Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Blu-ray sustav kućnog kina Upute za upotrebu

4-446-737-11(1) (CR)
Sustav kućnog kina
s čitačem Blu-ray
Disc™/DVD diskova
Upute za upotrebu
BDV-EF1100
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor,
kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormarić.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili
polijevanju te na njega ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom kao što su vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
Da biste spriječili ozljede, uređaj mora biti
sigurno pričvršćen na pod/zid u skladu
s uputama za postavljanje.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
uređajem poveća rizik od oštećenja očiju.
S obzirom na to da je laserska zraka u Blu-ray
Disc/DVD sustavu kućnog kina štetna za oči,
nemojte pokušavati rastavljati kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski
proizvod klase 3R. Kada se otvori zaštitno
kućište lasera, emitira se vidljivo i nevidljivo
lasersko zračenje, pa obavezno izbjegavajte
izravno izlaganje očiju.
Ova oznaka nalazi se na zaštitnom kućištu
lasera, unutar otvora.
2CR
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski
proizvod klase 1. Ta se oznaka nalazi na
poleđini.
Pločica s nazivom smještena je s vanjske
strane na dnu uređaja.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne može odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa. Detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje kućanskog
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Samo Europa
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili
integriteta podataka mora biti ugrađena
u proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom, proizvod po isteku vijeka trajanja
odložite u odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite
u odjeljku o sigurnom vađenju baterije iz
proizvoda. Bateriju odložite u odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Napomena kupcima: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu prodanu
u državama koje primjenjuju EU smjernice.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako
imate pitanja u vezi sa servisom ili jamstvom,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je
ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećem
URL-u: http://www.compliance.sony.de/
Mjere opreza
Ova je oprema ispitana kabelom za
povezivanje kraćim od 3 metra te je utvrđeno
da je u skladu s ograničenjima navedenim
u direktivi EMC-u. (Samo modeli za Europu)
O izvorima napajanja
• Uređaj je pod naponom dok god
je priključen u električnu utičnicu
s izmjeničnom strujom, čak i ako je
sam uređaj isključen.
• Budući da se uređaj isključuje iz električne
mreže izvlačenjem utikača, jedinicu
priključite u pristupačnu utičnicu. Ako
primijetite nešto neobično na jedinici,
smjesta izvucite utikač iz utičnice.
3CR
Za gledanje 3D videoslika
Neke osobe tijekom gledanja 3D videozapisa
mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju,
umor ili mučnina). Sony svim gledateljima
preporučuje uzimanje redovitih stanki
tijekom gledanja 3D videozapisa. Duljina
i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se
od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što
vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu,
morate prestati gledati 3D videoslike dok
nelagoda ne prestane; savjetujte se
s liječnikom ako mislite da je to potrebno.
Također biste trebali pregledati (i) priručnik
s uputama i/ili poruku koja upućuje na oprez
za svaki drugi uređaj koji upotrebljavate ili
za Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju
na ovom proizvodu te (ii) potražiti najnovije
informacije na našem web-mjestu
(http://esupport.sony.com/). Vid male djece
(osobito one ispod šest godina starosti) još
uvijek je u razvoju. Prije nego što dopustite
maloj djeci gledanje 3D videoslika,
posavjetujte se s liječnikom (pedijatrom ili
okulistom).
Da bi bili sigurni da djeca slijede prethodno
navedene preporuke, odrasli bi ih trebali
nadzirati.
Zaštita autorskih prava
• Imajte na umu napredan sustav zaštite
sadržaja koji se koristi na Blu-ray Disc
i DVD medijima. Ti sustavi, pod nazivom
AACS (Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System), mogu
sadržavati neka ograničenja reprodukcije,
analognog izlaza i drugih sličnih značajki.
Funkcioniranje proizvoda i postavljena
ograničenja mogu se razlikovati ovisno
o datumu kupnje jer upravni odbor
za AACS može usvojiti ili promijeniti
pravila ograničenja nakon kupnje.
4CR
• Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod pomoću tehnologije Cinavia
ograničava korištenje neovlaštenih kopija
nekih komercijalnih filmova i videozapisa
te njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije
zabranjena upotreba neovlaštene kopije,
prikazat će se poruka, a reprodukcija ili
kopiranje bit će prekinuti.
Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
potražite u internetskom informativnom
centru za korisnike tehnologije na adresi
http://www.cinavia.com. Da biste poštom
zatražili dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia, pošaljite poštansku dopisnicu
sa svojom adresom na sljedeću adresu:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Autorska prava i zaštitni znakovi
• U sustav su ugrađeni Dolby* Digital i DTS**
Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
s dvostrukim slovom D zaštitni su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom američkog
ureda za patente U.S. Patent br.:
5.956.674; 5.974.380; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 i drugih patenata
Sjedinjenih Američkih Država i svih
ostalih država koji su potvrđeni
i u obradi. DTS-HD, simbol te
DTSHD i simbol zajedno su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
DTS, Inc. Proizvod uključuje softver.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Ovaj sustav sadrži tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili
njezinih partnera.
• "Logotip DVD" zaštitni je znak tvrtke
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• "Blu-ray Disc", Blu-ray", Blu-ray 3D",
"BD-LIVE", "BONUSVIEW" i logotipi
zaštitni su znakovi Blu-ray Disc Association.
• Logotipi "Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R",
"DVD VIDEO" i "CD" zaštitni su znakovi.
• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• "AVCHD 3D/Progressive" i logotip
"AVCHD 3D/Progressive" zaštitni su
znakovi tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• , "XMB" i "xross media bar" zaštitni
su znakovi tvrtke Sony Corporation
i Sony Computer Entertainment Inc.
• "PlayStation" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
• "Logotip Sony Entertainment Network"
i "Sony Entertainment Network" zaštitni
su znakovi tvrtke Sony Corporation.
• Tehnologiju prepoznavanja glazbe
i videozapisa te povezane podatke
omogućuje Gracenote®. Gracenote
je industrijski standard u tehnologiji
prepoznavanja glazbe i isporuci povezanog
sadržaja. Dodatne informacije potražite
na web-mjestu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc te podaci povezani
s glazbom i videozapisima tvrtke Gracenote,
Inc., autorska prava © 2000. – danas
Gracenote. Softver tvrtke Gracenote,
autorska prava © 2000. - danas Gracenote.
Na ovaj proizvod ili uslugu primjenjuje se
jedan ili više patenata u vlasništvu tvrtke
Gracenote. Na web-mjestu tvrtke Gracenote
potražite nepotpun popis primjenjivih
patenata tvrtke Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logotip
Gracenote i "Powered by Gracenote"
registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Gracenote, Inc. u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim državama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® registrirani su znakovi tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ znakovi su tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
• Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi
registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih
oznaka od strane tvrtke Sony Corporation
izvodi se u skladu s licencom. Ostali zaštitni
znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička
tehnologija licencirana od tvrtke Verance
Corporation i zaštićena patentom U.S.
Patent 7,369.677 i drugim patentima
Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih
država koji su potvrđeni i u obradi, kao
i autorskim pravima i zaštitom industrijskih
tajni za neke dijelove te tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation.
Autorska prava 2004. – 2010. Verance
Corporation. Verance pridržava sva prava.
Funkcionalna analiza softvera ili rastavljanje
zabranjeni su.
5CR
• Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće licence
koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
Vlasnici sadržaja štite svoje intelektualno
vlasništvo, uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima, pomoću tehnologije za
pristup sadržaju Microsoft® PlayReady™.
Ovaj uređaj pomoću tehnologije PlayReady
pristupa sadržaju zaštićenom značajkom
PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom
WMDRM pravima. Ako uređaj ne uspije
valjano primijeniti ograničenja za korištenje
sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
od Microsofta da mu uskrati mogućnost
korištenja sadržaja zaštićenog značajkom
PlayReady. Onemogućivanje ne bi trebalo
utjecati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj
zaštićen drugim tehnologijama
ograničavanja pristupa. Radi pristupa svom
sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
nadogradnju tehnologije PlayReady. Ako
odbijete nadogradnju, nećete moći pristupati
sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.
• DLNA™, DLNA logotip i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znakovi, servisni
znakovi ili oznake certifikata društva
Digital Living Network Alliance.
• SDK uređaja Opera® tvrtke Opera Software
ASA. Autorska prava 1995. – 2013. Opera
Software ASA. Sva prava pridržana.
• Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu
su svojih vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
proizvođača. U ovom se priručniku ne
koriste oznake ™ i ®.
6CR
Informacije o licenci za krajnjeg
korisnika
Ugovor o licenci tvrtke Gracenote®
s krajnjim korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver
tvrtke Gracenote, Inc. iz Emeryvillea,
SAD ("Gracenote"). Softver tvrtke Gracenote
("softver tvrtke Gracenote") omogućuje
aplikaciji prepoznavanje diskova i/ili datoteka
i dohvaćanje informacijo o glazbi, uključujući
informacije o nazivu, izvođaču, pjesmi
i naslovu ("podaci tvrtke Gracenote"),
s mrežnih poslužitelja ili ugrađenih baza
podataka (skupno "poslužitelji tvrtke
Gracenote") te druge funkcije. Podatke tvrtke
Gracenote možete koristiti samo u okviru
funkcija namijenjenih krajnjem korisniku
ove aplikacije ili uređaja.
Pristajete koristiti podatke tvrtke Gracenote,
softver tvrtke Gracenote i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i nekomercijalne
svrhe. Suglasni ste s time da nećete
dodjeljivati, kopirati ili prenositi softver tvrtke
Gracenote ili podatke tvrtke Gracenote ni na
koju treću stranu. SUGLASNI STE S TIME
DA NEĆETE KORISTITI NI ZLORABITI
PODATKE TVRTKE GRACENOTE,
SOFTVER TVRTKE GRACENOTE ILI
POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE
NI NA KOJI DRUGI NAČIN OSIM KAKO
JE IZRIČITO NAVEDENO OVDJE.
Pristajete na to da, ako prekršite ta
ograničenja, gubite svoju neisključivu licencu
na podatke, softver i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i nekomercijalne
svrhe. Ako vam istekne licenca, pristajete na
prestanak djelomičnog i potpunog korištenja
podataka, softvera i poslužitelja tvrtke
Gracenote. Gracenote zadržava sva prava nad
podacima, softverom i poslužiteljima tvrtke
Gracenote, uključujući sva prava vlasništva.
Gracenote ni pod kojim uvjetima ne može
biti odgovoran ni za kakvo plaćanje vama
za informacije koje pružite. Pristajete da
Gracenote, Inc. može ostvariti svoja prava
navedena u ovom Ugovoru u svoje ime
izravno protiv vas.
Usluga tvrtke Gracenote u statističke svrhe
koristi jedinstveni identifikator za praćenje
upita. Svrha je nasumično dodijeljenog
brojčanog identifikatora da usluga tvrtke
Gracenote broji upite ne znajući tko ste.
Dodatne informacije potražite na web-stranici
s pravilima zaštite privatnosti za uslugu tvrtke
Gracenote.
Softver tvrtke Gracenote i svaka stavka
podataka tvrtke Gracenote licencirani su vam
"KAKVI JESU". Gracenote ne iznosi nikakve
tvrdnje ni jamstva, izričita ni implicirana,
u vezi s točnosti bilo kojih podataka tvrtke
Gracenote s poslužitelja tvrtke Gracenote.
Gracenote zadržava pravo brisanja podataka
s poslužitelja tvrtke Gracenote ili mijenjanja
kategorija podataka iz bilo kojeg razloga koji
procijeni dovoljnim. Ne jamči se da su softver
ili poslužitelji tvrtke Gracenote bez pogrešaka
ni da će njihovo funkcioniranje biti
neprekidno. Tvrtka Gracenote nije vam
obvezna davati nove poboljšane ili dodatne
vrste ili kategorije podataka koje Gracenote
može davati u budućnosti i slobodno može
u bilo kojem trenutku prestati pružati
svoje usluge.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH,
UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA
IMPLICIRANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI
ZA NAVEDENU ILI POSEBNU NAMJENU,
NASLOVA I NEKRŠENJA. GRACENOTE NE
JAMČI REZULTATE DOBIVENE POMOĆU
SOFTVERA ILI BILO KOJEG POSLUŽITELJA
TVRTKE GRACENOTE. TVRTKA
GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVE
POSLJEDIČNE ILI NEHOTIČNE ŠTETE
NI ZA GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
O ovim uputama za
korištenje
• U ovim se uputama za upotrebu opisuju
kontrole na daljinskom upravljaču. Možete
koristiti i kontrole na jedinici ako imaju
iste ili slične nazive kao one na daljinskom
upravljaču.
• U ovom se priručniku "disk" koristi kao
općenita referenca za BD, DVD ili CD
diskove osim ako nije drukčije navedeno
u tekstu ili na ilustracijama.
• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se razlikovati
od stvarnih proizvoda.
• Stavke prikazane na zaslonu televizora
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
• Zadana je postavka podcrtana.
7CR
Sadržaj
O ovim uputama za korištenje ...................7
Sadržaj kutije .................................................9
Vodič kroz dijelove i kontrole ................. 10
Početak rada
1. korak: Postavljanje zvučnika ....... 14
2. korak: povezivanje sustava ......... 15
Povezivanje zvučnika .................... 15
Povezivanje TV-a ........................... 16
Priključivanje ostale opreme
(digitalnog prijamnika itd.) ...... 17
Povezivanje antene ....................... 18
3. korak: priprema za
mrežnu vezu ...............................
4. korak: jednostavno
postavljanje ...............................
Peti korak: Odabir izvora
reprodukcije ...............................
Šesti korak: slušanje
surround zvuka ..........................
18
20
21
21
Reprodukcija
Reprodukcija diska .................................... 23
Reprodukcija s USB uređaja .................... 25
Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja ........ 25
Povezivanje s pametnim telefonom
pomoću funkcije slušanja
jednim dodirom (NFC) .................... 27
Reprodukcija putem mreže ...................... 29
Dostupne mogućnosti ............................... 33
Prilagodba zvuka
Odabir formata zvuka, višejezičnih
zapisa ili kanala .................................. 35
Uživanje u višestruko emitiranom
zvuku ................................................... 36
Tuner
Slušanje radija ............................................. 36
Primanje signala radijskog
podatkovnog sustava (RDS) ............ 38
8CR
Ostali postupci
Upotreba funkcije kontrole za HDMI
za "BRAVIA" Sync. ............................ 38
Postavljanje zvučnika ................................ 39
Upotreba mjerača vremena za
automatsko isključivanje .................. 40
Deaktivacija gumba na jedinici ............... 41
Upravljanje TV-om pomoću priloženog
daljinskog upravljača ........................ 41
Štednja energije u stanju pripravnosti .... 41
Pretraživanje web-stranica ....................... 42
Postavke i prilagodbe
Upotreba prikaza postavljanja ................. 44
[Network Update] (Mrežno
ažuriranje) ........................................... 44
[Screen Settings] (Postavke zaslona) ...... 45
[Audio Settings] (Postavke zvuka) ......... 46
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a) .................... 47
[Parental Control Settings]
(Postavke roditeljskog nadzora) ..... 48
[System Settings] (Postavke sustava) ...... 48
[Network Settings] (Mrežne
postavke) ............................................. 50
[Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke) .............................. 51
[Resetting] (Ponovno postavljanje) ........ 51
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................... 52
Napomene o diskovima ............................ 54
Otklanjanje poteškoća ............................... 55
Diskovi koji se mogu reproducirati ........ 60
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati ...................................... 61
Podržani audioformati .............................. 62
Specifikacije ................................................ 63
Popis jezičnih kodova ............................... 65
Kazalo .......................................................... 67
Sadržaj kutije
•
•
•
•
•
Priručnik za brzo postavljanje
Referentni priručnik
Daljinski upravljač (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
FM žičana antena (1)
• Prednji zvučnici (2)
• Subwoofer (1)
9CR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Prednja ploča
A "/1 (uključeno/stanje
pripravnosti)
Uključuje uređaj ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
B Ladica za disk (stranica 23)
C
(N-Mark) (stranica 28)
Postavite uređaj kompatibilan
s NFC funkcijom blizu ove oznake
da biste aktivirali NFC funkciju.
D Gumbi za upravljanje
reprodukcijom
Z (otvaranje/zatvaranje)
Na) b) (reprodukcija)
xb) (zaustavljanje)
VOL +/–a)
./> (prethodno/sljedeće)
FUNCTION (stranica 21)
Omogućuje odabir izvora
reprodukcije.
a)
Na gumbima N i VOL + postoji
ispupčena točka. Koristite ispupčenje
kao orijentir pri korištenju jedinice.
b)
Pritisnite i držite N na jedinici dulje od
2 sekunde da bi se na sustavu reproducirala
ugrađena demonstracija zvuka. Pritisnite
x za zaustavljanje demonstracije.
10CR
Napomena
Tijekom demonstracije jačina zvuka
može biti viša od one koju ste postavili.
E
(USB) ulaz (stranica 25)
F
(senzor daljinskog upravljača)
G Zaslon na prednjoj ploči
H LED indikator
Bijelo: svijetli dok je jedinica
uključena.
Plavo (za Bluetooth status):
– sustav je spreman za uparivanje:
brzo treperi
– tijekom uparivanja: brzo treperi
– tijekom povezivanja: treperi
– veza je uspostavljena: svijetli
Indikatori na zaslonu prednje ploče
A Svijetli kada se prima stereo
zvuk (samo za radio).
B Svijetli kada je aktivirano
ponavljanje reprodukcije.
C Svijetli kada sustav reproducira
putem funkcije PARTY
STREAMING.
D Svijetli kada je zvuk isključen.
E Svijetli kada je HDMI (OUT)
priključak ispravno priključen
u opremu koja je kompatibilna
s HDCP-om (High-bandwidth
Digital Content Protection)
i HDMI ili DVI (Digital Visual
Interface) ulazom.
F Prikazuje status sustava,
primjerice radijsku frekvenciju i sl.
Kada pritisnete DISPLAY, prikazuju se
podaci o prijenosu ili status dekodiranja
kada je funkcija postavljena na "TV".
Podaci o prijenosu ili status dekodiranja
možda se neće prikazati, ovisno
o prijenosu ili stavki koja se dekodira.
Napomena
Ako je opcija [Main Unit illumination]
(Osvjetljenje glavne jedinice) postavljena na
[Auto] (Automatski) u odjeljku [System Settings]
(Postavke sustava), indikatori na zaslonu prednje
ploče će se isključiti nakon otprilike 10 sekundi
neupravljanja jedinicom.
Stražnja ploča
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A Priključci SPEAKERS (stranica 15)
D Priključak HDMI (OUT) (stranica 16)
B Priključak TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stranica 16)
E Priključci AUDIO IN (L/R)
(stranica 17)
C Terminal LAN (100) (stranica 18)
F Terminal ANTENNA (FM)
(stranica 18)
11CR
Daljinski upravljač
Na gumbima 5, AUDIO, 2 + i N postoji
ispupčena točka. Koristite ispupčenje kao
orijentir pri korištenju daljinskog upravljača.
•
: za upravljanje TV-om
(Dodatne informacije potražite
u odjeljku "Upravljanje TV-om pomoću
priloženog daljinskog upravljača"
(stranica 41).)
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvara i zatvara ladicu diska.
SPEAKERS TVyAUDIO
Služi za odabir izlaza zvuka TV-a iz
zvučnika sustava ili zvučnika TV-a.
Ta funkcija radi samo kada mogućnost
[Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) postavite na [On] (Uključeno)
(stranica 49).
12CR
TV "/1 (uključen/stanje
pripravnosti) (stranica 41)
Uključuje TV ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
"/1 (uključeno/stanje
pripravnosti) (str. 20, 37)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
B Brojčani gumbi (str. 37, 41)
Omogućuju unos brojeva naslova/
poglavlja, unaprijed postavljenog
broja stanice itd.
AUDIO (stranica 35)
Omogućuje odabir audioformata/
audiozapisa.
SUBTITLE
Omogućuje odabir jezika titlova
kada su na BD-ROM/DVD VIDEO
disk snimljeni višejezični titlovi.
C Gumbi u boji
Tipke prečaca za odabir stavki
na izbornicima nekih BD diskova
(mogu se koristiti i za Java interaktivne
radnje na BD diskovima).
D TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
OPTIONS (str. 22, 33, 43)
Prikazuje izbornik mogućnosti na
TV zaslonu ili na zaslonu na prednjoj
ploči. (Položaj ovisi o odabranoj
funkciji.)
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
B/V/v/b
Premješta oznaku na prikazanu
stavku.
(unos)
Unosi odabranu stavku.
E SOUND MODE +/– (stranica 21)
Omogućuje odabir načina
reprodukcije zvuka.
HOME (str. 20, 39, 44)
Otvara ili zatvara početni izbornik
sustava.
MUSIC EQ
Odabire unaprijed programirani
ekvilizator pri slušanju glazbe.
SEN
Služi za pristupanje mrežnoj usluzi
"Sony Entertainment Network™".
F Gumbi za upravljanje
reprodukcijom
Pogledajte "Reprodukcija" (stranica 23).
./> (prethodno/sljedeće)
Odabire prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
m/M (brzo/polako/zamrzni
kadar)
Brzo pregledavanje unatrag/unaprijed
tijekom reprodukcije. Svaki put kada
pritisnete gumb, mijenja se brzina
pretraživanja.
Aktivira usporenu reprodukciju kada
je pritisnut dulje od jedne sekunde
u pauziranom načinu rada.
Reproducira jedan po jedan kadar kada
je pritisnut u pauziranom načinu rada.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti mjesto
zaustavljanja (mjesto nastavka). Mjesto
nastavka za naslov/zapis zadnja je
točka koju ste reproducirali ili zadnja
fotografija za mapu s fotografijama.
Zaustavlja ugrađenu demonstraciju
zvuka.
G
H
I
Napomena
Tijekom reprodukcije Blu-ray 3D diska
nisu dostupne usporena reprodukcija
i reprodukcija kadar po kadar.
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovo pokreće
reprodukciju (nastavlja reprodukciju).
Aktivira reprodukciju jednim dodirom
(stranica 38) kada je sustav uključen
i postavljen na funkciju "BD/DVD".
X (pauziranje)
Pauzira ili ponovo pokreće
reprodukciju.
J
K
Gumbi za upravljanje radiom
Pogledajte "Tuner" (stranica 36).
PRESET +/–
TUNING +/–
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
2 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava glasnoću.
TV 2 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava glasnoću TV-a.
TV t (TV ulaz)
Prebacuje izvor ulaznog signala za TV
između TV-a i drugih izvora signala.
DISPLAY (str. 24, 29, 37, 42)
Prikazuje podatke o reprodukciji
i pregledavanju weba na TV zaslonu.
Prikazuje unaprijed postavljenu
radijsku stanicu, frekvenciju itd.
na zaslonu na prednjoj ploči.
FOOTBALL
Proizvodi zvuk optimiziran za
gledanje nogometnih utakmica.
BLUETOOTH
Odabire funkciju "BT".
Ako se plavi LED indikator isključi
tijekom "BT" funkcije, pritisnite da biste
započeli s uparivanjem ili se povezali
s uparenim Bluetooth uređajem.
FUNCTION (stranica 21)
Omogućuje odabir izvora
reprodukcije.
SLEEP (stranica 40)
Postavlja mjerač vremena za
automatsko isključivanje.
13CR
Početak rada
Postavljanje zvučnika na zid
Početak rada
1
1. korak: Postavljanje
zvučnika
Pripremite vijke (nisu dio paketa)
prikladne za rupu na poleđini
svakog zvučnika. Pogledajte
slike u nastavku.
Postavite zvučnice prema slici u nastavku.
4 mm
A Prednji lijevi zvučnik (L)
B Prednji desni zvučnik (R)
C Subwoofer
D TV
A C D
30 mm
5 mm
B
Rupa na pozadini zvučnika
2
Sustav se odlikuje tehnologijom S-Force
PRO Front Surround*, stoga možete
uživati u surround zvuku sa zvučnicima
ispred položaja u kojemu slušate zvuk.
* S-Force PRO Front Surround 3D reproducira
uvjerljiv osjećaj udaljenosti i prostora te stvara
istinski doživljaj surround zvuka bez potrebe
za surround zvučnicima.
Napomena
• Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika
i/ili postolja pričvršćenih na zvučnike na posebno
tretirane podove (ulaštene, nauljene, polirane
itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
• Nemojte se naslanjati ili vješati na zvučnik
jer bi mogao pasti.
14CR
Pričvrstite vijke u zid. Vijci bi
trebali stršiti iz zida 5 do 7 mm.
5 do
7 mm
3
Objesite zvučnik na vijak.
Napomena
2. korak: povezivanje
sustava
Nemojte priključivati kabel za napajanje
izmjeničnom strujom uređaja u zidnu
utičnicu dok ne povežete ostale kabele.
Napomena
Kada povežete drugu opremu s kontrolom jačine
zvuka, smanjite jačinu zvuka opreme na razinu
na kojoj zvuk neće biti izobličen.
Povezivanje zvučnika
Priključite kabele zvučnika prema boji
priključaka SPEAKERS na jedinici.
Prilikom priključivanja na uređaj umetnite
priključak tako da škljocne.
Crveno
(Prednji desni
zvučnik (R))
Ljubičasto
(subwoofer)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
Bijelo
(Prednji lijevi
zvučnik (L))
15CR
Početak rada
• Informacije o zidnom materijalu ili vijcima
koje ćete koristiti zatražite u trgovini s vijcima
ili od instalatera.
• Koristite vijke prikladne za materijal i čvrstoću
zida. Budući da je zid od gipskartonskih ploča
osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite za gredu
i pričvrstite za zid. Zvučnike postavite na
okomit i ravan zid na koji se primjenjuje
pojačanje.
• Sony nije odgovoran za nezgode ili oštećenja
uzrokovana neispravnim postavljanjem,
nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim
postavljanjem vijaka, prirodnim nezgodama itd.
Početak rada
Povezivanje TV-a
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na TV-u.
A
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
B
C
Povezivanje videa
A
HDMI kabel1) (nije priložen)
2)
or
1)
2)
HDMI kabel velike brzine
Ako je HDMI IN priključak na TV-u kompatibilan s funkcijom ARC (Audio Return Channel),
digitalni audiosignal može se slati s TV-a i putem HDMI kabela. Upute za postavljanje funkcije
ARC potražite u odjeljku [Audio Return Channel] (Povratni audiokanal) (stranica 49).
Audioveze
Ako sustav ne priključite na HDMI priključak TV-a kompatibilan s funkcijom ARC,
uspostavite odgovarajuću vezu za slušanje zvuka TV-a putem zvučnika sustava.
B
Visoka kvaliteta
Digitalni optički kabel (nije priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audio kabel (nije priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardna
kvaliteta
16CR
Priključivanje ostale opreme (digitalnog prijamnika itd.)
TV
Videoizlaz
Oprema
(digitalni prijamnik, videorekorder, PlayStation®
ili digitalni satelitski prijamnik itd.)
Audioizlaz
Sustav
Protok signala
: Video signal
: Audiosignal
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o vrsti priključka na opremi.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A
A
B
Visoka kvaliteta
Digitalni optički kabel (nije priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Audiokabel (nije priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardna
kvaliteta
Napomena
• Ako uspostavljate neku od navedenih veza, u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI Postavke) izbornika
[System Settings] (Postavke sustava) postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off]
(Isključeno) (stranica 49).
• Zvuk s opreme možete slušati ako odaberete funkciju "AUDIO" za povezivanje B.
17CR
Početak rada
Povežite sustav na sljedeći način da bi se video signali iz sustava i druge opreme prenosili
na TV te da bi se audiosignali s opreme prenosili u sustav.
Početak rada
Povezivanje antene
3. korak: priprema za
mrežnu vezu
Savjet
Da biste sustav povezali s mrežom, konfigurirajte
postavke na zaslonu [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke). Dodatne
informacije potražite u odjeljku "4. korak:
jednostavno postavljanje" (stranica 20).
FM žičana antena
(priloženo)
Napomena
• U potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Kada povežete FM žičanu antenu, držite
je što je vodoravnije moguće.
Odaberite način na osnovi vašeg LAN
(Local Area Network) okruženja.
• Ako upotrebljavate bežični LAN
Sustav ima ugrađenu funkciju Wi-Fi te ga
možete povezati s mrežom postavljanjem
mrežnih postavki.
• Ako upotrebljavate neku drugu mrežu
koja nije bežični LAN
LAN kabel priključite u terminal LAN
(100) na jedinici.
Širokopojasni usmjerivač
LAN kabel (nije isporučen)
Savjet
Preporučuje se oklopljeni sučelni kabel
(LAN kabel), ravni ili ukršteni.
18CR
Prije postavljanja mrežnih
postavki
• Ako je u vašoj bežičnoj mreži postavljena
sigurnost, sigurnosni ključ (WEP ključ,
WPA ključ)**.
* SSID (Service Set Identifier) naziv je
koji označava određenu bežičnu mrežu.
** Morate provjeriti postavke bežičnog
LAN usmjerivača da biste dobili podatke
o SSID-ju i sigurnosnom ključu. Pojedinosti
– potražite na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
– pročitajte upute za upotrebu priložene
uz bežični LAN usmjerivač
– obratite se proizvođaču bežičnog LAN
usmjerivača
x WEP
WEP primjenjuje zaštitu na komunikaciju
da bi se spriječilo presretanje komunikacije
ili upadanje u bežičnu mrežu. WEP je
naslijeđena sigurnosna tehnologija koja
omogućuje povezivanje starijih uređaja
koji ne podržavaju TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kao odgovor na manjkavosti WEP
tehnologije. TKIP jamči višu razinu
sigurnosti od WEP tehnologije.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja koristi
napredan način zaštite različit od WEP
i TKIP tehnologija. AES jamči višu razinu
sigurnosti nego tehnologija WEP i TKIP.
O sigurnosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija putem
funkcije bežične LAN mreže uspostavlja
radiovalovima, bežični signal može biti
podložan presretanju. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, sustav podržava
razne sigurnosne funkcije. Obavezno
pravilno konfigurirajte sigurnosne
postavke u skladu sa svojim mrežnim
okruženjem.
19CR
Početak rada
Ako je vaš bežični LAN usmjerivač
(pristupna točka) kompatibilan
s funkcijom Wi-Fi Protected Setup (WPS),
mrežne postavke možete jednostavno
postaviti putem gumba WPS.
U suprotnom unaprijed provjerite sljedeće
podatke i zabilježite ih u za to predviđen
prostor u nastavku.
• Naziv mreže (SSID*) koji označava vašu
mrežu**.
x Bez zaštite
Premda se postavke mogu jednostavno
postaviti, svatko može presresti bežičnu
komunikaciju ili neovlašteno pristupiti
vašoj bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih
alata. Imajte na umu da postoji rizik od
neovlaštenog pristupa ili presretanja
podataka.
Početak rada
4. korak: jednostavno
postavljanje
5
Prije izvođenja četvrtog koraka
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto utaknuti,
a zatim priključite kabel napajanja za
izmjenični napon.
Slijedite korake u nastavku da biste izveli
osnovne prilagodbe i postavili mrežne
postavke za sustav.
Prikazane stavke ovise o području.
1
B/V/v/b
6
Umetnite dvije R6 (veličina AA)
baterije (priloženo) tako da
polove 3 i # okrenete u skladu
s oznakama unutar odjeljka.
7
2
3
4
Uključite TV.
Pritisnite [/1.
Kontrolu za odabir ulaznog signala
na TV-u postavite tako da se na
TV zaslonu pojavi signal sustava.
Pojavit će se zaslon [Easy Initial
Settings] (Jednostavne početne
postavke) za odabir jezika zaslonskog
izbornika.
Konfigurirajte postavke na
zaslonu [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke).
Slijedite upute na zaslonu da biste
konfigurirali osnovne postavke
pomoću gumba B/V/v/b i
.
Kada konfigurirate postavke na
zaslonu [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke),
pritisnite V/v [Easy Network
Settings] (Jednostavne mrežne
postavke), a zatim
.
Prikazat će se zaslon [Easy Network
Settings] (Jednostavne mrežne
postavke).
Slijedite upute na zaslonu da biste
konfigurirali mrežne postavke
pomoću gumba B/V/v/b i
.
Ako se sustav ne može povezati
s mrežom, pogledajte upute
u odjeljku "Mrežna veza" (stranica 59)
ili "Bežična LAN veza" (stranica 59).
Pozivanje zaslona
[Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke)
1 Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu pojavit će se početni
izbornik.
2 Pritisnite B/b da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3 Pritisnite V/v da biste odabrali
[Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke), a zatim pritisnite .
20CR
Šesti korak: slušanje
surround zvuka
Uzastopno pritišćite FUNCTION dok
se na zaslonu na prednjoj ploči ne
pojavi željena funkcija.
Kada jedanput pritisnete FUNCTION,
na prednjoj se ploči prikazuje trenutna
funkcija, a zatim se svaki put kada
pritisnete FUNCTION, funkcija ciklički
mijenja na sljedeći način.
Nakon izvođenja prethodnih koraka
i pokretanja reprodukcije možete
jednostavno koristiti unaprijed
programirane načine reprodukcije zvuka
prilagođene različitim vrstama izvora
zvuka. Uz njih u svome domu možete
slušati uzbudljiv i snažan zvuk kao u kinu.
"BD/DVD" t "USB" t "FM" t
"TV" t "BT" t "AUDIO"
Funkcija i izvor reprodukcije
"BD/DVD"
Disk ili mrežni uređaj koji će se reproducirati
putem sustava
Odabir načina reprodukcije
zvuka
Uzastopno pritišćite SOUND MODE +/–
tijekom reprodukcije dok se na zaslonu
na prednjoj ploči ili TV zaslonu ne
pojavi željeni način reprodukcije.
"USB"
USB uređaj priključen u
(stranica 10)
(USB) ulaz
"FM"
FM radio (stranica 36)
"TV"
Oprema (TV itd.) priključena u priključak
TV (DIGITAL IN OPTICAL) ili TV
kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel priključen u priključak HDMI
(OUT) (stranica 16)
Auto
Sustav automatski odabire [Movie] (Film)
ili [Music] (Glazba) da bi proizveo
odgovarajući zvučni efekt ovisno o disku
ili prijenosu zvuka.
• Dvokanalni izvor: Emitira 2-kanalni
zvuk kakav jest.
• Višekanalni izvor: simulira 7.1 ili
5.1 surround zvuk s dva prednja
zvučnika i subwooferom.
Film
"BT"
Zvučni sadržaj s Bluetooth uređaja
Sustav proizvodi zvuk optimiziran
za gledanje filmova.
"AUDIO"
Glazba
Oprema priključena u priključke
AUDIO IN (L/R) (stranica 17)
Sustav proizvodi zvuk optimiziran
za slušanje glazbe.
Savjet
Poboljšavanje digitalne glazbe
[Digital Music] (Digitalna glazba)
• Neke se funkcije mogu promijeniti putem TV
zaslona pritiskom na FUNCTION, V/v i
.
• Za odabir funkcije "BT" možete pritisnuti
i gumb BLUETOOTH na daljinskom
upravljaču.
Sustav reproducira poboljšani zvuk za
komprimirani audio.
Demozvuk
Sustav proizvodi zvuk dobre čujnosti
prikladan za demonstracije.
21CR
Početak rada
Peti korak: Odabir izvora
reprodukcije
Početak rada
Odabir načina reprodukcije
zvuka s izbornika mogućnosti
1 Pritisnite OPTIONS i V/v da biste odabrali
[Sound Mode] (Način reprodukcije
zvuka), a zatim pritisnite
.
2 Pritisnite V/v da biste odabrali
način reprodukcije zvuka, a zatim
pritisnite
.
Odabir unaprijed programiranog
ekvilizatora za glazbu
Više puta pritisnite MUSIC EQ za vrijeme
reprodukcije.
Možete odabrati zvuk koji odgovara
vašem ukusu.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
postavka se mijenja sljedećim
redoslijedom.
[Standard] (Uobičajeno) t [Rock] (Rock)
t [Hiphop] (Hip-hop) t [Electronica]
(Elektronička glazba)
Odabir načina reprodukcije
za nogomet
Pritisnite FOOTBALL za vrijeme
reprodukcije.
Na TV zaslonu prikazuje se poruka
[Football] (Nogomet).
Možete doživjeti osjećaj prisutnosti na
stadionu dok gledate prijenos nogometne
utakmice.
Da biste isključili način reprodukcije za
nogomet, ponovno pritisnite FOOTBALL
da biste odabrali [Football Off] (Nogomet
isključen). Način reprodukcije zvuka
mijenja se na posljednji odabrani način
reprodukcije zvuka.
Napomena
• Ovisno o izvoru, način reprodukcije za nogomet
možda neće dobro raditi.
• Način reprodukcije za nogomet isključuje se
ako isključite sustav.
Savjet
Možete odabrati i glazbeni ekvilizator
pomoću izbornika opcija u načinu
reprodukcije zvuka [Music] (Glazba).
Napomena
Način reprodukcije zvuka može se odabrati samo
kada je mogućnost [Sound Effect] (Zvučni efekt)
postavljena na [Sound Mode On] (Uključen
način reprodukcije zvuka) (stranica 47). Kada
je mogućnost [Sound Effect] (Zvučni efekt)
postavljena na neku drugu postavku, a ne na
[Sound Mode On] (Uključen način reprodukcije
zvuka), postavka načina reprodukcije zvuka ne
primjenjuje se.
22CR
Način reprodukcije za nogomet možete odabrati
i s izbornika mogućnosti.
Reprodukcija
Informacije o diskovima koji se mogu
reproducirati potražite u odjeljku "Diskovi
koji se mogu reproducirati" (stranica 60).
1
2
Kontrolu za odabir ulaznog signala
na TV-u postavite tako da se na TV
zaslonu pojavi signal sustava.
Pritisnite Z i stavite disk u ladicu
za disk.
Za neke su BD-ROM-ove s logotipom
"BD-LIVE Logo*" dostupni dodatni
sadržaji i drugi podaci koji se mogu
preuzeti.
*
1
2
3
3
Pritisnite Z da biste zatvorili
ladicu za disk.
Počet će reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite
u kategoriji
[Video] (Videozapis),
[Music]
(Glazba) ili
[Photo] (Fotografija),
a zatim pritisnite
.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Uživanje u značajci
BONUSVIEW/BD-LIVE
Priključite USB uređaj u (USB)
ulaz (stranica 25).
Za lokalnu pohranu koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
Pripremite se za BD-LIVE
(samo BD-LIVE).
• Povežite sustav s mrežom
(stranica 18).
• Postavite [BD Internet Connection]
(BD internetska veza) na [Allow]
(Dopusti) (stranica 48).
Umetnite BD-ROM sa značajkom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način korištenja ovisi o disku.
Pogledajte upute za korištenje diska.
Savjet
Da biste izbrisali podatke u USB memoriji, na
izborniku
[Video] (Videozapis) odaberite
[Delete BD Data] (Izbriši BD podatke), a zatim
pritisnite . Svi podaci pohranjeni u mapi buda
bit će izbrisani.
23CR
Korištenje funkcije
Blu-ray 3D
Možete gledati Blu-ray 3D diskove
s logotipom 3D*.
*
1
2
Pripremite se za reprodukciju
Blu-ray 3D diska.
• Priključite sustav na
TV kompatibilan s 3D sadržajima
pomoću HDMI kabela velike brzine
(stranica 16).
• Na izborniku [Screen Settings]
(Postavke zaslona) postavite [3D
Output Setting] (Postavka 3D izlaza)
i [TV Screen Size Setting for 3D]
(Postavka veličine TV zaslona za 3D)
(stranica 45).
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način korištenja ovisi o disku.
Pročitajte upute za korištenje
koje ste dobili s diskom.
Savjet
Pogledajte i upute za korištenje TV-a
kompatibilnog s 3D sadržajima.
Prikaz informacija
o reprodukciji
Informacije o reprodukciji itd. možete
provjeriti pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije ovise o vrsti diska
i statusu sustava.
Primjer: kada se reproducira BD-ROM
A Izlazna razlučivost/videofrekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutno odabrana audiopostavka
D Dostupne funkcije (
zvuk,
titl)
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku
stanja reprodukcije, vrstu diska,
videokodek, kvalitetu slike, vrstu
ponavljanja, proteklo vrijeme, ukupno
vrijeme reprodukcije
F Broj poglavlja
G Trenutno odabran kut
24CR
kut,
Reprodukcija s USB uređaja
1
2
3
4
Priključite USB uređaj u (USB)
ulaz.
Prije priključivanje pročitajte upute
za korištenje USB uređaja.
O bežičnoj Bluetooth
tehnologiji
Bežična Bluetooth tehnologija bežična
je tehnologija kratkog dometa koja
omogućuje bežičnu podatkovnu
komunikaciju između digitalnih uređaja.
Bežična Bluetooth tehnologija radi na
udaljenosti od otprilike 10 metara.
Nisu potrebne žice za povezivanje kao
kod USB veze i uređaji ne moraju biti
okrenuti jedan prema drugome kao
kod bežične infracrvene tehnologije.
Bežična Bluetooth tehnologija globalni
je standard koji podržavaju tisuće tvrtki.
Te tvrtke proizvode uređaje koji su
u skladu s globalnim standardom.
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu pojavit će se početni
izbornik.
Pritisnite B/b da biste odabrali
postavku
[Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili
[Photo]
(Fotografija).
Pritisnite V/v da biste odabrali
postavku
[USB device] (USB
uređaj), a zatim pritisnite
.
Napomena
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka ili USB
uređaja, isključite sustav prije priključivanja
ili uklanjanja USB uređaja.
Podržane Bluetooth verzije
i profili.
Profil se odnosi na standardni skup
mogućnosti za različite mogućnosti
Bluetooth proizvoda. Ovaj sustav podržava
sljedeće Bluetooth verzije i profile.
Podržane Bluetooth verzije;
Bluetooth specifikacija, verzija 3.0
Podržani Bluetooth profili:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
25CR
Reprodukcija
Možete reproducirati videozapise/glazbu/
fotografije na priključenom USB uređaju.
Informacije o datotekama koje se mogu
reproducirati potražite u odjeljku "Vrste
datoteka koje se mogu reproducirati"
(stranica 61).
Slušanje glazbe s Bluetooth
uređaja
Napomena
• Da bi se mogla koristiti Bluetooth funkcija,
Bluetooth uređaj koji se želi povezati mora
podržavati isti profil kao ovaj sustav. Čak
i ako uređaj podržava isti profil, funkcije se
mogu razlikovati ovisno o specifikacijama
Bluetooth uređaja.
• Reprodukcija zvuka na sustavu može kasniti
u odnosu na reprodukciju na Bluetooth
uređaju zbog karakteristika bežične
Bluetooth tehnologije.
5
Napomena
Možete upariti najviše 9 Bluetooth uređaja.
Ako se upari deseti Bluetooth uređaj, prvi
povezani uređaj zamijenit će se novim.
6
Uparivanje sustava i
Bluetooth uređaja
7
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth uređaji prethodno međusobno
registriraju. Postupak uparivanja dovoljno
je jednom izvršiti.
1
2
3
4
Postavite Bluetooth uređaj na
udaljenost od 1 metra od jedinice.
Pritisnite BLUETOOTH.
Možete odabrati i [Bluetooth
AUDIO] u odjeljku
[Input]
[Unos] na početnom izborniku.
Postavite Bluetooth uređaj u način
uparivanja.
Pojedinosti o postavljanju Bluetooth
uređaja u način uparivanja potražite
u uputama za rad koje su priložene
uz uređaj.
Odaberite "BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM" na zaslonu
Bluetooth uređaja.
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati.
26CR
Započnite reprodukciju na
Bluetooth uređaju.
Podesite jačinu zvuka.
Najprije prilagodite jačinu zvuka
Bluetooth uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na jedinici.
Poništavanje postupka
uparivanja
Pritisnite HOME ili FUNCTION.
Povezivanje s Bluetooth
uređajem s ovog sustava
S Bluetooth uređajem možete se povezati
s ove jedinice.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
sljedeće:
– je li uključena funkcija Bluetooth na
Bluetooth uređaju,
– je li dovršeno uparivanje (stranica 26).
1
Pritisnite BLUETOOTH.
Napomena
Da biste se povezali s posljednjim
povezanim Bluetooth uređajem,
pritisnite N. Zatim prijeđite na peti korak.
Napomena
Ako je potrebno unijeti lozinku na Bluetooth
uređaju, unesite "0000". Lozinka se može
zvati "Passcode", "PIN code", "PIN number"
ili "Password".
Nakon dovršetka uparivanja
uređaj se automatski povezuje
sa sustavom.
Naziv uređaja pojavljuje se na TV
zaslonu.
2
Pritisnite OPTIONS.
3
4
Uzastopce pritišćite V/v da biste
odabrali željeni uređaj, a zatim
pritisnite
.
5
Pritisnite N za pokretanje
reprodukcije.
6
.
Podesite jačinu zvuka.
Najprije prilagodite jačinu zvuka
Bluetooth uređaja, a ako je jačina
zvuka i dalje preniska, prilagodite
jačinu zvuka na jedinici.
Napomena
Nakon povezivanja jedinice i Bluetooth uređaja
reprodukciju možete kontrolirati pritiskom na
N, X, x, m/M i ./>.
Prekidanje veze s Bluetooth
uređajem
Pritisnite HOME, FUNCTION ili RETURN.
Brisanje uparenog Bluetooth
uređaja s popisa uređaja
1 Slijedite korake od 1 do 3 u odjeljku
iznad.
2 Uzastopce pritišćite V/v da biste
odabrali uređaj, a zatim pritisnite
OPTIONS.
3 Uzastopce pritišćite V/v da biste
odabrali opciju [Remove] (Ukloni),
a zatim pritisnite
.
4 Slijedite upute na zaslonu da
biste izbrisali uređaj pomoću
gumba B/V/v/b i
.
Napomena
Dok je sustav povezan s Bluetooth uređajem,
drugi Bluetooth uređaj ne može ga prepoznati
ni uspostaviti vezu s njim.
Povezivanje s pametnim
telefonom pomoću
funkcije slušanja jednim
dodirom (NFC)
Ako pametni telefon s omogućenom
funkcijom NFC držite blizu oznake
na
jedinici, automatski će se izvršiti uparivanje
jedinice i pametnog telefona i uspostavljanje
Bluetooth veze.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom NFC
funkcijom (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x,
ne uključujući sustav Android 3.x)
Što je "NFC"?
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućuje bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja, kao što su mobilni
telefoni i IC oznake. Zahvaljujući NFC
funkciji podatkovna se komunikacija može
jednostavno uspostaviti držanjem uređaja
u blizini oznake
na uređajima
s omogućenom NFC funkcijom.
1
Preuzmite i instalirajte aplikaciju
"NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" besplatna je
aplikacija za pametne telefone sa
sustavom Android, a može se preuzeti
na web-mjestu Google Play. Potražite
aplikaciju na web-mjestu pomoću
ključne riječi "NFC Easy Connect"
ili web-mjestu za preuzimanje
pristupite izravno očitavanjem
dvodimenzionalnog koda u nastavku.
Napominjemo da je aplikacija "NFC Easy
Connect" besplatna, ali da se zasebno
naplaćuju naknade za podatkovnu
komunikaciju pri preuzimanju.
27CR
Reprodukcija
Uzastopce pritišćite V/v da biste
odabrali postavku [Device List]
(Popis uređaja), a zatim pritisnite
Prikazat će se popis uparenih
Bluetooth uređaja.
Dvodimenzionalni kod* za izravni
pristup
* Koristite aplikaciju čitača
dvodimenzionalnog koda.
Napomena
• Sustav istodobno prepoznaje samo jedan uređaj
s omogućenom NFC funkcijom i povezuje se
s njim.
• Ovisno o vašem pametnom telefonu, možda
ćete prethodno morati uključiti NFC funkciju
na pametnom telefonu. Pojedinosti potražite
u uputama za rad pametnog telefona.
Savjet
Napomena
Aplikacija nije dostupna u svim državama/
regijama.
2
3
Pokrenite aplikaciju "NFC Easy
Connect" na pametnom telefonu.
Provjerite prikazuje li se zaslon
aplikacije.
Držite pametni telefon blizu
oznake
na jedinici dok ne
zavibrira.
U slučaju da uparivanje i uspostavljanje
Bluetooth veze ne uspije, napravite sljedeće.
– Ponovno pokrenite aplikaciju "NFC Easy
Connect" i polako pomičite pametni telefon
iznad
.
– Izvadite pametni telefon iz torbice ako koristite
torbicu za pametni telefon dostupnu na tržištu.
Slušanje glazbe
Pokrenite reprodukciju na izvoru zvuka
na pametnom telefonu. Pojedinosti
o reprodukciji potražite u uputama
za rad pametnog telefona.
Savjet
Ako je jačina glasnoće preniska, najprije podesite
glasnoću pametnog telefona. Ako je jačina
glasnoće i dalje preniska, podesite glasnoću
na jedinici.
Pametni će telefon zavibrirati kada
ga jedinica prepozna.
Nakon što ga jedinica prepozna,
slijedite upute na zaslonu pametnog
telefona i dovršite postupak za
uspostavljanje Bluetooth veze.
Nakon uspostavljanja Bluetooth veze
plavi LED indikator na prednjoj ploči
prestat će treperiti. Na zaslonu na
prednjoj ploči prikazat će se vrijeme
reprodukcije.
28CR
Zaustavljanje reprodukcije
Reprodukcija će se zaustaviti ako napravite
nešto od sljedećeg:
– ponovno približite pametni telefon
oznaci
na jedinici,
– zaustavite uređaj za reprodukciju glazbe
na pametnom telefonu,
– isključite jedinicu ili pametni telefon,
– promijenite funkciju,
– onemogućite funkciju Bluetooth na
pametnom telefonu.
Reprodukcija putem mreže
Upravljačka se ploča prikazuje kada
počne reprodukcija videozapisa.
Prikazane se stavke mogu razlikovati
ovisno o davatelju internetskih sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
Sony Entertainment Network služi kao
pristupnik za isporuku odabranih
internetskih sadržaja i raznih zabavnih
sadržaja na zahtjev izravno na uređaj.
Savjet
• Da bi se mogli reproducirati neki internetski
sadržaji, potrebno je registrirati se putem
osobnog računala. Dodatne informacije
potražite na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
• Neki internetski sadržaji nisu dostupni
u nekim državama/regijama.
1
2
3
Pripremite se za Sony
Entertainment Network.
Povežite sustav s mrežom
(stranica 18).
Pritisnite SEN.
Pritisnite B/V/v/b da biste
odabrali internetske sadržaje
i razne zabavne sadržaje na
zahtjev, a zatim pritisnite
.
A Prikaz kontrola
Pritisnite B/V/v/b ili
da biste
upravljali reprodukcijom.
B Traka stanja reprodukcije
Traka stanja, pokazivač koji
upućuje na trenutni položaj,
vrijeme reprodukcije, trajanje
datoteke s videozapisima
C Pokazatelj stanja mreže
Označava jačinu signala
za bežičnu vezu.
Označava žičanu vezu.
D Brzina mrežnog prijenosa
E Naziv sljedeće videodatoteke
F Naziv trenutno odabrane datoteke
s videozapisima
29CR
Reprodukcija
Korištenje Sony
Entertainment Network (SEN)
Upravljačka ploča za prijenos
videozapisa
Reprodukcija datoteka
u kućnoj mreži (DLNA)
Videozapise/glazbu/fotografije
možete reproducirati na drugoj opremi
s certifikatom DLNA tako da ih povežete
s kućnom mrežom.
Ovaj se uređaj može koristiti kao
reproduktor i prikazivač.
• Poslužitelj: pohranjuje i dijeli digitalne
medijske sadržaje
• Reproduktor: pronalazi i reproducira
digitalne medijske sadržaje s DMS-a
• Prikazivač: prima i reproducira datoteke
s poslužitelja i njime se može upravljati
pomoću druge opreme (kontrolera)
• Kontroler: upravlja prikazivačem
Poslužitelj
Reprodukcija datoteka
pohranjenih na DLNA poslužitelju
putem sustava (DLNA reproduktor)
Odaberite ikonu DLNA poslužitelja
u odjeljku
[Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili
[Photo]
(Fotografija) na početnom izborniku,
a zatim odaberite datoteku koju želite
reproducirati.
Poslužitelj
Reproduktor
(sustav)
Reproduciranje udaljenih
datoteka upravljanjem sustavom
putem DLNA kontrolera
Sustavom možete upravljati pomoću
kontrolera s DLNA certifikatom (primjerice
pomoću mobilnog telefona) pri reprodukciji
datoteka pohranjenih na DLNA poslužitelju.
Poslužitelj
Reproduktor
(sustav)
Reproduktor
Pripremite se za korištenje DLNA
funkcije.
• Povežite sustav s mrežom (stranica 18).
• Priprema ostale opreme s DLNA
certifikatom. Pojedinosti potražite
u uputama za rad za opremu.
Prikazivač
(sustav)
Kontroler
Pojedinosti o upotrebi potražite u uputama
za upotrebu DLNA kontrolera.
Napomena
Sustavom nemojte istodobno upravljati pomoću
priloženog daljinskog upravljača i DLNA kontrolera.
Savjet
Sustav je kompatibilan s funkcijom "Reproduciranje
na uređaju" programa Windows Media® Player 12,
koji je standardno dostupan u sklopu sustava
Windows 7.
30CR
Reprodukcija glazbe
u različitim prostorijama
(PARTY STREAMING)
Postoje dvije vrste komponenti
kompatibilnih s funkcijom PARTY
STREAMING.
• Host za PARTY: reproducira i šalje
glazbu.
• Gost za PARTY: reproducira glazbu
primljenu s hosta za PARTY.
Ovaj se uređaj može koristiti kao host
za PARTY ili gost za PARTY.
Host za PARTY
(sustav)
Gost za PARTY
Odaberite pjesmu na izborniku
[Music]
(Glazba), radijsku stanicu na izborniku
[Radio],
[AUDIO] ili
[Bluetooth AUDIO] na izborniku
[Input] (Ulaz), a zatim pritisnite
OPTIONS. Zatim pritisnite [Start PARTY]
(Započni PARTY) da biste započeli
koristiti funkciju.
Da biste zatvorili funkciju, pritisnite
OPTIONS, a zatim odaberite
[Close PARTY] (Zatvori PARTY).
Napomena
Ako se reproducira sadržaj koji nije kompatibilan
s funkcijom PARTY STREAMING, sustav
automatski zatvara PARTY.
Korištenje sustava kao gosta
za PARTY
Odaberite
[PARTY] na izborniku
[Music] (Glazba), a zatim odaberite
ikonu uređaja koji je host za PARTY.
Da biste izašli iz funkcije PARTY,
pritisnite OPTIONS, a zatim odaberite
[Leave PARTY] (Napusti PARTY).
Da biste zatvorili PARTY, pritisnite
OPTIONS, a zatim [Close PARTY]
(Zatvori PARTY).
Napomena
Gost za PARTY
Prodajna i proizvodna linija proizvoda
kompatibilnih s funkcijom PARTY
STREAMING razlikuju se ovisno o regiji.
Pripremite se za PARTY STREAMING.
• Povežite sustav s mrežom (stranica 18).
• Povežite opremu kompatibilnu
s funkcijom PARTY STREAMING.
31CR
Reprodukcija
Istu glazbu možete istodobno reproducirati
na svoj opremi tvrtke Sony kompatibilnoj
s funkcijom PARTY STREAMING
i povezanoj s vašom kućnom mrežom.
Sadržaji u funkcijama
[Music] (Glazba)
te "FM", "BT" i "AUDIO" mogu se koristiti
s funkcijom PARTY STREAMING.
Korištenje sustava kao hosta
za PARTY
Traženje informacija
o videozapisu/glazbi
Pomoću tehnologije Gracenote možete
dohvaćati informacije o sadržajima i tražiti
povezane informacije.
1
2
Povežite sustav s mrežom
(stranica 18).
Umetnite disk sa sadržajem
o kojemu želite potražiti informacije.
Možete potražiti informacije
o videozapisima s BD-ROM-a ili
DVD-ROM-a i informacije o glazbi
s CD-DA (glazbenog CD-a).
3
Pritisnite B/b da biste odabrali
postavku
[Video] (Videozapis)
ili
[Music] (Glazba).
4
Pritisnite V/v da biste odabrali
postavku
[Video Search]
(Pretraživanje videozapisa) ili
[Music Search] (Pretraživanje
glazbe).
Prikazuju se informacije o sadržaju
(kao što su naslov, uloge, pjesma ili
izvođač), [Playback History] (Povijest
reprodukcije) i [Search History]
(Povijest pretraživanja).
• [Playback History] (Povijest
reprodukcije)
Prikazuje popis naslova prethodno
reproduciranih s BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA diska
(glazbenog CD-a). Odaberite
naslov da biste dobili informacije
o sadržaju.
• [Search History] (Povijest
pretraživanja)
Prikazuje popis prethodnih
pretraživanja putem funkcije [Video
Search] (Pretraživanje videozapisa)
ili [Music Search] (Pretraživanje
glazbe).
32CR
Traženje dodatnih povezanih
informacija
Odaberite odgovarajuću stavku na
popisima, a zatim odaberite servis za
pretraživanje.
Korištenje aplikacije TV
SideView
TV SideView besplatna je mobilna
aplikacija za udaljene uređaje (kao što
su pametni telefoni itd.). Upotrebom
aplikacije TV SideView uz ovaj sustav
možete jednostavno uživati u sustavu
upravljajući njime putem udaljenog
uređaja.
Uslugu ili aplikaciju možete pokrenuti
izravno s udaljenog uređaja i pregledavati
informacije o disku tijekom reprodukcije
diska. TV SideView može se upotrebljavati
i kao daljinski upravljač i softverska
tipkovnica.
Prije prve upotrebe uređaja TV SideView
uz ovaj sustav obavezno registrirajte TV
SideView uređaj.
Slijedite upute na zaslonu uređaja TV
SideView da biste ga registrirali.
Napomena
Registracija je moguća samo kad se na TV zaslonu
prikaže početni izbornik.
[Change Category] (Promijeni kategoriju)
Dostupne mogućnosti
Često korištene mogućnosti
[Sound Mode] (Način reprodukcije zvuka)
Mijenja postavku načina reprodukcije zvuka
(stranica 21).
[Football]
Uključuje i isključuje nogometni način rada
(stranica 22).
[Repeat Setting] (Postavka ponavljanja)
Postavlja ponavljanje reprodukcije.
[3D Menu] (3D izbornik)
[Simulated 3D] (Simulirani 3D): Prilagođava
efekt simuliranog 3D prikaza.
[3D Depth Adjustment] (Prilagodba dubine
3D prikaza): prilagođava dubinu 3D slika.
[2D Playback] (2D reprodukcija): Postavlja
reprodukciju na 2D sliku.
[Play/Stop] (Pokreni/prekini reprodukciju)
Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
[Play from start] (Reproduciraj od početka)
Reproducira stavku od početka.
[Start PARTY] (Pokreni PARTY)
Samo [Video] (Videozapisi)
[A/V SYNC] (A/V sinkronizacija)
Prilagođava vremensku neusklađenost slike
i zvuka (stranica 35).
[3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza)
Određuje hoće li prikaz 3D videozapisa biti
automatski.
[Video Settings] (Postavke videozapisa)
• [Picture Quality Mode] (Način kvalitete
slike): Služi za odabir postavke slike za
različite uvjete osvjetljenja.
• [BNR]: Ublažava smetnje na slici u obliku
kvadratića koji podsjećaju na mozaik.
• [MNR]: Ublažava manje smetnje uz rub
slike.
[Pause] (Pauziraj)
Pauzira reprodukciju.
[Top Menu] (Glavni izbornik)
Prikazuje glavni izbornik BD-a ili DVD-a.
[Menu/Popup Menu] (Izbornik/skočni
izbornik)
Pokreće PARTY s odabranim izvorom.
Ovisno o izvoru, ova se stavka možda
neće pojaviti.
Prikazuje skočni izbornik BD-ROM-a ili
izbornik DVD-a.
[Leave Party] (Napusti PARTY)
Traži naslov na BD-ROM/DVD VIDEO
disku i pokreće reprodukciju od početka.
Napušta PARTY u kojemu sudjeluje sustav.
Funkcija PARTY STREAMING nastavlja
se za ostalu opremu koja sudjeluje.
[Close Party] (Zatvori PARTY)
Za host za PARTY: zatvara PARTY.
Za gosta za PARTY: zatvara PARTY
u kojemu sudjeluje sustav. Funkcija
PARTY STREAMING završava za
svu opremu koja sudjeluje.
[Title Search] (Pretraživanje naslova)
[Chapter Search] (Pretraživanje poglavlja)
Traži poglavlje i pokreće reprodukciju
od početka.
[Audio] (Zvuk)
Omogućuje odabir audioformata/
audiozapisa.
[Subtitle] (Titl)
Omogućuje odabir jezika titlova ako
su snimljeni višejezični titlovi na
BD-ROM/DVD VIDEO disku.
33CR
Reprodukcija
Pritiskom na OPTIONS dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
Omogućuje prebacivanje između
kategorija
[Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) i
[Photo]
(Fotografija) u "BD/DVD" (samo za disk)
ili "USB" funkciji. Ta je stavka dostupna
samo ako je za određenu kategoriju
dostupan popis za prikaz.
[Angle] (Kut)
[Change Display] (Promijeni prikaz)
Služi za odabir kuta gledanja kada su na
BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene
scene iz različitih kutova.
Odabire [Grid View] (Prikaz rešetke)
ili [List View] (Prikaz popisa).
[IP Content Noise Reduction]
(Smanjenje šuma IP sadržaja)
Zakreće fotografiju u smjeru suprotnom
kretanju kazaljke na satu za 90 stupnjeva.
Prilagođava kvalitetu videozapisa za
internetski sadržaj.
[Rotate Right] (Zakreni udesno)
[Video Search] (Pretraživanje videozapisa)
Prikazuje informacije o BD-ROM/
DVD-ROM disku koje se temelje na
Gracenote tehnologiji.
Samo [Music] (Glazba)
[Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku
glazbu za prikaz slajdova)
registrira glazbene datoteke u USB memoriji
kao pozadinsku glazbu za prikaz slajdova
(BGM).
[Music Search] (Pretraživanje glazbe)
Prikazuje informacije o audio CD-u
(CD-DA) koje se temelje na Gracenote
tehnologiji.
Samo
[Photo] (Fotografija)
[Slideshow] (Prikaz slajdova)
Pokreće prikaz slajdova.
[Slideshow Speed] (Brzina prikaza
slajdova)
Mijenja brzinu prikaza slajdova.
[Slideshow Effect] (Efekt prikaza slajdova)
Postavlja efekt tijekom reprodukcije
dijaprojekcije.
[Slideshow BGM] (Pozadinska glazba za
dijaprojekciju)
• [Off] (Isključeno): Isključuje funkciju.
• [My Music from USB] (Moja glazba
s USB-a): postavlja glazbene datoteke
registrirane u funkciji [Add Slideshow
BGM] (Dodaj pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju).
• [Play from Music CD] (Reproduciraj
s glazbenog CD-a): postavlja pjesme
CD-DA diskovima (glazbeni CD).
34CR
[Rotate Left] (Zakreni ulijevo)
Zakreće fotografiju u smjeru kretanja
kazaljke na satu za 90 stupnjeva.
[View Image] (Prikaži sliku)
Prikazuje odabranu sliku.
Prilagodba kašnjenja slike
u odnosu na zvuk i obratno
(A/V SYNC)
Prilikom reprodukcije putem
drugih funkcija, a ne funkcija
"BT" i "TV"
1
Pritisnite OPTIONS.
Na TV zaslonu pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
2
Pritisnite V/v da biste
odabrali postavku [A/V SYNC]
(A/V sinkronizacija), a zatim
pritisnite
.
3
Pritisnite B/b kako biste
prilagodili kašnjenje, a zatim
pritisnite
.
Možete prilagođavati kašnjenje od
0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms.
Ako je odabrana funkcija "TV"
1
2
3
4
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu na prednjoj ploči
pojavljuje se "AV.SYNC".
Pritisnite
ili b.
Pritisnite V/v kako biste
prilagodili kašnjenje, a zatim
pritisnite
.
Možete prilagođavati kašnjenje od
0 ms do 300 ms u koracima od 25 ms.
Pritisnite OPTIONS.
Zatvorit će se izbornik mogućnosti
na zaslonu na prednjoj ploči.
Odabir formata zvuka,
višejezičnih zapisa ili
kanala
Kada sustav reproducira BD/DVD VIDEO
snimljen u više formata zvuka (PCM,
Dolby Digital, MPEG zvuk ili DTS) ili
višejezične zapise, možete promijeniti
format zvuka ili jezik.
Za CD možete odabrati zvuk iz desnog
ili lijevog kanala i slušati zvuk odabranog
kanala putem desnog i lijevog zvučnika.
Tijekom reprodukcije uzastopce
pritišćite AUDIO da biste odabrali
željeni zvučni signal.
Informacije o zvuku pojavljuju se na
TV zaslonu.
x BD/DVD VIDEO
Ovisno o funkciji BD/DVD VIDEO,
izbor se jezika razlikuje.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one
označavaju kod jezika. Pogledajte
"Popis jezičnih kodova" (stranica 65).
Kada se isti jezik prikazuje dva ili više puta,
BD/DVD VIDEO snima se u više formata
zvuka.
x DVD-VR
Prikazuju se vrste zvučnih zapisa
snimljenih na disk.
Primjer:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Glavno)
• [ Sub] (Sporedno)
• [ Main/Sub] (Glavno/sporedno)
35CR
Prilagodba zvuka
Kada zvuk nije usklađen sa slikom na TV
zaslonu, možete zasebno za svaku funkciju
prilagoditi kašnjenje slike u odnosu na
zvuk i obratno.
Način postavljanja ovisi o funkciji.
Prilagodba zvuka
Napomena
[ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)]
ne pojavljuju se ako je samo jedan format
zvuka snimljen na disk.
x CD
• [ Stereo]: Standardni stereo zvuk.
• [ 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
• [ 2/R] (2/D): Zvuk desnog kanala
(mono).
• [ L+R] (L+D): Zvuk izlaza lijevog
i desnog kanala iz svakog pojedinog
zvučnika.
Tuner
Slušanje radija
1
2
Odaberite radijsku stanicu.
Automatsko podešavanje
Pritisnite i držite TUNING +/– dok
se ne pokrene automatsko skeniranje.
[Auto Tuning] (Automatsko
podešavanje) pojavljuje se na TV
zaslonu. Traženje se prekida kada
sustav namjesti stanicu.
Da biste otkazali automatsko
podešavanje, pritisnite bilo koji
gumb osim 2 +/–.
Uživanje u višestruko
emitiranom zvuku
(DUAL MONO)
U višestruko emitiranom zvuku možete
uživati kada sustav prima ili reproducira
višestruko emitirani Dolby Digital signal.
Ručno namještanje
Uzastopce pritišćite TUNING +/–.
Napomena
Da biste primali Dolby Digital signal, TV ili
drugu opremu morate priključiti u priključak
TV (DIGITAL IN OPTICAL) putem optičkog
digitalnog kabela (str. 16, 17).
Ako je priključak HDMI IN na TV-u
kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel
(str. 16, 49), Dolby Digital signal možete primati
putem HDMI kabela.
3
Uzastopce pritišćite AUDIO dok se
željeni signal ne pojavi na zaslonu
prednje ploče.
• "MAIN": emitirat će se zvuk glavnog
jezika.
• "SUB": emitirat će se zvuk sporednog
jezika.
• "MN/SUB": emitirat će se miješani
zvuk glavnog i sporednog jezika.
1
36CR
Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
Uzastopce pritišćite 2 +/– da
biste podesili jačinu zvuka.
Ako FM program ima smetnje
Ako FM program ima smetnje, možete
odabrati monoprijam. Neće biti stereo
zvuka, ali prijam će se poboljšati.
2
Pritisnite OPTIONS.
Na TV zaslonu pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
Pritisnite V/v da biste odabrali
[FM Mode] (FM način rada),
a potom pritisnite
.
3
Pritisnite V/v da biste odabrali
[Monaural] (Mono), a zatim
pritisnite .
• [Stereo]: Stereo prijam.
• [Monaural] (Mono): Monoprijam.
Savjet
[FM Mode] (FM način rada) možete zasebno
postaviti za svaku memoriranu stanicu.
Promjena broja memorirane
stanice
Odaberite željeni broj memorirane
stanice pritiskom na PRESET +/–,
a zatim provedite postupak iz 3. koraka.
Odabir memorirane stanice
1
Pritisnite "/1.
Memoriranje radijskih
stanica
Zadano možete postaviti do 20 stanica.
Prije namještanja provjerite jeste li
maksimalno smanjili glasnoću.
1
2
3
Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
Traženje se prekida kada sustav
namjesti stanicu.
Uzastopce pritišćite PRESET +/–
da biste odabrali memoriranu
stanicu.
Broj memorirane stanice i frekvencija
pojavljuju se na TV zaslonu i zaslonu
na prednjoj ploči.
Svaki put kada pritisnete gumb, sustav
namješta jednu memoriranu stanicu.
Savjet
• Broj memorirane stanice možete
izravno odabrati tako da pritisnete
tipke s brojevima.
• Svaki puta kada pritisnete DISPLAY,
prikaz na zaslonu na prednjoj ploči
mijenja se na sljedeći način:
Frekvencija y Broj memorirane stanice
Pritisnite OPTIONS.
Na TV zaslonu pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
4
Pritisnite V/v da biste odabrali
[Preset Memory] (Memorirana
stanica), a zatim pritisnite
.
5
Pritisnite X/v da biste odabrali
broj memorirane stanice, a zatim
pritisnite .
6
2
Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
Posljednja je primljena stanica
namještena.
Tuner
Isključivanje radija
Ponovite korake od 2 do 5 da
biste spremili ostale stanice.
37CR
Primanje signala radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Radijski podatkovni sustav (RDS) usluga
je emitiranja koja radijskim stanicama
omogućuje slanje dodatnih informacija
zajedno s redovitim programskim
signalom. Ovaj sustav nudi praktične RDS
značajke kao što je prikaz naziva stanice.
Naziv stanice pojavljuje se i na TV zaslonu.
Jednostavno odaberite stanicu s
FM pojasa.
Napomena
• RDS neće ispravno funkcionirati ako stanica
koju ste namjestili ispravno ne prenosi RDS
signal ili je signal preslab.
• Neke stanice ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga se također razlikuje od stanice do stanice.
Ako niste upoznati s RDS sustavom, na
lokalnim radijskim stanicama provjerite
pojedinosti o RDS uslugama na svom području.
Ostali postupci
Upotreba funkcije kontrole
za HDMI za "BRAVIA" Sync.
Ova funkcija dostupna je na TV-ima
s funkcijom "BRAVIA" Sync.
Povezivanjem Sony opreme kompatibilne
s funkcijom kontrole za HDMI putem
HDMI kabela pojednostavnjujete
rukovanje.
Napomena
Da biste koristili funkciju "BRAVIA" Sync,
svakako uključite sustav i svu priključenu opremu
nakon što ih povežete putem HDMI priključka.
Kontrola za HDMI - jednostavno
postavljanje
Funkciju [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) sustava možete automatski
postaviti tako da omogućite odgovarajuću
postavku na TV-u.
Detalje o funkciji kontrole za HDMI
potražite u odjeljku "[HDMI Settings]
(HDMI postavke)" (stranica 49)
Isključivanje sustava
Sustav možete sinkronizirano isključiti
s TV-om.
Napomena
Sustav se ne isključuje automatski dok
reproducira glazbu ili kada je odabrana
funkcija "FM".
Reprodukcija jednim dodirom
Kada pritisnete N na daljinskom
upravljaču, sustav i TV se uključuju,
a ulaz TV-a postaje onaj HDMI ulaz
putem kojeg je sustav povezan.
38CR
Kontrola zvuka sustava
Na jednostavan način možete uživati
u zvuku s TV-a ili druge opreme.
[Speaker Settings] (Postavke
zvučnika)
Da biste postigli optimalni surround zvuk,
postavite udaljenost zvučnika od položaja
u kojem slušate zvuk. Potom pomoću
testnog tona prilagodite balans zvučnika.
1
2
Pritisnite B/b da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite V/v da biste odabrali
[Audio Settings] (Postavke zvuka),
a zatim pritisnite
.
4
Pritisnite V/v da biste odabrali
[Speaker Settings] (Postavke
zvučnika), a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon [Speaker Settings]
(Postavke zvučnika).
5
Pritisnite V/v za odabir stavke,
a zatim pritisnite
.
6
Pritisnite V/v da biste prilagodili
parametar.
7
Pritisnite B/b i
za potvrdu
odabira.
Provjerite sljedeće postavke.
Audio Return Channel
Za uživanje u zvuku televizora putem
sustava dovoljan vam je jedan HDMI kabel.
Detalje o toj postavci potražite u odjeljku
"[Audio Return Channel] (Povratni
audiokanal)" (stranica 49).
Praćenje jezika
Ako promijenite jezik za na TV zaslonu,
i jezik na zaslonu sustava se mijenja nakon
uključivanja i isključivanja sustava.
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu pojavit će se početni
izbornik.
x [Distance] (Udaljenost)
Svakako postavite parametre udaljenosti
između položaja slušanja i zvučnika.
Parametre možete postaviti od 0,0 do
7,0 metara.
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni) 3,0 m:
Postavite udaljenost prednjeg zvučnika.
[Subwoofer] 3,0 m: Postavite udaljenost
subwoofera.
39CR
Ostali postupci
Funkciju kontrole zvuka sustava
možete upotrijebiti na sljedeći način:
• Kada je sustav uključen, zvuk TV-a
i druge opreme može se emitirati
iz zvučnika sustava.
• Kada se zvuk s TV-a ili druge opreme
emitira preko zvučnika sustava, možete
ga prebaciti tako da se emitira preko
zvučnika TV-a pritiskom na SPEAKERS
TVyAUDIO.
• Kada se zvuk TV-a ili druge opreme
emitira preko zvučnika sustava, putem
TV-a možete prilagoditi jačinu zvuka
i isključiti zvuk sustava.
Postavljanje zvučnika
x [Level] (Razina)
Razinu zvuka zvučnika moguće je
prilagoditi. Parametre možete postaviti
od –6,0 dB do 6,0 dB. Provjerite jeste li
postavili [Test Tone] (Testni ton) na [On]
(Uključeno) radi jednostavne prilagodbe.
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni)
0,0 dB: Postavite razinu prednjeg zvučnika.
[Subwoofer] (Subwoofer) 0,0 dB: Postavite
razinu subwoofera.
[Off] (Isključeno): Testni ton ne emitira
se iz zvučnika.
[On] (Uključeno): Testni ton emitira se
iz jednog po jednog zvučnika tijekom
prilagodbe razine. Kada odaberete jednu
od stavki u odjeljku [Speaker Settings]
(Postavke zvučnika), testni ton emitira
se redom iz svakog zvučnika.
Prilagodite razinu zvuka na sljedeći način.
1 Postavite [Test Tone] (Testni ton) na
[On] (Uključeno).
2 Pritisnite V/v da biste odabrali
postavku [Level] (Razina), a zatim
pritisnite
.
3 Pritisnite V/v da biste odabrali željenu
.
4 Pritisnite B/b da biste odabrali lijevi
ili desni zvučnik, a zatim pritisnite V/v
da biste prilagodili razinu.
5 Pritisnite
.
6 Ponovite korake od 3 do 5.
7 Pritisnite RETURN.
postavku [Test Tone] (Testni ton),
a zatim pritisnite
.
9 Pritisnite V/v da biste odabrali
postavku [Off] (Isključeno), a zatim
pritisnite
.
Napomena
Signali testnog tona ne emitiraju se iz priključka
HDMI (OUT).
Savjet
Da biste istodobno prilagodili glasnoću svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–.
x [Test Tone] (Testni ton)
Zvučnici će emitirati testni ton radi
prilagodbe postavke [Level] (Razina).
vrstu zvučnika, a zatim pritisnite
8 Pritisnite V/v da biste odabrali
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Sustav možete postaviti tako da se
isključuje u unaprijed određeno vrijeme
da biste mogli zaspati slušajući glazbu.
Vrijeme se može unaprijed postaviti
u razmacima od 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikaz
minuta (preostalo vrijeme) na zaslonu
na prednjoj ploči mijenja se za 10 minuta.
Kada postavite mjerač vremena za
automatsko isključivanje, preostalo
vrijeme pojavljuje se svakih 5 minuta.
Kada preostane manje od 2 minute,
na zaslonu na prednjoj ploči počinje
treperiti "SLEEP".
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Sustav se vraća na prethodni zaslon.
Promjena preostalog vremena
Uzastopce pritišćite SLEEP.
40CR
Deaktivacija gumba
na jedinici
(Zaključavanje gumba)
Gumbe na jedinici možete deaktivirati
(osim za "/1) da biste spriječili neprikladnu
upotrebu, primjerice kada djeca diraju
uređaj.
Napomena
Kada koristite gumbe na jedinici dok je uključena
funkcija zaključavanja gumba, na zaslonu na
prednjoj ploči treperi "LOCKED".
Upravljanje TV-om pomoću
priloženog daljinskog
upravljača
Ako prilagodite signal daljinskog
upravljača, priloženim daljinskim
upravljačem možete upravljati TV-om.
Napomena
Kada zamijenite baterije daljinskog upravljača,
šifra se može sama ponovno vratiti na zadanu
(SONY) postavku. Ponovno postavite
odgovarajuću šifru.
Pritisnite i držite TV "/1 te istovremeno
pomoću brojčanih gumba unesite šifru
proizvođača TV-a (pogledajte tablicu).
Potom otpustite TV "/1.
Proizvođač
Šifra
SONY
01 (zadano)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Ostali postupci
Pritisnite x na jedinici i držite dulje
od 5 sekundi.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se
"LOCKED".
Funkcija zaključavanja gumba aktivirana
je i gumbi na jedinici zaključani su.
(Sustavom možete upravljati daljinskim
upravljačem.)
Da biste poništili, pritisnite x na jedinici
i držite dulje od 5 sekundi dok se na
zaslonu prednje ploče ne prikaže
"UNLOCK".
Priprema daljinskog
upravljača za upravljanje
TV-om
Ako postavljanje ne uspije, trenutna se
registrirana šifra ne mijenja. Ponovno
upišite šifru.
Ako je navedeno više šifri, pokušajte ih
unositi jednu po jednu dok ne pronađete
valjanu šifru za svoj TV.
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Provjerite jeste li postavili sljedeće
postavke:
– [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u odjeljku [HDMI Settings]
(HDMI postavke) postavljena je na
[Off] (Isključeno) (stranica 49).
– [Quick Start Mode] (Način rada za
brzo pokretanje) postavljen je na
[Off] (Isključeno) (stranica 49).
– [Remote Start] (Pokretanje na daljinu)
u odjeljku [Network Settings] (Mrežne
postavke) postavljeno je na [Off]
(Isključeno) (stranica 51).
41CR
Pretraživanje web-stranica
1 Pripremite se za pretraživanje
interneta.
Povežite sustav s mrežom (stranica 18).
2
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu pojavit će se početni
izbornik.
3
Pritisnite B/b da biste odabrali
[Network] (Mreža).
4
Pritisnite V/v da biste odabrali
[Internet Browser] (Internetski
preglednik), a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se prikaz [Internet Browser]
(Internetski preglednik).
Napomena
Neke web-stranice možda se neće ispravno
prikazivati ili funkcionirati.
Unos URL-a
Odaberite [URL entry] (URL unos)
na izborniku mogućnosti.
Unesite URL pomoću softverske
tipkovnice, zatim odaberite [Enter].
Postavljanje zadane početne
stranice
Dok je stranica koju želite postaviti prikazana,
odaberite [Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu) na izborniku mogućnosti.
Povratak na prethodnu stranicu
Odaberite [Previous page] (Prethodna
stranica) na izborniku mogućnosti.
Ako se prethodna stranica ne pojavi ni kada
odaberete [Previous page] (Prethodna
stranica), odaberite [Window List] (Prozor
popisa) u izborniku opcija pa odaberite
stranicu na koju se želite vratiti s popisa.
Zatvaranje internetskog
preglednika
Pritisnite HOME.
42CR
Prikaz Internetskog
preglednika
Pritiskom na DISPLAY možete provjeriti
informacije o web-mjestu. Prikazane
informacije razlikuju se ovisno o statusu
web-mjesta i stranice.
A Naslov stranice
B Adresa stranice
C Pokazivač
Pomičite se pritiskom na B/V/v/b.
Postavite pokazivač na vezu koju
želite pregledati, a zatim pritisnite .
Prikazuje se povezano web-mjesto.
D SSL ikona
Pojavljuje se kada je povezani
URL siguran.
E Pokazatelj jačine signala
Pojavljuje se kada je sustav povezan
s bežičnom mrežom.
F Traka napretka/ikona učitavanja
Pojavljuje se kada se stranica učitava
ili tijekom preuzimanja/prijenosa
datoteke.
G Polje unosa teksta
Pritisnite , a zatim na izborniku
mogućnosti odaberite [Input] (Unos)
da biste otvorili softversku tipkovnicu.
H Traka za pomicanje
Pritisnite B/V/v/b da biste prikaz
stranice pomaknuli ulijevo, gore,
dolje ili udesno.
Dostupne mogućnosti
[Open in new window] (Otvori u novom
prozoru)
Otvara vezu u novom prozoru.
Pritiskom na OPTIONS dostupne
su različite postavke i radnje.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
[Browser Setup] (Postavljanje preglednika)
Postavlja sustav kodiranja znakova.
[Display certificate] (Prikaži potvrdu)
Prikazuje potvrde poslužitelja poslane sa
stranica koje podržavaju SSL.
[Input] (Unos)
Prikazuje softversku tipkovnicu za unos
znakova tijekom pretraživanja web-mjesta.
[Break] (Novi redak)
Premješta pokazivač u novi redak u polju
za unos teksta.
[Delete] (Izbriši)
Briše jedan znak s lijeve strane pokazivača
tijekom unosa teksta.
[Window List] (Popis prozora)
Prikazuje popis svih trenutno otvorenih
web-mjesta.
Omogućuje povratak na prethodno
prikazano web-mjesto odabirom prozora.
[Bookmark List] (Popis knjižnih oznaka)
Prikazuje popis knjižnih oznaka.
[URL entry] (Unos URL adrese)
Omogućuje unos URL-a kada je softverska
tipkovnica prikazana.
[Previous page] (Prethodna stranica)
Služi za prelazak na prethodno prikazanu
stranicu.
[Next page] (Sljedeća stranica)
Služi za prelazak na prethodno prikazanu
sljedeću stranicu.
[Cancel loading] (Otkaži učitavanje)
Zaustavlja učitavanje stranice.
[Reload] (Ponovo učitaj)
Ponovno učitava istu stranicu.
[Add to Bookmark] (Dodaj u knjižne oznake)
Dodaje trenutno prikazano web-mjesto
na popis knjižnih oznaka.
[Set as start page] (Postavi kao početnu
stranicu)
Postavlja trenutno prikazano web-mjesto
kao zadanu početnu stranicu.
43CR
Ostali postupci
Prikazuje postavke internetskog preglednika.
• [Zoom] (Zum): Povećava ili smanjuje
veličinu prikazanog sadržaja.
• [JavaScript Setup] (Postavljanje
JavaScripta): Omogućuje ili onemogućuje
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Postavljanje kolačića):
Određuje hoće li se prihvatiti kolačići
preglednika.
• [SSL Alarm Display] (Prikaz SSL alarma):
Određuje hoće li se SSL omogućiti ili
onemogućiti.
[Character encoding] (Kodiranje znakova)
Ikona
Postavke i prilagodbe
Objašnjenje
[Parental Control Settings]
(Postavke roditeljskog
nadzora) (str. 48)
Upotreba prikaza
postavljanja
Prilagođava detaljne
postavke za funkciju
roditeljskog nadzora.
Možete načiniti razne prilagodbe stavki
kao što su slika i zvuk.
Zadane su postavke podcrtane.
Prilagođava postavke
vezane uz sustav.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disku
nadjačavaju postavke prikaza postavljanja.
Stoga se neke funkcije možda neće izvoditi.
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu pojavit će se početni
izbornik.
2
3
Pritisnite B/b da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
Pritisnite V/v da biste odabrali
ikonu kategorije postavljanja,
a zatim pritisnite
.
Ikona
[Network Settings]
(Mrežne postavke) (str. 50)
Prilagođava detaljne
postavke za internet i mrežu.
[Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne
postavke) (str. 51)
Pokreće [Easy Network
Settings] (Jednostavne
mrežne postavke) radi
određivanja osnovnih
postavki mreže.
[Resetting] (Ponovno
postavljanje) (str. 51)
Vraća tvorničke postavke
sustava.
Objašnjenje
[Network Update] (Mrežno
ažuriranje) (str. 44)
Ažurira softver sustava.
[Screen Settings]
(Postavke zaslona) (str. 45)
Prilagođava postavke
zaslona u skladu s vrstom
TV-a.
[Audio Settings] (Postavke
zvuka) (str. 46)
Prilagođava postavke zvuka
u skladu s vrstom
priključaka za povezivanje.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Postavke gledanja BD-a/
DVD-a) (str. 47)
Prilagođava detaljne
postavke za reprodukciju
BD-a/DVD-a .
44CR
[System Settings]
(Postavke sustava) (str. 48)
[Network Update]
(Mrežno ažuriranje)
Ažuriranjem softvera na najnoviju verziju
možete iskoristiti prednost najnovijih
funkcija.
Informacije o funkcijama ažuriranja
potražite na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Tijekom softverskog ažuriranja na zaslonu
na prednjoj ploči pojavljuje se "UPDATE".
Kada se ažuriranje dovrši, jedinica se
automatski isključuje.
Nemojte uključivati ili isključivati jedinicu
ni raditi s jedinicom ili TV-om dok je
postupak ažuriranja u tijeku. Pričekajte
da se ažuriranje softvera završi.
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
x [3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu
postavku da bi vam se sav sadržaj
prikazivao u 2D prikazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Omjer širine
i visine DVD-a)
[Letter Box] (Okvir 4:3): Prikazuje široku
sliku s crnim crtama na vrhu i dnu.
[Pan & Scan] (Cijeli zaslon): Prikazuje
sliku potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
x [TV Type] (Vrsta TV-a)
[16:9]: Odaberite ovu postavku pri
povezivanju s TV-om sa širokim zaslonom
ili TV-om s funkcijom širokog načina
prikaza.
[4:3]: Odaberite ovu postavku pri
povezivanju televizora sa zaslonom 4:3 bez
funkcije širokog načina prikaza.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Puni): Odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom s funkcijom
širokog načina prikaza. Prikazuje sliku
na zaslonu omjera 4:3 u omjeru 16:9,
čak i na televizoru sa širokim zaslonom.
[Normal] (Normalno): Mijenja veličinu
slike radi prilagodbe veličini zaslona s
izvornim omjerom širine i visine slike.
x [Cinema Conversion Mode]
(Način pretvorbe u kino-format)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo. Jedinica
automatski otkriva temelji li se materijal
na videosadržaju ili na filmskom sadržaju
te odabire prikladan način pretvorbe.
[Video]: Uvijek će se odabrati način
pretvorbe u skladu s materijalima koji se
temelje na videosadržaju, bez obzira na
materijal.
x [Output Video Resolution]
(Izlazna rezolucija videozapisa)
[Auto] (Automatski): emitira video signal
prema rezoluciji TV-a ili povezane opreme.
[Original Resolution] (Originalna rezolucija):
emitira video signal prema rezoluciji
snimljenoj na disku. (Ako je rezolucija niža od
SD rezolucije, povećava se do SD rezolucija.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: emitira video signal prema
odabranoj postavci rezolucije.
* Ako je sustav boja diska NTSC, rezolucija video
signala može se pretvoriti samo u [480i] i [480p].
45CR
Postavke i prilagodbe
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Postavka veličine TV zaslona za 3D)
Postavlja veličinu zaslona TV-a s
podrškom za 3D.
x [BD-ROM 24p Output]
[Auto] (Automatski): Emitira video signale
pri 24p samo ako je uređaj povezan s TVom koji podržava format 1080/24p putem
HDMI priključka, a [Output Video
Resolution] (Izlazna rezolucija
videozapisa) postavljena je na
[Auto] (Automatski) ili [1080p].
[On] (Uključeno): Odaberite ovu postavku
ako je vaš TV kompatibilan s video
signalima rezolucije 1080/24p.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku
ako TV nije kompatibilan s video signalima
rezolucije 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
[Auto] (Automatski): Emitira video signale
pri 24p samo ako je uređaj povezan s TVom koji podržava format 1080/24p putem
HDMI priključka, a [Output Video
Resolution] (Izlazna rezolucija
videozapisa) postavljena je na [Auto]
(Automatski) ili [1080p].
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku
ako TV nije kompatibilan s video signalima
rezolucije 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): Automatski otkriva
vrstu vanjske opreme i prebacuje se na
odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: emitira video signale
formata YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: emitira video signale
formata YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Odaberite ovu postavku pri
povezivanju opreme s DVI priključkom
usklađenim sa standardom HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI izlaz dubokih boja)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[16bit] (16-bitno), [12bit] (12-bitno), [10bit]
(10-bitno): Emitira 16-bitne/12-bitne/
10-bitne videosignale pri povezivanju
s televizorom koji podržava duboku boju.
46CR
[Off] (Isključeno): Odaberite ovo kada je
slika nestabilna ili su boje neprirodne.
x [Pause Mode] (Način pauze)
(samo BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automatski): Slika, uključujući
objekte koji se dinamički kreću, prikazuje
se bez podrhtavanja. U normalnim
okolnostima odaberite ovaj položaj.
[Frame] (Kadar): Slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje se
u visokoj razlučivosti.
[Audio Settings]
(Postavke zvuka)
x [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
[On] (Uključeno): Emitira zvuk
dobiven miješanjem interaktivnog zvuka
i sekundarnog zvuka u primarni zvuk.
[Off] (Isključeno): Emitira samo primarni
zvuk.
x [Audio DRC]
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa.
[Auto] (Automatski): Izvodi reprodukciju
pri dinamičnom rasponu određenom na
disku (samo BD-ROM).
[On] (Uključeno): Sustav reproducira
zvučni zapis s dinamičkim rasponom kakav
su njegovi tvorci namjeravali postići.
[Off] (Isključeno): Nema kompresije
dinamičkog raspona.
x [Attenuate - AUDIO] (Priguši – AUDIO)
Kada slušate zvuk na opremi priključenoj
u priključak AUDIO IN, može se javiti
izobličenje.
Priključci (L/R). Izobličenje možete spriječiti
tako da prigušite ulaznu razinu na jedinici.
[On] (Uključeno): Prigušuje ulaznu razinu.
Uz ovu postavku izlazna će se razina
smanjiti.
[Off] (Isključeno): Normalna ulazna razina.
x [Audio Output] (Audioizlaz)
Možete odabrati način izlaza tamo gdje
se zvučni signal emitira.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Možete omogućiti i onemogućiti AAC audio.
[On]: AAC audio ako Bluetooth uređaj
podržava AAC.
[Off]: SBC audio.
Napomena
Ako je omogućen AAC, možete uživati u zvuku
visoke kvalitete. U slučaju da ne možete slušati
AAC zvuk na svom uređaju, odaberite [Off].
Napomena
• Kada je mogućnost [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) postavljena na [On]
(Uključeno) (stranica 49), [Audio Output]
(Audio izlaz) automatski se postavlja na
[Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI).
Tu postavku nije moguće promijeniti.
• Kada je [Audio Output] (Audio izlaz) postavljen
na [HDMI], format izlaznog signala za "TV"
funkciju je 2-kanalni linearni PCM.
x [Sound Effect] (Zvučni efekt)
Zvučne efekte sustava možete uključiti
ili isključiti (postavka SOUND MODE
(stranica 21)).
[Sound Mode On] (Način zvuka uključen):
Omogućuje surround efekt načina
zvuka (stranica 21) i način reprodukcije
za nogomet (stranica 22).
[2ch Stereo]: Ovaj sustav emitira zvuk
samo iz prednjeg lijevog/desnog zvučnika
i subwoofera. Višekanalni surround
formati preoblikuju se u 2-kanalne.
[Off] (Isključeno): Zvučni efekti su
onemogućeni. Možete čuti zvuk onako
kako je snimljen.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a)
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik izbornika BD-a/DVD-a)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove
možete izabrati zadani jezik izbornika.
Kada odaberete [Select Language Code]
(Odaberi kod jezika), pojavljuje se zaslon
za unos koda jezika. Unesite kod jezika
prema popisu "Popis jezičnih kodova"
(stranica 65).
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove
možete odabrati zadani jezik zapisa.
Kada odaberete [Original] (Izvorno),
odabire se jezik koji ima prednost na disku.
Kada odaberete [Select Language Code]
(Odaberi kod jezika), pojavljuje se zaslon za
unos koda jezika. Unesite kod jezika prema
popisu "Popis jezičnih kodova" (stranica 65).
47CR
Postavke i prilagodbe
[Speaker] (Zvučnik): Emitira višekanalni
zvuk samo iz zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI]:
Emitira višekanalni zvuk samo iz zvučnika
sustava te 2-kanalne linearne PCM signale
iz priključka HDMI (OUT).
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz priključka
HDMI (OUT). Format zvuka ovisi
o povezanoj opremi.
x [Speaker Settings] (Postavke zvučnika)
Da biste dobili optimalni mogući surround
zvuk, postavite zvučnike. Dodatne
informacije potražite u odjeljku
"Postavljanje zvučnika" (stranica 39).
x [Subtitle Language] (Jezik titlova)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove
možete odabrati zadani jezik titlova.
Kada odaberete [Select Language Code]
(Odaberi kod jezika), pojavljuje se zaslon
za unos koda jezika. Unesite kod jezika prema
popisu "Popis jezičnih kodova" (stranica 65).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Sloj reprodukcije BD hibridnog diska)
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
x [BD Internet Connection]
(BD internetska veza)
[Allow] (Dopusti): U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Do not allow] (Nemoj dopustiti):
Ne dopušta internetsku vezu.
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora)
x [Password] (Zaporka)
Postavite ili promijenite zaporku za funkciju
roditeljskog nadzora. Zaporka omogućuje
postavljanje ograničenja reprodukcije
BD-ROM diska, DVD VIDEO diska ili
internetskog videozapisa. Ako je potrebno,
možete postaviti različite razine ograničenja
za BD-ROM i DVD VIDEO diskove.
x [Parental Control Area Code]
(Regionalni kod roditeljskog nadzora)
Reprodukcija nekih BD-ROM ili
DVD VIDEO diskova može biti ograničena
s obzirom na geografsko područje. Scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim
scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu zaporku.
48CR
x [BD Parental Control] (Roditeljski
nadzor za BD)/[DVD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za DVD)/[Internet
Video Parental Control] (Roditeljski
nadzor za internetske videozapise)
Ako postavite roditeljski nadzor, određene
scene mogu biti blokirane ili zamijenjene
drugim scenama. Slijedite upute na zaslonu
i unesite četveroznamenkastu zaporku.
x [Internet Video Unrated]
(Internetski videozapis bez
dobnog ograničenja)
[Allow] (Dopusti): Omogućuje
reprodukciju internetskih videozapisa
bez dobnog ograničenja.
[Block] (Blokiraj): Blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
[System Settings]
(Postavke sustava)
x [OSD Language] (Jezik OSD-a)
Možete odabrati željeni jezik prikaza
zaslona sustava.
x [Main Unit illumination]
(Osvjetljenje glavne jedinice)
[On] (Uključeno): Zaslon na prednjoj ploči
uvijek je uključen, a svjetlina LED
indikatora postavljena je na maksimalno.
[Auto] (Automatski): Zaslon na prednjoj
ploči isključen je, a svjetlina LED
indikatora automatski se smanjuje ako ne
upravljate sustavom otprilike 10 sekundi.
x [HDMI Settings] (HDMI postavke)
[Control for HDMI]) (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI).
Možete zajednički raditi s opremom koja je
spojena HDMI kabelom.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
Napomena
Ako je [Quick Start Mode] (Način rada za brzo
pokretanje) postavljen na [On] (Uključeno),
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
postavlja se na [Off] (Isključeno).
x [Quick Start Mode] (Način rada
za brzo pokretanje)
[On] (Uključeno): Skraćuje vrijeme
pokretanja iz stanja pripravnosti. Sustavom
možete upravljati čim ga uključite.
[Off] (Isključeno): Zadana postavka.
Napomena
Kada postavite [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) ili [Remote Start] (Pokretanje na daljinu)
na [On] (Uključeno), [Quick Start Mode] (Način
rada za brzo pokretanje) automatski se postavlja
na [Off] (Isključeno).
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom promjene
prikazivanja naslova, načina slika, zvučnih
signala itd.
[Off] (Isključeno): Prikazuje informacije
samo kada pritisnete DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar zaslona)
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju
čuvara zaslona.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Software Update Notification]
(Obavijest o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): Postavlja sustav
tako da šalje obavijest s informacijama
o najnovijoj verziji softvera (stranica 44).
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Gracenote Settings]
(Gracenote postavke)
[Auto] (Automatski): Automatski
preuzima informacije o disku kada
zaustavite reprodukciju diska. Da bi
preuzimanje bilo moguće, sustav mora
biti povezan s mrežom.
[Manual] (Ručno): Preuzima informacije
o disku kada je odabrana mogućnost
[Video Search] (Pretraživanje videozapisa)
ili [Music Search] (Pretraživanje glazbe).
49CR
Postavke i prilagodbe
[Audio Return Channel] (Povratni
audiokanal)
Ta je funkcija dostupna kada sustav
priključite u priključak HDMI IN na TV-u
koji je kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel i ako je [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) postavljena na [On]
(Uključeno).
[Auto]: Sustav putem HDMI kabela
može automatski primati digitalni
zvučni signal TV-a.
[Off]: Isključeno.
x [Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti)
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju
[Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti). Kada sa sustavom ne radite
približno 30 minuta, sustav automatski
ulazi u stanje pripravnosti.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [System Information] (Informacije
o sustavu)
Možete prikazati informacije o verziji
softvera sustava i MAC adresi.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Možete prikazati informacije o softverskoj
licenci.
[Network Settings]
(Mrežne postavke)
x [Internet Settings] (Internetske
postavke)
Prvo povežite sustav s mrežom. Dodatne
informacije potražite u odjeljku "3. korak:
priprema za mrežnu vezu" (stranica 18).
[Wired Setup] (Ožičeno postavljanje):
Odaberite tu mogućnost kada se povezujete
sa širokopojasnim usmjerivačem putem
LAN kabela.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično
postavljanje (ugrađeno)): Odaberite ovu
postavku ako koristite ugrađeni bežični
LAN sustava kao bežičnu mrežnu vezu.
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Da biste provjerili je li mrežna veza
ispravno uspostavljena, možete pokrenuti
dijagnostiku mreže.
x [Connection Server Settings]
(Postavke poslužitelja za povezivanje)
Služi za odabir prikaza povezanog DLNA
poslužitelja.
x [Renderer Set-up] (Postavljanje
prikazivača)
[Automatic Access Permission]
(Dopuštenje automatskog pristupa): Služi
za omogućivanje automatskog pristupa
novootkrivenom DLNA kontroleru.
[Smart Select] (Pametan odabir):
Omogućuje Sony DLNA kontroleru da
pronađe sustav kao ciljnu opremu kojom
se upravlja putem infracrvene zrake.
Tu funkciju možete uključiti i isključiti.
[Renderer Name] (Naziv prikazivača):
Prikazuje naziv sustava kako je naveden
na drugim DLNA uređajima na mreži.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola pristupa prikazivaču)
Određuje hoće li se prihvatiti naredbe
iz DLNA kontrolera.
Savjet
Dodatne informacije potražite na sljedećem
web-mjestu te pogledajte najčešća pitanja.
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Status mrežne veze)
Prikazuje trenutno stanje mrežne veze.
50CR
x [PARTY Auto Start] (Automatsko
pokretanje funkcije PARTY)
[On] (Uključeno): Pokreće PART ili se
pridružuje postojećoj funkciji PARTY na
zahtjev umreženog uređaja kompatibilnog
s funkcijom PARTY STREAMING.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirani udaljeni uređaji)
Prikazuje popis registriranih udaljenih
uređaja.
[Easy Network
Settings] (Jednostavne
mrežne postavke)
Napomena
Da biste koristili tu funkciju, svakako izvršite
ažuriranje softvera (stranica 44).
[Resetting] (Ponovno
postavljanje)
Napomena
Ako je [Quick Start Mode] (Način rada za brzo
pokretanje) postavljen na [On] (Uključeno),
[Remote Start] (Pokretanje na daljinu) postavlja
se na [Off] (Isključeno).
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na tvornički zadane
postavke)
Postavke sustava možete vratiti na
tvornički zadane odabirom skupine
postavki. Sve postavke unutar skupine
bit će vraćene na početne.
x [Initialise Personal Information]
(Pokreni osobne podatke)
Možete izbrisati osobne podatke
pohranjene u sustavu.
51CR
Postavke i prilagodbe
x [Remote Start] (Pokretanje na daljinu)
[On] (Uključeno): Uvijek uključite sustav
pomoću uređaja povezanog putem mreže
ako je sustav u stanju pripravnosti.
[Off] (Isključeno): Sustav se ne može
uključiti pomoću uređaja povezanog
putem mreže.
Pokreće [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke) radi
određivanja osnovnih postavki mreže.
Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite uređaj iz
struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
• Ne dirajte kabel za napajanje mokrim
rukama. U suprotnom može doći do
strujnog udara.
O izvorima napajanja
Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja kabela za napajanje
izmjeničnom strujom držite ga za utikač,
a ne povlačite sam kabel.
O postavljanju
• Postavite sustav na dovoljno prozračno
mjesto kako u unutrašnjosti sustava
ne bi došlo do nakupljanja topline.
• Iako se jedinica grije za vrijeme rada,
to ne znači da je došlo do kvara. Ako
jedinicu stalno koristite pri visokim
razinama glasnoće, temperatura kućišta
na vrhu, sa strane i na dnu značajno raste.
Ne dirajte kućište kako se ne biste opekli.
• Jedinicu nemojte smještati na mekane
podloge (tepihe, prekrivače itd.), koje
bi mogle blokirati otvore za ventilaciju.
• Sustav nemojte instalirati blizu izvora
topline, primjerice radijatora ili zračnih
otvora, ni na mjesta podložna izravnom
Sunčevu svjetlu, velikim količinama
prašine, mehaničkoj vibraciji ili udarima.
• Ne postavljajte sustav u kosi položaj.
Oblikovan je za rad samo u vodoravnom
položaju.
52CR
• Sustav i diskove držite što dalje od
opreme sa snažnim magnetima, kao što
su mikrovalne pećnice ili veliki zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sustav.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
prednje ploče. To može ograničiti prijam
radiovalova.
• Ne stavljajte sustav na mjesta na kojima
se upotrebljava medicinska oprema.
To može uzrokovati kvar medicinske
opreme.
• Ako upotrebljavate srčani stimulator
ili neki drugi medicinski uređaj, prije
upotrebe funkcije bežične LAN mreže
posavjetujte se s liječnikom ili
proizvođačem medicinskog uređaja.
O radu uređaja
Ako unesete sustav iz hladnog na toplo
mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom
prostoru, na lećama unutar uređaja može
se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi,
sustav možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju uklonite disk i ostavite
sustav uključen približno pola sata dok
vlaga ne ishlapi.
O prilagodbi glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove
s vrlo niskom razinom ulaza zvuka ili bez
zvučnih signala. U suprotnome se zvučnici
mogu oštetiti tijekom nagle reprodukcije
dijela s visokom razinom zvuka.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom malo navlaženom u otopini
blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti
nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje
ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za čišćenje
i sredstva za čišćenje diskova/leća
(uključujući tekuća sredstva i raspršivače).
Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravljanja ovog sustava,
popravljeni dijelovi mogu se zadržati
za ponovnu upotrebu ili recikliranje.
O boji na TV-u
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: ovaj sustav može beskonačno
prikazivati nepomičnu videosliku ili
zaslonski prikaz na TV zaslonu. Ako
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz prikazujete na TV-u dulje
vrijeme, postoji rizik od oštećenja
zaslona. Tome su posebno podložni
TV-i s plazma zaslonima i projekcijski
televizori.
O premještanju sustava
Prije premještanja sustava provjerite
nije li umetnut disk i isključite kabel
za napajanje iz zidne utičnice.
• Bluetooth uređaji moraju koristiti na
međusobnoj udaljenosti od približno
10 metara (bez prepreka). Učinkoviti
komunikacijski raspon može se skratiti
u sljedećim uvjetima:
– ako se između uređaja s Bluetooth
vezom nalazi osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka
– lokacije gdje je instaliran bežični LAN
– u blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– lokacije na kojima se pojavljuju drugi
elektromagnetski valovi
• Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koristi isti frekvencijski
pojas (2,4 GHz). Pri korištenju Bluetooth
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a, može doći do
elektromagnetskih smetnji. To bi moglo
uzrokovati sporiji prijenos podataka,
šum ili nemogućnost povezivanja.
U tom slučaju pokušajte sljedeće:
– koristite ovu jedinicu najmanje
10 metara od uređaja s bežičnim
LAN-om
– isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu pri korištenju Bluetooth
uređaja unutar 10 metara
– postavite ovu jedinicu i Bluetooth
uređaj što je moguće bliže jedno
drugom
• Radiovalovi koje emitira ova jedinica
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje na ovoj jedinici i Bluetooth
uređaju na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje mogu postojati zapaljivi
plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
53CR
Dodatne informacije
Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz
boje na TV zaslonu, isključite TV pa ga
ponovno uključite nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boja i dalje nepravilno prikazuje,
postavite zvučnike podalje od TV-a.
O Bluetooth komunikaciji
• Ova jedinica podržava sigurnosne
funkcije koje su sukladne Bluetooth
specifikacijama da bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću Bluetooth
tehnoologije. No ta sigurnost može biti
nedovoljna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima, pa uvijek budite
oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću Bluetooth
tehnologije.
• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću Bluetooth
tehnologije.
• Bluetooth komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim Bluetooth
uređajima koji imaju isti profil kao
ova jedinica.
• Bluetooth uređaji povezani s ovom
jedinicom moraju biti u skladu
s Bluetooth specifikacijom koju određuje
Bluetooth SIG, Inc. i mora imati certifikat
o usklađenosti. No čak i kad je uređaj
u skladu s Bluetooth specifikacijom,
mogu postojati slučajevi kada povezivanje
nije moguće zbog karakteristika ili
specifikacija Bluetooth uređaja ili kada
može rezultirati različitim načinima
kontrole, prikaza ili rada.
• Može se pojaviti šum ili audio se može
isključiti ovisno o Bluetooth uređaju
povezanom s ovom jednicom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima u okolini.
Ako imate kakvih pitanja ili problema
vezanih uz sustav, obratite se najbližem
Sonyjevu distributeru.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Da bi disk ostao čist, pridržavajte
ga za rub. Ne dodirujte površinu.
• Ne lijepite papir ili traku na disk.
• Disk nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj
svjetlosti ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ostavljati
u automobilu na izravnoj Sunčevoj
svjetlosti jer unutra temperatura
može znatno porasti.
• Nakon reprodukcije pohranite disk
u kutiju.
O čišćenju
• Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Disk brišite od središta prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala kao što
su benzin i razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatičke raspršivače namijenjene
za gramofonske ploče.
Sustav može reproducirati samo
standardne okrugle diskove. Korištenjem
nestandardnih diskova ili diskova koji nisu
kružnog oblika (npr. onih u obliku kartice,
srca ili zvjezdice) moguće je izazvati kvar.
Nemojte koristiti disk za koji je pričvršćen
komercijalno dostupan dodatak,
primjerice naljepnica ili prsten.
54CR
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo
koju od sljedećih poteškoća, prije traženja
popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje
poteškoća. Ako se bilo koji od problema
nastavi pojavljivati, obratite se najbližem
prodavaču tvrtke Sony.
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
t Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
t Udaljenost između daljinskog
upravljača i jedinice prevelika je.
t Baterije u daljinskom upravljaču
slabe su.
Ladica za disk ne otvara se i ne možete
ukloniti disk čak ni kada pritisnete Z.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Pritisnite i držite N i Z na
jedinici dulje od 5 sekundi da
biste otvorili ladicu za disk.
2 Uklonite disk.
3 Isključite kabel za napajanje iz
zidne utičnice, a zatim ga ponovo
priključite nakon nekoliko minuta.
Na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka:
[A new software version is available. Please
go to the "Setup" section of the menu and
select "Network Update" to perform the
update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite na odjeljak "Postavljanje" na izborniku
i odaberite "Mrežno ažuriranje" da biste
izvršili ažuriranje.).
t Pogledajte [Network Update] (Mrežno
ažuriranje) (stranica 44) da biste
ažurirali sustav najnovijom verzijom
softvera.
Na zaslonu na prednjoj ploči naizmjenično
se pojavljuje "PRTECT", "PUSH" i "POWER".
t Pritiskom na "/1 isključite sustav
i provjerite sljedeće stavke nakon
što "STBY" nestane.
• Koristite li samo priložene zvučnike?
• Blokira li nešto ventilacijske otvore
sustava?
• Nakon provjere gore navedenih
stavki i rješavanja eventualnih
problema, uključite sustav. Ako se
uzrok problema ne može pronaći čak
i nakon provjere svih gore navedenih
stavki, potražite pomoć kod
prodavača za Sony.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se
"LOCKED".
Sustav ne radi normalno.
t Postavite funkciju zaključavanja
gumba na isključeno (stranica 41).
t Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
"D. LOCK" se pojavljuje na zaslonu prednje
ploče.
t Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
55CR
Dodatne informacije
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Poruke
Na zaslonu na prednjoj ploči pojavit
će se "Exxxx" (x je broj).
t Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony te
navedite šifru pogreške.
Na cijelom TV zaslonu pojavljuje
se
bez poruka.
t Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
t Provjerite način izlaza na svom sustavu
(stranica 16).
t Pritisnite i držite N i VOL – na
jedinici dulje od 5 sekundi da biste
vratili izlaznu razlučivost videozapisa
na najnižu vrijednost.
t Za BD-ROM diskove provjerite
postavke za [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p izlaz) u odjeljku
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 46).
Nema slike kada uspostavite vezu HDMI
kabelom.
t Uređaj je spojen na ulazni uređaj
koji nije kompatibilan s HDCP-om
(širokopojasna zaštita digitalnog
sadržaja) ("HDMI" na zaslonu prednje
ploče ne pali se) (stranica 16).
Pojavljuje se šum na slici.
t Očistite disk.
t Ako emitiranje slike iz sustava ide
preko videorekordera do TV-a, signal
zaštite autorskih prava primijenjen
na neke BD/DVD programe može
utjecati na kvalitetu slike. Ako i dalje
imate problema čak i ako jedinicu
izravno povežete s TV-om, pokušajte
je povezati s drugim ulaznim
utičnicama.
Slika se ne prikazuje preko cijelog zaslona
televizora.
t Provjerite postavke [TV Type] (Vrsta
TV-a) u odjeljku [Screen Settings]
(Postavke zaslona) (stranica 45).
t Omjer širine i visine na disku fiksan je.
Boje na zaslonu televizora nepravilno
se prikazuju.
t Ako se zvučnici upotrebljavaju
s katodnim televizorom ili
projektorom, instalirajte ih na
udaljenosti od najmanje 0,3 m
od televizora.
t Ako se boje i dalje nepravilno
pokazuju, isključite TV pa ga
uključite nakon 15-30 minuta.
t Provjerite je li neki magnetski
predmet (magnetski zapor na
postolju za televizor, medicinski
uređaj, igračka itd.) smješten blizu
zvučnika.
Zvuk
Tamni je dio slike pretaman / svijetli je
dio slike presvijetao ili neprirodan.
Nema zvuka.
t Postavite [Picture Quality Mode]
(Način kvalitete slike) na [Standard]
(Standardno) (zadano) (stranica 33).
t Kabeli zvučnika nisu čvrsto
priključeni.
t Provjerite postavke zvučnika
(stranica 39).
56CR
Iz TV-a ne dopire zvuk putem priključka
HDMI (OUT) tijekom upotrebe funkcije
[Audio Return Channel] (Povratni
audiokanal).
Sustav ne emitira ispravno zvuk televizijskih
programa kada je povezan s digitalnim
prijamnikom.
t Postavite [Audio Return Channel]
u [HDMI Settings] (HDMI postavke)
za [System Settings] (Postavke sustava)
na [Off] (Isključeno) (stranica 49).
t Provjerite veze (stranica 17).
Čuje se jak šum ili buka.
t Premjestite audioopremu dalje
od TV-a.
t Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekt kada reproducirate CD.
t Odaberite stereo zvuk pritiskom na
AUDIO (stranica 35).
Zvuk priključene opreme izobličen je.
t Smanjite razinu unosa za povezanu
opremu tako da odaberete [Attenuate AUDIO] (Priguši - AUDIO)
(stranica 46).
t Uključena je ugrađena demonstracija
zvuka. Za smanjivanje jasnoće zvuka
pritisnite 2 ili pritisnite x za
zaustavljanje demonstracije.
Tuner
Radijske se stanice ne mogu namjestiti.
t Provjerite je li antena dobro povezana.
Namjestite antenu.
t Jačina signala stanice preslaba je (kada
koristite automatsko namještanje).
Ručno namjestite postaje.
Reprodukcija
Disk se ne reproducira.
t Regionalni kôd na BD/DVD-u ne
odgovara sustavu.
t Vlaga se kondenzira unutar jedinice
i može uzrokovati oštećenje leća.
Uklonite disk i ostavite jedinicu
uključenu približno pola sata.
t Sustav ne može reproducirati
snimljeni disk koji nije pravilno
finaliziran (stranica 60).
Nazivi datoteka ne prikazuju se pravilno.
t Sustav može prikazati samo formate
znakova koji su usklađeni sa
standardom ISO 8859-1. Ostali
formati znakova mogu se prikazivati
različito.
t Ovisno o softveru za pisanje koji se
upotrebljava, znakovi unosa mogu
se prikazivati drugačije.
Disk se ne reproducira od početka.
t Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije Pritisnite OPTIONS
i odaberite [Play from start]
(Reproduciraj od početka), a zatim
pritisnite
.
57CR
Dodatne informacije
t Postavite [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings]
(HDMI postavke) za [System Settings]
(Postavke sustava) na [On] (Uključeno)
(stranica 49). Isto tako postavite [Audio
Return Channel] u [HDMI Settings]
(HDMI postavke) za [System Settings]
(Postavke sustava) na [Auto]
(Automatski) (stranica 49).
t Provjerite je li TV kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel
(Povratni audio kanal).
t Provjerite je li HDMI kabel
priključen u priključak na TV-u
koji je kompatibilan s funkcijom
[Audio Return Channel]
(Povratni audiokanal).
Odjednom se čuje glasna glazba.
Reprodukcija ne započinje od mjesta
nastavka na kojem ste prekinuli
reprodukciju.
t Ovisno o disku, mjesto nastavka može
se izbrisati iz memorije u sljedećim
slučajevima:
• kada otvorite ladicu diska
• kada prekinete vezu s USB uređajem
• kada reproducirate drugi sadržaj
• kada isključite jedinicu
Jezik zvučnog zapisa / titlova ili kutovi ne
mogu se promijeniti.
t Pokušajte koristiti BD ili DVD izbornik.
t Višejezični zapisi/titlovi ili višestruki
kutovi nisu zabilježeni na BD-u ili
DVD-u koji se reproducira.
Dodatni sadržaji ili drugi podaci
s BD-ROM-a ne mogu se reproducirati.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Uklonite disk.
2 Isključite sustav.
3 Uklonite i ponovno priključite
USB uređaj (stranica 25).
4 Uključite sustav.
5 Umetnite BD-ROM sa značajkom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB device
USB uređaj nije prepoznat.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Isključite sustav.
2 Uklonite i ponovno priključite
USB uređaj.
3 Uključite sustav.
t Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen u (USB) ulaz.
t Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
t Provjerite je li USB uređaj uključen.
t Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, odspojite ga
i priključite izravno u glavnu jedinicu.
58CR
BRAVIA Internet Video
Slika ili zvuk loši su ili se pak određeni programi
prikazuju s manje pojedinosti, osobito tijekom
ubrzanog kretanja ili tamnih scena.
t Kvaliteta slike/zvuka može biti slaba
ovisno o davateljima internetskog
sadržaja.
t Kvaliteta slike i zvuka može se povećati
promjenom brzine veze. Sony
preporučuje brzinu veze od najmanje
2,5 Mb/s za videosadržaje standardne
rezolucije (10 Mb/s za videosadržaje
visoke rezolucije).
t Neki videozapisi ne sadrže zvuk.
Slika je mala.
t Pritisnite V za povećavanje.
"BRAVIA" Sync ([Control for
HDMI] (Kontrola za HDMI))
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) ne radi ("BRAVIA" Sync).
t Provjerite je li [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) postavljena
na [On] (Uključeno) (stranica 49).
t Ako promijenite HDMI vezu,
isključite i uključite sustav.
t Ako dođe do nestanka struje,
postavite funkciju [Control for
HDMI] (Kontrola za HDMI) na
[Off] (Isključeno), a zatim postavite
[Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) na [On] (Uključeno)
(stranica 49).
t Provjerite sljedeće i pogledajte
upute za rad priložene uz opremu.
• Povezana je oprema kompatibilna
s funkcijom [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI).
• Postavka povezane opreme za
funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) ispravna je.
Mrežna veza
Sustav se ne može povezati s mrežom.
t Provjerite mrežnu vezu (stranica 18)
i mrežne postavke (stranica 50).
Bežična LAN veza
Ne možete povezati osobno računalo
s internetom nakon što izvršite
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Zaštićeno postavljanje Wi-Fi veze (WPS)).
Sustav se ne može povezati s mrežom
ili mrežna veza nije postojana.
t Provjerite je li bežični LAN usmjerivač
uključen.
t Provjerite mrežnu vezu (stranica 18)
i mrežne postavke (stranica 50).
t Ovisno o okruženju upotrebe,
uključujući zidni materijal, uvjete
prijama radiovalova ili prepreke
između sustava i bežičnog LAN
usmjerivača, udaljenost na kojoj
je moguća komunikacija možda će
biti kraća. Premjestite sustav i bežični
LAN usmjerivač bliže jedan drugom.
t Uređaji koji koriste frekvencijski pojas
od 2,4 GHz, primjerice mikrovalna
pećnica te Bluetooth ili digitalni bežični
uređaji, mogu prekidati komunikaciju.
Jedinicu premjestite dalje od takvih
uređaja ili isključite uređaje.
t Bežična LAN veza može biti nestabilna
ovisno o okruženju u kojem se
upotrebljava, posebno ako se koristi
funkcija Bluetooth sustava. U tom
slučaju prilagodite okruženje upotrebe.
t Pritisnite RETURN za povratak na
prethodni zaslon i ponovno pokušajte
izvršiti [Wireless Setup(built-in)]
(Bežično postavljanje (ugrađeno))
Ako željeni bežični usmjerivač i dalje
nije prepoznat, s popisa mrežnih
adresa odaberite [Add a new address]
(Dodaj novu adresu), a zatim odaberite
opciju [Manual Registration] (Ručna
registracija) da biste ručno unijeli
naziv mreže (SSID).
Bluetooth uređaj
Nije moguće izvršiti uparivanje.
t Približite Bluetooth uređaj jedinici.
t Uparivanje možda neće biti moguće
ako se u blizini jedinice nalaze drugi
Bluetooth uređaji. U tom slučaju
isključite druge Bluetooth uređaje.
t Izbrišite sustav sa svog Bluetooth
uređaja i ponovno izvršite uparivanje
(stranica 26).
Nije moguće izvršiti povezivanje.
t Informacije o registraciji uparivanja
izbrisane su. Ponovite postupak
uparivanja (stranica 26).
Nema zvuka.
t Provjerite nije li sustav predaleko od
Bluetooth uređaja i da možda druga
Wi-Fi mreža, drugi bežični uređaj
od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica
ne izazivaju smetnje na njemu.
t Provjerite je li ispravno uspostavljena
Bluetooth veza između tog sustava
i Bluetooth uređaja.
t Ponovno izvršite uparivanje tog
sustava i Bluetooth uređaja.
t Držite sustav podalje od metalnih
predmeta ili površina.
59CR
Dodatne informacije
t Bežične postavke usmjerivača mogu
se automatski promijeniti ako prije
prilagodbe postavki usmjerivača
koristite funkciju Wi-Fi Protected Setup.
U tom slučaju promijenite bežične
postavke računala u skladu s tim.
Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje
se na popisu bežičnih mreža.
t Provjerite je li odabrana funkcija "BT".
t Najprije prilagodite jačinu zvuka
Bluetooth uređaja, a ako je jačina zvuka
i dalje preniska, prilagodite jačinu
zvuka na jedinici.
Zvuk preskače ili podrhtava ili se
prekinula veza.
t Jedinica i Bluetooth uređaj predaleko
su jedno od drugog.
t Ako postoje prepreke između jedinice
i Bluetooth uređaja, uklonite ili
izbjegnite prepreke.
t Ako se u blizini nalazi oprema koja
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAn, drugi
Bluetooth uređaj ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih.
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
1)
Budući da su specifikacije Blu-ray diskova nove
i mijenjaju se, neki diskovi možda se neće moći
reproducirati ovisno o vrsti diska i verziji. Isto
tako, izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru,
povezanom izlaznom priključku i odabranim
postavkama zvuka.
2)
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku
vrstu pigmenta BD-R (vrsta LTH) BD-R-ovi
snimljeni na računalu ne mogu se reproducirati
ako je postscriptove moguće snimiti.
60CR
3)
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako
nije pravilno finaliziran. Dodatne informacije
potražite u uputama za rad priloženima uz
uređaj za snimanje.
Diskovi koji se ne mogu
reproducirati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD-ovi sa spremnikom
BDXL-ovi
DVD-RAM-ovi
HD DVD-ovi
DVD Audio diskovi
PHOTO CD-ovi
Podatkovni dio CD-dodataka
Super VCD-ovi
Zvučni materijal na DualDisk diskovima
Napomene o diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD).
DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi
šifrirani tehnologijama za zaštitu autorskih
prava nisu usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). Stoga ti diskovi
nisu kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena u vezi reprodukcije
BD/DVD diskova
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane uz
reprodukciju BD/DVD diskova. Budući da
ovaj sustav reproducira BD/DVD diskove
u skladu sa sadržajem diska koji su
oblikovali proizvođači softvera, neke
značajke reprodukcije neće biti dostupne.
Napomena vezana uz dvoslojne
BD/DVD diskove
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu
se trenutačno prekinuti pri prebacivanju
slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/
DVD VIDEO)
Glazba
Sustav ima regionalni kôd regije otisnut
na dnu jedinice, a reproducira samo
BD-ROM/DVD VIDEO diskove
(samo reprodukcija) označene identičnim
regionalnim kodovima ili ALL .
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Videozapis
Audiokodek
Nastavak
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Fotografija
Format fotografija
Nastavak
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
Oblik
Nastavak
PNG
.png*9
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg, .mpeg
GIF
.gif*9
MPEG-2 Video*2
PS*3
.mpg, .mpeg
MPO
.mpo*6*10
TS*4
.m2ts, .mts
Xvid
AVI
.avi
MKV
.mkv
MPEG4/AVC*5
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Video format
Oblik
Nastavak
AVCHD*1*7
AVCHD Format
Folder*8
*1
Sustav možda neće reproducirati datoteke
ovog formata smještene na DLNA
poslužitelju.
*2 Sustav može reproducirati samo videozapis
standardne rezolucije smješten na DLNA
poslužitelju.
*3 Sustav ne može reproducirati datoteke DTS
formata smještene na DLNA poslužitelju.
*4
Sustav može reproducirati samo datoteke
Dolby Digital formata smještene na DLNA
poslužitelju.
*5
Sustav može podržati AVC do razine 4.1.
*6 Sustav neće reproducirati datoteke ovog
formata smještene na DLNA poslužitelju.
*7
Sustav može reproducirati format AVCHD
Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
*8 Sustav reproducira datoteke formata AVCHD
snimljene digitalnom video kamerom itd.
Disk formata AVCHD neće se reproducirati
ako nije pravilno finaliziran.
*9
Sustav ne reproducira animirane PNG ili GIF
datoteke.
*10
Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu
prikazuje se ključna ili prva slika.
61CR
Dodatne informacije
Videokodek
Napomena
• Neke datoteke neće se reproducirati, što ovisi
o formatu datoteke, šifriranju datoteke, stanju
snimke ili stanju DLNA poslužitelja.
• Neke datoteke uređene na osobnom računalu
neće se reproducirati.
• Neke datoteke neće biti moguće premotavati
unaprijed ili unatrag.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke,
poput formata DRM i Lossless.
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke
ili mape na BD, DVD, CD diskovima i USB
uređajima:
– do mapa u 9. sloju (uključujući korijensku
mapu)
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke
ili mape pohranjene na DLNA poslužitelju:
– do mapa u 19. sloju
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
• Sustav podržava sljedeće brzine prijenosa:
– do 60 fps samo za format AVCHD,
– do 30 fps za druge videokodeke.
• Sustav može podržati brzinu prijenosa
u bitovima od 40 Mb/s.
• Sustav može podržati rezoluciju do
1920 × 1080p.
• Neki USB uređaji ne rade s ovim sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje klase masovne
pohrane (MSC) (kao što je flash memorija
ili HDD), SICD uređaje (engl. Still Image
Capture Devices) i tipkovnice sa 101 tipkom.
• Sustav možda neće moći bez problema
reproducirati datoteke s videozapisima velike
brzine prijenosa u bitovima s CD-a s podacima.
Preporučeno je reproducirati videozapise velike
brzine prijenosa pomoću podatkovnog DVD
ili BD diska.
62CR
Podržani audioformati
Sustav podržava sljedeće audioformate.
Funkcija
Format
"BD/DVD"
"TV"
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: Podržani format.
–: Nepodržani format.
* Dekodirano kao DTS jezgra.
Napomena
Podržana frekvencija uzorkovanja digitalnog
signala za format LPCM 2ch iznosi do 48 kHz
kada se upotrebljava funkcija "TV".
Bluetooth odjeljak
Specifikacije
Odjeljak pojačala
HDMI odjeljak
Priključnica
Vrsta A (19-pinski)
BD/DVD/CD sustav
Sustav formata signala/
NTSC/PAL
USB odjeljak
(USB) ulaz:
Vrsta A (za povezivanje USB memorije,
čitača memorijske kartice, digitalnog
fotoaparata i digitalne video kamere)
1) Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, bežični telefon,
osjetljivost prijama, izvedba antene, operacijski
sustav, softverska aplikacija itd.
2) Standardni Bluetooth profili navode svrhu
Bluetooth komunikacija između uređaja.
3)
Kodek: format kompresije i konverzije
audiosignala
4)
Potpojasni kodek
LAN odjeljak
Odjeljak za FM tuner
LAN (100) terminal
100BASE-TX terminal
Sustav
PLL kvarcom kontrolirani digitalni
sintetizator
Raspon podešavanja
87,5 MHz – 108.0 MHz (korak od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Odjeljak za bežični LAN
Usklađenost sa standardom
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija i kanal
pojas od 2,4 GHz: kanali 1 – 13
63CR
Dodatne informacije
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
40 W + 40 W (pri 3 oma, 1 kHz,
1% THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
40 W (po kanalu na 3 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
70 W (pri 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO IN
Osjetljivost: 2 V/700 mV
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM 2CH
(do 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Komunikacijski sustav
Bluetooth specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
Bluetooth specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m1)
Frekvencijski pojas
2,4 GHz
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni Bluetooth profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz)
Zvučnici
Prednji (SS-TSB121)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Masa (pribl.)
0,49 kg (sa zvučničkim kabelom)
Subwoofer (SS-WSB121)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
177 mm × 280 mm × 245 mm
Masa (pribl.)
2,7 kg (sa zvučničkim kabelom)
Općenito
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 60 W
Stanje pripravnosti: 0,3 W (pojedinosti
o toj postavci potražite na stranici
stranica 41.)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm uklj.
ispupčene dijelove
Masa (pribl.)
2,6 kg
Dizajn i specifikacije podložni su promjeni
bez prethodne obavijesti.
• Potrošnja energije u stanju pripravnosti:
0,3 W
• Više od 85% energetske učinkovitosti bloka
pojačala postiže se punim digitalnim
pojačalom, S-Master.
64CR
Popis jezičnih kodova
Jezične kartice odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F) standard.
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kôd
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nije navedeno
Dodatne informacije
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
65CR
Roditeljska kontrola / popis regionalnih kodova
Kôd
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2200
66CR
Regija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Grčka
Kôd
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2092
2093
2304
2333
2363
Regija
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Kina
Kolumbija
Koreja
Luksemburg
Malezija
Kôd
2362
2376
2109
2379
2390
2427
2428
2436
2489
2501
2149
Regija
Meksiko
Nizozemska
Njemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Kôd
2499
2086
2528
2543
2184
Regija
Švedska
Švicarska
Tajland
Tajvan
Velika
Britanije
Kazalo
Brojčani nazivi
D
3D 24
Daljinski upravljač 12
Dijagnostika mrežne veze 50
Diskovi koji se mogu reproducirati 60
DLNA 30, 50
Dolby Digital 35
DTS 35
DVD 60
DVD-ROM 24p izlaz 46
A
B
BD internetska veza 48
BD-LIVE 23
BD-ROM 24p izlaz 46
Bluetooth 25
BONUSVIEW 23
BRAVIA Sync 38
C
CD 60
Č
Čuvar zaslona 49
F
FM način rada 36
Format zaslona 45
G
Gracenote postavke 49
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Deep Colour Output (HDMI izlaz
dubokih boja) 46
I
Informacije o reprodukciji 24
Informacije o softverskoj licenci 50
Informacije o sustavu 50
Initialise Personal Information 51
Internetske postavke 50
Internetski sadržaji 29
Internetski videozapis bez dobnog
ograničenja 48
67CR
Dodatne informacije
A/V SYNC 35
Audio DRC 46
Audio Return Channel 49
Audioizlaz 47
Automatski prikaz 49
Automatsko pokretanje funkcije
PARTY 50
Automatsko stanje pripravnosti 49
Ažuriranje 44
Ažuriranje mreže 44
J
Jednostavne mrežne postavke 51
Jednostavno postavljanje 20
Jezik izbornika BD-a/DVD-a 47
Jezik OSD-a 48
Jezik titlova 48
Jezik zvuka 47
Postavke zvuka 46
Postavljanje prikazivača 50
Prednja ploča 10
Priguši – AUDIO 46
Prikaz slajdova 34
R
Mrežne postavke 50
RDS 38
Regionalni kod roditeljskog nadzora 48
Regionalni kôd 61
Registered Remote Devices 51
Roditeljski nadzor za BD 48
Roditeljski nadzor za DVD 48
Roditeljski nadzor za internetski
videozapis 48
N
S
Način pauze 46
Način pretvorbe u kino-format 45
Način rada za brzo pokretanje 49
NFC 27
SLEEP 40
Sloj reprodukcije BD hibridnog diska 48
Stražnja ploča 11
K
Kontrola pristupa prikazivaču 50
Kontrola za HDMI 38, 49
M
O
Omjer širine i visine DVD-a 45
Osvjetljenje glavne jedinice 48
P
Pokretanje na daljinu 51
Ponovno postavljanje 51
Popis jezičnih kodova 65
Postavka 3D izlaza 45
Postavka BD kombinacije zvuka 46
Postavka veličine TV zaslona za 3D 45
Postavke gledanja BD-a/DVD-a 47
Postavke poslužitelja za povezivanje 50
Postavke roditeljskog nadzora 48
Postavke zaslona 45
Postavke zvučnika 39, 47
Razina 40
Udaljenost 39
68CR
T
Testni ton 40
U
USB 25
V
Višestruko emitiran zvuk 36
Vraćanje na tvornički zadane postavke 51
Vrsta TV-a 45
W
WEP 19
WPA2-PSK (AES) 19
WPA2-PSK (TKIP) 19
WPA-PSK (AES) 19
WPA-PSK (TKIP) 19
Z
Zaključavanje gumba 41
Zaporka 48
Zaslon na prednjoj ploči 11
Zvučni efekt 47
Dodatne informacije
69CR
Softver ovog sustava mogao bi se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim
ažuriranjima potražite putem sljedećeg URL-a.
http://support.sony-europe.com/
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising