2-594-460-11(1)
Kućno kino s DVD uređajem
Upute za uporabu
©2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige
ili ugradbenog ormarića.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore
uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na uređaj.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte na
uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne bacajte baterije s kućnim otpadom,
već ih odnesite na za to namijenjena
odlagališta.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Mjere opreza
Sigurnost
• Ako bilo kakav predmet upadne u unutrašnjost kućišta,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe ga odnesite stručnoj osobi na provjeru.
• Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač
spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
• Ako uređaj nećete koristiti dugo vremena, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice. Pri tome, nemojte povlačiti kabel prihvatite utikač.
Ugradnja
• Kako bi spriječili unutarnje stvaranje topline, osigurajte
odgovarajuće prozračivanje.
• Nemojte postavljati uređaj na podloge (tepihe, deke,...) ili
u blizini materijala (zavjese, pokrivači,...) koji bi mogli
blokirati otvore za hlađenje.
• Nemojte ugrađivati uređaj u blizini izvora topline,
primjerice, radijatora ili kanala za dovod vrućeg zraka ili
na mjestima koja su izložena izravnom utjecaju sunčevih
zraka, prašine, mehaničkih vibracija i udara.
• Nemojte ugrađivati uređaj u nagnutom položaju. Uređaj je
namijenjen za uporabu samo na vodoravnoj podlozi.
• Udaljite uređaj i diskove od opreme koja koristi jake
magnete, primjerice, mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
2
• Nemojte na uređaj stavljati teške predmete.
• Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli prostor, u
unutrašnjosti uređaja može doći do kondenziranja vlage
koja može oštetiti leće. Pri prvoj ugradnji uređaja, ili pri
premještanju iz hladnog u topli prostor, prije uključenja
uređaja pričekajte oko pola sata.
• Ne stavljajte uređaj u skučen prostor poput police za
knjige ili sličan komad namještaja.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne smije
odlagati s kućim otpadom. Umjesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u
vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za
okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili uređaj.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony sustava kućnog kina s
DVD uređajem. Prije uporabe uređaja, molimo da u
cijelosti pročitate ovaj priručnik i spremite ga za
buduću uporabu.
3
Sadržaj
Dobrodošli!................................................... 3
O ovom priručniku ....................................... 6
Diskovi koje je moguće reproducirati .......... 6
Uporaba kontrolnog izbornika ................... 10
Kako započeti s radom
Skidanje ambalaže...................................... 13
Umetanje baterija u daljinski upravljač...... 14
Pregled povezivanja ................................... 15
Korak 1: Priključenje zvučnika .................. 16
Korak 2: Priključenje antene ...................... 19
Korak 3: Priključenje TV prijemnika......... 20
Korak 4: Priključenje drugih
komponenata ........................................ 26
Korak 5: Priključenje mrežnog kabela....... 29
Korak 6: Brzo podešavanje
(Quick Setup) ....................................... 30
Korak 7: Instaliranje zvučnika ................... 33
Osnovni postupci
Reprodukcija diskova................................. 36
Podešavanje zvuka sustava......................... 38
Reprodukcija diska
Nastavak reprodukcije od mjesta na
kojem je zaustavljena........................... 41
(Resume)
Programirana reprodukcija......................... 42
(Program)
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu ....... 43
(Shuffle)
Ponavljanje reprodukcije............................ 44
(Repeat)
Uporaba izbornika DVD diska................... 45
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST] na
DVD-RW disku ................................... 46
Odabir reprodukcijskog sloja Super
Audio CD-a .......................................... 46
Reprodukcija VIDEO CD diska s funkcijom
PBC (Ver. 2.0) ..................................... 47
(PBC)
O MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama ........................................... 48
4
Reprodukcija DATA CD-ova s MP3 audio
zapisima i JPEG slikovnim
datotekama ........................................... 49
Reprodukcija audio zapisa i slika u slide
showu sa zvukom ................................. 51
DivX® video datoteke................................ 53
Vremensko usklađivanje slike i zvuka ....... 55
(A/V SYNC)
Traženje određenog mjesta na disku .......... 56
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/
scene, itd............................................... 57
Traženje po scenama .................................. 59
(Picture Navigation)
Prikaz informacija o disku.......................... 60
Dodatne funkcije
Promjena kuta kamere ................................ 64
Prikaz titlova............................................... 64
Zaključavanje diskova ................................ 65
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom daljinskim
upravljačem .......................................... 69
Uporaba funkcije THEATRE SYNC ......... 70
Promjena zvuka .......................................... 72
Primjena zvučnog efekta ............................ 74
Reprodukcija zvuka s drugih uređaja ......... 75
Zvuk multipleks emitiranja......................... 76
(DUAL MONO)
Radijski prijem ........................................... 76
Uporaba RDS sustava................................. 78
Funkcija Sleep Timer.................................. 78
Promjena svjetline pokazivača ................... 79
Vraćanje parametara na tvorničke
vrijednosti............................................. 79
Podešavanje parametara sustava
Izbornik Setup ............................................ 80
Podešavanje jezika izbornika i dijaloga ..... 81
[LANGUAGE SETUP]
Podešavanje prikaza ................................... 82
[SCREEN SETUP]
Osobna podešavanja................................... 83
[CUSTOM SETUP]
Podešavanje zvučnika ................................ 84
[SPEAKER SETUP]
Dodatne informacije
Mjere opreza............................................... 85
Napomene o diskovima.............................. 86
U slučaju problema..................................... 86
Funkcija automatske dijagnostike .............. 89
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Tehnički podaci .......................................... 90
Rječnik........................................................ 91
Popis jezičnih kodova................................. 94
Dijelovi i kontrole ...................................... 95
Popis opcija DVD Setup izbornika .......... 100
Izbornik AMP........................................... 101
5
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole
daljinskog upravljača. Također možete koristiti
kontrole na uređaju ako imaju jednake oznake kao i
one na daljinskom upravljaču.
• Opcije kontrolnog izbornika mogu se razlikovati
ovisno o području.
• "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R te DVD-RW/DVD-R
diskove.
• U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake:
Oznaka
Značenje
Funkcije za DVD VIDEO ili
DVD-R/DVD-RW diskove u video modu
ili DVD+R/DVD+RW diskove
Funkcije raspoložive za DVD-RW
diskove u VR (Video Recording) načinu
rada
Format diska
DVD-RW
VIDEO CD
Super Audio
CD*1
Audio CD*2
Funkcije raspoložive za Super Audio CD
CD-R/CD-RW
(audio podaci)
(MP3 datoteke)
(JPEG datoteke)
Funkcije za DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW koji sadrže
MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX*2*3 video datoteke)
Funkcije za DATA DVD-ove
(DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW)
koji sadrže DivX*2*3 video datoteke)
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
definiran od strane ISO/MPEG, a služi sažimanju audio
podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je
razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni
znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se uz
dopuštenje.
Logo Diska
DVD VIDEO
Funkcije za VIDEO CD (uključujući
Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove u
video CD ili Super VCD formatu)
Funkcije raspoložive za glazbene CD-ove
ili CD-R/CD-RW diskove u glazbenom
CD formatu
6
Diskovi koje je moguće re
producirati
Logotipi "DVD VIDEO" i "DVD-RW" su zaštićeni znakovi.
*1 Osim dio za višekanalnu reprodukciju.
*2 Moguć je prikaz CD TEXT podataka (samo naziv
albuma).
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće diskove:
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene u
sljedećim formatima:
− audio CD format
− video CD format
− MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke i DivX
video datoteke formata u skladu s ISO 9660 Level
1/Level 2 standardom, ili njegovim proširenim
formatom, Joliet.
Ovaj uređaj može reproducirati
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/ DVD-R
diskove snimljene u sljedećim formatima:
− DivX video datoteke formata usklađenog sa UDF
standardom.
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
Uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih koji
su snimljeni u formatima navedenim na prethodnoj
stranici.
• CD-ROM diskove snimljene u PHOTO-CD
formatu.
• CD-Extra podatke
• DVD Audio diskove
• DVD-RAM diskove
• DVD VIDEO disk s različitim regionalnim kodom
(str. 8, 92)
• Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u
obliku kartice, srca, itd.)
• Disk s pričvršćenim dodatno nabavljivim
priborom, primjerice naljepnicom ili prstenom.
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
diskova na ovome uređaju zbog nedostatne kvalitete i
fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u tehnologiji i
softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno
finaliziran. Dodatne informacije možete pronaći u uputama
za uporabu uređaja za snimanje.
Također nije moguća reprodukcija diskova snimljenih u
Packet Wire formatu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijom za zaštitu autorskih
prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju diskova
usklađenih s Compact Disc (CD) standardom.
U novije vrijeme se u prodaji također mogu naći glazbeni
diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke od tih
diskova nije moguće reproducirati u ovom uređaju.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD
materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na
drugoj. Međutim, budući da audio strana DualDisc diska
nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom, možda se
neće moći reproducirati u ovom uređaju.
Prsten
Naljepnica
• Adapter za konverziju diska od 8 cm u standardnu
veličinu.
Adapter
• Disk s nalijepljenim papirom ili naljepnicom.
• Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca od
celofana ili naljepnica.
nastavlja se
7
Napomena o funkciji PBC
(kontrola reprodukcije) (VIDEO CD
diskovi)
Ovaj sustav odgovara verzijama 1.1 i 2.0 VIDEO CD
standarda. Možete uživati u dvije vrste reprodukcije
zavisno od vrste diska.
Vrsta diska
Možete
VIDEO CD diskovi
bez funkcije PBC
(diskovi verzije 1.1)
Uživati u video reprodukciji
(pokretne slike) i reprodukciji
glazbe.
VIDEO CD diskovi
s funkcijom PBC
(diskovi verzije 2.0)
Reproducirati interaktivni softver
pomoću prikaza izbornika na TV
zaslonu (PBC-reprodukcija), a
pored toga možete koristiti i
funkcije video reprodukcije
diskova verzije 1.1. Osim toga,
možete reproducirati zaustavljene
slike visoke razlučivosti, ako se
nalaze na disku.
Vrste Super Audio CD-ova
Postoje dvije vrste ovih diskova, ovisno o
kombinaciji Super Audio CD sloja i CD sloja.
• Super Audio CD sloj*: sloj visoke gustoće
signala za Super Audio CD
• CD sloj*1: sloj koji mogu reproducirati
konvencionalni CD uređaji
Jednoslojni disk
(disk s jednim Super Audio CD slojem)
Super Audio
CD sloj
2
Hibridni disk*
(disk sa Super Audio CD slojem i CD slojem)
CD sloj*
Super Audio
CD sloj*3
O multi session CD diskovima
• Ovaj uređaj može reproducirati multi session CD
diskove kada je MP3 audio zapis snimljen u prvoj
sesiji. Također je moguća reprodukcija naknadno
snimljenih MP3 zapisa.
• Ovaj uređaj može reproducirati multi session CD
diskove kada je JPEG slikovna datoteka snimljena
u prvoj sesiji. Također je moguća reprodukcija
naknadno snimljenih JPEG slikovnih datoteka.
• Ako su u prvoj sesiji snimljeni audio zapisi i slike u
glazbenom ili video CD formatu, reproducira se
samo ta prva sesija.
O Super Audio CD-u
Super Audio CD je novi standard audio diska visoke
kvalitete gdje se glazba snima u DSD (Direct Stream
Digital) formatu (konvencionalni CD-ovi su
snimljeni u PCM formatu). DSD format koristi
frekvenciju uzorkovanja 64 puta višu od one kod
konvencionalnih CD-ova te 1-bitnu kvantizaciju,
postižući tako širok frekvencijski i dinamički raspon
unutar čujnog frekvencijskog raspona. Time također
omogućuje reprodukciju glazbe izuzetnu vjernu
izvornom zvuku.
8
3
*1 CD sloj je moguće reproducirati na konvencionalnom
CD uređaju.
*2 Budući da su oba sloja na jednoj strani, nije potrebno
okrenuti disk.
*3 Za odabir sloja pogledajte "Odabir reprodukcijskog
područja za Super Audio CD" (str. 46).
Regionalni kôd
Vaš uređaj ima regionalni kôd otisnut na stražnjoj
strani i reproducirati će samo DVD diskove označene
jednakim regionalnim kodom.
DVD VIDEO diskovi s oznakom
također se
mogu reproducirati na ovom uređaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD disk, na
TV zaslonu se pojavi poruka [Playback prohibited by
area limitations] (odnosno, reprodukcija ovog diska
je zabranjena regionalnim ograničenjima). Ovisno o
DVD disku, može se dogoditi da nema oznake
regionalnog koda iako je reprodukcija DVD diska
zabranjena regionalnim ograničenjima.
Napomena o reprodukciji DVD i
VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
diskova mogu namjerno biti izostavljene od strane
proizvođača softvera. Budući da ovaj uređaj
reproducira DVD i VIDEO CD diskove ovisno o
sadržaju diska koje su izradili proizvođači softvera,
neke funkcije reprodukcije možda neće biti
raspoložive. Također pogledajte upute isporučene uz
DVD i VIDEO CD diskove.
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i
predstavlja intelektualno vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih. Uporabu ove tehnologije mora
odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu,
osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Reverzno inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
Ovaj sustav ima ugrađen Dolby*1 Digital i Dolby Pro
Logic (II) prilagodljiv matrični surround dekoder te
DTS*2 Digital Surround System.
Ovaj sustav savršeno dekodira 5.1-kanalni signal, no
ne možete dodati druge komercijalno nabavljive
surround zvučnike.
*1 Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki-D simbol su zaštićeni
nazivi i oznake Dolby Laboratories korporacije.
*2 Proizvedeno prema licenci tvrtke Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS" i "DTS Digital Surround" su zaštićeni nazivi i
oznake Digital Theater Systems korporacije.
9
Uporaba kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka. Pritisnite 1
DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo za određene diskove)
Kontrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za detalje o svakoj
opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 tijekom DVD VIDEO reprodukcije.
Broj tekućeg naslova*1
Broj tekućeg poglavlja*2
Ukupan broj naslova*1
Ukupan broj poglavlja*2
Funkcije kontrolnog
izbornika
Status reprodukcije (N
reprodukcija, X pauza,
x zaustavljanje, itd.)
Vrsta reproduciranog
diska*3
Odabrana funkcija
Vrijeme reprodukcije*4
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane funkcije
kontrolnog izbornika
Poruka o postupku
10
*1 Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je uključena funkcija PBC), broj zapisa za VIDEO CD/Super Audio CD/ CD, broj
albuma za DATA CD te broj DivX video albuma za DATA DVD/DATA CD.
*2 Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD/Super Audio CD, broj MP3 audio zapisa ili JPEG datoteke za DATA CD te broj
DivX video datoteke za DATA DVD/DATA CD.
*3 Prikazuje Super VCD kao "SVCD". Prikazuje "MP3" u kontrolnom izborniku 1 ili "JPEG" u kontrolnom izborniku 2 za
DATA CD.
*4 Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za isklju2enje prikaza
Pritisnite 1 DISPLAY.
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija
Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[TITLE] (str. 57)/[SCENE] (str. 57)/[TRACK] (str. 57)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
[CHAPTER] (str. 57)/[INDEX] (str. 57)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
[INDEX] (str. 57)
Prikaz i odabir indeksa za reprodukciju.
[TRACK] (str. 57)
Odabir zapisa za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 46)
Odabir vrste naslova (DVD-RW) za reprodukciju: izvorni [ORIGINAL] ili uređeni
[PLAY LIST].
[TIME/TEXT] (str. 57)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva MP3 zapisa.
[PROGRAM] (str. 42)
Odabir zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
[SHUFFLE] (str. 43)
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
[REPEAT] (str. 44)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa/albuma.
[PARENTAL CONTROL] (str. 65)
Zabrana reprodukcije.
[SETUP] (str. 80)
Brzo [QUICK] podešavanje (str. 30)
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika izbornika, formata TV zaslona i veličine
zvučnika koje koristite.
[CUSTOM] podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
[RESET]
Vraćanje podešenja izbornika [SETUP] na tvornički određene vrijednosti.
[ALBUM] (str. 57)
Odabir albuma za reprodukciju.
nastavlja se
11
[FILE] (str. 57)
Odabir JPEG slikovne datoteke ili DivX video datoteke za reprodukciju.
[DATE] (str. 62)
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
[INTERVAL] (str. 52)
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slide showa.
[EFFECT] (str. 52)
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
[MODE (MP3, JPEG)] (str. 51)
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke (IMAGE) ili oba (AUTO) koji
će se reproducirati s DATA CD-a.
Savjet
• Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli zeleno
kad odaberete neku od funkcija, osim [OFF]
(isključeno) (samo [PROGRAM], [SHUFFLE] i [REPEAT]). Indikator [ORIGINAL/PLAY LIST] svijetli zeleno kad
odaberete [PLAY LIST] (tvornička postavka).
12
Kako započeti s radom
Skidanje ambalaže
Provjerite jesu li isporučeni sljedeći dijelovi:
• Zvučnici (2)
• Subwoofer (1)
• AM okvirna antena (1)
• FM žičana antena (1)
• Zvučnički kabel (1)
• Video kabel (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije veličine AAA (R03) (2)
• Upute za uporabu
• Disk za podešavanje
• Brzi vodič (kartica)
• Nožice zvučnika (8)
13
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Sustavom možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije veličina AAA
(R03) pazeći da se 3 i # polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri uporabi daljinskog upravljača,
usmjerite ga prema senzoru X na uređaju.
1 Otvorite pokrov pomakom u smjeru strelice.
2 Uklonite pokrov uz pritisak
na bočnim stranama.
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrijanim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte zajedno koristiti novu i staru bateriju.
• Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda neće raditi ispravno.
• Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje uslijed
istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
14
Pregled povezivanja
Izvedite sva povezivanja i podešavanja prema uputama iz koraka od 1 do 7.
"Korak 1: Priklju2enje zvu2nika" (str. 16)
"Korak 2: Priklju2enje antene" (str. 19)
"Korak 3: Priklju2enje TV prijemnika" (str. 20)
"Korak 4: Priklju2enje drugih komponenata" (str. 26)
"Korak 5: Priklju2enje mre@nog kabela" (str. 29)
"Korak 6: Brzo podešavanje (Quick Setup)" (str. 30)
"Korak 7: Instaliranje zvu2nika" (str. 33)
Video signal se šalje u TV prijemnik i reproducira se na TV zaslonu; audio signale obrađuje ovaj sustav i
reproducira ih putem priključenih zvučnika. Ovim uređajem možete reproducirati ne samo DVD i CD diskove,
već i zvuk iz drugih izvora, primjerice TV programe.
15
Korak 1: Priključenje zvučnika
Spojite isporučeni zvučnički sustav pomoću isporučenih zvučničkih kabela tako da spojite utikače na utičnice
jednakih boja. Nemojte spajati sustav na druge zvučnike osim isporučenih.
Za postizanje najboljeg surround zvuka, isporučenim diskom za podešavanje odredite idealne položaje
zvučnika (str. 33).
Potrebni kabel
Zvu2ni2ki kabel
Uređaj i zvučnike možete povezati samo ovim kabelom.
Na prednji zvučnik
(sivi, 5 m)
Na uređaj
Na subwoofer
(crni, 3 m)
Na prednji zvučnik
(sivi, 5 m)
Pri2vršCivanje no@ica na zvu2nike
Kako biste spriječili vibriranje ili pomicanje zvučnika pri reprodukciji, pričvrstite isporučene nožice na četiri
ugla s donje strane prednjih zvučnika.
16
Spajanje zvu2nika
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Spojite zvučnički kabel redoslijedom od 1 do 4 prema gornjoj ilustraciji.
A Spojite zvučnički kabel na sustav.
Učvrstite priključak zatezanjem dvaju vijaka.
B Spojite zvučnički priključak s oznakom RIGHT na prednji zvučnik, zatim ga smjestite na mjesto
prednjeg desnog zvučnika.
Prednji zvučnici su identični, i svaki od njih možete koristiti kao lijevi ili desni zvučnik. Ako na zvučnik
spojite priključak RIGHT, on postaje prednji desni zvučnik.
RIGHT (sivi)
Oznakom prema dolje.
Spojite na prednji desni zvučnik.
nastavlja se
17
C Spojite zvučnički priključak s oznakom LEFT na prednji zvučnik, zatim ga smjestite na mjesto
prednjeg lijevog zvučnika.
Prednji zvučnici su identični, i svaki od njih možete koristiti kao lijevi ili desni zvučnik. Ako na zvučnik
spojite priključak LEFT, on postaje prednji lijevi zvučnik.
LEFT (sivi)
Oznakom prema dolje.
Spojite na prednji lijevi zvučnik.
D Spojite zvučnički priključak s oznakom WOOFER na subwoofer.
WOOFER (crni)
Oznakom prema dolje.
Spojite na subwoofer.
Nakon spajanja svih komponenata, zvučnika i mrežnog kabela, koristite disk za podešavanje kako biste
provjerili jesu li svi zvučnici pravilno spojeni. Detalje o uporabi diska za podešavanje potražite na str. 34.
Napomene
• Zvučnike ne postavljajte u nagnut položaj.
• Zvučnike ne postavljajte na:
− vrlo topla ili hladna mjesta
− prašnjava ili zaprljana mjesta
− vrlo vlažna mjesta
− mjesta podložna vibracijama
− mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti
• Kod čišćenja koristite meku krpicu, poput krpice za čišćenje naočala.
• Nemojte koristiti abrazivne spužve, prašak za ribanje ili otapala poput benzina ili alkohola.
• Ne spajajte priključak WOOFER ni na jedan prednji zvučnik, ili priključke LEFT ili RIGHT na subwoofer.
• Zvučnike položite na površinu samo njihovom donjom površinom, s pravilno okrenutim logom SONY.
18
Korak 2: Priključenje antene
Spojite isporučene AM/FM antene za slušanje radijskog programa.
AM okvirna antena
FM žičana antena
Napomene
• Radi sprečavanja stvaranja šuma, odmaknite AM antenu od sustava i ostalih komponenata.
• Sasvim razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je u što je moguće više vodoravni položaj.
Savjet
• Kod spajanja isporučene AM antene, kabel (A) i kabel (B) se mogu spojiti na bilo koju priključnicu.
• Ako je FM prijem loš, koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio isporuke) za spajanje vanjske FM antene prema
prikazu na donjoj slici.
Sustav
Vanjska FM antena
19
Korak 3: Priključenje TV prijemnika
Najprije izvedite video povezivanje, zatim audio povezivanje.
Kad je ovaj sustav povezan s audio izlazom TV prijemnika, možete slušati zvuk TV prijema putem zvučnika
sustava.
Spajanje video kabela
Šalje reproduciranu DVD sliku na TV.
Provjerite priključke TV prijemnika i odaberite A, B, C ili D povezivanje. Kvaliteta slike poboljšava se
redoslijedom od A do D.
TV prijemnik
Na EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO)
Na EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Na COMPONENT
VIDEO OUT
Na VIDEO
TV prijemnik
20
TV sa S VIDEO IN priključnicom
Na S VIDEO
TV s COMPONENT
VIDEO IN priključnicama
A Kod spajanja na TV prijemnik sa SCART ulaznom priklju2nicom
Spojite sustav na TV prijemnik uporabom SCART (EURO AV) kabela (nije isporučen).
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
Kada koristite spajanje putem SCART (EURO AV) kabela, provjerite reproducira li vaš TV prijemnik VIDEO
ili RGB signale. Ako TV prijemnik podržava VIDEO signal, promijenite ulazni signal TV prijemnika na RGB.
Pogledajte upute isporučene uz TV prijemnik.
B Kod spajanja na TV prijemnik s VIDEO IN priklju2nicama
Spojite video kabel.
Žuti
C Kod spajanja na TV prijemnik sa S VIDEO IN priklju2nicama
Spojite S video kabel (nije isporučen). Kad koristite S-video priključnicu umjesto video priključnice, vaš TV
prijemnik treba također biti spojen putem S video priključnice. S video signali su na sabirnici odvojenoj od
video signala i neće se slati putem video priključnica.
D Kod spajanja na TV prijemnik s COMPONENT VIDEO IN priklju2nicama
Spojite komponentni video kabel (nije isporučen). Za korištenje COMPONENT VIDEO OUT priključnica
sustava (Y, PB/CB, PR/CR), vaš TV prijemnik treba imati COMPONENT VIDEO IN priključnice (Y, PB/CB,
PR/CR). Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala, trebate koristiti ovaj način
spajanja i podesiti izlazni kanal sustava na progresivni format (str. 22).
Zeleni
Plavi
Crveni
Napomena
• Izlaz video signala ostvaruje se putem COMPONENT VIDEO OUT izlaznih priključnica samo kad je odabrana funkcija
DVD (višestrukim pritiskom tipke FUNCTION dok se na pokazivaču ne pojavi "DVD").
Priklju2enje na standardni TV prijemnik sa standardnim 4:3 zaslonom
Ovisno o disku, slika možda neće pristajati formatu zaslona TV prijemnika.
Podrobnosti o promjeni formata slike potražite na str. 82.
nastavlja se
21
PrihvaCa li vaš TV prijemnik progresivne signale?
Progresivan prikaz TV slike smanjuje podrhtavanje i izoštrava sliku. Za taj način prikaza trebate spojiti TV
prijemnik koji prihvaća progresivne signale.
S otvorenim pokrovom.
Kad sustav reproducira progresivne signale, na njegovom pokazivaču je prikazana oznaka "P AUTO" ili "P
VIDEO".
1
2
Pritisnite više puta FUNCTION za odabir opcije "DVD".
Pritisnite PROGRESSIVE.
Svaki puta kad pritisnete PROGRESSIVE, prikaz se mijenja na sljedeći način.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i,
− je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice.
Obično je potrebno odabrati ovu postavku u navedenim slučajevima. Tako uređaj automatski prepoznaje
vrstu softvera i bira odgovarajući način konverzije.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nisu ispunjena
oba navedena uvjeta.
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i,
− je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice i.
− želite podesiti način konverzije na PROGRESSIVE VIDEO za video softver.
Odaberite ovu postavku ako slika nije jasna kad odaberete PROGRESSIVE AUTO.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nije ispunjen
nijedan od navedenih uvjeta.
22
x INTERLACE
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik ne prihvaća progresivne signale i,
− TV nije spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice (MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)/
EURO AV T OUTPUT (TO TV)).
Vrste DVD softvera i na2ini konverzije
DVD softver može biti podijeljen na dva tipa: softver baziran na filmu i softver baziran na videu. Potonji se
zasniva na TV signalu, poput drama i komedija, a slike se prikazuju u 30 slika/60 poluslika u sekundi. Softver
baziran na filmu prikazuje video zapis s 24 slike u sekundi. Neki DVD softveri bazirani su na videu i filmu.
Kako bi takve slike izgledale prirodno na TV ekranu u PROGRESSIVE načinu, potrebna je konverzija
progresivnog video signala u skladu s DVD softverom koji gledate.
Napomene
• Pri reprodukciji video softvera s progresivnim signalima, dijelovi nekih vrsta slika mogu izgledati neprirodno zbog
postupka konverzije kod uporabe COMPONENT VIDEO OUT priključnica. Čak ako i odaberete "PROGRESSIVE AUTO"
ili "PROGRESSIVE VIDEO", slika s priključnice MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)/EURO AV T OUTPUT (TO TV)
se ne mijenja jer se izlaz ostvaruje u interlace formatu.
• Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 83), uređaj odabire opciju "INTERLACE". To će se dogoditi čak
i ako odaberete "PROGRESSIVE AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO".
• Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 83), nema izlaza komponentnih video signala.
nastavlja se
23
Spajanje audio kabela
Reprodukcija TV zvuka preko zvučnika ovog sustava.
Za reprodukciju stereo (2-kanalnog) zvuka TV prijemnika iz zvučnika ovog uređaja, odaberite povezivanje A
ili B.
Kvaliteta zvuka raste s A do B.
TV prijemnik
Na EURO AV T OUTPUT (TO TV)
Na TV (COAXIAL DIGITAL IN)
TV s COAXIAL DIGITAL OUT priključnicom
A Povezivanje priklju2nice EURO AV t INPUT (FROM VIDEO) na TV prijemniku
s priklju2nicom EURO AV T OUTPUT (TO TV) na ovom sustavu
Spojite sustav na TV prijemnik uporabom SCART (EURO AV) kabela (nije isporučen).
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
24
B Povezivanje priklju2nice COAXIAL DIGITAL OUT na TV prijemniku s
priklju2nicom TV COAXIAL DIGITAL IN na ovom sustavu
Spojite TV prijemnik na priključnicu TV COAXIAL DIGITAL IN uporabom koaksijalnog digitalnog kabela
(nije isporučen).
Savjet
• Za slušanje zvuka s TV prijemnika, odaberite funkciju pritiskom tipke FUNCTION. Za detalje pogledajte str. 40.
Napomena
• Kad istovremeno koristite priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) (analogno povezivanje) i priključnicu
COAXIAL DIGITAL IN (digitalno povezivanje), digitalno povezivanje ima prednost.
25
Korak 4: Priključenje drugih komponenata
Povežete li s ovim sustavom druge komponente, moći ćete zvuk sa spojenog izvora reproducirati na
zvučnicima sustava. Čvrsto spojite priključke kako biste spriječili zujanje i šum.
Videorekorder, digitalni satelitski prijemnik, itd.
Na VIDEO 1/SAT
1 (COAXIAL
DIGITAL IN)
Na VIDEO 1/SAT
1 (OPTICAL
DIGITAL IN)
Na VIDEO 2/SAT
2 (COAXIAL
DIGITAL IN)
Na VIDEO 1/
SAT 1
(AUDIO IN)
Na VIDEO 1/SAT
1 (VIDEO IN)
Na VIDEO 2/SAT
2 (AUDIO IN)
Na VIDEO 1/
SAT 1
(S-VIDEO IN)
Na VIDEO 2/SAT
2 (VIDEO IN)
Na VIDEO 2/
SAT 2
(S-VIDEO IN)
Videorekorder, digitalni satelitski prijemnik, itd.
Audio povezivanje 0, 1, 2
Video povezivanje A, B
Spajanje video kabela
Kvaliteta slike raste od A do B.
A Povezivanje VIDEO OUT priklju2nice druge komponente na VIDEO IN
priklju2nicu ovog sustava
Spojite videorekorder ili drugu komponentu na VIDEO IN priključnicu uporabom video/audio kabela (nije
isporučen). Kod spajanja kabela obratite pozornost na usklađenost boja priključaka i priključnica.
Žuti (Video)
26
B Povezivanje S VIDEO OUT priklju2nice druge komponente na S VIDEO IN
priklju2nicu ovog sustava
Spojite videorekorder ili drugu komponentu na S VIDEO IN priključnicu uporabom S video kabela (nije
isporučen).
Spajanje audio kabela
Kvaliteta slike raste od 0 do 1, 2.
0 Povezivanje AUDIO OUT priklju2nica druge komponente na AUDIO IN
priklju2nice ovog sustava
Spojite videorekorder ili drugu komponentu na AUDIO IN priključnice uporabom video/audio kabela (nije
isporučen). Kod spajanja kabela obratite pozornost na usklađenost boja priključaka i priključnica.
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
1 Povezivanje COAXIAL DIGITAL OUT priklju2nice druge komponente na
COAXIAL DIGITAL IN priklju2nice ovog sustava
Spojite komponentu na COAXIAL DIGITAL IN priključnicu uporabom koaksijalnog digitalnog kabela (nije
isporučen).
2 Povezivanje OPTICAL DIGITAL OUT priklju2nice druge komponente na
OPTICAL DIGITAL IN priklju2nice ovog sustava
Spojite komponentu na OPTICAL DIGITAL IN priključnicu uporabom optičkog digitalnog kabela (nije
isporučen).
Napomene
• Pazite na pravilnu kombinaciju spojenih kabela; spojite li audio kabele na VIDEO 1/SAT 1 AUDIO IN, trebali biste spojiti
video kabel na VIDEO 1/SAT 1 VIDEO IN/S-VIDEO IN.
• Kod povezivanja putem priključnice VIDEO 1/SAT 1 OPTICAL ili COAXIAL DIGITAL IN, podesite preklopku na
stražnjoj strani na odgovarajući način.
nastavlja se
27
Spojite li digitalni satelitski prijemnik s priklju2nicom DIGITAL OUT (COAXIAL
ili OPTICAL)
Digitalni satelitski prijemnik možete spojiti na priključnicu VIDEO 1/SAT 1 OPTICAL ili COAXIAL
DIGITAL IN ili VIDEO 2/SAT 2 COAXIAL DIGITAL IN umjesto na priključnicu VIDEO 1/SAT 1 ili
VIDEO 2/SAT 2 AUDIO IN na sustavu.
Sustav može prihvatiti i digitalne i analogne signale. Digitalni signali imaju prednost nad analognim signalima.
Ako se digitalni signal prekine, analogni signal će se nastaviti nakon 2 sekunde.
Spojite li digitalni satelitski prijemnik bez priklju2nice DIGITAL OUT
Digitalni satelitski prijemnik spojite samo na priključnicu VIDEO 1/SAT 1 ili VIDEO 2/SAT 2 AUDIO IN na
sustavu.
Napomene
• Priključnica DIGITAL OUT prosljeđuje audio signale samo kad je odabrana DVD funkcija (višestrukim pritiskom tipke
FUNCTION dok se na pokazivaču ne pojavi "DVD"). (Samo CD i DVD.)
• Pri reprodukciji DVD-a, spojena komponenta koja ne prihvaća Dolby Digital, DTS, itd. može uzrokovati šum.
28
Korak 5: Priključenje mrežnog kabela
Prije priključenja mrežnih kabela sustava u zidnu utičnicu, spojite zvučnike na sustav (str. 16).
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
Uklju2ivanje sustava
Pritisnite @/1.
Isklju2ivanje sustava
Pritisnite @/1. Sustav uđe u pripravno stanje.
Tijekom reprodukcije diska ne isključujte sustav pritiskom tipke @/1. Na taj način možete poništiti postavke
izbornika. Kad isključujete sustav, najprije pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije i zatim pritisnite @/1.
29
Korak 6: Brzo podešavanje (Quick Setup)
Postoji određen minimalni broj osnovnih podešenja raspoloživih za uporabu sustava. Možete podesiti jezik
izbornika, zvučnog zapisa ili vrstu zaslona prema TV prijemniku koji koristite.
Napomene
• Raspoloživi jezici razlikuju se ovisno
o području.
• Podesite način rada na "DVD".
Ako želite preskočiti podešenje, pritisnite >. Za povratak na
prethodno podešenje, pritisnite ..
1
2
3
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite @/1.
Na svom TV prijemniku odaberite odgovarajući ulaz tako
da se signal uređaja pojavi na TV zaslonu.
Na dnu zaslona se pojavi poruka [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.] (pritisnite [ENTER] za pokretanje izbornika QUICK
SETUP). Ako se ova poruka ne pojavi, otvorite izbornik Quick
Setup i ponovno izvedite postupak (str. 32).
4
Pritisnite ENTER bez umetanja diska.
Na zaslonu se pojavi izbornik za podešavanje jezika prikaza.
5
Tipkama X/x odaberite jezik.
Uređaj koristi ovdje odabrani jezik za prikaz izbornika i titlova.
30
6
Pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir formata slike TV
prijemnika.
7
Tipkama X/x odaberite postavku koja odgovaraju vašem
TV prijemniku.
x Ako imate widescreen TV prijemnik ili standardni TV
prijemnik (4:3) s mogućnošću prikaza slike u widescreen
formatu
[16:9] (str. 82)
x Ako imate standardni 4:3 TV prijemnik
[4:3 LETTER BOX] ili [4:3 PAN SCAN] (str. 82)
8
Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir vrste izlaznog video
signala iz priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
poleđini sustava.
9
Tipkama X/x odaberite vrstu izlaznog video signala.
• [VIDEO]: izlaz video signala.
• [RGB]: izlaz RGB signala.
Napomena
• Ako TV prijemnik ne prihvaća RGB signale, na TV ekranu se neće
pojaviti slika čak ni ako odaberete [RGB]. Pogledajte upute
isporučene s TV prijemnikom.
10 Pritisnite ENTER.
Brzo podešavanje je dovršeno. Svi postupci povezivanja i
podešavanja su gotovi.
nastavlja se
31
Prekid brzog podešavanja
Pritisnite 1 DISPLAY u bilo kojem koraku.
Pozivanje izbornika brzog podešavanja
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku reprodukcija diska,
pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije, zatim pritisnite
1 DISPLAY.)
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
ENTER.
[SETUP], zatim pritisnite
Pojave se opcije za [SETUP].
3
Tipkama X/x odaberite [QUICK] i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik brzog podešavanja.
32
Korak 7: Instaliranje zvučnika
Za najbolji mogući prednji surround zvuk koristite disk za podešavanje i smjestite zvučnike kako je prikazano
na slici.
Pogled sa strane
0.6 m
Pogled odozgo
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
TV
Prednji zvučnik (R)
FOCUS SURROUND područje
WIDE SURROUND područje
Savjet
• Kod provjere prednjeg surround
zvučnog efekta, podesite opciju
SOUND FIELD na FOCUS
SURROUND, s jednom ili dvije
osobe na mjestu za slušanje.
Smjestite zvu2nike
Učinkovito područje surround zvuka razlikovat će se ovisno o
odabranom zvučnom ugođaju (FOCUS SURROUND ili WIDE
SURROUND). Možete promijeniti podešenje zvučnog ugođaja kako
biste postigli optimalan efekt prednjeg surround zvuka.
Za detalje pogledajte "Primjena prednjeg surround zvuka uporabom
zvučnog ugođaja" (str. 38).
Napomene o polo@aju prednjih zvu2nika
Za najbolje rezultate pazite na sljedeće:
− Stavite oba prednja zvučnika na međusobnu udaljenost jednaku
udaljenosti od položaja za slušanje (tako da ta tri mjesta tvore
istostranični trokut).
− Prednji zvučnici trebaju biti razmaknuti najmanje 0,6 m.
− Prednje zvučnike je potrebno staviti u razinu ušiju osobe u položaju
za slušanje.
− Stavite prednje zvučnike ispred TV prijemnika. Pazite da ispred
zvučnika ne bude predmeta koji će uzrokovati refleksiju zvuka.
nastavlja se
33
− Oba prednja zvučnika potrebno je usmjeriti ravno prema naprijed.
Ne postavljajte ih pod kutom.
Pravilno
Nepravilno
− Ne ostavljajte mjesta ispred prednjih zvučnika kad su postavljeni na
stol ili postolje, itd., jer je moguća refleksija.
Pogled sa strane
Pravilno
Nepravilno
Korištenje diska za podešavanje
Nakon smještaja zvučnika isporučenim diskom za podešavanje
provjerite efekt prednjeg surround zvuka.
Uložnica diska
34
Napomene
• Čak i ako je odabrana neka opcija,
glasnoća zvuka subwoofera može biti
niska. To je tvorničko podešenje i ne
radi se o kvaru.
• Ako se iz zvučnika ne čuje zvuk,
provjerite priključke zvučnika.
1
2
Pritisnite Z na sustavu.
Uložite disk za podešavanje.
Stavite disk na uložnicu, zatim pritisnite Z na sustavu.
Pojavi se izbornik diska za podešavanje.
3
Sjednite na mjesto slušanja, zatim odaberite jednu od tri
opcije na zaslonu tipkama C/c
c, zatim pritisnite H ili
ENTER.
Počne odabrana opcija.
4
Pažljivo poslušajte kako zvuči opcija kako biste odredili
optimalan efekt surround zvuka.
Ako nije moguće postići zadovoljavajući efekt surround zvuka,
podesite položaje zvučnika.
5
6
Pritisnite x za zaustavljanje diska.
Pritisnite Z na sustavu za izbacivanje diska.
Za podešavanje glasnoCe svih zvu2nika odjednom
Pritisnite VOLUME +/– na sustavu, ili pritisnite VOLUME +/– na
daljinskom upravljaču.
35
Osnovni postupci
Reprodukcija diskova
Uložnica diska
S otvorenim pokrovom.
Napomena
• Ne zatvarajte uložnicu diska
pritiskom prstima jer tako možete
uzrokovati kvar.
• Ne stavljajte više od jednog diska u
uložnicu.
Ovisno o DVD VIDEO ili VIDEO CD disku, neke funkcije se mogu
razlikovati ili mogu biti ograničene.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
1
2
3
Uključite TV prijemnik
Na TV prijemniku odaberite video ulaz na koji je spojen
sustav.
Pritisnite @/1.
Sustav se uključi.
Ukoliko sustav već nije podešen u DVD mod, odaberite opciju
"DVD" pritiskom tipke FUNCTION.
4
5
Pritisnite Z na sustavu.
Uložite disk.
Stavite disk na uložnicu i zatim pritisnite Z.
Kad reproducirate disk promjera 8 cm,
stavite ga u unutrašnji utor uložnice. Disk
ne smije biti ukoso u utoru uložnice.
36
6
Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju (neprekidna reprodukcija).
Podesite glasnoću.
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Pritisnite @/1 dok uključujete sustav. Za poništenje pripravnog stanja
pritisnite jednom @/1.
Dodatne funkcije
Za
pritisnite
Zaustavljanje
x
Pauzu
X
Nastavak reprodukcije nakon
pauze
X ili H
Prijelaz na sljedeće poglavlje,
zapis ili scenu
> (osim za JPEG)
Prijelaz na prethodno poglavlje, . (osim za JPEG)
zapis ili scenu
Isključenje zvuka
MUTING. Za ponovno uključenje zvuka opet
pritisnite istu tipku ili tipku VOLUME + za
pojačanje glasnoće.
Zaustavljanje reprodukcije
i vađenje diska.
Z
Ponavljanje prethodne scene*1 T/c (instant replay) tijekom reprodukcije
Kratak pomak prema naprijed
u tekućoj sceni*2
U/C (instant advance) tijekom
reprodukcije
Prelazak na sljedeći ili
prethodni album*3
ALBUM + ili – tijekom reprodukcije
*1 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R diskove. Tipku nije moguće
koristiti samo za DivX video datoteke.
*2 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/ DVD+RW diskove. Tipku nije
moguće koristiti samo za DivX video datoteke.
*3 Samo za DATA CD/DATA DVD diskove.
37
Podešavanje zvuka sustava
Indikator zvučnog ugođaja
S otvorenim pokrovom.
Ovaj sustav omogućuje reprodukciju 5.1-kanalnog surround zvuka iz
prednjih dvaju zvučnika i subwoofera. Prednji surround zvuk možete
aktivirati jednostavnim odabirom jednog od pretprogramiranih
zvučnih ugođaja. Surround zvuk donosi ugođaj kino dvorane u vaš
dom.
Primjena prednjeg surround zvuka uporabom
zvu2nog ugoGaja
Pritisnite SOUND FIELD.
Oznaka tekućeg zvučnog ugođaja pojavi se na pokazivaču.
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok se na pokazivaču ne pojavi
oznaka željenog zvučnog ugođaja. Na prednjoj strani uređaja svijetli
indikator zvučnog ugođaja*.
Zvučni ugođaj možete također odabrati pritiskom tipaka C/X/x/c.
* Kad pritisnete SOUND FIELD i odabrani ugođaj je AUTO, počne svijetliti
AUTO i indikator odabranog zvučnog ugođaja (FOCUS SURROUND,
WIDE SURROUND ili 2CH STEREO).
38
Napomene
• Kad sustav primi višekanalne signale
DVD diska ili signale AC-3
multipleks emitiranja, standardno
AUTO podešenje je FOCUS
SURROUND. (Možete promijeniti
AUTO podešenje u WIDE
SURROUND u AMP MENU.)
• Pri reprodukciji CD ili DATA CD
diskova, AUTO podešenje je 2CH
STEREO.
• Zvučni ugođaj za Super Audio CD je
samo 2CH STEREO.
• Surround efekt će se možda slabo čuti
kod nekih izvora (npr. digitalni stereo
signali, digitalni višekanalni signali,
itd.) osim za višekanalne signale
DVD diska.
Savjeti
• Sustav memorira zadnji zvučni
ugođaj odabran za svaki funkcijski
mod.
Kad god odaberete funkciju kao što je
DVD ili TUNER, zadnji zvučni
ugođaj primijenjen na tu funkciju
automatski će se ponovno primijeniti.
• Ako je mrežni kabel odspojen duže
vrijeme, sustav će se možda vratiti na
svoje početno podešenje.
Raspolo@ivi zvu2ni ugoGaji
Zvučni ugođaj
Prikaz na pokazivaču
AUTO
AUTO MODE
FOCUS SURROUND
FOCUS SURR*
WIDE SURROUND
WIDE SURR*
2CH STEREO
2CH STEREO
* Koristi S-FORCE PRO FRONT SURROUND tehnologiju.
O S-FORCE PRO FRONT SURROUND
Sonyjev dugotrajan rad sa surround tehnologijom (i ogromna količina
akustičnih podataka prikupljenih tijekom tog rada) doveo je do razvoja
potpuno novog, naprednog i učinkovitog načina digitalne obrade
signala, zvanog S-FORCE PRO FRONT SURROUND. U usporedbi s
prijašnjim tehnologijama za dobivanje prednjeg surround zvučnog
efekta, S-FORCE PRO FRONT SURROUND stvara uvjerljiviji
osjećaj udaljenosti i prostora, postižući tako stvarno iskustvo surround
zvuka bez potrebe za stražnjim zvučnicima.
Automatski odabir zvu2nog ugoGaja
x AUTO
Ovaj mod odabire zvučni ugođaj (surround mod (FOCUS
SURROUND ili WIDE SURROUND) ili 2CH STEREO) automatski,
prema vrsti ulaznog audio signala. Standardno AUTO podešenje je
FOCUS SURROUND.
Za podešavanje surround moda (FOCUS SURROUND ili WIDE
SURROUND) u AUTO MODE, postupite na sljedeći način:
1
2
Pritisnite AMP MENU.
3
Tipkama X/x za odaberite [FOCUS SURR] ili [WIDE SURR],
zatim pritisnite ENTER.
Tipkama X/x za odaberite [AUTO MODE], zatim pritisnite
ENTER ili c.
Primjena prednjeg surround zvuka
Možete koristiti dvije vrste prednjeg surround zvuka, FOCUS
SURROUND ili WIDE SURROUND, ovisno o području slušanja.
x FOCUS SURROUND
Surround zvuk možete slušati s usmjerenijim zvučnim poljem.
nastavlja se
39
x WIDE SURROUND
Surround zvuk možete slušati sa širim zvučnim poljem. Taj mod
stvara manje surround efekta od FOCUS SURROUND moda.
Pogled odozgo
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
TV
Prednji zvučnik (R)
FOCUS SURROUND područje
WIDE SURROUND područje
Reprodukcija 2-kanalnog zvuka
x 2 CH STEREO
Ovaj mod reproducira 2-kanalni zvuk bez obzira na ulazni audio
signal.
Napomena
• Kad istovremeno koristite
priključnice VIDEO 1/SAT 1 ili
VIDEO 2/SAT 2 (analogno
povezivanje) i COAXIAL DIGITAL
IN ili OPTICAL DIGITAL IN
(digitalno povezivanje), digitalno
povezivanje ima prednost.
Prednji surround efekt pri reprodukciju zvuka
TV prijemnika ili videorekordera
Pri reprodukciji zvuka s TV prijemnika ili videorekordera putem ovog
sustava možete primijeniti prednji surround efekt.
Za detalje pogledajte "Korak 3: Priključenje TV prijemnika" (str. 20) i
"Korak 4: Priključenje drugih komponenata" (str. 26).
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "TV","VIDEO1(2)" ili "SAT1(2)" (ovisno o podešenju
u AMP MENU, pogledajte str. 75).
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi oznaka željenog zvučnog ugođaja.
Kad koristite digitalno povezivanje (COAXIAL ili OPTICAL) i
odabran zvučni ugođaj je AUTO, možete reproducirati
višekanalne signale pomoću prednjeg surround efekta
(standardno podešenje je FOCUS SURROUND). Čak i kad
koristite digitalno povezivanje te je odabran zvučni ugođaj
AUTO (FOCUS SURROUND), ako sustav prima 2-kanalni
signal, reproducirat će se samo 2-kanalni zvuk.
Kad koristite analogno povezivanje i odabran zvučni ugođaj je
AUTO, sustav reproducira 2-kanalne stereo signale.
40
Reprodukcija diska
Nastavak reprodukcije od
mjesta na kojem je
zaustavljena
(Resume Play)
Nastavak reprodukcije prijašnjeg
diska (Multi-disc Resume)
(samo DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ovaj uređaj pohranjuje mjesta zaustavljanja za čak
40 diskova i nastavlja reprodukciju kod sljedećeg
ulaganja istog diska. Pohranite li mjesto zaustavljanja
za 41. disk, izbrisat će se podatak za prvi disk.
Za uključenje ove funkcije, podesite [MULTI-DISC
RESUME] u [CUSTOM SETUP] na [ON]. Za
detalje pogledajte "[MULTI-DISC RESUME] (samo
DVD VIDEO/VIDEO CD)" (str. 84).
Napomene
Uređaj pohranjuje mjesto na kojem ste pritisnuli
tipku x i možete početi reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk.
1
Tijekom reprodukcije diska pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "Resume" tako
da možete ponovo pokrenuti reprodukciju od
mjesta na kojem je disk zaustavljen.
Ako se ne pojavi "Resume", nastavak
reprodukcije nije moguć.
2
Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
• Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM
SETUP] podešena na [OFF] (str. 84), pohranjeno mjesto
zaustavljanja se poništi kad pritisnete FUNCTION.
• Mjesto na kojem ste zaustavili disk se briše kad:
− promijenite mod reprodukcije.
− promijenite postavke u izborniku Setup.
− promijenite funkciju pritiskom tipke FUNCTION.
− odspojite mrežni kabel na duže vrijeme.
• Za DVD-RW u VR modu, CD, Super Audio CD, DATA
CD i DATA DVD, sustav memorira mjesto zaustavljanja
reprodukcije za tekući disk. Mjesto zaustavljanja diska se
briše kad:
− izvadite disk.
− sustav uđe u pripravno stanje (samo DATA CD/DATA
DVD)
• Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije i reprodukcije u slučajnom slijedu.
• Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima.
• Zavisno od mjesta na kojem ste zaustavili disk, uređaj
možda neće nastaviti reprodukciju od točno istog mjesta.
• Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM
SETUP] podešena na [ON] (str. 84), i reproducirate
snimljeni disk poput DVD-RW-a, sustav će možda
reproducirati druge snimljene diskove od istog mjesta
zaustavljanja.
Savjet
• Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite x,
zatim pritisnite H.
41
Programirana reprodukcija
3
(Program Play)
Tipkama X/x odaberite [SET t], zatim
pritisnite ENTER.
Kada reproducirate VIDEO CD, Super Audio CD ili
CD, prikazano je [TRACK].
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu određivanjem redoslijeda zapisa na disku
kako biste izradili svoj program. Možete programirati
najviše 99 zapisa.
Zapisi snimljeni
na disk
4
Ukupno vrijeme
programiranih zapisa
Pritisnite c.
Kursor se pomakne do zapisa u stupcu [T] (u
ovom slučaju, [01]).
1
Pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PROGRAM] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [PROGRAM].
5
Odaberite zapis koji želite programirati.
Primjerice, odaberite zapis [02].
Tipkama X/x ili brojčanim tipkama odaberite
[02] u stupcu [T], zatim pritisnite ENTER. Na
Super Audio CD-u broj zapisa može biti
prikazan s 3 znamenke.
Odabrani zapis
Ukupno vrijeme programiranih zapisa
6
Za programiranje ostalih zapisa, ponovite
korake 4 i 5.
Programirani zapisi se prikazuju u odabranom
redoslijedu.
42
7
Pritisnite H za početak programirane
reprodukcije.
Započinje programirana reprodukcija.
Na pokazivaču se pojavi "PGM".
Kad program završi, možete ga ponovo
pokrenuti pritiskom na H.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 2. Za
ponovnu reprodukciju programa, odaberite [ON] u
koraku 3 te pritisnite ENTER.
Reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
(Shuffle Play)
Uređaj može promijeniti redoslijed zapisa. Kod
sljedećeg "miješanja" redoslijed reprodukcije može
biti drukčiji.
Za isklju2enje kontrolnog izbornika
Pritisnite tipku 1 DISPLAY više puta dok se
kontrolni izbornik ne isključi.
Za promjenu ili poništenje
programiranog slijeda
1
Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju "Programirana
reprodukcija".
2
Odaberite programirani broj zapisa koji želite
promijeniti ili poništiti tipkama X/x. Želite li
izbrisati zapis iz programa, pritisnite CLEAR.
3
Za izradu novog programa primijenite korak 5.
Za poništenje programa, u stupcu [T] odaberite
[--] i pritisnite ENTER.
1
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Za poništenje svih zapisa u
programiranom redoslijedu
1
Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2
3
Pritisnite X i odaberite [ALL CLEAR].
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom reprodukcije.
Tipkama X/x odaberite
[SHUFFLE] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [SHUFFLE].
Pritisnite ENTER.
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju želite
reproducirati u slučajnom slijedu.
x Pri reprodukciji VIDEO CD, Super Audio
CD ili CD diska
• [TRACK]: reproducira zapise na disku u
slučajnom slijedu.
x Kad je aktivirana programirana
reprodukcija
• [ON]: u slučajnom slijedu reproducira
programirane zapise.
4
Pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
nastavlja se
43
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 2.
Za isklju2enje kontrolnog izbornika
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
Pritisnite 1 DISPLAY više puta dok ne isključite
kontrolni izbornik.
Savjet
• Uređaj možete podesiti za reprodukciju u slučajnom
redoslijedu kad je zaustavljen.
Uređaj može ponavljano reproducirati sve naslove,
zapise ili albume s diska ili pojedinačan naslov,
poglavlje, zapis ili album.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane reprodukcije.
S otvorenim pokrovom.
1
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[REPEAT], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [REPEAT].
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju želite
ponavljati.
Tvorničke postavke su podcrtane.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DVD-RW
diska
• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
• [DISC]: ponavlja sve naslove na disku.
44
• [TITLE]: ponavlja tekući naslov na disku.
• [CHAPTER]: ponavlja tekuće poglavlje.
x Pri reprodukciji VIDEO CD, Super Audio
CD ili CD diska
• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
• [DISC]: ponavlja sve zapise na disku.
• [TRACK]: ponavlja tekući zapis.
x Pri reprodukciji DATA CD ili DATA DVD
diska
•
•
•
•
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve albume na disku.
[ALBUM]: ponavlja tekući album.
[TRACK] (samo MP3 audio zapisi): ponavlja
tekući zapis.
• [FILE] (samo DivX video datoteke): ponavlja
tekuću datoteku.
4
Uporaba izbornika DVD
diska
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene
dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji
DVD diska koji sadrži nekoliko naslova, možete
odabrati željeni naslov tipkom TOP MENU.
Tijekom reprodukcije DVD diskova koji omogućuju
odabir opcija kao što su jezik titlova i jezik dijaloga,
odaberite ove opcije tipkom MENU.
Pritisnite ENTER.
Odabrana je željena opcija.
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 2.
Za isklju2enje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite kontrolni
izbornik.
Brojčane
tipke
Napomena
• Kad je opcija [MODE (MP3, JPEG)] podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 51), ne možete odabrati [TRACK].
Savjeti
• Za ponavljanje reprodukcije možete također pritisnuti
tipku REPEAT na daljinskom upravljaču.
• Ovisno o vrsti ponavljanja koju podesite, oznaka na
pokazivaču se može razlikovati:
− "REP": Ponavljanje svih naslova, zapisa ili albuma da
disku.
− "REP1": Ponavljanje jednog naslova, poglavlja ili
albuma da disku.
S otvorenim pokrovom.
1
Pritisnite TOP MENU ili MENU.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik naslova.
Sadržaj izbornika se razlikuje zavisno od diska.
2
3
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir stavke koju želite reproducirati ili
promijeniti.
Pritisnite ENTER.
45
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST]
na DVD-RW disku
Neki DVD-RW diskovi u VR (Video Recording)
načinu imaju dvije vrste naslova za reprodukciju:
izvorno snimljene naslove ([ORIGINAL]) i naslove
koje je moguće kreirati na DVD uređajima za
snimanje ([PLAY LIST]). Možete odabrati vrstu
naslova za reprodukciju.
1
2
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku
reprodukcija diska, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije, zatim pritisnite
1 DISPLAY.)
46
S otvorenim pokrovom.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Tipkama X/x odaberite
[ORIGINAL/PLAY LIST], zatim pritisnite
ENTER.
Svakim pritisku tipke naizmjenično odabirete Super
Audio CD sloj ili CD sloj. Pri reprodukciji Super
Audio CD sloja, na pokazivaču svijetli "SA-CD".
Tipkama X/x odaberite podešenje.
• [PLAY LIST]: za reprodukciju naslova
napravljenih u izborniku [ORIGINAL] za
uređivanje.
• [ORIGINAL]: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
4
Neki Super Audio CD diskovi sastoje se od Super
Audio CD sloja i CD sloja. Možete odabrati sloj koji
želite reproducirati.
Pritisnite SA-CD/CD. (Ako je u tijeku
reprodukcija diska, pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije, zatim pritisnite SA-CD/CD.)
Pojave se opcije izbornika [ORIGINAL/PLAY
LIST].
3
Odabir reprodukcijskog
sloja Super Audio CD-a
Pritisnite ENTER.
Napomene
• Za detalje o Super Audio CD diskovima pogledajte str. 8.
• Svaka funkcija reprodukcije radi samo unutar odabranog
sloja.
• Reprodukcijski sloj nije moguće promijeniti tijekom
reprodukcije.
Reprodukcija VIDEO CD diska
s funkcijom PBC (Ver. 2.0)
(PBC Playback)
• Ovisno o VIDEO CD disku, u uputama isporučenim uz
disk možda će u koraku 3 [Press ENTER] (pritisnite
ENTER) biti označeno kao [Press SELECT] (pritisnite
SELECT). U tom slučaju pritisnite H.
Savjet
Pri reprodukciji VIDEO CD diskova s funkcijom
PBC, možete uživati u jednostavnim interaktivnim
postupcima, funkcijama traženja i sl.
PBC reprodukcija omogućuje interaktivnu
reprodukciju VIDEO CD diskova pomoću izbornika
na TV zaslonu.
• Za reprodukciju bez funkcije PBC, prije početka
reprodukcije odaberite željeni zapis pomoću ./> ili
pritiskom na brojčane tipke, zatim pritisnite H ili
ENTER.
Nije moguće prikazati zaustavljenu sliku, primjerice,
izbornik. Za povratak na PBC reprodukciju, dvaput
pritisnite x, zatim pritisnite H.
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
1
Započnite reprodukciju VIDEO CD diska s
funkcijom PBC.
Pojavi se izbornik s raspoloživim opcijama.
2
3
4
Odaberite broj željene stavke pritiskom na
brojčane tipke.
Pritisnite ENTER.
Postupite prema uputama u interaktivnom
izborniku.
Pogledajte upute isporučene uz disk, budući da
se postupci mogu razlikovati zavisno od VIDEO
CD diska.
Povratak za prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
Napomene
• Programiranu reprodukciju, reprodukciju u slučajnom
slijedu ili ponavljanje reprodukcije ne možete koristiti s
Video CD ili Super VCD diskom s funkcijom PBC.
47
O MP3 audio zapisima i
JPEG slikovnim datotekama
* "Design rule for Camera File system": Slikovni standardi
za digitalne fotoaparate koje određuje Japansko udruženje
industrije za elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA).
Napomene
Što je to MP3/JPEG?
MP3 je tehnologija kompresije zvuka koja
zadovoljava ISO/MPEG zahtjeve. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
Diskovi koje sustav mo@e
reproducirati
Moguća je reprodukcija DATA CD-ova
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) snimljenih u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) i JPEG formatu. Međutim,
diskovi moraju biti snimljeni u ISO9660 razina 1,
razina 2, ili Joliet formatu da bi uređaj mogao
prepoznati zapise (ili datoteke). Moguća je i
reprodukcija multi session diskova.
Za više informacija o formatu snimanja, pogledajte
upute CD-R/RW uređaja ili programa za snimanje
(nisu dio isporuke).
• Uređaj će reproducirati bilo kakve podatke s ekstenzijom
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako nisu u MP3 ili JPEG
formatu. Reprodukcijom tih podataka može se proizvesti
glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
• Uređaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO
formatu.
Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa ili JPEG datoteka
MP3 audio zapisi ili JPEG slikovne datoteke snimljene
na DATA CD-u se reproduciraju sljedećim redom:
x Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2
Razina 3 Razina 4
Razina 5
ROOT*
O multi session diskovima
Ako su u prvoj sesiji snimljeni MP3 audio zapisi i
JPEG slikovne datoteke, sustav će također
reproducirati MP3 audio zapise ili JPEG datoteke u
drugim sesijama. Ako su u prvoj sesiji snimljeni
zapisi u audio CD formatu ili slike u video CD
formatu, reproducira se samo prva sesija.
Napomena
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD-ove snimljene u Packet Write formatu. U tom slučaju
nećete moći vidjeti snimljene JPEG slike.
MP3 audio zapis ili JPEG slikovna
datoteka koju sustav mo@e
reproducirati
Sustav može reproducirati MP3 audio zapise ili
JPEG slikovne datoteke:
• koji imaju ekstenziju ".MP3" (MP3 audio zapis) ili
".JPG"/".JPEG" (JPEG slikovna datoteka)
• koji su usklađeni s DCF* formatom slikovnih
datoteka
48
Album
Zapis (MP3 audio) ili
datoteka (JPEG slika)
* ROOT = korijenski direktorij
Nakon što umetnete DATA CD i pritisnete H,
zapisi (ili datoteke) s brojevima se reproduciraju
jedan za drugim, od A do G. Svaki podalbum/ zapis
(ili datoteka) unutar trenutno odabranog albuma ima
prioritet pred idućim albumom na istoj razini. (Primjer:
C sadrži D i zato se D reproducira prije E).
Kad pritisnete MENU i pojavi se lista naziva albuma
(str. 48). Nazivi albuma su razvrstani abecednim
redoslijedom (A t B t C t D t F t G).
Albumi koji ne sadrže zapise (ili datoteke) (poput
albuma E) ne pojavljuju se u listi.
Reprodukcija DATA CD-ova
s MP3 audio zapisima i
JPEG slikovnim datotekama
Savjeti
• Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve (01, 02,
03...) prilikom snimanja zapisa (ili datoteka) na disk,
zapisi i datoteke će se reproducirati tim redom.
• Diskovima sa složenom strukturom direktorija treba duže
vrijeme da se pokrene reprodukcija.
U ovom uređaju je moguće reproducirati MP3 audio
zapise i JPEG slikovne datoteke snimljene na DATA
CD-ove (CD-ROM/CD-R/CD-RW).
Napomene
• Ovisno o vrsti softvera koji koristite za snimanje DATA
CD diskova ili ako ima više od 200 albuma i 300 datoteka
u svakom albumu, redoslijed reprodukcije može biti
drugačiji od prikazanog slikom.
• Uređaj prepoznaje do 200 albuma i neće reproducirati
albume nakon prvih 200 albuma.
• Uređaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili kod odabira
drugog albuma.
• Nije moguća reprodukcija nekih vrsta JPEG datoteka.
S otvorenim pokrovom.
Odabir albuma
1
Uložite DATA CD.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
2
Pritisnite MENU.
Pojavi se lista albuma snimljenih na DATA CD.
Tijekom reprodukcije albuma označen je njegov
naslov.
Popis albuma možete uključiti i isključiti
pritiskom tipke MENU.
nastavlja se
49
3
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
4
Počne reprodukcija odabranog zapisa. Listu
zapisa možete isključiti pritiskom tipke MENU.
Ponovnim pritiskom tipke MENU uključit će te
listu albuma.
Sustav počne reprodukciju odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za reprodukciju sljedeCeg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Pritisnite ./>. Imajte na umu da možete
odabrati sljedeći album ako nastavite pritiskati
> nakon zadnjeg zapisa prvog albuma, no ne
možete se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke .. Za povratak na prethodni album,
odaberite album iz popisa.
Za reprodukciju sljedeCeg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Pritisnite ./>. Imajte na umu da možete
odabrati sljedeći album ako nastavite pritiskati
> nakon zadnjeg zapisa prvog albuma, no ne
možete se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke .. Za povratak na prethodni album,
odaberite album iz popisa.
Za prelazak na sljedeCu ili
prethodnu stranicu
Pritisnite C/c kad nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći album nastavite li pritiskati c nakon
zadnje slike u prvom albumu, no ne možete se
vratiti na prethodni album pritiskom tipke C. Da
biste se vratili u prethodni album, odaberite ga u
popisu albuma.
Za isklju2enje izbornika
Pritisnite MENU.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za isklju2enje izbornika
Pritisnite MENU.
Odabir JPEG slikovne datoteke
1
Uložite DATA CD.
2
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD. Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
3
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
50
Pritisnite MENU.
Pojavi se lista albuma snimljenih na DATA CD.
Tijekom reprodukcije albuma označen je njegov
naslov.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
2
Uložite DATA CD.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
Odabir MP3 audio zapisa
1
Tipkama X/x odaberite zapis i pritisnite
ENTER.
3
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike datoteka
u albumu.
4
Tipkama C/X/x/c odaberite sliku koju želite
vidjeti te pritisnite ENTER.
Reprodukcija audio zapisa i
slika u slide showu sa
zvukom
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istom albumu na
DATA CD disku, možete gledati JPEG slike uz zvuk.
Kad reproducirate DATA CD, odaberite [AUTO]
mod na način objašnjen u nastavku.
Za reprodukciju sljedeCe ili
prethodne JPEG slikovne datoteke
Pritisnite C/c dok nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći albuma nastavite li pritiskati c nakon
zadnje slike u prvom albumu, no da se ne
možete vratiti na prethodni album pritiskom
tipke C. Prethodni album možete odabrati iz
popisa.
Zakretanje JPEG slike
Kad je JPEG slika prikazana na ekranu, možete
je zakrenuti za 90 stupnjeva. Pritisnite X/x
tijekom prikaza slike. Svaki puta kada pritisnete
X, slika se zakrene u lijevo za 90 stupnjeva.
Primjer: kad jednom pritisnete X.
1
Uložite DATA CD.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
2
Pritisnite x.
Sustav zaustavi reprodukciju.
3
Pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Smjer zakretanja
4
Tipkama X/x odaberite
[MODE
(MP3, JPEG)] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [MODE (MP3, JPEG)].
Za povratak na normalan prikaz pritisnite
CLEAR.
Za zaustavljanje reprodukcije
5
Tipkama X/x odaberite željeno podešenje
te pritisnite ENTER.
Pritisnite x.
nastavlja se
51
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• [AUTO]: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka kao slide show sa zvukom (MP3
audio zapisi).
• [AUDIO (MP3)]: Kontinuirana reprodukcija
MP3 audio zapisa.
• [IMAGE (JPEG)]: Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide showa.
6
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x za odaberite
[INTERVAL], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [INTERVAL].
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA CD.
7
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
Sustav počne reprodukciju odabranog albuma.
Listu albuma možete uključiti ili isključiti
pritiskom tipke MENU.
3
Tipkama X/x odaberite željeno podešenje.
Početno podešenje je podcrtano.
• [NORMAL]: podešava trajanje na otprilike 6
do 9 sekundi (slike od 4 milijuna piksela ili
veće ostat će prikazane duže vrijeme).
• [FAST]: Podešava trajanje kraće od
[NORMAL].
• [SLOW1]: Podešava trajanje duže od
[NORMAL].
• [SLOW2]: Podešava trajanje duže od
[SLOW1].
Savjet
• Kad odaberete [AUTO], sustav može prepoznati do 300
MP3 audio zapisa i 300 JPEG datoteka u svakom albumu.
Kad je odabrana opcija [AUDIO (MP3)] ili [IMAGE
(JPEG)], sustav može prepoznati do 600 MP3 i 600 JPEG
datoteka u svakom albumu. Sustav može prepoznati
maksimalno 200 albuma bez obzira na odabran način
reprodukcije.
Napomene
• Nije moguća istovremena reprodukcija JPEG datoteka i
MP3 zapisa ako nisu iz istog albuma.
• Ako podesite [MODE (MP3, JPEG)] na [IMAGE (JPEG)]
za disk koji sadrži samo MP3 zapise, ili [AUDIO (MP3)]
na disku koji sadrži samo JPEG datoteke, možda nećete
moći promijeniti [MODE (MP3, JPEG)] podešenje.
• PICTURE NAVI ne radi ako je odabrana opcija [AUDIO
(MP3)].
• Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG slikovnu
datoteku, može doći do preskakanja zvuka. Savjetujemo
da kod izrade datoteke odaberete MP3 uz brzinu bita do
128 kbps ili niži. Ako zvuk i dalje preskače, smanjite
veličinu JPEG datoteke.
4
OdreGivanje intervala slide showa
(samo JPEG)
(samo JPEG)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka možete
odabrati efekt koji će se koristiti kod gledanja slide
showa.
Pri slide show reprodukciji JPEG slikovnih datoteka
možete odrediti trajanje prikaza pojedinačnih slika.
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
Napomena
• Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više, trebat će za
početak prikazivanja duže vrijeme od ostalih. Stoga će se
njihovo trajanje činiti dužim od odabrane opcije.
Odabir efekta za slikovne
datoteke u slide showu
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x odaberite
zatim pritisnite ENTER.
[EFFECT],
Pojave se opcije izbornika [EFFECT].
52
DivX® video datoteke
3
Tipkama X/x odaberite željeno podešenje.
Početno podešenje je podcrtano.
• [MODE1]: Slike se pojavljuju odozgo prema
dolje.
• [MODE2]: Slike se pojavljuju slijeva prema
desno.
• [MODE3]: Slike se pojavljuju širenjem iz
središta ekrana.
• [MODE4]: Slike se pojavljuju s različitim
efektima primijenjenim slučajnim slijedom.
• [MODE5]: Sljedeća slika se pojavi preko
prethodne.
• [OFF]: (isključeno)
4
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju
je razvila korporacija DivXNetworks te je proizvod s
DivX® certifikatom.
Vaš uređaj može reproducirati DATA CD-ove i
DATA DVD-ove koji sadrže DivX video datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
ureGaj mo@e reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD-ove
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) pod sljedećim uvjetima:
− Na DATA CD-ovima koji sadrže DivX video
datoteke uz MP3 audio zapise ili JPEG slikovne
datoteke, uređaj će reproducirati samo DivX video
datoteke.
− Na DATA DVD-ovima, uređaj će reproducirati
samo DivX video datoteke. Sve druge vrste
datoteka, primjerice MP3 audio zapisi ili JPEG
slikovne datoteke, neće se reproducirati.
Međutim, ovaj uređaj reproducira samo DATA
CD-ove čiji logički format je ISO9660 Level 1/ Level
2 ili Joliet, a DATA DVD-ove u UDF (Universal
Disk Format) formatu.
Možete također reproducirati DATA CD diskove
snimljene na multi session (str. 48) način. Multi
session DATA DVD diskove nije moguće
reproducirati.
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte
upute isporučene s uređajem ili softverom za
snimanje (nisu dio isporuke).
nastavlja se
53
Redoslijed reprodukcije s DATA
CD-ova i DATA DVD-ova
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije MP3
audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka" (str. 48).
Opisani redoslijed ponekad neće biti primjenjiv,
ovisno o softveru korištenom za izradu DivX video
datoteke ili ako disk sadrži više od 200 albuma i 600
DivX video zapisa u albumu.
Napomena
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove snimljene u Packet Write
formatu.
DivX video datoteke koje je moguCe
reproducirati
Uređaj može reproducirati datoteke snimljene DivX
formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
Uređaj neće reproducirati datoteke s ekstenzijom
".AVI" ili ".DIVX" ako ne sadrže DivX video zapise.
Napomene
• Ako na DATA DVD-u nema snimljenih DivX video
datoteka, pojavi se poruka koja upozorava da taj disk nije
moguće reproducirati.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika se može zaustaviti ili
biti nejasna. U tom slučaju preporučamo da izradite
datoteku s nižom brzinom prijenosa (bit rate). Ako je zvuk
i dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3 audio formata.
Međutim, ovaj uređaj ne podržava WMA (Windows
Media Audio) format.
• Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX video
datoteke, između pritiska tipke H i pojave slike može
proći neko vrijeme.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na ekranu.
Odabir albuma
1
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni su
samo albumi koji sadrže DivX video datoteke.
Savjet
• Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD-ovima potražite u odjeljku
"Diskovi koje uređaj može reproducirati" (str. 48).
Napomene
• Uređaj ponekad neće reproducirati DivX video datoteku
koja je bila sastavljena od dviju ili više DivX video
datoteka.
• Uređaj ne može reproducirati DivX video datoteku s više
od 720 (širina) T 576 (visina) ili 2 GB.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti nejasna ili
zvuk isprekidan.
• Uređaj ne može reproducirati neke DivX video datoteke
koje traju duže od 3 sata.
2
Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
3
Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog albuma.
Za odabir DivX video datoteka, pogledajte
"Odabir DivX video datoteke" (str. 55).
Reprodukcija DivX Video datoteka
Za zaustavljanje reprodukcije
Moguće je reproducirati DivX video datoteke na
DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA
DVD-u (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW).
Pritisnite x.
Savjet
• Tijekom reprodukcije DivX video datoteke moguće je
vidjeti informacije o disku (str. 60).
Za prelazak na sljedeCu ili
prethodnu stranicu
Pritisnite C ili c.
Za isklju2enje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
54
Odabir DivX video datoteke
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma", pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
Vremensko usklađivanje
slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na ekranu, možete
podesiti razliku u reprodukciji između slike i zvuka.
2
Tipkama X/x odaberite datoteku i pritisnite
ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeCu ili
prethodnu stranicu
Pritisnite C/c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prelazak na sljedeCu ili
prethodnu DivX video datoteku
bez prikaza popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku u
istom albumu možete odabrati pritiskom na
./>.
Možete također odabrati prvu datoteku
sljedećeg albuma pritiskom tipke > tijekom
reprodukcije zadnje datoteke tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete se vratiti na
prethodni album pritiskom tipke .. Za
povratak na prethodni album, odaberite album iz
popisa.
Savjet
• Ako je određeno broj reprodukcija neke DivX video
datoteke, moguće ju je gledati samo toliko puta. Ubrajaju
se sljedeće situacije:
− kad je uređaj isključen.
− kad je otvorena uložnica diska.
− kad se reproducira druga datoteka.
S otvorenim pokrovom.
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "A/V SYNC", zatim
pritisnite ENTER ili c.
Tipkama X/x odaberite željeno podešenje.
• SYNC OFF: nema podešavanja.
• SYNC ON: podešava se vremenska razlika
između slike i zvuka.
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Napomene
• Ovisno o ulaznom signalu, ova funkcija možda neće biti
učinkovita.
• Ova funkcija ne radi sa signalima iz spojenog digitalnog
prijemnika, MP3 audio signalima, Super Audio CD-ovima
ili DTS CD-ovima.
55
Traženje određenog mjesta
na disku
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Smjer reprodukcije
3M (samo DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
T2B (samo za DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
Suprotni smjer
Određeno mjesto na disku možete pronaći uz
gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
3m (samo DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
T2b (samo za DVD VIDEO)
Brzina reprodukcije "T2B"/"T2b" približno je
dvaput veća od normalne brzine.
Reprodukcija "3M"/"3m" je brža od "2M"/
"2m", a reprodukcija "2M"/"2m" je brža od
"1M"/"1m".
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
(samo DVD, DVD-RW, DivX video,
VIDEO CD)
S otvorenim pokrovom.
Napomena
• Ovisno o DVD/VIDEO CD disku, možda nećete moći
izvesti neke od opisanih postupaka.
Pronala@enje mjesta pri ubrzanoj
reprodukciji prema naprijed ili
natrag (Scan)
(osim za JPEG)
Tijekom reprodukcije pritisnite ^ m ili M y.
Kada pronađete željeno mjesto, pritisnite H za
povratak na normalnu brzinu. Svakim pritiskom na
tipku ^ m ili M y tijekom pretraživanja,
mijenja se brzina reprodukcije. Svakim pritiskom,
indikatori se mijenjaju na sljedeći način. Stvarne
brzine ovise o diskovima.
56
Tijekom pauze pritisnite ^ m ili M y. Za
povratak na normalnu brzinu pritisnite H.
Svakim pritiskom na tipku ^ m ili M y
tijekom usporene reprodukcije, mijenja se brzina
reprodukcije. Postoje dvije brzine. Svakim pritiskom,
indikatori se mijenjaju na sljedeći način:
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Obratni smjer (samo DVD VIDEO)
2^ y 1^
Reprodukcija "2y/2^" je sporija od "1y/1^".
Reprodukcija slika po sliku
(zaustavljena slika)
(osim za Super Audio CD, CD i JPEG)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku U/C (sliku
po sliku) za prelaženje na sljedeću sliku, ili T/c
(sliku po sliku) za prelazak na prethodnu sliku (samo
za DVD VIDEO/DVD-RW). Za povratak na
normalnu reprodukciju, pritisnite H.
Napomena
• Za DVD-RW u VR modu nije moguće pretraživanje sliku
po sliku.
• Za DATA CD-ove, ova funkcija je primjenjiva samo na
DivX video datoteke.
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/scene, itd.
DVD disk možete pretraživati prema naslovu ili
poglavlju, a VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD prema zapisu, indeksu ili
sceni. Naslovi i zapisi na disku imaju jedinstveni
broj. Željeni naslov ili zapis možete odabrati upisom
njegovog broja. Ili možete potražiti određenu scenu
upisom vremenskog koda.
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
1
Pritisnite 1 DISPLAY (kod reprodukcije
DATA CD-a s JPEG slikovnim datotekama,
pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite tipku X/x za odabir načina
traženja.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO/DVD-RW
diska
[TITLE] (naslov)
[CHAPTER] (poglavlje)
[TIME/TEXT] (vrijeme/tekst)
Odaberite opciju [TIME/TEXT] za traženje
mjesta početka upisom vremenskog koda.
x Pri reprodukciji VIDEO CD/Super VCD
diska bez PBC reprodukcije
[TRACK] (zapis)
nastavlja se
57
[INDEX] (indeks)
3
x Pri reprodukciji VIDEO CD/Super VCD
diska s PBC funkcijom
Pritisnite ENTER.
[** (**)] se promijeni u [– – (**)].
[SCENE] (scena)
x Pri reprodukciji Super Audio CD diska
[TRACK] (zapis)
[INDEX] (indeks)
x Pri reprodukciji CD-a
[TRACK] (zapis)
4
x Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3 audio)
[ALBUM]
Ako pogriješite
[TRACK] (zapis)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (JPEG
datoteka)
[ALBUM]
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR, zatim
odaberite drugi broj.
5
[ALBUM]
[FILE] (datoteka)
Primjer: kad odaberete
CHAPTER
Odabrano je [** (**)] (** označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
Pritisnite ENTER.
Uređaj započne reprodukciju od odabranog
broja.
[FILE] (datoteka)
x Pri reprodukciji DivX video zapisa
Pritisnite X/x ili brojčane tipke za odabir
broja željenog naslova, poglavlja, zapisa,
indeksa, scene, itd.
Tra@enje scene uporabom vremenskog
koda (samo DVD VIDEO)
1
U koraku 2 odaberite
[TIME/TEXT].
Odabrano je [T **:**:**] (vrijeme reprodukcije
tekućeg naslova).
2
Pritisnite ENTER.
[T **:**:**] se promijeni u [T --:--:--].
3
Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama, zatim
pritisnite ENTER.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi nakon početka, jednostavno
unesite [2:10:20].
Savjet
Odabrani redak
• Kad je kontrolni izbornik isključen, možete tražiti
poglavlje (DVD VIDEO/DVD-RW), zapis (Super Audio
CD/CD) ili datoteku (DATA CD (DivX video)/ DATA
DVD) pritiskom brojčanih tipaka i tipke ENTER.
Napomena
• Za DVD+RW nije moguće koristiti pretraživanje
uporabom vremenskog koda.
58
Traženje po scenama
(Picture Navigation)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9 odjeljaka
radi bržeg pronalaženja željene scene.
4
Tipkom C/X/x/c odaberite naslov,
poglavlje ili zapis te pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu reprodukciju
tijekom podešavanja
Pritisnite C RETURN ili 1 DISPLAY.
Napomena
• Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve funkcije.
S otvorenim pokrovom.
1
Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
Više puta pritisnite PICTURE NAVI za
odabir željene opcije.
• [TITLE VIEWER] (samo za DVD VIDEO):
prikazuje prvu scenu svakog naslova.
• [CHAPTER VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
poglavlja.
• [TRACK VIEWER] (samo za VIDEO CD/
Super VCD): prikazuje prvu scenu svakog
zapisa.
3
Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog poglavlja, naslova ili zapisa
se pojavi na sljedeći način.
59
Prikaz informacija o disku
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg naslova
r
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
r
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg poglavlja
r
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
r
Naziv diska
r
Naslov i poglavlje
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2 sekunde.
S otvorenim pokrovom.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena na
pokaziva2u
Pomoću pokazivača na prednjoj ploči (str. 96)
možete provjeriti informacije o disku, primjerice
preostalo vrijeme, ukupan broj naslova DVD diska ili
zapisa VIDEO CD, Super Audio CD, CD, ili MP3
diska, ili naziv DivX video datoteke.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY tijekom
reprodukcije, prikaz na pokazivaču se mijenja na
sljedeći način.
60
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
r
Naziv tekuće datoteke
r
Broj tekućeg albuma i datoteke
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2 sekunde.
Naziv postaje*1
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez PBC
funkcija), Super Audio CD-a ili CD-a
r
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
r
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
r
Vrijeme reprodukcije diska
r
Preostalo vrijeme diska
r
Naziv diska
r
Zapis i indeks*
Frekvencija*2
*1 Prikazuje se ako ste unijeli naziv pohranjene postaje
(str. 77).
*2 Vrati se na izvoran prikaz nakon nekoliko sekundi.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili zapisa.
Također možete pogledati DVD tekst i naziv MP3
direktorija/datoteka snimljenih na disku.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite DISPLAY.
Pojavi se sljedeći izbornik.
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2 sekunde.
* Osim za CD.
Vrijeme
Pri reprodukciji MP3 zapisa
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
r
Naziv zapisa (datoteke)
Napomene
• Ovaj uređaj može prikazati samo DVD/CD tekst prve
razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
• Ako nije moguće prikazati naziv MP3 datoteke, umjesto
njega će se na pokazivaču pojaviti "*".
• Ovisno o tekstu, možda neće biti prikazan naziv diska ili
naziv zapisa.
• Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka može biti netočno prikazano.
Prikaz naziva postaje ili
frekvencije na pokaziva2u
Kad je sustav podešen na "TUNER AM" ili "TUNER
FM", možete provjeriti frekvenciju prikazom na
pokazivaču.
2
Više puta pritisnite DISPLAY za promjenu
vremenskih podataka.
Pokazivač i vrsta informacije koja se može
prikazati ovisi o reproduciranom disku.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DVD-RW
diska
• T **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
• T–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
• C **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
• C–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
x Pri reprodukciji VIDEO CD diska (s PBC
funkcijom)
• **:**
Vrijeme reprodukcije tekuće scene
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, prikaz na
pokazivaču mijenja se na sljedeći način:
nastavlja se
61
x Pri reprodukciji VIDEO CD (bez PBC
funkcije), Super Audio CD ili CD diska
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
• T–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
• D **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg diska
• D–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg diska
Provjera teksta DATA CD-a (MP3
audio/DivX video)/DATA DVD-a (DivX
video)
Pritiskom na tipku DISPLAY tijekom reprodukcije
MP3 audio zapisa na DATA CD-u ili DivX video
datoteka na DATA CD-u/DATA DVD-u, moguć je
prikaz naziva albuma/zapisa/
datoteke i audio bit rate brzine (količine podataka
tekućeg audio zapisa u sekundi) na TV zaslonu.
Brzina prijenosa (bit rate)*
x Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3 audio)
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video)/DATA DVD-a (DivX video)
• **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Napomene
• Mogu se prikazati samo znakovi abecede i brojevi.
• Ovisno o vrsti diska, uređaj može prikazati samo
ograničeni broj znakova. Također, ovisno o disku, možda
neće biti prikazani svi znakovi.
Provjera informacija o
reprodukciji diska
Provjera DVD/Super Audio CD/CD
teksta
Više puta pritisnite DISPLAY u koraku 2 za prikaz
teksta snimljenog na DVD/Super Audio CD/ CD
disku.
DVD/Super Audio CD/CD tekst se pojavi samo
ukoliko je snimljen na disku i nije ga moguće
mijenjati. Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će se
poruka "NO TEXT".
Naziv albuma
Naziv zapisa/datoteke
* Pojavi se kod:
− reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u,
− reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži MP3 zvuk
na DATA CD-u/DATA DVD-u.
Provjera datuma
(samo JPEG)
Ako je sa JPEG slikovnim datotekama snimljena
oznaka Exif*, moguće je provjeriti datum.
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Datum
* "Exchangeable Image File Format" je format slike za
digitalne fotoaparate kojeg je ustanovila Japansko
udruženje industrije za elektroniku i informatičke
tehnologije (JEITA).
62
Savjet
• Datum je prikazan u formatu [DD/MM/YYYY].
DD: Dan
MM: Mjesec
YYYY: Godina
63
Prikaz titlova
Dodatne funkcije
Promjena kuta kamere
Kod DVD VIDEO diskova kod kojih je prizor
snimljen iz više kutova, možete mijenjati kut kamere,
odnosno kut gledanja.
Primjerice, pri reprodukciji vlaka u kretanju, možete
prikazati pogled s prednje strane vlaka, kroz lijevi
prozor ili desni prozor bez prekida kretanja vlaka.
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih za vrijeme
reprodukcije po želji uključiti ili isključiti. Kod
diskova kod kojih su snimljeni višejezični titlovi,
možete za vrijeme reprodukcije po želji mijenjati
jezik, a možete ih i uključiti ili isključiti. Primjerice,
možete odabrati željeni jezik radi praćenja i uključiti
titlove radi boljeg razumijevanja.
S otvorenim pokrovom.
S otvorenim pokrovom.
Pritisnite ANGLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete ANGLE, kut se mijenja.
Napomena
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD VIDEO disku
snimljene iz više kutova.
64
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete SUBTITLE, jezik titla se
mijenja.
Napomene
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD-u
snimljeni višejezični titlovi. U nekim slučajevima nećete
moći isključiti prikaz titla.
• Titlove je moguće mijenjati ako DivX video datoteka ima
ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te sadrži informaciju o titlu
unutar iste datoteke.
Zaključavanje diskova
3
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
• Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom
Parental Control)
Ograničenje reprodukcije možete podesiti da
sustav ne može prikazati neprimjerene diskove.
• Ograničavanje reprodukcije (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se može
ograničiti do određene razine, primjerice ovisno o
dobi korisnika.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije koristi se
ista zaporka.
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Odabrana je funkcija [PARENTAL
CONTROL].
4
Tipkama X/x odaberite [ON t], zatim
pritisnite ENTER.
x Ako još niste unijeli zaporku
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke zaporke
i pritisnite tipku ENTER. Pojavi se prikaz za
potvrdu zaporke.
Brojčane
tipke
x Ako ste već unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za upis zaporke.
S otvorenim pokrovom.
Spre2avanje reprodukcije
odreGenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije diskova
možete podesiti istu zaporku za najviše 40 diskova.
Kad podesite 41. disk, prvi disk se poništi.
1
Uložite disk koji želite blokirati.
Ako se disk reproducira, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
2
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
5
Brojčanim tipkama ponovno unesite 4
znamenke zaporke i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se poruka [Custom parental control is
set.] (korisničko ograničenje reprodukcije je
podešeno). Na zaslonu se ponovo prikaže
kontrolni izbornik.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
nastavlja se
65
Isklju2enje funkcije korisni2kog
ograni2enja reprodukcije
1
2
Izvedite korake od 1 do 3 iz "Sprečavanje
reprodukcije određenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]".
2
Tipkom X/x odaberite [OFF t], zatim pritisnite
ENTER.
3
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno korisni2ko ograni2enje
reprodukcije
1
Stavite disk kod kojeg je podešeno korisničko
ograničenje reprodukcije.
Pojavi se prikaz [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
2
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Uređaj je spreman za reprodukciju.
Savjet
• Ako zaboravite zaporku, kad [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] zatraži upis zaporke, upišite 6-znamenkasti
broj "199703", zatim pritisnite ENTER. Sada će se od vas
tražiti unos nove 4-znamenkaste zaporke.
Ograni2avanje reprodukcije
(PARENTAL CONTROL)
(samo za DVD)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se
ograničiti do određene razine, primjerice, prema dobi
korisnika. Funkcija [PARENTAL CONTROL]
omogućuje odabir razine ograničenja reprodukcije.
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako se reproducira
disk, pritisnite x za zaustavljanje i
pritisnite 1 DISPLAY.)
Prikazuje se kontrolni izbornik.
66
3
Tipkama X/x odaberite [PLAYER t], zatim
pritisnite ENTER.
x Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za unos nove zaporke.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke zaporke
i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već upisali zaporku
Pojavi se polje za upis zaporke.
4
Podešavanje ograničenja je dovršeno.
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za odabir razine ograničenja i
promjenu zaporke.
Što je niža vrijednost, to je viši stupanj
ograničenja.
5
Tipkama X/x odaberite [STANDARD], zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje
[STANDARD].
Isklju2enje funkcije ograni2enja
reprodukcije
U koraku 8 podesite [LEVEL] na [OFF] (isključeno).
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno ograni2enje
1
Stavite disk i pritisnite H.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
2
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj započinje reprodukciju.
Savjet
6
Tipkama X/x odaberite geografsko
područje kao ograničenje reprodukcije,
zatim pritisnite ENTER.
Područje je odabrano.
Kad odaberete [OTHERS t], brojčanim
tipkama upišite standardni kôd prema tablici na
str. 68.
7
Tipkama X/x odaberite [LEVEL], zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje [LEVEL].
8
• Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite korake
od 1 do 3 prema opisu "Sprečavanje reprodukcije
određenih diskova [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]". Kad se zatraži upis zaporke, brojčanim
tipkama unesite "199703", zatim pritisnite ENTER. Sada
će se od vas tražiti unos 4 znamenke nove zaporke. Nakon
upisa 4 znamenke nove zaporke, ponovno uložite disk i
pritisnite H. Kad se pojavi prikaz za unos zaporke,
upišite novu zaporku.
Napomene
• Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju ograničenja,
na ovom uređaju se ne može ograničiti reprodukcija.
• Zavisno od diska, možda će biti potrebno unijeti zaporku
tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite
zaporku i promijenite razinu ograničenja. Ako se poništi
nastavak reprodukcije (Resume Play), razina se vraća na
izvorno podešenje.
Tipkama X/x odaberite željenu razinu
ograničenja, zatim pritisnite ENTER.
nastavlja se
67
Regionalni kodovi
6
Kôd
Za potvrdu zaporke, ponovno je unesite
brojčanim tipkama i zatim pritisnite
ENTER.
Standard
Kôd
Standard
Argentina
2044
Malezija
2363
Australija
2047
Meksiko
2362
Ako pogriješite pri upisu zaporke
Austrija
2046
Nizozemska
2376
Belgija
2057
Norveška
2379
Pritisnite C prije pritiska na ENTER i upišite točan
broj.
Brazil
2070
Novi Zeland
2390
Čile
2090
Njemačka
2109
Danska
2115
Pakistan
2427
Filipini
2424
Portugal
2436
Finska
2165
Rusija
2489
Francuska
2174
Singapur
2501
Indija
2248
Španjolska
2149
Indonezija
2238
Švedska
2499
Italija
2254
Švicarska
2086
Japan
2276
Tajland
2528
Kanada
2079
Velika Britanija
2184
Kina
2092
Koreja
2304
Promjena zaporke
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku
reprodukcija diska, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije, zatim pritisnite
1 DISPLAY.)
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
3
Tipkama X/x odaberite [PASSWORD t],
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
4
5
68
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
nove zaporke, zatim pritisnite ENTER.
TV
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom
daljinskim upravljačem
Ako podesite signal daljinskog upravljača, možete
koristiti isporučeni daljinski upravljač za upravljanje
svojim TV prijemnikom.
TV CH +/–
s tipkom TV
TV VOL +/–
s tipkom TV
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
Napomene
• Ako upišete novi broj koda, prethodno upisani broj koda
se izbriše.
• Nakon zamjene baterija daljinskog upravljača, broj koda
se automatski podesi na tvornički podešen broj (SONY).
Ponovo upišite odgovarajući broj koda.
Upravljanje TV prijemnikom
pomoCu daljinskog upravlja2a
Pritisnite i zadržite tipku TV @/1 dok brojčanim
tipkama unosite kôd proizvođača svog TV
prijemnika (pogledajte tablicu). Potom otpustite
TV @/1.
Ako pravilno podesite proizvođačev kôd, daljinski
upravljač šalje signal uključenja/isključenja TV
prijemniku.
Kodovi TV prijemnika kojima je
moguCe upravljati ovim daljinskim
upravlja2em
Proizvođač
Kôd
SONY
001 (standardno)
AIWA
007, 008
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006
FISHER
009
FUJITSU
055
FUNAI
054
GOLDSTAR
002, 020, 056
GRUNDIG
052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015
JVC
018, 019
LOEWE
027, 028
MAGNAVOX
002, 034
MITSUBISHI/MGA
002, 021, 022
NEC
002, 023, 024
ITT/NOKIA
025, 026
PANASONIC
049, 050, 051
PIONEER
029, 030, 031
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SAMSUNG
002, 036, 037, 038
SANYO
010, 011
SHARP
039, 040
TELEFUNKEN
041, 042, 043, 044
THOMSON
035, 045
TOSHIBA
046, 047, 048
ZENITH
016, 017
CATV
Proizvođač
Kôd
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD
117, 118
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 119
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
111, 113, 120, 121, 122, 131
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM/PHILIPS
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Ako se u popisu nalazi više od jednog broja koda,
pokušajte ih upisati jedan po jedan dok ne pronađete
onaj koji omogućuje upravljanje vašim TV
prijemnikom.
nastavlja se
69
Satelitski prijemnik
Proizvođač
Kôd
SONY
201, 202, 203
AMSTRAD
204, 205
BSKYB
221
GRUNDING
218, 219
HUMAX
205, 206
NOKIA
210, 212, 213, 223
PACE
207, 208, 209, 211, 221, 222, 223
PANASONIC
214
PHILIPS
215, 216, 217, 218, 219, 223
THOMSON
216, 220, 223
Uporaba funkcije THEATRE
SYNC
Ova funkcija vam omogućuje uključenje Sony TV
prijemnika i sustava, promjenu načina rada u "DVD"
i uključenje odabranog ulaznog izvora TV
prijemnika pritiskom na tipku.
Upravljanje TV prijemnikom
TV prijemnikom možete upravljati uz uporabu
sljedećih tipaka.
Pritisnite
za
TV @/1
uključenje/isključenje TV prijemnika.
TV/VIDEO*
prebacivanje ulaznog izvora između
TV prijemnika i uređaja.
TV VOL +/–*
podešavanje glasnoće TV prijemnika.
TV CH +/–*
odabir TV kanala.
brojčane tipke*
odabir TV kanala.
* Za korištenje ovih brojčanih tipaka, podesite daljinski
upravljač u TV mod pritiskom tipke TV. Za isključenje
TV moda ponovno pritisnite tipku TV.
Možete birati TV kanale brojčanim tipkama.
Za odabir TV kanala pritisnite brojčane tipke, zatim
pritisnite ENTER.
Napomene
• S nekim televizorima te CATV ili satelitskim
prijemnicima nećete moći koristiti ovaj daljinski upravljač
ili neke od navedenih tipaka.
• TV mod se isključi kad 10 sekundi ne koristite daljinski
upravljač.
70
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
Priprema za funkciju THEATRE
SYNC
Unesite ulazni izvor TV prijemnika spojenog na
sustav.
Pritisnite i zadržite TV/VIDEO dok brojčanim
tipkama unosite kôd ulaznog izvora TV
prijemnika (pogledajte donju tablicu).
Odabrali ste ulazni izvor TV prijemnika.
Ako uspješno podesite kôd ulaznog izvora TV
prijemnika, tipka TV zatrepće dvaput sporo. Ako je
podešavanje neuspješno, tipka TV trepće brzo 5 puta.
Podesite na TV prijemniku ulazni kanal na koji ste
spojili sustav. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika.
Pritiskom
tipke
odabirete ulazni izvor TV
prijemnika
Pritiskom
tipke
odabirete vrijeme prijenosa
TV CH+
1
0,5 (tvorničko podešenje)
nema ulaznog izvora
(tvorničko podešenje)
2
1
VIDEO1
3
1,5
VIDEO2
4
2
3
VIDEO3
5
2,5
4
VIDEO4
6
3
VIDEO5
7
3,5
6
VIDEO6
8
4
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9
COMPONENT1 INPUT
TV/VIDEO 0
1
2
5
CLEAR
COMPONENT2 INPUT
ALBUM –
COMPONENT3 INPUT
ALBUM +
COMPONENT4 INPUT
Napomene
• Ova funkcija vrijedi samo za seriju SONY TV prijemnika.
(Ova funkcija možda neće raditi s nekim SONY TV
prijemnicima.)
• Ukoliko je udaljenost između TV prijemnika i sustava
prevelika, ova funkcija možda neće raditi. Sustav postavite
blizu TV prijemnika.
• Daljinski upravljač usmjerite prema TV prijemniku i
sustavu dok unosite kôd.
Primjena funkcije THEATRE SYNC
Daljinski upravljač usmjerite prema TV
prijemniku i ovom sustavu, zatim jednom
pritisnite THEATRE SYNC.
Ako ova funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa. Ono ovisi o vrsti TV prijemnika.
Promjena vremena prijenosa
Pritisnite i zadržite tipku TV CH + dok brojčanim
tipkama unosite kôd za prijenos vremena
(pogledajte tablicu).
Odabrano je vrijeme prijenosa daljinskog upravljača.
Ako uspješno podesite vrijeme prijenosa, tipka TV
zatrepće dvaput sporo. Ako je podešavanje
neuspješno, tipka TV trepće brzo 5 puta.
71
Promjena zvuka
2
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog audio signala.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Kod VIDEO CD-ova, CD-ova ili DATA CD-ova
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala putem oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska na
kojem je snimljena skladba tako da su na desnom
kanalu snimljeni vokali a na lijevom kanalu glazba,
možete odabrati lijevi kanal i slušati samo glazbu
preko oba zvučnika.
Ovisno o DVD-u, razlikuje se odabir jezika.
Kad su prikazane 4 znamenke, one predstavljaju
kôd jezika. Pogledajte popis kodova jezika na
str. 94 kako bi vidjeli kojem jeziku je pridijeljen
određeni kôd. Kad je isti jezik prikazan dva ili
više puta, DVD VIDEO je snimljen u
višestrukom (multiple) audio formatu.
x Pri reprodukciji DVD-RW-a
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na disk.
Početno podešenje je podcrtano.
Primjer:
• [1: AUDIO]
• [2: AUDIO]
Napomena
• [2: AUDIO] ne pojavljuju se kad je na disk
snimljena samo jedna vrsta audio signala.
x Pri reprodukciji VIDEO CD-a, CD-a ili
DATA CD-a (MP3 audio)
Početno podešenje je podcrtano.
• [STEREO]: Standardni stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono)
• [2/R]: Zvuk desnog kanala (mono)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX video)
ili DATA DVD-a (DivX video)
S otvorenim pokrovom.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite AUDIO.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Izbor formata audio signala za DATA CD ili
DATA DVD se razlikuje, ovisno o DivX video
datoteci sadržanoj na disku. Raspoloživi formati
su prikazani.
x Pri reprodukciji Super VCD-a
Početno podešenje je podcrtano.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio zapisa 1
• [1:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa 1
(mono)
• [1:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa 1
(mono)
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio zapisa 2
• [2:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa 2
(mono)
72
• [2:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa 2
(mono)
x Pri reprodukciji DivX video datoteke na
DATA CD-u ili DATA DVD-u (DivX video)
Primjer:
Napomene
• Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg nije
snimljen audio zapis 2, neće se čuti zvuk ako odaberete
[2:STEREO], [2:1/L] ili [2:2/R].
• Za Super Audio CD nije moguće promijeniti zvuk.
Za MP3 zvuk
Brzina prijenosa
(bit rate)
Prikaz podataka o formatu audio
signala
(samo DVD, DivX video)
Ako pritisnete AUDIO više puta tijekom
reprodukcije, format tekućeg audio signala (PCM,
Dolby Digital, DTS, itd.) će biti prikazan na sljedeći
način.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Surround (L/R)
LFE (niskofrekventni efekt)
Prednji (L/R)
+ Srednji
Primjer:
Za 3-kanalni Dolby Digital zvuk
Prednji (L/R)
Surround (mono)
73
Primjena zvučnog efekta
Reprodukcija zvuka smanjene
glasnoCe
x NIGHT MODE
Ova funkcija omogućuje uživanje u zvučnim
efektima i filmskim dijalozima pri smanjenoj
glasnoći, što je korisno prilikom gledanja filmova
noću.
Pritisnite NIGHT za odabir opcije "NIGHT ON"
na pokazivaču.
x AUDIO DRC
Funkcija AUDIO DRC smanjuje dinamički opseg
zvuka, što je korisno kod gledanja filmova pri
smanjenoj glasnoći kasno noću.
1
2
Pritisnite AMP MENU.
3
Tipkama x/X odaberite postavku.
S otvorenim pokrovom.
• DRC OFF: Bez kompresije dinamičkog opsega.
• DRC STD: Reproducira zvučni zapis s
dinamičkim opsegom koji je podešen kod
snimanja.
• DRC MAX: Maksimalno komprimira
dinamički opseg.
Naglašavanje basova
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
1
Podesite funkciju na "DVD".
U protivnom pritisnite FUNCTION više puta
dok se na pokazivaču ne pojavi "DVD".
2
Ako je u tijeku reprodukcija diska,
pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije,
zatim pritisnite WOOFER.
Pojavi se SPEAKER SETUP.
3
Odaberite željenu razinu glasnoće
subwoofera tipkama X/x, zatim pritisnite
ENTER.
Vrijednost je odabrana i podešavanje je
dovršeno.
74
Pritisnite x/X više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi "AUDIO DRC", zatim pritisnite ENTER ili c.
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Napomena
• AUDIO DRC odnosi se samo na Dolby Digital izvore.
Reprodukcija zvuka s
drugih uređaja
3
Pritisnite X/x više puta dok na pokazivaču
ne počne treptati "SET VIDEO1", zatim
pritisnite ENTER ili c.
4
Tipkama X/x odaberite "SET SAT1" (trepće
"SAT1") na pokazivaču.
Ulazna osjetljivost je smanjena.
5
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Napomene
• Za spajanje komponente na priključnicu VIDEO 2/SAT 2,
odaberite "VIDEO2" u koraku 1, "SET VIDEO2" u
koraku 3 i "SET SAT2" u koraku 4.
• Odaberete li "SET VIDEO1(2)" u koraku 4, postupak se
poništi i prikaz moda (moda sustava u koraku 1) ostane
kao "VIDEO1(2)".
S otvorenim pokrovom.
Ovaj sustav omogućuje reprodukciju zvuka s drugih
komponenata. Spojite satelitski prijemnik ili druge
komponente s visokom razinom izlaznog audio
signala (uključujući komponente s izlazom od 2 V,
primjerice MD uređaje, itd.) na priključnice VIDEO
1/SAT 1 ili VIDEO 2/SAT 2, i postupite na sljedeći
način kako biste spriječili pojavu smetnji.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz spojeni
uređaj.
Smanjenje ulazne osjetljivosti
priklju2nice VIDEO 1/SAT 1.
1
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka "VIDEO1".
Ako se pojavi "SAT1", niža ulazna osjetljivost
je već podešena i nije potrebno izvesti sljedeće
korake.
Svakim pritiskom na FUNCTION, način rada se
mijenja u sljedećem redoslijedu:
DVD t FM t AM t VIDEO1 (SAT1) t
VIDEO2 (SAT2) t TV t DVD t ....
2
Pritisnite AMP MENU.
75
Zvuk multipleks emitiranja
Radijski prijem
(DUAL MONO)
Moguća je reprodukcija zvuka multipleks emitiranja
kad sustav prima signal AC-3 multipleks programa.
Možete reproducirati dvojezične emisije snimljene
na DVD-RW u VR modu.
Napomena
• Za prijem AC-3 signala trebate na sustav spojiti digitalni
satelitski prijemnik optičkim ili koaksijalnim kabelom (str.
28) i podesiti mod digitalnog izlaza digitalnog satelitskog
prijemnika na AC-3.
S otvorenim pokrovom.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti 20 FM postaja i 10 AM postaja.
Prije ugađanja provjerite je li zvuk smanjen na
minimum.
1
2
S otvorenim pokrovom.
1
2
3
Više puta pritisnite x/X dok se na
pokazivaču ne pojavi "DUAL MONO", zatim
pritisnite ENTER ili c.
• MAIN: zvuk glavnog jezika reproducirat će se
iz lijevog i desnog zvučnika.
• SUB: zvuk sporednog jezika reproducirat će
se iz lijevog i desnog zvučnika.
• MAIN+SUB: zvuk glavnog i sporednog
jezika reproducirat će se iz lijevog i desnog
zvučnika.
• MAIN/SUB: zvuk glavnog jezika će se
reproducirati putem lijevog zvučnika, a
istovremeno će se zvuk sporednog jezika
reproducirati putem desnog zvučnika.
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Isključuje se izbornik AMP.
76
Pritisnite i zadržite tipku TUNING + ili – dok
pretraživanje ne počne.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
radiopostaju. Na pokazivaču se pojavi oznaka
"TUNED" i "ST".
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite x/X za odabir željenog zvuka:
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi željeno valno
područje.
3
4
5
Pritisnite tipku TUNER MENU.
Više puta pritisnite tipke C/X/x/c dok se na
pokazivaču ne pojavi "Memory?".
Pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavljuje programski broj.
6
7
Pritisnite tipke X/x za odabir željenog
programskog broja.
Pritisnite ENTER.
Postaja je pohranjena.
8
Ponovite korake 1 do 7 za pohranjivanje
ostalih postaja.
Savjeti
• Ako se kod FM prijema pojave smetnje, pritisnite tipku
FM MODE na daljinskom upravljaču tako da se na
pokazivaču pojavi "MONO". Neće se čuti stereo efekt,
međutim, prijem će biti bolji. Ponovo pritisnite tipku za
povratak stereo efekta.
• Za poboljšanje prijema promijenite položaj isporučenih
antena.
• Frekvenciju možete provjeriti višestrukim pritiskom tipke
DISPLAY (str. 61).
Pridjeljivanje naziva pohranjenim
postajama
Ponovite postupak od koraka 1.
Možete upisati nazive za pohranjene postaje. Ovi
nazivi (primjerice, "XYZ") se pojavljuju na
pokazivaču kad odaberete postaju.
Za svaku postaju može se upisati samo jedan naziv.
Slušanje radijskih programa
1
Promjena programskog broja
Najprije pohranite radiopostaje u memoriju sustava
(pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja" na str. 76).
1
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi "FM" ili "AM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
2
Ugađa se zadnja postaja koju ste slušali.
2
3
4
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir pohranjene postaje kojoj želite
pridijeliti naziv.
Pritisnite TUNER MENU.
Više puta pritisnite tipke C/X/x/c dok se na
pokazivaču ne pojavi "Name In?".
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željene pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, sustav ugađa jednu
po jednu radiopostaju.
3
Više puta pritisnite FUNCTION dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka "FM" ili "AM".
Podesite jačinu zvuka pritiskom na
VOLUME +/–.
5
6
Upišite indeksni naziv pomoću kursora:
Tipkama X/x odaberite znak, zatim pritisnite c
za pomak kursora na sljedeće mjesto. Za unos
naziva je moguće koristiti slova, brojeve i druge
simbole.
Isklju2enje radioprijemnika
Pritisnite tipku @/1.
Ako pogriješite
Slušanje radiopostaja koje nisu
pohranjene
Koristite ručno ili automatsko ugađanje u koraku 2.
Kod ručnog ugađanja, više puta pritisnite TUNING +
ili –.
Kod automatskog ugađanja, pritisnite i zadržite
TUNING + ili –. Pritisnite x za zaustavljanje
automatskog ugađanja.
Pritisnite ENTER.
Više puta pritisnite C/c dok znak koji želite
promijeniti ne počne treptati, zatim pritisnite
X/x za odabir željenog znaka.
Za brisanje znaka više puta pritisnite C/c dok
znak koji želite izbrisati ne počne treptati, zatim
pritisnite CLEAR.
7
Pritisnite ENTER.
Naziv postaje je pohranjen.
77
Uporaba RDS sustava
Što je RDS sustav?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom. Ovaj
prijemnik omogućuje uporabu korisnih RDS funkcija
kao što je prikaz naziva radiopostaje. RDS je
dostupan samo za FM postaje.*
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sustav za isključenje u
određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz glazbu.
Vrijeme do isključenja možete podesiti u koracima
od 10 minuta.
Napomene
• RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena postaja ne
emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to samo
neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa sustavom
RDS, zatražite podrobnije informacije od vaše lokalne
radiopostaje.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge, na
pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće pojaviti
naziv postaje.
Pritisnite tipku SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) izmjenjuje se na sljedeći način:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjena preostalog vremena
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Isklju2enje funkcije Sleep Timer
Više puta pritisnite tipku SLEEP dok se na
pokazivaču ne pojavi "SLEEP OFF".
78
Promjena svjetline
pokazivača
Svjetlinu pokazivača je moguće promijeniti u dva
koraka.
Vraćanje parametara na
tvorničke vrijednosti
Parametre sustava, poput postavki zvučnika i
pohranjenih postaja, moguće je vratiti na tvornička
vrijednosti.
1
2
S otvorenim pokrovom.
1
2
3
Pritisnite @/1 za uključenje sustava.
Pritisnite FUNCTION, VOLUME– i @/1 na
sustavu istovremeno.
Na pokazivaču se pojavi "COLD RESET" i
vraćaju se tvorničke vrijednosti.
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite X/
/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "DIMMER", zatim
pritisnite ENTER ili c.
Pritisnite X/
/x za odabir svjetline
pokazivača.
DIMMER OFF: Pokazivač svijetli.
DIMMER ON: Pokazivač se zatamni i isključi
se indikator zvučnog ugođaja..
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Isključuje se izbornik AMP.
79
Podešavanje parametara sustava
Izbornik Setup
Pomoću izbornika Setup možete izvesti različita
podešavanja funkcija slike i zvuka. Između ostalog,
također možete odabrati jezik titlova i jezik Setup
izbornika. Podrobnije podatke o svakoj funkciji
podešavanja potražite na stranicama od 81 do 83. Za
opći pregled funkcija za podešavanje pogledajte str.
100.
4
Pritisnite X/x za odabir funkcije koju želite
podesiti s popisa: [LANGUAGE SETUP],
[SCREEN SETUP] ili [CUSTOM SETUP].
Zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: [SCREEN SETUP]
Napomena
• Postavke reprodukcije pohranjena na disku imaju prioritet
pred postavkama izbornika Setup tako da sve opisane
opcije možda neće funkcionirati.
Odabrana funkcija
Funkcije za podešavanje
5
Odaberite funkciju pritiskom na X/x, zatim
pritisnite ENTER.
Bit će prikazane opcije za odabranu funkciju.
Primjer: [TV TYPE]
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku
reprodukcija diska, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije, zatim pritisnite
1 DISPLAY.)
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
zatim pritisnite ENTER.
[SETUP],
Opcije
Pojave se opcije funkcije [SETUP].
6
Odaberite podešenje pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešenje je završeno.
3
Pritisnite X/x za odabir [CUSTOM], zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Setup.
80
Podešavanje jezika
izbornika i dijaloga
[LANGUAGE SETUP]
Odabrano podešenje
[LANGUAGE SETUP] omogućuje podešavanje
različitih jezika prikaza na zaslonu ili zvučnih zapisa.
VraCanje svih [SETUP] postavki u
prvobitno stanje
1
Odaberite [RESET] u koraku 3 i pritisnite
ENTER.
2
Tipkama X/x odaberite [YES].
Možete također prekinuti postupak i vratiti se u
kontrolni izbornik odabirom opcije [NO].
3
Pritisnite ENTER.
Sva podešenja objašnjena na stranicama od 81
do 83 vraćaju se na tvornički podešene
vrijednosti*. Nemojte pritisnuti @/1 tijekom
vraćanja postavki na tvorničke vrijednosti koje
traje nekoliko sekundi.
* Osim za Parental Control podešenja.
Napomena
• Kad uključite sustav nakon resetiranja a u njemu nema
diska, na ekranu se pojavi poruka pomoći. Za izvođenje
brzog podešavanja (Quick Setup) (str. 30) pritisnite
ENTER. Za povratak na normalan prikaz pritisnite
CLEAR.
Na prikazu za podešavanje odaberite [LANGUAGE
SETUP]. Podrobnije podatke o uporabi prikaza
potražite u opisu "Izbornik Setup" (str. 80).
x [OSD] (On-Screen Display)
Odabir jezika izbornika. Odaberite jezik s prikazanog
popisa.
x [MENU] (samo za DVD VIDEO)
Možete odabrati željeni jezik prikaza DVD
izbornika. Odaberite jezik s prikazanog popisa.
x [AUDIO] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete [ORIGINAL], odabran je jezik koji na
disku ima prioritet.
x [SUBTITLE] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezik titla snimljenih na DVD VIDEO disku.
Kad odaberete [AUDIO FOLLOW], jezik titlova se
mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali za
zvučne zapise.
Savjet
• Ako u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete [OTHERS t], odaberite i brojčanim tipkama
upišite kôd jezika s popisa (str. 94).
Napomena
• Kada u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO disk,
uređaj će automatski odabrati jedan od snimljenih jezika
(za neke diskove uređaj neće automatski odabrati jezik).
81
Podešavanje prikaza
[16:9]
[SCREEN SETUP]
Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV
prijemniku.
Odaberite [SCREEN SETUP] u izborniku Setup.
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 80).
Tvornička podešenja su podcrtane.
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Napomena
• Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se umjesto [4:3
LETTER BOX] automatski odabere [4:3 PAN SCAN] ili
obrnuto.
x [TV TYPE]
x [SCREEN SAVER]
Za odabir formata slike priključenog TV-prijemnika
(standardni 4:3 ili široki format).
Tvorničke postavke se razlikuju ovisno o modelu za
određenu zemlju.
Ova opcija uključuje i isključuje funkciju screen
savera kad ostavite sustav s privremeno prekinutom
ili zaustavljenom reprodukcijom dulje od 15 minuta,
ili ako reproducirate Super Audio CD, CD ili DATA
CD (MP3 audio) više od 15 minuta. Ova funkcija
sprečava oštećenja zaslona (sjene). Pritisnite H za
isključenje screen savera.
[16:9]
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite TV prijemnik sa širokim
zaslonom (widescreen) ili s funkcijom
prikaza slike u widescreen formatu.
[4:3 LETTER
BOX]
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite standardni 4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na kojoj se vide
pruge na gornjem i donjem dijelu
zaslona.
[4:3 PAN SCAN] Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite standardni 4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na cijelom
zaslonu tako da je dio slike koji ne
stane automatski odrezan.
82
[ON]
Uključuje screen saver.
[OFF]
Isključuje screen saver.
x [BACKGROUND]
Pozadinu je moguće podesiti/prikazati u sljedećim
slučajevima:
− Dok je DVD ili Video CD, DATA CD (JPEG
datoteke) zaustavljen.
− Kad se Super Audio CD, CD ili DATA CD (MP3
audio) disk reproducira ili je zaustavljen.
[JACKET
PICTURE]
U pozadini se prikazuje slika samo ako
se već nalazi na disku (CD-EXTRA
itd.). Ukoliko disk nema snimljenu
sliku, pojavit će se slika [GRAPHICS].
[GRAPHICS]
U pozadini se prikazuje slika
pohranjena u memoriji uređaja.
[BLUE]
Pozadina je plave boje.
[BLACK]
Pozadina je crne boje.
x [LINE]
Za odabir vrste izlaznih video signala iz priključnice
EURO AV T OUTPUT (TO TV) na stražnjoj
strani uređaja.
[VIDEO]
Izlaz video signala.
[RGB]
Izlaz RGB signala.
Napomena
• Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća RGB signale, na
zaslonu se neće pojaviti slika čak ni ako odaberete [RGB].
Pogledajte upute isporučene s TV prijemnikom.
Osobna podešavanja
[CUSTOM SETUP]
Omogućuje podešavanje opcija reprodukcije i ostalih
parametara.
U izborniku Setup odaberite [CUSTOM SETUP].
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 80).
Početne postavke su podcrtane.
x [4:3 OUTPUT]
Ovo podešenje je primjenjivo samo ako podesite [TV
TYPE] u [SCREEN SETUP] na [16:9] (str. 82).
Podesite ovu opciju za gledanje progresivnih signala
s 4:3 formatom slike. Ako možete promijeniti omjer
širine i visine slike na TV prijemniku koji podržava
progresivni format (525p/625p), podešavajte TV
prijemnik a ne CD/DVD uređaj.
Napomena
• Ovo podešenje je primjenjivo samo kad je tipkom
PROGRESSIVE (str. 22) odabrana opcija "P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)" ili "P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)".
[FULL]
[NORMAL]
Odaberite ovu opciju ako možete
promijeniti omjer širine i visine slike
na TV prijemniku.
Odaberite ovu opciju kad ne možete
promijeniti omjer širine i visine slike
na TV prijemniku. Pokazuje sliku
formata 16:9 s crnim linijama sa njene
lijeve i desne strane.
x [PAUSE MODE] (samo za DVD VIDEO/
DVD-RW)
Odabire sliku kad je uređaj u stanju pauze.
[AUTO]
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite ovaj
položaj.
[FRAME]
Prikazuje se slika visoke razlučivosti s
objektima koji se ne miču.
x [TRACK SELECTION] (samo za DVD VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem su
snimljeni višestruki audio formati (PCM, DTS,
MPEG audio ili Dolby Digital), daje prioritet
zvučnom zapisu koji sadrži najveći broj kanala.
[OFF]
Bez prioriteta.
[AUTO]
S prioritetom.
Napomene
Slika formata 16:9
• Kad odaberete [AUTO], može se promijeniti jezik.
Podešenje [TRACK SELECTION] ima prednost pred
podešenjem [AUDIO] u izborniku [LANGUAGE
SETUP] (str. 81). (Ova funkcija možda neće raditi s nekim
diskovima.)
nastavlja se
83
• Ako PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital zvučni
zapisi sadrže jednaki broj kanala, uređaj bira formate u
redoslijedu PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio.
Podešavanje zvučnika
x [MULTI-DISC RESUME] (samo DVD
VIDEO/VCD)
[SPEAKER SETUP]
Uključuje/isključuje funkciju nastavka reprodukcije
s više diskova. Nastavljena reprodukcija se može
memorirati za do 40 različitih DVD VIDEO/VCD
diskova (str. 41).
Za postizanje najboljeg mogućeg zvuka možete
promijeniti razinu subwoofera.
[ON]
Memorira podešenja za nastavak
reprodukcije za do 40 diskova.
[OFF]
Ne memorira podešenja za nastavak
reprodukcije. Reprodukcija se
nastavlja sa istog mjesta samo za disk
koji se trenutno nalazi u uređaju.
U izborniku Setup odaberite [SPEAKER SETUP].
Podrobnije podatke potražite u opisu "Izbornik
Setup" (str. 80).
Početna podešenja su podcrtana.
x [DivX]
Prikazuje registracijski kôd za ovaj uređaj. Više
informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
x [LEVEL]
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
subwoofera.
[SUBWOOFER]
0 dB
Podesite glasnoću subwoofera (–6 dB
do +6 dB u koracima po 1 dB).
Savjet
• Za podešavanje razine subwoofera možete također
pritisnutu WOOFER.
84
O bojama TV slike
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na zaslonu
TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik te ga
uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i dalje
neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od TV
prijemnika.
O postavljanju
• Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
• Ako je glasnoća povišena dulje vrijeme, kućište sustava se
zagrije. Ne radi se o kvaru. Međutim, nemojte dirati
kućište. Ne postavljajte uređaj u skučene prostore gdje je
slabije prozračivanje pa se uređaj može pregrijati.
• Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi mogli
zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav je
opremljen pojačalom snage. Ukoliko su ventilacijski
otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do pregrijavanja te
do kvara.
• Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice, na
tepihe koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje s donje
strane.
• Nemojte postavljati uređaj na mjesta u blizini izvora
topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
O radu
• Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli prostor, ili
je postavljen u vlažnoj prostoriji, na lećama u unutrašnjosti
sustava može doći do kondenziranja vlage. U tom slučaju
uređaj neće ispravno raditi. Ako se to dogodi, izvadite disk
i ostavite uređaj uključen približno pola sata dok vlaga ne
ishlapi.
• Prije premještanja uređaja izvadite diskove. U protivnom,
mogli bi se oštetiti.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj sustav omogućuje neograničeni prikaz
zaustavljene slike ili izbornika na TV zaslonu. Ako jako
dugo vremena ostavite prikaz na TV zaslonu, postoji
opasnost od trajnog oštećenja TV zaslona. Projekcijski
TV prijemnici su posebno osjetljivi.
Pločica s podacima nalazi se na donjoj strani uređaja.
O prenošenju sustava
Prilikom prenošenja sustava slijedite navedene upute kako
biste zaštitili unutarnji mehanizam.
1
Pritisnite tipku FUNCTION više puta kako biste
odabrali "DVD".
2
3
Izvadite disk iz uložnice.
4
Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Pritisnite x i @/1 istovremeno.
Na pokazivaču se pojavi "STANDBY" te zatim
"MECHA LOCK".
O podešavanju glasnoCe
• Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih dijelova ili
dijelova bez zvuka. U protivnom, zvučnici se mogu oštetiti
pri reprodukciji glasnih dijelova.
O 2išCenju
• Očistite kućište, prednju stranu i kontrole uređaja
mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje, ili otapala
poput alkohola ili benzina.
Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa sustavom,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
O 2išCenju diskova
• Nemojte koristiti komercijalno nabavljiva sredstva za
čišćenje CD/DVD diskova jer bi moglo doći do kvara.
85
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Kako bi diskove održali čistima, prihvatite ih za
rub. Nemojte dodirivati površinu.
• Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe uređaja naiđete na bilo koju
od sljedećih poteškoća, koristite ove smjernice koje
vam mogu pomoći pri uklanjanju problema. Ako
problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony
servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
• Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
• Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju sunčevog
svjetla ili izvora topline, primjerice, kanala za
dovod vrućeg zraka i nemojte ostavljati disk u
automobilu parkiranom na suncu jer bi moglo doći
do znatnog porasta temperature u unutrašnjosti
automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite disk u njegovu
kutiju.
O 2išCenju
• Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin,
razrjeđivač, komercijalno nabavljiva sredstva za
čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene za
vinilne ploče.
Ovaj sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni
standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju
pričvršćene komercijalne dodatke kao što su
naljepnice ili prstenovi.
86
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECT" i "UNPLUG".
Odmah odspojite mrežni kabel te provjerite sljedeće:
• Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
• Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema, ponovno
spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako indikator i
dalje trepće ili ukoliko izvršenim provjerama ne možete
ustanoviti uzrok problema, obratite se najbližem Sony
servisu.
Slika
Nema slike.
• Video kabeli nisu čvrsto spojeni.
• Video kabeli su oštećeni.
• Sustav nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu
TV prijemnika (sl. 20).
• Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije moguć
prikaz slike sa sustava.
• Odabrali ste progresivni format iako vaš TV prijemnik
ne prihvaća progresivne signale. U tom slučaju vratite
podešenje na interlace format (tvorničko podešenje)
(str. 22).
• Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
525p/625p progresivnim signalima, odabir
progresivnog formata može utjecati na sliku. U tom
slučaju vratite podešenje na interlace format
(tvorničko podešenje) (str. 22).
• Provjerite je li čvrsto spojen SCART (EURO AV)
kabel.
• Možda je SCART (EURO AV) kabel oštećen.
• Sustav nije priključen na odgovarajuću EURO AV t
INPUT priključnicu (str. 20).
• Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije moguć
prikaz slike sa sustava.
Pojavljuju se smetnje u slici.
• Disk je zaprljan ili oštećen.
• Ako je sustav spojen na TV prijemnik preko
videorekordera, signal za zaštitu od kopiranja
primijenjen na nekim DVD snimkama može utjecati na
kvalitetu slike. Ako problemi postoje čak i kad sustav
spojite izravno na TV prijemnik, pokušajte ga spojiti
putem S-video ulaza (str. 20, 26).
Iako je u izborniku [SCREEN SETUP] podešena
opcija [TV TYPE], slika ne ispunjava zaslon.
• Omjer slike je podešen na DVD disku i ne može se
mijenjati.
Boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno.
Subwoofer i prednji zvučnici su magnetski oklopljeni
kako bi se spriječile smetnje na drugim uređajima.
Međutim, unatoč tome mogu uzrokovati neke
nepravilnosti jer koriste snažan magnet. U tom slučaju
učinite sljedeće:
• Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s
katodnom cijevi, odmaknite ih najmanje 0,3 m.
• Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, isključite TV
prijemnik i zatim ga ponovno uključite nakon 15 do 30
minuta.
• Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od TV
prijemnika.
• Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske
zatvarače na postolju za TV, medicinske uređaje,
igračke, itd.) pored zvučnika.
Zvuk
Nema zvuka.
• Provjerite jesu li kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
• Ako se na pokazivaču pojavi "MUTING ON",
pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
• Sustav se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije. Pritisnite H za povratak na normalnu
reprodukciju.
• U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite H za
povratak na normalnu reprodukciju.
• Provjerite spojeve zvučnika (str. 17).
Lijevi i desni zvuk nisu balansirani ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
• Provjerite priključke i podešenja zvučnika
(stranice 16).
• Kad koristite disk za podešavanje, glasnoća
subwoofera može biti niska. To je tvorničko podešenje
i nije kvar.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i
čvrsto spojeni.
• Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od
transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od TV
prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
• Priključci su zaprljani. Obrišite ih krpom navlaženom
alkoholom.
• Očistite disk.
Pri reprodukciji VIDEO CD, CD ili MP3 diska gubi
se stereo efekt.
• Podesite [AUDIO] na [STEREO] pritiskom tipke
AUDIO (str. 72).
• Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući način.
Pri reprodukciji Dolby Digital, DTS ili MPEG
zvučnih zapisa, teško se može čuti surround efekt.
• Provjerite je li zvučni ugođaj podešen na "FOCUS
SURROUND" ili "WIDE SURROUND" (str. 38).
• Provjerite spojeve i podešenja zvučnika. (str. 17).
• Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neće biti
cjelovit 5.1-kanalni, već će biti mono ili stereo, čak i
kad je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital ili MPEG
audio formatu.
Rukovanje
Ne mogu se ugoditi radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene čvrsto spojene. Podesite antene
i spojite vanjsku antenu, ako je potrebno.
• Signal radiopostaje je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Ručno ugodite postaju.
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje obrisane (pri ugađanju pomoću pretraživanja
pohranjenih postaja). Pohranite postaje (str. 72).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču pojavi
frekvencija.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Primaknite daljinski upravljač bliže uređaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
uređaju.
• Baterije daljinskog upravljača su slabe.
Nije moguća reprodukcija diska.
• Nije umetnut disk.
nastavlja se
87
• Disk je umetnut naopako.
Ispravno umetnite disk tako da je u uložnici strana za
reprodukciju okrenuta prema dolje.
• Disk je postavljen ukoso u uložnici.
• Sustav ne može reproducirati CD-ROM diskove, itd.
(str. 7).
• Provjerite regionalni kôd DVD diska.
• Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
uređaja. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen
približno pola sata.
Nije moguće reproducirati MP3 zapise.
• DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu formatirani u MP3 formatu iako zapis ima
".MP3" ekstenziju.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer3 datoteke.
• Uređaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO
formatu.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na [IMAGE
(JPEG)] (str. 51).
• Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati MP3 audio datoteke
snimljene na DATA DVD.
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka.
• DATA CD nije snimljen u JPEG formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• Slikovne datoteke JPEG nemaju ekstenziju ".JPG" ili
".JPEG".
• Slika je veća od 3 072 (širina) T 2 048 (visina) u
normalnom prikazu ili s više od 3 300 000 točaka u
progresivnom JPEG prikazu.
• Slika nije prilagođena zaslonu (te slike su smanjene).
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na [AUDIO
(MP3)] (str. 51).
• Ako ne možete promijeniti podešenje za [MODE
(MP3, JPEG)], ponovno stavite disk ili isključite te
opet uključite sustav.
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati MP3 audio datoteke
snimljene na DATA DVD.
88
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke se
reproduciraju istovremeno.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na [AUTO]
(str. 51).
Nije moguća reprodukcija DivX video datoteke.
• Datoteka nije izrađena u DivX formatu.
• Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
• DATA CD (DivX video)/DATA DVD nije izrađen u
DivX formatu koji podržava ISO 9660 Level1/ Level2
ili Joliet/UDF.
• DivX video datoteka ima razlučivost veću od 720
(širina) T 576 (visina) točaka.
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
• Uređaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi
znakovi se prikazuju kao [j].
Reprodukcija diska se ne pokreće od početka.
• Odabrana je funkcija Program Play, Shuffle Play ili
Repeat Play.
Pritisnite CLEAR za poništenje ovih funkcija prije
reprodukcije diska.
• Odabran je nastavak reprodukcije - Resume.
Prije početka reprodukcije pritisnite x na sustavu ili na
daljinskom upravljaču (str. 41).
• Na TV zaslonu se automatski pojavi izbornik naslova,
DVD ili PBC izbornik.
Uređaj automatski započinje reprodukciju diska.
• DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
• Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske
pauze. Tijekom reprodukcije takvog diska sustav
zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija ili ponavljanje
reprodukcije.
• Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke od
navedenih funkcija. Pogledajte upute za uporabu diska.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju poruke na željenom
jeziku.
• U izborniku Setup, pod opcijom [LANGUAGE
SETUP] kod funkcije [OSD] odaberite jezik prikaza
poruka na TV zaslonu. (str. 81).
Nije moguća promjena jezika dijaloga.
• DVD ne sadrži višejezične zvučne zapise.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
dijaloga.
Funkcija automatske
dijagnostike
Nije moguća promjena jezika titlova.
• DVD ne sadrži višejezične titlove.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika titla.
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Ne mogu se isključiti titlovi.
• Na DVD disku je onemogućeno isključenje titla.
Kad se aktivira funkcija automatske dijagnostike
kako bi spriječila neispravan rad uređaja, na zaslonu
će se prikazati 5 znakova servisnog broja (primjerice,
C 13 50), odnosno, kombinacija slova i brojeva. U
tom slučaju, provjerite sljedeću tablicu.
Nije moguća promjena kuta kamere.
• Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova (str. 64).
• Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
Disk se ne može izbaciti i na pokazivaču se pojavi
"LOCKED".
• Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony
servisu.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD-a ili DATA
DVD-a, na pokazivaču je prikazano [Data error].
• MP3 zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX video
datoteka koju želite reproducirati je oštećena.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
• Format JPEG slikovne datoteke nije usklađen s DCF
standardom.
• Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG", ali nije u
JPEG formatu.
• Datoteka koju želite reproducirati ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ali nije u DivX formatu, ili jest u
DivX formatu no ne odgovara potrebnim zahtjevima.
Sustav ne radi ispravno.
• Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno
priključite nakon nekoliko minuta.
Na pokazivaču sustava pojavi se [DEMO PLAY].
• Obratite se ovlaštenom serviseru.
Prva tri znaka
servisnog broja
Uzrok i/ili postupak otklanjanja
problema
C13
Disk je zaprljan.
, Očistite disk mekanom krpom ili
provjerite njegov format (str. 86).
C31
Disk nije pravilno umetnut.
, Ponovno uključite sustav te
pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija automatske
dijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad uređaja.
, Obratite se Sony prodavaču ili
ovlaštenom Sony servisu i
navedite 5 znakova servisnog
broja.
Primjer: E 61 10
89
Tehnički podaci
Pojačalo
Prednji
Prednji surround*
Subwoofer
Izlazna snaga (nazivna):
40 W + 40 W (6 ohma pri 1
kHz, 1% ukupn. harm.
izobličenja)
Kontinuirana RMS izlazna
snaga (referentna): 50 W +
50 W (6 ohma pri 1 kHz,
10% ukupn. harm.
izobličenja)
Izlazna snaga (nazivna):
40 W + 40 W (6 ohma pri 1
kHz, 1% ukupn. harm.
izobličenja)
Kontinuirana RMS izlazna
snaga (referentna): 50 W +
50 W (6 ohma pri 1 kHz,
10% ukupn. harm.
izobličenja)
Izlazna snaga (nazivna):
40 W + 40 W (6 ohma pri
100 Hz, 1% ukupn. harm.
izobličenja)
Kontinuirana RMS izlazna
snaga (referentna): 50 W +
50 W (6 ohma pri 100 Hz,
10% ukupn. harm.
izobličenja)
* Ovisno o podešenju zvučnog ugođaja i izvora zvuka,
možda se neće čuti zvuk.
Ulazi (analogni)
VIDEO 1/SAT 1, VIDEO 2/SAT 2
Osjetljivost: 250/450 mV
RMS
Impedancija: 50 kiloohma
TV
Osjetljivost: 450 mV RMS
Impedancija: 50 kiloohma
Ulazi (digitalni)
VIDEO 1/SAT 1, VIDEO 2/SAT 2, TV
Impedancija: 75 kiloohma
FM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Antenska priključnica
Međufrekvencija
AM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Međufrekvencija
Ulazi
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Zvučnički sustav
Zvučnik
Impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Napajanje
Potrošnja
Sustav
90
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
bas refleksni, magnetski
oklopljen
50 mm konusni T 2
6 ohma
162 T 78 T 134 mm
(š/v/d)
0,7 kg
Subwoofer
Laser
Radio
Video: 1 Vp-p 75 ohma
S video:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
C: 0,286 Vp-p 75 ohma
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohma
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohma
S video:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
C: 0,286 Vp-p 75 ohma
Zvučnici
Prednji
Općenito
Format signala sustava
531 – 1602 kHz (s
intervalom ugađanja od
9 kHz)
AM okvirna antena
450 kHz
Video
Izlazi
Super Audio CD/DVD sustav
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Trajanje zračenja:
kontinuirano
NTSC/PAL
87,5 – 108 MHz (u
koracima od 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Isporučeni pribor
bas refleksni, magnetski
oklopljen
150 mm konusni T 2
6 ohma
205 T 362 T 489 mm (š/v/d)
9,8 kg
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Pri radu: 85 W
U pripravnom stanju: 0,3 W
(u štednom modu)
380 T 76 T 293 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji
strše
4,5 kg
Pogledajte str. 13.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Rječnik
Album
Dio na disku s podacima koji sadrži MP3 audio
zapise ili JPEG datoteke.
Datoteka
JPEG slika snimljena na DATA CD disk ili DivX
video zapis snimljen na DATA CD/DATA DVD
disk. (Definicija "Datoteka" vrijedi samo za ovaj
sustav.) Jedna datoteka sastoji se samo od jedne slike
ili video zapisa.
DivX®
Digitalna video tehnologija stvorena u korporaciji
DivXNetworks. Video zapisi kodirani DivX
tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno
malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je od
Dolby Surround Pro Logic. U ovom formatu, u
surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji nezavisni
subwoofer kanal koji osigurava duboke basove. Ovaj
format se također naziva i “5.1” jer se subwoofer
kanal broji kao 0.1 kanal (budući da je on u funkciji
samo kad je potreban efekt dubokih basova). Svih
šest kanala se u ovom formatu snima nezavisno kako
bi se osiguralo dobro odvajanje kanala. Osim toga,
budući da se svi signali obrađuju digitalno, manje je
izobličenje signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih
izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje se izvodi
pomoću unaprijeđenog matričnog surround dekodera
koji izvlači značajke zvuka s originalne snimke bez
promjene ili dodavanja novih zvukova.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju je
razvila kompanija Digital Theater Systems, Inc. Ova
tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i
postoji diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava 5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala pojedinačno
snimljeni i digitalno obrađeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video zapisa, iako je njegov
promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je 7 puta više od CD-a.
Nadalje, dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani
na približno 1/40 svoje originalne veličine. DVD
također koristi tehnologije promjenljive brzine
kodiranja koja mijenja podatke za upis zavisno od
stanja slike.
Audio podaci se snimaju u Dolby Digital i PCM i
omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD VIDEO
koji omogućuje višestruko snimanje i brisanje.
Moguća su dva različita načina uporabe DVD-RW
diska: VR i Video. DVD-RW-i snimljeni u Video
načinu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) načinu omogućuju programiranje
i uređivanje snimljenog sadržaja.
DVD+RW
DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Filmski softver, video softver
DVD diskovi mogu biti klasificirani kao filmski i kao
video softver. Filmski softver DVD diskovi sadrže
jednak broj slika (24 slike u sekundi) koji se
prikazuje prilikom reprodukcije filmova u kino
dvoranama. Video softver DVD diskovi, kao što su
televizijske drame, prikazuju se s 30 slika (ili 60
poluslika) u sekundi.
Interlace format
Interlace format je metoda prikaza TV signala s 30
slika u sekundi prema NTSC standardu. Svaka slika
se iscrtava dvaput - s naizmjeničnim iscrtavanjem
parnih i neparnih linija 60 puta u sek.
nastavlja se
91
Kontrola reprodukcije – PBC
S-FORCE PRO FRONT SURROUND
Signali kodirani na VIDEO CD-ovima (verzija 2.0)
za kontrolu reprodukcije.
Pomoću prikaza izbornika snimljenih na VIDEO
CD-u s funkcijom PBC, možete uživati u
reprodukciji jednostavnih interaktivnih programa,
programa s funkcijom pretraživanja itd.
Sonyjev dugotrajan rad sa surround tehnologijom (i
ogromna količina akustičnih podataka prikupljenih
tijekom tog rada) doveo je do razvoja potpuno novog,
naprednog i učinkovitog načina digitalne obrade
signala, zvanog S-FORCE PRO FRONT
SURROUND. U usporedbi s prijašnjim
tehnologijama za dobivanje prednjeg surround
zvučnog efekta, S-FORCE PRO FRONT
SURROUND stvara uvjerljiviji osjećaj udaljenosti i
prostora, postižući tako stvarno iskustvo surround
zvuka bez potrebe za stražnjim zvučnicima.
Naslov
Najduži dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
DVD disku; film i sl. za slikovni dio video softvera;
ili album i sl. za glazbeni dio audio softvera.
Ograni2enje reprodukcije – PARENTAL
CONTROL
Funkcija DVD diska koja ograničava reprodukciju
prema godinama korisnika zavisno od razine
ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje se razlikuje od
diska do diska; kad se aktivira, reprodukcija je u
potpunosti onemogućena, prizori nasilja se preskaču ili
se zamjenjuju drugim prizorima itd.
S-MASTER
S-MASTER je potpuno digitalna tehnologija
pojačala koju je razvila tvrtka Sony. Služi za
smanjivanje fragmentacije i podrhtavanja zvuka,
omogućujući vrhunsku jasnoću dijaloga i vjernu
reprodukciju izvornog zvuka. Kompaktno pojačalo
nudi veću snagu i poboljšane termičke performanse.
VIDEO CD
Progresivni format
Za razliku od interlace formata, progresivni format
može reproducirati 50 – 60 slika u sekundi. To
postiže reprodukcijom svih linija za prikaz (525 linija
za NTSC sustav, 625 linija za PAL sustav). Ukupna
kvaliteta slike se povećava, te se zaustavljene slike,
tekst i vodoravne linije doimaju oštrijima. Ovaj
uređaj je kompatibilan s 525 ili 625 progresivnim
formatom.
Poglavlje
Dio slikovnom ili glazbenog ostvarenja na DVD
disku koje je manje od naslova. Naslov se sastoji od
nekoliko poglavlja.
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih prava.
Svakom DVD sustavu ili DVD disku je pridijeljen
regionalni kôd zavisno od područja prodaje. Svaki
regionalni kôd je naveden na uređaju i na kutiji diska.
Sustav može reproducirati diskove koji imaju jednak
regionalni kôd kao i sustav. Sustav također može
reproducirati diskove s oznakom " ". Ograničenje
reprodukcije po područjima može biti aktivno čak i
kad na DVD disku nije naveden regionalni kôd.
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan od
međunarodnih standarda tehnologije komprimiranja
podataka. Slikovni podaci su komprimirani na
približno 1/140 svoje originalne veličine. To znači da
VIDEO CD od 12 cm može sadržavati čak do 74
minute pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi također sadrže kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja su
komprimirani dok zvukovi unutar čujnog područja
nisu komprimirani. VIDEO CD-ovi mogu sadržavati
6 puta više audio informacija od klasičnih audio
CD-ova.
Postoje 2 verzije VIDEO CD-ova
• Verzija 1,1: Možete reproducirati samo pokretne
slike i zvukove.
• Verzija 2,0: Možete reproducirati zaustavljene
slike visoke razlučivosti i uživati u PBC
funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
Višejezi2na funkcija
Kod nekih DVD diskova snimljen je višejezični zvuk
ili višejezični titlovi na slici.
Scena
Višestruki kutovi kamere
Na VIDEO CD disku s funkcijom PBC, prikazi
izbornika, pokretne i mirne slike su podijeljeni na
manje cjeline, odnosno, "scene".
Kod nekih DVD diskova prizori su snimljeni iz
različitih kutova video kamere.
92
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na VIDEO
CD, CD ili MP3 disku. Album ima nekoliko zapisa (u
slučaju MP3-zapisa).
93
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
94
Jezik
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalijski
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Kôd
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Jezik
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Kôd
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Jezik
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
Dijelovi i kontrole
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
A Indikator @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(29, 36, 79)
F VOLUME –/+ (36, 79)
B Pokazivač (96)
H x (stop) (29, 34, 36)
C Z (otvaranje/zatvaranje) (34, 36)
I N (reprodukcija) (34, 36)
D Senzor daljinskog upravljača (14)
J Uložnica diska (34, 36)
G FUNCTION (36, 79)
E Indikator zvučnog ugođaja (38)
nastavlja se
95
Pokaziva2
O oznakama na pokaziva2u
A Svijetli kod izlaza progresivnih signala. (22)
B Tekući surround format (osim za JPEG i
Super Audio CD) (73)
C Svijetli u SLEEP modu. (78)
D Status reprodukcije (samo funkcija DVD)
E Svijetli u NIGHT modu. (74)
F Svijetli kad je na pokazivaču prikazano
vrijeme naslova ili poglavlja. (samo DVD)
G Tekući reprodukcijski mod
(samo u funkciji DVD)
H Svijetli kad je ugođena radiopostaja (76)
96
I Svijetli kad je ugođena radiopostaja sa
stereo programom. (76)
J Svijetli pri slušanju radioprograma s mono
zvukom. (77)
K Vrsta tekućeg diska
L Svijetli kad je "SYNC ON" podešeno na "A/V
SYNC". (Osim za Super Audio CD i radio) (55)
M Svijetli pri reprodukciji NTSC diskova
(samo u funkciji DVD)
Stra@nja strana
A Priključnica DIGITAL OUT OPTICAL (26)
B Priključnice VIDEO 1/SAT 1 DIGITAL IN
(OPTICAL/COAXIAL) (26)
C Priključnice AUDIO IN L/R (VIDEO 1/SAT1,
VIDEO 2/SAT 2, TV) (26)
D Priključnice VIDEO/S-VIDEO IN (VIDEO
1/SAT 1, VIDEO 2/SAT 2, MONITOR OUT)
(20, 26)
F ANTENNA (priključnice AM/priključnica FM
75Ω COAXIAL) (19)
G Priključnice COMPONENT VIDEO OUT (Y,
PB/CB, PR/CR) (20)
H Priključnica TV DIGITAL IN COAXIAL (24)
I Priključnica VIDEO 2/SAT 2 DIGITAL IN
(COAXIAL) (26)
J Priključnica SPEAKER (16)
E Priključnica EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(20, 24)
nastavlja se
97
Daljinski upravlja2
D ./> PRESET –/+, TV CH –/+ (30, 36, 49,
53, 69, 70, 76)
E H (reprodukcija) (34, 36, 49, 51, 53, 56)
Tipka H ima ispupčenu točku.*
F TOP MENU (45)
G C/X/x/c/ENTER (30, 34, 38, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 65, 69, 74, 76, 79, 80)
Tipke C/X/x/c imaju ispupčenu točku.*
H C RETURN (47, 49, 53)
I ALBUM –/+ (36, 70)
J ANGLE (64)
K AUDIO (72)
Tipka AUDIO ima ispupčenu točku.*
L SUBTITLE (64)
M Brojčane tipke (45, 47, 57, 65, 69, 70)
Brojčana tipka 5 ima ispupčenu točku.*
N CLEAR, -/-- (49, 57, 70, 76)
O ENTER
P PROGRESSIVE, TUNER MENU (22, 76)
Q TV @/1 (uklj./pripravno stanje) (69)
R @/1 (uklj./pripravno stanje) (29, 30, 36)
S THEATRE SYNC (70)
T TV/VIDEO (69, 70)
U FUNCTION (22, 36, 38, 74, 75, 76)
V m/
/M^/y SLOW, TUNING –/+ (56, 76)
W x (stop) (29, 34, 36, 46, 49, 51, 53, 65, 74, 80)
X X (pauza) (37)
Y MUTING (36)
Z MENU (45, 49, 53)
Otvorite
pokrov.
a VOLUME, TV VOL +/– (36, 69, 76)
Tipke VOLUME, TV VOL + imaju ispupčenu
točku.*
b 1 DISPLAY (10, 46, 51, 57, 59, 60, 65, 80)
c T/c/U/C REPLAY, ADVANCE, STEP
(36, 56)
d DISPLAY (60)
e WOOFER (74)
f PICTURE NAVI (49, 59)
g REPEAT (44)
A TV (69, 70)
B SLEEP (78)
C SOUND FIELD (38)
98
h FM MODE (77)
i TV CH –/+ (69)
Tipka TV CH + ima ispupčenu točku.*
j TV VOL +/– (69)
k NIGHT (74)
l SA-CD/CD (46)
m AMP MENU (38, 55, 74, 75, 76, 79)
* Ispupčena točka služi kao orijentacija pri upravljanju
sustavom.
99
Popis opcija DVD Setup izbornika
U izborniku DVD Setup možete podesiti sljedeće funkcije.
Ovaj popis se može razlikovati od stvarnog redoslijeda prikaza.
Tvornička podešenja su podcrtana.
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(Podesite glasnoću
subwoofera od –6 dB
do +6 dB. Standardna
razina je 0 dB).
Registracijski kôd
100
Izbornik AMP
Sljedeće opcije možete podesiti tipkom AMP MENU na daljinskom upravljaču.
Tvornička podešenja su podcrtana.
http://www.sony.net/
101
Download PDF