2-687-971-22(1)
Kućno kino s DVD rekorderom
Upute za uporabu ________________
* dostupno samo u područjima sa GUIDE Plus+ uslugom
© 2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprječavanja opasnosti od
požara ili strujnog udara, nemojte
izlagati ureñaj utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi
moglo doći do strujnog udara.
Prepustite popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti samo
stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih
ureñaja klase 1. Oznaka "CLASS 1
LASER PRODUCT" nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je laserska
zraka koja se koristi u ovom DVD
rekorderu štetna za oči, nemojte
pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Ova naljepnica nalazi se na
zaštitnom kućištu lasera u
unutrašnjosti ureñaja.
2
Upozorenja
• Ovaj ureñaj koristi napajanje 230 V
AC, 50/60 Hz. Provjerite
odgovara li napon ureñaja vašem
mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
• Ureñaj postavite tako da se utikač
može odmah odspojiti iz utičnice
u slučaju problema.
• Radi prevencije od požara, ne
prekrivajte ventilacijske otvore
ureñaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na ureñaj.
GUIDE PLUS+, SHOWVIEW,
G-LINK su (1) registrirani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi, (2)
proizvedeni uz licencu i (3) podložni
različitim meñunarodnim patentima i
prijavama za patente u vlasništvu ili
s licencom tvrtke Gemstar-TV
Guide International, Inc. i/ili
njezinih partnera.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. I/ILI
PARTNERI SE NI NA KOJI
NAČIN NE MOGU SMATRATI
ODGOVORNIMA ZA TOČNOST
RASPOREDA PROGRAMA
PREKO USLUGE GUIDE PLUS+.
NI U KOM SLUČAJU SE
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. I/ILI
NJEZINI PARTNERI NE MOGU
SMATRATI ODGOVORNIMA ZA
BILO KAKAV GUBITAK DOBITI,
GUBITAK POSLA, NEIZRAVNU,
POSEBNU ILI POSLJEDIČNU
ŠTETU U SVEZI ILI ZBOG
UPORABE BILO KOJE
INFORMACIJE, UREðAJA ILI
USLUGE KOJA SE ODNOSI NA
GUIDE PLUS+ SUSTAV.
Ne odbacujte stare
baterije s kućnim
otpadom. Odložite
ih u odgovarajuće
spremnike.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na ureñaju
ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim
otpadom. Umjesto
toga, opremu za
odlaganje odnesite u vama najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje
električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice za okoliš i
ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se ureñaj ne
odloži na pravilan način.
Recikliranje materijala od kojeg je
ureñaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje
ste kupili ureñaj.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako bilo kakav kruti predmet ili
tekućina upadne u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite stručnoj osobi
na provjeru.
Kod odspajanja mrežnog kabela
ne dirajte metalne dijelove
priključnica ili utikača.
O tvrdom disku
Tvrdi disk je ureñaj visokog
kapaciteta pohrane koja omogućuje dulje vrijeme snimanja i
brz pristup snimljenim podacima.
No, može se lako oštetiti udarcem,
vibracijama i prašinom te ga je
potrebno čuvati od magneta. Kako
biste spriječili gubitak važnih podataka, poštujte sljedeće mjere opreza:
• Ureñaj nemojte izlagati
snažnim udarcima.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mjesto izloženo vibracijama ili
na nestabilno mjesto.
• Ne stavljajte rekorder na tople
površine, primjerice na videorekorder ili pojačalo (prijemnik).
• Nemojte koristiti ureñaj na
mjestima izloženim velikim
temperaturnim promjenama
(promjena temperature treba
biti manja od 10°C/sat).
• Nemojte pomicati ureñaj dok je
priključen na napajanje.
• Nemojte odspajati mrežni kabel
iz utičnice dok je ureñaj
uključen.
• Prije odspajanja iz mrežne
utičnice isključite rekorder
pazeći da ne koristi tvrdi disk
(na pokazivaču je prikazano
točno vrijeme najmanje 30
sekundi te je zaustavljeno
snimanje ili presnimavanje).
• Nemojte pomicati ureñaj još
jednu minutu nakon
odspajanja iz mrežne utičnice.
• Nemojte pokušavati zamijeniti
tvrdi disk jer može doći do
poremećaja u radu.
Ako se tvrdi disk ošteti, podaci se
ne mogu obnoviti. Tvrdi disk je
samo privremeni medij za
pohranjivanje.
O popravljanju tvrdog diska
• Sony može pregledati sadržaj
tvrdog diska u slučaju provjere
ili popravka uslijed kvara ili
izmjena. Meñutim, Sony neće
kopirati ili snimiti postojeće
sadržaje.
• Ako je potrebno formatirati ili
zamijeniti tvrdi disk, Sony će to
učiniti prema svom nahoñenju.
Svi sadržaji s tvrdog diska će
biti izbrisani, uključujući i
sadržaje kojima se krše zakoni o
zaštiti autorskih prava.
O izvorima napajanja
• Ureñaj nije odspojen od
napajanja (mreže) sve dok jer
mrežni utikač spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je ureñaj
isključen.
• Ako nećete ureñaj koristiti dulje
vrijeme, obvezno izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
Pri tome prihvatite utikač.
Nemojte povlačiti kabel.
• Prije odspajanja ureñaja iz
mreže utičnice, na pokazivaču
provjerite da tvrdi disk ureñaja
ne radi (snimanje ili
presnimavanje).
O postavljanju
• Postavite ureñaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u
unutrašnjosti ureñaja ne bi
došlo do nakupljanja topline.
• Pri visokoj glasnoći kroz dulje
vrijeme, kućište postane toplo
na dodir. To nije greška, no
nemojte tada dirati kućište. Ne
stavljajte ureñaj u skučeni
prostor sa slabom ventilacijom
jer je u takvim uvjetima
moguće pregrijavanje.
• Ne blokirajte ventilacijske
otvore rashladnog ventilatora
stavljajući predmete na ureñaj.
Ureñaj je opremljen snažnim
pojačalom. Blokiranje
ventilacijskih otvora može
uzrokovati pregrijavanje
ureñaja i kvarove.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mekane podloge, primjerice,
tepihe koji bi mogli blokirati
otvore za hlañenje s donje
strane.
• Ne postavljajte ureñaj u uske
prostore, poput police za knjige
ili ugradbenih ormarića.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline
ili na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
• Ne postavljajte ureñaj u nagnuti
položaj. Ureñaj je namijenjen
za postavljanje samo u
vodoravan položaj.
• Ureñaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
• Na ureñaj nemojte stavljati
nikakve predmete jer mogu
pasti, oštetiti mu površinu ili
uzrokovati kvar.
• Ako se ureñaj izravno unese iz
hladnog u topli prostor, u
unutrašnjosti ureñaja se može
kondenzirati vlaga i oštetiti
leće. Pri prvom postavljanju
ureñaja, ili pri premještanju iz
hladnog u topli prostor, prije
uključenja ureñaja pričekajte
oko pola sata.
O snimanju
Prije pravog snimanja izvedite
probno snimanje.
O kompenzaciji izgubljenog
materijala
Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen, čak
ni ako se to dogodi uslijed kvara
ureñaja.
, nastavlja se
3
Autorska prava
VA%NO UPOZORENJE
• Televizijski programi, filmovi,
videokasete, diskovi i drugi
materijali mogu biti zaštićeni.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u
suprotnosti s odredbama zakona
o zaštiti autorskih prava.
Takoñer, uporaba rekordera s
kabelskom televizijom može
zahtijevati dozvolu od tvrtke
koja emitira program i/ili
vlasnika programa.
• Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju
za zaštitu autorskih prava koja
zaštićena patentima i drugim
sustavima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba
ove zaštite mora biti odobrena
od tvrtke Macrovision i
namijenjena je kućnu i druge
ograničene oblike primjene,
osim ako nije izdano odobrenje
od tvrtke Macrovision.
Reverzno inženjerstvo i
rastavljanje ureñaja su
zabranjeni.
• Ovaj sustav ima ugrañen
Dolby*1 Digital i Dolby Pro
Logic (II) prilagodljiv matrični
surround dekoder te DTS*2
Digital Surround System.
Upozorenje: Ovaj rekorder
može neodreñeno vrijeme
reproducirati statičnu sliku ili
izbornike na zaslonu. Ako
dulje vrijeme ostavite statičnu
sliku ili izbornik na zaslonu
TV prijemnika, postoji
opasnost od trajnog oštećenja
zaslona. Naročito su osjetljivi
plazma zasloni i projekcijski
TV prijemnici.
*1
*2
Proizvedeno prema licenci Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i
dvostruki-D simbol su zaštićeni
nazivi i oznake Dolby Laboratories
korporacije.
Proizvedeno prema licenci tvrtke
Digital Theater Systems, Inc.
"DTS" i "DTS Digital Surround"
su zaštićeni nazivi i oznake
Digital Theater Systems
korporacije.
Zaštita od kopiranja
Rekorder je opremljen sustavom
za zaštitu od kopiranja pa
programi koji se primaju preko
vanjskog prijemnika (nije
isporučen) mogu sadržavati
signale za zaštitu od kopiranja
(funkcija zaštite od kopiranja).
Takve programe možda nije
moguće snimati (ovisno o vrti
signala).
4
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavača.
O ovom priru&niku
• U ovom priručniku često se
koristi oznaka "HDD" za
ugrañeni tvrdi disk, a "disk"
općenito za tvrdi disk, DVD
diskove ili CD diskove, osim
ako se drugačije ne navodi u
tekstu ili na slikama.
,
• Oznake kao što je
navedene iznad svakog
objašnjenja, govore koji se
mediji mogu upotrebljavati za
opisani postupak.
• Upute u ovom priručniku
opisuju korištenje daljinskog
upravljača. Takoñer možete
koristiti tipke na ureñaju ako je
njihov naziv jednak ili sličan
onome na daljinskom
upravljaču.
• Primjeri izbornika na zaslonu
korišteni u ovom priručniku
možda neće biti jednaki prikazu
na zaslonu vašeg TV
prijemnika.
• Objašnjenja o DVD diskovima
u ovom priručniku odnose se na
DVD diskove snimljene na
ovom rekorderu. Objašnjenja se
ne odnose na DVD diskove koji
su snimljeni na drugim
rekorderima i koji se reproduciraju na ovom rekorderu.
Sadržaj
UPOZORENJE ...........................................................................................................2
Mjere opreza ...............................................................................................................3
Vodič kroz vrste diskova .............................................................................................9
Diskovi za snimanje i reprodukciju........................................................................9
Diskovi koji se mogu reproducirati ......................................................................11
Spajanje i podešavanje – OSNOVE –
Prije spajanja sustava ...............................................................................................13
Skidanje ambalaže..............................................................................................13
Korak 1: Spajanje sustava i TV prijemnika ...............................................................14
1 Sastavljanje i spajanje prednjih zvučnika .......................................................15
2 Spajanje AM/FM antena.................................................................................18
3 Spajanje subwoofera i rekordera ...................................................................19
4 Spajanje antenskog kabela ............................................................................20
5 Spajanje TV prijemnika ..................................................................................21
6 Spajanje mrežnog kabela...............................................................................22
Korak 2: Instaliranje zvučnika ...................................................................................22
Postavljanje zvučnika..........................................................................................23
Korak 3: Priprema daljinskog upravljača...................................................................24
Upravljanje TV prijemnikom pomoću isporučenog daljinskog upravljača............24
Promjena programiranih kanala na rekorderu pomoću daljinskog upravljača.....26
Korak 4: Easy Setup .................................................................................................27
Korak 5: Provjera zvuka............................................................................................28
Spajanje i podešavanje – NAPREDNO – ........................................................30
Spajanje TV prijemnika .............................................................................................30
Spajanje antenskog kabela i set top box prijemnika .................................................31
A: Spajanje set top box prijemnika pomoću antenskog kabela ili antenskog i
SCART kabela ..............................................................................................32
B: Spajanje set top box prijemnika samo pomoću SCART kabela .....................33
Spajanje sa set top box kontrolerom.........................................................................34
Podešavanje set top box prijemnika za GUIDE Plus+® sustav (dostupno samo u
područjima s GUIDE Plus+ uslugom) .......................................................................35
Spajanje na LINE 3 DIGITAL IN (OPTICAL) priključnicu ..........................................37
Spajanje videorekordera ili sličnog ureñaja...............................................................38
Spajanje s PAY-TV/Canal Plus analognim dekoderom ............................................40
Spajanje dekodera ..............................................................................................40
Podešavanje PAY-TV/Canal Plus programa.......................................................41
, nastavlja se
5
Osam osnovnih postupaka — Upoznavanje s DVD rekorderom
1. Ulaganje diska ......................................................................................................43
2. Snimanje programa...............................................................................................44
Provjera statusa diska pri snimanju ....................................................................45
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List)......................................................45
4. Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije...................................47
Provjera vremena reprodukcije/preostalog vremena ..........................................48
Provjera preostalog kapaciteta diska ..................................................................49
5. Promjena naziva snimljenog programa.................................................................50
6. Imenovanje i zaštita diska.....................................................................................51
Imenovanje diska ................................................................................................51
Zaštita diska........................................................................................................52
7. Reprodukcija diska na drugom DVD ureñaju (finaliziranje)...................................52
Finaliziranje diska tipkom Z (otvaranje/zatvaranje) ............................................53
Finaliziranje diska pomoću izbornika "Disc Information".....................................53
Poništavanje finaliziranja ....................................................................................54
8. Ponovno formatiranje diska ..................................................................................54
GUIDE Plus+ (samo u podru&jima s GUIDE Plus+ uslugom)........................56
Uvod u GUIDE Plus+ sustav.....................................................................................56
Upoznavanje osnovnih elemenata .......................................................................56
Rješavanje problema ..........................................................................................57
Gledanje TV programa pomoću GUIDE Plus+ sustava ............................................57
Traženje programa pomoću GUIDE Plus+ sustava ..................................................59
Prikaz popisa omiljenih programa (My TV) ...............................................................60
Podešavanje profila ............................................................................................60
Odabir i gledanje programa iz My TV .................................................................60
Promjene GUIDE Plus+ sustava...............................................................................61
Promjena osnovnih GUIDE Plus+ postavki.........................................................61
Promjena GUIDE Plus+ početnog kanala...........................................................62
Provjera programskih mjesta ..............................................................................62
Isključivanje programskih brojeva .......................................................................63
Snimanje pomo3u timera................................................................................64
Prije snimanja ...........................................................................................................64
Mod snimanja......................................................................................................64
Snimanje stereo i dvojezičnih programa .............................................................65
Slike koje se ne mogu snimati ............................................................................65
Snimanje pomoću timera (GUIDE Plus+/ShowView/ Manual) ..................................66
Snimanje pomoću jedne tipke (GUIDE Plus+) (samo u područjima s GUIDE
Plus+ uslugom) .............................................................................................66
Snimanje TV programa pomoću ShowView sustava ..........................................67
Ručno podešavanje timera .................................................................................68
Uporaba funkcije Quick Timer.............................................................................69
Podešavanje kvalitete i veličine slike za snimanje ..............................................69
Kreiranje poglavlja u naslovu ..............................................................................70
Provjera/promjena/poništavanje postavki timera ......................................................71
Promjena postavki timera ...................................................................................71
Poništavanje postavki timera ..............................................................................72
Snimanje s priključene opreme.................................................................................73
Snimanje s priključene opreme pomoću timera (Synchro Rec) ..........................73
Snimanje s priključene opreme bez timera .........................................................74
6
Reprodukcija...................................................................................................76
Reprodukcija .............................................................................................................76
Opcije reprodukcije .............................................................................................78
Podešavanje kvalitete slike.................................................................................79
Usklañivanje slike i zvuka (A/V SYNC) ...............................................................80
Pauziranje TV emisije (TV Pause) .......................................................................80
Reprodukcija od početka programa koji se snima (Chasing Playback) ..............80
Reprodukcija prethodno snimljenog programa dok se snima drugi
(Simultaneous Rec and Play) .......................................................................81
Traženje naslova/ poglavlja/zapisa, itd. ....................................................................82
Reprodukcija MP3 audio zapisa ili JPEG slikovnih datoteka i DivX® video
datoteka ....................................................................................................................83
O MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim datotekama i DivX video
datotekama ...................................................................................................84
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke koje rekorder može reproducirati ...84
O redoslijedu reprodukcije albuma, zapisa i datoteka.........................................85
U5ivanje u zvuku.............................................................................................86
Uživanje u zvuku TV prijemnika, videorekordera ili višekanalnom zvuku iz set top
box prijemnika preko sustava zvučnika ..............................................................86
Odabir moda Movie ili Music.....................................................................................87
Uživanje u surround zvuku pomoću zvučnih ugoñaja ...............................................87
Automatski odabir zvučnog ugoñaja ...................................................................88
Uživanje u prednjem surround zvuku..................................................................88
Izlaz 2-kanalnih izvora ........................................................................................88
Uživanje u prijenosnim audio ureñajima .............................................................89
Uživanje u zvuku uz smanjenu glasnoću ............................................................89
Podešavanje basova i visokih tonova .......................................................................89
Uživanje u Multiplex zvuku (DUAL MONO)...............................................................90
Brisanje i editiranje ........................................................................................91
Prije editiranja ...........................................................................................................91
Brisanje i editiranje naslova.........................................................................................92
Brisanje više naslova (Erase Titles)....................................................................93
Brisanje dijela naslova (A-B Erase) ....................................................................93
Dijeljenje naslova (Divide)...................................................................................94
Ručno kreiranje poglavlja....................................................................................95
Kreiranje i editiranje Playlist popisa ..........................................................................95
Premještanje Playlist naslova (Change Order) ...................................................97
Kombinacija višestrukih Playlist naslova (Combine) ...........................................97
Dijeljenje Playlist naslova (Divide) ......................................................................98
, nastavlja se
7
Presnimavanje (HDD y DVD) ......................................................................99
Prije presnimavanja ..................................................................................................99
O "Dub Mode" funkciji .........................................................................................99
Presnimavanje ........................................................................................................102
Presnimavanje jednog naslova (Title Dubbing).................................................102
Presnimavanje više naslova (Dub Selected Titles) ...........................................103
DV presnimavanje.........................................................................................104
Prije DV presnimavanja ..........................................................................................104
Priprema za DV presnimavanje ........................................................................104
Presnimavanje cijele kasete u DV formatu (One Touch Dubbing) ..........................106
Programirano editiranje...........................................................................................107
FM/AM funkcije............................................................................................109
Pohranjivanje radiopostaja......................................................................................109
Slušanje radijskog programa ..................................................................................110
Uporaba RDS (Radio Data System) sustava ..........................................................111
Što je RDS sustav?...........................................................................................111
RDS prijem .......................................................................................................111
Postavke i prilago>avanja ............................................................................112
Podešavanje antenskog prijema i jezika (Basic).....................................................112
Podešavanje programa.....................................................................................112
Razvrstavanje kanala........................................................................................114
Stranica s TV programom (TV Guide Page) .....................................................115
Sat ....................................................................................................................116
OSD (Prikaz na zaslonu) ..................................................................................116
Video postavke (Video)...........................................................................................117
Audio postavke (Audio)...........................................................................................119
Audio (Auto Calibration)..........................................................................................120
Postavke snimanja (Recording) ..............................................................................123
Postavke diska (DVD).............................................................................................124
Tvorničke postavke (Others)...................................................................................126
Easy Setup .............................................................................................................127
Dodatne informacije .....................................................................................128
U slučaju problema .................................................................................................128
Automatska dijagnostička funkcija (Ako se na pokazivaču pojave slova ili brojke)..135
Napomene o ovom rekorderu .................................................................................136
Tehnički podaci .......................................................................................................137
Rječnik ....................................................................................................................139
O i.LINK sustavu .....................................................................................................141
Vodič kroz dijelove i upravljanje..............................................................................143
Popis kodova jezika ................................................................................................148
Kodovi područja ......................................................................................................148
8
Vodi& kroz vrste diskova
Diskovi za snimanje i reprodukciju
Oznaka na
disku
Vrsta
Oznake
korištene Formatiranje
u ovom
(novi diskovi)
priru&niku
Kompatibilnost s drugim DVD
ure>ajima (finaliziranje)
Tvrdi disk
(ugra>en)
Formatiranje nije
potrebno
Možete presnimavati sadržaje s tvrdog
diska na DVD radi reprodukcije na
drugim DVD ureñajima.
DVD+RW
Automatsko
formatiranje u
+VR modu
(DVD+RW
VIDEO)
Može se reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim ureñajima (automatsko
finaliziranje)
VR
mod
Formatirajte u
VR modu (str.
43)
Može se reproducirati samo na
ureñajima kompatibilnim s VR
modom (finaliziranje nije potrebno)
Video
mod
Formatirajte u
Video modu
(str. 43)
Može se reproducirati na većini DVD
ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 52)
Automatsko
formatiranje u
+VR modu
(DVD+R
VIDEO)
Može se reproducirati na većini DVD
ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 52)
DVDRW
DVD+R
DVD+R DL
VR
mod
Formatirajte u VR
modu (str. 43)*1
Može se reproducirati samo na DVD-R
Formatiranje
ureñajima kompatibilnim s VR modom
preko izbornik
(finaliziranje je potrebno) (str. 52)
"Disc
Information".
Video
mod
Automatsko
formatiranje u
Video modu
DVD-R
Može se reproducirati na većini DVD
ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 52)
, nastavlja se
9
Upotrebljivi diskovi (od kolovoza 2006.)
• DVD+RW diskovi brzine 8x ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.2 s
CPRM*2) brzine 6x ili sporiji
• DVD+R diskovi brzine 16x ili sporiji
• DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.1 s
CPRM*2) brzine 16x ili sporiji
• DVD+R DL (Double Layer) diskovi brzine 8x
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL"
i "DVD-R" su zaštitni znaci.
*1 Kad se u rekorder umetne neformatirani DVD-R,
automatski se formatira u Video modu. Za
formatiranje novog DVD-R u VR modu,
formatiranje izvršite preko izbornika "Disc
Information" (str. 43).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable Media)
je tehnologija kodiranja koja štiti autorska prava
snimaka.
Diskovi na koje se ne mo5e snimati
• Diskovi promjera 8 cm
• DVD-R DL (dvoslojni) diskovi
10
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Oznaka na
disku
Oznake
upotrijebljene
u ovom
priručniku
Značajke
DVD VIDEO
Diskovi poput filmova koji se mogu
kupiti ili iznajmiti
Ovaj rekorder takoñer prepoznaje DVD-R
Dual Layer (Video mod) diskove kao
DVD Video kompatibilne diskove.
VIDEO CD
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u
VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi u
glazbenom CD formatu
DATA DVD
—
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/
DVD-ROM diskovi koji sadrže JPEG
slikovne datoteke ili DivX video datoteke
DATA CD
—
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji
sadrže MP3 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke ili DivX video datoteke
DVD+RW/DVDRW/DVD-R (8 cm)
—
—
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni nazivi.
DivX, DivX Certified i pripadajući logotip su zaštitni
znakovi tvrtke DivX, Inc. i upotrebljavaju se uz
licencu. DivX® je tehnologija video kompresije koju
je razvila tvrtka DivX, Inc.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• PHOTO CD diskovi
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u formatima navedenim u tablici
gore.
• Dijelovi s podacima na CD-Extra diskovima
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R diskovi koji ne sadrže DVD Video,
DivX video ili JPEG slikovne datoteke.
DVD+RW, DVD-RW i DVD-R diskovi
(8 cm) snimljeni DVD videokamerom.
(Fotografije snimljene DVD
videokamerom ne mogu se reproducirati.)
• DVD Audio diskovi
• Super Audio CD diskovi
• DVD VIDEO diskovi s drugim regionalnim
kodom (str. 12).
• DVD diskovi snimljeni na drugom rekorderu
i koji nisu pravilno finalizirani.
• DVD-RAM diskovi
, nastavlja se
11
Maksimalan broj naslova koje je mogu3e
snimiti
Disk
Broj naslova*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Svaki naslov može maksimalno trajati 8 sati.
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova mogu namjerno biti
podešene softverskim sustavom. S obzirom da
rekorder reproducira DVD VIDEO/VIDEO CD
diskove prema sadržaju diska i softveru, neke
mogućnosti reprodukcije možda neće biti na
raspolaganju. Provjerite upute uz DVD VIDEO
i VIDEO CD disk.
Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na
stražnjoj strani ureñaja i može reproducirati
samo DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija)
s identičnim regionalnim kodom. Ovaj sustav
se koristi za zaštitu autorskih prava. DVD
mogu
VIDEO diskovi obilježeni znakom
se takoñer reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
"Playback prohibited by region code." (odnosno,
reprodukcija ovog diska je zabranjena zbog
regionalnog koda). Ovisno o DVD VIDEO
disku, može se dogoditi da nema oznake
regionalnog koda iako je reprodukcija takvog
DVD VIDEO diska zabranjena regionalnim
ograničenjima.
Regionalni kôd
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za
zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD diskova. U novije vrijeme
mogu se u prodaji takoñer naći glazbeni
diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke
od tih diskova nije moguće reproducirati u
ovom ureñaju.
12
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj.
Imajte na umu da se reprodukcija audio strane
DualDisc diska na ovom ureñaju ne može
jamčiti jer ti diskovi nisu usklañeni sa Compact
Disc (CD) standardom.
b Napomene
• Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-RW/ CD-R diskove nije moguće reproducirati
na ovom rekorderu zbog kakvoće zapisa, fizičkog
stanja diska ili značajka ureñaja za snimanje i
softvera za obradu. Disk nije moguće reproducirati
ako nije pravilno finaliziran. Dodatne upute možete
pronaći u uputama uz ureñaj za snimanje.
• Nije moguće zajedno koristiti VR i Video mod na
istom DVD-RW disku. Želite li promijeniti format
diska, ponovno formatirajte disk (str. 54). Imajte na
umu da se sadržaj diska briše formatiranjem.
• Nije moguće skratiti vrijeme snimanja, čak ni kod
diskova za velike brzine.
• Preporučujemo da koristite diskove s oznakom "For
Video" na pakiranju.
• Nije moguće dodati nove snimke na DVD+R,
DVD-R ili DVD-RW (Video mod) diskove koji
već sadrže snimke napravljene na nekom drugom
DVD ureñaju.
• Ponekad nije moguće dodati nove snimke na
DVD+RW diskove snimljene na drugom DVD
ureñaju. Ako dodate novu snimku, obratite pažnju
da će ovaj rekorder presnimiti DVD izbornik.
• Nije moguće editirati snimke na DVD+RW, DVDRW (Video mod), DVD+R ili DVD-R diskovima
koje su izrañene na drugoj DVD opremi.
• Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj
rekorder ne može prepoznati, ti podaci se mogu
obrisati.
• Ovisno o značajkama diska, možda nećete moći
snimati na neke diskove za snimanje.
Spajanje i podešavanje – OSNOVE –
Prije spajanja sustava
Slijedite korake 1 do 5 za spajanje i podešavanje postavki sustava. Spojite mrežni kabel tek nakon
završetka svih ostalih spajanja.
Skidanje ambala5e
Provjerite sadržaj isporuke:
• DVD rekorder (1)
• Subwoofer (1)
• Zvučnici (2)
• Stalci zvučnika (2)
• Vijci (2)
• Kabel zvučnika (1)
• Kabel sustava (1)
• Mrežni kabel (1)
• Antenski kabel (1)
• Kontroler za set top box (1)
• Kalibracijski mikrofon (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R6 (veličine AA) (2)
• Disk za podešavanje (1)
• AM okvirna antena (1)
• FM žičana antena (1)
b Napomene
• Čvrsto spojite priključke kako biste izbjegli pojavu neželjenih šumova.
• Provjerite upute uz ureñaje koje ćete spajati.
• Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom koji nema SCART ili video ulaznu priključnicu.
• Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz mrežne utičnice svaki pojedini ureñaj kojeg mislite spojiti.
13
Korak 1: Spajanje sustava i TV prijemnika
Ova shema prikazuje osnovno povezivanje ureñaja sa zvučnicima i TV prijemnikom. Za ostale
načine povezivanja s TV prijemnikom pogledajte str. 30. Za spajanje ostalih komponenta,
pogledajte str. 38.
TV
4 Spajanje antenskog
kabela (str. 20)
5 Spajanje TV prijemnika (str. 21)
DVD rekorder
na AC IN
6 Spajanje mre5nog
kabela (str. 22)
3 Spajanje subwoofera i
rekordera (str. 19)
u zidnu utičnicu
AM okvirna
antena
2 Spajanje AM/FM antena (str. 18)
FM žičana antena
1 Sastavljanje i priklju&ivanje
prednjih zvu&nika (str. 15)
6 Spajanje mre5nog
kabela (str. 22)
u zidnu utičnicu
Subwoofer
14
Prednji zvučnici
1 Sastavljanje i spajanje prednjih zvu&nika
Spojite subwoofer i zvučnike pomoću isporučenog kabela zvučnika.
DVD rekorder
Subwoofer
Kabel zvučnika
Prednji zvučnik
Prednji zvučnik
z Savjet
Spajanjem produžnog kabela (nije isporučen) u odgovarajuće priključnice kabela zvučnika, možete produljiti
kabel.
RK-SX1 (nije isporučen)
b Napomene
• Rasprostrite komad tkanine po podu kako biste izbjegli oštećivanje poda i zvučnika.
• Nemojte spajati druge zvučnike osim isporučenih s ovim sustavom.
, nastavlja se
15
1 Spojite kabel zvu&nika na subwoofer.
Pričvrstite priključak pomoću dva vijka.
2 Sastavite i spojite prednje zvu&nike
1
Provucite priključak zvučnika kroz otvor na stalku zvučnika.
Stalci zvučnika su jednaki i mogu se upotrijebiti za lijevi i desni zvučnik.
Stalak zvučnika
Priključak zvučnika
LEFT: Za lijevi zvučnik
RIGHT: Za desni zvučnik
2
Okrenite zvučnik naopako i spojite priključak u prednji zvučnik.
Spojite priključak LEFT na lijevi i RIGHT na desni zvučnik.
Oznaka
FRONT L (bijeli): Lijevi zvučnik
FRONT R (crveni): Desni zvučnik
Donja strana zvučnika
Priključak zvučnika
LEFT: Za lijevi zvučnik
RIGHT: Za desni zvučnik
b Napomena
Pripazite da ne ogrebete gornju stranu zvučnika.
16
3
Okrenite stalak zvučnika naopako i pričvrstite ga na zvučnik pomoću vijka.
Vijak
b Napomene
• Za čišćenje koristite meku krpicu, poput one za čišćenje naočala.
• Nemojte koristiti abrazivne spužve, prašak za ribanje ili otapala poput benzena ili alkohola.
, nastavlja se
17
2 Spajanje AM/FM antena
Spojite AM/FM antene na subwoofer.
Spajanje AM antene
Spajanje FM 5i&ane antene
Spojite FM žičanu antenu na priključnicu
COAXIAL FM 75 Ω na subwooferu.
FM žičana antena
Plastični stalak
Antena
Subwoofer
Antena svojim oblikom i duljinom omogućuje
prijem AM signala. Nemojte je rastavljati ili
namatati.
1 Uklonite samo okvir s plastičnog stalka.
2 Namjestite okvirnu AM antenu.
z Savjet
Ako je FM prijem loš, koristite 75-ohmski koaksijalni
kabel (nije dio isporuke) za spajanje vanjske FM
antene prema prikazu na donjoj slici.
Vanjska FM antena
3
Spojite kabele na priključnice za AM
antenu na subwooferu.
Kabel (A) i kabel (B) se mogu spojiti na
bilo koju priključnicu.
Subwoofer
Umetnite do ovog
dijela.
Umetnite kabele dok pritišćete stezaljku
priključnice.
4
Laganim povlačenjem provjerite je li AM
antena spojena čvrsto na priključnicu.
z Savjet
Podesite AM okvirnu antenu u položaj pri kojem
omogućuje najbolji zvuk AM prijema.
b Napomena
Radi sprječavanja stvaranja šuma, odmaknite AM
antenu od sustava i druge AV opreme.
18
Subwoofer
b Napomene
• Sasvim razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je u
što je moguće više vodoravni položaj.
3 Spajanje subwoofera i rekordera
Spojite subwoofer i rekorder pomoću isporučenog kabela sustava.
DVD rekorder
na SYSTEM CONTROL
Pritisnite obje strane
priključka i umetnite ga
do kraja dok ne klikne.
DVD rekorder
Kabel sustava
Subwoofer
Subwoofer
na SYSTEM CONTROL
: Tok signala
, nastavlja se
19
4 Spajanje antenskog kabela
Ovaj način spajanja upotrijebite ako ćete spojiti samo antenu. Takoñer upotrijebite ovo spajanje
ako pratite kabelske programe bez uporabe kabelskog prijemnika.
Pomoću ovog načina spajanja, možete snimati bilo koji program tako da ga odaberete na rekorderu.
Zid
na AERIAL IN
DVD rekorder
na AERIAL OUT
TV
Antenski kabel
na antenski ulaz
: Tok signala
1
Odspojite antenski kabel iz TV prijemnika i spojite ga u priklju&nicu AERIAL IN na stra5njoj
strani rekordera.
2
Pomo3u isporu&enog antenskog kabela, spojite priklju&nicu AERIAL OUT na rekorderu s
antenskim ulazom TV prijemnika.
z Savjet
Za spajanje set top box prijemnika, pogledajte "Spajanje antenskog kabela i set top box prijemnika" (str. 31).
20
5 Spajanje TV prijemnika
Spojite TV prijemnik i rekorder pomoću SCART kabela (nije isporučen) preko LINE 1 – TV
priključnice i priključnice na TV prijemniku. Pripazite na pravilno spajanje kako bi se izbjeglo
brujanje i šum.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika kojeg spajate.
Ako podesite "Easy Setup - Line1 Output" na "S Video" ili "RGB" (Str. 27), upotrijebite SCART
kabel koji odgovara odabranom signalu.
TV prijemnik
SCART kabel (nije isporučen)
na LINE1 – TV
DVD rekorder
: Tok signala
b Napomene
• Kad spojite rekorder s TV prijemnikom preko
SCART priključnica, ulazni izvor TV prijemnika se
automatski prebacuje na rekorder kod pokretanja
reprodukcije. Ako je potrebno, vratite izvor na TV
pritiskom na TV/DVD.
• Za pravilno SMARTLINK spajanje, potreban je
potpuno ožičeni 21-pinski SCART kabel. Za ovo
spajanje takoñer pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika.
• Ako ste ovaj rekorder spojili s TV prijemnikom s
funkcijom SMARTLINK, podesite "Easy Setup Line1 Output" na "Video".
O SMARTLINK zna&ajkama (samo za SCART
spajanje)
Ako spojeni TV prijemnik (ili drugi spojeni
ureñaj, kao što je set top box) odgovara
standardu SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 ili T-V LINK*5, možete uživati u
sljedećim SMARTLINK značajkama.
• Preset Download
Funkcija omogućuje prijenos pohranjenih
programa iz TV prijemnika u ovaj rekorder i
ugañanje rekordera prema tim podacima u
"Easy Setup" postupku. Tako se bitno
pojednostavljuje "Easy Setup" postupak.
Pripazite da ne odspojite kabele ili prekinete
"Easy Setup" tijekom postupka (Str. 27).
• TV Direct Rec
Možete jednostavno snimiti program kojeg
upravo gledate na TV prijemniku (str. 44).
• One Touch Play
Možete uključiti rekorder i TV prijemnik,
podesiti ulaz TV prijemnika na rekorderu i
pokrenuti reprodukciju pritiskom na tipku
H (reprodukcija) (str. 77).
, nastavlja se
21
• One Touch Menu
Možete uključiti rekorder i TV prijemnik,
podesiti kanal rekordera na TV prijemniku i
prikazati Title List izbornik jednim pritiskom
na tipku TITLE LIST (str. 77).
• One Touch EPG
Možete uključiti rekorder i TV prijemnik,
podesiti kanal rekordera na TV prijemniku i
prikazati početni izbornik sustava GUIDE
Plus+ jednim pritiskom na tipku TV GUIDE
na daljinskom upravljaču.
• Automatic Power Off
Rekorder će se automatski isključiti ako se ne
upotrebljava nakon isključivanja TV-a.
• NexTView Download
Možete jednostavno podesiti timer uporabom
funkcije NexTView Download na TV prijemniku. Pogledajte upute za TV prijemnik.
*1
*2
*3
*4
Korak 2: Instaliranje
zvu&nika
Za postizanje najboljeg surround zvuka,
postavite zvučnike kao na slici dolje.
Pogled sa strane
najmanje 0,6 m
"MEGALOGIC" je registrirani zaštitni znak tvrtke
Grundig Corporation.
"EASYLINK" i "CINEMALINK" su zaštitni znakovi
tvrtke Philips Corporation.
"Q-Link" i "NexTView Link" su zaštitni znakovi tvrtke
Panasonic Corporation.
"T-V LINK" je zaštitni znak tvrtke JVC Corporation.
z Savjet
SMARTLINK takoñer funkcionira s TV
prijemnicima i drugim ureñajima koji imaju EPG
Timer Control, EPG Title Download i Now
Recording funkcije. Podrobnosti potražite u uputama
za uporabu TV prijemnika ili drugog ureñaja.
Pogled odozgo
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
TV
Prednji zvučnik (R)
b Napomene
• SMARTLINK značajke su dostupne samo ako je u
"Easy Setup - Line1 Output" podešeno "Video".
• Ureñaj mora biti uključen kako bi se mogle
upotrebljavati SMARTLINK značajke, osim One
Touch Play, One Touch Menu i One Touch EPG.
• Svi TV prijemnici ne reagiraju na gore navedene
funkcije.
6 Spajanje mre5nog kabela
FOCUS SURROUND područje
Spojite isporučeni mrežni kabel u priključnicu
AC IN na rekorderu. Nakon toga priključite
mrežne kabele rekordera, subwoofera i TV
prijemnika u zidnu utičnicu. Nakon spajanja
mrežnog kabela, morate pričekati kraće
vrijeme prije uporabe rekordera.
Rekorderom možete rukovati nakon što se
uključi pokazivač i rekorder prijeñe u
pripravno stanje.
Ako spojite dodatne ureñaje na rekorder (str.
38), obavezno spojite mrežni kabel tek nakon
spajanja ostalih kabela.
22
WIDE STAGE područje
* Postavite zvučnike tako da je udaljenost izmeñu
svakog od zvučnika i mjesta slušanja jednaka (A i
B) (izmeñu 0 i 7 metara).
Postavljanje zvu&nika
Efektivno područje surround zvuka ovisi o
odabranom zvučnom polju (FOCUS
SURROUND ili WIDE STAGE). Možete
promijeniti postavku zvučnog polja za
postizanje optimalnog surround zvučnog
efekta.
Za podrobnosti pogledajte "Uživanje u surround
zvuku pomoću zvučnog polja" (str. 87).
z Savjeti
• Kod provjere prednjeg surround efekta, provjerite
da je postavka SOUND FIELD postavljena na
FOCUS SURROUND te da na mjestu slušanja
sjedi jedna ili dvije osobe.
• Prednje zvučnike možete postaviti na stalak (nije
isporučen).
Napomene o smještaju prednjih zvu&nika
Za postizanje najboljih rezultata, pripazite na
sljedeće:
– Postavite oba prednja zvučnika na jednaku
meñusobnu udaljenost kao što je i udaljenost
mjesta slušanja (u jednakostraničan trokut).
– Prednji zvučnici moraju biti meñusobno
razmaknuti najmanje 0,6 m.
– Prednji zvučnici trebaju biti u visini ušiju u
odnosu na mjesto slušanja.
– Stavite prednje zvučnike ispred TV
prijemnika. Pripazite da se ispred zvučnika
ne nalaze površine od kojih bi se zvuk mogao
reflektirati.
– Oba prednja zvučnika moraju biti usmjerena
ravno prema naprijed. Nemojte stavljati
zvučnike u koso.
Pravilno
Nepravilno
WS-FVX1 (nije isporučen)
Napomene o postizanju pravilnog surround
zvuka
Uporabom postupka D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration) možete automatski podesiti
udaljenost i prikladnu glasnoću prednjih
zvučnika i subwoofera. Postupak je opisan na
str. 120.
– Nemojte ostavljati slobodan prostor ispred
zvučnika ako zvučnike postavljate na stol,
stalak ili sl. jer bi moglo doći do refleksije
Pogled sa strane
Pravilno
Nepravilno
23
Korak 3: Priprema
daljinskog upravlja&a
Rekorderom možete upravljati pomoću
priloženog daljinskog upravljača. Umetnite
dvije baterije R6 (veličine AA) pazeći da
oznake 3 i # odgovaraju oznakama u pretincu
za baterije. Pri korištenju daljinskog upravljača,
usmjerite upravljač prema senzoru X na
rekorderu.
Upravljanje TV prijemnikom
pomo3u isporu&enog daljinskog
upravlja&a
Možete podesiti signal daljinskog upravljača za
upravljanje vašim TV prijemnikom.
b Napomene
• Ovisno o spojenom ureñaju, možda neće biti
moguće upravljati TV prijemnikom pomoću nekih
ili svih tipaka opisanih dolje.
• Ako unesete novi broj koda, prethodno uneseni broj
koda se briše.
• Nakon zamjene baterija daljinskog upravljača, broj
koda se automatski podesi na tvornički podešen
broj. Ponovo upišite odgovarajući broj koda.
Brojčane
tipke
b Napomene
• Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli
opasnost od curenja ili korozije. Nemojte dodirivati
tekućinu golim rukama ako doñe do curenja.
Pripazite na sljedeće:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije
zajedno ili baterije različitih proizvoñača.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite
tekućinu iz pretinca za baterije i umetnite nove
na baterije.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača (s
znakom X na prednjoj strani ureñaja) jakom
svjetlu, poput izravnog sunčevog svjetla ili
svjetiljaka. Rekorder možda neće reagirati na
daljinski upravljač.
24
1
Pritisnite tipku TV za prebacivanje
rekordera u TV mod.
2
3
Zadr5ite tipku @/1.
Dok dr5ite tipku @/1, unesite broj koda
proizvo>a&a pomo3u broj&anih tipaka.
Primjerice, za unos "09", pritisnite "0" i
zatim "9". Nakon unosa zadnje znamenke,
otpustite @/1.
Kodovi TV prijemnika kojima je mogu3e
upravljati ovim daljinskim upravlja&em
Ako se u popisu nalazi više od jednog broja
koda, pokušajte ih upisati jedan po jedan dok
ne pronañete onaj koji omogućuje upravljanje
vašim TV prijemnikom.
TV
Proizvoñač
Kôd
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PHILIPS
515, 518, 557
PIONEER
509, 525, 526, 551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
Proizvoñač
Kôd
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529
SONY
501 (standardno), 502
SAMSUNG
ADMIRAL
510, 535, 542
503, 515, 517, 531, 532, 534,
556, 557, 566, 569, 574
508, 545, 546, 567
AIWA
501, 536, 539
SANYO
AKAI
503
SCOTT
503, 566
AOC
503
SHARP
517, 535, 550, 565
BCLL&HOWELL
535, 542
SIGNATURE
535, 542, 550
BROCKSONIC
503
SYLVANIA
503, 518, 566
CROSLEX
518
530, 537, 538, 547, 549, 558
CURTIS-MATHES 503, 551, 566, 567
TELEFUNKEN/
SABA
DAEWOO
503, 504, 505, 506, 507, 515
THOMSON
530, 537, 547, 549
DAYTRON
517
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
EMERSON
503, 517
VIDECH
503, 514
508, 545
WARDS
503, 517, 566
FUJITSU
528
ZENITH
542, 543, 567
FUNAI
548
CATV
GENERAL
ELECTRIC
503, 509, 510
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517, 568, 576
GRUNDIG
511, 533
HITACHI
503, 513, 514, 515, 517, 557
FISHER
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KTV
503, 517
LOEWE
515, 556
LXI (Sears)
503, 508, 510, 517, 518, 551
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA 503, 519, 527, 566, 568
NEC
503, 520, 527, 554
PANASONIC
509, 524, 553, 572
Proizvoñač
Kôd
SONY
802, 821, 822, 823, 824, 825,
865
AMSTRAD
845, 846
BSKYB
862
GRUNDIG
859, 860
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
HUMAX
846, 847
JERROLD
830, 831
JERROLD/GI
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
MOTOROLA
807, 819
NOKIA
851, 853, 854, 864
OAK
841, 842, 843
PACE
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
, nastavlja se
25
Proizvoñač
Kôd
PANASONIC
816, 826, 833, 834, 835, 855
PHILIPS
830, 831, 856, 857, 858,
859, 860, 864
b Napomene
• Ovisno o TV prijemniku, možda nećete moći
upravljati TV prijemnikom ili upotrebljavati neke
od gore navedenih tipaka.
• TV mod se isključuje ako ne rukujete daljinskim
upravljačem više od 30 sekundi.
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
Za uporabu TV/DVD tipke
(samo uz SCART spajanje)
THOMSON
830, 831, 857, 861, 864, 876
ZENITH
826, 827
Tipkom TV/DVD prebacuje se izmeñu
rekordera i zadnjeg odabranog ulaznog izvora
na TV prijemniku. Kod uporabe ove tipke,
usmjerite daljinski upravljač prema rekorderu.
Kad spojite rekorder s TV prijemnikom preko
SCART priključnica, ulazni izvor za TV se
automatski prebacuje na rekorder kad
pokrenete reprodukciju. Za gledanje drugog
izvora, pritisnite tipku TV/DVD za promjenu
ulaznog izvora za TV.
Kad prebacite daljinski upravljač u TV
mod pritiskom na tipku TV (ostaje svijetliti
TV indikator na daljinskom upravljaču),
daljinskim upravljačem možete rukovati
sljedećim funkcijama:
Tipke
Funkcija
@/1
Uključivanje i isključivanje
TV prijemnika.
TV
Prebacivanje daljinskog
upravljača u TV mod.
Ponovno pritisnite za
isključivanje TV moda.
TV/DVD
Prebacivanje ulaznog izvora
TV prijemnika.
Promjena programiranih kanala
na rekorderu pomo3u daljinskog
upravlja&a
Možete promijeniti kanal na rekorderu pomoću
daljinskog upravljača.
2 (glasnoća) +/– Podešavanje glasnoće TV
prijemnika.
PROG +/–
Odabir TV kanala.
Brojčane tipke i
-/--*1
Odabir TV kanala.
2
TOOLS*
Prikaz izbornika za
rukovanje trenutnom
funkcijom.
C RETURN*2
Povratak na prethodni mod
(izbornik).
Brojčane tipke
SYSTEM MENU*2 Prikaz izbornik Sony TV
prijemnika.
</M/m/, i A*2 Odabir izbornika ili opcije te
unos postavki.
*1
*2
26
Ako upotrebljavate brojčane tipke za odabir TV
kanala, pritisnite -/-- i nakon toga znamenke
dvoznamenkastog broja.
samo uz Sony TV prijemnik
Primjer: za kanal 50
Pritisnite "5", "0" i zatim A.
Imajte na umu da se opcija unosa
poštanskog broja pojavljuje samo ako ste
odabrali jedan od sljedećih sustava tunera u
prethodnom koraku:
UK, B, NL, D, E, I, CH, A
Podrobnije o sustavu tunera na str. 112.
Korak 4: Easy Setup
Izvedite osnovna podešavanja slijedeći upute
funkcije "Easy Setup" na zaslonu.
Easy Setup - Clock
Rekorder će automatski tražiti signal
točnog vremena. Ako ga ne pronañe, sat
podesite ručno tipkama </M/m/, i
zatim pritisnite A.
Easy Setup - TV Type (str. 117)
Ako imate wide-screen TV prijemnik,
odaberite "16:9". Imate li standardni TV
prijemnik, odaberite "4:3 Letter Box"
(prilagoñivanje smanjivanjem) ili "4:3 Pan
Scan" (prilagoñivanje povećavanjem).
Time odreñujete kako će se wide-screen
slika prikazivati na vašem TV prijemniku.
Easy Setup - Component Out
1
Ako koristite priključnicu COMPONENT
VIDEO OUT, odaberite "On".
Uklju&ite sustav i TV. Zatim pomaknite
preklopku za odabir izvora na TV-u tako
da se signal rekordera vidi na TV-u.
Easy Setup - Line3 Input
Ako ćete spojiti dekoder (kao što je PAY-TV/
Canal Plus analogni dekoder) na priključnicu
LINE 3/DECODER, odaberite "Yes".
Pojavi se poruka o početnim podešenjima.
• Ako se ova poruka ne pojavi, odaberite
"Easy Setup" iz "SETUP" u System
Menu izborniku kako biste pokrenuli
funkciju "Easy Setup" ("Postavke i
podešenja" na str. 112).
2
Easy Setup - Line1 Output
Za izlaz video signala odaberite "Video".
Za izlaz S video signala odaberite "S
Video".
Za izlaz RGB signala odaberite "RGB".
Odaberite "Video" kako biste mogli
koristiti SMARTLINK opcije.
• Podesite li "Easy Setup - Component
Out" na "On", ne možete odabrati "RGB".
• Ako podesite "Easy Setup - Line3 Input"
na "Yes", ne možete odabrati "S Video".
Pritisnite A.
Slijedite upute na zaslonu kako biste izveli
sljedeća podešavanja.
Easy Setup - OSD
Odaberite jezik izbornika.
Easy System - Tuner System
Odaberite zemlju ili jezik.
Redoslijed programa odredit će se prema
zemlji koju ste odabrali.
Za ručno podešavanje programskih brojeva
pogledajte str. 112.
• Ako željeni jezik nije naveden, odaberite
"ELSE - English".
Easy Setup - Postal Code (samo u
podru&jima s GUIDE Plus+ uslugom)
Unesite svoj poštanski broj brojčanim
tipkama ili </M/m/, i pritisnite A.
Za brisanje znamenke, pomaknite kursor na
nju.
3
Pritisnite A kad se pojavi "Finish".
"Easy Setup" postupak je dovršen.
(Samo za područja s GUIDE Plus+
uslugom)
Za prijem podataka iz GUIDE Plus+
sustava, vaš rekorder mora biti isključen
dok se ne upotrebljava. Ako je rekorder
spojen na set top box prijemnik, obavezno
ostavite set top box uključen. Nakon
početnog podešavanja, može trebati 24
sata do prijema popisa TV programa.
, nastavlja se
27
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
z Savjet
Ako želite ponovno pokrenuti "Easy Setup", odaberite
"Easy Setup" iz "SETUP" u izborniku System Menu
(str. 127).
Korak 5: Provjera zvuka
Možete provjeriti prednji surround efekt
pomoću isporučenog Setup diska.
Uložnica diska
Z (otvaranje/zatvaranje)
1
Pritisnite @/1.
Sustav se uključuje.
2
3
4
Pritisnite DVD.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) na
rekorderu i stavite Setup disk u ulo5nicu.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) na
rekorderu za zatvaranje ulo5nice.
Prikazuje se izbornik Setup diska.
28
5
Sjednite na mjesto slušanja i odaberite
jednu od tri opcije na zaslonu pomo3u
tipaka </, i pritisnite H ili A.
Pokreće se odabrana opcija.
6
Slušajte pa5ljivo kako zvu&i odabrana
opcija za provjeru optimalnog surround
efekta.
Ako se ne postigne zadovoljavajući
surround efekt, prilagodite položaj
zvučnika.
7
8
Pritisnite x za zaustavljanje diska.
Pritisnite Z na rekorderu za va>enje
diska.
Za podešavanje glasno3e
Pritisnite VOLUME +/– na rekorderu ili 2 na
daljinskom upravljaču.
b Napomene
• Čak i dok je odabrana neka od opcija, glasnoća
zvuka subwoofera može biti niska. Postavka je
standardna i ne predstavlja kvar.
• Ako se ne čuje zvuk iz zvučnika, provjerite spojeve
zvučnika.
Automatsko kalibriranje prikladnih postavki
Za postizanje pravilnog surround zvučnog
polja, možete automatski podesiti udaljenost i
glasnoću prednjih zvučnika i subwoofera.
Postupak je opisan na str. 120.
29
Spajanje i podešavanje – NAPREDNO –
Spajanje TV prijemnika
Spojite COMPONENT VIDEO OUT priključnice pomoću komponentnog video kabela (nije
isporučen). Nakon toga možete uživati u preciznoj reprodukciji boje i slici visoke kvalitete.
Ako vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale 525p/625p, morate upotrijebiti ovaj način
spajanja i podesiti "Component Out" u "Video Output" na "On" u "Video" izborniku (str. 117).
Nakon toga podesite "Progressive Output" iz "Video Output" na "On" u izborniku "Video" za
emitiranje progresivnih video signala. Podrobnosti potražite u "Progresivni izlaz" na str. 117.
DVD rekorder
na COMPONENT VIDEO OUT
(zelena)
(plava)
(crvena)
Komponentni video kabel
(nije isporučen)
(zelena)
(plava)
(crvena)
: Tok signala
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
Kod reprodukcije slike u widescreen formatu
Neke snimljene slike možda neće odgovarati veličini TV zaslona. Za promjenu formata slike,
pogledajte str. 117.
Ako 5elite spojiti videorekorder
Spojite videorekorder na priključnicu LINE3/DECODER na rekorderu (str. 38).
b Napomene
• Nemojte spajati više od jedne vrste video kabela izmeñu rekordera i TV prijemnika istovremeno.
• Nemojte spajati audio izlazne priključnice TV prijemnika na LINE IN (R-AUDIO-L) istovremeno jer će se
pojaviti neželjeni šum iz zvučnika TV prijemnika.
• Kad spojite rekorder s TV prijemnikom preko SCART priključnica, automatski se odabire ulazni izvor TV
prijemnika na rekorderu kod pokretanja reprodukcije. Ako je potrebno, pritisnite TV/DVD za povratak ulaza
na TV.
30
Spajanje antenskog kabela
i set top box prijemnika
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja.
NEMOJTE podesiti "Line3 Input" u "Scart
Settings" na "Decoder" u izborniku "Video"
(str. 118).
Za spajanje
Način spajanja
set top box prijemnika
pomoću antenskog kabela
ili antenskog kabela i
SCART kabela
A (str. 32)
set top box prijemnika
samo pomoću SCART
kabela
B (str. 33)
b Napomene
• Ako upotrebljavate plosnati antenski kabel (300ohmski dvožilni), priključite vanjski antenski
konektor (nije isporučen) za spajanje antene na
rekorder.
• Ako imat poseban kabel za AERIAL antene,
upotrijebite AERIAL UHF/VHF mješač
frekvencijskih područja (nije isporučen) za spajanje
antene na rekorder.
• Sinkronizirano snimanje ne funkcionira s nekim
tunerima. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu tunera.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera, nećete moći
gledati signale iz priključenog set top box
prijemnika.
Ako set top box mo5e emitirati RGB signale
Ovaj rekorder prihvaća RGB signale. Ako set
top box prijemnik može emitirati RGB signale,
spojite TV SCART priključnicu na set top box
prijemniku s LINE 3/DECODER priključnicom
i podesite "Line3 Input" u "Scart Setting" na
"Video/RGB" u izborniku "Video" (str. 118).
Imajte na umu da se ovim spajanjem i
podešavanjem isključuje SMARTLINK
funkcija. Ako želite upotrebljavati
SMARTLINK funkciju s kompatibilnim set top
box prijemnikom, pogledajte upute isporučene
uz set top box prijemnik.
Ako 5elite upotrebljavati funkciju Synchro
Rec
SCART spajanje izmeñu set top box
prijemnika i rekordera je nužno za uporabu
funkcije sinkroniziranog snimanja. Pogledajte
"Snimanje iz spojenog ureñaja pomoću timera
(Synchro Rec)" na str. 73.
Podesite "Line3 Input" u "Scart Setting"
izbornika "Video" (str. 118) u skladu sa
specifikacijama vašeg set top box prijemnika.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu set
top box prijemnika.
Ako upotrebljavate B Sky B tuner, obavezno
spojite priključnicu VCR SCART tunera na
LINE 3/DECODER priključnicu. Nakon toga
podesite "Line3 Input" u "Scart Setting" u
skladu sa specifikacijama VCR SCART
priključnice na set top box prijemniku.
, nastavlja se
31
A: Spajanje set top box prijemnika pomo3u antenskog kabela ili
antenskog i SCART kabela
Ovaj način spajanja omogućuje snimanje programa preko set top box prijemnika.
Za gledanje kabelskih programa, potrebno je uskladiti programske brojeve na rekorderu s izlaznim
antenskim programskim brojevima na kabelskom prijemniku.
Zid
Set top box prijemnik
Antenski kabel
SCART kabel*
(nije isporučen)
na AERIAL IN
na AERIAL OUT
DVD rekorder
TV
na antenski ulaz
: Tok signala
* Spojite samo ako set top box ima SCART priključnicu.
32
B: Spajanje set top box prijemnika samo pomo3u SCART kabela
Pomoću ovog načina spajanja, možete snimati programska mjesta na set top box prijemniku.
Obavezno uključite set top box prijemnik.
Za gledanje kabelskih ili satelitskih programa, potrebno je uskladiti programska mjesta na
rekorderu s ulaznom priključnicom spojenom na set top box prijemnik ({ LINE 3/DECODER).
Zid
Set top box prijemnik
Antenski kabel
na SCART izlaz
SCART kabel (nije isporučen)
TV
na antenski ulaz
na { LINE 3/DECODER
DVD rekorder
: Tok signala
33
Spajanje sa set top box kontrolerom
Kontrola funkcija set top box prijemnika može se upotrebljavati uz način spajanja na str. 31.
Omogućuje rekorderu upravljanje set top box prijemnikom pomoću isporučenog set top box
kontrolera. Rekorder upravlja programima na set top box prijemniku kod snimanja pomoću timera.
Takoñer možete upotrebljavati daljinski upravljač rekordera za promjenu programa na set top box
prijemniku dok su set top box prijemnik i rekorder uključeni.
Za uporabu kontrolne funkcije set top box prijemnika, potrebno je spojiti set top box kontroler.
Nakon podešavanja kontrole set top box prijemnika, provjerite može li rekorder pravilno upravljati
set top box prijemnikom (str. 35).
Set top box
kontroler
Postavite set top box
kontroler u blizinu senzora
daljinskog upravljača na set
top box prijemniku.
Set top box
prijemnik
na G-LINK
DVD rekorder
34
Podešavanje set top box
prijemnika za GUIDE
Plus+® sustav (dostupno
samo u podru&jima s
GUIDE Plus+ uslugom)
Slijedite dolje opisane korake za podešavanje
set top box prijemnika za GUIDE Plus+ sustav.
Imajte na umu da se OSD jezik, sat, država i
poštanski broj podešavaju za GUIDE Plus+
sustav tijekom Easy Setup podešavanja.
7
Odaberite pru5atelja usluge tipkama M/m
i pritisnite A.
Ako odaberete "None", možete odabrati
marku prijemnika iz popisa svih
raspoloživih proizvoñača.
8
Odaberite marku prijemnika tipkama
M/m i pritisnite A.
Ako marka vašeg prijemnika nije na
popisu, odaberite "???".
Popis marki prijemnika se stalno ažurira
tako da se vaš model može pojaviti kasnije.
Odaberite svoj model kad bude dostupan.
Do tada odaberite "???".
9
Odaberite na&in spajanja kojeg ste
upotrijebili za set top box tipkama M/m i
pritisnite A.
Ako je set top box prijemnik spojen s
rekorderom na način A, odaberite
"Antenna". Ako je set top box prijemnik
spojen na način B, odaberite "Line3".
Izbornik zatraži potvrdu postupka.
10 Pritisnite A za odabir "Continue".
Video izbornik se prebacuje na odreñeni
programski broj.
11 Odaberite "YES" tipkama M/m i
pritisnite A.
1
Pritisnite TV GUIDE.
Prikazuje se izbornik "Home Screen"
GUIDE Plus+ sustava.
2
Odaberite "Setup" u izborniku tipkama
M/m i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
GUIDE Plus+ sustava.
3
Odaberite "Basic Setup" tipkama M/m i
pritisnite A.
4
Odaberite "External Receiver 1" i
pritisnite A.
Takoñer možete odabrati "External
Receiver 2" ili "External Receiver 3" ako
ste spojili dodatne set top box prijemnike.
5
6
Izbornik zatraži potvrdu.
Ako se Video izbornik ne prebaci na željeni
programski broj, odaberite "NO" i pritisnite
A dok se Video izbornik ne prebaci na
željeni programski broj.
Ako ne mo5ete posti3i upravljanje set top
box prijemnika pomo3u rekordera
Provjerite spajanje i položaj set top box
kontrolera (str. 34).
Ako set top box prijemnik i dalje ne reagira na
naredbe rekordera, pogledajte upute za uporabu
set top box prijemnika i obratite se kabelskoj ili
satelitskoj tvrtki kako biste pokušali nabaviti
kompatibilan set top box prijemnik.
Pritisnite A za odabir "Continue".
Odaberite vrstu set top box prijemnika
tipkama M/m i pritisnite A.
, nastavlja se
35
b Napomene
• Popis vanjskih prijemnika kojima se može
upravljati pomoću GUIDE Plus+ sustava se stalno
ažurira i odašilje pomoću signala GUIDE Plus+
sustava. Od trenutka proizvodnje vašeg prijemnika
do trenutka njegove prve ugradnje, možda se na
popis dodaju kodovi novih vanjskih prijemnika.
• Ako vanjski prijemnik još nije na popisu ili njime
rekorder ne upravlja pravilno, obratite se službi za
korisnike i navedite marku i model svog vanjskog
prijemnika.
Pri&vrš3ivanje set top box kontrolera na set
top box prijemnik
Nakon što potvrdite da se pomoću set top box
kontrolera može upravljati set top box
prijemnikom, učvrstite kontroler na mjesto.
1 Skinite zaštitu s dvostrane samoljepljive
vrpce.
2
Učvrstite kontroler tako da se nalazi odmah
iznad senzora daljinskog upravljača na set
top box prijemniku.
Postavite set top box
kontroler u blizinu senzora
daljinskog upravljača na set
top box prijemniku.
36
Spajanje na LINE 3 DIGITAL IN (OPTICAL) priklju&nicu
Spojite digitalni satelitski prijemnik ili sličan ureñaj na LINE 3 DIGITAL IN priključnicu i {
LINE 3/DECODER priključnicu rekordera te podesite "Line 3 Input" na "Optical In" u izborniku
"Audio" (str. 120). Možete uživati u digitalnom zvuku preko priključenih zvučnika.
Digitalni satelitski
prijemnik i sl.
Optički digitalni kabel
(nije isporučen)
na LINE 3 DIGITAL
IN (OPTICAL)
: Tok signala
SCART kabel (nije isporučen)
na { LINE 3/DECODER
DVD rekorder
b Napomene
• Audio signali iz { LINE 3/DECODER priključnice se snimaju čak i ako je "Line 3 Input" podešen na
"Optical In" u izborniku "Audio".
• Postavka "A/V SYNC" ne utječe na spajanje na LINE 3 DIGITAL (OPTICAL) priključnicu. Podesite "A/V
SYNC" ili odgovarajuću funkciju na svom set top box prijemniku. Pogledajte upute za uporabu set top box
prijemnika.
37
Spajanje videorekordera ili sli&nog ure>aja
Nakon odspajanja mrežnog kabela rekorder iz zidne utičnice, spojite videorekorder ili sličan ureñaj
za snimanje na LINE 2 IN priključnice ili LINE 3/DECODER priključnicu rekordera.
Upotrijebite DV IN priključnicu na prednjoj strani ako ureñaj ima DV izlaznu priključnicu (i.LINK
priključnica) (str. 104).
Podrobnosti pogledajte u uputama za uporabu ureñaja kojeg spajate.
Za snimanje pomoću ovog rekordera, pogledajte "Snimanje sa spojenog ureñaja bez timera" na str. 74.
Videorekorder
SCART kabel (nije isporučen)
na { LINE 3/DECODER
na LINE 2 IN
DVD rekorder
Audio/video kabel (nije isporučen)
Videorekorder i sl.
: Tok signala
38
b Napomene
• Kod spajanja videorekordera ili sličnog ureñaja na LINE 3/DECODER priključnicu, podesite "Line Out" na
"On" u izborniku "Audio" (str. 120).
• Slikovni materijali koji sadrže signal za zaštitu od kopiranja ne mogu se snimati.
• Ako signal iz rekordera vodite preko videorekordera do TV prijemnika, možda nećete imati čistu sliku na TV
zaslonu.
DVD rekorder
Videorekorder
TV
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s DVD rekorderom i TV prijemnikom na dolje prikazan način.
Želite li gledati videokasete, koristite drugi linijski ulaz na svom TV prijemniku.
Linijski ulaz 1
Videorekorder
DVD rekorder
TV
Linijski ulaz 2
• SMARTLINK opcija nije dostupna ako ureñaje povezujete preko priključnice LINE 3/DECODER.
• Ako snimate na videorekorder s ovog DVD rekordera, nemojte prebacivati izvor signala na TV prijemnik
pritiskom na tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice, nećete moći gledati signale iz priključenog videorekordera.
39
Spajanje s PAY-TV/Canal Plus analognim dekoderom
Možete gledati i snimati PAY-TV/Canal Plus programe ako spojite dekoder (nije isporučen) na
rekorder. Odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice dok spajate dekoder. Imajte na umu da kod
podešavanja "Line3 Input" na "Decoder" u koraku 5 iz poglavlja " Podešavanje PAY-TV/Canal
Plus programa" (str. 41), nećete moći odabrati "L3" jer Line 3 postaje posebna priključnica za
dekoder.
Spajanje dekodera
PAY-TV/
Canal Plus analogni
dekoder
TV prijemnik
na AERIAL IN
na SCART ulaz
Antenski kabel
na AERIAL
OUT
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE1 – TV
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE3/DECODER
DVD rekorder
40
Podešavanje PAY-TV/Canal Plus
programa
4
Odaberite "Scart Setting" i pritisnite A.
5
Pritisnite M/m za odabir "Video" ili "RGB"
za "Line1 Output", "Decoder" za "Line3
Input", i "Video" za "Line3 Output" te
pritisnite A.
Želite li gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus
programe, podesite svoj rekorder za primanje
programa pomoću izbornika na zaslonu.
Kako biste ispravno podesili programe,
pažljivo slijedite sve navedene korake.
Brojčane
tipke
1
Ponovno se pojavi izbornik "Video".
6
Pritisnite O RETURN za povratak
kursora u lijevi stupac.
7
Odaberite "Basic" i pritisnite A.
8
Odaberite "Channel Setting" i pritisnite A.
9
Pritisnite M/m za izbor 5eljenog broja
programa i pritisnite A.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se System Menu izbornik.
2
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
3
Odaberite "Video" i pritisnite A.
, nastavlja se
41
10 Odaberite "System" tipkama </,.
11 Pritisnite M/m za odabir raspolo5ivog
TV sustava: BG, DK, I ili L.
12 Odaberite "Channel" tipkama </,.
13 Odaberite PAY-TV/Canal Plus program i
tipkama M/m ili broj&anim tipkama.
14 Odaberite "PAY-TV/CANAL+" i pritisnite
tipkama </,.
15 Odaberite "On" tipkama M/m i
pritisnite A.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
b Napomena
Ako odspojite mrežni kabel rekordera, nećete moći
gledati signale iz spojenog dekodera.
42
Osam osnovnih postupaka
— Upoznavanje s DVD rekorderom
1. Ulaganje diska
Z (otvaranje/zatvaranje)
3
Ponovno pritisnite tipku Z (otvaranje/
zatvaranje) za zatvaranje ulo5nice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Nekorišteni DVD diskovi se formatiraju
automatski.
• Za DVD-RW diskove
DVD-RW se formatiraju u format za
snimanje (VR mod ili Video mod)
podešen u "Format DVD-RW" izbornika
"DVD".
• Za DVD-R diskove
DVD-R se automatski formatiraju u
Video modu. Za formatiranje
neupotrijebljenog DVD-R diska u VR
modu, formatirajte disk pomoću
izbornika "Disc Information" (str. 54)
prije snimanja.
Ako uložite disk na koji se može ponovno
snimati, možete ga ručno ponovno
formatirati kako biste obrisali sadržaj s
diska (str. 54).
1
2
Pritisnite DVD.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i
stavite disk u ulo5nicu.
Stranu za snimanje/reprodukciju okrenite prema
dolje
43
2. Snimanje programa
Ovo poglavlje opisuje osnovne postupke
snimanja televizijskog programa na tvrdi disk
(HDD) ili disk (DVD). Za upute o snimanju
pomoću timera pogledajte str. 64.
4
Pritisnite z REC.
Počne snimanje.
Ureñaj se automatski zaustavi nakon 8 sati
kontinuiranog snimanja ili kad je tvrdi disk
ili DVD pun.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x REC STOP smještenu ispod
pokrova daljinskog upravljača.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Snimanje cijelog programa (Programme Rec)
(dostupno samo u podru&jima s GUIDE
Plus+ uslugom)
Pritisnite OPTIONS za odabir "Rec
Programme". Snimat će se program koji se
trenutno gleda. Snimanje se automatski
zaustavlja nakon završetka programa.
Gledanje drugog TV programa za vrijeme
snimanja
Ako je vaš TV prijemnik spojen preko
priključnice { LINE 1 – TV, podesite ga na
TV ulaz pomoću tipke TV/DVD i odaberite
program kojeg želite gledati. Ako je TV
prijemnik spojen na priključnice
COMPONENT VIDEO OUT, podesite ga na
TV ulaz pomoću tipke TV (str. 24).
TV Direct Rec
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Kad snimate na DVD, uložite DVD za
snimanje.
2
Pritisnite PROG +/– za odabir programa
ili ulaza izvora koji 5elite snimati.
3
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se
sljedeće oznake na TV zaslonu:
Za više detalja o načinima snimanja
pogledajte str. 64.
44
Ako koristite SMARTLINK način spajanja i
podesite "TV Direct Rec" na "On" (str. 123),
možete jednostavno snimati i gledati program u
isto vrijeme.
Dok su TV prijemnik i rekorder uključeni,
pritisnite z REC. Rekorder se automatski
uključuje i počinje snimati program kojeg
upravo gledate na TV prijemniku.
b Napomene
• Ako se na pokazivaču pojavi natpis "TV", nije
moguće isključiti TV prijemnik ili promijeniti
program tijekom TV Direct Rec snimanja. Za
isključenje ove funkcije, podesite "TV Direct Rec"
na "Off" u izborniku "Recording" (str. 123).
• Audio signali iz { LINE 3/DECODER
priključnice se snimaju iako je "Line 3 Input"
podešen na "Optical In" u izborniku "Audio"
(str. 120).
O funkciji teleteksta
Neki sustavi emitiranja omogućuju teletekst
uslugu* u kojoj se svakodnevno pohranjuju
programi i njihovi podaci (naslov, datum,
program, vrijeme početka snimanja itd.).
Prilikom snimanja programa, rekorder
automatski uzima naziv programa s teletekst
stranice i pohranjuje ga kao ime naslova. Za
podrobnosti, pogledajte "Automatsko imenovanje
programa (TV Guide Page)" na str. 115.
Informacije s teletekst stranice neće se pojaviti
na TV zaslonu. Želite li vidjeti teletekst informacije na TV zaslonu, pritisnite tipku TV/
DVD na daljinskom upravljaču za odabir TV
prijemnika kao izvora ulaznog signala (str. 24).
3. Reprodukcija snimljenog
programa (Title List)
Za reprodukciju snimljenog naslova, odaberite
ga u izborniku Title List.
* Nije dostupna u nekim područjima.
b Napomene
• Nakon pritiska na tipku z REC, možda će proći
kraće vrijeme prije početka snimanja.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom
snimanja.
• Ako doñe do prekida napajanja, program kojeg ste
snimali možda će se obrisati.
• Nije moguće gledati jedan PAY-TV/Canal Plus
program dok snimate drugi PAY-TV/Canal Plus
program.
• Želite li koristiti TV Direct Rec funkciju, prvo
morate točno podesiti sat rekordera.
Provjera statusa diska pri
snimanju
Možete provjeriti informacije o snimanju,
poput vremena snimanja ili vrste diska.
1
Odaberete li DVD, uložite DVD
(pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43).
Ovisno o disku, reprodukcija će početi
automatski.
Pritisnite DISPLAY dva puta tijekom
snimanja
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Pritisnite HDD ili DVD.
2
Pritisnite TITLE LIST.
Za prikaz sadržaja izbornika Title List
pritisnite OPTIONS kako biste odabrali
"Display List", zatim pritisnite A.
A
B
C
D
Vrsta/format diska
Status snimanja
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
Pritisnite DISPLAY za isključivanje izbornika.
, nastavlja se
45
Izbornik Title List s umanjenim slikama
(primjer: DVD+RW)
3
Odaberite naslov i pritisnite A.
Pojavi se podizbornik.
Podizbornik prikazuje samo opcije
primjenjive na odabranu stavku. Prikazane
opcije razlikuju se ovisno o modelu,
situaciji i vrsti diska.
Prošireni izbornik Title List
Podizbornik
4
Odaberite "Play" i pritisnite A.
Reprodukcija počinje od odabranog
naslova.
Zaustavljanje reprodukcije
A Vrsta diska:
Prikazuje vrstu medija (HDD ili DVD).
Takoñer prikazuje vrstu naslova (Original
ili Playlist) kod tvrdog diska ili DVDRW/DVD-R (VR mod) diska.
B Prostor na disku (preostali/ukupni)
C Informacije o naslovu:
Prikaz broja naslova, naziva naslova i
datuma snimanja. Veličina naslova je
vidljiva u Title list prikazu s umanjenim
slikama.
z (crveno): Označava naslov koji se
upravo snima.
d: Označava da se naslov upravo
presnimava.
e :Označava zaštićeni naslov.
"NEW": Označava novi snimljeni naslov
(još nije reproduciran) (samo HDD).
: Označava naslove s "Copy Once"
zaštitnim signalima (samo HDD) (str. 101).
D Skala:
Pojavljuje se kad svi naslovi ne stanu na
popis. Za prikaz preostalih naslova
pritisnite M/m.
E Umanjena slika naslova
Prikazana je umanjena slika za svaki
naslov.
46
Pritisnite tipku x.
Listanje popisa po stranicama (Page mode)
Pritisnite tipku T/U dok je uključen izbornik
naslova. Svakim pritiskom tipke T/U prelazi
se na prethodnu/sljedeću stranicu popisa
naslova.
O izborniku Title List za HDD/DVD-RW/DVD-R
diskove (VR mod)
Izbornik Title List možete podesiti tako da
prikazuje Original ili Playlist naslove.
Dok je uključen izbornik Title List, pritisnite
</,.
Promjena redoslijeda naslova (Sort)
Dok je uključen izbornik Title List, pritisnite
OPTIONS za odabir opcije "Sort Titles".
Tipkama M/m odaberite naslov i pritisnite A.
Redoslijed
Sortiranje
By Date
Redom snimanja. Na vrh liste
stavlja se zadnji snimljeni
naslov.
By Title
Abecednim redom.
By Number
Redoslijedom snimljenog broja
naslova.
Unseen Title
(samo HDD)
Redom snimanja. Na vrhu se
nalazi zadnji snimljeni naslov
koji nije reproduciran.
Promjena umanjene slike naslova
(Thumbnail) (samo HDD/DVD-RW/DVD-R u
VR modu)
Možete odabrati omiljenu scenu za umanjenu
sliku naslova koja se prikazuje u izborniku
Title List.
1 Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite </, za otvaranje Title List ako
je potrebno.
2 Odaberite naslov i pritisnite A.
Pojavi se podizbornik.
3 Odaberite "Set Thumbnail" i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za odabir slike i
odabrani naslov reproducira se u pozadini.
4 Za vrijeme reprodukcije pritisnite m/M
za odabir scene koju želite postaviti za
umanjenu sliku naslova i pritisnite A.
Reprodukcija se pauzira.
5 Pritisnite A ako je scena ispravna.
Ako nije, pritisnite c/C za odabir
željene scene umanjene slike i pritisnite A.
Izbornik traži potvrdu.
Za promjenu umanjene slike, pritisnite M.
6
4. Provjera informacija o
reprodukciji i vremenu
reprodukcije
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i
preostalo vrijeme trenutnog naslova, poglavlja,
zapisa ili diska. Takoñer možete provjeriti ime
diska zabilježeno na DVD/CD disk.
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Odabrana scena postane umanjena slika
naslova.
Isklju&ivanje izbornika Title List
Pritisnite TITLE LIST.
z Savjeti
• Po završetku snimanja, prva scena naslova
automatski se postavlja kao umanjena slika
naslova.
• "TITLE LIST" možete odabrati u izborniku System
Menu.
b Napomene
• Nazivi naslova se možda neće pojaviti kod diskova
koji su snimljeni na drugom DVD rekorderu.
• Za prikaz umanjene slike naslova može trebati
nekoliko sekundi.
• Nakon editiranja, umanjena slika naslova može se
promijeniti na prvu scenu snimke (naslova).
• Nakon presnimavanja, umanjena slika naslova
podešena na originalu se ne prenosi na kopiju.
Pritisnite DISPLAY.
Prikazi se razlikuju ovisno o vrsti diska i
statusu reprodukcije.
, nastavlja se
47
A Broj naslova/naziv
Prikazuje broj zapisa, naziv zapisa, broj
scene ili naziv datoteke za VIDEO CD,
DATA DVD ili DATA CD.)
B Raspoložive funkcije za DVD VIDEO
diskove () kut kamere/B audio/'
titlovi, itd.), ili podaci o reprodukciji za
DATA DVD i DATA CD diskove.
C Trenutno odabrana funkcija ili audio
podešenje (pojavljuje se samo
privremeno)
Primjer: Dolby Digital 5.1 kanalni
Stražnji (L/R)
z Savjet
Ako je "Auto Display" podešen na "On" (standardno)
u izborniku "Video" (str. 119), informacije o
reprodukciji automatski će se pojaviti čim uključite
rekorder.
b Napomena
Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa možda se
neće prikazati pravilno.
Provjera vremena reprodukcije/
preostalog vremena
Vrijeme reprodukcije ili vrijeme možete vidjeti
na pokazivaču ureñaja.
Pritisnite TIME/TEXT više puta.
Prikaz na pokazivaču ovisi o vrsti diska ili
statusu reprodukcije.
Primjer: Tijekom reprodukcije DVD diska
Prednji (L/R)
Središnji
LFE (Low
frequency Effect)
D Trenutno odabran kut kamere
E Vrsta diska*1/format (str. 9)
F Vrsta naslova (pojavi se samo za
Playlist)
G Mod reprodukcije
H Mod snimanja (str. 64)
I Pokazivač reprodukcije*2
J Broj naslova (broj poglavlja*3) (str. 82)
(Prikazuje broj zapisa, broj scene, broj
albuma*3 ili broj datoteke za VIDEO CD,
DATA DVD ili DATA CD.)
K Naziv albuma pojavi se za DATA DVD
ili DATA CD diskove.
Za CD diskove s CD tekstom, pritisnite
TIME/TEXT.
L Vrijeme reprodukcije (preostalo
vrijeme*3)
*1 Prikazuje Super VIDEO CD diskove kao "SVCD",
DATA CD diskove kao "CD" i DATA DVD kao
"DVD".
*2 Ne pojavljuje se uz VIDEO CD, DATA DVD i
DATA CD diskove.
*3 Pojavljuje se ako više puta pritisnete TIME/TEXT.
48
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog naslova
Preostalo vrijeme trenutnog naslova
Vrijeme reprodukcije i broj
trenutnog poglavlja
Preostalo vrijeme trenutnog
poglavlja
Primjer: Tijekom reprodukcije VIDEO CD
diska
Vrijeme reprodukcije i broj trenutne scene
ili zapisa
Primjer: Tijekom reprodukcije CD diska
Vrijeme reprodukcije zapisa i trenutni zapis/redni
broj
m
Preostalo vrijeme trenutnog zapisa
m
Vrijeme reprodukcije diska
m
Preostalo vrijeme reprodukcije diska
m
CD tekst (ako je dostupan)
Primjer: Tijekom reprodukcije MP3 audio
zapisa
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog zapisa
m
Broj tekućeg albuma
Provjera preostalog kapaciteta
diska
Pomoću izbornika "Disc Information" možete
provjeriti preostali kapacitet diska.
1
Ulo5ite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir "Disc
Information" i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik "Disc Information".
Raspoložive opcije ovise o vrsti diska.
Primjer: Uložen je DVD+RW disk.
Primjer: Tijekom prikaza JPEG slike
Broj trenutne datoteke i ukupan broj datoteka u
tekućem albumu
m
Broj tekućeg albuma i ukupan broj albuma
Primjer: Tijekom reprodukcije DivX video
datoteke
Broj trenutne datoteke i vrijeme reprodukcije
trenutne datoteke.
m
Broj tekućeg albuma
b Napomene
• Rekorder može prikazati samo prvu razinu CD
teksta, primjerice ime diska.
• Slova ili simboli koji se ne mogu prikazati,
zamjenjuju se znakom "*".
• Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa možda
neće biti ispravno prikazano.
"Remainder" (približno)
• Preostalo vrijeme snimanja u svakom od
modova
• Skala uporabe prostora na disku
• Preostali prostor na disku/ukupan prostor
z Savjet
Za povećanje prostora na disku, pogledajte
"Oslobañanje prostora na disku" (str. 92).
49
5. Promjena naziva
snimljenog programa
5
Pritisnite </M/m/, za odabir znaka
kojeg 5elite unijeti i pritisnite A.
Odabrani znak se pojavljuje na vrhu
izbornika.
Primjer: Input Title Name
Možete dati ime DVD disku, naslovu ili
programu unošenjem znakova. Ime diska ili
naslova može biti duljine do 64 znaka, iako će
broj prikazanih znakova u izbornicima, poput
Title List, biti različit. Dolje prikazani postupak
prikazuje promjenu naziva snimljenog
programa.
Vrsta znakova će se mijenjati ovisno o
jeziku kojeg ste odabrali tijekom "Easy
Setup" postupka. Kod nekih jezika moguće
je unijeti znakove za naglasak.
Za unos slova s naglaskom, odaberite
naglasak i nakon toga slovo.
Primjer: Odaberite "`" i nakon toga "a" za
unos "à".
Za unos razmaka, odaberite "Space".
Brojčane tipke
6
Ponovite korake 4 i 5 za unos ostalih
znakova.
Redak za unos
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite naslov i pritisnite A.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Title Name" i pritisnite A.
Za brisanje znaka, pomaknite kursor desno
od znaka u retku za unos. Odaberite "Back"
i pritisnite A.
Za umetanje znaka, pomaknite kursor
desno od mjesta gdje želite umetnuti znak.
Odaberite znak i pritisnite A.
Za brisanje svih znakova, odaberite "Clear
All" i pritisnite A.
Pojavi se izbornik za unos znakova.
4
Pritisnite INPUT SELECT za promjenu
izme>u "A" (velika slova), "a" (mala
slova) ili "Symbol" za znakove.
Prikazuju se znakovi odabrane vrste.
7
Odaberite "Finish" i pritisnite A.
Za poništavanje unosa, odaberite "Cancel".
50
Korištenje broj&anih tipaka
Znakove takoñer možete unositi brojčanim
tipkama. Pogledajte brojeve uz svaki redak
znakova na TV zaslonu.
1 U koraku 5 gore, pritisnite brojčanu tipku
više puta za odabir znaka.
Primjer:
Pritisnite brojčanu tipku 3 jednom za unos
"D".
Pritisnite brojčanu tipku 3 tri puta za unos
"F".
2 Pritisnite A i odaberite sljedeći znak.
3 Odaberite "Finish" i pritisnite A.
6. Imenovanje i zaštita
diska
Korištenjem izbornika "Disc Information"
možete birati opcije koje se odnose na cijeli
disk.
z Savjeti
Prebacivanje izmeñu velikih slova ("A"), malih slova
("a") ili znakova ("Symbol") možete takoñer izvoditi
pomicanjem kursora desno od prikaza i odabirom
odgovarajućih znakova tipkama </M/m/,.
Imenovanje diska
1
Ulo5ite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije "Disc
Information" i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik "Disc Information".
Raspoložive opcije ovise o vrsti uloženog
diska.
Primjer: Kad je uložen DVD+RW disk.
3
Odaberite "Disc Name" i pritisnite A.
Unesite ime diska preko "Input Disc Name"
(str. 50).
, nastavlja se
51
b Napomene
Ime diska može biti duljine do 64 znaka. Ime diska se
možda neće pojaviti pri reprodukciji diska na drugom
DVD ureñaju.
Zaštita diska
1
Ulo5ite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije "Disc
Information" i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik "Disc Information".
Raspoložive opcije ovise o vrsti uloženog
diska.
Primjer: Kad je uložen DVD-RW (VR mod)
disk.
7. Reprodukcija diska na
drugom DVD ure>aju
(finaliziranje)
Finaliziranje je nužno ako diskove snimljene na
ovom rekorderu želite reproducirati na drugom
DVD ureñaju.
Nakon što finalizirate DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R (Video mod),
automatski se stvara DVD izbornik koji se
može prikazati na drugom DVD ureñaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike izmeñu
različitih tipova diskova u donjoj tablici.
Razlike izme>u tipova diskova
Diskovi se automatski finaliziraju nakon
vañenja iz rekordera. Ipak, ponekad je
potrebno finalizirati disk za reprodukciju
na nekim DVD ureñajima ili ako je
vrijeme snimanja kratko. I nakon
finaliziranja možete editirati disk ili
snimati na disk.
A e "On"/"Off": Označava je li zaštita
aktivirana (samo DVD-RW/DVD-R u
VR modu)
B "Protect Disc"
3
4
Odaberite "Protect Disc" i pritisnite A.
Odaberite "Protect" i pritisnite A.
Isklju&enje zaštite
Odaberite "Unprotected" u koraku 4.
z Savjet
Zaštitu možete postaviti i za pojedinačne naslove
(str. 92).
Finaliziranje nije potrebno ako se disk
reproducira na opremi koja je
kompatibilna s VR formatom.
Čak i ako je drugi DVD ureñaj
kompatibilan s VR formatom, možda će
biti potrebno finalizirati disk, naročito
ako je vrijeme snimanja kratko. I nakon
finaliziranja možete editirati disk ili
snimati na disk.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne može editirati niti na disk snimati. Ako želite opet
snimati na disk, poništite finaliziranje
(str. 54) ili formatirajte disk (str. 54).
Imajte na umu da se formatiranjem briše
snimljeni sadržaj
Finaliziranje je nužno. Disk se može
reproducirati samo na ureñajima koji
podržavaju DVD-R u VR modu.
Nakon finaliziranja nije moguće
snimanje ili editiranje na ovom
rekorderu.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne može
editirati niti se na njega može snimati.
52
Finaliziranje diska pomo3u
izbornika "Disc Information"
Z (otvaranje/zatvaranje)
1
Ulo5ite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije "Disc
Information" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik "Disc Information".
3
Odaberite "Finalise" i pritisnite A.
Prikazuje se približno vrijeme potrebno za
finaliziranje i traži se potvrda.
Finaliziranje diska tipkom Z
(otvaranje/zatvaranje)
1
Snimajte.
Pogledajte "2. Snimanje programa" na str. 44.
2
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) na
rekorderu.
Prikazuje se približno vrijeme potrebno za
finaliziranje i traži se potvrda.
Kod DVD+RW diskova, rekorder
automatski započinje finaliziranje diska.
Disk se automatski izbacuje iz ureñaja
nakon finaliziranja.
3
4
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Rekorder započinje finaliziranje diska.
z Savjet
Možete provjeriti je li disk finaliziran ili nije. Ako ne
možete odabrati opciju "Finalise" u koraku 3 gore,
znači da je disk već finaliziran.
b Napomene
• Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD ureñaju,
diskove možda neće biti moguće reproducirati čak i
ako su finalizirani.
• Rekorder možda neće moći finalizirati disk koji je
snimljen na drugom rekorderu.
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Rekorder započinje finaliziranje diska.
Nakon finaliziranja, disk se izbacuje
automatski.
, nastavlja se
53
Poništavanje finaliziranja
8. Ponovno formatiranje
diska
DVD-RW (Video mod)
Za DVD-RW (Video mod) diskove, koji su bili
finalizirani kako bi se spriječilo dodatno
snimanje ili editiranje, može se poništiti
finaliziranje radi omogućavanja daljnjeg
snimanja ili editiranja.
DVD-RW (VR mod)
Ako ne možete snimati na ili editirati DVDRW (VR mod) disk koji je finaliziran na
nekom drugom DVD ureñaju, poništite
finaliziranje.
Novi diskovi se automatski formatiraju kod
umetanja. Ako je potrebno, možete ručno
ponovno formatirati DVD+RW ili DVD-RW
diskove kako biste ih obrisali. Kod DVD-RW
diskova, možete odabrati format snimanja (VR
mod ili Video mod) u skladu sa svojim
potrebama (str. 91).
b Napomena
Rekorder ne može poništiti finaliziranje DVD-RW
(Video mod) diskova koji su finalizirani na drugim
ureñajima.
1
Ulo5ite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije "Disc
Information" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik "Disc Information".
3
Odaberite "Unfinalise" i pritisnite A.
Rekorder počne poništavanje finaliziranja
diska. Postupak može trajati nekoliko
minuta.
1
Ulo5ite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir "Disc
Information" i pritisnite A.
Primjer: Ako je uložen DVD+RW disk.
3
4
Odaberite "Format" i pritisnite A.
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Za DVD-RW i nesnimljeni DVD-R (Video
mod), odaberite "VR" ili "Video" te
pritisnite A.
Cjelokupan sadržaj diska se briše.
54
z Savjet
Ponovnim formatiranjem možete promijeniti format
snimanja DVD-RW diska ili ponovo snimati na
DVD-RW koji je već finaliziran.
b Napomena
Na ovom modelu, 1 GB (čita se "gigabajt") iznosi 1
milijardu bajtova. Što je veći broj, veći je prostor na
disku.
55
GUIDE Plus+ (samo u područjima s
GUIDE Plus+ uslugom)
Uvod u GUIDE Plus+
sustav
GUIDE Plus+® je besplatan interaktivni
programski vodič. Prikazuje do sedam dana
programa s naslovima, promidžbom i podacima
o emitiranju. GUIDE Plus+ podaci za popise
TV programa se emitiraju uz signale lokalnih
postaja i prima ih antena, set top box prijemnik
ili kabelski sustav.
Posjetite www.europe.guideplus.com za popis
europskih kanala koji nude ovu uslugu.
Navodimo sam nekoliko načina uporabe
GUIDE Plus+ sustava.
– Traženje programa prema kategoriji
(primjerice, Movie ili Sport) ili uporabom
funkcije Keyword Search (str. 59).
– Nakon što pronañete željeni program,
pomoću GUIDE Plus+ sustava podesite timer
za snimanje (str. 66).
– Možete podesiti sustav za prikaz omiljenih
programa prema kriterijima koje podesite,
kao što su kategorija ili ključna riječ (str. 60).
Za više podrobnosti pogledajte "Gledanje TV
programa pomoću GUIDE Plus+ sustava"
(str. 57).
Upoznavanje osnovnih elemenata
Pritisnite TV GUIDE
Prikazuje se početni izbornik GUIDE Plus+
sustava.
56
A Video prozor: Prikazuje program kojeg
gledate kad ste pritisnuli tipku TV
GUIDE.
B Alatna traka: Alatna traka funkcionira
kad se pritisne tipka jednake boje na
daljinskom upravljaču. Alatna traka se
razlikuje ovisno o izborniku.
C Informativni okvir: Prikazuje informacije
o odabranom programu kod prikaza
početnog zaslona. Sadržaj ovisi o
prikazanom izborniku.
D Traka s izbornicima: Pritisnite plavu
tipku ("Home") i pritisnite M za
pomicanje kursora na traku s
izbornicima. Zatim odaberite jednu od
značajki tipkama </, te pritisnite A.
"Grid": Prikaz programa u odabranom
vremenu za sljedećih 7 dana.
"Search": Omogućuje pretraživanje po
naslovima, kategoriji ili ključnoj riječi
(str. 59). Prikazana kategorija ovisi o
podacima koje primi rekorder. Primjeri
kategorija: Movies, Sports i Children.
"My TV": Podešavanje profila za
omiljene programe ((str. 60)
"Schedule": Prikaz podešenih timera
(str. 71)
"Info": Prikaz informacija ako su
dostupne.
"Editor": Omogućuje ureñivanje
redoslijeda kanala i prikaza kanala
(str. 62).
"Setup": Omogućuje promjenu jezika,
države/regije, poštanskog broja, ulaznog
izvora i početnog kanala.
E Početni prikaz (Home): Kad pritisnete
plavu tipku ("Home"), kursor se vraća na
zadnji program u tablici "Grid".
F Naslovi: Prikaz naslova programa i
kategorija: zeleno (sport), ljubičasto
(filmovi), plavo (dječji), plavozeleno
(ostali).
G Logo TV postaje: Prikaz loga TV
postaje.
H Vrijeme: Prikaz odabranog vremena.
Tipkama </, odaberite drugi interval.
Rješavanje problema
Ako imate problema s prikazom popisa
programa, provjerite sljedeće:
• Poštanski broj mora biti ispravan (str. 27).
• Sat mora biti točno podešen. Ako sat nije
podešen, podesite ga ručno (str. 116).
• Ovaj rekorder preuzima GUIDE Plus+
podatke nekoliko puta dnevno dok je
isključen (pripravno stanje). Isključite
rekorder dok se ne upotrebljava (preko noći).
Nakon početnog podešavanja (str. 27), može
trebati do 24 sata kako bi rekorder počeo
primati popise. Potreban je cijeli dan za
prijem popisa programa za svih sedam dana.
• Provjerite sljedeće ako se podaci o
programima ne prima unutar jednog dana:
− "Easy Setup" (str. 27) je dovršen.
− Početni kanal nije isključen (pogledajte
"Isključivanje programa" na str. 63).
− Timer nije podešen.
Ako se podaci o programima i dalje ne mogu
primiti nakon provjere gore navedenih
točaka, potražite početni program na
sljedećoj internetskoj stranici i ručno
podesite početni kanal (str. 62):
www.europe.guideplus.com
• Ako izvedete spajanje " B: Spajanje set top
box prijemnika samo pomoću SCART
kabela" (str. 33) i ne spojite antenski kabel iz
set top box prijemnika na rekorder, učinite
sljedeće:
− Uključite set top box prijemnik.
− Spojite set top box kontroler.
− Slijedite opis iz "Promjena GUIDE Plus+
početnog kanala" (str. 62). Obavezno
podesite set top box kao izvor signala.
b Napomene
• Program se na set top box prijemniku može iznenada
promijeniti čak i ako je rekorder isključen. To je zato
jer je set top box kontroler promijenio program za
prijem GUIDE Plus+ podataka.
• Ako podesite "Factory Setup" na "All", prijemnik
se vraća na početne postavke. Ako promijenite
sljedeće postavke, GUIDE Plus+ sustav se resetira:
– Postavka države u "Easy Setup"
– "Country" u "Setup" - "Basic Setup" u traci s
izbornicima
– Poštanski broj u "Easy Setup"
– "Postal Code" iz "Setup" - "Basic Setup" u traci s
izbornicima
GUIDE Plus+ sustav se resetira takoñer ako
promijenite početni kanal ili postavke "Factory
Setup" na "Basic".
Gledanje TV programa
pomo3u GUIDE Plus+
sustava
Tipke u boji
1
Pritisnite TV GUIDE.
Prikazuje se "Home Screen" sustava
GUIDE Plus+.
2
Odaberite program tipkama </M/m/,
i pritisnite A.
GUIDE Plus+ sustav nestaje i program se
mijenja na odabrani.
, nastavlja se
57
Brzi odabir programa pomo3u loga TV
postaje
1
2
3
4
Pritisnite TV GUIDE.
Prikazuje se "Home Screen" sustava
GUIDE Plus+.
Pritisnite žutu tipku ("Channels").
Odaberite logo TV postaje pomoću tipaka
</M/m/, i zatim pritisnite A.
Prikaz se vraća na "Grid" i odabire se
program kojeg trenutno emitira odabrana
TV postaja.
Odaberite program pomoću </, i
pritisnite A.
Otklju&avanje Video Window
Video Window je zaključan kako ne bi
promijenio program kod pomicanja kursora
preko drugih naslova.
Iz polja "Grid" odaberite logo programa koji je
zaključan i pritisnite crvenu tipku ("Unlock").
"i" se mijenja u "j" i otključava se Video
Window. Za zaključavanje Video Window,
odaberite logo programa kojeg želite zaključati
i pritisnite crvenu tipku ("Lock").
Povratak na "Home" izbornik
Pritisnite plavu tipku ("Home").
Kursor se vraća na početni položaj u polju
"Grid".
Odabir programa za snimanje pomo3u timera
Pogledajte "Snimanje pomoću jedne tipke
(GUIDE Plus+) (samo u područjima s GUIDE
Plus+ uslugom)" (str. 66).
Zatvaranje GUIDE Plus+ sustava
Pritisnite TV GUIDE.
58
z Savjeti
• Pritisnite tipke PAGE T/U za promjenu popisa
programa po stranicama.
• Pritisnite tipke DAYS +/– za promjenu popisa
programa po danima.
b Napomene
• Video Window je zaključan tijekom snimanja i na
njemu se prikazuje indikator brave. Video Window
se ne može otključati tijekom snimanja.
• Ako gledate programe preko set top box
prijemnika, Video Window se možda neće
mijenjati brzinom kojom pomičete kursor. U tom
slučaju zaključajte Video Window (str. 58).
• Screen saver se uključuje ako se ne pritisne nijedna
tipka unutar deset minuta.
Tra5enje programa
pomo3u GUIDE Plus+
sustava
4
Odaberite program tipkama M/m i
pritisnite A.
Unos nove klju&ne rije&i
1
2
3
Odaberite "Search" u traci s izbornicima i
pritisnite A.
Odaberite "My Choice" tipkama </,.
Pritisnite žutu tipku ("Add").
Prikazuje se izbornik za unos znakova.
Tipke u boji
1
Odaberite "Search" u traci s izbornicima i
pritisnite A.
4
5
6
2
Odaberite kategoriju tipkama </, i
pritisnite A.
Za traženje programa po ključnoj riječi,
odaberite "My Choice". Možete pretraživati
sve programe koji sadrže ključnu riječ u
naslovu i u informativnom okviru. Ako nisu
prikazane ključne riječi, unesite ključnu
riječ. Pogledajte "Unos nove ključne riječi"
u nastavku.
3
Odaberite potkategoriju tipkama M/m i
pritisnite A.
Odaberite znak na tipkovnici tipkama
</M/m/, i pritisnite A.
Za odabir velikih slova, malih slova ili
znakova s naglaskom, pritisnite žutu tipku
("Keyboard") više puta.
Za odustajanje od unosa nove ključne riječi,
pritisnite crvenu tipku ("Back").
Ponovite korak 4 za unos ključne riječi.
Pritisnite zelenu tipku ("Save").
Registrira se unesena ključna riječ.
Za brisanje ključne riječi, odaberite ključnu
riječ koju želite obrisati i pritisnite crvenu
tipku ("Delete").
Za promjenu ključne riječi, odaberite
željenu ključnu riječ i pritisnite zelenu
tipku ("Edit").
Odabir programa za snimanje pomo3u timera
Pogledajte "Snimanje pomoću jedne tipke
(GUIDE Plus+) (samo u područjima s GUIDE
Plus+ uslugom)" (str. 66).
z Savjet
Ako su pod "My Choice" pohranjene dvije ili više
ključnih riječi, možete odabrati "All".
Prikazuju se programi koji odgovaraju
zadanim uvjetima.
Potkategorije se razlikuju ovisno o
državi/regiji.
59
Prikaz popisa omiljenih
programa (My TV)
3
"Channels": Odaberite program tipkama
</M/m/, i pritisnite A. Za dodavanje
programa, pritisnite žutu tipku ("Add").
Možete registrirati do 16 programa.
Za odustajanje od registracije, odaberite
program i pritisnite crvenu tipku ("Delete").
"Categories": Odaberite kategoriju tipkama
</M/m/, i pritisnite A. Za dodavanje
kategorije, pritisnite žutu tipku ("Add").
Možete registrirati do 4 kategorije.
Za odustajanje od registracije, odaberite
kategoriju i pritisnite crvenu tipku
("Delete").
"Keywords": Unesite ključnu riječ.
Pogledajte "Unos nove ključne riječi" na
str. 59. Za dodavanje novih ključnih riječi,
pritisnite žutu tipku ("Add"). Možete
registrirati do 16 ključnih riječi.
Za odustajanje od registracije, odaberite
ključnu riječ i pritisnite crvenu tipku
("Delete").
Možete odrediti profil i prikazati informacije
samo o omiljenim programima.
Tipke u boji
Podešavanje profila
1
2
Odaberite "My TV" u traci s izbornicima.
Pritisnite 5utu tipku ("Profile").
Odaberite "Channels", "Categories" ili
"Keywords" i pritisnite 5utu tipku ("Add").
4
Pritisnite A.
Promjena postavki profila
1
2
3
Odaberite "My TV" u traci s izbornicima.
Pritisnite žutu tipku ("Profile").
Ponovite gore opisani postupak od koraka 3.
Odabir i gledanje programa iz
My TV
1
Odaberite "My TV" u traci s izbornicima i
pritisnite A.
Prikazuju se programi koji odgovaraju
uvjetima profila.
2
Odaberite program tipkama </M/m/,
i pritisnite A.
Podešavanje programa za snimanje pomo3u
timera
Pogledajte "Snimanje pomoću jedne tipke
(GUIDE Plus+) (samo u područjima s GUIDE
Plus+ uslugom)" (str. 66).
60
Promjene GUIDE Plus+
sustava
4
Odaberite opciju tipkama M/m i pritisnite
A.
5
Odaberite postavku tipkama M/m i
pritisnite A.
"Language": Odaberite jezik iz izbornika
tipkama M/m.
"Country": Odaberite državu/regiju tipkama
M/m.
Kad isključite GUIDE Plus+ sustav nakon
promjene države/regije, prikazuje se "Easy
Setup" izbornik. Slijedite upute iz "Korak
4: Easy Setup" (str. 27) od koraka 2.
"Postal Code": Unesite poštanski broj
tipkama </M/m/,. Ako je "Country"
podešen na "Others", ne može se unijeti
poštanski broj i GUIDE Plus+ sustav neće
potražiti početni kanal.
"External Receiver 1"/"External Receiver
2"/"External Receiver 3": Ako je set top
box spojen na rekorder, podesite ga za
GUIDE Plus+ sustav. Pogledajte "
Podešavanje set top box prijemnika za
GUIDE Plus+® sustav (dostupno samo u
područjima s GUIDE Plus+ uslugom)" na
str. 35.
Brojčane tipke
Tipke u boji
TV GUIDE
Promjena osnovnih GUIDE
Plus+ postavki
Sva nužna podešavanja se vrše tijekom Easy
Setup postupka (str. 27). Slijedite dolje opisane
korake samo ako želite promijeniti trenutne
postavke. Imajte na umu da se u slučaju
promjene postavke države/regije Easy Setup
ponovno pokreće kad zatvorite GUIDE Plus+
sustav.
1
2
Pritisnite TV GUIDE za izlaz iz GUIDE
Plus+ sustava.
Pritisnite TV GUIDE.
Odustajanje od podešavanja GUIDE Plus+
Prikazuje se GUIDE Plus+ sustav.
Pritisnite crvenu tipku ("Back").
Odaberite "Setup" u traci s izbornicima.
Povratak u "Home" izbornik.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
GUIDE Plus+ sustava.
3
6
Odaberite "Basic Setup" tipkama M/m i
pritisnite A.
Pritisnite plavu tipku ("Home").
Kursor se vraća u početni položaj u polju
"Grid".
b Napomena
Ne može se podesiti "Easy Setup - Tuner System" u
"Easy Setup" ili "OSD" izbornika "Basic" na
državu/regiju ili jezik kojeg ne podržava GUIDE
Plus+ sustav.
, nastavlja se
61
Promjena GUIDE Plus+
po&etnog kanala
Postavka za odabir početnog kanala je
podešena na "Automatic" tako da ne morate
mijenjati postavku početnog kanala. Ipak, ako
koristite način spajanja B (str. 33) i želite
primati podatke o programima iz set top box
prijemnika, nema zvuka ili je slika izobličena,
potražite početni kanal na sljedećoj internetskoj
stranici i odaberite ga za svoje područje
slijedeći dolje opisane korake:
www.europe.guideplus.com
1
2
4
pritisnite A.
Prikaz se vraća na GUIDE Plus+ izbornik
za podešavanje.
11 Pri&ekajte jedan dan dok se ne prime
podaci za programski vodi&.
Odustajanje od podešavanja
Pritisnite crvenu tipku ("Back").
Povrata u "Home" izbornik
Prikazuje se GUIDE Plus+ sustav.
Pritisnite plavu tipku ("Home").
Kursor se vraća u početni položaj u okviru
"Home".
Odaberite "Setup" u traci s izbornicima.
Provjera informacija GUIDE Plus+ sustava
Pritisnite TV GUIDE.
Prikazuje se GUIDE Plus+ izbornik za
podešavanje.
3
10 Odaberite "Confirm" tipkama </, i
Odaberite "Host Channel Setup" tipkama
M/m i pritisnite A.
1
2
3
Dvaput pritisnite 5utu tipku ("Change").
Pritisnite TV GUIDE.
Odaberite "Setup" u traci s izbornicima i
pritisnite A.
Odaberite "GUIDE Plus+ system
information" tipkama M/m i pritisnite A.
Prikazuje se "Manual".
Provjera programskih mjesta
Provjerite jesu li brojevi programskih mjesta
jednaki programskim brojevima podešenim u
"Channel Setting".
Ako želite podesiti postavke kanala ili
promijeniti nazive kanala, pogledajte opciju
"Channel Setting" u izborniku "Settings and
Adjustments" (str. 112).
5
6
Odaberite "Source" tipkom ,.
7
8
Odaberite "Prog. No." tipkom ,.
9
1
Odaberite "Editor" u traci s izbornicima i
pritisnite A.
2
Pritisnite , za pomicanje kursora u
desni stupac.
Pritisnite 5utu tipku ("Source") više puta
za odabir ulaznog izvora.
Unesite programski broj broj&anim
tipkama.
Pritisnite zelenu tipku ("Save").
Izbornik traži potvrdu.
62
3
Odaberite programski broj kojeg 5elite
provjeriti tipkama M/m.
Za promjenu ulaznog izvora, pritisnite
crvenu tipku ("Source").
Za promjenu programskog broja, pogledajte
opciju "Channel Setting" na str. 112.
b Napomena
Za prijem programa iz rekordera koji se može primati
preko set top box prijemnika ili rekordera,
promijenite ulazni izvor u koraku 3.
Isklju&ivanje programskih
brojeva
Ako se na nekim programskim mjestima nalaze
programi koje ne trebate ili neželjeni kanali,
možete ih sakriti.
Primjerice, ako upotrebljavate set top box za
prijem podataka o programima (način spajanja
B, str. 33), prikazuju se svi programi koje je
moguće primati. Pomoću ove funkcije možete
sakriti neželjene programske brojeve.
1
Odaberite "Editor" u traci s izbornicima i
pritisnite A.
2
U lijevom stupcu odaberite programski
broj kojeg 5elite sakriti ili prikazati
tipkama M/m.
3
Pritisnite crvenu tipku ("On/Off").
Isključeni program se prikazuje sivo.
Za prikaz sakrivenog programa, ponovno
pritisnite crvenu tipku ("On/Off").
b Napomene
• Nije moguće snimati program koji nije podešen u
"Channel Setting" izbornika "Settings and
Adjustments", čak i ako je postavka podešena na
"On" u izborniku "Editor" iz trake s izbornicima.
• Ako upotrebljavate set top box prijemnik za prijem
programa (način spajanja B, str. 33) i možete
primati isti program preko set top box prijemnika i
rekordera, promijenite "Source" za prijem
programa preko tunera rekordera.
63
Snimanje pomoću timera
Prije snimanja
Prije po&etka snimanja…
Mod snimanja
Približno vrijeme
snimanja (sati)
HDD
DVD*
HQ+ (visoka
kvaliteta)
33
–
• Provjerite ima li na disku dovoljno prostora
za snimanje (str. 49). Na HDD, DVD+RW i
DVD-RW disku možete osloboditi prostor
brisanjem naslova (str. 92).
• Podesite kvalitetu snimane slike i veličinu
slike ako je potrebno (str. 69).
HQ
R
53
1
HSP
R
77
1 h 30 min
z Savjet
Snimanje pomoću timera odvijat će se bez obzira je li
rekorder uključen ili nije. Rekorder možete isključiti
bez utjecanja na snimanje, čak i nakon početka
snimanja.
b Napomene
• Za reprodukciju snimljenog diska na drugom DVD
ureñaju, finalizirajte disk (str. 52).
• Audio signali iz priključnice { LINE 3/
DECODER se snimaju čak i ako je "Line 3 Input"
podešen na "Optical In" u postavkama "Audio".
Mod snimanja
Kao kod standardne T3 brzine snimanja na
video kasete, možete odabrati željeni mod
snimanja pomoću tipke REC MODE.
Modovi snimanja s većom kvalitetom slike
omogućuju bolje snimke, ali zbog veće količine
podataka, skraćuju vrijeme snimanja. Takoñer,
dulje vrijeme snimanja omogućuje dulje
snimanje, ali manja količina podataka znači i
manju kvalitetu slike.
Pritisnite tipku REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za odabir HQ+ moda, podesite "HQ Setting" u
izborniku "HDD Rec. Settings" na "HQ+" kod
postavki "Recording" (str. 123). "HQ+" snima
slike u višoj kvaliteti od HQ na tvrdi disk.
Imajte na umu da se HQ+ prikazuje kao HQ na
pokazivaču i u izbornicima na zaslonu.
64
SP (standardni mod) 102
2
LSP
r
127
2 h 30 min
ESP
r
153
3
LP
r
205
4
EP
r
308
6
SLP (dulje trajanje) 410
8
* Vrijeme snimanja za DVD+R DL (Double Layer)
HQ: 1 sat 48 minuta
HSP: 2 sata 42 minute
SP: 3 sata 37 minuta
LSP: 4 sata 31 minuta
ESP: 5 sati 25 minuta
LP: 7 sati 14 minuta
EP: 10 sati 51 minuta
SLP: 14 sati 28 minuta
b Napomene
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja jednog
naslova je osam sati.
• U ovim slučajevima mogu se pojaviti manja
odstupanja od navedenog vremena snimanja.
– Pri snimanju programa s lošim prijemom ili
programa i video izvora s lošom kvalitetom slike
– Pri snimanju na disk koji je editiran
– Pri snimanju statične slike ili samo zvuka
Snimanje stereo i dvojezi&nih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na
ZWEITON ili NICAM sustavu. HDD i DVDRW (VR mod) može snimati glavni i pomoćni
zvuk. Tijekom reprodukcije možete prebacivati
izmeñu glavnog i pomoćnog zvuka. Kod tvrdog
diska (HDD) možete odabrati zvučni zapis prije
početka snimanja. Odaberite "Main", "Sub" ili
"Main+Sub" u "HDD Bilingual Rec." unutar
izbornika "Options" (str. 123).
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R
ili DVD-R mogu snimati samo jedan zvučni
zapis (glavni ili pomoćni) istovremeno. Prije
početka snimanja odaberite zvučni zapis u
izborniku. U izborniku "Recording" podesite
opciju "Bilingual Recording" izbornika "DVD
Rec. Settings" na "Main" (standardno) ili "Sub"
(str. 123).
ZWEITON (njema&ki stereo) sustav
Ako je u tijeku prijem stereo programa, pojavi
se "Stereo".
Ako je u tijeku prijem dvojezičnog programa
temeljenog na ZWEITON sustavu, na
pokazivaču ureñaja pojavljuje se natpis
"Main", "Sub" ili "Main/Sub".
Slike koje se ne mogu snimati
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne
mogu se snimati na ovom rekorderu.
Kad rekorder primi signal za zaštitu od
kopiranja, nastavlja sa snimanjem, ali snima se
samo prazna, siva slika.
Signali za
zaštitu od
kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
Copy -Once
(kopiranje
jednom)
Copy-Never
(nema
kopiranja)
(CPRM*)
(CPRM*)
Nema (snima se prazna slika)
* Snimljeni disk može se reproducirati samo na
CPRM kompatibilnoj opremi (str. 9).
NICAM sustav
Ako je u tijeku prijem stereo ili dvojezičnog
programa temeljenog na NICAM sustavu, na
pokazivaču ureñaja pojavljuje se natpis
"NICAM".
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "Audio" kod "Channel Setting" u
izborniku "Basic" na "NICAM" (standardno).
Ako zvuk nije čist dok slušate NICAM emisiju,
podesite "Audio" na "Standard" (pogledajte
"Podešavanje programa" na str. 112).
z Savjet
Zvučni zapis (glavni ili pomoćni) možete odabrati
tijekom snimanja tipkom B (audio). Tipkom se ne
utječe na zvuk koji se snima.
65
Snimanje pomo3u timera
(GUIDE Plus+/ShowView/
Manual)
Na raspolaganju su vam tri načina podešavanja
timera: Snimanje pomoću jedne tipke (samo u
područjima s GUIDE Plus+ uslugom),
ShowView i ručno podešavanje timera.
b Napomene
• (Samo u područjima s GUIDE Plus+ uslugom)
Kad je rekorder spojen sa set top box prijemnikom
i želite snimati pomoću GUIDE Plus+ sustava,
uključite set top box i spojite set top box kontroler.
• Nemojte rukovati set top box prijemnikom kratko
prije ili tijekom snimanja pomoću timera jer bi
moglo doći do nepravilnosti u snimanju programa.
Snimanje pomo3u jedne tipke
(GUIDE Plus+) (samo u podru&jima s GUIDE Plus+ uslugom)
Možete upotrijebiti GUIDE Plus+ sustav za
podešavanje timera za snimanje programa do
sedam dana unaprijed.
1
Pritisnite TV GUIDE.
2
Odaberite program tipkama </M/m/,.
Za traženje programa prema kategoriji ili
ključnoj riječi, odaberite "Search" u traci s
izbornicima. Pogledajte "Traženje
programa pomoću GUIDE Plus+ sustava"
na str. 59 za podrobnosti o traženju programa.
Možete odabrati program iz "My TV".
3
Pritisnite crvenu tipku ("Record").
Uključuje se indikator TIMER REC na
pokazivaču.
Podešeni program i vrijeme mijenjaju boju
i rekorder je spreman za pokretanje
snimanja. Kod snimanja iz set top box
prijemnika, ne zaboravite ga uključiti.
Za razliku od videorekordera, nema potrebe
za isključivanjem rekordera prije početka
snimanja.
• Za snimanje na DVD
Pogledajte "Provjera/promjena/
poništavanje postavki timera" na str. 71.
• Za podrobnije podešavanje timera
Pogledajte "Provjera/promjena/
poništavanje postavki timera" na str. 71.
Tipke u boji
Potvr>ivanje, promjena ili poništavanje
snimanja pomo3u timera
Pogledajte "Provjera/promjena/poništavanje
postavki timera" na str. 71.
Zaustavljanje snimanja koje je u tijeku
Pritisnite x REC STOP na daljinskom
upravljaču ispod pokrova.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja i da se snimanje ne
može zaustaviti u prvoj minuti snimanja.
Odabir kvalitete snimanja
Pogledajte korak 3 u "Podešavanje kvalitete i
veličine slike za snimanje" na str. 69.
66
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za
snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja tako da se cjelokupan program može
snimiti. Podesite "Rec Mode Adjust" u
izborniku "Timer Settings" na "On" u
postavkama "Recording" (str. 123).
Auto Title Erase (samo tvrdi disk)
Ako nema dovoljno mjesta za snimanje
pomoću timera, rekorder automatski briše stare
naslove snimljene na tvrdi disk.
Briše se najstariji snimljeni naslov. Podesite
"Auto Title Erase" u izborniku "Timer
Settings" na "On" u postavkama "Recording"
(str. 123). Zaštićeni naslovi se ne brišu.
Snimanje TV programa pomo3u
ShowView sustava
ShowView sustav je značajka koja olakšava
podešavanje timera. Jednostavno unesite
ShowView programski broj iz TV vodiča.
Datum, vrijeme i program se podešavaju
automatski.
Provjerite jesu li programi pravilno podešeni u
"Channel Setting" unutar izbornika "Basic"
(str. 112).
Brojčane tipke
Ako se timeri preklapaju
Ako se jedna ili više postavki timera preklapa,
prikazuje se poruka. Za promjenu postavki
timera, pogledajte "Provjera/promjena/
poništavanje postavki timera" na str. 71.
Tipke u boji
z Savjet
Ako snimate na tvrdi disk ili DVD-RW (VR mod) u
modu snimanja koji je SP ili manje kvalitete i na disk
brzine 2x ili brži, možete reproducirati naslov dok se
snima odabirom naziva programa u popisu naslova
(str. 80).
b Napomene
• Ako se na zaslonu pojavi poruka da je disk pun,
promijenite disk ili oslobodite prostor na disku
(samo HDD/DVD+RW/DVD-RW) (str. 93).
• Zadnji odabrani mod snimanja kojeg ste ručno
odabrali, postaje standardni mod snimanja pomoću
timera uz sustav GUIDE Plus+.
• Nije moguće promijeniti kvalitetu snimanja (HDD
ili DVD) nakon početka snimanja.
• Možda se neće snimiti početak programa kod
uporabe funkcije PDC/VPS.
• Nije moguće produljiti vrijeme snimanja dok je
funkcija "PDC/VPS" podešena na "On" (str. 72).
1
Dok je isklju&en GUIDE Plus+ sustav,
pritisnite SCHEDULE.
2
Pritisnite crvenu tipku ("ShowView").
3
Broj&anim tipkama unesite ShowView
programski broj.
• Ako pogriješite, pritisnite < za ponovni
unos pravilnog broja.
, nastavlja se
67
4
Pritisnite A.
Ru&no podešavanje timera
Uključuje se indikator TIMER REC na
pokazivaču.
Prikazuju se datum, vrijeme početka i
završetka, programski broj i sl.
Kad se prikaže poruka za unos
programskog broja, odaberite programski
broj tipkama </M/m/, i pritisnite A.
Rekorder je spreman za pokretanje
snimanja.
• Za snimanje na DVD
Pogledajte "Provjera/promjena/
poništavanje postavki timera" na str. 71.
• Za detaljnije podešavanje timera
Pogledajte "Provjera/promjena/
poništavanje postavki timera" na str. 71.
Brojčane tipke
Tipke u boji
Potvr>ivanje, promjena ili poništavanje
snimanja pomo3u timera
Pogledajte "Provjera/promjena/poništavanje
postavki timera" na str. 71.
Zaustavljanje snimanja u toku
Pritisnite x REC STOP na daljinskom
upravljaču ispod pokrova.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
1
Dok je isklju&en GUIDE Plus+ sustav,
pritisnite SCHEDULE.
2
Pritisnite zelenu tipku ("Manual").
3
Podesite datum broj&anim tipkama i
tipkama </M/m/,. Zatim pritisnite
zelenu tipku ("Next").
4
Podesite vrijeme po&etka broj&anim
tipkama i tipkama </M/m/,. Zatim
pritisnite zelenu tipku ("Next").
5
Podesite vrijeme završetka broj&anim
tipkama i tipkama </M/m/,. Zatim
pritisnite zelenu tipku ("Next").
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za
snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja tako da se cjelokupan program može
snimiti. Podesite "Rec Mode Adjust" u
izborniku "Timer Settings" na "On" u
postavkama "Recording" (str. 123).
Auto Title Erase (samo tvrdi disk)
Ako nema dovoljno mjesta za snimanje
pomoću timera, rekorder automatski briše stare
naslove snimljene na tvrdi disk.
Briše se najstariji snimljeni naslov. Podesite
"Auto Title Erase" u izborniku "Timer
Settings" na "On" u postavkama "Recording"
(str. 123). Zaštićeni naslovi se ne brišu.
68
6
Odaberite ulazni izvor tipkama M/m i
odaberite broj programa broj&anim
tipkama ili tipkama M/m.
Takoñer možete odabrati program pomoću
žute tipke ("Channels").
7
8
Pritisnite zelenu tipku ("Next").
Uporaba funkcije Quick Timer
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Prikazuje se izbornik za unos znakova. Za
promjenu naziva naslova, odaberite znak
tipkama </M/m/, i pritisnite A.
Za odabir velikih slova, malih slova ili
znakova s naglascima, pritisnite žutu tipku
("Keyboard").
Svakim pritiskom vrijeme se produljuje za 30
minuta. Najveće trajanje je šest sati.
Pritisnite zelenu tipku ("Save").
Brojač timera odbrojava minutu po minutu do
0:00 i nakon toga rekorder prestaje sa
snimanjem (napajanje se ne isključuje). Čak i
ako isključite rekorder tijekom snimanja,
rekorder nastavlja snimati do isteka
odbrojavanja timera.
Obratite pažnju da Quick Timer funkcija ne
radi ako je "TV Direct Rec" podešen na "On" u
izborniku "Recording" (str. 123).
Na pokazivaču se uključuje indikator
TIMER REC.
Prikazuju se datum, vrijeme početka i
završetka snimanja, program itd.
Rekorder je spreman za snimanje.
Potvr>ivanje, promjena ili poništavanje
snimanja pomo3u timera
Pogledajte "Provjera/promjena/poništavanje
postavki timera" na str. 71.
Zaustavljanje snimanja u toku
Pritisnite x REC STOP na daljinskom
upravljaču ispod pokrova.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za
snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja tako da se cjelokupan program može
snimiti. Podesite "Rec Mode Adjust" u
izborniku "Recording" na "On" (str. 123).
(normalno snimanje)
Isklju&ivanje Quick Timer funkcije
Pritisnite z REC više puta dok se ne pojavi
brojač na pokazivaču na prednjoj strani
ureñaja. Rekorder se vraća u normalan mod
snimanja.
Podešavanje kvalitete i veli&ine
slike za snimanje
Možete podesiti kvalitetu i veličinu slike koju
snimate.
Auto Title Erase (samo tvrdi disk)
Ako nema dovoljno mjesta za snimanje
pomoću timera, rekorder automatski briše stare
naslove snimljene na tvrdi disk.
Briše se najstariji snimljeni naslov. Podesite
"Auto Title Erase" u izborniku "Recording" na
"On" (str. 123). Zaštićeni naslovi se ne brišu.
Ako se timeri preklapaju
Ako se jedna ili više postavki timera preklapa,
prikazuje se poruka. Za promjenu postavki
timera, pogledajte "Provjera/promjena/
poništavanje postavki timera" na str. 71.
, nastavlja se
69
1
"Rec NR" (noise reduction): Smanjuje šum
kojeg sadrži videosignal.
Prije po&etka snimanja pritisnite
OPTIONS i odaberite "Rec Settings".
Nakon toga pritisnite A.
"Rec Video Equalizer": Detaljnije
podešavanje slike.
Pritisnite M/m za odabir opcije koju želite
podesiti i pritisnite A.
• Contrast: Podešavanje kontrasta.
• Brightness: Promjena opće svjetline.
• Colour: Povećanje ili smanjenje zasićenja
boja.
3
2
Odaberite opciju koju 5elite podesiti i
pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
Primjer: Rec NR
"Rec Mode":
Odabir moda snimanja za željeno vrijeme
snimanja i kvalitetu slike. Za podrobnije
informacije, pogledajte "Mod snimanja" na
str. 64.
"HDD Rec. Picture Size"/"DVD Rec.
Picture Size":
Podešavanje veličine slike programa kojeg
se želi snimati.
• 4:3 (standardno): Podešavanje slike 4:3.
• 16:9: Podešavanje slike 16:9 (wide mod).
• Auto (samo HDD): Automatski odabir
ispravne veličine slike.
Funkcija "DVD Rec. Picture Size" djeluje s
DVD-RW/DVD-R (Video mod) diskovima
ako je odabran mod snimanja HQ, HSP, SP,
LSP ili ESP. Za ostale modove snimanja
odreñena je veličina slike "4:3".
Kod DVD-R/DVD-RW (VR mod) diskova,
stvarna veličina slike snima se bez obzira
na podešavanje. Na primjer, ako se prima
slika veličine 16:9, na disk se snima slika
veličine 16:9 čak i kad je "DVD Rec
Picture Size" podešen na "4:3".
Kod DVD+RW/DVD+R diskova, odreñena
je veličina zaslona "4:3".
70
Podesite opcije tipkama </M/m/, i
pritisnite A.
Standardna podešenja su podcrtana.
"Rec NR": (slabo) Off 1 ~ 2 ~ 3 (jako)
"Rec Video Equalizer":
• Contrast: (slabiji) –3 ~ 0 ~ 3 (jači)
• Brightness: (tamnije) –3 ~ 0 ~ 3
(svjetlije)
• Colour: (svjetlije) –3 ~ 0 ~ 3 (zasićenije)
Ponovite korake 2 i 3 za ostale opcije.
b Napomene
• Ako program sadrži slike dviju veličina, snimat će
se odabrana veličina slike. Ako se signal 16:9 ne
može snimiti kao 16:9, snimit će se kao 4:3.
• Pri reprodukciji 16:9 slike snimljene kao 4:3, slika
se podešava kao 4:3 letter box bez obzira na
podešavanje u "TV Type" unutar izbornika "Video"
(str. 117).
• Zaostale slike mogu se pojaviti pri korištenju "Rec
NR".
• "Rec Video Equalizer" ne djeluje na RGB signale.
Kreiranje poglavlja u naslovu
Rekorder može automatski dijeliti snimljeni
materijal (naslov) na poglavlja tijekom
snimanja umetanjem oznake poglavlja otprilike
svakih 6 minuta. Za isključenje ove funkcije,
podesite "Auto Chapter" u izborniku
"Recording" na "Off" (str. 124).
Kod snimanja na tvrdi disk, DVD-R (VR mod)
ili DVD-RW (VR mod), možete ručno ubaciti
ili obrisati oznake poglavlja (str. 95).
b Napomena
Kod presnimavanja (str. 99), oznake poglavlja s
izvorne snimke ne unose se u snimljeni naslov.
Provjera/promjena/poništa
vanje postavki timera
3
Pritisnite zelenu tipku ("Edit").
4
U lijevom stupcu odaberite opciju
pomo3u crvene tipke ("Back") ili zelene
tipke ("Next") te je podesite pomo3u
broj&anih tipaka ili </M/m/,.
Podešavanje timera možete promijeniti ili
poništiti pomoću izbornika SCHEDULE.
Brojčane tipke
Tipke u boji
Možete promijeniti datum, vrijeme početka,
vrijeme završetka, programski broj ili
ulazni izvor. Kursor prelazi u desni stupac.
5
• Crvena tipka ("Media"): Odabir medija
za snimanje (HDD ili DVD).
• Zelena tipka ("Frequency"): Odabir
načina snimanja. Postavke se izmjenjuju
na sljedeći način:
Once (jednom) t Daily (svaki dan) t
Mon-Fri (ponedjeljak-petak) t Mon-Sat
(ponedjeljak-subota) t Sun (nedjelja)
t ..... t Sat (subota) t Once (jednom)
• Žuta tipka ("Rec Mode"): Odabir moda
snimanja (str. 64).
Promjena postavki timera
1
Dok je GUIDE Plus+ sustav isklju&en,
pritisnite SCHEDULE.
Prikazuje se izbornik SCHEDULE.
6
7
2
Odaberite podešenje timera koje 5elite
promijeniti tipkama M/m.
Pritisnite odgovaraju3u tipku u boji više
puta za promjenu postavke.
Pritisnite , za prikaz "Extend Time".
Pritisnite 5utu tipku ("Extend Time") više
puta za odabir trajanja ili podešavanje
PDC/VPS funkcije.
Opcije se izmjenjuju na sljedeći način:
+0 minuta t +10 minuta t +30 minuta
t +60 minuta t VPS/PDC t +0 minuta
Takoñer pogledajte "O funkciji PDC/VPS"
u nastavku.
z Savjet
Takoñer možete produljiti vrijeme snimanja tijekom
snimanja pritiskom na tipku OPTIONS i odabirom
opcije "Extend Rec."
b Napomena
Nove postavke počinju vrijediti kad izañete iz
GUIDE Plus+ sustava.
, nastavlja se
71
O funkciji PDC/VPS
PDC/VPS signali se odašilju s TV programima
kod nekih sustava emitiranja. Ovi signali
omogućuju pravovremeno snimanje pomoću
timera, bez obzira na kašnjenje, raniji početak
ili prekid programa.
Uporaba funkcije PDC/VPS
Odaberite "VPS/PDC" u koraku 7 gore.
Kad uključite ovu funkciju, rekorder počinje
pretraživati programe prije pokretanja snimanja
pomoću timera. Ako za vrijeme pretraživanja
gledate televizijski program, na zaslonu će se
pojaviti poruka. Ako želite gledati televizijski
program, prebacite na televizijski prijemnik ili
isključite PDC/VPS funkciju pretraživanja
programa. Imajte na umu da snimanje pomoću
timera neće početi ako isključite funkciju
PDC/VPS pretraživanja programa.
Poništavanje postavki timera
1
Dok je GUIDE Plus+ sustav isklju&en,
pritisnite tipku SCHEDULE.
Prikazuje se izbornik SCHEDULE.
2
Odaberite postavku timera koju 5elite
poništiti tipkama M/m.
3
Pritisnite crvenu tipku ("Delete").
Zatvaranje izbornika SCHEDULE
Pritisnite TV GUIDE ili SCHEDULE.
Ako se podešenja timera preklapaju
Program koji se prvi pokrene ima prioritet, a
drugi program kreće tek nakon što prvi
program završi snimanje.
Privremeno isklju&ivanje PDC/VPS
pretra5ivanja kanala
Pritisnite OPTIONS i odaberite "PDC/VPS
Scan Off". Kako bi PDC/VPS funkcija
ispravno funkcionirala, isključite rekorder prije
početka snimanja pomoću timera. Na taj način
automatski se uključuje PDC/VPS
pretraživanje programa dok je rekorder
isključen.
neće se snimiti
Ako programi zapo&inju u isto vrijeme
Program koji je zadnji podešen ima prioritet. U
ovom primjeru, podešenje timera B uneseno je
nakon podešenja A. Zato se prvi dio podešenja
A neće snimiti.
Ako su vrijeme završetka jednog programa i
vrijeme po&etka drugog programa jednaki
Nakon završavanja prvog snimanja, drugo
snimanje može započeti sa zakašnjenjem.
b Napomena
Ako je "PDC/VPS podešen na "On" za jedno ili više
snimanja pomoću timera, vrijeme snimanja može se
promijeniti u slučaju zakašnjenja ili ranijeg početka
emisije.
72
Snimanje s priklju&ene
opreme
2
Opciju "Synchro Rec" u izborniku
"Recording" podesite na "Record to HDD"
ili "Record to DVD" (str. 124).
3
Pritisnite INPUT SELECT više puta za
odabir opcije "L3".
4
Odaberite ulazni audio signal ako
snimate dvojezi&ni program na HDD ili
DVD-RW/DVD-R disk (VR mod).
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije "Line
Audio Input" i pritisnite A. Odaberite
zatim "Bilingual" i pritisnite A.
Za podrobnosti o snimanju dvojezičnog
programa, pogledajte str. 65.
5
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 64.
6
7
Snimanje s priklju&ene opreme
pomo3u timera (Synchro Rec)
Rekorder možete podesiti tako da automatski
snima programe s priključene opreme koja ima
timer (npr. satelitski prijemnik). Spojite
opremu na LINE3/DECODER priključnicu
rekordera (str. 38).
Kad se uključi spojena oprema, rekorder
započinje snimati program s LINE3/
DECODER priključnice.
1
Prije snimanja odaberite HDD ili DVD.
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za
snimanje (pogledajte "1. Ulaganje diska" na
str. 43).
Podesite timer na priklju&enoj opremi na
vrijeme programa koji 5elite snimiti i
zatim je isklju&ite.
Pritisnite c z SYNCHRO REC.
Uključuje se SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je spreman
za Synchro-Recording snimanje.
Rekorder automatski počinje snimati kad
primi ulazni signal iz priključene opreme.
Rekorder prestaje snimati čim se
priključena oprema isključi.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x REC STOP ili c z SYNCHRO
REC na daljinskom upravljaču ispod pokrova.
Isklju&ivanje Synchro Rec
Pritisnite c z SYNCHRO REC.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na
ureñaju.
, nastavlja se
73
b Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema
videosignala iz priključene opreme. Početak
programa možda se neće snimiti, bez obzira je li
ureñaj uključen ili ne.
• Tijekom Synchro-Recording snimanja druge
operacije, poput normalnog snimanja, ne rade.
• Želite li koristiti priključenu opremu dok rekorder
čeka početak Synchro-Recording snimanje,
isključite Synchro-Recording tipkom c z
SYNCHRO REC. Obratite pažnju da isključite
priključenu opremu i pritisnete c z SYNCHRO
REC za povratak na Synchro-Recording prije
uključivanja snimanja pomoću timera.
• Synchro-Recording funkcija ne radi ako ste
podesili "Line3 Input" za "Scart Setting" u
izborniku "Video" na "Decoder" (str. 118).
• Synchro Recording ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute uz
prijemnik.
• Dok rekorder čeka s uključenom SynchroRecording funkcijom, funkcija Auto Clock Set (str.
116) ne djeluje.
• Želite li upotrebljavati Synchro Rec funkciju, prvo
morate točno podesiti sat.
• Audio signali iz { LINE 3/DECODER
priključnice se snimaju čak i ako je "Line 3 Input"
podešen na "Optical In" u izborniku "Audio".
Snimanje s priklju&ene opreme
bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera
ili sličnog ureñaja. Za spajanje videorekordera
ili slične opreme, pogledajte "Spajanje s
videorekorderom ili sličnim ureñajem" na str.
38. Upotrijebite DV IN priključnicu na
prednjoj strani rekordera ako ureñaj ima izlazu
DV priključnicu (i.LINK).
1
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za
snimanje (pogledajte "1. Ulaganje diska" na
str. 43).
2
Pritisnite INPUT SELECT za odabir
ulaznog izvora u skladu s vrstom
spajanja.
Na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći
indikatori:
programski
broj
3
Ako se podešavanje timera funkcije
Synchro-Recording i drugog podešavanja
timera preklapaju
Bez obzira ako je program Synchro Rec
program, prioritet ima program koji se prvi
pokrene. Drugi program kreće tek kad prvi
program snimanja završi.
Pritisnite HDD ili DVD.
Odaberite ulazni audio signal ako
snimate dvojezi&ni program na HDD ili
DVD-RW/DVD-R disk (VR mod).
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije "Line
Audio Input" i pritisnite A. Odaberite
zatim "Bilingual" i pritisnite A.
Za podrobnosti o snimanju dvojezičnog
programa, pogledajte str. 65.
4
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 65.
Prvi program
5
Drugi program
neće se snimiti
6
Umetnite videokasetu s koje snimate u
priklju&eni ure>aj i stavite ure>aj u pauzu
reprodukcije.
Pritisnite z REC.
Snimanje započinje na rekorderu.
7
Pritisnite tipku pauze (ili reprodukcije) na
spojenom ure>aju za isklju&ivanje pauze
reprodukcije.
Spojeni ureñaj započinje s reprodukcijom i
slika se snima na ovaj rekorder.
Za prekidanje snimanja, pritisnite x REC
STOP na rekorderu.
74
Ako spojite digitalnu video kameru s DV IN
priklju&nicom
Pogledajte "DV presnimavanje" na str. 104 za
objašnjenje postupka snimanja preko DV IN
priključnice.
z Savjet
Podešavanja slike možete promijeniti prije snimanja.
Pogledajte "Podešavanje kvalitete i veličine slike za
snimanje" na str. 69.
b Napomene
• Ako snimate sliku videoigre, slika možda neće biti
čista.
• Program koji sadrži signal za zaštitu od kopiranja
razine Copy-Never nije moguće snimanje.
Rekorder nastavlja snimati, ali se snima prazna
slika.
• Audio signali iz { LINE 3/DECODER
priključnice se snimaju čak i ako je "Line 3 Input"
podešen na "Optical In" u izborniku "Audio".
75
3
Reprodukcija
Odaberite naslov i pritisnite A.
Pojavljuje se podizbornik.
4
Reprodukcija
Odaberite "Play" i pritisnite A.
Reprodukcija kreće od odabranog naslova s
diska.
Uporaba DVD izbornika
Brojčane tipka
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska ili
finaliziranog DVD+RW, DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R diska, možete
prikazati izbornik diska pritiskom na tipku
DVD TOP MENU ili DVD MENU.
Reprodukcija VIDEO CD diskova s PBC
funkcijama
PBC (Playback Control) omogućuje
reprodukciju VIDEO CD diskova interaktivno
preko izbornika na zaslonu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja
reprodukcije VIDEO CD diska s funkcijom
PBC.
Odaberite opciju pomoću brojčanih tipaka i
pritisnite A. Nakon toga, slijedite upute iz
izbornika (pritisnite H kad se pojavi "Press
SELECT").
Funkcija PBC ne radi sa Super VIDEO CD
diskovima na ovom rekorderu. Super VIDEO
CD diskovi reproduciraju se samo
kontinuirano.
1
2
Pritisnite HDD ili DVD.
Promjena kuta kamere
• Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za
snimanje (pogledajte "1. Ulaganje diska"
na str. 43).
• Ako umetnete DVD VIDEO, VIDEO CD
ili CD pritisnite H. Reprodukcija
započinje.
Ako su snimljene scene iz različitih kutova,
možete odabrati kut kamere. Pritisnite
OPTIONS tijekom reprodukcije za odabir
"Change Angle" i pritisnite A.
Pritisnite TITLE LIST.
Za podrobnosti o popisu naslova,
pogledajte "3. Korištenje izbornika Title
List" na str. 45.
Primjer: DVD+RW
b Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti moguće promijeniti
kut kamere čak i ako su scene snimljene iz različitih
kutova.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Brza reprodukcija sa zvukom (Scan Audio)
Kad pritisnete M tijekom reprodukcije
naslova snimljenog na tvrdi disk, slika i zvuk
se ubrzaju (pojavi se "x1.3").
Zvuk se neće čuti pritisnete li M dva ili više
puta za promjenu brzine pretraživanja.
76
Nastavak reprodukcije od mjesta gdje ste
prekinuli reprodukciju (Resume Play)
Ako ponovno pritisnete tipku H nakon
prekidanja reprodukcije, rekorder nastavlja
reprodukciju od mjesta gdje ste pritisnuli x.
Želite li pokrenuti reprodukciju od početka,
pritisnite OPTIONS, odaberite "Play
Beginning" i pritisnite A. Reprodukcija kreće
od početka naslova/zapisa/scene.
Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju
briše se ako:
– otvorite uložnicu diska (osim HDD).
– odaberete drugi naslov (osim HDD).
– izbornik Title List podesite na Original ili
Playlist (samo HDD/DVD-RW/DVD-R u VR
modu).
– ureñujete naslov nakon prekidanja
reprodukcije.
– promijenite podešenja rekordera.
– isključite rekorder (samo VIDEO CD/CD/
DATA DVD/DATA CD).
– pokrenete snimanje (osim HDD/DVD-RW/
DVD-R diskova u VR modu).
– odspojite mrežni kabel.
b Napomena
Reprodukciju ne možete nastaviti tijekom TV pauze.
Reprodukcija DVD diskova s ograni&enjem
(Parental Control)
Ako reproducirate DVD s ograničenjem
reprodukcije, na TV zaslonu se pojavljuje
poruka:"Do you want temporarily change the
Parental Control to *?"
1 Odaberite "OK" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik za unos zaporke.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka.
3 Pritisnite A za odabir "OK".
Rekorder započinje reprodukciju.
Zaklju&avanje ulo5nice diska (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska kako biste
spriječili da djeca izvade disk.
Dok je rekorder u pripravnom stanju, zadržite
pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču ne
pojavi "LOCKED". Tipka Z (open/close) ne
funkcionira dok je uključena funkcija Child
Lock.
Želite li otključati uložnicu diska, zadržite
pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču ne
pojavi "UNLOCKED" dok je rekorder
uključen.
One Touch reprodukcija
Ako upotrijebite SMARTLINK način
povezivanja, jednostavno možete pokrenuti
reprodukciju.
Pritisnite H. Rekorder se automatski
uključuje i TV ulaz se automatski prebacuje na
rekorder. Reprodukcija započinje automatski.
One Touch izbornik
Ako upotrijebite SMARTLINK način
povezivanja, jednostavno možete prikazati
Title List izbornik.
Pritisnite TITLE LIST. Rekorder se automatski
uključuje i TV ulaz se automatski prebacuje na
rekorder. Pojavljuje se Title List izbornik.
z Savjeti
• Reprodukciju možete pokrenuti i tipkom H u
koraku 3 (str. 76).
• Čak i ako odaberete "Factory Setup" u izborniku
"Others" (str. 127), funkcija Child Lock ostaje
uključena.
Za postavljanje ili promjenu zaporke,
pogledajte "Ograničenje reprodukcije (samo
DVD VIDEO)" na str. 124.
, nastavlja se
77
Opcije reprodukcije
Za provjeru položaja sljedećih tipaka pogledajte sliku na str. 76.
Kod MP3, JPEG ili DivX funkcija, pogledajte "Reprodukcija MP3 audio zapisa, JPEG slikovnih
datoteka ili DivX® video datoteka" na str. 83.
Tipke
Funkcije
$ (audio)
Odabir jednog od audio zapisa snimljenih na disk višestrukim
pritiskom tipke u normalnom modu reprodukcije.
: Odabir jezika.
: Odabir glavnog ili pomoćnog zvuka.
: Odabir stereo ili mono zvučnog zapisa.
' (subtitle)
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
T/U (instant
replay/instant advance)
Ponavljanje scene/kratka ubrzana reprodukcija scene.
. (previous)/
> (next)
Prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg naslova/poglavlja/scene/
zapisa. Na tvrdom disku nije moguć prijelaz na početak prethodnog/
sljedećeg naslova
mc^/yCM
(fast reverse/fast forward)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed ako se pritisne
tijekom reprodukcije.
Brzina pretraživanja se mijenja ovako:
ubrzano unatrag
m1 T
m2 T T
m3*2 T T T
ubrzano unaprijed
t 1M*1
t t 2M
t t t 3M*2
Kad pritisnete i zadržite tipku, ubrzano pretraživanje unatrag/unaprijed
nastavlja se dok držite tipku pritisnutom.
*1
*2
mc^/yCM
(slow, freeze frame)
Kad pritisnete M jednom tijekom reprodukcije naslova snimljenog na
tvrdi disk, moguća je brza reprodukcija sa zvukom (pojavi se "x1.3").
m3 i 3M su raspoložive samo za HDD i DVD.
Usporena reprodukcija ako se pritisne na duže od sekunde tijekom
uključene pauze.
Reprodukcija sliku po sliku ako se kratko pritisne tijekom pauze.
* samo u smjeru reprodukcije
MUTING
Isključivanje zvuka.
Za poništavanje isključenja, ponovno pritisnite MUTING ili pritisnite
2 (volume) + za podešavanje glasnoće.
X (pause)
Pauza reprodukcije.
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
78
b Napomene
• Kutove kamere i titlove ne možete mijenjati kod
naslova snimljenih na ovom rekorderu.
• Može se reproducirati samo slideshow snimljen na
DVD kamkorderu. Ne mogu se upotrebljavati
ostale funkcije reprodukcije, kao što je ubrzani
prijelaz naprijed.
"MNR" (mosquito noise reduction):
Smanjuje slabi šum koji se pojavljuje uz
obrise slika. Efekti smanjenja šuma se
automatski podešavaju unutar raspona
svakog podešenja prema brzini bitova slike
i drugih čimbenika.
"Sharpness":
Izoštrava obrise slike.
"PB Video Equalizer" (Playback video
equalizer):
Preciznije podešavanje slike.
Odaberite opciju i pritisnite A.
• Contrast: promjena kontrasta.
• Brightness: promjena svjetline.
• Colour: promjena zasićenosti boje.
• Hue: promjena balansa boje.
O reprodukciji DTS zvu&nih zapisa s CD diska
• DTS audio signali mogu se čuti samo iz
zvučnika ovog sustava, a ne na ureñajima
spojenim putem priključnica LINE.
• Podesite zvuk na "Stereo" tipkom $ (audio)
(str. 78).
• Za uživanje u DTS surround zvuku sa CD
diska, pritisnite SOUND FIELD više puta za
odabir zvučnog efekta "FOCUS SUR" (str. 87).
O reprodukciji DVD diskova s DTS zvu&nim
zapisima
DTS audio signali reproduciraju se samo putem
zvučničkog sustava.
Podešavanje kvalitete slike
* Samo DivX video datoteke.
1
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
za odabir "Video Settings" i pritisnite A.
3
Pritisnite </, za podešavanje opcije i
pritisnite A.
Standardna podešavanja su podcrtana.
"FNR": (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"BNR": (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"MNR": (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"Sharpness"*: (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"PB Video Eqalizer":
• Contrast: (slabiji) –3 ~ 0 ~ 3 (jači)
• Brightness: (tamnije) –3 ~ 0 ~ 3
(svjetlije)
• Colour: (manje) –3 ~ 0 ~ 3 (više)
• Hue: (crveno) –3 ~ 0 ~ 3 (zeleno)
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje
ostalih opcija.
* "1" omekšava obrise slika. "2" pojačava obrise
slika i "3" pojačava obrise više od "2".
2
Odaberite opciju i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
"FNR" (frame noise reduction):
Smanjuje šum signala svjetline
videosignala.
"BNR" (block noise reduction):
Smanjuje blok šum ili mozaične uzorke u
slici.
b Napomene
• Ako obrisi slike postanu nejasni, podesite "BNR"
i/ili "MNR" na "Off".
• Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira,
navedeni BNR, MNR ili FNR, efekte možda će
teško biti prepoznati. Takoñer, ove funkcije možda
neće raditi sa svim veličinama slike.
• Pri korištenju funkcije "Sharpness", šum s diska
može postati očitiji. U tom slučaju preporučujemo
korištenje BNR funkcije uz funkciju "Sharpness".
Ako se stanje ne popravi, podesite "Sharpness"
razinu na "Off".
, nastavlja se
79
Uskla>ivanje slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako slika nije usklañena sa zvukom, možete
izvesti usklañivanje.
1
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
za odabir opcije "Audio Settings" i
pritisnite A.
2
3
Odaberite "A/V SYNC" i pritisnite A.
Odaberite "On" i pritisnite A.
b Napomene
• Kod presnimavanja na videorekorder ili drugi
ureñaj za snimanje, obavezno podesite "A/V
SYNC" na "Off".
• "A/V SYNC" ne utječe na reprodukciju zvuka iz
priključnice LINE 3 DIGITAL IN (OPTICAL).
Pauziranje TV emisije (TV Pause)
Možete pauzirati TV emisiju kako biste kasnije
nastavili gledanje programa. To je korisno kad
primite neočekivani telefonski poziv ili vam
doñe gost dok gledate TV program.
1
Dok gledate TV program s ovim
rekorderom, pritisnite X.
Slika se zaustavi. Sliku je moguće pauzirati
do tri sata.
TV pause
2
80
Ponovno pritisnite X ili H za nastavak
gledanja programa.
b Napomene
• Pauzirani naslovi se ne spremaju na tvrdi disk.
• Ova funkcija se poništi:
– kad pritisnete x (stop).
– kad pritisnete PROG +/–.
– kad pritisnete DVD.
– kad pritisnete FM/AM.
– kad pritisnete Z (open/close).
– kad pritisnete TITLE LIST.
– kad pritisnete INPUT SELECT.
– kad je rekorder isključen.
– kad počne snimanje pomoću timera ili Synchro
Recording.
– kad je funkcija PDC/VPS podešena na "On" i
počne pretraživanje kanala.
– kod DV presnimavanja ili običnog presnimavanja.
• Za nastavak reprodukcije pauziranog programa
potrebno je nekoliko sekundi.
• Čak i ako snimljeni program "premotate" naprijed,
uvijek će postojati vremenska razlika od oko jedne
minute ili više izmeñu snimljenog programa i
tekuće TV emisije.
Reprodukcija od po&etka
programa koji se snima (Chasing
Playback)
"Chasing Playback" omogućuje gledanje
snimljenog dijela programa koji se snima. Nije
potrebno čekati završetak snimanja.
Pritisnite OPTIONS tijekom snimanja za
odabir "Chasing Playback" i pritisnite A.
Reprodukcija kreće od početka programa koji
snimate.
Ako ubrzate reprodukciju do mjesta koje se
snima, Chasing Playback vraća se na normalnu
reprodukciju.
b Napomene
• Kod DVD-RW diskova (VR moda) ova funkcija ne
radi tijekom snimanja:
– na DVD-RW brzine 1x.
– u HQ ili HSP modu.
• DVD slika na zaslonu postane statična nekoliko
sekundi ako prebacite na ubrzanu reprodukciju
unaprijed/unatrag ili ponavljanje/prijelaz na
sljedeću scenu.
• Chasing reprodukcija je moguća od jedne minute ili
više nakon početka snimanja.
• Čak i ako snimljeni program "premotate" naprijed,
uvijek će postojati vremenska razlika od oko jedne
minute ili više izmeñu snimljenog programa i
tekuće TV emisije.
Reprodukcija prethodno snimljenog programa dok se snima drugi
(Simultaneous Rec and Play)
Primjer: Reprodukcija DVD diska tijekom
snimanja na tvrdi disk.
1
2
"Simultaneous Rec and Play" omogućuje
gledanje prethodno snimljenog programa za
vrijeme snimanja drugog programa.
Reprodukcija se nastavlja čak i ako je podešeno
snimanje pomoću timera. Funkcija se koristi na
sljedeći način:
• Tijekom snimanja na HDD:
Reprodukcija drugog naslova na HDD disku.
Reprodukcija prethodno snimljenog
programa na DVD disku pritiskom na tipku
DVD.
• Tijekom snimanja na DVD disk:
Reprodukcija prethodno snimljenog
programa na HDD pritiskom na tipku HDD.
• Tijekom snimanja na DVD-RW (VR mod)*1:
Reprodukcija drugog naslova na istom DVDRW disku (VR mod).*2
3
4
Tijekom snimanja pritisnite tipku DVD i
umetnite DVD u rekorder.
Pritisnite TITLE LIST za prikaz DVD Title
List izbornika.
Odaberite naslov kojeg želite reproducirati i
pritisnite A.
Odaberite "Play" iz podizbornika i pritisnite
A.
Reprodukcija započinje od odabranog
naslova.
b Napomena
Nije moguće reproducirati DVD, DivX ili VIDEO
CD disk snimljen u NTSC sustavu dok se snima na
tvrdi disk. Kod reprodukcije DivX ili VIDEO CD
diska podesite "Colour System" na "PAL" u
postavkama "Video" (str. 119).
*1
Ova funkcija nije dostupna ako snimate:
– na DVD-RW disk brzine 1x.
– u HQ ili HSP modu.
*2
Tijekom reprodukcije naslova snimljenog u HQ ili
HSP modu snimanja, može se pojaviti šum na slici,
ovisno o uvjetima snimanja. Slika na zaslonu
postane statična nekoliko sekundi ako prebacite na
ubrzanu reprodukciju unaprijed/unatrag ili
ponavljanje/prijelaz na sljedeću scenu.
Tijekom snimanja na tvrdi disk, možete
reproducirati DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VIDEO CD, CD, DATA DVD ili DATA CD.
Primjer: Reprodukcija drugog naslova s
tvrdog diska tijekom snimanja na tvrdi disk.
1
2
3
Tijekom snimanja pritisnite TITLE LIST za
prikaz HDD Title List izbornika.
Odaberite naslov kojeg želite reproducirati i
pritisnite A.
Odaberite "Play" iz podizbornika i pritisnite
A.
Započinje reprodukcija odabranog naslova.
81
Tra5enje naslova/
poglavlja/zapisa, itd.
2
Broj&anim tipkama odaberite broj
naslova, poglavlja, zapisa, vrijeme ili sl.
koje 5elite.
Na primjer: Time Search
Za pronalaženje scene na 2 sata, 10 minuta
i 20 sekundi, unesite "21020".
Diskove možete pretraživati prema naslovu,
poglavlju, sceni ili zapisu. S obzirom da su
naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinačni
brojevi, odaberite naslov ili zapis unosom
broja. Scene možete tražiti i prema
vremenskom kodu.
Brojčane tipke
1
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
za odabir na&ina tra5enja i pritisnite A.
"Title Search" (za DVD)
"Chapter Search" (za HDD/DVD)
"Track Search" (za CD/DATA CD)
"Search" (za VIDEO CD)
"Album Search" (za DATA DVD/DATA
CD)
"Time Search" (za HDD/DVD/DATA
DVD*/DATA CD*): Traženje mjesta
unosom vremenskog koda.
* Samo DivX video datoteke
"File Search" (za DATA DVD/DATA CD)
Pojavljuje se izbornik za unos broja.
Primjer: Title Search
Broj u zagradama označava ukupan broj
naslova, zapisa itd.
82
3
Pritisnite A.
Rekorder započinje reprodukciju od
odabranog broja.
b Napomena
"Title Search" (pretraživanje po naslovu) nije
dostupno za tvrdi disk.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa ili JPEG slikovnih
datoteka i DivX® video
datoteka
Zaustavljanje reprodukcije ili slideshow
prikaza
Pritisnite x.
Pauziranje reprodukcije ili slideshow prikaza
Pritisnite X.
Reprodukcija od po&etka MP3 audio zapisa
ili DivX video datoteke
Možete reproducirati MP3 audio zapise, JPEG
slikovne datoteke i DivX video datoteke s
DATA CD diskova (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
ili JPEG slikovne datoteke i DivX video
datoteke s DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Pritisnite OPTIONS za odabir "Play
Beginning" i pritisnite A.
Prijelaz naprijed ili unatrag unutar MP3
audio zapisa ili DivX video datoteke
Pritisnite m/M tijekom reprodukcije.
Prelazak na sljede3i ili prethodni MP3 audio
zapis, JPEG sliku ili DivX video datoteku
Pritisnite . ili > tijekom reprodukcije.
Ako više puta pritisnete . ili >, prelazi
se na sljedeći ili prethodni album. (Osim JPEG
slikovnih datoteka)
Usporena reprodukcija/reprodukcija sliku po
sliku DivX datoteka (samo u smjeru
reprodukcije)
Pritisnite y/C tijekom pauze.
Prelazak na sljede3i ili prethodni album
(Osim kod DivX video datoteka)
Tijekom reprodukcije ili slideshow prikaza
pritisnite T/U.
Prikaz registracijskog koda rekordera
1
2
Umetnite disk.
Odaberite "Registration Code" u izborniku
"Others" (str. 126).
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 43.
Rotiranje slike
Pritisnite H.
Pritisnite OPTIONS dok je prikazana JPEG
slika za odabir "Rotate Right" ili "Rotate Left"
i pritisnite A.
Za MP3 diskove reprodukcija započinje od
prvog MP3 audio zapisa na disku.
Za JPEG datoteke počne slideshow slika na
disku.
Za DivX video datoteke, reprodukcija počne
od prve DivX video datoteke na disku.
Ako disk sadrži i MP3 audio zapise, JPEG
slikovne datoteke i DivX video datoteke,
reprodukcija započinje od DivX slikovnih
datoteka kod prvog pritiska tipke H.
Ako disk sadrži i MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke, reproduciraju se samo
JPEG slikovne datoteke kod pritiska H.
z Savjeti
• Pritisnite tipku $ (audio) za prebacivanje izmeñu
stereo ili mono audio zapisa kod reprodukcije MP3
audio zapisa.
• Možete odabrati audio zapis kod reprodukcije MP3
ili MPEG audio ili DivX datoteka pomoću B
(audio) tipke.
• Možete prikazati titlove kod reprodukcije DivX
datoteka pomoću tipke ' (subtitle).
• Možete rotirati JPEG sliku tipkama </, dok je
slika prikazana.
, nastavlja se
83
b Napomene
• Neke JPEG datoteke, osobito datoteke s tri milijuna
ili više piksela, mogu produžiti interval slideshow
prikaza.
• Rotirane JPEG slike neće se pohraniti kad prijeñete
na drugi direktorij.
• Slike veće od 720 T 480 smanjit će se na 720 T 480
kod prikaza.
• Ne mogu se prikazati sljedeće slike:
– progresivne JPEG slikovne datoteke
– greyscale JPEG slikovne datoteke
– 4:1:1 JPEG slikovne datoteke
• Kad pokušate reproducirati oštećenu datoteku ili
datoteku koja ne zadovoljava uvjete reprodukcije,
.
pojavi se
• Rekorder ne može reproducirati DivX video
datoteke veličine veće od 720 (širina) T 576
(visina)/4 GB.
O MP3 audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama i DivX
video datotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
zadovoljava odreñene ISO/MPEG propise.
JPEG je tehnologija kompresije slike.
Možete reproducirati audio zapise u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formatu ili JPEG
slikovne datoteke na DATA CD-u (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) ili DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
DATA CD diskovi moraju biti snimljeni u
skladu s ISO9660 formatima razine 1, razine 2
ili Joliet kako bi rekorder mogao prepoznati
MP3 zapise. DivX® je tehnologija kompresije
video datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
Ovaj ureñaj je službeni DivX® Certified. Na
njemu se mogu reproducirati DATA CD i
DATA DVD koji sadrže DivX datoteke.
Takoñer možete reproducirati diskove
snimljene u MultiSession/Border.
Pogledajte upute uz ureñaje i softver za
snimanje (nisu isporučeni) za podrobnosti o
formatu snimanja.
O MultiSession/Border diskovima
Ako su audio zapisi i slike snimljeni u
glazbenom CD ili Video CD formatu u prvoj
sesiji/borderu, reproducirat će se samo prvoj
sesiji/borderu.
b Napomena
Rekorder možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD izrañene u Packet Write formatu.
84
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke koje rekorder
mo5e reproducirati
Rekorder može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke:
– MP3 audio zapise s ekstenzijom ".mp3".
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom ".jpeg"
ili ".jpg".
– JPEG slikovne datoteke usklañene s DCF*
standardom.
– DivX video datoteke s ekstenzijom ".avi" ili
".divx".
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate, koje postavlja
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
b Napomene
• Rekorder će reproducirati sve podatke s
ekstenzijom ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" ili
".divx" čak i ako nisu u MP3, JPEG ili DivX
formatu. Reprodukcijom tih podataka može se
stvoriti jaki šum koji može oštetiti zvučnički
sustav.
• Rekorder ne podržava audio zapise u mp3PRO
formatu.
• Rekorder možda neće reproducirati DivX video
datoteke koje su kombinacija dviju ili više DivX
video datoteka.
• Ovisno o disku, normalna reprodukcija možda neće
biti moguća. Primjerice, slika može biti nejasna,
reprodukcija isprekidana, zvuk može preskakati ili sl.
• Ovisno o disku, potrebno je neko vrijeme za
pokretanje reprodukcije.
• Neke datoteke nije moguće reproducirati.
• Slova koja se ne mogu prikazati zamjenjuju se
znakom "*".
• Ovaj rekorder možda neće moći prikazati JPEG
slike obrañivane PC softverom, i sl., ako taj softver
nije usklañen s DCF standardom.
O redoslijedu reprodukcije
albuma, zapisa i datoteka
Albumi se reproduciraju sljedećim
redoslijedom:
Struktura sadr5aja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
b Napomene
• Ovisno o vrsti softvera kojeg koristite za snimanje
DATA CD/DATA DVD diskova, redoslijed
reprodukcije može biti drugačiji od gore prikazanog.
• Nije moguće reproducirati više od 999
pojedinačnih mapa. (Ubrajaju se i mape koje ne
sadrže JPEG/MP3/DivX datoteke.)
• Nije moguće reproducirati više od ukupno 999
mapa i 9 999 datoteka. (Takoñer se ubrajaju
datoteke koje nisu JPEG/MP3/DivX datoteke te
direktoriji koji ne sadrže JPEG/MP3/DivX
datoteke.)
• Rekorder može prepoznati najviše 999 mapa i
datoteka u pojedinoj mapi. (Takoñer se ubrajaju
direktoriji koji ne sadrže JPEG/MP3/DivX
datoteke.)
• Prijelaz na sljedeći ili povratak na prethodni album
može potrajati nekoliko trenutaka.
• Ovaj rekorder podržava MP3 zvuk s brzinom bita
do 320 kbps.
ROOT*
Album
z Savjeti
• Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve
(01, 02, 03...) prilikom snimanja zapisa (ili
datoteka) na disk, zapisi i datoteke će se
reproducirati tim redom.
• S obzirom da diskovima sa složenom strukturom
treba duže vrijeme da se pokrene reprodukcija,
preporučuje se da snimate albume s ne više od
dvije razine.
MP3 audio zapis/JPEG
slikovna datoteka/DivX
video datoteka
* Korijenska mapa
Nakon što umetnete DATA CD/DATA DVD i
pritisnete H, zapisi (ili datoteke) s brojevima
se reproduciraju jedan za drugim, od A do G.
Kod JPEG slikovnih datoteka, pritisnite U za
prijelaz na sljedeći album. (Primjerice, ako
želite prijeći iz 1 na 2.) Svaki podalbum/
zapis (ili datoteka) unutar trenutno odabranog
albuma ima prioritet pred idućim albumom na
istoj razini. (Primjer: C sadrži D i zato se D
reproducira prije E).
85
Uživanje u zvuku
U5ivanje u zvuku TV
prijemnika, videorekordera
ili višekanalnom zvuku iz
set top box prijemnika
preko sustava zvu&nika
Možete uživati u zvuku priključenog ureñaja
preko zvučnika ovog sustava. Pravilno spojite
TV prijemnik ili drugu opremu.
1
Pritisnite ?/1 za uklju&enje sustava.
• Ako je odabran "FM" ili "AM" prijem,
pritisnite HDD ili DVD.
• Ako koristite SCART vezu, pritisnite TV/
DVD više puta za uključenje indikatora
"TV" na pokazivaču i odaberite željeni
zvuk na TV prijemniku ili drugom
priključenom ureñaju.
2
Više puta pritisnite INPUT SELECT za
odabir ulaznog izvora u skladu s
izvedenim povezivanjem.
Prikaz na pokazivaču mijenja se na sljedeći
način:
Programski
broj
• Za reprodukciju višekanalnog zvuka iz
set top box prijemnika
Spojite set top box na LINE 3 DIGITAL
IN (OPTICAL) priključnicu pomoću
digitalnog optičkog kabela (nije isporučen)
(str. 37) i podesite "Line 3 Input" na
"Optical In" u postavkama "Audio"
(str. 120).
3
86
Pritisnite SOUND FIELD za odabir
5eljenog zvu&nog ugo>aja.
z Savjeti
Kad upotrebljavate LINE 3 DIGITAL IN (OPTICAL)
i odabrani zvučni ugoñaj je AUTO, možete uživati u
višekanalnim signalima preko prednjeg surround
zvuka.
Čak i ako koristite LINE 3 DIGITAL IN (OPTICAL)
i odaberete zvučni ugoñaj AUTO, ako sustav prima 2kanalni signal, sustav će i dalje reproducirati samo 2kanalni zvuk. Podrobnosti o zvučnom ugoñaju
pogledajte na str. 87.
b Napomene
• Kad koristite SCART vezu, izvedite postupak iz
koraka 1 ili se može pojaviti šum. Ako se šum
nastavi i nakon uključenja indikatora "TV",
provjerite podešenje izlaza priključenog TV
prijemnika ili drugog ureñaja. Za detalje pogledajte
upute isporučene s priključenim ureñajem/TV
prijemnikom.
• Ako trepće "D.IN" na pokazivaču dok je "Line 3
Input" podešen na "Optical In" u postavkama
"Audio", provjerite priključivanje na LINE 3
DIGITAL IN (OPTICAL) priključnicu.
• "A/V SYNC" ne utječe na spajanje na LINE 3
DIGITAL IN (OPTICAL) priključnicu.
Odabir moda Movie ili
Music
U5ivanje u surround zvuku
pomo3u zvu&nih ugo>aja
Možete odabrati prikladan zvučni mod za
filmove ili glazbu.
Sustav može kreirati 5.1-kanalni surround zvuk
iz prednja dva zvučnika i subwoofera. Možete
koristiti ovu funkciju jednostavnim odabirom
jednog od programiranih zvučnih ugoñaja. Oni
omogućuju uzbudljiv i snažan zvuk kinodvorane u vašem domu.
1
Pritisnite MOVIE/MUSIC više puta tijekom
reprodukcije dok se na pokaziva&u ne
prika5e 5eljeni mod.
Pritisnite SOUND FIELD.
Na pokazivaču se prikazuje trenutno
odabrani zvučni ugoñaj.
2
Pritisnite M/m ili SOUND FIELD više puta
za odabir zvu&nog ugo>aja.
Standardna postavka je podcrtana.
"AUTO":
Automatski odabir moda za postizanje
najboljeg efekta ovisno o disku.
"MOVIE":
Zvuk za filmove.
"MUSIC":
Zvuk za reprodukciju glazbe.
Na pokazivaču se prikazuje indikator
odabranog zvučnog ugoñaja.
z Savjet
Kad je odabran filmski ili glazbeni mod, na
pokazivaču se prikazuje "MOVIE" ili "MUSIC".
Svi zvu&ni ugo>aji
Zvučni ugoñaj
Indikator
AUTO
AUTO
FOCUS SURROUND
FOCUS SUR*1
WIDE STAGE
WIDE STAGE*1*2
2CH STEREO
2CH STEREO
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
P AUDIO
NIGHT
NIGHT
*1 Uz uporabu S-Force PRO Front Surround
tehnologije.
*2 Surround efekt ne radi kod reprodukcije CD ili
DATA CD diskova ili slušanja radija (FM/AM).
, nastavlja se
87
z Savjeti
• Sustav memorira posljednji odabrani zvučni ugoñaj
u svakom od modova /FM/AM, DVD, HDD, TV,
LINE1, LINE2, LINE3 (ANALOG), LINE3
(DIGITAL), DV).
• Ako je mrežni kabel odspojen dulje vrijeme, sustav
se može vratiti na tvorničke postavke.
Možete uživati u dvije vrste prednjeg surround
zvuka: FOCUS SURROUND i WIDE STAGE,
ovisno o mjestu slušanja.
O S-Force PRO Front Surround zvuku
FOCUS SURROUND
Sony se već dugo bavi surround tehnologijom
(i prikupio je veliku količinu podataka o zvuku)
te je razvio potpuno novu metodu obrade zvuka
i napredni DSP sustav za učinkovitije
obavljanje zadatka. Postupak se naziva S-Force
PRO Front Surround. U usporedbi s
prethodnim surround tehnologijama s prednjim
zvukom, S-Force PRO Front Surround
uvjerljivije reproducira osjećaj udaljenosti i
prostora, čime se postiže pravi surround zvuk
bez potrebe za stražnjim zvučnicima.
Ovaj mod je odličan za postizanje realističnog
surround efekta za manju skupinu slušatelja
unutar odreñenog područja.
Automatski odabir zvu&nog
ugo>aja
U5ivanje u prednjem surround
zvuku
WIDE STAGE
Ovaj mod će reproducirati široku i upečatljivu
zvučnu sliku. S obzirom na šire područje
zahvaćanja zvuka, može se obuhvatiti veća
skupina slušatelja.
Pogled odozgo
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
TV
Prednji zvučnik (R)
AUTO
Ovaj mod odabire zvučni ugoñaj (Surround
mod (FOCUS SURROUND ili WIDE STAGE)
ili 2CH STEREO) automatski, u skladu s
vrstom ulaznog audio signala.
Standardna postavka opcije AUTO je FOCUS
SURROUND.
Možete promijeniti zvučni ugoñaj za postavku
AUTO. Podesite "Auto Mode Setting" na
"Focus Surround" ili "Wide Stage" u
postavkama "Audio" (str. 120).
FOCUS SURROUND područje
WIDE STAGE područje
Izlaz 2-kanalnih izvora
2CH STEREO
Ovaj mod omogućuje izlaz 2-kanalnog zvuka
bez obzira na vrstu ulaznog audio signala.
88
U5ivanje u prijenosnim audio
ure>ajima
PORTABLE AUDIO ENHANCER
Ovaj mod proizvodi jasno pojačan zvuk iz
prijenosnih audio ureñaja. Ovaj mod je odličan
za MP3 i ostale komprimirane formate glazbe.
Podešavanje basova i
visokih tonova
Možete jednostavno podesiti basove i visoke
tonove.
U5ivanje u zvuku uz smanjenu
glasno3u
NIGHT
Možete uživati u zvučnim efektima ili
dijalozima kao i u kinu, čak i s niskom
glasnoćom. Korisno za gledanje filmova noću.
b Napomene
• Kad sustav prima DVD višekanalne signale ili
Dolby Digital multiplex signale, standardna
postavka AUTO se podešava na FOCUS
SURROUND. Za promjenu postavke AUTO,
podesite "Auto Mode Setting" u postavkama
"Audio" (str. 120).
• Kod prijema signala iz CD ili DATA CD diskova,
AUTO postavka je 2CH STEREO.
• Surround efekt će se možda teško čuti ovisno o
vrsti ulaznog signala (primjerice, digitalni stereo
signal, digitalni višekanalni signal i sl.), osim kod
DVD višekanalnog signala.
• Čak i ako odaberete "WIDE STAGE", surround
efekt neće raditi kod reprodukcije CD ili DATA
CD diskova ili slušanja radija (FM/AM).
1
Pritisnite BASS/TREBLE više puta dok se
na pokaziva&u ne prika5e "BASS" ili
"TREBLE".
"BASS": podešavanje razine basova (–15
dB do +10 dB, korak 1 dB).
"TREBLE": podešavanje razine visokih
tonova (–6 dB do +6 dB, korak 1 dB).
2
Pritisnite M/m za podešavanje.
Podešena vrijednost se prikazuje na
pokazivaču.
3
Pritisnite A.
b Napomena
Kad izvedete automatsko kalibriranje (str. 120),
postavka basova se poništava.
89
U5ivanje u Multiplex zvuku
(DUAL MONO)
Možete uživati u multiplex zvuku kad sustav
prima multiplex signal.
Pritisnite $ (audio) više puta dok se na
pokaziva&u ne prika5e 5eljeni signal.
Standardna postavka je podcrtana.
"MAIN": Reproducira se zvuk na glavnom
jeziku.
"SUB": Reproducira se zvuk na pomoćnom
jeziku.
"MAIN/SUB": Glavni zvuk se reproducira
preko lijevog, a pomoćni preko desnog
zvučnika.
b Napomena
Za prijem višekanalnih signala (Dolby Digital
signali), potrebno je spojiti digitalni satelitski
prijemnik na LINE 3 priključnice na rekorderu
pomoću digitalnog kabela (str. 37) i podesiti "Line 3
Input" na "Optical In" u postavkama "Audio" (Str.
120). Nakon toga podesite izlazni digitalni mod
digitalnog satelitskog prijemnika na Dolby Digital.
90
Brisanje i editiranje
Prije editiranja
Ovaj rekorder nudi razne mogućnosti editiranja
različitih vrsta diskova.
b Napomene
• Sadržaj editiranja može nestati ako izvadite disk ili
se pokrene snimanje pomoću timera za vrijeme
editiranja.
• DVD diskovi snimljeni u DVD videokamerama ne
mogu se editirati ovim rekorderom.
• Ako se pojavi poruka da su kontrolne informacije
diska popunjene, obrišite ili editirajte nepotrebne
datoteke.
• Kod editiranja DVD+R ili DVD-R diskova,
dovršite editiranje prije finaliziranja diska.
Finalizirani disk se ne može editirati.
Mogućnosti editiranja
Original
naslov
Playlist
naslov
Original
naslov
Playlist
naslov
Brisanje (str. 92)
Da
Da
Da
Da
Da
Zaštita (str. 92)
Da
Da
Da
Ne
Da
Naziv naslova (str. 92)
Da
Da
Da
Da
Da
Brisanje A-B (str. 93)
Da
Da
Da
Da
Da*
Brisanje naslova (str. 93)
Da
Da
Da
Da
Da
Dijeljenje (str. 94)
Da
Da
Ne
Da
Ne
Umanjena slika (str. 92)
Da
Da
Da
Da
Ne
Oznake poglavlja (str. 95)
Da
Da
Da
Da
Ne
Kreiranje i editiranje playliste Da
(str. 95)
Da
Da
Da
Ne
Promjena redoslijeda (str. 97) Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Spajanje (str. 97)
Da
Ne
Da
Ne
Ne
* Samo DVD+RW
, nastavlja se
91
Osloba>anje prostora na disku
Za oslobañanje prostora na DVD+RW ili
DVD-RW (Video mod) disku, obrišite naslov s
najvećim brojem u popisu naslova.
Brisanje i editiranje naslova
Najveći broj naslova
Ovaj dio upute objašnjava osnovne funkcije
editiranja. Imajte na umu da se editiranje ne
može poništiti. Želite li editirati tvrdi disk ili
DVD-RW/DVD-R (VR mod) bez mijenjanja
originalne snimke, kreirajte Playlist naslov
(str. 95).
Kod tvrdog diska i DVD-RW (VR mod),
možete obrisati bilo koji naslov.
Kod DVD-R i DVD+R diskova, slobodan
prostor na disku se ne povećava čak i ako
obrišete naslove. Pogledajte "Brisanje i
editiranje naslova" na str. 92 ili "Brisanje više
naslova (Erase Title)" na str. 93.
Promjena izme>u Playlist ili Original popisa
naslova
Možete prikazati Playlist naslove u Title List
(Playlist) popisu ili originalne naslove u Title
List (Original) popisu. Za promjenu izmeñu
popisa naslova, pritisnite </, dok se
prikazuje popis naslova. Za kreiranje ili
editiranje Playlist popisa, pogledajte str. 95.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate tvrdi disk ili DVD-RW/DVD-R
u VR modu, pritisnite </, prema
potrebi za promjenu Title List opcije.
2
Odaberite naslov i pritisnite A.
Pojavljuje se podizbornik.
3
Odaberite opciju i pritisnite A.
Postoje sljedeće mogućnosti editiranja.
"Erase": Brisanje naslova. Odaberite "OK"
nakon upita.
"Protect": Zaštita naslova. "e" se pojavljuje
uz zaštićeni naslov.
"Title Name": Omogućuje imenovanje ili
promjenu imena naslova (str. 50).
"A-B Erase": Brisanje dijela naslova (str. 93).
"Divide": Dijeljenje naslova u dva naslova
(str. 94).
92
"Set Thumbnail": Promjena umanjene slike
naslova koja se pojavljuje u Title List
izborniku (str. 47).
"Make a Playlist": Dodavanje cijelog
naslova u Playlist kao jedne scene (str. 97).
z Savjeti
• Možete obrisati više naslova odjednom (str. 93).
• Možete imenovati DVD disk ili mu promijeniti ime
(str. 51).
b Napomena
Playlist naslove za DVD-RW/DVD-R (VR mod) ne
možete zaštititi.
Brisanje više naslova (Erase
Titles)
Možete odabrati i obrisati više od jednog
naslova odjednom pomoću izbornika
OPTIONS.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Za naslove na tvrdom disku ili DVDRW/DVD-R u VR modu, pritisnite </,
za odabir Title List popisa po potrebi.
2
5
Prikazuje se popis naslova koji će se
obrisati i traži se potvrda.
• Za promjenu odabranih naslova,
odaberite "Change" i ponovite korak 3.
6
4
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Naslovi se brišu.
Brisanje svih naslova na disku
Možete ponovno formatirati tvrdi disk,
DVD+RW ili DVD-RW za brisanje diska.
Za formatiranje tvrdog diska, pogledajte
"Format" na str. 127. Za formatiranje
DVD+RW ili DVD-RW diska, pogledajte "8.
Ponovno formatiranje diska" na str. 54.
Brisanje dijela naslova (A-B
Erase)
Možete odabrati dio naslova (scenu) i obrisati
ga. Obratite pažnju da se brisanje scene ne
može poništiti.
1
Pritisnite OPTIONS za odabir "Erase
Titles" i pritisnite A.
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "A-B Erase" i
pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za odabir točke A.
Započinje reprodukcija naslova.
• Za povratak na početak naslova pritisnite
X i zatim pritisnite ..
Prikazuje se izbornik za odabir naslova za
brisanje.
3
Kad završite odabir naslova, odaberite
"OK" i pritisnite A.
Odaberite naslov i pritisnite A.
Prikazuje se kvačica u kvadratiću uz
odabrani naslov.
• Za brisanje oznake, ponovno pritisnite A.
• Za brisanje svih oznaka, odaberite
"Reset".
2
Ponovite korak 3 za odabir svih naslova
koje 5elite obrisati.
3
Mjesto koje se reproducira
Odaberite to&ku A tipkama m/M i
pritisnite A.
Reprodukcija se pauzira.
Pritisnite A ako je to&ka A ispravna.
Ako točka A nije ispravna, odaberite točku
A tipkama c/C i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za odabir točke B.
, nastavlja se
93
4
Odaberite to&ku B tipkama m/M i
pritisnite A.
Dijeljenje naslova (Divide)
Reprodukcija se pauzira.
5
Pritisnite A ako je to&ka B ispravna.
Ako točka B nije ispravna, odaberite točku
B tipkama c/C i pritisnite A. Izbornik
traži potvrdu.
• Za promjenu točke A, pritisnite M i C
RETURN te prijeñite na korak 2.
• Za promjenu točke B, pritisnite M i
ponovite korak 4.
• Za pregled naslova bez scene koju ćete
obrisati, odaberite "Preview" (osim kod
DVD+RW).
6
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Scena se briše. Prikazuje se izbornik za
podešavanje točke A.
• Za nastavak, prijeñite na korak 2.
• Za završetak, odaberite "Quit".
Ako želite presnimiti dugačak naslov na disk,
no ne želite smanjiti kvalitetu slike, podijelite
naslov na dva kraća naslova. Imajte na umu da
dijeljenje naslova nije moguće poništiti.
* Playlist naslove je moguće dijeliti samo za DVD-RW
(VR mod).
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite </, za promjenu Title List po
potrebi.
Odaberite naslov i pritisnite A.
Prikazuje se podizbornik.
3
Odaberite "Divide" i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za podešavanje mjesta
reza i započinje reprodukcija naslova.
• Za povratak na početak naslova, pritisnite
X i zatim pritisnite ..
z Savjet
Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja:
ispred i iza oznake.
b Napomene
• Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na
mjestu gdje je obrisan dio naslova.
• Odlomke kraće od pet sekundi nije moguće brisati.
• Kod DVD+RW diskova, obrisani dio može se malo
razlikovati od odabranih točaka.
4
Odaberite to&ku dijeljenja tipkama
m/M i pritisnite A.
Reprodukcija se pauzira.
5
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Ako mjesto reza nije ispravno, odaberite
drugo mjesto reza tipkama c/C i
pritisnite A. Prikazuje se izbornik za
potvrñivanje.
• Za promjenu mjesta dijeljenja, pritisnite M.
6
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Naslov se dijeli na dva dijela.
z Savjet
Nakon dijeljenja naslova na dva dijela, prvi i drugi
dio zadržavaju prethodan naziv.
94
Ru&no kreiranje poglavlja
Ručno možete ubaciti oznaku poglavlja na bilo
kojem mjestu tijekom reprodukcije ili
snimanja.
Pritisnite CHAPTER MARK na mjestu gdje
5elite podijeliti naslov na poglavlja.
Nakon svakog pritiska na tipku, na zaslonu se
pojavljuje natpis "Marking..." i scene lijevo i
desno od oznake postaju zasebna poglavlja.
Brisanje oznaka poglavlja
Kreiranje i editiranje
Playlist popisa
Playlist edit omogućuje editiranje ili ponovno
editiranje bez mijenjanja snimke. Playlist
naslov može sadržavati do 97 scena.
Primjer: Snimili ste nekoliko utakmica
nogometnog finala na DVD-RW/DVD-R (VR
mod). Želite napraviti sažetak scena sa
zgodicima i ostalim značajnim dogañajima, ali
želite sačuvati i originalnu snimku.
Dva poglavlja možete spojiti uklanjanjem
oznake poglavlja tijekom reprodukcije.
Pritisnite ./> za odabir broja poglavlja i,
dok se prikazuje poglavlje koje sadrži oznaku
poglavlja koju želite obrisati, pritisnite MARK
ERASE.
Trenutno poglavlje spaja se s prethodnim
poglavljem.
b Napomene
• Kod presnimavanja će se obrisati sve oznake
poglavlja koje ste unijeli.
• Za ručni unos oznaka poglavlja tijekom snimanja,
podesite "Auto Chapter" u izborniku "Recording"
na "Off".
U tom slučaju, možete poredati željene scene u
Playlist popis naslova. Takoñer možete
poredati scene željenim redom.
Playlist naslov upotrebljava podatke iz
originalnog naslova kod reprodukcije. Kad se
original naslov koristi za Playlist popis,
originalan naslov se ne može editirati niti brisati.
b Napomena
Playlist naslovi koji sadrže naslove snimljene sa
signalom zaštite "Copy-Once", ne mogu se presnimiti
ili premjestiti (str. 101).
1
Pritisnite TITLE LIST.
Ako se prikaže Title List (Original),
pritisnite <.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije
"Create Playlist" i pritisnite A.
, nastavlja se
95
3
Odaberite "Select" i pritisnite A.
4
Odaberite naslov koji 5elite dodati u
Playlist naslov i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
početne točke (IN). Započinje reprodukcija
naslova.
• Za povratak na početak naslova, pritisnite
X i zatim pritisnite ..
9
Kad završite dodavati scene, pritisnite m.
C Ukupno trajanje odabrane scene
D Ukupan broj scena
E Odabrana scena
10 Odaberite scenu koju 5elite ponovno
editirati i pritisnite A.
5
Odaberite IN to&ku tipkama m/M i
pritisnite A.
Reprodukcija se pauzira.
6
Pritisnite A ako je IN to&ka ispravna.
Ako točka IN nije ispravna, odaberite drugu
točku tipkama c/C i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za odabir završne
(OUT) točke.
7
Odaberite OUT to&ku tipkama m/M i
pritisnite A.
Reprodukcija se pauzira.
8
Pritisnite A ako je OUT to&ka ispravna.
Ako završna točka OUT nije ispravna,
odaberite drugu točku tipkama c/C i
pritisnite A.
Odabrana scena se dodaje u popis scena.
• Za dodavanje ostalih scena, prijeñite na
korak 5.
96
Prikazuje se podizbornik.
"Move": Promijenite redoslijeda scena
pomoću </, i pritisnite A.
"Erase": Brisanje scene. Kad se zatraži
potvrda, odaberite "OK".
• Za dodavanje scena, pritisnite M i
prijeñite na korak 5.
• Za dodavanje scena iz drugog naslova,
odaberite "Select" i prijeñite na korak 4.
• Za pregled svih scena u popisu, odaberite
"Preview".
11 Kad završite editiranje popisa scena,
odaberite "OK" i pritisnite A.
Naslov iz snimljene playliste se dodaje u
Title List (Playlist). Naziv naslova je naziv
prve scene.
z Savjet
Nakon kreiranja Playlist naslova, točke IN i OUT
postaju oznake poglavlja i svaka scena postaje
poglavlje.
b Napomena
Slika može postati statična kad reproducirate
editiranu scenu.
Dodavanje cijelog naslova u Playlist naslov
kao jedne scene (Make a Playlist)
1
Pritisnite TITLE LIST. Ako se prikaže Title
List (Playlist), pritisnite ,.
2
Odaberite naslov i pritisnite A.
Prikazuje se podizbornik.
Odaberite "Make a Playlist" i pritisnite A.
Odabrani naslov dodaje se u Title List
(Playlist).
Naziv naslova je jednak nazivu Original
naslova.
3
Reprodukcija Playlist naslova
1
Pritisnite TITLE LIST. Ako se prikaže Title
List (Playlist), pritisnite <.
2
Odaberite naslov i pritisnite A.
Prikazuje se podizbornik.
Odaberite "Play" i pritisnite A.
3
Kombinacija višestrukih Playlist
naslova (Combine)
1
Pritisnite TITLE LIST.
Ako se prikaže Title List (Original),
pritisnite <.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir "Combine" i
pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik za odabir naslova.
3
Odaberite naslov i pritisnite A.
Pojavljuje se broj koji označava redoslijed
odabira naslova.
Za poništenje odabira opet pritisnite A.
Premještanje Playlist naslova
(Change Order)
4
Možete promijeniti redoslijed Playlist naslova
unutar Title List (Playlist) izbornika.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Za poništenje svih odabira, odaberite "Reset".
5
Ako se prikaže Title List (Original),
pritisnite <.
2
Pritisnite OPTIONS za odabir "Change
Order" i pritisnite A.
3
Odaberite naslov kojeg 5elite premjesti i
pritisnite A.
4
Odaberite novo mjesto za naslov tipkama
M/m i pritisnite A.
Naslov se pomiče na novo mjesto.
• Za odabir više naslova, prijeñite na korak 3.
• Za završetak, odaberite "Quit" i pritisnite
A.
Ponovite korak 3 za odabir svih naslova
koje 5elite kombinirati.
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Pojavljuje se popis naslova koji će se
kombinirati.
Za promjenu odabira, odaberite "Change" i
vratite se na korak 3.
6
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Naslovi se kombiniraju.
z Savjet
Nakon kombiniranja naslova, naziv naslova ostaje
jednak kao i prije kombiniranja.
b Napomena
Kad broj poglavlja u naslovu koji će se kombinirati s
drugim prelazi ograničenje, poglavlja na kraju se
kombiniraju u jedno poglavlje.
, nastavlja se
97
Dijeljenje Playlist naslova
(Divide)
Možete podijeliti Playlist naslov. Za postupke
pogledajte str. 94.
98
Presnimavanje (HDD y DVD)
Prije presnimavanja
U ovom poglavlju izraz "presnimavanje" se
odnosi na "presnimavanje snimljenih naslova s
ugrañenog tvrdog diska na drugi disk ili
obrnuto". Možete presnimiti jedan naslov (Title
Dubbing - pogledajte "Presnimavanje jednog
naslova (Title Dub)" na str. 102 ili više naslova
(Multiple Title Dubbing – pogledajte
"Presnimavanje više naslova (Dub Selected
Titles)" na str. 103.
Prije početka, pročitajte ova upozorenja koja se
odnose na oba načina presnimavanja.
Ako želite presnimavati iz digitalne video
kamere spojene na DV IN priključnicu,
pogledajte "DV presnimavanje" na str. 104. Za
snimanje s opreme spojene na priključnice
LINE IN, pogledajte "Snimanje s priključene
opreme bez timera" na str. 74.
Prije po&etka...
• Nije moguće istovremeno snimati glavni i
pomoćni zvuk na DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R (Video
mod). Kod dvojezičnih programa, podesite
"Bilingual Recording" na "Main"
(standardno) ili "Sub" u izborniku "DVD
Rec. Settings" postavki "Recording" (str. 123).
• Oznake poglavlja iz izvora se ne zadržavaju
kod kopiranja. Kad je opcija "Auto Chapter"
u izborniku "Recording" podešena na "On",
oznake poglavlja se automatski unose u
intervalima od otprilike 6 minuta.
z Savjeti
• Kad presnimavate Playlist naslov, on se snima kao
originalan naslov.
• Kod presnimavanja s DVD diska na tvrdi disk,
zadržavaju se originalna veličina slike i vrsta
zvuka.
b Napomene
• Za vrijeme presnimavanja, nije moguće snimanje.
• Za reprodukciju presnimljenog diska na drugoj
DVD opremi, finalizirajte disk (str. 52).
• Nije moguće presnimavati na tvrdi disk s DVD
VIDEO diska.
• Umanjene slike naslova koje ste odabrali za
originalno snimljeni naslov (str. 47) neće se
sačuvati kod presnimavanja.
• Kod presnimavanja na DVD+R DL disk, slika se
može kratko prekinuti na mjestima promjene sloja.
O "Dub Mode" funkciji
Kod ovog rekordera se mod presnimavanja
naziva "Dub Mode". Na raspolaganju su tri
načina presnimavanja: brzo presnimavanje
(High-speed Dubbing), presnimavanje
originala (Original Dubbing) i presnimavanje
uz konverziju (Rec Mode Conversion
Dubbing). Pročitajte upute i odaberite način
prema raspoloživom vremenu, prostoru na
disku i kvaliteti slike.
Brzo presnimavanje (High-speed Dubbing)
Omogućuje presnimavanje pohranjenog
materijala s tvrdog diska na DVD disk velike
brzine (8x DVD+RW/6x DVD-RW/16x
DVD+R/16x DVD-R ili sporije verzije istih
diskova), bez promjene moda snimanja.
Odaberite "Fast" kad birate "Dub Mode" u
"Presnimavanje jednog naslova (Title Dubbing)"
(str. 102) ili "Presnimavanje više naslova (Dub
Selected Titles)" (str. 103).
Kod presnimavanja više naslova, možete
odabrati "Fast" kad je odabran naslov ili
naslovi koji se mogu presnimavati visokom
brzinom. Ipak, naslovi koji se ne mogu kopirati
velikom brzinom, mogu se kopirati u Original
Dubbing modu. Minimalno potrebno vrijeme je
sljedeće (otprilike).
, nastavlja se
99
Približno potrebno vrijeme za presnimavanje u
High-speed modu s tvrdog diska na DVD
(program od 60 minuta)*1
Brzina*2
6x
DVDMod
RW
snimanja velike
brzine
6x
8x
8x
2.4x
DVD+ DVD-R DVD+R DVD+R
RW
velike velike (Double
velike brzine brzine Layer)
brzine
HQ
10 min 10 min 8 min 8 min
25 min
HSP
6 min 6 min 5 min 5 min
40 s
40 s
16 min
40 min
SP
5 min 5 min 3 min 3 min
45 s 45 s
12 min
30 s
LSP
4 min 4 min 3 min 3 min
10 min
ESP
3 min 3 min 2 min 2 min
20 s
20 s
30 s 30 s
8 min
20 s
LP
2 min 2 min 2 min 2 min
30 s
30 s
6 min
15 s
EP
1 min 60
1 min 60
40 s
min*3 15 s min*3
60
min*3
SLP
1 min 60
56 s
15 s
min*3
60
min*3
1
60
min*3
* Vrijednosti u navedenoj tablici su samo približne.
Točna vremena za presnimavanje takoñer
zahtijevaju vrijeme za stvaranje informacija o
upravljanju diskom i drugih podataka.
2
* Ovo je maksimalna brzina snimanja ovog
rekordera. Vrijednost se može razlikovati ovisno o
uvjetima diska. Osim toga, rekorder možda neće
moći snimati maksimalnom brzinom na diskove
koji podržavaju brzine veće od maksimalne
vrijednosti.
*3 Brzo presnimavanje nije raspoloživo kod
presnimavanja naslova snimljenih u EP i SLP
modu na DVD+RW i DVD+R diskove.
100
b Napomene
• Brzo presnimavanje nije moguće kod sljedećih
naslova:
– Naslovi snimljeni u HQ+ modu.
– Naslovi koji sadrže glavni i pomoćni zvuk (osim
kod DVD-RW/DVD-R diskova (VR mod)).
– Naslovi snimljeni s mješovitom veličinom slike
(4:3, 16:9, itd.), (osim DVD-RW/DVD-R (VR
mod)).
– Presnimavanje s DVD na tvrdi disk
– Presnimavanje naslova formata 16:9 s tvrdog
diska na DVD+RW/DVD+R
– Kod presnimavanja naslova sa slikom formata
16:9 snimljenih u LP, EP ili SLP modu na DVDRW/DVD-R u Video modu.
• Kod presnimavanja na DVD-RW (Video
mod)/DVD+RW/DVD+R/DVD-R, podaci
editiranih naslova mogu ostati na disku. Ako
editirate naslov, koristite presnimavanje u
originalnom formatu ili presnimavanje uz
konverziju. Tako se neće vidjeti pauze izmeñu
scena.
Presnimavanje u originalnom formatu
Presnimavanje u originalnom formatu
omogućuje presnimavanje uz izglañivanje
prijelaza koji zaostaju nakon editiranja. Mod
snimanja je podešen na jednak mod u kojem je
snimljen originalan naslov.
Za podešavanje "Dub Mode" na "Original",
potrebno je odabrati opciju iz izbornika "Dub
Selected Titles" (str. 103).
Imajte na umu da nije moguće odabrati
"Original" kod uporabe načina presnimavanja
opisanog u "Presnimavanje jednog naslova
(Title Dubbing)" (str. 102).
b Napomena
Ako je mod snimanja izvornog naslova koji se
presnimava nepoznat kod presnimavanja s DVD diska
na tvrdi disk, "Dub Mode" se automatski podešava na
"SP" u izborniku "Dub Selected Titles" (str. 103).
Presnimavanje uz konverziju
Omogućuje presnimavanje s tvrdog diska na
DVD ili obrnuto u modu snimanja koji se
razlikuje od originalnog moda snimanja. Na
primjer, ako presnimavate HQ naslov (velika
količina podataka) u SP mod, možete smanjiti
veličinu zapisa i tako snimiti više naslova na
manji prostor.
Odaberite mod različit od originalnog u "Dub
Mode" u koracima opisnim pod
"Presnimavanje jednog naslova (Title Dub)"
(str. 102) ili "Presnimavanje više naslova (Dub
Selected Titles)" (str. 103). Kod presnimavanja
više naslova, svi odabrani naslovi se snimaju u
jednakom modu.
z Savjet
Presnimavanje u modu snimanja jednakom modu
izvornog naslova uklonit će prijelaze koji ostaju
nakon editiranja.
b Napomene
• Kod naslova s mješovitim formatom slike (16:9 ili
4:3):
– Kod presnimavanja s tvrdog diska na DVD-RW/
DVD-R (Video mod), format slike je odreñen
postavkom "DVD Rec. Picture Size" (str. 69).
– Kod presnimavanja s tvrdog diska na DVDRW/DVD-R (Video mod) u LP, EP ili SLP
modu, format slike je uvijek 4:3.
– Kod presnimavanja s tvrdog diska na DVD+RW
ili DVD+R, format slike je uvijek 4:3.
• Kvaliteta slike se neće povećati ako presnimite
naslov u mod s većom kvalitetom slike.
Prijenos
Naslove koji sadrže "Copy-Once" signale
zaštite od kopiranja mogu se prenijeti samo s
tvrdog diska na DVD-RW/DVD-R (VR mod)*
(nakon premještanja naslova, izvorni naslov na
tvrdom disku je izbrisan). Funkcija "Move"
koristi isti postupak kao presnimavanje (str.
102). Naslovi koji sadrže "Copy-Once" signale
.
zaštite od kopiranja označeni su sa
b Napomene
• Nije moguće prenijeti sljedeće naslove s tvrdog
diska.
– Zaštićene naslove
– Playlist naslove
– Originalne naslove s playliste
• Ako se postupak prijenosa (Move) zaustavi prije
dovršetka, na medij za presnimavanje ne prenosi se
nijedan dio naslova. Ipak, imajte na umu da se time
smanjuje prostor na DVD+R/DVD-R disku.
• Čak i ako obrišete scenu koja sadrži signal zaštite
protiv kopiranja, zadržavaju se ograničenja na
naslovu.
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW/DVD-R (VR
mod).
Ograni&enje presnimavanja
Ne možete presnimavati filmove i druge DVD
VIDEO diskove na tvrdi disk. Takoñer, kod
presnimavanja s DVD-a na tvrdi diska, umjesto
scena koje sadrže signal zaštite od kopiranja
snimit će se siv prazan zaslon.
Signal protiv
kopiranja
Presnimavanje
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
Copy-Once
(jedno
kopiranje)
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW/DVD-R
(VR mod).
CPRM (Content Protection for Recordable Media)
je tehnologija kodiranja koja sprječava kopiranje.
101
Presnimavanje
6
7
Presnimavanje jednog naslova
(Title Dubbing)
1
Umetnite DVD disk kojeg 3ete presnimavati
ili na kojeg 3ete presnimavati.
2
Odaberite izvor pritiskom na tipku HDD ili
DVD.
3
Pritisnite tipku TITLE LIST.
4
Po potrebi pritisnite </, za promjenu
Title List.
Odaberite naslov i pritisnite A.
Prikazuje se podizbornik.
5
Odaberite "Dubbing" i pritisnite A.
Odaberite "Dub Mode".
Odaberite mod presnimavanja tipkama
M/m.
* Samo s tvrdog diska na DVD.
Prikazuje se ako je dostupna opcija brzog
presnimavanja (High-speed Dubbing) za
odabrani naslov (str. 99).
8
Odaberite "Start" i pritisnite A.
Na pokazivaču se pojave informacije o
presnimavanju.
Automatsko podešavanje moda presnimavanja
Ako nema dovoljno prostora na disku za
snimanje, rekorder podešava mod snimanja s
nižom kvalitetom slike kako bi se naslov
mogao snimiti na disk. Ako za odabrani mod
snimanja nema dovoljno prostora, nakon
koraka 8 pojavljuje se sljedeći izbornik.
Prikazuje se izbornik za odabir moda
presnimavanja.
Ako u listi naslova odaberete naslov s
(str. 101), pojavi se potvrdni
oznakom
prikaz.
Za "Move" odaberite "OK".
Odaberite "OK" i prijeñite na korak 8.
Za ručno podešavanje nekog drugog moda
presnimavanja, odaberite "Cancel" i prijeñite
na korak 7.
Prekidanje presnimavanja
A Veličina naslova (otprilike)
Podatak se prikazuje crveno ako je
veličina veća od raspoloživog prostora
na mediju za snimanje.
B Smjer presnimavanja
C Raspoloživ prostor diska na koji se
presnimava (otprilike)
D Informacije o naslovu koji se
presnimava
E Mod presnimavanja i prostor koji će
preostati nakon presnimavanja
(otprilike)
102
Pritisnite tipku OPTIONS za odabir opcije
"Stop Dubbing" i pritisnite A. Nakon upita za
potvrñivanje, odaberite "OK" i pritisnite A.
Ako se postupak prijenosa (Move) zaustavi
prije dovršetka, na medij za presnimavanje ne
prenosi se nijedan dio naslova. Ipak, imajte na
umu da se time smanjuje prostor na DVD+R/
DVD-R disku.
z Savjet
Rekorder možete isključiti bez utjecaja na
presnimavanje. On će dovršiti presnimavanje čak i
ako ga isključite.
Presnimavanje više naslova
(Dub Selected Titles)
Moguće je presnimiti najviše 30 odabranih
naslova odjednom.
1
Umetnite DVD disk koji 3ete presnimavati
ili na koji 3ete presnimavati.
2
Odaberite izvor pritiskom na tipku HDD ili
DVD.
3
Pritisnite tipku TITLE LIST.
4
Pritisnite OPTIONS za odabir opcije "Dub
Selected Titles" i pritisnite A.
5
Odaberite naslove redom kojim ih 5elite
presnimiti i pritisnite A.
Po potrebi pritisnite </, za promjenu
Title List.
Naslovi su numerirani odabranim redom.
• Za poništenje izbora, ponovno pritisnite
A.
• Za poništenje svih odabira, odaberite
"Reset".
6
7
Ponovite korak 5 i odaberite sve naslove
koje 5elite presnimiti.
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za odabir moda
presnimavanja.
8
Odaberite mod presnimavanja tipkama
M/m.
* Samo s tvrdog diska na DVD.
Prikazuje se ako je dostupno uz naslov (str. 99).
9
Odaberite "Start" i pritisnite A.
Na pokazivaču se prikazuje preostalo
vrijeme presnimavanja.
Automatsko podešavanje moda presnimavanja
Ako nema dovoljno prostora na disku za
snimanje, rekorder podešava mod snimanja s
nižom kvalitetom slike kako bi se naslov
mogao snimiti na disk. Jednak mod
presnimavanja vrijedi za sve naslove. Ako za
odabrani mod snimanja nema dovoljno prostora,
u koraku 9 iz "Presnimavanje više naslova
(Dub Selected Titles)" na str. 103, pojavljuje se
sljedeći izbornik.
A Ukupna veličina odabranih naslova
Podatak se prikazuje crveno ako je
veličina veća od raspoloživog prostora
na mediju za snimanje.
B Smjer presnimavanja
C Raspoloživ prostor diska na koji se
presnimava (otprilike)
D "PL": Označava Playlist naslov.
: Označava naslove koji sadrže
E
"Copy-Once" signale protiv kopiranja
(str. 101). Kad odaberete naslov s
oznakom
, izbornik traži potvrdu.
Za izvoñenje funkcije "Move",
odaberite "OK".
F Redoslijed presnimavanja
Odaberite "OK" i prijeñite na korak 9.
Za ručno podešavanje drugog moda
presnimavanja, odaberite "Cancel" u koraku 8.
Prekidanje presnimavanja
Pritisnite tipku OPTIONS za odabir "Stop
Dubbing" i pritisnite A. Nakon upita za
potvrñivanje, odaberite "OK" i pritisnite A.
Ako se postupak prijenosa (Move) zaustavi
prije dovršetka, na medij za presnimavanje ne
prenosi se nijedan dio naslova. Ipak, imajte na
umu da se time smanjuje prostor na DVD+R/
DVD-R disku.
z Savjet
Rekorder možete isključiti bez utjecaja na
presnimavanje. On će dovršiti presnimavanje čak i
ako ga isključite.
103
DV presnimavanje
Prije DV presnimavanja
Ovaj dio objašnjava presnimavanje s digitalne
video kamere preko DV IN priključnice na
prednjoj strani ureñaja. Želite li presnimavati
preko LINE IN priključnica, pogledajte
"Snimanje s priključene opreme bez timera" na
str. 74.
Priključnica DV IN na ovom rekorderu
odgovara i.Link standardu.
Slijedite upute iz "Priprema za snimanje preko
DV IN priključnice" i onda pogledajte dio o
presnimavanju. Za više informacija o i.LINK-u
pogledajte "i.LINK" na str. 141.
b Napomene
• Tijekom DV presnimavanja nije moguće snimanje.
• DV IN priključnica služi samo kao ulaz. Preko nje
se ne može dobiti izlazni signal.
• Priključnicu DV IN nije moguće koristiti:
– ako upotrebljavate digitalni kamkorder koji ne
podržava signal iz DV IN priključnice na
prednjoj strani ureñaja (pogledajte "O i.LINK
sustavu" na str. 141). Priključite kamkorder u
priključnicu LINE IN i postupite prema "Snimanje
s priključenog ureñaja bez timera" na str. 74.
– ako ulazni signal nije u DVC-SD formatu.
Nemojte spajati digitalnu video kameru koja
koristi MICRO MV format čak i ako ima i.LINK
priključnicu.
– ako slika na kaseti sadrži zaštitu proti kopiranja
koja ograničava kopiranje.
• Želite li reproducirati DVD disk na nekom drugom
ureñaju, morate ga finalizirati (str. 52).
Spajanje
Priprema za DV presnimavanje
DVD rekorder
Možete spojiti digitalnu video kameru preko
DV IN priključnice na rekorder i editirati
kasetu u DV/Digital8 formatu. Postupak je
jednostavan zato jer rekorder premotava vrpcu
unaprijed i unatrag umjesto vas i tako ne trebate
upravljati digitalnom video kamerom. Učinite
sljedeće kako biste započeli s korištenjem "DV
Edit" funkcija na ovom rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
digitalnom video kamerom prije povezivanja.
na DV IN
i.LINK kabel (nije isporučen)
z Savjet
Želite li editirati sadržaj diska nakon presnimavanja,
upotrijebite DV IN priključnicu i DVD-RW/DVD-R
disk (VR mod) ili tvrdi disk.
DV izlaz
Digitalna video kamera
: Tok signala
1
Pritisnite HDD ili DVD za odabir odredišta
snimanja.
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za
snimanje (pogledajte "1. Ulaganje diska" na
str. 43).
2
Umetnite kasetu u DV/Digital8 formatu s
koje 3ete presnimavati u digitalnu video
kameru.
Želite li da rekorder snima ili editira,
digitalna video kamera mora biti u modu
video reprodukcije.
104
3
Pritisnite INPUT SELECT na daljinskom
upravlja&u za odabir "DV" ulaza.
Na pokazivaču se ovim redom pojavljuju
indikatori:
Programski
broj
4
Pritisnite REC MODE na daljinskom
upravlja&u više puta za odabir moda
snimanja.
Mod snimanja se mijenja ovako:
Za podrobnosti o modu snimanja,
Pogledajte str. 64.
5
Pritisnite OPTIONS na daljinskom
upravlja&u za odabir "DV Audio Input" i
pritisnite A. Nakon toga odaberite
podešenje za audio ulaz.
"Stereo1" (standardno): Snimanje samo
originalnog zvuka. Odaberite ovo
podešenje kad presnimavate kasetu u DV
formatu.
"Mix": Snimanje kao Stereo 1 i Stereo 2.
"Stereo2": Snimanje samo dodatnog zvuka.
Odaberite "Mix" ili "Stereo2" samo ako ste
dodali drugi audio kanal tijekom snimanja
digitalnom video kamerom.
Sada ste spremni za presnimavanje.
Odaberite jedan od načina presnimavanja
opisanih na sljedećim stranicama.
6
b Napomene
• Nije moguće spojiti više od jednog digitalnog video
ureñaja na rekorder odjednom.
• Nije moguće upravljati rekorderom preko drugog
ureñaja ili preko drugog rekordera istog modela.
• Nije moguće presnimiti datum, vrijeme ni sadržaj
memorije kasete na disk.
• Ako presnimavate s kasete u DV/Digital 8 formatu
na koju je zvuk snimljen u s frekvencija
uzorkovanja (48 kHz, 44,1 kHz ili 32 kHz), na
mjestima prijelaza izmeñu frekvencija neće se čuti
zvuk ili će zvuk biti neprirodan.
• Želite li koristiti funkciju "Auto Chapter" koju ima
rekorder (str. 106, 107), provjerite jeste li točno
podesili sat na digitalnoj video kameri prije
snimanja.
• Slika kod presnimavanja može se na trenutak
poremetiti ili vrijeme početka ili završetka neće
odgovarati podešenjima ako je vrpca u DV/
Digital8 formatu i pojave se sljedeći uvjeti.
Pogledajte poglavlje "Snimanje s priključenog
ureñaja bez timera" (str. 74).
– Izmeñu snimaka na kaseti se nalaze prazna
mjesta.
– Vremenski kôd na kaseti nije linearan.
– Ako se tijekom presnimavanja promijeni veličina
slike ili mod snimanja.
Podesite kvalitetu i veli&inu slike koja se
presnimava.
Pritisnite OPTIONS prije početka
presnimavanja za odabir opcije "Rec.
Settings" i podesite snimanje (str. 69).
z Savjet
Tijekom presnimavanja možete isključiti rekorder.
Rekorder nastavlja presnimavanje čak i nakon što ga
isključite.
105
Presnimavanje cijele
kasete u DV formatu (One
Touch Dubbing)
Možete presnimiti cjelokupan sadržaj kasete u
DV/Digital 8 formatu jednim pritiskom na
tipku ONE TOUCH DUBBING na daljinskom
upravljaču. Rekorder tijekom cijelog postupka
upravlja digitalnom video kamerom i dovršava
snimanje.
Automatsko kreiranje poglavlja
Sadržaji snimljeni na tvrdi disk ili DVD postanu
jedan naslov. Kad je opcija "Auto Chapter" u
izborniku "Recording" podešena na "On", ovaj
naslov je podijeljen na poglavlja. Pri snimanju
na tvrdi disk ili DVD-RW/DVD-R (VR mod),
svaka snimka na vrpci postaje jedno poglavlje
na disku. Kod drugih diskova, rekorder dijeli
naslov u odsječke od oko 6 minuta.
Slijedite korake od 1 do 6 "Priprema za DV
presnimavanje" na str. 104 i pritisnite ONETOUCH DUBBING na daljinskom upravlja&u.
Rekorder premotava kasetu i započinje
presnimavanje njezinog sadržaja.
Nakon završetka snimanja, rekorder premotava
kasetu u digitalnoj video kameri.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x REC STOP ispod pokrova na
daljinskom upravljaču.
Obratite pažnju da je potrebno nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
z Savjeti
• Ako ste za "One Touch Dubbing" opciju "Finalise
Disc" podesili na "Auto" u izborniku "DVD" (str.
126), disk na koji snimate automatski će se
finalizirati nakon snimanja (osim DVD-RW (VR
mod) diskova).
• Prethodno snimljene naslove na HDD možete
reproducirati tijekom presnimavanja.
106
b Napomene
• Ako je praznina izmeñu dviju snimki na kaseti
dulja od 5 minuta, presnimavanje se automatski
prekida.
• Rekorder snima praznu sliku pet minuta prije
prekidanja presnimavanja. Želite li prekinuti
snimanje prazne slike, pritisnite x REC STOP.
Programirano editiranje
2
Odaberite "DV EDIT" i pritisnite A.
Izbornik postavlja upit želite li započeti
birati scene.
Možete odabrati scene s kasete snimljene u
DV/Digital 8 formatu i nakon toga automatski
snimiti odabrane scene na tvrdi disk ili DVD
po svom izboru.
Za korištenje ove funkcije, učinite sljedeće:
• Ako ste prethodno pohranili program,
izbornik pita želite li editirati postojeći ili
kreirati novi. Želite li nastaviti s
editiranjem postojećeg programa, odaberite
"Saved Data" i prijeñite na korak 9.
Spojite digitalnu video kameru i pripremite
sve za snimanje
m
Odaberite i editirajte scene koje 5elite presnimiti
Pomoću daljinskog upravljača rekordera,
premotavajte kasetu unaprijed i unatrag kako
biste odabrali scene. Odabrane scene se još ne
kopiraju na disk. Rekorder samo pamti IN i
OUT oznake scena odabranih za
presnimavanje. Takoñer možete poništiti,
obrisati ili promijeniti redoslijed scena.
3
Odaberite "Start" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik za odabir IN točke
(početka scene).
Scena se reproducira.
m
Presnimite odabrane scene
Nakon što ste odabrali scene, rekorder će
premotavati vrpcu automatski i snimiti scene
na tvrdi disk ili DVD.
4
Kreiranje poglavlja
Sadržaji snimljeni na tvrdi disk ili DVD
postanu jedan naslov. Kad je opcija "Auto
Chapter" u izborniku "Recording" podešena na
"On", ovaj naslov je podijeljen na poglavlja.
Pri snimanju na tvrdi disk ili DVD-RW/DVDR (VR mod), svaka snimka na vrpci postaje
jedno poglavlje na disku. Kod drugih diskova,
rekorder dijeli naslov u odsječke od oko 6
minuta.
1
Slijedite korake od 1 do 6 "Priprema za
DV presnimavanje" na str. 104 i pritisnite
SYSTEM MENU.
Odaberite IN to&ku tipkama m/M i
pritisnite A.
Reprodukcija se pauzira.
5
Pritisnite A ako je odabrana ispravna IN
to&ka.
Ako vam IN točka ne odgovara, odaberite
novu tipkama c/C i pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za odabir OUT točke
(završetak scene).
6
Odaberite OUT to&ku tipkama m/M i
pritisnite A.
Reprodukcija se pauzira.
7
Pritisnite A ako je odabrana ispravna
OUT to&ka.
Ako vam OUT točka ne odgovara, odaberite
novu tipkama c/C i pritisnite A.
Odabrana scena se prebacuje u popis scena.
• Za prebacivanje ostalih scena, ponovite
postupak od koraka 4.
, nastavlja se
107
8
Nakon prebacivanja svih scena,
pritisnite m.
Prikazuje se popis scena.
Potreban kapacitet medija za
presnimavanje. Ovaj broj se
prikazuje crveno ako je potreban
prostor na mediju nedostatan.
12 Odaberite "Start" i pritisnite A.
A Ukupno trajanje programa
B Ukupan broj scena
C Okvir s podacima o sceni
9
Odaberite 5eljeni okvir s podacima o
sceni tipkama </, i pritisnite A.
Prikazuje se podizbornik.
"Move": Promijenite redoslijed scena
tipkama </, i pritisnite A.
"Erase": Služi za brisanje scene. Odaberite
"OK" nakon upita o potvrñivanju postupka.
"Preview": Pokretanje reprodukcije
odabrane scene.
• Za dodavanje ostalih scena, pritisnite M i
ponovite postupak od koraka 4.
10 Nakon što završite editiranje popisa
scena, odaberite "OK" i pritisnite A.
Rekorder počinje presnimavati sadržaj
kasete kako ste programirali.
Prekidanje snimanja
Pritisnite x REC STOP ispod pokrova na
daljinskom upravljaču.
Obratite pažnju da je potrebno nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
Automatsko podešavanje moda
presnimavanja
Ako na mediju za snimanje nama dovoljno
prostora za snimanje, rekorder automatski
odabire mod presnimavanja s nižom kvalitetom
slike kako bi se iskoristio raspoloživi prostor.
Isti mod presnimavanja se upotrebljava za sve
naslove. Ako u odabranom modu
presnimavanja nema dovoljno mjesta na disku,
u koraku 12 se prikazuje sljedeći izbornik.
Pojavljuje se izbornik za upis imena
naslova. Želite li unijeti novo ime,
odaberite "Enter" i slijedite upute na str. 50.
11 Odaberite "OK" i pritisnite A.
Odreñuje se standardno ime naslova i
izbornik postavlja upit želite li početi sa
snimanjem.
Ako želite promijeniti medij snimanja,
odaberite "Media" i pritisnite M/m. Želite li
promijeniti mod presnimavanja, odaberite
"Dub Mode" i pritisnite M/m.
108
Odaberite "OK" i prijeñite na korak 12.
Ako ne želite promijeniti mod presnimavanja,
odaberite "Cancel". Imajte na umu da se u tom
slučaju presnimavanje može prekinuti prije
završetka programa.
b Napomene
• Ako kao IN točku odaberete početak kasete, a kao
OUT točku kraj, tijekom presnimavanja IN i OUT
točka mogu se malo promijeniti.
• Scena ne može biti kraća od jedne sekunde.
FM/AM funkcije
6
Pritisnite M/m za odabir 5eljenog
programskog broja.
7
Pritisnite A.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti 20 FM postaja i 10 AM
postaja. Prije ugañanja provjerite je li zvuk
smanjen na minimum.
Radiopostaja je pohranjena.
8
9
Pritisnite FM/AM MENU.
Ponovite korake od 1 do 8 za pohranu
drugih postaja.
Promjena programskog broja
Počnite od koraka 3.
1
Pritisnite FM/AM više puta za prikaz
"FM" ili "AM" na pokaziva&u.
2
Pritisnite i zadr5ite TUNING + ili – dok
ne po&ne automatsko pretra5ivanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
radiopostaju. Na pokazivaču se pojavi
oznaka "TUNED" i "ST" (za stereo
program).
3
4
Pritisnite tipku FM/AM MENU.
5
Pritisnite A.
Pritisnite M/m više puta dok se ne
prika5e "MEMORY" na pokaziva&u.
Programski broj se prikazuje na
pokazivaču.
109
Slušanje radiopostaja koje nisu pohranjene
Slušanje radijskog
programa
Prvo pohranite radiopostaje u memoriju sustava
(pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja" na str.
109).
Brojčane tipke
Primijenite ručno ili automatsko ugañanje u
navedenom koraku 2.
Za ručno ugañanje postaje pritisnite TUNING
+ ili – više puta.
Za početak automatskog ugañanja pritisnite i
zadržite TUNING + ili –. Automatsko
pretraživanje prestaje automatski kad se ugodi
postaja.
Automatsko pretraživanje možete zaustaviti
pritiskom na TUNING + ili –.
Slušanje radiopostaja poznate frekvencije
Upotrijebite izravno ugañanje u koraku 2.
1 Pritisnite DIRECT TUNING.
2 Brojčanim tipkama unesite frekvenciju koju
želite slušati i pritisnite A.
Primjer: 98,00 MHz
Pritisnite "9", "8", "0" i "0" te zatim A.
z Savjeti
• Ako se čuje šum kod FM prijema, pritisnite FM/
AM MENU i odaberite "FM MODE" tipkama M/m
i zatim pritisnite A. Pritisnite M/m za odabir
"MONO" i zatim pritisnite A. Izgubit će se stereo
efekt, ali će se poboljšati prijem. Za povratak,
odaberite "STEREO"
• Za poboljšanje prijema, promijenite položaj
isporučenih antena.
1
Pritisnite FM/AM više puta za prikaz
"FM" ili "AM" na pokaziva&u.
Ugodi se zadnja primljena postaja.
2
Pritisnite PRESET +/– za odabir 5eljene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, odabire se
druga radiopostaja.
3
Podesite glasno3u tipkama 2 +/–.
Isklju&enje radioprijemnika
Pritisnite HDD ili DVD. Ili pritisnite ?/1 za
isključenje sustava.
b Napomena
Tipke HDD i DVD možda neće pravilno funkcionirati
odmah nakon uključivanja sustava zbog postupka
inicijalizacije. Pričekajte trenutak i ponovo pritisnite
tipku HDD ili DVD za odabir funkcije.
110
Uporaba RDS (Radio Data
System) sustava
Što je RDS sustav?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih
RDS funkcija kao što je prikaz naziva
radiopostaje. RDS je dostupan samo za FM
postaje.*
b Napomena
RDS možda neće ispravno raditi ako ugoñena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to
samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS
usluge, na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
z Savjet
Kad je prikazan naziv postaje, možete provjeriti
frekvenciju višestrukim pritiskom tipke DISPLAY.
111
2
Pritisnite M/m za odabir programskog broja
i pritisnite A.
3
Odaberite opciju koju želite promijeniti
tipkama </, i promijenite je tipkama
M/m te pritisnite A.
4
Za pohranjivanje drugog programskog
broja, ponovite postupak od koraka 2.
Postavke i prilagoñavanja
Podešavanje antenskog
prijema i jezika (Basic)
Pomoću izbornika "Basic" možete podesiti
parametre prijemnika, sat ureñaja i TV
programe.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
Odaberite "Basic" i pritisnite A.
Pojave se opcije izbornika "Basic".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Za isključenje izbornika pritisnite
SYSTEM MENU više puta.
System
Odaberite dostupan TV sustav (str. 113).
Podešavanje programa
Ručno podešavanje programa.
Ako neke programe ne možete podesiti
korištenjem funkcije "Easy Setup", možete ih
podesiti ručno.
Ako nema zvuka ili je slika izobličena, možda
je odabran pogrešan sustav prijemnika tijekom
"Easy Setup" podešavanja. Ručno podesite
odgovarajući sustav prijemnika slijedeći dolje
navedene korake.
1 Odaberite "Channel Settings" u "Basic" i
pritisnite A.
112
BG
Odaberite ako se nalazite u nekoj
od zemalja Zapadne Europe, osim
zemalja navedenih u "Programi
koji se mogu primati" (str. 113).
DK
Odaberite ako se nalazite u nekoj
od zemalja Istočne Europe.
I
Odaberite ako se nalazite u
Velikoj Britaniji ili Irskoj.
L
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
Channel
Pritisnite M/m više puta dok se ne pojavi broj
programa kojeg želite prikazati.
Programi se pretražuju redoslijedom
prikazanim u tablici dolje.
• Ako znate broj programa kojeg tražite, pritisnite
brojčane tipke. Primjerice, za odabir
programa 5, prvo pritisnite "0" i zatim "5".
• Za deaktiviranje programa, unesite "00".
Deaktivirani programi se preskaču kod
pretraživanja programa tipkama PROG +/–.
• Za odabir kabelskih i satelitskih programa,
pritisnite M/m dok se ne prikaže željeni
program.
Name
Izbornik služi za promjenu naziva TV postaje ili
unos novog naziva (do 5 znakova). Nazivi
programa se automatski upisuju ako ih postaja
emitira (primjerice, preko SMARTLINK
sustava).
TV sustav
Raspon programa
DK (zemlje Istočne
Europe)
R1–R12 VHF
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
I (Velika Britanija i
Irska)
Irska A–J VHF
Južna Afrika 4–13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
Postupak unosa znakova opisan je na str. 50.
S21–S41 HYPER
PAY-TV/CANAL+
S01–S05 CATV
Služi za podešavanje Pay-TV/Canal Plus
programa.
Podrobnosti potražite na str 41.
L (Francuska)
F2 – F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
Audio
S21–S41 HYPER
Odaberite "NICAM" ili "Standard".
NICAM
Standardan izbor.
Standard
Odaberite ako prijem zvuka u
NICAM sustavu nije dobar.
AFT
Odaberite "On" za uključivanje automatskog
finog ugañanja AFT.
On
Uključuje automatsko fino
ugañanje. Standardan izbor.
Off
Omogućuje ručno podešavanje
slike.
• Ako funkcija automatskog finog ugañanja
nije od koristi, odaberite "Off" i pritisnite
,. Pritisnite M/m za podešavanje slike, dok
slika ne postane oštra. Na kraju pritisnite <.
Programi koji se mogu primati
TV sustav
Raspon programa
BG (zemlje Zapadne E2–E12 VHF
Europe, osim
Italija A–H VHF
zemalja navedenih
E21–E69 UHF
dolje)
S1–S20 CATV
Prijem CATV kanala u Francuskoj
Ovaj rekorder može pretraživati CATV kanale
B do Q i HYPER frekvencije S21 do S41. U
izborniku Channel Set kanali su prikazani kao
S1 do S44. Na primjer, kanal B je prikazan kao
S1, a kanal Q prikazan kao S23 (pogledajte
tablicu u nastavku). Ako je za željeni kanal
označen frekvencijom (npr. 152,75 MHz),
pogledajte u tablicu za odabir pripadajućeg
broja kanala.
Kanal
Broj
kanala
Raspon
frekvencija (MHz)
B
S1
116,75 – 124,75
C
S2
124,75 – 132,75
D
S3
132,75 – 140,75
D
S4
140,75 – 148,75
E
S5
148,75 – 156,75
F
S6
156,75 – 164,75
F
S7
164,75 – 172,75
G
S8
172,75 – 180,75
H
S9
180,75 – 188,75
H
S10
188,75 – 196,75
I
S11
196,75 – 204,75
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
, nastavlja se
113
Kanal
Broj
kanala
J
S12
Raspon
frekvencija (MHz)
204,75 – 212,75
J
S13
212,75 – 220,75
K
S14
220,75 – 228,75
L
S15
228,75 – 236,75
236,75 – 244,75
L
S16
M
S17
244,75 – 252,75
N
S18
252,75 – 260,75
N
S19
260,75 – 268,75
O
S20
268,75 – 276,75
P
S21
276,75 – 284,75
P
S22
284,75 – 292,75
Q
S23
292,75 – 300,75
S21
S24
299,25 – 307,25
S22
S25
307,25 – 315,25
S23
S26
315,25 – 323,25
S24
S27
323,25 – 331,25
S25
S28
331,25 – 339,25
S26
S29
339,25 – 347,25
S27
S30
347,25 – 355,25
S28
S31
355,25 – 363,25
S29
S32
363,25 – 371,25
S30
S33
371,25 – 379,25
S31
S34
379,25 – 387,25
S32
S35
387,25 – 395,25
S33
S36
395,25 – 403,25
S34
S37
403,25 – 411,25
S35
S38
411,25 – 419,25
S36
S39
419,25 – 427,25
S37
S40
427,25 – 435,25
S38
S41
435,25 – 443,25
S39
S42
443,25 – 451,25
S40
S43
451,25 – 459,25
S41
S44
459,25 – 467,25
114
Razvrstavanje kanala
Nakon podešavanja programa, možete
promijeniti redoslijed pojedinih programa u
prikazanoj listi.
1 Odaberite "Channel Sort" u izborniku
"Basic" i pritisnite A.
2
Pritisnite M/m za odabir retka koji sadrži
broj programa kojeg želite premjestiti i
pritisnite A.
• Za prikaz stranica s programima od 4 do
99, više puta pritisnite M/m.
3
Pritisnite M/m za pomicanje odabranog
retka na željeno mjesto.
Odabrani program umeće se na novo
mjesto.
4
5
Pritisnite A za potvrñivanje podešenja.
Želite li premjestiti ostale programe,
ponovite postupak od koraka 2.
Stranica s TV programom
(TV Guide Page)
Neke postaje pružaju uslugu teleteksta* u
kojem se svakodnevno pohranjuju čitavi
programi i njihovi podaci (naziv, datum,
program, vrijeme početka snimanja, itd.).
Stranice s TV programom odgovaraju pojedinim danima u tjednu. Prilikom snimanja,
rekorder automatski preuzima naziv programa
sa stranica teleteksta i pohranjuje ga. Brojevi
stranica s TV programom u potpunosti ovise o
postaji i podložni su promjeni. Ako želite, te
brojeve stranica možete podesiti ručno u
izborniku TV Guide Page.
3
Odaberite broj stranice s TV programom
kojeg želite promijeniti i pritisnite A.
4
Brojčanim tipkama ili tipkama </M/m/,
unesite broj stranice i pritisnite A za
potvrdu podešenja.
• Ako pogriješite, ponovno unesite
ispravan broj.
• Za povratak na prethodno podešenje,
pritisnite O RETURN.
Želite li unijeti ili promijeniti neki drugi
broj stranice s TV programom, ponovite
korake 3 i 4 gore.
* Nije raspoloživo u nekim područjima.
1
2
Odaberite "TV Guide Page" u "Basic" i
pritisnite A.
Pojavljuje se stranica s TV programom.
Odaberite broj programa kojemu želite
upisati ili promijeniti stranicu s TV
programom tipkom PROG +/–.
• Brojevi stranica s TV programom
pojavljuju se automatski čim ih rekorder
primi (primjer: P301).
• Ako nema prijema brojeva stranica
(P000), morate podesiti odgovarajuće
brojeve stranica s TV programom ručno.
5
z Savjet
Želite li gledati teletekst informacije na zaslonu TV
prijemnika tijekom emisije, tipkom TV/DVD
prebacite na tuner svog TV prijemnika.
b Napomene
• Ako ne želite koristiti funkciju automatskog
pridjeljivanja broja stranice s TV programom, u
gore opisanom koraku 4 unesite "000". Rekorder će
umjesto broja pohraniti izvorne podatke (broj
programa, vrijeme početka i završetka).
• Brojeve stranica s TV programom s nazivima
programa i vremenima početka potražite na
teletekstu.
• Ako TV vodič teleteksta ima stranicu koja uvijek
prikazuje programe za tekući dan, unesite tu
stranicu za sve dane.
• Počnete li snimati više od tri minute prije
najavljenog početka programa, možda se neće
pohraniti ispravne informacije o programu.
• Obratite pozornost da ova funkcija možda neće
raditi ispravno za neke TV postaje.
• Ako TV postaja obnavlja informacije o teletekstu u
trenutku početka snimanja, naziv programa možda
neće odgovarati snimljenom programu. U tom
slučaju ručno unesite točan naziv (str. 50).
, nastavlja se
115
Sat
Automatsko podešavanje (Auto Clock Set)
3
4
Odaberite "Off" i pritisnite A.
Odaberite "Present Time" i pritisnite A.
5
Pritisnite M/m za podešavanje dana i
pritisnite ,.
Podesite mjesec, godinu, sat i minute ovim
redom. Pritisnite </, za odabir opcije
koju želite podesiti i zatim M/m za
podešavanje brojeva. Dan u tjednu se
podešava automatski.
Služi za automatsko podešavanje ako program
lokalne postaje odašilje signal točnog vremena.
1 Odaberite "Clock" u "Basic" i pritisnite A.
2 Odaberite "Auto Adjust" i pritisnite A.
3
4
Odaberite "On" i pritisnite ,.
Pritisnite M/m više puta dok se broj
programa postaje koja odašilje signal
točnog vremena pojavi i pritisnite A.
Za promjenu brojeva, pritisnite < za
povratak na točku koju želite promijeniti i
pritisnite M/m.
• Ako rekorder ne primi signal točnog
vremena od bilo koje postaje, "Auto
Adjust" se automatski vraća na "Off", a
na zaslonu se pojavljuje izbornik za
ručno podešavanje sata.
z Savjet
Ako ste opciju podesili opciju "Auto Adjust" na "On",
funkcija automatskog podešavanja sata se uključuje
svaki put kad isključite rekorder.
b Napomena
Funkcija automatskog podešavanja sata ne radi dok je
rekorder u pripravnom stanju za sinkronizirano
snimanje.
Ru&no podešavanje sata
Ako funkcija automatskog podešavanja sata
nije točno podesila sat prema vašem području,
pokušajte odabrati drugu postaju za ovu
funkciju ili sat podesite ručno.
1 Odaberite "Clock" u izborniku "Basic" i
pritisnite A.
2 Odaberite "Auto Adjust" i pritisnite A.
116
6
Pritisnite A za pokretanje sata.
OSD (Prikaz na zaslonu)
Opcija služi za podešavanje jezika prikaza na
zaslonu.
Video postavke (Video)
Video podešavanja tiču se slike, poput veličine
slike i boje.
Podešavanja odaberite u skladu s vrstom TV
prijemnika, prijemnika ili dekodera spojenog
na DVD rekorder.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
Odaberite "Video" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik "Video" sa sljedećim
opcijama. Standardne postavke su
podcrtane.
b Napomena
Ovisno o disku, može se odabrati automatski prikaz "4:3
Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
Component Out
Služi za odabir uključivanja ili isključivanja
video signala preko COMPONENT VIDEO
OUT priključnica.
Video izlaz
TV Type
Služi za odabir veličine slike kod gledanja slike
formata 16:9 (str. 49) ili slike s komercijalnog
DVD diska u formatu 16:9.
Format slike odaberite u skladu s vrstom
priključenog TV prijemnika (wide screen ili
klasičan TV prijemnik zaslona formata 4:3).
16:9
Odaberite pri spajanju na widescreen TV prijemnik ili TV
prijemnik koji ima wide mod
funkciju.
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik veličine slike 4:3.
Prikazuje se široka slika s
prugama ispod i iznad slike.
4:3 Pan
Scan
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik veličine slike 4:3.
Automatski se prikazuje široka
slika preko cijelog zaslona, bez
dijelova koji ne stanu na zaslon.
On
Emitiraju se progresivni video
signali. Odaberite kada želite
gledati progresivne video signale.
Off
Nema emisije signala.
b Napomene
• Ako ste "Line1 Output" podesili na "RGB", nije
moguće podesiti "Component Out" na "On".
• Ako spojite rekorder s monitorom ili projektorom
samo preko COMPONENT VIDEO OUT
priključnica, nemojte odabrati "Off". Ako
odaberete "Off" u ovom slučaju, možda se neće
pojaviti slika.
Progressive Output
Ako vaš TV prijemnik podržava progresivni
signal formata 525p/625p, podesite "Progressive
Output" na "On". Na taj način se postiže bolja
reprodukcija boje i veća kvaliteta slike.
1 Odaberite "Progressive Output" i pritisnite
A.
2 Odaberite "On" i pritisnite A.
Traži se potvrda.
3 Odaberite "Start" i pritisnite A.
Video signal se na 5 sekundi prebacuje na
progresivni format.
4 Ako je video signal ispravan, odaberite
"Yes" i pritisnite A.
Ako je slika nezadovoljavajuća, odaberite
"No" i pritisnite A.
, nastavlja se
117
Progressive Mode
Snimke na DVD diskovima (DVD softver)
možemo podijeliti u dvije skupine: filmski
softver i video softver. Video softver izveden je
iz televizije, poput dramskih i komičnih serija, i
prikazuje 25 cijelih slika/50 poluslika (30 cijelih
slika/60 poluslika) u sekundi. Filmski softver
izveden je iz filma i prikazuje 24 cijele slike u
sekundi. Neki DVD softver sadrži Video i
Film.
Kako bi se te slike prirodno prikazale na
zaslonu pri emitiranju u progresivnom (50 ili
60 cijelih slika u sekundi), progresivni video
signal treba konvertirati tako da odgovara tipu
DVD softvera kojeg gledate.
Možete precizno podesiti progresivni 525p/
625p video signal koji se emitira ako ne
podesite "Progressive Output" na "On".
Obratite pažnju da TV prijemnik koji podržava
progresivni format morate spojiti preko
COMPONENT VIDEO OUT priključnica
(str. 30).
Auto
Video
Automatski prepoznaje vrstu
softvera (filmski ili video) i
odabire prikladan način
konverzije. Standardan izbor.
Odabire sustav konverzije
prikladan za video softver.
b Napomena
Ako se nakon podešavanja rekordera na progresivni
signal pojave smetnje na slici, držite pritisnutu tipku
INPUT SELECT i pritisnite x na ureñaju.
Scart Settings
Omogućuje odabir na koji način ulaz ili izlaze
signali preko SCART priključnica na stražnjoj
strani rekordera. Odberite opciju za svaku od
dolje navedenih točaka u skladu s
kombinacijom priključaka i metoda koje ćete
koristiti.
Line1 Output
Odabir vrste izlaznog signala na LINE 1 – TV
priključnici.
RGB
Izlaz RGB signala.
Video
Izlaz video signala.
S Video
Izlaz S-video signala.
118
b Napomene
• Ako vaš TV prijemnik ne prima S-video ili RGB
signale, na zaslonu se ne pojavljuje slika čak i ako
odaberete "S Video" ili "RGB". Pogledajte upute
uz TV prijemnik.
• Nije moguće odabrati "RGB" ako je "Component
Out" podešen na "On".
• Funkcija SMARTLINK je dostupna samo ako je
odabrana opcija "Video".
Line3 Input
Odabir vrste ulaznog signala na LINE3/
DECODER priključnici. Slika neće biti čista
ako ovo podešenje ne odgovara vrsti ulaznog
video signala.
Video/
RGB
Ulaz video ili RGB signala.
Decoder
Odaberite ako ste spojili PAYTV/Canal Plus analogni dekoder.
Ovu opciju nemojte odabrati ako
ste spojili kabelski ili satelitski
prijemnik (kao što je CanalSat).
S Video
Ulaz S-video signala.
b Napomena
Ulazni signali se snimaju u video ili RGB modu ako
je odabrana opcija "Video/RGB".
Line3 Output
Odabir vrste izlaznog signala na LINE3/
DECODER priključnici.
Video
Izlaz video signala.
S Video
Izlaz S-video signala.
Pause Mode (samo HDD/DVD)
Odabir kvalitete slike za vrijeme pauze
reprodukcije.
Auto
Slike koje prikazuju brze pokrete
prikazat će se bez titranja.
Standardan izbor.
Frame
Slike s manje pokreta prikazat će
se uz veću rezoluciju.
Colour System
Odabir sustava boja kod reprodukcije VIDEO
CD diskova (uključujući Super VIDEO CD)/
DivX video datoteka.
PAL
Disk će se reproducirati u PAL
sustavu.
NTSC
Disk će se reproducirati u NTSC
sustavu.
Auto Display
On
Na zaslonu se automatski
prikazuju informacije dok je
rekorder uključen.
Off
Informacije se prikazuju samo
kad se pritisne tipka DISPLAY.
Audio postavke (Audio)
"Audio" podešavanja omogućuju podešavanje
zvuka u skladu s uvjetima reprodukcije i
spajanja.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
Odaberite "Audio" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik "Audio" sa sljedećim
opcijama. Standardna podešavanja su
podcrtana.
Screen Saver
Screen saver se aktivira ako se slika, kao što je
izbornik, prikazuje na zaslonu dulje od 10
minuta. Screen saver služi za zaštitu zaslona od
oštećenja (zadržavanja statične slike na
zaslonu).
On
Uključen je screen saver.
Off
Isključen je screen saver.
Audio DRC (kontrola dinami&kog raspona)
(samo DVD)
Omogućuje jasnu reprodukciju zvuka pri
manjoj glasnoći tijekom reprodukcije DVD
diska koji je usklañen s Audio DRC funkcijom.
Postavka utječe na signal iz sljedećih
priključnica:
– LINE 1 – TV
– LINE 3/DECODER
– Priključnica SPEAKER na subwooferu
Off
Bez kompresije dinamičkog
raspona.
Standard
Reproducira zvučne zapise s
izvornim dinamičkim rasponom.
Max
Maksimalna kompresija
dinamičkog raspona.
b Napomena
Funkcija Audio DRC primjenjiva je samo na Dolby
Digital izvore.
, nastavlja se
119
Line Out
Uključivanje ili isključivanje audio izlaza iz
priključnica LINE 1 – TV i LINE 3/
DECODER.
On
Off
Uključeni su spojeni TV zvučnici.
Zvuk TV prijemnika se čuje preko
zvučnika TV prijemnika i
zvučnika sustava.
Isključeni su zvučnici TV
prijemnika. Zvuk TV prijemnika
čuje se samo preko zvučnika
sustava.
b Napomena
Kad se na pokazivaču prikaže indikator "TV", spojeni
TV zvučnici nisu isključeni čak i ako je opcija "Line
Out" podešena na "Off".
Line 3 Input
Odabir vrste ulaznog audio signala za izlaz
zvučnika preko priključnice LINE 3.
Kako biste uživali u digitalnom zvuku preko
spojenih zvučnika, odaberite "Optical In".
Scart
Ulaz audio signala iz priključnice
LINE 3/DECODER.
Optical In
Ulaz digitalnog audio signala
preko LINE 3 DIGITAL IN
(OPTICAL) priključnice.
Na pokazivaču se prikazuje "D.IN".
Audio (Auto Calibration)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
može automatski podesiti odgovarajući
surround zvuk podešavanjem glasnoće,
udaljenosti i sl.
b Napomene
• Tijekom mjerenja se čuje glasan testni zvuk.
Glasnoća se ne može smanjiti. Imajte obzira prema
djeci i susjedima.
• Priključnica A.CAL MIC služi samo za spajanje
isporučenog kalibracijskog mikrofona. Nemojte
spajati druge mikrofone jer se sustav može oštetiti.
1
Spojite kalibracijski mikrofon u
priklju&nicu A.CAL MIC na stra5njoj
strani subwoofera.
Postavite kalibracijski mikrofon u visinu
ušiju pomoću stativa i sl. Prednja strana
svakog zvučnika mora biti okrenuta prema
kalibracijskom mikrofonu. Izmeñu
zvučnika i kalibracijskog mikrofona se ne
smiju nalaziti prepreke.
b Napomena
Audio signali iz priključnice { LINE 3/DECODER
se snimaju čak i ako je opcija "Line 3 Input"
podešena na "Optical In" u izborniku "Audio".
Kalibracijski mikrofon
Auto Mode Setting
Odabir zvučnog ugoñaja za postavku AUTO
(automatski odabir zvučnog ugoñaja) (str. 88).
Focus
Surround
Ovaj mod je odličan za postizanje
realističnog surround efekta za
manju skupinu slušatelja u
odreñenom području.
Wide
Stage
Ovaj mod će reproducirati široku i
upečatljivu zvučnu sliku. S
obzirom na šire područje
zahvaćanja zvuka, može se
obuhvatiti veća skupina slušatelja.
120
Pogled sa strane
Pogled odozgo
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
4
Odaberite "Audio" i pritisnite A.
5
Odaberite "Auto Calibration" i pritisnite A.
6
Odaberite "Yes" i pritisnite A.
Paralelno
Kalibracijski mikrofon
Prednja strana svakog zvučnika mora biti
okrenuta paralelno prema kalibracijskom
mikrofonu. Izmeñu zvučnika i
kalibracijskog mikrofona se ne smiju
nalaziti prepreke.
Započinje kalibriranje.
b Napomena
Postavite kalibracijski mikrofon tako da je natpis
"FRONT" okrenut prema prednjim zvučnicima
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Prikazuje se System Menu izbornik.
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
b Napomene
• Izbjegavajte boravak u prostoru za vrijeme
mjerenja i nemojte stvarati buku (približno 1
minutu) kako biste spriječili pogrešno mjerenje. Za
vrijeme mjerenja se iz zvučnika reproduciraju testni
signali.
• Refleksije od zidova i poda mogu utjecati na
mjerenje.
• Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite je i
odaberite "Yes".
Poruka pogreške se pojavljuje ako:
– kalibracijski mikrofon nije spojen.
– prednji zvučnici nisu pravilno spojeni.
– surround zvučnik nije pravilno spojen.
– zamijenjen je lijevi i desni zvučnik.
– zamijenjena je lijeva i desna strana
kalibracijskog mikrofona.
, nastavlja se
121
7
Odaberite "Yes" ili "No" tipkama </, i
pritisnite A.
Isklju&ivanje "Auto Calibration" funkcije
1
Pritisnite OPTIONS za odabir "Audio
Settings" i pritisnite A.
2
Odaberite "Auto Calibration Mode" i
pritisnite A.
3
Odaberite "Off" i pritisnite A.
Mjerenje je uspjelo.
Prikazuje se udaljenost i glasnoća prednjeg
zvučnika (L) i (R) te glasnoća subwoofera.
Odspojite kalibracijski mikrofon i zatim
odaberite "Yes". Rezultat se primjenjuje.
b Napomena
Ovisno o akustici prostorije, prikazana udaljenost
može se razlikovati od stvarne.
Mjerenje nije uspjelo.
Slijedite poruku i odaberite "Yes" za
ponovni pokušaj.
8
z Savjeti
• Ako promijenite položaj zvučnika, ponovite "Auto
Calibration".
• Nakon postupka "Auto Calibration", "Auto
Calibration Mode" se automatski mijenja na "On".
Pritisnite SYSTEM MENU više puta za
isklju&ivanje izbornika.
b Napomena
Tijekom "Auto Calibration" postupka:
− nemojte isključivati napajanje.
− nemojte pritiskati tipke.
− nemojte podešavati glasnoću.
− nemojte mijenjati funkcije.
− nemojte umetati ili vaditi diskove.
− nemojte odspajati kalibracijski mikrofon.
122
Postavke snimanja
(Recording)
Izbornik "Recording" omogućuje podešavanje
snimanja.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
Odaberite "Recording" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik "Recording" sa
sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
HQ Setting
Služi za odabir HQ moda za snimanje na HDD
(str. 64).
HQ+
Snimanje uz višu kvalitetu (oko
15 Mbps).
HQ
Snimanje uz standardnu HQ
kvalitetu.
Postavke DVD Rec.
Bilingual Recording (za sve diskove za
snimanje osim DVD-RW/DVD-R u VR modu)
Odabir zvuka koji će se snimati na disk.
Postavka nema utjecaja na snimanje na DVDRW/DVD-R u VR modu jer se kod njih
snimaju i glavni i pomoćni zvuk.
Main
Snimanje glavnog zvuka
dvojezičnog programa.
Sub
Snimanje pomoćnog zvuka
dvojezičnog programa.
Postavke Timer
Rec Mode Adjust
Postavke HDD Rec.
On
Mod snimanja se automatski
prilagoñava tako da se može
snimiti cijeli program (str. 67).
Off
Funkcija je isključena.
Bilingual Recording
Odabir zvuka koji će se snimiti na tvrdi disk.
Main
Snimanje glavnog zvuka
dvojezičnog programa.
Sub
Snimanje pomoćnog zvuka
dvojezičnog programa.
Main+Sub
Snimanje glavnog i
pomoćnog zvuka dvojezičnog
programa.
b Napomena
Ako podesite promjenu moda snimanja kod
presnimavanja s DVD diska na HDD, zvuk snimljen
na izvornom disku (DVD) ostat će jednak, bez obzira
na ovu postavku.
Auto Title Erase (samo HDD)
On
Stari naslovi snimljeni na tvrdi
disk se automatski brišu
(str. 67).
Off
Funkcija je isključena.
TV Direct Rec. (samo HDD/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
On
Omogućuje snimanje tekućeg
TV programa pomoću funkcije
SMARTLINK.
Off
Isključena je funkcija
automatskog snimanja TV
programa.
, nastavlja se
123
Synchro Rec.
Odabir disk na kojeg želite snimati kod
sinkroniziranog snimanja (str. 73).
Record to
HDD
Snimanje na tvrdi disk.
Record to
DVD
Snimanje na DVD disk.
Auto Chapter
Podesite želite li snimljeni materijal (naslov)
automatski podijeliti na poglavlja tijekom
snimanja ili ne.
On
Oznake poglavlja se umeću
približno svakih 6 minuta.
Off
Ne umeću se oznake poglavlja.
Postavke diska (DVD)
Izbornik za podešavanje "DVD" omogućuje
podešavanje ograničenja reprodukcije, jezika i
ostalih DVD funkcija.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
Odaberite "DVD" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik "DVD" sa sljedećim
opcijama. Standardna podešenja su
podcrtana.
b Napomene
• Stvaran vremenski interval izmeñu oznaka
poglavlja ovisi o vrsti video materijala koji se
snima.
• Tijekom DV presnimavanja na tvrdi disk ili na
DVD-RW/DVD-R (VR mod), oznake poglavlja se
umeću automatski na mjesta pokretanja snimanja
ako je opcija "Auto Chapter" podešena na "On".
Parental Control (samo DVD VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema odreñenom kriteriju,
npr. starosti korisnika. Mogu se blokirati
pojedine scene ili se zamijeniti drugima.
1 Odaberite "Parental Control" u izborniku
"DVD" i pritisnite A.
• Ako do sada niste unijeli zaporku,
pojavljuje se izbornik za unos nove
zaporke.
• Ako ste već unijeli zaporku, pojavljuje se
izbornik za unos zaporke.
124
2
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka, odberite "OK" i
pritisnite A.
3
Odaberite "Standard" i pritisnite A.
Prikazuju se opcije u izborniku "Standard".
b Napomene
• Ako ste zaboravili zaporku, trebate je poništiti tako
da odaberete "Parental Control" iz "Factory Setup"
u izborniku "Others" (str. 127).
• Pri reprodukciji diskova bez ograničenja
reprodukcije, na ovom rekorderu nije moguće
ograničiti reprodukciju.
• Ovisno o disku, možda ćete morati promijeniti
razinu ograničenja tijekom reprodukcije. Tada
unesite zaporku i promijenite razinu.
Language (jezik) (samo DVD VIDEO)
DVD Menu
Služi za odabir ili promjenu jezika DVD
izbornika.
Audio
Služi za odabir jezika dijaloga.
Ako se odabere opcija "Original", odabrat će se
jezik koji ima prioritet na disku.
4
5
Odaberite geografsko područje kao
ograničenje reprodukcije i pritisnite A.
Odabire se područje.
• Ako odaberete "Others", brojčanim
tipkama unesite područni kôd iz tablice
(str. 148). Odaberite "OK" i pritisnite A.
Odaberite "Level" i pritisnite A.
Prikazuju se točke koje možete odabrati
kao "Level".
Subtitle
Služi za odabir jezika titlova snimljenih na
disk.
Ako odaberete opciju "Audio Follow", odabrat
će se jezik titlova u skladu s jezikom dijaloga.
z Savjet
Kad u izborniku "DVD Menu" uz opcije "Subtitle" ili
"Audio" odaberete "Others", takoñer odaberite jezični
kôd iz popisa jezičnih kodova na str. 148 i unesite ga
brojčanim tipkama.
b Napomena
Ako u izborniku "DVD Menu" uz opcije "Subtitle" ili
"Audio" odaberete jezik koji nije snimljen na DVD
VIDEO disk, automatski će se odabrati jedan od
raspoloživih jezika.
Format DVD-RW (samo DVD-RW)
6
Što je manji broj, veće je ograničenje.
Ureñaj neće moći reproducirati diskove s
razinom ograničenja većom od odabrane.
Odaberite razinu i pritisnite A.
Dovršili ste podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Želite li isključiti podešeno ograničenje za
disk, podesite "Level" na "Off" u koraku 6.
Želite li promijeniti zaporku, odaberite
"Password" u koraku 3 i pritisnite A.
Nakon što se pojavi izbornik za unos
zaporke, unesite novu četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka, odaberite
"OK" i pritisnite A.
Rekorder automatski započinje formatiranje u
VR ili Video modu, ovisno o podešavanju,
nakon što se umetne novi DVD-RW disk.
VR
Automatsko formatiranje diska u
VR modu.
Video
Automatsko formatiranje diska u
Video modu.
, nastavlja se
125
One Touch Dubbing
Sljedeće opcije se prikazuju za funkciju
jednostavnog snimanja.
Finalise Disc (kod svih DVD diskova za
snimanje, osim DVD-RW u VR modu)
Služi za odabir hoće li se disk nakon
jednostavnog snimanja automatski finalizirati
ili ne (str. 106).
Auto
Disk se nakon snimanja
automatski finalizira.
Manual
Disk se može kasnije ručno
finalizirati.
Tvorni&ke postavke
(Others)
Izbornik "Others" omogućuje dodatna
podešavanja.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
Odaberite "Others" i pritisnite A.
Pojavljuje se izbornik "Others" sa sljedećim
opcijama. Tvornička podešenja su
podcrtana.
Dimmer
Podešavanje osvjetljenja pokazivača na
prednjoj strani ureñaja.
Normal
Jače osvjetljenje.
Save Power
Slabije osvjetljenje.
Osvjetljenje se isključuje dok
je ureñaj isključen.
Registration Code
Prikazuje se registracijski kôd ovog rekordera
za DivX video datoteke.
Ostale informacije o ovoj temi potražite na
http://www.divx.com/vod na Internetu.
126
Factory Setup
Omogućuje izbor skupine podešavanja i
njihovo vraćanje na njihove standardne
vrijednosti. Obratite pažnju da će se time
obrisati sva vaša podešenja.
1 Odaberite "Factory Setup" u izborniku
"Others" i pritisnite , ili A.
Pojavljuje se izbornik za odabir skupine
podešavanja.
2 Odaberite skupinu podešenja koja želite
vratiti na standardne vrijednosti: "Basic",
"Video", "Audio", "Recording", "DVD",
"Others", "Parental Control" ili "All" te
pritisnite , ili A.
3
4
Easy Setup
Odaberite ako želite pokrenuti program brzog
podešavanja "Easy Setup".
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite A.
Odaberite "Easy Setup" i pritisnite A.
Odberite "Start" i pritisnite A.
Odabrana podešavanja vraćaju se na
standardne vrijednosti.
Pritisnite A nakon što se pojavi "Finish".
Format
Možete obrisati sve naslove snimljene na tvrdi
disk.
4
5
Odaberite "Start".
Slijedite upute za "Easy Setup" (str. 27)
od koraka 2.
127
Dodatne informacije
U slu&aju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju smetnji. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
, Kod slušanja radijskog programa (FM/AM),
pritisnite HDD ili DVD.
Nema slike kod spajanja preko DV IN
priklju&nice.
, Pokušajte sljedeće:
1 Isključite i ponovno uključite rekorder. 2
Isključite i ponovno uključite priključeni
ureñaj. 3 Odspojite i ponovno spojite i.LINK
kabel.
Smetnje u slici.
Napajanje
Ure>aj se ne uklju&uje.
, Provjerite je li mrežni kabel pravilno
priključen.
Ako se na pokaziva&u prika5e natpis
"PROTECTOR".
, Pritisnite @/1 za isključivanje sustava i
provjerite sljedeće nakon što se prikaže sat.
• Koristite li isključivo isporučene zvučnike?
• Jesu li blokirani ventilacijski otvori
sustava?
Nakon provjere navedenih točaka i rješavanja
eventualnih problema, uključite sustav. Ako
se uzrok problema ne može pronaći čak i
nakon navedene provjere, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Slika
Nema slike.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključak na TV prijemnik (str. 14).
, Podesite prekidač za odabir ulaznog signala
na TV prijemniku (npr. "VCR") tako da se
slika iz rekordera pojavi na zaslonu.
, Provjerite je li opcija "Scart Setting" u
izborniku "Video" podešena u skladu sa
sustavom (str. 118).
, Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
podesite opciju "Component Out" u izborniku
"Video" na "On" (str. 117).
, Ovaj rekorder ne može snimati NTSC signale.
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
128
, Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi
kroz videorekorder i dolazi do TV prijemnika,
ili ako ste spojili rekorder na kombinaciju
TV/video ureñaja, zaštita od presnimavanja
koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova
može utjecati na kakvoću slike.
, Rekorder ste podesili na progresivan format
iako vaš TV prijemnik ne može primati
progresivne signale. U tom slučaju, držite
pritisnutu tipku INPUT SELECT i pritisnite x
na rekorderu.
, Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
progresivnim formatom (525p/625p), može
doći do smetnji slike ako je rekorder u
progresivnom formatu. U tom slučaju, držite
pritisnutu tipku INPUT SELECT i pritisnite x
na rekorderu i rekorder će se vratiti na
normalan format.
, Uložen je DVD disk snimljen u drugom
televizijskom sustavu od sustava TV
prijemnika.
, Kod slike snimljene na tvrdi disk, mogu se
pojaviti smetnje. Pojava je uobičajena za tvrde
diskove i ne predstavlja kvar.
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
, Ako se upotrebljava SCART način spajanja,
pritisnite TV/DVD više puta za uključivanje
"TV" na pokazivaču i zatim pritisnite INPUT
SELECT za odabir ulaza koji nije "L1" i "L3".
Ako su smetnje i dalje vidljive, provjerite
postavke izlaza TV prijemnika. Pogledajte
upute za uporabu TV prijemnika.
Slika sadr5i šum kod spajanja preko DV IN
priklju&nice.
, Pokušajte sljedeće:
1 Isključite i ponovno uključite rekorder. 2
Isključite i ponovno uključite priključeni
ureñaj. 3 Odspojite i ponovno spojite i.LINK
kabel.
Slika TV programa ne ispunjava cijeli zaslon.
Slika ne ispunjava zaslon
, Ručno podesite program u opciji "Channel
Setting" u izborniku "Basic" (str. 112).
, Odaberite odgovarajući ulaz tipkom INPUT
SELECT ili odaberite kanal bilo kojeg TV
programa tipkama PROG +/–.
, Podesite "TV Type" u podizborniku "Video
Output" izbornika "Video" u skladu s vašim
TV prijemnikom (str. 117).
TV slika je izobli&ena.
, Preusmjerite TV antenu.
, Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV
prijemnik).
, Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
, Odmaknite TV prijemnik od antenskih kabela.
, Antenski kabel spojen je na AERIAL OUT
priključnicu rekordera. Spojite kabel na
AERIAL IN priključnicu.
Nije mogu3e mijenjati TV programe.
, Program je isključen (str. 112).
, Počelo je snimanje pomoću timera koje je
promijenilo program.
Slika iz ure>aja priklju&enog na rekorder se
ne pojavljuje na zaslonu.
, Ako je oprema spojena na LINE 1 – TV
priključnicu, odaberite "L1" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na PROG +/– ili INPUT
SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE 2 IN
priključnice, odaberite "L2" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na PROG +/– ili INPUT
SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE 3/DECODER
priključnice, odaberite "L3" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na PROG +/– ili INPUT
SELECT.
Ako je ureñaj priključen na DV IN
priključnicu (obično kod digitalnih
kamkordera), odaberite tipkom INPUT
SELECT opciju "DV" na pokazivaču.
Slika ne ispunjava zaslon iako je podešena
veli&ina slike u "TV Type" u podizborniku
"Video Output" izbornika "Video".
, Veličina slike odreñena je na disku.
Slika je crno-bijela.
, Provjerite je li "Line1 Output" u "Scart
Setting" u izborniku "Video" podešen u
skladu sa sustavom (str. 118).
, Ako koristite SCART kabel, koristite potpuno
ožičen (21-pinski).
Boje na TV zaslonu nisu prikazane pravilno.
, Subwoofer i prednji zvučnici su magnetski
oklopljeni kako bi se spriječile smetnje na
drugim ureñajima. Meñutim, unatoč tome
mogu uzrokovati neke nepravilnosti jer koriste
snažan magnet. U tom slučaju učinite
sljedeće:
• Ako se zvučnici koriste pored TV
prijemnika s katodnom cijevi, odmaknite ih
najmanje 0,3 m.
• Ako su boje i dalje prikazane nepravilno,
isključite TV prijemnik i zatim ga ponovno
uključite nakon 15 do 30 minuta.
• Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od
TV prijemnika.
• Ne stavljajte predmete s magnetima
(magnetske zatvarače na postolju za TV,
medicinske ureñaje, igračke, itd.) pored
zvučnika.
TV slika ili slika pri reprodukciji iz spojene
opreme je izobli&ena.
, Ako signal slike s DVD ureñaja,
videorekordera ili tunera prolazi kroz rekorder
u TV prijemnik, signal za zaštitu autorskih
prava kod nekih programa može utjecati na
kvalitetu slike. Odspojite ureñaj i spojite ga
izravno na TV.
, nastavlja se
129
GUIDE Plus+ (samo u podru&jima
s GUIDE Plus+ sustavom)
GUIDE Plus+ sustav se ne prikazuje.
, 1 Čak i ako izvršite "Easy Setup", popis TV
programa se ne prikazuje dok rekorder ne
primi GUIDE Plus+ podatke. 2 Isključite
rekorder, ali ga nemojte odspajati. 3
Pričekajte 24 sata. Može potrajati nekoliko
dana za prijem GUIDE Plus+ podataka za sve
programske brojeve. Ako rekorder ne primi
GUIDE Plus+ podatke nakon 24 sata, ručno
odaberite početni kanal (str. 62).
, Poštanski broj nije pravilan. Podesite svoj
točan poštanski broj (str. 61).
, Kad je rekorder spojen na set top box
prijemnik, set top box mora biti uključen za
prijem GUIDE Plus+ podataka.
, Područni brojevi koji se ne mogu primati
pomoću GUIDE Plus+ sustava su podešeni.
Odaberite "Easy Setup" iz "SETUP" izbornika
System i slijedite upute na zaslonu za
ponovno podešavanje (str. 27).
, Aktivirana je funkcija "Time Lock" na
kabelskom prijemniku. Isključite funkciju.
, GUIDE Plus+ funkcija je dostupna samo u
područjima s GUIDE Plus+ uslugom.
Programski broj u popisu programa ne
odgovara postaji koja emitira program.
, U vašem području možda postoji više popisa
kanala. Za promjenu redoslijeda kanala,
odaberite "Editor" u traci s izbornicima
GUIDE Plus+ sustava (str. 62).
Nedostaje popis programa za neke
programske brojeve.
, Podaci o programima možda nisu ažurirani.
Isključite rekorder i ostavite ga da primi
podatke o programima.
, Neke postaje podržavaju samo prikaz
podataka za dva dana. Podrobnosti pogledajte
na sljedećoj internetskoj stranici:
www.europe.guideplus.com
, Ne mogu se primiti svi GUIDE Plus+ podaci
zbog lošeg prijema.
130
Popis programa nije a5uriran.
, Rekorder se upotrebljavao za vrijeme
emitiranja GUIDE Plus+ podataka.
, Ne mogu se primiti svi GUIDE Plus+ podaci
zbog lošeg prijema.
Zvuk
Nema zvuka.
, Ponovno pravilno spojite sve priključke.
, Spojni kabel je oštećen.
, Kabel zvučnika nije pravilno spojen.
, Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču
ako se na pokazivaču prikazuje "MUTING
ON".
, Rekorder je u reprodukciji unatrag, ubrzanoj
reprodukciji unaprijed, usporenoj reprodukciji
ili pauzi.
, Ako trepće "D.IN" na pokazivaču, provjerite
spojeve LINE 3/DECODER i LINE 3
DIGITAL IN (OPTICAL).
, Rekorder podržava samo MP3 zvučne zapise
za DivX video datoteke. Pritisnite $ (audio)
za odabir izmeñu MP3 zvuka.
, Ako audio signal ne prolazi kroz LINE 3
DIGITAL IN (OPTICAL) priključnicu,
provjerite podešenja "Line 3 Input" u
izborniku "Audio" (str. 120).
Tuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.
, Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
, Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od
transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni
od TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
, Odmaknite TV prijemnik od sustava.
, Priključci su zaprljani. Obrišite ih krpom
navlaženom alkoholom.
, Očistite disk.
Pri reprodukciji VIDEO CD, CD ili MP3 diska,
gubi se stereo efekt.
, Odaberite "STEREO" pritiskom tipke $
(audio) (str. 78).
, Provjerite je li sustav pravilno spojen.
Pri reprodukciji Dolby Digital, DTS ili MPEG
zvu&nih zapisa, teško se mo5e &uti surround
efekt.
, Provjerite spojeve i podešenja zvučnika. (str. 13).
, Pritisnite SOUND FIELD više puta za
uključivanje "FOCUS SUR" kod reprodukcije
CD diska s DTS audio zapisima.
, Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda
neće biti cjelovit 5.1-kanalni, već će biti mono
ili stereo, čak i kad je zvučni zapis snimljen u
Dolby Digital ili MPEG audio formatu.
Zvuk sadr5i šum.
, Kod reprodukcije CD diska s DTS zvučnim
zapisima, čuje se šum iz LINE 1 – TV ili
LINE 3/DECODER priključnice (str. 79).
Reprodukcija
Nema reprodukcije diska (osim tvrdog
diska).
, Disk je naopako umetnut. Umetnite disk u
uložnicu naljepnicom okrenutom gore.
, Disk je nepravilno uložen.
, Došlo je do kondenziranja vlage u
unutrašnjosti ureñaja. Izvadite disk i ostavite
ureñaj uključenim oko sat vremena dok vlaga
ne ispari.
, Ako je disk snimljen u drugom rekorderu,
reprodukcija nije moguća ako disk nije
finaliziran. Pogledajte upute za uporabu
drugog rekordera.
Disk se ne reproducira od po&etka.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"Audio DRC" u izborniku "Audio" podesite
na "Max" (str. 119).
, Aktivirana je funkcija nastavka reprodukcije
(str. 77).
, Uložili ste disk čiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja
diska. Upotrijebite izbornik za pokretanje
reprodukcije.
Drugi zvu&ni zapis ne mo5e se snimiti ili
reproducirati
Rekorder automatski pokre3e reprodukciju.
Zvuk je pretih.
, Dok snimate s priključene opreme, podesite
"Line Audio Input" u izborniku OPTIONS na
"Bilingual" (str. 74).
, Na DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R (Video mod) diskove nije
moguće snimati višejezične zapise (glavne i
pomoćne). Za snimanje jezika, odaberite
"Main" ili "Sub" opcije "Bilingual Recording"
u izborniku "DVD Rec. Setting" prije
snimanja (str. 123). Za snimanje glavnog i
sporednog zvuka koristite DVD-RW/DVD-R
(VR mod).
, Osim HDD, DVD-RW/DVD-R (VR mod)
diska, na druge diskove nije moguće snimati
glavni i pomoćni zvuk u isto vrijeme. Za
snimanje na tvrdi disk, podesite opciju
"Bilingual Recording" u podizborniku "HDD
Rec. Settings" izbornika "Recording" na
"Main+Sub" (str. 123).
, DVD VIDEO disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki DVD diskovi sadrže signal automatske
pauze. Pri reprodukciji takvih diskova, ureñaj
se automatski zaustavlja kad prepozna taj
signal.
Nije mogu3e koristiti neke funkcije (npr.
stop, pretra5ivanje, usporena
reprodukcija...).
, Ovisno o DVD disku, možda nećete moći
koristiti neke od navedenih funkcija.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
Nije mogu3e promijeniti jezik zvu&nog
zapisa.
, Na DVD disku kojeg reproducirate nisu
snimljeni višejezični zapisi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika
zvučnog zapisa.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću izbornika
na DVD VIDEO disku.
, nastavlja se
131
Nije mogu3e promijeniti ili isklju&iti jezik
titlova.
, Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni
višejezični titlovi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika
titla.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću izbornika
na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće promijeniti titlove snimljene na
ovom rekorderu.
Nije mogu3e mijenjati kut kamere.
, Na DVD VIDEO disku nema prizora
snimljenih iz više kutova kamere.
, Pokušali ste promijeniti kut kamere dok
indikator ) nije bio prikazan na TV zaslonu
(str. 76).
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu kuta
kamere.
, Pokušajte promijeniti kut kamere pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće mijenjati kut kamere kod
naslova snimljenih na ovom rekorderu.
, Kut kamere ne može se promijeniti kod
usporene reprodukcije ili tijekom pauze
reprodukcije.
Snimanje/snimanje pomo3u
timera/editiranje
Nije mogu3e mijenjati broj programa koji se
snima.
, Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
Snimanje ne po&inje odmah nakon pritiska
na tipku z REC.
, Rekorderom možete rukovati tek nakon što s
pokazivača nestanu natpisi "LOAD",
"FORMAT" ili "INFO WRITE".
Ništa nije snimljeno iako je timer bio
ispravno podešen.
, MP3 audio zapisi nisu snimljeni u formatu
koji rekorder može reproducirati (str. 83).
, Tijekom snimanja je došlo do prekida
napajanja.
, Interni sat rekordera je zaustavljen uslijed
prekida napajanja duljeg od sat vremena.
Podesite sat (str. 116).
, Program je isključen nakon podešavanja
timera. Pogledajte "Podešavanje kanala" na
str. 112.
, Programski broj je sakriven nakon
podešavanja timera. (Pogledajte "Promjena
osnovnih GUIDE Plus+ postavki" na str. 61.)
, Odspojite mrežni kabel iz utičnice i ponovo ga
spojite.
, U OPTIONS izborniku je odabran "PDC/VPS
Scann Off" (str. 72).
, Program sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, što sprječava snimanje.
, Drugo podešavanje timera preklapa se s ovim
podešavanjem (str. 72).
, U rekorder nije umetnut DVD disk.
, Nema dovoljno prostora za snimanje na disku.
, Set top box prijemnik je bio isključen.
, Set top box kontroler je pogrešno spojen (str. 14).
, Postavke GUIDE Plus+ sustava iz "Settings"
trake s izbornicima su promijenjene (str. 61).
, U tijeku je presnimavanje (HDD y DVD)
, U tijeku je DV presnimavanje.
Nije mogu3e reproducirati JPEG slikovne
datoteke.
Snimanje nije stalo odmah nakon pritiska na
tipku x REC STOP.
DivX video datoteke se ne mogu
reproducirati.
, Datoteka nije snimljena u DivX formatu.
, Datoteka ima ekstenziju koja nije ".avi" ili
".divx".
, DivX format uloženog DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video) diska ne
odgovara ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardu.
, DivX video datoteka je veća od 720 (širina) T
576 (visina).
Nije mogu3e reproducirati MP3 audio
zapise.
, JPEG slikovne datoteke nisu snimljene u
formatu koji rekorder može reproducirati
(str. 83).
, Nije moguća reprodukcija progresivnih JPEG
slika.
Pauziranje TV programa ne funkcionira.
, U tijeku je snimanje na tvrdi disk ili je tvrdi
disk popunjen.
132
, Rekorderu treba nekoliko sekundi za snimanje
podataka o disku prije završetka snimanja.
Snimanje se ne prekida nakon pritiska na x.
, Pritisnite x REC STOP.
Snimanje pomo3u timera nije dovršeno ili
nije krenulo od po&etka.
, Tijekom snimanja došlo je do prekida
napajanja. Ako se napajanje nastavi tijekom
snimanja, rekorder nastavlja sa snimanjem.
Ako je prekid napajanja dulji od sat vremena,
podesite sat (str. 116).
, Programi podešeni timerom se preklapaju
(str. 72).
, Na disku nema dovoljno prostora.
, Aktivna je funkcija PDC/VPS.
Obrisan je prethodno snimljeni sadr5aj.
, Podaci snimljeni na DVD pomoću računala
neće se reproducirati na ovom rekorderu i
brišu se kad uložite disk.
, Opcija "Auto Title Erase" u podizborniku
"Timer Settings" izbornika "Recording"
podešena je na "On" (str. 123).
PDC/VPS funkcija ne radi.
, Provjerite jesu li vrijeme i datum točno
podešeni.
, Provjerite jeste li podesili točno PDC/VPS
vrijeme (možda je u pitanju pogreška u TV
vodiču). Ako program koji želite snimati ne
prenosi točne PDC/VPS informacije, rekorder
ne snima.
, Ako je prijem loš, PDC/VPS signal se može
promijeniti i rekorder možda neće početi
snimati.
, Podešena je funkcija "PDC/VPS Scan Off"
(str. 72).
, Funkcija PDC/VPS možda neće raditi ako nije
dovršeno podešavanje GUIDE Plus+ početnog
kanala.
, Funkcija PDC/VPS ne radi za vrijeme prijema
GUIDE Plus+ podataka.
Snimanje s opreme pomo3u
timera
Ništa nije snimljeno iako ste ispravno
podesili sinkronizirano snimanje.
, Zaboravili ste isključiti spojenu opremu.
Isključite spojenu opremu i podesite rekorder
u pauzu sinkroniziranog snimanja (str. 73).
, Rekorder nije bio podešen u pripravno stanje
sinkroniziranog snimanja. Pritisnite c z
SYNCHRO REC kako biste uključili
pripravno stanje za snimanje. Provjerite je li
se pri tome uključio indikator SYNCHRO
REC na prednjoj strani ureñaja (str. 73).
, Ureñaj nije spojen u priključnicu LINE 3/
DECODER na rekorderu.
, Rekorder je spojen na TV izlaz dodatne
opreme.
Sinkronizirano snimanje nije dovršeno.
, Podešenja timera za spojenu opremu i
rekorder se preklapaju (str. 74).
, Došlo je do prekida napajanja tijekom
snimanja.
Rekorder automatski po&inje snimati &im
uklju&ite satelitski prijemnik.
, Aktivirana je funkcija sinkroniziranog
snimanja. Isključite satelitski prijemnik i
funkciju sinkroniziranog snimanja (str. 73).
Presnimavanje
Presnimili ste naslov, ali se njegov naziv ne
prikazuje na popisu naslova tvrdog diska.
, Naslov sadrži signal za zaštitu od kopiranja
(str. 101).
Nije mogu3e ubrzano presnimavanje.
, Naslov se ne može presnimiti većom brzinom
(str. 100). Tek nakon brisanja odlomka A-B
zbog uklanjanja različitih veličina slike,
naslov će se prihvatiti kao cjelina s različitim
veličinama slike.
Radioprijemnik (tuner)
Ne mogu se ugoditi radiopostaje.
, Provjerite jesu li antene pravilno spojene.
Podesite položaj antena ili spojite vanjsku
antenu ako je potrebno.
, Signal postaje je preslab za automatsko
ugañanje. Upotrijebite ručno ugañanje.
, Nisu pohranjene postaje ili su obrisane postaje
(kod ugañanja pohranjenih postaja). Pohranite
postaje (str. 109).
, Pritisnite DISPLAY za prikaz frekvencije na
pokazivaču.
, Držite AM antenu podalje od sustava i ostalih
ureñaja (rekordera, subwoofera, TV i sl.)
, nastavlja se
133
Pokaziva&
Ostalo
Sat je stao.
Rekorder ne radi kako treba.
, Iznova podesite točno vrijeme (str. 116).
, Sat se zaustavio uslijed prekida napajanja
duljeg od jednog sata. Ponovo podesite sat
(str. 116).
, Ponovno pokrenite rekorder. Tipku @/1 držite
pritisnutu dulje od 10 sekundi dok se ne
pojavi poruka "WELCOME" na pokazivaču.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite rekorder i
pričekajte sa se na pokazivaču pojave
znamenke sata ureñaja. Odspojite zatim
mrežni kabel iz utičnice i ponovo ga utaknite
nakon nekog vremena.
Trep3e indikator TIMER REC.
, Na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
, U rekorderu nema diska na kojeg se može
snimati.
, Uloženi DVD disk je zaštićen (str. 52).
Neispravan indikator moda snimanja.
, Snimite li zapis kraći od tri minute, indikator
koji je vidljiv tijekom reprodukcije neće biti u
skladu s odabranim modom snimanja. Stvarni
mod snimanja uvijek će biti u skladu s
odabranim podešenjem, a ne s indikatorom
tijekom snimanja.
, Nakon reprodukcije naslova snimljenih u EP i
SLP modu, oznaka moda snimanja može se
promijeniti ovisno o snimljenom programu.
Sat se ne pojavljuje na pokaziva&u na
prednjoj strani ure>aja kad je rekorder
isklju&en.
, Opcija "Dimmer" u izborniku "Others"
podešena je na "Save Power" (str. 126).
Daljinski upravlja&
Daljinski upravlja& ne radi.
, Baterije su slabe.
, Daljinski upravljač je predaleko od rekordera.
, Kôd proizvoñača je vraćen na početno
podešenje nakon zamjene baterija. Podesite
kôd (str. 24).
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na rekorderu.
134
Na pokaziva&u je vidljivo pet brojeva ili
slova.
, Aktivirana je automatska dijagnostička
funkcija (pogledajte tablicu na str. 135).
Ulo5nica diska se ne otvara nakon pritiska
na tipku Z (otvaranje/zatvaranje).
, Nakon snimanja ili editiranja diska će možda
biti potrebno nekoliko sekundi za otvaranje
uložnice diska. Razlog tome je dodavanje
podataka na disk.
Ulo5nica diska se ne otvara i na pokaziva&u
se pojavljuje poruka "LOCKED".
, Uložnica diska je zaključana. Isključite zaštitu
od djece (str. 77).
Ulo5nica diska se ne otvara i na pokaziva&u
se pojavljuje poruka "TRAY LOCKED".
, Obratite se svom Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
Ulo5nica diska se ne otvara nakon pritiska
na tipku Z (otvaranje/zatvaranje) i disk se
ne mo5e izvaditi.
, Isključite rekorder. Nakon što se pojavi sat na
pokazivaču, odspojite mrežni kabel. (Ako se
rekorder ne isključi ili se ne pojavi sat, ipak
odspojite mrežni kabel.) Ponovno spojite
mrežni kabel dok držite pritisnutom tipku Z
na ureñaju. Otpustite tipku nakon što se
uložnica otvori. Nakon toga, držite oko 10
sekundi pritisnutu tipku @/1 dok se na
pokazivaču ne pojavi natpis "WELCOME".
Na pokaziva&u je vidljiva poruka
"RECOVERY".
, Nakon uključenja rekordera aktivirala se
funkcija ponovnog podešavanja rekordera jer
je tijekom snimanja bio isključen ili je došlo
do prekida napajanja. Ostavite rekorder
uključenim dok poruka "RECOVERY" ne
nestane s pokazivača.
Na pokaziva&u je vidljiva poruka "HDD
ERROR".
, Došlo je do pogreške u radu tvrdog diska.
Pritisnite tipku @/1 na rekorderu na deset
sekundi dok se na pokazivaču ne pojavi natpis
"WELCOME". Ako se problem ne riješi na
ovaj način, formatirajte tvrdi disk rekordera
tako da pritisnete tipku HDD na rekorderu
duže od deset sekundi, sve dok se na
pokazivaču pojavi natpis "FORMAT".
Obratite pažnju da se time briše cjelokupan
sadržaj HDD diska. Ako ni to ne riješi
problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Na pokaziva&u je vidljiva poruka "FAN
ERROR".
, Provjerite nije li blokiran otvor za zrak na
stražnjoj strani ureñaja. Odmah isključite
utikač iz utičnice. Ostavite rekorder neko
vrijeme isključen. Ponovno priključite mrežni
kabel i pritisnite tipku @/1 na rekorderu.
Tuje se mehani&ki zvuk iz rekordera ili
subwoofera
, Ugrañeni ventilator se okreće brže s porastom
temperature. Ovo ne predstavlja kvar.
Prikazuje se "NOT IN USE" na pokaziva&u
ako se pritisne tipka FM/AM, 2 +/– i sl.
Automatska dijagnosti&ka
funkcija (Ako se na pokaziva&u pojave slova ili brojke)
Kad se aktivira automatska dijagnostička
funkcija, kako bi spriječila neispravan rad
ureñaja, na pokazivaču će se prikazati 5
znakova servisnog broja (Na primjer: C 13 00),
odnosno, kombinacija slova i brojki. U tom
slučaju, provjerite sljedeću tablicu.
Prva tri znaka
servisnog
broja
Uzrok i/ili postupak
otklanjanja problema
C 13
Problem s tvrdim diskom.
, Obratite se svom Sony
prodavatelju ili
ovlaštenom servisu.
DVD disk je zaprljan.
, Očistite disk mekom
krpom.
C 31
DVD/CD disk nije ispravno
umetnut.
, Ispravno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se automatska
dijagnostička funkcija kako
bi spriječila neispravan rad
ureñaja.
, Obratite se Sony
prodavaču ili ovlaštenom
Sony servisu i navedite
pet znakova servisnog
broja.
Primjer: E 61 10
, Provjerite spajanje rekordera i subwoofera.
, Priključite mrežni kabel subwoofera u zidnu
utičnicu.
Tuje se mehani&ki zvuk dok je rekorder
isklju&en.
, Tijekom automatskog podešavanja sata ili kod
pretraživanja programa za PDC/VPS funkciju,
mogu se čuti razni zvukovi (poput zvuka
ugrañenog ventilatora) čak i dok je ureñaj
isključen. Ovo ne predstavlja kvar.
135
Napomene o ovom
rekorderu
Rad ure>aja
• Ako rekorder donesete izravno iz hladnog u
topliji prostor ili ako je smješten u jako
vlažnom prostoru, može se kondenzirati
vlaga na lećama rekordera. Ako se to dogodi,
rekorder možda neće radi ispravno. U tom
slučaju, izvadite disk iz uložnice i ostavite
rekorder uključen oko pola sata dok vlaga ne
ispari.
• Dok prenosite rekorder, izvadite disk i
nemojte izlagati tvrdi disk vibracijama ili
udarcima. U suprotnom bi se disk i tvrdi disk
mogli oštetiti (str. 3).
Podešavanje glasno3e
Nemojte previše pojačavati glasnoću tijekom
slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom naglog
pojačanja glasnoće može doći do oštećenja
zvučnika.
Boje na TV prijemniku
Ako zvučnici uzrokuju nepravilnosti u prikazu
boja na TV zaslonu, odmah isključite TV
prijemnik te ga uključite ponovno nakon 15 do
30 minuta. Ako su boje i dalje prikazane
nepravilno, odmaknite zvučnike od TV
prijemnika.
Napomene o diskovima
• Nemojte dodirivati površinu diska; uvijek ga
pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu prouzročiti
nepravilnosti u radu.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline i ne ostavljajte ih
u vozilu parkiranom na suncu.
• Nakon uporabe, vratite disk u kutiju.
• Brišite disk krpom ravnim potezima od
središta prema rubu.
Tiš3enje
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom krpom
lagano navlaženom u otopini blagog
deterdženta. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otapala poput
alkohola i benzina.
Mehani&ki zvuk
Iz ureñaja se može čuti zvuk kad se unutrašnja
temperatura poveća. To znači da ugrañen
ventilator radi ispravno.
Napomene o &iš3enju diskova i proizvodima
za &iš3enje diskova i le3e
Nemojte koristiti komercijalne diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova i
leće (tekućine ili raspršivače) jer oni mogu
prouzročiti kvar na rekorderu.
136
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeñivača ili komercijalna sredstava za
čišćenje ili antistatičke raspršivača za vinilne
ploče.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove:
− Nestandardnih oblika (srcolikih,
četvrtastih, itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravka ureñaja, popravljeni
dijelovi mogu se sačuvati i ponovno
upotrijebiti ili reciklirati.
Tehni&ki podaci
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
DVD rekorder
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Pokrivenost kanala:
PAL (B/G, D/K, I)
VHF: E2 do E12, R1 do R12, Italija A
do H, Irska A do J, Južna Afrika 4 do 13
UHF: E21 do E69, R21 do R69, B21 do
B69, F21 do F69
CATV: S01 do S05, S1 do S20
HYPER: S21 do S41
SECAM (L)
VHF: F2 do F10
UHF: F21 do F69
CATV: Francuska B do Q
HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo
označava prijem signala unutar navedenih
opsega, dok prijem signala u svim uvjetima nije
zajamčen. Podrobnosti potražite u odlomku
"Programi koji se mogu primati" (str. 113).
Video prijem: Sustav frekvencijske
sintetizacije
Audio prijem: Split carrier sustav
Antenski izlaz: 75-ohmski asimetrični
antenski priključak
Timer: Sat: Kvarcni/Prikaz sata: 24-satni
format (digitalni)/Trajanje pomoćne
memorije: 1 sat
Format snimanja slike: MPEG-2,
MPEG-1
Format snimanja zvuka/brzina bita:
Dolby Digital (2 kanala) 256 kbps/128
kbps (u modu EP i SLP)
Ulazi i izlazi
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/više
od 22 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
LINE 1 – TV: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Decoder
DV IN: 4-pinski/i.LINK S100
LINE 3 DIGITAL IN (OPTICAL): Optička
ulazna priključnica
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
G-LINK: mini priključnica
Op3enito
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
Uključen: 50 W
Pripravno stanje: manje od 5 W
Dimenzije (približno):
413 T 90 T 355 mm (š/v/d), uključujući
dijelove koji strše
Kapacitet tvrdog diska: 250 GB
Masa (približno): 5,8 kg
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlažnost zraka: 25% do 80%
Kompatibilni televizijski sustavi
Ovaj rekorder je namijenjen snimanju u PAL
sustavu i reprodukciji u PAL ili NTSC sustavu
Signali u SECAM sustavu boja mogu se
primati i snimati, ali se mogu reproducirati
samo u PAL sustavu boja. Ne može se jamčiti
snimanje video materijala koji se temelje na
drugim sustavima.
, nastavlja se
137
Sustav zvu&nika
FM/AM tuner
Sustav: PLL, kvarcom kontroliran digitalni
sintetizator
FM prijemnik:
Frekvencijski opseg: 87,5 – 108 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Antena: FM žičana antena
Antenska priključnica: 75 ohma,
nebalansirano
Meñufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Frekvencijski opseg: 531 – 1 602 kHz
Antena: AM okvirna antena
Meñufrekvencija: 450 kHz
GLAZBENA SNAGA
Pojačalo
Prednje
Izlazna snaga (nazivna):
70 W + 70 W (4 ohma, 1 kHz, 1%
THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
80 W + 80 W (4 ohma, 1 kHz, 10%
THD)
Prednji surround*
Izlazna snaga (nazivna):
70 W + 70 W (4 ohma, 1 kHz, 1%
THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
80 W + 80 W (4 ohma, 1 kHz, 10%
THD)
Subwoofer
Izlazna snaga (nazivna):
70 W + 70 W (4 ohma, 100 Hz, 1%
THD)
RMS izlazna snaga (referentna):
80 W + 80 W (4 ohma, 100 Hz, 10%
THD)
* Ovisno o podešenju zvučnog ugoñaja i izvora
zvuka, možda se neće čuti zvuk.
138
Zvu&nici
Prednji:
Sustav zvučnika: Zatvoreni, magnetski
oklopljen
Zvučnik: 50 mm konusni T 2
25 mm balansirani pogon T 1
Nazivna impedancija: 4 ohma
Dimenzije (približno):
183 T 75 T 123 mm bez stalka
183 T 110 T 148 mm sa stalkom (š/v/d)
Masa (približno):
0,8 kg bez stalka
1 kg sa stalkom
Subwoofer:
Sustav zvučnika: Bas refleksni,
magnetski oklopljeni
Zvučnik: 150 mm konusni (celularna
membrana pojačana liskunom) T 2
Nazivna impedancija: 4 ohma
Dimenzije (približno): 205 T 440 T 510
mm (š/v/d) s dijelovima koji strže
Masa (približno): 14 kg
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
Uključen: 110 W
Pripravno stanje: 0,3 W
Rje&nik
Album
Dio na CD disku s podacima koji sadrži MP3
audio zapise ili JPEG datoteke.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s
dvokanalnih izvora preko pet punih kanala.
Dekodiranje se izvodi pomoću unaprijeñenog
matričnog surround dekodera koji izvlači
značajke zvuka s originalne snimke bez
promjene ili dodavanja novih zvukova.
Celularna dijafragma poja&ana liskunom
Celularna dijafragma pojačana liskunom je
napravljana od laganog i vrlo otpornog
kompozitnog materijala koji sadrži liskun i
sintetička vlakna.
Napravljana je od slojeva liskuna. Ovakav
način izrade omogućuje proizvodnju
dijafragme male gustoće i velike otpornosti
istovremeno. Kod ovog sustava, celularna
membrana pojačana liskunom koristi se u
subwooferu.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila kompanija Digital Theater
Systems, Inc. Ova tehnologija je usklañena s
5.1-kanalnim surround zvukom. U ovom
formatu je stražnji kanal stereo i postoji
diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava 5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
Datoteka
JPEG slika ili DivX video na DATA
CD/DATA DVD. ("Datoteka" je definirana
samo za ovaj sustav.) Datoteka sadrži jednu
sliku ili videozapis.
Digital Cinema Auto Calibration (D. C. A. C.)
Digital Cinema Audio Calibration razvila je
tvrtka Sony za automatsko mjerenje i
podešavanje postavki zvučnika ovisno o
uvjetima slušanja u najkraćem vremenu.
DivX®
Digitalna video tehnologija stvorena u
korporaciji DivX Inc. Video zapisi kodirani
DivX tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s
relativno malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji
je od Dolby Surround Pro Logic. U ovom
formatu, u surround zvučnicima čuje se stereo
zvuk uz prošireno frekvencijsko područje i
postoji nezavisni subwoofer kanal koji
osigurava duboke basove. Ovaj format se
takoñer naziva i "5.1" jer se subwoofer kanal
broji kao 0.1 kanal (budući da je on u funkciji
samo kad je potreban efekt dubokih basova).
Svih šest kanala se u ovom formatu snima
nezavisno kako bi se osiguralo dobro odvajanje
kanala. Osim toga, budući da se svi signali
obrañuju digitalno, manje je izobličenje
signala.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video zapisa, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je 7 puta više od CD-a.
Nadalje, dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5
GB, jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4
GB, a dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan
od svjetskih standarda tehnologije
komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni
podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje
originalne veličine. DVD takoñer koristi
tehnologije promjenljive brzine kodiranja koja
mijenja podatke za upis zavisno od stanja slike.
Audio podaci se snimaju u Dolby Digital i
PCM i omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina
uporabe DVD-RW diska: VR i Video. DVDRW-i snimljeni u Video načinu imaju isti
format kao DVD VIDEO disk, dok diskovi
snimljeni u VR (Video Recording) načinu
omogućuju programiranje i ureñivanje
snimljenog sadržaja.
, nastavlja se
139
DVD+RW
Progresivni format
DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW
koristi format snimanja sličan DVD VIDEO
formatu.
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može reproducirati 50 – 60 slika u
sekundi. To postiže reprodukcijom svih linija
za prikaz (525 linija za NTSC sustav, 625 linija
za PAL sustav). Ukupna kvaliteta slike se
povećava, te se zaustavljene slike, tekst i
vodoravne linije doimaju oštrijima. Ovaj ureñaj
je kompatibilan s 525 ili 625 progresivnim
formatom.
Filmski softver, video softver
DVD diskovi mogu biti klasificirani kao
filmski i kao video softver. Filmski softver
DVD diskovi sadrže jednak broj slika (24 slike
u sekundi) koji se prikazuje prilikom
reprodukcije filmova u kino dvoranama. Video
softver DVD diskovi, kao što su televizijske
drame, prikazuju se s 30 slika (ili 60 poluslika)
u sekundi.
Interlace format
Interlace format je standardni način prikaza
slike u NTSC sustavu s 30 okvira u sekundi.
Svaki okvir se prikazuje dva puta - odvojeno
parne i neparne linije, 60 puta u sekundi.
Kontrola reprodukcije (PBC)
Signali kodirani na VIDEO CD-ovima (verzija
2.0) za kontrolu reprodukcije.
Pomoću prikaza izbornika snimljenih na
VIDEO CD-u s funkcijom PBC, možete uživati
u reprodukciji jednostavnih interaktivnih
programa, programa s funkcijom pretraživanja
itd.
Naslov
Najduži dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja
na DVD disku; film i sl. za slikovni dio video
softvera; ili album i sl. za glazbeni dio audio
softvera.
Ograni&enje reprodukcije (Parental Control)
Funkcija DVD diska koja ograničava
reprodukciju prema godinama korisnika
zavisno od razine ograničenja u svakoj zemlji.
Ograničenje se razlikuje od diska do diska; kad
se aktivira, reprodukcija je u potpunosti
onemogućena, prizori nasilja se preskaču ili se
zamjenjuju drugim prizorima itd.
Poglavlje
Dio slikovnom ili glazbenog ostvarenja na
DVD disku koje je manje od naslova. Naslov
se sastoji od nekoliko poglavlja.
140
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih
prava. Svakom DVD sustavu ili DVD disku je
pridijeljen regionalni kôd zavisno od područja
prodaje. Svaki regionalni kôd je naveden na
ureñaju i na kutiji diska. Sustav može
reproducirati diskove koji imaju jednak
regionalni kôd kao i sustav. Sustav takoñer
može reproducirati diskove s oznakom " ".
Ograničenje reprodukcije po područjima može
biti aktivno čak i kad na DVD disku nije
naveden regionalni kôd.
Scena
Na VIDEO CD disku s funkcijom PBC, prikazi
izbornika, pokretne i mirne slike su podijeljeni
na manje cjeline, odnosno, "scene".
S-Force PRO Front Surround
Sony se već dugo bavi surround tehnologijom
(i prikupio je veliku količinu podataka o zvuku)
te je razvio potpuno novu metodu obrade zvuka
i napredni DSP sustav za učinkovitije
obavljanje zadatka. Postupak se naziva S-Force
PRO Front Surround. U usporedbi s
prethodnim surround tehnologijama s prednjim
zvukom, S-Force PRO Front Surround
uvjerljivije reproducira osjećaj udaljenosti i
prostora, čime se postiže pravi surround zvuk
bez potrebe za stražnjim zvučnicima.
S-Master
S-Master je potpuno digitalna tehnologija
pojačala koju je razvila tvrtke Sony i koja
učinkovito smanjuje pojavu prekidanja zvuka i
podrhtavanje, stvarajući dijaloge odlične
jasnoće i vjernu reprodukciju originalnog
zvuka. Kompaktne dimenzije pojačala
omogućuju bolje iskorištenje snage i
poboljšavaju termički učinak.
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan
od meñunarodnih standarda tehnologije
komprimiranja podataka. Slikovni podaci su
komprimirani na približno 1/140 svoje
originalne veličine. To znači da VIDEO CD od
12 cm može sadržavati čak do 74 minute
pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi takoñer sadrže kompaktne
audio podatke. Zvukovi izvan čujnog područja
su komprimirani dok zvukovi unutar čujnog
područja nisu komprimirani. VIDEO CD-ovi
mogu sadržavati 6 puta više audio informacija
od klasičnih audio CD-ova.
Postoje 2 verzije VIDEO CD-ova
• Verzija 1.1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
• Verzija 2.0: Možete reproducirati
zaustavljene slike visoke razlučivosti i
uživati u PBC funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
Višejezi&na funkcija
Kod nekih DVD diskova snimljen je
višejezični zvuk ili višejezični titlovi na slici.
Višestruki kutovi kamere
Kod nekih DVD diskova prizori su snimljeni iz
različitih kutova video kamere.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
VIDEO CD, CD, Super Audio CD ili MP3
disku. Album ima nekoliko zapisa (u slučaju
MP3 zapisa).
O i.LINK sustavu
DV IN priključnica na ovom rekorderu
usklañena je s i.LINK DV IN priključnicom.
Ovo poglavlje opisuje i.LINK standard i
njegove značajke.
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih
podataka u dva smjera izmeñu ureñaja koji
imaju i.LINK priključak te za kontrolu ureñaja.
Ureñaj s i.LINK-om može se spojiti jednim
i.LINK kabelom. Moguće primjene su različite
funkcije i razmjene podataka izmeñu različitih
digitalnih AV ureñaja.
Kad su dva ili više ureñaja s i.LINK spojena u
seriju s rekorderom, funkcije i prijenos
podataka su mogući ne samo sa ureñajem koji
je izravno spojen s rekorderom već i s ostalim
ureñajima preko izravno spojenog ureñaja.
Meñutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i
tehničkim podacima ureñaja koji ima dva ili
više i.LINK priključka te je ponekad nemoguće
izvesti neke funkcije ili prenijeti neke podatke.
b Napomena
Inače se na ovaj rekorder može spojiti samo jedan
ureñaj pomoću i.LINK kabela (DV kabela). Pri
spajanju ovog rekordera na i.LINK-kompatibilnu
opremu s dva ili više i.LINK priključnica (DV
priključnica), pogledajte upute za uporabu ureñaja
koje spajate.
O nazivu "i.LINK"
i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394
sabirnicu podataka koju je predložio SONY i
zaštićeni je naziv koje su odobrile mnoge
korporacije. IEEE 1394 je meñunarodni
standard kojeg je uveo Institute of Electrical
and Electronic Engineers.
, nastavlja se
141
i.LINK brzina prijenosa podataka
(baud rate)
Najveća brzina prijenosa podatka putem
i.LINK-a ovisi o ureñaju. Najveće brzine
prijenosa podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
Baud rate je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog ureñaja. Kod nekih
ureñaja je takoñer naveden i pokraj i.LINK
priključka.
Najveća brzina prijenosa podataka na ureñaju
kod kojeg nema oznake iznosi "S100".
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, baud rate od 100 Mbps
znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom ure>aju
Podrobnosti o snimanju kad je ovaj rekorder
spojen na drugu opremu s DV priključcima
potražite na str. 104.
DV priključnica na ovom rekorderu može samo
ostvariti ulaz DVC-SD signala, dok izlaz
signala nije moguć. DV priključak ne prihvaća
MICRO MV signale s opreme poput MICRO
MV digitalne video kamere s i.LINK
priključnicom.
Više informacija potražite u napomenama na
str. 104.
Podrobnosti o mjerama opreza pri povezivanju
ovog rekordera s drugom opremom potražite u
uputama za uporabu komponenata koje spajate.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski
kabel (tijekom DV presnimavanja).
i.LINK je zaštićeni naziv, a a je zaštićena
oznaka.
142
Vodi& kroz dijelove i upravljanje
Za podrobnosti pogledajte stranice u zagradama.
Daljinski upravlja&
A Tipka @/1 (uključeno/pripravno stanje)*1
(24, 27)
B Tipka INPUT SELECT (74, 104)
C Brojčane tipke*1*3 (24, 67, 82)
Brojčana tipka 5 ima ispupčenje*2.
D Tipka SOUND FIELD (87)
E Tipka CHAPTER MARK/žuta tipka (95)
MARK ERASE/plava tipka (95)
F Tipka SYSTEM MENU*1 (24, 107, 112)
Tipka TITLE LIST (45, 76, 92)
Tipka TV GUIDE (56)
G Tipka INFO (informacije) (56)
H Tipka </M/m/,/A (27)
I Tipka OPTIONS (54)
Tipka TOOLS*3 (24)
J Tipke ./> (prethodni/sljedeći)
(78)
Tipke DAYS +/– (58)
Tipke PRESET +/– (110)
K Tipke mc^/yCM
(traženje/usporeno/zadržavanje slike)
(78)
Tipka TUNING +/– (109)
L Tipka H (reprodukcija) (76)
Tipka X (pauza) (78)
Tipka x (stop) (76)
Tipka H ima ispupčenje*2.
, nastavlja se
143
M Tipke PROG (program) +/–*3 (24, 44)
Tipka + ima ispupčenje*2.
N
O
P
Q
R
S
T
Tipka ONE TOUCH DUBBING (106)
Tipka MOVIE/MUSIC (87)
Tipka ' (titlovi) (78)
Tipka TIME/TEXT (47)
Tipka DIRECT TUNING (110)
Tipka FM/AM MENU (110)
Tipka $ (audio) (78)
Tipka $ (audio) ima ispupčenje*2.
U Tipka REC MODE (44)
V Tipka z REC (44)
Tipka x STOP REC (44)
Tipka c z SYNCHRO REC (73)
W Tipka MUTING*3 (78)
X Tipke 2 (glasnoća) +/–*1 (24)
Y Tipka DISPLAY (47)
Z Tipke PAGE T/U (45, 83)
a Tipka O RETURN*1*3 (24)
b Tipka SCHEDULE (67)
c Tipka DVD TOP MENU/crvena tipka
(76)
Tipka DVD MENU/zelena tipka (76)
d Tipka BASS/TREBLE (89)
Tipka -/--*3 (24)
e Tipka HDD (44)
Tipka DVD (43)
Tipka FM/AM (109)
f Tipka TV (24)
g Tipka TV/DVD*1 (24)
*1
*2
*3
144
Možete upotrebljavati TV prijemnikom dok je daljinski
upravljač u TV modu pritiskom na tipku TV (svijetli
indikator TV na daljinskom upravljaču).
Ispupčenje služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
Ove tipke su funkcionalne kad je daljinski upravljač u
TV modu nakon pritiska na tipku TV (svijetli indikator
TV na daljinskom upravljaču).
DVD rekorder (prednja strana)
A Tipka @/1 (uključeno/pripravno stanje)
(27)
B Uložnica diska (43)
C X (senzor daljinskog upravljača) (24)
D
E
F
G
H
Tipka N (reprodukcija) (76)
Tipka x (stop) (76)
Tipka INPUT SELECT (73, 104)
Tipka VOLUME +/–
Indikator TIMER REC (66)
Indikator SYNC REC (73)
Indikator FOCUS SUR (87)
Indikator WIDE STAGE (87)
Indikator 2CH STEREO (87)
I
J
K
L
M
N
Priključnica a DV IN (104)
Pokazivač (146)
Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (43)
Tipka x REC STOP (44)
Tipka z REC (44)
Tipka/indikator HDD (44)
Tipka/indikator DVD (43)
Tipka/indikator FM/AM (109)
, nastavlja se
145
DVD rekorder (pokaziva&)
A
B
C
D
E
F
G
H
Indikator TV (44)
Vrsta diska*
Indikator SMARTLINK (21)
Tekući format zvuka
Indikator NICAM (65)
Indikatori funkcija radioprijemnika (109)
Indikatori MUSIC/MOVIE (87)
Prikaz sljedećih poruka:
• Vrijeme reprodukcije
• Broj tekućeg naslova/poglavlja/zapisa/
indeksa
• Vrijeme/mod snimanja
• Sat
• Programski broj
• Indikator TV Direct Rec (44):
Prikazuje se "TV" na mjestu krajnje dvije
desne znamenke.
• Frekvencija
I Indikator digitalnog ulaza
Prikazuje se "D.IN" ako je opcija "Line 3
Input" podešena na "Optical In" (str. 120).
J DVD indikatori
Prikaz odabranog medija i statusa
reprodukcije/snimanja.
K Indikator smjera presnimavanja
L HDD indikatori
Prikaz odabranog medija i statusa
reprodukcije/snimanja.
* DATA CD diskovi prikazuju se kao "CD".
z Savjet
Možete isključiti pokazivač dok je rekorder isključen tako da podesite opciju "Dimmer" na "Save Power" u
izborniku "Others" (str. 126).
146
DVD rekorder (stra5nja strana)
A
B
C
D
E
Priključnice AERIAL IN/OUT (14)
Priključnica SYSTEM CONTROL (14)
Priključnica LINE 1 – TV (14, 21)
Priključnica LINE 3/DECODER (32)
Priključnica AC IN (22)
F Priključnice COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (30)
G Priključnice LINE 2 IN (R-AUDIO-L/
VIDEO) (38)
H Priključnica LINE 3 DIGITAL IN
(OPTICAL) (30, 37)
I Priključnica G-LINK (34)
Subwoofer (stra5nja strana)
A Priključnica A. CAL MIC (120)
B Priključnica SYSTEM CONTROL (14)
C AERIAL (priključnica AM/FM 75Ω
COAXIAL) (18)
D Priključnica SPEAKER (15)
147
Popis kodova jezika
Podrobnije podatke potražite na str. 125.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski; Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Kôd
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodreñeno
Kodovi podru&ja
Podrobnije podatke potražite na str. 124.
Kôd
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
148
Podru&je
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Kôd
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
Podru&je
Francuska
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Malezija
Kôd Podru&je
2362 Meksiko
2376 Nizozemska
2379 Norveška
2390 Novi Zeland
2109 Njemačka
2427 Pakistan
2436 Portugal
2489 Rusija
2501 Singapur
Kôd
2149
2499
2086
2528
2184
Podru&je
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising