Sony | BDV-E190 | Sony BDV-E190 BDV-E190 Home Cinema System Upute za upotrebu

4-418-860-11(1) (CR)
Kućno kino
s reproduktorom Blu-ray™/
DVD diskova
Upute za korištenje
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u
skučeni prostor, primjerice u vitrinu
za knjige ili ugradbeni ormarić.
Da biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama i sl. Na uređaj ne
stavljajte otvorene izvore plamena,
primjerice upaljene svijeće.
Da biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i ne stavljajte
na njega predmete napunjene
tekućinom, primjerice vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj
s umetnutim baterijama prevelikoj
vrućini, primjerice Sunčevoj
svjetlosti, vatri ili sl.
Da biste spriječili ozljede, uređaj
mora biti sigurno postavljen
na pod/zid prema uputama za
postavljanje.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Korištenjem optičkih instrumenata
s ovim uređajem povećava se rizik
od oštećenja očiju. Budući da je
laserska zraka u uređaju Blu-ray
Disc / Kućno kino s reproduktorom
DVD diskova štetna za oči, nemojte
pokušavati rasklapati kućište.
Servisiranje prepustite isključivo
ovlaštenom osoblju.
Ovaj je uređaj klasificiran kao
laserski proizvod klase 3R. Kada
se otvori zaštitno kućište lasera,
emitira se vidljivo i nevidljivo
lasersko zračenje, pa izbjegavajte
izravno izlaganje očiju.
2CR
Ova oznaka smještena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
kućišta.
Odlaganje
iskorištenih
baterija
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim
europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj je uređaj klasificiran kao
laserski proizvod klase 1. Ta se
oznaka nalazi na poleđini.
Pločica s nazivom smještena je
s vanjske strane na dnu uređaja.
Ovaj simbol na bateriji ili na
pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj
simbol može biti naveden
u kombinaciji sa simbolom
određenog kemijskog elementa.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći zbog nepravilnog odlaganja
baterije. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi
ili integriteta podataka mora biti
ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani
serviser.
Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom, proizvod
po isteku vijeka trajanja odložite
u odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije
potražite u odjeljku o sigurnom
vađenju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite u odgovarajuće
odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje
kućanskog otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu
pakiranju upućuje na to da se
proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga
mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći njegovim nepravilnim
odlaganjem. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa. Detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje kućanskog otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Napomena kupcima: sljedeće
informacije primjenjive su samo
na opremu koja je prodana u
državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni je predstavnik za EMC
i sigurnost proizvoda tvrtka Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Eventualne informacije
o servisu ili jamstvu zatražite na
adresama navedenim u posebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Mjere opreza
Ova je oprema ispitana kabelom
za povezivanje kraćim od 3 metra
te je utvrđeno da je u skladu
s ograničenjima navedenim u
direktivi EMC-u. (Samo modeli
za Europu)
O izvorima napajanja
• Uređaj je pod naponom dok god
je priključen u električnu utičnicu
s izmjeničnom strujom, čak i ako
je sam uređaj isključen.
• Budući da se uređaj isključuje
iz električne mreže izvlačenjem
utikača, jedinicu priključite
u pristupačnu utičnicu. Ako
primijetite nešto neobično na
jedinici, smjesta izvucite utikač
iz utičnice.
O gledanju 3D videoslika
Neke osobe mogu tijekom gledanja
3D videoslika osjetiti nelagodu (npr.
zamor očiju, umor ili mučninu).
Sony svim korisnicima preporučuje
redovite stanke tijekom gledanja
3D videoslika. Dužina i učestalost
potrebnih stanki razlikovat će se od
osobe do osobe. Sami procijenite što
vam najviše odgovara. Ako osjetite
nelagodu, prestanite gledati 3D
videoslike dok nelagoda ne prestane.
Zatražite savjet liječnika ako mislite
da je to potrebno. Najnovije
informacije potražite i u (i)
priručniku s uputama i/ili poruci
upozorenja za bilo koji drugi uređaj
koji koristite s ovim uređajem
ili Blu-ray Disc sadržaj koji se
reproducira putem ovog uređaja
te na (ii) našem web-mjestu
(http://esupport.sony.com/).
Vid male djece (posebice mlađe od
šest godina) još uvijek je u razvoju.
Prije no što maloj djeci dopustite
gledanje 3D videoslika, zatražite
savjet liječnika (pedijatra ili
oftalmologa).
Da bi bili sigurni da djeca slijede
prethodno navedene preporuke,
odrasli bi ih trebali nadzirati.
Zaštita autorskih prava
• Imajte na umu napredan sustav
zaštite sadržaja koji se koristi
na Blu-ray i DVD diskovima.
Ti sustavi, pod nazivom AACS
(Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System),
mogu sadržavati određena
ograničenja reprodukcije,
analognog izlaza i drugih sličnih
značajki. Funkcioniranje proizvoda
i postavljena ograničenja mogu
se razlikovati ovisno o datumu
kupnje jer upravni odbor za AACS
može usvojiti ili promijeniti pravila
ograničenja nakon kupnje.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod pomoću tehnologije
Cinavia ograničava korištenje
neovlaštenih kopija nekih
komercijalnih filmova i videozapisa
te njihovih zvučnih zapisa. Ako
se otkrije zabranjena upotreba
neovlaštene kopije, prikazat će se
poruka, a reprodukcija ili kopiranje
bit će prekinuti.
Dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia potražite u internetskom
informativnom centru za korisnike
tehnologije Cinavia na adresi
http://www.cinavia.com. Da
biste poštom zatražili dodatne
informacije o tehnologiji Cinavia,
pošaljite poštansku dopisnicu sa
svojom adresom na sljedeću adresu:
Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, SAD.
Autorska prava i zaštitni
znakovi
• U sustav su ugrađeni Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic
surround dekoder s
prilagodljivom matricom te
DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol
s dvostrukim D zaštitni su
znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom
američkog ureda za patente
U.S. Patent br.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 i drugih patenata
Sjedinjenih Američkih
Država i svih ostalih država
koji su potvrđeni i u obradi.
DTS-HD i simbol te DTSHD i simbol zajedno su
registrirani zaštitni znaci
tvrtke DTS, Inc. U proizvod
je ugrađen softver. © DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
• Sustav uključuje tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
zaštitni su znaci tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle
i/ili njezinih partnera.
• "BD-LIVE" i "BONUSVIEW"
zaštitni su znaci udruge
Blu-ray Disc.
• "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
• Logotipi "Blu-ray Disc",
"DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD
VIDEO" i "CD" zaštitni su znaci.
• Logotipi "Blu-ray 3D" i "Blu-ray
3D" zaštitni su znaci udruge
Blu-ray Disc.
• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
3CR
• "AVCHD" i logotip "AVCHD"
zaštitni su znaci tvrtki Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• , "XMB" i "xross media bar"
zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
• "PlayStation" je registrirani zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologiju prepoznavanja glazbe
i videozapisa te povezane podatke
omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
u tehnologiji prepoznavanja glazbe
i isporuci povezanog sadržaja.
Dodatne informacije potražite na
web-mjestu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc i podaci
povezani s glazbom i
videozapisima tvrtke Gracenote,
Inc., autorska prava © 2000. danas Gracenote. Softver tvrtke
Gracenote, autorska prava © od
2000. do danas Gracenote. Na ovaj
proizvod i uslugu primjenjuju se
jedan ili više patenata u vlasništvu
tvrtke Gracenote. Na web-mjestu
tvrtke Gracenote potražite
nepotpun popis primjenjivih
patenata tvrtke Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logotip Gracenote
i logotip "Powered by Gracenote"
registrirani su zaštitni znaci ili
zaštitni znaci tvrtke Gracenote
u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim državama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® registrirani su
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ znaci su
tvrtke Wi-Fi Alliance.
• "PhotoTV HD" i logotip "PhotoTV
HD" zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
• MPEG tehnologija i patenti
troslojnog kodiranja zvuka
licencirani su od tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
4CR
• U ovaj je proizvod ugrađena
vlasnička tehnologija licencirana
od tvrtke Verance Corporation
i zaštićena patentom U.S. Patent
7,369.677 i drugim patentima
Sjedinjenih Američkih Država
i svih ostalih država koji su
potvrđeni i u obradi, kao
i autorskim pravima i zaštitom
industrijskih tajni za neke dijelove
te tehnologije. Cinavia je zaštitni
znak tvrtke Verance Corporation.
Autorska prava 2004. – 2010.
Verance Corporation. Verance
pridržava sva prava.
Funkcionalna analiza softvera
ili rastavljanje zabranjeni su.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc., registrirani u
Sjedinjenim Državama i drugim
državama.
• Oznake "Made for iPod" i "Made
for iPhone" upućuju na to da je
elektronički dodatak namijenjen
povezivanju s uređajima iPod
ili iPhone te da ga je razvojni
inženjer certificirao u skladu
sa standardima izvedbe tvrtke
Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja ni za njegovu usklađenost
sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu
da korištenje ovog dodatka
s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na funkcioniranje
bežične veze.
• Windows Media registrirani
je zaštitni znak ili zaštitni znak
tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili drugim državama.
U ovaj proizvod ugrađena
je tehnologija na koju se
primjenjuju određena prava
intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija te tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće Microsoftove
licence.
Vlasnici sadržaja štite svoje
intelektualno vlasništvo,
uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima, pomoću
tehnologije za pristup sadržaju
Microsoft® PlayReady™. Ovaj
uređaj pomoću tehnologije
PlayReady pristupa sadržajima
zaštićenima tehnologijom
PlayReady i/ili sadržajima
zaštićenima WMDRM-om.
Ako uređaj ne uspije uspješno
primijeniti ograničenja korištenja
sadržaja, vlasnici sadržaja mogu
od Microsofta zahtijevati da
onemogući korištenje sadržaja
zaštićenih tehnologijom
PlayReady na uređaju.
Onemogućivanje ne bi trebalo
utjecati na nezaštićeni sadržaj
ili sadržaj zaštićen drugim
tehnologijama ograničavanja
pristupa. Vlasnici sadržaja
mogu zahtijevati nadogradnju
tehnologije PlayReady za pristup
njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći
pristupiti sadržaju za koji je
potrebna nadogradnja.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znaci,
uslužni znaci ili certifikacijske
oznake tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Preglednik Opera® tvrtke Opera
Software ASA. Autorska prava od
1995. do 2010. Opera Software
ASA. Sva prava pridržana.
• Svi ostali zaštitni znakovi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci proizvođača.
U ovom se priručniku ne koriste
oznake ™ i ®.
Informacije o licenci za
krajnjeg korisnika
Ugovor o licenci tvrtke
Gracenote® s krajnjim
korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži
softver tvrtke Gracenote, Inc. iz
Emeryvillea, SAD ("Gracenote").
Softver tvrtke Gracenote ("softver
tvrtke Gracenote") omogućuje
aplikaciji prepoznavanje diskova
i/ili datoteka i dohvaćanje
informacijo o glazbi, uključujući
informacije o nazivu, izvođaču,
pjesmi i naslovu ("podaci tvrtke
Gracenote"), s mrežnih poslužitelja
ili ugrađenih baza podataka
(skupno "poslužitelji tvrtke
Gracenote") te druge funkcije.
Podatke tvrtke Gracenote možete
koristiti samo u okviru funkcija
namijenjenih krajnjem korisniku
ove aplikacije ili uređaja.
Pristajete koristiti podatke tvrtke
Gracenote, softver tvrtke
Gracenote i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i
nekomercijalne svrhe. Suglasni ste s
time da nećete dodjeljivati, kopirati
ili prenositi softver tvrtke
Gracenote ili podatke tvrtke
Gracenote ni na koju treću stranu.
SUGLASNI STE S TIME DA
NEĆETE KORISTITI NI
ZLORABITI PODATKE TVRTKE
GRACENOTE, SOFTVER
TVRTKE GRACENOTE ILI
POSLUŽITELJE TVRTKE
GRACENOTE NI NA KOJI
DRUGI NAČIN OSIM KAKO JE
IZRIČITO NAVEDENO OVDJE.
Pristajete na to da, ako prekršite
ta ograničenja, gubite svoju
neisključivu licencu na podatke,
softver i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne
i nekomercijalne svrhe. Ako
vam istekne licenca, pristajete na
prestanak djelomičnog i potpunog
korištenja podataka, softvera
i poslužitelja tvrtke Gracenote.
Gracenote zadržava sva prava
nad podacima, softverom
i poslužiteljima tvrtke Gracenote,
uključujući sva prava vlasništva.
Gracenote ni pod kojim uvjetima
ne može biti odgovoran ni za kakvo
plaćanje vama za informacije koje
pružite. Pristajete da Gracenote,
Inc. može ostvariti svoja prava
navedena u ovom Ugovoru u svoje
ime izravno protiv vas.
Usluga tvrtke Gracenote u
statističke svrhe koristi jedinstveni
identifikator za praćenje upita.
Svrha je nasumično dodijeljenog
brojčanog identifikatora da usluga
tvrtke Gracenote broji upite ne
znajući tko ste. Dodatne informacije
potražite na web-stranici s pravilima
zaštite privatnosti za uslugu tvrtke
Gracenote.
Softver tvrtke Gracenote i svaka
stavka podataka tvrtke Gracenote
licencirani su vam "KAKVI JESU".
Gracenote ne iznosi nikakve
tvrdnje ni jamstva, izričita ni
implicirana, u vezi s točnosti bilo
kojih podataka tvrtke Gracenote
s poslužitelja tvrtke Gracenote.
Gracenote zadržava pravo brisanja
podataka s poslužitelja tvrtke
Gracenote ili mijenjanja kategorija
podataka iz bilo kojeg razloga koji
procijeni dovoljnim. Ne jamči se
da su softver ili poslužitelji tvrtke
Gracenote bez pogrešaka ni da
će njihovo funkcioniranje biti
neprekidno. Tvrtka Gracenote
nije vam obvezna davati nove
poboljšane ili dodatne vrste ili
kategorije podataka koje Gracenote
može davati u budućnosti
i slobodno može u bilo kojem
trenutku prestati pružati
svoje usluge.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI
IZMEĐU OSTALOGA
IMPLICIRANA JAMSTVA
PRIKLADNOSTI ZA
NAVEDENU ILI POSEBNU
NAMJENU, NASLOVA I
NEKRŠENJA. GRACENOTE NE
JAMČI REZULTATE DOBIVENE
POMOĆU SOFTVERA ILI BILO
KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE
GRACENOTE. TVRTKA
GRACENOTE NI U KOJEM
SLUČAJU NEĆE BITI
ODGOVORNA NI ZA KAKVE
POSLJEDIČNE ILI NEHOTIČNE
ŠTETE NI ZA GUBITAK DOBITI
ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA TVRTKE REAL (samo
modeli za Singapur, Kinu,
Tajland i Tajvan)
1. Krajnjim se korisnicima
zabranjuje izmjena, prijevod,
funkcionalna analiza,
dekompiliranje, rastavljanje ili
korištenje drugih sredstava za
otkrivanje softvera koji je razvila
tvrtka Real ili kopiranje funkcija
softvera na neki drugi način,
osim kada je ovo ograničenje
izričito zabranjeno važećim
zakonom.
2. Tvrtka Real odriče se svih
jamstava i uvjeta, izričitih i
impliciranih, uključujući
implicirana jamstva ili uvjete
utrživosti i prikladnosti za
određenu namjenu, te se
efektivno odriče svake
odgovornosti za neizravne,
posebne, nehotične i posljedične
štete, uključujući, ali ne
ograničavajući se na gubitak
profita ili zamjenske sustave.
5CR
O ovim uputama
za korištenje
• U ovim se uputama za
korištenje opisuju kontrole
na daljinskom upravljaču.
Možete koristiti i kontrole
na uređaju ako imaju iste
ili slične nazive kao one na
daljinskom upravljaču.
• U ovom se priručniku "disk"
koristi kao općenita referenca
za BD, DVD, Super Audio
CD ili CD diskove osim ako
nije drukčije navedeno u
tekstu ili na ilustracijama.
• Upute u ovom priručniku
namijenjene su za modele
BDV-E690, BDV-E490,
BDV-E290 i BDV-E190.
BDV-E690 je model koji se
koristi samo za ilustraciju.
Sve razlike u načinu rada
jasno su navedene u tekstu,
npr. "samo za BDV-E690".
• Neke su ilustracije prikazane
kao konceptualni crteži i
mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
• Stavke prikazane na zaslonu
televizora mogu se razlikovati
ovisno o regiji.
• Zadana je postavka
podcrtana.
6CR
Sadržaj
O ovim uputama za korištenje.................. 6
Sadržaj kutije............................................... 8
Kazalo dijelova i kontrola........................ 12
Početak rada
Prvi korak: postavljanje sustava ..... 16
Drugi korak: povezivanje
sustava ........................................ 16
Priključivanje zvučnika ................. 16
Povezivanje televizora ................. 17
Priključivanje ostalih komponenti
(digitalnog prijamnika itd.) ...... 18
Povezivanje antene ...................... 19
Treći korak: priprema
za mrežnu vezu........................... 19
Četvrti korak: jednostavno
postavljanje ................................ 21
Peti korak: odabir izvora ................. 22
Šesti korak: slušanje
surround zvuka .......................... 23
Reprodukcija
Reprodukcija diska................................... 24
Reprodukcija s USB uređaja.................... 25
Korištenje uređaja iPod/iPhone ............. 25
Reprodukcija putem mreže..................... 27
Dostupne mogućnosti.............................. 30
Prilagodba zvuka
Odabir formata zvuka, višejezičnih
zapisa ili kanala .................................. 33
Uživanje u višestruko
emitiranom zvuku ............................. 33
Tuner
Slušanje radija ........................................... 34
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS) ..................................... 35
Upravljanje televizorom pomoću
priloženog daljinskog upravljača..... 38
Promjena svjetline zaslona na
prednjoj ploči ..................................... 38
Štednja energije u stanju pripravnosti... 38
Pretraživanje web-stranica...................... 39
Postavke i prilagodbe
Upotreba prikaza postavljanja................ 41
[Network Update]
(Ažuriranje mreže)............................ 41
[Screen Settings] (Postavke zaslona) ..... 42
[Audio Settings] (Postavke zvuka)......... 43
[BD/DVD Viewing Settings]
(Postavke gledanja BD-a/DVD-a) .. 44
[Parental Control Settings]
(Postavke roditeljskog nadzora)...... 45
[Music Settings] (Postavke glazbe) ........ 45
[System Settings] (Postavke sustava)..... 45
[Network Settings]
(Mrežne postavke)............................. 47
[Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje)............... 47
[Resetting] (Ponovno postavljanje) ....... 48
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................. 49
Napomene o diskovima........................... 50
Otklanjanje poteškoća ............................. 51
Diskovi koji se mogu reproducirati ....... 55
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati ...................................... 56
Podržani audioformati ............................ 57
Specifikacije............................................... 57
Popis jezičnih kodova .............................. 59
Kazalo......................................................... 60
Ostale radnje
Korištenje funkcije kontrole za HDMI
za televizor "BRAVIA" Sync............. 36
Postavljanje zvučnika............................... 36
Upotreba mjerača vremena za
automatsko isključivanje .................. 37
Deaktivacija gumba na jedinici .............. 38
7CR
Sadržaj kutije
BDV-E690
• Prednji zvučnici (2)
• Poklopci za donju stranu
zvučnika (4)
• HDMI kabel velike brzine
(1) (samo modeli za Indiju,
Srednji istok, Singapur i
Tajland)
• Podnožja (4)
• Surround zvučnici (2)
• Donji dijelovi prednjih
i surround zvučnika (4)
• Priključna stanica za iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
(samo modeli za Europu
i Australiju)
• USB kabel (1) (samo modeli
za Europu i Australiju)
• Vijci (16)
• Središnji zvučnik (1)
• Videokabel (1) (samo
modeli za Europu i
Australiju)
• FM žičana antena
• Subwoofer (1)
ili
• Daljinski upravljač (1)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
8CR
• Upute za korištenje (samo
modeli za Australiju, Indiju,
Srednji istok, Singapur
i Tajland)
• Priručnik za brzo
postavljanje
• Priručnik za postavljanje
zvučnika
• Referentni priručnik (samo
modeli za Europu)
BDV-E490
• Prednji zvučnici (2)
• Poklopci za donju stranu
zvučnika (2)
• HDMI kabel velike brzine
(1) (samo modeli za Indiju,
Srednji istok, Singapur,
Kinu, Tajland i Tajvan)
• Podnožja (2)
• Donji dijelovi prednjih
zvučnika (2)
• Surround zvučnici (2)
• Priključna stanica za iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
(samo modeli za Europu)
• Središnji zvučnik (1)
• USB kabel (1) (samo modeli
za Europu)
• Vijci (8)
• FM žičana antena
• Subwoofer (1)
• Videokabel (1) (samo
modeli za Europu)
ili
• Daljinski upravljač (1)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
• Upute za korištenje (samo
modeli za Indiju, Srednji istok,
Singapur, Kinu, Tajland
i Tajvan)
• Priručnik za brzo
postavljanje
• Priručnik za postavljanje
zvučnika
• Referentni priručnik (samo
modeli za Europu)
9CR
BDV-E290
• Prednji zvučnici (2)
• FM žičana antena
ili
• Priključna stanica za iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
(samo modeli za Europu,
Australiju i Južnoafričku
Republiku)
• Daljinski upravljač (1)
• Surround zvučnici (2)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
• Središnji zvučnik (1)
• HDMI kabel velike brzine (1)
(samo modeli za Indiju,
Srednji istok, Singapur,
Kinu, Tajland i Tajvan)
• USB kabel (1) (samo modeli
za Europu, Australiju
i Južnoafričku Republiku)
• Videokabel (1) (samo modeli
za Europu, Australiju
i Južnoafričku Republiku)
• Subwoofer (1)
• Upute za korištenje
(samo modeli za Australiju,
Južnoafričku Republiku, Indiju,
Srednji istok, Singapur, Kinu,
Tajland i Tajvan)
• Priručnik za brzo
postavljanje
• Priručnik za postavljanje
zvučnika
• Referentni priručnik
(samo modeli za Europu)
10CR
BDV-E190
• Prednji zvučnici (2)
• Podložne pločice (2)
• HDMI kabel velike brzine (1)
(samo modeli za Singapur)
• FM žičana antena
• Surround zvučnici (2)
ili
• Daljinski upravljač (1)
• Središnji zvučnik (1)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
• Videokabel (1) (samo
modeli za Europu, Australiju
i Južnoafričku Republiku)
• Upute za korištenje (samo
modeli za Australiju,
Južnoafričku Republiku
i Singapur)
• Priručnik za brzo
postavljanje
• Priručnik za postavljanje
zvučnika
• Referentni priručnik (samo
modeli za Europu)
• Subwoofer (1)
11CR
Kazalo dijelova i kontrola
Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.
Prednja ploča
VOL
VOL
FUNCTION
Utor
A "/1 (uključeno/stanje pripravnosti)
D
B Ladica za disk (stranica 24)
E
C Gumbi za upravljanje reprodukcijom
F Zaslon na prednjoj ploči
Z (otvaranje/zatvaranje)
N (reprodukcija)
x (zaustavljanje)
VOL +/–
./> (prethodno/sljedeće)
FUNCTION (stranica 22)
Omogućuje odabir izvora reprodukcije.
12CR
(USB) priključak (stranica 25)
Otvorite poklopac tako da gurnete nokat
u utor.
Uključuje uređaj ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
(senzor za daljinski upravljač)
Zaslon na prednjoj ploči
O indikatorima na zaslonu na prednjoj ploči
A Svijetli kada je aktivirano ponavljanje
reprodukcije.
B Svijetli kada se prima stereozvuk (samo za
radio.)
C Svijetli kada sustav reproducira putem
funkcije PARTY STREAMING.
D Svijetli kada je zvuk isključen.
E Svijetli kada je HDMI (OUT) priključak
pravilno povezan s uređajem
kompatibilnim sa standardom HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) koji ima HDMI ili DVI (Digital
Visual Interface) ulaz.
F Prikazuje status sustava, primjerice
radijsku frekvenciju i sl.
Kada pritisnete DISPLAY, prikazuju se
podaci o prijenosu ili status dekodiranja
kada je funkcija postavljena na "TV".
Podaci o prijenosu ili status dekodiranja
možda se neće prikazati, ovisno o prijenosu
ili stavki koja se dekodira.
Stražnja ploča
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
SPEAKERS
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
A Priključci SPEAKERS (stranica 16)
E Priključak LAN (100) (stranica 19)
B Priključak TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(stranica 17)
F Priključci AUDIO (AUDIO IN L/R)
(stranica 18)
C Priključak VIDEO OUT (stranica 17)
G Priključak ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(stranica 19)
D Priključak HDMI (OUT) (stranica 17)
13CR
"/1 (uključeno/stanje pripravnosti)
(stranice 21, 34)
Daljinski upravljač
Uključuje sustav ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
B Gumbi s brojevima (stranice 34, 38)
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AUDIO (stranica 33)
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
SUBTITLE
3
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
Omogućuje odabir audioformata/
audiozapisa.
SUBTITLE
0
TOP MENU
Omogućuju unos brojeva naslova/poglavlja,
unaprijed postavljenog broja stanice itd.
5
SEN
Omogućuje odabir jezika titlova kada su
na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni
višejezični titlovi.
C Gumbi u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
Tipke prečaca za odabir stavki na
izbornicima nekih BD diskova (mogu se
koristiti i za Java interaktivne radnje na
BD diskovima).
D TOP MENU
TUNING
8
TUNING
6
DISPLAY
Otvara ili zatvara glavni izbornik BD-a ili
DVD-a.
POP UP/MENU
TV
TV
7
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
OPTIONS (stranice 23, 30, 39)
Na gumbima 5, AUDIO, 2 + i N postoji
ispupčena točka. Koristite ispupčenje kao
orijentir pri korištenju upravljača.
Prikazuje izbornik mogućnosti na zaslonu
televizora ili na zaslonu na prednjoj ploči.
(Položaj ovisi o odabranoj funkciji.)
RETURN
•
: za upravljanje televizorom
(Dodatne informacije potražite u odjeljku
"Upravljanje televizorom pomoću priloženog
daljinskog upravljača" (stranica 38).)
Povratak na prethodni prikaz.
C/X/x/c
Premješta oznaku na prikazanu stavku.
(unos)
Unosi odabranu stavku.
A Z (otvaranje/zatvaranje)
SPEAKERS TVyAUDIO
Služi za odabir izlaza zvuka televizora iz
zvučnika sustava ili zvučnika televizora. Ta
funkcija funkcionira samo kada mogućnost
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
postavite na [On] (Uključeno)
(stranica 45).
TV "/1 (uključeno/stanje pripravnosti)
(stranica 38)
Uključuje televizor ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
14CR
E SOUND MODE +/– (stranica 23)
Omogućuje odabir načina reprodukcije
zvuka.
HOME (stranice 21, 34, 36, 39, 41)
Otvara ili zatvara početni izbornik sustava.
3D
Pretvara 2D sadržaj u simulirani 3D sadržaj
kada se priključi na uređaj kompatibilan
s 3D sadržajima.
SEN
Pristupa internetskom servisu
"Sony Entertainment Network™".
F Gumbi za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte "Reprodukcija" (stranica 24).
./> (prethodno/sljedeće)
Prelazak na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
m/M (brzo/polako/zamrzni kadar)
Brzo pregledavanje diska unatrag/
unaprijed tijekom reprodukcije. Svaki put
kada pritisnete gumb, mijenja se brzina
pretraživanja.
Aktivira usporenu reprodukciju kada
je pritisnut dulje od jedne sekunde
u pauziranom načinu rada. Reproducira
jedan po jedan kadar kada je pritisnut
u pauziranom načinu rada.
Napomena
• Tijekom reprodukcije Blu-ray 3D diska nisu
dostupne usporena reprodukcija i reprodukcija
kadar po kadar.
H DISPLAY (stranice 24, 27, 39)
Prikazuje podatke o reprodukciji i
pregledavanju weba na zaslonu televizora.
Prikazuje unaprijed postavljenu radijsku
stanicu, frekvenciju itd. na zaslonu na
prednjoj ploči.
I DIMMER
Postavlja svjetlinu zaslona na prednjoj ploči
na jednu od dviju razina.
SLEEP (stranica 37)
Postavlja mjerač vremena za automatsko
isključivanje.
FUNCTION (stranice 22, 34)
Omogućuje odabir izvora reprodukcije.
ANGLE
Mijenja kut gledanja kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljene scene iz
različitih kutova.
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovo pokreće reprodukciju
(nastavlja reprodukciju).
Aktivira reprodukciju jednim dodirom
(stranica 36) kada je sustav uključen
i postavljen na funkciju "BD/DVD".
X (pauza)
Pauzira ili ponovo pokreće reprodukciju.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti mjesto
zaustavljanja (mjesto nastavka). Mjesto
nastavka za naslov/zapis zadnja je točka
koju ste reproducirali ili zadnja fotografija
za mapu s fotografijama.
Gumbi za upravljanje radiom
Pogledajte "Tuner" (stranica 34).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
2 (glasnoća) +/– (str. 34)
Prilagođava glasnoću.
TV 2 (glasnoća) +/–
Prilagođava glasnoću televizora.
TV t (TV ulaz)
Prebacuje izvor ulaznog signala za televizor
između televizora i drugih izvora signala.
15CR
Početak rada
Početak rada
Prvi korak: postavljanje
sustava
Kako postaviti sustav
Postavite sustav prema slici u nastavku.
A
B
F
Drugi korak: povezivanje
sustava
Nemojte priključivati kabel za napajanje
izmjeničnom strujom uređaja u zidnu
utičnicu dok ne povežete ostale kabele.
Upute za sastavljanje zvučnika potražite
u priloženom dokumentu "Priručnik za
postavljanje zvučnika" (samo BDV-E690/
BDV-E490)
Napomena
• Kada povežete drugu komponentu s kontrolom
glasnoće, smanjite glasnoću ostalih komponenti
na razinu na kojoj zvuk neće biti izobličen.
C
G
D
E
A Prednji zvučnik (lijevi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (lijevi)
E Surround zvučnik (desni)
F Subwoofer
G Uređaj
Napomena
Priključivanje zvučnika
Priključite kabele zvučnika prema boji
priključaka SPEAKERS na uređaju.
Prilikom priključivanja na uređaj umetnite
priključak tako da škljocne.
Ljubičasto
(subwoofer)
Zeleno
(središnji zvučnik)
Bijelo
(lijevi prednji
zvučnik (L))
Crveno
(desni prednji
zvučnik (R))
• Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika i/ili
postolja pričvršćenih na zvučnike na posebno
tretirane podove (ulaštene, nauljene, polirane itd.)
jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
• Nemojte se naslanjati ili vješati na zvučnik jer bi
mogao pasti.
FRONT R
Savjet
• Zvučnike možete postaviti na zid. Dodatne
informacije potražite u priloženom dokumentu
"Priručnik za postavljanje zvučnika".
FRONT L SUBWOOFER
Sivo
(desni surround
zvučnik (R))
Plavo
(lijevi surround
zvučnik (L))
16CR
CENTER
SPEAKERS
SUR R
SUR L
Povezivanje televizora
Početak rada
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na televizoru.
B A
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
AUDIO IN
C
ANTENNA
D
Videoveze
A
OUT
ARC
HDMI kabel1) (priložen samo uz modele
za Indiju, Srednji istok, Singapur, Kinu,
Tajland i Tajvan)
2)
Visoka
kvaliteta
ili
B
Videokabel (priložen samo uz
modele uređaja BDV-E190 za Europu,
Australiju i Južnoafričku Republiku3))
VIDEO OUT
Standardna
kvaliteta
1)
HDMI kabel velike brzine
priključak HDMI IN televizora kompatibilan s funkcijom ARC (Audio Return Channel), putem HDMI
kabela s televizora se može slati i digitalni audiosignal. Upute za postavljanje funkcije Audio Return Channel
potražite u odjeljku [Audio Return Channel] (Povratni audiokanal) (stranica 45).
3)
Priloženi videokabel namijenjen je povezivanju priključne stanice za iPod/iPhone. (samo za modele uređaja
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 za Europu, Australiju i Južnoafričku Republiku)
2) Ako je
Audioveze
Ako sustav ne priključite na HDMI priključak televizora kompatibilan s funkcijom ARC, uspostavite
odgovarajuću vezu za slušanje zvuka televizora putem zvučnika sustava.
C
DIGITAL IN
OPTICAL
Visoka kvaliteta
Digitalni optički kabel (nije priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
D
L
Audiokabel (nije priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standardna
kvaliteta
17CR
Početak rada
Priključivanje ostalih komponenti (digitalnog prijamnika itd.)
Povežite sustav na sljedeći način da bi se videosignali iz sustava i drugih komponenti slali na televizor,
a audiosignali iz komponenti na sustav.
Televizor
Videoizlaz
Komponenta
(digitalni prijamnik, videorekorder, PlayStation®
ili digitalni satelitski prijamnik itd.)
Audioizlaz
Protok signala
Sustav
: Videosignal
: Audiosignal
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o vrsti priključka na komponenti.
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
A
A
AUDIO IN
ANTENNA
B
Visoka kvaliteta
DIGITAL IN
OPTICAL
Digitalni optički kabel (nije priložen)
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
B
L
R
Audiokabel (nije priložen)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
Standardna
kvaliteta
Napomena
• Ako uspostavljate neku od navedenih veza, u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI Postavke) izbornika [System
Settings] (Postavke sustava) postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno) (stranica 45).
• Komponentni zvuk možete slušati ako odaberete funkciju "AUDIO" za priključak B.
18CR
Povezivanje antene
Stražnja ploča uređaja
Savjet
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
ili
• Da biste sustav povezali s mrežom, konfigurirajte
postavke na zaslonu [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke). Dodatne informacije
potražite u odjeljku "Četvrti korak: jednostavno
postavljanje" (stranica 21).
Odaberite odgovarajući način ovisno o svom
LAN (Local Area Network) okruženju.
Prednja ploča uređaja
FM žičana antena
(priloženo)
FUNCTION
Napomena
• U potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Kada povežete FM žičanu antenu, držite je što je
vodoravnije moguće.
Savjet
1
2
Širokopojasni
usmjerivač
• Ako imate slab FM prijam, pomoću 75-omskog
koaksijalnog kabela (nije priložen) povežite uređaj s
vanjskom FM antenom.
LAN
USB bežični LAN
prilagodnik
(nije priloženo)
LAN kabel
(nije priloženo)
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
Stražnja ploča uređaja
1 Postavljanje žičane mreže
LAN kabel priključite u priključak LAN (100) na
uređaju.
Savjet
• Preporučuje se oklopljeni sučelni kabel (LAN kabel),
ravni ili ukršteni.
19CR
Početak rada
Treći korak: priprema za
mrežnu vezu
Početak rada
2 USB Postavljanje bežične mreže
O sigurnosti bežične LAN mreže
Koristite bežični LAN putem USB bežičnog
LAN prilagodnika (samo za Sony UWABR100*).
USB bežični LAN prilagodnik nije dostupan
u svim regijama/državama.
Budući da se komunikacija putem funkcije
bežične LAN mreže uspostavlja radiovalovima,
bežični signal može biti podložan presretanju.
Da bi se zaštitila bežična komunikacija, sustav
podržava razne sigurnosne funkcije. Obavezno
pravilno konfigurirajte sigurnosne postavke
u skladu sa svojim mrežnim okruženjem.
* Od studenoga 2011.
Prije priključivanja produžnog kabela ili
umetanja USB bežičnog LAN prilagodnika
isključite uređaj. Nakon umetanja USB bežičnog
LAN prilagodnika u postolje i priključivanja
produžnog kabela u
(USB) priključak
ponovno uključite uređaj.
Prije postavljanja mrežnih postavki
Ako je vaš bežični LAN usmjerivač (pristupna
točka) kompatibilan s funkcijom Wi-Fi
Protected Setup (WPS), mrežne postavke
možete jednostavno postaviti putem
gumba WPS.
U suprotnom unaprijed provjerite sljedeće
podatke i zabilježite ih u za to predviđen prostor
u nastavku.
• Naziv mreže (SSID*) koji označava vašu
mrežu**.
• Ako je u vašoj bežičnoj mreži postavljena
sigurnost, sigurnosni ključ (WEP ključ,
WPA ključ)**.
* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji označava
određenu bežičnu mrežu.
** Morate provjeriti postavke bežičnog LAN
usmjerivača da biste dobili podatke o SSID-ju
i sigurnosnom ključu. Pojedinosti
– potražite na sljedećem web-mjestu:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
– pročitajte priručnik s uputama priložen uz
bežični LAN usmjerivač
– obratite se proizvođaču bežičnog LAN
usmjerivača
20CR
x Bez zaštite
Premda se postavke mogu jednostavno
postaviti, svatko može presresti bežičnu
komunikaciju ili neovlašteno pristupiti vašoj
bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih alata.
Imajte na umu da postoji rizik od neovlaštenog
pristupa ili presretanja podataka.
x WEP
WEP primjenjuje zaštitu na komunikaciju da
bi se spriječilo presretanje komunikacije ili
upadanje u bežičnu mrežu. WEP je naslijeđena
sigurnosna tehnologija koja omogućuje
povezivanje starijih uređaja koji ne podržavaju
TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kao reakcija na nedostatke tehnologije WEP.
TKIP jamči veću razinu sigurnosti od
tehnologije WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja koristi
napredan način zaštite različit od tehnologija
WEP i TKIP.
AES jamči veći razinu sigurnosti nego
tehnologije WEP i TKIP.
5
Prije izvođenja četvrtog koraka
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto utaknuti,
a zatim priključite kabel napajanja za izmjenični
napon.
C/X/x/c
Ovisno o načinu povezivanja (stranica 17)
postavite sljedeću postavku.
• Povezivanje HDMI kabelom: slijedite
upute prikazane na zaslonu televizora.
• Povezivanje videokabelom: odaberite
[16:9] ili [4:3] da bi se slika pravilno
prikazivala.
Slijedite korake u nastavku da biste izveli
osnovne prilagodbe i postavili mrežne
postavke za sustav.
Prikazane stavke ovise o modelu za određenu
državu.
1
Umetnite dvije R6 (veličina AA) baterije
(priloženo) tako da polove 3 i # okrenete
u skladu s oznakama unutar pretinca.
6
2
3
4
Prikazat će se zaslon Easy Network Settings
(Jednostavne mrežne postavke).
Uključite TV.
Pritisnite [/1.
Kada konfigurirate postavke na zaslonu
[Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke), konfigurirajte
postavke na zaslonu [Easy Network
Settings] (Jednostavne mrežne
postavke). Pritisnite C/X/x/c da biste
odabrali [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke), a zatim
pritisnite
.
7
Kontrolu za odabir ulaznog signala na
televizoru postavite tako da se na zaslonu
televizora pojavi signal sustava.
Slijedite upute na zaslonu da biste
postavili mrežne postavke pomoću
.
gumba C/X/x/c i
Ako se sustav ne može povezati s mrežom,
potražite upute u odjeljku "Mrežna veza"
(stranica 54) ili "Bežična LAN veza"
(stranica 54).
Pojavit će se zaslon za jednostavno
postavljanje za odabir jezika zaslonskog
izbornika.
Ponovni prikaz zaslona Easy Initial
Settings (Jednostavne početne
postavke) / Easy Network Settings
(Jednostavne mrežne postavke)
1
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
21CR
Početak rada
Četvrti korak: jednostavno
postavljanje
Konfigurirajte postavke na zaslonu [Easy
Initial Settings] (Jednostavne početne
postavke). Slijedite upute na zaslonu da
biste konfigurirali osnovne postavke
pomoću gumba C/X/x/c i
.
Početak rada
3
4
Pritisnite X/x da biste odabrali [Easy
Setup] (Jednostavno postavljanje),
zatim pritisnite
.
Pritisnite X/x da biste odabrali
odgovarajuću postavku, a zatim
pritisnite
.
• [Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke)
• [Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke)
Pojavit će se zaslon Easy Initial Settings
(Jednostavne početne postavke) / Easy
Network Settings (Jednostavne mrežne
postavke).
Peti korak: odabir izvora
Možete odabrati izvor reprodukcije.
Uzastopno pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi željena
funkcija.
Kada jedanput pritisnete FUNCTION na
prednjoj ploči prikazuje se trenutna funkcija,
a zatim se svaki put kada pritisnete FUNCTION
funkcija mijenja na sljedeći način.
"BD/DVD" t "USB" t "FM" t "TV" t
"AUDIO" t "BD/DVD" t …
Funkcija
Izvor
"BD/DVD"
Disk ili mrežni uređaj koji će se
reproducirati putem sustava
"USB"
USB uređaj ili iPod/iPhone
priključen na
(USB)
priključak (stranica 12)
"FM"
FM radio (stranica 34)
"TV"
Komponenta (TV itd.) priključena
u priključak TV DIGITAL IN
(OPTICAL) na stražnjoj ploči
ili televizor kompatibilan
s funkcijom Audio Return
Channel priključen u priključak
HDMI (OUT) na stražnjoj ploči
(stranica 17)
"AUDIO"
Komponenta priključena
u priključak AUDIO (AUDIO
IN L/R) ili na stražnjoj ploči
(stranica 18)
Savjet
Neke se funkcije mogu promijeniti putem zaslona
televizora pritiskom na FUNCTION, X/x i .
22CR
Nakon izvođenja prethodnih koraka
i pokretanja reprodukcije možete jednostavno
koristiti unaprijed programirane načine
reprodukcije zvuka prilagođene različitim
vrstama izvora zvuka. Uz njih u svome domu
možete slušati uzbudljiv i snažan zvuk kao
u kinu.
Odabir načina reprodukcije zvuka
Uzastopno pritišćite SOUND MODE +/–
tijekom reprodukcije dok se na zaslonu na
prednjoj ploči ili zaslonu televizora ne pojavi
željeni način reprodukcije.
Možete odabrati sljedeće stavke. Tekst u uglatim
zagradama ([--]) prikazuje se na zaslonu
televizora , a tekst u navodnicima ("--") na
zaslonu na prednjoj ploči.
Način
reprodukcije
zvuka
Efekt
[Auto]
(Automatski)
("AUTO")
Sustav automatski odabire
[Movie] (Film) ili [Music]
(Glazba) da bi proizveo
odgovarajući zvučni efekt ovisno
o disku ili prijenosu zvuka.
• Dvokanalni izvor: sustav
simulira surround zvuk iz
dvokanalnih izvora i reproducira
zvuk iz 5.1-kanalnih zvučnika
tako što duplicira
zvuk dvokanalnog izvora na
svakom zvučniku.
• Višekanalni izvor: sustav
reproducira zvuk iz zvučnika u
skladu s brojem kanala izvora.
[Movie] (Film)
("MOVIE")
Način
reprodukcije
zvuka
Efekt
[Sports] (Sport)
("SPORTS")
Sustav proizvodi zvuk optimiziran
za gledanje sportskih emisija.
[Night] (Noć)
("NIGHT")
Prikladno za gledanje filmova
noću uz stišavanje glasnih zvukova
i zadržavanje jasnoće dijaloga.
[2ch Stereo]
(Dvokanalni
stereozvuk)
("2CH ST.")
Sustav proizvodi zvuk iz prednjih
zvučnika i subwoofera neovisno
o obliku zvuka ili broju kanala.
[Demo Sound]
(Demozvuk)
("DEMO SND")
Sustav proizvodi zvuk dobre
čujnosti prikladan za
prezentacije i sl.
Početak rada
Šesti korak: slušanje
surround zvuka
Odabir načina reprodukcije zvuka
s izbornika mogućnosti
1
Pritisnite OPTIONS i X/x da biste odabrali
[Sound Mode] (Način reprodukcije
zvuka), a zatim pritisnite
.
2
Pritisnite X/x da biste odabrali način
reprodukcije zvuka, a zatim pritisnite
.
Napomena
• Način reprodukcije zvuka može se odabrati samo
kada je mogućnost [Sound Effect] (Zvučni efekt)
postavljena na [Sound Mode On] (Uključen način
reprodukcije zvuka) (stranica 43). Kada je mogućnost
[Sound Effect] (Zvučni efekt) postavljena na neku
drugu postavku, a ne na [Sound Mode On] (Uključen
način reprodukcije zvuka), postavka načina
reprodukcije zvuka ne primjenjuje se.
Savjet
• Da biste izvor dvokanalnog zvuka, primjerice CD,
slušali uz višekanalni zvuk, odaberite [Auto]
(Automatski) ili [Sports] (Sport).
Sustav proizvodi zvuk optimiziran
za gledanje filmova.
[Music] (Glazba) Sustav proizvodi zvuk optimiziran
("MUSIC")
za slušanje glazbe.
[Audio Enhancer] Sustav optimizira dvokanalne
(Poboljšavanje
izvore tako što poboljšava zvuk
zvuka)
izgubljen audiokompresijom.
("ENHANCER")
23CR
3
Reprodukcija
Umetnite BD-ROM s funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način korištenja ovisi o disku. Pogledajte
upute za korištenje diska.
Reprodukcija diska
Savjet
Informacije o diskovima koji se mogu
reproducirati potražite u odjeljku "Diskovi
koji se mogu reproducirati" (stranica 55).
• Da biste izbrisali podatke u USB memoriji, na
izborniku
[Video] (Videozapis) odaberite [Erase
BD Data] (Izbriši BD podatke) i pritisnite . Svi
podaci pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.
1
2
Kontrolu za odabir ulaznog signala na
televizoru postavite tako da se na zaslonu
televizora pojavi signal sustava.
Pritisnite Z i stavite disk u ladicu za disk.
Korištenje funkcije Blu-ray 3D
Možete gledati Blu-ray 3D diskove
s logotipom 3D*.
*
1
3
Korištenje funkcije BONUSVIEW/
BD-LIVE
Za neke su BD-ROM-ove s logotipom
"BD-LIVE"* dostupni dodatni sadržaji
i drugi podaci koji se mogu preuzeti.
*
1
Priključite USB uređaj na
priključak (stranica 12).
(USB)
Za lokalnu pohranu koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
2
Pripremite se za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite sustav s mrežom (stranica 19).
• Postavite [BD Internet Connection]
(BD internetska veza) na [Allow]
(Dopusti) (stranica 44).
24CR
• Povežite sustav s televizorom
kompatibilnim s 3D sadržajima pomoću
HDMI kabela velike brzine (priložen je
samo uz modele za Australiju,
Južnoafričku Republiku, Indiju, Srednji
istok, Singapur, Kinu, Tajland i Tajvan).
• Na izborniku [Screen Settings] (Postavke
zaslona) postavite [3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza) i [TV Screen Size
Setting for 3D] (Postavka veličine zaslona
televizora za 3D sadržaje) (stranica 42).
Pritisnite Z da biste zatvorili ladicu
za disk.
Počet će reprodukcija.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
odaberite
u kategoriji
[Video]
(Videozapisi),
[Music] (Glazba) ili
[Photo] (Fotografije) i pritisnite
.
Pripremite se za reprodukciju Blu-ray
3D diska.
2
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pročitajte upute za korištenje koje ste dobili
s diskom.
Savjet
• Pogledajte i upute za korištenje televizora
kompatibilnog s 3D sadržajima.
Prikaz informacija o reprodukciji
Primjer: kada se reproducira BD-ROM
Možete reproducirati videozapise/glazbu/
fotografije na priključenom USB uređaju.
Informacije o datotekama koje se mogu
reproducirati potražite u odjeljku "Vrste
datoteka koje se mogu reproducirati"
(stranica 56).
1
Priključite USB uređaj na
priključak (stranica 12).
(USB)
Reprodukcija
Informacije o reprodukciji itd. možete provjeriti
pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije ovise o vrsti diska
i statusu sustava.
Reprodukcija s USB uređaja
Prije povezivanja pročitajte upute za
korištenje USB uređaja.
2
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
A Izlazna razlučivost/videofrekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutno odabrana audiopostavka
D Dostupne funkcije (
titl)
kut,
zvuk,
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku stanja
reprodukcije, vrstu diska, videokodek,
kvalitetu slike, vrstu ponavljanja, proteklo
vrijeme, ukupno vrijeme reprodukcije
F Broj poglavlja
G Trenutno odabran kut
3
Pritisnite C/c da biste odabrali postavku
[Video] (Videozapisi),
[Music]
(Glazba) ili
[Photo] (Fotografije).
4
Pritisnite X/x da biste odabrali postavku
[USB device] (USB uređaj), a zatim
pritisnite
.
Napomena
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada. Da
biste izbjegli oštećenje podataka ili USB uređaja,
isključite sustav prije priključivanja ili
uklanjanja USB uređaja.
Korištenje uređaja iPod/
iPhone
(samo za BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
Možete reproducirati glazbu/videozapise*/
fotografije* i puniti bateriju uređaja iPod/
iPhone putem sustava.
* Samo za modele za Europu, Australiju i
Južnoafričku Republiku.
25CR
Kompatibilni modeli uređaja iPod/
iPhone
Prije korištenja sustava ažurirajte uređaj iPod/
iPhone najnovijim softverom.
Podržani uređaji: iPod touch četvrte generacije,
iPod touch treće generacije, iPod touch druge
generacije, iPod nano šeste generacije, iPod
nano pete generacije (videokamera), iPod nano
četvrte generacije (videokamera), iPod nano
treće generacije (videokamera), iPod classic,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
Korištenje uređaja iPod/iPhone putem
sustava
1
(Za ostale modele)
Priključite iPod/iPhone na
(USB)
priključak (stranica 12) pomoću kabela za
iPod/iPhone’s USB.
2
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
3
Pritisnite C/c da biste odabrali postavku
[Video] (Videozapisi)*,
[Music]
(Glazba) ili
[Photo] (Fotografije)*.
* Samo za modele za Europu, Australiju i
Južnoafričku Republiku.
4
Pritisnite X/x da biste odabrali postavku
[iPod], a zatim pritisnite
.
x Ako ste u trećem koraku odabrali
postavku [Video] (Videozapisi)* ili [Music]
(Glazba)
(Samo za modele za Europu, Australiju
i Južnoafričku Republiku)
Priključite priključnu stanicu za iPod/
iPhone na
(USB) priključak
(stranica 12), a zatim postavite iPod/
iPhone na priključnu stanicu za iPod/
iPhone.
Na zaslonu televizora prikazat će se
videodatoteke/glazbene datoteke.
Prijeđite na sljedeći korak.
x Ako ste u trećem koraku odabrali
postavku [Photo] (Fotografije)*
Prilikom reprodukcije videozapisa/
fotografija povežite priključak videoizlaza
priključne stanice za iPod/iPhone s
priključkom videoulaza televizora pomoću
videokabela prije no što postavite iPod/
iPhone na priključnu stanicu za iPod/
iPhone.
Na zaslonu televizora pojavit će se poruka
[Please change the TV input to the video
input...] (Promijenite TV ulaz u
videoulaz...). Kontrolu za odabir ulaznog
signala na televizoru postavite tako da se na
zaslonu televizora pojavi signal uređaja
iPod/iPhone. Zatim pokrenite
dijaprojekciju izravnim upravljanjem
uređajem iPod/iPhone.
Televizor
(USB) priključak uređaja
* Samo za modele za Europu, Australiju i
Južnoafričku Republiku.
VIDEO IN
USB kabel (priloženo)
Priključna stanica za
iPod/iPhone (priloženo)
V I D E O O UT
USB
Videokabel (priloženo)
26CR
5
Pritisnite C/X/x/c i
da biste odabrali
datoteku koju želite reproducirati.
Na sustavu će se reproducirati zvuk s
uređaja iPod/iPhone.
Prilikom reprodukcije videodatoteke
kontrolu za odabir ulaznog signala na
televizoru postavite tako da se na zaslonu
televizora pojavi signal uređaja iPod/
iPhone. (Samo za modele za Europu,
Australiju i Južnoafričku Republiku.)
Uređajem iPod/iPhone možete upravljati
pomoću gumba na priloženom daljinskom
upravljaču.
Dodatne informacije o upravljanju
uređajem iPod/iPhone potražite
u uputama za njegovo korištenje.
Reprodukcija putem mreže
Napomena
Korištenje servisa Sony
Entertainment Network (SEN)
Reprodukcija
• Da biste tijekom pregledavanja slika s uređaja iPod/
iPhone na televizoru promijenili neku sistemsku
postavku, primjerice postavku načina reprodukcije
zvuka, na televizoru prije korištenje sustava odaberite
ulaz za sustav. (Samo za modele za Europu, Australiju
i Južnoafričku Republiku.)
• iPod/iPhone se puni kada je povezan sa sustavom dok
je sustav uključen.
• Sony ne može preuzeti odgovornost u slučaju da se
podaci snimljeni na iPod/iPhone izgube ili oštete
tijekom korištenja uređaja iPod/iPhone priključenog
na uređaj.
• Nemojte uklanjati iPod/iPhone tijekom rada. Da
biste izbjegli oštećenje podataka ili uređaja iPod/
iPhone, isključite sustav prilikom priključivanja
ili uklanjanja uređaja iPod/iPhone.
• Funkcija kontrole zvuka sustava ne funkcionira
tijekom reprodukcije videodatoteka/datoteka
fotografija putem uređaja iPod/iPhone (samo
za modele za Europu, Australiju i Južnoafričku
Republiku).
• Sustav može prepoznati najviše 5000 datoteka
(uključujući mape).
Sony Entertainment Network služi kao
pristupnik za isporuku odabranih internetskih
sadržaja i raznih zabavnih sadržaja na zahtjev
izravno na uređaj.
Savjet
• Da bi se mogli reproducirati neki internetski sadržaji,
potrebno je registrirati se putem računala. Dodatne
informacije potražite na sljedećem web-mjestu:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Neki internetski sadržaji nisu dostupni u nekim
regijama/državama.
1
Pripremite se za Sony Entertainment
Network.
Povežite sustav s mrežom (stranica 19).
2
3
Pritisnite SEN.
Pritisnite C/X/x/c da biste odabrali
internetske sadržaje i razne zabavne
sadržaje na zahtjev, a zatim pritisnite
.
Upravljačka ploča za prijenos
videozapisa
Upravljačka se ploča prikazuje kada počne
reprodukcija videozapisa. Prikazane se stavke
mogu razlikovati ovisno o davatelju internetskih
sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
27CR
A Prikaz kontrola
Pritisnite C/X/x/c ili
reprodukcijom.
Pripremite se za korištenje funkcije DLNA.
da biste upravljali
B Traka stanja reprodukcije
Traka stanja, pokazivač koji upućuje na
trenutni položaj, vrijeme reprodukcije,
trajanje videodatoteke
C Pokazatelj stanja mreže
Upućuje na jačinu signala za bežičnu vezu.
Označava žičanu vezu.
D Brzina mrežnog prijenosa
E Naziv sljedeće videodatoteke
F Naziv trenutno odabrane videodatoteke
Reprodukcija datoteka u kućnoj
mreži (DLNA)
• Povežite sustav s mrežom (stranica 19).
• Pripremite ostale komponente s certifikatom
DLNA. Dodatne informacije potražite
u uputama za korištenje komponenti.
Reprodukcija datoteka pohranjenih na
DLNA poslužitelju putem sustava (DLNA
reproduktor)
Odaberite ikonu DLNA poslužitelja u odjeljku
[Video] (Videozapisi),
[Music] (Glazba)
ili
[Photo] (Fotografije) na početnom
izborniku, a zatim odaberite datoteku koju želite
reproducirati.
Poslužitelj
Videozapise/glazbu/fotografije možete
reproducirati na drugim komponentama
s certifikatom DLNA tako da ih povežete
s kućnom mrežom.
Ovaj se uređaj može koristiti kao reproduktor
i prikazivač.
• Poslužitelj: pohranjuje i šalje datoteke
• Reproduktor: prima i reproducira datoteke
s poslužitelja
• Prikazivač: prima i reproducira datoteke
s poslužitelja i njime se može upravljati
pomoću druge komponente (upravljača)
• Upravljač: upravlja prikazivačem
Poslužitelj
Reproduktor
(sustav)
Reproduktor
Reproduktor
(sustav)
Da biste reproducirali udaljene
datoteke upravljanjem sustavom
(prikazivačem) putem DLNA upravljača
Sustavom možete upravljati pomoću upravljača
s certifikatom DLNA, primjerice pomoću
uređaja iPhone, prilikom reprodukcije datoteka
pohranjenih na DLNA poslužitelju.
Poslužitelj
Upravljač
Prikazivač
(sustav)
Upravljajte sustavom pomoću DLNA
upravljača.
Dodatne informacije o upravljanju potražite
u uputama za korištenje DLNA upravljača.
28CR
Korištenje sustava kao hosta za PARTY
Odaberite pjesmu na izborniku
[Music]
(Glazba), radiostanicu na izborniku
[Radio]
ili
[AUDIO] na izborniku
[Input]
(Ulaz), pritisnite OPTIONS, a zatim odaberite
[Start PARTY] (Započni PARTY) s izbornika
mogućnosti da biste počeli koristiti funkciju.
Da biste zatvorili PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim s izbornika mogućnosti odaberite [Close
PARTY] (Zatvori PARTY).
Savjet
• Sustav je kompatibilan s funkcijom "Reproduciranje
na uređaju" programa Windows Media® Player 12,
koji je standardno dostupan u sklopu sustava
Windows 7.
Reprodukcija
Napomena
• Sustavom nemojte istodobno upravljati pomoću
priloženog upravljača i DLNA upravljača.
• Dodatne informacije o DLNA upravljaču potražite
u uputama za njegovo korištenje.
Napomena
Reprodukcija glazbe u različitim
prostorijama (PARTY STREAMING)
Istu glazbu možete istodobno reproducirati na
svim komponentama tvrtke Sony koje su
kompatibilne s funkcijom PARTY
STREAMING i povezane s kućnom mrežom.
Sadržaji u funkcijama
[Music] (Glazba) te
"FM" i "AUDIO" mogu se koristiti s funkcijom
PARTY STREAMING.
Postoje dvije vrste komponenti kompatibilnih
s funkcijom PARTY STREAMING.
• Host za PARTY: reproducira i šalje glazbu.
• Gost za PARTY: reproducira glazbu poslanu
s hosta za PARTY.
• Ako se reproducira sadržaj koji nije kompatibilan
s funkcijom PARTY STREAMING, sustav
automatski zatvara PARTY.
Korištenje sustava kao gosta za PARTY
Odaberite
[PARTY] na izborniku
[Music] (Glazba), a zatim odaberite
ikonu uređaja koji je host za PARTY.
Da biste napustili PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim odaberite [Leave PARTY] (Napusti
PARTY).
Da biste zatvorili PARTY, pritisnite OPTIONS,
a zatim odaberite [Close PARTY] (Zatvori
PARTY).
Napomena
• Prodajna i proizvodna linija proizvoda kompatibilnih
s funkcijom PARTY STREAMING razlikuju se
ovisno o regiji.
Ovaj se uređaj može koristiti kao host za PARTY
ili gost za PARTY.
Traženje informacija
o videozapisu/glazbi
Host za PARTY
(sustav)
Pomoću tehnologije Gracenote možete
dohvaćati informacije o sadržajima i tražiti
povezane informacije.
Gost za PARTY
1
2
• Povežite sustav s mrežom (stranica 19).
• Povežite komponente kompatibilne s
funkcijom PARTY STREAMING.
Umetnite disk sa sadržajem o kojemu
želite potražiti informacije.
Možete potražiti informacije o
videozapisima s BD-ROM-a ili DVDROM-a i informacije o glazbi s CD-DA
(glazbenog CD-a).
Gost za PARTY
Pripremite se za PARTY STREAMING.
Povežite sustav s mrežom (stranica 19).
3
Pritisnite C/c da biste odabrali postavku
[Video] (Videozapisi) ili
[Music]
(Glazba).
29CR
4
Pritisnite X/x da biste odabrali postavku
[Video Search] (Pretraživanje
videozapisa) ili
[Music Search]
(Pretraživanje glazbe).
Prikazat će se informacije o sadržaju.
Stavka
[Repeat Setting]
(Postavka
ponavljanja)
Postavlja ponavljanje
reprodukcije.
[3D Menu]
(3D izbornik)
[Simulated 3D] (Simulirani
3D): Prilagođava efekt
simuliranog 3D prikaza.
[3D Depth Adjustment]
(Prilagodba dubine 3D
prikaza): prilagođava
dubinu 3D slika.
[2D Playback] (2D
reprodukcija): Postavlja
reprodukciju na 2D sliku.
A Pojedinosti o sadržaju
Prikazuje popis povezanih informacija kao
što su naslov, uloge, pjesma ili izvođač.
B [Playback History] (Povijest reprodukcije)
Prikazuje popis naslova prethodno
reproduciranih s BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA diska (glazbenog CD-a). Odaberite
naslov da biste dobili informacije o sadržaju.
C [Search History] (Povijest pretraživanja)
Prikazuje popis prethodnih pretraživanja
putem funkcije [Video Search] (Pretraživanje
videozapisa) ili [Music Search] (Pretraživanje
glazbe).
Traženje dodatnih povezanih
informacija
Odaberite odgovarajuću stavku na popisima,
a zatim odaberite servis za pretraživanje.
Dostupne mogućnosti
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su različite
postavke i radnje reprodukcije. Dostupne stavke
razlikuju se ovisno o situaciji.
Često korištene mogućnosti
Stavka
Pojedinosti
[Sound Mode] (Način Mijenja postavku načina
reprodukcije zvuka) reprodukcije zvuka
(stranica 23).
30CR
Pojedinosti
[Shuffle Setting]
Postavlja nasumičnu
(Postavka nasumično) reprodukciju.
(samo za iPod/
iPhone)
(samo za BDV-E690/
BDV-E490/BDVE290)
[Play/Stop] (Pokreni/ Pokreće ili zaustavlja
prekini reprodukciju) reprodukciju.
[Play from start]
(Reproduciraj od
početka)
Reproducira stavku od
početka.
[Start PARTY]
(Pokreni PARTY)
Pokreće PARTY s odabranim
izvorom.
Ovisno o izvoru, ova se stavka
možda neće pojaviti.
[Leave Party]
(Napusti PARTY)
Napušta PARTY u kojemu
sudjeluje sustav. Funkcija
PARTY STREAMING
nastavlja se za ostale uređaje
koji sudjeluju.
[Close Party] (Zatvori Za host za PARTY: Zatvara
PARTY)
PARTY.
Za gost za PARTY: Zatvara
PARTY u kojemu sudjeluje
sustav. Funkcija PARTY
STREAMING završava za sve
uređaje koji sudjeluju.
Samo [Video] (Videozapisi)
Stavka
Pojedinosti
[A/V SYNC] (A/V
sinkronizacija)
Prilagođava neusklađenost
slike i zvuka. Dodatne
informacije potražite
u odjeljku "Prilagodba
kašnjenja slike u odnosu na
zvuk i obratno" (stranica 32).
Pojedinosti
[3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza)
Određuje hoće li prikaz 3D
videozapisa biti automatski.
[Video Settings]
(Postavke
videozapisa)
• [Picture Quality Mode]
(Način kvalitete slike): Služi
za odabir postavke slike za
različite uvjete osvjetljenja.
• [BNR]: Ublažava smetnje na
slici u obliku kvadratića koji
podsjećaju na mozaik.
• [MNR]: Ublažava manje
smetnje uz rub slike.
[Pause] (Pauziraj)
Pauzira reprodukciju.
[Top Menu] (Glavni
izbornik)
Prikazuje glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
[Menu/Popup Menu] Prikazuje skočni izbornik
(Izbornik/skočni
BD-ROM-a ili izbornik
izbornik)
DVD-a.
[Title Search]
(Pretraživanje
naslova)
Traži naslov na BD-ROM/
DVD VIDEO disku i pokreće
reprodukciju od početka.
[Chapter Search]
(Pretraživanje
poglavlja)
Traži poglavlje i pokreće
reprodukciju od početka.
[Audio] (Zvuk)
Omogućuje odabir
audioformata/audiozapisa.
[Subtitle] (Titl)
Omogućuje odabir jezika
titlova kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni
višejezični titlovi.
[Angle] (Kut)
Služi za odabir drugog
kuta gledanja kada su na
BD-ROM/DVD VIDEO disk
snimljene scene iz različitih
kutova.
[IP Content Noise
Reduction]
(Smanjenje šuma
IP sadržaja)
Prilagođava kvalitetu
videozapisa za internetski
sadržaj.
[Video Search]
(Pretraživanje
videozapisa)
Prikazuje informacije o
BD-ROM/DVD-ROM disku
koje se temelje na tehnologiji
Gracenote.
Samo [Music] (Glazba)
Stavka
Pojedinosti
[Add Slideshow
BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju)
Registrira glazbene datoteke
u USB memoriji kao
pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju.
[Music Search]
Prikazuje informacije o audio
(Pretraživanje glazbe) CD-u (CD-DA) na temelju
tehnologije Gracenote.
Samo
Reprodukcija
Stavka
[Photo] (Fotografije)
Stavka
Pojedinosti
[Slideshow]
(Dijaprojekcija)
Pokreće dijaprojekciju.
[Slideshow Speed]
(Brzina
dijaprojekcije)
Mijenja brzinu dijaprojekcije.
[Slideshow Effect]
(Efekt dijaprojekcije)
Postavlja efekt tijekom
reprodukcije dijaprojekcije.
[Slideshow BGM]
• [Off] (Isključeno):
(Pozadinska glazba za Isključuje funkciju.
dijaprojekciju)
• [My Music from USB]
(Moja glazba s USB-a):
postavlja glazbene datoteke
registrirane u funkciji
[Add Slideshow BGM]
(Dodaj pozadinsku glazbu
za dijaprojekciju).
• [Play from Music CD]
(Reproduciraj s glazbenog
CD-a): Postavlja pjesme na
CD-DA diskove (glazbene
CD-ove).
[Switch Display]
(Promijeni prikaz)
Odabire [Grid View] (Prikaz
rešetke) ili [List View] (Prikaz
popisa).
[Rotate Left] (Zakreni Zakreće fotografiju u smjeru
ulijevo)
suprotnom kretanju kazaljke
na satu za 90 stupnjeva.
[Rotate Right]
(Zakreni udesno)
Zakreće fotografiju u smjeru
kretanja kazaljke na satu za
90 stupnjeva.
[View Image] (Prikaži Prikazuje odabranu sliku.
sliku)
31CR
Prilagodba kašnjenja slike
u odnosu na zvuk i obratno
(A/V SYNC)
Kada zvuk nije usklađen sa slikom na zaslonu
televizora, možete prilagoditi kašnjenje slike
u odnosu na zvuk i obratno.
Način postavljanja ovisi o funkciji.
Prilikom reprodukcije putem drugih
funkcija, a ne funkcija "FM" i "TV"
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu televizora pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
2
Pritisnite X/x da biste odabrali [A/V
SYNC] (A/V sinkronizacija), a zatim
pritisnite
.
3
Pritisnite C/c da biste prilagodili
kašnjenje slike u odnosu na zvuk
ili obratno.
Možete prilagođavati kašnjenje od 0 ms do
300 ms u koracima od 25 ms.
4
Pritisnite
.
Postavka je postavljena.
Prilikom reprodukcije putem
funkcije "TV"
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu na prednjoj ploči pojavit će
se izbornik mogućnosti.
2
Uzastopno pritišćite X/x dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi
"A/V SYNC", a zatim pritisnite
ili c.
3
Pritisnite X/x da biste prilagodili
kašnjenje slike u odnosu na zvuk
ili obratno.
Možete prilagođavati kašnjenje od 0 ms do
300 ms u koracima od 25 ms.
4
Pritisnite
.
Postavka je postavljena.
5
Pritisnite OPTIONS.
Zatvorit će se izbornik mogućnosti na
zaslonu na prednjoj ploči.
32CR
x CD
Prilagodba zvuka
Odabir formata zvuka,
višejezičnih zapisa ili kanala
Tijekom reprodukcije uzastopce pritišćite
AUDIO da biste odabrali željeni zvučni signal.
Informacije o zvuku pojavljuju se na TV
zaslonu.
x BD/DVD VIDEO
Ovisno o funkciji BD/DVD VIDEO, izbor se
jezika razlikuje.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one označavaju
kod jezika. Pogledajte "Popis jezičnih kodova"
(stranica 59) da biste potvrdili koji jezik kod
predstavlja. Kada se isti jezik prikazuje dva ili
više puta, BD/DVD VIDEO snima se u više
formata zvuka.
x DVD-VR
Prikazuju se vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disk.
Primjer:
• [ Stereo] (Stereo)
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Glavno)
• [ Sub] (Sporedno)
• [ Main/Sub] (Glavno/Sporedno)
Uživanje u višestruko
emitiranom zvuku
(DUAL MONO)
U višestruko emitiranom zvuku možete uživati
kada sustav prima ili reproducira Dolby Digital
višestruko emitiran signal.
Prilagodba zvuka
Kada sustav reproducira BD/DVD VIDEO
snimljen u više formata zvuka (PCM, Dolby
Digital, MPEG zvuk ili DTS) ili višejezične
zapise, možete promijeniti format zvuka ili jezik.
Za CD možete odabrati zvuk iz desnog ili lijevog
kanala i slušati zvuk odabranog kanala putem
desnog i lijevog zvučnika.
• [ Stereo]: Standardni stereozvuk.
• [ 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
• [ 2/R] (2/D): Zvuk desnog kanala (mono).
• [ L+R] (L+D): Zvuk izlaza lijevog i desnog
kanala iz svakog pojedinog zvučnika.
Napomena
• Da biste primali signal Dolby Digital, televizor ili
drugu komponentu morate povezati s priključkom
TV (DIGITAL IN OPTICAL) putem digitalnog
optičkog kabela (stranice 17, 18). Ako je HDMI IN
priključak televizora kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (stranice 17, 45), signal
Dolby Digital možete primiti putem HDMI kabela.
Uzastopce pritišćite AUDIO dok se željeni
signal ne pojavi na zaslonu prednje ploče.
• "MAIN": Emitirat će se zvuk glavnog jezika.
• "SUB": Emitirat će se zvuk sporednog jezika.
• "MAIN/SUB": Bit će emitiran miješani zvuk
glavnog i sporednog jezika.
Napomena
• [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)] ne
pojavljuju se samo kada je jedan format zvuka
snimljen na disk.
33CR
Postavljanje zadanih radijskih
stanica
Tuner
Slušanje radija
1
2
Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
Zadano možete postaviti do 20 stanica. Prije
namještanja provjerite jeste li maksimalno
smanjili glasnoću.
1
Odaberite radijsku stanicu.
Automatsko namještanje
Pritisnite i držite TUNING +/– dok se ne
pokrene automatsko traženje.
[Auto Tuning] (Automatsko namještanje)
pojavljuje se na TV zaslonu. Traženje se
prekida kada sustav namjesti stanicu.
Da biste otkazali automatsko namještanje,
pritisnite bilo koji gumb osim 2 +/–.
2
3
Prilagodite glasnoću tako da pritisnete
2 +/–.
Pritisnite i držite TUNING +/– dok se ne
pokrene automatsko traženje.
Traženje se prekida kada sustav namjesti
stanicu.
3
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu televizora pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
4
Pritisnite X/x da biste odabrali [Preset
Memory] (Memorija zadano postavljenih
stanica), a zatim pritisnite .
5
Pritisnite X/x da biste odabrali broj
zadano postavljene stanice, a zatim
pritisnite
.
Ručno namještanje
Uzastopce pritišćite TUNING +/–.
Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
Ako FM program ima smetnje
6
Ako FM program ima smetnje, možete odabrati
monoprijam. Neće biti stereozvuka, ali prijam će
se poboljšati.
Promjena broja zadano postavljene
stanice
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu televizora pojavljuje se izbornik
mogućnosti.
2
Pritisnite X/x da biste odabrali [FM Mode]
(FM način rada), a potom pritisnite
.
3
Pritisnite X/x da biste odabrali
[Monaural] (Mono).
• [Stereo] (Stereo): Stereoprijam.
• [Monaural] (Mono): Monoprijam.
4
Pritisnite
.
Postavka je postavljena.
Savjet
• [FM Mode] (FM način rada) možete zasebno
postaviti na svaku zadano postavljenu stanicu.
Isključivanje radija
Pritisnite "/1.
Ponovite korake od 2 do 5 da biste
spremili ostale stanice.
Odaberite željeni broj zadano postavljene
stanice pritiskom na PRESET +/–, a zatim
provedite postupak iz 3. koraka.
Odabir zadano postavljene stanice
1
Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
Posljednja je primljena stanica namještena.
2
Uzastopce pritišćite PRESET +/– da biste
odabrali zadano postavljenu stanicu.
Broj zadano postavljene stanice
i frekvencija pojavljuju se na zaslonu
TV-a i zaslonu na prednjoj ploči.
Svaki put kada pritisnete gumb, sustav
namješta jednu zadano postavljeno stanicu.
Savjet
• Broj zadano postavljene stanice možete izravno
odabrati tako da pritisnete tipke s brojevima.
34CR
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
(Samo modeli za Europu)
Što je radijski podatkovni sustav?
Tuner
Radijski podatkovni sustav (RDS) usluga je
emitiranja koja radijskim stanicama omogućuje
slanje dodatnih informacija zajedno s redovitim
programskim signalom. Ovaj tuner nudi
praktične RDS značajke kao što je prikaz
naziva stanice.
Naziv stanice pojavljuje se i na zaslonu
televizora.
Primanje RDS emitiranja
Jednostavno odaberite stanicu s FM pojasa.
Kada namjestite stanicu koja omogućuje RDS
usluge, naziv stanice* pojavljuje se na zaslonu na
prednjoj ploči.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv stanice
neće se pojaviti na zaslonu na prednjoj ploči.
Napomena
• RDS neće ispravno funkcionirati ako stanica koju ste
namjestili ispravno ne prenosi RDS signal ili je signal
preslab.
• Neke stanice ne pružaju RDS uslugu, a vrsta usluga se
također razlikuje od stanice do stanice. Ako niste
upoznati s RDS sustavom, na lokalnim
radiostanicama provjerite pojedinosti o RDS
uslugama na svom području.
Savjet
• Svaki put kada tijekom RDS emitiranja pritisnete
DISPLAY, prikaz na zaslonu na prednjoj ploči
mijenja se na sljedeći način:
Naziv stanice t Frekvencija t Broj zadano
postavljene stanice t Stanje šifriranja* t Naziv
stanice t …
* Pojavljuje se kada je [Sound Effect] (Zvučni
efekt) postavljen na [Dolby Pro Logic], [DTS
Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino) ili [DTS
Neo:6 Music] (DTS Neo:6 glazba) (stranica 43).
35CR
Ostale radnje
Korištenje funkcije kontrole
za HDMI za televizor
"BRAVIA" Sync
Ova funkcija dostupna je na televizoru
s funkcijom "BRAVIA" Sync.
Povezivanjem Sony komponenti koje su
kompatibilne s funkcijom kontrole za HDMI
putem HDMI kabela pojednostavnjujete
rukovanje.
Napomena
• Da biste koristili funkciju "BRAVIA" Sync, uključite
sustav i sve komponente povezane sa sustavom
nakon što ih povežete HDMI kabelom.
• Kada se zvuk s TV-a ili drugih komponenti
emitira preko zvučnika sustava, promijenite
zvučnike na koje je postavljen izlaz zvuka
televizora tako da pritisnete
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kada zvuk televizora ili drugih komponenti
izlazi preko zvučnika sustava, putem televizora
možete prilagoditi glasnoću i isključiti zvuk
sustava.
Audio Return Channel
Za uživanje u zvuku televizora putem sustava
dovoljan vam je jedan HDMI kabel. Detalje
o toj postavci potražite u odjeljku "[Audio
Return Channel] (Povratni audiokanal)"
(stranica 45).
Praćenje jezika
Kada promijenite jezik na zaslonu televizora,
jezik na zaslonu sustava također se mijenja
nakon uključivanja i isključivanja sustava.
Kontrola za HDMI - jednostavno
postavljanje
Funkciju [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) sustava možete automatski postaviti
tako da omogućite odgovarajuću postavku
na TV-u.
Detalje o funkciji kontrole za HDMI potražite
u odjeljku "[HDMI Settings] (HDMI postavke)"
(stranica 45)
Isključivanje sustava
Sustav možete sinkronizirano isključiti s TV-om.
Postavljanje zvučnika
[Speaker Settings] (Postavke zvučnika)
Da biste imali najbolji mogući surround zvuk,
postavite udaljenost zvučnika od položaja
u kojem slušate zvuk. Potom pomoću testnog
tona prilagodite balans zvučnika.
1
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
Napomena
• Sustav se ne isključuje automatski dok reproducira
glazbu ili kada je postavljen na funkciju "FM".
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite X/x da biste odabrali [Audio
Settings] (Postavke zvuka), a zatim
pritisnite .
4
Kontrola zvuka sustava
Pritisnite X/x da biste odabrali [Speaker
Settings] (Postavke zvučnika), a zatim
pritisnite .
Možete pojednostavniti rad da biste uživali
u zvuku iz televizora i drugih komponenti.
Pojavljuje se zaslon [Speaker Settings]
(Postavke zvučnika).
Reprodukcija jednim dodirom
Kada pritisnete N na daljinskom upravljaču,
sustav i televizor se uključuju, a ulaz televizora
postaje onaj HDMI ulaz putem kojeg je sustav
povezan.
Funkciju kontrole zvuka sustava možete
upotrijebiti na sljedeći način:
• Kada je sustav uključen, zvuk televizora
i drugih komponenti može izlaziti iz zvučnika
sustava.
36CR
Pritisnite HOME.
5
Pritisnite X/x za odabir stavke, a zatim
pritisnite .
Provjerite sljedeće postavke.
x [Distance] (Udaljenost)
Ako premještate zvučnike, svakako postavite
parametre udaljenosti između položaja slušanja
i zvučnika.
Parametre možete postaviti od 0,0 do 7,0 metara.
5
6
7
Pritisnite C/c da biste odabrali lijevi ili
desni zvučnik, a zatim pritisnite X/x da
biste prilagodili razinu.
Pritisnite
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite RETURN.
Sustav se vraća na prethodni zaslon.
8
Pritisnite X/x da biste odabrali
postavku [Test Tone] (Testni ton),
a zatim pritisnite
.
9
Pritisnite X/x da biste odabrali [Off]
(Isključeno), a zatim pritisnite
.
Napomena
x [Level] (Razina)
Razinu zvuka zvučnika moguće je prilagoditi.
Parametre možete postaviti od –6,0 dB do 6,0 dB.
Provjerite jeste li postavili [Test Tone] (Testni
ton) na [On] (Uključeno) radi jednostavne
prilagodbe.
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni) 0,0 dB:
Postavite razinu prednjeg zvučnika.
[Centre] (Središnji) 0,0 dB: Postavite razinu
središnjeg zvučnika.
[Surround Left/Right] (Surround lijevi/desni)
0,0 dB: Postavite razinu surround zvučnika.
[Subwoofer] (Subwoofer) 0,0 dB: Postavite
razinu subwoofera.
• Signali testnog tona ne emitiraju se iz HDMI (OUT)
priključka.
Savjet
• Da biste istodobno prilagodili glasnoću svih
zvučnika, pritisnite 2 +/–.
Upotreba mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Sustav možete postaviti tako da se isključuje
u unaprijed određeno vrijeme da biste mogli
zaspati slušajući glazbu. Vrijeme se može
unaprijed postaviti u razmacima od 10 minuta.
x [Test Tone] (Testni ton)
Pritisnite SLEEP.
Zvučnici će emitirati testni ton radi prilagodbe
postavke [Level] (Razina).
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikaz minuta
(preostalo vrijeme) na zaslonu na prednjoj ploči
mijenja se za 10 minuta.
[Off] (Isključeno): Testni ton ne emitira se iz
zvučnika.
[On] (Uključeno): Testni ton emitira se iz
jednog po jednog zvučnika tijekom prilagodbe
razine. Kada odaberete jednu od stavki u
odjeljku [Speaker Settings] (Postavke zvučnika),
testni ton emitira se redom iz svakog zvučnika.
Prilagodite razinu zvuka na sljedeći način.
1
Ostale radnje
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni) 3,0 m:
Postavite udaljenost prednjeg zvučnika.
[Centre] (Središnji) 3,0 m: Postavite udaljenost
središnjeg zvučnika.
[Surround Left/Right] (Surround lijevi/desni)
3,0 m: Postavite udaljenost surround zvučnika.
[Subwoofer] 3,0 m: Postavite udaljenost
subwoofera.
4
Kada postavite mjerač vremena za automatsko
isključivanje, preostalo vrijeme pojavljuje se
svakih 5 minuta.
Kada je preostalo vrijeme manje od 2 minute, na
zaslonu na prednjoj ploči trepće "SLEEP".
Provjera preostalog vremena
Postavite [Test Tone] (Testni ton) na [On]
(Uključeno).
Jednom pritisnite SLEEP.
2
Pritiskom na X/x odaberite postavku
[Level] (Razina), a zatim pritisnite
.
3
Uzastopce pritišćite SLEEP da biste odabrali
željeno vrijeme.
Pritiskom na X/x odaberite željenu vrstu
zvučnika, a zatim pritisnite
.
Promjena preostalog vremena
37CR
Deaktivacija gumba na
jedinici
(Zaključavanje gumba)
Gumbe na jedinici možete deaktivirati (osim
za "/1) da biste spriječili neprikladnu upotrebu,
primjerice kada djeca diraju uređaj (funkcija
zaključavanja gumba).
Ako je navedeno više šifri, pokušajte ih unositi
jednu po jednu dok ne pronađete valjanu šifru
za svoj televizor.
Proizvođač
Šifra
SONY
01 (zadano)
LG
05
PANASONIC
06
Pritisnite x na jedinici i držite dulje od
5 sekundi.
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se "LOCKED".
Funkcija zaključavanja gumba aktivirana je
i gumbi na jedinici zaključani su. (Sustavom
možete upravljati daljinskim upravljačem.)
Da biste poništili, pritisnite x i držite dulje
od 5 sekundi dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "UNLOCK".
TOSHIBA
04
Napomena
Promjena svjetline zaslona
na prednjoj ploči
• Kada koristite gumbe na jedinici dok je uključena
funkcija zaključavanja gumba, na zaslonu na prednjoj
ploči trepće "LOCKED".
Pritisnite DIMMER.
Upravljanje televizorom
pomoću priloženog
daljinskog upravljača
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Ako prilagodite signal daljinskog upravljača,
priloženim daljinskim upravljačem možete
upravljati televizorom.
Napomena
• Kada zamijenite baterije daljinskog upravljača, šifra
se može sama ponovno vratiti na zadanu (SONY)
postavku. Ponovno postavite odgovarajuću šifru.
Priprema daljinskog upravljača
za upravljanje televizorom
Pritisnite i držite TV "/1 te istovremeno
pomoću brojčanih gumba upišite šifru
proizvođača televizora (pogledajte tablicu).
Potom otpustite TV "/1.
Ako postavljanje ne uspije, trenutna se registrirana
šifra ne mijenja. Ponovno upišite šifru.
38CR
Šifre televizora kojima je moguće
upravljati
Svaki put kada pritisnete DIMMER, svjetlina
se zaslona na prednjoj ploči mijenja.
Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:
– [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljena je na [Off] (Isključeno)
(stranica 45).
– Postavka [Quick Start Mode] (Način rada
za brzo pokretanje) postavljena je na [Off]
(Isključeno) (stranica 46).
Pretraživanje web-stranica
1
Pripremite se za pretraživanje interneta.
Povežite sustav s mrežom (stranica 19).
2
Pritisnite HOME.
Prikaz Internetskog preglednika
Pritiskom na DISPLAY možete provjeriti
informacije o web-stranici. Prikazane
informacije razlikuju se ovisno o statusu
web-mjesta i stranice.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Network] (Mreža).
4
Pritisnite X/x da biste odabrali [Internet
Browser] (Internetski preglednik), a zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se prikaz [Internet Browser]
(Internetski preglednik).
Napomena
• Neke web-stranice možda se neće ispravno
prikazivati ili funkcionirati.
Unos URL-a
Odaberite [URL entry] (URL unos) na izborniku
mogućnosti.
Unesite URL pomoću softverske tipkovnice,
zatim odaberite [Enter].
Postavljanje zadane početne stranice
Dok je stranica koju želite postaviti prikazana,
odaberite [Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu) na izborniku mogućnosti.
Povratak na prethodnu stranicu
Odaberite [Previous page] (Prethodna stranica)
na izborniku mogućnosti.
Ako se prethodna stranica ne pojavi ni kada
odaberete [Previous page] (Prethodna stranica),
odaberite [Window List] (Prozor popisa)
u izborniku opcija pa odaberite stranicu
na koju se želite vratiti s popisa.
A Naslov stranice
Ostale radnje
3
B Adresa stranice
C Pokazivač
Pomičite se pritiskom na C/X/x/c. Postavite
pokazivač na vezu koju želite pregledati,
a zatim pritisnite . Prikazuje se povezano
web-mjesto.
D SSL ikona
Pojavljuje se kada je povezani URL siguran.
E Pokazatelj jačine signala
Pojavljuje se kada je sustav povezan
s bežičnom mrežom.
F Traka napretka / ikona učitavanja
Pojavljuje se kada se stranica učitava ili
tijekom preuzimanja/prijenosa datoteke.
G Polje unosa teksta
Pritisnite , a zatim na izborniku
mogućnosti odaberite [Input] (Unos)
da biste otvorili softversku tipkovnicu.
H Traka za pomicanje
Pritisnite C/X/x/c da biste prikaz stranice
pomaknuli ulijevo, gore, dolje ili udesno.
Zatvaranje internetskog preglednika
Pritisnite HOME.
39CR
Dostupne mogućnosti
Različite postavke i radnje dostupne su
pritiskom na OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Stavke
Pojedinosti
[Browser Setup]
(Postavljanje
preglednika)
Prikazuje postavke
internetskog preglednika.
• [Zoom] (Zumiranje):
Povećava ili smanjuje
veličinu prikazanog sadržaja.
• [JavaScript Setup]
(Postavljanje JavaScripta):
Omogućuje ili onemogućuje
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Postavljanje
kolačića): Određuje hoće
li se prihvatiti kolačići
preglednika.
• [SSL Alarm Display] (Prikaz
SSL alarma): Određuje hoće
li se SSL omogućiti ili
onemogućiti.
[Input] (Unos)
Prikazuje softversku
tipkovnicu za unos znakova
tijekom pretraživanja webmjesta.
[Break] (Novi redak) Premješta pokazivač u novi
redak u polju za unos teksta.
[Delete] (Izbriši)
Briše jedan znak s lijeve
strane pokazivača tijekom
unosa teksta.
[Window List]
(Popis prozora)
Prikazuje popis svih trenutno
otvorenih web-mjesta.
Omogućuje povratak na
prethodno prikazano webmjesto odabirom prozora.
[Bookmark List]
(Popis knjižnih
oznaka)
Prikazuje popis knjižnih
oznaka.
[URL entry] (Unos
URL adrese)
Omogućuje unos URL-a kada
je softverska tipkovnica
prikazana.
[Previous page]
Služi za prelazak na prethodno
(Prethodna stranica) prikazanu stranicu.
[Next page] (Sljedeća Služi za prelazak na prethodno
stranica)
prikazanu sljedeću stranicu.
[Cancel loading]
(Otkaži učitavanje)
40CR
Zaustavlja učitavanje stranice.
Stavke
Pojedinosti
[Reload] (Ponovo
učitaj)
Ponovno učitava istu stranicu.
[Add to Bookmark]
(Dodaj u knjižne
oznake)
Dodaje trenutačno prikazano
web-mjesto na popis knjižnih
oznaka.
[Set as start page]
Postavlja trenutačno prikazano
(Postavi kao početnu web-mjesto kao zadanu
početnu stranicu.
stranicu)
[Open in new
window] (Otvori
u novom prozoru)
Otvara vezu u novom prozoru.
[Character encoding] Postavlja kod znaka.
(Kodiranje znakova)
[Display certificate]
(Prikaži potvrdu)
Prikazuje potvrde poslužitelja
poslane sa stranica koje
podržavaju SSL.
Ikona
Postavke i prilagodbe
Upotreba prikaza
postavljanja
Možete načiniti razne prilagodbe stavki kao što
su slika i zvuk.
Zadane su postavke podcrtane.
Napomena
• Postavke reprodukcije pohranjene na disku
nadjačavaju postavke prikaza postavljanja, a neke
opisane funkcije možda neće funkcionirati.
Pritisnite HOME.
Na zaslonu televizora pojavit će se početni
zaslon.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritiskom na X/x odaberite ikonu
kategorije postavljanja koju želite
promijeniti, a zatim pritisnite
.
Možete postaviti sljedeće mogućnosti.
Ikona
Objašnjenje
[Network Update] (Ažuriranje
mreže) (str. 41)
Ažurira softver sustava.
[Screen Settings] (Postavke
zaslona) (str. 42)
Prilagođava postavke zaslona
u skladu s vrstom priključaka
za povezivanje.
[Audio Settings] (Postavke
zvuka) (str. 43)
Prilagođava postavke zvuka
u skladu s vrstom priključkaka
za povezivanje.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Postavke gledanja BD-a/DVD-a)
(str. 44)
[Music Settings] (Postavke
glazbe) (str. 45)
Prilagođava detaljne postavke
za reprodukciju diska Super
Audio CD.
[System Settings] (Postavke
sustava) (str. 45)
Prilagođava postavke vezane
uz sustav.
[Network Settings] (Mrežne
postavke) (str. 47)
Prilagođava detaljne postavke
za internet i mrežu.
[Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje) (str. 47)
Ponovno pokreće Easy Setup
(Jednostavno postavljanje) radi
određivanja osnovnih postavki.
[Resetting] (Ponovno
postavljanje) (str. 48)
Vraća tvorničke postavke sustava.
[Network Update]
(Ažuriranje mreže)
Postavke i prilagodbe
1
Objašnjenje
Informacije o funkcijama ažuriranja potražite
na sljedećem web-mjestu:
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
Tijekom softverskog ažuriranja na zaslonu na
prednjoj ploči pojavljuje se "UPDATING". Kada
se ažuriranje dovrši, glavna jedinica automatski
se isključuje. Pričekajte da se ažuriranje softvera
dovrši; nemojte uključivati ili isključivati glavnu
jedinicu ni raditi s glavnom jedinicom ili
televizorom.
Prilagođava detaljne postavke
za reprodukciju BD-a/DVD-a.
[Parental Control Settings]
(Postavke roditeljskog nadzora)
(str. 45)
Prilagođava detaljne postavke
za funkciju roditeljskog nadzora.
41CR
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
x [3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza)
[Auto] (Automatski): U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku da
bi vam se sav sadržaj prikazivao u 2D prikazu.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Postavka
veličine zaslona televizora za 3D)
Postavlja veličinu zaslona televizora s podrškom
za 3D.
x [TV Type] (Vrsta televizora)
[16:9]: Odaberite ovu postavku pri povezivanju
s televizorom širokog zaslona ili televizorom
s funkcijom širokog načina prikaza.
[4:3]: Odaberite ovu postavku pri povezivanju
televizora sa zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
načina prikaza.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Puni): Odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom s funkcijom širokog
načina prikaza. Prikazuje sliku na zaslonu omjera
4:3 u omjeru 16:9, čak i na televizoru sa širokim
zaslonom.
[Normal] (Normalno): Mijenja veličinu slike radi
prilagodbe veličini zaslona s izvornim omjerom
širine i visine slike.
x [DVD Aspect Ratio] (Omjer širine i visine
DVD-a)
[Letter Box] (Okvir 4:3): Prikazuje široku sliku
s crnim crtama na vrhu i dnu.
x [Cinema Conversion Mode] (Način pretvorbe u
kino-format)
[Auto] (Automatski): U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Jedinica automatski otkriva temelji
li se materijal na videosadržaju ili na filmskom
sadržaju te odabire prikladan način pretvorbe.
[Video]: Uvijek će se odabrati način pretvorbe
u skladu s materijalima koji se temelje na
videosadržaju, bez obzira na materijal.
x [Output Video Format] (Format izlaznog
videozapisa)
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto] (Automatski). Odaberite [Original
Resolution] (Izvorna razlučivost) da biste postigli
izlaznu razlučivost snimljenu na disku. (Ako je
razlučivost niža od SD razlučivosti, povećava se do
SD razlučivosti.)
[Video]: Automatski postavlja najnižu razlučivost.
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz)
[Auto] (Automatski): Emitira videosignale pri
1920 × 1080p/24 Hz samo kod povezivanja
s televizorom koji podržava 1080/24p pomoću
HDMI (OUT) priključka.
[On] (Uključeno): Odaberite ovu postavku ako
je vaš televizor kompatibilan s videosignalima
razlučivosti 1080/24p.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku ako
televizor nije kompatibilan s videosignalima
razlučivosti 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izlaz)
[Auto] (Automatski): Emitira videosignale pri
1920 × 1080p/24 Hz samo kod povezivanja
s televizorom koji podržava 1080/24p pomoću
HDMI (OUT) priključka.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovu postavku ako
televizor nije kompatibilan s videosignalima
razlučivosti 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Pan & Scan] (Cijeli zaslon): Prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona s odrezanim
bočnim stranama.
42CR
[Auto] (Automatski): Automatski otkriva vrstu
vanjskog uređaja i prebacuje se na odgovarajuću
postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2 videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4 videosignale.
[RGB]: Odaberite ovu postavku tijekom
povezivanja uređaja s priključkom usklađenim
sa standardom HDCP DVI.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI izlaz
dubokih boja)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[16bit] (16-bitno), [12bit] (12-bitno), [10bit]
(10-bitno): Emitira 16-bitne/12-bitne/10-bitne
videosignale pri povezivanju s televizorom koji
podržava duboku boju.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovo kada je slika
nestabilna ili su boje neprirodne.
x [Attenuate - AUDIO] (Priguši – AUDIO)
Kada slušate komponentu priključenu
u priključke AUDIO (AUDIO IN L/R), može
se javiti izobličenje. Izobličenje možete spriječiti
tako da prigušite ulaznu razinu na jedinici.
[On] (Uključeno): Prigušuje ulaznu razinu.
Uz ovu postavku izlazna će se razina smanjiti.
[Off] (Isključeno): Normalna ulazna razina.
x [Audio Output] (Audioizlaz)
x [Pause Mode] (Način pauze) (samo BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Audio Settings]
(Postavke zvuka)
x [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD
kombinacije zvuka)
[On] (Uključeno): Emitira zvuk dobiven
miješanjem interaktivnog zvuka i sekundarnog
zvuka u primarni zvuk.
[Off] (Isključeno): Emitira samo primarni zvuk.
[Speaker] (Zvučnik): Emitira višekanalni zvuk
samo iz zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI):
Emitira višekanalni zvuk iz zvučnika sustava,
a 2-kanalne linearne PCM signale iz HDMI
(OUT) utičnice.
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz HDMI (OUT)
utičnice. Format zvuka ovisi o povezanoj
komponenti.
Postavke i prilagodbe
[Auto] (Automatski): Slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se bez
podrhtavanja. U normalnim okolnostima
odaberite ovaj položaj.
[Frame] (Kadar): Slika, uključujući objekte koji
se ne kreću dinamički, prikazuje se u visokoj
razlučivosti.
Možete odabrati način izlaza tamo gdje se
zvučni signal emitira.
Napomena
• Kada je mogućnost [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno)
(stranica 45), [Audio Output] (Audioizlaz)
automatski se postavlja na [Speaker + HDMI]
(Zvučnik + HDMI). Tu postavku nije moguće
promijeniti.
• Kada je [Audio Output] (Audioizlaz) postavljen
na [HDMI], format izlaznog signala za "TV" funkciju
2-kanalni je linearni PCM.
x [Sound Effect] (Zvučni efekt)
x [Audio DRC]
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa.
[Auto] (Automatski): Izvodi reprodukciju pri
dinamičnom rasponu određenom na disku
(samo BD-ROM).
[On] (Uključeno): Sustav reproducira zvučni
zapis s dinamičkim rasponom kakav su njegovi
tvorci namjeravali postići.
[Off] (Isključeno): Nema kompresije
dinamičkog raspona.
Postavku za zvučne efekte sustava (SOUND
MODE (stranica 23)) možete i uključiti/isključiti.
Za dvokanalni izvor odaberite [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 kino)
ili [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Glazba) da
biste simulirali surround zvuk.
[Sound Mode On] (Način zvuka uključen):
Omogućuje surround efekt načina zvuka
(stranica 23). Gornja granica frekvencije
uzorkovanja postavljena je na 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: Sustav simulira surround
zvuk iz dvokanalnih izvora i emitira zvuk
iz svih 5.1-kanalnih zvučnika (dekodiranje
Dolby Pro Logic).
43CR
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]
(DTS Neo:6 kino)/(DTS Neo:6 glazba):
Sustav simulira surround zvuk iz
dvokanalnih izvora i proizvodi 6,1-kanalni zvuk
(dekodiranje načina rada DTS Neo:6 Cinema/
DTS Neo:6 Music).
[Off] (Isključeno): Zvučni efekti su onemogućeni.
Možete čuti zvuk onako kako je snimljen.
x [Speaker Settings] (Postavke zvučnika)
Da biste dobili najbolji mogući surround zvuk,
postavite zvučnike. Dodatne informacije
potražite u odjeljku "Postavljanje zvučnika"
(stranica 36).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik izbornika
BD-a/DVD-a)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove
možete izabrati zadani jezik izbornika.
Kada odaberete [Select Language Code] (Odaberi
kod jezika), pojavljuje se zaslon za unos koda
jezika. Unesite kod jezika prema popisu "Popis
jezičnih kodova" (stranica 59).
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove
možete odabrati zadani jezik zapisa.
Kada odaberete [Original] (Izvorno), odabire
se jezik koji ima prednost na disku.
Kada odaberete [Select Language Code] (Odaberi
kod jezika), pojavljuje se zaslon za unos koda
jezika. Unesite kod jezika prema popisu "Popis
jezičnih kodova" (stranica 59).
x [Subtitle Language] (Jezik titlova)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO diskove
možete odabrati zadani jezik titlova.
Kada odaberete [Select Language Code] (Odaberi
kod jezika), pojavljuje se zaslon za unos koda
jezika. Unesite kod jezika prema popisu "Popis
jezičnih kodova" (stranica 59).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Sloj reprodukcije BD hibridnog diska)
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
x [BD Internet Connection] (BD internetska
veza)
[Allow] (Dopusti): U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
[Do not allow] (Nemoj dopustiti): Ne dopušta
internetsku vezu.
44CR
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora)
x [Password] (Zaporka)
Postavite ili promijenite zaporku za funkciju
roditeljskog nadzora. Zaporka omogućuje
postavljanje ograničenja reprodukcije BD-ROM
diska, DVD VIDEO diska ili internetskog
videozapisa. Ako je potrebno, možete postaviti
različite razine ograničenja za BD-ROM i DVD
VIDEO diskove.
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može biti ograničena s obzirom na
geografsko područje. Scene mogu biti blokirane
ili zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute
na zaslonu i unesite četveroznamenkastu
zaporku.
x [BD Parental Control] (Roditeljski nadzor
za BD)/[DVD Parental Control] (Roditeljski
nadzor za DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Roditeljski nadzor za internetske
videozapise)
Ako postavite roditeljski nadzor, određene
scene mogu biti blokirane ili zamijenjene
drugim scenama. Slijedite upute na zaslonu
i unesite četveroznamenkastu zaporku.
x [Internet Video Unrated] (Internetski
videozapis bez dobnog ograničenja)
[Allow] (Dopusti): Omogućuje reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
[Block] (Blokiraj): Blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Reprodukcija sloja Super Audio CD diska)
[Super Audio CD]: Reproducira sloj Super
Audio CD diska.
[CD]: Reproducira CD sloj.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali reprodukcije Super Audio CD diska)
[DSD 2ch] (DSD 2-kanalno): Reproducira
dvokanalno područje:
[DSD Multi] (DSD višekanalno): Reproducira
višekanalno područje.
[System Settings]
(Postavke sustava)
Postavke i prilagodbe
x [Parental Control Area Code] (Regionalni
kod roditeljskog nadzora)
[Music Settings]
(Postavke glazbe)
x [OSD Language] (Jezik OSD)
Možete odabrati jezik prikaza zaslona sustava.
x [HDMI Settings] (HDMI postavke)
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): Uključeno. Možete
zajednički raditi s komponentama koje su
spojene HDMI kabelom.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
[Audio Return Channel] (Povratni audiokanal)
Ta je funkcija dostupna kada sustav priključite
u HDMI IN priključak televizora kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel.
[Auto] (Automatski): Sustav putem HDMI
kabela može automatski primati digitalni zvučni
signal TV-a.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
Napomena
• Funkcija je dostupna samo kada je mogućnost
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
postavljena na [On] (Uključeno).
45CR
x [Quick Start Mode] (Način rada za brzo
pokretanje)
[On] (Uključeno): Skraćuje vrijeme pokretanja
iz stanja pripravnosti. Sustavom možete
upravljati čim ga uključite.
[Off] (Isključeno): Zadana postavka.
x [Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti)
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju [Auto
Standby] (Automatsko stanje pripravnosti).
Kada sa sustavom ne radite približno 30 minuta,
sustav automatski ulazi u stanje pripravnosti.
[Off] (Isključeno): Isključuje funkciju.
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom promjene
prikazivanja naslova, načina slika, zvučnih
signala itd.
[Off] (Isključeno): Prikazuje informacije samo
kada pritisnete DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar zaslona)
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju čuvara
zaslona.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Software Update Notification] (Obavijest
o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): Postavlja sustav tako da šalje
obavijest s informacijama o novijoj verziji
softvera (stranica 41).
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Gracenote Settings] (Gracenote postavke)
[Auto] (Automatski): Automatski preuzima
informacije o disku kada zaustavite
reprodukciju diska. Da bi preuzimanje bilo
moguće, sustav mora biti povezan s mrežom.
[Manual] (Ručno): Preuzima informacije
o disku kada je odabrana mogućnost
[Video Search] (Pretraživanje videozapisa)
ili [Music Search] (Pretraživanje glazbe).
46CR
x [System Information] (Informacije o sustavu)
Možete prikazati informacije o verziji softvera
sustava i MAC adresi.
x [Software License Information] (Informacije
o softverskoj licenci)
Možete prikazati informacije o softverskoj
licenci.
[Network Settings]
(Mrežne postavke)
x [Internet Settings] (Internetske postavke)
Prvo povežite sustav s mrežom. Dodatne
informacije potražite u odjeljku "Treći korak:
priprema za mrežnu vezu" (stranica 19).
x [Renderer Access Control] (Kontrola
pristupa prikazivaču)
Određuje hoće li se prihvatiti naredbe iz DLNA
kontrolera.
x [PARTY Auto Start] (Automatsko pokretanje
funkcije PARTY)
[On] (Uključeno): Pokreće PARTY ili se
pridružuje postojećoj funkciji PARTY na
zahtjev umreženog uređaja kompatibilnog
s funkcijom PARTY STREAMING.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
Savjet
• Dodatne informacije potražite na sljedećem
web-mjestu te pogledajte najčešća pitanja.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Media Remote Device Registration]
(Registracija medijskog udaljenog uređaja)
Postavke i prilagodbe
[Wired Setup] (Ožičeno postavljanje):
Odaberite tu mogućnost kada se povezujete
sa širokopojasnim usmjerivačem putem
LAN kabela.
[USB Wireless Setup] (USB bežično
postavljanje): Odaberite tu mogućnost kada
pomoću USB bežičnog LAN prilagodnika
uspostavljate bežičnu mrežnu vezu.
[View Network Status] (Prikaz stanja mreže):
Prikazuje trenutno stanje mreže.
[Smart Select] (Pametan odabir): Omogućuje
Sony DLNA kontroleru da pronađe sustav kao
ciljnu komponentu kojom se upravlja putem
infracrvene zrake. Tu funkciju možete uključiti
i isključiti.
[Renderer Name] (Naziv prikazivača): Prikazuje
naziv sustava kako je naveden na drugim DLNA
uređajima na mreži.
Registrira medijski udaljeni uređaj.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrirani medijski udaljeni uređaji)
Prikazuje popis registriranih medijskih
udaljenih uređaja.
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Da biste provjerili je li mrežna veza ispravno
uspostavljena, možete pokrenuti dijagnostiku
mreže.
x [Connection Server Settings] (Postavke
poslužitelja za povezivanje)
Služi za odabir prikaza povezanog DLNA
poslužitelja.
x [Renderer Set-up] (Postavljanje
prikazivača)
[Automatic Access Permission] (Dopuštenje
automatskog pristupa): Služi za omogućivanje
automatskog pristupa novootkrivenom DLNA
kontroleru.
[Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje)
x [Easy Initial Settings] (Jednostavne početne
postavke)
Pokreće [Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke) radi određivanja osnovnih
postavki. Slijedite upute na zaslonu.
x [Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke)
Pokreće [Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke) radi određivanja osnovnih
postavki mreže. Slijedite upute na zaslonu.
47CR
[Resetting] (Ponovno
postavljanje)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na tvornički zadane postavke)
Postavke sustava možete vratiti na tvornički
zadane odabirom skupine postavki. Sve
postavke unutar skupine bit će vraćene na
početne.
x [Initialize Personal Information] (Pokreni
osobne podatke)
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene
u sustavu.
48CR
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Da biste spriječili rizik od požara ili strujnog udara,
ne stavljajte na sustav predmete napunjene tekućinom,
primjerice vaze, i ne postavljajte ga u blizini vode,
primjerice kade ili tuš-kabine. Ako u kućište uređaja
dospije neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz
struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis prije
nastavka uporabe.
• Ne dirajte kabel za napajanje mokrim rukama.
U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
O postavljanju
• Postavite sustav na neko mjesto s odgovarajućim
protokom zraka da bi se spriječilo akumuliranje topline
u sustavu.
• Pri velikoj glasnoći tijekom duljih vremenskih
razdoblja kućište postaje vruće na dodir. To nije kvar.
No dodirivanje kućišta potrebno je izbjegavati.
Nemojte postavljati sustav u tijesan prostor u kojem je
ventilacija slaba jer to može dovesti do pregrijavanja.
• Na uređaj nemojte stavljati nikakve predmete koji bi
mogli blokirati ventilacijske otvore. Sustav je
opremljen pojačalom velike snage. Ako su ventilacijski
otvori blokirani, sustav se može pregrijati i pokvariti.
• Ne postavljajte uređaj na mekane podloge (tepihe,
pokrivače itd.) ili u blizini materijala (zavjesa) koji
mogu blokirati ventilacijske otvore.
• Ne stavljajte sustav u skučen prostor, primjerice, na
policu za knjige ili slično.
• Sustav nemojte instalirati blizu izvora topline,
primjerice radijatora ili zračnih otvora, ni na mjesta
podložna izravnom Sunčevu svjetlu, velikim
količinama prašine, mehaničkoj vibraciji ili udarima.
• Ne postavljajte sustav u kosi položaj. Namijenjen je
korištenju samo u vodoravnom položaju.
• Sustav i diskove držite podalje od uređaja sa snažnim
magnetima, primjerice mikrovalnih pećnica ili velikih
zvučnika.
• Ne stavljajte teške predmete na sustav.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče.
Oni mogu ograničiti prijam radiovalova.
O korištenju sustava
• Ako se sustav izravno premjesti s hladnoga na toplo
mjesto ili se postavi u vrlo vlažan prostor, na lećama
u jedinici može se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi,
sustav možda neće raditi po pravilima. U tom slučaju
izvadite disk i ostavite sustav uključen otprilike pola
sata dok vlaga ne ispari.
• Izvadite disk prije premještanja sustava. Ako to ne
učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Ako nešto padne na kučište, prije nastavka s radom
isključite jedinicu iz struje i dajte je na pregled
ovlaštenom osoblju.
O prilagodbi glasnoće
• Ne pojačavajte glasnoću dok slušate vrlo tihe dijelove ili
dijelove bez zvuka. U suprotnom bi se zvučnici mogli
oštetiti kada naglo počne reprodukcija zvuka
maksimalne glasnoće.
O čišćenju
• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom krpom
malo navlaženom u otopini blagog sredstva za pranje.
Nemojte koristiti nikakvu abrazivnu krpu, prašak za
ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Dodatne informacije
• Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga ne
namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Da biste
kabel isključili iz utičnice, povucite priključak, a ne
sam kabel.
• Ne postavljajte sustav na mjesta na kojima se koristi
medicinska oprema. To bi moglo negativno utjecati
na funkcioniranje medicinske opreme.
• Ako koristite srčani stimulator ili neki drugi
medicinski uređaj, prije korištenja funkcije
bežične LAN mreže posavjetujte se s liječnikom
ili proizvođačem medicinskog uređaja.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/leća
• Nemojte koristiti diskove za čišćenje i sredstva za
čišćenje diskova/leća (uključujući tekuća sredstva
i raspršivače). Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.
O zamjeni dijelova
• U slučaju popravljanja ovog sustava, popravljeni
dijelovi mogu se skupljati za ponovnu upotrebu ili
recikliranje.
O boji na televizoru
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boje na
zaslonu, isključite televizor pa ga ponovno uključite
nakon 15-30 minuta. Ako i dalje postoji nepravilnost
u boji, postavite zvučnike dalje od TV-a.
49CR
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: ovaj sustav može beskonačno prikazivati
nepomičnu videosliku ili zaslonski prikaz na
televizoru. Ako nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz prikazujete na televizoru dulje vrijeme,
postoji rizik od oštećenja zaslona. Tome su osobito
podložni projekcijski televizori.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Da bi disk ostao čist, pridržavajte ga za rub.
Ne dodirujte površinu.
• Ne lijepite papir ili traku na disk.
O premještanju sustava
• Prije premještanja sustava provjerite nije li umetnut
disk i isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice.
• Disk nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj
svjetlosti ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ostavljati u
automobilu na izravnoj Sunčevoj svjetlosti jer
unutra temperatura može znatno porasti.
• Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.
O čišćenju
• Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Disk brišite od središta prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala kao što su benzin
i razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na
tržištu ili antistatičke raspršivače namijenjene
za gramofonske ploče.
Sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Korištenjem nestandardnih
diskova ili diskova koji nisu kružnog oblika
(npr. onih u obliku kartice, srca ili zvjezdice)
moguće je izazvati kvar.
Nemojte koristiti disk za koji je pričvršćen
komercijalno dostupan dodatak, primjerice
naljepnica ili prsten.
50CR
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od
sljedećih poteškoća, prije traženja popravka
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća
pokušajte riješiti problem. Ako su problemi i
dalje prisutni, obratite se najbližem dobavljaču
za Sony.
Imajte na umu da možete zadržati dijelove koje
serviser eventualno zamijeni tijekom popravka.
Općenito
"ZAŠTITA" i "PUSH PWR" naizmjenično se pojavljuju
na zaslonu na prednjoj ploči.
t Pritiskom na "/1 isključite sustav i provjerite
sljedeće stavke nakon što "STANDBY" nestane.
• Jesu li + i - kabeli zvučnika kratko spojeni?
• Koristite li samo specificirane zvučnike?
• Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
• Nakon provjere gore navedenih stavki i
rješavanja eventualnih problema, uključite
sustav. Ako ne možete pronaći uzrok
problema čak i nakon provjere svih gore
navedenih stavki, potražite pomoć kod
najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Sony.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se "LOCKED".
Napajanje se ne uključuje.
t Postavite funkciju zaključavanja gumba na
isključeno (stranica 38).
t Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto
priključen.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se "DEMO. LOCK".
t Udaljenost između daljinskog upravljača
i jedinice prevelika je.
t Baterije u daljinskom upravljaču slabe su.
Ladica za disk ne otvara se i ne možete ukloniti disk
čak ni kada pritisnete Z.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Pritisnite i držite N i Z na jedinici dulje
od 5 sekundi da biste otvorili ladicu za disk.
2 Uklonite disk.
3 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice, a zatim ga ponovo priključite
nakon nekoliko minuta.
t Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se "Exxxx".
t Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony te navedite šifru pogreške.
Na cijelom TV zaslonu pojavljuje se
bez poruka.
t Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony.
Dodatne informacije
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Slika
Sustav ne radi normalno.
t Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice,
a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko
minuta.
Poruke
Na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka: [A new
software version is available. Please go to the
"Setup" section of the menu and select "Network
Update" to perform the update.] (Dostupna je nova
verzija softvera. Idite na odjeljak "Postavljanje" na
izborniku i odaberite "Mrežno ažuriranje" da biste
izvršili ažuriranje.).
t Pogledajte [Network Update] (Mrežno
ažuriranje) (stranica 41) da biste ažurirali
sustav novijom verzijom softvera.
Nema slike.
t Provjerite način izlaza na svom sustavu
(stranica 17).
Nema slike kada uspostavite vezu HDMI kabelom.
t Glavna jedinica povezana je s ulaznim
uređajem koji ne podržava HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
("HDMI" na prednjoj ploči ne svijetli)
(stranica 17).
Slika se ne pojavljuje ako je izlazna razlučivost
videozapisa odabrana putem mogućnosti
[Output Video Format] (Format izlaznog
videozapisa) neispravna.
t Pritisnite i držite N i VOL – na jedinici dulje
od 5 sekundi da biste vratili izlaznu razlučivost
videozapisa na najnižu vrijednost.
51CR
Tamni je dio slike pretaman / svijetli je dio slike
presvijetao ili neprirodan.
t Postavite [Picture Quality Mode] (Način
kvalitete slike) na [Standard] (Standardno)
(zadano) (stranica 30).
Nakon pokretanja reprodukcije datoteke
s videozapisom ili fotografijom nema slike
na uređaju iPod/iPhone. (Samo za modele za
Europu, Australiju i Južnoafričku Republiku.)
t Odaberite ulaz na televizoru za ovaj sustav.
Slika se ne prikazuje ispravno.
t Provjerite postavke za [Output Video Format]
(Format izlaznog videozapisa) u odjeljku
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 42).
t Ako se analogni i digitalni signali istodobno
emitiraju, postavke [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p izlaz) ili [DVD-ROM 24p
Output] u odjeljku [Screen Settings] (Postavke
zaslona) postavite na [Off] (Isključeno)
(stranica 42).
t Za BD-ROM diskove provjerite postavke za
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz)
u odjeljku [Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 42).
Pojavljuju se smetnje na slici.
t Očistite disk.
t Ako emitiranje slike iz sustava ide preko
videorekordera do televizora, signal zaštite
autorskih prava primijenjen na neke BD/DVD
programe može utjecati na kvalitetu slike.
Ako i dalje imate problema čak i ako jedinicu
izravno povežete s TV-om, pokušajte je
povezati s drugim ulaznim utičnicama.
Slika se ne prikazuje preko cijelog zaslona televizora.
t Provjerite postavke [TV Type] (Vrsta TV-a)
u odjeljku [Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 42).
t Omjer širine i visine na disku fiksan je.
Boje na zaslonu televizora nepravilno se prikazuju.
t Ako se zvučnici upotrebljavaju s katodnim
televizorom ili projektorom, instalirajte ih na
udaljenosti od najmanje 0,3 m od televizora.
t Ako se boje i dalje nepravilno pokazuju, isključite
TV pa ga uključite nakon 15-30 minuta.
t Provjerite je li neki magnetski predmet
(magnetski zapor na TV postolju, medicinski
uređaj, igračka itd.) smješten blizu zvučnika.
Zvuk
Nema zvuka.
t Kabeli zvučnika nisu čvrsto priključeni.
t Provjerite postavke zvučnika (stranica 36).
Iz televizora ne dopire zvuk putem HDMI (OUT)
utičnice tijekom upotrebe funkcije Audio Return
Channel.
t Postavite [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u sklopu mogućnosti [HDMI Settings]
(HDMI postavke) u odjeljku [System Settings]
(Postavke sustava) na [On] (Uključeno)
(stranica 45). Isto tako postavite [Audio
Return Channel] (Povratni audiokanal)
u sklopu mogućnosti [HDMI Settings]
(HDMI postavke) u odjeljku [System Settings]
(Postavke sustava) na [Auto] (Automatski)
(stranica 45).
t Provjerite je li televizor kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel.
t Provjerite je li HDMI kabel priključen
u utičnicu na televizoru koja je kompatibilna
s funkcijom Audio Return Channel.
Sustav ne emitira ispravno zvuk televizijskih
programa kada je povezan s digitalnim prijamnikom.
t Postavite [Audio Return Channel] u sklopu
mogućnosti [HDMI Settings] (HDMI
postavke) u odjeljku [System Settings]
(Postavke sustava) na [Off] (Isključeno)
(stranica 45).
t Provjerite veze (stranica 18).
Čuje se jak šum ili buka.
t Premjestite televizor dalje od
audiokomponenti.
t Očistite disk.
Zvuk gubi stereoefekt kada reproducirate CD.
t Odaberite stereozvuk pritiskom na AUDIO
(stranica 33).
52CR
Zvuk dopire samo iz središnjeg zvučnika.
Disk se ne reproducira od početka.
t Ovisno o disku, zvuk može dopirati samo iz
središnjeg zvučnika.
t Odabrana je funkcija nastavljanja reprodukcije
Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start] (Reproduciraj od početka), zatim
pritisnite .
Nema zvuka ili se čuje samo niska razina zvuka iz
surround zvučnika.
t Provjerite veze i postavke zvučnika
(stranice 16, 36).
t Provjerite postavku načina zvuka (stranica 23).
t Ovisno o izvoru, efekt surround zvučnika
može biti manje primjetan.
t Reproducira se 2-kanalni izvor.
Reprodukcija ne započinje od mjesta nastavka na
kojem ste prekinuli reprodukciju.
Zvuk priključene komponente izobličen je.
t Ovisno o disku, mjesto nastavka može se
izbrisati iz memorije u sljedećim slučajevima:
• kada otvorite ladicu diska
• kada prekinete vezu s USB uređajem
• kada reproducirate drugi sadržaj
• kada isključite jedinicu
t Smanjite razinu unosa za povezanu
komponentu tako da odaberete [Attenuate AUDIO] (Priguši - AUDIO) (stranica 43).
Jezik zvučnog zapisa / titlova ili kutovi ne mogu se
promijeniti.
Radijske se stanice ne mogu namjestiti.
t Provjerite je li antena dobro povezana.
Namjestite antenu ili povežite vanjsku antenu
ako je potrebno.
t Jačina signala stanice preslaba je (kada koristite
automatsko namještanje). Ručno namjestite
postaje.
Reprodukcija
Dodatni sadržaji ili drugi podaci s BD-ROM-a ne mogu
se reproducirati.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Uklonite disk.
2 Isključite sustav.
3 Uklonite i ponovno povežite USB uređaj
(stranica 25).
4 Uključite sustav.
5 Umetnite BD-ROM s funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Dodatne informacije
Tuner
t Pokušajte koristiti BD ili DVD izbornik.
t Višejezični zapisi/titlovi ili višestruki kutovi
nisu zabilježeni na BD-u ili DVD-u koji se
reproducira.
Disk se ne reproducira.
t Regionalni kôd na BD/DVD-u ne odgovara
sustavu.
t Vlaga se kondenzira unutar jedinice i može
uzrokovati oštećenje leća. Uklonite disk i
ostavite jedinicu uključenu približno pola sata.
t Sustav ne može reproducirati snimljeni disk
koji nije pravilno finaliziran (stranica 55).
Nazivi datoteka ne prikazuju se pravilno.
t Sustav može prikazati samo formate znakova
koji su usklađeni sa standardom ISO 8859-1.
Ostali formati znakova mogu se prikazivati
različito.
t Ovisno o softveru za pisanje koji se
upotrebljava, znakovi unosa mogu se
prikazivati drugačije.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
t Pokušajte učiniti sljedeće:
1 Isključite sustav.
2 Uklonite i ponovno povežite USB uređaj.
3 Uključite sustav.
t Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen
u
(USB) priključak.
t Provjerite nisu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
t Provjerite je li USB uređaj uključen.
t Ako je USB uređaj povezan putem USB
koncentratora, USB uređaj isključite i povežite
izravno s glavnom jedinicom.
53CR
BRAVIA internetski videozapis
Slika ili zvuk loši su ili se pak određeni programi
prikazuju s manje pojedinosti, osobito tijekom
ubrzanog kretanja ili tamnih scena.
Ne možete povezati računalo s internetom nakon što
izvršite [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Zaštićeno
postavljanje Wi-Fi veze (WPS)).
t Kvaliteta slike/zvuka može biti slaba ovisno
o davateljima internetskog sadržaja.
t Kvaliteta/zvuk mogu se poboljšati promjenom
brzine povezivanja. Sony preporučuje da
brzina povezivanja bude najmanje 2,5 Mb/s
za standardnu razlučivost i 10 Mb/s za visoku
razlučivost videozapisa.
t Neki videozapisi ne sadrže zvuk.
t Bežične postavke usmjerivača mogu se
automatski promijeniti ako prije prilagodbe
postavki usmjerivača koristite funkciju Wi-Fi
Protected Setup. U tom slučaju promijenite
bežične postavke računala u skladu s tim.
Slika je mala.
t Zumirajte pritiskom na X.
"BRAVIA" Sync ([Control for
HDMI]) (Kontrola za HDMI)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na
funkcionira ("BRAVIA" Sync).
t Provjerite je li [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno)
(stranica 45).
t Ako promijenite HDMI vezu, isključite
i uključite sustav.
t Ako dođe do nestanka struje, postavite
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na
[Off] (Isključeno), a zatim postavite [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [On]
(Uključeno) (stranica 45).
t Provjerite sljedeće i pogledajte upute za rad
priložene uz komponentu.
• Povezana je komponenta kompatibilna
s funkcijom [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI).
• Postavka povezane komponente za funkciju
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
ispravna je.
Mrežna veza
Sustav se ne može povezati s mrežom.
t Provjerite mrežnu vezu (stranica 19) i mrežne
postavke (stranica 47).
54CR
Bežična LAN veza
Sustav se ne može povezati s mrežom ili mrežna veza
nije postojana.
t Provjerite je li bežični LAN usmjerivač
uključen.
t Provjerite mrežnu vezu (stranica 19) i mrežne
postavke (stranica 47).
t Ovisno o okruženju u kojem koristite sustav,
što uključuje materijal od kojeg je izrađen zid,
uvjete prijama radiovalova ili prepreke između
sustava (ili USB bežičnog LAN prilagodnika)
i bežičnog LAN usmjerivača, moguća
komunikacijska udaljenost može biti skraćena.
Premjestite sustav i bežični LAN usmjerivač
bliže jedan drugom.
t Uređaji koji koriste frekvencijski pojas od
2,4 GHz, kao što je mikrovalna pećnica.
Bluetooth ili digitalni bežični uređaj, mogu
ometati komunikaciju. Jedinicu premjestite
dalje od takvih uređaja ili isključite uređaje.
Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje se na popisu
bežičnih mreža.
t Pritisnite RETURN da biste se vratili na
prethodni zaslon i ponovno pokušajte izvršiti
[Wireless Setup(built-in)]/[USB Wireless
Setup] (Bežično postavljanje (ugrađeno)/
USB bežično postavljanje). Ako željeni bežični
usmjerivač i dalje nije otkriven, odaberite
[Manual registration] (Ručna registracija).
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1) Budući
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane uz reprodukciju
BD/DVD diskova. Budući da ovaj sustav
reproducira BD/DVD diskove u skladu sa
sadržajem diska koji su oblikovali proizvođači
softvera, neke značajke reprodukcije neće biti
dostupne.
Napomena vezana uz dvoslojne
BD/DVD diskove
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu se
trenutačno prekinuti pri prebacivanju slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/
DVD VIDEO)
Sustav ima regionalni kôd regije otisnut na dnu
jedinice, a reproducira samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskove (samo reprodukcija) označene
identičnim regionalnim kodovima ili ALL .
Dodatne informacije
da su Blu-ray Disc specifikacije nove i još se
razvijaju, neki diskovi možda se neće moći
reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Isto tako,
izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru, povezanom
izlaznom priključku i odabranim postavkama zvuka.
2)
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku vrstu
pigmenta BD-R (vrsta LTH)
BD-R-ovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako je postscriptove moguće snimiti.
3)
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije
pravilno finaliziran. Dodatne informacije potražite
u uputama za rad priloženima uz uređaj za snimanje.
Napomena u vezi reprodukcije BD/DVD
diskova
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• BD-ovi sa spremnikom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio CD-dodataka
• Super VCD-ovi
• Zvučni materijal na DualDisk diskovima
Napomene o diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD).
DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi šifrirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu
usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
Stoga ti diskovi nisu kompatibilni s ovim
proizvodom.
55CR
6)
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Video
Format datoteke
Nastavci
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
".mpg," ".mpeg," ".m2ts,"
".mts"
Xvid
".avi"
MPEG4/AVC1)5)
".mkv," ".mp4," ".m4v,"
".m2ts," ".mts"
WMV91)5)
".wmv," ".asf"
AVCHD2)
3)5)
Real video7)
".rmvb"
Glazba
Format datoteke
Nastavci
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC/HE-AAC1)4)5)
".m4a"
WMA9 Standard1)4)
".wma"
LPCM
".wav"
Fotografija
Format datoteke
Nastavci
JPEG
".jpg," ".jpeg"
GIF8)
".gif"
PNG8)
".png"
MPO9)
".mpo"
1)
Sustav ne reproducira datoteke šifrirane
značajkomDRM.
2)
Kompatibilno s tehnologijom AVCHD Ver.2.0
(AVCHD 3D/Progressive).
3) Sustav reproducira AVCHD formate datoteka koji
su snimljeni digitalnom videokamerom itd. Da biste
gledali AVCHD formate datoteka, disk s AVCHD
datotekama mora se finalizirati.
4) Sustav ne reproducira datoteke šifrirane standardom
Lossless itd.
5)
Sustav ne reproducira te datoteke putem
funkcije DLNA.
56CR
Sustav reproducira samo SD razlučivost putem
funkcije DLNA.
7) Samo na modelima za Singapur, Kinu, Tajland
i Tajvan.
8)
Sustav ne reproducira animirane PNG ili GIF
datoteke.
9)
Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu prikazuje
se ključna ili prva slika.
Napomena
• Neke datoteke neće se reproducirati, što ovisi
o formatu datoteke, šifriranju datoteke, stanju
snimke ili stanju DLNA poslužitelja.
• Neke datoteke uređene na računalu neće se
reproducirati.
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape
na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do mapa u 9-tom sloju, uključujući
korijensku mapu
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape
pohranjene na DLNA poslužitelju:
– do mapa u 19. sloju
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
• Neki USB uređaji ne rade s ovim sustavom.
• Sustav može prepoznati MSC (Klasa masovne
pohrane) uređaje (kao što je flash memorija ili HDD),
SICD uređaje (engl. Still Image Capture Devices)
i tipkovnice sa 101 tipkom.
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB memoriji
ili drugim uređajima, isključite sustav prije
povezivanja ili uklanjanja USB memorije ili drugih
uređaja.
• Sustav ne može bez problema reproducirati
videozapise velike brzine prijenosa s podatkovnog
CD diska. Preporučeno je reproducirati videozapise
velike brzine prijenosa pomoću podatkovnog DVD ili
BD diska.
Podržani audioformati
Specifikacije
Sustav podržava sljedeće audioformate.
Odjeljak pojačala
Format
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
Funkcija
"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
–
–
DTS96/24
a
–
DTS-HD High
Resolution Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Napomena
• Podržana frekvencija uzorkovanja digitalnog signala
za format LPCM 2ch iznosi do 48 kHz kada se
upotrebljava funkcija "TV".
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji lijevi/prednji
desni zvučnik):
75 W + 75 W (na 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi / prednji desni / lijevi surround /
desni surround:
125 W (po kanalu pri
3 oma, 1 kHz)
Središnji:
250 W (na 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (na 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osjetljivost: 1 V/400 mV
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
BDV-E190
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Prednji lijevi/prednji
desni zvučnik:
40 W + 40 W (na 3 oma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi / prednji desni / lijevi surround /
desni surround
40 W (po kanalu pri
3 oma, 1 kHz)
Središnji:
70 W (na 6 oma, 1 kHz)
Subwoofer:
70 W (na 6 oma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN)
Osjetljivost: 2 V/700 mV
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
Dodatne informacije
"BD/DVD"
Odjeljak za video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 oma
HDMI Odjeljak
Priključak
vrste A (19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav
Sustav formata signala
NTSC/PAL
57CR
USB Odjeljak
(USB) priključak:
Vrsta A (za povezivanje
USB memorije, čitača
memorijske kartice,
digitalnog fotoaparata
i digitalne kamere)
Subwoofer (SS-WSB115) za BDV-E690/
BDV-E490
Dimenzije (pribl.)
Masa (pribl.)
225 mm × 365 mm ×
320 mm (š/v/d)
6,1 kg (sa zvučničkim
kabelom)
LAN Odjeljak
LAN (100) priključak
100BASE-TX priključak
Dimenzije (pribl.)
Odjeljak za FM tuner
Sistemski
Raspon namještanja
Antena
Priključci antene
Subwoofer (SS-WSB114) za BDV-E290
PLL kvarcom kontrolirani
digitalni sintetizator
87,5 MHz - 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
FM žičana antena
75 oma, nebalansirano
Zvučnici
Masa (pribl.)
Subwoofer (SS-WSB113) za BDV-E190
Dimenzije (pribl.)
Masa (pribl.)
Prednji/surround (SS-TSB119) za BDV-E690
Prednji (SS-TSB119) za BDV-E490
Općenito
Dimenzije (pribl.)
Zahtjevi napajanja
Masa (pribl.)
260 mm × 1190 mm ×
260 mm (š/v/d)
2,9 kg (sa zvučničkim
kabelom i stalkom)
Prednji/surround (SS-TSB118) za BDV-E290
Surround (SS-TSB118) za BDV-E490
Dimenzije (pribl.)
Masa (pribl.)
95 mm × 210 mm × 93 mm
(š/v/d)
Prednji:
0,54 kg (sa zvučničkim
kabelom)
Surround:
0,62 kg (sa zvučničkim
kabelom)
Prednji/surround (SS-TSB117) za BDV-E190
Dimenzije (pribl.)
Masa (pribl.)
91 mm × 148 mm × 87 mm
(š/v/d)
Prednji:
0,33 kg (sa zvučničkim
kabelom)
Surround:
0,38 kg (sa zvučničkim
kabelom)
Središnji (SS-CTB113) za BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290
Dimenzije (pribl.)
Masa (pribl.)
245 mm × 87 mm × 78 mm
(š/v/d)
0,59 kg (sa zvučničkim
kabelom)
Središnji (SS-CTB112) za BDV-E190
Dimenzije (pribl.)
Masa (pribl.)
58CR
145 mm × 94 mm × 84 mm
(š/v/d)
0,39 kg (sa zvučničkim
kabelom)
215 mm × 335 mm ×
260 mm (š/v/d)
3,9 kg (sa zvučničkim
kabelom)
177 mm × 280 mm ×
245 mm (š/v/d)
2,7 kg (sa zvučničkim
kabelom)
220 V – 240 V izmjenične
struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
Uključeno: 130 W
Stanje pripravnosti: 0,3 W
(tijekom načina za uštedu
energije)
BDV-E190
Uključeno: 95 W
Stanje pripravnosti: 0,3 W
(tijekom načina za uštedu
energije)
Dimenzije (pribl.)
430 mm × 50 mm ×
275 mm (š/v/d)
uključujući ispupčene
dijelove
Težina (pribl.)
2,8 kg
Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez
prethodne obavijesti.
• Potrošnja energije u stanju pripravnosti 0,3 W.
• Više od 85% energetske učinkovitosti bloka pojačala
postiže se s potpuno digitalnim pojačalom, .
Popis jezičnih kodova
Jezične kartice odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Dodatne informacije
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nije navedeno
Roditeljska kontrola / popis regionalnih kodova
Kôd
Područje
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Grčka
Kôd
Područje
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Kina
Kolumbija
Koreja
Luksemburg
Malezija
Kôd
Područje
Meksiko
Nizozemska
Njemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Kôd
Područje
Švedska
Švicarska
Tajland
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
59CR
Kazalo
Brojevi
H
P
3D 24
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 42
HDMI Deep Colour Output
(HDMI izlaz dubokih
boja) 43
Pokreni osobne podatke 48
Ponovno postavljanje 48
Popis jezičnih kodova 59
Postavka 3D izlaza 42
Postavka BD kombinacije
zvuka 43
Postavka veličine zaslona
televizora za 3D 42
Postavke glazbe 45
Postavke gledanja
BD-a/DVD-a 44
Postavke poslužitelja za
povezivanje 47
Postavke roditeljskog
nadzora 45
Postavke zaslona 42
Postavke zvučnika 36, 44
Razina 37
Udaljenost 37
Postavke zvuka 43
Postavljanje prikazivača 47
Povratni audiokanal 45
Prednja ploča 12
Priguši – AUDIO 43
A
A/V SYNC 32
Audio DRC 43
Audioizlaz 43
Automatski prikaz 46
Automatsko pokretanje
funkcije PARTY 47
Automatsko stanje
pripravnosti 46
Ažuriranje 41
Ažuriranje mreže 41
B
BD internetska veza 44
BD-LIVE 24
BD-ROM 24p izlaz 42
BONUSVIEW 24
BRAVIA Sync 36
C
CD 55
Č
Čuvar zaslona 46
D
Daljinski upravljač 14
Dijagnostika mrežne veze 47
Dijaprojekcija 31
Diskovi koji se mogu
reproducirati 55
DLNA 28, 47
Dolby Digital 33
DTS 33
DVD 55
DVD-ROM 24p izlaz 42
F
FM način rada 34
Format izlaznog videozapisa 42
Format zaslona 42
G
Gracenote postavke 46
I
Informacije o reprodukciji 25
Informacije o softverskoj
licenci 46
Informacije o sustavu 46
Internetske postavke 47
Internetski sadržaji 27
Internetski videozapis bez
dobnog ograničenja 45
J
Jednostavne mrežne
postavke 47
Jednostavne početne
postavke 47
Jednostavno postavljanje 21, 47
Jezik izbornika
BD-a/DVD-a 44
Jezik OSD-a 45
Jezik titlova 44
Jezik zvuka 44
K
Kanali reprodukcije Super
Audio CD diska 45
Kontrola pristupa
prikazivaču 47
Kontrola za HDMI 36, 45
M
Mrežne postavke 47
N
Način pauze 43
Način pretvorbe u kinoformat 42
Način rada za brzo
pokretanje 46
O
Omjer širine i visine DVD-a 42
R
RDS 35
Regionalni kod roditeljskog
nadzora 45
Regionalni kôd 55
Registracija medijskog
udaljenog uređaja 47
Registrirani medijski udaljeni
uređaji 47
Reprodukcija sloja Super Audio
CD diska 45
Roditeljski nadzor za BD 45
Roditeljski nadzor za DVD 45
Roditeljski nadzor za
internetski videozapis 45
S
SLEEP 37
Sloj reprodukcije BD hibridnog
diska 44
Stražnja ploča 13
T
Testni ton 37
60CR
U
USB 25
V
Višestruko emitiran zvuk 33
Vraćanje na tvornički zadane
postavke 48
Vrsta televizora 42
W
WEP 20
WPA2-PSK (AES) 20
WPA2-PSK (TKIP) 20
WPA-PSK (AES) 20
WPA-PSK (TKIP) 20
Z
Zaključavanje gumba 38
Zaporka 45
Zaslon na prednjoj ploči 13
Zvučni efekt 43
61CR
Softver ovog sustava mogao bi se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim ažuriranjima
potražite putem sljedećeg URL-a.
Za korisnike u Europi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising