Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
Sustav se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija [Auto
Standby]. Postavite [Auto Standby]
na [Off] (str. 27).
„NOT USE” prikazuje se na zaslonu
prednje ploče kada pritisnete bilo koji
od gumba za zvučni efekt (str. 44).
 Postavka zvučnih efekata ne može
se promijeniti kada je sustav spojen
na BLUETOOTH prijemnik u načinu
odašiljača.
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice, pa ga ponovno priključite
za nekoliko minuta.
Slika
Poruke
Na TV zaslonu prikazuje se [A new
software version is available. Please go
to the “Setup” section of the menu and
select “Software Update” to perform
the update.].
 Pogledajte [Software Update]
(str. 22) za ažuriranje sustava na
najnoviju verziju softvera.
36HR
Nema slike ili zvuka ili slika nije
ispravno prikazana.
 Odaberite odgovarajući ulaz (str. 8).
 Dok držite INPUT, dodirnite VOL +,
VOL – i VOL + jedno po jedno da
biste vratili izlaznu rezoluciju video
izlaza na najnižu.
Nema slike kada uspostavite vezu
putem HDMI kabela.
 Ako spajate uređaj koji podržava
HDCP2.2, spojite ga na HDMI IN 1
priključak i TV na HDMI OUT (ARC)
priključak sustava.
 Sustav je povezan s ulaznim
uređajem koji ne podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection – zaštita širokopojasnog
digitalnog sadržaja). U tom slučaju
provjerite specifikacije povezanog
uređaja.
3D sadržaj s HDMI IN 1/2/3 priključka
ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju, 3D
sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite podržani HDMI video
format (str. 48).
Kada se sustav nalazi u stanju
pripravnosti, na TV-u se ne prikazuje
slika.
 Kada sustav prijeđe u stanje
pripravnosti, prikazuje se slika
s HDMI uređaja koji je zadnji
odabran prije isključivanja sustava.
Ako pregledavate sadržaj s drugog
uređaja, pokrenite reprodukciju
jednim dodirom ili uključite sustav
da biste odabrali HDMI uređaj na
kojem se nalazi željeni sadržaj.
 Postavite [Standby Through] na
[On] pod [HDMI Settings] (str. 26).
Pojavljuju se nepravilnosti u prikazu
boja na TV zaslonu.
 Ako se boje nastave prikazivati
nepravilno, isključite TV jednom
i zatim ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta.
 Provjerite nalaze li se neki magnetni
predmeti (magnetna kopča na
stalku TV-a, medicinski uređaji,
igračke itd.) u blizini sustava.
Zvuk
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog na
sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  i provjerite jačinu
zvuka (str. 44).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju isključenja zvuka (str. 44).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati
druge ulazne izvore uzastopnim
pritiskanjem gumba INPUT +/–
(str. 8).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Više puta zaredom pritisnite
INPUT +/– da biste odabrali ulaz [TV].
 Provjerite vezu HDMI kabela ili
optičkog digitalnog kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
korak 1 u priloženom vodiču za
početak).
 Prvo uključite TV, a zatim sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na
TV-u na Audio System. Postavke
TV-a potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
37HR
Dodatne informacije
4K sadržaj s HDMI IN 1/2/3 priključka ne
prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju, 4K
sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite mogućnost prikazivanja
videozapisa i postavke TV-a i video
uređaja.
 Upotrebljavajte HDMI kabel velike
brzine.
Slika se ne prikazuje preko cijelog TV
zaslona.
 Provjerite postavku za [TV Type]
pod [Screen Settings] (str. 23).
 Omjer širine i visine medija je fiksan.
 Povećajte jačinu zvuka na TV-u ili
poništite isključivanje zvuka.
 Kada je TV kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (ARC)
povezan putem HDMI kabela,
provjerite je li kabel priključen
u HDMI ulaz (ARC) terminal TV-a
(pogledajte korak 1 u priloženom
Vodiču za početak).
 Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (ARC), uz
HDMI kabel priključite i digitalni
optički kabel kako bi se zvuk mogao
emitirati (pogledajte Korak 1
u priloženom Vodiču za početak).
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i iz
TV-a.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Nema zvuka iz TV-a putem HDMI OUT
(ARC) priključka kada se koristi funkcija
Audio Return Channel.
 Postavite [Control for HDMI] pod
[HDMI Settings] za [System Settings]
na [On] (str. 26). Također postavite
[Audio Return Channel] pod [HDMI
Settings] za [System Settings] na
[Auto] (str. 26).
 Provjerite je li vaš TV kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel.
 Provjerite je li HDMI kabel povezan
na priključak na vašem TV-u koji je
kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel.
Sustav ne emitira zvuk TV programa
ispravno kada je spojen na digitalni
prijamnik.
 Postavite [Audio Return Channel]
pod [HDMI Settings] za [System
Settings] na [Off] (str. 26).
 Provjerite veze (pogledajte priloženi
vodič za početak).
38HR
Čuje se jako zujanje ili šum.
 Provjerite jesu li uređaji ispravno
priključeni.
 Premjestite audio uređaj dalje od
TV-a.
 Utikači i priključci prljavi su. Obrišite
ih krpom malo navlaženom
alkoholom.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
 Provjerite je li DVD ili neki drugi
medij koji reproducirate snimljen
u formatu Dolby Digital ili DTS.
 High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD
i višekanalni linearni PCM možete
upotrebljavati samo putem HDMI
priključka.
Pojavljuje se izobličenje zvuka
povezanog uređaja.
 Smanjite razinu ulaza spojenog
uređaja tako da postavite
[Attenuation settings - Analog]
(str. 24).
Reprodukcija
Sljedeći nazivi datoteka se ne prikazuje
ispravno.
 Sustav može prikazivati samo
znakove u skladu s formatom ISO
8859-1. Ostali će se formati znakova
možda drugačije prikazivati.
 Ovisno o postavci softvera za
pisanje, neki znakovi za unos
možda će se drugačije prikazati.
Datoteka se ne počinje reproducirati
od početka.
 Odabran je nastavak reprodukcije.
Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play
from start], a zatim pritisnite .
Reprodukcija ne počinje od točke
u kojoj ste zaustavili prethodnu
reprodukciju.
 Točka za nastavak reprodukcije
možda će se izbrisati iz memorije,
ovisno o datoteci kada
 isključite USB uređaj.
 reproducirate drugi sadržaj.
 isključite sustav.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite USB
uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen u (USB) ulaz.
 Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno priključite USB uređaj
izravno u jedinicu.
Funkcija [Control for HDMI] ne radi
(„BRAVIA” Sync).
 Provjerite HDMI vezu (pogledajte 1.
korak u priloženom vodiču za
početak).
 Provjerite je li [Control for HDMI]
postavljeno na [On] (str. 26).
 Ako promijenite HDMI vezu,
ponovno isključite pa uključite
sustav.
 Ako dođe do nestanka struje,
postavite [Control for HDMI] na
[Off], a zatim postavite [Control for
HDMI] na [On] (str. 26).
 Provjerite sljedeće i pogledajte
upute za upotrebu priložene uz
uređaj.
 Povezani uređaj kompatibilan je
s funkcijom [Control for HDMI].
 Postavka povezanog uređaja za
funkciju [Control for HDMI] je
ispravna.
 Ako uključite/isključite kabel za
napajanje, pričekajte duže od
15 sekundi prije upravljanja
sustavom.
 Ako povežete audio izlaz video
uređaja sa sustavom pomoću
kabela koji nije HDMI kabel, možda
se neće emitirati nikakav zvuk zbog
funkcije „BRAVIA” Sync. U tom
slučaju postavite [Control for HDMI]
na [Off] (str. 26) ili spojite kabel iz
priključka audio izlaza video
uređaja izravno na TV.
 Vrste i broj uređaja kojima se može
upravljati putem značajke „BRAVIA”
Sync ograničeni su standardom
HDMI CEC kako slijedi:
 Uređaji za snimanje (Blu-ray
Disc™ snimači, DVD snimači itd.):
do 3 uređaja
39HR
Dodatne informacije
Nestabilna reprodukcija tijekom
korištenja funkcije zrcaljenja zaslona.
 Ovisno o okruženju u kojem se
uređaj upotrebljava, uređaji koji
emitiraju radijske valove, poput
bežične LAN mreže ili mikrovalne
pećnice, mogu ometati zrcaljenje
zaslona. Premjestite sustav i uređaje
kompatibilne s funkcijom zrcaljenja
zaslona dalje od tih uređaja ili
isključite te uređaje.
 Ovisno o okruženju u kojem se
uređaj upotrebljava, na brzinu
komunikacije može utjecati
udaljenost ili prepreke između
uređaja, vrsta uređaja, konfiguracija
uređaja ili radijski valovi. Moguć je
prekid komunikacije uslijed
zagušenja veze.
„BRAVIA” Sync ([Control for
HDMI])
 Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc™ uređaji za reprodukciju,
DVD uređaji za reprodukciju i sl.):
do 3 uređaja (uključujući ovaj sustav)
 Uređaji za tuner: do 4 uređaja
 Audio sustav (prijemnik/
slušalice): do 1 uređaj (uključujući
ovaj sustav)
Mrežna veza
Sustav se ne može spojiti na mrežu.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 16)
i mrežne postavke (str. 27).
Bežična LAN veza
Ne možete spojiti osobno računalo na
internet nakon izvođenja postupka
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
 Bežične postavke usmjerivača
možete promijeniti automatski
upotrebom funkcije Wi-Fi Protected
Setup prije prilagođavanja postavki
usmjerivača. U tom slučaju ispravite
postavku za bežične funkcije na
računalu.
Sustav se ne može povezati na mrežu
ili je mrežna veza nestabilna.
 Provjerite je li usmjerivač za bežični
LAN uključen.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 16)
i mrežne postavke (str. 27).
 Ovisno o okruženju u kojem se
uređaj upotrebljava (uključujući
materijal zida), uvjetima prijema
valova ili preprekama između
sustava i usmjerivača za bežični
LAN, može doći do smanjivanja
komunikacijske udaljenosti.
Pomaknite sustav i bežični LAN
usmjerivač bliže jedno drugom.
40HR
 Uređaji koji upotrebljavaju
frekvencijski pojas 2,4 GHz, kao što
je mikrovalna pećnica, BLUETOOTH
ili digitalni bežični uređaj, mogu
ometati komunikaciju. Udaljite
sustav od takvih uređaja ili ih
isključite.
 Bežična LAN veza može biti
nestabilna ovisno o okolini u kojoj
se upotrebljava, a posebno tijekom
upotrebe BLUETOOTH funkcije
sustava. U tom slučaju prilagodite
okolinu uporabe.
Bežični usmjerivač koji želite ne nalazi
se na popisu bežičnih mreža.
 Pritisnite BACK za povratak na
prethodni zaslon i ponovno
pokušajte [Wireless Setup(built-in)].
Ako željeni bežični usmjerivač i dalje
nije otkriven, odaberite [New
connection registration] s popisa
mreža, a zatim odaberite [Manual
registration] za ručni unos mrežnog
naziva (SSID).
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li plavi LED
indikator (str. 42).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite BLUETOOTH uređaj jedinici.
 Ponovno uparite ovaj sustav
i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete
prethodno morati poništiti
uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
 Postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter] (str. 25).
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite BLUETOOTH uređaj jedinici.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini jedinice nalaze drugi
BLUETOOTH uređaji. U tom slučaju
isključite druge BLUETOOTH uređaje.
 Izbrišite sustav s BLUETOOTH uređaja
i ponovite uparivanje (str. 11).
Nije moguće provesti povezivanje.
 Izbrisat će se informacije o registraciji
uparivanja. Ponovite postupak
uparivanja (str. 11).
Dodatne informacije
Nema zvuka.
 Provjerite je li jedinica predaleko od
BLUETOOTH uređaja ili prima
smetnje iz Wi-Fi mreže, drugog
bežičnog uređaja frekvencije
2,4 GHz ili iz mikrovalne pećnice.
 Provjerite je li ispravno
uspostavljena BLUETOOTH veza
između sustava i BLUETOOTH
uređaja.
 Ponovno uparite ovaj sustav
i BLUETOOTH uređaj.
 Držite jedinicu dalje od metalnih
predmeta ili površina.
 Provjerite je li odabran ulaz
[Bluetooth Audio].
 Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, namjestite
razinu jačine zvuka na jedinici.
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je došlo
do prekida veze.
 Jedinica i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
 Ako postoje prepreke između
jedinice i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koja
generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični LAN,
drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
41HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Jedinica
Prednja/gornja/bočna strana
Utor
 Dodirna tipka  (uključeno/
pripravnost)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 Dodirna tipka INPUT
Služi za odabir uređaja koji želite
koristiti.
 Dodirna tipka PAIRING
 Dodirna tipka VOL (jačina zvuka) +/–

(oznaka N) (str. 13)
Postavite uređaj kompatibilan
s funkcijom NFC pored te oznake
kako biste uključili funkciju NFC.
 Ulaz (USB) (str. 8)
Postavite svoj nokat u utor kako
biste otvorili poklopac.
42HR
 Zaslon prednje ploče
 Plavi LED indikator
Prikazuje BLUETOOTH status na
dolje opisan način.
Tijekom BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
Sustav se pokušava
povezati s BLUETOOTH
uređajem
Treperi
Sustav je uspostavio
vezu s BLUETOOTH
uređajem
Svijetli
 Senzor daljinskog upravljača
O dodirnim tipkama
Uklanjanje rešetkastog okvira
Dodirne se tipke aktiviraju kada ih
lagano dodirnete. Nemojte ih prejako
pritiskati.
Pričvrstite ili uklonite okvir rešetke
zajedno s prednjom pločom.
Stražnja ploča
Dodatne informacije






Terminal LAN (100)
Priključak HDMI OUT* (ARC)
Priključci HDMI IN 1*/2/3
Priključak ANALOG IN
Priključak TV (DIGITAL IN)
Kabel za napajanje
* HDMI IN 1 i HDMI OUT priključci
podržavaju protokola HDCP 2.2. HDCP 2.2
je poboljšana tehnologija za zaštitu
autorskih prava koja se upotrebljava za
zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
43HR
Daljinski upravljač


