3-210-767-12(2)
Sustav za kućno
kino
Upute za uporabu
HT-SF1200
HT-SS1200
©2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Baterije ili ureñaj s uloženim baterijama nemojte
izlagati visokoj temperaturi, kao što je izravno sunce,
vatra i sl.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Postavite ureñaj tako da se mrežni kabel može
odmah izvući iz utičnice u slučaju problema.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. U vezi servisiranja i jamstva obratite se
na adrese navedene u priloženom popisu servisa i
jamstvenom listu.
2
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku se odnose na model
HT-SF1200 i HT-SS1200. U ovim uputama za
ilustraciju su korišteni modeli s oznakom područja
CEL, osim ako nije naznačeno drugačije. Razlike
u načinu rukovanja su jasno navedene tekstom kao
što je "Samo za model s oznakom područja CEL".
HT-SF1200 sadrži:
C Prijemnik
C Sustav zvučnikaa)
– Prednji zvučnici
– Središnji zvučnik
– Surround zvučnici
– Subwoofer
STR-KS1200
SS-MSP2200
SS-CNP2200
SS-SRP2200
SS-WP2200
HT-SS1200 sadrži:
C Prijemnik
C Sustav zvučnikaa)
– Prednji zvučnici
– Središnji zvučnik
– Surround zvučnici
– Subwoofer
a)
STR-KS1200
SS-MSP1200
SS-CNP1200
SS-SRP1200
SS-WP1200
Ovaj prijemnik ima ugrañen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround te DTS** Digital Surround sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruko "D" su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS Digital Surround" su registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke DTS, Inc.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI
i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
Napomena o isporučenom
daljinskom upravljaču
(RM-AAU017)
Tipka VIDEO 3 na daljinskom upravljaču
nije raspoloživa za funkcije prijemnika.
Koristite samo isporučene zvučnike.
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču. Takoñer
možete koristiti i kontrole na samom ureñaju ako
imaju jednake ili slične oznake kao i one na
prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj
desnoj strani stražnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Oznaka područja
Sve razlike u radu, u skladu s oznakom područja,
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
3
Sadržaj
Priprema
Tuner
Opis i položaj dijelova.................................. 5
1: Instaliranje zvučnika .............................. 11
2: Spajanje zvučnika .................................. 14
3: Spajanje audio/video komponenata........ 16
4: Spajanje antena ...................................... 21
5: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača .............................................. 22
6: Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara (AUTO CALIBRATION).... 23
7: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE)....................................... 28
Slušanje FM/AM radiopostaja ....................47
Pohranjivanje radiopostaja..........................49
Uporaba RDS sustava (RDS)......................50
Reprodukcija
Odabir komponente.................................... 29
Reprodukcija slike/zvuka sa spojene
komponente........................................... 30
Ostali postupci
Promjena izmeñu digitalnog i analognog
zvuka (IN MODE) .................................52
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT).......53
Slušanje digitalnog zvuka s drugih ulaza
(DIGITAL ASSIGN) .............................55
Uporaba Sleep Timera ................................56
Uporaba daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog upravljača ..........57
Rukovanje pojačalom
Dodatne informacije
Pregled izbornika ....................................... 32
Podešavanje glasnoće (Izbornik LEVEL) .... 36
Podešavanje ekvilizatora
(Izbornik TONE)................................... 37
Podešavanje surround zvuka
(Izbornik SUR)...................................... 37
Podešavanje tunera (Izbornik TUNER)...... 38
Podešavanje zvuka (Izbornik AUDIO)....... 38
Podešavanje slike (Izbornik VIDEO) ......... 39
Podešavanje sustava
(Izbornik SYSTEM).............................. 40
Rječnik........................................................58
Mjere opreza ...............................................58
U slučaju problema .....................................60
Tehnički podaci ..........................................63
Uživanje u surround zvuku
Dolby Digital i DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT) ................ 42
Odabir zvučnog ugoñaja............................. 44
Uporaba samo prednjih zvučnika
(2CH STEREO) .................................... 46
Resetiranje postavki zvučnih ugoñaja ........ 47
4
Priprema
Opis i položaj dijelova
Prijemnik
Prednja strana uređaja
Naziv
Funkcija
A ?/1 (uključenje/ Pritisnite za uključivanje i
pripravno stanje) isključivanje prijemnika
(str. 22, 30, 31, 47).
B Senzor daljinskog Prijem signala iz
daljinskog upravljača.
upravljača
C Indikator ulaza
Indikator odabranog
izvora svijetli (str. 29).
D Pokazivač
Status odabrane komponente ili popis opcija
prikazuju se ovdje (str. 6).
E MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće
svih zvučnika istovremeno
(str. 28, 29, 30, 31).
F AUTO CAL MIC
priključnica
Za spajanje isporučenog
optimizacijskog mikrofona
za funkciju Digital Cinema
Auto Calibration (str. 24).
G MUTING
Pritisnite za isključenje
zvuka (str. 29).
H SOUND FIELD
+/–
Pritisnite za odabir zvučnog ugoñaja (str. 42, 44,
46, 47).
Naziv
Funkcija
I PRESET TUNING Pritisnite za odabir pohranjene postaje (str. 50).
+/–
J INPUT
SELECTOR
Zakrenite za odabir ulaznog izvora reprodukcije
(str. 29, 30, 31, 48, 49,
50, 60).
nastavlja se
5
O indikatorima na pokazivaču
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A LFE
Svijetli ako reproducirani disk
sadrži LFE. (Low Frequency
Effect) kanal te se trenutno
reproducira signal tog LFE
kanala.
G D.RANGE
Svijetli ako je aktivirana funkcija
kompresije dinamičkog raspona
(str. 33).
H Indikatori
tunera
Svijetli tijekom uporabe prijemnika za ugañanje radiopostaja
(str. 47) i sl.
I MEMORY
Svijetli ako su uključene funkcije memorije, poput Preset
Memory (str. 49) i sl.
J COAX
Svijetli ako je IN MODE
podešen na "AUTO IN" i signal
izvora je digitalan te se dovodi
preko COAX IN priključnice ili
ako je IN MODE podešen na
"COAX IN" (str. 52).
K OPT
Svijetli ako je IN MODE
podešen na "AUTO IN" i ako je
ulazni signal digitalan preko
OPT IN priključnice ili ako je
IN MODE podešen na "OPT
IN" (str. 52).
L ; PL (II)
"; PL" svijetli kad prijemnik
primjenjuje Pro Logic obradu
na 2-kanalne signale kako bi
kreirao signale središnjeg i
surround kanala. "; PLII"
svijetli ako je aktiviran Pro
Logic II Movie/Music dekoder.
M DTS
Svijetli ako se primaju DTS
signali.
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, spojevi moraju biti
digitalni.
N SW
Svijetli kod izlaza signala iz
priključnice SUBWOOFER.
B SLEEP
Svijetli ako je aktiviran sleep
timer (str. 56).
C Indikatori
kanala koji
se reproducira
Slova (L, C, R, itd.) označavaju
kanale koji se reproduciraju.
Okviri oko slova se mijenjaju
kao oznaka načina na koji prijemnik obrañuje signal izvora.
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Surround lijevi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente od Pro Logic
postupka)
Primjer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Zvučni ugoñaj: A.F.D. AUTO.
L
R
C
SL
SR
S
D ; DIGITAL Uključuje se kad se emitira
Dolby Digital signal.
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno
povezivanje.
E HDMI
Pritisnite za odabir komponente
spojene na priključak HDMI
(str. 19).
F Programski Svijetli kad ovaj prijemnik koribroj postaje stite za ugañanje pohranjenih
radiopostaja. Za detalje o pohrani
postaja pogledajte str. 49.
6
Stražnja strana uređaja
A Dio ANTENNA
C Dio SPEAKERS
FM
ANTENNA
priključnica
Spajanje žičane FM
antene isporučene uz
prijemnik (str. 21).
Spajanje zvučnika (str. 14).
Sljedeća tablica prikazuje odgovarajuće boje priključnica zvučnika.
AM
ANTENNA
priključnica
Spajanje AM okvirne
antene isporučene uz
prijemnik (str. 21).
Priključnica zvučnika
Boja
FRONT R
(Prednji desni zvučnik)
Crvena
FRONT L
(Prednji lijevi zvučnik)
Bijela
B Dio DIGITAL ulaza/izlaza
OPT IN
priključnica
COAX IN
priključnica
SUR R
Siva
(Desni surround zvučnik)
Spajanje s DVD
ureñajem i sl. Priključnica COAX IN
omogućuje bolju
kvalitetu glasnih
zvukova (str. 17).
HDMI IN/OUT Spajanje s DVD urepriključnica
ñajem ili satelitskim
tunerom. Slika i zvuk
se odašilju u TV ili
projektor (str. 19).
SUR L
Plava
(Lijevi surround zvučnik)
FRONT R
(Prednji desni zvučnik)
Zelena
FRONT L
(Prednji lijevi zvučnik)
Ljubičasta
D Dio AUDIO ulaza
AUDIO IN Spajanje na Super
priključnice Audio CD ureñaj,
CD ureñaj, itd.
Crvena (R)
(str. 16, 17).
Bijela (L)
DMPORT
priključnica
Spajanje na
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
(str. 53).
7
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/video
komponentama za koje je podešen (str. 57).
RM-AAU017
8
Naziv
Funkcija
A TV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite istovremeno TV ?/1 i
TV (!d) za uključivanje i
isključivanje TV prijemnika.
AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
Sony audio/video komponenata
za koje je daljinski upravljač
podešen.
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuje se
prijemnik i druge komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki put
kad pritisnete neku od tipaka
ulaza (3).
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključenje svih komponenata, istodobno pritisnite ?/1 i
AV ?/1 (1) (SYSTEM
STANDBY).
C Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir željene komponente.
Kad pritisnete neku od tipaka
ulaza, prijemnik se uključuje.
Tipke su tvornički podešene za
Sony ureñaje. Podešenje se može
promijeniti na način opisan u
"Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 57.
Tipka
Sony
komponenta
VIDEO 1
Videorekorder
(VTR mod 3)
VIDEO 2
Videorekorder
(VTR mod 2)
VIDEO 3
Nije pridijeljena
DVD
DVD ureñaj
SAT
Digitalni satelitski
prijemnik
TV
TV
SA-CD/CD
Super Audio CD/
CD ureñaj
TUNER
Ugrañeni tuner
DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
D MOVIE
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (MOVIE).
L TV CH +/–
MUSIC
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (MUSIC).
Pritisnite TV CH +/– i TV (M)
istovremeno za odabir
pohranjenih TV kanala.
A.F.D.
Pritisnite za odabir A.F.D.
moda.
2CH
Pritisnite za odabir 2CH
STEREO moda.
E AMP MENU
Prikaz za prikaz izbornika
prijemnika. Zatim koristite
tipke 1/2/4/3 i ~ (P) za
izvoñenje postupaka u
izborniku.
F AUTO CAL
Pritisnite za aktivaciju funkcije
Auto Calibration (str. 25).
G D.TUNING
Pritisnite za pristup izravnom
traženju postaja.
D.SKIP
Kod uporabe izmjenjivača
diskova, pritisnite za promjenu
diska.
H DVD MENU
FM MODE
I ENTER
MEMORY
J MUTING
Pritisnite za prikaz izbornika
DVD ureñaja na TV zaslonu.
Zatim koristite tipke 1/2/4/3
i ~ (P) za izvoñenje postupaka
u izborniku.
Pritisnite za odabir FM mono
ili stereo prijema.
Pritisnite za odabir
– pohranjenih postaja.
– pohranjenih kanala videorekordera ili satelitskog
prijemnika.
./>b)
Pritisnite za promjenu zapisa
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja.
REPLAY T/ Pritisnite za ponovnu reproADVANCE U dukciju prethodne ili pretraživanje tekuće scene unaprijed na
videorekorderu, DVD ureñaju
ili Blu-ray ureñaju.
m/Mb)
TUNING +/–
a)b)
Pritisnite za pohranjivanje
radijske postaje.
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite MUTING i TV (M)
istovremeno za isključenje
zvuka TV-a.
Pritisnite za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
Pritisnite za
– traženje zapisa unaprijed/
unatrag na DVD ureñaju.
– početak premotavanja na
videorekorderu, CD ureñaju
ili Blu-ray ureñaju.
Pritisnite za odabir postaja.
H
Pritisnite za početak reprodukcije s videorekordera, CD/DVD
ureñaja ili Blu-ray ureñaja.
Xb)
Pritisnite za pauzu reprodukcije
ili snimanja s videorekordera,
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja. (Takoñer započinje
snimanje s komponentama u
pripravnom stanju snimanja.)
xb)
Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije s videorekordera,
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja.
M TV
Pritisnite TV i željenu tipku
istovremeno za aktivaciju tipaka s narančastim oznakama.
N MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
videorekordera, DVD ureñaja,
satelitskog prijemnika ili Bluray ureñaja na TV zaslonu.
Pritisnite MENU i TV (M)
istovremeno za prikaz izbornika
TV-a. Zatim koristite tipke 1/
2/4/3 i ~ (P) za izvoñenje
postupaka u izborniku.
Pritisnite za unos vrijednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa pomoću brojčanih
tipaka.
K TV VOL +a)/– Pritisnite TV (M) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje
glasnoće TV prijemnika.
MASTER
VOL +a)/–
PRESET +/–
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
O RETURN/
EXIT O
Pritisnite za
– povratak na prethodni izbornik
– izlaz iz izbornika videorekordera, DVD ureñaja, satelitskog
prijemnika ili Blu-ray ureñaja,
prikazanog na zaslonu TV-a.
Pritisnite RETURN/EXIT O
i TV (M) istovremeno za
povratak na prethodni izbornik
ili izlazak iz izbornika TV-a
prikazanog na zaslonu TV-a.
S >10/▪
Pritisnite za odabir
– broja zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
prijemnik ili CD ureñaj.
– broja kanala digitalnog
CATV prijemnika
P ~,
1/2/4/3
Q DISPLAY
R TOOLS
Nakon pritiska tipke AMP
MENU (E), DVD MENU
(H), ili MENU (N), pritisnite
1/2/4/3 za odabir podešenja.
Zatim pritisnite ~ za potvrdu
odabira za prijemnik, videorekorder, satelitski prijemnik,
CD ureñaj, DVD ureñaj ili
Blu-ray ureñaj.
Pritisnite za prikaz informacija
na TV zaslonu o videorekorderu,
satelitskom prijemniku, CD
ureñaju, DVD ureñaju ili Bluray ureñaju.
Pritisnite DISPLAY i TV (M)
istovremeno za odabir TV
informacija prikazanih na
zaslonu TV-a.
Pritisnite za prikaz opcija
primjenjivih na cijeli disk (npr.
zaštita diska), rekorder (npr.
audio postavke tijekom snimanja), ili više opcija u listi izbornika (npr. brisanje više naslova).
Pritisnite TOOLS i TV (M)
istovremeno za prikaz opcija
primjenjivih na TV.
-/--
Pritisnite -/-- i TV (M) istovremeno za odabir moda unosa
broja kanala, bilo jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog na
TV-u.
CLEAR
Pritisnite za brisanje pogrešno
unesenog broja.
Pritisnite za
T Brojčane
tipke (br. 5a)) – pohranu/ugañanje pohranjenih
postaja,
– odabir brojeva zapisa CD/
DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja. Pritisnite 0/10 za
odabir zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
prijemnik.
Pritisnite brojčane tipke i TV
(M) istovremeno za odabir TV
kanala.
U TV INPUT
SLEEP
Pritisnite TV/VIDEO i TV
(M) istovremeno za odabir
ulaznog signala (TV ulaz ili
video ulaz).
Pritisnite za aktiviranje funkcije
Sleep Timer i odabir vremena
nakon kojeg će se prijemnik
automatski isključiti.
Tipke 5, MASTER VOL+, TV VOL+ i H imaju
ispupčenu točku koja olakšava rukovanje daljinskim
upravljačem.
b)
Ova tipka je dostupna takoñer i za funkcije
DIGITAL MEDIA PORT adaptera. Podrobnije
informacije o funkciji tipke potražite u uputama
za uporabu isporučenima uz DIGITAL MEDIA
PORT adapter.
a)
Napomene
C Tipka VIDEO 3 na daljinskom upravljaču nije
raspoloživa za funkcije ovog prijemnika.
C Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
C Gore navedene informacije služe samo kao primjer
i stoga, ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
10
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu
5.1-kanalnog sustava. Za potpuni doživljaj
višekanalnog zvuka sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet zvučnika (dva prednja,
središnji i dva surround zvučnika) te
subwoofer (5.1-kanalni sustav).
Samo HT-SS1200
Samo HT-SF1200
A Prednji zvučnik (Lijevi)
B Prednji zvučnik (Desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (Lijevi)
E Surround zvučnik (Desni)
F Subwoofer
A Prednji zvučnik (Lijevi)
B Prednji zvučnik (Desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (Lijevi)
E Surround zvučnik (Desni)
F Subwoofer
Savjet
S obzirom da subwoofer ne emitira usko usmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
11
Postavljanje zvučnika na ravnu
površinu
Prije postavljanja zvučnika i subwoofera, pričvrstite prema donjoj slici isporučene nožice
kako biste spriječili vibracije ili pomicanje.
Postavljanje zvučnika na zid
Zvučnike možete postaviti na zid.
1
Primjer prednjeg zvučnika za
HT-SS1200
Pripremite vijke (opcija) odgovarajućeg promjera za otvore
na stražnjoj strani svakog
zvučnika. Pogledajte donje
ilustracije.
više od 25 mm
Samo HT-SF1200
Isporučene nožice trebate pričvrstiti samo na
središnji zvučnik i subwoofer.
Otvor na stražnjoj strani zvučnika
2
Samo HT-SS1200
Učvrstite vijke na zid. Vijci
trebaju izvirivati 5 do 7 mm iz
zida.
Isporučene nožice trebate pričvrstiti na sve
zvučnike i subwoofer.
Postavljanje zvučnika stalak
Samo HT-SS1200
Za fleksibilnije postavljanje zvučnika, koristite
dodatno nabavljivi stalak WS-FV11 ili WSFV10D (raspoloživ samo u nekim zemljama).
Skinite vijak sa zvučnika i upotrijebite ga kod
postavljanja zvučnika na stalak. Detalje potražite u uputama za uporabu isporučenim sa
stalcima za zvučnike.
Samo HT-SF1200
Za fleksibilnije postavljanje zvučnika, koristite
dodatno nabavljivi stalak. Detalje potražite u
uputama za uporabu isporučenim sa stalcima
za zvučnike.
12
5 do 7 mm
3
Nataknite zvučnike na vijke.
Primjer postavljanja zvučnika na zid
Otvor na stražnjoj strani zvučnika
Napomene
C Koristite vijke u skladu s materijalom i čvrstinom
zida. Budući da su gipsani zidovi posebno krhki,
dobro učvrstite vijke na nosač i zatim na zid.
Postavite zvučnike na okomit i ravan zid ojačan
armaturom.
C Niste li sigurni od kakvog je materijala načinjen
zid ili kakve vijke treba koristiti, zatražite savjet u
trgovini grañevinskim materijalom.
C Sony ne preuzima odgovornost za nezgode ili
štete nastale uslijed nepravilnog postavljanja,
nedostatne čvrstine zida, nepravilnog učvršćenja
vijaka, prirodnih katastrofa itd.
C Za HT-SF1200: Ako zvučnike postavite na zid,
ne trebate pričvrstiti isporučeni zvučnički stalak.
13
2: Spajanje zvučnika
Priključnica
A Kabel zvučnika (isporučen)
A Prednji zvučnik (Lijevi)
B Prednji zvučnik (Desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (Lijevi)
E Surround zvučnik (Desni)
F Subwoofer
14
Napomena o kabelima zvučnika
Napomena o zvučnicima
Priključci kabela zvučnika su istih boja kao
pripadajuće priključnice na koje ih je potrebno
spojiti. Kod spajanja kabela zvučnika, spojite
priključke na priključnice odgovarajućih boja
na prijemniku:
Za pravilno spajanje zvučnika, provjerite vrstu
zvučnika na naljepnici* smještenoj na poleñini
ili donjoj strani zvučnika.
Oznaka na
naljepnici
Vrsta zvučnika
Priključak
Priključnica prijemnika
L
Prednji lijevi
Crveni
FRONT R
R
Prednji desni
Bijeli
FRONT L
SL
Surround lijevi
Sivi
SUR R
SR
Surround desni
Plavi
SUR L
Zeleni
CENTER
Ljubičasti
SUBWOOFER
* Središnji zvučnik i subwoofer nemaju oznaku na
naljepnici. Za detalje o vrsti zvučnika, pogledajte
str. 3.
15
3: Spajanje audio/video
komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka, pogledajte
donju tablicu "Komponente za spajanje" u
kojoj su navedene stranice na kojima se
opisuje način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeñite
na "4: Spajanje antena" (str. 21).
Spajanje audio komponenata
Sljedeća slika prikazuje kako spojiti audio
komponente poput Super Audio CD ureñaja
ili CD ureñaja.
Super Audio CD uređaj/
CD uređaj
Audio signal
Komponente za spajanje
Za spajanje
Pogledajte
Audio komponente
C Super Audio CD ureñaj/
CD ureñaj
str. 16
Video komponente
C DVD ureñaj/DVD rekorder
C Blu-ray ureñaj
C Satelitski prijemnik/Set-top box
C Videorekorder
C TV
str. 17
Komponente s HDMI
priključnicom
str. 19
A Audio kabel (opcija)
16
Spajanje video komponenata
Sljedeća slika prikazuje kako spojiti video
komponente poput DVD ureñaja, DVD rekordera, satelitskog prijemnika ili videorekordera.
Sat. prijemnik/Set-top box
Audio signal
Audio signal
DVD uređaj/DVD rekorder
Ako spojite DVD rekorder
Promijenite tvorničko podešenje tipke DVD
ulaza na daljinskom upravljaču kako biste je
mogli koristiti za upravljanje svojim DVD
rekorderom. Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 57.
TV
Audio signal
Audio signal
Videorekorder
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Koaksijalni digitalni kabel (isporučen)
nastavlja se
17
Napomene
C Ne možete snimati na DVD rekorderu ili videorekorderu preko ovog prijemnika. Detalje potražite
u uputama za uporabu isporučenim s DVD
rekorderom ili videorekorderom.
C Za ulaz višekanalnog digitalnog audio signala iz
DVD ureñaja, podesite parametre digitalnog audio
izlaza na DVD ureñaju. Pogledajte upute za
uporabu isporučene s DVD ureñajem.
C Budući da ovaj prijemnik nema analogni audio
ulaz za DVD, spojite svoj DVD ureñaj na DIGITAL
COAX IN DVD priključnicu prijemnika. Za reprodukciju zvuka samo iz lijevog/desnog zvučnika i
subwoofera, pritisnite 2CH.
C Kod spajanja optičkim digitalnim kabelima,
umetnite utikač ravno dok ne klikne na mjesto.
C Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne
kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz i 96 kHz frekvencijama
uzorkovanja.
18
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica od High-Definition
Multimedia Interface. To je sučelje za prijenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
Satelitski prijemnik
Audio/video signal
DVD uređaj
Audio/video signal
Značajke HDMI-a
Digitalni audio signali koje prenosi HDMI
priključnica mogu se reproducirati putem
zvučnika spojenih na prijemnik. Taj signal
podržava Dolby Digital, DTS i linear PCM.
Blu-ray uređaj
Audio/video signal
TV, projektor, itd.
Audio/video signal
A HDMI kabel (opcija)
Preporučujemo uporabu Sony HDMI kabela.
nastavlja se
19
Ako spojite Blu-ray uređaj
Promijenite tvorničko podešenje tipke VIDEO
2 ulaza na daljinskom upravljaču kako biste
je mogli koristiti za upravljanje Blu-ray ureñajem. Za detalje pogledajte "Programiranje
daljinskog upravljača" na str. 57.
Napomene o HDMI spajanju
C Koristite HDMI kabel s logotipom HDMI
(proizvodnje Sony).
C Audio signal koji ulazi kroz HDMI IN priključnicu izlazi kroz priključnice SPEAKERS
i HDMI OUT priključnice. Ne izlazi kroz
nijedne druge audio priključnice.
C Video signali koji ulaze u HDMI IN priključnicu mogu izlaziti samo kroz HDMI OUT
priključnicu.
C Kad želite slušati zvuk iz TV zvučnika, podesite "AUDIO" na "TV+AMP" u izborniku
VIDEO (str. 39). Ako se ne može reproducirati višekanalni softver, podesite na "AMP".
Meñutim, zvuk se ne čuje iz TV zvučnika.
C Višekanalni/stereo audio signali Super
Audio CD-a se ne čuju.
C Uključite prijemnik dok audio i video komponente za reprodukciju emitiraju signal
prema TV prijemniku preko ovog prijemnika.
Ako prijemnik nije uključen, ne emitira se
ni video ni audio signal.
C Audio signale (frekvencija uzorkovanja,
dužina bita itd.) koji se prenose iz HDMI
priključnice može potisnuti spojena komponenta. Provjerite podešenje spojene komponente ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz
komponente spojene HDMI kabelom.
C Zvuk može biti isprekidan kad se frekvencija
uzorkovanja ili broj kanala izlaznih audio
signala komponente za reprodukciju
zamijene.
20
C Kad spojena komponenta nije kompatibilna s
tehnologijom za zaštitu od kopiranja (HDCP),
slika i/ili zvuk s HDMI OUT priključnice
mogu biti izobličeni ili se neće vidjeti/čuti.
U tom slučaju provjerite specifikacije
spojene komponente.
C Podesite razlučivost slike iz komponente za
reprodukciju na 720p ili 1080i kod izlaza
96 kHz višekanalnog zvuka putem HDMI
priključka.
C Ne preporučujemo uporabu HDMI-DVI
konverzijskog kabela. Kad spojite HDMIDVI konverzijski kabel na DVI-D komponentu, zvuk i/ili slika se možda neće
reproducirati.
C Za detalje o HDMI postavkama spojene
komponente, pogledajte upute za uporabu
svake spojene komponente.
4: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu i FM
žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena (isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se, ovisno o području.
Napomene
C Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
C Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je
što je moguće više u vodoravan položaj.
21
5: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabela
Početno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak takoñer možete primijeniti za vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
Spojite mrežni kabel na zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
Na zidnu utičnicu
22
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite pritisnutom tipku ?/1
5 sekundi.
Nakon što se na pokazivaču pojavi
nakratko "CLEARING", pojavljuje se
natpis "CLEARED".
Sljedeće postavke se vraćaju na tvorničke
vrijednosti.
C Sve postavke u izbornicima LEVEL,
TONE, SUR, TUNER, AUDIO,
VIDEO, SYSTEM i A. CAL.
C Pohranjeni zvučni ugoñaji za svaki
ulaz i pohranjenu radiopostaju.
C Svi parametri zvučnog ugoñaja.
C Sve pohranjene radiopostaje.
C MASTER VOLUME je podešen na
"VOL MIN".
C Ulaz je podešen na "DVD".
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAU017.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Napomene
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
C Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati manganske
baterije s nekim drugim baterijama.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
izravnom suncu ili rasvjetnim ureñajima jer može
doći do smetnji u radu.
C Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
C Nakon zamjene baterija, programirani kodovi se
mogu obrisati. U tom slučaju programirajte ih
ponovo (str. 57).
6: Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara
(AUTO CALIBRATION)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
omogućuje izvoñenje automatskog kalibriranja
na sljedeći način:
C Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
C Podesite razinu glasnoće zvučnika.
C Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.
C Izmjerite polaritet zvučnika.
C Izmjerite veličinu zvučnika.
C Izmjerite karakteristike frekvencije.*
* Rezultat mjerenja nije iskoristiv u sljedećim slučajevima kad se primaju signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 96 kHz.
DCAC je namijenjen postizanju pravilnog
balansa zvuka u prostoriji. Meñutim, možete
podesiti razine zvučnika i balans ručno. Za
detalje pogledajte "7: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika (TEST TONE)" (str. 28).
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko
3 mjeseca. Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću daljinskog upravljača, zamijenite
baterije novima.
23
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Primjer: HT-SS1200
Optimizacijski
mikrofon
Prije automatskog kalibriranja podesite i
spojite zvučnike (str. 11, 14).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacijski mikrofon.
Nemojte spajati druge mikrofone jer to
može oštetiti prijemnik i mikrofon.
C Zvuk koji tijekom kalibriranja dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pozornost ako u blizini ima djece, kao i na
eventualne reakcije susjeda.
C Izvedite automatsko kalibriranje u tihom
okruženju kako bi izbjegli štetan efekt buke
i postigli precizne rezultate mjerenja.
C Ako izmeñu optimizacijskog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibriranje se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbjegli pogreške pri mjerenju.
Napomene
Ako je uključena funkcija Muting kod izvoñenja
automatskog kalibriranja, automatski će se
isključiti.
1
Spojite isporučeni optimizacijski mikrofon na priključnicu
AUTO CAL MIC na prednjoj
strani prijemnika.
2
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite ga na mjesto slušanja i stavite
na stolac ili stativ kako bi bio u visini
ušiju.
Savjet
Kad okrenete zvučnik prema optimizacijskom
mikrofonu, dobit ćete preciznije mjerenje.
24
Savjeti
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Tipka
?/1
Tipke
ulaza
Kad počne automatsko kalibriranje:
– Dovoljno se udaljite od zvučnika i položaja za
slušanje kako biste izbjegli pogreške u mjerenju.
To je potrebno jer se iz zvučnika reproduciraju
ispitni signali tijekom mjerenja.
– Da biste postigli točnije mjerenje, ne stvarajte
buku.
Isključenje funkcije
automatskog kalibriranja
Funkcija će se isključiti ako tijekom mjerenja
učinite nešto od sljedećeg:
– Pritisnite ?/1 ili MUTING.
– Pritisnite tipke ulaza na daljinskom upravljaču ili INPUT SELECTOR na prijemniku.
– Promijenite razinu glasnoće.
– Ponovno pritisnite AUTO CAL.
Potvrda/pohranjivanje rezultata
mjerenja
1
Pritisnite AMP MENU, zatim
pritisnite AUTO CAL.
Možete takoñer odabrati "A.CAL YES" u
izborniku A. CAL.
Na pokazivaču se pojavljuje sljedeće:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t
A.CAL [2] t A.CAL [1]
Postupak mjerenja će trajati otprilike 30
sekundi.
Sljedeća tablica opisuje oznake koje se pojavljuju na pokazivaču pri početku mjerenja.
Mjere za
Prikaz
Postojanje zvučnika
TONE
Jačina i udaljenost zvučnika,
frekvencijski odziv
T.S.P.
Potvrdite rezultat mjerenja.
Po završetku mjerenja začuje se zvučni
signal i rezultat se pojavi na pokazivaču.
Rezultat
mjerenja
Prikaz
Objašnjenje
Kad se
SAVE
mjerenje završi
pravilno
Prijeñite na
korak 2.
Kad mjerenje
ne uspije
Pogledajte
"Ako se pojavi
oznaka greške"
(str. 26).
ERROR
XXXX
Jačina i udaljenost subwoofera WOOFER
Napomena
Ne možete izmjeriti visinu zvučnika za surround
zvučnike. Podesite ovu vrijednost pomoću "SUR
POS." parametara u izborniku SYSTEM (str. 34).
nastavlja se
25
2
3
Pritisnite više puta 1/2
2 za odabir opcije. Zatim pritisnite A.
Opcija
Značenje
RETRY
Ponovno automatsko
kalibriranje.
SAVE
Pohranjivanje rezultata
mjerenja i izlaz iz postupka
podešavanja.
WARN CHK
Upozorenje vezano uz
rezultate mjerenja. Pogledajte "Kad odaberete
"WARN CHK"" (str. 26).
PHASE
Prikaz faze svakog zvučnika
(u fazi/izvan faze). Pogledajte "Kad odaberete
"PHASE"" (str. 27).
DISTANCE
Rezultati mjerenja udaljenosti zvučnika.
LEVEL
Rezultati mjerenja razine
glasnoće zvučnika.
EXIT
Izlaz iz postupka podešavanja bez pohranjivanja
rezultata mjerenja.
Pohranite rezultate mjerenja.
Odaberite "SAVE" u koraku 2.
Rezultati mjerenja su pohranjeni.
Ako se pojavi oznaka greške
Postupite u skladu sa sljedećim rješenjima i
ponovo izvedite automatsko kalibriranje.
Oznaka greške Uzroci i rješenja
ERROR SR 33
Nije spojen lijevi ili desni
surround zvučnik.
ERROR SW 33
Nije spojen subwoofer. Spojite
ga na priključnicu
SUBWOOFER.
ERROR 33
Detektiran je pogrešan zvučnik
zbog buke. Izvodite automatsko
kalibriranje u tihom okruženju.
Ispravljanje greške
1 Zabilježite si šifru greške.
2 Pritisnite A. Na pokazivaču se prikaže
"RETRY Y".
3 Ispravite pogrešku.
Za detalje pogledajte "Ako se pojavi
oznaka greške".
4 Pritisnite A za ponavljanje automatskog
kalibriranja.
Kad odaberete "WARN CHK"
Pojavi li se upozorenje na rezultate mjerenja,
prikazuju se detaljne informacije.
Pritisnite ~ za povratak na korak 2
postupka "Potvrda/pohranjivanje
rezultata mjerenja".
Poruka
upozorenja
Značenje
WARN 40
Automatsko kalibriranje je
dovršeno, ali razina buke je
visoka. Automatsko kalibriranje se može izvesti pravilno
ako pokušate ponovo, iako se
mjerenje ne može izvesti u
svim uvjetima. Pokušajte automatski kalibrirati ureñaj u
tihom okružju.
WARN 41
Zvuk iz optimizacijskog
mikrofona je izvan prihvatljivog raspona, odnosno glasniji
je od najglasnijeg zvuka koji
se može izmjeriti. Pokušajte
izvesti automatsko kalibriranje
u okružju dovoljno tihom za
valjano mjerenje.
Oznaka greške Uzroci i rješenja
ERROR 32
ERROR F 33
26
Ureñaj nije prepoznao nijedan
zvučnik. Provjerite je li optimizacijski mikrofon pravilno spojen i ponovo izvedite automatsko
kalibriranje. Ako je optimizacijski mikrofon spojen pravilno
i pojavila se oznaka greške, znači da je kabel mikrofona možda
oštećen ili nepravilno spojen.
C Ureñaj nije prepoznao nijedan
prednji zvučnik ili je spojen
samo jedan.
C Optimizacijski mikrofon nije
spojen.
Poruka
upozorenja
Značenje
WARN 42
Glasnoća prijemnika je izvan
prihvatljivog raspona. Pokušajte
izvesti automatsko kalibriranje
u okružju dovoljno tihom za
valjano mjerenje.
WARN 43
NO WARN
Udaljenost i položaj subwoofera
ili kut položaja zvučnika se ne
mogu detektirati, a razlog tome
može biti buka. Pokušajte automatski kalibrirati ureñaj u tihom
okružju.
Nema poruke upozorenja.
Kad odaberete "PHASE"
Možete provjeriti fazu svakog zvučnika
(u fazi/izvan faze).
Više puta pritisnite 1/2 za odabir
zvučnika i pritisnite A za povratak
na korak 2 postupka "Potvrda/
pohranjivanje rezultata mjerenja".
Poruka
Značenje
xxx* IN
Zvučnik je u fazi.
xxx* OUT
Zvučnik je izvan faze. Njegovi
priključci "+" i "–" su vjerojatno
pogrešno spojeni, odnosno
zamijenjeni.
* xx predstavlja kanal zvučnika.
FL
Prednji lijevi
FR
Prednji desni
C
Središnji
SL
Surround lijevi
SR
Surround desni
SW
Subwoofer
Po završetku postupka
Odspojite optimizacijski mikrofon s
prijemnika.
Napomena
Ako ste mijenjali položaj zvučnika, savjetujemo
vam ponovno izvoñenje automatskog kalibriranja
kako biste mogli uživati u surround zvuku.
Parametri izbornika A. CAL
Izbornik A. CAL možete koristiti za podešavanje funkcije Auto Calibration po želji.
Odaberite "8-A. CAL" u izbornicima pojačala.
Podrobnije informacije o podešavanju postavki
potražite u odjeljku "Rukovanje izbornicima"
(str. 32) i "Pregled izbornika" (str. 33).
x AUTO CAL (Pokretanje/ isključenje automatskog kalibriranja)
C A.CAL NO
Automatska kalibracija je isključena.
C A.CAL YES
Automatska kalibracija je uključena.
x CAL LOAD (Pohranjivanje
pohranjenog mjerenja)*
C LOAD YES
Odaberite ako želite koristiti pohranjene
vrijednosti.
C LOAD NO
Odaberite ako ne želite koristiti pohranjene
vrijednosti.
* Možete koristiti ovo podešenja samo ako ste izveli
automatsku kalibraciju i pohranili postavke.
Savjet
Ovisno o položaju subwoofera, rezultati mjerenja
polariteta mogu varirati, no neće biti problema čak i
ako nastavite koristiti prijemnik s tom vrijednošću.
27
7: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
5
Ispitni ton se emitira iz svakog zvučnika
sljedećim redoslijedom:
Prednji lijevi t Središnji t Prednji
desni t Surround desni t Surround
lijevi t Subwoofer
(TEST TONE)
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika pomoću ispitnog tona koristite daljinski upravljač dok sjedite na mjestu slušanja.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "T. TONE Y".
6
Podesite glasnoću i balans
zvučnika pomoću izbornika
LEVEL tako da se ispitni ton s
mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Podrobnosti o podešavanju LEVEL
izbornika pogledajte na str. 36.
Savjeti
C Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/–.
Možete takoñer koristiti MASTER VOLUME
na prijemniku.
C Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane
na pokazivaču.
Isključenje ispitnog tona
Ponovite korake od 1 do 5, zatim odaberite
"T. TONE N" u koraku 5.
1
Pritisnite AMP MENU.
"1-LEVEL" se pojavi na pokazivaču.
2
Pritisnite ~ ili 3 za pristup
izborniku.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "T. TONE".
4
Pritisnite ~ ili 3 za pristup
parametru.
28
Reprodukcija
Odabir komponente
Odabrani
ulaz
Komponente koje se
mogu reproducirati
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORT
adapter spojen na priključnicu DMPORT
VIDEO 1
[VIDEO 1]
Videorekorder, itd., spojen
na priključnicu VIDEO 1
VIDEO 2
Blu-ray ureñaj, itd., spojen
[VIDEO 2/BD]* na priključnicu VIDEO
2/BD
DVD [DVD]
DVD ureñaj, itd., spojen
na priključnicu DVD
SAT [SAT]
Satelitski prijemnik, set-top
box, itd., spojen na priključnicu SAT
TV [TV]
TV, itd., spojen na
priključnicu TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD ureñaj,
itd., spojen na priključnicu
SA-CD/CD
TUNER
[FM ili AM
band]
Ugrañeni radioprijemnik
* Na pokazivaču se prikazuje "VIDEO 2/BD"
i zatim "VIDEO 2".
1
Pritisnite jednu od tipaka
ulaza.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Na pokazivaču se prikaže oznaka
odabranog ulaza.
2
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Takoñer možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sljedećeg:
C Opet pritisnite MUTING.
C Povećajte glasnoću.
C Isključite prijemnik.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
29
Reprodukcija slike/zvuka sa spojene komponente
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
Napomene
C Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD ureñaj.
C Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD ureñaja ili
običnog CD ureñaja.
Savjeti
C Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara glazbi. Detalje
potražite na str. 44.
Preporučeni zvučni ugoñaji:
Klasična glazba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncerti uživo: CONCERT
C Možete slušati zvuk koji je
snimljen u 2-kanalnom formatu
sa svih zvučnika (višekanalno).
Podrobnije informacije
potražite na str. 42.
30
1
Uključite Super Audio CD/CD uređaj, zatim
stavite disk u uložnicu.
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite SA-CD/CD.
Možete takoñer upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir "SA-CD/CD".
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Po završetku slušanja izvadite disk te isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/CD
uređaj.
Reprodukcija DVD diskova
Napomene
C Pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika i DVD ureñaja.
C Ako ne možete slušati višekanalni zvuk, provjerite sljedeće.
– Provjerite je li prijemnik
spojen s DVD ureñajem
preko digitalne veze.
– Provjerite je li digitalni audio
izlaz DVD ureñaja podešen
pravilno.
1
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite DVD.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije "DVD".
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se na
TV zaslonu prikaže slika s DVD uređaja.
Ako se na TV zaslonu ne prikazuje slika, provjerite da li
je video izlaz DVD ureñaja spojen na TV prijemnik.
Savjeti
C Po potrebi odaberite format
zvuka diska kojeg želite
reproducirati.
C Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara filmu/glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 44.
Preporučeni zvučni ugoñaji:
Movie: C.ST.EX
Music: CONCERT
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj.
5
Podesite DVD uređaj.
Pogledajte upute "Quick Setup Guide" isporučene uz
prijemnik.
6
7
8
Reproducirajte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videozapisa s DVD-a
izvadite disk i isključite prijemnik, TV te
DVD uređaj.
31
Povratak na prethodni prikaz
Rukovanje pojačalom
Pregled izbornika
Pritisnite 4.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
Uporabom izbornika pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
1
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se pojavljuje "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog izbornika.
3
Pritisnite ~ ili 3 za otvaranje
izbornika.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir parametra koji želite
podesiti.
5
Pritisnite ~ ili 3 za pristup
parametru.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog podešenja.
Podešenje se aktivira automatski.
32
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije.
Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte
str. 32.
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 36)
Ispitni tona) [T. TONE]
TONE
[2- TONE]
(str. 37)
SUR
[3-SUR]
(str. 37)
TUNER
[4-TUNER]
(str. 38)
Podešenja
Početno
podešenje
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Balans prednjih zvučnika
[FRT BAL]
BAL. L +1 do BAL. L +10,
BALANCE, BAL. R +1 do BAL. R
+10
BALANCE
Glasnoća središnjeg zvučnika
[CNT LVL]
CNT –10 dB do CNT +10 dB
(korak 1 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća lijevog surround
zvučnika [SL LVL]
SUR L –10 dB do SUR L +10 dB
(korak 1 dB)
SUR L 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnika [SR LVL]
SUR R –10 dB do SUR R +10 dB
(korak 1 dB)
SUR R 0 dB
Glasnoća subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB do SW +10 dB
(korak 1 dB)
SW 0 dB
a)
Kompresije dinamičkog rasponaa) COMP. OFF, COMP. STD,
[D. RANGE]
COMP. MAX
COMP. OFF
Razina basova prednjeg zvučnika BASS –10 dB do BASS +10 dB
[BASS LVL]
(korak 0,5 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjeg
zvučnika [TRE LVL]
TRE –10 dB do TRE +10 dB
(korak 0,5 dB)
TRE 0 dB
Odabir zvučnog ugoñajaa)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY
A.F.D. AUTO
PL, PLII MV, PLII MS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
PORTABLE, HALL, JAZZ,
CONCERT
Razina efektaa)b)
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Način prijema FM postajea)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
nastavlja se
33
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešenja
Početno
podešenje
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 38)
Prioritet dekodiranja ulaznog
digitalnog audio signalaa)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
za:
VIDEO 1,
VIDEO 2/BD,
SAT, TV, DVD;
DEC. PCM za:
SA-CD/CD
Odabir jezika digitalnog
emitiranjaa) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V sinkronizacijaa)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. 0 na A.V.SYNC. 20
A.V.SYNC. 0
Pridjeljivanje digitalnog audio
ulaza [D. ASSIGN]
Podrobnije informacije potražite na
str. 55.
Imenovanje ulazaa) [NAME IN]
Podrobnije informacije potražite na
str. 52.
HDMI AUDIOa)c)
[AUDIO]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI CONTROLa)c)
[CONTROL]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
Udaljenost prednjeg lijevog
zvučnikaa)d) [FL DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikaa)d) [FR DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Udaljenost središnjeg zvučnikaa)d) DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
[CNT DIST.]
(korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Udaljenost lijevog surround
zvučnikaa)d)
[SL DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa)d)
[SR DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7.0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Udaljenost subwooferaa)d)
[SW DIST.]
DIST. 1,0 m to DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3,0 m
Položaj surround zvučnikaa)
[SUR POS.]
SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO,
BEHD/HI
SIDE/LO
Svjetlina pokazivačaa)
[DIMMER]
0% zatamnjenje, 40% zatamnjenje,
70% zatamnjenje
0% zatamnjenje
VIDEO
[6-VIDEO]
(str. 39)
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(str. 40)
34
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešenja
Početno
podešenje
A. CAL
[8-A. CAL]
(str. 27)
Uključenje/isključenje
automatskog kalibriranjaa)e)
[AUTO CAL]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
Odabir pohranjenih rezultata
mjerenjaa)d)
[CAL LOAD]
LOAD NO, LOAD YES
LOAD YES
a)
Za podrobnije informacije, pogledajte stranicu označenu u zagradama.
Surround efekt nije raspoloživ za 2CH STEREO i A.F.D. mode.
c)
Kod odabira ove postavke, indikator "HDMI" trepće na pokazivaču.
d)
Kad podesite "CAL LOAD" u A. CAL izborniku na "LOAD YES", podešenje je prikazano kao x.xx m,
a možete povećati podešenje u koracima od 0,01 m.
e)
Nakon odabira ovog podešenja, pritisnite ~ za potvrdu odabira.
b)
35
Podešavanje glasnoće
(Izbornik LEVEL)
Izbornik LEVEL možete koristiti za podešavanje balansa i glasnoće svakog zvučnika. Ta
podešenja primjenjuju se na sve zvučne ugoñaje.
Odaberite "1-LEVEL" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 32) i
"Pregled izbornika" (str. 33).
Opcije izbornika LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Omogućuje podešavanje glasnoće i balansa
tijekom slušanja testnog tona iz položaja za
slušanje. Za detalje pogledajte "7: Podešavanje
glasnoće i balansa zvučnika (TEST TONE)"
(str. 28).
x FRT BAL (balans prednjih
zvučnika)
Omogućuje podešavanje balansa izmeñu
prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
x CNT LVL (glasnoća središnjeg
zvučnika)
x SL LVL (glasnoća lijevog
surround zvučnika)
x SR LVL (glasnoća desnog
surround zvučnika)
x SW LVL (glasnoća subwoofera)
36
x D. RANGE (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite kasno noću gledati filmove uz smanjenu
glasnoću. Kompresija dinamičkog raspona
moguća je samo za Dolby Digital izvore.
• COMP. OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
• COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
• COMP. MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog
raspona.
Savjet
Funkcija dinamičkog komprimiranja omogućuje
komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog zapisa
na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje
sadrži Dolby Digital signal.
Standardna postavka je "COMP. STD", ali ona
omogućuje samo blagu kompresiju. Zbog toga
preporučujemo postavku "COMP. MAX" jer
omogućuje značajno komprimiranje dinamičkog
raspona i time gledanje filmova kasno noću uz
smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih načina
ograničavanja, stupanj ograničenja je već unaprijed
odreñen i omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
Podešavanje ekvilizatora
(Izbornik TONE)
Izbornik TONE možete koristiti za podešavanje
kvalitete tona (razine basova/visokih tonova)
prednjih zvučnika.
Odaberite "2-TONE" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte
"Rukovanje izbornicima" (str. 32) i "Pregled
izbornika" (str. 33).
Podešavanje surround
zvuka
(Izbornik SUR)
Izbornik SUR možete koristiti za odabir željenog zvučnog ugoñaja. Odaberite "3-SUR" u
izbornicima pojačala. Za detalje o podešavanju
parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima"
(str. 32) i "Pregled izbornika" (str. 33).
Opcije izbornika TONE
Opcije izbornika SUR
x BASS LVL (razina basova
prednjih zvučnika)
x S.F. SELCT (odabir zvučnog
ugođaja)
x TRE LVL (razina visokih tonova
prednjih zvučnika)
Omogućuje odabir željenog zvučnog ugoñaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 42).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućuje primjenu zadnjeg odabranog zvučnog ugoñaja na neki ulaz kad god ga odaberete (Sound Field Link). Primjerice, odaberete li
"HALL" za ulaz SA-CD/CD, zatim odaberete drugi
ulaz i vratite se ponovno na SA-CD/ CD, prijemnik
će automatski opet primijeniti "HALL".
x EFFECT (razina efekta)
Omogućuje podešavanje intenziteta surround
efekta za zvučne ugoñaje odabrane MOVIE
ili MUSIC tipkama.
C EFCT. MIN
Surround effect je minimalan.
C EFCT. STD
Surround efekt je standardan.
C EFCT. MAX
Surround efekt je maksimalan.
37
Podešavanje tunera
Podešavanje zvuka
(Izbornik TUNER)
(Izbornik AUDIO)
Izbornik TUNER možete koristiti za podešavanje načina prijema FM postaje i za imenovanje
pohranjenih postaja.
Odaberite "4-TUNER" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 32) i
"Pregled izbornika" (str. 33).
Izbornik AUDIO možete koristiti za podešavanje zvuka po želji.
Odaberite "5-AUDIO" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 32) i
"Pregled izbornika" (str. 33).
Opcije izbornika TUNER
x FM MODE (način prijema FM
postaje)
C FM AUTO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radijska postaja emitira u
stereo tehnici.
C FM MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitirani signal.
Opcije izbornika AUDIO
x DEC. PRI. (prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnica DIGITAL
IN i HDMI IN.
C DEC. AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
izmeñu DTS, Dolby Digital ili PCM.
C DEC. PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se
spriječilo prekidanje nakon početka
reprodukcije).
Meñutim, ako su ulazni signali drugačije
vrste, ovisno o formatu, možda se neće čuti
zvuk. U tom slučaju odaberite "DEC. AUTO".
Kad su odabrani signali s HDMI IN priključnice, sa spojenog ureñaja se reproduciraju
samo PCM signali. Kad se primaju signali u
bilo kojem drugom formatu, podesite ovu
opciju na "DEC. AUTO".
Napomena
Ako je opcija podešena na "DEC. AUTO" i zvuk iz
digitalnih audio priključnica (za CD i sl.) se prekida
nakon početka reprodukcije, podesite opciju na
"DEC. PCM".
38
x DUAL (odabir jezika digitalne
emisije)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
C DUAL M/S (Main/Sub)
Zvuk glavnog jezika emitira se preko prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se čuje
zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zapisa.
C DUAL M (Main)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
C DUAL S (Sub)
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
C DUAL M+S (Main + Sub)
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
x A.V. SYNC. (A/V sinkronizacija)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika izmeñu
prikaza slike i zvuka. Možete podesiti od 0
(0 ms) do 20 (200 ms) u 1 (10 ms) koracima.
Napomene
C Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
C Ova funkcija ne radi kad se putem HDMI IN
priključnice primaju višekanalni PCM sigeali.
x D. ASSIGN (imenovanje digitalnih
audio ulaza)
Omogućuje pridjeljivanje digitalnog audio
ulaza drugom izvoru. Potražite detalje u
poglavlju "Slušanje digitalnog zvuka s drugih
ulaza (DIGITAL ASSIGN)" na str. 55.
x IN MODE (promjena načina
audio ulaza)
Podešavanje slike
(Izbornik VIDEO)
Izbornik VIDEO možete koristiti za različita
podešenja za HDMI postavke.
Odaberite "6-VIDEO" u izbornici kasno noću
gledati filmove uz smanjenu glasnora pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 32) i
"Pregled izbornika" (str. 33).
Opcije izbornika VIDEO
x AUDIO (HDMI AUDIO)*
Omogućuje podešavanje HDMI audio ulaza s
komponente za reprodukciju spojene na HDMI
priključnicu prijemnika.
C AMP
HDMI audio signali iz komponente za
reprodukciju odašilju se samo u zvučnike
spojene na prijemnik. Višekanalni zvuk se
može reproducirati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne čuju iz TV zvučnika.
C TV+AMP
Zvuk se čuje iz TV zvučnika i zvučnika
spojenih na prijemnik.
Napomene
C Kvaliteta zvuka spojene komponente ovisi o
kvaliteti televizijskog zvuka, npr. broju kanala,
frekvenciji uzorkovanja itd. Ako TV prijemnik
ima stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika je
takoñer stereo kao i onaj s TV-a, čak i ako se
reproducira višekanalni softver.
C Kad spojite prijemnik na video komponentu
(projektor itd.), možda se neće čuti zvuk iz
prijemnika. U tom slučaju odaberite "AMP".
Omogućuje promjenu načina audio ulaza. Za
detalje pogledajte "Promjena izmeñu digitalnog
i analognog zvuka (IN MODE)" (str. 52).
nastavlja se
39
x CONTROL (HDMI CONTROL)*
Omogućuje uključenje/isključenje HDMI
CONTROL funkcije. Podrobnije informacije
potražite u "HDMI CONTROL Guide"
uputama isporučenima s prijemnikom.
* Kod odabira ove postavke, oznaka "HDMI"
trepće na pokazivaču.
Podešavanje sustava
(Izbornik SYSTEM)
Izbornik SYSTEM možete koristiti za podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika spojenih
na ovaj sustav.
Odaberite "7-SYSTEM" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 32) i
"Pregled izbornika" (str. 33).
Opcije izbornika SYSTEM
x FL DIST. (Udaljenost lijevog
prednjeg zvučnika)
x FR DIST. (Udaljenost desnog
prednjeg zvučnika)
x CNT DIST. (Udaljenost središnjeg
zvučnika)
x SL DIST. (Udaljenost lijevog
surround zvučnika)
x SR DIST. (Udaljenost desnog
surround zvučnika)
x SW DIST. (Udaljenost
subwoofera)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do zvučnika i subwoofera.
40
Savjeti
C Podesite li "CAL LOAD" u A. CAL izborniku na
"LOAD YES", možete podesiti udaljenost zvučnika
u koracima od po 1 cm.
C Udaljenost izmeñu središnjeg zvučnika i mjesta
slušanja B ne može biti manja od 1,5 m u odnosu
na onu izmeñu mjesta slušanja i prednjeg zvučnika
A. Postavite zvučnike tako da razlika u dužini B
na sljedećem dijagramu nije veća od 1,5 m u
odnosu na duljinu A.
Primjer: Podesite udaljenost B na 4,5 metra ili
više kad je udaljenost A 6 metara.
Takoñer, udaljenost izmeñu surround/stražnjih
surround zvučnika i mjesta slušanja C ne može
biti manja od 4,5 metra manja nego udaljenost
izmeñu mjesta slušanja i prednjih zvučnika A.
Postavite zvučnike tako da razlika u duljini C na
sljedećem dijagramu nije veća od 4,5 metara u
odnosu na duljinu A.
Primjer: Podesite udaljenost C na 1,5 m ili više
kad udaljenost A iznosi 6 metara.
To je važno jer nepravilno postavljanje zvučnika
rezultira nepravilnom reprodukcijom surround
zvuka. Obratite pozornost da će postavljanje zvučnika na udaljenost manju od potrebne rezultirati
odgodom reprodukcije zvuka iz tog zvučnika.
Drugim riječima, zvuk će djelovati kao da dopire
iz veće udaljenosti.
x SUR POS. (Položaj surround
zvučnika)
Omogućuje odreñivanje položaja vaših surround
zvučnika kako bi se pravilno reproducirali
surround efekti u CINEMA STUDIO EX
modovima (str. 45).
C BEHD/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području B i D.
C BEHD/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području B i C.
C SIDE/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području A i D.
C SIDE/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području A i C.
nastavlja se
41
Savjet
Položaj surround zvučnika namijenjen je posebno
za uporabu CINEMA STUDIO EX modova. Kod
ostalih zvučnih ugoñaja, raspored zvučnika nije
toliko bitan.
Ovi zvučni ugoñaji oblikovani su s pretpostavkom da
će se surround zvučnici postaviti iza mjesta slušanja,
ali reprodukcija ostaje prilično dobra čak i ako se
surround zvučnici smjeste u dosta širokom kutu. Ipak,
ako se zvučnici usmjere prema slušatelju odmah
lijevo i desno od njega, surround efekt postaje nejasan osim ako nije odabrana opcija "SIDE/LO" ili
"SIDE/HI".
Ipak, svako okruženje ima brojne varijable, kao što
su refleksije od zidova, i zato možda postignete bolje
rezultate opcijom "BEHD/HI" ako su zvučnici postavljeni visoko iznad mjesta slušanja, čak i ako su
postavljeni odmah lijevo i desno.
Čak i ako to bude u suprotnosti s gore navedenim
savjetima, preporučujemo da pokrenete reprodukciju
višekanalnog surround softvera i odaberete postavku
koja daje najbolji osjećaj prostornosti i koja stvara
odgovarajući prostor izmeñu surround zvuka iz
surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika. Ako
niste sigurni što je najbolje, odaberite "BEHD/LO"
ili "BEHD/HI" i zatim upotrijebite parametar udaljenosti zvučnika i podešavanje glasnoće zvučnika kako
biste postigli ispravan balans.
x DIMMER (svjetlina pokazivača)
Omogućuje podešavanje svjetline u 3 koraka.
Možete koristiti kontrolu DIMMER na
prijemniku.
42
Uživanje u surround zvuku
Dolby Digital i DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Možete takoñer pritisnuti SOUND FIELD +/–
na prijemniku.
Za detalje pogledajte "Vrste A.F.D. modova"
(str. 43).
Vrste A.F.D. modova
Način
dekodiranja
Višekanalni
zvuk nakon
dekodiranja
Učinak
(Automatsko
A.F.D. AUTO
prepoznavanje) [A.F.D. AUTO]
(Automatsko
prepoznavanje)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Meñutim, ovaj prijemnik će generirati
niskofrekvencijski signal za subwoofer
kad nema LFE signala.
Dolby Pro
Logic
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanala
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal
snimljen na 2 kanala bit će dekodiran u
4.1 kanala
Dolby Pro
Logic II
PRO LOGIC II MOVIE 5 kanala
[PLII MV]
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ovaj način je idealan za filmove snimljene
u Dolby Surround formatu. Osim toga,
moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje.
Ovaj način je idealan za običan stereo
signal, kao npr. kod CD diskova.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Višekanalno)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih
signala iz svih zvučnika. Meñutim, kod
odreñenih podešenja zvučnika neće se iz
nekih zvučnika čuti zvuk.
(Multi Stereo)
A.F.D. mod
[Prikaz]
43
Odabir zvučnog ugođaja
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja zvučnih ugoñaja. Ona će vam omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk kino ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Više puta pritisnite MOVIE za
odabir željenog zvučnog ugođaja
za videozapise ili pritisnite više
puta MUSIC za odabir zvučnog
ugođaja za glazbu.
Možete takoñer koristiti SOUND FIELD +/–
na prijemniku.
Za detalje pogledajte "Vrste raspoloživih
zvučnih ugoñaja" (str. 45).
44
Vrste raspoloživih zvučnih ugođaja
Način
dekodiranja
Zvučni ugođaj
[Prikaz]
Učinak
Film
CINEMA STUDIO EX A
s [C.ST.EX A]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine
vrsta filmova.
CINEMA STUDIO EX B
s [C.ST.EX B]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcijskih filmova
s mnogo zvučnih efekata.
CINEMA STUDIO EX C
s [C.ST.EX C]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije
je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod
kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
PORTABLE AUDIO
[PORTABLE]
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku s prijenosnog
audio ureñaja. Ovaj mod je idealan za MP3 i druge
komprimirane audio datoteke.
Glazba
HALL [HALL]
Reproducira akustiku klasične koncertne dvorane.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reproducira akustiku jazz kluba.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Digital Cinema Sound (DCS)
Zvučni ugoñaji s oznakom s koriste
DCS tehnologiju.
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku
u okrilju doma. Uz "Digital Cinema Sound",
razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal
processor) i mjerenjima, moguće je proizvesti
idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u
okrilju svog doma.
O CINEMA STUDIO EX
modovima
CINEMA STUDIO EX modovi su prikladni
za reprodukciju filmova s DVD-ova (itd.), s
višekanalnim surround efektima. Omogućuje
reprodukciju zvuka s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment studija.
CINEMA STUDIO EX modovi sastoje se od
sljedećih triju elemenata:
C Virtual Multi Dimensions
Kreira 5 skupina virtualnih zvučnika iz
jednog para stvarnih surround zvučnika.
C Screen Depth Matching
Stvara dojam da zvuk dolazi iz ekrana kao u
kino dvoranama.
C Cinema Studio Reverberation
Stvara jeku koja oponaša zvuk u kino
dvoranama.
CINEMA STUDIO EX modovi koriste ta tri
elementa istovremeno.
nastavlja se
45
Napomene
C Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reproduciranom signalu.
C Kod uporabe zvučnih ugoñaja koji uključuju virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi izravno
iz surround zvučnika.
C Ova funkcija ne djeluje u sljedećim slučajevima:
ako je odabrana opcija ANALOG DIRECT,
– za signale s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
– Višekanalni PCM signali se primaju putem
HDMI IN priključnice.
Savjet
Format kodiranja DVD softvera i sl. možete prepoznati tako da potražite oznaku na kutiji.
C
: Dolby Digital diskovi.
C
: Dolby Surround
kodirani programi
C
Uporaba samo prednjih
zvučnika
(2CH STEREO)
U ovom modu zvuk se reproducira samo iz
prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Kod ulaza višekanalnog surround formata,
izvodi se downmix signala u 2 kanala uz
reprodukciju basova putem subwoofera.
Kod ulaza standardnog 2-kanalnog stereo
zvuka, na prijemniku će se aktivirati sustav za
preusmjeravanje basova. Basovi prednjih
kanala će se reproducirati iz subwoofera.
: DTS Digital Surround kodirani
programi
Isključenje surround efekta za
film/glazbu
Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili pritisnite
A.F.D. više puta za odabir "A.F.D. AUTO".
Pritisnite 2CH.
Možete takoñer koristiti SOUND FIELD +/–
na prijemniku.
46
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Tuner
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrañenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 21).
Savjet
1
Pritisnite @/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Dok držite SOUND FIELD +,
pritisnite @/1.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLR." i
sve postavke zvučnih ugoñaja vraćaju se
na početne vrijednosti.
Skala izravnog ugañanja razlikuje se, ovisno o
oznaci područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o
oznakama područja potražite na str. 3.
Oznaka područja
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Automatsko ugađanje
nastavlja se
47
1
Pritisnite TUNER nekoliko puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
Možete takoñer koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje od nižih prema višim frekvencijama;
pritisnite tipku TUNING – za pretraživanje od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na pokazivaču trepće poruka "ST" i FM
stereo prijem je loš, odaberite mono prijem
tako da se zvuk poboljša.
Za odabir mono zvuka, možete
– pritisnuti FM MODE više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi indikator "MONO".
– podesiti "FM MODE" u izborniku TUNER
na "FM MONO" (str. 38).
Za povratak na stereo prijem, možete
– pritisnuti FM MODE više puta dok na
pokazivaču ne prestane svijetliti indikator
"MONO".
– podesiti "FM MODE" u izborniku TUNER
na "FM AUTO" (str. 38).
1
Pritisnite TUNER nekoliko puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
4
Pritisnite ENTER.
Ako nije moguće ugađanje
postaje
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
48
Pohranjivanje radiopostaja
4
Za odabir programskog broja možete takoñer pritisnuti PRESET + ili PRESET –.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
odabira broja, ponovite postupak od
koraka 3.
Moguće je ugoditi do 30 FM i 30 AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
Pohranjivanje radiopostaja
Brojčanim tipkama odaberite
programski broj.
5
Pritisnite ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no
što pritisnete ENTER, počnite ponovo od
koraka 3.
6
1
Ponovite korake od 1 do 5 za
pohranu druge postaje.
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 47) ili izravnog ugađanja
(str. 48), ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 48).
3
Pritisnite MEMORY.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 i 5.
49
Ugađanje pohranjenih postaja
Brojčane
tipke
Uporaba RDS sustava
(RDS)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno
sa signalima redovitih programa. RDS
informacije se mogu prikazati.
Napomene
C RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
C Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Prijem RDS programa
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
2
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Željenu pohranjenu postaju možete
takoñer odabrati pritiskom odgovarajuće
brojčane tipke. Zatim pritisnite ENTER
za pristup odabiru.
Uporaba kontrola na prijemniku
1 Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
odabir FM ili AM valnog područja.
2 Pritisnite PRESET TUNING + ili PRESET
TUNING – više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
50
Jednostavno odaberite postaju u
FM valnom području pomoću izravnog ugađanja (str. 48), automatskog ugađanja (str. 47), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 50)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugoñena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, na
prijemniku više puta pritisnite
tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Program Service naziv t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)a) t Radio tekst
prikazb) t Točno vrijeme (24-satni sustav) t
Odabrani zvučni ugoñaj t Razina glasnoće
Indikator vrste Opis
programa
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice, razgovor s poznatim
osobama, nagradne igre i
komedije
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i
zborna glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
Napomene
OTHER M
C U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija,
na pokazivaču trepće poruka "ALARM".
C Kad se poruka sastoji od 9 ili više znakova, pomiče
se na pokazivaču.
C Ako postaja ne pruža odreñenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (poput
"NO TEXT").
Glazba koja ne pripada niti
jednoj od prethodnih kategorija,
primjerice, Rhythm & Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina,
itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta
putem telefona ili na javnim
raspravama
a)
b)
Vrsta programa koji se emitira (str. 51).
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
TRAVEL
INFO
Programi koji pružaju informacije o najrazličitijim temama,
primjerice, teme iz gospodarstva, medicinski savjeti
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronañene
funkcijom TP/TA.
LEISURE
Programi o rekreacijskim
aktivnostima, primjerice,
vrtlarstvu, ribolovu, kuhanju,
itd.
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
odreñene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa evergreenima
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
savjeti
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su
jezik i socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim
znanostima i tehnologiji
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
51
x COAX IN
Ostali postupci
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL COAX IN priključnice.
Promjena između digitalnog i analognog zvuka
x OPT IN
(IN MODE)
x ANALOG
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza (digitalni ili
analogni).
1
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se prikaže "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "5-AUDIO".
3
Pritisnite ~ ili 3 za pristup
izborniku.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "IN MODE".
5
Pritisnite ~ ili 3 unos
parametra.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog audio ulaza.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite 4.
Modovi audio ulaza
x AUTO IN
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, odabiru se
analogni audio signali.
x HDMI IN
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko HDMI priključnice.
52
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL OPT IN priključnice.
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
Napomene
Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku s vanjskog ureñaja,
primjerice s prijenosnog audio ureñaja ili
računala.
Preko spojenog DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (opcija) možete na prijemniku slušati
zvuk sa spojene komponente.
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
Spajanje DIGITAL MEDIA PORT
adaptera
Možete slušati zvuk s komponente spojene
putem DIGITAL MEDIA PORT adaptera na
DMPORT priključnicu na prijemniku.
Možete takoñer gledati slike na TV zaslonu
spajanjem video izlaza DIGITAL MEDIA
PORT adaptera na video ulaz TV-a.
Napomene
C Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
C Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je prijemnik uključen.
C Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
C DIGITAL MEDIA PORT adapteri su raspoloživi
za kupnju ovisno o području.
* Vrsta priključka razlikuje se ovisno o DIGITAL
MEDIA PORT adapteru. Za detalje pogledajte
upute za uporabu isporučene s DIGITAL MEDIA
PORT adapterom.
A Video kabel (opcija)
nastavlja se
53
Odspajanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera s DMPORT
priključnice
Audio reprodukcija s komponente
spojene na DMPORT priključnicu
1
Pritisnite DMPORT.
Možete takoñer koristiti INPUT
SELECTOR na prijemnik za odabir
"DMPORT".
2
Pritisnite i zadržite obje strane priključka i
zatim ga izvucite.
Napomene
C Kod spajanja DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
umetnite priključak tako da strana sa strelicom
bude okrenuta prema strelici na DMPORT
priključnici.
C DMPORT spajanje treba izvesti čvrsto, s
priključkom uloženim ravno.
C Budući da je priključak DIGITAL MEDIA PORT
adaptera lomljiv, rukujte njime pažljivo kod
postavljanja ili premještanja prijemnika.
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Zvuk se reproducira na prijemniku. Za
detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Napomene
Ovisno o vrsti DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možete upravljati spojenom komponentom pomoću
daljinskog upravljača. Za detalje o tipkama daljinskog
upravljača pogledajte str. 8.
Savjet
Kad slušate MP3 ili drugi komprimirani audio zapis
s prijenosnog audio ureñaja, možete poboljšati zvuk.
Pritisnite MUSIC više puta za odabir "PORTABLE"
(str. 44).
54
Slušanje digitalnog zvuka
s drugih ulaza
5
Pritisnite A ili 3 za pristup
parametru.
6
Pritisnite 1/2 više puta za odabir slobodnog digitalnog audio
ulaza ("VD1 OPT" u ovom
primjeru).
7
Pritisnite A ili 3 za potvrdu
odabira.
8
Pritisnite 1/2 više puta za odabir ulaza ("VD1–DVD" u ovom
primjeru) koji želite pridijeliti
digitalnom audio ulazu
odabranom u koraku 6.
(DIGITAL ASSIGN)
Digitalni audio ulaz kroz koji prolaze OPTICAL
ili COAXIAL (SAT IN, VIDEO 1 IN, DVD
IN) signali možete pridijeliti drugom ulazu
kad se ti signali ne koriste.
Primjerice, ako želite da DVD ureñaj bude
izvor zvuka za digitalni audio ulaz putem
priključnice OPTICAL IN na prijemniku,
učinite sljedeće:
C Povežite optičku izlaznu priključnicu DVD
ureñaja s priključnicom OPTICAL VIDEO
1 IN priključnicom na prijemniku.
C Promijenite "VD1 OPT" u "DVD" u postavci
D. ASSIGN.
Ulaz koji možete pridijeliti varira za
svaki audio ulaz. Detalje potražite u
odjeljku "Ulazi koje je moguće pridijeliti
za digitalni audio ulaz" (str. 56).
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite 4.
1
Pritisnite AMP. MENU.
Na pokazivaču se prikaže "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "5-AUDIO".
3
Pritisnite A ili 3 za otvaranje
izbornika.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "D. ASSIGN".
nastavlja se
55
Ulazi koje je moguće pridijeliti
za digitalni audio ulaz
Tvorničko podešenje je podcrtano.
Digitalni
audio ulaz
Pridjeljivi
ulazi
Prikaz
VIDEO 1
OPTICAL
[VD1 OPT]
VIDEO 1
VD1 – VD1
VIDEO 2/BD
VD1 – VD2
DVD
COAXIAL
[DVD COAX]
SAT
OPTICAL
[SAT OPT]
DVD
VD1 – DVD
TV
VD1 – TV
SA-CD/CD
VD1 – CD
VIDEO 1
DVD– VD1
VIDEO 2/BD
DVD– VD2
DVD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
TV
DVD– TV
SA-CD/CD
DVD– CD
Možete podesiti prijemnik pomoću daljinskog
upravljača tako da se automatski isključi
nakon odreñenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok je
prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
ciklički na sljedeći način:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Kad je sleep timer aktiviran, pokazivač se
zatamni i svijetli indikator "SLEEP".
Napomena
Pritisnete li bilo koju tipku na daljinskom upravljaču
ili prijemniku nakon što se pokazivač zatamni, automatski će se uključiti. Nakon nekog vremena će se
pokazivač ponovno zatamniti ako ne pritisnete
nijednu tipku.
VIDEO 2/BD
SAT– VD2
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT–SAT
Savjet
TV
SAT– TV
SA-CD/CD
SAT– CD
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Pritisnete li
ponovno SLEEP, sleep timer će se isključiti.
Napomene
C Nije moguće dodijeliti više digitalnih audio ulaza
istom ulazu.
C Ako je digitalni audio ulaz pridijeljen drugom
ulazu, on se ne može koristiti kao originalni ulaz.
C Kad pridijelite digitalni audio ulaz, podešenje IN
MODE se može promijeniti automatski (str. 52).
C Nije moguće ponovo pridijeliti audio ulaz na
TUNER i DMPORT ulaze.
56
Uporaba Sleep Timera
Uporaba daljinskog upravljača
Programiranje daljinskog
upravljača
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza kako bi odgovarale komponentama
vašeg sustava. Primjerice, ako spojite DVD
rekorder na VIDEO 1 priključnice prijemnika,
možete podesiti tipku VIDEO 1 na ovom
daljinskom upravljaču za rukovanje DVD
rekorderom.
1
2
Zadržite pritisnutom tipku ulaza
kojoj želite promijeniti postavku.
Odgovarajuće tipke i pripadajuće kategorije
Kategorije
Pritisnite
Videorekorder
(upravljački mod VTR 3)a)
1
Videorekorder
(upravljački mod VTR 2)a)
2
DVD ureñaj/DVD rekorder
(upravljački mod DVD1)b)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
CD ureñaj
5
Euro digitalni satelitski prijemnik
6
DVR (digitalni CATV)
7
Primjer: Pritisnite VIDEO 1.
DSS (digitalni satelitski prijemnik)
8
U skladu sa sljedećom tablicom,
pritisnite odgovarajuću tipku
za željenu kategoriju.
Blu-ray ureñaj
(upravljački mod BD1)c)
9
Blu-ray rekorder
(upravljački mod BD3)c)
0/10
Primjer: Pritisnite 4.
Sad možete tipku VIDEO 1 koristiti za
upravljanje DVD rekorderom.
TV
-/--
Nije pridijeljeno
ENTER/
MEMORY
a)
Sony videorekorderi rade s podešenjem VTR 2 ili
VTR 3 koje odgovara 8-milimetarskoj vrpci ili
VHS kaseti.
b)
Sony DVD rekorderi rade s podešenjem DVD1 ili
DVD3. Za detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s DVD rekorderima.
c)
Za detalje o BD1 ili BD3 postavkama, pogledajte
upute za uporabu isporučene s Blu-ray ureñajem
ili Blu-ray rekorderom.
Za brisanje svih programa
tipaka daljinskog upravljača
Pritisnite istovremeno @/1, DMPORT i
MASTER VOL –.
Daljinski upravljač se vraća na tvorničke
postavke.
57
x Frekvencija uzorkovanja
Dodatne informacije
Rječnik
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg
je razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Sastoji se od prednjeg (lijevog/desnog), središnjeg,
surround (lijevog/desnog) i subwoofer kanala.
To je odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reproducira kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osjećaj nazočnosti, nego kod Dolby
surround sustava.
x Dolby Pro Logic II
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 5.1-kanalni za reprodukciju. Postoji mod MOVIE za filmove i mod MUSIC
za stereo izvore poput glazbe. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Središnja i mono
surround informacija je pohranjena u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije
se zvuk dekodira i emitira kao 4-kanalni
surround. Ova je najuobičajeniji format za
DVD-video.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
58
Kako bi se analogni signali pretvorili u digitalne,
potrebno ih je kvantificirati. Taj postupak se
naziva uzorkovanje, a broj ciklusa kvantifikacije
u jednoj sekundi se naziva frekvencija uzorkovanja. Standardni glazbeni CD pohranjuje
podatke uzorkovane 44 100 puta u sekundi,
što predstavlja frekvenciju uzorkovanja od
44,1 kHz. Općenito, veća frekvencija
uzorkovanja znači bolju kvalitetu zvuka.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je priključnica koja podržava zvuk i
sliku putem samo jednog digitalnog spoja.
HDMI veza prenosi standardne do high
definition video signale u audio/video
komponente, poput TV prijemnika s HDMI
priključnicom, u digitalnom obliku bez
smanjenja kvalitete. HDMI specifikacija
podržava HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), odnosno tehnologiju za
zaštitu od umnožavanja koja sadrži tehnologiju
kodiranja digitalnih video signala.
x TSP (Time Stretched Pulse)
TSP signal je visokoprecizni mjerni signal koji
koristi impulsnu energiju te tako u kratkom
razdoblju mjeri široko područje, od niskih do
visokih frekvencija.
Količina energije koja se koristi za mjerenje
signala važna je kako bi se zajamčila preciznost
mjerenja u normalnom okruženju zatvorenog
prostora. TSP signali omogućuju efikasno
mjerenje.
Mjere opreza
O postavljanju
C Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad ureñaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane ureñaja.
C Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam ureñaj isključen.
C Ako duže vremena nećete koristiti ureñaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
C Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
C Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dostatno prozračivanje kako bi
spriječili pregrijavanje i time produžili vijek
trajanja prijemnika.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizini
izvora topline i nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
C Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar ureñaja.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizinu ureñaja poput TV prijemnika, videorekordera ili
kasetofona. (Ako se prijemnik koristi u kombinaciji s TV prijemnikom, videorekorderom
ili kasetofonom i postavi preblizu tim ureñajima, mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se
kvaliteta slike. To posebno vrijedi ako se
koristi sobna antena. Stoga preporučujemo
uporabu vanjske antene.)
C Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrañen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati mrlje ili
može izblijediti boja.
O zagrijavanju
O radu
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opeklina.
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost ureñaja dospije strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ureñaj u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
Ako se poremete boje na TV-u
u blizini
Prednji zvučnik, središnji zvučnik i subwoofer
su magnetski oklopljeni kako bi se mogli
postaviti blizu TV prijemnika. Meñutim, kod
nekih vrsta TV prijemnika mogu se unatoč
tome pojaviti nepravilnosti u prikazu boje.
Budući da surround zvučnici nisu magnetski
oklopljeni, savjetujemo vam da ih odmaknete
od TV prijemnika (str. 11).
Ako zamijetite nepravilnosti u
prikazu boja...
Isključite TV, zatim ga ponovno uključite
nakon 15 – 30 minuta.
nastavlja se
59
Ako opet zamijetite nepravilnosti
u prikazu boja...
Odmaknite zvučnik od TV-a.
U slučaju problema
Prerazmjestite zvučnike ili smanjite glasnoću
prijemnika.
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiñete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ne uspijete li
riješiti problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
O čišćenju
Zvuk
U slučaju mikrofonije
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini
blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otopine
kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiñete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
C Provjerite jesu li prijemnik i sve
komponente uključeni.
C Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
C Pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
C Provjerite jeste li odabrali pravilnu komponentu kotačićem INPUT SELECTOR na
prijemniku.
C Aktivirao se zaštitni sklop prijemnika.
Isključite ga, uklonite uzrok kratkog spoja
i ponovno uključite prijemnik.
C Provjerite da li je opcija IN MODE
podešena pravilno.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
C Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza na daljinskom
upravljaču ili koristeći INPUT SELECTOR
na prijemniku.
60
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
C Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel
(opcija).
Nema zvuka iz središnjeg ili surround
zvučnika, ili je zvuk vrlo tih.
C Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 45).
C Podesite glasnoću zvučnika (str. 28).
C Provjerite jesu li zvučnici spojeni čvrsto.
Ulaz zvuka iz HDMI priključnice na
prijemniku ne izlazi iz prijemnika ili TV
zvučnika.
C Provjerite podešenje HDMI AUDIO u
VIDEO izborniku (str. 39).
C Provjerite HDMI spajanje.
C Nije moguće slušati Super Audio CD
spajanjem preko HDMI.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz svaku od komponenata.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
C Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
C Podesite balans u izborniku LEVEL
(str. 36).
Nije moguće postići surround efekt
C Provjerite je li uključen zvučni ugoñaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
C Zvučni ugoñaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
C Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
C Kod spajanja DVD ureñaja i sl. na digitalne ulaze ovog prijemnika, provjerite audio
podešenje (podešenje audio ulaza) spojene
komponente.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
C Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Čuje se pucketanje iz određene
komponente spojene na ovaj prijemnik
kad je uključite.
C Provjerite da IN MODE nije podešeno na
"AUTO IN" za odabrani ulaz (str. 52).
nastavlja se
61
Slika
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
C Spojite video izlaz video komponente na
TV.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
Slika s izvora spojenog na HDMI
priključnicu ovog prijemnika se ne vidi
na zaslonu spojenog TV-a.
C Provjerite HDMI povezivanje.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
Radijski prijem
FM prijem je loš
C Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije dio isporuke) za spajanje prijemnika
na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj
slici. Spojite li prijemnik na vanjsku
antenu, uzemljite antenu za zaštitu od
munje. Kako biste spriječili eksploziju
plina, nemojte spajati vodič za uzemljenje
na plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Vodič za
uzemljenje
(nije isporučen)
Na uzemljenje
62
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
C Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite
vanjsku antenu.
C Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugañanju). Koristite izravno ugañanje
(str. 48).
C Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugañanja (kod izravnog ugañanja AM
postaja).
C Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugañanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (str. 49).
RDS ne radi.
C Provjerite je li ugoñena FM RDS postaja.
C Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.
C Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Za funkcije prijemnika možete koristiti
samo tipku DISPLAY kad je odabran ulaz
TUNER.
C Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i prijemnika.
C Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
C Tipka VIDEO 3 na daljinskom upravljaču
nije raspoloživa za funkcije prijemnika.
Poruke o pogreškama
Doñe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti poruka. Moguće je provjeriti stanje sustava prema poruci. Pogledajte sljedeću
tablicu za rješenje problema. Ako ne možete
uklonit problem, obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu. Pojavi li se poruka o grešci
tijekom automatskog kalibriranja, pogledajte
"Oznake grešaka i upozorenja" (str. 26) kako
biste riješili problem.
PROTECT
Iz zvučnika se emitira neispravna električna
struja. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Provjerite spajanje
kabela zvučnika i ponovno uključite
prijemnik.
Ako ne možete riješiti problem
primjenom navedenih savjeta
Možda će se problem riješiti brisanjem memorije prijemnika (str. 22). Meñutim, imajte na
umu da će se sva pohranjena podešenja vratiti
na tvornički unesene vrijednosti i trebat ćete
ih podesiti ponovno.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte na
umu da, ukoliko serviser zamijeni neke dijelove tijekom popravka, možete zadržati te
dijelove.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih postavki
str. 22
Osobnih zvučnih ugoñaja
str. 47
Tehnički podaci
Pojačalo
Izlazna snaga
Stereo mod (izmjerena)
108 W + 108 W
(3 ohma na 1 kHz,
THD 1%)
Surround mod (referentna)
RMS izlaz
(3 ohma na 1 kHz,
THD 10%)
FRONT2): 143 W po kanalu
CENTER2): 143 W
SUR2): 143 W po kanalu
(1,5 ohma na 80 Hz,
THD 10%)
SUBWOOFER2): 285 W
1)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, središnji te
surround zvučnike i subwoofer. Ovisno o postavkama zvučnog ugoñaja i izvoru, možda se neće
čuti zvuk.
Ulazi
Analogni
Osjetljivost: 1 V/50 kΩ
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
Ton
Razine glasnoće ±10 dB, 0,5 dB korak
Frekvencijski raspon reprodukcije:
28 – 20 000 Hz
FM radijski prijem
Raspon ugañanja
Antena
Antenski priključci
Meñufrekvencija
87,5 – 108,0 MHz
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
nastavlja se
63
AM radijski prijem
Zvučnici
Raspon ugañanja
Modeli s CEL, CEK oznakom područja
S korakom ugañanja od 9 kHz:
531 – 1 602 kHz
Antena
Okvirna antena
Meñufrekvencija
450 kHz
Samo HT-SF1200
C Prednji zvučnici (SS-MSP2200)
C Središnji zvučnik (SS-CNP2200)
C Surround zvučnici (SS-SRP2200)
Prednji zvučnici
2-sistemski, magnetski
oklopljeni
Središnji zvučnik
Širokopojasni, magnetski
oklopljen
Surround zvučnici Širokopojasni
Zvučnici
Prednji zvučnici
65 mm konusni, 25 mm
balansni kupolni
visokotonac
Središnji zvučnik
65 mm konusni
Surround zvučnici 65 mm konusni
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
3 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
Prednji/surround zvučnici
92 T 538 T 74 mm
300 T 1 229 (maks.) T
300 mm sa stalkom
Središnji zvučnik
260 T 91 T 80 mm
Masa (približno)
Prednji/surround zvučnici
1,1 kg
2,8 kg sa stalkom
Središnji zvučnik
0,6 kg
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Izlaz napajanja (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 700 mA
Potrošnja struje
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
165 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,3 W "CONTROL" u
VIDEO izborniku je
podešen na "CTRL OFF".)
Dimenzije (š/v/d) (približno)
430 T 66,5 T 335 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
3,6 kg
C Subwoofer (SS-WP2200)
Sustav zvučnika
Magnetski oklopljen
Zvučnik
160 mm konusni
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
1,5 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
196 T 320 T 400 mm
uključujući prednju ploču
Masa (približno)
5,6 kg
64
Samo HT-SS1200
Isporučeni pribor
C Prednji zvučnici (SS-MSP1200)
C Središnji zvučnik (SS-CNP1200)
C Surround zvučnici (SS-SRP1200)
Prednji zvučnici/središnji zvučnik
Širokopojasni, magnetski
oklopljeni
Surround zvučnici Širokopojasni
Zvučnici
57 mm konusni
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
3 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
Prednji/surround zvučnici
80 T 150 T 88 mm
Središnji zvučnik
250 T 85 T 88 mm
Masa (približno)
Prednji zvučnici
0,5 kg
Središnji zvučnik
0,7 kg
Surround zvučnici 0,4 kg
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-AAU017 (1)
Baterije R6 (veličine AA) (2)
Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)
Kabeli zvučnika (5)
Koaksijalni digitalni kabel (1)
Nožice
C Zvučnici
– Samo HT-SS1200 (20)
– Samo HT-SF1200 (4)
C Subwoofer (4)
Vijci (srebrni) (samo HT-SF1200) (8)
Vijci (crni) (samo HT-SF1200) (8)
C Subwoofer (SS-WP1200)
Sustav zvučnika
Magnetski oklopljen
Zvučnik
160 mm konusni
Vrsta kućišta
Bas refleks
Izmjerena impedancija
1,5 ohma
Dimenzije (š/v/d) (približno)
200 × 382 × 337 mm
uključujući prednju ploču
Masa (približno)
4,5 kg
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Isporučeni zvučnici
Prednji zvučnici (2)
Središnji zvučnik (1)
Surround zvučnici (2)
Subwoofer (1)
65
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF