Sony | BDV-E280 | Sony BDV-E280 E280 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Upute za upotrebu

4-265-164-12(1)
Kućno kino s
Blu-ray Disc/DVD
uređajem
Upute za uporabu
BDV-E280
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor,
poput police za knjige ili ugradbenog
ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama
itd. Ne stavljajte izvore otvorenog
plamena, primjerice upaljene
svijeće, na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kapanju ili prskanju i ne stavljajte
na uređaj posude s tekućinom, npr.
vaze.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se izlagati visokim
temperaturama, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl.
Kako bi se spriječile ozljede, ovaj
uređaj se treba čvrsto postaviti na
pod/zid prema uputama za montažu.
Samo za uporabu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Pošto je laserska zraka ovog
Blu-ray Disc/DVD kućnog kina
štetna za oči, ne pokušavajte
rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 3R.
Vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje
u slučaju otvaranja zaštitnog kućišta,
stoga izbjegavajte izravno gledanje
u zraku.
2
Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta
uređaja.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 1. Ta oznaka nalazi se na
stražnjem dijelu uređaja.
Za korisnike u Europi
Odlaganje
stare električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed
nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
starih baterija
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i ostalim
europskim
državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Samo za Europu
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom.
Na nekim se baterijama ovaj simbol
može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od
0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica na okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može doći
nepravilnim zbrinjavanjem baterija.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi
ili zadržavanja cjelovitosti podataka
zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da
pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Napomene za korisnike: sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte
adresu na jamstvenom listu.
Mjere opreza
Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno
je da je unutar granica određenih
smjernicom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti kod spajanja kabelom kraćim od 3 metra.
O izvorima napajanja
55Uređaj nije odspojen sa napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sâm uređaj isključen.
55Budući da se odspajanje uređaja
s mrežnog napona izvodi putem
mrežnog kabela, spojite uređaj
na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na
uređaju, odmah odspojite mrežni
utikač iz utičnice.
O gledanju 3D
sadržaja
Neke osobe mogu osjetiti neugodu
(primjerice, naprezanje očiju, zamor
ili vrtoglavicu) tijekom gledanja 3D
sadržaja. Sony svim gledateljima
preporuča redovite pauze tijekom
gledanja 3D sadržaja. Duljina i
učestalost pauzi ovisi o potrebama
korisnika. Trebate sami odlučiti što
vam najbolje odgovara. Ako osjetite
bilo kakvu neugodu, prekinite gle­
danje 3D sadržaja sve dok neugoda
ne prestane i obratite se liječniku
ukoliko smatrate da je potrebno.
Također pogledajte (i) upute za
uporabu i/ili poruke upozorenja bilo
kojeg drugog uređaja ili medija koji
koristite s ovim sustavom, ili Blu-ray
Disc sadržaja koje reproducirate na
ovom sustavu i (ii) našu internetsku
stranicu (http://esupport.sony.com/)
za najnovije informacije. Vid djece
(posebice mlađe od šest godina) još
se uvijek razvija. Obratite se svom
liječniku (primjerice, pedijatru ili
okulistu) prije nego što djeci dozvolite gledanje 3D sadržaja.
Odrasle osobe trebaju nadgledati
djecu kako bi se osiguralo da ona
slijede gore navedene preporuke.
Zaštita od kopiranja
Trebate znati da Blu-ray Disc™ i
DVD mediji koriste napredne sustave za zaštitu sadržaja. Ti sustavi
koji se nazivaju AACS (Advanced
Access Content System) i CSS
(Content Scramble System) mogu
sadržavati neka ograničenja za
reprodukciju, analogni izlaz i druge
slične značajke. Funkcije ovog
proizvoda i postavljena ograničenja
mogu se razlikovati ovisno o datumu
kupnje jer upravni odbor za AACS
može prilagoditi ili promijeniti
svoja pravila ograničenja nakon
vremena kupnje.
Autorska prava i
zaštićeni znakovi
55Ovaj sustav ima ugrađen Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II)
prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno prema licenci
Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic i dvostruki-D
simbol su zaštićeni nazivi i
oznake Dolby Laboratories
korporacije.
**Proizvedeno po licenci pod
brojevima SAD patenata:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i
ostalih američkih i svjetskih
izdanih i patenata u pripremi.
DTS, DTS-HD i simbol su
registrirani zaštitni znakovi;
DTS-HD Master Audio i
DTS logotipi su zaštitni
znakovi tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver.
© DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
55Ovaj sustav koristi High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i HighDefinition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u SAD-u i ostalim
državama.
55Java je zaštićen naziv tvrtke Oracle
i/ili njezinih podružnica.
55"BD-LIVE" i "BONUSVIEW"
su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
55"Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
55"Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R",
"DVD VIDEO" i "CD" logotipi
su zaštitni znakovi.
55"Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" logo
su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
55"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
55"AVCHD" i "AVCHD" logotip su
zaštićeni znakovi tvrtki Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
55Ć, "XMB" i "xross media bar"
su zaštićeni znakovi tvrtki Sony
Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
55"PLAYSTATION" je zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
55Wi-Fi CERTIFIED™ logotip je
certificirana oznaka Wi-Fi Alliance.
55Wi-Fi Protected Setup™ oznaka
je oznaka Wi-Fi Alliance.
55"Wi-Fi CERTIFIED™" i "Wi-Fi
Protected Setup™" su zaštitni
znakovi Wi-Fi Alliance.
55"PhotoTV HD" i "PhotoTV HD"
logotip su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
55MPEG Layer-3 je tehnologija
audiokodiranja i patenti koji
se koriste uz dopuštenje tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
3
55iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano te iPod touch su zaštićeni nazivi tvrtke Apple Inc., registrirani
u SAD-u i ostalim zemljama.
4
55"Made for iPod" i "Made for
iPhone" znači da je elektronski
pribor dizajniran posebno za iPod
ili iPhone i tvrtka Apple je potvrdila
da odgovara njezinim standardima.
Apple nije odgovoran za rad ovog
uređaja ili njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i nadzornim standardima. Imajte na umu da uporaba
ovog pribora s iPodom ili
iPhoneom može utjecati na učinkovitost bežične komunikacije.
55Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili ostalim državama.
Ovaj proizvod sadržava tehnologiju zaštićenu određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft. Uporaba ili distribucija
takve tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih dopuštenja tvrtke
Microsoft. Vlasnici sadržaja koriste Microsoftovu PlayReady™
tehnologiju pristupa sadržajima
kako bi zaštitili svoje intelektualno
vlasništvo, uključujući i sadržaje
sa zaštićenim autorskim pravima.
Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady za pristup sadržajima
s PlayReady i/ili WMDRM zaštitom. Ne uspije li uređaj ostvariti
ograničenja uporabe sadržaja,
vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
od Microsofta opoziv prava na
uporabu sadržaja s PlayReady
zaštitom na ovom uređaju. Opoziv
ne bi smio utjecati na nezaštićene
sadržaje ili sadržaje zaštićene drugim tehnologijama za ograničenje
pristupa. Vlasnici sadržaja mogu
od vas zahtijevati da ažurirate
PlayReady kako biste mogli
pristupati njihovim sadržajima.
Odbijete li ažuriranje, nećete moći
pristupati sadržajima za koje je
potrebno ažuriranje.
55Svi ostali zaštićeni nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
55Ostali nazivi sustava i proizvoda
su uglavnom zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake
™ i ® nisu naznačene u ovom
dokumentu.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Europe Limited,
Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
O ovom
priručniku
55 Upute u ovom priručniku
opisuju kontrole daljinskog
upravljača. Također možete
koristiti kontrole na uređaju
ako imaju jednake oznake
kao i one na daljinskom
upravljaču.
55 U ovim se uputama riječ "disk"
koristi kao općeniti pojam za
BD, DVD, Super Audio CD
ili CD diskove, ukoliko nije
drugačije naznačeno u tekstu
ili na slikama.
55 Neke ilustracije su samo koncepcijske i mogu se razlikovati
od stvarnih proizvoda.
55 Opcije koje se prikazuju na TV
zaslonu mogu se razlikovati
ovisno o području.
55 Standardno podešenje je
podcrtano.
Sadržaj
O ovom priručniku................................... 4
Sadržaj isporuke....................................... 6
Dijelovi i kontrole.................................... 7
Kako započeti s radom
Korak 1: Postavljanje sustava......12
Korak 2: Spajanje sustava.............13
Korak 3: Spajanje na mrežu..........19
Korak 4: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup).......21
Korak 5: Odabir izvora...................22
Korak 6: Uživanje u surround
zvuku.........................................23
Reprodukcija
Reprodukcija diska................................ 26
Reprodukcija s USB uređaja.................. 27
Uživanje u iPodu/iPhoneu..................... 28
Reprodukcija preko mreže..................... 30
Dostupne opcije..................................... 30
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu s izvorom.......... 33
Odabir audioformata, jezika dijaloga
ili kanala.......................................... 33
Multiplex Broadcast zvuk...................... 34
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešavanje..... 46
[Network Update].................................. 46
[Screen Settings].................................... 47
[Audio Settings]..................................... 48
[BD/DVD Viewing Settings]................. 49
[Parental Control Settings]..................... 49
[Music Settings]..................................... 50
[System Settings]................................... 50
[Network Settings]................................. 51
[Easy Setup]........................................... 51
[Resetting].............................................. 51
Dodatne informacije
Mjere opreza.......................................... 52
Napomene o diskovima......................... 53
U slučaju problema................................ 54
Diskovi koje je moguće reproducirati..... 59
Tipovi datoteka koji se mogu
reproducirati..................................... 60
Podržani formati zvuka.......................... 61
Tehnički podaci...................................... 62
Popis jezičnih kodova............................ 63
Funkcije tunera
Slušanje radija........................................ 35
Uporaba RDS (Radio Data System)
sustava............................................. 36
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije Control for HDMI
za "BRAVIA" Sync.......................... 37
Podešavanje zvučnika............................ 38
Funkcija Sleep Timer............................. 39
Isključenje tipaka na uređaju................. 39
Upravljanje TV-om pomoću
isporučenog daljinskog upravljača.... 40
Promjena svjetline pokazivača............... 40
Štednja energije u pripravnom stanju..... 40
Pretraživanje internetskih stranica......... 41
Podešavanje mreže................................. 42
5
Sadržaj isporuke
55 Prednji zvučnici (2)
55 FM žičana antena (1)
55 Dock za iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
ili
55 Videokabel (1)
55 USB kabel (1)
55 Surround zvučnici (2)
55 Daljinski upravljač (1)
55 Središnji zvučnik (1)
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
55 Upute za uporabu
55 Sažete upute
55 Upute za postavljanje zvučnika
55 Informacije o licenci za softver
55 Subwoofer (1)
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dvije baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu s oznakama polariteta  i  na baterijama
i unutar baterijskog pretinca.
6
Dijelovi i kontrole
Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana uređaja
FUNCTION
VOLUME
A Uložnica diska (str. 26)
FUNCTION
B Senzor daljinskog upravljača
Odabir izvora reprodukcije.
C Pokazivač
VOLUME +/–
D  (USB) priključnica (str. 27)
Za spajanje USB uređaja.
E Tipke za upravljanje reprodukcijom
 (otvaranje/zatvaranje) (str. 26)
Podešavanje glasnoće sustava.
F / (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je posljednje reproducirano mjesto na disku ili
posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
7
Pokazivač
Indikacije na pokazivaču na prednjoj ploči
A Prikazuje status reprodukcije na
sustavu.
B Svijetli kad je aktivirano ponavljanje
reprodukcije.
C Svijetli kod prijema stereo radijske
postaje. (Samo za radijski prijemnik)
D Svijetli kad je HDMI (OUT) priključnica
ispravno spojena na HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
uređaj s HDMI ili DVI (Digital Visual
Interface) ulazom.
8
E Svijetli kad je isključen zvuk.
F Prikazuje status sustava, primjerice
radijsku frekvenciju i sl.
G Svijetli tijekom emitiranja 720p/1080i/
1080p videosignala iz HDMI (OUT)
priključnice.
Stražnja strana uređaja
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
ONLY FOR
SS-CTB102
ONLY FOR SS-TSB105
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUR R
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
SUR L
SPEAKERS
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
AUDIO
A SPEAKERS priključnice (str. 13)
F LAN (100) priključnica (str. 19)
B  (USB) priključnica (str. 27)
G HDMI (IN 2) priključnica (str. 16)
C AUDIO (AUDIO IN L/R) priključnice
H HDMI (IN 1) priključnica (str. 16)
(str. 16)
D Priključnica ANTENNA (FM COAXIAL
75Ω) (str. 18)
I HDMI (OUT) priključnica (str. 14)
J VIDEO OUT priključnica (str. 14)
E TV (DIGITAL IN OPTICAL) priključnica
(str. 14)
9
B Brojčane tipke (str. 36, 40)
Unos brojeva naslova/poglavlja, programskog broja postaje i sl.
Daljinski upravljač
 (audio) (str. 33, 34)
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
SLEEP
9
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
7
Odabir audioformata/zapisa.
 (titl) (str. 49)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.
C Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki
na izbornicima nekih BD diskova (mogu se
koristiti i za Java interaktivne postupke BD
diskova).
D TOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
OPTIONS (str. 23, 30, 41)
Prikaz izbornika opcija na TV zaslonu ili na
pokazivaču uređaja. (Lokacija se razlikuje
ovisno o odabranoj funkciji.)
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
Brojčana tipka 5, ,  + i  imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne točke
tijekom uporabe daljinskog upravljača.
55 μ : Za upravljanje TV-om
(Za detalje, pogledajte "Upravljanje TV-om
pomoću daljinskog upravljača" (str. 40).)
A  (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
SPEAKERS TVyAUDIO
Možete odabrati hoće li se TV zvuk reproducirati putem zvučnika sustava ili zvučnika
TV-a. Ova funkcija radi samo kad podesite
[Control for HDMI] na [On] (str. 50).
TV / (uključeno/pripravno stanje)
(str. 40) μ
Uključenje TV prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
(str. 21, 35)
10
Uključenje sustava ili isključenje u pripravno
stanje.
///
Pomicanje kursora na prikazane stavke.
 (potvrda)
Ulaz u odabranu stavku.
E SOUND MODE +/– (str. 33)
Odabir zvučnog ugođaja.
HOME (str. 21, 35, 38, 41, 42, 46)
Pokretanje izbornika sustava ili izlazak iz
njega.
F Tipke za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte "Reprodukcija" (str. 26).
/ (prethodno/sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/naprijed)
Kratko ponavljanje trenutnih scena 10
sekundi./Kratko ubrzavanje trenutnih scena
15 sekundi.
/ (ubrzano/usporeno/slika po
sliku)
Pretraživanje diska unatrag/unaprijed tijekom
reprodukcije. Svakim pritiskom tipke, brzina
pretraživanja se mijenja.
Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde
u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
Pritisnete li tipku u pauzi, reprodukcija se
odvija sliku po sliku.
Za Blu-ray 3D disk nije raspoloživa usporena
reprodukcija i reprodukcija sliku po sliku.
H DISPLAY (str. 26, 30, 41)
Prikaz informacija o reprodukciji i pretraživanju interneta na TV zaslonu.
Prikaz pohranjene radijske postaje, frekvencije i sl. na pokazivaču.
Prikaz informacija o signalu/statusu
dekodiranja na pokazivaču kad funkcija
nije podešena na "BD/DVD". Kad je sustav
podešen na funkciju "HDMI1", "HDMI2"
ili "TV", informacije o signalu/status
dekodiranja pojavljuju se samo pri ulasku
digitalnog signala.
Ovisno o signalu ili sadržaju koji se dekodira,
Informacije o signalu/statusu dekodiranja
se možda neće prikazivati.
I DIMMER (str. 40)
Promjena svjetline pokazivača.
SLEEP (str. 39)
Podešavanje sleep timera.
FUNCTION (str. 22, 35)
 (reprodukcija)
Odabir izvora reprodukcije.
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Aktivira reprodukciju pritiskom na tipku
(str. 37) kad je sustav uključen i podešen na
funkciju "BD/DVD".
 (omiljeni sadržaji)
Prikazuje internetske sadržaje dodane na
Favorites List. Možete pohraniti 18 omiljenih
internetskih sadržaja.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto
nastavljanja za naslov/zapis je posljednje
reproducirano mjesto na disku ili posljednja
fotografija za mapu s fotografijama.
Tipke za upravljanje radijem
Pogledajte "Radijski prijemnik" (str. 35).
PRESET +/–
TUNING +/–
G  (isključenje zvuka)
Privremeno isključenje zvuka.
 (glasnoća) +/– (str. 35)
Podešavanje glasnoće.
TV  (glasnoća) +/- μ
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
TV  (TV ulaz) μ
Promjena TV ulaza, između TV prijemnika
i drugih izvora.
11
Kako započeti s radom
Kako započeti s radom
Korak 1: Postavljanje sustava
Kako rasporediti sustav
Postavite sustav kao na donjem crtežu.
A
B
F
C
G
D
APrednji zvučnik (L (lijevi))
BPrednji zvučnik (R (desni))
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (L (lijevi))
ESurround zvučnik (R (desni))
FSubwoofer
GUređaj
E
Napomene
55Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran,
poliran,...) jer bi se mogle pojaviti mrlje ili će se promijeniti boja.
55Nemojte se naslanjati na zvučnike jer mogu pasti.
Savjet
55Možete postaviti zvučnike na zid. Za detalje pogledajte isporučene "Upute za postavljanje zvučnika".
12
Korak 2: Spajanje sustava
Napomena
55Kod spajanja druge komponente koja ima regulator glasnoće, pojačajte glasnoću na njoj na razinu pri kojoj zvuk
nije izobličen.
Spajanje zvučnika
Spajanje kabela zvučnika na uređaj
Spojite kabele zvučnika u odgovarajuće priključnice za zvučnike (SPEAKERS) na uređaju.
Kod spajanja na uređaj, umetnite priključak dok ne klikne.
Bijela
(Prednji lijevi
zvučnik (L))
Ljubičasta
(Subwoofer)
Crvena
(Prednji desni
zvučnik (R))
Zelena
(Središnji zvučnik)
Stražnja ploča uređaja
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
ONLY FOR
SS-CTB102
SUBWOOFER
CENTER
ONLY FOR SS-TSB105
SUR R
SUR L
SPEAKERS
Siva
(Desni surround
zvučnik (R))
Plava
(Lijevi surround
zvučnik (L))
13
Kako započeti s radom
Za spajanje sustava pročitajte informacije na sljedećim stranicama.
Nemojte spajati mrežni kabel uređaja u zidnu utičnicu sve dok ne izvedete sva druga povezivanja.
Kako započeti s radom
Spajanje TV prijemnika
Spojite sustav na TV za prikaz slike sa sustava na zaslonu TV-a i slušanje TV zvuka kroz zvučnike
sustava.
Odaberite način spajanja ovisno o priključnicama i funkcijama na vašem TV-u.
55 Ako vaš TV ima HDMI priključnicu s oznakom "ARC*": Spajanje 
55 Ako vaš TV ima HDMI priključnicu: Spajanja  i 
55 Ako vaš TV nema HDMI priključnice: Spajanja  i 
Videopovezivanja
Audio povezivanje
A
B
C
HDMI kabel
(nije isporučen)
Videokabel
(nije isporučen)
Digitalni optički
kabel
(nije isporučen)
Kvaliteta slike
TV
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Žuta
Tok signala
 : Videosignal
 : Audio signal
A
ili
B
C
**
Žuta
Stražnja ploča uređaja
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Za detalje pogledajte "O funkciji Audio Return Channel" (str. 15).
*** Raspoloživo samo ako je priključeni TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
14
 Povezivanje HDMI kabelom
O funkciji Audio Return Channel
Ako vaš TV podržava funkciju Audio Return Channel, povezivanjem putem HDMI kabela također
se ostvaruje prijenos digitalnih audiosignala iz TV-a. Za slušanje zvuka TV-a ne trebate primjenjivati
posebno audiopovezivanje. Za podešavanje funkcije Audio Return Channel pogledajte [Audio Return
Channel] (str. 50).
 Povezivanje videokabelom
Ako vaš TV nema HDMI priključnicu, primijenite ovo povezivanje.
 Povezivanje digitalnim optičkim kabelom
Ovim spajanjem omogućuje se slanje audiosignala iz sustava u TV. Kako biste slušali zvuk TV-a preko
sustava, izvedite ovo spajanje. Kod ovog povezivanja sustav prima Dolby Digital multiplex broadcast
signale tako da možete uživati u multiplex broadcast zvuku.
Napomene
55Možete uživati u TV zvuku odabirom funkcije "TV" (str. 22).
55Ako vaš TV nema digitalnu optičku izlaznu priključnicu, za slušanje TV zvuka putem sustava možete povezati
uređaj i TV audiokabelom. Za detalje o povezivanju pogledajte "Spajanje drugih komponenata" (str. 16).
15
Kako započeti s radom
Ako vaš TV ima HDMI priključnicu, spojite ga na sustav pomoću HDMI kabela. Tako ćete dobiti
bolju kvalitetu slike nego s ostalim načinima povezivanja.
Kod spajanja HDMI kabelom trebate odabrati vrstu izlaznog signala pri izvođenju Easy Setupa (str. 21).
Za dodatne postavke za HDMI pogledajte "[HDMI Settings]" (str. 50).
Kako započeti s radom
Spajanje drugih komponenata
Kad komponenta koju želite spojiti na sustav ima HDMI (OUT)
priključnicu
Komponentu koja ima HDMI (OUT) priključnicu, primjerice set-top box/digitalni satelitski prijemnik
ili PLAYSTATION®3 i sl., možete spojiti HDMI kabelom. Povezivanje HDMI kabelom omogućuje
prijenos i videosignala i audiosignala. Kad spajate sustav i komponentu pomoću HDMI kabela, možete
uživati u digitalnoj slici i zvuku visoke kvalitete putem priključnice HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2).
Stražnja ploča uređaja
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI kabel (nije isporučen)
Koristite HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2).
HDMI OUT
Na HDMI OUT priključnicu set-top
boxa/digitalnog satelitskog prijemnika
ili PLAYSTATION®3 itd.
Napomene
55Videosignali iz priključnica HDMI (IN 1/2) šalju se u priključnicu HDMI (OUT) samo kad je odabrana funkcija
"HDMI1" ili "HDMI2".
55Za slanje audiosignala iz priključnica HDMI (IN 1/2) u priključnicu HDMI (OUT) možda ćete trebati promijeniti
postavke audioizlaza. Za detalje pogledajte [Audio Output] u [Audio Settings] (str. 48).
55Audioulaz komponente koja je spojena na priključnicu HDMI (IN 1) možete prebaciti na priključnicu TV (DIGITAL
IN OPTICAL). Za detalje pogledajte [HDMI1 Audio Input mode] u [HDMI Settings] (str. 50).
16
Ako komponenta nema HDMI OUT priključnicu
TV
Videoizlaz
Komponenta
Audioizlaz
Tok signala
Sustav
 : Videosignal
 : Audio signal
Ako komponenta reproducira samo zvuk, spojite audioizlaz komponente na sustav.
Stražnja ploča uređaja
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Crvena
Bijela
 : Tok signala
Audio kabel (nije isporučen)
Bijela
L
R
AUDIO OUT
Crvena
Na izlazne audiopriključnice videorekordera, digitalnog satelitskog prijemnika,
PlayStationa ili prijenosnog audio
uređaja i sl.
Napomene
55Primijenite li gornje povezivanje, podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] unutar [System Settings] na
[Off] (str. 50).
55Možete uživati u zvuku komponente odabirom funkcije "AUDIO" (str. 22).
17
Kako započeti s radom
Spojite sustav kako bi se videosignali iz sustava i druge komponente slali u TV i audiosignali iz komponente slali u sustav na sljedeći način.
Kako započeti s radom
Spajanje antene
Stražnja ploča uređaja
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
ili
FM žičana antena
(isporučena)
Napomene
55Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
55Nakon spajanja FM žičane antene, držite je u što vodoravnijem položaju.
Savjet
55Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela (opcija) spojite uređaj na vanjsku FM antenu.
18
Korak 3: Spajanje na mrežu
Odaberite način na temelju svog LAN (Local Area Network) okruženja.
Stražnja ploča uređaja
2
Internet
1
LAN (100)
ADSL modem/
kabelski modem
ETHER
Širokopojasni router
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN kabel
(opcija)
USB
Adapter za
bežični LAN
(opcija)
1 Žična veza
Pomoću LAN kabela spojite se preko priključnice LAN (100) na uređaju.
2 USB bežično podešavanje
Koristite bežični LAN putem USB adaptera za bežični LAN (samo Sony UWA-BR100*).
USB adapter za bežični LAN možda neće biti raspoloživ u nekim regijama/državama.
* Od studenoga 2010.
Isključite uređaj prije spajanja produžnog kabela ili ulaganja USB adaptera za bežični LAN. Nakon
ulaganja USB adaptera za bežični LAN u bazu te spajanja produžnog kabela u priključnicu  (USB)
(prednju ili stražnju), ponovno uključite uređaj.
19
Kako započeti s radom
Napomena
55Za spajanje sustava na mrežu, postavke mreže trebate podesiti u skladu s uvjetima uporabe i komponentama. Za
pojedinosti pogledajte "Podešavanje mreže" (str. 42) i "[Network Settings]" (str. 51).
Kako započeti s radom
Napomene
55Razmak između postavljenog USB adaptera za bežični LAN i routera za bežični LAN ovisi o okruženju u kojem
se sustav koristi. Ako se sustav ne može spojiti na mrežu ili je mrežna veza nestabilna, pomaknite USB adapter za
bežični LAN drugamo ili međusobno približite USB adapter za bežični LAN i router za bežični LAN.
55Informacije za mrežno povezivanje možete također pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku:
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
20
4
Ovisno o načinu povezivanja (str. 14),
primijenite sljedeće podešenje.
55 Povezivanje HDMI kabelom: Slijedite
upute prikazane na zaslonu TV-a.
55 Povezivanje videokabelom: Odaberite
[16:9] ili [4:3] kako bi se slika prikazivala
pravilno.
Prije izvođenja koraka 4
Provjerite sve spojeve i zatim spojite kabel
napajanja. Slijedite korake navedene u nastavku
kako biste podesili osnovne postavke sustava.
Prikazane opcije ovise o modelu.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
HOME
1
2
3
Za pozivanje izbornika Easy Setup
1
2
3
C/X/x/c,
Primijenite [Easy Setup]. Za unos
osnovnih podešenja slijedite upute na
zaslonu pomoću /// i .
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Tipkama / odaberite [Easy Setup] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Pojavi se izbornik Easy Setup.
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite /.
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal iz sustava
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Pojavi se Easy Setup izbornik za odabir
jezika izbornika (OSD).
21
Kako započeti s radom
Korak 4: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)
Kako započeti s radom
Korak 5: Odabir izvora
Možete odabrati izvor reprodukcije.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Pritisnite FUNCTION više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže željena funkcija.
Svakim pritiskom tipke FUNCTION, funkcije
se mijenjaju na sljedeći način.
"BD/DVD"  "FM"  "HDMI1" 
"HDMI2" "TV"  "AUDIO"  "BD/
DVD"  …
Funkcija
Izvor
"BD/DVD"
Disk, USB uređaj, iPod/iPhone ili
mrežni uređaj koji će se reproducirati na sustavu
"FM"
FM radio (str. 35)
"HDMI1"/
"HDMI2"
Komponenta koja je spojena na
priključnicu HDMI (IN 1) ili HDMI
(IN 2) na stražnjoj ploči (str. 16)
"TV"
Komponenta (TV i sl.) spojena
na priključnicu TV (DIGITAL IN
OPTICAL) na poleđini, ili TV
kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel koji je spojen
na priključnicu HDMI (OUT) na
poleđini (str. 14).
"AUDIO"
Komponenta koja je spojena na
priključnicu AUDIO (AUDIO IN
L/R) na stražnjoj ploči (str. 16)
22
Korak 6: Uživanje u surround zvuku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Odabir surround postavki prema vašoj želji
Način podešavanja razlikuje se ovisno o funkciji.
Pri reprodukciji funkcijom "BD/DVD"* ili "FM"
1
2
3
4
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
Pritisnite / za odabir [Surround Setting], a zatim pritisnite .
Pritisnite / više puta dok se na zaslonu TV-a ne prikaže željeno podešenje za
surround.
Za opise postavki za surround pogledajte sljedeću tablicu.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
* Postavke za surround zvuk ne primjenjuju se na internetske sadržaje.
Pri reprodukciji funkcijom "HDMI1", "HDMI2", "TV" ili "AUDIO"
1
2
3
4
5
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se pojavi izbornik opcija.
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "SUR. SET", zatim pritisnite 
ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže željeno podešenje za surround.
Za opise postavki za surround pogledajte sljedeću tablicu.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se isključi izbornik opcija.
23
Kako započeti s radom
Nakon izvođenja prethodnih koraka i početka reprodukcije, možete lako uživati u surround zvuku.
Možete također odabrati pretprogramirane postavke za surround koje su prilagođene raznim vrstama
izvora zvuka. Oni omogućuju uzbudljiv i snažan kinematografski zvuk u vašem domu.
Kako započeti s radom
Napomena
55Kad je na zaslonu TV-a prikazan početni izbornik, to podešenje može se promijeniti odabirom postavke za surround
putem [Surround Setting] u [Audio Settings] iz [Setup] (str. 48).
O zvučničkoj reprodukciji za svaku surround postavku
U tablici dolje opisane su opcije kod spajanja svih zvučnika na uređaj.
Standardno podešenje je "A.F.D. MULTI".
Zvuk iz
Surround postavka
Efekt
Ovisno o izvoru.
[A.F.D. Standard]
"A.F.D. STD"
Sustav izdvaja format zvuka izvora i reproducira zvuk kako
je snimljen/kodiran.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
"A.F.D. MULTI"
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
552-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora i reproducira ga iz 5.1-kanalnih zvučnika udvostručavanjem dvokanalnog izvora na svaki zvučnik.
55Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika
ovisno o broju kanala u izvoru.
55[Dolby Pro Logic]
552-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
"PRO LOGIC"
izvora i reproducira ga iz 5.1-kanalnih zvučnika.
55[Dolby PL II Movie]
––[Dolby Pro Logic] ("PRO LOGIC") izvodi Dolby Pro
"PLII MOVIE"
Logic dekodiranje.
––[Dolby PL II Movie] ("PLII MOVIE") izvodi Dolby Pro
Logic II filmsko dekodiranje.
55Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika
ovisno o broju kanala u izvoru.
55[DTS Neo:6 Cinema] 552-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
"NEO6 CIN"
izvora i stvara 6.1-kanalni zvuk.
55[DTS Neo:6 Music]
––[DTS Neo:6 Cinema] ("NEO6 CIN") izvodi DTS Neo:6
"NEO6 MUS"
Cinema dekodiranje.
––[DTS Neo:6 Music] ("NEO6 MUS") izvodi DTS Neo:6
Music dekodiranje.
55Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika
ovisno o broju kanala u izvoru.
[2ch Stereo]
"2CH ST."
24
Sustav reproducira zvuk iz prednjih zvučnika i subwoofera
neovisno o formatu zvuka ili broju kanala. Višekanalni
surround formati se preusmjeravaju u 2 kanala.
Napomene
Savjeti
55Postavke za surround možete također odabrati u [Surround Setting] iz [Audio Settings] (str. 48).
55Za funkcije osim "BD/DVD" možete provjeriti je li aktiviran mod [Dolby Pro Logic] ("PRO LOGIC"), [Dolby
PL II Movie] ("PLII MOVIE") ili DTS Neo:6 tako da više puta pritisnete DISPLAY kako bi se na pokazivaču
prikazale informacije o signalu/statusu dekodiranja.
25
Kako započeti s radom
55Kad odaberete [A.F.D. Multi] ("A.F.D. MULTI"), može ovisno o disku ili izvoru izostati početak zvuka budući da
se automatski odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbjegli prekid zvuka, odaberite [A.F.D. Standard] ("A.F.D.
STD").
55Kod ulaza zvuka dvojezičnog emitiranja, [Dolby Pro Logic] ("PRO LOGIC") i [Dolby PL II Movie] ("PLII MOVIE")
nisu primjenjivi.
55Ovisno o ulaznom signalu, surround postavke možda neće biti primjenjive.
55Surround postavke ne rade pri reprodukciji Super Audio CD-a.
2
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Za odgovarajuće diskove, pogledajte "Diskovi
koji se mogu reproducirati" (str. 59).
1
2
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal iz sustava
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Pritisnite  i položite disk na uložnicu
diska.
3
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
55 Spojite uređaj na mrežu (str. 19).
55 Podesite opciju [BD Internet Connection]
na [Allow] (str. 49).
Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
Savjet
55Za brisanje podataka s USB memorije odaberite
[Erase BD Data] pod  [Video] i pritisnite . Svi
podaci pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.
Uživanje u Blu-ray 3D disku
Možete reproducirati Blu-ray 3D diskove koji
imaju logotip 3D*.
*
3
Pritisnite  za zatvaranje uložnice diska.
1
U početnom izborniku pojavi se  i započinje reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne automatski,
odaberite  u kategoriji  [Video],
 [Music] ili  [Photo] i pritisnite .
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
opcijama
Na nekim DB-ROM diskovima s "BD-LIVE
Logo*" nalazi se dodatan sadržaj i drugi podaci
koji se mogu preuzeti.
*
1
Spojite USB uređaj na priključnicu 
(USB) na poleđini ovog uređaja.
Za lokalno pohranjivanje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
Stražnja strana uređaja
26
USB memorija
2
Priprema za reprodukciju Blu-ray 3D
diska.
55 Pomoću High Speed HDMI kabela (opcija)
spojite sustav na TV koji podržava 3D.
55 Podesite [3D Output Setting] i [TV Screen
Size Setting for 3D] u izborniku [Screen
Settings] (str. 47).
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
Savjet
55Također pogledajte upute za uporabu vašeg TV-a koji
podržava funkciju 3D.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska
Možete reproducirati videozapise/glazbu/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Glede prikladnih vrsta datoteka pogledajte "Tipovi datoteka koji se mogu reproducirati" (str. 60).
1
Spojite USB uređaj na priključnicu 
(USB) ovog uređaja.
Reprodukcija
Informacije o reprodukciji i slično možete provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
Reprodukcija s USB
uređaja
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
USB uređaj prije spajanja.
Stražnja strana uređaja
USB uređaj
A Izlazna razlučivost/video frekvencija
Prednja strana uređaja
B Broj ili naziv naslova
C Trenutna postavka zvuka
D Dostupne funkcije ( kut snimanja,  jezik
dijaloga,  titlovi)
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku statusa
reprodukcije, tip diska, videokodek, brzinu
bitova, vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme,
ukupno vrijeme reprodukcije
F Broj poglavlja
G Trenutno odabran kut snimanja
USB uređaj
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Video],
 [Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite Ϊ [USB device
(front)] ili Ϊ [USB device (rear)], zatim
pritisnite .
Napomena
&&Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka.
Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili USB
memorijskog uređaja, prilikom umetanja ili
uklanjanja USB memorijskog uređaja isključite
sustav.
27
Uživanje u iPodu/iPhoneu
Putem sustava možete uživati u glazbi/videoza­
pisima/fotografijama s iPoda/iPhonea i puniti
njegovu bateriju.
Prednja strana
TV
ili
Stražnja strana
VIDEO IN
Kompatibilni modeli iPoda/iPhonea
Slijede kompatibilni modeli iPoda/iPhonea. Prije
uporabe s ovim sustavom, ažurirajte softver na
iPodu/iPhoneu najnovijom nadogradnjom.
Dock za
iPod/iPhone
USB kabel (isporučen)
Načinjeno za iPod touch 4. generacije, iPod
touch 3. generacije, iPod touch 2. generacije,
iPod touch 1. generacije, iPod nano 6. generacije,
iPod nano 5. generacije (video kamera), iPod
nano 4. generacije (video), iPod nano 3. generacije
(video), iPod nano 2. generacije (aluminijsko
kućište), iPod nano 1. generacije, iPod 5. generacije (video), iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone
Za uživanje u iPodu/iPhoneu
putem sustava
1
Spojite dock za iPod/iPhone (isporučen) na prednju ili stražnju  (USB)
priključnicu na uređaju, zatim stavite
iPod/iPhone na dock.
Za reprodukciju videozapisa/fotodatoteke
povežite izlaznu videopriključnicu docka za
iPod/iPhone na ulaznu videopriključnicu
TV-a videokabelom (isporučen) prije stavljanja iPoda/iPhonea na dock.
V I D E O O UT
USB
Videokabel (isporučen)
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Video],
 [Music] ili  [Photo].
Pritisnite / za odabir ‫[ ט‬iPod (front)]
ili ‫[ ט‬iPod (rear)] i zatim pritisnite .
[[Kad odaberete [Video] ili [Music] u
koraku 3
Na zaslonu TV-a se prikazuju datoteke
videozapisa/glazbe. Prijeđite na sljedeći
korak.
[[Kad odaberete [Photo] u koraku 3
Na zaslonu TV-a prikazuje se [Please change
the TV input to the video input...]. Odaberite
odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku,
tako se signal iz iPoda/iPhonea pojavi na
zaslonu TV prijemnika. Zatim započnite
slideshow izravno na iPodu/iPhoneu.
28
5
Pritisnite /// i  za odabir datoteke koju želite reproducirati.
Napomena
55Za promjenu podešenja sustava, primjerice postavki
za surround, pri gledanju slika s iPoda/iPhonea na
TV-u, prije upravljana sustavom odaberite na TV-u
pripadajući ulaz.
Upravljanje iPodom/iPhoneom
pomoću daljinskog upravljača
iPodom/iPhoneom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača. Sljedeća tablica prikazuje
primjer tipaka koje se mogu koristiti. (Ovisno
o modelu iPoda/iPhonea, postupci se mogu
razlikovati.)
Za  [Video]/ [Music]
Pritisnite
Funkcija

Početak reprodukcije.

Pauziranje reprodukcije.

Zaustavljanje reprodukcije.
 ili 
Pretraživanje unatrag/unaprijed.
 ili 
Prijelaz na prethodnu/sljedeću datoteku ili poglavlje (ako postoji).
Funkcija
DISPLAY
Uključenje pozadinskog osvjetljenja
(ili produženje za 30 sekundi).
OPTIONS, 
Povratak na prethodni prikaz/razinu
mapa.
/
Odabir sljedeće/prethodne stavke.
, 
Ulaz u odabranu stavku.
Napomene
55iPod/iPhone se puni kad je spojen na uključeni
sustav.
55Kad je [Auto Standby] podešeno na [On], sustav se
može automatski isključiti dok koristite iPod/iPhone.
55Nije moguć prijenos audiozapisa s ovog sustava na
iPod/iPhone.
55Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili
oštećenje podataka na iPodu/iPhoneu tijekom uporabe
iPoda/iPhonea s ovim sustavom.
55Ovaj uređaj je proizveden posebno kako bi radio
s iPodom/iPhoneom i potvrđeno je da odgovara
standardima tvrtke Apple.
55Nemojte odspajati iPod/iPhone tijekom postupka.
Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili iPoda/
iPhonea, prilikom umetanja ili uklanjanja iPoda/
iPhonea isključite sustav.
55Sustav prepoznaje samo iPod/iPhone uređaje koje ste
prije spajali na njega.
55Funkcija System Audio Control ne radi pri reprodukciji videozapisa/fotografija putem iPoda/iPhonea.
55Kad spojite iPod koji ne podržava izlaz videosignala
te odaberete ‫[ ט‬iPod (front)] ili ‫[ ט‬iPod (rear)] u izborniku [Video] ili [Photo], za zaslonu TV-a prikazat
će se poruka upozorenja.
55Sustav može prepoznati do 3000 datoteka (uključujući
mape).
Reprodukcija
Zvuk iz iPoda/iPhonea se reproducira kroz
zvučnike sustava.
Pri reprodukciji videozapisa odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku,
tako da se signal iz iPoda/iPhonea pojavi
na zaslonu TV prijemnika.
iPodom/iPhoneom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
Za detalje o upravljanju pogledajte upute za
uporabu iPoda/iPhonea.
Pritisnite
Za  [Photo]
Pritisnite
Funkcija
, 
Početak/pauziranje reprodukcije.
Kad pritisnete i zadržite jednu od tih
tipaka nekoliko sekundi, spojeni iPod/
iPhone prelazi u pripravno stanje.

Pauziranje reprodukcije.
 ili 
Pretraživanje unatrag/unaprijed.
 ili 
Prijelaz na prethodnu/sljedeću datoteku ili poglavlje.
Kad pritisnete i zadržite jednu od
tih tipaka nekoliko sekundi, spojeni
iPod/iPhone ubrzava reprodukciju
unatrag ili unaprijed.
29
Reprodukcija preko
mreže
C Indikator statusa mreže
‫ י‬Pokazuje jačinu signala kod bežične veze.
‫ ד‬Označava žičnu vezu.
D Brzina mrežnog prijenosa
E Naziv iduće video datoteke
Streaming za BRAVIA Internet
Video
BRAVIA Internet Video služi kao pristupnik
koji odabrani internetski sadržaj i razne zabavne
sadržaje prema odabiru isporučuje izravno na
vaš uređaj.
Savjet
55Neki internetski sadržaji zahtijevaju registraciju
putem računala kako biste ih mogli reproducirati.
1
2
3
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Spojite uređaj na mrežu (str. 19).
Pritisnite / za odabir  [Video],
 [Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite ikonicu
pružatelja internetskog sadržaja i
zatim pritisnite .
Ako nije pribavljen popis internetskog sadržaja prikazuje se ikonica koja to označava
ili nova ikonica.
Uporaba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno o pružatelju
internetskog sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
A Prikaz kontrola
Pritisnite /// ili  za operacije
reprodukcije.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutni
položaj, vrijeme reprodukcije, trajanje video
datoteke
30
F Naziv trenutačno odabrane videodatoteke
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.
Uobičajene opcije
Opcije
Detalji
[Surround Setting]
Promjena podešenja za
surround (str. 23).
[Repeat Setting]
Podešavanje ponavljanja
reprodukcije.
[3D Menu]
[3D Depth Adjustment]:
Podešavanje dubine 3D slika.
[Favourites List]
Prikaz popisa omiljenih
sadržaja.
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
[Play from start]
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
[Add to Favourites]
Dodavanje internetskog sadržaja popisu omiljenih sadržaja.
[Remove from
Favourites]
Brisanje internetskog sadržaja
iz popisa omiljenih sadržaja.
Samo  [Video]
Opcije
Detalji
[A/V SYNC]
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka. Za
detalje pogledajte "Podešavanje vremenskog odstupanja
slike i zvuka" (str. 31).
[3D Output Setting]
Bira hoće li se ili neće automatski emitirati 3D video.
Napomena
553D videosignal iz priključnice HDMI (IN 1) ili HDMI
(IN 2) izlazi neovisno o tom
podešenju.
Detalji
[Video Settings]
55[Picture Quality Mode]:
Odabire podešenje slike
prema s različitim razinama
osvjetljenja u okruženju.
55[FNR]: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
55[BNR]: Umanjuje smetnje
koje podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
55[MNR]: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
[Pause]
Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]
Prikazuje glavni izbornik BD
ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]
Prikaz skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika
DVD diska.
[Title Search]
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.
[Chapter Search]
[Angle]
[IP Content Noise
Reduction]
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
Odabir drugog kuta gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih kutova.
Podešavanje kvalitete slike za
internetski sadržaj.
Samo  [Music]
Opcije
Detalji
[Add Slideshow
BGM]
Registrira glazbene datoteke
s USB memorijskog uređaja
kao pozadinsku glazbu za
slideshow (BGM).
[Shuffle Setting]
(samo iPod/iPhone)
Podešavanje reprodukcije
slučajnim redoslijedom.
Samo  [Photo]
Opcije
Detalji
[Slideshow]
Započinje slideshow.
[Slideshow Speed]
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
[Slideshow Effect]
Podešavanje efekta za reprodukciju slideshowa.
[Slideshow BGM]
55[Off]: Isključuje funkciju.
55[My Music from USB]:
Podešava glazbene datoteke
registrirane u [Add Slideshow
BGM].
55[Play from Music CD]:
Podešava zapise s CD-DA
(glazbenog CD) diska.
[Rotate Left]
Okreće fotografiju u smjeru
suprotnom od kazaljke sata, za
90 stupnjeva.
[Rotate Right]
Okreće fotografiju u smjeru
kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
Reprodukcija
Opcije
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na TV zaslonu,
možete podesiti razliku u reprodukciji između
slike i zvuka.
Način podešavanja razlikuje se ovisno o
funkciji.
Napomena
55Ovisno o ulaznim signalima, A/V SYNC možda neće
biti primjenjiv.
Pri reprodukciji videosadržaja
funkcijom "BD/DVD"
1
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
Tipkama / odaberite [A/V SYNC],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za podešavanje vremenske razlike između slike i zvuka.
Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u
koracima po 25 ms.
31
4
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pri reprodukciji funkcijom
"HDMI1", "HDMI2", "TV" ili
"AUDIO"
1
2
3
4
5
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se pojavi izbornik opcija.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "A/V SYNC" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za podešavanje vremenske razlike između slike i zvuka.
Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u
koracima po 25 ms.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se isključi izbornik opcija.
32
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu s
izvorom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pri reprodukciji BD/DVD VIDEO diskova
snimljenim u više audioformata (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio ili DTS) ili s višejezičnim
zapisima, moguće je promijeniti audioformat
ili jezik.
Kod CD-a možete odabrati zvuk desnog ili
lijevog kanala i možete slušati zvuk odabranog
kanala preko desnog i lijevog zvučnika.
0
1
2
4
5
3
6
7
8
9
Podešavanje zvuka
Možete odabrati prikladan zvučni mod za filmove
ili glazbu.
Odabir audioformata,
jezika dijaloga ili kanala
0
SOUND
MODE +/–
Pritisnite SOUND MODE +/– više puta
tijekom reprodukcije dok se na pokazivaču
ne prikaže željeni mod.
55 "AUTO": Sustav automatski odabire "MOVIE"
ili "MUSIC" kako bi proizveo zvučni efekt
ovisno o disku ili signalu zvuka.
55 "MOVIE": Zvuk sustava je prilagođen
filmovima.
55 "MUSIC": Zvuk sustava je prilagođen glazbi.
55 "SPORTS": Sustav dodaje efekt jeke sportskim
programima.
55 "GAME ROCK": Zvuk sustava je prilagođen
glazbi/igrama.
Napomene
55Kad odaberete "AUTO", može ovisno o disku ili
izvoru izostati početak zvuka budući da se automatski
odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbjegli prekid
zvuka, odaberite opciju različitu od "AUTO".
55Ovisno o ulaznim signalima, zvučni ugođaj možda
neće biti primjenjiv.
55Ova funkcija ne radi pri reprodukciji Super Audio
CD-a.
Pritisnite  više puta tijekom reprodukcije
za odabir željenog audiosignala.
Na zaslonu TV-a se prikažu informacije o
audiosignalu.
[[BD/DVD VIDEO
Ovisno o BD/DVD VIDEO disku, razlikuje se
mogućnost odabira jezika.
Kad se prikazuju 4 znamenke, one predstavljaju
kôd jezika. Pogledajte popis kodova jezika (str. 63)
kako biste vidjeli kojem jeziku je pridijeljen određeni kôd. Kad je isti jezik prikazan dva ili više
puta, BD/DVD VIDEO je snimljen u višestrukom
(multiple) audioformatu.
[[DVD-VR
Prikazane su vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disk.
Primjer:
55 [ Stereo]
55 [ Stereo (Audio1)]
55 [ Stereo (Audio2)]
55 [ Main]
55 [ Sub]
55 [ Main/Sub]
33
Napomena
55[ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)] se ne
prikazuju kad je na disk snimljen samo jedan format
zvuka.
[[CD
55 [ Stereo]: Standardni stereo zvuk.
55 [ 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
55 [ 2/R]: Zvuk desnog kanala (mono).
55 [ L+R]: Iz svih zvučnika reproducira se zvuk
iz lijevog i desnog kanala.
Multiplex Broadcast zvuk
(DUAL MONO)
Ukoliko sustav prima Dolby Digital multiplex
signale, možete uživati u višekanalnom prijenosu
zvuka.
Napomena
55Za prijem Dolby Digital signala, TV prijemnik ili
neku drugu komponentu morate na glavni uređaj
spojiti pomoću digitalnog optičkog kabela (str. 14).
Ako vaš TV podržava funkciju Audio Return Channel
(str. 14, 50), možete primati Dolby Digital signal
putem HDMI kabela.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
Pritisnite  više puta dok se na pokazivaču
ne prikaže željeni signal.
55 "MAIN": Reproducirat će se zvuk glavnog
jezika.
55 "SUB": Reproducirat će se zvuk sporednog
jezika.
55 "MAIN/SUB": Reproducirat će se miješani
zvuk glavnog i sporednog jezika.
34
3
Funkcije tunera
U slučaju smetnji FM programa
Slušanje radija
Možete uživati u zvuku radijskog programa
koristeći zvučnike sustava.
2
4
5
6
7
8
9
Ako se tijekom slušanja FM programa čuju
smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se
stereo efekt ali će prijem biti bolji.
1
"/1
2
Brojčane
tipke
3
3
0
C/X/x/c,
OPTI ONS
HOME
4
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
Pritisnite / za odabir [FM Mode],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Monaural].
55 [Stereo]: Stereo prijem.
55 [Monoaural]: Mono prijem.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
PRES ET +/–
TUNING +/–
Isključivanje radioprijemnika
x
Pritisnite /.
Funkcije tunera
FUNCTION
1
Podesite glasnoću pomoću  +/–.
2 +/–
Tekuća postaja
Tekuće valno područje i programski broj
FM 07
SONY FM
Naziv postaje
2
Možete pohraniti do 20 FM postaja. Prije ugađanja provjerite je li zvuk smanjen na minimum.
1
88.00 MHz
1
Pohranjivanje radiopostaja
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "FM".
Odaberite radiopostaju.
Automatsko ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok
ne započne pretraživanje.
Na zaslonu TV-a se prikaže [Auto Tuning].
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav
ugodi postaju.
Za ručno zaustavljanje automatskog
ugađanja, pritisnite TUNING +/– ili .
2
3
4
5
6
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "FM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/–
dok ne započne pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju.
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
Pritisnite / za odabir [Preset
Memory], zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog programskog broja, zatim pritisnite .
Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 2 – 5.
Promjena programskog broja
Odaberite željeni programski broj pritiskom
na PRESET +/– i zatim ponovite postupak od
koraka 3.
Ručno ugađanje
Pritisnite TUNING +/– više puta.
35
Odabir pohranjene postaje
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "FM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite PRESET +/– za
odabir željene pohranjene postaje.
Na TV zaslonu i na pokazivaču uređaja se
prikazuje programski broj i frekvencija.
Svakim pritiskom na tipku sustav ugađa
jednu pohranjenu postaju.
Savjet
&&Programski broj postaje možete odabrati izravno
pritiskom na brojčane tipke.
Uporaba RDS (Radio
Data System) sustava
Što je Radio Data System?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radijskim postajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih
RDS funkcija kao što je prikaz naziva radijske
postaje. Naziv postaje se također prikazuje na
zaslonu TV-a.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
Napomene
55RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
prijem loš.
55Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i
to samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
Savjet
55Pri svakom pritisku tipke DISPLAY tijekom RDS
prijema, prikaz na pokazivaču mijenja se na sljedeći
način:
Naziv postaje  Frekvencija  Programski broj
 Informacije o signalu/Status dekodiranja* 
Naziv postaje  ...
* Ovisno o podešenju za [Surround Setting],
možda se neće prikazivati.
36
Audio kontrola sustava
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije Control
for HDMI za "BRAVIA"
Sync
Napomene
55Neke funkcije mogu se koristiti samo ako je spojeni
TV kompatibilan te zahtijevaju prethodno podešavanje
putem TV-a. Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz TV prijemnik.
55Za korištenje funkcije System Audio Control trebate
izvesti audiopovezivanje između sustava i TV-a
(str. 14).
Primjena funkcije "BRAVIA"
Sync
Control for HDMI - Easy Setting
Funkcija [Control for HDMI] može se podesiti
automatski omogućite li odgovarajuću postavku
na TV-u.
Za detalje o funkciji Control for HDMI pogledajte
"[HDMI Settings]" (str. 50).
Isključenje sustava
Sustav možete isključiti zajedno s TV
prijemnikom.
Napomena
55Sustav se ne isključuje automatski pri reprodukciji
glazbe ili kod primjene funkcije "FM".
Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete  na daljinskom upravljaču,
sustav i vaš TV se uključuju, a ulaz vašeg TV-a
se podešava na HDMI ulaz na koji je spojen
sustav.
Napomene
55Dok je TV u PAP modu (slika i slika) ili dok sustav
reproducira videozapise/fotografije s iPoda/iPhonea,
funkcija System Audio Control neće raditi.
55Ovisno o TV-u, pri podešavanju glasnoće se na TV
zaslonu pojavljuje razina glasnoće. U tom slučaju
razina glasnoće prikazana na TV zaslonu može se
razlikovati od one na pokazivaču uređaja.
Dodatne funkcije
Ova funkcija je raspoloživa na TV prijemnicima
s "BRAVIA" Sync funkcijom.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI
kabela, upravljanje se pojednostavljuje.
Možete pojednostavniti postupak za uživanje u
zvuku iz TV-a ili drugih komponenata.
System Audio Control možete koristiti na
sljedeći način:
55 Kad je sustav uključen, zvuk iz TV-a ili drugih
komponenata može se reproducirati preko
zvučnika sustava.
55 Kad se zvuk iz TV-a ili drugih komponenata reproducira iz zvučnika sustava, možete pritiskom
na SPEAKERS TV  AUDIO promijeniti
zvučnike kroz koje izlazi TV zvuk.
55 Kad se zvuk iz TV-a ili drugih komponenata
reproducira kroz zvučnike sustava, možete
podesiti glasnoću i isključiti zvuk sustava
pomoću upravljanja TV-om.
Audio Return Channel
Zvuk iz TV-a možete slušati sa sustava uz uporabu
samo jednog HDMI kabela. Za pojedinosti o po­
dešavanju pogledajte "Spajanje TV prijemnika"
(str. 14).
Remote Easy Control
Osnovnim funkcijama sustava možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača TV-a kad se izlazni videosignal sustava prikazuje na TV zaslonu.
Praćenje jezika
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika, jezik izbornika uređaja također
se mijenja nakon isključenja i uključenja sustava.
Kontrola usmjeravanja
Pri izvođenju reprodukcije pritiskom na tipku
(One-Touch Play) sa spojene komponente, sustav se uključuje i aktivira funkciju "HDMI1" ili
"HDMI2" (ovisno o HDMI ulaznom priključku
koji koristite), a TV-a će se automatski podesiti
na HDMI ulaz na koji je spojen sustav.
37
Napomena
55Komponenta treba biti spojena na sustav pomoću
HDMI kabela i trebate uključiti funkciju Control for
HDMI na spojenoj komponenti.
Podešavanje zvučnika
[Speaker Settings]
Kako biste postigli najbolji surround zvuk,
podesite zvučnike koje ste priključili te njihovu
udaljenost od mjesta slušanja. Zatim pomoću
probnog tona podesite glasnoću i balans zvučnika
na istu razinu.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Kad pomaknete zvučnike, podesite parametre
udaljenosti (A) od položaja za slušanje do
zvučnika.
Možete podesiti parametre od 0 do 7 metara.
Oznake za zvučnike na slici:
1Središnji zvučnik
2Prednji lijevi zvučnik (L)
3Prednji desni zvučnik (R)
4Subwoofer
5Lijevi surround zvučnik (L)
6Desni surround zvučnik (R)
1
2
Na zaslonu TV-a prikaže se početni
izbornik.
3
4
Pritisnite / za odabir  [Setup].
A
Pritisnite / za odabir [Audio Settings]
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Speaker
Settings] i zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [Speaker Settings].
Pritisnite / za odabir stavke i zatim
pritisnite .
Provjerite sljedeće postavke.
[[[Connection]
Ako ne spojite središnji ili surround zvučnike,
podesite parametre za [Center] i [Surround].
Budući da su podešenja za prednje zvučnike i
subwoofer stalna, ne možete ih promijeniti.
[Front]
[Yes]
[Centre]
5
A
6
[Front Left/Right] 3.0 m: Podesite udaljenost
prednjih zvučnika.
[Centre]* 3.0 m: Podesite udaljenost središnjeg
zvučnika.
[Surround Left/Right]* 3.0 m: Podesite udaljenost
surround zvučnika.
[Subwoofer] 3.0 m: Podesite udaljenost
subwoofera.
* Ova opcija se pojavljuje kad podesite na [Yes] u
izborniku [Connection].
Napomena
[Yes]:Uobičajeni odabir.
[None]: Odaberite ako se ne koristi središnji
zvučnik.
55Ovisno o ulaznim signalima, opcija [Distance] možda
neće biti primjenjiva.
[Surround]
Možete podesiti razinu zvuka zvučnika. Možete
podesiti parametre od –6.0 do +6.0 dB. Pobrinite
se da [Test Tone] podesite na [On] radi lakšeg
podešavanja.
[Yes]: Uobičajeni odabir.
[None]: Odaberite ako se ne koristi nijedan
surround zvučnik.
[Subwoofer]
[Yes]
38
[[[Distance]
[[[Level]
[Front Left/Right] 0.0 dB: Podesite razinu
prednjih zvučnika.
[Centre]* 0.0 dB: Podesite razinu središnjeg
zvučnika.
[Surround Left/Right]* 0.0 dB: Podesite razinu
surround zvučnika.
[Subwoofer] 0.0 dB: Podesite razinu
subwoofera.
* Ova opcija se pojavljuje kad podesite na [Yes] u
izborniku [Connection].
[[[Test Tone]
Iz zvučnika se reproducira probni ton za podešavanje [Level].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Podesite [Test Tone] na [On].
Pritisnite / za odabir [Level] i zatim
pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir željene
vrste zvučnika i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir lijevog ili desnog
zvučnika i zatim pritisnite / za podešavanje razine.
Pritisnite .
Ponovite korake 3 – 5.
Pritisnite RETURN.
Sustav se vraća na prethodni prikaz.
Pritisnite / za odabir [Test Tone] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Off] i zatim
pritisnite .
Napomena
55Signali probnog tona se ne emitiraju iz HDMI (OUT)
priključnice.
Savjet
55Za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno,
pritisnite  +/–.
Moguće je programirati sustav za isključenje u
određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti
u koracima od po 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme do isključenja) na pokazivaču izmjenjuje se u koracima po 10 minuta.
Kad podesite sleep timer, svakih 5 minuta prikazuje se preostalo vrijeme.
Kad preostaje manje od 2 minute vremena, na
pokazivaču trepće "SLEEP".
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjena preostalog vremena
Dodatne funkcije
[Off]: Probni ton se ne emitira.
[On]: Probni ton se emitira redom iz svakog
zvučnika kod podešavanja glasnoće. Kad odaberete neku od [Speaker Settings] opcija, probni
ton se emitira redom iz svakog zvučnika.
Podesite glasnoću zvučnika na sljedeći način.
Funkcija Sleep Timer
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Isključenje tipaka na
uređaju
(Child Lock)
Možete isključiti tipke na uređaju (osim tipke
/) kako bi se spriječila njihova pogrešna
uporaba, primjerice kad djeca diraju uređaj
(funkcija Child Lock).
Pritisnite  na uređaju duže od 5 sekundi.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "LOCKED".
Funkcija Child Lock je uključena i tipke na uređaju su blokirane. (Sustavom možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača.)
Za isključenje držite pritisnutom tipku  duže
od 5 sekundi, sve dok se na pokazivaču ne pojavi
"UNLOCK".
Napomena
55Pokušavate li koristiti tipke na uređaju dok je
funkcija Child Lock uključena, na pokazivaču trepće
"LOCKED".
39
Upravljanje TV-om
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
Podešavanjem signala daljinskog upravljača
možete upravljati TV-om pomoću priloženog
daljinskog upravljača.
Napomena
55Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača, brojčani
kôd se može resetirati na tvorničke (SONY) vrijednosti. Ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd.
Priprema daljinskog upravljača
za upravljanje TV-om
Pritisnite i zadržite TV / dok unosite kôd
proizvođača TV-a (pogledajte tablicu) brojčanim tipkama. Zatim otpustite TV /.
Ako je podešenje neuspješno, trenutno registrirani kôd se ne mijenja. Ponovno unesite kôd.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte
ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete onaj
kojeg vaš TV prijemnik podržava.
40
Proizvođač
Brojčani kôd
SONY
01 (standardno)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Promjena svjetline
pokazivača
Pritisnite DIMMER.
Svakim pritiskom tipke DIMMER mijenja se
svjetlina pokazivača.
Štednja energije u
pripravnom stanju
Provjerite jesu li podešene sljedeće postavke:
–– [Control for HDMI] u [HDMI Settings] treba
biti podešen na [Off] (str. 50).
–– [Quick Start Mode] treba biti podešen na
[Off] (str. 50).
Pretraživanje
internetskih stranica
Pomoću sustava možete pretraživati internet
i uživati u web-stranicama poput Sonyjeve
početne stranice.
1
2
Informacije o web-stranici možete provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY. Prikazane informacije
variraju ovisno o web-stranici i stanju stranice.
Priprema za pretraživanje interneta.
Spojite uređaj na mrežu (str. 19).
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Network].
Tipkama / odaberite [Internet
Browser], zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [Internet Browser].
Napomena
55Neke web-stranice se možda neće otvarati pravilno
ili neće raditi.
A Naslov stranice
B Kursor
Za kretanje koristite ///. Namjestite kursor na link koji želite pogledati, zatim pritisnite
. Prikazuje se pripadajuća web-stranica.
Unos internetske adrese
C Adresa stranice
Odaberite [URL entry] u izborniku opcija. Unesite
internetsku adresu softverskom tipkovnicom i
zatim odaberite [Enter].
E Indikator jačine signala
Podešavanje standardne početne
stranice
Dok se prikazuje stranica koju želite podesiti,
odaberite [Set as start page] u izborniku opcija.
Povratak na prethodnu stranicu
Odaberite [Previous page] u izborniku opcija.
Ako se prethodna stranica ne pojavi čak i ako
odaberete [Previous page], u izborniku opcija
odaberite [Window List] i odaberite željenu
stranicu.
Dodatne funkcije
3
4
Izbornik Internet Browser
D SSL ikona
Prikazuje se kad je povezana adresa zaštićena.
Prikazuje se kad je sustav spojen na bežičnu
mrežu.
F Skala tijeka/Ikona učitavanja
Prikazuje se pri učitavanju stranice ili tijekom
preuzimanja/prijenosa datoteke.
G Polje za unos teksta
Pritisnite , zatim odaberite [Input] u izborniku
opcija kako biste otvorili softversku tipkovnicu.
H Kliznik
Pritisnite /// za pomak prikaza stranice
prema lijevo, gore, dolje ili desno.
Izlazak iz internetskog pretraživača
Pritisnite HOME.
41
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i postupci.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Opcije
Detalji
[Browser Setup]
Prikaz postavki za Internet
Browser.
55[Zoom]: Povećava ili smanjuje
veličinu prikazanih sadržaja.
55[JavaScript Setup]: Uključenje
ili isključenje JavaScripta.
55[Cookie Setup]: Bira hoće li
se ili neće prihvaćati cookiedatoteke.
55[SSL Alarm Display]: Uključenje ili isključenje SSL-a.
[Input]
Prikaz softverske tipkovnice za
unos znakova pri pretraživanju
web-stranice.
[Break]
Pomak kursora na sljedeći
redak u polju za unos teksta.
[Delete]
Brisanje jednog znaka s lijeve
strane kursora pri unosu teksta.
[Window List]
[Bookmark List]
Opcije
Detalji
[Set as start page]
Podešava trenutačno prikazanu
web-stranicu kao standardnu
početnu stranicu.
[Open in new
window]
Otvaranje linka u novom
prozoru.
[Display certificate]
Prikaz certifikata za stranice
koje podržavaju SSL.
Podešavanje mreže
[Internet Settings]
Prije podešavanja spojite sustav na mrežu. Za
detalje, pogledajte "Korak 3: Spajanje na mrežu"
(str. 19).
Otvaranje izbornika za podešavanje
1
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
Prikaz popisa svih trenutno
otvorenih web-stranica.
Omogućuje vam povratak na
prethodno prikazanu web-stranicu odabirom prozora.
HOME
Prikaz popisa označenih
stranica.
[Character encoding] Podešavanje koda za znakove.
42
Pritisnite HOME.
[Previous page]
Pomak na prethodno prikazanu
stranicu.
[Next page]
Pomak na prethodno prikazanu
sljedeću stranicu.
[Cancel loading]
Prekida učitavanje stranice.
[Reload]
Ponovno učitavanje iste stranice.
[URL entry]
Omogućuje vam unos adrese
dok je prikazana softverska
tipkovnica.
[Add to Bookmark]
Dodaje trenutačno prikazanu
web-stranicu na popis označenih.
2
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
3
Pritisnite / za odabir [Network
Settings] i zatim pritisnite .
Pri spajanju na LAN pomoću
LAN kabela
Za spajanje na LAN (Local Area Network)
primijenite sljedeće korake.
Automatsko podešavanje
1
4
2
Pojavi se [Internet Settings] prozor.
3
4
5
Napomene
55Za spajanje na internet trebate podesiti opcije za
[Internet Settings]. Unesite odgovarajuće (brojčanoslovne) vrijednosti za vaš širokopojasni router ili
bežični LAN router. Broj stavki koje treba podesiti
može varirati, ovisno o davatelju internetskih usluga
(Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte
upute za uporabu koje ste dobili od vašeg davatelja
internetskih usluga ili koje su isporučene uz router.
55Za više informacija posjetite sljedeću adresu:
Pritisnite / za odabir [Auto], zatim
pritisnite .
Sustav podešava postavke za mrežu
automatski i na zaslonu TV-a prikazuju se
internetske postavke.
Pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Save &
Connect], zatim pritisnite .
Sustav počinje provjeravati mrežnu
povezanost.
Dodatne funkcije
Pritisnite / za odabir [Internet
Settings] i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Wired Setup] u
[Internet Settings] i zatim pritisnite .
Provjerite je li se pojavila poruka
[Internet Settings is now complete.] i
zatim pritisnite .
Podešenje je dovršeno. Ako se poruka ne
pojavi, slijedite poruke na zaslonu.
Ručno podešavanje
1
2
Pritisnite / za odabir [Wired Setup] u
[Internet Settings] i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Custom] i
zatim pritisnite .
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
43
3
4
5
6
7
Pritisnite / za odabir vrste mrežnih
podešenja i zatim pritisnite .
55 [Auto]: Sustav automatski podešava
IP adresu i pojavi se izbornik [DNS
Settings].
Kad odaberete [Auto] i pritisnete , sustav
automatski podešava postavke za DNS.
Odaberete li [Specify IP address] i pritisnete , unesite postavke za DNS ručno.
Pritisnite /// i brojčane tipke za
podešavanje sljedećih opcija, zatim
pritisnite .
–– [Primary DNS]
–– [Secondary DNS]
55 [Specify IP address]: Unesite mrežne
postavke ručno u skladu s vašim mrežnim
okruženjem.
Pritisnite /// i brojčane tipke za
podešavanje sljedećih opcija, zatim
pritisnite .
–– [IP Address]
–– [Subnet Mask]
–– [Default Gateway]
–– [Primary DNS]
–– [Secondary DNS]
Za spajanje na bežični LAN (Local Area
Network) primijenite sljedeće korake.
Kad vaš bežični router podržava
funkciju WPS
1
2
3
4
55 [No]: Proxy server se ne koristi.
55 [Yes]: Unesite podešenje za proxy server.
Pritisnite /// i brojčane tipke, zatim
pritisnite .
Na zaslonu TV-a prikazuju se podešenja
internetskih postavki.
Pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Save &
Connect], zatim pritisnite .
Sustav počinje provjeravati mrežnu
povezanost.
Provjerite je li se pojavila poruka
[Internet Settings is now complete.] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [USB Wireless
Setup] u [Internet Settings] i zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)], zatim pritisnite .
Aktivirajte funkciju WPS za svoj bežični
router, pritisnite / za odabir [Start] i
zatim pritisnite .
Za podrobnosti o aktiviranju funkcije WPS
pogledajte upute za uporabu routera.
Provjerite je li se pojavila poruka [Wi-Fi
Protected Setup was successful.] i
zatim pritisnite .
Podešavanje povezivanja s bežičnim
LAN-om i IP adrese je završeno.
Nakon toga unesite podešenje za proxy
server. Slijedite korake 4 – 7 iz "Ručno
podešavanje" u odjeljku "Pri spajanju na
LAN pomoću LAN kabela".
Pritisnite / za odabir postavki za
proxy server i zatim pritisnite .
Podešenje je dovršeno. Ako se poruka ne
pojavi, slijedite poruke na zaslonu.
44
Pri spajanju na bežični LAN
pomoću USB adaptera za
bežični LAN
Kad vaš bežični router ne podržava
funkciju WPS
1
2
Pritisnite / za odabir [USB Wireless
Setup] u [Internet Settings] i zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Scan], zatim
pritisnite .
Sustav traži sve dostupne bežične LAN-ove
i zatim se prikaže popis bežičnih LAN-ova.
3
Pritisnite / za odabir naziva bežičnog
LAN-a i zatim pritisnite .
[[Ako je odabrani bežični LAN
nezaštićen
Podešavanje povezivanja s bežičnim
LAN-om je završeno. Nakon toga unesite
IP adresu prema koracima iz "Automatsko
podešavanje" ili "Ručno podešavanje" u
odjeljku "Pri spajanju na LAN pomoću
LAN kabela".
[[Ako je odabrani bežični LAN
zaštićen
[[Podešavanje naziva bežičnog LAN-a
4
5
Odaberite [Manual Entry].
Prikaže se izbornik za unos. Unesite naziv
bežičnog LAN-a prema porukama na zaslonu
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za načina zaštite i zatim
pritisnite .
55 [None]: Odaberite za nezaštićeni bežični
LAN. Podešavanje povezivanja s bežičnim
LAN-om je završeno. Nakon toga unesite
IP adresu prema koracima iz "Automatsko
podešavanje" ili "Ručno podešavanje" u
odjeljku "Pri spajanju na LAN pomoću
LAN kabela".
55 [WEP]: Bežični LAN je zaštićen WEP
ključem.
55 [WPA/WPA2-PSK]: Bežični LAN je zaštićen pomoću WPA-PSK ili WPA2-PSK.
55 [WPA2-PSK]: Bežični LAN je zaštićen
pomoću WPA2-PSK.
Unesite WEP ključ/WPA ključ prema
porukama na zaslonu i zatim pritisnite
.
S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN
funkcije obavlja radijskim valovima, podložna
je mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična
komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite
sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurirate sigurnosne postavke u skladu s mrežnim
okruženjem.
Bez zaštite
Iako je podešavanje jednostavno, svatko može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu
bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog alata.
Imajte na umu da postoji opasnost od neovlaštenog pristupa podacima ili presretanja podataka.
WEP
WEP upotrebljava sigurnosne značajke za komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi korisnici
presretnu komunikaciju ili upadnu u bežičnu
mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja
omogućuje spajanje i starijim uređajima koji ne
podržavaju TKIP/AES.
Dodatne funkcije
Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA
ključa. Prijeđite na korak 5.
O sigurnosti bežičnog LAN-a
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako bi
ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje
višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava
napredne sigurnosne metode i razlikuje se od
WEP i TKIP.
AES omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu
na WEP i TKIP.
Podešavanje povezivanja s bežičnim
LAN-om je završeno. Nakon toga unesite
IP adresu prema koracima iz "Automatsko
podešavanje" ili "Ručno podešavanje" u
odjeljku "Pri spajanju na LAN pomoću
LAN kabela".
45
Ikona
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za
podešavanje
Možete izvesti različita podešavanja funkcija
slike i zvuka.
Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad
želite promijeniti postavke sustava. Standardne
postavke su podcrtane.
Napomena
55Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da
sve opisane opcije možda neće funkcionirati.
1
2
Objašnjenje
[Audio Settings] (str. 48)
Podešenje postavki zvuka ovisno o
vrsti spojenih priključnica.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 49)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
[Parental Control Settings]
(str. 49)
Omogućuje detaljne postavke za
funkciju ograničavanja reprodukcije.
[Music Settings] (str. 50)
Omogućuje detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
[System Settings] (str. 50)
Pritisnite HOME.
Podešenje postavki vezanih uz
sustav.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
[Network Settings] (str. 51)
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
[Easy Setup] (str. 51)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
[Resetting] (str. 51)
Resetira postavke sustava na
tvorničke vrijednosti.
3
Tipkama / odaberite ikonu kategorije
postavki koje želite promijeniti i zatim
pritisnite .
[Network Update]
Primjer: [Screen Settings]
Možete podesiti sljedeće opcije.
Ikona
Objašnjenje
[Network Update] (str. 46)
Nadogradnja softvera sustava.
[Screen Settings] (str. 47)
Podešenje postavki zaslona ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
46
Možete nadograditi i poboljšati funkcije
sustava.
Za informacije o funkcijama nadogradnje,
posjetite sljedeću internetsku stranicu:
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
Tijekom ažuriranja softvera prikazuje se
"UPDATING" na pokazivaču. Po dovršetku
ažuriranja glavni uređaj se automatski isključi.
Pričekajte da se ažuriranje softvera završi;
nemojte uključivati ili isključivati glavni uređaj
ili rukovati glavnim uređajem ili TV-om.
[Screen Settings]
[[[DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim
trakama pri vrhu i dnu.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom
zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.
[[[3D Output Setting]
[Auto]: Uobičajeni odabir.
[Off]: Odaberite ovu opciju za prikaz svih sadržaja u 2D načinu.
[[[TV Screen Size Setting for 3D]
Podešavanje veličine zaslona vašeg TV-a koji
podržava 3D.
Napomena
55Ta postavka ne primjenjuje se na 3D video iz priključnice HDMI (IN 1) ili HDMI (IN 2).
[[[TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na
TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona
(wide mode).
[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV
prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog zaslona.
[[[Screen Format]
[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV
prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV
prijemniku sa širokim zaslonom.
[Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom zaslona. zadržavajući
originalni format slike.
[[[Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Uobičajeni odabir. Uređaj automatski
detektira je li materijal baziran na videosadržaju
ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan
način konverzije.
[Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije
prikladan za materijale bazirane na videosadržaju,
bez obzira na materijal.
Postavke i podešenja
Napomena
553D videosignal iz priključnice HDMI (IN 1) ili HDMI
(IN 2) izlazi neovisno o tom podešenju.
[[[Output Video Format]
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto]. Za razlučivost snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. (Ako je razlučivost
niža od SD razlučivosti, povećava se do SD
razlučivosti.)
[Video]: Automatski odabir najniže razlučivosti.
[[[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Emitira 1920  1080p/24 Hz videosig­
nale samo kod povezivanja na TV prijemnik
koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI (OUT)
priključnice.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne
podržava 1080/24p videosignale.
[[[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski detektira vrstu vanjskog
uređaja i odabire odgovarajuće podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
47
[RGB]: Odaberite ovo kod spajanja na uređaj s
DVI priključnicom koja podržava HDCP.
[[[HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Uobičajeni odabir.
[16bit], [12bit], [10bit]: Emitira 16-bitne/12-bitne/
10-bitne video signale kod povezivanja s TV
prijemnikom kompatibilnim sa značajkom Deep
Colour.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
[[[Pause Mode] (samo BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Prikazuje se slika s pokretnim objektima
bez podrhtavanja. U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
[Frame]: Prikazuje se slika visoke razlučivosti s
objektima koji se ne miču.
[Audio Settings]
[[[Audio Output]
Možete odabrati način izlaza audiosignala.
[Speaker]: Emitiranje višekanalnog zvuka samo
preko zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitiranje višekanalnog
zvuka preko zvučnika sustava i 2-kanalnih
PCM signala preko HDMI (OUT) priključnice.
[HDMI]: Emitira zvuk samo preko HDMI (OUT)
priključnice. Format zvuka ovisi o spojenoj
komponenti.
Napomene
55Kad je [Control for HDMI] podešeno na [On] (str. 50),
[Audio Output] se automatski podešava na [Speaker
+ HDMI] i ta postavka ne može se promijeniti.
55Audiosignali ne izlaze iz priključnice HDMI (OUT)
kad je opcija [Audio Output] podešena na [Speaker
+ HDMI] i [HDMI1 Audio Input Mode] (str. 50) na
[TV].
55Kad je opcija [Audio Output] podešena na [HDMI],
izlazni signal za funkciju "TV" je u 2-kanalnom
linear PCM formatu.
[[[Sound Effect]
[[[BD Audio MIX Setting]
[On]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem
interaktivnih i sekundarnih audiosignala u
primarni audiosignal.
[Off]: Emitira samo primarne audiosignale.
[[[Audio DRC]
Možete komprimirati dinamički raspon zvučnog
zapisa.
[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom
rasponu određenom na disku (samo BD-ROM).
[On]: Sustav reproducira zvučni zapis s
dinamičkim rasponom kakav su njegovi tvorci
namjeravali postići.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog raspona.
[[[Attenuate - AUDIO]
Pri slušanju komponente spojene na priključnice
AUDIO (AUDIO IN L/R) može se pojaviti
izobličenje zvuka. Možete spriječiti izobličenje
tako da smanjite ulaznu razinu na uređaju.
[On]: Stišava ulaznu razinu. Izlazna razina se
promijeni.
[Off]: Normalna ulazna razina.
48
Možete uključiti ili isključiti efekte zvuka na
sustavu (SOUND MODE i [Surround Setting]).
[On]: Omogućuje uporabu svih efekata zvuka na
sustavu. Gornja granica frekvencije uzorkovanja
je 48 kHz.
[Off]: Efekti zvuka su isključeni. Odaberite ovu
opciju ako ne želite postaviti gornju granicu
frekvencije uzorkovanja.
[[[Surround Setting]
Možete odabrati podešenja za surround. Za detalje, pogledajte "Korak 6: Uživanje u surround
zvuku" (str. 23)
[[[Speaker Settings]
Za postizanje najboljeg mogućeg surround
zvuka, podesite zvučnike. Za detalje pogledajte
"Podešavanje zvučnika" (str. 38).
[BD/DVD Viewing
Settings]
[Parental Control
Settings]
Možete precizno podešavati postavke reprodukcije BD/DVD diska.
[[[Password]
[[[BD/DVD Menu]
Možete odabrati standardni jezik izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 63) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Možete odabrati standardni jezik dijaloga za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji
ima prioritet na disku.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 63) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
[[[Subtitle]
Možete odabrati standardni jezik titla za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 63) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
[[[BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
[[[BD Internet Connection]
[Allow]:Uobičajeni odabir.
[Do not allow]: Onemogućava spajanje na
internet.
[[[Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može se ograničiti prema geografskom
području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti
drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[BD Parental Control]
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se
ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu
blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite
zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
Postavke i podešenja
[[[Audio]
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava po­
dešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM,
DVD VIDEO diskova te za reprodukciju internetskih videozapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i
DVD VIDEO diskove možete podesiti različite
razine ograničenja.
[[[DVD Parental Control]
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu
blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite
zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[Internet Video Parental Control]
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[Internet Video Unrated]
[Allow]: Dopušta se reprodukcija internetskih
videozapisa bez podešene razine ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija internetskih
videozapisa bez podešene razine ograničenja.
49
[Music Settings]
Omogućuje detaljne postavke za reprodukciju
Super Audio CD diskova.
[On]: Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz
pripravnog stanja. Sustavom se može upravljati
odmah nakon uključenja.
[Off]: Standardna postavka.
[[[Super Audio CD Playback Layer]
[[[Auto Standby]
[Super Audio CD]: Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
[CD]: Reprodukcija CD sloja.
[[[Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Reprodukcija dijela s 2 kanala.
[DSD Multi]: Reprodukcija dijela s više kanala.
[System Settings]
Možete podešavati postavke vezane uz sustav.
[[[OSD]
Možete odabrati jezik za izbornike sustava, koji
se pojavljuju na TV zaslonu.
[[[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Uključeno. Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kabelom.
[Off]: Isključeno.
[Audio Return Channel]
Ta funkcija je raspoloživa kad spojite sustav i
TV koji podržava funkciju Audio Return Channel.
[Auto]: Sustav može primati digitalni audiosignal iz TV automatski putem HDMI kabela.
[Off]: Isključeno.
Napomena
55Ova funkcija je raspoloživa samo kad je [Control for
HDMI] podešeno na [On].
[HDMI1 Audio Input Mode]
Možete odabrati audioulaz komponente koja
je spojena na priključnicu HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvuk iz komponente koja je spojena na
priključnicu HDMI (IN 1) ulazi iz priključnice
HDMI (IN 1).
[TV]: Zvuk iz komponente koja je spojena na
priključnicu HDMI (IN 1) ulazi iz priključnice
TV (DIGITAL IN OPTICAL).
50
[[[Quick Start Mode]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby]. Sustav
automatski prelazi u pripravno stanje kad ne
rukujete njime oko 30 minuta.
[Off]: Isključuje funkciju.
[[[Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije na
zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete
DISPLAY.
[[[Screen Saver]
[On]: Uključuje funkciju screeen saver.
[Off]: Isključeno.
[[[Software Update Notification]
[On]: Podešava sustav kako bi vas obavijestio
o dostupnosti novije verzije softvera (str. 46).
[Off]: Isključeno.
[[[System Information]
Možete prikazati informacije o verziji softvera u
sustavu i MAC adresu.
[Network Settings]
Možete detaljno podesiti postavke za internet i
mrežu.
[[[Internet Settings]
Prvo je potrebno spojiti sustav na mrežu. Za
detalje, pogledajte "Korak 3: Spajanje na mrežu"
(str. 19).
[[[Network Connection Diagnostics]
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako biste
provjerili je li mrežno spajanje točno načinjeno.
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za
unos osnovnih podešenja. Slijedite upute na
zaslonu.
[Resetting]
Postavke i podešenja
[Easy Setup]
[[[Reset to Factory Default Settings]
Možete resetirati postavke sustava na tvorničke
vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki.
Sve postavke unutar grupe će se resetirati.
[[[Initialize Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene na
sustavu.
51
O radu uređaja
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
55Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog
udara, na uređaj ne postavljajte predmete ispunjene
tekućinom, primjerice vaze, niti postavljajte uređaj
u blizinu vode, primjerice blizu kade ili tuš kabine.
Ako u kućište uređaja dospije kakav predmet ili
tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u
ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
55Ne dirajte mrežni kabel (kabel napajanja) mokrim
rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
55Odspojite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako uređaj
nećete upotrebljavati duže vrijeme. Pri odspajanju
povlačite utikač, a ne kabel.
O postavljanju
55Postavite sustav na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti sustava
ne bi došlo do nakupljanja topline.
55Ako je glasnoća povišena duže vrijeme, kućište
sustava se zagrije. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim, nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u
skučene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se
uređaj može pregrijati.
55Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav
je opremljen pojačalom snage. Ako su ventilacijski
otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do pregrijavanja te do kvara.
55Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe, niti u blizini tkanina, primjerice, zavjesa,
koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje.
55Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice,
u policu za knjige ili slično.
55Nemojte stavljati uređaj na mjesta u blizini izvora
topline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg
zraka, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
55Nemojte postavljati sustav u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
55Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim
magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
55Ne postavljajte teške predmete na sustav.
52
55Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga
se može kondenzirati na lećama unutar uređaja. Ako
dođe do toga, sustav možda neće pravilno raditi. U
tom slučaju, uklonite disk i ostavite sustav uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
55Prije premještanja sustava izvadite disk. U protivnom
bi se disk mogao oštetiti.
55Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite
ga iz utičnice i odnesite na provjeru u servis prije
nastavka uporabe.
O podešavanju glasnoće
55Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela
s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez
audiosignala. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti
pri iznenadnoj reprodukciji glasnih dijelova.
Čišćenje
55Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla ogrepsti površinu, primjerice, prašak za
ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz
sustav, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/leća
55Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamjenskim dijelovima
55U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti
zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.
O bojama TV slike
55Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik
te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i
dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od
TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza
izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite
prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda,
to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona.
Posebno su osjetljivi projekcijski TV prijemnici.
O prenošenju sustava
55Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
55 Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne
dodirujte površinu.
55 Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
Čišćenje
55 Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od središta prema rubu.
Dodatne informacije
55 Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći
do značajnog porasta temperature u autu.
55 Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.
55 Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/
leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene
vinilnim pločama.
Sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu
ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što
su naljepnice ili prstenovi.
53
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete sustav na
servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku, možete zadržati te dijelove.
Općenito
Simptom
Problemi i rješenja
Uređaj se ne uključuje.
55Provjerite je li kabel napajanja čvrsto spojen.
Daljinski upravljač ne radi.
55Udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja je prevelika.
55Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
Uložnica diska se ne otvara i
ne možete ukloniti disk, čak ni
nakon što pritisnete .
55Pokušajte sljedeće: 1 Pritisnite i zadržite  i  na uređaju duže od 5 sekundi
za otvaranje uložnice diska. 2 Izvadite disk. 3 Odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne radi pravilno.
55Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko
minuta.
Poruke
Simptom
Problemi i rješenja
Na zaslonu TV-a prikazuje
se [A new software version
is available. Please go to the
"Setup" section of the menu
and select "Network Update"
to perform the update.].
55Pogledajte [Network Update] (str. 46) kako biste nadogradili sustav na noviju
verziju softvera.
Na pokazivaču se izmjenjuju
prikazi "PROTECTOR" i
"PUSH PWR".
Pritisnite / za isključenje sustava i provjerite sljedeće stavke nakon što s pokazivača nestane "STANDBY".
55Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
55Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
55Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
55Nakon provjere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite sustav. Ako
pomoću ovih provjera provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema, obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
Na pokazivaču se pojavi oznaka 55Isključite funkciju Child Lock (str. 39).
"LOCKED".
Na pokazivaču se pojavi oznaka 55Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
"DEMO LOCK".
Na pokazivaču se pojavi oznaka 55Obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i
"Exxxx".
prenesite im kôd greške.
Kad se pojavi samo  bez
ikakvih poruka na cijelom TV
zaslonu.
54
55Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
Slika
Simptom
Problemi i rješenja
Nema slike.
55Provjerite izlazni signal sustava (str. 14).
Nema slike pri povezivanju
HDMI kabelom.
55Sustav je spojen s ulaznim uređajem koji nije HDCP (high-definition content
protection) kompatibilan (ne uključuje se "HDMI" na prednjoj strani uređaja)
(str. 14).
Na TV zaslonu ne pojavljuje se
3D slika iz priključnice HDMI
(IN 1) ili HDMI (IN 2).
55Ovisno o TV-u ili videokomponenti, možda se neće prikazivati 3D slika.
Slika se ne pojavljuje kad je
55Pritisnite i zadržite  i VOLUME – na uređaju duže od 5 sekundi kako biste
odabrana netočna razlučivost
resetirali razlučivost izlaznih videosignala na najnižu razlučivost.
izlaznih videosignala u izborniku
[Output Video Format].
55Podesite [Picture Quality Mode] na [Standard] (tvornička postavka) (str. 30).
Slika se ne emitira pravilno.
55Provjerite postavke [Output Video Format] u izborniku [Screen Settings] (str. 47).
55Ako se istodobno emitiraju i analogni i digitalni signali, podesite [BD/
DVD-ROM 1080/24p Output] u [Screen Settings] na [Off] (str. 47).
55Za BD-ROM diskove provjerite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u
izborniku [Screen Settings] (str. 47).
Pojavljuju se smetnje u slici.
55Očistite disk.
55Ako izlazni videosignal prolazi do TV-a kroz videorekorder, na kvalitetu slike
može utjecati signal zaštite od kopiranja koji se primjenjuje kod nekih BD/DVD
programa. Ako problemi postoje i kad uređaj spojite izravno na TV, pokušajte
ga spojiti na druge ulazne priključnice.
Slika se ne prikazuje na cijelom 55Provjerite postavke za [TV Type] u izborniku [Screen Settings] (str. 47).
TV zaslonu.
55Format slike je podešen na disku.
Boje na TV ekranu nisu
prikazane pravilno.
Dodatne informacije
Tamni dijelovi slike su previše
tamni/svijetli dijelovi su
presvijetli ili neprirodni.
55Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s katodnom cijevi ili projektora,
odmaknite ih najmanje 0,3 m.
55Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga
uključite nakon 15 do 30 minuta.
55Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske zatvarače na postolju za TV,
medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika.
Nema slike nakon reprodukcije 55Na TV prijemniku odaberite videoulaz na koji je spojen sustav.
videozapisa/fotografije na iPodu/
iPhoneu.
55
Zvuk
Simptom
Problemi i rješenja
Nema zvuka.
55Kabel zvučnika nije spojen čvrsto.
55Provjerite postavke zvučnika (str. 38).
Ne reproducira se zvuk Super
Audio CD-a iz komponente
spojene na priključnicu HDMI
(IN 1) ili HDMI (IN 2).
55HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) ne prihvaća audioformat koji sadržava zaštitu
od kopiranja. Spojite analogni audioizlaz komponente u priključnice AUDIO
(AUDIO IN L/R) na uređaja.
Nema zvuka iz TV-a putem
priključnice HDMI (OUT) pri
uporabi funkcije Audio Return
Channel.
55Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] unutar [System Settings] na
[On] (str. 50). Također podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings]
unutar [System Settings] na [Auto] (str. 50).
55Provjerite je li priključeni TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
55Provjerite je li HDMI kabel spojen na priključnicu TV-a koji je kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel.
Zvuk iz sustava ne izlazi
55Podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings] unutar [System Settings]
pravilno kad je sustav spojen na na [Off] (str. 50).
set-top box.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili 55Odmaknite TV prijemnik od audiokomponenata.
brujanje.
55Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekt kad
reproducirate CD.
55Odaberite stereo zvuk pritiskom na tipku  (str. 33).
Zvuk se čuje samo iz središnjeg 55Ovisno o disku, zvuk se može čuti samo iz središnjeg zvučnika.
zvučnika.
Ne čuje se zvuk ili je zvuk vrlo
tih iz surround zvučnika.
55Provjerite spojeve i podešenja zvučnika (str. 13, 38).
55Provjerite podešenja za surround (str. 23).
55Ovisno o izvoru, efekti iz surround zvučnika mogu biti manje primjetni.
55Reproducira se 2-kanalni izvor.
Dolazi do izobličenja zvuka
spojene komponente.
55Smanjite ulaznu razinu spojene komponente tako da podesite [Attenuate AUDIO] (str. 48).
Funkcije tunera
56
Simptom
Problemi i rješenja
Ne mogu se ugoditi radijske
postaje.
55Provjerite je li antenski kabel čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite vanjsku
antenu, ako je potrebno.
55Signal radijske postaje je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Ručno
ugodite postaju.
Reprodukcija
Simptom
Problemi i rješenja
Disk se ne može reproducirati.
55Regionalni kôd na BD/DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom
sustava.
55Unutar uređaja se kondenzirala vlaga koja može oštetiti leće.
Izvadite disk i ostavite uređaj uključen približno pola sata.
55Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran (str. 59).
Nazivi datoteka nisu prikazani
pravilno.
55Sustav može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO
8859-1. Drugi formati znakova mogu biti različito prikazani.
55Ovisno o softveru za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.
Disk se ne reproducira od
početka.
55Odabran je nastavak reprodukcije. Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start] i zatim pritisnite .
Reprodukcija ne počinje od
55Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije ovisno o disku kada
mjesta nastavljanja na kojem ste
––otvorite uložnicu diska.
ju zaustavili.
––odspojite USB uređaj.
––reproducirate neki drugi sadržaj.
––isključite uređaj.
55Pokušajte s uporabom BD ili DVD izbornika.
55Na trenutno reproduciranom BD ili DVD disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi na
više jezika, kao ni scene iz različitih kutova kamere.
Bonus sadržaji ili drugi podaci 55Pokušajte sljedeće: 1 Izvadite disk. 2 Isključite sustav. 3 Uklonite i ponovno
koji se nalaze na BD-ROM disku spojite USB uređaj (str. 27).  Uključite sustav.  Uložite BD-ROM disk s
ne mogu se reproducirati.
BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.
USB uređaj
Simptom
Problemi i rješenja
Sustav nije prepoznao USB
uređaj.
55Pokušajte sljedeće: 1 Isključite sustav. 2 Uklonite i ponovno spojite USB
uređaj. 3 Uključite sustav.
55Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na  (USB) priključnicu.
55Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
55Provjerite je li USB uređaj uključen.
55Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, odspojite i spojite USB uređaj
izravno na sustav.
Dodatne informacije
Jezik dijaloga/titlova na disku
ili kutovi snimanja ne mogu se
promijeniti.
BRAVIA Internet Video
Simptom
Problemi i rješenja
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih 55Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
programa gubi oštrinu, posebice 55Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati promjenom brzine veze. Sony preporutijekom brzih ili tamnih scena.
čuje vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za videozapise standardne razlučivosti i
10 Mbps za High Definition videozapise.
55Ne sadrže svi videozapisi zvuk.
Slika je mala.
55Pritisnite  za povećanje.
57
"BRAVIA" Sync ([Control for HDMI])
Simptom
Problemi i rješenja
Funkcija [Control for HDMI] ne 55Podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 50).
radi ("BRAVIA" Sync).
55Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite sustav.
55Ako dođe do prekida napajanja, podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim
podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 50).
55Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute za uporabu isporučene uz
komponentu.
––provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for
HDMI].
––provjerite je podešenje funkcije [Control for HDMI] na spojenoj komponenti
točno.
Mrežno povezivanje
Simptom
Problemi i rješenja
Sustav se ne može spojiti na
mrežu.
55Provjerite vezu s mrežom (str. 19) i mrežne postavke (str. 51).
Povezivanje USB adapterom za bežični LAN
Simptom
Problemi i rješenja
Nije moguće spojiti računalo na 55Bežične postavke routera mogu se automatski promijeniti ako funkciju Wi-Fi
internet nakon primjene opcije
Protected Setup upotrijebite prije podešavanja routera. U tom slučaju promijenite
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. bežične postavke na računalu.
Sustav se ne može spojiti na vaš 55Provjerite je li router za bežični LAN uključen.
router za bežični LAN.
55Ovisno o uvjetima okoliša, kao što je materijal zidova, uvjeti prijema radijskih
valova ili prepreke između sustava i routera za bežični LAN, domet komunikacije može se smanjiti. Primaknite sustav i router za bežični LAN jedan drugom.
55Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji mogu ometati komunikaciju.
Odmaknite uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.
Željeni bežični router nije detek- 55Pritisnite RETURN za povratak na prethodni zaslon i ponovno provedite [Scan].
tiran čak ni izvođenjem funkcije Ako se ni tada ne pronađe željeni bežični router, pritisnite RETURN za odabir
[Scan].
[Manual registration].
Sustav se ne može spojiti
na mrežu ili je mrežna veza
nestabilna.
58
55Udaljenost između uređaja i routera za bežični LAN je prevelika (str. 19).
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Blu-ray disk
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Budući
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj sustav reproducira BD/DVD
diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili
proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije
možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD
diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/
DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg sustava otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo
BD-ROM/DVD VIDEO (samo reprodukcija)
diskove označene istim regionalnim kodom ili
s ALL .
Dodatne informacije
da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi
i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći
reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Također,
audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj
izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka.
2)BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska
s organičkim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako sadrže postscript.
3)CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako
nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije,
pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj
za snimanje.
Napomena o funkcijama
reprodukcije BD/DVD diskova
Diskovi koji se ne mogu
reproducirati
55 BD diskovi s kutijom
55 BDXLs
55 DVD-RAM diskovi
55 HD DVD diskovi
55 DVD Audio diskovi
55 PHOTO CD diskovi
55 Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
55 Super VCD diskovi
55 Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova
koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu.
DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni s
Compact Disc (CD) standardom. Stoga se možda
neće moći reproducirati na ovom proizvodu.
59
Tipovi datoteka koji se
mogu reproducirati
Video
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS1)
MPEG-2 Video/PS, TS1)
".mpg", ".mpeg", ".m2ts",
".mts"
Xvid
".avi"
MPEG4/AVC1)
".mkv", ".mp4", ".m4v",
".m2ts", ".mts"
WMV91)
".wmv," ".asf"
AVCHD
2)
Glazba
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC1)3)
".m4a"
WMA9 Standard1)3)
".wma"
LPCM
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg", ".jpeg"
GIF
".gif"
PNG
".png"
1)Sustav
ne može reproducirati datoteke s DRM
kodiranjem.
2)Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata koje
su snimljene, primjerice, digitalnom videokamerom.
Za gledanje datoteka AVCHD formata, disk s tim
datotekama potrebno je finalizirati.
3)Sustav ne može reproducirati datoteke s Lossless
kodiranjem i sl.
Napomene
55Neke datoteke možda nećete moći reproducirati,
ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
55Neke računalno obrađene datoteke možda se neće
reproducirati.
55Sustav prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na BD,
DVD, CD diskovima i USB uređajima:
––do mape na petoj razini hijerarhije
––do 500 datoteka na pojedinoj razini
55Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
60
55Sustav prepoznaje Mass Storage Class (MSC) uređaje
(poput flash memorija ili tvrdih diskova), uređaje
klase Still Image Capture Device (SICD) i tipkovnicu
sa 101 tipkom (samo preko prednje  (USB)
priključnice).
55Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB
memorije i vanjskih uređaja, isključite sustav prije
spajanja ili uklanjanja USB memorije ili vanjskih
uređaja.
55Sustav možda neće pravilno reproducirati videodato­
teke s DATA CD diska snimljene uz visoku brzinu bita.
Za reprodukciju videodatoteka s visokom brzinom
bita savjetujemo uporabu DATA DVD-a.
Podržani formati zvuka
Sustav podržava sljedeće formate zvuka.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch, Dolby
LPCM 7.1ch Digital
Dolby
DTS
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
"BD/DVD"








"HDMI1"
"HDMI2"

–

–

–
–
–
"TV"
(DIGITAL IN)

–

–

–
–
–
Funkcija
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Napomene
Dodatne informacije
55Nema ulaza zvuka kroz priključnice HDMI (IN 1) i HDMI (IN 2) ako audioformat sadržava zaštitu od kopiranja,
primjerice kao kod Super Audio CD-a ili DVD-Audio diska.
55Za format LPCM 2ch, podržana frekvencija uzorkovanja digitalnog signala je do 96 kHz kod primjene funkcije
"HDMI1" ili "HDMI2", a 48 kHz kod primjene funkcije "TV".
61
Tehnički podaci
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L / Prednji R:
108 W + 108 W (pri 3 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji L/Prednji R/Središnji/Surround L/Surroound R:
167 W (po kanalu pri
3 ohma, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (uz 3 ohma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osjetljivost: 450/250 mV
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
Video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohma
HDMI sustav
Priključak
Tip A (19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav
Sustav formata signala:
Tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih
fotoaparata i digitalnih
video kamera)
LAN
LAN (100) priključnica
100BASE-TX Terminal
FM prijemnik
Sustav
Raspon ugađanja:
Antena
Antenske priključnice
62
Prednji/Surround (SS-TSB105)
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
85 mm  220 mm  95 mm
(š/v/d)
Prednji zvučnici: 0,5 kg
Surround: 0,6 kg
Središnji (SS-CTB102)
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
315 mm  54 mm  55 mm
(š/v/d)
0,4 kg
Subwoofer (SS-WSB103)
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
260 mm  265 mm 
270 mm (š/v/d)
3,8 kg
Općenito
Napajanje
Potrošnja
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Uključen: 160 W
Pripravno stanje: 0,3 W
(u štednom modu)
400 mm  65 mm  315 mm
(š/v/d) uključujući dijelove
koji strše
3,3 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
NTSC/PAL
USB
 (USB) priključnica:
Zvučnici
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
87,5 MHz – 108 MHz
(korak 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
55Potrošnja u pripravnom stanju 0,3 W.
55Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja
postignuto je pomoću digitalnog pojačala, S-Master.
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
Malaški
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto;
Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatskosrpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Kôd
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Sestvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Neodređeno
Dodatne informacije
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Popis regionalnih kodova funkcije ograničenja reprodukcije
Kôd
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2093
2115
2165
2174
Regija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Kina
Kolumbija
Danska
Finska
Francuska
Kôd
2109
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
Regija
Njemačka
Grčka
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Koreja
Luksemburg
Malezija
Kôd
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
Regija
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Kôd
2499
2086
2543
2528
2184
Regija
Švedska
Švicarska
Tajvan
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
63
Softver ovog sustava može se ažurirati u budućnosti. Kako biste saznali detalje i dobili
moguću ažuriranu verziju, posjetite sljedeći URL:
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
©2011. Sony Corporation
Download PDF

advertising