Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2.1-kanalni soundbar s tehnologijom Wi-Fi/Bluetooth® Upute za upotrebu

Sound Bar
Upute za upotrebu
HT-NT3
Za korisnike u Europi
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Da bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj
mora se sigurno postaviti na ormarić
ili pričvrstiti na pod/zid u skladu
s uputama za postavljanje.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
O izvorima napajanja
 Uređaj
nije isključen iz struje ako
je priključen u strujnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
 Budući da se uređaj isključuje
iz električne mreže izvlačenjem
utikača, uređaj priključite
u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice,
odmah isključite glavni utikač iz strujne
utičnice.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s računalima hostovima
i/ili perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključci.
2HR
Zbrinjavanje otpadnih
baterija i električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive
ili 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
nakon isteka vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upiti koji se odnose
na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis
ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Dodatne informacije potražite na
sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Pojas 5,15 GHz – 5,35 GHz ograničen
je samo na upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Sound bar je namijenjen reprodukciji
videozapisa/zvuka sa spojenih uređaja,
glazbe koja se emitira s pametnog
telefona kompatibilnog s funkcijom
NFC ili BLUETOOTH uređaja. Ovaj sustav
također podržava prijenos s mreže
i zrcaljenje zaslona.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kabelom kraćim od 3 metra ispitana je
i u skladu je s ograničenjima navedenima
u propisima o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Autorska prava i zaštitni znaci
 Ovaj
sustav podržava tehnologije
Dolby* Digital i DTS** Digital
Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
double-D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
** Za patente DTS pogledajte
http://patents.dts.com.
Proizvedeno pod licencom tvrtke
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
simbol i DTS te simbol zajedno
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
 Ovaj sustav sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni
znaci tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
 „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
 „PlayStation” je registrirani zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®,
Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED
Miracast® registrirani su zaštitni
znaci udruženja Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ i Miracast™
registrirani su zaštitni znaci udruženja
Wi-Fi Alliance®.
 N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
 Android™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
 Google Play™ zaštitni je znak tvrtke
Google Inc.
 „Xperia” je zaštitni znak tvrtke
Sony Mobile Communications AB.
3HR
 Zaštitna
riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke Sony
Corporation u skladu je s licencom.
Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi
u vlasništvu su odgovarajućih vlasnika.
 LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su znaci
tvrtke Sony Corporation.
 „DSEE HX” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG
Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
 Opera® uređaji SDK tvrtke Opera
Software ASA. Autorska prava
1995. – 2013. Opera Software ASA.
Sva prava pridržana.
 „ClearAudio+”
zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
 „x.v.Colour” i logotip „x.v.Colour”
zaštitni su znaci tvrtke Sony
Corporation.
 Apple, logotip Apple, iPhone, iPod
i iPod touch i Retina zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama. App Store servisna
je oznaka tvrtke Apple Inc.
4HR
Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone te da
razvojni inženjer potvrđuje da oprema
zadovoljava Appleove standarde rada.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja ni za njegovu usklađenost
sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da
upotreba dodatne opreme s uređajima
iPod ili iPhone može utjecati na
izvedbu bežične veze.
Kompatibilni modeli uređaja
iPod/iPhone
Kompatibilni modeli uređaja
iPod/iPhone su sljedeći. Ažurirajte svoj
iPod/iPhone najnovijim softverom
prije upotrebe sustava.
BLUETOOTH tehnologija radi
s uređajima:
 iPhone
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generacija)/iPod touch
(4. generacija)
 Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu
su svojih vlasnika.
 Ostali nazivi sustava i proizvoda
općenito su zaštitni znaci ili registrirani
zaštitni znaci proizvođača. Oznake ™
i  ne koriste se u ovom dokumentu.
Napomena o GNU GPL/LGPL
softveru koji se primjenjuje
i ostalom softveru
otvorenog koda
Proizvod sadrži softver koji podliježe
GNU općoj javnoj licenci („GPL”) ili GNU
manje općoj javnoj licenci („LGPL”).
To znači da korisnici imaju pravo na
dobivanje, izmjenu i redistribuciju
izvornog koda ovog softvera u skladu
s odredbama GPL ili LGPL licence.
Za pojedinosti o GPL-u , LGPL-u i drugim
softverskim licencama pogledajte
[Software License Information]
pod [System Settings] u izborniku
[Setup] proizvoda.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog
u ovom proizvodu podliježe GPL i LGPL
licencama i dostupan je na mreži.
Za preuzimanje pristupite sljedećoj
URL adresi:
http://oss.sony.net/Products/Linux
O ovim uputama
za upotrebu
U
uputama iz ovog priručnika opisane
su kontrole na daljinskom upravljaču.
Možete upotrebljavati i kontrole na
tankom zvučniku ako imaju iste ili
slične nazive kao gumbi na daljinskom
upravljaču.
 Neke su slike u priručniku prikazane
kao konceptualni crteži te se mogu
razlikovati od stvarnih proizvoda.
 Stavke prikazane na TV zaslonu mogu
se razlikovati ovisno o području.
 Zadana postavka je podvučena.
 Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst je
omeđen dvostrukim navodnicima
(„--”) prikazuje se na zaslonu prednje
ploče.
Imajte na umu da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite
vezane uz sadržaj ovog izvornog koda.
5HR
Sadržaj
Povezivanje
Vodič za početak (zasebni dokument)
O ovim uputama za upotrebu ... 5
Slušanje/gledanje
Uživanje u videu/zvuku
iz povezanih uređaja ............8
Reprodukcija glazbe/
fotografija s USB uređaja .....8
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja .................................9
Reprodukcija glazbe/
fotografija s drugih uređaja
putem funkcije mreže ..........9
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim efektima .....9
Upotreba funkcije
DSEE HX (reprodukcija
datoteka audio
kodeka s prirodnom
kvalitetom zvuka) ............... 10
BLUETOOTH funkcija
Slušanje glazbe s BLUETOOTH
uređaja ................................ 11
Slušanje zvuka uz emitiranje
na prijemnik kompatibilan
s BLUETOOTH
tehnologijom ...................... 13
Upravljanje sustavom
pomoću pametnog
telefona ili tableta
(SongPal) ............................ 15
6HR
Mrežna funkcija
Povezivanje sa žičanom
mrežom .............................. 16
Povezivanje s bežičnom
mrežom ...............................17
Reprodukcija datoteka
u kućnoj mreži .................... 18
Uživanje u raznim mrežnim
uslugama ............................ 19
Korištenje zrcaljenja zaslona ...20
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog
autorskim pravima
Povezivanje 4K TV-a ................ 21
Povezivanje 4K uređaja ............ 22
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona
za postavljanje ................... 22
Upotreba izbornika
s opcijama ..........................29
Ostale funkcije
Upotreba funkcije Control for
HDMI za „BRAVIA” Sync ...... 31
Uživanje u višekanalnom
zvuku (Dual Mono) .............33
Isključenje gumba na tankom
zvučniku (zaključavanje
gumba) ...............................33
Promjena svjetline ....................33
Štednja energije u stanju
pripravnosti ....................... 34
Omogućavanje funkcije
IR repetitora (kada ne
možete upravljati
TV-om) ............................... 34
Dodatne postavke bežičnog
sustava ............................... 34
Namještanje kuta tankog
zvučnika ............................. 36
Postavljanje tankog
zvučnika na zid .................. 36
Dodatne informacije
Mjere opreza .............................37
Rješavanje problema ............... 39
Vodič kroz dijelove
i kontrole ............................ 46
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati ...................... 50
Podržani audio formati ............ 51
Specifikacije .............................. 51
O BLUETOOTH komunikaciji .... 54
Kazalo .......................................55
UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA LICENCE ............57
7HR
Reprodukcija glazbe/
fotografija s USB uređaja
Slušanje/gledanje
Uživanje u videu/zvuku
iz povezanih uređaja
Pritisnite INPUT +/–.
Možete pritisnuti i HOME, a zatim
pritisnite Više puta zaredom
pritisnite /// i
za odabir
željenog ulaza.
Na povezanom USB uređaju možete
reproducirati glazbu/fotografije.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte "Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati" (str. 50).
1
[TV]
Uređaj (TV itd.) koji je spojen na priključak
(DIGITAL IN) na TV-u ili TV koji je kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel i koji je
spojen na priključak HDMI OUT (ARC)
Priključite USB uređaj
u (USB) ulaz.
Prije povezivanja pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja.
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Uređaj koji je spojen na priključke
HDMI IN 1/2/3
[Bluetooth Audio]
„BT”
BLUETOOTH uređaj koji podržava A2DP
[Analog]
„ANALOG”
Uređaj (Reproduktor digitalnih medija itd.)
koji je spojen na priključak ANALOG IN
[USB]
USB uređaj koji je priključen u
(USB) ulaz
[Screen mirroring]
„SCR M”
Uređaj kompatibilan s funkcijom zrcaljenja
zaslona (str. 20)
[Home Network]
„H.NET”
Sadržaj pohranjen na poslužitelju (str. 18)
[Music Services]
„M.SERV”
Sadržaj glazbenih usluga koje se nude na
internetu (str. 19)
Savjet
Možete pritisnuti i PAIRING
i MIRRORING na daljinskom upravljaču
da biste odabrali [Bluetooth Audio]
i [Screen mirroring].
8HR
2
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
3
Pritisnite /// da biste
odabrali [USB], a zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite / da biste odabrali
[Music] ili
[Photo], a zatim
pritisnite
.
5
Pritisnite / da biste odabrali
željeni sadržaj, a zatim
pritisnite
.
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja.
Napomena
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka na
USB uređaju, isključite sustav prije spajanja
ili uklanjanja USB uređaja.
Pogledajte odjeljak „BLUETOOTH
funkcija” (str. 11).
Reprodukcija glazbe/
fotografija s drugih
uređaja putem
funkcije mreže
Pogledajte "Mrežna funkcija" (str. 16).
Prilagodba zvuka
Uživanje u zvučnim
efektima
Jednostavno možete uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka.
Uz njih u svome domu možete slušati
uzbudljiv i snažan zvuk.
Napomena
Ne možete odabrati zvučne efekte kada je
sustav spojen na BLUETOOTH prijemnik
u načinu odašiljača.
Odabir zvučnog polja
Više puta zaredom pritisnite
SOUND FIELD za vrijeme reprodukcije.
[ClearAudio+]
Možete uživati u zvuku sa zvučnik poljem koje
preporučuje tvrtka Sony. Zvučno polje je
automatski optimizirano prema sadržaju
i funkciji reprodukcije.
[Movie]
Sustav pruža optimizirani zvuk za gledanje
filmova.
[Music]
Sustav pruža optimizirani zvuk za slušanje
glazbe.
[Sport]
Sustav reproducira osjećaj sportskog
prijenosa. Komentar je jasan, klicanje se čuje
u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
[Game Studio]
Sustav pruža zvuk optimiziran za igranje
video igara.
[Standard]
Sustav pruža zvuk koji odgovara svakom izvoru.
Savjet
 Možete pritisnuti i CLEARAUDIO+
da biste odabrali [ClearAudio+].
 Možete odabrati i [Sound Field]
iz izbornika s opcijama (str. 29).
9HR
Slušanje/gledanje / Prilagodba zvuka
Slušanje glazbe
s BLUETOOTH uređaja
Upotreba funkcije
Night mode
Ova funkcija može biti korisna kada
želite gledati filmove po noći. Jasno ćete
čuti govor i na niskim razinama jačine
zvuka.
Pritisnite NIGHT.
Aktivirana je funkcija Night mode.
Ponovno pritisnite da biste poništili
funkciju.
Savjet
Možete odabrati i [Night] iz izbornika
s opcijama (str. 30).
Upotreba funkcije
Clear Voice
Funkcija vam pomaže da jasnije čujete
dijaloge.
Više puta pritisnite VOICE.
 [Voice : 1]: Standard
 [Voice : 2]: Raspon dijaloga je
poboljšan.
 [Voice : 3]: Raspon dijaloga je
poboljšan, a dijelovi raspona koje
starije osobe teško razaznaju su
pojačani.
Savjet
Možete odabrati i [Type 1], [Type 2] ili
[Type 3] pod [Voice] iz izbornika s opcijama
(str. 30).
Upotreba funkcije
DSEE HX (reprodukcija
datoteka audio
kodeka s prirodnom
kvalitetom zvuka)
DSEE HX (Digital Sound Enhancement
Engine) je tehnologija za kompenzaciju
visokog raspona i vraćanja preciznog
zvuka koju je neovisno razvila tvrtka
Sony. Funkcija nadograđuje audio
datoteku u audio datoteku visoke
rezolucije* te reproducira jasan zvuk
visokog raspona koji je često izgubljen.
Ova funkcija radi samo kada je [Music]
odabrano kao zvučno polje.
* Datoteka se proširuje na ekvivalent od
maksimalno 96 kHz/24 bita.
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
2
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom
kutu, a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste odabrali
[Audio Settings], a zatim
pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali
[DSEE HX], a zatim pritisnite .
5
Pritisnite / da biste odabrali
[On], a zatim pritisnite .
Napomena
 Funkcija DSEE HX ne radi s datotekama
audio formata visoke rezolucije.
 DSEE HX funkcija ne radi učinkovito ako je
brzina prijenosa u bitovima preniska da bi
se ispravno nadopunila.
10HR
Napomena
Ako je na BLUETOOTH uređaju potrebno
unijeti lozinku, unesite „0000”. Lozinka
se može zvati „Passcode”, „PIN code”,
„PIN number” ili „Password”.
BLUETOOTH funkcija
Slušanje glazbe
s BLUETOOTH uređaja
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja. Postupak
uparivanja dovoljno je provesti jednom.
Prije nego uparite uređaj sa sustavom,
provjerite jeste li postavili [Bluetooth
Mode] na [Receiver] (str. 25).
1
2
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od tankog
zvučnika.
Pritisnite PAIRING .
Plavi LED indikator treperi,
a BLUETOOTH zaslon za uparivanje
prikazuje se na TV zaslonu.
Savjet
Možete odabrati i [Bluetooth Audio]
na početnom zaslonu.
3
4
Postavite BLUETOOTH uređaj
u način uparivanja.
Pojedinosti o postavljanju
BLUETOOTH uređaja u način
uparivanja potražite u uputama
za upotrebu priloženim uz uređaj.
Odaberite „HT-NT3” na zaslonu
uređaja.
Izvršite ovaj korak u roku od pet
minuta, inače će se način uparivanja
otkazati.
Kada se uspostavi BLUETOOTH
veza, naziv uređaja pojavljuje se
na TV zaslonu i plavi LED indikator
zasvijetli.
5
6
Započnite reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, namjestite
razinu jačine zvuka na tankom
zvučniku.
Napomena
Možete upariti najviše 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deseti BLUETOOTH
uređaj, prvi povezani uređaj zamijenit će
se novim.
Poništavanje postupka
uparivanja
Pritisnite HOME ili INPUT +/–.
Povezivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Sa sustava se možete spojiti
na upareni BLUETOOTH uređaj.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće:
 Uključena je BLUETOOTH funkcija
na BLUETOOTH uređaju.
 Uparivanje je dovršeno (str. 11).
 Mogućnost [Bluetooth Mode]
postavljena je na [Receiver] (str. 25).
11HR
BLUETOOTH funkcija
Uparivanje sustava
s BLUETOOTH uređajem
Savjet
Možete promijeniti naziv sustava
koji se pojavljuje na vašem uređaju
pomoću [Device Name] u [Postavke
sustava] (str. 28).
1
Pritisnite PAIRING
.
Napomena
Da biste se povezali sa zadnjim
povezanim BLUETOOTH uređajem,
pritisnite . Zatim nastavite do koraka 5.
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Odaberite [Device List], a zatim
pritisnite .
Pojavit će se popis uparenih
BLUETOOTH uređaja.
4
Više puta zaredom pritisnite /
da biste odabrali željeni uređaj,
a zatim pritisnite .
5
Pritisnite  kako biste pokrenuli
reprodukciju.
6
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, namjestite razinu
jačine zvuka na tankom zvučniku.
Napomena
 Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete upravljati
pomoću gumba , , , /
and /.
 Možete se povezati sa sustavom s uparenog
BLUETOOTH uređaja, čak i kad je sustav
u stanju pripravnosti, ako postavite
[Bluetooth Standby] na [On] (str. 25).
 Reprodukcija zvuka na sustavu može
kasniti u odnosu na reprodukciju na
BLUETOOTH uređaju zbog karakteristika
bežične BLUETOOTH tehnologije.
Savjet
Možete omogućiti ili onemogućiti AAC ili
LDAC kodek s BLUETOOTH uređaja (str. 26).
 Kad je prikazan zaslon za reprodukciju,
pritisnite OPTIONS, a zatim odaberite
[Disconnect].
 Isključite zvuk sustava ili BLUETOOTH
uređaja.
Brisanje uparenog BLUETOOTH
uređaja s popisa
1
2
Slijedite korake 1 do 3 iznad.
3
Više puta zaredom pritisnite /
da biste odabrali [Remove], a zatim
pritisnite .
4
Više puta zaredom pritisnite /
da biste odabrali [OK], a zatim
pritisnite .
Više puta zaredom pritisnite /
da biste odabrali uređaj, a zatim
pritisnite OPTIONS.
Povezivanje s udaljenim
uređajem putem funkcije
slušanja jednim dodirom (NFC)
NFC (Near Field Communication)
tehnologija je koja omogućuje bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
raznih uređaja.
Držanjem uređaja kompatibilnog
s NFC funkcijom pored oznake N-Mark
na tankom zvučniku, sustav i udaljeni
uređaj automatski će se upariti
i uspostaviti BLUETOOTH vezu.
Kompatibilni udaljeni uređaji
Udaljeni uređaji s ugrađenom NFC
funkcijom
(OS: Android 2.3.3 ili novija verzija,
osim verzije Android 3.x)
Ova značajka ne radi s prijemnicima koji
su kompatibilni s NFC tehnologijom.
Prekidanje veze s BLUETOOTH
uređajem
 Sustav može istodobno prepoznati
Učinite nešto od sljedećeg.
 Ponovno pritisnite PAIRING .
 Onemogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
i spojiti samo jedan uređaj kompatibilan
s tehnologijom NFC.
 Ovisno o vašem udaljenom uređaju,
možda ćete unaprijed morati izvršiti
sljedeće postupke.
12HR
Napomena
1
Držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na tankom
zvučniku dok udaljeni uređaj
ne počne vibrirati.
 Izvadite udaljeni uređaj iz torbice
ako koristite torbicu za udaljeni
uređaj dostupnu na tržištu.
 Ponovno pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect”.
 Postavite [Quick Start Mode] na [On]
ako se želite povezati s BLUETOOTH
uređajem kad je sustav u stanju
pripravnosti.
 Ako je jačina zvuka niska, prilagodite prvo
jačinu zvuka udaljenog uređaja. Ako je
jačina zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na tankom zvučniku.
 Ako držite udaljeni uređaj blizu oznake
N-Mark kada je sustav u načinu
prijemnika, [Bluetooth Mode] automatski
se prebacuje [Receiver]. Ova značajka ne
radi s prijemnicima koji su kompatibilni
s NFC tehnologijom.
Zaustavljanje reprodukcije
Slijedite upute na zaslonu prikazane
na udaljenom uređaju i dovršite
postupak za BLUETOOTH vezu.
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze na prednjoj se ploči uključuje
plavi LED indikator.
2
Pokrenite reprodukciju izvora
zvuka na udaljenom uređaju.
Pojedinosti o operacijama
reprodukcije potražite u uputama
za upotrebu udaljenog uređaja.
Savjet
 Ako uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze ne uspije, napravite
sljedeće.
 Ponovno držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na tankom zvučniku.
Reprodukcija će se zaustaviti kada
izvršite bilo koju od sljedećih stavki.
 Ponovno držite udaljeni uređaj blizu
oznake N-Mark na tankom zvučniku.
 Zaustavite reproduktor glazbe
udaljenog uređaja.
 Isključite sustav ili udaljeni uređaj.
 Promijenite ulaz.
 Onemogućite BLUETOOTH funkciju
udaljenog uređaja.
 Pritisnite , HOME ili PAIRING
na daljinskom upravljaču.
Slušanje zvuka uz
emitiranje na prijemnik
kompatibilan
s BLUETOOTH
tehnologijom
Možete slušati zvuk s izvora koji se
reproducira putem ovog sustava
pomoću prijemnika kompatibilnog
s BLUETOOTH tehnologijom (kao što
su slušalice).
13HR
BLUETOOTH funkcija
 Uključite funkciju NFC. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
udaljenog uređaja.
 Ako vaš udaljeni uređaj koristi stariju
verziju operacijskog sustava od
Android 4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect”.
„NFC Easy Connect” besplatna je
aplikacija za udaljene uređaje koji
koriste sustav Android te se može
preuzeti s trgovine Google Play.
(Aplikacija možda neće biti dostupna
u nekim državama i/ili regijama.)
1
2
3
4
Uključite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH prijemniku.
Postavite [Bluetooth Mode]
na [Transmitter] pod [Bluetooth
Settings] (str. 25).
Pritisnite / da biste odabrali [OK].
Pritisnite / da biste odabrali
naziv BLUETOOTH prijemnika
s popisa [Device List] pod
[Bluetooth Settings] (str. 25),
a zatim pritisnite .
Nakon uspostavljanja BLUETOOTH
veze pali se plavi LED indikator.
Napomena
Ako ne možete na popisu pronaći
naziv svojeg BLUETOOTH prijemnika,
odaberite [Scan].
5
6
Pokrenite reprodukciju izvora
putem ovog sustava.
Zvuk se čuje iz BLUETOOTH
prijemnika.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH prijemnika, a ako
je jačina zvuka i dalje preslaba,
namjestite razinu jačine zvuka
na tankom zvučniku.
Dok je jedinica spojena
s BLUETOOTH prijemnikom, jačina
zvuka na tankom zvučniku ne može
se mijenjati. Dodirne tipke za jačinu
zvuka na tankom zvučniku i gumbi
na daljinskom upravljaču rade samo
za BLUETOOTH prijemnik.
Napomena
 Možete registrirati do 9 BLUETOOTH
prijemnika. Ako registrirate deseti
BLUETOOTH prijemnik, posljednji spojeni
BLUETOOTH prijemnik zamijenit će
se novim.
 Sustav može prikazati do 15 otkrivenih
BLUETOOTH prijemnika na popisu
[Device List].
14HR
 Tijekom emitiranja zvuka ne možete
mijenjati zvučne efekte ni postavke
u izborniku s opcijama.
 Neki sadržaji ne mogu se reproducirati
jer su zaštićeni.
 Reprodukcija zvuka iz BLUETOOTH
prijemnika može kasniti u odnosu
na reprodukciju iz sustava zbog
karakteristika BLUETOOTH bežične
tehnologije.
 Zvuk se ne reproducira iz zvučnika
sustava i HDMI OUT (ARC) priključka dok
je BLUETOOTH prijemnik uspješno spojen
na sustav.
 Ulaz [Screen mirroring], ulaz [Bluetooth
Audio] i funkcija Home Theatre Control
onemogućeni su dok je sustav u načinu
odašiljača.
Savjet
 Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
prijemnik, reprodukcijom možete upravljati
pomoću gumba za upravljanje
reprodukcijom na BLUETOOTH PRIJEMNIKU.
 Ovaj sustav možete spojiti na posljednji
spojeni BLUETOOTH prijemnik pritišćući
RX/TX
više puta zaredom da biste
odabrali [Transmitter]. Zatim pokrenite
reprodukciju izvora na sustavu.
Prekidanje veze s BLUETOOTH
prijemnikom
Učinite nešto od sljedećeg.
 Onemogućite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH prijemniku.
 Postavite [Bluetooth Mode]
na [Receiver] ili [Off] (str. 25).
 Isključite sustav ili BLUETOOTH prijemnik.
 Izvršite funkciju jednim dodirom (NFC).
Brisanje registriranog
BLUETOOTH prijemnika.
1
Odaberite [Device List] pod
[Bluetooth Settings] (str. 25).
Prikazuje se popis uparenih
i otkrivenih BLUETOOTH prijemnika.
2
Pritisnite / da biste odabrali
uređaj, a zatim pritisnite OPTIONS.
3
Pritisnite / da biste odabrali
[Remove], a zatim pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali [OK],
a zatim pritisnite .
Posebna aplikacija za ovaj model
dostupna je na web-mjestima Google
Play i App Store. Potražite „SongPal”
i preuzmite besplatnu aplikaciju da
biste saznali više o praktičnim
značajkama.
Aplikacija za jednostavno upravljanje,
„SongPal”, podržava bežični rad.
Omogućuje vam sljedeće:
 odabir glazbenih/audio sadržaja iz
integriranih funkcija različitih uređaja
i pametnih telefona.
 intuitivno upravljanje raznim postavkama.
 vizualno poboljšanje glazbe pomoću
zaslona pametnog telefona.
Odaberite „HT-NT3” na popisu
BLUETOOTH uređaja na uređaju.
Plavi LED indikator zasvijetlit
će nakon uspostavljanja veze.
4
Upravljajte sustavom pomoću
zaslona povezanog uređaja.
Korištenje s uređajima
iPhone/iPod
1
Pritisnite PAIRING .
Plavi LED indikator treperi.
2
Postavite iPod/iPhone na način
uparivanja.
3
Odaberite „HT-NT3” na popisu
BLUETOOTH uređaja na uređaju
iPhone/iPod.
Plavi LED indikator zasvijetlit
će nakon uspostavljanja veze.
4
Potražite, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „Songpal”.
5
Upravljajte sustavom pomoću
zaslona povezanog uređaja.
BLUETOOTH funkcija
Upravljanje
sustavom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (SongPal)
3
Napomena
Prije nego započnete postupke opisane
u nastavku, postavite [Bluetooth Mode]
na [Receiver] (str. 25).
Ako upotrebljavate Android
uređaj
1
Potražite, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „Songpal”. Zatim slijedite
upute na zaslonu.
2
Nakon što se prikaže zaslon za
BLUETOOTH povezivanje na uređaju,
pritisnite PAIRING .
Plavi LED indikator treperi.
15HR
Postavljanje žičane LAN veze
Mrežna funkcija
Povezivanje sa žičanom
mrežom
Spajanje sustava na mrežu
pomoću LAN kabela
Na slici u nastavku prikazan je primjer
konfiguracije kućne mreže sa sustavom
i poslužiteljem.
LAN kabel
(nije priložen)
ADSL modem/
Kabelski modem
Internet
Širokopojasni
usmjernik
LAN kabel
(nije priložen)
Poslužitelj
Ne morate obavljati sljedeće
postavljanje ako ste obavili
[Easy Network Settings].
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
2
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom
kutu, a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste odabrali
[Network Settings], a zatim
pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali
[Internet Settings], a zatim
pritisnite .
5
Pritisnite / da biste odabrali
[Wired Setup], a zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon za
odabir načina dobivanja IP adrese.
6
Pritisnite / da biste odabrali
[Auto], a zatim pritisnite .
7
Pritisnite / za pregledavanje
informacija, a zatim pritisnite .
8
Pritisnite / da biste odabrali
[Save & Connect], a zatim
pritisnite .
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju
na TV zaslonu.
Ako se upotrebljava fiksna
IP adresa
Odaberite [Custom] u koraku 6, a zatim
slijedite upute na zaslonu da biste odabrali
[Specify IP address]. Na TV zaslonu
pojavljuje se zaslon za unos IP adrese.
Slijedite upute na zaslonu za unos
vrijednosti za [IP Address], a zatim
pritisnite
da biste potvrdili vrijednosti.
16HR
Unesite vrijednosti za [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS]
i [Secondary DNS], a zatim pritisnite .
3
Povezivanje s bežičnom
mrežom
4
Prije izvršavanja mrežnih
postavki
Ako je usmjerivač (pristupna točka) za
bežični LAN kompatibilan s funkcijom
Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete
jednostavno namjestiti mrežne
postavke pomoću gumba WPS.
Ako ne, trebat ćete odabrati ili unijeti
sljedeće podatke. Provjerite sljedeće
informacije unaprijed.
 Mrežni naziv (SSID)* usmjerivača/
pristupne točke za bežični LAN
 Sigurnosni ključ (lozinka)** za mrežu
* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji
označava određenu pristupnu točku.
** Ova bi se informacija trebala nalaziti
na oznaci vašeg usmjerivača za bežični
LAN/pristupnu točku, u uputama za
upotrebu ili biste je trebali dobiti od
osobe koja je postavila vašu bežičnu
mrežu ili u informacijama koje dobivate
od davatelja internetskih usluga.
1
2
Slijedite korake od 1. do 4. postupka
"Postavljanje žičane LAN veze"
(str. 16).
Unesite sigurnosni ključ
(WEP ključ, WPA/WPA2 ključ)
pomoću softverske tipkovnice.
Pomoću /// i
odaberite
znakove/brojeve, a zatim
odaberite [Enter] kako biste
potvrdili sigurnosni ključ.
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju
na TV zaslonu.
Ako se upotrebljava fiksna
IP adresa
Odaberite [New connection
registration] u koraku 3, odaberite
[Manual registration], a zatim slijedite
upute na zaslonu da biste odabrali
[Specify IP address]. Na TV zaslonu
pojavljuje se zaslon za unos IP adrese.
Slijedite upute na zaslonu za unos
vrijednosti za [IP Address], a zatim
pritisnite
da biste potvrdili
vrijednosti.
Unesite vrijednosti za [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS]
i [Secondary DNS], a zatim pritisnite .
Napomena
Ako vaša mreža nije zaštićena (pomoću
sigurnosnog ključa), u 4. koraku se ne
prikazuje zaslon s postavkama sigurnosti.
Pritisnite / da biste odabrali
[Wireless Setup(built-in)], a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu pojavljuje se popis
dostupnih SSID-ova (pristupnih
točaka).
17HR
Mrežna funkcija
Postavljanje bežične
LAN veze
Pritisnite / za odabir naziva
željene mreže (SSID), a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon
s postavkama sigurnosti.
Reprodukcija datoteka
u kućnoj mreži
Reprodukcija udaljenih datoteka
upravljanjem sustavom
(prikazivačem) putem kontrolera
kućne mreže
Glazbu/fotografije možete
reproducirati na drugim uređajima
kompatibilnima s kućnom mrežom tako
da ih povežete s kućnom mrežom.
Sustavom možete upravljati pomoću
uređaja koji je kompatibilan
s kontrolerom kućne mreže
(mobilni telefon itd.) kada reproducirate
datoteke pohranjene na poslužitelju.
Ovaj sustav može se upotrijebiti kao
uređaj za reprodukciju i prikazivač.
 Poslužitelj: Pohranjuje i dijeli digitalni
medijski sadržaj
 Uređaj za reprodukciju: Pretražuje
i reproducira datoteke s poslužitelja
s digitalnim medijskim sadržajem
 Prikazivač: Prima i reproducira
datoteke s poslužitelja i njime se može
upravljati drugim uređajem
(kontrolerom)
 Kontroler: Upravlja uređajem
prikazivača
Priprema za korištenje funkcije
Home Network.
 Spojite sustav na mrežu (str. 16).
 Pripremite drugi uređaj kompatibilan
s kućnom mrežom. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
uređaja.
Reprodukcija datoteka
pohranjenih na poslužitelju
putem sustava (uređaj za
reprodukciju)
Odaberite [Home Network] iz početnog
izbornika, a zatim odaberite poslužitelj.
Odaberite datoteku koju želite
reproducirati s
[Music] ili
[Photo].
Poslužitelj
Uređaj za
reprodukciju
(Ovaj sustav)
18HR
Poslužitelj
Prikazivač
(Ovaj sustav)
Kontroler
Pojedinosti o načinu rada potražite
u uputama za upotrebu priloženim
uz uređaj kompatibilan s kontrolerom
kućne mreže.
Napomena
Nemojte istovremeno upravljati sustavom
s priloženim daljinskim upravljačem
i kontrolerom.
Savjet
Sustav je kompatibilan s funkcijom
„Play To” programa Windows Media®
Player 12 koji se standardno nalazi u sklopu
sustava Windows 7.
Uživanje u raznim
mrežnim uslugama
Pomoću ovog sustava možete slušati
glazbene usluge koje se nude na
internetu. Za upotrebu te funkcije
sustav mora biti povezan na internet.
1
Odaberite [Music Services]
u početnom zaslonu.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
pružatelja usluga.
2
Pritisnite / da biste odabrali
željenu glazbenu uslugu, a zatim
pritisnite .
Informacije o registraciji uključujući
i registracijski kôd pojavljuju se
na TV zaslonu.
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se
početni zaslon.
Pritisnite / da biste odabrali
[Music Services], a zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se popis
pružatelja usluga.
Napomena
Možda ćete prilikom korištenja nove
glazbene usluge vidjeti informacije
o registraciji na TV zaslonu. Vrijeme
prikaza ovih informacija ovisi
o glazbenoj usluzi.
Napomena
Ovisno o statusu veze internet
sadržaja, prikaz popisa pružatelja
usluga na TV zaslonu može potrajati.
Savjet
Možete ažurirati popis davatelja
usluga pritiskom gumba OPTIONS,
a zatim odaberite [Update List].
3
Pritisnite / da biste odabrali
željenu glazbenu uslugu, a zatim
pritisnite .
Pritisnite BACK za odlazak na
prethodni direktorij.
19HR
Mrežna funkcija
Napomena
2
Provjera registracijskog koda
Ovaj sustav
Prije početka korištenja nekih glazbenih
usluga možda ćete morati registrirati
sustav. Pojedinosti o registraciji potražite
na web-mjestu korisničke podrške
pružatelja usluga.
1
Možete uživati u slušanju sadržaja
s različitih glazbenih usluga koje se
nude na internetu.
Možda ćete prilikom upotrebe nove
glazbene usluge morati unijeti
registracijski kôd sustava.
Internet
Usmjerivač
Registriranje nove glazbene
usluge
 Provjerite je li uređaj kompatibilan
Korištenje zrcaljenja
zaslona
„Zrcaljenje zaslona” je funkcija za prikaz
zaslona mobilnog uređaja na TV-u
pomoću tehnologije Miracast.
Sustav se može izravno spojiti na uređaj
kompatibilan s funkcijom zrcaljenja
zaslona (npr. pametni telefon, tablet).
Možete uživati u zaslonu uređaja na
velikom TV zaslonu. Nije potreban
bežični usmjerivač (ili pristupna točka)
za upotrebu ove značajke.
1
2
Pritisnite funkciju MIRRORING.
Slijedite upute na zaslonu.
Aktivirajte funkciju zrcaljenja
zaslona s vašeg uređaja.
Pojedinosti o tome kako aktivirati
tu funkciju potražite u uputama
za upotrebu koje su priložene uz
vaš uređaj.
Povezivanje s pametnim
telefonom Xperia pomoću
funkcije zrcaljenja jednim
dodirom (NFC)
Pritisnite funkciju MIRRORING te držite
pametni telefon Xperia blizu oznake
N-Mark na tankom zvučniku.
Prekid zrcaljenja zaslona
Pritisnite HOME ili INPUT +/–.
Napomena
 Prilikom upotrebe funkcije zrcaljenja
zaslona, kvaliteta slike i zvuka može se
katkad pogoršati zbog smetnji iz drugih
mreža.
 Moguće je da neke mrežne funkcije neće
biti dostupne tijekom upotrebe funkcije
zrcaljenja zaslona.
20HR
s funkcijom Miracast. Nije zajamčena
mogućnost povezivanja sa svim
uređajima koji su kompatibilni
s funkcijom Miracast.
 Ovisno o okolini u kojoj se uređaj
upotrebljava, kvaliteta slike i zvuka
često može biti lošija.
Savjet
 Tijekom zrcaljenja možete odabrati
omiljeni zvučni efekt. Pritisnite gumbe
za zvučni efekt (str. 49).
 Ako je kvaliteta slike i zvuka često loša,
možete je poboljšati tako da postavite
[Screen mirroring RF Setting] (str. 28).
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog
autorskim pravima
Povezivanje 4K TV-a
Ako HDMI priključak na TV-u
ima oznaku ARC* i kompatibilan
je s HDCP-om 2.2
Priključak
kompatibilan
s HDCP-om 2.2
Ako HDMI priključak na TV-u ima oznaku
ARC i nije kompatibilan s HDCP-om 2.2,
spojite sustav na HDMI priključak na
TV-u koji je kompatibilan s HDCP-om 2.2
pomoću HDMI kabela. Zatim priključite
optički digitalni kabel u optički priključak
izlaza na TV-u i poslušajte digitalni zvuk.
Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima
Za prikaz 4K sadržaja zaštićenog
autorskim pravima povežite sustav
i TV pomoću HDMI priključka
kompatibilnog s HDCP-om 2.2.
Da biste saznali je li TV opremljen
HDMI priključkom koji je kompatibilan
s HDCP-om 2.2, pogledajte upute
za upotrebu priložene uz TV.
Ako HDMI priključak
na TV-u ima natpis ARC i nije
kompatibilan s HDCP-om 2.2
Priključak
kompatibilan
s HDCP-om 2.2
HDMI kabel
velike brzine*
Optički
digitalni
kabel*
HDMI kabel velike
brzine**
* Ovisno o području, uz uređaj je priložen
HDMI kabel velike brzine ili optički
digitalni kabel.
* Funkcija ARC (Audio Return Channel)
odašilje digitalni zvuk s TV-a na sustav
ili AV pojačalo isključivo putem HDMI
kabela.
** Isporučuje se samo u određena
područja.
21HR
Povezivanje 4K uređaja
Spojite 4K uređaj na HDMI IN 1 priključak
sustava: Da biste saznali je li uređaj
kompatibilan s HDCP-om 2.2,
pogledajte upute za upotrebu priložene
uz uređaj.
Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju,
kabelski uređaj ili
satelitski tuner itd.
OUTPUT
Priključak
kompatibilan s HDCPom 2.2
HDMI kabel
velike brzine
(nije priložen)
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona za
postavljanje
Možete izvršiti razne prilagodbe
stavkama poput slike i zvuka.
Zadane su postavke podvučene.
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
2
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom kutu, a
zatim pritisnite .
3
Pritisnite / za odabir ikone
kategorije za postavljanje, a zatim
pritisnite .
Ikona
Objašnjenje
[Software Update] (str. 23)
Ažurira softver sustava.
[Screen Settings] (str. 23)
Određuje postavke zaslona
ovisno o vrsti TV-a.
[Audio Settings] (str. 24)
Određuje audio postavke
ovisno o vrsti priključaka za
povezivanje.
[Bluetooth Settings] (str. 25)
Određuje detaljne postavke
za BLUETOOTH funkciju.
[System Settings] (str. 27)
Radi postavke za mrežu
vezane uz sustav.
[Network Settings] (str. 28)
Određuje detaljne postavke
za internet i mrežu.
[Input Skip Setting] (str. 29)
Postavlja postavku preskakanja
ulaza za svaki ulaz.
[Easy Setup] (str. 29)
Ponovo pokreće [Easy Setup] za
provođenje osnovnih postavki.
22HR
Ikona
Objašnjenje
[Easy Network Settings]
(str. 29)
Pokreće [Easy Network
Settings] radi određivanja
osnovnih mrežnih postavki.
[Resetting] (str. 29)
Vraća sustav na tvorničke
postavke.
[Software Update]
Tijekom ažuriranja softvera na zaslonu
prednje ploče prikazuje se „UPDT”.
Nakon što ažuriranje završi sustav
se automatski ponovno pokreće.
Dok je ažuriranje u tijeku nemojte
uključivati ni isključivati sustav ili
upravljati sustavom ili TV-om.
Pričekajte da završi ažuriranje softvera.
Napomena
 Za informacije o funkcijama ažuriranja
posjetite sljedeće web-mjesto:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/
support
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo pri povezivanju
s TV-om širokog zaslona ili TV-om
s funkcijom širokog načina.
[4:3]: Odaberite ovo pri povezivanju
TV-a sa zaslonom 4:3 bez funkcije
širokog načina.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Reproducira video signal prema
rezoluciji TV-a ili spojenog uređaja.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Reproducira video
signal prema odabranim postavkama
rezolucije.
* Ako je sustav boja reproduciranog
sadržaja NTSC, rezolucija video signala
može se pretvoriti samo u [480i] i [480p].
 Ako su uvjeti vaše veze slabi, posjetite
sljedeće web-mjesto iznad kako biste
preuzeli najnoviju verziju softvera
i ažurirali ga putem USB memorije.
 [Update via Internet]
Ažurira softver sustava putem dostupne
mreže. Provjerite je li mreža povezana
na internet. Pojedinosti potražite
u odjeljku "Mrežna funkcija" (str. 16).
23HR
Postavke i prilagodbe
Ažuriranjem softvera na najnoviju
verziju možete koristiti najnovije
funkcije.
 [Update via USB Memory]
Ažurira softver pomoću USB memorije.
Provjerite je li mapa za ažuriranje
softvera ispravno nazvana „UPDATE”.
Sustav može prepoznati
do 500 datoteka/mapa u jednom
sloju uključujući datoteke/mape
za ažuriranje.
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Ova funkcija dostupna je za
reprodukciju sadržaja putem funkcije
zrcaljenja zaslona.
[Auto]: Reproducira 24p video signale
samo kada povežete TV kompatibilan
s rezolucijom od 1080/24p putem HDMI
veze i ako je [Output Video Resolution]
postavljen na [Auto] ili [1080p].
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV nije
kompatibilan s 1080/24p video signalima.
 [4K Output]
[Auto1]: Reproducira 2K (1920 × 1080)
video signale tijekom reprodukcije
videozapisa i 4K video signale tijekom
reprodukcije fotografija ako je spojen na
Sony uređaj koji je kompatibilan
s 4K rezolucijom.
Reproducira 4K video signale tijekom
reprodukcije 24p video sadržaja ili
fotografija tijekom spajanja na uređaj
kompatibilan s 4K-rezolucijom koji nije
proizvela tvrtka Sony.
[Auto2]: Automatski reproducira 4K/24p
video signale kada spajate uređaj
kompatibilan s rezolucijom 4K/24p
i postavite odgovarajuće postavke
za [Network content 24p Output]
u [24p Output] te također reproducira
4K/24p fotografije kada reproducirate
datoteke 2D fotografija.
[Off]: isključuje funkciju.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo.
[12bit], [10bit]: Reproducira 12bit/10bit
video signale kad je spojen TV koji je
kompatibilan sa značajkom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kada je slika
izobličena ili boje izgledaju neprirodno.
 [Video Direct]
Možete onemogućiti prikaz na zaslonu
(OSD) sustava ako je odabran ulaz
[HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3]. Funkcija je
korisna kod igranja igrica, možete
u potpunosti uživati u zaslonu igre.
[On]: Onemogućuje OSD. Informacije se
neće prikazivati na TV zaslonu te gumbi
OPTIONS i DISPLAY neće raditi.
[Off]: Prikazuje informacije na zaslonu
samo kada promijenite postavke, kao
što je slučaj prilikom odabira zvučnog
polja.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Ujednačava gradaciju video
signala emitiranih iz HDMI OUT (ARC)
priključka.
[Off]: Odaberite ovo ako su video signali
izobličeni ili boja izgleda neprirodno.
Napomena
Ako vaš Sony uređaj nije otkriven kad je
označeno [Auto1], postavka će imati isti
učinak kao i postavka [Auto2].
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva vrstu
vanjskog uređaja, a zatim prebacuje
na odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Reproducira YCbCr 4:2:2
video signale.
[YCbCr (4:4:4)]: Reproducira YCbCr 4:4:4
video signale.
[RGB]: Odaberite ovo prilikom spajanja
na uređaj s DVI priključkom koji je
kompatibilan s HDCP-om.
24HR
[Audio Settings]
 [DSEE HX]
Ova funkcija radi samo kada je [Music]
odabrano kao zvučno polje.
[On]: Mijenja audio datoteku u audio
datoteku visoke rezolucije te
reproducira jasan zvuk visokog raspona
koji je često izgubljen (str. 10).
[Off]: Isključeno.
 [Audio DRC]
Možete komprimirati dinamički raspon
zvučnog zapisa.
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Možete uživati u sadržaju s udaljenog
uređaja putem ovog sustava ili slušati
zvuk iz ovog sustava pomoću drugog
uređaja kao što su slušalice.
 [Attenuation settings - Analog]
Do izobličenja može doći prilikom
slušanja uređaja spojenog na priključak
ANALOG IN. Možete spriječiti izobličenje
prigušivanjem ulazne razine na sustavu.
[Receiver]: Ovaj je sustav u načinu rada
prijemnika, što mu omogućuje da prima
i emitira zvuk iz udaljenog uređaja.
[Transmitter]: Ovaj je sustav u načinu
rada odašiljača, što mu omogućuje
da šalje zvuk na udaljeni uređaj.
[Off]: BLUETOOTH napajanje je
isključeno i ne možete odabrati ulaz
[Bluetooth Audio].
[On]: Prigušuje ulaznu razinu. Izlazna
razina smanjit će se na ovoj postavci.
[Off]: Uobičajena ulazna razina.
 [Audio Output]
Možete odabrati način izlaza koji se
upotrebljava za izlaz audio signala.
[Speaker]: Emitira zvuk samo iz zvučnika
sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitira zvuk iz zvučnika
sustava i 2-kanalne linearne PCM signale
iz HDMI OUT (ARC) priključka.
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz HDMI OUT
(ARC) priključka. Format zvuka ovisi
o povezanom uređaju.
Napomena
 Ako je [Control for HDMI] postavljeno
na [On] (str. 27), [Audio Output] se
automatski postavlja na [Speaker + HDMI]
i ta se postavka ne može promijeniti.
 Audio signali ne emitiraju se iz HDMI OUT
(ARC) priključka ako je [Audio Output]
postavljen na [Speaker + HDMI] i ako je
[HDMI1 Audio Input Mode] (str. 27)
postavljen na [TV]. (Samo europski
modeli)
Napomena
Možete se spojiti na udaljeni uređaj
pomoću funkcije slušanja jednim dodirom
čak i ako ste postavili [Bluetooth Mode]
na [Off].
 [Device List]
Prikazuje popis uparenih i otkrivenih
BLUETOOTH prijemnika kada
je [Bluetooth Mode] postavljen
na [Transmitter] (str. 25).
 [Bluetooth Standby]
Možete postaviti [Bluetooth Standby]
tako da se sustav može uključiti
BLUETOOTH uređajem čak i ako je
sustav u stanju pripravnosti. Ta je
funkcija dostupna ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] ili
[Transmitter].
[On]: Sustav se automatski uključuje
kada uspostavite BLUETOOTH vezu
s uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Isključeno.
25HR
Postavke i prilagodbe
[Auto]: automatska kompresija zvuka
kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.
[On]: Sustav proizvodi glazbenu
pozadinu s dinamičkim rasponom
prema želji snimatelja.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog
raspona.
Napomena
Savjet
Ako postavite [Quick Start Mode] na [Off]
i [Bluetooth Standby] na [On], sustav
može uključiti BLUETOOTH uređaj,
ali BLUETOOTH veza neće uspjeti.
Napomena
LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je
razvila tvrtka Sony, koja omogućuje prijenos
zvučnog sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res)
čak i preko BLUETOOTH veze. Za razliku od
drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih
s BLUETOOTH tehnologijom, kao što je SBC,
LDAC funkcionira bez konverzije zvučnog
sadržaja* visoke rezolucije na nižu
rezoluciju i pomoću učinkovitog kodiranja
i optimiziranog slanja paketa omogućuje
približno tri puta više podataka**
nego ostale tehnologije koje se prenose
bežičnom BLUETOOTH mrežom s izvrsnom
kvalitetom zvuka.
 Možete uživati u zvuku visoke kvalitete
* Osim sadržaja u DSD formatu.
ako je omogućeno AAC. Ako ne možete
slušati AAC zvuk s uređaja, odaberite [Off].
 Ako promijenite postavku [Bluetooth
Codec – AAC] kada je spojen BLUETOOTH
uređaj, postavka kodeka odnosi se samo
na sljedeću vezu.
**U usporedbi sa SBC (Podpojasni kodek)
tehnologijom, kada je odabrana brzina
prijenosa od 990 kbps (96/48 kHz) ili
909 kbps (88,2/44,1 kHz).
 [Bluetooth Codec – AAC]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] ili
[Transmitter].
[On]: Omogućite AAC kodek.
[Off]: Onemogućite AAC kodek.
 [Bluetooth Codec – LDAC]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver] ili
[Transmitter].
[On]: Omogućite LDAC kodek.
[Off]: Onemogućite LDAC kodek.
Napomena
Ako promijenite postavku [Bluetooth
Codec – LDAC] kada je spojen BLUETOOTH
uređaj, postavka kodeka odnosi se samo
na sljedeću vezu.
26HR
 [Wireless Playback Quality]
Možete postaviti brzinu prijenosa
podataka za LDAC reprodukciju.
Ova funkcija dostupna je samo kada
postavite [Bluetooth Mode] na
[Transmitter] i [Bluetooth Codec – LDAC]
na [On].
[Auto]: Brzina prijenosa podataka
automatski se mijenja ovisno o okolini.
Reprodukcija zvuka nije stabilna u ovom
načinu rada, upotrijebite jedan od
ostala tri načina.
[Sound Quality]: Koristi se najveća
brzina prijenosa podataka. Šalje se zvuk
veće kvalitete; međutim, reprodukcija
zvuka katkada može postati nestabilna
ako kvaliteta veze nije dovoljno dobra.
[Standard]: Koristi se srednja brzina
prijenosa podataka. Uravnotežuje
kvalitetu zvuka i stabilnost reprodukcije.
[Connection]: Stabilnost se tretira kao
najvažnija. Kvaliteta zvuka može biti
razumna i veza će vjerojatno biti
stabilna. Ako veza bude nestabilna,
preporučuje se upotreba ove postavke.
[System Settings]
 [OSD Language]
Možete odabrati jezik koji želite za
prikaz na zaslonu.
 [Wireless Sound Connection]
Možete dodatno prilagoditi postavke
za bežični sustav. Pojedinosti potražite
u odjeljku "Dodatne postavke bežičnog
sustava" (str. 34).
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Uključuje funkciju [Control for HDMI].
Možete upravljati uređajima koji su spojeni
HDMI kabelom.
[Off]: Isključeno.
[Audio Return Channel]
Ova funkcija dostupna je kada spojite
sustav na HDMI priključak TV-a koji je
kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel i [Control for HDMI] je
postavljen na [On].
[Auto]: Sustav može automatski primati
digitalni audio signal TV-a putem
HDMI kabela.
[Off]: Isključeno.
[Standby Through]
Možete emitirati HDMI signale na TV čak
i ako je sustav u stanju pripravnosti.
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
Zadana postavka:
 [Off] (Samo europski modeli)
 [Auto] (Ostali modeli)
[HDMI1 Audio Input Mode] (samo
europski modeli)
Možete odabrati audio ulaz uređaja koji
je spojen na HDMI IN 1 priključak
[HDMI1]: Zvuk uređaja koji je spojen
na HDMI IN 1 priključak ulazi putem
HDMI IN 1 priključka.
[TV]: Zvuk uređaja koji je spojen na
HDMI IN 1 priključak ulazi putem
TV (DIGITAL IN) priključka.
 [Quick Start Mode]
[On]: Skraćuje vrijeme pokretanja iz
stanja pripravnosti. Možete upravljati
sustavom odmah nakon uključivanja.
[Off]: Zadana postavka.
 [Auto Standby]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Ako ne upotrebljavate sustav 20minuta,
sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti.
[Off]: Isključeno.
 [Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije
na zaslonu tijekom promjene audio
signala, načina za prikaz slika itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada
pritisnete DISPLAY.
27HR
Postavke i prilagodbe
 [IR-Repeater]
[On]: Omogućuje sustavu povezivanje
signala između daljinskog upravljača
i TV-a (str. 34).
[Off]: Isključeno.
[Auto]: Emitira signale iz HDMI OUT (ARC)
priključka kada je TV uključen dok je sustav
u stanju pripravnosti. Ova postavka štedi
energiju u stanju pripravnosti u usporedbi
s postavkom [On].
[On]: Uvijek emitirajte signale iz
HDMI OUT (ARC) priključka kada je
sustav u stanju pripravnosti. Ako spojite
TV koji nije „BRAVIA”, preporučujemo da
odaberete ovu postavku.
[Off]: Signali se ne emitiraju kada je sustav
u stanju pripravnosti. Ova postavka štedi
energiju u stanju pripravnosti u usporedbi
s postavkom [On].
 [Software Update Notification]
[On]: Postavlja sustav tako da vas
obavještava o najnovijoj verziji softvera
(str. 23).
[Off]: Isključeno.
 [Device Name]
Možete promijeniti naziv sustava
prema svojim željama tako da bude
prepoznatljiviji kada upotrebljavate
funkciju BLUETOOTH ili zrcaljenje
zaslona. Taj naziv upotrebljava se i na
drugim mrežama, kao što je kućna
mreža. Slijedite upute na zaslonu
i upotrijebite softversku tipkovnicu
za unos naziva.
 [System Information]
Možete prikazati informacije o verziji
softvera sustava i MAC adresu.
 [Software License Information]
Možete prikazati informacije
o softverskoj licenci.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Najprije spojite sustav na mrežu.
Pojedinosti potražite u odjeljku
"Mrežna funkcija" (str. 16).
[Wired Setup]: Odaberite ovo pri
povezivanju na širokopojasni usmjernik
pomoću LAN kabela. Kada odaberete
ovu postavku, ugrađeni bežični LAN
automatski je onemogućen.
[Wireless Setup(built-in)]: Odaberite
ovo kada upotrebljavate ugrađeni
bežični LAN sustava za spajanje na
bežičnu mrežu.
28HR
Savjet
Za više informacija posjetite sljedeće
web-mjesto i pregledajte najčešća pitanja:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 [Network Connection Status]
Prikazuje status trenutačne mrežne
veze.
 [Network Connection Diagnostics]
Možete pokrenuti dijagnostiku mreže
kako biste provjerili je li mrežna veza
ispravna.
 [Screen mirroring RF Setting]
Ako upotrebljavate više bežičnih
sustava, kao što je bežični LAN
(Local Area Network), bežični signali
mogu biti nestabilni. U tom slučaju,
stabilnost reprodukcije može se
poboljšati postavljanjem prioritetnog
radiofrekvencijskog kanala za zrcaljenje
zaslona.
[Auto]: U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo. Sustav automatski
odabire najbolji kanal za zrcaljenje
zaslona.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Odabrani kanal
postaje prioritet za vezu za zrcaljenje
zaslona.
 [Connection Server Settings]
Određuje hoće li se prikazati povezani
poslužitelj kućne mreže.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Dopušta automatski pristup
s novootkrivenog kontrolera kućne
mreže.
[Off]: Isključeno.
 [Renderer Access Control]
Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih
s kontrolerom kućne mreže i određuje
hoće li se prihvatiti naredbe s kontrolera
na popisu.
 [External Control]
[On]: Omogućuje kontroleru
automatizacije kuće da upravlja sustavom.
[Off]: Isključeno.
[Input Skip Setting]
Postavka preskakanja praktična je
značajka koja vam omogućuje da
preskočite neupotrijebljene ulaze
prilikom odabira ulaza pritiskom
gumba INPUT +/–.
[Do not skip]: Sustav ne preskače
odabrani ulaz.
[Skip]: Sustav preskače odabrani ulaz.
Napomena
Ako pritisnete INPUT +/– dok se prikazuje
početni izbornik, ikona ulaza prikazuje se
zatamnjeno kao da je ulaz postavljen
na [Skip].
[Easy Setup]
Pokreće [Easy Setup] da bi odredio
osnovne početne postavke i osnovne
mrežne postavke sustava. Slijedite
upute na zaslonu.
Pokreće [Easy Network Settings] radi
određivanja osnovnih mrežnih postavki.
Slijedite upute na zaslonu.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Postavke sustava možete vratiti na
tvornički zadane postavke odabirom
grupnih postavki. Sve postavke u grupi
vratit će se na početno stanje.
 [Initialise Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke
pohranjene u sustavu.
Napomena
Ako odložite, prenesete ili prodate ovaj
sustav, obrišite sve osobne informacije
iz sigurnosnih razloga. Poduzmite
odgovarajuće mjere kao što je odjavljivanje
nakon upotrebe mrežne usluge.
Upotreba izbornika
s opcijama
Dostupne su razne postavke i radnje
reprodukcije ako pritisnete OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
Zajedničke opcije
[A/V SYNC]
usklađuje se vremenska razlika između pojave
slike i zvuka (str. 30).
[Sound Field]
Mijenja postavku zvučnog polja (str. 9).
29HR
Postavke i prilagodbe
 [Remote Start]
[On]: Omogućuje uključivanje sustava
pomoću uređaja povezanog putem
mreže ako je sustav u stanju
pripravnosti.
[Off]: Sustav se ne može uključiti
pomoću uređaja spojenog putem
mreže.
[Easy Network
Settings]
[Night]
Uključuje ili isključuje funkciju Night mode
(str. 10).
[Voice]
Unaprjeđuje raspon dijaloga kako bi se bolje
čuli glasovi (str. 10).
[Repeat Setting]
Postavlja ponavljanje reprodukcije.
[Play/Stop]
Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
[Play from start]
Reproducira stavku od početka.
[Change Category]
Prebacuje između kategorije
[Music]
i
[Photo] kategorije u ulazu [USB] ili
[Home Network]. Ova stavka dostupna je kada
je popis na zaslonu dostupan za kategoriju.
Prilagodba vremenskog
razmaka između slike
i zvuka
[A/V SYNC]
Kada zvuk ne odgovara slici na TV
zaslonu, možete prilagoditi razmak
između slike i zvuka za sljedeće ulaze.
Način postavke razlikuje se ovisno
o ulazu.
Ako je odabran ulaz [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3]
1
Samo [Music]
[Shuffle Setting]
Postavlja nasumičnu reprodukciju.
[Add Slideshow BGM]
Registrira glazbene datoteke na USB memoriji
kao pozadinsku glazbu za dijaprojekcije (BGM).
Pritisnite OPTIONS.
Izbornik s opcijama prikazuje se
na TV zaslonu.
2
Pritisnite / da biste odabrali
[A/V SYNC], a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste namjestili
odgodu, a zatim pritisnite .
Možete postaviti razmak na 0 ms
do 300 ms u intervalima od 25 ms.
Samo [Photo]
[Slideshow]
Započinje prikaz slajdova.
Ako je odabran ulaz [TV]
[Slideshow Speed]
Mijenja brzinu prikaza slajdova.
1
[Slideshow Effect]
Postavlja efekt tijekom prikaza slajdova.
[Slideshow BGM]
 [Off]: isključuje funkciju.
 [My Music from USB]: Postavlja glazbene
datoteke registrirane pod [Add Slideshow BGM].
2
3
[Change Display]
Prebacuje između [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva suprotno
od kazaljke na satu.
[Rotate Right]
Okreće fotografiju za 90 stupnjeva u smjeru
kazaljke na satu.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
30HR
4
Pritisnite OPTIONS.
„SYNC” se prikazuje na zaslonu
prednje ploče.
Pritisnite
ili .
Pritisnite / da biste namjestili
odgodu, a zatim pritisnite .
Možete postaviti razmak na 0 ms
do 300 ms u intervalima od 25 ms.
Pritisnite OPTIONS.
„SYNC” nestaje sa zaslona
prednje ploče.
Napomena
Ostale funkcije
Upotreba funkcije
Control for HDMI
za „BRAVIA” Sync
Napomena
 Za upotrebu funkcije „BRAVIA” Sync
morate uključiti sustav i sve povezane
uređaje nakon uspostavljanja HDMI veze.
 Ovisno o postavkama povezanog
uređaja, funkcija Control for HDMI možda
neće ispravno raditi. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
Control for HDMI – jednostavno
postavljanje
Možete automatski postaviti funkciju
[Control for HDMI] sustava
omogućivanjem odgovarajuće
postavke na TV-u.
„DONE” prikazuje se na zaslonu prednje
ploče kada se dovrši jednostavno
postavljanje.
Napomena
Funkciju [Control for HDMI] možete
postaviti ručno ako gornja postavka ne
radi. Pojedinosti potražite u odjeljku
"[HDMI Settings]" (str. 27).
Reprodukcija jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju,
„PlayStation®4” itd.) koji je spojen na
sustav putem HDMI kabela, sustav
i TV automatski se uključuju i ulaz
sustava prebacuje se na odgovarajući
HDMI ulaz.
Napomena
 Gore navedene značajke možda
neće raditi na nekim uređajima.
 Ako postavite [Standby Through]
na [Auto] ili [On] (str. 27) i zatim
reproducirate sadržaj na povezanom
uređaju dok je sustav u stanju
pripravnosti, zvuk i slika mogu se emitirati
samo s TV-a, a sustav će ostati u stanju
pripravnosti.
Upravljanje zvukom sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a automatski će se emitirati
kroz zvučnike sustava.
Jačina zvuka sustava prilagodit će se
kada prilagodite jačinu zvuka pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
U ovoj značajci možete uživati i kada
upotrebljavate funkciju Twin Picture
(Picture and Picture (P&P)) na TV-u.
 Ako je odabran ulaz [TV], [HDMI1],
[HDMI2] ili [HDMI3], zvuk se može
emitirati iz sustava.
Isključivanje sustava
Kada isključite TV, sustav i povezani
uređaj automatski će se isključiti.
31HR
Ostale funkcije
Ova funkcija dostupna je na TV-ima
s funkcijom „BRAVIA” Sync.
Upravljanje se pojednostavnjuje
uz značajke navedene u nastavku
povezivanjem proizvoda HDMI kabelom
koje je proizvela tvrtka Sony i koji su
kompatibilni s funkcijom Control for HDMI.
Možete omogućiti funkciju Control for
HDMI postavljanjem [Control for HDMI]
na [On] (str. 27).
Sustav se ne isključuje automatski tijekom
reprodukcije glazbe na sustavu.
 Ako je odabran ulaz koji nije [TV],
[HDMI1], [HDMI2] ni [HDMI3], zvuk se
emitira iz samo iz TV-a uz upotrebu
funkcije Twin Picture. Ako isključite
funkciju Twin Picture, zvuk će se
emitirati iz sustava.
 Za upotrebu funkcije Home Theatre
Audio Return Channel
 Funkcija Home Theatre Control
Pomoću daljinskog upravljača TV-a
možete prebaciti postavke sustava
(promijeniti ulaz ili zvučno polje).
Napomena
Control TV mora biti spojen na internet.
Možete uživati u zvuku TV-a putem
sustava pomoću samo jednog HDMI
kabela. Za pojedinosti o toj postavci
pogledajte "[Audio Return Channel]"
(str. 27).
Echo Canceling Sync
Možete smanjiti jeku kada koristite
funkciju Social Viewing tijekom gledanja
TV programa. Razgovor postaje jasniji.
 Ako je trenutačno odabran ulaz [TV],
[HDMI1], [HDMI2] ili [HDMI3], ulaz se
automatski mijenja u [TV].
Zvuk funkcije Social Viewing
i TV programa čuje se iz sustava.
 Ako je trenutačno odabran ulaz koji
nije [TV], [HDMI1], [HDMI2] ni [HDMI3],
zvuk funkcije Social Viewing
i reprodukcije sadržaja emitira
se iz TV-a.
Napomena
 Ova značajka radi samo za TV koji
podržava funkciju Social Viewing.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
 Provjerite jeste li postavili postavku audio
emitiranja na TV-u kako bi se zvuk mogao
emitirati pomoću ovog sustava.
 Funkcija Echo Cancelling Sync u vlasništvu
je tvrtke Sony. Ova funkcija ne može
raditi s uređajima koje nije proizvela
tvrtka Sony.
u vlasništvu je tvrtke Sony. Ova funkcija
ne može raditi s uređajima koje nije
proizvela tvrtka Sony.
Language Follow
Kada promijenite jezik prikaza na TV-u,
jezik prikaza na zaslonu sustava također
će se promijeniti.
Napomene o HDMI vezama






Home Theatre Control
Ako je TV kompatibilan s funkcijom
Home Theatre Control povezan sa
sustavom, na njemu se prikazuje ikona
za internetske aplikacije.
32HR

Upotrebljavajte HDMI kabel velike
brzine. Ako upotrebljavate standardni
HDMI kabel, 1080p, Deep Colour,
3D ili 4K sadržaj možda se neće
ispravno prikazivati.
Upotrijebite kabel odobren za HDMI
upotrebu. Upotrijebite Sony HDMI
kabel velike brzine s logotipom koji
označava vrstu kabela.
Ne preporučujemo upotrebu kabela
za HDMI-DVI konverziju.
Povezani uređaj može prigušiti audio
signale (frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita itd.) koji se emitiraju
iz HDMI priključka.
Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja ili
broja kanala izlaznih audio signala iz
uređaja za reprodukciju.
Ako je kao ulaz odabran [TV], video
signali koji izlaze putem jednog od
HDMI IN 1/2/3 priključaka koji je
odabran prilikom posljednje upotrebe
emitiraju se iz HDMI OUT (ARC)
priključka.
Ovaj sustav podržava prijenose
Deep Colour, „x.v.Colour”, 3D i 4K.


Da biste uživali u 3D sadržaju, spojite TV
kompatibilan s 3D-tehnologijom i video
uređaj (Blu-ray Disc™, „PlayStation®4”
itd.) na sustav pomoću HDMI kabela
velike brzine, stavite 3D naočale
i reproducirajte Blu-ray Disc™ itd.
kompatibilan s 3D tehnologijom.
Za uživanje u 4K sadržaju, TV i uređaji
za reprodukciju povezani na sustav
moraju biti kompatibilni s 4K
sadržajem.
Uživanje u višekanalnom
zvuku (Dual Mono)
Napomena
Za primanje Dolby Digital signala trebate
spojiti TV ili druge uređaje na TV
(DIGITAL IN) priključak s optičkim
digitalnim kabelom.
Ako vaš TV nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (str. 27), možete
primati Dolby Digital signal pomoću
HDMI kabela.
Pritišćite AUDIO dok se željeni signal
ne prikaže na zaslonu prednje ploče.
 „MAIN”: Reproducirat će se zvuk
glavnog jezika.
 „SUB”: Reproducirat će se zvuk drugog
jezika.
 „MN/SB”: Reproducirat će se miješani
zvuk glavnog i drugog jezika.
Gumbe na tankom zvučniku možete
isključiti (osim ) kako biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice kada
djeca diraju uređaj.
Za izvođenje ove radnje koristite sve
gumbe tankog zvučnika.
Dok držite INPUT, pritisnite VOL –,
VOL + i VOL – jedno za drugim.
„LOCK” se prikazuje na zaslonu
prednje ploče.
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za poništavanje dok držite INPUT,
pritisnite redom VOL –, VOL + i VOL –
sve dok se na zaslonu prednje ploče
ne prikaže „UNLCK”.
Promjena svjetline
Možete promijeniti svjetlinu zaslona
prednje ploče i plavog LED indikatora.
Više puta zaredom pritisnite DIMMER.
Možete prilagoditi svjetlinu na 3 razine.*
* Svjetlina je za „DIM1” i „DIM2”
postavke ista.
Napomena
Isključuje se zaslon prednje ploče kada je
odabran „DIM2”. Automatski se uključuje
kada ponovno pritisnete bilo koji gumb ako
niste upotrebljavali sustav otprilike
10 sekundi. Međutim, u nekim slučajevima
zaslon prednje ploče neće se isključiti.
33HR
Ostale funkcije
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima Dolby Digital
višekanalne signale.
Isključenje gumba na
tankom zvučniku
(zaključavanje gumba)
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Provjerite jeste li namjestili sljedeće
postavke:
 Opcija [Bluetooth Standby]
postavljena je na [Off] (str. 25).
 Stavka [Control for HDMI] u izborniku
[HDMI Settings] postavljena je na [Off]
(str. 27).
 Opcija [Quick Start Mode] postavljena
je na [Off] (str. 27).
 Opcija [Remote Start] postavljena je
na [Off] (str. 29).
Omogućavanje funkcije
IR repetitora (kada ne
možete upravljati TV-om)
Ako tanki zvučnik ometa senzor
daljinskog upravljača TV-a, možda
nećete moći daljinskim upravljačem
upravljati TV-om. U tom slučaju
omogućite funkciju IR repetitora sustava.
Možete upravljati TV-om pomoću
daljinskog upravljača TV-a slanjem
signala daljinskog upravljača sa stražnje
strane tankog zvučnika.
Napomena
 Provjerite da nije moguće upravljati TV-om
putem daljinskog upravljača, a zatim
postavite [IR-Repeater] na [On]. Ako se ta
stavka postavi na [On] dok je TV-om moguće
upravljati daljinskim upravljačem, izvođenje
odgovarajuće radnje možda neće biti
moguće zbog sukoba između izravne
naredbe putem daljinskog upravljača
i one putem tankog zvučnika.
 Ova funkcija možda neće ispravno raditi na
nekim TV uređajima. U tom slučaju
postavite tanki zvučnik malo dalje od TV-a.
1
Pritisnite HOME na daljinskom
upravljaču sustava.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
2
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom
kutu, a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste odabrali
[System Settings], a zatim
pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali
[IR-Repeater], a zatim pritisnite
5
Pritisnite / da biste odabrali
[On], a zatim pritisnite .
.
Dodatne postavke
bežičnog sustava
Dodatne postavke za bežični sustav
možete postaviti pomoću postavki
[Wireless Sound Connection].
1
2
34HR
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazat će se početni
zaslon.
Pritisnite  da biste odabrali
[Setup] u gornjem desnom
kutu, a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / da biste odabrali
[System Settings], a zatim
pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali
[Wireless Sound Connection],
a zatim pritisnite .
Pojavit će se zaslon [Wireless Sound
Connection].
 [Secure Link] (str. 35)
 [RF Band]* (str. 35)
6
* Ta funkcija možda neće biti
dostupna u nekim državama
i/ili regijama.
Kada se prikaže poruka
[Secure Link setting is complete.],
pritisnite .
Subwoofer je povezan na tanki
zvučnik i indikator uključeno/
pripravnost na subwooferu svijetli
narančasto.
Ako se prikaže poruka [Cannot set
Secure Link.], slijedite poruke na
zaslonu.
Poništavanje funkcije Secure Link
Za tanki zvučnik
Odaberite [Off] u gore opisanom 3. koraku.
Za subwoofer
Aktiviranje bežičnog
prijenosa između pojedinih
jedinica
[Secure Link]
Putem funkcije Secure Link možete
odrediti koja će bežična veza biti
upotrijebljena za povezivanje tankog
zvučnika i subwoofera.
Ta vam funkcija može pomoći pri
sprječavanju smetnji ako upotrebljavate
više bežičnih proizvoda, ili ako ih
upotrebljava netko u vašoj blizini.
1
Odaberite [Wireless Sound
Connection] pod [System
Settings] (str. 34).
2
Pritisnite / da biste odabrali
[Secure Link], a zatim pritisnite
3
Pritisnite / da biste odabrali
[On], a zatim pritisnite .
4
5
[RF Band]
(samo za modele za sljedeća
područja: Europa, Oceanija, Afrika,
Bliski istok, i Tajland)
Možete odabrati frekvencijski pojas
kojem pripada RF kanal.
Napomena
Ta funkcija možda neće biti dostupna
u nekim državama i/ili regijama.
.
Pritisnite SECURE LINK na stražnjoj
strani subwoofera.
Prijeđite na sljedeći korak
za nekoliko minuta.
Pritisnite / da biste odabrali
[Start], a zatim pritisnite .
Za povratak na prethodni zaslon
odaberite [Cancel].
Odabir frekvencijskog pojasa
1
Odaberite [Wireless Sound
Connection] pod [System
Settings] (str. 34).
2
Pritisnite / da biste odabrali
[RF Band], a zatim pritisnite .
3
Pritisnite / za odabir željene
postavke, a zatim pritisnite .
 [Auto]: U uobičajenim
okolnostima odaberite ovo.
Sustav automatski odabire
najsnažniji frekvencijski pojas
za prijenos.
35HR
Ostale funkcije
Pritisnite i držite SECURE LINK na
stražnjoj strani subwoofera sve dok
indikator uključeno/pripravnost ne
počne svijetliti ili treperiti u zelenoj boji.

[5,2 GHz], [5,8 GHz]: Sustav
prenosi zvuk prema odabranom
frekvencijskom pojasu.
3
Pričvrstite stalak na tanki zvučnik
tako da poravnate „" na stalku
s „" na tankom zvučniku.
Savjet
Preporučujemo da [RF Band] postavite
na [Auto].
Namještanje kuta tankog
zvučnika
Stalak
Možete promijeniti kut tankog zvučnika
tako da na njegov donji dio pričvrstite
priložene stalke.
4
Ponovite korak 2 i 3 kako biste
pričvrstili stalak na drugu stranu.
Savjet
Kada postavite tanki zvučnik u ravni
položaj iznad razine očiju, odvajanje
stalaka osigurat će ispravnu orijentaciju
zvuka.
1
Postavljanje tankog
zvučnika na zid
Okrenite tanki zvučnik naopako.
Tanki zvučnik možete postaviti na zid.
Napomena
 Pripremite vijke (nisu priloženi) koji
2
Uklonite zaštitnu foliju
s dvostrane trake na stalku
(priloženo).
36HR
odgovaraju materijalu i čvrstoći zida.
Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
slab, vijke čvrsto pričvrstite u dvije
zaglavice u nosivoj gredi. Postavite tanki
zvučnik vodoravno, pričvršćen vijcima
u zaglavicama u kontinuiranom ravnom
dijelu zida.
 Postavljanje obavezno prepustite
dobavljačima tvrtke Sony ili ovlaštenim
izvođačima te tijekom postavljanja
posebnu pozornost posvetite sigurnosti.
 Tvrtka Sony ne snosi odgovornost za
nezgode ili oštećenja uzrokovana
neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida ili nepravilnim
pričvršćivanjem vijaka, prirodnim
nepogodama itd.
 Ako upotrebljavate HDMI IN 3 priključak
tankog zvučnika postavljenog na zid,
spojite HDMI kabel (velike brzine)
s priključkom pod pravim kutom.
1
Pripremite vijke (nisu priloženi)
koji odgovaraju utorima na
stražnjem dijelu tankog zvučnika.
4 mm
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti

Više od 30 mm

5,2 mm

10 mm
2
O izvorima napajanja

726 mm

8 mm do
9 mm

3
Objesite tanki zvučnik na vijke.
Poravnajte rupe sa stražnje strane
tankog zvučnika s vijcima, a zatim
objesite tanki zvučnik na 2 vijka.
Prije nego što uključite sustav,
provjerite odgovara li radni napon
sustava naponu lokalne električne
mreže. Radni napon naveden je na
nazivnoj pločici na stražnjoj strani
tankog zvučnika i subwoofera.
Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
Kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada,
to ne znači da je došlo do kvara.
Ako sustav stalno koristite pri visokim
razinama glasnoće, temperatura kućišta
na vrhu, sa strane i na dnu značajno
raste. Ne dirajte kućište kako se ne
biste opekli.
37HR
Dodatne informacije
Pričvrstite vijke u dvije zaglavice
u zidu.
Vijci bi trebali viriti iz zida 8 mm
do 9 mm.
Ako u kućište dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga
na provjeru u ovlašteni servis prije no
što ga nastavite upotrebljavati.
Ne dirajte kabel izmjenične struje
(kabel za napajanje) mokrim rukama.
U suprotnom može doći do
strujnog udara.
Ne penjite se na tanki zvučnik
i subwoofer jer možete pasti i ozlijediti
se ili oštetiti sustav.
O postavljanju












Ostavite prednji dio sustava otvoren.
Ne postavljajte sustav na uređaje koji
emitiraju toplinu.
Postavite sustav na dovoljno prozračno
mjesto kako u unutrašnjosti sustava ne
bi došlo do nakupljanja topline.
Ne postavljajte tanki zvučnik
i subwoofer na mekanu površinu
(tepisi, deke i sl.) i na stražnji dio
tankog zvučnika i subwoofera ne
stavljajte ništa što bi moglo blokirati
otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
Ne postavljajte sustav u blizinu izvora
topline kao što su radijatori,
ventilacijski otvori ili na mjesta
izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti,
prekomjernoj prašini, mehaničkim
udarima ili vibracijama.
Ne postavljajte sustav u nagnuti
položaj. Predviđen je za rad samo
u vodoravnom položaju.
Ispred prednje ploče ne postavljajte
nikakve metalne predmete. To bi moglo
ograničiti prijem radijskih valova.
Ne postavljajte sustav na mjesta gdje
se koristi medicinska oprema.
U protivnom može doći do kvara
medicinske opreme.
Ako koristite srčani stimulator ili drugi
medicinski uređaj, obratite se svojem
liječniku ili proizvođaču medicinskih
uređaja prije upotrebe funkcije
bežičnog LAN-a.
Budite oprezni prilikom postavljanja
tankog zvučnika i subwoofera na
posebno tretiranu površinu (ulaštenu,
nauljenu, poliranu itd.) jer mogu nastati
mrlje ili oštećenja boje na površini.
Pazite da se ne ozlijedite o kutove
tankog zvučnika i subwoofera.
Ako se sustav upotrebljava
u kombinaciji s TV-om, VCR-om ili
kasetofonom, mogu nastati šumovi
i kvaliteta slike može se pogoršati.
U takvom slučaju, sustav udaljite
od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
38HR

Zvučnici sustava nisu zaštićeni
magnetom.
Ne postavljajte magnetske kartice
ili CRT TV na sustav ili pored njega.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostale uređaje,
provjerite jeste li isključili sustav.
Prilagođavanje jačine zvuka
Ne pojačavajte jačinu zvuka dok
slušate tiše dijelove ili dijelove bez
audiosignala. U protivnom se zvučnici
mogu oštetiti tijekom nagle
reprodukcije glasnog dijela.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom malo navlaženom
otopinom blagog sredstva za pranje.
Ne upotrebljavajte nikakvu abrazivnu
krpu, prašak za ribanje ili otapalo,
primjerice alkohol ili benzin.
Zamjena dijelova
U slučaju popravljanja sustava,
popravljeni dijelovi mogu se zadržati
u svrhu ponovne upotrebe ili
recikliranja.
O boji na TV-u
Ako sustav uzrokuje nepravilnosti boja
na TV zaslonu, isključite TV i zatim
ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta. Ako se boje nastave
prikazivati nepravilno, udaljite sustav
od TV-a.
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: Sustav može beskonačno
prikazivati nepomičnu videosliku
ili zaslonski-prikaz na televizoru.
Ako nepomičnu videosliku ili
zaslonski prikaz prikazujete na
televizoru dulje vrijeme, postoji
opasnost od oštećenja TV zaslona.
Tome su podložni televizori s plazma
zaslonima i projekcijski televizori.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako se neki problem
ne riješi, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Ako se pojavi problem s funkcijom
bežičnog zvuka, zatražite od prodavača
proizvoda tvrtke Sony da provjeri cijeli
vaš sustav (tanki zvučnik i subwoofer).
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
Daljinski upravljač ne radi.
 Prevelika je udaljenost između
daljinskog upravljača i tankog
zvučnika.
 Baterije u daljinskom upravljaču
su slabe.
Sustav se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija [Auto Standby].
Postavite [Auto Standby] na [Off]
(str. 27).
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice, pa ga ponovno priključite
za nekoliko minuta.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Ovaj problem možete riješiti
omogućivanjem funkcije
IR repetitora (str. 34).
Poruke
Na TV zaslonu prikazuje se [A new
software version is available. Please go
to the “Setup” section of the menu and
select “Software Update” to perform
the update.].
 Pogledajte [Software Update]
(str. 23) za ažuriranje sustava
na najnoviju verziju softvera.
„PRTCT”, „PUSH” i „POWER” trepere
naizmjence na zaslonu prednje ploče.
 Pritisnite  da biste isključili
sustav. Nakon što nestane „STBY”
isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice. Zatim provjerite da ništa
ne blokira ventilacijske otvore
tankog zvučnika.
Ponovno priključite kabel za
napajanje i uključite sustav.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Na zaslonu prednje ploče treperi
„LOCK” kada pritisnete bilo koji gumb
na tankom zvučniku.
 Postavite funkciju zaključavanja za
zaštitu djece na isključeno (str. 33).
39HR
Dodatne informacije
Općenito
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Tanki zvučnik može blokirati neke
senzore (primjerice senzor svjetline)
i prijemnika daljinskog upravljača
TV-a ili „odašiljača za 3D naočale
(infracrveni prijenos)” 3D TV-a koji
podržava infracrveni sustav 3D stakla.
Premjestite tanki zvučnik dalje od TV-a
u dometu koji omogućuje ispravno
funkcioniranje tih dijelova. Položaj
senzora i prijemnika daljinskog
upravljača potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz TV.
Preko cijelog TV zaslona prikazuje se
bez poruka.
 Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
„NOT USE” prikazuje se na zaslonu
prednje ploče kada pritisnete bilo koji
od gumba za zvučni efekt (str. 49).
 Postavka zvučnih efekata ne može
se promijeniti kada je sustav spojen
na BLUETOOTH prijemnik u načinu
odašiljača.
Slika
Nema slike ili zvuka ili slika nije
ispravno prikazana.
 Odaberite odgovarajući ulaz (str. 8).
 Dok držite INPUT, pritisnite VOL +,
VOL – i VOL + jedno za drugim da
biste vratili izlaznu rezoluciju video
izlaza na najnižu.
Nema slike kada uspostavite vezu
putem HDMI kabela.
 Ako spajate uređaj koji podržava
HDCP2.2, spojite ga na HDMI IN 1
priključak i TV na HDMI OUT (ARC)
priključak sustava.
 Sustav je povezan s ulaznim
uređajem koji ne podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection – zaštita širokopojasnog
digitalnog sadržaja). U tom slučaju
provjerite specifikacije povezanog
uređaja.
3D sadržaj s HDMI IN 1/2/3 priključka
ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju,
3D sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite podržani HDMI video
format (str. 53).
40HR
4K sadržaj s HDMI IN 1/2/3 priključka
ne prikazuje se na TV zaslonu.
 Ovisno o TV-u ili video uređaju,
4K sadržaj možda se neće pojaviti.
Provjerite mogućnost prikazivanja
videozapisa i postavke TV-a i video
uređaja.
 Upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine.
Kada se sustav nalazi u stanju
pripravnosti, na TV-u se ne
prikazuje slika.
 Kada sustav prijeđe u stanje
pripravnosti, prikazuje se slika
s HDMI uređaja koji je zadnji
odabran prije isključivanja sustava.
Ako pregledavate sadržaj s drugog
uređaja, pokrenite reprodukciju
jednim dodirom ili uključite sustav
da biste odabrali HDMI uređaj na
kojem se nalazi željeni sadržaj.
 Postavite [Standby Through] na
[On] pod [HDMI Settings] (str. 27).
Slika se ne prikazuje preko cijelog
TV zaslona.
 Provjerite postavku za [TV Type]
pod [Screen Settings] (str. 23).
 Omjer širine i visine medija je fiksan.
Pojavljuju se nepravilnosti u prikazu
boja na TV zaslonu.
 Ako se boje nastave prikazivati
nepravilno, isključite TV jednom
i zatim ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
 Provjerite nalaze li se neki magnetni
predmeti (magnetna kopča na
stalku TV-a, medicinski uređaji,
igračke itd.) u blizini sustava.
Zvuk
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog na
sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  i provjerite jačinu
zvuka (str. 49).
 Pritisnite  ili  + da biste poništili
funkciju isključenja zvuka (str. 49).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati
druge ulazne izvore uzastopnim
pritiskanjem gumba INPUT +/–
(str. 8).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja čvrsto
umetnuti.
Nema zvuka iz TV-a putem HDMI OUT
(ARC) priključka kada se koristi funkcija
Audio Return Channel.
 Postavite [Control for HDMI] pod
[HDMI Settings] za [System Settings]
na [On] (str. 27). Također postavite
[Audio Return Channel] pod [HDMI
Settings] za [System Settings] na
[Auto] (str. 27).
 Provjerite je li vaš TV kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel.
 Provjerite je li HDMI kabel povezan
na priključak na vašem TV-u koji je
kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel.
Sustav ne emitira zvuk TV programa
ispravno kada je spojen na digitalni
prijamnik.
 Postavite [Audio Return Channel]
pod [HDMI Settings] za [System
Settings] na [Off] (str. 27).
 Provjerite veze (pogledajte priloženi
vodič za početak).
Čuje se jako zujanje ili šum.
 Provjerite jesu li uređaji ispravno
priključeni.
 Premjestite audio uređaj dalje
od TV-a.
 Utikači i priključci prljavi su. Obrišite
ih krpom malo navlaženom
alkoholom.
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi
zvuk iz subwoofera.
 Pritisnite SW  + da biste povećali
jačinu zvuka subwoofera (str. 49).
 Provjerite svijetli li indikator
uključeno/pripravnost na
subwooferu zeleno. Ako ne svijetli
zeleno, pogledajte odjeljak
„Nema zvuka iz subwoofera”
u poglavlju „Bežični zvuk” (str. 42).
41HR
Dodatne informacije
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Više puta zaredom pritisnite INPUT
+/– da biste odabrali ulaz [TV].
 Provjerite vezu HDMI kabela ili
optičkog digitalnog kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
korak 1 u priloženom vodiču za
početak).
 Prvo uključite TV, a zatim sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na
TV-u na Audio System. Postavke
TV-a potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
 Povećajte jačinu zvuka na TV-u ili
poništite isključivanje zvuka.
 Kada je TV kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (ARC)
povezan putem HDMI kabela,
provjerite je li kabel priključen
u HDMI ulaz (ARC) terminal TV-a
(pogledajte korak 1 u priloženom
Vodiču za početak).
 Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel
(ARC), uz HDMI kabel priključite
i digitalni optički kabel kako bi se
zvuk mogao emitirati (pogledajte
Korak 1 u priloženom Vodiču za
početak).
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz TV-a.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
 Subwoofer služi za reprodukciju
zvuka basa. Ako ulazni izvori sadrže
malo sastavnih dijelova sa zvukom
basa (npr. ako se radi
o televizijskom emitiranju), možda
će se zvuk iz subwoofera slabo čuti.
 Kada reproducirate sadržaj
kompatibilan s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP),
ne emitira se iz subwoofera.
Ne reproducira se Dolby Digital
ili DTS višekanalni zvuk.
 Provjerite je li DVD ili neki drugi
medij koji reproducirate snimljen
u formatu Dolby Digital ili DTS.
 High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD
i višekanalni linearni PCM možete
upotrebljavati samo putem HDMI
priključka.
Pojavljuje se izobličenje zvuka
povezanog uređaja.
 Smanjite razinu ulaza spojenog
uređaja tako da postavite
[Attenuation settings – Analog]
(str. 25).
Bežični zvuk
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
 Indikator uključeno/pripravnost na
subwooferu ne svijetli.
 Provjerite je li kabel za napajanje
subwoofera pravilno priključen.
(Pogledajte 4. korak u priloženom
vodiču za početak)
 Pritisnite gumb  (uključeno/
pripravnost) na subwooferu da
biste uključili napajanje.
42HR
 Indikator uključeno/pripravnost na
subwooferu polako treperi u zelenoj
boji ili svijetli crveno.
 Premjestite subwoofer u blizinu
tankog zvučnika tako da indikator
uključeno/pripravnost na
subwooferu svijetli zeleno.
 Slijedite korake iz odjeljka
"Aktiviranje bežičnog prijenosa
između pojedinih jedinica"
(str. 35).
 Indikator uključeno/pripravnost
na subwooferu treperi brzo
u zelenoj boji.
 Obratite se najbližem prodavaču
tvrtke Sony.
 Indikator uključeno/pripravnost na
subwooferu treperi u crvenoj boji.
 Pritisnite gumb  (uključeno/
pripravnost) na subwooferu za
isključivanje napajanja i provjerite
je li ventilacijski otvor subwoofera
blokiran.
 Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa. Kada
ulazni izvor sadrži malo zvuka basa,
kao što je slučaj s većinom
TV programa, zvuk basa možda
se neće čuti.
 Pritisnite SW  + kako biste
povećali jačinu zvuka subwoofera
(str. 49).
Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetske valove
kao što je bežični LAN ili
elektronička pećnica koja je
u upotrebi, premjestite sustav
podalje od njih.
 Ako postoji prepreka između
tankog zvučnika i subwoofera,
odmaknite ili uklonite je.
 Smjestite tanki zvučnik i subwoofer
što je bliže moguće.
 Prebacite frekvenciju bežičnog
LAN-a bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača
ili osobnog računala u blizini
u raspon od 2,4 GHz.
 Prebacite LAN vezu TV-a ili Blu-ray
Disc™ uređaja za reprodukciju
s bežične na žičanu.
Reprodukcija
Sljedeći nazivi datoteka se ne prikazuje
ispravno.
 Sustav može prikazivati samo
znakove u skladu s formatom
ISO 8859-1. Ostali će se formati
znakova možda drugačije
prikazivati.
 Ovisno o postavci softvera za
pisanje, neki znakovi za unos
možda će se drugačije prikazati.
Datoteka se ne počinje reproducirati
od početka.
 Odabran je nastavak reprodukcije.
Pritisnite OPTIONS i odaberite
[Play from start], a zatim pritisnite .
Nestabilna reprodukcija tijekom
korištenja funkcije zrcaljenja zaslona.
 Ovisno o okruženju u kojem se
uređaj upotrebljava, uređaji koji
emitiraju radijske valove, poput
bežične LAN mreže ili mikrovalne
pećnice, mogu ometati zrcaljenje
zaslona. Premjestite sustav
i uređaje kompatibilne s funkcijom
zrcaljenja zaslona dalje od tih
uređaja ili isključite te uređaje.
 Ovisno o okruženju u kojem se
uređaj upotrebljava, na brzinu
komunikacije može utjecati
udaljenost ili prepreke između
uređaja, vrsta uređaja, konfiguracija
uređaja ili radijski valovi. Moguć je
prekid komunikacije uslijed
zagušenja veze.
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite
USB uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen u (USB) ulaz.
 Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno priključite USB uređaj
izravno u tanki zvučnik.
„BRAVIA” Sync ([Control
for HDMI])
Funkcija [Control for HDMI] ne radi
(„BRAVIA” Sync).
 Provjerite HDMI vezu (pogledajte
1. korak u priloženom vodiču za
početak).
 Provjerite je li [Control for HDMI]
postavljeno na [On] (str. 27).
 Ako promijenite HDMI vezu,
ponovno isključite pa
uključite sustav.
 Ako dođe do nestanka struje,
postavite [Control for HDMI] na
[Off], a zatim postavite [Control
for HDMI] na [On] (str. 27).
 Provjerite sljedeće i pogledajte
upute za upotrebu priložene
uz uređaj.
 Povezani uređaj kompatibilan je
s funkcijom [Control for HDMI].
 Postavka povezanog uređaja za
funkciju [Control for HDMI] je
ispravna.
 Ako uključite/isključite kabel
za napajanje, pričekajte duže
od 15 sekundi prije upravljanja
sustavom.
43HR
Dodatne informacije
Reprodukcija ne počinje od točke
u kojoj ste zaustavili prethodnu
reprodukciju.
 Točka za nastavak reprodukcije
možda će se izbrisati iz memorije,
ovisno o datoteci kada
 isključite USB uređaj.
 reproducirate drugi sadržaj.
 isključite sustav.
USB uređaj
 Ako povežete audio izlaz video
uređaja sa sustavom pomoću
kabela koji nije HDMI kabel, možda
se neće emitirati nikakav zvuk zbog
funkcije „BRAVIA” Sync. U tom
slučaju postavite [Control for HDMI]
na [Off] (str. 27) ili spojite kabel
iz priključka audio izlaza video
uređaja izravno na TV.
 Vrste i broj uređaja kojima se može
upravljati putem značajke „BRAVIA”
Sync ograničeni su standardom
HDMI CEC kako slijedi:
 Uređaji za snimanje (Blu-ray
Disc™ snimači, DVD snimači itd.):
do 3 uređaja
 Uređaji za reprodukciju (Blu-ray
Disc™ uređaji za reprodukciju,
DVD uređaji za reprodukciju i sl.):
do 3 uređaja (uključujući ovaj
sustav)
 Uređaji za tuner: do 4 uređaja
 Audio sustav (prijemnik/
slušalice): do 1 uređaj (uključujući
ovaj sustav)
Mrežna veza
Sustav se ne može spojiti na mrežu.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 16)
i mrežne postavke (str. 28).
Bežična LAN veza
Ne možete spojiti osobno računalo na
internet nakon izvođenja postupka
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
 Bežične postavke usmjerivača
možete promijeniti automatski
upotrebom funkcije Wi-Fi Protected
Setup prije prilagođavanja postavki
usmjerivača. U tom slučaju ispravite
postavku za bežične funkcije na
računalu.
44HR
Sustav se ne može povezati na mrežu
ili je mrežna veza nestabilna.
 Provjerite je li usmjerivač za bežični
LAN uključen.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 16)
i mrežne postavke (str. 28).
 Ovisno o okruženju u kojem se
uređaj upotrebljava (uključujući
materijal zida), uvjetima prijema
valova ili preprekama između
sustava i usmjerivača za bežični
LAN, može doći do smanjivanja
komunikacijske udaljenosti.
Pomaknite sustav i bežični LAN
usmjerivač bliže jedno drugom.
 Uređaji koji upotrebljavaju
frekvencijski pojas 2,4 GHz, kao što
je mikrovalna pećnica, BLUETOOTH
ili digitalni bežični uređaj, mogu
ometati komunikaciju. Udaljite
sustav od takvih uređaja ili ih
isključite.
 Bežična LAN veza može biti
nestabilna ovisno o okolini u kojoj
se upotrebljava, a posebno tijekom
upotrebe BLUETOOTH funkcije
sustava. U tom slučaju prilagodite
okolinu uporabe.
Bežični usmjerivač koji želite ne nalazi
se na popisu bežičnih mreža.
 Pritisnite BACK za povratak na
prethodni zaslon i ponovno
pokušajte [Wireless Setup(built-in)].
Ako željeni bežični usmjerivač i dalje
nije otkriven, odaberite
[New connection registration]
s popisa mreža, a zatim odaberite
[Manual registration] za ručni unos
mrežnog naziva (SSID).
BLUETOOTH uređaj
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li plavi LED
indikator (str. 47).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite BLUETOOTH uređaj
tankom zvučniku.
 Ponovno uparite ovaj sustav
i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete
prethodno morati poništiti
uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
 Postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter] (str. 25).
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je došlo
do prekida veze.
 Tanki zvučnik i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugoga.
 Ako postoje prepreke između
tankog zvučnika i BLUETOOTH
uređaja, uklonite ili zaobiđite te
prepreke.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koja
generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični LAN,
drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Nije moguće provesti povezivanje.
 Izbrisat će se informacije
o registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja (str. 11).
Nema zvuka.
 Provjerite je li tanki zvučnik
predaleko od BLUETOOTH uređaja
ili prima smetnje iz Wi-Fi mreže,
drugog bežičnog uređaja
frekvencije 2,4 GHz ili iz mikrovalne
pećnice.
 Provjerite je li ispravno
uspostavljena BLUETOOTH veza
između sustava i BLUETOOTH
uređaja.
45HR
Dodatne informacije
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite BLUETOOTH uređaj
tankom zvučniku.
 Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini tankog zvučnika
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
 Izbrišite sustav s BLUETOOTH
uređaja i ponovite uparivanje
(str. 11).
 Ponovno uparite ovaj sustav
i BLUETOOTH uređaj.
 Držite tanki zvučnik dalje od
metalnih predmeta ili površina.
 Provjerite je li odabran ulaz
[Bluetooth Audio].
 Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, namjestite
razinu jačine zvuka na tankom
zvučniku.
Vodič kroz dijelove i kontrole
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Tanki zvučnik
Prednja/bočna strana
Utor
  (uključeno/pripravnost)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 INPUT
Služi za odabir uređaja koji želite
koristiti.
 PAIRING
 VOL (jačina zvuka) +*/–
* Gumb VOL + ima ispupčenu točku.
Ispupčenje upotrijebite kao orijentir
prilikom rukovanja tankim zvučnikom.

(oznaka N) (str. 13)
Postavite uređaj kompatibilan
s funkcijom NFC pored te oznake
kako biste uključili funkciju NFC.
46HR
 Ulaz (USB) (str. 8)
Postavite svoj nokat u utor
kako biste otvorili poklopac.
 Senzor daljinskog upravljača
 Plavi LED indikator
Prikazuje BLUETOOTH status na
dolje opisan način.
Tijekom
BLUETOOTH
uparivanja
Brzo treperi
Sustav se pokušava
povezati
s BLUETOOTH
uređajem
Treperi
Sustav je uspostavio
vezu s BLUETOOTH
uređajem
Svijetli
 Zaslon prednje ploče
Uklanjanje rešetkastog okvira
Pričvrstite ili uklonite okvir rešetke
zajedno s prednjom pločom.
Stražnja ploča
Dodatne informacije







Priključak HDMI OUT* (ARC)
Priključak TV (DIGITAL IN)
HDMI IN 1*/2 priključci
Priključak ANALOG IN
LAN (100) Terminal
HDMI IN 3 priključak
Kabel za napajanje
* HDMI IN 1 i HDMI OUT priključci
podržavaju protokola HDCP 2.2. HDCP 2.2
je poboljšana tehnologija za zaštitu
autorskih prava koja se upotrebljava za
zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
47HR
Subwoofer
 Indikator uključeno/pripravnost
 Crveno: napajanje je isključeno.
 Zeleno: napajanje je uključeno.
 Narančasto: uspostavljena je veza
SECURE LINK.
  (uključeno/pripravnost)
 SECURE LINK (str. 35)
 Kabel za napajanje
48HR
O stanju pripravnosti
Subwoofer automatski ulazi u stanje
pripravnosti i indikator za uključeno/
pripravnost svijetli crveno kada je tanki
zvučnik u stanju pripravnosti ili je
isključen bežični prijenos. Subwoofer se
automatski uključuje kada je uključen
tanki zvučnik i aktiviran bežični prijenos.
Daljinski upravljač


  (uključeno/pripravnost)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
INPUT +/– (str. 8)
Služi za odabir uređaja koji želite
koristiti.
 Gumbi za zvučni efekt
Pogledajte "Uživanje u zvučnim
efektima" (str. 9).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
VOICE, NIGHT


49HR
Dodatne informacije
Gumbi AUDIO,  i  + imaju
ispupčenu točku. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja daljinskim upravljačem.
DISPLAY
Prikazuje informaciju o reprodukciji
na TV zaslonu.
DIMMER (str. 33)
Prilagođava svjetlinu zaslona prednje
ploče i plavog LED indikatora.
Gumbi u boji
Tipke prečaca za odabir stavki
na nekim izbornicima.
MIRRORING (str. 20)
Odabire ulazni signal [Screen mirroring].
PAIRING
(stranice 11, 15)
Postavlja sustav u način rada za
uparivanje. Ovaj gumb radi samo
kada je [Bluetooth Mode] postavljen
na [Receiver] (str. 25).
BACK
Služi za povratak na prethodni
zaslon.
OPTIONS (stranice 12, 14, 29, 30)
Prikazuje izbornik s opcijama
na TV zaslonu ili na zaslonu prednje
ploče. (Lokacija se razlikuje ovisno
o odabranoj funkciji.)
HOME (stranice 8, 10, 16, 19, 22)
Služi za ulazak ili izlazak iz početnog
zaslona.
///
Služi za označavanje i odabir
prikazane stavke.
(unos)
Služi za otvaranje odabrane stavke.
SW  (jačina zvuka subwoofera) +/–
Prilagođava jačinu zvuka basa.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava jačinu zvuka.
Gumbi za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte "Slušanje/gledanje"
(str. 8).
/ (premotavanje unatrag/
unaprijed)
Pretražuje unaprijed ili unatrag.
/ (prethodno/sljedeće)
Služi za odabir prethodnog/
sljedećeg zapisa ili datoteke.
 (reprodukcija)
Započinje ili nastavlja reprodukciju
(nastavak reprodukcije).
 (pauza)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju.
AUDIO (str. 33)
Služi za odabir audio formata.
RX/TX
Prebacuje [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter] (str. 25).
Photo
Format
Ekstenzija
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*3
GIF
.gif*3
*1
*2
*3
*4
*5
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Music
Kodek
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*1*4
.m4a, .aac*2
Standard WMA9*1
.wma
WMA 10 Pro*2
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*2*4
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*5
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis*2
.ogg
Monkey’s Audio*2
.ape
50HR
Sustav možda neće reproducirati
ovaj format datoteke na poslužitelju
kućne mreže.
Sustav neće reproducirati ovaj format
datoteke na poslužitelju kućne mreže.
Sustav ne reproducira animirane PNG
ili GIF datoteke.
Sustav može reproducirati „.mka”
datoteke. Ova datoteka ne može se
reproducirati na poslužitelju
kućne mreže.
Sustav ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DST.
Napomena
 Neke datoteke neće se reproducirati
ovisno o formatu datoteke, kodiranju
datoteke, stanju snimke ili stanju
poslužitelja kućne mreže.
 Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
 Funkcija brzog premotavanja unaprijed ili
unatrag možda nije dostupna za neke
datoteke.
 Sustav ne može reproducirati datoteke
s 3D fotografijama.
 Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
poput formata DRM i Lossless.
 Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
 do mape u devetom sloju (uključujući
i korijensku mapu).
 do 500 datoteka/mapa u jednom sloju.
 Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape pohranjene na
poslužitelju kućne mreže:
 do mapa u 19. sloju
 do 999 datoteka/mapa u jednom sloju.
 Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
 Sustav može prepoznati uređaje MSC
(Klasa masovne pohrane) kao što je flash
memorija ili HDD, uređaje SICD
(engl. Still Image Capture Devices)
i tipkovnicu sa 101 tipkom.
Podržani audio formati
Ulazi
HDMI IN 1*/2/3
TV (DIGITAL IN)
ANALOG IN
Sustav podržava sljedeće audio
formate.
Izlaz
HDMI OUT* (ARC)
Ulaz
* HDMI IN 1 i HDMI OUT priključci
podržavaju protokola HDCP 2.2. HDCP 2.2
je poboljšana tehnologija za zaštitu
autorskih prava koja se upotrebljava za
zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
[HDMI1]
[HDMI2]
[HDMI3]
[TV]
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch


LPCM 7.1ch


Priključnica
Vrsta A (19-pinska)
Dolby Digital


USB odjeljak
Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus


Ulaz
DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
*
*
DTS96/24
*
*
DTS-HD High
Resolution Audio


DTS-HD Master
Audio


DTS-HD Low Bit
Rate


DSD


Format
HDMI odjeljak
(USB):
Vrsta A (za povezivanje USB memorije,
čitača memorijske kartice i digitalnog
fotoaparata)
LAN odjeljak
Terminal LAN (100)
Terminal 100BASE-TX
: Podržani format.
: Nepodržani format.
* Dekodiran kao DTS jezgra.
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-NT3)
Odjeljak pojačala
POWER OUTPUT (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
60 W + 60 W (pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (referentna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
133 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Usklađenost sa standardima
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvencijski pojas
2,4 GHz, 5 GHz
Odjeljak BLUETOOTH
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost 30 m1)
Frekvencijski pojas
2,4 GHz
Način modulacije
FHSS (prošireni spektar s
frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (napredni profil raspodjele
zvuka)
AVRCP 1.5 (profil daljinskog upravljanja
zvukom i videozapisima)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC, LDAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz)
51HR
Dodatne informacije
Odjeljak za bežični LAN
1)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
bežični telefon, osjetljivost prijama,
izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2) Standardni BLUETOOTH profili navode
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3) Kodek: Format kompresije i konverzije
audio signala
4)
Podpojasni kodek
Odjeljak prednjeg lijevog/prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
2-smjerni sustav zvučnika, Akustička
suspenzija
Zvučnik
Woofer: 65 mm, stožasti zvučnik
s ferrofluidom ×2
Visokotonac: 18 mm kupolasti ×2
Subwoofer (SA-WNT3)
POWER OUTPUT (referentna)
134 W (po kanalu pri 4 oma, 80 Hz)
Sustav zvučnika
Sustav subwoofera
Bass Reflex
Zvučnik
160 mm, stožasti
Preduvjeti napajanja
Samo tajvanski modeli:
120 V izmjeničnog napona, 60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 20 W
U stanju pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
190 mm × 382 mm × 385 mm
Težina (pribl.)
8 kg
Općenito
Preduvjeti napajanja
Samo tajvanski modeli:
120 V izmjeničnog napona, 60 Hz
Ostali modeli:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 55 W
U stanju pripravnosti:
0,3 W (Za pojedinosti o toj
postavci pogledajte str. 34.)
5,5 W (Kada su [Remote Start],
[Quick Start Mode] i [Control
for HDMI] postavljeni na [On]
i [Standby Through] je postavljeno
na [Auto] dok TV nije priključen.)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
1.070 mm × 86 mm × 65 mm uklj.
ispupčene dijelove
Težina (pribl.)
3,1 kg
52HR
Odjeljak odašiljača/
prijemnika
Komunikacijski sustav
Specifikacija bežičnog zvuka,
verzija 3.0
Frekvencijski pojas
Samo za modele za sljedeća područja:
Europa, Oceanija, Afrika*, Bliski istok*,
i Tajland: 5,2 GHz, 5,8 GHz
Samo za singapurske i tajvanske
modele: 5,8 GHz
Samo kineski i ruski modeli: 5,2 GHz
* Frekvencija 5,2 GHz ili 5,8 GHz možda
nije dostupna u svim državama/
regijama.
Način modulacije
DSSS
Video formati koje sustav podržava
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
2D
Združena
slika
Slika uz sliku
(Polovica)
Slika nad slikom
(gore i dolje)
4096 × 2160p na 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p na 50 Hz*1




4096 × 2160p na 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p na 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p na 50 Hz*1




3840 × 2160p na 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p na 25 Hz*2




3840 × 2160p na 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p na 59,94/60 Hz




1920 × 1080p na 50 Hz




1920 × 1080p na 29,97/30 Hz




1920 × 1080p na 25 Hz




1920 × 1080p na 23,98/24 Hz




1920 × 1080i na 59,94/60 Hz




1920 × 1080i na 50 Hz




1280 × 720p na 59,94/60 Hz




1280 × 720p na 50 Hz




1280 × 720p na 29,97/30 Hz




1280 × 720p na 23,98/24 Hz




720 × 480p na 59,94/60 Hz




720 × 576p na 50 Hz




640 × 480p na 59,94/60 Hz




Dodatne informacije
Format
*1
Samo podržani YCbCr 4:2:0/8-bitni
*2
Samo podržani 8-bitni
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
53HR

O BLUETOOTH
komunikaciji
Podržane BLUETOOTH verzije
i profili
Profil se odnosi na standardni skup
funkcija za razne značajke BLUETOOTH
proizvoda. Pogledajte „Odjeljak
BLUETOOTH” u poglavlju „Specifikacije”
(str. 51) kako biste saznali BLUETOOTH
verziju i profile koje ovaj sustav
podržava.
Efektivni komunikacijski raspon
BLUETOOTH uređaji moraju koristiti na
međusobnoj udaljenosti od približno
10 metara (bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se smanjiti
zbog sljedećih okolnosti.
 Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka.
 Na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN.
 Oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
 Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
Učinci drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) uređaj upotrebljavaju
isti frekvencijski pojas (2,4 GHz).
Pri upotrebi BLUETOOTH uređaja
u blizini uređaja s mogućnošću bežičnog
LAN-a može doći do elektromagnetskih
smetnji. To može izazvati smanjenje
brzina prijenosa podataka, šum
ili nemogućnost povezivanja.
U tom slučaju pokušajte sljedeće:
 Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežičnog LAN uređaja.
 Isključite napajanje na bežičnom LAN
uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
54HR
Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
Učinci na druge uređaje
Radijski valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH
uređaja na sljedećim mjestima:
 u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
mogu postojati zapaljivi plinovi
 blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomena
 Sustav podržava sigurnosne funkcije koje
su sukladne BLUETOOTH specifikacijama
da bi se omogućilo sigurno povezivanje
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. Međutim, ta sigurnost može
biti nedovoljna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima, pa uvijek budite
oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
 Tvrtka Sony neće se ni na koji način
smatrati odgovornim za štete ili drugi
gubitak nastao zbog curenja informacija
tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
 BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao sustav.
 BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju određuje
Bluetooth SIG, Inc. i moraju imati certifikat
o usklađenosti. No, čak i kad je uređaj
u skladu s BLUETOOTH specifikacijom,
mogući su slučajevi kada povezivanje nije
moguće zbog karakteristika ili specifikacija
BLUETOOTH uređaja ili kada povezivanje
može rezultirati drukčijim načinima
kontrole, prikaza ili rada.
 Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
povezanog sa sustavom, komunikacijskom
okruženju ili okolnim uvjetima, može doći
do šuma ili prekida zvuka.
Kazalo
Brojčani nazivi
E
24p Output 24
4K Output 24
Easy Network Settings 29
Easy Setup 29
Emitiranje višekanalnog zvuka 33
External Control 29
A
A/V SYNC 30
Attenuation settings - Analog 25
Audio DRC 25
Audio Output 25
Audio Return Channel 27
Audio Settings 24
Auto Display 27
Auto Renderer Access Permission 28
Auto Standby 27
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 26
Bluetooth Codec - LDAC 26
Bluetooth Mode 25
Bluetooth Settings 25
Bluetooth Standby 25
BRAVIA Sync 31
C
Clear Voice 10
Connection Server Settings 28
Control for HDMI 27, 31
D
Daljinski upravljač 49
Device List 25
Device Name 28
Dimmer 33
DSEE HX 10, 24
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 24
HDMI Deep Colour Output 24
HDMI1 Audio Input Mode 27
Home Network 18, 28
I
Initialise Personal Information 29
Input Skip Setting 29
Internet Settings 28
IR-Repeater 27, 34
N
Network Connection Diagnostics 28
Network Settings 28
NFC 12, 20
Night mode 10
O
OSD Language 27
Output Video Resolution 23
P
Postavke sustava 27
Prednja ploča 46
Q
Quick Start Mode 27
55HR
Dodatne informacije
B
H
R
Remote Start 29
Renderer Access Control 29
Reset to Factory Default Settings 29
Resetting 29
RF Band 35
S
SBM 24
Screen mirroring 20
Screen mirroring RF Setting 28
Screen Settings 23
Secure Link 35
Slideshow 30
Software License Information 28
Software Update 23
SongPal 15
Standby Through 27
Stražnja ploča 47
System Information 28
T
TV Type 23
U
USB 8
V
Video Direct 24
W
Wireless Playback Quality 26
Wireless Sound Connection 27, 34
Z
Zaključavanje gumba 33
56HR
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA
LICENCE („EULA”). UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA. AKO NE
PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI SOFTVER.
EULA je pravni sporazum između vas i tvrtke Sony Corporation („SONY”). Ovaj ugovor
EULA regulira vaša prava i obveze u vezi sa softverom SONY tvrtke SONY i/ili njenih
davatelja licenci trećih strana (uključujući podružnice tvrtke SONY) i njihovih podružnica
(zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”), uključujući sva ažuriranja/nadogradnje koje
osigurava SONY, svu tiskanu, internetsku ili drugu elektronsku dokumentaciju za takav
softver te sve podatkovne datoteke stvorene radom takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki softver u okviru SOFTVERA koji ima zaseban ugovor
za krajnjeg korisnika licence (uključujući, ali ne ograničavajući se na GNU-ovu Opću javnu
licencu i Nižu/Opću javnu licencu za knjižnice) bit će obuhvaćen odgovarajućim zasebnim
ugovorom za krajnjeg korisnika licence umjesto odredbama ovog ugovora EULA do mjere
do koje to zahtijeva zaseban ugovor za krajnjeg korisnika licence („IZUZETI SOFTVER”).
LICENCA ZA SOFTVER
SOFTVER se licencira, a ne prodaje. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu.
ODOBRENJE LICENCE
SONY vam odobrava ograničenu licencu prema kojoj smijete upotrebljavati SOFTVER
isključivo sa svojim kompatibilnim uređajem („UREĐAJ”) i samo u osobne, nekomercijalne
svrhe. SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo
i vlasnički udio (uključujući, ali ne ograničavajući se na sva prava intelektualnog vlasništva)
u SOFTVERU koja ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje posebno vama.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati, prilagođavati, redistribuirati, pokušavati rekonstruirati
izvorni kôd, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati SOFTVER, bilo
u cjelini ili u dijelovima, ili stvarati bilo kakva izvedena dijela iz SOFTVERA ili na njemu
samom, osim ako su takva izvedena djela namjerno omogućena SOFTVEROM. Ne smijete
mijenjati ili preinačavati nijednu funkciju za upravljanje digitalnim pravima SOFTVERA.
Ne smijete zaobilaziti, mijenjati, dekonstruirati ili opstruirati nijednu funkciju ili zaštitnu
značajku SOFTVERA i nijedan mehanizam operativno povezan sa SOFTVEROM. Ne smijete
odvajati nijednu pojedinačnu komponentu SOFTVERA radi upotrebe na više UREĐAJA,
osim ako za to imate izričito dopuštenje tvrtke SONY. Ne smijete uklanjati, mijenjati,
pokrivati ili uništavati nikakve zaštitne znakove ili obavijesti o SOFTVERU. Ne smijete
dijeliti, distribuirati, iznajmljivati, davati u zakup, dodjeljivati, prenositi ili prodavati
SOFTVER. Softver, mrežne usluge i drugi proizvodi koji nisu SOFTVER, a o kojima ovisi
rad SOFTVERA, mogu biti prekinuti ili obustavljeni prema diskrecijskom pravu dobavljača
(dobavljača softvera, dobavljača usluga ili tvrtke SONY). SONY i takvi dobavljači ne jamče
da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi i dalje biti dostupni ili da će
raditi bez prekida ili izmjena.
57HR
Dodatne informacije
AUTORSKO PRAVO
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje
slike, fotografije, animacije, video, audio, glazbene i tekstualne sadržaje te „aplete”
obuhvaćene SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili jednom ili više njenih DOBAVLJAČA
TREĆIH STRANA.
UPOTREBA SOFTVERA S MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM AUTORSKIM PRAVIMA
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/ili
upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili treće strane. Takav sadržaj može biti zaštićen
zakonima o autorskim pravima, drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i/ili
sporazumima. Slažete se da ćete se služiti SOFTVEROM samo u skladu sa svim takvim
zakonima i sporazumima koji se odnose na spomenuti sadržaj. Prihvaćate i slažete se da
SONY može poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite autorskih prava nad sadržajem koji
SOFTVER pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava. Takve mjere uključuju, ali ne ograničavaju
se na prebrojavanje učestalosti vaših postupaka sigurnosnog kopiranja i vraćanja
podataka putem određenih značajki SOFTVERA, odbijanje prihvaćanja vašeg zahtjeva
za omogućivanjem vraćanja podataka te poništenje ovog ugovora EULA u slučaju vaše
nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN ZA UPOTREBU SA
SADRŽAJEM DOSTUPNIM PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGA SADRŽAJA („USLUGA SADRŽAJA”).
UPOTREBA USLUGE I TAKVOG SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE TAKVE
USLUGE SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA UPOTREBA SOFTVERA BIT
ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se da određene sadržaje i usluge koji su dostupni
putem SOFTVERA mogu pružati treće strane nad kojima tvrtka SONY nema nadzor.
UPOTREBA USLUGE SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU. USLUGA SADRŽAJA MOŽE
BITI PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
MOGUĆNOST INTERNETSKE VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Prihvaćate i slažete se da pristup određenim značajkama SOFTVERA može zahtijevati
internetsku vezu za koju ste isključivo vi odgovorni. Nadalje, vi ste isključivo odgovorni
za plaćanje bilo kakvih naknada koje zahtijevaju treće strane povezane s vašom
internetskom vezom, uključujući ali ne ograničavajući se na naknade pružatelja
internetskih usluga ili naknade za emitiranje. Rad SOFTVERA može biti ograničen ovisno
o mogućnostima, širini pojasa ili tehničkim ograničenjima vaše internetske veze i usluge.
Omogućavanje, kvaliteta i sigurnost takve internetske veze isključiva su odgovornost treće
strane koja pruža takvu uslugu.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih važećih ograničenja i propisa u vezi s izvozom
i ponovnim izvozom koja su na snazi u području ili državi u kojoj živite te da nećete
prenositi ili davati ovlaštenje za prijenos SOFTVERA u državu u koju je izvoz zabranjen
ili onu koja na drugi način krši ograničenja ili propise.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za upotrebu
ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema u opasnim okolinama koje zahtijevaju
izvedbu bez kvarova, primjerice u nuklearnim postrojenjima, sustavima za upravljanje
zrakoplovima ili komunikacijskim sustavima, sustavima za kontrolu leta, uređajima za
održavanje na životu ili sustavima oružja u kojima bi kvar SOFTVERA mogao dovesti do
smrti, ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja („AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA”). SONY, svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve njihove podružnice posebno se odriču bilo kakvog
izričitog ili podrazumijevanog jamstva, obveze ili uvjeta prikladnosti za AKTIVNOSTI
VISOKOG RIZIKA.
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik i da ste vi
odgovorni za upotrebu SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje „U STANJU U KAKVOM JEST”,
bez jamstva, obveze ili uvjeta bilo koje vrste.
58HR
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI
TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA,
OBVEZA ILI UVJETA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI
ZAKONA I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE (A)
FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTJEVE ILI DA ĆE
BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI ISPRAVAN ILI BEZ GREŠKE ILI
DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI
DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE
(UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA) O KOJIMA OVISI RAD
SOFTVERA BITI I DALJE DOSTUPNI, NEPREKINUTI I NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI TVRDNJE
U VEZI S UPOTREBOM ILI REZULTATIMA UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU NJEGOVE
ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGOGA.
NITI JEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET DOBIVEN OD TVRTKE SONY ILI
OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI
UVJET NITI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. POKAŽE LI SE
DA JE SOFTVER MANJKAV, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA,
POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE PODRAZUMIJEVANIH
JAMSTAVA PA SE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vrijeme, SONY ili DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu automatski ažurirati
ili na neki drugi način izmijeniti SOFTVER, uključujući ali ne ograničavajući se na svrhe
unaprjeđenja sigurnosnih funkcija, ispravljanja pogrešaka i poboljšanja funkcija tijekom
interakcije s poslužiteljima tvrtke SONY ili trećih strana ili na druge načine. Takva
ažuriranja ili izmjene mogu izbrisati ili promijeniti prirodu značajki ili druge aspekte
SOFTVERA, uključujući ali ne ograničavajući se na funkcije na koje se možda oslanjate.
Prihvaćate i slažete se da se takve aktivnosti mogu odvijati prema isključivom
diskrecijskom pravu tvrtke SONY i da tvrtka SONY može uvjetovati nastavak upotrebe
SOFTVERA time da u potpunosti instalirate ili prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene.
Za potrebe ovog ugovora EULA sva ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati i jesu dio
SOFTVERA. Prihvaćanjem ovog ugovora EULA pristajete na takvo ažuriranje/izmjenu.
59HR
Dodatne informacije
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
NI SONY NI IJEDAN DOBAVLJAČ TREĆE STRANE (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) NE SNOSI ODGOVORNOST
ZA SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG
PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG JAMSTVA, KAO NI ZBOG KRŠENJA UGOVORA ILI
NEMARA TE NE SNOSI ODGOVORNOST PREMA PROPISIMA O STROGOJ ODGOVORNOSTI
ILI DRUGIM ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU ŠTETU
NASTALU USLIJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA
MOGUĆNOSTI UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA U
RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH BIO OBAVIJEŠTEN
O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA
ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ ODREDBI OVOG UGOVORA EULA OGRANIČENA JE NA
IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE ILI
OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA PA SE GORE NAVEDENI IZUZETAK
MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE, SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu s povremenim
dopunama i izmjenama, zajedno predstavljaju potpuni ugovor između vas i tvrtke SONY
u vezi sa SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY da ostvari ili provede bilo koje pravo ili
odredbu iz ovog ugovora EULA ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.
Ako se utvrdi da je neki dio ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit ili neprovediv, ta će
se odredba provoditi u najvećoj mogućoj mjeri koja omogućuje zadržavanje svrhe ovog
ugovora EULA, dok će ostali dijelovi ostati potpuno na snazi.
ZAKON I JURISDIKCIJA
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima
o međunarodnoj prodaji robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran u skladu s japanskim
zakonima, bez obzira na moguće sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog
ugovora EULA rješavaju se isključivo u nadležnosti Okružnog suda u Tokiju u Japanu,
a strane ovime pristaju na mjesto i nadležnost tih sudova.
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora EULA koji bi se mogao protumačiti drukčije,
prihvaćate i slažete se da će bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje ovog ugovora EULA s vaše
strane prouzročiti nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za koju će novčana odšteta biti
nedovoljna te pristajete da tvrtka SONY ishodi sudsku kaznu ili pravičnu naknadu koju
tvrtka SONY smatra odgovarajućom u takvim slučajevima. Osim toga, SONY može
poduzeti sve zakonske ili tehničke mjere kako bi spriječio kršenje ovog ugovora EULA i/ili
nametnuo njegovu provedbu, uključujući ali ne ograničavajući se na trenutačnu obustavu
upotrebe SOFTVERA ako tvrtka SONY odluči, po vlastitom diskrecijskom pravu, da kršite ili
imate namjeru prekršiti ovaj ugovor EULA. Ti pravni lijekovi dodatak su bilo kojim drugim
pravnim lijekovima na koje SONY može imati pravo po zakonu, običajnom pravu ili prema
ugovoru.
PONIŠTAVANJE
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj ugovor
EULA u slučaju da se ne pridržavate bilo koje njegove odredbe. U slučaju poništavanja
odmah morate prestati upotrebljavati SOFTVER te morate uništiti sve njegove kopije.
IZMJENE I DOPUNE
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI IZMIJENI
I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM OBAVIJESTI NA
ODGOVARAJUĆE WEB-MJESTO TVRTKE SONY, SLANJEM OBAVIJESTI U PORUCI E-POŠTE NA
ADRESU KOJU STE SAMI DALI, OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU POSTUPKA U KOJEMU VAM SE
ISPORUČUJU NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM ZAKONSKI PRIZNATIM
NAČINOM OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na izmjene i dopune, trebate se odmah
obratiti tvrtci SONY radi dobivanja uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA nakon datuma
stupanja na snagu takve obavijesti smatrat će se vašim pristankom na to da budete
obvezani navedenim dopunama i izmjenama.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti je korisnik treće strane i imat će sva prava na
provedbu svake odredbe ovog ugovora EULA u vezi sa SOFTVEROM takve strane.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim ugovorom EULA, možete se obratiti
tvrtki SONY pišući tvrtki SONY na odgovarajuću adresu za kontakt u pojedinom području
ili državi.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
60HR
Softver ovog sustava možda će se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim
ažuriranjima možete saznati na sljedećem URL-u.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
www.sony.eu/support
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2015 Sony Corporation
4-559-516-13(1) (HR)
Download PDF

advertising