2-895-955-11(1)
Kućno kino s DVD
uređajem
Upute za uporabu
DAV-DZ20
©2007 Sony Corporation
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Pažnja – Uporaba optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava opasnost od
ozljede očiju.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako biste smanjili opasnost od požara, ne prekrivajte
ventilacijske otvore ureñaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr.
vaze.
Baterije nemojte izlagati visokoj temperaturi, kao što je
izravno sunce, vatra i sl.
Ovaj znak na ureñaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu
za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog
otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i
ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko
se ureñaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je ureñaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili ureñaj.
Mjere opreza
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odložite u za njih
predviñene sabirne spremnike.
Ovaj ureñaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu ureñaja.
Napajanje
• Oštećeni mrežni kabel mora zamijeniti isključivo
stručno servisno osoblje.
• Ureñaj nije odspojen od napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam
ureñaj isključen.
• Postavite ureñaj u blizinu zidne utičnice tako da se
može odmah odspojiti ako doñe do problema u radu.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony kućnog kina s
DVD ureñajem. Prije uporabe ureñaja, molimo
da u cijelosti pročitate ovaj priručnik i spremite
ga za buduću uporabu.
2
Sadržaj
Dobrodošli! ................................................2
O ovom priručniku.....................................5
Diskovi koje je moguće reproducirati........6
Kako započeti s radom
– OSNOVE –
Korak 1: Povezivanje sustava i TV
prijemnika ...................................... 9
Korak 2: Smještaj sustava.............. 13
Korak 3: Brzo podešavanje
(Quick Setup) ............................... 13
Kako započeti s radom
– NAPREDNI POSTUPCI –
Isključenje prikaza mogućnosti ...............16
Pričvršćivanje zvučnika na zid ................17
Osnovne funkcije
Reprodukcija diskova ..................... 18
Slušanje radija ili drugih
komponenata............................... 19
Reprodukcija TV zvuka iz svih
zvučnika ....................................... 20
Odabir filmskog ili glazbenog
moda............................................. 21
Podešavanje zvuka
Surround zvuk – uporaba zvučnog
ugoñaja ................................................22
Razne funkcije reprodukcije
diskova
Traženje odreñenog mjesta na disku........24
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/
scene, itd..............................................25
Traženje po scenama................................26
(Picture Navigation)
Nastavak reprodukcije od mjesta na kojem
je zaustavljena .....................................26
(Resume Play)
Programirana reprodukcija ......................27
(Program Play)
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu.....29
(Shuffle Play)
Ponavljanje reprodukcije......................... 30
(Repeat Play)
Uporaba izbornika DVD diska................ 31
Promjena zvuka....................................... 31
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST] na
DVD-R/DVD-RW disku .................... 33
Prikaz informacija o disku ...................... 34
Promjena kuta kamere............................. 36
Prikaz titlova ........................................... 37
Vremensko usklañivanje slike i zvuka.... 37
(A/V SYNC)
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG
datoteka............................................... 38
Reprodukcija DATA CD i DATA DVD
diskova s MP3 audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama......................... 40
Reprodukcija audio zapisa i slika u slide
showu sa zvukom................................ 42
DivX® video datoteke ............................ 44
Reprodukcija VIDEO CD diska s
funkcijom PBC (Ver. 2.0)................... 46
(PBC Playback)
Funkcije radijskog prijemnika
Pohranjivanje radiopostaja ...................... 47
Slušanje radijskih programa.................... 48
Uporaba RDS sustava ............................. 49
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom daljinskim
upravljačem......................................... 50
Uporaba funkcije THEATRE SYNC ...... 50
Primjena zvučnog efekta ......................... 51
Funkcija Sleep Timer .............................. 52
Promjena svjetline pokazivača................ 52
Zaključavanje tipaka na ureñaju.............. 53
(Child Lock)
nastavlja se
3
Napredna podešavanja i
prilagodbe
Zaključavanje diskova .............................54
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Postizanje optimalnog surround zvuka
u prostoriji ...........................................57
(SPEAKER FORMATION)
Uporaba izbornika Setup .........................59
Podešavanje jezika izbornika i dijaloga...60
[LANGUAGE SETUP]
Podešavanje prikaza.................................61
[SCREEN SETUP]
Osobna podešavanja ................................62
[CUSTOM SETUP]
Podešavanje zvučnika ..............................63
[SPEAKER SETUP]
Vraćanje parametara na tvorničke
vrijednosti............................................65
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................66
Napomene o diskovima ...........................67
U slučaju problema ..................................67
Funkcija automatske dijagnostike............71
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Tehnički podaci .......................................71
Rječnik .....................................................73
Popis jezičnih kodova ..............................76
Dijelovi i kontrole....................................77
Uporaba kontrolnog izbornika.................79
Popis opcija DVD Setup izbornika..........82
Izbornik System Menu.............................83
4
O ovom priručniku
Upute u ovom priručniku opisuju kontrole
daljinskog upravljača. Takoñer možete koristiti
kontrole na ureñaju ako imaju jednake oznake
kao i one na daljinskom upravljaču.
● Opcije kontrolnog izbornika mogu se
razlikovati ovisno o području.
● "DVD" se može koristiti kao opći naziv za
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R te
DVD-RW/DVD-R diskove.
● U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake:
●
Oznaka
Značenje
Funkcije za DVD VIDEO ili DVD-R/
DVD-RW diskove u video modu ili
DVD+R/DVD+RW diskove
Funkcije raspoložive za DVD-R/
DVD-RW diskove u VR (Video
Recording) načinu rada
Funkcije za VIDEO CD (uključujući
Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove
u video CD ili Super VCD formatu)
Funkcije raspoložive za glazbene CD
diskove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu
Funkcije za DATA CD diskove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) koji
sadrže MP31) audio zapise, JPEG
slikovne datoteke i DivX2)3) video
datoteke.
Funkcije za DATA DVD diskove
(DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) koji sadrže
MP31) audio zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX2)3) video datoteke.
1)
2)
3)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
definiran od strane ISO/MPEG, a služi sažimanju
audio podataka.
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju
je razvila tvrtka DivX, Inc.
DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su
zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se uz
dopuštenje.
5
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Format
diska
Logo Diska
DVD VIDEO
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
DVD-RW/
DVD-R
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće diskove:
● CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su snimljeni u formatima navedenim na
ovoj stranici.
● CD-ROM diskove u PHOTO CD formatu.
● CD-Extra podatke
● DVD Audio diskove
● Super Audio CD diskove
● DATA DVD diskove koji sadrže MP3 audio
zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX video
datoteke.
● DVD-RAM diskove
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(Ver. 1.1 i
2.0)/Audio CD
CD-RW/CD-R
(audio podaci)
(MP3 datoteke)
(JPEG
datoteke)
Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD
VIDEO" i "CD" su zaštićeni znakovi.
Napomene o CD/DVD diskovima
Ovaj ureñaj može reproducirati sljedeće diskove:
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene u
sljedećim formatima:
– audio CD format
– VIDEO CD format
– MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke i
DivX video datoteke formata u skladu s
ISO9660 Level 1/Level 2 standardom, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
6
Ovaj ureñaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R diskove
snimljene u sljedećim formatima:
– MP3 audio zapise, JPEG slikovne datoteke i
DivX video datoteke formata usklañenog sa
UDF standardom.
Takoñer, ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
● DVD VIDEO disk s različitim regionalnim
kodom (str. 7, 74)
● Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u
obliku kartice, srca, itd.)
● Disk s naljepnicom.
● Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca od
celofana ili naljepnica.
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
CD-R/CD-RW/DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW diskova na ovome ureñaju zbog
nedostatne kvalitete i fizičkog stanja diska, odnosno
zbog razlike u tehnologiji i softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije
ispravno finaliziran. Dodatne informacije možete
pronaći u uputama za uporabu ureñaja za
snimanje. Imajte na umu da neke funkcije
reprodukcije možda neće raditi s nekim
DVD+RW/DVD+R diskovima, čak i kad su
pravilno finalizirani. U tom slučaju pogledajte
disk normalnom reprodukcijom. Takoñer nije
moguća reprodukcija nekih DATA CD/DATA
DVD diskova snimljenih u Packet Write formatu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijom za zaštitu autorskih
prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
diskova usklañenih s Compact Disc (CD)
standardom.
U novije vrijeme se u prodaji takoñer mogu naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće
reproducirati u ovom ureñaju.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj.
Meñutim, budući da audio strana DualDisc diska
nije usklañena s Compact Disc (CD) standardom,
možda se neće moći reproducirati u ovom ureñaju
jer ne odgovaraju CD standardu.
O multi session CD diskovima
Ovaj ureñaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je MP3 audio zapis snimljen
u prvoj sesiji. Takoñer je moguća reprodukcija
naknadno snimljenih MP3 zapisa.
● Ovaj ureñaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je JPEG slikovna datoteka
snimljena u prvoj sesiji. Takoñer je moguća
reprodukcija naknadno snimljenih JPEG
slikovnih datoteka.
● Ako su u prvoj sesiji snimljeni audio zapisi i
slike u glazbenom ili video CD formatu,
reproducira se samo ta prva sesija.
●
Regionalni kôd
Vaš ureñaj ima regionalni kôd otisnut na stražnjoj
strani i reproducirati će samo DVD diskove
označene jednakim regionalnim kodom.
takoñer se
DVD VIDEO diskovi s oznakom
mogu reproducirati na ovom ureñaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
[Playback prohibited by area limitations]
(odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena
regionalnim ograničenjima). Ovisno o DVD
VIDEO disku, može se dogoditi da nema oznake
regionalnog koda iako je reprodukcija DVD
VIDEO diska zabranjena regionalnim
ograničenjima.
Napomena o reprodukciji DVD i
VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
diskova mogu namjerno biti izostavljene od
strane proizvoñača softvera. Budući da ovaj
ureñaj reproducira DVD i VIDEO CD diskove
ovisno o sadržaju diska koje su izradili
proizvoñači softvera, neke funkcije reprodukcije
možda neće biti raspoložive. Takoñer pogledajte
upute isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je zaštićena
patentirana i ostalim načinima zaštite
intelektualnog vlasništva u SAD-u. Uporabu ove
tehnologije mora odobriti Macrovision
Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu
i drugu ograničenu uporabu, osim ako
Macrovision Corporation nije izričito odobrio
drugačiju uporabu. Reverzno inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
Ovaj sustav ima ugrañen Dolby* Digital i Dolby
Pro Logic (II) prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki-D simbol su
zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories
korporacije.
** Proizvedeno prema licenci tvrtke Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS" i "DTS Digital Surround" su zaštićeni nazivi i
oznake korporacije DTS, Inc.
7
Kako započeti s radom – OSNOVE –
Pogledajte "Isporučeni pribor" u tehničkim podacima na str. 71.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Sustavom možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije veličine
AA (R6) pazeći da se 3 i # polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri uporabi daljinskog
upravljača, usmjerite ga prema senzoru X na ureñaju.
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrijanim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte zajedno koristiti novu i staru bateriju.
• Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda neće raditi
ispravno.
• Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje
uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
8
Korak 1: Povezivanje sustava i TV prijemnika
Ova shema prikazuje osnovno povezivanje ureñaja sa zvučnicima i TV prijemnikom.
Pogledajte sljedeću shemu i pročitajte upute od 1 do 4 na sljedećim stranicama.
Prednji zvučnik (R)
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (L)
AM okvirna antena
Mrežni kabel
FM žičana antena
TV prijemnik
Subwoofer
Surround zvučnik (R)
Surround zvučnik (L)
: Tok signala
nastavlja se
9
1 Priključenje zvučnika
Potrebni kabeli
Priključak i prsten u boji na zvučničkom kabelu jednake su boje kao i oznaka priključnica na koje se
kabel spaja.
Sivi
U priključnicu SPEAKER
Prsten u boji
Crni
Napomena
• U priključnicu SPEAKER nemojte umetati izolirani dio kabela.
Sprječavanje kratkog spoja zvučnika
Kratki spojevi zvučnika mogu uzrokovati oštećenja sustava. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza
kako biste spriječili oštećenje pri spajanju zvučnika. Obratite pozornost da oguljeni dio kabela ne
dodiruje drugu priključnicu zvučnika ili oguljeni dio drugog zvučničkog kabela.
Oguljeni dio zvučničkog kabela
dodiruje drugi zvučnički priključak.
Oguljeni kabeli se međusobno dodiruju
jer je skinuto previše izolacije.
Nakon spajanja svih komponenata, zvučnika i mrežnog kabela, reproducirajte ispitni ton kako bi
provjerili jesu li zvučnici ispravno spojeni. Podrobnije podatke o reprodukciji ispitnog tona potražite na
str. 64. Ako se iz zvučnika ne čuje zvuk pri reprodukciji ispitnog tona ili ako se čuje ispitni ton zvučnika
drugačijeg od onog čiji naziv je prikazan na pokazivaču, zvučnik je možda u kratkom spoju. U tom
slučaju ponovo provjerite spojeve zvučnika.
Napomene
• Zvučnički kabeli trebaju biti usklañeni s odgovarajućim priključnicama na komponenti: 3 na 3 i # na #. Ako se
kabeli spoje obrnuto, zvuk je izobličen i bez basova.
10
2 Priključenje TV prijemnika
Potrebni kabeli
SCART (EURO AV) kabela (nije isporučen)
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
Kada koristite spajanje putem SCART (EURO AV) kabela, provjerite reproducira li vaš TV prijemnik
S-video ili RGB signale. Ako TV prijemnik podržava S-video, promijenite ulazni signal TV prijemnika
na RGB. Pogledajte upute isporučene uz TV prijemnik.
Savjet
• Kad želite reproducirati zvuk s TV prijemnika ili stereo zvuk 2-kanalnog izvora putem 6 zvučnika, odaberite
"Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" ili "Dolby Pro Logic II MUSIC" zvučni efekt (str. 22).
3 Priključenje antene
Za priključenje AM antene
Antena svojim oblikom i duljinom omogućuje prijem AM signala. Nemojte je rastavljati ili namatati.
1
2
Uklonite samo okvir s plastičnog stalka.
3
Spojite kabele na priključnice za AM antenu.
Namjestite okvirnu AM antenu.
Kabel (A) i kabel (B) se mogu spojiti na bilo koju priključnicu.
Umetnite kabele dok pritišćete
stezaljku priključnice.
Umetnite do
ovog dijela.
Napomena
• Radi sprečavanja stvaranja šuma, odmaknite AM antenu od sustava i druge AV opreme.
Savjet
• Podesite AM okvirnu antenu u položaj pri kojem omogućuje najbolji zvuk AM prijema.
nastavlja se
11
4
Laganim povlačenjem provjerite je li antena spojena čvrsto na priključnicu.
Spajanje FM žičane antene
Spojite FM žičanu antenu na priključnicu COAXIAL FM 75 Ω.
FM žičana antena
(isporučena)
FM žičana antena
(isporučena)
ili
Priključnica COAXIAL FM 75 Ω
Priključnica COAXIAL FM 75 Ω
Napomena
• Sasvim razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je u što je moguće više vodoravni položaj.
Savjet
• Ako je FM prijem loš, koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio isporuke) za spajanje vanjske FM antene
prema prikazu na donjoj slici.
Sustav
Vanjska FM antena
4 Priključenje mrežnog kabela
Prije priključenja mrežnog kabela sustava u zidnu utičnicu, spojite zvučnike na sustav.
12
Korak 2: Smještaj sustava
Smještaj zvučnika
Najbolji surround zvuk postiže se ako su svi
zvučnici osim subwoofera na jednakoj
udaljenosti od mjesta slušanja (A).
Meñutim, ovaj sustav omogućuje postavljanje
središnjeg zvučnika čak do 1,6 metra bliže (B) i
surround zvučnika čak do 5 metara bliže (C)
položaju slušatelja.
Prednji zvučnici mogu se postaviti od 1 do 7
metara (A) od mjesta slušanja.
Korak 3: Brzo podešavanje
(Quick Setup)
Za izvoñenje najmanjeg broja osnovnih
podešavanja sustava postupite na ovdje opisani
način.
Postavite zvučnike prema prikazu na slici
1
2
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite @/1.
Napomene
• Podesite način rada na "DVD" (str. 18).
Napomene
• Zvučnike ne postavljajte u nagnut položaj.
• Zvučnike ne postavljajte na:
− vrlo topla ili hladna mjesta
− prašnjava ili zaprljana mjesta
− vrlo vlažna mjesta
− mjesta izložena vibracijama
− mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti
• Kod čišćenja koristite meku krpicu, poput krpice za
čišćenje naočala.
• Nemojte koristiti abrazivne spužve, prašak za ribanje
ili otapala poput benzina ili alkohola.
3
Na svom TV prijemniku odaberite
odgovarajući ulaz tako da se signal
uređaja pojavi na TV zaslonu.
Na dnu zaslonu se pojavi poruka [Press
[ENTER] to run QUICK SETUP.] (pritisnite
[ENTER] za pokretanje izbornika QUICK
SETUP). Ako se ova poruka ne pojavi,
otvorite izbornik Quick Setup i ponovno
izvedite postupak (str. 15).
Savjet
• Kad mijenjate položaj zvučnika, preporuča se
promjena podešenja. Za detalje pogledajte "Postizanje
optimalnog surround zvuka u prostoriji" (str. 57).
nastavlja se
13
4
Pritisnite A bez umetanja diska.
Na zaslonu se pojavi izbornik za
podešavanje jezika prikaza.
9
Tipkama C/c odaberite sliku
razmještaja zvučnika prema njihovom
stvarnom položaju.
Za detalje pogledajte "Postizanje optimalnog
surround zvuka u prostoriji" (str. 57).
5
Tipkama X/x odaberite jezik.
Ureñaj koristi ovdje odabrani jezik za prikaz
izbornika i titlova.
6
Pritisnite A.
10 Pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
udaljenosti zvučnika.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir
formata slike TV prijemnika.
11 Pritisnite X/x za odabir udaljenosti
7
Tipkama X/x odaberite postavku koja
odgovaraju vašem TV prijemniku.
prednjeg zvučnika od mjesta slušanja i
zatim pritisnite A.
x Ako imate widescreen TV prijemnik ili
standardni TV (4:3) s mogućnošću
prikaza slike u widescreen formatu
[16:9] (str. 61)
x Ako imate standardni 4:3 TV prijemnik
[4:3 LETTER BOX] ili [4:3 PAN SCAN]
(str. 61)
8
Pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
rasporeda zvučnika.
14
12 Pritisnite X/x za odabir udaljenosti
središnjeg zvučnika od mjesta slušanja
i zatim pritisnite A.
13 Pritisnite X/x za odabir udaljenosti
surround zvučnika o mjesta slušanja i
zatim pritisnite A.
Završeno je brzo podešavanje i dovršena su
sva povezivanja i podešavanja.
Odabir vrste izlaznog video signala
Možete odabrati vrstu izlaznog video signala iz
priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na stražnjoj strani sustava.
Prekid brzog podešavanja
Pritisnite 1 DISPLAY u bilo kojem koraku.
Savjeti
• Promijenite li položaj zvučnika, promijenite i njihova
podešenja. Za detalje pogledajte "Postizanje
optimalnog surround zvuka u prostoriji" (str. 57).
• Ako želite promijeniti svako podešenje, pogledajte
"Uporaba izbornika" (str. 59).
Pozivanje izbornika brzog
podešavanja
1 Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
[SETUP],
1
Pritisnite FUNCTION više puta za odabir
"DVD".
2
Pritisnite VIDEO FORMAT.
zatim pritisnite A.
Pojave se opcije za [SETUP].
Svakim pritiskom na VIDEO FORMAT,
prikaz se mijenja na sljedeći način:
• "LINE VIDEO": izlaz video signala.
• "LINE RGB": izlaz RGB signala.
3 Tipkama X/x odaberite [QUICK] i pritisnite
A.
Pojavi se izbornik brzog podešavanja.
Napomena
• Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća RGB signale,
na TV zaslonu se neće pojaviti slika čak ni ako
odaberete "LINE RGB". Pogledajte upute
isporučene s TV prijemnikom.
15
Kako započeti s radom
– NAPREDNI POSTUPCI –
Isključenje prikaza
mogućnosti
Uključenje/isključenje prikaza
mogućnosti
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
3
Tipkama X/x odaberite postavku.
Pritisnite X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "DEMO", zatim
pritisnite A ili c.
Standardna postavka je podcrtana.
• "DEMO ON": za uključenje prikaza
mogućnosti.
• "DEMO OFF": za isključenje prikaza
mogućnosti.
4
Pritisnite A.
Ureñaj prihvati podešenje.
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Izbornik se isključi.
Nakon spajanja mrežnog kabela, na pokazivaču
sustava počne prikaz mogućnosti. Kad pritisnete
@/1 na daljinskom upravljaču, prikaz mogućnosti
se isključi.
Napomene
• Kad pritisnete @/1 na sustavu, prikaz mogućnosti se
isključi.
• Kad uključite funkciju prikaza mogućnosti u
sistemskom izborniku, on se neće isključiti čak ni ako
pritisnete @/1 na daljinskom upravljaču. Za
isključenje prikaza mogućnosti, isključite ovu
funkciju te zatim pritisnite @/1 na daljinskom
upravljaču. Kad je isključen prikaz mogućnosti,
sustav će trošiti manje energije u pripravnom stanju.
• Ako je sustav na tvorničkim postavkama (primjerice,
nakon resetiranja pomoću funkcije "COLD RESET"
(str. 65)), prikaz mogućnosti možete jednostavno
isključiti pritiskom na @/1 na daljinskom upravljaču.
U suprotnom, za isključivanje prikaza mogućnosti,
potrebno je podesiti opciju "DEMO" na "DEMO
OFF".
16
Pričvršćivanje zvučnika na
zid
3
Objesite zvučnike na vijke.
Zvučnike možete pričvrstiti na zid.
Pričvršćivanje zvučnika na zid
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji
odgovaraju otvoru na poleđini svakog
zvučnika. Pogledajte sljedeće slike.
Stražnja strana zvučnika
Otvor na poleđini
zvučnika (osim
kod središnjeg
zvučnika)
2
Pričvrstite vijke na zid.
Napomene
• Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i
čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča
osobito lomljiv, dobro zavrnite vijke na nosač te
pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na okomit i
ravan zid s pojačanjem.
• Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je
potrebno koristiti potražite u specijaliziranim
trgovinama.
• Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale
uslijed nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće
zida ili nepravilnog pričvršćivanja vijaka, prirodne
katastrofe, itd.
od 6 do 9 mm
17
5
Uložite disk.
Stavite disk na uložnicu i zatim pritisnite A.
Osnovne funkcije
Reprodukcija diskova
Podesite
glasnoću
Napomena
• Kad reproducirate disk promjera 8 cm, stavite ga
u unutrašnji utor uložnice. Disk ne smije biti
ukoso u utoru uložnice.
• Ne zatvarajte uložnicu diska pritiskom prstima
jer tako možete uzrokovati kvar.
• Ne stavljajte više od jednog diska u uložnicu.
Uložnica diska
6
Pritisnite H.
Ureñaj započinje reprodukciju (neprekidna
reprodukcija).
Podesite glasnoću na sustavu.
Glasnoća se prikazuje na zaslonu TV
prijemnika i na pokazivaču.
Napomena
• Ovisno o disku, na TV zaslonu se možda neće pojaviti
razina glasnoće.
Smanjenje potrošnje u pripravnom
stanju
Pritisnite @/1 dok uključujete sustav. Za poništenje
pripravnog stanja pritisnite jednom @/1.
Dodatne funkcije
Ovisno o DVD VIDEO ili VIDEO CD disku,
neke funkcije se mogu razlikovati ili mogu biti
ograničene. Pogledajte upute isporučene uz disk.
Pritisnite
Zaustavljanje
x
Pauzu
X
1
2
Uključite TV prijemnik
Na TV prijemniku odaberite video ulaz
na koji je spojen sustav.
Nastavak reprodukcije
nakon pauze
X ili H
3
Pritisnite @/1.
Prijelaz na sljedeće
poglavlje, zapis ili scenu
> (osim za JPEG)
Prijelaz na prethodno
poglavlje, zapis ili scenu
. (osim za JPEG)
Isključenje zvuka
MUTING. Za ponovno
uključenje zvuka opet
pritisnite istu tipku ili tipku
VOLUME + za pojačanje
glasnoće.
Sustav se uključi.
Ukoliko sustav već nije podešen u "DVD"
mod, odaberite opciju "DVD" pritiskom
tipke FUNCTION.
4
18
Za
Pritisnite A.
Za
pritisnite
Zaustavljanje reprodukcije i Z na daljinskom
vañenje diska.
upravljaču ili A na
ureñaju.
Ponavljanje prethodne
scene*
Slušanje radija ili drugih
komponenata
T/c (Instant Replay)
tijekom reprodukcije
Kratak pomak prema
U/C (Instant Advance)
naprijed u tekućoj sceni** tijekom reprodukcije
* Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R diskove.
Tipku nije moguće koristiti samo za DivX video
datoteke.
** Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R diskove. Tipku nije moguće
koristiti samo za DivX video datoteke.
Napomene
• S nekim scenama nećete moći koristiti funkciju
Instant Replay ili Instant Advance.
Odabir spojene komponente
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi naziv željene
komponente.
Svakim pritiskom na FUNCTION, način rada se
mijenja u sljedećem redoslijedu:
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t ...
Promjena izlazne razine zvuka iz
priključenih komponenata
Ovisno o komponenti, moguće je izobličenje
zvuka zbog ulazne razine kod slušanja zvuka s
komponente spojene na priključnicu EURO AV
T OUTPUT (TO TV) na stražnjoj strani
ureñaja. To nije kvar.
Da biste to spriječili, možete promijeniti izlaznu
razinu zvuka priključene komponente.
1
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "TV".
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
nastavlja se
19
3
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "ATTENUATE",
zatim pritisnite A ili c.
4
Tipkama X/x odaberite podešenje.
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• "ATT ON": smanjuje ulaznu razinu.
Izlazna razina je promijenjena.
• "ATT OFF": normalna ulazna razina.
5
Reprodukcija TV zvuka iz
svih zvučnika
Zvuka iz TV prijemnika možete reproducirati iz
svih zvučnika ovog sustava.
Za detalje pogledajte "Korak 1: Priključenje
sustava i TV prijemnika" (str. 9).
Pritisnite A.
Ureñaj prihvati podešenje.
6
Pritisnite SYSTEM MENU.
Izbornik se isključi.
1
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "TV".
2
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok
se na pokazivaču ne pojavi oznaka
željenog zvučnog efekta.
Kad želite stereo zvuk 2-kanalnog izvora
reproducirati iz 6 zvučnika, odaberite zvučni
efekt "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" ili
"PLII MUSIC". Za detalje o zvučnim
efektima pogledajte str. 22.
20
Odabir filmskog ili
glazbenog moda
Možete odabrati prikladan zvučni mod za
filmove ili glazbu.
Pritisnite MOVIE/MUSIC tijekom reprodukcije.
Pritisnite MOVIE/MUSIC više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka željenog moda.
Početno podešenje je podcrtano.
● AUTO: automatski odabire mod koji stvara
zvučni efekt ovisno o disku.
● MOVIE: zvuk je prilagoñen filmovima.
● MUSIC: zvuk je prilagoñen za glazbu.
Savjet
• Kad je odabran filmski ili glazbeni mod, na
pokazivaču je prikazano "MOVIE" ili "MUSIC". Ako
se na pokazivaču ne prikazuje ni "MOVIE" ni
"MUSIC", odabrana je opcija "AUTO".
21
Automatsko dekodiranje
ulaznog audio signala
Podešavanje zvuka
Surround zvuk – uporaba
zvučnog ugođaja
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim
odabirom jednog od programiranih zvučnih
ugoñaja. Na ovaj način možete u vlastitom domu
stvoriti ugoñaj kino dvorane.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Ova funkcija automatski prepoznaje vrstu ulaznih
audio signala (Dolby Digital, DTS ili standardni
2-kanalni stereo) te ih, ukoliko je potrebno,
dekodira. Ova funkcija omogućuje reprodukciju
zvuka upravo onako kako je snimljen/kodiran,
bez jeke i drugih efekata.
Meñutim, ukoliko nema zvukova niskih
frekvencija (primjerice Dolby Digital LFE), ova
funkcija će stvoriti signale niske frekvencije koji
će se čuti kroz subwoofer.
Reprodukcija zvuka na više
zvučnika
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Ovaj mod omogućuje reprodukciju zvuka svih
vrsta diskova iz više zvučnika.
Napomena
• Ovisno o izvoru, zvuk se ne reproducira iz više
zvučnika.
5.1-kanalna reprodukcija
2-kanalnih izvora (npr. CD-ova)
Pritisnite SOUND FIELD.
x Dolby Pro Logic
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi naziv odgovarajućeg
zvučnog ugoñaja.
Dolby Pro Logic stvara pet izlaznih kanala punog
opsega iz dvokanalnih izvora. Ova funkcija
dekodira ulazni signal koji se zatim reproducira
putem prednjih, središnjeg te surround zvučnika.
Surround kanal postane mono.
Svi zvučni ugođaji
Zvučni ugođaj
Prikaz na pokazivaču
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
22
2CH STEREO
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II stvara pet izlaznih kanala
punog opsega iz dvokanalnih izvora. To se
postiže uporabom razvijenog matričnog surround
dekodera visoke čistoće koji koristi prostorne
značajke izvornog zvuka bez dodavanja novih
zvukova i tonskih nijansi.
Napomene
• Kod ulaza signala s višekanalnog izvora, funkcije
Dolby Pro Logic i Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC su isključene i višekanalni zvuk se
reproducira izravno.
• Kod ulaza signala dvojezičnog emitiranja, funkcije
Dolby Pro Logic i Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC nisu učinkovite.
Korištenje samo prednjih
zvučnika i subwoofera
x 2 CHANNEL STEREO
Kod ovog zvučnog ugoñaja, zvuk se reproducira
putem prednjeg lijevog i desnog zvučnika te
subwoofera. Standardni dvokanalni (stereo)
izvori zvuka potpuno zaobilaze obradu zvuka.
Višekanalni surround format miješa se u dva
kanala što omogućuje reprodukciju bilo kojeg
izvora zvuka samo uz uporabu prednjeg lijevog i
desnog zvučnika i subwoofera.
Isključenje surround efekta
Više puta pritisnite SOUND FIELD dok se na
pokazivaču ne pojavi "A.F.D. STD" ili "2CH
STEREO".
23
Suprotan smjer
Razne funkcije reprodukcije diskova
Traženje određenog mjesta
na disku
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Odreñeno mjesto na disku možete brzo pronaći
uz gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
Napomena
• Ovisno o DVD/DivX video/VIDEO CD disku, možda
nećete moći izvesti neke od opisanih postupaka.
Pronalaženje mjesta pri
ubrzanoj reprodukciji prema
naprijed ili natrag (Scan)
(osim za JPEG)
3m (samo DVD VIDEO/DVD-VR mod/DivX video/
VIDEO CD)
T2b (samo za DVD VIDEO)
Svakim pritiskom tipke, brzina reprodukcije se
povećava.
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
(samo DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD)
Tijekom pauze pritisnite ^/m ili M/y. Za
povratak na normalnu brzinu pritisnite H.
Svakim pritiskom na tipku ^/m ili M/y
tijekom usporene reprodukcije, mijenja se brzina
reprodukcije. Raspoložive su dvije brzine.
Svakim pritiskom, indikatori se mijenjaju na
sljedeći način:
Tijekom reprodukcije pritisnite ^/m ili
M/y. Kada pronañete željeno mjesto,
pritisnite H za povratak na normalnu brzinu.
Svakim pritiskom na tipku ^/m ili M/y
tijekom pretraživanja, mijenja se brzina
reprodukcije. Svakim pritiskom, indikatori se
mijenjaju na sljedeći način. Stvarne brzine ovise
o diskovima.
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Smjer reprodukcije
(samo DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD)
3M (samo DVD VIDEO/DVD-VR mod/DivX video/
VIDEO CD)
T2B (samo za DVD VIDEO/CD)
Obratni smjer (samo DVD VIDEO)
2^ y 1^
Reprodukcija slika po sliku
(zaustavljena slika)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku U/C
(sliku po sliku) za prelaženje na sljedeću sliku, ili
T/c (sliku po sliku) za prelazak na prethodnu
sliku (samo za DVDVIDEO/DVD-R/DVD-RW).
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite
H.
Napomene
• Za DVD-R/DVD-RW u VR modu nije moguće
pretraživanje sliku po sliku.
• Za DATA CD/DATA DVD, ova funkcija je
primjenjiva samo na DivX video datoteke.
24
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/scene, itd.
DVD disk možete pretraživati prema naslovu ili
poglavlju, a VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD prema zapisu, indeksu ili sceni. Naslovi i
zapisi na disku imaju jedinstveni broj. Željeni
naslov ili zapis možete odabrati upisom njegovog
broja. Ili možete potražiti odreñenu scenu upisom
vremenskog koda.
1
3
[** (**)] se promijeni u [– – (**)].
4
Pritisnite 1 DISPLAY (kod reprodukcije
DATA CD/DATA DVD s JPEG slikovnim
datotekama, pritisnite 1 dvaput).
Pritisnite tipku X/x za odabir načina
traženja.
Na pokazivaču će se pojaviti različite opcije,
ovisno o disku.
[TITLE] (naslov), [TRACK]
(zapis), [SCENE] (scena)
[CHAPTER] (poglavlje), [INDEX]
(indeks]
[TIME/TEXT]
Odaberite opciju [TIME/TEXT] za traženje
mjesta početka upisom vremenskog koda.
[TRACK] (zapis)
[ALBUM] (album)
[FILE] (datoteka)
Primjer: kad odaberete
[CHAPTER]
Odabrano je [** (**)] (** označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
Pritisnite X/x ili brojčane tipke za odabir
broja željenog naslova, poglavlja,
zapisa, indeksa, scene, itd.
Ako pogriješite
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR, zatim
odaberite drugi broj.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite A.
5
Pritisnite A.
Ureñaj započne reprodukciju od odabranog
broja.
Traženje scene uporabom
vremenskog koda (samo DVD VIDEO i
DVD-VR)
1 U koraku 2 odaberite
[TIME/TEXT].
Odabrano je [T **:**:**] (vrijeme
reprodukcije tekućeg naslova).
2 Pritisnite A.
[T **:**:**] se promijeni u [T --:--:--].
3 Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama,
zatim pritisnite A.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi nakon početka,
jednostavno unesite [2:10:20].
Savjet
• Kad je kontrolni izbornik isključen, možete tražiti
poglavlje (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), zapis
(CD) ili datoteku (DATA CD/DATA DVD (DivX
video)) pritiskom brojčanih tipaka i tipke A.
Napomena
• Za DVD+RW/DVD+R nije moguće koristiti
pretraživanje uporabom vremenskog koda.
Odabrani redak
25
Traženje po scenama
(Picture Navigation)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene scene.
1
Više puta pritisnite PICTURE NAVI za
odabir željene opcije.
• [TITLE VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prva scena svakog naslova.
• [CHAPTER VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prva scena svakog poglavlja.
• [TRACK VIEWER] (samo za VIDEO CD/
Super VCD): prva scena svakog zapisa.
3
Pritisnite A.
Prva scena svakog naslova, poglavlja ili
zapisa se pojavi na sljedeći način.
4
Tipkom C/X/x/c odaberite naslov,
poglavlje ili zapis te pritisnite A.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu
reprodukciju tijekom podešavanja
Pritisnite C RETURN.
Napomena
• Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
26
(Resume Play)
Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
Nastavak reprodukcije od
mjesta na kojem je
zaustavljena
Ureñaj pohranjuje mjesto na kojem ste pritisnuli
tipku x i na pokazivaču se pojavi oznaka
"RESUME". Sve dok ne izvadite disk, funkcija
Resume će raditi čak i kad je sustav u pripravnom
stanju nakon pritiska tipke @/1.
1
Tijekom reprodukcije diska pritisnite x
za zaustavljanje reprodukcije.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "RESUME"
pa možete ponovo pokrenuti reprodukciju od
mjesta na kojem je disk zaustavljen.
Ako se ne pojavi "RESUME", nastavak
reprodukcije nije moguć.
2
Pritisnite H.
Ureñaj započinje reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
Napomene
• Zavisno od mjesta na kojem ste zaustavili disk, ureñaj
možda neće nastaviti reprodukciju od točno istog
mjesta.
• Mjesto na kojem ste zaustavili disk se briše kad:
− izvadite disk,
− sustav uñe u pripravno stanje (samo DATA CD/
DATA DVD),
− promijenite ili resetirate postavke u izborniku Setup,
− promijenite funkciju pritiskom tipke FUNCTION,
− odspojite mrežni kabel.
• Za DVD-R/DVD-RW u VR modu, CD, DATA CD i
DATA DVD, sustav memorira mjesto zaustavljanja
reprodukcije za tekući disk.
• Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije i reprodukcije u slučajnom slijedu.
• Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima.
Savjet
• Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
Nastavak reprodukcije prijašnjeg
diska (Multi-disc Resume)
(samo DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ovaj ureñaj pohranjuje mjesta zaustavljanja za
čak 40 diskova i nastavlja reprodukciju kod
sljedećeg ulaganja istog diska. Pohranite li mjesto
zaustavljanja za 41. disk, izbrisat će se podatak za
prvi disk.
Za uključenje ove funkcije, podesite
[MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM
SETUP] na [ON]. Za detalje pogledajte
"[MULTI-DISC RESUME] (samo DVD
VIDEO/VIDEO CD)" (str. 62).
Programirana reprodukcija
(Program Play)
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu odreñivanjem redoslijeda zapisa na
disku kako biste izradili svoj program. Možete
programirati najviše 99 zapisa.
1
Pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Savjet
Tipkama X/x odaberite
[PROGRAM] i pritisnite A.
Pojave se opcije funkcije [PROGRAM].
• Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
Napomena
• Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u
[CUSTOM SETUP] podešena na [OFF] (str. 62),
mjesto zaustavljanja se briše kad pritisnete tipku
FUNCTION.
3
Tipkama X/x odaberite [SET t], zatim
pritisnite A.
Kada reproducirate VIDEO CD ili CD,
prikazano je [TRACK].
Zapisi snimljeni
na disk
Ukupno vrijeme
programiranih zapisa
nastavlja se
27
4
Pritisnite c.
Kursor se pomakne do zapisa u stupcu [T] (u
ovom slučaju, [01]).
Za promjenu ili poništenje
programiranog slijeda
1 Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2 Tipkama X/x odaberite programirani broj
zapisa koji želite promijeniti ili poništiti. Želite
li izbrisati zapis iz programa, pritisnite
CLEAR.
3 Za izradu novog programa primijenite korak
5. Za poništenje programa, u stupcu [T]
odaberite [--] i pritisnite A.
5
Odaberite zapis koji želite programirati.
Primjerice, odaberite zapis [02].
Tipkama X/x ili brojčanim tipkama odaberite
[02] u stupcu [T], zatim pritisnite A.
Odabrani zapis
Ukupno vrijeme programiranih zapisa
6
Za programiranje ostalih zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
Programirani zapisi se prikazuju u
odabranom redoslijedu.
7
Pritisnite H za početak programirane
reprodukcije.
Započinje programirana reprodukcija.
Nakon završetka programirane reprodukcije
možete ponovo reproducirati isti program
pritiskom na H.
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 3.
Za ponovnu reprodukciju programa, odaberite
[ON] u koraku 3 te pritisnite A.
Za isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite tipku 1 DISPLAY više puta dok se
kontrolni izbornik ne isključi.
28
Za poništenje svih zapisa u
programiranom redoslijedu
1 Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2 Pritisnite X i odaberite [ALL CLEAR].
3 Pritisnite A.
Reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
(Shuffle Play)
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 3.
Za isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite
kontrolni izbornik.
Ureñaj može promijeniti redoslijed zapisa. Kod
sljedećeg "miješanja" redoslijed reprodukcije
može biti drukčiji.
Napomena
• Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO CD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
Napomena
• Pri reprodukciji MP3 zapisa neke pjesme će se možda
ponavljati.
1
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[SHUFFLE] i pritisnite A.
Pojave se opcije funkcije [SHUFFLE].
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju
želite reproducirati u slučajnom slijedu.
x Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD diska
• [TRACK]: reproducira zapise na disku u
slučajnom slijedu.
x Kad je aktivirana programirana
reprodukcija
• [ON]: u slučajnom slijedu reproducira
programirane zapise.
x Pri reprodukciji DATA CD-a (osim za
DivX) ili DATA DVD-a (osim za DivX)
• [ON]: reproducira MP3 audio zapise u
albumu na tekućem disku. Kad nije
odabran nijedan album, prvi album će se
reproducirati u slučajnom slijedu.
Napomena
• Zapis koji se već reproducirao takoñer je odabran
u slučajnom slijedu.
4
Pritisnite A.
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
29
• [TRACK] (samo MP3 audio zapisi):
ponavlja tekući zapis.
• [FILE] (samo DivX video datoteke):
ponavlja tekuću datoteku.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
4
Pritisnite A.
Odabrana je željena opcija.
Ureñaj može ponavljano reproducirati sve
naslove, zapise ili albume s diska ili pojedinačan
naslov, poglavlje, zapis ili album.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane
reprodukcije.
1
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[REPEAT], zatim pritisnite A.
Pojave se opcije za [REPEAT].
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju
želite ponavljati.
Početna podešenja su podcrtana.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-VR diska
•
•
•
•
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve naslove na disku.
[TITLE]: ponavlja tekući naslov na disku.
[CHAPTER]: ponavlja tekuće poglavlje.
x Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD diska
• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
• [DISC]: ponavlja sve zapise na disku.
• [TRACK]: ponavlja tekući zapis.
x Pri reprodukciji DATA CD ili DATA
DVD diska
• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
• [DISC]: ponavlja sve albume na disku.
• [ALBUM]: ponavlja tekući album.
30
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 3.
Za isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite
kontrolni izbornik.
Napomene
• Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO CD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
• Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a koji
sadrži MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke, a
njihova vremena reprodukcije nisu jednaka, zvuk neće
odgovarati slikovnoj datoteci pri ponavljanju.
• Kad je opcija [MODE (MP3, JPEG)] podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 42), ne možete odabrati
[TRACK].
Uporaba izbornika DVD
diska
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene
dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri
reprodukciji DVD diska koji sadrži nekoliko
naslova, možete odabrati željeni naslov tipkom
DVD TOP MENU.
Tijekom reprodukcije DVD diskova koji
omogućuju odabir opcija kao što su jezik titlova i
jezik dijaloga, odaberite ove opcije tipkom DVD
MENU.
1
Pritisnite DVD TOP MENU ili DVD
MENU.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik naslova.
Sadržaj izbornika se razlikuje zavisno od
diska.
2
3
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir stavke koju želite reproducirati ili
promijeniti.
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA CD/
DATA DVD diskova (s DivX video datotekama)
snimljenim u više audio formata (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio ili DTS), moguće je
promijeniti audio format. Kod DVD VIDEO
diskova snimljenih s višejezičnim zapisima,
možete takoñer odabrati željeni jezik dijaloga.
Kod VIDEO CD, CD ili DATA CD diskova,
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska
na kojem je snimljena skladba tako da su na
desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom
kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite AUDIO.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Pritisnite A.
2
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog audio signala.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Ovisno o DVD-u, razlikuje se odabir jezika.
Kad su prikazane 4 znamenke, one
predstavljaju kôd jezika. Pogledajte popis
kodova jezika na str. 76 kako biste vidjeli
kojem jeziku je pridijeljen odreñeni kôd.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta,
DVD VIDEO je snimljen u višestrukom
(multiple) audio formatu.
x Pri reprodukciji DVD-VR diska
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na disk.
Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
• [1: MAIN] (glavni zvuk)
• [1: SUB] (pomoćni zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (glavni i pomoćni zvuk)
nastavlja se
31
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Napomena
• [2: MAIN], [2: SUB] i [2: MAIN+SUB] ne
pojavljuju se kad je na disk snimljena samo jedna
vrsta audio signala.
x Pri reprodukciji VIDEO CD, CD, DATA
CD (MP3 audio) ili DATA DVD diska
(MP3 audio)
Početno podešenje je podcrtano.
• [STEREO]: Standardni stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono)
• [2/R]: Zvuk desnog kanala (mono)
Prikaz podataka o formatu audio
signala
(samo DVD, DivX video)
Ako pritisnete AUDIO više puta tijekom
reprodukcije, format tekućeg audio signala
(PCM, Dolby Digital, DTS, itd.) će biti prikazan
na sljedeći način.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Surround (L/R)
LFE (niskofrekventni efekt)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
Izbor formata audio signala za DATA CD ili
DATA DVD se razlikuje, ovisno o DivX
video datoteci sadržanoj na disku.
Raspoloživi formati su prikazani.
Prednji (L/R)
+ Srednji
Audio format
tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji Super VCD diska
Početno podešenje je podcrtano.
• [1:STEREO]: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 1
• [1:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
1 (mono)
• [1:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa
1 (mono)
• [2:STEREO]: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 2
• [2:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
2 (mono)
• [2:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa
2 (mono)
Napomena
• Tijekom reprodukcije Super VCD diska kod kojeg
nije snimljen audio zapis 2, neće se čuti zvuk ako
odaberete [2:STEREO], [2:1/L] ili [2:2/R].
32
Primjer:
Za 3-kanalni Dolby Digital zvuk
Prednji (L/R)
Surround (mono)
Audio format
tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji DATA CD (DivX video) ili
DATA DVD diska (DivX video)
Primjer:
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST]
na DVD-R/DVD-RW disku
Za MP3 zvuk
Brzina prijenosa (bit rate)
O audio signalima
Audio signali snimljeni na disk sadrže zvukovne
elemente (kanale) navedene u nastavku. Svaki
kanal se reproducira putem posebnog zvučnika.
● Prednji lijevi (L)
● Prednji desni (R)
● Središnji
● Lijevi surround (L)
● Desni surround (R)
● Surround (mono): Može se raditi o signalu
Dolby Surround zvuka ili o signalu Dolby
Digital zvuka surround mono kanala.
● LFE (Low Frequency Effect) – niskofrekvencijski signal
Neki DVD-R/DVD-RW diskovi u VR (Video
Recording) načinu imaju dvije vrste naslova za
reprodukciju: izvorno snimljene naslove
([ORIGINAL]) i naslove koje je moguće kreirati
na DVD ureñajima za snimanje ([PLAY LIST]).
Možete odabrati vrstu naslova za reprodukciju.
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[ORIGINAL/PLAY LIST], zatim pritisnite
A.
Pojave se opcije izbornika [ORIGINAL/
PLAY LIST].
3
Tipkama X/x odaberite podešenje.
Početno podešenje je podcrtano.
• [PLAY LIST]: za reprodukciju naslova
napravljenih u izborniku [ORIGINAL] za
ureñivanje.
• [ORIGINAL]: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
4
Pritisnite A.
33
Prikaz informacija o disku
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena na
pokazivaču
Pomoću pokazivača na prednjoj ploči (str. 78)
možete provjeriti informacije o disku, primjerice
preostalo vrijeme, ukupan broj naslova DVD
diska ili zapisa VIDEO CD, CD, ili MP3 diska, ili
naziv DivX video datoteke.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY tijekom
reprodukcije, prikaz na pokazivaču se mijenja
1 t 2 t ... t 1 t ...
Na zaslon se vrati prva slika nakon 2 sekunde.
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-R/DVD-RW diska
A Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg naslova
B Preostalo vrijeme tekućeg naslova
C Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg poglavlja
D Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
E Naziv diska
F Naslov i poglavlje
Pri reprodukciji DATA CD (DivX
video) ili DATA DVD diskova (DivX
video)
A Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
B Naziv tekuće datoteke
C Broj tekućeg albuma i datoteke
Pri reprodukciji VIDEO CD (bez PBC
funkcija) ili CD diska
A Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
B Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
C Vrijeme reprodukcije diska
D Preostalo vrijeme diska
E Naziv diska
F Zapis i indeks*
* Samo VIDEO CD.
Pri reprodukciji DATA CD (MP3 audio)
ili DATA DVD diska (MP3 audio)
A Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
B Naziv zapisa (datoteke)
Savjet
• Pri reprodukciji VIDEO CD diska s funkcijom PBC,
prikazuje se samo vrijeme reprodukcije.
Napomene
• Ovaj ureñaj može prikazati samo DVD/CD tekst prve
razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
• Ako nije moguće prikazati naziv MP3 datoteke,
umjesto njega će se na pokazivaču pojaviti "*".
• Ovisno o tekstu, možda neće biti prikazan naziv diska
ili naziv zapisa.
• Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka može biti netočno prikazano.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili zapisa.
Takoñer možete pogledati DVD tekst i naziv
MP3 direktorija/datoteka snimljenih na disku.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite DISPLAY.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Vrijeme
34
2
Više puta pritisnite DISPLAY za
promjenu vremenskih podataka.
Provjera informacija o reprodukciji diska
Pokazivač i vrsta informacije koja se može
prikazati ovisi o reproduciranom disku.
Provjera DVD/CD teksta
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
• T **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
• T–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
• C **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
• C–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
x Pri reprodukciji VIDEO CD diska (s
PBC funkcijom)
• **:**
Vrijeme reprodukcije tekuće scene
x Pri reprodukciji VIDEO CD (bez PBC
funkcije) ili CD diska
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
• T–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
• D **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg diska
• D–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg diska
Više puta pritisnite DISPLAY u koraku 2 za prikaz teksta snimljenog na DVD/CD disku.
DVD/CD tekst se pojavi samo ukoliko je snimljen
na disku i nije ga moguće mijenjati. Ukoliko disk
ne sadrži tekst, pojavit će se poruka "NO TEXT".
Provjera teksta DATA CD-a/DATA
DVD-a (MP3 audio/DivX video)
Pritiskom na tipku DISPLAY tijekom
reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u
ili DivX video datoteka na DATA CD-u/DATA
DVD-u, moguć je prikaz naziva albuma/zapisa/
datoteke i audio bit rate brzine (količine podataka
tekućeg audio zapisa u sekundi) na TV zaslonu.
Brzina prijenosa (bit rate)*
x Pri reprodukciji DATA CD (MP3 audio)
ili DATA DVD diska (MP3 audio)
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji DATA CD (DivX video)/
DATA DVD diska (DivX video)
• **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Napomene
• Mogu se prikazati samo znakovi abecede i brojevi.
• Ovisno o vrsti diska, ureñaj može prikazati samo
ograničeni broj znakova. Takoñer, ovisno o disku,
možda neće biti prikazani svi znakovi.
Naziv albuma
Naziv zapisa/datoteke
* Pojavi se kod:
− reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u/
DATA DVD-u,
− reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži MP3
zvuk na DATA CD-u/DATA DVD-u.
nastavlja se
35
Provjera datuma
(samo JPEG)
Ako je sa JPEG slikovnim datotekama snimljena
oznaka Exif*, moguće je provjeriti datum.
Promjena kuta kamere
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Kod DVD VIDEO diskova kod kojih je prizor
snimljen iz više kutova, možete mijenjati kut
kamere, odnosno kut gledanja.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Pritisnite ANGLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete ANGLE, kut se mijenja.
Napomena
Datum
* "Exchangeable Image File Format" je format slike za
digitalne fotoaparate kojeg je ustanovila Japansko
udruženje industrije za elektroniku i informatičke
tehnologije (JEITA).
Savjet
• Datum je prikazan u formatu [DD/MM/YYYY].
DD: Dan
MM: Mjesec
YYYY: Godina
36
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD VIDEO
disku snimljene iz više kutova.
Prikaz titlova
Vremensko usklađivanje
slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih za
vrijeme reprodukcije po želji uključiti ili
isključiti. Kod diskova na kojima su snimljeni
višejezični titlovi, možete za vrijeme
reprodukcije po želji mijenjati jezik, a možete i
uključiti ili isključiti titl.
Ako zvuk nije usklañen sa slikom na TV zaslonu,
možete podesiti razliku u reprodukciji izmeñu
slike i zvuka.
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
1
Svaki put kad pritisnete SUBTITLE, jezik titla se
mijenja.
Napomene
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD-u
snimljeni višejezični titlovi. U nekim slučajevima
nećete moći isključiti prikaz titla.
• Titlove je moguće mijenjati ako DivX video datoteka
ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te sadrži
informaciju o titlu unutar iste datoteke.
Tipkama X/x odaberite
SYNC], zatim pritisnite A.
[A/V
Pojave se opcije izbornika [A/V SYNC].
3
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje, zatim pritisnite A.
Početno podešenje je podcrtano.
• [OFF]: nema podešavanja.
• [ON]: podešava se vremenska razlika
izmeñu slike i zvuka.
4
Pritisnite A.
Napomena
• Ovisno o ulaznom signalu, ova funkcija možda neće
biti učinkovita.
37
Reprodukcija MP3 audio
zapisa i JPEG datoteka
MP3 je tehnologija kompresije zvuka koja
zadovoljava ISO/MPEG zahtjeve. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
Sustav može reproducirati MP3 audio zapise ili
JPEG slikovne datoteke:
● koji imaju ekstenziju ".MP3" (MP3 audio
zapis) ili ".JPG"/".JPEG" (JPEG slikovna
datoteka)
● koji su usklañeni s DCF* formatom slikovnih
datoteka
Diskovi koje sustav može
reproducirati
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate koje odreñuje
Japansko udruženje industrije za elektroniku i
informatičke tehnologije (JEITA).
Što je to MP3/JPEG?
Moguća je reprodukcija DATA CD-ova
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA DVD-ova
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-R
OM) snimljenih u MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)
i JPEG formatu. Meñutim, DATA CD diskovi
moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1, razina
2, ili Joliet formatu, a DATA DVD diskovi u
formatu UDF (Universal Disc Format) kako bi
ureñaj mogao prepoznati zapise (ili datoteke).
Moguća je i reprodukcija multi session diskova.
Za više informacija o formatu snimanja, pogledajte
upute CD-R/RW ili DVD-R/DVD-RW ureñaja ili
programa za snimanje (nisu dio isporuke).
O multi session CD diskovima
Ako su u prvoj sesiji snimljeni MP3 audio zapisi i
JPEG slikovne datoteke, sustav će takoñer
reproducirati MP3 audio zapise ili JPEG datoteke
u drugim sesijama. Ako su u prvoj sesiji
snimljeni zapisi u audio CD formatu ili slike u
video CD formatu, reproducira se samo prva
sesija.
Napomena
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD-ove/DATA DVD-ove izrañene u Packet Write
formatu.
38
MP3 audio zapis ili JPEG
slikovna datoteka koju sustav
može reproducirati
Napomene
• Ureñaj će reproducirati bilo kakve podatke s ekstenzijom
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako nisu u MP3 ili
JPEG formatu. Reprodukcijom tih podataka može se
proizvesti glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
• Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO
formatu.
Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa ili JPEG slikovnih
datoteka
MP3 audio zapisi ili JPEG slikovne datoteke
snimljene na DATA CD-u ili DATA DVD-u se
reproduciraju sljedećim redom:
x Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
Album
Savjeti
• Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve (01,
02, 03...) prilikom snimanja zapisa (ili datoteka) na
disk, zapisi i datoteke će se reproducirati tim redom.
• Diskovima s mnogo razina direktorija treba duže
vrijeme da se pokrene reprodukcija.
Napomene
• Ovisno o vrsti softvera kojeg koristite za snimanje
DATA CD ili DATA DVD diskova ili ako disk sadrži
više od 200 albuma i više od 300 datoteka u svakom
albumu, redoslijed reprodukcije može biti drugačiji od
prikazanog slikom.
• Ureñaj prepoznaje do 200 albuma i neće reproducirati
albume nakon prvih 200 albuma.
• Ureñaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili kod
odabira drugog albuma.
• Nije moguća reprodukcija nekih vrsta JPEG datoteka.
Zapis (MP3 audio) ili
datoteka (JPEG slika)
Nakon što umetnete DATA CD ili DATA DVD i
pritisnete H, zapisi (ili datoteke) s brojevima se
reproduciraju jedan za drugim, od A do G.
Svaki podalbum/zapis (ili datoteka) unutar
trenutno odabranog albuma ima prioritet pred
idućim albumom na istoj razini. (Primjer: C
sadrži D i zato se D reproducira prije E).
Kad pritisnete DVD MENU i pojavi se lista
naziva albuma (str. 40), nazivi albuma su
razvrstani ovim redoslijedom: A t B t
C t D t F t G. Albumi koji ne sadrže
zapise (ili datoteke) (poput albuma E) ne
pojavljuju se u listi.
39
Reprodukcija DATA CD i
DATA DVD diskova s MP3
audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama
Odabir MP3 audio zapisa ili
albuma
1
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za reprodukciju sljedećeg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Pritisnite ./>. Imajte na umu da možete
odabrati sljedeći album ako nastavite pritiskati
> nakon zadnjeg zapisa prvog albuma, no ne
možete se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke .. Za povratak na prethodni album,
odaberite album iz popisa.
Za povratak na prethodni prikaz
Uložite DATA CD ili DATA DVD.
Pritisnite C RETURN.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD ili DATA DVD. Tijekom reprodukcije
albuma označen je njegov naslov.
Za isključenje izbornika
Pritisnite DVD MENU.
Odabir JPEG slikovne datoteke
ili albuma
1
Uložite DATA CD ili DATA DVD.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD ili DATA DVD. Tijekom reprodukcije
albuma označen je njegov naslov.
2
Tipkama X/x odaberite željeni album.
x Pri odabiru albuma
Pritisnite H za početak reprodukcije
odabranog albuma.
x Pri odabiru zapisa
Pritisnite A.
Pojavi se lista zapisa sadržanih u albumu.
Tipkama X/x odaberite zapis i pritisnite A.
Počne reprodukcija odabranog zapisa. Listu
zapisa možete isključiti pritiskom tipke
DVD MENU. Pri ponovnom pritisku tipke
DVD MENU pojavit će se lista albuma.
40
2
Tipkama X/x odaberite željeni album.
x Pri odabiru albuma
Pritisnite H za početak reprodukcije
odabranog albuma.
x Pri odabiru slike
Pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike
datoteka u albumu.
Tipkama C/X/x/c odaberite sliku koju želite
vidjeti te pritisnite A.
Zakretanje JPEG slike
Kad je JPEG slika prikazana na TV zaslonu,
možete je zakrenuti za 90 stupnjeva. Pritisnite
X/x tijekom prikaza slike. Svaki puta kada
pritisnete X, slika se zakrene u lijevo za 90
stupnjeva.
Primjer: kad jednom pritisnete X.
Smjer zakretanja
Za povratak na normalan prikaz pritisnite
CLEAR.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Savjet
• Na desnoj strani zaslona prikazan je trak za
pomicanje. Za prikaz sljedećih slika, odaberite slike u
donjem retku te pritisnite x. Za povratak na prethodnu
slike odaberite slike u gornjem retku te pritisnite X.
Za reprodukciju sljedeće ili
prethodne JPEG slikovne datoteke
Pritisnite C/c dok nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći albuma nastavite li pritiskati c nakon
zadnje slike u prvom albumu, no da se ne možete
vratiti na prethodni album pritiskom tipke C.
Prethodni album možete odabrati iz popisa.
41
Reprodukcija audio zapisa
i slika u slide showu sa
zvukom
7
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog albuma.
Listu albuma možete uključiti ili isključiti
pritiskom tipke DVD MENU.
Savjet
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istom albumu na
DATA CD ili DATA DVD disku, možete gledati
JPEG slike uz zvuk. Kad reproducirate DATA
CD ili DATA DVD, odaberite [AUTO] mod na
način objašnjen u nastavku.
1
2
Uložite DATA CD ili DATA DVD.
Napomene
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3
Tipkama X/x odaberite
(MP3, JPEG)] i pritisnite A.
• Kad odaberete [AUTO], sustav može prepoznati do
300 MP3 audio zapisa i 300 JPEG datoteka u svakom
albumu. Kad je odabrana opcija [AUDIO (MP3)] ili
[IMAGE (JPEG)], sustav može prepoznati do 600
MP3 i 600 JPEG datoteka u svakom albumu. Sustav
može prepoznati maksimalno 200 albuma bez obzira
na odabran način reprodukcije.
[MODE
Pojave se opcije za [MODE (MP3, JPEG)].
• Ako podesite [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE
(JPEG)] za disk koji sadrži samo MP3 zapise, ili
[AUDIO (MP3)] na disku koji sadrži samo JPEG
datoteke, možda nećete moći promijeniti [MODE
(MP3, JPEG)] podešenje.
• PICTURE NAVI ne radi ako je odabrana opcija
[AUDIO (MP3)].
• Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG slikovnu
datoteku, može doći do preskakanja zvuka.
Savjetujemo da kod izrade datoteke odaberete MP3 uz
brzinu bita do 128 kbps ili niži. Ako zvuk i dalje
preskače, smanjite veličinu JPEG datoteke.
Određivanje intervala slide
showa
4
(samo JPEG)
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje te pritisnite A.
Početno podešenje je podcrtano.
• [AUTO]: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka kao slide show sa zvukom (MP3
audio zapisi).
• [AUDIO (MP3)]: Kontinuirana
reprodukcija MP3 audio zapisa.
• [IMAGE (JPEG)]: Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide showa.
5
6
Pritisnite A.
Pritisnite DVD MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD ili DATA DVD.
42
Pri slide show reprodukciji JPEG slikovnih
datoteka možete odrediti trajanje prikaza
pojedinačnih slika.
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x za odaberite
[INTERVAL], zatim pritisnite A.
Pojave se opcije izbornika [INTERVAL].
3
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
3
Početno podešenje je podcrtano.
• [NORMAL]: podešava trajanje na otprilike
6 do 9 sekundi (slike od 4 milijuna piksela
ili veće ostat će prikazane duže vrijeme).
• [FAST]: Podešava trajanje kraće od
[NORMAL].
• [SLOW1]: Podešava trajanje duže od
[NORMAL].
• [SLOW2]: Podešava trajanje duže od
[SLOW1].
4
Početno podešenje je podcrtano.
• [MODE1]: Slike se pojavljuju odozgo
prema dolje.
• [MODE2]: Slike se pojavljuju slijeva
prema desno.
• [MODE3]: Slike se pojavljuju širenjem iz
središta zaslona.
• [MODE4]: Slike se pojavljuju s različitim
efektima primijenjenim slučajnim slijedom.
• [MODE5]: Sljedeća slika se pojavi preko
prethodne.
• [OFF]: (isključeno)
Pritisnite A.
Napomena
• Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više, trebat će za
početak prikazivanja duže vrijeme od ostalih. Stoga će
se njihovo trajanje činiti dužim od odabrane opcije.
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
4
Pritisnite A.
Odabir efekta za slikovne
datoteke u slide showu
(samo JPEG)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka možete
odabrati efekt koji će se koristiti kod gledanja
slide showa.
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x odaberite
[EFFECT], zatim pritisnite A.
Pojave se opcije izbornika [EFFECT].
43
DivX® video datoteke
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila korporacija DivX, Inc. te je
proizvod s DivX® certifikatom.
Vaš ureñaj može reproducirati DATA CD-ove i
DATA DVD-ove koji sadrže DivX® video
datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD-ove
(DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+
RW) pod sljedećim uvjetima:
– Na DATA CD-ovima/DATA DVD-ovima koji
sadrže DivX video datoteke uz MP3 audio
zapise ili JPEG slikovne datoteke, ureñaj će
reproducirati samo DivX video datoteke.
Meñutim, ovaj ureñaj reproducira samo DATA
CD-ove čiji logički format je ISO9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet, a DATA DVD-ove u UDF
(Universal Disk Format) formatu.
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte
upute isporučene s ureñajem ili softverom za
snimanje (nisu dio isporuke).
Redoslijed reprodukcije s DATA
CD-ova i DATA DVD-ova
DivX video datoteke koje je moguće
reproducirati
Ureñaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX". Ureñaj neće reproducirati datoteke s
ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako ne sadrže
DivX video zapise.
Savjet
• Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD-ovima potražite u odjeljku
"Diskovi koje ureñaj može reproducirati" (str. 38).
Napomene
• Ureñaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više DivX
video datoteka.
• Ureñaj ne može reproducirati DivX video datoteku s
više od 720 (širina) T 576 (visina) ili 2 GB.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk može biti
isprekidan ili neće odgovarati slici.
• Ureñaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika se može
zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo
da izradite datoteku s nižom brzinom prijenosa (bit
rate). Ako je zvuk i dalje nejasan, preporuča se
uporaba MP3 audio formata. Meñutim, ovaj ureñaj ne
podržava WMA (Windows Media Audio) format.
• Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX
video datoteke, izmeñu pritiska tipke H i pojave
slike može proći neko vrijeme.
Odabir albuma
1
Pritisnite DVD MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni su
samo albumi koji sadrže DivX video
datoteke.
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka" (str. 39).
Opisani redoslijed ponekad neće biti primjenjiv,
ovisno o softveru korištenom za izradu DivX
video datoteke ili ako disk sadrži više od 200
albuma i 600 DivX video zapisa u albumu.
Napomena
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove izrañene u Packet Write
formatu.
2
44
Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
3
Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog albuma.
Za odabir DivX video datoteka, pogledajte
"Odabir DivX video datoteke" (str. 45).
Za prelazak na sljedeću ili
prethodnu stranicu
Pritisnite C ili c.
Za isključenje izbornika
Pritisnite DVD MENU više puta.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Odabir DivX video datoteke
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma", pritisnite A.
Za prelazak na sljedeću ili
prethodnu DivX video datoteku bez
prikaza popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku u
istom albumu možete odabrati pritiskom na ./
>. Možete takoñer odabrati prvu datoteku
sljedećeg albuma pritiskom tipke > tijekom
reprodukcije zadnje datoteke tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete se vratiti na
prethodni album pritiskom tipke .. Za
povratak na prethodni album, odaberite album iz
popisa.
Savjet
• Ako je odreñeno broj reprodukcija neke DivX video
datoteke, moguće ju je gledati samo toliko puta.
Ubrajaju se sljedeće situacije:
− kad je ureñaj isključen,
− kad se reproducira druga datoteka,
− kad je otvorena uložnica diska.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
2
Tipkama X/x odaberite datoteku i
pritisnite A.
Počne reprodukcija odabrane datoteke.
Za prelazak na sljedeću ili
prethodnu stranicu
Pritisnite C/c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
45
Reprodukcija VIDEO CD
diska s funkcijom PBC
(Ver. 2.0)
(PBC Playback)
Pri reprodukciji VIDEO CD diskova s funkcijom
PBC, možete uživati u jednostavnim
interaktivnim postupcima, funkcijama traženja i sl.
PBC reprodukcija omogućuje interaktivnu
reprodukciju VIDEO CD diskova pomoću
izbornika na TV zaslonu.
1
Započnite reprodukciju VIDEO CD diska
s funkcijom PBC.
Pojavi se izbornik s raspoloživim opcijama.
2
Odaberite broj željene postavke
pritiskom na brojčane tipke.
3
4
Pritisnite A.
Postupite prema uputama u
interaktivnom izborniku.
Pogledajte upute isporučene uz disk, budući
da se postupci mogu razlikovati zavisno od
VIDEO CD diska.
Povratak za prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
Napomene
• Ovisno o VIDEO CD disku, u uputama isporučenim
uz disk možda će u koraku 3 [Press ENTER]
(pritisnite ENTER) biti označeno kao [Press
SELECT] (pritisnite SELECT). U tom slučaju
pritisnite H.
Savjet
• Za reprodukciju bez funkcije PBC, prije početka
reprodukcije, odaberite željeni zapis pomoću
./> ili pritiskom na brojčane tipke, zatim
pritisnite H ili A. Sustav počinje kontinuiranu
reprodukciju. Nije moguće prikazati zaustavljenu
sliku, primjerice, izbornik. Za povratak na PBC
reprodukciju dvaput pritisnite x, zatim pritisnite H.
46
Promjena programskog broja
Funkcije radijskog prijemnika
Ponovite postupak od koraka 1.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti 20 FM postaja i 10 AM postaja.
Prije ugañanja provjerite je li zvuk smanjen na
minimum.
1
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi "TUNER FM" ili
"TUNER AM".
2
Pritisnite i zadržite tipku TUNING + ili –
dok pretraživanje ne počne.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
radiopostaju. Na pokazivaču se pojavi
oznaka "TUNED" i "ST".
3
4
5
Pritisnite tipku SYSTEM MENU.
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "MEMORY".
Pritisnite A ili c.
Na pokazivaču se pojavljuje programski
broj.
6
Pritisnite tipke X/x za odabir željenog
programskog broja.
Savjet
• Programski broj možete izravno unijeti
brojčanim tipkama.
7
Pritisnite A.
Postaja je pohranjena.
8
Ponovite korake 1 do 7 za pohranjivanje
ostalih postaja.
9
Pritisnite SYSTEM MENU.
Sistemski izbornik se isključuje.
47
Slušanje radijskih
programa
Najprije pohranite radiopostaje u memoriju
sustava (pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja").
1
Ako je FM prijem loš
Ako je FM prijem loš, možete odabrati mono
prijem. Izgubit će se stereo efekt, ali će se prijem
poboljšati.
1 Pritisnite SYSTEM MENU.
2 Više puta pritisnite tipke X/x dok se na
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi "TUNER FM" ili
"TUNER AM".
pokazivaču ne prikaže "FM MODE".
Ugaña se zadnja slušana postaja.
2
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željene pohranjene postaje.
3 Pritisnite A ili c.
4 Tipkama X/x odaberite "MONO".
Svakim pritiskom na tipku, sustav ugaña
jednu po jednu radiopostaju.
Standardna postavka je podcrtana.
• "STEREO": stereo prijem
• "MONO": mono prijem
Savjet
• Programski broj možete izravno unijeti
brojčanim tipkama.
3
Podesite jačinu zvuka pritiskom na
VOLUME +/–.
Isključenje radioprijemnika
Pritisnite tipku @/1.
Slušanje radiopostaja koje nisu
pohranjene
Koristite ručno ili automatsko ugañanje u koraku 2.
Kod ručnog ugañanja, više puta pritisnite
TUNING + ili –.
Za automatsko ugañanje pritisnite i zadržite
TUNING + ili –. Automatsko ugañanje se
zaustavi samostalno kad sustav primi radijsku
postaju. Za ručno zaustavljanje automatskog
ugañanja pritisnite TUNING + ili –.
5 Pritisnite A.
Podešavanje je završeno.
6 Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključuje se sistemski izbornik.
Pridjeljivanje naziva
pohranjenim postajama
Možete upisati nazive za pohranjene postaje. Ovi
nazivi (primjerice, "XYZ") se pojavljuju na
pokazivaču kad odaberete postaju.
Za svaku postaju može se upisati samo jedan
naziv.
Napomena
• Ne možete unijeti naziv za pohranjene postaje RDS-a
(str. 49).
1
Slušanje radiopostaja kojima znate
frekvencije
Primijenite izravno ugañanje u koraku 2.
1 Pritisnite D.TUNING.
2 Brojčanim tipkama odaberite frekvenciju
postaje koju želite slušati.
3 Pritisnite A.
Savjet
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi "TUNER FM" ili
"TUNER AM".
Ugaña se zadnja postaja koju ste slušali.
2
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir pohranjene postaje kojoj želite
pridijeliti naziv.
3
4
Pritisnite SYSTEM MENU.
Više puta pritisnite tipke X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "NAME IN".
• Za poboljšanje prijema, promijenite položaj
isporučenih antena.
5
48
Pritisnite A ili c.
6
Upišite naziv uporabom kursorskih
tipaka.
Tipkama X/x odaberite znak, zatim
pritisnite c za pomak kursora na sljedeće
mjesto. Za unos naziva je moguće koristiti
slova, brojeve i druge simbole.
Ako pogriješite
Više puta pritisnite C/c dok znak koji želite
promijeniti ne počne treptati, zatim pritisnite
X/x za odabir željenog znaka.
Za brisanje znaka više puta pritisnite C/c
dok znak koji želite izbrisati ne počne
treptati, zatim pritisnite CLEAR.
7
Pritisnite A.
Na pokazivaču se pojavi "COMPLETE" i
naziv postaje je pohranjen.
8
Uporaba RDS sustava
Što je RDS sustav?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih
RDS funkcija kao što je prikaz naziva
radiopostaje. RDS je dostupan samo za FM
postaje.*
Napomene
• RDS možda neće ispravno raditi ako ugoñena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to
samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Sistemski izbornik se isključuje.
Napomena
• Frekvenciju možete provjeriti višestrukim pritiskom
tipke DISPLAY (str. 49).
Prikaz naziva postaje ili
frekvencije na pokazivaču
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
Kad je sustav podešen na "TUNER AM" ili
"TUNER FM", možete provjeriti frekvenciju
prikazom na pokazivaču.
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, prikaz na
pokazivaču mijenja se na sljedeći način:
A Naziv postaje*
B Frekvencija**
* Prikazuje se ako ste unijeli naziv pohranjene postaje.
** Vrati se na izvoran prikaz nakon nekoliko sekundi.
49
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom
daljinskim upravljačem
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti za
upravljanje svojim TV prijemnikom (samo ako je
marke Sony).
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača
TV prijemnikom možete upravljati uz uporabu
sljedećih tipaka.
Pritisnite
za
TV @/1
uključenje/isključenje TV
prijemnika.
TV INPUT
prebacivanje ulaznog izvora
izmeñu TV prijemnika i drugog
ureñaja.
TV VOL +/–
podešavanje glasnoće TV
prijemnika.
TV CH +/–
odabir TV kanala.
brojčane tipke*
odabir TV kanala.
DVD MENU*
prikaz izbornika TV prijemnika.
C/X/x/c*, A*,
ENTER*
Odabir oprije izbornika.
RETURN*
Povratak na prethodni kanal ili
razinu TV izbornika.
* Tipke upotrebljavajte dok držite pritisnutu tipku TV.
-/-- služi za odabir broja kanala većeg od 10.
(Primjerice, za kanal 25 pritisnite -/--, zatim 2 i 5.
Napomena
• S nekim TV prijemnicima nećete moći koristiti ovaj
daljinski upravljač ili neke od navedenih tipaka.
50
Uporaba funkcije THEATRE
SYNC
Funkcija THEATRE SYNC vam omogućuje
uključenje Sony TV prijemnika i sustava,
promjenu načina rada u "DVD" i uključenje
odabranog ulaznog izvora TV prijemnika
pritiskom na tipku.
Priprema za funkciju THEATRE
SYNC
Unesite ulazni izvor TV prijemnika spojenog na
sustav.
Pritisnite i zadržite TV/INPUT dok brojčanim
tipkama unosite kôd ulaznog signala TV
prijemnika (pogledajte donju tablicu).
Odabrali ste ulazni izvor TV prijemnika.
Podesite na TV prijemniku ulazni kanal na koji
ste spojili sustav. Podrobnosti potražite u
uputama za uporabu TV prijemnika.
Pritiskom
tipke
odabirete ulazni izvor
TV prijemnika
TV INPUT
0
nema ulaznog izvora
(tvorničko podešenje)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9
COMPONENT 1
CLEAR
COMPONENT 2
SYSTEM
MENU
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI
COMPONENT 4
Primjena funkcije THEATRE
SYNC
Primjena zvučnog efekta
Daljinski upravljač usmjerite prema TV
prijemniku i ovom sustavu, zatim jednom
pritisnite THEATRE SYNC.
Naglašavanje basova
Ako ova funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa. Ono ovisi o vrsti TV prijemnika.
Pritisnite DYNAMIC BASS.
Promjena vremena prijenosa
Isključenje zvučnog efekta
Pritisnite i zadržite tipku TV CH + dok
brojčanim tipkama unosite kôd za vrijeme
prijenosa (pogledajte donju tablicu).
Ponovno pritisnite DYNAMIC BASS.
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
Basovi se osjetno pojačaju.
Odabrano je vrijeme prijenosa daljinskog
upravljača.
Pritiskom
TV CH+
tipke
odabirete vrijeme
prijenosa
1
0,5 (tvorničko podešenje)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Napomene
• Ova funkcija vrijedi samo za seriju SONY TV
prijemnika. (Ova funkcija možda neće raditi s nekim
SONY TV prijemnicima.)
• Ukoliko je udaljenost izmeñu TV prijemnika i sustava
prevelika, ova funkcija možda neće raditi. Sustav
postavite blizu TV prijemnika.
• Daljinski upravljač usmjerite prema TV prijemniku i
sustavu dok unosite kôd.
51
Funkcija Sleep Timer
Promjena svjetline
pokazivača
Moguće je programirati sustav za isključenje u
odreñeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti u
koracima od 1 ili 10 minuta.
Svjetlinu pokazivača je moguće promijeniti u
dvije razine.
1
2
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "SLEEP" te zatim
pritisnite A ili c.
Pritisnite X/x za odabir postavke.
3
Prikaz minuta (vrijeme do isključenja) se
prikazuje na sljedeći način:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Savjet
• Preostalo vrijeme možete odabrati brojčanim
tipkama. U tom slučaju, podešavanje je moguće
u koracima od 1 minute.
4
Pritisnite A.
Podešavanje je završeno i na pokazivaču se
prikazuje "SLEEP".
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Sistemski izbornik se isključuje.
Promjena preostalog vremena
Krenite ponovno od koraka 1.
Isključenje funkcije Sleep Timer
Odaberite "SLEEP OFF" u koraku 3.
52
Pritisnite SYSTEM MENU.
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "DIMMER", zatim
pritisnite A ili c.
Pritisnite X/x za odabir svjetline
pokazivača.
Početno podešenje je podcrtano.
• "DIMMER OFF": Pokazivač je svijetao.
• "DIMMER ON": Pokazivač se zatamni.
4
Pritisnite A.
Ureñaj prihvati podešenje.
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Sistemski izbornik se isključi.
Zaključavanje tipaka na
uređaju
(Child Lock)
Možete zaključati tipke na ureñaju (osim tipke
@/1) kako biste spriječili slučajno rukovanje
(zaštita od djece). Kad je aktivirana funkcija
zaštite od djece, tipke na ureñaju su zaključne i
prikazuje se "-" na pokazivaču. (Sustavom
možete rukovati pomoću daljinskog upravljača.)
Napomena
• Ako pritisnete neku tipku na ureñaju dok su tipke
zaključane, na pokazivaču se prikazuje poruka
"CHILD LOCK".
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "CHILD LOCK" te
zatim pritisnite A ili c.
Pritisnite X/x za odabir postavke.
Standardna postavka je podcrtana.
• "OFF": Funkcija isključena.
• "ON": Funkcija uključena.
4
Pritisnite A.
Podešavanje je završeno.
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Zatvara se sistemski izbornik.
Savjet
• Zaključavanje tipaka možete aktivirati i pritiskom na
tipku x dulje od 5 sekundi (na pokazivaču se
prikazuje "-").
Za isključivanje, pritisnite x dulje od 5 sekundi tako
da se isključi "-" na pokazivaču.
53
4
Napredna podešavanja i prilagodbe
Tipkama X/x odaberite [ON t], zatim
pritisnite A.
Zaključavanje diskova
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
x Ako još niste unijeli zaporku
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
● Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom
Parental Control)
Ograničenje reprodukcije možete podesiti da
sustav ne može prikazati neprimjerene diskove.
● Ograničavanje reprodukcije (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti do odreñene razine, primjerice
ovisno o dobi korisnika.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije koristi
se ista zaporka.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku A.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za upis zaporke.
Sprječavanje reprodukcije
određenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije
diskova možete podesiti istu zaporku za najviše
40 diskova. Kad podesite 41. disk, prvi disk se
poništi.
1
Uložite disk koji želite blokirati.
Ako se disk reproducira, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
2
3
54
5
Brojčanim tipkama ponovno unesite 4
znamenke zaporke i pritisnite tipku A.
Pojavi se poruka [Custom parental control is
set.] (korisničko ograničenje reprodukcije je
podešeno). Na zaslonu se ponovo prikaže
kontrolni izbornik.
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Isključenje funkcije korisničkog
ograničenja reprodukcije
Prikazuje se kontrolni izbornik.
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz "Sprječavanje
reprodukcije određenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]".
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
A.
2 Tipkom X/x odaberite [OFF t], zatim
Odabrana je funkcija [PARENTAL
CONTROL].
3 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
pritisnite A.
zaporke, zatim pritisnite tipku A.
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno korisničko ograničenje
reprodukcije
2
1 Stavite disk kod kojeg je podešeno
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
A.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
korisničko ograničenje reprodukcije.
Pojavi se prikaz [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
3
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku A.
Tipkama X/x odaberite [PLAYER t],
zatim pritisnite A.
x Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za unos nove zaporke.
Ureñaj je spreman za reprodukciju.
Savjet
• Ako zaboravite zaporku, kad [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] zatraži upis zaporke, upišite 6-znamenkasti broj "199703", zatim pritisnite A. Sada će se od
vas tražiti unos nove 4-znamenkaste zaporke.
Ograničavanje reprodukcije
[PARENTAL CONTROL]
(samo za DVD)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se
ograničiti do odreñene razine, primjerice, prema
dobi korisnika. Funkcija [PARENTAL
CONTROL] omogućuje odabir razine
ograničenja reprodukcije.
1
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku A.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već upisali zaporku
Pojavi se polje za upis zaporke.
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
nastavlja se
55
4
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite A.
Pojavi se prikaz za odabir razine ograničenja
i promjenu zaporke.
5
Tipkama X/x odaberite [STANDARD],
zatim pritisnite A.
Prikazuju se funkcije za podešenje
[STANDARD].
8
Tipkama X/x odaberite željenu razinu
ograničenja, zatim pritisnite A.
Podešavanje ograničenja je dovršeno.
Što je niža vrijednost, to je viši stupanj
ograničenja.
Isključenje funkcije ograničenja
reprodukcije
U koraku 8 podesite [LEVEL] na [OFF]
(isključeno).
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno ograničenje
1 Stavite disk i pritisnite H.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
6
Tipkama X/x odaberite geografsko
područje kao ograničenje reprodukcije,
zatim pritisnite A.
Područje je odabrano.
Kad odaberete [OTHERS t], brojčanim
tipkama upišite standardni kôd prema tablici
"Popis kodova područja za funkciju
ograničenja reprodukcije" (str. 76).
7
Tipkama X/x odaberite [LEVEL], zatim
pritisnite A.
Prikazuju se funkcije za podešenje [LEVEL].
zaporke, zatim pritisnite A.
Ureñaj započinje reprodukciju.
Savjet
• Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite
korake od 1 do 3 prema opisu "Sprječavanje
reprodukcije odreñenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]". Kad se zatraži upis
zaporke, brojčanim tipkama unesite "199703", zatim
pritisnite A. Sada će se od vas tražiti unos 4 znamenke
nove zaporke. Nakon upisa 4 znamenke nove zaporke,
ponovno uložite disk i pritisnite H. Kad se pojavi
prikaz za unos zaporke, upišite novu zaporku.
Napomene
• Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
ograničenja, na ovom ureñaju se ne može ograničiti
reprodukcija.
• Zavisno od diska, možda će biti potrebno unijeti
zaporku tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju,
unesite zaporku i promijenite razinu ograničenja. Ako
se poništi nastavak reprodukcije (Resume Play),
razina se vraća na izvorno podešenje.
56
Promjena zaporke
1
2
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
(SPEAKER FORMATION)
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
A.
Ovisno o obliku prostorije, neke zvučnike nećete
moći instalirati. Za bolji surround zvuk
preporučamo da najprije odaberete položaje
zvučnika.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
3
Postizanje optimalnog
surround zvuka u prostoriji
Tipkama X/x odaberite [PASSWORD t],
zatim pritisnite A.
1
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "DVD".
2
Pritisnite 1 DISPLAY dok je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
4
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite A.
5
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
nove zaporke, zatim pritisnite A.
6
Za potvrdu zaporke, ponovno je unesite
brojčanim tipkama i zatim pritisnite A.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3
Tipkama X/x odaberite
[SPEAKER FORMATION], zatim
pritisnite A.
4
Pritisnite A.
Ako pogriješite pri upisu zaporke
Pritisnite C prije pritiska na A i upišite točan
broj.
Prikazuje se izbornik [SPEAKER
FORMATION].
nastavlja se
57
5
• [ALL FRONT]: kad instalirate sve
zvučnike ispred položaja za slušanje.
Tipkama C/c odaberite podešenje.
• [STANDARD]: kad instalirate sve
zvučnike na uobičajen način.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: kad
instalirate prednje i surround zvučnike
ispred položaja za slušanje.
• [NO CENTER]: kad instalirate prednje i
surround zvučnike.
• [SECOND ROOM]: kad instalirate
prednje zvučnike u jednu prostoriju, a
surround zvučnike u drugu.
• [NO SURROUND]: kad instalirate
središnji i prednje zvučnike.
• [FRONT ONLY]: kad instalirate prednje
zvučnike.
Napomena
• Zvuk u drugoj prostoriji je jednak kao i na
prednjem i surround zvučnicima.
6
Pritisnite A.
Odabrano podešenje se aktivira.
Napomene
• Na pokazivaču se prikazuje [SPEAKER FORMATION]
i ne prikazuje se iz kojeg zvučnika se emitira zvuk.
• Kad promijenite postavku [CONNECTION] u
[SPEAKER SETUP], postavka [SPEAKER
FORMATION] se vraća na [STANDARD].
58
Uporaba izbornika Setup
4
Pomoću izbornika Setup možete izvesti različita
podešavanja funkcija slike i zvuka.
Za opći pregled funkcija za podešavanje
pogledajte str. 82.
Prikazane opcije razlikuju se ovisno o zemlji.
Pritisnite X/x za odabir funkcije koju
želite podesiti s popisa: [LANGUAGE
SETUP], [SCREEN SETUP], [CUSTOM
SETUP] ili [SPEAKER SETUP]. Zatim
pritisnite A.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: [SCREEN SETUP]
Napomena
Odabrana funkcija
• Postavke reprodukcije pohranjena na disku imaju
prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da sve
opisane opcije možda neće funkcionirati.
1
Pritisnite 1 DISPLAY na daljinskom
upravljaču kad je uređaj zaustavljen.
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
[SETUP], zatim pritisnite A.
Pojave se opcije funkcije [SETUP].
Funkcije za podešavanje
5
Odaberite funkciju pritiskom na X/x,
zatim pritisnite A.
Bit će prikazane opcije za odabranu funkciju.
Primjer: [TV TYPE]
3
Pritisnite X/x za odabir [CUSTOM],
zatim pritisnite A.
Opcije
Pojavi se izbornik Setup.
6
Odaberite podešenje pritiskom na X/x,
zatim pritisnite A.
Funkcija je odabrana i podešenje je
završeno.
Odabrano podešenje
nastavlja se
59
Vraćanje svih [SETUP] postavki u
prvobitno stanje
1 Odaberite [RESET] u koraku 3 i pritisnite A.
2 Tipkama X/x odaberite [YES].
Možete takoñer prekinuti postupak i vratiti se
u kontrolni izbornik odabirom opcije [NO].
3 Pritisnite A.
Sva podešenja objašnjena na stranicama od 60
do 64 vraćaju se na tvornički podešene
vrijednosti. Nemojte pritisnuti @/1 tijekom
vraćanja postavki na tvorničke vrijednosti koje
traje nekoliko sekundi.
Podešavanje jezika
izbornika i dijaloga
[LANGUAGE SETUP]
[LANGUAGE SETUP] omogućuje podešavanje
različitih jezika prikaza na zaslonu ili zvučnih
zapisa.
Na prikazu za podešavanje odaberite
[LANGUAGE SETUP]. Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Izbornik
Setup" (str. 59).
Napomena
• Kad uključite sustav nakon resetiranja a u njemu nema
diska, na zaslonu se pojavi poruka pomoći. Za
izvoñenje brzog podešavanja (Quick Setup) (str. 13)
pritisnite A. Za povratak na normalan prikaz pritisnite
CLEAR.
x [OSD] (On-Screen Display)
Odabir jezika izbornika. Odaberite jezik s
prikazanog popisa.
x [MENU] (samo za DVD VIDEO)
Možete odabrati željeni jezik prikaza DVD
izbornika. Odaberite jezik s prikazanog popisa.
x [AUDIO] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete [ORIGINAL], odabran je jezik
koji na disku ima prioritet.
x [SUBTITLE] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezik titla snimljenih na DVD VIDEO
disku.
Kad odaberete [AUDIO FOLLOW], jezik titlova
se mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali
za zvučne zapise.
Savjet
• Ako u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete [OTHERS t], odaberite i brojčanim
tipkama upišite kôd jezika s popisa (str. 76).
Napomena
• Kada u izborniku [MENU], [AUDIO] ili
[SUBTITLE] odaberete jezik koji nije snimljen na
DVD VIDEO disk, ureñaj će automatski odabrati
jedan od snimljenih jezika (za neke diskove ureñaj
neće automatski odabrati jezik).
60
Podešavanje prikaza
[16:9]
[SCREEN SETUP]
Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV
prijemniku.
Odaberite [SCREEN SETUP] u izborniku Setup.
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 59).
Tvornička podešenja su podcrtane.
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Napomena
• Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se umjesto
[4:3 LETTER BOX] automatski odabere [4:3 PAN
SCAN] ili obrnuto.
x [TV TYPE]
x [SCREEN SAVER]
Za odabir formata slike priključenog TV
prijemnika (standardni 4:3 ili široki format).
Tvorničke postavke se razlikuju ovisno o modelu
za odreñenu zemlju.
Ova opcija uključuje i isključuje funkciju screen
savera kad ostavite sustav s privremeno
prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom
dulje od 15 minuta, ili ako reproducirate CD,
DATA CD (MP3 audio) ili DATA DVD (MP3
audio) više od 15 minuta. Ova funkcija sprečava
oštećenja zaslona (sjene). Pritisnite H za
isključenje screen savera.
[16:9]
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite TV prijemnik sa
širokim zaslonom (widescreen) ili
s funkcijom prikaza slike u
widescreen formatu.
[4:3 LETTER
BOX]
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na kojoj se vide pruge na gornjem i
donjem dijelu zaslona.
[4:3 PAN SCAN] Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na cijelom zaslonu tako da je dio
slike koji ne stane automatski
odrezan.
[ON]
Uključuje screen saver.
[OFF]
Isključuje screen saver.
x [BACKGROUND]
Za odabir boje pozadine ili slike na TV zaslonu
dok je ureñaj zaustavljen ili tijekom reprodukcije
CD, DATA CD (MP3 audio) ili DATA DVD
(MP3 audio) diska.
[JACKET
PICTURE]
U pozadini se prikazuje slika samo
ako se već nalazi na disku
(CD-EXTRA itd.). Ukoliko disk
nema snimljenu sliku, pojavit će se
slika [GRAPHICS].
[GRAPHICS]
U pozadini se prikazuje slika
pohranjena u memoriji ureñaja.
[BLUE]
Pozadina je plave boje.
[BLACK]
Pozadina je crne boje.
nastavlja se
61
Osobna podešavanja
[CUSTOM SETUP]
Omogućuje podešavanje opcija reprodukcije i
ostalih parametara.
U izborniku Setup odaberite [CUSTOM
SETUP]. Podrobnije podatke o uporabi prikaza
potražite u opisu "Izbornik Setup" (str. 59).
Početne postavke su podcrtane.
x [MULTI-DISC RESUME] (samo DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije s više diskova.
[ON]
Memorira podešenja za nastavak
reprodukcije za do 40 diskova.
[OFF]
Ne memorira podešenja za
nastavak reprodukcije.
Reprodukcija se nastavlja s istog
mjesta samo za disk koji se
trenutno nalazi u ureñaju.
x [AUDIO DRC] (samo za DVD VIDEO)
Smanjuje dinamički opseg zvuka, što je korisno
kod gledanja filmova pri smanjenoj glasnoći
kasno noću.
x [PAUSE MODE] (samo za DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[OFF]
Bez kompresije dinamičkog
opsega.
[STANDARD]
Reproducira zvučni zapis s
dinamičkim opsegom koji je
podešen kod snimanja.
[MAX]
Maksimalno komprimira
dinamički opseg.
Odabire sliku kad je ureñaj u stanju pauze.
[AUTO]
[FRAME]
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite
ovaj položaj.
Prikazuje se slika visoke razlučivosti
s objektima koji se ne miču.
x [TRACK SELECTION] (samo za DVD VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem su
snimljeni višestruki audio formati (PCM, DTS,
MPEG audio ili Dolby Digital), daje prioritet
zvučnom zapisu koji sadrži najveći broj kanala.
[OFF]
Bez prioriteta.
[AUTO]
S prioritetom.
Napomene
• Kad odaberete [AUTO], može se promijeniti jezik.
Podešenje [TRACK SELECTION] ima prednost pred
podešenjem [AUDIO] u izborniku [LANGUAGE
SETUP] (str. 60). (Ova funkcija možda neće raditi s
nekim diskovima.)
• Ako PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG zvučni zapisi
sadrže jednaki broj kanala, ureñaj bira formate u
redoslijedu PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio.
62
x [DivX]
Prikazuje registracijski kôd za ovaj ureñaj. Više
informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
Podešavanje zvučnika
[SPEAKER SETUP]
Za postizanje najboljeg mogućeg surround
zvuka, najprije odredite veličinu zvučnika koje
ste spojili, zatim njihovu udaljenost od svog
položaja pri slušanju. Zatim pomoću ispitnog
tona podesite glasnoću i balans zvučnika na istu
razinu.
x [DISTANCE]
Početno podešenje zvučnika u odnosu na položaj
slušatelja prikazano je na sljedećoj slici. Kad
udaljenost odaberete brzim podešavanjem (str. 13),
podešenja se prikazuju automatski.
U izborniku Setup odaberite [SPEAKER
SETUP]. Podrobnije podatke potražite u opisu
"Izbornik Setup" (str. 59).
Početna podešenja su podcrtana.
Napomena
• Ove opcije izbornika ne možete podešavati kad su na
sustav spojene slušalice.
Pri pomicanju zvučnika obavezno promijenite i
vrijednost u izborniku Setup.
Za povratak na tvornička podešenja
Odaberite funkciju i pritisnite CLEAR. Imajte na
umu da se na tvornička podešenja ne vraća samo
vrijednost opcije [CONNECTION].
x [CONNECTION]
Ako niste spojili središnji ili surround zvučnike,
ili kod pomicanja surround zvučnika, postavite
parametre [CENTER] i [SURROUND] na
odgovarajuće podešenje. Budući da su podešenja
prednjih zvučnika i subwoofera fiksna, ona se ne
mogu mijenjati.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Uobičajeni odabir.
[NONE]: Odaberite ako ne
koristite središnji zvučnik.
[SURROUND]
[YES]: Uobičajeni odabir.
[NONE]: Odaberite ako ne
koristite surround zvučnik.
[SUBWOOFER]
[YES]
[FRONT]
3.0 m1)
Udaljenost izmeñu prednjih
zvučnika i mjesta slušanja možete
podesiti od 1 do 7 metara.
[CENTER]
3.0 m1)
(pojavljuje se ako
u opciji
[CONNECTION]
podesite [CENTER]
na [YES]).
Udaljenost središnjeg zvučnika
možete pomaknuti do 1,6 metra
bliže mjestu slušanja od
udaljenosti prednjih zvučnika.
[SURROUND]
3.0 m1)
(pojavljuje se ako
u opciji
[CONNECTION]
podesite
[SURROUND]
na [YES]).
Udaljenost izmeñu surround
zvučnika i mjesta slušanja možete
podesiti od 0 do 7 metara.
1)
Kad izvedete brzo podešavanje (str. 13), početna
podešenja se promijene.
Napomene
• Ako svi prednji i surround zvučnici nisu postavljeni
na jednaku udaljenost od mjesta slušanja, podesite
udaljenost u skladu s najbližim zvučnikom.
Napomene
• Kad promijenite podešenje za [CONNECTION],
podešenje za [SPEAKER FORMATION] se vrati na
[STANDARD].
nastavlja se
63
• Nemojte postavljati surround zvučnike dalje od
mjesta slušanja nego što je udaljenost prednjih
zvučnika.
• Ovisno o ulaznom signalu, opcija [DISTANCE]
možda neće raditi.
Podešavanje glasnoće zvučnika
pomoću ispitnog tona
1
x [LEVEL (FRONT)]
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
prednjih zvučnika. Radi lakšeg podešavanja,
postavite [TEST TONE] na [ON].
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir opcije
[SETUP], zatim pritisnite A.
Pojave se opcije za [SETUP].
[L/R]
0.0 Db
Podesite glasnoću prednjih
zvučnika izmeñu –6 dB do 0 dB.
[CENTER]
Podesite glasnoću središnjeg
0.0 Db
zvučnika izmeñu –6 dB do +6 dB.
(Pojavljuje se ako
za opciju
[CONNECTION]
podesite [CENTER]
na [YES].)
SUBWOOFER
0.0 dB
Podesite glasnoću izmeñu –6 dB
do +6 dB.
x [LEVEL (SURROUND)]
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
surround zvučnika. Radi lakšeg podešavanja,
postavite [TEST TONE] na [ON].
[L/R]
0.0 dB
(Ovo podešenje će
se pojaviti ako za
opciju
[CONNECTION]
podesite
[SURROUND]
na [YES].)
Koristite kontrolu VOLUME na ureñaju ili
pritisnite VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču.
x [TEST TONE] (ispitni ton)
Zvučnici će emitirati ispitni ton za podešavanje
parametara [LEVEL (FRONT)] i [LEVEL
(SURROUND)].
[OFF]
Iz zvučnika se ne čuje ispitni ton.
[ON]
Tijekom podešavanja balansa, iz lijevog i
desnog zvučnika se istovremeno čuje
ispitni ton. Kad odaberete jedno od
podešenja [SPEAKER SETUP], ispitni ton
se čuje iz svakog zvučnika redom.
Pritisnite X/x za odabir opcije
[CUSTOM], zatim pritisnite A.
Pojavi se izbornik Setup.
4
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[SPEAKER SETUP], zatim pritisnite A ili
c.
5
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[TEST TONE], zatim pritisnite A ili c.
6
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[ON], zatim pritisnite A.
Redom se iz svakog zvučnika čuje ispitni
ton.
7
Podesite glasnoću izmeñu –6 dB do
+6 dB.
Podešavanje glasnoće svih
zvučnika istovremeno
64
3
Iz svog položaja pri slušanju, podesite
vrijednosti za [LEVEL (FRONT)] ili
[LEVEL (SURROUND)] pomoću
C/X/x/c.
Ispitni ton se čuje samo iz zvučnika koji
podešavate.
8
9
Kada dovršite podešavanja, pritisnite A.
Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[TEST TONE], zatim pritisnite A.
10 Više puta pritisnite X/x za odabir opcije
[OFF], zatim pritisnite A.
Vraćanje parametara na
tvorničke vrijednosti
Parametre sustava, poput pohranjenih postaja,
moguće je vratiti na tvornička vrijednosti.
1
2
Pritisnite @/1 za uključenje sustava.
Pritisnite x, A i @/1 na sustavu
istovremeno.
Na pokazivaču se pojavi "COLD RESET" i
vraćaju se tvorničke vrijednosti.
65
O podešavanju glasnoće
Dodatne informacije
Mjere opreza
O izvorima napajanja
• Ureñaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam
ureñaj isključen.
O postavljanju
• Postavite ureñaj na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti ureñaja
ne bi došlo do nakupljanja topline.
• Ako je glasnoća povišena dulje vrijeme, kućište
sustava se zagrije. Ne radi se o kvaru. Meñutim,
nemojte dirati kućište. Ne postavljajte ureñaj u
skučene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se
ureñaj može pregrijati.
• Nemojte na ureñaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav
je opremljen pojačalom snage. Ukoliko su
ventilacijski otvori na ureñaju zaklonjeni, može doći
do pregrijavanja te do kvara.
• Ne postavljajte ureñaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe koji bi mogli blokirati otvore za hlañenje s
donje strane.
• Nemojte postavljati ureñaj na mjesta u blizini izvora
topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
• Nemojte postavljati ureñaj u nagnut položaj jer je
konstruiran za rad samo u vodoravnom položaju.
• Držite ureñaj i diskove podalje od ureñaja sa snažnim
magnetima, kao što su mikrovalne pećnice i veliki
zvučnici.
• Nemojte stavljati teške predmete na ureñaj.
O radu
• Ako se ureñaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na lećama u
unutrašnjosti sustava može doći do kondenziranja
vlage. U tom slučaju ureñaj neće ispravno raditi. Ako
se to dogodi, izvadite disk i ostavite ureñaj uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Prije premještanja ureñaja, izvadite disk. U
protivnom, moglo bi doći do oštećenja.
• Ako u ureñaj upadne strani predmet, odspojite ureñaj i
odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije
nastavka uporabe.
66
• Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih
dijelova ili dijelova bez zvuka. U protivnom, zvučnici
se mogu oštetiti pri reprodukciji glasnih dijelova.
O čišćenju
• Očistite kućište, prednju stranu i kontrole ureñaja
mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje, ili
otapala poput alkohola ili benzina.
Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
sustavom, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
O čišćenju diskova i leće lasera
• Nemojte koristiti komercijalno nabavljive diskove
za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/leće
lasera jer bi moglo doći do kvara.
O bojama TV slike
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV
prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako
su boje i dalje neispravno prikazane, odmaknite
zvučnike od TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj sustav omogućuje neograničeni prikaz
zaustavljene slike ili izbornika na TV zaslonu. Ako
jako dugo vremena ostavite prikaz na TV zaslonu,
postoji opasnost od trajnog oštećenja TV zaslona.
Projekcijski TV prijemnici su posebno osjetljivi.
O premještanju sustava
Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
Kako biste diskove održali čistima, prihvatite
ih za rub. Nemojte dodirivati površinu.
● Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
●
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite se
najbližem Sony servisu.
Ako serviser zamijeni neke dijelove pri
popravku, možete zadržati te dijelove.
Napajanje
Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice,
kanala za dovod vrućeg zraka i nemojte
ostavljati disk u automobilu parkiranom na
suncu jer bi moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti automobila.
● Nakon reprodukcije, spremite disk u njegovu
kutiju.
●
O čišćenju
●
Prije reprodukcije očistite disk krpom za
čišćenje.
Obrišite disk od sredine prema rubu.
Uređaj se ne uključuje.
• Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
• Pritisnite tipku @/1 nakon što natpis "STANDBY"
nestane s pokazivača.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECTOR" i "PUSH POWER".
Pritisnite @/1 za isključenje sustava, zatim provjerite
sljedeće nakon pojave oznake "STANDBY":
• Je li došlo do kratkog spoja + i – kabela zvučnika?
• Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
• Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori sustava?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema,
ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako
izvršenim provjerama ne možete ustanoviti uzrok
problema, obratite se najbližem Sony servisu.
Slika
●
Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin,
razrjeñivač, komercijalno nabavljiva sredstva
za čišćenje ili antistatičke raspršivače
namijenjene za vinilne ploče.
Ovaj sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni
standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na ureñaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što
su naljepnice ili prstenovi.
Nema slike.
• SCART (EURO AV) kabel nije pravilno spojen.
• SCART (EURO AV) kabel je oštećen.
• Sustav nije priključen na odgovarajuću EURO AV
t INPUT priključnicu (str. 9).
• Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije
moguć prikaz slike sa sustava.
• Provjerite izlazni signal sustava (str. 15).
Pojavljuju se smetnje u slici.
• Disk je zaprljan ili oštećen.
Iako je u izborniku [SCREEN SETUP] podešena
opcija [TV TYPE], slika ne ispunjava zaslon.
• Omjer slike je podešen na disku i ne može se
mijenjati.
nastavlja se
67
Boje na TV zaslonu nisu prikazane pravilno.
Subwoofer i prednji zvučnici su magnetski
oklopljeni kako bi se spriječile smetnje na drugim
ureñajima. Meñutim, unatoč tome mogu uzrokovati
neke nepravilnosti jer koriste snažan magnet. U tom
slučaju učinite sljedeće:
• Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s
katodnom cijevi ili projektorom, odmaknite ih
najmanje 0,3 m.
• Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, isključite
TV prijemnik i zatim ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta.
• Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od TV
prijemnika.
• Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske
zatvarače na postolju za TV, medicinske ureñaje,
igračke, itd.) pored zvučnika.
Zvuk
Nema zvuka.
• Provjerite jesu li kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
• Ako se na pokazivaču pojavi "MUTING ON",
pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
• Sustav se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije. Pritisnite H za povratak na
normalnu reprodukciju.
• U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite H za
povratak na normalnu reprodukciju.
• Provjerite postavke zvučnika (str. 63).
Lijevi i desni zvuk nisu ujednačeni ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
• Provjerite spojeve i podešenja zvučnika
(stranice 9, 63).
• Podesite zvučni efekt na "A.F.D. STD" (str. 22).
Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
• Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od
transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od
TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
• Priključci su zaprljani. Obrišite ih krpom blago
navlaženom alkoholom.
• Očistite disk.
Pri reprodukciji VIDEO CD, CD ili MP3 diska
gubi se stereo efekt.
• Podesite [AUDIO] na [STEREO] pritiskom tipke
AUDIO (str. 31).
• Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući
način.
68
Pri reprodukciji Dolby Digital, DTS ili MPEG
zvučnih zapisa, teško se može čuti surround
efekt.
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugoñaja
(str. 22).
• Provjerite spojeve i podešenja zvučnika.
(str. 9, 63).
• Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neće
biti cjelovit 5.1-kanalni, već će biti mono ili stereo,
čak i kad je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital
ili MPEG audio formatu.
Zvuk se čuje samo iz središnjeg zvučnika.
• Na pojedinim diskovima zvuk se može čuti samo
iz središnjeg zvučnika.
Ne čuje se zvuk iz središnjeg zvučnika.
• Provjerite priključke i podešenja zvučnika (str. 9, 63).
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugoñaja
(str. 22).
• Ovisno o izvoru, efekt središnjeg zvučnika može
biti manje izražen.
• Reproducira se dvokanalni izvor.
Iz surround zvučnika se ne čuje zvuk ili je jako tih.
• Provjerite priključke i podešenja zvučnika (str. 9, 63).
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugoñaja
(str. 22).
• Ovisno o izvoru, efekt surround zvučnika može biti
manje zamjetan.
• Reproducira se dvokanalni izvor.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika označenih na
pokazivaču.
• Na pokazivaču je vidljiva oznaka odabranog
podešenja za [SPEAKER FORMATION]. Nisu
označeni zvučnici iz kojih se reproducira zvuk
(str. 22, 57).
Rukovanje
Ne mogu se ugoditi radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene čvrsto spojene. Podesite
antene i spojite vanjsku antenu, ako je potrebno.
• Signal radiopostaje je suviše slab (pri
automatskom ugañanju). Ručno ugodite postaju.
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje obrisane (pri ugañanju pomoću
pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite
postaje (str. 47).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču
pojavi frekvencija.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreke izmeñu daljinskog upravljača i
ureñaja.
• Primaknite daljinski upravljač bliže ureñaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
ureñaju.
• Baterije daljinskog upravljača su slabe.
Nije moguća reprodukcija diska.
• Nije umetnut disk.
• Disk je umetnut naopako.
Ispravno umetnite disk tako da je u uložnici strana
za reprodukciju okrenuta prema dolje.
• Disk je postavljen ukoso u uložnici.
• Sustav ne može reproducirati CD-ROM diskove, itd.
(str. 6).
• Provjerite regionalni kôd DVD diska.
• Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
ureñaja. Izvadite disk i ostavite ureñaj uključen
približno pola sata.
Nije moguće reproducirati MP3 zapise.
• DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
usklañenom s UDF (Universal Disk Format)
standardom.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu formatirani u MP3 formatu iako zapis
ima ".MP3" ekstenziju.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer3 datoteke.
• Ureñaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO
formatu.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 42).
• Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
• DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka.
• DATA CD nije snimljen u JPEG formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
usklañenom s UDF (Universal Disk Format)
standardom.
• Slikovne datoteke nemaju ekstenziju ".JPG" ili
".JPEG".
• Slika je veća od 3 072 (širina) T 2 048 (visina) u
normalnom prikazu ili s više od 2 000 000 točaka u
progresivnom JPEG prikazu koji se uglavnom
koristi kod internetskih stranica.
• Slika nije prilagoñena zaslonu (te slike su
smanjene).
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUDIO (MP3)] (str. 42).
• Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
• DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke se
reproduciraju istovremeno.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUTO] (str. 42).
Nije moguća reprodukcija DivX video datoteke.
• Datoteka nije izrañena u DivX formatu.
• Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
• DATA CD/DATA DVD nije izrañen u DivX
formatu koji podržava ISO 9660 Level1/ Level2 ili
Joliet/UDF.
• DivX video datoteka ima razlučivost veću od 720
(širina) T 576 (visina) točaka.
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
• Ureñaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi
znakovi se prikazuju kao [*].
Reprodukcija diska se ne pokreće od početka.
• Odabrana je funkcija Program Play, Shuffle Play
ili Repeat Play.
Pritisnite CLEAR za poništenje ovih funkcija prije
reprodukcije diska.
• Odabran je nastavak reprodukcije - Resume.
Prije početka reprodukcije pritisnite x na sustavu
ili na daljinskom upravljaču (str. 26).
• Na TV zaslonu se automatski pojavi izbornik
naslova, DVD ili PBC izbornik.
Uređaj automatski započinje reprodukciju
diska.
• DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
• Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske
pauze. Tijekom reprodukcije takvog diska sustav
zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
nastavlja se
69
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje
reprodukcije, reprodukcija u slučajnom
redoslijedu ili programirana reprodukcija.
• Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke
od navedenih funkcija. Pogledajte upute za
uporabu diska.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju poruke na
željenom jeziku.
• U izborniku Setup, pod opcijom [LANGUAGE
SETUP] kod funkcije [OSD] odaberite jezik
prikaza poruka na TV zaslonu. (str. 60).
Nije moguća promjena jezika dijaloga.
• DVD ne sadrži višejezične zvučne zapise.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
dijaloga.
Nije moguća promjena jezika titlova.
• DVD ne sadrži višejezične titlove.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
titla.
Ne mogu se isključiti titlovi.
• Na DVD disku je onemogućeno isključenje titla.
Nije moguća promjena kuta kamere.
• Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova
(str. 36).
• Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
Disk se ne može izbaciti i na pokazivaču se
pojavi "LOCKED".
• Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony
servisu.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD-a ili DATA
DVD-a, na pokazivaču je prikazano [Data
error].
• MP3 audio zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX
video datoteka koju želite reproducirati je oštećena.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
• Format JPEG slikovne datoteke nije usklañen s
DCF standardom.
• Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG", ali
nije u JPEG formatu.
• Datoteka koju želite reproducirati ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ali nije u DivX formatu, ili jest
u DivX formatu no ne odgovara potrebnim
zahtjevima.
Sustav ne radi ispravno.
• Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno
priključite nakon nekoliko minuta.
70
Uređaj ne radi i na pokazivaču se prikazuje
poruka "CHILD LOCK" kad pritisnete bilo koju
tipku.
• Isključite funkciju zaključavanja (str. 53).
Funkcija automatske
dijagnostike
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija automatske dijagnostike
kako bi spriječila neispravan rad ureñaja, na
zaslonu će se prikazati 5 znakova servisnog broja
(primjerice, C 13 50), odnosno, kombinacija
slova i brojeva. U tom slučaju, provjerite sljedeću
tablicu.
Tehnički podaci
Pojačalo
Stereo (nominalno)
Surround (referentno)
50 W + 50 W (3 ohma pri
1 kHz, 1 % THD)
RMS izlazna snaga
FL/FR/C/SL/SR*: 67 W
(po kanalu uz 3 ohma, 1
kHz, 10% THD)
Subwoofer*: 65 W (uz 3
ohma, 80 Hz, 10% THD)
* Ovisno o podešenju zvučnog ugoñaja i izvora zvuka,
možda se neće čuti zvuk.
Ulazi (analogni)
TV (AUDIO IN)
Osjetljivost: 450/250 mV
DVD sustav
Laser
Prva tri znaka
servisnog broja
Uzrok i/ili postupak
otklanjanja problema
C 13
Disk je zaprljan.
,Očistite disk mekanom krpom
(str. 67).
C 31
Disk nije pravilno umetnut.
,Ponovno uključite sustav te
pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija automatske
dijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad ureñaja.
,Obratite se Sony prodavaču ili
ovlaštenom Sony servisu i
navedite 5 znakova servisnog
broja.
Primjer: E 61 10
Kod prikaza broja verzije na zaslonu
Po uključenju sustava može se pojaviti broj
verzije [VER.X.XX] (X je broj) na zaslonu. Iako
se pri tome ne radi o kvaru te je ova informacija
namijenjena samo za servisera, nećete moći
normalno koristiti ureñaj. Isključite i ponovno
uključite sustav kako biste ga mogli normalno
koristiti.
Format signala sustava
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Trajanje zračenja:
kontinuirano
PAL/NTSC
Radio
Sustav
FM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Antenska priključnica
Meñufrekvencija
AM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Meñufrekvencija
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
87,5 – 108 MHz (u
koracima od 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
531 – 1 602 kHz (s
intervalom od 9 kHz)
AM okvirna antena
450 kHz
Video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohma
R/G/B: 0,7 Vp-p
75 ohma
nastavlja se
71
Zvučnici
Prednji/Surround (SS-TS60)
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 50 mm
3 ohma
68 T 126 T 55 mm (š/v/d)
0,4 kg
Središnji (SS-CT54)
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 50 mm
3 ohma
125 T 69 T 51 mm (š/v/d)
0,3 kg
Subwoofer (SS-WS75)
Zvučnički sustav
Zvučnik
Impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
konusni, promjera 150 mm
3 ohma
169 T 300 T 355 mm
(š/v/d)
3,8 kg
Općenito
Napajanje
Potrošnja
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Pri radu: 80 W
U pripravnom stanju: 0,3 W
(u štednom modu)
430 T 67 x 310 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji
strše
3,2 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
72
Isporučeni pribor
• Prednji zvučnici (2)
• Središnji zvučnik (1)
• Surround zvučnici (2)
• Subwoofer (1)
• AM okvirna antena (1)
• FM žičana antena (1)
• Zvučnički kabeli (6, crveni/bijeli/zeleni/sivi/plavi/
ljubičasti)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije veličine AA (R6) (2)
• Upute za uporabu
• Potrošnja u pripravnom stanju 0,3 W (ili
manje)
• U izradi tiskanih pločica nisu
upotrebljavani halogenirani usporivači
požara.
• Postignuta je učinkovitost pojačala preko
85% zahvaljujući potpunoj digitalizaciji
i tehnologiji S-master.
Rječnik
Album
Dio na disku s podacima koji sadrži MP3 audio
zapise ili JPEG datoteke.
Datoteka
JPEG slika ili DivX video datoteka snimljena na
DATA CD/DATA DVD disk. (Definicija
"Datoteka" vrijedi samo za ovaj sustav.) Jedna
datoteka sastoji se samo od jedne slike ili video
zapisa.
DivX®
Digitalna video tehnologija stvorena u
korporaciji DivXNetworks. Video zapisi kodirani
DivX tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s
relativno malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U ovom formatu,
u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji nezavisni
subwoofer kanal koji osigurava duboke basove.
Ovaj format se takoñer naziva i “5.1” jer se
subwoofer kanal broji kao 0.1 kanal (budući da je
on u funkciji samo kad je potreban efekt dubokih
basova). Svih šest kanala se u ovom formatu snima
nezavisno kako bi se osiguralo dobro odvajanje
kanala. Osim toga, budući da se svi signali
obrañuju digitalno, manje je izobličenje signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih
izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje se
izvodi pomoću unaprijeñenog matričnog surround
dekodera koji izvlači značajke zvuka s originalne
snimke bez promjene ili dodavanja novih zvukova.
x Filmski mod
Filmski mod dekodiranja namijenjen je uporabi
prilikom gledanja stereo TV emisija te programa
kodiranih Dolby Surround sustavom. Rezultat je
poboljšana usmjerenost zvučnog ugoñaja koje se
po kvaliteti približava diskretnom 5.1-kanalnom
zvuku.
Dolby Surround Pro Logic
Tehnologija obrade audio signala, jedna vrsta
Dolby Surround dekodiranja, iz dvokanalnog
proizvodi četverokanalni zvuk. U usporedbi s
prethodnim Dolby Surround sustavom, Dolby
Pro Logic Surround prirodnije reproducira širenje
zvuka sa lijeve na desnu stranu i omogućuje bolje
odreñivanje zvuka. Prednosti Dolby Pro Logic
Surround sustava mogu se u potpunosti iskoristiti
uz uporabu jednog para surround zvučnika i
središnjeg zvučnika. Surround zvučnici
reproduciraju mono zvuk.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila kompanija Digital Theater
Systems, Inc. Ova tehnologija je usklañena s
5.1-kanalnim surround zvukom. U ovom formatu
je stražnji kanal stereo i postoji diskretni
subwoofer kanal. Dolby Digital osigurava 5.1
diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog
zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje kanala,
budući da su podaci svih kanala pojedinačno
snimljeni i digitalno obrañeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video zapisa, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je 7 puta više od CD-a.
Nadalje, dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5
GB, jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su
komprimirani na približno 1/40 svoje originalne
veličine. DVD takoñer koristi tehnologije
promjenljive brzine kodiranja koja mijenja
podatke za upis zavisno od stanja slike.
Audio podaci se snimaju u Dolby Digital i PCM i
omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
x Glazbeni mod
Glazbeni mod se upotrebljava pri reprodukciji
glazbenih stereo snimaka. Omogućuje široko i
duboko zvučno polje.
nastavlja se
73
DVD-RW
PCM (Pulse Code Modulation)
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW-i
snimljeni u Video načinu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) načinu omogućuju
programiranje i ureñivanje snimljenog sadržaja.
Metoda pretvaranja analognih audio signala u
digitalan zvuk. Koristi se uz CD (Compact Disc)
audio format.
DVD+RW
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih prava.
Svakom DVD sustavu ili DVD disku je
pridijeljen regionalni kôd zavisno od područja
prodaje. Svaki regionalni kôd je naveden na
ureñaju i na kutiji diska. Sustav može
reproducirati diskove koji imaju jednak
regionalni kôd kao i sustav. Sustav takoñer može
reproducirati diskove s oznakom " ".
Ograničenje reprodukcije po područjima može
biti aktivno čak i kad na DVD disku nije naveden
regionalni kôd.
DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Filmski softver, video softver
DVD diskovi mogu biti klasificirani kao filmski i
kao video softver. Filmski softver DVD diskovi
sadrže jednak broj slika (24 slike u sekundi) koji
se prikazuje prilikom reprodukcije filmova u kino
dvoranama. Video softver DVD diskovi, kao što
su televizijske drame, prikazuju se s 30 slika (ili
60 poluslika) u sekundi.
Kontrola reprodukcije – PBC
Signali kodirani na VIDEO CD-ovima (verzija
2.0) za kontrolu reprodukcije.
Pomoću prikaza izbornika snimljenih na VIDEO
CD-u s funkcijom PBC, možete uživati u
reprodukciji jednostavnih interaktivnih programa,
programa s funkcijom pretraživanja itd.
MPEG audio
Sustav kodiranja za kompresiju digitalnih audio
signala. MPEG-1 se upotrebljava uz MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 se
upotrebljava uz jedan od audio formata za DVD.
Naslov
Najduži dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
DVD disku; film i sl. za slikovni dio video softvera;
ili album i sl. za glazbeni dio audio softvera.
Ograničenje reprodukcije – PARENTAL
CONTROL
Funkcija DVD diska koja ograničava reprodukciju
prema godinama korisnika zavisno od razine
ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje se
razlikuje od diska do diska; kad se aktivira,
reprodukcija je u potpunosti onemogućena, prizori
nasilja se preskaču ili se zamjenjuju drugim
prizorima itd.
74
Poglavlje
Odjeljak naslova na DVD disku. Naslov se sastoji
od nekoliko poglavlja.
Regionalni kôd
Scena
Na VIDEO CD disku s funkcijom PBC, prikazi
izbornika, pokretne i mirne slike su podijeljeni na
manje cjeline, odnosno, "scene".
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan od
meñunarodnih standarda tehnologije
komprimiranja podataka. Slikovni podaci su
komprimirani na približno 1/140 svoje originalne
veličine. To znači da VIDEO CD od 12 cm može
sadržavati čak do 74 minute pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi takoñer sadrže kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja su
komprimirani dok zvukovi unutar čujnog
područja nisu komprimirani. VIDEO CD-ovi
mogu sadržavati 6 puta više audio informacija od
klasičnih audio CD-ova.
Postoje 2 verzije VIDEO CD-ova
● Verzija 1.1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
● Verzija 2.0: Možete reproducirati zaustavljene
slike visoke razlučivosti i uživati u PBC
funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
Višejezična funkcija
Kod nekih DVD diskova snimljen je višejezični
zvuk ili višejezični titlovi na slici.
Višestruki kutovi kamere
Kod nekih DVD diskova prizori su snimljeni iz
različitih kutova video kamere.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
VIDEO CD, CD ili MP3 disku. Album ima
nekoliko zapisa (u slučaju MP3 zapisa).
75
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
1345 Malagaški
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodređeno
Popis kodova područja za funkciju ograničenja reprodukcije
76
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
Dijelovi i kontrole
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
A @/1 (uključenje/pripravno stanje) (18)
B
C
D
E
A (otvaranje/zatvaranje) (18)
Funkcije reprodukcije diska (18)
FUNCTION (18)
Pokazivač (78)
F Senzor daljinskog upravljača X (8)
G Regulator VOLUME (18)
H Uložnica diska (18)
Stražnja strana
A Priključnice SPEAKER (9)
B Priključnica EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (9)
C Priključnice AM (9)
D Priključnica COAXIAL FM 75Ω (9)
nastavlja se
77
Pokazivač
O indikatorima na pokazivaču
A Svijetli kad je na pokazivaču prikazano
vrijeme naslova ili poglavlja (samo za
DVD). (34)
B Svijetli kad je umetnut disk u NTSC
formatu.
C Svijetli kod prijema postaje (samo za
radijski prijem). (47)
D Mono/stereo efekt (samo za radijski
prijem) (48)
E Svijetli kad je podešen sleep timer. (52)
F Svijetli kad je odabran glazbeni ili filmski
mod. (21)
G Status reprodukcije (samo za DVD)
H Trenutni način ponavljanja (30)
78
I Svijetli kad je aktivirana zaštita od djece.
(53)
J Prikazuje podešenje funkcije [SPEAKER
FORMATION]. (57)
K Tekući surround format (osim za JPEG).
L Svijetli kad je odabran DYNAMIC BASS.
(51)
M Prikazuje status uređaja, npr. broj
poglavlja, naslova ili zapisa, vrijeme,
radijsku frekvenciju, status reprodukcije,
zvučni efekt, itd.
Uporaba kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka. Pritisnite 1
DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo za odreñene diskove)
Kontrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za detalje o
svakoj opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
nastavlja se
79
Broj tekućeg naslova1)
Broj tekućeg poglavlja2)
Ukupan broj naslova1)
Ukupan broj poglavlja2)
Opcije kontrolnog
izbornika
Status reprodukcije
(N reprodukcija,
X pauza,
x zaustavljanje, itd.)
Vrsta reproduciranog diska3)
Odabrana opcija
Vrijeme reprodukcije4)
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane opcije
kontrolnog izbornika
Poruka o postupku
1)
Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je uključena funkcija PBC), broj zapisa za VIDEO CD/CD, broj albuma za
DATA CD/DATA DVD te broj DivX video albuma za DATA DVD/DATA CD.
2)
Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD, broj MP3 audio zapisa ili JPEG datoteke za DATA CD/DATA DVD te broj
DivX video datoteke za DATA CD/DATA DVD.
3)
Prikazuje Super VCD kao "SVCD". Prikazuje "MP3" u kontrolnom izborniku 1 ili "JPEG" u kontrolnom izborniku
2 za DATA CD/DATA DVD.
4)
Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za isključenje prikaza
Pritisnite 1 DISPLAY.
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[TITLE] (str. 25)/[SCENE] (str. 25)/[TRACK] (str. 25)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
[CHAPTER] (str. 25)/[INDEX] (str. 25)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
[TRACK] (str. 25)
Odabir zapisa za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 33)
Odabir vrste naslova (DVD-RW/DVD-R) za reprodukciju: izvorni [ORIGINAL] ili ureñeni
[PLAY LIST].
80
[TIME/TEXT] (str. 25)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva MP3 zapisa.
[SPEAKER FORMATION] (str. 57)
Podešavanje razmještaja zvučnika. Glasnoća svakog zvučnika podešava se automatski.
[PROGRAM] (str. 27)
Odabir zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
[SHUFFLE] (str. 29)
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
[REPEAT] (str. 30)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa/albuma.
[A/V SYNC] (str. 37)
Vremensko usklañivanje slike i zvuka.
.
[PARENTAL CONTROL] (str. 54)
Zabrana reprodukcije.
[SETUP] (str. 59)
Brzo [QUICK] podešavanje (str. 13)
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika izbornika, formata TV zaslona i
veličine zvučnika koje koristite.
[CUSTOM] podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
[RESET]
Vraćanje podešenja izbornika [SETUP] na tvornički odreñene vrijednosti.
[ALBUM] (str. 25)
Odabir albuma za reprodukciju.
[FILE] (str. 25)
Odabir JPEG slikovne datoteke ili DivX video datoteke* za reprodukciju.
*
[DATE] (str. 36)
*
[INTERVAL] (str. 42)
*
[EFFECT] (str. 43)
*
[MODE (MP3, JPEG)] (str. 42)
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
Odreñivanje trajanja prikaza pojedinačne slike za slide show.
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke (IMAGE) ili oba
(AUTO) koji će se reproducirati s DATA CD-a/DATA DVD-a.
* Ove opcije nisu prikazane kod reprodukcije DATA CD/DATA DVD-a s DivX video datotekom.
Savjet
• Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli zeleno
kad odaberete neku od funkcija, osim
[OFF] (isključeno) (samo [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Indikator [ORIGINAL/PLAY
LIST] svijetli zeleno kad odaberete [PLAY LIST] (tvornička postavka).
81
Popis opcija DVD Setup izbornika
U izborniku DVD Setup možete podesiti sljedeće funkcije.
Ovaj popis se može razlikovati od stvarnog redoslijeda prikaza.
* Odaberite željeni jezik iz prikazane liste jezika.
82
Izbornik System Menu
Sljedeće opcije možete podesiti tipkom SYSTEM MENU na daljinskom upravljaču.
1)
2)
3)
Prikazuje se samo kod "TUNER FM" ili "TUNER AM".
Prikazuje sa samo kod "TUNER FM".
"ATTENUATE" se možda neće prikazati ovisno o odabranoj funkciji.
83
Daljinski upravljač
ABECEDNI REDOSLIJED
ANGLE E (36)
AUDIO D (31)
Brojčane tipke** O (25, 48, 50, 54)
CLEAR h (25, 50, 60)
D.TUNING X (48)
DISC SKIP* i
DISPLAY B (34, 49)
DVD MENU Z (31, 44, 50)
DVD TOP MENU N (31)
DYNAMIC BASS W (51)
ENTER Y (50)
FUNCTION V (18, 19, 26, 47, 57)
MENU Z (42, 57)
MOVIE/MUSIC Q (21)
MUTING G (18)
OPIS TIPAKA
PICTURE NAVI F (26, 50)
PRESET +/– b f (48)
SOUND FIELD P (22)
SUBTITLE X (37)
SYSTEM MENU Y (16, 19, 50,
52, 83)
THEATRE SYNC T; (51)
TUNING +/– J L (47)
TV d (50)
TV CH +/– U (50)
TV INPUT R (50)
TV VOL +/– j (50)
VIDEO FORMAT C (15)
VOLUME +/–** H (18, 48, 64)
?/1 (uključenje/pripravno stanje)
A (13, 16, 18, 26, 48)
TV ?/1 (uključenje/pripravno
stanje) k (50)
C/X/x/c/A M (13, 16, 19, 25, 47, 54)
T/U REPLAY/ADVANCE I
(18)
./> f b (18)
m/M L J (24)
^/y SLOW L J (24)
H (reprodukcija)** e (18, 26, 56)
c/C STEP I (24)
x (stop) c (18, 26, 54)
X (pauza) K (18)
Z (otvaranje/zatvaranje) S (18)
1 DISPLAY a (15, 25, 54, 79)
C RETURN g (26)
-/-- h (50)
* Tipka DISC SKIP nije
raspoloživa za ovaj model.
** H, brojčana tipka 5 i VOLUME
+ imaju ispupčenje koje služi kao
pomoć pri rukovanju sustavom.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising