2-661-555-13(1)
Kućno kino s DVD
uređajem
Upute za uporabu
DAV-DZ110/DZ111/DZ410
©2006 Sony Corporation
Ugradnja
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte
na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Mjere opreza
Sigurnost
Ako bilo kakav predmet upadne u unutrašnjost kućišta,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe ga odnesite stručnoj osobi na provjeru.
● Uređaj nije odspojen s napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
● Ako uređaj nećete koristiti dugo vremena, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, nemojte
povlačiti kabel - prihvatite utikač.
●
Kako bi spriječili unutarnje stvaranje topline,
osigurajte odgovarajuće prozračivanje.
● Nemojte postavljati uređaj na podloge (tepihe, deke,...)
ili u blizini materijala (zavjese, pokrivači,...) koji bi
mogli blokirati otvore za hlađenje.
● Nemojte ugrađivati uređaj u blizini izvora topline,
primjerice, radijatora ili kanala za dovod vrućeg zraka
ili na mjestima koja su izložena izravnom utjecaju
sunčevih zraka, prašine, mehaničkih vibracija i udara.
● Nemojte ugrađivati uređaj u nagnutom položaju.
Uređaj je namijenjen za uporabu samo na vodoravnoj
podlozi.
● Udaljite uređaj i diskove od opreme koja koristi jake
magnete, primjerice, mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
● Nemojte na uređaj stavljati teške predmete.
● Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
u unutrašnjosti uređaja može doći do kondenziranja
vlage koja može oštetiti leće. Pri prvoj ugradnji
uređaja, ili pri premještanju iz hladnog u topli prostor,
prije uključenja uređaja pričekajte oko pola sata.
●
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu
za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog
otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj
ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od
kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony kućnog kina s DVD
uređajem. Prije uporabe uređaja, molimo da u
cijelosti pročitate ovaj priručnik i spremite ga za
buduću uporabu.
2
Sadržaj
Dobrodošli! ................................................ 2
O ovom priručniku ..................................... 5
Diskovi koje je moguće reproducirati........ 6
Kako zapoeti s radom
– OSNOVE –
Korak 1: Postavljanje zvučnika na
stalke...............................................9
Korak 2: Povezivanje sustava i TV
prijemnika.....................................12
Korak 3: Smještaj sustava ..............18
Korak 4: Brzo podešavanje
(Quick Setup) ...............................19
Kako zapoeti s radom
– NAPREDNI POSTUPCI –
Isključenje prikaza mogućnosti................ 22
Pričvršćivanje zvučnika na zid................. 23
Priključenje TV prijemnika...................... 24
Priključenje drugih komponenata ............ 27
Osnovne funkcije
Reprodukcija diskova......................29
Reprodukcija zvuka s drugih
uređaja ..........................................30
Reprodukcija zvuka TV-a ili
videorekordera iz svih
zvučnika........................................31
Odabir filmskog ili glazbenog
moda .............................................32
Podešavanje zvuka
Surround zvuk – uporaba zvučnog
ugođaja................................................. 33
Razne funkcije reprodukcije
diskova
Traženje određenog mjesta na disku........ 35
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/
scene, itd. ............................................. 36
Traženje po scenama ................................ 37
(Picture Navigation)
Nastavak reprodukcije od mjesta na
kojem je zaustavljena........................... 37
(Resume Play)
Programirana reprodukcija .......................38
(Program Play)
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu .....40
(Shuffle Play)
Ponavljanje reprodukcije ..........................41
(Repeat Play)
Uporaba izbornika DVD diska .................42
Promjena zvuka ........................................42
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST] na
DVD-R/ DVD-RW disku.....................44
Prikaz informacija o disku........................45
Promjena kuta kamere ..............................47
Prikaz titlova.............................................48
Vremensko usklađivanje slike i zvuka .....48
(A/V SYNC)
Reprodukcija MP3 audio zapisa i
JPEG datoteka ......................................49
Reprodukcija DATA CD-ova i DATA
DVD-ova s MP3 audio zapisima i
JPEG slikovnim datotekama ................50
Reprodukcija audio zapisa i slika u
slide showu sa zvukom.........................52
DivX® video datoteke...............................54
(samo DAV-DZ110/DZ410)
Reprodukcija VIDEO CD diska s
funkcijom PBC (Ver. 2.0) ....................56
(PBC Playback)
Funkcije radijskog prijemnika
Pohranjivanje radiopostaja .......................57
Slušanje radijskih programa .....................57
Uporaba RDS sustava...............................59
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom daljinskim
upravljačem ..........................................60
Uporaba funkcije THEATRE SYNC .......60
Primjena zvučnog efekta ..........................61
Funkcija Sleep Timer ...............................62
Promjena svjetline pokazivača .................62
3
Napredna podešavanja i
prilagodbe
Zaključavanje diskova.............................. 63
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Postizanje optimalnog surround zvuka u
prostoriji............................................... 66
(SPEAKER FORMATION)
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara............................................ 68
(AUTO CALIBRATION)
Uporaba izbornika Setup.......................... 70
Podešavanje jezika izbornika i dijaloga ... 72
[LANGUAGE SETUP]
Podešavanje prikaza ................................. 72
[SCREEN SETUP]
Osobna podešavanja................................. 74
[CUSTOM SETUP]
Podešavanje zvučnika .............................. 75
[SPEAKER SETUP]
Vraćanje parametara na tvorničke
vrijednosti ............................................ 77
Dodatne informacije
Mjere opreza............................................. 78
Napomene o diskovima............................ 79
U slučaju problema .................................. 79
Funkcija automatske dijagnostike............ 82
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Tehnički podaci........................................ 83
Rječnik ..................................................... 85
Popis jezičnih kodova .............................. 88
Dijelovi i kontrole .................................... 89
Uporaba kontrolnog izbornika ................. 91
Popis opcija DVD Setup izbornika .......... 94
Izbornik AMP........................................... 95
4
O ovom priručniku
●
●
●
●
●
Upute u ovom priručniku opisuju kontrole
daljinskog upravljača. Također možete koristiti
kontrole na uređaju ako imaju jednake oznake
kao i one na daljinskom upravljaču.
Upute u ovom priručniku namijenjene su za
DAV-DZ110, DAV-DZ111 i DAV-DZ410. Na
ilustracijama je prikazan DAV-DZ110. Sve
razlike u rukovanju jasno su naznačene u tekstu,
primjerice sa "samo DAV-DZ110".
Opcije kontrolnog izbornika mogu se
razlikovati ovisno o području.
"DVD" se može koristiti kao opći naziv za
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R te
DVD-RW/DVD-R diskove.
U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake:
Oznaka
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
definiran od strane ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical
Commission) MPEG, a služi sažimanju audio
podataka.
2)
Samo DAV-DZ110/DZ410.
3)
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju
je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
4)
DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su
zaštićeni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste
se uz dopuštenje.
Značenje
Funkcije za DVD VIDEO ili
DVD-R/DVD-RW diskove u video
modu ili DVD+R/DVD+RW diskove
Funkcije raspoložive za
DVD-R/DVD-RW diskove u VR
(Video Recording) načinu rada
Funkcije za VIDEO CD (uključujući
Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove u
video CD ili Super VCD formatu)
Funkcije raspoložive za glazbene
CD-ove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu
Funkcije za DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) koji sadrže
MP31) audio zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX2)3) 4) video datoteke.
Funkcije za DATA DVD-ove
(DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) koji sadrže MP31)
audio zapise, JPEG slikovne datoteke i
DivX2)3) 4) video datoteke.
5
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Format diska
Logo Diska
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
Ovaj uređaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R diskove
snimljene u sljedećim formatima:
– MP3 audio zapise, JPEG slikovne datoteke i
DivX video datoteke* formata usklađenog sa
UDF standardom.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
Uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove:
● CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su snimljeni u formatima navedenim na
ovoj stranici.
● CD-ROM diskove u PHOTO CD formatu.
● CD-Extra podatke
● DVD Audio diskove
● Super Audio CD diskove
● DATA DVD diskove koji sadrže MP3 audio
zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX video
datoteke*.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
VIDEO CD
(Ver. 1.1 i 2.0)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(audio podaci)
(MP3 datoteke)
(JPEG
datoteke)
●
DVD-RAM diskove
Također, uređaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
● DVD VIDEO disk s različitim regionalnim
kodom (str. 7, 86)
● Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u
obliku kartice, srca, itd.)
● Disk s naljepnicom.
● Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca od
celofana ili naljepnica.
Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD
VIDEO" i "CD" su zaštićeni znakovi.
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
diskovima
Napomene o CD/DVD diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskova na ovome uređaju zbog
nedostatne kvalitete i fizičkog stanja diska, odnosno
zbog razlike u tehnologiji i softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno
finaliziran. Dodatne informacije možete pronaći u
uputama za uporabu uređaja za snimanje. Imajte
na umu da neke funkcije reprodukcije možda neće
raditi s nekim DVD+RW/DVD+R diskovima, čak
i kad su pravilno finalizirani. U tom slučaju
pogledajte disk normalnom reprodukcijom.
Također nije moguća reprodukcija nekih DATA
CD/DATA DVD diskova snimljenih u Packet
Write formatu.
Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće diskove:
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene u
sljedećim formatima:
– audio CD format
– video CD format
– MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke i
DivX video datoteke* formata u skladu s
ISO9660 Level 1/Level 2 standardom, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
6
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijom za zaštitu autorskih
prava
Napomena o reprodukciji DVD i
VIDEO CD diskova
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
diskova usklađenih s Compact Disc (CD)
standardom.
U novije vrijeme se u prodaji također mogu naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće
reproducirati u ovom uređaju.
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
diskova mogu namjerno biti izostavljene od
strane proizvođača softvera. Budući da ovaj
uređaj reproducira DVD i VIDEO CD diskove
ovisno o sadržaju diska koje su izradili
proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije
možda neće biti raspoložive. Također pogledajte
upute isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj.
Međutim, budući da audio strana DualDisc diska
nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom,
možda se neće moći reproducirati u ovom
uređaju.
O multi session CD diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je MP3 audio zapis snimljen u
prvoj sesiji. Također je moguća reprodukcija
naknadno snimljenih MP3 zapisa.
● Ovaj uređaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je JPEG slikovna datoteka
snimljena u prvoj sesiji. Također je moguća
reprodukcija naknadno snimljenih JPEG
slikovnih datoteka.
● Ako su u prvoj sesiji snimljeni audio zapisi i
slike u glazbenom ili video CD formatu,
reproducira se samo ta prva sesija.
●
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je zaštićena patentirana i
ostalim načinima zaštite intelektualnog vlasništva
u SAD-u. Uporabu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu,
osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
Ovaj sustav ima ugrađen Dolby* Digital i Dolby
Pro Logic (II) prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki-D simbol su
zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories
korporacije.
** Proizvedeno prema licenci tvrtke Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS" i "DTS Digital Surround" su zaštićeni nazivi i
oznake korporacije Digital Theater Systems.
Regionalni kôd
Vaš uređaj ima regionalni kôd otisnut na stražnjoj
strani i reproducirati će samo DVD diskove
označene jednakim regionalnim kodom.
DVD VIDEO diskovi s oznakom
također se
mogu reproducirati na ovom uređaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
[Playback prohibited by area limitations]
(odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena
regionalnim ograničenjima). Ovisno o DVD
VIDEO disku, može se dogoditi da nema oznake
regionalnog koda iako je reprodukcija DVD
VIDEO diska zabranjena regionalnim
ograničenjima.
7
Kako zapoeti s radom – OSNOVE –
Pogledajte "Isporučeni pribor" u tehničkim podacima na str. 83.
Stavljanje baterija u daljinski upravlja
Sustavom možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije veličine
AA (R6) pazeći da se 3 i # polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri uporabi daljinskog
upravljača, usmjerite ga prema senzoru X na uređaju.
Napomene
Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrijanim ili vlažnim mjestima.
Nemojte zajedno koristiti novu i staru bateriju.
Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda neće raditi
ispravno.
● Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje uslijed
istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
●
●
●
●
Privrš3ivanje no4ica na subwoofer
Pričvrstite isporučene nožice donju stranu subwoofera kako biste ga stabilizirali i spriječili njegovo
pomicanje pri reprodukciji.
8
Korak 1: Postavljanje zvučnika na stalke
Prije priključivanja zvučnika pričvrstite ih na stalke.
(Samo za zvučnike sustava DAV-DZ410.)
Napomena
●
Stavite komad tkanine na pod kako biste spriječili njegovo oštećenje.
●
Zvučnike možete koristiti bez stalaka, tako da ih postavite na zid (str. 23).
Savjet
1
Umetnite stalak u postolje.
Visoki stalci služe za postavljanje na pod, a niski za postavljanje na stol.
Stalak (visoki)
ili
Stalak (niski)
Postolje
2
Provucite kabel zvučnika kroz otvor na postolju i uspravite stalak.
Dno postolja
Kabel zvučnika
nastavlja se
9
3
Pričvrstite nosač na postolje.
Napomene
●
4
10
Ako se nosač učvršćuje otežano, uklonite ga i ponovno pričvrstite. Nasilnim pričvršćivanjem nosača možete
oštetiti navoje.
Spojite zvučničke kabele na zvučnik, zatim ih skroz provucite kroz utore (A, B, C i D).
5
Polako namjestite zvučnik na nosač.
Podesite duljinu zvučničkog kabela.
Napomene
●
●
6
Pripazite da kabel ne zapne između zvučnika i nosača.
Nemojte dozvoliti da zvučnik padne pri postavljanju.
Učvrstite zvučnik vijkom 1 te zatim 2.
Vijci (2)
(isporučeni)
11
Korak 2: Povezivanje sustava i TV prijemnika
Ova shema prikazuje osnovno povezivanje uređaja sa zvučnicima i TV prijemnikom. Za ostale načine
povezivanja s TV prijemnikom pogledajte str. 24. Za spajanje ostalih komponenata pogledajte str. 27.
Za prijem progresivnih signala pogledajte str. 25.
Pogledajte sljedeću shemu i pročitajte upute od 1 do 4 na sljedećim stranicama.
DAV-DZ110
Prednji zvučnik (R)
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (L)
AM okvirna antena
Mrežni kabel
FM žičana antena
Subwoofer
TV prijemnik
Surround zvučnik (R)
12
Surround zvučnik (L)
DAV-DZ111
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Središnji zvučnik
AM okvirna antena
Mrežni kabel
FM žičana antena
Subwoofer
TV prijemnik
Surround zvučnik (R)
Surround zvučnik (L)
nastavlja se
13
DAV-DZ410
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Središnji zvučnik
AM okvirna antena
Mrežni kabel
FM žičana antena
Subwoofer
TV prijemnik
Surround zvučnik (R)
14
Surround zvučnik (L)
1 Prikljuenje zvunika
Potrebni kabeli
Priključak i prsten u boji na zvučničkom kabelu jednake su boje kao i oznaka priključnica na koje se
kabel spaja.
Prsten u boji
Napomena
●
U priključnicu SPEAKER nemojte umetati izolirani dio kabela.
Sprjeavanje kratkog spoja zvunika
Kratki spojevi zvučnika mogu uzrokovati oštećenja sustava. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako
biste spriječili oštećenje pri spajanju zvučnika. Obratite pozornost da oguljeni dio kabela ne dodiruje
drugu priključnicu zvučnika ili oguljeni dio drugog zvučničkog kabela.
Oguljeni dio zvučničkog
kabela dodiruje drugi
zvučnički priključak.
Oguljeni kabeli se međusobno
dodiruju jer je skinuto previše
izolacije.
Nakon spajanja svih komponenata, zvučnika i mrežnog kabela, reproducirajte ispitni ton kako bi
provjerili jesu li zvučnici ispravno spojeni. Podrobnije podatke o reprodukciji ispitnog tona potražite na
str. 76. Ako se iz zvučnika ne čuje zvuk pri reprodukciji ispitnog tona ili ako se čuje ispitni ton zvučnika
drugačijeg od onog čiji naziv je prikazan na pokazivaču, zvučnik je možda u kratkom spoju. U tom
slučaju ponovo provjerite spojeve zvučnika.
Napomene
●
Zvučnički kabeli trebaju biti usklađeni s odgovarajućim priključnicama na komponenti: 3 na 3 i # na #. Ako se
kabeli spoje obrnuto, zvuk je izobličen i bez basova.
2 Prikljuenje TV prijemnika
Potrebni kabeli
SCART (EURO AV) kabela (nije isporuen)
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
nastavlja se
15
Kada koristite spajanje putem SCART (EURO AV) kabela, provjerite reproducira li vaš TV prijemnik
S-video ili RGB signale. Ako TV prijemnik podržava S-video, promijenite ulazni signal TV prijemnika
na RGB. Pogledajte upute isporučene uz TV prijemnik.
Savjet
●
Kad želite reproducirati zvuk s TV prijemnika ili stereo zvuk 2-kanalnog izvora putem 6 zvučnika, odaberite "Dolby
Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" ili "Dolby Pro Logic II MUSIC" zvučni efekt (str. 33).
3 Prikljuenje antene
Za prikljuenje AM antene
Plastični stalak (isporučen)
Antena
Antena svojim oblikom i duljinom omogućuje prijem AM signala. Nemojte je rastavljati ili namatati.
1
2
Uklonite samo okvir s plastičnog stalka.
Namjestite okvirnu AM antenu.
3
Spojite kabele na priključnice za AM antenu.
Kabel (A) i kabel (B) se mogu spojiti na bilo koju priključnicu.
Umetnite do ovog
dijela.
Umetnite kabele dok pritišćete
stezaljku priključnice.
Napomena
●
Radi sprečavanja stvaranja šuma, odmaknite AM antenu od sustava i druge AV opreme.
●
Podesite AM okvirnu antenu u položaj pri kojem omogućuje najbolji zvuk AM prijema.
Savjet
16
4
Laganim povlačenjem provjerite je li antena spojena čvrsto na priključnicu.
Spajanje FM 4iane antene
Spojite FM žičanu antenu na priključnicu COAXIAL FM 75 Ω.
FM žičana antena
(isporučena)
Priključnica COAXIAL FM 75 Ω
Napomena
●
●
Sasvim razvucite FM žičanu antenu.
Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je u što je moguće više vodoravni položaj.
●
Ako je FM prijem loš, koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio isporuke) za spajanje vanjske FM antene prema
prikazu na donjoj slici.
Savjet
Sustav
Vanjska FM antena
4 Prikljuenje mre4nog kabela
Prije priključenja mrežnog kabela sustava u zidnu utičnicu, spojite zvučnike na sustav.
Smjestite uređaj u položaj koji omogućuje brzo i lako odspajanje mrežnog kabela iz zidne utičnice u slučaju
problema.
17
Korak 3: Smještaj
sustava
Smještaj zvunika
Najbolji surround zvuk postiže se ako su svi
zvučnici osim subwoofera na jednakoj udaljenosti
od mjesta slušanja (A). Međutim, ovaj sustav
omogućuje postavljanje središnjeg zvučnika čak
do 1,6 metra bliže (B) i surround zvučnika čak
do 5 metara bliže (C) položaju slušatelja.
Prednji zvučnici mogu se postaviti od 1 do 7
metara (A) od mjesta slušanja.
Postavite zvučnike prema prikazu na slici
Napomene
Zvučnike ne postavljajte u nagnut položaj.
Zvučnike ne postavljajte na:
– vrlo topla ili hladna mjesta
– prašnjava ili zaprljana mjesta
– vrlo vlažna mjesta
– mjesta izložena vibracijama
– mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti
● Imajte na umu da kod postavljanja zvučnika i/ili
zvučničkih stalaka (nisu isporučeni) sa zvučnicima na
posebno obrađen pod (poliran, nauljen, premazan
voskom), mogu nastati mrlje ili može izblijediti boja.
● Kod čišćenja koristite meku krpicu, poput krpice za
čišćenje naočala.
● Nemojte koristiti abrazivne spužve, prašak za ribanje
ili otapala poput benzina ili alkohola.
● Nemojte se naslanjati na zvučnike jer mogu pasti.
●
●
Savjet
●
Kad mijenjate položaj zvučnika, preporuča se
promjena podešenja. Za detalje pogledajte "Postizanje
optimalnog surround zvuka u prostoriji" (str. 66) i
"Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara"
(str. 68).
18
Korak 4: Brzo podešavanje (Quick Setup)
Za izvođenje najmanjeg broja osnovnih
podešavanja sustava postupite na ovdje opisani
način.
Ako želite preskočiti podešenje, pritisnite >.
Za povratak na prethodno podešenje, pritisnite
..
5
Tipkama X/x odaberite jezik.
Uređaj koristi ovdje odabrani jezik za prikaz
izbornika i titlova.
6
Pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir
formata slike TV prijemnika.
7
1
2
x Ako imate standardni 4:3 TV
prijemnik
Uključite TV prijemnik.
[4:3 LETTER BOX] ili [4:3 PAN SCAN]
(str. 72)
Pritisnite @/1.
x Ako imate widescreen TV prijemnik ili
standardni TV (4:3) s mogućnošću
prikaza slike u widescreen formatu
Napomene
Odspojite slušalice prije izvođenja brzog podešavanja. Kad su spojene slušalice, nije moguće
izvoditi postupke koji slijede iza koraka 11.
● Podesite način rada na "DVD".
●
3
[16:9] (str. 72)
8
Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir vrste
izlaznog video signala iz priključnice EURO
AV T OUTPUT (TO TV) na poleđini
sustava.
Na svom TV prijemniku odaberite
odgovarajući ulaz tako da se signal
uređaja pojavi na TV zaslonu.
Na dnu zaslonu se pojavi poruka [Press
[ENTER] to run QUICK SETUP.] (pritisnite
[ENTER] za pokretanje izbornika QUICK
SETUP). Ako se ova poruka ne pojavi,
otvorite izbornik Quick Setup i ponovno
izvedite postupak (str. 21).
4
Tipkama X/x odaberite postavku koja
odgovaraju vašem TV prijemniku.
Pritisnite ENTER bez umetanja diska.
Na zaslonu se pojavi izbornik za
podešavanje jezika prikaza.
9
Tipkama X/x odaberite vrstu izlaznog
video signala.
nastavlja se
19
●
●
[VIDEO]: izlaz video signala.
[RGB]: izlaz RGB signala.
Napomena
●
Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća RGB signale,
na TV ekranu se neće pojaviti slika čak ni ako
odaberete [RGB]. Pogledajte upute isporučene s
TV prijemnikom.
10 Pritisnite ENTER.
Kalibracijski mikrofon
Pojavljuje se izbornik za odabir rasporeda
zvučnika.
11 Tipkama C/c odaberite sliku razmještaja
zvučnika prema njihovom stvarnom
položaju, zatim pritisnite ENTER.
Za detalje pogledajte "Postizanje optimalnog
surround zvuka u prostoriji" (str. 66).
12 Spojite kalibracijski mikrofon na
priključnicu A.CAL MIC na prednjoj
strani i tipkama X/x odaberite [YES],
zatim pritisnite ENTER.
Pomoću odgovarajućeg stativa (nije
isporučen) ili na sličan način namjestite
kalibracijski mikrofon u razinu uha. Prednja
strana svakog zvučnika treba biti okrenuta
prema kalibracijskom mikrofonu i između
zvučnika i mikrofona ne smije biti prepreka.
Tijekom mjerenja budite tihi.
Počinje automatsko kalibriranje.
Napomene
Pri početku postupka [AUTO CALIBRATION]
čuje se glasan ispitni ton. Ne možete smanjiti
glasnoću. Budite obzirni prema djeci i
susjedima.
● Napustite područje mjerenja i ne pravite buku
tijekom mjerenja (koje traje oko 3 minute) jer to
može utjecati na mjerenje.
●
13 Odspojite kalibracijski mikrofon i
tipkama C/c odaberite [YES].
Brzo podešavanje je završilo. Sva
povezivanja i podešavanja su dovršena.
20
Napomena
●
Ako mjerenje ne uspije, pratite poruku zatim
pokušajte ponovno izvesti [AUTO
CALIBRATION].
Prekid brzog podešavanja
Pritisnite 1 DISPLAY u bilo kojem koraku.
Savjet
Promijenite li položaj zvučnika, promijenite i njihova
podešenja. Za detalje pogledajte "Postizanje
optimalnog surround zvuka u prostoriji" (str. 66) i
"Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara"
(str. 68).
● Ako želite promijeniti svako podešenje, pogledajte
"Uporaba izbornika" (str. 70).
●
Pozivanje izbornika brzog
podešavanja
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
zatim pritisnite ENTER.
[SETUP],
Pojave se opcije za [SETUP].
3
Tipkama X/x odaberite [QUICK] i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik brzog podešavanja.
21
●
Kako zapoeti s radom – NAPREDNI
POSTUPCI –
4
Isključenje prikaza
mogućnosti
5
Nakon spajanja mrežnog kabela, na pokazivaču
sustava počne prikaz mogućnosti. Kad pritisnete
@/1 na daljinskom upravljaču, prikaz mogućnosti
se isključi.
Napomene
Kad pritisnete @/1 na sustavu, prikaz mogućnosti se
isključi.
● Kad uključite funkciju prikaza mogućnosti u izborniku
AMP, on se neće isključiti čak ni ako pritisnete @/1 na
daljinskom upravljaču. Za isključenje prikaza
mogućnosti, podesite funkciju DEMO na "OFF" te
zatim pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču.
●
Ukljuenje/iskljuenje prikaza
mogu3nosti
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "DEMO", zatim
pritisnite ENTER ili c.
Tipkama X/x odaberite postavku.
●
22
DEMO ON: za uključenje prikaza
mogućnosti.
DEMO OFF: za isključenje prikaza
mogućnosti.
Pritisnite ENTER.
Uređaj prihvati podešenje.
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Za ostale zvunike (DAV-DZ410)
Pričvršćivanje zvučnika
na zid
1
400 mm
Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji
odgovaraju otvoru na poleđini svakog
zvučnika. Pogledajte sljedeće slike.
od 8 do 10 mm
4 mm
3
30 mm
4,6 mm
Objesite zvučnike na vijke.
Otvor na poleđini
zvučnika
4,6 mm
10 mm
2
10 mm
Pričvrstite vijke na zid.
Za središnji zvunik
160 mm
Napomene
Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći
zida. Budući da je zid od gipsanih ploča osobito
lomljiv, dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na
zid. Instalirajte zvučnike na okomit i ravan zid s
pojačanjem.
● Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je
potrebno koristiti potražite u specijaliziranim
trgovinama.
● Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale
uslijed nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida
ili nepravilnog pričvršćivanja vijaka, prirodne
katastrofe, itd.
●
od 8 do 10 mm
Za ostale zvunike (DAV-DZ110/DZ111)
od 8 do 10 mm
23
Priključenje TV prijemnika
Odaberite način povezivanja ovisno o priključnicama vašeg TV prijemnika.
Spajanje video kabela
Ovo povezivanje omogućuje prijenos DVD slike na TV.
Provjerite priključnice svog TV prijemnika i odaberite A ili B način povezivanja. Kvaliteta slike je
malo različita kod A (standardno) i B (komponentno) načina povezivanja.
Na COMPONENT
VIDEO OUT
Na EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Na COMPONENT VIDEO IN
TV s COMPONENT
VIDEO IN priključnicama
Na EURO AV INPUT
TV prijemnik
A Prikljuenje TV prijemnik SCART (EURO AV) kabelom (nije isporuen)
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
Kada koristite spajanje putem SCART (EURO AV) kabela, provjerite reproducira li vaš TV prijemnik
S-video ili RGB signale. Ako TV prijemnik podržava S-video, promijenite ulazni signal TV prijemnika
na RGB. Pogledajte upute isporučene uz TV prijemnik.
24
B Kod spajanja na TV prijemnik s COMPONENT VIDEO IN prikljunicama
Spojite komponentni video kabel (nije isporučen). Za korištenje COMPONENT VIDEO OUT
priključnica sustava (Y, PB/CB, PR/CR), vaš TV prijemnik treba imati COMPONENT VIDEO IN
priključnice (Y, PB/CB, PR/CR). Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala,
trebate koristiti ovaj način spajanja i podesiti izlazni kanal sustava na progresivni format (str. 25).
Zeleni
Plavi
Crveni
Prikljuenje na standardni TV prijemnik s 4:3 zaslonom
Ovisno o disku, slika možda neće pristajati formatu zaslona TV prijemnika.
Podrobnosti o promjeni formata slike potražite na str. 72.
Prihva3a li vaš TV prijemnik progresivne signale?
Progresivan prikaz TV slike smanjuje podrhtavanje i izoštrava sliku. Za taj način prikaza trebate spojiti
TV prijemnik koji prihvaća progresivne signale.
Kad sustav reproducira progresivne signale, na njegovom pokazivaču je prikazana oznaka "PROGRE".
1
2
Pritisnite više puta FUNCTION za odabir opcije "DVD".
Pritisnite PROGRESSIVE.
Svaki puta kad pritisnete PROGRESSIVE, prikaz se mijenja na sljedeći način.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
nastavlja se
25
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Odaberite ovu postavku:
− kad vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i
− kad je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice
Obično je potrebno odabrati ovu postavku u navedenim slučajevima. Tako uređaj automatski
prepoznaje vrstu softvera i bira odgovarajući način konverzije.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nisu
ispunjena oba navedena uvjeta.
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i
− je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice i
− želite podesiti način konverzije na PROGRESSIVE VIDEO za video softver.
Odaberite ovu postavku ako slika nije jasna kad odaberete PROGRESSIVE AUTO.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nije
ispunjen nijedan od navedenih uvjeta.
x INTERLACE
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik ne prihvaća progresivne signale i
− TV nije spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice (EURO AV T OUTPUT (TO TV)).
Vrste DVD softvera i naini konverzije
DVD softver može biti podijeljen na dva tipa: softver baziran na filmu i softver baziran na videu. Potonji
se zasniva na TV signalu, poput drama i komedija, a slike se prikazuju u 30 slika/60 poluslika u sekundi.
Softver baziran na filmu prikazuje video zapis s 24 slike u sekundi. Neki DVD softveri bazirani su na
videu i filmu.
Kako bi takve slike izgledale prirodno na TV ekranu u PROGRESSIVE načinu, potrebna je konverzija
progresivnog video signala u skladu s DVD softverom koji gledate.
Napomene
Pri reprodukciji video softvera s progresivnim signalima, dijelovi nekih vrsta slika mogu izgledati neprirodno zbog
postupka konverzije kod uporabe COMPONENT VIDEO OUT priključnica. Čak ako i odaberete "PROGRESSIVE
AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO", slika s priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV) se ne mijenja jer se
izlaz ostvaruje u interlace formatu.
● Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 73), uređaj odabire opciju "INTERLACE". To će se
dogoditi čak i ako odaberete "PROGRESSIVE AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO".
● Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 73), nema izlaza komponentnih video signala.
●
26
Priključenje drugih komponenata
Povežete li s ovim sustavom AUDIO OUT priključnice drugih komponenata, moći ćete zvuk sa
spojenog izvora reproducirati na zvučnicima sustava. Video povezivanje drugih komponenata izvodite
izravno na TV prijemnik.
Povezivanje sustava s drugim komponentama
Za reprodukciju s drugih komponenata putem ovog sustava.
Videorekorder, digitalni satelitski
prijemnik ili PlayStation 2, itd.
Na LINE (AUDIO IN)
Povezivanje AUDIO OUT prikljunica druge komponente sa LINE (AUDIO IN)
prikljunicama ovog sustava
Spojite videorekorder ili neku drugu komponentu na LINE (AUDIO IN) priključnice uporabom audio
kabela (nije isporučen). Kod spajanja kabela obratite pozornost na usklađenost boja priključaka i
priključnica.
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
Reprodukcija zvuka s prijenosnog audio izvora putem ovog sustava
Povežite izlazne audio priključnice prijenosnog audio izvora na priključnicu AUDIO IN na prednjoj
strani sustava uporabom kabela sa stereo minipriključkom (nije isporučen).
nastavlja se
27
Savjet
●
Pri slušanju snimaka u MP3 formatu uporabom prijenosnog audio uređaja, možete poboljšati kvalitetu zvuka.
Pritisnite FUNCTION za odabir opcije "AUDIO". Spojite prijenosni audio uređaj. Više puta pritisnite SOUND
FIELD dok se na pokazivaču ne pojavi "A.F.D. STD". Za isključenje odaberite neku drugu opciju, a ne "A.F.D.
STD".
Napomena
●
Čvrsto spojite priključke kako biste spriječili zujanje i šum.
28
Stavite disk na uložnicu i zatim pritisnite A.
Osnovne funkcije
Reprodukcija diskova
Podesite
glasnoću
Kad reproducirate disk promjera 8 cm, stavite ga
u unutrašnji utor uložnice. Disk ne smije biti ukoso
u utoru uložnice.
Napomena
Ne zatvarajte uložnicu diska pritiskom prstima
jer tako možete uzrokovati kvar.
● Ne stavljajte više od jednog diska u uložnicu.
●
Uložnica diska
Spojite slušalice
6
Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju (neprekidna
reprodukcija).
Podesite glasnoću na sustavu.
Napomena
●
Ovisno o disku, na TV zaslonu se možda neće pojaviti
razina glasnoće.
Smanjenje potrošnje u pripravnom
stanju
Pritisnite @/1 dok uključujete sustav. Za poništenje
pripravnog stanja pritisnite jednom @/1.
Dodatne funkcije
Ovisno o DVD VIDEO ili VIDEO CD disku,
neke funkcije se mogu razlikovati ili mogu biti
ograničene. Pogledajte upute isporučene uz disk.
1
2
3
Uključite TV prijemnik
Na TV prijemniku odaberite video ulaz
na koji je spojen sustav.
Pritisnite @/1.
Sustav se uključi.
Ukoliko sustav već nije podešen u DVD
mod, odaberite opciju "DVD" pritiskom
tipke FUNCTION.
4
5
Za
pritisnite
Zaustavljanje
x
Pauzu
X
Nastavak reprodukcije
nakon pauze
X ili H
Prijelaz na sljedeće
poglavlje, zapis ili scenu
> (osim za JPEG)
Prijelaz na prethodno
poglavlje, zapis ili scenu
. (osim za JPEG)
Isključenje zvuka
MUTING. Za ponovno
uključenje zvuka opet
pritisnite istu tipku ili
tipku VOLUME + za
pojačanje glasnoće.
Zaustavljanje reprodukcije i A
vađenje diska.
Pritisnite A.
Uložite disk.
nastavlja se
29
Za
pritisnite
Ponavljanje prethodne
scene*
T/c (Instant Replay)
tijekom reprodukcije
Kratak pomak prema
naprijed u tekućoj sceni**
U/C (Instant
Advance) tijekom
reprodukcije
Reprodukcija zvuka s
drugih uređaja
* Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R diskove.
Tipku nije moguće koristiti samo za DivX video
datoteke (samo DAV-DZ110/DZ410).
** Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R diskove. Tipku nije moguće
koristiti samo za DivX video datoteke (samo
DAV-DZ110/DZ410).
Napomene
●
S nekim scenama nećete moći koristiti funkciju Instant
Replay ili Instant Advance.
Odabir spojene komponente
Možete koristiti videorekorder ili drugi uređaj
spojen na priključnice LINE na poleđini uređaja.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj.
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka "LINE".
Svakim pritiskom na FUNCTION, način rada se
mijenja u sljedećem redoslijedu:
DVD t TUNER FM t TUNER AM t LINE
t TV t AUDIO t ...
Promjena izlazne razine zvuka iz
prikljuenih komponenata
Ovisno o komponenti, moguće je izobličenje
zvuka zbog ulazne razine kod slušanja zvuka s
komponente spojene na priključnice LINE na
poleđini uređaja ili na priključnicu AUDIO IN na
prednjoj strani uređaja. To nije kvar.
Da biste to spriječili, možete promijeniti izlaznu
razinu zvuka priključene komponente.
30
1
2
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "LINE" ili
"AUDIO".
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "ATTENUATE",
zatim pritisnite ENTER ili c.
Tipkama X/x odaberite podešenje.
ATT ON: smanjuje ulaznu razinu. Izlazna
razina je promijenjena.
● ATT OFF: normalna ulazna razina.
●
5
Reprodukcija zvuka
TV-a ili videorekordera
iz svih zvučnika
Zvuka iz TV prijemnika ili videorekordera
možete reproducirati iz svih zvučnika ovog
sustava.
Za detalje pogledajte "Priključenje TV prijemnika
(napredno)" (str. 24) i "Priključenje drugih
komponenata" (str. 27).
Pritisnite ENTER.
Uređaj prihvati podešenje.
6
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "TV" ili "LINE".
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok
se na pokazivaču ne pojavi oznaka
željenog zvučnog efekta.
Kad želite stereo zvuk 2-kanalnog izvora
reproducirati iz 6 zvučnika, odaberite zvučni
efekt "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" ili
"PLII MUSIC". Za detalje o zvučnim
efektima pogledajte str. 33.
31
Odabir filmskog ili
glazbenog moda
Možete odabrati prikladan zvučni mod za filmove
ili glazbu.
Pritisnite MOVIE/MUSIC tijekom
reprodukcije.
Pritisnite MOVIE/MUSIC više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka željenog moda.
Početno podešenje je podcrtano.
● AUTO: automatski odabire mod koji stvara
zvučni efekt ovisno o disku.
● MOVIE: zvuk je prilagođen filmovima.
● MUSIC: zvuk je prilagođen za glazbu.
Savjet
●
Kad je odabran filmski ili glazbeni mod, na
pokazivaču je prikazano "MOVIE" ili "MUSIC".
Napomena
●
Ove opcije izbornika ne možete koristiti kad su na
uređaj priključene slušalice.
32
Automatsko dekodiranje
ulaznog audio signala
Podešavanje zvuka
Surround zvuk – uporaba zvučnog ugođaja
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim
odabirom jednog od programiranih zvučnih
ugođaja. Na ovaj način možete u vlastitom domu
stvoriti ugođaj kino dvorane.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Ova funkcija automatski prepoznaje vrstu ulaznih
audio signala (Dolby Digital, DTS ili standardni
2-kanalni stereo) te ih, ukoliko je potrebno,
dekodira. Ova funkcija omogućuje reprodukciju
zvuka upravo onako kako je snimljen/kodiran,
bez jeke i drugih efekata.
Međutim, ukoliko nema zvukova niskih
frekvencija (primjerice Dolby Digital LFE), ova
funkcija će stvoriti signale niske frekvencije koji
će se čuti kroz subwoofer.
Reprodukcija zvuka na više
zvunika
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Ovaj mod omogućuje reprodukciju zvuka svih
vrsta diskova iz više zvučnika.
5.1-kanalna reprodukcija
2-kanalnih izvora (npr. CD-ova)
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic stvara pet izlaznih kanala punog
opsega iz dvokanalnih izvora. Ova funkcija
dekodira ulazni signal koji se zatim reproducira
putem prednjih, središnjeg te surround zvučnika.
Surround kanal postane mono.
Pritisnite SOUND FIELD.
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi naziv odgovarajućeg
zvučnog ugođaja.
Svi zvuni ugo>aji
Zvučni ugođaj
Prikaz na pokazivaču
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II stvara pet izlaznih kanala
punog opsega iz dvokanalnih izvora. To se
postiže uporabom razvijenog matričnog surround
dekodera visoke čistoće koji koristi prostorne
značajke izvornog zvuka bez dodavanja novih
zvukova i tonskih nijansi.
Napomene
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
Kod ulaza signala s višekanalnog izvora, funkcije
Dolby Pro Logic i Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
su isključene i višekanalni zvuk se reproducira
izravno.
● Kod ulaza signala dvojezičnog emitiranja, funkcije
Dolby Pro Logic i Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
nisu učinkovite.
●
nastavlja se
33
Korištenje samo prednjih
zvunika i subwoofera
x 2 CHANNEL STEREO
Kod ovog zvučnog ugođaja, zvuk se reproducira
putem prednjeg lijevog i desnog zvučnika te
subwoofera. Standardni dvokanalni (stereo)
izvori zvuka potpuno zaobilaze obradu zvuka.
Višekanalni surround format miješa se u dva
kanala što omogućuje reprodukciju bilo kojeg
izvora zvuka samo uz uporabu prednjeg lijevog i
desnog zvučnika i subwoofera.
Surround zvuk u slušalicama
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Ova funkcija omogućuje reprodukciju zvuka
putem slušalica. Standardni 2-kanalni (stereo)
zvuk potpuno zaobilazi procesiranje zvučnog
ugođaja. Višekanalni surround signali se
pretvaraju u dvokanalni zvuk.
x HEADPHONE VIRTUAL
Ova funkcija omogućuje surround reprodukciju
zvuka putem slušalica. Funkcija je raspoloživa
samo pri reprodukciji višekanalnog izvora.
Iskljuenje surround efekta
Više puta pritisnite SOUND FIELD dok se na
pokazivaču ne pojavi "A.F.D. STD" ili "2CH
STEREO".
34
Suprotni smjer
Razne funkcije reprodukcije diskova
Traženje određenog
mjesta na disku
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Određeno mjesto na disku možete brzo pronaći uz
gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
Napomena
Ovisno o DVD/DivX video*/VIDEO CD disku,
možda nećete moći izvesti neke od opisanih
postupaka.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
●
Pronala4enje mjesta pri
ubrzanoj reprodukciji prema
naprijed ili natrag (Scan)
3m (samo DVD VIDEO/DVD-VR mod/DivX video*/
VIDEO CD)
T2b (samo za DVD VIDEO)
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Svakim pritiskom tipke, brzina reprodukcije se
povećava.
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
(samo DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video*, VIDEO CD)
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Tijekom pauze pritisnite ^/m ili M/y. Za
povratak na normalnu brzinu pritisnite H.
Svakim pritiskom na tipku ^/m ili M/y
tijekom usporene reprodukcije, mijenja se brzina
reprodukcije. Raspoložive su dvije brzine.
Svakim pritiskom, indikatori se mijenjaju na
sljedeći način:
(osim za JPEG)
Tijekom reprodukcije pritisnite ^/m ili
M/y. Kada pronađete željeno mjesto,
pritisnite H za povratak na normalnu brzinu.
Svakim pritiskom na tipku ^/m ili M/y
tijekom pretraživanja, mijenja se brzina
reprodukcije. Svakim pritiskom, indikatori se
mijenjaju na sljedeći način. Stvarne brzine ovise o
diskovima.
Smjer reprodukcije
3M (samo DVD VIDEO/DVD-VR mod/DivX video*/
VIDEO CD)
T2B (samo za DVD VIDEO/CD)
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Obratni smjer (samo DVD VIDEO)
2^ y 1^
Reprodukcija slika po sliku
(zaustavljena slika)
(osim za CD, MP3 i JPEG)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku U/C
(sliku po sliku) za prelaženje na sljedeću sliku, ili
T/c (sliku po sliku) za prelazak na prethodnu
sliku (samo za DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW).
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite
H.
Napomene
Za DVD-R/DVD-RW u VR modu nije moguće
pretraživanje sliku po sliku.
● Za DATA CD/DATA DVD, ova funkcija je
primjenjiva samo na DivX video datoteke. (Samo
DAV-DZ110/DZ410.)
●
35
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/scene,
itd.
DVD disk možete pretraživati prema naslovu ili
poglavlju, a VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD prema zapisu, indeksu ili sceni. Naslovi i
zapisi na disku imaju jedinstveni broj. Željeni
naslov ili zapis možete odabrati upisom njegovog
broja. Ili možete potražiti određenu scenu upisom
vremenskog koda.
1
Pritisnite 1 DISPLAY (kod reprodukcije
DATA CD-a/DATA DVD-a s JPEG
slikovnim datotekama, pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
3
[** (**)] se promijeni u [– – (**)].
4
[TITLE] (naslov), [TRACK]
(zapis), [SCENE] (scena)
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR, zatim
odaberite drugi broj.
5
Tra4enje scene uporabom
vremenskog koda (samo DVD VIDEO
i DVD-VR)
1
U koraku 2 odaberite
[TIME/TEXT].
Odabrano je [T **:**:**] (vrijeme
reprodukcije tekućeg naslova).
(indeks]
2
Pritisnite ENTER.
[T **:**:**] se promijeni u [T --:--:--].
3
[TRACK] (zapis)
[ALBUM] (album)
Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama,
zatim pritisnite ENTER.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi nakon početka,
jednostavno unesite [2:10:20].
[FILE] (datoteka)
Primjer: kad odaberete
CHAPTER
Odabrano je [** (**)] (** označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
Pritisnite ENTER.
Uređaj započne reprodukciju od odabranog
broja.
[CHAPTER] (poglavlje), [INDEX]
[TIME/TEXT]
Odaberite opciju [TIME/TEXT] za traženje
mjesta početka upisom vremenskog koda.
Pritisnite X/x ili brojčane tipke za odabir
broja željenog naslova, poglavlja,
zapisa, indeksa, scene, itd.
Ako pogriješite
Pritisnite tipku X/x za odabir načina
traženja.
Na pokazivaču će se pojaviti različite opcije,
ovisno o disku.
Pritisnite ENTER.
Savjet
Kad je kontrolni izbornik isključen, možete tražiti
poglavlje (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), zapis
(CD) ili datoteku* (DATA CD/DATA DVD (DivX
video)) pritiskom brojčanih tipaka i tipke ENTER.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
●
Napomena
●
Odabrani redak
36
Za DVD+RW/DVD+R nije moguće koristiti
pretraživanje uporabom vremenskog koda.
Traženje po scenama
Nastavak reprodukcije
od mjesta na kojem je
zaustavljena
(Picture Navigation)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene scene.
1
Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
(Resume Play)
Uređaj pohranjuje mjesto na kojem ste pritisnuli
tipku x i na pokazivaču se pojavi oznaka
"RESUME". Sve dok ne izvadite disk, funkcija
Resume će raditi čak i kad je sustav u pripravnom
stanju nakon pritiska tipke @/1.
1
Više puta pritisnite PICTURE NAVI za
odabir željene opcije.
[TITLE VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prva scena svakog naslova.
● [CHAPTER VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prva scena svakog poglavlja.
● [TRACK VIEWER] (samo za VIDEO
CD/Super VCD): prva scena svakog
zapisa.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "RESUME"
pa možete ponovo pokrenuti reprodukciju od
mjesta na kojem je disk zaustavljen.
Ako se ne pojavi "RESUME", nastavak
reprodukcije nije moguć.
●
3
2
Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog naslova, poglavlja ili
zapisa se pojavi na sljedeći način.
4
Tijekom reprodukcije diska pritisnite x
za zaustavljanje reprodukcije.
Tipkom C/X/x/c odaberite naslov,
poglavlje ili zapis te pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu
reprodukciju tijekom podešavanja
Napomene
Zavisno od mjesta na kojem ste zaustavili disk, uređaj
možda neće nastaviti reprodukciju od točno istog
mjesta.
● Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM
SETUP] podešena na [OFF] (str. 74), pohranjeno
mjesto zaustavljanja se poništi kad pritisnete
FUNCTION.
● Mjesto na kojem ste zaustavili disk se briše kad:
– izvadite disk,
– sustav uđe u pripravno stanje (samo DATA
CD/DATA DVD),
– promijenite ili resetirate postavke u izborniku Setup,
– promijenite funkciju pritiskom tipke FUNCTION,
– odspojite mrežni kabel.
● Za DVD-R/DVD-RW u VR modu, CD, DATA CD i
DATA DVD, sustav memorira mjesto zaustavljanja
reprodukcije za tekući disk.
● Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije i reprodukcije u slučajnom slijedu.
● Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima.
●
Pritisnite C RETURN ili 1 DISPLAY.
Napomena
●
Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
nastavlja se
37
Savjet
●
Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
Nastavak reprodukcije prijašnjeg
diska (Multi-disc Resume)
Programirana
reprodukcija
(Program Play)
(samo DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ovaj uređaj pohranjuje mjesta zaustavljanja za
čak 40 diskova i nastavlja reprodukciju kod
sljedećeg ulaganja istog diska. Pohranite li mjesto
zaustavljanja za 41. disk, izbrisat će se podatak za
prvi disk.
Za uključenje ove funkcije, podesite
[MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Za detalje pogledajte "[MULTI-DISC
RESUME] (samo DVD VIDEO/VIDEO CD)"
(str. 74).
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu određivanjem redoslijeda zapisa na
disku kako biste izradili svoj program. Možete
programirati najviše 99 zapisa.
1
Pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PROGRAM] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [PROGRAM].
Savjet
●
Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
3
Tipkama X/x odaberite [SET t], zatim
pritisnite ENTER.
Kada reproducirate VIDEO CD ili CD,
prikazano je [TRACK].
Zapisi snimljeni
na disk
4
Ukupno vrijeme
programiranih zapisa
Pritisnite c.
Kursor se pomakne do zapisa u stupcu [T] (u
ovom slučaju, [01]).
38
Za promjenu ili poništenje
programiranog slijeda
5
1
Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2
Tipkama X/x odaberite programirani broj
zapisa koji želite promijeniti ili poništiti. Želite
li izbrisati zapis iz programa, pritisnite
CLEAR.
3
Za izradu novog programa primijenite korak
5. Za poništenje programa, u stupcu [T]
odaberite [--] i pritisnite ENTER.
Odaberite zapis koji želite programirati.
Primjerice, odaberite zapis [02].
Tipkama X/x ili brojčanim tipkama
odaberite [02] u stupcu [T], zatim pritisnite
ENTER.
Odabrani zapis
Za poništenje svih zapisa u
programiranom redoslijedu
1
Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2
Pritisnite X i odaberite [ALL CLEAR].
3
Pritisnite ENTER.
Ukupno vrijeme programiranih zapisa
6
Za programiranje ostalih zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
Programirani zapisi se prikazuju u
odabranom redoslijedu.
7
Pritisnite H za početak programirane
reprodukcije.
Započinje programirana reprodukcija.
Nakon završetka programirane reprodukcije
možete ponovo reproducirati isti program
pritiskom na H.
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 3.
Za ponovnu reprodukciju programa, odaberite
[ON] u koraku 3 te pritisnite ENTER.
Za iskljuenje kontrolnog izbornika
Pritisnite tipku 1 DISPLAY više puta dok se
kontrolni izbornik ne isključi.
39
Reprodukcija u
slučajnom redoslijedu
(Shuffle Play)
Uređaj može promijeniti redoslijed zapisa. Kod
sljedećeg "miješanja" redoslijed reprodukcije
može biti drukčiji.
Napomena
●
Pri reprodukciji MP3 zapisa neke pjesme će se možda
ponavljati.
1
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[SHUFFLE] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [SHUFFLE].
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju
želite reproducirati u slučajnom slijedu.
x Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD diska
●
[TRACK]: reproducira zapise na disku u
slučajnom slijedu.
x Kad je aktivirana programirana
reprodukcija
●
[ON]: u slučajnom slijedu reproducira
programirane zapise.
x Pri reprodukciji DATA CD-a (osim za
DivX*) ili DATA DVD-a (osim za DivX*)
●
[ON]: reproducira MP3 audio zapise u
albumu na tekućem disku. Kad nije
odabran nijedan album, prvi album će se
reproducirati u slučajnom slijedu.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Napomena
●
4
Zapis koji se već reproducirao također je odabran
u slučajnom slijedu.
Pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
40
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 3.
Za iskljuenje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite
kontrolni izbornik.
Napomena
●
Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO CD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
Ponavljanje
reprodukcije
●
[FILE] (samo DivX video datoteke):
ponavlja tekuću datoteku.*
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
4
(Repeat Play)
Pritisnite ENTER.
Odabrana je željena opcija.
Za povratak na normalnu reprodukciju
pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u
koraku 3.
Uređaj može ponavljano reproducirati sve
naslove, zapise ili albume s diska ili pojedinačan
naslov, poglavlje, zapis ili album.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane reprodukcije.
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite
kontrolni izbornik.
1
●
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[REPEAT], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [REPEAT].
3
Za iskljuenje kontrolnog izbornika
Napomene
Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO CD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
● Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a koji
sadrži MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke, a
njihova vremena reprodukcije nisu jednaka, zvuk neće
odgovarati slikovnoj datoteci pri ponavljanju.
● Kad je opcija [MODE (MP3, JPEG)] podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 52), ne možete odabrati
[TRACK].
Tipkama X/x odaberite stavku koju
želite ponavljati.
Početna podešenja su podcrtana.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
●
●
●
●
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve naslove na disku.
[TITLE]: ponavlja tekući naslov na disku.
[CHAPTER]: ponavlja tekuće poglavlje.
x Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD diska
●
●
●
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve zapise na disku.
[TRACK]: ponavlja tekući zapis.
x Pri reprodukciji DATA CD ili DATA
DVD diska
●
●
●
●
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve albume na disku.
[ALBUM]: ponavlja tekući album.
[TRACK] (samo MP3 audio zapisi):
ponavlja tekući zapis.
41
Uporaba izbornika DVD
diska
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene
dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji
DVD diska koji sadrži nekoliko naslova, možete
odabrati željeni naslov tipkom TOP MENU.
Tijekom reprodukcije DVD diskova koji omogućuju
odabir opcija kao što su jezik titlova i jezik
dijaloga, odaberite ove opcije tipkom MENU.
1
Pritisnite TOP MENU ili MENU.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik naslova.
Sadržaj izbornika se razlikuje zavisno od
diska.
2
3
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir stavke koju želite reproducirati ili
promijeniti.
Pritisnite ENTER.
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA CD/
DATA DVD diskova (s DivX video
datotekama*) snimljenim u više audio formata
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio ili DTS),
moguće je promijeniti audio format. Kod DVD
VIDEO diskova snimljenih s višejezičnim
zapisima, možete također odabrati željeni jezik
dijaloga.
Kod VIDEO CD-ova, CD-ova ili DATA CD-ova
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska
na kojem je snimljena skladba tako da su na
desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom
kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite AUDIO.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog audio signala.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Ovisno o DVD-u, razlikuje se odabir jezika.
Kad su prikazane 4 znamenke, one
predstavljaju kôd jezika. Pogledajte popis
kodova jezika na str. 88 kako bi vidjeli
kojem jeziku je pridijeljen određeni kôd.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta,
DVD VIDEO je snimljen u višestrukom
(multiple) audio formatu.
x Pri reprodukciji DVD-VR-a
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na disk.
Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
● [1: MAIN] (glavni zvuk)
● [1: SUB] (pomoćni zvuk)
● [1: MAIN+SUB] (glavni i pomoćni zvuk)
● [2: MAIN]
● [2: SUB]
● [2: MAIN+SUB]
42
Napomena
●
[2: MAIN], [2: SUB] i [2: MAIN+SUB] ne
pojavljuju se kad je na disk snimljena samo jedna
vrsta audio signala.
x Pri reprodukciji VIDEO CD-a, CD-a,
DATA CD-a (MP3 audio) ili DATA DVD-a
(MP3 audio)
Početno podešenje je podcrtano.
● [STEREO]: Standardni stereo zvuk
● [1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono)
● [2/R]: Zvuk desnog kanala (mono)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
(samo DAV-DZ110/DZ410)
Izbor formata audio signala za DATA CD ili
DATA DVD se razlikuje, ovisno o DivX
video datoteci sadržanoj na disku.
Raspoloživi formati su prikazani.
Prikaz podataka o formatu
audio signala
(samo DVD, DivX video*)
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Ako pritisnete AUDIO više puta tijekom
reprodukcije, format tekućeg audio signala (PCM,
Dolby Digital, DTS, itd.) će biti prikazan na
sljedeći način.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Surround (L/R)
LFE (niskofrekventni efekt)
x Pri reprodukciji Super VCD-a
Početno podešenje je podcrtano.
● [1:STEREO]: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 1
● [1:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
1 (mono)
● [1:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa
1 (mono)
● [2:STEREO]: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 2
● [2:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
2 (mono)
● [2:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa
2 (mono)
Prednji (L/R)
+ Srednji
Audio format
tekućeg zapisa
Primjer:
Za 3-kanalni Dolby Digital zvuk
Prednji (L/R)
Surround (mono)
Napomena
●
Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg nije
snimljen audio zapis 2, neće se čuti zvuk ako odaberete
[2:STEREO], [2:1/L] ili [2:2/R].
Audio format
tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video) (samo
DAV-DZ110/DZ410)
Primjer:
Za MP3 zvuk
Brzina prijenosa (bit rate)
nastavlja se
43
O audio signalima
Audio signali snimljeni na disk sadrže zvukovne
elemente (kanale) navedene u nastavku. Svaki
kanal se reproducira putem posebnog zvučnika.
● Prednji lijevi (L)
● Prednji desni (R)
● Središnji
● Lijevi surround (L)
● Desni surround (R)
● Surround (mono): Može se raditi o signalu
Dolby Surround zvuka ili o signalu Dolby
Digital zvuka surround mono kanala.
● LFE (Low Frequency Effect) –
niskofrekvencijski signal
[ORIGINAL] ili [PLAY
LIST] na DVD-R/
DVD-RW disku
Neki DVD-R/DVD-RW diskovi u VR (Video
Recording) načinu imaju dvije vrste naslova za
reprodukciju: izvorno snimljene naslove
([ORIGINAL]) i naslove koje je moguće kreirati
na DVD uređajima za snimanje ([PLAY LIST]).
Možete odabrati vrstu naslova za reprodukciju.
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[ORIGINAL/PLAY LIST], zatim pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije izbornika [ORIGINAL/
PLAY LIST].
3
Tipkama X/x odaberite podešenje.
[PLAY LIST]: za reprodukciju naslova
napravljenih u izborniku [ORIGINAL] za
uređivanje.
● [ORIGINAL]: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
●
4
44
Pritisnite ENTER.
Prikaz informacija o
disku
Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3
audio) ili DATA DVD-a (MP3 audio)
A Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
B Naziv zapisa (datoteke)
Savjet
●
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena na
pokazivau
Pomoću pokazivača na prednjoj ploči (str. 90)
možete provjeriti informacije o disku, primjerice
preostalo vrijeme, ukupan broj naslova DVD
diska ili zapisa VIDEO CD, CD, ili MP3 diska, ili
naziv DivX video datoteke*.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Pri reprodukciji VIDEO CD diska s funkcijom PBC,
prikazuje se samo vrijeme reprodukcije.
Napomene
Ovaj uređaj može prikazati samo DVD/CD tekst prve
razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
● Ako nije moguće prikazati naziv MP3 datoteke,
umjesto njega će se na pokazivaču pojaviti "*".
● Ovisno o tekstu, možda neće biti prikazan naziv diska
ili naziv zapisa.
● Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka* može biti netočno prikazano.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
●
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY tijekom
reprodukcije, prikaz na pokazivaču se mijenja 1
t 2 t ... t 1 t ...
Na zaslon se vrati prva slika nakon 2 sekunde.
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-R/DVD-RW diska
A Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg naslova
B Preostalo vrijeme tekućeg naslova
C Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg poglavlja
D Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
E Naziv diska
F Naslov i poglavlje
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili zapisa.
Također možete pogledati DVD tekst i naziv MP3
direktorija/datoteka snimljenih na disku.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
DISPLAY.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Vrijeme
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
(samo DAV-DZ110/DZ410)
A Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
B Naziv tekuće datoteke
C Broj tekućeg albuma i datoteke
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez
PBC funkcija) ili CD-a
A Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
B Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
C Vrijeme reprodukcije diska
D Preostalo vrijeme diska
E Naziv diska
F Zapis i indeks*
* Samo VIDEO CD.
2
Više puta pritisnite DISPLAY za
promjenu vremenskih podataka.
Pokazivač i vrsta informacije koja se može
prikazati ovisi o reproduciranom disku.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
T **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
● T–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
● C **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
● C–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
●
nastavlja se
45
x Pri reprodukciji VIDEO CD diska (s
PBC funkcijom)
●
**:**
Vrijeme reprodukcije tekuće scene
x Pri reprodukciji VIDEO CD (bez PBC
funkcije) ili CD diska
T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
● T–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
● D **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg diska
● D–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg diska
●
x Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3
audio) ili DATA DVD-a (MP3 audio)
●
T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video)/DATA DVD-a (DivX video) (samo
DAV-DZ110/DZ410)
●
**:**:**
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Provjera informacija o
reprodukciji diska
Provjera DVD/CD teksta
Više puta pritisnite DISPLAY u koraku 2 za prikaz teksta snimljenog na DVD/CD disku.
DVD/CD tekst se pojavi samo ukoliko je snimljen
na disku i nije ga moguće mijenjati. Ukoliko disk
ne sadrži tekst, pojavit će se poruka "NO TEXT".
Provjera teksta DATA CD-a/DATA
DVD-a (MP3 audio/DivX video*)
Pritiskom na tipku DISPLAY tijekom
reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u
ili DivX video datoteka* na DATA CD-u/DATA
DVD-u, moguć je prikaz naziva albuma/zapisa/
datoteke i audio bit rate brzine (količine podataka
tekućeg audio zapisa u sekundi) na TV zaslonu.
Napomene
●
●
Brzina prijenosa (bit rate)*
Mogu se prikazati samo znakovi abecede i brojevi.
Ovisno o vrsti diska, uređaj može prikazati samo
ograničeni broj znakova. Također, ovisno o disku,
možda neće biti prikazani svi znakovi.
Naziv albuma
Naziv zapisa/datoteke*
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
** Pojavi se kod:
– reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u/
DATA DVD-u,
– reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži MP3
zvuk na DATA CD-u/DATA DVD-u (samo
DAV-DZ110/DZ410).
46
Promjena kuta kamere
Provjera datuma
(samo JPEG)
Ako je sa JPEG slikovnim datotekama snimljena
oznaka Exif*, moguće je provjeriti datum.
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Kod DVD VIDEO diskova kod kojih je prizor
snimljen iz više kutova, možete mijenjati kut
kamere, odnosno kut gledanja.
Pritisnite ANGLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete ANGLE, kut se mijenja.
Napomena
●
Datum
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD VIDEO
disku snimljene iz više kutova.
* "Exchangeable Image File Format" je format slike za
digitalne fotoaparate kojeg je ustanovila Japansko
udruženje industrije za elektroniku i informatičke
tehnologije (JEITA).
Savjet
●
Datum je prikazan u formatu [DD/MM/YYYY].
DD: Dan
MM: Mjesec
YYYY: Godina
47
Vremensko usklađivanje slike i zvuka
Prikaz titlova
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih za
vrijeme reprodukcije po želji uključiti ili
isključiti. Kod diskova na kojima su snimljeni
višejezični titlovi, možete za vrijeme reprodukcije
po želji mijenjati jezik, a možete i uključiti ili
isključiti titl.
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete SUBTITLE, jezik titla se
mijenja.
Napomene
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD-u
snimljeni višejezični titlovi. U nekim slučajevima
nećete moći isključiti prikaz titla.
● Titlove je moguće mijenjati ako DivX video datoteka
ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te sadrži
informaciju o titlu unutar iste datoteke (samo
DAV-DZ110/DZ410).
●
(A/V SYNC)
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na ekranu,
možete podesiti razliku u reprodukciji između
slike i zvuka.
1
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[A/V
SYNC], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [A/V SYNC].
3
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje, zatim pritisnite ENTER.
Početno podešenje je podcrtano.
● [OFF]: nema podešavanja.
● [ON]: podešava se vremenska razlika
između slike i zvuka.
Uređaj prihvati podešenje.
Napomena
●
48
Ovisno o ulaznom signalu, ova funkcija možda neće
biti učinkovita.
Reprodukcija MP3
audio zapisa i JPEG
datoteka
●
koji su usklađeni s DCF* formatom slikovnih
datoteka
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate koje određuje
Japansko udruženje industrije za elektroniku i
informatičke tehnologije (JEITA).
Napomene
Uređaj će reproducirati bilo kakve podatke s ekstenzijom
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako nisu u MP3 ili
JPEG formatu. Reprodukcijom tih podataka može se
proizvesti glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
● Uređaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO
formatu.
●
Što je to MP3/JPEG?
MP3 je tehnologija kompresije zvuka koja
zadovoljava ISO/MPEG zahtjeve. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
Diskovi koje sustav mo4e
reproducirati
Moguća je reprodukcija DATA CD-ova
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA DVD-ova
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-R
OM) snimljenih u MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) i
JPEG formatu. Međutim, DATA CD diskovi
moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1, razina
2, ili Joliet formatu, a DATA DVD diskovi u
formatu UDF (Universal Disc Format) kako bi
uređaj mogao prepoznati zapise (ili datoteke).
Moguća je i reprodukcija multi session diskova.
Za više informacija o formatu snimanja, pogledajte
upute CD-R/RW ili DVD-R/DVD-RW uređaja ili
programa za snimanje (nisu dio isporuke).
Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa ili JPEG slikovnih
datoteka
MP3 audio zapisi ili JPEG slikovne datoteke
snimljene na DATA CD-u ili DATA DVD-u se
reproduciraju sljedećim redom:
x Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
ROOT*
O multi session CD diskovima
Ako su u prvoj sesiji snimljeni MP3 audio zapisi i
JPEG slikovne datoteke, sustav će također
reproducirati MP3 audio zapise ili JPEG datoteke
u drugim sesijama. Ako su u prvoj sesiji snimljeni
zapisi u audio CD formatu ili slike u video CD
formatu, reproducira se samo prva sesija.
Napomena
●
Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD-ove/DATA DVD-ove izrađene u Packet Write
formatu.
MP3 audio zapis ili JPEG
slikovna datoteka koju sustav
mo4e reproducirati
Sustav može reproducirati MP3 audio zapise ili
JPEG slikovne datoteke:
● koji imaju ekstenziju ".MP3" (MP3 audio zapis)
ili ".JPG"/".JPEG" (JPEG slikovna datoteka)
Album
Zapis (MP3 audio) ili
datoteka (JPEG slika)
* ROOT = korijenski direktorij
nastavlja se
49
Nakon što umetnete DATA CD ili DATA DVD i
pritisnete H, zapisi (ili datoteke) s brojevima se
reproduciraju jedan za drugim, od A do G. Svaki
podalbum/zapis (ili datoteka) unutar trenutno
odabranog albuma ima prioritet pred idućim
albumom na istoj razini. (Primjer: C sadrži D i
zato se D reproducira prije E).
Kad pritisnete MENU i pojavi se lista naziva
albuma (str. 50), nazivi albuma su razvrstani ovim
redoslijedom.
A t B t C t D t F t G. Albumi koji
ne sadrže zapise (ili datoteke) (poput albuma E)
ne pojavljuju se u listi.
Savjeti
Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve (01,
02, 03...) prilikom snimanja zapisa (ili datoteka) na
disk, zapisi i datoteke će se reproducirati tim redom.
● Diskovima s mnogo razina direktorija treba duže
vrijeme da se pokrene reprodukcija.
●
Reprodukcija DATA
CD-ova i DATA DVD-ova
s MP3 audio zapisima i
JPEG slikovnim
datotekama
Odabir MP3 audio zapisa ili
albuma
1
Uložite DATA CD ili DATA DVD.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD ili DATA DVD. Tijekom reprodukcije
albuma označen je njegov naslov.
Napomene
Ovisno o vrsti softvera kojeg koristite za snimanje
DATA CD ili DATA DVD diskova ili ako disk sadrži
više od 200 albuma i više od 300 datoteka u svakom
albumu, redoslijed reprodukcije može biti drugačiji od
prikazanog slikom.
● Uređaj prepoznaje do 200 albuma i neće reproducirati
albume nakon prvih 200 albuma.
● Uređaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili kod
odabira drugog albuma.
● Nije moguća reprodukcija nekih vrsta JPEG datoteka.
●
2
Tipkama X/x odaberite željeni album.
x Pri odabiru albuma
Pritisnite H za početak reprodukcije
odabranog albuma.
x Pri odabiru zapisa
Pritisnite ENTER.
Pojavi se lista zapisa sadržanih u albumu.
Tipkama X/x odaberite zapis i pritisnite
ENTER.
Počne reprodukcija odabranog zapisa. Listu
zapisa možete isključiti pritiskom tipke
MENU.
Pri ponovnom pritisku tipke MENU pojavit
će se lista albuma.
50
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za reprodukciju sljede3eg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Pritisnite ./>. Imajte na umu da možete
odabrati sljedeći album ako nastavite pritiskati
> nakon zadnjeg zapisa prvog albuma, no ne
možete se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke .. Za povratak na prethodni album,
odaberite album iz popisa.
Tipkama C/X
X/x
x/c
c odaberite sliku koju želite
vidjeti te pritisnite ENTER.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za iskljuenje izbornika
Pritisnite MENU.
Odabir JPEG slikovne datoteke
1
Uložite DATA CD ili DATA DVD.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD ili DATA DVD. Tijekom reprodukcije
albuma označen je njegov naslov.
Za reprodukciju sljede3e ili
prethodne JPEG slikovne datoteke
Pritisnite C/c dok nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći albuma nastavite li pritiskati c nakon
zadnje slike u prvom albumu, no da se ne možete
vratiti na prethodni album pritiskom tipke C.
Prethodni album možete odabrati iz popisa.
Zakretanje JPEG slike
2
Tipkama X/x odaberite željeni album.
x Pri odabiru albuma
Pritisnite H za početak reprodukcije
odabranog albuma.
Kad je JPEG slika prikazana na ekranu, možete je
zakrenuti za 90 stupnjeva. Pritisnite X/x tijekom
prikaza slike. Svaki puta kada pritisnete X, slika se
zakrene u lijevo za 90 stupnjeva.
Primjer: kad jednom pritisnete X.
Smjer zakretanja
x Pri odabiru slike
Pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike
datoteka u albumu.
nastavlja se
51
Za povratak na normalan prikaz pritisnite
CLEAR.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Reprodukcija audio
zapisa i slika u slide
showu sa zvukom
Savjet
●
Na desnoj strani ekrana prikazan je trak za pomicanje.
Za prikaz sljedećih slika, odaberite slike u donjem
retku te pritisnite x. Za povratak na prethodnu slike
odaberite slike u gornjem retku te pritisnite X.
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istom albumu na
DATA CD ili DATA DVD disku, možete gledati
JPEG slike uz zvuk. Kad reproducirate DATA
CD ili DATA DVD, odaberite [AUTO] mod na
način objašnjen u nastavku.
1
2
Uložite DATA CD ili DATA DVD.
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3
Tipkama X/x odaberite
[MODE
(MP3, JPEG)] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [MODE (MP3, JPEG)].
4
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje te pritisnite ENTER.
Početno podešenje je podcrtano.
● [AUTO]: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka kao slide show sa zvukom (MP3
audio zapisi).
● [AUDIO (MP3)]: Kontinuirana
reprodukcija MP3 audio zapisa.
● [IMAGE (JPEG)]: Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide showa.
5
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD ili DATA DVD.
6
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog albuma.
52
Listu albuma možete uključiti ili isključiti
pritiskom tipke MENU.
[NORMAL]: podešava trajanje na otprilike
6 do 9 sekundi (slike od 4 milijuna piksela
ili veće ostat će prikazane duže vrijeme).
● [FAST]: Podešava trajanje kraće od
[NORMAL].
● [SLOW1]: Podešava trajanje duže od
[NORMAL].
● [SLOW2]: Podešava trajanje duže od
[SLOW1].
●
Savjet
●
Kad odaberete [AUTO], sustav može prepoznati do
300 MP3 audio zapisa i 300 JPEG datoteka u svakom
albumu. Kad je odabrana opcija [AUDIO (MP3)] ili
[IMAGE (JPEG)], sustav može prepoznati do 600
MP3 i 600 JPEG datoteka u svakom albumu. Sustav
može prepoznati maksimalno 200 albuma bez obzira
na odabran način reprodukcije.
4
Ako podesite [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] za disk koji sadrži samo MP3 zapise, ili
[AUDIO (MP3)] na disku koji sadrži samo JPEG
datoteke, možda nećete moći promijeniti [MODE
(MP3, JPEG)] podešenje.
● PICTURE NAVI ne radi ako je odabrana opcija
[AUDIO (MP3)].
● Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG slikovnu
datoteku, može doći do preskakanja zvuka.
Savjetujemo da kod izrade datoteke odaberete MP3 uz
brzinu bita do 128 kbps ili niži. Ako zvuk i dalje
preskače, smanjite veličinu JPEG datoteke.
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
Napomene
●
Odre>ivanje intervala slide
showa
(samo JPEG)
Pri slide show reprodukciji JPEG slikovnih
datoteka možete odrediti trajanje prikaza
pojedinačnih slika.
1
Napomena
●
Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više, trebat će za
početak prikazivanja duže vrijeme od ostalih. Stoga će
se njihovo trajanje činiti dužim od odabrane opcije.
Odabir efekta za slikovne
datoteke u slide showu
(samo JPEG)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka možete
odabrati efekt koji će se koristiti kod gledanja
slide showa.
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Tipkama X/x odaberite
[EFFECT], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [EFFECT].
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x za odaberite
[INTERVAL], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [INTERVAL].
3
3
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
Početno podešenje je podcrtano.
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
Početno podešenje je podcrtano.
● [MODE1]: Slike se pojavljuju odozgo
prema dolje.
● [MODE2]: Slike se pojavljuju slijeva
prema desno.
● [MODE3]: Slike se pojavljuju širenjem iz
središta ekrana.
nastavlja se
53
[MODE4]: Slike se pojavljuju s različitim
efektima primijenjenim slučajnim slijedom.
● [MODE5]: Sljedeća slika se pojavi preko
prethodne.
● [OFF]: (isključeno)
●
4
DivX® video datoteke
(samo DAV-DZ110/DZ410)
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila korporacija DivXNetworks te je
proizvod s DivX® certifikatom.
Vaš uređaj može reproducirati DATA CD-ove i
DATA DVD-ove koji sadrže DivX® video
datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
ure>aj mo4e reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD-ove
(DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+
RW) pod sljedećim uvjetima:
– Na DATA CD-ovima/DATA DVD-ovima koji
sadrže DivX video datoteke uz MP3 audio
zapise ili JPEG slikovne datoteke, uređaj će
reproducirati samo DivX video datoteke.
Međutim, ovaj uređaj reproducira samo DATA
CD-ove čiji logički format je ISO9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet, a DATA DVD-ove u UDF
(Universal Disk Format) formatu.
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte
upute isporučene s uređajem ili softverom za
snimanje (nisu dio isporuke).
Redoslijed reprodukcije s DATA
CD-ova i DATA DVD-ova
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka" (str. 49).
Opisani redoslijed ponekad neće biti primjenjiv,
ovisno o softveru korištenom za izradu DivX
video datoteke ili ako disk sadrži više od 200
albuma i 600 DivX video zapisa u albumu.
Napomena
●
Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove izrađene u Packet Write
formatu.
DivX video datoteke koje je mogu3e
reproducirati
Uređaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX". Uređaj neće reproducirati datoteke s
ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako ne sadrže
DivX video zapise.
54
Savjet
●
Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD-ovima potražite u odjeljku
"Diskovi koje uređaj može reproducirati" (str. 49).
Napomene
Uređaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više DivX
video datoteka.
● Uređaj ne može reproducirati DivX video datoteku s
više od 720 (širina) T 576 (visina) ili 2 GB.
● Ovisno o DivX video datoteci, zvuk može biti
isprekidan ili neće odgovarati slici.
● Uređaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
● Ovisno o DivX video datoteci, slika se može zaustaviti
ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo da izradite
datoteku s nižom brzinom prijenosa (bit rate). Ako je
zvuk i dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3 audio
formata. Međutim, ovaj uređaj ne podržava WMA
(Windows Media Audio) format.
● Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX
video datoteke, između pritiska tipke H i pojave slike
može proći neko vrijeme.
●
Za prelazak na sljede3u ili
prethodnu stranicu
Pritisnite C ili c.
Za iskljuenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Odabir DivX video datoteke
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma", pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
Odabir albuma
1
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni su
samo albumi koji sadrže DivX video
datoteke.
2
Tipkama X/x odaberite datoteku i
pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija odabrane datoteke.
Za prelazak na sljede3u ili
prethodnu stranicu
Pritisnite C/c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
2
Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
3
Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog albuma.
Za odabir DivX video datoteka, pogledajte
"Odabir DivX video datoteke" (str. 55).
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljede3u ili
prethodnu DivX video datoteku bez
prikaza popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku u
istom albumu možete odabrati pritiskom na ./
>. Možete također odabrati prvu datoteku
sljedećeg albuma pritiskom tipke > tijekom
reprodukcije zadnje datoteke tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete se vratiti na
prethodni album pritiskom tipke .. Za povratak
na prethodni album, odaberite album iz popisa.
nastavlja se
55
Savjet
●
Ako je određeno broj reprodukcija neke DivX video
datoteke, moguće ju je gledati samo toliko puta.
Ubrajaju se sljedeće situacije:
– kad je uređaj isključen,
– kad se reproducira druga datoteka,
– kad je otvorena uložnica diska.
Reprodukcija VIDEO
CD diska s funkcijom
PBC (Ver. 2.0)
(PBC Playback)
Pri reprodukciji VIDEO CD diskova s funkcijom
PBC, možete uživati u jednostavnim
interaktivnim postupcima, funkcijama traženja i sl.
PBC reprodukcija omogućuje interaktivnu
reprodukciju VIDEO CD diskova pomoću
izbornika na TV zaslonu.
1
Započnite reprodukciju VIDEO CD diska
s funkcijom PBC.
Pojavi se izbornik s raspoloživim opcijama.
2
3
4
Odaberite broj željene postavke
pritiskom na brojčane tipke.
Pritisnite ENTER.
Postupite prema uputama u
interaktivnom izborniku.
Pogledajte upute isporučene uz disk, budući
da se postupci mogu razlikovati zavisno od
VIDEO CD diska.
Povratak za prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
Napomene
●
Ovisno o VIDEO CD disku, u uputama isporučenim
uz disk možda će u koraku 3 [Press ENTER] (pritisnite
ENTER) biti označeno kao [Press SELECT] (pritisnite
SELECT). U tom slučaju pritisnite H.
●
Za reprodukciju bez funkcije PBC, prije početka
reprodukcije, odaberite željeni zapis pomoću
./> ili pritiskom na brojčane tipke, zatim
pritisnite H ili ENTER. Sustav počinje kontinuiranu
reprodukciju. Nije moguće prikazati zaustavljenu
sliku, primjerice, izbornik. Za povratak na PBC
reprodukciju dvaput pritisnite x, zatim pritisnite H.
Savjet
56
Slušanje radijskih
programa
Funkcije radijskog prijemnika
Pohranjivanje
radiopostaja
Možete pohraniti 20 FM postaja i 10 AM postaja.
Prije ugađanja provjerite je li zvuk smanjen na
minimum.
1
2
Najprije pohranite radiopostaje u memoriju
sustava (pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja").
1
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi "TUNER FM" ili
"TUNER AM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi "TUNER FM" ili
"TUNER AM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING + ili –
dok pretraživanje ne počne.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
radiopostaju. Na pokazivaču se pojavi
oznaka "TUNED" i "ST".
2
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željene pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, sustav ugađa
jednu po jednu radiopostaju.
3
Podesite jačinu zvuka pritiskom na
VOLUME +/–.
Iskljuenje radioprijemnika
3
4
5
Pritisnite tipku MENU.
Pritisnite tipku @/1.
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "MEMORY".
Slušanje radiopostaja koje nisu
pohranjene
Pritisnite ENTER.
Koristite ručno ili automatsko ugađanje u koraku 2.
Kod ručnog ugađanja, više puta pritisnite
TUNING + ili –.
Za automatsko ugađanje pritisnite i zadržite
TUNING + ili –. Automatsko ugađanje se
zaustavi samostalno kad sustav primi radijsku
postaju. Za ručno zaustavljanje automatskog
ugađanja pritisnite TUNING + ili –.
Na pokazivaču se pojavljuje programski
broj.
6
Pritisnite tipke X/x za odabir željenog
programskog broja.
Slušanje radiopostaja kojima znate
frekvencije
7
Primijenite izravno ugađanje u koraku 2.
Pritisnite ENTER.
Postaja je pohranjena.
8
Ponovite korake 1 do 7 za pohranjivanje
ostalih postaja.
Promjena programskog broja
Ponovite postupak od koraka 1.
1
2
Pritisnite D.TUNING.
3
Pritisnite ENTER.
Brojčanim tipkama odaberite frekvenciju
postaje koju želite slušati.
Savjet
●
Ako se kod FM prijema pojave smetnje, pritisnite
MENU i odaberite "FM MODE" tipkama X/x, zatim
pritisnite ENTER. Tipkama X/x odaberite "MONO",
zatim pritisnite ENTER. Neće se čuti stereo efekt,
međutim, prijem će biti bolji. Za povratak stereo efekta
odaberite "STEREO".
nastavlja se
57
●
Za poboljšanje prijema promijenite položaj
isporučenih antena.
Pridjeljivanje naziva pohranjenim
postajama
Možete upisati nazive za pohranjene postaje. Ovi
nazivi (primjerice, "XYZ") se pojavljuju na
pokazivaču kad odaberete postaju.
Za svaku postaju može se upisati samo jedan naziv.
Napomena
●
Ne možete unijeti naziv za pohranjene postaje RDS-a
(str. 59).
1
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi "TUNER FM" ili
"TUNER AM".
Ugađa se zadnja postaja koju ste slušali.
2
3
4
5
6
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir pohranjene postaje kojoj želite
pridijeliti naziv.
Pritisnite MENU.
Više puta pritisnite tipke X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "NAME IN".
Pritisnite ENTER.
Upišite naziv uporabom kursorskih
tipaka.
Tipkama X/x odaberite znak, zatim
pritisnite c za pomak kursora na sljedeće
mjesto. Za unos naziva je moguće koristiti
slova, brojeve i druge simbole.
Ako pogriješite
Više puta pritisnite C/c dok znak koji želite
promijeniti ne počne treptati, zatim pritisnite
X/x za odabir željenog znaka.
Za brisanje znaka više puta pritisnite C/c
dok znak koji želite izbrisati ne počne
treptati, zatim pritisnite CLEAR.
7
Pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi "COMPLETE" i
naziv postaje je pohranjen.
Napomena
●
Frekvenciju možete provjeriti višestrukim pritiskom
tipke DISPLAY (str. 58).
58
Prikaz naziva postaje ili
frekvencije na pokazivau
Kad je sustav podešen na "TUNER AM" ili
"TUNER FM", možete provjeriti frekvenciju
prikazom na pokazivaču.
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, prikaz na
pokazivaču mijenja se na sljedeći način:
A Naziv postaje*
B Frekvencija**
* Prikazuje se ako ste unijeli naziv pohranjene postaje.
** Vrati se na izvoran prikaz nakon nekoliko sekundi.
Uporaba RDS sustava
Što je RDS sustav?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih RDS
funkcija kao što je prikaz naziva radiopostaje.
RDS je dostupan samo za FM postaje.*
Napomene
RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to
samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
●
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
59
Ostale funkcije
Uporaba funkcije
THEATRE SYNC
Upravljanje TV
prijemnikom
daljinskim upravljačem
Ova funkcija vam omogućuje uključenje Sony
TV prijemnika i sustava, promjenu načina rada u
"DVD" i uključenje odabranog ulaznog izvora
TV prijemnika pritiskom na tipku.
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti za
upravljanje svojim TV prijemnikom (samo ako je
marke Sony).
Priprema za funkciju THEATRE
SYNC
Upravljanje TV prijemnikom
pomo3u daljinskog upravljaa
Upravljanje TV prijemnikom
TV prijemnikom možete upravljati uz uporabu
sljedećih tipaka.
Unesite ulazni izvor TV prijemnika spojenog na
sustav.
Pritisnite i zadržite TV/VIDEO dok brojčanim
tipkama unosite kôd ulaznog signala TV
prijemnika (pogledajte donju tablicu).
Odabrali ste ulazni izvor TV prijemnika.
Podesite na TV prijemniku ulazni kanal na koji
ste spojili sustav. Podrobnosti potražite u uputama
za uporabu TV prijemnika.
Pritisnite
za
TV @/1
uključenje/isključenje TV
prijemnika
Pritiskom
tipke
odabirete ulazni izvor
TV prijemnika
TV/VIDEO
prebacivanje ulaznog izvora
između TV prijemnika i uređaja.
TV/VIDEO
0
nema ulaznog izvora
(tvorničko podešenje)
TV VOL +/–
podešavanje glasnoće TV
prijemnika
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
TV CH +/–
brojčane tipke
držeći pritisnutom
tipku TV
odabir TV kanala.
odabir TV kanala.
-/-- služi za odabir broja kanala većeg od 10.
(Primjerice, za kanal 25 pritisnite -/--, zatim 2 i 5.
Napomena
●
S nekim TV prijemnicima nećete moći koristiti ovaj
daljinski upravljač ili neke od navedenih tipaka.
9
COMPONENT 1
CLEAR
COMPONENT 2
AMP MENU COMPONENT 3
PICTURE
NAVI
60
COMPONENT 4
Primjena funkcije THEATRE
SYNC
Daljinski upravljač usmjerite prema TV
prijemniku i ovom sustavu, zatim jednom
pritisnite THEATRE SYNC.
Ako ova funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa. Ono ovisi o vrsti TV prijemnika.
Promjena vremena prijenosa
Pritisnite i zadržite tipku TV CH + dok
brojčanim tipkama unosite kôd za vrijeme
prijenosa (pogledajte donju tablicu).
Odabrano je vrijeme prijenosa daljinskog
upravljača.
Pritiskom
tipke
odabirete vrijeme
prijenosa
TV CH+
1
0,5 (tvorničko podešenje)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Primjena zvučnog
efekta
Naglašavanje basova
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
Pritisnite DYNAMIC BASS.
Basovi se osjetno pojačaju.
Iskljuenje zvunog efekta
Ponovno pritisnite DYNAMIC BASS.
Napomene
Ova funkcija vrijedi samo za seriju SONY TV
prijemnika. (Ova funkcija možda neće raditi s nekim
SONY TV prijemnicima.)
● Ukoliko je udaljenost između TV prijemnika i sustava
prevelika, ova funkcija možda neće raditi. Sustav
postavite blizu TV prijemnika.
● Daljinski upravljač usmjerite prema TV prijemniku i
sustavu dok unosite kôd.
●
61
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sustav za isključenje u
određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti u
koracima od 10 minuta.
Pritisnite tipku SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) izmjenjuje se na sljedeći
način:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjena preostalog vremena
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Iskljuenje funkcije Sleep Timer
Više puta pritisnite tipku SLEEP dok se na
pokazivaču ne pojavi "SLEEP OFF".
62
Promjena svjetline
pokazivača
Svjetlinu pokazivača je moguće promijeniti u dva
koraka.
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite X/
/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "DIMMER", zatim
pritisnite ENTER ili c.
Pritisnite X/
/x za odabir svjetline
pokazivača.
●
●
4
DIMMER ON: Pokazivač se zatamni.
DIMMER OFF: Pokazivač je svijetao.
Pritisnite ENTER.
Uređaj prihvati podešenje.
5
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
4
Napredna podešavanja i prilagodbe
Zaključavanje diskova
Tipkama X/x odaberite [ON t], zatim
pritisnite ENTER.
x Ako još niste unijeli zaporku
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
● Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom
Parental Control)
Ograničenje reprodukcije možete podesiti da
sustav ne može prikazati neprimjerene diskove.
● Ograničavanje reprodukcije (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti do određene razine, primjerice
ovisno o dobi korisnika.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije koristi se
ista zaporka.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za upis zaporke.
Spreavanje reprodukcije
odre>enih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije
diskova možete podesiti istu zaporku za najviše
40 diskova. Kad podesite 41. disk, prvi disk se
poništi.
1
5
Pojavi se poruka [Custom parental control is
set.] (korisničko ograničenje reprodukcije je
podešeno). Na zaslonu se ponovo prikaže
kontrolni izbornik.
Uložite disk koji želite blokirati.
Ako se disk reproducira, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
2
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
3
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Odabrana je funkcija [PARENTAL
CONTROL].
Brojčanim tipkama ponovno unesite 4
znamenke zaporke i pritisnite tipku
ENTER.
Iskljuenje funkcije korisnikog
ogranienja reprodukcije
1
Izvedite korake od 1 do 3 iz "Sprečavanje
reprodukcije određenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]".
2
Tipkom X/x odaberite [OFF t], zatim
pritisnite ENTER.
3
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
nastavlja se
63
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno korisniko ogranienje
reprodukcije
1
Stavite disk kod kojeg je podešeno korisničko
ograničenje reprodukcije.
Pojavi se prikaz [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
3
Tipkama X/x odaberite [PLAYER t],
zatim pritisnite ENTER.
x Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za unos nove zaporke.
2
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Uređaj je spreman za reprodukciju.
Savjet
●
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
Ako zaboravite zaporku, kad [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] zatraži upis zaporke, upišite 6-znamenkasti broj "199703", zatim pritisnite ENTER. Sada će
se od vas tražiti unos nove 4-znamenkaste zaporke.
x Ako ste već upisali zaporku
Pojavi se polje za upis zaporke.
Ograniavanje reprodukcije
(PARENTAL CONTROL)
(samo za DVD)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se
ograničiti do određene razine, primjerice, prema
dobi korisnika. Funkcija [PARENTAL
CONTROL] omogućuje odabir razine
ograničenja reprodukcije.
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
64
4
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za odabir razine ograničenja
i promjenu zaporke.
5
Što je niža vrijednost, to je viši stupanj
ograničenja.
Tipkama X/x odaberite [STANDARD],
zatim pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje
[STANDARD].
Iskljuenje funkcije ogranienja
reprodukcije
U koraku 8 podesite [LEVEL] na [OFF]
(isključeno).
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno ogranienje
1
Stavite disk i pritisnite H.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
6
Tipkama X/x odaberite geografsko
područje kao ograničenje reprodukcije,
zatim pritisnite ENTER.
Područje je odabrano.
Kad odaberete [OTHERS t], brojčanim
tipkama upišite standardni kôd prema tablici
"Popis kodova područja za funkciju
ograničenja reprodukcije" na str. 88.
7
2
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj započinje reprodukciju.
Savjet
●
Tipkama X/x odaberite [LEVEL], zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje [LEVEL].
Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite
korake od 1 do 3 prema opisu "Sprečavanje
reprodukcije određenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]". Kad se zatraži upis
zaporke, brojčanim tipkama unesite "199703", zatim
pritisnite ENTER. Sada će se od vas tražiti unos 4
znamenke nove zaporke. Nakon upisa 4 znamenke
nove zaporke, ponovno uložite disk i pritisnite H.
Kad se pojavi prikaz za unos zaporke, upišite novu
zaporku.
Napomene
Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
ograničenja, na ovom uređaju se ne može ograničiti
reprodukcija.
● Zavisno od diska, možda će biti potrebno unijeti
zaporku tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju,
unesite zaporku i promijenite razinu ograničenja. Ako
se poništi nastavak reprodukcije (Resume Play), razina
se vraća na izvorno podešenje.
●
8
Tipkama X/x odaberite željenu razinu
ograničenja, zatim pritisnite ENTER.
Podešavanje ograničenja je dovršeno.
nastavlja se
65
Promjena zaporke
1
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
3
4
5
6
Postizanje optimalnog
surround zvuka u
prostoriji
(SPEAKER FORMATION)
Ovisno o obliku prostorije, neke zvučnike nećete
moći instalirati. Za bolji surround zvuk
preporučamo da najprije odaberete položaje
zvučnika.
Tipkama X/x odaberite [PASSWORD t],
zatim pritisnite ENTER.
1
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
2
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
nove zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "DVD".
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3
Tipkama X/x odaberite
[SPEAKER FORMATION], zatim
pritisnite ENTER.
4
Tipkama X/x odaberite [SPEAKER
FORMATION], zatim pritisnite ENTER.
Za potvrdu zaporke, ponovno je unesite
brojčanim tipkama i zatim pritisnite
ENTER.
Ako pogriješite pri upisu zaporke
Pritisnite C prije pritiska na ENTER i upišite
točan broj.
Prikazuje se izbornik [SPEAKER
FORMATION].
5
66
Tipkama C/c odaberite podešenje.
●
[STANDARD]: kad instalirate sve
zvučnike na uobičajen način.
●
[NO CENTER]: kad instalirate prednje i
surround zvučnike.
●
●
[ALL FRONT - NO CENTER]: kad
instalirate prednje i surround zvučnike
ispred položaja za slušanje.
●
[SECOND ROOM]: kad instalirate
prednje zvučnike u jednu prostoriju, a
surround zvučnike u drugu.
[NO SURROUND]: kad instalirate
središnji i prednje zvučnike.
6
Pritisnite ENTER.
Odabrano podešenje se aktivira.
7
Tipkama X/x odaberite [YES] ili [NO],
zatim pritisnite ENTER.
[YES]: nastavite s [AUTO
CALIBRATION], pogledajte korak 5
postupka "Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara" (str. 68).
● [NO]: izađite iz izbornika [SPEAKER
FORMATION].
●
●
[FRONT ONLY]: kad instalirate prednje
zvučnike.
●
[ALL FRONT]: kad instalirate sve
zvučnike ispred položaja za slušanje.
Napomene
Kako bi surround zvuk bio zadovoljavajući nakon
promjene položaja zvučnika, preporučamo da podesite
[SPEAKER FORMATION], i tada podesite [AUTO
CALIBRATION].
● Za primjenu funkcije [AUTO CALIBRATION]
trebate spojiti isporučeni kalibracijski mikrofon.
●
nastavlja se
67
Pokazivač prikazuje odabrano podešenje opcije
[SPEAKER FORMATION]. Ne pokazuje zvučnike
koji reproduciraju zvuk.
● Kad promijenite podešenje za [SIZE] u [SPEAKER
SETUP], podešenje [SPEAKER FORMATION] se
vrati na [STANDARD].
●
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara
(AUTO CALIBRATION)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
može automatski podesiti odgovarajući surround
zvuk.
Napomena
●
Kad počne [AUTO CALIBRATION], čuje se glasan
ispitni ton. Ne možete mu smanjiti glasnoću. Budite
pri tome obzirni prema djeci i susjedima.
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "DVD".
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3
Tipkama X/x odaberite
[SPEAKER FORMATION], zatim
pritisnite ENTER.
4
Tipkama X/x odaberite [AUTO
CALIBRATION], zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik [AUTO
CALIBRATION].
Spojite kalibracijski mikrofon u priključnicu
A.CAL MIC na prednjoj strani uređaja.
Pomoću odgovarajućeg stativa (nije
isporučen) ili na sličan način namjestite
kalibracijski mikrofon u razinu uha.
68
Prednja strana svakog zvučnika treba biti
okrenuta prema kalibracijskom mikrofonu i
između zvučnika i mikrofona ne smije biti
prepreka. Tijekom mjerenja ne pravite buku.
Kalibracijski mikrofon
Refleksije od zidova ili poda mogu utjecati na
mjerenja.
● Ako se pojavi greška pri mjerenju, pratite poruku,
zatim odaberite [YES].
Poruka greške se javlja:
– kad su spojene slušalice,
– kad nije priključen kalibracijski mikrofon,
– kad nisu pravilno spojeni prednji zvučnici,
– kad nisu pravilno spojeni surround zvučnici,
– kad nisu pravilno spojeni prednji i surround
zvučnici,
– kad je previše buke oko kalibracijskog mikrofona,
– kad je kalibracijski mikrofon preopterećen.
●
6
Tipkama C/X/x/c odaberite [YES] ili
[NO], zatim pritisnite ENTER.
x Mjerenje je izvršeno pravilno
Odspojite kalibracijski mikrofon i odaberite
[YES]. Uređaj primijeni rezultate mjerenja.
x Mjerenje nije izvršeno pravilno
Pratite poruku, zatim odaberite [YES] za
ponovni pokušaj.
5
Tipkama X/x odaberite [YES], zatim
pritisnite ENTER.
Počinje kalibracija.
Savjet
●
Možete provjeriti udaljenost između položaja
slušatelja i svakog zvučnika. Pogledajte str. 75.
Napomena
●
Napomene
●
Napustite područje mjerenja i ne pravite buku tijekom
mjerenja (koje traje oko 3 minute) jer to može utjecati
na mjerenje. Tijekom mjerenja čuju se ispitni signali iz
zvučnika.
Dok radi funkcija Auto Calibration, nemojte:
– isključivati uređaj,
– pritiskati tipke,
– mijenjati razinu glasnoće,
– mijenjati funkciju,
– mijenjati disk,
– ulagati ili vaditi disk,
– spajati slušalice,
– odspajati kalibracijski mikrofon.
69
Odabrana funkcija
Uporaba izbornika
Setup
Pomoću izbornika Setup možete izvesti različita
podešavanja funkcija slike i zvuka.
Za opći pregled funkcija za podešavanje
pogledajte str. 94.
Prikazane opcije razlikuju se ovisno o zemlji.
Napomena
●
Funkcije za podešavanje
5
Postavke reprodukcije pohranjena na disku imaju
prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da sve
opisane opcije možda neće funkcionirati.
1
Odaberite funkciju pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Bit će prikazane opcije za odabranu funkciju.
Primjer: [TV TYPE]
Pritisnite 1 DISPLAY na daljinskom
upravljaču kad je uređaj zaustavljen.
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
[SETUP], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [SETUP].
Opcije
6
Odaberite podešenje pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešenje je
završeno.
3
Pritisnite X/x za odabir [CUSTOM],
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Setup.
Odabrano podešenje
4
Pritisnite X/x za odabir funkcije koju
želite podesiti s popisa: [LANGUAGE
SETUP], [SCREEN SETUP], [CUSTOM
SETUP] ili [SPEAKER SETUP]. Zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: [SCREEN SETUP]
70
Vra3anje svih [SETUP] postavki u
prvobitno stanje
1
Odaberite [RESET] u koraku 3 i pritisnite
ENTER.
2
Tipkama X/x odaberite [YES].
Možete također prekinuti postupak i vratiti se
u kontrolni izbornik odabirom opcije [NO].
3
Pritisnite ENTER.
Sva podešenja objašnjena na stranicama od
72 do 77 vraćaju se na tvornički podešene
vrijednosti. Nemojte pritisnuti @/1 tijekom
vraćanja postavki na tvorničke vrijednosti
koje traje nekoliko sekundi.
Napomena
●
Kad uključite sustav nakon resetiranja a u njemu nema
diska, na ekranu se pojavi poruka pomoći. Za
izvođenje brzog podešavanja (Quick Setup) (str. 19)
pritisnite ENTER. Za povratak na normalan prikaz
pritisnite CLEAR.
71
Podešavanje jezika
izbornika i dijaloga
[LANGUAGE SETUP]
[LANGUAGE SETUP] omogućuje podešavanje
različitih jezika prikaza na zaslonu ili zvučnih
zapisa.
Na prikazu za podešavanje odaberite
[LANGUAGE SETUP]. Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Izbornik
Setup" (str. 70).
x [OSD] (On-Screen Display)
Odabir jezika izbornika. Odaberite jezik s
prikazanog popisa.
x [MENU] (samo za DVD VIDEO)
Možete odabrati željeni jezik prikaza DVD
izbornika. Odaberite jezik s prikazanog popisa.
x [AUDIO] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete [ORIGINAL], odabran je jezik
koji na disku ima prioritet.
x [SUBTITLE] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezik titla snimljenih na DVD VIDEO
disku.
Kad odaberete [AUDIO FOLLOW], jezik titlova
se mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali
za zvučne zapise.
Savjet
●
Ako u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete [OTHERS t], odaberite i brojčanim
tipkama upišite kôd jezika s popisa (str. 88).
Napomena
●
Kada u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO
disk, uređaj će automatski odabrati jedan od
snimljenih jezika (za neke diskove uređaj neće
automatski odabrati jezik).
72
Podešavanje prikaza
[SCREEN SETUP]
Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV
prijemniku.
Odaberite [SCREEN SETUP] u izborniku Setup.
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 70).
Tvornička podešenja su podcrtane.
x [TV TYPE]
Za odabir formata slike priključenog
TV-prijemnika (standardni 4:3 ili široki format).
Tvorničke postavke se razlikuju ovisno o modelu
za određenu zemlju.
[4:3 LETTER
BOX]
Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na
kojoj se vide pruge na gornjem i
donjem dijelu zaslona.
[4:3 PAN SCAN] Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku na
cijelom zaslonu tako da je dio slike
koji ne stane automatski odrezan.
[16:9]
Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite TV prijemnik sa
širokim zaslonom (widescreen) ili s
funkcijom prikaza slike u
widescreen formatu.
x [LINE]
Za odabir vrste izlaznih video signala iz
priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na stražnjoj strani uređaja.
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
[VIDEO]
Izlaz video signala.
[RGB]
Izlaz RGB signala.
Napomena
[16:9]
●
Napomena
●
Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se umjesto
[4:3 LETTER BOX] automatski odabere [4:3 PAN
SCAN] ili obrnuto.
x [SCREEN SAVER]
Ova opcija uključuje i isključuje funkciju screen
savera kad ostavite sustav s privremeno
prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom
dulje od 15 minuta, ili ako reproducirate CD ili
DATA CD (MP3 audio) više od 15 minuta. Ova
funkcija sprečava oštećenja zaslona (sjene).
Pritisnite H za isključenje screen savera.
[ON]
Uključuje screen saver.
[OFF]
Isključuje screen saver.
x [BACKGROUND]
Za odabir boje pozadine ili slike na TV zaslonu
dok je uređaj zaustavljen ili tijekom reprodukcije
CD ili DATA CD (MP3 audio) diska.
[JACKET
PICTURE]
U pozadini se prikazuje slika samo
ako se već nalazi na disku
(CD-EXTRA itd.). Ukoliko disk
nema snimljenu sliku, pojavit će se
slika [GRAPHICS].
[GRAPHICS]
U pozadini se prikazuje slika
pohranjena u memoriji uređaja.
[BLUE]
Pozadina je plave boje.
[BLACK]
Pozadina je crne boje.
Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća RGB signale, na
zaslonu se neće pojaviti slika čak ni ako odaberete
[RGB]. Pogledajte upute isporučene s TV
prijemnikom.
x [4:3 OUTPUT]
Ovo podešenje je primjenjivo samo ako podesite
[TV TYPE] u [SCREEN SETUP] na [16:9] (str.
72). Podesite ovu opciju za gledanje progresivnih
signala s 4:3 formatom slike. Ako možete
promijeniti omjer širine i visine slike na TV
prijemniku koji podržava progresivni format
(525p/625p), podešavajte TV prijemnik a ne
CD/DVD uređaj.
Napomena
●
Ovo podešenje je primjenjivo samo kad je tipkom
PROGRESSIVE (str. 25) odabrana opcija "P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)" ili "P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)".
[FULL]
Odaberite ovu opciju ako možete
promijeniti omjer širine i visine
slike na TV prijemniku.
[NORMAL]
Odaberite ovu opciju kad ne
možete promijeniti omjer širine i
visine slike na TV prijemniku.
Pokazuje sliku formata 16:9 s
crnim linijama sa njene lijeve i
desne strane.
Slika formata 16:9
73
Osobna podešavanja
[CUSTOM SETUP]
Omogućuje podešavanje opcija reprodukcije i
ostalih parametara.
U izborniku Setup odaberite [CUSTOM SETUP].
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 70).
Početne postavke su podcrtane.
x [MULTI-DISC RESUME] (samo DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije s više diskova.
[ON]
Memorira podešenja za nastavak
reprodukcije za do 40 diskova.
[OFF]
Ne memorira podešenja za
nastavak reprodukcije.
Reprodukcija se nastavlja s istog
mjesta samo za disk koji se
trenutno nalazi u uređaju.
x [AUDIO DRC] (samo za DVD VIDEO)
Smanjuje dinamički opseg zvuka, što je korisno
kod gledanja filmova pri smanjenoj glasnoći
kasno noću.
x [PAUSE MODE] (samo za DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Odabire sliku kad je uređaj u stanju pauze.
[AUTO]
[FRAME]
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite
ovaj položaj.
Prikazuje se slika visoke
razlučivosti s objektima koji se ne
miču.
x [TRACK SELECTION] (samo za DVD
VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem su
snimljeni višestruki audio formati (PCM, DTS,
MPEG audio ili Dolby Digital), daje prioritet
zvučnom zapisu koji sadrži najveći broj kanala.
[OFF]
Bez prioriteta.
[AUTO]
S prioritetom.
Napomene
Kad odaberete [AUTO], može se promijeniti jezik.
Podešenje [TRACK SELECTION] ima prednost pred
podešenjem [AUDIO] u izborniku [LANGUAGE
SETUP] (str. 72). (Ova funkcija možda neće raditi s
nekim diskovima.)
● Ako PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital zvučni
zapisi sadrže jednaki broj kanala, uređaj bira formate u
redoslijedu PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio.
●
74
[OFF]
Bez kompresije dinamičkog
opsega.
[STANDARD]
Reproducira zvučni zapis s
dinamičkim opsegom koji je
podešen kod snimanja.
[MAX]
Maksimalno komprimira dinamički
opseg.
x [DivX] (samo DAV-DZ110/DZ410)
Prikazuje registracijski kôd za ovaj uređaj. Više
informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
Podešavanje zvučnika
Napomene
●
●
[SPEAKER SETUP]
Za postizanje najboljeg mogućeg surround zvuka,
najprije odredite veličinu zvučnika koje ste
spojili, zatim njihovu udaljenost od svog položaja
pri slušanju. Zatim pomoću ispitnog tona podesite
glasnoću i balans zvučnika na istu razinu.
Kad odaberete funkciju, zvuk se na trenutak prekine.
Kad promijenite podešenje za [SIZE], podešenje za
[SPEAKER FORMATION] se vrati na
[STANDARD].
x [DISTANCE (FRONT)]
Početno podešenje zvučnika u odnosu na položaj
slušatelja prikazano je na sljedećoj slici. Kad
udaljenost odaberete brzim podešavanjem (str. 19),
podešenja se prikazuju automatski.
U izborniku Setup odaberite [SPEAKER
SETUP]. Podrobnije podatke potražite u opisu
"Izbornik Setup" (str. 70).
Početna podešenja su podcrtana.
Napomena
●
Ove opcije izbornika ne možete podešavati kad su na
sustav spojene slušalice.
Za povratak na tvornika podešenja
Odaberite funkciju i pritisnite CLEAR. Imajte na
umu da se na tvornička podešenja ne vraća samo
vrijednost opcije [SIZE].
Pri pomicanju zvučnika obavezno promijenite i
vrijednost u izborniku Setup.
[L/R]
3.0 m1)
x [SIZE] (veličina)
Ako niste spojili središnji ili surround zvučnike,
ili kod pomicanja surround zvučnika, postavite
parametre [CENTER] i [SURROUND] na
odgovarajuće podešenje. Budući da su podešenja
prednjih zvučnika fiksna, ona se ne mogu
mijenjati.
Udaljenost između prednjih
zvučnika i mjesta slušanja možete
podesiti od 1 do 7 metara u
koracima po 0,2 m.
[CENTER]
3.0 m1)
(pojavljuje se ako
u opciji [SIZE]
podesite [CENTER]
na [YES]).
Udaljenost središnjeg zvučnika
možete pomaknuti do 1,6 metra
bliže mjestu slušanja od udaljenosti
prednjih zvučnika u koracima po
0,2 m.
[FRONT]
[YES]
1)
[CENTER]
[YES]: Uobičajeni odabir.
[NONE]: Odaberite ako ne koristite
središnji zvučnik.
[SURROUND]
[YES]: Uobičajeni odabir.
[NONE]: Odaberite ako ne koristite
surround zvučnik.
[SUBWOOFER]
[YES]
Kad izvedete brzo podešavanje (str. 19), početna
podešenja se promijene.
x [DISTANCE (SURROUND)]
Početno podešenje zvučnika u odnosu na položaj
slušatelja prikazano je na sljedećoj slici. Kad
udaljenost odaberete brzim podešavanjem (str. 19),
podešenja se prikazuju automatski.
nastavlja se
75
SUBWOOFER
0.0 dB
Podesite glasnoću subwoofera (–6
dB do +6 dB u koracima po 1 dB).
x [LEVEL (SURROUND)]
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
surround zvučnika. Radi lakšeg podešavanja,
postavite [TEST TONE] na [ON].
(Ovo podešenje se neće pojaviti ako za opciju
[SIZE] podesite [SURROUND] na [NONE].)
[L/R]
0.0 dB
Pri pomicanju zvučnika obavezno promijenite i
vrijednost u izborniku Setup.
[L/R]
3.0 m*
(ne pojavljuje se
ako u opciji [SIZE]
podesite
[SURROUND] na
[NONE]).
Udaljenost između surround
zvučnika i mjesta slušanja možete
podesiti od 0 do 7 metara u
koracima po 0,2 m.
* Kad izvedete brzo podešavanje (str. 19), početna
podešenja se promijene.
Podešavanje glasno3e svih
zvunika istovremeno
Koristite kontrolu VOLUME na uređaju ili
pritisnite VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču.
x [TEST TONE] (ispitni ton)
Zvučnici će emitirati ispitni ton za podešavanje
parametara [LEVEL (FRONT)] i [LEVEL
(SURROUND)].
[OFF]
Iz zvučnika se ne čuje ispitni ton.
[ON]
Tijekom podešavanja balansa, iz lijevog i
desnog zvučnika se istovremeno čuje ispitni
ton. Kad odaberete jedno od podešenja
[SPEAKER SETUP], ispitni ton se čuje iz
svakog zvučnika redom.
Napomene
Kad podesite udaljenost, zvuk se na trenutak prekine.
Ako svi prednji i surround zvučnici nisu postavljeni na
jednaku udaljenost od mjesta slušanja, podesite
udaljenost u skladu s najbližim zvučnikom.
● Nemojte postavljati surround zvučnike dalje od mjesta
slušanja nego što je udaljenost prednjih zvučnika.
● Ovisno o ulaznom signalu, opcija [DISTANCE]
možda neće raditi.
●
●
x [LEVEL (FRONT)]
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
prednjih zvučnika. Radi lakšeg podešavanja,
postavite [TEST TONE] na [ON].
[L/R]
0.0 Db
Podesite glasnoću prednjih
zvučnika (–6 dB do 0 dB u koracima
po 1 dB).
[CENTER]
Podesite glasnoću središnjeg
0.0 Db
zvučnika (–6 dB do +6 dB u
(Pojavljuje se ako koracima po 1 dB).
za opciju [SIZE]
podesite [CENTER]
na [YES].)
76
Podesite glasnoću surround
zvučnika (–6 dB do +6 dB u
koracima po 1 dB).
Podešavanje glasno3e zvunika
pomo3u ispitnog tona
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir opcije
[SETUP], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [SETUP].
3
Pritisnite X/x za odabir opcije
[CUSTOM], zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Setup.
4
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[SPEAKER SETUP], zatim pritisnite
ENTER ili c.
5
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[TEST TONE], zatim pritisnite ENTER ili c.
6
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[ON], zatim pritisnite ENTER.
Redom se iz svakog zvučnika čuje ispitni
ton.
7
Iz svog položaja pri slušanju, podesite
vrijednosti za [LEVEL (FRONT)] ili
[LEVEL (SURROUND)] pomoću C/X/x/c.
Vraćanje parametara
na tvorničke vrijednosti
Parametre sustava, poput postavki zvučnika i
pohranjenih postaja, moguće je vratiti na
tvornička vrijednosti.
Ispitni ton se čuje samo iz zvučnika koji
podešavate.
8
9
Kada dovršite podešavanja, pritisnite
ENTER.
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[TEST TONE], zatim pritisnite ENTER.
10 Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[OFF], zatim pritisnite ENTER.
Napomene
●
1
2
Pritisnite @/1 za uključenje sustava.
Pritisnite x, A i @/1 na sustavu
istovremeno.
Na pokazivaču se pojavi "COLD RESET" i
vraćaju se tvorničke vrijednosti.
Pri podešavanju zvučnika, na trenutak se prekida zvuk.
77
O iš3enju diskova
Dodatne informacije
Mjere opreza
●
O bojama TV slike
●
O izvorima napajanja
Ako je mrežni kabel oštećen, potrebno ga je zamijeniti
isključivo u ovlaštenom servisu.
● Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
●
O postavljanju
Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne
bi došlo do nakupljanja topline.
● Ako je glasnoća povišena dulje vrijeme, kućište
sustava se zagrije. Ne radi se o kvaru. Međutim,
nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u
skučene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se
uređaj može pregrijati.
● Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav
je opremljen pojačalom snage. Ukoliko su ventilacijski
otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do
pregrijavanja te do kvara.
● Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje s
donje strane.
● Nemojte postavljati uređaj na mjesta u blizini izvora
topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
●
O radu
Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na lećama u
unutrašnjosti sustava može doći do kondenziranja
vlage. U tom slučaju uređaj neće ispravno raditi. Ako
se to dogodi, izvadite disk i ostavite uređaj uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
● Prije premještanja uređaja izvadite diskove. U
protivnom, mogli bi se oštetiti.
●
O podešavanju glasno3e
●
Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih
dijelova ili dijelova bez zvuka. U protivnom, zvučnici
se mogu oštetiti pri reprodukciji glasnih dijelova.
O iš3enju
●
Očistite kućište, prednju stranu i kontrole uređaja
mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje, ili
otapala poput alkohola ili benzina.
Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
sustavom, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
78
Nemojte koristiti komercijalno nabavljiva sredstva za
čišćenje CD/DVD diskova jer bi moglo doći do kvara.
Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV
prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako
su boje i dalje neispravno prikazane, odmaknite
zvučnike od TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj sustav omogućuje neograničeni prikaz
zaustavljene slike ili izbornika na TV zaslonu. Ako
jako dugo vremena ostavite prikaz na TV zaslonu,
postoji opasnost od trajnog oštećenja TV zaslona.
Projekcijski TV prijemnici su posebno osjetljivi.
Pločica s podacima nalazi se na donjoj strani uređaja.
O premještanju sustava
Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
Kako bi diskove održali čistima, prihvatite ih za
rub. Nemojte dodirivati površinu.
● Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
●
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe uređaja naiđete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite se
najbližem Sony servisu.
Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku,
možete zadržati te dijelove.
Napajanje
Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice,
kanala za dovod vrućeg zraka i nemojte
ostavljati disk u automobilu parkiranom na
suncu jer bi moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti automobila.
● Nakon reprodukcije, spremite disk u njegovu
kutiju.
●
O iš3enju
●
Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema rubu.
Uređaj se ne uključuje.
● Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECT" i "PUSH POWER".
Pritisnite @/1 za isključenje sustava, zatim provjerite
sljedeće nakon pojave oznake "STANDBY":
● Je li došlo do kratkog spoja + i – kabela zvučnika?
● Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
● Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori sustava?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema,
ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako
izvršenim provjerama ne možete ustanoviti uzrok
problema, obratite se najbližem Sony servisu.
Slika
●
Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin,
razrjeđivač, komercijalno nabavljiva sredstva
za čišćenje ili antistatičke raspršivače
namijenjene za vinilne ploče.
Ovaj sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni
standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju
pričvršćene komercijalne dodatke kao što su
naljepnice ili prstenovi.
Nema slike.
● SCART (EURO AV) kabel nije pravilno spojen.
● SCART (EURO AV) kabel je oštećen.
● Sustav nije priključen na odgovarajuću EURO AV
t INPUT priključnicu (str. 12, 24).
● Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije
moguć prikaz slike sa sustava.
● Provjerite izlazni signal sustava (str. 73).
● Odabrali ste progresivni format iako vaš TV
prijemnik ne prihvaća progresivne signale. U tom
slučaju vratite podešenje na interlace format
(tvorničko podešenje) (str. 25).
● Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
525p/625p progresivnim signalima, odabir
progresivnog formata može utjecati na sliku. U tom
slučaju vratite podešenje na interlace format
(tvorničko podešenje) (str. 25).
Pojavljuju se smetnje u slici.
● Disk je zaprljan ili oštećen.
nastavlja se
79
Iako je u izborniku [SCREEN SETUP] podešena
opcija [TV TYPE], slika ne ispunjava zaslon.
● Omjer slike je podešen na disku i ne može se
mijenjati.
Boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno.
Subwoofer i prednji zvučnici su magnetski oklopljeni
kako bi se spriječile smetnje na drugim uređajima.
Međutim, unatoč tome mogu uzrokovati neke
nepravilnosti jer koriste snažan magnet. U tom
slučaju učinite sljedeće:
● Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s
katodnom cijevi, odmaknite ih najmanje 0,3 m.
● Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, isključite
TV prijemnik i zatim ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta.
● Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od TV
prijemnika.
● Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske
zatvarače na postolju za TV, medicinske uređaje,
igračke, itd.) pored zvučnika.
Zvuk
Nema zvuka.
● Provjerite jesu li kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
● Ako se na pokazivaču pojavi "MUTING ON",
pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
● Sustav se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije. Pritisnite H za povratak na
normalnu reprodukciju.
● U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite H za
povratak na normalnu reprodukciju.
● Provjerite spojeve zvučnika (str. 75).
Lijevi i desni zvuk nisu ujednačeni ili su
zamijenjeni.
● Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
● Provjerite spojeve i podešenja zvučnika
(stranice 12, 75).
● Podesite zvučni efekt na "A.F.D. STD" (str. 33).
Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.
● Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
● Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od
transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od
TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
● Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
● Priključci su zaprljani. Obrišite ih krpom
navlaženom alkoholom.
● Očistite disk.
80
Pri reprodukciji VIDEO CD, CD ili MP3 diska
gubi se stereo efekt.
● Podesite [AUDIO] na [STEREO] pritiskom tipke
AUDIO (str. 42).
● Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući način.
Pri reprodukciji Dolby Digital, DTS ili MPEG
zvučnih zapisa, teško se može čuti surround
efekt.
● Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugođaja
(str. 33).
● Provjerite spojeve i podešenja zvučnika.
(str. 12, 57).
● Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neće
biti cjelovit 5.1-kanalni, već će biti mono ili stereo,
čak i kad je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital
ili MPEG audio formatu.
Zvuk se čuje samo iz središnjeg zvučnika.
● Na pojedinim diskovima zvuk se može čuti samo iz
središnjeg zvučnika.
Ne čuje se zvuk iz središnjeg zvučnika.
● Provjerite priključke i podešenja zvučnika.
● Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugođaja
(str. 33).
● Ovisno o izvoru, efekt središnjeg zvučnika može
biti manje izražen.
Iz surround zvučnika se ne čuje zvuk ili je jako tih.
● Provjerite priključke i podešenja zvučnika.
● Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugođaja
(str. 33).
● Ovisno o izvoru, efekt surround zvučnika može biti
manje zamjetan.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika označenih na
pokazivaču.
● Na pokazivaču je vidljiva oznaka odabranog
podešenja za [SPEAKER FORMATION]. Nisu
označeni zvučnici iz kojih se reproducira zvuk
(str. 33, 66).
Rukovanje
Ne mogu se ugoditi radiopostaje.
● Provjerite jesu li antene čvrsto spojene. Podesite
antene i spojite vanjsku antenu, ako je potrebno.
● Signal radiopostaje je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Ručno ugodite postaju.
● Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje obrisane (pri ugađanju pomoću
pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite
postaje (str. 57).
● Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču
pojavi frekvencija.
Daljinski upravljač ne radi.
● Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i
uređaja.
● Primaknite daljinski upravljač bliže uređaju.
● Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
uređaju.
● Baterije daljinskog upravljača su slabe.
Nije moguća reprodukcija diska.
● Nije umetnut disk.
● Disk je umetnut naopako.
Ispravno umetnite disk tako da je u uložnici strana
za reprodukciju okrenuta prema dolje.
● Disk je postavljen ukoso u uložnici.
● Sustav ne može reproducirati CD-ROM diskove, itd.
(str. 6).
● Provjerite regionalni kôd DVD diska.
● Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
uređaja. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen
približno pola sata.
Nije moguće reproducirati MP3 zapise.
● DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
● DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
usklađenom s UDF (Universal Disk Format)
standardom.
● MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
● Podaci nisu formatirani u MP3 formatu iako zapis
ima ".MP3" ekstenziju.
● Podaci nisu MPEG1 Audio Layer3 datoteke.
● Uređaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO
formatu.
● Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 52).
● Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
● DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku (samo DAV-DZ110/DZ410).
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka.
● DATA CD nije snimljen u JPEG formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
● DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
usklađenom s UDF (Universal Disk Format)
standardom.
● Slikovne datoteke JPEG nemaju ekstenziju ".JPG"
ili ".JPEG".
● Slika je veća od 3 072 (širina) T 2 048 (visina) u
normalnom prikazu ili s više od 2 000 000 točaka u
progresivnom JPEG prikazu koji se uglavnom
koristi kod internetskih stranica.
Slika nije prilagođena zaslonu (te slike su smanjene).
Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUDIO (MP3)] (str. 52).
● Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
● DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku (samo DAV-DZ110/DZ410).
●
●
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke se
reproduciraju istovremeno.
● Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUTO] (str. 52).
Nije moguća reprodukcija DivX video datoteke
(samo DAV-DZ110/DZ410).
● Datoteka nije izrađena u DivX formatu.
● Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
● DATA CD/DATA DVD nije izrađen u DivX
formatu koji podržava ISO 9660 Level1/ Level2 ili
Joliet/UDF.
● DivX video datoteka ima razlučivost veću od 720
(širina) T 576 (visina) točaka.
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
● Uređaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi
znakovi se prikazuju kao [j].
Reprodukcija diska se ne pokreće od početka.
● Odabrana je funkcija Program Play, Shuffle Play ili
Repeat Play.
Pritisnite CLEAR za poništenje ovih funkcija prije
reprodukcije diska.
● Odabran je nastavak reprodukcije - Resume.
Prije početka reprodukcije pritisnite x na sustavu
ili na daljinskom upravljaču (str. 37).
● Na TV zaslonu se automatski pojavi izbornik
naslova, DVD ili PBC izbornik.
Uređaj automatski započinje reprodukciju
diska.
● DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
● Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske
pauze. Tijekom reprodukcije takvog diska sustav
zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
nastavlja se
81
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje
reprodukcije, reprodukcija u slučajnom
redoslijedu ili programirana reprodukcija.
● Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke
od navedenih funkcija. Pogledajte upute za
uporabu diska.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju poruke na
željenom jeziku.
● U izborniku Setup, pod opcijom [LANGUAGE
SETUP] kod funkcije [OSD] odaberite jezik
prikaza poruka na TV zaslonu. (str. 72).
Nije moguća promjena jezika dijaloga.
● DVD ne sadrži višejezične zvučne zapise.
● Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
dijaloga.
Nije moguća promjena jezika titlova.
● DVD ne sadrži višejezične titlove.
● Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
titla.
Ne mogu se isključiti titlovi.
● Na DVD disku je onemogućeno isključenje titla.
Nije moguća promjena kuta kamere.
● Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova
(str. 47).
● Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
Disk se ne može izbaciti i na pokazivaču se
pojavi "LOCKED".
● Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony
servisu.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD-a ili DATA
DVD-a, na pokazivaču je prikazano [Data error].
● MP3 audio zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX
video datoteka* koju želite reproducirati je
oštećena.
● Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
● Format JPEG slikovne datoteke nije usklađen s
DCF standardom.
● Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG", ali nije
u JPEG formatu.
● Datoteka koju želite reproducirati ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ali nije u DivX formatu, ili jest
u DivX formatu no ne odgovara potrebnim
zahtjevima.*
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Sustav ne radi ispravno.
● Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno
priključite nakon nekoliko minuta.
82
Funkcija automatske
dijagnostike
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija automatske dijagnostike
kako bi spriječila neispravan rad uređaja, na
zaslonu će se prikazati 5 znakova servisnog broja
(primjerice, C 13 50), odnosno, kombinacija slova
i brojeva. U tom slučaju, provjerite sljedeću
tablicu.
Prva tri znaka
Uzrok i/ili postupak
servisnog broja otklanjanja problema
C13
Disk je zaprljan.
, Očistite disk mekanom
krpom (str. 79).
C31
Disk nije pravilno umetnut.
, Ponovno uključite sustav te
pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija
automatske dijagnostike kako bi
spriječila neispravan rad
uređaja.
, Obratite se Sony prodavaču
ili ovlaštenom Sony servisu
i navedite 5 znakova
servisnog broja.
Primjer: E 61 10
Kod prikaza broja verzije na zaslonu
Po uključenju sustava može se pojaviti broj
verzije [VER.X.XX] (X je broj) na zaslonu. Iako
se pri tome ne radi o kvaru te je ova informacija
namijenjena samo za servisera, nećete moći
normalno koristiti uređaj. Isključite i ponovno
uključite sustav kako biste ga mogli normalno
koristiti.
Tehnički podaci
DVD sustav
Laser
Pojačalo
DAV-DZ110
Stereo (nominalno)
Surround (referentno)
108 W + 108 W (3 ohma pri
1 kHz, 1 % THD)
Izlazna glazbena snaga,
10% THD
Prednji: 142 W + 142 W
(sa SS-TS51)
Središnji*: 142 W
(sa SS-CT51)
Surround*: 142 W + 142 W
(sa SS-TS51)
Subwoofer*: 140 W
(sa SS-WS51)
DAV-DZ111
Stereo (nominalno)
Surround (referentno)
108 W + 108 W (3 ohma pri
1 kHz, 1 % THD)
Izlazna glazbena snaga,
10% THD
Prednji: 142 W + 142 W
(sa SS-TS31A)
Središnji*: 142 W
(sa SS-CT31A)
Surround*: 142 W + 142 W
(sa SS-TS31A)
Subwoofer*: 140 W
(sa SS-WS33)
DAV-DZ410
Stereo (nominalno)
Surround (referentno)
108 W + 108 W (3 ohma pri
1 kHz, 1 % THD)
Izlazna glazbena snaga,
10% THD
Prednji: 142 W + 142 W
(sa SS-TS53)
Središnji*: 142 W
(sa SS-CT51)
Surround*: 143 W + 143 W
(sa SS-TS53)
Subwoofer*: 140 W
(sa SS-WS51)
* Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvora zvuka,
možda se neće čuti zvuk.
Ulazi (analogni)
LINE (AUDIO IN)
AUDIO IN/MIC
Izlazi (analogni)
Phones:
Format signala sustava
Harmonijsko izobličenje
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Trajanje zračenja:
kontinuirano
PAL
Manje od 0,03%
Radio
Sustav
FM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Antenska priključnica
Međufrekvencija
AM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Međufrekvencija
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
87,5 – 108 MHz (u
koracima od 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
531 – 1602 kHz (s
intervalom od 9 kHz)
AM okvirna antena
450 kHz
Video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohma
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohma
Zvučnici (DAV-DZ110)
Prednji/Surround
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 65 mm
3 ohma
92 T 151 T 83 mm (š/v/d)
0,6 kg
Središnji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 65 mm
3 ohma
260 T 94,5 T 86 mm (š/v/d)
0,7 kg
Subwoofer
Osjetljivost: 450/250 mV
Osjetljivost: 250/125 mV
Za slušalice niske i visoke
impedancije
Zvučnički sustav
Zvučnik
Impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni 160 mm
3 ohma
200 T 312 T 355 mm (š/v/d)
5,6 kg
nastavlja se
83
Zvučnici (DAV-DZ111)
Prednji/Surround
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Općenito
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 65 mm
3 ohma
90 T 132 T 107 mm (š/v/d)
0,5 kg
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 65 mm
3 ohma
200 T 92 T 107 mm (š/v/d)
0,7 kg
Subwoofer
Zvučnički sustav
Zvučnik
Impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni 160 mm
3 ohma
200 T 312 T 321 mm (š/v/d)
5 kg
Zvučnici (DAV-DZ410)
Prednji/Surround
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
dvosistemski, bas refleksni
niskotonac: 70 T 100 mm,
konusni,
visokotonac: 50 mm,
konusni
3 ohma
92 T 600 T 80 mm (š/v/d)
1,4 kg
Središnji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 65 mm
3 ohma
260 T 94,5 T 86 mm (š/v/d)
0,7 kg
Subwoofer
Zvučnički sustav
Zvučnik
Impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
84
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Središnji
Zvučnički sustav
Napajanje
Potrošnja
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni 160 mm
3 ohma
200 T 312 T 321 mm (š/v/d)
5 kg
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Pri radu: 135 W
U pripravnom stanju: 0,3 W
(u štednom modu)
430 T 55 x 360 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji
strše
3,8 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Isporučeni pribor
Zvučnici (5)
Subwoofer (1)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
Zvučnički kabeli (5 m T 4,15 m T 2)
Daljinski upravljač (1)
Baterije veličine AA (R6) (2)
Kalibracijski mikrofon (1)
Nožice zvučnika (1 komplet)
Stalci (visoki T 4, niski T 4)*
Postolja (2)*
Nosači (2)*
Vijci (4)*
Upute za uporabu
Kartica s podacima za spajanje zvučnika i TV
prijemnika (1)
* Samo DAV-DZ410.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Rječnik
Album
Dio na disku s podacima koji sadrži MP3 audio
zapise ili JPEG datoteke.
Datoteka
JPEG slika ili DivX video datoteka* snimljena na
DATA CD/DATA DVD disk. (Definicija
"Datoteka" vrijedi samo za ovaj sustav.) Jedna
datoteka sastoji se samo od jedne slike ili video
zapisa.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration je sustav koji je
razvila tvrtka Sony za brzo automatsko mjerenje i
podešavanje parametara zvučnika u skladu s
okruženjem u kojem se koristi ovo kućno kino.
DivX®
Digitalna video tehnologija stvorena u korporaciji
DivXNetworks. Video zapisi kodirani DivX
tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno
malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U ovom formatu, u
surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji nezavisni
subwoofer kanal koji osigurava duboke basove.
Ovaj format se također naziva i “5.1” jer se
subwoofer kanal broji kao 0.1 kanal (budući da je
on u funkciji samo kad je potreban efekt dubokih
basova). Svih šest kanala se u ovom formatu snima
nezavisno kako bi se osiguralo dobro odvajanje
kanala. Osim toga, budući da se svi signali
obrađuju digitalno, manje je izobličenje signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih
izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje se
izvodi pomoću unaprijeđenog matričnog surround
dekodera koji izvlači značajke zvuka s originalne
snimke bez promjene ili dodavanja novih zvukova.
x Filmski mod
Filmski mod dekodiranja namijenjen je uporabi
prilikom gledanja stereo TV emisija te programa
kodiranih Dolby Surround sustavom. Rezultat je
poboljšana usmjerenost zvučnog ugođaja koje se
po kvaliteti približava diskretnom 5.1-kanalnom
zvuku.
x Glazbeni mod
Glazbeni mod se upotrebljava pri reprodukciji
glazbenih stereo snimaka. Omogućuje široko i
duboko zvučno polje.
Dolby Surround Pro Logic
Tehnologija obrade audio signala, jedna vrsta
Dolby Surround dekodiranja, iz dvokanalnog
proizvodi četverokanalni zvuk. U usporedbi s
prethodnim Dolby Surround sustavom, Dolby Pro
Logic Surround prirodnije reproducira širenje
zvuka sa lijeve na desnu stranu i omogućuje bolje
određivanje zvuka. Prednosti Dolby Pro Logic
Surround sustava mogu se u potpunosti iskoristiti
uz uporabu jednog para surround zvučnika i
središnjeg zvučnika. Surround zvučnici
reproduciraju mono zvuk.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems, Inc.
Ova tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
Dolby Digital osigurava 5.1 diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je
dobro odvajanje kanala, budući da su podaci svih
kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video zapisa, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je 7 puta više od CD-a.
Nadalje, dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5
GB, jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su
komprimirani na približno 1/40 svoje originalne
veličine. DVD također koristi tehnologije
promjenljive brzine kodiranja koja mijenja
podatke za upis zavisno od stanja slike.
Audio podaci se snimaju u Dolby Digital i PCM i
omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
nastavlja se
85
DVD-RW
Poglavlje
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW-i
snimljeni u Video načinu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) načinu omogućuju
programiranje i uređivanje snimljenog sadržaja.
Odjeljak naslova na DVD disku. Naslov se sastoji
od nekoliko poglavlja.
DVD+RW
DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Filmski softver, video softver
DVD diskovi mogu biti klasificirani kao filmski i
kao video softver. Filmski softver DVD diskovi
sadrže jednak broj slika (24 slike u sekundi) koji
se prikazuje prilikom reprodukcije filmova u kino
dvoranama. Video softver DVD diskovi, kao što
su televizijske drame, prikazuju se s 30 slika (ili
60 poluslika) u sekundi.
Kontrola reprodukcije – PBC
Signali kodirani na VIDEO CD-ovima (verzija
2.0) za kontrolu reprodukcije.
Pomoću prikaza izbornika snimljenih na VIDEO
CD-u s funkcijom PBC, možete uživati u
reprodukciji jednostavnih interaktivnih programa,
programa s funkcijom pretraživanja itd.
Naslov
Najduži dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
DVD disku; film i sl. za slikovni dio video softvera;
ili album i sl. za glazbeni dio audio softvera.
Ogranienje reprodukcije – PARENTAL
CONTROL
Funkcija DVD diska koja ograničava reprodukciju
prema godinama korisnika zavisno od razine
ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje se razlikuje
od diska do diska; kad se aktivira, reprodukcija je u
potpunosti onemogućena, prizori nasilja se preskaču
ili se zamjenjuju drugim prizorima itd.
Progresivni format
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može reproducirati 50 – 60 slika u
sekundi. To postiže reprodukcijom svih linija za
prikaz (525 linija za NTSC sustav, 625 linija za
PAL sustav). Ukupna kvaliteta slike se povećava,
te se zaustavljene slike, tekst i vodoravne linije
doimaju oštrijima. Ovaj uređaj je kompatibilan s
525 ili 625 progresivnim formatom.
86
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih prava.
Svakom DVD sustavu ili DVD disku je pridijeljen
regionalni kôd zavisno od područja prodaje. Svaki
regionalni kôd je naveden na uređaju i na kutiji
diska. Sustav može reproducirati diskove koji
imaju jednak regionalni kôd kao i sustav. Sustav
također može reproducirati diskove s oznakom
" ". Ograničenje reprodukcije po područjima
može biti aktivno čak i kad na DVD disku nije
naveden regionalni kôd.
Scena
Na VIDEO CD disku s funkcijom PBC, prikazi
izbornika, pokretne i mirne slike su podijeljeni na
manje cjeline, odnosno, "scene".
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan od
međunarodnih standarda tehnologije
komprimiranja podataka. Slikovni podaci su
komprimirani na približno 1/140 svoje originalne
veličine. To znači da VIDEO CD od 12 cm može
sadržavati čak do 74 minute pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi također sadrže kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja su
komprimirani dok zvukovi unutar čujnog
područja nisu komprimirani. VIDEO CD-ovi
mogu sadržavati 6 puta više audio informacija od
klasičnih audio CD-ova.
Postoje 2 verzije VIDEO CD-ova
● Verzija 1,1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
● Verzija 2,0: Možete reproducirati zaustavljene
slike visoke razlučivosti i uživati u PBC
funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
Višejezina funkcija
Kod nekih DVD diskova snimljen je višejezični
zvuk ili višejezični titlovi na slici.
Višestruki kutovi kamere
Kod nekih DVD diskova prizori su snimljeni iz
različitih kutova video kamere.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na VIDEO
CD, CD ili MP3 disku. Album ima nekoliko
zapisa (u slučaju MP3 zapisa).
87
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afarski
Abkazijanski
Afrički
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Jezik
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
1345 Malaški
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Reto-romanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Kôd
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodređeno
Popis kodova podruja za funkciju ogranienja reprodukcije
Kôd
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
88
Područje
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Kôd
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Područje
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Kôd
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Područje
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Kôd
2149
2499
2086
2528
2184
Područje
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
Dijelovi i kontrole
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
A @/1 (uključenje/pripravno stanje) (29)
B Pokazivač (90)
C A (otvaranje/zatvaranje) (29)
D Funkcije reprodukcije diska (29)
E FUNCTION (29)
F Senzor daljinskog upravljača X (8)
G
H
I
J
Priključnica PHONES (29)
VOLUME (29)
Priključnica AUDIO IN/A.CAL MIC (19, 30)
Uložnica diska (29)
Stra4nja strana
A Priključnice SPEAKER (12)
D Priključnice AM (12)
B Priključnice COMPONENT VIDEO OUT
(24)
E Priključnica COAXIAL FM 75 Ω (12)
F Priključnice LINE (AUDIO IN R/L) (27)
C Priključnica EURO AV T OUTPUT (TO
TV) (12, 24)
nastavlja se
89
Pokaziva
O oznakama na pokazivau
A Svijetli kad je na pokazivaču prikazano
vrijeme naslova ili poglavlja (samo za
DVD). (45)
B Svijetli kod prijema postaje (samo za
radijski prijem). (57)
C Mono/stereo efekt (samo za radijski
prijem) (57)
D Svijetli kad je podešen sleep timer. (62)
E Svijetli kad je odabran glazbeni ili filmski
mod (osim za JPEG). (32)
F Status reprodukcije (osim za DVD
funkcije).
90
G Svijetli kad je odabran DYNAMIC BASS.
(61)
H Svijetli kad je uložen CD.
I Svijetli pri reprodukciji progresivnih
signala (samo za DVD funkcije). (25)
J Prikazuje podešenje funkcije [SPEAKER
FORMATION]. (66)
K Tekući surround format (osim za JPEG).
L Prikazuje status uređaja, npr. broj
poglavlja, naslova ili zapisa, vrijeme,
radijsku frekvenciju, status reprodukcije,
zvučni efekt, itd.
Uporaba kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka. Pritisnite 1
DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo za određene diskove)
Kontrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za detalje o
svakoj opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
¸
nastavlja se
91
Broj tekućeg naslova1)
Broj tekućeg poglavlja2)
Ukupan broj naslova1)
Ukupan broj poglavlja2)
Opcije kontrolnog
izbornika
Status reprodukcije
(N reprodukcija,
X pauza,
x zaustavljanje, itd.)
Vrsta reproduciranog diska3)
Vrijeme reprodukcije4)
Odabrana opcija
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane opcije
kontrolnog izbornika
Poruka o postupku
1)
Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je uključena funkcija PBC), broj zapisa za VIDEO CD/CD, broj albuma za
DATA CD/DATA DVD te broj DivX video albuma za DATA DVD/DATA CD (samo DAV-DZ110/DZ410).
2)
Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD, broj MP3 audio zapisa ili JPEG datoteke za DATA CD/DATA DVD te broj
DivX video datoteke za DATA CD/DATA DVD (samo DAV-DZ110/DZ410).
3)
Prikazuje Super VCD kao "SVCD". Prikazuje "MP3" u kontrolnom izborniku 1 ili "JPEG" u kontrolnom izborniku 2
za DATA CD/DATA DVD.
4)
Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za iskljuenje prikaza
Pritisnite 1 DISPLAY.
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[TITLE] (str. 36)/[SCENE] (str. 36)/[TRACK] (str. 36)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
[CHAPTER] (str. 36)/[INDEX] (str. 36)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
[TRACK] (str. 36)
Odabir zapisa za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 44)
Odabir vrste naslova (DVD-RW/DVD-R) za reprodukciju: izvorni [ORIGINAL] ili uređeni
[PLAY LIST].
[TIME/TEXT] (str. 36)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva MP3 zapisa.
92
[SPEAKER FORMATION] (str. 66, 68)
Podešavanje razmještaja zvučnika. Glasnoća svakog zvučnika podešava se automatski.
[PROGRAM] (str. 38)
Odabir zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
[SHUFFLE] (str. 40)
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
[REPEAT] (str. 41)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa/albuma.
[A/V SYNC] (str. 48)
Vremensko usklađivanje slike i zvuka.
[PARENTAL CONTROL] (str. 63)
Zabrana reprodukcije.
[SETUP] (str. 70)
Brzo [QUICK] podešavanje (str. 19)
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika izbornika, formata TV zaslona i
veličine zvučnika koje koristite.
[CUSTOM] podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
[RESET]
Vraćanje podešenja izbornika [SETUP] na tvornički određene vrijednosti.
[ALBUM] (str. 36)
Odabir albuma za reprodukciju.
[FILE] (str. 36)
Odabir JPEG slikovne datoteke ili DivX video datoteke* za reprodukciju.
** [DATE] (str. 47)
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
** [INTERVAL] (str. 52)
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike za slide show.
** [EFFECT] (str. 52)
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
** [MODE (MP3, JPEG)] (str. 52)
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke (IMAGE) ili oba
(AUTO) koji će se reproducirati s DATA CD-a/DATA DVD-a.
* Samo DAV-DZ110/DZ410.
** Ove opcije nisu prikazane kod reprodukcije DATA CD-a s DivX video datotekom (samo DAV-DZ110/DZ410).
Savjet
●
Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli zeleno
kad odaberete neku od funkcija, osim
[OFF] (isključeno) (samo [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Indikator [ORIGINAL/PLAY
LIST] svijetli zeleno kad odaberete [PLAY LIST] (tvornička postavka).
93
Popis opcija DVD Setup izbornika
U izborniku DVD Setup možete podesiti sljedeće funkcije.
Ovaj popis se može razlikovati od stvarnog redoslijeda prikaza.
* Odaberite željeni jezik iz prikazane liste jezika.
** Samo DAV-DZ110/DZ410.
94
Izbornik AMP
Sljedeće opcije možete podesiti tipkom AMP MENU na daljinskom upravljaču.
95
Daljinski upravlja
ABECEDNI REDOSLIJED
OPIS TIPAKA
AMP MENU Y (22, 30, 60, 62, 95)
ANGLE E (47)
AUDIO D (42)
CLEAR h (36, 60, 71)
D.TUNING X (57)
DISC SKIP* R
DISPLAY C (45, 58)
DYNAMIC BASS W (61)
ENTER M (19, 22, 30, 36, 57, 63)
FUNCTION V (25, 29, 30, 37, 57,
66)
MENU Z (42, 57)
MOVIE/MUSIC Q (32)
MUTING G (29)
Brojčane tipke** O (36, 57, 60, 63)
?/1 (uključenje/pripravno stanje) A
(19, 22, 29, 37, 57)
TV ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
k (60)
C/X/x/c M (19, 22, 30, 36, 57, 63)
T/U REPLAY/ADVANCE I
(29)
./> f b (29)
m/M L J (35)
^/y SLOW L J (35)
H (reprodukcija)** e (29, 37, 64)
c/C STEP I (35)
x (stop) c (29, 37, 63)
X (pauza) K (29)
1 DISPLAY a (21, 36, 63, 91)
C RETURN g (37)
-/-- h (60)
PICTURE NAVI F (37, 60)
PRESET +/– b f (57)
PROGRESSIVE i (25)
SLEEP S (62)
SOUND FIELD P (33)
SUBTITLE X (48)
THEATRE SYNC T; (61)
TOP MENU N (42)
TUNING +/– 0 J L (57)
TV d; (60)
TV CH +/– U (60)
TV VOL +/– j (60)
TV/VIDEO B (60)
VOLUME +/–** H (29, 57, 76)
* Tipka DISC SKIP nije raspoloživa
za ovaj model.
** H, brojčana tipka 5 i VOLUME
+ imaju ispupčene točke koje
služe kao pomoć pri rukovanju
sustavom.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising