2-319-196-11(1)
Sustav za kućno
kino
Upute za uporabu
HT-SF1100
HT-SS1100
©2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Postavite ureñaj tako da se mrežni kabel može
odmah izvući iz utičnice u slučaju problema.
Ne bacajte baterije s kućnim otpadom, već ih odnesite na za do
namijenjena odlagališta.
2
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električne
ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku se odnose na model
HT-SF1100 i HT-SS1100. U ovim uputama za
ilustraciju su korišteni modeli s oznakom područja
CEL, osim ako nije naznačeno drugačije. Razlike
u načinu rukovanja su jasno navedene tekstom kao
što je "Samo za model s oznakom područja CEL".
HT-SF1100 sadrži:
C Prijemnik
C Sustav zvučnikaa)
– Prednji zvučnici
– Središnji zvučnik
– Surround zvučnici
– Subwoofer
STR-KS1100
SS-MSP2000
SS-CNP2000
SS-SRP2000
SS-WP2000
HT-SS1100 sadrži:
C Prijemnik
C Sustav zvučnikaa)
– Prednji zvučnici
– Središnji zvučnik
– Surround zvučnici
– Subwoofer
a)
STR-KS1100
SS-MSP1100
SS-CNP1100
SS-SRP1100
SS-WP1100
Ovaj prijemnik ima ugrañen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround te DTS** Digital Surround sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruko "D" su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS Digital Surround" su registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke DTS, Inc.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo
HDMI i High-Definition Multimedia Interface su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC.
Napomena o isporučenom
daljinskom upravljaču
(RM-AAU017)
Tipka VIDEO 3 na daljinskom upravljaču nije
raspoloživa za funkcije prijemnika.
Koristite samo isporučene zvučnike.
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na isporučenom daljinskom upravljaču. Takoñer možete
koristiti i kontrole na samom ureñaju ako imaju
jednake ili slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj
desnoj strani stražnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Oznaka područja
Sve razlike u radu, u skladu s oznakom područja,
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
3
Sadržaj
Priprema
Uživanje u surround zvuku
Opis i položaj dijelova.................................. 5
1: Instaliranje zvučnika............................... 11
2: Spajanje zvučnika................................... 14
3: Spajanje audio/video komponenata........ 15
4: Spajanje antena....................................... 20
5: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača .............................................. 21
6: Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara (AUTO CALIBRATION)... 22
7: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE) ....................................... 26
Dolby Digital i DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)................. 38
Odabir zvučnog ugoñaja ............................. 40
Uporaba samo prednjih zvučnika
(2CH STEREO) ..................................... 42
Resetiranje postavki zvučnih ugoñaja......... 43
Reprodukcija
Odabir komponente .................................... 27
Reprodukcija slike/zvuka sa spojene
komponente ........................................... 28
Rukovanje pojačalom
Rukovanje izbornicima............................... 30
Podešavanje glasnoće (Izbornik LEVEL) .. 33
Podešavanje ekvilizator
(Izbornik TONE) ................................... 34
Podešavanje surround zvuka
(Izbornik SUR) ...................................... 34
Podešavanje tunera (Izbornik TUNER)...... 35
Podešavanje zvuka (Izbornik AUDIO) ...... 35
Podešavanje sustava
(Izbornik SYSTEM) .............................. 36
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
podešenja (Izbornik A. CAL) ................ 38
4
Tuner
Slušanje FM/AM radiopostaja .................... 43
Pohranjivanje radiopostaja.......................... 45
Uporaba RDS sustava (RDS)...................... 46
(Samo modeli s oznakom područja CEL,
CEK)
Ostali postupci
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)....... 48
Uporaba Sleep Timera ................................ 50
Uporaba daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog upravljača .......... 50
Dodatne informacije
Rječnik ........................................................ 51
Mjere opreza ............................................... 52
U slučaju problema ..................................... 54
Tehnički podaci........................................... 57
Priprema
Opis i položaj dijelova
Prijemnik
Prednja strana uređaja
Naziv
Funkcija
A ?/1 (uključenje/ Pritisnite za uključivanje i
pripravno stanje) isključivanje prijemnika
(str. 21, 28, 29, 43).
B Senzor daljinskog Prijem signala iz daljinskog upravljača.
upravljača
Naziv
Funkcija
G MUTING
Pritisnite za isključenje
zvuka (str. 27).
H SOUND FIELD
+/–
Pritisnite za odabir zvučnog ugoñaja (str. 38, 40,
42, 43).
C Indikator ulaza
Indikator odabranog
izvora svijetli (str. 27).
I PRESET TUNING Pritisnite za odabir pohranjene postaje (str. 46).
+/–
D Pokazivač
Status odabrane komponente ili popis opcija
prikazuju se ovdje (str. 6).
J INPUT
SELECTOR
E MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće
svih zvučnika istovremeno
(str. 26, 27, 28, 29).
F AUTO CAL MIC
priključnica
Za spajanje isporučenog
optimizacijskog mikrofona za funkciju Digital
Cinema Auto Calibration
(str. 23).
Zakrenite za odabir ulaznog izvora reprodukcije
(str. 27, 28, 29, 44, 45,
46, 54).
nastavlja se
5
O indikatorima na pokazivaču
Naziv
Funkcija
Naziv
A LFE
Svijetli ako reproducirani disk
sadrži LFE. (Low Frequency
Effect) kanal te se trenutno reproducira signal tog LFE kanala.
F Programski Svijetli kad ovaj prijemnik koribroj postaje stite za ugañanje pohranjenih
radiopostaja. Za detalje o pohrani
postaja pogledajte str. 45.
B SLEEP
Svijetli ako je aktiviran sleep
timer (str. 50).
G D.RANGE
C Indikatori
kanala koji
se reproducira
Slova (L, C, R, itd.) označavaju
kanale koji se reproduciraju.
Okviri oko slova se mijenjaju
kao oznaka načina na koji prijemnik obrañuje signal izvora.
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Surround lijevi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente od Pro Logic
postupka)
Primjer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Zvučni ugoñaj: A.F.D. AUTO
Svijetli ako je aktivirana funkcija kompresije dinamičkog
raspona (str. 31).
H Indikatori
tunera
Svijetli tijekom uporabe prijemnika za ugañanje radiopostaja
(str. 43) i sl.
Napomena
"RDS" se prikaže samo za
modele s oznakom CEL, CEK.
I MEMORY
Svijetli ako su uključene funkcije memorije, poput Preset
Memory (str. 45) i sl.
J COAX
Svijetli kad je odabran DVD
ulaz.
K OPT
Svijetli kad je odabran VIDEO
2 ulaz.
L ; PL (II)
"; PL" svijetli kad prijemnik
primjenjuje Pro Logic obradu
na 2-kanalne signale kako bi
kreirao signale središnjeg i
surround kanala. "; PLII"
svijetli ako je aktiviran Pro
Logic II Movie/Music dekoder.
M DTS
Svijetli ako se primaju DTS
signali.
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, spojevi moraju biti
digitalni.
N SW
Svijetli kod izlaza signala iz
priključnice SUBWOOFER.
L
R
C
SL
SR
S
D ; DIGITAL Uključuje se kad se emitira
Dolby Digital signal.
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite
digitalno povezivanje.
E HDMI
6
Svijetli kad je komponenta za
reprodukciju spojena na ovaj
prijemnik putem priključnice
HDMI (str. 18).
Funkcija
Stražnja strana uređaja
C Dio SPEAKERS
A Dio ANTENNA
FM
ANTENNA
priključnica
Spajanje žičane FM
antene isporučene uz
prijemnik (str. 20).
AM
ANTENNA
priključnica
Spajanje AM okvirne
antene isporučene uz
prijemnik (str. 20).
B Dio DIGITAL ULAZA/IZLAZA
OPTCAL IN
priključnica
Spajanje s DVD
ureñajem i sl.
Priključnica COAX
COAXIAL IN IN omogućuje bolju
priključnica
kvalitetu glasnih
zvukova (str. 16).
Spajanje zvučnika
(str. 14).
D Dio AUDIO ULAZA
AUDIO IN Spajanje na Super
priključnice Audio CD ureñaj,
CD ureñaj, itd.
Crvena (R)
(str. 15, 16).
Bijela (L)
HDMI IN/OUT Spajanje s DVD urepriključnica
ñajem ili satelitskim
tunerom. Slika i zvuk
se odašilju u TV ili
projektor (str. 18).
DMPORT
priključnica
Spajanje na
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
(str. 48).
7
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/video
komponentama za koje je podešen (str. 50).
RM-AAU017
8
Naziv
Funkcija
Pritisnite istovremeno TV ?/1 i
A TV ?/1
(uključenje/ TV (!d) za uključivanje i
isključivanje TV prijemnika.
pripravno
stanje)
AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
Sony audio/video komponenata
za koje je daljinski upravljač
podešen.
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuje se
prijemnik i druge komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki put
kad pritisnete neku od tipaka
ulaza (3).
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključenje svih komponenata, istodobno pritisnite ?/1 i
AV ?/1 (1) (SYSTEM
STANDBY).
C Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir željene komponente. Kad
pritisnete neku od tipaka ulaza,
prijemnik se uključuje. Tipke
su tvornički podešene za Sony
ureñaje. Podešenje se može
promijeniti na način opisan u
"Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 50.
Tipka
Sony
komponenta
VIDEO 1
Videorekorder
(VTR mod 3)
VIDEO 2
Videorekorder
(VTR mod 2)
VIDEO 3
Nije pridijeljena
DVD
DVD ureñaj
SAT
Digitalni satelitski
prijemnik
TV
TV
SA-CD/CD
Super Audio CD/
CD ureñaj
TUNER
Ugrañeni tuner
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
D MOVIE
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (MOVIE).
L TV CH +/–
MUSIC
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (MUSIC).
Pritisnite TV CH +/– i TV (M)
istovremeno za odabir
pohranjenih TV kanala.
A.F.D.
Pritisnite za odabir A.F.D.
moda.
2CH
Pritisnite za odabir 2CH
STEREO moda.
E AMP MENU
Prikaz za prikaz izbornika
prijemnika. Zatim koristite
tipke 1/2/4/3 i ~ (P) za
izvoñenje postupaka u
izborniku.
F AUTO CAL
Pritisnite za aktivaciju funkcije
Auto Calibration (str. 23).
G D.TUNING
Pritisnite za pristup izravnom
traženju postaja.
D.SKIP
Kod uporabe izmjenjivača
diskova, pritisnite za promjenu
diska.
H DVD MENU
FM MODE
I ENTER
MEMORY
J MUTING
Pritisnite za prikaz izbornika
DVD ureñaja na TV zaslonu.
Zatim koristite tipke 1/2/4/3
i ~ (P) za izvoñenje postupaka u izborniku.
Pritisnite za odabir FM mono
ili stereo prijema.
Pritisnite za odabir
– pohranjenih postaja.
– pohranjenih kanala videorekordera ili satelitskog
prijemnika.
./>b)
Pritisnite za promjenu zapisa
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja.
REPLAY T/ Pritisnite za ponovnu reprodukciju prethodne ili pretražiADVANCE
vanje tekuće scene unaprijed
U
na videorekorderu, DVD
ureñaju ili Blu-ray ureñaju.
m/Mb)
Pritisnite za
– traženje zapisa unaprijed/
unatrag na DVD ureñaju.
– početak premotavanja na
videorekorderu, CD ureñaju
ili Blu-ray ureñaju.
TUNING +/–
Pritisnite za odabir postaja.
H
a)b)
Pritisnite za pohranjivanje
radijske postaje.
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite MUTING i TV (M)
istovremeno za isključenje
zvuka TV-a.
Pritisnite za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
Pritisnite za početak reprodukcije s videorekordera, CD/DVD
ureñaja ili Blu-ray ureñaja.
Xb)
Pritisnite za pauzu reprodukcije
ili snimanja s videorekordera,
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja. (Takoñer započinje
snimanje s komponentama u
pripravnom stanju snimanja.)
xb)
Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije s videorekordera,
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja.
M TV
Pritisnite TV i željenu tipku
istovremeno za aktivaciju tipaka s narančastim oznakama.
N MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
videorekordera, DVD ureñaja,
satelitskog prijemnika ili Bluray ureñaja na TV zaslonu.
Pritisnite MENU i TV (M)
istovremeno za prikaz izbornika
TV-a. Zatim koristite tipke 1/
2/4/3 i ~ (P) za izvoñenje
postupaka u izborniku.
Pritisnite za unos vrijednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa pomoću brojčanih tipaka
TV-a, videorekordera ili satelitskog prijemnika.
K TV VOL +a)/– Pritisnite TV (M) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje
glasnoće TV prijemnika.
MASTER
VOL +a)/–
PRESET +/–
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
O RETURN/
EXIT O
Pritisnite za
– povratak na prethodni izbornik
– izlaz iz izbornika videorekordera, DVD ureñaja, satelitskog
prijemnika ili Blu-ray ureñaja,
prikazanog na zaslonu TV-a.
Pritisnite RETURN/EXIT O
i TV (M) istovremeno za povratak na prethodni izbornik ili
izlazak iz izbornika TV-a
prikazanog na zaslonu TV-a.
S >10/▪
Pritisnite za odabir
– broja zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
prijemnik ili CD ureñaj.
– broja kanala digitalnog
CATV prijemnika.
P ~,
1/2/4/3
Q DISPLAY
R TOOLS
Nakon pritiska tipke AMP
MENU (E), DVD MENU
(H), ili MENU (N), pritisnite
1/2/4/3 za odabir podešenja.
Zatim pritisnite ~ za potvrdu
odabira za prijemnik, videorekorder, satelitski prijemnik, CD
ureñaj, DVD ureñaj ili Blu-ray
ureñaj.
Pritisnite za prikaz informacija
na TV zaslonu o videorekorderu,
satelitskom prijemniku, CD
ureñaju, DVD ureñaju ili Bluray ureñaju.
Pritisnite DISPLAY i TV (M)
istovremeno za odabir TV
informacija prikazanih na
zaslonu TV-a.
Pritisnite za prikaz opcija primjenjivih na cijeli disk (npr. zaštita diska), rekorder (npr. audio
postavke tijekom snimanja), ili
više opcija u listi izbornika
(npr. brisanje više naslova).
Pritisnite TOOLS i TV (M)
istovremeno za prikaz opcija
primjenjivih na TV.
-/--
Pritisnite -/-- i TV (M) istovremeno za odabir moda unosa
broja kanala, bilo jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog na
TV-u.
CLEAR
Pritisnite za brisanje pogrešno
unesenog broja.
Pritisnite za
T Brojčane
tipke (br. 5a)) – pohranu/ugañanje pohranjenih
postaja,
– odabir brojeva zapisa CD/
DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja. Pritisnite 0/10 za
odabir zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
prijemnik.
Pritisnite brojčane tipke i TV
(M) istovremeno za odabir TV
kanala.
U TV INPUT
Pritisnite TV/VIDEO i TV (M)
istovremeno za odabir ulaznog
signala (TV ulaz ili video ulaz).
SLEEP
Pritisnite za aktiviranje funkcije
Sleep Timer i odabir vremena
nakon kojeg će se prijemnik
automatski isključiti.
Tipke 5, MASTER VOL+, TV VOL+ i H imaju
ispupčenu točku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
b)
Ova tipka je dostupna takoñer i za funkcije
DIGITAL MEDIA PORT adaptera. Podrobnije
informacije o funkciji tipke potražite u uputama
za uporabu isporučenima uz DIGITAL MEDIA
PORT adapter.
a)
Napomene
C Tipka VIDEO 3 na daljinskom upravljaču nije
raspoloživa za funkcije ovog prijemnika.
C Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
C Gore navedene informacije služe samo kao primjer
i stoga, ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
10
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu
5.1-kanalnog sustava. Za potpuni doživljaj
višekanalnog zvuka sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet zvučnika (dva prednja,
središnji i dva surround zvučnika) te subwoofer
(5.1-kanalni sustav).
Samo HT-SS1100
Samo HT-SF1100
A Prednji zvučnik (Lijevi)
B Prednji zvučnik (Desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (Lijevi)
E Surround zvučnik (Desni)
F Subwoofer
A Prednji zvučnik (Lijevi)
B Prednji zvučnik (Desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (Lijevi)
E Surround zvučnik (Desni)
F Subwoofer
Savjet
S obzirom da subwoofer ne emitira usko usmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
11
Postavljanje zvučnika na ravnu
površinu
Prije postavljanja zvučnika i subwoofera, pričvrstite prema donjoj slici isporučene nožice
kako biste spriječili vibracije ili pomicanje.
Samo HT-SF1100
Za fleksibilnije postavljanje zvučnika, koristite
dodatno nabavljivi stalak. Detalje potražite u
uputama za uporabu isporučenim sa stalcima
za zvučnike.
Postavljanje zvučnika na zid
Primjer prednjeg zvučnika za
HT-SS1100
Zvučnike možete postaviti na zid.
1
Pripremite vijke (opcija) odgovarajućeg promjera za otvore
na stražnjoj strani svakog
zvučnika. Pogledajte donje
ilustracije.
više od 4 mm
više od 25 mm
Samo HT-SF1100
Isporučene nožice trebate pričvrstiti samo na
središnji zvučnik i subwoofer.
Samo HT-SS1100
Isporučene nožice trebate pričvrstiti na sve
zvučnike i subwoofer.
Postavljanje zvučnika na stalak
Samo HT-SS1100
Otvor na stražnjoj strani zvučnika
2
Učvrstite vijke na zid. Vijci
trebaju izvirivati 5 do 7 mm iz
zida.
Za fleksibilnije postavljanje zvučnika,
koristite dodatno nabavljivi stalak WS-FV11
ili WS-FV10D (raspoloživ samo u nekim
zemljama). Skinite vijak sa zvučnika i
upotrijebite ga kod postavljanja zvučnika na
stalak. Detalje potražite u uputama za
uporabu isporučenim sa stalcima za zvučnike.
5 do 7 mm
12
3
Nataknite zvučnike na vijke.
Primjer postavljanja zvučnika na zid
Otvor na stražnjoj strani zvučnika
Napomene
C Koristite vijke u skladu s materijalom i čvrstinom
zida. Budući da su gipsani zidovi posebno krhki,
dobro učvrstite vijke na nosač i zatim na zid.
Postavite zvučnike na okomit i ravan zid ojačan
armaturom.
C Niste li sigurni od kakvog je materijala načinjen
zid ili kakve vijke treba koristiti, zatražite savjet u
trgovini grañevinskim materijalom.
C Sony ne preuzima odgovornost za nezgode ili štete
nastale uslijed nepravilnog postavljanja, nedostatne
čvrstine zida, nepravilnog učvršćenja vijaka,
prirodnih katastrofa itd.
C Za HT-SF1100: Ako zvučnike postavite na zid,
ne trebate pričvrstiti isporučeni zvučnički stalak.
13
2: Spajanje zvučnika
A Kabel zvučnika (isporučen)a)
A Prednji zvučnik (Lijevi)
B Prednji zvučnik (Desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (Lijevi)
E Surround zvučnik (Desni)
F Subwoofer
a)
Koristite duže kabele zvučnika za spajanje
surround zvučnika i kraće kabele za spajanje
prednjih i središnjeg zvučnika.
Napomena
Nemojte kabele zvučnika spajati na ili odspajati
s priključnica SPEAKER dok je prijemnik
uključen.
14
Napomena o zvučnicima
Za pravilno spajanje zvučnika, provjerite
vrstu zvučnika na naljepnici* smještenoj na
poleñini ili donjoj strani zvučnika.
Oznaka na
naljepnici
Vrsta zvučnika
L
Prednji lijevi
R
Prednji desni
SL
Surround lijevi
SR
Surround desni
* Središnji zvučnik i subwoofer nemaju oznaku na
naljepnici. Za detalje o vrsti zvučnika, pogledajte
str. 3.
3: Spajanje audio/video
komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka, pogledajte
donju tablicu "Komponente za spajanje" u
kojoj su navedene stranice na kojima se
opisuje način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeñite
na "4: Spajanje antena" (str. 20).
Spajanje audio komponenata
Sljedeća slika prikazuje kako spojiti audio
komponente poput Super Audio CD ureñaja
ili CD ureñaja.
Super Audio CD uređaj/
CD uređaj
Audio signal
Komponente za spajanje
Za spajanje
Pogledajte
Audio komponente
C Super Audio CD ureñaj/
CD ureñaj
str. 15
Video komponente
C DVD ureñaj/DVD rekorder
C Blu-ray ureñaj
C Satelitski prijemnik/Set-top box
C Videorekorder
C TV
str. 16
Komponente s HDMI
priključnicom
str. 18
A Audio kabel (opcija)
15
Ako spojite DVD rekorder
Spajanje video komponenata
Promijenite tvorničko podešenje tipke DVD
ulaza na daljinskom upravljaču kako biste je
mogli koristiti za upravljanje svojim DVD
rekorderom. Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 50.
Sljedeća slika prikazuje kako spojiti video
komponente poput DVD ureñaja, DVD rekordera, satelitskog prijemnika ili videorekordera.
Sat. prijemnik/Set-top box
Blu-ray uređaj
TV
Audio signal
Audio signal
Audio signal
Audio signal
DVD uređaj/DVD rekorder
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Koaksijalni digitalni kabel (isporučen)
16
Audio signal
Videorekorder
Napomene
C Ne možete snimati na DVD rekorderu ili videorekorderu preko ovog prijemnika. Detalje potražite
u uputama za uporabu isporučenim s DVD rekorderom ili videorekorderom.
C Za ulaz višekanalnog digitalnog audio signala iz
DVD ureñaja, podesite parametre digitalnog audio
izlaza na DVD ureñaju. Pogledajte upute za
uporabu isporučene s DVD ureñajem.
C Budući da ovaj prijemnik nema analogni audio
ulaz za DVD, spojite svoj DVD ureñaj na DIGITAL
COAX IN DVD priključnicu prijemnika. Za reprodukciju zvuka samo iz lijevog/desnog zvučnika i
subwoofera, pritisnite 2CH.
C Kod spajanja optičkim digitalnim kabelima,
umetnite utikač ravno dok ne klikne na mjesto.
C Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kabele.
Savjet
C Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz i 96 kHz frekvencijama
uzorkovanja.
C Za izlaz zvuka s TV-a kroz zvučnike spojene na
prijemnik:
– povežite audio izlaze TV-a s TV AUDIO IN
priključnicama prijemnika.
– isključite zvuk TV prijemnika.
17
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica od High-Definition
Multimedia Interface. To je sučelje za
prijenos video i audio signala u digitalnom
formatu.
DVD uređaj
Audio signal
Audio/video
signal
Blu-ray uređaj
Audio signal
A Koaksijalni digitalni kabel (isporučen)
B HDMI kabel (opcija)
Preporučujemo uporabu Sony HDMI kabela.
D Optički digitalni kabel (opcija)
18
Audio/video
signal
TV, projektor, itd.
Audio/video signal
Napomene o HDMI spajanju
Savjet
C Zvuk se reproducira iz zvučnika TV-a samo
kad su komponenta za reprodukciju i ovaj
prijemnik, a takoñer i ovaj prijemnik te TV,
povezani putem HDMI priključnice. Za izlaz
zvuka iz isporučenih zvučnika i za uživanje
u višekanalnom surround zvuku:
– spojite digitalne audio priključnice komponente za reprodukciju na prijemnik.
– isključite zvuk TV prijemnika.
C Ovaj prijemnik možda neće moći prenositi
video ili audio signale s odreñenim vrstama
komponenata.
C Višekanalni/stereo audio signali Super
Audio CD-a se ne čuju.
C Audio signale (frekvencija uzorkovanja,
dužina bita itd.) koji se prenose iz HDMI
priključnice može potisnuti spojena komponenta. Provjerite podešenje spojene komponente ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz
komponente spojene HDMI kabelom.
C Uključite prijemnik dok audio i video komponente za reprodukciju emitiraju signal
prema TV prijemniku preko ovog prijemnika.
Ako prijemnik nije uključen, ne emitira se
ni video ni audio signal.
C Za detalje o HDMI postavkama spojene
komponente, pogledajte upute za uporabu
svake spojene komponente.
Sve digitalne audio priključnice podržavaju frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96
kHz.
Napomene
C Uključite prijemnik dok audio i video komponente
za reprodukciju emitiraju signal prema TV prijemniku preko ovog prijemnika. Ako prijemnik nije
uključen, ne emitira se ni video ni audio signal.
C Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, umetnite
utikač ravno dok ne klikne na mjesto.
C Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kabele.
C Promijenite tvorničko podešenje tipke VIDEO 2
ulaza na daljinskom upravljaču kako biste je mogli
koristiti za upravljanje Blu-ray ureñajem. Za
detalje pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 50.
19
4: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu i FM
žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena (isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se, ovisno o području.
Napomene
C Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
C Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je
što je moguće više u vodoravan položaj.
20
5: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabela
Početno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti postupak takoñer možete primijeniti za vraćanje
prijemnika na tvorničke vrijednosti.
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
Spojite mrežni kabel na zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
Na zidnu utičnicu
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite pritisnutom tipku ?/1
5 sekundi.
Na pokazivaču se pojavi "INITIAL".
Sljedeće postavke se vraćaju na tvorničke
vrijednosti.
C Sve postavke u izbornicima LEVEL,
TONE, SUR, TUNER, AUDIO i
SYSTEM.
C Pohranjeni zvučni ugoñaji za svaki ulaz
i pohranjenu radiopostaju.
C Svi parametri zvučnog ugoñaja.
C Sve pohranjene radiopostaje.
C MASTER VOLUME je podešen na
"VOL MIN".
C Ulaz je podešen na "DVD".
21
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAU017.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Napomene
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
C Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati manganske
baterije s nekim drugim baterijama.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
izravnom suncu ili rasvjetnim ureñajima jer može
doći do smetnji u radu.
C Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste
spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
C Nakon zamjene baterija, programirani kodovi se
mogu obrisati. U tom slučaju programirajte ih
ponovo (str. 50).
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko
3 mjeseca. Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću daljinskog upravljača, zamijenite
baterije novima.
22
6: Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara
(AUTO CALIBRATION)
Ovaj prijemnik opremljen je D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
omogućuje izvoñenje automatskog kalibriranja
na sljedeći način:
C Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
C Podesite razinu glasnoće zvučnika.
C Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.
Možete takoñer ručno podesiti razine zvučnika
i balans. Za detalje pogledajte "7: Podešavanje
glasnoće i balansa zvučnika (TEST TONE)"
(str. 26).
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije automatskog kalibriranja podesite i
spojite zvučnike (str. 11, 14).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacijski mikrofon.
Nemojte spajati druge mikrofone jer to
može oštetiti prijemnik i mikrofon.
C Zvuk koji tijekom kalibriranja dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pozornost ako u blizini ima djece, kao i na
eventualne reakcije susjeda.
C Izvedite automatsko kalibriranje u tihom
okruženju kako bi izbjegli štetan efekt buke
i postigli precizne rezultate mjerenja.
C Ako izmeñu optimizacijskog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibriranje se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbjegli pogreške pri mjerenju.
Napomene
Ako je uključena funkcija Muting kod izvoñenja
automatskog kalibriranja, automatski će se isključiti.
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Primjer: HT-SS1100
Optimizacijski
mikrofon
Tipka
?/1
Tipke
ulaza
Pritisnite AMP MENU, zatim
pritisnite AUTO CAL.
1
Spojite isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC na prednjoj strani
prijemnika.
2
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite ga na mjesto slušanja i stavite na
stolac ili stativ kako bi bio u visini ušiju.
Na pokazivaču se pojavljuje sljedeće:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t
A.CAL [2] t A.CAL [1]
Postupak mjerenja će trajati nekoliko minuta.
Sljedeća tablica opisuje oznake koje se pojavljuju na pokazivaču pri početku mjerenja.
Mjere za
Prikaz
Razina okolne buke
NOISE.CHK
Povezanost zvučnika
Naizmjence se pojavljuju MEASURE i
SP DET.*
Razina glasnoće zvučnika
Naizmjence se pojavljuju MEASURE i
GAIN*
Udaljenost zvučnika
Naizmjence se pojavljuju MEASURE i
DISTANCE*
Savjeti
C Uklonite sve prepreke izmeñu optimizacijskog
mikrofona i zvučnika.
C Kad okrenete zvučnik prema optimizacijskom
mikrofonu, dobit ćete preciznije mjerenje.
* Tijekom mjerena svijetli na pokazivaču indikator
odgovarajućeg zvučnika.
nastavlja se
23
Kad mjerenje završi, na pokazivaču se pojavi
"COMPLETE" i podešenja se pohrane.
Nakon završetka
Odspojite optimizacijski mikrofon iz
prijemnika.
Napomena
Funkcija Auto Calibration ne može detektirati
subwoofer. Stoga će sva podešenja subwoofera
ostati nepromijenjena.
Savjeti
C Kad počne automatsko kalibriranje:
– Dovoljno se udaljite od zvučnika i položaja za
slušanje kako biste izbjegli pogreške u mjerenju.
To je potrebno jer se iz zvučnika reproduciraju
ispitni signali tijekom mjerenja.
– Da biste postigli točnije mjerenje, ne stvarajte
buku.
C Funkcija Auto Calibration se isključi ako tijekom
mjerenja:
– pritisnete ?/1 ili MUTING.
– pritisnete tipke ulaza na daljinskom upravljaču
ili INPUT SELECTOR na prijemniku.
– promijenite razinu glasnoće.
– ponovno pritisnete AUTO CAL.
Za ispravljanje greške
1 Zapišite oznaku greške.
2 Pritisnite ~.
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Ispravite grešku.
Za detalje pogledajte "Oznake grešaka i
rješenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsko kalibriranje (str. 23).
Oznake grešaka i rješenja
Oznaka
greške
Objašnjenje
Rješenje
ERROR 10
Buka u
prostoriji.
Tijekom
automatskog
kalibriranja u
prostoriji treba
biti tiho.
ERROR 11
Zvučnici su
Udaljite zvučnike
preblizu
od optimizacijoptimizacijskom skog mikrofona.
mikrofonu.
ERROR 12
Ureñaj je detek- Pravilno spojite
tirao nijedan
kalibracijski mizvučnik.
krofon i ponovno
izvedite automatsko kalibriranje.
ERROR 20
Ureñaj nije detek- Provjerite pritirao prednje
ključak prednjih
zvučnike ili je
zvučnika.
detektirao samo
jedan prednji
zvučnik.
ERROR 21
Ureñaj je detek- Provjerite pritirao samo jedan ključak surround
surround zvučnik. zvučnika.
Oznake grešaka i upozorenja
Oznake grešaka
Kad ureñaj tijekom automatskog kalibriranja
zamijeti grešku, na pokazivaču će se nakon
svakog mjerenja ciklički pojavljivati oznaka
greške na sljedeći način:
Oznaka greške t prazan pokazivač t
(oznaka greške t prazan pokazivač)a) t
PUSH t prazan pokazivač t ENTER
a)
Pojavljuje se kad ima više oznaka greške.
24
Oznake upozorenja
Oznake upozorenja i rješenja
Tijekom automatskog kalibriranja pojavljuju
se oznake upozorenja s informacijama o
rezultatima mjerenja. Oznaka upozorenja će
se ciklički pojavljivati na pokazivaču na
sljedeći način:
Oznaka upozorenja t prazan pokazivač t
(oznaka upozorenja t prazan pokazivač)b)
t PUSH t prazan pokazivač t ENTER
Oznaka
greške
b)
WARN. 51 Surround zvučni- Spojite surround
ci nisu spojeni.
zvučnike.
Pojavljuje se kad ima više oznaka upozorenja.
Možete ignorirati oznake upozorenja jer će
funkcija automatskog kalibriranja sama podesiti parametre. Podešenja možete takoñer
promijeniti ručno.
Za ručnu promjenu podešenja
1 Zapišite oznaku upozorenja.
2 Pritisnite ~.
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Primijenite rješenje opisano u "Oznake
upozorenja i rješenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsko kalibriranje (str. 23).
Objašnjenje
Rješenje
WARN. 40 Buka u prostoriji. Tijekom automatskog kalibriranja
u prostoriji treba
biti tiho.
WARN. 50 Središnji zvučnik Spojite središnji
nije spojen.
zvučnik.
WARN. 60 Nepravilan
balans prednjih
zvučnika.
Namjestite prednje
zvučnike.c)
WARN. 62 Nepravilna glasnoća središnjeg
zvučnika.
Namjestite središnji zvučnik.d)
WARN. 63 Nepravilna glasnoća lijevog
surround
zvučnika.
Namjestite lijevi
surround
zvučnik.e)
WARN. 64 Nepravilna
glasnoća desnog
surround
zvučnika.
Namjestite desni
surround
zvučnik.f)
WARN. 70 Prednji zvučnici
su van dometa.
Namjestite prednje zvučnike.c)
WARN. 72 Središnji zvučnik Namjestite sreje van dometa.
dišnji zvučnik.d)
WARN. 73 Lijevi surround
zvučnik je van
dometa.
Namjestite lijevi
surround
zvučnik.e)
WARN. 74 Desni surround
zvučnik je van
dometa.
Namjestite desni
surround
zvučnik.f)
c)
Za detalje pogledajte "Udaljenost prednjeg
zvučnika" (str. 36).
d)
Za detalje pogledajte "Udaljenost središnjeg
zvučnika" (str. 36).
e)
Za detalje pogledajte "Udaljenost lijevog surround
zvučnika" (str. 37).
f)
Za detalje pogledajte "Udaljenost desnog surround
zvučnika" (str. 37).
25
7: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
5
Ispitni ton se emitira iz svakog zvučnika
sljedećim redoslijedom:
Prednji lijevi t Središnji t Prednji
desni t Surround desni t Surround
lijevi t Subwoofer
(TEST TONE)
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika pomoću ispitnog tona koristite
daljinski upravljač dok sjedite na mjestu
slušanja.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "T. TONE Y".
6
Podesite glasnoću i balans
zvučnika pomoću izbornika
LEVEL tako da se ispitni ton s
mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Podrobnosti o podešavanju LEVEL
izbornika pogledajte na str. 33.
Savjeti
C Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/–.
Možete takoñer koristiti MASTER VOLUME
na prijemniku.
C Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane
na pokazivaču.
Isključenje ispitnog tona
Ponovite korake od 1 do 5, zatim odaberite
"T. TONE N" u koraku 5.
1
Pritisnite AMP MENU.
"1-LEVEL" se pojavi na pokazivaču.
2
Pritisnite ~ ili 3 za pristup
izborniku.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "T. TONE".
4
Pritisnite ~ ili 3 za pristup
parametru.
26
Odabrani ulaz
Komponente koje se
mogu reproducirati
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA
PORT adapter spojen na
priključnicu DMPORT
VIDEO 1
[VIDEO 1]
Videorekorder, itd.,
spojen na priključnicu
VIDEO 1
VIDEO 2
[VIDEO 2/BD]
Blu-ray ureñaj, itd.,
spojen na priključnicu
VIDEO 2/BD
DVD [DVD]
DVD ureñaj, itd., spojen
na priključnicu DVD
SAT [SAT]
Satelitski prijemnik, settop box, itd., spojen na
priključnicu SAT
TV [TV]
TV, itd., spojen na
priključnicu TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
ureñaj, itd., spojen na
priključnicu SA-CD/CD
Reprodukcija
Odabir komponente
TUNER
Ugrañeni radioprijemnik
[FM ili AM band]
1
Pritisnite jednu od tipaka ulaza.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Na pokazivaču se prikaže oznaka
odabranog ulaza.
2
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Takoñer možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sljedećeg:
C Opet pritisnite MUTING.
C Povećajte glasnoću.
C Isključite prijemnik.
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
27
Reprodukcija slike/zvuka sa spojene komponente
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
Napomene
C Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD ureñaj.
C Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD ureñaja ili
običnog CD ureñaja.
Savjeti
C Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara glazbi.
Detalje potražite na str. 40.
Preporučeni zvučni ugoñaji:
Klasična glazba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncerti uživo: CONCERT
C Možete slušati zvuk koji je snimljen u 2-kanalnom formatu sa
svih zvučnika (višekanalno).
Podrobnije informacije potražite
na str. 38.
28
1
Uključite Super Audio CD/CD uređaj, zatim
stavite disk u uložnicu.
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite SA-CD/CD.
Možete takoñer upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir "SA-CD/CD".
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Po završetku slušanja izvadite disk te isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/CD
uređaj.
Reprodukcija DVD diskova
Napomene
C Pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika i DVD ureñaja.
C Ako ne možete slušati višekanalni zvuk, provjerite sljedeće.
– Provjerite je li prijemnik
spojen s DVD ureñajem
preko digitalne veze.
– Provjerite je li digitalni audio
izlaz DVD ureñaja podešen
pravilno.
1
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite DVD.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije "DVD".
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se na
TV zaslonu prikaže slika s DVD uređaja.
Ako se na TV zaslonu ne prikazuje slika, provjerite da li
je video izlaz DVD ureñaja spojen na TV prijemnik.
Savjeti
C Po potrebi odaberite format
zvuka diska kojeg želite
reproducirati.
C Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara filmu/glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 40.
Preporučeni zvučni ugoñaji:
Movie: C.ST.EX
Music: CONCERT
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj.
5
Podesite DVD uređaj.
Pogledajte upute "Quick Setup Guide" isporučene uz
prijemnik.
6
7
8
Reproducirajte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videozapisa s DVD-a
izvadite disk i isključite prijemnik, TV te DVD
uređaj.
29
Povratak na prethodni prikaz
Rukovanje pojačalom
Rukovanje izbornicima
Pritisnite 4.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
Uporabom izbornika pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
1
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se pojavljuje "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog izbornika.
3
Pritisnite ~ ili 3 za otvaranje
izbornika.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir parametra koji želite
podesiti.
5
Pritisnite ~ ili 3 za pristup
parametru.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog podešenja.
Podešenje se aktivira automatski.
30
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije.
Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte
str. 30.
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
LEVEL (33)
[1-LEVEL]
TONE (34)
[2- TONE]
Podešenja
Početno
podešenje
Ispitni tona) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Balans prednjih zvučnikaa)
[FRT BAL]
BAL. L +1 do BAL. L +8,
BALANCE, BAL. R +1 do BAL. R
+8
BALANCE
Glasnoća središnjeg zvučnika
[CNT LVL]
CNT –10 dB do CNT +10 dB
(korak 1 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća lijevog surround
zvučnika [SL LVL]
SUR L –10 dB do SUR L +10 dB
(korak 1 dB)
SUR L 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnika [SR LVL]
SUR R –10 dB do SUR R +10 dB
(korak 1 dB)
SUR R 0 dB
Glasnoća subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB do SW +10 dB
(korak 1 dB)
SW 0 dB
Kompresije dinamičkog
rasponaa) [D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Razina basova prednjeg
zvučnika [BASS LVL]
BASS –6 dB do BASS +6 dB
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjeg TRE –6 dB do TRE +6 dB
zvučnika [TRE LVL]
(korak 1 dB)
TRE 0 dB
Odabir zvučnog ugoñajaa)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY
A.F.D. AUTO
PL, PLII MV, PLII MS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX
C, PORTABLE, HALL, JAZZ,
CONCERT
Razina efektaa)b) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
TUNER (35)
[4-TUNER]
Način prijema FM postajea)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
AUDIO (35)
[5-AUDIO]
Prioritet dekodiranja ulaznog
digitalnog audio signalaa)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
za:
VIDEO 2,
SAT;
DEC. PCM za:
DVD
Odabir jezika digitalnog
emitiranjaa) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V sinkronizacijaa)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. na A.V.SYNC. N
A.V.SYNC.
SUR (34)
[3-SUR]
nastavlja se
31
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešenja
Početno
podešenje
VIDEO (36)
[6-VIDEO]
Udaljenost prednjeg zvučnikaa)
[FRT DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
A. CAL (38)
[7-A. CAL]
a)
b)
Udaljenost središnjeg zvučnikaa) DIST. xx m
izmeñu udaljenosti prednjeg
[CNT DIST.]
zvučnika i 1,5 m (korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Udaljenost lijevog surround
zvučnikaa) [SL DIST.]
DIST. xx m
izmeñu udaljenosti prednjeg
zvučnika i 4,5 m (korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa) [SR DIST.]
DIST. xx m
izmeñu udaljenosti prednjeg
zvučnika i 4,5 m (korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Položaj surround zvučnikaa)
[SUR PL.]
PL. LOW, PL. HIGH
PL. LOW
Uključenje/isključenje
automatskog kalibriranjaa)
[AUTO CAL]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
Za podrobnije informacije, pogledajte stranicu označenu u zagradama.
Surround efekt nije raspoloživ za "PORTABLE" zvučni ugoñaj.
32
Podešavanje glasnoće
(Izbornik LEVEL)
Izbornik LEVEL možete koristiti za podešavanje balansa i glasnoće svakog zvučnika. Ta
podešenja primjenjuju se na sve zvučne
ugoñaje. Odaberite "1-LEVEL" u izbornicima
pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 30) i
"Pregled izbornika" (str. 31).
Opcije izbornika LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Omogućuje podešavanje glasnoće i balansa
tijekom slušanja testnog tona iz položaja za
slušanje. Za detalje pogledajte "7: Podešavanje
glasnoće i balansa zvučnika (TEST TONE)"
(str. 26).
x FRT BAL (balans prednjih
zvučnika)
Omogućuje podešavanje balansa izmeñu
prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
x CNT LVL (glasnoća središnjeg
zvučnika)
x D. RANGE (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
• COMP. OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
• COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
• COMP. MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog
raspona.
Savjet
Funkcija dinamičkog komprimiranja omogućuje
komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog zapisa
na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje
sadrži Dolby Digital signal.
Standardna postavka je "COMP. STD", ali ona
omogućuje samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo postavku "COMP. MAX" jer omogućuje
značajno komprimiranje dinamičkog raspona i time
gledanje filmova kasno noću uz smanjenu glasnoću.
Za razliku od analognih načina ograničavanja, stupanj
ograničenja je već unaprijed odreñen i omogućuje
vrlo prirodnu kompresiju.
x SL LVL (glasnoća lijevog
surround zvučnika)
x SR LVL (glasnoća desnog
surround zvučnika)
x SW LVL (glasnoća subwoofera)
33
Podešavanje ekvilizatora
(Izbornik TONE)
Podešavanje surround
zvuka
(Izbornik SUR)
Izbornik TONE možete koristiti za podešavanje
kvalitete tona (razine basova/visokih tonova)
prednjih zvučnika.
Odaberite "2-TONE" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje izbornicima" (str. 30) i "Pregled
izbornika" (str. 31).
Izbornik SUR možete koristiti za odabir željenog zvučnog ugoñaja. Odaberite "3-SUR" u
izbornicima pojačala. Za detalje o podešavanju
parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 30) i "Pregled izbornika" (str. 31).
Opcije izbornika TONE
Opcije izbornika SUR
x BASS LVL (razina basova prednjih
zvučnika)
x S.F. SELCT (odabir zvučnog
ugođaja)
x TRE LVL (razina visokih tonova
prednjih zvučnika)
Omogućuje odabir željenog zvučnog ugoñaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 38).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućuje primjenu zadnjeg odabranog zvučnog ugoñaja na neki ulaz kad god ga odaberete (Sound Field Link). Primjerice, odaberete li
"HALL" za ulaz SA-CD/CD, zatim odaberete drugi
ulaz i vratite se ponovno na SA-CD/CD, prijemnik
će automatski opet primijeniti "HALL".
x EFFECT (razina efekta)
Omogućuje podešavanje intenziteta surround
efekta za zvučne ugoñaje odabrane MOVIE
ili MUSIC tipkama. Meñutim, surround efekt
nije raspoloživ za zvučni ugoñaj
"PORTABLE".
C EFCT. MIN
Surround effect je minimalan.
C EFCT. STD
Surround efekt je standardan.
C EFCT. MAX
Surround efekt je maksimalan.
34
Podešavanje tunera
Podešavanje zvuka
(Izbornik TUNER)
(Izbornik AUDIO)
Izbornik TUNER možete koristiti za podešavanje načina prijema FM postaje i za
imenovanje pohranjenih postaja.
Odaberite "4-TUNER" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje izbornicima" (str. 30) i "Pregled
izbornika" (str. 31).
Izbornik AUDIO možete koristiti za podešavanje zvuka po želji.
Odaberite "5-AUDIO" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje izbornicima" (str. 30) i "Pregled
izbornika" (str. 31).
Opcije izbornika TUNER
x FM MODE (način prijema FM
postaje)
C FM AUTO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radijska postaja emitira u
stereo tehnici.
C FM MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitirani signal.
Opcije izbornika AUDIO
x DEC. PRI. (prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnica DIGITAL
IN i HDMI IN.
C DEC. AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove izmeñu
DTS, Dolby Digital ili PCM.
C DEC. PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se
spriječilo prekidanje nakon početka
reprodukcije).
Meñutim, ako su ulazni signali drugačije vrste,
ovisno o formatu, možda se neće čuti zvuk.
U tom slučaju odaberite "DEC. AUTO".
Napomena
Ako je opcija podešena na "DEC. AUTO" i
zvuk iz digitalnih audio priključnica (za CD i
sl.) se prekida nakon početka reprodukcije,
podesite opciju na "DEC. PCM".
nastavlja se
35
x DUAL (odabir jezika digitalne
emisije)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
C DUAL M/S (Main/Sub)
Zvuk glavnog jezika emitira se preko prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se čuje
zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zapisa.
C DUAL M (Main)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
C DUAL S (Sub)
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
C DUAL M+S (Main + Sub)
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
x A.V. SYNC. (A/V sinkronizacija)
C A.V.SYNC. Y (Yes) (Vrijeme odgode:
68 ms)
Izlaz zvuka se odgaña kako bi se smanjila
vremenska neusklañenost izmeñu zvuka i
prikazane slike.
C A.V. SYNC. N (No) (Vrijeme odgode: 0 ms)
Izlaz zvuka se ne odgaña.
Podešavanje sustava
(Izbornik SYSTEM)
Izbornik SYSTEM možete koristiti za podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika spojenih
na ovaj sustav.
Odaberite "6-SYSTEM" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje izbornicima" (str. 30) i "Pregled
izbornika" (str. 31).
Opcije izbornika SYSTEM
x FRT DIST. (udaljenost prednjih
zvučnika)
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti slušatelja do prednjih zvučnika (A).
Ako ti zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost
kao prosječnu udaljenost izmeñu prednjih
zvučnika.
Napomene
C Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
C Ovaj parametar je valjan samo kad koristite zvučni
ugoñaj odabran tipkama 2CH ili A.F.D.
C Ovaj parametar nije valjan pri izlazu PCM 96 kHz
ili DTS 2048 signala.
x CNT DIST. (udaljenost središnjeg
zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja
slušatelja do središnjeg zvučnika. Udaljenost
središnjeg zvučnika potrebno je podesiti izmeñu
udaljenosti jednake udaljenosti prednjih zvučnika (A) do udaljenosti 1,5 metara bliže mjestu
slušanja (B).
36
x SL DIST. (udaljenost lijevog
surround zvučnika)
x SUR PL. (Položaj surround
zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do lijevog surround zvučnika.
Udaljenost lijevog surround zvučnika potrebno
je podesiti izmeñu udaljenosti jednake udaljenosti prednjih zvučnika (A str 36) do
udaljenosti 4,5 metara bliže mjestu slušanja
(C str 36).
Omogućuje odreñivanje položaja vaših surround
zvučnika kako bi se pravilno reproducirali
surround efekti u CINEMA STUDIO EX
modovima (str. 41).
x SR DIST. (udaljenost desnog
surround zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do desnog surround zvučnika.
Udaljenost desnog surround zvučnika potrebno
je podesiti izmeñu udaljenosti jednake udaljenosti prednjih zvučnika (A str 36) do
udaljenosti 4,5 metara bliže mjestu slušanja
(D str 36).
Savjet
Ovaj ureñaj omogućuje unos podataka o udaljenosti
zvučnika. Meñutim, nije moguće podesiti središnji
zvučnik dalje od prednjih. Takoñer, središnji zvučnik
nije moguće podesiti na udaljenosti većoj od 1,5 m.
bliže od prednjih zvučnika.
Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije
moguće podesiti na veću udaljenost od prednjih
zvučnika, te na udaljenosti manjoj od 4,5 m. Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti uživanje u
surround zvuku.
U slučaju podešenja manje udaljenosti zvučnika od
realne, doći će do kašnjenja zvuka iz tog zvučnika.
Drugim riječima, zvučnik će zvučati udaljenije.
Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika 1-2 metra
bliže od realne će proizvesti utisak "prisutnosti"
slušatelja. Ako ne možete postići zadovoljavajući
surround efekt jer su surround zvučnici postavljeni
preblizu, podešenje udaljenosti surround zvučnika
na manju vrijednost od realne će proizvesti veću
širinu zvučne slike.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugoñaj. Pokušajte!
C PL. LOW
Odaberite ako visina vaših surround
zvučnika odgovara području A.
C PL. HIGH
Odaberite ako visina vaših surround
zvučnika odgovara području B.
37
Automatsko kalibriranje
odgovarajućih podešenja
Uživanje u surround zvuku
(Izbornik A. CAL)
Dolby Digital i DTS
Surround zvuk
Za detalje pogledajte "6: Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara (AUTO
CALIBRATION)" (str. 22).
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Možete takoñer pritisnuti SOUND FIELD +/–
na prijemniku.
Za detalje pogledajte "Vrste A.F.D. modova"
(str. 39).
38
Vrste A.F.D. modova
Način
dekodiranja
Višekanalni
zvuk nakon
dekodiranja
Učinak
(Automatsko
A.F.D. AUTO
prepoznavanje) [A.F.D. AUTO]
(Automatsko
prepoznavanje)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Meñutim, ovaj prijemnik će generirati
niskofrekvencijski signal za subwoofer
kad nema LFE signala.
Dolby Pro
Logic
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanala
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal
snimljen na 2 kanala bit će dekodiran u
4.1 kanala
Dolby Pro
Logic II
PRO LOGIC II MOVIE 5 kanala
[PLII MV]
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ovaj način je idealan za filmove snimljene
u Dolby Surround formatu. Osim toga,
moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje.
Ovaj način je idealan za običan stereo
signal, kao npr. kod CD diskova.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Višekanalno)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih
signala iz svih zvučnika.
(Multi Stereo)
A.F.D. mod
[Prikaz]
39
Odabir zvučnog ugođaja
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja zvučnih ugoñaja. Ona će vam omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk kino ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Više puta pritisnite MOVIE za
odabir željenog zvučnog ugođaja
za videozapise ili pritisnite više
puta MUSIC za odabir zvučnog
ugođaja za glazbu.
Možete takoñer koristiti SOUND FIELD +/–
na prijemniku.
Za detalje pogledajte "Vrste raspoloživih
zvučnih ugoñaja" (str. 41).
40
Vrste raspoloživih zvučnih ugođaja
Način
dekodiranja
Zvučni ugođaj
[Prikaz]
Učinak
Film
CINEMA STUDIO EX A
s [C.ST.EX A]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine
vrsta filmova.
CINEMA STUDIO EX B
s [C.ST.EX B]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcijskih filmova
s mnogo zvučnih efekata.
CINEMA STUDIO EX C
s [C.ST.EX C]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije
je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod
kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
PORTABLE AUDIO
[PORTABLE]
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku s prijenosnog
audio ureñaja. Ovaj mod je idealan za MP3 i druge
komprimirane audio datoteke.
Glazba
HALL [HALL]
Reproducira akustiku klasične koncertne dvorane.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reproducira akustiku jazz kluba.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Digital Cinema Sound (DCS)
Zvučni ugoñaji s oznakom s koriste DCS
tehnologiju.
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji sa Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku u
okrilju doma. Uz "Digital Cinema Sound",
razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal
processor) i mjerenjima, moguće je proizvesti
idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u
okrilju svog doma.
O CINEMA STUDIO EX
modovima
CINEMA STUDIO EX modovi su prikladni
za reprodukciju filmova s DVD-ova (itd.), s
višekanalnim surround efektima. Omogućuje
reprodukciju zvuka s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment studija.
CINEMA STUDIO EX modovi sastoje se od
sljedećih triju elemenata:
C Virtual Multi Dimensions
Kreira 5 skupina virtualnih zvučnika iz
jednog para stvarnih surround zvučnika.
C Screen Depth Matching
Stvara dojam da zvuk dolazi iz ekrana kao u
kino dvoranama.
C Cinema Studio Reverberation
Stvara jeku koja oponaša zvuk u kino
dvoranama.
CINEMA STUDIO EX modovi koriste ta tri
elementa istovremeno.
nastavlja se
41
Napomene
C Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reproduciranom signalu.
C Kod uporabe zvučnih ugoñaja koji uključuju virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi izravno
iz surround zvučnika.
C Ova funkcija ne djeluje za signale s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
Savjet
Format kodiranja DVD softvera i sl. možete prepoznati tako da potražite oznaku na kutiji.
C
: Dolby Digital diskovi.
C
: Dolby Surround
kodirani programi
: DTS Digital Surround kodirani
C
programi
Uporaba samo prednjih
zvučnika
(2CH STEREO)
U ovom modu zvuk se reproducira samo iz
prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Kod ulaza višekanalnog surround formata,
izvodi se downmix signala u 2 kanala uz
reprodukciju basova putem subwoofera.
Kod ulaza standardnog 2-kanalnog stereo
zvuka, na prijemniku će se aktivirati sustav za
preusmjeravanje basova. Basovi prednjih
kanala će se reproducirati iz subwoofera.
Isključenje surround efekta za
film/glazbu
Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili pritisnite
A.F.D. više puta za odabir "A.F.D. AUTO".
Pritisnite 2CH.
Možete takoñer koristiti SOUND FIELD +/–
na prijemniku.
42
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Tuner
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrañenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 20).
Savjet
1
Pritisnite @/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Dok držite SOUND FIELD +,
pritisnite @/1.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLR." i
sve postavke zvučnih ugoñaja vraćaju se
na početne vrijednosti.
Skala izravnog ugañanja razlikuje se, ovisno o oznaci
područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o oznakama
područja potražite na str. 3.
Oznaka područja
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Automatsko ugađanje
nastavlja se
43
1
Pritisnite TUNER nekoliko puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
Možete takoñer koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje od nižih prema višim frekvencijama;
pritisnite tipku TUNING – za pretraživanje od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na pokazivaču trepće poruka "ST" i FM
stereo prijem je loš, odaberite mono prijem
tako da se zvuk poboljša.
Za odabir mono zvuka, možete
– pritisnuti FM MODE više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi indikator "MONO".
– podesiti "FM MODE" u izborniku TUNER
na "FM MONO" (str. 35).
Za povratak na stereo prijem, možete
– pritisnuti FM MODE više puta dok na
pokazivaču ne prestane svijetliti indikator
"MONO".
– podesiti "FM MODE" u izborniku TUNER
na "FM AUTO" (str. 35).
1
Pritisnite TUNER nekoliko puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
4
Pritisnite ENTER.
Ako nije moguće ugađanje
postaje
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
44
Pohranjivanje radiopostaja
4
Za odabir programskog broja možete takoñer pritisnuti PRESET + ili PRESET –.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
odabira broja, ponovite postupak od
koraka 3.
Moguće je ugoditi do 30 FM i 30 AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
Pohranjivanje radiopostaja
Brojčanim tipkama odaberite
programski broj.
5
Pritisnite ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
no što pritisnete ENTER, počnite ponovo
od koraka 3.
6
1
Ponovite korake od 1 do 5 za
pohranu druge postaje.
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 43) ili izravnog ugađanja
(str. 44), ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 44).
3
Pritisnite MEMORY.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 i 5.
45
Ugađanje pohranjenih postaja
Uporaba RDS sustava
(RDS)
(Samo modeli s oznakom područja
CEL, CEK)
Brojčane
tipke
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno
sa signalima redovitih programa. RDS informacije se mogu prikazati.
Napomene
C RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
C Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Prijem RDS programa
1
2
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Željenu pohranjenu postaju možete takoñer
odabrati pritiskom odgovarajuće brojčane
tipke. Zatim pritisnite ENTER za pristup
odabiru.
Uporaba kontrola na prijemniku
1 Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
odabir FM ili AM valnog područja.
2 Pritisnite PRESET TUNING + ili PRESET
TUNING – više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
46
Jednostavno odaberite postaju u
FM valnom području pomoću izravnog ugađanja (str. 44), automatskog
ugađanja (str. 43), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 46)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugoñena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, na
prijemniku više puta pritisnite
tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Program Service naziv t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)a) t Radio
tekst prikazb) t Točno vrijeme (24-satni
sustav) t Odabrani zvučni ugoñaj t
Razina glasnoće
a)
b)
Vrsta programa koji se emitira (str. 47).
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Indikator
vrste
programa
Opis
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice, razgovor s poznatim osobama, nagradne igre i komedije
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i zborna
glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti jednoj
od prethodnih kategorija,
primjerice, Rhythm & Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
Napomene
C U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija,
na pokazivaču trepće poruka "ALARM".
C Kad se poruka sastoji od 9 ili više znakova, pomiče
se na pokazivaču.
C Ako postaja ne pruža odreñenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (poput
"NO TEXT").
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
Opis
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronañene
funkcijom TP/TA.
NEWS
Vijesti
LEISURE
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
Programi o rekreacijskim aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju, itd.
INFO
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama, primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
odreñene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa evergreenima
Opis vrsta programa
Indikator
vrste
programa
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
savjeti
FOLK M
Folk (narodna) glazba
Dokumentarni programi
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
DRAMA
Radio igre i serije
DOCUMENT
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
NONE
SCIENCE
Programi o prirodnim znanostima
i tehnologiji
47
Ostali postupci
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku s vanjskog ureñaja,
primjerice s prijenosnog audio ureñaja ili
računala.
Preko spojenog DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (opcija) možete na prijemniku slušati
zvuk sa spojene komponente.
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
Spajanje DIGITAL MEDIA PORT
adaptera
Možete slušati zvuk s komponente spojene
putem DIGITAL MEDIA PORT adaptera na
DMPORT priključnicu na prijemniku.
Možete takoñer gledati slike na TV zaslonu
spajanjem video izlaza DIGITAL MEDIA
PORT adaptera na video ulaz TV-a.
Napomene
C Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
C Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je prijemnik uključen.
C Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
C DIGITAL MEDIA PORT adapteri su raspoloživi
za kupnju ovisno o području.
* Vrsta priključka razlikuje se ovisno o DIGITAL
MEDIA PORT adapteru. Za detalje pogledajte
upute za uporabu isporučene s DIGITAL MEDIA
PORT adapterom.
A Video kabel (opcija)
48
Odspajanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera s DMPORT
priključnice
Audio reprodukcija s komponente
spojene na DMPORT priključnicu
1
Pritisnite DMPORT.
Možete takoñer koristiti INPUT
SELECTOR na prijemnik za odabir
"DMPORT".
2
Pritisnite i zadržite obje strane priključka i
zatim ga izvucite.
Napomene
C Kod spajanja DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
umetnite priključak tako da strana sa strelicom
bude okrenuta prema strelici na DMPORT
priključnici.
C DMPORT spajanje treba izvesti čvrsto, s
priključkom uloženim ravno.
C Budući da je priključak DIGITAL MEDIA PORT
adaptera lomljiv, rukujte njime pažljivo kod
postavljanja ili premještanja prijemnika.
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Zvuk se reproducira na prijemniku. Za
detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Napomena
Ovisno o vrsti DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možete upravljati spojenom komponentom pomoću
daljinskog upravljača. Za detalje o tipkama daljinskog upravljača pogledajte str. 8.
Savjet
Kad slušate MP3 ili drugi komprimirani audio zapis
s prijenosnog audio ureñaja, možete poboljšati zvuk.
Pritisnite MUSIC više puta za odabir "PORTABLE"
(str. 40).
49
Uporaba Sleep Timera
Možete podesiti prijemnik pomoću daljinskog
upravljača tako da se automatski isključi nakon
odreñenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok je
prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
ciklički na sljedeći način:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Uporaba daljinskog upravljača
Programiranje daljinskog
upravljača
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza kako bi odgovarale komponentama vašeg
sustava. Primjerice, ako spojite DVD rekorder
na VIDEO 1 priključnice prijemnika, možete
podesiti tipku VIDEO 1 na ovom daljinskom
upravljaču za rukovanje DVD rekorderom.
1
Kad je sleep timer aktiviran, pokazivač se
zatamni i svijetli indikator "SLEEP".
Napomena
Pritisnete li bilo koju tipku na daljinskom upravljaču
ili prijemniku nakon što se pokazivač zatamni, automatski će se uključiti. Nakon nekog vremena će se
pokazivač ponovno zatamniti ako ne pritisnete
nijednu tipku.
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Pritisnete li
ponovno SLEEP, sleep timer će se isključiti.
50
Zadržite pritisnutom tipku ulaza
kojoj želite promijeniti postavku.
Primjer: Pritisnite VIDEO 1.
2
U skladu sa sljedećom tablicom,
pritisnite odgovarajuću tipku
za željenu kategoriju.
Primjer: Pritisnite 4.
Sad možete tipku VIDEO 1 koristiti za
upravljanje DVD rekorderom.
Odgovarajuće tipke i pripadajuće kategorije
Kategorije
Pritisnite
Videorekorder
(upravljački mod VTR 3)a)
1
Videorekorder
(upravljački mod VTR 2)a)
2
DVD ureñaj/DVD rekorder
(upravljački mod DVD1)b)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
CD ureñaj
5
Euro digitalni satelitski
prijemnik
6
Dodatne informacije
Rječnik
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg
je razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Sastoji se od prednjeg (lijevog/desnog), središnjeg,
surround (lijevog/desnog) i subwoofer kanala.
To je odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reproducira kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osjećaj nazočnosti, nego kod Dolby
surround sustava.
DVR (digitalni CATV)
7
x Dolby Pro Logic II
DSS (digitalni satelitski
prijemnik)
8
Blu-ray ureñaj
(upravljački mod BD1)c)
9
Blu-ray rekorder
(upravljački mod BD3)c)
0/10
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 5.1-kanalni za reprodukciju. Postoji mod MOVIE za filmove i mod MUSIC
za stereo izvore poput glazbe. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu.
TV
-/--
Nije pridijeljeno
ENTER/
MEMORY
a)
Sony videorekorderi rade s podešenjem VTR 2 ili
VTR 3 koje odgovara 8-milimetarskoj vrpci ili
VHS kaseti.
b)
Sony DVD rekorderi rade s podešenjem DVD1 ili
DVD3. Za detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s DVD rekorderima.
c)
Za detalje o BD1 ili BD3 postavkama, pogledajte
upute za uporabu isporučene s Blu-ray ureñajem
ili Blu-ray rekorderom.
Za brisanje svih programa
tipaka daljinskog upravljača
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Središnja i mono
surround informacija je pohranjena u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije
se zvuk dekodira i emitira kao 4-kanalni
surround. Ova je najuobičajeniji format za
DVD-video.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
Pritisnite istovremeno @/1, DMPORT i
MASTER VOL –.
Daljinski upravljač se vraća na tvorničke
postavke.
nastavlja se
51
x Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u digitalne,
potrebno ih je kvantificirati. Taj postupak se
naziva uzorkovanje, a broj ciklusa kvantifikacije
u jednoj sekundi se naziva frekvencija uzorkovanja. Standardni glazbeni CD pohranjuje
podatke uzorkovane 44 100 puta u sekundi,
što predstavlja frekvenciju uzorkovanja od
44,1 kHz. Općenito, veća frekvencija uzorkovanja znači bolju kvalitetu zvuka.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je priključnica koja podržava zvuk i sliku
putem samo jednog digitalnog spoja. HDMI
veza prenosi standardne do high definition
video signale u audio/video komponente, poput
TV prijemnika s HDMI priključnicom, u digitalnom obliku bez smanjenja kvalitete. HDMI
specifikacija podržava HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection), odnosno tehnologiju za zaštitu od umnožavanja koja sadrži
tehnologiju kodiranja digitalnih video signala.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost ureñaja dospije strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ureñaj u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
C Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad ureñaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane ureñaja.
C Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam ureñaj isključen.
C Ako duže vremena nećete koristiti ureñaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
C Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opeklina.
52
O postavljanju
C Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dostatno prozračivanje kako bi
spriječili pregrijavanje i time produžili vijek
trajanja prijemnika.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline i nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
C Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar ureñaja.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizinu ureñaja poput TV prijemnika, videorekordera
ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi u
kombinaciji s TV prijemnikom, videorekorderom ili kasetofonom i postavi preblizu
tim ureñajima, mogu se pojaviti šumovi i
smanjiti se kvaliteta slike. To posebno
vrijedi ako se koristi sobna antena. Stoga
preporučujemo uporabu vanjske antene.)
C Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrañen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati mrlje ili
može izblijediti boja.
Ako opet zamijetite nepravilnosti
u prikazu boja...
Odmaknite zvučnik od TV-a.
U slučaju mikrofonije
Prerazmjestite zvučnike ili smanjite glasnoću
prijemnika.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiñete na problem pri uporabi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju ili servisu.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
Ako se poremete boje na TV-u
u blizini
Prednji zvučnik, središnji zvučnik i subwoofer
su magnetski oklopljeni kako bi se mogli
postaviti blizu TV prijemnika. Meñutim, kod
nekih vrsta TV prijemnika mogu se unatoč
tome pojaviti nepravilnosti u prikazu boje.
Budući da surround zvučnici nisu magnetski
oklopljeni, savjetujemo vam da ih odmaknete
od TV prijemnika (str. 11).
Ako zamijetite nepravilnosti u
prikazu boja...
Isključite TV, zatim ga ponovno uključite
nakon 15 – 30 minuta.
53
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiñete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ne uspijete li
riješiti problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
C Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
C Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
C Pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
C Provjerite jeste li odabrali pravilnu
komponentu kotačićem INPUT
SELECTOR na prijemniku.
C Aktivirao se zaštitni sklop prijemnika.
Isključite ga, uklonite uzrok kratkog spoja
i ponovno uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
C Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza na daljinskom
upravljaču ili koristeći INPUT SELECTOR
na prijemniku.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
C Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel
(opcija).
Ulaz zvuka iz HDMI priključnice na
prijemniku ne izlazi iz prijemnika ili TV
zvučnika.
C Provjerite HDMI spajanje.
C Nije moguće slušati Super Audio CD
spajanjem preko HDMI.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz svaku od komponenata.
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
C Podesite balans u izborniku LEVEL
(str. 33).
Čuje se jaki šum ili brujanje.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
C Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz središnjeg ili surround
zvučnika, ili je zvuk vrlo tih.
C Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 41).
C Podesite glasnoću zvučnika (str. 26).
C Provjerite jesu li zvučnici spojeni čvrsto.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
C Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
54
Nije moguće postići surround efekt
C Provjerite je li uključen zvučni ugoñaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
C Zvučni ugoñaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
C Provjerite je li DVD, itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
C Kod spajanja DVD ureñaja i sl. na digitalne ulaze ovog prijemnika, provjerite audio
podešenje (podešenje audio ulaza)
spojene komponente.
Radijski prijem
FM prijem je loš
C Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije
dio isporuke) za spajanje prijemnika na
vanjsku FM antenu kao na sljedećoj slici.
Spojite li prijemnik na vanjsku antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje. Kako
biste spriječili eksploziju plina, nemojte
spajati vodič za uzemljenje na plinsku
cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Slika
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
C Spojite video izlaz video komponente na
TV.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
Slika s izvora spojenog na HDMI
priključnicu ovog prijemnika se ne vidi
na zaslonu spojenog TV-a.
C Provjerite HDMI povezivanje.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
Vodič za
uzemljenje
(nije isporučen)
Na uzemljenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
C Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
C Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugañanju). Koristite izravno ugañanje
(str. 44).
C Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugañanja (kod izravnog ugañanja AM
postaja).
C Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugañanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (str. 45).
RDS ne radi.a)
C Provjerite je li ugoñena FM RDS postaja.
C Odaberite FM postaju s jačim signalom.
nastavlja se
55
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču. a)
C Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
a)
Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Za funkcije prijemnika možete koristiti
samo tipku DISPLAY kad je odabran ulaz
TUNER.
C Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i prijemnika.
C Ako su baterije istrošene, sve ih
zamijenite novima.
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
C Tipka VIDEO 3 na daljinskom upravljaču
nije raspoloživa za funkcije prijemnika.
Poruke o pogreškama
Doñe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema poruci. Pogledajte
sljedeću tablicu za rješenje problema. Ako ne
možete uklonit problem, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu. Pojavi li se poruka
o grešci tijekom automatskog kalibriranja,
pogledajte "Oznake grešaka i upozorenja"
(str. 24) kako biste riješili problem.
PROTECT
Iz zvučnika se emitira neispravna električna
struja. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Provjerite spajanje
kabela zvučnika i ponovno uključite
prijemnik.
Ako ne možete riješiti problem
primjenom navedenih savjeta
Možda će se problem riješiti brisanjem memorije prijemnika (str. 21). Meñutim, imajte na
umu da će se sva pohranjena podešenja vratiti
na tvornički unesene vrijednosti i trebat ćete
ih podesiti ponovno.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte na
umu da, ukoliko serviser zamijeni neke dijelove tijekom popravka, možete zadržati te
dijelove.
Podsjetnik za brisanje
memorije prijemnika
56
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih postavki
str. 21
Osobnih zvučnih ugoñaja
str. 43
Tehnički podaci
Pojačalo
Samo HT-SF1100
Izlazna snaga1)
Stereo mod (izmjerena)
70 W + 70 W
(4 ohma na 1 kHz,
THD 1%)
Surround mod (referentna)
RMS izlaz
FRONT2): 143 W po kanalu
(Sa SS-MSP2000)
CENTER2): 143 W
(Sa SS-CNP2000) SUR2):
143 W po kanalu
(Sa SS-SRP2000)
SUBWOOFER2): 285 W
(Sa SS-WP2000)
Samo HT-SS1100
Izlazna snaga1)
Stereo mod (izmjerena)
70 W + 70 W
(4 ohma na 1 kHz,
THD 1%)
Surround mod (referentna)
RMS izlaz
FRONT2): 143 W po kanalu
(Sa SS-MSP1100)
CENTER2): 143 W
(Sa SS-CNP1100)
SUR2): 143 W po kanalu
(Sa SS-SRP1100)
SUBWOOFER2): 285 W
(Sa SS-WP1100)
1)
FM radijski prijem
Raspon ugañanja
Antena
Antenski priključci
Meñufrekvencija
87,5 – 108,0 MHz
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
AM radijski prijem
Raspon ugañanja
Modeli s CEL, CEK oznakom područja
S korakom ugañanja od 9 kHz:
531 – 1 602 kHz
Antena
Okvirna antena
Meñufrekvencija
450 kHz
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Izlaz napajanja (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 700 mA
Potrošnja struje
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
110 W
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
2)
Ulazi
Analogni
Osjetljivost: 1 V/50 kΩ
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
Ton
Razine glasnoće ±6 dB, 1 dB korak
Frekvencijski raspon reprodukcije:
28 – 20 000 Hz
Referentna izlazna snaga za prednje, središnji te
surround zvučnike i subwoofer. Ovisno o postavkama zvučnog ugoñaja i izvoru, možda se neće
čuti zvuk.
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,3 W
Dimenzije (š/v/d) (približno)
430 T 66,5 T 335 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
3,6 kg
nastavlja se
57
Zvučnici
Samo HT-SS1100
Samo HT-SF1100
C Prednji zvučnici (SS-MSP2000)
C Središnji zvučnik (SS-CNP2000)
C Surround zvučnici (SS-SRP2000)
Prednji zvučnici
2-sistemski, magnetski
oklopljeni
Središnji zvučnik
Širokopojasni, magnetski
oklopljen
Surround zvučnici Širokopojasni
Zvučnici
Prednji zvučnici
65 mm konusni, 25 mm
balansni kupolni
visokotonac
Središnji zvučnik
65 mm konusni
Surround zvučnici 65 mm konusni
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
2,7 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
Prednji/surround zvučnici
92 T 538 T 74 mm
300 T 1 229 (maks.) T
300 mm sa stalkom
Središnji zvučnik
260 T 91 T 80 mm
Masa (približno)
Prednji/surround zvučnici
1 kg
2,8 kg sa stalkom
Središnji zvučnik
0,6 kg
C Prednji zvučnici (SS-MSP1100)
C Središnji zvučnik (SS-CNP1100)
C Surround zvučnici (SS-SRP1100)
Prednji zvučnici/središnji zvučnik
Širokopojasni, magnetski
oklopljeni
Surround zvučnici Širokopojasni
Zvučnici
57 mm konusni
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
2,7 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
Prednji/surround zvučnici
80 T 150 T 88 mm
Središnji zvučnik
250 T 85 T 88 mm
Masa (približno)
Prednji zvučnici
0,5 kg
Središnji zvučnik
0,7 kg
Surround zvučnici 0,4 kg
Subwoofer (SS-WP2000)
Sustav zvučnika
Magnetski oklopljen
160 mm konusni
Zvučnik
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
1,3 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
196 T 320 T 400 mm
uključujući prednju ploču
Masa (približno)
5,6 kg
58
Subwoofer (SS-WP1100)
Sustav zvučnika
Magnetski oklopljen
Zvučnik
160 mm konusni
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
1,3 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
200 T 382 T 337 mm
uključujući prednju ploču
Masa (približno)
4,5 kg
Isporučeni zvučnici
C Prednji zvučnici (2)
C Središnji zvučnik (1)
C Surround zvučnici (2)
C Subwoofer (1)
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-AAU017 (1)
Baterije R6 (veličine AA) (2)
Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2 ili ECMAC2a) (1)
Kabeli zvučnika
C Dulji (2)
C Kraći (3)
Koaksijalni digitalni kabel (1)
Nožice
C Zvučnici
– Samo HT-SS1100 (20)
– Samo HT-SF1100 (4)
C Subwoofer (4)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
59
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising