4-136-891-11(1)
Kućno kino s BD/DVD uređajem
Upute za uporabu
BDV-Z7
© 2009 Sony Corporation
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za
ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, primjerice
upaljene svijeće, na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite
uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj
posude s tekućinom, npr. vaze.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se
izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl.
Samo za uporabu u zatvorenom prostoru.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj
povećava se opasnost za vid. Pošto je laserska zraka
ovog kućnog kina s BD/DVD uređajem štetna za oči,
ne pokušavajte rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
Ova naljepnica smještena je na zaštitnom kućištu
lasera unutar kućišta glavnog uređaja.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod klase 1. Ova
oznaka smještena je na
zaštitnom kućištu lasera
unutar kućišta glavnog
uređaja.
2
O glavnom uređaju
&&Pločica s podacima nalazi se na donjoj strani izvana.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu pred­
viđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kon­
taktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne
smije odlagati s kućim otpadom. Na nekim se baterijama
ovaj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na
okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji
zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja
cjelovitosti podataka zahtijevaju trajnu povezanost s
unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati
samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na
sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomene za korisnike: sljedeća informacija vrijedi
samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Mjere opreza
Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je unutar granica
određenih smjernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti kod spajanja kabelom kraćim od 3 metra.
O izvorima napajanja
&&Sustav nije odspojen s napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sâm sustav
isključen.
&&Budući da se odspajanje sustava s mrežnog napona
izvodi putem mrežnog kabela, spojite sustav na lako
dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na
sustavu, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.
Autorska prava i zaštićeni znakovi
&&Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i
predstavlja intelektualno vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih.
Uporabu ove tehnologije mora odobriti Macrovision
Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu i
drugu ograničenu uporabu, osim ako Macrovision
Corporation nije izričito odobrio drugačiju uporabu.
Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
&&Ovaj sustav sadržava Dolby* Digital i DTS** Digital
Surround System.
** Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi
i oznake Dolby Laboratories korporacije.
*** Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc.
Brojevi patenata: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i
ostalih američkih i svjetskih izdanih i priprema­
nih patenata. DTS je registrirani zaštitni znak
a DTS logotipi, simbol, DTS-HD i DTS-HD
Master Audio I Essential su zaštitni znaci tvrtke
DTS, Inc © 1996 – 2008 DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
&&Ovaj sustav koristi High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) tehnologiju. HDMI, HDMI logo
i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC.
&&Java i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na Javi su
registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Sun Microsystems,
Inc.
&&"BD-Live" i "BonusView" su zaštitni znakovi tvrtke
Blu-ray Disc Association.
&&"Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
&&"Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštitni
znakovi.
&&"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
&&"AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi
tvrtki Matsushita Electric Industrial Co. i Sony
Corporation.
&&Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni
znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
&&"PLAYSTATION" je zaštitni znak tvrtke Sony
Computer Entertainment Inc.
&&"x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
&&"PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su zaštitni
znaci tvrtke Sony Corporation.
&&Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih
proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom
dokumentu.
3
O ovom priručniku
&&Upute u ovom priručniku opisuju kontrole
daljinskog upravljača. Također možete koristiti
kontrole na glavnom uređaju ako imaju jednake
oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
&&Ikone, poput ξ, koje su naznačene na
vrhu svakog objašnjenja označavaju vrstu
medija koja se može koristiti uz funkciju koja
se objašnjava. Za detalje, pogledajte "Diskovi
koji se mogu reproducirati" (str. 88).
&&U ovim se uputama riječ "disk" koristi kao
općeniti pojam za BD, DVD ili CD diskove,
ukoliko nije drugačije naznačeno u tekstu ili
na slikama.
&&Opcije kontrolnog izbornika mogu se razlikovati ovisno o području.
&&Standardno podešenje je podcrtano.
4
Sadržaj
O ovom priručniku................................... 4
Sadržaj isporuke....................................... 6
Dijelovi i kontrole.................................... 8
Kako započeti s radom
Korak 1: Postavljanje sustava......14
Korak 2: Spajanje sustava.............17
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup).......29
Korak 4: Odabir izvora...................32
Korak 5: Uživanje u surround
zvučnom efektu........................33
Reprodukcija
Reprodukcija BD/DVD diska................ 35
Uživanje u BonusView/BD-Live
opcijama........................................... 43
Reprodukcija diska................................ 44
Reprodukcija fotografija........................ 45
Sound Adjustment
Odabir efekta u skladu s izvorom.......... 48
Odabir audioformata, jezika dijaloga
ili kanala.......................................... 49
Multiplex Broadcast zvuk...................... 50
Primjena zvučnog efekta........................ 50
Funkcije tunera
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešavanje..... 66
[Network Update].................................. 67
[Video Settings]..................................... 68
[Audio Settings]..................................... 70
[BD/DVD Viewing Settings]................. 71
[Photo Settings]...................................... 73
[HDMI Settings].................................... 74
[System Settings]................................... 74
[Network Settings]................................. 75
[Easy Setup]........................................... 77
[Resetting].............................................. 77
Dodatne informacije
Mjere opreza.......................................... 79
Napomene o diskovima......................... 80
U slučaju problema................................ 81
Funkcija automatske dijagnostike.......... 87
Diskovi koje je moguće reproducirati..... 88
Podržani formati zvuka.......................... 90
Razlučivost izlaznih videosignala.......... 91
Tehnički podaci...................................... 92
Popis jezičnih kodova............................ 93
Propisi i uvjeti uporabe i sporazum
o dozvoli za krajnjeg korisnika........ 94
Rječnik................................................... 96
Slušanje radija........................................ 52
Uporaba RDS (Radio Data System)
sustava............................................. 56
Vanjski audiouređaj
Uporaba DIGITAL MEDIA PORT
adaptera............................................ 57
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije Control for HDMI
za "BRAVIA" Sync.......................... 58
Podešavanje zvučnika............................ 60
Upravljanje TV-om pomoću isporučenog
daljinskog upravljača....................... 62
Funkcija Sleep Timer............................. 63
Uporaba funkcije Dimmer..................... 64
Promjena vrste LED osvjetljenja........... 64
Isključenje tipaka na glavnom uređaju..... 65
5
Sadržaj isporuke
&&Glavni uređaj (1)
&&Prednji zvučnici (2)
&&Kabeli zvučnika (2, bijeli/
crveni)
&&Videokabel (1)
&&Daljinski upravljač (1)
&&Subwoofer (1)
&&Baterije R6 (veličina AA) (2)
&&Krpa za čišćenje (1)
&&FM žičana antena (1)
ili
6
&&Upute za uporabu (ovaj
priručnik)
&& Upute za povezivanje zvučnika
i TV-a
&&Informacije o licenci za
softver
Priprema daljinskog upravljača
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Uložite dvije baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu s oznakama polariteta  i  na baterijama
i unutar baterijskog pretinca.
Napomene
&&Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrijanim ili vlažnim mjestima.
&&Ne koristite zajedno novu i staru bateriju.
&&Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
&&Ako dulje vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje
uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
7
Dijelovi i kontrole
Za više informacija pogledajte stranice navedene
u zagradama.
Daljinski upravljač
A THEATRE (str. 59) μ
Automatski odabire optimalni videomod za
gledanje filmova.
ONE-TOUCH PLAY (str. 35, 59) ν
Pritiskom samo na tu tipku, TV se uključuje
i podesi se za BD/DVD ulaz, a sustav automatski počinje reprodukciju diska.
TV / (uključeno/pripravno stanje)
(str. 62) μ
Uključenje TV prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje) (str.
28, 29, 35, 52) ν
Uključenje sustava ili isključenje u pripravno
stanje.
B SLEEP (str. 63) ν
Podešavanje sleep timera.
NIGHT (str. 50) ν
Aktivacija noćnog moda.
DYNAMIC BASS (str. 50) ν
Naglašavanje basova.
TV (str. 62) μ
Promjena načina rada daljinskog upravljača
na TV.
C Brojčane tipke (str. 35, 53, 62) ν
μ
Unos brojeva naslova/poglavlja, radijskih
frekvencija i sl.
CLEAR (str. 40, 54) ν
Brisanje znakova u polju za unos.
 (teletekst) (str. 62) μ
Pristup teletekstu.
TIME (str. 40) ν
Prikaz proteklog/preostalog vremena reprodukcije na pokazivaču uređaja.
Brojčana tipka 5 i tipke /DIGITAL, PROG
+ i  imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe
kao referentne točke tijekom uporabe daljinskog
upravljača.
&&ν: Za upravljanje sustavom
&&μ: Za upravljanje TV-om
(Za detalje, pogledajte "Upravljanje TV-om
pomoću daljinskog upravljača" (str. 62).)
8
 (str. 62) μ
 je za odabir broja kanala većeg od 10.
D  (audio) (str. 49, 50) ν
Odabir audioformata/zapisa.
 (titl) (str. 38) ν
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.
D.TUNING (str. 53) ν
ü (vodič) (str. 62) μ
Odabir radiofrekvencija.
 (kut kamere) (str. 38) ν
Prikaz digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG).
Odabir drugog kuta gledanja kad su na
BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene
scene iz različitih kutova.
Prikaz izbornika za rukovanje trenutnom
funkcijom.
SYSTEM MENU (str. 33, 42, 50, 54, 63,
64) ν
TOOLS (str. 62) μ
G FUNCTION (str. 32, 35, 44, 45, 52, 57)
ν
Uporaba izbornika System menu.
Odabir izvora reprodukcije.
DIGITAL (str. 62) μ
SOUND MODE (str. 48) ν
Prijelaz na digitalni mod.
Odabir prikladnog zvučnog moda za filmove,
glazbu i sl.
ANALOG (str. 62) μ
Prijelaz na analogni mod.
 (wide) (str. 62) μ
Promjena formata slike spojenog TV
prijemnika.
E Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
(str. 52, 75) ν μ
Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki
na izbornicima nekih BD diskova (mogu se
koristiti i za Java interaktivne postupke BD
diskova).
F TOP MENU (str. 39) ν
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika
BD ili DVD diska.
 DISPLAY (str. 40) ν
Prikaz informacija o reprodukciji na TV
zaslonu.
POP UP/MENU (str. 39) ν
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
OPTIONS (str. 35, 44, 45, 52) ν
Prikaz izbornika opcija na TV zaslonu.
H / (prethodno/sljedeće) (str. 35,
44, 45) ν
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku. Za prijelaz na početak
prethodnog zapisa, pritisnite  dvaput.
PRESET +/– (str. 52) ν
Odabir pohranjene radiopostaje.
/ REPLAY/ADVANCE (str. 35)
ν
Ponavljanje reprodukcije scene/kratko
prematanje scene prema naprijed.
/ (pretraživanje prema natrag/
naprijed) (str. 35, 44) ν
Brzo pretraživanje diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije.
Svakim pritiskom tipke, brzina pretraživanja
se mijenja.
Za nastavak normalne brzine, pritisnite .
TUNING +/– (str. 52) ν
Traženje radiopostaje.
 (reprodukcija) (str. 35, 44, 45) ν
Pokretanje izbornika sustava ili izlazak iz
njega.
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
RETURN (str. 62, 75) ν μ
 (pauza) (str. 35, 44, 45) ν
HOME (str. 29, 35, 44, 45, 52, 66) ν
μ
Povratak na prethodni prikaz.
/// (str. 29, 33, 35, 42, 44, 45, 50,
52, 54, 63, 64, 66) ν μ
Pomicanje kursora na prikazane stavke.
 (ENTER) (str. 29, 33, 35, 42, 44, 45,
50, 52, 54, 63, 64, 66) ν μ
Ulaz u odabranu stavku.
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (stop) (str. 35, 44, 45) ν
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis
je posljednje reproducirano mjesto na
disku ili posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
9
SCENE SEARCH (str. 39) ν
Odabir moda pretraživanja scena koji omogućuje bržu izmjenu scena unutar naslova
koji se trenutno reproducira.
I  (isključenje zvuka) (str. 35, 44, 62)
νμ
Privremeno isključenje zvuka.
 (glasnoća) +/– (str. 35, 62) ν
μ
Podešavanje glasnoće.
PROG +/– (str. 62) μ
Odabir kanala prema gore i dolje.
/ (str. 62) μ
Nakon pritiska tipke  možete odabrati
sljedeću () ili prethodnu () stranicu
teleteksta.
/ (TV ulaz) (str. 62) μ
Promjena TV ulaza, između TV prijemnika
i drugih izvora.
DISPLAY (str. 52) ν
Promjena informacija (radijska frekvencija
i naziv postaje) o radijskom prijemu na
pokazivaču.
/ (Info/Otkrivanje teksta) (str. 62)
μ
Prikaz informacija.
10
Glavni uređaj
Pogled odozgo
Sa zatvorenim prednjim pokrovom
S otvorenim prednjim pokrovom
A / (uključeno/pripravno stanje) (str. 35)
Uključenje sustava, ili isključenje u pripravno
stanje.
 (zaustavljanje)
C LED osvjetljenje (str. 64)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis
je posljednje reproducirano mjesto na
disku ili posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
D LED osvjetljenje za logo (str. 64)
FUNCTION
E Uložnica diska (str. 35)
Odabir izvora reprodukcije.
F  (senzor daljinskog upravljača) (7)
VOL +/–
B  (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
G Pokazivač
H Tipke za funkcije reprodukcije (str. 35)
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Pokretanje slideshow reprodukcije kad je ulo­
žen disk koji sadrži JPEG slikovne datoteke.
Podešavanje glasnoće sustava.
I Zaštitni indikator (str. 81)
Svijetli crveno u slučaju problema s napajanjem i sl.
11
Pokazivač
Indikacije na pokazivaču na prednjoj ploči
A Svijetli kad sustav pristupa mreži.
B Trepće kad je podešen timer za auto-
matsko isključenje (sleep timer). (str. 63)
C Svijetli kod prijema radijske postaje.
(Samo za radijski prijemnik) (str. 52)
D Svijetli kad je [FM Mode] podešen na
[Monaural]. (Samo za radijski prijemnik)
(str. 52)
E Svijetli kod prijema stereo radijske
postaje. (Samo za radijski prijemnik)
(str. 52)
F Svijetli kod emitiranja videosignala u
NTSC sustavu boja.
G Svijetli kad je registrirana vanjska memorija. (str. 26)
H Svijetli kad je HDMI OUT priključnica
ispravno spojena na HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
uređaj s HDMI ili DVI (Digital Visual
Interface) ulazom.
I Svijetli prilikom emitiranja 720p/1080i/
1080p videosignala iz HDMI OUT priključnice ili 720p/1080i videosignala iz
COMPONENT VIDEO OUT priključnica.
12
J Svijetli pri izlazu 1920  1080p/24 Hz
videosignala.
K 2CH: Svijetli tijekom "2CH STEREO"
reprodukcije.
L Svijetli kad je zvuk sustava isključen.
(str. 35, 44)
M Svijetli kad je uključena funkcija
DYNAMIC BASS. (str. 50)
N Svijetli kad je uključen noćni mod.
(str. 50)
O WIDE STAGE: Svijetli tijekom reprodukcije sa surround efektom "WIDE
STAGE".
P Svijetli kad je umetnut disk.
Q Prikazuje status sustava, primjerice
broj naslova, poglavlja ili zapisa, informacije o vremenu, radijska frekvencija,
status reprodukcije itd.
R Prikazuje status reprodukcije na
sustavu.
Stražnja strana glavnog uređaja
A EXT utor (str. 26)
B COMPONENT VIDEO OUT priključnice
(str. 20)
C Priključnica ANTENNA (FM 75Ω
COAXIAL) (str. 25)
D DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) priključnica (str. 23)
G SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
priključnica (str. 23)
H TV (DIGITAL IN OPTICAL) priključnica
(str. 22)
I Ventilacijski otvori
J HDMI OUT priključnica (str. 20)
K LAN (100) priključnica (str. 27)
E AUDIO (AUDIO IN L/R) priključnice (str. 23)
F VIDEO OUT priključnica (str. 20)
Subwoofer
A Ventilacijski otvori
B Priključnica SYSTEM CONTROL (str. 18)
C SPEAKER R priključnica (str. 19)
D SPEAKER L priključnica (str. 19)
13
Kako započeti s radom
Kako započeti s radom
Korak 1: Postavljanje sustava
Postavljanje zvučnika
Za najbolji mogući zvuk potrebno je postaviti sve zvučnike na jednaku udaljenost od položaja za
slušanje ().
Postavite sustav kao što je prikazano na slici.
 Prednji lijevi zvučnik (L)
B Prednji desni zvučnik (R)
C Subwoofer
D Glavni uređaj
Napomena
&&Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran,
poliran,...) jer bi se mogle pojaviti mrlje ili će se promijeniti boja.
&&Nemojte se naslanjati na zvučnike jer mogu pasti.
&&Ovisno o položaju subwoofera, slika na TV zaslonu može biti izobličena. U tom slučaju odmaknite subwoofer od
TV-a.
&&Nemojte blokirati ventilacijske otvore glavnog uređaja i subwoofera.
&&Postavite oba zvučnika tako da njihova međusobna udaljenost bude jednaka njihovoj udaljenosti od mjesta slušanja
(kako bi se oblikovao jednakokračan trokut).
&&Prednji zvučnici trebaju biti međusobno razmaknuti barem 0,6 m.
&&Stavite prednje zvučnike ispred TV-a. Pazite da ispred zvučnika ne bude reflektirajućih prepreka.
Za postavljanje prednjih zvučnika
&&Unutar zvučnika s donje strane postoji podesivo postolje.
&&Zakrenite podesivo postolje 90° ili 180° pri postavljanju zvučnika kako biste spriječili njegov pad.
14
Odaberite kut po želji.
Kako započeti s radom
Za postavljanje zvučnika okomitoZa postavljanje zvučnika pod kutom
istim kao kod glavnog uređaja
Napomena
&&Oba prednja zvučnika trebaju biti usmjerena ravno prema naprijed. Ne stavljajte zvučnike ukoso.
Pravilno
Nepravilno
Napomena o rukovanju subwooferom
Ne stavljajte ruku u prorez subwoofera pri podizanju. Može se oštetiti zvučnička jedinica. Pri podizanju
držite donju stranu subwoofera.
Subwoofer
Prorezi
Savjet
&&Savjetujemo vam da subwoofer stavite na tvrdi pod.
&&Subwoofer možete također poleći bočno, ali da bude okrenut prema mjestu slušanja.
Za postavljanje zvučnika na zid
Oprez
&&Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u specijaliziranim trgovinama.
&&Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča osobito lomljiv,
dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na okomit i ravan zid s pojačanjem.
&&Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale uslijed nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili nepravilnog pričvršćivanja vijaka, prirodne katastrofe itd.
15
Kako započeti s radom
1
Prije postavljanja zvučnika na zid provjerite je li podesivo postolje vraćeno u svoj izvorni
položaj na donjoj strani zvučnika.
Podesivo postolje
2
Spojite kabel zvučnika na zvučnik.
Spojite kabele zvučnika u odgovarajuće priključnice na zvučnicima: kabel s prstenom u boji na
, a kabel bez prstena u boji na .
Cjevčica u boji
Prednji lijevi zvučnik (L): Bijela
Prednji desni zvučnik (R): Crvena
3
Pripremite vijke (opcija) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog zvučnika. Pogledajte
slike ispod.
Otvor na stražnjoj strani zvučnika
4
Pričvrstite vijke na zid.
5 do 7 mm
5
Objesite zvučnike na vijke.
Stražnja strana zvučnika
16
Korak 2: Spajanje sustava
Donja strana subwoofera
Subwoofer
Prednji lijevi zvučnik (L)
Prednji desni zvučnik (R)
Mrežni kabel
Utikač
FM žičana antena
Videorekorder, digitalni
satelitski prijemnik,
PlayStation itd.
Glavni uređaj
DIGITAL MEDIA PORT
adapter
Tok signala
17
Kako započeti s radom
Nemojte spajati mrežni kabel subwoofera u zidnu utičnicu sve dok ne izvedete sva druga povezivanja.
Kako započeti s radom
Spajanje glavnog uređaja
Povežite sistemski priključak glavnog uređaja s priključnicom SYSTEM CONTROL na donjoj strani
subwoofera.
Umetnite utikač priključka SYSTEM CONTROL i zatim zategnite vijke utikača.
Utikač
SYSTEM CONTROL kabel
Vijci
Meka tkanina (nije priložena)
Donja strana subwoofera
Stražnja strana glavnog uređaja
18
Spajanje zvučnika
Priključak kabela zvučnika i obojana cjevčica su kodirani bojom ovisno o vrsti zvučnika. Spojite kabele
zvučnika u odgovarajuće priključnice za zvučnike (SPEAKER) na subwooferu.
Kod spajanja na subwoofer, umetnite priključak dok ne klikne.
Bijela
(Prednji lijevi zvučnik (L))
Crvena
(Prednji desni zvučnik (R))
Meka tkanina (nije priložena)
Donja strana subwoofera
Prednji zvučnici
Spajanje kabela zvučnika na zvučnik
Spojite kabele zvučnika u odgovarajuće priključnice na zvučnicima: kabel s prstenom u boji na , a
kabel bez prstena u boji na . Nemojte umetati izolaciju kabela zvučnika u priključnice.
Stražnja strana zvučnika
Priključak
Cjevčica u boji
19
Kako započeti s radom
Spajanje kabela zvučnika na subwoofer
Kako započeti s radom
Sprečavanje kratkih spojeva zvučnika
Kratki spoj zvučnika može oštetiti sustav. Za sprječavanje slijedite ove mjere opreza pri spajanju
zvučnika. Pazite da oguljeni vodiči svakog kabela zvučnika ne dodiruju drugu priključnicu zvučnika ili
oguljeni vodič drugog kabela zvučnika kao što je prikazano u nastavku.
Oguljeni kabel zvučnika
dodiruje drugu priključnicu
zvučnika.
Oguljeni kabeli se međusobno
dodiruju jer je uklonjeno previše
izolacije.
Napomena
&&Spojite kabel zvučnika u odgovarajuću priključnicu na komponentama:  na  i  na . Zamijene li se spojevi
kabela, zvuk će biti bez basova i može biti izobličen.
Spajanje na TV (video spajanje)
Ovim spajanjem odašilju se videosignali na TV.
Odaberite način spajanja ovisno o priključnicama na vašem TV-u.
Stražnja strana glavnog uređaja
 Komponentni videokabel (nije isporučen)
 Videokabel
 HDMI kabel (opcija)
Na HDMI IN
priključnicu TV-a.
Na ulaznu videopriključnicu TV-a.
Način 1: Spajanje videokabela ()
Ovo je osnovni način spajanja.
20
Na komponentne ulazne
videopriključnice TV-a.
Način 2: Spajanje HDMI* kabela () i videokabela ()
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Napomena
&&Pri spajanju HDMI kabela pazite da priključak na njemu bude okrenut u skladu s priključnicom HDMI na glavnom
uređaju.
Način 3: Spajanje komponentnog videokabela () i videokabela ()
Ako vaš TV nema HDMI priključnicu, ali ima komponentne ulazne videopriključnice, spojite TV
preko komponentnog videokabela i videokabela. Kvaliteta slike će biti bolja nego kad se koristi samo
spajanje videokabelom.
Pri spajanju komponentnim videokabelom trebate podesiti vrstu izlaznog signala na format progressive
(str. 29, 69).
Za gledanje slike s DIGITAL MEDIA PORT adaptera trebate spojiti sustav na TV pomoću videokabela. Videosignali iz DIGITAL MEDIA PORT adaptera ne šalju se kroz priključnicu COMPONENT
VIDEO OUT.
21
Kako započeti s radom
Ako vaš TV ima HDMI priključnicu, spojite ga na sustav i pomoću HDMI kabela i preko videokabela.
Kvaliteta slike će biti bolja nego kad se koristi samo spajanje videokabelom.
Kod spajanja HDMI kabelom trebate odabrati vrstu izlaznog signala (str. 29, 69). Za gledanje slike s
DIGITAL MEDIA PORT adaptera trebate spojiti sustav na TV pomoću videokabela. Videosignali iz
DIGITAL MEDIA PORT adaptera ne šalju se kroz priključnicu HDMI OUT.
Kako započeti s radom
Spajanje na TV (audio spajanje)
Ovim spajanjem omogućuje se slanje audiosignala iz sustava u TV. Kako biste slušali zvuk TV-a preko
sustava, izvedite ovo spajanje.
Stražnja strana glavnog uređaja
COMP
ONEN
T VID
T
EO OU
PR/CR
PB/CB
Y
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
IO
R AUD
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EX T
DC5VMAX
0.5A
100)
LAN(
MI
HD
OUT
TV
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
SAT/C
VIDEO
OUT
IN L
NNA
RT
DMPO
ANTE
O
AUDI
 Digitalni optički
kabel (opcija)
Na digitalnu optičku izlaznu
priključnicu TV prijemnika.
Spajanje digitalnog optičkog kabela ()
Kod digitalnog audio spajanja, sustav prima Dolby Digital multiplex broadcast signale tako da možete
uživati u multiplex broadcast zvuku.
Napomena
&&Kako biste u cijelosti iskoristili funkciju Control for HDMI (str. 58), spojite sustav i TV digitalnim optičkim
kabelom ().
22
Spajanje drugih komponenata
 DIGITAL MEDIA PORT
adapter (str. 57)
Stražnja strana glavnog uređaja
COMP
ONEN
T VID
EO OU
T
PR/CR
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
IO
R AUD
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
100)
LAN(
MI
HD
OUT
TV
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDE O
OUT
IN L
NNA
RT
DMPO
ANTE
O
AUDI
SAT/C
 Digitalni koaksijalni
kabel (opcija)
 Audiokabel
(opcija)
Na izlaznu digitalnu koaksijalnu
priključnicu videorekordera ili
digitalnog satelitskog prijemnika i sl.
Na izlazne audiopriključnice
videorekordera, digitalnog satelitskog
prijemnika, PlayStationa ili prijenosnog
audio uređaja i sl.
Napomena
&&DIGITAL MEDIA PORT adapter spojite tako da se poravnaju oznake . Kod odspajanja izvucite uz pritisak na
mjestima .
&&Pri povezivanju sustava i komponente audiokabelom () odaberite "AUDIO" kako biste zvuk iz komponente
mogli slušati preko ovog sustava.
23
Kako započeti s radom
Možete uživati u spojenoj komponenti koristeći šest zvučnika ovog sustava.
&&DIGITAL MEDIA PORT adapter:  (S modelima za Veliku Britaniju se isporučuje TDM-iP20.
Možete također koristiti druge DIGITAL MEDIA PORT adaptere.)
&&Videorekorder, digitalni satelitski prijemnik, PlayStation ili prijenosi audio uređaj itd. (opcija): 
&&VCR or digital satellite receiver, etc. (opcija) s digitalnom koaksijalnom izlaznom priključnicom: 
Ako vaš TV ima više audio/video ulaza
Kako započeti s radom
Možete uživati u zvuku kroz zvučnike sustava spojenog na TV. Spojite komponente na sljedeći način.
TV
Videorekorder, digitalni satelitski
prijemnik, PlayStation itd.
Videorekorder, digitalni satelitski
prijemnik, PlayStation itd.
Sustav
FUNCTION
VOL
: Tok signala
Odaberite komponentu na TV-u. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
Ako TV nema više audio/video ulaza, za prijem zvuka s više od dviju komponenata bit će potreban
prespojnik.
24
Spajanje antene
Kako započeti s radom
Spajanje antene
Stražnja strana glavnog uređaja
DC5VMAX
0.7A
FM75IA L
COAX
ANTE
NNA
DMP
OR T
ili
FM žičana antena
(isporučena)
Napomena
&&Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
&&Nakon spajanja FM žičane antene, držite je u što vodoravnijem položaju.
Savjet
&&Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela (opcija) spojite glavni uređaj na vanjsku FM
antenu na sljedeći način.
Vanjska FM antena
Stražnja strana
glavnog uređaja
FM75
COAXIAL
ANTENNA
25
Kako započeti s radom
Umetanje vanjske memorije
Spojite memorijski uređaj (1 GB ili veću USB flash memoriju, kao što je Sony USM2GL ili USM2GH,
opcija) u utor EXT. Provjerite da li na pokazivaču svijetli "EXT" kad se sustav uključi. Spojite li vanjsku
memoriju, moći ćete uživati u dodatnim sadržajima (BonusView/BD-Live) ovisno o disku (str. 43).
Stražnja strana glavnog uređaja
EXT
DC5VMAX
0.5A
LAN(1
MI
HD
OUT
00)
Npr. Sony USM2GL (nije isporučeno)
S priključnom stranom
okrenutom prema gore
Napomena
&&Vanjsku memoriju umetnite ravno. Ako memoriju umetnete u utor uz uporabu prekomjerne sile, to može oštetiti i
vanjsku memoriju i utor EXT na glavnom uređaju.
&&Vanjsku memoriju držite dalje od male djece kako bi se spriječilo da je slučajno progutaju.
&&Ne pritišćite vanjsku memoriju presnažno u utor jer to može uzrokovati nepravilnosti u radu.
&&Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili vanjske memorije, prilikom umetanja ili uklanjanja vanjske memorije
isključite sustav.
&&Ne spajajte vanjsku memoriju koja sadrži slikovne ili glazbene datoteke kako bi se izbjeglo oštećivanje podataka
na vanjskoj memoriji.
Uklanjanje vanjske memorije
1
2
Pritisnite / za isključenje sustava.
Izvucite vanjsku memoriju iz EXT utora.
26
Spajanje na mrežu
Stražnja strana glavnog uređaja
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
Izravno spajanje na
širokopojasni router
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
L
AUDIO
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
Spajanje putem
bežičnog LAN routera
Bežični LAN router
(pristupna točka)
(opcija)
LAN(100)
Mrežni kabel
(opcija)
Širokopojasni
router (opcija)
Mrežni kabel
(opcija)
Ethernet/bežični
LAN pretvarač
medija (opcija)
ADSL modem/
kabelski modem
(opcija)
Mrežni kabel
(opcija)
ADSL modem/
kabelski modem
(opcija)
Internet
Internet
Za nadogradnju softvera sustava pomoću interneta
Pogledajte [Network Update] (str. 67) i [Software Update Notification] (str. 75).
Napomena
&&Ne spajajte telefonsku liniju na LAN (100) priključnicu jer to može uzrokovati nepravilnosti u radu.
&&Ne spajajte LAN priključnicu glavnog uređaja na LAN priključnicu računala.
&&Ovisno o modemu ili routeru, razlikuje se i vrsta mrežnog (LAN) kabela (ravni ili ukršteni). Za detalje o mrežnim
(LAN) kabelima, pogledajte upute za uporabu isporučene uz modem ili router.
&&Za optimalan rad funkcija BD-Live savjetuje se uporaba pristupa internetu efektivne brzine od 1 Mbps naviše.
27
Kako započeti s radom
Spojite LAN (100) priključnicu glavnog uređaja na vaš izvor Interneta pomoću mrežnog kabela, kako biste
pomoću mreže mogli nadograditi softver sustava. Također možete uživati u funkciji BD-Live (str. 43).
Podesite postavke [Internet Settings] u izborniku [Network Settings] (str. 75).
Kako započeti s radom
Spajanje mrežnog kabela
Prije spajanja mrežnog kabela subwoofera u zidnu utičnicu, spojite sve zvučnike na subwoofer.
Zidna mrežna utičnica: Oblik
zidne mrežne utičnice razlikuje
se ovisno o području.
Uključenje/isključenje sustava
?/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pritisnite /.
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Provjerite sljedeće postavke:
–– [Control for HDMI] treba biti podešen na [Off] (str. 58).
–– [Standby Mode] treba biti podešen na [Normal] (str. 74).
28
5
Pritisnite  ili .
Prikazuje se poruka o podešavanju.
Slijedite korake navedene u nastavku kako biste
podesili osnovne postavke sustava. Prikazane
opcije ovise o modelu.
?/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
6
C/X/x/c,
Ova poruka se prikazuje samo kad se [Easy
Setup] izvodi prvi put. Ne prikazuje se kod
izvođenja postupka [Easy Setup] preko
izbornika [Setup].
Pritisnite  ili .
Pojavi se izbornik za odabir videokabela.
HOME
Easy Setup - TV Connection Method
Select the video cable connecting this unit and the TV
.
Component Video
Video
1
2
3
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite /.
Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal iz sustava pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Pojavi se Easy Setup izbornik za odabir
jezika izbornika (OSD).
Easy Setup - OSD
Select the language to be displayed by this unit.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Ako se Easy Setup izbornik ne pojavi
4
Pozovite Easy Setup izbornik. Pogledajte
"Za pozivanje Easy Setup izbornika" (str. 31).
Pritisnite / za odabir jezika i zatim
pritisnite OSD.
7
Pritisnite / za odabir kabela koji ste
upotrijebili za povezivanje sustava i
TV-a.
Provjerite povezanost sustava i TV-a (str. 20).
&&Kod spajanja sustava i TV-a pomoću HDMI kabela, odaberite [HDMI],
prijeđite na korak 8 i podesite razlučivost
izlaznog videosignala u skladu sa svojim
TV-om.
&&Kod spajanja sustava i TV-a pomoću
komponentnog videokabela, odaberite
[Component Video], prijeđite na korak 8 i
podesite razlučivost izlaznog videosignala
u skladu sa svojim TV-om.
&&Kod spajanja sustava i TV-a pomoću
videokabela, odaberite [Video] i zatim
prijeđite na korak 9.
Napomena
&&Kad sustav i TV ne povežete HDMI kabelom,
ne možete odabrati [HDMI].
&&Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu
i ostale izlazne videopriključnice, odaberite
[Component Video].
29
Kako započeti s radom
Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)
Kako započeti s radom
8
&&Za detalje o videorazlučivosti pogledajte "Razlučivost izlaznih videosignala" (str. 91).
Pritisnite  ili .
Pojavi se izbornik za odabir razlučivosti
izlaznog videosignala. Za detalje pogledajte
[Output Video Format] (str. 69).
Kad odaberete [HDMI] u koraku 7
Easy Setup - HDMI Resolution
Select the resolution to output to the TV . "Auto" is the standard selection.
The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed.
Check that there are no problems with the video.
Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect.
Auto
9
&&Ako je odabrana kriva razlučivost izlaznih
videosignala, na zaslonu se ne prikazuje slika.
U tom slučaju, pritisnite i zadržite  i  na
glavnom uređaju duže od 5 sekundi kako biste
resetirali razlučivost izlaznih videosignala na
najnižu razlučivost. Za promjenu razlučivosti
izlaznih videosignala, podesite [Output Video
Format] u izborniku [Video Settings] (str. 69).
Pritisnite  ili .
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir
formata slike TV prijemnika.
Easy Setup - TV T ype
Select the screen aspect ratio to match your TV
Odaberite između [Auto], [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i] ili [1080p].
Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriključnice,
videosignali mogu se emitirati samo iz
HDMI OUT priključnice kad je odabrano
[Auto] ili [1080p].
Kad odaberete [Component Video] u
koraku 7
Easy Setup - Component Resolution
Select the resolution to output to the TV .
The new resolution displays for 30 seconds when this setting is changed.
Check that there are no problems with the video.
Nothing is displayed on the screen if the resolution is incorrect.
.
10Pritisnite / za odabir postavke koja
odgovara vašem TV prijemniku.
&&[16:9]: Ukoliko imate widescreen TV prijemnik ili standardni TV prijemnik (4:3)
s mogućnošću prikaza slike u widescreen
formatu (str. 68)
&&[4:3]: Ukoliko imate standardni 4:3 TV
prijemnik. (str. 68)
11Pritisnite  ili .
Kod spajanja sustava i TV-a pomoću
HDMI kabela
Prikazuje se izbornik za podešavanje funkcije
[Control for HDMI]. Prijeđite na korak 12.
Odaberite između [480i/576i], [480p/576p],
[720p] ili [1080i].
Kad promijenite razlučivost
izlaznih videosignala
Na 30-ak sekundi se prikaže slika u odabranoj razlučivosti, a zatim se pojavi prozor za
potvrdu.
Slijedite upute na zaslonu i prijeđite na
sljedeći korak.
Napomena
&&Ako je slika izobličena ili se ne pojavljuje, pričekajte oko 30 sekundi prije nego pritisnete bilo
koju tipku. Prikaže se [Is this resolution OK?].
Odaberite [Cancel]. Prikaz se vraća na prozor
za podešavanje razlučivosti.
30
Kad sustav i TV ne spajate pomoću
HDMI kabela
Pojavi se izbornik za funkciju [BD Internet
Connection]. Prijeđite na korak 14.
12Pritisnite / za odabir postavke za
funkciju Control for HDMI.
Easy Setup - Control for HDMI
Yo u can operate this unit in conjunction with a TV connected by HDMI.
Check your TV settings when using this function.
On
Odaberite [On] kako biste mogli koristiti
funkciju [Control for HDMI] (str. 58) ako
je spojena Sony komponenta koja podržava
funkciju Control for HDMI.
Ako ne koristite funkciju [Control for
HDMI], odaberite [Off].
Pojavi se izbornik za funkciju [BD Internet
Connection].
14Pritisnite / za odabir postavke za
funkciju BD Internet Connections.
Easy Setup - BD Internet Connection
An Internet connection may be required for BD playback.
Allow Internet connections based on BD contents?
Set the "Internet Settings" to allow internet connection.
Allow
Do not allow
Pritisnite HOME u bilo kojem koraku.
Za pozivanje izbornika Easy Setup
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Tipkama / odaberite [Easy Setup] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Pojavi se izbornik Easy Setup.
Odaberite [Allow] kako biste omogućili
pristup internetu.
Ne želite li dozvoliti pristup, odaberite [Do
not allow].
15Pritisnite  ili .
Pojavi se izbornik podešenja za [Standby
Mode].
16Pritisnite / za odabir načina pripravnog stanja.
Uređajem se može upravljati odmah nakon
uključenja ove funkcije.
Odaberite [Quick Start] želite li skratiti
vrijeme pokretanja iz pripravnog stanja.
Standardno podešenje je [Normal].
Napomena
&&Quick Start način će povećati potrošnju energije
i može aktivirati ventilator u pripravnom stanju.
17Pritisnite .
Easy Setup postupak je dovršen. Sva spajanja
i postupci podešavanja su završeni.
31
Kako započeti s radom
13Pritisnite  ili .
Za prekid Easy Setup postupka
Kako započeti s radom
Korak 4: Odabir izvora
Možete odabrati izvor reprodukcije.
Napomena
&&Pri povezivanju sustava i TV-a audiokabelom, odaberite "AUDIO" kako biste zvuk iz TV-a mogli slušati
preko ovog sustava.
Ako je zvuk spojene komponente
izobličen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Pritisnite FUNCTION više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže željena funkcija.
Svakim pritiskom tipke FUNCTION, funkcije
se mijenjaju na sljedeći način.
"BD/DVD"  "TUNER FM"  "TV" 
"SAT/CABLE"  "DMPORT"  "AUDIO"
…
Funkcija
Izvor
"BD/DVD"
Disk koji se reproducira na sustavu
"TUNER FM"
FM radio (str. 52)
"TV"
TV (komponenta koja je spojena
na priključnicu TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (str. 22))
"SAT/CABLE"
Komponenta koja je spojena na pri­
ključnicu SAT/CABLE (DIGITAL
IN COAXIAL) (str. 23)
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORT adapter
(str. 57)
"AUDIO"
Komponenta koja je spojena na
priključnicu AUDIO (AUDIO IN
L/R) (str. 23)
32
Možete smanjiti ulaznu razinu za spojenu
komponentu. Za detalje, pogledajte [Attenuate AUDIO] (str. 70).
Korak 5: Uživanje u surround zvučnom efektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Odabir surround efekata po želji
1
2
3
4
5
6
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "AUDIO MENU" i zatim pritisnite
 ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "DEC. MODE" i zatim pritisnite
 ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže željena postavka za "DEC.
MODE".
Za opise postavki za "DEC. MODE" pogledajte sljedeću tablicu.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
33
Kako započeti s radom
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim odabirom jednog od podešenja "DEC. MODE" (način
dekodiranja). Oni omogućuju uzbudljiv i snažan kinematografski zvuk u vašem domu.
O izlazu zvučnika
Kako započeti s radom
Standardno podešenje je "AUTO".
"DEC. MODE" podešenje Surround zvučni efekt
"AUTO"
Sustav reproducira zvuk s prikladnim efektom automatski u skladu s izvorom.
&&2-kanalni izvor: Reproducira 2-kanalni zvuk na izvorni način.
&&Višekanalni izvor: Simulira 5.1 surround zvuk iz dvaju prednjih zvučnika i subwoofera.
Svijetli WIDE STAGE indikator na pokazivaču.
&&Izvor iz USB/DMPORT ulaza: Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku.
"2CH STEREO"
Reproducira 2-kanalni zvuk neovisno o vrsti ulaznog audiosignala. Višekanalni
surround formati se preusmjeravaju u 2 kanala. Svijetli 2CH indikator na pokazivaču.
Isključenje surround zvučnog efekta
Odaberite "2CH STEREO" za "DEC. MODE".
Napomena
&&Ovisno o ulaznom signalu, "DEC. MODE" podešenje možda neće biti primjenjivo.
&&Surround zvučni efekt se isključi kad podesite mod zvuka na "SPORTS".
Savjet
&&Sustav memorira zadnje odabrano podešenje za "DEC. MODE" svaku funkciju.
Uvijek kad odaberete funkciju poput "BD/DVD" ili "TUNER FM", zadnje "DEC. MODE" podešenje primijenjeno
na tu funkciju će se automatski primjenjivati ponovno kad se vratite na nju. Primjerice, odaberete li "BD/DVD"
s načinom dekodiranja "AUTO" i zatim prijeđete na drugu funkciju te se potom vratite na "BD/DVD", opet će se
primijeniti "AUTO".
34
4
Reprodukcija
5
6
Pritisnite .
Stavite disk.
Stavite disk na uložnicu i zatim pritisnite .
ξο
Ovisno o disku, neki postupci mogu biti različiti
ili zabranjeni.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
S naljepnicom
okrenutom
prema gore
Pogled odozgo
"/1
Z
Kad uložite komercijalno dostupan BD-ROM
ili DVD VIDEO disk, reprodukcija automatski započinje, ovisno o disku. U tom
slučaju, prijeđite na korak 9.
Sa zatvorenim prednjim pokrovom
FUNCTION
Napomena
VOL
S otvorenim prednjim pokrovom
FUNCTION
Uložnica diska
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTIO N
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
3
7
8
&&Kad reproducirate disk promjera 8 cm, stavite
ga u unutrašnji utor uložnice. Disk ne smije biti
ukoso u utoru uložnice.
&&Ne stavljajte više od jednog diska u uložnicu.
Pritisnite / za odabir  [Video].
Pritisnite / za odabir  i zatim pritisnite  ili .
?/1
0
1
2
VOL
x
VOL +/–
FUNCTION
ONE-TOUCH
PLAY
Reprodukcija
Reprodukcija BD/DVD
diska
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "BD/DVD".
Brojčane
tipke
TIME
BD Data
Video
SYSTEM
MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
x
X
Za komercijalno dostupne BD-ROM ili DVD
VIDEO diskove, reprodukcija se pokreće.
Za BD ili DVD diskove snimljene na drugoj
opremi, pojavi se popis naslova. Pritisnite
/ za odabir željenog naslova i zatim
pritisnite  ili .
Pokreće se reprodukcija.
Uključite TV prijemnik.
Na TV prijemniku odaberite videoulaz
na koji je spojen sustav.
Pritisnite /.
Sustav se uključuje.
35
9
Pritisnite  +/– za podešavanje
glasnoće.
Razina glasnoće prikazana je na TV zaslonu
i na pokazivaču uređaja.
Napomena
Za
Pritisnite
Brzo pronalaženje
određenog mjesta ubrzanom reprodukcijom
unaprijed ili unatrag
(Scan)1)
 ili  pri reprodukciji
diska. Svakim pritiskom tipke
 ili  tijekom pretraživanja, brzina reprodukcije se
mijenja na sljedeći način:
&&Kad podesite funkciju [Control for HDMI] na [On],
TV prijemnikom spojenim na sustav pomoću HDMI
kabela (opcija) možete upravljati sinkronizirano sa
sustavom. Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije
Control for HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 58).
Smjer reprodukcije
1 (10)  2 (30)
 3 (120)
Obrnuti smjer
 (1)  1 (10) 
2 (30)  3 (120)
Savjet
&&Možete promijeniti brzinu kojom se glasnoća pojačava
ili smanjuje.
Za brzo pojačavanje/smanjivanje glasnoće, pritisnite
i zadržite  +/– na daljinskom upravljaču ili VOL
+/– na glavnom uređaju.
Za precizno pojačavanje/smanjivanje glasnoće, kratko
pritisnite  +/– na daljinskom upravljaču ili VOL
+/– na glavnom uređaju.
Kad pritisnete i zadržite tipku,
pretraživanje prema natrag/
naprijed se nastavlja pri
odabranoj brzini, sve dok ne
otpustite tipku.
Za povratak na normalnu
brzinu, pritisnite . Stvarna
brzina može se razlikovati
ovisno o disku.
Dodatne funkcije
Za
Pritisnite
Zaustavljanje

Pauzu

Nastavak reprodukcije  ili 
nakon pauze
Pomak na sljedeće
poglavlje

Pomak na prethodno
poglavlje
 dvaput u sekundi. Kad
pritisnete  jedanput,
vraćate se na početak tekućeg
poglavlja.
Privremeno isključenje 
zvuka
Za ponovno uključenje zvuka
opet pritisnite istu tipku ili tip­
ku  + za pojačanje glasnoće.
Vađenje diska
 na glavnom uređaju.
Usporenu reprodukciju  dulje od sekunde za
sliku po sliku (samo u vrijeme pauze. Ako kratko
smjeru reprodukcije) pritisnete  tijekom pauze,
možete prikazati sliku po
sliku. (Ovisno o disku, ova
funkcija možda neće raditi.)
Za povratak na normalnu
reprodukciju pritisnite .
Ponavljanje prethodne  (instant replay) tijekom
scene2)
reprodukcije.
Kratko pretraživanje
tekuće scene3)
 (instant advance) tijekom
reprodukcije.
1)
Brzine pretraživanja može se razlikovati ovisno o
disku.
2)
Samo BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
3)
Samo BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
Reprodukcija blokiranih BD ili DVD
diskova (Parental Control)
Pri reprodukciji blokiranog BD-a
Promijenite [BD Parental Control] u izborniku
[BD/DVD Viewing Settings] (str. 71).
36
Napomena
Promijenite [DVD Parental Control] u izborniku
[BD/DVD Viewing Settings] (str. 72).
&&Kod uporabe HDMI povezivanja, može doći do
vremenskog odmaka prije pojave slike na zaslonu,
a početni dio reproducirane slike možda se neće
prikazati.
&&Za uporabu te funkcije, podesite [Control for HDMI]
na [On] u izborniku [HDMI Settings] (str. 74).
Pri reprodukciji blokiranih BD ili DVD diskova,
na zaslonu se pojavi prozor za unos zaporke.
Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka, zatim pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
Za registraciju ili promjenu zaporke, pogledajte
[Password] (str. 72).
Reprodukcija blokiranih BD-RE ili
BD-R diskova (Disc Lock)
Kod reprodukcije BD-RE ili BD-R diskova koji
su blokirani funkcijom Disc Lock, na zaslonu se
pojavi prozor za unos vaše zaporke.
Dostupne opcije
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
Dostupne stavke variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima sustava.
Opcije
Detalji
[Video Settings]
Podešavanje postavki slike
(str. 41).
[Title List]
Prikaz popisa naslova.
[Play]
Nastavljanje reprodukcije
naslova od mjesta na kojem
ste pritisnuli .
[Play from start]
Reprodukcija pritiskom na tipku
(samo za HDMI povezivanje)
Pokretanje reprodukcije od
početka naslova.
[Top Menu]
Pritisnite ONE-TOUCH PLAY.
Sustav i spojeni TV prijemnik se uključe, na
TV prijemniku se odabire ulazni kanal sustava,
zatim možete uživati u sadržajima diska.
Prikaz izbornika Top Menu
(glavni izbornik diska)
(str. 39).
[Menu/Popup Menu]
Prikaz skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika
DVD diska (str. 39).
[Stop]
Zaustavljanje reprodukcije.
[Title Search]
Pretraživanje naslova i
pokretanje reprodukcije od
početka (str. 40).
[Chapter Search]
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka (str. 40).
1
2
Pomoću brojčanih tipaka unesite
četveroznamenkastu zaporku koja je
bila registrirana prilikom izrade diska,
zatim pritisnite .
Odaberite naslov i pritisnite  ili .
Pokreće se reprodukcija.
Reprodukcija
Pri reprodukciji blokiranog DVD-a
37
Promjena kuta kamere
ξο
Kod diskova na kojima je prizor snimljen iz više
kutova, možete mijenjati kut kamere, odnosno
kut gledanja.
Svaki put kad pritisnete  tijekom reprodukcije, kut se mijenja.
Prikaz titlova
ξο
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih po
želji uključiti ili isključiti za vrijeme reprodukcije. Kod diskova na kojima su snimljeni
višejezični titlovi, možete za vrijeme reprodukcije po želji mijenjati jezik, a možete i uključiti
ili isključiti titlove.
Pritisnite  tijekom reprodukcije za odabir
željenog jezika titla.
Nastavak reprodukcije diska od
mjesta na kojem je zaustavljena
(Resume Play)
ξο
Kad zaustavite disk, sustav memorira mjesto
na kojem ste pritisnuli . Sve dok ne izvadite
disk, nastavak reprodukcije je moguć čak i kad
je sustav u pripravnom stanju nakon pritiska na
tipku /.
1
2
Tijekom reprodukcije diska pritisnite 
za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite / za odabir  i zatim pritisnite  ili .
Sustav započinje reprodukciju od mjesta na
kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
Napomena
&&Ovisno o mjestu zaustavljanja diska, sustav možda
neće nastaviti reprodukciju od točno jednakog mjesta.
&&Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju briše se iz
memorije kad:
––otvorite uložnicu diska.
––pokrenete reprodukciju drugog naslova.
––promijenite postavke na sustavu.
––odspojite mrežni kabel.
––uklonite vanjsku memoriju (za BD-ROM diskove).
&&Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima.
Za reprodukciju od početka naslova
Pritisnite OPTIONS za odabir [Play from start]
i zatim pritisnite . Reprodukcija počinje od
početka naslova.
38
Uporaba BD ili DVD izbornika
ξο
BD/DVD je podijeljen na brojne duže slikovne
ili glazbene dijelove. Ovi dijelovi se nazivaju
"naslovi". Pri reprodukciji BD/DVD diska koji
sadrži nekoliko naslova, možete odabrati željeni
naslov tipkom Top Menu. U izborniku Top Menu
možete također odabrati opcije poput jezika titla
i jezika dijaloga.
1
2
3
Pritisnite TOP MENU.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik diska. Sadržaj izbornika se razlikuje, ovisno o disku.
(Scene Search)
ξο
Možete pokrenuti brzo izmjenjivanje scena
unutar naslova koji se trenutno reproducira.
1
2
Pritisnite SCENE SEARCH tijekom
reprodukcije ili pauze.
Reprodukcija se pauzira a na dnu zaslona
se pojavi traka s indikatorom scena (oblik
kvadrata - pokazuje trenutno mjesto).
Reprodukcija
Prikaz Top Menu izbornika
Brzo pretraživanje scena
Pritisnite i zadržite / ili / za
pomak indikatora scena na scenu koju
tražite.
Indikator scena
Pritisnite /// ili brojčane tipke za
odabir stavke koju želite reproducirati
ili promijeniti.
Pritisnite .
Prikaz Pop-up Menu izbornika
Neki BD-ROM diskovi sadrže skočne izbornike
koji se pojavljuju bez prekidanja reprodukcije.
1
2
Scene Search
Pritisnite POP UP/MENU tijekom
reprodukcije.
Trenutno mjesto
Pojavi se Pop-up Menu izbornik.
Pritisnite ///, tipke u boji ili brojčane tipke za odabir stavke i slijedite
upute na zaslonu.
3
4
Indikator scena na traci se prikazuje oko
mjesta reprodukcije.
Otpustite tipku na mjestu kojeg želite
gledati.
Scena kod koje ste otpustili tipku prikazuje
se u modu pauze.
Za ponovno pretraživanje scena, pomaknite
indikator scena tipkama / ili /.
Pritisnite SCENE SEARCH, ,  ili .
Pokreće se reprodukcija.
Poništavanje moda pretraživanja
scena
Pritisnite SCENE SEARCH, ,  ili .
Reprodukcija započinje od mjesta pritiska na
tipku.
Napomena
&&Funkcija pretraživanja scena dostupna je za naslove
koji traju duže od 100 sekundi i kraće od 100 sati.
&&Ovisno o disku, ova funkcija možda neće raditi.
39
Pretraživanje naslova/poglavlja
ξο
Možete pretraživati poglavlja ako naslov sadrži
oznake poglavlja.
1
2
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
ili pauze.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir načina pretraživanja i zatim pritisnite .
&& [Title Search] (za BD-ROM/DVD VIDEO):
Traženje željenog naslova.
&&[Chapter Search]: Traženje željenog
poglavlja.
Pojavi se prozor za unos brojeva.
Primjer: Chapter Search
Prikaz vremena reprodukcije i
informacija o reprodukciji
ξο
Možete provjeriti informacije o naslovu, uključujući brzinu prijenosa videosignala i sl.
Pritisnite  DISPLAY tijekom reprodukcije.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili statusu sustava.
Primjer: Kod reprodukcije BD-ROM diska
A ngle
English Dolby Digital Plus
Chapter :
Mbps
A Trenutno odabran kut snimanja
3
4
B Broj ili naziv naslova
Pomoću brojčanih tipaka unesite broj
naslova ili poglavlja.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovno
unesite drugi broj.
Pritisnite .
Nakon nekog vremena, sustav pokreće
reprodukciju od odabranog broja.
Za odustajanje od funkcije [Title
Search]/[Chapter Search]
Pritisnite RETURN.
C Trenutna postavka zvuka
D Dostupne funkcije ( kut snimanja/
jezik dijaloga/ titlovi)
E Informacije o reprodukciji
F Prikazuje vrstu diska/način reprodukcije/
videokodek/brzinu prijenosa/traku statusa reprodukcije/vrijeme reprodukcije
(preostalo vrijeme*)
G Izlazna razlučivost/Videofrekvencija
* Prikazuje se kad pritisnete TIME više puta.
Savjet
&&Informacije o reprodukciji također možete provjeriti
na pokazivaču uređaja.
&&Svaku postavku možete promijeniti pritiskom na ,
 ili .
40
Za provjeru vremena reprodukcije i
preostalog vremena na pokazivaču
Pritisnite TIME više puta.
1Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
2Preostalo vrijeme tekućeg naslova
ξο
1
2
Neke prikazane opcije mogu nestati nakon
nekoliko sekundi.
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir [Video Settings],
a zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [Video Settings].
Reprodukcija
Svakim pritiskom tipke TIME tijekom reproduk­
cije s diska, na pokazivaču se izmjenjuju prikazi:

Podešavanje slike za
videosadržaje
Video Settings
Select the item you want to change.
Close
Picture Quality Mode
FNR
BNR
MNR
3
Standard
Standard
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
[Picture Quality Mode]
Optimizira podešenje slike prema s različitim
razinama osvjetljenja u okruženju.
&&[Standard]
&&[Brighter Room]
&&[Theatre Room]
[FNR]
Umanjuje nasumične smetnje koje se
pojavljuju u slici.
&&[Off]
&&[Auto]
[BNR]
Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici.
&&[Off]
&&[Auto]
[MNR]
4
Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
&&[Off]
&&[Auto]
Pritisnite /// za odabir opcije ili po­
dešavanje postavke, a zatim pritisnite
.
Za podešavanje ostalih stavki, ponovite
korake 3 i 4.
41
Napomena
&&Prije promjene postavki [Picture Quality Mode],
podesite podešenje slike za vaš TV prijemnik na
[Standard].
&&[Video Settings] se prikazuje ako je spojeni TV
prijemnik podešen na Theatre Mode (str. 59).
&&Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira, efekti
[FNR], [BNR] ili [MNR] možda će se teško uočiti.
Podešavanje vremenskog
odstupanja slike i zvuka
(A/V SYNC)
ξο
Ako zvuk nije usklađen sa slikom na TV
zaslonu, možete podesiti razliku u reprodukciji
između slike i zvuka.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "AUDIO MENU"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "A/V SYNC" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za podešavanje vremenske razlike između slike i zvuka.
Možete podešavati između 0 ms i 300 ms u
koracima po 25 ms.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
Napomena
&&Ovisno o ulaznim signalima, A/V SYNC možda neće
biti primjenjiv.
42
Uživanje u BonusView/
BD-Live opcijama
Na nekim DB-ROM diskovima s "BD-LIVE
Logo" nalazi se dodatan sadržaj i drugi podaci
koji se mogu preuzeti u vanjsku memoriju (mjesto za pohranu).
1
2
3
4
5
6
7
Ako je disk umetnut, izvadite ga iz
glavnog uređaja.
Isključite sustav.
6
7
Odaberite naziv diska i pritisnite
OPTIONS.
Odaberite [Erase] i pritisnite .
Odaberite [OK] i zatim pritisnite .
Podaci s odabranog diska bit će izbrisani.
Napomena
&&Ovisno o BD-ROM disku, naziv diska možda neće
biti prikazan.
Savjet
&&Kako biste odjednom izbrisali sve podatke s vanjske
memorije odaberite [Erase All] u koraku 6.
&&Kako biste preskočili korak 6, pritisnite  umjesto
OPTIONS u koraku 5.
Reprodukcija
ξ
5
Umetnite vanjsku memoriju (nije isporučena) u EXT utor na stražnjoj strani
glavnog uređaja.
Vanjska memorija se koristi kao mjesto za
pohranu.
Uvjerite se da je vanjska memorija pravilno
umetnuta u glavni uređaj (str. 26).
Spojite uređaj na mrežu (str. 27).
Uključite sustav.
Podesite opciju [BD Internet Connection]
na [Allow] u [BD/DVD Viewing Settings]
(str. 73).
Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
disk.
Brisanje podataka iz vanjske
memorije
Možete izbrisati nepotrebne podatke.
1
2
3
4
Ako je disk umetnut, izvadite ga iz
glavnog uređaja.
Pritisnite HOME.
Pritisnite / za odabir  [Video].
Tipkama / odaberite [BD Data] i
zatim pritisnite .
43
Reprodukcija diska
π
Odabir zapisa
1
2
Pritisnite HOME.
Pritisnite / za odabir  [Music].
Music
Music CD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME
3
C/X/x/c,
HOME
OPTIONS
FUNCTION
./>
4
N
%
2 +/–
1
2
3
X
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "BD/DVD".
Stavite CD.
Pojavi se prozor Music Player.
Dodatne funkcije
Za
Pritisnite
Zaustavljanje

Pauzu

Nastavak reprodukcije
nakon pauze
 ili 
Pomak na sljedeći zapis 
Music CD
Stereo
Broj i vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
Pritisnite  +/– za podešavanje
glasnoće.
Razina glasnoće prikazana je na TV zaslonu
i na pokazivaču uređaja.
44
Pritisnite / za odabir zapisa, zatim
pritisnite  ili .
Pokretanje reprodukcije 
od mjesta na kojem ste
pritisnuli .
Pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
4
Pojavi se popis glazbe.
Sustav reproducira odabrani zapis.
m/M
x
Pritisnite .
Pomak na prethodni
zapis
 dvaput u sekundi. Kad
pritisnete  jedanput,
vraćate se na početak tekućeg zapisa.
Privremeno isključenje
zvuka

Za ponovno uključenje zvuka
opet pritisnite istu tipku ili
tipku  + za pojačanje
glasnoće.
Vađenje diska
 na glavnom uređaju.
Pretraživanje unatrag/
unaprijed
 ili  tijekom
reprodukcije.
Dostupne opcije
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Reprodukcija fotografija
Pojavi se izbornik s opcijama.
Dostupne stavke variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima sustava.
Opcije
Detalji
[Play]
Pokreće reprodukciju
odabranog zapisa.
[Play from start]
(tijekom reprodukcije)
Pokretanje reprodukcije
tekućeg zapisa od početka.
[Play from start]
(dok je reprodukcija
zaustavljena)
Pokretanje reprodukcije oda­
branog zapisa od početka.
[Stop]
Zaustavljanje reprodukcije.
1)
2)
3)
ξ ρ ς
1)
BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne
datoteke
2)
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R diskovi koji
sadrže JPEG slikovne datoteke
3)
CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne
datoteke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
Napomena
&&Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju (mjesto
nastavljanja) briše se iz memorije kad:
––otvorite uložnicu diska.
––isključite sustav.
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
Svakim pritiskom tipke TIME tijekom reproduk­
cije s diska, na pokazivaču se izmjenjuju prikazi:
          ...
1Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
2Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
3Vrijeme reprodukcije diska
4Preostalo vrijeme diska
OPTIONS
./>
N
Za provjeru vremena reprodukcije i
preostalog vremena na pokazivaču
Pritisnite TIME više puta.
Reprodukcija
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
x
X
1
2
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "BD/DVD".
Uložite disk koji sadržava fotografije.
Pritisnite HOME.
Pritisnite / za odabir  [Photo].
Photo
Data CD
45
5
Dostupne opcije
Pritisnite .
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Opcije
Detalji
[Slideshow Speed]1)2)
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
&&[Fast]
&&[Normal]
&&[Slow]
Pritisnite / za odabir datoteke ili
mape i zatim pritisnite .
[Stop]1)
Zaustavljanje slideshow
reprodukcije.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku
u mapi pomoću / i zatim pritisnite .
Prikaže se odabrana slikovna datoteka.
[Rotate Left]1)
Okreće fotografiju u smjeru
suprotnom od kazaljke sata,
za 90 stupnjeva.
[Rotate Right]1)
Okreće fotografiju u smjeru
kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
[View Image]2)
Prikazuje odabranu sliku.
[Slideshow]2)
Započinje slideshow.
Sličice datoteka*
6
* Prikazuju se samo kad datoteka ima podatke
sa sličicom.
Dodatne funkcije
Za
Pritisnite
Reprodukciju slideshowa 
Zaustavljanje slideshowa 
46
Pauzu slideshowa

Pomak na sljedeću
fotografiju

Pomak na prethodnu
fotografiju

Prikaz informacija o
datoteci
 DISPLAY
1)
Prikazuje se kad pritisnete OPTIONS tijekom reprodukcije fotodatoteka.
2)
Prikazuje se kad pritisnete OPTIONS dok je prikazana
lista datoteka/mapa.
Napomena
&&Kad pokušate reproducirati sljedeće slikovne datoteke,
na zaslonu se pojavi oznaka
i one se ne mogu
reproducirati.
––Slikovne datoteke veće od 8192 piksela (širina ili
visina)
––Slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina ili
visina)
––Fotodatoteke veće od 32 MB
––Fotodatoteke s ekstremnim formatom slike (većim
od 50:1 ili 1:50)
––Fotodatoteke u Progressive JPEG formatu
––Fotodatoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg" ekstenziju
ali nisu u JPEG formatu
––Fotodatoteke koje imaju ekstremno dug naziv
&&Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se reproducirati.
––Fotodatoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem
formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2.6
––Fotodatoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem
formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2.5
Reprodukcija
&&Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se
prikazati u popisu datoteka ili mapa.
––Fotodatoteke s ekstenzijama koje nisu ".jpeg" ili
".jpg"
––Fotodatoteke koje imaju ekstremno dug naziv
––Fotodatoteke na 5. razini i fotodatoteke/mape na 6.
razini ili niže
––Mape iznad 500. kad ukupan broj mapa i datoteka
u jednoj razini prelazi 500
&&Računalno obrađene slikovne datoteke možda se
neće reproducirati.
&&Umanjeni prikazi (thumbnail) nekih slikovnih datoteka
možda se neće prikazati.
&&Možda će biti potrebno više vremena za prikaz ili
pokretanje slideshow reprodukcije velikih slikovnih
datoteka.
Gledanje slike uz visoku kvalitetu
slike
Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji podržava "PhotoTV HD" možete uživati u prikazima
najviše kvalitete, zahvaljujući sljedećem povezivanju i podešenju.
1
2
Spojite sustav na TV prijemnik pomoću
HDMI kabela (opcija).
Podesite videopostavke TV prijemnika
na [VIDEO-A] mod.
Za detalje o [VIDEO-A], pogledajte upute
za uporabu isporučene uz TV prijemnik.
47
Napomena
Sound Adjustment
Odabir efekta u skladu s
izvorom
Možete odabrati prikladan zvučni mod za filmove
ili glazbu.
&&Kad podesite [Sound Effect] na [Off] (str. 71), mod
zvuka je automatski podešen na "AUTO" i podešenje
za mod zvuka se ne može mijenjati.
&&Kad odaberete "AUTO", može ovisno o disku ili iz­
voru izostati početak zvuka budući da se automatski
odabire optimalan ugođaj. Kako biste izbjegli prekid
zvuka, odaberite opciju različitu od "AUTO".
&&Ovisno o ulaznim signalima, zvučni ugođaj možda
neće biti primjenjiv.
O usklađivanju za Theatre Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kad uključite Theatre Mode pritiskom na
THEATRE, sustav automatski prebacuje mod
zvuka na "MOVIE" kako bi odgovarao zvučnom
zapisu filma.
0
SOUND
MODE
Pritisnite SOUND MODE više puta tijekom
reprodukcije dok se na pokazivaču ne
prikaže željeni mod.
&& "AUTO": Sustav automatski odabire "MOVIE"
ili "MUSIC" kako bi proizveo zvučni efekt
ovisno o disku ili signalu zvuka.
&&"MOVIE": Zvuk sustava je prilagođen
filmovima.
&&"MUSIC": Zvuk sustava je prilagođen glazbi.
&&"SPORTS": Sustav dodaje efekt jeke sportskim
programima.
&& "NEWS": Zvuk sustava je prilagođen govornim
programima, primjerice novostima.
48
Odabir audioformata,
jezika dijaloga ili kanala
Prikazane su vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disk.
Primjer:
&&[ė Stereo]
&&[ė Stereo (Audio1)]
&&[ė Stereo (Audio2)]
&&[ė Main]
&&[ė Sub]
&&[ė Main/Sub]
Napomena
&&[ė Stereo (Audio1)] i [ė Stereo (Audio2)] se ne prika­
zuju kad je na disk snimljen samo jedan format zvuka.
[[CD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
&&[ė Stereo]: Standardni stereo zvuk.
&&[ė 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
&&[ė 2/R]: Zvuk desnog kanala (mono).
Sound Adjustment
Pri reprodukciji BD/DVD VIDEO diskova
snimljenim u više audioformata (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio ili DTS), moguće je
promijeniti audioformat. Kod BD/DVD VIDEO
diskova snimljenih s višejezičnim zapisima,
možete također odabrati željeni jezik dijaloga.
Kod CD-a možete odabrati zvuk desnog ili
lijevog kanala i možete slušati zvuk odabranog
kanala preko desnog i lijevog zvučnika.
[[DVD-VR
0
Pritisnite  više puta tijekom reprodukcije
za odabir željenog audiosignala.
Na zaslonu TV-a se prikažu informacije o
audiosignalu.
[[BD/DVD VIDEO
Ovisno o BD/DVD VIDEO disku, razlikuje se
mogućnost odabira jezika.
Kad se prikazuju 4 znamenke, one predstavljaju
kôd jezika. Pogledajte popis kodova jezika
(str. 93) kako biste vidjeli kojem jeziku je pridijeljen određeni kôd. Kad je isti jezik prikazan
dva ili više puta, BD/DVD VIDEO je snimljen u
višestrukom (multiple) audioformatu.
49
Multiplex Broadcast
zvuk
(DUAL MONO)
Ukoliko sustav prima Dolby Digital multiplex
signale, možete uživati u višekanalnom prijenosu
zvuka.
Primjena zvučnog efekta
NIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Napomena
&&Za prijem Dolby Digital signala, TV prijemnik ili
neku drugu komponentu morate spojiti na sustav
pomoću optičkog ili koaksijalnog digitalnog kabela
(str. 22, 23) i podesiti digitalni izlaz TV prijemnika
ili druge komponente na Dolby Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DYNAMIC
BASS
SYSTEM
MENU
C/X/x/c,
Naglašavanje basova
Moguće je pojačati reprodukciju basova.
Pritisnite DYNAMIC BASS.
Na pokazivaču se prikazuje "D. BASS ON" i
basovi se osjetno pojačaju.
Dok je uključen ovaj način rada, na pokazivaču
svijetli indikator "BASS".
Isključenje zvučnog efekta
Pritisnite  više puta dok se na pokazivaču
ne prikaže željeni signal.
&&"MAIN": Reproducirat će se zvuk glavnog
jezika.
&&"SUB": Reproducirat će se zvuk sporednog
jezika.
&&"MAIN/SUB": Reproducirat će se miješani
zvuk glavnog i sporednog jezika.
Pritisnite DYNAMIC BASS kako bi s pokazivača
nestalo "BASS".
Uživanje u zvuku pri stišanoj
glasnoći
Možete uživati u zvučnim efektima i dijalozima
kao u kino dvorani, čak i uz smanjenu glasnoću.
Funkcija je korisna kod gledanja filmova noću.
Pritisnite NIGHT.
Na pokazivaču se prikazuje "NIGHT ON" i
uključuje se zvučni efekt.
Dok je uključen noćni način rada, na pokazivaču
svijetli indikator "NIGHT".
50
Isključenje zvučnog efekta
Pritisnite NIGHT kako bi s pokazivača nestalo
"NIGHT".
Promjena tonalne ravnoteže
1
2
3
4
5
6
7
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "AUDIO MENU"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "TONE" i zatim
pritisnite  ili .
Sound Adjustment
Možete podesiti zvuk promjenom njegove
tonalne ravnoteže.
Pritisnite / za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite .
&&"BASS": Možete ručno podesiti basove.
&&"TREBLE": Možete ručno podesiti visoke
tonove.
Pritisnite / za podešavanje zvuka.
Na pokazivaču se pojavi podešena vrijednost.
Vrijednost možete podesiti od –6 do +6.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
51
Na zaslonu TV-a se prikaže [Auto Tuning].
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju.
Za ručno zaustavljanje automatskog ugađanja, pritisnite TUNING +/– ili .
Na pokazivaču svijetle indikatori "TUNED"
i "STEREO" (za stereo program).
Funkcije tunera
Slušanje radija
Možete uživati u zvuku radijskog programa
koristeći zvučnike sustava.
"/1
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ručno ugađanje
3
Brojčane
tipke
SYSTEM
MENU
Tipke u boji
0
D.TUNING
RETURN
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRES ET +/–
TUNING +/–
x
DISPLAY
2 +/–
Tekuća postaja
Tekuće valno područje i programski broj
Pritisnite TUNING +/– više puta.
Pritisnite  +/– za podešavanje
glasnoće.
Isključivanje radioprijemnika
Pritisnite /.
Dostupne opcije
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Opcije
Detalji
[Preset Memory]
Pohranjivanje 20 FM postaja.
[Direct Tuning]
Unesite izravno frekvenciju
postaje.
[Preset Name
Input]
Unesite naziv za pohranjenu
postaju.
[FM Mode]
Odaberite mono ili stereo prijem
FM programa.
FM 7
88.00 MHz
SONY RADIO
Naziv postaje
Savjet
&&Funkcijom tunera možete upravljati uporabom
izbornika tunera na pokazivaču uređaja. Pogledajte
"Upravljanje funkcijom tunera uporabom izbornika
sustava" (str. 54).
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Odaberite radiopostaju.
Automatsko ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/– dok
ne započne pretraživanje.
52
Prikaz naziva postaje ili frekvencije na pokazivaču.
Kad je sustav postavljen na "TUNER FM" ili
"TUNER AM", možete provjeriti frekvenciju na
pokazivaču.
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY na daljinskom
upravljaču, na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći
prikazi.
1Naziv postaje*
2Frekvencija**
* Prikazuje se ako ste unijeli naziv za pohranjenu
postaju.
**Nakon nekoliko sekundi se vraća na prvotni prikaz.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti 20 FM postaja. Prije ugađanja
provjerite je li zvuk smanjen na minimum.
1
2
4
5
6
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/–
dok ne započne pretraživanje.
Na zaslonu TV-a se prikaže [Auto Tuning].
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju.
Na pokazivaču svijetle indikatori "TUNED"
i "STEREO" (za stereo program).
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir [Preset Memory],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog programskog broja.
Pritisnite .
Kad znate frekvencije, možete odabrati radijsku
postaju izravnim unosom frekvencije.
1
2
3
4
5
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir [Direct Tuning],
zatim pritisnite .
Brojčanim tipkama unesite frekvenciju.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Funkcije tunera
3
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Odabir radiopostaje izravnim
unosom frekvencije
Rukovanje pomoću D.TUNING
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Pritisnite D.TUNING.
Podešavanje je dovršeno.
Promjena programskog broja
Odaberite željeni programski broj pritiskom
na PRESET +/– i zatim ponovite postupak od
koraka 3.
Odabir pohranjene postaje
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite PRESET +/– za odabir željene pohranjene postaje.
Na TV zaslonu i na pokazivaču uređaja se
prikazuje programski broj i frekvencija.
Svakim pritiskom na tipku sustav ugađa
jednu pohranjenu postaju.
Savjet
&&Programski broj postaje možete odabrati izravno
pritiskom na brojčane tipke.
3
4
Brojčanim tipkama unesite frekvenciju.
Pritisnite .
U slučaju smetnji FM programa
Ako se tijekom slušanja FM programa čuju
smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se
stereo efekt ali će prijem biti bolji.
1
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Pritisnite / za odabir [FM Mode],
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Monaural].
&&[Stereo]: Stereo prijem.
&&[Monaural]: Mono prijem.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "MONO".
53
4
Pritisnite .
Tipke
Detalji
Podešavanje je dovršeno.
Crvena tipka
[Letter Type]
Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa slova i unosa brojeva.
Zelena tipka
[A/a]
Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa velikih i malih slova.
Žuta tipka
[Symbol]
Prikaz tipkovnice za simbole.
Plava tipka
[Finish]
Stavke su unesene i sustav se
vraća na prethodan prikaz.
Imenovanje pohranjenih postaja
Možete upisati nazive za pohranjene postaje.
Ta imena (primjerice, "XYZ") pojavljuju se na
pokazivaču kad je postaja odabrana.
Za svaku postaju može se upisati samo jedan
naziv.
1
2
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite PRESET +/– za
odabir pohranjene postaje kojoj želite
pridijeliti naziv.
///, 
&&Odaberite funkciju unosa pomoću /// i zatim pritisnite .
&&Unesite znakove na sljedeći
način:  Odaberite izbornik za
odabir znakova pomoću //
/ i zatim pritisnite . 
Odaberite znak pomoću / i
pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Preset Name
Input], zatim pritisnite .
Input FM preset name.
Clear
Clear All
Cancel
Space 0
Letter T ype
Symbol
Finish
Upravljanje funkcijom tunera
uporabom izbornika sustava
Funkcijom tunera možete upravljati uporabom
izbornika sustava na pokazivaču uređaja.
Za pohranu radiopostaja
1
2
Pritisnite brojčanu tipku više puta za
odabir znaka.
Primjer:
Pritisnite brojčanu tipku 3 jedanput za unos
slova [D]. Pritisnite brojčanu tipku 3 tri
puta za unos slova [F].
Pritisnite  i unesite sljedeći znak.
Pritisnite PLAVU tipku ([Finish]) kad ste
završili.
Za unos znakova možete koristiti sljedeće tipke.
54
Povratak na prethodan prikaz, uz
poništavanje unosa.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Unos znakova
2
3
RETURN
[Cancel]
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se prozor za unos znakova. Za unos
znakova pogledajte sljedeće korake.
1
Brisanje znaka desno od kursora.
CLEAR
[Clear]/[Clear All] Za brisanje svih prikazanih
znakova, pritisnite i zadržite tipku
CLEAR na 2 sekunde ili više.
3
4
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING +/–
dok ne započne pretraživanje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju. Na pokazivaču svijetle indikatori
"TUNED" i "STEREO" (za stereo program).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "TUNER MENU"
i zatim pritisnite  ili .
5
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "MEMORY" i zatim
pritisnite  ili .
Na pokazivaču se prikazuje programski broj.
TUNED
6
STEREO
Pritisnite / za odabir željenog programskog broja.
STEREO
7
7
8
9
Za pohranjivanje ostalih postaja ponovite korake 2 – 7.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
Možete upisati nazive za pohranjene postaje.
Ovi nazivi (primjerice, "ABC") se pojavljuju
na pokazivaču kad odaberete postaju. Za svaku
postaju može se upisati samo jedan naziv.
1
2
3
4
5
Promjena programskog broja
Odaberite željeni programski broj pritiskom
na PRESET +/– i zatim ponovite postupak od
koraka 3.
U slučaju smetnji FM programa
Ako se tijekom slušanja FM programa čuju
smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se
stereo efekt ali će prijem biti bolji.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "TUNER MENU"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "FM MODE".
TUNED
4
5
STEREO
Pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "MONO".
Pritisnite SYSTEM MENU.
Za imenovanje pohranjenih postaja
Pritisnite .
Na pokazivaču se prikazuje "COMPLETE!"
i postaja se pohranjuje.
Podešavanje je dovršeno.
Isključi se izbornik sustava.
Savjet
&&Programski broj možete odabrati izravno pritiskom na brojčane tipke.
Pritisnite .
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "TUNER FM".
Ugađa se zadnja slušana postaja.
Više puta pritisnite PRESET +/– za
odabir pohranjene postaje kojoj želite
pridijeliti naziv.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "TUNER MENU"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "NAME IN".
TUNED
6
7
Funkcije tunera
TUNED
6
STEREO
Pritisnite  ili .
Upišite naziv pomoću ///.
Tipkama / odaberite znak, zatim pritis­
nite  za pomak kursora na sljedeće mjesto.
TUNED
STEREO
Za unos naziva je moguće koristiti slova,
brojeve i druge simbole.
Ako pogriješite
Više puta pritisnite / dok znak koji želite
promijeniti ne počne treperiti, zatim pritis­
nite / za odabir željenog znaka.
Za brisanje znaka, više puta pritisnite /
dok znak kojeg želite izbrisati ne počne
treperiti, zatim pritisnite CLEAR.
&&"STEREO": Stereo prijem.
&&"MONO": Mono prijem.
55
8
9
Pritisnite .
Na pokazivaču se pojavljuje "COMPLETE!"
i naziv postaje je pohranjen.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Uporaba RDS (Radio
Data System) sustava
Isključi se izbornik sustava.
Što je Radio Data System?
RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja
omogućuje radijskim postajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programom.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih
RDS funkcija kao što je prikaz naziva radijske
postaje. Naziv postaje se također prikazuje na
zaslonu TV-a.
RDS je dostupan samo za FM postaje.*
* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i
to samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa
sustavom RDS, zatražite podrobnije informacije od
vaše lokalne radiopostaje.
RDS prijem
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge,
na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće
pojaviti naziv postaje.
Napomena
&&RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.
56
Vanjski audiouređaj
Uporaba DIGITAL MEDIA
PORT adaptera
Napomena
&&Nemojte spajati neki drugi adapter osim DIGITAL
MEDIA PORT adaptera.
&&Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter na ili s glavnog uređaja dok je sustav
uključen.
&&Ovisno o vrsti DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda ćete moći slati i sliku. U tom slučaju, sustav
emitira samo kompozitni videosignal, bez obzira na
vrstu videosignala.
1
2
Pritisnite FUNCTION više puta dok se
na pokazivaču ne prikaže "DMPORT".
Započnite reprodukciju spojene
komponente.
Zvuk i slika sa spojene komponente reproduciraju se na sustavu ili spojenom TV
prijemniku.
Za više informacija, pogledajte upute za
uporabu DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
Savjet
&&Ovisno o vrsti DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možda ćete moći upravljati spojenom komponentom
pomoću tipaka na daljinskom upravljaču ili na glavnom uređaju. Na sljedećoj slici prikazan je primjer
tipaka koje se u tom slučaju mogu koristiti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vanjski audiouređaj
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) adapter (opcija) omogućuje uživanje u zvuku sa
prijenosnog audiouređaja ili računala. Spojite li
DIGITAL MEDIA PORT adapter, moći ćete na
sustavu uživati u zvuku sa spojene komponente.
Dostupni DIGITAL MEDIA PORT adapteri
razlikuju se u svakoj regiji.
Za detalje o spajanju DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, pogledajte "Spajanje drugih komponenata" (str. 23).
Reprodukcija spojene komponente na sustavu
0
FUNCTION
X
./>
N
x
Za poboljšanje komprimiranog
zvuka
Možete poboljšati zvuk komprimiranih audiodatoteka kao što je MP3. Ovaj efekt se aktivira
automatski kad podesite "DEC. MODE" na
"AUTO" (str. 33) dok je odabrana funkcija
"DMPORT". Za poništenje efekta odaberite bilo
što osim "AUTO".
57
Napomena
Dodatne funkcije
Uporaba funkcije Control
for HDMI za "BRAVIA"
Sync
Priprema za funkciju Control
for HDMI
Ova funkcija je raspoloživa samo na TV prijem­
nicima s "BRAVIA" Sync funkcijom.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI
kabela, upravljanje se pojednostavljuje kako je
opisano u nastavku:
–– Theatre Mode (str. 59)
–– One-Touch Play (str. 59)
–– System Power Off (str. 59)
–– Volume Limit (str. 60)
–– System Audio Control (str. 59)
–– Language Follow (str. 60)
(Control for HDMI - Easy Setting)
Sustav je kompatibilan s funkcijom Control for
HDMI - Easy Setting. Ako je TV kompatibilan
s funkcijom Control for HDMI - Easy Setting,
možete na sustavu podesiti [Control for HDMI]
funkciju automatski podešavanjem TV-a. Za
detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
Control for HDMI je standard za funkcije obostranog upravljanja koji koristi CEC (Consumer
Electronics Control) for HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
&&Za podrobnosti o podešavanju TV-a, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Funkcija Control for HDMI neće raditi u sljedećim slučajevima:
–– Kad spojite ovaj sustav na komponentu koja
nije kompatibilna s funkcijom Control for
HDMI.
–– Ako komponenta nema HDMI priključnicu.
Na daljinskom upravljaču sustava postoje odgovarajuće tipke za upravljanje TV-om, primjerice
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY i TV . Za
detalje, pogledajte "Upravljanje TV-om pomoću
isporučenog daljinskog upravljača" (str. 62) i
pogledajte upute za uporabu TV-a.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
SLEEP
58
&&Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz komponentu.
&&Funkcija Control for HDMI možda neće raditi ako
spojite komponentu koja nije Sonyjev proizvod, čak
i ako je ta komponenta kompatibilna s funkcijom
Control for HDMI.
NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom Control
for HDMI - Easy Setting, podesite funkciju
Control for HDMI na sustavu i TV-u ručno.
Napomena
1
2
3
4
Provjerite jesu li sustav i TV spojeni
pomoću HDMI kabela.
Uključite TV i pritisnite / za uključenje
sustava.
Podesite videoulaz vašeg TV-a tako da
se signal iz sustava putem HDMI ulaza
prikazuje na zaslonu TV-a.
Podesite funkciju Control for HDMI na
sustavu i TV-u.
Funkcija Control for HDMI se istovremeno
uključuje na sustavu i TV-u.
Ručno uključivanje/isključivanje
funkcije [Control for HDMI] na
sustavu
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [HDMI Settings],
a zatim pritisnite .
Pojave se opcije za [HDMI Settings].
Tipkama / odaberite [Control for
HDMI] i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
Napomena
&&Tijekom podešavanja funkcije Control for HDMI za
sustav, funkcija System Audio Control ne radi.
Ovaj sustav
TV
Uključuje se. (Ako nije
već uključen.)

Prelazi na funkciju "BD/
DVD".

Započinje reprodukciju
diska i šalje zvuk.
Uključuje se. (Ako nije
već uključen.)

Prelazi na HDMI ulaz.

Smanjuje glasnoću.
(System Audio Control)
Isključenje sustava zajedno s
TV prijemnikom
(Isključenje pritiskom na tipku)
Kad isključite TV tipkom POWER na daljinskom
upravljaču TV-a ili TV / na daljinskom uprav­
ljaču sustava, sustav se automatski isključuje.
Napomena
Uporaba funkcije Theatre Mode
(Theatre Mode)
Ako je vaš TV kompatibilan s Theatre modom,
kad pritisnete THEATRE, možete uživati u optimalnom video modu i kvaliteti zvuka prikladnoj
za filmove, a TV zvuk emitira se automatski
preko zvučnika sustava. Također, video mod TV
prebacuje se na Theatre.
Reprodukcija BD/DVD-a jednim
pritiskom tipke
(One-Touch Play)
Pritiskom samo na tipku ONE-TOUCH PLAY,
TV se uključuje i podesi se za DB/DVD ulaz, a
sustav automatski počinje reprodukciju diska.
Također, kad umetnete disk, aktivira se funkcija
One-Touch Play. Ako se ne pokrene One-Touch
Play reprodukcija (kod umetanja diska koji nije
kompatibilan s funkcijom automatske reprodukcije), pritisnite  ili ONE-TOUCH PLAY.
&&Prije uporabe System Power Off funkcije, potrebno je
uključiti TV funkciju da bi se ostvarila veza između
napajanja. Za detalje pogledajte upute za uporabu
TV-a.
&&Ovisno o statusu, sustav ili spojene komponente se
možda neće isključiti automatski. Za podrobnosti
pogledajte upute za uporabu isporučene uz spojene
komponente.
Dodatne funkcije
&&[On]: Uključeno.
&&[Off]: Isključeno.
Sustav i TV rade na sljedeći način (npr.):
Uživanje u TV zvuku preko
zvučnika ovog sustava
(System Audio Control)
Na jednostavan način možete uživati u TV
zvuku preko zvučnika ovog sustava.
Za uporabu ove značajke, spojite sustav i TV
prijemnik pomoću digitalnog optičkog kabela i
HDMI kabela (str. 20).
System Audio Control možete koristiti na
sljedeći način:
&& Možete slušati zvuk s TV prijemnika kroz zvuč­
nike sustava pomoću jednostavnog postupka.
Za detalje pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika.
&&Kad je sustav uključen, TV zvuk se reproducira
preko zvučnika sustava.
59
&&Kad se TV zvuk reproducira kroz zvučnike
sustava, možete podesiti glasnoću i isključiti
zvuk sustava pomoću daljinskog upravljača
TV-a.
Napomena
&&Dok je TV u PAP modu (slika i slika), funkcija System
Audio Control neće raditi. Kad TV izađe iz PAP moda,
način izlaza na TV-u se vrati na onaj prije PAP moda.
&&Kad spojite sustav i TV prijemnik pomoću audiokabela, funkcija System Audio Control ne radi.
Podešavanje maksimalne razine
glasnoće sustava
(Volume Limit)
Promijenite li u izborniku TV-a ili pritiskom
tipke THEATRE način izlaza signala iz TV-a
prema zvučnicima sustava, može se čuti glasan
zvuk, ovisno o razini glasnoće sustava. To
možete spriječiti ograničavanjem maksimalne
razine glasnoće. Za detalje, pogledajte [Volume
Limit] (str. 74).
Promjena jezika izbornika TV-a
(Language Follow)
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja
također se mijenja nakon isključenja i uključenja
sustava.
Podešavanje zvučnika
[Speaker Settings]
Kako biste postigli najbolji mogući zvuk,
podesite udaljenost zvučnika od mjesta slušanja.
Zatim pomoću probnog tona podesite glasnoću i
balans zvučnika na istu razinu.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Pritisnite / za odabir [Audio Settings]
i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Speaker
Settings] i zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik [Speaker Settings].
Pritisnite / za odabir stavke i zatim
pritisnite .
Podesite sljedeće postavke.
[[[Distance]
Kad pomaknete zvučnike, podesite parametre
udaljenosti () od položaja za slušanje do
zvučnika.
Možete podesiti parametre od 0 do 7 metara.
Oznake za zvučnike na slici:
1Prednji lijevi zvučnik (L)
2Prednji desni zvučnik (R)
3Subwoofer
1
2
3
A
[Front Left/Right] 3.0 m: Podesite udaljenost
prednjih zvučnika.
[Subwoofer] 3.0 m: Podesite udaljenost
subwoofera.
60
Napomena
Napomena
&&Ovisno o ulaznim signalima, opcija [Distance] možda neće biti primjenjiva.
&&Signali probnog tona se ne emitiraju iz HDMI OUT
priključnice.
[[[Level]
&&Za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno,
pritisnite  +/–.
Možete podesiti razinu zvuka zvučnika. Možete
podesiti parametre od –6.0 do +6.0 dB. Pobrinite
se da [Test Tone] podesite na [On] radi lakšeg
podešavanja.
Savjet
[Front Left/Right] 0.0 dB: Podesite razinu
prednjih zvučnika.
[Subwoofer] 0.0 dB: Podesite razinu subwoofera.
[[[Test Tone]
[Off]: Probni ton se ne emitira.
[On]: Probni ton se emitira redom iz svakog
zvučnika kod podešavanja glasnoće. Kad odaberete neku od [Speaker Settings] opcija, probni
ton se emitira redom iz svakog zvučnika.
Podesite glasnoću zvučnika na sljedeći način.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dodatne funkcije
Iz zvučnika se reproducira probni ton za podešavanje [Level].
Podesite [Test Tone] na [On].
Pritisnite / za odabir [Level] i zatim
pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir željene
vrste zvučnika i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir lijevog ili desnog zvučnika i zatim pritisnite / za
podešavanje razine.
Pritisnite .
Ponovite korake 3 – 5.
Pritisnite RETURN.
Sustav se vraća na prethodni prikaz.
Pritisnite / za odabir [Test Tone] i
zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Off] i zatim
pritisnite .
61
Upravljanje TV-om pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača
Proizvođač
Brojčani kôd
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
Podešavanjem signala daljinskog upravljača
možete upravljati TV-om pomoću priloženog
daljinskog upravljača.
SANYO
508, 545
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
Napomena
THOMSON
547, 549
TOSHIBA
541, 551
ZENITH
543
&&Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača, brojčani
kôd se može resetirati na tvorničke (SONY) vrijednosti. Ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd.
Priprema daljinskog upravljača
za upravljanje TV-om
Pritisnite i zadržite TV / dok unosite kôd
proizvođača TV-a (pogledajte tablicu) brojčanim tipkama. Zatim otpustite TV /.
Podesite li uspješno kôd proizvođača, tipka TV
će dvaput polako zatreptati. Ako je podešenje
neuspješno, tipka TV će treptati pet puta brzo.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte
ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete onaj
kojeg vaš TV prijemnik podržava.
62
Proizvođač
Brojčani kôd
SONY
501 (tvornička postavka), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
514
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
518
MITSUBISHI/MGA
527
NEC
503
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
Upravljanje TV-om pomoću
daljinskog upravljača
TV-om možete upravljati pomoću sljedećih
tipaka. Za uporabu tih tipaka (osim THEATRE,
TV /, /) podesite daljinski upravljač na
TV način rada pritiskom tipke TV, tako da tipka
TV svijetli jednu sekundu.
Za izlaz iz TV moda, pritisnite TV tako da tipka
TV zatreperi četiri puta.
Napomena
&&Ako u TV načinu rada pritisnete koju od sljedećih
tipaka, indikator TV će svijetliti. (Ovisno o proizvođačevom podešenju, neke tipke možda neće raditi i
indikator TV neće svijetliti.)
&&Ako pritisnete neku od tipaka osim navedenih dok
je daljinski upravljač u TV modu, TV zatreperi
četiri puta i daljinski upravljač automatski izlazi iz
TV moda, a sustavom se upravlja preko funkcija
pritisnute tipke.
&&Ovisno o TV-u, možda nećete moći upravljati njime
ili koristiti neke od tipaka.
Pritisnite
Za
TV /
Uključuje ili isključuje TV.
THEATRE
Postizanje optimalne slike pri
gledanju filmova.
/
Promjenu TV ulaza, između TV
prijemnika i drugih izvora.
Nakon pritiska tipke  možete
zadržati stranicu teleteksta.
 +/–
Podešavanje glasnoće TV-a.
Pritisnite
Za
PROG +/–,
/
Odabir TV kanala.
Nakon pritiska tipke  možete
odabrati sljedeću () ili prethodnu
() stranicu teleteksta.

Privremeno isključenje TV zvuka.
Brojčane tipke,

Odabir TV kanala.
Nakon pritiska tipke  možete
odabrati stranicu teleteksta
unosom troznamenkastog broja
stranice.
Funkcija Sleep Timer
Moguće je programirati sustav za isključenje u
određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti
u koracima od po 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na tipku SLEEP, prikaz
minuta (vrijeme do isključenja) izmjenjuje se u
koracima po 10 minuta. Dok je podešen timer,
na pokazivaču trepće "SLEEP".
Prikaz izbornika TV prijemnika.
ANALOG
Prijelaz na analogni mod.
DIGITAL
Prijelaz na digitalni mod.
Provjera preostalog vremena
/
Prikaz informacija.
Jednom pritisnite SLEEP.

Pristup teletekstu.
ü
Prikaz digitalnog elektronskog
programskog vodiča (EPG).
TOOLS
Prikaz izbornika za rukovanje
trenutnom funkcijom.
RETURN
Povratak na prethodni kanal ili na
prethodnu razinu izbornika TV-a.

Promjena formata slike spojenog
TV prijemnika.
///, 
Odabir opcije u izborniku.
Savjet
&&Te tipke imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom
upravljaču SONY TV-a. Za detalje pogledajte upute
za uporabu TV-a.
Promjena preostalog vremena
Višestrukim pritiskom tipke SLEEP odaberite
željeno vrijeme.
Podešavanje sleep timera pomoću
izbornika sustava
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Dodatne funkcije
HOME
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "SLEEP MENU"
i zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir podešenja.
Prikaz minuta (vrijeme do isključenja)
izmjenjuje se u koracima po 10 minuta.
Savjet
4
5
&&Preostalo vrijeme možete odabrati pritiskom na
brojčane tipke. U tom slučaju možete vrijeme
do isključenja podesiti u koracima od 1 minute.
Pritisnite .
Podešavanje je izvedeno i na pokazivaču
trepće "SLEEP".
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
63
Uporaba funkcije
Dimmer
Promjena vrste LED
osvjetljenja
Moguće je podesiti svjetlinu pokazivača, LED
osvjetljenja i LED osvjetljenja za logo.
(Illumination Mode)
Možete odabrati hoće li LED osvjetljenje svijetliti trajno ili samo pri pritiskanju tipaka.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "DISP MENU" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "DIMMER", zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir svjetline
pokazivača.
&&"DIMMER OFF": Svijetlo.
&&"DIMMER ON": Tamno.
1
2
3
4
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
5
6
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "DISP MENU" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / više puta dok se na
pokazivaču ne prikaže "ILLUM MODE",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir podešenja.
&&"STANDARD": osvjetljenje će se svijetliti
stalno.
&& "SIMPLE": svaki pritisak tipke (osim tipke
/) na glavnom uređaju će uključiti
osvjetljenje na oko 10 sekundi.
Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Isključi se izbornik sustava.
64
Isključenje tipaka na
glavnom uređaju
(Child Lock)
Možete isključiti tipke na glavnom uređaju
(osim tipke /) kako bi se spriječila njihova
pogrešna uporaba, primjerice kad djeca diraju
uređaj (funkcija Child Lock).
Pritisnite  na glavnom uređaju duže od 5
sekundi.
Napomena
&&Pokušavate li koristiti tipke na glavnom uređaju dok
je funkcija Child Lock uključena, na pokazivaču se
prikazuje "CHILD LOCK".
Dodatne funkcije
Na pokazivaču se pojavi "CHILD LOCK" i
"ON".
Funkcija Child Lock je uključena i tipke na
glavnom uređaju su blokirane. (Sustavom možete
upravljati pomoću daljinskog upravljača.)
Za isključenje funkcije Child Lock držite pritis­
nutom tipku  duže od 5 sekundi, sve dok se na
pokazivaču ne pojavi "CHILD LOCK" i "OFF".
65
Možete podesiti sljedeće opcije.
Postavke i podešenja
Ikona
[Network Update] (str. 67)
Korištenje izbornika za
podešavanje
Nadogradnja softvera sustava.
[Video Settings] (str. 68)
Podešenje postavki slike ovis­no o
vrsti spojenih priključnica.
Možete izvesti različita podešavanja funkcija
slike i zvuka.
Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad
želite promijeniti postavke sustava.
[Audio Settings] (str. 70)
Podešenje postavki zvuka ovis­no
o vrsti spojenih priključnica.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 71)
Napomena
&&Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju prioritet pred postavkama izbornika Setup tako da sve
opisane opcije možda neće funkcionirati.
1
2
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
[Photo Settings] (str. 73)
Podešenje postavki vezanih uz
fotografije.
Pritisnite HOME.
Na zaslonu TV-a se početni izbornik.
[HDMI Settings] (str. 74)
Pritisnite / za odabir  [Setup].
Podešenje postavki vezanih uz
HDMI.
Network Update
[System Settings] (str. 74)
Podešenje postavki vezanih uz
sustav.
Setup
Video Settings
[Network Settings] (str. 75)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
Audio Settings
BD/DVD Viewing Settings
[Easy Setup] (str. 77)
Photo Settings
3
Objašnjenje
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Tipkama / odaberite ikonu kategorije
postavki koje želite promijeniti i zatim
pritisnite .
[Resetting] (str. 77)
Resetira postavke sustava na
tvorničke vrijednosti.
Primjer: [Video Settings]
4
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
Prikazuju se opcije za odabranu funkciju.
Primjer: [TV Type]
Setup
TV Type
16:9
4:3
Screen Format
DVD Aspect Ratio
Cinema Conversion Mode
Opcije
66
5
Pritisnite / za odabir podešenja i
zatim pritisnite .
Funkcija je odabrana i podešavanje je
završeno.
Prikazuju se opcije za odabranu funkciju.
Primjer: [4:3]
[Network Update]
Možete nadograditi i poboljšati funkcije sustava.
Za informacije o funkcijama nadogradnje,
posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Napomena
Setup
4:3
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Odabrano podešenje
&&Ne odspajajte kabel napajanja ili mrežni kabel tijekom
preuzimanja ili nadogradnje softvera.
&&Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice
diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje.
&&Vrijeme preuzimanja može varirati ovisno o server
provideru ili statusu veze.
&&Kad se pojave poruke greške vezane uz mrežnu
povezanost, provjerite mrežnu povezanost pomoću
funkcije [Network Diagnostic] u postavkama [Internet
Settings] u izborniku [Network Settings] (str. 75).
Savjet
Postavke i podešenja
&&Brojač "UPDATE */9" ("*" označava korak nadograd­
nje) na pokazivaču uređaja također pokazuje napredak
nadogradnje.
&&Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odabirom
stavke [System Information] u izborniku [System
Settings] (str. 75).
&&Postavke [Setup] sačuvane su i nakon nadogradnje.
&&Sustav vas obavijesti o dostupnosti novije verzije
softvera kad je [Software Update Notification] podešeno na [On] (standardno) (str. 75).
Nadogradnja softvera sustava
pomoću interneta
1
2
Pritisnite / za odabir [Network
Update] i zatim pritisnite .
Sustav se spaja na mrežu i pojavi se poruka
za potvrdu.
Pritisnite / za odabir [OK] i zatim
pritisnite .
Sustav započinje preuzimanje, zatim
automatski nadograđuje softver. Kad je
nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaže se "COMPLETE!" u trajanju
od 5 sekundi, zatim se sustav automatski
isključi.
67
3
Pritisnite / za uključenje sustava.
Sustav se uključi a softver je nadograđen.
Nadogradnja softvera sustava
pomoću diska za nadogradnju
Možete nadograditi i poboljšati funkcije sustava
pomoću diska za nadogradnju, kojeg možete
kupiti kod Sony prodavatelja ili ovlaštenog
lokalnog Sony servisnog centra.
1
2
3
4
Uložite disk za nadogradnju.
Pojavi se poruka za potvrdu.
Odaberite [OK] i zatim pritisnite .
Počinje nadogradnja softvera.
Kad je nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaže se "COMPLETE!"
u trajanju od 5 sekundi, zatim se sustav
automatski isključi.
Pritisnite / za uključenje sustava.
Sustav se uključi a softver je nadograđen.
Pritisnite  za vađenje diska.
[Video Settings]
Možete podesiti postavke slike ovisno o vrsti
spojenih priključnica.
[[[TV Type]
Možete odabrati format slike priključenog TV
prijemnika.
[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na
TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona
(wide mode).
[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik
sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju
širokog zaslona.
[[[Screen Format]
Možete odabrati konfiguraciju prikaza za 4:3 sliku na 16:9 TV prijemniku sa širokim zaslonom.
[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV
prijemniku sa širokim zaslonom.
[Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom zaslona. zadržavajući
originalni format slike.
[[[DVD Aspect Ratio]
Možete odabrati konfiguraciju prikaza za reprodukciju 16:9 slike na TV prijemniku sa zaslonom
4:3 (dostupno kad je [TV Type] podešen na [4:3]
i kad je [Screen Format] podešen na [Fixed
Aspect Ratio]).
[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim
trakama pri vrhu i dnu.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom
zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.
68
[[[Cinema Conversion Mode]
Možete podesiti način videokonverzije za
480p/576p, 720p, 1080i ili 1080p* signale iz
HDMI OUT priključnice ili COMPONENT
VIDEO OUT priključnica.
* Samo HDMI
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Sustav automatski detektira je li materijal
baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način konverzije.
[Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije
prikladan za materijale bazirane na videosadržaju, bez obzira na materijal.
[[[Output Video Format]
1
Tipkama / odaberite vrstu priključnice za izlaz videosignala i zatim
pritisnite .
Napomena
&&Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu
i ostale izlazne videopriključnice, odaberite
[Component Video].
[TV Connection Method]
2
[HDMI]: Emitira signale iz HDMI OUT
priključnice u skladu s niže navedenim
podešenjem [HDMI Resolution].
[Component Video]: Emitira signale iz
COMPONENT VIDEO OUT priključnica
u skladu s niže navedenim podešenjem
[Component Resolution].
[Video]: Emitira signale iz VIDEO OUT
priključnice.
(Kad odaberete [HDMI] ili [Component
Video])
Tipkama / odaberite vrstu signala za
priključnicu HDMI OUT ili priključnice
COMPONENT VIDEO OUT i zatim
pritisnite .
Kad promijenite razlučivost izlaznih video­
signala, na 30-ak sekundi se prikaže slika
u odabranoj razlučivosti, a zatim se pojavi
prozor za potvrdu. Slijedite upute na zaslonu.
Na pokazivaču svijetli "HD" pri izlazu 720p/
1080i/1080p videosignala.
[HDMI Resolution]/[Component
Resolution]
[Auto] (samo HDMI): U normalnim
okolnostima odaberite ovo. Sustav emitira
signale počevši od najviše razlučivosti prihvatljive za TV prijemnik: 1080p > 1080i >
720p > 480p/576p > 480i/576i
Ukoliko format slike nije prikladan, isprobajte postavku koja odgovara vašem TV
prijemniku.
[480i/576i]: Emitira 480i/576i videosignale.
[480p/576p]: Emitira 480p/576p
videosignale.
[720p]: Emitira 720p videosignale.
[1080i]: Emitira 1080i videosignale.
[1080p] (samo HDMI): Emitira 1080p
videosignale.
Postavke i podešenja
Možete odabrati vrstu priključnice za emitiranje
video signala. Za detalje pogledajte "Razlučivost izlaznih videosignala" (str. 91).
Napomena
&&Ako je slika izobličena ili se ne pojavljuje,
pričekajte oko 30 sekundi prije nego pritisnete
bilo koju tipku. Prikaz se vraća na prozor za
podešavanje razlučivosti.
&&Ako je odabrana kriva razlučivost izlaznih
videosignala, na zaslonu se ne prikazuje slika
kad pritisnete bilo koju tipku unutar 30 sekundi.
U tom slučaju, pritisnite i zadržite  i  na
glavnom uređaju duže od 5 sekundi kako biste
resetirali razlučivost izlaznih videosignala na
najnižu razlučivost.
&&Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu
i ostale izlazne videopriključnice, videosignali
možda se neće emitirati iz ostalih priključnica
nego samo iz HDMI OUT priključnice, kad je
odabrano [Auto] ili [1080p].
[[[BD-ROM 1080/24p Output]
Možete podesiti izlaz 1920  1080p/24 Hz videosignala tijekom reprodukcije materijala koji se
baziraju na filmu, na BD-ROM disku (720p/24 Hz
ili 1080p/24 Hz). 1920  1080p/24 Hz videosig­
nali mogu se emitirati kad su zadovoljeni sljedeći
uvjeti.
–– Pomoću HDMI OUT priključnice je spojen
TV prijemnik koji podržava 1080/24p,
–– [Output Video Format] je podešeno na
[HDMI], a
–– [HDMI Resolution] je podešeno na [Auto] ili
[1080p].
24P indikator svijetli tijekom emitiranja 1920 
1080p/24 Hz videosignala.
69
[Auto]: Emitira 1920  1080p/24 Hz videosig­
nale samo kod povezivanja na TV prijemnik
koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT
priključnice.
[On]: Emitira 1920  1080p/24 Hz videosignale
bez obzira na vrstu spojenog TV prijemnika.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne
podržava 1080/24p videosignale.
Napomena
&&Možda neće biti izlaza videosignala kad je [BD-ROM
1080/24p Output] podešen na [On].
[[[YCbCr/RGB (HDMI)]
Možete podesiti postavke boje za videosignale
koji se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.
Postavku odaberite u skladu s vrstom spojenog
TV prijemnika.
[Auto]: Automatski detektira vrstu vanjskog
uređaja i odabire odgovarajuće podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
[RGB (16-235)]: Odaberite ovo kod spajanja
na uređaj s DVI priključnicom koja podržava
HDCP.
[RGB (0- 255)]: Odaberite ovo kod spajanja na
RGB (0-255) uređaj.
[[[x.v.Colour Output]
Postavke slanja xvYCC informacija na spojeni
TV prijemnik.
Kombiniranjem xvYCC-kompatibilnog videa s
TV-om koji podržava x.v.Colour prikaz omogućuje se preciznija reprodukcija boje objekata.
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
[[[Pause Mode] (samo BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Možete odabrati sliku kad je uređaj u stanju
pauze.
[Auto]: Prikazuje se slika s pokretnim objektima bez podrhtavanja. U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
[Frame]: Prikazuje se slika visoke razlučivosti s
objektima koji se ne miču.
70
[Audio Settings]
Za postavke zvuka.
[[[BD Audio Setting]
Možete odabrati želite li dodati ili ne interaktivne
zvukove (zvuk tipaka, efekte i sl.) i sekundarni
audio (komentare) kod reprodukcije BD diska
koji ih sadrži.
[Mix]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audiosignala u
primarni audiosignal.
[Direct]: Emitira samo primarne audiosignale.
[[[Audio DRC] (samo BD/DVD VIDEO)
Možete komprimirati dinamički raspon zvučnog
zapisa. [Audio DRC] je koristan za gledanje
filmova uz nisku glasnoću zvuka noću.
[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom
rasponu određenom na disku (samo BD-ROM).
[Off]: Nema kompresije dinamičkog raspona.
[On]: Sustav reproducira zvučni zapis s
dinamičkim rasponom kakav su njegovi tvorci
namjeravali postići.
[[[Attenuate - AUDIO]
Pri slušanju komponente spojene na priključnice
AUDIO (AUDIO IN L/R) može se pojaviti izob­
ličenje zvuka. Možete spriječiti izobličenje tako
da smanjite ulaznu razinu na sustavu. Izobličenje
nije znak kvara i ovisit će o spojenoj komponenti.
[On]: Stišava ulaznu razinu. Izlazna razina se
promijeni.
[Off]: Normalna ulazna razina.
[[[BD/DVD Audio Output]
Sustav ne može istovremeno emitirati višekanalni
zvuk preko HDMI OUT priključnice i zvučnika
sustava. Možete odabrati način emitiranja.
[Speaker only]: Emitiranje višekanalnog zvuka
samo preko zvučnika sustava.
[Speaker priority]: Emitiranje višekanalnog
zvuka preko zvučnika sustava i 2-kanalnih PCM
signala preko HDMI OUT priključnice.
[HDMI priority]: Emitiranje 2-kanalnog stereo
zvuka preko zvučnika sustava i moguć izlaz
zvuka preko HDMI OUT priključnice. Format
zvuka preko HDMI OUT priključnice ovisi o
spojenoj komponenti.
[BD/DVD Viewing
Settings]
Možete precizno podešavati postavke reprodukcije BD/DVD diska.
Napomena
[[[BD/DVD Menu]
&&Ako podesite [BD/DVD Audio Output] na [HDMI
priority], na TV zaslonu se prikazuje poruka potvrde.
Pritisnite / za odabir [OK] za zaključivanje
podešavanja.
&&Ako podesite [BD/DVD Audio Output] na [HDMI
priority], funkcije "DEC. MODE", NIGHT, SOUND
MODE, "TONE" i DYNAMIC BASS se isključuju.
&&Kad je uključena funkcija System Audio Control
(str. 59), to podešenje se može promijeniti automatski.
Možete odabrati standardni jezik izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 93) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Možete uključiti ili isključiti efekte zvuka na su­
stavu ("DEC. MODE", NIGHT, SOUND MODE,
"TONE" i DYNAMIC BASS).
[On]: Omogućuje uporabu svih efekata zvuka na
sustavu. Gornja granica frekvencije uzorkovanja
je 48 kHz.
[Off]: Efekti zvuka su isključeni. Odaberite ovu
opciju ako ne želite postaviti gornju granicu
frekvencije uzorkovanja.
Napomena
&&U formatu DTS96/24 neki zvučni efekti neće raditi
čak ni ako podesite [Sound Effect] na [On].
[[[Speaker Settings]
Za postizanje najboljeg mogućeg zvuka, podesite
zvučnike. Za detalje pogledajte "Podešavanje
zvučnika" (str. 60).
Možete odabrati standardni jezik dijaloga za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji
ima prioritet na disku.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 93) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
[[[Subtitle]
Možete odabrati standardni jezik titla za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 93) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Postavke i podešenja
[[[Sound Effect]
[[[Audio]
[[[BD Parental Control]
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se
ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu
blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
1
2
3
Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
Pritisnite / za odabir [OK] i zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir dobnog ograničenja i zatim pritisnite .
Što je vrijednost niža, to je ograničenje veće.
Ako odaberete [Select Age Restriction],
možete unijeti dob od [0] do [255] pomoću
/// ili brojčanih tipaka.
71
Za poništavanje Parental Control
podešenja
Odaberite [No Restrictions].
Napomena
&&Ako zaboravite zaporku, resetirajte sustav (str. 77)
i podesite novu zaporku (pogledajte [Password] na
str. 72).
&&Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental Control
funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom
sustavu.
&&Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na promije­
nite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska.
U tom slučaju, unesite zaporku i zatim promijenite
razinu.
&&Kad je u [Select Age Restriction] odabrano [255],
podešenje funkcije Parental Control je poništeno.
[[[Parental Control Region Code]
Reprodukcije nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može se ograničiti prema geografskom
području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti
drugim scenama.
1
2
3
Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
Pritisnite / za odabir [OK] i zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir područnog
ograničenja i zatim pritisnite .
Kad odaberete [Select Region Code],
pojavi se polje za unos regionalnog koda.
Unesite kôd za područno ograničenje prema
tablici "Popis regionalnih kodova funkcije
ograničenja reprodukcije" (str. 93).
Savjet
&&Možete promijeniti zaporku. Pogledajte [Password]
(str. 72).
Napomena
[[[DVD Parental Control]
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
1
2
3
Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
Pritisnite / za odabir [OK] i zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir razine i zatim
pritisnite .
Što je vrijednost niža, to je ograničenje veće.
Za poništavanje Parental Control
podešenja
Odaberite [No Restrictions].
Napomena
&&Ako zaboravite zaporku, resetirajte sustav (str. 77)
i podesite novu zaporku (pogledajte [Password] na
str. 72).
&&Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental Control
funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom
sustavu.
&&Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na promije­
nite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska.
U tom slučaju, unesite zaporku i zatim promijenite
razinu.
Savjet
&&Možete promijeniti zaporku. Pogledajte [Password]
(str. 72).
&&Ako zaboravite zaporku, resetirajte sustav (str. 77)
i podesite novu zaporku (pogledajte [Password] na
str. 72).
&&Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental Control
funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom
sustavu.
&&Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na promije­
nite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska.
U tom slučaju, unesite zaporku i zatim promijenite
razinu.
Savjet
&&Možete promijeniti zaporku. Pogledajte [Password]
(str. 72).
[[[Password]
Možete podesiti ili promijeniti zaporku za funkciju Parental Control. Zaporka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM
ili DVD VIDEO diskova. Ako je potrebno, za
BD-ROM i DVD VIDEO diskove možete podesiti različite razine ograničenja.
1
2
Pritisnite / za odabir [OK] i zatim
pritisnite .
Promjena zaporke
1
2
72
Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
Nakon koraka 1 unesite svoju četve­
roznamenkastu zaporku pomoću
brojčanih tipaka.
Pritisnite / za odabir [OK] i zatim
pritisnite .
3
4
Unesite novu zaporku pomoću brojčanih
tipaka.
Pritisnite / za odabir [OK] i zatim
pritisnite .
[[[Hybrid Disc Playback Layer]
Možete odabrati prioritetni sloj pri reprodukciji
hibridnog diska. Za promjenu podešenja, isključite uređaj te ga ponovno uključite.
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
[Photo Settings]
Možete podešavati postavke vezane uz
fotografije.
[[[Slideshow Speed]
Možete promijeniti brzinu slideshowa.
[Fast]: Brzo izmjenjivanje fotografija.
[Normal]: Fotografije se izmjenjuju pri normalnoj brzini.
[Slow]: Sporo izmjenjivanje fotografija.
[[[BD Internet Connection]
[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[Do not allow]: Brani internetsko povezivanje.
Postavke i podešenja
Možete podesiti hoćete li dopustiti ili ne spajanje
sadržaja s BD diska na internetsku vezu (u modu
BDMV) tijekom njegove reprodukcije. Za uporabu ove funkcije potrebna je mrežna povezanost
i pripadajuća podešenja (str. 75).
73
[HDMI Settings]
[System Settings]
Možete podesiti HDMI vezu.
Možete podešavati postavke vezane uz sustav.
[[[Control for HDMI]
[[[OSD]
Funkciju [Control for HDMI] možete uključiti
ili isključiti. Ta funkcija je raspoloživa kad
spojite sustav i TV pomoću HDMI kabela. Za
detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control
for HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 58).
Možete odabrati jezik za izbornike sustava, koji
se pojavljuju na TV zaslonu.
[On]: Možete upravljati komponentama koje su
povezane HDMI kabelom.
[Off]: Isključuje funkciju.
[[[Volume Limit]
Promijenite li u izborniku TV-a ili pritiskom
tipke THEATRE način izlaza signala iz TV-a
prema zvučnicima sustava, aktivira se funkcija
System Audio Control (str. 59) i može se čuti
glasan zvuk, ovisno o razini glasnoće sustava. To
možete spriječiti ograničavanjem maksimalne
razine glasnoće.
[Level3]: Maksimalna razina glasnoće je podešena na 15.
[Level2]: Maksimalna razina glasnoće je podešena na 20.
[Level1]: Maksimalna razina glasnoće je podešena na 30.
[Off]: Isključuje funkciju.
Napomena
&&Ta funkcija je raspoloživa samo kad spojite sustav i
TV pomoću HDMI kabela te je funkcija [Control for
HDMI] podešena na [On].
[[[Standby Mode]
Možete skratiti vrijeme za uključenje sustava iz
pripravnog stanja.
[Quick Start]: Skraćuje vrijeme za uključenje
uređaja iz pripravnog stanja. Sustavom se može
upravljati odmah nakon uključenja.
[Normal]: Standardna postavka.
Napomena
&&Kad je [Standby Mode] podešeno na [Quick Start],
––potrošnja energije je veća nego kad je [Standby
Mode] podešeno na [Normal].
––ventilator se može uključiti ovisno o temperaturi
okruženja.
[[[Auto Display]
Možete prikazati informacije pri promjeni audio­
modova ili tijekom reprodukcije.
[On]: Automatski prikazuje informacije na
zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete
 DISPLAY.
[[[Screen Saver]
Prikaz screen savera se pojavi kad se sustav ne
upotrebljava duže od 15 minuta, a na TV zaslonu
je prikazan izbornik, primjerice, izbornik uređaja.
Prikaz screen savera pomaže u sprječavanju
oštećenja zaslona spojenog uređaja (utiskivanje
slike).
[On]: Uključuje funkciju screeen saver.
[Off]: Isključuje funkciju.
74
[Network Settings]
[[[Software Update Notification]
Možete dobiti obavijesti o dostupnosti novije
verzije softvera. Ta obavijest se prikazuje na
zaslonu TV-a kad uključite sustav. Za uporabu
ove funkcije potrebna je mrežna povezanost i
pripadajuća podešenja (str. 75).
[On]: Podešava sustav kako bi vas obavijestio o
dostupnosti novije verzije softvera (str. 67).
[Off]: Isključuje funkciju.
[[[System Information]
Možete prikazati informacije o verziji softvera u
sustavu i MAC adresu.
Možete detaljno podesiti postavke za internet i
mrežu.
[[[Internet Settings]
Ove stavke su nužne kod spajanja na Internet
pomoću mrežnog kabela. Unesite odgovarajuće
(brojčano-slovne) vrijednosti za vaš širokopojasni router ili bežični LAN router. Broj stavki
koje treba podesiti može varirati, ovisno o davatelju internetskih usluga (Internet provider) ili
routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu
koje ste dobili od vašeg davatelja internetskih
usluga ili koje su isporučene uz router.
1
Pritisnite / za odabir funkcije i zatim
pritisnite .
[Use DHCP]: Odaberite ovo kad su DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
postavke servera dostupne od strane vašeg
davatelja internetskih usluga. Postavke mre­
že koje su neophodne za sustav, pripisuju se
automatski.
Podesite li [DNS Server Auto Acquisition]
na [Off], podesite sljedeću stavku:
–– [DNS Server (Primary)]
–– [DNS Server (Secondary)]
Postavke i podešenja
2
Pritisnite / za odabir [IP Address
Acquisition], zatim pritisnite .
[Use Static IP Address]: Omogućuje ručno
podešavanje IP adrese u skladu s vašim
mrežnim okruženjem.
Podesite sljedeće stavke:
–– [IP Address]
–– [Subnet Mask]
–– [Default Gateway]
–– [DNS Server (Primary)]
–– [DNS Server (Secondary)]
Napomena
&&Kad ručno podešavate adrese [DNS Server
(Primary)]/[DNS Server (Secondary)], unesite
adresu [DNS Server (Primary)]. U suprotnom,
postavke [Internet Settings] neće biti pravilno
podešene.
75
3
4
5
6
7
8
9
Ako vaš davatelj internetskih usluga
ima posebna podešenja proxy servera,
odberite [Proxy Settings] pomoću /,
zatim pritisnite .
Pojavi se [Proxy Settings] prozor. Ako
proxy server nema posebno podešenje,
prijeđite na korak 8.
Pritisnite / za odabir [Use of Proxy
Server], zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [On], zatim
pritisnite .
Odaberite [Proxy Server] i [Port] i unesite postavke.
Za unos proxy servera, pogledajte "Unos
znakova" (str. 76).
Pritisnite RETURN.
Pritisnite / za odabir [Network Diagnostic] i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
10Provjerite je li se pojavila poruka
[Network connections are correct.].
Podešenje je dovršeno. Ako se poruka ne
pojavi, slijedite poruke na zaslonu.
Unos znakova
Polje za unos znakova pojavi se kad odaberete
[Proxy Server] u postavkama [Proxy Settings].
Proxy Server Entry
Clear
Clear All
Cancel
Space 0
Letter T ype
1
2
76
Symbol
Finish
Pritisnite brojčanu tipku više puta za
odabir znaka.
Primjer:
Pritisnite brojčanu tipku 3 jedanput za unos
slova [D]. Pritisnite brojčanu tipku 3 tri
puta za unos slova [F].
Pritisnite  i unesite sljedeći znak.
3
Pritisnite plavu tipku [Finish] kad ste
završili.
Za unos znakova možete koristiti sljedeće tipke.
Tipke
Detalji
Crvena tipka
[Letter Type]
Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa slova i unosa brojeva.
Zelena tipka
[A/a]
Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa velikih i malih slova.
Žuta tipka
[Symbol]
Prikaz tipkovnice za simbole.
Plava tipka
[Finish]
Stavke su unesene i sustav se
vraća na prethodan prikaz.
Brisanje znaka desno od kursora.
CLEAR
[Clear]/[Clear All] Za brisanje svih prikazanih
znakova, pritisnite i zadržite tipku
CLEAR na 2 sekunde ili više.
RETURN
[Cancel]
Povratak na prethodan prikaz, uz
poništavanje unosa.
///, 
&&Odaberite funkciju unosa pomoću /// i zatim pritisnite .
&&Unesite znakove na sljedeći
način:  Odaberite izbornik za
odabir znakova pomoću //
/ i zatim pritisnite . 
Odaberite znak pomoću / i
pritisnite .
[Easy Setup]
Možete ponovno pokrenuti Easy Setup za
osnovna podešavanja.
1
2
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Slijedite upute za "Korak 3: Jednostavno
podešavanje (Easy Setup)" (str. 29) od
koraka 4.
[Resetting]
Resetiranje postavki sustava
koje nisu povezane sa zaporkom
Postavke sustava možete podesiti na tvorničke
vrijednosti. Postavke se mogu resetirati po
grupama funkcija. Sve postavke unutar grupe će
se resetirati.
1
2
Pritisnite  za odabir [Reset to Factory
Default Settings] i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir podešenja koja
želite resetirati na tvorničke vrijednosti,
a zatim pritisnite .
Postavke i podešenja
Možete resetirati sljedeće postavke:
–– [Video Settings]
–– [Audio Settings]
–– [BD/DVD Viewing Settings] (osim
postavki [BD Parental Control], [DVD
Parental Control], [Parental Control
Region Code], [Password])
–– [Photo Settings]
–– [HDMI Settings]
–– [System Settings]
–– [Network Settings]
–– [All Settings] (osim postavki [BD
Parental Control], [DVD Parental
Control], [Parental Control Region
Code], [Password])
Pojavi se poruka za potvrdu.
Napomena
3
&&Kad se odabere [All Settings], resetiraju se sve
postavke sustava osim onih vezanih uz zaporku
i sustav se isključuje.
&&Postavke za "Podešavanje slike za videosadržaje"
(str. 41) se ne resetiraju.
Pritisnite / za odabir [Start] i zatim
pritisnite .
Za odustajanje odaberite [Cancel].
77
Resetiranje svih postavki sustava na standardne vrijednosti
Sve postavke sustava — uključujući podešenja
zaporke — možete podesiti na standardne
vrijednosti.
1
2
3
Pritisnite  za odabir [Reset to Factory
Default Settings] i zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir [All Settings] i
zatim pritisnite .
Pojavi se poruka za potvrdu.
Istovremeno pritisnite  i VOL – na
glavnom uređaju dulje od 5 sekundi.
Sve postavke sustava se resetiraju na standardne vrijednosti i sustav se isključuje.
Napomena
&&Postavke za "Podešavanje slike za videosadržaje"
(str. 41) se ne resetiraju.
78
O radu uređaja
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
&&Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog
udara, na uređaj ne postavljajte predmete ispunjene
tekućinom, primjerice vaze, niti postavljajte uređaj
u blizinu vode, primjerice blizu kade ili tuš kabine.
Ako u kućište uređaja dospije kakav predmet ili
tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u
ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
&&Ne dirajte mrežni kabel (kabel napajanja) mokrim
rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
&&Odspojite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako sustav
nećete upotrebljavati duže vrijeme. Pri odspajanju
povlačite utikač, a ne kabel.
O postavljanju
O podešavanju glasnoće
&&Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela s
veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez audiosignala. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri
iznenadnoj reprodukciji glasnih dijelova.
Čišćenje
&&Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja
bi mogla ogrepsti površinu, primjerice, prašak za
ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
uz sustav, molimo obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/leća
&&Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
Dodatne informacije
&&Postavite sustav na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti sustava
ne bi došlo do nakupljanja topline.
&&Ako je glasnoća povišena duže vrijeme, kućište sustava se zagrije. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim,
nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u skučene
prostore gdje je slabije prozračivanje pa se uređaj
može pregrijati.
&&Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi
mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav
je opremljen pojačalom snage. Ako su ventilacijski
otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do pregrijavanja te do kvara.
&&Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice,
na tepihe, niti u blizini tkanina, primjerice, zavjesa,
koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje.
&&Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice,
u policu za knjige ili slično.
&&Nemojte stavljati uređaj na mjesta u blizini izvora to­
pline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg zraka,
ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem
sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih
udara.
&&Nemojte postavljati sustav u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
&&Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim
magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
&&Ne postavljajte teške predmete na sustav.
&&Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga
se može kondenzirati na lećama unutar sustava. Ako
dođe do toga, sustav možda neće pravilno raditi. U
tom slučaju, uklonite disk i ostavite sustav uključen
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
&&Prije premještanja sustava izvadite disk. U protivnom
bi se disk mogao oštetiti.
&&Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite
ga iz utičnice i odnesite na provjeru u servis prije
nastavka uporabe.
O zamjenskim dijelovima
&&U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti za­
mijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.
O bojama TV slike
&&Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik
te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i
dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od
TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza
izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite
prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda,
to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona.
Posebno su osjetljivi projekcijski TV prijemnici.
79
O prenošenju sustava
Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
&&Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne
dodirujte površinu.
&&Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
&&Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran
na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći
do značajnog porasta temperature u autu.
&&Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.
Čišćenje
&&Prije reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od središta prema rubu.
&& Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/
leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene
vinilnim pločama.
Sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu
ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što
su naljepnice ili prstenovi.
80
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete sustav na
servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku, možete zadržati te dijelove.
Napajanje
Rješenje
Uređaj se ne uključuje.
&&Provjerite je li kabel napajanja čvrsto spojen.
&&Provjerite je li sistemski kabel čvrsto spojen.
&&Pritisnite / nakon što s pokazivača nestane "STANDBY".
Ako trepće zaštitni indikator
desno od pokazivača.
Pritisnite / za isključenje sustava i provjerite sljedeće stavke nakon što se
isključi zaštitni indikator.
&&Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
&&Koristite li isključivo preporučene zvučnike?
&&Jesu li zaklonjeni ventilacijski otvori na sustavu?
&&Ako neki strani predmet blokira ventilator?
&&Nakon provjere navedenih stavki i uklanjanja problema, uključite sustav. Ako
pomoću ovih provjera provjerama ne možete ustanoviti uzrok problema, obratite
se najbližem Sonyjevom servisu.
Dodatne informacije
Simptom
81
Slika
Simptom
Rješenje
Nema slike.
&&Kabeli za videopovezivanje nisu spojeni čvrsto.
&&Kabeli za videopovezivanje su oštećeni.
&&Sustav nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu TV-a (str. 20).
&&Nije odabran videoulaz TV prijemnika te nije moguć prikaz slike sa sustava.
&&Provjerite izlazni signal sustava (str. 20).
&&Odspojite i ponovo čvrsto spojite kabel.
&&Sustav je spojen s ulaznim uređajem koji nije HDCP (high-definition content
protection) kompatibilan (ne uključuje se "HDMI" na prednjoj strani uređaja)
(str. 20).
&&Kad reproducirate dvoslojni DVD disk, slika i zvuk mogu se trenutno prekinuti
na mjestu gdje se slojevi izmijene.
Slika se ne pojavljuje kad je
&&Pritisnite i zadržite  i  na glavnom uređaju duže od 5 sekundi kako biste
odabrana netočna razlučivost
resetirali razlučivost izlaznih videosignala na najnižu razlučivost.
izlaznih videosignala u izborniku
[Output Video Format].
Kod istovremenog spajanja na
&&Podesite [Output Video Format] na [Component Video] (str. 69).
HDMI OUT priključnicu i ostale
izlazne videopriključnice, video­
signali emitiraju se samo kroz
HDMI OUT priključnicu, ali ne i
kroz ostale priključnice.
Tamni dijelovi slike su previše &&Podesite [Picture Quality Mode] na [Standard] (tvornička postavka) (str. 41).
tamni/svijetli dijelovi su presvijetli ili neprirodni.
Slika se ne emitira pravilno.
&&Provjerite postavke [Output Video Format] (str. 69).
Pojavljuju se smetnje u slici.
&&Disk je zaprljan ili oštećen.
&&Ako izlazni videosignal prolazi do TV-a kroz videorekorder, na kvalitetu slike
može utjecati signal zaštite od kopiranja koji se primjenjuje kod nekih BD/
DVD programa. Ako problemi postoje i kad sustav spojite izravno na TV, pokušajte ga spojiti na druge ulazne priključnice.
Iako je u izborniku [Video
Settings] podešena opcija [TV
Type], slika ne ispunjava TV
zaslon.
&&Format slike je podešen na disku.
Boje na TV ekranu nisu prikazane &&Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s katodnom cijevi ili projektora,
pravilno.
odmaknite ih najmanje 0,3 m.
&&Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga
uključite nakon 15 do 30 minuta.
&&Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od TV prijemnika.
&&Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske zatvarače na postolju za TV,
medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika.
82
Zvuk
Simptom
Rješenje
Nema zvuka.
&&Kabel zvučnika nije spojen čvrsto.
&&Ako se na pokazivaču pojavi indikator MUTING, pritisnite  na daljinskom
upravljaču.
&&Sustav je u stanju pauze. Pritisnite  za povratak na normalnu reprodukciju.
&&U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite  za povratak na normalnu
reprodukciju.
&&Provjerite postavke zvučnika (str. 60).
&&Izvodi se usporena reprodukcija ili prikaz sliku po sliku. Pritisnite  za
povratak na normalnu reprodukciju.
&&Pri povezivanju sustava i TV-a audiokabelom, odaberite "AUDIO" pritiskom
tipke FUNCTION kako biste zvuk iz TV-a mogli slušati preko ovog sustava.
Zvuk se ne emitira iz HDMI
OUT priključnice.
&&HDMI OUT priključnica je spojena na DVI (Digital Visual Interface) uređaj
(DVI priključnice ne podržavaju audiosignale).
&&Pokušajte sljedeće:  Isključite i ponovno uključite sustav.  Isključite i ponovno uključite spojenu opremu.  Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
&&Podesite [BD/DVD Audio Output] na [HDMI priority] (str. 70).
Lijevi i desni zvuk nisu balansi- &&Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i čvrsto spojeni.
rani ili su zamijenjeni.
Zvuk gubi stereo efekt kad
reproducirate CD.
&&Odaberite stereo zvuk pritiskom na tipku  (str. 49).
&&Provjerite je li sustav spojen na odgovarajući način.
Pri reprodukciji Dolby Digital,
DTS ili MPEG zvučnih zapisa,
teško se može čuti surround
efekt.
&&Provjerite "DEC. MODE" podešenje (str. 33).
&&Ovisno o BD/DVD disku, izlazni signal možda neće biti u cijelosti 5.1-kanalni.
Može biti mono ili stereo čak i ako je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital ili
MPEG audioformatu.
Ne čuje se početak zvuka.
&&Podesite zvučni ugođaj na "MOVIE" ili "MUSIC" (str. 48).
&&Odaberite "2CH STEREO" za "DEC. MODE" (str. 33).
Efekti zvuka su isključeni.
&&Efekti za SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" i "DEC.
MODE" mogu se isključiti ovisno o vrsti ulaznog signala (str. 71).
Dodatne informacije
Čuju se jake smetnje u zvuku ili &&Provjerite jesu li zvučnici i komponente spojeni čvrsto.
brujanje.
&&Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od transformatora, motora i bar 3
metra udaljeni od TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke.
&&Odmaknite TV prijemnik od audiokomponenata.
&&Priključci i priključnice su zaprljani. Obrišite ih krpom navlaženom alkoholom.
&&Očistite disk.
83
Rukovanje
Simptom
Rješenje
Ne mogu se ugoditi radijske
postaje.
&&Provjerite je li antenski kabel čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite vanjsku
antenu, ako je potrebno.
&&Signal radijske postaje je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Koristite
izravno ugađanje (str. 53).
&&Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite postaje (str. 52).
&&Pritisnite DISPLAY kako bi se na pokazivaču prikazala frekvencija.
Daljinski upravljač ne radi.
&&Postoje prepreke između daljinskog upravljača i glavnog uređaja.
&&Udaljenost između daljinskog upravljača i glavnog uređaja je prevelika.
&&Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača na
glavnom uređaju.
&&Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
&&Ako ne možete rukovati izbornicima preko tipaka na prednjoj ploči, pritisnite
HOME na daljinskom upravljaču.
Disk se ne može reproducirati.
&&Disk je prljav.
&&Nije umetnut disk.
&&Disk je okrenut naopako.
Uložite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dolje.
&&Disk je stavljen ukoso u uložnicu.
&&Pokušali ste reproducirati disk na kojem se nalazi format kojeg ovaj sustav ne
može reproducirati (str. 88).
&&Regionalni kôd na BD/DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom sustava.
&&Unutar glavnog uređaja se kondenzirala vlaga koja može oštetiti leće. Izvadite
disk i ostavite sustav uključen približno pola sata.
&&Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran (str. 88).
Nije moguće reproducirati JPEG &&Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se reproducirati.
slikovnu datoteku.
––Slikovne datoteke veće od 8192 piksela (širina ili visina)
––Slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina ili visina)
––Fotodatoteke veće od 32 MB
––Fotodatoteke s ekstremnim formatom slike (većim od 50:1 ili 1:50)
––Fotodatoteke u Progressive JPEG formatu
––Fotodatoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg" ekstenziju ali nisu u JPEG formatu
––Fotodatoteke koje imaju ekstremno dug naziv
––Fotodatoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF
(Universal Disk Format) 2.6
––Fotodatoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF
(Universal Disk Format) 2.5
&&Računalno obrađene slikovne datoteke možda se neće reproducirati.
&&Slika nije prilagođena zaslonu.
84
Nazivi datoteka nisu prikazani
pravilno.
&&Sustav može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO
8859-1. Drugi formati znakova mogu biti različito prikazani.
&&Ovisno o softveru za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.
Disk se ne reproducira od
početka.
&&Odabran je nastavak reprodukcije – Resume. Pritisnite OPTIONS i odaberite
[Play from start] i zatim pritisnite .
&&Na TV zaslonu se automatski pojavi izbornik naslova ili BD/DVD izbornik.
Uređaj automatski započinje
reprodukciju diska.
&&BD/DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije
Simptom
Rješenje
Reprodukcija se automatski
zaustavlja.
&&Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske pauze. Tijekom reprodukcije
takvog diska sustav zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
Nije moguće izvoditi neke
&&Ovisno o disku, neke od gore navedenih funkcija možda neće biti dostupne.
funkcije kao što je zaustavljanje Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
ili pretraživanje.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju
poruke na željenom jeziku.
&&U izborniku Setup, pod opcijom [System Settings] kod funkcije [OSD] odaberite
jezik prikaza poruka na TV zaslonu (str. 74).
Jezik dijaloga/titlova na disku
ili kutovi snimanja ne mogu se
promijeniti.
&&Pokušajte upotrijebiti izbornik BD ili DVD diska umjesto tipke za izravan
odabir na daljinskom upravljaču (str. 39).
&&Na trenutno reproduciranom BD ili DVD disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi na
više jezika, kao ni scene iz različitih kutova kamere.
&&BD ili DVD disk sadrži zabranu promjene jezika dijaloga/titlova ili promjenu
kuta kamere.
Uložnica diska se ne otvara i
ne možete ukloniti disk, čak ni
nakon što pritisnete .
&&Pokušajte sljedeće:  Pritisnite i zadržite VOL – i  na glavnom uređaju duže
od 5 sekundi za otvaranje uložnice diska.  Izvadite disk.  Odspojite mrežni
kabel iz zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko minuta.
Disk se ne može izvaditi i na po- &&Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
kazivaču se pojavi "LOCKED".
&&Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko
minuta.
Funkcija Control for HDMI ne
radi.
&&Ako na pokazivaču ne svijetli "HDMI", provjerite HDMI vezu (str. 20).
&&Podesite [Control for HDMI] u [HDMI Settings] na [On] (str. 74).
&&Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for
HDMI].
&&Provjerite je li mrežni kabel spojene komponente čvrsto spojen.
&&Provjerite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
&&Ako promijenite HDMI spoj, spojite i odspojite kabel napajanja ili ako se
prekine napajanje, u izborniku [HDMI Settings] podesite [Control for HDMI]
na [Off], zatim u izborniku [HDMI Settings] podesite [Control for HDMI] na
[On] (str. 74).
&&Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 58).
Dodatne informacije
Sustav ne radi pravilno.
Iz sustava i TV prijemnika se ne &&Provjerite je li priključeni TV prijemnik kompatibilan sa System Audio Control
čuje zvuk kod uporabe System
funkcijom.
Audio Control funkcije.
&&Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA"
Sync" (str. 58).
Vanjska memorija se ne
registrira.
&&Pokušajte sljedeće:  Isključite sustav.  Okrenite priključak vanjske memorije
prema gore, poravnajte memoriju s utorom EXT i umetnite je u utor. (str. 26).
3 Uključite sustav.  Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču
uređaja.
Bonus sadržaji ili drugi podaci &&Pokušajte sljedeće:  Izvadite disk.  Isključite sustav.  Uklonite i ponovno
koji se nalaze na BD-ROM disku umetnite vanjsku memoriju (str. 26).  Uključite sustav. 5 Provjerite da
ne mogu se reproducirati.
li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja. 6 Uložite BD-ROM disk s
BonusView/BD-Live sadržajem.
85
Simptom
Rješenje
Na zaslonu se pojavljuje poruka &&Obrišite nepotrebne podatke iz vanjske memorije (str. 43).
na kojoj je naznačeno da na
&&Provjerite koristite li vanjsku memoriju kapaciteta 1 GB ili većeg.
mjestu za pohranu nema dovoljno
prostora.
Kad pritisnete bilo koju tipku
&&Isključite funkciju Child Lock (str. 65).
na glavnom uređaju, sustav ne
radi i na pokazivaču se prikazuje
"CHILD LOCK".
Izbornik sustava ne radi.
86
&&Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču.
Funkcija automatske
dijagnostike
Kad je aktivirana funkcija automatske dijagnostike, radi sprječavanja nepravilnog rada sustava,
na pokazivaču uređaja se prikaže kôd greške ili
se pojavi samo  bez ikakvih poruka na cijelom
zaslonu. U tim slučajevima, provjerite sljedeće.
Kad se na pokazivaču uređaja
pojavi kôd greške
Postupak otklanjanja problema
Exxxx
Obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony
servisu i prenesite im kôd greške.
SYSTEM ERR
UPDATE NG
Odspojite mrežni kabel iz zidne uti­
čnice i ponovno priključite nakon
nekoliko minuta. Ako sustav ne radi
normalno, obratite se najbližem
Sony prodavatelju ili ovlaštenom
servisu.
Kad se pojavi samo  bez ikakvih
poruka na cijelom zaslonu
Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
Dodatne informacije
Kôd pogreške
87
Diskovi koje je moguće reproducirati
Vrsta
Logotip diska
Značajke
BD-ROM i BD-RE/BD-R u BDMV
i BDAV modu, uključujući diskove
od 8 cm (jednostrane) i DL diskove
Blu-ray disk
DVD VIDEO
Diskovi koji najčešće sadrže filmove,
a mogu se kupiti ili unajmiti
DVD+RW/DVD+R u +VR modu
ili DVD-RW/DVD-R u video i VR
modu, uključujući diskove od 8 cm
(jednostrane) i DVD+R DL/DVD-R
DL diskove
DVD/DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R diskovi koji sadrže JPEG*
slikovne datoteke
AVCHD
TM
CD
DATA CD
–
Ikona
ξ
ο
ο
ρ
Diskovi snimljeni u AVCHD
formatu**
ο
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW
diskovi u glazbenom CD formatu
π
CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže
JPEG slikovne datoteke
σ
* JPEG format u skladu s UDF (Universal Disk Format).
**Neki diskovi s AVCHD formatom možda se neće moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja. Disk s AVCHD
formatom se ne može reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Napomene o kompatibilnosti BD-ROM diskova
Pošto su specifikacije Blu-ray diska nove i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska.
Audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
&&BD diskovi s kutijom
&&DVD-RAM diskovi
&&HD DVD diskovi
&&DVD Audio diskovi
&&PHOTO CD diskovi
&&Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
&&VCD/Super VCD diskovi
&&HD sloj na Super Audio CD diskovima
&&BD-ROM/DVD VIDEO diskovi s različitim regionalnim kodom (str. 89).
&&Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u obliku kartice, srca itd.)
88
&&Disk s pričvršćenim papirom ili naljepnicom
&&Disk s ljepilom, celofanskom vrpcom ili ostatkom naljepnice
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto
ovaj sustav reproducira BD/DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači softvera,
neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne. Pogledajte upute isporučene uz BD/DVD disk.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Na donjoj strani glavnog uređaja otisnut je regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo BD-ROM/
DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim kodom. Ovaj sustav se koristi
za zaštitu autorskih prava.
Sustav može reproducirati i DVD VIDEO diskove označene s ALL .
Pokušate li reproducirati neki drugi DVD VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka [Playback
prohibited by region code.] (odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena regionalnim kodom). Ovisno o BD-ROM/DVD VIDEO disku, regionalni kôd možda neće biti označen čak i ako je reprodukcija
tih BD-ROM/DVD VIDEO diskova zabranjena prostornim ograničenjima.
Napomene o BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CD-R/
CD-RW diskovima
Napomene o diskovima
Ovaj proizvod namijenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni s
Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.
Dodatne informacije
Neki BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovi ne mogu se
reproducirati na ovom sustavu zbog kvalitete snimke ili fizičkog stanja diska, ili zbog značajki uređaja
za snimanje i sastavljačkog softvera. BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se reproducirati ako
sadrže postscript.
CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogle­
dajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije
možda neće raditi kod nekih DVD+RW/DVD+R diskova, čak i ako su bili pravilno finalizirani. U tom
slučaju, koristite normalnu reprodukciju za gledanje diska.
Napomena o dvoslojnom DVD disku
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno prekinuti prilikom izmjene slojeva.
Napomena o BD-RE/BD-R diskovima od 8 cm
Neki BD-RE/BD-R diskovi od 8 cm ne mogu se reproducirati na ovom sustavu.
Napomena o BD-RE/BD-R diskovima
Ovaj sustav podržava Ver. 2.1 BD-RE i Ver. 1.1 i 1.2 BD-R diskove, uključujući vrstu s organičkim
pigmentom BD-R (LTH vrsta).
89
Podržani formati zvuka
Sustav podržava sljedeće formate zvuka.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio





*


–

–

–
–
–
Funkcija
"BD/DVD"
"SAT/CABLE" 
"TV"
(DIGITAL IN)
:Podržani format.
–: Nepodržani format.
* samo BD
Napomena
&&Tablica vrijedi samo kad podesite [BD Audio Setting] na [Direct] (str. 70). Ako se koristi drugo podešenje, ovisno
o audioformatu, zvuk će se možda automatski dekodirati u prikladan format.
&&Sustav ne može reproducirati datoteke u MP3 formatu.
90
Razlučivost izlaznih videosignala
Razlučivost izlaznih videosignala varira ovisno o podešenju stavke [Output Video Format] u izborniku
[Video Settings] (str. 68).
Postavke
razlučivosti
Kad je [Output Video Format] podešeno
na [HDMI]
VIDEO OUT
priključnica
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
1080i
480i/576i
nema slike
1080p
Kad je [Output Video Format] podešeno
na [Component Video]
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
HDMI OUT
priključnica
VIDEO OUT
priključnica
HDMI OUT
priključnica
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
nema slike
1080p
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
* Zaštićeni sadržaji na DVD disku emitiraju se pri razlučivosti od 480p/576p.
Kad je [Output Video Format] podešeno na [Video]
Izlazna video razlučivost adaptera DIGITAL MEDIA PORT
480i/576i videosignali se emitiraju iz priključnice VIDEO OUT neovisno o podešenoj razlučivosti, a
videosignali se ne emitiraju iz priključnica HDMI OUT i COMPONENT VIDEO OUT pri reprodukciji
sadržaja putem DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
Dodatne informacije
480i/576i videosignali se emitiraju iz VIDEO OUT ili COMPONENT VIDEO OUT priključnice, a
480p/576p videosignali se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.
91
Tehnički podaci
Pojačalo
Izlazna snaga (nazivna)Prednji zvučnici*: 80 W +
80 W (pri 4 ohma, 1 kHz,
1% THD)
Subwoofer*: 108 W
(uz 3 ohma, 100 Hz,
1% THD)
RMS izlazna snaga (referentna)
Prednji zvučnici*: 105 W
(po kanalu pri 4 ohma,
1 kHz, 10% THD)
Subwoofer*: 140 W
(uz 3 ohma, 100 Hz,
10% THD)
* Ovisno o podešenju za "DEC. MODE" i izvoru zvuka,
možda se neće čuti zvuk.
Ulazi (analogni)
AUDIO
Osjetljivost: 450/250 mV
Ulazi (digitalni)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedancija: 75 ohma
BD/DVD/CD sustav
Sustav formata signala
PAL/NTSC
Radio (tuner)
SustavPLL, kvarcom kontroliran
digitalni sintetizator
FM prijemnik
Raspon ugađanja87,5 MHz – 108 MHz
(korak 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenske priključnice 75 ohma, nesimetrično
Međufrekvencija
10,7 MHz
Video
Izlazi
92
VIDEO: 1 Vp-p/75 ohma
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p/75 ohma
Pb/Cb, Pr/Cr: 0,7 Vp-p/
75 ohma
HDMI OUT: Tip A
(19-pinski)
Zvučnici
Prednji zvučnici (SS-TSZ7)
Sustav zvučnika2-sistemski, s 3 zvučnika,
bas-refleksni
Zvučnička jedinicaNiskotonac: 50 mm,
stožasta  2
Visokotonac: 20 mm
stožasti
Nazivna impedancija
4 ohma
Dimenzije (približno)81 mm  265 mm 
130 mm (š/v/d)
81 mm  265 mm 
95 mm (š/v/d) s podesivim postoljem
Masa (približno)
0,91 kg
Subwoofer (SA-WSZ7)
Napajanje220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Potrošnja
Uključen: 110 W
Pripravno stanje: 0,3 W
(u štednom modu)
Sustav zvučnika
Subwoofer, bas refleksni
Zvučnička jedinica
160 mm stožasti
Nazivna impedancija
3 ohma
Dimenzije (približno)187 mm  445 mm 
340 mm (š/v/d)
Masa (približno)
9,4 kg
Glavni uređaj (HCD-Z7)
Izlazni napon (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Izlazna struja (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA (maks.)
Izlazni napon (EXT)
DC 5 V
Izlazna struja (EXT)
500 mA (maks.)
LAN (100)
100BASE-TX Terminal
Dimenzije (približno)350 mm  69 mm 
277 mm (š/v/d)
Masa (približno)
3,6 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški;
Sinhaleski
1505 Slovački
1506 Slovenski
Kôd
Jezik
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Dodatne informacije
Kôd
1703 Neodređeno
Popis regionalnih kodova funkcije ograničenja reprodukcije
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
Kôd
Regija
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2093
2115
2165
2174
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Kolumbija
Danska
Finska
Francuska
2109
2200
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2304
2333
2363
2362
Njemačka
Grčka
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Koreja
Luksemburg
Malezija
Meksiko
2376
2390
2379
2427
2424
2428
2436
2489
2501
2149
2499
2086
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Švedska
Švicarska
2543 Tajvan
2528 Tajland
2184 Velika Britanija
93
Propisi i uvjeti uporabe
i sporazum o dozvoli za
krajnjeg korisnika
Sony Blu-ray Disk uređaj ("Proizvod") i pridruženi softver
("Softver") proizvela je tvrtka Sony Electronics Inc. i njene podružnice
("Sony"). Sony također pruža i održava pridruženi servis ("Servis"),
uključujući svaku stranicu koja je dostupna kroz naslovnu internet­
sku stranicu servisa ("Stranica"). Softver uključuje softver koji se
koristi u Proizvodu, pohranjen na bilo kojem mediju, pridružen
Proizvodu ili na bilo koji drugi način isporučen od tvrtke Sony; preuzet sa Stranice ili na bilo koji drugi način omogućen ili isporučen
od tvrtke Sony; bilo kakav takav medij i svaki ispisan ili "on-line"
ili elektronski dokument pridružen Proizvodu i sve nadogradnje i
buduće nadogradnje.
KAD PRISTUPITE, PREGLEDAVATE ILI KORISTITE SERVIS,
PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU, PRIHVAĆATE, BEZ
OGRANIČENJA ILI OSPOSOBLJENOSTI, PROPISE I UVJETE
KOJI SU OVDJE NAVEDENI, ZAŠTITU PRIVATNOSTI
NAVEDENU NA SONY STRANICI I SVE DODATNE PROPISE
I UVJETE UPORABE KOJI SU OVDJE NAVEDENI U BILO
KOJEM DIJELU USLUGE I STRANICE (OPĆENITO "SPORAZUM"). AKO SE NE SLAŽETE S PROPISIMA I UVJETIMA
OVOG SPORAZUMA, SONY NE DOZVOLJAVA NI OVDJE
NAVEDENA PRAVA, TE VAS MOLIMO DA NE KORISTITE
SERVIS, PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU.
1. Vlasništvo
Softver i svi materijali o Servisu i/ili Stranici, uključujući ali ne
ograničavajući samo na slike, softver i tekst ("Sadržaj") zaštićeni su
autorskim pravom prema zakonu o autorskom pravu i međunarodnim konvencijama. Ne možete koristiti Softver, Servis, Proizvod,
Sadržaj i Stranicu na način koji ovdje nije naveden. Na Stranici ili
kod Servisa može se naići na vlasničke logotipe, oznake servisa i
zaštićene znakove. Premda su oni dostupni kod Servisa/na Stranici,
Sony vam ne odobrava nikakvu dozvolu za uporabu tih vlasničkih
logotipa, oznaka servisa ili zaštićenih znakova. Svaka neodobrena
uporaba Servisa, Stranice, Sadržaja ili Softvera može povrijediti
zakone o zaštiti autorskih prava, zakone o zaštićenim oznakama,
zakone o privatnosti i javnosti i građanske i kriminalne statute. Svi
naslovi i autorska prava unutar i u vezi Softvera ili materijala o
Servisu/Stranici i sve kopije Softvera vlasništvo su tvrtke Sony, nje­
zinih davatelja licencije ili dobavljača. Sva prava koja nisu izričito
odobrena ovim Sporazumom zadržava Sony, davatelji licencije i
dobavljači.
2. Vaša prava i ograničena dozvola
Servis, Stranica, Softver, Sadržaj i Proizvod namijenjeni su samo
za osobnu uporabu. Odgovorni ste za sve svoje daljnje aktivnosti,
uključujući sve pravne odgovornosti proizišle iz vaše uporabe Servisa
ili drugih ljudi koji koriste Servis putem vašeg Proizvoda ili Računa
(kako je definiran u nastavku). Možete koristiti Servis, Stranicu,
Softver, Sadržaj i Proizvod samo za zakonite svrhe. Ne smijete
distribuirati, razmjenjivati, mijenjati, prodavati ili prenositi nijednu
stavku koja se može kopirati iz Servisa ili Stranice, uključujući ali
ne ograničavajući na bilo kakav tekst, slike, zvuk i videosadržaj, za
nikakve poslovne, komercijalne ili javne svrhe. Sve dok se pridržavate propisa ovog Sporazuma, Sony vam odobrava ne-ekskluzivno,
neprenosivo, ograničeno pravo na pristup, prikaz i uporabu Servisa,
Stranice i Softvera kako je navedeno u ovom Sporazumu. Slažete se
da nećete ometati/raskidati niti pokušati ometati/raskidati rad ovog
Servisa, Stranice ili Softvera ni na koji način.
3. Korisnički račun i privatnost
94
Kao dio vaše uporabe Proizvoda, Usluge, Stranice i/ili Softvera, Sony
može zahtijevati od vas otvaranje korisničkog računa ("Račun") za
koji trebate dati Sonyju istinite, točne, aktualne i potpune informacije
o sebi te da održavate ili odmah obnavljate takve informacije. Sami
ste odgovorni za održavanje povjerljivosti eventualnih i svih svojih
zaporki povezanih s tim Računom. Pristajete odmah obavijestiti
Sony o svakoj neovlaštenoj uporabi vaše zaporke ili o bilo kakvom
drugom narušavanju sigurnosti u vezi s Uslugom, Stranicom i/ili
Softverom.
Sonyjeva Pravila privatnosti su navedena na Stranici
http://products.sel.sony.com/SEL/legal/privacy.html, a
njihovi uvjeti su ugrađeni ovdje i primjenjuju se na vašu uporabu
Računa, Proizvoda, Usluge, Stranice i Softvera.
4. Automatska nadogradnja
Softver sadrži funkciju koja omogućuje automatsku nadogradnju
kad je Proizvod spojen na server koji pripada tvrtki Sony ili trećoj
strani prema odobrenju tvrtke Sony. Kad naznačite da ne namjeravate
koristiti ovu funkciju automatske nadogradnje, ili kad je upitna po­
stavka za automatsku nadogradnju aktivirana a vi odbijete izvršiti
nadogradnju, pretpostavlja se da se slažete da poboljšanja sigurnosne
funkcionalnosti, ispravci grešaka, druga funkcionalna nadogradnja i
sve ostale promjene koje Sony nudi putem takve nadogradnje neće
biti primijenjene na Softver i da to može utjecati na trenutnu i daljnju
uporabu Softvera.
Kad je u prethodnom odjeljku opisana funkcija automatske nadogradnje aktivirana, pretpostavlja se da se slažete (a) da će Softver
automatski biti nadograđen jer je to nužno za poboljšanje sigurnosne
funkcionalnosti, radi ispravljanja grešaka, poboljšanja funkcionalnosti nadogradnje ili radi neke druge svrhe i (b) da nadogradnja
Softvera može obuhvaćati povećanje, izmjene ili uklanjanje
funkcionalnosti Softvera.
5. Dodatni propisi vezani za uporabu Softvera Proizvoda
Softver možete koristiti samo u spoju s Proizvodom koji je pridružen
Softveru. Softver je licenciran, nije prodan. U dodatku propisima
koji su naznačeni u drugim dijelovima ovog Sporazuma, Softver je
podložan sljedećem:
Uporaba Softvera. Softver možete koristiti u spoju s Proizvodom za
osobnu uporabu.
Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni. Ne
smijete mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati niti rasklapati
Softver u cjelini niti u dijelovima.
Razdvajanje komponenti. Softver je licenciran kao jedan proizvod.
Njegovi sastavni dijelovi ne smiju se razdvajati radi uporabe na više
od jednog uređaja, osim ako Sony to nije izričito odobrio.
Podatkovne datoteke. Softver može automatski izrađivati podatkovne datoteke koje se koriste uz Softver. Svaka takva podatkovna
datoteka smatra se dijelom Softvera.
Najam. Ne smijete iznajmljivati niti unajmljivati Softver.
Prijenos Softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava opisana u
ovom Sporazumu samo prodajom ili prijenosom Softvera radi prodaje ili prijenosa vašeg Proizvoda, pod uvjetom da ne zadržite kopije,
prenesete cijeli Softver (uključujući sve kopije, komponentne dijelove, medije i pisane materijale, sve verzije i eventualne nadogradnje
Softvera, kao i ovaj Sporazum) i da se primatelj slaže s uvjetima
ovog Sporazuma.
Zavisni Softver. Softver, mrežni servisi ili ostali proizvodi koji nisu
Softver ali o kojima ovise performanse Softvera mogu se prekinuti
ili obustaviti na zahtjev dobavljača (dobavljača softvera, usluga ili
od strane Sonyja).
Rizične aktivnosti. Softver nije otporan na kvarove i nije dizajniran,
proizveden ili namijenjen uporabi ili preprodaji u opasnim okruženjima koja zahtijevaju performanse bez kvarova, kao što su, primjerice,
nuklearni objekti, zrakoplovna navigacija ili komunikacijski sustavi,
kontrola zračnog prometa, strojevi za podržavanje života ili sustavi
naoružanja, u kojima kvar Softvera može prouzročiti smrt, ozljeđivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku štetu ("Rizične aktivnosti").
Sony i njegovi dobavljači jasno se odriču svakog izraženog ili
naznačenog jamstva za primjenu kod Rizičnih aktivnosti.
Ograničena prava vlade SAD-a. Softver je priložen s OGRANIČENIM PRAVIMA. Američka vlada ga smije koristiti, umnažati ili
objavljivati prema ograničenjima iz točke (c) (1) i (2) dokumenta
Commercial Computer Software-Restricted Rights iz 48 CFR
52.227-19, kad je to primjenjivo. Proizvođač je Sony Electronics
Inc., 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127.
GNU General Public, Lesser General Public i druge licence.
Određeni dijelovi Softvera proizvedeni su prema licencama GNU
Lesser General Public License, Verzija 2.1 (LGPL), GNU General
Public License, Verzija 2 (GPL) i ostalim otvorenim kodiranim
licencama ("Open Source Licenses"), čije su kopije pričvršćene na
ovaj dokument i ugrađene u ovaj sporazum. Za dijelove Softvera
kod kojih postoji konflikt između ovog Sporazuma i licenci Open
Source Licenses, primijenit će se licence Open Source Licenses.
Dostupnost određenih izvornih kodova. Sony omogućava dostupnost
izvornih kodova za neke dijelove SOFTVERA po licenci GPL/LGPL
LICENSES. Molimo pogledajte http://www.sony.com/linux za
pristup i upute za učitavanje takvog izvornog koda.
6. Promjene vezane uz Servis
Sony zadržava pravo da prekine jednu, neke ili sve značajke Servisa
kojeg primate u bilo koje vrijeme. Sony može s vremena na vrijeme
promijeniti, dodati ili ukloniti značajke i funkcionalnost, nadograditi
ili izmijeniti Servis, Stranicu i/ili Softver bez najave. Možete, na
zahtjev tvrtke Sony, primiti poruku u vezi tih promjena i novih značajki/funkcionalnosti. Svaki novi tekst, sadržaj, datoteka, podatak,
proizvod, usluga, informacija, softverski alat ili druga značajka koju
je omogućio Sony (putem mreže ili CD-ROM diska ili na drugi
način) (uključujući, ali ne ograničavajući na sve automatske nado­
gradnje Softvera opisane u Odjeljku 4 ovog Sporazuma) biti će
podložni ovom Sporazumu; ako se za takvu značajku mogu primijeniti drugačiji propisi i uvjeti, takvi propisi i uvjeti imat će prioritet
kod primjene na tu značajku, u odnosu na ovaj Sporazum.
7. Povjerljivost
8. Sonyjevo pravo na ukidanje ili izmjenu propisa ili uvjeta
ovog Sporazuma
Sony može dodati, promijeniti ili ukloniti bilo koji dio, propis ili
uvjet ovog Sporazuma u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave.
Bilo koje promjene ovog Sporazuma ili bilo koji propisi postavljeni
na Servis i/ili Stranicu primjenjuju se od trenutka kad su postavljeni.
Nastavljanjem uporabe Servisa, Proizvoda, Softvera i/ili Stranice
nakon postavljanja promjena, smatra se da prihvaćate te promjene.
SONY MOŽE DODATI, PROMIJENITI, PREKINUTI, UKLONITI ILI OBUSTAVITI BILO KOJI DRUGI SADRŽAJ KOJI JE
POSTAVLJEN NA SERVIS I/ILI STRANICU, UKLJUČUJUĆI
ZNAČAJKE I SPECIFIKACIJE PROIZVODA OPISANIH ILI
NAVEDENIH NA SERVISU I/ILI STRANICI, PRIVREMENO
ILI TRAJNO, U BILO KOJE VRIJEME, BEZ NAJAVE I BEZ
OBVEZE. BEZ NARUŠAVANJA BILO KOJIH DRUGIH PRAVA,
SONY MOŽE OBUSTAVITI ILI PONIŠTITI OVAJ UGOVOR
ODMAH PO NAPOMENI, UKOLIKO SE USTANOVI DA
NISTE POŠTOVALI PROPISE I UVJETE OVOG SPORAZUMA.
Nakon poništavanja, Softver trebate uništiti unutar četrnaest (14)
dana nakon datuma takvog poništavanja, i na zahtjev tvrtke Sony,
isporučiti Sonyju potvrdu o takvom uništenju. Sony može poduzeti
sve zakonske i tehničke mjere kako bi spriječio povredu i/ili kako
bi osnažio ovaj Sporazum, uključujući bez ograničenja, trenutno
poništenje vašeg pristupa Servisu, ako smatramo da kršite prava
ovog Sporazuma.
Slažete se da ćete odštetiti, braniti i držati Sony i sve njegove
agente, direktore, zaposlenike, dostavljače informacija, nositelje
i korisnike licenci, suradnike, dobavljače sadržaja, činovnike i
roditelje (zajedno "Odštetne strane"), nedužne za bilo koja ili
sva narušavanja ili cijene (uključujući, bez ograničenja, plaćanje
odvjetnika i ostalih troškova), nastale od Odštetne strane u vezi s
bilo kojom tvrdnjom proizašlom iz (i) bilo koje povrede ili navodne
povrede ovog Sporazuma na bilo koji način, s vaše strane, (ii) bilo
kojih informacija koje prenesete Sonyju, (iii) bilo koje vaše povrede
ili navodne povrede prava treće strane ili (iv) bilo koje štete koje
ste vi prouzročili ili navodno prouzročili na Servisu. Surađivat
ćete koliko je razumno potrebno radi obrane Odštetnih strana od
bilo kojih navoda. Sony i/ili Odštetne strane zadržavaju pravo, na
vlastiti trošak, na pretpostavku ekskluzivne obrane i kontrolu bilo
koje stavke koja je inače podložna vašoj odšteti i vi se ni u jednom
slučaju nećete nagoditi oko niti jedne stavke bez pisanog pristanka
tvrtke Sony i/ili Odštetnih stranaka.
10.ODRICANJE OD JAMSTVA I ODŠTETE; OGRANIČENJE
ODGOVORNOSTI
RAZUMIJETE DA JE ZA UPORABU OVOG PROIZVODA I
SERVISA POTREBNA USLUGA INTERNETA KOJU OMOGUĆAVATE SAMI, TE ZA KOJU STE ISKLJUČIVO SAMI ODGOVORNI. FUNKCIONALNOST PROIZVODA I/ILI SERVISA
MOŽE BITI OGRANIČENA ILI ZABRANJENA OVISNO O
MOGUĆNOSTIMA ILI TEHNIČKIM OGRANIČENJIMA VAŠE
USLUGE INTERNETA.
SOFTVER, SERVIS, PROIZVOD, SADRŽAJ I/ILI STRANICU
UPOTREBLJAVATE NA VLASTITI RIZIK. SOFTVER, SERVIS,
SADRŽAJ I STRANICA SU ISPORUČENI U STANJU "KAKVOM
JESU" I KOLIKO GOD JE OMOGUĆENO ZAKONOM, SONY
NE PREDSTAVLJA NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE
(1) ZA TOČNOST, PRODAJU ILI NAMJENU ZA ODREĐENU
SVRHU ILI NE-POVREĐIVANJE POVEZANO SA SERVISOM,
STRANICOM I/ILI SOFTVEROM; (2) DA SU DOSTUPNI SER­
VER(I) KOJI OMOGUĆUJU SERVIS, SOFTVER I/ILI STRANICU OSLOBOĐENI VIRUSA ILI DRUGIH KOMPONENTI KOJE
MOGU ZARAZITI, OŠTETITI ILI UZROKOVATI ŠTETU NA
VAŠEM RAČUNALU, TV PRIJEMNIKU, OSTALOJ OPREMI
ILI BILO KOJEM DRUGOM VLASNIŠTVU. NADALJE, SONY
NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA UPORABU ILI REZULTATE
UPORABE SOFTVERA, SERVISA I /ILI STRANICE U UVJETI­
MA KOREKTNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI NA BILO
KOJI DRUGI NAČIN. NIKAKVE USMENE ILI PISANE INFORMACIJE ILI SAVJETI KOJE JE DAO SONY ILI OVLAŠTENI
SONY PREDSTAVNIK NEĆE PREDSTAVLJATI JAMSTVO NITI
NA BILO KOJI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
AKO SE POKAŽE DA SU SOFTVER, SERVIS I/ILI STRANICA
MANJKAVI, VI (A NE SONY ILI OVLAŠTENI SONY ZASTU­
PNIK) PREUZIMATE CIJELI IZNOS SVIH POTREBNIH
SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA.
Dodatne informacije
Svaku informaciju vezanu Proizvod i Dokumentaciju koja je isporučena u skladu s ovim Sporazumom i nije javno poznata, Zadržat
ćete povjerljivom. Slažete se da takve informacije nećete prenijeti
niti jednoj trećoj strani bez prethodnog pisanog pristanka.
9. Odšteta
NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI ALI
NE OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR TVRTKE SONY ILI
PROBLEM VEZAN S DOBAVLJAČEM SADRŽAJA (TREĆA
STRANA), SONY NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU
POSLJEDIČNU, IZRAVNU, SLUČAJNU, NEIZRAVNU, KAZ­
NENU ILI POSEBNU ŠTETU POVEZANU S (A) UPORABOM,
(B) NEMOGUĆNOŠĆU UPORABE, ILI (C) GREŠKAMA U
SOFTVERU, SERVISU, PROIZVODU I/ILI STRANICI, ČAK I
AKO JE SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. NEKE
DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, TAKO DA
SE GORNJE OGRANIČENJE I ISKLJUČIVANJE MOŽDA NE
ODNOSI NA VAS. NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE UKUPNA
ODGOVORNOST TVRTKE SONY SPRAM VAS ZA SVE ODŠTETE, GUBITKE I UZROKE POSTUPKA (BILO U UGOVORU
ILI DELIKTU, UKLJUČUJUĆI ALI NA OGRANIČAVAJUĆI NA
NEMAR ILI U NEKOM DRUGOM SLUČAJU) BITI VEĆE OD
100 AMERIČKIH DOLARA.
95
11.Općenite odredbe
Ovaj Sporazum, ograničeno jamstvo pripisano Proizvodu, zajedno
sa svim dodatnim propisima postavljanim na Servisu ili Stranici,
zajedno predstavljaju cijeli sporazum između tvrtke Sony i vas u
odnosu na vašu uporabu Proizvoda, Servisa, Stranice, Sadržaja i
Softvera. Svaka daljnja napomena od tvrtke Sony može biti odaslana pismom, elektronskom poštom ili postavljanjem na Servis ili
Stranicu. Svaki uzrok ili postupak koji vam se može desiti u odnosu
na vašu uporabu ove Stranice treba se izvršiti unutar (1) godine
nakon što se tvrdnja ili uzrok postupka pojavio. Ako iz bilo kojeg
razloga sud ili ovlašteno tijelo zaključe da je bilo koja odredba ovog
Sporazuma, ili daljnjeg dijela, neprovediva, ta odredba će se provesti do maksimalnog dozvoljenog stupnja provedivosti kako bi se
sačuvala namjena ovog Sporazuma, a preostali propisi i uvjeti Sporazuma provodit će se punom snagom i u punom djelovanju. Ovaj
Sporazum će se provoditi u skladu sa zakonima države Delaware
u Sjedinjenim Američkim Državama, bez obaziranja na njegovo
nepodudaranje sa zakonskim propisima. Pristajete na isključivu
jurisdikciju federalnog ili državnog suda u Delawareu.
Rječnik
AVCHD
AVCHD format je format 'high-definition' digi­
talne videokamere koji se koristi za snimanje
SD (standard definition) ili HD (high definition)
signala specifikacije 1080i* ili 720p** na DVD
diskove, pomoću učinkovite tehnologije za kodi­
ranje kompresije podataka. MPEG-4 AVC/H.264
format se koristi za komprimiranje videopodataka,
a sustav Dolby Digital ili Linear PCM za komprimiranje audiopodataka. MPEG-4 AVC/ H.264
format učinkovitije komprimira slike u usporedbi
s konvencionalnim formatom kompresije slika.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje da vide­
osignali visoke definicije (HD), koji su snimljeni
digitalnim kamkorderom, budu snimljeni na
DVD disk, na isti način kao i televizijski signali
standardne definicije (SD).
* Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080
efektivnih linija za skeniranje i interlace format.
**Specifikacija visoke definicije koja koristi 720 efektivnih linija za skeniranje i progressive format.
BD-J aplikacija
BD-ROM format podržava Java aplikaciju za
interaktivne funkcije.
"BD-J" dobavljačima sadržaja nudi gotovo neograničenu funkcionalnost kod izrade interaktivnih
BD-ROM naslova.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je Blu-ray disk
na kojeg se može snimati jedanput, dostupan u
istim kapacitetima kao i niže navedeni BD disk.
Pošto se sadržaj može snimiti ali se ne može presnimiti, BD-R disk se može koristiti za pohranu
vrijednih podataka ili za pohranu i distribuciju
videomaterijala.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je Blu-ray disk
na kojeg se može snimati i presnimavati, dostupan u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD
disk. Značajka ponovnog snimanja omogućuje
veće mogućnosti editiranja i uporabu aplikacija
s vremenskim pomakom.
96
BD-ROM
DTS
BD-ROM disk (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
proizvodi se za komercijalnu uporabu i dostupan
je u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD
disk. Za razliku od konvencionalnih filmskih i
videosadržaja, ovaj disk nudi poboljšane značajke,
primjerice, interaktivan sadržaj, uporabu skočnih
izbornika, izbor prikaza titlova i slideshow (pre­
zentacija) prikaz. Premda BD-ROM disk može
sadržavati bilo koji oblik podataka, većina BDROM diskova sadrži filmove u High Definiton
formatu, za reprodukciju na Blu-ray Disc/DVD
uređajima.
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems,
Inc. Ta tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim
surround zvukom. Ovaj format sastoji se od
stražnjeg stereo kanala te postoji i diskretni
subwoofer kanal. DTS osigurava 5.1 diskretne
kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da
su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i
digitalno obrađeni.
Blu-ray Disc (BD)
Format diska razvijen za snimanje/reprodukciju
high-definition (HD) videosadržaja (za HDTV i
sl.) i pohranu velike količine podataka. Blu-ray
disk s jednim slojem može pohraniti do 25 GB
podataka, a dvoslojni Blu-ray disk do 50 GB
podataka.
Ovaj format zvuka za kino dvorane napredniji je
od Dolby Surround Pro Logic. U tom formatu,
u surround zvučnicima čuje se stereo zvuk uz
prošireno frekvencijsko područje i postoji nezavisni subwoofer kanal koji osigurava duboke
basove. Taj format se također naziva i "5.1" jer
se subwoofer kanal broji kao 0,1 kanal (budući
da je on u funkciji samo kad je potreban efekt
dubokih basova). Svih šest kanala se u ovom
formatu snima nezavisno kako bi se osiguralo
dobro odvajanje kanala. Osim toga, budući da
se svi signali obrađuju digitalno, manje je izobličenje signala.
Dolby Digital Plus
Razvijena kao dodatak sustavu Dolby Digital,
Dolby Digital Plus tehnologija kodiranja zvuka
podržava 7.1 višekanalni surround zvuk.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je tehnologija kodiranja bez
gubitaka kvalitete, koja podržava do 8 kanala
višekanalnog surround zvuka za sljedeću generaciju optičkih diskova. Reproducirani zvuk je
vjeran originalnom izvorniku bit-za-bit.
Razvijen je kao dodatak formata DTS Digital
Surround. Podržava maksimalnu frekvenciju uz­
orkovanja od 96 kHz i 7.1 višekanalni surround
zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio omogućuje
maksimalnu stopu prijenosa od 6 Mbps, uz
sažimanje s gubitkom kvalitete (Lossy).
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio omogućuje maksimalnu
stopu prijenosa od 24,5 Mbps, koristi sažimanje
bez gubitka kvalitete (Lossless) i u skladu je s
maksimalnom frekvencijom uzorkovanja od
192 kHz te koristi maksimalno 7.1 kanala.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je sučelje koje podržava i video i audio
signale na jednoj digitalnoj vezi, omogućujući
uživanje u visokoj kvaliteti digitalne slike i
zvuka. HDMI specifikacija podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection),
tehnologiju zaštite od kopiranja koja uključuje
tehnologiju kodiranja digitalnih videosignala.
Dodatne informacije
Dolby Digital
DTS-HD High Resolution Audio
Interlace format
(Interlaced prikaz slike)
Interlace format je NTSC standard za prikaz
TV slika uz frekvenciju od 30 slika u sekundi.
Svaka slika se prikazuje dvaput, naizmjenično
parne i neparne linije, brzinom od 60 prikaza u
sekundi.
LTH (Low to High)
LTH je sustav za snimanje koji podržava vrstu
BD-R diskova s organičkim pigmentom.
97
Ograničenje reprodukcije
(Parental Control)
Funkcija BD/DVD diska koja ograničava reprodukciju prema godinama korisnika zavisno od
razine ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje
se razlikuje od diska do diska; kad se aktivira,
reprodukcija je u potpunosti onemogućena, prizori nasilja se preskaču ili se zamjenjuju drugim
prizorima itd.
PhotoTV HD
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz velikog broja
detalja na slici, te prikaz suptilnih tekstura i boja,
nalik na fotografiju. Spajanjem uređaja koji podržavaju Sony "PhotoTV HD" pomoću HDMI
kabela, možete uživati u fotografijama pri zapanjujućoj kvaliteti Full HD prikaza. Primjerice,
delikatna tekstura ljudske kože, cvijeća, pijeska
i valova sada se može prikazati na velikom
zaslonu u kvaliteti prikaza nalik na fotografiju.
Pop-up izbornik
Izbornik poboljšane funkcionalnosti, koji je
dostupan na BD-ROM disku. Skočni izbornik
pojavi se kad pritisnete POP UP/MENU tijekom
reprodukcije i može se koristiti dok reprodukcija
traje.
Progresivni format
(sekvencijski prikaz)
Za razliku od interlace formata, progresivni
format može prikazati 50 - 60 slika u sekundi
prikazom svih njihovih linija (525 linija kod
NTSC sustava). Poboljšava se ukupna kvaliteta
slike, a fotografije, tekst i vodoravne linije djeluju oštrije. Ovaj format je kompatibilan s 525
ili 625 progresivnim formatom.
x.v.Colour
x.v.Colour je poznati naziv za xvYCC standard
kojeg je predložio Sony. xvYCC je međunarodni
standard za obojani dio videosadržaja.
Taj standard može izraziti širi raspon boja od
standarda emitiranja koji se trenutno koristi.
24p True Cinema
Filmovi snimljeni filmskom kamerom sastoje se
od 24 sličice u sekundi.
Pošto konvencionalni TV prijemnici (i CRT i
LCD i plazma) prikazuju sličice pri 1/60 ili 1/50
intervalima sekunde, 24 sličice ne izmjenjuju se
istom brzinom.
98
Kod spajanja na TV prijemnik s 24p značajkom,
uređaj prikazuje svaku sličicu pri intervalu se­
kunde od 1/24 — isti interval koji je originalno
snimljen filmskom kamerom, te se stoga reproducira originalni kino prikaz.
Softver ovog sustava može se ažurirati u budućnosti. Kako biste saznali detalje i dobili
moguću ažuriranu verziju, posjetite: http://support.sony-europe.com
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising