2-635-103-11(1)
Kućno kino s DVD
uređajem
Upute za uporabu
DAV-DZ500F
©2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte
na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Mjere opreza
Sigurnost
• Ako bilo kakav predmet upadne u unutrašnjost kućišta,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe ga odnesite stručnoj osobi na provjeru.
• Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
• Ako uređaj nećete koristiti dugo vremena, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, nemojte
povlačiti kabel - prihvatite utikač.
Ugradnja
• Kako bi spriječili unutarnje stvaranje topline,
osigurajte odgovarajuće prozračivanje.
• Nemojte postavljati uređaj na podloge (tepihe, deke,...)
ili u blizini materijala (zavjese, pokrivači,...) koji bi
mogli blokirati otvore za hlađenje.
• Nemojte ugrađivati uređaj u blizini izvora topline,
primjerice, radijatora ili kanala za dovod vrućeg zraka
ili na mjestima koja su izložena izravnom utjecaju
sunčevih zraka, prašine, mehaničkih vibracija i udara.
• Nemojte ugrađivati uređaj u nagnutom položaju.
Uređaj je namijenjen za uporabu samo na vodoravnoj
podlozi.
• Udaljite uređaj i diskove od opreme koja koristi jake
magnete, primjerice, mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
2
• Nemojte na uređaj stavljati teške predmete.
• Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
u unutrašnjosti uređaja može doći do kondenziranja
vlage koja može oštetiti leće. Pri prvoj ugradnji
uređaja, ili pri premještanju iz hladnog u topli prostor,
prije uključenja uređaja pričekajte oko pola sata.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama
najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i
elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj
sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje
ste kupili uređaj.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony sustava kućnog kina
s DVD uređajem. Prije uporabe uređaja, molimo
da u cijelosti pročitate ovaj priručnik i spremite ga
za buduću uporabu.
3
Sadržaj
Dobrodošli!................................................3
O ovom priručniku ....................................6
Diskovi koje je moguće reproducirati .......6
Uporaba kontrolnog izbornika ................10
Kako započeti s radom
Skidanje ambalaže...................................13
Umetanje baterija u daljinski
upravljač ............................................13
Pregled povezivanja ................................14
Korak 1: Priključenje zvučnika...............15
Korak 2: Priključenje antene...................23
Korak 3: Priključenje TV prijemnika......24
Korak 4: Priključenje drugih
komponenata .....................................28
Korak 5: Priključenje mrežnog kabela....30
Korak 6: Isključenje prikaza
mogućnosti ........................................30
Korak 7: Brzo podešavanje
(Quick Setup) ....................................31
Podešavanje zvučnika .............................33
Reprodukcija diskova
Reprodukcija diskova..............................34
Uporaba izbornika DVD diska................38
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST] na
DVD-RW disku.................................39
Odabir reprodukcijskog područja Super
Audio CD-a .......................................39
Reprodukcija VIDEO CD diska s
funkcijom PBC (Ver. 2.0) .................40
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG
slikovnih datoteka .............................41
Reprodukcija DATA CD-ova s MP3 audio
zapisima i JPEG slikovnim
datotekama ........................................43
Reprodukcija audio zapisa i slika u
slideshowu sa zvukom.......................45
DivX® video datoteke ............................47
Vremensko usklađivanje slike i zvuka....49
Traženje određenog mjesta na disku .......50
4
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/
scene, itd............................................51
Traženje po scenama ...............................53
Prikaz informacija o disku ......................54
Podešavanje zvuka
Promjena zvuka.......................................58
Surround zvuk – uporaba zvučnog
ugođaja ..............................................60
Reprodukcija zvuka TV prijemnika ili
videorekordera iz svih zvučnika .......62
Primjena zvučnog efekta .........................63
Dodatne funkcije
Promjena kuta kamere.............................64
Prikaz titla ...............................................64
Zaključavanje diskova.............................65
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom
daljinskim upravljačem .....................69
Uporaba funkcije THEATRE SYNC......70
Reprodukcija zvuka s drugih uređaja......71
Radijski prijem ........................................72
Uporaba RDS sustava .............................74
Funkcija Sleep Timer ..............................75
Promjena svjetline pokazivača................75
Vraćanje parametara na tvornička
podešenja...........................................76
Podešavanje parametara sustava
Izbornik Setup .........................................77
Podešavanje jezika izbornika i
dijaloga ..............................................78
Podešavanje prikaza ................................79
Osobna podešavanja................................80
Podešavanje zvučnika .............................81
Dodatne informacije
Mjere opreza............................................84
Napomene o diskovima...........................85
U slučaju problema .................................85
Funkcija samodijagnostike......................88
(Na pokazivaču se pojavljuju
slova/brojke)
Tehnički podaci .......................................89
Rječnik ....................................................90
Popis jezičnih kodova .............................93
Dijelovi i kontrole ...................................94
Popis opcija DVD Setup izbornika .........98
Izbornik AMP..........................................99
5
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole
daljinskog upravljača. Također možete koristiti
kontrole na uređaju ako imaju jednake oznake
kao i one na daljinskom upravljaču.
• Opcije kontrolnog izbornika mogu se
razlikovati ovisno o području.
• "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R te
DVD-RW/DVD-R diskove.
• U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake:
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Format diska
Logo Diska
DVD VIDEO
DVD-RW
VIDEO CD
Oznaka
Značenje
Funkcije za DVD VIDEO ili
DVD-R/DVD-RW diskove u video
modu ili DVD+R/DVD+RW diskove
Super Audio
CD
Funkcije raspoložive za DVD-RW
diskove u VR (Video Recording)
načinu rada
Audio CD
Funkcije za VIDEO CD (uključujući
Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove
u video CD ili Super VCD formatu)
Funkcije raspoložive za Super Audio
CD
Funkcije raspoložive za glazbene
CD-ove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu
Funkcije za DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW koji sadrže
MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX*2*3 video datoteke)
Funkcije za DATA DVD-ove
(DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) koji sadrže
DivX*2*3 video datoteke)
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
definiran od strane ISO (International Organization
for Standardization)/IEC (International
Electrotechnical Commission) MPEG, a služi
sažimanju audio podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju
je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su
zaštićeni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste
se uz dopuštenje.
6
CD-R/CD-RW
(audio podaci)
(MP3 datoteke)
(JPEG
datoteke)
Logotipi "DVD VIDEO" i "DVD-RW" su zaštićeni
znakovi.
Napomene o CD/DVD diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće diskove:
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene u
sljedećim formatima:
− audio CD format
− video CD format
− MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke i
DivX video datoteke formata u skladu s
ISO9660 Level 1/Level 2 standardom, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
Ovaj uređaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/ DVD-R diskove
snimljene u sljedećim formatima:
− DivX video datoteke formata usklađenog sa
UDF standardom.
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
Uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su snimljeni u formatima navedenim na
prethodnoj stranici.
• CD-ROM diskove u PHOTO CD formatu.
• CD-Extra podatke
• DVD Audio diskove
• DVD-RAM diskove
Također, uređaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
• DVD VIDEO disk s različitim regionalnim
kodom (str. 8, 92)
• Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u
obliku kartice, srca, itd.)
• Disk s naljepnicom.
• Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca od
celofana ili naljepnica.
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
diskova na ovome uređaju zbog nedostatne kvalitete i
fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u tehnologiji
i softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno
finaliziran. Dodatne informacije možete pronaći u
uputama za uporabu uređaja za snimanje.
Također nije moguća reprodukcija diskova snimljenih u
Packet Write formatu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijom za zaštitu autorskih
prava
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD
materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na
drugoj.
Međutim, budući da audio strana DualDisc diska nije
usklađena s Compact Disc (CD) standardom, možda se
neće moći reproducirati u ovom uređaju.
Napomena o funkciji PBC
(kontrola reprodukcije) (VIDEO
CD diskovi)
Ovaj sustav odgovara verzijama 1.1 i 2.0 VIDEO
CD standarda. Možete uživati u dvije vrste
reprodukcije zavisno od vrste diska.
Vrsta diska
Možete
VIDEO CD diskovi Uživati u video reprodukciji
bez funkcije PBC
(pokretne slike) i reprodukciji
(diskovi verzije 1.1) glazbe.
VIDEO CD diskovi
s funkcijom PBC
(diskovi verzije
2.0)
Reproducirati interaktivni
softver pomoću prikaza
izbornika na TV zaslonu
(PBC-reprodukcija), a pored
toga možete koristiti i funkcije
video reprodukcije diskova
verzije 1.1. Osim toga, možete
reproducirati zaustavljene slike
visoke razlučivosti, ako se
nalaze na disku.
O multi session CD diskovima
• Ovaj uređaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je MP3 audio zapis snimljen u
prvoj sesiji. Također je moguća reprodukcija
naknadno snimljenih MP3 zapisa.
• Ovaj uređaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je JPEG slikovna datoteka
snimljena u prvoj sesiji. Također je moguća
reprodukcija naknadno snimljenih JPEG
slikovnih datoteka.
• Ako su u prvoj sesiji snimljeni audio zapisi i
slike u glazbenom ili video CD formatu,
reproducira se samo ta prva sesija.
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju diskova
usklađenih s Compact Disc (CD) standardom.
U novije vrijeme se u prodaji također mogu naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke
od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom
uređaju.
7
O Super Audio CD-u
Super Audio CD je novi standard audio diska
visoke kvalitete gdje se glazba snima u DSD
(Direct Stream Digital) formatu (konvencionalni
CD-ovi su snimljeni u PCM formatu). DSD
format koristi frekvenciju uzorkovanja 64 puta
višu od one kod konvencionalnih CD-ova te
1-bitnu kvantizaciju, postižući tako širok
frekvencijski i dinamički raspon unutar čujnog
frekvencijskog raspona. Time također omogućuje
reprodukciju glazbe izuzetnu vjernu izvornom
zvuku.
Vrste Super Audio CD-ova
Postoje dvije vrste ovih diskova, ovisno o
kombinaciji Super Audio CD sloja i CD sloja.
• Super Audio CD sloj: sloj visoke gustoće
signala za Super Audio CD
• CD sloj*1: sloj koji mogu reproducirati
konvencionalni CD uređaji
Jednoslojni disk
(disk s jednim Super Audio CD slojem)
Super Audio
CD sloj
Hibridni disk*2
(disk sa Super Audio CD slojem i CD slojem)
CD sloj*3
Super Audio
CD sloj*3
Super Audio CD sloj sastoji se od 2-kanalnog
područja ili višekanalnog područja.
• 2-kanalno područje: područje u kojem su
snimljeni 2-kanalni stereo zapisi
• višekanalno područje: područje u kojem su
snimljeni višekanalni (do 5.1 kanala) zapisi
8
2-kanalno područje*4
Višekanalno
područje*4
Super Audio
CD sloj
*1 CD sloj je moguće reproducirati na konvencionalnom
CD uređaju.
*2 Budući da su oba sloja na jednoj strani, nije potrebno
okrenuti disk.
*3 Za odabir sloja pogledajte "Odabir reprodukcijskog
područja za Super Audio CD" (str. 39).
*4 Za odabir područja pogledajte "Odabir reprodukcijskog
područja za Super Audio CD" (str. 39).
Regionalni kôd
Vaš uređaj ima regionalni kôd otisnut na stražnjoj
strani i reproducirati će samo DVD diskove
označene jednakim regionalnim kodom.
DVD VIDEO diskovi s oznakom
također se
mogu reproducirati na ovom uređaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
[Playback prohibited by area limitations]
(odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena
regionalnim ograničenjima). Ovisno o DVD
VIDEO disku, može se dogoditi da nema oznake
regionalnog koda iako je reprodukcija DVD
VIDEO diska zabranjena regionalnim
ograničenjima.
Napomena o reprodukciji DVD i
VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
diskova mogu namjerno biti izostavljene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj uređaj
reproducira DVD i VIDEO CD diskove ovisno o
sadržaju diska koje su izradili proizvođači
softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće
biti raspoložive. Također pogledajte upute
isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je zaštićena patentirana i
ostalim načinima zaštite intelektualnog vlasništva
u SAD-u. Uporabu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu,
osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Reverzno inženjerstvo
ili rastavljanje je zabranjeno.
Ovaj sustav ima ugrađen Dolby*1 Digital i Dolby
Pro Logic (II) prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS*2 Digital Surround System.
*1 Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki-D simbol su
zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories
korporacije.
*2 Proizvedeno prema licenci tvrtke Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS" i "DTS Digital Surround" su zaštićeni nazivi i
oznake Digital Theater Systems korporacije.
9
Uporaba kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka. Pritisnite 1
DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo za određene diskove)
Kontrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za detalje o svakoj
opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
10
Primjer: Kontrolni izbornik 1 tijekom DVD VIDEO reprodukcije.
Broj tekućeg naslova*1
Broj tekućeg poglavlja*2
Ukupan broj naslova*1
Ukupan broj poglavlja*2
Opcije kontrolnog
izbornika
Status reprodukcije (N
reprodukcija, X pauza,
x zaustavljanje, itd.)
Vrsta reproduciranog
diska*3
Vrijeme reprodukcije*4
Odabrana opcija
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane opcije
kontrolnog izbornika
Poruka o postupku
*1 Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je uključena funkcija PBC), broj zapisa za VIDEO CD/Super Audio CD/
CD, broj albuma za DATA CD te broj DivX video albuma za DATA DVD/DATA CD.
*2 Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD/Super Audio CD, broj MP3 audio zapisa ili JPEG datoteke za DATA CD te
broj DivX video datoteke za DATA DVD/DATA CD.
*3 Prikazuje Super VCD kao "SVCD". Prikazuje "MP3" u kontrolnom izborniku 1 ili "JPEG" u kontrolnom izborniku
2 za DATA CD.
*4 Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za isklju1enje prikaza
Pritisnite 1 DISPLAY.
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[TITLE] (str. 51)/[SCENE] (str. 51)/[TRACK] (str. 51)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
[CHAPTER] (str. 51)/[INDEX] (str. 51)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
[INDEX] (str. 51)
Prikaz i odabir indeksa za reprodukciju.
[TRACK] (str. 51)
Odabir zapisa za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 39)
Odabir vrste naslova (DVD-RW) za reprodukciju: izvorni [ORIGINAL] ili uređeni
[PLAY LIST].
nastavlja se
11
[TIME/TEXT] (str. 52)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva MP3 zapisa.
[MULTI/2CH] (str. 39)
Odabir reprodukcijskog područja na Super Audio CD-u kad je raspoloživo.
[PROGRAM] (str. 36)
Odabir zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
[SHUFFLE] (str. 37)
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
[REPEAT] (str. 37)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa/albuma.
[A/V SYNC] (str. 49)
Vremensko usklađivanje slike i zvuka.
[PARENTAL CONTROL] (str. 65)
Zabrana reprodukcije.
[SETUP] (str. 77)
Brzo [QUICK] podešavanje (str. 31)
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika izbornika, formata TV zaslona i
veličine zvučnika koje koristite.
[CUSTOM] podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
[RESET]
Vraćanje podešenja izbornika [SETUP] na tvornički određene vrijednosti.
[ALBUM] (str. 51)
Odabir albuma za reprodukciju.
[FILE] (str. 51)
Odabir JPEG slikovne datoteke ili DivX video datoteke za reprodukciju.
*
[DATE] (str. 56)
*
[INTERVAL] (str. 46)
*
[EFFECT] (str. 47)
*
[MODE (MP3, JPEG)] (str. 45)
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike za slide show.
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke (IMAGE) ili oba
(AUTO) koji će se reproducirati s DATA CD-a.
* Ove opcije nisu prikazane kod reprodukcije DATA CD-a s DivX video datotekom.
Savjet
• Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli zeleno
kad odaberete neku od funkcija, osim
[OFF] (isključeno) (samo [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Indikator [ORIGINAL/PLAY
LIST] svijetli zeleno kad odaberete [PLAY LIST] (tvornička postavka). Indikator [MULTI/2CH] svijetli zeleno kad
odaberete područje višekanalne reprodukcije na Super Audio CD-u.
12
Kako započeti s radom
Skidanje ambalaže
Provjerite jesu li isporučeni sljedeći dijelovi:
• Zvučnici (5)
• Subwoofer (1)
• Stalci (visoki T 4, niski T 4)
• Postolja (4)
• Poklopci priključaka (4)
• Vijci (20)
• AM okvirna antena (1)
• FM žičana antena (1)
• Zvučnički kabeli (5 m T 4,15 m T 2)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije veličine AA (R6) (2)
• Podloške za pričvršćenje na zid
• Upute za uporabu
• Kartica s podacima za spajanje zvučnika i TV
prijemnika (1)
Umetanje baterija u
daljinski upravljač
Sustavom možete upravljati pomoću isporučenog
daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije
veličina AA (R6) pazeći da se 3 i # polariteti
baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri uporabi
daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru
X na uređaju.
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako
zagrijanim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte zajedno koristiti novu i staru bateriju.
• Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište
daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer
možda neće raditi ispravno.
• Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač,
izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje
uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
13
Pregled povezivanja
Izvedite sva povezivanja i podešavanja prema uputama iz koraka od 1 do 7.
"Korak 1: Priklju1enje zvu1nika" (str. 15)
"Korak 2: Priklju1enje antene" (str. 23)
"Korak 3: Priklju1enje TV prijemnika" (str. 24)
"Korak 4: Priklju1enje drugih komponenata" (str. 28)
"Korak 5: Priklju1enje mre=nog kabela" (str. 30)
"Korak 6: Isklju1enje prikaza mogu@nosti" (str. 30)
"Korak 7: Brzo podešavanje (Quick Setup)" (str. 31)
Video signal se šalje u TV prijemnik i reproducira se na TV zaslonu; audio signale obrađuje ovaj sustav i
reproducira ih putem priključenih zvučnika. Osim za DVD i CD diskove, moguća je također reprodukcija
zvuka iz drugih izvora, primjerice TV programa.
14
Korak 1: Priključenje zvučnika
Spojite isporučeni zvučnički sustav pomoću isporučenih zvučničkih kabela tako da spojite utikače na
utičnice jednakih boja. Nemojte spajati sustav na druge zvučnike osim isporučenih.
Za postizanje najboljeg surround zvuka, podesite parametre zvučnika (udaljenost, glasnoću itd.) prema
opisu na str. 81.
Potrebni kabeli
Zvu1ni1ki kabeli
Priključak i prsten u boji na zvučničkom kabelu jednake su boje kao i oznaka priključnica na koje se
kabel spaja.
Siva
Prsten u boji
Crna
Postavljanje zvu1nika na stalke
Prije priključivanja zvučnika, postavite zvučnike na stalke.
Napomena
• Stavite komad tkanine na pod kako se pod ne bi oštetio pri radu.
Savjet
• Zvučnike možete koristiti bez stalaka, tako da ih postavite na zid (str. 21).
1
Umetnite stalak u postolje.
Visoki stalci služe za postavljanje na pod, a niski za postavljanje na stol.
Stalak (visoki)
ili
Stalak (niski)
Otvori za vijke
Postolje
nastavlja se
15
2
Spojite stalak i postolje pomoću vijaka.
Dno postolja
Vijci (3)
3
Provucite kabel zvučnika kroz otvor na postolju i uspravite stalak.
Dno postolja
Kabel zvučnika
4
Provucite kabel zvučnika kroz otvor na zvučniku.
Otvor
Zvučnik
Kabel zvučnika
Zvučnik
16
5
Postavite zvučnik na stalak.
Napomene
• Pripazite da ne zapne kabel između zvučnika i stalka.
• Nemojte dozvoliti da zvučnik padne pri postavljanju.
6
Priključite kabel zvučnika na zvučnik te prilagodite duljinu kabela.
Prilagodite duljinu kabela zvučnika
nastavlja se
17
7
Pričvrstite poklopac priključaka vijcima.
Poklopac priključaka
Vijci (2)
18
Priklju1ivanje zvu1nika
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Stražnja strana prednjeg
zvučnika
Stražnja strana prednjeg
zvučnika
Središnji zvučnik
Stražnja strana
surround zvučnika
Stražnja strana
surround zvučnika
Surround zvučnik (R)
Subwoofer
Surround zvučnik (L)
nastavlja se
19
Napomene
• Zvučnike ne postavljajte u nagnut položaj.
• Zvučnike ne postavljajte na:
− vrlo topla ili hladna mjesta
− prašnjava ili zaprljana mjesta
− vrlo vlažna mjesta
− mjesta podložna vibracijama
− mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti
• Imajte na umu da kod postavljanja zvučnika i/ili zvučničkih stalaka (nisu isporučeni) sa zvučnicima na posebno
obrađen pod (poliran, nauljen, premazan voskom), mogu nastati mrlje ili može izblijediti boja.
• Kod čišćenja koristite meku krpicu, poput krpice za čišćenje naočala.
• Nemojte koristiti abrazivne spužve, prašak za ribanje ili otapala poput benzina ili alkohola.
• Nemojte se naslanjati na zvučnike jer mogu pasti.
Spajanje zvu1ni1kih kabela
Prije spajanja kabela, savinite dio s kojeg je skinuta izolacija. Tako se onemogućuje umetanje izoliranog
dijela kabela u priključnicu zvučnika.
Napomena
• U priključnicu SPEAKER nemojte umetati izolirani dio kabela.
Sprje1avanje kratkog spoja zvu1nika
Kratki spojevi zvučnika mogu uzrokovati oštećenja sustava. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako
biste spriječili oštećenje pri spajanju zvučnika. Obratite pozornost da oguljeni dio kabela ne dodiruje
drugu priključnicu zvučnika ili oguljeni dio drugog zvučničkog kabela.
20
Primjer loše spojenog kabela zvu1nika
Oguljeni dio zvučničkog
kabela dodiruje drugi
zvučnički priključak.
Oguljeni kabeli se međusobno
dodiruju jer je skinuto previše
izolacije.
Nakon spajanja svih komponenata, zvučnika i mrežnog kabela, reproducirajte ispitni ton kako bi
provjerili jesu li zvučnici ispravno spojeni. Podrobnije podatke o reprodukciji ispitnog tona potražite na
str. 83. Ako se iz zvučnika ne čuje zvuk pri reprodukciji ispitnog tona ili ako se čuje ispitni ton zvučnika
drugačijeg od onog čiji naziv je prikazan na pokazivaču, zvučnik je možda u kratkom spoju. U tom
slučaju ponovo provjerite spojeve zvučnika.
Napomene
• Zvučnički kabeli trebaju biti usklađeni s odgovarajućim priključnicama na komponenti: 3 na 3 i # na #. Ako se
kabeli spoje obrnuto, zvuk je izobličen i bez basova.
Pri1vrš@ivanje zvu1nika na zid
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog zvučnika.
Pogledajte sljedeće slike.
4 mm
4,6 mm
25 mm
2
Otvor na poleđini
zvučnika
10 mm
Pričvrstite vijke na zid.
Vijci trebaju izvirivati od 7 do 8 mm.
165 mm
7 – 8 mm
3
Odlijepite zaštitnu foliju s podložaka na stražnjoj strani zvučnika.
nastavlja se
21
4
Pričvrstite podloške na stražnju stranu zvučnika.
Podloške za učvršćivanje na
zid (7 T 7 mm, debljine 3 mm)
5
Objesite zvučnike na vijke.
4,6 mm
Otvor na poleđini
zvučnika
10 mm
Napomene
• Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča osobito lomljiv,
dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na okomit i ravan zid s pojačanjem.
• Za informacije o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u specijaliziranim trgovinama.
• Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale uslijed nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili
nepravilnog pričvršćivanja vijaka, prirodne katastrofe, itd.
22
Korak 2: Priključenje antene
Spojite isporučene AM/FM antene za slušanje radijskog programa.
AM okvirna antena
FM žičana antena
Napomene
• Radi sprečavanja stvaranja šuma, odmaknite AM antenu od sustava i ostalih komponenata.
• Sasvim razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je u što je moguće više vodoravni položaj.
Savjet
• Kod spajanja isporučene AM antene, kabel (A) i kabel (B) se mogu spojiti na bilo koju priključnicu.
• Ako je FM prijem loš, koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio isporuke) za spajanje vanjske FM antene
prema prikazu na donjoj slici.
Sustav
Vanjska FM antena
23
Korak 3: Priključenje TV prijemnika
Najprije izvedite video povezivanje, zatim audio povezivanje.
Kad je ovaj sustav povezan s audio izlazom TV prijemnika, možete slušati zvuk TV prijema putem
zvučnika sustava.
Spajanje video kabela
Šalje reproduciranu DVD sliku na TV.
Na COMPONENT
VIDEO OUT
Na EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Na TV s COMPONENT
VIDEO IN priključnicama
TV s COMPONENT
VIDEO IN priključnicama
Na EURO AV t INPUT
(FROM VIDEO)
TV prijemnik
Spojite sustav na TV prijemnik uporabom SCART (EURO AV) kabela (nije isporučen).
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
Kada koristite spajanje putem SCART (EURO AV) kabela, provjerite reproducira li vaš TV prijemnik
S-video ili RGB signale. Ako TV prijemnik podržava S-video, promijenite ulazni signal TV prijemnika
na RGB. Pogledajte upute isporučene uz TV prijemnik.
Kod spajanja na TV prijemnik s COMPONENT VIDEO IN priklju1nicama
Spojite komponentni video kabel (nije isporučen). Za korištenje COMPONENT VIDEO OUT
priključnica sustava (Y, PB/CB, PR/CR), vaš TV prijemnik treba imati COMPONENT VIDEO IN
priključnice (Y, PB/CB, PR/CR).
24
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala, trebate koristiti ovaj način spajanja
i podesiti izlazni kanal sustava na progresivni format (str. 25).
Zeleni
Plavi
Crveni
Priklju1enje na standardni TV prijemnik sa standardnim 4:3 zaslonom
Ovisno o disku, slika možda neće pristajati formatu zaslona TV prijemnika.
Podrobnosti o promjeni formata slike potražite na str. 79.
Prihva@a li vaš TV prijemnik progresivne signale?
Progresivan prikaz TV slike smanjuje podrhtavanje i izoštrava sliku. Za taj način prikaza trebate spojiti
TV prijemnik koji prihvaća progresivne signale.
Kad sustav reproducira progresivne signale, na njegovom pokazivaču je prikazana oznaka "P AUTO" ili
"P VIDEO".
1
2
Pritisnite više puta FUNCTION za odabir opcije "DVD".
Pritisnite PROGRESSIVE.
Svaki puta kad pritisnete PROGRESSIVE, prikaz se mijenja na sljedeći način.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Odaberite ovu postavku kad :
− vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i
− je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice
Obično je potrebno odabrati ovu postavku u navedenim slučajevima. Tako uređaj automatski
prepoznaje vrstu softvera i bira odgovarajući način konverzije.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nisu
ispunjena oba navedena uvjeta.
nastavlja se
25
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i
− je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice i
− želite podesiti način konverzije na PROGRESSIVE VIDEO za video softver.
Odaberite ovu postavku ako slika nije jasna kad odaberete PROGRESSIVE AUTO.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nije
ispunjen nijedan od navedenih uvjeta.
x INTERLACE
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik ne prihvaća progresivne signale i
− TV nije spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice (EURO AV T OUTPUT (TO TV)).
Vrste DVD softvera i na1ini konverzije
DVD softver može biti podijeljen na dva tipa: softver baziran na filmu i softver baziran na videu. Potonji
se zasniva na TV signalu, poput drama i komedija, a slike se prikazuju u 30 slika/60 poluslika u sekundi.
Softver baziran na filmu prikazuje video zapis s 24 slike u sekundi. Neki DVD softveri bazirani su na
videu i filmu.
Kako bi takve slike izgledale prirodno na TV ekranu u PROGRESSIVE načinu, potrebna je konverzija
progresivnog video signala u skladu s DVD softverom koji gledate.
Napomene
• Pri reprodukciji video softvera s progresivnim signalima, dijelovi nekih vrsta slika mogu izgledati neprirodno zbog
postupka konverzije kod uporabe COMPONENT VIDEO OUT priključnica. Čak ako i odaberete "PROGRESSIVE
AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO", slika s priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV) se ne mijenja jer se
izlaz ostvaruje u interlace formatu.
• Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 80), uređaj odabire opciju "INTERLACE". To će se
dogoditi čak i ako odaberete "PROGRESSIVE AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO".
• Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 80), nema izlaza komponentnih video signala.
Spajanje audio kabela
Reprodukcija TV zvuka preko zvučnika ovog sustava.
26
TV prijemnik
Na SAT (AUDIO IN)
Povezivanje AUDIO OUT priklju1nica TV prijemnika sa SAT (AUDIO IN)
priklju1nicama ovog sustava
Spojite TV prijemnik na SAT (AUDIO IN) priključnice uporabom audio kabela (nije isporučen). Kod
spajanja kabela obratite pozornost na usklađenost boja priključaka i priključnica.
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
Napomene
• Izvedite povezivanje pravilno kako biste spriječili zujanje i šum.
• Ako vaš TV prijemnik nema AUDIO OUT priključnice, ne možete reproducirati zvuk TV programa putem zvučnika
ovog sustava.
• Spojite li TV prijemnik na SAT (AUDIO IN) priključnice, nije moguće spojiti druge komponente, primjerice
videorekorder.
Savjet
• Za slušanje zvuka s TV prijemnika, odaberite funkciju pritiskom tipke FUNCTION. Za detalje pogledajte str. 62.
• Kad želite reproducirati zvuk s TV prijemnika ili stereo zvuk 2-kanalnog izvora putem 6 zvučnika, odaberite "Dolby
Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" ili "Dolby Pro Logic II MUSIC" zvučni efekt (str. 60).
• Kad odaberete zvučni efekt "NIGHT" (str. 60), zvuk se reproducira samo iz prednjih zvučnika.
27
Korak 4: Priključenje drugih komponenata
Povežete li s ovim sustavom AUDIO OUT priključnice drugih komponenata, moći ćete zvuk sa spojenog
izvora reproducirati na zvučnicima sustava. Video povezivanje drugih komponenata izvodite izravno na
TV prijemnik.
Napomene
• Ako spojite TV prijemnik na SAT priključnice u koraku 3 (str. 24), ne možete spojiti druge komponente na sustav.
Povezivanje sustava s drugim komponentama
Za reprodukciju s drugih komponenata putem ovog sustava.
Videorekorder, digitalni satelitski
prijemnik ili PlayStation 2, itd.
Na SAT
(VIDEO/AUDIO IN)
Povezivanje VIDEO/AUDIO OUT priklju1nica druge komponente na SAT
(VIDEO/AUDIO IN) priklju1nice ovog sustava
Spojite videorekorder ili druge komponente na SAT (VIDEO/AUDIO IN) priključnice uporabom
video/audio kabela (nije isporučen). Kod spajanja kabela obratite pozornost na usklađenost boja
priključaka i priključnica.
Žuti ((Video)
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
Reprodukcija zvuka s prijenosnog audio izvora putem ovog sustava
Povežite izlazne audio priključnice prijenosnog audio izvora na priključnicu AUDIO IN na prednjoj
strani sustava uporabom kabela sa stereo mini priključkom (nije isporučen).
Napomene
• Čvrsto spojite priključke kako biste spriječili zujanje i šum.
28
Savjet
• Kad spojite drugu komponentu na sustav, možete je odabrati pritiskom tipke FUNCTION (str. 71).
29
Korak 5: Priključenje
mrežnog kabela
Korak 6: Isključenje
prikaza mogućnosti
Prije priključenja mrežnih kabela sustava u zidnu
utičnicu, spojite zvučnike na sustav (str. 15).
Nakon spajanja mrežnog kabela, na pokazivaču
sustava počne prikaz mogućnosti. Kad pritisnete
@/1 na daljinskom upravljaču, prikaz mogućnosti
se isključi.
Uklju1ivanje sustava
Pritisnite @/1.
Isklju1ivanje sustava
Pritisnite @/1. Sustav uđe u pripravno stanje.
Tijekom reprodukcije diska ne isključujte sustav
pritiskom tipke @/1. Na taj način možete poništiti
postavke izbornika. Kad isključujete sustav,
najprije pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije
i zatim pritisnite @/1.
Napomena
• Kad pritisnete @/1 na sustavu, prikaz mogućnosti se
isključi.
• Kad uključite funkciju prikaza mogućnosti u izborniku
AMP, on se neće isključiti čak ni ako pritisnete @/1 na
daljinskom upravljaču. Za isključenje prikaza
mogućnosti, podesite funkciju DEMO na "OFF" te
zatim pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču.
Uklju1enje/isklju1enje prikaza
mogu@nosti
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "DEMO", zatim
pritisnite ENTER ili c.
Tipkama X/x odaberite postavku.
• DEMO OFF: za isključenje prikaza
mogućnosti.
• DEMO ON: za uključenje prikaza
mogućnosti.
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
30
Na zaslonu se pojavi izbornik za podešavanje
jezika prikaza.
Korak 7: Brzo podešavanje
(Quick Setup)
Za izvođenje najmanjeg broja osnovnih
podešavanja CD/DVD uređaja, postupite na ovdje
opisani način.
Ako želite preskočiti podešenje, pritisnite >. Za
povratak na prethodno podešenje, pritisnite ..
5
Tipkama X/x odaberite jezik.
Uređaj koristi ovdje odabrani jezik za prikaz
izbornika i titlova.
Napomena
• Raspoloživi jezici razlikuju se ovisno o području.
6
Pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir
formata slike TV prijemnika.
1
2
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite @/1.
Napomene
7
• Odspojite slušalice prije izvođenja brzog podešavanja. Kad su spojene slušalice, nije moguće
izvoditi postupke koji slijede iza koraka 10.
• Podesite način rada na "DVD".
3
Napomena
• Kad pritisnete CLEAR dok je prikazana poruka,
poruka nestane. Kad trebate izvesti brzo
podešavanje, pogledajte "Pozivanje izbornika
brzog podešavanja" (str. 32).
4
[4:3 LETTER BOX] ili [4:3 PAN SCAN]
(str. 79)
x Ako imate widescreen TV prijemnik ili
standardni TV prijemnik (4:3) s
mogućnošću prikaza slike u widescreen
formatu
Na svom TV prijemniku odaberite
odgovarajući ulaz tako da se signal
uređaja pojavi na TV zaslonu.
Na dnu zaslonu se pojavi poruka [Press
[ENTER] to run QUICK SETUP.] (pritisnite
[ENTER] za pokretanje izbornika QUICK
SETUP). Ako se ova poruka ne pojavi,
otvorite izbornik Quick Setup i ponovno
izvedite postupak (str. 32).
Pritisnite ENTER bez umetanja diska.
Tipkama X/x odaberite postavku koja
odgovaraju vašem TV prijemniku.
x Ako imate standardni 4:3 TV prijemnik
[16:9] (str. 79)
8
Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir vrste
izlaznog video signala iz priključnice EURO
AV T OUTPUT (TO TV) na poleđini
sustava.
9
Tipkama X/x odaberite vrstu izlaznog
video signala.
• [VIDEO]: izlaz video signala.
• [RGB]: izlaz RGB signala.
nastavlja se
31
13 Tipkama X/x odaberite udaljenost
surround zvučnika od mjesta za
slušanje i pritisnite ENTER.
Možete podesiti udaljenost od 0 do 7 metara.
Napomena
• Ako TV prijemnik ne prihvaća RGB signale, na
TV ekranu se neće pojaviti slika čak ni ako
odaberete [RGB]. Pogledajte upute isporučene s
TV prijemnikom.
10 Pritisnite ENTER.
Napomena
• Raspon podešavanja ovisi o podešenju prednjih
Pojavljuje se izbornik za odabir udaljenosti
zvučnika.
11 Tipkama X/x odaberite udaljenost
zvučnika.
14 Pritisnite ENTER.
prednjih zvučnika od mjesta za slušanje
i pritisnite ENTER.
Možete podesiti udaljenost od 1 do 7 metara.
Brzo podešavanje je dovršeno. Svi postupci
povezivanja i podešavanja su gotovi.
Prekid brzog podešavanja
Pritisnite 1 DISPLAY u bilo kojem koraku.
Napomena
• Ako želite promijeniti svako podešenje, pogledajte
"Uporaba izbornika" (str. 77).
Pozivanje izbornika brzog
podešavanja
12 Tipkama X/x odaberite udaljenost
središnjeg zvučnika od mjesta za
slušanje i pritisnite ENTER.
Možete podesiti udaljenost od 0 do 7 metara.
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[SETUP], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [SETUP].
Napomena
• Raspon podešavanja ovisi o podešenju prednjih
zvučnika.
3
Tipkama X/x odaberite [QUICK] i
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik brzog podešavanja.
32
Podešavanje zvučnika
Smještaj zvu1nika
Najbolji surround zvuk postiže se ako su svi
zvučnici osim subwoofera, na jednakoj
udaljenosti od mjesta slušanja (A).
Međutim, ovaj sustav omogućuje postavljanje
središnjeg zvučnika čak do 1,6 metra bliže (B) i
surround zvučnika čak do 5 metara bliže (C)
položaju slušatelja.
Prednji zvučnici mogu se postaviti od 1 do 7
metara (A) od mjesta slušanja.
Ako su boje i dalje prikazane
nepravilno…
Odmaknite zvučnik od TV prijemnika.
Po1nu li zvu1nici zavijati
Promijenite položaj zvučnika ili smanjite
glasnoću sustava.
Postavite zvučnike prema prikazu na slici
Napomene
• Nemojte postavljati središnji zvučnik i surround
zvučnike dalje od mjesta slušanja nego što su
postavljeni prednji zvučnici.
Nepravilan prikaz boja na TV
zaslonu u blizini zvu1nika
Prednji zvučnici, središnji zvučnik te subwoofer
su magnetski oklopljeni kako bi se mogli postaviti
pored TV prijemnika. Međutim, unatoč tome
mogu uzrokovati nepravilnosti u prikazu boja kod
nekih TV prijemnika. Budući da surround
zvučnici nisu magnetski oklopljeni, preporučamo
da ih malo odmaknete od TV prijemnika.
Zamijetite li nepravilnosti boja…
Isključite TV prijemnik i zatim ga ponovno
uključite nakon 15 do 30 minuta.
33
5
Reprodukcija diskova
Uložite disk.
Stavite disk na uložnicu i zatim pritisnite A.
Reprodukcija diskova
Kad reproducirate disk promjera 8 cm, stavite ga
u unutrašnji utor uložnice. Disk ne smije biti ukoso
u utoru uložnice.
Napomena
• Ne zatvarajte uložnicu diska pritiskom prstima
Uložnica diska
Podesite
glasnoću
jer tako možete uzrokovati kvar.
Spojite
slušalice
• Ne stavljajte više od jednog diska u uložnicu.
6
Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju (neprekidna
reprodukcija).
Podesite glasnoću na sustavu.
Savjet
• Ovisno o disku, na TV zaslonu se može pojaviti
izbornik. Disk možete reproducirati interaktivno,
slijedeći upute u izborniku. (DVD: str. 38), (VIDEO
CD: str. 40).
Smanjenje potrošnje u pripravnom
stanju
Pritisnite @/1 dok uključujete sustav. Za poništenje
pripravnog stanja pritisnite jednom @/1.
Dodatne funkcije
Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neke
funkcije se mogu razlikovati ili mogu biti
ograničene.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
1
2
3
Uključite TV prijemnik
Na TV prijemniku odaberite video ulaz
na koji je spojen sustav.
Pritisnite @/1.
Sustav se uključi.
Ukoliko sustav već nije podešen u DVD mod,
odaberite opciju "DVD" pritiskom tipke
FUNCTION.
4
34
Pritisnite A.
Za
pritisnite
Zaustavljanje
Pauzu
Nastavak reprodukcije
nakon pauze
Prijelaz na sljedeće
poglavlje, zapis ili scenu
Prijelaz na prethodno
poglavlje, zapis ili scenu
Isključenje zvuka
x
X
X ili H
> (osim za JPEG)
. (osim za JPEG)
MUTING. Za ponovno
uključenje zvuka opet
pritisnite istu tipku ili tipku
VOLUME + za pojačanje
glasnoće.
Za
pritisnite
Zaustavljanje reprodukcije A
i vađenje diska.
Ponavljanje prethodne
scene*1
T/c (instant replay)
tijekom reprodukcije
Kratak pomak prema
naprijed u tekućoj sceni*2
U/C (instant advance)
tijekom reprodukcije
Prelazak na sljedeći ili
prethodni album*3
ALBUM + ili – tijekom
reprodukcije
*1 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R diskove.
Tipku nije moguće koristiti samo za DivX video
datoteke.
*2 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW diskove. Tipku nije moguće koristiti samo
za DivX video datoteke.
*3 Samo za DATA CD/DATA DVD diskove.
Napomene
• Ako nije uložen disk, na pokazivaču se pojavi poruka
"NO DISC".
Savjet
• Funkcija Instant Replay je korisna kad želite ponovno
odgledati propuštenu scenu ili dijalog.
• Funkcija Instant Advance je korisna kad želite prijeći
preko scene koju ne želite gledati.
• S nekim scenama nećete moći koristiti funkciju Instant
Replay ili Instant Advance.
Nastavak reprodukcije od mjesta
na kojem je zaustavljena
(Resume Play)
Uređaj pohranjuje mjesto na kojem ste pritisnuli
tipku x i na pokazivaču se pojavi oznaka
"RESUME". Sve dok ne izvadite disk, funkcija
Resume će raditi čak i kad je sustav u pripravnom
stanju nakon pritiska tipke @/1.
1
Tijekom reprodukcije diska pritisnite x
za zaustavljanje reprodukcije.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "RESUME"
tako da možete ponovo pokrenuti
reprodukciju od mjesta na kojem je disk
zaustavljen.
Ako se ne pojavi "RESUME", nastavak
reprodukcije nije moguć.
2
Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
Napomene
• Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM
SETUP] podešena na [OFF] (str. 81), pohranjeno
mjesto zaustavljanja se poništi kad pritisnete
FUNCTION.
• Mjesto na kojem ste zaustavili disk se briše kad:
− promijenite mod reprodukcije.
− promijenite postavke u izborniku Setup.
− promijenite funkciju pritiskom tipke FUNCTION.
− odspojite mrežni kabel.
• Za DVD-RW u VR modu, CD, Super Audio CD,
DATA CD i DATA DVD, sustav memorira mjesto
zaustavljanja reprodukcije za tekući disk.
Mjesto zaustavljanja diska se briše kad:
− izvadite disk.
− sustav uđe u pripravno stanje (samo DATA
CD/DATA DVD)
• Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije i reprodukcije u slučajnom slijedu.
• Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima.
• Zavisno od mjesta na kojem ste zaustavili disk, uređaj
možda neće nastaviti reprodukciju od točno istog
mjesta.
Savjet
• Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
Nastavak reprodukcije prijašnjeg
diska (Multi-disc Resume)
(samo DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ovaj uređaj pohranjuje mjesta zaustavljanja za
čak 40 diskova i nastavlja reprodukciju kod
sljedećeg ulaganja istog diska. Pohranite li mjesto
zaustavljanja za 41. disk, izbrisat će se podatak za
prvi disk.
Za uključenje ove funkcije, podesite
[MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Za detalje pogledajte "[MULTI-DISC
RESUME] (samo DVD VIDEO/VIDEO CD)"
(str. 81).
Napomena
• Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM
SETUP] podešena na [ON] (str. 81), i reproducirate
snimljeni disk poput DVD-RW-a, sustav će možda
reproducirati druge snimljene diskove od istog mjesta
zaustavljanja. Za reprodukciju diska otpočetka, dvaput
pritisnite x, zatim pritisnite H.
nastavlja se
35
Programirana reprodukcija
5
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu određivanjem redoslijeda zapisa na
disku kako biste izradili svoj program. Možete
programirati najviše 99 zapisa.
1
Odaberite zapis koji želite programirati.
Primjerice, odaberite zapis [02].
Tipkama X/x ili brojčanim tipkama odaberite
[02] u stupcu [T], zatim pritisnite ENTER.
Na Super Audio CD-u broj zapisa može biti
prikazan s 3 znamenke.
(samo VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
Pritisnite 1 DISPLAY.
Odabrani zapis
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PROGRAM] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [PROGRAM].
Ukupno vrijeme programiranih zapisa
6
3
Tipkama X/x odaberite [SET t], zatim
pritisnite ENTER.
Kada reproducirate VIDEO CD, Super Audio CD
ili CD, prikazano je [TRACK].
Zapisi snimljeni
na disk
4
Ukupno vrijeme
programiranih zapisa
Pritisnite c.
Kursor se pomakne do zapisa u stupcu [T] (u
ovom slučaju, [01]).
Za programiranje ostalih zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
Programirani zapisi se prikazuju u
odabranom redoslijedu.
7
Pritisnite H za početak programirane
reprodukcije.
Započinje programirana reprodukcija.
Nakon završetka programirane reprodukcije
možete ponovo reproducirati isti program
pritiskom na H.
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 2.
Za ponovnu reprodukciju programa, odaberite
[ON] u koraku 3 te pritisnite ENTER.
Za isklju1enje kontrolnog izbornika
Pritisnite tipku 1 DISPLAY više puta dok se
kontrolni izbornik ne isključi.
Za promjenu ili poništenje
programiranog slijeda
1 Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2 Odaberite programirani broj zapisa koji želite
promijeniti ili poništiti tipkama X/x. Želite li
izbrisati zapis iz programa, pritisnite CLEAR.
36
x Kad je aktivirana programirana
reprodukcija
3 Za izradu novog programa primijenite korak
5. Za poništenje programa, u stupcu [T]
odaberite [--] i pritisnite ENTER.
Za poništenje svih zapisa u
programiranom redoslijedu
1 Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2 Pritisnite X i odaberite [ALL CLEAR].
3 Pritisnite ENTER.
Savjet
• Programirane zapise možete reproducirati s
ponavljanjem ili u slučajnom redoslijedu. Tijekom
programirane reprodukcije slijedite upute opisane u
poglavljima "Reprodukcija u slučajnom redoslijedu"
(str. 37) ili "Ponavljanje reprodukcije" (str. 37).
Napomene
• Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO CD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
Reprodukcija u slu1ajnom
redoslijedu
(samo VIDEO CD, Super Audio CD, CD)
Uređaj može promijeniti redoslijed zapisa. Kod
sljedećeg "miješanja" redoslijed reprodukcije
može biti drukčiji.
1
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
• [ON]: u slučajnom slijedu reproducira
programirane zapise.
4
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 2.
Za isklju1enje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite
kontrolni izbornik.
Savjet
• Uređaj možete podesiti za reprodukciju u slučajnom
redoslijedu kad je zaustavljen. Nakon odabira opcije
[SHUFFLE], pritisnite H. Započinje reprodukcija u
slučajnom redoslijedu.
Napomena
• Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO CD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
Ponavljanje reprodukcije
Uređaj može ponavljano reproducirati sve
naslove, zapise ili albume s diska ili pojedinačan
naslov, poglavlje, zapis ili album.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane reprodukcije.
1
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[SHUFFLE] i pritisnite ENTER.
Tipkama X/x odaberite stavku koju želite
reproducirati u slučajnom slijedu.
x Pri reprodukciji VIDEO CD, Super
Audio CD ili CD diska
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pojave se opcije funkcije [SHUFFLE].
3
Pritisnite ENTER.
Tipkama X/x odaberite
[REPEAT], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [REPEAT].
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju želite
ponavljati.
• [TRACK]: reproducira zapise na disku u
slučajnom slijedu.
nastavlja se
37
Tvorničke postavke su podcrtane.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
•
•
•
•
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve naslove na disku.
[TITLE]: ponavlja tekući naslov na disku.
[CHAPTER]: ponavlja tekuće poglavlje.
x Pri reprodukciji VIDEO CD, Super
Audio CD ili CD diska
• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
• [DISC]: ponavlja sve zapise na disku.
• [TRACK]: ponavlja tekući zapis.
Uporaba izbornika DVD
diska
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene
dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji
DVD diska koji sadrži nekoliko naslova, možete
odabrati željeni naslov tipkom TOP MENU.
Tijekom reprodukcije DVD diskova koji omogućuju
odabir opcija kao što su jezik titlova i jezik
dijaloga, odaberite ove opcije tipkom MENU.
x Pri reprodukciji DATA CD ili DATA
DVD diska
•
•
•
•
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve albume na disku.
[ALBUM]: ponavlja tekući album.
[TRACK] (samo MP3 audio zapisi):
ponavlja tekući zapis.
• [FILE] (samo DivX video datoteke):
ponavlja tekuću datoteku.
4
Brojčane
tipke
Pritisnite ENTER.
Odabrana je željena opcija.
Za povratak na normalnu reprodukciju
pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u
koraku 2.
Za isklju1enje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite
kontrolni izbornik.
1
Na TV zaslonu se pojavi izbornik naslova.
Sadržaj izbornika se razlikuje zavisno od
diska.
Savjet
• Uređaj možete podesiti za ponavljanje reprodukcije
također i kad je zaustavljen. Nakon odabira opcije
[REPEAT], pritisnite H. Započinje ponavljanje
reprodukcije.
• Status funkcije [REPEAT] možete prikazati pritiskom
tipke REPEAT. Svakim pritiskom tipke REPEAT
mijenja se opcija funkcije [REPEAT].
Napomene
• Ovu funkciju nije moguće koristiti za VCD i Super
VCD diskove s PBC reprodukcijom.
• Pri reprodukciji DATA CD-a koji sadrži MP3 audio
zapise i JPEG slikovne datoteke, a njihova vremena
reprodukcije nisu jednaka, zvuk neće odgovarati
slikovnoj datoteci pri ponavljanju.
• Kad je opcija [MODE (MP3, JPEG)] podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 45), ne možete odabrati
[TRACK].
38
Pritisnite TOP MENU ili MENU.
2
3
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir stavke koju želite reproducirati ili
promijeniti.
Pritisnite ENTER.
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST]
na DVD-RW disku
Odabir reprodukcijskog
područja Super Audio CD-a
Neki DVD-RW diskovi u VR (Video Recording)
načinu imaju dvije vrste naslova za reprodukciju:
izvorno snimljene naslove ([ORIGINAL]) i
naslove koje je moguće kreirati na DVD
uređajima za snimanje ([PLAY LIST]). Možete
odabrati vrstu naslova za reprodukciju.
Odabir reprodukcijskog podru1ja
na 2-kanalnom + višekanalnom
Super Audio CD-u
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Neki Super Audio CD diskovi sastoje se od
2-kanalnog reprodukcijskog područja i
višekanalnog reprodukcijskog područja. Možete
odabrati područje koje želite reproducirati.
1
Tipkama X/x odaberite
[ORIGINAL/PLAY LIST], zatim pritisnite
ENTER.
Pritisnite MULTI/2CH kad je sustav
zaustavljen.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Pojave se opcije izbornika
[ORIGINAL/PLAY LIST].
2
3
4
Tipkama X/x odaberite podešenje.
• [PLAY LIST]: za reprodukciju naslova
napravljenih u izborniku [ORIGINAL] za
uređivanje.
• [ORIGINAL]: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
Pritisnite MULTI/2CH više puta za odabir
opcije.
• [MULTI]: višekanalno reprodukcijsko
područje.
• [2CH]: 2-kanalno reprodukcijsko područje.
Tijekom reprodukcije višekanalnog
područja, na pokazivaču uređaja svijetli
"MULTI".
Napomena
• Ne možete promijeniti reprodukcijsko područje
tijekom reprodukcije.
Pritisnite ENTER.
39
Odabir reprodukcijskog sloja na
hibridnom Super Audio CD-u
Neki Super Audio CD diskovi sastoje se od HD
sloja i CD sloja. Možete odabrati sloj koji želite
reproducirati.
Pritisnite SA-CD/CD kad je sustav
zaustavljen.
Svakim pritisku tipke naizmjenično odabirete HD
ili CD sloj. Pri reprodukciji CD sloja, na
pokazivaču svijetli "CD".
Napomena
• Za detalje o Super Audio CD diskovima pogledajte str. 8.
• Svaka funkcija reprodukcije radi samo unutar
odabranog sloja ili reprodukcijskog područja.
• Reprodukcijski sloj nije moguće promijeniti tijekom
reprodukcije.
• Kad odaberete CD sloj, ne možete promijeniti
reprodukcijsko područje pritiskom tipke MULTI/2CH.
Reprodukcija VIDEO CD
diska s funkcijom PBC
(Ver. 2.0)
(PBC Playback)
Pri reprodukciji VIDEO CD diskova s funkcijom
PBC, možete uživati u jednostavnim interaktivnim
postupcima, funkcijama traženja i sl.
PBC reprodukcija omogućuje interaktivnu
reprodukciju VIDEO CD diskova pomoću
izbornika na TV zaslonu.
Brojčane
tipke
1
Započnite reprodukciju VIDEO CD diska
s funkcijom PBC.
Pojavi se izbornik s raspoloživim opcijama.
2
3
4
Odaberite broj željene postavke
pritiskom na brojčane tipke.
Pritisnite ENTER.
Postupite prema uputama u
interaktivnom izborniku.
Pogledajte upute isporučene uz disk, budući
da se postupci mogu razlikovati zavisno od
VIDEO CD diska.
Povratak za prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
Napomene
• Ovisno o VIDEO CD disku, u koraku 1 se možda neće
pojaviti izbornik.
40
• Ovisno o VIDEO CD disku, u uputama isporučenim uz
disk možda će u koraku 3 [Press ENTER] (pritisnite
ENTER) biti označeno kao [Press SELECT] (pritisnite
SELECT). U tom slučaju pritisnite H.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa i JPEG datoteka
Savjet
• Za reprodukciju bez funkcije PBC, prije početka
reprodukcije, odaberite željeni zapis pomoću
./> ili pritiskom na brojčane tipke, zatim
pritisnite H ili ENTER.
Na TV zaslonu se pojavi poruka [Play without PBC]
(reprodukcija bez funkcije PBC) i uređaj započinje
neprekinutu reprodukciju. Nije moguće prikazati
zaustavljenu sliku, primjerice, izbornik. Za povratak
na PBC reprodukciju dvaput pritisnite x, zatim
pritisnite H.
Što je to MP3/JPEG?
MP3 je tehnologija kompresije zvuka koja
zadovoljava ISO/MPEG zahtjeve. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
Diskovi koje sustav mo=e
reproducirati
Moguća je reprodukcija DATA CD-ova
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) snimljenih u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) i JPEG formatu.
Međutim, diskovi moraju biti snimljeni u
ISO9660 razina 1, razina 2, ili Joliet formatu da bi
uređaj mogao prepoznati zapise (ili datoteke).
Moguća je i reprodukcija multi session diskova.
Za više informacija o formatu snimanja,
pogledajte upute CD-R/RW uređaja ili programa
za snimanje (nisu dio isporuke).
O multi session CD diskovima
Ako su u prvoj sesiji snimljeni MP3 audio zapisi i
JPEG slikovne datoteke, sustav će također
reproducirati MP3 audio zapise ili JPEG datoteke
u drugim sesijama. Ako su u prvoj sesiji snimljeni
zapisi u audio CD formatu ili slike u video CD
formatu, reproducira se samo prva sesija.
Napomena
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD-ove izrađene u Packet Write formatu. U tom
slučaju nećete moći vidjeti snimljene JPEG slike.
MP3 audio zapis ili JPEG
slikovna datoteka koju sustav
mo=e reproducirati
Sustav može reproducirati MP3 audio zapise ili
JPEG slikovne datoteke:
• koji imaju ekstenziju ".MP3" (MP3 audio zapis)
ili ".JPG"/".JPEG" (JPEG slikovna datoteka)
• koji su usklađeni s DCF* formatom slikovnih
datoteka
nastavlja se
41
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate koje određuje
Japansko udruženje industrije za elektroniku i
informatičke tehnologije (JEITA).
Napomene
• Uređaj će reproducirati bilo kakve podatke s ekstenzijom
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako nisu u MP3 ili
JPEG formatu. Reprodukcijom tih podataka može se
proizvesti glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
• Uređaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO
formatu.
Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa ili JPEG slikovnih
datoteka
MP3 audio zapisi ili JPEG slikovne datoteke
snimljene na DATA CD-u se reproduciraju
sljedećim redom:
x Struktura sadržaja diska
Nakon što umetnete DATA CD i pritisnete H,
zapisi (ili datoteke) s brojevima se reproduciraju
jedan za drugim, od A do G. Svaki podalbum/
zapis (ili datoteka) unutar trenutno odabranog
albuma ima prioritet pred idućim albumom na
istoj razini. (Primjer: C sadrži D i zato se D
reproducira prije E).
Kad pritisnete MENU i pojavi se lista naziva
albuma (str. 43), nazivi albuma su razvrstani ovim
redoslijedom.
A t B t C t D t F t G. Albumi koji
ne sadrže zapise (ili datoteke) (poput albuma E)
ne pojavljuju se u listi.
Savjeti
• Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve (01,
02, 03...) prilikom snimanja zapisa (ili datoteka) na
disk, zapisi i datoteke će se reproducirati tim redom.
• S obzirom da diskovima sa složenom strukturom treba
duže vrijeme da se pokrene reprodukcija, preporučuje
se da snimate albume s ne više od dvije razine.
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
Napomene
ROOT*
Album
• Ovisno o vrsti softvera kojeg koristite za snimanje
DATA CD diskova, redoslijed reprodukcije može biti
drugačiji od prikazanog slikom.
• Opisani slijed reprodukcije nije primjenjiv ako disk
sadrži više od 200 albuma i više od 300 datoteka u
svakom albumu.
• Uređaj prepoznaje do 200 albuma (uređaj prebrojava
samo albume, uključujući i one koji ne sadrže MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke). Uređaj neće
reproducirati albume nakon prvih 200 albuma.
• Uređaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili kod
odabira drugog albuma.
• Nije moguća reprodukcija nekih vrsta JPEG datoteka.
Zapis (MP3 audio) ili
datoteka (JPEG slika)
* ROOT = korijenski direktorij
42
Reprodukcija DATA CD-ova
s MP3 audio zapisima i
JPEG slikovnim datotekama
U ovom uređaju je moguće reproducirati MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke snimljene
na DATA CD-ove (CD-ROM/CD-R/CD-RW).
2
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
Sustav počne reprodukciju odabranog
albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za reprodukciju sljede@eg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Pritisnite ./>. Imajte na umu da možete
odabrati sljedeći album ako nastavite pritiskati
> nakon zadnjeg zapisa prvog albuma, no ne
možete se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke .. Za povratak na prethodni album,
odaberite album iz popisa.
Savjet
• Tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa i JPEG
slikovnih datoteka moguće je vidjeti informacije o
disku (str. 54).
• Možete koristiti funkciju Repeat tijekom reprodukcije
MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka (str. 37),
te [AUDIO] tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa
(str. 58).
Odabir albuma
1
Uložite DATA CD.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD. Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
Popis albuma možete uključiti i isključiti
pritiskom tipke MENU.
Za prelazak na sljede@u ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C/c kad nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći album nastavite li pritiskati c nakon
zadnje slike u prvom albumu, no ne možete se
vratiti na prethodni album pritiskom tipke C. Da
biste se vratili u prethodni album, odaberite ga u
popisu albuma.
Za isklju1enje izbornika
Pritisnite MENU.
Odabir MP3 audio zapisa
1
Uložite DATA CD.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD. Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
2
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite ENTER.
nastavlja se
43
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
3
3
Tipkama X/x odaberite zapis i pritisnite
ENTER.
Tipkama C/X/x/c odaberite sliku koju
želite vidjeti te pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija odabranog zapisa. Listu
zapisa možete isključiti pritiskom tipke
MENU. Ponovnim pritiskom tipke MENU
uključit će te listu albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za reprodukciju sljede@eg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Pritisnite ./>. Imajte na umu da možete
odabrati sljedeći album ako nastavite pritiskati
> nakon zadnjeg zapisa prvog albuma, no ne
možete se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke .. Za povratak na prethodni album,
odaberite album iz popisa.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za isklju1enje izbornika
Pritisnite MENU.
Odabir JPEG slikovne datoteke
1
Uložite DATA CD.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD. Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
2
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike
datoteka u albumu.
44
Za reprodukciju sljede@e ili
prethodne JPEG slikovne datoteke
Pritisnite C/c dok nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći albuma nastavite li pritiskati c nakon
zadnje slike u prvom albumu, no da se ne možete
vratiti na prethodni album pritiskom tipke C.
Prethodni album možete odabrati iz popisa.
Zakretanje JPEG slike
Kad je JPEG slika prikazana na ekranu, možete je
zakrenuti za 90 stupnjeva. Pritisnite X/x tijekom
prikaza slike. Svaki puta kada pritisnete X, slika se
zakrene u lijevo za 90 stupnjeva.
Primjer: kad jednom pritisnete X.
Smjer zakretanja
Za povratak na normalan prikaz pritisnite
CLEAR.
Napomene
• Kad pritisnete C tijekom reprodukcije prve slikovne
datoteke albuma, ništa se ne događa.
• Ako pritisnete C/c za prelazak na sljedeću/prethodnu
sliku, zakrenuta slika se vrati u normalan položaj.
• Slide show se zaustavi kad pritisnete X/x.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Reprodukcija audio zapisa
i slika u slide showu sa
zvukom
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istom albumu na
DATA CD disku, možete gledati JPEG slike uz
zvuk. Kad reproducirate DATA CD, odaberite
[AUTO] mod na način objašnjen u nastavku.
Savjet
• Na desnoj strani ekrana prikazan je trak za pomicanje.
Za prikaz sljedećih slika, odaberite slike u donjem
retku te pritisnite x. Za povratak na prethodnu slike
odaberite slike u gornjem retku te pritisnite X.
• Možete također promijeniti trajanje (str. 46) i efekt
(str. 47) za slide show kod reprodukcije JPEG
slikovnih datoteka.
1
2
Uložite DATA CD.
Pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3
Tipkama X/x odaberite
[MODE
(MP3, JPEG)] i pritisnite PICTURE NAVI.
Pojave se opcije za [MODE (MP3, JPEG)].
4
Tipkama C/X odaberite željeno
podešenje te pritisnite ENTER.
nastavlja se
45
5
6
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• [AUTO]: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka kao slide show sa zvukom (MP3
audio zapisi).
• [AUDIO (MP3)]: Kontinuirana
reprodukcija MP3 audio zapisa.
• [IMAGE (JPEG)]: Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide showa.
• Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG slikovnu
datoteku, može doći do preskakanja zvuka.
Savjetujemo da kod izrade datoteke odaberete MP3 uz
brzinu bita do 128 kbps ili niži. Ako zvuk i dalje
preskače, smanjite veličinu JPEG datoteke.
Pritisnite MENU.
(samo JPEG)
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD.
Pri slide show reprodukciji JPEG slikovnih
datoteka možete odrediti trajanje prikaza
pojedinačnih slika.
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog albuma
sa zvukom.
Listu albuma možete uključiti ili isključiti
pritiskom tipke MENU.
OdreHivanje intervala slide
showa
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x za odaberite
[INTERVAL], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [INTERVAL].
Savjet
• Možete također promijeniti trajanje (str. 46) i efekt
(str. 47) slide showa kod reprodukcije JPEG slikovnih
datoteka.
• Želite li reproducirati slide show uz isti audio zapis,
uključite funkciju ponavljanja za taj zapis (str. 37).
• Kad odaberete [AUTO], sustav može prepoznati do
300 MP3 audio zapisa i 300 JPEG datoteka u svakom
albumu. Kad je odabrana opcija [AUDIO (MP3)] ili
[IMAGE (JPEG)], sustav može prepoznati do 600
MP3 i 600 JPEG datoteka u svakom albumu. Sustav
može prepoznati maksimalno 200 albuma bez obzira
na odabran način reprodukcije.
3
Početno podešenje je podcrtano.
• [NORMAL]: podešava trajanje na otprilike
6 do 9 sekundi (slike od 4 milijuna piksela
ili veće ostat će prikazane duže vrijeme).
• [FAST]: Podešava trajanje kraće od
[NORMAL].
• [SLOW1]: Podešava trajanje duže od
[NORMAL].
• [SLOW2]: Podešava trajanje duže od
[SLOW1].
Napomene
• Nije moguća istovremena reprodukcija JPEG datoteka
i MP3 zapisa ako nisu iz istog albuma.
• Kad je trajanje reprodukcije JPEG datoteke duže od
MP3 audio zapisa, slide show se nastavlja bez zvuka.
• Kad je trajanje reprodukcije MP3 audio zapisa duže od
JPEG datoteke, audio zapis se nastavlja bez slide
showa.
• Ako DATA CD disk ne sadrži nijedan MP3 audio
zapis ili JPEG slikovnu datoteku, na ekranu će biti
prikazano [No audio data] ili [No image data].
• Ako podesite [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] za disk koji sadrži samo MP3 zapise, ili
[AUDIO (MP3)] na disku koji sadrži samo JPEG
datoteke, možda nećete moći promijeniti [MODE
(MP3, JPEG)] podešenje.
• PICTURE NAVI ne radi ako je odabrana opcija
[AUDIO (MP3)].
46
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
4
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
Napomena
• Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više, trebat će za
početak prikazivanja duže vrijeme od ostalih. Stoga će
se njihovo trajanje činiti dužim od odabrane opcije.
Odabir efekta za slikovne
datoteke u slide showu
DivX® video datoteke
(samo JPEG)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka možete
odabrati efekt koji će se koristiti kod gledanja
slide showa.
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x odaberite
[EFFECT], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [EFFECT].
3
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
Početno podešenje je podcrtano.
• [MODE1]: Slike se pojavljuju odozgo
prema dolje.
• [MODE2]: Slike se pojavljuju slijeva
prema desno.
• [MODE3]: Slike se pojavljuju širenjem iz
središta ekrana.
• [MODE4]: Slike se pojavljuju s različitim
efektima primijenjenim slučajnim
slijedom.
• [MODE5]: Sljedeća slika se pojavi preko
prethodne.
• [OFF]: (isključeno)
4
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila korporacija DivXNetworks te je
proizvod s DivX® certifikatom.
Vaš uređaj može reproducirati DATA CD-ove i
DATA DVD-ove koji sadrže DivX video
datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
ureHaj mo=e reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD-ove
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) pod sljedećim uvjetima:
− Na DATA CD-ovima koji sadrže DivX video
datoteke uz MP3 audio zapise ili JPEG slikovne
datoteke, uređaj će reproducirati samo DivX
video datoteke.
− Na DATA DVD-ovima, uređaj će reproducirati
samo DivX video datoteke. Sve druge vrste
datoteka, primjerice MP3 audio zapisi ili JPEG
slikovne datoteke, neće se reproducirati.
Međutim, ovaj uređaj reproducira samo DATA
CD-ove čiji logički format je ISO9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet, a DATA DVD-ove u UDF
(Universal Disk Format) formatu.
nastavlja se
47
Možete također reproducirati DATA CD diskove
snimljene na multi session (str. 41) način. Multi
session DATA DVD diskove nije moguće
reproducirati.
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte
upute isporučene s uređajem ili softverom za
snimanje (nisu dio isporuke).
Redoslijed reprodukcije s DATA
CD-ova i DATA DVD-ova
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka" (str. 42).
Opisani redoslijed ponekad neće biti primjenjiv,
ovisno o softveru korištenom za izradu DivX
video datoteke ili ako disk sadrži više od 200
albuma i 600 DivX video zapisa u albumu.
Napomena
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove izrađene u Packet Write
formatu.
Savjet
• Tijekom reprodukcije DivX video datoteke moguće je
vidjeti informacije o disku (str. 54).
Napomene
• Ako na DATA DVD-u nema snimljenih DivX video
datoteka, pojavi se poruka koja upozorava da taj disk
nije moguće reproducirati.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika se može zaustaviti
ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo da izradite
datoteku s nižom brzinom prijenosa (bit rate). Ako je
zvuk i dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3 audio
formata. Međutim, ovaj uređaj ne podržava WMA
(Windows Media Audio) format.
• Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX
video datoteke, između pritiska tipke H i pojave slike
može proći neko vrijeme.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na ekranu.
Odabir albuma
1
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni su
samo albumi koji sadrže DivX video
datoteke.
DivX video datoteke koje je mogu@e
reproducirati
Uređaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX". Uređaj neće reproducirati datoteke s
ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako ne sadrže
DivX video zapise.
Savjet
• Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD-ovima potražite u odjeljku
"Diskovi koje uređaj može reproducirati" (str. 41).
Napomene
• Uređaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više DivX
video datoteka.
• Uređaj ne može reproducirati DivX video datoteku s
više od 720 (širina) T 576 (visina) ili 2 GB.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti nejasna
ili zvuk isprekidan.
• Uređaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
2
Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
3
Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog albuma.
Za odabir DivX video datoteka, pogledajte
"Odabir DivX video datoteke" (str. 49).
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Reprodukcija DivX Video
datoteka
Za prelazak na sljede@u ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C ili c.
Moguće je reproducirati DivX video datoteke na
DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA
DVD-u (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW).
Za isklju1enje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
48
Odabir DivX video datoteke
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma", pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
Vremensko usklađivanje
slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na ekranu,
možete podesiti razliku u reprodukciji između
slike i zvuka.
2
Tipkama X/x odaberite datoteku i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljede@u ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C/c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prelazak na sljede@u ili prethodnu
DivX video datoteku bez prikaza
popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku u
istom albumu možete odabrati pritiskom na
./>. Možete također odabrati prvu
datoteku sljedećeg albuma pritiskom tipke >
tijekom reprodukcije zadnje datoteke tekućeg
albuma. Imajte na umu da se ne možete se vratiti
na prethodni album pritiskom tipke .. Za
povratak na prethodni album, odaberite album iz
popisa.
Savjet
• Ako je određeno broj reprodukcija neke DivX video
datoteke, moguće ju je gledati samo toliko puta.
Ubrajaju se sljedeće situacije:
− kad je uređaj isključen.
− kad je otvorena uložnica diska.
− kad se reproducira druga datoteka.
1
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[A/V
SYNC], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [A/V SYNC].
3
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
• [OFF]: nema podešavanja.
• [ON]: podešava se vremenska razlika
između slike i zvuka.
Napomena
• Ovisno o ulaznom signalu, ova funkcija možda neće
biti učinkovita.
49
Traženje određenog
mjesta na disku
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Određeno mjesto na disku možete pronaći uz
gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
3M (samo DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
T2B (samo za DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
Suprotni smjer
3m (samo DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
T2b (samo za DVD VIDEO)
Brzina reprodukcije "T2B"/"T2b" približno je
dvaput veća od normalne brzine.
Reprodukcija "3M"/"3m" je brža od "2M"/
"2m", a reprodukcija "2M"/"2m" je brža od
"1M"/"1m".
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
(samo DVD, DVD-RW, DivX video,
VIDEO CD)
Napomena
• Ovisno o DVD/VIDEO CD disku, možda nećete moći
izvesti neke od opisanih postupaka.
Pronala=enje mjesta pri ubrzanoj
reprodukciji prema naprijed ili
natrag (Scan)
(osim za JPEG)
Tijekom reprodukcije pritisnite ^ m ili M
y. Kada pronađete željeno mjesto, pritisnite H
za povratak na normalnu brzinu. Svakim
pritiskom na tipku ^ m ili M y tijekom
pretraživanja, mijenja se brzina reprodukcije.
Svakim pritiskom, indikatori se mijenjaju na
sljedeći način. Stvarne brzine ovise o diskovima.
Smjer reprodukcije
50
Tijekom pauze pritisnite ^ m ili M y. Za
povratak na normalnu brzinu pritisnite H.
Svakim pritiskom na tipku ^ m ili M y
tijekom usporene reprodukcije, mijenja se brzina
reprodukcije. Postoje dvije brzine. Svakim
pritiskom, indikatori se mijenjaju na sljedeći način:
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Obratni smjer (samo DVD VIDEO)
2^ y 1^
Reprodukcija "2y/2^" je sporija od
"1y/1^".
Reprodukcija slika po sliku
(zaustavljena slika)
(osim za Super Audio CD, CD i JPEG)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku U/C
(sliku po sliku) za prelaženje na sljedeću sliku, ili
T/c (sliku po sliku) za prelazak na prethodnu
sliku (samo za DVD VIDEO/DVD-RW).
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite
H.
Napomena
• Za DVD-RW u VR modu nije moguće pretraživanje
sliku po sliku.
• Za DATA CD-ove, ova funkcija je primjenjiva samo
na DivX video datoteke.
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/scene, itd.
DVD disk možete pretraživati prema naslovu ili
poglavlju, a VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD prema zapisu, indeksu ili
sceni. Naslovi i zapisi na disku imaju jedinstveni
broj. Željeni naslov ili zapis možete odabrati
upisom njegovog broja. Ili možete potražiti
određenu scenu upisom vremenskog koda.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite 1 DISPLAY (kod reprodukcije
DATA CD-a s JPEG slikovnim
datotekama, pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite tipku X/x za odabir načina
traženja.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO/DVD-RW
diska
[TITLE] (naslov)
[CHAPTER] (poglavlje)
[TIME/TEXT] (vrijeme/tekst)
Odaberite opciju [TIME/TEXT] za traženje
mjesta početka upisom vremenskog koda.
x Pri reprodukciji VIDEO CD/Super VCD
diska bez PBC reprodukcije
[TRACK] (zapis)
nastavlja se
51
[INDEX] (indeks)
x Pri reprodukciji VIDEO CD/Super VCD
diska s PBC funkcijom
[SCENE] (scena)
x Pri reprodukciji Super Audio CD diska
[TRACK] (zapis)
[INDEX] (indeks)
x Pri reprodukciji CD-a
4
[TRACK] (zapis)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3
audio)
Ako pogriješite
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR, zatim
odaberite drugi broj.
[ALBUM]
[TRACK] (zapis)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (JPEG
datoteka)
[ALBUM]
[FILE] (datoteka)
x Pri reprodukciji DivX video zapisa
[ALBUM]
[FILE] (datoteka)
Primjer: kad odaberete
CHAPTER
Odabrano je [** (**)] (** označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
Pritisnite X/x ili brojčane tipke za odabir
broja željenog naslova, poglavlja,
zapisa, indeksa, scene, itd.
5
Pritisnite ENTER.
Uređaj započne reprodukciju od odabranog
broja.
Tra=enje scene uporabom
vremenskog koda (samo DVD VIDEO)
1 U koraku 2 odaberite
[TIME/TEXT].
Odabrano je [T **:**:**] (vrijeme
reprodukcije tekućeg naslova).
2 Pritisnite ENTER.
[T **:**:**] se promijeni u [T --:--:--].
3 Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama,
zatim pritisnite ENTER.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi nakon početka,
jednostavno unesite [2:10:20].
Savjet
Odabrani redak
3
Pritisnite ENTER.
[** (**)] se promijeni u [– – (**)].
52
• Kad je kontrolni izbornik isključen, možete tražiti
poglavlje (DVD VIDEO/DVD-RW), zapis (Super
Audio CD/CD) ili datoteku (DATA CD (DivX video)/
DATA DVD) pritiskom brojčanih tipaka i tipke
ENTER.
Napomene
• Za DVD+RW nije moguće koristiti pretraživanje
uporabom vremenskog koda.
• Prikazan broj naslova, poglavlja ili zapisa odgovara
broju snimljenom na disk.
Traženje po scenama
(Picture Navigation)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene scene.
4
Tipkom C/X/x/c odaberite poglavlje,
naslov ili zapis te pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu
reprodukciju tijekom podešavanja
Pritisnite C RETURN ili 1 DISPLAY.
Savjet
• Ako ima više od 9 naslova, poglavlja ili zapisa, u
donjem desnom uglu zaslona prikazan je V.
Za prikaz ostalih naslova, poglavlja ili zapisa,
odaberite scenu u retku na dnu zaslona i pritisnite x.
Za povratak na prethodnu scenu, odaberite scenu na
vrhu zaslona i pritisnite X.
1
Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
Napomena
• Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
Više puta pritisnite PICTURE NAVI za
odabir željene opcije.
• [TITLE VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
naslova.
• [CHAPTER VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
poglavlja.
• [TRACK VIEWER] (samo za VIDEO CD/
Super VCD): prikazuje prvu scenu svakog
zapisa.
3
Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog poglavlja, naslova ili
zapisa se pojavi na sljedeći način.
53
Prikaz informacija o disku
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg naslova
r
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
r
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg poglavlja
r
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
r
Naziv diska
r
Naslov i poglavlje
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2
sekunde.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena na
pokaziva1u
Pomoću pokazivača na prednjoj ploči (str. 95)
možete provjeriti informacije o disku, primjerice
preostalo vrijeme, ukupan broj naslova DVD
diska ili zapisa VIDEO CD, Super Audio CD, CD,
ili MP3 diska, ili naziv DivX video datoteke.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY tijekom
reprodukcije, prikaz na pokazivaču se mijenja na
sljedeći način.
54
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
r
Naziv tekuće datoteke
r
Broj tekućeg albuma i datoteke
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2
sekunde.
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez
PBC funkcija), Super Audio CD-a ili
CD-a
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
r
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
r
Vrijeme reprodukcije diska
r
Preostalo vrijeme diska
r
Naziv diska
r
Zapis i indeks*
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2
sekunde.
• Pri reprodukciji diska koji sadrži samo JPEG slikovne
datoteke pojavit će se poruka "NO AUDIO" kad je
opcija [MODE (MP3, JPEG)] podešena na [AUTO] ili
[AUDIO (MP3)] (str. 45).
• Pri reprodukciji diska koji sadrži samo MP3 datoteke
pojavit će se poruka "NO IMAGE" kad je opcija
[MODE (MP3, JPEG)] podešena na [IMAGE (JPEG)]
(str. 45).
Prikaz naziva postaje ili
frekvencije na pokaziva1u
Kad je sustav podešen na "TUNER AM" ili
"TUNER FM", možete provjeriti frekvenciju
prikazom na pokazivaču.
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, prikaz na
pokazivaču mijenja se na sljedeći način:
Naziv postaje*1
r
Frekvencija*2
* Osim za CD.
Pri reprodukciji MP3 zapisa
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
r
Naziv zapisa (datoteke)
Savjeti
• Pri reprodukciji VIDEO CD diska s funkcijom PBC,
prikazuje se samo vrijeme reprodukcije.
• Pri reprodukciji VIDEO CD-a s PBC funkcijama,
prikazuju se broj zapisa i broj indeksa uz naziv diska.
• Vremenske podatke i tekst možete također provjeriti
uporabom kontrolnog izbornika.
*1 Prikazuje se ako ste unijeli naziv pohranjene postaje
(str. 73).
*2 Vrati se na izvoran prikaz nakon nekoliko sekundi.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili zapisa.
Također možete pogledati DVD tekst i naziv MP3
direktorija/datoteka snimljenih na disku.
1
Pojavi se sljedeći izbornik.
Napomene
• Ako disk ne sadrži tekst, umjesto naziva diska ili naziv
zapisa (datoteke) prikazana je poruka "NO TEXT".
• Ovaj uređaj može prikazati samo DVD/CD tekst prve
razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
• Ako nije moguće prikazati naziv MP3 datoteke,
umjesto njega će se na pokazivaču pojaviti "*".
• Ovisno o tekstu, možda neće biti prikazan naziv diska
ili naziv zapisa.
• Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka može biti netočno prikazano.
Tijekom reprodukcije pritisnite
DISPLAY.
Vrijeme
2
Više puta pritisnite DISPLAY za
promjenu vremenskih podataka.
Pokazivač i vrsta informacije koja se može
prikazati ovisi o reproduciranom disku.
nastavlja se
55
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
• T **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
• T–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
• C **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
• C–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
x Pri reprodukciji VIDEO CD diska (s
PBC funkcijom)
• **:**
Vrijeme reprodukcije tekuće scene
x Pri reprodukciji VIDEO CD (bez PBC
funkcije), Super Audio CD ili CD diska
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
• T–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
• D **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg diska
• D–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg diska
DVD/Super Audio CD/CD tekst se pojavi samo
ukoliko je snimljen na disku i nije ga moguće
mijenjati. Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će
se poruka "NO TEXT".
Provjera teksta DATA CD-a (MP3
audio/DivX video)/DATA DVD-a
(DivX video)
Pritiskom na tipku DISPLAY tijekom
reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u ili
DivX video datoteka na DATA CD-u/DATA
DVD-u, moguć je prikaz naziva albuma/zapisa/
datoteke i audio bit rate brzine (količine podataka
tekućeg audio zapisa u sekundi) na TV zaslonu.
Brzina prijenosa (bit rate)*
x Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3
audio)
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video)/DATA DVD-a (DivX video)
• **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Napomene
• Mogu se prikazati samo znakovi abecede i brojevi.
• Ovisno o vrsti diska, uređaj može prikazati samo
ograničeni broj znakova. Također, ovisno o disku,
možda neće biti prikazani svi znakovi.
Naziv albuma
Naziv zapisa/datoteke
* Pojavi se kod:
− reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u,
− reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži MP3
zvuk na DATA CD-u/DATA DVD-u.
Provjera datuma
Provjera informacija o
reprodukciji diska
Provjera DVD/Super Audio CD/CD
teksta
Više puta pritisnite DISPLAY u koraku 2 za prikaz teksta snimljenog na DVD/Super Audio CD/
CD disku.
56
(samo JPEG)
Ako je sa JPEG slikovnim datotekama snimljena
oznaka Exif*, moguće je provjeriti datum.
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Datum
* "Exchangeable Image File Format" je format slike za
digitalne fotoaparate kojeg je ustanovila Japansko
udruženje industrije za elektroniku i informatičke
tehnologije (JEITA).
Savjet
• Datum je prikazan u formatu [D.D./MM/YYYY].
DD: Dan
MM: Mjesec
YYYY: Godina
Napomena
• Ako nema podatka o datumu ili je taj podatak na disku
oštećen, sustav ne može prikazati datum.
57
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Podešavanje zvuka
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA
DVD/DATA CD diskova (s DivX video
datotekama) snimljenim u više audio formata
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio ili DTS),
moguće je promijeniti audio format. Kod DVD
VIDEO diskova snimljenih s višejezičnim
zapisima, možete također odabrati željeni jezik
dijaloga.
Kod VIDEO CD-ova, CD-ova ili DATA CD-ova
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska
na kojem je snimljena skladba tako da su na
desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom
kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
Ovisno o DVD-u, razlikuje se odabir jezika.
Kad su prikazane 4 znamenke, one
predstavljaju kôd jezika. Pogledajte popis
kodova jezika na str. 93 kako bi vidjeli kojem
jeziku je pridijeljen određeni kôd. Kad je isti
jezik prikazan dva ili više puta, DVD VIDEO
je snimljen u višestrukom (multiple) audio
formatu.
x Pri reprodukciji DVD-RW-a
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na disk.
Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
• [1: MAIN] (glavni zvuk)
• [1: SUB] (pomoćni zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (glavni i pomoćni zvuk)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Napomena
• [2: MAIN], [2: SUB] i [2: MAIN+SUB] ne
pojavljuju se kad je na disk snimljena samo jedna
vrsta audio signala.
x Pri reprodukciji VIDEO CD-a, CD-a,
DATA CD-a ili DATA DVD-a (MP3 audio)
Početno podešenje je podcrtano.
• [STEREO]: Standardni stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono)
• [2/R]: Zvuk desnog kanala (mono)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
Izbor formata audio signala za DATA CD ili
DATA DVD se razlikuje, ovisno o DivX
video datoteci sadržanoj na disku.
Raspoloživi formati su prikazani.
1
x Pri reprodukciji Super VCD-a
Tijekom reprodukcije pritisnite AUDIO.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
58
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog audio signala.
Početno podešenje je podcrtano.
• [1:STEREO]: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 1
• [1:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa 1
(mono)
• [1:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa 1
(mono)
• [2:STEREO]: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 2
• [2:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa 2
(mono)
• [2:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa 2
(mono)
x Pri reprodukciji DivX video datoteke na
DATA CD-u ili DATA DVD-u (DivX video)
Primjer:
Za MP3 zvuk
Napomene
• Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg nije
snimljen audio zapis 2, neće se čuti zvuk ako odaberete
[2:STEREO], [2:1/L] ili [2:2/R].
• Za Super Audio CD nije moguće promijeniti zvuk.
Prikaz podataka o formatu audio
signala
(samo DVD, DivX video)
Ako pritisnete AUDIO više puta tijekom
reprodukcije, format tekućeg audio signala (PCM,
Dolby Digital, DTS, itd.) će biti prikazan na
sljedeći način.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Surround (L/R)
Brzina prijenosa
(bit rate)
O audio signalima
Audio signali snimljeni na disk sadrže zvukovne
elemente (kanale) navedene u nastavku. Svaki
kanal se reproducira putem posebnog zvučnika.
• Prednji lijevi (L)
• Prednji desni (R)
• Središnji
• Lijevi surround (L)
• Desni surround (R)
• Surround (mono): Može se raditi o signalu
Dolby Surround zvuka ili o signalu Dolby
Digital zvuka surround mono kanala.
• LFE (Low Frequency Effect) –
niskofrekvencijski signal
LFE (niskofrekventni efekt)
Prednji (L/R)
+ Srednji
Audio format
tekućeg zapisa
Primjer:
Za 3-kanalni Dolby Digital zvuk
Prednji (L/R)
Surround (mono)
Audio format
tekućeg zapisa
59
Surround zvuk – uporaba
zvučnog ugođaja
Zvučni ugođaj
Prikaz na pokazivaču
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
HEADPHONE 2CHANNEL HP 2CH
STEREO
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim
odabirom jednog od programiranih zvučnih
ugođaja. Na ovaj način možete u vlastitom domu
stvoriti ugođaj kino dvorane.
Automatsko dekodiranje
ulaznog audio signala
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
Ova funkcija automatski prepoznaje vrstu ulaznih
audio signala (Dolby Digital, DTS ili standardni
2-kanalni stereo) te ih, ukoliko je potrebno,
dekodira. Ova funkcija omogućuje reprodukciju
zvuka upravo onako kako je snimljen/kodiran, bez
jeke i drugih efekata.
Međutim, ukoliko nema zvukova niskih
frekvencija (primjerice Dolby Digital LFE), ova
funkcija će stvoriti signale niske frekvencije koji
će se čuti kroz subwoofer.
Korištenje samo prednjih
zvu1nika i subwoofera
Pritisnite SOUND FIELD.
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi naziv odgovarajućeg
zvučnog ugođaja.
Zvučni ugođaj možete također odabrati pritiskom
na C/c.
Svi zvu1ni ugoHaji
Zvučni ugođaj
Prikaz na pokazivaču
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE PLII MOVIE
x 2 CHANNEL STEREO
Kod ovog zvučnog ugođaja, zvuk se reproducira
putem prednjeg lijevog i desnog zvučnika te
subwoofera. Standardni dvokanalni (stereo) izvori
zvuka potpuno zaobilaze obradu zvuka.
Višekanalni surround format miješa se u dva
kanala što omogućuje reprodukciju bilo kojeg
izvora zvuka samo uz uporabu prednjeg lijevog i
desnog zvučnika i subwoofera.
5.1-kanalna reprodukcija
2-kanalnih izvora (npr. CD-ova)
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
VIRTUAL MULTI
DIMENSION
V.M.DIM.
MULTI ST.
MULTI ST.
ROCK
ROCK
Dolby Pro Logic stvara pet izlaznih kanala punog
opsega iz dvokanalnih izvora. Ova funkcija
dekodira ulazni signal koji se zatim reproducira
putem prednjih, središnjeg te surround zvučnika.
Surround kanal postane mono.
POP
POP
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
Dolby Pro Logic II stvara pet izlaznih kanala
punog opsega iz dvokanalnih izvora.
NIGHT
NIGHT
60
To se postiže uporabom razvijenog matričnog
surround dekodera visoke čistoće koji koristi
prostorne značajke izvornog zvuka bez dodavanja
novih zvukova i tonskih nijansi.
Napomene
• Kod ulaza signala s višekanalnog izvora, funkcije
Dolby Pro Logic i Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
su isključene i višekanalni zvuk se reproducira
izravno.
• Kod ulaza signala dvojezičnog emitiranja, funkcije
Dolby Pro Logic i Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
nisu učinkovite.
Virtualni surround zvu1nici
x VIRTUAL MULTI DIMENSION
Iz jedne skupine pravih zvučnika stvara niz
virtualnih surround zvučnika iznad slušatelja.
Ova funkcija stvara 5 parova virtualnih zvučnika
koji okružuju slušatelja pod nagibom od otprilike
30°. Taje efekt se razlikuje ovisno o podešenju
[BEHIND] ili [SIDE] za surround zvučnike
(str. 81).
[BEHIND]
Reprodukcija 2-kanalnih izvora
putem surround zvu1nika i
središnjeg zvu1nika
x MULTI ST.
Ova funkcija reproducira zvuk 2-kanalnih izvora
istovremeno putem prednjih i surround zvučnika
te središnjeg zvučnika. Zvuk koji se reproducira iz
surround zvučnika je isti kao zvuk iz prednjih
zvučnika.
Savjet
• Kad odaberete "MULTI ST.", na pokazivaču svijetli
"LINK".
Odabir zvu1nog ugoHaja za
glazbu
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC
Odaberite ugođaj koji odgovara izvoru.
Reprodukcija zvuka smanjene
glasno@e
x NIGHT
Ova funkcija omogućuje uživanje u zvučnim
efektima i filmskim dijalozima pri smanjenoj
glasnoći, što je korisno prilikom gledanja filmova
noću.
U tom modu se zvuk reproducira samo iz prednjih
zvučnika. Ova funkcija nije učinkovita pri
reprodukciji 2-kanalnog izvora.
[SIDE]
Surround zvuk u slušalicama
x HEADPHONE VIRTUAL
Ova funkcija omogućuje surround reprodukciju
zvuka putem slušalica.
Funkcija je raspoloživa samo pri reprodukciji
višekanalnog izvora.
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
L : Prednji zvučnik (lijevi)
R : Prednji zvučnik (desni)
SL : Surround zvučnik (lijevi)
SR : Surround zvučnik (desni)
i : Virtualni zvučnici
Ova funkcija omogućuje reprodukciju zvuka
putem slušalica. Standardni 2-kanalni (stereo)
zvuk potpuno zaobilazi procesiranje zvučnog
ugođaja. Višekanalni surround signali se
pretvaraju u dvokanalni zvuk.
61
Isklju1enje surround efekta
Više puta pritisnite SOUND FIELD dok se na
pokazivaču ne pojavi "A.F.D. AUTO" ili "2CH
STEREO".
Reprodukcija zvuka TV
prijemnika ili videorekordera iz svih zvučnika
Zvuk TV prijemnika ili videorekordera možete
reproducirati iz svih zvučnika ovog sustava.
Za detalje pogledajte "Korak 3: Priključenje TV
prijemnika" (str. 24) i "Korak 4: Priključenje
drugih komponenata" (str. 28).
1
2
Više puta pritisnite FUNCTION da se na
pokazivaču pojavi "TV" ili "SAT" (ovisno
o načinu povezivanja).
Više puta pritisnite SOUND FIELD dok
se na pokazivaču ne pojavi željeni
zvučni ugođaj.
Kad želite reproducirati zvuk iz TV
prijemnika ili stereo zvuk 2-kanalnog izvora
kroz 6 zvučnika, odaberite zvučni ugođaj
"Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II
MOVIE" ili "Dolby Pro Logic II MUSIC".
Napomena
• Kad odaberete zvučni ugođaj "NIGHT" (str. 60), zvuk
se reproducira samo iz prednjih zvučnika.
62
Primjena zvučnog efekta
Naglašavanje basova
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
Pritisnite DSGX.
Basovi se osjetno pojačaju.
Isklju1enje zvu1nog efekta
Ponovno pritisnite DSGX.
Napomena
• Kad spojite slušalice na sustav, funkcija DSGX ne
radi.
• Ovisno o ulaznom signalu, funkcija DSGX ponekad
neće biti primjenjiva.
63
Prikaz titlova
Dodatne funkcije
Promjena kuta kamere
Kod DVD VIDEO diskova kod kojih je prizor
snimljen iz više kutova, možete mijenjati kut
kamere, odnosno kut gledanja.
Primjerice, pri reprodukciji vlaka u kretanju,
možete prikazati pogled s prednje strane vlaka,
kroz lijevi prozor ili desni prozor bez prekida
kretanja vlaka.
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih za
vrijeme reprodukcije po želji uključiti ili isključiti.
Kod diskova kod kojih su snimljeni višejezični
titlovi, možete za vrijeme reprodukcije po želji
mijenjati jezik, a možete ih i uključiti ili isključiti.
Primjerice, možete odabrati željeni jezik radi
praćenja i uključiti titlove radi boljeg
razumijevanja.
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Pritisnite ANGLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete SUBTITLE, jezik titla se
mijenja.
Svaki put kad pritisnete ANGLE, kut se mijenja.
Napomena
Napomena
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD VIDEO
disku snimljene iz više kutova.
64
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD-u
snimljeni višejezični titlovi. U nekim slučajevima
nećete moći isključiti prikaz titla.
• Titlove je moguće mijenjati ako DivX video datoteka
ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te sadrži
informaciju o titlu unutar iste datoteke.
Zaključavanje diskova
3
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
• Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom
Parental Control)
Ograničenje reprodukcije možete podesiti da
sustav ne može prikazati neprimjerene diskove.
• Ograničavanje reprodukcije (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti do određene razine, primjerice
ovisno o dobi korisnika.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije koristi se
ista zaporka.
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Odabrana je funkcija [PARENTAL
CONTROL].
4
Tipkama X/x odaberite [ON t], zatim
pritisnite ENTER.
x Ako još niste unijeli zaporku
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
Brojčane
tipke
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER. Pojavi se
prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za upis zaporke.
Spre1avanje reprodukcije
odreHenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije diskova
možete podesiti istu zaporku za najviše 40 diskova.
Kad podesite 41. disk, prvi disk se poništi.
1
Uložite disk koji želite blokirati.
Ako se disk reproducira, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
2
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
5
Brojčanim tipkama ponovno unesite 4
znamenke zaporke i pritisnite tipku
ENTER.
Pojavi se poruka [Custom parental control is
set.] (korisničko ograničenje reprodukcije je
podešeno). Na zaslonu se ponovo prikaže
kontrolni izbornik.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
65
Isklju1enje funkcije korisni1kog
ograni1enja reprodukcije
2
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz "Sprečavanje
reprodukcije određenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]".
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
2 Tipkom X/x odaberite [OFF t], zatim
pritisnite ENTER.
3 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno korisni1ko ograni1enje
reprodukcije
1 Stavite disk kod kojeg je podešeno korisničko
3
ograničenje reprodukcije.
Pojavi se prikaz [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
Tipkama X/x odaberite [PLAYER t],
zatim pritisnite ENTER.
x Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za unos nove zaporke.
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Uređaj je spreman za reprodukciju.
x Ako ste već upisali zaporku
Savjet
Pojavi se polje za upis zaporke.
• Ako zaboravite zaporku, kad [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] zatraži upis zaporke, upišite 6-znamenkasti broj "199703", zatim pritisnite ENTER. Sada će
se od vas tražiti unos nove 4-znamenkaste zaporke.
Ograni1avanje reprodukcije
(PARENTAL CONTROL)
(samo za DVD)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se
ograničiti do određene razine, primjerice, prema
dobi korisnika. Funkcija [PARENTAL
CONTROL] omogućuje odabir razine ograničenja
reprodukcije.
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
66
4
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za odabir razine ograničenja
i promjenu zaporke
5
Tipkama X/x odaberite [STANDARD],
zatim pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje
[STANDARD].
Što je niža vrijednost, to je viši stupanj
ograničenja.
Isklju1enje funkcije ograni1enja
reprodukcije
U koraku 8 podesite [LEVEL] na [OFF]
(isključeno).
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno ograni1enje
1 Stavite disk i pritisnite H.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
6
Tipkama X/x odaberite geografsko
područje kao ograničenje reprodukcije,
zatim pritisnite ENTER.
Područje je odabrano.
Kad odaberete [OTHERS t], brojčanim
tipkama upišite standardni kôd prema tablici
na str. 68.
7
Tipkama X/x odaberite [LEVEL], zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje [LEVEL].
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj započinje reprodukciju.
Savjet
• Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite
korake od 1 do 3 prema opisu "Sprečavanje
reprodukcije određenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]". Kad se zatraži upis
zaporke, brojčanim tipkama unesite "199703", zatim
pritisnite ENTER. Sada će se od vas tražiti unos 4
znamenke nove zaporke. Nakon upisa 4 znamenke
nove zaporke, ponovno uložite disk i pritisnite H.
Kad se pojavi prikaz za unos zaporke, upišite novu
zaporku.
Napomene
8
Tipkama X/x odaberite željenu razinu
ograničenja, zatim pritisnite ENTER.
Podešavanje ograničenja je dovršeno.
• Kontrolni izbornik će sadržati različite opcije ovisno o
vrsti diska.
• Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
ograničenja, na ovom uređaju se ne može ograničiti
reprodukcija.
• Zavisno od diska, možda će biti potrebno unijeti
zaporku tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju,
unesite zaporku i promijenite razinu ograničenja. Ako
se poništi nastavak reprodukcije (Resume Play), razina
se vraća na izvorno podešenje.
67
Regionalni kodovi
6
Standard
Kôd
Standard
Kôd
Argentina
2044
Malezija
2363
Australija
2047
Meksiko
2362
Austrija
2046
Nizozemska
2376
Belgija
2057
Norveška
2379
Brazil
2070
Novi Zeland
2390
Čile
2090
Njemačka
2109
Danska
2115
Pakistan
2427
Filipini
2424
Portugal
2436
Finska
2165
Rusija
2489
Francuska
2174
Singapur
2501
Indija
2248
Španjolska
2149
Indonezija
2238
Švedska
2499
Italija
2254
Švicarska
2086
Japan
2276
Tajland
2528
Kanada
2079
Velika Britanija 2184
Kina
2092
Koreja
2304
Promjena zaporke
1
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
3
Tipkama X/x
x odaberite [PASSWORD t],
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
4
5
68
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
nove zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Za potvrdu zaporke, ponovno je unesite
brojčanim tipkama i zatim pritisnite
ENTER.
Ako pogriješite pri upisu zaporke
Pritisnite C prije pritiska na ENTER i upišite
točan broj.
TV
Ostale funkcije
Proizvođač
Kôd
Upravljanje TV prijemnikom
daljinskim upravljačem
SONY
DAEWOO
GRUNDIG
HITACHI
JVC
MITSUBISHI/MGA
PANASONIC
PHILIPS
SAMSUNG
SANYO
SHARP
THOMSON
TOSHIBA
01
02
16
02, 04
05
02, 06
12, 15
13, 14
02, 07, 13
03
08
09
08, 10, 11
Ako podesite signal daljinskog upravljača, možete
koristiti isporučeni daljinski upravljač za
upravljanje svojim TV prijemnikom.
Brojčane
tipke
Upravljanje TV prijemnikom
TV prijemnikom možete upravljati uz uporabu
sljedećih tipaka.
Napomene
• Ako upišete novi broj koda, prethodno upisani broj
koda se izbriše.
• Nakon zamjene baterija daljinskog upravljača, broj
koda se automatski podesi na tvornički podešen broj
(SONY). Ponovo upišite odgovarajući broj koda.
Upravljanje TV prijemnikom
pomo@u daljinskog upravlja1a
Pritisnite i zadržite tipku TV @/1 dok
brojčanim tipkama unosite kôd proizvođača
svog TV prijemnika (pogledajte tablicu).
Potom otpustite TV @/1.
Ako pravilno podesite proizvođačev kôd, daljinski
upravljač šalje signal uključenja/isključenja TV
prijemniku.
Kodovi TV prijemnika kojima je
mogu@e upravljati ovim daljinskim
upravlja1em
Ako se u popisu nalazi više od jednog broja koda,
pokušajte ih upisati jedan po jedan dok ne
pronađete onaj koji omogućuje upravljanje vašim
TV prijemnikom.
Pritisnite
za
TV @/1
uključenje/isključenje TV
prijemnika
TV/VIDEO
prebacivanje ulaznog izvora
između TV prijemnika i uređaja.
TV VOLUME +/– podešavanje glasnoće TV
držeći pritisnutom prijemnika
tipku TV
TV CH +/– držeći
pritisnutom tipku
TV
odabir TV kanala.
brojčane tipke
držeći pritisnutom
tipku TV*
odabir TV kanala.
* Samo za Sony TV prijemnike.
Možete birati TV kanale brojčanim tipkama.
-/-- služi za odabir broja kanala većeg od 10.
(Primjerice, za kanal 25 pritisnite -/--, zatim 2 i5.
Napomena
• S nekim TV prijemnicima nećete moći koristiti ovaj
daljinski upravljač ili neke od navedenih tipaka.
69
Uporaba funkcije
THEATRE SYNC
Pritiskom
tipke
TV/VIDEO 0
Ova funkcija vam omogućuje uključenje Sony TV
prijemnika i sustava, promjenu načina rada u
"DVD" i uključenje odabranog ulaznog izvora TV
prijemnika pritiskom na tipku.
Brojčane
tipke
odabirete ulazni izvor TV
prijemnika
nema ulaznog izvora
(tvorničko podešenje)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9
COMPONENT1 INPUT
CLEAR*
COMPONENT2 INPUT
ALBUM –* COMPONENT3 INPUT
ALBUM +* COMPONENT4 INPUT
Primjena funkcije THEATRE
SYNC
Priprema za funkciju THEATRE
SYNC
Daljinski upravljač usmjerite prema TV
prijemniku i ovom sustavu, zatim jednom
pritisnite THEATRE SYNC.
Ako ova funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa. Ono ovisi o vrsti TV prijemnika.
Unesite ulazni izvor TV prijemnika spojenog na
sustav.
Promjena vremena prijenosa
Pritisnite i zadržite TV/VIDEO dok brojčanim
tipkama unosite kôd ulaznog signala TV
prijemnika (pogledajte donju tablicu).
Pritisnite i zadržite tipku TV CH + dok brojčanim
tipkama unosite kôd za prijenos vremena
(pogledajte donju tablicu).
Odabrali ste ulazni izvor TV prijemnika.
Podesite na TV prijemniku ulazni kanal na koji ste
spojili sustav. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
Odabrano je vrijeme prijenosa daljinskog
upravljača.
70
Pritiskom
tipke
odabirete vrijeme prijenosa
TV CH+
1
0,5 (tvorničko podešenje)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Napomene
• Ova funkcija vrijedi samo za seriju SONY TV
prijemnika. (Ova funkcija možda neće raditi s nekim
SONY TV prijemnicima.)
• Ukoliko je udaljenost između TV prijemnika i sustava
prevelika, ova funkcija možda neće raditi. Sustav
postavite blizu TV prijemnika.
• Daljinski upravljač usmjerite prema TV prijemniku i
sustavu dok unosite kôd.
Reprodukcija zvuka s
drugih uređaja
Odabir spojene komponente
Možete koristiti videorekorder ili drugi uređaj
spojen na priključnice SAT na poleđini ili na
priključnice AUDIO IN na prednjoj strani uređaja.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj.
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka "SAT" ili
"AUDIO".
Svakim pritiskom na FUNCTION, način rada se
mijenja u sljedećem redoslijedu:
DVD t TUNER FM t TUNER AM t TV t
SAT t AUDIO t DVD t ...
Promjena izlazne razine zvuka iz
priklju1nice AUDIO IN na
prednjoj strani
Ovisno o komponenti, moguće je izobličenje
zvuka zbog ulazne razine kod slušanja zvuka s
komponente spojene na priključnicu AUDIO IN
na prednjoj strani uređaja.
Da biste to spriječili, možete promijeniti izlaznu
razinu zvuka s priključnice AUDIO IN na
prednjoj strani uređaja.
nastavlja se
71
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Radijski prijem
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "AUDIO ATT",
zatim pritisnite ENTER ili c.
Više puta pritisnite X/x
x dok se na
pokazivaču ne pojavi "ATT ON".
Izlazna razina je promijenjena.
Odaberete li "ATT OFF" te pritisnete x,
postupak će se poništiti.
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti 20 FM postaja i 10 AM postaja.
Prije ugađanja provjerite je li zvuk smanjen na
minimum.
1
2
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi željeno valno
područje.
Pritisnite i zadržite tipku TUNING + ili –
dok pretraživanje ne počne.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
radiopostaju. Na pokazivaču se pojavi oznaka
"TUNED" i "ST".
3
4
5
Pritisnite tipku TUNER MENU.
Više puta pritisnite tipke C/c/x/X dok se
na pokazivaču ne pojavi "MEMORY".
Pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavljuje programski broj.
72
6
7
Pritisnite tipke X/x za odabir željenog
programskog broja.
Pritisnite ENTER.
Postaja je pohranjena.
8
Ponovite korake 1 do 7 za pohranjivanje
ostalih postaja.
Promjena programskog broja
Ponovite postupak od koraka 1.
Slušanje radijskih programa
Najprije pohranite radiopostaje u memoriju
sustava (pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja"
na str. 72).
1
2
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi "FM" ili "AM".
Kod automatskog ugađanja, pritisnite i zadržite
TUNING + ili –. Pritisnite x za zaustavljanje
automatskog ugađanja.
Savjeti
• Ako se kod FM prijema pojave smetnje, pritisnite
tipku FM MODE na daljinskom upravljaču tako da se
na pokazivaču pojavi "MONO". Neće se čuti stereo
efekt, međutim, prijem će biti bolji. Ponovo pritisnite
tipku za povratak stereo efekta.
• Za poboljšanje prijema promijenite položaj
isporučenih antena.
• Frekvenciju možete provjeriti višestrukim pritiskom
tipke DISPLAY (str. 55).
Pridjeljivanje naziva
pohranjenim postajama
Možete upisati nazive za pohranjene postaje. Ovi
nazivi (primjerice, "XYZ") se pojavljuju na
pokazivaču kad odaberete postaju.
Za svaku postaju može se upisati samo jedan naziv.
1
Ugađa se zadnja postaja koju ste slušali.
Ugađa se zadnja slušana postaja.
2
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željene pohranjene postaje.
3
4
Svakim pritiskom na tipku, sustav ugađa
jednu po jednu radiopostaju.
3
Podesite jačinu zvuka pritiskom na
VOLUME +/–.
Isklju1enje radioprijemnika
Pritisnite tipku @/1.
Slušanje radiopostaja koje nisu
pohranjene
Koristite ručno ili automatsko ugađanje u koraku 2.
Kod ručnog ugađanja, više puta pritisnite
TUNING + ili –.
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka "FM" ili
"AM".
5
6
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir pohranjene postaje kojoj želite
pridijeliti naziv.
Pritisnite TUNER MENU.
Više puta pritisnite tipke C/X/x/c dok se
na pokazivaču ne pojavi "NAME IN".
Pritisnite ENTER.
Upišite indeksni naziv pomoću kursora:
Tipkama X/x odaberite znak, zatim pritisnite
c za pomak kursora na sljedeće mjesto. Za
unos naziva je moguće koristiti slova, brojeve
i druge simbole.
Ako pogriješite
Više puta pritisnite C/c dok znak koji želite
promijeniti ne počne treptati, zatim pritisnite
X/x za odabir željenog znaka.
nastavlja se
73
Za brisanje znaka više puta pritisnite C/c dok
znak koji želite izbrisati ne počne treptati,
zatim pritisnite CLEAR.
7
Uporaba RDS sustava
Pritisnite ENTER.
Što je RDS sustav?
Naziv postaje je pohranjen.
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom. Ovaj
prijemnik omogućuje uporabu korisnih RDS
funkcija kao što je prikaz naziva radiopostaje.
RDS je dostupan samo za FM postaje.*
Napomene
• RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to
samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
74
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sustav za isključenje u
određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti u
koracima od 10 minuta.
Promjena svjetline
pokazivača
Svjetlinu pokazivača je moguće promijeniti u dva
koraka.
Pritisnite tipku SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) izmjenjuje se na sljedeći
način:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
1
2
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite X/
/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "DIMMER", zatim
pritisnite ENTER ili c.
Pritisnite X/
/x za odabir svjetline
pokazivača.
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Isključuje se izbornik AMP.
Promjena preostalog vremena
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Isklju1enje funkcije Sleep Timer
Više puta pritisnite tipku SLEEP dok se na
pokazivaču ne pojavi "SLEEP OFF".
75
Vraćanje parametara na
tvorničke vrijednosti
Parametre sustava, poput postavki zvučnika i
pohranjenih postaja, moguće je vratiti na
tvornička vrijednosti.
1
2
Pritisnite @/1 za uključenje sustava.
Pritisnite x, A i @/1 na sustavu
istovremeno.
Na pokazivaču se pojavi "COLD RESET" i
vraćaju se tvorničke vrijednosti.
76
3
Podešavanje parametara sustava
Pritisnite X/x za odabir [CUSTOM], zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Setup.
Izbornik Setup
Pomoću izbornika Setup možete izvesti različita
podešavanja funkcija slike i zvuka. Između
ostalog, također možete odabrati jezik titlova i
jezik Setup izbornika. Podrobnije podatke o
svakoj funkciji podešavanja potražite na
stranicama od 78 do 83. Za opći pregled funkcija
za podešavanje pogledajte str. 98.
Napomena
4
• Postavke reprodukcije pohranjena na disku imaju
prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da sve
opisane opcije možda neće funkcionirati.
Pritisnite X/x za odabir funkcije koju
želite podesiti s popisa: [LANGUAGE
SETUP], [SCREEN SETUP], [CUSTOM
SETUP] ili [SPEAKER SETUP]. Zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: [SCREEN SETUP]
Odabrana funkcija
Funkcije za podešavanje
5
1
Odaberite funkciju pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Bit će prikazane opcije za odabranu funkciju.
Primjer: [TV TYPE]
Pritisnite 1 DISPLAY na daljinskom
upravljaču kad je uređaj zaustavljen.
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
[SETUP], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [SETUP].
Opcije
6
Odaberite podešenje pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešenje je završeno.
nastavlja se
77
Podešavanje jezika
izbornika i dijaloga
[LANGUAGE SETUP]
Odabrano podešenje
Vra@anje svih [SETUP] postavki u
prvobitno stanje
1 Odaberite [RESET] u koraku 3 i pritisnite
ENTER.
2 Tipkama X/x odaberite [YES].
3
Možete također prekinuti postupak i vratiti se
u kontrolni izbornik odabirom opcije [NO].
Pritisnite ENTER.
Sva podešenja objašnjena na stranicama od
78 do 83 vraćaju se na tvornički podešene
vrijednosti. Nemojte pritisnuti @/1 tijekom
vraćanja postavki na tvorničke vrijednosti
koje traje nekoliko sekundi.
Napomena
• Kad uključite sustav nakon resetiranja a u njemu nema
diska, na ekranu se pojavi poruka pomoći. Za
izvođenje brzog podešavanja (Quick Setup) (str. 31)
pritisnite ENTER. Za povratak na normalan prikaz
pritisnite CLEAR.
[LANGUAGE SETUP] omogućuje podešavanje
različitih jezika prikaza na zaslonu ili zvučnih
zapisa.
Na prikazu za podešavanje odaberite
[LANGUAGE SETUP]. Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Izbornik Setup"
(str. 77).
x [OSD] (On-Screen Display)
Odabir jezika izbornika. Odaberite jezik s
prikazanog popisa.
x [MENU] (samo za DVD VIDEO)
Možete odabrati željeni jezik prikaza DVD
izbornika. Odaberite jezik s prikazanog popisa.
x [AUDIO] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete [ORIGINAL], odabran je jezik koji
na disku ima prioritet.
x [SUBTITLE] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezik titla snimljenih na DVD VIDEO
disku.
Kad odaberete [AUDIO FOLLOW], jezik titlova
se mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali za
zvučne zapise.
Savjet
• Ako u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete [OTHERS t], odaberite i brojčanim
tipkama upišite kôd jezika s popisa (str. 93).
Napomena
• Kada u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO
disk, uređaj će automatski odabrati jedan od snimljenih
jezika (za neke diskove uređaj neće automatski
odabrati jezik).
78
Podešavanje prikaza
[4:3 LETTER BOX]
[SCREEN SETUP]
Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV
prijemniku.
[4:3 PAN SCAN]
Odaberite [SCREEN SETUP] u izborniku Setup.
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 77).
Tvornička podešenja su podcrtane.
[16:9]
Napomena
• Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se umjesto
[4:3 LETTER BOX] automatski odabere [4:3 PAN
SCAN] ili obrnuto.
x [TV TYPE]
Za odabir formata slike priključenog
TV-prijemnika (standardni 4:3 ili široki format).
Tvorničke postavke se razlikuju ovisno o modelu
za određenu zemlju.
[4:3 LETTER Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
BOX]
spojite standardni 4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na kojoj se vide
pruge na gornjem i donjem dijelu
zaslona.
[4:3 PAN
SCAN]
[16:9]
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite standardni 4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na cijelom
zaslonu tako da je dio slike koji ne
stane automatski odrezan.
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite TV prijemnik sa širokim
zaslonom (widescreen) ili s funkcijom
prikaza slike u widescreen formatu.
x [SCREEN SAVER]
Ova opcija uključuje i isključuje funkciju screen
savera kad ostavite sustav s privremeno
prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom dulje
od 15 minuta, ili ako reproducirate Super Audio
CD, CD ili DATA CD (MP3 audio) više od 15
minuta. Ova funkcija sprečava oštećenja zaslona
(sjene). Pritisnite H za isključenje screen savera.
[ON]
Uključuje screen saver.
[OFF]
Isključuje screen saver.
x [BACKGROUND]
Za odabir boje pozadine ili slike na TV zaslonu
dok je uređaj zaustavljen ili tijekom reprodukcije
Audio CD, CD ili DATA CD (MP3 audio) diska.
[JACKET
PICTURE]
U pozadini se prikazuje slika samo
ako se već nalazi na disku
(CD-EXTRA itd.). Ukoliko disk
nema snimljenu sliku, pojavit će se
slika [GRAPHICS].
[GRAPHICS]
U pozadini se prikazuje slika
pohranjena u memoriji uređaja.
[BLUE]
Pozadina je plave boje.
[BLACK]
Pozadina je crne boje.
nastavlja se
79
x [LINE]
Za odabir vrste izlaznih video signala iz
priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na stražnjoj strani uređaja.
[VIDEO]
Izlaz video signala.
[RGB]
Izlaz RGB signala.
Napomena
• Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća RGB signale, na
zaslonu se neće pojaviti slika čak ni ako odaberete
[RGB]. Pogledajte upute isporučene s TV
prijemnikom.
Osobna podešavanja
[CUSTOM SETUP]
Omogućuje podešavanje opcija reprodukcije i
ostalih parametara.
U izborniku Setup odaberite [CUSTOM SETUP].
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 77).
Početne postavke su podcrtane.
x [4:3 OUTPUT]
Ovo podešenje je primjenjivo samo ako podesite
[TV TYPE] u [SCREEN SETUP] na [16:9] (str.
79). Podesite ovu opciju za gledanje progresivnih
signala s 4:3 formatom slike. Ako možete
promijeniti omjer širine i visine slike na TV
prijemniku koji podržava progresivni format
(525p/625p), podešavajte TV prijemnik a ne
CD/DVD uređaj.
Napomena
• Ovo podešenje je primjenjivo samo kad je tipkom
PROGRESSIVE (str. 25) odabrana opcija "P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)" ili "P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)".
[FULL]
[NORMAL]
Odaberite ovu opciju ako možete
promijeniti omjer širine i visine
slike na TV prijemniku.
Odaberite ovu opciju kad ne možete
promijeniti omjer širine i visine
slike na TV prijemniku. Pokazuje
sliku formata 16:9 s crnim linijama
sa njene lijeve i desne strane.
x [PAUSE MODE] (samo za DVD VIDEO/
DVD-RW)
Odabire sliku kad je uređaj u stanju pauze.
[AUTO]
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite ovaj
položaj.
[FRAME]
Prikazuje se slika visoke
razlučivosti s objektima koji se ne
miču.
x [TRACK SELECTION] (samo za DVD
VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem su
snimljeni višestruki audio formati (PCM, DTS,
MPEG audio ili Dolby Digital), daje prioritet
zvučnom zapisu koji sadrži najveći broj kanala.
[OFF]
Bez prioriteta.
[AUTO]
S prioritetom.
Napomene
Slika formata 16:9
80
• Kad odaberete [AUTO], može se promijeniti jezik.
Podešenje [TRACK SELECTION] ima prednost pred
podešenjem [AUDIO] u izborniku [LANGUAGE
SETUP] (str. 78). (Ova funkcija možda neće raditi s
nekim diskovima.)
• Ako PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital zvučni
zapisi sadrže jednaki broj kanala, uređaj bira formate u
redoslijedu PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (samo DVD
VIDEO/VCD)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije s više diskova. Nastavljena
reprodukcija se može memorirati za do 40
različitih DVD VIDEO/VCD diskova (str. 35).
Podešavanje zvučnika
[SPEAKER SETUP]
[ON]
Memorira podešenja za nastavak
reprodukcije za do 40 diskova.
Za postizanje najboljeg mogućeg surround zvuka,
najprije odredite veličinu zvučnika koje ste spojili,
zatim njihovu udaljenost od svog položaja pri
slušanju. Zatim pomoću ispitnog tona podesite
glasnoću i balans zvučnika na istu razinu.
[OFF]
Ne memorira podešenja za nastavak
reprodukcije. Reprodukcija se
nastavlja sa istog mjesta samo za
disk koji se trenutno nalazi u
uređaju.
U izborniku Setup odaberite [SPEAKER SETUP].
Podrobnije podatke potražite u opisu "Izbornik
Setup" (str. 77).
Početna podešenja su podcrtana.
x [AUDIO DRC] (Dynamic Range Control)
(samo za DVD VIDEO/DVD-RW)
Smanjuje dinamički opseg zvuka, što je korisno
kod gledanja filmova pri smanjenoj glasnoći
kasno noću.
[OFF]
Bez kompresije dinamičkog opsega.
[STANDARD]
Reproducira zvučni zapis s
dinamičkim opsegom koji je
podešen kod snimanja.
[MAX]
Maksimalno komprimira dinamički
opseg.
Napomena
• Ove opcije izbornika ne možete podešavati kad su na
sustav spojene slušalice.
• [AUDIO DRC] odnosi se samo na Dolby Digital
izvore.
Za povratak na tvorni1ka podešenja
Odaberite funkciju i pritisnite CLEAR. Imajte na
umu da se na tvornička podešenja ne vraća samo
vrijednost opcije [SIZE].
x [DivX]
x [SIZE] (veličina)
Prikazuje registracijski kôd za ovaj uređaj. Više
informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
Ako niste spojili središnji ili surround zvučnike, ili
kod pomicanja surround zvučnika, postavite
parametre [CENTER] i [SURROUND] na
odgovarajuće podešenje. Budući da su podešenja
prednjih zvučnika fiksna, ona se ne mogu
mijenjati.
Napomena
nastavlja se
81
Dijagram položaja zvučnika
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Uobičajeni odabir.
[NONE]: Odaberite ako ne koristite
središnji zvučnik.
[SURROUND]
[BEHIND]: Odaberite ovo
podešenje ako su surround zvučnici
smješteni u području B.
[SIDE]: Odaberite ovo podešenje
ako su surround zvučnici smješteni
u području A.
[NONE]: Odaberite ako ne koristite
surround zvučnik.
[SUBWOOFER] [YES]
Napomene
• Kad odaberete funkciju, zvuk se na trenutak prekine.
• Ovisno o postavkama ostalih zvučnika, iz subwoofera
će se možda čuti snažniji zvuk.
x [DISTANCE] (udaljenost)
Početno podešenje zvučnika u odnosu na položaj
slušatelja prikazano je na sljedećoj slici. Kad
udaljenost odaberete brzim podešavanjem (str. 31),
podešenja se prikazuju automatski.
Pri pomicanju zvučnika obavezno promijenite i
vrijednost u izborniku Setup.
[FRONT]
3 m*
Udaljenost između prednjih
zvučnika i mjesta slušanja možete
podesiti od 1 do 7 metara u
koracima po 0,2 m.
[CENTER]
3 m*
(pojavljuje se ako
u opciji [SIZE]
podesite
[CENTER] na
[YES]).
Udaljenost između središnjeg
zvučnika i mjesta slušanja možete
podesiti od 0 do 7 metara u
koracima po 0,2 m.
[SURROUND]
3 m*
(ne pojavljuje se
ako u opciji
[SIZE] podesite
[SURROUND]
na [NONE]).
Udaljenost između surround
zvučnika i mjesta slušanja možete
podesiti od 0 do 7 metara u
koracima po 0,2 m.
* Nakon brzog podešavanja (str. 31) mijenjaju se
tvornička podešenja.
Napomene
• Kad podesite udaljenost, zvuk se na trenutak prekine.
• Ako svi prednji i surround zvučnici nisu postavljeni na
jednaku udaljenost od mjesta slušanja, podesite
udaljenost u skladu s najbližim zvučnikom.
• Nemojte postavljati surround zvučnike dalje od mjesta
slušanja nego što je udaljenost prednjih zvučnika.
• Ovisno o ulaznom signalu, opcija [DISTANCE]
možda neće raditi.
x [LEVEL (FRONT)]
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
prednjih zvučnika. Radi lakšeg podešavanja,
postavite [TEST TONE] na [ON].
82
[L]
0 dB
Podesite glasnoću prednjeg lijevog
zvučnika (–6 dB do 0 dB u koracima
po 1 dB).
Podešavanje glasno@e zvu1nika
pomo@u ispitnog tona
[R]
0 dB
Podesite glasnoću prednjeg desnog
zvučnika (–6 dB do 0 dB u koracima
po 1 dB).
1
[CENTER]
Podesite glasnoću središnjeg
0 dB
zvučnika (–6 dB do +6 dB u koracima
(Pojavljuje se ako po 1 dB).
za opciju [SIZE]
podesite
[CENTER] na
[YES].)
SUBWOOFER
0 dB
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir opcije
[SETUP], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [SETUP].
3
Podesite glasnoću subwoofera (–6
dB do +6 dB u koracima po 1 dB).
Pritisnite X/x za odabir opcije
[CUSTOM], zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Setup.
x [LEVEL (SURROUND)]
4
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
surround zvučnika. Radi lakšeg podešavanja,
postavite [TEST TONE] na [ON].
(Ovo podešenje se neće pojaviti ako za opciju
[SIZE] podesite [SURROUND] na [NONE].)
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[SPEAKER SETUP], zatim pritisnite
ENTER ili c.
5
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[TEST TONE], zatim pritisnite ENTER ili c.
6
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[ON], zatim pritisnite ENTER.
[L]
0 dB
Podesite glasnoću lijevog surround
zvučnika (–6 dB do +6 dB u koracima
po 1 dB).
[R]
0 dB
Podesite glasnoću desnog surround
zvučnika (–6 dB do +6 dB u koracima
po 1 dB).
Podešavanje glasno@e svih zvu1nika
istovremeno
Koristite kontrolu VOLUME na uređaju ili
pritisnite VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču.
x [TEST TONE] (ispitni ton)
Zvučnici će emitirati ispitni ton za podešavanje
parametara [LEVEL (FRONT)] i [LEVEL
(SURROUND)].
[OFF]
Iz zvučnika se ne čuje ispitni ton.
[ON]
Tijekom podešavanja balansa, iz lijevog i
desnog zvučnika se istovremeno čuje ispitni
ton. Kad odaberete jedno od podešenja
[SPEAKER SETUP], ispitni ton se čuje iz
svakog zvučnika redom.
Redom se iz svakog zvučnika čuje ispitni ton.
7
Iz svog položaja pri slušanju, podesite
vrijednosti za [LEVEL (FRONT)] ili
[LEVEL (SURROUND)] pomoću C/X/x/c.
Ispitni ton se čuje samo iz zvučnika koji
podešavate.
8
9
Kada dovršite podešavanja, pritisnite
ENTER.
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[TEST TONE], zatim pritisnite ENTER.
10 Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[OFF], zatim pritisnite ENTER.
Napomene
• Pri podešavanju zvučnika, na trenutak se prekida zvuk.
83
O 1iš@enju diskova
Dodatne informacije
Mjere opreza
O izvorima napajanja
• Ako je mrežni kabel oštećen, potrebno ga je zamijeniti
isključivo u ovlaštenom servisu.
O postavljanju
• Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne
bi došlo do nakupljanja topline.
• Ako je glasnoća povišena dulje vrijeme, kućište
sustava se zagrije. Ne radi se o kvaru. Međutim,
nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u
skučene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se
uređaj može pregrijati.
• Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav
je opremljen pojačalom snage. Ukoliko su ventilacijski
otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do
pregrijavanja te do kvara.
• Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje s
donje strane.
• Nemojte postavljati uređaj na mjesta u blizini izvora
topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
O radu
• Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na lećama u
unutrašnjosti sustava može doći do kondenziranja
vlage. U tom slučaju uređaj neće ispravno raditi. Ako
se to dogodi, izvadite disk i ostavite uređaj uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Prije premještanja uređaja izvadite diskove. U
protivnom, mogli bi se oštetiti.
O podešavanju glasno@e
• Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih dijelova
ili dijelova bez zvuka. U protivnom, zvučnici se mogu
oštetiti pri reprodukciji glasnih dijelova.
O 1iš@enju
• Očistite kućište, prednju stranu i kontrole uređaja
mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje, ili
otapala poput alkohola ili benzina.
Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
sustavom, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
84
• Nemojte koristiti komercijalno nabavljiva sredstva za
čišćenje CD/DVD diskova jer bi moglo doći do kvara.
O bojama TV slike
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik
te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i
dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od
TV-prijemnika.
VAPNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj sustav omogućuje neograničeni prikaz
zaustavljene slike ili izbornika na TV zaslonu. Ako
jako dugo vremena ostavite prikaz na TV zaslonu,
postoji opasnost od trajnog oštećenja TV zaslona.
Projekcijski TV prijemnici su posebno osjetljivi.
O prenošenju sustava
Prilikom prenošenja sustava slijedite navedene upute
kako biste zaštitili unutarnji mehanizam.
1 Pritisnite tipku FUNCTION više puta kako
biste odabrali "DVD".
2 Izvadite disk iz uložnice.
3 Pritisnite x i @/1 istovremeno.
4
Na pokazivaču se pojavi "STANDBY" te
zatim "MECHA LOCK".
Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Kako bi diskove održali čistima, prihvatite ih za
rub. Nemojte dodirivati površinu.
• Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe uređaja naiđete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite se
najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
• Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
• Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice,
kanala za dovod vrućeg zraka i nemojte
ostavljati disk u automobilu parkiranom na
suncu jer bi moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite disk u njegovu
kutiju.
O 1iš@enju
• Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin,
razrjeđivač, komercijalno nabavljiva sredstva za
čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene
za vinilne ploče.
Ovaj sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni
standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju
pričvršćene komercijalne dodatke kao što su
naljepnice ili prstenovi.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECT" i "UNPLUG".
Odmah odspojite mrežni kabel te provjerite sljedeće:
• Je li došlo do kratkog spoja + i – kabela zvučnika?
• Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
• Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na gornjoj
strani sustava?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema,
ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako
indikator i dalje trepće ili ukoliko izvršenim
provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema,
obratite se najbližem Sony servisu.
Slika
Nema slike.
• Odabrali ste progresivni format iako vaš TV
prijemnik ne prihvaća progresivne signale. U tom
slučaju vratite podešenje na interlace format
(tvorničko podešenje) (str. 25).
• Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
525p/625p progresivnim signalima, odabir
progresivnog formata može utjecati na sliku. U tom
slučaju vratite podešenje na interlace format
(tvorničko podešenje) (str. 25).
• Provjerite je li čvrsto spojen SCART (EURO AV)
kabel.
• Možda je SCART (EURO AV) kabel oštećen.
• Sustav nije priključen na odgovarajuću EURO AV
t INPUT priključnicu (str. 24).
• Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije
moguć prikaz slike sa sustava.
• Provjerite izlazni signal sustava (str. 80).
Pojavljuju se smetnje u slici.
• Disk je zaprljan ili oštećen.
nastavlja se
85
Iako je u izborniku [SCREEN SETUP] podešena
opcija [TV TYPE], slika ne ispunjava zaslon.
• Omjer slike je podešen na DVD disku i ne može se
mijenjati.
Zvuk
Nema zvuka.
• Provjerite jesu li kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
• Ako se na pokazivaču pojavi "MUTING ON",
pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
• Sustav se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije. Pritisnite H za povratak na
normalnu reprodukciju.
• U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite H za
povratak na normalnu reprodukciju.
• Provjerite spojeve zvučnika (str. 81).
Lijevi i desni zvuk nisu ujednačeni ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
• Provjerite spojeve i podešenja zvučnika
(stranice 15, 81).
• Podesite zvučni efekt na "AUTO FORMAT
DIRECT AUTO" (str. 60).
Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
• Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od
transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od
TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
• Priključci su zaprljani. Obrišite ih krpom
navlaženom alkoholom.
• Očistite disk.
Pri reprodukciji VIDEO CD, CD ili MP3 diska
gubi se stereo efekt.
• Podesite [AUDIO] na [STEREO] pritiskom tipke
AUDIO (str. 58).
• Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući način.
Pri reprodukciji Dolby Digital, DTS ili MPEG
zvučnih zapisa, teško se može čuti surround
efekt.
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugođaja
(str. 60).
• Provjerite spojeve i podešenja zvučnika.
(str. 15, 81).
• Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neće
biti cjelovit 5.1-kanalni, već će biti mono ili stereo,
čak i kad je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital
ili MPEG audio formatu.
86
Zvuk se čuje samo iz središnjeg zvučnika.
• Na pojedinim diskovima zvuk se može čuti samo iz
središnjeg zvučnika.
Ne čuje se zvuk iz središnjeg zvučnika.
• Provjerite priključke i podešenja zvučnika.
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugođaja
(str. 60).
• Ovisno o izvoru, efekt središnjeg zvučnika može
biti manje izražen.
Iz surround zvučnika se ne čuje zvuk ili je jako tih.
• Provjerite priključke i podešenja zvučnika.
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugođaja
(str. 60).
• Ovisno o izvoru, efekt surround zvučnika može biti
manje zamjetan.
Rukovanje
Ne mogu se ugoditi radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene čvrsto spojene. Podesite
antene i spojite vanjsku antenu, ako je potrebno.
• Signal radiopostaje je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Ručno ugodite postaju.
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje obrisane (pri ugađanju pomoću
pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite
postaje (str. 72).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču
pojavi frekvencija.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Primaknite daljinski upravljač bliže uređaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
uređaju.
• Baterije daljinskog upravljača su slabe.
Nije moguća reprodukcija diska.
• Nije umetnut disk.
• Disk je umetnut naopako.
Ispravno umetnite disk tako da je u uložnici strana
za reprodukciju okrenuta prema dolje.
• Disk je postavljen ukoso u uložnici.
• Sustav ne može reproducirati CD-ROM diskove, itd.
(str. 7).
• Provjerite regionalni kôd DVD diska.
• Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
uređaja. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen
približno pola sata.
Nije moguće reproducirati MP3 zapise.
• DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu formatirani u MP3 formatu iako zapis
ima ".MP3" ekstenziju.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer3 datoteke.
• Uređaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO
formatu.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 45).
• Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati MP3 audio
datoteke snimljene na DATA DVD.
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka.
• DATA CD nije snimljen u JPEG formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• Slikovne datoteke JPEG nemaju ekstenziju ".JPG"
ili ".JPEG".
• Slika je veća od 3 072 (širina) T 2 048 (visina) u
normalnom prikazu ili s više od 3 300 000 točaka u
progresivnom JPEG prikazu.
• Slika nije prilagođena zaslonu (te slike su smanjene).
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUDIO (MP3)] (str. 45).
• Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati MP3 audio
datoteke snimljene na DATA DVD.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke se
reproduciraju istovremeno.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUTO] (str. 45).
Nije moguća reprodukcija DivX video datoteke.
• Datoteka nije izrađena u DivX formatu.
• Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
• DATA CD (DivX video)/DATA DVD nije izrađen
u DivX formatu koji podržava ISO 9660 Level1/
Level2 ili Joliet/UDF.
• DivX video datoteka ima razlučivost veću od 720
(širina) T 576 (visina) točaka.
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
• Uređaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi
znakovi se prikazuju kao [j].
Reprodukcija diska se ne pokreće od početka.
• Odabrana je funkcija Program Play, Shuffle Play ili
Repeat Play.
Pritisnite CLEAR za poništenje ovih funkcija prije
reprodukcije diska.
• Odabran je nastavak reprodukcije - Resume.
Prije početka reprodukcije pritisnite x na sustavu
ili na daljinskom upravljaču (str. 35).
• Na TV zaslonu se automatski pojavi izbornik
naslova, DVD ili PBC izbornik.
Uređaj automatski započinje reprodukciju
diska.
• DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
• Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske
pauze. Tijekom reprodukcije takvog diska sustav
zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje
reprodukcije, reprodukcija u slučajnom
redoslijedu ili programirana reprodukcija.
• Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke
od navedenih funkcija. Pogledajte upute za
uporabu diska.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju poruke na
željenom jeziku.
• U izborniku Setup, pod opcijom [LANGUAGE
SETUP] kod funkcije [OSD] odaberite jezik
prikaza poruka na TV zaslonu. (str. 78).
Nije moguća promjena jezika dijaloga.
• DVD ne sadrži višejezične zvučne zapise.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
dijaloga.
Nije moguća promjena jezika titlova.
• DVD ne sadrži višejezične titlove.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
titla.
Ne mogu se isključiti titlovi.
• Na DVD disku je onemogućeno isključenje titla.
Nije moguća promjena kuta kamere.
• Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova
(str. 64).
• Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
nastavlja se
87
Disk se ne može izbaciti i na pokazivaču se
pojavi "LOCKED".
• Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony
servisu.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD-a ili DATA
DVD-a, na pokazivaču je prikazano [Data error].
• MP3 zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX video
datoteka koju želite reproducirati je oštećena.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
• Format JPEG slikovne datoteke nije usklađen s
DCF standardom.
• Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG", ali nije
u JPEG formatu.
• Datoteka koju želite reproducirati ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ali nije u DivX formatu, ili jest
u DivX formatu no ne odgovara potrebnim
zahtjevima.
Sustav ne radi ispravno.
• Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno
priključite nakon nekoliko minuta.
88
Funkcija automatske
dijagnostike
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija automatske dijagnostike
kako bi spriječila neispravan rad uređaja, na
zaslonu će se prikazati 5 znakova servisnog broja
(primjerice, C 13 50), odnosno, kombinacija slova
i brojeva. U tom slučaju, provjerite sljedeću
tablicu.
Prva tri znaka
Uzrok i/ili postupak
servisnog broja otklanjanja problema
C13
Disk je zaprljan.
, Očistite disk mekanom krpom
ili provjerite njegov format
(str. 85).
C31
Disk nije pravilno umetnut.
, Ponovno uključite sustav te
pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija automatske
dijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad uređaja.
, Obratite se Sony prodavaču ili
ovlaštenom Sony servisu i
navedite 5 znakova servisnog
broja.
Primjer: E 61 10
Tehnički podaci
Surround
(referentna vrijednost)
Izlazi
55 W + 55 W (3 ohma pri
1 kHz, DIN)
Izlazna glazbena snaga
Prednji: 143 W + 143 W
(sa SS-TS46)
Središnji*: 143 W
(sa SS-CT46)
Surround*: 143 W + 143 W
(sa SS-TS46B)
Subwoofer*: 285 W
(sa SS-WS42)
* Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvora zvuka,
možda se neće čuti zvuk.
Ulazi
TV, SAT
AUDIO IN
Phones:
Osjetljivost: 450 mV
Impedancija: 50 kiloohma
Osjetljivost: 250/125 mV
Impedancija: 50 kiloohma
Za slušalice niske i visoke
impedancije
Super Audio CD/DVD sustav
Poluvodički laser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Trajanje zračenja:
kontinuirano
Format signala sustava
PAL/NTSC
Frekvencijski odziv (u 2 CH STEREO modu)
DVD (PCM): 2 Hz do 22
kHz (±1 dB)
CD: od 2 Hz do 20 kHz
(±1 dB)
Harmonijsko izobličenje
Manje od 0,03%
Ulazi
Radio
FM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Antenska priključnica
Međufrekvencija
AM prijemnik
Frekvencijski opseg
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
87,5 – 108 MHz (u
koracima od 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
531 – 1602 kHz (s
intervalom ugađanja od
9 kHz)
Video: 1 Vp-p 75 ohma
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohma
COMPONENT:
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohma
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohma
Zvučnici
Prednji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
dvosistemski, bas
refleksni, magnetski
oklopljen
konusni 70 T 100 mm,
promjera 25 mm,
balansirani kupolasti
2,7 ohma
265 T 1 108 T 265 mm
(š/v/d)
3,5 kg
Središnji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Laser
Sustav
AM okvirna antena
450 kHz
Video
Pojačalo
Stereo
(nominalna vrijednost)
Antena
Međufrekvencija
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
dvosistemski, bas
refleksni, magnetski
oklopljen
konusni 55 T 110 mm,
promjera 25 mm,
balansirani kupolasti
2,7 ohma
300 T 79 T 116 mm
(š/v/d)
1,1 kg
Surround
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
dvosistemski, bas
refleksni
konusni 70 T 100 mm,
promjera 25 mm,
balansirani kupolasti
2,7 ohma
265 T 1 108 T 265 mm
(š/v/d)
3,4 kg
Subwoofer
Zvučnički sustav
Zvučnik
Impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni 200 mm
1,3 ohma
206 T 382 T 392 mm
(š/v/d)
7,8 kg
nastavlja se
89
Općenito
Napajanje
Potrošnja
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Isporučeni pribor
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Pri radu: 160 W
U pripravnom stanju: 0,3
W (u štednom modu)
430 T 70 x 295 mm
(š/v/d) uključujući
dijelove koji strše
3,6 kg
Pogledajte str. 13.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Rječnik
Album
Dio na disku s podacima koji sadrži MP3 audio
zapise ili JPEG datoteke.
Datoteka
Slikovni dio na CD disku s podacima koji sadrži
slikovne datoteke JPEG.
DivX®
Digitalna video tehnologija stvorena u korporaciji
DivXNetworks. Video zapisi kodirani DivX
tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno
malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U ovom formatu, u
surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji
nezavisni subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Ovaj format se također naziva i “5.1” jer
se subwoofer kanal broji kao 0.1 kanal (budući da
je on u funkciji samo kad je potreban efekt
dubokih basova). Svih šest kanala se u ovom
formatu snima nezavisno kako bi se osiguralo
dobro odvajanje kanala. Osim toga, budući da se
svi signali obrađuju digitalno, manje je izobličenje
signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s
dvokanalnih izvora preko pet punih kanala.
Dekodiranje se izvodi pomoću unaprijeđenog
matričnog surround dekodera koji izvlači značajke
zvuka s originalne snimke bez promjene ili
dodavanja novih zvukova.
x Filmski mod
Filmski mod dekodiranja namijenjen je uporabi
prilikom gledanja stereo TV emisija te programa
kodiranih Dolby Surround sustavom. Rezultat je
poboljšana usmjerenost zvučnog ugođaja koje se
po kvaliteti približava diskretnom 5.1-kanalnom
zvuku.
x Glazbeni mod
Glazbeni mod se upotrebljava pri reprodukciji
glazbenih stereo snimaka. Omogućuje široko i
duboko zvučno polje.
90
Dolby Surround Pro Logic
Tehnologija obrade audio signala, jedna vrsta
Dolby Surround dekodiranja, iz dvokanalnog
proizvodi četverokanalni zvuk. U usporedbi s
prethodnim Dolby Surround sustavom, Dolby Pro
Logic Surround prirodnije reproducira širenje
zvuka sa lijeve na desnu stranu i omogućuje bolje
određivanje zvuka. Prednosti Dolby Pro Logic
Surround sustava mogu se u potpunosti iskoristiti
uz uporabu jednog para surround zvučnika i
središnjeg zvučnika. Surround zvučnici
reproduciraju mono zvuk.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems, Inc.
Ova tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
Dolby Digital osigurava 5.1 diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je
dobro odvajanje kanala, budući da su podaci svih
kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video zapisa, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je 7 puta više od CD-a.
Nadalje, dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5
GB, jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su
komprimirani na približno 1/40 svoje originalne
veličine. DVD također koristi tehnologije
promjenljive brzine kodiranja koja mijenja
podatke za upis zavisno od stanja slike.
Audio podaci se snimaju u Dolby Digital i PCM i
omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW-i
snimljeni u Video načinu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) načinu omogućuju
programiranje i uređivanje snimljenog sadržaja.
DVD+RW
DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Filmski softver, video softver
DVD diskovi mogu biti klasificirani kao filmski i
kao video softver. Filmski softver DVD diskovi
sadrže jednak broj slika (24 slike u sekundi) koji
se prikazuje prilikom reprodukcije filmova u kino
dvoranama. Video softver DVD diskovi, kao što
su televizijske drame, prikazuju se s 30 slika (ili
60 poluslika) u sekundi.
Kontrola reprodukcije – PBC
Signali kodirani na VIDEO CD-ovima (verzija
2.0) za kontrolu reprodukcije.
Pomoću prikaza izbornika snimljenih na VIDEO
CD-u s funkcijom PBC, možete uživati u
reprodukciji jednostavnih interaktivnih programa,
programa s funkcijom pretraživanja itd.
Naslov
Najduži dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
DVD disku; film i sl. za slikovni dio video
softvera; ili album i sl. za glazbeni dio audio
softvera.
Ograni1enje reprodukcije – PARENTAL
CONTROL
Funkcija DVD diska koja ograničava reprodukciju
prema godinama korisnika zavisno od razine
ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje se razlikuje
od diska do diska; kad se aktivira, reprodukcija je u
potpunosti onemogućena, prizori nasilja se preskaču
ili se zamjenjuju drugim prizorima itd.
Progresivni format
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može reproducirati 50 – 60 slika u sekundi.
To postiže reprodukcijom svih linija za prikaz
(525 linija za NTSC sustav, 625 linija za PAL
sustav). Ukupna kvaliteta slike se povećava, te se
zaustavljene slike, tekst i vodoravne linije
doimaju oštrijima. Ovaj uređaj je kompatibilan s
525 ili 625 progresivnim formatom.
nastavlja se
91
Poglavlje
Zapis
Dio slikovnom ili glazbenog ostvarenja na DVD
disku koje je manje od naslova. Naslov se sastoji
od nekoliko poglavlja.
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na VIDEO
CD, CD ili MP3 disku. Album ima nekoliko
zapisa (u slučaju MP3-zapisa).
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih prava.
Svakom DVD sustavu ili DVD disku je pridijeljen
regionalni kôd zavisno od područja prodaje. Svaki
regionalni kôd je naveden na uređaju i na kutiji
diska. Sustav može reproducirati diskove koji
imaju jednak regionalni kôd kao i sustav. Sustav
također može reproducirati diskove s oznakom
" ". Ograničenje reprodukcije po područjima
može biti aktivno čak i kad na DVD disku nije
naveden regionalni kôd.
Scena
Na VIDEO CD disku s funkcijom PBC, prikazi
izbornika, pokretne i mirne slike su podijeljeni na
manje cjeline, odnosno, "scene".
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan od
međunarodnih standarda tehnologije
komprimiranja podataka. Slikovni podaci su
komprimirani na približno 1/140 svoje originalne
veličine. To znači da VIDEO CD od 12 cm može
sadržavati čak do 74 minute pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi također sadrže kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja su
komprimirani dok zvukovi unutar čujnog
područja nisu komprimirani. VIDEO CD-ovi
mogu sadržavati 6 puta više audio informacija od
klasičnih audio CD-ova.
Postoje 2 verzije VIDEO CD-ova
• Verzija 1,1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
• Verzija 2,0: Možete reproducirati zaustavljene
slike visoke razlučivosti i uživati u PBC
funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
Višejezi1na funkcija
Kod nekih DVD diskova snimljen je višejezični
zvuk ili višejezični titlovi na slici.
Višestruki kutovi kamere
Kod nekih DVD diskova prizori su snimljeni iz
različitih kutova video kamere.
92
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Jezik
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalijski
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Kôd
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Kôd
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Jezik
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
93
Dijelovi i kontrole
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
A Indikator @/1 (uključenje/pripravno
B
C
D
E
F
G
94
stanje) (30, 34, 76)
Uložnica diska (34)
A (otvaranje/zatvaranje) (34, 76)
H (reprodukcija) (34)
X (pauza) (34)
x (stop) (34, 76)
./> (34)
H
I
J
K
L
M
FUNCTION (34)
Priključnica PHONES (34)
VOLUME (34)
Senzor daljinskog upravljača X (13)
Pokazivač (95)
Priključnica AUDIO IN
Pokaziva1
O oznakama na pokaziva1u
A Svijetli tijekom PBC reprodukcije. (samo
B
C
D
E
VIDEO CD) (40)
Svijetli kad je na pokazivaču prikazano
vrijeme naslova ili poglavlja. (samo DVD)
Mono/stereo efekt (samo radijski prijem)
(73)
Svijetli pri reprodukciji zvuka 2-kanalnog
izvora iz surround zvučnika. (61)
Tekući zvučni efekt (osim za Super Audio
CD) (63)
F Tekući surround format (osim za Super
Audio CD) (59)
G Tekući mod (samo u funkciji DVD)
H Svijetli tijekom višekanalne reprodukcije.
(samo Super Audio CD) (39)
I Status reprodukcije (samo u funkciji
DVD)
95
Stra=nja strana
A Priključnice SPEAKER (15)
B Priključnica COMPONENT VIDEO OUT
(24)
C Priključnica EURO AV T OUTPUT (TO
TV) (24)
96
D Priključnice AM (23)
E Priključnica FM 75 Ω COAXIAL (23)
F Priključnice SAT VIDEO/AUDIO IN (26, 28)
Daljinski upravlja1
J
K
L
M
N
O
P
Q
CLEAR, -/-- (31, 36, 69, 70)
TOP MENU (38)
C/X/x/c ENTER (30, 36, 60, 65, 71, 75, 77)
C RETURN (40)
T/c REPLAY, STEP (34)
. PRESET –, TV CH – (31, 34, 69, 73)
m/^ SLOW, TUNING – (50, 72)
H (reprodukcija) (34)
Tipka H ima ispupčenu točku.*
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
TV (69)
THEATRE SYNC (70)
@/1 (uklj./pripravno stanje) (30, 34, 73)
AMP MENU (30, 71, 75)
DSGX (63)
FUNCTION (25, 34, 62, 71)
SOUND FIELD (60)
DISPLAY (73)
PICTURE NAVI (44)
AUDIO (58)
SUBTITLE (64)
ANGLE (64)
ALBUM –/+ (34, 70)
MENU (38)
MUTING (34)
VOLUME, TV VOL +/– (34, 69, 73)
Tipke VOLUME, TV VOL + imaju ispupčenu
točku.*
h
i
j
k
l
m
1 DISPLAY (10, 31, 36, 65, 77)
> PRESET +, TV CH + (31, 34, 69, 73)
U/C ADVANCE, STEP (34)
M/y SLOW, TUNING + (50, 72)
x (stop) (34, 65, 73)
X (pauza) (34)
* Ispupčena točka služi kao orijentacija pri upravljanju
sustavom.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
TV @/1 (uklj./pripravno stanje) (69)
TV/VIDEO (69)
TUNER MENU (72)
SLEEP (75)
SA-CD/CD (39)
PROGRESSIVE (25)
REPEAT/FM MODE (37, 73)
MULTI/2CH (39)
Brojčane tipke (38, 65, 69)
Brojčana tipka 5 ima ispupčenu točku.*
97
Popis opcija DVD Setup izbornika
U izborniku DVD Setup možete podesiti sljedeće funkcije.
Ovaj popis se može razlikovati od stvarnog redoslijeda prikaza.
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
98
Izbornik AMP
Sljedeće opcije možete podesiti tipkom AMP MENU na daljinskom upravljaču.
99
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising