3-291-730-21(1)
x Postolje za
x kućno kino
Upute za uporabu
RHT-G900
RHT-G1500
© 2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte
na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne izlažite baterije povišenoj temperaturi kao što je
izravno sunce, vatra i sl.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na ureñaju ili
ambalaži ukazuje da se ovaj
proizvod ne smije odlagati s
kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za
odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog
otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
spriječit ćete potencijalne negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se ureñaj ne odloži na
pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je
ureñaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili
ureñaj.
2
Odlaganje otpadnih
baterija (primjenjivo u
Europskoj Uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži znači da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije
odlagati s kućnim otpadom. Pravilnim odlaganjem
ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati utjecaja ukoliko se ureñaj ne
odloži na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojih je baterija sastavljena pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi ili cjelovitosti
podataka zahtijevaju stalno napajanje iz ugrañene
baterije, takvu bateriju trebaju mijenjati samo
kvalificirani serviseri. Kako biste osigurali
pravilno odlaganje baterije, dotrajali proizvod
predajte na mjesto za sakupljanje i recikliranje
električnog i elektroničkog otpada. Za sve ostale
baterije, molimo pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz proizvoda. Bateriju predajte
na mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za
detaljnije informacije o recikliranju proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili ureñaj.
Proizvoñač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i garancije
obratite se na adrese navedene u priloženim
dokumentima o servisu i garanciji.
Sadržaj
UPOZORENJE ....................................... 4
OPREZ .................................................... 5
Mjere opreza ........................................... 6
Glavne značajke ...................................... 7
Prije početka
Isporučeni pribor ..................................... 8
Postavljanje postolja ............................... 9
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama ................................ 11
Spajanje komponenata bez HDMI
priključnica ..................................... 13
Podešavanje zvučnog izlaza spojene
komponente..................................... 14
Spajanje DIGITAL MEDIA PORT
adaptera........................................... 15
Napredno podešavanje
Postavke i podešenja pomoću
izbornika pojačala........................... 32
Dodatne informacije
U slučaju problema ............................... 36
Tehnički podaci .................................... 38
Rječnik.................................................. 40
Ove upute odnose se na modele RHT-G900 i
RHT-G1500. Za ilustracije je korišten model
RHT-G900. Svaka razlika u postupku jasno
je navedena u tekstu, primjerice, "samo za
RHT-G900".
Reprodukcija
Popis dijelova i kontrola ....................... 16
Uporaba TV prijemnika ........................ 19
Uporaba ostalih komponenata............... 19
Prijemnik
Pohrana radio postaja ............................ 21
Slušanje radija ....................................... 22
Imenovanje pohranjenih postaja ........... 23
Korištenje Radio Data sustava (RDS)... 24
Surround
Uživanje u surround efektu ................... 25
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je značajka "BRAVIA" Sync? ........ 27
Priprema za značajku "BRAVIA"
Sync ................................................ 27
Korištenje Blu-ray/DVD ureñaja .......... 30
(One Touch Play)
Uživanje u zvuku TV prijemnika na
zvučnicima...................................... 30
(System Audio Control)
Isključivanje postolja, TV prijemnika i
spojenih komponenata .................... 31
(System Power Off)
3
UPOZORENJE
Ne naslanjajte se i ne vješajte
stvari na TV prijemnik na postolju.
TV prijemnik bi se mogao
prevrnuti s postolja te
uzrokovati nesreću, opasne
ozljede ili čak smrt.
Ne pomičite postolje na koje je
postavljen TV prijemnik i ostala
oprema.
Prije pomicanja
maknite TV
prijemnik i ostalu
opremu s postolja.
U suprotnom bi
postolje moglo
izgubiti ravnotežu i
prevrnuti se, uzrokujući opasne ozlijede.
Pripazite da ne stisnete mrežni
kabel ili spojne kabele između TV
prijemnika i postolja.
C Mrežni kabel i ostali kabeli se
mogu oštetiti i uzrokovati požar
ili električni udar.
C Pripazite da, prilikom pomicanja,
postolje ne stoji na mrežnom
kabelu ili nekom od kabela.
Ne dozvolite djeci da se penju na
postolje ili da pužu između polica.
Ukoliko se djeca
penju na postolje ili
pužu izmeñu polica,
može doći do
ozbiljnih ozljeda ili
čak i smrti ako se gornja staklena površina slomi
ili se postolje prevrne.
4
Kada pomičete postolje ne držite
za bazu.
Kada pomičete
postolje, držite
donji dio gornje
police. Ako
držite bazu, kako
je prikazano slikom, postoji rizik
od odvajanja
podnožja i ispadanja postolja.
Gornja polica
OPREZ
Nemojte stavljati vruće predmete
(posuđe i sl.) na postolje.
Gornja staklena površina
može se slomiti i uzrokovati
ozljede ili se postolje može
oštetiti.
Ne stojite na postolju.
Ovo je postolje namijenjeno za
uporabu s određenim TV
prijemnicima.
Provjerite je li ovo postolje spomenuto kao podudaran proizvod u uputama za uporabu, koje su
isporučene s TV prijemnikom.
Napomena o nosivosti
Na postolje ne stavljajte opremu veće mase od
maksimalne propisane mase označene na slici
ispod. U suprotnom bi se moglo prevrnuti ili
slomiti.
Možete pasti ili
slomiti staklo i
ozlijediti se.
Nemojte izlagati gornju staklenu
površinu jakim udarcima.
Staklo ugrañeno na
ovo postolje ima sloj
za sprečavanje rasprskavanja krhotina. Ipak,
potreban je oprez. Ako
staklo pukne, krhotine
se mogu razletjeti i
uzrokovati ozljede.
Zato se pridržavajte
sljedećih mjera opreza:
C Ne izlažite staklo udarcima i ne ispuštajte na njega
oštre predmete. Izbjegavajte prevelika opterećenja.
C Nemojte strugati staklenu površinu ili je udarati
oštrim predmetima.
C Nemojte udariti komponentu na gornjoj staklenoj
površini kod instaliranja.
Nemojte upotrebljavati gornju
staklenu površinu ako je napuknuta.
Nemojte upotrebljavati gornju staklenu površinu
ako je napuknuta. Površina može puknuti i
uzrokovati ozbiljne ozljede.
Napomene o postavljanju
C Budite pažljivi kako ne biste pričepili šaku ili prste
izmeñu TV prijemnika i postolja.
C Kako biste spriječili izobličenje postolja, pripazite na
sljedeće:
– Postavite postolje na stabilnu i ravnu površinu.
– Ukoliko postavite postolje na meku površnu poput
tepiha, stavite dasku ispod njega.
– Ne stavljajte postolje na mjesto izravno izloženo
suncu ili blizu grijalice.
– Ne stavljajte postolje na toplo ili vlažno mjesto, ili
na otvorenom.
C Za pomicanje postolja su potrebne najmanje dvije ili
više osoba. Prije pomicanja postolja maknite s njega
TV prijemnik. U suprotnom bi se TV prijemnik mogao
prevrnuti te uzrokovati opasne ozljede. Ne hvatajte
postolje za mrežicu, jer bi se mogla odvojiti od postolja
i uzrokovati opasne ozljede. Budite pažljivi prilikom
pomicanja postolja kako ne biste pričepili prste.
5
Mjere opreza
O sigurnosti
C Na postolje ne stavljajte neprikladne predmete, poput
vaza i keramičkih posuda.
C Ne radite nikakve preinake na postolju.
C Ukoliko u kućište postolja dospije neki predmet ili
tekućina, odmah ga isključite iz napajanja, i prije
daljnje uporabe ga odnesite kvalificiranom tehničaru
na pregled.
O uporabi
Prije spajanja ostalih komponenata, isključite postolje i
odspojite ga iz napajanja.
O čišćenju
Očistite kućište, kontrolnu ploču i kontrole mekom
tkaninom lagano natopljenom otopinom blagog
deterdženta. Ne koristite grube spužvice, abrazivni
prašak ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ukoliko imate pitanja ili problem u vezi postolja,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
O izvorima napajanja
C Prije uporabe postolja, provjerite odgovara li lokalni
napon radnom naponu ureñaja. Radni napon je
istaknut na stražnjoj strani postolja.
C Za potpuno isključenje napajanja postolja, potrebno
je odspojiti mrežni utikač iz mrežne utičnice. Ureñaj
nije odspojen iz napajanja ako je samo isključen.
C Ukoliko ne namjeravate koristiti postolje dulje vrijeme,
odspojite ga iz mrežne utičnice (napajanja). Prilikom
odspajanje kabela napajanja (mrežnog kabela), povucite utikač; nikada ne povlačite kabel.
C Jedna nožica utikača je šira od druge zbog sigurnosnih
razloga, a u utičnicu (napajanje) pristaje samo u
jednom položaju. Ukoliko ne možete u potpunosti
umetnuti utikač u utičnicu, kontaktirajte prodavatelja
proizvoda.
C Mrežni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani
tehničar u specijaliziranom servisu.
C Postavite postolje tako da je mrežni utikač lako
dostupan ako ga treba odspojiti u slučaju problema.
O postavljanju
C Postavite postolje na mjesto s dovoljnom ventilacijom
kako biste spriječili pregrijavanje i osigurali dug
radni vijek.
C Budite pažljivi pri postavljanju postolja na površine s
posebnom obradom (voskom, uljem, laštilom itd.),
kako biste spriječili pojavu mrlja ili promjenu boje.
C Pod se može oštetiti ako se pod nožicama postolja
nalaze pijesak, prljavština i sl.
6
Autorska prava
Ovaj sustav ima ugrañen Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic Surround te DTS** Digital Surround System
dekoder.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki-D simbol su
zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories
korporacije.
** Proizvedeno prema licenci američkih patenata br.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 i drugih američkih i svjetskih patenata i
ostalih sustava zaštite intelektualnog vlasništva.
"DTS" i "DTS Digital Surround", kao i DTS logo i
simbol su zaštićeni nazivi tvrtke DTS, Inc. ©
1996.-2007. DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj sustav sadrži High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Glavne značajke
B Jednostavno spajanje pomoću HDMI kabela
Svi kabeli su zapetljani.
Uredno povezivanje (str. 11)
B Jednostavno rukovanje samo jednim daljinskim upravljačem
("BRAVIA" Sync)
Svaka komponenta ima svoj daljinski
upravljač
Sjedinite funkcije na jednom daljinskom
upravljaču (str. 27).
B Jednostavne surround postavke
Trebam velik broj kabela i zvučnika.
Jednostavno podešavanje i visoka kvaliteta uz
S-Force PRO Front Surround.
O S-Force PRO Front Surround zvuku
Preporučeno područje surround zvuka
Tvrtka Sony se već dulje vrijeme bavi surround
tehnologijom i zbog toga je prikupila veliku količinu
akustičnih podataka. Zato je razvila potpuno nov
način procesuiranja i napredni DSP za učinkovito
suočavanje s ovim zahtjevima. Sustav se naziva
S-Force PRO Front Surround.
U usporedbi s prethodnim surround tehnologijama,
S-Force PRO Front Surround reproducira uvjerljiviji
osjećaj udaljenosti i prostora, čime se postiže pravi
osjećaj surround zvuka bez potrebe za stražnjim
zvučnicima.
Možete uživati u surround zvuku unutar područja
označenog na slici.
7
Prije početka
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li dobili sljedeći pribor u paketu.
Optički kabel (1 m) (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Postoljem možete rukovati pomoću isporučenog
daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije
veličine AA (R6) pazeći na pravilan položaj
+ i – polova prema oznakama u pretincu.
Daljinski upravljač (RM-ANU032) (1)
Baterije veličine AA (R6) (2)
Gornja staklena ploča (1)
Štitnici uglova (4)
Učvrsni remen i dva vijka (mali/veliki) (1)
Polica (1) (samo RHT-G900)
Pričvrsni vijci za police (4) (samo RHT-G900)
FM žičana antena (1)
Upute za uporabu (1)
Napomene
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo toplim
ili vlažnim mjestima.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati staru i novu
bateriju.
C Nemojte dozvoliti ulaz stranih predmeta u daljinski
upravljač, posebno pri zamjeni baterija.
C Nemojte izlagati daljinski upravljač izravnom suncu
ili svjetiljkama jer može doći do smetnji u radu.
C Ako nećete upotrebljavati daljinski upravljač dulje
vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njegovo
oštećivanje u slučaju istjecanja elektrolita i korozije.
8
Postavljanje postolja
Postavljanje gornje staklene
ploče
Pogledajte zasebne upute priložene uz postolje.
Sprečavanje prevrtanja TV
prijemnika
Učvrstite TV prijemnik iz preventivnih razloga.
Ako imate Sony LCD TV prijemnik, postupite
na sljedeći način iz sigurnosnih razloga.
2
Učvrstite učvrsni remen (isporučen) na
postolje pomoću malog vijka
(isporučen).
Učvrstite vijak okrenut prema gore u rupu
na dnu postolja, kako je prikazano slikom.
3
4
Učvrstite učvrsni remen na postolje i
zatim čvrsto zavrnite veliki vijak (isporučen) pomoću kovanice, izvijača i sl.
Dok pridržavate TV prijemnik, zategnite
remen na potrebnu duljinu.
Postavljanje police
(samo RHT-G900)
1
2
Umetnite pričvrsni vijak (isporučen) u
otvor na postolju.
Postavite policu vodoravno preko vijka.
Za to su potrebne dvije ili više osoba.
(veliki)
(mali)
1
Postavite TV prijemnik na sredinu
postolja.
Postavite TV prijemnik tako da ne prekrije
pokazivač na prednjoj strani postolja.
nastavlja se
9
Spajanje FM žičane antene
FM žičanu antenu spojite na priključnicu
75 Ω COAXIAL.
Povezivanje kabela u snop
1
Spojite komponente na postolje.
Podrobnosti pogledajte na str. 11 do 15.
2
Povežite kabele pomoću držača kako
se ne bi zapetljali.
Ugurajte kabele u držač kao što je prikazano
na slici dolje.
FM žičana antena
(isporučena)
Priključnica 75 Ω
COAXIAL
Postavljanje postolja
Postavite postolje nakon što ste na njega spojili
sve komponente.
Postavite postolje tako da ostavite najmanje 5
cm slobodnog prostora od zida straga. Na taj
način se olakšava odvoñenje nastale topline i
sprečava mogući pad TV prijemnika.
Napomene
Više od
5 cm
C U potpunosti razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon spajanja FM antene pripazite da ona uvijek
bude položena koliko god je moguće vodoravno.
Savjet
C U slučaju slabog FM prijema, koristite 75-ohmski
koaksijalni kabel (nije isporučen) za spajanje kontrolnog ureñaja na vanjsku FM antenu, kako je prikazano
slikom.
Vanjska FM antena
Poleđina postolja
10
Napomena
C Pripazite da ne prikliještite prste kod postavljanja
postolja.
Spajanje komponenata s HDMI priključnicama
Savjetujemo da komponente spojite s postoljem
pomoću HDMI kabela.
HDMI omogućuje jednostavno uživanje u visokoj
kvaliteti zvuka i slike.
Ipak, za slušanje zvuka s TV prijemnika putem
postolja, potrebno je spojiti audio izlaz TV
prijemnika s audio ulazom postolja, pomoću
optičkog ili audio kabela.
Za podrobnosti o funkciji Control for HDMI,
pogledajte poglavlje "Značajka "BRAVIA"
Sync" (str. 27).
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu nakon
priključivanja svih ostalih komponenata na
postolje.
TV monitor, projektor i sl.
Audio/video signal
Audio signal
ili
Audio/video
signal
Blu-ray uređaj (rekorder), "PlayStation 3"
Audio/video
signal
Audio/video
signal
DVD uređaj (rekorder)
Satelitski prijemnik
{ : tok signala
A HDMI kabel (nije isporučen)
B Optički kabel (isporučen)
C Audio kabel (nije isporučen)
nastavlja se
11
Napomene
C Pogledajte str. 13 za opis načina uporabe komponenata
bez HDMI priključnice.
C HDMI priključak ima prednost kod istovremenog
spajanja komponente na postolje preko INPUT OPT,
INPUT COAX i HDMI priključnice.
C INPUT OPT priključak ima prednost kod istovremenog spajanja audio izlaza TV prijemnika sa priključnicama INPUT OPT i INPUT ANALOG na postolju.
Napomene o HDMI spajanju
C Možete uživati u slici visoke kvalitete
zahvaljujući HDMI kabelu s oznakom HDMI.
Preporučujemo uporabu Sony HDMI kabela.
C Provjerite postavke spojene komponente ako
je slika loše kvalitete ili se ne čuje zvuk iz
komponente spojene pomoću HDMI kabela.
C Priključeni ureñaj može potisnuti audio signale
(frekvenciju uzorkovanja, duljinu bita i sl.)
kod prijenosa preko HDMI priključnice.
C Zvuk se može prekinuti kod promjene frekvencije uzorkovanja ili broja kanala audio izlaza
na ureñaju za reprodukciju.
C Ako spojena komponenta ne podržava tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP), slika
i/ili zvuk iz HDMI OUT priključnice mogu biti
izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, provjerite specifikacije spojene
opreme.
C Ne preporučuje se uporaba HDMI-DVI
konverzijskog kabela.
C Bez obzira koji ulaz je odabran na postolju,
video signali iz HDMI ulazne priključnice
(DVD/BD ili SAT) koja je zadnja odabrana,
emitiraju se iz HDMI TV izlazne priključnice.
12
Spajanje komponenata bez HDMI priključnica
Kada spajate DVD ureñaj (rekorder), satelitski
prijemnik, "PlayStation 2" i druge ureñaje bez
HDMI priključnice, na postolje ih spojite koristeći
INPUT OPT ili INPUT COAX priključnicu.
Ukoliko komponenta spojena na priključnice
INPUT SAT nema priključnicu OPTICAL OUT,
spojite ovo postolje koristeći priključnicu INPUT
COAX.
U tom slučaju nije potrebno spojiti sve kabele.
Audio kabele spojite prema priključnicama na
komponenti.
Mrežni kabel spojite u zidnu utičnicu nakon svih
ostalih spajanja.
* "PlayStation 2" je zaštitni znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
TV monitor, projektor i sl.
Audio signal
Video signal
ili
Video signal
ili
Audio signal
Video signal
Satelitski prijemnik
A Optički kabel (nije isporučen)
B Optički kabel (isporučen)
C Audio kabel (nije isporučen)
D Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
Audio signal
Video signal
DVD uređaj (rekorder), "PlayStation 2" i sl.
{ : tok signala
nastavlja se
13
Napomena
C Priključnica INPUT OPT ima prednost kod
istovremenog spajanja audio izlaza s TV prijemnika
na priključnicu INPUT OPT i INPUT ANALOG na
postolju.
Ako spojite bilo koje komponente
na HDMI priključnice i kontrole za
HDMI funkcije su uključene
Podesite "CTRL: HDMI" na isključeno ("OFF")
u AMP izborniku postolja za komponentu koja
je spojena na postolje, koristeći INPUT OPT ili
INPUT COAX priključnicu (osim TV prijemnika)
pojedinačno. Za podrobnosti pogledajte poglavlje
"Isključivanje funkcije Control for HDMI za
komponente bez HDMI priključnica" (str. 29).
14
Podešavanje zvučnog
izlaza spojene komponente
Ovisno o postavkama audio izlaza na spojenoj
komponenti, izlazni zvuk može biti samo u
2-kanalnom zvučnom formatu. U tom slučaju,
podesite audio izlaz na spojenoj komponenti na
višekanalni zvučni format (PCM, DTS, Dolby
Digital). Za podrobnosti o podešavanju audio
izlaza, pogledajte upute za uporabu koje su
isporučene uz spojenu komponentu
Spajanje DIGITAL MEDIA PORT adaptera
Možete uživati u zvuku s komponente spojene
na postolje pomoću DIGITAL MEDIA PORT
adaptera.
Mrežni kabel spojite zadnji
{ : tok signala
DIGITAL MEDIA PORT adapter
Napomene
C Ne spajajte niti odspajajte DIGITAL MEDIA PORT
adapter dok je postolje uključeno.
C Prilikom spajanja DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
pripazite da priključak bude umetnut na način da
znak strelice bude usmjeren prema znaku strelice na
DMPORT priključnici. Za odspajanje DIGITAL
MEDIA PORT adaptera, pritisnite i držite A a zatim
izvucite priključak.
15
Reprodukcija
Popis dijelova i kontrola
Podrobnosti potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Prednja strana
A X (senzor daljinskog upravljača) (37)
Daljinski upravljač usmjerite prema ovom
senzoru.
B Indikator POWER/ACTIVE STANDBY
Svijetli kako je navedeno:
Zeleno:
Postolje je uključeno.
Narančasto: Funkcija Control for HDMI je
uključena dok je postolje
isključeno.
Ne svijetli: Postolje je isključeno, kao i
funkcija Control for HDMI.
C ?/1 (uključeno/pripravno stanje)
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
postolja.
D INPUT SELECTOR
Pritisnite za odabir ulaznog izvora
reprodukcije.
E VOLUME +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
16
Pokazivač
Indikatori na pokazivaču postolja
A HDMI (11, 37)
Svijetli kad se upotrebljava oprema kompatibilna s HDMI standardom.
B Svijetli ovisno o ulaznim audio signalima.
C SLEEP (35)
Treperi kad je aktivan Sleep timer.
D NIGHT (26)
Svijetli u NIGHT modu.
E COAX/OPT
Svijetli ovisno o vrsti kabela kojeg
upotrebljavate.
F TUNED (21)
Svijetli za vrijeme prijema FM postaje.
G ST/MONO (22)
ST:
Svijetli za vrijeme prijema stereo
FM postaje.
MONO: Svijetli kad je postolje podešeno
na mono reprodukciju stereo FM
postaje.
nastavlja se
17
Daljinski upravljač
I SOUND FIELD +/–
Pritisnite za odabir zvučnog ugoñaja (str. 25).
J VOLUME +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
K MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
L NIGHT
Pritisnite za odabir NIGHT moda (str. 26).
M PRESET +/–
Pritisnite za odabir pohranjene radio postaje
(str. 22).
N C RETURN
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
O DISPLAY
Pritisnite za promjenu informacija na
pokazivaču.
P INPUT SELECTOR +/–
Pritisnite za odabir ulaznog izvora, primjerice
prijemnika, ili druge spojene komponente.
Tipke za upravljanje postoljem
Tipke za upravljanje spojenom
komponentom putem DMPORT
veze
A ?/1 (uključeno/pripravno stanje)
D C, X, x, c ili v
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
postolja.
B LEVEL
Pritisnite za podešavanje razine centralnog
zvučnika i subwoofera. Ovo podešenje se
odnosi na sva zvučna polja.
C AMP MENU
Pritisnite za prikaz izbornika postolja
(str. 32).
D C, X, x, c ili v
Pritisnite C, X, x ili c za odabir postavki.
Zatim pritisnite v za odabir postavke.
E MENU
Pritisnite za pohranu radio postaje ili za
imenovanje pohranjene postaje (str. 21, 23)
F DIMMER
Pritisnite za odabir razine svjetline
pokazivača. Svjetlinu možete podesiti na 2
razine.
G TUNING +/–
Pritisnite za odabir radio postaje (str. 21, 22)
18
Pritisnite za odabir postavke s izbornika i za
potvrdu odabira postavke.
E MENU
Pritisnite za prikazivanje izbornika.
G m/M
Tijekom reprodukcije, pritisnite za brzo
pomicanje unatrag ili unaprijed na disku.
H N (reprodukcija)/X (pauza)/x
(zaustavljanje)
Tipke za reprodukciju.
M ./>
Pritisnite za preskakanje poglavlja.
N C RETURN
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
O DISPLAY
Pritisnite za odabir postavki pokazivača.
Uporaba TV prijemnika
1
2
3
4
Uporaba ostalih
komponenata
Uključite TV prijemnik i odaberite
program.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
Uporaba satelitskog prijemnika
Uključite postolje.
1
Pritisnite tipku INPUT SELECTOR + ili –
više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "TV".
Podesite glasnoću tipkom VOLUME
+/–.
Savjet
C Zvuk se može čuti iz zvučnika TV prijemnika. U tom
slučaju, smanjite glasnoću TV zvučnika na minimum.
Uključite TV prijemnik.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
2
3
4
Uključite satelitski prijemnik i postolje.
Pritisnite tipku INPUT SELECTOR + ili –
više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "SAT".
Promijenite TV ulaz.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
5
Podesite glasnoću tipkom VOLUME
+/–.
Savjet
C Zvuk se može čuti iz zvučnika TV prijemnika. U tom
slučaju, smanjite glasnoću TV zvučnika na minimum.
nastavlja se
19
Uporaba Blu-ray i DVD uređaja,
"PlayStation 2" ili
"PlayStation 3"
1
2
3
4
Uključite TV prijemnik.
Uključite Blu-ray/DVD uređaj (rekorder),
"PlayStation 2" ili "PlayStation 3" i
postolje.
Pritisnite tipku INPUT SELECTOR + ili –
više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "BD" ili "DVD".
Promijenite ulaz TV prijemnika.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
5
Pokrenite reprodukciju diska.
Savjet
C Čak i ako reproducirate Dolby True HD, Dolby
Digital Plus ili DTS HD na spojenoj komponenti koja
je kompatibilna s tim zvučnim formatima, postolje ih
očitava kao Dolby Digital ili DTS. Kad reproducirate
ove visokokvalitetne zvučne formate, podesite zvučni
izlaz spojene komponente na više-kanalni PCM,
ukoliko je moguće.
Upravljanje spojenom komponentom putem DMPORT veze
1
2
Pritisnite tipku INPUT SELECTOR + ili više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "DMPORT".
Započnite s reprodukcijom spojene
komponente.
Napomena
C Uz efekt značajke Portable Audio Enhancer možete
uživati u optimalnoj kvaliteti zvuka s prijenosne
audio komponente uz bilo koji zvučni ugoñaj osim
"STANDARD".
20
Prijemnik
6
Pritisnite tipke X/x za odabir željenog
broja pohrane.
Pohrana radio postaja
Možete pohraniti 20 FM radio postaja. Prije
ugañanja, smanjite glasnoću na minimum.
7
Pritisnite tipku v.
Na pokazivaču se pojavljuje "Complete!".
Postaja je pohranjena.
8
9
Pritisnite tipku MENU.
Za pohranu drugih postaja, ponovite
korake 2 do 8.
Promjena broja pohrane
Ponovite postupak od koraka 3.
1
2
Pritisnite tipku INPUT SELECTOR + ili –
više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "FM".
Pritisnite i držite tipku TUNING + ili –
dok se ne pokrene automatsko
pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad postolje
ugodi radio postaju. Na pokazivaču svijetli
indikator "TUNED".
3
4
5
Pritisnite MENU.
Pritisnite tipke X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "Memory?".
Pritisnite tipku v.
Na pokazivaču se pojavljuje broj
pohranjene radio postaje.
21
Slušanje radija
Prvo pohranite radio postaje u memoriju postolja,
kako je opisano u poglavlju "Pohrana radio
postaja" (str. 21).
Za automatsko ugañanje, pritisnite i držite tipku
TUNING +ili –. Automatsko ugañanje se
zaustavlja kad postolje ugodi postaju. Za prekid
automatskog ugañanja pritisnite TUNING + ili –.
U slučaju buke u prijemu FM
programa
U slučaju buke u prijemu FM programa, možete
odabrati mono prijem. Stereo efekt će izostati,
ali radijski prijem će se popraviti.
1 Pritisnite tipku MENU.
2 Pritisnite tipke X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "FM Mode?" a zatim
pritisnite tipku v ili c.
3 Pritisnite tipke X/x za odabir opcije
"MONO".
C STEREO: stereo prijem.
C MONO: mono prijem.
4 Pritisnite tipku v.
Podešenje je izvršeno.
5 Pritisnite tipku MENU.
Savjet
C Za poboljšanje prijema, FM žičanu antenu (isporučena)
usmjerite drugačije.
1
Pritisnite tipku INPUT SELECTOR + ili –
više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "FM".
Ugoñena je postaja koja je zadnja slušana.
2
Pritisnite tipku PRESET + ili – više puta
za odabir pohranjene radio postaje.
Na svaki pritisak te tipke, postolje ugodi
drugu radio postaju.
3
Podesite glasnoću pritiskivanjem tipke
VOLUME +/–.
Isključivanje radija
Pritisnite ?/1 za isključivanje postolja.
Za odabir neke druge funkcije, pritisnite tipku
INPUT SELECTOR + ili –.
Slušanje postaja koje nisu
pohranjene
Možete se poslužiti ručnim ili automatskim ugañanjem, opisanim u koraku 2. Za ručno ugañanje,
pritisnite tipku TUNING + ili – više puta.
22
Imenovanje pohranjenih
postaja
Možete imenovati pohranjene radio postaje. Ta
imena (primjerice, "XYZ") pojavljuju se na
pokazivaču kad je postaja odabrana.
Svakoj pohranjenoj radio postaji moguće je
pripisati samo jedno ime.
1
Pritisnite tipku INPUT SELECTOR + ili –
više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "FM".
Ugoñena je postaja koja je zadnja slušana.
2
3
4
5
6
Prikaz imena ili frekvencije
postaje na pokazivaču
Kada je postolje podešeno na "FM" mod, na
pokazivaču možete provjeriti frekvenciju postaje.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Na svaki pritisak tipke DISPLAY, na pokazivaču
se izmjeni ime postaje i frekvencija.
Savjeti
C Ime postaje se prikazuje ukoliko ste unijeli ime
pohranjene postaje.
C Potrebno je nekoliko sekundi da se na pokazivaču
izmijeni prikaz frekvencije u prikaz imena postaje.
Pritisnite tipku PRESET + ili – više puta
za odabir pohranjene postaje kojoj
želite pripisati indeksno ime.
Pritisnite tipku MENU.
Pritisnite tipke X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "Name In?".
Pritisnite tipku v.
Upišite ime pomoću C, X, x, c tipaka.
Pritisnite tipke X/x za odabir znaka, zatim
pritisnite tipku c za pomicanje kursora u
sljedeći položaj. Za kreiranje imena postaje
mogu se upotrijebiti slova, brojevi i ostali
simboli.
Ako pogriješite pri unosu
Pritisnite C/cviše puta dok znak kojeg
želite zamijeniti ne počne treptati i zatim
pritisnite X/x za odabir željenog znaka.
7
Pritisnite tipku v.
Na pokazivaču se pojavljuje "Complete!", a
ime postaje je pohranjeno.
8
Pritisnite tipku MENU.
Savjet
C Na pokazivaču možete provjeriti frekvenciju postaje.
Pritisnite tipku DISPLAY više puta (str. 23).
23
Korištenje Radio Data
sustava (RDS)
Što je Radio Data sustav?
Radio Data sustav (RDS) je usluga emitiranja
koja omogućuje radio postajama slanje dodatnih
informacija zajedno s regularnim programskim
signalom. Ovaj prijemnik nudi prikladne RDS
mogućnosti, poput prikazivanja imena postaje.
RDS je dostupan samo za FM postaje.*
Napomene
C RDS možda neće pravilno djelovati ukoliko ugoñena
postaja ne emitira RDS signal pravilno, ili ukoliko je
signal slab.
* Ne pružaju sve FM postaje RDS uslugu, niti pružaju
istu vrstu usluge. Ukoliko niste upoznati s RDS
sustavom, kod lokalnih radio postaja provjerite
podrobnosti oko RDS usluga u vašem području.
Prijem RDS postaja
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kada ugodite postaju koja pruža RDS usluge, na
pokazivaču se prikaz frekvencije promijeni u
prikaz imena postaje*.
* Ukoliko nije ostvaren RDS prijem, ime postaje neće
se pojaviti na pokazivaču.
Savjet
C Kada je prikazano ime postaje, frekvenciju možete
provjeriti tako da pritisnete tipku DISPLAY više
puta.
24
Dostupni zvučni ugođaji
Surround
Uživanje u surround efektu
Odabir zvučnog efekta
Ovo postolje može reproducirati višekanalni
surround zvuk. Možete kreirati željeni zvučni
ugoñaj odabirom jednog od programiranih
zvučnih efekata u postolju.
Zvučni ugođaj
Efekt
STANDARD
Ovo su normalne zvučne
postavke.
MOVIE*
Stvara snažan i realističan
zvuk, te pročišćava zvuk
dijaloga.
NEWS*
Pročišćava glas spikera.
SPORTS*
Naglašava glas komentatora
i pruža realističan zvuk sa
surround efektom, primjerice,
navijanje i sl.
GAME*
Proizvodi snažan i realističan
zvuk, najprikladniji za
igranje video igara.
MUSIC*
Glazbi pruža optimalan
surround zvučni efekt..
JAZZ
Stvara atmosferu jazz kluba.
CLASSIC
Stvara atmosferu klasičnog
koncerta.
ROCK
Proizvodi snažan zvuk, najprikladniji za slušanje rock
glazbe.
POP
Proizvodi poletan zvuk, najprikladniji za slušanje pop
glazbe.
DANCE
Stvara atmosferu plesne
dvorane.
FLAT
Sva glazba reproducira se u
stereo zvuku, bez ikakvih
efekata.
* Ovi zvučni ugoñaji nisu dostupni kada ulazni zvuk
dolazi iz "DMPORT" priključnice.
Pritisnite tipku SOUND FIELD
Na pokazivaču se pojavljuje trenutno podešen
zvučni ugoñaj.
Svakim pritiskom na tipku SOUND FIELD +/–,
prikaz se ciklički mijenja na sljedeći način:
STANDARD y MOVIE y NEWS y
SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y
DANCE y FLAT y STANDARD.....
Pritisnite tipku SOUND FIELD +/– više puta
dok se ne prikaže željeni zvučni ugoñaj.
Napomena
C Svi zvukovi reproduciraju se u surround zvuku u
"MOVIE", "SPORTS", "GAME" i "MUSIC"
zvučnom ugoñaju.
Višekanalni zvukovi reproducirani su u surround
zvuku u "STANDARD" i "NEWS" zvučnom ugoñaju.
U ostalim modovima zvuk se reproducira stereo.
Savjeti
C Memorirani zvučni ugoñaji za svaki od ulaza ostaju
pohranjeni čak i ako odspojite mrežni kabel.
C Višekanalni zvuk se procesuira pomoću surround
funkcije kod svih zvučnih ugoñaja. Takoñer, višekanalni zvuk se procesuira pomoću funkcije surround
za svaki zvuk iz "MOVIE" ili "SPORTS" zvučnog
ugoñaja.
25
Uživanje u zvuku uz nižu
glasnoću (NIGHT mod)
Pomoću ove funkcije možete uživati u zvučnim
efektima i jasno pratiti dijaloge čak i uz smanjenu
glasnoću. Ova funkcija je korisna za slušanje
zvuka noću.
Pritisnite NIGHT
Za isključivanje noćnog moda, ponovno pritisnite
NIGHT.
Savjet
C Kad želite smanjiti glasnoću i nastaviti slušati Dolby
Digital zvuk, koristite funkciju AUDIO DRC (str. 34).
26
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je značajka "BRAVIA"
Sync?
Pomoću HDMI kabela (nije isporučen) spojite
SONY komponentu koja je kompatibilna s
"BRAVIA" Sync značajkom, radi
pojednostavljenja postupka, kako je navedeno:
C One-Touch Play: Kad reproducirate s komponente poput Blu-ray/DVD ureñaja (rekordera),
postolje i TV prijemnik se automatski uključuju
i prebacuju na prikladan HDMI ulaz.
C System Audio Control: Tijekom gledanja TV
prijemnika, možete odabrati zvučni izlaz sa
zvučnika TV prijemnika ili sa zvučnika
postolja.
C System Power Off: Kad ugasite TV prijemnik,
postolje i spojene komponente se takoñer
automatski gase.
Priprema za značajku
"BRAVIA" Sync
Za korištenje značajke "BRAVIA" Sync, uključite funkciju Control for HDMI za postolje i za
spojenu komponentu.
Kad spojite Sony TV prijemnik s funkcijom
Control for HDMI, funkcija Control for HDMI
može se podesiti istodobno za postolje i za spojenu
komponentu podešavanjem funkcije Control for
HDMI za TV prijemnik.
Značajka "BRAVIA" Sync je kompatibilna sa
Sony TV prijemnikom, Blu-ray/DVD ureñajem,
AV pojačalom i sl., koji podržavaju funkciju
Control for HDMI.
CONTROL FOR HDMI je zajednički standard za
upravljanje funkcijama, kojeg CEC (Consumer
Electronics Control) koristi za HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funkcija Control for HDMI neće
raditi u sljedećim slučajevima:
C Kada na postolje spojite komponentu koja nije
usklañena s funkcijom Control for HDMI.
C Kada na postolje spojite komponentu preko
veze koja nije HDMI.
Preporučamo da ovo postolje spojite na proizvode
koji podržavaju značajku "BRAVIA" Sync.
Napomena
C Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control for
HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za uporabu
isporučene uz komponentu.
1
2
3
Provjerite je li postolje spojeno na TV
prijemnik i spojene komponente (koje
trebaju biti kompatibilne s funkcijom
Control for HDMI) pomoću HDMI
kabela (nisu isporučeni).
Uključite postolje, TV prijemnik i
spojene komponente.
Odaberite ulaz za postolje koje je
spojeno na komponentu koju želite
gledati (BD, DVD, SAT), te odaberite
HDMI ulaz za TV prijemnik, tako da je
prikazana slika spojene komponente.
nastavlja se
27
4
Uključite funkciju Control for HDMI za
TV prijemnik.
Automatski se uključuje funkcija Control for
HDMI za postolje i za spojenu komponentu.
Tijekom podešavanja postavki na pokazivaču se pojavljuje "SCANNING". Nakon
što završite s podešavanjem postavki, na
pokazivaču se pojavljuje "COMPLETE".
Pričekajte dok podešenje bude gotovo.
"SCANNING" i "COMPLETE" se ne
pojavljuju prilikom postupanja
prema gore navedenim koracima
Uključite funkciju Control for HDMI za postolje
i za spojenu komponentu odvojeno.
1
2
3
4
5
Pritisnite tipku AMP MENU.
Pritisnite tipke X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite v ili c.
Pritisnite tipke X/x više puta dok se ne
pojavi "CTRL: HDMI", zatim pritisnite
v ili c.
Pritisnite tipke X/x za odabir postavke
"ON" ("uključeno").
Pritisnite tipku AMP MENU.
AMP izbornik se isključuje. Funkcija
Control for HDMI je sada uključena.
6
Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Za podrobnosti o podešavanju spojene
komponente, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz komponentu.
7
28
Odaberite ulaz za postolje koje je
spojeno na komponentu za koju želite
koristiti funkciju Control for HDMI (BD,
DVD, SAT) i ponovite korak 6.
Dodavanje ili ponovno spajanje
komponente
Ponovno postupite prema koracima navedenim
u poglavljima "Priprema za značajku "BRAVIA"
Sync" i ""SCANNING" i "COMPLETE" se ne
pojavljuju prilikom postupanja prema gore
navedenim koracima."
Napomene
C Tijekom podešavanja funkcije Control for HDMI za
postolje, funkcija System Audio Control je isključena.
C Ukoliko se funkcija Control for HDMI za spojenu
komponentu ne može podesiti istovremeno prilikom
podešavanja funkcije Control for HDMI za TV
prijemnik, podesite Control for HDMI funkciju
koristeći izbornik spojene komponente.
C Za podrobnosti o podešavanju TV prijemnika i
spojenih komponenti, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz te ureñaje.
Savjet
C Standardna postavka funkcije Control for HDMI za
postolje je "OFF" ("isključeno").
Isključivanje funkcije Control
for HDMI za komponente bez
HDMI priključnica
Za slušanje zvuka komponente bez HDMI
priključnica kada je funkcija Control for HDMI
uključena, isključite ovu funkciju samo za tu
komponentu.
1
2
3
4
5
Savjet
C Kad spajate video izlaz DIGITAL MEDIA PORT
adaptera s video ulazom TV prijemnika, podesite
"DMPORT. CTRL" na postavku "OFF" ("isključeno").
Kad spajate DIGITAL MEDIA PORT adapter bez
priključnice za video izlaz, podesite "DMPORT.
CTRL" na postavku "ON" ("uključeno).
Pritisnite tipku AMP MENU.
Pritisnite tipke X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite v ili c.
Pritisnite tipke X/x za odabir komponente za koju želite isključiti funkciju
Control for HDMI (DVD CTRL, SAT
CTRL ili DMPORT. CTRL), zatim
pritisnite v ili c.
Pritisnite tipke X/x za odabir postavke
"OFF" ("isključeno").
Pritisnite tipku AMP MENU.
AMP izbornik se isključuje.
Napomena
C Ukoliko se za komponentu bez HDMI priključnica ne
isključi funkcija Control for HDMI, zvuk te komponente se neće čuti kroz zvučnike postolja.
29
Korištenje Blu-ray/DVD
uređaja
Uživanje u zvuku TV
prijemnika na zvučnicima
(One Touch Play)
(System Audio Control)
Pokrenite reprodukciju spojene komponente.
Možete slušati zvuk s TV prijemnika kroz zvučnike postolja, pomoću jednostavnog postupka.
Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu
isporučene uz TV prijemnik.
Postolje i TV prijemnik se automatski uključuju
i prebacuju na prikladan HDMI izlaz.
Napomena
C Ovisno o TV prijemniku, početak sadržaja se možda
neće reproducirati putem postolja.
Savjet
C Blu-ray/DVD ureñaj (rekorder) može biti spojen na
postolje, čak i ako je postolje isključeno. U tom
slučaju indikator napajanje/pripravno stanje svijetli
narančasto.
Pritisnite tipku ?/1 za uključivanje postolja.
Zvuk izlazi iz zvučnika postolja. Zvuk izlazi iz
zvučnika TV prijemnika kada je postolje
isključeno.
Napomene
C Ukoliko se TV prijemnik uključi prije postolja,
potrebno je kratko pričekati da bi zvuk počeo izlaziti
kroz zvučnike postolja.
C Ukoliko spojite TV prijemnik koji nema funkciju
System Audio Control, funkcija System Audio Control
neće raditi.
Savjet
C Možete prilagoditi glasnoću zvuka ili u potpunosti
isključiti zvuk postolja koristeći daljinski upravljač
TV prijemnika.
30
Korištenje funkcije Volume Limit
Kad je funkcija System Audio Control aktivna i
izlazni način se automatski prebacuje sa zvučnika
TV prijemnika na zvučnike postolja, može se čuti
glasan zvuk, ovisno o podešenoj razini glasnoće
na postolju. To možete spriječiti ograničavanjem
maksimalne razine glasnoće.
1
2
3
4
Pritisnite tipku AMP MENU.
Pritisnite tipke X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite v ili c.
Pritisnite tipke X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "VOL LIMIT",
zatim pritisnite v ili c.
Isključivanje postolja, TV
prijemnika i spojenih
komponenata
(System Power Off)
Kad pomoću tipke POWER na daljinskom
upravljaču TV prijemnika isključite TV
prijemnik, postolje i spojene komponente
automatski se isključuju.
Napomena
C Ovisno o stanju, spojene se komponente možda neće
isključiti. Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu
isporučene uz spojene komponente.
Pritisnite tipke X/x za odabir
maksimalne željene razine glasnoće.
Maksimalna razina glasnoće mijenja se na
sljedeći način:
MAX y 49 y 48 ..... 2 y 1 y MIN
5
Pritisnite tipku AMP MENU.
AMP izbornik se isključuje.
Napomene
C Ova funkcija je raspoloživa samo ukoliko je funkcija
Control for HDMI uključena.
C Ova funkcija nije raspoloživa kad se izlazni način
prebacuje sa zvučnika postolja na zvučnike TV
prijemnika.
Savjeti
C Preporučamo da maksimalnu razinu glasnoće podesite na malo nižu od razine glasnoće koju uglavnom
slušate.
C Neovisno o odabranoj maksimalnoj razini glasnoće,
tipke VOLUME +/- na postolju i na daljinskom
upravljaču i dalje rade.
C Ukoliko ne želite odrediti maksimalnu razinu
glasnoće, odaberite postavku "MAX".
31
Napredno podešavanje
Postavke i podešenja
pomoću izbornika pojačala
Uporaba AMP izbornika
Tipkom AMP MENU na daljinskom upravljaču
možete podesiti niže opisane postavke.
Podcrtane postavke su tvornički podešene.
* Pogledajte poglavlje "Značajka "BRAVIA" Sync"
(str. 27).
** Ova postavka pojavljuje se samo ako je funkcija
"CTRL:HDMI" podešena na "ON" ("uključeno").
32
1
2
3
Pritisnite tipku AMP MENU za
uključivanje AMP izbornika.
Nekoliko puta pritisnite tipke C/X/x/c
za odabir stavke i podešenja.
Pritisnite tipku AMP MENU za
isključivanje AMP izbornika.
Na sljedećim stranicama potražite podrobnije
informacije za svaku postavku.
Uživajte u multiplex zvuku
(DUAL MONO)
Možete uživati u multiplex zvuku prilikom
prijema AC-3 multiplex signala na postolju.
Napomena
Podešavanje odmaka (delay)
između reprodukcije slike i
zvuka (A/V SYNC)
Pomoću ove funkcije možete zadržati zvuk kada
reprodukcija slike kasni za reprodukcijom zvuka.
C Za prijem AC-3 signala, potrebno je spojiti digitalni
satelitski prijemnik na postolje optičkim ili
koaksijalnim kabelom, i podesiti digitalni izlaz na
digitalnom satelitskom prijemniku na AC-3.
1
2
1
2
3
Pritisnite tipku AMP MENU.
Pritisnite tipke x/X više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "DUAL MONO",
zatim pritisnite v ili c.
Pritisnite tipke x/X za odabir željenog
zvuka.
C MAIN:
reprodukcija glavnog
kanala.
C SUB:
reprodukcija pomoćnog
kanala.
C MAIN+SUB: reprodukcija glavnog kanala
preko lijevog zvučnika i
pomoćnog kanala iz desnog
zvučnika.
4
3
Pritisnite tipku AMP MENU.
Pritisnite tipke x/X više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "A/V SYNC",
zatim pritisnite v ili c.
Pritisnite tipke x/X za odabir postavke.
C OFF: nema odmaka.
C ON: podešavanje odmaka (delay) izmeñu
reprodukcije slike i reprodukcije
zvuka.
4
Pritisnite tipku AMP MENU.
AMP izbornik se isključuje.
Napomene
C Pomoću ove funkcije možda nećete moći savršeno
podesiti odmak izmeñu zvuka i slike.
C Ova funkcija je prikladna samo za Dolby Digital,
DTS i Linear PCM (2ch) ulaz pomoću koaksijalnog
(audio), optičkog (audio) ili HDMI kabela.
Pritisnite tipku AMP MENU.
AMP izbornik se isključuje.
nastavlja se
33
Uživajte u Dolby Digital zvuku
pri smanjenoj glasnoći zvuka
(AUDIO DRC)
Promjena postavki prikaza
(DISPLAY)
Možete promijeniti način prikaza.
Funkcija ograničava dinamički raspon zvučnog
zapisa. Korisna je za gledanje filmova uz
smanjenu glasnoću.
AUDIO DRC se odnosi samo na Dolby Digital
izvore.
1
2
1
2
3
Pritisnite tipku AMP MENU.
Pritisnite tipke x/X više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "AUDIO DRC",
zatim pritisnite v ili c.
Pritisnite tipku AMP MENU.
AMP izbornik se isključuje.
34
Pritisnite tipke x/X više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "DISPLAY", zatim
pritisnite v ili c.
Pritisnite tipke x/X za odabir načina
prikaza na pokazivaču.
C ON: Pokazivač je uključen cijelo vrijeme.
C OFF: Pokazivač se uključuje samo na
trenutak, kada koristite postolje.
Pritisnite tipke x/X za odabir postavke.
C OFF: isključena kompresija dinamičkog
raspona.
C STD: reprodukcija zapisa zvuka s vrstom
dinamičkog raspona prema analizi
snimke.
C MAX: potpuna kompresija dinamičkog
raspona.
4
3
Pritisnite tipku AMP MENU.
Napomena
C Pokazivač je aktivan cijelo vrijeme dok je zvuk
privremeno isključen ili kad je aktivirana
funkcija zaštite čak i ako je opcija "DISPLAY"
podešena na "OFF".
4
Pritisnite tipku AMP MENU.
AMP izbornik se isključuje.
Uporaba sleep timera
Moguće je programirati postolje za isključenje u
odreñeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti
u rasponima od 10 minuta.
1
2
3
Pritisnite tipku AMP MENU.
Pritisnite tipke x/X više puta za odabir
željenog pohranjenog vremenskog
raspona.
Pritisnite za odabir željenog vremena
isključivanja.
Prikaz minuta (preostalo vrijeme)
izmjenjuje se na sljedeći način:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Napomena
C Funkcija je primjenjiva samo za ovo postolje, ne i za
spojeni TV prijemnik ili druge spojene komponente.
35
Nema zvuka iz zvučnika ili je zvuk pretih.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe postolja naiñete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite
se najbližem Sony servisu.
Općenito
C Pritisnite VOLUME + i provjerite razinu
glasnoće.
C Pritisnite MUTING ili VOLUME + za
poništavanje funkcije isključenja zvuka.
C Pritisnite SOUND FIELD +/– i provjerite je
li uključen neki efekt zvuka.
C Ovisno o izvoru, zvučni efekt iz zvučnika
možda će se teže zamijetiti.
Slika na TV prijemniku kasni u odnosu na zvuk.
C Podesite "A/V SYNC" na "OFF" ako je
"A/V SYNC" podešen na "ON".
Uređaj se ne uključuje.
C Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECTOR" i "PUSH POWER".
Pritisnite ?/1 za isključivanje postolja i
provjerite sljedeće nakon što nestane natpis
"STANDBY".
C Provjerite jesu li zaklonjeni ventilacijski
otvori na sustavu?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema, ponovno uključite postolje. Ako ne
možete ustanoviti uzrok problema nakon što
ste provjerili ventilacijske otvore, obratite se
najbližem Sony servisu.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
C Provjerite je li zvuk na Blu-ray disku, DVD
disku i sl., snimljen u Dolby Digital ili DTS
formatu.
C Kod spajanja Blu-ray ureñaja, DVD ureñaja
itd., na digitalne ulaze postolja, provjerite
postavke zvuka (postavke izlaza zvuka)
spojene komponente.
Pri reprodukciji se ne može čuti surround efekt.
C Ovisno o digitalnom signalu, zvučni efekt se
možda neće moći primijeniti (str. 25).
36
Spojeni uređaji
Nema zvuka ili je pretih, bez obzira na
odabranu komponentu.
C Provjerite jesu li postolje i komponente
pravilno i čvrsto spojeni.
C Provjerite jesu li postolje i komponenta
uključeni.
Nema zvuka iz odabranog uređaja
C Provjerite je li komponenta pravilno spojena
u audio ulaz za tu komponentu.
C Provjerite jesu li priključci do kraja utaknuti
u priključnice na postolju i na komponenti.
C Provjerite je li komponenta pravilno
odabrana.
Zvuk je isprekidan ili su prisutne smetnje.
C Pogledajte poglavlje "Formati koje ovo
postolje podržava (str. 38).
Nema slike na TV prijemniku.
C Provjerite je li pravilno odabran TV prijemnik.
C Podesite TV prijemnik na odgovarajući
ulazni mod.
C Provjerite HDMI vezu.
C Provjerite jesu li priključci do kraja priključeni u priključnice na postolju i komponenti.
Funkcija Control for HDMI
Ako za vrijeme uporabe značajke "BRAVIA"
Sync naiñete na bilo koju od sljedećih
poteškoća, koristite ove smjernice koje vam
mogu pomoći pri uklanjanju problema.
Funkcija Control for HDMI ne radi.
C Provjerite HDMI vezu (str. 11).
C Uvjerite se da je "CTRL: HDMI" podešeno
na "ON" u AMP izborniku.
C Provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
C Provjerite postavke funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu isporučene uz spojenu
komponentu.
C Ukoliko mijenjate HDMI vezu, spajate/
odspajate mrežni kabel ili doñe do nestanka
struje, ponovite postupak opisan u poglavlju
"Značajka "BRAVIA" Sync" (str. 27).
C Postolje možda neće pravilno raditi ukoliko
na priključnicu za TV prijemnik spojite
komponentu koja nije kompatibilna s
funkcijom Control for HDMI.
C Uvjerite se da je "DVD CTRL", "SAT CTRL"
ili "DMPORT. CTRL" podešeno na "ON" u
AMP izborniku.
Nema slike na TV prijemniku.
C Uvjerite se da HDMI IN i HDMI OUT nisu
obrnuto spojeni.
Na TV ekranu se pojavljuje poruka da se
izlazni način promijenio od zvučnika postolja
na zvučnike TV prijemnika.
C Funkcija Control for HDMI za odabranu
komponentu je isključena. Za podrobnosti,
pogledajte poglavlje "Spajanje komponenata bez HDMI priključnica". (str. 13).
OSTALO
Daljinski upravljač ne radi.
C Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
X na postolju.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog upravljača i postolja.
C Baterije daljinskog upravljača su slabe,
zamijenite ih.
C Odaberite odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
Glasnoća se stišava kad se izlazni način promijeni sa zvučnika TV prijemnika na zvučnike
postolja.
C Uključena je funkcija Volume Limit. Za
podrobnosti, pogledajte poglavlje "Korištenje
funkcije Volume Limit" (str 31).
Nema zvuka iz zvučnika postolja ni iz
zvučnika TV prijemnika.
C Provjerite razinu glasnoće na postolju i TV
prijemniku.
C Pravilno odaberite ulaz na postolju.
Ukoliko niste uspjeli ukloniti problem nakon poduzimanja opisanih
mjera, resetirajte postolje:
Zvuk izlazi istovremeno iz zvučnika postolja i
iz zvučnika TV prijemnika.
Za ovaj postupak upotrijebite tipke na postolju.
C Ako je funkcija Control for HDMI isključena,
ili odabrana komponenta nije kompatibilna
s funkcijom Control for HDMI, isključite
zvuk na postolju ili na TV prijemniku.
Funkcija System Power Off ne radi.
C Promijenite postavke na TV prijemniku
tako da se spojene komponente automatski
isključuju kad isključite TV prijemnik. Za
podrobnosti, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz TV prijemnik.
1
2
Pritisnite tipku ?/1 za uključenje.
Istovremeno pritisnite tipke INPUT
SELECTOR, VOLUME – i ?/1.
Pojavi se poruka "COLD RESET", i ureñaj
je resetiran. Postavke AMP izbornika,
zvučnih efekata itd., vraćaju se na tvorničke
postavke.
37
Tehnički podaci
Dimenzije: mm
(približno)
RHT-G900
A
1 550
B
400
C
400
Masa:kg
59
Formati koje ovo postolje
podržava
Ovo postolje podržava sljedeće digitalne ulazne
formate:
Format
Podržan/nepodržan
Dolby Digital
a
DTS
a
Linear PCM-2ch
a
Linear PCM-7.1ch
48k* (Samo za HDMI)
a
Linear PCM-7.1ch 96k
T
Dolby Digital Plus
T
Dolby True HD
T
DTS-HD
T
* Linear PCM prihvaća frekvencije uzorkovanja koje
su manje od 48 kHz.
Pojačalo
Dimenzije: mm
(približno)
Masa: kg
A
1 115
B
400
C
500
54
Nazivna izlazna snaga
Stereo mod
Nazivna izlazna snaga
Surround mod
RHT-G1500
50 W + 50 W (6 ohma na
1 kHz, THD manji od 1%)
Prednji: 70 W/po kanalu
(6 ohma pri 1 kHz, THD 10%)
Središnji*: 70 W/po kanalu
(3 ohma pri 1 kHz, THD 10%)
Surround*: 70 W/po kanalu
(6 ohma pri 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer: 120 W (3 ohma
pri 100 Hz, THD 10%)
* Ovisno o podešenju zvučnog ugoñaja i izvora zvuka,
možda se neće čuti zvuk.
Ulazi (analogni)
TV
Ulazi (digitalni)
TV, DVD
SAT
38
Osjetljivost: 600 mV
Impedancija: 30 kiloohma
Optički
Koaksijalni, optički
Surround
FM prijemnik
Sustav
Raspon ugañanja
Antena
Priključnica za antenu
Središnja frekvencija
PLL digitalni sintetizator s
kvarcnom kontrolom
87.5–108.0 MHz (korak
50 kHz )
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrična
10.7 MHz
Zvučnički sustav
HDMI 19-pinska,
standardna priključnica
BD, DVD, SAT:
640 T 480p @ 60 Hz
720 T 480p @ 59,94/60 Hz
1440 T 480p @ 59,94/60 Hz
(pikseli slani dva puta)
1280 T 720p @ 59,94/60 Hz
1920 T 1080i @ 59,94/60 Hz
1920 T 1080p @ 59,94/60 Hz
720 T 576p @ 50 Hz
1440 T 576p @ 50 Hz
(pikseli slani dva puta)
1280 T 720p @ 50 Hz
1920 T 1080i @ 50 Hz
1920 T 1080p @ 50 Hz
1920 T 1080p @ 24 Hz
BD, DVD, SAT: Linear
PCM 7.1ch/Dolby Digital/
DTS
Napajanje
HDMI sustav
Priključnica
Video ulazi/izlazi
Audio ulazi
Zvučnik
dvosistemski, bas refleksni,
magnetski oklopljen
niskotonac: 50 mm stožasti
visokotonac: 25 mm,
balansirani kupolasti
Središnji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Subwoofer
Zvučnički sustav
Zvučnik
bas refleksni,
100 mm, stožasti T 2
Općenito
Zvučnici
Prednji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Širokopojasni, akustički
ovjes, magnetski oklopljen
50 mm, stožasti
dvosistemski, bas refleksni,
magnetski oklopljen
niskotonac: 50 mm, stožasti
T2
visokotonac: 25 mm,
balansirani kupolasti
230 – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja
Pri radu: 110 W
U aktivnom pripravnom stanju
(HDMI CONTROL na ON): 1,5 W ili više
U pripravnom stanju (HDMI CONTROL na OFF):
0,3 W
Dimenzije (približno)
RHT-G900
1115 T 500 T 400 mm
(š/v/d)
RHT-G1500
1550 T 400 T 400 mm
(š/v/d)
Masa (približno)
RHT-G900
54 kg
RHT-G1500
59 kg
Isporučeni pribor
Optički kabel (1 m) (1)
Daljinski upravljač (RM-ANU032) (1)
Baterije veličine AA (R6) (2)
Gornja staklena ploča (1)
Štitnici uglova (4)
Učvrsni remen i dva vijka (mali/veliki) (1)
Polica (1) (samo RHT-G900)
Pričvrsni vijci za police (4) (samo RHT-G900)
FM žičana antena (1)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
C Potrošnja u pripravnom stanju 0.3 W.
C Halogenirani usporavači plamena nisu
korišteni u tiskanim programskim
pločama.
C Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja
postignuto je pomoću digitalnog pojačala, S-Master.
C Halogenirani usporavači plamena nisu korišteni u
odjeljcima.
39
Rječnik
Dolby Digital
PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konverzije analognog audio signala u
digitalni audio signal za olakšavanje uživanja u
digitalnom zvuku.
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U ovom formatu,
u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji nezavisni subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Ovaj format se takoñer naziva i "5.1" jer
se subwoofer kanal broji kao 0.1 kanal (budući
da je on u funkciji samo kad je potreban efekt
dubokih basova). Svih šest kanala se u ovom
formatu snima nezavisno kako bi se osiguralo
dobro odvajanje kanala. Osim toga, budući da se
svi signali obrañuju digitalno, manje je
izobličenje signala.
Sonyjev dugotrajan rad sa surround tehnologijom
(i ogromna količina akustičnih podataka prikupljenih tijekom tog rada) doveo je do razvoja
potpuno novog, naprednog i učinkovitog načina
digitalne obrade signala, zvanog S-Force PRO
Front Surround. U usporedbi s prijašnjim
tehnologijama za dobivanje prednjeg surround
zvučnog efekta, S-Force PRO Front Surround
stvara uvjerljiviji osjećaj udaljenosti i prostora,
postižući tako stvarno iskustvo surround zvuka
bez potrebe za stražnjim zvučnicima.
Dolby Pro Logic II
S-Master
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje
se izvodi pomoću unaprijeñenog matričnog
surround dekodera koji izvlači značajke zvuka s
originalne snimke bez promjene ili dodavanja
novih zvukova.
S-Master je potpuno digitalna tehnologija pojačala
koju je razvila tvrtka Sony. Služi za smanjivanje
fragmentacije i podrhtavanja zvuka, omogućujući
vrhunsku jasnoću dijaloga i vjernu reprodukciju
izvornog zvuka. Kompaktno pojačalo nudi veću
snagu i poboljšane termičke performanse.
DTS
x.v.Colour
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems,
Inc. Ova tehnologija je usklañena s 5.1-kanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava 5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, budući da su podaci svih
kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
x.v.Colour je poznatiji naziv za xvYCC standard
kojeg je predložio Sony, i to je zaštitni znak
tvrtke Sony. xvYCC je meñunarodni standard za
prostor boja na slici.
Ovaj standard može predočiti veći raspon boja
nego standard emitiranja koji se trenutno koristi.
S-Force PRO Front Surround
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
je sučelje koje podržava prijenos video i audio
signala preko digitalnog spajanja te omogućuje
uživanje u visokoj kvaliteti digitalne slike i
zvuka. HDMI specifikacije podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection),
tehnologiju zaštite od kopiranja koja uključuje
tehnologiju kodiranja digitalnih video signala.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising