Sony | SA-FT3H | Sony SA-FT3H Upute za upotrebu

Sustav zvučnika za kućno kino
SA-FT3H
Jastučić
Jastučić
Jastučić
Jastučić
Otvor na stražnjoj strani
prednjih/surround zvučnika
2-598-517-14(1)
Otvor na stražnjoj strani
središnjeg zvučnika
vijak (nije isporučen)
više od 4 mm
više od 30 mm
7 do 10 mm
Otvor na stražnjoj strani zvučnika
Stražnji jastučići
Napomena za korisnika
Model i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zapišite serijski broj na
crtu dolje. Ove podatke ćete trebati kad kontaktirate Sony prodavatelja u svezi s
ovim proizvodom.
Model: SA-FT3H
Serijski broj: _________________
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
vlazi.
Radi sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte na uređaj stavljati upaljene svijeće. Kako biste
spriječili požar ili električki udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom,
primjerice vaze s cvijećem. Nemojte otvarati kućište jer može doći do električnog
udara. Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, primjerice na policu s knjigama ili
ugradbeni ormarić.
Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj zajednici i ostalim europskim zemljama sa sustavima za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se
proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad.
Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se
potencijalne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje.
Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u
čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili
mjesto prodaje.
Postavljanje
Učvršćivanje stalka središnjeg zvučnika (B)
• Nemojte zvučnike postavljati u kosi položaj.
• Nemojte zvučnike stavljati na mjesta koja su:
− Vrlo vruća ili hladna
− Prašnjava i prljava
− Vrlo vlažna
− Podložna vibracijama
− Izložena izravnom sunčevom svjetlu
• Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika na posebno obrađene (voštane,
premazane, polirane) površine jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
(za središnji zvučnik)
Čišćenje
Kućište zvučnika čistite mekanom krpom navlaženom u otopini blagog deterdženta.
Nemojte koristiti nikakve abrazivne spužvice, deterdžente u prahu ili otapala
(alkohol, benzin).
Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Isporučeni pribor i načini postavljanja
Ovaj sustav zvučnika možete postaviti na dva načina: pomoću stalaka za postavljanje
na ravnu površinu ili se mogu postaviti na zid. Potreban pribor za oba načina
postavljanja naveden je u tablicama dolje.
Prednji/surround zvučnici (jednaka vrsta zvučnika)
Na stalke
Ugradnja na zid
a
a
Za prednje zvučnike
A Kabel zvučnika
(3,5 m) T 2
Za surround zvučnike
F Kabel zvučnika
(10 m) T 2
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagodbe koje nisu izričito odobrene
u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi ovog sustava.
Za prednje/surround zvučnike
a
B Baza stalka T 4
a
O ovom priručniku
C Poklopac stalka T 4
a
D Vijci (M5) T 4
a
SA-FT3H je 5.1-kanalni sustav zvučnika koji se sastoji od dva prednja, dva surround
zvučnika (prednji i surround zvučnici su jednaki), središnjeg zvučnika te
subwoofera. Podržava Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital
itd., te vam omogućuje više uživanja u filmovima.
E Vijci (M3.5) T 16
a
J Jastučići T 16
a
Sigurnost
• Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon vaše električne mreže
radnom naponu sustava.
• Sustav je priključen na mrežno napajanje dokle god je utikač mrežnog kabela
utaknut u zidnu utičnicu čak i kada je sustav isključen.
• Odspojite utikač mrežnog kabela sustava iz zidne utičnice ako nećete sustav
koristiti dulje vrijeme. Pri tome uvijek uhvatite za utikač. Nemojte utikač nikada
vaditi iz utičnice povlačenjem kabela.
• Ako u sustav dospije strani predmet ili tekućina, odspojite mrežni kabel i prije
daljnje uporabe ga odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
• Popravljanje mrežnog kabela povjerite isključivo stručnom osoblju.
Rukovanje
• Nemojte sustav opterećivati dulje vrijeme snagom koja prelazi najveću ulaznu
snagu sustava.
• Ako polariteti spojeva zvučnika nisu dobro izvedeni, basovi će biti preslabi i
položaj raznih glazbala nejasan.
• Međusobni kontakt neizoliranih dijelova žica zvučnika kod priključaka zvučnika
može izazvati kratak spoj.
• Da biste spriječili oštećenje sustava zvučnika, prije spajanja isključite pojačalo.
• Glasnoću ne smijete pojačavati do izobličenja.
Ako slika na TV zaslonu ima smetnje
Sustav je magnetski oklopljen tako da se može postaviti u blizini TV prijemnika.
Ipak, slika na nekim TV prijemnicima može biti izobličena.
U slučaju smetnji slike...
c Isključite TV prijemnik i uključite ga nakon 15 do 30 minuta.
Ako nema poboljšanja...
c Odmaknite sustav od TV prijemnika.
Ako dođe do zavijanja
Premjestite zvučnike ili smanjite jačinu zvuka na pojačalu.
Učvrstite jastučiće J na adapter stalka središnjeg zvučnika H.
2
Provucite kabel zvučnika A kroz otvore na stalku središnjeg
zvučnika G i kroz adapter stalka središnjeg zvučnika H te ga
spojite na zvučnik.
3
Učvrstite adapter stalka H na središnji zvučnik pomoću vijka
M5 D.
4
Učvrstite stalak središnjeg zvučnika G na adapter stalka H
pomoću vijaka M4 I.
Postavljanje zvučnika na zid (C)
Zvučnike možete postaviti i na zid.
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji odgovaraju otvorima na
stražnjoj strani zvučnika.
2
Učvrstite vijke u zid. Vijci trebaju izvirivati iz zida 7 do 10
mm.
3
Spojite kabele zvučnika u priključnice te nakon toga nalijepite
stražnje jastučiće K na zvučnike.
4
Ovjesite zvučnike na vijke.
a
Napomene
K Stražnji jastučići T 8
a
Središnji zvučnik
Mjere opreza
1
Način postavljanja
Isporučeni pribor
OPREZ
* "Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštićeni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
Stražnji jastučići
Način postavljanja
Isporučeni pribor
Na stalke
Ugradnja na zid
A Kabel zvučnika
(3,5 m) T 1
a
a
G Stalak središnjeg
zvučnika T 1
a
H Adapter stalka središnjeg
zvučnika T 1
a
D Vijak (M5) T 1
a
I Vijci (M4) T 2
a
J Jastučići T 4
a
K Stražnji jastučići T 2
a
Sastavljanje
Učvršćivanje stalka (A)
(za prednje/surround zvučnike)
1
Učvrstite jastučiće J na poklopac C.
2
Provucite kabel zvučnika A kroz otvore na bazi stalka B i
kroz poklopac C te ga spojite na zvučnik.
3
Učvrstite poklopac C na zvučnik pomoću vijaka M5 D.
4
Učvrstite bazu stalka B na poklopac C pomoću vijaka
M3.5 E.
• Upotrijebite vijke koji odgovaraju vrsti materijala od kojeg je napravljen zid i
njegovoj nosivosti. S obzirom da je zid od gipsanih ploča krhak, vijek učvrstite u
nosivu gredicu i nakon toga na zid. Zvučnike postavite na mjesto gdje je zid
okomit i ravan te gdje je ugrađeno ojačanje.
• Posavjetujte se s prodavačem u željezariji ili stručnom osobom u vezi odabira vrste
vijaka za učvršćivanje zvučnika na zid.
• Sony ne preuzima odgovornost za nesreće ili štetu do kojih može doći zbog
nepravilnog postavljanja, nedovoljne nosivosti zida, nepravilne ugradnje vijaka ili
prirodnih nesreća i sl.
Prednji
Subwoofer
(desni)
Središnji
Prednji
(lijevi)
Središnji
Subwoofer
Prednji (lijevi)
Prednji (desni)
Stalak središnjeg
zvučnika
Pojačalo
Sustav zvučnika za kućno kino
Surround (lijevi)
Surround
(desni)
SA-FT3H
Surround (desni)
Surround
(lijevi)
Indikator ON/STANDBY
Povezivanje sustava
Slušanje zvuka (I)
Tehnički podaci
Spojite sustav na izlazne priključnice pojačala. (D)
Prije povezivanja provjerite je li isključeno napajanje svih komponenata (uključujući
subwoofer).
Najprije stišajte glasnoću pojačala. Prije početka reprodukcije programiranog izvora,
glasnoću je potrebno podesiti na minimum.
SA-FT3H
Napomene (E)
1
Uključite pojačalo i odaberite izvor reprodukcije.
2
Pritisnite tipku POWER na subwooferu.
• Provjerite odgovaraju li (+) i (–) priključnice zvučnika (+) i (–) priključnicama na
pojačalu.
• Zategnite vijke na priključnicama zvučnika jer nezategnuti vijci mogu uzrokovati
šum.
• Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti. Kontakt između neizoliranih dijelova žica
zvučnika na priključcima zvučnika može uzrokovati kratak spoj.
• Za detalje o povezivanju pojačala, pogledajte posebne upute za uporabu isporučene
s pojačalom.
ON/STANDBY indikator na subwooferu svijetli zeleno.
3
Pokrenite reprodukciju izvora.
Savjet
Crne žice ili žice s crnom prugom provode negativni (–) pol struje i potrebno ih je
priključiti na negativne (–) priključnice zvučnika.
Postavljanje zvučnika
Postavljanje svakog od zvučnika (F)
Svi zvučnici trebaju biti okrenuti prema mjestu slušanja. Najbolji surround efekt će
biti ostvaren ako su svi zvučnici postavljeni na jednaku udaljenost od mjesta
slušanja.
Stavite prednje zvučnike na odgovarajuću udaljenost s lijeve i desne strane TV
prijemnika.
Stavite subwoofer s bilo koje strane TV prijemnika.
Stavite središnji zvučnik na sredinu TV prijemnika.
Položaj surround zvučnika uvelike ovisi o razmještaju u prostoriji. Surround zvučnici
mogu se postaviti malo iza mjesta slušanja.
Napajanje se uključi i isključi automatski – funkcija automatskog
uključenja/isključenja (J)
Kada je subwoofer uključen (tj., indikator ON/STANDBY svijetli zeleno) i nekoliko
minuta nema ulaznog signala, uključi se crveni ON/STANDBY indikator i
subwoofer se isključi u mod smanjene potrošnje energije. Kada u ovome modu
subwoofer primi signal, automatski se uključi (funkcija automatskog
uključenja/isključenja).
Za isključenje ove funkcije pomaknite preklopku POWER SAVE sa stražnje strane
na OFF.
Podešavanje subwoofera (K)
1
Podesite glasnoću prema osobnim željama i u skladu s vrstom
izvora reprodukcije.
Postavljanje središnjeg zvučnika (G)
Namjestite središnji zvučnik čvrsto na TV prijemnik, pazeći da ne bude nagnut.
Obavezno ugradite isporučeni stalak zvučnika.
Napomene
• Ako upotrebljavate dodatne stalke za zvučnike, nemojte se naslanjati ili vješati na
zvučnike jer bi se zvučnici mogli prevrnuti.
• Zvučnike postavite na ravnu podlogu.
Podešavanje pojačala
Kad sustav povezujete na pojačalo s ugrađenim višekanalnim dekoderom (Dolby
Digital, DTS**, itd.), potrebno je koristiti izbornike za podešavanje pojačala da biste
odredili parametre svog sustava zvučnika.
Za odgovarajuće podešavanje pogledajte donju tablicu. Za detalje o postupku
podešavanja pogledajte posebne upute za uporabu isporučene s pojačalom.
Podešavanje zvučnika
Za
Podesite na
Prednje zvučnike
SMALL
Središnji zvučnik
SMALL
Surround zvučnike
SMALL
Subwoofer
ON (ili YES)
Koristite li pojačalo s mogućnošću podešavanja crossover frekvencije, odaberite 150
Hz (ili neku približnu vrijednost) kao crossover frekvenciju za prednje, središnji i
surround zvučnike.
** "DTS" i "DTS Digital Surround" su zaštitni znakovi tvrtke Digital Theater
Systems, Inc.
SS-CNF3H (središnji zvučnik)
Sustav zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Nazivna impedancija
Podaci o snazi
Najveća ulazna snaga
Razina osjetljivosti
Frekvencijski opseg
Dimenzije (š/v/d)
sa stalkom
Masa
sa stalkom
Dvosistemski, magnetski oklopljen
Niskotonac: 8 cm (T 2), konusni
Visokotonac: 2,5 cm, balansirani, kupolasti
Bas-refleksno
8 ohma
110 W
84 dB (1 W, 1 m)
150 Hz – 50 000 Hz
otprilike 430 T 88 T 32 mm
otprilike 430 T 98 T 66 mm
otprilike 0,85 kg
otprilike 0,9 kg
SA-WFT3 (subwoofer)
2
Odaberite fazni polaritet.
Pomoću preklopke PHASE odaberite polaritet.
Postavljanje ostalih zvučnika na stalke (opcija) (H)
Radi lakšeg razmještanja zvučnika možete koristiti dodatno nabavljive stalke:
WS-FV11 ili WS-FV20, WS-FV10C, WS-FV10D, WS-WV10D (raspoloživ samo u
nekim zemljama).
Okrenite regulator LEVEL za podešavanje glasnoće.
SS-FRF3H (prednji/surround zvučnici)
Sustav zvučnika
Dvosistemski, magnetski oklopljen
Zvučnici
Niskotonac: 10 cm, konusni
Visokotonac: 2,5 cm, balansirani, kupolasti
Vrsta kućišta
Bas-refleksno
Nazivna impedancija
8 ohma
Podaci o snazi
Najveća ulazna snaga
110 W
Razina osjetljivosti
84 dB (1 W, 1 m)
Frekvencijski opseg
140 Hz – 50 000 Hz
Dimenzije (š/v/d)
otprilike 120 T 360 T 32 mm
sa stalkom
otprilike 120 T 372 T 32 mm
(Promjer baze: 190 mm)
Masa
otprilike 0,9 kg
sa stalkom
otprilike 0,95 kg
3
Okrenite regulator BASS BOOST u skladu sa željenom
izlaznom snagom. Neki audio materijali snimljeni su uz jači
naglasak na basovima, što može uzrokovati pretjerani efekt u
nekim slučajevima. Ako se to dogodi, okrenite BASS BOOST
na minimum.
Sustav zvučnika
Zvučnik
Tip kućišta
Opseg reprodukcijske frekvencije
Aktivni subwoofer, magnetski oklopljen
Niskotonac: 15 cm (T2), konusni
Akustički balansirano, bas-refleksno
28 Hz – 200 Hz
Trajni RMS izlaz snage
150 W (6 ohma, 100 Hz, 10% THD)
Ulazi
LINE IN (ulazna pinska priključnica)
Općenito
Napomene
• Neke funkcije naglašavanja zvuka na pojačalu mogu uzrokovati izobličenje zvuka
iz subwoofera. Ako dođe do izobličenja, isključite ove funkcije.
• Da biste uživali u zvuku visoke kvalitete, nemojte podesiti preveliku glasnoću
subwoofera.
• Ako se zvuk izobliči kad uključite naglašavanje basova iz pojačala (kao što je
DBFB, GROOVE, grafički ekvilizator...), smanjite naglašavanje basova i podesite
glasnoću.
• Nemojte pojačavati glasnoću subwoofera na maksimum. Na taj način mogu se
smanjiti basovi i može se čuti pretjeran šum.
• Odabirom opcija NORMAL ili REVERSE mijenja se polaritet pomoću preklopke
PHASE, što može poboljšati reprodukciju basova u određenom okolišu (ovisno o
vrsti prednjih zvučnika, položaju subwoofera i postavci BASS-BOOST). Također
može povećati širinu i lakoću zvuka te izazvati osjećaj zvučnog polja. Odaberite
postavku koja će dati zvuk kakvog želite dok slušate na svom uobičajenom mjestu.
U slučaju problema
Naiđete li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na neki problem, provjerite donju
listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Iz sustava se ne čuje zvuk.
• Provjerite jesu li svi spojevi ispravno izvedeni.
• Provjerite je li ispravno podešena glasnoća pojačala.
• Provjerite je li kontrola za odabir izvora na pojačalu podešena za
ispravan izvor.
• Provjerite jesu li priključene slušalice. Ako jesu, isključite ih.
Zvuk reproduciran iz subwoofera je izobličen.
• Provjerite je li uključena koja od funkcija naglašavanja zvuka na
pojačalu. Ako jest, isključite je.
Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.
• Provjerite jesu li svi spojevi izvedeni ispravno.
• Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV
uređaju.
Zvuk je iznenada prekinut.
• Provjerite jesu li svi spojevi izvedeni ispravno. Kontakt između
neizoliranih žica zvučnika na priključnicama zvučnika može
uzrokovati kratki spoj.
Napajanje
Potrošnja
Dimenzije (š/v/d)
Masa
230 V AC, 50/60 Hz
80 W
0,3 W (pripravno stanje)
otprilike 182 T 477 T 353 mm
otprilike 12 kg
Isporučeni pribor
Kabel zvučnika (3,5 m) (3)
Kabel zvučnika (10 m) (2)
Audio spojni kabel (1)
Poklopac stalka (4)
Baza stalka (4)
Stalak središnjeg zvučnika (1)
Adapter stalka središnjeg zvučnika (1)
Jastučić (20)
Stražnji jastučić (10)
Vijak (M5) (5)
Vijak (M4) (2)
Vijak (M3.5) (16)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising