2-691-014-11(1)
Kućno kino s DVD ureñajem
Upute za uporabu
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
Oštećen mrežni kabel mijenjajte isključivo u ovlaštenom
servisu.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte
na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Pločica s podacima o ureñaju smještena je na njegovoj
donjoj strani.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
Ovaj ureñaj je laserski
proizvod klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu ureñaja.
Mjere opreza
Sigurnost
• Ako bilo kakav predmet upadne u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i
prije sljedeće uporabe ga odnesite stručnoj osobi na
provjeru.
• Ureñaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam
ureñaj isključen.
• Ako ureñaj nećete koristiti dugo vremena, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, nemojte
povlačiti kabel - prihvatite utikač.
• Ureñaj postavite tako da je mrežni kabel lako
odspojiti iz utičnice u slučaju problema.
Ugradnja
• Kako bi spriječili unutarnje stvaranje topline,
osigurajte odgovarajuće prozračivanje.
• Nemojte postavljati ureñaj na podloge (tepihe, deke,...)
ili u blizini materijala (zavjese, pokrivači,...) koji bi
mogli blokirati otvore za hlañenje.
• Nemojte ugrañivati ureñaj u blizini izvora topline,
primjerice, radijatora ili kanala za dovod vrućeg
zraka ili na mjestima koja su izložena izravnom
utjecaju sunčevih zraka, prašine, mehaničkih
vibracija i udara.
• Nemojte ugrañivati ureñaj u nagnutom položaju.
Ureñaj je namijenjen za uporabu samo na vodoravnoj
podlozi.
2
• Udaljite ureñaj i diskove od opreme koja koristi jake
magnete, primjerice, mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
• Nemojte na ureñaj stavljati teške predmete.
• Ako se ureñaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
u unutrašnjosti ureñaja može doći do kondenziranja
vlage koja može oštetiti leće. Pri prvoj ugradnji
ureñaja, ili pri premještanju iz hladnog u topli prostor,
prije uključenja ureñaja pričekajte oko pola sata.
• Ne stavljajte ureñaj u skučen prostor poput police za
knjige ili sličan komad namještaja.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na ureñaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama
najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i
elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati
utjecaja ukoliko se ureñaj ne odloži na pravilan način.
Recikliranje materijala od kojeg je ureñaj sastavljen
pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili ureñaj.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony sustava kućnog
kina s DVD ureñajem. Prije uporabe ureñaja,
molimo da u cijelosti pročitate ovaj priručnik i
spremite ga za buduću uporabu.
3
Sadraj
Dobrodošli! .............................................. 3
O ovom priručniku................................... 6
Diskovi koje je moguće reproducirati...... 6
Uporaba kontrolnog izbornika............... 10
Kako započeti s radom
Skidanje ambalaže ................................. 13
Umetanje baterija u daljinski
upravljač ............................................ 14
Pregled povezivanja............................... 15
Korak 1: Priključenje zvučnika ............. 16
Korak 2: Priključenje antene ................. 19
Korak 3: Priključenje TV prijemnika .... 20
Korak 4: Priključenje drugih
komponenata ..................................... 26
Korak 5: Priključenje mrežnog kabela..... 29
Korak 6: Brzo podešavanje
(Quick Setup) .................................... 30
Korak 7: Instaliranje zvučnika............... 33
Osnovni postupci
Reprodukcija diskova ............................ 36
Podešavanje zvuka sustava .................... 38
Reprodukcija diska
Nastavak reprodukcije od mjesta na
kojem je zaustavljena ........................ 41
(Resume Play)
Programirana reprodukcija .................... 42
(Program Play)
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu..... 43
(Shuffle Play)
Ponavljanje reprodukcije ....................... 44
(Repeat Play)
Uporaba izbornika DVD diska .............. 45
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST] na
DVD-RW disku................................. 46
Odabir reprodukcijskog sloja Super
Audio CD-a ....................................... 46
Reprodukcija VIDEO CD diska s
funkcijom PBC (Ver. 2.0) ................. 47
(PBC Playback)
O MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama......................................... 48
Reprodukcija DATA CD-ova s MP3
audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama......................................... 49
4
Reprodukcija audio zapisa i slika u
slide showu sa zvukom ...................... 51
DivX® video datoteke ............................ 53
Vremensko usklañivanje slike i zvuka .... 55
(A/V SYNC)
Traženje odreñenog mjesta na disku...... 56
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Traženje naslova/poglavlja/ zapisa/
scene, itd. ........................................... 57
Traženje po scenama.............................. 59
(Picture Navigation)
Prikaz informacija o disku ..................... 60
Dodatne funkcije
Promjena kuta kamere ........................... 63
Prikaz titlova .......................................... 63
Zaključavanje diskova ........................... 64
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom
daljinskim upravljačem ..................... 68
Uporaba funkcije THEATRE SYNC..... 69
Promjena zvuka...................................... 71
Primjena zvučnog efekta........................ 72
Reprodukcija zvuka s drugih ureñaja...... 73
Zvuk multipleks emitiranja .................... 74
(DUAL MONO)
Radijski prijem....................................... 75
Uporaba RDS sustava ............................ 77
Funkcija Sleep Timer............................. 77
Promjena svjetline pokazivača............... 78
Vraćanje parametara na tvorničke
vrijednosti .......................................... 78
Podešavanje parametara sustava
Izbornik Setup........................................ 79
Podešavanje jezika izbornika i
dijaloga .............................................. 80
[LANGUAGE SETUP]
Podešavanje prikaza............................... 81
[SCREEN SETUP]
Osobna podešavanja .............................. 82
[CUSTOM SETUP]
Podešavanje zvučnika ............................ 83
[SPEAKER SETUP]
Dodatne informacije
Mjere opreza .......................................... 84
Napomene o diskovima ......................... 85
U slučaju problema ................................ 85
Funkcija automatske dijagnostike.......... 88
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Tehnički podaci ..................................... 89
Rječnik ................................................... 90
Popis jezičnih kodova ............................ 93
Dijelovi i kontrole.................................. 94
Popis opcija DVD Setup izbornika........ 99
Izbornik AMP ...................................... 100
5
O ovom priruniku
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole
daljinskog upravljača. Takoñer možete
koristiti kontrole na ureñaju ako imaju jednake
oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
• Opcije kontrolnog izbornika mogu se
razlikovati ovisno o području.
• "DVD" se može koristiti kao opći naziv za
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R te
DVD-RW/DVD-R diskove.
• U ovom priručniku koriste se sljedeće oznake:
Oznaka
Diskovi koje je mogue
reproducirati
Format diska
Logo Diska
DVD VIDEO
DVD-RW
Značenje
Funkcije za DVD VIDEO ili DVD-R/
DVD-RW diskove u video modu ili
DVD+R/DVD+RW diskove
Funkcije raspoložive za DVD-RW
diskove u VR (Video Recording)
načinu rada
Funkcije za VIDEO CD (uključujući
Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove
u video CD ili Super VCD formatu)
VIDEO CD
Super Audio CD*1
Audio CD*2
Funkcije raspoložive za Super Audio
CD
Funkcije raspoložive za glazbene
CD-ove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu
Funkcije za DATA CD-ove (CD-ROM/
CD-R/CD-RW koji sadrže MP3*1
audio zapise, JPEG slikovne datoteke
i DivX*2*3 video datoteke)
Funkcije za DATA DVD-ove (DVD-R/
DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW) koji
sadrže DivX*2*3 video datoteke)
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
definiran od strane ISO/MPEG, a služi sažimanju
audio podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su
zaštićeni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i
koriste se uz dopuštenje.
6
CD-R/CD-RW
(audio podaci)
(MP3 datoteke)
(JPEG datoteke)
Logotipi "DVD VIDEO" i "DVD-RW" su zaštićeni
znakovi.
*1 Osim dio za višekanalnu reprodukciju.
*2 Moguć je prikaz CD TEXT podataka (samo naziv
albuma).
Napomene o diskovima
Ovaj ureñaj može reproducirati sljedeće diskove:
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene u
sljedećim formatima:
− audio CD format
− video CD format
− MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke i
DivX video datoteke formata u skladu s ISO
9660 Level 1/Level 2 standardom, ili njegovim
proširenim formatom, Joliet.
Ovaj ureñaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/ DVD-R
diskove snimljene u sljedećim formatima:
− DivX video datoteke formata usklañenog sa
UDF standardom.
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće diskove:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su snimljeni u formatima navedenim na
prethodnoj stranici.
• CD-ROM diskove snimljene u PHOTO-CD
formatu.
• CD-Extra podatke
• DVD Audio diskove
• DVD-RAM diskove
• DVD VIDEO disk s različitim regionalnim
kodom (str. 8, 91)
• Disk koji nije standardnog oblika (primjerice,
u obliku kartice, srca, itd.)
• Disk s pričvršćenim dodatno nabavljivim
priborom, primjerice naljepnicom ili prstenom.
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
diskova na ovome ureñaju zbog nedostatne kvalitete i
fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u
tehnologiji i softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno
finaliziran. Dodatne informacije možete pronaći u
uputama za uporabu ureñaja za snimanje.
Takoñer nije moguća reprodukcija diskova snimljenih
u Packet Wire formatu.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju diskova
usklañenih s Compact Disc (CD) standardom.
U novije vrijeme se u prodaji takoñer mogu naći glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke od
tih diskova nije moguće reproducirati u ovom ureñaju.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD
materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na
drugoj. Meñutim, budući da audio strana DualDisc
diska nije usklañena s Compact Disc (CD) standardom,
možda se neće moći reproducirati u ovom ureñaju.
Prsten
Naljepnica
• Adapter za konverziju diska od 8 cm u
standardnu veličinu.
Adapter
• Disk s nalijepljenim papirom ili naljepnicom.
• Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca od
celofana ili naljepnica.
nastavlja se
7
Napomena o funkciji PBC (kontrola
reprodukcije) (VIDEO CD diskovi)
Ovaj sustav odgovara verzijama 1.1 i 2.0
VIDEO CD standarda. Možete uživati u dvije
vrste reprodukcije zavisno od vrste diska.
Vrsta diska
Možete
VIDEO CD diskovi Uživati u video reprodukciji
bez funkcije PBC
(pokretne slike) i reprodukciji
(diskovi verzije 1.1) glazbe.
VIDEO CD diskovi Reproducirati interaktivni
s funkcijom PBC
softver pomoću prikaza
(diskovi verzije 2.0) izbornika na TV zaslonu
(PBC-reprodukcija), a pored
toga možete koristiti i funkcije
video reprodukcije diskova
verzije 1.1. Osim toga, možete
reproducirati zaustavljene slike
visoke razlučivosti, ako se
nalaze na disku.
Vrste Super Audio CD-ova
Postoje dvije vrste ovih diskova, ovisno o
kombinaciji Super Audio CD sloja i CD sloja.
• Super Audio CD sloj*: sloj visoke gustoće
signala za Super Audio CD
• CD sloj*1: sloj koji mogu reproducirati
konvencionalni CD ureñaji
Jednoslojni disk
(disk s jednim Super Audio CD slojem)
Super Audio
CD sloj
2
Hibridni disk*
(disk sa Super Audio CD slojem i CD slojem)
CD sloj*
O multi session CD diskovima
• Ovaj ureñaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je MP3 audio zapis snimljen
u prvoj sesiji. Takoñer je moguća reprodukcija
naknadno snimljenih MP3 zapisa.
• Ovaj ureñaj može reproducirati multi session
CD diskove kada je JPEG slikovna datoteka
snimljena u prvoj sesiji. Takoñer je moguća
reprodukcija naknadno snimljenih JPEG
slikovnih datoteka.
• Ako su u prvoj sesiji snimljeni audio zapisi i
slike u glazbenom ili video CD formatu,
reproducira se samo ta prva sesija.
O Super Audio CD-u
Super Audio CD je novi standard audio diska
visoke kvalitete gdje se glazba snima u DSD
(Direct Stream Digital) formatu (konvencionalni
CD-ovi su snimljeni u PCM formatu). DSD
format koristi frekvenciju uzorkovanja 64 puta
višu od one kod konvencionalnih CD-ova te
1-bitnu kvantizaciju, postižući tako širok
frekvencijski i dinamički raspon unutar čujnog
frekvencijskog raspona. Time takoñer omogućuje
reprodukciju glazbe izuzetnu vjernu izvornom
zvuku.
8
3
Super Audio
3
CD sloj*
*1 CD sloj je moguće reproducirati na konvencionalnom
CD ureñaju.
*2 Budući da su oba sloja na jednoj strani, nije
potrebno okrenuti disk.
*3 Za odabir sloja pogledajte "Odabir reprodukcijskog
područja za Super Audio CD" (str. 46).
Regionalni kôd
Vaš ureñaj ima regionalni kôd otisnut na
stražnjoj strani i reproducirati će samo DVD
diskove označene jednakim regionalnim kodom.
takoñer se
DVD VIDEO diskovi s oznakom
mogu reproducirati na ovom ureñaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
disk, na TV zaslonu se pojavi poruka [Playback
prohibited by area limitations] (odnosno,
reprodukcija ovog diska je zabranjena
regionalnim ograničenjima). Ovisno o DVD
disku, može se dogoditi da nema oznake
regionalnog koda iako je reprodukcija DVD
diska zabranjena regionalnim ograničenjima.
Napomena o reprodukciji DVD i
VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
diskova mogu namjerno biti izostavljene od
strane proizvoñača softvera. Budući da ovaj
ureñaj reproducira DVD i VIDEO CD diskove
ovisno o sadržaju diska koje su izradili
proizvoñači softvera, neke funkcije reprodukcije
možda neće biti raspoložive. Takoñer pogledajte
upute isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i
predstavlja intelektualno vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih. Uporabu ove tehnologije
mora odobriti Macrovision Corporation i
namijenjena je isključivo za kućnu i drugu
ograničenu uporabu, osim ako Macrovision
Corporation nije izričito odobrio drugačiju
uporabu. Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje
je zabranjeno.
Ovaj sustav ima ugrañen Dolby*1 Digital i Dolby
Pro Logic (II) prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS*2 Digital Surround System.
Ovaj sustav savršeno dekodira 5.1-kanalni
signal, no ne možete dodati druge komercijalno
nabavljive surround zvučnike.
*1 Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruki-D simbol su
zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories
korporacije.
*2 Proizvedeno prema licenci tvrtke Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS" i "DTS Digital Surround" su zaštićeni nazivi
i oznake Digital Theater Systems korporacije.
9
Uporaba kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka. Pritisnite 1
DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo za odreñene diskove)
Kontrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za detalje o
svakoj opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 tijekom DVD VIDEO reprodukcije.
Broj tekućeg naslova*1
Broj tekućeg poglavlja*2
Ukupan broj naslova*1
Ukupan broj poglavlja*2
Funkcije kontrolnog
izbornika
Odabrana funkcija
Status reprodukcije
(N reprodukcija, X pauza,
x zaustavljanje, itd.)
Vrsta reproduciranog
diska*3
Vrijeme reprodukcije*4
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane funkcije
kontrolnog izbornika
Poruka o postupku
10
*1 Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je uključena funkcija PBC), broj zapisa za VIDEO CD/Super Audio CD/
CD, broj albuma za DATA CD te broj DivX video albuma za DATA DVD/DATA CD.
*2 Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD/Super Audio CD, broj MP3 audio zapisa ili JPEG datoteke za DATA CD te
broj DivX video datoteke za DATA DVD/DATA CD.
*3 Prikazuje Super VCD kao "SVCD". Prikazuje "MP3" u kontrolnom izborniku 1 ili "JPEG" u kontrolnom
izborniku 2 za DATA CD.
*4 Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za isključenje prikaza
Pritisnite 1 DISPLAY.
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija Naziv parametra, funkcija, vrste diska
[TITLE] (str. 57)/[SCENE] (str. 57)/[TRACK] (str. 57)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
[CHAPTER] (str. 57)/[INDEX] (str. 57)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
[INDEX] (str. 57)
Prikaz i odabir indeksa za reprodukciju.
[TRACK] (str. 57)
Odabir zapisa za reprodukciju.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 46)
Odabir vrste naslova (DVD-RW) za reprodukciju: izvorni [ORIGINAL] ili ureñeni
[PLAY LIST].
[TIME/TEXT] (str. 57)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva MP3 zapisa.
[PROGRAM] (str. 42)
Odabir zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
[SHUFFLE] (str. 43)
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
[REPEAT] (str. 44)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa/albuma.
[PARENTAL CONTROL] (str. 64)
Zabrana reprodukcije.
[SETUP] (str. 79)
Brzo [QUICK] podešavanje (str. 30)
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika izbornika, formata TV zaslona i
veličine zvučnika koje koristite.
[CUSTOM] podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
[RESET]
Vraćanje podešenja izbornika [SETUP] na tvornički odreñene vrijednosti.
[ALBUM] (str. 57)
Odabir albuma za reprodukciju.
nastavlja se
11
[FILE] (str. 57)
Odabir JPEG slikovne datoteke ili DivX video datoteke za reprodukciju.
[DATE] (str. 62)
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
[INTERVAL] (str. 52)
Odreñivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slide showa.
[EFFECT] (str. 52)
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
[MODE (MP3, JPEG)] (str. 51)
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke (IMAGE)
ili oba (AUTO) koji će se reproducirati s DATA CD-a.
Savjet
• Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli zeleno
kad odaberete neku od funkcija, osim
[OFF] (isključeno) (samo [PROGRAM], [SHUFFLE] i [REPEAT]). Indikator [ORIGINAL/PLAY LIST] svijetli
zeleno kad odaberete [PLAY LIST] (tvornička postavka).
12
Kako zapoeti s radom
Skidanje ambalae
Provjerite jesu li isporučeni sljedeći dijelovi:
• Zvučnici (2)
• Subwoofer (1)
• AM okvirna antena (1)
• FM žičana antena (1)
• Zvučnički kabel (1)
• Video kabel (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije veličine AAA (R03) (2)
• Upute za uporabu
• Disk za podešavanje (1)
• Brzi vodič (kartica)
• Nožice zvučnika (8)
13
Umetanje baterija u daljinski upravlja
Sustavom možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije
veličina AAA (R03) pazeći da se 3 i # polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri uporabi
daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru X na ureñaju.
1 Otvorite pokrov pomakom u smjeru strelice.
2 Uklonite pokrov uz pritisak
na bočnim stranama.
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrijanim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte zajedno koristiti novu i staru bateriju.
• Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda neće raditi
ispravno.
• Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje
uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
14
Pregled povezivanja
Izvedite sva povezivanja i podešavanja prema uputama iz koraka od 1 do 7.
"Korak 1: Priključenje zvučnika" (str. 16)
"Korak 2: Priključenje antene" (str. 19)
"Korak 3: Priključenje TV prijemnika" (str. 20)
"Korak 4: Priključenje drugih komponenata" (str. 26)
"Korak 5: Priključenje mrežnog kabela" (str. 29)
"Korak 6: Brzo podešavanje (Quick Setup)" (str. 30)
"Korak 7: Instaliranje zvučnika" (str. 33)
Video signal se šalje u TV prijemnik i reproducira se na TV zaslonu; audio signale obrañuje ovaj sustav
i reproducira ih putem priključenih zvučnika. Ovim ureñajem možete reproducirati ne samo DVD i CD
diskove, već i zvuk iz drugih izvora, primjerice TV programe.
15
Korak 1: Prikljuenje zvunika
Spojite isporučeni zvučnički sustav pomoću isporučenih zvučničkih kabela tako da spojite utikače na
utičnice jednakih boja. Nemojte spajati sustav na druge zvučnike osim isporučenih.
Za postizanje najboljeg surround zvuka, isporučenim diskom za podešavanje odredite idealne položaje
zvučnika (str. 33).
Potrebni kabel
Zvučnički kabel
Ureñaj i zvučnike možete povezati samo ovim kabelom.
Na prednji zvučnik
(sivi, 5 m)
Na ureñaj
Na subwoofer
(crni, 3 m)
Na prednji zvučnik
(sivi, 5 m)
Savjet
• Spajanjem produžnog kabela (opcija) na odgovarajuće priključke zvučničkog kabela možete produljiti zvučnički
kabel.
Pričvršćivanje nožica na zvučnike
Kako biste spriječili vibriranje ili pomicanje zvučnika pri reprodukciji, pričvrstite isporučene nožice na
četiri ugla s donje strane prednjih zvučnika.
16
Spajanje zvučnika
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Spojite zvučnički kabel redoslijedom od 1 do 4 prema gornjoj ilustraciji.
A Spojite zvučnički kabel na sustav.
Učvrstite priključak zatezanjem dvaju vijaka.
B Spojite zvučnički priključak s oznakom RIGHT na prednji zvučnik, zatim ga smjestite na
mjesto prednjeg desnog zvučnika.
Prednji zvučnici su identični, i svaki od njih možete koristiti kao lijevi ili desni zvučnik. Ako na
zvučnik spojite priključak RIGHT, on postaje prednji desni zvučnik.
RIGHT (sivi)
Oznakom prema dolje.
Spojite na prednji desni zvučnik.
nastavlja se
17
C Spojite zvučnički priključak s oznakom LEFT na prednji zvučnik, zatim ga smjestite na
mjesto prednjeg lijevog zvučnika.
Prednji zvučnici su identični, i svaki od njih možete koristiti kao lijevi ili desni zvučnik. Ako na
zvučnik spojite priključak LEFT, on postaje prednji lijevi zvučnik.
LEFT (sivi)
Oznakom prema dolje.
Spojite na prednji lijevi zvučnik.
D Spojite zvučnički priključak s oznakom WOOFER na subwoofer.
WOOFER (crni)
Oznakom prema dolje.
Spojite na subwoofer.
Nakon spajanja svih komponenata, zvučnika i mrežnog kabela, koristite disk za podešavanje kako biste
provjerili jesu li svi zvučnici pravilno spojeni. Detalje o uporabi diska za podešavanje potražite na str. 34.
Napomene
• Zvučnike ne postavljajte u nagnut položaj.
• Zvučnike ne postavljajte na:
− vrlo topla ili hladna mjesta
− prašnjava ili zaprljana mjesta
− vrlo vlažna mjesta
− mjesta podložna vibracijama
− mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti
• Kod čišćenja koristite meku krpicu, poput krpice za čišćenje naočala.
• Nemojte koristiti abrazivne spužve, prašak za ribanje ili otapala poput benzina ili alkohola.
• Ne spajajte priključak WOOFER ni na jedan prednji zvučnik, ili priključke LEFT ili RIGHT na subwoofer.
• Zvučnike položite na površinu samo njihovom donjom površinom, s pravilno okrenutim logom SONY.
18
Korak 2: Prikljuenje antene
Spojite isporučene AM/FM antene za slušanje radijskog programa.
AM okvirna antena
FM žičana antena
Napomene
• Radi sprečavanja stvaranja šuma, odmaknite AM antenu od sustava i ostalih komponenata.
• Sasvim razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je u što je moguće više vodoravni položaj.
Savjet
• Kod spajanja isporučene AM antene, kabel (A) i kabel (B) se mogu spojiti na bilo koju priključnicu.
• Ako je FM prijem loš, koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio isporuke) za spajanje vanjske FM antene
prema prikazu na donjoj slici.
Sustav
Vanjska FM antena
19
Korak 3: Prikljuenje TV prijemnika
Najprije izvedite video povezivanje, zatim audio povezivanje.
Kad je ovaj sustav povezan s audio izlazom TV prijemnika, možete slušati zvuk TV prijema putem
zvučnika sustava.
Spajanje video kabela
Šalje reproduciranu DVD sliku na TV.
Provjerite priključke TV prijemnika i odaberite A, B, C ili D povezivanje. Kvaliteta slike poboljšava
se redoslijedom od A do D.
TV prijemnik
Na EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO)
Na EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Na COMPONENT
VIDEO OUT
Na VIDEO
TV prijemnik
20
TV sa S VIDEO IN priključnicom
Na S VIDEO
TV s COMPONENT
VIDEO IN priključnicama
A Kod spajanja na TV prijemnik sa SCART ulaznom priključnicom
Spojite sustav na TV prijemnik uporabom SCART (EURO AV) kabela (nije isporučen).
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
Kada koristite spajanje putem SCART (EURO AV) kabela, provjerite reproducira li vaš TV prijemnik
VIDEO ili RGB signale. Ako TV prijemnik podržava VIDEO signal, promijenite ulazni signal TV
prijemnika na RGB. Pogledajte upute isporučene uz TV prijemnik.
B Kod spajanja na TV prijemnik s VIDEO IN priključnicama
Spojite video kabel.
Žuti
C Kod spajanja na TV prijemnik sa S VIDEO IN priključnicama
Spojite S video kabel (nije isporučen). Kad koristite S-video priključnicu umjesto video priključnice,
vaš TV prijemnik treba takoñer biti spojen putem S video priključnice. S video signali su na sabirnici
odvojenoj od video signala i neće se slati putem video priključnica.
D Kod spajanja na TV prijemnik s COMPONENT VIDEO IN priključnicama
Spojite komponentni video kabel (nije isporučen). Za korištenje COMPONENT VIDEO OUT
priključnica sustava (Y, PB/CB, PR/CR), vaš TV prijemnik treba imati COMPONENT VIDEO IN
priključnice (Y, PB/CB, PR/CR). Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala,
trebate koristiti ovaj način spajanja i podesiti izlazni kanal sustava na progresivni format (str. 22).
Zeleni
Plavi
Crveni
Napomena
• Izlaz video signala ostvaruje se putem COMPONENT VIDEO OUT izlaznih priključnica samo kad je odabrana
funkcija DVD (višestrukim pritiskom tipke FUNCTION dok se na pokazivaču ne pojavi "DVD").
Priključenje na standardni TV prijemnik sa standardnim 4:3 zaslonom
Ovisno o disku, slika možda neće pristajati formatu zaslona TV prijemnika.
Podrobnosti o promjeni formata slike potražite na str. 81.
nastavlja se
21
Prihvaća li vaš TV prijemnik progresivne signale?
Progresivan prikaz TV slike smanjuje podrhtavanje i izoštrava sliku. Za taj način prikaza trebate spojiti
TV prijemnik koji prihvaća progresivne signale.
S otvorenim pokrovom.
Kad sustav reproducira progresivne signale, na njegovom pokazivaču je prikazana oznaka "P AUTO"
ili "P VIDEO".
1
2
Pritisnite više puta FUNCTION za odabir opcije "DVD".
Pritisnite PROGRESSIVE.
Svaki puta kad pritisnete PROGRESSIVE, prikaz se mijenja na sljedeći način.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i,
− je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice.
Obično je potrebno odabrati ovu postavku u navedenim slučajevima. Tako ureñaj automatski
prepoznaje vrstu softvera i bira odgovarajući način konverzije.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nisu
ispunjena oba navedena uvjeta.
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik prihvaća progresivne signale i,
− je TV prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice i.
− želite podesiti način konverzije na PROGRESSIVE VIDEO za video softver.
Odaberite ovu postavku ako slika nije jasna kad odaberete PROGRESSIVE AUTO.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće pojaviti ako odaberete ovu postavku kad nije
ispunjen nijedan od navedenih uvjeta.
22
x INTERLACE
Odaberite ovu postavku kad:
− vaš TV prijemnik ne prihvaća progresivne signale ili,
− TV nije spojen na COMPONENT VIDEO OUT priključnice (MONITOR OUT (VIDEO/
S VIDEO)/ EURO AV T OUTPUT (TO TV)).
Vrste DVD softvera i načini konverzije
DVD softver može biti podijeljen na dva tipa: softver baziran na filmu i softver baziran na videu.
Potonji se zasniva na TV signalu, poput drama i komedija, a slike se prikazuju u 30 slika/60 poluslika u
sekundi. Softver baziran na filmu prikazuje video zapis s 24 slike u sekundi. Neki DVD softveri
bazirani su na videu i filmu.
Kako bi takve slike izgledale prirodno na TV ekranu u PROGRESSIVE načinu, potrebna je konverzija
progresivnog video signala u skladu s DVD softverom koji gledate.
Napomene
• Pri reprodukciji video softvera s progresivnim signalima, dijelovi nekih vrsta slika mogu izgledati neprirodno zbog
postupka konverzije kod uporabe COMPONENT VIDEO OUT priključnica. Čak ako i odaberete "PROGRESSIVE
AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO", slika s priključnice MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO)/EURO AV T
OUTPUT (TO TV) se ne mijenja jer se izlaz ostvaruje u interlace formatu.
• Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 82), ureñaj odabire opciju "INTERLACE". To će se
dogoditi čak i ako odaberete "PROGRESSIVE AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO".
• Ako podesite [LINE] u [SCREEN SETUP] na [RGB] (str. 82), nema izlaza komponentnih video signala.
nastavlja se
23
Spajanje audio kabela
Reprodukcija TV zvuka preko zvučnika ovog sustava.
Za reprodukciju stereo (2-kanalnog) zvuka TV prijemnika iz zvučnika ovog ureñaja, odaberite
povezivanje A ili B.
Kvaliteta zvuka raste s A do B.
TV prijemnik
Na EURO AV T OUTPUT (TO TV)
Na TV (COAXIAL DIGITAL IN)
TV s COAXIAL DIGITAL OUT priključnicom
A Povezivanje priključnice EURO AV t INPUT (FROM VIDEO) na TV prijemniku s
priključnicom EURO AV T OUTPUT (TO TV) na ovom sustavu
Spojite sustav na TV prijemnik uporabom SCART (EURO AV) kabela (nije isporučen).
Spojite SCART (EURO AV) kabel na priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) na sustavu.
24
B Povezivanje priključnice COAXIAL DIGITAL OUT na TV prijemniku s priključnicom
TV COAXIAL DIGITAL IN na ovom sustavu
Spojite TV prijemnik na priključnicu TV COAXIAL DIGITAL IN uporabom koaksijalnog digitalnog
kabela (nije isporučen).
Savjet
• Za slušanje zvuka s TV prijemnika, odaberite funkciju pritiskom tipke FUNCTION. Za detalje pogledajte str. 40.
Napomena
• Kad istovremeno koristite priključnicu EURO AV T OUTPUT (TO TV) (analogno povezivanje) i priključnicu
COAXIAL DIGITAL IN (digitalno povezivanje), digitalno povezivanje ima prednost.
25
Korak 4: Prikljuenje drugih komponenata
Povežete li s ovim sustavom druge komponente, moći ćete zvuk sa spojenog izvora reproducirati na
zvučnicima sustava. Čvrsto spojite priključke kako biste spriječili zujanje i šum.
Videorekorder, digitalni satelitski prijemnik, itd.
Na VIDEO 1/
SAT 1
(AUDIO IN)
Na VIDEO 1/SAT
1 (OPTICAL
DIGITAL IN)
Na VIDEO 1/SAT
1 (COAXIAL
DIGITAL IN)
Na VIDEO 2/SAT
2 (COAXIAL
DIGITAL IN)
Na VIDEO 1/SAT
1 (VIDEO IN)
Na VIDEO 2/SAT
2 (AUDIO IN)
Na VIDEO 1/
SAT 1
(S-VIDEO IN)
Na VIDEO 2/SAT
2 (VIDEO IN)
Na VIDEO 2/
SAT 2
(S-VIDEO IN)
Videorekorder, digitalni satelitski prijemnik, itd.
Audio povezivanje 0, 1, 2
Video povezivanje A, B
Spajanje video kabela
Kvaliteta slike raste od A do B.
A Povezivanje VIDEO OUT priključnice druge komponente na VIDEO IN priključnicu
ovog sustava
Spojite videorekorder ili drugu komponentu na VIDEO IN priključnicu uporabom video/audio kabela
(nije isporučen). Kod spajanja kabela obratite pozornost na usklañenost boja priključaka i priključnica.
Žuti (Video)
26
B Povezivanje S VIDEO OUT priključnice druge komponente na S VIDEO IN
priključnicu ovog sustava
Spojite videorekorder ili drugu komponentu na S VIDEO IN priključnicu uporabom S video kabela
(nije isporučen).
Spajanje audio kabela
Kvaliteta slike raste od 0 do 1, 2.
0 Povezivanje AUDIO OUT priključnica druge komponente na AUDIO IN priključnice
ovog sustava
Spojite videorekorder ili drugu komponentu na AUDIO IN priključnice uporabom video/audio kabela
(nije isporučen). Kod spajanja kabela obratite pozornost na usklañenost boja priključaka i priključnica.
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
1 Povezivanje COAXIAL DIGITAL OUT priključnice druge komponente na COAXIAL
DIGITAL IN priključnice ovog sustava
Spojite komponentu na COAXIAL DIGITAL IN priključnicu uporabom koaksijalnog digitalnog
kabela (nije isporučen).
2 Povezivanje OPTICAL DIGITAL OUT priključnice druge komponente na OPTICAL
DIGITAL IN priključnice ovog sustava
Spojite komponentu na OPTICAL DIGITAL IN priključnicu uporabom optičkog digitalnog kabela
(nije isporučen).
Napomene
• Pazite na pravilnu kombinaciju spojenih kabela; spojite li audio kabele na VIDEO 1/SAT 1 AUDIO IN, trebali biste
spojiti video kabel na VIDEO 1/SAT 1 VIDEO IN/S-VIDEO IN.
• Kod povezivanja putem priključnice VIDEO 1/SAT 1 OPTICAL ili COAXIAL DIGITAL IN, podesite preklopku
na stražnjoj strani na odgovarajući način.
nastavlja se
27
Spojite li digitalni satelitski prijemnik s priključnicom DIGITAL OUT (COAXIAL ili
OPTICAL)
Digitalni satelitski prijemnik možete spojiti na priključnicu VIDEO 1/SAT 1 OPTICAL ili COAXIAL
DIGITAL IN ili VIDEO 2/SAT 2 COAXIAL DIGITAL IN umjesto na priključnicu VIDEO 1/SAT 1 ili
VIDEO 2/SAT 2 AUDIO IN na sustavu.
Sustav može prihvatiti i digitalne i analogne signale. Digitalni signali imaju prednost nad analognim
signalima. Ako se digitalni signal prekine, analogni signal će se nastaviti nakon 2 sekunde.
Spojite li digitalni satelitski prijemnik bez priključnice DIGITAL OUT
Digitalni satelitski prijemnik spojite samo na priključnicu VIDEO 1/SAT 1 ili VIDEO 2/SAT 2 AUDIO
IN na sustavu.
Napomene
• Priključnica DIGITAL OUT prosljeñuje audio signale samo kad je odabrana DVD funkcija (višestrukim pritiskom
tipke FUNCTION dok se na pokazivaču ne pojavi "DVD"). (Samo CD i DVD.)
• Pri reprodukciji DVD-a, spojena komponenta koja ne prihvaća Dolby Digital, DTS, itd. može uzrokovati šum.
28
Korak 5: Prikljuenje mrenog kabela
Prije priključenja mrežnih kabela sustava u zidnu utičnicu, spojite zvučnike na sustav (str. 16).
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
Uključivanje sustava
Pritisnite @/1.
Isključivanje sustava
Pritisnite @/1. Sustav uñe u pripravno stanje.
Tijekom reprodukcije diska ne isključujte sustav pritiskom tipke @/1. Na taj način možete poništiti
postavke izbornika. Kad isključujete sustav, najprije pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije i zatim
pritisnite @/1.
29
Korak 6: Brzo podešavanje (Quick Setup)
Postoji odreñen minimalni broj osnovnih podešenja raspoloživih za uporabu sustava. Možete podesiti
jezik izbornika, zvučnog zapisa ili vrstu zaslona prema TV prijemniku koji koristite.
Napomene
• Raspoloživi jezici razlikuju se
ovisno o području.
• Podesite način rada na "DVD".
Ako želite preskočiti podešenje, pritisnite >. Za povratak na
prethodno podešenje, pritisnite ..
1
2
3
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite @/1.
Na svom TV prijemniku odaberite odgovarajući ulaz
tako da se signal ureñaja pojavi na TV zaslonu.
Na dnu zaslona se pojavi poruka [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] (pritisnite [ENTER] za pokretanje izbornika
QUICK SETUP). Ako se ova poruka ne pojavi, otvorite
izbornik Quick Setup i ponovno izvedite postupak (str. 32).
4
Pritisnite ENTER bez umetanja diska.
Na zaslonu se pojavi izbornik za podešavanje jezika prikaza.
5
Tipkama X/x odaberite jezik.
Ureñaj koristi ovdje odabrani jezik za prikaz izbornika i
titlova.
30
6
Pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir formata slike TV
prijemnika.
7
Tipkama X/x odaberite postavku koja odgovaraju
vašem TV prijemniku.
x Ako imate widescreen TV prijemnik ili standardni TV
prijemnik (4:3) s mogućnošću prikaza slike u widescreen
formatu
[16:9] (str. 81)
x Ako imate standardni 4:3 TV prijemnik
[4:3 LETTER BOX] ili [4:3 PAN SCAN] (str. 81)
8
Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir vrste izlaznog video
signala iz priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
poleñini sustava.
9
Tipkama X/x odaberite vrstu izlaznog video signala.
• [VIDEO]: izlaz video signala.
• [RGB]: izlaz RGB signala.
Napomena
• Ako TV prijemnik ne prihvaća RGB signale, na TV ekranu se
neće pojaviti slika čak ni ako odaberete [RGB]. Pogledajte
upute isporučene s TV prijemnikom.
10 Pritisnite ENTER.
Brzo podešavanje je dovršeno. Svi postupci povezivanja i
podešavanja su gotovi.
nastavlja se
31
Prekid brzog podešavanja
Pritisnite 1 DISPLAY u bilo kojem koraku.
Pozivanje izbornika brzog podešavanja
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku reprodukcija
diska, pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije, zatim
pritisnite 1 DISPLAY.)
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
pritisnite ENTER.
[SETUP], zatim
Pojave se opcije za [SETUP].
3
Tipkama X/x odaberite [QUICK] i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik brzog podešavanja.
32
Korak 7: Instaliranje zvunika
Za najbolji mogući prednji surround zvuk koristite disk za podešavanje i smjestite zvučnike kako je
prikazano na slici.
Pogled sa strane
0,6 m
Pogled odozgo
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
TV
Prednji zvučnik (R)
FOCUS SURROUND područje
WIDE SURROUND područje
Savjet
• Kod provjere prednjeg surround
zvučnog efekta, podesite opciju
SOUND FIELD na FOCUS
SURROUND, s jednom ili dvije
osobe na mjestu za slušanje.
Smjestite zvučnike
Učinkovito područje surround zvuka razlikovat će se ovisno o
odabranom zvučnom ugoñaju (FOCUS SURROUND ili WIDE
SURROUND). Možete promijeniti podešenje zvučnog ugoñaja
kako biste postigli optimalan efekt prednjeg surround zvuka.
Za detalje pogledajte "Primjena prednjeg surround zvuka
uporabom zvučnog ugoñaja" (str. 38).
Napomene o položaju prednjih zvučnika
Za najbolje rezultate pazite na sljedeće:
− Stavite oba prednja zvučnika na meñusobnu udaljenost jednaku
udaljenosti od položaja za slušanje (tako da ta tri mjesta tvore
istostranični trokut).
− Prednji zvučnici trebaju biti razmaknuti najmanje 0,6 m.
− Prednje zvučnike je potrebno staviti u razinu ušiju osobe u
položaju za slušanje.
− Stavite prednje zvučnike ispred TV prijemnika. Pazite da ispred
zvučnika ne bude predmeta koji će uzrokovati refleksiju zvuka.
nastavlja se
33
Savjet
• Prednji zvučnik možete
pričvrstiti na stalak (opcija).
− Oba prednja zvučnika potrebno je usmjeriti ravno prema
naprijed. Ne postavljajte ih pod kutom.
Pravilno
Nepravilno
− Ne ostavljajte mjesta ispred prednjih zvučnika kad su
postavljeni na stol ili postolje, itd., jer je moguća refleksija.
Pogled sa strane
Pravilno
Nepravilno
Korištenje diska za podešavanje
Nakon smještaja zvučnika isporučenim diskom za podešavanje
provjerite efekt prednjeg surround zvuka.
Uložnica diska
34
Napomene
• Čak i ako je odabrana neka opcija,
glasnoća zvuka subwoofera može
biti niska. To je tvorničko
podešenje i ne radi se o kvaru.
• Ako se iz zvučnika ne čuje zvuk,
provjerite priključke zvučnika.
1
2
Pritisnite Z na sustavu.
Uložite disk za podešavanje.
Stavite disk na uložnicu, zatim pritisnite Z na sustavu.
Pojavi se izbornik diska za podešavanje.
3
Sjednite na mjesto slušanja, zatim odaberite jednu od
tri opcije na zaslonu tipkama C/c, zatim pritisnite H ili
ENTER.
Počne odabrana opcija.
4
Pažljivo poslušajte kako zvuči opcija kako biste
odredili optimalan efekt surround zvuka.
Ako nije moguće postići zadovoljavajući efekt surround
zvuka, podesite položaje zvučnika.
5
6
Pritisnite x za zaustavljanje diska.
Pritisnite Z na sustavu za izbacivanje diska.
Za podešavanje glasnoće svih zvučnika odjednom
Pritisnite VOLUME +/– na sustavu, ili pritisnite VOLUME +/– na
daljinskom upravljaču.
35
Osnovni postupci
Reprodukcija diskova
Uložnica diska
S otvorenim pokrovom.
Napomena
• Ne zatvarajte uložnicu diska
pritiskom prstima jer tako možete
uzrokovati kvar.
• Ne stavljajte više od jednog diska
u uložnicu.
Ovisno o DVD VIDEO ili VIDEO CD disku, neke funkcije se
mogu razlikovati ili mogu biti ograničene.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
1
2
3
Uključite TV prijemnik
Na TV prijemniku odaberite video ulaz na koji je spojen
sustav.
Pritisnite @/1.
Sustav se uključi.
Ukoliko sustav već nije podešen u DVD mod, odaberite
opciju "DVD" pritiskom tipke FUNCTION.
4
5
Pritisnite Z na sustavu.
Uložite disk.
Stavite disk na uložnicu i zatim pritisnite Z.
Kad reproducirate disk promjera 8 cm,
stavite ga u unutrašnji utor uložnice.
Disk ne smije biti ukoso u utoru uložnice.
36
6
Pritisnite H.
Ureñaj započinje reprodukciju (neprekidna reprodukcija).
Podesite glasnoću.
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Pritisnite @/1 dok uključujete sustav. Za poništenje pripravnog
stanja pritisnite jednom @/1.
Dodatne funkcije
Za
pritisnite
Zaustavljanje
x
Pauzu
X
Nastavak reprodukcije nakon
pauze
X ili H
Prijelaz na sljedeće poglavlje,
zapis ili scenu
> (osim za JPEG)
Prijelaz na prethodno
poglavlje, zapis ili scenu
. (osim za JPEG)
Isključenje zvuka
MUTING. Za ponovno uključenje zvuka
opet pritisnite istu tipku ili tipku
VOLUME + za pojačanje glasnoće.
Zaustavljanje reprodukcije i
vañenje diska.
Z
Ponavljanje prethodne scene*1 T/c (instant replay) tijekom
reprodukcije
Kratak pomak prema naprijed
u tekućoj sceni*2
U/C (instant advance) tijekom
reprodukcije
Prelazak na sljedeći ili
prethodni album*3
ALBUM + ili – tijekom reprodukcije
*1 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R diskove. Tipku nije moguće
koristiti samo za DivX video datoteke.
*2 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW diskove. Tipku
nije moguće koristiti samo za DivX video datoteke.
*3 Samo za DATA CD/DATA DVD diskove.
37
Podešavanje zvuka sustava
Indikator zvučnog ugoñaja
S otvorenim pokrovom.
Ovaj sustav omogućuje reprodukciju 5.1-kanalnog surround
zvuka iz prednjih dvaju zvučnika i subwoofera. Prednji surround
zvuk možete aktivirati jednostavnim odabirom jednog od
pretprogramiranih zvučnih ugoñaja. Surround zvuk donosi ugoñaj
kino dvorane u vaš dom.
Primjena prednjeg surround zvuka uporabom
zvučnog ugođaja
Pritisnite SOUND FIELD.
Oznaka tekućeg zvučnog ugoñaja pojavi se na pokazivaču.
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok se na pokazivaču ne
pojavi oznaka željenog zvučnog ugoñaja. Na prednjoj strani
ureñaja svijetli indikator zvučnog ugoñaja*.
Zvučni ugoñaj možete takoñer odabrati pritiskom tipaka C/X/x/c.
* Kad pritisnete SOUND FIELD i odabrani ugoñaj je AUTO, počne
svijetliti AUTO i indikator odabranog zvučnog ugoñaja (FOCUS
SURROUND, WIDE SURROUND ili 2CH STEREO).
38
Napomene
• Kad sustav primi višekanalne
signale DVD diska ili signale
AC-3 multipleks emitiranja,
standardno AUTO podešenje je
FOCUS SURROUND. (Možete
promijeniti AUTO podešenje u
WIDE SURROUND u AMP
MENU.)
• Pri reprodukciji CD ili DATA
CD diskova, AUTO podešenje je
2CH STEREO.
• Zvučni ugoñaj za Super Audio
CD je samo 2CH STEREO.
• Surround efekt će se možda slabo
čuti kod nekih izvora (npr.
digitalni stereo signali, digitalni
višekanalni signali, itd.) osim za
višekanalne signale DVD diska.
Savjeti
• Sustav memorira zadnji zvučni
ugoñaj odabran za svaki
funkcijski mod.
Kad god odaberete funkciju kao
što je DVD ili TUNER, zadnji
zvučni ugoñaj primijenjen na tu
funkciju automatski će se
ponovno primijeniti.
• Ako je mrežni kabel odspojen
duže vrijeme, sustav će se možda
vratiti na svoje početno podešenje.
Raspoloživi zvučni ugođaji
Zvučni ugoñaj
Prikaz na pokazivaču
AUTO
AUTO MODE
FOCUS SURROUND
FOCUS SURR*
WIDE SURROUND
WIDE SURR*
2CH STEREO
2CH STEREO
* Koristi S-FORCE PRO FRONT SURROUND tehnologiju.
O S-FORCE PRO FRONT SURROUND
Sonyjev dugotrajan rad sa surround tehnologijom (i ogromna
količina akustičnih podataka prikupljenih tijekom tog rada) doveo
je do razvoja potpuno novog, naprednog i učinkovitog načina
digitalne obrade signala, zvanog S-FORCE PRO FRONT
SURROUND. U usporedbi s prijašnjim tehnologijama za dobivanje prednjeg surround zvučnog efekta, S-FORCE PRO FRONT
SURROUND stvara uvjerljiviji osjećaj udaljenosti i prostora,
postižući tako stvarno iskustvo surround zvuka bez potrebe za
stražnjim zvučnicima.
Automatski odabir zvučnog ugođaja
x AUTO
Ovaj mod odabire zvučni ugoñaj (surround mod (FOCUS
SURROUND ili WIDE SURROUND) ili 2CH STEREO)
automatski, prema vrsti ulaznog audio signala. Standardno AUTO
podešenje je FOCUS SURROUND.
Za podešavanje surround moda (FOCUS SURROUND ili WIDE
SURROUND) u AUTO MODE, postupite na sljedeći način:
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Tipkama X/x za odaberite [AUTO MODE], zatim pritisnite
ENTER ili c.
3 Tipkama X/x za odaberite [FOCUS SURR] ili [WIDE SURR],
zatim pritisnite ENTER.
Primjena prednjeg surround zvuka
Možete koristiti dvije vrste prednjeg surround zvuka, FOCUS
SURROUND ili WIDE SURROUND, ovisno o području slušanja.
x FOCUS SURROUND
Surround zvuk možete slušati s usmjerenijim zvučnim poljem.
nastavlja se
39
x WIDE SURROUND
Surround zvuk možete slušati sa širim zvučnim poljem. Taj mod
stvara manje surround efekta od FOCUS SURROUND moda.
Pogled odozgo
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
TV
Prednji zvučnik (R)
FOCUS SURROUND područje
WIDE SURROUND područje
Reprodukcija 2-kanalnog zvuka
x 2 CH STEREO
Ovaj mod reproducira 2-kanalni zvuk bez obzira na ulazni audio
signal.
Napomena
• Kad istovremeno koristite
priključnice VIDEO 1/SAT 1 ili
VIDEO 2/SAT 2 (analogno povezivanje) i COAXIAL DIGITAL
IN ili OPTICAL DIGITAL IN
(digitalno povezivanje), digitalno
povezivanje ima prednost.
Prednji surround efekt pri reprodukciju zvuka
TV prijemnika ili videorekordera
Pri reprodukciji zvuka s TV prijemnika ili videorekordera putem
ovog sustava možete primijeniti prednji surround efekt.
Za detalje pogledajte "Korak 3: Priključenje TV prijemnika"
(str. 20) i "Korak 4: Priključenje drugih komponenata" (str. 26).
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se na pokazivaču
ne pojavi "TV","VIDEO1(2)" ili "SAT1(2)" (ovisno o
podešenju u AMP MENU, pogledajte str. 73).
Pritisnite SOUND FIELD više puta dok se na pokazivaču
ne pojavi oznaka željenog zvučnog ugoñaja.
Kad koristite digitalno povezivanje (COAXIAL ili OPTICAL)
i odabran zvučni ugoñaj je AUTO, možete reproducirati
višekanalne signale pomoću prednjeg surround efekta
(standardno podešenje je FOCUS SURROUND). Čak i kad
koristite digitalno povezivanje te je odabran zvučni ugoñaj
AUTO (FOCUS SURROUND), ako sustav prima 2-kanalni
signal, reproducirat će se samo 2-kanalni zvuk.
Kad koristite analogno povezivanje i odabran zvučni ugoñaj
je AUTO, sustav reproducira 2-kanalne stereo signale.
40
Reprodukcija diska
Nastavak reprodukcije od
mjesta na kojem je
zaustavljena
(Resume Play)
Ureñaj pohranjuje mjesto na kojem ste pritisnuli
tipku x i možete početi reprodukciju od mjesta
na kojem ste zaustavili disk.
1
Tijekom reprodukcije diska pritisnite x
za zaustavljanje reprodukcije.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "Resume"
tako da možete ponovo pokrenuti
reprodukciju od mjesta na kojem je disk
zaustavljen.
Ako se ne pojavi "Resume", nastavak
reprodukcije nije moguć.
2
Pritisnite H.
Ureñaj započinje reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
Nastavak reprodukcije prijašnjeg
diska (Multi-disc Resume)
(samo DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ovaj ureñaj pohranjuje mjesta zaustavljanja za
čak 40 diskova i nastavlja reprodukciju kod
sljedećeg ulaganja istog diska. Pohranite li
mjesto zaustavljanja za 41. disk, izbrisat će se
podatak za prvi disk.
Za uključenje ove funkcije, podesite
[MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM SETUP]
na [ON]. Za detalje pogledajte "[MULTI-DISC
RESUME] (samo DVD VIDEO/VIDEO CD)"
(str. 83).
Napomene
• Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u
[CUSTOM SETUP] podešena na [OFF] (str. 83),
pohranjeno mjesto zaustavljanja se poništi kad
pritisnete FUNCTION.
• Mjesto na kojem ste zaustavili disk se briše kad:
− promijenite mod reprodukcije.
− promijenite postavke u izborniku Setup.
− promijenite funkciju pritiskom tipke FUNCTION.
− odspojite mrežni kabel na duže vrijeme.
• Za DVD-RW u VR modu, CD, Super Audio CD,
DATA CD i DATA DVD, sustav memorira mjesto
zaustavljanja reprodukcije za tekući disk. Mjesto
zaustavljanja diska se briše kad:
− izvadite disk.
− sustav uñe u pripravno stanje (samo DATA CD/
DATA DVD)
• Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije i reprodukcije u slučajnom slijedu.
• Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima.
• Zavisno od mjesta na kojem ste zaustavili disk,
ureñaj možda neće nastaviti reprodukciju od točno
istog mjesta.
• Ako je opcija [MULTI-DISC RESUME] u [CUSTOM
SETUP] podešena na [ON] (str. 83), i reproducirate
snimljeni disk poput DVD-RW-a, sustav će možda
reproducirati druge snimljene diskove od istog
mjesta zaustavljanja.
Savjet
• Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite
x, zatim pritisnite H.
41
Programirana reprodukcija
3
(Program Play)
Tipkama X/x odaberite [SET t], zatim
pritisnite ENTER.
Kada reproducirate VIDEO CD, Super Audio CD
ili CD, prikazano je [TRACK].
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu odreñivanjem redoslijeda zapisa na
disku kako biste izradili svoj program. Možete
programirati najviše 99 zapisa.
Zapisi snimljeni
na disk
4
Ukupno vrijeme
programiranih zapisa
Pritisnite c.
Kursor se pomakne do zapisa u stupcu [T]
(u ovom slučaju, [01]).
1
Pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PROGRAM] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [PROGRAM].
5
Odaberite zapis koji želite programirati.
Primjerice, odaberite zapis [02].
Tipkama X/x ili brojčanim tipkama
odaberite [02] u stupcu [T], zatim pritisnite
ENTER. Na Super Audio CD-u broj zapisa
može biti prikazan s 3 znamenke.
Odabrani zapis
Ukupno vrijeme programiranih zapisa
6
Za programiranje ostalih zapisa,
ponovite korake 4 i 5.
Programirani zapisi se prikazuju u
odabranom redoslijedu.
42
7
Pritisnite H za početak programirane
reprodukcije.
Započinje programirana reprodukcija.
Na pokazivaču se pojavi "PGM".
Kad program završi, možete ga ponovo
pokrenuti pritiskom na H.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku
2. Za ponovnu reprodukciju programa, odaberite
[ON] u koraku 3 te pritisnite ENTER.
Reprodukcija u sluajnom
redoslijedu
(Shuffle Play)
Ureñaj može promijeniti redoslijed zapisa. Kod
sljedećeg "miješanja" redoslijed reprodukcije
može biti drukčiji.
Za isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite tipku 1 DISPLAY više puta dok se
kontrolni izbornik ne isključi.
Za promjenu ili poništenje
programiranog slijeda
1 Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2 Odaberite programirani broj zapisa koji želite
promijeniti ili poništiti tipkama X/x. Želite li
izbrisati zapis iz programa, pritisnite CLEAR.
1
3 Za izradu novog programa primijenite korak
5. Za poništenje programa, u stupcu [T]
odaberite [--] i pritisnite ENTER.
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Za poništenje svih zapisa u
programiranom redoslijedu
Tipkama X/x odaberite
[SHUFFLE] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije [SHUFFLE].
1 Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
2 Pritisnite X i odaberite [ALL CLEAR].
3 Pritisnite ENTER.
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju
želite reproducirati u slučajnom slijedu.
x Pri reprodukciji VIDEO CD, Super
Audio CD ili CD diska
• [TRACK]: reproducira zapise na disku u
slučajnom slijedu.
x Kad je aktivirana programirana
reprodukcija
• [ON]: u slučajnom slijedu reproducira
programirane zapise.
4
Pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
Na pokazivaču se pojavi "SHUF".
nastavlja se
43
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u koraku 2.
Za isključenje kontrolnog izbornika
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
Pritisnite 1 DISPLAY više puta dok ne
isključite kontrolni izbornik.
Savjet
• Ureñaj možete podesiti za reprodukciju u slučajnom
redoslijedu kad je zaustavljen.
Ureñaj može ponavljano reproducirati sve
naslove, zapise ili albume s diska ili pojedinačan
naslov, poglavlje, zapis ili album.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane
reprodukcije.
S otvorenim pokrovom.
1
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[REPEAT], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [REPEAT].
3
Tipkama X/x odaberite stavku koju
želite ponavljati.
Tvorničke postavke su podcrtane.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
• [DISC]: ponavlja sve naslove na disku.
44
• [TITLE]: ponavlja tekući naslov na disku.
• [CHAPTER]: ponavlja tekuće poglavlje.
Uporaba izbornika DVD diska
x Pri reprodukciji VIDEO CD, Super
Audio CD ili CD diska
• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
• [DISC]: ponavlja sve zapise na disku.
• [TRACK]: ponavlja tekući zapis.
x Pri reprodukciji DATA CD ili DATA
DVD diska
•
•
•
•
[OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
[DISC]: ponavlja sve albume na disku.
[ALBUM]: ponavlja tekući album.
[TRACK] (samo MP3 audio zapisi):
ponavlja tekući zapis.
• [FILE] (samo DivX video datoteke):
ponavlja tekuću datoteku.
4
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene
dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji
DVD diska koji sadrži nekoliko naslova, možete
odabrati željeni naslov tipkom TOP MENU.
Tijekom reprodukcije DVD diskova koji omogućuju odabir opcija kao što su jezik titlova i jezik
dijaloga, odaberite ove opcije tipkom MENU.
Pritisnite ENTER.
Odabrana je željena opcija.
Za povratak na normalnu reprodukciju
pritisnite CLEAR ili odaberite [OFF] u
koraku 2.
Brojčane
tipke
Za isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY dok ne isključite
kontrolni izbornik.
S otvorenim pokrovom.
Napomena
• Kad je opcija [MODE (MP3, JPEG)] podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 51), ne možete odabrati
[TRACK].
1
Savjeti
• Za ponavljanje reprodukcije možete takoñer pritisnuti
tipku REPEAT na daljinskom upravljaču.
• Ovisno o vrsti ponavljanja koju podesite, oznaka na
pokazivaču se može razlikovati:
− "REP": Ponavljanje svih naslova, zapisa ili albuma
da disku.
− "REP1": Ponavljanje jednog naslova, poglavlja ili
albuma da disku.
Pritisnite TOP MENU ili MENU.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik naslova.
Sadržaj izbornika se razlikuje zavisno od
diska.
2
3
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir stavke koju želite reproducirati
ili promijeniti.
Pritisnite ENTER.
45
[ORIGINAL] ili [PLAY LIST]
na DVD-RW disku
Neki DVD-RW diskovi u VR (Video Recording)
načinu imaju dvije vrste naslova za reprodukciju:
izvorno snimljene naslove ([ORIGINAL]) i
naslove koje je moguće kreirati na DVD
ureñajima za snimanje ([PLAY LIST]). Možete
odabrati vrstu naslova za reprodukciju.
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku
reprodukcija diska, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije, zatim
pritisnite 1 DISPLAY.)
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[ORIGINAL/PLAY LIST], zatim pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije izbornika [ORIGINAL/
PLAY LIST].
Odabir reprodukcijskog sloja
Super Audio CD-a
Neki Super Audio CD diskovi sastoje se od Super
Audio CD sloja i CD sloja. Možete odabrati sloj
koji želite reproducirati.
S otvorenim pokrovom.
Pritisnite SA-CD/CD. (Ako je u tijeku reprodukcija diska, pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije, zatim pritisnite SA-CD/CD.)
Svakim pritisku tipke naizmjenično odabirete
Super Audio CD sloj ili CD sloj. Pri reprodukciji
Super Audio CD sloja, na pokazivaču svijetli
"SA-CD".
Napomene
• Za detalje o Super Audio CD diskovima pogledajte
str. 8.
• Svaka funkcija reprodukcije radi samo unutar
odabranog sloja.
• Reprodukcijski sloj nije moguće promijeniti tijekom
reprodukcije.
3
Tipkama X/x odaberite podešenje.
• [PLAY LIST]: za reprodukciju naslova
napravljenih u izborniku [ORIGINAL] za
ureñivanje.
• [ORIGINAL]: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
4
46
Pritisnite ENTER.
Reprodukcija VIDEO CD diska
s funkcijom PBC (Ver. 2.0)
(PBC Playback)
Pri reprodukciji VIDEO CD diskova s funkcijom
PBC, možete uživati u jednostavnim interaktivnim
postupcima, funkcijama traženja i sl.
PBC reprodukcija omogućuje interaktivnu
reprodukciju VIDEO CD diskova pomoću
izbornika na TV zaslonu.
• Ovisno o VIDEO CD disku, u uputama isporučenim
uz disk možda će u koraku 3 [Press ENTER] (pritisnite
ENTER) biti označeno kao [Press SELECT] (pritisnite
SELECT). U tom slučaju pritisnite H.
Savjet
• Za reprodukciju bez funkcije PBC, prije početka
reprodukcije odaberite željeni zapis pomoću ./>
ili pritiskom na brojčane tipke, zatim pritisnite H ili
ENTER.
Nije moguće prikazati zaustavljenu sliku, primjerice,
izbornik. Za povratak na PBC reprodukciju, dvaput
pritisnite x, zatim pritisnite H.
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
1
Započnite reprodukciju VIDEO CD
diska s funkcijom PBC.
Pojavi se izbornik s raspoloživim opcijama.
2
3
4
Odaberite broj željene stavke pritiskom
na brojčane tipke.
Pritisnite ENTER.
Postupite prema uputama u
interaktivnom izborniku.
Pogledajte upute isporučene uz disk, budući
da se postupci mogu razlikovati zavisno od
VIDEO CD diska.
Povratak za prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
Napomene
• Programiranu reprodukciju, reprodukciju u slučajnom
slijedu ili ponavljanje reprodukcije ne možete
koristiti s Video CD ili Super VCD diskom s
funkcijom PBC.
47
O MP3 audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate koje odreñuje
Japansko udruženje industrije za elektroniku i
informatičke tehnologije (JEITA).
Napomene
MP3 je tehnologija kompresije zvuka koja
zadovoljava ISO/MPEG zahtjeve. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
• Ureñaj će reproducirati bilo kakve podatke s
ekstenzijom ".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako
nisu u MP3 ili JPEG formatu. Reprodukcijom tih
podataka može se proizvesti glasan šum koji može
oštetiti vaše zvučnike.
• Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u
MP3PRO formatu.
Diskovi koje sustav može
reproducirati
Redoslijed reprodukcije MP3 audio
zapisa ili JPEG datoteka
Moguća je reprodukcija DATA CD-ova
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) snimljenih u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) i JPEG formatu.
Meñutim, diskovi moraju biti snimljeni u
ISO9660 razina 1, razina 2, ili Joliet formatu da
bi ureñaj mogao prepoznati zapise (ili datoteke).
Moguća je i reprodukcija multi session diskova.
Za više informacija o formatu snimanja,
pogledajte upute CD-R/RW ureñaja ili programa
za snimanje (nisu dio isporuke).
MP3 audio zapisi ili JPEG slikovne datoteke
snimljene na DATA CD-u se reproduciraju
sljedećim redom:
Što je to MP3/JPEG?
x Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
ROOT*
O multi session diskovima
Ako su u prvoj sesiji snimljeni MP3 audio zapisi i
JPEG slikovne datoteke, sustav će takoñer reproducirati MP3 audio zapise ili JPEG datoteke u
drugim sesijama. Ako su u prvoj sesiji snimljeni
zapisi u audio CD formatu ili slike u video CD
formatu, reproducira se samo prva sesija.
Napomena
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD-ove snimljene u Packet Write formatu. U tom
slučaju nećete moći vidjeti snimljene JPEG slike.
MP3 audio zapis ili JPEG slikovna
datoteka koju sustav može
reproducirati
Sustav može reproducirati MP3 audio zapise ili
JPEG slikovne datoteke:
• koji imaju ekstenziju ".MP3" (MP3 audio zapis)
ili ".JPG"/".JPEG" (JPEG slikovna datoteka)
• koji su usklañeni s DCF* formatom slikovnih
datoteka
48
Album
Zapis (MP3 audio) ili
datoteka (JPEG slika)
* ROOT = korijenski direktorij
Nakon što umetnete DATA CD i pritisnete H,
zapisi (ili datoteke) s brojevima se reproduciraju
jedan za drugim, od A do G. Svaki podalbum/
zapis (ili datoteka) unutar trenutno odabranog
albuma ima prioritet pred idućim albumom na
istoj razini. (Primjer: C sadrži D i zato se D
reproducira prije E).
Kad pritisnete MENU i pojavi se lista naziva
albuma (str. 48). Nazivi albuma su razvrstani
abecednim redoslijedom (A t B t C t D
t F t G). Albumi koji ne sadrže zapise (ili
datoteke) (poput albuma E) ne pojavljuju se u
listi.
Reprodukcija DATA CD-ova s
MP3 audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama
Savjeti
• Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve
(01, 02, 03...) prilikom snimanja zapisa (ili datoteka)
na disk, zapisi i datoteke će se reproducirati tim
redom.
• Diskovima sa složenom strukturom direktorija treba
duže vrijeme da se pokrene reprodukcija.
U ovom ureñaju je moguće reproducirati MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke snimljene
na DATA CD-ove (CD-ROM/CD-R/CD-RW).
Napomene
• Ovisno o vrsti softvera koji koristite za snimanje
DATA CD diskova ili ako ima više od 200 albuma i
300 datoteka u svakom albumu, redoslijed reprodukcije
može biti drugačiji od prikazanog slikom.
• Ureñaj prepoznaje do 200 albuma i neće reproducirati
albume nakon prvih 200 albuma.
• Ureñaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili kod
odabira drugog albuma.
• Nije moguća reprodukcija nekih vrsta JPEG datoteka.
S otvorenim pokrovom.
Odabir albuma
1
Uložite DATA CD.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
2
Pritisnite MENU.
Pojavi se lista albuma snimljenih na DATA
CD. Tijekom reprodukcije albuma označen
je njegov naslov.
Popis albuma možete uključiti i isključiti
pritiskom tipke MENU.
nastavlja se
49
3
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
4
Počne reprodukcija odabranog zapisa. Listu
zapisa možete isključiti pritiskom tipke
MENU. Ponovnim pritiskom tipke MENU
uključit će te listu albuma.
Sustav počne reprodukciju odabranog
albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za zaustavljanje reprodukcije
Za reprodukciju sljedećeg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Pritisnite x.
Za reprodukciju sljedećeg ili
prethodnog MP3 audio zapisa
Pritisnite ./>. Imajte na umu da
možete odabrati sljedeći album ako nastavite
pritiskati > nakon zadnjeg zapisa prvog
albuma, no ne možete se vratiti na prethodni
album pritiskom tipke .. Za povratak na
prethodni album, odaberite album iz popisa.
Pritisnite ./>. Imajte na umu da
možete odabrati sljedeći album ako nastavite
pritiskati > nakon zadnjeg zapisa prvog
albuma, no ne možete se vratiti na prethodni
album pritiskom tipke .. Za povratak na
prethodni album, odaberite album iz popisa.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C/c kad nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći album nastavite li pritiskati c nakon
zadnje slike u prvom albumu, no ne možete
se vratiti na prethodni album pritiskom
tipke C. Da biste se vratili u prethodni
album, odaberite ga u popisu albuma.
Za isključenje izbornika
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za isključenje izbornika
Pritisnite MENU.
Odabir JPEG slikovne datoteke
1
1
2
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na DATA
CD. Tijekom reprodukcije albuma označen
je njegov naslov.
3
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
50
2
Pritisnite MENU.
Pojavi se lista albuma snimljenih na DATA
CD. Tijekom reprodukcije albuma označen
je njegov naslov.
Uložite DATA CD.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
Uložite DATA CD.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
Pritisnite MENU.
Odabir MP3 audio zapisa
Tipkama X/x odaberite zapis i pritisnite
ENTER.
3
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike
datoteka u albumu.
4
Tipkama C/X/x/c odaberite sliku koju
želite vidjeti te pritisnite ENTER.
Reprodukcija audio zapisa i
slika u slide showu sa
zvukom
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istom albumu na
DATA CD disku, možete gledati JPEG slike uz
zvuk. Kad reproducirate DATA CD, odaberite
[AUTO] mod na način objašnjen u nastavku.
Za reprodukciju sljedeće ili
prethodne JPEG slikovne datoteke
Pritisnite C/c dok nije prikazan kontrolni
izbornik. Imajte na umu da možete odabrati
sljedeći albuma nastavite li pritiskati c
nakon zadnje slike u prvom albumu, no da
se ne možete vratiti na prethodni album
pritiskom tipke C. Prethodni album možete
odabrati iz popisa.
Zakretanje JPEG slike
Kad je JPEG slika prikazana na ekranu,
možete je zakrenuti za 90 stupnjeva. Pritisnite X/x tijekom prikaza slike. Svaki puta
kada pritisnete X, slika se zakrene u lijevo
za 90 stupnjeva.
Primjer: kad jednom pritisnete X.
Smjer zakretanja
1
Uložite DATA CD.
Sustav počne reprodukciju od prvog albuma.
2
Pritisnite x.
Sustav zaustavi reprodukciju.
3
Pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
4
Tipkama X/x odaberite
[MODE
(MP3, JPEG)] i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za [MODE (MP3, JPEG)].
Za povratak na normalan prikaz pritisnite
CLEAR.
Za zaustavljanje reprodukcije
5
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje te pritisnite ENTER.
Pritisnite x.
nastavlja se
51
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• [AUTO]: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka kao slide show sa zvukom (MP3
audio zapisi).
• [AUDIO (MP3)]: Kontinuirana
reprodukcija MP3 audio zapisa.
• [IMAGE (JPEG)]: Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide showa.
6
2
Tipkama X/x za odaberite
[INTERVAL], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [INTERVAL].
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na
DATA CD.
7
Tipkama X/x odaberite željeni album i
pritisnite H.
3
Početno podešenje je podcrtano.
• [NORMAL]: podešava trajanje na otprilike 6 do 9 sekundi (slike od 4 milijuna
piksela ili veće ostat će prikazane duže
vrijeme).
• [FAST]: Podešava trajanje kraće od
[NORMAL].
• [SLOW1]: Podešava trajanje duže od
[NORMAL].
• [SLOW2]: Podešava trajanje duže od
[SLOW1].
Sustav počne reprodukciju odabranog
albuma.
Listu albuma možete uključiti ili isključiti
pritiskom tipke MENU.
Savjet
• Kad odaberete [AUTO], sustav može prepoznati do
300 MP3 audio zapisa i 300 JPEG datoteka u svakom
albumu. Kad je odabrana opcija [AUDIO (MP3)] ili
[IMAGE (JPEG)], sustav može prepoznati do 600
MP3 i 600 JPEG datoteka u svakom albumu. Sustav
može prepoznati maksimalno 200 albuma bez obzira
na odabran način reprodukcije.
Napomene
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
4
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
• Nije moguća istovremena reprodukcija JPEG
datoteka i MP3 zapisa ako nisu iz istog albuma.
• PICTURE NAVI ne radi ako je odabrana opcija
[AUDIO (MP3)].
• Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG slikovnu
datoteku, može doći do preskakanja zvuka.
Savjetujemo da kod izrade datoteke odaberete MP3
uz brzinu bita do 128 kbps ili niži. Ako zvuk i dalje
preskače, smanjite veličinu JPEG datoteke.
• Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više, trebat će za
početak prikazivanja duže vrijeme od ostalih. Stoga
će se njihovo trajanje činiti dužim od odabrane opcije.
Određivanje intervala slide showa
(samo JPEG)
(samo JPEG)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka možete
odabrati efekt koji će se koristiti kod gledanja
slide showa.
Pri slide show reprodukciji JPEG slikovnih
datoteka možete odrediti trajanje prikaza
pojedinačnih slika.
1
Napomena
Odabir efekta za slikovne datoteke
u slide showu
1
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG slike.
2
Tipkama X/x odaberite
[EFFECT], zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika [EFFECT].
52
DivX® video datoteke
3
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
Početno podešenje je podcrtano.
• [MODE1]: Slike se pojavljuju odozgo
prema dolje.
• [MODE2]: Slike se pojavljuju slijeva
prema desno.
• [MODE3]: Slike se pojavljuju širenjem iz
središta ekrana.
• [MODE4]: Slike se pojavljuju s različitim
efektima primijenjenim slučajnim
slijedom.
• [MODE5]: Sljedeća slika se pojavi preko
prethodne.
• [OFF]: (isključeno)
4
Pritisnite ENTER.
Aktivira se odabrano podešenje.
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila korporacija DivXNetworks te je
proizvod s DivX® certifikatom.
Vaš ureñaj može reproducirati DATA CD-ove i
DATA DVD-ove koji sadrže DivX® video
datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD-ove
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) pod sljedećim uvjetima:
− Na DATA CD-ovima koji sadrže DivX video
datoteke uz MP3 audio zapise ili JPEG slikovne
datoteke, ureñaj će reproducirati samo DivX
video datoteke.
− Na DATA DVD-ovima, ureñaj će reproducirati
samo DivX video datoteke. Sve druge vrste
datoteka, primjerice MP3 audio zapisi ili JPEG
slikovne datoteke, neće se reproducirati.
Meñutim, ovaj ureñaj reproducira samo DATA
CD-ove čiji logički format je ISO9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet, a DATA DVD-ove u UDF
(Universal Disk Format) formatu.
Možete takoñer reproducirati DATA CD diskove
snimljene na multi session (str. 48) način. Multi
session DATA DVD diskove nije moguće
reproducirati.
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte
upute isporučene s ureñajem ili softverom za
snimanje (nisu dio isporuke).
nastavlja se
53
Redoslijed reprodukcije s DATA CD-ova
i DATA DVD-ova
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije
MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka"
(str. 48). Opisani redoslijed ponekad neće biti
primjenjiv, ovisno o softveru korištenom za
izradu DivX video datoteke ili ako disk sadrži
više od 200 albuma i 600 DivX video zapisa u
albumu.
Napomena
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove snimljene u Packet Write
formatu.
DivX video datoteke koje je moguće
reproducirati
Napomene
• Ako na DATA DVD-u nema snimljenih DivX video
datoteka, pojavi se poruka koja upozorava da taj disk
nije moguće reproducirati.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika se može
zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo
da izradite datoteku s nižom brzinom prijenosa (bit
rate). Ako je zvuk i dalje nejasan, preporuča se
uporaba MP3 audio formata. Meñutim, ovaj ureñaj
ne podržava WMA (Windows Media Audio) format.
• Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX
video datoteke, izmeñu pritiska tipke H i pojave
slike može proći neko vrijeme.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na ekranu.
Odabir albuma
1
Ureñaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX". Ureñaj neće reproducirati datoteke s
ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako ne sadrže
DivX video zapise.
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni su
samo albumi koji sadrže DivX video
datoteke.
Savjet
• Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD-ovima potražite u odjeljku
"Diskovi koje ureñaj može reproducirati" (str. 48).
Napomene
• Ureñaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više
DivX video datoteka.
• Ureñaj ne može reproducirati DivX video datoteku s
više od 720 (širina) T 576 (visina) ili 2 GB.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti nejasna
ili zvuk isprekidan.
• Ureñaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
Reprodukcija DivX Video datoteka
Moguće je reproducirati DivX video datoteke na
DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA
DVD-u (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW).
Savjet
• Tijekom reprodukcije DivX video datoteke moguće
je vidjeti informacije o disku (str. 60).
2
Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
3
Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog albuma.
Za odabir DivX video datoteka, pogledajte
"Odabir DivX video datoteke" (str. 55).
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C ili c.
Za isključenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
54
Odabir DivX video datoteke
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma", pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u albumu.
Vremensko usklaEivanje
slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklañen sa slikom na ekranu,
možete podesiti razliku u reprodukciji izmeñu
slike i zvuka.
2
Tipkama X/x odaberite datoteku i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C/c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu
DivX video datoteku bez prikaza
popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku
u istom albumu možete odabrati pritiskom
na ./>.
Možete takoñer odabrati prvu datoteku sljedećeg albuma pritiskom tipke > tijekom
reprodukcije zadnje datoteke tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete se vratiti na
prethodni album pritiskom tipke .. Za
povratak na prethodni album, odaberite
album iz popisa.
Savjet
• Ako je odreñeno broj reprodukcija neke DivX video
datoteke, moguće ju je gledati samo toliko puta.
Ubrajaju se sljedeće situacije:
− kad je ureñaj isključen.
− kad je otvorena uložnica diska.
− kad se reproducira druga datoteka.
S otvorenim pokrovom.
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite X/x više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "A/V SYNC",
zatim pritisnite ENTER ili c.
Tipkama X/x odaberite željeno
podešenje.
• SYNC OFF: nema podešavanja.
• SYNC ON: podešava se vremenska
razlika izmeñu slike i zvuka.
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Napomene
• Ovisno o ulaznom signalu, ova funkcija možda neće
biti učinkovita.
• Ova funkcija ne radi sa signalima iz spojenog
digitalnog prijemnika, MP3 audio signalima, Super
Audio CD-ovima ili DTS CD-ovima.
55
Traenje odreEenog mjesta
na disku
(Pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Smjer reprodukcije
3M (samo DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
T2B (samo za DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
Suprotni smjer
Odreñeno mjesto na disku možete pronaći uz
gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
3m (samo DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
T2b (samo za DVD VIDEO)
Brzina reprodukcije "T2B"/"T2b" približno je
dvaput veća od normalne brzine.
Reprodukcija "3M"/"3m" je brža od "2M"/
"2m", a reprodukcija "2M"/"2m" je brža
od "1M"/"1m".
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
(samo DVD VIDEO, DVD-RW, DivX video,
VIDEO CD)
S otvorenim pokrovom.
Napomena
• Ovisno o DVD/VIDEO CD disku, možda nećete
moći izvesti neke od opisanih postupaka.
Pronalaženje mjesta pri ubrzanoj
reprodukciji prema naprijed ili
natrag (Scan)
(osim za JPEG)
Tijekom reprodukcije pritisnite ^ m ili M
y. Kada pronañete željeno mjesto, pritisnite
H za povratak na normalnu brzinu. Svakim
pritiskom na tipku ^ m ili M y tijekom
pretraživanja, mijenja se brzina reprodukcije.
Svakim pritiskom, indikatori se mijenjaju na
sljedeći način. Stvarne brzine ovise o diskovima.
56
Tijekom pauze pritisnite ^ m ili M y. Za
povratak na normalnu brzinu pritisnite H.
Svakim pritiskom na tipku ^ m ili M y
tijekom usporene reprodukcije, mijenja se brzina
reprodukcije. Postoje dvije brzine. Svakim
pritiskom, indikatori se mijenjaju na sljedeći
način:
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Obratni smjer (samo DVD VIDEO/DVD-RW)
2^ y 1^
Reprodukcija "2y/2^" je sporija od
"1y/1^".
Reprodukcija slika po sliku
(zaustavljena slika)
(osim za Super Audio CD, CD i JPEG)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku U/C
(sliku po sliku) za prelaženje na sljedeću sliku, ili
T/c (sliku po sliku) za prelazak na prethodnu
sliku (samo za DVD VIDEO/DVD-RW). Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
Napomena
• Za DVD-RW u VR modu nije moguće pretraživanje
sliku po sliku.
• Za DATA CD-ove, ova funkcija je primjenjiva samo
na DivX video datoteke.
Traenje naslova/poglavlja/
zapisa/scene, itd.
DVD disk možete pretraživati prema naslovu ili
poglavlju, a VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD prema zapisu, indeksu ili
sceni. Naslovi i zapisi na disku imaju jedinstveni
broj. Željeni naslov ili zapis možete odabrati
upisom njegovog broja. Ili možete potražiti
odreñenu scenu upisom vremenskog koda.
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
1
Pritisnite 1 DISPLAY (kod reprodukcije
DATA CD-a s JPEG slikovnim
datotekama, pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite tipku X/x za odabir načina
traženja.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO/DVD-RW
diska
[TITLE] (naslov)
[CHAPTER] (poglavlje)
[TIME/TEXT] (vrijeme/tekst)
Odaberite opciju [TIME/TEXT] za traženje
mjesta početka upisom vremenskog koda.
x Pri reprodukciji VIDEO CD/Super VCD
diska bez PBC reprodukcije
[TRACK] (zapis)
nastavlja se
57
[INDEX] (indeks)
3
x Pri reprodukciji VIDEO CD/Super
VCD diska s PBC funkcijom
Pritisnite ENTER.
[** (**)] se promijeni u [– – (**)].
[SCENE] (scena)
x Pri reprodukciji Super Audio CD
diska
[TRACK] (zapis)
[INDEX] (indeks)
x Pri reprodukciji CD-a
[TRACK] (zapis)
4
x Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3
audio)
[ALBUM]
[TRACK] (zapis)
x Pri reprodukciji DATA CD-a (JPEG
datoteka)
[ALBUM]
[FILE] (datoteka)
x Pri reprodukciji DivX video zapisa
[ALBUM]
[FILE] (datoteka)
CHAPTER
Primjer: kad odaberete
Odabrano je [** (**)] (** označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
Pritisnite X/x ili brojčane tipke za
odabir broja željenog naslova,
poglavlja, zapisa, indeksa, scene, itd.
Ako pogriješite
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR, zatim
odaberite drugi broj.
5
Pritisnite ENTER.
Ureñaj započne reprodukciju od odabranog
broja.
Traženje scene uporabom vremenskog
koda (samo DVD VIDEO/DVD-RW)
1 U koraku 2 odaberite
[TIME/TEXT].
Odabrano je [T **:**:**] (vrijeme
reprodukcije tekućeg naslova).
2 Pritisnite ENTER.
[T **:**:**] se promijeni u [T --:--:--].
3 Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama,
zatim pritisnite ENTER.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon početka,
jednostavno unesite [2:10:20].
Odabrani redak
Savjet
• Kad je kontrolni izbornik isključen, možete tražiti
poglavlje (DVD VIDEO/DVD-RW), zapis (Super
Audio CD/CD) ili datoteku (DATA CD (DivX video)/
DATA DVD) pritiskom brojčanih tipaka i tipke
ENTER.
Napomena
• Za DVD+RW nije moguće koristiti pretraživanje
uporabom vremenskog koda.
58
Traenje po scenama
(Picture Navigation)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene scene.
4
Tipkom C/X/x/c odaberite naslov,
poglavlje ili zapis te pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu reprodukciju
tijekom podešavanja
Pritisnite C RETURN ili 1 DISPLAY.
Napomena
• Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
S otvorenim pokrovom.
1
Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
Više puta pritisnite PICTURE NAVI za
odabir željene opcije.
• [TITLE VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
naslova.
• [CHAPTER VIEWER] (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
poglavlja.
• [TRACK VIEWER] (samo za VIDEO
CD/ Super VCD): prikazuje prvu scenu
svakog zapisa.
3
Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog poglavlja, naslova ili
zapisa se pojavi na sljedeći način.
59
Prikaz informacija o disku
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DVD-RW
diska
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg
naslova
r
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
r
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg
poglavlja
r
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
r
Naziv diska
r
Naslov i poglavlje
r
S otvorenim pokrovom.
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2
sekunde.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena na pokazivaču
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX video)
ili DATA DVD-a (DivX video)
Pomoću pokazivača na prednjoj ploči (str. 95)
možete provjeriti informacije o disku, primjerice
preostalo vrijeme, ukupan broj naslova DVD
diska ili zapisa VIDEO CD, Super Audio CD,
CD, ili MP3 diska, ili naziv DivX video datoteke.
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
r
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY tijekom
reprodukcije, prikaz na pokazivaču se mijenja na
sljedeći način.
60
Naziv tekuće datoteke
r
Broj tekućeg albuma i datoteke
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2
sekunde.
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez PBC
funkcija), Super Audio CD-a ili CD-a
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
r
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
r
Vrijeme reprodukcije diska
r
Preostalo vrijeme diska
r
Naziv diska
r
Zapis i indeks*
r
Prikaz se vrati na gornju sliku nakon 2
sekunde.
* Osim za CD.
Pri reprodukciji MP3 zapisa
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
r
Naziv zapisa (datoteke)
Napomene
• Ovaj ureñaj može prikazati samo DVD/CD tekst prve
razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
• Ako nije moguće prikazati naziv MP3 datoteke,
umjesto njega će se na pokazivaču pojaviti "*".
• Ovisno o tekstu, možda neće biti prikazan naziv
diska ili naziv zapisa.
• Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka može biti netočno prikazano.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili zapisa.
Takoñer možete pogledati DVD tekst i naziv
MP3 direktorija/datoteka snimljenih na disku.
1
Vrijeme
2
Više puta pritisnite DISPLAY za
promjenu vremenskih podataka.
Pokazivač i vrsta informacije koja se može
prikazati ovisi o reproduciranom disku.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO ili
DVD-RW diska
• T **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
• T–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
• C **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg
poglavlja
• C–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
x Pri reprodukciji VIDEO CD diska
(s PBC funkcijom)
• **:**
Vrijeme reprodukcije tekuće scene
xPri reprodukciji VIDEO CD (bez PBC
funkcije), Super Audio CD ili CD diska
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
• T–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
• D **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg diska
• D–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg diska
x Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3
audio)
• T **:**
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video)/DATA DVD-a (DivX video)
• **:**:**
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Tijekom reprodukcije pritisnite
DISPLAY.
Pojavi se sljedeći izbornik.
nastavlja se
61
Napomene
• Mogu se prikazati samo znakovi abecede i brojevi.
• Ovisno o vrsti diska, ureñaj može prikazati samo
ograničeni broj znakova. Takoñer, ovisno o disku,
možda neće biti prikazani svi znakovi.
Provjera informacija o reprodukciji
diska
Provjera DVD/Super Audio CD/CD teksta
Više puta pritisnite DISPLAY u koraku 2 za
prikaz teksta snimljenog na DVD/Super Audio
CD/ CD disku.
DVD/Super Audio CD/CD tekst se pojavi samo
ukoliko je snimljen na disku i nije ga moguće
mijenjati. Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će
se poruka "NO TEXT".
* Pojavi se kod:
− reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u,
− reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži MP3
zvuk na DATA CD-u/DATA DVD-u.
Provjera datuma
(samo JPEG)
Ako je sa JPEG slikovnim datotekama snimljena
oznaka Exif*, moguće je provjeriti datum.
Dvaput pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Datum
Provjera teksta DATA CD-a (MP3 audio/
DivX video)/DATA DVD-a (DivX video)
Pritiskom na tipku DISPLAY tijekom
reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u
ili DivX video datoteka na DATA CD-u/DATA
DVD-u, moguć je prikaz naziva albuma/zapisa/
datoteke i audio bit rate brzine (količine podataka
tekućeg audio zapisa u sekundi) na TV zaslonu.
Brzina prijenosa (bit rate)*
Naziv albuma
62
Naziv zapisa/datoteke
* "Exchangeable Image File Format" je format slike za
digitalne fotoaparate kojeg je ustanovila Japansko
udruženje industrije za elektroniku i informatičke
tehnologije (JEITA).
Savjet
• Datum je prikazan u formatu [DD/MM/YYYY].
DD: Dan
MM: Mjesec
YYYY: Godina
Prikaz titlova
Dodatne funkcije
Promjena kuta kamere
Kod DVD VIDEO diskova kod kojih je prizor
snimljen iz više kutova, možete mijenjati kut
kamere, odnosno kut gledanja.
Primjerice, pri reprodukciji vlaka u kretanju,
možete prikazati pogled s prednje strane vlaka,
kroz lijevi prozor ili desni prozor bez prekida
kretanja vlaka.
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih za
vrijeme reprodukcije po želji uključiti ili isključiti. Kod diskova kod kojih su snimljeni višejezični titlovi, možete za vrijeme reprodukcije po
želji mijenjati jezik, a možete ih i uključiti ili
isključiti. Primjerice, možete odabrati željeni
jezik radi praćenja i uključiti titlove radi boljeg
razumijevanja.
S otvorenim pokrovom.
S otvorenim pokrovom.
Pritisnite ANGLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete ANGLE, kut se mijenja.
Napomena
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD VIDEO
disku snimljene iz više kutova.
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Svaki put kad pritisnete SUBTITLE, jezik titla
se mijenja.
Napomene
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su na DVD-u
snimljeni višejezični titlovi. U nekim slučajevima
nećete moći isključiti prikaz titla.
• Titlove je moguće mijenjati ako DivX video datoteka
ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te sadrži
informaciju o titlu unutar iste datoteke.
63
Zakljuavanje diskova
3
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
• Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom
Parental Control)
Ograničenje reprodukcije možete podesiti da
sustav ne može prikazati neprimjerene
diskove.
• Ograničavanje reprodukcije (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti do odreñene razine, primjerice
ovisno o dobi korisnika.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije koristi
se ista zaporka.
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim
pritisnite ENTER.
Odabrana je funkcija [PARENTAL
CONTROL].
4
Tipkama X/x odaberite [ON t], zatim
pritisnite ENTER.
x Ako još niste unijeli zaporku
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER. Pojavi se
prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već unijeli zaporku
Brojčane
tipke
Pojavi se prikaz za upis zaporke.
S otvorenim pokrovom.
Sprečavanje reprodukcije određenih
diskova [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije
diskova možete podesiti istu zaporku za najviše
40 diskova. Kad podesite 41. disk, prvi disk se
poništi.
1
Uložite disk koji želite blokirati.
Ako se disk reproducira, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije.
2
Pritisnite 1 DISPLAY kad je ureñaj
zaustavljen.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
64
5
Brojčanim tipkama ponovno unesite 4
znamenke zaporke i pritisnite tipku
ENTER.
Pojavi se poruka [Custom parental control
is set.] (korisničko ograničenje reprodukcije
je podešeno). Na zaslonu se ponovo prikaže
kontrolni izbornik.
Isključenje funkcije korisničkog
ograničenja reprodukcije
2
1 Izvedite korake od 1 do 3 iz "Sprečavanje
reprodukcije odreñenih diskova [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]".
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
2 Tipkom X/x odaberite [OFF t], zatim
pritisnite ENTER.
3 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno korisničko ograničenje
reprodukcije
1 Stavite disk kod kojeg je podešeno
korisničko ograničenje reprodukcije.
Pojavi se prikaz [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Ureñaj je spreman za reprodukciju.
Savjet
• Ako zaboravite zaporku, kad [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] zatraži upis zaporke, upišite 6-znamenkasti broj "199703", zatim pritisnite ENTER. Sada
će se od vas tražiti unos nove 4-znamenkaste
zaporke.
3
Tipkama X/x odaberite [PLAYER t],
zatim pritisnite ENTER.
x Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za unos nove zaporke.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već upisali zaporku
Pojavi se polje za upis zaporke.
Ograničavanje reprodukcije
(PARENTAL CONTROL)
(samo za DVD VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti do odreñene razine, primjerice,
prema dobi korisnika. Funkcija [PARENTAL
CONTROL] omogućuje odabir razine
ograničenja reprodukcije.
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako se reproducira disk, pritisnite x za zaustavljanje
i pritisnite 1 DISPLAY.)
Prikazuje se kontrolni izbornik.
nastavlja se
65
4
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Podešavanje ograničenja je dovršeno.
Pojavi se prikaz za odabir razine
ograničenja i promjenu zaporke.
Što je niža vrijednost, to je viši stupanj
ograničenja.
5
Tipkama X/x odaberite [STANDARD],
zatim pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje
[STANDARD].
Isključenje funkcije ograničenja
reprodukcije
U koraku 8 podesite [LEVEL] na [OFF]
(isključeno).
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno ograničenje
1 Stavite disk i pritisnite H.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Ureñaj započinje reprodukciju.
6
Savjet
Tipkama X/x odaberite geografsko
područje kao ograničenje reprodukcije,
zatim pritisnite ENTER.
Područje je odabrano.
Kad odaberete [OTHERS t], brojčanim
tipkama upišite standardni kôd prema
tablici na str. 67.
7
Tipkama X/x odaberite [LEVEL], zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje [LEVEL].
8
66
Tipkama X/x odaberite željenu razinu
ograničenja, zatim pritisnite ENTER.
• Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite
korake od 1 do 3 prema opisu "Sprečavanje reprodukcije odreñenih diskova [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]". Kad se zatraži upis zaporke, brojčanim
tipkama unesite "199703", zatim pritisnite ENTER.
Sada će se od vas tražiti unos 4 znamenke nove
zaporke. Nakon upisa 4 znamenke nove zaporke,
ponovno uložite disk i pritisnite H. Kad se pojavi
prikaz za unos zaporke, upišite novu zaporku.
Napomene
• Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
ograničenja, na ovom ureñaju se ne može ograničiti
reprodukcija.
• Zavisno od diska, možda će biti potrebno unijeti
zaporku tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju,
unesite zaporku i promijenite razinu ograničenja.
Ako se poništi nastavak reprodukcije (Resume Play),
razina se vraća na izvorno podešenje.
Regionalni kodovi
6
Standard
Kôd
Standard
Kôd
Argentina
2044
Malezija
2363
Za potvrdu zaporke, ponovno je
unesite brojčanim tipkama i zatim
pritisnite ENTER.
Australija
2047
Meksiko
2362
Ako pogriješite pri upisu zaporke
Austrija
2046
Nizozemska
2376
Belgija
2057
Norveška
2379
Pritisnite C prije pritiska na ENTER i upišite
točan broj.
Brazil
2070
Novi Zeland
2390
Čile
2090
Njemačka
2109
Danska
2115
Pakistan
2427
Filipini
2424
Portugal
2436
Finska
2165
Rusija
2489
Francuska
2174
Singapur
2501
Indija
2248
Španjolska
2149
Indonezija
2238
Švedska
2499
Italija
2254
Švicarska
2086
Japan
2276
Tajland
2528
Kanada
2079
Velika Britanija 2184
Kina
2092
Koreja
2304
Promjena zaporke
1
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku
reprodukcija diska, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije, zatim
pritisnite 1 DISPLAY.)
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
[PARENTAL CONTROL], zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik [PARENTAL
CONTROL].
3
Tipkama X/x odaberite [PASSWORD t],
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
4
5
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Brojčanim tipkama upišite 4 znamenke
nove zaporke, zatim pritisnite ENTER.
67
TV
Ostale funkcije
Upravljanje TV prijemnikom
daljinskim upravljaem
Ako podesite signal daljinskog upravljača,
možete koristiti isporučeni daljinski upravljač za
upravljanje svojim TV prijemnikom.
TV CH +/–
s tipkom TV
TV VOL +/–
s tipkom TV
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
Proizvoñač
Kôd
SONY
001 (standardno)
AIWA
007, 008
DAEWOO
002, 003, 004, 005, 006
FISHER
009
FUJITSU
055
FUNAI
054
GOLDSTAR
002, 020, 056
GRUNDIG
052, 053
HITACHI
002, 013, 014, 015
JVC
018, 019
LOEWE
027, 028
MAGNAVOX
002, 034
MITSUBISHI/MGA 002, 021, 022
NEC
002, 023, 024
ITT/NOKIA
025, 026
PANASONIC
049, 050, 051
PHILIPS
013, 027, 034
PIONEER
029, 030, 031
RCA/PROSCAN
002, 012, 032, 033
SAMSUNG
002, 036, 037, 038
SANYO
010, 011
• Nakon zamjene baterija daljinskog upravljača, broj
koda se automatski podesi na tvornički podešen broj
(SONY). Ponovo upišite odgovarajući broj koda.
SHARP
039, 040
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača
TOSHIBA
046, 047, 048
ZENITH
016, 017
Pritisnite i zadržite tipku TV @/1 dok brojčanim tipkama unosite kôd proizvoñača
svog TV prijemnika (pogledajte tablicu).
Potom otpustite TV @/1.
CATV
Napomena
Ako pravilno podesite proizvoñačev kôd,
daljinski upravljač šalje signal uključenja/
isključenja TV prijemniku.
Kodovi TV prijemnika kojima je moguće
upravljati ovim daljinskim upravljačem
Ako se u popisu nalazi više od jednog broja
koda, pokušajte ih upisati jedan po jedan dok ne
pronañete onaj koji omogućuje upravljanje
vašim TV prijemnikom.
68
TELEFUNKEN
041, 042, 043, 044
THOMSON
035, 045
Proizvoñač
Kôd
SONY
101
HAMLIN/REGAL
123, 124, 125, 126, 127
JERROLD
117, 118
JERROLD/GI
102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 119
OAK
128, 129, 130
PANASONIC
111, 113, 120, 121, 122, 131
PIONEER
115, 116
SCIENTIFIC
ATLANTA
110, 111, 112
TOCOM/PHILIPS
117, 118, 131
ZENITH
113, 114
Satelitski prijemnik
Proizvoñač
Kôd
SONY
201, 202, 203
AMSTRAD
204, 205
BSKYB
221
GRUNDING
218, 219
HUMAX
205, 206
NOKIA
210, 212, 213, 223
PACE
207, 208, 209, 211, 221, 222,
223
PANASONIC
214
PHILIPS
215, 216, 217, 218, 219, 223
THOMSON
216, 220, 223
Uporaba funkcije THEATRE
SYNC
Ova funkcija vam omogućuje uključenje Sony
TV prijemnika i sustava, promjenu načina rada u
"DVD" i uključenje odabranog ulaznog izvora
TV prijemnika pritiskom na tipku.
Upravljanje TV prijemnikom
TV prijemnikom možete upravljati uz uporabu
sljedećih tipaka.
Pritisnite
za
TV @/1
uključenje/isključenje TV
prijemnika.
TV/VIDEO*
prebacivanje ulaznog izvora
izmeñu TV prijemnika i
ureñaja.
TV VOL +/–*
podešavanje glasnoće TV
prijemnika.
TV CH +/–*
odabir TV kanala.
brojčane tipke*
odabir TV kanala.
* Za korištenje ovih brojčanih tipaka, podesite
daljinski upravljač u TV mod pritiskom tipke TV. Za
isključenje TV moda ponovno pritisnite tipku TV.
Možete birati TV kanale brojčanim tipkama.
Za odabir TV kanala pritisnite brojčane tipke,
zatim pritisnite ENTER.
Napomene
• S nekim televizorima te CATV ili satelitskim
prijemnicima nećete moći koristiti ovaj daljinski
upravljač ili neke od navedenih tipaka.
• TV mod se isključi kad 10 sekundi ne koristite
daljinski upravljač.
Brojčane
tipke
S otvorenim pokrovom.
Priprema za funkciju THEATRE SYNC
Unesite ulazni izvor TV prijemnika spojenog na
sustav.
Pritisnite i zadržite TV/VIDEO dok brojčanim
tipkama unosite kôd ulaznog izvora TV
prijemnika (pogledajte donju tablicu).
Odabrali ste ulazni izvor TV prijemnika.
Ako uspješno podesite kôd ulaznog izvora TV
prijemnika, tipka TV zatrepće dvaput sporo.
Ako je podešavanje neuspješno, tipka TV trepće
brzo 5 puta.
Podesite na TV prijemniku ulazni kanal na koji
ste spojili sustav. Podrobnosti potražite u
uputama za uporabu TV prijemnika.
nastavlja se
69
Pritiskom
tipke
odabirete ulazni izvor TV
prijemnika
Pritiskom
tipke
TV CH+
1
0,5 (tvorničko podešenje)
nema ulaznog izvora
(tvorničko podešenje)
2
1
1
VIDEO1
3
1,5
2
VIDEO2
4
2
VIDEO3
5
2,5
VIDEO4
6
3
5
VIDEO5
7
3,5
6
VIDEO6
8
4
7
VIDEO7
8
VIDEO8
TV/VIDEO 0
3
4
Primjena funkcije THEATRE SYNC
Daljinski upravljač usmjerite prema TV
prijemniku i ovom sustavu, zatim jednom
pritisnite THEATRE SYNC.
Ako ova funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa. Ono ovisi o vrsti TV prijemnika.
Promjena vremena prijenosa
Pritisnite i zadržite tipku TV CH + dok brojčanim
tipkama unosite kôd za prijenos vremena
(pogledajte tablicu).
Odabrano je vrijeme prijenosa daljinskog
upravljača.
Ako uspješno podesite vrijeme prijenosa, tipka
TV zatrepće dvaput sporo. Ako je podešavanje
neuspješno, tipka TV trepće brzo 5 puta.
70
odabirete vrijeme prijenosa
Napomene
• Ova funkcija vrijedi samo za seriju SONY TV
prijemnika. (Ova funkcija možda neće raditi s nekim
SONY TV prijemnicima.)
• Ukoliko je udaljenost izmeñu TV prijemnika i
sustava prevelika, ova funkcija možda neće raditi.
Sustav postavite blizu TV prijemnika.
• Daljinski upravljač usmjerite prema TV prijemniku i
sustavu dok unosite kôd.
Promjena zvuka
2
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog audio signala.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Kod VIDEO CD-ova, CD-ova ili DATA CD-ova
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala putem
oba zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod
diska na kojem je snimljena skladba tako da su
na desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom
kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
Ovisno o DVD-u, razlikuje se odabir jezika.
Kad su prikazane 4 znamenke, one predstavljaju kôd jezika. Pogledajte popis kodova
jezika na str. 93 kako bi vidjeli kojem jeziku
je pridijeljen odreñeni kôd. Kad je isti jezik
prikazan dva ili više puta, DVD VIDEO je
snimljen u višestrukom (multiple) audio
formatu.
x Pri reprodukciji DVD-RW-a
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na disk.
Početno podešenje je podcrtano.
Primjer:
• [1: AUDIO]
• [2: AUDIO]
Napomena
• [2: AUDIO] ne pojavljuju se kad je na disk
snimljena samo jedna vrsta audio signala.
x Pri reprodukciji VIDEO CD-a, CD-a ili
DATA CD-a (MP3 audio)
Početno podešenje je podcrtano.
• [STEREO]: Standardni stereo zvuk
• [1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono)
• [2/R]: Zvuk desnog kanala (mono)
S otvorenim pokrovom.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite AUDIO.
Pojavi se sljedeći izbornik.
x Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
Izbor formata audio signala za DATA CD
ili DATA DVD se razlikuje, ovisno o DivX
video datoteci sadržanoj na disku. Raspoloživi formati su prikazani.
x Pri reprodukciji Super VCD-a
Početno podešenje je podcrtano.
• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio zapisa 1
• [1:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
1 (mono)
• [1:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa
1 (mono)
• [2:STEREO]: Stereo zvuk audio zapisa 2
• [2:1/L]: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
2 (mono)
• [2:2/R]: Zvuk desnog kanala audio zapisa
2 (mono)
nastavlja se
71
Napomene
• Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg nije
snimljen audio zapis 2, neće se čuti zvuk ako
odaberete [2:STEREO], [2:1/L] ili [2:2/R].
• Za Super Audio CD nije moguće promijeniti zvuk.
Primjena zvunog efekta
Provjera formata audio signala
(samo DVD VIDEO, DivX video)
Ako pritisnete AUDIO više puta tijekom reprodukcije, format tekućeg audio signala (PCM,
Dolby Digital, DTS, itd.) će biti prikazan na
sljedeći način.
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Surround (L/R)
LFE (niskofrekventni efekt)
S otvorenim pokrovom.
Naglašavanje basova
Prednji (L/R)
+ Srednji
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
1
U protivnom pritisnite FUNCTION više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi "DVD".
Primjer:
Za 3-kanalni Dolby Digital zvuk
Prednji (L/R)
Podesite funkciju na "DVD".
2
Surround (mono)
Ako je u tijeku reprodukcija diska, pritisnite x za zaustavljanje reprodukcije,
zatim pritisnite WOOFER.
Pojavi se SPEAKER SETUP.
x Pri reprodukciji DivX video datoteke na
DATA CD-u ili DATA DVD-u (DivX video)
Primjer:
Za MP3 zvuk
3
Brzina prijenosa
(bit rate)
72
Odaberite željenu razinu glasnoće
subwoofera tipkama X/x, zatim
pritisnite ENTER.
Vrijednost je odabrana i podešavanje je
dovršeno.
Reprodukcija zvuka smanjene
glasnoće
x NIGHT MODE
Reprodukcija zvuka s drugih
ureEaja
Ova funkcija omogućuje uživanje u zvučnim
efektima i filmskim dijalozima pri smanjenoj
glasnoći, što je korisno prilikom gledanja
filmova noću.
Pritisnite NIGHT za odabir opcije "NIGHT
ON" na pokazivaču.
x AUDIO DRC
Funkcija AUDIO DRC smanjuje dinamički
opseg zvuka, što je korisno kod gledanja filmova
pri smanjenoj glasnoći kasno noću.
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Pritisnite x/X više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "AUDIO DRC", zatim
pritisnite ENTER ili c.
3 Tipkama x/X odaberite postavku.
• DRC OFF: Bez kompresije dinamičkog
opsega.
• DRC STD: Reproducira zvučni zapis s
dinamičkim opsegom koji je podešen kod
snimanja.
• DRC MAX: Maksimalno komprimira
dinamički opseg.
4 Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Napomena
• AUDIO DRC odnosi se samo na Dolby Digital
izvore.
S otvorenim pokrovom.
Ovaj sustav omogućuje reprodukciju zvuka s
drugih komponenata. Spojite satelitski prijemnik
ili druge komponente s visokom razinom izlaznog
audio signala (uključujući komponente s izlazom
od 2 V, primjerice MD ureñaje, itd.) na priključnice VIDEO 1/SAT 1 ili VIDEO 2/SAT 2, i
postupite na sljedeći način kako biste spriječili
pojavu smetnji.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
spojeni ureñaj.
Smanjenje ulazne osjetljivosti
priključnice VIDEO 1/SAT 1.
1
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi oznaka
"VIDEO1".
Ako se pojavi "SAT1", niža ulazna
osjetljivost je već podešena i nije potrebno
izvesti sljedeće korake.
Svakim pritiskom na FUNCTION, način
rada se mijenja u sljedećem redoslijedu:
DVD t FM t AM t VIDEO1 (SAT1)
t VIDEO2 (SAT2) t TV t DVD t
....
2
Pritisnite AMP MENU.
nastavlja se
73
3
Pritisnite X/x više puta dok na pokazivaču ne počne treptati "SET VIDEO1",
zatim pritisnite ENTER ili c.
4
Tipkama X/x odaberite "SET SAT1"
(trepće "SAT1") na pokazivaču.
Ulazna osjetljivost je smanjena.
5
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Izbornik AMP se isključi.
Napomene
• Za spajanje komponente na priključnicu VIDEO 2/
SAT 2, odaberite "VIDEO2" u koraku 1, "SET
VIDEO2" u koraku 3 i "SET SAT2" u koraku 4.
• Odaberete li "SET VIDEO1(2)" u koraku 4, postupak
se poništi i prikaz moda (moda sustava u koraku 1)
ostane kao "VIDEO1(2)".
Zvuk multipleks emitiranja
(DUAL MONO)
Moguća je reprodukcija zvuka multipleks emitiranja kad sustav prima signal AC-3 multipleks
programa.
Možete reproducirati dvojezične emisije
snimljene na DVD-RW u VR modu.
Napomena
• Za prijem AC-3 signala trebate na sustav spojiti digitalni satelitski prijemnik optičkim ili koaksijalnim
kabelom (str. 28) i podesiti mod digitalnog izlaza
digitalnog satelitskog prijemnika na AC-3.
S otvorenim pokrovom.
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite x/X dok se na
pokazivaču ne pojavi "DUAL MONO",
zatim pritisnite ENTER ili c.
Pritisnite x/X za odabir željenog zvuka:
• MAIN: zvuk glavnog jezika reproducirat
će se iz lijevog i desnog zvučnika.
• SUB: zvuk sporednog jezika reproducirat
će se iz lijevog i desnog zvučnika.
• MAIN+SUB: zvuk glavnog i sporednog
jezika reproducirat će se iz lijevog i
desnog zvučnika.
• MAIN/SUB: zvuk glavnog jezika će se
reproducirati putem lijevog zvučnika, a
istovremeno će se zvuk sporednog jezika
reproducirati putem desnog zvučnika.
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Isključuje se izbornik AMP.
74
Radijski prijem
6
7
Pritisnite tipke X/x za odabir željenog
programskog broja.
Pritisnite ENTER.
Postaja je pohranjena.
8
Ponovite korake 1 do 7 za
pohranjivanje ostalih postaja.
Promjena programskog broja
Ponovite postupak od koraka 1.
S otvorenim pokrovom.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti 20 FM postaja i 10 AM postaja.
Prije ugañanja provjerite je li zvuk smanjen na
minimum.
1
2
5
1
Pritisnite i zadržite tipku TUNING + ili –
dok pretraživanje ne počne.
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi "FM" ili "AM".
Ugaña se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi željeno valno
područje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
radiopostaju. Na pokazivaču se pojavi
oznaka "TUNED" i "ST".
3
4
Slušanje radijskih programa
Najprije pohranite radiopostaje u memoriju
sustava (pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja"
na str. 75).
2
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željene pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, sustav ugaña
jednu po jednu radiopostaju.
3
Podesite jačinu zvuka pritiskom na
VOLUME +/–.
Isključenje radioprijemnika
Pritisnite tipku TUNER MENU.
Više puta pritisnite tipke C/X/x/c dok
se na pokazivaču ne pojavi "Memory?".
Pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavljuje programski broj.
Pritisnite tipku @/1.
Slušanje radiopostaja koje nisu
pohranjene
Koristite ručno ili automatsko ugañanje u
koraku 2.
Kod ručnog ugañanja, više puta pritisnite
TUNING + ili –.
Kod automatskog ugañanja, pritisnite i zadržite
TUNING + ili –. Pritisnite x za zaustavljanje
automatskog ugañanja.
nastavlja se
75
Savjeti
• Ako se kod FM prijema pojave smetnje, pritisnite
tipku FM MODE na daljinskom upravljaču tako da se
na pokazivaču pojavi "MONO". Neće se čuti stereo
efekt, meñutim, prijem će biti bolji. Ponovo pritisnite
tipku za povratak stereo efekta.
• Za poboljšanje prijema promijenite položaj
isporučenih antena.
• Frekvenciju možete provjeriti višestrukim pritiskom
tipke DISPLAY (str. 76).
Prikaz naziva postaje ili frekvencije
na pokazivaču
Kad je sustav podešen na "TUNER AM" ili
"TUNER FM", možete provjeriti frekvenciju
prikazom na pokazivaču.
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, prikaz na
pokazivaču mijenja se na sljedeći način:
Pridjeljivanje naziva pohranjenim
postajama
Naziv postaje*1
r
Možete upisati nazive za pohranjene postaje.
Ovi nazivi (primjerice, "XYZ") se pojavljuju na
pokazivaču kad odaberete postaju.
Za svaku postaju može se upisati samo jedan
naziv.
Frekvencija*2
1
Više puta pritisnite FUNCTION dok se
na pokazivaču ne pojavi oznaka "FM"
ili "AM".
Ugaña se zadnja postaja koju ste slušali.
2
3
4
5
6
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir pohranjene postaje kojoj želite
pridijeliti naziv.
Pritisnite TUNER MENU.
Više puta pritisnite tipke C/X/x/c dok se
na pokazivaču ne pojavi "Name In?".
Pritisnite ENTER.
Upišite indeksni naziv pomoću kursora:
Tipkama X/x odaberite znak, zatim
pritisnite c za pomak kursora na sljedeće
mjesto. Za unos naziva je moguće koristiti
slova, brojeve i druge simbole.
Ako pogriješite
Više puta pritisnite C/c dok znak koji želite
promijeniti ne počne treptati, zatim pritisnite
X/x za odabir željenog znaka.
Za brisanje znaka više puta pritisnite C/c
dok znak koji želite izbrisati ne počne
treptati, zatim pritisnite CLEAR.
7
Pritisnite ENTER.
Naziv postaje je pohranjen.
76
*1 Prikazuje se ako ste unijeli naziv pohranjene postaje
(str. 76).
*2 Vrati se na izvoran prikaz nakon nekoliko sekundi.
Uporaba RDS sustava
Što je RDS sustav?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih
RDS funkcija kao što je prikaz naziva radiopostaje. RDS je dostupan samo za FM postaje.*
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sustav za isključenje u
odreñeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti u
koracima od 10 minuta.
Napomene
• RDS možda neće ispravno raditi ako ugoñena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to
samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
RDS prijem
Pritisnite tipku SLEEP.
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) izmjenjuje se na sljedeći
način:
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjena preostalog vremena
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Isključenje funkcije Sleep Timer
Više puta pritisnite tipku SLEEP dok se na
pokazivaču ne pojavi "SLEEP OFF".
77
Promjena svjetline
pokazivaa
Svjetlinu pokazivača je moguće promijeniti u
dva koraka.
Vraanje parametara na
tvornike vrijednosti
Parametre sustava, poput postavki zvučnika i
pohranjenih postaja, moguće je vratiti na
tvornička vrijednosti.
1
2
S otvorenim pokrovom.
1
2
3
Pritisnite AMP MENU.
Više puta pritisnite X/x dok se na
pokazivaču ne pojavi "DIMMER", zatim
pritisnite ENTER ili c.
Pritisnite X/x za odabir svjetline
pokazivača.
DIMMER OFF: Pokazivač svijetli.
DIMMER ON: Pokazivač se zatamni i
isključi se indikator zvučnog ugoñaja..
4
Pritisnite ENTER ili AMP MENU.
Isključuje se izbornik AMP.
78
Pritisnite @/1 za uključenje sustava.
Pritisnite FUNCTION, VOLUME– i @/1
na sustavu istovremeno.
Na pokazivaču se pojavi "COLD RESET" i
vraćaju se tvorničke vrijednosti.
Podešavanje parametara sustava
Izbornik Setup
Pomoću izbornika Setup možete izvesti različita
podešavanja funkcija slike i zvuka. Izmeñu
ostalog, takoñer možete odabrati jezik titlova i
jezik Setup izbornika. Podrobnije podatke o
svakoj funkciji podešavanja potražite na
stranicama od 80 do 83. Za opći pregled funkcija
za podešavanje pogledajte str. 99.
4
Pritisnite X/x za odabir funkcije koju
želite podesiti s popisa: [LANGUAGE
SETUP], [SCREEN SETUP], [CUSTOM
SETUP] ili [SPEAKER SETUP]. Zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: [SCREEN SETUP]
Napomena
• Postavke reprodukcije pohranjena na disku imaju
prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da
sve opisane opcije možda neće funkcionirati.
Odabrana funkcija
Funkcije za podešavanje
5
1
Odaberite funkciju pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Bit će prikazane opcije za odabranu funkciju.
Primjer: [TV TYPE]
Pritisnite 1 DISPLAY. (Ako je u tijeku
reprodukcija diska, pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije, zatim
pritisnite 1 DISPLAY.)
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
[SETUP], zatim pritisnite ENTER.
Opcije
Pojave se opcije funkcije [SETUP].
6
Odaberite podešenje pritiskom na X/x,
zatim pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešavanje je
završeno.
3
Pritisnite X/x za odabir [CUSTOM],
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Setup.
nastavlja se
79
Podešavanje jezika
izbornika i dijaloga
[LANGUAGE SETUP]
Odabrano podešenje
Vraćanje svih [SETUP] postavki u
prvobitno stanje
1 Odaberite [RESET] u koraku 3 i pritisnite
ENTER.
2 Tipkama X/x odaberite [YES].
[LANGUAGE SETUP] omogućuje podešavanje
različitih jezika prikaza na zaslonu ili zvučnih
zapisa.
Na prikazu za podešavanje odaberite
[LANGUAGE SETUP]. Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Izbornik
Setup" (str. 79).
Možete takoñer prekinuti postupak i vratiti
se u kontrolni izbornik odabirom opcije [NO].
3 Pritisnite ENTER.
Sva podešenja objašnjena na stranicama od
80 do 83 vraćaju se na tvornički podešene
vrijednosti*. Nemojte pritisnuti @/1 tijekom
vraćanja postavki na tvorničke vrijednosti
koje traje nekoliko sekundi.
* Osim za Parental Control podešenja.
Napomena
• Kad uključite sustav nakon resetiranja a u njemu
nema diska, na ekranu se pojavi poruka pomoći. Za
izvoñenje brzog podešavanja (Quick Setup) (str. 30)
pritisnite ENTER. Za povratak na normalan prikaz
pritisnite CLEAR.
x [OSD] (On-Screen Display)
Odabir jezika izbornika. Odaberite jezik s
prikazanog popisa.
x [MENU] (samo za DVD VIDEO)
Možete odabrati željeni jezik prikaza DVD
izbornika. Odaberite jezik s prikazanog popisa.
x [AUDIO] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete [ORIGINAL], odabran je jezik
koji na disku ima prioritet.
x [SUBTITLE] (samo za DVD VIDEO)
Odabir jezik titla snimljenih na DVD VIDEO
disku.
Kad odaberete [AUDIO FOLLOW], jezik titlova
se mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali
za zvučne zapise.
Savjet
• Ako u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete [OTHERS t], odaberite i brojčanim
tipkama upišite kôd jezika s popisa (str. 93).
Napomena
• Kada u izborniku [MENU], [AUDIO] ili [SUBTITLE]
odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO
disk, ureñaj će automatski odabrati jedan od snimljenih
jezika (za neke diskove ureñaj neće automatski
odabrati jezik).
80
Podešavanje prikaza
[16:9]
[SCREEN SETUP]
Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV
prijemniku.
Odaberite [SCREEN SETUP] u izborniku
Setup. Podrobnije podatke o uporabi prikaza
potražite u opisu "Izbornik Setup" (str. 79).
Tvornička podešenja su podcrtane.
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Napomena
• Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se umjesto
[4:3 LETTER BOX] automatski odabere [4:3 PAN
SCAN] ili obrnuto.
x [SCREEN SAVER]
x [TV TYPE]
Za odabir formata slike priključenog
TV-prijemnika (standardni 4:3 ili široki format).
Tvorničke postavke se razlikuju ovisno o
modelu za odreñenu zemlju.
[16:9]
[4:3 LETTER
BOX]
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite TV prijemnik sa
širokim zaslonom (widescreen) ili
s funkcijom prikaza slike u
widescreen formatu.
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na kojoj se vide pruge na gornjem
i donjem dijelu zaslona.
[4:3 PAN SCAN] Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na cijelom zaslonu tako da je dio
slike koji ne stane automatski
odrezan.
Ova opcija uključuje i isključuje funkciju screen
savera kad ostavite sustav s privremeno prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom dulje od
15 minuta, ili ako reproducirate Super Audio CD,
CD ili DATA CD (MP3 audio) više od 15 minuta.
Ova funkcija sprečava oštećenja zaslona (sjene).
Pritisnite H za isključenje screen savera.
[ON]
Uključuje screen saver.
[OFF]
Isključuje screen saver.
x [BACKGROUND]
Pozadinu je moguće podesiti/prikazati u
sljedećim slučajevima:
− Dok je DVD ili Video CD, DATA CD (JPEG
datoteke) zaustavljen.
− Kad se Super Audio CD, CD ili DATA CD
(MP3 audio) disk reproducira ili je zaustavljen.
[JACKET
PICTURE]
U pozadini se prikazuje slika
samo ako se već nalazi na disku
(CD-EXTRA itd.). Ukoliko disk
nema snimljenu sliku, pojavit će
se slika [GRAPHICS].
[GRAPHICS]
U pozadini se prikazuje slika
pohranjena u memoriji ureñaja.
[BLUE]
Pozadina je plave boje.
[BLACK]
Pozadina je crne boje.
nastavlja se
81
x [LINE]
Za odabir vrste izlaznih video signala iz
priključnice EURO AV T OUTPUT (TO TV)
na stražnjoj strani ureñaja.
[VIDEO]
Izlaz video signala.
[RGB]
Izlaz RGB signala.
Napomena
• Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća RGB signale, na
zaslonu se neće pojaviti slika čak ni ako odaberete
[RGB]. Pogledajte upute isporučene s TV
prijemnikom.
Osobna podešavanja
[CUSTOM SETUP]
Omogućuje podešavanje opcija reprodukcije i
ostalih parametara.
U izborniku Setup odaberite [CUSTOM SETUP].
Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u
opisu "Izbornik Setup" (str. 79).
Početne postavke su podcrtane.
x [4:3 OUTPUT]
Ovo podešenje je primjenjivo samo ako podesite
[TV TYPE] u [SCREEN SETUP] na [16:9] (str.
81). Podesite ovu opciju za gledanje progresivnih
signala s 4:3 formatom slike. Ako možete
promijeniti omjer širine i visine slike na TV
prijemniku koji podržava progresivni format
(525p/625p), podešavajte TV prijemnik a ne
CD/DVD ureñaj.
x [PAUSE MODE] (samo za DVD VIDEO/
DVD-RW)
Odabire sliku kad je ureñaj u stanju pauze.
Napomena
• Ovo podešenje je primjenjivo samo kad je tipkom
PROGRESSIVE (str. 22) odabrana opcija "P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)" ili "P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)".
[AUTO]
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite
ovaj položaj.
[FULL]
Odaberite ovu opciju ako možete
promijeniti omjer širine i visine
slike na TV prijemniku.
[FRAME]
Prikazuje se slika visoke razlučivosti s objektima koji se ne miču.
[NORMAL]
Odaberite ovu opciju kad ne
možete promijeniti omjer širine i
visine slike na TV prijemniku.
Pokazuje sliku formata 16:9 s
crnim linijama sa njene lijeve i
desne strane.
x [TRACK SELECTION] (samo za DVD
VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem su
snimljeni višestruki audio formati (PCM, DTS,
MPEG audio ili Dolby Digital), daje prioritet
zvučnom zapisu koji sadrži najveći broj kanala.
[OFF]
Bez prioriteta.
[AUTO]
S prioritetom.
Napomene
Slika formata 16:9
82
• Kad odaberete [AUTO], može se promijeniti jezik.
Podešenje [TRACK SELECTION] ima prednost pred
podešenjem [AUDIO] u izborniku [LANGUAGE
SETUP] (str. 80). (Ova funkcija možda neće raditi s
nekim diskovima.)
• Ako PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital zvučni
zapisi sadrže jednaki broj kanala, ureñaj bira formate
u redoslijedu PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG
audio.
x [MULTI-DISC RESUME] (samo DVD
VIDEO/VCD)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije s više diskova. Nastavljena
reprodukcija se može memorirati za do 40
različitih DVD VIDEO/VCD diskova (str. 41).
[ON]
Memorira podešenja za nastavak
reprodukcije za do 40 diskova.
[OFF]
Ne memorira podešenja za nastavak reprodukcije. Reprodukcija se
nastavlja sa istog mjesta samo za
disk koji se trenutno nalazi u
ureñaju.
Podešavanje zvunika
[SPEAKER SETUP]
Za postizanje najboljeg mogućeg zvuka možete
promijeniti razinu subwoofera.
U izborniku Setup odaberite [SPEAKER
SETUP]. Podrobnije podatke potražite u opisu
"Izbornik Setup" (str. 79).
Početna podešenja su podcrtana.
x [DivX]
Prikazuje registracijski kôd za ovaj ureñaj. Više
informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
x [LEVEL]
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
subwoofera.
[SUBWOOFER]
0 dB
Podesite glasnoću subwoofera (–6
dB do +6 dB u koracima po 1 dB).
Savjet
• Za podešavanje razine subwoofera možete takoñer
pritisnutu WOOFER.
83
O bojama TV slike
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV
prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako
su boje i dalje neispravno prikazane, odmaknite
zvučnike od TV prijemnika.
O postavljanju
• Postavite ureñaj na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti ureñaja
ne bi došlo do nakupljanja topline.
• Ako je glasnoća povišena dulje vrijeme, kućište
sustava se zagrije. Ne radi se o kvaru. Meñutim,
nemojte dirati kućište. Ne postavljajte ureñaj u
skučene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se
ureñaj može pregrijati.
• Nemojte na ureñaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav
je opremljen pojačalom snage. Ukoliko su ventilacijski otvori na ureñaju zaklonjeni, može doći do
pregrijavanja te do kvara.
• Ne postavljajte ureñaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe koji bi mogli blokirati otvore za hlañenje s
donje strane.
• Nemojte postavljati ureñaj na mjesta u blizini izvora
topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
O radu
• Ako se ureñaj izravno unese iz hladnog u topli prostor,
ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na lećama u
unutrašnjosti sustava može doći do kondenziranja
vlage. U tom slučaju ureñaj neće ispravno raditi. Ako
se to dogodi, izvadite disk i ostavite ureñaj uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Prije premještanja ureñaja izvadite diskove. U
protivnom, mogli bi se oštetiti.
O podešavanju glasnoće
• Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih
dijelova ili dijelova bez zvuka. U protivnom, zvučnici
se mogu oštetiti pri reprodukciji glasnih dijelova.
O čišćenju
• Očistite kućište, prednju stranu i kontrole ureñaja
mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje, ili
otapala poput alkohola ili benzina.
Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
sustavom, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
O sredstvima za čišćenju diskova/leće
• Nemojte koristiti komercijalno nabavljiva
sredstva za čišćenje diskova/leće (u tekućini ili
raspršivaču) jer bi moglo doći do kvara.
84
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj sustav omogućuje neograničeni prikaz
zaustavljene slike ili izbornika na TV zaslonu. Ako
jako dugo vremena ostavite prikaz na TV zaslonu,
postoji opasnost od trajnog oštećenja TV zaslona.
Projekcijski TV prijemnici su posebno osjetljivi.
O prenošenju sustava
Prilikom prenošenja sustava slijedite navedene upute
kako biste zaštitili unutarnji mehanizam.
1 Pritisnite tipku FUNCTION više puta kako
biste odabrali "DVD".
2 Izvadite disk iz uložnice.
3 Pritisnite x i @/1 istovremeno.
Na pokazivaču se pojavi "STANDBY" te
zatim "MECHA LOCK".
4 Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Kako bi diskove održali čistima, prihvatite ih
za rub. Nemojte dodirivati površinu.
• Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
U sluaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite
se najbližem Sony servisu.
Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku,
možete zadržati te dijelove.
Napajanje
• Nemojte izlagati disk izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice,
kanala za dovod vrućeg zraka i nemojte
ostavljati disk u automobilu parkiranom na
suncu jer bi moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite disk u njegovu
kutiju.
O čišćenju
• Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin,
razrjeñivač, komercijalno nabavljiva sredstva
za čišćenje ili antistatičke raspršivače
namijenjene za vinilne ploče.
Ovaj sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni
standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na ureñaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što
su naljepnice ili prstenovi.
Ureñaj se ne uključuje.
• Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECT" i "UNPLUG".
Odmah odspojite mrežni kabel te provjerite sljedeće:
• Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
• Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema,
ponovno spojite mrežni kabel i uključite sustav.
Ako indikator i dalje trepće ili ukoliko izvršenim
provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema,
obratite se najbližem Sony servisu.
Slika
Nema slike.
• Video kabeli nisu čvrsto spojeni.
• Video kabeli su oštećeni.
• Sustav nije spojen na odgovarajuću ulaznu
priključnicu TV prijemnika (sl. 20).
• Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije
moguć prikaz slike sa sustava.
• Odabrali ste progresivni format iako vaš TV
prijemnik ne prihvaća progresivne signale. U tom
slučaju vratite podešenje na interlace format
(tvorničko podešenje) (str. 22).
• Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s 525p/
625p progresivnim signalima, odabir progresivnog
formata može utjecati na sliku. U tom slučaju
vratite podešenje na interlace format (tvorničko
podešenje) (str. 22).
• Provjerite je li čvrsto spojen SCART (EURO AV)
kabel.
• Možda je SCART (EURO AV) kabel oštećen.
• Sustav nije priključen na odgovarajuću EURO
AV t INPUT priključnicu (str. 20).
• Nije odabran video ulaz TV prijemnika te nije
moguć prikaz slike sa sustava.
nastavlja se
85
Pojavljuju se smetnje u slici.
• Disk je zaprljan ili oštećen.
• Ako je sustav spojen na TV prijemnik preko
videorekordera, signal za zaštitu od kopiranja
primijenjen na nekim DVD snimkama može utjecati na kvalitetu slike. Ako problemi postoje čak i
kad sustav spojite izravno na TV prijemnik, pokušajte ga spojiti putem S-video ulaza (str. 20, 26).
Iako je u izborniku [SCREEN SETUP] podešena
opcija [TV TYPE], slika ne ispunjava zaslon.
• Omjer slike je podešen na DVD disku i ne može
se mijenjati.
Boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno.
Subwoofer i prednji zvučnici su magnetski
oklopljeni kako bi se spriječile smetnje na drugim
ureñajima. Meñutim, unatoč tome mogu uzrokovati
neke nepravilnosti jer koriste snažan magnet. U tom
slučaju učinite sljedeće:
• Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s
katodnom cijevi, odmaknite ih najmanje 0,3 m.
• Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, isključite
TV prijemnik i zatim ga ponovno uključite nakon
15 do 30 minuta.
• Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od TV
prijemnika.
• Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske
zatvarače na postolju za TV, medicinske ureñaje,
igračke, itd.) pored zvučnika.
Zvuk
Nema zvuka.
• Provjerite jesu li kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
• Ako se na pokazivaču pojavi "MUTING ON",
pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
• Sustav se nalazi u stanju pauze ili usporene reprodukcije. Pritisnite H za povratak na normalnu
reprodukciju.
• U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite H za
povratak na normalnu reprodukciju.
• Provjerite spojeve zvučnika (str. 17).
Lijevi i desni zvuk nisu balansirani ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno
i čvrsto spojeni.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
• Provjerite priključke i podešenja zvučnika
(str. 17).
• Kad koristite disk za podešavanje, glasnoća
subwoofera može biti niska. To je tvorničko
podešenje i nije kvar.
86
Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno
i čvrsto spojeni.
• Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od
transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od
TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
• Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
• Priključci su zaprljani. Obrišite ih krpom
navlaženom alkoholom.
• Očistite disk.
Pri reprodukciji VIDEO CD, CD ili MP3 diska
gubi se stereo efekt.
• Podesite [AUDIO] na [STEREO] pritiskom tipke
AUDIO (str. 71).
• Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući način.
Pri reprodukciji Dolby Digital, DTS ili MPEG
zvučnih zapisa, teško se može čuti surround
efekt.
• Provjerite je li zvučni ugoñaj podešen na "FOCUS
SURROUND" ili "WIDE SURROUND" (str. 38).
• Provjerite spojeve i podešenja zvučnika. (str. 17).
• Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neće
biti cjelovit 5.1-kanalni, već će biti mono ili
stereo, čak i kad je zvučni zapis snimljen u Dolby
Digital ili MPEG audio formatu.
Rukovanje
Ne mogu se ugoditi radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene čvrsto spojene. Podesite
antene i spojite vanjsku antenu, ako je potrebno.
• Signal radiopostaje je suviše slab (pri automatskom
ugañanju). Ručno ugodite postaju.
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje obrisane (pri ugañanju pomoću pretraživanja
pohranjenih postaja). Pohranite postaje (str. 75).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču
pojavi frekvencija.
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreke izmeñu daljinskog upravljača i
ureñaja.
• Primaknite daljinski upravljač bliže ureñaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
ureñaju.
• Baterije daljinskog upravljača su slabe.
Nije moguća reprodukcija diska.
• Nije umetnut disk.
• Disk je umetnut naopako.
Ispravno umetnite disk tako da je u uložnici strana
za reprodukciju okrenuta prema dolje.
• Disk je postavljen ukoso u uložnici.
• Sustav ne može reproducirati CD-ROM diskove,
itd. (str. 7).
• Provjerite regionalni kôd DVD diska.
• Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
ureñaja. Izvadite disk i ostavite ureñaj uključen
približno pola sata.
Nije moguće reproducirati MP3 zapise.
• DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu formatirani u MP3 formatu iako zapis
ima ".MP3" ekstenziju.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer3 datoteke.
• Ureñaj ne može reproducirati podatke u MP3PRO
formatu.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[IMAGE (JPEG)] (str. 51).
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati MP3 audio
datoteke snimljene na DATA DVD.
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka.
• DATA CD nije snimljen u JPEG formatu koji je u
skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
standardima.
• Slikovne datoteke JPEG nemaju ekstenziju
".JPG" ili ".JPEG".
• Slika je veća od 3 072 (širina) T 2 048 (visina) u
normalnom prikazu ili s više od 3 300 000 točaka
u progresivnom JPEG prikazu.
• Slika nije prilagoñena zaslonu (te slike su
smanjene).
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUDIO (MP3)] (str. 51).
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati JPEG slikovne
datoteke snimljene na DATA DVD.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke se
reproduciraju istovremeno.
• Opcija [MODE (MP3, JPEG)] je podešena na
[AUTO] (str. 51).
Nije moguća reprodukcija DivX video datoteke.
• Datoteka nije izrañena u DivX formatu.
• Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".
• DATA CD (DivX video)/DATA DVD nije
izrañen u DivX formatu koji podržava ISO 9660
Level1/ Level2 ili Joliet/UDF.
• DivX video datoteka ima razlučivost veću od 720
(širina) T 576 (visina) točaka.
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
• Ureñaj može prikazati samo brojke i slova. Drugi
znakovi se prikazuju kao [*].
Reprodukcija diska se ne pokreće od početka.
• Odabrana je funkcija Program Play, Shuffle Play
ili Repeat Play.
Pritisnite CLEAR za poništenje ovih funkcija
prije reprodukcije diska.
• Odabran je nastavak reprodukcije - Resume.
Prije početka reprodukcije pritisnite x na sustavu
ili na daljinskom upravljaču (str. 41).
• Na TV zaslonu se automatski pojavi izbornik
naslova, DVD ili PBC izbornik.
Ureñaj automatski započinje reprodukciju diska.
• DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
• Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske
pauze. Tijekom reprodukcije takvog diska sustav
zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje, usporena reprodukcija ili ponavljanje reprodukcije.
• Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke
od navedenih funkcija. Pogledajte upute za
uporabu diska.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju poruke na
željenom jeziku.
• U izborniku Setup, pod opcijom [LANGUAGE
SETUP] kod funkcije [OSD] odaberite jezik
prikaza poruka na TV zaslonu. (str. 80).
nastavlja se
87
Nije moguća promjena jezika dijaloga.
• DVD ne sadrži višejezične zvučne zapise.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
dijaloga.
Nije moguća promjena jezika titlova.
• DVD ne sadrži višejezične titlove.
• Na DVD disku je onemogućena promjena jezika
titla.
Ne mogu se isključiti titlovi.
• Na DVD disku je onemogućeno isključenje titla.
Nije moguća promjena kuta kamere.
• Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova
(str. 63).
• Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
Funkcija automatske
dijagnostike
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija automatske dijagnostike
kako bi spriječila neispravan rad ureñaja, na
zaslonu će se prikazati 5 znakova servisnog broja
(primjerice, C 13 50), odnosno, kombinacija
slova i brojeva. U tom slučaju, provjerite sljedeću
tablicu.
Disk se ne može izbaciti i na pokazivaču se
pojavi "LOCKED".
• Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom
Sony servisu.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD-a ili DATA
DVD-a, na pokazivaču je prikazano [Data error].
• MP3 zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX video
datoteka koju želite reproducirati je oštećena.
• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 podaci.
• Format JPEG slikovne datoteke nije usklañen s
DCF standardom.
• Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG", ali
nije u JPEG formatu.
• Datoteka koju želite reproducirati ima ekstenziju
".AVI" ili ".DIVX", ali nije u DivX formatu, ili
jest u DivX formatu no ne odgovara potrebnim
zahtjevima.
Sustav ne radi ispravno.
• Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i
ponovno priključite nakon nekoliko minuta.
Na pokazivaču sustava pojavi se [DEMO PLAY].
• Obratite se ovlaštenom serviseru.
88
Prva tri znaka
servisnog broja
Uzrok i/ili postupak otklanjanja
problema
C13
Disk je zaprljan.
, Očistite disk mekanom krpom
ili provjerite njegov format
(str. 85).
C31
Disk nije pravilno umetnut.
, Ponovno uključite sustav te
pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija automatske
dijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad ureñaja.
, Obratite se Sony prodavaču
ili ovlaštenom Sony servisu i
navedite 5 znakova servisnog
broja.
Primjer: E 61 10
Tehniki podaci
Pojačalo
Prednji
Prednji surround*
Subwoofer
Izlazna snaga (nazivna):
40 W + 40 W (6 ohma pri
1 kHz, 1% ukupn. harm.
izobličenja)
Kontinuirana RMS izlazna
snaga (referentna): 50 W
+ 50 W (6 ohma pri 1 kHz,
10% ukupn. harm.
izobličenja)
Izlazna snaga (nazivna):
40 W + 40 W (6 ohma pri
1 kHz, 1% ukupn. harm.
izobličenja)
Kontinuirana RMS izlazna
snaga (referentna): 50 W
+ 50 W (6 ohma pri 1 kHz,
10% ukupn. harm.
izobličenja)
Izlazna snaga (nazivna):
40 W + 40 W (6 ohma pri
100 Hz, 1% ukupn. harm.
izobličenja)
Kontinuirana RMS izlazna
snaga (referentna): 50 W
+ 50 W (6 ohma pri 100
Hz, 10% ukupn. harm.
izobličenja)
* Ovisno o podešenju zvučnog ugoñaja i izvora zvuka,
možda se neće čuti zvuk.
Ulazi (analogni)
VIDEO 1/SAT 1, VIDEO 2/SAT 2
Osjetljivost: 250/450 mV
RMS
Impedancija: 50 kiloohma
TV
Osjetljivost: 450 mV RMS
Impedancija: 50 kiloohma
Ulazi (digitalni)
VIDEO 1/SAT 1, VIDEO 2/SAT 2, TV
Impedancija: 75 kiloohma
Super Audio CD/DVD sustav
Laser
Format signala sustava
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Trajanje zračenja:
kontinuirano
NTSC/PAL
FM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Antenska priključnica
Meñufrekvencija
AM prijemnik
Frekvencijski opseg
Antena
Meñufrekvencija
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
531 – 1602 kHz
(s intervalom ugañanja od
9 kHz)
AM okvirna antena
450 kHz
Video
Izlazi
Ulazi
Video: 1 Vp-p 75 ohma
S video:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
C: 0,286 Vp-p 75 ohma
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohma
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohma
S video:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
C: 0,286 Vp-p 75 ohma
Zvučnici
Prednji
Zvučnički sustav
Zvučnik
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
50 mm konusni T 2
6 ohma
162 T 78 T 134 mm
(š/v/d)
0,8 kg
Subwoofer
Zvučnički sustav
Zvučnik
Impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
bas refleksni, magnetski
oklopljen
150 mm konusni T 2
6 ohma
205 T 440 T 400 mm
(š/v/d)
9,3 kg
Općenito
Napajanje
Potrošnja
Dimenzije (približno)
Radio
Sustav
87,5 – 108 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
Masa (približno)
Isporučeni pribor
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Pri radu: 85 W
U pripravnom stanju: 0,3
W (u štednom modu)
380 T 76 T 293 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji
strše
4,5 kg
Pogledajte str. 13.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
89
Rjenik
Album
Dio na disku s podacima koji sadrži MP3 audio
zapise ili JPEG datoteke.
Datoteka
JPEG slika snimljena na DATA CD disk ili DivX
video zapis snimljen na DATA CD/DATA DVD
disk. (Definicija "Datoteka" vrijedi samo za ovaj
sustav.) Jedna datoteka sastoji se samo od jedne
slike ili video zapisa.
DivX®
Digitalna video tehnologija stvorena u korporaciji
DivXNetworks. Video zapisi kodirani DivX
tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno
malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U ovom formatu,
u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji nezavisni subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Ovaj format se takoñer naziva i “5.1” jer
se subwoofer kanal broji kao 0.1 kanal (budući
da je on u funkciji samo kad je potreban efekt
dubokih basova). Svih šest kanala se u ovom
formatu snima nezavisno kako bi se osiguralo
dobro odvajanje kanala. Osim toga, budući da se
svi signali obrañuju digitalno, manje je
izobličenje signala.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje
se izvodi pomoću unaprijeñenog matričnog
surround dekodera koji izvlači značajke zvuka s
originalne snimke bez promjene ili dodavanja
novih zvukova.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems,
Inc. Ova tehnologija je usklañena s 5.1-kanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
Dolby Digital osigurava 5.1 diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno
je dobro odvajanje kanala, budući da su podaci
svih kanala pojedinačno snimljeni i digitalno
obrañeni.
90
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video zapisa, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je 7 puta više od CD-a.
Nadalje, dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5
GB, jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB,
a dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje originalne veličine.
DVD takoñer koristi tehnologije promjenljive
brzine kodiranja koja mijenja podatke za upis
zavisno od stanja slike.
Audio podaci se snimaju u Dolby Digital i PCM
i omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW-i snimljeni u Video načinu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) načinu omogućuju programiranje i ureñivanje snimljenog sadržaja.
DVD+RW
DVD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Filmski softver, video softver
DVD diskovi mogu biti klasificirani kao filmski
i kao video softver. Filmski softver DVD diskovi
sadrže jednak broj slika (24 slike u sekundi) koji
se prikazuje prilikom reprodukcije filmova u
kino dvoranama. Video softver DVD diskovi,
kao što su televizijske drame, prikazuju se s 30
slika (ili 60 poluslika) u sekundi.
Interlace format
Scena
Interlace format je metoda prikaza TV signala s
30 slika u sekundi prema NTSC standardu. Svaka
slika se iscrtava dvaput - s naizmjeničnim iscrtavanjem parnih i neparnih linija 60 puta u sekundi.
Na VIDEO CD disku s funkcijom PBC, prikazi
izbornika, pokretne i mirne slike su podijeljeni
na manje cjeline, odnosno, "scene".
Kontrola reprodukcije – PBC
Sonyjev dugotrajan rad sa surround tehnologijom
(i ogromna količina akustičnih podataka prikupljenih tijekom tog rada) doveo je do razvoja
potpuno novog, naprednog i učinkovitog načina
digitalne obrade signala, zvanog S-FORCE PRO
FRONT SURROUND. U usporedbi s prijašnjim
tehnologijama za dobivanje prednjeg surround
zvučnog efekta, S-FORCE PRO FRONT
SURROUND stvara uvjerljiviji osjećaj udaljenosti i prostora, postižući tako stvarno iskustvo
surround zvuka bez potrebe za stražnjim
zvučnicima.
Signali kodirani na VIDEO CD-ovima (verzija
2.0) za kontrolu reprodukcije.
Pomoću prikaza izbornika snimljenih na VIDEO
CD-u s funkcijom PBC, možete uživati u reprodukciji jednostavnih interaktivnih programa,
programa s funkcijom pretraživanja itd.
Naslov
Najduži dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja
na DVD disku; film i sl. za slikovni dio video
softvera; ili album i sl. za glazbeni dio audio
softvera.
Ograničenje reprodukcije – PARENTAL
CONTROL
Funkcija DVD diska koja ograničava reprodukciju prema godinama korisnika zavisno od
razine ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje
se razlikuje od diska do diska; kad se aktivira,
reprodukcija je u potpunosti onemogućena,
prizori nasilja se preskaču ili se zamjenjuju
drugim prizorima itd.
Progresivni format
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može reproducirati 50 – 60 slika u
sekundi. To postiže reprodukcijom svih linija za
prikaz (525 linija za NTSC sustav, 625 linija za
PAL sustav). Ukupna kvaliteta slike se povećava,
te se zaustavljene slike, tekst i vodoravne linije
doimaju oštrijima. Ovaj ureñaj je kompatibilan s
525 ili 625 progresivnim formatom.
Poglavlje
Dio slikovnom ili glazbenog ostvarenja na DVD
disku koje je manje od naslova. Naslov se sastoji
od nekoliko poglavlja.
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih prava.
Svakom DVD sustavu ili DVD disku je pridijeljen regionalni kôd zavisno od područja prodaje.
Svaki regionalni kôd je naveden na ureñaju i na
kutiji diska. Sustav može reproducirati diskove
koji imaju jednak regionalni kôd kao i sustav.
Sustav takoñer može reproducirati diskove s
oznakom " ". Ograničenje reprodukcije po
područjima može biti aktivno čak i kad na DVD
disku nije naveden regionalni kôd.
S-FORCE PRO FRONT SURROUND
S-MASTER
S-MASTER je potpuno digitalna tehnologija
pojačala koju je razvila tvrtka Sony. Služi za
smanjivanje fragmentacije i podrhtavanja zvuka,
omogućujući vrhunsku jasnoću dijaloga i vjernu
reprodukciju izvornog zvuka. Kompaktno
pojačalo nudi veću snagu i poboljšane termičke
performanse.
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan
od meñunarodnih standarda tehnologije komprimiranja podataka. Slikovni podaci su komprimirani na približno 1/140 svoje originalne veličine.
To znači da VIDEO CD od 12 cm može sadržavati čak do 74 minute pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi takoñer sadrže kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja su
komprimirani dok zvukovi unutar čujnog
područja nisu komprimirani. VIDEO CD-ovi
mogu sadržavati 6 puta više audio informacija
od klasičnih audio CD-ova.
Postoje 2 verzije VIDEO CD-ova
• Verzija 1,1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
• Verzija 2,0: Možete reproducirati zaustavljene
slike visoke razlučivosti i uživati u PBC
funkcijama.
Ovaj sustav podržava obje verzije.
nastavlja se
91
Višejezična funkcija
Kod nekih DVD diskova snimljen je višejezični
zvuk ili višejezični titlovi na slici.
Višestruki kutovi kamere
Kod nekih DVD diskova prizori su snimljeni iz
različitih kutova video kamere.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na
VIDEO CD, CD ili MP3 disku. Album ima
nekoliko zapisa (u slučaju MP3-zapisa).
92
Popis jezinih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalijski
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodreñeno
93
Dijelovi i kontrole
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
F VOLUME –/+ (36, 78)
A Indikator @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (29, 36, 78)
G FUNCTION (36, 78)
B Pokazivač (95)
H x (stop) (29, 34, 36)
C Z (otvaranje/zatvaranje) (34, 36)
I N (reprodukcija) (34, 36)
D Senzor daljinskog upravljača (14)
J Uložnica diska (34, 36)
E Indikator zvučnog ugoñaja (38)
94
Pokazivač
O oznakama na pokazivaču
A Svijetli kod izlaza progresivnih signala.
(22)
I Svijetli kad je ugoñena radiopostaja sa
stereo programom. (75)
B Tekući surround format (osim za JPEG i
Super Audio CD) (72)
J Svijetli pri slušanju radioprograma s
mono zvukom. (75)
C Svijetli u SLEEP modu. (77)
K Vrsta tekućeg diska
D Status reprodukcije (samo funkcija DVD)
L Svijetli kad je "SYNC ON" podešeno na
"A/V SYNC". (Osim za Super Audio CD i
radio) (55)
E Svijetli u NIGHT modu. (73)
F Svijetli kad je na pokazivaču prikazano
vrijeme naslova ili poglavlja. (samo DVD)
G Tekući reprodukcijski mod
M Svijetli pri reprodukciji NTSC diskova
(samo u funkciji DVD)
H Svijetli kad je ugoñena radiopostaja (75)
nastavlja se
95
Stražnja strana
A Priključnica DIGITAL OUT OPTICAL (26)
B Priključnice VIDEO 1/SAT 1 DIGITAL IN
(OPTICAL/COAXIAL) (26)
C Priključnice AUDIO IN L/R (VIDEO 1/
SAT1, VIDEO 2/SAT 2, TV) (26)
D Priključnice VIDEO/S-VIDEO IN (VIDEO
1/SAT 1, VIDEO 2/SAT 2, MONITOR
OUT) (20, 26)
E Priključnica EURO AV T OUTPUT
(TO TV) (20, 24)
96
F ANTENNA (priključnice AM/priključnica
FM 75Ω COAXIAL) (19)
G Priključnice COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (20)
H Priključnica TV DIGITAL IN COAXIAL (24)
I Priključnica VIDEO 2/SAT 2 DIGITAL IN
(COAXIAL) (26)
J Priključnica SPEAKER (16)
Daljinski upravljač
D ./> PRESET –/+, TV CH –/+ (30,
36, 49, 53, 68, 69, 75)
E H (reprodukcija) (34, 36, 49, 51, 53, 56)
Tipka H ima ispupčenu točku.*
F TOP MENU (45)
G C/X/x/c/ENTER (30, 34, 38, 45, 47, 49,
51, 53, 55, 57, 59, 64, 68, 72, 74, 78, 79)
Tipke C/X/x/c imaju ispupčenu točku.*
H C RETURN (49, 53)
I ALBUM –/+ (36, 69)
J ANGLE (63)
K AUDIO (71)
Tipka AUDIO ima ispupčenu točku.*
L SUBTITLE (63)
M Brojčane tipke (45, 47, 57, 64, 68, 69)
Brojčana tipka 5 ima ispupčenu točku.*
N CLEAR, -/-- (49, 57, 69, 75)
O ENTER
P PROGRESSIVE, TUNER MENU (22, 75)
Q TV @/1 (uklj./pripravno stanje) (68)
R @/1 (uklj./pripravno stanje) (29, 30, 36)
S THEATRE SYNC (69)
T TV/VIDEO (68, 69)
U FUNCTION (22, 36, 38, 72, 73, 75)
V m/M^/y SLOW, TUNING –/+
(56, 75)
W x (stop) (29, 34, 36, 46, 49, 51, 53, 64,
72, 79)
X X (pauza) (36)
Otvorite
pokrov.
Y MUTING (36)
Z MENU (45, 49, 53)
a VOLUME, TV VOL +/– (36, 68, 75)
Tipke VOLUME, TV VOL + imaju
ispupčenu točku.*
b 1 DISPLAY (10, 46, 51, 57, 59, 60, 64, 79)
c T/c/U/C REPLAY, ADVANCE,
STEP (36, 56)
d DISPLAY (60)
e WOOFER (72)
f PICTURE NAVI (49, 59)
A TV (68, 69)
B SLEEP (77)
g REPEAT (44)
h FM MODE (75)
C SOUND FIELD (38)
nastavlja se
97
i TV CH –/+ (68)
Tipka TV CH + ima ispupčenu točku.*
j TV VOL +/– (68)
k NIGHT (72)
l SA-CD/CD (46)
m AMP MENU (38, 55, 72, 73, 74, 78)
* Ispupčena točka služi kao orijentacija pri upravljanju
sustavom.
98
Popis opcija DVD Setup izbornika
U izborniku DVD Setup možete podesiti sljedeće funkcije.
Ovaj popis se može razlikovati od stvarnog redoslijeda prikaza.
Tvornička podešenja su podcrtana.
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(U listi jezika odaberite
jezik koji želite koristiti.)
(Podesite glasnoću
subwoofera od –6 dB
do +6 dB. Standardna
razina je 0 dB).
Registracijski kôd
99
Izbornik AMP
Sljedeće opcije možete podesiti tipkom AMP MENU na daljinskom upravljaču.
Tvornička podešenja su podcrtana.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising