2-635-396-11(1)
Kuüno kino s
DVD rekorderom
DAR-RH7000
DAR-RH1000
© 2005 Sony Corporation
Radi sprjeþavanja opasnosti od požara
ili strujnog udara, nemojte izlagati
ureÿaj utjecaju kiše ili vlage. Nemojte
otvarati kuüište jer bi moglo doüi do
strujnog udara. Prepustite popravke
iskljuþivo struþnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti samo
struþne osobe u ovlaštenom servisu.
Ovaj ureÿaj pripada grupi laserskih
ureÿaja klase 1. Oznaka "CLASS 1
LASER PRODUCT" nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani ureÿaja.
OPREZ
Uporaba optiþkih instrumenata uz ovaj
ureÿaj poveüava opasnost od ošteüenja
vida. Buduüi da je laserska zraka koja
se koristi u ovom DVD rekorderu štetna
za oþi, nemojte pokušavati otvarati
kuüište. Prepustite popravke samo
struþnim osobama.
Upozorenja
• Ovaj ureÿaj koristi napajanje 230 V
AC, 50/60 Hz. Provjerite da li napon
napajanja ureÿaja odgovara vašem
mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara, ne
prekrivajte ventilacijske otvore
ureÿaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene
svijeüe na ureÿaj.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureÿaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
VIDEO PLUS+ je registrirani zaštitni
znak Gemstar Development
Corporation.
VIDEO Plus+ sustav proizveden je uz
licencu Gemstar Development
Corporation kompanije.
Ne odbacujte stare
baterije s kuünim
otpadom. Odložite ih u
odgovarajuüe
spremnike.
Odlaganje stare elektriþne i
elektroniþke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova naljepnica nalazi se na zaštitnom
kuüištu lasera u unutrašnjosti ureÿaja.
Ovaj znak na ureÿaju ili
ambalaži ukazuje da se
ovaj proizvod ne smije
odlagati s kuüim
otpadom. Umjesto toga,
opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje
elektriþnog i elektroniþkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
sprijeþit üete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inaþe mogu imati utjecaja ukoliko
se ureÿaj ne odloži na pravilan naþin.
Recikliranje materijala od kojeg je
ureÿaj sastavljen pridonosi oþuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili ureÿaj.
Ako bilo kakav kruti predmet ili
tekuüina upadne u unutrašnjost
kuüišta, izvucite mrežni utikaþ iz
zidne utiþnice i prije sljedeüe
uporabe odnesite struþnoj osobi na
provjeru.
Kod odspajanja mrežnog kabela ne
dirajte metalne dijelove prikljuþnica
ili utikaþa.
Tvrdi disk je ureÿaj visokog
kapaciteta pohrane koja omoguüuje
duže vrijeme snimanja i brz pristup
snimljenim podacima. No, može se
lako oštetiti udarcem, vibracijama i
prašinom te ga je potrebno þuvati od
magneta. Kako biste sprijeþili
gubitak važnih podataka, poštujte
sljedeüe mjere opreza:
• Ureÿaj nemojte izlagati snažnim
udarcima.
• Nemojte postavljati ureÿaj na
mjesto izloženo vibracijama ili na
nestabilno mjesto.
• Ne stavljajte rekorder na tople
površine, primjerice na
videorekorder ili pojaþalo
(prijemnik).
• Nemojte koristiti ureÿaj na
mjestima izloženim velikim
temperaturnim promjenama
(promjena temperature treba biti
manja od 10 °C/sat).
• Nemojte pomicati ureÿaj dok je
prikljuþen na napajanje.
• Nemojte odspajati mrežni kabel iz
utiþnice dok je ureÿaj ukljuþen.
• Prije odspajanja iz mrežne utiþnice
iskljuþite rekorder pazeüi da ne
koristi tvrdi disk (na pokazivaþu je
prikazano toþno vrijeme te je
zaustavljeno snimanje ili
presnimavanje).
• Nemojte pomicati ureÿaj još jednu
minutu nakon odspajanja iz
mrežne utiþnice.
• Nemojte pokušavati zamijeniti
tvrdi disk jer može doüi do
poremeüaja u radu.
Ako se tvrdi disk ošteti, podaci se ne
mogu obnoviti. Tvrdi disk je samo
privremeni medij za pohranjivanje.
• Sony može pregledati sadržaj
tvrdog diska u sluþaju provjere ili
popravka uslijed kvara ili izmjena.
Meÿutim, Sony neüe kopirati ili
snimiti postojeüe sadržaje.
• Ako je potrebno formatirati ili
zamijeniti tvrdi disk, Sony üe to
izvršiti diskretno. Svi sadržaji s
tvrdog diska üe biti izbrisani,
ukljuþujuüi i sadržaje kojima se
krše zakoni o zaštiti autorskih prava.
• Ureÿaj nije odspojen s napajanja
(mreže) sve dok jer mrežni utikaþ
spojen na zidnu utiþnicu, þak i kad
je ureÿaj iskljuþen.
• Ako neüete ureÿaj koristiti duže
vrijeme, obvezno izvucite mrežni
utikaþ iz zidne utiþnice. Pri tome
prihvatite utikaþ. Nemojte
povlaþiti kabel.
• Prije odspajanja ureÿaja iz mreže
utiþnice, na pokazivaþu provjerite
da tvrdi disk ureÿaja ne radi
(snimanje ili presnimavanje).
• Ne stavljajte sitne predmete u
otvore ureÿaja (ventilacijske
otvore, prikljuþnice, itd.) jer u tom
sluþaju postoji opasnost od
elektriþnog udara.
• Postavite ureÿaj na mjesto na kojem
je osigurano dovoljno prozraþivanje
kako u unutrašnjosti ureÿaja ne bi
došlo do nakupljanja topline.
• Pri visokoj glasnoüi kroz duže
vrijeme, kuüište postane toplo na
dodir. To nije greška, no nemojte
tada dirati kuüište. Ne stavljajte
ureÿaj u skuþeni prostor sa slabom
ventilacijom jer je u takvim
uvjetima moguüe pregrijavanje.
• Ne blokirajte ventilacijske otvore
rashladnog ventilatora stavljajuüi
predmete na ureÿaj. Ureÿaj je
opremljen snažnim pojaþalom.
Blokiranje ventilacijskih otvora
može uzrokovati pregrijavanje
ureÿaja i kvarove.
• Nemojte postavljati ureÿaj na
mekane podloge, primjerice,
tepihe koji bi mogli blokirati
otvore za hlaÿenje s donje strane.
• Ne postavljajte ureÿaj u uske
prostore, poput police za knjige ili
ugradbenih ormariüa.
• Nemojte postavljati ureÿaj na
mjesta u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunþevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaniþkih udara.
• Ne postavljajte ureÿaj u nagnuti
položaj. Ureÿaj je namijenjen za
postavljanje samo u vodoravan
položaj.
• Ureÿaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih peünica ili
velikih zvuþnika.
• Na ureÿaj nemojte stavljati
nikakve predmete jer mogu pasti,
oštetiti mu površinu ili uzrokovati
kvar.
• Ne stavljajte nikakve predmete
ispred zvuþnika jer se mogu
prevrnuti pri reprodukciji glasnog
zvuka.
• Ako se ureÿaj izravno unese iz
hladnog u topli prostor, u
unutrašnjosti ureÿaja se može
kondenzirati vlaga i oštetiti leüe.
Pri prvom postavljanju ureÿaja, ili
pri premještanju iz hladnog u topli
prostor, prije ukljuþenja ureÿaja
priþekajte oko pola sata.
• Ne stavljajte ništa sa stražnje
strane subwoofera jer zraþna struja
iz otvora subwoofera može
uzrokovati prevrtanje.
• Ne gurajte sitne predmete u otvore
na poleÿini subwoofera jer tako
možete uzrokovati elektriþni udar i
ozlijediti se.
• Ne stavljajte ništa u otvore
subwoofera jer se može pogoršati
kvaliteta zvuka.
Rekorder je opremljen sustavom za
zaštitu od kopiranja pa programi koji
se primaju preko vanjskog
prijemnika (nije isporuþen) mogu
sadržavati signale za zaštitu od
kopiranja (funkcija zaštite od
kopiranja). Takve programe možda
nije moguüe snimati (ovisno o vrti
signala).
• Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen, þak
ni ako se to dogodi uslijed kvara
ureÿaja.
• Prije pravog snimanja izvedite
probno snimanje.
• Televizijski programi, filmovi,
videokasete, diskovi i drugi
materijali mogu biti zaštiüeni.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti
s odredbama zakona o zaštiti
autorskih prava. Takoÿer, uporaba
rekordera s kabelskom televizijom
može zahtijevati dozvolu od tvrtke
koja emitira program i/ili vlasnika
programa.
• Ovaj ureÿaj sadrži tehnologiju za
zaštitu autorskih prava koja
zaštiüena patentima i drugim
sustavima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba ove
zaštite mora biti odobrena od
tvrtke Macrovision i namijenjena
je kuünu i druge ograniþene oblike
primjene, osim ako nije izdano
odobrenje od tvrtke Macrovision.
Reverzno inženjerstvo i
rastavljanje ureÿaja su zabranjeni.
• Ovaj sustav ima ugraÿen Dolby*1
Digital i Dolby Pro Logic (II)
prilagodljiv matriþni surround
dekoder te DTS*2 Digital
Surround System.
*1 Proizvedeno prema licenci Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki-D
simbol su zaštiüeni nazivi i oznake
Dolby Laboratories korporacije.
*2 Proizvedeno prema licenci tvrtke
Digital Theater Systems, Inc.
"DTS" i "DTS Digital Surround" su
zaštiüeni nazivi i oznake Digital
Theater Systems korporacije.
! Upozorenje: Ovaj rekorder može
neodreÿeno vrijeme reproducirati
statiþnu sliku ili izbornike na
ekranu. Ako dulje vrijeme
ostavite statiþnu sliku ili izbornik
na ekranu TV prijemnika, postoji
opasnost od trajnog ošteüenja
ekrana. Naroþito su osjetljivi
plazma ekrani i projekcijski TV
prijemnici.
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavaþa.
"
##
#
Upute u ovom priruþniku odnose
se na tri modela: DAR-RH7000,
DAR-RH1000. Provjerite model
svog ureÿaja na prednjoj strani
rekordera.
• U ovom priruþniku þesto se koristi
oznaka "HDD" za ugraÿeni tvrdi
disk, a "disk" opüenito za tvrdi
disk, DVD diskove ili CD diskove,
osim ako se drugaþije ne navodi u
tekstu ili na slikama.
• Upute u ovom priruþniku opisuju
korištenje daljinskog upravljaþa.
Takoÿer možete koristiti tipke na
ureÿaju ako je njihov naziv jednak
ili sliþan onome na daljinskom
upravljaþu.
• Primjeri izbornika na ekranu
korišteni u ovom priruþniku možda
neüe biti jednaki prikazu na ekranu
vašeg TV prijemnika.
• Objašnjenja o DVD diskovima u
ovom priruþniku odnose se na
DVD diskove snimljene na ovom
rekorderu. Objašnjenja se ne
odnose na DVD diskove koji su
snimljeni na drugim rekorderima i
koji se reproduciraju na ovom
rekorderu.
UPOZORENJE .......................................................................................................................2
Mjere opreza...........................................................................................................................2
Naþini korištenja DVD rekordera ............................................................................................7
Vodiþ kroz vrste diskova.........................................................................................................8
%#
##&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '
Spajanje rekordera ...............................................................................................................12
Korak 1: Skidanje ambalaže.................................................................................................12
Korak 2: Prikljuþenje zvuþnika..............................................................................................14
Korak 3: Prikljuþenje FM/AM antena ....................................................................................21
Korak 4: Povezivanje subwoofera i rekordera ......................................................................22
Korak 5: Prikljuþenje TV antene ...........................................................................................23
Korak 6: Povezivanje TV prijemnika i rekordera...................................................................24
Korak 7: Spajanje mrežnih kabela........................................................................................28
Povezivanje rekordera s drugim ureÿajima ..........................................................................29
Korak 8: Easy Setup .............................................................................................................34
%#
(
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )
1. Ulaganje i formatiranje DVD diska (Disc Info) ..................................................................36
2. Snimanje programa ..........................................................................................................38
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List) .................................................................39
4. Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije..............................................41
5. Promjena naziva snimljenog programa ............................................................................43
6. Imenovanje i zaštita diska ................................................................................................45
7. Finaliziranje diska (priprema za reprodukciju na drugom ureÿaju)...................................46
%#
*WLPHUD&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +
Prije snimanja .......................................................................................................................48
Snimanje pomoüu timera (Standard/Video Plus+)................................................................50
Provjera/promjena/otkazivanje podešavanja timera (Timer List) .........................................55
Snimanje s prikljuþene opreme ............................................................................................57
#
,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )Reprodukcija.........................................................................................................................60
Traženje naslova/poglavlja/zapisa, itd..................................................................................66
Reprodukcija MP3 audiozapisa ili JPEG slikovnih datoteka.................................................67
.### &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /'
Prije editiranja .......................................................................................................................71
Brisanje i editiranje naslova ..................................................................................................72
Playlist: kreiranje i editiranje .................................................................................................76
##0122223&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /4
Prije presnimavanja ..............................................................................................................79
Presnimavanje......................................................................................................................81
$
6XUURXQG&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +
Odabir zvuþnog ugoÿaja.......................................................................................................84
Naglašavanje basova (DSGX)..............................................................................................86
Reprodukcija zvuka TV prijemnika ili videorekordera iz zvuþniþkog sustava.......................86
#5,#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +/
Radijski prijem ......................................................................................................................87
Upravljanje TV prijemnikom pomoüu daljinskog upravljaþa .................................................88
#
6 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4Podešavanje antenskog prijema i jezika (Settings) ..............................................................90
Video podešavanja (Video)...................................................................................................95
Audio podešavanja (Audio)...................................................................................................97
Snimanje i ograniþenje reprodukcije (Features) ...................................................................98
Podešavanje zvuþnika (Speaker) .......................................................................................100
Podešavanje/tvorniþka podešenja diska i daljinskog upravljaþa (Options) ........................103
Easy Setup (resetiranje rekordera).....................................................................................104
2
#5
,# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '-$
U sluþaju smetnji ................................................................................................................105
Automatska dijagnostiþka funkcija (ako se na pokazivaþu pojave slova ili brojke) .............112
Napomene o ovom rekorderu.............................................................................................113
Tehniþki podaci...................................................................................................................114
Vodiþ kroz dijelove i upravljanje .........................................................................................116
Rjeþnik ................................................................................................................................121
Popis kodova jezika............................................................................................................123
Kodovi podruþja ..................................................................................................................123
)
.#
78#9
#
,
"#
#
7:(;<,
=###
#
7%#
#,;
!"#$% "3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List)" na
str. 39
"Reprodukcija od poþetka programa koji se snima
(Chasing Playback)" na str. 64
%&
"Reprodukcija prethodno snimljenog programa dok se
snima drugi (Simultaneous Rec and Play)" na str. 65
!"#$% <
#
7;
"Playlist: kreiranje i editiranje" na str. 76
>
##
72<<0122223
"Presnimavanje (HDD DVD)" na str. 79.
&
#
,#
$&',("
!"#$% "Odabir zvuþnog ugoÿaja" na str. 84
Popis diskova na koje možete snimati i koje možete reproducirati nalazi se na strani 8.
/
&%%&
%&% #
?
@
#0
##
3
"
>
<
22#6
05#3
8
06#3
(Formatiranje nije
potrebno)
Možete presnimavati sadržaje s tvrdog
diska na DVD radi reprodukcije na
drugim DVD ureÿajima.
22AB
Automatsko formatiranje u +VR modu
Može se reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim ureÿajima (automatsko
finaliziranje)
Formatirajte u VR
modu (str. 36)
Može se reproducirati samo na VR mod
kompatibilnim ureÿajima (finaliziranje
nije potrebno)
#
Formatirajte u Video Može se reproducirati na veüini DVD
modu (str. 36)
ureÿaja (finaliziranje je nužno) (str. 46)
22?
B
22A
22A29
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na veüini DVD
ureÿaja (finaliziranje je nužno) (str. 46)
22?
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na veüini DVD
ureÿaja (finaliziranje je nužno) (str. 46)
#<
0
C--$&3
• DVD+RW diskovi brzine 8x ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.2 s CPRM*1)
brzine 6x ili sporiji
• DVD+R diskovi brzine 16x ili sporiji
• DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.1) brzine 16x ili
sporiji
• DVD+R DL (Double Layer) diskovi brzine 2,4x
+
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL" i
"DVD-R" su zaštitni znaci.
*1
*2
CPRM (Content Protection for Recordable Media) je
tehnologija kodiranja koja štiti autorska prava snimaka.
Ovaj logo odnosi se na DVD-RW diskove brzine 4x i 6x.
%
#
#6#
0&4+3
"
#6#
0&/$3
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Da*3
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da*4
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da*3
Da
Da*4
Ne
Ne
#
0&+3
%#
##?
"#')D4
0&$3
2
###
C#
• Diskovi promjera 8 cm
• DVD-R DL (dvoslojni) diskovi
• DVD-R diskovi u VR modu (Video Recording
format)
#
0&3
.#
0&/3
.#
;
0&/)3
?.0&/3
*3
Samo u LSP, SP, HSP ili HQ naþinima snimanja kad je
opcija "DVD Rec. Picture Size" podešena na "16:9".
*4
Brisanjem naslova ne oslobaÿa se prostor na disku.
nastavlja se
4
%&%' #
#<##
"
Diskovi poput filmova koji se mogu kupiti ili
iznajmiti
22E2 22?29
"#
DVD-R dvoslojni diskovi snimljeni u drugom
ureÿaju. Ovaj rekorder prepoznaje DVD-R
dvoslojne diskove kako DVD Video diskove.
—
E2 :2
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u VIDEO
CD/Super VIDEO CD formatu
:2
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi koji se
mogu kupiti
28:2
22ABF22?
BF22?0+,3
—
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže
MP3 audiozapise ili JPEG slikovne datoteke
—
DVD+RW, DVD-RW i DVD-R diskovi (8 cm)
snimljeni DVD videokamerom. (Fotografije
snimljene DVD videokamerom ne mogu se
reproducirati.)
—
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštiüeni nazivi.
2
##
#
,
• PHOTO CD diskovi
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u glazbenom CD ili Video CD formatu,
ili ne sadrže MP3 ili JPEG datoteke.
• Dijelovi s podacima na CD-Extra diskovima
• DVD-ROM diskovi koji nisu snimljeni u DVD
Video formatu
• DVD Audio diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD sloj na Super Audio CD diskovima
• DVD VIDEO diskovi s drugim regionalnim
kodom (str. 11)
• DVD-R diskovi snimljeni u VR modu (Video
Recording format)
'-
Pri reprodukciji DTS surround zvuka na CD-u ili DVD-u,
možete þuti samo zvuk iz zvuþnika ovog sustava. Audio
signali se ne reproduciraju putem LINE izlaznih
prikljuþnica rekordera.
G<
##
*#
Disk
Broj naslova*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Svaki naslov može maksimalno trajati 8 sati.
#
#
,22E2 E2 :2
Neke moguünosti reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova mogu namjerno biti podešene
softverskim sustavom. S obzirom da rekorder
reproducira DVD VIDEO/VIDEO CD diskove
prema sadržaju diska i softveru, neke moguünosti
reprodukcije možda neüe biti na raspolaganju.
Provjerite upute uz DVD VIDEO i VIDEO CD
disk.
#
H0
22E2 3
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na
stražnjoj strani ureÿaja i može reproducirati samo
DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) s
identiþnim regionalnim kodom. Ovaj sustav se
koristi za zaštitu autorskih prava. DVD VIDEO
diskovi obilježeni znakom
mogu se takoÿer
reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV ekranu se pojavi poruka
"Playback prohibited by area limitations."
(odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena
uslijed regionalnih ograniþenja). Ovisno o DVD
VIDEO disku, može se dogoditi da nema oznake
regionalnog koda iako je reprodukcija takvog DVD
VIDEO diska zabranjena regionalnim
ograniþenjima.
##
22,
Ovaj ureÿaj je namijenjen za reprodukciju diskova
usklaÿenih sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni
audiomaterijal na drugoj.
Imajte na umu da ovaj ureÿaj ne može
reproducirati audio stranu DualDisc diska jer ti
diskovi nisu usklaÿeni s CD standardom.
• Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CDRW/ CD-R diskove nije moguüe reproducirati na ovom
rekorderu zbog kakvoüe zapisa, fiziþkog stanja diska ili
znaþajka ureÿaja za snimanje i softvera za obradu. Disk
nije moguüe reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Dodatne upute možete pronaüi u uputama uz ureÿaj za
snimanje.
• Nije moguüe zajedno koristiti VR i Video mod na istom
DVD-RW disku. Želite li promijeniti format diska,
ponovno formatirajte disk (str. 36). Imajte na umu da se
sadržaj diska briše formatiranjem.
• Nije moguüe skratiti vrijeme snimanja, þak ni kod
diskova za velike brzine.
• Preporuþujemo da koristite diskove s oznakom "For
Video" na pakiranju.
• Nije moguüe dodati nove snimke na DVD+R, DVD-R
ili DVD-RW (Video mod) diskove koji veü sadrže
snimke napravljene na nekom drugom DVD ureÿaju.
• Ponekad nije moguüe dodati nove snimke na DVD+RW
diskove snimljene na drugom DVD ureÿaju. Ako
dodate novu snimku, obratite pažnju da üe ovaj rekorder
presnimiti DVD izbornik.
• Nije moguüe editirati snimke na DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R diskovima koje su
izraÿene na drugoj DVD opremi.
• Ako disk sadrži raþunalne podatke koje ovaj rekorder
ne može prepoznati, ti podaci se mogu obrisati.
• Ovisno o znaþajkama diska, možda neüete moüi snimati
na neke diskove za snimanje.
Regionalni kôd
=<#
#(
(
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme mogu se u
prodaji takoÿer naüi glazbeni diskovi kodirani radi
zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije
moguüe reproducirati u ovom ureÿaju.
''
Spajanje i podešavanje
Izvedite sljedeüe korake kako biste mogli koristiti
ovaj sustav kuünog kina s DVD rekorderom.
Korak 1: Skidanje ambalaže (str. 12)
Korak 2: Prikljuþenje zvuþnika (str. 14)
Korak 3: Prikljuþenje FM/AM antena (str. 21)
Korak 4: Povezivanje subwoofera i rekordera
(str. 22)
Korak 5: Prikljuþenje TV antene (str. 23)
Korak 6: Povezivanje TV-a i rekordera (str. 24)
Korak 7: Prikljuþenje mrežnih kabela (str. 28)
Korak 8: Easy Setup (str. 34)
Koraci od 1 do 4 su za zvuþniþki sustav, a koraci 5
i 6 su za rekorder. Nakon dovršetka svih
povezivanja spojite mrežne kabele u koraku 7 i
zapoþnite podešavanje sustava u koraku 8: Easy
Setup.
!()"#
Provjerite sadržaj isporuke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Isporuþen je takoÿer sljedeüi pribor za postavljanje
zvuþnika:
Za DAR-RH7000:
• Stalci zvuþnika (2)
• Pokrovi stalaka zvuþnika (2)
• Vijci (4)
• Nožice*2 (20)
Za DAR-RH1000:
• Podloške za priþvršüenje na zid (8)
*1
*2
• ývrsto spojite prikljuþke kako biste izbjegli pojavu
neželjenih šumova.
• Provjerite upute uz ureÿaje koje üete spajati.
• Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom koji
nema SCART ili video ulaznu prikljuþnicu.
• Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz mrežne
utiþnice svaki pojedini ureÿaj koji mislite spojiti.
'
DVD rekorder (1)
Mrežni kabel (1)
TV antenski kabel (1)
Aktivni subwoofer (1)
Zvuþnici (5)
AM okvirna antena (1)
FM žiþana antena (1)
Zvuþniþki kabeli (kratki) (3)
Zvuþniþki kabeli (dugi) (2)
Spojni kabeli (1)
Nožice za aktivni subwoofer*1 (4)
Daljinski upravljaþ (1)
Baterije R6 (veliþine AA) (2)
Upute za uporabu (1)
Vodiþ za povezivanje (kartica) (1)
Priþvrstite na donju stranu subwoofera.
Priþvrstite na donju stranu ili poleÿinu zvuþnika.
#%'&#
Rekorderom možete upravljati pomoüu priloženog
daljinskog upravljaþa. Umetnite dvije baterije R6
(veliþine AA) pazeüi da oznake i odgovaraju
oznakama u pretincu za baterije. Pri korištenju
daljinskog upravljaþa, usmjerite upravljaþ prema
senzoru ; na rekorderu.
• Ako priloženi daljinski upravljaþ izaziva smetnje na
drugim Sony DVD rekorderima ili ureÿajima koje
posjedujete, promijenite broj komandnog moda za ovaj
rekorder (str. 88).
• Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli opasnost
curenja ili korozije. Nemojte dodirivati tekuüinu golim
rukama ako doÿe do curenja. Pripazite na sljedeüe:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno
ili baterije razliþitih proizvoÿaþa.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljaþ
dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite tekuüinu iz
pretinca za baterije i umetnite nove na baterije.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljaþa (oznaþen
znakom ; na prednjoj strani ureÿaja) jakom svjetlu,
poput izravnog sunþevog svjetla ili svjetiljaka.
Rekorder možda neüe reagirati na daljinski upravljaþ.
'
!*)#&
2?1/---
Prikljuþite zvuþniþki sustav pomoüu isporuþenih zvuþniþkih kabela, tako da spojite kabele na prikljuþnice
odgovarajuüih boja. Za detalje o prikljuþivanju prednjih zvuþnika i o stalcima zvuþnika pogledajte str. 17.
Siva
Prsten u boji
Crna
Središnji zvuþnik
Prednji zvuþnik (R)
Prednji zvuþnik (L)
Subwoofer
Surround
zvuþnik (R)
'
Surround
zvuþnik (L)
2?1'---
Prikljuþite zvuþniþki sustav pomoüu isporuþenih zvuþniþkih kabela, tako da spojite kabele na prikljuþnice
odgovarajuüih boja.
Siva
Prsten u boji
Crna
Prednji zvuþnik (R)
Prednji zvuþnik (L)
Središnji zvuþnik
Subwoofer
Surround
zvuþnik (R)
• Zvuþnike ne postavljajte u nagnut položaj.
Surround
zvuþnik (L)
• Zvuþnike ne postavljajte na:
– vrlo topla ili hladna mjesta
– prašnjava ili zaprljana mjesta
nastavlja se
'$
– vrlo vlažna mjesta
– mjesta podložna vibracijama
– mjesta izložena izravnoj sunþevoj svjetlosti
• Ne prikljuþujte zvuþnike koji nisu isporuþeni s ovim
sustavom.
• Imajte na umu da kod postavljanja zvuþnika i/ili
zvuþniþkih stalaka (nisu isporuþeni) sa zvuþnicima na
posebno obraÿen pod (poliran, nauljen, premazan
voskom), mogu nastati mrlje ili može izblijedjeti boja.
• Prekrijte pod tkaninom kod povezivanja.
• Zvuþniþki kabeli trebaju biti usklaÿeni s odgovarajuüim
prikljuþnicama na komponenti: na (siva) i na (crna). Ako se kabeli spoje obrnuto, zvuk je izobliþen i
bez basova.
##
""<#
&
Najbolji surround zvuk postiže se ako su svi
zvuþnici osim subwoofera, na jednakoj udaljenosti
od mjesta slušanja ().
Meÿutim, ovaj sustav omoguüuje postavljanje
središnjeg zvuþnika þak do 1,6 metra bliže () i
surround zvuþnika þak do 4,6 metara bliže ()
položaju slušatelja.
Prednji zvuþnici mogu se postaviti od 1 do 7
metara () od mjesta slušanja.
Postavite zvuþnike prema prikazu na slici
• Ne umeüite izolirani dio kabela u zvuþniþke
prikljuþnice. Savinite oguljeni kabel kod
izolacije prije prikljuþenja.
• Kako biste sprijeþili kratko spajanje zvuþnika,
pazite da žice kabela zvuþnika ne dodiruju druge
žice ili prikljuþnice.
Primjer:
Oguljeni kabeli se
meÿusobno dodiruju jer je
skinuto previše izolacije.
Oguljeni dio zvuþniþkog
kabela dodiruje drugu
zvuþniþku prikljuþnicu.
• Nemojte postavljati središnji zvuþnik i surround
zvuþnike dalje od mjesta slušanja nego što su
postavljeni prednji zvuþnici.
• Promijenite li položaje zvuþnika nakon Easy Setup
podešavanja (str. 34), promijenite u skladu s tim
podešenja opcija "Distance" i "Size" u izborniku
"Speaker" (str. 100).
##
#VXEZRRIHUD
Nakon spajanja svih komponenata i mrežnog
kabela, reproducirajte ispitni ton (str. 102) kako bi
provjerili jesu li zvuþnici ispravno spojeni. Ako se
iz zvuþnika ne þuje zvuk pri reprodukciji ispitnog
tona ili ako se þuje ispitni ton zvuþnika drugaþijeg
od onog þiji naziv je prikazan na pokazivaþu,
provjerite prikljuþke zvuþnika.
Ako nepravilno prikljuþite zvuþnike ili poveüate glasnoüu
dok su zvuþnici u kratkom spoju, trepüe indikator
POWER na subwooferu i ureÿaj uÿe u pripravno stanje. U
tom sluþaju odspojite mrežni kabel, priþekajte oko dvije
minute, zatim ga ponovno spojite kako biste ukljuþili
ureÿaj.
')
Ako subwoofer smjestite preblizu TV prijemnika s
katodnom cijevi ili projektora, elektromagnetsko
zraþenje može ometati videosignal i uzrokovati
nepravilnosti u prikazu boja. U tom sluþaju
iskljuþite TV prijemnik ili projektor i zatim ga
ponovno ukljuþite nakon 15 do 30 minuta. Ako je
problem prisutan i nakon toga:
– Smjestite subwoofer najmanje 0,3 m od TV
prijemnika ili projektora.
– Odmaknite magnetske predmete od subwoofera
(medicinske ureÿaje, igraþke, itd.). Probleme
mogu takoÿer uzrokovati magnetski zatvaraþi TV
stalaka.
%&#&+,-./0001
Priþvrstite prednje zvuþnike na isporuþene stalke.
' Provucite zvuþniþki kabel kroz otvor na donjoj
strani stalka.
Dobro uþvrstite zvuþnik na stalak pomoüu
isporuþenih vijaka kad mu podesite željenu
visinu.
Vijak
Provucite zvuþniþki kabel kroz stup stalka i
spojite ga na prikljuþnice zvuþnika. Namjestite
zvuþnik tako da otvori na njegovoj poleÿini
budu okrenuti kao na slici.
Napnite zvuþniþki kabel.
nastavlja se
'/
$
Priþvrstite pokrov.
• Podesite oba zvuþnika na istu visinu.
• Prednje i surround zvuþnike možete podesiti na
dodatno nabavljive stalke (WS-FV20 ili WS-FV11).
>
#"#
Umetnite plosnati odvijaþ (nije isporuþen) u urez
na pokrovu i skinite pokrov sa stalka.
Plosnati odvijaþ
(nije isporuþen)
Kod odvajanja zvuþnika pazite da si ne prikliještite prste
izmeÿu zvuþnika i stalka.
'+
"*#
"#(
C,
Ako üete središnji zvuþnik staviti na policu,
priþvrstite isporuþene nožice na njega s donje
strane. Pazite da otvori na poleÿini zvuþnika budu
okrenuti u pravom smjeru, kao na donjoj slici.
Nožice zvuþnika
Savjet
Kad postavljate prednje ili surround zvuþnike u okomiti
položaj, priþvrstite isporuþene nožice na donju stranu
svakog zvuþnika.
#"
Središnji zvuþnik
Prednje zvuþnike je moguüe postaviti na zid, bilo u
vodoravni ili okomiti položaj.
Želite li prednje zvuþnike postaviti u vodoravan
položaj, slijedite postupak za postavljanje
središnjeg zvuþnika opisan na str. 20.
' Pripremite vijke (nisu isporuþeni) na koje je
moguüe zakvaþiti otvore na poleÿini svakog
zvuþnika.
4 mm
Najmanje 30 mm
Surround zvuþnik
Prednji zvuþnik
Središnji i surround zvuþnik
Priþvrstite isporuþene nožice na zvuþnike i
ovjesite zvuþnike na vijke. Prije toga
namjestite zvuþnik tako da otvori na poleÿini
budu okrenuti kao na slici.
Prednji zvuþnik
Uþvrstite vijke na zid. Vijci trebaju stršati od
8 do 10 mm.
Prednji zvuþnik
Nožica
nastavlja se
'4
Središnji zvuþnik
%&#&
+,-.(00001
' Pripremite vijke (nisu isporuþeni) na koje je
moguüe zakvaþiti otvore na poleÿini svakog
zvuþnika.
4 mm
Najmanje 25 mm
Nožica
Otvor na poleÿini zvuþnika
Surround zvuþnik
Uþvrstite vijke na zid. Vijci trebaju stršati od
8 do 9 mm.
Nožica
• Ne namjestite li zvuþnik pravilno, može pasti i
uzrokovati ozljede.
• Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i þvrstoüi
zida. Buduüi da je zid od gipsanih ploþa osobito lomljiv,
dobro zavrnite vijke na nosaþ te priþvrstite na zid.
• Postavite zvuþnike na okomit i ravan zid s pojaþanjem.
• Za informacije o materijalima zida ili vijcima koje je
potrebno koristiti potražite u specijaliziranim
trgovinama.
• Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale uslijed
nepravilne instalacije, nedovoljne þvrstoüe zida ili
nepravilnog priþvršüivanja vijaka, prirodne katastrofe,
itd.
-
Priþvrstite isporuþene podloške na poleÿinu
zvuþnika.
Podloške
(7 x 7 mm, debljine 3 mm)
Ovjesite zvuþnike na vijke.
!2)#3
,
Subwoofer
Okvirna AM antena
(isporuþena)
Žiþana FM antena (isporuþena)
• Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i þvrstoüi
zida. Buduüi da je zid od gipsanih ploþa osobito lomljiv,
dobro zavrnite vijke na nosaþ te priþvrstite na zid.
• Postavite zvuþnike na okomit i ravan zid s pojaþanjem.
• Za informacije o materijalima zida ili vijcima koje je
potrebno koristiti potražite u specijaliziranim
trgovinama.
• Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale uslijed
nepravilne instalacije, nedovoljne þvrstoüe zida ili
nepravilnog priþvršüivanja vijaka, prirodne katastrofe,
itd.
Savjet
• Kod spajanja isporuþene AM antene, kabel (A) i kabel
(B) se mogu spojiti na bilo koju prikljuþnicu.
• Ako je FM prijem loš, koristite 75-ohmski koaksijalni
kabel (nije dio isporuke) za spajanje vanjske FM antene
prema prikazu na donjoj slici.
Vanjska FM antena
(nije isporuþena)
Subwoofer
• Radi spreþavanja stvaranja šuma, odmaknite AM antenu
od sustava i ostalih komponenata.
• Sasvim razvucite FM žiþanu antenu.
• Nakon spajanja FM žiþane antene, postavite je u što je
moguüe više vodoravni položaj.
'
!4)&&%"56
Povežite subwoofer i rekorder isporuþenim spojnim kabelom.
DVD rekorder
na SYSTEM CONNECTOR
Pritisnite prikljuþak s
obje strane i utaknite
ga dokraja dok ne
klikne.
DVD rekorder
Spojni kabel
(isporuþen)
Subwoofer
Subwoofer
na SYSTEM CONNECTOR
: tok signala
!7)#8
Slijedite donji prikaz za spajanje antenskog kabela. Nemojte spajati mrežni kabel dok ne doÿete do
"Koraka 7: Spajanje mrežnih kabela" (str. 28).
na AERIAL IN
DVD rekorder
TV prijemnik
na AERIAL OUT
antenski kabel (isporuþen)
: tok signala
'
##<#
8#
# E9E",C
#
#&
%
# E98#
##
8#
*
C#
#
<#&
!9)&&8
Spojite video kabel (nije isporuþen) za prijenos videosignala. Odaberite jedan od naþina povezivanja (od
do ), prema vrsti ulazne prikljuþnice vašeg TV prijemnika ili projektora.
Video kabel
(nije isporuþen)
S-video kabel
(nije isporuþen)
TV prijemnik ili projektor
TV prijemnik ili projektor
na LINE OUT
(VIDEO)
na LINE OUT (S VIDEO)
DVD rekorder
na LINE 1 – TV
(crvena)
(plava)
(zelena)
na COMPONENT
VIDEO OUT
SCART kabel (nije isporuþen)
(zelena)
(plava)
Komponentni video
kabel (nije isporuþen)
(crvena)
TV prijemnik ili projektor
TV prijemnik
: tok signala
• Ne povezujte rekorder i TV prijemnik s više od jedne vrste video kabela odjednom.
• Prikljuþnice LINE ne omoguüuju izlaz DTS audiosignala CD ili DVD diskova. DTS zvuk možete þuti samo iz zvuþnika
ovog sustava.
:,8# SCART kabelom (nije isporuþen) povežite LINE 1TV prikljuþnicu rekordera i TV prijemnik. Spojite
prikljuþke þvrsto kako biste sprijeþili zujanje i šum.
Pogledajte upute za uporabu isporuþene s TV
prijemnikom koji spajate. Kad podešavate "Line1
Output" na "S Video" ili "RGB" u "Easy Setup"
(str. 34), upotrijebite SCART kabel koji odgovara
odabranom signalu.
&#
Spojite pomoüu video kabela (nije isporuþen) na
žutu LINE OUT (VIDEO). Moüi üete uživati u
standardnoj kvaliteti slika.
;#
Spojite pomoüu S-video kabela (nije isporuþen) na
žutu LINE OUT (S VIDEO). Dobit üete sliku
visoke kvalitete.
<
&#+=>?:?>:1
Spojite na prikljuþnice COMPONENT VIDEO
OUT uporabom komponentnog video kabela (nije
isporuþen) ili s tri video kabela (nisu isporuþeni)
iste vrste i dužine. Moüi üete uživati u visokoj
kvaliteti slike i vjernoj reprodukciji boja.
Ako vaš TV prijemnik omoguüuje reprodukciju
progresivnih signala u formatu 525p/625p, trebate
koristiti ovaj naþin spajanja i podesiti "Component
Out" u izborniku "Video" na "On" (str. 96). Nakon
toga pritisnite tipku PROGRESSIVE na daljinskom
upravljaþu za odašiljanje progresivnih videosignala.
Za detalje pogledajte "Uporaba tipke
PROGRESSIVE" na str. 26.
#
,IJ#,##I#
Ponekad snimljena slika neüe stati na ekran vašeg
TV prijemnika. Za promjenu veliþine slike,
pogledajte str. 95.
##6#
#
#
Spojite videorekorder u LINE 3/DECODER
prikljuþnicu na rekorderu (str. 29).
• Ne povezujte rekorder i TV prijemnik s više od jedne
vrste video kabela odjednom.
• Ne možete koristiti tipku PROGRESSIVE s naþinima
povezivanja i .
• Ako spojite rekorder s TV prijemnikom preko SCART
prikljuþnice, televizijski ulaz automatski se podešava na
rekorder pri pokretanju reprodukcije. Ako je potrebno,
pritisnite tipku TV/DVD na daljinskom upravljaþu
želite li vratiti ulaz na TV prijemnik.
• Želite li potpunu SMARTLINK vezu, trebat üe vam
SCART kabel s 21-pinskim kontaktom. Takoÿer
pogledajte upute uz TV prijemnik za ovaj prikljuþak.
• Ako spojite rekorder s TV prijemnikom preko
SMARTLINK veze, podesite "Line1 Output" na
"Video" u "Easy Setup" postupku.
,8@;!&
+%:,8#1
Ako prikljuþeni TV prijemnik (ili druga
prikljuþena oprema) podržava SMARTLINK,
NexTView Link*3, MEGALOGIC*1,
EASYLINK*2, CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO
VIEW LINK*4 ili T-V LINK*5, ovaj rekorder
automatski ukljuþuje SMARTLINK funkciju
nakon spajanja na naþin opisan na str. 24
(SMARTLINK indikator se ukljuþuje kad ukljuþite
TV prijemnik). Možete uživati u sljedeüim
SMARTLINK znaþajkama:
• Preset Download
Možete presnimiti podatke iz TV prijemnika u
rekorder i podesiti rekorder prema tim podacima
u "Easy Setup" postupku. Time se uvelike pojednostavnjuje podešavanje "Easy Setup" postupka.
Nemojte odspajati kabele ili iskljuþivati Easy
Setup funkciju tijekom ovog postupka (str. 34).
• TV Direct Rec
Omoguüuje jednostavno snimanje programa koji
gledate na TV prijemniku (str. 38).
• One Touch Play
Možete ukljuþiti rekorder i TV prijemnik, podesiti
ulaz TV-a na rekorder i pokrenuti reprodukciju
jednim pritiskom na tipku (play) (str. 61).
• One Touch Menu
Možete ukljuþiti rekorder i TV prijemnik,
podesiti TV prijemnik na kanal rekordera i
prikazati izbornik naslova jednim pritiskom na
tipku TITLE LIST (str. 61).
• One Touch Timer
Možete ukljuþiti TV prijemnik i rekorder,
podesiti TV prijemnik na kanal rekordera i
prikazati izbornik za programiranje timera
jednim pritiskom na tipku TIMER na daljinskom
upravljaþu (str. 51).
• Automatic Power Off
Rekorder üe se automatski iskljuþiti ako se ne
koristi nakon iskljuþivanja TV prijemnika.
nastavlja se
$
• NexTView Download
Možete jednostavno podesiti timer korištenjem
NexTView Download funkcije na svom TV
prijemniku. Pogledajte upute uz svoj TV prijemnik.
*1
"MEGALOGIC" je registrirani zaštitni znak Grundig
korporacije.
*2
"EASYLINK" i "CINEMALINK" su zaštitni znakovi
Philips korporacije.
*3
"Q-Link" i "NexTView Link" su zaštitni znakovi
Panasonic korporacije.
*4
"EURO VIEW LINK" je zaštitni znak Toshiba
korporacije.
*5
"T-V LINK" je zaštitni znak JVC korporacije.
Savjet
SMARTLINK može raditi i s TV prijemnicima i drugom
opremom koja ima funkcije EPG Timer Control, EPG
Title Download i Now Recording. Za podrobnosti,
pogledajte upute uz TV prijemnik ili drugu opremu.
• SMARTLINK funkcije dostupne su samo ako je opcija
"Video" podešena na "Line1 Output".
• Ne reagiraju svi TV prijemnici na gore opisane
funkcije.
!A;
Korištenjem tipke PROGRESSIVE na daljinskom
upravljaþu možete odabrati vrstu izlaznog signala
kojeg odašilje rekorder: normalni (Interlace) ili
progresivni.
' Spojite rekorder koristeüi COMPONENT
VIDEO OUT prikljuþnice (naþin na str.
25).
Podesite "Component Out" u izborniku
"Video" na "On" (str. 96).
Pritisnite tipku PROGRESSIVE.
Natpis "PROGRESSIVE" pojavljuje se na
pokazivaþu dok rekorder odašilje progresivne
signale.
‹ ##0
#3
Odaberite ovu opciju:
– ako vaš TV prijemnik prima progresivne signale
i
– ako ste spojili TV prijemnik preko
COMPONENT VIDEO OUT prikljuþnica.
Obratite pažnju da slika neüe biti þista ili je uopüe
neüe biti ako ste odabrali progresivni signal kad
nisu ispunjena oba navedena uvjeta.
‹ E#,#
Odaberite ovu moguünost:
– ako vaš TV prijemnik ne prima progresivne
signale ili
– ako ste spojili TV prijemnik preko neke druge
prikljuþnice osim COMPONENT VIDEO OUT
(LINE 2 OUT (VIDEO ili S VIDEO)).
Savjet
Ako odaberete progresivni izlazni signal, možete precizno
podesiti signal s obzirom na vrstu softvera kojeg gledate
(str. 96).
Korisnici trebaju biti svjesni þinjenice da nisu svi TV
prijemnici visoke rezolucije potpuno kompatibilni s ovim
ureÿajem i mogu izazvati smetnje na slici. Ako se pojave
problemi s progresivnom slikom 525/625, preporuþujemo
da prebacite prikljuþak na izlaz standardne rezolucije.
Ako imate pitanja o kompatibilnosti naših TV prijemnika
s 525p/625p DVD rekorderom, molimo vas da se obratite
našoj servisnoj službi.
)
"#
Slušate li zvuk putem zvuþnika TV prijemnika, povežite prikljuþnice LINE OUT na rekorderu s ulaznim
audio prikljuþnicama vašeg TV prijemnika.
(crvena)
Audio kabel
(nije isporuþen)
(bijela)
(bijela)
(crvena)
TV prijemnik ili
projektor
na LINE OUT (AUDIO L/R)
DVD rekorder
: tok signala
• Nemojte spajati audio izlaze svog TV prijemnika na
LINE IN (AUDIO L/R) prikljuþnice u isto vrijeme. Na
taj naþin pojavit üe se neželjeni šumovi u zvuþnicima
TV prijemnika.
• Nemojte povezivati prikljuþnice LINE 4 IN (AUDIO
L/R) i LINE OUT (AUDIO L/R) s audio prikljuþnicama
TV prijemnika u isto vrijeme. Na taj naþin pojavit üe se
neželjeni šumovi u zvuþnicima TV prijemnika.
• Prikljuþnice LINE ne omoguüuju izlaz DTS audio
signala CD ili DVD diskova. DTS zvuk možete þuti
samo iz zvuþnika ovog sustava.
/
!/)<
"#
Spajate li dodatne ureÿaje, najprije prijeÿite na
"Spajanje rekordera na drugu opremu" (str. 29).
Po dovršetku svih povezivanja spojite isporuþen
mrežni kabel na AC IN prikljuþnicu rekordera,
zatim spojite kabele rekordera, subwoofera i TV
prijemnika u mrežnu utiþnicu.
DVD rekorder
na AC IN
u utiþnicu
Subwoofer
u utiþnicu
Prije rukovanja rekorderom morate priþekati
nekoliko trenutaka da se ukljuþi pokazivaþ i da
rekorder uÿe u pripravno stanje. Tada možete
poþeti s podešavanjem sustava – prijeÿite na
"Korak 8: Easy Setup" (str. 34).
"##"##
Pritisnite /.
Kad iskljuþite sustav, on uÿe u pripravno stanje i
indikator ON/STANDBY na subwooferu svijetli
crveno.
Nakon odspajanja mrežnog kabela subwoofera, indikator
ON/STANDBY zakratko ostane svijetliti crveno.
+
&&%'B
Prije spajanja mrežnog kabela rekordera, spojite drugu opremu (videorekorder, satelitski prijemnik, PAYTV dekoder, itd.) na LINE IN prikljuþnice dekodera. Pogledajte takoÿer upute za uporabu isporuþene s
prikljuþenom opremom.
Želite li snimati na ovom rekorderu, pogledajte "Snimanje sa spojenih ureÿaja" (str. 57). Za slušanje zvuka
s druge opreme putem zvuþnika ovog sustava, pogledajte "Reprodukcija zvuka s TV prijemnika ili
videorekordera iz zvuþnika sustava" (str. 86).
&#%#'B
%#",9E Spojite videorekorder ili sliþan ureÿaj za snimanje na prikljuþnicu LINE 3/DECODER na ovom rekorderu.
TV prijemnik
Videorekorder
SCART kabel (nije isporuþen)
na SCART ulaz
na LINE 1 – TV
na LINE 3/DECODER
DVD rekorder
• Slikovni materijali koji sadrže signal za zaštitu od kopiranja ne mogu se snimati.
• Ako signal iz rekordera vodite preko videorekordera do TV prijemnika, možda neüete imati þistu sliku na ekranu.
DVD rekorder
VCR
TV
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s DVD rekorderom i TV prijemnikom na dolje prikazan naþin. Želite li
gledati videokasete, koristite drugi ulaz na svom TV prijemniku.
ulaz 1
VCR
DVD rekorder
TV
ulaz 2
• SMARTLINK opcija nije dostupna ako ureÿaje povezujete preko prikljuþnice LINE 3/DECODER.
• Ako snimate na videorekorder s ovog DVD rekordera, nemojte prebacivati izvor signala na TV prijemnik pritiskom na
tipku TV/DVD na daljinskom upravljaþu.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utiþnice, neüete moüi gledati signale iz prikljuþenog videorekordera.
• Prikljuþnice LINE ne omoguüuju izlaz DTS audiosignala CD ili DVD diskova. DTS zvuk možete þuti samo iz zvuþnika
ovog sustava.
nastavlja se
4
%##
",9E E9E E
Spojite videorekorder ili sliþan ureÿaj za snimanje u LINE 2 IN ili LINE 4 IN prikljuþnicu rekordera. Ako
prikljuþujete na LINE 2 IN, a ureÿaj ima S-video prikljuþnicu, možete upotrijebiti S-video kabel umjesto
audio/video kabela.
Videorekorder i sl.
S VIDEO kabel
(nije isporuþen)
DVD rekorder (prednja strana)
(stražnja strana)
Audio/video kabel
(nije isporuþen)
na LINE 2 IN
na LINE 4 IN
Videorekorder
i sl.
: tok signala
Savjet
Ako prikljuþeni ureÿaj emitira samo mono zvuk, upotrijebite audio kabele koji rasporeÿuju mono zvuk na lijeve i desne
kanale (nisu isporuþeni).
• Nemojte spajati izlaznu prikljuþnicu ovog rekordera s ulaznom prikljuþnicom drugog ureÿaja koji je svojom izlaznom
prikljuþnicom spojen na ulaznu prikljuþnicu rekordera. Može se pojaviti šum (povratna veza).
• Nemojte u isto vrijeme koristiti više od jedne vrste video kabela za spajanje rekordera i TV prijemnika (tj. žuti video
kabel i S-video kabel).
-
%#%#'#
Satelitski ili digitalni prijemnik spojite na rekorder preko LINE 3/DECODER prikljuþnice. Prilikom
spajanja prijemnika, mrežni kabel prijemnika izvucite iz utiþnice.
Želite li koristiti funkciju Synchro-Rec, pogledajte dolje.
TV prijemnik
na SCART ulaz
Satelitski prijemnik i sl.
SCART kabel
(nije isporuþen)
na LINE1 – TV
na LINE3/DECODER
DVD rekorder
###=.#
Ovaj rekorder prima RGB signale. Ako satelitski
prijemnik može emitirati RGB signale, spojite TV
SCART prikljuþnicu na satelitskom prijemniku s
LINE3/DECODER prikljuþnicom na rekorderu te
podesite "Line3 Input" kod "Scart Setting"
podešavanja u izborniku "Video" na "Video/RGB"
(str. 96). Imajte na umu da ovo povezivanje i
podešavanje onemoguüuje korištenje funkcije
SMARTLINK. Želite li koristiti funkciju
SMARTLINK s kompatibilnim set top box
ureÿajem, pogledajte upute uz set top box.
##
5,%;,(
#,
Ovaj naþin spajanja je obavezan želite li koristiti
funkciju Synchro-Recording. Pogledajte "Snimanje
s prikljuþene opreme pomoüu timera (Synchro
Rec)" (str. 57).
Podesite "Line3 Input" kod "Scart Setting"
podešavanja u izborniku "Video" (str. 96) u skladu
sa znaþajkama vašeg satelitskog prijemnika.
Pogledajte upute uz satelitski prijemnik za više
informacija.
Ako koristite B Sky B prijemnik, svakako spojite
VCR SCART prikljuþnicu na prijemniku s LINE3
/DECODER prikljuþnicom na rekorderu. Nakon
toga podesite "Line3 Input" kod "Scart Setting"
podešavanja u skladu sa znaþajkama VCR SCART
prikljuþnice vašeg satelitskog prijemnika.
• Nemojte podesiti "Line3 Input" kod "Scart Settings"
podešavanja u izborniku "Video" na "Decoder".
• Synchro-Recording ne funkcionira s nekim prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute uz
prijemnik.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utiþnice,
neüete moüi gledati signale iz prikljuþenog prijemnika.
• DTS audiosignali CD ili DVD diskova mogu se þuti
samo iz zvuþnika ovog sustava, a ne na ureÿajima
spojenim putem prikljuþnice LINE.
nastavlja se
'
%,=-8:##%
Možete gledati i snimati PAY-TV/Canal Plus programe ako spojite dekoder (nije isporuþen) na rekorder.
Odspojite mrežni kabel rekordera iz utiþnice dok spajate dekoder.
TV prijemnik
Antenski kabel
(isporuþen)
na AERIAL IN
na SCART ulaz
PAY-TV/
Canal Plus dekoder
SCART kabel
(nije isporuþen)
na LINE1 – TV
na AERIAL OUT
SCART kabel
(nije isporuþen)
na LINE3/DECODER
DVD rekorder
Ako je odspojen mrežni kabel rekordera, neüete moüi vidjeti sliku sa spojenog dekodera.
&,=-8:##%
'
Želite li gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus
programe, podesite svoj rekorder za primanje
programa pomoüu izbornika na ekranu.
Kako biste ispravno podesili programe, pažljivo
slijedite sve navedene korake.
$
<##I%,%#I# 8 &
#/
<I#
II=.I
I9#'ILI2#,
#II9#EIL
I#
II9#I## 8 &
Ponovno se pojavi izbornik "Video".
)
'
#%K%8 GG &
<##I% 8I# 8 &
Pojavljuje se System Menu izbornik.
/
<##I%#I# 8 &
+
<##I:(#%#I# 8 &
4
# 8
#,&
#=AF7<
C##
<
&
Odabrani broj programa
<##I#
I# 8 &
'- <##I%;#I# 8
&
nastavlja se
'' #/
<
C
8
D.=L2>L9E## 8 &
Za prijem emisija u Francuskoj, odaberite "L".
' <##I
F:8I#
!C)%D
Izvedite osnovna podešavanja slijedeüi upute
funkcije "Easy Setup" na zaslonu.
8 &
' <##I
I# 8 &
Želite li pohraniti CATV programe (kabelska
televizija), odaberite "CATV".
' <##I:(#%#I# 8
&
'
'$ <##K?8F:
#/"###
#
<##8#
##
#
8#&
Pojavi se poruka o poþetnim podešenjima.
• Ako se ova poruka ne pojavi, odaberite "Easy
Setup" iz "SETUP" u System Menu izborniku
kako biste pokrenuli funkciju "Easy Setup"
(str. 104).
# 8 &
') <##IK?8F:9AI#
8 &
# 8 &
Slijedite upute na zaslonu kako biste izveli
sljedeüa podešavanja.
‹ %2
'/ <##II# 8 &
#(
Pritisnite RETURN.
Ako u koraku 5 podesite "Line3 Input" na "Decoder",
neüete moüi odabrati "L3" zato jer se time Line 3 rezervira
za dekoder.
Odaberite jezik izbornika.
‹ 8#%;#
Odaberite zemlju ili jezik.
Redoslijed programa odredit üe se prema zemlji
koju ste odabrali.
Za ruþno podešavanje programskih brojeva
pogledajte str. 90.
• Ako živite u zemlji koja ne koristi nijedan
navedeni jezik, odaberite "ELSE".
‹ :
,
Rekorder üe automatski tražiti signal toþnog
vremena.
• Ako ga ne pronaÿe, toþno vrijeme podesite
ruþno tipkama /// i zatim pritisnite
ENTER.
‹ 88;#
#,
6#
Ako imate wide-screen TV prijemnik, odaberite
"16:9". Imate li standardni TV prijemnik,
odaberite "4:3 Letter Box" (prilagoÿivanje
smanjivanjem) ili "4:3 Pan Scan"
(prilagoÿivanje poveüavanjem). Time
odreÿujete kako üe se wide-screen slika
prikazivati na vašem TV prijemniku.
Izvedite detaljno podešavanje udaljenosti, glasnoüe
i položaja svakog zvuþnika. Pogledajte
"Podešavanje zvuþnika (Speaker)" na str. 100.
‹ :
#
Ako koristite prikljuþnicu COMPONENT
VIDEO OUT, odaberite "On".
Savjeti
• Ako želite promijeniti svako podešenje, pogledajte
"Podešavanja i prilagoÿavanja" (str. 90).
• Želite li ponovno pokrenuti "Easy Setup", odaberite
"Easy Setup" u "SETUP" unutar izbornika System
Menu (str. 104).
‹ 9#E
Ako üete spojiti dekoder na prikljuþnicu LINE 3/
DECODER, odaberite "Yes".
Ako se ne pojavi izbornik Room Size, provjerite je li
subwoofer ukljuþen te je li þvrsto prikljuþen spojni kabel.
‹ 9#'
Za izlaz video signala odaberite "Video".
Za izlaz S video signala odaberite "S Video".
Za izlaz RGB signala odaberite "RGB".
Odaberite "Video" kako biste mogli koristiti
SMARTLINK opcije.
• Podesite li "Component Out" na "On", ne
možete odabrati "RGB".
• Ako podesite "Line3 Input" na "Yes", ne
možete odabrati "S Video".
#
#
#&
%##
"#
#&
‹ %#
Odaberite odgovarajuüu veliþinu prostorije:
"Small" (mala), "Medium" (srednja) ili "Large"
(velika). Udaljenost svakog zvuþnika üe se
podesiti automatski.
Podešavanje udaljenosti
zvuþnika
Prednji
Središnji
Surround
Small
(standardno
)
1,6 m
1,6 m
1,6 m
Medium
2,4 m
2,2 m
2,4 m
Large
3,4 m
3,0 m
3,4 m
# 8 #
I@(I&
"Easy Setup" postupak je dovršen.
#(
Pritisnite RETURN.
$
Sedam osnovnih postupaka
— Upoznavanje s DVD rekorderom
(E#'6
%+% ;61
#'%
'
3%+% ;61
Novi diskovi se automatski formatiraju odmah
nakon ulaganja. Ako je potrebno, možete ruþno
ponovno formatirati DVD+RW ili DVD-RW kako
biste ga obrisali. Za DVD-RW diskove možete
odabrati format snimanja (VR mod ili Video mod)
ovisno o potrebama (str. 8).
#22&
#0
#F,
#3#
C,&
'
C#&
#89%&
Pogledajte "Ulaganje diska" u lijevom stupcu.
Pojavi se izbornik TOOLS.
Stranu za snimanje/reprodukciju okrenite prema
dolje
#0
#F,
#3
#
C,#&
Priþekajte dok s pokazivaþa nestane natpis
"LOAD".
Nekorišteni DVD-ovi se automatski
formatiraju.
)
Opcije za disk ili sliku
Izbornik TOOLS prikazuje opcije primjenjive
na þitav disk (npr. zaštita diska), rekorder (npr.
podešavanje zvuka tijekom snimanja) ili više
toþaka s popisa na izborniku (npr. brisanje više
naslova). Prikazane opcije ovise o situaciji i
vrsti diska.
#
#
#<
89%
<
,#I2,E5
I#
8 &
Primjer: Kad je uložen DVD-RW (VR mod).
$
<##I>I# 8 &
Za DVD-RW odaberite "VR" ili "Video" i
pritisnite ENTER.
Svi sadržaji diska se brišu.
Savjet
• Ponovno formatiranje omoguüuje promjenu formata
snimanja na DVD-RW-u ili ponovno snimanje na
finaliziranom DVD-RW-u.
• Kod DVD+RW-a i DVD-RW-a (Video mod) možete
provjeriti slobodan prostor i položaj naslova na disku
pomoüu izbornika Disc Map (str. 75).
Na ovom modelu 1 GB (gigabajt) odgovara 1 milijardi
bajtova. Što je veüi broj, veüi je prostor na disku.
"Disc Name" (samo DVD)
"Media": Vrsta diska
"Format": Format snimanja (samo za
DVD-RW)
[ "On"/"Off": Pokazuje je li ukljuþena
zaštita (samo za DVD-RW u VR modu)
"Title no.": Ukupan broj naslova
"Date": Datumi snimanja najstarijeg i
najnovijeg naslova (samo za DVD)
"Continuous Rem. Time"/"Remainder"
(otprilike)
• Preostalo vrijeme snimanja u svakom od
modova snimanja
• Pokazivaþ prostora na disku
• Preostali prostor na disku/ukupan prostor na
disku
Tipke za podešavanje diska
"Disc Name" (str. 45)
"Protected Disc" (str. 45)
"Finalize"/"Unfinalize" (str. 46)
"Erase All" (str. 75)
"Format"
Moguünosti podešavanja ovise o vrsti diska.
<##I@
I# 8 &
/
*E'
Ovo poglavlje opisuje osnovne postupke snimanja
televizijskog programa na tvrdi disk (HDD) ili disk
(DVD). Za upute o snimanju pomoüu timera
pogledajte str. 48.
# :&
Poþne snimanje.
Ureÿaj se automatski zaustavi nakon 8 sati
kontinuiranog snimanja ili kad je tvrdi disk ili
DVD pun.
#
Pritisnite tipku REC STOP smještenu ispod
pokrova daljinskog upravljaþa.
Rekorderu üe ponekad trebati nekoliko sekundi za
zaustavljanje snimanja.
Pritisnite tipku REC PAUSE ispod pokrova na
daljinskom upravljaþu. Za nastavak snimanja,
pritisnite tipku ponovno.
=##
8
##
Ako je vaš TV prijemnik spojen preko prikljuþnice
LINE1 – TV, podesite ga na TV ulaz pomoüu tipke
TV/DVD i odaberite program kojeg želite
gledati. Ako je TV prijemnik spojen na
prikljuþnice LINE OUT ili COMPONENT VIDEO
OUT, podesite ga na TV ulaz pomoüu tipke TV/DVD (str. 88).
'
82#,#,
#12222&
Kad snimate na DVD, uložite DVD za
snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str.
36).
#=AF7
<
C##&
Ako koristite SMARTLINK naþin spajanja, možete
jednostavno snimati i gledati program u isto
vrijeme. Dok je TV prijemnik ukljuþen ili u
pripravnom stanju, pritisnite REC. Rekorder se
automatski ukljuþuje i poþinje snimati program
kojeg upravo gledate na TV prijemniku.
# :G2 #
<
&
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se sljedeüe
oznake na TV ekranu:
Za više detalja o naþinima snimanja pogledajte
str. 48.
+
Ako se na pokazivaþu s prednje strane ureÿaja pojavi
natpis "TV" tijekom TV Direct Rec moda, ne možete
iskljuþiti TV prijemnik ili promijeniti program. Za
iskljuþenje ove funkcije, podesite "TV Direct Rec" na
"Off" u izborniku "Features" (str. 98).
###5,
Neki sustavi emitiranja omoguüuju teletekst
uslugu* u kojoj se svakodnevno pohranjuju
programi i njihovi podaci (naslov, datum, program,
vrijeme poþetka snimanja itd.). Prilikom snimanja
programa, rekorder automatski uzima naziv
programa s teletekst stranice i pohranjuje ga kao
ime naslova. Za podrobnosti, pogledajte "TV
Guide Page" na str. 93.
Informacije s teletekst stranice neüe se pojaviti na
TV ekranu. Želite li vidjeti teletekst informacije na
TV ekranu, pritisnite tipku TV/DVD na
daljinskom upravljaþu za odabir TV prijemnika
kao izvora ulaznog signala.
2E %#'
'+8#@%1
Za reprodukciju snimljenog naslova, odaberite ga u
izborniku Title List.
* Nije dostupna u nekim podruþjima.
Savjet
Ako ne želite gledati televizijski program tijekom
snimanja, možete iskljuþiti TV prijemnik. Ako koristite
dekoder, svakako ga ostavite ukljuþenog.
• Nakon pritiska na tipku REC, možda üe proüi kraüe
vrijeme prije poþetka snimanja.
• Mod snimanja nije moguüe mijenjati tijekom snimanja
ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ako doÿe do prekida napajanja, program kojeg ste
snimali možda üe se obrisati.
• Nije moguüe gledati jedan PAY-TV/Canal Plus
program dok snimate drugi PAY-TV/Canal Plus
program.
• Želite li koristiti TV Direct Rec funkciju, prvo morate
toþno podesiti sat rekordera.
'
&%%%%
Možete provjeriti informacije o snimanju, poput
vremena snimanja ili vrste diska.
#2E%9K#
Pojavljuju se informacije o snimanju.
#12222&
Odaberete li DVD, uložite DVD (pogledajte
"Ulaganje diska" na str. 36).
Ovisno o disku, reprodukcija üe poþeti
automatski.
#8E89 9E%8&
Za prikaz sadržaja izbornika Title List pritisnite
TOOLS kako biste odabrali "Display List",
zatim pritisnite ENTER.
Vrsta/format diska
Status snimanja
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
Pritisnite DISPLAY za iskljuþivanje izbornika.
nastavlja se
4
Izbornik Title List s umanjenim slikama (primjer:
DVD-RW u VR modu)
<##
# 8 &
Pojavi se podizbornik.
Podizbornik prikazuje samo opcije primjenjive
na odabranu stavku. Prikazane opcije razlikuju
se ovisno o modelu, situaciji i vrsti diska.
Prošireni izbornik Title List
Podizbornik
<##I;I# 8 &
Reprodukcija poþne od odabranog naslova.
##
,#
Pritisnite tipku .
Vrsta diska:
Prikazuje vrstu medija (HDD ili DVD).
Takoÿer prikazuje vrstu naslova (Original ili
Playlist) kod DVD-RW diska (VR mod).
Prostor na disku (preostali/ukupni)
Informacije o naslovu:
Prikaz broja naslova, naziva naslova i datuma
snimanja. Veliþina naslova je vidljiva u Title
list prikazu s umanjenim slikama.
(crveno): Oznaþava naslov koji se upravo
snima.
G: Oznaþava da se naslov upravo presnimava.
[ :Oznaþava zaštiüeni naslov.
"NEW" (ili N): Oznaþava novi snimljeni naslov
(još nije reproduciran) (samo HDD).
I: Oznaþava da je podešena funkcija Update
(samo HDD) (str. 50).
: Oznaþava naslove s "Copy Once"
zaštitnim signalima (samo HDD) (str. 80).
Skala:
Pojavljuje se kad svi naslovi ne stanu na popis.
Za prikaz preostalih naslova pritisnite /.
Umanjena slika naslova
Prikazana je umanjena slika za svaki naslov.
-
9#
,0#
#3
Pritisnite tipku / dok je ukljuþen izbornik
naslova. Svakim pritiskom tipke / prelazi se
na prethodnu/sljedeüu stranicu popisa naslova.
<
8#9122F22?B
#
0
3
Izbornik Title List možete podesiti tako da
prikazuje Original ili Playlist naslove.
Dok je ukljuþen izbornik Title List, pritisnite
TOOLS i odaberite "Original" ili "Playlist" te
pritisnite ENTER.
Za podrobnosti, pogledajte "Moguünosti editiranja
za tvrdi disk i DVD-RW diskove (VR mod)" (str. 71).
##
#
0%
3
Dok je ukljuþen izbornik Title List, pritisnite
TOOLS za odabir opcije "Sort Titles". Tipkama
/ odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Redoslijed
Sortiranje
By Date
redom snimanja. Na vrh liste stavlja
se zadnji snimljeni naslov.
By Title
abecednim redom.
By Number
redoslijedom snimljenog broja
naslova.
Redoslijed
Sortiranje
Unseen Title
(samo HDD)
redom snimanja. Na vrhu se nalazi
zadnji snimljeni naslov koji nije
reproduciran.
####
08(<3
0
122F22?B
3
Možete odabrati omiljenu scenu za umanjenu sliku
naslova koja se prikazuje u izborniku Title List.
' Pritisnite TITLE LIST dok je ureÿaj
zaustavljen.
Odaberite naslov þiju umanjenu sliku želite
promijeniti i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
Odaberite "Set Thumbnail" i pritisnite ENTER.
Odabrani naslov reproducira se u pozadini.
Za vrijeme reprodukcije pritisnite , ili
/ za odabir scene koju želite postaviti
za umanjenu sliku naslova i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
$ Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrana scena postane umanjena slika naslova.
E"#<
8#9
Pritisnite TITLE LIST.
Savjet
• Po završetku snimanja, prva scena naslova automatski
se stavlja kao umanjena slika naslova.
• "TITLE LIST" možete odabrati u izborniku System
Menu.
4E&6 &
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme trenutnog naslova, poglavlja ili zapisa.
Takoÿer možete provjeriti ime diska zabilježeno na
DVD/CD disk.
##2E%9K&
Svaki put kad pritisnete tipku, izbornik prikazuje
drugi sadržaj:
Prikaz 1 Prikaz 2 Prikaz iskljuþen
Prikazi se razlikuju ovisno o vrsti diska i statusu
reprodukcije.
‹ '
Primjer: Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
• Izbornik Title List se možda neüe pojaviti kod diskova
koji su snimljeni na drugom DVD rekorderu.
• Slova koja se ne mogu prikazati zamjenjuju se znakom
"*".
• Za prikaz umanjene slike naslova može trebati nekoliko
sekundi.
• Nakon editiranja, umanjena slika naslova može se
promijeniti na prvu scenu snimke (naslova).
• Nakon presnimavanja, umanjena slika naslova
podešena na originalu se ne prenosi na kopiju.
Broj naslova/naziv
(Prikazuje broj zapisa, naziv zapisa, broj scene
ili naziv datoteke za CD, VIDEO CD, DATA
CD.)
Raspoložive funkcije za DVD VIDEO
diskove ( kut kamere/ audio/ titlovi,
itd.), ili podaci o reprodukciji za DATA CD
diskove.
nastavlja se
'
Trenutno odabrana funkcija ili audio
podešenje (pojavljuje se samo privremeno)
Primjer: Dolby Digital 5.1 kanalni
Savjet
Ako je "Auto Display" podešen na "On" (standardno) u
izborniku "Options" (str. 104), informacije o reprodukciji
automatski üe se pojaviti þim ukljuþite rekorder i sl.
Stražnji (L/R)
Slova ili simboli koji se ne mogu prikazati, zamjenjuju se
znakom "*".
Prednji (L/R)
+ Središnji
LFE (Low
Frequency Effect)
Trenutno odabran kut kamere
‹ Primjer: Pri reprodukciji DVD-RW diska (VR mod)
&& %#'&
Vrijeme reprodukcije ili vrijeme možete vidjeti na
ekranu TV prijemnika i na pokazivaþu na ureÿaju.
#8EG F8 M8#&
Prikaz na pokazivaþu ovisi o vrsti diska ili statusu
reprodukcije.
‹ "#6
Primjer: Tijekom reprodukcije DVD diska
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog naslova
Vrsta diska*1/format (str. 8)
Vrsta naslova (pojavi se samo za Playlist)
(str. 71)
Mod reprodukcije
Mod snimanja (str. 48)
Pokazivaþ reprodukcije*2
Broj naslova (broj poglavlja*3) (str. 66)
(Prikazuje broj zapisa, broj scene, broj
albuma*3 ili broj datoteke za CD, VIDEO CD,
DATA CD.)
Naziv albuma pojavi se za CD-ove s CD
tekstom ili DATA CD diskove kad pritisnete
TIME/TEXT više puta.
Vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*3)
*1
Prikazuje Super VCD diskove kao "SVCD", DATA CD
diskove kao "CD".
*2
Ne pojavljuje se uz VIDEO CD, DATA CD diskove.
*3
Pojavljuje se ako više puta pritisnete TIME/TEXT.
Preostalo vrijeme trenutnog naslova
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog
poglavlja
Preostalo vrijeme trenutnog poglavlja
Primjer: Tijekom presnimavanja DVD diska
Preostalo vrijeme presnimavanja u tijeku
Primjer: Tijekom reprodukcije VCD diska
Vrijeme reprodukcije i broj trenutne scene
ili zapisa
Primjer: Tijekom reprodukcije CD diska
Vrijeme reprodukcije zapisa i trenutni zapis/redni broj
Preostalo vrijeme trenutnog zapisa
Vrijeme reprodukcije diska
Preostalo vrijeme reprodukcije diska
CD tekst (ako je dostupan)
7E&
%#''
Možete dati ime DVD disku, naslovu ili programu
unošenjem znakova. Ime diska ili naslova može biti
duljine do 64 znaka, iako üe broj prikazanih
znakova u izbornicima, poput Title List, biti
razliþit. Nakon što se pojavi izbornik za unos
znakova, slijedite dolje prikazane korake.
Brojþane tipke,
SET
Primjer: Tijekom reprodukcije MP3 audiozapisa
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog zapisa
Broj tekuüeg albuma
Primjer: Tijekom prikaza JPEG slike
Broj trenutne datoteke i ukupan broj datoteka u tekuüem
albumu
Broj tekuüeg albuma i ukupan broj albuma
• Rekorder može prikazati samo prvu razinu CD teksta,
primjerice ime diska.
• Slova ili simboli koji se ne mogu prikazati, zamjenjuju
se znakom "*".
• Vrijeme reprodukcije MP3 audiozapisa možda neüe biti
ispravno prikazano.
'
#8E89 9E%8&
<##
# 8 &
Pojavi se podizbornik.
<##I8##I# 8 &
Pojavi se izbornik za unos znakova.
#///
,#
#
<##II#
LII
I%;<
I
#L
# 8 &
Prikazuju se znakovi odabrane vrste.
nastavlja se
$
#///
<
C#### 8 &
Odabrani znak se pojavljuje na vrhu izbornika.
Primjer: Input Title Name
Vrsta znakova üe se mijenjati ovisno o jeziku
kojeg ste odabrali tijekom "Easy Setup"
postupka. Kod nekih jezika moguüe je unijeti
znakove za naglasak.
Za unos slova s naglaskom, odaberite naglasak
i nakon toga slovo.
Primjer: Odaberite "`" i nakon toga "a" za
unos "à".
Za unos razmaka, odaberite "Space".
)
#
#$
(
&
Redak za unos
Za brisanje znaka, pomaknite kursor desno od
znaka u retku za unos. Odaberite "Back" i
pritisnite ENTER.
Za umetanje znaka, pomaknite kursor desno od
mjesta gdje želite umetnuti znak. Odaberite
znak i pritisnite ENTER.
Za brisanje svih znakova, odaberite "Clear All"
i pritisnite ENTER.
/
<##I@(I# 8 &
Za poništavanje unosa, odaberite "Cancel".
>
##<
"(
Znakove takoÿer možete unositi brojþanim
tipkama.
' U koraku 5 gore, pritisnite brojþanu tipku više
puta za odabir znaka.
Primjer:
Pritisnite brojþanu tipku 3 jednom za unos "D".
Pritisnite brojþanu tipku 3 tri puta za unos "F".
Pritisnite SET i odaberite sljedeüi znak.
Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Savjeti
• Sve prikazane znakove možete izbrisati tako da
pritisnete i 2 sekunde ili duže zadržite pritisnutom tipku
CLEAR.
• Prebacivanje izmeÿu velikih slova ("A"), malih slova
("a") ili znakova ("Symbol") možete takoÿer izvoditi
pritiskom tipke INPUT SELECT.
9E;&%
%
Korištenjem izbornika Disc Information možete
birati opcije koje se odnose na cijeli disk.
'
C#&
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36.
#89%
<
,#I2,E5
I
# 8 &
<##I
#,2,I# 8 &
<##I
#,I# 8 &
;&%
E"###
'
Savjet
Zaštitu možete postaviti i za pojedinaþne naslove (str. 72).
C#&
Odaberite "Don't Protect" u koraku 4.
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36.
#89%
<
,#I2,E5
I
# 8 &
Primjer: Kad je uložen DVD-RW disk (VR mod).
<##I2,#I# 8 &
Unesite ime diska preko "Input Disc Name"
(strana 43).
Ime diska može biti duljine do 64 znaka. Ime diska se
možda neüe pojaviti pri reprodukciji diska na drugom
DVD ureÿaj.
$
/E3#%
+ 'B1
Finaliziranje je nužno ako želite diskove snimljene
na ovom rekorderu reproducirati na drugom DVD
ureÿaju.
Nakon što finalizirate DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R, automatski se
stvara DVD izbornik koji se može prikazati na
drugom DVD ureÿaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike izmeÿu
razliþitih tipova diskova u donjoj tablici.
##6
Diskovi se automatski finaliziraju nakon
vaÿenja iz rekordera. Ipak, ponekad je
potrebno finalizirati disk za reprodukciju
na nekim DVD ureÿajima ili ako je
vrijeme snimanja kratko. I nakon
finaliziranja možete editirati disk ili
snimati na disk.
Finaliziranje nije potrebno ako se disk
reproducira na opremi koja je
kompatibilna s VR formatom.
ýak i ako je drugi DVD ureÿaj
kompatibilan s VR formatom, možda üe
biti potrebno finalizirati disk, naroþito
ako je vrijeme snimanja kratko. I nakon
finaliziranja možete editirati disk ili
snimati na disk.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem drugom
ureÿaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne može editirati niti na disk snimati. Ako želite opet
snimati na disk, formatirajte ga (str. 36).
Ipak, time üe se izbrisati snimljeni sadržaj.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem drugom
ureÿaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne može
editirati niti na disk snimati.
)
'
C#&
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36.
#89%
<
,#I2,E5
I
# 8 &
Pojavljuje se izbornik "Disc Information".
<##I@#I# 8 &
<##I>I# 8 &
Prikazuje se približno vrijeme potrebno za
finaliziranje i traži se potvrda.
Rekorder zapoþinje finaliziranje diska.
Savjet
Možete provjeriti je li disk finaliziran ili nije. Ako ne
možete odabrati opciju "Finalize" u koraku 3 gore, znaþi
da je disk veü finaliziran.
• Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD ureÿaju, diskove
možda neüe biti moguüe reproducirati þak i ako su
finalizirani.
• Rekorder možda neüe moüi finalizirati disk koji je
snimljen na drugom rekorderu.
&6#
22?B0#
3
Za DVD-RW (Video mod) diskove, koji su bili
finalizirani kako bi se sprijeþilo dodatno snimanje
ili editiranje, može se poništiti finaliziranje radi
omoguüavanja daljnjeg snimanja ili editiranja.
22?B0
3
Ako ne možete snimati na ili editirati DVD-RW
(VR mod) disk koji je finaliziran na nekom drugom
DVD ureÿaju, može se pojaviti poruka "This disc
was finalized. Unfinalize it."
'
C#&
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36.
#89%
<
,#I2,E5
I
# 8 &
Pojavljuje se izbornik "Disc Information".
<##I5#I# 8 &
Rekorder poþne poništavanje finaliziranja
diska. Postupak može trajati nekoliko minuta.
/
Snimanje pomoüu timera
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja (sati)
HDD
DARRH7000
33
53
1
51
81
1h
30 min
SP (stan67
dardni mod)
107
2
LSP
85
135
2h
30 min
LP
103
164
3
EP
137
217
4
SLP
204
325
6
269
428
8
%
#
"#N
• Ovaj rekorder može snimati na razliþite diskove.
Odaberite vrstu diska prema potrebama (str. 8).
• Provjerite ima li na disku dovoljno prostora za
snimanje (str. 36). Na HDD, DVD+RW i DVDRW disku možete osloboditi prostor brisanjem
naslova (str. 75).
• Podesite kvalitetu snimane slike i veliþinu slike
ako je potrebno (str. 54)
Savjet
Snimanje pomoüu timera odvijat üe se bez obzira je li
rekorder ukljuþen ili nije. Rekorder možete iskljuþiti bez
utjecanja na snimanje, þak i nakon poþetka snimanja.
Za reprodukciju snimljenog diska na drugom DVD
ureÿaju, finalizirajte disk (str. 46).
%
Poput SP i LP moda snimanja kod videokaseta,
ovaj rekorder ima šest modova snimanja. Odaberite
mod snimanja u skladu s vremenom i kvalitetom
slike koju trebate. Na primjer, ako vam je kvaliteta
slike najvažnija, odaberite High Quality (HQ) mod.
Ako vam je vrijeme snimanja najvažnije, Super
Extended Play (SEP) je moguüi izbor. Imajte na
umu da je vrijeme snimanja navedeno u tablici
samo okvirno. Zamijetite takoÿer da je najveüe
neprekidno vrijeme snimanja jednog naslova osam
sati. Sadržaj preko tog vremena neüe se snimiti.
# :G2 #
<
&
+
DVD*
DARRH1000
HQ (visoka
kvaliteta)
HSP
SEP (dulje
trajanje)
* Vrijeme snimanja za DVD+R DL (Double Layer)
HQ: 1 sat 48 minuta
HSP: 2 sata 42 minute
SP: 3 sata 37 minuta
LSP: 4 sata 31 minuta
LP: 5 sati 25 minuta
EP: 7 sati 14 minuta
SLP: 10 sati 51 minuta
SEP: 14 sati 28 minuta
I1OAI
"HQ+" snima slike više kvalitete od HQ na HDD.
Podesite "HQ Settings" u izborniku "Features" na
"HQ+" (str. 100). Najveüe vrijeme snimanja je 21
sat za DAR-RH1000 ili 34 sata za DAR-RH7000.
Na pokazivaþu se pojavljuje oznaka "HQ".
U ovim sluþajevima mogu se pojaviti manja odstupanja od
navedenog vremena snimanja.
− Pri snimanju programa s lošim prijemom ili programa i
video izvora s lošom kvalitetom slike
− Pri snimanju na disk koji je editiran
− Pri snimanju statiþne slike ili samo zvuka
%&<
'
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojeziþne programe koji se temelje na ZWEITON
ili NICAM sustavu. HDD i DVD-RW (VR mod)
može snimati glavni i pomoüni zvuk. Tijekom
reprodukcije možete prebacivati izmeÿu glavnog i
pomoünog zvuka. Kod tvrdog diska (HDD) možete
odabrati zvuþni zapis prije poþetka snimanja.
Odaberite "Main", "Sub" ili "Main+Sub" u "HDD
Bilingual Rec." unutar izbornika "Options" (str.
103).
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R mogu snimati samo jedan zvuþni zapis
(glavni ili pomoüni) istovremeno. Prije poþetka
snimanja odaberite zvuþni zapis u izborniku. U
izborniku "Options" (str. 103) podesite "DVD
Bilingual Rec." na "Main" (standardno) ili "Sub".
#%'%
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne mogu
se snimati na ovom rekorderu.
Kad rekorder primi signal za zaštitu od kopiranja,
nastavlja sa snimanjem, ali snima se samo prazna,
siva slika.
Signali za zaštitu
od kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Free (slobodno
kopiranje)
Copy -Once
(kopiranje jednom)
Copy-Never (nema
kopiranja)
(Ver.1.1 s CPRM*)
Nema (snima se prazna
slika)
* Snimljeni disk može se reproducirati samo na CPRM
kompatibilnoj opremi (str. 8).
B E80#"##
3
Ako je u tijeku prijem stereo programa, pojavi se
"Stereo".
Ako je u tijeku prijem dvojeziþnog programa
temeljenog na ZWEITON sustavu, na pokazivaþu
ureÿaja pojavljuje se natpis "Main", "Sub" ili
"Main/Sub".
E:G
Ako je u tijeku prijem stereo ili dvojeziþnog
programa temeljenog na NICAM sustavu, na
pokazivaþu ureÿaja pojavljuje se natpis "NICAM".
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "Audio" kod "Channel Setting" u
izborniku "Settings" na "NICAM" (standardno).
Ako zvuk nije þist dok slušate NICAM emisiju,
podesite "Audio" na "Standard" (pogledajte
"Podešavanje programa" na str. 90).
Savjet
Zvuþni zapis (glavni ili pomoüni) možete odabrati tijekom
snimanja tipkom (audio). Tipkom se ne utjeþe na zvuk
koji se snima.
4
$
+#%F1
Timer možete podesiti na 30 programa (8 programa
kad koristite funkciju PDC/VPS), do mjesec dana
unaprijed.
Postoje dva naþina podešavanja timera: Standard i
Video Plus+.
• Standard: Podesite datum, vrijeme i program
ruþno.
• Video Plus+: Unesite Plus Code broj kojeg ima
svaki TV program (str. 52).
&
+%1
'
#8EG &
• Ako se pojavi izbornik "Timer – VIDEO
Plus+", pritisnite za prebacivanje
izbornika na "Standard".
<##
,F#
#/&
"Date": Podešavanje datuma.
Prikaz se mijenja na sljedeüi naþin:
Today (danas) Tomorrow (sutra) ......
Thu 28.10 (mjesec dana kasnije) Sun
(svake nedjelje) ...... Sat (svake subote)
Mon-Fri (od ponedjeljka do petka) Mon-Sat (od ponedjeljak do subote) SunSat (subotom i nedjeljom) Today (danas)
"Start": Podešavanje vremena poþetka snimanja.
"Stop": Podešavanje vremena završetka snimanja.
"Prog.": Odabir programa ili ulaznog izvora.
"Media": Odabir medija: HDD ili DVD.
"Mode": Odabir moda snimanja (str. 48).
• Ako želite promijeniti podešenja za PDC/
VPS ili Update funkcije, odaberite "Details" i
pritisnite ENTER. Odaberite opciju tipkama
/ i podesite tipkama /.
"PDC/VPS": Podešavanje PDC/VPS funkcije.
Pogledajte dolje "O PDC/VPS funkciji".
"Update" (samo HDD): Automatski snima
preko prethodno snimljenog programa koji je
podešen za dnevno ili tjedno snimanje.
Za povratak u izbornik za programiranje
timera, odaberite "Previous" i ENTER.
• Ako pogriješite, odaberite opciju i
promijenite joj podešenje.
$-
<##I>I# 8 &
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 55).
Ukljuþuje se indikator TIMER REC na
prednjoj strani rekordera i rekorder je spreman za
snimanje.
Za razliku od videorekordera, nije potrebno
iskljuþiti rekorder da bi se aktiviralo snimanje
pomoüu timera.
#
#WLPHUD#
Podešavanja koja se preklapaju prikazuju se na
sljedeüi naþin.
#
*WLPHUD
Otvorite pokrov na daljinskom upravljaþu i
pritisnite REC STOP. Imajte na umu da je
potrebno nekoliko sekundi da se prekine snimanje.
2:F%5,
PDC/VPS signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja. Ovi
signali omoguüuju sigurno snimanje pomoüu
timera, bez obzira na kašnjenje, raniji poþetak ili
prekid emisije.
‹ >
##2:F%5,#
Podesite "PDC/VPS" na "On" u koraku 2 gore. Kad
ukljuþite ovu funkciju, rekorder poþinje
pretraživati programe prije pokretanja snimanja
pomoüu timera. Ako za vrijeme pretraživanja
gledate televizijski program, na ekranu üe se
pojaviti poruka. Ako želite gledati televizijski
program, prebacite na televizijski prijemnik ili
iskljuþite PDC/VPS funkciju pretraživanja
programa. Imajte na umu da snimanje pomoüu
timera neüe poþeti ako iskljuþite funkciju
PDC/VPS pretraživanja programa.
• Želite li pohraniti prikazana podešenja, odaberite
"OK". Program koji se pokreüe prvi ima prioritet,
a drugi po redu program zapoþinje sa snimanjem
tek nakon što prvi program završi.
• Želite li otkazati podešavanje programa koji se
preklapaju, odaberite "Cancel".
L
#
#
*WLPHUD
Pogledajte "Provjera/promjena/otkazivanje
podešenja timera (Timer List)" (str. 55).
C####
'
Pritisnite TOOLS tijekom snimanja kako biste
odabrali "Extend Rec" i pritisnite ENTER.
Pritisnite TOOLS i odaberite "PDC/VPS Scan Off".
Kako bi PDC/VPS funkcija ispravno funkcionirala,
iskljuþite rekorder prije poþetka snimanja pomoüu
timera. Na taj naþin automatski se ukljuþuje
PDC/VPS pretraživanje programa dok je rekorder
iskljuþen.
Pritisnite / za izbor vremena snimanja.
Trajanje možete podesiti u intervalima od po 10
minuta, do najviše 60 minuta.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
##
Ako koristite SMARTLINK naþin povezivanja,
jednostavno možete prikazati izbornik za
programiranje timera. Dok je TV prijemnik
ukljuþen ili u pripravnom stanju, umetnite disk i
pritisnite TIMER. Rekorder se automatski
ukljuþuje i televizijski ulaz se podešava na
rekorder. Pojavljuje se izbornik Timer
programming.
‹ E"#2:F%#C
Ako na disku nema dovoljno prostora za snimanje,
rekorder automatski podešava mod snimanja tako
da se cjelokupan program može snimiti. Ovu
funkciju ruþno ukljuþujete na "On".
• Želite li iskljuþiti ovu funkciju, pritisnite TOOLS
dok je prikazan izbornik Timer List. Odaberite
"Rec Mode Adjust" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Off" i pritisnite ENTER.
#8
,(WLPHU
nastavlja se
$'
Savjet
Snimljeni program možete reproducirati izborom naslova
programa u izborniku Title List.
• Ako se na ekranu pojavi poruka: "The disc is full or
nearly full", promijenite disk ili oslobodite prostor na
disku (samo HDD/DVD+RW/DVD-RW) (str. 74).
• Provjerite je li sat toþno podešen prije podešavanja
snimanja pomoüu timera. Ako nije, snimanje nije
moguüe.
Želite li snimati satelitski program, ukljuþite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik ukljuþen dok ne
završi snimanje. Ako ste prikljuþili ureÿaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec (str.
57).
• ýak i kad je timer podešen na isti dnevni ili tjedni
program, snimanje neüe biti moguüe ako se program
preklapa s programom koji ima prioritet. "F"
pojavljuje se uz podešenje programa koji se preklapa u
izborniku Timer List. Provjerite redoslijed prioriteta.
• ýak i ako je podešen timer, snimanje pomoüu timera
nije moguüe dok se snime program koji ima prioritet.
• Funkcija Rec Mode Adjust radi samo ako je iskljuþeno
snimanje pomoüu timera i PDC/VPS funkcija. Ne radi s
funkcijama Quick Timer ili Synchro Rec. Osim toga,
funkcija Rec Mode Adjust ne radi kod snimanja na tvrdi
disk dok je "Auto Title Erase" podešena na "On".
• Korištenjem funkcije PDC/VPS nije moguüe zapoþeti
snimanje nekih programa.
• Nije moguüe produljiti vrijeme snimanja dok je funkcija
"PDC/VPS" podešena na "On".
8'$
#%F%%&
Video Plus+ sustav je znaþajka koja olakšava
podešavanje timera. Jednostavno unesite Plus Code
broj iz TV vodiþa. Datum, vrijeme i program se
podešavaju automatski.
Provjerite jesu li programi pravilno podešeni u
"Channel Setting" unutar izbornika "Settings"
(str. 90).
Brojþane tipke,
SET
'
#8EG &
• Ako se pojavi izbornik "Timer – Standard",
pritisnite za prijelaz na "VIDEO Plus+".
.
"##:
#<
#% 8&
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i unesite
ispravne brojeve.
$
<##I>I# 8 &
Pojavljuju se: datum, vrijeme poþetka, broj
programa, mod snimanja i PDC/VPS
podešavanje (str. 51).
!6 G 8
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
# :#
##
Svakim pritiskom vrijeme se produljuje za 30
minuta. Najveüe trajanje je šest sati.
(normalno snimanje)
• Ako želite promijeniti podešavanja, pritisnite
/ za odabir opcije i pritisnite / za
promjenu podešavanja. Za funkcije
PDC/VPS ili Update, odaberite "Details" i
promijenite podešenja (str. 51).
• Želite li ponovno unijeti Plus Code broj,
odaberite "Change".
<##I>I# 8 &
Indikator TIMER REC se ukljuþuje na
pokazivaþu i rekorder je spreman za snimanje.
Brojaþ timera odbrojava minutu po minutu do 0:00
i nakon toga rekorder prestaje sa snimanjem
(napajanje se ne iskljuþuje). ýak i ako iskljuþite
rekorder tijekom snimanja, rekorder nastavlja
snimati do isteka odbrojavanja timera.
Obratite pažnju da Quick Timer funkcija ne radi
ako je "TV Direct Rec" podešen na "On" u
izborniku "Features" (str. 98).
E"#O,8#5,#
Pritisnite REC više puta dok se ne pojavi brojaþ
na pokazivaþu na prednjoj strani ureÿaja. Rekorder
se vraüa u normalan mod snimanja.
#
*WLPHUD
Otvorite pokrov na daljinskom upravljaþu i
pritisnite REC STOP. Imajte na umu da je
potrebno nekoliko sekundi da se zaustavi snimanje.
#
*WLPHUD#
Pogledajte str. 51.
C####
Pogledajte str. 51.
#L
#
#
*WLPHUD
Pogledajte "Provjera/promjena/otkazivanje
podešavanja timera (Timer List)" (str. 55).
Savjet
Funkcija Rec Mode Adjust djeluje i kod ovakvog naþina
korištenja timera (str. 51).
nastavlja se
$
"HDD Rec. Picture Size"/"DVD Rec. Picture
Size": Podešavanje veliþine slike programa
kojeg se želi snimati.
• 4:3 (standardno): Podešavanje slike 4:3.
• 16:9: Podešavanje slike 16:9 (wide mod).
• Auto (samo HDD): Automatski odabir
ispravne veliþine slike.
&&#&#%#
%
Možete podesiti kvalitetu i veliþinu slike koju
snimate.
'
Funkcija "DVD Rec. Picture Size" djeluje s
DVD-R i DVD-RW (Video mod) diskovima
ako je odabran mod snimanja HQ, HSP ili SP.
Za ostale modove snimanja odreÿena je
veliþina slike "4:3".
Kod DVD-RW (VR mod) diskova, stvarna
veliþina slike snima se bez obzira na
podešavanje. Na primjer, ako se prima slika
veliþine 16:9, na disk se snima slika veliþine
16:9 þak i kad je "DVD Rec Picture Size"
podešen na "4:3".
Kod DVD+RW/DVD+R diskova, odreÿena je
veliþina ekrana "4:3".
#
"##89%
<##I#,%#I&
# 8 &
<##
,
C##
#
# 8 &
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
Primjer: Rec NR
"Rec Mode": Odabir moda snimanja za željeno
vrijeme snimanja i kvalitetu slike. Za
podrobnije informacije, pogledajte "Mod
snimanja" (str. 48).
"Rec NR" (noise reduction): Smanjuje šum
kojeg sadrži videosignal.
"Rec Video Eqalizer": Detaljnije podešavanje
slike.
Pritisnite / za odabir opcije koju želite
podesiti i pritisnite ENTER.
• Contrast: Podešavanje kontrasta.
• Brightness: Promjena opüe svjetline.
• Colour: Poveüanje ili smanjenje zasiüenja
boja.
##
,#///
# 8 &
Standardna podešenja su podcrtana.
"Rec NR": (slabo) Off 1 2 3 (jako)
"Rec Video Eqalizer":
• Contrast: (slabiji) –3 ~ 0 ~ 3 (jaþi)
• Brightness: (tamnije) –3 ~ 0 ~ 3 (svjetlije)
• Colour: (svjetlije) –3 ~ 0 ~ 3 (zasiüenije)
Ponovite korake 2 i 3 za ostale opcije.
• Ako program sadrži slike dviju veliþina, snimat üe se
odabrana veliþina slike. Ako se signal 16:9 ne može
snimiti kao 16:9, snimit üe se kao 4:3.
• Pri reprodukciji 16:9 slike snimljene kao 4:3, slika se
podešava kao 4:3 letter box bez obzira na podešavanje u
"TV Type" unutar izbornika "Video" (str. 95).
• Ostaci slika mogu se pojaviti pri korištenju "Rec NR".
• "Rec Video Equalizer" ne djeluje na RGB signale.
$
!'#&#%#&
Rekorder može automatski dijeliti snimljeni
materijal (naslov) na poglavlja tijekom snimanja.
Za iskljuþenje ove funkcije podesite "Auto
Chapter" u izborniku "Features" na "Off" (str. 98).
&&&
+8@%1
>
12222?B0
3
Rekorder detektira promjene u slici i zvuku te
automatski umeüe oznake poglavlja. Oznake
poglavlja možete takoÿer umetati i brisati ruþno
(str. 75).
Podešavanje timera možete provjeriti, promijeniti
ili otkazati pomoüu izbornika Timer List.
>
22
Oznake poglavlja se unose u intervalima od
otprilike 6 minuta tijekom snimanja.
Kod presnimavanja (str. 79), oznake poglavlja s izvorne
snimke ne unose se u snimljeni naslov.
'
#12222L#8EG 9E%8&
Pojavljuje se izbornik Timer List.
Prikazuje se datum, vrijeme, mod snimanja itd.
F: Oznaþava da se podešenje preklapa s nekim
drugim podešenjem.
(zeleno): Oznaþava da se podešenje može
snimiti.
(crveno): Oznaþava podešenje koje se
upravo snima.
(sivo): Oznaþava da se podešenje ne može
snimiti u odabranom modu snimanja.
J: Oznaþava da se podešenje snima na tvrdi
disk.
K: Oznaþava da se podešenje snima na DVD.
nastavlja se
$$
I: Oznaþava podešenje opcije Update.
Kad sva podešenja timera ne stanu u popis,
pojavit üe se kliznik.
Za prikaz skrivenih podešenja timera pritisnite
/.
<##
###WLPHUD
#C##
#F
#F
#
8 &
Pojavljuje se podizbornik.
<###
6#(
,
# 8 &
"Modify": Promjena podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama / i promijenite
podešenje tipkama /. Kod funkcija
PDC/VPS ili Update, odaberite "Details" i
promijenite podešenje (str. 51). Odaberite "OK"
i pritisnite ENTER.
"Erase": Briše podešenja timera. Odaberite
"OK" i pritisnite ENTER.
#
##WLPHUD#
Program koji se prvi pokrene ima prioritet, a drugi
program kreüe tek nakon što prvi program završi
snimanje.
neüe se snimiti
‹ "
##
Program koji je zadnji podešen ima prioritet. U
ovom primjeru, podešenje timera B uneseno je
nakon podešenja A. Zato se prvi dio podešenja A
neüe snimiti.
‹ ####
##
"#
#
Nakon završavanja prvog snimanja, drugo
snimanje može zapoþeti sa zakašnjenjem.
9#
,0#
#3
Pritisnite tipku / dok je prikazan popis.
Svakim pritiskom tipke / prelazi se na
prethodnu/sljedeüu stranicu podešenja timera.
E"#<
8#9
Pritisnite TIMER LIST ili RETURN.
"Check Overlap": Provjerava preklapanja
podešenja.
Odaberite "Close" za povratak u Timer List
izbornik. Za promjenu ili otkazivanje, ponovite
korake 2 i 3 gore.
$)
Savjet
Tijekom snimanja ne možete mijenjati podešenje timera
za trenutno snimanje, ali možete produljiti vrijeme
snimanja (str. 51).
• Ako je "PDC/VPS podešen na "On" za jedno ili više
snimanja pomoüu timera, vrijeme snimanja može se
promijeniti u sluþaju zakašnjenja ili ranijeg poþetka
emisije.
• ýak i kad je podešen timer, snimanje pomoüu timera
neüe biti moguüe ako je u tijeku snimanje programa s
prioritetom.
• ýak i kad je timer podešen za dnevni ili tjedni program,
snimanje nije moguüe ako se program preklapa s
programom koji ima prioritet. "F" se pojavljuje uz
program koji se preklapa u izborniku Timer List.
Provjerite redoslijed prioriteta.
,%"%%<%#&
+,8#%1
%#
Ako nema dovoljno prostora za snimanje pomoüu
timera, rekorder automatski briše stare naslove
snimljene na tvrdi disk. Briše se najstariji, veü
pogledani, naslov. Zaštiüeni naslovi se ne brišu.
'
#8EG 9E%8&
Pojavi se izbornik Timer List.
#89%
<
,#I
8#
#I# 8 &
<##II# 8 &
Standardno podešenje je "Off".
%#
$+D < 1
Rekorder možete podesiti tako da automatski snima
programe s prikljuþene opreme koja ima timer
(npr. satelitski prijemnik). Spojite opremu na
LINE3/
DECODER prikljuþnicu rekordera (str. 31).
Kad se ukljuþi prikljuþena oprema, rekorder
zapoþinje snimati program s LINE3/DECODER
prikljuþnice.
'
#
<##12222&
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36).
,I%;,(
#,I<
I@##I
##I#,
122II#,
22I0&'--3&
nastavlja se
$/
#E8% 9 :8#
<
,#I9I&
<##
#
#"
12222?B
0
3&
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Line Audio
Input" i pritisnite ENTER. Odaberite zatim
"Bilingual" i pritisnite ENTER.
Za podrobnosti o snimanju dvojeziþnog
programa, pogledajte str. 49.
$
# :G2 #
<
&
Za podrobnosti o modu snimanja, pogledajte
str. 48.
)
/
##WLPHU"#
#
##
C###
"#&
#%K:1 :&
Ukljuþuje se SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploþi ureÿaja. Rekorder je spreman za
Synchro-Recording snimanje.
Rekorder automatski poþinje snimati kad primi
ulazni signal iz prikljuþene opreme. Rekorder
prestaje snimati þim se prikljuþena oprema
iskljuþi.
• Rekorder poþinje snimati tek nakon prijema
videosignala iz prikljuþene opreme. Poþetak programa
neüe se možda snimiti, bez obzira je li ureÿaj ukljuþen
ili ne.
• Tijekom Synchro-Recording snimanja druge operacije,
poput normalnog snimanja, ne rade.
• Želite li koristiti prikljuþenu opremu dok rekorder þeka
poþetak Synchro-Recording snimanje, iskljuþite
Synchro-Recording tipkom SYNCHRO REC. Obratite
pažnju da iskljuþite prikljuþenu opremu i pritisnete
SYNCHRO REC za povratak na Synchro-Recording
prije ukljuþivanja snimanja pomoüu timera.
• Synchro-Recording funkcija ne radi ako ste podesili
"Line3 Input" za "Scart Setting" u izborniku "Video" na
"Decoder" (str. 96).
• Synchro Recording ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute uz
prijemnik.
• Dok rekorder þeka s ukljuþenom Synchro-Recording
funkcijom, funkcija Auto Clock Set (str. 94) ne djeluje.
• Želite li upotrebljavati Synchro Rec funkciju, prvo
morate toþno podesiti sat.
#
##WLPHUD5,#%;,(
?
#,
#WLPHUD
#
Bez obzira ako je program Synchro Rec program,
prioritet ima program koji se prvi pokrene. Drugi
program kreüe tek kad prvi program snimanja
završi.
#
Pritisnite REC STOP ili SYNCHRO REC.
Prvi program
#%;,(
#,
Drugi program
Pritisnite SYNCHRO REC.
Iskljuþuje se SYNCHRO REC indikator na
ureÿaju.
$+
izostavit üe se
%#"
Možete snimati s prikljuþenog videorekordera ili
sliþnog ureÿaja. Za spajanje videorekordera ili sliþne
opreme, pogledajte "Spajanje s videorekorderom ili
sliþnim ureÿajem" (str. 29).
'
#12222&
Savjet
Podešavanja slike možete promijeniti prije snimanja.
Pogledajte "Podešavanje kvalitete i veliþine slike za
snimanje" (str. 54).
• Ako snimate sliku videoigre, slika možda neüe biti þista.
• Program koji sadrži signal za zaštitu od kopiranja razine
Copy-Never nije moguüe snimanje. Rekorder nastavlja
snimati, ali se snima prazna slika.
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36).
#E8% 9 :8
<
&
Na pokazivaþu se izmjenjuju sljedeüi
indikatori:
broj
programa
<##
"
#
#"
12222?
B0
3&
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Line Audio
Input" i pritisnite ENTER. Odaberite zatim
"Bilingual" i pritisnite ENTER.
Za podrobnosti o snimanju dvojeziþnog
programa, pogledajte str. 49.
# :G2 #
<
&
Za podrobnosti o modu snimanja, pogledajte
str. 48.
$
)
/
#
:% #
#
#&
###
#
##
"##6##6
#
,#&
###
:% #
#
#
,"#
#6&
Snimanje zapoþinje.
Za prekidanje snimanja, pritisnite REC
STOP na rekorderu.
$4
Primjer: DVD-RW (VR mod)
Reprodukcija
<##
# 8 &
<##I;I# 8 &
Pojavljuje se podizbornik.
Reprodukcija kreüe od odabranog naslova s
diska.
<22<
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska ili finaliziranog
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R diska, možete prikazati izbornik diska
pritiskom na tipku TOP MENU ili MENU.
#
,E2 :2
:.
5,
'
#12222&
• Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36).
• Ako umetnete DVD VIDEO, VIDEO CD ili
CD pritisnite . Reprodukcija zapoþinje.
#8E89 9E%8&
Za podrobnosti o popisu naslova, pogledajte "3.
Korištenje izbornika Title List" (str. 39).
)-
PCB (Playback Control) omoguüuje reprodukciju
VIDEO CD diskova interaktivno preko izbornika
na ekranu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja
reprodukcije VIDEO CD diska s funkcijom PBC.
Odaberite opciju pomoüu brojþanih tipaka i
pritisnite ENTER. Nakon toga, slijedite upute iz
izbornika (pritisnite kad se pojavi "Press
SELECT").
Funkcija PCB ne radi sa Super VCD diskovima na
ovom rekorderu. Super VCD diskovi reproduciraju
se samo kontinuirano.
##
,#
Pritisnite .
.#
,
Kad pritisnete tijekom reprodukcije naslova
snimljenog na tvrdi disk, slika i zvuk se ubrzaju
(pojavi se "x1.5").
Zvuk se neüe þuti pritisnete li dva ili više puta
za promjenu brzine pretraživanja.
#
,#
###
##
,0##;3
Ako ponovno pritisnete tipku nakon prekidanja
reprodukcije, rekorder nastavlja reprodukciju od
mjesta gdje ste pritisnuli .
Želite li pokrenuti reprodukciju od poþetka,
pritisnite TOOLS, odaberite "Play Beginning" i
pritisnite ENTER. Reprodukcija kreüe od poþetka
naslova/zapisa/scene.
Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju briše se
ako:
– otvorite uložnicu diska (osim HDD).
– odaberete drugi naslov (osim HDD).
– izbornik Title List podesite na Original ili
Playlist (samo DVD-RW u VR modu).
– ureÿujete naslov nakon prekidanja reprodukcije.
– promijenite podešenja rekordera.
– iskljuþite rekorder (samo VIDEO CD/CD/
DATA CD).
– pokrenete snimanje (osim HDD/DVD-RW
diskova u VR modu).
– prebacite izmeÿu JPEG i MP3.
• Želite li otkljuþati uložnicu diska, zadržite
pritisnutom tipku dok se na pokazivaþu ne
pojavi "UNLOCKED" dok je rekorder u
pripravnom stanju.
#8
,(#
,
Ako upotrijebite SMARTLINK naþin povezivanja,
jednostavno možete pokrenuti reprodukciju.
Pritisnite . Rekorder se automatski ukljuþuje i
TV ulaz se automatski prebacuje na rekorder.
Reprodukcija zapoþinje automatski.
#8
,(<
Ako upotrijebite SMARTLINK naþin povezivanja,
jednostavno možete prikazati Title List izbornik.
Pritisnite TITLE LIST. Rekorder se automatski
ukljuþuje i TV ulaz se automatski prebacuje na
rekorder. Pojavljuje se Title List izbornik.
Savjeti
• Reprodukciju možete pokrenuti i tipkom u koraku 3
(str. 60).
• ýak i ako odaberete "Factory Setup" u izborniku
"Options" (str. 104), funkcija Child Lock ostaje
ukljuþena.
Reprodukciju ne možete nastaviti tijekom TV pauze.
#
,
"##0#
:
3
Ako reproducirate DVD s ograniþenjem
reprodukcije, na ekranu se pojavljuje poruka:"Do
you want temporarily change parental control to *?"
' Odaberite "OK" i pritisnite ENTER. Pojavljuje
se izbornik za unos zaporke.
Unesite svoju þetveroznamenkastu zaporku
pomoüu brojþanih tipaka.
Pritisnite ENTER za odabir "OK". Rekorder
zapoþinje reprodukciju.
• Za postavljanje ili promjenu zaporke, pogledajte
"Ograniþenje reprodukcije (samo DVD VIDEO)"
(str. 99).
"#
C,#0:(9
,3
Možete zakljuþati uložnicu diska kako biste
sprijeþili da djeca ne izvade disk.
Dok je rekorder u pripravnom stanju, zadržite
pritisnutom tipku dok se na pokazivaþu ne
pojavi "LOCKED". Tipka (open/close) ne
funkcionira dok je ukljuþena funkcija Child Lock.
nastavlja se
)'
Za provjeru položaja sljedeüih tipaka pogledajte sliku na str. 60.
Tipke
Funkcije
(audio)
Odabir jednog od audiozapisa snimljenih na disk višestrukim pritiskom tipke.
: Odabir jezika.
: Odabir glavnog ili pomoünog zvuka.
: Odabir stereo ili mono zvuþnog zapisa.
(subtitle)
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
(angle)
Odabir kuta kamere višestrukim pritiskom na tipku. Ako su na disku snimljene
scene s razliþitim kutovima kamere, na pokazivaþu se pojavljuje znak "".
MUTING
Iskljuþenje zvuka iz zvuþniþkog sustava. Na pokazivaþu se pojavi "MUTING
ON". Za ponovno ukljuþenje zvuka opet pritisnite istu tipku ili tipku +. Nije
moguüe iskljuþiti zvuk iz TV prijemnika ili spojene opreme.
PROGRESSIVE
Odabir vrste izlaznog videosignala: normalan (interlace) ili progresivni (str. 26).
/ (instant replay/
instant advance)
Ponavljanje scene/kratka ubrzana reprodukcija scene.
(previous)/
(next)
Prijelaz na poþetak prethodnog/sljedeüeg naslova/poglavlja/scene/zapisa. Na
tvrdom disku nije moguü prijelaz na poþetak prethodnog/sljedeüeg naslova.
/
(fast reverse/fast forward)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed ako se pritisne tijekom
reprodukcije.
Brzina pretraživanja se mijenja ovako:
ubrzano unatrag
1 2 3*2 ubrzano unaprijed
1*1
2
3*2
Nakon pritiska na tipku, ubrzano pretraživanje unatrag/unaprijed nastavlja se
dok držite tipku pritisnutom.
*1
Kad pritisnete jednom tijekom reprodukcije naslova snimljenog na tvrdi disk,
moguüa je brza reprodukcija sa zvukom (pojavi se "x1.5").
*2
3 i 3 su raspoložive samo za HDD i DVD.
/
(slow, freeze frame)
Usporena reprodukcija ako se pritisne na duže od sekunde tijekom ukljuþene
pauze.
Reprodukcija sliku po sliku ako se kratko pritisne tijekom pauze.
* Samo u smjeru reprodukcije
(pause)
)
Pauza reprodukcije.
#
,
Pritisnite .
• Ako reproducirani signal ne sadrži signal za stražnje
zvuþnike, teže üete þuti surround efekte.
Osim toga, surround efekti üe se teško þuti kod nekih
naslova ili pri uporabi rekordera u odreÿenim prostorima.
• Ako reproducirate MPEG Audio zvuþne zapise, sustav
koristi PCM (stereo) signale.
• Kutove kamere ni titlove ne možete mijenjati na
diskovima snimljenim na ovom rekorderu.
#
,28%"(:2
• DTS audiosignali mogu se þuti samo iz zvuþnika ovog
sustava, a ne na ureÿajima spojenim putem prikljuþnica
LINE.
• Podesite zvuk na "Stereo" tipkom (audio) (str. 62).
• Podesite "CD Priority" u "Audio" na "Auto" (str. 98) jer
üe se u protivnom pojaviti šum.
#
,22
28%"
DTS audiosignali reproduciraju se samo putem
zvuþniþkog sustava.
&&#%#
'
#89%#
#
,#
<#
<I#
%#I#
8 &
"MNR" (mosquito noise reduction): Smanjuje
slabi šum koji se pojavljuje uz obrise slika.
Efekti smanjenja šuma se automatski
podešavaju unutar raspona svakog podešenja
prema brzini bitova slike i drugih þimbenika.
"DVE" (digital video enhancer): Izoštrava
obrise slike.
"PB Video Eqalizer" (Playback video
equalizer): Preciznije podešavanje slike.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
• Contrast: promjena kontrasta.
• Brightness: promjena svjetline.
• Colour: promjena zasiüenosti boje.
• Hue: promjena balansa boje.
#/
##
,#
# 8 &
Standardna podešavanja su podcrtana.
"Y NR": (slabije) Off 1 2 3 (jaþe)
"C NR": (slabije) Off 1 2 3 (jaþe)
"BNR": (slabije) Off 1 2 3 (jaþe)
"MNR": (slabije) Off 1 2 3 (jaþe)
"DVE"*: (slabije) Off 1 2 3 (jaþe)
"PB Video Eqalizer":
• Contrast: (slabiji) –3 ~ 0 ~ 3 (jaþi)
• Brightness: (tamnije) –3 ~ 0 ~ 3 (svjetlije)
• Colour: (manje) –3 ~ 0 ~ 3 (više)
• Hue: (crveno) –3 ~ 0 ~ 3 (zeleno)
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje ostalih
opcija.
* "1" omekšava obrise slika. "2" pojaþava obrise slika
i "3" pojaþava obrise više od "2".
<##
,# 8 &
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
"Y NR" (luminance noise reduction): Smanjuje
šum signala svjetline videosignala.
"C NR" (chroma noise reduction): Smanjuje
šum signala boje videosignala.
"BNR" (block noise reduction): Smanjuje blok
šum ili mozaiþne uzorke u slici.
• Ako obrisi slike postanu nejasni, podesite "BNR" i/ili
"MNR" na "Off".
• Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira, navedeni Y
NR, C NR, BNR ili MNR, efekte možda üe teško biti
prepoznati. Takoÿer, ove funkcije možda neüe raditi sa
svim veliþinama slike.
• Pri korištenju DVE funkcije, šum s diska može postati
oþitiji. U tom sluþaju preporuþujemo korištenje BNR
funkcije uz DVE funkciju. Ako se stanje ne popravi,
podesite DVE razinu na "1" ili "Off".
nastavlja se
)
%#B&%#&
Ako slika nije usklaÿena sa zvukom, možete izvesti
usklaÿivanje.
'
#89%#
#
,#
<
,#I
%#I#
8 &
# 8 &
Kad slika kasni za zvukom, ova funkcija
usporava zvuk radi sinkronizacije sa slikom (0
– 120 milisekundi). Što je broj veüi, duža üe
biti odgoda zvuka za sinkronizaciju sa slikom.
Kod presnimavanja na videorekorder ili drugu
opremu za snimanje videozapisa, vratite ovo
podešenje na 0 ms (standardno podešenje).
#/
<
,##
8 &
• Pauzirani naslovi se ne spremaju na tvrdi disk.
• Ova funkcija se poništi:
– kad pritisnete (stop).
– kad pritisnete PROG +/–.
– kad pritisnete DVD.
– kad pritisnete (open/close).
– kad pritisnete TITLE LIST.
– kad pritisnete INPUT SELECT.
– kad je rekorder iskljuþen.
– kad poþne snimanje pomoüu timera ili Sychro
Recording.
– kad je funkcija PDC/VPS podešena na "On" i poþne
pretraživanje kanala.
• Za nastavak reprodukcije pauziranog programa
potrebno je nekoliko sekundi.
• ýak i ako snimljeni program "premotate" naprijed,
uvijek üe postojati vremenska razlika od oko jedne
minute ili više izmeÿu snimljenog programa i tekuüe
TV emisije.
'
%%+:<%'#D" 1
8%+8%1
Možete pauzirati TV emisiju kako biste kasnije
nastavili gledanje programa. To je korisno kad
primite neoþekivani telefonski poziv ili vam doÿe
gost dok gledate TV program.
'
2
##8
#
#
L
#
&
Slika se zaustavi. Sliku je moguüe pauzirati do
tri sata.
"Chasing Playback" omoguüuje gledanje
snimljenog dijela programa koji upravo snimate.
Nije potrebno þekati završetak snimanja.
#89%#
<#
<I:(;<,I# 8 &
Reprodukcija kreüe od poþetka programa koji
snimate.
Ako ubrzate reprodukciju do mjesta koje se snima,
Chasing Playback vraüa se na normalnu
reprodukciju.
TV pauza
#
#
&
)
• Kod DVD-RW diskova (VR moda) ova funkcija ne radi
tijekom snimanja:
– na DVD-RW brzine 1x.
– u HQ ili HSP modu.
• DVD slika na ekranu postane statiþna nekoliko sekundi
ako prebacite na ubrzanu reprodukciju
unaprijed/unatrag ili ponavljanje/prijelaz na sljedeüu
scenu.
• Chasing reprodukcija je moguüa od jedne minute ili
više nakon poþetka snimanja.
• ýak i ako snimljeni program "premotate" naprijed,
uvijek üe postojati vremenska razlika od oko jedne
minute ili više izmeÿu snimljenog programa i tekuüe
TV emisije.
<%#'
'%%'
+#% #D1
#D#
,22#
&
'
"Simultaneous Rec and Play" omoguüuje gledanje
prethodno snimljenog programa za vrijeme
snimanja drugog programa. Reprodukcija se
nastavlja þak i ako je podešeno snimanje pomoüu
timera. Funkcija se koristi na sljedeüi naþin:
• Tijekom snimanja na HDD:
Reprodukcija drugog naslova na HDD disku.
Reprodukcija prethodno snimljenog programa na
DVD disku pritiskom na tipku DVD.
• Tijekom snimanja na DVD disk:
Reprodukcija prethodno snimljenog programa na
HDD pritiskom na tipku HDD.
• Tijekom snimanja na DVD-RW (VR mod)*1:
Reprodukcija drugog naslova na istom DVD-RW
disku (VR mod).*2
Tijekom snimanja pritisnite tipku DVD i
umetnite DVD u rekorder.
Pritisnite TITLE LIST za prikaz DVD Title
List izbornika.
Odaberite naslov kojeg želite reproducirati i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Play" iz podizbornika i pritisnite
ENTER.
Reprodukcija zapoþinje od odabranog naslova.
Nije moguüe reproducirati DVD ili VCD disk snimljen u
NTSC sustavu dok se snima na tvrdi disk. Kod
reprodukcije VCD diska podesite "Colour System" na
"PAL" (str. 100).
*1
Ova funkcija nije dostupna ako snimate:
– na DVD-RW disk brzine 1x.
– u HQ ili HSP modu.
*2
Tijekom reprodukcije naslova snimljenog u HQ ili HSP
modu snimanja, može se pojaviti šum na slici, ovisno o
uvjetima snimanja. Slika na ekranu postane statiþna
nekoliko sekundi ako prebacite na ubrzanu reprodukciju
unaprijed/unatrag ili ponavljanje/prijelaz na sljedeüu
scenu.
Tijekom snimanja na tvrdi disk, možete
reproducirati DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VCD, CD ili DATA CD.
#D#
,
#
&
'
Tijekom snimanja pritisnite TITLE LIST za
prikaz HDD Title List izbornika.
Odaberite naslov kojeg želite reproducirati i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Play" iz podizbornika i pritisnite
ENTER.
Zapoþinje reprodukcija odabranog naslova.
)$
8%#&'#&#
%>E
Brojþane tipke,
SET
8%#&$"%#&
#&%'
Diskove možete pretraživati prema naslovu,
poglavlju, sceni ili zapisu. S obzirom da su
naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinaþni
brojevi, odaberite naslov ili zapis unosom broja.
Scene možete tražiti i prema vremenskom kodu.
'
#89%#
#
,#
<"#C# 8 &
"Title Search" (za DVD)
"Chapter Search" (za HDD/DVD)
"Track Search" (za CD/DATA CD)
"Search" (za VIDEO CD)
"Album Search" (za DATA CD)
"Time Search" (za HDD/DVD): Traženje
mjesta unosom vremenskog koda.
"File Search" (za DATA CD)
Pojavljuje se izbornik za unos broja.
Primjer: Title Search
8$%#
+%# <1
Za svako poglavlje je prikazana umanjena slika.
Željenu scenu možete tražiti vizualno.
'
Broj u zagradama oznaþava ukupan broj
naslova, zapisa itd.
#E%9% :1#
#
,#&
Na primjer: Time Search
Za pronalaženje scene na 2 sata, 10 minuta i 20
sekundi, unesite "21020".
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
poništavanje unosa i odaberite drugi broj.
<##,#
/#
8 &
Poþne reprodukcija odabrane scene.
))
.
"
<##<
L
LL##&
#C##&
#% 8&
Rekorder zapoþinje reprodukciju od odabranog
broja.
"Title Search" (pretraživanje po naslovu) nije dostupno za
tvrdi disk.
2
%#A%#&<
"
2#"#%
'
#8E89 9E%8&
<##<# 8 &
<##I#J<I# 8 &
<### 8 &
Pojavi se lista albuma.
Za promjenu stranice pritisnite /.
Možete reproducirati MP3 audiozapise ili JPEG
slikovne datoteke s DATA CD diskova (CDROM/CD-R/CD-RW).
'
##&
#&
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 36.
Za MP3 diskove reprodukcija zapoþinje od
prvog MP3 audiozapisa na disku.
Za JPEG datoteke poþne slideshow slika na
disku.
Ako DATA CD sadrži i MP3 audiozapise i
JPEG slikovne datoteke, reprodukcija zapoþinje
od JPEG slikovnih datoteka kod prvog pritiska
tipke .
Pojavi se podizbornik.
Pojavi se lista zapisa.
Za promjenu stranice pritisnite /.
"Play": Reproducira zapis.
"Play Beginning": Reproducira poþetak zapisa.
"Track Data": Prikazuje podatke o zapisu, (npr.
izvoÿaþ i naziv albuma).
##
,#
Pritisnite .
#C##F
Pritisnite / tijekom reprodukcije.
###*#(
G
Pritisnite ili tijekom reprodukcije.
###*#(
<
Tijekom reprodukcije pritisnite /, ili
pritisnite ili više puta.
Savjet
Pritisnite tipku (audio) za prebacivanje izmeÿu stereo
ili mono audiozapisa.
nastavlja se
)/
"A#"#%#
'
#8E89 9E%8&
Pojavi se lista albuma.
Za promjenu stranice pritisnite /.
#<#VOLGHVKRZD
Pritisnite TOOLS dok je prikazana lista albuma ili
lista slika kako biste odabrali "Slideshow Speed", i
pritisnite ENTER. Zatim odaberite brzinu "Fast"
(brzo), "Normal" ili "Slow" (sporo).
###*#(
<
Pritisnite / dok je prikazana JPEG slika.
<##<# 8 &
<##I#J<I# 8 &
Pojavi se podizbornik.
Pojavi se lista slika.
Za promjenu stranice pritisnite /.
<### 8 &
"View Image": Prikazuje sliku na cijelom
ekranu.
"Slideshow": Prikazuje slike u albumu kao
slideshow.
"Image Data": Prikazuje kad je slika snimljena.
#! =#
Pritisnite .
###*#(
Pritisnite ili dok je slika prikazana.
###
Pritisnite TOOLS dok je prikazana slika kako biste
odabrali "Rotate Right" (udesno) ili "Rotate Left"
(ulijevo) te pritisnite ENTER. Ili pritisnite /
dok je prikazana slika.
)+
Savjeti
• Ako reproducirate DATA CD koji sadrži i MP3 i JPEG
datoteke, za prebacivanje izmeÿu albuma sa slikama i
albuma s glazbom koristite tipke / dok je
prikazana lista albuma.
• Pritisnite DISPLAY više puta za prikaz informacije o
JPEG albumu ili slike na TV ekranu. Zatim pritisnite
TIME/TEXT za odabir izmeÿu broja tekuüe slike i broja
albuma.
• Ako DVD disk, primjerice disk iz DVD videokamere,
sadrži i videozapise i JPEG slike, moguüe je
reproducirati samo videozapise.
• Neke JPEG datoteke, osobito datoteke s tri milijuna ili
više piksela, mogu produžiti interval slideshowa.
• Zakrenute JPEG slike neüe se pohraniti kad pritisnete
ili prijeÿete na drugi direktorij.
• Slike veüe od 720 x 480 smanjit üe se na 720 x 480 kod
prikaza.
• Nije moguüe prikazati slike veüe od 4 MB.
• Nije moguüe prikazati progresivne JPEG slike.
• Kad pokušate reproducirati ošteüenu datoteku ili
datoteku koja ne zadovoljava uvjete reprodukcije,
pojavi se
.
2%A%#&
MP3 je tehnologija audiokompresije koja
zadovoljava odreÿene ISO/MPEG propise. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
Možete reproducirati audiozapise u MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) formatu ili JPEG slikovne datoteke
na DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW).
DATA CD diskovi moraju biti snimljeni u skladu s
ISO9660 formatima razine 1, razine 2 ili Joliet
kako bi rekorder mogao prepoznati MP3 zapise.
Pogledajte upute uz CD-R/CD-RW ureÿaj i softver
za snimanje (nisu isporuþeni) za podrobnosti o
formatu snimanja.
G%#
F.
#
Ako su MP3 audiozapisi ili JPEG slikovne
datoteke snimljeni u prvoj sesiji/borderu, rekorder
üe takoÿer reproducirati MP3 audiozapise ili JPEG
slikovne datoteke iz drugih sesija/bordera. Ako su
u prvoj sesiji/borderu snimljeni audiozapisi u
glazbenom CD formatu ili Video CD formatu,
reproducirat üe se samo prva sesija/border.
Rekorder možda neüe moüi reproducirati neke DATA CDove izraÿene u Packet Write formatu.
2%A%#&
Rekorder može reproducirati sljedeüe zapise i
datoteke:
– MP3 audiozapise s ekstenzijom ".MP3", ".mp3"
ili "Mp3".
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom ".JPEG",
".jpg", ".JPG", ".Jpg", ".jpeg" ili ".Jpeg".
– JPEG slikovne datoteke usklaÿene s DCF*
standardom.
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate, koje postavlja JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Rekorder üe reproducirati sve podatke s ekstenzijom
".MP3", ".mp3", "Mp3", ".JPEG", ".jpg", ".JPG", ".Jpg",
".jpeg" ili ".Jpeg" þak i ako nisu u MP3 ili JPEG
formatu. Reprodukcijom tih podataka može se stvoriti
jaki šum koji može oštetiti zvuþniþki sustav.
• Rekorder ne podržava audiozapise u mp3PRO formatu.
• Neke datoteke nije moguüe reproducirati.
• Slova koja se ne mogu prikazati zamjenjuju se znakom "*".
• Ovaj rekorder možda neüe moüi prikazati JPEG slike
obraÿivane PC softverom, i sl., ako taj softver nije
usklaÿen s DCF standardom.
nastavlja se
)4
%# #">
%
Albumi se reproduciraju sljedeüim redoslijedom:
%C
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
Album
MP3 audio zapis/
JPEG slikovna datoteka
Nakon što umetnete DATA CD i pritisnete ,
zapisi (ili datoteke) s brojevima se reproduciraju
jedan za drugim, od do . Svaki
podalbum/zapis (ili datoteka) unutar trenutno odabranog albuma ima prioritet pred iduüim albumom
na istoj razini. (Primjer: & sadrži ' i zato se reproducira prije ). Kad pritisnete TITLE LIST i
pojavi se lista naziva albuma (str. 67), nazivi
albuma su razvrstani ovim redoslijedom.
$ % & ' ) *. Albumi koji
ne sadrže zapise (poput albuma () ne pojavljuju
se u listi.
Savjeti
• Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve (01,
02, 03...) prilikom snimanja zapisa (ili datoteka) na
disk, zapisi i datoteke üe se reproducirati tim redom.
• S obzirom da diskovima sa složenom strukturom treba
duže vrijeme da se pokrene reprodukcija, preporuþuje
se da snimate albume s ne više od dvije razine.
/-
• Ovisno o vrsti softvera kojeg koristite za snimanje
DATA CD diskova, redoslijed reprodukcije može biti
drugaþiji od gore prikazanog.
• Nije moguüe reproducirati više od 199 pojedinaþnih
direktorija. (Ubrajaju se i direktoriji koji ne sadrže
JPEG/MP3 datoteke.)
• Nije moguüe reproducirati više od ukupno 999
direktorija i datoteka. (Takoÿer se ubrajaju datoteke
koje nisu JPEG/MP3 datoteke te direktoriji koji ne
sadrže JPEG/MP3 datoteke.)
• Rekorder može prepoznati najviše 200 direktorija i
datoteka u pojedinom direktoriju. (Takoÿer se ubrajaju
direktoriji koji ne sadrže JPEG/MP3 datoteke.)
• Prijelaz na sljedeüi ili povratak na prethodni album
može potrajati nekoliko trenutaka.
• Ovaj rekorder podržava MP3 zvuk s brzinom bita do
160 kbps.
>####;
Brisanje i editiranje
Ovaj rekorder nudi razne moguünosti editiranja
razliþitih vrsta diskova. Prije editiranja, provjerite
vrstu diska na pokazivaþu ureÿaja i odaberite
opciju dostupnu za taj disk (str. 8).
• Sadržaj editiranja može nestati ako izvadite disk ili se
pokrene snimanje pomoüu timera za vrijeme editiranja.
• DVD diskovi snimljeni u DVD videokamerama ne
mogu se editirati ovim rekorderom.
Playlist je skupina Playlist naslova kreiranih na
temelju originalnih naslova radi editiranja.
Prilikom kreiranja Playlist skupine, samo se
kontrolne informacije potrebne za reprodukciju
pohranjuju na disk (poput redoslijeda
reprodukcije). S obzirom da se originalni naslovi
ne mijenjaju, Playlist naslove moguüe je ponovno
editirati.
Primjer: Snimili ste nekoliko zadnjih utakmica
nogometnog prvenstva na DVD-RW (VR mod).
Želite kreirati sažetak sa snimkama pogodaka i
drugim važnim dijelovima, ali želite saþuvati i
originalnu snimku.
.-H
+1
Možete uživati u naprednim moguünostima
editiranja. Kao prvo, na raspolaganju su vam dvije
moguünosti za tvrdi disk i DVD-RW (VR mod):
editiranje originalne snimke (koja se naziva
"original") ili reprodukcija informacije kreirane
pomoüu originala (naziva se "Playlist"). S obzirom
da je svaka moguünost druge naravi i da nudi
razliþite prednosti, proþitajte sljedeüe i odaberite
moguünost koja najbolje odgovara vašim
potrebama.
#
(
Promjene na originalnim naslovima su trajne.
Želite li saþuvati neizmijenjenu originalnu snimku,
izradite i editirajte Playlist (pogledajte dolje).
Funkcije editiranja originalnih naslova su sljedeüe:
– Imenovanje naslova (str. 72).
– Postavljanje zaštite protiv brisanja (str. 72).
– Brisanje naslova (str. 72).
– Brisanje više naslova (str. 74).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 73).
– Brisanje svih naslova na disku (str. 75).
– Brisanje poglavlja (str. 73).
– Dijeljenje jednog naslova u dva naslova (samo
tvrdi disk) (str. 74).
U ovom sluþaju, možete urediti važnije scene kao
Playlist naslova. Možete þak poredati scene drugim
redoslijedom unutar Playlist naslova ("Playlist:
kreiranje i editiranje" str. 76).
Napredne funkcije editiranja raspoložive za
naslove Playliste su sljedeüe:
– Podešavanje zaštite protiv brisanja (samo tvrdi
disk) (str. 72)
– Imenovanje naslova (str. 72)
– Brisanje naslova (str. 72).
– Brisanje više naslova (str. 74).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 73).
– Promjena redoslijeda naslova (samo DVD-RW
(VR mod)) (str. 77)
– Dijeljenje naslova u više naslova (str. 74).
– Spajanje više naslova u jedan naslov (str. 77)
– Brisanje poglavlja (str. 73).
Savjet
Playlist naslove možete prikazati u Title List (Playlist)
izborniku ili originalne naslove u Title List (Original). Za
prebacivanje izmeÿu dvaju izbornika Title List, pritisnite
TOOLS dok je prikazan Title List i odaberite "Original" ili
"Playlist".
nastavlja se
/'
• Playlist naslov poziva podatke iz originalnih naslova za
reprodukciju. Ako je upotrijebljen originalan naslov
kako Playlist naslov, originalan naslov se ne može
obrisati.
• Ako se pojavi poruka i oznaþi da su popunjene
kontrolne informacije, obrišite ili editirajte nepotrebne
naslove.
• Playlist naslovi koji sadrže naslove snimljene s "CopyOnce" signalom zaštite autorskog prava nije moguüe
presnimiti ili izbrisati (str. 80).
?%%#&
Ovaj dio upute objašnjava osnovne funkcije
editiranja. Imajte na umu da se editiranje ne može
poništiti. Želite li editirati tvrdi disk ili DVD-RW
(VR mod) bez mijenjanja originalne snimke,
kreirajte Playlist naslov (str. 76).
FH-H
+1F-
Možete vršiti jednostavnije editiranje. S obzirom
da su naslovi u Video modu zapisani na disku, ne
možete poništiti veü dovršeno editiranje.
Moguünosti editiranja za Video mod su:
– Postavljanje zaštite protiv brisanja (str. 72).
– Imenovanje naslova (str. 72).
– Brisanje naslova (str. 72)
– Brisanje više naslova (str. 74).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (samo
DVD+RW) (str. 73).
– Brisanje svih naslova na disku (str. 75)
– Brisanje naslova radi oslobaÿanja prostora na
disku (Disc Map) (samo DVD+RW i DVD-RW
(Video mod)) (str. 75).
• Kod editiranja DV+R ili DVD-R diska, dovršite sve
editiranje prije finaliziranja diska. Nije moguüe editirati
finaliziran disk.
• Raspoloživ prostor na DVD+R i DVD-R disku neüe se
poveüati þak ni ako izbrišete naslove s diska.
• Ako se pojavi poruka i oznaþi da su popunjene
kontrolne informacije, obrišite nepotrebne naslove.
/
'
#8E89 9E%8&
• Kad editirate tvrdi disk ili DVD-RW u VR
modu, pritisnite TOOLS i odaberite
"Original" ili "Playlist" prema potrebi, iz
TOOLS izbornika za promjenu Title List
opcije.
<##
# 8 &
<##
,# 8 &
Pojavljuje se podizbornik.
Postoje sljedeüe moguünosti editiranja. "Erase":
Brisanje naslova. Odaberite "OK" nakon upita.
"Protect": Zaštita naslova. Odaberite "On" kad
se pojavi Protection izbornik. "H" se pojavljuje
uz zaštiüeni naslov. Želite li iskljuþiti zaštitu,
odaberite "Off".
"Title Name": Omoguüuje imenovanje ili
promjenu imena naslova (str. 43).
"Set Thumbnail": Promjena umanjene slike
naslova koja se pojavljuje u Title List izborniku
(str. 41).
"A-B Erase": Brisanje dijela naslova (str. 73).
"Delete Chapter": Brisanje poglavlja naslova u
prikazu umanjenih slika (pogledajte u
nastavku).
"Divide": Dijeljenje naslova u dva naslova
(str. 74).
Savjet
• Možete obrisati više naslova (str. 74) ili sve naslove na
disku odjednom (str. 75).
• Možete automatski izbrisati naslove koji su se veü
reproducirali (str. 57).
• Možete imenovati DVD disk ili mu promijeniti ime
(str. 45).
?%#%#&+,-?%1
Možete odabrati dio naslova (scenu) i obrisati ga.
Obratite pažnju da se brisanje scene ne može
poništiti.
'
I.###
IL
<##I?. #I#
8 &
Prikazuje se izbornik za odabir toþke A
• Za povratak na poþetak naslova pritisnite i
zatim pritisnite .
Playlist naslove za DVD-RW (VR mod) ne možete
zaštititi.
?%'#&#+#:<1
Umanjene slike su prikazane za svako poglavlje.
Možete jednostavno odabrati željeni dio naslova.
Imajte na umu na brisane poglavlja ne možete
poništiti.
'
I.###
IL
<##I2###:(#I
# 8 &
<##I>I# 8 &
<##IK#I# 8 &
Izbornik zatraži potvrdu.
<##
".
# 8 &
Izbornik traži potvrdu.
• Želite li ponovno odabrati toþke A ili B,
odaberite "Change A" ili "Change B" i
prijeÿite na korake 2 i 3.
• Za pregled naslova bez scena koje üe se
izbrisati, odaberite "Preview" (osim za
DVD+RW).
<##
"
# 8 &
Pojavljuje se izbornik za odabir toþke B.
<###
/L# 8 &
• Za poništenje odabira, ponovno pritisnite
ENTER.
• Za brisanje više poglavlja, ponovite korak 2.
• Za resetiranje svih odabira, odaberite "Reset
All".
Mjesto koje se reproducira
<##I>I# 8 &
Scena se briše i izbornik pita želite li obrisati
neku drugu scenu.
• Želite li nastaviti odaberite "Yes" i ponovite
postupak od koraka 2.
• Za završetak odaberite "No".
Savjet
Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja: ispred i
iza oznake.
nastavlja se
/
• Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na mjestu
gdje je obrisan dio naslova.
• Odlomke kraüe od pet sekundi nije moguüe brisati.
• Kod DVD+RW diskova, obrisani dio može se malo
razlikovati od odabranih toþaka.
?%&%#&+%8#%1
Možete odabrati i obrisati dva ili više naslova
odjednom korištenjem izbornika TOOLS.
'
$
#89%
<
,#I #
8#I# 8 &
Ako želite presnimiti dugaþak naslov na disk, no ne
želite smanjiti kvalitetu slike, podijelite naslov na
dva kraüa naslova. Imajte na umu da dijeljenje
naslova nije moguüe poništiti.
* Playlist naslove je moguüe dijeliti samo za DVD-RW
(VR mod).
'
<##
# 8 &
<##I2#I# 8 &
Kvaþica se pojavljuje u kvadratu uz naslov koji
želite obrisati.
• Želite li ukloniti kvaþicu, ponovno pritisnite
ENTER.
• Želite li obrisati sve kvaþice, odaberite "Reset
All".
#
<(
#
C##
<&
#
<
L
<##
I>I# 8 &
<##I>I# 8 &
Naslovi se brišu.
/
#8E89 9E%8&
• Pritisnite TOOLS i odaberite "Original" ili
"Playlist" u izborniku TOOLS radi promjene
izbornika Title List ako je potrebno.
<##
# 8 &
Popis naslova koji üe se obrisati pojavljuje se
radi potvrÿivanja.
• Za promjenu odabira, odaberite "Change" i
ponovite postupak od koraka 3.
)
*
#8E89 9E%8&
Pojavljuje se izbornik za odabir naslova koje
želite obrisati.
#%#&
Pojavi se podizbornik.
Pojavi se prikaz za podešavanje toþke dijeljenja.
U pozadini poþne reprodukcija naslova.
• Za povratak na poþetak naslova pritisnite i
zatim pritisnite .
<##
"##
# 8 &
Izbornik zatraži potvrdu.
• Za promjenu toþke dijeljenja odaberite
"Change".
$
)
<##I>I# 8 &
Pojavi se izbornik za unos imena naslova.
• Želite li koristiti isto ime naslova kao i prije,
odaberite "No".
<##IK#I# 8 #&
Slijedite objašnjenja na str. 43. Nakon unosa
novog imena, naslov je podijeljen u dva
naslova.
?%%&<%#&%
'
Pojavljuje se izbornik za odabir naslova koje
želite obrisati.
• Za poništenje odabira opet pritisnite ENTER.
• Ponovite korak 3 ako želite obrisati više
naslova.
#89%
<
,#I2,E5
IL
# 8 &
Pojavi se prikaz "Disc Information".
<##
/#
8 &
<##I #I# 8 &
<##I>I# 8 &
Svi naslovi na disku se brišu (osim zaštiüenih
naslova).
?%%#&%#"B
%%+% 1
Prilikom snimanja na DVD+RW ili DVD-RW
(Video mod), rekorder traži najveüi slobodan
prostor i snima na njega. Prije poþetka snimanja,
provjerite status diska preko Disc Map izbornika i
obrišite naslove kako biste oslobodili dovoljno
velik prostor za snimanje.
'
$
Odabrani naslov
<##I #I# 8 &
Izbornik traži potvrdu.
<##I>I# 8 &
Odabrani naslovi se brišu i oslobaÿa se prostor
na disku.
• Za promjenu odabira, odaberite "Change".
###8E89 9E%8&
#89%
<##I2,GI
# 8 &
Pojavljuje se izbornik "Disc Map".
• Za provjeru slobodnog prostora, odaberite
mjesto tipkama /.
'#&#
Ruþno možete ubaciti oznaku poglavlja na bilo
kojem mjestu tijekom reprodukcije ili snimanja.
#:18 G>##C##
#
&
Nakon svakog pritiska na tipku, na ekranu se
pojavljuje natpis "Marking..." i scene lijevo i desno
od oznake postaju zasebna poglavlja.
.#
• Ako se uz rub ekrana pojavi ili , sadržaj
ekrana možete pomicati lijevo-desno tipkama
/.
Dva poglavlja možete spojiti uklanjanjem oznake
poglavlja tijekom reprodukcije.
Pritisnite / za odabir broja poglavlja i, dok
se prikazuje poglavlje koje sadrži oznaku poglavlja
koju želite obrisati, pritisnite CHAPTER ERASE.
Trenutno poglavlje spaja se s prethodnim
poglavljem.
• Kod presnimavanja üe se obrisati sve oznake poglavlja
koje ste unijeli.
• Za ruþni unos oznaka poglavlja tijekom snimanja, podesite "Auto Chapter" u izborniku "Features" na "Off".
/$
"Capture All": Dodavanje cijelog naslova u
Playlist naslov kao jedne scene. Nakon odabira
naslova prijeÿite na korak 8.
#D#%)
Playlist edit omoguüuje editiranje ili ponovno
editiranje bez mijenjanja snimke. Playlist naslov
može sadržavati do 97 scena.
<##I:#I# 8 &
Pojavljuje se izbornik za podešavanje poþetne
toþke (IN). Naslov se reproducira u pozadini.
• Za povratak na poþetak naslova pritisnite i
zatim pritisnite .
Nakon kreiranja Playlist naslova od originalnih naslova,
više neüete moüi brisati ili editirati originalne naslove.
$
<##E
"
# 8 &
Pojavljuje se izbornik za podešavanje završne
toþke (OUT) i naslov se nastavlja reproducirati
u pozadini.
)
'
Izbornik traži potvrdu.
• Za promjenu IN i OUT toþke, odaberite
"Change IN" ili "Change OUT" te ponovite
korake 5 i 6.
• Želite li gledati odabranu scenu, odaberite
"Preview".
#8E89 9E%8&
#89%
<
,#I:##
;I# 8 &
<##8
"
# 8 &
/
<##I>I# 8 &
Pojavljuje se izbornik Scene List sa svim
odabranim naslovima.
Ukupno trajanje
odabrane scene
Ukupan
broj scena
<##
C##
;
# 8 &
Pojavljuje se podizbornik.
"Capture": Dodavanje dijela naslova u Playlist
naslov kao jedne scene.
/)
• Za nastavak, odberite "Add" i prijeÿite na
korak 3.
• Želite li pogledati sve odabrane scene redom
kojim su poredane, odaberite "Preview".
+
<##,#
C###
# 8 &
Pojavljuje se podizbornik.
"Move": Promjena redoslijeda scena.
"Erase": Brisanje scene. Poništavanje odabira.
"Preview": Prikaz umanjene slike scene.
"Change IN": Omoguüuje promjenu IN toþke i
ponavljanje koraka 5.
"Change OUT": Omoguüuje promjenu OUT
toþke i ponavljanje koraka 6.
4
<##
#
/# 8 &
Naslov se pomiþe na novo mjesto.
#%,##9L
<##I>I
# 8 &
!" &%<#D#%
%#&+:"1
Pojavljuje se izbornik za unos imena naslova.
• Za unos novog imena, odaberite "Enter"
(str. 43).
'
'- <##I>I
<
• Ako se pojavi izbornik Title List (Original),
pritisnite TOOLS i odaberite "Playlist".
## 8 &
#
,;
Pritisnite TOOLS dok je ukljuþen izbornik Title
List. Nakon toga, odaberite "Playlist" i pritisnite
ENTER. Nakon što se pojavi Title List (Playlist)
izbornik, odaberite naslov i pritisnite .
#8E89 9E%8
<
8#
90;3&
#89%
<
,#I:
<#I
# 8 &
Pojavljuje se izbornik za odabir naslova.
Savjet
Nakon kreiranja Playlist naslova, toþke IN i OUT postaju
oznake poglavlja i svaka scena postaj postaje poglavlje.
<##
# 8 &
Pojavljuje se broj koji oznaþava redoslijed
odabira naslova.
• Za poništenje odabira opet pritisnite ENTER.
Slika može postati statiþna kad reproducirate editiranu
scenu.
#D#%%#&
+:<'1
Možete promijeniti redoslijed Playlist naslova
unutar Title List (Playlist) izbornika.
'
#8E89 9E%8<
8#
90;3&
#
<(
#
C##
<&
• Za poništenje svih odabira, odaberite "Reset
All".
$
<##I>I# 8 &
Pojavljuje se popis naslova koji üe se kombinirati.
• Za promjenu odabira, odaberite "Change" i
vratite se na korak 3.
• Ako se pojavi izbornik Title List (Original),
pritisnite TOOLS i odaberite "Playlist".
<##
# 8 &
<##I:(##I# 8 &
Pojavljuje se podizbornik.
nastavlja se
//
)
/
<##I>I# 8 &
Pojavljuje se izbornik za odabir imena naslova
meÿu odabranim naslovima.
• Za unos novog imena, odaberite "Enter Text"
i slijedite upute na str. 43.
• Za promjenu odabira, odaberite "Change" i
vratite se na korak 3.
<#### 8 &
Naslovi se kombiniraju.
Kad broj poglavlja u naslovu koji üe se kombinirati s
drugim prelazi ograniþenje, poglavlja na kraju se
kombiniraju u jedno poglavlje.
##D#%%#&+&1
Možete podijeliti Playlist naslov. Za postupke
pogledajte str. 74.
/+
Presnimavanje (HDD DVD)
%&
U ovom poglavlju izraz "presnimavanje" se odnosi
na "presnimavanje snimljenih naslova s ugraÿenog
tvrdog diska na drugi disk ili obrnuto". Možete
presnimiti jedan naslov (Title Dubbing - pogledajte
"Presnimavanje jednog naslova (Title Dub)" na str.
81 ili više naslova (Multiple Title Dubbing –
pogledajte "Presnimavanje više naslova (Dub
Selected Titles)" na str. 82.
Za snimanje s opreme spojene na prikljuþnice
LINE IN, pogledajte "Snimanje s prikljuþene
opreme bez timera" na str. 59.
Prije poþetka, proþitajte ova upozorenja koja se
odnose na oba naþina presnimavanja.
#
"#&&&
• Odaberite vrstu diska u skladu sa svojim
potrebama (str. 8). Ovaj rekorder može snimati
na razliþite vrste diskova.
• Nije moguüe istovremeno snimati glavni i
pomoüni zvuk na DVD+RW, DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R. Kod dvojeziþnih
programa, podesite "DVD Bilingual Rec" na
"Main" (standardno) ili "Sub" u izborniku
"Options" (str. 103).
• Tijekom presnimavanja ne pokreüe se snimanje
pomoüu timera ni sinkronizirano snimanje. Prije
pokretanja presnimavanja provjerite u izborniku
Timer List jeste li podesili timer.
• Kad je opcija "Auto Chapter" u izborniku
"Features" podešena na "On", oznake poglavlja
se automatski unose u intervalima od otprilike 6
minuta kod presnimavanja s tvrdog diska na
DVD, ili kad rekorder detektira promjene slike i
zvuka kod presnimavanja s DVD-a na tvrdi disk.
Oznake poglavlja iz originalne snimke ne
kopiraju se u presnimljen naslov.
• Kod naslova s mješovitom veliþinom slike (16:9
ili 4:3):
− Kod presnimavanja s tvrdog diska na DVDRW (Video mod) ili DVD-R, veliþina slike
odreÿuje se u izborniku "DVD Rec. Picture
Size" (str. 54).
− Kod presnimavanja s tvrdog diska na DVD+RW
ili DVD+R, veliþina slike je uvijek 4:3.
− Kod presnimavanja s tvrdog diska na DVD-RW
(VR mod), zadržava se izvorna veliþina slike.
Savjet
• Kad presnimavate Playlist naslov, on se snima kao
originalan naslov.
• Kod presnimavanja s DVD diska na tvrdi disk,
zadržavaju se originalna veliþina slike i vrsta zvuka.
• Za reprodukciju presnimljenog diska na drugoj DVD
opremi, finalizirajte disk (str. 46).
• Rekorder možda neüe funkcionirati na opisan naþin
ovisno o stanju diska. Slijedite upute koje se pojavljuju
na ekranu.
• Nije moguüe presnimavati na tvrdi disk s DVD VIDEO
diska.
• Umanjene slike naslova koje ste odabrali za originalno
snimljeni naslov (str. 41) neüe se saþuvati kod
presnimavanja.
I"
I6 Kod ovog rekordera se mod presnimavanja naziva
"Dub Mode". Na raspolaganju su dva naþina
presnimavanja: brzo presnimavanje (High-speed
Dubbing) i presnimavanje uz konverziju (Rec
Mode Conversion Dubbing). Proþitajte upute i
odaberite naþin prema raspoloživom vremenu,
prostoru na disku i kvaliteti slike.
.
##01(?##2<<3
Omoguüuje presnimavanje pohranjenog materijala s
tvrdog diska na DVD disk velike brzine (8x
DVD+RW/6x DVD-RW/16x DVD+R/16x DVD-R
ili sporije verzije istih diskova), bez promjene
moda snimanja.
Odaberite "Fast" kad birate "Dub Mode" u
"Presnimavanje jednog naslova (Title Dub)" (str.
81). Navodimo najmanje potrebno vrijeme
(otprilike). Ne možete odabrati "Fast" kad su
odabrani naslovi koji se ne mogu presnimavati
visokom brzinom (poput naslova opisanih u
odjeljku "Napomene" u nastavku). Minimalno
potrebno vrijeme je sljedeüe (otprilike).
nastavlja se
/4
Obratite pažnju da su u tablici navedena okvirne
najveüe vrijednosti.*1
.* )P
)P*
+P*
+P*
G
22?
B
##
<#
22A 22? 22A 22A
B
## ## 02
<#
## <# <# 9;#3
<#
LP
##
#
Omoguüuje presnimavanje s tvrdog diska na DVD
ili obrnuto u modu snimanja koji se razlikuje od
originalnog moda snimanja. Na primjer, ako
presnimavate HQ naslov (velika koliþina podataka)
u SP mod, možete smanjiti veliþinu zapisa i tako
snimiti više naslova na manji prostor.
Odaberite mod razliþit od originalnog u "Dub
Mode" u koracima opisnim pod "Presnimavanje
jednog naslova (Title Dub)" (str. 81) ili
"Presnimavanje više naslova (Dub Selected Titles)"
(str. 82).
Ako se naslov snimljen na tvrdi disk u HQ ili HQ+
modu konvertira u drugi mod, rekorder automatski
odreÿuje prikladnu brzinu bita kako bi se što bolje
oþuvala izvorna kvaliteta slike.
HQ
10 min 10 min 8 min
8 min
25 min
HSP
6 min
40 s
6 min
40 s
5 min
5 min
16 min
40 s
SP
5 min
5 min
3 min
45 s
3 min
45 s
12 min
30 s
LSP
4 min
4 min
3 min
3 min
10 min
LP
3 min
20 s
3 min
20 s
2 min
30 s
2 min
30 s
8 min
20 s
EP
2 min
30 s
2 min
30 s
2 min
2 min
6 min
15 s
SLP
1 min
40 s
60
min*5
1 min
15 s
60
min*5
60
min*5
Kvaliteta slike se neüe poveüati ako presnimite naslov u
mod s veüom kvalitetom slike.
SEP
1 min
15 s
60
min*5
56 s
60
min*5
60
min*5
"###
*1
Vrijednosti u navedenoj tablici su samo okvirne. Toþna
vremena za presnimavanje takoÿer zahtijevaju vrijeme
za stvaranje informacija o upravljanju diskom i drugih
podataka.
*2
To je maksimalna brzina snimanja ovog rekordera.
Vrijednost se može razlikovati ovisno o uvjetima diska.
Osim toga, rekorder možda neüe moüi snimati
maksimalnom brzinom na diskove koji podržavaju
brzine veüe od maksimalne vrijednosti.
*3
Maksimalna brzina ovog rekordera iznosi 6x pri
uporabi DVD-RW diskova brzine 6x ili veüe.
*4
Maksimalna brzina ovog rekordera iznosi 8x pri
uporabi DVD+R/DVD-R diskova brzine 8x ili veüe.
*5
Brzo presnimavanje nije raspoloživo kod presnimavanja
naslova snimljenih u SLP i SEP modu na DVD+RW i
DVD+R diskove.
• Brzo presnimavanje nije moguüe kod sljedeüih naslova:
– Naslovi snimljeni u HQ+ modu.
– Naslovi koji sadrže glavni i pomoüni zvuk (osim kod
DVD-RW diskova (VR mod)).
– Naslovi snimljeni s mješovitom veliþinom slike (4:3,
16:9, itd.), (osim DVD-RW (VR mod)).
• Kod presnimavanja na DVD-RW (Video mod)/VD+RW/
VD+R/DVD-R, podaci editiranih naslova mogu ostati
na disku. Ako editirate naslov, koristite presnimavanje
uz konverziju. Tako se neüe vidjeti pauze izmeÿu scena.
• Kod presnimavanja na DVD+R DL disk, slika üe se
kratko zaustaviti na mjestu promjene sloja.
+-
Ne možete presnimavati filmove i druge DVD
Video diskove na tvrdi disk. Takoÿer, kod
presnimavanja s DVD-a na tvrdi diska, umjesto
scena koje sadrže signal zaštite od kopiranja snimit
üe se siv prazan ekran.
Signal protiv
kopiranja
Presnimavanje
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
Copy-Once
(jedno
kopiranje)
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW (VR mod).
CPRM (Content Protection for Recordable Media) je
tehnologija kodiranja koja sprjeþava kopiranje.
#
Naslove koji sadrže "Copy-Once" signale zaštite od
kopiranja mogu se prenijeti samo s tvrdog diska na
DVD-RW (VR mod)* (nakon premještanja naslova,
izvorni naslov na tvrdom disku je izbrisan). Funkcija
"Move" koristi isti postupak kao presnimavanje
(str. 81). Naslovi koji sadrže "Copy-Once" signale
zaštite od kopiranja oznaþeni su sa
.
• Nije moguüe prenijeti sljedeüe naslove s tvrdog diska.
– Zaštiüene naslove
– Playlist naslove
– Originalne naslove s playliste
• Ako se postupak prijenosa zaustavi prije dovršetka,
naslov s tvrdog diska se ne briše.
%&
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW (VR mod).
%&'%#&
+8#"1
'
##22
#*###
#*###&
<##
12222&
#8E89 9E%88#9
<
&
<##
# 8 &
$
<##I2<<I# 8 &
Prikazuje se podizbornik.
Prikazuje se izbornik za odabir moda
presnimavanja.
Ako u listi naslova odaberete naslov s oznakom
(str. 80), pojavi se potvrdni prikaz.
Za "Move" odaberite "Yes".
Veliþina naslova (otprilike)
Smjer presnimavanja
nastavlja se
+'
Raspoloživ prostor diska na koji se
presnimava (otprilike)
Informacije o naslovu koji se presnimava
Mod presnimavanja i prostor koji üe
preostati nakon presnimavanja (otprilike)
)
/
<##I2<G
#I&
<##
#
/
&
%&&%#&+"
# 8#%1
Moguüe je presnimiti najviše 30 odabranih naslova
odjednom. Možete odabrati mod presnimavanja za
svaki pojedini naslov.
'
* Prikazuje se ako je dostupna opcija brzog
presnimavanja (High Speed Dubbing) za odabrani
naslov (str. 79).
+
<##I%I# 8 &
Na pokazivaþu se pojave informacije o
presnimavanju (str. 42).
##22
*###
*###&
<##
122
22&
#8E89 9E%88#9
<
&
#89%
<
,#I2<
%##,#8#I# 8 &
##
#
0
2<G
#3
Rekorder podešava mod snimanja kako bi se
naslov mogao snimiti na disk. Ako za odabrani
mod snimanja nema dovoljno prostora, u koraku 8
pojavljuje se sljedeüi izbornik.
Odaberite "Auto Dub mode" i pritisnite ENTER za
pokretanje presnimavanja. Za ruþno podešavanje
nekog drugog moda presnimavanja, odaberite
"Reset" i prijeÿite na korak 7.
$
Naslovi su numerirani odabranim redom.
• Za poništenje izbora, ponovno pritisnite
ENTER.
• Ako u listi naslova odaberete naslov s
oznakom
(str. 80), pojavi se potvrdni
prikaz.
Za "Move" odaberite "Yes".
)
Pritisnite tipku TOOLS za odabir opcije "Stop
Dubbing" i pritisnite ENTER. Nakon upita za
potvrÿivanje, odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
+
#
$
<###
#
#C###&
• Ako želite izvršiti podešavanja za svaki
naslov, odberite "Settings" (pogledajte
"Podešavanja za svaki naslov" u nastavku).
• Za poništavanje svih izbora, odaberite
"Reset" i prijeÿite na korak 5.
###
Savjeti
• Ako prostor na disku i dalje nije dovoljan za odabrani
mod presnimavanja, obrišite nepotreban dio naslova ili
oslobodite prostor na disku brisanjem naslova na disku
(str. 72).
• Rekorder možete iskljuþiti bez utjecaja na presnimavanje.
On üe dovršiti presnimavanje þak i ako ga iskljuþite.
<##
##
(C##
## 8 &
/
<##I%I# 8 &
Na pokazivaþu se pojave informacije o
presnimavanju (str. 42).
#
Tijekom presnimavanja više naslova možete
izvršiti podešavanja za svaki naslov.
' U koraku 6 poglavlja "Presnimavanje više
naslova (Dub Selected Titles)" (str. 82)
odaberite "Settings" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za podešavanja.
• Za ponovi odabir naslova, odaberite
"Change" i prijeÿite na korak 5 iz poglavlja
"Presnimavanje više naslova (Dub Selected
Titles)" gore.
• Ako želite da rekorder podesi mod snimanja
kako bi svi naslovi stali na disk, odaberite
"Auto mode".
##
#
0
2<G
#3
Rekorder odabire mod presnimavanja tako da svi
naslovi stanu na disk. Za sve naslove se bira isti
mod presnimavanja. Ako na disku nema dovoljno
prostora u odabranom modu presnimavanja, nakon
koraka 7 prikazuje se sljedeüi izbornik u postupku
opisanom na str. 82.
Odaberite "Auto Dub Mode" i pritisnite ENTER.
Ako ste odabrali samo jedan naslov, odaberite "OK".
###
Pritisnite tipku TOOLS za ukljuþivanje TOOLS
izbornika. Odaberite "Stop Dubbing" i pritisnite
ENTER. Nakon upita za potvrÿivanje, odaberite
"Yes" i pritisnite ENTER.
Ukupna veliþina odabranih naslova
Smjer presnimavanja
Raspoloživ prostor diska na koji se
presnimava (otprilike)
Informacije o naslovu koji se presnimava
(naziv, originalan mod snimanja, mod
presnimavanja i veliþina zapisa nakon
presnimavanja)
Redoslijed presnimavanja
Savjet
• Rekorder možete iskljuþiti bez utjecaja na
presnimavanje. On üe dovršiti presnimavanje þak i ako
ga iskljuþite.
• Multiple Title Dubbing možete pokrenuti odabirom
opcije "DUBBING" iz izbornika System Menu.
Odaberite naslov koji želite podesiti i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
"Dub Mode": Odabir moda presnimavanja za
svaki od naslova (Pogledajte str. 79).
"Change Order": Premješta naslov kako bi se
promijenio redoslijed presnimavanja. Pritisnite
/ za odabir novog mjesta za naslov i
pritisnite ENTER.
"Cancel": Poništavanje izbora naslova. Naslov
se neüe presnimiti.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Nakon dovršenja podešavanja, odaberite "Start"
i pritisnite ENTER.
+
Zvuþni ugoÿaj
Surround zvuk
"&''B
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim
odabirom jednog od programiranih zvuþnih
ugoÿaja. Na ovaj naþin možete u vlastitom domu
stvoriti ugoÿaj kino dvorane.
Pritisnite SOUND FIELD +/– za odabir jednog
zvuþnog ugoÿaja.
Primjer:
"MULTI ST."
"REAR ST."
Reproducira 2-kanalne
izvore iz prednjih,
središnjeg i surround
zvuþnika, ili samo iz
surround zvuþnika (str.
85).
"HALL"
"JAZZ CLUB"
"L. CONCERT"
(koncert uživo)
"GAME"
"SPORTS"
"MONO MOVIE"
Omoguüuje zvuk
prikladan za tekuüi izvor
(filmovi, glazba, sport, itd.).
"NIGHT"
Možete uživati u zvuþnim
efektima ili dijalozima kao
i u kinu, þak i s niskom
glasnoüom. Korisno za
gledanje filmova noüu.
"2CH STEREO"
Reproducira zvuk samo iz
prednjeg lijevog i desnog
zvuþnika te subwoofera
bez surround efekata
(str. 84).
I&@&2&8I0
@
2#,
3
Prikaz na pokazivaþu mijenja se na sljedeüi naþin.
Za detalje pogledajte stranice u zagradama.
Zvuþni ugoÿaj
"A. F. D. AUTO"
Reproducira izvorno
snimljen zvuk bez zvuþnih
efekata (str. 84).
"PRO LOGIC"
"PLII MOVIE"
"PLII MUSIC"
Reproducira 2-kanalne
izvore poput CD-a kao
5.1-kanalne. Dolby Pro
Logic stvara 5 kanala iz
2-kanalnih izvora (str. 84).
"C. ST. EX A"
"C. ST. EX B"
"C. ST. EX C"
Stvara idealan ugoÿaj kino
dvorane uporabom DCS
(Digital Cinema Sound)
tehnologije (str. 85).
Ova funkcija omoguüuje reprodukciju zvuka
upravo onako kako je snimljen/kodiran, bez jeke i
drugih efekata. Funkcija automatskog dekodiranja
automatski detektira vrstu ulaznog audiosignala
((Dolby Digital, DTS ili standardni 2-kanalni
stereo) i izvodi odgovarajuüe dekodiranje prema
potrebi. Ako nema zvukova niskih frekvencija
(primjerice Dolby Digital LFE i sl.), ova funkcija
üe stvoriti signale niske frekvencije koji üe se þuti
kroz subwoofer.
I:1%8 I0:(#%##
3
Zvuk se reproducira putem prednjeg lijevog i
desnog zvuþnika te subwoofera. Standardni
dvokanalni (stereo) izvori zvuka potpuno zaobilaze
obradu zvuka. Višekanalni surround format miješa
se u dva kanala.
I9=E:I02
<;
9
,3
Stvara pet izlaznih kanala punog opsega iz 2kanalnih izvora. Ova funkcija dekodira ulazni
signal koji se zatim reproducira putem prednjih,
središnjeg te surround zvuþnika.
Surround kanal postane mono.
+
9EEGE F9EEG%E:02
<;
9
,EE
G
#FG,3
Stvara pet izlaznih kanala punog opsega iz
dvokanalnih izvora. To se postiže uporabom
razvijenog matriþnog surround dekodera visoke
þistoüe koji koristi prostorne znaþajke izvornog
zvuka bez dodavanja novih zvukova i tonskih
nijansi.
Savjet
• Ako ne želite nikakav surround efekt, odaberite "A.F.D.
AUTO" ili "2CH STEREO".
• Sustav memorira i pohrani zadnji odabran zvuþni
ugoÿaj za sljedeüe sluþajeve:
– kad slušate radio,
– pri reprodukciji diska, primjerice DVD-a,
– pri reprodukciji podataka s tvrdog diska,
– u drugim uvjetima.
Kod ulaza signala s višekanalnog izvora, funkcije Dolby
Pro Logic i Dolby Pro Logic II Movie/Music su iskljuþene
i višekanalni zvuk se reproducira izravno.
*-#<&
%&%'
&
IG98E%8&I0G%##
3
Reproducira zvuk 2-kanalnih izvora istovremeno
putem prednjih, središnjeg i surround zvuþnika.
Zvuk koji se reproducira iz surround zvuþnika je
isti kao zvuk iz prednjih zvuþnika.
I %8&I0#%##
3
Reproducira zvuk 2-kanalnih izvora samo iz
surround zvuþnika. Zvuk se reproducira iz prednjih
zvuþnika samo ako je u izborniku "Speaker" opcija
"Surround" za "Size" podešena na "None" (str. 100).
'#:+:16
U suradnji sa Sony Pictures Entertainment, Sony je
izmjerio zvuþne karakteristike svojih studijskih
prostorija te je mjerenja spojio sa Sony DSP
(Digital Signal Processor) tehnologijom kako bi
dobio digitalni kino zvuk (Digital Cinema Sound).
Ovaj zvuk kuünog kina stvara idealno zvuþno
ozraþje za gledanje filmova onako kako je to
zamislio režiser filma.
I:&%8& MI0:#%
M3
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" filmskog
studija. Ovo je standardni naþin reprodukcije,
izvrstan za gledanje veüine filmova.
I:&%8& M.I0:#%
M.3
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" filmskog
studija. Ovaj naþin reprodukcije je idealan za
gledanje znanstveno-fantastiþnih ili akcijskih
filmova s mnogo zvuþnih efekata.
I:&%8& M:I0:#%
M:3
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment pozornice. Ovaj naþin reprodukcije
je idealan za gledanje glazbenih ili klasiþnih
filmova kod kojih je sadržaj zvuþnog zapisa
uglavnom glazbeni.
:#%
M
Cinema Studio EX je idealan za glazbene programe
kodirane u višekanalnom formatu, poput Dolby
Digital DVD-diskova. Reproducira zvuþne
karakteristike Sony Picture Entertainment studija, a
sastoji se od sljedeüa tri elementa.
• Virtual Multi Dimension
Simulacija 5 kompleta virtualnih zvuþnika od
jednoga para stvarnih surround zvuþnika.
• Screen Depth Matching
U kinu se þini da zvuk dolazi iz unutrašnjosti slike
prikazane na filmskom platnu. Ovaj element stvara
isti ugoÿaj u vašoj sobi tako da zvuk koji dolazi iz
prednjih zvuþnika pomiþe "u" zaslon.
• Cinema Studio Reverberation
Proizvodi jeku poput one u kinu. Cinema Studio
EX tim elementima upravlja istovremeno.
• Efekti koje proizvode virtualni zvuþnici mogu
uzrokovati pojaþane smetnje prilikom reprodukcije.
• Prilikom korištenja zvuþnih ugoÿaja koji koriste
virtualne zvuþnike, neüete moüi þuti zvuk koji dolazi
izravno iz surround zvuþnika.
+$
'#&"%&+AJ1
Funkcija DSGX (Extended Dynamic Sound
Generator) naglašava basove.
&8
#&
&'%%&
Zvuk TV prijemnika ili videorekordera možete
reproducirati iz zvuþnika ovog sustava. Pravilno
spojite TV prijemnik ili drugu opremu.
Pritisnite DSGX.
Funkcija DSGX je ukljuþena i na pokazivaþu se
pojavi "DSGX".
• Za iskljuþenje funkcije DSGX, ponovno
pritisnite DSGX.
'
#/"##&
• Ako je odabran FM/AM prijem, pritisnite
HDD ili DVD.
• Ako koristite SCART vezu, pritisnite TV/DVD više puta za ukljuþenje indikatora
"TV" na pokazivaþu i odaberite željeni zvuk
na TV prijemniku ili drugom prikljuþenom
ureÿaju.
##E8% 9 :8
<
##
##&
Prikaz na pokazivaþu mijenja se na sljedeüi
naþin:
TV program
#%2@E 92AF7
<
C##
"
6&
• Kad slušate TV zvuk ili stereo zvuk iz 2-kanalnog izvora
kroz 6 zvuþnika, odaberite "PRO LOGIC" ili "PLII
MUSIC/MOVIE".
• Kad koristite SCART vezu, izvedite postupak iz koraka
1 ili se može pojaviti šum. Ako se šum nastavi i nakon
ukljuþenja indikatora "TV", provjerite podešenje izlaza
prikljuþenog TV prijemnika ili drugog ureÿaja. Za
detalje pogledajte upute isporuþene s prikljuþenim
ureÿajem/TV prijemnikom.
+)
Ostale funkcije
#@GFGG GK&
Pojavi se programski broj.
%
Spojite FM/AM antene na subwoofer (str. 21) i
ugodite radijske postaje.
$
#/
<C##
<
&
Ne možete snimati FM/AM radijski program uporabom
rekordera ili spojene opreme.
)
# 8 &
Postaja je pohranjena.
/
#
#
)
((
&
Promjena programskog broja
Ponovite navedene korake i odaberite drugi
programski broj u koraku 5.
#%''
'
#/"##&
#GF@G#
<
,#
@GG&
Ugodi se zadnja primljena postaja.
<&%
Možete pohraniti 20 FM postaja i 10 AM postaja.
Prije ugaÿanja provjerite je li zvuk smanjen na
minimum.
'
# % 8AF7
<C###
(##
#&
#0
*3AF7
##
*#&
#/"##&
#GF@G#
<
,#
@GG&
Iskljuþenje radijskog prijemnika
#C#
#
"#
#C#&
%#(
#
(##
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
radiopostaju. Na pokazivaþu se pojavi oznaka
"TUNED" i "ST" (za stereo program).
Pritisnite / za iskljuþenje sustava.
Primijenite ruþno ili automatsko ugaÿanje u
navedenom koraku 3.
• Za ruþno ugaÿanje postaje pritisnite ili .
• Za poþetak automatskog ugaÿanja pritisnite i
zadržite ili . Pretraživanje možete
zaustaviti pritiskom tipke .
nastavlja se
+/
#
@G#
###
Pritisnite FM MODE tako da se na pokazivaþu
pojavi "MONO". Neüe se þuti stereo efekt,
meÿutim, prijem üe biti bolji.
• Za ponovno korištenje stereo efekta, opet
pritisnite tipku FM MODE.
Savjeti
• Pohranjene postaje možete takoÿer odabrati uporabom
brojþanih tipaka i tipke SET.
• Radijski program možete slušati dok rekorder snima,
presnimava ili þeka na programirano snimanje, no ne
tijekom editiranja.
• Kad odaberete FM/AM tijekom reprodukcije,
reprodukcija se zaustavi.
• Radijski prijemnik ne možete koristiti:
– kad je ureÿaj u DVD modu ili HDD modu,
– kad koristite prikljuþen TV prijemnik,
– kad subwoofer nije ukljuþen ili je njegov mrežni
kabel odspojen.
&#8
$#%'&#
Možete podesiti signal daljinskog upravljaþa tako
da se njime može upravljati i TV prijemnikom.
• Ovisno o prikljuþenom ureÿaju, možda neüete moüi
koristiti neke ili sve tipke za upravljanje TV
prijemnikom.
• Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni kodni
broj se briše.
• Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaþu, kodni
broj se može vratiti na standardno podešenje. Ponovno
unesite prikladan kodni broj.
TV/DVD prekidaþ
%%&
Brojþane tipke,
SET, -/--
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omoguüuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom. Ovaj
prijemnik omoguüuje uporabu korisnih RDS
funkcija kao što je prikaz naziva radiopostaje. RDS
je dostupan samo za FM postaje.*
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to
samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
RDS možda neüe ispravno raditi ako ugoÿena postaja ne
emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
2%#
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge, na
pokazivaþu se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaþu se neüe pojaviti
naziv postaje.
Savjet
Kad je prikazan naziv postaje, možete provjeriti
frekvenciju višestrukim pritiskom tipke TIME/TEXT.
++
'
#"8F22#<,#8&
2C#
/&
.
"##H
6"
8#0
##I>
<
#
8#
C##I
#3&
#/&
Proizvoÿaþ
Kodni broj
Kad je TV/DVD prekidaþ postavljen na TV,
daljinski upravljaþ djeluje na ovaj naþin:
Sharp
08
Thomson
11
Tipke
Postupci
Toshiba
10
/
Ukljuþuje i iskljuþuje TV
prijemnik
JVC
09
(glasnoüa)
+/–
Podešava glasnoüu zvuka na
TV prijemniku
TV/DVD
Mijenja izvor ulaznog signala
PROG +/–
Odabire program na Sony
TV prijemniku
Brojþane tipke i
SET, -/--*
Odabire program na Sony
TV prijemniku
(wide mode)
Ukljuþuje ili iskljuþuje široki
prikaz na Sony TV prijemniku sa širokim ekranom
* Ako za izbor televizijskog programa koristite
brojþane tipke, prije unosa dvoznamenkastog broja
pritisnite tipku -/--.
>
###8F220
%:8
"3
Tipkom TV/DVD birate izmeÿu rekordera i
izvora signala kojeg ste zadnje odabrali na TV
prijemniku. Usmjerite daljinski upravljaþ prema
rekorderu kad koristite ovu tipku. Tipka djeluje þak
i kad je TV/DVD prekidaþ postavljen na DVD.
Ako spojite rekorder s TV prijemnikom pomoüu
SCART prikljuþnica, kao ulazni izvor signala za
TV prijemnik automatski se postavlja rekorder
nakon pokretanja reprodukcije. Želite li gledati
neki drugi izvor, pritisnite tipku TV/DVD za
promjenu izvora ulaznog signala TV prijemnika.
>
<
#8#
C##
Ako je prikazano više brojeva, pokušajte unijeti
jedan po jedan broj dok ne pronaÿete koji radi s
vašim TV prijemnikom.
Proizvoÿaþ
Kodni broj
Sony
01 (standardno)
Grundig
04
Hitachi
06
Panasonic
05, 12
Philips
02, 03
Samsung
13
Sanyo
07
+4
Pritisnite PROG +/– za odabir broja programa.
Podešavanja i prilagoÿavanja
Odabrani broj programa
&%'
+'%1
Pomoüu izbornika "Settings" možete podesiti
parametre prijemnika, sat ureÿaja i TV programe.
'
Odaberite "System" i pritisnite ENTER.
Odaberite dostupan TV sustav: BG, DK, I ili L
te pritisnite ENTER (str. 91).
#12222#%K%8 G
G ##
##&
<##I% 8I# 8 &
<##I%#I# 8 &
Pojave se opcije izbornika "Settings".
Tvorniþka podešenja su podcrtana.
• Za iskljuþenje izbornika pritisnite SYSTEM
MENU više puta.
&'
Ruþno podešavanje programa.
Ako neke programe ne možete podesiti korištenjem
funkcije Easy Setup, možete ih podesiti ruþno.
Ako nema zvuka ili je slika izobliþena, možda je
odabran pogrešan sustav prijemnika tijekom Easy
Setup podešavanja. Ruþno podesite odgovarajuüi
sustav prijemnika slijedeüi dolje navedene korake.
' Odaberite "Channel Settings" u "Settings" i
pritisnite ENTER.
Odaberite ako se nalazite u nekoj od
zemalja Zapadne Europe, osim
zemalja navedenih u "Programi koji
se mogu primati" (str. 91).
DK
Odaberite ako se nalazite u nekoj od
zemalja Istoþne Europe.
I
Odaberite ako se nalazite u Velikoj
Britaniji ili Irskoj.
L
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
$
Odaberite "Normal/CATV" i pritisnite ENTER.
)
Odaberite "Normal" i pritisnite ENTER.
• Želite li podesiti CATV (kabelska televizija),
odaberite "CATV".
Odaberite "Channel Set" i pritisnite ENTER.
/
4-
BG
+
4
Pritisnite / više puta dok se ne pojavi broj
programa kojeg želite prikazati i zatim
pritisnite ENTER.
Programi se pretražuju redoslijedom
prikazanim u tablici dolje.
• Ako znate broj programa kojeg tražite,
pritisnite brojþane tipke. Na primjer, za
odabir programa 5, prvo pritisnite "0" i zatim
"5". Nakon toga pritisnite ENTER.
Odaberite "Audio" i pritisnite ENTER.
‹ #
TV sustav
Raspon programa
BG (zemlje Zapadne E2–E12 VHF
Europe, osim zemalja Italija A–H VHF
navedenih dolje)
E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
DK (zemlje Istoþne
Europe)
R1–R12 VHF
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
NICAM
Standardan izbor.
Standard
Odaberite ako prijem zvuka u
NICAM sustavu nije dobar.
I (Velika Britanija i
Irska)
Irska A–J VHF
Južna Afrika 4–13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
'- Odaberite "NICAM" i pritisnite ENTER.
'' Odaberite "AFT" i pritisnite ENTER.
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
L (Francuska)
F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
On
Ukljuþuje Auto Fine Tuning
funkciju. Standardan izbor.
Off
Omoguüuje ruþno podešavanje
slike.
' Odaberite "On" za ukljuþivanje AFT funkcije i
pritisnite ENTER.
• Ako Auto Fine Tuning funkcija nije od
koristi, odaberite "Off" i pritisnite ENTER.
Nakon što se pojavi pokazivaþ za precizno
podešavanje, tipkama / podesiti jasniju
sliku i pritisnite ENTER.
• Za podešavanje drugog programa, ponovite
od koraka 2.
‹ #:8@,
Ovaj rekorder može pretraživati CATV kanale B do
Q i HYPER frekvencije S21 do S41. U izborniku
Channel Set kanali su prikazani kao S1 do S44. Na
primjer, kanal B je prikazan kao S1, a kanal Q
prikazan kao S23 (pogledajte tablicu u nastavku).
Ako je za željeni kanal oznaþen frekvencijom (npr.
152,75 MHz), pogledajte u tablicu za odabir
pripadajuüeg broja kanala.
Kanal
Broj
kanala
Raspon frekvencija
(MHz)
B
S1
116,75 – 124,75
C
S2
124,75 – 132,75
D
S3
132,75 – 140,75
D
S4
140,75 – 148,75
E
S5
148,75 – 156,75
nastavlja se
4'
Kanal
Broj
kanala
Raspon frekvencija
(MHz)
Kanal
Broj
kanala
Raspon frekvencija
(MHz)
F
S6
156,75 – 164,75
S39
S42
443,25 – 451,25
F
S7
164,75 – 172,75
S40
S43
451,25 – 459,25
G
S8
172,75 – 180,75
S41
S44
459,25 – 467,25
H
S9
180,75 – 188,75
H
S10
188,75 – 196,75
I
S11
196,75 – 204,75
J
S12
204,75 – 212,75
J
S13
212,75 – 220,75
K
S14
220,75 – 228,75
L
S15
228,75 – 236,75
4
L
S16
236,75 – 244,75
M
S17
244,75 – 252,75
N
S18
252,75 – 260,75
N
S19
260,75 – 268,75
O
S20
268,75 – 276,75
P
S21
276,75 – 284,75
E#
#
Omoguüuje promjenu ili unos novog imena postaje
(do pet znakova). Rekorder mora primati
informacije o programu (npr. SMARTLINK
informacije) ako želite da se ime postaje
automatski pojavljuje.
' Odaberite "Channel Setting" u "Settings" i
pritisnite ENTER.
Pritisnite PROG +/– za odabir broja programa
kojemu želite promijeniti ili unijeti ime.
Odaberite "Station Name" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za unos znakova.
P
S22
284,75 – 292,75
Q
S23
292,75 – 300,75
S21
S24
299,25 – 307,25
S22
S25
307,25 – 315,25
S23
S26
315,25 – 323,25
S24
S27
323,25 – 331,25
S25
S28
331,25 – 339,25
S26
S29
339,25 – 347,25
S27
S30
347,25 – 355,25
S28
S31
355,25 – 363,25
S29
S32
363,25 – 371,25
K?8F:9A
S30
S33
371,25 – 379,25
S31
S34
379,25 – 387,25
Služi za podešavanje PAY-TV/Canal Plus
programa (str. 33).
S32
S35
387,25 – 395,25
S33
S36
395,25 – 403,25
S34
S37
403,25 – 411,25
S35
S38
411,25 – 419,25
S36
S39
419,25 – 427,25
S37
S40
427,25 – 435,25
S38
S41
435,25 – 443,25
• Za unos znakova, pogledajte str. 43.
Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
:<#@%+%#&
'1
Omoguüuje mijenjanje ili iskljuþivanje brojeva
programa nakon podešavanja programa. Ako neke
brojeve programa ne koristite ili sadrže neželjene
programe, možete ih iskljuþiti.
Takoÿer možete mijenjati imena postaja. Ako se
imena postaja ne pojavljuju, možete ih unijeti
ruþno.
' Odaberite "Channel List" u izborniku
"Settings" i pritisnite ENTER.
8A'
Neke postaje pružaju uslugu teleteksta* u kojem se
svakodnevno pohranjuju þitavi programi i njihovi
podaci (naziv, datum, program, vrijeme poþetka
snimanja, itd.). TV Guide stranice odgovaraju
pojedinim danima u tjednu. Prilikom snimanja,
rekorder automatski preuzima naziv programa sa
stranica teleteksta i pohranjuje ga. Brojevi TV
Guide stranica u potpunosti ovise o postaji i
podložni su promjeni. Ako želite, te brojeve
stranica možete podesiti ruþno u izborniku TV
Guide Page.
* Nije raspoloživo u nekim podruþjima.
'
Pritisnite / za odabir retka koji sadrži broj
programa kojeg želite promijeniti ili iskljuþiti.
• Za promjenu, pritisnite ENTER i prijeÿite na
korak 3.
• Za iskljuþivanje, pritisnite CLEAR i prijeÿite
na korak 5. Iskljuþeni broj preskakat üe se
dok pritišüete tipku PROG +/–.
• Za prikaz stranica s programima od 7 do 99,
više puta pritisnite /.
• Ako nema prijema brojeva stranica (P000),
morate podesiti odgovarajuüe TV Guide
brojeve stranica ruþno.
Pritisnite / za pomicanje odabranog retka na
željeno mjesto.
Odabrani program umeüe se na novo mjesto.
$
Odaberite "TV Guide Page" u "Settings" i
pritisnite ili ENTER.
Pojavljuje se TV Guide Page izbornik.
Odaberite broj programa kojemu želite upisati ili
promijeniti TV Guide stranicu tipkom PROG +/–.
• TV Guide brojevi stranica pojavljuju se automatski þim ih rekorder primi (primjer: P301).
Odaberite TV Guide broj stranice kojeg želite
promijeniti i pritisnite ENTER.
Pritisnite ENTER za potvrÿivanje podešenja.
Želite li promijeniti ili iskljuþiti broj programa
neke druge postaje, ponovite postupak od
koraka 2.
Pažljivo odaberite broj programa kojeg želite iskljuþiti.
Ako greškom iskljuþite program kojeg niste htjeli, morat
üete ponovno ruþno podesiti program.
nastavlja se
4
Brojþanim tipkama ili tipkama ///
unesite TV Guide broj stranice i pritisnite
ENTER za potvrdu podešenja.
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovno
unesite ispravan broj.
• Želite li unijeti ili promijeniti neki drugi TV
Guide broj stranice, ponovite korake 3 i 4
gore.
Savjet
Želite li gledati teletekst informacije na ekranu TV
prijemnika tijekom emisije, tipkom TV/DVD
prebacite na prijemnik svog TV prijemnika.
• Ako ne želite koristiti funkciju automatskog
pridjeljivanja TV Guide broja stranice, u gore opisanom
koraku 4 unesite "000". Rekorder üe umjesto broja
pohraniti izvorne podatke (broj programa, vrijeme
poþetka i završetka).
• TV Guide Page brojeve s nazivima programa i
vremenima poþetka potražite na teletekstu.
• Ako TV vodiþ teleteksta ima str. koja uvijek prikazuje
programe za tekuüi dan, unesite tu str. za sve dane.
• Poþnete li snimati više od tri minute prije najavljenog
poþetka programa, možda se neüe pohraniti ispravne
informacije o programu.
• Obratite pozornost da ova funkcija možda neüe raditi
ispravno za neke TV postaje.
• Ako TV postaja obnavlja informacije o teletekstu u
trenutku poþetka snimanja, naziv programa možda neüe
odgovarati snimljenom programu. U tom sluþaju ruþno
unesite toþan naziv (str. 43).
Pritisnite / više puta dok se ne pojavi broj
programa postaje koja odašilje signal toþnog
vremena i pritisnite ENTER.
• Ako rekorder ne primi signal toþnog vremena
od bilo koje postaje, "Auto Adjust" se
automatski vraüa na "Off", a na ekranu se
pojavljuje izbornik za ruþno podešavanje sata.
Savjet
Ako ste opciju podesili opciju "Auto Adjust" na "On",
funkcija Auto Clock Set se ukljuþuje svaki put kad
iskljuþite rekorder.
Funkcija Auto Clock Set ne radi dok je rekorder u
pripravnom stanju za Synchro-Recording.
‹ "
##
Ako Auto Clock Set funkcija nije toþno podesila
sat prema vašem podruþju, pokušajte odabrati
drugu postaju za Auto Clock Set funkciju ili sat
podesite ruþno.
' Odaberite "Clock" u izborniku "Settings" i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Auto Adjust" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Off" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Present Time" i pritisnite ENTER.
$
Pritisnite / za podešavanje dana i pritisnite
.
Podesite mjesec, godinu, sat i minute ovim
redom. Pritisnite / za odabir toþke koju
želite podesiti i zatim / za podešavanje
brojeva. Dan u tjednu se podešava automatski.
##
Ukljuþuje Auto Clock Set funkciju ako program
lokalne postaje odašilje signal toþnog vremena.
' Odaberite "Clock" u "Settings" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Auto Adjust" i pritisnite ENTER.
Odaberite "On" i pritisnite .
)
4
• Za promjenu brojeva, pritisnite za
povratak na toþku koju želite promijeniti i
pritisnite /.
Pritisnite ENTER za pokretanje sata.
%20?%,##2;3
Promjena jezika izbornika na ekranu.
22G#0
22E2 3
Promjena jezika za DVD izbornik.
0
22E2 3
Promjena jezika zvuþnog zapisa.
Ako odaberete "Original", bira se jezik koji ima
prioritet na disku.
%<#0
22E2 3
Promjena jezika titlova snimljenih na disk.
Ako odaberete "Audio Follow", jezik titlova se
mijenja zajedno s jezikom zvuþnog zapisa.
&+1
Video podešavanja tiþu se slike, poput veliþine
slike i boje.
Podešavanja odaberite u skladu s vrstom TV
prijemnika, prijemnika ili dekodera spojenog na
DVD rekorder.
'
#%K%8 GG ##
#
#&
<##I% 8I# 8 &
<##I#
I# 8 &
Pojavljuje se izbornik "Video" sa sljedeüim
opcijama. Standardni izbori su podcrtani.
Savjet
Ako odaberete "Others" u izbornicima "DVD Menu",
"Subtitle" ili "Audio", odaberite i unesite kôd jezika iz
popisa "Popis kodova jezika" (str. 123) pomoüu brojþanih
tipki.
Ako odaberete jezik u izbornicima "DVD Menu",
"Subtitle" ili "Audio" koji nije snimljen na DVD VIDEO
disk, odabrat üe se automatski jedan od snimljenih jezika.
8#088;#3
Za odabir veliþine slike pri reprodukciji naslova
snimljenog u video ureÿajem u 16:9 formatu (str.
54) ili komercijalnog DVD VIDEO diska sa slikom
u 16:9 formatu.
Odaberite veliþinu slike prema vrsti prikljuþenog
TV prijemnika (wide screen/wide ili standardni 4:3).
16:9
Odaberite pri spajanju na wide-screen
TV prijemnik ili TV prijemnik koji ima
wide mod funkciju
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na TV prijemnik
veliþine slike 4:3. Prikazuje se široka
slika s crnim linijama ispod i iznad
slike.
4:3 Pan
Scan
Odaberite pri spajanju na TV prijemnik
veliþine slike 4:3. Automatski se
prikazuje široka slika preko cijelog
ekrana, bez dijelova koji ne stanu na
ekran.
nastavlja se
4$
#
0
##
#3
Ovisno o disku, može se odabrati automatski prikaz "4:3
Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
G
#0#
#30
F223
Odabir kvalitete slike tijekom pauze.
Auto
Frame
Slika, ukljuþujuüi i dinamiþke pokretne
dijelove, prikazuje se bez titranja.
Standardan izbor.
Slika, ukljuþujuüi i dijelove koji se ne
miþu dinamiþki, prikazuje se uz visoku
razluþivost.
>
#0:
#3
Služi za odabir ukljuþivanja ili iskljuþivanja
videosignala preko COMPONENT VIDEO OUT
prikljuþnica.
On
Emitiraju se progresivni videosignali.
Odaberite kada želite gledati
progresivne videosignale.
Off
Nema emisije signala.
• Ako ste "Line1 Output" podesili na "RGB", nije
moguüe podesiti "Component Out" na "On".
• Ako spojite rekorder s monitorom ili projektorom samo
preko COMPONENT VIDEO OUT prikljuþnica,
nemojte odabrati "Off". Ako odaberete "Off" u ovom
sluþaju, možda se neüe pojaviti slika.
4)
DVD softver možemo podijeliti u dvije skupine:
filmski softver i video softver. Video softver
izveden je iz televizije, poput dramskih i komiþnih
serija, i prikazuje 30 slika/60 poluslika (25 slika/50
poluslika) u sekundi. Filmski softver izveden je iz
filma i prikazuje 24 slike u sekundi. Neki DVD
softver sadrži Video i Film. Kako bi se te slike
prirodno prikazale na ekranu pri emitiranju u
PROGRESSIVE modu (50 ili 60 slika u sekundi),
progresivni videosignal treba konvertirati tako da
odgovara tipu DVD softvera kojeg gledate.
Možete precizno podesiti progresivni 525p/625p
videosignal koji se emitira kad pritisnete tipku
PROGRESSIVE (ukljuþuje se indikator
"PROGRE"). Obratite pažnju da TV prijemnik koji
podržava progresivni format morate spojiti preko
COMPONENT VIDEO OUT prikljuþnica (str. 26).
Auto
Automatski prepoznaje vrstu softvera
(filmski ili video) i odabire prikladan
naþin konverzije. Standardan izbor.
Video
Odabire sustav konverzije prikladan za
video softver.
%,
#0%,%#3
Omoguüuje odabir na koji naþin ulaz ili izlaze
signali preko SCART prikljuþnica na stražnjoj
strani rekordera. Odberite opciju za svaku od dolje
navedenih toþaka u skladu s kombinacijom
prikljuþaka i metoda koje üete koristiti.
‹ 9#'
Odabir vrste izlaznog signala na LINE 1 – TV
prikljuþnici.
RGB
Izlaz RGB signala.
Video
Izlaz video signala.
S Video
Izlaz S-video signala.
• Ako vaš TV prijemnik ne prima S-video ili RGB signale,
na ekranu se ne pojavljuje slika þak i ako odaberete "S
Video" ili "RGB". Pogledajte upute uz TV prijemnik.
• Nije moguüe odabrati "RGB" ako je "Component Out"
podešen na "On".
• Funkcija SMARTLINK je dostupna samo ako je
odabrana opcija "Video".
‹ 9#E
Odabir vrste ulaznog signala na LINE3/DECODER
prikljuþnici. Slika neüe biti þista ako ovo podešenje
ne odgovara vrsti ulaznog videosignala.
Video/
RGB
Ulaz video ili RGB signala.
Decoder
Odaberite ako ste spojili PAY-TV/
Canal Plus dekoder.
S Video
Ulaz S-video signala.
‹ 9#
Odabir vrste izlaznog signala na
LINE3/DECODER prikljuþnici.
Video
Izlaz video signala.
S Video
Izlaz S-video signala.
,&+,1
Audio podešavanja omoguüuju podešavanje zvuka
u skladu s uvjetima reprodukcije i spajanja.
'
#%K%8 GG ##
#
#&
<##I% 8I# 8 &
<##I
I# 8 &
Pojavljuje se izbornik "Audio" sa sljedeüim
opcijama. Standardna podešavanja su
podcrtana.
9#E
Odabir vrste ulaznog signala na LINE4 IN
prikljuþnici sa stražnje strane rekordera.
Video
Ulaz video signala.
S Video
Ulaz S-video signala.
2:0
"
3
0
223
Omoguüuje jasnu reprodukciju zvuka pri manjoj
glasnoüi tijekom reprodukcije DVD diska koji je
usklaÿen s "Audio DRC" funkcijom.
Off
Bez kompresije dinamiþkog raspona.
Standard
Reproducira zvuþne zapise s izvornim
dinamiþkim rasponom.
Max
Maksimalna kompresija dinamiþkog
raspona.
Funkcija Audio DRC primjenjiva je samo na Dolby
Digital izvore.
nastavlja se
4/
:2
;
Auto
PCM
Reproducira DTS zapisa na CD-u.
Buduüi da rekorder automatski odabire
bit stream, kod nekih zapisa üe se
preskoþiti poþetak. Ako to želite
sprijeþiti, odaberite "PCM".
Reproducira CD-ove bez preskakanja.
Buduüi da ova opcija ne omoguüuje
odabir bit streama, pri reprodukciji
DTS zapisa na CD-u þut üe se samo
šum. Za reprodukciju DTS CD-ova
odaberite "Auto".
'
+3%1
Izbornik "Features" omoguüuje podešavanje
snimanja i ograniþenja reprodukcije.
'
#%K%8 GG ##
#
#&
<##I% 8I# 8 &
<##I@##I# 8 &
Pojavljuje se izbornik "Features" sa sljedeüim
opcijama. Standardna podešenja su podcrtana.
82#,#,0
F22ABF
22?BF22AF22?3
On
Omoguüuje jednostavno snimanje
programa kojeg gledate na TV
prijemniku pomoüu SMARTLINK
funkcije.
Off
Iskljuþuje TV Direct Rec funkciju.
:(#
Automatski dijeli snimku (naslov) na poglavlja
umetanjem oznaka poglavlja u odreÿenim
razmacima. Oznake se umeüu za vrijeme snimanja.
4+
On
Za tvrdi disk ili DVD-RW (VR mod),
rekorder detektira promjene u slici i
zvuku i automatski umeüe oznake
poglavlja.
Na drugim diskovima za snimanje,
rekorder umeüe oznake poglavlja u
intervalima od oko 6 minuta.
Off
Ne ubacuju se oznake poglavlja.
Stvarno trajanje intervala može se razlikovati ovisno o
koliþini informacija sadržanih u videozapisu koji üe se
snimati.
Odaberite "Standard" i pritisnite ili ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Standard".
Odaberite geografsko podruþje kao ograniþenje
reprodukcije i pritisnite ENTER.
Odabire se podruþje.
• Ako odaberete "Others", brojþanim tipkama
unesite podruþni kôd iz tablice (str. 123).
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Level" i pritisnite ENTER.
Prikazuju se toþke koje možete odabrati kao
"Level".
"###
,#0#:
3
0
22E2 3
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se
ograniþiti prema odreÿenom kriteriju, npr. starosti
korisnika. Mogu se blokirati pojedine scene ili se
zamijeniti drugima.
' Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Features" i pritisnite ENTER.
• Ako do sada niste unijeli zaporku, pojavljuje
se izbornik za unos nove zaporke.
$
• Ako ste veü unijeli zaporku, pojavljuje se
izbornik za unos zaporke.
)
Unesite þetveroznamenkastu zaporku pomoüu
brojþanih tipaka, odberite "OK" i pritisnite
ENTER.
Što je manji broj, veüe je ograniþenje. Ureÿaj
neüe moüi reproducirati diskove s razinom
ograniþenja veüom od odabrane.
Odaberite razinu i pritisnite ENTER.
Dovršili ste podešavanje ograniþenja
reprodukcije.
• Želite li iskljuþiti podešeno ograniþenje za
disk, podesite "Level" na "Off" u koraku 6.
• Želite li promijeniti zaporku, odaberite
"Password" u koraku 3 i pritisnite ENTER.
Nakon što se pojavi izbornik za unos
zaporke, unesite novu þetveroznamenkastu
zaporku pomoüu brojþanih tipaka, odaberite
"OK" i pritisnite ENTER.
• Ako ste zaboravili zaporku, trebate je poništiti tako da
odaberete "Parental Control" iz "Factory Setup" u
izborniku "Options" (str. 104).
• Pri reprodukciji diskova bez ograniþenja reprodukcije,
na ovom rekorderu nije moguüe ograniþiti reprodukciju.
• Ovisno o disku, možda üete morati promijeniti razinu
ograniþenja tijekom reprodukcije. Tada unesite zaporku
i promijenite razinu.
nastavlja se
44
%;,(
#,
Odabir medija za snimanje kod uporabe funkcije
Synchro-Recording (str. 57).
Record to Snimanje na tvrdi disk.
HDD
Record to Snimanje na DVD disk.
DVD
1O%#0
3
Odabir HQ moda kod snimanja na tvrdi disk (str.
48).
HQ+
Snimanje višom kvalitetom (otprilike
15 Mbps).
HQ
Snimanje u standardnom HQ modu.
&&
+1
Opcija "Speaker" omoguüuje podešavanje
zvuþniþkog sustava (položaja zvuþnika, glasnoüe,
itd.).
Provjerite je li subwoofer ukljuþen te je li þvrsto
prikljuþen spojni kabel.
'
:
%;#
#%K%8 GG ##
#
#&
<##I% 8I# 8 &
<##I%##I# 8 &
Pojavi se izbornik "Speaker".
Odabir televizijskog sustava za reprodukciju
VIDEO CD diskova (ukljuþujuüi i Super VCD
diskova).
PAL
Reprodukcija u PAL sustavu.
NTSC
Reprodukcija u NTSC sustavu.
%,##%#
Screen saver slika se pojavljuje ako 10 minuta ne
koristite ukljuþen rekorder dok je prikazana slika,
primjerice izbornik. Screen saver pomaže u
sprjeþavanju ošteüivanja ureÿaja na kojem
prikazujete sliku.
On
Ukljuþen screen saver.
Off
Iskljuþen screen saver.
<##
,&
$
# 8 &
)
'--
"Size": Odabir položaja surround zvuþnika, itd.
(str. 101).
"Distance": Odabir udaljenosti zvuþnika od
položaja za slušanje. (str. 101).
"Level": Podešavanje razine zvuþnika (str. 102).
"Test Tone": Emitira ispitni ton za podešavanje
razina pojedinaþnih zvuþnika (str. 102).
Pojave se opcije za odabranu stavku
(pogledajte u nastavku). Tvorniþka podešenja
su podcrtana.
<##
,# 8 &
+&#1
% +#%1
Odaberite položaj surround zvuþnika i hoüe li se ti
zvuþnici koristiti.
Najprije podesite udaljenost od položaja za slušanje
do prednjih zvuþnika u "Front" (prednji zvuþnici)
(). Zatim podesite vrijednosti za "Center" (središnji
zvuþnik) () i "Surround" (surround zvuþnici)
(. Za razmještaj zvuþnika pogledajte str. 16.
@
0#3
Yes
Fiksno podešenje.
:##0#3
Yes
Normalno odaberite ovo podešenje.
None
Odaberite ovo podešenje ako neüe
koristiti središnji zvuþnik.
%
• Za sljedeüa podešenja možda neüe biti odabrane
tvorniþke vrijednosti ako ste izveli "Room Size"
podešavanje iz poglavlja "Korak 8: Easy Setup" (str. 34)
u skladu s razmještajem zvuþnika.
• Promijenite tekuüa podešenja ponovno ukoliko
promijenite položaje zvuþnika.
@
Behind
Odaberite ovo podešenje ako su
surround zvuþnici u zoni .
Podesite udaljenost prednjih zvuþnika od 1 do 7 m
(u koracima od 0,2 m). Tvorniþko podešenje je "1,6".
Side
Odaberite ovo podešenje ako su
surround zvuþnici u zoni .
:##
None
Odaberite ovo podešenje ako neüe
koristiti surround zvuþnik.
Podesite udaljenost središnjeg zvuþnika izmeÿu
podešenja za "Front" i -1,6 m od podešenja za
"Front" (u koracima od 0,2 m). Tvorniþko
podešenje je "1,6".
%
Podesite udaljenost surround zvuþnika izmeÿu
podešenja za "Front" i -4,6 m od podešenja za
"Front" (u koracima od 0,2 m). Tvorniþko
podešenje je "1,6".
%<J
5#
Yes
Fiksno podešenje.
• Kad podesite udaljenost, zvuk se na trenutak prekine.
• Ako svi prednji i surround zvuþnici nisu postavljeni na
jednaku udaljenost od mjesta slušanja, podesite
udaljenost u skladu s najbližim zvuþnikom.
• Nemojte postavljati surround zvuþnike dalje od mjesta
slušanja nego što je udaljenost prednjih zvuþnika.
• Ovisno o ulaznom signalu, opcija Distance možda neüe
raditi.
nastavlja se
'-'
@&#+'#%$1
8%8+%1
Ova opcija omoguüuje podešavanje svakog
zvuþnika zasebno. Koristite ispitni ton za
jednostavno podešavanje (pogledajte "Test Tone"
na str. 102).
Za podešavanje glasnoüe svih zvuþnika odjednom,
pritisnite +/–.
Pomoüu ispitnog tona možete podesiti razinu
glasnoüe zvuþnika.
' Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Speaker" i pritisnite ENTER. Pojavi
se izbornik "Speaker".
@
9#5
Podesite glasnoüu prednjeg lijevog zvuþnika
izmeÿu -6,0 and 0,0 (u koracima po 1 dB).
Tvorniþko podešenje je "0,0".
:##
Podesite glasnoüu središnjeg zvuþnika izmeÿu -6,0
and 0,0 (u koracima po 1 dB). Tvorniþko podešenje
je "0,0".
@
(
Podesite glasnoüu prednjeg desnog zvuþnika
izmeÿu -6,0 and 0,0 (u koracima po 1 dB).
Tvorniþko podešenje je "0,0".
%
(
Podesite glasnoüu desnog surround zvuþnika
izmeÿu -6,0 and 0,0 (u koracima po 1 dB).
Tvorniþko podešenje je "0,0".
$
)
/
%
9#5
Podesite glasnoüu lijevog surround zvuþnika
izmeÿu -6,0 and 0,0 (u koracima po 1 dB).
Tvorniþko podešenje je "0,0".
%<J
5#
Podesite glasnoüu subwoofera izmeÿu -6,0 and 0,0
(u koracima po 1 dB). Tvorniþko podešenje je "0,0".
+
4
Odaberite "Test Tone" i pritisnite ENTER.
Off
Ispitni ton se neüe emitirati.
On
Ispitni ton se emitira redom iz
zvuþnika.
Odaberite "On" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Level" i pritisnite ENTER.
Odaberite zvuþnik koji želite podesiti: "Front
Left", "Center", "Front Right", "Surround
Right", "Surround Left" ili "Subwoofer", i
pritisnite ENTER.
Iz odabranog zvuþnika þuje se ispitni ton.
Iz položaja za slušanje podesite razinu glasnoüe
pritiskom na / i ENTER.
Ponovite korake 7 i 8 kako biste podesili razine
glasnoüe drugih zvuþnika.
'- Kad dovršite podešavanje razine glasnoüe,
ponovite gornje korake kako biste odabrali
"Off" u koraku 5. Ispitni ton se prekine.
'' Pritisnite SYSTEM MENU za iskljuþenje
izbornika.
Kad podesite opcije zvuþnika, zvuk se privremeno prekine.
'-
&&
%#%'
&#+%1
Izbornik "Options" omoguüuje dodatna
podešavanja.
'
#%K%8 GG ##
#
&
<##I% 8I# 8 &
<##I
I# 8 &
Pojavljuje se izbornik "Options" sa sljedeüim
opcijama. Tvorniþka podešenja su podcrtana.
Ako podesite mod snimanja tako da se može promijeniti
tijekom presnimavanja s DVD diska na tvrdi disk,
podešenje zvuka na izvornom disku (DVD) primjenjuje se
bez obzira na ostala podešenja.
22.#,&0#
##
22?B
3
Odabir zvuka koji üe se snimiti na disk. Ovo
podešavanje nije nužno ako snimate na DVD-RW
(VR mod) disk koji snima glavni i pomoüni zvuk.
Main
Snimanje glavnog zvuka dvojeziþnog
programa.
Sub
Snimanje pomoünog zvuka
dvojeziþnog programa.
2#
Podešavanje osvjetljenja pokazivaþa na prednjoj
strani ureÿaja.
@
22?B0
22?B3
Rekorder automatski zapoþinje formatiranje u VR
ili Video modu, ovisno o podešavanju, nakon što se
umetne novi DVD-RW disk.
VR
Automatsko formatiranje diska u VR
modu.
Video
Automatsko formatiranje diska u
Video modu.
Normal
Jaþe osvjetljenje.
Power
Save
Slabije osvjetljenje. Osvjetljenje se
iskljuþuje dok je ureÿaj iskljuþen.
Kad je opcija "Power Save" u izborniku "Options"
podešena na "On", pokazivaþ se iskljuþuje tijekom
pripravnog stanja bez obzira na podešenje.
J#%#
Omoguüuje vam da odaberete hoüe li rekorder biti
u štednom modu kad je iskljuþen (u pripravnom
stanju).
On
Odabir štednog moda. Pokazivaþ je
iskljuþen u pripravnom stanju
rekordera.
Off
Štedni mod je iskljuþen. Uobiþajeno
podešenje.
122.#,&0
3
Odabir zvuka koji üe se snimiti na tvrdi disk.
Main
Snimanje glavnog zvuka dvojeziþnog
programa.
Sub
Snimanje pomoünog zvuka
dvojeziþnog programa.
Main+Sub Snimanje glavnog i pomoünog zvuka
dvojeziþnog programa.
Funkcija Power Save ne radi u sljedeüim sluþajevima, þak
i kad je opcija "Power Save" podešena na "On".
– Kad je podešena funkcija Synchro Recording.
– Kad je programiran timer s funkcijom "PDC/VPS"
podešenom na "On" u izborniku Timer List.
nastavlja se
'-
2;
On
Automatski prikaz informacija na
ekranu nakon ukljuþivanja rekordera i
sl.
Off
Prikaz informacija samo nakon pritiska
na tipku DISPLAY.
@,
;%#
Omoguüuje izbor skupine podešavanja i njihovo
vraüanje na standardne vrijednosti. Obratite pažnju
da üe se time obrisati sva vaša podešenja.
' Odaberite "Factory Setup" u izborniku
"Options" i pritisnite ili ENTER.
Pojavljuje se izbornik za odabir skupine
podešavanja.
Odaberite skupinu podešenja koja želite vratiti
na standardne vrijednosti: "Settings", "Video",
"Audio", "Features", "Options", "Parental
Control" ili "All" te pritisnite ili ENTER.
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Odabrana podešavanja vraüaju se na standardne
vrijednosti.
Pritisnite ENTER nakon što se pojavi "Finish".
Podešenje "All" takoÿer vrati sljedeüa podešenja na
tvorniþke vrijednosti:
− programske brojeve radijskih postaja,
− DSGX podešenje,
− podešenje glasnoüe,
− podešenje zvuþnog ugoÿaja.
'-
%D
+%1
Odaberite ako želite pokrenuti "Easy Setup"
program.
'
$
)
#%K%8 GG ##
#
#&
<##I% 8I# 8 &
<##I ;%#I# 8 &
# 8 &
<##I%I&
%###I ;%#I0&3
&
Dodatne informacije
%#%
Ako za vrijeme uporabe ureÿaja naiÿete na bilo
koju od sljedeüih poteškoüa, koristite ove smjernice
koje vam mogu pomoüi pri uklanjanju smetnji.
Ako problem i dalje postoji, obratite se najbližem
Sony servisu.
Kad nosite sustav u ovlašteni servis na popravak,
donesite ga u cijelosti.
Radi se o sustavu i za odreÿivanje kvara potreban
je cijeli sustav.
#6##"#&
Provjerite je li mrežni kabel þvrsto utaknut.
Spojni kabel nije spojen þvrsto (str. 22).
Odspojite mrežni kabel subwoofera i zatim ga
ponovno spojite nakon otprilike dvije minute.
;8,?=%"56$E
Odmah odspojite mrežni kabel subwoofera te
provjerite sljedeüe:
− jesu li kabeli zvuþnika u kratkom spoju,
− koriste li se samo odgovarajuüi zvuþnici,
− jesu li blokirani ventilacijski otvori.
Kad izvedete te provjere, priþekajte oko dvije
minute da se indikator iskljuþi, ponovno spojite
mrežni kabel subwoofera i zatim ukljuþite
zvuþniþki sustav. Ako indikator trepüe i dalje,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
#
##&
Ponovo þvrsto spojite kabele.
Spojni kabeli su ošteüeni.
Provjerite prikljuþak na TV prijemnik (str. 24).
Podesite prekidaþ za odabir ulaznog signala na TV
prijemniku (npr. "VCR") tako da se slika iz
rekordera pojavi na ekranu.
Provjerite je li opcija "Scart Setting" u izborniku
"Video" podešena u skladu sa sustavom (str. 96).
Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT prikljuþnica,
podesite opciju "Component Out" u izborniku
"Video" na "On" (str. 96).
Ovaj rekorder ne može snimati NTSC signale.
%# E
Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika, ili ako
ste spojili rekorder na kombinaciju TV/DVD
ureÿaja, zaštita od presnimavanja koja se
primjenjuje kod nekih DVD diskova može utjecati
na kakvoüu slike. Ako nakon izravnog spajanja
ureÿaja na TV prijemnik i dalje postoji problem,
molimo pokušajte spojiti ureÿaj na S VIDEO ulaz
TV prijemnika.
Rekorder ste podesili na progresivan format
(ukljuþen je indikator "PROGRE") iako vaš TV
prijemnik ne može primati progresivne signale. U
tom sluþaju, pritisnite PROGRESSIVE toliko puta
dok se ne iskljuþi indikator "PROGRE".
ýak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
progresivnim formatom (526p/625p), može doüi
do smetnji slike ako je rekorder u progresivnom
formatu. U tom sluþaju, pritisnite PROGRESSIVE
dok se ne iskljuþi indikator "PROGRE" i rekorder
vrati na normalan (interlace) format.
Uložen je DVD disk snimljen u drugom
televizijskom sustavu od sustava TV prijemnika.
Smetnje se mogu pojaviti u slici koja je snimljena
na tvrdi disk. Pojava je tipiþna za tvrdi disk i ne
predstavlja kvar.
Ako koristite SCART vezu, pritisnite TV/DVD više puta za ukljuþenje indikatora "TV"
na pokazivaþu, zatim pritisnite INPUT SELECT
za odabir ulaza koji nije LINE 1 i LINE 3. Ako su
i dalje prisutne smetnje, provjerite podešenje
izlaza TV prijemnika. Pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika.
nastavlja se
'-$
#8'%&E
Ruþno podesite program u opciji "Channel
Setting" u izborniku "Settings" (str. 90).
Odaberite odgovarajuüi ulaz tipkom INPUT
SELECT ili odaberite kanal bilo kojeg TV
programa tipkama PROG +/–.
8%#"#E
Preusmjerite TV antenu.
Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV prijemnik).
Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
Odmaknite TV prijemnik od antenskih kabela.
RF kabel spojen je na AERIAL OUT prikljuþnicu
rekordera. Spojite kabel na AERIAL IN
prikljuþnicu.
'$8'E
Program je iskljuþen (str. 93).
Poþelo je snimanje pomoüu timera koje je
promijenilo program.
#B#'%
&#E
Ako je oprema spojena na LINE1 – TV
prikljuþnicu, odaberite "L1" na pokazivaþu
ureÿaja pritiskom na PROG +/– ili INPUT
SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE 2 IN prikljuþnice,
odaberite "L2" na pokazivaþu ureÿaja pritiskom na
PROG +/– ili INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE 4 IN prikljuþnice,
odaberite "L4" na pokazivaþu ureÿaja pritiskom na
PROG +/– ili INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE 3/DECODER
prikljuþnice, odaberite "L3" na pokazivaþu ureÿaja
pritiskom na PROG +/– ili INPUT SELECT.
Ako je na prikljuþnicu LINE 4 IN spojen S video
kabel, podesite "Line4 Input" u izborniku "Video"
na "S Video" (str. 97).
'-)
8%##%# %
"#E
Ako signal slike s DVD ureÿaja, videorekordera ili
tunera prolazi kroz rekorder u TV prijemnik,
signal za zaštitu autorskih prava kod nekih
programa može utjecati na kvalitetu slike.
Odspojite ureÿaj i spojite ga izravno na TV.
#%&
Podesite "TV Type" u izborniku "Video" u skladu
s vašim TV prijemnikom (str. 95).
#%&&#
%#I88DI"IIE
Veliþina slike odreÿena je na DVD disku.
# -"#E
Provjerite je li "Line1 Output" u "Scart Setting" u
izborniku "Video" podešen u skladu sa sustavom
(str. 96).
Ako koristite SCART kabel, koristite potpuno
ožiþen (21-pinski).
&
'&%%%#
#&
Dok snimate s prikljuþene opreme, podesite "Line
Audio Input" u izborniku TOOLS na "Bilingual"
(str. 59).
Na DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R diskove nije moguüe snimati višejeziþne
zapise (glavne i pomoüne). Za snimanje jezika,
odaberite "Main" ili "Sub" opcije "DVD Bilingual
Rec." u izborniku "Options" prije snimanja (str.
103). Za snimanje glavnog i sporednog zvuka
koristite DVD-RW (VR mod).
Osim tvrdog diska i DVD-RW (VR mod), na
druge diskove nije moguüe snimati glavni i
pomoüni zvuk u isto vrijeme. Za snimanje na tvrdi
disk, podesite "HDD Bilingual Rec." u izborniku
"Options" na "Main+Sub" (str. 103).
Ponovo þvrsto spojite kabele.
Spojni kabel je ošteüen.
Rekorder je u reprodukciji unatrag, ubrzanoj
reprodukciji unaprijed, usporenoj reprodukciji ili
pauzi.
Pritisnite MUTING ako je na pokazivaþu
prikazana oznaka "MUTING ON".
Provjerite podešenja zvuþnika (14, 100).
Prikljuþnice LINE ne omoguüuju izlaz DTS
audiosignala CD ili DVD diskova. DTS zvuk
možete þuti samo iz zvuþnika ovog sustava.
&%E
Ako se iz zvuþnika þuje šum pri reprodukciji DTS
zvuþnih zapisa sa CD-a, podesite "CD Priority" u
izborniku "Audio" na "Auto" (str. 98).
Oþistite disk.
Ako koristite SCART vezu, pritisnite TV/
DVD više puta za ukljuþenje indikatora "TV" na
pokazivaþu, zatim pritisnite INPUT SELECT za
odabir ulaza koji nije LINE 1 i LINE 3. Ako su i
dalje prisutne smetnje, provjerite podešenje izlaza
TV prijemnika ili drugog ureÿaja. Pogledajte
upute za uporabu TV prijemnika/drugog ureÿaja.
K%%&#"E
Provjerite jesu li zvuþnici i komponente ispravno i
þvrsto spojeni.
Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od
transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od
TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
Odmaknite TV prijemnik od sustava.
Prikljuþci su zaprljani. Obrišite ih krpom
navlaženom alkoholom.
&<E
Razina glasnoüe je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoüa se može poboljšati ako
"Audio DRC" u izborniku "Audio" podesite na
"Max" (str. 97).
FH>F>-H>-
#;:%'"%%6E
Odaberite stereo audiozapis pritiskom tipke (audio) (str. 62).
Provjerite je li sustav pravilno spojen.
#"D'##8&<%>
%%6E
Provjerite je li ukljuþena funkcija zvuþnog
ugoÿaja (str. 84).
Provjerite spojeve i podešenja zvuþnika.
(str. 14, 100).
Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neüe
biti cjelovit 5.1-kanalni, veü üe biti mono ili stereo,
þak i kad je zvuþni zapis snimljen u Dolby Digital
formatu.
@&%&%#%E
Provjerite jesu li zvuþnici i komponente ispravno i
þvrsto spojeni.
&%%%'&E
Na pojedinim diskovima zvuk se može þuti samo
iz središnjeg zvuþnika.
nastavlja se
'-/
%&%'&E
Provjerite prikljuþke i podešenja zvuþnika
(str. 14, 100).
Provjerite je li ukljuþena funkcija zvuþnog
ugoÿaja (str. 84).
Ovisno o izvoru, efekt središnjeg zvuþnika može
biti manje izražen.
;%&%&#<E
Provjerite prikljuþke i podešenja zvuþnika
(str. 14, 100).
Provjerite je li ukljuþena funkcija zvuþnog
ugoÿaja (str. 84).
Ovisno o izvoru, efekt surround zvuþnika može
biti manje zamjetan.
'%'%E
Provjerite jesu li antene þvrsto spojene. Podesite
antene i spojite vanjsku antenu, ako je potrebno.
Signal radiopostaje je suviše slab (pri
automatskom ugaÿanju). Ruþno ugodite postaju
(str. 87).
Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje obrisane (pri ugaÿanju pomoüu
pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite
postaje (str. 87).
Pritisnite TIME/TEXT tako da se na pokazivaþu
pojavi frekvencija.
Držite AM antenu dalje od sustava i drugih
ureÿaja (rekordera, subwoofera, TV prijemnika,
itd.).
#
###
,
#0
3&
Disk je naopako umetnut. Umetnite disk u
uložnicu s naljepnicom okrenutom prema gore.
Disk je nepravilno uložen.
Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
ureÿaja. Izvadite disk i ostavite ureÿaj ukljuþenim
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
Ako je disk snimljen u drugom rekorderu,
reprodukcija nije moguüa ako disk nije finaliziran
(str. 46).
%% E
Aktivirana je funkcija Resume Play (str. 61).
Uložili ste disk þiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja diska.
Upotrijebite izbornik za pokretanje reprodukcije.
%$ E
DVD VIDEO disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
%%%&#E
Ako DVD sadrži signal automatske pauze,
rekorder se automatski zaustavlja na tom signalu.
'$%6 +E%>
&>% EEE1E
Ovisno o DVD disku, možda neüete moüi koristiti
neke od navedenih funkcija. Pogledajte upute
isporuþene uz disk.
'$&'%E
Na disku kojeg reproducirate nisu snimljeni
višejeziþni zapisi.
DVD VIDEO ne omoguüuje promjenu jezika
zvuþnog zapisa.
Pokušajte promijeniti jezik pomoüu izbornika na
DVD VIDEO disku.
'-+
'$#%##&E
Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni višejeziþni
titlovi.
DVD VIDEO ne omoguüuje promjenu jezika titla.
Pokušajte promijeniti jezik pomoüu izbornika na
DVD VIDEO disku.
Nije moguüe promijeniti titlove snimljene na ovom
rekorderu.
'$E
Na DVD VIDEO disku nema prizora snimljenih iz
više kutova kamere.
Pokušali ste promijeniti kut kamere dok indikator
nije bio prikazan na TV ekranu (str. 62).
DVD VIDEO ne omoguüuje promjenu kuta
kamere.
Pokušajte promijeniti kut kamere pomoüu
izbornika na DVD VIDEO disku.
Nije moguüe mijenjati kut kamere kod naslova
snimljenih na ovom rekorderu.
'$ 2%E
MP3 audiozapisi nisu snimljeni u formatu koji
rekorder može reproducirati (str. 67).
'$ A%#&E
JPEG slikovne datoteke nisu snimljene u formatu
koji rekorder može reproducirati (str. 67).
Nije moguüa reprodukcija progresivnih JPEG
slika.
3 8%E
Snimate na tvrdi disk ili je tvrdi disk pun.
%$
#
*##<
#&
Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
<%
:E
Rekorderom možete rukovati tek nakon što s
pokazivaþa nestanu natpisi "LOAD", "FORMAT"
ili "INFOWRITE".
%#"%&
E
Tijekom snimanja je došlo do prekida napajanja.
Interni sat rekordera je zaustavljen uslijed prekida
napajanja dužeg od sat vremena. Podesite sat
(str. 94).
Program je iskljuþen nakon podešavanja timera.
Pogledajte "Podešavanje programa" na str. 90.
Odspojite mrežni kabel iz utiþnice i ponovo ga
spojite.
U TOOLS izborniku je odabran "PDC/VPS Scan
Off" (str. 51).
Program sadrži signale za zaštitu autorskih prava,
što sprjeþava snimanje.
Drugo podešenje timera preklapa se s ovim
podešenjem (str. 56).
U rekorder nije umetnut DVD disk.
Nema dovoljno prostora za snimanje.
%#<%
:8E
Rekorderu treba nekoliko sekundi za snimanje
podataka o disku prije završetka snimanja.
%%E
Otvorite pokrov na daljinskom upravljaþu i
pritisnite REC STOP.
nastavlja se
'-4
$&#
#E
%$
Tijekom snimanja došlo je do prekida napajanja.
Ako se napajanje nastavi tijekom snimanja,
rekorder nastavlja sa snimanjem. Ako je prekid
napajanja duži od sat vremena, podesite sat (str. 94).
Programi podešeni timerom se preklapaju (str. 56).
Na disku nema dovoljno prostora.
Aktivna je funkcija PDC/VPS.
##
#
#
%;,(
?#,&
"%<%#%E
Podaci snimljeni na DVD pomoüu raþunala se
brišu kad uložite disk.
Opcija "Auto Title Erase" u TOOLS izborniku
(prikazuje se nakon pritiska na tipku TOOLS dok
je ukljuþen Timer List izbornik) podešena je na
"On" (str. 57).
Naslov je aktualiziran i ponovno snimljen (str. 50).
:6 E
Provjerite jesu li vrijeme i datum toþno podešeni.
Provjerite jeste li podesili toþno PDC/VPS vrijeme
(možda je u pitanju pogreška u TV vodiþu). Ako
program koji želite snimati ne prenosi toþne
PDC/VPS informacije, rekorder ne snima.
Ako je prijem loš, PDC/VPS signal se može
promijeniti i rekorder možda neüe poþeti snimati.
Podešena je funkcija "PDC/VPS Scan Off"
(str. 51).
Zaboravili ste iskljuþiti spojenu opremu. Iskljuþite
spojenu opremu i podesite rekorder u pauzu
Synchro-Recording snimanja (str. 57).
Rekorder nije bio podešen u Synchro-Recording
pripravno stanje. Pritisnite SYNCHRO REC kako
biste ukljuþili pripravno stanje za snimanje. Provjerite je li se pri tome ukljuþio indikator SYNCHRO
REC na prednjoj strani ureÿaja (str. 57).
Rekorder je spojen na TV izlaz dodatne opreme.
D <- '%&E
Podešenja timera za spojenu opremu i rekorder se
preklapaju (str. 58).
Došlo je do prekida napajanja tijekom snimanja.
%%#
%#%E
Aktivirana je Synchro-Rec funkcija. Iskljuþite
prijemnik i Synchro-Rec funkciju (str. 57).
&
%#
&
Iznova podesite toþno vrijeme (str. 94).
Sat se zaustavio uslijed prekida napajanja dužeg
od jednog sata. Ponovo podesite sat (str. 94).
8$8;
:E
Na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
U rekorderu nema diska na kojeg se može snimati.
%&%E
Snimite li zapis kraüi od tri minute, indikator koji
je vidljiv tijekom reprodukcije neüe biti u skladu s
odabranim modom snimanja. Stvarni mod
snimanja uvijek üe biti u skladu s odabranim
podešenjem, a ne s indikatorom tijekom snimanja.
Nakon reprodukcije naslova snimljenih u SLP i
SEP modu, oznaka moda snimanja može se
promijeniti ovisno o snimljenom programu.
''-
%&#&
%BE
Opcija "Dimmer" u izborniku "Options" podešena
je na "Power Save" (str. 103).
Opcija "Power Save" u izborniku "Options"
podešena je na "On" i rekorder je u pripravnom
stanju (str. 103).
#%&#
2"#&
Baterije su slabe.
Daljinski upravljaþ je predaleko od rekordera.
Kôd proizvoÿaþa je vraüen na poþetno podešenje
nakon zamjene baterija. Podesite kôd (str. 88).
Ukljuþite rekorder.
Daljinski upravljaþ nije usmjeren prema senzoru
na rekorderu.
Prekidaþ TV/DVD postavite na DVD (str. 88).
%#
#
##
#<&
Ponovno pokrenite rekorder. Tipku / držite
pritisnutu dulje od 10 sekundi dok se ne pojavi
poruka "WELCOME" na pokazivaþu.
Statiþki elektricitet i druge smetnje mogu utjecati
na rad ureÿaja. Iskljuþite rekorder i priþekajte sa se
na pokazivaþu pojave znamenke sata ureÿaja.
Odspojite zatim mrežni kabel iz utiþnice i ponovo
ga utaknite nakon nekog vremena.
&&#&I:=IE
Nakon ukljuþenja rekordera aktivirala se funkcija
Recovery jer je tijekom snimanja bio iskljuþen ili
je došlo do prekida napajanja. Ostavite rekorder
ukljuþenim dok poruka "RECOVERY" ne nestane
s pokazivaþa.
&&#&I.IE
Došlo je do pogreške u radu tvrdog diska. Pritisnite
tipku / na rekorderu na deset sekundi dok se na
pokazivaþu ne pojavi natpis "WELCOME". Ako se
problem ne riješi na ovaj naþin, formatirajte tvrdi
disk rekordera tako da pritisnete tipku HDD na
rekorderu duže od deset sekundi, sve dok se na
pokazivaþu pojavi natpis "FORMAT". Obratite
pažnju da se time briše cjelokupan sadržaj tvrdog
diska. Ako ni to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom servisu.
# %%&'$
&%%+ #%1E
Iskljuþite rekorder. Nakon što se pojavi sat na
pokazivaþu, odspojite mrežni kabel. Ponovno
spojite mrežni kabel dok držite pritisnutom tipku
na ureÿaju. Otpustite tipku nakon što se
uložnica otvori. Nakon toga, držite oko 10 sekundi
pritisnutu tipku / dok se na pokazivaþu ne
pojavi natpis "WELCOME".
&#%%I@:!I&E
Uložnica diska je zakljuþana. Iskljuþite funkciju
Child Lock (str. 61).
&&#&"&#%#&E
K%<&%#E
Aktivirana je automatska dijagnostiþka funkcija
(pogledajte tablicu na str. 112).
Tijekom podešavanja sata za Auto Clock Set
funkciju ili kod pretraživanja programa za
PDC/VPS funkciju, mogu se þuti razni zvukovi
(poput zvuka ugraÿenog ventilatora) þak i dok je
ureÿaj iskljuþen. Ovo ne predstavlja kvar.
# %%&%
+ #%1E
Nakon snimanja ili editiranja diska üe možda biti
potrebno nekoliko sekundi za otvaranje uložnice
diska. Razlog tome je dodavanje podataka na disk.
# %%&&%
&#I8,=@:!IE
&#E
Odspojite mrežni kabel subwoofera iz zidne
utiþnice. Priþekajte oko 2 minute da se iskljuþi
indikator POWER na subwooferu te zatim
ponovno spojite mrežni kabel.
Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony
servisu.
nastavlja se
'''
;%"56#%<&
%E
Rekorder i subwoofer imaju ventilatore koji rade
kad je ukljuþeno napajanje. Mehaniþki zvuk može
se takoÿer þuti pri vrtnji diska. Ti zvukovi su
normalni za funkcioniranje ureÿaja i ne
predstavljaju kvar.
;%"56#%<&E
Ugraÿeni ventilatori se vrte brže kako temperatura
raste. To nije kvar.
&%&I8;I%
3
,
>FL>E
Provjerite vezu izmeÿu rekordera i subwoofera.
Ukljuþite subwoofer (indikator ON/STANDBY
svijetli zeleno).
&%&I,
8:8I
8,?=%"56$ &E
Pojaþalo sustava ne radi ispravno. Odspojite
mrežni kabel subwoofera i ponovno ga spojite
nakon otprilike dvije minute.
''
,%'%
6 +%&
&%#&#"1
Kad se aktivira automatska dijagnostiþka funkcija,
kako bi sprijeþila neispravan rad ureÿaja, na pokazivaþu üe se prikazati 5 znakova servisnog broja
(Na primjer: C 13 00), odnosno, kombinacija slova
i brojki. U tom sluþaju, provjerite sljedeüu tablicu.
Prva tri znaka
Uzrok i/ili postupak
servisnog broja otklanjanja problema
C 13
Na tvrdom disku postoji problem.
Obratite se najbližem ovlaštenom Sonyjevom servisu.
DVD je zaprljan.
Oþistite disk mekom krpom.
C 31
DVD/CD disk nije ispravno
umetnut.
Otvorite uložnicu i ispravno
umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se automatska
dijagnostiþka funkcija kako bi
sprijeþila neispravan rad ureÿaja.
Obratite se Sony prodavaþu
ili ovlaštenom Sony servisu i
navedite pet znakova
servisnog broja.
Primjer: E 61 10
&
#
• Ako rekorder donesete izravno iz hladnog
prostora u topliji prostor ili ako je smješten u
jako vlažnom prostoru, može se kondenzirati
vlaga na leüama rekordera. Ako se to dogodi,
rekorder možda neüe radi ispravno. U tom
sluþaju, izvadite disk iz uložnice i ostavite
rekorder ukljuþen oko pola sata dok vlaga ne
ispari.
• Dok prenosite rekorder, izvadite disk jer se u
protivnom disk može oštetiti.
.
#8#
Ako zvuþnici uzrokuju nepravilnosti u prikazu boja
na TV ekranu, odmah iskljuþite TV prijemnik te ga
ukljuþite ponovno nakon 15 – 30 minuta. Ako su
boje i dalje prikazane nepravilno, odmaknite
zvuþnike od TV prijemnika.
##
• Nemojte dodirivati površinu diska, uvijek ga
pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu prouzroþiti
nepravilnosti u radu.
##
*#
Nemojte previše pojaþavati glasnoüu tijekom
slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom naglog
pojaþanja glasnoüe može doüi do ošteüenja
zvuþnika.
Q*##
Kuüište, ploþu i kontrole þistite mekom krpom
lagano navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva
ili otapala poput alkohola i benzina.
• Ne izlažite diskove izravnom sunþevom svjetlu
ili izvorima topline i ne ostavljajte ih u vozilu
parkiranom na suncu.
• Nakon uporabe vratite disk u kutiju.
• Brišite disk krpom ravnim potezima od središta
prema rubu.
• Kod popravka možda üe trebati pristupiti
pohranjenim podacima radi ispitivanja ureÿaja.
Ne radi se o pokušaju kopiranja ili pohranjivanja
podataka, naslova ili drugih informacija.
• Ako je potrebno zamijeniti ili formatirati disk,
formatirat üemo tvrdi disk prema našoj procjeni.
Pri tome üe se obrisati sav snimljeni sadržaj
(ukljuþujuüi podatke kojima je povrijeÿen zakon
o zaštiti autorskih prava).
• Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeÿivaþa ili komercijalna sredstava za þišüenje ili
antistatiþke raspršivaþa za vinilne ploþe.
• Nemojte koristiti sljedeüe diskove:
− Nestandardnih oblika (srcolikih, þetvrtastih,
itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
2
"*##
Nemojte koristiti komercijalne diskove za þišüenje
jer oni mogu prouzroþiti kvar.
G#("
Iz ureÿaja se može þuti zvuk kad se unutrašnja
temperatura poveüa. To znaþi da ugraÿen ventilator
radi ispravno.
''
8< Dizajn i tehniþki podaci podložni su promjeni bez
prethodne najave.
Za isporuþeni pribor pogledajte str. 12.
%
Laser: Poluvodiþki laser
Pokrivenost programa:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 do E12, R1 do R12, F1 do F10, Italija
A do H, Irska A do J, Južna Afrika 4 do 13/
UHF: E21 do E69, R21 do R69, B21 do B69,
F21 do F69/CATV: S01 do S05, S1 do S20,
Francuska B do Q/HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo oznaþava
prijem signala unutar navedenih opsega, dok
prijem signala u svim uvjetima nije zajamþen.
Video prijem: Sustav frekvencijske sintetizacije
Audio prijem: Sustav zasebnih nosaþa
Antenski izlaz: 75-ohmski nesimetriþni antenski
prikljuþak
Timer: Sat: Kvarcni/Indikator timera: 24-satni
ciklus (digitalni)/Trajanje pomoüne memorije:
1 sat
Format snimanja slike: MPEG Video
Format snimanja zvuka/primjenjiva brzina
bita:
Dolby Digital/2 kanala, 256 kbps
LINE OUT
(AUDIO): Phono prikljuþnica/2 Vrms/10
kiloohma
(VIDEO): Phono prikljuþnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p, C: 0,3
Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): Phono prikljuþnica/2 Vrms/više od 22
kiloohma
(VIDEO): Phono prikljuþnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p, C: 0,3
Vp-p (PAL)
LINE 1 – TV: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
''
LINE 3/DECODER: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Decoder
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono prikljuþnica/Y: 1 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 V p-p
*#
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
RH1000: 50 W
RH7000: 52 W
Dimenzije (približno): 430 x 75 x 343 mm (š/v/d),
ukljuþujuüi dijelove koji strše
Kapacitet tvrdog diska:
RH1000: 160 GB
RH7000: 250 GB
Masa (približno): 6,1 kg
Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
Radna vlaga: od 25% do 80%
>
<##
Ovaj rekorder je namijenjen snimanju u PAL
sustavu i reprodukciji u PAL ili NTSC sustavu.
SECAM signali se mogu primati ili snimiti ali
njihova je reprodukcija moguüa samo u PAL
sustavu. Snimanje s video izvora drugih
televizijskih sustava nije zajamþeno.
&%%&
FM/AM radijski prijemnik
Sustav: PLL, kvarcom kontroliran digitalni
sintetizator
FM prijemnik: Frekvencijski opseg: 87,5 – 108
MHz (u koracima od 50 kHz)/Antena: FM
žiþana antena/Antenska prikljuþnica: 75 ohma,
nesimetriþno/Meÿufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik: Frekvencijski opseg: 531 – 1602
kHz/Antena: AM okvirna
antena/Meÿufrekvencija: 450 kHz
=9. %=
R1'---S
R1/---S
"
"
Stereo mod (nazivno):
120 W + 120 W (2,7 ohma pri 1 kHz, THD
10%)
Glazbena snaga u surround modu (referentna):
Prednji: 120 W + 120 W (sa SS-TS7000)/
Središnji*: 120 W (sa SS-CT7000)/
Surround*: 120 W + 120 W (sa SS-TS7001)/
Subwoofer*: 100 W 7 2 W (sa SS-WSRH10)
* Ovisno o podešenju zvuþnog ugoÿaja i izvora zvuka,
možda se neüe þuti zvuk.
",
Prednji: Zvuþniþki sustav: dvosistemski, bas
refleksni, magnetski oklopljen/Zvuþnik:
promjera 50 mm, konusni 7 2,25 mm,
balansiran kupolasti niskotonac/Nazivna
impedancija: 2,7 ohma/Dimenzije (približno):
68 7 380 7 53 mm (š/v/d)/220 7 (398-530) 7
220 mm (š/v/d) sa stalkom/Masa (približno):
1,3 kg; 2,7 kg sa stalkom
Središnji: Zvuþniþki sustav: dvosistemski, bas
refleksni, magnetski oklopljen/Zvuþnik:
promjera 50 mm, konusni 7 2,25 mm
balansiran kupolasti niskotonac/Nazivna
impedancija: 2,7 ohma/Dimenzije (približno):
380 7 68 7 53 mm (š/v/d) sa stalkom/Masa
(približno): 1,3 kg
Surround: Zvuþniþki sustav: dvosistemski, bas
refleksni, magnetski oklopljen/Zvuþnik:
promjera 50 mm, konusni 7 2,25 mm
balansiran kupolasti niskotonac/Nazivna
impedancija: 2,7 ohma/Dimenzije (približno):
68 7 240 7 53 mm (š/v/d)/Masa (približno): 1 kg
Subwoofer: Zvuþniþki sustav: bas
refleksni/Zvuþnik: 180 mm, konusni/Nazivna
impedancija: 4 ohma 7 2/Dimenzije (približno):
240 7 557 7 290 mm (š/v/d) ukljuþujuüi
dijelove koji strše/Masa (približno): 12,5 kg
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: Ukljuþen: 110 W/Pripravno stanje: 0,3
W
Stereo mod (nazivno):
120 W + 120 W (2,7 ohma pri 1 kHz, THD
10%)
Glazbena snaga u surround modu (referentna):
Prednji: 120 W + 120 W (sa SS-TS43)/
Središnji*: 120 W (sa SS-CT43)/
Surround*: 120 W + 120 W (sa SS-TS43B)/
Subwoofer*: 100 W (sa SS-WSRH1)
* Ovisno o podešenju zvuþnog ugoÿaja i izvora zvuka,
možda se neüe þuti zvuk.
",
Prednji: Zvuþniþki sustav: bas refleksni,
magnetski oklopljen/Zvuþnik: konusni, 70 7
100 mm /Nazivna impedancija: 2,7 ohma/
Dimenzije (približno): 86 7 165 7 102 mm
(š/v/d)/Masa (približno): 0,7 kg
Središnji: Zvuþniþki sustav: bas refleksni,
magnetski oklopljen/Zvuþnik: konusni, 55 7
110 mm/Nazivna impedancija: 2,7 ohma/
Dimenzije (približno): 300 7 79 7 116 mm
(š/v/d)/Masa (približno): 1 kg
Surround: Zvuþniþki sustav: bas refleksni/
Zvuþnik: konusni, 70 7 100 mm, balansiran
kupolasti niskotonac/Nazivna impedancija:
2,7 ohma/Dimenzije (približno): 86 7 165 7
102 mm (š/v/d)/Masa (približno): 0,6 kg
Subwoofer: Zvuþniþki sustav: bas
refleksni/Zvuþnik: 160 mm, konusni/Nazivna
impedancija: 4 ohma 7 2/Dimenzije (približno):
240 7 557 7 290 mm (š/v/d) ukljuþujuüi
dijelove koji strše/Masa (približno): 12,5 kg
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: Ukljuþen: 100 W/Pripravno stanje: 0,3
W
Proizvoÿaþ ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
''$
#&&#
Za podrobnosti, pogledajte stranice u zagradama.
#%&#
TV/DVD prekidaþ (88)
Tipka (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (36)
Tipka HDD (38)
Tipka DVD (36)
Brojþane tipke (52, 66)
Tipka SET (52)
Brojþana tipka 5 ima ispupþenu toþku*.
Tipka CLEAR/-/-- (desetice) (52)
Tipka (audio) (62)
Tipka (titlovi) (62)
Tipka (audio) ima ispupþenu toþku*.
Tipka TIMER (50, 52)
Tipka SYSTEM MENU (90)
Tipka TITLE LIST (39, 60, 67, 72)
Tipka TIMER LIST (55)
Tipka TOP MENU (60)
Tipka ////ENTER (34)
Otvorite
pokrov
'')
Tipka RETURN (55)
Tipke (ponavljanje)/ (preskakanje)
(62, 67)
Tipke / (odabir prema naprijed/
natrag) (62), tipke PRESET +/– (87)
Tipke / (pretraživanje)
(62)
Tipka VISUAL SEARCH (66)
REC tipka (38)
REC PAUSE tipka (38)
REC STOP tipka (38)
Tipka REC MODE (48)
Tipka SYNCHRO REC (57)
Tipka PROGRESSIVE (26)
Tipka (wide mod) (88)
Tipka / (ukljuþenje/pripravno stanje) (34)
Tipka FM/AM (87)
Tipke PROG +/– (38)
Tipka + ima ispupþenu toþku*.
Tipka INPUT SELECT (59)
Tipka TV/DVD (88)
Tipka DSGX (86)
Tipka SOUND FIELD +/– (84)
Tipka DISPLAY (41)
Tipka TIME/TEXT (41)
Tipka MUTING (62)
Tipka MENU (60)
Tipke (glasnoüa) +/– (87)
Tipka + ima ispupþenu toþku*.
Tipka TOOLS (36)
! Tipka (reprodukcija) (60)
(pauza) tipka (62)
(stop) tipka (60)
Tipka ima ispupþenu toþku*.
" Tipke CHAPTER MARK/CHAPTER
MARK ERASE (75)
# Tipka (kut kamere) (62)
$ Tipka FM/AM MEMORY (87)
% Tipka FM MODE (87)
* Ispupþena toþka služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
nastavlja se
''/
Otvorite
Tipka / (ukljuþenje/pripravno stanje) (34)
Indikator TIMER REC (50)
Indikator SYNCHRO REC (57)
Tipka/indikator HDD (38)
Tipka/indikator DVD (36)
Tipka/indikator FM/AM (87)
Uložnica diska (36)
Tipka REC (38)
Tipka REC PAUSE (38)
Tipka REC STOP (38)
Tipka (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (36)
''+
Tipka (reprodukcija) (60)
Tipka (pauza) (62)
Tipka (stop) (60)
Tipke VOLUME +/– (87)
; senzor daljinskog upravljaþa (13)
Prikljuþnice LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) (30)
Tipke / (odabir prema naprijed/
natrag) (62)
Tipke PROGRAM +/– (38)
Tipka INPUT SELECT (59)
Tipka REC MODE (48)
Pokazivaþ (42, 119)
&
Indikatori HDD/DVD
Prikaz odabranog medija i statusa
reprodukcije/snimanja/presnimavanja.
Vrsta diska*/format snimanja
Indikator PROGRE (progresivni signal) (26)
Indikator SMARTLINK (25)
Indikator radijskog prijema (ST
(stereo)/MONO/TUNED) (87)
Indikator (kut kamere) (62)
Indikatori audiosignala (62)
TV indikator (38)
Prikaz (42):
• vremena reprodukcije/preostalog vremena
(42)
• trenutnog naslova/poglavlja/zapisa/indeksnog
broja (42)
• vremena snimanja/moda snimanja
• sata
• broja programa
• indikatora TV Direct Rec (38): Natpis "TV"
se pojavljuje na desnoj strani pokazivaþa.
• Radijska postaja/frekvencija (87)
• Zvuþni ugoÿaj (84)
• Naziv funkcije (HDD/DVD/FM/AM) (38, 87)
Indikator DSGX (86)
Indikator DCS (85)
Indikator Dolby Pro Logic II (84)
Indikator NICAM (49)
* DATA CD diskovi prikazuju se kao "CD".
Savjet
Možete iskljuþiti pokazivaþ dok je rekorder iskljuþen tako da podesite opciju "Dimmer" na "Power Save" u izborniku
"Options" (str. 103).
nastavlja se
''4
%B
Prikljuþnica AERIAL IN/OUT (23)
Prikljuþnica LINE 1 – TV (24)
Prikljuþnica LINE 3/DECODER (29)
Prikljuþnice COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (24)
Prikljuþnica AC IN (28)
Prikljuþnica LINE 2 OUT (S VIDEO) (24)
Prikljuþnice LINE OUT (R-AUDIO-L/
VIDEO) (24, 27)
Prikljuþnica LINE 4 IN (S VIDEO) (30)
Prikljuþnice LINE 4 IN (R-AUDIO-L/
VIDEO) (30)
Prikljuþnica SYSTEM CONNECTOR (22)
"56+%%1
Prikljuþnica AERIAL (AM) (21)
Prikljuþnica AERIAL (FM 75 kȍ
COAXIAL) (21)
Prikljuþnica SYSTEM CONNECTOR (22)
Mrežni kabel (28)
Prikljuþnice SPEAKER (FRONT R/FRONT
L/SURROUND R/SURROUND
L/CENTER) (14)
'-
#"D@' +%EC41
JPEG slika snimljena na DATA CD disk.
(Definicija "Datoteka" vrijedi samo za ovaj sustav.)
Jedna datoteka sastoji se samo od jedne slike.
Tehnologija obrade audiosignala, jedna vrsta
Dolby Surround dekodiranja, iz dvokanalnog
proizvodi þetverokanalni zvuk. U usporedbi s
prethodnim Dolby Surround sustavom, Dolby Pro
Logic Surround prirodnije reproducira širenje
zvuka s lijeve na desnu stranu i omoguüuje bolje
lokaliziranje zvuka. Prednosti Dolby Pro Logic
Surround sustava mogu se u potpunosti iskoristiti
uz uporabu jednog para surround zvuþnika i
središnjeg zvuþnika. Surround zvuþnici
reproduciraju mono zvuk.
'#:+:1+%EC71
8+%E921
To je generiþki naziv za surround zvuk dobiven
tehnologijom digitalne obrade signala koju je
razvila tvrtka Sony. Za razliku od prethodnih
surround zvuþnih ugoÿaja koji su bili uglavnom
usmjereni na reprodukciju glazbe, Digital Cinema
Sound je namijenjen posebno za gledanje filmova.
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems, Inc..
Ova tehnologija je usklaÿena s višekanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava iste diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je
dobro odvajanje kanala, buduüi da su podaci svih
kanala pojedinaþno snimljeni i digitalno obraÿeni.
<0&)/3
Dio na disku s podacima koji sadrži MP3
audiozapise ili JPEG slikovne datoteke. (Definicija
"Album" vrijedi samo za ovaj sustav.)
+%E991
#"D'#+%E21
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila korporacija Dolby Laboratories. Ova
tehnologija je usklaÿena s višekanalnim surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i
postoji diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava iste diskretne kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka jednakog kao i kod Dolby Digital
Cinema audio sustava. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, buduüi da su podaci svih kanala
pojedinaþno snimljeni i digitalno obraÿeni.
#"D@' ;;+%EC41
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih
izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje se
izvodi pomoüu unaprijeÿenog matriþnog surround
dekodera koji izvlaþi znaþajke zvuka s originalne
snimke bez promjene ili dodavanja novih zvukova.
‹ @
Filmski mod dekodiranja namijenjen je uporabi
prilikom gledanja stereo TV emisija te programa
kodiranih Dolby Surround sustavom. Rezultat je
poboljšana usmjerenost zvuþnog ugoÿaja koje se
po kvaliteti približava diskretnom 5.1-kanalnom
zvuku.
‹ =<#
Glazbeni mod se upotrebljava pri reprodukciji
glazbenih stereo snimaka. Omoguüuje široko i
duboko zvuþno polje.
F+%EC1
DVD+R ("plus R") je disk za snimanje koji je
jednake veliþine kao i DVD VIDEO disk. Na ovaj
disk može se snimati samo jednom. Snimak je
jednakog formata kao i DVD VIDEO.
FH+%EC1
DVD+RW ("plus RW") je disk koji omoguüuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sliþan DVD VIDEO formatu.
-+%EC1
DVD-R je disk za snimanje koji je jednake veliþine
kao i DVD VIDEO disk. Na ovaj disk se može
snimati samo jednom. Snimka je jednakog formata
kao i DVD VIDEO.
-H+%EC1
DVD-RW je disk jednake veliþine kao DVD
VIDEO koji omoguüuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguüa su dva razliþita naþina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW diskovi
snimljeni u Video modu imaju isti format kao DVD
VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR (Video
Recording) modu omoguüuju programiranje i
ureÿivanje snimljenog sadržaja.
nastavlja se
121
;+%E(01
'#&#+%E991
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a.
Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani
na približno 1/40 svoje originalne veliþine. DVD
takoÿer koristi tehnologije promjenljive brzine
kodiranja koja mijenja podatke za upis zavisno od
stanja slike. Zvuþni podaci se snimaju u
višekanalnim formatima, primjerice Dolby Digital i
omoguüuju užitak u realistiþnom zvuku.
Osim toga, DVD omoguüuje razliþite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograniþenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja koje je
manje od naslova. Naslov se sastoji od nekoliko
poglavlja. Ovisno o disku, može se dogoditi da
poglavlja nisu snimljena.
A,+%E9*1
Meÿunarodni standard sustava kodiranja za
komprimiranje audiosignala koji je odobren od
strane ISO/IEC. MPEG 2 se koristi kod DVD-a i
omoguüuje komprimiranje najviše 7,1-kanalnog
surround zvuka.
%#&+%E991
Najdulji video ili audio zapis na DVD disku, filmu,
itd., kod video softvera, ili cijeli album kod
glazbenog softvera.
#+;# 16+%E*91
Interlace format prikazuje svaku drugu liniju slike
kao jednu "polusliku" i predstavlja standardnu
metodu prikaza slika na TV ekranu. Poluslika s
parnim brojem pokazuje linije slike oznaþene
parnim brojevima, a poluslika s neparnim brojem
pokazuje linije slike oznaþene neparnim brojevima.
'#+%E/(1
Naslovi koji su zapravo snimljeni na DVD-RW
(VR mod) disk. Brisanje originalnih naslova
oslobaÿa prostor na disku.
#D#%+%E/(1
Informacija o reprodukciji kreirana od snimaka s
tvrdog diska/DVD-RW (VR mod) diska. Playlist
ostavlja originalne naslove u stanju u kakvom jesu
i sadrži samo informacije potrebne za kontrolu
reprodukcije. Playlist naslov zauzima malo
prostora na disku.
'
'%&6+%E*91
Za razliku od Interlace formata koji izmjeniþno
prikazuje svaku drugu liniju slike (poluslike) za
stvaranje jednog okvira, progresivni format
odjednom prikazuje þitavu sliku kao jedan okvir.
To znaþi sljedeüe: dok Interlace format može
prikazati 25 ili 30 okvira (50 – 60 poluslika) u
jednoj sekundi, u istom vremenu progresivni
format prikazuje 50 – 60 okvira. Ukupna kvaliteta
slike se poveüava, te se zaustavljene slike, tekst i
vodoravne linije doimaju oštrijima.
'#+%E4M1
Zaštita od kopiranja koju je postavio vlasnih
autorskih prava. Ovi signali dio su odreÿenog
softvera ili TV programa i ograniþavaju snimanje
na ovom rekorderu.
8&%+%E*1
Tvrdi disk je mehaniþki sustav koji se sastoji od
diskova i pogona. Diskovi su plosnate, okrugle,
tvrde ploþe presvuþene magnetskim medijem.
Magnetske glave snimaju podatke na diskove koji
se brzo okreüu. Na taj naþin omoguüeno je brzo i
uþinkovito þitanje i zapisivanje podataka.
%+%E991
Glazbeni dijelovi na CD/VCD disku (dužina
pjesme).
%&
Podrobnije podatke potražite na str. 95.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amhariþki
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski; Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
ýeški
Velški
Danski
Njemaþki
Butanski
Grþki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Keþuanski
Reto-romanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovaþki
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodreÿeno
!&
Podrobnije podatke potražite na str. 99.
Kôd Podruþje
Kôd Podruþje
Kôd Podruþje
Kôd Podruþje
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2376
2379
2390
2109
2427
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
ýile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Malezija
Meksiko
Nizozemska
Norveška
Novi Zeland
Njemaþka
Pakistan
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
'
Download PDF

advertising