Sony | BDP-S185 | Sony BDP-S185 BDP-S185 Blu-ray Disc™ / DVD player Upute za upotrebu

4-290-282-11(2)
Upute za uporabu
Blu-ray Disc™ / DVD uređaj
BDP-S185
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
Mrežni kabel smije se zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smiju
se izlagati pretjeranoj vrućini, primjerice izravnoj
sunčevoj svjetlosti, plamenu i slično.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj
povećava se opasnost za vid. Pošto je laserska zraka
ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna za oči, ne
pokušavajte rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj
proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za
okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije
o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Samo za Europu
Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera
unutar kućišta uređaja.
Za korisnike iz europskih zemalja
Ovaj uređaj klasificiran je kao CLASS 1 LASER
proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na vanjskoj stražnjoj strani uređaja.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Europe Limited, Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za
ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
2
Odlaganje starih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s
kućim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol može koristiti u
kombinaciji s kemijskom oznakom. Mogu biti dodani
i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili
zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na
kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište
za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite
je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Za korisnike iz europskih zemalja
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Mjere opreza
&& Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V AC, 50/60Hz.
Provjerite je li radni napon uređaja u skladu s naponom lokalnog mrežnog napajanja.
&& Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
&& Postavite uređaj tako da se mrežni kabel može odmah odspojiti iz zidne utičnice u slučaju nezgode.
Mjere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara
ograničenjima iz smjernice o elektromagnetskoj
kompatibilnosti za spajanje kabelima kraćim od
3 metra.
O postavljanju
&& Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti
uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.
&& Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice na tepih, jer to može zapriječiti ventilacijske
otvore.
&& Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice, u policu za knjige ili slično.
&& Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora
topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine
ili mehaničkih udara.
&& Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima,
na brodovima ili drugim plovilima.
&& Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto,
ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru,
vlaga se može kondenzirati na lećama unutar
uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće
pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i
ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga
ne ispari.
&& Ne postavljajte uređaj u kosi položaj. Dizajniran
je samo za rad u vodoravnom položaju.
&& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na
uređaj.
&& Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim
diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja
uređaja ili predmeta.
&& Izvadite diskove iz uložnice prije pomicanja
uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja
diska.
&& Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabel
(kabel napajanja) i sve ostale kabele iz uređaja.
O izvorima napajanja
&& Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok
je utikač kabela napajanja spojen na električnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
&& Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete
upotrebljavati dulje vrijeme. Za odspajanje
mrežnog kabela, uhvatite sâm utikač, nikad ne
povlačite kabel.
&& Slijedite dolje navedene smjernice kako biste
izbjegli oštećivanje mrežnog kabela (kabela
napajanja). Ukoliko je kabel glavnoga napajanja
oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako
mogli izazvati strujni udar ili požar.
––Nemojte prikliještiti mrežni kabel (kabel napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
––Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel
(kabel napajanja) niti povlačite sâm mrežni
kabel (kabel napajanja).
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela
s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez
audiosignala. Može doći do oštećenja vašeg sluha
i zvučnika kad započne reprodukcija dijela s
visokom glasnoćom.
O čišćenju
Kućište, kontrolnu ploču i tipke čistite mekanom
krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili
otapala poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamjenskim dijelovima
U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti
zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.
O spajanju na HDMI OUT priključnicu
Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno
rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu
i utikač.
3
&& Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na
stražnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da
provjerite njihov oblik. Provjerite da utikač nije
okrenut naopako ili nagnut.
&& Odspojite HDMI kabel kad prenosite uređaj.
&& Prilikom spajanja ili odspajanja, HDMI kabela
uvijek držite HDMI priključak ravno. Nemojte
uvrtati HDMI utikač, okretati ga ili silom potiskivati u HDMI OUT priključnicu.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog
prikaza zadržane ("zamrznute") videoslike ili
prikaza izbornika na zaslonu vašeg televizora.
Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika
na zaslonu vašeg TV prijemnika tijekom dužeg
vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Na to su posebno
osjetljivi plazma televizori i projekcijski TV
prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih
uz vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Zaštita od umnožavanja
Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD
mediji koriste napredne sustave zaštite sadržaja.
Ti sustavi, AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble System), mogu
sadržavati određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih značajki. Rad ovog
uređaja i ograničenja se mogu razlikovati, ovisno
o datumu kupnje, budući da se pravila ograničenja
mogu promijeniti nakon toga datuma.
Autorska prava i zaštićeni znakovi
&& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni
znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
&& Java je zaštićen naziv tvrtke Oracle i/ili njezinih
podružnica.
&& Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
4
&& U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC. u SAD-u i
drugim zemljama.
&& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
&& "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD"
logotipi su zaštitni znakovi.
&& "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i
"BONUSVIEW" su zaštitni znakovi tvrtke
Blu-ray Disc Association.
&& "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni
znaci tvrtke Sony Corporation.
&& "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
&& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
&& MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja
i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
&& Windows Media je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim državama. Ovaj proizvod
sadržava tehnologiju zaštićenu određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih
dopuštenja tvrtke Microsoft.
&& Vlasnici sadržaja koriste Microsoftovu
PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržajima
kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo,
uključujući i sadržaje sa zaštićenim autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju
PlayReady za pristup sadržajima s PlayReady
i/ili WMDRM zaštitom. Ne uspije li uređaj
ostvariti ograničenja uporabe sadržaja, vlasnici
sadržaja mogu zahtijevati od Microsofta opoziv
prava na uporabu sadržaja s PlayReady zaštitom
na ovom uređaju. Opoziv ne bi smio utjecati
na nezaštićene sadržaje ili sadržaje zaštićene
drugim tehnologijama za ograničenje pristupa.
Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da
ažurirate PlayReady kako biste mogli pristupati
njihovim sadržajima. Odbijete li ažuriranje,
nećete moći pristupati sadržajima za koje je
potrebno ažuriranje.
&& Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
&& Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.
Sadržaj
UPOZORENJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pregled dijelova i kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Spajanje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korak 2: Easy Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Spajanje na mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija
Reprodukcija diska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Reprodukcija s USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reprodukcija preko mreže.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dostupne opcije.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešenja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Network Update].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Screen Settings]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Audio Settings]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[BD/DVD Viewing Settings]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[Parental Control Settings].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
[System Settings]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Network Settings]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Easy Setup]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Resetting]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dodatne informacije
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5
Pregled dijelova i kontrola
Prednja strana uređaja
z
Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
AUložnica diska
B (otvaranje/zatvaranje)
C (reprodukcija)
D (zaustavljanje)
EIndikator napajanja
Svijetli kad je uređaj uključen.
F (USB) priključnica
Za spajanje USB uređaja.
G/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
HSenzor daljinskog upravljača
Zaključavanje uložnice diska (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska kako biste
spriječili njeno slučajno otvaranje.
Kad je uređaj uključen, više od 10 sekundi
držite pritisnutom tipku  na uređaju kako
biste otključali ili zaključali uložnicu.
Stražnja strana uređaja
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
ALINE OUT (VIDEO) priključnica
BDIGITAL OUT (COAXIAL)
priključnica
CLAN (100) priključnica
6
DHDMI OUT priključnica
ELINE OUT (R-AUDIO-L)
priključnice
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
ovise o disku i situaciji.
/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (0 - 9)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
AUDIO (str. 17)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika. Odabir zvučnog zapisa na
CD disku.
SUBTITLE (str. 17)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
 (reprodukcija omiljenih
sadržaja) (str. 14)
Prikazuje internetski sadržaj dodan
popisu Favourites List (omiljene internetske stranice). Možete pohraniti do
18 programa s omiljenim internetskim
sadržajem.
CTipke u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečaca za interaktivne funkcije.
DTOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD
diska.
OPTIONS (str. 14)
Prikaz raspoloživih opcija na zaslonu.
z
Brojčana tipka 5, tipke AUDIO,  + i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka
tijekom uporabe uređaja.
A (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
-TV- / (uključeno/pripravno
stanje za TV)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
HOME
Pokretanje izbornika uređaja.
Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku
na ikonicu kategorije na početnom
izborniku.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomicanje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Središnja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
7
E/ (prethodno/sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
/ (brzo pretraživanje
prema natrag/naprijed)
&&Brzo pretraživanje diska prema natrag/
naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu
tipku tijekom reprodukcije videozapisa
brzina pretraživanja se mijenja.
&&Kad pritisnete tipku duže od jedne
sekunde u pauzi reprodukcija se odvija
usporeno.
&&Kad kratko pritisnete tipku u pauzi,
reproducira se kadar po kadar.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (str. 12)
Prikaz informacija o reprodukciji na
zaslonu.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je
posljednje reproducirano mjesto na disku
ili posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
SEN
Pristup online usluzi "Sony Entertainment
Network™".
8
Prikaz početnog izbornika
Početni izbornik pojavljuje se kada pritisnete
HOME. Kategoriju odaberite pomoću /.
Odaberite stavku pomoću /, a zatim pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
 [Setup]: Podešavanje postavki uređaja.
 [Photo]: Prikazivanje fotografija.
 [Music]: Reprodukcija glazbe.
[Video]: Reprodukcija videozapisa.
 [Network]: Prikaz stavaka vezanih uz
mrežu.
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Spajanje uređaja
Povezivanje i podešavanje
Ne spajajte glavno napajanje prije nego izvršite sva ostala spajanja.
Za isporučeni pribor pogledajte str. 22.
Spajanje na TV prijemnik
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama vašeg TV
prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka s bojom priključnice.
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
HDMI OUT
LAN(100)
HDMI kabel (nije isporučen)
Visoka kvaliteta
HDMI OUT
Audio/video kabel*
VIDEO
R
AUDIO
L
LINE OUT
Standardna
kvaliteta
**Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 22.
b
Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitirani preko videorekordera mogu biti pogođeni
sustavima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformirana.
9
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama AV pojačala
(prijemnika). Odaberete li  ili  načinite odgovarajuća podešenja u izborniku [Audio
Settings] (str. 16).
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
HDMI kabel (nije isporučen)
HDMI OUT
HDMI kabel
(nije isporučen)
 Podesite postavku [BD Audio MIX Setting] (str. 16).
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
 Podesite [Dolby Digital*1] (str. 16) i [DTS*2] (str. 16).
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
10
L
Audio/video kabel*3
*1
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby Laboratories.
*2
Proizvedeno prema licenci američkih patenata
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i svjetskih patenata izdanih i u pripremi.
DTS i pripadajući simbol su registrirani zaštitni
znakovi, dok su logotipi DTS-HD, DTS-HD
Master Audio i DTS zaštitni znakovi tvrtke
DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
*3
Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 22.
Korak 2: Easy Setup
Kad je uređaj uključen po prvi put
5 Izvedite [Easy Setup].
Slijedite upute na zaslonu i tako načinite
osnovne postavke uporabom tipaka
/// i ENTER na daljinskom
upravljaču.
</M/m/,
1 Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije
ENTER
u skladu s oznakama polariteta  i
 na baterijama i unutar baterijskog
pretinca.
Spajanje na mrežu
Povezivanje i podešavanje
Pričekajte neko vrijeme da se uređaj
uključi i započne [Easy Setup].
Žično spajanje
Spojite LAN kabel na priključnicu LAN
(100) na uređaju.
2 Spojite uređaj na napajanje.
DIGITAL OUT
PCM/DTS/
COAXIAL DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN kabel
(nije ispručen)
LAN(100)
na zidnu utičnicu
3 Pritisnite / za uključenje uređaja.
Internet
ADSL modem/
kabelski modem
Širokopojasni
router
z
Savjetujemo uporabu oklopljenog spojnog (LAN)
kabela, ravnog ili ukriženog.
Podešavanje mrežnih postavki
4 Uključite TV prijemnik, odaberite na
njemu odgovarajući ulaz tako da se
signal uređaja pojavi na zaslonu TV
prijemnika.
Odaberite [Network Settings], [Internet
Settings], zatim [Wired Setup] (str. 18), te
slijedite zaslonske upute kako biste dovršili
podešavanje.
11
3 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Za informacije o kompatibilnim diskovima
pogledajte str. 23.
1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal uređaja
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
2 Pritisnite  i položite disk na uložnicu
diska.
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
z
Za brisanje podataka s USB memorije odaberite
[Erase BD Data] pod  [Video] i pritisnite
ENTER. Svi podaci pohranjeni u mapi buda bit će
izbrisani.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete
provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili statusu uređaja.
Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska
Strana za reprodukciju
okrenuta prema dolje
3 Pritisnite  za zatvaranje uložnice
diska.
Reprodukcija počinje.
Ako reprodukcija ne započne automatski odaberite  pod kategorijom 
[Video],  [Music] ili  [Photo], i
pritisnite ENTER.
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
opcijama
Na nekim BD-ROM diskovima s logotipom
"BD LIVE"* nalaze se dodatni sadržaji i drugi
podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.
AIzlazna razlučivost/video frekvencija
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije ( kut snimanja,
**
EInformacije o reprodukciji
1 Spojite USB memoriju na USB priključnicu na uređaju (str. 6).
Za lokalno pohranjivanje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
2 Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo
BD-LIVE).
&&Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
&&Podesite postavku [BD Internet
Connection] na [Allow] (str. 17).
12
 jezik dijaloga,  titlovi)
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa reprodukcije, tip diska, video kodek,
brzinu bitova, tip ponavljanja, proteklo i
ukupno vrijeme reprodukcije.
FBroj poglavlja
GTrenutno odabran kut snimanja
Reprodukcija s USB
uređaja
Možete reproducirati videozapise/glazbu/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Za informacije o kompatibilnim USB uređajima pogledajte str. 23.
na uređaju.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz USB uređaj prije spajanja.
početnom izborniku  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
3 Tipkama / odaberite ikonicu pružatelja internetskog sadržaja i pritisnite
ENTER.
Ako nije dostupan popis internetskog
sadržaja prikazuje se ikonica koja to
označava ili nova ikonica.
Uporaba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o
pružatelju internetskog sadržaja. Za ponovni
prikaz pritisnite DISPLAY.
Reprodukcija
1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu
2 Pomoću tipaka / odaberite u
USB uređaj
2 Pomoću tipaka / odaberite u
početnom izborniku  [Video], 
[Music] ili  [Photo].
APrikaz kontrola
/, a zatim pritisnite ENTER.
BTraka statusa reprodukcije
3 Odaberite Ϊ [USB device] pomoću
Pritisnite /// ili ENTER za
funkcije reprodukcije.
Traka statusa, kursor koji označava
trenutni položaj, vrijeme reprodukcije,
trajanje video datoteke
Reprodukcija preko mreže
CStatus mreže
Usluga Sony Entertainment
Network
DBrzina prijenosa signala
ENaziv sljedeće video datoteke
FNaziv trenutno odabrane video datoteke
označava žičnu vezu.
Sony Entertainment Network kao pristupnik
koji odabrani internetski sadržaj i razne
zabavne sadržaje prema odabiru isporučuje
izravno na vaš uređaj.
z
Neki internetski sadržaji prije reprodukcije zahtijevaju registraciju na računalu.
1 Pripremite uređaj za Sony Entertainment
Network.
Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
13
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Uobičajene opcije
Stavke
Detalji
[Repeat
Setting]
Podešavanje moda
ponavljanja.
[Favourites
List]
Prikaz popisa omiljenih
sadržaja.
[Play/Stop]
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
[Play from
start]
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
[Add to
Favourites]
Dodavanje internetskog sadr­
žaja popisu omiljenih sadržaja.
[Remove from Uklanjanje internetskog
sadržaja s popisa omiljenih
Favourites]
sadržaja.
Samo  (Video)
14
Stavke
Detalji
[A/V SYNC]
Podešava duljinu razmaka
između slike i zvuka, tako
što odgađa emitiranje zvuka
u odnosu na emitiranje slike
(0 do 120 milisekundi).
[Video
Settings]
&& [Picture Quality Mode]:
Odabire podešenje slike
prema s različitim razinama
osvjetljenja u okruženju.
&& [BNR]: Umanjuje smetnje
koje podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
&& [MNR]: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
[Pause]
Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]
Prikazuje glavni izbornik
BD ili DVD diska.
[Menu/
Popup Menu]
Prikaz skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika
DVD diska.
[Title Search]
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i zapo­
činje reprodukciju od početka.
Stavke
Detalji
[Chapter
Search]
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
[Angle]
Odabir drugog kuta gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih kutova.
[IP Content
Noise
Reduction]
Podešavanje kvalitete slike
internetskih sadržaja.
Samo  [Music]
Stavke
Detalji
[Add
Slideshow
BGM]
Registracija glazbenih
datoteka u USB memoriju
kao pozadinske glazbe
slideshowa (BGM).
Samo  [Photo]
Stavke
Detalji
[Slideshow
Speed]
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
[Slideshow
Effect]
Podešavanje efekata
slideshowa.
[Slideshow
BGM]
&& [Off]: Isključuje funkciju.
&& [My Music from USB]:
Podešava glazbene
datoteke registrirane u
[Add Slideshow BGM].
Ako nije registrirana
nijedna glazbena datoteka,
pojavi se poruka [(Not
registered)].
&& [Play from Music CD]:
Podešavanje zapisa s
CD-DA diskova.
[Slideshow]
Slideshow reprodukcija.
[Rotate Left]
Okreće fotografiju u smjeru
suprotnom od kazaljke sata,
za 90 stupnjeva.
[Rotate Right] Okreće fotografiju u smjeru
kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za
podešenja
Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja
kad želite promijeniti postavke uređaja.
Standardne postavke su podcrtane.
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže odaberite [OK].
z
&& Savjetujemo da nadogradnju preko mreže napravite približno svaka dva mjeseca.
&& Za informacije o funkcijama ažuriranja, posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
Za korisnike u europskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
odaberite  (Setup).
2 Odaberite ikonu kategorije postavki
Objašnjenje
[Screen Settings]
(postavke zaslona)
[Network Update] (str. 15)
Nadogradnja softvera uređaja.
[[[TV Type]
pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Ikona
[Screen Settings] (str. 15)
Podešenje postavki slike ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
[Audio Settings] (str. 16)
Podešenje postavki zvuka ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 17)
Podešavanje opcija gledanja.
[Parental Control Settings]
(str. 17)
Podešavanje funkcije Parental
Control.
[System Settings] (str. 18)
Podešenje postavki uređaja.
[Network Settings] (str. 18)
Podešenje preciznih postavki za
internet i mrežu.
Postavke i podešenja
1 U početnom izborniku tipkama /
[Network Update]
[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate
na TV prijemnik sa širokom slikom (widescreen) ili na TV prijemnik s funkcijom
širokog zaslona (wide mode).
[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV
prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog zaslona.
[[[Screen Format]
[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV
prijemnik koji podržava funkciju širokog
zaslona. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu
čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom.
[Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike
kako bi bila u skladu s veličinom zaslona.
zadržavajući originalni format slike.
[[[DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim
trakama pri vrhu i dnu.
[Easy Setup] (str. 18)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
[Resetting] (str. 19)
Resetira postavke uređaja na
tvorničke vrijednosti.
[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom
zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.
15
[[[Cinema Conversion Mode]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Uređaj automatski detektira je li materijal
baziran na videosadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način konverzije.
[Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije
prikladan za materijale bazirane na video­
sadržaju, bez obzira na materijal.
[[[Output Video Format]
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto]. Za razlučivost snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. Ako je razlučivost
niža od SD razlučivosti, povećava se do SD
razlučivosti.
[Video]: Automatski odabir najniže
razlučivosti.
[[[BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
[Auto]: Emitira 1920  1080p/24 Hz video
signale samo kod povezivanja na TV
prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoću
HDMI OUT priključnice.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik
ne podržava 1080/24p videosignale.
[[[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski detektira vrstu priključenog TV prijemnika i odabire odgovarajuće
podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
[RGB]: Omogućuje RGB video signale.
[[[HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Emitira 16-bitne/
12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja s TV prijemnikom kompatibilnim sa
značajkom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna
ili su boje neprirodne.
[[[Pause Mode]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike
bez zamagljivanja.
[Frame]: Prikaz statične slike u visokoj
razlučivosti.
16
[Audio Settings]
(postavke zvuka)
[[[Audio (HDMI)]
[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo. Emitira audiosignale u skladu sa statusom spojenog HDMI uređaja.
[PCM]: Emitira PCM signale preko HDMI
OUT priključnice.
[[[BD Audio MIX Setting]
[On]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audiosignala
u primarni audiosignal.
[Off]: Emitira samo primarne audiosignale.
Odaberite ovo za emitiranje HD audiosignala
na AV pojačalo (prijemnik).
[[[Dolby Digital]
[Downmix PCM]: Konvertira signale radi
emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite
ovo kod spajanja audiouređaja bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
[Dolby Digital]: Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja s ugrađenim Dolby Digital
dekoderom.
[[[DTS]
[Downmix PCM]: Konvertira signale radi
emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite
ovo kod spajanja audiouređaja bez ugrađenog
DTS dekodera.
[DTS]: Odaberite ovo kod spajanja audio­
uređaja s ugrađenim DTS dekoderom.
[[[DTS Neo:6]
[Cinema]: Uz pomoć moda DTS Neo:6
Cinema reproducira simulirani višekanalni
zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu s mogućnostima
spojenog uređaja.
[Music]: Uz pomoć moda DTS Neo:6 Music
reproducira simulirani višekanalni zvuk iz
dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI
OUT u skladu s mogućnostima spojenog
uređaja.
[Off]: Reproducira zvuk s izvornim brojem
kanala putem priključnice HDMI OUT.
[[[Audio DRC]
[[[BD Hybrid Disc Playback Layer]
[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom rasponu određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi reproduciraju se
na razini [On].
[On]: Reprodukcija pri standardnoj razini
kompresije.
[Off]: Komprimiranje ne djeluje. Proizvodi
se dinamičan zvuk.
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
[[[BD Internet Connection]
[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite
ovo.
[Do not allow]: Onemogućava spajanje na
internet.
[[[Downmix]
[BD/DVD Viewing
Settings] (postavke za
gledanje BD/DVD diskova)
[[[BD/DVD Menu]
Odabir standardnog jezika izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code],
pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U
odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 24)
pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u
polje za unos.
[[[Audio]
Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Original], odabran je jezik
koji ima prioritet na disku. Kad odaberete
[Select Language Code], pojavi se polje
za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis
jezičnih kodova" (str. 24) pronađite kôd za
vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
[[[Subtitle]
Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete [Select Language Code], pojavi
se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 24) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
[Parental Control
Settings] (postavke
ograničenja reprodukcije)
[[[Password]
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije
BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te za
reprodukciju internetskih videozapisa. Ako
je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO
diskove te internetske video sadržaje možete
podesiti različite razine ograničenja.
Postavke i podešenja
[Surround]: Emitira audiosignal s efektom
surround. Odaberite ovo kod spajanja audio
uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro
Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: Emitira audiosignal bez efekta
surround. Odaberite ovo kod spajanja audio
uređaja koji ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[[[Parental Control Area Code]
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO
diskova ili internetskih videozapisa može
se ograničiti prema geografskom području.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
[[[BD Parental Control]
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Slijedite zaslonske upute i upišite svoju
četveroznamenkastu zaporku.
[[[DVD Parental Control]
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
17
[[[Internet Video Parental Control]
[[[Screen Saver]
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
[On]: Uključuje funkciju screeen saver. Slika
screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite uređaj duže od 10 minuta tijekom prikaza
sadržaja na zaslonu.
[Off]: Isključuje funkciju.
[[[Internet Video Unrated]
[[[Software Update Notification]
[Allow]: Dopušta se reprodukcija internetskih
videozapisa bez podešene razine ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija internetskih videozapisa bez podešene razine
ograničenja.
[On]: Podešava uređaj kako bi vas obavijesti
o dostupnosti novije verzije softvera (str. 15).
[Off]: Isključuje funkciju.
[[[System Information]
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
[System Settings]
(postavke sustava)
[[[OSD]
[Network Settings]
(postavke mreže)
Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se
pojavljuju na TV zaslonu.
[[[Internet Settings]
[[[Control for HDMI]
[On]: Dostupne su sljedeće BRAVIA Sync
značajke:
––Reprodukcija pritiskom na tipku
––Isključenje sustava
––Praćenje jezika
[Off]: Isključuje funkciju.
z
Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene
uz TV prijemnik ili komponente.
[[[HDMI: Linked to TV-off]
[On]: Automatski isključuje uređaj i HDMIkompatibilne komponente kad se spojeni
TV prijemnik isključi u pripravno stanje
(BRAVIA Sync).
[Off]: Isključuje funkciju.
Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu"
(str. 11).
[View Network Status]: Prikazuje trenutni
status mreže.
[Wired Setup]: Odaberite ovu postavku kad
uređaj LAN kabelom spajate na širokopojasni router.
z
Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj
stranici i provjerite odjeljak FAQ:
Za korisnike u europskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
[[[Network Connection Diagnostics]
Provjerava pravilnost mrežne veze izvođenjem dijagnostike mreže.
[[[Auto Standby]
[On]: Ukoliko dulje od 30 minuta ne pritisnete nijednu tipku automatski se vraća u
pripravno stanje.
[Off]: Isključuje funkciju.
[[[Auto Display]
18
[On]: Automatski prikazuje informacije na
zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY.
[Easy Setup] (jednostavno podešavanje)
Ponovno pokretanje [Easy Setup] postavki
za unos osnovnih podešenja. Slijedite upute
na zaslonu.
[Resetting]
(resetiranje)
[[[Reset to Factory Default Settings]
Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu
postavki. Sve postavke unutar grupe će se
resetirati.
[[[Initialize Personal Information]
Postavke i podešenja
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene
na uređaju.
19
Zvuk
Dodatne informacije
U slučaju problema
Dođe li do neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ove upute jer vam
one mogu pomoći u rješavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Slika
Slike nema ili se ne prikazuje vjerno.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 9).
Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem
TV prijemniku u položaj za prikazivanje
signala s uređaja.
Podesite izlaznu video razlučivost na najnižu
razinu pritiskom na tipku  na uređaju
dužim od 10 sekundi.
Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 Isključite i ponovno uključite spojenu
opremu.
 Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
Kod HDMI spajanja provjerite postavke
[Output Video Format] u izborniku [Screen
Settings] (str. 16).
Ako se emitiraju analogni signali podesite
postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
u izborniku [Screen Settings] na [Off]
(str. 16).
Za BD-ROM diskove provjerite postavku
[BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u
izborniku [Screen Settings] (str. 16).
Jezik prikaza na zaslonu automatski
se mijenja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
Ako je [Control for HDMI] podešeno na
"On" (str. 18), jezik prikaza na zaslonu
automatski se mijenja ovisno o postavci
jezika na spojenom TV prijemniku (ako
promijenite postavku na TV prijemniku,
itd.).
20
Zvuka nema ili se ne reproducira vjerno.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 9).
Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da ono
emitira audio signale s uređaja.
Ako se audiosignal ne emitira kroz
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
priključnicu, provjerite postavke zvuka
(str. 16).
Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 Isključite i ponovno uključite spojenu
opremu.
 Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na
TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabel izravno na TV.
Pogledajte i upute za uporabu isporučene s
AV pojačalom (prijemnikom).
HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audiosignale).
Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audioformat uređaja. Provjerite
postavke zvuka (str. 16).
HD Audiosignali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao
slijed bitova (bitstream).
Podesite [BD Audio MIX Setting] na [Off]
u izborniku [Audio Settings] (str. 16).
Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
Podesite [BD Audio MIX Setting] na [On]
u izborniku [Audio Settings] (str. 16).
Disk
Mrežno povezivanje
Disk se ne može reproducirati.
Uređaj se ne može spojiti na mrežu.
Disk je zaprljan ili oštećen.
Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dolje.
Format diska nije moguće reproducirati na
ovom uređaju (str. 23).
Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk
koji nije pravilno finaliziran.
Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se s regionalnim kodom uređaja.
Provjerite vezu s mrežom (str. 11) i mrežne
postavke (str. 18).
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na
USB priključnicu.
Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
Provjerite je li USB uređaj uključen.
Ako je USB uređaj spojen preko USB huba,
spojite USB uređaj izravno na uređaj.
Sony Entertainment Network
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa
gubi oštrinu, posebice tijekom brzih ili
tamnih scena.
Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati
promjenom brzine veze. Preporučujemo
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video­
zapise standardne razlučivosti (10 Mbps za
High Definition videozapise).
Ne sadrže svi videozapisi zvuk.
Slika je mala.
Pritisnite  za povećanje.
Pogledajte [Network Update] (str. 15) kako
biste nadogradili uređaj na noviju verziju
softvera.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] ne radi
(BRAVIA Sync).
Provjerite je li opcija [Control for HDMI]
podešena na [On] (str. 18).
Ako promijenite HDMI povezivanje,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Ako dođe do prekida napajanja, podesite
[Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18).
Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute
za uporabu isporučene uz komponentu.
–– provjerite je li spojena komponenta
kompatibilna s funkcijom [Control for
HDMI].
–– provjerite je podešenje funkcije [Control
for HDMI] na spojenoj komponenti
ispravno.
Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko
AV pojačala (prijemnika),
–– ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom [Control for HDMI],
nećete moći upravljati TV prijemnikom
preko uređaja.
–– promijenite li HDMI vezu, odspojite
i ponovno spojite glavno napajanje, a
dođe li do nestanka napajanja pokušajte
sljedeće:  Odaberite odgovarajući
ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako
se signal uređaja pojavi na zaslonu
TV prijemnika.  Podesite [Control
for HDMI] na [Off], zatim podesite
[Control for HDMI] na [On] (str. 18).
Pogledajte upute za uporabu isporučene
s AV pojačalom (prijemnikom).
Dodatne informacije
USB uređaj
Kad uključite uređaj, prikaže se poruka
[A new software version is available. Please
go to the "Setup" section of the menu and
select "Network update" to perform the
update.].
21
Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA
Sync).
Provjerite jesu li opcije [Control for HDMI]
i [HDMI: Linked to TV-off] podešene na
[On] (str. 18).
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from
start].
Reprodukcija ne počinje od mjesta nastavljanja na kojem ste ju zaustavili.
Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz
memorije ovisno o disku kada
–– otvorite uložnicu diska.
–– odspojite USB uređaj.
–– reproducirate neki drugi sadržaj.
–– isključite uređaj.
Uložnica diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .
Pokušajte sljedeće:  Isključite uređaj i
odspojite kabel napajanja.
 Ponovno spojite kabel napajanja i
istovremeno držite pritisnutom tipku 
na uređaju.  Držite pritisnutom tipku
 na uređaju sve dok se uložnica ne
otvori. 4 Uklonite disk. 5 Pritisnite i
zadržite tipku / na uređaju duže od 10
sekundi sve dok se uređaj ne isključi.
Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.
Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
Pritisnite i zadržite tipku / na uređaju
duže od 10 sekundi sve dok se uređaj ne
isključi. Ako uređaj i dalje ne reagira ni na
jednu tipku, odspojite i ponovno spojite
kabel napajanja.
22
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Ulazne i izlazne priključnice
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB priključnica tip A, maksimalna struja
500 mA (za spajanje USB uređaja)
Općenito
Napajanje:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
10 W
Dimenzije (približno):
290 mm  188 mm  42,5 mm (širina/
dubina/visina) uključujući dijelove koji
strše
Masa (približno):
1,1 kg
Radna temperatura:
5ºC do + 35ºC
Radna vlažnost:
25% do 80%
Isporučeni pribor
&&Daljinski upravljač (1)
&&Baterije R6 (veličina AA) (2)
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Diskovi za reprodukciju
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati
samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove s istim
regionalnim kodom ili oznakom ALL .
Regionalni kôd
*1
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
&&BD diskovi s kutijom
&&BDXL diskovi
&&DVD-RAM diskovi
&&HD DVD diskovi
&&DVD Audio diskovi
&&PHOTO CD diskovi
&&Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
&&Super VCD diskovi
&&Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
Napomena glede diskova
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji
diskova koji su usklađeni s Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni
diskovi kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni s Compact Disc
(CD) standardom te se možda neće moći
reproducirati na ovom proizvodu.
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/
DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/
DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su
izradili proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije možda neće biti dostupne.
Tipovi datoteka koji se mogu
reproducirati
Videozapisi
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS*1
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
".mpg", ".mpeg",
".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC*1
".mkv", ".mp4",
".m4v", ".m2ts",
".mts"
WMV9*1
".wmv", ".asf"
AVCHD
*2
Xvid
".avi"
Dodatne informacije
Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku
novi i još se razvijaju, neki se diskovi možda
neće moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji
diska. Audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru,
spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim
postavkama zvuka.
*2
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R
diska s organičkim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako sadrže postscript.
*3
CD ili DVD diskovi se ne mogu reproducirati
ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene
uz uređaj za snimanje.
Glazba
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*1*3
".m4a"
WMA9
Standard*1*3
LPCM
".wma"
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg," ".jpeg"
*1
Uređaj ne reproducira datoteke kodirane
DRM-om.
*2
Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata
koje su snimljene, primjerice, digitalnom video
kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
*3
Uređaj ne reproducira datoteke kodirane kao
Lossless.
23
b
&& Neke datoteke možda nećete moći reproducirati,
ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
&& Neke računalno obrađene datoteke možda se
neće reproducirati.
&& Uređaj prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na
BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
––do mapa na 3. razini hijerarhije
––do 500 datoteka na pojedinoj razini
&& Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim DVD
uređajem.
&& Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje, uređaje klase Still Image Capture Device
(SICD) i tipkovnicu sa 101 tipkom.
&& Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB
memorije i vanjskih uređaja, isključite uređaj
prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije
ili vanjskih uređaja.
&& Uređaj možda neće pravilno reproducirati video
datoteke s DATA CD diska snimljenu uz visoku
brzinu bita. Savjetujemo da takve datoteke
reproducirate s DATA DVD diskova.
Napomene o diskovima
&&Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne
dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine mogu oštetiti disk.
&& Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu
i izvorima topline, primjerice dovodima
toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji
je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu,
jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
&&Nakon reprodukcije, pohranite disk u
pripadajuću kutiju.
&&Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se
briše od središta prema rubu.
&&Ne koristite sljedeće diskove.
––Disk za čišćenje leće.
––Diskove koji nisu standardnog oblika
(primjerice, kvadrat, srce).
––Diskove s naljepnicom.
––Diskove s celofanskom vrpcom ili ostatkom ljepila od naljepnice.
&&Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska s
koje se vrši reprodukcija, nikad ne zaglađujte disk.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Dok držite pritisnutom tipku -TV- /, brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača.
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete
onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava.
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Popis jezičnih kodova
Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing
Settings] (postavke za gledanje BD/DVD
diskova) (str. 17)
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988
(E/F) standardu.
Kôd Jezik
24
&&Ne koristite otapala poput benzina, razrje­
đivača, komercijalno nabavljivih čistača
za diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve
namijenjene vinilnim pločama.
&&Ako ste ispisali naljepnicu za disk, pričekajte da se osuši prije reprodukcije diska.
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
Afarski
Afrikaans
Arapski
Ajmarski
Baškirski
Bugarski
Bislamski
Tibetski
Katalanski
Češki
Danski
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
Abhazijski
Amharički
Asameski
Azerbejdžanski
Bjeloruski
Biharski
Bengalski
Bretonski
Korzikanski
Velški
Njemački
Kôd Jezik
1130
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1142
Grčki
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Kambodžijski;
Kmerski
Korejski
Kurdski
Latinski
Laotinski; Lao
Letonski
Maorski
Malajalamski
Moldavski
Malajski
Burmski
Nepalski
Norveški
Oromo
Punjabi; Panjabi
Pashto; Pushto
Kečuanski
Kirundski; Rundi
Ruski
Sanskrt
Sangho; Sango
Singaleški;
Sinhaleski
Slovenski
Šona
Albanski
Sisvati; Svati
Sudanski
Svahili
Telugu
Tai
Turkmenski
Setsvanski;
Tswana
Turski
Tatarski
Ukrajinski
Uzbeški
Volapuk
Ksosa
Kineski
Neodređeno
1300
Esperanto
Estonski
Perzijski
Fidži
Francuski
Irski
Galicijski
Gudžaratski
Hindi
Madžarski
Interlingua
Inupijak
Islandski
Hebrejski
Jidiš
Gruzijski
Grenlandski;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1365
1376
1393
1408
1428
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
Kašmirski
Kirgiški
Lingalski
Litvanski
Malaški
Makedonski
Mongolski
Maratijski
Malese; Malteški
Naurski
Nizozemski
Okcitanski
Orijski
Poljski
Portugalski
Retoromanski
Rumunjski
Kinjarvandski
Sindi
Hrvatsko-srpski
Slovački
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
Samoanski
Somalijski
Srpski
Sesoto; južni Soto
Švedski
Tamilski
Tadžik
Tigrinjski
Tagaloški
Tonga; Otočje
Tonga
Tsonga
Twi
Urdu
Vijetnamski
Volof
Joruba
Zulu
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Ograničenje reprodukcije/kôd
područja
Za detalje pogledajte [Parental Control Area
Code] (str. 17).
Kôd Regija
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Argentina
Austrija
Brazil
Kina
Danska
Francuska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Luksemburg
Meksiko
Novi Zeland
Pakistan
Poljska
Rusija
Španjolska
Švicarska
Tajland
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australija
Belgija
Čile
Kolumbija
Finska
Njemačka
Hong Kong
Indonezija
Italija
Koreja
Malezija
Nizozemska
Norveška
Filipini
Portugal
Singapur
Švedska
Tajvan
Velika Britanija
Dodatne informacije
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Butanski;
Dzongkha
Engleski
Španjolski
Baskijski
Finski
Fareski
Frizijski
Škotski Gelik
Guaranski
Hauski
Hrvatski
Armenski
Interlingue
Indonezijski
Talijanski
Japanski
Javanski
Kazahstanski
25
Za informacije o dostupnim nadogradnjama i najnovijim uputama za uporabu posjetite,
molimo, sljedeću internetsku stranicu:
Za korisnike u europskim zemljama
http://support.sony-europe.com/

Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/
4-290-282-11(2)
Download PDF

advertising