Sony | UBP-X800 | Sony UBP-X800 Reproduktor 4K Ultra HD Blu-ray™| UBP-X800 sa zvukom visoke rezolucije Upute za upotrebu

4-687-310-11(1) (HR)
Uređaj za
reprodukciju
Ultra HD Blu-ray™/
DVD diskova
Upute za upotrebu
Zahvaljujemo vam na kupnji. Prije upotrebe uređaja za
reprodukciju pozorno pročitajte ove upute za upotrebu.
Softver ovog uređaja za reprodukciju podložan je
ažuriranju u budućnosti. Posjetite sljedeće web-mjesto:
www.sony.eu/support
TM
VIDEO/AUDIO
UBP-X800
Početak rada
Reprodukcija
Postavke i prilagodbe
Dodatne informacije
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MJERE OPREZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Početak rada
Isporučena dodatna oprema . . . . . . . . . . 6
Vodič kroz dijelove i kontrole . . . . . . . . . . 7
Početak rada
Korak 1: povezivanje uređaja
za reprodukciju . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korak 2: mrežno povezivanje . . . . . . . . . .12
Korak 3: Easy Setup (Jednostavno
postavljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . .14
Reprodukcija putem mreže . . . . . . . . . . .15
Slušanje zvuka preko Bluetooth®
uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Dostupne mogućnosti . . . . . . . . . . . . . . .18
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona s postavkama . . . . . .
[Software Update] (Ažuriranje
softvera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Screen Settings] (Postavke zaslona) . . .
[Audio Settings] (Audio postavke) . . . . .
[Bluetooth Settings] (Bluetooth
postavke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a) . . . . . . . . .
[Parental Control Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora) . . . . . . . . . .
[Music Settings] (Postavke glazbe) . . . .
[System Settings] (Postavke
sustava) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Network Settings] (Mrežne
postavke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje) . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Resetting] (Resetiranje) . . . . . . . . . . . . .
2
20
20
20
22
23
24
24
25
25
26
26
27
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . .
Diskovi koji se mogu reproducirati . . . .
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
32
33
36
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju te
na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte
kućište. Servisiranje prepustite samo
kvalificiranom osoblju.
Kabel za napajanje smije se promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećat će rizik od oštećenja očiju.
S obzirom na to da je laserska zraka u Ultra HD
Blu-ray Disc/DVD uređaju za reprodukciju štetna
za oči, nemojte pokušavati rastavljati kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Ova se naljepnica nalazi na zaštitnom kućištu
lasera unutar uređaja.
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod
klase 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA
KLASE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
Zbrinjavanje otpadnih baterija
i električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem
proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, izvedbe ili integriteta
podataka u proizvod mora biti ugrađena
baterija, tu bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku
vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Upute za sve ostale
baterije potražite u odjeljku o sigurnom vađenju
baterije iz proizvoda. Bateriju odložite
u odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
Ovaj proizvod proizveden je u ime tvrtke, ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti koji
se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se
uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Ako imate pitanja u vezi sa servisom ili
jamstvom, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
3
Napomena za korisnike u Europi
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim zemljama:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Kosovo.
Tvrtka Sony Corp. ovime izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
MJERE OPREZA
• Uređaj radi pod naponom od 220 do
240 V AC, 50/60 Hz. Provjerite odgovara
li radni napon uređaja naponu lokalne
električne mreže.
• Uređaj postavite tako da je kabel za
napajanje moguće odmah izvaditi iz
zidne utičnice u slučaju problema.
• Pojas od 5,150 MHz – 5,350 MHz ograničen
je samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
• Oprema je ispitana kabelom kraćim
od 3 metra i u skladu je s ograničenjima
navedenim u Direktivi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
• Postavite uređaj za reprodukciju na
dovoljno prozračno mjesto kako u njegovoj
unutrašnjosti ne bi došlo do nakupljanja
topline.
• Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
• Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljenim svijećama).
• Uređaj za reprodukciju ne postavljajte
u skučen prostor, primjerice, na policu
za knjige ili slično.
• Uređaj nemojte postavljati na otvorenom,
kao ni u automobile, brodove i druga vozila.
4
• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz
hladnog na toplo mjesto ili ga postavite
u vrlo vlažan prostor, na lećama unutar
uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako se
to dogodi, uređaj za reprodukciju možda
neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite
disk i ostavite uređaj za reprodukciju
uključen približno pola sata dok vlaga
ne ishlapi.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju
u nagnuti položaj. Projektiran je za rad
samo u vodoravnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
prednje ploče. To može ograničiti prijam
radiovalova.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju
na mjesta na kojima se upotrebljava
medicinska oprema. To može prouzročiti
kvar medicinskih instrumenata.
• Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki
drugi medicinski uređaj, prije upotrebe
funkcije bežične LAN mreže posavjetujte se
s liječnikom ili proizvođačem medicinskog
uređaja.
• Ovaj uređaj za reprodukciju valja postaviti
i koristiti uz razmak od najmanje 20 cm
između uređaja za reprodukciju i tijela
osobe (to ne uključuje ekstremitete:
ruke, zapešća, stopala i gležnjeve).
• Na uređaj za reprodukciju nemojte
postavljati teške ili nestabilne predmete.
• U ladicu za disk ne stavljajte nikakve druge
predmete osim diskova. U protivnom bi
moglo doći do oštećenja uređaja za
reprodukciju ili predmeta.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju izvadite sve diskove iz ladice.
Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju isključite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i sve druge kabele.
• Uređaj za reprodukciju nije isključen iz
izvora napajanja ako je priključen u zidnu
strujnu utičnicu, čak i ako je uređaj za
reprodukciju isključen.
• Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne
utičnice ako se njime ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme. Prilikom isključivanja
kabela za napajanje izmjeničnom strujom
držite ga za utikač, a ne povlačite sam
kabel.
• Da biste spriječili oštećenja kabela
za napajanje izmjeničnom strujom
pridržavajte se sljedećih uputa. Ne koristite
se kabelom za napajanje izmjeničnom
strujom (naponski vod) ako je oštećen jer
bi u suprotnome moglo doći do strujnog
udara ili požara.
– Nemojte prikliještiti kabel za napajanje
izmjeničnom strujom između uređaja
za reprodukciju i zida, police i sl.
– Ne stavljajte teške predmete na kabel
za napajanje izmjeničnom strujom niti
povlačite sam kabel.
• Ne pojačavajte glasnoću dok slušate
dijelove s vrlo niskom razinom ulaza zvuka
ili bez zvučnih signala. U protivnom može
doći do oštećenja vašeg sluha i zvučnika
tijekom glasnog dijela reprodukcije.
• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom. Nemojte upotrebljavati
nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje
ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
• Nemojte upotrebljavati diskove za čišćenje
i sredstva za čišćenje diskova/leća
(uključujući tekuća sredstva i raspršivače).
Oni mogu prouzročiti kvar uređaja.
• U slučaju popravljanja ovog uređaja za
reprodukciju popravljeni dijelovi mogu
se prikupljati u svrhu ponovne upotrebe
ili recikliranja.
• Budući da zbog nepravilnog rukovanja
može doći do oštećenja HDMI OUT utičnice
i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.
– Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu na
stražnjoj strani uređaja za reprodukciju
i HDMI utikač tako da usporedite njihove
oblike. Provjerite da utikač nije preokrenut
ili nagnut.
Za gledanje 3D videozapisa
Neke osobe tijekom gledanja 3D videozapisa
mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor
očiju, umor ili mučnina). Sony svim
gledateljima preporučuje uzimanje redovitih
stanki tijekom gledanja 3D videozapisa.
Duljina i učestalost potrebnih stanki
razlikovat će se od osobe do osobe. Sami
morate odlučiti što vam najviše odgovara.
Ako osjetite nelagodu, morate prestati
gledati 3D videoslike dok nelagoda ne
prestane; savjetujte se s liječnikom ako
mislite da je to potrebno. Također biste
trebali pregledati (i) priručnik s uputama
i/ili poruku koja upućuje na oprez za svaki
drugi uređaj koji upotrebljavate ili za
Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju
s ovim proizvodom te (ii) najnovije
informacije na našem web-mjestu
(www.sony.eu/myproducts/). Vid male djece
(osobito one ispod šest godina starosti)
još uvijek je u razvoju. Prije nego što
dopustite maloj djeci gledanje 3D videoslika,
posavjetujte se s liječnikom (pedijatrom ili
okulistom). Da bi bili sigurni da djeca slijede
prethodno navedene preporuke, odrasli bi ih
trebali nadzirati.
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: ovaj uređaj za reprodukciju
može beskonačno prikazivati nepomičnu
videosliku ili zaslonski prikaz na televizoru.
Ako nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz prikazujete na televizoru dulje
vrijeme, postoji rizik od oštećenja zaslona.
Tome su podložni televizori s plazma
zaslonima i projekcijski televizori.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi
s uređajem za reprodukciju, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
– Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju svakako isključite
HDMI kabel.
– HDMI utikač prilikom priključivanja ili
isključivanja HDMI kabela držite ravno.
Nemojte zakretati ili silom umetati HDMI
priključnicu u HDMI OUT priključak.
5
Početak rada
Isporučena dodatna oprema
• Daljinski upravljač (1)
• R03 baterije (veličina AAA) (2)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije R03 baterije (veličina AAA)
tako da krajeve + i - na baterijama uskladite
s oznakama u pretincu za baterije daljinskog
upravljača.
6
Vodič kroz dijelove i kontrole
Prednja ploča
A
B C
D
Početak rada
F
A Ladica za disk
B Senzor daljinskog upravljača
C Z (otvaranje/zatvaranje)
D 1 (uključeno/stanje pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
E
E Indikator napajanja
Svijetli dok je uređaj za reprodukciju
uključen.
F
(USB) poklopac priključka
Podignite poklopac kako biste
priključili USB uređaj u taj priključak.
Pogledajte str. 14.
Stražnja ploča
A LAN (100) terminal
B HDMI OUT 1 priključak (VIDEO/AUDIO)
Služi za emitiranje digitalnih video
i audio signala.
C HDMI OUT 2 priključak (AUDIO ONLY)
Samo izlazi digitalnog audio signala.
Da biste upotrijebili priključak, uklonite
pričvršćenu naljepnicu.
D DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak
7
Daljinski upravljač
Dostupnost funkcija daljinskog upravljača
razlikuje se ovisno o disku ili okolnostima.
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvara i zatvara ladicu diska.
TV 1 (TV uključen/stanje pripravnosti)
Uključuje TV ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
1 (uključeno/stanje pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
NET SERVICE
Služi za povratak na prethodni portal
mrežne usluge.
TV t (odabir TV ulaza)
Prebacuje izvor ulaznog signala između
televizora i drugih izvora signala.
z
Na gumbima N, TV 2 + i AUDIO postoji
ispupčena točka. Upotrijebite ispupčenu točku
kao orijentir prilikom rukovanja uređajem za
reprodukciju.
8
BLUETOOTH (str. 16)
• Popis uređaja prikazat će se ako ovaj
uređaj za reprodukciju nije uparen
s nijednim Bluetooth uređajem.
• Uspostavite vezu sa zadnjim povezanim
uređajem ako ovaj uređaj za
reprodukciju ima upareni Bluetooth
uređaj. Ako povezivanje ne bude
uspješno, prikazat će se popis uređaja.
• Prekinite vezu s povezanim Bluetooth
uređajem.
B Gumbi u boji (crvena/zelena/žuta/
plava)
Tipke prečaca za interaktivne funkcije.
C
(favorit) (str. 13)
Pristupa aplikaciji koja je registrirana kao
omiljena.
NETFLIX
Služi za pristupanje internetskom
servisu „NETFLIX”. Dodatne informacije
o internetskom servisu NETFLIX potražite
na sljedećem web-mjestu i pogledajte
najčešća pitanja:
www.sony.eu/support
TOP MENU
Služi za otvaranje ili zatvaranje opcije
Top Menu (Glavni izbornik) za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
POP UP/MENU
Služi za otvaranje ili zatvaranje izbornika
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
OPTIONS (str. 18)
Prikazuje dostupne opcije na zaslonu.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
</M/m/,
Premješta isticanje radi odabira
prikazane stavke.
Središnji gumb (ENTER)
Služi za otvaranje odabrane stavke.
HOME
Otvara početni zaslon uređaja za
reprodukciju.
D m/M (premotavanje unatrag/
unaprijed)
• Služi za brzo premotavanje diska prema
natrag/naprijed kada se pritisne
tijekom reprodukcije. Svaki put kada
pritisnete gumb, mijenja se brzina
pretraživanja.
• Ako se drži pritisnut dulje od jedne
sekunde u pauziranom načinu rada,
pokreće se usporena reprodukcija.
• Kada se nakratko pritisne u pauziranom
načinu rada, reproducira jedan po
jedan kadar.
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovno pokreće
reprodukciju.
./> (prethodno/sljedeće)
Služi za prelazak na prethodno/sljedeće
poglavlje, zapis ili datoteku.
X (pauziranje)
Pauzira ili ponovo pokreće reprodukciju.
SUBTITLE (str. 24)
Služi za odabir jezika podnaslova kada su
na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni
podnaslovi na više jezika.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti mjesto
zaustavljanja (mjesto nastavka).
Mjesto nastavka za naslov/zapis zadnja
je točka koju ste reproducirali ili zadnja
fotografija za mapu s fotografijama.
Početak rada
z
• M/m je tipka prečaca za pokretanje
prozora za traženje pjesme i unošenja
broja pjesme tijekom reprodukcije
glazbe s CD-a.
• M/m je tipka prečaca koja zakreće
fotografiju u smjeru kazaljke na satu/
smjeru obrnutom od kazaljke na satu
za 90 stupnjeva.
• </, je tipka prečaca za funkcije traženja
tijekom reprodukcije videozapisa na
kućnoj mreži.
• </, je tipka prečaca za promjenu
fotografije kada je promjena omogućena.
AUDIO (str. 24)
Služi za odabir jezika zapisa kada su
na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni
zapisi na više jezika.
Služi za odabir zvučnog zapisa na
CD-ovima.
(isključenje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk TV-a.
TV 2 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava jačinu zvuka TV-a.
DISPLAY
Prikazuje podatke o reprodukciji na
zaslonu.
Služi za zaključavanje ladice za disk
(zaključavanje gumba)
Ladicu za disk možete zaključati da bi se
spriječilo slučajno otvaranje.
Dok je uređaj za reprodukciju uključen,
na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
x (zaustavljanje), HOME i zatim TOP MENU
da biste zaključali ili otključali ladicu.
Šifre televizora kojima je
moguće upravljati
Držite tipku TV 1 pritisnutom 2 sekunde
i unesite šifru proizvođača televizora
pomoću gumba na daljinskom upravljaču.
Ako je navedeno više gumba na daljinskom
upravljaču, pokušajte ih unositi jednu po
jednu dok ne pronađete valjanu šifru za
svoj televizor.
Proizvođač
Gumb na
daljinskom
upravljaču
Sony (zadano)
NET SERVICE
Philips
TV t /
BLUETOOTH /
POP UP/MENU
Panasonic
Gumb u boji (crveni)/
NETFLIX
Hitachi
Gumb u boji (zeleni)
Sharp
Gumb u boji (žuti)
Toshiba
Gumb u boji (plavi)
Loewe
(favorit)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
9
Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju
Najprije priključite sve ostale kabele, a tek potom kabel za napajanje.
Povezivanje s televizorom
HDMI kabel*
* Premium HDMI kabel velike brzine (nije priložen) ili HDMI kabel velike brzine koji podržava propusnost
od 18 Gbps (nije priložen).
b
• Da biste uživali u 4K Ultra HD 60 p sadržaju uređaj za reprodukciju sa svojim 4K TV-om trebate
povezati putem premium HDMI kabela velike brzine ili HDMI kabela velike brzine koji podržava
propusnost od 18 Gbps.
• Za 4K izlaz potreban je kompatibilni 4K zaslon s HDMI ulazom koji podržava HDCP2.2.
• Ako upotrebljavate BRAVIA TV koji podržava 4K60p, postavite postavku „HDMI signal format”
(Format HDMI signala) na „Enhanced format” (Poboljšani format).
10
Povezivanje s AV pojačalom (prijemnik)
Odaberite način povezivanja A, B or C sukladno ulaznim priključcima na AV pojačalu
(prijemniku).
A 4K AV pojačalo (prijemnik)
HDMI kabel*
HDMI kabel*
Početak rada
t Da biste uživali u usluzi Bitstream (Dolby/DTS), namjestite opciju [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD Audio MIX) pod [Audio Settings] (Audio postavke) (str. 22).
B AV pojačalo (prijemnik) koji nije 4K s funkcijom HDMI IN
HDMI kabel*
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
C AV pojačalo (prijemnik) koji nije 4K bez funkcije HDMI IN
Koaksijalni
digitalni kabel
(nije priložen)
HDMI kabel*
* Premium HDMI kabel velike brzine (nije priložen) ili HDMI kabel velike brzine koji podržava propusnost
od 18 Gbps (nije priložen).
11
Korak 2: mrežno povezivanje
Ako uređaj za reprodukciju ne namjeravati povezati na mrežu, prijeđite na odjeljak „Korak 3: Easy
Setup (Jednostavno postavljanje)” (str. 13).
Wired Setup (Ožičeno postavljanje)
LAN kabel
(nije priložen)
LAN kabel
(nije priložen)
Usmjerivač
Modem
Internet
z
Preporučujemo da upotrijebite oklopljen i ravan kabel sučelja (LAN kabel).
Wireless Setup (Bežično postavljanje)
LAN kabel
(nije priložen)
Bežični LAN
usmjerivač
Modem
z
Između uređaja za reprodukciju i bežičnog LAN usmjerivača nije potreban kabel.
12
Internet
Korak 3: Easy Setup
(Jednostavno postavljanje)
• Za isključivanje bežične veze postavite
[Internet Settings] (Internetske postavke)
pod [Network Settings] (Mrežne postavke)
na [Wired Setup] (Ožičeno postavljanje).
• Ako nema izlaza ili se prikazuje crni zaslon,
pogledajte „Otklanjanje poteškoća” (str. 28).
Prilikom prvog uključivanja
Kratko pričekajte da se uređaj za
reprodukciju uključi i pokrene [Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje).
Početni zaslon prikazuje se pritiskanjem
gumba HOME. Odaberite aplikaciju pomoću
</M/m/,, a zatim pritisnite ENTER.
Aplikacija
Početak rada
1 Priključite uređaj za reprodukciju u izvor
napajanja.
Prikaz početnog zaslona
Alati
Ultra
U
ltra HD Blu-ray
ayy Player
y
u izvor napajanja
2 Pritisnite 1 da biste uključili uređaj za
reprodukciju. Uključuje se indikator
napajanja.
3 Uključite TV i pritisnite gumb TV t
na daljinskom upravljačku kako biste
postavili kontrolu za odabir ulaznog
signala. Tada će se na TV zaslonu prikazati
ulazni signal uređaja za reprodukciju.
4 Provedite [Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje).
Slijedite upute na zaslonu da biste
konfigurirali osnovne postavke pomoću
gumba </M/m/, i pritisnite ENTER na
daljinskom upravljaču.
</M/m/,
ENTER
b
• Kad se provedu [Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje), odaberite [Easy Network
Settings] (Jednostavne mrežne postavke) kako
biste upotrebljavali mrežne značajke uređaja
za reprodukciju.
• Za omogućavanje bežične veze postavite
[Internet Settings] (Internetske postavke)
pod [Network Settings] (Mrežne postavke)
na [Wireless Setup] (Bežično postavljanje)
[My Apps] (Moje aplikacije): Upravlja
omiljenim aplikacijama. Prečace za aplikaciju
možete dodati iz stavke [All Apps] (Sve
aplikacije).
[Featured Apps] (Istaknute aplikacije):
Prikazuje preporučene aplikacije.
[All Apps] (Sve aplikacije): Prikazuje
sve dostupne aplikacije. Aplikacije možete
dodati u [My Apps] (Moje aplikacije) tako da
pritisnete OPTIONS i odaberete [Add to My
Apps] (Dodaj u moje aplikacije).
[Setup] (Postavljanje): Prilagođava postavke
uređaja za reprodukciju.
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
[Move Application] (Premještanje
aplikacija): Uređuje aplikacije u [My Apps]
(Moje aplikacije).
[Remove Application] (Uklanjanje
aplikacija): Briše aplikacije u [My Apps]
(Moje aplikacije).
[Register as Favourite] (Registriraj kao
favorit): Registrira 1 aplikaciju u
(favorit)
na gumbu daljinskog upravljača.
[Data Contents] (Podatkovni sadržaj):
Prikazuje sadržaj diska s različitim sadržajima.
13
Reprodukcija
2 Umetnite 4K Ultra HD Blu-ray disk.
Način upotrebe ovisi o disku. Pročitajte
priručnik s uputama priložen uz disk.
Reprodukcija diska
b
Informacije o „Diskovima koji se mogu
reproducirati” potražite u odjeljku str. 32.
Prilikom reprodukcije 4K Ultra HD Blu-ray
diska bez ključa diska možda će biti potrebno
povezivanje na mrežu, ovisno o mrežnom
okruženju i službenom poslužitelju za ključeve
(Studio).
1 Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk u ladicu za disk.
Upotreba usluge Blu-ray 3D
Strana za reprodukciju
okrenuta prema dolje
2 Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) da
biste zatvorili ladicu diska.
Započinje reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne automatski,
odaberite kategoriju [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija)
pod
(Disc (Disk)) i pritisnite ENTER.
z
(Disk s različitim sadržajem) sadrži podatke.
Pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču
i odaberite [Data Contents] (Podatkovni sadržaj)
kako biste reproducirali bilo koji dostupan
sadržaj.
1 Pripremite se za reprodukciju Blu-ray 3D
disc medija.
• Povežite uređaj za reprodukciju
s uređajima koji podržavaju 3D
pomoću HDMI kabela velike brzine.
• Postavite opcije [3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza) i [TV Screen Size
Setting for 3D] (Postavka veličine TV
zaslona za 3D) pod [Screen Settings]
(Postavke zaslona) (str. 20).
2 Umetnite Blu-ray 3D disc.
Način upotrebe ovisi o disku. Pročitajte
priručnik s uputama priložen uz disk.
z
Pogledajte i priručnike s uputama priložene uz
TV i povezani uređaj.
Reprodukcija s USB uređaja
Uživanje u 4K Ultra HD Blu-ray
sadržaju
1 Pripremite se za reprodukciju 4K Ultra HD
Blu-ray sadržaja.
• Povežite uređaj za reprodukciju sa
svojim 4K TV-om pomoću premium
HDMI kabela velike brzine.
• Za prikazivanje 4K Ultra HD 60p sadržaja
provjerite je li ispravna postavka
odabrana pod HDMI postavkama
na vašem TV-u.
• Ako upotrebljavate BRAVIA TV koji
podržava 4K60p, postavite postavku
„HDMI signal format” (Format HDMI
signala) na „Enhanced format”
(Poboljšani format).
14
„Vrste datoteka koje se mogu reproducirati”
potražite na str. 33.
1 Podignite poklopac USB priključka.
2 Priključite USB uređaj u USB priključak na
uređaju za reprodukciju.
3 Odaberite
[USB device] (USB uređaj)
pomoću </M/m/,, a zatim pritisnite
ENTER.
Postupak za reprodukciju datoteke
s poslužitelja kućne mreže putem
drugog proizvoda (prikazivača)
4 Odaberite kategoriju [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija)
pomoću M/m i zatim pritisnite ENTER.
Prilikom reprodukcije datoteka s poslužitelja
kućne mreže na ovom uređaju, možete
upotrijebiti proizvod koji podržava kontroler
kućne mreže (telefon i sl.) za upravljanje
reprodukcijom.
Reprodukcija putem mreže
Prikazivač
Proizvodi s podrškom za kućnu mrežu
mogu putem mreže reproducirati datoteke
s videozapisima/glazbom/fotografijama
pohranjene na drugim proizvodima koje
podržavaju kućnu mrežu.
Priprema za upotrebu kućne mreže.
1 Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom
(str. 12).
2 Pripremite druge potrebne proizvode
s podrškom za kućnu mrežu. Pročitajte
priručnik s uputama priložen uz proizvod.
Reprodukcija datoteke s poslužitelja kućne
mreže putem ovog uređaja (uređaja za
reprodukciju na kućnoj mreži)
Poslužitelj
Reprodukcija
Poslužitelj
Reprodukcija datoteka
na kućnoj mreži
Uređaj za
reprodukciju
Odaberite kategoriju [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija)
u stavci
[Media Server] (Medijski
poslužitelj) pod [All Apps] (Sve aplikacije),
a zatim odaberite datoteku koju želite
reproducirati.
Kontroler
Upravljanje uređajem putem kontrolera
kućne mreže. Pročitajte priručnik s uputama
priložen uz kontroler kućne mreže.
Upotreba aplikacije „Video & TV
SideView”
„Video & TV SideView” je besplatna mobilna
aplikacija za udaljene uređaje (kao što su
pametni telefoni itd.). Upotrebom uređaja
„Video & TV SideView” uz ovaj uređaj za
reprodukciju možete lako uživati u uređaju za
reprodukciju upotrebljavajući svoj pametni
telefon. Uslugu ili aplikaciju možete
pokrenuti izravno s udaljenog uređaja
i pregledavati informacije o disku tijekom
reprodukcije diska. „Video & TV SideView”
može se upotrebljavati i kao daljinski
upravljač i softverska tipkovnica.
Pazite da prije prve upotrebe uređaja
„Video & TV SideView” uz ovaj uređaj za
reprodukciju registrirate uređaj „Video & TV
SideView”. Slijedite upute na zaslonu uređaja
„Video & TV SideView” da biste ga registrirali.
b
Registracija se može obaviti samo na početnom
zaslonu.
15
Upotreba aplikacija SongPal Link/
SongPal
SongPal je posebna aplikacija za upravljanje
audio uređajima tvrtke Sony koji su
kompatibilni s aplikacijom SongPal
(npr. bežični zvučnik). Možete slušati glazbu
pohranjenu na audio CD-u (CD-DA) i USB
uređaju s više mjesta u istoj mreži. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu
http://sony.net/nasite/. Za upotrebu ove
aplikacije potreban vam je mobilni uređaj
(pametni telefon ili tablet) i bežični
usmjerivač. Potražite aplikaciju SongPal
u trgovini Google Play™ ili App Store
i preuzmite je na svoj mobilni uređaj.
Povezivanje s mobilnim uređajem
1 Povežite uređaj za reprodukciju s mrežom
(str. 12).
2 Postavite [Auto Home Network Access
Permission] (Dopuštenje za automatski
pristup kućnoj mreži) u [Network Settings]
(Postavkama mreže) na [On] (Uključeno).
3 Povežite mobilni uređaj s istom SSID
(mrežom) putem Wi-Fi veze.
4 Pokrenite aplikaciju SongPal i slijedite
upute.
z
• Dodatne informacije o aplikaciji SongPal
potražite na web-mjestu
http://songpal.sony.net/
• Za pomoć za aplikaciju SongPal Link/SongPal
posjetite web-mjesto
http://info.songpal.sony.net/help/
Upotreba značajke
Zrcaljenje zaslona
„Zrcaljenje zaslona” je funkcija za prikaz
zaslona mobilnog uređaja na televizoru
pomoću tehnologije Miracast.
Uređaj za reprodukciju može biti povezan
izravno s uređajem kompatibilnim sa
Zrcaljenjem zaslona (npr. pametni telefon,
tablet). Zaslon uređaja tada možete prikazati
na velikom TV zaslonu. Za ovu značajku nije
potreban bežični usmjerivač (ili pristupna
točka).
b
• Kada upotrebljavate funkciju Screen mirroring
(Zrcaljenje zaslona), kvaliteta slike i zvuka
može ponekad biti smanjena zbog smetnji
s druge mreže. Možete ih poboljšati
prilagođavanjem postavke [Screen mirroring
RF Setting] (Radiofrekvencijske postavke
zrcaljenja zaslona) (str. 26).
• Neke mrežne funkcije nisu dostupne tijekom
rada funkcije Screen mirroring (Zrcaljenje
zaslona).
• Provjerite je li uređaj kompatibilan
s tehnologijom Miracast. Mogućnost
povezivanja sa svim uređajima kompatibilnim
s tehnologijom Miracast nije zajamčena.
1 Odaberite
[Screen mirroring]
(Zrcaljenje zaslona) s početnog zaslona
pomoću </M/m/, i pritisnite ENTER.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Slušanje zvuka preko
Bluetooth® uređaja
Možete uživati u bežičnoj reprodukciji zvuka
s ovog uređaja za reprodukciju na uređaju
koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Prije povezivanja trebate upariti Bluetooth
uređaj i uređaj za reprodukciju.
b
Tu funkciju podržavaju samo Bluetooth zvučnik
ili Bluetooth slušalice. Pametni telefon nije
podržan.
16
b
Primjer:
Slušalice
ili
Pametni
telefon
Uređaj za
reprodukciju
Zvučnik
Prije uparivanja Bluetooth uređaja i uređaja
za reprodukciju opciju [Bluetooth Mode]
(Bluetooth način) pod [Bluetooth Settings]
(Bluetooth postavke) postavite na [On]
(Uključeno) (str. 23).
1 Postavite Bluetooth uređaj na udaljenost
od 1 metra od uređaja za reprodukciju.
2 Izvršite bilo koji od sljedećih koraka:
– U slučaju prvog povezivanja s uređajem
pritisnite gumb BLUETOOTH na
daljinskom upravljaču.
– Odaberite mogućnost [Bluetooth
Device] (Bluetooth uređaj) na zaslonu
reprodukcije.
– Odaberite [Device List] (Popis uređaja)
pod [Bluetooth Settings] (Bluetooth
postavke).
3 Postavite Bluetooth uređaj u način
uparivanja.
Pojedinosti o postavljanju Bluetooth
uređaja u način uparivanja potražite
u priručniku za upotrebu koji je priložen
uz uređaj.
4 Uzastopce pritišćite M/m da biste odabrali
željeni uređaj, a zatim pritisnite ENTER.
Kada se uspostavi Bluetooth veza, naziv
uređaja prikazat će se na TV zaslonu.
Prilagodba jačine zvuka
1 Započnite reprodukciju sadržaja.
2 Prvo prilagodite jačinu zvuka Bluetooth
uređaja. Ako je jačina zvuka i dalje
premala/prevelika, pritisnite OPTIONS
na daljinskom upravljačku dok je prikazan
zaslon reprodukcije, odaberite stavku
[Bluetooth Volume] (Jačina zvuka za
Bluetooth) i zatim pritisnite M/m kako
biste je prilagodili.
Raskidanje veze s Bluetooth uređajem
Izvršite bilo koji od sljedećih koraka:
– Pritisnite gumb BLUETOOTH na daljinskom
upravljaču (str. 8).
– Onemogućite funkciju Bluetooth na
Bluetooth uređaju.
– Isključite uređaj za reprodukciju ili
Bluetooth uređaj.
Reprodukcija
Povezivanje s Bluetooth uređajem
• Neki Bluetooth uređaji ne podržavaju kontrolu
jačine zvuka.
• Ne upotrebljavajte veliku jačinu zvuka od
samog početka ili na dugo. Može doći do
oštećenja sluha ili audio uređaja.
b
Prije nego isključite Bluetooth uređaj, smanjite
jačinu zvuka TV-a da biste izbjegli iznenadan
porast jačine zvuka.
Slušanje zvuka preko Bluetooth
uređaja i HDMI izlaza
Možete uživati u istodobnoj reprodukciji
zvuka s ovog uređaja za reprodukciju
putem Bluetooth uređaja i HDMI izlaza.
Da biste postavili tu funkciju, provedite neke
od sljedećih koraka:
– Postavite [Bluetooth Output] (Bluetooth
izlaz) pod stavkom [Bluetooth Settings]
(Bluetooth postavke) na [Bluetooth + HDMI]
(Bluetooth+HDMI).
– Pritisnite OPTIONS na daljinskom upravljaču
tijekom reprodukcije i odaberite [Bluetooth
Output] (Bluetooth izlaz) i zatim [Bluetooth
+ HDMI] (Bluetooth+HDMI).
b
– Isti se audio sadržaj emitira putem Bluetooth
uređaja i HDMI izlaza.
– Putem ove značajke ne može se uspostaviti
surround sustav.
– Audio format za HDMI može se promijeniti.
– Vrijeme emitiranja zvuka između HDMI
i Bluetooth izvora možda neće biti
sinkronizirano.
– Ako se Bluetooth zvučnik nalazi daleko
od uređaja za reprodukciju, primjerice ako
je u drugoj prostoriji ili odijeljen zidom,
Bluetooth veza bit će nestabilna.
17
x
Dostupne mogućnosti
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
Često korištene mogućnosti
x
x
x
x
x
x
[Repeat Setting] (Postavka
ponavljanja)*1: postavlja način
ponavljanja.
[Play] (Reprodukcija)/[Stop]
(Zaustavljanje): pokreće ili zaustavlja
reprodukciju.
[Play from start] (Reprodukcija od
početka): reproducira stavku od početka.
[Bluetooth Output] (Bluetooth izlaz)*2:
služi za prebacivanje emitiranja zvuka
samo s Bluetooth uređaja ili s Bluetooth
uređaja i HDMI izlaza dok je Bluetooth veza
aktivna.
[Bluetooth Device] (Bluetooth uređaj)*2:
prikazuje popis Bluetooth uređaja.
[Bluetooth Volume] (Jačina zvuka za
Bluetooth)*2: prikazuje kontrolu jačine
zvuka za Bluetooth. Ova mogućnost
dostupna je samo ako je povezan
Bluetooth uređaj.
Samo Video
x
x
x
[3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza):
određuje hoće li prikaz 3D videozapisa
biti automatski.
[A/V SYNC] (A/V sinkronizacija): služi za
prilagodbu odstupanja između slike i zvuka
tako da zvuk emitira uz kašnjenje u odnosu
na sliku (0 do 120 milisekundi).
[HDR Conversion] (HDR konverzija)*3:
pretvara signal visokog dinamičkog
raspona (eng. Converts High Dynamic
Range (HDR)) u signal standardnog
dinamičkog raspona (eng. Standard
Dynamic Range (SDR)) kada je uređaj
za reprodukciju povezan s TV-om ili
projektorom koji ne podržava HDR ulaz.
Što je veća vrijednost odabrana, to je
slika sličnija HDR formatu, ali sveukupna
svjetlina je nešto lošija.
x
x
x
Samo Music
x
x
x
x
x
18
[Video Settings] (Postavke videozapisa):
– [Picture Quality Mode] (Način kvalitete
slike): služi za odabir postavki slike za
različite uvjete osvjetljenja.
z [Direct] (Izravno)
*4
z [Brighter Room] (Svjetlija prostorija)
*4
z [Theatre Room] (Kino dvorana)
z [Auto] (Automatski)
z [Custom1] (Prilagođeno1)/[Custom2]
(Prilagođeno2)
x [FNR]: smanjuje nasumičan šum koji
se pojavljuje na slici.
x [BNR]: ublažava šum na slici u obliku
kvadratića koji podsjećaju na mozaik.
x [MNR]: smanjuje manje šumove koji
se javljaju uz rub slike.
x [Contrast] (Kontrast)
x [Brightness] (Svjetlina)
x [Colour] (Boja)
x [Hue] (Nijansa boje)
[Pause] (Pauziranje): pauzira
reprodukciju.
[Title Search] (Pretraživanje naslova):
traži naslov na Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO disku i pokreće reprodukciju
od početka.
[Chapter Search] (Pretraživanje
poglavlja): traži poglavlje i pokreće
reprodukciju od početka.
[Track Search] (Pretraživanje pjesme):
traži broj pjesme tijekom reprodukcije
glazbe s CD-a.
[Add Slideshow BGM] (Dodaj pozadinsku
glazbu za dijaprojekciju): registrira
glazbene datoteke u USB memoriji kao
pozadinsku glazbu za dijaprojekciju (BGM).
[Music Search] (Pretraživanje glazbe):
prikazuje informacije o CD-u (CD-DA)
na temelju tehnologije Gracenote.
Traži povezane informacije na temelju
ključnih riječi iz aplikacije Gracenote pri
odabiru opcija [Track] (Pjesma), [Artist]
(Izvođač) ili [Related] (Povezano).
Prikazuje popis naslova pri odabiru opcije
[Playback History] (Povijest reprodukcije) ili
[Search History] (Povijest pretraživanja).
[Shuffle Setting] (Postavka nasumične
reprodukcije): postavite na [On]
(Uključeno) za reprodukciju glazbenih
datoteka nasumičnim redoslijedom.
[Group Search] (Pretraživanje grupe):
traži broj grupe tijekom reprodukcije
DVD AUDIO diska.
Samo videozapisi i glazba
x
x
x
x
x
x
b
*1
*2
*3
*4
*5
Samo Photo
x
x
x
x
x
x
x
x
[Slideshow Speed] (Brzina
dijaprojekcije): mijenja brzinu
dijaprojekcije.
[Slideshow Effect] (Efekt dijaprojekcije):
postavlja efekt za dijaprojekcije.
[Slideshow BGM] (Pozadinska glazba
za dijaprojekciju)*5:
– [Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
– [My Music from USB] (Moja glazba s USB
uređaja): postavlja glazbene datoteke
registrirane u kategoriji [Add Slideshow
BGM] (Dodaj pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju).
– [Play from Music CD] (Reprodukcija
s glazbenog CD-a): postavlja pjesme
na CD-DA diskovima.
[2D Playback] (2D reprodukcija)*6:
postavlja reprodukciju na 2D sliku.
[Change Display] (Promjena prikaza):
služi za prebacivanje između opcija
[Grid View] (Prikaz rešetke) i [List View]
(Prikaz popisa).
[View Image] (Prikaz slike): prikazuje
odabranu fotografiju.
[Slideshow] (Dijaprojekcija): reproducira
prikaz u slajdovima.
[Rotate Left] (Zakreni ulijevo): zakreće
fotografiju u smjeru obrnutom od kazaljke
na satu za 90 stupnjeva.
[Rotate Right] (Zakreni udesno): zakreće
fotografiju u smjeru kazaljke na satu za
90 stupnjeva.
*6
Stavka [Repeat Setting] (Postavka
ponavljanja) nije dostupna tijekom
reprodukcije podnaslova BDJ ili aktivnog
naslona HDMV.
Značajke [Bluetooth Output] (Bluetooth
izlaz), [Bluetooth Device] (Bluetooth uređaj)
i [Bluetooth Volume] (Jačina zvuka za
Bluetooth) nisu dostupne tijekom
reprodukcije fotografija na kućnoj mreži.
Značajka [HDR Conversion] (HDR konverzija)
dostupna je samo tijekom reprodukcije HDR
videozapisa, ako vaš uređaj za prikaz nije
kompatibilan s HDR prikazom, ili ako je
značajka [HDR Output] (HDR izlaz) pod
stavkom [Screen Settings] (Postavke zaslona)
postavljena na [Off] (Isključeno).
Značajke [Brighter Room] (Svjetlija prostorija)
i [Theatre Room] (Kino dvorana) nisu
dostupne tijekom reprodukcije HDR
videozapisa.
Značajka [Slideshow BGM] (Pozadinska
glazba za dijaprojekciju) nije dostupna
tijekom reprodukcije fotografija na
kućnoj mreži.
Značajka [2D Playback] (2D reprodukcija)
dostupna je samo tijekom reprodukcije
3D fotografija.
Reprodukcija
x
[Top Menu] (Glavni izbornik): prikazuje
Top Menu (Glavni izbornik) za Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD.
[Menu] (Izbornik)/[Popup Menu] (Skočni
izbornik): prikazuje skočni izbornik za Ultra
HD Blu-ray/BD ili DVD izbornik.
[Audio] (Zvuk): služi za promjenu jezika
zapisa kada su na Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD disku snimljeni zapisi na više jezika.
služi za odabir zvučnog zapisa na
CD-ovima.
[Subtitle] (Podnaslov): služi za promjenu
jezika podnaslova kada su na Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD disku snimljeni
podnaslovi na više jezika.
[Angle] (Kut): služi za promjenu kuta
gledanja kada su na Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD disku snimljene scene iz različitih
kutova.
[Number Entry] (Unos broja): služi za
odabir broja pomoću tipke </M/m/,
na daljinskom upravljaču.
19
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona
s postavkama
Odaberite
[Setup] (Postavljanje) na
početnom zaslonu ako želite promijeniti
postavke uređaja za reprodukciju.
Zadane su postavke podcrtane.
1 Na početnom zaslonu odaberite
[Setup] (Postavljanje) pomoću
</M/m/,.
2 Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću gumba M/m, a zatim
pritisnite ENTER.
[Software Update]
(Ažuriranje softvera)
x [Update via Internet] (Ažuriranje putem
interneta)
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
putem dostupne mreže. Provjerite je li
mreža spojena na internet. Pogledajte
„Korak 2: mrežno povezivanje” (str. 12).
x [Update via USB Memory] (Ažuriranje
putem USB memorije)
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
putem USB memorije. Stvorite mapu
pod nazivom „UPDATE” i sve datoteke
ažuriranja trebate pohraniti u tu mapu.
Uređaj za reprodukciju može prepoznati
do 500 datoteka / mapa u jednom sloju,
uključujući datoteke / mape ažuriranja.
z
• Preporučujemo da provedete ažuriranje
softvera otprilike svaka 2 mjeseca.
• Ako je stanje mreže slabo, posjetite
www.sony.eu/support kako biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažurirali ga putem
USB memorije.
Informacije o funkcijama ažuriranja možete
dobiti i na web-mjestu.
20
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
x [HDR Output] (HDR izlaz)
[Auto] (Automatski): emitira HDR signal
ovisno o sadržaju i HDMI-SINK sposobnosti.
Funkcija konverzije primjenjuje se kada
je sadržaj HDR i kada HDMI-SINK ne
podržava HDR.
[Off] (Isključeno): uvijek emitira SDR.
x [Display Type] (Vrsta zaslona)
[TV]: ovu značajku odaberite kada je uređaj
za reprodukciju povezan s TV-om.
[Projector] (Projektor): ovu značajku
odaberite kada je uređaj za reprodukciju
povezan s projektorom.
z
Značajka [HDR Conversion] (HDR konverzija)
prilagodit će se vrsti zaslona koji odaberete.
Unatoč tome što je odabrana ista vrijednost
postavke za značajku [HDR Conversion] (HDR
konverzija), dinamički se raspon slike razlikuje.
x [Output Video Resolution] (Izlazna
rezolucija videozapisa)
U normalnim okolnostima odaberite [Auto]
(Automatski). Značajku [Original Resolution]
(Izvorna rezolucija) odaberite za emitiranje
sadržaja s diska u rezoluciji u kojoj je
snimljen. Ako je rezolucija niža od standardne
rezolucije, povećava se na razinu standardne
rezolucije.
x [24p Output] (Izlaz 24p)
Emitira video signale pri 24p samo ako je
uređaj povezan s TV-om koji podržava format
24p putem HDMI priključka i ako je značajka
[Output Video Resolution] (Izlazna rezolucija
videozapisa) postavljena na [Auto]
(Automatski), [1080p] ili [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto] (Automatski): emitira video signale
od 24 Hz samo kod povezivanja s TV-om koji
podržava 24p putem HDMI OUT priključka.
[On] (Uključeno): uključuje funkciju.
[Off] (Isključeno): ovu značajku odaberite ako
vaš TV nije kompatibilan s video signalima
rezolucije 24p.
[DVD-ROM] (DVD-ROM)
[Auto] (Automatski): emitira video signale
od 24 Hz samo kod povezivanja s TV-om koji
podržava 24p putem HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): ovu značajku odaberite ako
vaš TV nije kompatibilan s video signalima
rezolucije 24p.
[Network content] (Mrežni sadržaj)
Ova funkcija dostupna je za sadržaje za
reprodukciju s druge mreže poput kućne
mreže, zrcaljenja zaslona itd.
[Auto] (Automatski): emitira video signale
od 24 Hz samo kod povezivanja s TV-om koji
podržava 24p putem HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): ovu značajku odaberite ako
vaš TV nije kompatibilan s video signalima
rezolucije 24p.
x [4K Upscale Setting]
(tavka povećanja 4K)
[Auto1] (Automatski1): emitira 2K
(1920 × 1080) video signale tijekom
reprodukcije videozapisa i 4K video signale
tijekom reprodukcije fotografija kada je
uređaj povezan s opremom tvrtke Sony
kompatibilnom s formatom 4K.
Emitira 4K video signale kada je povezan
s opremom koja nije marke Sony
i kompatibilna je s formatom 4K.
Ova postavka ne funkcionira za reprodukciju
3D video slika.
[Auto2] (Automatski2): automatski emitira
4K video signale kada priključite opremu
kompatibilnu s formatom 4K.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
b
Ako uređaj ne prepozna opremu tvrtke Sony
dok je odabrana postavka [Auto1] (Automatski1),
ta postavka imat će jednak učinak kao postavka
[Auto2] (Automatski2).
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI
izlaz za duboku boju)
[Auto] (Automatski): emitira 12-bitne/
10-bitne video signale kada povezani
TV podržava značajku Deep Colour
(Duboka boja).
[Off] (Isključeno): odaberite ovu postavku ako
je slika nestabilna ili su boje neprirodne.
Postavke i prilagodbe
[Data content] (Izlaz podatkovnog
sadržaja)
Ova funkcija dostupna je za sadržaje za
reprodukciju pohranjene na USB memoriju
ili podatkovni disk.
[Auto] (Automatski): emitira video signale
od 24 Hz samo kod povezivanja s TV-om koji
podržava 24p putem HDMI OUT priključka.
[Off] (Isključeno): ovu značajku odaberite ako
vaš TV nije kompatibilan s video signalima
rezolucije 24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): automatski prepoznaje
vrstu priključenog televizora i prebacuje se na
odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: emitira videosignale formata
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: emitira video signale formata
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: emitira RGB video signale.
x [IP Content NR] (IP sadržaj NR)
[Auto] (Automatski) / [Strong] (Snažno) /
[Medium] (Srednje) / [Mild] (Blago):
prilagođava kvalitetu slike za internetski
sadržaj.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza)
[Auto] (Automatski): ovu značajku odaberite
za uobičajene okolnosti.
[Off] (Isključeno): ovu značajku odaberite
za prikaz svog sadržaja u 2D formatu ili za
uživanje u 4K rezoluciji putem 3D sadržaja.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Postavka
veličine TV zaslona za 3D)
Služi za postavljanje veličine zaslona na TV-u
koji podržava 3D.
x [TV Type] (Vrsta TV-a)
[16:9]: odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom širokog zaslona
ili televizorom s funkcijom širokog načina
prikaza.
[4:3]: odaberite ovu postavku pri povezivanju
televizora sa zaslonom 4:3 bez funkcije
širokog načina prikaza.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Preko cijelog zaslona): odaberite
ovu postavku pri povezivanju s televizorom
s funkcijom širokog načina prikaza. Prikazuje
sliku na zaslonu omjera 4:3 u omjeru 16:9,
čak i na televizoru sa širokim zaslonom.
[Normal] (Normalno): mijenja veličinu slike
radi prilagodbe veličini zaslona s izvornim
omjerom širine i visine slike.
21
x [DVD Aspect Ratio] (Omjer širine i visine
DVD-a)
[Letter Box] (Okvir 4:3): prikazuje široku sliku
s crnim crtama na vrhu i dnu.
[Pan & Scan] (Prilagodba za 4:3): prikazuje
sliku potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
Emitira LPCM signal iz HDMI OUT priključka
prilikom emitiranja datoteke u formatu Super
Audio CD i DSD (ako povezani uređaj ne
podržava DSD).
[Off] (Isključeno): emitira PCM signale iz
HDMI OUT priključka prilikom reprodukcije
datoteke u formatu Super Audio CD i DSD.
x [Cinema Conversion Mode] (Način
pretvorbe u kinoformat)
[Auto] (Automatski): ovu značajku odaberite
za uobičajene okolnosti. Uređaj za
reprodukciju automatski otkriva temelji li se
materijal na videosadržaju ili na filmskom
sadržaju te odabire prikladan način
pretvorbe.
[Video] (Videozapis): uvijek odabire način
konverzije prikladan video materijalima,
neovisno o kojoj se vrsti materijala radi.
b
x [Pause Mode] (Pauzirani način rada)
[Auto] (Automatski): ovu značajku odaberite
za uobičajene okolnosti. slike s dinamičnim
kretanjem prikazuju se bez zamućenja.
[Frame] (Kadar): prikazuje statične slike
u visokoj rezoluciji.
[Audio Settings]
(Audio postavke)
x [Digital Audio Output] (Digitalni audio
izlaz)
[Auto] (Automatski): ovu značajku odaberite
za uobičajene okolnosti. Emitira audio
signale sukladno statusu povezanih uređaja.
[PCM]: emitira PCM signale iz DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT priključka. Ovu
značajku odaberite ako se iz povezanog
uređaja ne emitira zvuk.
b
Ova funkcija onemogućena je tijekom
povezivanja s Bluetooth uređajem. Audio format
može se promijeniti tijekom uspostavljanja
Bluetooth veze.
x [DSD Output Mode] (Način emitiranja
DSD signala)
[Auto] (Automatski): emitira DSD signal iz
HDMI OUT priključka prilikom reprodukcije
datoteke u formatu Super Audio CD i DSD
(ako povezani uređaj također podržava DSD).
22
Ova funkcija onemogućena je tijekom
povezivanja s Bluetooth uređajem. Audio format
može se promijeniti tijekom uspostavljanja
Bluetooth veze.
x [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD
kombinacije zvuka)
[On] (Uključeno): reproduciranje zvuka
proizvedenog miješanjem interaktivnog
i sekundarnog zvuka s primarnim zvukom.
[Off] (Isključeno): emitira samo primarni zvuk.
Ovu značajku odaberite za emitiranje
Bitstream (Dolby/DTS) signala prema
AV pojačalu (prijemniku).
z
Da biste uživali u Bitstream (Dolby/DTS)
signalima, stavku [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka) postavite na
[Off] (Isključeno), a stavku [Digital Audio Output]
(Digitalni audio izlaz) na [Auto] (Automatski).
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Kino)/[Music] (Glazba): emitira
simulirani višekanalni zvuk iz 2-kanalnih
izvora putem HDMI OUT priključka sukladno
mogućnostima povezanog uređaja u načinu
rada [Cinema] (Kino)/[Music] (Glazba).
[Off] (Isključeno): emitira zvuk uz izvorni
broj kanala putem HDMI OUT priključka.
b
Kada je stavka [DTS Neo:6] postavljena na
[Cinema] (Kino) ili [Music] (Glazba), stavka se
[DSEE HX] ne može postaviti na [On] (Uključeno).
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: određuje
frekvenciju uzorkovanja PCM signala koji
se emitiraju iz DIGITAL OUT (COAXIAL)
priključka.
b
Neki uređaji ne podržavaju frekvenciju
uzorkovanja [96kHz] i [192kHz].
x [DSEE HX]
[On] (Uključeno): nadograđuje audio
datoteku na audio datoteku visoke rezolucije
i reproducira jasan zvuk visokog raspona koji
se često gubi.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
b
Izvor mora biti 2-kanalni i 44,1/48 kHz.
x [Downmix] (Prilagodba broja kanala)
[Surround] (Surround): emitira audiosignale
s efektom surround zvuka. Odaberite
ovu mogućnost u slučaju priključivanja
audiouređaja koji podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: emitira audiosignale bez efekta
surround zvuka. Ovu značajku odaberite
prilikom priključivanja audio uređaja koji
ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili
DTS Neo:6.
[Bluetooth Settings]
(Bluetooth postavke)
„Slušanje zvuka preko Bluetooth® uređaja”
potražite na str. 16.
x [Bluetooth Mode] (Način rada Bluetooth)
[On] (Uključeno): omogućuje Bluetooth
postavke i funkcije.
[Off] (Isključeno): onemogućuje Bluetooth
postavke i funkcije.
x [Device List] (Popis uređaja)
Prikazuje popis uparenih i otkrivenih
Bluetooth prijemnika kada je opcija
[Bluetooth Mode] (Način rada Bluetooth)
postavljena na [On] (Uključeno).
b
Ova funkcija onemogućena je tijekom
povezivanja s Bluetooth uređajem.
z
LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je
razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje prijenos
audio sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak
i preko Bluetooth veze. Za razliku od ostalih
tehnologija kodiranja koje su kompatibilne
s Bluetooth funkcijom, kao što je SBC, ona
radi bez pretvaranja frekvencije signala audio
sadržaja visoke rezolucije* na niže i omogućuje
prijenos približno tri puta više podataka** od
ostalih tehnologija putem Bluetooth bežične
mreže uz neusporedivu kvalitetu zvuka
zahvaljujući učinkovitom kodiranju
i poboljšanom pakiranju.
* Osim sadržaja u DSD formatu.
** U usporedbi s tehnologijom SBC (potpojasno
kodiranje) kada je odabrana brzina prijenosa
od 990 kbps (96/48 kHz) ili 909 kbps
(88,2/44,1 kHz).
Postavke i prilagodbe
x [Audio DRC] (Kontrola dinamičkog
raspona zvuka)
[Auto] (Automatski): reproducira pri
dinamičkom rasponu propisanom za disk
(samo BD-ROM). Ostali diskovi reproduciraju
se uz razinu [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): izvodi reprodukciju uz
standardnu razinu kompresije.
[Off] (Isključeno): ne dolazi do kompresije.
Zvuk koji nastaje je dinamičniji.
x [Bluetooth Codec - AAC] (Bluetooth
kodek – AAC)/[Bluetooth Codec - LDAC]
(Bluetooth kodek – LDAC)
Ova je funkcija omogućena samo kada
je opcija [Bluetooth Mode] (Način rada
Bluetooth) postavljena na [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): omogućuje kodek
AAC/LDAC.
[Off] (Isključeno): onemogućuje kodek
AAC/LDAC.
x [Wireless Playback Quality] (Kvaliteta
bežične reprodukcije)
Ova je funkcija omogućena samo kada
su opcije [Bluetooth Mode] (Način rada
Bluetooth) i [Bluetooth Codec - LDAC]
(Bluetooth kodek – LDAC) postavljene na [On]
(Uključeno). Ako je emitiranje video sadržaja
putem Wi-Fi mreže nestabilno, odaberite
stavku [Connection] (Veza) u donjoj postavci
i Wi-Fi bit će stabilna.
[Auto] (Automatski): automatski postavlja
brzinu prijenosa podataka za LDAC
reprodukciju.
[Sound Quality] (Kvaliteta zvuka):
upotrebljava se najveća brzina podataka.
Preporučuje se za slušanje glazbe, ali
reprodukciju zvuka može postati nestabilna
ako kvaliteta veze nije dostatna.
[Standard] (Standardno): upotrebljava se
srednja brzina podataka. To pruža ravnotežu
između kvalitete zvuka i stabilnosti
reprodukcije.
23
[Connection] (Veza): stabilnost ima prioritet.
Kvaliteta zvuka može biti na razumnoj razini,
a status veze najvjerojatnije će biti stabilan.
x [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke)
Briše podatke iz USB memorije.
Brišu se svi podaci pohranjeni u buda mapi.
x [Bluetooth Output] (Bluetooth izlaz)
(str. 18)
[Bluetooth]: emitira zvuk s Bluetooth uređaja.
[Bluetooth + HDMI]: emitira zvuk s Bluetooth
uređaja i HDMI izlaza.
x [DVD-Audio Playback] (DVD audio
reprodukcija)
[DVD-Audio] (DVD audio): reproducira DVD
AUDIO sadržaj.
[DVD-Video] (DVD video): reproducira samo
DVD VIDEO sadržaj.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke gledanja
BD-a/DVD-a)
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik izbornika BD-a/DVD-a)
Služi za odabir zadanog jezika izbornika
za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Odaberite [Select Language Code] (Odabir
šifre jezika) i unesite šifru svog jezika prema
popisu „Popis jezičnih kodova” (str. 42).
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
Služi za odabir zadanog jezika zvuka za
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Odaberete li [Original] (Izvorno), odabire se
jezik kojem je dodijeljen prioritet na disku.
Odaberite [Select Language Code] (Odabir
šifre jezika) i unesite šifru svog jezika prema
popisu „Popis jezičnih kodova” (str. 42).
x [Subtitle Language] (Jezik podnaslova)
Služi za odabir zadanog jezika podnaslova
za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Odaberite [Select Language Code] (Odabir
šifre jezika) i unesite šifru svog jezika prema
popisu „Popis jezičnih kodova” (str. 42).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Sloj reprodukcije BD hibridnog diska)
[BD]: reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: reproducira DVD ili CD sloj.
x [BD Internet Connection] (BD internetska
veza)
[Allow] (Dopusti): omogućuje povezivanje
s internetom iz BD sadržaja.
[Do not allow] (Ne dopusti): blokira
povezivanje s internetom iz BD sadržaja.
24
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora)
x [Password] (Lozinka)
Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka vam
omogućuje postavljanje ograničenja za
reprodukciju Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO
diskova i internetskih videozapisa. Ako je
potrebno, možete postaviti različite razine
ograničenja za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO diskove i internetske videozapise.
x [Parental Control Area Code] (Regionalni
kod roditeljskog nadzora)
Reprodukcija nekih Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
VIDEO diskova ili internetskih videozapisa
može se ograničiti prema geografskom
području. Scene mogu biti blokirane
ili zamijenjene drugim scenama.
Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu lozinku.
x [BD Parental Control] (BD roditeljski
nadzor) / [DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
Ako postavite roditeljski nadzor, određene
scene mogu biti blokirane ili zamijenjene
drugim scenama. Slijedite upute na zaslonu
i unesite četveroznamenkastu lozinku.
x [Internet Video Unrated] (Internetski
videozapis bez dobnog ograničenja)
[Allow] (Dopusti): omogućuje reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
[Block] (Blokiraj): blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
[Music Settings]
(Postavke glazbe)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Reprodukcija sloja Super Audio
CD diska)
[Super Audio CD] (Super Audio CD disk):
reproducira sloj Super Audio CD diska.
[CD]: reproducira CD sloj.
[System Settings]
(Postavke sustava)
x [OSD Language] (Jezik OSD-a)
Služi za odabir jezika za zaslonske prikaze
na uređaju za reprodukciju.
x [HDMI Settings] (HDMI postavke)
Povezivanjem Sony komponenti koje su
kompatibilne s HDMI funkcijama putem
HDMI kabela velike brzine, rukovanje je
pojednostavnjeno.
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): dostupne su sljedeće
značajke BRAVIA Sync:
– reprodukcija jednim dodirom
– isključivanje sustava
– praćenje jezika
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
z
Pojedinosti potražite u priručniku s uputama
priloženom uz TV ili komponente. Kako biste
omogućili značajke BRAVIA Sync, povežite
svoj TV putem HDMI OUT 1 priključka.
[Linked to TV-off] (Povezano
s isključivanjem TV-a)
[Valid] (Valjano): automatski isključuje uređaj
za reprodukciju kada povezani TV uđe
u stanje pripravnosti (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevaljano): isključuje funkciju.
x [Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti)
[On] (Uključeno): automatski vraća uređaj
u stanje pripravnosti ako se dulje od
20 minuta ne pritisne nijedan gumb.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
Postavke i prilagodbe
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali reprodukcije Super Audio
CD diska)
[DSD 2ch] (DSD 2-kanalno): reproducira
2-kanalno područje.
[DSD Multi] (DSD višekanalno): reproducira
višekanalno područje.
x [HDMI Audio Output] (HDMI audio izlaz)
[Auto] (Automatski): emitira audio signal
putem HDMI OUT 2 priključka ako je
priključen u uređaj i ako je uređaj uključen.
U protivnom emitira audio signal putem
HDMI OUT 1 priključka.
[HDMI1]: emitira audio signal putem
HDMI OUT 1 priključka.
[HDMI2]: emitira audio signal putem
HDMI OUT 2 priključka.
b
dok je pokrenuta aplikacija SongPal Link,
značajka [Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti) je onemogućena čak i kada je
vrijednost postavljena na [On] (Uključeno).
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom promjene
prikazivanja naslova, načina slika, audio
signala itd.
[Off] (Isključeno): prikazuje informacije samo
kada pritisnete DISPLAY.
x [Software Update Notification] (Obavijest
o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): postavlja uređaj za
reprodukciju tako da prikazuje informacije
o novijoj verziji softvera (str. 20).
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Gracenote Settings] (Postavke
za Gracenote)
[Auto] (Automatski): automatski preuzima
informacije o audio CD (CD-DA) disku prije
reprodukcije sadržaja s CD (CD-DA) diska,
a nakon prepoznavanja audio CD (CD-DA)
diska. Za povezivanje se povežite na mrežu.
[Manual] (Ručno): preuzima informacije
o disku ako je odabrana značajka [Music
Search] (Pretraživanje glazbe).
x [Device Name] (Naziv uređaja)
Prikazuje naziv uređaja za reprodukciju. Naziv
uređaja za reprodukciju možete promijeniti.
25
x [System Information] (Informacije
o sustavu)
Prikazuje informacije o verziji softvera
uređaja za reprodukciju i njegovu
MAC adresu.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Prikazuje informacije o softverskoj licenci.
[Network Settings]
(Mrežne postavke)
x [Internet Settings] (Internetske
postavke)
Najprije povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom. Dodatne informacije potražite
u odjeljku „Korak 2: mrežno povezivanje”
(str. 12).
[Wired Setup] (Ožičeno postavljanje):
odaberite tu mogućnost kada se povezujete
sa širokopojasnim usmjerivačem putem
LAN kabela.
[Wireless Setup] (Bežično postavljanje):
odaberite ovu mogućnost kada za uspostavu
bežične mrežne veze koristite bežičnu LAN
mrežu ugrađenu u uređaj za reprodukciju.
z
Dodatne informacije potražite na sljedećem
web-mjestu te pogledajte najčešća pitanja:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status] (Status
mrežne veze)
Prikazuje trenutno stanje mreže.
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Provjerava ispravnost mrežne veze
pokretanjem mrežne dijagnostike.
x [Screen mirroring RF Setting]
(Radiofrekvencijska postavka zrcaljenja
zaslona)
[Auto] (Automatski): automatski postavlja RF
(radijsku frekvenciju) pojasa kanala za
povezivanje zrcaljenjem zaslona.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: postavlja CH 1 (Kanal 1) /
CH 6 (Kanal 6) / CH 11 (Kanal 11) kao prioritet.
26
x [Connection Server Settings] (Postavke
poslužitelja za povezivanje)
Određuje hoće li se prikazivati povezani
poslužitelj ili ne.
x [Auto Home Network Access Permission]
(Dopuštenje za automatski pristup
kućnoj mreži)
[On] (Uključeno): omogućuje automatski
pristup novootkrivenom proizvodu koji je
kompatibilan s kontrolerom kućne mreže.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Home Network Access Control]
(Kontrola pristupa kućnoj mreži)
Prikazuje popis proizvoda podržanih Home
Network kontrolerom i određuje hoće li
prihvatiti naredbe kontrolera s popisa.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirani udaljeni uređaji)
Prikazuje popis registriranih udaljenih
uređaja.
x [Remote Start] (Pokretanje na daljinu)
[On] (Uključeno): omogućuje vam
uključivanje uređaja za reprodukciju
povezanog putem mreže.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
b
Postavite [Remote Start] (Pokretanje na daljinu)
na [On] (Uključeno) i isključite uređaj za
reprodukciju da bi se aktiviralo stanje
mrežne pripravnosti (str. 37).
[Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje)
Pogledajte „Korak 3: jednostavno
postavljanje” (str. 13).
[Resetting] (Resetiranje)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na tvornički zadane postavke)
Vraća postavke uređaja za reprodukciju
na tvornički zadane vrijednost tako da
odaberete skupinu postavki. Sve postavke
unutar skupine bit će vraćene na početne.
x [Initialise Personal Information] (Izbriši
osobne podatke)
Briše osobne podatke pohranjene u uređaju
za reprodukciju.
Postavke i prilagodbe
b
Ako bacate u smeće, prenosite ili preprodajete
uređaj, izbrišite sve osobne podatke iz
sigurnosnih razloga. Poduzmite odgovarajuće
mjere kao što je odjava nakon upotrebe
mrežne usluge.
27
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
Ako se pojavi problem pri radu uređaja
za reprodukciju, upotrijebite ovaj vodič za
otklanjanje poteškoća kako biste pokušali
sami ukloniti problem prije traženja
popravaka. Ako se problem i dalje javlja,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
• Provjerite jesu li svi kabeli dobro priključeni
(str. 10).
• Kontrolu za odabir ulaznog signala na
televizoru postavite tako da se na zaslonu
prikazuje signal s uređaja za reprodukciju.
• Resetirajte značajku [Output Video
Resolution] (Izlazna rezolucija videozapisa)
na najnižu rezoluciju pritiskom na gumb
x (zaustavljanje), HOME i zatim POP UP/
MENU na daljinskom upravljaču.
• Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
i ponovno uključite uređaj za reprodukciju.
2Isključite i ponovno uključite priključenu
opremu. 3Isključite pa ponovno priključite
HDMI kabel.
• HDMI OUT priključak povezan je s DVI
uređajem koji ne podržava tehnologiju
zaštite sadržaja.
• Provjerite postavke za [Output Video
Resolution] (Izlazna rezolucija videozapisa)
u odjeljku [Screen Settings] (Postavke
zaslona) (str. 20).
• Za Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/
Podatkovni sadržaj/Mrežni sadržaj
provjerite postavke [24p izlaz] u odjeljku
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
(str. 20).
• Za 4K izlaz provjerite je li uređaj za
reprodukciju povezan s 4K zaslonom
koji podržava HDMI ulaz kompatibilan
s HDCP2.2 putem premium HDMI kabela
velike brzine ili HDMI kabela velike brzine
koji podržava propusnost od 18 Gbps
(str. 10).
28
Jezik prikaza na zaslonu automatski
se mijenja prilikom priključivanja
u HDMI OUT priključak.
• Ako je značajka [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI
postavke) postavljena na [On] (Uključeno)
(str. 25), jezik prikaza na zaslonu automatski
se mijenja sukladno postavci jezika
povezanog TV-a (za slučaj da promijenite
postavku na svom TV-u ili slično).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emitira pravilno.
• Provjerite jesu li svi kabeli dobro priključeni
(str. 11).
• Kontrolu za odabir ulaznog signala na AV
pojačalu (prijemniku) postavite tako da
se audio signali uređaja za reprodukciju
emitiraju s AV pojačala (prijemnika).
• Ako audio signal ne dolazi kroz DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT priključak, provjerite
audio postave (str. 22).
• Za HDMI veze pokušajte učiniti sljedeće:
1Isključite i ponovno uključite uređaj za
reprodukciju. 2Isključite i ponovno
uključite priključenu opremu. 3Isključite
pa ponovno priključite HDMI kabel.
• U slučaju HDMI veza, ako je uređaj za
reprodukciju povezan s TV-om putem AV
pojačala (prijemnika), pokušajte HDMI kabel
priključiti izravno na TV. Pročitajte i priručnik
s uputama priložen uz AV pojačalo
(prijemnik).
• HDMI OUT priključak povezan je s DVI
uređajem (DVI priključci ne prihvaćaju
audio signale).
• Uređaj priključen na HDMI OUT priključak
ne podržava audio format uređaja za
reprodukciju. Provjerite postavke zvuka
(str. 22).
• Provjerite postavke [HDMI Audio Output]
(HDMI audio izlaz) u odjeljku [System
Settings] (Postavke sustava) (str. 25).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD audio visoke rezolucije,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos
i DTS:X) ne emitira se putem bitstreama.
• Postavite stavku [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka) pod
[Audio Settings] (Postavke zvuka) na
[Off] (Isključeno) (str. 22).
• Provjerite je li AV pojačalo (prijemnik)
kompatibilno sa svim HD audio formatima.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
• Postavite stavku [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka) pod
[Audio Settings] (Postavke zvuka) na
[On] (Uključeno) (str. 22).
Disk
Disk se ne reproducira.
• Disk je prljav ili iskrivljen.
• Disk je okrenut na pogrešnu stranu. Disk
umetnite tako da strana za reproduciranje
bude okrenuta prema dolje.
• Sadržaj na disku je u formatu koji se ne
može reproducirati na ovom uređaju za
reprodukciju (str. 32).
• Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati snimljeni disk koji nije
pravilno finaliziran.
• Regionalni kod na BD-u/DVD-u ne
odgovara uređaju za reprodukciju.
USB device (USB uređaj)
Uređaj za reprodukciju ne može otkriti
USB uređaj priključen na uređaj za
reprodukciju.
• Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen
u USB priključak.
• Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
• Provjerite je li USB uređaj uključen.
Strujanje putem interneta
Slika ili zvuk slabe su kvalitete ili je na
nekim programima primjetan gubitak
pojedinosti, osobito tijekom ubrzanog
kretanja ili tamnih scena.
• Kvaliteta slike i zvuka može se povećati
promjenom brzine veze. Preporučena
brzina povezivanja iznosi minimalno
2,5 Mbps za videozapise standardne
rezolucije, 10 Mbps za videozapise visoke
rezolucije i najmanje 25 Mbps za Ultra HD
video (ovisno o pružatelju usluge).
Dodatne informacije
Kod poruke 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information,
see http://www.cinavia.com. Message
Code 3.] (Audio izlazi su privremeno
isključeni. Ne prilagođavajte jačinu zvuka.
Reproducirani sadržaj zaštićen je
tehnologijom Cinavia i njegova
reprodukcija na ovom uređaju nije
dopuštena. Dodatne informacije potražite
na adresi http://www.cinavia.com.
Kod poruke 3) prikazuje se na zaslonu
prilikom reprodukcije diska.
• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate
sadrži Cinavia kod koji pokazuje da se radi
o nelegalnom primjerku profesionalno
proizvedenog sadržaja (str. 39).
• Ako je USB uređaj povezan putem USB
koncentratora, USB uređaj priključite
izravno u uređaj za reprodukciju.
Emitiranje internetskog sadržaja putem
Wi-Fi mreže nestabilno je prilikom
povezivanja Bluetooth uređaja putem
značajke LDAC.
• Postavite značajku [Wireless Playback
Quality] (Kvaliteta bežične reprodukcije)
pod stavkom [Bluetooth Settings]
(Bluetooth postavke) na [Connection] (Veza)
(str. 23).
Tijekom emitiranja putem interneta nema
izbornika mogućnosti.
• Izbornik mogućnosti nije dostupan tijekom
emitiranja putem interneta.
Mrežna veza
Uređaj za reprodukciju ne može se
povezati s mrežom.
• Provjerite mrežnu vezu (str. 12) i mrežne
postavke (str. 26).
Osobno računalo ne može se spojiti na
internet nakon aktivacije značajke [Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)] (Zaštićeno
postavljanje Wi-Fi veze (WPS)).
• Bežične postavke usmjerivača mogu se
automatski promijeniti ako prije prilagodbe
postavki usmjerivača koristite funkciju
zaštićenog postavljanja Wi-Fi veze. U tom
slučaju promijenite bežične postavke
računala u skladu s tim.
29
Ne možete povezati uređaj za reprodukciju
s bežičnim LAN usmjerivačem.
• Provjerite je li bežični LAN usmjerivač
uključen.
• Postavite uređaj za reprodukciju i bežični
LAN usmjerivač bliže jedan drugom.
• Odmaknite uređaj za reprodukciju od
uređaja koji koriste frekvencijski pojas
od 2,4 GHz, primjerice mikrovalne pećnice,
Bluetooth ili digitalnih bežičnih uređaja,
ili pak iste isključite.
Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje
se na popisu bežičnih mreža.
• Pritisnite RETURN za povratak na prethodni
zaslon i ponovno pokušajte postaviti
bežično povezivanje. Ako željeni bežični
usmjerivač i dalje nije otkriven, odaberite
značajku [New connection registration]
(Registracija nove veze) kako biste proveli
postupak [Manual registration] (Ručna
registracija).
Poruka [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network Update”
to perform the update.] (Dostupna je
nova verzija softvera. Idite na odjeljak
„Postavljanje” u izborniku i odaberite
„Ažuriranje softvera” da biste izvršili
ažuriranje.) prikazuje se na zaslonu
prilikom uključivanja uređaja za
reprodukciju.
• U poglavlju [Software Update] (Ažuriranje
softvera) (stranica 20) potražite informacije
o ažuriranju uređaja za reprodukciju na
noviju verziju softvera.
Bluetooth veza
Uspostavljanje Bluetooth veze nije
moguće.
• Postavite značajku [Bluetooth Mode]
(Bluetooth način) na [On] (Uključeno)
(str. 23).
• Provjerite je li Bluetooth uređaj uključen
i je li Bluetooth funkcija omogućena.
• Približite Bluetooth uređaj uređaju za
reprodukciju.
• Ponovno povežite uređaj za reprodukciju
i Bluetooth uređaj. Možda ćete prvo morati
pomoću Bluetooth uređaja poništiti
povezivanje s uređajem za reprodukciju.
• Prije ponovnog povezivanja jednom
izbrišite informacije o uparivanju s popisa
uređaja i s povezanog uređaja.
30
• Povezivanje možda neće biti moguće ako
se u blizini uređaja za reprodukciju nalaze
drugi Bluetooth uređaji. U tom slučaju
isključite druge Bluetooth uređaje.
• Izbrisane su informacije o registraciji veze.
Ponovite postupak povezivanja.
Nema zvuka, zvuk preskače, oscilira ili je
veza prekinuta.
• Reprodukcija DVD AUDIO diskova putem
Bluetooth uređaja nije moguća zbog
DRM-a.
• Približite Bluetooth uređaj uređaju za
reprodukciju.
• Provjerite da možda druga Wi-Fi mreža,
drugi Bluetooth uređaj, drugi bežični uređaj
od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica ne
izazivaju smetnje na uređaju za
reprodukciju.
• Provjerite je li Bluetooth veza ispravno
uspostavljena između uređaja za
reprodukciju i Bluetooth uređaja.
• Ponovno povežite uređaj za reprodukciju
i Bluetooth uređaj.
• Držite uređaj za reprodukciju podalje od
metalnih predmeta ili površina.
Kontrola za HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) ne radi (BRAVIA Sync).
• Provjerite je li TV povezan putem
HDMI OUT 1 priključka.
• Provjerite je li značajka [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) pod stavkom [HDMI
Settings] (HDMI postavke) postavljena na
[On] (Uključeno) (str. 25).
• Ako promijenite HDMI vezu, isključite uređaj
za reprodukciju pa ga ponovno uključite.
• Ako nestane struje, postavite značajku
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) pod
stavkom [HDMI Settings] (HDMI postavke)
na [Off] (Isključeno), a zatim postavite
značajku [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) pod stavkom [HDMI Settings] (HDMI
postavke) na [On] (Uključeno) (str. 25).
• Provjerite sljedeće i pogledajte priručnik
s uputama priložen uz komponentu:
– povezana komponenta kompatibilna
je s funkcijom [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI).
– postavka povezane komponente za
funkciju [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) je ispravna.
Funkcija System Power-Off (Isključivanje
sustava) ne radi (BRAVIA Sync).
• Provjerite jesu li značajke [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) i [Linked to TV-off]
(Povezivanje s isključivanjem TV-a) pod
stavkom [HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljene na [On] (Uključeno) i [Valid]
(Valjano) (str. 25).
Ostalo
Reprodukcija ne započinje od početka
sadržaja.
• Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start] (Reproduciraj od početka).
Reprodukcija ne započinje od mjesta na
kojem ste prekinuli reprodukciju.
• Ovisno o disku, mjesto nastavka može
se izbrisati iz memorije u sljedećim
slučajevima:
– kada otvorite ladicu diska
– kada prekinete vezu s USB uređajem
– kada reproducirate drugi sadržaj
– kada isključite uređaj za reprodukciju.
Poruka kod 1 [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information,
see http://www.cinavia.com. Message
Code 1.] (Reprodukcija je prekinuta.
Reproducirani sadržaj zaštićen je
tehnologijom Cinavia i njegova
reprodukcija na ovom uređaju nije
dopuštena. Više informacija potražite na
http://www.cinavia.com. Kod poruke 1)
prikazuje se na zaslonu prilikom
reprodukcije diska.
• Zvučni zapis videozapisa koji reproducirate
sadrži Cinavia kod koji pokazuje da se radi
o sadržaju namijenjenom prezentaciji
samo uz upotrebu profesionalne opreme
i njegova reprodukcija korisnicima nije
dopuštena (str. 39).
Dodatne informacije
• Ako ste uređaj za reprodukciju povezali
s TV-om putem AV pojačala (prijemnika),
– ako AV pojačalo (prijemnik) nije
kompatibilno s funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI),
možda nećete moći upravljati TV-om
s uređaja za reprodukciju.
– ako promijenite HDMI vezu, isključite
i ponovno priključite kabel za
napajanje, a ako je došlo do nestanka
struje, pokušajte učiniti sljedeće:
1Kontrolu za odabir ulaznog signala
na AV pojačalu (prijemniku) postavite
tako da se na TV zaslonu prikazuje slika
s uređaja za reprodukciju. 2Postavite
značajku [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) pod stavkom [HDMI Settings]
(HDMI postavke) na [Off] (Isključeno),
a zatim postavite značajku [Control for
HDMI] (Kontrola za HDMI) pod stavkom
[HDMI Settings] (HDMI postavke) na
[On] (Uključeno) (str. 25). Pročitajte
priručnik s uputama priložen uz AV
pojačalo (prijemnik).
Ladica za disk ne otvara se i ne možete
ukloniti disk čak ni kada pritisnete
Z (otvaranje/zatvaranje).
• Dok je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite gumb x (zaustavljanje), HOME
i nakon toga gumb TOP MENU na
daljinskom upravljačku kako biste
otključali ladicu i onemogućili
zaključavanje gumba (str. 9).
• Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
uređaj za reprodukciju i iskopčajte kabel za
napajanje izmjeničnom strujom. 2Ponovno
priključite kabel za napajanje izmjeničnom
strujom i pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje)
na uređaju za reprodukciju. 3Držite
pritisnuto Z (otvaranje/zatvaranje) na
uređaju za reprodukciju sve dok se ladica
ne otvori. 4Uklonite disk.
Na zaslonu se nakon pritiskanja
Z (otvaranje/zatvaranje) prikazuje poruka
[[EJECT] Key is currently unavailable.]
(Tipka [EJECT] trenutačno nije dostupna.).
• Obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
te tvrtke.
Uređaj za reprodukciju ne reagira na
pritiskanje bilo kojeg gumba.
• Unutar uređaja za reprodukciju nakupila
se vlaga (str. 4).
31
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW,
DVD+R/DVD+RW,
DVD AUDIO*4
CD*3
CD-DA (glazbeni CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
*1
*2
*3
*4
Budući da su specifikacije Blu-ray diskova
nove i mijenjaju se, neki diskovi možda se
neće moći reproducirati ovisno o vrsti diska
i verziji. Izlaz zvuka razlikuje se ovisno
o izvoru, povezanom izlaznom priključku
i odabranim postavkama zvuka.
BD-RE: Ver.2.1, BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3
uključujući organsku vrstu pigmenta BD-R
(vrsta LTH). BD-R diskovi snimljeni na računalu
ne mogu se reproducirati ako je postscriptove
moguće snimiti.
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako
nije pravilno finaliziran. Dodatne informacije
potražite u priručniku s uputama priloženom
uz uređaj za snimanje.
Neki DVD AUDIO diskovi imaju skrivenu grupu
i potrebno je unijeti lozinku. Lozinku potražite
na disku.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• BD-ovi sa spremnikom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio CD-dodataka
• Super VCD-ovi
• Strana sa zvučnim materijalima na DualDisk
diskovima
Napomena o diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova
koji su usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD). DualDisc diskovi i neki glazbeni
diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD), što znači
da se takvi diskovi ne mogu reproducirati
na ovom proizvodu.
32
Napomena o reprodukciji Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD diskova
Neke reprodukcije Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD diskova namjerno mogu postaviti
proizvođači softvera. Budući da uređaj
za reprodukciju Ultra HD Blu-ray/BD/DVD
diskove reproducira sukladno sadržaju koji
su dizajnirali proizvođači softvera, neke
značajke reprodukcije možda neće biti
dostupne.
Napomena o dvoslojnim Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD i troslojnim Ultra HD Blu-ray diskovima
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu se
trenutačno prekinuti pri prebacivanju slojeva.
Regionalni kod (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Uređaj za reprodukciju ima regionalni
kod otisnut na stražnjoj strani uređaja,
a reproducira samo BD/DVD VIDEO diskove
označene identičnim regionalnim kodovima
ili simbolom ALL .
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati
Videozapis
Kodek
MPEG-1 Video*1
Oblik
Nastavak
Sa zvukom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Dodatne informacije
MPEG4/AVC/
H.264*5
AVI
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
33
*9
Glazba
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
*13
DSF*1
.dsf
*14
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografije
Format
Nastavak
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
WEBP
.webp
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
34
Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati datoteke ovog formata na
poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
samo videosadržaje standardne rezolucije
na poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati
datoteke DTS formata na poslužitelju
kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
samo datoteke Dolby Digital formata na
poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju može podržati AVC
do razine 4.1.
Uređaj za reprodukciju neće reproducirati
datoteke ovog formata na poslužitelju
kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju može podržati WMV9
do razine Napredni profil.
Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu
prijenosa 60 fps (kadrova u sekundi).
*10
*11
*12
*15
*16
Uređaj za reprodukciju reproducira datoteke
formata AVCHD koje su snimljene pomoću
digitalnog fotoaparata i sl. Disk formata
AVCHD ne može se reproducirati ako nije
pravilno finaliziran.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
datoteke u formatu AVCHD 3D.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati
datoteke „.mka”.
Ova se datoteka ne može reproducirati na
poslužitelju kućne mreže.
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
kodirane datoteke, npr. u formatu Lossless.
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
datoteke šifrirane značajkom DST.
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
animirane PNG ni animirane GIF datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu
prikazuje se ključna ili prva slika.
Uređaj za reprodukciju ne podržava 16-bitne
BMP datoteke.
b
• Neke datoteke neće se reproducirati, što ovisi
o formatu datoteke, šifriranju datoteke, stanju
snimke ili stanju poslužitelja kućne mreže.
• Neke datoteke uređene na osobnom računalu
neće se reproducirati.
• Neke datoteke neće se moći premotavati
unaprijed ili unatrag.
• Uređaj za reprodukciju ne reproducira
datoteke sa sustavom zaštite kao što je DRM.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape BD-ova, DVD-ova,
CD-ova i USB uređaja:
– do mapa u 9. sloju, uključujući korijensku
mapu.
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju.
• Uređaj za reprodukciju prepoznaje sljedeće
datoteke ili mape pohranjene na poslužitelju
kućne mreže:
– do mapa u 19. sloju.
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju.
• Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu
prijenosa:
– do 60 fps samo za format AVCHD
(MPEG4/AVC).
– do 30 fps za druge videokodeke.
• Uređaj za reprodukciju može podržati brzinu
prijenosa u bitovima od 40 Mbps.
• Neki USB uređaji ne funkcioniraju s ovim
uređajem za reprodukciju.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
uređaje MSC (klasa masovne pohrane) kao što
je flash memorija ili HDD, uređaje SICD (engl.
Still Image Capture Devices) i tipkovnicu 101.
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB
memorijama ili uređajima, isključite uređaj za
reprodukciju pri priključivanju ili isključivanju
USB memorije ili uređaja.
• Uređaj za reprodukciju će možda videozapise
velike brzine prijenosa i audio datoteke
s DATA CD-ova reproducirati uz poteškoće.
Preporučujemo reprodukciju takvih datoteka
s DATA DVD-ova ili DATA BD-ova.
Dodatne informacije
35
Specifikacije
Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
Sustav
Laser
Poluvodički laser
Ulazi i izlazi
Naziv priključka
Vrsta priključka/izlazna razina/impedancija prilikom
učitavanja
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Cinčni priključak/0,5Vp-p/75 oma
HDMI 19-pinska standardna priključnica
HDMI OUT 1*/2
* Samo HDMI OUT 1 podržava video izlaz.
LAN (100)
100BASE-TX terminal
USB
USB priključak vrste A (za priključivanje USB memorije, čitača
memorijskih kartica, digitalnog fotoaparata i digitalne video
kamere)*
* Ne upotrebljavajte za punjenje.
Bežična mreža
Standard bežične LAN mreže
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Raspon frekvencija
pojas od 2,4 GHz, 5 GHz
Modulacija
DSSS i OFDM
Bluetooth verzija
Bluetooth specifikacija v4.1
Bluetooth
36
Komunikacijski sustav
Bluetooth specifikacija v4.1
Izlaz
Bluetooth specifikacija, klasa snage 1
Maksimalni komunikacijski
raspon
Linija vidljivosti pribl. 30 m
Frekvencijski pojas
2,4 GHz
Način modulacije
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Podržani kodeci
SBC, AAC, LDAC
Raspon prijenosa (A2DP)
• 20 Hz – 40.000 Hz (LDAC u uzorkovanju 96 kHz i prijenos
do 990 kb/s)
• 20 Hz – 20.000 Hz (u uzorkovanju 44,1 kHz)
Općenito
Preduvjeti napajanja
Nazivna snaga: Ulaz 220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
15 W
Mreža u pripravnosti
Manje od 2 W (svi ožičeni / bežični mrežni ulazi su uključeni)
Dimenzije (pribl.)
430 mm × 265 mm × 50 mm
(širina x dubina x visina), uključujući ispupčene dijelove
Težina (pribl.)
3,8 kg
Radna temperatura
5°C do 35°C
Raspon vlage
25% do 80%
Dodatne informacije
37
Autorska prava i zaštitni znaci
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njezinih
partnera.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i dvostruko D
zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, simbol i DTS te simbol zajedno
registrirani su zaštitni znaci, a DTS-HD Master
Audio zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Izrazi HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, Premium High Speed HDMI Cable te
logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Izrazi i logotipi Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-LIVE™, BONUSVIEW™ i Ultra HD Blu-ray™
zaštitni su znaci tvrtke Blu-ray Disc Association.
• Logotipi Blu-ray 3D™ i Blu-ray 3D™ zaštitni su
znaci tvrtke Blu-ray Disc Association.
• „Logotip DVD” zaštitni je znak tvrtke
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „DVD AUDIO”,
„Super Audio CD” i „CD” zaštitni su znaci.
• „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička
tehnologija licencirana od tvrtke Verance
Corporation i zaštićena patentom U.S. Patent
7,369.677 i drugim patentima Sjedinjenih
Američkih Država i svih ostalih država koji su
potvrđeni i u obradi, kao i autorskim pravima
i zaštitom industrijskih tajni za neke dijelove
te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak
tvrtke Verance Corporation. Autorska prava
2004. – 2010. Verance Corporation. Verance
pridržava sva prava. Funkcionalna analiza
softvera ili rastavljanje zabranjeni su.
• Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
pristupa sadržaju Microsoft PlayReady™
za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima.
Ovaj uređaj pomoću tehnologije PlayReady
pristupa sadržaju zaštićenom značajkom
PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom WMDRM
pravima. Ako uređaj ne uspije valjano
primijeniti ograničenja za korištenje sadržaja,
vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od
Microsofta da mu uskrati mogućnost
korištenja sadržaja zaštićenog značajkom
PlayReady. Onemogućivanje ne bi trebalo
utjecati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj
zaštićen drugim tehnologijama ograničavanja
pristupa. Radi pristupa svom sadržaju vlasnici
sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju
tehnologije PlayReady. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći pristupati
sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.
• Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logotip Gracenote i „Powered by Gracenote”
i Gracenote MusicID registrirani su zaštitni
znaci ili zaštitni znaci tvrtke Gracenote, Inc.
u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® i Miracast® registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™
zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
38
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je
oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Identifikacijska oznaka standarda Wi-Fi
certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
i svaka upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation provodi se u skladu
s licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
• LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su znaci
tvrtke Sony Corporation.
• „DSEE HX” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
• Logotipi SongPal Link i SongPal Link zaštitni
su znaci tvrtke Sony Corporation.
• Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su svojih
vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci proizvođača.
U ovom se priručniku ne koriste oznake ™ i ®.
Zaštita autorskih prava
Napominjemo da se u Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray
Disc™ i DVD medijima koriste napredni sustavi
zaštite sadržaja. Ti sustavi, pod nazivom AACS
(Advanced Access Content System) i CSS
(Content Scramble System), mogu sadržavati
neka ograničenja reprodukcije, analognog
izlaza i drugih sličnih značajki. Funkcioniranje
proizvoda i postavljena ograničenja mogu se
razlikovati ovisno o datumu kupnje jer upravni
odbor za AACS može usvojiti ili promijeniti
pravila ograničenja nakon kupnje.
Ovaj proizvod pomoću tehnologije Cinavia
ograničava korištenje neovlaštenih kopija nekih
komercijalnih filmova i videozapisa te njihovih
zvučnih zapisa. Ako se otkrije zabranjena
upotreba neovlaštene kopije, prikazat će
se poruka, a reprodukcija ili kopiranje bit
će prekinuti.
Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
potražite u internetskom informativnom centru
za korisnike tehnologije Cinavia na adresi
http://www.cinavia.com. Da biste poštom
zatražili dodatne informacije o tehnologiji
Cinavia, pošaljite poštansku dopisnicu sa svojom
adresom na sljedeću adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, SAD.
Ugovor o licenci tvrtke Gracenote®
s krajnjim korisnikom
Dodatne informacije
• Google Play™ i logotip Google Play zaštitni
su znaci tvrtke Google Inc.
• Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama. App Store servisna je oznaka
tvrtke Apple Inc.
• U ovaj je proizvod uključen softver Spotify koji
podliježe licencama treće strane koje možete
pronaći ovdje*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify i logotipi Spotify zaštitni su znaci
grupacije Spotify.*
* Ova funkcija nije dostupna u nekim
državama/regijama.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. Sva prava pridržana.
Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver
tvrtke Gracenote, Inc. iz Emeryvillea, SAD
(„Gracenote”). Softver tvrtke Gracenote
(„softver tvrtke Gracenote”) omogućuje
aplikaciji prepoznavanje diskova i/ili datoteka
i dohvaćanje informacija o glazbi, uključujući
informacije o nazivu, izvođaču, pjesmi i naslovu
(„podaci tvrtke Gracenote”), s mrežnih
poslužitelja ili ugrađenih baza podataka (skupno
„poslužitelji tvrtke Gracenote”) te druge funkcije.
Podatke tvrtke Gracenote možete koristiti samo
u okviru funkcija namijenjenih krajnjem
korisniku ove aplikacije ili uređaja.
Pristajete koristiti podatke tvrtke Gracenote,
softver tvrtke Gracenote i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i nekomercijalne
svrhe. Suglasni ste s time da nećete dodjeljivati,
kopirati ili prenositi softver tvrtke Gracenote
ili podatke tvrtke Gracenote ni na koju treću
stranu. SUGLASNI STE S TIME DA NEĆETE
KORISTITI NI ZLORABITI PODATKE TVRTKE
GRACENOTE, SOFTVER TVRTKE GRACENOTE
ILI POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE NI NA
KOJI DRUGI NAČIN OSIM KAKO JE IZRIČITO
NAVEDENO OVDJE.
Pristajete na to da, ako prekršite ta ograničenja,
gubite svoju neisključivu licencu na podatke,
softver i poslužitelje tvrtke Gracenote samo
u osobne i nekomercijalne svrhe. Ako vam
istekne licenca, pristajete na prestanak
djelomičnog i potpunog korištenja podataka,
softvera i poslužitelja tvrtke Gracenote.
Gracenote zadržava sva prava nad podacima,
softverom i poslužiteljima tvrtke Gracenote,
39
uključujući sva prava vlasništva. Gracenote ni
pod kojim uvjetima ne može biti odgovoran ni za
kakvo plaćanje vama za informacije koje pružite.
Pristajete da Gracenote, Inc. može ostvariti svoja
prava navedena u ovom Ugovoru u svoje ime
izravno protiv vas.
Software License Information (Informacije
o softverskoj licenci)
Usluga tvrtke Gracenote u statističke svrhe
koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita.
Svrha je nasumično dodijeljenog brojčanog
identifikatora da usluga tvrtke Gracenote broji
upite ne znajući tko ste. Dodatne informacije
potražite na web-stranici s pravilima zaštite
privatnosti za uslugu tvrtke Gracenote.
Pojedinosti o ostalim softverskim licencama
potražite pod [Setup] (Postavljanje) i [Software
License Information] (Informacije o softverskoj
licenci) u dijelu [System Settings] (Postavke
sustava).
Softver tvrtke Gracenote i svaka stavka podataka
tvrtke Gracenote licencirani su vam „KAKVI
JESU”. Gracenote ne iznosi nikakve tvrdnje
ni jamstva, izričita ni implicirana, u vezi
s točnosti bilo kojih podataka tvrtke Gracenote
s poslužitelja tvrtke Gracenote. Gracenote
zadržava pravo brisanja podataka s poslužitelja
tvrtke Gracenote ili mijenjanja kategorija
podataka iz bilo kojeg razloga koji procijeni
dovoljnim. Ne jamči se da su softver ili
poslužitelji tvrtke Gracenote bez pogrešaka
ni da će njihovo funkcioniranje biti neprekidno.
Tvrtka Gracenote nije vam obvezna davati nove
poboljšane ili dodatne vrste ili kategorije
podataka koje Gracenote može davati
u budućnosti i slobodno može u bilo kojem
trenutku prestati pružati svoje usluge.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA,
IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI
IZMEĐU OSTALOGA IMPLICIRANA JAMSTVA
PRIKLADNOSTI ZA NAVEDENU ILI POSEBNU
NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA. GRACENOTE
NE JAMČI REZULTATE DOBIVENE POMOĆU
SOFTVERA ILI BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE
GRACENOTE. TVRTKA GRACENOTE NI U KOJEM
SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA NI ZA KAKVE
POSLJEDIČNE ILI NEHOTIČNE ŠTETE NI ZA
GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA.
© 2000. – do danas. Gracenote, Inc.
Sva prava pridržana.
40
Za pojedinosti o EULA-i (Ugovor s krajnjim
korisnikom) pogledajte [Licence agreement]
(Ugovor o licenci) u izborniku s opcijama na
svakoj ikoni mrežne usluge.
Ovaj proizvod sadrži softver koji podliježe
GNU-ovoj Općoj javnoj licenci („GPL”) ili Nižoj
općoj javnoj licenci („LGPL”). Ove licence znače
da korisnici imaju pravo na dobivanje, izmjenu
i redistribuciju izvornog koda ovog softvera
u skladu s odredbama GPL-a ili LGPL-a.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom
proizvodu podliježe GPL-u i LGPL-u i dostupan
je na mreži. Za preuzimanje posjetite sljedeće
web-mjesto:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Zapamtite da tvrtka Sony ne može odgovoriti
ni na kakve upite vezane uz sadržaj ovog
izvornog koda.
Izjava o odricanju odgovornosti za usluge
koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u takvim slučajevima.
O sigurnosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija putem
funkcije bežične LAN mreže uspostavlja
radiovalovima, bežični signal može biti
podložan presretanju. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, uređaj za reprodukciju
podržava razne sigurnosne funkcije.
Obavezno pravilno konfigurirajte sigurnosne
postavke u skladu sa svojim mrežnim
okruženjem.
Bez zaštite
WEP
WEP primjenjuje zaštitu na komunikaciju
da bi se spriječilo presretanje komunikacije
ili upadanje u bežičnu mrežu. WEP je
naslijeđena sigurnosna tehnologija koja
omogućava povezivanje starijih uređaja
koji ne podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena radi
ispravljanja manjkavosti tehnologije WEP.
TKIP jamči višu razinu sigurnosti od
tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja koristi
napredan način zaštite različit od tehnologija
WEP i TKIP.
AES jamči višu razinu sigurnosti nego
tehnologija WEP i TKIP.
• Da bi disk ostao čist,
pridržavajte ga za rub.
Ne dodirujte površinu.
Prašina, otisci prstiju
ili ogrebotine na disku
mogu uzrokovati njegov
nepravilan rad.
• Disk nemojte izlagati izravnoj Sunčevoj
svjetlosti ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ostavljati
u automobilu na izravnoj Sunčevoj svjetlosti
jer unutra temperatura može znatno
porasti.
• Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.
• Disk čistite krpom za
čišćenje. Disk brišite
od središta prema rubu.
• Ne upotrebljavajte
otapala kao što su benzin
i razrjeđivač, sredstva za
čišćenje diskova/leća
dostupna na tržištu ili antistatičke
raspršivače namijenjene za gramofonske
ploče.
• Ako ste ispisali oznaku diska, prije
reprodukcije pričekajte da se oznaka osuši.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove.
– Disk za čišćenje leće.
– Disk koji nije uobičajenog oblika
(na primjer, karta ili srce).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
– Disk za koji je pričvršćena celofanska
traka ili naljepnica.
• Nemojte obnavljati stranu diska za
reprodukciju da biste uklonili površinske
ogrebotine.
Dodatne informacije
Premda se postavke mogu jednostavno
postaviti, svatko može presresti bežičnu
komunikaciju ili neovlašteno pristupiti
vašoj bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih
alata. Imajte na umu da postoji rizik od
neovlaštenog pristupa ili presretanja
podataka.
Napomene o diskovima
41
Popis jezičnih kodova
Dodatne informacije potražite u odjeljku
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a) (stranica 24).
Jezične kartice odgovaraju standardu
ISO 639: 1988 (E/F).
Kôd
Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
42
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
1365
1376
1393
1408
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Kôd
Jezik
1417
Punjabi;
1428
Panjabi
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Roditeljski nadzor / regionalni kôd
Dodatne informacije potražite u odjeljku
[Parental Control Area Code] (Regionalni
kod roditeljskog nadzora) (stranica 24).
Regija
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2109
2390
2428
2489
2149
2086
2543
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Njemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španjolska
Švicarska
Tajvan
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2376
2379
2427
2436
2501
2499
2528
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Hong Kong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nizozemska
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švedska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Dodatne informacije
Kôd
43
z
Da biste pronašli korisne savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke
Sony, posjetite: www.sony.eu/myproducts/
Naziv modela: UBP-X800
Upišite serijski broj (S/N) na dolje označenom mjestu. Dajte taj broj prodavaču proizvoda tvrtke
Sony kako biste dobili bržu uslugu kada zovete vezano uz ovaj proizvod.
S/N _____________________________
4-687-310-11(1) (HR)
http://www.sony.net/
© 2017. Sony Corporation
I
-
4
6
8
7
3
1
0
1
1
%
Download PDF

advertising