Gumbi AUDIO,  i  + imaju
ispupčenu točku. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja daljinskim upravljačem.
  (uključeno/pripravnost)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
INPUT +/– (str. 8)
Služi za odabir uređaja koji želite
koristiti.
 Gumbi za zvučni efekt
Pogledajte „Uživanje u zvučnim
efektima” (str. 9).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
VOICE, NIGHT
44HR


DISPLAY
Prikazuje informaciju o reprodukciji
na TV zaslonu.
DIMMER (str. 33)
Prilagođava svjetlinu zaslona prednje
ploče i plavog LED indikatora.
Gumbi u boji
Tipke prečaca za odabir stavki na
nekim izbornicima.
MIRRORING (str. 19)
Odabire ulazni signal [Screen
mirroring].
PAIRING (stranice 11, 15)
Postavlja sustav u način rada za
uparivanje. Ovaj gumb radi samo
kada je [Bluetooth Mode] postavljen
na [Receiver] (str. 25).
BACK
Služi za povratak na prethodni
zaslon.
OPTIONS (stranice 12, 14, 29, 30)
Prikazuje izbornik s opcijama na TV
zaslonu ili na zaslonu prednje ploče.
(Lokacija se razlikuje ovisno
o odabranoj funkciji.)
HOME (stranice 8, 10, 16, 18, 22)
Služi za ulazak ili izlazak iz početnog
zaslona.
///
Služi za označavanje i odabir
prikazane stavke.
(unos)
Služi za otvaranje odabrane stavke.
SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagođava jačinu zvuka basa.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava jačinu zvuka.
Gumbi za upravljanje
reprodukcijom
Pogledajte „Slušanje/gledanje”
(str. 8).
/ (premotavanje unatrag/
unaprijed)
Pretražuje unaprijed ili unatrag.
/ (prethodno/sljedeće)
Služi za odabir prethodnog/
sljedećeg zapisa ili datoteke.
 (reprodukcija)
Započinje ili nastavlja reprodukciju
(nastavak reprodukcije).
 (pauza)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju.
AUDIO (str. 32)
Služi za odabir audio formata.
RX/TX
Prebacuje [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter] (str. 25).
Photo
Format
Ekstenzija
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*3
GIF
.gif*3
*1
*2
*3
*4
*5
Sustav možda neće reproducirati ovaj
format datoteke na poslužitelju kućne
mreže.
Sustav neće reproducirati ovaj format
datoteke na poslužitelju kućne mreže.
Sustav ne reproducira animirane PNG ili
GIF datoteke.
Sustav može reproducirati „.mka”
datoteke. Ova datoteka ne može se
reproducirati na poslužitelju kućne
mreže.
Sustav ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DST.
Napomena
 Neke datoteke neće se reproducirati
Music
Kodek
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*1*4
.m4a, .aac*2
Standard
WMA9*1
.wma
WMA 10 Pro*2
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*2*4
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*5
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis*2
.ogg
Monkey’s Audio*2
.ape
45HR
Dodatne informacije
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
ovisno o formatu datoteke, kodiranju
datoteke, stanju snimke ili stanju
poslužitelja kućne mreže.
 Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
 Funkcija brzog premotavanja unaprijed ili
unatrag možda nije dostupna za neke
datoteke.
 Sustav ne može reproducirati datoteke
s 3D fotografijama.
 Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
poput formata DRM i Lossless.
 Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
 do mape u devetom sloju (uključujući
i korijensku mapu).
 do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
 Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape pohranjene na
poslužitelju kućne mreže:
 do mapa u 19. sloju
 do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
 Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
 Sustav može prepoznati uređaje MSC
(Klasa masovne pohrane) kao što je flash
memorija ili HDD, uređaje SICD (engl. Still
Image Capture Devices) i tipkovnicu sa 101
tipkom.
Podržani audio formati
Specifikacije
Sustav podržava sljedeće audio formate.
Odjeljak pojačala
Ulaz
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
50 W + 50 W (pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
115 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
120 W (pri 4 oma, 80 Hz)
[HDMI1]
[HDMI2]
[HDMI3]
[TV]
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch


LPCM 7.1ch


Dolby Digital


Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus


DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
*
*
DTS96/24
*
*
DTS-HD High
Resolution Audio


DTS-HD Master
Audio


DTS-HD Low Bit
Rate


Priključnica
Vrsta A (19-pinska)
DSD


USB odjeljak
Format
Ulazi
HDMI IN 1*/2/3
TV (DIGITAL IN)
ANALOG IN
Izlaz
HDMI OUT* (ARC)
* HDMI IN 1 i HDMI OUT priključci
podržavaju protokola HDCP 2.2. HDCP 2.2
je poboljšana tehnologija za zaštitu
autorskih prava koja se upotrebljava za
zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
HDMI odjeljak
: Podržani format.
: Nepodržani format.
* Dekodiran kao DTS jezgra.
Ulaz
(USB):
Vrsta A (za povezivanje USB memorije,
čitača memorijske kartice i digitalnog
fotoaparata)
LAN odjeljak
Terminal LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
Odjeljak za bežični LAN
Usklađenost sa standardima
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvencijski pojas
2,4 GHz, 5 GHz
Odjeljak BLUETOOTH
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
snage 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 30 m1)
46HR
Frekvencijski pojas
2,4 GHz
Način modulacije
FHSS (prošireni spektar s frekvencijskim
skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (napredni profil raspodjele
zvuka)
AVRCP 1.5 (profil daljinskog upravljanja
zvukom i videozapisima)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC, LDAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz)
1)
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 68 W
U stanju pripravnosti:
0,3 W (Za pojedinosti o toj
postavci pogledajte str. 33.)
5,5 W (Kada su [Remote Start],
[Quick Start Mode] i [Control for
HDMI] postavljeni na [On]
i [Standby Through] je postavljeno
na [Auto] dok TV nije priključen.)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
750 mm × 83 mm × 358 mm uklj.
ispupčene dijelove
Težina (pribl.)
10,5 kg
Dodatne informacije
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
bežični telefon, osjetljivost prijama,
izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2)
Standardni BLUETOOTH profili navode
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3)
Kodek: Format kompresije i konverzije
audio signala
4) Podpojasni kodek
Općenito
Odjeljak prednjeg lijevog/prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
2-smjerni sustav zvučnika, Akustička
suspenzija
Speaker
Woofer: 65 mm, stožasti zvučnik
s ferrofluidom ×2
Visokotonac: 18 mm kupolasti ×2
Odjeljak subwoofera
Sustav zvučnika
Sustav subwoofera
Bass Reflex
Speaker
110 mm stožasti tip ×2
47HR
Video formati koje sustav podržava
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Format
2D
Združena
slika
Slika uz sliku
(Polovica)
Slika nad slikom
(gore i dolje)
4096 × 2160p na 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p na 50 Hz*1




4096 × 2160p na 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p na 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p na 50 Hz*1




3840 × 2160p na 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p na 25 Hz*2




3840 × 2160p na 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p na 59,94/60 Hz




1920 × 1080p na 50 Hz




1920 × 1080p na 29,97/30 Hz




1920 × 1080p na 25 Hz




1920 × 1080p na 23,98/24 Hz




1920 × 1080i na 59,94/60 Hz




1920 × 1080i na 50 Hz




1280 × 720p na 59,94/60 Hz




1280 × 720p na 50 Hz




1280 × 720p na 29,97/30 Hz




1280 × 720p na 23,98/24 Hz




720 × 480p na 59,94/60 Hz




720 × 576p na 50 Hz




640 × 480p na 59,94/60 Hz




*1
Samo podržani YCbCr 4:2:0/8-bitni
*2
Samo podržani 8-bitni
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne obavijesti.
48HR

O BLUETOOTH
komunikaciji
Podržane BLUETOOTH verzije
i profili
Profil se odnosi na standardni skup
funkcija za razne značajke BLUETOOTH
proizvoda. Pogledajte „Odjeljak
BLUETOOTH” u poglavlju „Specifikacije”
(str. 46) kako biste saznali BLUETOOTH
verziju i profile koje ovaj sustav
podržava.
Efektivni komunikacijski raspon
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) uređaj
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
 Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara podalje od bežičnog LAN
uređaja.
 Isključite napajanje na bežičnom LAN
uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
Učinci na druge uređaje
Radijski valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
 u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
mogu postojati zapaljivi plinovi
 blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomena
 Sustav podržava sigurnosne funkcije koje
su sukladne BLUETOOTH specifikacijama
da bi se omogućilo sigurno povezivanje
tijekom komunikacije pomoću
BLUETOOTH tehnologije. Međutim, ta
sigurnost može biti nedovoljna ovisno
o sadržaju postavke i drugim
čimbenicima, pa uvijek budite oprezni
prilikom uspostavljanja komunikacije
pomoću BLUETOOTH tehnologije.
 Tvrtka Sony neće se ni na koji način
smatrati odgovornim za štete ili drugi
gubitak nastao zbog curenja informacija
tijekom komunikacije pomoću
BLUETOOTH tehnologije.
 BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao sustav.
 BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No, čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogući su slučajevi kada
povezivanje nije moguće zbog
karakteristika ili specifikacija BLUETOOTH
uređaja ili kada povezivanje može
rezultirati drukčijim načinima kontrole,
prikaza ili rada.
 Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
povezanog sa sustavom, komunikacijskom
okruženju ili okolnim uvjetima, može doći
do šuma ili prekida zvuka.
49HR
Dodatne informacije
BLUETOOTH uređaji moraju koristiti na
međusobnoj udaljenosti od približno 10
metara (bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se smanjiti
zbog sljedećih okolnosti.
 Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka.
 Na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN
 Oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
 Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi
Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
Kazalo
Brojčani nazivi
E
24p Output 23
4K Output 23
Easy Network Settings 28
Easy Setup 28
Emitiranje višekanalnog zvuka 32
External Control 28
A
A/V SYNC 29
Attenuation settings - Analog 24
Audio DRC 24
Audio Output 24
Audio Return Channel 26
Audio Settings 24
Auto Display 27
Auto Renderer Access Permission 28
Auto Standby 27
B
G
Gornja ploča 42
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 23
HDMI Deep Colour Output 24
HDMI1 Audio Input Mode 27
Home Network 17, 28
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 25
Bluetooth Codec - LDAC 25
Bluetooth Mode 25
Bluetooth Settings 25
Bluetooth Standby 25
BRAVIA Sync 30
I
C
Network Connection Diagnostics 28
Network Settings 27
NFC 12, 19
Night mode 10
Clear Voice 10
Connection Server Settings 28
Control for HDMI 26, 30
D
Daljinski upravljač 44
Device List 25
Device Name 27
Dimmer 33
DSEE HX 10, 24
50HR
Informacije o softverskoj licenci 27
Initialise Personal Information 29
Input Skip Setting 28
Internet Settings 27
N
O
OSD Language 26
Output Video Resolution 23
P
Postavke sustava 26
Prednja ploča 42
Q
Quick Start Mode 27
R
Remote Start 28
Renderer Access Control 28
Reset to Factory Default Settings 29
Resetting 29
S
Dodatne informacije
SBM 24
Screen mirroring 19
Screen mirroring RF Setting 28
Screen Settings 23
Slideshow 29
Software Update 22
SongPal 15
Standby Through 26
Stražnja ploča 43
System Information 27
T
TV Type 23
U
USB 8
V
Video Direct 24
W
Wireless Playback Quality 26
Z
Zaključavanje gumba 33
51HR
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA
LICENCE („EULA”). UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA. AKO NE
PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI SOFTVER.
EULA je pravni sporazum između vas i tvrtke Sony Corporation („SONY”). Ovaj ugovor
EULA regulira vaša prava i obveze u vezi sa softverom SONY tvrtke SONY i/ili njenih
davatelja licenci trećih strana (uključujući podružnice tvrtke SONY) i njihovih podružnica
(zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”), uključujući sva ažuriranja/nadogradnje koje
osigurava SONY, svu tiskanu, internetsku ili drugu elektronsku dokumentaciju za takav
softver te sve podatkovne datoteke stvorene radom takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki softver u okviru SOFTVERA koji ima zaseban ugovor za
krajnjeg korisnika licence (uključujući, ali ne ograničavajući se na GNU-ovu Opću javnu
licencu i Nižu/Opću javnu licencu za knjižnice) bit će obuhvaćen odgovarajućim zasebnim
ugovorom za krajnjeg korisnika licence umjesto odredbama ovog ugovora EULA do mjere
do koje to zahtijeva zaseban ugovor za krajnjeg korisnika licence („IZUZETI SOFTVER”).
LICENCA ZA SOFTVER
SOFTVER se licencira, a ne prodaje. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu.
AUTORSKO PRAVO
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje
slike, fotografije, animacije, video, audio, glazbene i tekstualne sadržaje te „aplete”
obuhvaćene SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili jednom ili više njenih DOBAVLJAČA
TREĆIH STRANA.
ODOBRENJE LICENCE
SONY vam odobrava ograničenu licencu prema kojoj smijete upotrebljavati SOFTVER
isključivo sa svojim kompatibilnim uređajem („UREĐAJ”) i samo u osobne, nekomercijalne
svrhe. SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo
i vlasnički udio (uključujući, ali ne ograničavajući se na sva prava intelektualnog vlasništva)
u SOFTVERU koja ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje posebno vama.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati, prilagođavati, redistribuirati, pokušavati rekonstruirati
izvorni kôd, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati SOFTVER, bilo
u cjelini ili u dijelovima, ili stvarati bilo kakva izvedena dijela iz SOFTVERA ili na njemu
samom, osim ako su takva izvedena djela namjerno omogućena SOFTVEROM. Ne smijete
mijenjati ili preinačavati nijednu funkciju za upravljanje digitalnim pravima SOFTVERA. Ne
smijete zaobilaziti, mijenjati, dekonstruirati ili opstruirati nijednu funkciju ili zaštitnu
značajku SOFTVERA i nijedan mehanizam operativno povezan sa SOFTVEROM. Ne smijete
odvajati nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA radi upotrebe na više UREĐAJA,
osim ako za to imate izričito dopuštenje tvrtke SONY. Ne smijete uklanjati, mijenjati,
pokrivati ili uništavati nikakve zaštitne znakove ili obavijesti o SOFTVERU. Ne smijete
dijeliti, distribuirati, iznajmljivati, davati u zakup, dodjeljivati, prenositi ili prodavati
SOFTVER. Softver, mrežne usluge i drugi proizvodi koji nisu SOFTVER, a o kojima ovisi rad
SOFTVERA, mogu biti prekinuti ili obustavljeni prema diskrecijskom pravu dobavljača
(dobavljača softvera, dobavljača usluga ili tvrtke SONY). SONY i takvi dobavljači ne jamče
da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi i dalje biti dostupni ili da će
raditi bez prekida ili izmjena.
52HR
UPOTREBA SOFTVERA S MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM AUTORSKIM PRAVIMA
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/ili
upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili treće strane. Takav sadržaj može biti zaštićen
zakonima o autorskim pravima, drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i/ili
sporazumima. Slažete se da ćete se služiti SOFTVEROM samo u skladu sa svim takvim
zakonima i sporazumima koji se odnose na spomenuti sadržaj. Prihvaćate i slažete se da
SONY može poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite autorskih prava nad sadržajem koji
SOFTVER pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava. Takve mjere uključuju, ali ne ograničavaju
se na prebrojavanje učestalosti vaših postupaka sigurnosnog kopiranja i vraćanja
podataka putem određenih značajki SOFTVERA, odbijanje prihvaćanja vašeg zahtjeva za
omogućivanjem vraćanja podataka te poništenje ovog ugovora EULA u slučaju vaše
nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN ZA UPOTREBU SA
SADRŽAJEM DOSTUPNIM PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGA SADRŽAJA („USLUGA SADRŽAJA”).
UPOTREBA USLUGE I TAKVOG SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE TAKVE
USLUGE SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA UPOTREBA SOFTVERA BIT
ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se da određene sadržaje i usluge koji su dostupni
putem SOFTVERA mogu pružati treće strane nad kojima tvrtka SONY nema nadzor.
UPOTREBA USLUGE SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU. USLUGA SADRŽAJA MOŽE
BITI PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih važećih ograničenja i propisa u vezi s izvozom
i ponovnim izvozom koja su na snazi u području ili državi u kojoj živite te da nećete
prenositi ili davati ovlaštenje za prijenos SOFTVERA u državu u koju je izvoz zabranjen ili
onu koja na drugi način krši ograničenja ili propise.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za upotrebu
ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema u opasnim okolinama koje zahtijevaju
izvedbu bez kvarova, primjerice u nuklearnim postrojenjima, sustavima za upravljanje
zrakoplovima ili komunikacijskim sustavima, sustavima za kontrolu leta, uređajima za
održavanje na životu ili sustavima oružja u kojima bi kvar SOFTVERA mogao dovesti do
smrti, ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja („AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA”). SONY, svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve njihove podružnice posebno se odriču bilo kakvog
izričitog ili podrazumijevanog jamstva, obveze ili uvjeta prikladnosti za AKTIVNOSTI
VISOKOG RIZIKA.
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik i da ste vi
odgovorni za upotrebu SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje „U STANJU U KAKVOM JEST”,
bez jamstva, obveze ili uvjeta bilo koje vrste.
53HR
Dodatne informacije
MOGUĆNOST INTERNETSKE VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Prihvaćate i slažete se da pristup određenim značajkama SOFTVERA može zahtijevati
internetsku vezu za koju ste isključivo vi odgovorni. Nadalje, vi ste isključivo odgovorni za
plaćanje bilo kakvih naknada koje zahtijevaju treće strane povezane s vašom internetskom
vezom, uključujući ali ne ograničavajući se na naknade pružatelja internetskih usluga ili
naknade za emitiranje. Rad SOFTVERA može biti ograničen ovisno o mogućnostima, širini
pojasa ili tehničkim ograničenjima vaše internetske veze i usluge. Omogućavanje,
kvaliteta i sigurnost takve internetske veze isključiva su odgovornost treće strane koja
pruža takvu uslugu.
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI
TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA,
OBVEZA ILI UVJETA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI
SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI ZAKONA I PRIKLADNOSTI
ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE (A) FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM
SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTJEVE ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE RAD BILO
KOJEG SOFTVERA BITI ISPRAVAN ILI BEZ GREŠKE ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI
ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI
PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI
PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA) O KOJIMA OVISI RAD SOFTVERA BITI I DALJE DOSTUPNI,
NEPREKINUTI I NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI TVRDNJE U VEZI S UPOTREBOM ILI
REZULTATIMA UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI DRUGOGA.
NITI JEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET DOBIVEN OD TVRTKE SONY ILI
OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI
UVJET NITI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. POKAŽE LI SE
DA JE SOFTVER MANJKAV, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA,
POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE PODRAZUMIJEVANIH
JAMSTAVA PA SE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
NI SONY NI IJEDAN DOBAVLJAČ TREĆE STRANE (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) NE SNOSI ODGOVORNOST ZA
SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG
PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG JAMSTVA, KAO NI ZBOG KRŠENJA UGOVORA ILI
NEMARA TE NE SNOSI ODGOVORNOST PREMA PROPISIMA O STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI
DRUGIM ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU ŠTETU
NASTALU USLIJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA
MOGUĆNOSTI UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA
U RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH BIO OBAVIJEŠTEN
O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA
ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ ODREDBI OVOG UGOVORA EULA OGRANIČENA JE NA
IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE ILI
OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA PA SE GORE NAVEDENI IZUZETAK
MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vrijeme, SONY ili DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu automatski ažurirati ili
na neki drugi način izmijeniti SOFTVER, uključujući ali ne ograničavajući se na svrhe
unaprjeđenja sigurnosnih funkcija, ispravljanja pogrešaka i poboljšanja funkcija tijekom
interakcije s poslužiteljima tvrtke SONY ili trećih strana ili na druge načine. Takva
ažuriranja ili izmjene mogu izbrisati ili promijeniti prirodu značajki ili druge aspekte
SOFTVERA, uključujući ali ne ograničavajući se na funkcije na koje se možda oslanjate.
Prihvaćate i slažete se da se takve aktivnosti mogu odvijati prema isključivom
diskrecijskom pravu tvrtke SONY i da tvrtka SONY može uvjetovati nastavak upotrebe
SOFTVERA time da u potpunosti instalirate ili prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene.
Za potrebe ovog ugovora EULA sva ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati i jesu dio
SOFTVERA. Prihvaćanjem ovog ugovora EULA pristajete na takvo ažuriranje/izmjenu.
54HR
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE, SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu s povremenim
dopunama i izmjenama, zajedno predstavljaju potpuni ugovor između vas i tvrtke SONY
u vezi sa SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY da ostvari ili provede bilo koje pravo ili
odredbu iz ovog ugovora EULA ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. Ako
se utvrdi da je neki dio ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit ili neprovediv, ta će se
odredba provoditi u najvećoj mogućoj mjeri koja omogućuje zadržavanje svrhe ovog
ugovora EULA, dok će ostali dijelovi ostati potpuno na snazi.
ZAKON I JURISDIKCIJA
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima
o međunarodnoj prodaji robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran u skladu s japanskim
zakonima, bez obzira na moguće sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog
ugovora EULA rješavaju se isključivo u nadležnosti Okružnog suda u Tokiju u Japanu,
a strane ovime pristaju na mjesto i nadležnost tih sudova.
PONIŠTAVANJE
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj ugovor
EULA u slučaju da se ne pridržavate bilo koje njegove odredbe. U slučaju poništavanja
odmah morate prestati upotrebljavati SOFTVER te morate uništiti sve njegove kopije.
IZMJENE I DOPUNE
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI IZMIJENI
I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM OBAVIJESTI NA
ODGOVARAJUĆE WEB-MJESTO TVRTKE SONY, SLANJEM OBAVIJESTI U PORUCI E-POŠTE NA
ADRESU KOJU STE SAMI DALI, OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU POSTUPKA U KOJEMU VAM SE
ISPORUČUJU NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM ZAKONSKI PRIZNATIM
NAČINOM OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na izmjene i dopune, trebate se odmah
obratiti tvrtci SONY radi dobivanja uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA nakon datuma
stupanja na snagu takve obavijesti smatrat će se vašim pristankom na to da budete
obvezani navedenim dopunama i izmjenama.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti je korisnik treće strane i imat će sva prava na
provedbu svake odredbe ovog ugovora EULA u vezi sa SOFTVEROM takve strane.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim ugovorom EULA, možete se obratiti
tvrtki SONY pišući tvrtki SONY na odgovarajuću adresu za kontakt u pojedinom području ili
državi.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
55HR
Dodatne informacije
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora EULA koji bi se mogao protumačiti drukčije,
prihvaćate i slažete se da će bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje ovog ugovora EULA s vaše
strane prouzročiti nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za koju će novčana odšteta biti
nedovoljna te pristajete da tvrtka SONY ishodi sudsku kaznu ili pravičnu naknadu koju
tvrtka SONY smatra odgovarajućom u takvim slučajevima. Osim toga, SONY može
poduzeti sve zakonske ili tehničke mjere kako bi spriječio kršenje ovog ugovora EULA i/ili
nametnuo njegovu provedbu, uključujući ali ne ograničavajući se na trenutačnu obustavu
upotrebe SOFTVERA ako tvrtka SONY odluči, po vlastitom diskrecijskom pravu, da kršite ili
imate namjeru prekršiti ovaj ugovor EULA. Ti pravni lijekovi dodatak su bilo kojim drugim
pravnim lijekovima na koje SONY može imati pravo po zakonu, običajnom pravu ili prema
ugovoru.
Softver ovog sustava možda će se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim
ažuriranjima možete saznati na sljedećem URL-u.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2015 Sony Corporation
4-558-561-13(1) (HR)
Download PDF

advertising