4-178-247-11(1)
Blu-ray Disc/DVD
kućno kino
Upute za uporabu
BDV-E870/E370
© 2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor, poput police za knjige ili
ugradbenog ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne
prekrivajte ventilacijske otvore
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne stavljajte izvore
otvorenog plamena, primjerice
upaljene svijeće, na uređaj. Kako
biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kapanju ili
prskanju i ne stavljajte na uređaj
posude s tekućinom, npr. vaze.
Baterije ili uređaji s uloženim
baterijama ne smiju se izlagati
visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Kako bi se spriječile ozljede, ovaj
uređaj se treba čvrsto postaviti
na pod/zid prema uputama za
montažu.
Samo za uporabu u zatvorenom
prostoru.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Pošto je laserska zraka ovog
Blu-ray Disc/DVD kućnog kina
štetna za oči, ne pokušavajte
rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 3R. Vidljivo i nevidljivo lasersko
zračenje u slučaju otvaranja zaštitnog
kućišta, stoga izbjegavajte izravno
gledanje u zraku.
Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta
uređaja.
2
Ovaj uređaj je laserski proizvod
klase 1. Ta oznaka nalazi se na
stražnjem dijelu uređaja.
Odlaganje stare
električne i
elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih
baterija (primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom. Na nekim se
baterijama ovaj simbol može
koristiti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od
0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica na okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može
doći nepravilnim zbrinjavanjem
baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju proizvoda koji
zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti
podataka zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu
bateriju trebaju mijenjati samo
osposobljeni serviseri. Kako biste
osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mjesto za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije molimo
da pogledate poglavlje o tome
kako sigurno izvaditi bateriju iz
uređaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Napomene za korisnike: sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte
adresu na jamstvenom listu.
Mjere opreza
Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno
je da je unutar granica određenih
smjernicom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti kod spajanja
kabelom kraćim od 3 metra. (samo
modeli za Europu i Rusiju)
O izvorima napajanja
&& Uređaj nije odspojen sa napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sâm uređaj isključen.
&& Budući da se odspajanje uređaja
s mrežnog napona izvodi putem
mrežnog kabela, spojite uređaj
na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na
uređaju, odmah odspojite mrežni
utikač iz utičnice.
Autorska prava i
zaštićeni znakovi
&& Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za
zaštitu autorskih prava
(copyright) koja je patentirana u
SAD-u i predstavlja intelektualno
vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih.
Uporabu ove tehnologije mora
odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo
za kućnu i drugu ograničenu
uporabu, osim ako Macrovision
Corporation nije izričito odobrio
drugačiju uporabu. Reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje je
zabranjeno.
&& Ovaj sustav ima ugrađen Dolby*
Digital i Dolby Pro Logic (II)
prilagodljiv matrični surround
dekoder te DTS** Digital Surround
System.
** Proizvedeno prema licenci
Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic i dvostruki-D
simbol su zaštićeni nazivi i
oznake Dolby Laboratories
korporacije.
*** Proizvedeno po licenci pod
brojevima SAD patenata:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i
ostalih američkih i svjetskih
izdanih i pripremanih
patenata. DTS je registrirani zaštitni znak a DTS
logotipi, simbol, DTS-HD i
DTS-HD Master Audio su
zaštitni znaci tvrtke DTS,
Inc © 1996 – 2008 DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
&& Ovaj sustav koristi High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC.
&& Java i svi zaštitni znakovi i
logotipi bazirani na Javi su registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
Sun Microsystems, Inc.
&& "BD-Live" i "BonusView" su
zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
&& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
&& "Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R",
"DVD VIDEO" i "CD" logotipi
su zaštitni znakovi.
&& "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
&& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su
zaštićeni znakovi tvrtki Matsushita
Electric Industrial Co. i Sony
Corporation.
&& "S-AIR" i pripadajući logotipi
su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
&& Ć, "XMB" i "xross media bar"
su zaštićeni znakovi tvrtki Sony
Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
&& "PLAYSTATION" je zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
&& DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi su registrirani
zaštitni znakovi tvrtke DivX, Inc.
i koriste se uz dopuštenje.
&& Tehnologiju prepoznavanja glazbe
i videa te s njima povezanih
podataka omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
u tehnologiji prepoznavanja glazbe
i odgovarajućih popratnih sadržaja.
Za dodatne informacije, molimo,
posjetite www.gracenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc
te glazbene i video podatke koje
isporučuje tvrtka Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-nadalje posjeduje
tvrtka Gracenote. Prava na
Gracenote Software, copyright ©
2000-nadalje posjeduje tvrtka
Gracenote. Na ovaj uređaj i usluge
odnosi se jedan ili više patenata
koje posjeduje tvrtka Gracenote.
Posjetite internetsku stranicu
tvrtke Gracenote za nepotpuni
popis korištenih patenata tvrtke
Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, Gracenote
logo i logotip te "Powered by
Gracenote" logo su bilo registrirani
zaštitni znakovi bilo zaštitni znakovi
tvrtke Gracenote u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
&& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD"
logotip su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
&& MPEG Layer-3 je tehnologija
audiokodiranja i patenti koji
se koriste uz dopuštenje tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
&& iPod je zaštićeni naziv tvrtke
Apple Inc., registrirane u SAD i
ostalim zemljama.
&& "Made for iPod" znači da je
elektronski pribor dizajniran
posebno za iPod i tvrtka Apple je
potvrdila da odgovara njezinim
standardima.
&& Apple nije odgovoran za rad
ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
&& Ostali nazivi sustava i proizvoda
su uglavnom zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake
™ i ® nisu naznačene u ovom
dokumentu.
3
O ovom
priručniku
&& Upute u ovom priručniku opisuju
kontrole daljinskog upravljača.
Također možete koristiti kontrole
na uređaju ako imaju jednake
oznake kao i one na daljinskom
upravljaču.
&& U ovim se uputama riječ "disk"
koristi kao općeniti pojam za BD,
DVD, Super Audio CD ili CD
diskove, ukoliko nije drugačije
naznačeno u tekstu ili na slikama.
&& Upute u ovom priručniku se
odnose na model BDV-E870 i
BDV-E370. U ovom priručniku
je za ilustraciju korišten model
BDV-E870. Bilo kakva razlika u
radu jasno je naznačena u tekstu,
primjerice "BDV-E870."
&& Opcije koje se prikazuju na TV
zaslonu mogu se razlikovati
ovisno o području.
&& Standardno podešenje je
podcrtano.
&& Sustav je kompatibilan s funkcijom
S-AIR, koja omogućuje bežični
prijenos zvuka između S-AIR
proizvoda. Detalje o funkciji
S-AIR potražite u poglavlju
"Uporaba S-AIR uređaja" (str. 39).
&& Napomene ili upute za uporabu
surround pojačala, surround
pojačala za stražnje zvučnike
ili S-AIR prijemnika u ovom
priručniku navode se samo ako se
koristi surround pojačalo, surround
pojačalo za stražnje zvučnike ili
S-AIR prijemnik.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Central and
Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj
proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su
na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
4
Sadržaj
O ovom priručniku.................................. 4
Sadržaj isporuke..................................... 6
Dijelovi i kontrole................................... 8
Kako započeti s radom
Korak 1: Postavljanje sustava..... 13
Korak 2: Spajanje sustava........... 19
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup).........25
Korak 4: Odabir izvora.................. 26
Korak 5: Uživanje u surround
zvuku........................................ 27
Reprodukcija
Reprodukcija diska............................... 29
Reprodukcija s USB uređaja................. 30
Uživanje u iPodu.................................. 30
Reprodukcija preko mreže.................... 31
Dostupne opcije.................................... 32
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu s izvorom......... 34
Odabir audioformata, jezika dijaloga
ili kanala......................................... 34
Multiplex Broadcast zvuk..................... 35
Primjena zvučnog efekta...................... 35
Funkcije tunera
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešavanje.... 50
[Network Update]................................. 50
[Screen Settings]................................... 51
[Audio Settings].................................... 52
[BD/DVD Viewing Settings]................ 52
[Parental Control Settings]................... 53
[Music Settings].................................... 53
[System Settings].................................. 54
[Network Settings]................................ 55
[Easy Setup].......................................... 55
[Resetting]............................................ 55
Dodatne informacije
Mjere opreza......................................... 56
Napomene o diskovima........................ 57
U slučaju problema............................... 58
Diskovi koje je moguće
reproducirati................................... 65
Tipovi datoteka koji se mogu
reproducirati................................... 66
Podržani formati zvuka......................... 67
Razlučivost izlaznih videosignala........ 67
Tehnički podaci..................................... 68
Popis jezičnih kodova........................... 70
Rječnik.................................................. 71
Slušanje radija....................................... 37
Uporaba RDS (Radio Data System)
sustava............................................ 38
Vanjski audiouređaj
Uporaba S-AIR uređaja........................ 39
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije Control for HDMI za
"BRAVIA" Sync............................. 44
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara...................................... 46
Podešavanje zvučnika........................... 47
Funkcija Sleep Timer............................ 49
Isključenje tipaka na uređaju................ 49
Upravljanje TV-om pomoću isporučenog
daljinskog upravljača...................... 49
Štednja energije upripravnom stanju.... 49
5
Sadržaj isporuke
BDV-E870
&&Prednji zvučnici (2)
&&FM žičana antena (1)
&&Vijci (6)
ili
&&Pokrovi dna zvučnika (2)
&&Kabeli zvučnika (3, plavi/
sivi/zeleni)
&&Videokabel (1)
&&Surround zvučnici (2)
&&Daljinski upravljač (1)
&&Baterije R6 (veličina AA) (2)
&&Središnji zvučnik (1)
&&Subwoofer (1)
6
&&Kalibracijski mikrofon (1)
&&Postolja (2)
&&Upute za uporabu
&&Upute za postavljanje
zvučnika
&&Sažete upute
&&Ugovor s krajnjim
korisnikom
BDV-E370
&&Prednji zvučnici (2)
&&FM žičana antena (1)
&&Kalibracijski mikrofon (1)
ili
&&Surround zvučnici (2)
&&Središnji zvučnik (1)
&&Kabeli zvučnika (5, bijeli/
crveni/plavi/sivi/zeleni)
&&Upute za uporabu
&&Sažete upute
&&Ugovor s krajnjim
korisnikom
&&Videokabel (1)
&&Daljinski upravljač (1)
&&Subwoofer (1)
&&Baterije R6 (veličina AA) (2)
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dvije baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu s oznakama polariteta  i  na baterijama
i unutar baterijskog pretinca.
7
Dijelovi i kontrole
Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana uređaja
FUNCTION
A / (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno
stanje.
B Tipke za upravljanje reprodukcijom
 (otvaranje/zatvaranje) (str. 29)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.
Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis
je posljednje reproducirano mjesto na
disku ili posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
FUNCTION
Odabir izvora reprodukcije.
VOLUME +/–
Podešavanje glasnoće sustava.
8
VOLUME
VOLUME
C  (USB) priključnica (str. 30)
Za spajanje USB uređaja.
D Pokazivač
E  (senzor daljinskog upravljača)
F Indikator napajanja
Svijetli dok je sustav uključen.
G Uložnica diska (str. 29)
Pokazivač
Indikacije na pokazivaču na prednjoj ploči
A Prikazuje tekući format zvuka.
B Svijetli pri izlazu 1920  1080p/24 Hz
videosignala.
C Svijetli prilikom emitiranja 720p/1080i/
1080p videosignala iz HDMI OUT priključnice ili 720p/1080i videosignala iz
COMPONENT VIDEO OUT priključnica.
D Svijetli kad je HDMI OUT priključnica
ispravno spojena na HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
uređaj s HDMI ili DVI (Digital Visual
Interface) ulazom.
E Svijetli kod prijema radijske postaje.
(Samo za radijski prijemnik) (str. 37)
F Svijetli kod prijema stereo radijske
postaje. (Samo za radijski prijemnik)
(str. 37)
G Trepće kad je podešen timer za automatsko isključenje (sleep timer). (str. 49)
H S-AIR indikator (samo kad je u uređaj
umetnut bežični predajnik (opcija))
Svijetli tijekom bežičnog prijenosa.
Trepće kad je opcija [Standby] podešena
na [On] te je sustav u pripravnom stanju
dok nije aktiviran bežični prijenos između
uređaja i S-AIR prijemnika. (str. 39)
I Prikazuje status sustava, primjerice broj
naslova, poglavlja ili zapisa, informacije
o vremenu, radijska frekvencija, status
reprodukcije, podešenja za surround
itd.
J Svijetli kad je aktivirano ponavljanje
reprodukcije.
K Prikazuje status reprodukcije na
sustavu.
L Svijetli kad je isključen zvuk.
9
Stražnja strana uređaja
Vijci*
VIDEO OUT
LAN(100)
ARC
Y
P B / CB
PR / CR
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKERS
SPEAKERS
SAT/CABLE
TV
DIGITAL IN
DIGITAL IN
OUT
EZW-T100
A. CAL MIC
FM COAXIAL 75
AUDIO
ECM-AC2
ANTENNA
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
SUR L
A  (USB) priključnica (str. 30)
B LAN (100) priključnica (str. 24)
C COMPONENT VIDEO OUT priključnice
(str. 20)
D VIDEO OUT priključnica (str. 20)
E HDMI OUT priključnica (str. 20)
F Utor za EZW-T100 (str. 39)
G AUDIO (AUDIO IN L/R) priključnice
(str. 22)
H A.CAL MIC priključnica (str. 25, 46)
10
COAXIAL
R AUDIO IN L
OPTICAL
I Priključnica ANTENNA (FM COAXIAL
75Ω) (str. 23)
J TV (DIGITAL IN OPTICAL) priključnica
(str. 21)
K SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
priključnica (str. 22)
L SPEAKERS priključnice (str. 19)
** OPREZ
Nemojte uklanjati vijke ukoliko ne ugrađujete
EZW-T100.
B Brojčane tipke (str. 38, 49)
Daljinski upravljač
Unos brojeva naslova/poglavlja, radijskih
frekvencija i sl.
 (audio) (str. 34, 35)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
Odabir audioformata/zapisa.
2
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više
jezika.
BRAVIA Sync
SLEEP
9
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D.TUNING (str. 37)
Odabir radiofrekvencija.
D.TUNING
3
TOP MENU
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
FUNCTION
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
 (titl) (str. 53)
5
6
DISPLAY
TV
C Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki
na izbornicima nekih BD diskova (mogu se
koristiti i za Java interaktivne postupke BD
diskova).
D TOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
OPTIONS (str. 32)
TV
7
Prikaz izbornika opcija na TV zaslonu.
RETURN
Brojčana tipka 5, ,  + i  imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne točke
tijekom uporabe daljinskog upravljača.
&&μ : Za upravljanje TV-om
(Za detalje, pogledajte "Upravljanje TV-om
pomoću daljinskog upravljača" (str. 49).)
A THEATRE (str. 45) μ
Automatski odabire optimalni videomod za
gledanje filmova.
ONE-TOUCH PLAY (str. 45)
Aktivira reprodukciju pritiskom na tipku.
TV / (uključeno/pripravno stanje)
(str. 49) μ
Uključenje TV prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
(str. 25, 37)
Uključenje sustava ili isključenje u pripravno
stanje.
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomicanje kursora na prikazane stavke.
 (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E FUNCTION (str. 26, 37)
Odabir izvora reprodukcije.
HOME (str. 25, 37, 39, 46, 47, 50)
Pokretanje izbornika sustava ili izlazak iz
njega.
SOUND MODE (str. 34)
Odabir zvučnog ugođaja.
F Tipke za upravljanje reprodukcijom
Pogledajte "Reprodukcija" (str. 29).
/ (prethodno/sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/naprijed)
Kratko ponavljanje trenutnih scena 10
sekundi./Kratko ubrzavanje trenutnih scena
15 sekundi.
11
/ (pretraživanje prema natrag/
naprijed)
Pretraživanje diska unatrag/unaprijed tijekom reprodukcije. Svakim pritiskom tipke,
brzina pretraživanja se mijenja.
Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde
u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
Pritisnete li tipku u pauzi, reprodukcija se
odvija sliku po sliku.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije. Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto
nastavljanja za naslov/zapis je posljednje
reproducirano mjesto na disku ili posljednja
fotografija za mapu s fotografijama.
Tipke za upravljanje radijem
Pogledajte "Radijski prijemnik" (str. 37).
PRESET +/–
TUNING +/–
G  (isključenje zvuka)
Privremeno isključenje zvuka.
 (glasnoća) +/– (str. 37)
Podešavanje glasnoće.
TV  (glasnoća) +/- μ
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
TV  (TV ulaz) μ
Promjena TV ulaza, između TV prijemnika
i drugih izvora.
H DISPLAY (str. 29, 31)
Prikaz informacija o reprodukciji na TV
zaslonu.
Odaberete li funkciju "TUNER FM", tipkom
možete promijeniti informacije o radijskom
prijemu na pokazivaču (samo kod modela
za Europu i Rusiju).
Odaberete li funkciju "TV" ili "SAT/CABLE"
te se primaju digitalni signali putem
priključnice DIGITAL IN, tipkom uključite
prikaz informacija o signalu na pokazivaču.
12
I  (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
SLEEP (str. 49)
Podešavanje sleep timera.
SYSTEM MENU (str. 27, 33, 35, 37)
Uporaba izbornika System menu.
 (omiljeni sadržaji)
Prikazuje internetske sadržaje dodane na
Favorites List. Možete pohraniti 18 omiljenih
internetskih sadržaja.
Korak 1: Postavljanje sustava
Postavljanje zvučnika
Za najbolji mogući surround zvuk potrebno je postaviti sve zvučnike na jednaku udaljenost od položaja
za slušanje (A). Udaljenost može iznositi od 0 – 7 metara.
Ako ne možete postaviti središnji zvučnik i surround zvučnike na istu udaljenost kao (A), postavite ih
bliže od 7 m od mjesta slušanja.
Postavite surround zvučnike iza mjesta slušanja (B).
Subwoofer možete smjestiti bilo gdje u prostoriji.
Središnji zvučnik
Subwoofer
Prednji lijevi zvučnik (L)
Prednji desni zvučnik (R)
A
A
B
Lijevi surround zvučnik (L)
A
30
45
30
45
A
A
B
Desni surround zvučnik (R)
Napomena
&& Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran,
poliran,...) jer bi se mogle pojaviti mrlje ili će se promijeniti boja.
&& Nemojte se naslanjati na zvučnike jer mogu pasti.
13
Kako započeti s radom
Kako započeti s radom
Kako započeti s radom
Postavljanje dodatnih stražnjih surround zvučnika
Možete uživati u 7.1 surround zvuku tako da nabavite komplet bežičnih surround zvučnika (WAHT-SBP2,
opcija). Asortiman dodatnih proizvoda ovisi o regiji.
Položaj stražnjih surround zvučnika pogledajte na slici dolje (C).
Središnji zvučnik
Subwoofer
Prednji lijevi zvučnik (L)
Prednji desni zvučnik (R)
Lijevi surround
zvučnik (L)
Desni surround
zvučnik (R)
30
45
C
Stražnji lijevi surround zvučnik (L)
(opcija)
30
45
C
Stražnji desni surround zvučnik (R)
(opcija)
Napomena
&& Za korištenje stražnjih surround zvučnika podesite [Surround Back] (str. 47) u [Speaker Settings] na [Yes] pri
izvođenju Easy Setupa (str. 25).
Postavljanje zvučnika na zid
Oprez
&& Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u specijaliziranim trgovinama.
&& Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča osobito lomljiv,
dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na okomit i ravan zid s pojačanjem.
&& Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale uslijed nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili nepravilnog
pričvršćivanja vijaka, prirodne katastrofe itd.
Prije postavljanja prednjih zvučnika modela BDV-E870 na zid, zvučnike treba rastaviti. Na zid možete
pričvrstiti gornji dio zvučnika.
14
Rastavljanje zvučnika
(Samo kod prednjih zvučnika modela BDV-E870)
Odspojite kabele zvučnika iz zvučnika.
2
Uklonite vijak (već pričvršćen) na stražnjoj strani zvučnika.
Kako započeti s radom
1
Stražnja strana zvučnika
Taj vijak se koristi kod ponovnog sastavljanja zvučnika. Pazite da ga ne izgubite.
Vijak
Stražnja strana zvučnika
3
Rastavite zvučnik tako da podignete njegov gornji dio.
Gornji dio
Donji dio
Stražnja strana zvučnika
15
Izvucite kabel zvučnika iz podnožja donjeg dijela zvučnika.
Odspojeni kabel zvučnika koristi se kod postavljanja zvučnika na zid.
Kako započeti s radom
4
Donji dio zvučnika
,
Kabel zvučnika
5
Uklonite zaštitni papir s pokrova dna zvučnika, zatim pričvrstite pokrov na dno gornjeg
dijela zvučnika.
Dno gornjeg dijela
zvučnika
Zaštitni papir
,
,
Pokrov dna zvučnika
Napomena
&& Za uklanjanje izvucite papir kroz dio koji se vidi kroz utor na pokrovu.
Slika potpuno rastavljenog zvučnika
Gornji dio
zvučnika
Donji dio
zvučnika
Kabel zvučnika
Vijak
16
Za postavljanje zvučnika na zid
Cjevčica u boji
Prednji lijevi zvučnik (L): Bijela
Prednji desni zvučnik (R): Crvena
Središnji zvučnik: Zelena
Lijevi surround zvučnik (L): Plava
Desni surround zvučnik (R): Siva
1
Pripremite vijke (opcija) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog zvučnika. Pogledajte
slike ispod.
4 mm
30 mm
5 mm
Otvor na stražnjoj
strani zvučnika
10 mm
17
Kako započeti s radom
Prije postavljanja zvučnika na zid, spojite kabele zvučnika na zvučnik.
Spojite kabele zvučnika u odgovarajuće priključnice na zvučnicima: kabel s prstenom u boji na , a
kabel bez prstena u boji na .
Kako započeti s radom
2
Pričvrstite vijke na zid.
BDV-E870
BDV-E370
Za prednje zvučnike
Za središnji zvučnik
219 mm
304 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
Za središnji zvučnik
Za ostale zvučnike
219 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
Za surround zvučnike
8 do 10 mm
3
Objesite zvučnike na vijke.
5 mm
10 mm
Stražnja strana zvučnika
18
Otvor na stražnjoj
strani zvučnika
Korak 2: Spajanje sustava
Napomena
&& Kod spajanja druge komponente koja ima regulator glasnoće, pojačajte glasnoću na njoj na razinu pri kojoj zvuk
nije izobličen.
Spajanje zvučnika
Priključak kabela zvučnika i obojana cjevčica su kodirani bojom ovisno o vrsti zvučnika. Spojite kabele
zvučnika u odgovarajuće priključnice za zvučnike (SPEAKERS) na uređaju.
Spojite kabele zvučnika u odgovarajuće priključnice na zvučnicima: kabel s prstenom u boji na , a
kabel bez prstena u boji na . Nemojte umetati izolaciju kabela zvučnika u priključnice.
Spajanje kabela zvučnika na uređaj
Kod spajanja na uređaj, umetnite priključak dok ne klikne.
Stražnja ploča uređaja
Siva
(Desni surround zvučnik (R))
SPEA
SPEA
OOFER
TR
FRON
FRON
Crvena
(Prednji desni
zvučnik (R))
SUR R
KERS
KERS
SUR L
Plava
(Lijevi surround zvučnik (L))
CENTER
BW
T L SU
Zelena
(Središnji zvučnik)
Ljubičasta
(Subwoofer)
Bijela
(Prednji lijevi zvučnik (L))
Spajanje kabela zvučnika na zvučnik
Cjevčica u boji (+)
Priključak
Stražnja ili donja strana zvučnika
(–)
19
Kako započeti s radom
Za spajanje sustava pročitajte informacije na sljedećim stranicama.
Nemojte spajati mrežni kabel uređaja u zidnu utičnicu sve dok ne izvedete sva druga povezivanja.
Kako započeti s radom
Spajanje na TV (video spajanje)
Ovim spajanjem odašilju se videosignali na TV.
Odaberite način spajanja ovisno o priključnicama na vašem TV-u.
Stražnja ploča uređaja
B Komponentni videokabel
(nije isporučen)
VIDEO
OUT
ARC
OUT
PB / C
B
Y
COMP
P /C
EO OU
T VID
ONEN
T
A HDMI kabel*
C Videokabel (isporučen)
Na komponentne
ulazne videopriključnice TV-a.
Na ulaznu videopriključnicu TV-a.
Na HDMI IN priključnicu
TV prijemnika.
** HDMI se isporučuje samo s modelima za Singapur, Tajland i Tajvan.
Način 1: Povezivanje HDMI kabelom (A)
Ako vaš TV ima HDMI priključnicu, spojite ga na sustav pomoću HDMI kabela. Kvaliteta slike će biti
bolja nego kad se koristi spajanje komponentnim ili običnim videokabelom.
Kod spajanja HDMI kabelom trebate odabrati vrstu izlaznog signala (str. 51).
Način 2: Povezivanje komponentnim videokabelom (B)
Ako vaš TV nema HDMI priključnicu, ali ima komponentne ulazne videopriključnice, spojite TV preko komponentnog videokabela. Kvaliteta slike će biti bolja nego kad se koristi spajanje videokabelom.
Kod spajanja komponentnim videokabelom trebate odabrati vrstu izlaznog signala (str. 51).
Način 3: Spajanje videokabela (C)
Ako nemate HDMI kabel ili komponentni videokabel, privremeno primijenite ovo povezivanje.
20
Spajanje na TV (audio spajanje)
Stražnja ploča uređaja
AUDIO
DIO IN
R AU
TV
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
L
DIGITA
L
IN
AL
OPTIC
IAL
COAX
Digitalni optički kabel
(nije isporučen)
Na digitalnu optičku izlaznu
priključnicu TV prijemnika.
Kod digitalnog audio spajanja, sustav prima Dolby Digital multiplex broadcast signale tako da možete
uživati u multiplex broadcast zvuku.
Napomena
&& Pri povezivanju sustava i TV-a audiokabelom, pogledajte "Spajanje drugih komponenata" (str. 22).
O funkciji Audio Return Channel
Ako vaš TV podržava funkciju Audio Return Channel, povezivanjem putem HDMI kabela također se
ostvaruje prijenos digitalnih audiosignala iz TV-a. Za slušanje zvuka TV-a ne trebate primjenjivati
posebno audiopovezivanje. Za detalje o funkciji Audio Return Channel , pogledajte [Audio Return
Channel] (str. 54).
21
Kako započeti s radom
Ovim spajanjem omogućuje se slanje audiosignala iz uređaja u TV. Kako biste slušali zvuk TV-a preko
sustava, izvedite ovo spajanje.
Kako započeti s radom
Spajanje drugih komponenata
Kad spojite sustav i druge komponente na TV, videosignali iz sustava i komponenata šalju se u TV, a
audiosignali iz komponenata se šalju u sustav na sljedeći način.
TV
Sustav
Tok signala
 : Videosignal
 : Audio signal
Možete uživati u spojenoj komponenti koristeći šest zvučnika ovog sustava.
&&Videorekorder ili digitalni satelitski prijemnik i sl. (opcija) s digitalnom koaksijalnom izlaznom
priključnicom: D
&&Videorekorder, digitalni satelitski prijemnik, PlayStation ili prijenosi audio uređaj itd. (opcija): E
Stražnja ploča uređaja
D Digitalni koaksijalni
kabel (opcija)
AUDIO
DIO
R AU
ABLE
SAT/C
L IN
DIGITA
OPTIC
AL
IAL
COAX
Na izlaznu digitalnu koaksijalnu priključnicu videorekordera ili digitalnog
satelitskog prijemnika i sl.
22
IN L
TV
L IN
DIGITA
E Audiokabel
(opcija)
Na izlazne audiopriključnice videorekordera,
digitalnog satelitskog prijemnika, PlayStationa
ili prijenosnog audio uređaja i sl.
Spajanje antene
Kako započeti s radom
Spajanje antene
Stražnja ploča uređaja
FM
AXIAL
75
CO
NNA
ANTE
ili
FM žičana antena
(isporučena)
Napomena
&& Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
&& Nakon spajanja FM žičane antene, držite je u što vodoravnijem položaju.
Savjet
&& Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela (opcija) spojite uređaj na vanjsku FM antenu na
sljedeći način.
Vanjska FM antena
Uređaj
FM COAXIAL 75
ANTENNA
23
Podešavanje mrežnih postavaka
Kako započeti s radom
Spajanje na mrežu
Wired Setup
Pomoću LAN kabela spojite se preko priključnice
LAN (100) na uređaju.
Za detalje pogledajte [Network Settings] (str. 55)
te slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili
podešavanje.
O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN
funkcije obavlja radijskim valovima, podložna
je mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična
komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite
sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno
konfigurirate sigurnosne postavke u skladu s
mrežnim okruženjem.
LAN kabel
(opcija)
No Security (bez sigurnosti)
Širokopojasni
router
ADSL modem/
kabelski modem
Internet
USB Wireless Setup
Koristite bežični LAN putem USB adaptera
za bežični LAN (samo Sony UWA-BR100*)
(opcija).
USB adapter za bežični LAN možda neće biti
raspoloživ u nekim regijama/državama.
** Od siječnja 2010.
Isključite uređaj prije spajanja produžnog kabela
ili ulaganja USB adaptera za bežični LAN. Nakon
ulaganja USB adaptera za bežični LAN u bazu
produžnog kabela te spajanja produžnog kabela
u priključnicu  (USB) (prednju ili stražnju),
ponovno uključite uređaj.
Internet
LAN kabel
(opcija)
ADSL modem/
kabelski modem
Router za
bežični LAN
Napomena
&& Razmak između postavljenog USB adaptera za
bežični LAN i routera za bežični LAN ovisi o okruženju u kojem se sustav koristi. Ako se sustav ne
može spojiti na mrežu ili je mrežna veza nestabilna,
pomaknite USB adapter za bežični LAN drugamo ili
međusobno približite USB adapter za bežični LAN i
router za bežični LAN.
24
WEP
WEP upotrebljava sigurnosne značajke za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu u
bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim uređajima
koji ne podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako
bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje
višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
LAN(100)
USB
adapter
za bežični
LAN
Iako je podešavanje jednostavno, svatko može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu
bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog alata.
Imajte na umu da postoji opasnost od neovlaštenog
pristupa podacima ili presretanja podataka.
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava
napredne sigurnosne metode i razlikuje se od
WEP i TKIP.
AES omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu
na WEP i TKIP.
2
Spojite kalibracijski mikrofon na priključnicu A.CAL MIC na stražnjoj ploči.
Pomoću odgovarajućeg stativa (opcija) ili na
sličan način namjestite kalibracijski mikrofon
u razinu uha. Prednja strana svakog zvučnika
treba biti okrenuta prema kalibracijskom
mikrofonu te između zvučnika i mikrofona
ne smije biti prepreka.
Prije izvođenja koraka 3
Provjerite sve spojeve i zatim spojite kabel
napajanja. Slijedite korake navedene u nastavku
kako biste podesili osnovne postavke sustava.
Prikazane opcije ovise o modelu.
Napomena
&& Za korištenje opcionalnih stražnjih surround zvučnika
podesite [Surround Back] u [Speaker Settings] na
[Yes] (str. 47).
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
?/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
Kalibracijski mikrofon
HOME
1
Uključite TV prijemnik.
3
4
Pritisnite / na uređaju.
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal iz sustava
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Pojavi se Easy Setup izbornik za odabir
jezika izbornika (OSD).
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
25
Kako započeti s radom
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)
Kako započeti s radom
5
Primijenite [Easy Setup]. Za unos
osnovnih podešenja slijedite upute na
zaslonu pomoću /// i .
Za detalje o postavkama za [Auto Calibration]
u [Easy Setup], pogledajte "Automatsko
kalibriranje odgovarajućih parametara"
(str. 46).
Korak 4: Odabir izvora
Možete odabrati izvor reprodukcije.
Za pozivanje izbornika Easy Setup
1
2
3
4
1
2
4
5
6
7
8
9
3
0
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Tipkama / odaberite [Easy Setup] i
zatim pritisnite .
FUNCTION
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Pojavi se izbornik Easy Setup.
Pritisnite FUNCTION više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže željena funkcija.
Svakim pritiskom tipke FUNCTION, funkcije
se mijenjaju na sljedeći način.
"BD/DVD"  "D. MEDIA"  "TUNER FM"
"TV"  "SAT/CABLE"  "AUDIO" 
"BD/DVD"  …
26
Funkcija
Izvor
"BD/DVD"
Disk koji se reproducira na sustavu
"D. MEDIA"
USB uređaj, iPod ili BRAVIA
Internet Video
"TUNER FM"
FM radio (str. 37)
"TV"
Komponenta (TV i sl.) spojena
na priključnicu TV (DIGITAL IN
OPTICAL) na poleđini, ili TV
kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel koji je spojen na
priključnicu HDMI OUT na poleđini (str. 21).
"SAT/CABLE"
Komponenta koja je spojena na priključnicu SAT/CABLE (DIGITAL
IN COAXIAL) na stražnjoj ploči
(str. 22)
"AUDIO"
Komponenta koja je spojena na
priključnicu AUDIO (AUDIO IN
L/R) na stražnjoj ploči (str. 22)
Korak 5: Uživanje u surround zvuku
SYSTEM MENU
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
X/x/c,
Odabir surround postavki prema vašoj želji
1
2
3
4
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "SUR.SETTING" i zatim pritisnite
 ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže željeno podešenje za surround.
Za opise postavki za surround pogledajte sljedeću tablicu.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
O zvučničkoj reprodukciji za svaku surround postavku
U tablici dolje opisane su opcije kod spajanja svih zvučnika na uređaj. Standardno podešenje je
"A.F.D. MULTI".
Zvuk iz
Surround postavka
Ovisno o izvoru.
"A.F.D. STD"
Sustav izdvaja format zvuka izvora i reproducira zvuk kako je
(AUTO FORMAT
snimljen/kodiran.
DIRECT STANDARD)
Efekt
27
Kako započeti s radom
Nakon izvođenja prethodnih koraka i početka reprodukcije, možete lako uživati u surround zvuku.
Možete također odabrati pretprogramirane postavke za surround koje su prilagođene raznim vrstama
izvora zvuka. Oni omogućuju uzbudljiv i snažan kinematografski zvuk u vašem domu.
Kako započeti s radom
Zvuk iz
Surround postavka
Efekt
"A.F.D. MULTI"
&& 2-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora i reproducira ga iz 5.1-kanalnih zvučnika udvostručavanjem dvokanalnog izvora na svaki zvučnik.
&& Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika
ovisno o broju kanala u izvoru.
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
"PRO LOGIC"
"PLII MOVIE"
"NEO6 CIN"
"NEO6 MUS"
"2CH STEREO"
&& 2-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora i reproducira ga iz 5.1-kanalnih zvučnika.
––"PRO LOGIC" izvodi Dolby Pro Logic dekodiranje.
––"PRO MOVIE" izvodi Dolby Pro Logic II filmsko
dekodiranje.
&& Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika
ovisno o broju kanala u izvoru.
&& 2-kanalni izvor: Sustav simulira surround zvuk iz 2-kanalnih
izvora i stvara 6.1-kanalni zvuk.
––"NEO6 CIN" izvodi DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
––"NEO6 MUS" izvodi DTS Neo:6 Music dekodiranje.
&& Višekanalni izvor: Sustav reproducira zvuk iz zvučnika
ovisno o broju kanala u izvoru.
Sustav reproducira zvuk iz prednjih zvučnika i subwoofera
neovisno o formatu zvuka ili broju kanala. Višekanalni surround formati se preusmjeravaju u 2 kanala.
Napomena
&& Kad odaberete "A.F.D. MULTI", može ovisno o disku ili izvoru izostati početak zvuka budući da se automatski
odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbjegli prekid zvuka, odaberite "A.F.D. STD".
&& Kod ulaza zvuka dvojezičnog emitiranja, "PRO LOGIC" i "PLII MOVIE" nisu primjenjivi.
&& Ovisno o ulaznom signalu, surround postavke možda neće biti primjenjive.
&& Kad mijenjate surround postavke tijekom uporabe S-AIR prijemnika, zvuk sa S-AIR prijemnika može preskakati.
&& Surround postavke ne rade pri reprodukciji Super Audio CD-a..
Savjet
&& Sustav memorira zadnju odabranu surround postavku za svaku funkciju.
&& Uvijek kad odaberete funkciju poput "BD/DVD" ili "TUNER FM", zadnja surround postavka primijenjena na
tu funkciju će se automatski primjenjivati ponovno kad se vratite na nju. Primjerice, odaberete li "BD/DVD" sa
surround postavkom "PRO LOGIC" i zatim prijeđete na drugu funkciju te se potom vratite na "BD/DVD", opet će
se primijeniti "PRO LOGIC".
28
Savjet
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
2
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal iz sustava
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Pritisnite  i položite disk na uložnicu
diska.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
Reprodukcija
Za odgovarajuće diskove, pogledajte "Diskovi
koji se mogu reproducirati" (str. 65).
&& Obrišite nepotrebne podatke iz ugrađene memorije
ili USB memorijskog uređaja. Odaberite [Erase
BD Data] u  [Video] za brisanje nepotrebnih
podataka. Koristite li za pohranu USB memoriju, svi
podaci spremljeni u mapu [BUDA/BUDB] se brišu.
Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska
3
Pritisnite  za zatvaranje uložnice
diska.
U početnom izborniku pojavi se  i započinje reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne automatski,
odaberite  u kategoriji  [Video], 
[Music] ili  [Photo] i pritisnite .
A Trenutno odabran kut snimanja
B Broj ili naziv naslova
C Trenutna postavka zvuka
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama
D Dostupne funkcije ( kut snimanja,  jezik
dijaloga,  titlovi)
Na nekim DB-ROM diskovima s "BD-LIVE
Logo*" nalazi se dodatan sadržaj i drugi podaci
koji se mogu preuzeti.
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje vrstu diska, način reprodukcije, vrstu
ponavljanja, videokodek, brzinu prijenosa, traku
statusa reprodukcije, vrijeme reprodukcije,
ukupno vrijeme
*
F Broj poglavlja
1
2
Priprema za BONUSVIEW/BD-LIVE
opcije.
G Izlazna razlučivost/video frekvencija
&&Spojite uređaj na mrežu (str. 24).
&&Podesite opciju [BD Internet Connection]
na [Allow] (str. 52).
Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
disk.
29
Reprodukcija s USB
uređaja
Možete reproducirati videozapise/glazbu/fotografske
datoteke sa spojenog USB uređaja.
Glede prikladnih vrsta datoteka pogledajte "Tipovi
datoteka koji se mogu reproducirati" (str. 66).
1
Spojite USB memorijski uređaj na priključnicu  (USB ) ovog uređaja.
Uživanje u iPodu
Putem sustava možete uživati u zvuku s iPoda i
puniti njegovu bateriju.
Kompatibilni modeli iPoda
Slijede kompatibilni modeli iPoda. Prije uporabe
s ovim sustavom, ažurirajte softver na iPodu
najnovijom nadogradnjom.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
USB uređaj prije spajanja.
iPod nano
5. generacija (videokamera)
USB uređaj
iPod classic
iPod touch
1. generacija
USB uređaj
2
3
Pritisnite / za odabir  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite Ϊ [USB device
(front)] ili [USB device (rear)], zatim
pritisnite .
Napomena
&& Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka.
Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili USB
memorijskog uređaja, prilikom umetanja ili
uklanjanja USB memorijskog uređaja isključite
sustav.
30
1
2
3
iPod touch
2. generacija
iPod nano
4. generacija (video)
iPod nano
3. generacija (video)
iPod nano
2. generacija
(aluminijsko kućište)
Spojite iPod na prednju priključnicu
 (USB ) ovog uređaja pomoću USB
kabela za iPod.
Pritisnite / za odabir  [Music].
Tipkama / odaberite
zatim pritisnite .
[iPod (front)],
Zvuk iz iPoda se reproducira kroz zvučnike
sustava.
iPodom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača.
Za detalje o upravljanju pogledajte upute za
uporabu iPoda.
Upravljanje iPodom pomoću
daljinskog upravljača
iPodom možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača. Sljedeća tablica prikazuje primjer
tipaka koje se mogu koristiti.
Rukovanje
, 
Jednako kao tipkom / na
iPodu.

Pauza.
 ili 
Pretraživanje unatrag/unaprijed.
 ili 
Jednako kao tipkama  ili 
na iPodu.
DISPLAY,
RETURN,

Jednako kao tipkom MENU na
iPodu.
/
Jednako kao Click Wheel kotačićem
na iPodu.
, 
Jednako kao središnjom tipkom
na iPodu.
Napomena
&& iPod se puni kad je spojen na uključeni sustav.
&& Nije moguć prijenos audiozapisa na iPod.
&& Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili
oštećenje podataka na iPod uređaju tijekom uporabe
iPod uređaja s ovim sustavom.
&& Ovaj uređaj je proizveden posebno kako bi radio
s iPodom i potvrđeno je da odgovara standardima
tvrtke Apple.
&& Nemojte odspajati iPod tijekom postupka. Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili iPoda, prilikom
umetanja ili uklanjanja iPoda isključite sustav.
Streaming za BRAVIA Internet
Video
BRAVIA Internet Video služi kao pristupnik
koji odabrani internetski sadržaj i razne zabavne
sadržaje prema odabiru isporučuje izravno na
vaš uređaj.
1
2
3
Reprodukcija
Pritisnite
Reprodukcija preko
mreže
Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Spojite uređaj na mrežu (str. 24).
Pritisnite / za odabir  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
Tipkama / odaberite ikonicu pružatelja internetskog sadržaja i zatim
pritisnite .
Ako nije pribavljen popis internetskog sadržaja
prikazuje se ikonica koja to označava ili
nova ikonica.
Uporaba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno o pružatelju
internetskog sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
A Prikaz kontrola
Pritisnite /// ili  za operacije
reprodukcije.
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutni
položaj, vrijeme reprodukcije, trajanje video
datoteke
C Naziv iduće video datoteke
D Naziv i ocjena trenutno odabrane video
datoteke
31
Dostupne opcije
Samo  [Video]
Opcije
Detalji
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.
[Video Settings]
&& [Picture Quality Mode]:
Odabire podešenje slike
prema s različitim razinama
osvjetljenja u okruženju.
&& [FNR]: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
&& [BNR]: Umanjuje smetnje
koje podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
&& [MNR]: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
[Play/Pause]
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
[Top Menu]
Prikazuje glavni izbornik BD
ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]
Prikaz skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika
DVD diska.
[Title Search]
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.
[Chapter Search]
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
[Angle]
Odabir drugog kuta gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih kutova.
Uobičajene opcije
Opcije
Detalji
[Playback History]
Prikazuje naslove/zapise u evidenciji reprodukcije BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA (glazbenog CD) diska primjenom
Gracenoteove tehnologije.
[Search History]
Traženje odgovarajućih informacija na temelju ključnih
riječi iz Gracenotea putem
značajke Information Display
(samo kod modela za Rusiju,
Tajland i Tajvan).
[Search Contents]
Traženje BRAVIA Internet
Video sadržaja na temelju
ključnih riječi iz Gracenotea
putem značajke Information
Display (samo kod modela za
Rusiju, Tajland i Tajvan).
[Repeat Setting]
Podešavanje ponavljanja
reprodukcije.
[Favourites List]
Prikaz popisa omiljenih
sadržaja.
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
[Play from start]
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
[Information Display] Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA (glazbenom CD)
disku temeljeno na tehnologiji
Gracenote.
32
[Add to Favourites]
Dodavanje internetskog sadržaja popisu omiljenih sadržaja.
[Remove from
Favourites]
Brisanje internetskog sadržaja
iz popisa omiljenih sadržaja.
Samo  [Music]
Opcije
Detalji
[Add Slideshow
BGM]
Registrira glazbene datoteke
s USB memorijskog uređaja
kao pozadinsku glazbu za
slideshow (samo kod modela
za Rusiju, Tajland i Tajvan).
Samo  [Photo]
Detalji
[Slideshow]
Započinje slideshow.
[Slideshow Speed]
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
[Slideshow Effect]
Podešava efekt pri reprodukciji
slideshowa (samo kod modela
za Rusiju, Tajland i Tajvan).
[Slideshow BGM]
Podešava pozadinsku glazbu
za slideshow. Mogu se podesiti
samo CD-DA (glazbeni CD-ovi)
ili glazba registrirana kao
pozadina za slideshow (samo
kod modela za Rusiju, Tajland
i Tajvan).
[Rotate Left]
Okreće fotografiju u smjeru
suprotnom od kazaljke sata, za
90 stupnjeva.
[Rotate Right]
Okreće fotografiju u smjeru
kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
[View Image]
Prikazuje odabranu sliku.
Reprodukcija
Opcije
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka
(A/V SYNC)
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na TV
zaslonu, možete podesiti razliku u reprodukciji
između slike i zvuka.
1
2
3
4
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "A/V SYNC" i zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite / za podešavanje vremenske
razlike između slike i zvuka.
Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u
koracima po 25 ms.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
Napomena
&& Ovisno o ulaznim signalima, A/V SYNC možda
neće biti primjenjiv.
33
Podešavanje zvuka
Odabir efekta u skladu s
izvorom
Možete odabrati prikladan zvučni mod za filmove
ili glazbu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odabir audioformata,
jezika dijaloga ili kanala
Pri reprodukciji BD/DVD VIDEO ili DATA CD/
DATA DVD diskova (s DivX videodatotekama)
snimljenim u više audioformata (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio ili DTS) ili s više jezika,
moguće je promijeniti audioformat ili jezik.
Kod CD-a možete odabrati zvuk desnog ili
lijevog kanala i možete slušati zvuk odabranog
kanala preko desnog i lijevog zvučnika.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Pritisnite SOUND MODE više puta tijekom
reprodukcije dok se na pokazivaču ne
prikaže željeni mod.
&& "AUTO": Sustav automatski odabire "MOVIE"
ili "MUSIC" kako bi proizveo zvučni efekt
ovisno o disku ili signalu zvuka.
&&"MOVIE": Zvuk sustava je prilagođen
filmovima.
&&"MUSIC": Zvuk sustava je prilagođen glazbi.
&& "SPORTS": Sustav dodaje efekt jeke sportskim
programima.
&& "NEWS": Zvuk sustava je prilagođen govornim
programima, primjerice novostima.
&&"GAME ROCK": Zvuk sustava je prilagođen
glazbi/igrama.
Napomena
&& Kad odaberete "AUTO", može ovisno o disku ili
izvoru izostati početak zvuka budući da se automatski odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbjegli
prekid zvuka, odaberite opciju različitu od "AUTO".
&& Ovisno o ulaznim signalima, zvučni ugođaj možda
neće biti primjenjiv.
&& Kad mijenjate mod reprodukcije zvuka tijekom uporabe
S-AIR prijemnika, zvuk može preskakati.
&& Ova funkcija ne radi pri reprodukciji Super Audio
CD-a.
34
Pritisnite  više puta tijekom reprodukcije
za odabir željenog audiosignala.
Na zaslonu TV-a se prikažu informacije o
audiosignalu.
[[BD/DVD VIDEO
Ovisno o BD/DVD VIDEO disku, razlikuje se
mogućnost odabira jezika.
Kad se prikazuju 4 znamenke, one predstavljaju
kôd jezika. Pogledajte popis kodova jezika (str. 70)
kako biste vidjeli kojem jeziku je pridijeljen
određeni kôd. Kad je isti jezik prikazan dva
ili više puta, BD/DVD VIDEO je snimljen u
višestrukom (multiple) audioformatu.
[[DVD-VR
Prikazane su vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disk.
Primjer:
&&[ Stereo]
&&[ Stereo (Audio1)]
&&[ Stereo (Audio2)]
&&[ Main]
&&[ Sub]
&&[ Main/Sub]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[[DATA CD (DivX videodatoteka)/DATA
DVD (DivX videodatoteka)
Izbor formata audiosignala za DATA CD ili
DATA DVD se razlikuje, ovisno o DivX videodatoteci sadržanoj na disku.
[[CD
&&[ Stereo]: Standardni stereo zvuk.
&&[ 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
&&[ 2/R]: Zvuk desnog kanala (mono).
Pritisnite  više puta dok se na pokazivaču
ne prikaže željeni signal.
&&"MAIN": Reproducirat će se zvuk glavnog
jezika.
&&"SUB": Reproducirat će se zvuk sporednog
jezika.
&&"MAIN/SUB": Reproducirat će se miješani
zvuk glavnog i sporednog jezika.
Primjena zvučnog efekta
Multiplex Broadcast
zvuk
SYSTEM
MENU
(DUAL MONO)
Ukoliko sustav prima Dolby Digital multiplex
signale, možete uživati u višekanalnom prijenosu zvuka.
Podešavanje zvuka
Napomena
&& [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)] se ne
prikazuju kad je na disk snimljen samo jedan format
zvuka.
1
2
4
5
6
7
8
9
3
0
C/X/x/c,
Napomena
&& Za prijem Dolby Digital signala, TV prijemnik ili
neku drugu komponentu morate spojiti na sustav
pomoću digitalnog koaksijalnog ili optičkog kabela
(str. 21, 22). Ako vaš TV podržava funkciju Audio
Return Channel (str. 45), možete primati Dolby
Digital signal putem HDMI kabela.
Uživanje u zvuku pri stišanoj
glasnoći
Možete uživati u zvučnim efektima i dijalozima
kao u kino dvorani, čak i uz smanjenu glasnoću.
Funkcija je korisna kod gledanja filmova noću.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
35
2
3
4
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "NIGHT MODE"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir podešenja.
&&"NIGHT ON": Uključeno.
&&"NIGHT OFF": Isključeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
Napomena
&& Kad zvuk izlazi iz središnjeg zvučnika, ovaj efekt je
naglašeniji, kako bi se lakše mogao čuti govorni dio
(filmski dijalog itd.). Kad zvuk ne izlazi iz središnjeg
zvučnika, sustav koristi optimalno podešenje
glasnoće.
Naglašavanje basova
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
1
2
3
4
36
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "D.BASS", zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir podešenja.
&&"D.BASS ON": Uključeno.
&&"D.BASS OFF": Isključeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
Ručno ugađanje
Funkcije tunera
3
Slušanje radija
?/1
3
4
5
6
7
8
9
Brojčane
tipke
Ako se tijekom slušanja FM programa čuju
smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se
stereo efekt ali će prijem biti bolji.
1
2
D.TUNING
0
C/X/x/c,
HOME
PRESET +/–
FUNCTION
3
4
TUNING +/–
x
2 +/–
Tekuća postaja
Tekuće valno područje i programski broj
5
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "FM MODE".
Pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "MONO".
Funkcije tunera
SYSTEM
MENU
2
Podesite glasnoću pomoću  +/–.
U slučaju smetnji FM programa
Možete uživati u zvuku radijskog programa
koristeći zvučnike sustava.
1
Pritisnite TUNING +/– više puta.
&&"STEREO": Stereo prijem.
&&"MONO": Mono prijem.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
Isključivanje radioprijemnika
Pritisnite /.
FM 7
88.00 MHz
SONY FM
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti do 20 FM postaja. Prije ugađanja provjerite je li zvuk smanjen na minimum.
1
Naziv postaje (samo modeli
za Europu i Rusiju)
1
2
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Odaberite radiopostaju.
Automatsko ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok
ne započne pretraživanje.
Na zaslonu TV-a se prikaže [Auto Tuning].
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju. Za ručno zaustavljanje automatskog
ugađanja, pritisnite TUNING +/– ili .
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/–
dok ne započne pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "MEMORY" i zatim
pritisnite  ili .
Na pokazivaču se prikazuje programski broj.
37
5
Pritisnite / za odabir željenog
programskog broja.
Savjet
6
7
8
&& Programski broj možete odabrati izravno pritiskom na brojčane tipke.
Pritisnite .
Na pokazivaču se prikazuje "COMPLETE"
i postaja se pohranjuje.
Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite
korake 2 – 6.
Isključi se izbornik sustava.
Odaberite željeni programski broj pritiskom
na PRESET +/– i zatim ponovite postupak od
koraka 3.
Odabir pohranjene postaje
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite PRESET +/– za odabir
željene pohranjene postaje.
Na TV zaslonu i na pokazivaču uređaja se
prikazuje programski broj i frekvencija.
Svakim pritiskom na tipku sustav ugađa
jednu pohranjenu postaju.
Savjet
&& Programski broj postaje možete odabrati izravno
pritiskom na brojčane tipke.
Odabir radiopostaje izravnim
unosom frekvencije
Kad znate frekvencije, možete odabrati radijsku
postaju izravnim unosom frekvencije.
38
2
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite frekvenciju.
Pritisnite .
Uporaba RDS (Radio
Data System) sustava
(samo modeli za Europu i Rusiju)
Pritisnite SYSTEM MENU.
Promjena programskog broja
1
1
Što je Radio Data System?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radijskim postajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih
RDS funkcija kao što je prikaz naziva radijske
postaje. Naziv postaje se također prikazuje na
zaslonu TV-a.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
** Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
Napomena
&& RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
prijem loš.
&& Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i
to samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
Savjet
&& Pritiskom tipke DISPLAY tijekom RDS prijema
možete odabrati hoće li se na pokazivaču prikazivati
naziv postaje ili frekvencija.
Napomena
Vanjski audiouređaj
Uporaba S-AIR uređaja
Kad kupite S-AIR uređaj, potrebno je izvesti
sljedeća podešenja kako bi se aktivirao bežični
prijenos.
O S-AIR proizvodima
&& Pri umetanju bežičnog predajnika/primopredajnika,
mrežni kabel mora biti odspojen iz zidne utičnice.
&& Nemojte dodirivati kontakte bežičnog predajnika/
primopredajnika.
Umetanje bežičnog predajnika u
uređaj
1
Uklonite vijke odmah ispod oznake .
Stražnja strana uređaja
Prostorija A
00
-T1
EZW
Vanjski audiouređaj
Postoje dvije vrste S-AIR proizvoda.
&&S-AIR glavna jedinica (ovaj uređaj): Služi
odašiljanju zvuka. Možete koristiti do tri
S-AIR glavne jedinice. (Broj S-AIR glavnih
jedinica koje se mogu koristiti ovisi o mjestu
uporabe).
&& S-AIR pomoćna jedinica: Služi primanju zvuka.
–– Surround pojačalo (opcija): Za bežični
prijenos zvuka sa surround zvučnika.
–– S-AIR prijemnik (opcija): Za slušanje
zvuka sa sustava u drugoj prostoriji.
Napomena
S-AIR glavna jedinica
2
&& Uklonite vijke koji su prikazani na slici. Nemojte
skidati druge vijke.
Umetnite bežični predajnik.
Stražnja strana uređaja
S-AIR pomoćna jedinica
(surround pojačalo)
Prostorija B
0
-T10
EZW
S-AIR pomoćna jedinica
(S-AIR prijemnik)
(opcija)
Umetanje bežičnog predajnika/
primopredajnika
Za uporabu funkcije S-AIR, potrebno je
umetnuti bežični predajnik u sustav i bežični
primopredajnik u S-AIR pomoćnu jedinicu.
Napomena
&& Umetnite bežični predajnik tako da je logotip
S-AIR okrenut prema gore.
&& Umetnite bežični predajnik tako da su poravnate
oznake .
&& U utor EZW-T100 nemojte umetati ništa drugo
osim bežičnog predajnika.
39
3
Obavezno koristite iste vijke za učvršćivanje bežičnog predajnika.
Stražnja strana uređaja
3
4
5
6
Napomena
&& Za učvršćivanje bežičnog predajnika nemojte
koristiti druge vijke.
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [ID], zatim
pritisnite .
7
Pritisnite / za odabir željenog ID-a.
8
Pritisnite .
0
-T10
EZW
Pritisnite / za odabir  [Setup].
9
Možete odabrati bilo koji ID (A, B ili C).
Podešavanje je dovršeno.
Podesite isti ID na pomoćnoj S-AIR
jedinici.
Bežični prijenos se uspostavlja na sljedeći
način (primjer):
Umetanje bežičnog primopredajnika
u S-AIR pomoćnu jedinicu
ID A
Pojedinosti o umetanju bežičnog primopredajnika
u S-AIR pomoćnu jedinicu poput surround pojačala ili S-AIR prijemnika potražite u uputama za
uporabu S-AIR pomoćne jedinice.
Savjet
&& Pri promjeni S-AIR konfiguracije Sony preporučuje
izvođenje funkcije [Auto Calibration]. Za detalje,
pogledajte "Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara" (str. 46).
ID A
ID A
Podešavanje ID-a surround pojačala
Podešavanje S-AIR ID-a za
aktivaciju bežičnog prijenosa
Za surround pojačalo
Za S-AIR prijemnik
Jednostavnim usklađivanjem ID-a uređaja i S-AIR
pomoćne jedinice možete aktivirati bežični
prijenos.
Za podešavanje ID-a uređaja
40
1
Pritisnite / na uređaju.
2
Pritisnite HOME.
Sustav se uključuje.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
surround pojačalo.
Podešavanje ID-a S-AIR prijemnika
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
S-AIR prijemnik.
Uživanje u 7.1-kanalnom sustavu
Možete uživati u realističnijem surround zvučnom
efektu 7.1 kanala primjenom kompleta bežičnih
surround zvučnika (WAHT-SBP2, opcija). Za
detalje pogledajte upute za uporabu kompleta
bežičnih surround zvučnika.
U tom slučaju podesite [Surround Back] u
[Speaker Settings] na [Yes] (str. 47).
Slušanje zvuka sa sustava u
drugoj prostoriji
Uporaba S-AIR prijemnika dok
je sustav u pripravnom stanju
Za S-AIR prijemnik
Za S-AIR prijemnik
Zvuk sa sustava možete slušati u drugoj sobi uz
uporabu S-AIR prijemnika.
Možete koristiti S-AIR prijemnik dok je sustav
u pripravnom stanju, tako da podesite [Standby]
na [On].
1
2
3
5
6
7
8
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
2
3
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
4
Pojavi se izbornik [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [Mode], zatim
pritisnite .
5
Pritisnite / za odabir željenog
podešenja.
6
&&[Party]: S-AIR prijemnik odašilje zvuk u
skladu s funkcijom podešenom na sustavu.
&& [Separate]: Možete podesiti željenu funkciju
za S-AIR prijemnik dok se funkcije sustava
ne mijenjaju.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Odaberete li [Separate] u koraku 6,
pritisnite S-AIR CH na S-AIR prijemniku
za odabir funkcije.
Funkcije S-AIR prijemnika mijenjaju se na
sljedeći način.
"MAIN UNIT"  "TUNER FM" 
"AUDIO"  …
9
1
7
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [Standby],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog
podešenja.
Vanjski audiouređaj
4
Pritisnite HOME.
&&[On]: Možete koristiti S-AIR prijemnik
dok je sustav u pripravnom stanju ili
uključen. Poveća se potrošnja tijekom
pripravnog stanja.
&&[Off]: Ne možete koristiti S-AIR prijemnik dok je sustav u pripravnom stanju.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Napomena
&& Kad isključite sustav dok je [Standby] podešen na
[On], "S-AIR" trepće (kad nema bežičnog prijenosa
između sustava i S-AIR prijemnika) ili svijetli (kad
je bežični prijenos između sustava i S-AIR prijemnika
uspostavljen) na pokazivaču.
Za uporabu iste funkcije kao i na sustavu,
odaberite "MAIN UNIT".
Podesite glasnoću S-AIR prijemnika.
41
PAIRING indikator surround pojačala trepće
kad započne uparivanje. Kad se uspostavi
bežični prijenos , uključi se indikator PAIRING
na surround pojačalu.
Za poništenje uparivanja odaberite [Cancel].
Uparivanje sustava s određenom
S-AIR pomoćnom jedinicom
Za surround pojačalo
Za S-AIR prijemnik
Pri uporabi S-AIR proizvoda, vaši susjedi mogu
primati zvuk s ovog sustava ili obrnuto. Kako
biste to spriječili, možete označiti sustav tako da
ga uparite s određenom pomoćnom S-AIR
jedinicom.
Pri uparivanju se bežični prijenos uspostavlja između uparene glavne jedinice i S-AIR pomoćne
jedinice.
1
2
3
4
5
6
7
8
Postavite S-AIR pomoćnu jedinicu koju
želite upariti blizu sustava.
Uskladite ID-eve sustava i S-AIR pomoćne
jedinice.
&&Za podešavanje ID-a sustava, pogledajte
"Za podešavanje ID-a uređaja" na str. 40.
&&Za podešavanje ID-a surround pojačala,
pogledajte upute za uporabu surround
pojačala.
&&Za podešavanje ID-a S-AIR prijemnika
pogledajte upute za uporabu isporučene s
S-AIR prijemnikom.
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [S-AIR Settings].
Pritisnite / za odabir [Pairing], zatim
pritisnite .
Započnite uparivanje S-AIR pomoćne
jedinice.
[[Za surround pojačalo
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
surround pojačalo.
[[Za S-AIR prijemnik
9
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
S-AIR prijemnik.
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Uređaj započne uparivanje.
42
Napomena
&& Izvedite uparivanje unutar nekoliko minuta nakon
koraka 9. U protivnom se na TV zaslonu prikazuje
[Pairing failed. Retry?]. Za nastavak uparivanja
odaberite [OK] i pritisnite , zatim opet počnite
od koraka 8. Za poništenje uparivanja odaberite
[Cancel].
Za poništenje uparivanja
Promijenite ID glavne i pomoćne jedinice (str. 40).
Ako je bežični prijenos
nestabilan
Za surround pojačalo
Za S-AIR prijemnik
Koristite li više bežičnih sustava, primjerice bežični LAN ili Bluetooth, prijenos S-AIR signala
ili drugih bežičnih signala može biti nestabilan.
U tom slučaju se prijenos zvuka može poboljšati
promjenom sljedeće [RF Change] postavke.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [S-AIR Settings],
zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [S-AIR Settings].
Tipkama / odaberite [RF Change],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite .
&&[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Sustav automatski mijenja [RF
Change] u [On] ili [Off].
&&[On]: Sustav prenosi zvuk traženjem
boljeg kanala za prijenos.
&&[Off]: Sustav emitira zvuk ne mijenjajući
kanal za emitiranje.
7
8
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Kad podesite [RF Change] na [Off],
odaberite odgovarajući ID za stabilan
bežični prijenos (str. 40).
Napomena
Vanjski audiouređaj
&& U većini slučajeva nećete trebati promijeniti to
podešenje.
––Ako je [RF Change] podešen na [Off], prijenos
između sustava i S-AIR pomoćne jedinice se može
uspostaviti uz uporabu jednog od sljedećih kanala.
––S-AIR ID A: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g
kanal 1
––S-AIR ID B: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g
kanal 6
––S-AIR ID C: ekvivalent kanala za IEEE 802.11b/g
kanal 11
&& Prijenos se može poboljšati promjenom kanala za
prijenos (frekvencije) na drugim bežičnim sustavima. Za detalje pogledajte upute za uporabu drugih
bežičnih sustava.
43
Priprema za funkciju Control
for HDMI
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije
Control for HDMI za
"BRAVIA" Sync
Ova funkcija je raspoloživa na TV prijemnicima
s "BRAVIA" Sync funkcijom.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI
kabela, upravljanje se pojednostavljuje kako je
opisano u nastavku:
–– System Power Off (str. 45)
–– One-Touch Play (str. 45)
–– Theatre Mode (str. 45)
–– System Audio Control (str. 45)
–– Volume Limit (str. 45)
–– Audio Return Channel (str. 45)
–– Remote Easy Control (str. 46)
–– Language Follow (str. 46)
Control for HDMI je standard za funkcije obostranog upravljanja koji koristi CEC (Consumer
Electronics Control) for HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcija Control for HDMI neće raditi kad ovaj
sustav spojite na komponentu koja nije kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
Na daljinskom upravljaču sustava postoje odgovarajuće tipke za upravljanje TV-om, primjerice
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY i TV /. Za
detalje, pogledajte "Daljinski upravljač" (str. 11)
i pogledajte upute za uporabu TV-a.
ONE-TOUCH
THEATRE PLAY
2
3
Napomena
&& Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz komponentu.
&& Funkcija Control for HDMI možda neće raditi ako
spojite komponentu koja nije Sonyjev proizvod, čak
i ako je ta komponenta kompatibilna s funkcijom
Control for HDMI.
44
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom Control
for HDMI - Easy Setting, podesite funkciju
Control for HDMI na sustavu i TV-u ručno.
Napomena
&& Za podrobnosti o podešavanju TV-a, pogledajte
njegove upute za uporabu.
1
2
3
Provjerite jesu li sustav i TV spojeni
pomoću HDMI kabela.
Uključite TV i pritisnite / za uključenje
sustava.
Podesite funkciju Control for HDMI na
sustavu i TV-u.
Funkcija Control for HDMI se istovremeno
uključuje na sustavu i TV-u.
Ručno uključivanje/isključivanje
funkcije [Control for HDMI] na
sustavu
1
2
3
4
5
TV
BRAVIA Sync
1
(Control for HDMI - Easy Setting)
Ako je TV kompatibilan s funkcijom Control for
HDMI - Easy Setting, možete na sustavu podesiti
[Control for HDMI] funkciju automatski podešavanjem TV-a. Za detalje pogledajte upute za
uporabu TV-a.
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [System Settings],
a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [HDMI Settings],
a zatim pritisnite .
Pojavi se [HDMI Settings] prozor.
Tipkama / odaberite [Control for
HDMI] i zatim pritisnite .
6
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
&&[On]: Uključeno.
&&[Off]: Isključeno.
Isključenje sustava zajedno s
TV prijemnikom
(Isključenje pritiskom na tipku)
Kad isključite TV tipkom POWER na daljinskom
upravljaču TV-a ili TV / na daljinskom
upravljaču sustava, sustav se automatski
isključuje.
Napomena
Reprodukcija BD/DVD-a
jednim pritiskom tipke
(System Audio Control)
Možete pojednostavniti postupak za uživanje u
TV zvuku preko zvučnika ovog sustava.
Za uporabu ove značajke, spojite sustav i TV
prijemnik pomoću audiokabela i HDMI kabela
(str. 20, 21).
System Audio Control možete koristiti na
sljedeći način:
&&Kad je sustav uključen, TV zvuk može se
reproducirati preko zvučnika sustava.
&&Kad se TV zvuk reproducira kroz zvučnike
sustava, možete izlaz zvuka prebaciti na zvučnike TV-a pomoću izbornika TV-a.
&&Kad se TV zvuk reproducira kroz zvučnike
sustava, možete podesiti glasnoću i isključiti
zvuk sustava pomoću daljinskog upravljača
TV-a.
Napomena
(One-Touch Play)
Pritisnite ONE-TOUCH PLAY.
Sustav i vaš TV se uključuju, ulaz vašeg TV-a se
podešava na HDMI ulaz na koji je spojen sustav
i sustav automatski započinje reprodukciju diska.
Također se automatski aktivira funkcija System
Audio Control.
Također, kad umetnete disk, aktivira se funkcija
One-Touch Play. Ako se ne pokrene One-Touch
Play reprodukcija (kod umetanja diska koji nije
kompatibilan s funkcijom automatske reprodukcije), pritisnite FUNCTION više puta za odabir
"BD/DVD" i pritisnite  i ONE-TOUCH
PLAY.
Uporaba funkcije Theatre Mode
(Theatre Mode)
Pritisnite THEATRE.
Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom Theatre
Mode, možete uživati u optimalnoj slici prilagođenoj za filmove i automatski se aktivira
funkcija System Audio Control.
&& Dok je TV u PAP modu (slika i slika), funkcija
System Audio Control neće raditi.
&& Ovisno o TV-u, pri podešavanju glasnoće se na TV
zaslonu pojavljuje razina glasnoće. U tom slučaju
razina glasnoće prikazana na TV zaslonu može se
razlikovati od one na pokazivaču uređaja.
Dodatne funkcije
&& Ta funkcija ovisi o podešenjima vašeg TV-a. Za
detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
Uživanje u TV zvuku preko
zvučnika ovog sustava
Podešavanje maksimalne
razine glasnoće sustava
(Volume Limit)
Kad je uključena funkcija System Audio Control,
može se ovisno o razini glasnoće sustava čuti
glasan zvuk. To možete spriječiti ograničavanjem
maksimalne razine glasnoće. Za detalje, pogledajte
[Volume Limit] (str. 54).
Prijem digitalnog audiosignala
TV-a
(Audio Return Channel)
Sustav može primati digitalni audiosignal iz TV-a
putem HDMI kabela ako vaš TV podržava
funkciju Audio Return Channel. Zvuk iz TV-a
možete slušati sa sustava uz uporabu samo jednog HDMI kabela. Za detalje pogledajte [Audio
Return Channel] (str. 54).
45
Upravljanje sustavom pomoću
daljinskog upravljača TV-a
5
Spojite kalibracijski mikrofon na priključnicu A.CAL MIC na stražnjoj ploči.
Pomoću odgovarajućeg stativa (opcija) ili
na sličan način namjestite kalibracijski mikrofon u razinu uha. Prednja strana svakog
zvučnika treba biti okrenuta prema kalibracijskom mikrofonu te između zvučnika i
mikrofona ne smije biti prepreka.
(Remote Easy Control)
Osnovnim funkcijama sustava možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača TV-a kad se izlazni
videosignal sustava prikazuje na TV zaslonu. Za
detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
Promjena jezika izbornika TV-a
(Language Follow)
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja
također se mijenja nakon isključenja i uključenja sustava.
MIC
A. CAL
C2
ECM-A
Automatsko kalibriranje
odgovarajućih
parametara
Kalibracijski mikrofon
[Auto Calibration]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
može automatski podesiti odgovarajući surround
zvuk.
Napomena
&& Kad počne [Auto Calibration], čuje se glasan probni
ton. Ne možete smanjiti glasnoću. Budite obzirni
prema djeci i susjedima.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [Audio Settings]
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Auto Calibration]
i zatim pritisnite .
Pojavi se potvrdni izbornik za [Auto
Calibration].
46
6
Pritisnite / za odabir [OK].
7
Pritisnite .
Za odustajanje odaberite [Cancel].
Počinje [Auto Calibration].
Sustav automatski podešava postavke
zvučnika.
Tijekom mjerenja budite tihi.
Napomena
&& Prije postupka [Auto Calibration] provjerite je
li surround pojačalo uključeno te jeste li ga postavili na odgovarajuće mjesto. Postavite li ga
na neodgovarajuće mjesto, npr. u drugu sobu,
pravilno mjerenje neće biti moguće.
&& Kod uporabe kompleta bežičnih surround
zvučnika (WAHT-SBP2, opcija) kao stražnjih
surround zvučnika (str. 14), postavite zvučnike
na odgovarajuća mjesta i uključite surround
pojačalo. Za korištenje stražnjih surround
zvučnika podesite [Surround Back] u [Speaker
Settings] na [Yes] (str. 47).
8
Provjerite rezultate postupka [Auto
Calibration].
Zvučnici spojeni na uređaj imaju podešenje
[Yes] na TV zaslonu.
Napomena
9
&& Ako mjerenje nije uspjelo, slijedite poruku i
zatim ponovno izvedite [Auto Calibration].
&& Mjerenje za [Subwoofer] je uvijek [Yes] i
[Speaker Settings] se vraća na standardno
podešenje kad izvedete [Auto Calibration].
Tipkama / odaberite [OK] ili [Cancel]
i zatim pritisnite .
[[Mjerenje je izvršeno pravilno.
[[[Connection]
Ako ne spojite središnji ili surround zvučnike,
podesite parametre za [Center] i [Surround].
Budući da su podešenja za prednje zvučnike i
subwoofer stalna, ne možete ih promijeniti.
Kod uporabe kompleta bežičnih surround
zvučnika (WAHT-SBP2, opcija) kao stražnjih
surround zvučnika (str. 14), također podesite
[Surround Back].
[[Mjerenje nije izvršeno pravilno.
[Center]
Podešavanje zvučnika
[Speaker Settings]
Kako biste postigli najbolji surround zvuk,
podesite zvučnike koje ste priključili te njihovu
udaljenost od mjesta slušanja. Zatim pomoću
probnog tona podesite glasnoću i balans zvučnika na istu razinu.
[Yes]
[Yes]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[None]: Odaberite ako se ne koristi središnji
zvučnik.
[Surround]
[Yes]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[None]: Odaberite ako se ne koristi nijedan
surround zvučnik.
Dodatne funkcije
Napomena
4
Provjerite sljedeće postavke.
[Front]
&& Dok radi funkcija Auto Calibration:
––nemojte isključivati uređaj
––nemojte pritiskati nijednu tipku.
––nemojte mijenjati glasnoću.
––nemojte mijenjati funkciju.
––nemojte mijenjati disk.
––nemojte ulagati disk.
––nemojte odspajati kalibracijski mikrofon.
2
3
Pritisnite / za odabir stavke i zatim
pritisnite .
Odspojite kalibracijski mikrofon i odaberite
[OK]. Uređaj primijeni rezultate mjerenja.
Pratite poruku, zatim odaberite [OK] za
ponovni pokušaj.
1
5
[Surround Back]
[Yes]: Odaberite ako se koriste stražnji surround
zvučnici.
[None]: Odaberite ako se ne koristi nijedan
stražnji surround zvučnik.
[Subwoofer]
[Yes]
[[[Distance]
Kad pomaknete zvučnike, podesite parametre
udaljenosti (A) od položaja za slušanje do
zvučnika.
Možete podesiti parametre od 0 do 7 metara.
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [Audio Settings]
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Speaker
Settings] i zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [Speaker Settings].
47
Oznake za zvučnike na slici:
1Središnji zvučnik
2Prednji lijevi zvučnik (L)
3Prednji desni zvučnik (R)
4Subwoofer
5Lijevi surround zvučnik (L)
6Desni surround zvučnik (R)
7Stražnji lijevi surround zvučnik (L) (opcija)
8Stražnji desni surround zvučnik (R) (opcija)
1
2
3
4
A
5
6
7
A
8
[Front Left/Right] 3.0 m: Podesite udaljenost
prednjih zvučnika.
[Center]* 3.0 m: Podesite udaljenost središnjeg
zvučnika.
[Surround Left/Right]* 3.0 m: Podesite udaljenost
surround zvučnika.
[Surround Back Left/Right]* 3.0 m: Podesite
udaljenost stražnjih surround zvučnika.
[Subwoofer] 3.0 m: Podesite udaljenost
subwoofera.
** Ova opcija se pojavljuje kad podesite na [Yes] u
izborniku [Connection].
Napomena
&& Ovisno o ulaznim signalima, opcija [Distance]
možda neće biti primjenjiva.
[[[Level]
Možete podesiti razinu zvuka zvučnika. Možete
podesiti parametre od –6.0 do +6.0 dB. Pobrinite se da [Test Tone] podesite na [On] radi lakšeg
podešavanja.
[Front Left/Right] 0.0 dB: Podesite razinu
prednjih zvučnika.
[Center]* 0.0 dB: Podesite razinu središnjeg
zvučnika.
[Surround Left/Right]* 0.0 dB: Podesite razinu
surround zvučnika.
48
[Surround Back Left/Right]* 0.0 dB: Podesite
razinu stražnjeg surround zvučnika.
[Subwoofer] 0.0 dB: Podesite razinu
subwoofera.
** Ova opcija se pojavljuje kad podesite na [Yes] u
izborniku [Connection].
[[[Test Tone]
Iz zvučnika se reproducira probni ton za podešavanje [Level].
[Off]: Probni ton se ne emitira.
[On]: Probni ton se emitira redom iz svakog zvučnika kod podešavanja glasnoće. Kad odaberete
neku od [Speaker Settings] opcija, probni ton se
emitira redom iz svakog zvučnika.
Podesite glasnoću zvučnika na sljedeći način.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Podesite [Test Tone] na [On].
Pritisnite / za odabir [Level] i zatim
pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir željene
vrste zvučnika i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir lijevog ili desnog
zvučnika i zatim pritisnite / za podešavanje razine.
Pritisnite .
Ponovite korake 3 – 5.
Pritisnite RETURN.
Sustav se vraća na prethodni prikaz.
Pritisnite / za odabir [Test Tone] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Off] i zatim
pritisnite .
Napomena
&& Signali probnog tona se ne emitiraju iz HDMI OUT
priključnice.
Savjet
&& Za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno,
pritisnite  +/–.
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sustav za isključenje u
određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti
u koracima od po 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme do isključenja) izmjenjuje se u koracima po 10 minuta. Dok je podešen timer, na
pokazivaču trepće "SLEEP".
Provjera preostalog vremena
Upravljanje TV-om pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača
Podešavanjem signala daljinskog upravljača
možete upravljati TV-om pomoću priloženog
daljinskog upravljača.
Napomena
&& Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača, brojčani
kôd se može resetirati na tvorničke (SONY) vrijednosti. Ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd.
Jednom pritisnite SLEEP.
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Isključenje tipaka na
uređaju
(Child Lock)
Priprema daljinskog upravljača
za upravljanje TV-om
Pritisnite i zadržite TV / dok unosite kôd
proizvođača TV-a (pogledajte tablicu) brojčanim tipkama. Zatim otpustite TV /.
Ako je podešenje neuspješno, trenutno registrirani kôd se ne mijenja. Ponovno unesite kôd.
Brojčani kodovi TV prijemnika kojima
se može upravljati
Možete isključiti tipke na uređaju (osim tipke
/) kako bi se spriječila njihova pogrešna
uporaba, primjerice kad djeca diraju uređaj
(funkcija Child Lock).
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte
ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete onaj
kojeg vaš TV prijemnik podržava.
Pritisnite  na uređaju duže od 5 sekundi.
Proizvođač
Brojčani kôd
SONY
01 (standardno)
SAMSUNG
02, 08
LG
05
PHILIPS
02, 03, 07
PANASONIC
06
TOSHIBA
04
Na pokazivaču se pojavi "CHILD LOCK" i
"ON".
Funkcija Child Lock je uključena i tipke na uređaju su blokirane. (Sustavom možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača.) Za isključenje
funkcije Child Lock držite pritisnutom tipku 
duže od 5 sekundi, sve dok se na pokazivaču ne
pojavi "CHILD LOCK" i "OFF".
Napomena
&& Pokušavate li koristiti tipke na uređaju dok je
funkcija Child Lock uključena, na pokazivaču se
prikazuje "CHILD LOCK".
Dodatne funkcije
Promjena preostalog vremena
Štednja energije u
pripravnom stanju
Provjerite sljedeće postavke:
–– [Control for HDMI] u [HDMI Settings] treba
biti podešen na [Off] (str. 44).
–– [Standby] u [S-AIR Settings] treba biti podešen na [Off] (str. 41).
–– [Quick Start Mode] treba biti podešen na
[Off] (str. 54).
49
Ikona
Postavke i podešenja
Objašnjenje
[Audio Settings] (str. 52)
Korištenje izbornika za
podešavanje
Možete izvesti različita podešavanja funkcija
slike i zvuka.
Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad
želite promijeniti postavke sustava. Standardne
postavke su podcrtane.
Napomena
&& Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da
sve opisane opcije možda neće funkcionirati.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Podešenje postavki zvuka ovisno o
vrsti spojenih priključnica.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 52)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
[Parental Control Settings]
(str. 53)
Omogućuje detaljne postavke za
funkciju ograničavanja reprodukcije.
[Music Settings] (str. 53)
Omogućuje detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
[System Settings] (str. 54)
Podešenje postavki vezanih uz
sustav.
[Network Settings] (str. 55)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
[Easy Setup] (str. 55)
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
[Resetting] (str. 55)
Resetira postavke sustava na tvorničke vrijednosti.
3
Tipkama / odaberite ikonu kategorije postavki koje želite promijeniti i
zatim pritisnite .
Primjer: [Screen Settings]
[Network Update]
Možete nadograditi i poboljšati funkcije sustava.
Za informacije o funkcijama nadogradnje,
posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Možete podesiti sljedeće opcije.
Ikona
Objašnjenje
[Network Update] (str. 50)
Nadogradnja softvera sustava.
[Screen Settings] (str. 51)
Podešenje postavki zaslona ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
50
[Screen Settings]
[[[TV Type]
[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na
TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona
(wide mode).
[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju
širokog zaslona.
[[[Screen Format]
[[[DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim
trakama pri vrhu i dnu.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom
zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.
[[[Cinema Conversion Mode]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
Uređaj automatski detektira je li materijal baziran
na videosadržaju ili na filmskom sadržaju te
odabire prikladan način konverzije.
[Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije
prikladan za materijale bazirane na videosadržaju,
bez obzira na materijal.
Napomena
&& Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i
ostale izlazne videopriključnice, odaberite
[Component Video].
&& Ako se pri postavci [HDMI] ili [Component Video]
razlučivosti ne pojavi slika, odaberite drukčiju
razlučivost.
[[[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Emitira 1920  1080p/24 Hz videosignale samo kod povezivanja na TV prijemnik
koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT
priključnice.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne
podržava 1080/24p videosignale.
[[[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski detektira vrstu vanjskog
uređaja i odabire odgovarajuće podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
[RGB]: Odaberite ovo kod spajanja na uređaj s
DVI priključnicom koja podržava HDCP.
Postavke i podešenja
[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV
prijemniku sa širokim zaslonom.
[Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike
kako bi bila u skladu s veličinom zaslona. zadržavajući originalni format slike.
[Component Video]: Odabir razlučivosti koja je
prikladna za vaš TV prijemnik.
[Video]: Automatski odabir najniže razlučivosti.
[[[HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[12bit], [10bit]: Emitira 12-bitne/10-bitne video
signale kod povezivanja s TV prijemnikom
kompatibilnim sa značajkom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
[[[Pause Mode] (samo BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Prikazuje se slika s pokretnim objektima
bez podrhtavanja. U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
[Frame]: Prikazuje se slika visoke razlučivosti s
objektima koji se ne miču.
[[[Output Video Format]
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto]. Za razlučivost snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. (Ako je razlučivost
niža od SD razlučivosti, povećava se do SD
razlučivosti.)
51
[Audio Settings]
[[[BD Audio MIX Setting]
Možete uključiti ili isključiti efekte zvuka na
sustavu (SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT
MODE" i "SUR.SETTING").
[On]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audiosignala u
primarni audiosignal.
[Off]: Emitira samo primarne audiosignale.
Odaberite ovo za emitiranje HD audiosignala na
AV prijemnik.
[On]: Omogućuje uporabu svih efekata zvuka na
sustavu. Gornja granica frekvencije uzorkovanja
je 48 kHz.
[Off]: Efekti zvuka su isključeni. Odaberite ovu
opciju ako ne želite postaviti gornju granicu
frekvencije uzorkovanja.
[[[Audio DRC]
[[[Speaker Settings]
Možete komprimirati dinamički raspon zvučnog
zapisa.
[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom
rasponu određenom na disku (samo BD-ROM).
[Off]: Nema kompresije dinamičkog raspona.
[On]: Sustav reproducira zvučni zapis s
dinamičkim rasponom kakav su njegovi tvorci
namjeravali postići.
[[[Attenuate - AUDIO]
Pri slušanju komponente spojene na priključnice
AUDIO (AUDIO IN L/R) može se pojaviti
izobličenje zvuka. Možete spriječiti izobličenje
tako da smanjite ulaznu razinu na uređaju.
[On]: Stišava ulaznu razinu. Izlazna razina se
promijeni.
[Off]: Normalna ulazna razina.
[[[Audio Output]
Sustav ne može istovremeno emitirati višekanalni zvuk preko HDMI OUT priključnice i
zvučnika sustava.
[Speaker]: Emitiranje višekanalnog zvuka samo
preko zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitiranje višekanalnog
zvuka preko zvučnika sustava i 2-kanalnih PCM
signala preko HDMI OUT priključnice.
[HDMI]: Emitira zvuk samo preko HDMI OUT
priključnice. Format zvuka ovisi o spojenoj
komponenti.
Napomena
&& Podesite li [Audio Output] na [HDMI], funkcije
SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT MODE" i
"SUR.SETTING" se isključuju.
&& Kad je uključena funkcija System Audio Control
(str. 45), to podešenje se može promijeniti automatski.
52
[[[Sound Effect]
Za postizanje najboljeg mogućeg surround
zvuka, podesite zvučnike. Za detalje pogledajte
"Podešavanje zvučnika" (str. 47).
[[[Auto Calibration]
Možete odgovarajuća podešenja automatski.
Za detalje, pogledajte "Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara" (str. 46).
[BD/DVD Viewing
Settings]
Možete precizno podešavati postavke reprodukcije BD/DVD diska.
[[[BD/DVD Menu]
Možete odabrati standardni jezik izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 70) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
[[[Audio]
Možete odabrati standardni jezik dijaloga za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji
ima prioritet na disku.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda.
U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 70)
pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje
za unos.
[[[Subtitle]
[[[BD Parental Control]
Možete odabrati standardni jezik titla za BDROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 70) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se
ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu
blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite
zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[DVD Parental Control]
[[[BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
[[[BD Internet Connection]
[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[Do not allow]: Onemogućava spajanje na
internet.
[Internal memory]: Za odabir ugrađene memorije kao odredišta pohrane BD podataka.
[USB device (front)]: Za odabir prednje 
(USB) priključnice kao odredišta pohrane BD
podataka.
[USB device (rear)]: Za odabir stražnje 
(USB) priključnice kao odredišta pohrane BD
podataka.
[Parental Control
Settings]
[[[Password]
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM,
DVD VIDEO diskova te za reprodukciju internetskih videozapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM
i DVD VIDEO diskove možete podesiti različite
razine ograničenja.
[[[Internet Video Parental Control]
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[Internet Video Unrated]
[Allow]: Dopušta se reprodukcija internetskih
videozapisa bez podešene razine ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija internetskih
videozapisa bez podešene razine ograničenja.
Postavke i podešenja
[[[BD Data Storage Options]
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
[Music Settings]
Omogućuje detaljne postavke za reprodukciju
Super Audio CD diskova.
[[[Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
[CD]: Reprodukcija CD sloja.
[[[Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Reprodukcija dijela s 2 kanala.
[DSD Multi]: Reprodukcija dijela s više kanala.
[[[Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može se ograničiti prema geografskom
području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti
drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i
upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.
53
[System Settings]
Možete podešavati postavke vezane uz sustav.
[[[OSD]
Možete odabrati jezik za izbornike sustava, koji
se pojavljuju na TV zaslonu.
[[[S-AIR Settings]
Možete podesiti S-AIR postavke. Za detalje
pogledajte "Uporaba S-AIR uređaja" (str. 39).
[ID]: Možete podesiti ID sustava.
[Pairing]: Možete upariti sustav i S-AIR pomoćnu
jedinicu, primjerice surround pojačalo ili S-AIR
prijemnik.
[RF Change]: Podesite tu funkciju ako je bežični
prijenos nestabilan.
[Mode]: Možete slušati zvuk sa sustava u drugoj
prostoriji.
[Standby]: Možete koristiti S-AIR prijemnik
dok je sustav u pripravnom stanju.
[[[Dimmer]
[Bright]: Jače osvijetljen pokazivač.
[Dark]: Slabije osvijetljen pokazivač.
Napomena
&& Ova funkcija je raspoloživa samo kad je [Control for
HDMI] podešeno na [On].
[Volume Limit]
Kad je uključena funkcija System Audio Control
(str. 45), može se ovisno o razini glasnoće sustava
čuti glasan zvuk. To možete spriječiti ograničavanjem maksimalne razine glasnoće kad se
aktivira funkcija System Audio Control.
[Level3]: Maksimalna razina glasnoće je
podešena na 10.
[Level2]: Maksimalna razina glasnoće je
podešena na 15.
[Level1]: Maksimalna razina glasnoće je
podešena na 20.
[Off]: Isključeno.
Napomena
&& Ova funkcija je raspoloživa samo kad je [Control for
HDMI] podešeno na [On].
[[[Quick Start Mode]
[On]: Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz
pripravnog stanja. Sustavom se može upravljati
odmah nakon uključenja.
[Off]: Standardna postavka.
[[[Auto Standby]
[[[HDMI Settings]
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI kabela, upravljanje se pojednostavljuje. Za detalje,
pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI
za "BRAVIA" Sync" (str. 44).
[Control for HDMI]
Funkciju [Control for HDMI] možete uključiti
ili isključiti.
[On]: Uključeno. Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kabelom.
[Off]: Isključeno.
[Audio Return Channel]
Ta funkcija je raspoloživa kad spojite sustav
i TV koji podržava funkciju Audio Return
Channel.
[Auto]: Sustav može primati digitalni audiosignal iz TV automatski putem HDMI kabela.
[Off]: Isključeno.
54
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Sustav automatski prelazi u pripravno stanje kad
ne rukujete njime oko 30 minuta.
[Off]: Isključuje funkciju.
[[[Auto Display]
[On]: Automatski prikazuje informacije na
zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete
DISPLAY.
[[[Screen Saver]
[On]: Uključuje funkciju screeen saver.
[Off]: Isključeno.
[[[Software Update Notification]
[On]: Podešava sustav kako bi vas obavijestio o
dostupnosti novije verzije softvera (str. 50).
[Off]: Isključeno.
[[[Gracenote Settings]
[Auto]: Automatski preuzima informacije o
disku nakon zaustavljanja reprodukcije diska.
Sustav treba biti spojen na mrežu kako bi preuzimanje bilo moguće.
[Manual]: Preuzima informacije od disku ako je
s izbornika opcija odabrano [Playback History]
ili [Information Display].
[[[DivX® VOD]
Možete prikazati registracijski ili odjavni kôd
za ovaj sustav ili možete odjaviti sustav nakon
registracije.
Kad registriranje nije moguće
Kad je registriranje moguće
Tipkama / odaberite [OK] ili [Cancel] i
zatim pritisnite .
[OK]: Uređaj je odjavljen i prikazuje se odjavni
kôd.
[Cancel]: Sustav se vraća na prethodni prikaz.
Više informacija potražite na internetskoj stranici
http://www.divx.com.
[[[System Information]
Možete prikazati informacije o verziji softvera u
sustavu i MAC adresu.
[Network Settings]
http://support.sony-europe.com/
[[[Network Connection Diagnostics]
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako biste
provjerili je li mrežno spajanje točno načinjeno.
[[[BD Remote Device Registration]
Registrira vaš "BD remote" uređaj.
[[[Registered BD Remote Devices]
Prikazuje se popis vaših registriranih "BD
remote" uređaja.
[Easy Setup]
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za
unos osnovnih podešenja. Slijedite upute na
zaslonu.
[Resetting]
[[[Reset to Factory Default Settings]
Postavke i podešenja
[Registration Code]: Prikazuje se registracijski
kôd.
[Deregistration Code]: Prikazuje se odjavni kôd.
(Tu opciju možete odabrati tek nakon što se
prikaže registracijski kôd.)
Za više informacija posjetite
Možete resetirati postavke sustava na tvorničke
vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki.
Sve postavke unutar grupe će se resetirati.
[[[Initialize Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene na
sustavu.
Možete detaljno podesiti postavke za internet i
mrežu.
[[[Internet Settings]
Prvo je potrebno spojiti sustav na mrežu. Za pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu" (str. 24).
[View Network Status]: Prikazuje trenutni status
mreže.
[Wired Setup]: Odaberite ovo spajate li se izravno
na širokopojasni router.
[USB Wireless Setup]: Odaberite ovo koristite li
USB adapter za bežični LAN.
55
O radu uređaja
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
&& Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog
udara, na uređaj ne postavljajte predmete ispunjene
tekućinom, primjerice vaze, niti postavljajte uređaj
u blizinu vode, primjerice blizu kade ili tuš kabine.
Ako u kućište uređaja dospije kakav predmet ili
tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u
ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
&& Ne dirajte mrežni kabel (kabel napajanja) mokrim
rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
&& Odspojite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako uređaj
nećete upotrebljavati duže vrijeme. Pri odspajanju
povlačite utikač, a ne kabel.
O postavljanju
&& Postavite sustav na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti sustava
ne bi došlo do nakupljanja topline.
&& Ako je glasnoća povišena duže vrijeme, kućište
sustava se zagrije. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim, nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u
skučene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se
uređaj može pregrijati.
&& Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji
bi mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu.
Sustav je opremljen pojačalom snage. Ako su ventilacijski otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do
pregrijavanja te do kvara.
&& Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice, na tepihe, niti u blizini tkanina, primjerice,
zavjesa, koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje.
&& Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice,
u policu za knjige ili slično.
&& Nemojte stavljati uređaj na mjesta u blizini izvora
topline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg
zraka, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
&& Nemojte postavljati sustav u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
&& Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa
snažnim magnetima, kao što su mikrovalne pećnice
ili veliki zvučnici.
&& Ne postavljajte teške predmete na sustav.
56
&& Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga
se može kondenzirati na lećama unutar uređaja. Ako
dođe do toga, sustav možda neće pravilno raditi. U
tom slučaju, uklonite disk i ostavite sustav uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
&& Prije premještanja sustava izvadite disk. U protivnom
bi se disk mogao oštetiti.
&& Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite
ga iz utičnice i odnesite na provjeru u servis prije
nastavka uporabe.
O podešavanju glasnoće
&& Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela
s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez
audiosignala. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti
pri iznenadnoj reprodukciji glasnih dijelova.
Čišćenje
&& Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla ogrepsti površinu, primjerice, prašak za
ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
uz sustav, molimo obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća
&& Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamjenskim dijelovima
&& U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti
zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.
O bojama TV slike
&& Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik
te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i
dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od
TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza
izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite
prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda,
to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona.
Posebno su osjetljivi projekcijski TV prijemnici.
O prenošenju sustava
&& Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
&&Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne
dodirujte površinu.
&&Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
&&Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći
do značajnog porasta temperature u autu.
&&Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.
Čišćenje
&& Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/
leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene
vinilnim pločama.
Dodatne informacije
&&Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od središta prema rubu.
Sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu
ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što
su naljepnice ili prstenovi.
57
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete sustav na
servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku, možete zadržati te dijelove.
Ako imate problema s funkcijom S-AIR, ovlašteni Sony servis treba provjeriti cijeli sustav (S-AIR
glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu).
Napajanje
Simptom
Problemi i rješenja
Uređaj se ne uključuje.
&& Provjerite je li kabel napajanja čvrsto spojen.
Na pokazivaču se izmjenjuju
prikazi "PROTECTOR" i
"PUSH POWER".
Pritisnite / za isključenje sustava i provjerite sljedeće stavke nakon što s
pokazivača nestane "STANDBY".
&& Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
&& Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
&& Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
&& Nakon provjere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite sustav.
Ako pomoću ovih provjera provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
Općenito
Simptom
Problemi i rješenja
Daljinski upravljač ne radi.
&& Udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja je prevelika.
&& Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
&& Ako ne možete rukovati izbornicima preko tipaka na prednjoj ploči, pritisnite
HOME na daljinskom upravljaču.
Sustav ne radi pravilno.
&& Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko
minuta.
Slika
Simptom
Problemi i rješenja
Nema slike.
&& Provjerite videopovezivanje (str. 20).
&& Uređaj nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu TV-a (str. 20).
&& Nije odabran videoulaz TV prijemnika te nije moguć prikaz slike sa sustava.
&& Provjerite izlazni signal sustava (str. 20).
&& Sustav je spojen s ulaznim uređajem koji nije HDCP (high-definition content
protection) kompatibilan (ne uključuje se "HDMI" na prednjoj strani uređaja)
(str. 20).
&& Kad reproducirate dvoslojni DVD disk, slika i zvuk mogu se trenutno prekinuti
na mjestu gdje se slojevi izmijene.
Slika se ne pojavljuje kad je oda- && Pritisnite i zadržite  i VOLUME – na uređaju duže od 5 sekundi kako biste
brana netočna razlučivost izlaznih resetirali razlučivost izlaznih videosignala na najnižu razlučivost.
videosignala u izborniku [Output
Video Format].
58
Simptom
Problemi i rješenja
Kod istodobnog spajanja na
&& Podesite [Output Video Format] u [Screen Settings] na [Component Video]
HDMI OUT priključnicu i ostale
(str. 51).
izlazne videopriključnice, videosignali se emitiraju samo kroz
HDMI OUT priključnicu.
&& Podesite [Picture Quality Mode] na [Standard] (tvornička postavka) (str. 32).
Slika se ne emitira pravilno.
&& Provjerite postavke [Output Video Format] u izborniku [Screen Settings] (str. 51).
&& Ako se istodobno emitiraju i analogni i digitalni signali, podesite [BD/DVDROM 1080/24p Output] u [Screen Settings] na [Off] (str. 51).
&& Za BD-ROM diskove provjerite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
u izborniku [Screen Settings] (str. 51).
Pojavljuju se smetnje u slici.
&& Disk je zaprljan ili oštećen.
&& Ako izlazni videosignal prolazi do TV-a kroz videorekorder, na kvalitetu slike
može utjecati signal zaštite od kopiranja koji se primjenjuje kod nekih BD/
DVD programa. Ako problemi postoje i kad uređaj spojite izravno na TV,
pokušajte ga spojiti na druge ulazne priključnice.
Iako je u izborniku [Screen
Settings] podešena opcija [TV
Type], slika ne ispunjava TV
zaslon.
&& Format slike je podešen na disku.
Boje na TV ekranu nisu prikazane && Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s katodnom cijevi ili projektora,
pravilno.
odmaknite ih najmanje 0,3 m.
&& Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga
uključite nakon 15 do 30 minuta.
&& Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske zatvarače na postolju za TV,
medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika.
Zvuk
Simptom
Problemi i rješenja
Nema zvuka.
&& Kabel zvučnika nije spojen čvrsto.
&& Provjerite postavke zvučnika (str. 47).
&& U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite  za povratak na normalnu
reprodukciju.
&& Izvodi se usporena reprodukcija ili prikaz sliku po sliku. Pritisnite  za
povratak na normalnu reprodukciju.
Zvuk se ne emitira iz HDMI
OUT priključnice.
&& Podesite [Audio Output] na [HDMI] (str. 52).
Lijevi i desni zvuk nisu
balansirani ili su zamijenjeni.
&& Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i čvrsto spojeni.
Nema zvuka iz subwoofera.
&& Provjerite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
Dodatne informacije
Tamni dijelovi slike su previše
tamni/svijetli dijelovi su
presvijetli ili neprirodni.
59
Simptom
Problemi i rješenja
Nema digitalnog zvuka iz pri&& Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] unutar [System Settings] na
ključnice HDMI OUT pri uporabi [On] (str. 54). Također podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings]
funkcije Audio Return Channel.
unutar [System Settings] na [Auto] (str. 54).
&& Provjerite je li priključeni TV kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel.
&& Provjerite je li HDMI kabel spojen na priključnicu TV-a koji je kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel.
&& Frekvencija uzorkovanja ulaznog signala je veća od 48 kHz.
Zvuk iz sustava ne izlazi pravilno && Podesite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings] unutar [System Settings]
kad je sustav spojen na set-top
na [Off] (str. 45).
box.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili
brujanje.
&& Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od transformatora, motora i bar 3
metra udaljeni od TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
&& Odmaknite TV prijemnik od audiokomponenata.
&& Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekt kad
reproducirate CD.
&& Odaberite stereo zvuk pritiskom na tipku  (str. 34).
Pri reprodukciji Dolby Digital,
&& Provjerite podešenja za surround (str. 27).
DTS ili MPEG zvučnih zapisa,
&& Provjerite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
teško se može čuti surround efekt. && Ovisno o BD/DVD disku, izlazni signal možda neće biti u cijelosti 5.1-kanalni.
Može biti mono ili stereo čak i ako je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital ili
MPEG audioformatu.
Zvuk se čuje samo iz središnjeg
zvučnika.
&& Ovisno o disku, zvuk se može čuti samo iz središnjeg zvučnika.
Ne čuje se zvuk iz središnjeg
zvučnika.
&& Provjerite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
&& Provjerite podešenja za surround (str. 27).
&& Ovisno o izvoru, efekti iz srednjeg zvučnika mogu biti manje primjetni.
&& Reproducira se 2-kanalni izvor.
Ne čuje se zvuk ili je zvuk vrlo
tih iz surround zvučnika.
&& Provjerite spojeve i podešenja zvučnika (str. 19, 47).
&& Provjerite podešenja za surround (str. 27).
&& Ovisno o izvoru, efekti iz surround zvučnika mogu biti manje primjetni.
&& Reproducira se 2-kanalni izvor.
Ne čuje se početak zvuka.
&& Podesite zvučni ugođaj na "MOVIE" ili "MUSIC" (str. 34).
&& Odaberite "A.F.D. STD" za "SUR.SETTING" (str. 27).
Efekti zvuka su isključeni.
&& Efekti za SOUND MODE, "D.BASS", "NIGHT MODE" i "SUR.SETTING"
mogu se isključiti ovisno o vrsti ulaznog signala (str. 52).
Dolazi do izobličenja zvuka
spojene komponente.
&& Smanjite ulaznu razinu spojene komponente tako da podesite [Attenuate AUDIO] (str. 52).
Rukovanje
60
Simptom
Problemi i rješenja
Ne mogu se ugoditi radijske
postaje.
&& Provjerite je li antenski kabel čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite vanjsku
antenu, ako je potrebno.
&& Signal radijske postaje je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Ručno
ugodite postaju.
Problemi i rješenja
Disk se ne može reproducirati.
&& Pokušali ste reproducirati disk na kojem se nalazi format kojeg ovaj sustav ne
može reproducirati (str. 65).
&& Regionalni kôd na BD/DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom
sustava.
&& Unutar uređaja se kondenzirala vlaga koja može oštetiti leće. Izvadite disk i
ostavite uređaj uključen približno pola sata.
&& Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran (str. 65).
Nazivi datoteka nisu prikazani
pravilno.
&& Sustav može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO
8859-1. Drugi formati znakova mogu biti različito prikazani.
&& Ovisno o softveru za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.
Disk se ne reproducira od
početka.
&& Odabran je nastavak reprodukcije. Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start] i zatim pritisnite .
&& Na TV zaslonu se automatski pojavi izbornik naslova ili BD/DVD izbornik.
Reprodukcija ne počinje od
mjesta nastavljanja na kojem
ste ju zaustavili.
&& Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije ovisno o disku kada
––otvorite uložnicu diska.
––odspojite USB uređaj.
––reproducirate neki drugi sadržaj.
––isključite uređaj.
Uređaj automatski započinje
reprodukciju diska.
&& BD/DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije
Reprodukcija se automatski
zaustavlja.
&& Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske pauze. Tijekom reprodukcije
takvog diska sustav zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
Nije moguće izvoditi neke
funkcije kao što je zaustavljanje
ili pretraživanje.
&& Ovisno o disku, neke od navedenih funkcija možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju
poruke na željenom jeziku.
&& U izborniku Setup, pod opcijom [System Settings] kod funkcije [OSD] odaberite jezik prikaza poruka na TV zaslonu (str. 54).
Jezik dijaloga/titlova na disku
ili kutovi snimanja ne mogu se
promijeniti.
&& Pokušajte s uporabom BD ili DVD izbornika.
&& Na trenutno reproduciranom BD ili DVD disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi
na više jezika, kao ni scene iz različitih kutova kamere.
&& BD ili DVD disk sadrži zabranu promjene jezika dijaloga/titlova ili promjenu
kuta kamere.
Dodatne informacije
Simptom
Uložnica diska se ne otvara i ne && Pokušajte sljedeće: 1 Pritisnite i zadržite  i  na uređaju duže od 5 sekundi
možete ukloniti disk, čak ni nakon za otvaranje uložnice diska. 2 Izvadite disk. 3 Odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko minuta.
što pritisnete .
Disk se ne može izvaditi i na
&& Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
pokazivaču se pojavi "TLK ON".
61
Simptom
Problemi i rješenja
Funkcija Control for HDMI ne
radi.
&& Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] unutar [System Settings] na
[On] (str. 54).
&& Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for
HDMI].
&& Provjerite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
&& Promijenite li HDMI povezivanje, spojite i odspojite kabel napajanja ili ako se
prekine napajanje, u izborniku [System Settings] podesite u [HDMI Settings]
opciju [Control for HDMI] na [Off] i zatim na [On] (str. 54).
&& Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 44).
Iz sustava i TV prijemnika se ne
čuje zvuk kod uporabe System
Audio Control funkcije.
&& Provjerite je li priključeni TV prijemnik kompatibilan sa System Audio Control
funkcijom.
&& Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 44).
&& Pokušajte sljedeće: 1 Izvadite disk. 2 Isključite sustav. 3 Uklonite i ponovno
Bonus sadržaji ili drugi podaci
spojite USB uređaj (str. 30). 4 Uključite sustav. 5 Uložite BD-ROM disk s
koji se nalaze na BD-ROM disku
BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.
ne mogu se reproducirati.
Na zaslonu se pojavljuje poruka
na kojoj je naznačeno da u ugrađenoj memoriji nema dovoljno
prostora.
&& Obrišite nepotrebne podatke iz ugrađene memorije ili USB memorijskog
uređaja. Odaberite [Erase BD Data] u  [Video] za brisanje nepotrebnih
podataka. Koristite li za pohranu USB memoriju, svi podaci spremljeni u mapu
[BUDA/BUDB] se brišu. Pohranite podatke za video/glazbu/fotografije u
mapu [BUDA/BUDB] (str. 29).
Kad pritisnete bilo koju tipku
&& Isključite funkciju Child Lock (str. 49).
na uređaju, uređaj ne radi i na
pokazivaču se prikazuje "CHILD
LOCK".
Izbornik sustava ne radi.
&& Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču.
USB uređaj
62
Simptom
Problemi i rješenja
Sustav nije prepoznao
USB uređaj.
&& Pokušajte sljedeće: 1 Isključite sustav. 2 Uklonite i ponovno spojite USB
uređaj. 3 Uključite sustav.
&& Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na  (USB) priključnicu.
&& Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
&& Provjerite je li USB uređaj uključen.
&& Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, odspojite i spojite USB uređaj
izravno na sustav.
S-AIR
Simptom
Problemi i rješenja
Iz S-AIR pomoćne jedinice
&& Koristite li drugu S-AIR glavnu jedinicu, postavite je više od 8 m od ovog
nema zvuka, čuje se šum ili
uređaja.
zvuk iz S-AIR pomoćne jedinice && Približite međusobno S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu.
preskače.
&& Izbjegavajte uporabu opreme koja stvara elektromagnetsku energiju, primjerice
mikrovalnu pećnicu.
&& Postavite S-AIR glavnu jedinicu i S-AIR pomoćnu jedinicu podalje od drugih
bežičnih proizvoda.
&& Pogledajte "Ako je bežični prijenos nestabilan" (str. 42).
&& Promijenite ID postavke S-AIR glavne jedinice i S-AIR pomoćne jedinice.
&& Isključite sustav i S-AIR pomoćnu jedinicu i zatim ih ponovno uključite.
BRAVIA Internet Video
Simptom
Problemi i rješenja
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih
programa gubi oštrinu, posebice
tijekom brzih ili tamnih scena.
&& Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
&& Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati promjenom brzine veze. Sony preporučuje vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za videozapise standardne razlučivosti
i 10 Mbps za High Definition videozapise.
&& Ne sadrže svi videozapisi zvuk.
Slika je mala.
&& Pritisnite  za povećanje.
Simptom
Problemi i rješenja
Sustav se ne može spojiti na
mrežu.
&& Provjerite vezu s mrežom (str. 24) i mrežne postavke (str. 55).
Nije moguće spojiti računalo na
internet nakon primjene opcije
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
&& Bežične postavke routera mogu se automatski promijeniti ako funkciju Wi-Fi
Protected Setup upotrijebite prije podešavanja routera. U tom slučaju promijenite bežične postavke na računalu.
Sustav se ne može spojiti na vaš
router za bežični LAN.
&& Provjerite je li router za bežični LAN uključen.
&& Ovisno o uvjetima okoliša, kao što je materijal zidova, uvjeti prijema radijskih
valova ili prepreke između sustava i routera za bežični LAN, domet komunikacije
može se smanjiti. Primaknite sustav i router za bežični LAN jedan drugom.
&& Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji mogu ometati komunikaciju.
Odmaknite uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.
Dodatne informacije
Mrežno povezivanje
Željeni bežični router nije detek- && Pritisnite RETURN za povratak na prethodni zaslon i ponovno provedite
tiran čak ni izvođenjem funkcije
[Scan]. Ako se ni tada ne pronađe željeni bežični router, pritisnite RETURN za
[Scan].
odabir [Manual registration].
Prilikom uključivanja uređaja na && Pogledajte [Network Update] (str. 50) kako biste nadogradili sustav na noviju
zaslonu se pojavljuje poruka
verziju softvera.
[A new software version has been
found on the network. Perform
update under "Network Update"].
(Na mreži je pronađena nova
verzija softvera. Izvršite ažuriranje pomoću opcije "Network
Update".).
63
Ostalo
Simptom
Problemi i rješenja
Na pokazivaču se pojavi oznaka
"Exxxx".
&& Obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i
prenesite im kôd greške.
&& Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
Kad se pojavi samo  bez
ikakvih poruka na cijelom zaslonu.
64
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Blu-ray disk
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Budući
Diskovi koji se ne mogu
reproducirati
&&BD diskovi s kutijom
&&DVD-RAM diskovi
&&HD DVD diskovi
&&DVD Audio diskovi
&&PHOTO CD diskovi
&&Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
&&VCD/Super VCD diskovi
&&Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj sustav reproducira BD/DVD
diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili
proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD
diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/
DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg sustava otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo
BD-ROM/DVD VIDEO (samo reprodukcija)
diskove označene istim regionalnim kodom ili
s ALL .
Dodatne informacije
da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi
i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći
reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Također,
audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj
izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka.
2)BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska s
organičkim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako sadrže postscript.
3)CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako
nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije,
pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za
snimanje.
Napomena o funkcijama
reprodukcije BD/DVD diskova
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani
s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu
usklađeni s Compact Disc (CD) standardom.
Stoga se možda neće moći reproducirati na
ovom proizvodu.
65
Tipovi datoteka koji se
mogu reproducirati
Video
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS1)
MPEG-2 Video/PS, TS1)
".mpg", ".mpeg", ".m2ts",
".mts"
DivX2)
".avi", ".divx"
MPEG4/AVC1)
".mkv", ".mp4", ".m4v",
".m2ts", ".mts"
WMV91)
".wmv," ".asf"
AVCHD
3)
Glazba
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC1)4)
".m4a"
WMA9 Standard1)4)
".wma"
LPCM
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg", ".jpeg", ".jpe"
1)Sustav
ne može reproducirati datoteke s DRM
kodiranjem.
2)O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni
video format koji je načinila tvrtka DivX, Inc. Ovaj
uređaj je službeno certificiran za reprodukciju DivX
videozapisa. Za više informacija posjetite
www.divx.com gdje su vam dostupni i softverski
alati koji datoteke pretvaraju u DivX videozapise.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao
reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj,
ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo biti registriran.
Za generiranje registracijskog koda pronađite odjeljak
za DivX VOD na izborniku s podešenjima uređaja. S
tim kodom posjetite vod.divx.com kako biste dovršili
postupak registracije i saznali više o DivX VOD.
3)Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata koje
su snimljene, primjerice, digitalnom videokamerom.
Za gledanje datoteka AVCHD formata, disk s tim
datotekama potrebno je finalizirati.
4)Sustav ne može reproducirati datoteke s Lossless
kodiranjem i sl.
66
Napomena
&& Neke datoteke možda nećete moći reproducirati,
ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
&& Neke računalno obrađene datoteke možda se neće
reproducirati.
&& Sustav prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na BD,
DVD, CD diskovima i USB uređajima:
––do mape na petoj razini hijerarhije
––do 500 datoteka na pojedinoj razini
&& Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
&& Sustav prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a) koji su
kompatibilni s FAT-om i nisu podijeljeni na particije,
uređaje klase Still Image Capture Device (SICD) i
tipkovnicu sa 101 tipkom (samo preko prednje 
(USB) priključnice).
&& Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB
memorije i vanjskih uređaja, isključite sustav prije
spajanja ili uklanjanja USB memorije ili vanjskih
uređaja.
&& Sustav možda neće pravilno reproducirati videodatoteke s DATA CD diska snimljene uz visoku brzinu
bita. Za reprodukciju videodatoteka s visokom
brzinom bita savjetujemo uporabu DATA DVD-a.
Podržani formati zvuka
Sustav podržava sljedeće formate zvuka.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch, Dolby
LPCM 7.1ch Digital
Dolby
DTS
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS-ES
Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio









–

–

–
–
–
Funkcija
"BD/DVD"
"SAT/CABLE"
"TV"
(DIGITAL IN)
: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Razlučivost izlaznih videosignala
Postavke
razlučivosti
Kad je [Output Video Format] podešeno
na [HDMI]
VIDEO OUT
priključnica
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
Kad je [Output Video Format] podešeno
na [Component Video]
HDMI OUT
priključnica
VIDEO OUT
priključnica
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
HDMI OUT
priključnica
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p
480i/576i
720p*
720p
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i
1080p
480i/576i
1080i*
1080p
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
Dodatne informacije
Razlučivost izlaznih videosignala varira ovisno o podešenju stavke [Output Video Format] u izborniku
[Screen Settings] (str. 51).
** Zaštićeni sadržaji na DVD disku emitiraju se pri razlučivosti od 480p/576p.
Kad je [Output Video Format] podešeno na [Video]
480i/576i videosignali se emitiraju iz VIDEO OUT ili COMPONENT VIDEO OUT priključnice, a
480p/576p videosignali se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.
67
Tehnički podaci
Pojačalo
BDV-E870:
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L / Prednji R: 108 W + 108 W (pri 3 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji L/Prednji R/Središnji/Surround L/Surroound R:
167 W (po kanalu pri 3 ohma,
1 kHz)
Subwoofer:
165 W (uz 3 ohma, 80 Hz)
BDV-E370:
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji L / Prednji R: 108 W + 108 W (pri 3 ohma,
1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji L/Prednji R/Središnji/Surround L/Surroound R:
142 W (po kanalu pri 3 ohma,
1 kHz)
Subwoofer:
140 W (uz 3 ohma, 80 Hz)
Ulazi (analogni)
AUDIO (AUDIO IN) Osjetljivost: 450/250 mV
Ulazi (digitalni)
SAT/CABLE (COAXIAL), TV (OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
Video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p/75 ohma
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p/75 ohma
PB/CB, PR/CR: 0.7 Vp-p/
75 ohma
HDMI OUT: Tip A
(19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav
Sustav formata signala PAL/NTSC
USB
 (USB) priključnica: Tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih
fotoaparata i digitalnih video
kamera)
Maksimalna struja:
500 mA
LAN
LAN (100) priključnica 100BASE-TX Terminal
Radio (tuner)
Sustav
FM prijemnik
Raspon ugađanja
Antena
68
PLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
87,5 MHz – 108 MHz
(korak 50 kHz)
FM žičana antena
Antenske priključnice
Međufrekvencija
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
Zvučnici
Prednji/Surround (SS-TSB101) za BDV-E370
Surround (SS-TSB101) za BDV-E870
Sustav zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Širokopojasni, bas refleksni
55 mm  80 mm stožasti
3 ohma
75 mm  225 mm  71 mm
(š/v/d)
0,45 kg
Prednji (SS-TSB104) za BDV-E870
Sustav zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Širokopojasni, bas refleksni
55 mm  80 mm stožasti
3 ohma
75 mm  610 mm  70 mm
(š/v/d) (dio za postavljanje
na zid)
251 mm  1205 mm  251
mm (š/v/d) (cijeli zvučnik)
0,9 kg (dio za postavljanje
na zid)
2,7 kg (cijeli zvučnik)
Središnji (SS-CTB101)
Sustav zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedancija
Masa (približno)
Širokopojasni, akustički
ovjes, magnetski oklopljen
30 mm  60 mm stožasti
3 ohma
Dimenzije (približno) 290 mm
 49 mm  49 mm (š/v/d)
0,28 kg
Subwoofer (SS-WSB101)
Sustav zvučnika
Zvučnička jedinica
Nazivna impedancija
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
Subwoofer, bas refleksni
160 mm stožasti
3 ohma
260 mm  320 mm  260 mm
(š/v/d)
5,2 kg
Općenito
Napajanje
Ostali modeli:
Potrošnja
Dimenzije (približno)
Masa (približno)
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Uključen: 170 W
Pripravno stanje: 0,3 W
(u štednom modu)
430 mm  85 mm  335 mm
(š/v/d) uključujući dijelove
koji strše
4,8 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
&& Potrošnja u pripravnom stanju 0,3 W.
&& U određenim tiskanim pločicama nisu korišteni
halogenirani usporivači vatre.
&& Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja postignuto je pomoću digitalnog pojačala,
S-Master.
Dodatne informacije
69
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Hrvatski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
Malaški
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto;
Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatskosrpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Kôd
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jezik
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Sestvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Neodređeno
Popis regionalnih kodova funkcije ograničenja reprodukcije
Kôd
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
70
Regija
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Kôd
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Regija
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Kôd
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Regija
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Kôd
2149
2499
2086
2528
2184
Regija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
Rječnik
AVCHD
AVCHD format je format ‘high-definition’ digitalne
videokamere koji se koristi za snimanje SD
(standard definition) ili HD (high definition)
signala specifikacije 1080i* ili 720p** na
DVD diskove, pomoću učinkovite tehnologije
za kodiranje kompresije podataka. MPEG-4
AVC/H.264 format se koristi za komprimiranje
videopodataka, a sustav Dolby Digital ili Linear
PCM za komprimiranje audiopodataka. MPEG-4
AVC/H.264 format učinkovitije komprimira slike
u usporedbi s konvencionalnim formatom kompresije slika. MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje da videosignali visoke definicije (HD),
koji su snimljeni digitalnim kamkorderom, budu
snimljeni na DVD disk, na isti način kao i televizijski signali standardne definicije (SD).
BD-J aplikacija
BD-ROM format podržava Java aplikaciju za
interaktivne funkcije.
"BD-J" dobavljačima sadržaja nudi gotovo neograničenu funkcionalnost kod izrade interaktivnih BD-ROM naslova.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je Blu-ray disk
na kojeg se može snimati jedanput, dostupan
u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD
disk. Pošto se sadržaj može snimiti ali se ne
može presnimiti, BD-R disk se može koristiti
za pohranu vrijednih podataka ili za pohranu i
distribuciju videomaterijala.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je Blu-ray disk
na kojeg se može snimati i presnimavati, dostupan
u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD
disk. Značajka ponovnog snimanja omogućuje
veće mogućnosti editiranja i uporabu aplikacija
s vremenskim pomakom.
BD-ROM disk (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
proizvodi se za komercijalnu uporabu i dostupan
je u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD
disk. Za razliku od konvencionalnih filmskih
i videosadržaja, ovaj disk nudi poboljšane značajke, primjerice, interaktivan sadržaj, uporabu
skočnih izbornika, izbor prikaza titlova i slideshow (prezentacija) prikaz. Premda BD-ROM
disk može sadržavati bilo koji oblik podataka,
većina BD-ROM diskova sadrži filmove u High
Definition formatu, za reprodukciju na Blu-ray
Disc/DVD uređajima.
Blu-ray Disc (BD)
Format diska razvijen za snimanje/reprodukciju
high-definition (HD) videosadržaja (za HDTV i
sl.) i pohranu velike količine podataka. Blu-ray
disk s jednim slojem može pohraniti do 25 GB
podataka, a dvoslojni Blu-ray disk do 50 GB
podataka.
Digital Cinema Auto Calibration
(D.C.A.C)
Digital Cinema Audio Calibration razvila je tvrtka
Sony za automatsko mjerenje i podešavanje
postavki zvučnika ovisno o uvjetima slušanja u
najkraćem vremenu.
Dolby Digital
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U tom formatu,
u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji nezavisni subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Taj format se također naziva i "5.1" jer
se subwoofer kanal broji kao 0,1 kanal (budući
da je on u funkciji samo kad je potreban efekt
dubokih basova). Svih šest kanala se u ovom
formatu snima nezavisno kako bi se osiguralo
dobro odvajanje kanala. Osim toga, budući
da se svi signali obrađuju digitalno, manje je
izobličenje signala.
Dodatne informacije
** Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080
efektivnih linija za skeniranje i interlace format.
*** Specifikacija visoke definicije koja koristi 720 efektivnih linija za skeniranje i progressive format.
BD-ROM
Dolby Digital Plus
Razvijena kao dodatak sustavu Dolby Digital,
Dolby Digital Plus tehnologija kodiranja zvuka
podržava 7.1 višekanalni surround zvuk.
71
Dolby Pro Logic II
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje se izvodi pomoću unaprijeđenog matričnog
surround dekodera koji izvlači značajke zvuka
s originalne snimke bez promjene ili dodavanja
novih zvukova.
DTS-HD Master Audio omogućuje maksimalnu
stopu prijenosa od 24,5 Mbps, koristi sažimanje
bez gubitka kvalitete (Lossless) i u skladu je s
maksimalnom frekvencijom uzorkovanja od 192
kHz te koristi maksimalno 7.1 kanala.
[[Filmski mod
Filmski mod dekodiranja namijenjen je uporabi
prilikom gledanja stereo TV emisija te programa
kodiranih Dolby Surround sustavom. Rezultat je
poboljšana usmjerenost zvučnog ugođaja koje se
po kvaliteti približava diskretnom 5.1-kanalnom
zvuku.
Dolby Surround Pro Logic
HDMI je sučelje koje podržava i video i audio
signale na jednoj digitalnoj vezi, omogućujući
uživanje u visokoj kvaliteti digitalne slike i
zvuka. HDMI specifikacija podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection),
tehnologiju zaštite od kopiranja koja uključuje
tehnologiju kodiranja digitalnih videosignala.
Tehnologija obrade audiosignala, jedna vrsta
Dolby Surround dekodiranja, iz 2-kanalnog
proizvodi 4-kanalni zvuk. U usporedbi s prethodnim Dolby Surround sustavom, Dolby Pro
Logic Surround prirodnije reproducira širenje
zvuka s lijeve na desnu stranu i omogućuje bolje
određivanje zvuka. Prednosti Dolby Pro Logic
Surround sustava mogu se u potpunosti iskoristiti uz uporabu jednog para surround zvučnika i
središnjeg zvučnika. Surround zvučnici reproduciraju mono zvuk.
Interlace format
(Interlaced prikaz slike)
Dolby TrueHD
Ograničenje reprodukcije (Parental
Control)
Dolby TrueHD je tehnologija kodiranja bez
gubitaka kvalitete, koja podržava do 8 kanala
višekanalnog surround zvuka za sljedeću generaciju optičkih diskova. Reproducirani zvuk je
vjeran originalnom izvorniku bit-za-bit.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems,
Inc. Ta tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava 5.1 diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DTS-HD High Resolution Audio
Razvijen je kao dodatak formata DTS Digital
Surround. Podržava maksimalnu frekvenciju
uzorkovanja od 96 kHz i 7.1 višekanalni surround
zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio omogućuje
maksimalnu stopu prijenosa od 6 Mbps, uz
sažimanje s gubitkom kvalitete (Lossy).
72
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Interlace format je NTSC standard za prikaz
TV slika uz frekvenciju od 30 slika u sekundi.
Svaka slika se prikazuje dvaput, naizmjenično
parne i neparne linije, brzinom od 60 prikaza u
sekundi.
LTH (Low to High)
LTH je sustav za snimanje koji podržava vrstu
BD-R diskova s organičkim pigmentom.
Funkcija BD/DVD diska koja ograničava reprodukciju prema godinama korisnika zavisno od
razine ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje
se razlikuje od diska do diska; kad se aktivira,
reprodukcija je u potpunosti onemogućena, prizori nasilja se preskaču ili se zamjenjuju drugim
prizorima itd.
PhotoTV HD
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz velikog broja
detalja na slici, te prikaz suptilnih tekstura i
boja, nalik na fotografiju. Spajanjem uređaja
koji podržavaju Sony "PhotoTV HD" pomoću
HDMI kabela, možete uživati u fotografijama
pri zapanjujućoj kvaliteti Full HD prikaza.
Primjerice, delikatna tekstura ljudske kože,
cvijeća, pijeska i valova sada se može prikazati
na velikom zaslonu u kvaliteti prikaza nalik na
fotografiju.
Pop-up izbornik
Izbornik poboljšane funkcionalnosti, koji je
dostupan na BD-ROM disku. Skočni izbornik
pojavi se kad pritisnete POP UP/MENU tijekom
reprodukcije i može se koristiti dok reprodukcija traje.
Progressive format
(sekvencijski prikaz)
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može prikazati 50 - 60 slika u sekundi
prikazom svih njihovih linija (525 linija kod
NTSC sustava). Poboljšava se ukupna kvaliteta
slike, a fotografije, tekst i vodoravne linije djeluju
oštrije. Ovaj format je kompatibilan s 525 ili
625 progresivnim formatom.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frekvencija)
Dodatne informacije
Odnedavna su na tržištu sve prisutniji BD/DVD,
digitalni i drugi visokokvalitetni mediji.
Kako bi se delikatni tonovi tih medija prenosili
bez izobličenja, Sony je razvio tehnologiju koja
se zove "S-AIR" za radijski prijenos nekomprimiranih digitalnih audiosignala te je ugradio
tu tehnologiju u EZW-RT10/EZW-RT10A/
EZW-T100.
Ta tehnologija prenosi digitalne audiosignale
bez kompresije primjenom frekvencijskog
raspona od 2,4 GHz iz ISM pojasa (Industrial,
Scientific, and Medical pojas), kao i kod bežičnog LAN-a i Bluetootha.
24p True Cinema
Filmovi snimljeni filmskom kamerom sastoje se
od 24 sličice u sekundi.
Pošto konvencionalni TV prijemnici (i CRT i
LCD i plazma) prikazuju sličice pri 1/60 ili 1/50
intervalima sekunde, 24 sličice ne izmjenjuju se
istom brzinom.
Kod spajanja na TV prijemnik s 24p značajkom,
uređaj prikazuje svaku sličicu pri intervalu
sekunde od 1/24 - isti interval koji je originalno
snimljen filmskom kamerom, te se stoga reproducira originalni kino prikaz.
73
Softver ovog sustava može se ažurirati u budućnosti. Kako biste saznali detalje i dobili moguću
ažuriranu verziju, posjetite sljedeći URL:
http://support.sony-europe.com/
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising