Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Upute za upotrebu

4-279-067-11(1)
Kućno kino s
Blu-ray Disc/DVD
uređajem
Upute za uporabu
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor,
poput police za knjige ili ugradbenog
ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama
itd. Ne stavljajte izvore otvorenog
plamena, primjerice upaljene
svijeće, na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kapanju ili prskanju i ne stavljajte
na uređaj posude s tekućinom, npr.
vaze.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se izlagati visokim
temperaturama, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl.
Kako bi se spriječile ozljede, ovaj
uređaj se treba čvrsto postaviti na
pod/zid prema uputama za montažu.
Samo za uporabu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Pošto je laserska zraka ovog
Blu-ray Disc/DVD kućnog kina
štetna za oči, ne pokušavajte
rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 3R.
Vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje u slučaju otvaranja zaštitnog
kućišta, stoga izbjegavajte izravno
gledanje u zraku.
2
Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta
uređaja.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 1. Ta oznaka nalazi se na
stražnjem dijelu uređaja.
Za korisnike u Europi
Odlaganje
stare električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed
nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za deta­
ljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
starih baterija
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i ostalim
europskim
državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Samo za Europu
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom.
Na nekim se baterijama ovaj simbol
može koristiti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodaju se ako baterija sadrži više od
0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica na okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može doći
nepravilnim zbrinjavanjem baterija.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi
ili zadržavanja cjelovitosti podataka
zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za reci­
kliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da
pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Napomene za korisnike: sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte
adresu na jamstvenom listu.
Glavni uređaj
Pločica s podacima nalazi se na
stražnjoj strani izvana.
Mjere opreza
O izvorima napajanja
55Uređaj nije odspojen sa napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sâm uređaj isključen.
55Budući da se odspajanje uređaja
s mrežnog napona izvodi putem
mrežnog kabela, spojite uređaj
na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na
uređaju, odmah odspojite mrežni
utikač iz utičnice.
O gledanju 3D
sadržaja
Neke osobe mogu osjetiti neugodu
(primjerice, naprezanje očiju, zamor
ili vrtoglavicu) tijekom gledanja 3D
sadržaja. Sony svim gledateljima
preporuča redovite pauze tijekom
gledanja 3D sadržaja. Duljina i
učestalost pauzi ovisi o potrebama
korisnika. Trebate sami odlučiti što
vam najbolje odgovara. Ako osjetite
bilo kakvu neugodu, prekinite gle­
danje 3D sadržaja sve dok neugoda
ne prestane i obratite se liječniku
ukoliko smatrate da je potrebno.
Također pogledajte (i) upute za
uporabu i/ili poruke upozorenja bilo
kojeg drugog uređaja ili medija koji
koristite s ovim sustavom, ili Blu-ray
Disc sadržaja koje reproducirate na
ovom sustavu i (ii) našu internetsku
str. (http://esupport.sony.com/) za
najnovije informacije.
Vid djece (posebice mlađe od šest
godina) još se uvijek razvija. Obratite se svom liječniku (primjerice,
pedijatru ili okulistu) prije nego što
djeci dozvolite gledanje 3D sadržaja.
Odrasle osobe trebaju nadgledati
djecu kako bi se osiguralo da ona
slijede gore navedene preporuke.
Bežični primopredajnik
(EZW-RT50) i Kućno
kino s Blu-ray Disc/
DVD uređajem
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
Pogledajte "Informacije o sukladnosti
bežičnih proizvoda" (isporučene).
Zaštita od kopiranja
Trebate znati da Blu-ray Disc™ i
DVD mediji koriste napredne sustave za zaštitu sadržaja. Ti sustavi
koji se nazivaju AACS (Advanced
Access Content System) i CSS
(Content Scramble System) mogu
sadržavati neka ograničenja za
reprodukciju, analogni izlaz i druge
slične značajke. Funkcije ovog
proizvoda i postavljena ograničenja
mogu se razlikovati ovisno o datumu
kupnje jer upravni odbor za AACS
može prilagoditi ili promijeniti
svoja pravila ograničenja nakon
vremena kupnje.
Autorska prava i
zaštićeni znakovi
55Ovaj sustav ima ugrađen Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II)
prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno prema licenci
Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic i dvostruki-D
simbol su zaštićeni nazivi i
oznake Dolby Laboratories
korporacije.
**Proizvedeno po licenci pod
brojevima SAD patenata:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i
ostalih američkih i svjetskih
izdanih i patenata u pripremi.
DTS, DTS-HD i simbol su
registrirani zaštitni znakovi;
DTS-HD Master Audio i
DTS logotipi su zaštitni
znakovi tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver.
© DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
55Ovaj sustav koristi High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i HighDefinition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u SAD-u i ostalim
državama.
55Java je zaštićen naziv tvrtke Oracle
i/ili njezinih podružnica.
55"BD-Live" i "BonusView" su
zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
55"Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
55"Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R",
"DVD VIDEO" i "CD" logotipi
su zaštitni znakovi.
55"Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" logo
su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
55"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
3
55"AVCHD" i "AVCHD" logotip su
zaštićeni znakovi tvrtki Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
55Ć, "XMB" i "xross media bar"
su zaštićeni znakovi tvrtki Sony
Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
55"PLAYSTATION" je zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
55Tehnologiju prepoznavanja glazbe
i videa te s njima povezanih
podataka omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
u tehnologiji prepoznavanja glazbe
i odgovarajućih popratnih sadržaja.
Za dodatne informacije, molimo,
posjetite www.gracenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc
te glazbene i video podatke koje
isporučuje tvrtka Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-nadalje posjeduje tvrtka Gracenote.
Prava na Gracenote Software,
copyright © 2000-nadalje posjeduje tvrtka Gracenote. Na ovaj
uređaj i usluge odnosi se jedan
ili više patenata koje posjeduje
tvrtka Gracenote. Posjetite internetsku stranicu tvrtke Gracenote
za nepotpuni popis korištenih pa­
tenata tvrtke Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote logo i logotip te
"Powered by Gracenote" logo su
bilo registrirani zaštitni znakovi bilo
zaštitni znakovi tvrtke Gracenote
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
55Wi-Fi CERTIFIED™ logotip je
certificirana oznaka Wi-Fi Alliance.
55Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka je
oznaka Wi-Fi Alliance.
55"Wi-Fi CERTIFIED™" i "Wi-Fi
Protected Setup™" su zaštitni
znakovi Wi-Fi Alliance.
55"PhotoTV HD" i "PhotoTV HD"
logotip su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
4
55MPEG Layer-3 je tehnologija
audiokodiranja i patenti koji
se koriste uz dopuštenje tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
55iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano te iPod touch su zaštićeni nazivi tvrtke Apple Inc., registrirani
u SAD-u i ostalim zemljama.
55"Made for iPod" i "Made for
iPhone" znači da je elektronski
pribor dizajniran posebno za iPod
ili iPhone i tvrtka Apple je potvrdila
da odgovara njezinim standardima.
Apple nije odgovoran za rad ovog
uređaja ili njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i nadzornim standardima. Imajte na umu da uporaba
ovog pribora s iPodom ili
iPhoneom može utjecati na učinkovitost bežične komunikacije.
55Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili ostalim državama.
Ovaj proizvod sadržava tehnologiju zaštićenu određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft. Uporaba ili distribucija
takve tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih dopuštenja tvrtke
Microsoft. Vlasnici sadržaja koriste Microsoftovu PlayReady™
tehnologiju pristupa sadržajima
kako bi zaštitili svoje intelektualno
vlasništvo, uključujući i sadržaje
sa zaštićenim autorskim pravima.
Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady za pristup sadržajima
s PlayReady i/ili WMDRM zaštitom. Ne uspije li uređaj ostvariti
ograničenja uporabe sadržaja,
vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
od Microsofta opoziv prava na
uporabu sadržaja s PlayReady
zaštitom na ovom uređaju.
Opoziv ne bi smio utjecati na
nezaštićene sadržaje ili sadržaje
zaštićene drugim tehnologijama
za ograničenje pristupa. Vlasnici
sadržaja mogu od vas zahtijevati
da ažurirate PlayReady kako
biste mogli pristupati njihovim
sadržajima. Odbijete li ažuriranje,
nećete moći pristupati sadržajima
za koje je potrebno ažuriranje.
55DLNA®, DLNA logotip i DLNA
CERTIFIED™ su zaštitni znakovi,
oznake usluga ili oznake certifikata
Digital Living Network Alliance.
55Svi ostali zaštićeni nazivi u vlasni­
štvu su odgovarajućih tvrtki.
55Ostali nazivi sustava i proizvoda
su uglavnom zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake
™ i ® nisu naznačene u ovom
dokumentu.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
O ovom
priručniku
55 Upute u ovom priručniku
opisuju kontrole daljinskog
upravljača. Također možete
koristiti kontrole na glavnom
uređaju ako imaju jednake
oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
55 U ovim se uputama riječ "disk"
koristi kao općeniti pojam za
BD, DVD, Super Audio CD
ili CD diskove, ukoliko nije
drugačije naznačeno u tekstu
ili na slikama.
55 Upute u ovom priručniku se
odnose na model BDV-L800,
BDV-L800M i BDV-L600. U
ovom priručniku je za ilustra­
ciju korišten model BDVL600. Bilo kakva razlika u
radu jasno je naznačena u
tekstu, primjerice "samo za
BDV-L600".
55 Neke ilustracije su samo
koncepcijske i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.
55 Opcije koje se prikazuju na TV
zaslonu mogu se razlikovati
ovisno o području.
55 Standardno podešenje je
podcrtano.
5
Sadržaj
O ovom priručniku................................... 5
Sadržaj isporuke....................................... 7
Dijelovi i kontrole.................................. 10
Kako započeti s radom
Korak 1: Postavljanje sustava......16
Korak 2: Spajanje sustava.............18
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup).......32
Korak 4: Odabir izvora...................33
Korak 5: Uživanje u surround
zvuku.........................................34
Reprodukcija
Reprodukcija diska................................ 36
Reprodukcija s USB uređaja.................. 37
Uživanje u iPodu/iPhoneu..................... 38
Reprodukcija preko mreže..................... 40
Dostupne opcije..................................... 42
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu s izvorom.......... 45
Odabir audioformata, jezika dijaloga
ili kanala.......................................... 45
Multiplex Broadcast zvuk...................... 46
Funkcije tunera
Slušanje radija........................................ 47
Uporaba RDS (Radio Data System)
sustava............................................. 48
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije Control for HDMI za
"BRAVIA" Sync.............................. 49
Podešavanje zvučnika............................ 50
Funkcija Sleep Timer............................. 51
Isključenje tipaka na glavnom uređaju.... 51
Upravljanje TV-om ili drugim kompo­
nentama pomoću isporučenog
daljinskog upravljača....................... 52
Štednja energije u pripravnom stanju.... 53
Pretraživanje internetskih stranica......... 53
Dodatne postavke bežičnog sustava...... 55
Podešavanje mreže................................. 56
6
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešavanje..... 60
[Remote Controller Setting Guide]........ 60
[Network Update].................................. 61
[Screen Settings].................................... 61
[Audio Settings]..................................... 62
[BD/DVD Viewing Settings]................. 63
[Parental Control Settings]..................... 64
[Music Settings]..................................... 64
[System Settings]................................... 64
[Network Settings]................................. 66
[Easy Setup]........................................... 66
[Resetting].............................................. 66
Dodatne informacije
Mjere opreza.......................................... 67
Napomene o diskovima......................... 68
U slučaju problema................................ 69
Diskovi koje je moguće reproducirati.... 75
Tipovi datoteka koji se mogu
reproducirati..................................... 76
Podržani formati zvuka.......................... 77
Tehnički podaci...................................... 78
Popis jezičnih kodova............................ 80
Sadržaj isporuke
BDV-L800/BDV-L800M
55 Glavni uređaj (1)
55 Dock za iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
55 Postolja za zvučnike (2)
55 Vijci (srebrni) (2)
55 Prednji zvučnici (2)
55 Videokabel za Dock za iPod/
iPhone (1)
55 Zidni nosač A (1)
55 USB kabel (1)
55 Pokrov stalka (1)
55 Zidni nosač B (1)
55 Subwoofer (1)
55 Bežični primopredajnik
(EZW-RT50) (2)
55 FM žičana antena (1)
55 AC adapter (1)
ili
55 Daljinski upravljač (1)
55 Upute za uporabu
55 Sažete upute
55 Upute za postavljanje zvučnika
55 Upute za postavljanje glavnog
uređaja
55 Informacije o licenci za softver
55 Informacije sukladnosti o
bežičnih proizvoda
55 Jamstveni list
55 AC strujni kabel (glavno
napajanje) (1)
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
7
BDV-L600
55 Glavni uređaj (1)
55 Daljinski upravljač (1)
55 Bežični primopredajnik
(EZW-RT50) (2)
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
55 AC adapter (1)
55 Prednji zvučnici (2)
55 Dock za iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
55 AC strujni kabel (glavno
napajanje) (1)
55 Subwoofer (1)
55 Videokabel za Dock za iPod/
iPhone (1)
55 USB kabel (1)
55 FM žičana antena (1)
ili
8
55 Pokrov stalka (1)
55 Upute za uporabu
55 Sažete upute
55 Upute za postavljanje zvučnika
55 Upute za postavljanje glavnog
uređaja
55 Informacije o licenci za softver
55 Informacije sukladnosti o
bežičnih proizvoda
55 Jamstveni list
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dvije baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu s oznakama polariteta  i  na baterijama
i unutar baterijskog pretinca.
9
Dijelovi i kontrole
Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama.
Glavni uređaj
VOLUME
A Ventilacijski otvori
D Senzor daljinskog upravljača
B Utor za disk (str. 36)
E Pokazivač
C Mekane tipke/indikatori
F LED osvjetljenje (str. 64)
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje reproduk­
cije. Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je
posljednje reproducirano mjesto na disku ili
posljednja fotografija za mapu s fotografijama.
VOLUME +/–
Podešavanje glasnoće sustava.
FUNCTION
Odabir izvora reprodukcije.
 (izbacivanje)
Izbacivanje diska.
10
FUNCTION
O mekanim tipkama/indikatorima
Te tipke funkcioniraju dok njihovi indikatori
svijetle.
Indikatore možete uključiti/isključiti podešavanjem opcije [Illumination/Display] (str. 64).
Podesite li [Illumination/Display] na [Simple/Off],
indikatori su isključeni. U tom slučaju dodirnite
bilo koju mekanu tipku. Kad indikatori počnu
svijetliti, dodirnite željenu tipku.
Napomena
55Te tipke se aktiviraju laganim dodirom. Nemojte ih
pritiskati presnažno.
Pogled sa strane
(bez pokrova)
Stražnja strana uređaja
A  (USB) priključnica (lijeva) (str. 37)
Za spajanje USB uređaja.
H  (USB) priključnica (stražnja) (str. 37)
Za spajanje USB uređaja.
B / (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje glavnog uređaja, ili isključenje
u pripravno stanje.
I TV DIGITAL IN (OPTICAL) priključnica
C VIDEO OUT priključnica (str. 19)
D HDMI OUT priključnica (str. 19)
E HDMI IN 1 priključnica (str. 21)
F HDMI IN 2 priključnica (str. 21)
(str. 19)
J ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL priključnica
(str. 22)
K Utor za bežični primopredajnik
(EZW-RT50/EZW-RT20) (str. 25)
EZW-RT50 je isporučen sa sustavom.
G LAN (100) priključnica (str. 23)
11
Pokazivač
Indikacije na pokazivaču na prednjoj ploči
A Prikazuje status reprodukcije na
sustavu.
B Svijetli kad je aktivirano ponavljanje
reprodukcije.
C Svijetli kod prijema stereo radijske
postaje. (Samo za radijski prijemnik)
D Svijetli pri reprodukciji pomoću funkcije
PARTY STREAMING na sustavu.
E Svijetli kad je HDMI OUT priključnica
ispravno spojena na HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
uređaj s HDMI ili DVI (Digital Visual
Interface) ulazom.
12
F Svijetli kad je isključen zvuk.
G Prikazuje status sustava, primjerice
radijsku frekvenciju i sl.
H Svijetli tijekom emitiranja 720p/1080i/
1080p videosignala iz HDMI OUT
priključnice.
Subwoofer
Prednja strana uređaja
A LINK/STANDBY indikator
Možete provjeriti status bežičnog prijenosa
između glavnog uređaja i subwoofera.
Indikator
Status
Počne svijetliti Sustav je uključen, bežični
zeleno.
prijenos je aktiviran i primaju
se zvučni signali.
Svijetli
narančasto.
Sustav je uključen, bežični prije­
nos je aktiviran s funkcijom
Secure Link i primaju se zvučni
signali.
Stražnja strana uređaja
B SPEAKERS priključnice
C Ventilacijski otvori
D Tipka / (uključenje/isključenje)
Uključenje/isključenje subwoofera.
E Tipka SECURE LINK (str. 55)
Uključuje funkciju Secure Link.
F Utor za bežični primopredajnik
(EZW-RT50/EZW-RT20) (str. 25)
EZW-RT50 je isporučen sa sustavom.
Ubrzano trepće Bežični primopredajnik nije
zeleno.
pravilno umetnut u utor za
bežični primopredajnik.
Polako treperi
zeleno ili
narančasto.
Bežični prijenos je deaktiviran.
Mijenja boju u Subwoofer je u pripravnom
crvenu.
stanju dok je i sustav u pripra­
vnom stanju ili je bežični
prijenos deaktiviran.
Isključuje se.
Subwoofer je isključen.
Trepće crveno. Aktivirana je zaštita subwoofera.
13
A  (izbacivanje)
Izbacivanje diska.
Daljinski upravljač
Dolje su opisane samo tipke za upravljanje
sustavom. Pogledajte "Upravljanje TV-om ili
drugim komponentama pomoću isporučenog
daljinskog upravljača" (str. 52) za tipke kojima
se upravlja spojenim komponentama.
SPEAKERS TVAUDIO
Možete odabrati hoće li se TV zvuk reprodu­
cirati putem zvučnika sustava ili zvučnika
TV-a. Ova funkcija radi samo kad podesite
[Control for HDMI] na [On] (str. 65).
AV / (uključeno/pripravno stanje)
(str. 52)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
9
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
2
ENTER
0
3
TOP MENU
POP UP/ MENU
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
SLEEP
/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 32,
47)
Uključenje sustava ili isključenje u pripravno
stanje.
B Brojčane tipke (str. 48, 52)
Unos brojeva naslova/poglavlja, programskog broja postaje i sl.
ENTER
Ulaz u odabranu stavku.
8
PROG
Uključuje TV ili druge komponente, ili
uključuje pripravno stanje na TV-u ili drugim
komponentama.
7
C Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki
na izbornicima nekih BD diskova (mogu se
koristiti i za Java interaktivne postupke BD
diskova).
D TOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
55 Brojčana tipka 5 i tipke , PROG + i 
imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao
referentne točke tijekom uporabe daljinskog
upravljača.
55 Nazivi tipaka koje funkcioniraju nakon pritiska
na tipke TV ili STB koje služe za odabir moda
upravljanja označeni su žutim ili zelenim
oznakama.
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
OPTIONS (str. 34, 42, 54)
Prikaz izbornika opcija na TV zaslonu ili na
pokazivaču uređaja. (Lokacija se razlikuje
ovisno o odabranoj funkciji.)
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomicanje kursora na prikazane stavke.
 (potvrda)
Ulaz u odabranu stavku.
14
E FUNCTION (str. 33, 47)
Odabir izvora reprodukcije.
G  (isključenje zvuka)
Privremeno isključenje zvuka.
HOME (str. 32, 47, 50, 53, 55, 56, 60)
 (audio) (str. 45, 46)
Pokretanje izbornika sustava ili izlazak iz
njega.
Odabir audioformata/zapisa.
SOUND MODE (str. 45)
Podešavanje glasnoće.
Odabir zvučnog ugođaja.
F Tipke za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte "Reprodukcija" (str. 36).
/ (prethodno/sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/
naprijed)
Kratko ponavljanje trenutnih scena
10 sekundi./Kratko ubrzavanje trenutnih
scena 15 sekundi.
/ (ubrzano/usporeno/slika po
sliku)
Pretraživanje diska unatrag/unaprijed tijekom
reprodukcije. Svakim pritiskom tipke, brzina
pretraživanja se mijenja.
Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde
u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
Pritisnete li tipku u pauzi, reprodukcija se
odvija sliku po sliku.
Za Blu-ray 3D diskove nije raspoloživa
usporena reprodukcija i reprodukcija sliku
po sliku.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Aktivira reprodukciju pritiskom na tipku
(str. 49) kad je sustav uključen i podešen na
funkciju "BD/DVD".
 (glasnoća) +/– (str. 47)
DISPLAY (str. 37, 40, 53)
Prikaz informacija o reprodukciji i pretraživanju interneta na TV zaslonu.
Prikaz pohranjene radijske postaje, frekven­
cije i sl. na pokazivaču.
Prikaz informacija o signalu na pokazivaču
kad funkcija nije podešena na "BD/DVD".
Kad je sustav podešen na funkciju "HDMI1",
"HDMI2" ili "TV", informacije o signalu
pojavljuju se samo pri ulasku digitalnog
signala.
Ovisno o signalu ili sadržaju koji se dekodira,
Informacije o signalu se možda neće
prikazivati.
SLEEP (str. 51)
Podešavanje sleep timera.
H  (titl) (str. 63)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više
jezika.
I Tipke za odabir komponente (str. 52)
Miljenja komponente kojom će se upravljati
daljinskim upravljačem.
BD: Možete upravljati kućnim kinom s
Blu-ray Disc/DVD uređajem.
TV: Možete upravljati TV-om.
STB: Možete upravljati kabelskim prijemni­
kom, digitalnim satelitskim prijemnikom,
digitalnim video prijemnikom, itd.
 (pauza)
 (omiljeni sadržaji)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
Prikazuje internetske sadržaje dodane na
Favorites List. Možete pohraniti 18 omiljenih
internetskih sadržaja.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto
nastavljanja za naslov/zapis je posljednje
reproducirano mjesto na disku ili posljednja
fotografija za mapu s fotografijama.
Tipke za upravljanje radijem
Pogledajte "Radijski prijemnik" (str. 47).
PRESET +/–
TUNING +/–
15
Kako započeti s radom
Kako započeti s radom
Korak 1: Postavljanje sustava
Možete odabrati jedan od tri položaja za montiranje glavnog uređaja: okomiti položaj, vodoravni položaj ili na zid. Za detalje pogledajte "Odabir položaja za montiranje glavnog uređaja" (str. 27).
Na zid možete postaviti i prednje zvučnike. Za detalje pogledajte isporučene "Upute za postavljanje
zvučnika".
Kako rasporediti sustav
Postavite sustav kao na donjem crtežu.
APrednji zvučnik (L (lijevi))
BPrednji zvučnik (R (desni))
CSubwoofer
DGlavni uređaj
Napomene
55Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran,
poliran,...) jer bi se mogle pojaviti mrlje ili će se promijeniti boja.
55Ostavite dovoljno prostora za umetanje/izbacivanje diska (približno 15 cm) s desne strane uređaja (utor za disk),
kad postavljate druge predmete blizu glavnog uređaja.
Približno 15 cm
55Nemojte se naslanjati na zvučnike jer mogu pasti.
55Ovisno o položaju subwoofera, slika na TV zaslonu može biti izobličena. U tom slučaju odmaknite subwoofer od
TV-a.
55Nemojte blokirati ventilacijske otvore glavnog uređaja (str. 10).
55Postavite oba prednja zvučnika na istu udaljenost od položaja slušanja ().
55Prednji zvučnici trebaju biti međusobno razmaknuti barem 0,6 m.
16
55Stavite prednje zvučnike ispred TV-a. Pazite da ispred zvučnika ne bude prepreka.
55Oba prednja zvučnika trebaju biti usmjerena ravno prema naprijed. Ne stavljajte zvučnike ukoso.
Prilikom podizanja subwoofera nemojte ga držati za središnji otvor. Može se oštetiti zvučnička jedinica.
Prilikom podizanja subwoofera prihvatite ga s donje strane.
Otvor
Savjeti
55Savjetujemo vam da subwoofer stavite na tvrdi pod.
55Subwoofer možete postaviti lijevo ili desno od glavnog uređaja, tako da je okrenut prema mjestu s kojeg se sluša.
17
Kako započeti s radom
Napomena o rukovanju subwooferom
Kako započeti s radom
Korak 2: Spajanje sustava
Za spajanje sustava pročitajte informacije na sljedećim stranicama.
Nemojte spajati mrežni kabel glavnog uređaja (glavno napajanje) i kabel napajanja subwoofera u zidnu
utičnicu sve dok ne izvedete sva druga povezivanja.
Napomena
55Kod spajanja druge komponente koja ima regulator glasnoće, pojačajte glasnoću na njoj na razinu pri kojoj zvuk
nije izobličen.
Spojite kabel zvučnika na subwoofer
Spojite kabele zvučnika u odgovarajuće priključnice za zvučnike SPEAKERS na subwooferu.
Kod spajanja na subwoofer, umetnite priključak dok ne klikne.
Stražnja strana
prednjeg zvučnika
Stražnja strana subwoofera
Crvena
(Prednji desni
zvučnik (R))
Stražnja strana
prednjeg zvučnika
Bijela
(Prednji lijevi
zvučnik (L))
Skidanje pokrova s glavnog uređaja
Prije spajanja kabela, uklonite pokrov s glavnog uređaja.
Pritisnite pokrov na mjestu označenom
s (), zatim ga klizno gurnite u stranu.
18
Spajanje TV prijemnika
Odaberite način spajanja ovisno o priključnicama i funkcijama na vašem TV-u.
55 Ako vaš TV ima HDMI priključnicu s oznakom "ARC*": Spajanje 
55 Ako vaš TV ima HDMI priključnicu: Spajanja  i 
55 Ako vaš TV nema HDMI priključnice: Spajanja  i 
Videopovezivanja
Audiopovezivanje
A
B
C
High Speed
HDMI kabel
(nije isporučen)
Videokabel
(nije isporučen)
Digitalni optički
kabel (nije
isporučen)
Kvaliteta slike
Stražnja ploča glavnog uređaja
Žuta
Žuta
**
Tok signala
Na ulaznu
videopriklju­
čnicu TV-a.
Na HDMI IN
priključnicu
TV prijemnika.
Na DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
priključnicu
TV prijemnika.
: Videosignal
: Audio signal
* Audio Return Channel. Za detalje pogledajte "O funkciji Audio Return Channel" (str. 20).
*** Raspoloživo samo ako je priključeni TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
19
Kako započeti s radom
Spojite sustav na TV za prikaz slike sa sustava na zaslonu TV-a i slušanje TV zvuka kroz zvučnike
sustava.
Kako započeti s radom
 Povezivanje HDMI kabelom
Ako vaš TV ima HDMI priključnicu, spojite ga na TV pomoću High Speed HDMI kabela. Tako ćete
dobiti bolju kvalitetu slike nego s ostalim načinima povezivanja.
Kod spajanja High Speed HDMI kabelom trebate odabrati vrstu izlaznog signala pri izvođenju Easy
Setupa (str. 32).
Za dodatne postavke za HDMI pogledajte "[HDMI Settings]" (str. 65).
O funkciji Audio Return Channel
Ako vaš TV podržava funkciju Audio Return Channel, povezivanjem putem High Speed HDMI kabela
također se ostvaruje prijenos digitalnih audiosignala iz TV-a. Za slušanje zvuka TV-a ne trebate primje­
njivati posebno audiopovezivanje. Za podešavanje funkcije Audio Return Channel pogledajte [Audio
Return Channel] (str. 65).
 Povezivanje videokabelom
Ako vaš TV nema HDMI priključnicu, primijenite ovo povezivanje.
 Spajanje digitalnog optičkog kabela
Ovim spajanjem omogućuje se slanje audiosignala iz sustava u TV. Kako biste slušali zvuk TV-a preko
sustava, izvedite ovo spajanje. Kod ovog povezivanja sustav prima Dolby Digital multiplex broadcast
signale tako da možete uživati u multiplex broadcast zvuku.
Napomena
55Možete uživati u TV zvuku odabirom funkcije "TV" (str. 33).
20
Spajanje drugih komponenata s HDMI (OUT) priključnicom
Stražnja ploča glavnog uređaja
High Speed HDMI kabel (nije isporučen)
Na HDMI OUT priključnicu
set-top boxa/digitalnog
satelitskog prijemnika ili
PLAYSTATION®3 itd.
Napomene
55Videosignali iz priključnica HDMI IN 1/2 šalju se u priključnicu HDMI OUT samo kad je odabrana funkcija
"HDMI1" ili "HDMI2".
55Za slanje audiosignala iz priključnica HDMI IN 1/2 u priključnicu HDMI OUT možda ćete trebati promijeniti
postavke audioizlaza. Za detalje pogledajte [Audio Output] u [Audio Settings] (str. 62).
55Audioulaz komponente koja je spojena na priključnicu HDMI IN 1 možete prebaciti na priključnicu TV DIGITAL
IN (OPTICAL). Za detalje pogledajte [HDMI1 Audio Input mode] u [HDMI Settings] (str. 65).
21
Kako započeti s radom
Komponentu koja ima HDMI (OUT) priključnicu, primjerice set-top box/digitalni satelitski prijemnik
ili PLAYSTATION®3 i sl., možete spojiti High Speed HDMI kabelom. Povezivanje High Speed HDMI
kabelom omogućuje prijenos i videosignala i audiosignala. Kad spajate sustav i komponentu pomoću
High Speed HDMI kabela, možete uživati u digitalnoj slici i zvuku visoke kvalitete putem priključnice
HDMI IN 1 ili HDMI IN 2.
Kako započeti s radom
Spajanje antene
Stražnja ploča glavnog uređaja
FM žičana antena
(isporučena)
ili
Napomene
55Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
55Nakon spajanja FM žičane antene, držite je u što vodoravnijem položaju.
Savjet
55Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela (opcija) spojite glavni uređaj na vanjsku FM antenu.
22
Spajanje na mrežu
Za BDV-L800/BDV-L800M
Odaberite način na temelju svog LAN (Local Area Network) okruženja.
55 Ako koristite bežični LAN
Sustav posjeduje ugrađeni Wi-Fi te ga možete spojiti na mrežu nakon načinjenih mrežnih podešenja.
55 Ako ne koristite bežični LAN
Spojite uređaj na mrežu LAN kabelom kako slijedi.
Stražnja ploča glavnog uređaja
Internet
ADSL modem/
kabelski modem
Širokopojasni router
LAN kabel
(opcija)
Napomene
55Razmak između postavljenog glavnog uređaja i routera za bežični LAN ovisi o okruženju u kojem se sustav koristi.
Ako se sustav nije u stanju spojiti na mrežu ili je mrežna veza nestabilna, postavite glavni uređaj i router za bežični
LAN bliže jedan drugom. Ako glavni uređaj i router za bežični LAN ne možete približiti jedan drugom, upotrijebite
opcionalni USB adapter za bežični LAN (samo Sony UWA-BR100*)
55Kako biste se spojili na bežični LAN uporabom frekvencijskog pojasa od 5 GHz, potreban vam je USB adapter za
bežični LAN (samo UWA-BR100*).
* Od ožujka 2011. USB adapter za bežični LAN možda neće biti raspoloživ u nekim regijama/državama.
55Informacije za mrežno povezivanje možete također pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku:
http://support.sony-europe.com
23
Kako započeti s radom
Napomena
55Za spajanje sustava na mrežu, postavke mreže trebate podesiti u skladu s uvjetima uporabe i komponentama. Za
pojedinosti pogledajte "Podešavanje mreže" (str. 56) i "[Network Settings]" (str. 66).
Za BDV-L600
Kako započeti s radom
Odaberite način na temelju svog LAN (Local Area Network) okruženja.
Stražnja ploča glavnog uređaja
Internet
ADSL modem/
kabelski modem
Širokopojasni router
LAN kabel
(opcija)
USB adapter za
bežični LAN (opcija)
 Žična veza
Pomoću LAN kabela spojite se preko priključnice LAN (100) na glavnom uređaju.
 USB bežično podešavanje
Koristite bežični LAN putem USB adaptera za bežični LAN (samo Sony UWA-BR100*).
USB adapter za bežični LAN možda neće biti raspoloživ u nekim regijama/državama.
*Od ožujka 2011.
Isključite glavni uređaj prije spajanja produžnog kabela ili ulaganja USB adaptera za bežični LAN. Nakon
ulaganja USB adaptera za bežični LAN u bazu te spajanja produžnog kabela u priključnicu  (USB)
(stražnju ili lijevu) (str. 11), ponovno uključite glavni uređaj.
Napomene
55Razmak između postavljenog USB adaptera za bežični LAN i routera za bežični LAN ovisi o okruženju u kojem
se sustav koristi. Ako se sustav ne može spojiti na mrežu ili je mrežna veza nestabilna, pomaknite USB adapter za
bežični LAN drugamo ili međusobno približite USB adapter za bežični LAN i router za bežični LAN.
55Informacije za mrežno povezivanje možete također pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku:
http://support.sony-europe.com
24
Umetanje bežičnog primopredajnika
1
Umetnite bežični primopredajnik u glavni uređaj poklapanjem oznaka na stražnjoj strani.
Stražnja ploča glavnog uređaja
Bežični primopredajnik
2
Umetnite bežični primopredajnik u subwoofer.
Stražnja strana subwoofera
Bežični primopredajnik
Napomena
&&Bežični prijenos aktivirat će se nakon uključivanja glavnog uređaja i subwoofera (str. 31).
25
Kako započeti s radom
Glavni uređaj prenosi zvuk na subwoofer koji je spojen na prednje zvučnike. Za aktiviranje bežičnog
prijenosa izvedite sljedeće korake.
Kako započeti s radom
Spajanje strujnog kabela (glavno napajanje) na glavni uređaj
Nemojte spajati strujni kabel glavnog uređaja (glavno napajanje) u zidnu utičnicu sve dok ne izvedete
sva druga povezivanja.
1
Spojite strujni kabel (glavno napajanje) na AC adapter.
AC adapter (isporučen)
AC strujni kabel (glavno napajanje) (isporučen)
2
Spojite priključak AC adaptera na priključnicu DC IN 14V na stražnjoj strani glavnog
uređaja.
Odspajanje kabela AC adaptera
Nježno podignite () priključka AC adaptera kako biste ga izdigli iz utora na glavnom uređaju (),
okrenite priključak ulijevo za 90 stupnjeva (), a zatim ga izvucite iz glavnog uređaja ().
Napomena
55Ne povlačite sam kabel prilikom odspajanja AC adaptera.
26
Odabir položaja za montiranje glavnog uređaja
Kako započeti s radom
Možete odabrati jedan od tri položaja za montiranje glavnog uređaja: okomiti položaj, vodoravni
položaj ili na zid.
Montiranje glavnog uređaja u okomitom položaju
Pogledajte "Pričvršćivanje pokrova" (str. 28).
Montiranje glavnog uređaja u vodoravnom položaju
Pogledajte isporučene "Upute za postavljanje glavnog uređaja".
Montiranje glavnog uređaja na zid
Pogledajte isporučene "Upute za postavljanje glavnog uređaja".
Za montiranje glavnog uređaja na zid obratite se instalateru.
Napomena
55Za montiranje glavnog uređaja na zid potrebni su vam zidni nosači A i B. Oni nisu isporučeni s modelom BDV-L600,
pa ih stoga trebate zasebno nabaviti (nosači WS-L100).
27
Kako započeti s radom
Pričvršćivanje pokrova
Nakon što ste izvršili sva povezivanja složite kabele i pričvrstite pokrov te pokrov stalka slijedeći donje
korake.
1
Položite glavni uređaj prednjom stranom prema dolje.
Napomena
2
&&Položite glavni uređaj na meku i deblju tkaninu kako bi se izbjeglo oštećenje uređaja.
Obuhvatite sve kabele (osim žičane FM antene), provucite ih kroz utor s desne strane
glavnog uređaja, ispod kopče () te kroz utor na dnu glavnog uređaja.
Provucite FM žičanu antenu kroz malo udubljenje pozadi glavnog uređaja.
FM žičana antena
3
Ugurajte AC strujni kabel (glavno napajanje) u utor na glavnom uređaju i podvucite ga
pod zupce, provucite ga kroz utor na lijevoj strani glavnog uređaja, ispod kopče () te
kroz utor na dnu glavnog uređaja.
Zupci
28
4
Pričvrstite pokrov na stražnju stranu glavnog uređaja.
FM žičana antena
Napomene
5
&&Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
&&Nakon postavljanja pokrova, držite FM žičanu antenu u što vodoravnijem položaju.
&&Ako je kućište USB uređaja (kao što je USB memorija) tanko i izduženo, koristite  (USB) priključnicu na
lijevoj strani glavnog uređaja.
Pričvrstite pokrov postolja na stražnju stranu glavnog uređaja.
Poravnajte oba ruba donjeg dijela pokrova postolja s vodilicama na postolju (), a zatim lagano
klizno povucite pokrov postolja prema dolje.
Uklanjanje pokrova postolja
Položite glavni uređaj prednjom stranom prema dolje.
Pritisnite kopče na postolju prema dolje i klizno pomaknite pokrov u smjeru strelice na donjoj ilustraciji.
29
Kako započeti s radom
Lijevi rub donjeg dijela pokrova postavite na (), poravnajte donju izbočinu pokrova s (), a
zatim klizno uvucite dok ne škljocne u ležištu.Napomene
Kako započeti s radom
Za otvaranje vratašca na pokrovu
Kako biste složili kabele na lijevu stranu glavnog uređaja otvorite vratašca pokrova prije nego ga
pričvrstite. Pazite da ne izgubite vratašca.
Vratašca
Za otvaranje vratašca, skinite pokrov, uhvatite vratašca, zatim ih povucite prema gore i prema van.
Za zatvaranje vratašca, poravnajte izbočine na vratašcima s otvorima na pokrovu i zatim ih lagano
gurnite unutra i prema dolje, sve dok ne kliknu na mjesto.
Za otvaranje vratašca
30
Za zatvaranje vratašca
Uključivanje sustava
Kako započeti s radom
Nakon što ste izvršili sva povezivanja u "Korak 2: Spajanje sustava" (str. 18), uključite sustav.
1
Pritisnite / kako biste uključili glavni uređaj.
"/1
2
Spojite AC strujni kabel (glavno napajanje) subwoofera na zidnu utičnicu.
Nakon što se subwoofer uključi indikator LINK/STANDBY svijetli zeleno, a bežični prijenos je
aktiviran.
LINK/STANDBY indikator
Napomena
&&Ako se indikator LINK/STANDBY ne uključi pogledajte "Subwoofer" (str. 13) i "Zvuk" (str. 71).
O pripravnom stanju
Subwoofer automatski prelazi u pripravno stanje (indikator LINK/STANDBY mijenja boju u crvenu)
kad je glavni uređaj u pripravnom stanju ili je bežični prijenos deaktiviran.
Subwoofer se automatski uključuje (indikator LINK/STANDBY svijetli zeleno) kada se uključi glavni
uređaj, a bežični prijenos je aktiviran.
Definiranje bežične veze
Ako imate više bežičnih uređaja ili vaši susjedi koriste bežične uređaje, može doći do smetnji. Kako biste
to spriječili možete definirati koja bežična veza spaja glavni uređaj na subwoofer (funkcija Secure Link).
Za detalje pogledajte "Dodatne postavke bežičnog sustava" (str. 55).
31
Kako započeti s radom
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)
Slijedite korake navedene u nastavku kako biste
podesili osnovne postavke sustava.
Prikazane opcije ovise o modelu.
"/1
1
2
4
5
6
7
8
9
C/X/x/c,
HOME
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite /.
Odaberite odgovarajući ulaz na svom
TV prijemniku, tako se signal iz sustava
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Pojavi se Easy Setup izbornik za odabir
jezika izbornika (OSD).
4
Primijenite [Easy Setup]. Za unos
osnovnih podešenja slijedite upute na
zaslonu pomoću /// i .
Ovisno o načinu povezivanja (str. 19),
primijenite sljedeće podešenje.
55 Povezivanje HDMI kabelom: Slijedite
upute prikazane na zaslonu TV-a.
55 Povezivanje videokabelom: Odaberite
[16:9] ili [4:3] kako bi se slika prikazivala
pravilno.
32
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Tipkama / odaberite [Easy Setup] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Pojavi se izbornik Easy Setup.
3
0
1
2
3
Za pozivanje izbornika Easy Setup
Korak 4: Odabir izvora
Kako započeti s radom
Možete odabrati izvor reprodukcije.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Pritisnite FUNCTION više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže željena funkcija.
Svakim pritiskom tipke FUNCTION, funkcije
se mijenjaju na sljedeći način.
"BD/DVD"  "FM"  "HDMI1" 
"HDMI2"  "TV"  "BD/DVD"  …
Funkcija
Izvor
"BD/DVD"
Disk, USB uređaj, iPod/iPhone ili
mrežni uređaj koji će se reproducirati na sustavu
"FM"
FM radio (str. 47)
"HDMI1"/
"HDMI2"
Komponenta koja je spojena na
priključnicu HDMI IN 1 ili HDMI
IN 2 na stražnjoj ploči (str. 21)
"TV"
Komponenta (TV i sl.) spojena na
priključnicu TV DIGITAL IN
(OPTICAL) na poleđini, ili TV
kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel koji je spojen na
priključnicu HDMI OUT na poleđini (str. 19)
33
Kako započeti s radom
Korak 5: Uživanje u surround zvuku
Nakon izvođenja prethodnih koraka i početka reprodukcije, možete lako uživati u surround zvuku.
Možete također odabrati pretprogramirane postavke za surround koje su prilagođene raznim vrstama
izvora zvuka. Oni omogućuju uzbudljiv i snažan kinematografski zvuk u vašem domu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTION S
Odabir surround postavki prema vašoj želji
Način podešavanja razlikuje se ovisno o funkciji.
Pri reprodukciji funkcijom "BD/DVD"* ili "FM"
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
2
3
Pritisnite / za odabir [Surround Setting], a zatim pritisnite .
Pritisnite / više puta dok se na zaslonu TV-a ne prikaže željeno podešenje za surround.
Za opise postavki za surround pogledajte sljedeću tablicu.
4
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
* Postavke za surround zvuk ne primjenjuju se na internetske sadržaje.
Pri reprodukciji funkcijom "HDMI1", "HDMI2" ili "TV"
1
2
3
4
5
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se pojavi izbornik opcija.
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "SUR. SET", zatim pritisnite 
ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže željeno podešenje za surround.
Za opise postavki za surround pogledajte sljedeću tablicu.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se isključi izbornik opcija.
34
O izlazu zvučnika
Standardno podešenje je [Auto] ("AUTO").
Efekt
[Auto]
"AUTO"
Sustav reproducira zvuk s prikladnim efektom automatski u skladu s izvorom.
552-kanalni izvor: Reproducira 2-kanalni zvuk na izvorni način.
55Višekanalni izvor: Simulira 7.1 ili 5.1 surround zvuk iz dvaju prednjih zvučnika i
subwoofera.
[2ch Stereo]
"2CH ST."
Sustav reproducira 2-kanalni zvuk neovisno o formatu zvuka ili broju kanala. Višekanalni
surround formati se preusmjeravaju u 2 kanala.
Napomene
55Ovisno o ulaznom signalu, surround postavke možda neće biti primjenjive.
55Surround postavke ne rade pri reprodukciji Super Audio CD-a..
Savjet
55Postavke za surround možete također odabrati u [Surround Setting] iz [Audio Settings] (str. 63).
35
Kako započeti s radom
Surround postavka
Reprodukcija
1
Za uporabu samo opcije BONUSVIEW,
idite na korak 3.
Za lokalno pohranjivanje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
Reprodukcija diska
Za odgovarajuće diskove, pogledajte "Diskovi
koji se mogu reproducirati" (str. 75).
1
2
Spojite USB uređaj na priključnicu 
(USB) na poleđini glavnog uređaja.
Stražnja strana uređaja
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal iz sustava
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Uložite disk.
USB
memorija
Strana s naljepnicom okrenuta je prema naprijed
2
U početnom izborniku pojavi se  i započinje reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne automatski,
odaberite  u kategoriji  [Video], 
[Music] ili  [Photo] i pritisnite .
3
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama
Na nekim DB-ROM diskovima s "BD-LIVE
Logo*" nalazi se dodatan sadržaj i drugi podaci
koji se mogu preuzeti.
*
55 Spojite uređaj na mrežu (str. 23).
55 Podesite opciju [BD Internet Connection]
na [Allow] (str. 63).
Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
Napomene
55Nemojte umetati disk dok je glavni uređaj u pripravnom stanju.
55Nemojte umetati disk dok treperi LED osvjetljenje
odmah nakon uključivanja glavnog uređaja.
55Uložite disk izravno u utor diska.
Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
Savjet
55Za brisanje podataka s USB memorije odaberite [Erase
BD Data] pod  [Video] i pritisnite . Svi podaci
pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.
Uživanje u Blu-ray 3D disku
Možete reproducirati Blu-ray 3D diskove koji
imaju logotip 3D*.
*
1
Priprema za reprodukciju Blu-ray 3D
diska.
55 Pomoću High Speed HDMI kabela (opcija)
spojite sustav na TV koji podržava 3D.
55 Podesite [3D Output Setting] i [TV Screen
Size Setting for 3D] u izborniku [Screen
Settings] (str. 61).
36
2
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Možete reproducirati videozapise/glazbu/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Glede prikladnih vrsta datoteka pogledajte "Tipovi
datoteka koji se mogu reproducirati" (str. 76).
1
Spojite USB uređaj na priključnicu 
(USB) glavnog uređaja.
Reprodukcija
Savjet
55Također pogledajte upute za uporabu vašeg TV-a
koji podržava funkciju 3D.
Reprodukcija s USB
uređaja
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
USB uređaj prije spajanja.
Informacije o reprodukciji i slično možete provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili statusu sustava.
Stražnja ploča/lijeva strana glavnog uređaja
Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska
USB
uređaj
2
A Izlazna razlučivost/video frekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutna postavka zvuka
D Dostupne funkcije ( kut snimanja,  jezik
dijaloga,  titlovi)
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku statusa
reprodukcije, tip diska, videokodek, brzinu
bitova, vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme,
ukupno vrijeme reprodukcije
3
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni
izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite Ϊ [USB device
(rear)] ili Ϊ [USB device (left)], zatim
pritisnite .
Napomena
&&Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka.
Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili USB
memorijskog uređaja, prilikom umetanja ili
uklanjanja USB memorijskog uređaja isključite
sustav.
F Broj poglavlja
G Trenutno odabran kut snimanja
37
Uživanje u iPodu/
iPhoneu
Stražnja
strana uređaja Lijeva strana
TV
ili
Putem sustava možete uživati u glazbi/videozapisima/fotografijama s iPoda/iPhonea i puniti
njegovu bateriju.
VIDEO IN
Kompatibilni modeli iPoda/iPhonea
Dock za
iPod/iPhone
Slijede kompatibilni modeli iPoda/iPhonea. Prije
uporabe s ovim sustavom, ažurirajte softver na
iPodu/iPhoneu najnovijom nadogradnjom.
Načinjeno za iPod touch 4. generacije, iPod
touch 3. generacije, iPod touch 2. generacije,
iPod touch 1. generacije, iPod nano 6. generacije,
iPod nano 5. generacije (video kamera), iPod
nano 4. generacije (video), iPod nano 3. generacije
(video), iPod nano 2. generacije (aluminijsko
kućište), iPod nano 1. generacije, iPod 5. generacije (video), iPod classic, iPhone 4, iPhone
3GS, iPhone 3G, iPhone
Za uživanje u iPodu/iPhoneu putem
sustava
1
Spojite dock za iPod/iPhone (isporučen)
na stražnju ili lijevu  (USB) priključnicu na glavnom uređaju, zatim stavite
iPod/iPhone na dock.
USB kabel (isporučen)
V I D E O O UT
USB
Videokabel (isporučen)
2
3
4
Za reprodukciju videozapisa/fotodatoteke
povežite izlaznu videopriključnicu docka
za iPod/iPhone na ulaznu videopriključnicu TV-a videokabelom (isporučen) prije
stavljanja iPoda/iPhonea na dock.
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni
izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Pritisnite / za odabir ‫[ ט‬iPod (rear)]
ili ‫[ ט‬iPod (left)] i zatim pritisnite .
[[Kad odaberete [Video] ili [Music] u
koraku 3
Na zaslonu TV-a se prikazuju datoteke video­
zapisa/glazbe. Prijeđite na sljedeći korak.
[[Kad odaberete [Photo] u koraku 3
5
38
Na zaslonu TV-a prikazuje se [Please change
the TV input to the video input...]. Odaberite
odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku,
tako se signal iz iPoda/iPhonea pojavi na
zaslonu TV prijemnika. Zatim započnite
slideshow izravno na iPodu/iPhoneu.
Pritisnite /// i  za odabir datoteke koju želite reproducirati.
Zvuk iz iPoda/iPhonea se reproducira kroz
zvučnike sustava.
Pri reprodukciji videozapisa odaberite odgo­
varajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako
da se signal iz iPoda/iPhonea pojavi na
zaslonu TV prijemnika.
iPodom/iPhoneom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
Za detalje o uporabi iPod/iPhone uređaja
pogledajte njihove upute za uporabu.
Napomena
Upravljanje iPodom/iPhoneom
pomoću daljinskog upravljača
iPodom/iPhoneom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača. Sljedeća tablica prikazuje
primjer tipaka koje se mogu koristiti. (Ovisno
o modelu iPoda/iPhonea, postupci se mogu
razlikovati.)
Za  [Video]/ [Music]
Pritisnite
Funkcija

Početak reprodukcije.

Pauziranje reprodukcije.

Zaustavljanje reprodukcije.
 ili 
Pretraživanje unatrag/unaprijed.
 ili 
Prijelaz na prethodnu/sljedeću datoteku ili poglavlje (ako postoji).
Reprodukcija
55Za promjenu podešenja sustava, primjerice postavki
za surround, pri gledanju slika s iPoda/iPhonea na
TV-u, prije upravljana sustavom odaberite na TV-u
pripadajući ulaz.
Napomene
55iPod/iPhone se puni kad je spojen na uključeni sustav.
55Kad je [Auto Standby] podešeno na [On], sustav se
može automatski isključiti dok koristite iPod/iPhone.
55Nije moguć prijenos audiozapisa s ovog sustava na
iPod/iPhone.
55Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili
oštećenje podataka na iPodu/iPhoneu tijekom uporabe
iPoda/iPhonea s ovim sustavom.
55Ovaj uređaj je proizveden posebno kako bi radio s
iPodom/iPhoneom i potvrđeno je da odgovara
standardima tvrtke Apple.
55Nemojte odspajati iPod/iPhone tijekom postupka.
Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili iPoda/
iPhonea, prilikom umetanja ili uklanjanja iPoda/
iPhonea isključite sustav.
55Sustav prepoznaje samo iPod/iPhone uređaje koje ste
prije spajali na njega.
55Funkcija System Audio Control ne radi pri reprodukciji videozapisa/fotografija putem iPoda/iPhonea.
55Kad spojite iPod koji ne podržava izlaz videosignala te
odaberete ‫[ ט‬iPod (rear)] ili ‫[ ט‬iPod (front)] u izbor­
niku [Video] ili [Photo], za zaslonu TV-a prikazat će
se poruka upozorenja.
55Sustav može prepoznati do 3000 datoteka (uključujući
mape).
Za  [Photo]
Pritisnite
Funkcija
, 
Početak/pauziranje reprodukcije.
Kad pritisnete i zadržite jednu od
tih tipaka nekoliko sekundi, spojeni
iPod/iPhone prelazi u pripravno
stanje.

Pauziranje reprodukcije.
 ili 
Pretraživanje unatrag/unaprijed.
 ili 
Prijelaz na prethodnu/sljedeću datoteku ili poglavlje.
Kad pritisnete i zadržite jednu od tih
tipaka nekoliko sekundi, spojeni iPod/
iPhone ubrzava reprodukciju unatrag
ili unaprijed.
DISPLAY
Uključenje pozadinskog osvjetljenja
(ili produženje za 30 sekundi).
OPTIONS, 
Povratak na prethodni prikaz/razinu
mapa.
/
Odabir sljedeće/prethodne stavke.
, 
Ulaz u odabranu stavku.
39
Reprodukcija preko
mreže
C Indikator statusa mreže
‫ י‬Pokazuje jačinu signala kod bežične veze.
‫ ד‬Označava žičnu vezu.
D Brzina mrežnog prijenosa
E Naziv iduće video datoteke
Streaming za BRAVIA Internet
Video
BRAVIA Internet Video služi kao pristupnik koji
odabrani internetski sadržaj i razne zabavne
sadržaje prema odabiru isporučuje izravno na
glavni uređaj.
Savjet
55Neki internetski sadržaji zahtijevaju registraciju putem
računala kako biste ih mogli reproducirati.
1
2
3
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Spojite uređaj na mrežu (str. 23).
Pritisnite / za odabir  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite ikonicu pruža­
telja internetskog sadržaja i zatim
pritisnite .
F Naziv trenutačno odabrane videodatoteke
Reprodukcija datoteka u
kućnoj mreži (DLNA)
Možete reproducirati videozapise/glazbu/foto­
grafske datoteke s drugih DLNA-certificiranih
komponenata spojite li ih na svoju kućnu mrežu.
Ovaj uređaj može se koristiti kao komponenta
za reprodukciju i kao renderer.
55 Server: Pohranjuje i šalje datoteke
55 Uređaj za reprodukciju: Prima i reproducira
datoteke sa servera
55 Renderer: Prima i reproducira datoteke sa
servera, a može se upravljati njime pomoću
druge komponente (upravljača)
55 Upravljač: Upravlja rendererom
Server
Ako nije pribavljen popis internetskog sadr­
žaja prikazuje se ikonica koja to označava
ili nova ikonica.
Uporaba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom početka
reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke
mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
Uređaj za reprodukciju
(ovaj sustav)
Uređaj za reprodukciju
Priprema za uporabu funkcije DLNA.
55 Spojite uređaj na mrežu (str. 23).
55 Pripremite druge DLNA-certificirane komponente. Za detalje pogledajte upute za uporabu
komponenata.
A Prikaz kontrola
Pritisnite /// ili  za operacije
reprodukcije.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutni
položaj, vrijeme reprodukcije, trajanje video
datoteke
40
Reprodukcija datoteka pohranjenih
na DLNA server putem sustava
(DLNA uređaj za reprodukciju)
Server
Možete reproducirati istu glazbu istodobno na
svim Sonyjevim komponentama koje podržavaju
funkciju PARTY STREAMING te su spojene na
vašu kućnu mrežu.
Postoje dvije vrste komponenata koje podržavaju
PARTY STREAMING.
55 Domaćin PARTYJA: Šalje i reproducira datoteke
55 Gost PARTYJA: Prima i reproducira datoteke
Uređaj za reprodukciju
(ovaj sustav)
Reprodukcija udaljenih datoteka
upravljajući sustavom (Renderer)
putem DLNA upravljača
Reprodukcija
Odaberite ikonu DLNA servera u  [Video],
 [Music] ili  [Photo] unutar početnog
izbornika i zatim odaberite datoteku koju želite
reproducirati.
Reprodukcija iste glazbe u
različitim prostorijama
(PARTY STREAMING)
Glavni uređaj može se koristiti kao domaćin ili
kao gost PARTYJA.
Domaćin PARTYJA
(ovaj sustav)
Možete upravljati sustavom putem DLNA-certifi­
ciranog upravljača, primjerice iPhonea, pri
reprodukciji datoteka pohranjenih na DLNA
server.
Gost PARTYJA
Server
Gost PARTYJA
Priprema za PARTY STREAMING.
55 Spojite uređaj na mrežu (str. 23).
55 Spojite komponente koje su kompatibilne s
funkcijom PARTY STREAMING.
UpravljačRenderer
(ovaj sustav)
Upravljajte ovim sustavom pomoću DLNA uprav­
ljača. Za detalje pogledajte upute za uporabu
DLNA upravljača.
Napomene
55Nemojte sustavom upravljati istodobno pomoću ispo­
ručenog daljinskog upravljača i DLNA upravljača.
55Za detalje o DLNA upravljaču pogledajte njegove
upute za uporabu.
Savjet
55Sustav je kompatibilan s funkcijom "Play To" iz
Windows Media® Playera 12 koji standardno dolazi
uz Windows 7.
Korištenje sustava kao domaćina
PARTYJA
Odaberite zapis u  [Music], zatim odaberite
[Start Party] u izborniku opcija kako biste započeli
PARTY. Za zatvaranje PARTYJA pritisnite HOME.
Korištenje sustava kao gosta
PARTYJA
Odaberite ‫[ ך‬Party] u  [Music] i zatim
odaberite ikonu uređaja domaćina PARTYJA.
Za izlazak iz PARTYJA, pritisnite OPTIONS i
zatim odaberite [Leave Party].
Za zatvaranje PARTYJA, pritisnite OPTIONS i
zatim odaberite [Close Party].
41
Napomena
55Prodaja i asortiman proizvoda koji podržavaju funkciju
PARTY STREAMING razlikuju se ovisno o području.
Traženje informacija o
videozapisima/glazbi
Možete dobiti informacije o sadržaju pomoću
tehnologije Gracenote i potražiti željenu
informaciju.
1
2
3
4
Spojite uređaj na mrežu (str. 23).
Umetnite disk ili spojite USB uređaj sa
sadržajem za koji želite pronaći
informacije.
Traženje drugih pripadajući
informacija
Odaberite opciju u popisima i odaberite
[Information Search] ili [Internet Video Search].
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.
Uobičajene opcije
Opcije
Detalji
[Surround Setting]
Promjena podešenja za
surround (str. 34).
[Repeat Setting]
Pritisnite / za odabir  [Video] ili
 [Music].
Podešavanje ponavljanja
reprodukcije.
[3D Menu]
[3D Depth Adjustment]:
Podešavanje dubine 3D slika.
Pritisnite / za odabir
[Video
Search] ili
[Music Search].
[Favourites List]
Prikaz popisa omiljenih
sadržaja.
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
[Play from start]
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
[Add to Favourites]
Dodavanje internetskog sadržaja popisu omiljenih sadržaja.
[Remove from
Favourites]
Brisanje internetskog sadržaja
iz popisa omiljenih sadržaja.
[Start Party]
Početak partyja uz odabrani
izvor.
Ovisno o izvoru, ova opcija se
možda neće prikazivati.
[Leave Party]
Napušta zabavu u kojoj sustav
sudjeluje. Funkcija PARTY
STREAMING se nastavlja
među ostalim uređajima koji
sudjeluju u zabavi.
[Close Party]
Zaključuje zabavu u kojoj
sustav sudjeluje. Funkcija
PARTY STREAMING
isključuje se i među ostalim
uređajima koji sudjeluju u
zabavi.
Možete pretraživati podatke za videozapise
s BD-ROM ili DVD-ROM diska te za glazbu
s CD-DA (glazbenog CD-a) ili USB uređaja.
Prikazuju se informacije o sadržajima.
A Detalji o sadržaju
Prikaz popisa pripadajućih informacija, primje­
rice naslov, uloge, zapis ili izvođača.
B [Playback History]
Prikaz popisa prethodno reproduciranih
naslova s BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(glazbenog CD) diska. Odaberite naslov kako
biste dobili informacije o sadržaju.
C [Search History]
Prikaz popisa prethodnih pretraživanja funkcijom [Video Search] ili [Music Search].
42
Samo  [Music]
Opcije
Detalji
Opcije
Detalji
[A/V SYNC]
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka. Za
detalje pogledajte "Podešavanje
vremenskog odstupanja slike i
zvuka" (str. 44).
[Add Slideshow
BGM]
Registrira glazbene datoteke
s USB memorijskog uređaja
kao pozadinsku glazbu za
slideshow (BGM).
[3D Output Setting]
Bira hoće li se ili neće automatski emitirati 3D video.
[Music Search]
Prikaz informacija sadržanih
na audio CD (CD-DA) disku
na temelju tehnologije
Gracenote.
[Shuffle Setting]
(samo iPod/iPhone)
Podešavanje reprodukcije
slučajnim redoslijedom.
Napomena
553D videosignal iz priključnice
HDMI IN 1 ili HDMI IN 2
izlazi neovisno o tom
podešenju.
[Video Settings]
55[Picture Quality Mode]:
Odabire podešenje slike
prema s različitim razinama
osvjetljenja u okruženju.
55[FNR]: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
55[BNR]: Umanjuje smetnje
koje podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
55[MNR]: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
[Pause]
Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]
Prikazuje glavni izbornik BD
ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]
Prikaz skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika
DVD diska.
[Title Search]
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.
[Chapter Search]
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
[Angle]
Odabir drugog kuta gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih kutova.
[IP Content Noise
Reduction]
Podešavanje kvalitete slike za
internetski sadržaj.
[Video Search]
Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM
disku na temelju tehnologije
Gracenote.
Reprodukcija
Samo  [Video]
Samo  [Photo]
Opcije
Detalji
[Slideshow]
Započinje slideshow.
[Slideshow Speed]
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
[Slideshow Effect]
Podešavanje efekta za reprodukciju slideshowa.
[Slideshow BGM]
55[Off]: Isključuje funkciju.
55[My Music from USB]:
Podešava glazbene datoteke
registrirane u [Add Slideshow
BGM].
55[Play from Music CD]:
Podešava zapise s CD-DA
(glazbenog CD) diska.
[Rotate Left]
Okreće fotografiju u smjeru
suprotnom od kazaljke sata, za
90 stupnjeva.
[Rotate Right]
Okreće fotografiju u smjeru
kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
43
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na TV zaslonu,
možete podesiti razliku u reprodukciji između
slike i zvuka.
Način podešavanja razlikuje se ovisno o funkciji.
Napomena
55Ovisno o ulaznim signalima, A/V SYNC možda neće
biti primjenjiv.
Pri reprodukciji funkcijom "BD/
DVD"
1
2
3
4
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
Tipkama / odaberite [A/V SYNC],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za podešavanje vremenske razlike između slike i zvuka.
Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u
koracima po 25 ms.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pri reprodukciji funkcijom
"HDMI1", "HDMI2" ili "TV"
1
2
3
4
5
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se pojavi izbornik opcija.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "A/V SYNC" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za podešavanje vremenske razlike između slike i zvuka.
Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u
koracima po 25 ms.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite OPTIONS.
Na pokazivaču se isključi izbornik opcija.
44
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu s
izvorom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pri reprodukciji BD/DVD VIDEO diskova
snimljenim u više audioformata (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio ili DTS) ili s višejezičnim
zapisima, moguće je promijeniti audioformat
ili jezik.
Kod CD-a možete odabrati zvuk desnog ili
lijevog kanala i možete slušati zvuk odabranog
kanala preko desnog i lijevog zvučnika.
0
Podešavanje zvuka
Možete odabrati prikladan zvučni mod za filmove
ili glazbu.
Odabir audioformata,
jezika dijaloga ili kanala
SOUND
MODE
Pritisnite SOUND MODE više puta tijekom
reprodukcije dok se na pokazivaču ne
prikaže željeni mod.
55 "AUTO": Sustav automatski odabire "MOVIE"
ili "MUSIC" kako bi proizveo zvučni efekt
ovisno o disku ili signalu zvuka.
55 "MOVIE": Zvuk sustava je prilagođen
filmovima.
55 "MUSIC": Zvuk sustava je prilagođen glazbi.
55 "SPORTS": Sustav dodaje efekt jeke sportskim
programima.
55 "GAME ROCK": Zvuk sustava je prilagođen
glazbi/igrama.
Napomene
55Kad odaberete "AUTO", može ovisno o disku ili
izvoru izostati početak zvuka budući da se automatski
odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbjegli prekid
zvuka, odaberite opciju različitu od "AUTO".
55Ovisno o ulaznim signalima, zvučni ugođaj možda
neće biti primjenjiv.
55Ova funkcija ne radi pri reprodukciji Super Audio
CD-a.
Pritisnite  više puta tijekom reprodukcije
za odabir željenog audiosignala.
Na zaslonu TV-a se prikažu informacije o
audiosignalu.
[[BD/DVD VIDEO
Ovisno o BD/DVD VIDEO disku, razlikuje se
mogućnost odabira jezika.
Kad se prikazuju 4 znamenke, one predstavljaju
kôd jezika. Pogledajte popis kodova jezika (str.
80) kako biste vidjeli kojem jeziku je pridijeljen
određeni kôd. Kad je isti jezik prikazan dva ili
više puta, BD/DVD VIDEO je snimljen u višestrukom (multiple) audioformatu.
[[DVD-VR
Prikazane su vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disk.
Primjer:
55 [ Stereo]
55 [ Stereo (Audio1)]
55 [ Stereo (Audio2)]
55 [ Main]
55 [ Sub]
55 [ Main/Sub]
45
Napomena
55[ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)] se ne
prikazuju kad je na disk snimljen samo jedan format
zvuka.
[[CD
55 [ Stereo]: Standardni stereo zvuk.
55 [ 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
55 [ 2/R]: Zvuk desnog kanala (mono).
55 [ L+R]: Iz svih zvučnika reproducira se zvuk
iz lijevog i desnog kanala.
Multiplex Broadcast zvuk
(DUAL MONO)
Ukoliko sustav prima Dolby Digital multiplex
signale, možete uživati u višekanalnom prijenosu
zvuka.
Napomena
55Za prijem Dolby Digital signala, TV prijemnik ili neku
drugu komponentu morate na glavni uređaj spojiti
pomoću digitalnog optičkog kabela (str. 19). Ako vaš
TV podržava funkciju Audio Return Channel (str. 20,
65), možete primati Dolby Digital signal putem High
Speed HDMI kabela.
Pritisnite  više puta dok se na pokazivaču
ne prikaže željeni signal.
55 "MAIN": Reproducirat će se zvuk glavnog
jezika.
55 "SUB": Reproducirat će se zvuk sporednog
jezika.
55 "MAIN/SUB": Reproducirat će se miješani
zvuk glavnog i sporednog jezika.
46
Ručno ugađanje
Funkcije tunera
3
Slušanje radija
"/1
3
4
5
6
7
8
9
Brojčane
tipke
0
Ako se tijekom slušanja FM programa čuju
smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se
stereo efekt ali će prijem biti bolji.
1
2
3
C/X/x/c,
OPTI ONS
HOME
FUNCTION
PRES ET +/–
TUNING +/–
4
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
Pritisnite / za odabir [FM Mode],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Monaural].
55 [Stereo]: Stereo prijem.
55 [Monaural]: Mono prijem.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
x
2 +/–
Pritisnite OPTIONS.
Funkcije tunera
2
Podesite glasnoću pomoću  +/–.
U slučaju smetnji FM programa
Možete uživati u zvuku radijskog programa
koristeći zvučnike sustava.
1
Pritisnite TUNING +/– više puta.
Isključivanje radioprijemnika
Tekuća postaja
Pritisnite /.
Tekuće valno područje i programski broj
Pohranjivanje radiopostaja
FM 7
88.00 MHz
SONY FM
Možete pohraniti do 20 FM postaja. Prije ugađanja
provjerite je li zvuk smanjen na minimum.
1
2
Naziv postaje
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "FM".
Odaberite radiopostaju.
Automatsko ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok
ne započne pretraživanje.
Na zaslonu TV-a se prikaže [Auto Tuning].
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju.
Za ručno zaustavljanje automatskog ugađanja,
pritisnite TUNING +/– ili .
3
4
5
6
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "FM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/–
dok ne započne pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju.
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu TV-a prikaže se izbornik opcija.
Pritisnite / za odabir [Preset Memory],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog programskog broja, zatim pritisnite .
Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 2 – 5.
47
Promjena programskog broja
Odaberite željeni programski broj pritiskom na
PRESET +/– i zatim ponovite postupak od
koraka 3.
Odabir pohranjene postaje
1
2
Savjet
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "FM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite PRESET +/– za
odabir željene pohranjene postaje.
Na TV zaslonu i na pokazivaču uređaja se
prikazuje programski broj i frekvencija.
Svakim pritiskom na tipku sustav ugađa
jednu pohranjenu postaju.
Savjet
&&Programski broj postaje možete odabrati izravno
pritiskom na brojčane tipke.
Uporaba RDS (Radio Data
System) sustava
Što je Radio Data System?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radijskim postajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom. Ovaj
prijemnik omogućuje uporabu korisnih RDS
funkcija kao što je prikaz naziva radijske postaje.
Naziv postaje se također prikazuje na zaslonu
TV-a.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
48
Napomene
55RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
55Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to
samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
55Pri svakom pritisku tipke DISPLAY tijekom RDS
prijema, prikaz na pokazivaču mijenja se na sljedeći
način:
Naziv postaje  Frekvencija  Programski broj
 Informacije o signalu  Naziv postaje  …
Audio kontrola sustava
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije Control
for HDMI za "BRAVIA"
Sync
Napomene
55Neke funkcije mogu se koristiti samo ako je spojeni
TV kompatibilan te zahtijevaju prethodno podešavanje
putem TV-a. Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz TV prijemnik.
55Za korištenje funkcije System Audio Control trebate
izvesti audiopovezivanje između sustava i TV-a
(str. 19).
55Za uporabu funkcije Position Control vaš TV mora
posjedovati senzor koji može prepoznati mjesto s
kojeg se sluša. U tom slučaju, razina zvuka i/ili kvalitete slike svih komponenata spojenih na TV također
se podešavaju sukladno signalu s vašeg TV-a.
System Audio Control možete koristiti na sljedeći
način:
55 Kad je sustav uključen, zvuk iz TV-a ili drugih
komponenata može se reproducirati preko
zvučnika sustava.
55 Kad se zvuk iz TV-a ili drugih komponenata reproducira iz zvučnika sustava, možete pritiskom
na SPEAKERS TV  AUDIO promijeniti
zvučnike kroz koje izlazi TV zvuk.
55 Kad se zvuk iz TV-a ili drugih komponenata
reproducira kroz zvučnike sustava, možete
podesiti glasnoću i isključiti zvuk sustava
pomoću upravljanja TV-om.
Napomene
55Dok je TV u PAP modu (slika i slika) ili dok sustav
reproducira videozapise/fotografije s iPoda/iPhonea,
funkcija System Audio Control neće raditi.
55Ovisno o TV-u, pri podešavanju glasnoće se na TV
zaslonu pojavljuje razina glasnoće glavnog uređaja. U
tom slučaju razina glasnoće prikazana na TV zaslonu
može se razlikovati od one na pokazivaču glavnog
uređaja.
Dodatne funkcije
Ova funkcija je raspoloživa na TV prijemnicima
s "BRAVIA" Sync funkcijom.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću High Speed
HDMI kabela, upravljanje se pojednostavljuje.
Možete pojednostavniti postupak za uživanje u
zvuku iz TV-a ili drugih komponenata.
Audio Return Channel
Primjena funkcije "BRAVIA"
Sync
Control for HDMI - Easy Setting
Funkcija [Control for HDMI] može se podesiti
automatski omogućite li odgovarajuću postavku
na TV-u.
Za detalje o funkciji Control for HDMI pogledajte
"[HDMI Settings]" (str. 65).
Isključenje sustava
Sustav možete isključiti zajedno s TV
prijemnikom.
Zvuk iz TV-a možete slušati sa sustava uz uporabu samo jednog High Speed HDMI kabela. Za
pojedinosti o podešavanju pogledajte "Spajanje
TV prijemnika" (str. 19).
Remote Easy Control
Osnovnim funkcijama sustava možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača TV-a kad se izlazni
videosignal sustava prikazuje na TV zaslonu.
Praćenje jezika
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika, jezik izbornika uređaja također
se mijenja nakon isključenja i uključenja sustava.
Napomena
55Sustav se ne isključuje automatski pri reprodukciji
glazbe ili kod primjene funkcije "FM".
Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete  na daljinskom upravljaču,
sustav i vaš TV se uključuju, a ulaz vašeg TV-a se
podešava na HDMI ulaz na koji je spojen sustav.
49
Kontrola usmjeravanja
Pri izvođenju reprodukcije pritiskom na tipku
(One-Touch Play) sa spojene komponente, sustav se uključuje i aktivira funkciju "HDMI1" ili
"HDMI2" (ovisno o HDMI ulaznom priključku
koji koristite), a TV-a će se automatski podesiti
na HDMI ulaz na koji je spojen sustav.
Napomena
55Komponenta treba biti spojena na sustav pomoću High
Speed HDMI kabela i trebate uključiti funkciju Control
for HDMI na spojenoj komponenti.
Funkcija Position Control
[[[Distance]
Kad pomaknete zvučnike, podesite parametre
udaljenosti () od položaja za slušanje do
zvučnika.
Možete podesiti parametre od 0 do 7 metara.
Oznake za zvučnike na slici:
1Prednji lijevi zvučnik (L)
2Prednji desni zvučnik (R)
3Subwoofer
1
Ovaj sustav automatski podešava razinu zvuka
desnog i lijevog prednjeg zvučnika ukoliko je vaš
TV kompatibilan sa značajkom External Device
Control funkcije Position Control. U tom slučaju,
podešavaju se i ostale komponente spojene na
TV. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
Podešavanje zvučnika
[Speaker Settings]
Kako biste postigli najbolji surround zvuk,
podesite zvučnike koje ste priključili te njihovu
udaljenost od mjesta slušanja. Zatim pomoću
probnog tona podesite glasnoću i balans zvučnika
na istu razinu.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [Audio Settings]
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Speaker
Settings] i zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [Speaker Settings].
Pritisnite / za odabir stavke i zatim
pritisnite .
Provjerite sljedeće postavke.
3
2
A
[Front Left/Right] 3.0 m: Podesite udaljenost
prednjih zvučnika.
[Subwoofer] 3.0 m: Podesite udaljenost
subwoofera.
Napomena
55Ovisno o ulaznim signalima, opcija [Distance] možda
neće biti primjenjiva.
[[[Level]
Možete podesiti razinu zvuka zvučnika. Možete
podesiti parametre od –6.0 do +6.0 dB. Pobrinite
se da [Test Tone] podesite na [On] radi lakšeg
podešavanja.
[Front Left/Right] 0.0 dB: Podesite razinu
prednjih zvučnika.
[Subwoofer] 0.0 dB: Podesite razinu
subwoofera.
[[[Test Tone]
Iz zvučnika se reproducira probni ton za podeša­
vanje [Level].
[Off]: Probni ton se ne emitira.
[On]: Probni ton se emitira redom iz svakog
zvučnika kod podešavanja glasnoće. Kad odaberete neku od [Speaker Settings] opcija, probni
ton se emitira redom iz svakog zvučnika.
50
Podesite glasnoću zvučnika na sljedeći način.
1
2
3
4
8
9
Pritisnite / za odabir [Level] i zatim
pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir željene
vrste zvučnika i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir lijevog ili desnog
zvučnika i zatim pritisnite / za podešavanje razine.
Pritisnite .
Ponovite korake 3 – 5.
Pritisnite RETURN.
Sustav se vraća na prethodni prikaz.
Pritisnite / za odabir [Test Tone] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Off] i zatim
pritisnite .
Napomena
55Signali probnog tona se ne emitiraju iz HDMI OUT
priključnice.
Savjet
55Za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno,
pritisnite  +/–.
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sustav za isključenje u
određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti
u koracima od po 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme do isključenja) na pokazivaču izmjenjuje
se u koracima po 10 minuta.
Kad podesite sleep timer, svakih 5 minuta prikazuje se preostalo vrijeme.
Kad preostaje manje od 2 minute vremena, na
pokazivaču trepće "SLEEP".
Provjera preostalog vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjena preostalog vremena
Dodatne funkcije
5
6
7
Podesite [Test Tone] na [On].
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Isključenje tipaka na
glavnom uređaju
(Child Lock)
Možete isključiti tipke na uređaju (osim tipke
/) kako bi se spriječila njihova pogrešna uporaba, primjerice kad djeca diraju glavni uređaj
(funkcija Child Lock).
Pritisnite  na glavnom uređaju duže od 5
sekundi.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "LOCKED".
Funkcija Child Lock je uključena i tipke na
glavnom uređaju su blokirane. (Sustavom možete
upravljati pomoću daljinskog upravljača.)
Za isključenje držite pritisnutom tipku  duže od
5 sekundi, sve dok se na pokazivaču ne pojavi
"UNLOCK".
Napomena
55Pokušavate li koristiti tipke na glavnom uređaju dok je
funkcija Child Lock uključena, na pokazivaču trepće
"LOCKED".
51
Upravljanje TV-om ili
drugim komponentama
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
Isporučenim daljinskim upravljačem možete
upravljati TV-om i drugim komponentama kao
što je kabelski ili digitalni satelitski prijemnik.
Daljinski upravljač je tvornički podešen za
upravljanje Sonyjevim uređajima.
Uređaje drugih proizvođača možete kontrolirati
promijenite li programirani kôd daljinskog
upravljača. Za informacije pogledajte "Promjena
programiranog koda daljinskog upravljača (mod
programiranja)" (str. 52).
Napomena
55Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača, brojčani
kôd se može resetirati na tvorničke vrijednosti (SONY).
Upravljanje komponentama
pomoću isporučenog daljinskog
upravljača
1
2
Pritisnite tipku za mod upravljanja TV
ili STB, onu koja odgovara komponenti
kojom želite upravljati.
Pritisnite odgovarajuće tipke opisane u
sljedećoj tablici.
55: Tipku možete koristiti s tvorničkim
postavkama daljinskog upravljača.
55: Tipku možete koristiti ukoliko promije­nite programirani kôd daljinskog upravljača.
Tipka
52
Funkcija daljinskog
TV
STB
AV /


Brojčane tipke





ENTER ()








SLEEP (/)


Tipka
Funkcija daljinskog
TV
STB
Tipke u boji (crvena/
zelena/žuta/plava)


TOP MENU (ü)





POP UP/MENU


///, 


RETURN


HOME (MENU)


OPTIONS
(TOOLS)


SOUND MODE
()


/


/


/














 +/–


PROG +/– (/)


DISPLAY (/)


Napomene
55U modu TV-a ili STB-a, ako pritisnete bilo koju od
gornjih tipaka zasvijetlit će tipka moda upravljanja
TV ili STB. (Međutim, ovisno o postavci koda neke
tipke možda ipak neće funkcionirati, a tipka za mod
upravljanja TV ili STB možda neće svijetliti.)
55Pritisnete li neke druge tipke, različite od gore opisanih,
kada je daljinski upravljač u modu upravljanja TV ili
STB, indikatori upravljanja TV ili STB neće svijetliti.
55Ovisno o TV-u ili komponenti, možda nećete moći
koristiti neke od tipaka.
Promjena programiranog koda
daljinskog upravljača (mod
programiranja)
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / kako biste odabrali
[Remote Controller Setting Guide], a
zatim pritisnite .
4
5
6
7
Pritisnite / za odabir tipa komponente
kojom želite upravljati preko isporuče­
nog daljinskog upravljača, a zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir proizvođača
komponente, a zatim pritisnite .
Dok pritišćete tipku TV (za upravljanje
TV-om) ili STB (za upravljanje kabelskim
prijemnikom, digitalnim satelitskim prijemnikom, digitalnim videorekorderom,
itd.) pritisnite POP UP/MENU.
Daljinski upravljač ulazi u mod programiranja. Tipka za upravljanje TV ili STB (ona
koju ste pritisnuli) počinje treperiti.
Nakon što tipka moda upravljanja TV ili
STB počne treperiti, uporabom brojčanih
tipaka upišite kôd na TV zaslonu, a
zatim pritisnite ENTER.
Ako ste uspješno podesili kôd, TV ili STB
tipka za mod upravljanja dvaput će sporo
zatreperiti. Ako je podešenje neuspješno,
tipka za mod upravljanja TV ili STB zatreperit će pet puta brzo.
Napomene
55Mod programiranja možete napustiti pritiskom na
tipku za mod upravljanja TV ili tipku STB (onu koja
treperi).
55Ne pritisnete li nijednu tipku daljinskog upravljača
dulje od 10 sekundi tijekom moda programiranja,
daljinski upravljač napušta mod programiranja.
Brisanje programiranog koda
iz memorije daljinskog
upravljača
1
2
Prvo pritisnite i zadržite AV /, zatim
pritisnite  –, a zatim CH –.
Tipke BD, TV i STB svijetle.
Otpustite sve tipke.
Tipka BD i tipke za mod upravljanja TV
i STB ne svijetle, a programirani kôd je
izbrisan. Daljinski upravljač podešen je na
tvorničko podešenje.
Štednja energije u
pripravnom stanju
Provjerite jesu li podešene sljedeće postavke:
–– [Control for HDMI] u [HDMI Settings] treba
biti podešen na [Off] (str. 65).
–– [Quick Start Mode] treba biti podešen na [Off]
(str. 65).
Pretraživanje internetskih
stranica
Pomoću sustava možete pretraživati internet i
uživati u web-stranicama poput Sonyjeve početne
stranice.
1
2
3
4
Dodatne funkcije
8
Pritisnite / za odabir [Preset Mode],
a zatim pritisnite .
Priprema za pretraživanje interneta.
Spojite uređaj na mrežu (str. 23).
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni
izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Network].
Tipkama / odaberite [Internet
Browser], zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [Internet Browser].
Napomena
55Neke web-stranice se možda neće otvarati pravilno
ili neće raditi.
Unos internetske adrese
Odaberite [URL entry] u izborniku opcija. Unesite
internetsku adresu softverskom tipkovnicom i
zatim odaberite [Enter].
Podešavanje standardne početne
stranice
Dok se prikazuje stranica koju želite podesiti,
odaberite [Set as start page] u izborniku opcija.
Izlazak iz internetskog
pretraživača
Pritisnite HOME.
53
Opcije
Detalji
[Browser Setup]
Prikaz postavki za Internet
Browser.
55[Zoom]: Povećava ili smanjuje
veličinu prikazanih sadržaja.
55[JavaScript Setup]: Uključenje
ili isključenje JavaScripta.
55[Cookie Setup]: Bira hoće li se
ili neće prihvaćati cookiedatoteke.
55[SSL Alarm Display]: Uključenje ili isključenje SSL-a.
[Input]
Prikaz softverske tipkovnice za
unos znakova pri pretraživanju
web-stranice.
[Break]
Pomak kursora na sljedeći redak
u polju za unos teksta.
[Delete]
Brisanje jednog znaka s lijeve
strane kursora pri unosu teksta.
[Window List]
Prikaz popisa svih trenutno
otvorenih web-stranica.
Omogućuje vam povratak na
prethodno prikazanu webstranicu odabirom prozora.
D SSL ikona
[Bookmark List]
Prikaz popisa označenih
stranica.
E Indikator jačine signala
[Character encoding] Podešavanje koda za znakove.
Izbornik Internet Browser
Informacije o web-stranici možete provjeriti pri­
tiskom na tipku DISPLAY. Prikazane informacije
variraju ovisno o web-stranici i stanju stranice.
A Naslov stranice
B Kursor
Za kretanje koristite ///. Namjestite kursor
na link koji želite pogledati, zatim pritisnite
. Prikazuje se pripadajuća web-stranica.
C Adresa stranice
Prikazuje se kad je povezana adresa zaštićena.
Prikazuje se kad je sustav spojen na bežičnu
mrežu.
F Skala tijeka/Ikona učitavanja
Prikazuje se pri učitavanju stranice ili tijekom
preuzimanja/prijenosa datoteke.
G Polje za unos teksta
Pritisnite , zatim odaberite [Input] u izborniku
opcija kako biste otvorili softversku tipkovnicu.
H Kliznik
Pritisnite /// za pomak prikaza stranice
prema lijevo, gore, dolje ili desno.
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i postupci.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
54
[Previous page]
Pomak na prethodno prikazanu
stranicu.
[Next page]
Pomak na prethodno prikazanu
sljedeću stranicu.
[Cancel loading]
Prekida učitavanje stranice.
[Reload]
Ponovno učitavanje iste stranice.
[URL entry]
Omogućuje vam unos adrese
dok je prikazana softverska
tipkovnica.
[Add to Bookmark]
Dodaje trenutačno prikazanu
web-stranicu na popis označenih.
[Set as start page]
Podešava trenutačno prikazanu
web-stranicu kao standardnu
početnu stranicu.
[Open in new
window]
Otvaranje linka u novom
prozoru.
[Display certificate]
Prikaz certifikata za stranice
koje podržavaju SSL.
Dodatne postavke
bežičnog sustava
Aktiviranje bežičnog prijenosa
između odabranih uređaja
8
9
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System
Settings], a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Wireless Sound
Connection], a zatim pritisnite .
Prikazuje se izbornik [Wireless Sound
Connection].
Poništavanje funkcije Secure Link
Glavni uređaj
Odaberite [Off] u koraku 6, gore.
Subwoofer
Pritisnite i zadržite SECURE LINK na stražnjoj
strani subwoofera sve dok indikator LINK/
STANDBY ne počne svijetliti ili treperiti zeleno.
Ako je bežični prijenos
nestabilan
[RF Channel]
Ako koristite više bežičnih sustava, kao što je
bežični LAN (Local Area Network) ili Bluetooth,
bežični signali mogu postati nestabilni. U tom
slučaju se prijenos zvuka može poboljšati promje­
nom sljedeće [RF Channel] postavke.
1
5
6
7
Pritisnite / za odabir [Secure Link],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [On], zatim
pritisnite .
Za poništavanje funkcije Secure Link
odaberite [Off].
Pritisnite SECURE LINK na stražnjoj
strani subwoofera.
Prijeđite na idući korak unutar nekoliko
minuta.
Nakon što se prikaže poruka [Secure
Link setting is complete.] pritisnite .
Dodatne funkcije
1
Za povratak na prethodni prikaz odaberite
[Cancel].
Subwoofer je povezan s glavnim uređajem
a indikator LINK/STANDBY svijetli
narančasto.
Ako se pojavi poruka [Cannot set Secure
Link], slijedite poruke na zaslonu.
[Secure Link]
Uporabom funkcije Secure Link možete defini­
rati koja bežična veza spaja glavni uređaj na
subwoofer.
Ova funkcija može pomoći u sprječavanju smetnji
prilikom korištenja više bežičnih uređaja ili kada
ih koriste i vaši susjedi.
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
2
3
4
5
6
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System
Settings], a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Wireless Sound
Connection], a zatim pritisnite .
Prikazuje se izbornik [Wireless Sound
Connection].
Tipkama / odaberite [RF Channel],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite .
55
55 [Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Sustav automatski odabire kanal
za bolji prijenos.
55 [1], [2], [3]: Sustav emitira zvuk ne mijenjajući kanal za emitiranje. Odaberite kanal s
boljim prijenosom.
Napomena
55Prijenos se može poboljšati promjenom kanala za
prijenos (frekvencije) na drugim bežičnim sustavima.
Za detalje pogledajte upute za uporabu drugih bežičnih
sustava.
4
Pritisnite / za odabir [Internet
Settings] i zatim pritisnite .
Pojavi se [Internet Settings] prozor.
Za BDV-L800/BDV-L800M
Podešavanje mreže
[Internet Settings]
Prije podešavanja spojite sustav na mrežu. Za poje­
dinosti pogledajte "Spajanje na mrežu" (str. 23).
Otvaranje izbornika za podešavanje
1
Pritisnite HOME.
Za BDV-L600
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
HOME
Napomene
2
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
55Za spajanje na internet trebate podesiti opcije za
[Internet Settings]. Unesite odgovarajuće (brojčanoslovne) vrijednosti za vaš širokopojasni router ili
bežični LAN router. Broj stavki koje treba podesiti
može varirati, ovisno o davatelju internetskih usluga
(Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte
upute za uporabu koje ste dobili od vašeg davatelja
internetskih usluga ili koje su isporučene uz router.
55Za više informacija posjetite sljedeću adresu:
http://support.sony-europe.com
3
56
Pritisnite / za odabir [Network
Settings] i zatim pritisnite .
Pri spajanju na LAN pomoću
LAN kabela
Za spajanje na LAN (Local Area Network)
primijenite sljedeće korake.
Automatsko podešavanje
1
2
5
Pritisnite / za odabir [Auto], zatim
pritisnite .
Sustav podešava postavke za mrežu automat­
ski i na zaslonu TV-a prikazuju se internetske
postavke.
Pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Save &
Connect], zatim pritisnite .
Sustav počinje provjeravati mrežnu
povezanost.
Provjerite je li se pojavila poruka
[Internet Settings is now complete.] i
zatim pritisnite .
Podešenje je dovršeno. Ako se poruka ne
pojavi, slijedite poruke na zaslonu.
Ručno podešavanje
1
2
3
4
Pritisnite / za odabir [Wired Setup] u
[Internet Settings] i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Custom] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir vrste mrežnih
podešenja i zatim pritisnite .
55 [Auto]: Sustav automatski podešava IP
adresu i pojavi se izbornik [DNS Settings].
Kad odaberete [Auto] i pritisnete ,
sustav automatski podešava postavke za
DNS.
Odaberete li [Specify IP address] i pritisnete , unesite postavke za DNS ručno.
Pritisnite /// i brojčane tipke za
podešavanje sljedećih opcija, zatim
pritisnite .
–– [Primary DNS]
–– [Secondary DNS]
5
6
7
Pritisnite / za odabir postavki za
proxy server i zatim pritisnite .
55 [No]: Proxy server se ne koristi.
55 [Yes]: Unesite podešenje za proxy server.
Pritisnite /// i brojčane tipke, zatim
pritisnite .
Na zaslonu TV-a prikazuju se podešenja
internetskih postavki.
Dodatne funkcije
3
4
Pritisnite / za odabir [Wired Setup] u
[Internet Settings] i zatim pritisnite .
55 [Specify IP address]: Unesite mrežne
postavke ručno u skladu s vašim mrežnim
okruženjem.
Pritisnite /// i brojčane tipke za pode­
šavanje sljedećih opcija, zatim pritisnite
.
–– [IP Address]
–– [Subnet Mask]
–– [Default Gateway]
–– [Primary DNS]
–– [Secondary DNS]
Pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Save &
Connect], zatim pritisnite .
Sustav počinje provjeravati mrežnu
povezanost.
Provjerite je li se pojavila poruka
[Internet Settings is now complete.] i
zatim pritisnite .
Podešenje je dovršeno. Ako se poruka ne
pojavi, slijedite poruke na zaslonu.
Spajanje na bežični LAN
ugrađenom Wi-Fi funkcijom ili
USB adapterom za bežični LAN
Za spajanje na bežični LAN (Local Area
Network) primijenite sljedeće korake.
57
Kad vaš bežični router podržava
funkciju WPS
1
2
3
4
3
Pritisnite / za odabir [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)], zatim pritisnite .
4
Aktivirajte funkciju WPS za svoj bežični
router, pritisnite / za odabir [Start] i
zatim pritisnite .
Za podrobnosti o aktiviranju funkcije WPS
pogledajte upute za uporabu routera.
Provjerite je li se pojavila poruka [Wi-Fi
Protected Setup was successful.] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Wireless
Setup(built-in)]* ili [USB Wireless Setup]
u [Internet Settings], a zatim pritisnite
.
* Samo BDV-L800/BDV-L800M.
Pritisnite / za odabir [Scan], zatim
pritisnite .
Sustav traži sve dostupne bežične LAN-ove
i zatim se prikaže popis bežičnih LAN-ova.
Pritisnite / za odabir naziva bežičnog
LAN-a i zatim pritisnite .
[[Ako je odabrani bežični LAN
nezaštićen
Podešavanje povezivanja s bežičnim LAN-om
je završeno. Nakon toga unesite IP adresu
prema koracima iz "Automatsko podešavanje" ili "Ručno podešavanje" u odjeljku
"Pri spajanju na LAN pomoću LAN kabela".
58
[[Podešavanje naziva bežičnog LAN-a
* Samo BDV-L800/BDV-L800M.
Kad vaš bežični router ne podržava
funkciju WPS
2
Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA
ključa. Prijeđite na korak 5.
Pritisnite / za odabir [Wireless
Setup(built-in)]* ili [USB Wireless Setup]
u [Internet Settings], a zatim pritisnite
.
Podešavanje povezivanja s bežičnim
LAN-om i IP adrese je završeno.
Nakon toga unesite podešenje za proxy
server. Slijedite korake 4 – 7 iz "Ručno
podešavanje" u odjeljku "Pri spajanju na
LAN pomoću LAN kabela".
1
[[Ako je odabrani bežični LAN zaštićen
5
Odaberite [Manual Entry].
Prikaže se izbornik za unos. Unesite naziv
bežičnog LAN-a prema porukama na zaslonu i zatim pritisnite .
Pritisnite / za načina zaštite i zatim
pritisnite .
55 [None]: Odaberite za nezaštićeni bežični
LAN. Podešavanje povezivanja s bežičnim
LAN-om je završeno. Nakon toga unesite
IP adresu prema koracima iz "Automatsko
podešavanje" ili "Ručno podešavanje" u
odjeljku "Pri spajanju na LAN pomoću
LAN kabela".
55 [WEP]: Bežični LAN je zaštićen WEP
ključem.
55 [WPA/WPA2-PSK]: Bežični LAN je
zaštićen pomoću WPA-PSK ili WPA2-PSK.
55 [WPA2-PSK]: Bežični LAN je zaštićen
pomoću WPA2-PSK.
Unesite WEP ključ/WPA ključ prema
porukama na zaslonu i zatim pritisnite
.
Podešavanje povezivanja s bežičnim LAN-om
je završeno. Nakon toga unesite IP adresu
prema koracima iz "Automatsko podešavanje" ili "Ručno podešavanje" u odjeljku
"Pri spajanju na LAN pomoću LAN kabela".
O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN
funkcije obavlja radijskim valovima, podložna
je mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična
komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite
sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno
konfigurirate sigurnosne postavke u skladu s
mrežnim okruženjem.
Bez zaštite
Iako je podešavanje jednostavno, svatko može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu
bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog alata.
Imajte na umu da postoji opasnost od neovlaštenog pristupa podacima ili presretanja podataka.
WEP
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK
(TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako bi
ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje
višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP.
Dodatne funkcije
WEP upotrebljava sigurnosne značajke za komu­
nikaciju kako bi se osujetilo da drugi korisnici
presretnu komunikaciju ili upadnu u bežičnu
mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja
omogućuje spajanje i starijim uređajima koji ne
podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava
napredne sigurnosne metode i razlikuje se od
WEP i TKIP.
AES omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu
na WEP i TKIP.
59
Ikona
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za
podešavanje
Možete izvesti različita podešavanja funkcija
slike i zvuka.
Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad
želite promijeniti postavke sustava. Standardne
postavke su podcrtane.
Napomena
55Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da
sve opisane opcije možda neće funkcionirati.
1
2
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a prikaže se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Objašnjenje
[Network Update] (str. 61)
Nadogradnja softvera sustava.
[Screen Settings] (str. 61)
Podešenje postavki zaslona ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
[Audio Settings] (str. 62)
Podešenje postavki zvuka ovisno o
vrsti spojenih priključnica.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 63)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
[Parental Control Settings]
(str. 64)
Omogućuje detaljne postavke za
funkciju ograničavanja reprodukcije.
[Music Settings] (str. 64)
Omogućuje detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
[System Settings] (str. 64)
Podešenje postavki vezanih uz
sustav.
[Network Settings] (str. 66)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
[Easy Setup] (str. 66)
3
Tipkama / odaberite ikonu kategorije postavki koje želite promijeniti i
zatim pritisnite .
Primjer: [Screen Settings]
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
[Resetting] (str. 66)
Resetira postavke sustava na
tvorničke vrijednosti.
[Remote Controller
Setting Guide]
[[[Preset Mode]
Možete podesiti sljedeće opcije.
Ikona
Objašnjenje
[Remote Controller Setting
Guide] (str. 60)
Za podešavanje daljinskog upravljača za upravljanje TV-om ili
drugim komponentama.
60
Možete promijeniti programirani kôd daljinskog
upravljača tako da možete upravljati komponentama drugih proizvođača. Za informacije pogledajte "Promjena programiranog koda daljinskog
upravljača (mod programiranja)" (str. 52).
[Network Update]
[[[TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na
TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona
(wide mode).
[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik
sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog
zaslona.
[[[Screen Format]
Možete nadograditi i poboljšati funkcije sustava.
Za informacije o funkcijama nadogradnje, posjetite sljedeću internetsku stranicu:
Tijekom ažuriranja softvera prikazuje se
"UPDATING" na pokazivaču. Po dovršetku
ažuriranja glavni uređaj se automatski isključi.
Pričekajte da se ažuriranje softvera završi; nemojte
uključivati ili isključivati glavni uređaj ili rukovati glavnim uređajem ili TV-om.
[Screen Settings]
[[[DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim
trakama pri vrhu i dnu.
Postavke i podešenja
http://support.sony-europe.com
[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV
prijemniku sa širokim zaslonom.
[Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom zaslona. zadržavajući
originalni format slike.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom
zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.
[[[3D Output Setting]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[Off]: Odaberite ovu opciju za prikaz svih sadržaja u 2D načinu.
Napomena
553D videosignal iz priključnice HDMI IN 1 ili HDMI
IN 2 izlazi neovisno o tom podešenju.
[[[TV Screen Size Setting for 3D]
Podešavanje veličine zaslona vašeg TV-a koji
podržava 3D.
Napomena
55Ta postavka ne primjenjuje se na 3D video iz priklju­
čnice HDMI IN 1 ili HDMI IN 2.
[[[Cinema Conversion Mode]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
Glavni uređaj automatski detektira je li materijal
baziran na videosadržaju ili na filmskom sadržaju
te odabire prikladan način konverzije.
[Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije
prikladan za materijale bazirane na videosadržaju,
bez obzira na materijal.
[[[Output Video Format]
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto]. Za razlučivost snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. (Ako je razlučivost
niža od SD razlučivosti, povećava se do SD
razlučivosti.)
[Video]: Automatski odabir najniže razlučivosti.
61
Napomene
55Kad istodobno spajate HDMI OUT i izlaznu video
priključnicu, odaberite [Video].
55Ako se prilikom podešavanja [HDMI] razlučivosti
ne prikaže slika, odaberite [Video].
[[[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Emitira 1920  1080p/24 Hz videosignale
samo kod povezivanja na TV prijemnik koji
podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT
priključnice.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne
podržava 1080/24p videosignale.
[Audio Settings]
[[[BD Audio MIX Setting]
[On]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem
interaktivnih i sekundarnih audiosignala u
primarni audiosignal.
[Off]: Emitira samo primarne audiosignale.
[[[DTS Neo:6]
Simulira višekanalni surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora u skladu s mogućnostima spojenog uređaja
i emitira zvuk putem HDMI OUT priključnice.
[[[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski detektira vrstu vanjskog
uređaja i odabire odgovarajuće podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
[RGB]: Odaberite ovo kod spajanja na uređaj s
DVI priključnicom koja podržava HDCP.
[Cinema]: Emitira simulirani višekanalni zvuk iz
2-kanalnih izvora koristeći DTS Neo:6 Cinema
mod.
[Music]: Emitira simulirani višekanalni zvuk iz
2-kanalnih izvora koristeći DTS Neo:6 Music mod.
[Off]: Emitira zvuk s njegovim izvornim brojem
kanala.
[[[Audio DRC]
[[[HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[16bit], [12bit], [10bit]: Emitira 16-bitne/
12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja
s TV prijemnikom kompatibilnim sa značajkom
Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
[[[Pause Mode] (samo BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Prikazuje se slika s pokretnim objektima
bez podrhtavanja. U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
[Frame]: Prikazuje se slika visoke razlučivosti s
objektima koji se ne miču.
62
Možete komprimirati dinamički raspon zvučnog
zapisa.
[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom
rasponu određenom na disku (samo BD-ROM).
[On]: Sustav reproducira zvučni zapis s
dinamičkim rasponom kakav su njegovi tvorci
namjeravali postići.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog raspona.
[[[Audio Output]
Možete odabrati način izlaza audiosignala.
[Speaker]: Emitiranje zvuka samo preko zvučnika
sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitiranje zvuka preko
zvučnika sustava i 2-kanalnih linearnih PCM
signala preko HDMI OUT priključnice.
[HDMI]: Emitira zvuk samo preko HDMI OUT
priključnice. Format zvuka ovisi o spojenoj
komponenti.
Napomene
55Kad je [Control for HDMI] podešeno na [On] (str. 65),
[Audio Output] se automatski podešava na [Speaker
+ HDMI] i ta postavka ne može se promijeniti.
55Audiosignali ne izlaze iz priključnice HDMI OUT
kad je opcija [Audio Output] podešena na [Speaker
+ HDMI] i [HDMI1 Audio Input Mode] (str. 65) na
[TV].
55Kad je opcija [Audio Output] podešena na [HDMI],
izlazni signal za funkciju "TV" je u 2-kanalnom linear
PCM formatu.
[[[Sound Effect]
Možete uključiti ili isključiti efekte zvuka na
sustavu (SOUND MODE i [Surround Setting]).
[[[Surround Setting]
Možete odabrati podešenja za surround. Za
detalje, pogledajte "Korak 5: Uživanje u
surround zvuku" (str. 34)
[[[Speaker Settings]
Za postizanje najboljeg mogućeg surround zvuka,
podesite zvučnike. Za detalje pogledajte "Podešavanje zvučnika" (str. 50).
Možete precizno podešavati postavke reprodukcije
BD/DVD diska.
[[[BD/DVD Menu]
Možete odabrati standardni jezik izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se
polje za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis
jezičnih kodova" (str. 80) pronađite kôd za vaš
jezik, te ga unesite u polje za unos.
[[[Audio]
Možete odabrati standardni jezik dijaloga za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji
ima prioritet na disku.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se
polje za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis
jezičnih kodova" (str. 80) pronađite kôd za vaš
jezik, te ga unesite u polje za unos.
Postavke i podešenja
[On]: Omogućuje uporabu svih efekata zvuka na
sustavu. Gornja granica frekvencije uzorkovanja
je 48 kHz.
[Off]: Efekti zvuka su isključeni. Odaberite ovu
opciju ako ne želite postaviti gornju granicu
frekvencije uzorkovanja.
[BD/DVD Viewing
Settings]
[[[Subtitle]
Možete odabrati standardni jezik titla za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se
polje za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis
jezičnih kodova" (str. 80) pronađite kôd za vaš
jezik, te ga unesite u polje za unos.
[[[BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
[[[BD Internet Connection]
[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[Do not allow]: Onemogućava spajanje na
internet.
63
[Parental Control
Settings]
[[[Password]
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava pode­
šavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM, DVD
VIDEO diskova te za reprodukciju internetskih
videozapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD
VIDEO diskove možete podesiti različite razine
ograničenja.
[Music Settings]
Omogućuje detaljne postavke za reprodukciju
Super Audio CD diskova.
[[[Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
[CD]: Reprodukcija CD sloja.
[[[Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Reprodukcija dijela s 2 kanala.
[DSD Multi]: Reprodukcija dijela s više kanala.
[[[Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može se ograničiti prema geografskom
području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti
drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[BD Parental Control]
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se
ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu
blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite
zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[DVD Parental Control]
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu
blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite
zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[Internet Video Parental Control]
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[Internet Video Unrated]
[Allow]: Dopušta se reprodukcija internetskih
videozapisa bez podešene razine ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija internetskih
videozapisa bez podešene razine ograničenja.
64
[System Settings]
Možete podešavati postavke vezane uz sustav.
[[[OSD]
Možete odabrati jezik za izbornike sustava, koji
se pojavljuju na TV zaslonu.
[[[Wireless Sound Connection]
Možete načiniti dodatne postavke za bežični
sustav. Za detalje pogledajte "Dodatne postavke
bežičnog sustava" (str. 55).
Možete i provjeriti status bežičnog prijenosa.
Kada je bežični prijenos aktiviran, desno od
[Status] pojavljuje se [OK].
[[[Illumination/Display]
Možete odabrati status mekanih tipaka (str. 10),
pokazivača (str. 12) i LED osvjetljenja (str. 10).
Za BDV-L800/BDV-L800M
[All Sync/On]: LED osvjetljenje prati zvuk.
Mekane tipke i pokazivač ostaju osvijetljene.
[Music Sync/On]: LED osvjetljenje pomiče
se u skladu s glazbom ili radijskim sadržajem.
Mekane tipke i pokazivač ostaju osvijetljene.
[Music Sync/Off]: LED osvjetljenje pomiče se u
skladu s glazbom ili radijskim sadržajem. Mekane
tipke i pokazivač se isključe kad više ne rukujete
sustavom.
[Simple/Off]: Mekane tipke i pokazivač se
isključe kad više ne rukujete sustavom.
Za BDV-L600
[Standard/On]: Mekane tipke i pokazivač ostaju
osvijetljene.
[Simple/Off]: Mekane tipke i pokazivač se
isključe kad više ne rukujete sustavom.
[[[Remote Sensor]
Možete odabrati senzor daljinskog upravljača koji
će se koristiti u skladu s položajem glavnog
uređaja.
Napomena
55Ova funkcija je raspoloživa samo kad je [Control for
HDMI] podešeno na [On].
[HDMI1 Audio Input Mode]
Možete odabrati audioulaz komponente koja je
spojena na priključnicu HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk iz komponente koja je spojena
na priključnicu HDMI IN 1 ulazi iz priključnice
HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk iz komponente koja je spojena na
priključnicu HDMI IN 1 ulazi iz priključnice
TV DIGITAL IN (OPTICAL).
[[[Quick Start Mode]
U vodoravnom
položaju
[Vertical/Horizontal]: Oba senzora daljinskog
upravljača su aktivna. Senzor za okomiti položaj
ima prednost.
[Vertical]: Aktivan je samo senzor daljinskog
upravljača za okomiti položaj.
[Horizontal]: Aktivan je samo senzor daljinskog
upravljača za vodoravni položaj.
[[[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Uključeno. Možete upravljati komponen­
tama koje su povezane High Speed HDMI
kabelom.
[Off]: Isključeno.
[Audio Return Channel]
Ta funkcija je raspoloživa kad spojite sustav i TV
koji podržava funkciju Audio Return Channel.
[Auto]: Sustav može primati digitalni audiosignal
iz TV automatski putem High Speed HDMI
kabela.
[Off]: Isključeno.
[[[Auto Standby]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby]. Sustav
automatski prelazi u pripravno stanje kad ne
rukujete njime oko 30 minuta.
[Off]: Isključuje funkciju.
Postavke i podešenja
U okomitom
položaju
[On]: Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz
pripravnog stanja. Sustavom se može upravljati
odmah nakon uključenja.
[Off]: Standardna postavka.
[[[Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije na
zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete
DISPLAY.
[[[Screen Saver]
[On]: Uključuje funkciju screeen saver.
[Off]: Isključeno.
[[[Software Update Notification]
[On]: Podešava sustav kako bi vas obavijestio o
dostupnosti novije verzije softvera (str. 61).
[Off]: Isključeno.
[[[Gracenote Settings]
[Auto]: Automatski preuzima informacije o disku
kad zaustavite reprodukciju diska. Za preuzi­
manje, sustav treba biti spojen na mrežu.
65
[Manual]: Preuzima informacije o disku kad je
odabrano [Video Search] ili [Music Search].
[[[System Information]
Možete prikazati informacije o verziji softvera u
sustavu i MAC adresu.
[Network Settings]
Možete detaljno podesiti postavke za internet i
mrežu.
[[[Media Remote Device Registration]
Registrira vaš "Media remote" uređaj.
[[[Registered Media Remote Devices]
Prikazuje se popis vaših registriranih "Media
remote" uređaja.
[Easy Setup]
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos
osnovnih podešenja. Slijedite upute na zaslonu.
[[[Internet Settings]
Prvo je potrebno spojiti sustav na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu"
(str. 23).
[Resetting]
[[[Network Connection Diagnostics]
[[[Reset to Factory Default Settings]
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako biste
provjerili je li mrežno spajanje točno načinjeno.
Možete resetirati postavke sustava na tvorničke
vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki.
Sve postavke unutar grupe će se resetirati.
[[[Connection Server Settings]
Bira hoće li se ili neće prikazati spojeni DLNA
server.
[[[Renderer Set-up]
[Automatic Access Permission]: Bira hoće li se
ili neće omogućiti automatski pristup s novoprepoznatog DLNA upravljača.
[Smart Select]: Omogućuje Sonyjevom DLNA
upravljaču da pronađe ovaj sustav kao ciljanu
komponentu za upravljanje uporabom infracrvene
zrake. Funkciju možete uključiti ili isključiti.
[Renderer Name]: Prikazuje naziv sustava onako
kako se navodi na drugim DLNA uređajima u
mreži.
[[[Renderer Access Control]
Bira hoće li se ili neće prihvaćati naredbe s
DLNA upravljača.
[[[Party Auto Start]
[On]: Započinje PARTY ili se pridružuje postojećem PARTYJU na zahtjev nekog umreženog uređaja koji podržava funkciju PARTY
STREAMING.
[Off]: Isključeno.
66
[[[Initialize Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene na
sustavu.
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
55Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog
udara, na uređaj ne postavljajte predmete ispunjene
tekućinom, primjerice vaze, niti postavljajte uređaj u
blizinu vode, primjerice blizu kade ili tuš kabine. Ako
u kućište uređaja dospije kakav predmet ili tekućina,
odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
55Ne dirajte mrežni kabel (kabel napajanja) mokrim
rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
O postavljanju
55Postavite sustav na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti sustava
ne bi došlo do nakupljanja topline.
55Ako je glasnoća povišena duže vrijeme, kućište sustava
se zagrije. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim,
nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u skučene
prostore gdje je slabije prozračivanje pa se uređaj
može pregrijati.
55Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli blokirati ventilacijske otvore na njemu. Sustav
je opremljen pojačalom snage. Ako su ventilacijski
otvori na uređaju blokirani, može doći do pregrijavanja
te do kvara.
55Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe, niti u blizini tkanina, primjerice, zavjesa,
koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje.
55Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice,
u policu za knjige ili slično.
55Nemojte stavljati uređaj na mjesta u blizini izvora
topline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg zraka,
ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem
sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih
udara.
55Nemojte postavljati sustav u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
55Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim
magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
55Ne postavljajte teške predmete na sustav.
55Nemojte stavljati metalne predmete ispred prednje
ploče. To može utjecati na domet prijema radijskih
valova.
O radu uređaja
55Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto, ili ako
je postavljen u veoma vlažnom prostoru, na lećama
unutar glavnog uređaja može se kondenzirati vlaga.
Ako dođe do toga, sustav možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk i ostavite sustav uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
55Prije premještanja sustava izvadite disk. U protivnom
bi se disk mogao oštetiti.
55Ako upadne bilo kakav predmet u glavni uređaj, odspojite ga iz utičnice i odnesite na provjeru u servis
prije nastavka uporabe.
O podešavanju glasnoće
55Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela s
veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez audio­
signala. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri
iznenadnoj reprodukciji glasnih dijelova.
Čišćenje
55Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla ogrepsti površinu, primjerice, prašak za
ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz
sustav, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.
55Kako biste s prednje ploče glavnog uređaja uklonili
otiske prstiju obrišite ju lagano vlažnom i dobro
iscijeđenom mekom krpom (samo BDV-L800).
Dodatne informacije
55Odspojite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako glavni
uređaj nećete upotrebljavati duže vrijeme. Pri odspajanju povlačite utikač, a ne kabel.
55Nemojte postavljati sustav na mjestima gdje se upotrebljava medicinska oprema. Može doći do smetnji
u radu medicinske opreme.
55Ako imate ugrađen stimulator srca (pacemaker) ili
drugi medicinski uređaj, obratite se svom liječniku ili
proizvođaču uređaja za savjet prije uporabe bežične
LAN funkcije.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje diskova/
leća
55Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamjenskim dijelovima
55U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.
67
AD adapter
55Za ovaj uređaj koristite samo isporučeni AC adapter
(AC-BD100), budući da bi drugi adapteri mogli
prouzročiti kvarove.
55Ne rastavljajte niti obavljajte obrnuti inženjering.
55Ne zatvarajte AC adapter u skučene prostore, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
55Ne spajajte AC adapter na putni električni transformator, jer može doći do zagrijavanja i kvara.
55Pripazite da vam adapter ne ispadne i ne izlažite ga
udarcima.
55Opremu ne izlažite kapanju ili prskanju tekućinom.
55Strujna sklopka ili utičnica preko kojih se napaja
uređaj moraju biti dostupne i lake za uporabu.
O bojama TV slike
55Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na
zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik
te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i
dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od
TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza
izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite
prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda,
to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona.
Posebno su osjetljivi projekcijski TV prijemnici.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
55 Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne
dodirujte površinu.
55 Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
55 Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći
do značajnog porasta temperature u autu.
55 Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripa­
dajuću kutiju.
Čišćenje
55 Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od središta prema rubu.
O prenošenju sustava
55Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
55 Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/
leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene
vinilnim pločama.
Sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu
ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju
pričvršćene komercijalne dodatke kao što su
naljepnice ili prstenovi.
68
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete sustav na
servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku, možete zadržati te dijelove.
Ako imate problema s funkcijom za bežični prijenos zvuka, ovlašteni Sony servis treba provjeriti cijeli
sustav (glavni uređaj i subwoofer).
Općenito
Problemi i rješenja
Uređaj se ne uključuje.
55Provjerite jesu li AC strujni kabeli (glavno napajanje) za glavni uređaj i subwoofer
čvrsto spojeni.
55Provjerite je li AC strujni kabel (glavno napajanje) glavnog uređaja čvrsto
spojen na AC adapter.
55Provjerite je li priključak AC adaptera čvrsto spojen na priključnicu DC IN 14V
na stražnjoj strani glavnog uređaja.
Daljinski upravljač ne radi.
55Udaljenost između daljinskog upravljača i glavnog uređaja je prevelika.
55Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
Disk se ne izbacuje i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što
pritisnete .
55Pokušajte sljedeće:  Pritisnite i zadržite dulje od 5 sekundi  i  na glavnom
uređaju kako biste izbacili disk.  Izvadite disk.  Odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne radi pravilno.
55Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko
minuta.
Poruke
Simptom
Dodatne informacije
Simptom
Problemi i rješenja
Na zaslonu TV-a prikazuje se
55Pogledajte [Network Update] (str. 61) kako biste nadogradili sustav na noviju
[A new software version is
verziju softvera.
available. Please go to the "Setup"
section of the menu and select
"Network Update" to perform
the update.].
Na pokazivaču se izmjenjuju
prikazi "PROTECTOR" i
"PUSH PWR".
Pritisnite / za isključenje sustava i provjerite sljedeće stavke nakon što s pokazivača nestane "STANDBY".
55Jesu li blokirani ventilacijski otvori na sustavu?
55Nakon provjere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite sustav. Ako
pomoću ovih provjera provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema, obratite
se najbližem Sonyjevom servisu.
Na pokazivaču se pojavi oznaka 55Isključite funkciju Child Lock (str. 51).
"LOCKED".
Na pokazivaču se pojavi oznaka 55Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
"DEMO LOCK".
Na pokazivaču se pojavi oznaka 55Obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i
"Exxxx".
prenesite im kôd greške.
Kad se pojavi samo  bez
ikakvih poruka na cijelom TV
zaslonu.
55Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
69
Slika
Simptom
Problemi i rješenja
Nema slike.
55Provjerite izlazni signal sustava (str. 19).
Nema slike pri povezivanju
HDMI kabelom.
55Glavni uređaj je spojen s ulaznim uređajem koji nije HDCP (high-definition
content protection) kompatibilan (ne uključuje se "HDMI" na prednjoj strani
uređaja) (str. 19).
55Provjerite jesu li priključnice HDMI OUT glavnog uređaja i HDMI IN na TV-u
spojene uporabom High Speed HDMI kabela.
Na TV zaslonu ne pojavljuje se
3D slika iz priključnice HDMI
IN 1 ili HDMI IN 2.
55Ovisno o TV-u ili videokomponenti, možda se neće prikazivati 3D slika.
55TV-u će možda trebati nešto vremena dok prepozna 3D signale.
Slika se ne pojavljuje kad je
55Pritisnite i zadržite  i VOL – na glavnom uređaju duže od 5 sekundi kako
odabrana netočna razlučivost
biste resetirali razlučivost izlaznih videosignala na najnižu razlučivost.
izlaznih videosignala u izborniku
[Output Video Format].
Tamni dijelovi slike su previše 55Podesite [Picture Quality Mode] na [Standard] (tvornička postavka) (str. 43).
tamni/svijetli dijelovi su presvije­
tli ili neprirodni.
Slika se ne emitira pravilno.
55Provjerite postavke [Output Video Format] u izborniku [Screen Settings] (str. 61).
55Ako se istodobno emitiraju i analogni i digitalni signali, podesite [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] u [Screen Settings] na [Off] (str. 62).
55Za BD-ROM diskove provjerite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u
izborniku [Screen Settings] (str. 62).
Pojavljuju se smetnje u slici.
55Očistite disk.
55Ako izlazni videosignal prolazi do TV-a kroz videorekorder, na kvalitetu slike
može utjecati signal zaštite od kopiranja koji se primjenjuje kod nekih BD/
DVD programa. Ako problemi postoje i kad glavni uređaj spojite izravno na TV,
pokušajte ga spojiti na druge ulazne priključnice.
Slika se ne prikazuje na cijelom 55Provjerite postavke za [TV Type] u izborniku [Screen Settings] (str. 61).
TV zaslonu.
55Format slike je podešen na disku.
Boje na TV ekranu nisu
prikazane pravilno.
55Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s katodnom cijevi ili projektora,
odmaknite ih najmanje 0,3 m.
55Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga
uključite nakon 15 do 30 minuta.
55Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske zatvarače na postolju za TV,
medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika.
Nema slike nakon reprodukcije 55Na TV prijemniku odaberite videoulaz na koji je spojen sustav.
videozapisa/fotografije na iPodu/
iPhoneu.
70
Zvuk
Simptom
Problemi i rješenja
Ne reproducira se zvuk Super
Audio CD-a iz komponente
spojene na priključnicu HDMI
IN 1 ili HDMI IN 2.
55HDMI IN 1 i HDMI IN 2 ne prihvaća audioformat koji sadržava zaštitu od
kopiranja.
Nema zvuka iz TV-a putem
priključnice HDMI OUT pri
uporabi funkcije Audio Return
Channel.
55Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] unutar [System Settings] na
[On] (str. 65). Također podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings]
unutar [System Settings] na [Auto] (str. 65).
55Provjerite je li priključeni TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
55Provjerite je li High Speed HDMI kabel spojen na priključnicu TV-a koji je
kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
Dodatne informacije
Nema zvuka ili bežični prijenos 55Kabel zvučnika nije spojen čvrsto.
nije aktiviran.
55Provjerite je li mrežni kabel subwoofera čvrsto spojen.
55Provjerite je li glasnoća glavnog uređaja iznad "0".
55Provjerite status indikatora LINK/STANDBY na subwooferu.
–– Isključuje se.
–– Provjerite je li mrežni kabel subwoofera čvrsto spojen.
–– Uključite subwoofer pritiskom na / na subwooferu.
–– Ubrzano trepće zeleno.
–– Pritisnite / na subwooferu.  Pravilno umetnite bežični primopredajnik u subwoofer.  Pritisnite / na subwooferu.
–– Trepće crveno.
–– Pritisnite / za isključenje subwoofera i provjerite sljedeće stavke.
 Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
 Jesu li blokirani ventilacijski otvori na subwooferu?
Nakon provjere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite subwoofer.
Ako pomoću ovih provjera provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
–– Usporeno treperi zeleno ili narančasto, ili mijenja boju u crveno.
–– Povedite računa da je bežični primopredajnik pravilno umetnut u glavni
uređaj.
–– Ponovno podesite postavku [Secure Link] (str. 55).
–– Prijenos zvuka je loš. Pomaknite subwoofer tako da indikator LINK/
STANDBY svijetli zeleno ili narančasto.
–– Odmaknite sustav od drugih bežičnih uređaja.
–– Nemojte koristiti drugi bežični uređaj.
–– Svijetli zeleno ili narančasto.
–– Provjerite povezivanje zvučnika.
Zvuk iz sustava ne izlazi
55Podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings] unutar [System Settings]
pravilno kad je sustav spojen na na [Off] (str. 65).
set-top box.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili 55Odmaknite TV prijemnik od audiokomponenata.
brujanje.
55Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekt kad
reproducirate CD.
55Odaberite stereo zvuk pritiskom na tipku  (str. 45).
Lijevi i desni zvuk nisu balansi- 55Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i čvrsto spojeni.
rani ili su zamijenjeni.
71
Simptom
Problemi i rješenja
Zvuk je nestabilan.
55Na vašem TV-u je uključena funkcija Position Control. Za podrobnosti o isključivanju funkcije pogledajte upute za uporabu svog TV-a.
Preko prednjih zvučnika čuje se 55Bežični prijenos je nestabilan. Promijenite postavku [RF Channel] u [Wireless
buka ili je zvuk isprekidan.
Sound Connection] (str. 55).
55Glavni uređaj i subwoofer postavite bliže jedan drugom.
55Ne postavljajte glavni uređaj i subwoofer u zatvorenu policu, na metalnu policu
ili ispod stola.
Funkcije tunera
Simptom
Problemi i rješenja
Ne mogu se ugoditi radijske
postaje.
55Provjerite je li antenski kabel čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite vanjsku
antenu, ako je potrebno.
55Signal radijske postaje je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Ručno
ugodite postaju.
Reprodukcija
Simptom
Problemi i rješenja
Disk se ne može reproducirati.
55Regionalni kôd na BD/DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom sustava.
55Unutar glavnog uređaja se kondenzirala vlaga koja može oštetiti leće. Izvadite
disk i ostavite glavni uređaj uključen približno pola sata.
55Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran (str. 75).
Nazivi datoteka nisu prikazani
pravilno.
55Sustav može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO
8859-1. Drugi formati znakova mogu biti različito prikazani.
55Ovisno o softveru za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.
Disk se ne reproducira od
početka.
55Odabran je nastavak reprodukcije. Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start] i zatim pritisnite .
Reprodukcija ne počinje od
mjesta nastavljanja na kojem
ste ju zaustavili.
55Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije ovisno o disku kada
––izvadite disk.
––odspojite USB uređaj.
––reproducirate neki drugi sadržaj.
––isključite glavni uređaj.
Jezik dijaloga/titlova na disku
ili kutovi snimanja ne mogu se
promijeniti.
55Pokušajte s uporabom BD ili DVD izbornika.
55Na trenutno reproduciranom BD ili DVD disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi na
više jezika, kao ni scene iz različitih kutova kamere.
Bonus sadržaji ili drugi podaci 55Pokušajte sljedeće:  Izvadite disk.  Isključite sustav.  Uklonite i ponovno
koji se nalaze na BD-ROM disku spojite USB uređaj (str. 37).  Uključite sustav.  Uložite BD-ROM disk s
ne mogu se reproducirati.
BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.
72
USB uređaj
Simptom
Problemi i rješenja
Sustav nije prepoznao USB
uređaj.
55Pokušajte sljedeće:  Isključite sustav.  Uklonite i ponovno spojite USB
uređaj.  Uključite sustav.
55Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na  (USB) priključnicu.
55Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
55Provjerite je li USB uređaj uključen.
55Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, odspojite i spojite USB uređaj
izravno na glavni uređaj.
BRAVIA Internet Video
Simptom
Problemi i rješenja
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih 55Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
programa gubi oštrinu, posebice 55Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati promjenom brzine veze. Sony preporutijekom brzih ili tamnih scena.
čuje vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za videozapise standardne razlučivosti i
10 Mbps za High Definition videozapise.
55Ne sadrže svi videozapisi zvuk.
55Pritisnite  za povećanje.
"BRAVIA" Sync ([Control for HDMI])
Simptom
Problemi i rješenja
Funkcija [Control for HDMI]
ne radi ("BRAVIA" Sync).
55Podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 65).
55Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite sustav.
55Ako dođe do prekida napajanja, podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim
podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 65).
55Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
––provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for
HDMI].
––provjerite je podešenje funkcije [Control for HDMI] na spojenoj komponenti
točno.
Dodatne informacije
Slika je mala.
Mrežno povezivanje
Simptom
Problemi i rješenja
Sustav se ne može spojiti na
mrežu.
55Provjerite vezu s mrežom (str. 23) i mrežne postavke (str. 66).
73
Ugrađena/USB bežična LAN veza
Simptom
Problemi i rješenja
Nije moguće spojiti računalo na 55Bežične postavke routera mogu se automatski promijeniti ako funkciju Wi-Fi
internet nakon primjene opcije
Protected Setup upotrijebite prije podešavanja routera. U tom slučaju promijenite
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. bežične postavke na računalu.
Sustav se ne može spojiti na vaš 55Provjerite je li router za bežični LAN uključen.
router za bežični LAN.
55Ovisno o uvjetima okoliša, kao što je materijal zidova, uvjeti prijema radijskih
valova ili prepreke između sustava i routera za bežični LAN, domet komunikacije
može se smanjiti. Primaknite sustav i router za bežični LAN jedan drugom.
55Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji mogu ometati komunikaciju.
Odmaknite glavni uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.
74
Željeni bežični router nije
detektiran čak ni izvođenjem
funkcije [Scan].
55Pritisnite RETURN za povratak na prethodni zaslon i ponovno provedite [Scan].
Ako se ni tada ne pronađe željeni bežični router, pritisnite RETURN za odabir
[Manual registration].
Sustav se ne može spojiti
na mrežu ili je mrežna veza
nestabilna.
55Udaljenost između glavnog uređaja i routera za bežični LAN je prevelika (str. 23).
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Blu-ray disk
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Budući
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj sustav reproducira BD/DVD
diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili
proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije
možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD
diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/
DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg sustava otisnut je regio­
nalni kôd i glavnog uređaj može reproducirati
samo BD-ROM/DVD VIDEO (samo reproduk­
cija) diskove označene istim regionalnim
kodom ili s ALL .
Dodatne informacije
da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi
i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći
reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Također,
audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj
izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka.
2)BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska
s organičkim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako sadrže postscript.
3)CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako nisu
pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogle­
dajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za
snimanje.
Napomena o funkcijama
reprodukcije BD/DVD diskova
Diskovi koji se ne mogu
reproducirati
55 BD diskovi s kutijom
55 BDXLs
55 DVD-RAM diskovi
55 HD DVD diskovi
55 DVD Audio diskovi
55 PHOTO CD diskovi
55 Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
55 Super VCD diskovi
55 Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova
koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu.
DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani s
tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. Stoga se
možda neće moći reproducirati na ovom
proizvodu.
75
Tipovi datoteka koji se
mogu reproducirati
Video1)
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
".mpg", ".mpeg", ".m2ts",
".mts"
Xvid
".avi"
MPEG4/AVC2)5)
".mkv", ".mp4", ".m4v",
".m2ts", ".mts"
WMV92)5)
".wmv," ".asf"
AVCHD
3)5)
Glazba
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC2)4)5)
".m4a"
WMA9 Standard2)4)
".wma"
LPCM
".wav"
Fotografije1)
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg," ".jpeg"
GIF
".gif"
PNG
".png"
1)Sustav
ne može reproducirati te datoteke pomoću
funkcije DLNA renderera.
2)Sustav ne može reproducirati datoteke s DRM
kodiranjem.
3)Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata koje
su snimljene, primjerice, digitalnom videokamerom.
Za gledanje datoteka AVCHD formata, disk s tim
datotekama potrebno je finalizirati.
4)Sustav ne može reproducirati datoteke s Lossless
kodiranjem i sl.
5)Sustav ne reproducira te datoteke preko funkcije
DLNA.
6)Sustav reproducira u SD razlučivosti samo pomoću
funkcije DLNA.
76
Napomene
55Neke datoteke možda nećete moći reproducirati,
ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka ili
stanju DLNA servera.
55Neke računalno obrađene datoteke možda se neće
reproducirati.
55Sustav prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na BD,
DVD, CD diskovima i USB uređajima:
––do mape na četvrtoj razini hijerarhije
––do 500 datoteka na pojedinoj razini
55Sustav prepoznaje sljedeće datoteke ili mape pohranjene na DLNA server:
––do mape na dvadesetoj razini hijerarhije
––do 999 datoteka na pojedinoj razini
55Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim sustavom.
55Sustav prepoznaje Mass Storage Class (MSC) uređaje
(poput flash memorija ili tvrdih diskova), uređaje
klase Still Image Capture Device (SICD) i tipkovnicu
sa 101 tipkom (samo preko prednje  (USB)
priključnice).
55Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB
memorije i vanjskih uređaja, isključite sustav prije
spajanja ili uklanjanja USB memorije ili vanjskih
uređaja.
55Sustav možda neće pravilno reproducirati videodato­
teke s DATA CD diska snimljene uz visoku brzinu
bita. Za reprodukciju videodatoteka s visokom
brzinom bita savjetujemo uporabu DATA DVD-a.
Podržani formati zvuka
Sustav podržava sljedeće formate zvuka.
Format
LPCM 2ch
Funkcija
LPCM
5.1ch,
LPCM
7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
"BD/DVD"








"HDMI1"
"HDMI2"

–

–

–
–
–
"TV"
(DIGITAL IN)

–

–

–
–
–
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Napomene
Dodatne informacije
55Nema ulaza zvuka kroz priključnice HDMI IN 1 i HDMI IN 2 ako audioformat sadržava zaštitu od kopiranja,
primjerice kao kod Super Audio CD-a ili DVD-Audio diska.
55Za format LPCM 2ch, podržana frekvencija uzorkovanja digitalnog signala je do 96 kHz kod primjene funkcije
"HDMI1" ili "HDMI2", a 48 kHz kod primjene funkcije "TV".
77
Tehnički podaci
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Subwoofer:
120 W (uz 4 ohma, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L / Prednji R:
85 W + 85 W (pri 4 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji L / Prednji R:
130 W (po kanalu pri
4 ohma, 1 kHz)
BDV-L600:
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L / Prednji R:
80 W + 80 W (pri 4 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji L / Prednji R:
115 W (po kanalu pri
4 ohma, 1 kHz)
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Podržani formati: LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
Antena
Antenske priključnice
Međufrekvencija
Općenito (glavni uređaj, AC adapter
(AC-BD100))
Napajanje (AC adapter)
Potrošnja
Dimenzije (približno)
AC adapter
Glavni uređaj
Masa (približno)
AC adapter
Glavni uređaj
Video
Izlazi
HDMI sustav
Priključnica
VIDEO: 1 Vp-p/75 ohma
Tip A (19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav
Sustav formata signala
NTSC/PAL
USB
 (USB) priključnica:
Tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih
fotoaparata i digitalnih
video kamera)
LAN
LAN (100) priključnica
100BASE-TX Terminal
Bežični LAN
BDV-L800/BDV-L800M
Sukladnost sa standardima IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija i kanal
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
FM prijemnik
Sustav
Raspon ugađanja
78
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
87,5 MHz – 108 MHz
(korak 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
250 kHz/300 kHz/350 kHz/
400 kHz
Ulaz: 110 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Izlaz: 14 V DC, 3,3 A
Radna temperatura: 40 °C
(maks.)
Uključen: 30 W
Pripravno stanje: 0,3 W
(u štednom modu)
122 mm  37 mm  64 mm
(š/v/d)
480 mm  46 mm 
232 mm (š/v/d)
480 mm  259 mm 
103 mm (š/v/d) (s postoljem)
480 mm  105 mm 
231 mm (š/v/d) (u vodoravnom položaju)
0,3 kg
L800: 3,2 kg
4,2 kg (s postoljem)
L800M:3,3 kg
4,3 kg (s postoljem)
L600: 3,0 kg
4,0 kg (s postoljem)
Zvučnici
Prednji zvučnik (SS-TSL800) za BDV-L800/
BDV-L800M
Sustav zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
2-sistemski, s 2 zvučnika
Visokotonac: 25 mm
kupolasti tip
Širokopojasni: 65 mm
stožasti
4 ohma
123 mm  475 mm  137
mm (š/v/d)
1,3 kg
Prednji zvučnik (SS-TSL600) za BDV-L600
Sustav zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedancija
2-sistemski, s 2 zvučnika
Visokotonac: 25 mm
kupolasti tip
Širokopojasni: 50 mm
stožasti
4 ohma
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
112 mm  320 mm 
112 mm (š/v/d)
0,9 kg
Aktivni subwoofer (SA-WSL600)
Sustav zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Subwoofer
160 mm stožasti
4 ohma
275 mm  395 mm 
290 mm (š/v/d)
9 kg
Općenito (subwoofer)
Napajanje
Potrošnja
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Uključen: 70 W
Pripravno stanje:
Pribl. 0,6 W
Isključen: 0.3 W
Bežični primopredajnik (EZW-RT50)
Sustav komunikacije
Masa (približno)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Dodatne informacije
Izlaz
Frekvencijski pojas
Način modulacije
Napajanje
Dimenzije (približno)
Bežični zvuk
Specifikacija verzije 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz - 5,875 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 300 mA
30 mm  9 mm  60 mm
(š/v/d)
10 g
55Energetska potrošnja u pripravnom stanju 0,3 W
(glavni uređaj), 0,3 W (subwoofer)
55Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja
postignuto je pomoću digitalnog pojačala, S-Master.
79
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Hrvatski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto;
Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Romanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Sestvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Neodređeno
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Popis regionalnih kodova funkcije ograničenja reprodukcije
80
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2093
2115
2165
2174
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Kina
Kolumbija
Danska
Finska
Francuska
2109
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
Njemačka
Grčka
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Koreja
Luksemburg
Malezija
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
2499
2086
2543
2528
2184
Švedska
Švicarska
Tajvan
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Softver ovog sustava može se ažurirati u budućnosti. Kako biste saznali detalje i dobili
moguću ažuriranu verziju, posjetite sljedeći URL:
http://support.sony-europe.com
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising