4-121-123-11(1)
Postolje za kućno kino
Upute za uporabu
RHT-G550
©2009 Sony Corporation
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih
svijeća, na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite
uređaj kapanju ili prskanju tekućine te na njega ne
stavljajte posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini, primjerice od
sunca, vatre itd.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod
ne smije odlagati s kućim
otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i
recikliranje električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš
i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način.
Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi
ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim
proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku može
se pojaviti kemijski simbol. Kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
2HR
Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice za okoliš i
ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način.
Recikliranje materijala pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja
cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost
s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju
mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na
sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Napomena za korisnike: sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se
prodaje u državama koje primjenjuju EU
direktive.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i jamstva,
obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas
S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje
da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
UPOZORENJE........................................ 4
OPREZ..................................................... 5
Mjere opreza............................................ 6
Glavne značajke....................................... 7
Prije početka
Isporučeni pribor...................................... 8
Postavljanje postolja................................ 9
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama................................. 13
Spajanje komponenata bez HDMI
priključnica...................................... 15
Podešavanje zvučnog izlaza spojene
komponente..................................... 16
Spajanje DIGITAL MEDIA PORT
adaptera............................................ 17
Spajanje mrežnog kabela....................... 18
Napredno podešavanje
Postavke i podešenja pomoću
izbornika pojačala............................ 38
Dodatne informacije
U slučaju problema................................ 42
Tehnički podaci...................................... 44
Rječnik................................................... 46
Reprodukcija
Popis dijelova i kontrola........................ 19
Uporaba TV prijemnika......................... 22
Uporaba ostalih komponenata............... 23
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih postaja.............. 25
Slušanje radija........................................ 26
Pridjeljivanje naziva pohranjenim
postajama......................................... 27
Korištenje Radio Data sustava (RDS)... 28
Surround
Uživanje u surround efektu.................... 29
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?........................ 32
Priprema za značajku "BRAVIA"
Sync................................................. 32
Reprodukcija Blu-ray Disc/DVD
uređaja............................................. 34
(One-Touch Play)
Reprodukcija zvuka s TV-a putem
postolja............................................ 35
(System Audio Control)
Isključivanje postolja, TV prijemnika
i spojenih komponenata................... 36
(System Power Off)
Uporaba funkcije uštede energije........... 36
3HR
UPOZORENJE
Ne naslanjajte se i ne vješajte
stvari na TV prijemnik na postolju.
TV prijemnik bi se mogao prevrnuti s postolja te uzrokovati
nesreću, opasne ozljede ili
čak smrt.
Ne pomičite postolje na koje je
postavljen TV prijemnik i ostala
oprema.
Prije pomicanja maknite TV prijemnik i
ostalu opremu s postolja. U suprotnom
bi postolje moglo
izgubiti ravnotežu i
prevrnuti se, uzrokujući opasne ozlijede.
Pripazite da ne stisnete mrežni
kabel ili spojne kabele između TV
prijemnika i postolja.
&&Mrežni kabel i ostali kabeli se
mogu oštetiti i uzrokovati požar ili
električni udar.
&&Pripazite da, prilikom pomicanja,
postolje ne stoji na mrežnom
kabelu ili nekom od kabela.
4HR
Ne dozvolite djeci da se penju na
postolje ili da pužu između polica.
Ukoliko se djeca penju
na postolje ili pužu između polica, može doći do
ozbiljnih ozljeda ili čak
i smrti ako se postolje
prevrne.
Kad pomičete postolje, ne držite
ga za bazu.
Gornja polica
Kad pomičete
postolje, držite
donji dio gornje
police. Ako
držite bazu, kako
je prikazano
slikom, postoji
rizik od odvajanja podnožja i ispadanja postolja.
OPREZ
Napomene o postavljanju
Nemojte stavljati vruće predmete
(posuđe i sl.) na postolje.
Postolje se može oštetiti.
Nemojte stajati na
postolju.
Možete pasti i ozlijediti
se.
&&Budite pažljivi kako ne biste pričepili šaku ili prste
između TV prijemnika i postolja.
&&Kako biste spriječili izobličenje postolja, pripazite
na sljedeće:
–– Postavite postolje na stabilnu i ravnu površinu.
–– Ukoliko postavite postolje na meku površinu
poput tepiha, prvo stavite dasku ispod njega.
–– Ne stavljajte postolje na mjesto izravno izloženo
suncu ili blizu grijalice.
–– Ne stavljajte postolje na toplo ili vlažno mjesto, ili
na otvoreno.
&&Za pomicanje postolja su potrebne dvije ili više
osoba. Prije pomicanja postolja maknite s njega TV
prijemnik i spojene komponente. U suprotnom bi se
TV prijemnik mogao prevrnuti te uzrokovati opasne
ozljede. Kad pomičete postolje, držite donji dio
gornje police. Budite pažljivi prilikom pomicanja
postolja kako ne biste pričepili prste.
Ovo je postolje namijenjeno za uporabu s određenim TV prijemnicima.
Provjerite je li ovo postolje spomenuto kao
podudaran proizvod u uputama za uporabu, koje
su isporučene s TV prijemnikom.
Napomena o nosivosti
Na postolje ne stavljajte opremu veće mase od
maksimalne propisane mase označene na slici
ispod. U suprotnom bi se moglo prevrnuti ili
slomiti.
40 kg
10 kg
25 kg
5HR
Mjere opreza
O sigurnosti
&&Na postolje ne stavljajte neprikladne predmete, poput
vaza i keramičkih posuda.
&&Ne radite nikakve preinake na postolju.
&&Ako u kućište postolja dospije kakav strani predmet
ili tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru
u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
O izvorima napajanja
&&Prije uporabe postolja, provjerite odgovara li lokalni
napon radnom naponu uređaja. Radni napon je istaknut na stražnjoj strani postolja.
&&Uređaj nije odspojen s napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sâm
uređaj isključen.
&&Ako postolje nećete koristiti duže vrijeme, odspojite
ga iz zidne utičnice. Za odspajanje mrežnog kabela,
uhvatite sâm utikač, nikad ne povlačite kabel.
&&Mrežni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani
tehničar u specijaliziranom servisu.
&&Postavite postolje tako da je mrežni utikač lako
dostupan ako ga treba odspojiti u slučaju problema.
Primijetite li bilo kakve neobičnosti u radu uređaja,
odmah odspojite mrežni kabel iz utičnice.
O postavljanju
&&Postavite postolje na mjesto s dovoljnom ventilacijom
kako biste spriječili pregrijavanje i osigurali dug
radni vijek.
&&Budite pažljivi pri postavljanju postolja na površine
s posebnom obradom (voskom, uljem, laštilom itd.),
kako biste spriječili pojavu mrlja ili promjenu boje.
&&Pod se može oštetiti ako se pod nožicama postolja
nalaze pijesak, nečistoća i slično.
O uporabi
Prije spajanja ostalih komponenata, isključite postolje i
odspojite ga iz napajanja.
6HR
O čišćenju
Očistite postolju, prednju stranu i kontrole uređaja
mekanom krpom lagano navlaženom u otopini blagog
deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili
otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz
vaše postolje, molimo da se obratite najbližem Sony
prodavatelju.
Autorska prava
Ovo postolje ima ugrađen Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic Surround te DTS** Digital Surround System.
** Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol dvostrukog D su zaštitni
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
**Proizvedeno prema licenci američkih patenata #:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 i ostalih američkih i svjetskih izdanih
i pripremanih patenata. "DTS" i "DTS Digital
Surround", kao i DTS logotip i simbol su zaštićeni
nazivi tvrtke DTS, Inc. © 1996.-2008. DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
"PlayStation" je zaštitni znak Sony Computer
Entertainment Inc.
Glavne značajke
22Jednostavno spajanje pomoću HDMI kabela
b
Svi kabeli su zapetljani.
Uredno povezivanje (str. 13).
22Jednostavno rukovanje samo jednim daljinskim upravljačem ("BRAVIA" Sync)
b
Svaka komponenta ima svoj daljinski
upravljač.
Sjedinite funkcije na jednom daljinskom
upravljaču (str. 32).
22Jednostavne surround postavke
b
Trebam velik broj kabela i zvučnika.
Jednostavno podešavanje uz S-Force PRO
Front Surround.
O S-Force PRO Front Surround zvuku
Preporučeno područje surround zvuka
Tvrtka Sony se već dulje vrijeme bavi surround
tehnologijom i zbog toga je prikupila veliku
količinu akustičkih podataka. Zato je razvila
potpuno nov način obrade i napredni DSP za
učinkovito suočavanje s ovim zahtjevima.
Sustav se naziva S-Force PRO Front Surround.
U usporedbi s prethodnim surround tehnologijama, S-Force PRO Front Surround reproducira
uvjerljiviji osjećaj udaljenosti i prostora, čime se
postiže pravi osjećaj surround zvuka bez potrebe
za stražnjim zvučnicima.
Možete uživati u surround zvuku unutar područja
označenog na slici.
7HR
Prije početka
Isporučeni pribor
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.
Optički kabel (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Postoljem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije veličine AA (R6) pazeći na pravilan položaj
+ i – polova prema oznakama u pretincu.
Daljinski upravljač (RM-ANU032) (1)
Baterije veličine AA (R6) (2)
Obujmice kabela (2)
Ploča (1)
Učvrsni pinovi ploče (4)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Upute za uporabu (1)
Napomene
&&Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo toplim
ili vlažnim mjestima.
&&Nemojte istovremeno upotrebljavati staru i novu
bateriju.
&&Pazite da u daljinski upravljač ne dospiju strani
predmeti, naročito pri zamjeni baterija.
&&Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
sunčevom ili svjetlu od rasvjete. To može izazvati
smetnje u radu.
&&Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duže
vrijeme, uklonite baterije kako biste spriječili moguću
štetu uslijed istjecanja elektrolita i korozije.
8HR
O mjestu postavljanja
Sprečavanje prevrtanja TV
prijemnika
Učvrstite TV prijemnik iz preventivnih razloga.
Postavite postolje tek nakon spajanja svih
komponenata.
Postavite postolje tako da ostavite najmanje 5 cm
slobodnog prostora od zida straga. Na taj način
se olakšava odvođenje nastale topline i sprečava
mogući pad TV prijemnika.
Više od
5 cm
Postolje ima odrezane stražnje krajeve kako bi
se moglo smjestiti u kut prostorije. Stavite li
postolje u kut prostorije, potreban je prostor od
oko 77 cm od kuta prostorije do prednje strane
postolja.
Učvrsni remen
Postolje TV-a
77 cm
1
Napomena
&&Pripazite da ne prikliještite prste kod postavljanja
postolja.
2
3
4
Postavite TV prijemnik na postolje.
Postavite TV prijemnik na sredinu postolja,
tako da poravnate stražnji rub dna TV-a sa
stražnjim rubom postolja.
Pričvrstite učvrsni remen* na postolje
pomoću vijka za drvo*.
Namjestite učvrsni remen na postolje
TV-a i zatim dobro pričvrstite pomoću
vijka*.
Dobro zategnite učvrsni remen.
**Za detalje o nabavljanju učvrsnog remena i
vijaka, pogledajte upute za uporabu isporučene
uz Sonyjev LCD TV.
nastavlja se
9HR
Prije početka
Postavljanje postolja
Ugradnja ploče
1
2
3
Čvrsto umetnite isporučene učvrsne
pinove u četiri otvora na postolju.
Spojite žice na AM ANTENNA
priključnice.
Žice se mogu spojiti na bilo koju priključnicu.
Možete podesiti položaj za ugradnju ploče
na tri različite visine.
Postavite ploču tako da četiri utora na
njoj naliježu na potporne pinove.
Ukošeni rub ploče treba biti okrenut prema
naprijed.
Umetnite žice tako da spustite hvataljku
priključnice.
Umetnite do
ovog dijela.
Napomena
&&Budite pažljivi pri postavljanju ploče kako si ne biste
pričepili ruku.
Spajanje AM okvirne antene
Oblik i duljina antene prilagođeni su prijemu
AM signala. Nemojte rastavljati ili odmotavati
antenu.
1
2
10HR
S plastičnog postolja odvojite samo
dio žice s petljom.
Postavite AM okvirnu antenu
(isporučena).
Napomena
&&Nemojte stavljati AM okvirnu antenu u blizinu sustava
ili druge AV komponente jer može doći do smetnji
zvuka.
Savjet
&&Podesite smjer AM okvirne antene za najbolji zvuk
AM prijema.
4
Provjerite je li AM okvirna antena čvrsto
spojena tako da je lagano povučete.
Povezivanje kabela u snop
FM žičanu antenu spojite na priključnicu
75 Ω COAXIAL.
Sve kabele postolja i drugih komponenata možete
povezati u snop pomoću isporučenih obujmica.
1
2
Spojite komponente na postolje.
Podrobnosti pogledajte na str. 13 do 17.
Umetnite obujmicu kabela (isporučena)
u otvor na stražnjoj strani postolja dok
ne klikne.
FM žičana antena
(isporučena)
Priključnica 75 Ω
COAXIAL
Napomene
&&U potpunosti razvucite FM žičanu antenu.
&&Nakon spajanja FM antene pripazite da ona uvijek
bude položena koliko god je moguće vodoravno.
Savjet
&&U slučaju slabog FM prijema, koristite 75-ohmski
koaksijalni kabel (nije isporučen) za spajanje kontrolnog uređaja na vanjsku FM antenu, kako je prikazano
slikom.
Vanjska FM antena
75
Obujmica
3
Skupite kabele u snop i zatim umetnite
kraj obujmice u za to namijenjen otvor.
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
Stražnja strana postolja
nastavlja se
11HR
Prije početka
Spajanje FM žičane antene
4
Zategnite obujmicu kao što je prikazano
na slici dolje.
Otvaranje obujmice
1 Pritisnite polužicu obujmice kabela.
2 Dok držite polužicu pritisnutom, otvorite
obujmicu.
2
1
Skidanje obujmice sa stražnje
strane postolja
1 Utisnite dva graničnika obujmice.
2 Istodobno izvucite obujmicu.
1
1
12HR
2
Savjetujemo da komponente spojite s postoljem
pomoću HDMI kabela.
HDMI omogućuje jednostavno uživanje u visokoj
kvaliteti zvuka i slike.
Međutim, ne možete slušati zvuk s TV-a samo
putem HDMI veze; za slušanje zvuka s TV
prijemnika putem postolja potrebno je spojiti
audio izlaz TV prijemnika s audio ulazom
postolja, pomoću optičkog (ili audio kabela*).
Spajanjem Sony "BRAVIA" Sync kompatibilnih komponenata pomoću HDMI kabela,
""BRAVIA" Sync Features" pojednostavljuje
rukovanje (str. 32).
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu nakon
priključivanja svih ostalih komponenata na
postolje.
TV monitor, projektor i sl.
Audio signal
*
B
A
Audio/video signal
A
Audio/video
signal
Satelitski prijemnik,
kabelski prijemnik itd.
A
A
Audio/video
signal
DVD uređaj (rekorder)
itd.
Audio/video
signal
Blu-ray Disc uređaj (rekorder),
"PlayStation 3" itd.
AHDMI kabel (nije isporučen)
: Tok signala
BOptički kabel (isporučen)
** Ako TV nema digitalni optički izlaz, možete koristiti audio kabel (nije priložen).
nastavlja se
13HR
Prije početka
Spajanje komponenata s HDMI priključnicama
Savjet
&&Ako je funkcija Control for HDMI za ovo postolje
uključena, čak i ako je postolje isključeno (stanje aktivne pripravnosti), HDMI signal se šalje sa spojene
opreme na TV prijemnik putem HDMI veze. Možete
gledati sliku i slušati zvuk komponente na TV-u.
Napomene
&&HDMI priključnica ima prednost kod istovremenog
spajanja komponente na postolje preko INPUT OPT,
INPUT COAX i HDMI priključnice.
&&INPUT OPT priključak ima prednost kod istovremenog
spajanja audio izlaza TV prijemnika s priključnicama
INPUT OPT i INPUT ANALOG na postolju.
Napomene o HDMI spajanju
&&Upotrijebite High Speed HDMI kabel. Ako
koristite Standard HDMI kabel, 1080p slika
možda neće biti pravilno prikazana.
&&Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
&&Provjerite postavke spojene komponente ako
je slika loše kvalitete ili se ne čuje zvuk iz
komponente spojene pomoću HDMI kabela.
&&Priključeni uređaj može potisnuti audio signale
(frekvenciju uzorkovanja, duljinu bita i sl.)
kod prijenosa preko HDMI priključnice.
&&Zvuk se može prekinuti kod promjene frekvencije uzorkovanja ili broja kanala audio izlaza
na uređaju za reprodukciju.
&&Ako spojena komponenta ne podržava tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP), slika i/ili
zvuk iz HDMI TV OUT priključnice mogu biti
izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, provjerite specifikacije spojene
opreme.
&&Ne preporučuje se uporaba HDMI-DVI konverzijskog kabela.
&&Kad je kao izvor odabran "TV", "FM", "AM"
ili"DMPORT", HDMI TV OUT priključnica
odašilje video signale putem posljednjeg odabranog HDMI ulaza (SAT/CATV, DVD, BD).
14HR
Kada spajate DVD uređaj (rekorder), satelitski
prijemnik, "PlayStation 2" i druge uređaje bez
HDMI priključnice, priključnicu za video signal
spojite izravno na TV prijemnik, a priključnicu za
audio signal spojite na INPUT OPT ili INPUT
COAX priključnicu postolja.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Audio kabele
spojite prema priključnicama na komponenti.
Mrežni kabel spojite posljednji.
TV monitor, projektor i sl.
Audio signal
B
Video signal
*
Video signal
C
A
A
ili
Audio signal
Video signal
Satelitski prijemnik, kabelski prijemnik itd.
Audio signal
Video signal
DVD uređaj (rekorder), "PlayStation 2" itd.
AOptički kabel (nije isporučen)
: Tok signala
BOptički kabel (isporučen)
CKoaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
** Ako TV nema digitalni optički izlaz, možete koristiti audio kabel (nije priložen).
nastavlja se
15HR
Prije početka
Spajanje komponenata bez HDMI priključnica
Napomene
&&Podesite "CTRL: HDMI" na "OFF" u izborniku AMP
kad spajate komponente bez HDMI priključnica
(str. 34).
Čak i ako je opcija "CTRL: HDMI" podešena na "ON",
možete gledati sliku s videorekordera itd. koji nema
surround kanale, tako da njegove audio i video izlaze
spojite izravno na TV prijemnik umjesto na postolje.
&&INPUT OPT priključak ima prednost kod istovremenog
spajanja audio izlaza TV prijemnika s priključnicama
INPUT OPT i INPUT ANALOG na postolju.
16HR
Podešavanje zvučnog izlaza
spojene komponente
Ovisno o postavkama audio izlaza na spojenoj
komponenti, izlazni zvuk može biti samo u
2-kanalnom zvučnom formatu. U tom slučaju,
podesite audio izlaz na spojenoj komponenti na
višekanalni zvučni format (PCM, DTS, Dolby
Digital). Za podrobnosti o podešavanju audio
izlaza, pogledajte upute za uporabu koje su
isporučene uz spojenu komponentu.
Možete uživati u zvuku s komponente spojene
na postolje pomoću DIGITAL MEDIA PORT
adaptera.
Prije početka
Spajanje DIGITAL MEDIA PORT adaptera
Mrežni kabel spojite posljednji.
: Tok signala
DIGITAL MEDIA PORT adapter
Napomene
&&Ne spajajte niti odspajajte DIGITAL MEDIA PORT
adapter dok je postolje uključeno.
&&Prilikom spajanja DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
pripazite da priključak bude umetnut tako da znak
strelice bude usmjeren prema znaku strelice na
DMPORT priključnici. Za odspajanje DIGITAL
MEDIA PORT adaptera, pritisnite i držite  i zatim
izvucite priključak.
A
17HR
Spajanje mrežnog kabela
Prije spajanja mrežnog kabela postolja u zidnu utičnicu, spojite sve ostale komponente ili TV prijemnike na uređaj.
Napomena
&&Spojite uređaj na lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li bilo kakve neobičnosti u radu uređaja, odmah odspojite mrežni kabel iz utičnice.
18HR
Reprodukcija
Za više informacija, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Pokazivač
Tipke i indikatori na prednjoj stani
Tipke i indikatori na prednjoj stani
POWER/
ACTIVE STANDBY
A Indikator POWER/ACTIVE STANDBY
Svijetli kako je navedeno:
Zeleno:
Postolje je uključeno.
Narančasto:Funkcija Control for HDMI je
uključena dok je postolje
isključeno.
Ne svijetli: Postolje je isključeno, kao i
funkcija Control for HDMI.
INPUT SELECT OR
VOLUME
B / (uključeno/pripravno stanje)
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
postolja.
C INPUT SELECTOR
Pritisnite za odabir ulaznog izvora reprodukcije. Svakim pritiskom tipke, ulazni
izvori izmjenjuju se na sljedeći način:
TV  BD  DVD  SAT/CATV 
FM  AM  DMPORT  TV …..
D VOLUME +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
nastavlja se
19HR
Reprodukcija
Popis dijelova i kontrola
Pokazivač
Indikatori na pokazivaču postolja
A Indikatori audio formata
Svijetle u skladu s audio formatom koji se
dekodira.
; D : Dolby Digital
; PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : Linear PCM
DTS : DTS
B SLEEP (41)
Trepće kad je aktivan Sleep Timer.
C TUNED (25)
Svijetli kad je ostvaren prijem radijske
postaje.
D HDMI (13, 43)
Svijetli kad se koristi HDMI oprema.
E ST/MONO (25)
Svijetli za vrijeme prijema stereo ili mono
postaje.
F COAX/OPT
Svijetli u skladu s kabelom kojeg koristite.
G  (senzor daljinskog upravljača) (44)
Daljinski upravljač usmjerite prema ovom
senzoru.
H MUTING
Svijetli kad je zvuk isključen.
I Polje za prikaz poruka/indikatora
Prikazuje razinu glasnoće, odabranog ulaznog
izvora, ulaznog audio signala itd.
J NIGHT (31)
Svijetli u NIGHT modu.
20HR
I SOUND FIELD +/–
Pritisnite za odabir zvučnog ugođaja (str. 29).
Daljinski upravljač
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
K MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
L NIGHT
Pritisnite za odabir NIGHT moda (str. 31).
RETURN
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tipke za upravljanje postoljem
A / (uključeno/pripravno stanje)
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
postolja.
M PRESET +/–
Pritisnite za odabir pohranjene radijske
postaje (str. 26).
N  RETURN
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
O DISPLAY
Pritisnite za promjenu informacija na
pokazivaču.
P INPUT SELECTOR +/–
Pritisnite za odabir ulaznog izvora, primjerice tunera ili druge spojene komponente.
Svakim pritiskom tipke, ulazni izvori izmjenjuju se na sljedeći način:
TV  BD  DVD  SAT/CATV 
FM  AM  DMPORT  TV …..
Tipke za upravljanje spojenom
komponentom putem DMPORT veze
B LEVEL
Pritisnite za podešavanje razine središnjeg
zvučnika i subwoofera. Ovo podešenje se
odnosi na sva zvučna polja.
Sljedeća objašnjenja su samo za primjer. Ovisno
o komponenti, sljedeći postupci možda neće biti
mogući ili mogu imati drugačiju funkciju nego
što je opisano.
C AMP MENU
Pritisnite za prikaz izbornika postolja (str. 38).
D , , ,  ili 
Pritisnite za odabir opcije izbornika i za
potvrdu odabira.
D , , ,  ili 
Pritisnite , ,  ili  za odabir postavki.
Zatim pritisnite  za potvrdu unosa.
E MENU
Pritisnite za prikaz izbornika.
E MENU
Pritisnite za pohranu radijske postaje ili za
imenovanje pohranjene postaje (str. 25, 27).
G /
Tijekom reprodukcije, pritisnite za brzo
pomicanje unatrag ili unaprijed na disku.
F DIMMER
Pritisnite za odabir razine svjetline pokazivača. Svjetlinu možete podesiti na 2 razine.
H  (reprodukcija)/ (pauza)/ (stop)
Tipke za reprodukciju.
G TUNING +/–
Pritisnite za odabir radijske postaje
(str. 25, 26).
M /
Pritisnite za preskakanje poglavlja.
nastavlja se
21HR
Reprodukcija
J VOLUME +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
N  RETURN
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
Uporaba TV prijemnika
O DISPLAY
Pritisnite za odabir postavki pokazivača.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
2
3
4
Uključite TV prijemnik i odaberite
program.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
Uključite postolje.
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"TV".
Podesite glasnoću tipkom VOLUME
+/–.
Savjet
&&Zvuk se može čuti iz zvučnika TV prijemnika. U tom
slučaju, smanjite glasnoću TV zvučnika na minimum.
22HR
Savjet
Uporaba ostalih
komponenata
&&Zvuk se može čuti iz zvučnika TV prijemnika. U tom
slučaju, smanjite glasnoću TV zvučnika na minimum.
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
3
TUNING+
TUNING-
4
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
5
Uključite TV prijemnik.
Uključite Blu-ray Disc/DVD uređaj (rekorder), "PlayStation 2" ili "PlayStation
3" i postolje.
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"BD" ili "DVD".
Promijenite TV ulaz.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
Pokrenite reprodukciju diska.
Savjet
Uporaba satelitskog ili kabelskog
prijemnika
1
2
3
4
5
Uključite TV prijemnik.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
Uključite satelitski/kabelski prijemnik
i postolje.
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"SAT/CATV".
Promijenite TV ulaz.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
Podesite glasnoću tipkom VOLUME
+/–.
&&Čak i ako reproducirate Dolby True HD, Dolby Digital
Plus ili DTS HD na spojenoj komponenti koja je
kompatibilna s tim zvučnim formatima, postolje ih
očitava kao Dolby Digital ili DTS. Kad reproducirate
ove visokokvalitetne zvučne formate, podesite zvučni
izlaz spojene komponente na višekanalni PCM,
ukoliko je moguće.
Upravljanje spojenom komponentom putem DMPORT veze
1
2
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"DMPORT".
Pokrenite reprodukciju spojene
komponente.
Savjet
&&Uz efekt značajke Portable Audio Enhancer možete
uživati u optimalnoj kvaliteti zvuka s prijenosne
audio komponente uz bilo koji zvučni ugođaj osim
"STANDARD".
nastavlja se
23HR
Reprodukcija
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
Uporaba Blu-ray Disc i DVD
uređaja, "PlayStation 2" ili
"PlayStation 3"
Napomene
&&Kad spojite video izlaz DIGITAL MEDIA PORT
adaptera na video ulaz TV-a, podesite "CTRL:
HDMI" na "OFF" u AMP izborniku postolja (str. 34).
Slike s komponente spojene na DIGITAL MEDIA
PORT adapter neće se vidjeti na TV-u ako je opcija
"CTRL: HDMI" podešena na "ON".
&&Za slušanje zvuka s komponente bez prikaza slike
kad je opcija "CTRL: HDMI" podešena na "ON",
prvo isključite TV prijemnik i zatim isključite i
uključite postolje.
Ako prvo uključite postolje i zatim isključite TV, sve
komponente spojene na TV će se isključiti uslijed
djelovanja funkcije "Control for HDMI".
24HR
5
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih
postaja
7
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Pritisnite .
Na pokazivaču se pojavljuje "Complete!" i
postaja je pohranjena.
SUBWOOFER
LEVEL
Pritisnite tipke / za odabir željenog
broja za pohranjivanje.
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
TUNING
+/–
8
9
Pritisnite MENU.
Za pohranu drugih postaja ponovite
korake 2 do 8.
Promjena broja za pohranjivanje
Ponovite postupak od koraka 3.
1
2
3
4
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"FM" ili "AM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +
ili – dok se ne pokrene automatsko
pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju. Na pokazivaču svijetle indikatori
"TUNED" i "ST" (za stereo program). Kod
mono prijema svijetli "MONO".
Pritisnite MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "Memory?".
25HR
Radijski prijemnik
6
Možete pohraniti 20 FM i 10 AM radijskih postaja.
Prije ugađanja, smanjite glasnoću na minimum.
INPUT
SELECTOR
+/–
Pritisnite .
Na pokazivaču se pojavljuje broj pohranjene
radijske postaje.
Slušanje postaja koje nisu
pohranjene
Slušanje radija
Prvo pohranite radijske postaje u memoriju
postolja, kako je opisano u poglavlju "Pohrana
radijskih postaja" (str. 25).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
Možete se poslužiti ručnim ili automatskim
ugađanjem, opisanim u koraku 2. Za ručno ugađanje, pritisnite tipku TUNING + ili – više puta.
Za automatsko ugađanje, pritisnite i zadržite
tipku TUNING +ili –. Automatsko ugađanje
se zaustavlja kad postolje ugodi postaju. Za
ručni prekid automatskog ugađanja pritisnite
TUNING + ili –.
AMP MENU
Ako FM prijem ima smetnje
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
Ako FM prijem ima smetnje, možete odabrati
mono prijem. Stereo efekt će izostati, ali radijski
prijem će se popraviti.
1 Pritisnite MENU.
2 Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "FM Mode?" i zatim
pritisnite  ili .
3 Pritisnite / za odabir "MONO".
•STEREO:Stereo prijem.
•MONO: Mono prijem.
4 Pritisnite .
Podešenje je izvršeno.
5 Pritisnite MENU.
1
2
3
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"FM" ili "AM".
Ugađa se posljednja slušana postaja.
Pritisnite tipku PRESET + ili – više puta
za odabir pohranjene radijske postaje.
Svakim pritiskom tipke ugađa se jedna
pohranjena postaja.
Podesite glasnoću tipkom VOLUME +/–.
Isključivanje radija
Pritisnite / za isključenje postolja.
Za odabir neke druge funkcije, pritisnite tipku
INPUT SELECTOR + ili –.
26HR
Savjet
&&Za poboljšanje prijema, preusmjerite FM žičanu
antenu (isporučena).
Pridjeljivanje naziva
pohranjenim postajama
Savjet
&&Na pokazivaču možete provjeriti frekvenciju postaje.
Pritisnite tipku DISPLAY više puta (str. 28).
Radijski prijemnik
Pohranjenim radijskim postajama možete pridijeliti naziv. Ta imena (primjerice, "XYZ") pojavljuju se na pokazivaču kad je postaja odabrana.
Svakoj pohranjenoj radijskoj postaji moguće je
pridijeliti samo jedan naziv.
Napomena
&&Nije moguće imenovati pohranjene RDS (Radio Data
System) postaje (str. 28).
1
2
3
4
5
6
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"FM" ili "AM".
Ugađa se posljednja slušana postaja.
Pritisnite tipku PRESET + ili – više puta
za odabir pohranjene postaje kojoj
želite pridijeliti naziv.
Pritisnite MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "Name In?".
Pritisnite .
Upišite ime pomoću tipaka ///.
Pritisnite tipke / za odabir znaka, zatim
pritisnite tipku  za pomicanje kursora na
sljedeće mjesto. Za naziv postaje mogu se
upotrijebiti slova, brojevi i ostali simboli.
Ako unesete pogrešan znak
7
Pritisnite / više puta dok znak kojeg
želite zamijeniti ne počne treptati i zatim
pritisnite / za odabir željenog znaka.
Pritisnite .
Na pokazivaču se pojavljuje "Complete!" i
naziv postaje je pohranjen.
8
Pritisnite MENU.
27HR
Prikaz naziva ili frekvencije
postaje na pokazivaču
Kad je postolje podešeno na "FM" ili "AM",
na pokazivaču možete provjeriti frekvenciju
postaje.
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, na pokazivaču se izmjenjuju naziv postaje i frekvencija.
Savjeti
&&Naziv postaje se prikazuje ukoliko ste unijeli ime
pohranjene postaje.
&&Potrebno je nekoliko sekundi da se na pokazivaču
izmijeni prikaz frekvencije u prikaz imena postaje.
Korištenje Radio Data
sustava (RDS)
Što je Radio Data sustav?
Radio Data sustav (RDS) je usluga emitiranja
koja omogućuje radijskih postajama slanje
dodatnih informacija zajedno sa standardnim
programskim signalom. Ovaj tuner nudi praktične RDS mogućnosti, poput prikazivanja imena
postaje. RDS je dostupan samo za FM postaje.*
** Ne pružaju sve FM postaje RDS uslugu, niti pružaju
istu vrstu usluge. Ukoliko niste upoznati s RDS
sustavom, kod lokalnih radijskih postaja provjerite
podrobnosti oko RDS usluga u vašem području.
Prijem RDS postaja
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja pruža RDS usluge, na
pokazivaču se prikaz frekvencije promijeni u
prikaz naziva postaje*.
** Ukoliko nije ostvaren RDS prijem, naziv postaje
neće se pojaviti na pokazivaču.
Napomena
&&RDS možda neće raditi pravilno ukoliko ugođena
postaja ne emitira RDS signal pravilno, ili ako je
signal slab.
Savjet
&&Kad je prikazan naziv postaje, frekvenciju možete
provjeriti tako da pritisnete tipku DISPLAY više
puta.
28HR
Surround
Uživanje u surround efektu
Odabir zvučnog efekta
Surround
Ovo postolje može reproducirati višekanalni surround zvuk. Možete kreirati željeni zvučni ugođaj
odabirom jednog od programiranih zvučnih efekata u postolju.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Pritisnite SOUND FIELD +/–.
Na pokazivaču se pojavljuje trenutno podešen zvučni ugođaj.
Svakim pritiskom tipke SOUND FIELD +/–, indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
STANDARD  MOVIE  DRAMA  NEWS  SPORTS  GAME  MUSIC 
JAZZ  CLASSIC  ROCK  POP  LIVE  FLAT  STANDARD …..
nastavlja se
29HR
Dostupni zvučni efekti
Odgovarajući izvor
Zvučni efekt
Efekt
Svi
STANDARD
Pogodno za razne izvore.
Video izvor
MOVIE *
Stvara snažan i realističan zvuk, te pročišćava zvuk dijaloga.
DRAMA *
Najpogodnije za TV-drame.
NEWS *
Za jasnu reprodukciju glasa spikera.
SPORTS *
Naglašava glas komentatora i pruža realističan zvuk sa surround
efektom, primjerice, navijanje i sl
GAME *
Proizvodi snažan i realističan zvuk, najprikladniji za igranje
video igara.
MUSIC*
Najpogodniji za glazbu ili glazbene videospotove na Blu-ray/DVD
diskovima.
JAZZ
Stvara atmosferu jazz kluba.
CLASSIC
Stvara atmosferu koncerta klasične glazbe.
ROCK
Proizvodi snažan zvuk, najprikladniji za slušanje rock glazbe.
POP
Proizvodi snažan zvuk, najprikladniji za slušanje pop glazbe.
LIVE
Stvara atmosferu koncertne izvedbe.
FLAT
Sva glazba reproducira se u stereo zvuku, bez ikakvih efekata.
Izvor
** Ovi efekti nisu dostupni kad je pritiskom tipke INPUT SELECTOR odabran "DMPORT".
Savjeti
&&Za svaki izvor možete podesiti različit zvučni efekt.
&&Standardna postavka zvučnog efekta za "DMPORT" je "FLAT", a za druge izvore "STANDARD".
&&Kad je pritiskom tipke INPUT SELECTOR odabran "DMPORT", iz središnjeg zvučnika se ne čuje zvuk.
&&Iz nekih zvučnika se neće čuti zvuk, ovisno o ulaznom signalu, npr. mono programi.
&&Središnji zvuk ne reproducira nikakav zvuk uz bilo koji zvučni efekt pogodan za glazbeni izvor.
&&Pritisnete li tipku THEATRE na daljinskom upravljaču Sony TV prijemnika kad je opcija "CTRL: HDMI" podešena
na "ON", zvučni efekt se mijenja u "MOVIE" (to se ne odnosi na neke Sony TV prijemnike).
30HR
Uživanje u zvuku uz nižu
glasnoću (NIGHT mod)
Pomoću ove funkcije možete uživati u zvučnim
efektima i jasno pratiti dijaloge čak i uz smanjenu glasnoću. Ova funkcija je korisna za slušanje
zvuka noću.
CENTER
DISPLAY
Surround
INPUT SELECTOR
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
NIGHT
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Pritisnite tipku NIGHT.
Za isključivanje noćnog moda, ponovno pritisnite
NIGHT.
Savjet
&&Kad želite smanjiti glasnoću i nastaviti slušati Dolby
Digital zvuk, koristite funkciju AUDIO DRC (str. 40).
31HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI kabela
(nije isporučen), upravljanje se pojednostavljuje
kako je opisano niže:
&&One-Touch Play: Kad reproducirate s komponente poput Blu-ray/DVD uređaja (rekordera),
postolje i TV prijemnik se automatski uključuju
i prebacuju na prikladan HDMI ulaz
&&System Audio Control: Tijekom gledanja TV
prijemnika, možete odabrati zvuk sa zvučnika
TV prijemnika ili sa zvučnika postolja.
&& System Power Off: Kad isključite TV prijemnik,
postolje i spojene komponente se također
automatski isključuju.
Priprema za značajku
"BRAVIA" Sync
Za korištenje značajke "BRAVIA" Sync,
uključite funkciju Control for HDMI za spojenu
komponentu.
Kad spojite Sony TV prijemnik s funkcijom
Control for HDMI, funkcija Control for HDMI
može se podesiti istodobno za postolje i za
spojenu komponentu podešavanjem funkcije
Control for HDMI za TV prijemnik.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
LEVEL
RETURN
Preporučamo da ovo postolje spojite na uređaje
koji podržavaju značajku "BRAVIA" Sync.
Napomena
&&Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control for
HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za uporabu
isporučene uz komponentu.
32HR
AMP
MENU
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
CONTROL FOR HDMI je zajednički standard za
upravljanje funkcijama, kojeg CEC (Consumer
Electronics Control) koristi za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
&&Kad na postolje spojite komponentu koja nije
kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
&&Kad na postolje spojite komponentu preko
veze koja nije HDMI.
AMP MENU
C, X, x, c,
Značajka "BRAVIA" Sync je kompatibilna sa
Sony TV prijemnikom, Blu-ray/DVD uređajem,
AV pojačalom i sl., koji podržavaju funkciju
Control for HDMI.
Funkcija Control for HDMI neće
pravilno raditi u sljedećim
slučajevima:
?/1
SUBWOOFER
1
2
3
SOUND FIELD
Provjerite je li postolje spojeno na TV
prijemnik i spojene komponente (koje
trebaju biti kompatibilne s funkcijom
Control for HDMI) pomoću HDMI kabela
(nisu isporučeni).
Uključite postolje, TV prijemnik i spojene
komponente.
Odaberite ulaz za postolje koje je spojeno na komponentu koju želite gledati
(SAT/CATV, DVD, BD) te odaberite HDMI
ulaz za TV prijemnik, tako da je prikazana slika sa spojene komponente
4
Prikažite listu HDMI komponenata na
izborniku TV-a i uključite funkciju Control
for HDMI za spojene komponente.
Istodobno se uključuje funkcija Control for
HDMI za postolje i za spojenu komponentu.
Tijekom podešavanja postavki na pokazivaču se pojavljuje "SCANNING". Nakon
što završite s podešavanjem postavki, na
pokazivaču se pojavljuje "COMPLETE".
Pričekajte dok podešenje bude gotovo.
Napomena
Ako se poruke "SCANNING" ili
"COMPLETE" se ne pojavljuju
prilikom postupanja prema gore
navedenim koracima
Uključite funkciju Control for HDMI za postolje
i za spojenu komponentu odvojeno.
1
2
3
4
5
6
7
Ponovno postupite prema koracima navedenim
u poglavljima "Priprema za značajku "BRAVIA"
Sync" i "Ako se poruke "SCANNING" ili
"COMPLETE" se ne pojavljuju prilikom postupanja prema gore navedenim koracima".
Napomene
&&Tijekom podešavanja funkcije Control for HDMI za
postolje, funkcija System Audio Control ne radi.
&&Ukoliko se funkcija Control for HDMI za spojenu
komponentu ne može podesiti istovremeno prilikom
podešavanja funkcije Control for HDMI za TV prijemnik, podesite Control for HDMI funkciju koristeći
izbornik spojene komponente.
&&Pojedinosti o podešavanju TV prijemnika i komponenata potražite u njihovim uputama za uporabu.
Savjet
&&Standardna postavka funkcije Control for HDMI za
postolje je "ON" (uključena).
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / dok se ne
pojavi "CTRL: HDMI" i zatim pritisnite
 ili .
Pritisnite / za odabir "ON".
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje. Funkcija
Control for HDMI je uključena.
Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Za podrobnosti o podešavanju spojene
komponente, pogledajte njezine upute za
uporabu.
Odaberite ulaz za postolje koje je spojeno
na komponentu za koju želite koristiti
funkciju Control for HDMI (SAT/CATV,
DVD, BD) i ponovite korak 6.
nastavlja se
33HR
Značajka “BRAVIA” Sync
&&Pojedinosti o podešavanju TV prijemnika i
komponenata potražite u njihovim uputama za
uporabu.
Ako dodate ili ponovo spojite
komponentu
Isključivanje funkcije Control
for HDMI
Isključite funkciju Control for HDMI kad spajate
komponente koje nisu kompatibilne s funkcijom "BRAVIA" Sync, ili koje nemaju HDMI
priključnice itd.
Reprodukcija Blu-ray
Disc/DVD uređaja
(One-Touch Play)
Pokrenite reprodukciju spojene komponente.
TV prijemnik se automatski uključuje i prebacuje
na odgovarajući HDMI ulaz.
INPUT SELECTOR
Savjet
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
RETURN
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "CTRL: HDMI" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "OFF".
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
34HR
&&Čak i ako je postolje isključeno (stanje aktivne pripravnosti), HDMI signal se šalje sa spojene opreme
na TV prijemnik putem HDMI veze. Možete gledati
sliku i slušati zvuk komponente na TV-u.
Napomena
&&Ovisno o TV prijemniku, početak sadržaja se možda
neće reproducirati.
Reprodukcija zvuka s TV-a
putem postolja
(System Audio Control)
Možete slušati zvuk s TV prijemnika kroz zvučnike postolja, pomoću jednostavnog postupka.
Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
Kad je funkcija System Audio Control aktivna
i izlazni način se automatski prebacuje sa
zvučnika TV prijemnika na zvučnike postolja,
može se čuti glasan zvuk, ovisno o podešenoj
razini glasnoće na postolju. To možete spriječiti
ograničavanjem maksimalne razine glasnoće.
1
2
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
3
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
4
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "VOL LIMIT",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite tipke / za odabir željene
maksimalne razine glasnoće.
Maksimalna razina glasnoće mijenja se na
sljedeći način
TUNING+
MUTING
VOLUME
Pritisnite AMP MENU.
SOUND FIELD
5
MAX  49  48 ….. 2  1  MIN
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Napomene
Pritisnite / za uključenje postolja.
Zvuk se čuje iz zvučnika postolja. Kad isključite
postolje, zvuk se čuje iz zvučnika TV prijemnika.
Napomene
&&Uključite li TV prijemnik prije postolja, potrebno je
kratko pričekati do početka reprodukcije zvuka.
&&Spojite li TV prijemnik koji nema funkciju System
Audio Control, funkcija System Audio Control neće
raditi.
Savjet
&&Ova funkcija je raspoloživa samo ako je funkcija
Control for HDMI uključena.
&&Ova funkcija nije raspoloživa kad se izlazni način
prebacuje sa zvučnika postolja na zvučnike TV
prijemnika.
Savjeti
&&Savjetujemo da maksimalnu razinu glasnoće podesite
na malo nižu od razine glasnoće koju uglavnom
slušate.
&&Neovisno o odabranoj maksimalnoj razini glasnoće,
tipke VOLUME +/– na postolju i na daljinskom
upravljaču i dalje rade.
&&Ukoliko ne želite odrediti maksimalnu razinu glasnoće,
odaberite postavku "MAX".
&&Možete ugoditi glasnoću ili u potpunosti isključiti zvuk
postolja koristeći daljinski upravljač TV prijemnika.
35HR
Značajka "BRAVIA" Sync
CENTER
?/1
Korištenje funkcije Volume
Limit
Isključivanje postolja, TV
prijemnika i spojenih
komponenata
(System Power Off)
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
POWER na daljinskom upravljaču, postolje i
sve komponente koje podržavaju HDMI automatski se isključuju.
Uporaba funkcije uštede
energije
Ako je na postolje spojen TV prijemnik kompatibilan s funkcijom "BRAVIA" Sync, postolje
je u stanju aktivne pripravnosti i TV se isključi,
prijenos HDMI signala se prekida i potrošnja
energije je smanjena.
INPUT SELECTOR
Savjet
CENTER
&&Ako je TV isključen u pripravno stanje, potrošnja
energije postolja će biti smanjena kad je uključena
funkcija uštede energije.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Napomena
RETURN
&&Ovisno o stanju, spojene se komponente možda neće
isključiti. Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu isporučene uz spojene komponente.
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
SOUND FIELD
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "POWER SAVE"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir postavke.
&&ON: Smanjuje potrošnju energije u stanju
aktivne pripravnosti. HDMI signal se
prenosi samo kad je TV prijemnik
uključen.
&&OFF:Potrošnja energije nije smanjena.
HDMI signal se prenosi kontinuirano čak i ako je postolje isključeno
(stanje aktivne pripravnosti).
36HR
5
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Napomene
&&Funkcija uštede energije neće raditi kod nekih TV
prijemnika koji nisu kompatibilni s funkcijom
"BRAVIA" Sync. U tom slučaju podesite "POWER
SAVE" na "OFF".
&&Ovisno o vašim komponentama, možda će biti
potrebno neko vrijeme prije početka reprodukcije
slike ili zvuka.
Značajka “BRAVIA” Sync
37HR
3
Napredno podešavanje
Postavke i podešenja
pomoću izbornika pojačala
Uporaba izbornika AMP
Tipkom AMP MENU na daljinskom upravljaču
možete podesiti niže navedene postavke.
Standardne postavke su podcrtane.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
VOL
LIMIT **
ON
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
POWER
SAVE **
DUAL
MONO
A/V SYNC
ON
OFF
MAIN
SUB
MAIN/SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEE P
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
** Pogledajte poglavlje "Značajka "BRAVIA" Sync
(str. 32).
**Ova postavka se pojavljuje samo ako je opcija
"CTRL: HDMI" podešena na "ON".
1
2
38HR
Pritisnite tipku AMP MENU za uključivanje izbornika AMP.
Više puta pritisnite /// za odabir
postavke.
Pritisnite tipku AMP MENU za isključenje izbornika AMP.
Savjet
&&Te postavke ostaju aktivne čak i nakon odspajanja
mrežnog kabela.
Na sljedećim stranicama podrobnije se opisuje
svaka od postavki.
Reprodukcija multiplex zvuka
(DUAL MONO)
Možete uživati u multiplex zvuku prilikom prijema
AC-3 multiplex signala na postolju.
Napomena
Podešavanje odgode između
reprodukcije slike i zvuka
(A/V SYNC)
Pomoću ove funkcije možete odgoditi zvuk kad reprodukcija slike kasni za reprodukcijom zvuka.
&&Za prijem AC-3 signala, potrebno je spojiti digitalni
satelitski prijemnik na postolje optičkim ili koaksijalnim kabelom, i podesiti digitalni izlaz na digitalnom
satelitskom prijemniku na AC-3.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
RETURN
AMP MENU
RETURN
AMP
MENU
C, X, x, c,
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
MENU
TUNING+
MUTING
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
MENU
Napredno podešavanje
DISPLAY
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
VOLUME
SOUND FIELD
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "DUAL MONO",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite tipke / za odabir željenog
zvuka.
&&MAIN:
4
Reprodukcija zvuka samo
glavnog kanala.
&&SUB:
Reprodukcija zvuka samo
pomoćnog kanala.
&&MAIN/SUB:Reprodukcija glavnog kanala
preko lijevog zvučnika i
pomoćnog kanala iz desnog
zvučnika.
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "A/V SYNC",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir postavke.
&&OFF:Bez odgode.
&&ON: Usklađivanje reprodukcije slike i
zvuka.
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Napomene
&&Pomoću ove funkcije možda nećete moći savršeno
podesiti odmak između zvuka i slike.
&&Ova funkcija je prikladna samo za Dolby Digital,
DTS i Linear PCM (2ch) ulaz pomoću koaksijalnog
(audio), optičkog (audio) ili HDMI kabela .
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
nastavlja se
39HR
Slušanje Dolby Digital zvuka pri
niskoj glasnoći (AUDIO DRC)
Promjena postavki prikaza
(DISPLAY)
Funkcija ograničava dinamički raspon zvučnog
zapisa. Korisna je za gledanje filmova uz smanjenu glasnoću. AUDIO DRC se odnosi samo na
Dolby Digital izvore.
Možete promijeniti način prikaza.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
RETURN
RETURN
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
MENU
TUNING+
MUTING
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
AMP
MENU
C, X, x, c,
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
1
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "AUDIO DRC",
zatim pritisnite  ili .
&&OFF: Isključena kompresija dinamičkog
raspona.
&&STD: Reprodukcija zvuka s vrstom
dinamičkog raspona u skladu s
originalnom snimkom.
&&MAX:Potpuna kompresija dinamičkog
raspona.
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "DISPLAY", zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir postavki
pokazivača.
&& ON: Pokazivač je uključen cijelo vrijeme.
&&OFF:Pokazivač se uključuje samo na
trenutak, kad koristite postolje.
Pritisnite / za odabir postavke.
Izbornik AMP se isključuje.
40HR
3
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
4
&&Pokazivač je aktivan cijelo vrijeme dok je zvuk
privremeno isključen, čak i ako je opcija
"DISPLAY" podešena na "OFF".
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Uporaba sleep timera
Moguće je programirati postolje za isključenje
u određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti u
koracima od po 10 minuta.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
RETURN
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Napredno podešavanje
PRESET - NIGHT DIMMER PRESET +
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "SLEEP", zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite tipke / za odabir željenog
vremena isključivanja.
Prikaz minuta (preostalo vrijeme) izmjenjuje
se na sljedeći način:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Napomena
&&Funkcija je primjenjiva samo za ovo postolje, ne i za
spojeni TV prijemnik ili druge komponente.
41HR
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća
tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ove upute jer vam one
mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su
problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem
Sony dobavljaču.
Općenito
Uređaj se ne uključuje.
&&Provjerite je li mrežni kabel čvrsto spojen.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECTOR" i "PUSH POWER".
Pritisnite / za isključivanje postolja i
provjerite sljedeće nakon što nestane natpis
"STANDBY".
&&Provjerite jesu li zaklonjeni ventilacijski
otvori na sustavu?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema, ponovno uključite postolje. Ako ne
možete ustanoviti uzrok problema nakon što
ste provjerili ventilacijske otvore, obratite se
najbližem Sony servisu.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
&&Provjerite je li zvuk na Blu-ray disku, DVD
disku i sl., snimljen u Dolby Digital ili DTS
formatu.
&&Kod spajanja Blu-ray uređaja, DVD uređaja
itd., na digitalne ulaze postolja, provjerite
postavke zvuka (postavke izlaza zvuka)
spojene komponente.
Ne može se postići surround efekt.
&&Ovisno o digitalnom signalu, zvučni efekt
se možda neće moći primijeniti (str. 29).
Za provjeru ulaznog signala pritisnite tipku
INPUT SELECTOR na postolju i ponovno
odaberite ulaz. Pri promjeni ulaza prikazuje
se na pokazivaču vrsta ulaznog signala.
Ako se prikazuje "2.0ch" ili "1.0ch", izvor
zvuka je stereo ili mono te ne sadržava
surround zvuk.
42HR
Ako se prikazuje "5.1ch", izvor zvuka ima
surround zvuk iako se možda neće čuti
mnogo surround zvuka ovisno o programu
ili disku.
Nema zvuka iz zvučnika ili je zvuk pretih.
&&Pritisnite VOLUME + i provjerite razinu
glasnoće.
&&Pritisnite MUTING ili VOLUME + za
ponovno uključenje zvuka.
&&Pritisnite SOUND FIELD +/– i provjerite je
li uključen neki efekt zvuka.
&&Ovisno o izvoru, zvučni efekt iz zvučnika
možda će se teže zamijetiti.
Zvuk na TV prijemniku kasni u odnosu na sliku.
&&Podesite "A/V SYNC" na "OFF" kad je
"A/V SYNC" podešen na "ON".
Spojene komponente
Nema zvuka ili je pretih, bez obzira na odabranu komponentu.
&&Provjerite jesu li postolje i komponente
pravilno i čvrsto spojeni.
&&Provjerite jesu li postolje i odabrana komponenta uključeni.
&&Provjerite da glasnoća nije podešena na
minimalnu razinu.
&&Pritisnite MUTING za ponovno uključenje
zvuka.
Nema zvuka iz odabrane komponente.
&&Provjerite je li komponenta pravilno spojena
u audio ulaz za tu komponentu.
&&Provjerite jesu li priključci do kraja utaknuti
u priključnice na postolju i na komponenti.
&& Provjerite je li komponenta pravilno odabrana.
Zvuk je isprekidan ili su prisutne smetnje.
&&Pogledajte poglavlje "Formati koje ovo
postolje podržava (str. 45).
Nema slike na TV prijemniku.
&&Provjerite jesu li TV i postolje pravilno i
čvrsto spojeni.
&& Provjerite je li pravilno odabran TV prijemnik.
&&Podesite TV prijemnik na odgovarajući
ulazni mod.
&&Provjerite HDMI vezu.
&&Provjerite jesu li priključci do kraja utaknuti
u priključnice na postolju i na komponenti.
Funkcija Control for HDMI
Ako za vrijeme uporabe značajke "BRAVIA"
Sync naiđete na bilo koju od sljedećih
poteškoća, koristite ove smjernice koje vam
mogu pomoći pri uklanjanju problema.
&&Provjerite HDMI vezu (str. 13).
&&Provjerite je li opcija "CTRL: HDMI" podešena na "ON" u izborniku AMP.
&&Provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
&&Provjerite postavke funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu isporučene uz spojenu
komponentu.
&&Ukoliko mijenjate HDMI vezu, spajate/
odspajate mrežni kabel ili dođe do nestanka
struje, ponovite postupak opisan u poglavlju
"Značajka "BRAVIA" Sync" (str. 32).
&&U slučaju spajanja/odspajanja mrežnog
kabela pričekajte 15 sekundi ili duže i tek
tada počnite koristiti ovo postolje.
&&Postolje možda neće pravilno raditi ukoliko
na priključnicu za TV prijemnik spojite
komponentu koja nije kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
&& Ako je funkcija Control for HDMI isključena,
ili odabrana komponenta nije kompatibilna
s funkcijom Control for HDMI, isključite
zvuk na postolju ili na TV prijemniku.
Funkcija System Power Off ne radi.
&&Promijenite postavke na TV prijemniku
tako da se spojene komponente automatski
isključuju kad isključite TV prijemnik. Za
podrobnosti pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika.
Postolje se isključuje kad isključite TV.
&&Kad je uključena funkcija Control for
HDMI, aktivna je i značajka System Power
Off te se postolje isključuje istodobno s TV
prijemnikom.
Nema slike na TV prijemniku.
&&Provjerite nisu li HDMI IN i HDMI OUT
nisu spojeni obrnuto.
Kad je postolje u pripravnom stanju, na TV
prijemniku nema slike ili zvuka.
&&Kad je postolje u pripravnom stanju, slika
i zvuk se reproduciraju iz HDMI komponente odabrane prije posljednjeg isključenja
postolja. Koristite li drugu komponentu,
pokrenite njezinu reprodukciju i izvedite postupak One-Touch Play ili uključite postolje
za odabir željene HDMI komponente.
&&Provjerite je li opcija "POWER SAVE"
podešena na "OFF" u izborniku AMP ako
ste na postolje spojili komponente koje nisu
kompatibilne s funkcijom "BRAVIA" Sync
(str. 36).
Nema zvuka iz zvučnika postolja ni iz zvučnika
TV prijemnika.
&&Provjerite razinu glasnoće na postolju i TV
prijemniku.
&&Pravilno odaberite ulaz na postolju.
&&Provjerite jesu li HDMI izlazi na spojenim
komponentama spojeni pravilno i čvrsto.
nastavlja se
43HR
Dodatne informacije
Funkcija Control for HDMI ne radi.
Zvuk se čuje istovremeno iz zvučnika postolja
i iz zvučnika TV prijemnika.
OSTALO
Daljinski upravljač ne radi.
Tehnički podaci
&&Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
 na postolju.
&&Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i postolja.
&&Zamijenite obje baterije novima, ako su
slabe.
&&Odaberite odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
Glasnoća se stišava kad se izlazni način promijeni sa zvučnika TV prijemnika na zvučnike
postolja.
&&Uključena je funkcija Volume Limit. Za podrobnosti, pogledajte poglavlje "Korištenje
funkcije Volume Limit" (str 35).
Ukoliko niste uspjeli ukloniti problem
nakon poduzimanja opisanih mjera,
resetirajte postolje na sljedeći
način:
Za ovaj postupak koristite tipke na postolju.
1
2
Pritisnite / za uključenje postolja.
Istovremeno pritisnite tipke INPUT
SELECTOR, VOLUME – i /.
Pojavi se poruka "COLD RESET" i postolje
je resetirano. Postavke AMP izbornika,
zvučnih efekata itd. vraćaju se na tvorničke
vrijednosti.
Dimenzije mm
(približno):
A
1000
B
400
C
550
Dimenzije podesive
police*:
D
mm (približno):

F
Masa: kg



100
118
136
138
120
102
640
39
** Ploča se može postaviti na tri razine (,  ili ).
44HR
Tuner
Podržani formati
Sustav
Podržani su sljedeći formati digitalnog ulaznog
signala.
Format
Podržan/nepodržan
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Antenske priključnice
Međufrekvencija
AM tuner
Raspon ugađanja
Dolby Digital

DTS

Linear PCM-2ch*

Linear PCM-7.1ch 48k*
(samo za HDMI)

Linear PCM-7.1ch 96k

Dolby Digital Plus

Dolby True HD

HDMI sustav
DTS-HD

Video ulazi/izlazi
Antena
Međufrekvencija
Pojačalo
Nazivna izlazna snaga
Stereo mod
50 W + 50 W, 6 ohma,
1 kHz, ukupno harmonično
izobličenje manje od 1%
Referentna izlazna snaga
Surround mod (po kanalu) Prednji 70 W po kanalu,
6 ohma, 1 kHz, ukupno
harmonično izobličenje
10%
Središnji*: 70 W, 3 Ω,
1 kHz, ukupno harmonično
izobličenje 10%
Subwoofer: 120 W, 3 Ω,
100 Hz, ukupno harmonično
izobličenje 10%
** Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvora
zvuka, možda se neće čuti zvuk.
Ulazi (analogni)
TV
Ulazi (digitalni)
TV, DVD
SAT/CATV
Osjetljivost: 420 mV
Impedancija: 30 kohma
Optički
Koaksijalni, optički
Audio ulazi
87,5–108,0 MHz
(korak 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrične
10,7 MHz
531 kHz – 1602 kHz
(uz interval od 9 kHz)
AM okvirna antena
450 kHz
SAT/CATV, DVD, BD:
640  480p@60 Hz
720  480p@59,94/60 Hz
1280  720p@59,94/60 Hz
1920  1080i@59,94/60 Hz
1920  1080p@59,94/60 Hz
720  576p@50 Hz
1280  720p@50 Hz
1920  1080i@50 Hz
1920  1080p@50 Hz
1920  1080p@24 Hz
SAT/CATV, DVD, BD:
Linear PCM 7.1ch/Dolby
Digital/DTS
Zvučnici
Prednji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Širokopojasni, akustički
ovjes
50 mm stožasti
Središnji zvučnik
Zvučnički sustav
Zvučnik
Širokopojasni, bas-refleks
50 mm stožasti  2
Subwoofer
Zvučnički sustav
Zvučnik
Subwoofer, bas-refleks
100 mm stožasti  2
nastavlja se
45HR
Dodatne informacije
** Linear PCM prihvaća frekvencije uzorkovanja koje
su manje od 48 kHz.
PLL digitalni sintetizator s
kvarcnom kontrolom
Općenito
Napajanje
220 – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
U radu: 95 W
U aktivnom pripravnom stanju (s uključenom
funkcijom uštede energije i spojenim TV prijemnikom u pripravnom stanju): 0,5 W ili manje
U pripravnom stanju (funkcija Control for
HDMI isključena): 0,3 W ili manje
Dimenzije (približno)
1000  550  400 mm
(š/v/d)
Masa (približno)
39 kg
Isporučeni pribor
Optički kabel (1)
Daljinski upravljač (RM-ANU032) (1)
Baterije veličine AA (R6) (2)
Obujmica kabela (1)
Ploča (1)
Učvrsni pinovi ploče (4)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
&&Potrošnja u pripravnom stanju 0,3 W.
&&Halogenizirani usporivači plamena nisu korišteni u
tiskanim programskim pločama.
&&Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja postignuto je pomoću digitalnog pojačala,
S-Master.
Rječnik
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U ovom formatu,
u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk
uz prošireno frekvencijsko područje i postoji
neovisni subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Ovaj format se također naziva i "5.1" jer
se subwoofer kanal broji kao 0,1 kanal (budući da
je on u funkciji samo kad je potreban efekt dubokih basova). Svih šest kanala se u ovom formatu
snima neovisno kako bi se osiguralo dobro odvajanje kanala. Osim toga, budući da se svi signali
obrađuju digitalno, manje je izobličenje signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih izvora preko pet punih kanala. To se izvodi
pomoću unaprijeđenog matričnog surround
dekodera koji izdvaja značajke zvuka s originalne snimke bez promjene ili dodavanja novih
zvukova.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila tvrtka Digital Theater Systems,
Inc. Ta tehnologija je usklađena s 5,1-kanalnim
surround zvukom. Ovaj format sastoji se od
stražnjeg stereo kanala te postoji i diskretni
subwoofer kanal. DTS osigurava 5,1 diskretnih
kanala visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da
su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i
digitalno obrađeni.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
je sučelje koje podržava prijenos video i audio
signala preko digitalne veze te omogućuje uživanje u visokoj kvaliteti digitalne slike i zvuka.
HDMI specifikacija podržava HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection), tehnologiju zaštite od kopiranja koja sadrži tehnologiju
kodiranja digitalnih video signala.
46HR
PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konverzije analognog audio signala u
digitalni audio signal za uživanje u digitalnom
zvuku.
S-Force PRO Front Surround
Tvrtka Sony se već dulje vrijeme bavi surround
tehnologijom i zbog toga je prikupila veliku
količinu akustičkih podataka. Zato je razvila
potpuno nov način obrade i napredni DSP za
učinkovito suočavanje s ovim zahtjevima.
Sustav se naziva S-Force PRO Front Surround.
U usporedbi s prethodnim surround tehnologijama, S-Force PRO Front Surround reproducira
uvjerljiviji osjećaj udaljenosti i prostora, čime se
postiže pravi osjećaj surround zvuka bez potrebe
za stražnjim zvučnicima.
Dodatne informacije
S-Master
S-Master je potpuno digitalna tehnologija
pojačala koju je razvila tvrtka Sony, a efikasno
smanjuje fragmentaciju i podrhtavanje zvuka,
omogućujući iznimno jasan zvuk dijaloga i
vjernu reprodukciju izvornog zvuka. Kompaktno
pojačalo nudi veću snagu i poboljšane termičke
performanse.
x.v.Colour
"x.v.Colour (x.v.Color)" omogućuje vjerniju
reprodukciju raznih boja, poput intenzivnih boja
cvijeća ili tirkizno plavog mora.
"x.v.Colour" je promotivni naziv za proizvode
koji imaju mogućnost raspoznavanja širokog
područja boja na osnovi xvYCC karakteristika,
te je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
xvYCC je međunarodni standard za tehničke
karakteristike proširenog područja boja za videosignale. Područje boja za xvYCC je šire nego
kod sRGB koji se koristi s trenutnim televizijskim sustavom.
47HR
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising