Sony | BDP-S6700 | Sony BDP-S6700 Blu-ray Disc™ reproduktor s nadogradnjom na 4K Upute za upotrebu

4-579-670-11(1) (HR)
Blu-ray Disc™ /
DVD uređaj za
reprodukciju
Upute za upotrebu
Početak rada
Reprodukcija
Postavke i prilagodbe
Dodatne informacije
Zahvaljujemo vam na kupovini. Prije upotrebe
uređaja za reprodukciju pozorno pročitajte ove
upute.
BDP-S6700
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju te
na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Kabel za napajanje smije se promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatre.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem
poveća rizik od oštećenja očiju. S obzirom na to
da je laserska zraka u Blu-ray Disc / DVD uređaju
za reprodukciju štetna za oči, nemojte pokušavati
rastavljati kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Ova se naljepnica nalazi na zaštitnom kućištu
lasera unutar uređaja.
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod
klase 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA
KLASE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
2
Obavijest kupcima u Velikoj Britaniji i
Republici Irskoj
Kalupljeni utikač usklađen sa standardom
BS1363 pričvršćen je na ovaj uređaj radi vaše
zaštite i praktičnosti.
Ako je osigurač u utikaču potrebno zamijeniti,
zamjenski osigurač mora biti iste snage kao
i izvorni osigurač te mora imati odobrenje
udruženja ASTA ili BSI na temelju standarda
BS1362 (na primjer s oznakom
ili
). Ako
se na utikaču isporučenom uz opremu nalazi
odvojivi poklopac osigurača, obavezno nakon
zamjene osigurača vratite poklopac. Utikač
nikada nemojte koristiti bez poklopca osigurača.
Ako izgubite poklopac utikača, obratite se
najbližem servisu tvrtke Sony.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne može odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju prirodnih
resursa. Detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje kućanskog
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Samo Europa
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa
sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 %
olova. Pravilnim odlaganjem baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani serviser.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom, proizvod po isteku vijeka trajanja
odložite u odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Mjere opreza
• Nazivna pločica nalazi se na donjem dijelu
jedinice.
• Uređaj radi pod naponom od 220 do 240 V AC,
50/60 Hz. Provjerite odgovara li radni napon
uređaja naponu lokalne električne mreže.
• Uređaj postavite tako da je kabel za napajanje
moguće odmah izvaditi iz zidne utičnice
u slučaju problema.
• Pojas od 5,150 MHz – 5,350 MHz ograničen je
samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Napomena za korisnike u Europi
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim zemljama:
AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU,
LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK.
Tvrtka Sony Corp. ovime izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećem
URL-u: http://www.compliance.sony.de/
Upute za sve ostale baterije potražite u odjeljku
o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite u odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se
uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
u vezi sa servisom ili jamstvom, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
3
Mjere opreza
Oprema je ispitana kabelom kraćim od
3 metra i u skladu je s ograničenjima
navedenim u Direktivi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
O postavljanju
• Postavite uređaj za reprodukciju na
dovoljno prozračno mjesto kako
u unutrašnjosti uređaja za reprodukciju ne
bi došlo do nakupljanja topline.
• Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
• Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljenim svijećama).
• Uređaj za reprodukciju ne postavljajte
u skučen prostor, primjerice, na policu za
knjige ili slično.
• Uređaj nemojte postavljati na otvorenom,
kao ni u automobile, brodove i druga vozila.
• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz
hladnog na toplo mjesto ili ga postavite u vrlo
vlažan prostor, na lećama unutar uređaja
može se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi,
uređaj za reprodukciju možda neće pravilno
raditi. U tom slučaju izvadite disk i ostavite
uređaj za reprodukciju uključen približno
pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju
u nagnuti položaj. Projektiran je za rad samo
u vodoravnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
prednje ploče. To može ograničiti prijam
radiovalova.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju na
mjesta na kojima se upotrebljava
medicinska oprema. To može prouzročiti
kvar medicinskih instrumenata.
• Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki
drugi medicinski uređaj, prije upotrebe funkcije
bežične LAN mreže posavjetujte se s liječnikom
ili proizvođačem medicinskog uređaja.
• Ovaj uređaj za reprodukciju valja postaviti
i koristiti uz razmak od najmanje 20 cm
između uređaja za reprodukciju i tijela
osobe (to ne uključuje ekstremitete: ruke,
zapešća, stopala i gležnjeve).
4
• Na uređaj za reprodukciju nemojte
postavljati teške ili nestabilne predmete.
• U ladicu za disk ne stavljajte nikakve druge
predmete osim diskova. U protivnom bi
moglo doći do oštećenja uređaja za
reprodukciju ili predmeta.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju izvadite sve diskove iz ladice.
Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju isključite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i sve druge kabele.
O izvorima napajanja
• Uređaj za reprodukciju nije isključen iz
izvora napajanja ako je priključen u zidnu
strujnu utičnicu, čak i ako je uređaj za
reprodukciju isključen.
• Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne
utičnice ako se njime ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme. Prilikom
isključivanja kabela za napajanje
izmjeničnom strujom držite ga za utikač,
a ne povlačite sam kabel.
• Da biste spriječili oštećenja kabela za
napajanje izmjeničnom strujom
pridržavajte se sljedećih uputa. Ne koristite
se kabelom za napajanje izmjeničnom
strujom (naponski vod) ako je oštećen jer bi
u suprotnome moglo doći do strujnog udara
ili požara.
– Nemojte prikliještiti kabel za napajanje
izmjeničnom strujom između uređaja za
reprodukciju i zida, police i sl.
– Ne stavljajte teške predmete na kabel za
napajanje izmjeničnom strujom niti
povlačite sam kabel.
O adapteru za izmjeničnu struju
• Upotrijebite priloženi adapter za izmjeničnu
struju za ovaj uređaj za reprodukciju jer
drugi adapteri mogu uzrokovati kvar.
• Nemojte rastavljati ni provoditi obrnuti
inženjering.
• Ne stavljajte adapter za izmjeničnu struju u
skučene prostore kao što je polica knjiga ili
vitrina.
• Ne povezujte adapter za izmjeničnu struju
s putnim električnim pretvaračem koji može
generirati toplinu i uzrokovati kvar.
• Ne bacajte ga i ne udarajte.
O prilagodbi glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove
s vrlo niskom razinom ulaza zvuka ili bez
zvučnih signala. U suprotnome može doći do
oštećenja vašeg sluha i zvučnika tijekom
glasnog dijela reprodukcije.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom. Nemojte koristiti nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo,
primjerice alkohol ili benzin.
O diskovima za čišćenje, sredstvima za
čišćenje diskova / leća
Nemojte koristiti diskove za čišćenje i sredstva
za čišćenje diskova / leća (uključujući tekuća
sredstva i raspršivače). Oni mogu prouzročiti
kvar uređaja.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravljanja ovog uređaja za
reprodukciju popravljeni dijelovi mogu se
prikupljati u svrhu ponovne upotrebe ili
recikliranja.
O povezivanju putem HDMI OUT utičnice
Budući da zbog nepravilnog rukovanja može
doći do oštećenja HDMI OUT utičnice
i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.
• Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu na
stražnjoj strani uređaja za reprodukciju
i HDMI utikač tako da usporedite njihove
oblike. Provjerite da utikač nije preokrenut
ili nagnut.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju svakako isključite HDMI kabel.
• HDMI utikač prilikom priključivanja ili
isključivanja HDMI kabela držite ravno.
Nemojte zakretati ili silom umetati HDMI
priključnicu u HDMI OUT priključak.
Za gledanje 3D videozapisa
Neke osobe tijekom gledanja 3D videozapisa
mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju,
umor ili mučnina). Sony svim gledateljima
preporučuje uzimanje redovitih stanki
tijekom gledanja 3D videozapisa. Duljina
i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se
od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što
vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu,
morate prestati gledati 3D videoslike dok
nelagoda ne prestane; savjetujte se
s liječnikom ako mislite da je to potrebno.
Također biste trebali pregledati (i) priručnik
s uputama i / ili poruku koja upućuje na oprez
za svaki drugi uređaj koji upotrebljavate ili za
Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju na
ovom proizvodu te (ii) najnovije informacije
na našem web-mjestu(www.sony.eu/
myproducts/). Vid male djece (osobito one
ispod šest godina starosti) još uvijek je
u razvoju. Prije nego što dopustite maloj djeci
gledanje 3D videoslika, posavjetujte se
s liječnikom (pedijatrom ili okulistom).
Da bi bili sigurni da djeca slijede prethodno
navedene preporuke, odrasli bi ih trebali
nadzirati.
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: ovaj uređaj za reprodukciju može
beskonačno prikazivati nepomičnu
videosliku ili zaslonski prikaz na televizoru.
Ako nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz prikazujete na televizoru dulje
vrijeme, postoji rizik od oštećenja zaslona.
Tome su podložni televizori s plazma
zaslonima i projekcijski televizori.
5
Ako imate pitanja ili probleme u vezi
s uređajem za reprodukciju, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Zaštita autorskih prava
Napominjemo da se u Blu-ray Disc™ i DVD
medijima koriste napredni sustavi zaštite
sadržaja. Ti sustavi, pod nazivom AACS
(Advanced Access Content System) i CSS
(Content Scramble System), mogu sadržavati
neka ograničenja reprodukcije, analognog
izlaza i drugih sličnih značajki.
Funkcioniranje proizvoda i postavljena
ograničenja mogu se razlikovati ovisno
o datumu kupnje jer upravni odbor za AACS
može usvojiti ili promijeniti pravila
ograničenja nakon kupnje.
Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod pomoću tehnologije Cinavia
ograničava korištenje neovlaštenih kopija
nekih komercijalnih filmova i videozapisa te
njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije
zabranjena upotreba neovlaštene kopije,
prikazat će se poruka, a reprodukcija ili
kopiranje bit će prekinuti.
Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
potražite u internetskom informativnom
centru za korisnike tehnologije Cinavia na
adresi http://www.cinavia.com. Da biste
poštom zatražili dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia, pošaljite poštansku
dopisnicu sa svojom adresom na sljedeću
adresu: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Autorska prava i zaštitni znakovi
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili
njezinih partnera.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby i simbol s dvostrukim
slovom D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
6
• Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited.
DTS, simbol i DTS te simbol zajedno
registrirani su zaštitni znaci, a DTS
2.0+Digital Out zaštitni je znak tvrtke DTS,
Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Izrazi HDMI® i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ i logotipi zaštitni su znaci
udruženja Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™ zaštitni
su znaci udruženja Blu-ray Disc Association.
• „Logotip DVD” zaštitni je znak tvrtke
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, „Super Audio
CD” i logotipi „CD” zaštitni su znaci.
• „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička
tehnologija licencirana od tvrtke Verance
Corporation i zaštićena patentom U.S.
Patent 7,369,677 i drugim patentima
Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih
država koji su potvrđeni i u obradi, kao i
autorskim pravima i zaštitom industrijskih
tajni za neke dijelove te tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation.
Autorska prava 2004. – 2010. Verance
Corporation. Verance pridržava sva prava.
Funkcionalna analiza softvera ili rastavljanje
zabranjeni su.
• Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće licence koju
je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
pristupa sadržaju Microsoft PlayReady™ za
zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj pomoću tehnologije
PlayReady pristupa sadržaju zaštićenom
značajkom PlayReady i/ili sadržaju
zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj
ne uspije valjano primijeniti ograničenja za
korištenje sadržaja, vlasnici sadržaja mogu
zahtijevati od Microsofta da mu uskrati
mogućnost korištenja sadržaja zaštićenog
značajkom PlayReady. Onemogućivanje ne
bi trebalo utjecati na nezaštićeni sadržaj ili
sadržaj zaštićen drugim tehnologijama
ograničavanja pristupa. Radi pristupa svom
sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
nadogradnju tehnologije PlayReady. Ako
odbijete nadogradnju, nećete moći
pristupati sadržaju za koji je potrebna
nadogradnja.
• Gracenote, logotip Gracenote i „Powered by
Gracenote”, Gracenote MusicID, Gracenote
VideoID i Gracenote Video Explore
registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Gracenote, Inc.
u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
državama.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zaštitni su
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je
oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Identifikacijska oznaka standarda Wi-Fi
certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• DLNA™, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znaci, servisni
znaci ili oznake certifikata društva Digital
Living Network Alliance.
• Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od
strane tvrtke Sony Corporation provodi se
u skladu s licencom. Ostali zaštitni znaci
i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih
vlasnika.
• LDAC™ i logotip LDAC zaštitni su znaci
tvrtke Sony Corporation.
• „ ”, „PlayStation” i „DUALSHOCK”
zaštitni su znaci tvrtke Sony Computer
Entertainment lnc.
• SDK uređaja Opera® tvrtke Opera Software
ASA. Autorska prava 1995. – 2015. Opera
Software ASA. Sva prava pridržana.
• Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su svojih
vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
proizvođača. U ovom se priručniku ne
koriste oznake ™ i ®.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi
Alliance.
7
Ugovor o licenci tvrtke Gracenote® s krajnjim
korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke
Gracenote, Inc. iz Emeryvillea, SAD
(„Gracenote”). Softver tvrtke Gracenote
(„softver tvrtke Gracenote”) omogućuje
aplikaciji ili uređaju prepoznavanje diskova
i/ili datoteka i dohvaćanje informacija o glazbi
i/ili videozapisu, uključujući informacije
o nazivu, izvođaču, pjesmi i naslovu („podaci
tvrtke Gracenote”), s mrežnih poslužitelja ili
ugrađenih baza podataka (skupno
„poslužitelji tvrtke Gracenote”) te druge
funkcije. Podatke tvrtke Gracenote možete
koristiti samo u okviru funkcija namijenjenih
krajnjem korisniku ove aplikacije ili uređaja;
prijam i prikaz podataka tvrtke Gracenote
u ovoj aplikaciji ili na ovom uređaju ne
omogućuje tvrtka Gracenote i isključiva su
odgovornost i obaveza proizvođača.
Ova aplikacija ili uređaj može sadržavati
sadržaj koji pripada davateljima usluga tvrtke
Gracenote. Ako je tako, sva ovdje postavljena
ograničenja koja se odnose na podatke tvrtke
Gracenote primjenjivat će se i na takve
sadržaje i taj sadržaj davatelja imat će pravo na
sve prednosti i zaštite koje su ovime dostupne
tvrtki Gracenote. Pristajete upotrebljavati
podatke tvrtke Gracenote, softver tvrtke
Gracenote i poslužitelje tvrtke Gracenote
samo u osobne i nekomercijalne svrhe.
Suglasni ste s time da nećete dodjeljivati,
kopirati ili prenositi softver tvrtke Gracenote
ili podatke tvrtke Gracenote ni na koju treću
stranu. SUGLASNI STE S TIME DA NEĆETE
KORISTITI NI ZLORABITI PODATKE
TVRTKE GRACENOTE, SOFTVER
TVRTKE GRACENOTE ILI POSLUŽITELJE
TVRTKE GRACENOTE NI NA KOJI DRUGI
NAČIN OSIM KAKO JE IZRIČITO OVDJE
DOPUŠTENO.
Pristajete na to da, ako prekršite ta
ograničenja, gubite svoju neisključivu licencu
na podatke, softver i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i nekomercijalne
8
svrhe. Ako vam istekne licenca, pristajete na
prestanak djelomičnog i potpunog korištenja
podataka, softvera i poslužitelja tvrtke
Gracenote. Gracenote zadržava sva prava nad
podacima, softverom i poslužiteljima tvrtke
Gracenote, uključujući sva prava vlasništva.
Gracenote ni pod kojim uvjetima ne može biti
odgovoran ni za kakvo plaćanje vama za
informacije koje pružite. Pristajete da
Gracenote, Inc. može ostvariti svoja prava
navedena u ovom Ugovoru u svoje ime
izravno protiv vas. Tvrtka Gracenote može
ispraviti ili ukloniti podatke tvrtke Gracenote
uz prethodnu obavijest ili bez nje i može
blokirati ili izmijeniti način pristupa
podacima tvrtke Gracenote; vi nemate pravo
ni na kakvu prijavu protiv tvrtke Gracenote
uslijed takve promjene, uklanjanja, blokiranja
ili izmjene.
IMAJTE NA UMU da se za upotrebu
podataka tvrtke Gracenote obično trebaju
upotrebljavati određeni tehnički preduvjeti
kao što su aplikacija ili uređaj, softverski
programi, načini prijenosa,
telekomunikacijske usluge ili druge usluge
treće strane koje mogu uključivati dodatne
troškove, osobito troškove povezivanja, koje
morate dodatno platiti. Tvrtka Gracenote ne
pruža takve aplikacije ili uređaje, softverske
programe, načine prijenosa ili druge usluge
i ne prihvaća ikakvu odgovornost za usluge
treće strane. Tvrtka Gracenote nije odgovorna
za ispravno postavljanje, povezivanje ili (ako
postoji) opremu za ovu aplikaciju ili uređaj
koji omogućuje prijam podataka tvrtke
Gracenote; ovo je samo vaša odgovornost.
Usluga tvrtke Gracenote u statističke svrhe
koristi jedinstveni identifikator za praćenje
upita. Svrha je nasumično dodijeljenog
brojčanog identifikatora da usluga tvrtke
Gracenote broji upite ne znajući tko ste.
Dodatne informacije potražite na web-stranici
s pravilima zaštite privatnosti za uslugu tvrtke
Gracenote.
,nastavak na str. 10
Sadržaj
2
4
UPOZORENJE
Mjere opreza
Početak rada
11
16
17
17
Vodič kroz dijelove i kontrole
Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju
Korak 2: priprema za mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup (Jednostavno postavljanje)
Reprodukcija
19
21
21
22
23
Reprodukcija diska
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija putem mreže
Slušanje zvuka s Bluetooth uređaja
Dostupne mogućnosti
Postavke i prilagodbe
26
26
26
29
29
30
31
32
32
33
34
34
Upotreba zaslona s postavkama
[Software Update] (Ažuriranje softvera)
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
[Audio Settings] (Postavke zvuka)
[Bluetooth Settings] (Bluetooth postavke)
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke gledanja BD-a / DVD-a)
[Parental Control Settings] (Postavke roditeljskog nadzora)
[Music Settings] (Postavke glazbe)
[System Settings] (Postavke sustava)
[Network Settings] (Mrežne postavke)
[Easy Network Settings] (Jednostavne mrežne postavke)
[Resetting] (Ponovno postavljanje)
Dodatne informacije
35
40
Otklanjanje poteškoća
Specifikacije
9
Softver tvrtke Gracenote i svaka stavka
podataka tvrtke Gracenote licencirani su
„KAKVI JESU”. Gracenote ne iznosi nikakve
tvrdnje ni jamstva, izričita ni implicirana,
u vezi s točnosti bilo kojih podataka tvrtke
Gracenote s poslužitelja tvrtke Gracenote;
preuzimanje ili bilo koji drugi način primanja
sadržaja, posebice preuzimanje podataka
tvrtke Gracenote, također obavljate na svoju
vlastitu odgovornost i samo ste vi odgovorni
za sva oštećenja ove aplikacije ili uređaja i sve
ostale štete, uključujući gubitak podataka, do
kojih je došlo uslijed takvih radnji. Gracenote
zadržava pravo brisanja podataka
s poslužitelja tvrtke Gracenote ili promjene
kategorija podataka iz bilo kojeg razloga koji
procijeni dovoljnim. Ne jamči se da su softver
ili poslužitelji tvrtke Gracenote bez pogrešaka
ni da će njihovo funkcioniranje biti
neprekidno. Tvrtka Gracenote nije vam
obvezna davati nove, poboljšane ili dodatne
vrste ili kategorije podataka koje Gracenote
može davati u budućnosti i slobodno može
u bilo kojem trenutku prestati pružati svoje
usluge.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU
OSTALOGA IMPLICIRANA JAMSTVA
PRIKLADNOSTI ZA NAVEDENU ILI
POSEBNU NAMJENU, NASLOVA
I NEKRŠENJA. GRACENOTE NE JAMČI
REZULTATE DOBIVENE POMOĆU
SOFTVERA TVRTKE GRACENOTE,
PODATAKA TVRTKE GRACENOTE ILI
BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE
GRACENOTE. TVRTKA GRACENOTE NI
U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI
ODGOVORNA NI ZA KAKVE
POSLJEDIČNE ILI NEHOTIČNE ŠTETE NI
ZA GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA.
© 2000. – do danas. Gracenote, Inc. Sva prava
pridržana.
10
Informacije o softverskoj licenci
Za pojedinosti o EULA-i (Ugovor s krajnjim
korisnikom) pogledajte [License agreement]
(Ugovor o licenci) u izborniku s opcijama na
svakoj ikoni mrežne usluge.
Za pojedinosti o ostalim softverskim
licencama odaberite [Setup] (Postavljanje)
i pogledajte [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci) u [System
Settings] (Postavke sustava).
Ovaj proizvod sadrži softver koji podliježe
GNU-ovoj Općoj javnoj licenci („GPL”) ili
Nižoj općoj javnoj licenci („LGPL”). Ove
licence znače da korisnici imaju pravo na
dobivanje, izmjenu i redistribuciju izvornog
koda ovog softvera u skladu s odredbama
GPL-a ili LGPL-a.
Izvorni kôd softvera upotrijebljenog u ovom
proizvodu podliježe GPL-u i LGPL-u
i dostupan je na mreži. Za preuzimanje
posjetite sljedeće web-mjesto:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Zapamtite da tvrtka Sony ne može odgovoriti
ni na kakve upite vezane uz sadržaj ovog
izvornog koda.
Izjava o odricanju odgovornosti za usluge
koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u takvim slučajevima.
Početak rada
Vodič kroz dijelove i kontrole
Prednja ploča
2
6
A Ladica za disk
B Z (otvaranje / zatvaranje)
C 1 (uključeno / stanje
pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili
ga postavlja u stanje pripravnosti.
D Indikator napajanja
Svijetli kada je uređaj za reprodukciju
uključen.
34
Početak rada
1
5
Služi za zaključavanje ladice za disk
(zaključavanje gumba)
Ladicu za disk možete zaključati da bi se
spriječilo slučajno otvaranje.
Dok je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite gumb x (za zaustavljanje),
HOME i nakon toga gumb TOP MENU
na daljinskom upravljačku kako biste
zaključali ili otključali ladicu.
E Priključak (USB)
Priključite USB uređaj na ovaj
priključak.
F Senzor daljinskog upravljača
11
Stražnja ploča
A Ventilacijski otvori
B DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak
C HDMI OUT priključak
D LAN (100) terminal
E Priključak DC IN 12 V (ulaz adaptera za izmjeničnu struju)
12
Daljinski upravljač
Dostupnost funkcija daljinskog
upravljača razlikuje se ovisno o disku ili
okolnostima.
A Z (otvaranje / zatvaranje)
Otvara i zatvara ladicu diska.
-TV- t (odabir ulaza televizora)
Prebacuje izvor ulaznog signala
između televizora i drugih izvora
signala.
1 (uključeno / stanje
pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili
ga postavlja u stanje pripravnosti.
Početak rada
-TV- 1 (TV uključen / stanje
pripravnosti)
Uključuje televizor ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
B Gumbi u boji (crvena / zelena /
žuta / plava)
Tipke prečaca za interaktivne funkcije.
C TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
OPTIONS (str. 23)
Prikazuje dostupne opcije na
zaslonu.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
</M/m/,
Premješta isticanje radi odabira
prikazane stavke.
b
z
Na gumbima N, TV 2 + i AUDIO postoji
ispupčena točka. Upotrijebite ispupčenu
točku kao orijentir prilikom rukovanja
uređajem za reprodukciju.
• M/m je tipka prečaca za pokretanje
prozora za traženje pjesme i unošenja
broja pjesme tijekom reprodukcije
glazbe s CD-a.
• M/m je tipka prečaca koja zakreće
fotografiju u smjeru kazaljke na satu /
smjeru obrnutom od kazaljke na satu za
90 stupnjeva.
• </, je tipka prečaca funkcije
traženja tijekom DLNA reprodukcije
videozapisa.
13
Središnji gumb (ENTER)
Služi za otvaranje odabrane stavke.
HOME
Otvara početni zaslon uređaja za
reprodukciju.
BLUETOOTH (str. 29)
• Popis uređaja prikazat će se ako
ovaj uređaj za reprodukciju nije
uparen s nijednim Bluetooth
uređajem.
• Uspostavite vezu sa zadnjim
povezanim uređajem ako ovaj
uređaj za reprodukciju ima
upareni Bluetooth uređaj. Ako
povezivanje ne bude uspješno,
prikazat će se popis uređaja.
• Prekinite vezu s povezanim
Bluetooth uređajem.
NETFLIX
Služi za pristupanje internetskom
servisu „NETFLIX”. Dodatne
informacije o internetskom servisu
NETFLIX potražite na sljedećem
web-mjestu i pogledajte najčešća
pitanja: www.sony.eu/support
D m/M (premotavanje unatrag /
unaprijed)
• Služi za premotavanje diska
unatrag / unaprijed kada se gumb
pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina pretraživanja mijenja se
svaki put kad pritisnete gumb
tijekom reprodukcije videozapisa.
• Aktivira usporenu reprodukciju
kada se pritisne na dulje od jedne
sekunde u pauziranom načinu
rada.
• Reproducira jedan po jedan kadar
kada se nakratko pritisne
u pauziranom načinu rada.
14
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovno pokreće
reprodukciju.
./> (prethodno / sljedeće)
Služi za prelazak na prethodno /
sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.
X (pauziranje)
Pauzira ili ponovo pokreće
reprodukciju.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti
mjesto zaustavljanja (mjesto
nastavka).
Mjesto nastavka za naslov / zapis
zadnja je točka koju ste reproducirali
ili zadnja fotografija za mapu
s fotografijama.
SUBTITLE (str. 31)
Služi za odabir jezika titlova kada su
na BD-ROM / DVD VIDEO disk
snimljeni titlovi na više jezika.
TV2 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava jačinu zvuka TV-a.
AUDIO (str. 31)
Služi za odabir jezika ako su na
BD-ROM / DVD VIDEO disk
snimljeni zapisi na više jezika.
Služi za odabir zvučnog zapisa na
CD-ovima.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
DISPLAY (str. 20)
Prikazuje podatke o reprodukciji na
zaslonu.
Aplikacija
Šifre televizora kojima je
moguće upravljati
Proizvođač
Gumb na
daljinskom
upravljaču
Sony (zadano)
Gumb u boji
(crveni)
Philips
Gumb u boji
(zeleni) / Gumb
u boji (žuti) /
RETURN
Panasonic
Gumb u boji
(plavi) / Središnji
gumb (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Početni zaslon
Početni zaslon prikazuje se pritiskanjem
gumba HOME. Odaberite aplikaciju
pomoću </M/m/, i pritisnite
ENTER.
All Apps
Setup
You can enjoy many Apps
with your BD player. Please
select here and press
your remote control.
on
No Disc
You can add your favourite apps here.
Move or delete apps using the option menu.
[My Apps] (Moje aplikacije): Upravlja
omiljenim aplikacijama. Prečace za
aplikacije možete dodati iz stavke [All
Apps] (Sve aplikacije).
[Featured Apps] (Istaknute
aplikacije): Prikazuje preporučene
aplikacije.
[All Apps] (Sve aplikacije): Prikazuje
sve dostupne aplikacije. Aplikacije
možete dodati u [My Apps] (Moje
aplikacije) tako da pritisnete OPTIONS
i odaberete [Add to My Apps] (Dodaj
u moje aplikacije).
[Setup] (Postavljanje): Prilagođava
postavke uređaja za reprodukciju.
Početak rada
Držite tipku -TV- 1 pritisnutom
2 sekunde i unesite šifru proizvođača
televizora pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Ako je navedeno više gumba na
daljinskom upravljaču, pokušajte ih
unositi jednu po jednu dok ne pronađete
valjanu šifru za svoj televizor.
Alati
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
[Move Application] (Pomakni
aplikaciju): Uređuje raspored aplikacija
pod [My Apps] (Moje aplikacije).
[Remove Application] (Ukloni
aplikaciju): Briše aplikacije pod [My
Apps] (Moje aplikacije).
[Data Contents] (Podatkovni
sadržaj): Prikazuje sadržaj diska
s različitim sadržajima.
15
Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju
Najprije priključite sve ostale kabele, a tek potom kabel za napajanje.
Povezivanje s televizorom
Povežite uređaj za reprodukciju s televizorom pomoću HDMI kabela velike brzine.
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
Povezivanje s AV pojačalom (prijemnikom)
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na AV
pojačalu (prijemniku). Ako ste odabrali A ili B, prilagodite odgovarajuće postavke
pod [Audio Settings] (Postavke zvuka) (str. 29).
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
t Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD kombinacije zvuka) (str. 29).
Koaksijalni digitalni kabel
(nije priložen)
16
Korak 2: priprema za
mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup
(Jednostavno postavljanje)
Ako ne namjeravate povezati uređaj za
reprodukciju s mrežom, prijeđite na
„Korak 3: Easy Setup (Jednostavno
postavljanje)” (str. 17).
LAN kabel priključite u terminal LAN
(100) na uređaju za reprodukciju.
Kratko pričekajte da se uređaj za
reprodukciju uključi i pokrene [Easy
Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke).
1
Umetnite dvije R03 baterije (veličina
AAA) tako da krajeve 3 i # na
baterijama uskladite s oznakama
u pretincu za baterije.
Početak rada
Wired Setup (Ožičeno postavljanje)
Prilikom prvog uključivanja
LAN kabel
(nije priložen)
Širokopojasni ADSL modem /
usmjerivač
kabelski modem
Internet
z
Preporučujemo da upotrijebite oklopljen
i ravan kabel sučelja (LAN kabel).
Wireless Setup (Bežično
postavljanje)
Koristite značajku bežične LAN mreže
ugrađenu u uređaj za reprodukciju.
LAN kabel (nije priložen)
Bežični LAN
usmjerivač
ADSL modem / Internet
kabelski modem
17
2
Priključite priložen adapter za
izmjeničnu struju i kabel za napajanje
dolje prikazanim redoslijedom.
Prilikom isključenja obrnite redoslijed.
</M/m/,
ENTER
b
1 u DC IN 12 V
Adapter za izmjeničnu struju (priložen)
2
Kabel za napajanje
(priložen)
3
napajanje
3
Pritisnite 1 da biste uključili uređaj za
reprodukciju.
4
Uključite televizor i postavite kontrolu
za odabir ulaznog signala na svom
televizoru tako da na daljinskom
upravljaču pritisnete gumb t. Tada
će se na zaslonu televizora prikazati
ulazni signal uređaja za reprodukciju.
5
Provedite [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke).
Slijedite upute na zaslonu da biste
konfigurirali osnovne postavke
pomoću gumba </M/m/,
i ENTER na daljinskom upravljaču.
18
• Kad se provedu [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke), odaberite
[Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke) kako biste upotrebljavali
mrežne značajke uređaja za reprodukciju.
• Za omogućavanje bežične veze postavite
[Internet Settings] (Internetske postavke)
pod [Network Settings] (Mrežne postavke)
na [Wireless Setup (Bežično postavljanje)]
(Bežično postavljanje (ugrađeno))
• Za isključivanje bežične veze postavite
[Internet Settings] (Internetske postavke)
u opciji [Network Settings] (Mrežne
postavke) na [Wired Setup (Ožičeno
postavljanje)] (Ožičeno postavljanje).
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Informacije o „Diskovima koji se mogu
reproducirati” potražite u odjeljku
str. 41.
1
Pritisnite Z i stavite disk u ladicu za
disk.
Neki BD-ROM-ovi s logotipom
„BD-LIVE” uključuju dodatne sadržaje
i druge podatke koji se mogu preuzeti.
1
Priključite USB memoriju u USB
priključak uređaja za reprodukciju
(str. 11).
Kao lokalni prostor za pohranu
koristite USB memoriju kapaciteta
1 GB ili više.
2
Reprodukcija
2
Postavite kontrolu za odabir ulaznog
signala na TV-u tako da se na zaslonu
televizora prikaže signal s uređaja za
reprodukciju.
Uživanje u značajci BONUSVIEW/
BD-LIVE
Pripremite se za BD-LIVE (samo
BD-LIVE).
• Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (str. 17).
• Postavite [BD Internet Connection]
(BD internetska veza) u opciji [BD/
DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a / DVD-a) na [Allow]
(Dopusti) (str. 31).
3
Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje
3
Pritisnite Z da biste zatvorili ladicu za
disk.
Počet će reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite kategoriju
[Video] (Videozapis), [Music]
(Glazba) ili [Photo] (Fotografija) na
(Disc) i pritisnite ENTER.
z
Umetnite BD-ROM sa značajkom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upotrebe ovisi o disku.
Pročitajte priručnik za upotrebu koji
ste dobili s diskom.
z
Kako biste izbrisali podatke iz USB memorije,
odaberite [Delete BD Data] (Izbriši BD
podatke) u kategoriji [BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke gledanja BD-a / DVD-a)
i pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni
u mapi buda bit će izbrisani.
(Disk s različitim sadržajem) sadrži
podatke. Pritisnite OPTIONS na daljinskom
upravljaču i odaberite [Data Contents]
(Podatkovni sadržaj) kako biste reproducirali
bilo koji dostupan sadržaj.
19
Korištenje funkcije Blu-ray 3D
Možete gledati Blu-ray 3D Disc
s logotipom „Blu-ray 3D”.
1
Pripremite se za reprodukciju Blu-ray
3D Disc medija.
Prikaz informacija o reprodukciji
Informacije o reprodukciji itd. možete
pregledati pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije ovise o vrsti diska
i statusu uređaja za reprodukciju.
Primjer: kada se reproducira BD-ROM
• Povežite uređaj za reprodukciju
s uređajima koji podržavaju 3D
pomoću HDMI kabela velike
brzine.
• Postavite [3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza) i [TV Screen
Size Setting for 3D] (Postavka
veličine TV zaslona za 3D)
u [Screen Settings] (Postavke
zaslona) (str. 26).
2
Umetnite Blu-ray 3D Disc.
Način upotrebe ovisi o disku.
Pročitajte priručnik za upotrebu koji
ste dobili s diskom.
z
Pogledajte i priručnike s uputama isporučene
s televizorom i povezanim uređajem.
A Izlazna razlučivost / videofrekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutačno odabran kut
D Trenutačno odabrana
audiopostavka
E Dostupne funkcije (
kut,
zvuk,
titlovi)
F Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku
stanja reprodukcije, vrstu diska,
videokodek, kvalitetu slike, vrstu
ponavljanja, proteklo vrijeme,
ukupno vrijeme reprodukcije.
G Broj poglavlja
20
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija datoteka s DLNA poslužitelja
putem ove jedinice (DLNA uređaj za
reprodukciju)
„Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati” potražite u poglavlju
str. 42.
1
Priključite USB uređaj u USB priključak
na uređaju za reprodukciju (str. 11).
2
Odaberite
[USB device] (USB
uređaj) pomoću </M/m/,, a zatim
pritisnite ENTER.
3
Odaberite kategoriju [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija)
pomoću M/m i pritisnite ENTER.
Reprodukcija putem mreže
Uređaj za
reprodukciju
Odaberite kategoriju [Video]
(Videozapis), [Music] (Glazba) ili
[Photo] (Fotografija) pod
[Media
Server] (Multimedijski poslužitelj)
u odjeljku [All Apps] (Sve aplikacije)
i zatim odaberite datoteku koju želite
reproducirati.
Reprodukcija
Prije povezivanja pročitajte
priručnik s uputama isporučen
s USB uređajem.
Poslužitelj
Reprodukcija datoteka s DLNA poslužitelja
putem drugog proizvoda (Prikazivač)
Prilikom reprodukcije datoteka s DLNA
poslužitelja na ovoj jedinici, možete
upotrijebiti proizvod kompatibilan
s DLNA kontrolerom (telefon i sl.) za
upravljanje reprodukcijom.
Reprodukcija datoteka u kućnoj
mreži (DLNA)
Proizvod s podrškom za DLNA može
putem mreže reproducirati datoteke
s videozapisima / glazbom /
fotografijama pohranjene na drugom
uređaju s podrškom za DLNA.
1
Pripremite se za upotrebu DLNA.
• Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (str. 17).
• Pripremite druge potrebne
proizvode s podrškom za DLNA.
Pročitajte priručnik s uputama
isporučen s proizvodom.
Poslužitelj
Prikazivač
Kontroler
Upravljajte ovom jedinicom pomoću
DLNA kontrolera. Pročitajte priručnik
s uputama isporučen s DLNA
kontrolerom.
21
b
Upotreba uređaja „TV SideView”
„TV SideView” besplatna je mobilna
aplikacija za udaljene uređaje (kao što su
pametni telefoni itd.). Upotrebom
uređaja „TV SideView” uz ovaj uređaj za
reprodukciju možete lako uživati
u uređaju za reprodukciju
upotrebljavajući svoj pametni telefon.
Uslugu ili aplikaciju možete pokrenuti
izravno s udaljenog uređaja i pregledavati
informacije o disku tijekom reprodukcije
diska. „TV SideView” može se
upotrebljavati i kao daljinski upravljač
i softverska tipkovnica.
Pazite da prije prve upotrebe uređaja
„TV SideView” uz ovaj uređaj za
reprodukciju registrirate uređaj „TV
SideView”. Slijedite upute na zaslonu
uređaja „TV SideView” da biste ga
registrirali.
b
Registracija se može obaviti samo na
početnom zaslonu.
Upotreba značajke Screen
mirroring (Zrcaljenje zaslona)
„Screen mirroring” je funkcija za prikaz
zaslona mobilnog uređaja na televizoru
s pomoću tehnologije Miracast.
Uređaj za reprodukciju može biti
povezan izravno s uređajem
kompatibilnim sa Zrcaljenjem zaslona
(npr. pametni telefon, tablet). Zaslon
uređaja tada možete prikazati na
velikom TV zaslonu. Za ovu značajku
nije potreban bežični usmjerivač (ili
pristupna točka).
22
• Kada upotrebljavate funkciju Screen
mirroring (Zrcaljenje zaslona), kvaliteta
slike i zvuka može ponekad biti smanjena
zbog smetnji s druge mreže. Možete ih
poboljšati prilagođavanjem postavke
[Screen mirroring RF Setting]
(Radiofrekvencijske postavke zrcaljenja
zaslona) (str. 33).
• Neke mrežne funkcije nisu dostupne
tijekom rada funkcije Screen mirroring
(Zrcaljenje zaslona).
• Provjerite je li uređaj kompatibilan
s tehnologijom Miracast. Mogućnost
povezivanja sa svim uređajima
kompatibilnim s tehnologijom Miracast nije
zajamčena.
1
Odaberite
[Screen mirroring]
(Zrcaljenje zaslona) na početnom
zaslonu pomoću </M/m/,
i pritisnite ENTER.
2
Slijedite upute na zaslonu.
Slušanje zvuka s Bluetooth
uređaja
Za slušanje izvora zvuka s Bluetooth
uređaja (npr. slušalice) putem ovog
uređaja za reprodukciju, trebate upariti
Bluetooth uređaj s ovim uređajem za
reprodukciju.
Uparivanje s Bluetooth
uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth uređaji prije povezivanja
međusobno registriraju. Postavite
[Bluetooth Mode] (Bluetooth način) pod
[Bluetooth Settings] (Bluetooth
postavke) na [On] (Uključeno) (str. 29)
prije uparivanja Bluetooth uređaja
s ovim uređajem za reprodukciju.
1
Postavite Bluetooth uređaj na
udaljenost od 1 metra od uređaja za
reprodukciju.
2
Izvršite bilo koji od sljedećih koraka:
3
Postavite Bluetooth uređaj u način
uparivanja.
Pojedinosti o postavljanju Bluetooth
uređaja u način uparivanja potražite
u priručniku za upotrebu koji je
priložen uz uređaj.
4
Uzastopce pritišćite M/m da biste
odabrali željeni uređaj, a zatim
pritisnite ENTER.
Kada se uspostavi Bluetooth veza,
naziv uređaja prikazat će se na TV
zaslonu.
5
6
Izvršite bilo koji od sljedećih koraka:
– Pritisnite gumb BLUETOOTH na
daljinskom upravljaču (str. 14).
– Onemogućite funkciju Bluetooth na
Bluetooth uređaju.
– Isključite uređaj za reprodukciju ili
Bluetooth uređaj.
b
Prije nego isključite Bluetooth uređaj,
smanjite jačinu zvuka TV-a da biste izbjegli
iznenadan porast jačine zvuka.
Dostupne mogućnosti
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
Često korištene mogućnosti
x
x
[Play] (Reprodukcija) / [Stop]
(Zaustavljanje): pokreće ili zaustavlja
x
[Play from start] (Reproduciraj od
početka): reproducira stavku od
reprodukciju.
početka.
x
Neki Bluetooth uređaji ne podržavaju
kontrolu jačine zvuka.
[3D Menu] (3D izbornik):
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D
prikaz): prilagođava efekt
simuliranog 3D prikaza.
– [3D Depth Adjustment] (Prilagodba
dubine 3D prikaza): prilagođava
dubinu 3D slike.
– [2D Playback] (2D reprodukcija):
postavlja reprodukciju na 2D sliku.
Prilagodite jačinu zvuka.
b
[Repeat Setting] (Postavka
ponavljanja): postavlja način
ponavljanja.
x
Započnite reprodukciju sadržaja.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
Bluetooth uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje premala, prilagodite je
odabirom mogućnosti [Bluetooth
Volume] (Jačina zvuka za
Bluetooth) na zaslonu reprodukcije.
Pritisnite M/m za prilagodbu jačine
zvuka.
Reprodukcija
– U slučaju prvog povezivanja
s uređajem pritisnite gumb
BLUETOOTH na daljinskom
upravljaču.
– Odaberite mogućnost [Bluetooth
Device] (Bluetooth uređaj) na
zaslonu reprodukcije.
– Odaberite [Device List] (Popis
uređaja) pod [Bluetooth Settings]
(Bluetooth postavke).
Prekidanje veze s Bluetooth uređajem
[Bluetooth Device] (Bluetooth
uređaj): prikazuje popis Bluetooth
uređaja.
23
x
[Bluetooth Volume] (Jačina zvuka za
Bluetooth): prikazuje kontrolu jačine
x
zvuka za Bluetooth. Ova mogućnost
dostupna je samo ako je povezan
Bluetooth uređaj.
x
Samo Video
x
x
x
[3D Output Setting] (Postavka 3D
izlaza): određuje hoće li prikaz 3D
videozapisa biti automatski.
[A/V SYNC]: služi za prilagodbu
odstupanja između slike i zvuka tako
da se izlaz zvuka reproducira uz
kašnjenje u odnosu na izlaz slike
(između 0 i 120 millisekundi).
x
x
x
x
[Video Settings] (Postavke
videozapisa):
– [Picture Quality Mode] (Način
kvalitete slike): služi za odabir
postavki slike za različite uvjete
osvjetljenja.
*1
z [Direct] (Izravno)
/ [Standard]
(Standardno)*2
z [Brighter Room] (Svjetliji
prostor)*1*2
z [Theater Room] (Kazališni
prostor)*1*2
*1
z [Auto] (Automatski)
*1
z [Custom1] (Prilagođeno1)
/
[Custom2] (Prilagođeno2)*1
x [Texture Remaster] (Ponovno
oblikovanje teksture): prilagođava
oštrinu i detalje rubova.
x [Super Resolution] (Super
rezolucija): poboljšava rezoluciju.
x [Smoothing] (Uglađivanje):
smanjuje stvaranje pruga na
zaslonu uglađivanjem
stupnjevanja na ravnim
područjima.
x [Contrast Remaster] (Ponovno
oblikovanje kontrasta):
automatski uređuje crno-bijele
razine da zaslon ne bi bio
pretaman te da bi slika bila
modulirana.
24
x
x
*1
*2
x
[Clear Black] (Jasna crna):
prilagođava prikaz tamnih
elemenata slike. Sva su sjenčanja
prigušena; omogućuje prekrasnu
reprodukciju crnih tonova.
[FNR]: smanjuje nasumičan
šum koji se pojavljuje na slici.
[BNR]: ublažava šum na slici
u obliku kvadratića koji
podsjećaju na mozaik.
[MNR]: ublažava manje smetnje
uz rub slike.
[Contrast] (Kontrast)
[Brightness] (Svjetlina)
[Colour] (Boja)
[Hue] (Nijansa boje)
Dostupan kada izlazi 2K video signal. Kako
bi se prikazala ova opcija kada je uređaj za
reprodukciju priključen na opremu koja
podržava 4K format, postavite [4K Output]
(4K izlaz) u [Screen Settings] (Postavkama
zaslona) na [Off] (Isključeno).
Dostupan kada izlazi 4K video signal.
[Pause] (Pauziranje): pauzira
reprodukciju.
x
[Top Menu] (Glavni izbornik):
prikazuje glavni izbornik BD-a ili
DVD-a.
x
[Menu] (Izbornik) / [Popup Menu]
(Skočni izbornik): prikazuje skočni
izbornik BD-ROM-ili izbornik
DVD-a.
x
[Title Search] (Pretraživanje
naslova): traži naslov na BD-ROM/
DVD VIDEO disku i pokreće
reprodukciju od početka.
x
x
[Chapter Search] (Pretraživanje
poglavlja): traži poglavlje i pokreće
reprodukciju od početka.
[Audio] (Zvuk): služi za odabir
jezičnog zapisa ako su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika. služi za odabir zvučnog
zapisa na CD-ovima.
x
x
x
x
[Subtitle] (Titlovi): služi za odabir
jezika titlova kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
[Angle] (Kut): služi za odabir drugog
kuta gledanja kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljene scene iz
različitih kutova.
[Number Entry] (Unos broja): služi za
odabir broja s pomoću tipke </M/m/
, na daljinskom upravljaču.
Samo Photo
x
[Slideshow Speed] (Brzina
dijaprojekcije): mijenja brzinu
x
[Slideshow Effect] (Efekt
dijaprojekcije): postavlja efekt za
x
[Slideshow BGM] (Pozadinska
glazba za dijaprojekciju):
prikaza slajdova.
prikaz slajdova.
o BD-ROM/DVD-ROM disku koje se
temelje na tehnologiji Gracenote.
Traži povezane informacije na temelju
ključnih riječi iz Gracenotea pri
odabiru opcija [Cast] (Glumci) ili
[Related] (Povezano).
Prikazuje popis naslova pri odabiru
opcije [Playback History] (Povijest
reprodukcije) ili [Search History]
(Povijest pretraživanja).
– [Off] (Isključeno): isključuje
funkciju.
– [My Music from USB] (Moja glazba
s USB uređaja): postavlja glazbene
datoteke registrirane u kategoriji
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za prikaz
slajdova).
– [Play from Music CD]
(Reprodukcija s glazbenog CD
diska): postavlja pjesme na
CD-DA-ove.
Samo Music
x
[Track Search] (Traženje pjesme):
traži broj pjesme tijekom reprodukcije
glazbe s CD-a.
x
x
x
[Change Display] (Promjena
prikaza): prebacuje između [Grid
View] (Prikaz rešetke) i [List View]
(Prikaz popisa).
[View Image] (Prikaz slike): prikazuje
x
[Slideshow] (Dijaprojekcija):
x
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za dijaprojekciju):
registrira glazbene datoteke u USB
memoriji kao pozadinsku glazbu za
prikaz slajdova (BGM).
[Music Search] (Pretraživanje
glazbe): prikazuje informacije o CD-u
(CD-DA) na temelju tehnologije
Gracenote.
Traži povezane informacije na temelju
ključnih riječi iz Gracenotea pri odabiru
opcija [Track] (Pjesma), [Artist]
(Glazbenik) ili [Related] (Povezano).
Prikazuje popis naslova pri odabiru
opcije [Playback History] (Povijest
reprodukcije) ili [Search History]
(Povijest pretraživanja).
[Shuffle Setting]: postavite na [On]
(Uključeno) za reprodukciju
glazbenih datoteka u nasumičnom
redoslijedu.
Reprodukcija
[Video Search] (Pretraživanje
videozapisa): prikazuje informacije
x
odabranu fotografiju.
reproducira prikaz u slajdovima.
x
[Rotate Left] (Zakreni ulijevo):
zakreće fotografiju u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu za
90 stupnjeva.
x
[Rotate Right] (Zakreni udesno):
zakreće fotografiju u smjeru kazaljke
na satu za 90 stupnjeva.
25
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona
s postavkama
Odaberite
[Setup] (Postavljanje) na
početnom zaslonu ako želite promijeniti
postavke uređaja za reprodukciju.
Zadane su postavke podcrtane.
1
2
Na početnom zaslonu odaberite
[Setup] (Postavljanje) pomoću
< / M / m / ,.
Odaberite ikonu kategorije postavljanja
pomoću gumba M / m i pritisnite ENTER.
[Software Update]
(Ažuriranje softvera)
x [Update via Internet] (Ažuriranje
putem interneta)
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
putem dostupne mreže. Provjerite je li
mreža spojena na internet. Dodatne
informacije potražite u odjeljku „Korak 2:
priprema za mrežnu vezu” (str. 17).
x [Update via USB Memory]
(Ažuriranje putem USB memorije)
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
putem USB memorije. Provjerite je li
mapa ažuriranja softvera pravilno
ažurirana kao „UPDATE” i nalaze li se
sve datoteke ažuriranja u toj mapi.
Uređaj za reprodukciju može prepoznati
do 500 datoteka / mapa u jednom sloju,
uključujući datoteke / mape ažuriranja.
z
• Preporučujemo da provedete ažuriranje
softvera otprilike svaka 2 mjeseca.
26
• Ako je stanje mreže slabo, posjetite
www.sony.eu/support kako biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažurirali ga
putem USB memorije.
Informacije o funkcijama ažuriranja možete
dobiti i na web-mjestu.
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
x [3D Output Setting] (Postavka 3D
izlaza)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu opciju
za prikaz svih sadržaja u 2D tehnologiji.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Postavljanje veličine zaslona TV-a
za 3D tehnologiju)
Postavlja veličinu zaslona TV-a koji
podržava 3D tehnologiju.
x [TV Type] (Vrsta TV-a)
[16:9]: odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom širokog
zaslona ili televizorom s funkcijom
širokog načina prikaza.
[4:3]: odaberite ovu postavku pri
povezivanju televizora sa zaslonom 4:3
bez funkcije širokog načina prikaza.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Cijeli zaslon): odaberite ovu
postavku pri povezivanju s televizorom
s funkcijom širokog načina prikaza.
Prikazuje sliku na zaslonu omjera 4:3
u omjeru 16:9, čak i na televizoru sa
širokim zaslonom.
[Normal] (Normalno): mijenja veličinu
slike radi prilagodbe veličini zaslona
s izvornim omjerom širine i visine slike.
x [DVD Aspect Ratio] (Omjer širine
i visine DVD-a)
[Letter Box] (Okvir 4:3): prikazuje široku
sliku s crnim crtama na vrhu i dnu.
[Pan & Scan] (Prilagodba za 4:3): prikazuje
sliku potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
a [Output Video Resolution] (Izlazna
rezolucija videozapisa) postavljena je na
[Auto] (Automatski) ili [1080p].
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
izlaz)
[Auto] (Automatski): emitira video signale
1920 × 1080p/24 Hz samo kod povezivanja
s televizorom koji podržava 1080/24p
pomoću priključka HDMI OUT.
[On] (Uključeno): uključuje funkciju.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor nije kompatibilan
s videosignalima rezolucije 1080/24p.
x [Cinema Conversion Mode] (Način
pretvorbe u kinoformat)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. Uređaj za
reprodukciju automatski otkriva temelji
li se materijal na videosadržaju ili na
filmskom sadržaju te odabire prikladan
način pretvorbe.
[Video] (Videozapis): uvijek će se
odabrati način pretvorbe u skladu
s materijalima koji se temelje na
videosadržaju, bez obzira na materijal.
x [Output Video Resolution] (Izlazna
rezolucija videozapisa)
U normalnim okolnostima odaberite
[Auto] (Automatski). Odaberite
[Original Resolution] (Izvorna
rezolucija) da biste postigli izlaznu
rezoluciju sadržaja snimljenog na disku.
Ako je rezolucija niža od standardne
rezolucije, povećava se na razinu
standardne rezolucije.
x [24p Output] (24p izlaz)
Emitira video signale pri 24p samo ako je
uređaj povezan s TV-om koji podržava
format 1080/24p putem HDMI priključka,
[Auto] (Automatski): emitira video
signale pri 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor ne podržava
video signale rezolucije 1080/24p.
Postavke i prilagodbe
[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
izlaz)
[Data content 24p Output] (24p izlaz
podatkovnog sadržaja)
Ova funkcija dostupna je za sadržaje za
reprodukciju pohranjene na USB
memoriju ili podatkovni disk.
[Auto] (Automatski): emitira video
signale pri 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p putem priključka
HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor ne podržava
video signale rezolucije 1080/24p.
[Network content 24p Output] (24p
izlaz mrežnog sadržaja)
Ova funkcija dostupna je za sadržaje za
reprodukciju s druge mreže poput kućne
mreže, zrcaljenja zaslona itd.
[Auto] (Automatski): emitira video
signale pri 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p putem priključka
HDMI OUT.
27
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor ne podržava
video signale rezolucije 1080/24p.
[YCbCr (4:4:4)]: emitira videosignale
formata YCbCr 4:4:4.
[RGB]: emitira RGB videosignale.
x [4K Output] (4K izlaz)
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI
izlaz dubokih boja)
[Auto1] (Automatski1): emitira 2K
(1920 × 1080) video signale tijekom
reprodukcije videozapisa i 4K video
signale tijekom reprodukcije fotografija
kad je uređaj povezan s opremom tvrtke
Sony kompatibilnom s formatom 4K.
Emitira 4K video signale tijekom
reprodukcije 24p videosadržaja u BDROM-ovima / DVD-ROM-ovima /
Podatkovnom sadržaju / Mrežnom
sadržaju ili reprodukcije fotografija kada
je uređaj spojen s opremom
kompatibilnom s 4K formatom koja nije
proizvod tvrtke Sony.
Ova postavka ne funkcionira za
reprodukciju 3D video slika.
[Auto2] (Automatski2): automatski
emitira 4K/24p video signale kada
priključite opremu kompatibilnu
s formatom 4K/24p i provedete
odgovarajuće postavke u odjeljku [BDROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz),
[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24p izlaz), [Data content 24p Output]
(Izlaz 24p podatkovnog sadržaja) ili
[Network content 24p Output] (Izlaz
24p mrežnog sadržaja) i također izlazi
4K/24p fotografija kada reproducirate
2D datoteke fotografija.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
b
Ako uređaj ne prepozna opremu tvrtke Sony
kad je odabrana postavka [Auto1]
(Automatski1), ta postavka imat će jednak
učinak kao postavka [Auto2] (Automatski2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): automatski prepoznaje
vrstu priključenog televizora i prebacuje se na
odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: emitira videosignale
formata YCbCr 4:2:2.
28
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: emitira 16-bitne/
12-bitne/10-bitne videosignale pri
povezivanju s televizorom koji podržava
duboku boju.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako je slika nestabilna ili su
boje neprirodne.
x [SBM] (Super Bit mapiranje)
[On] (Uključeno): uglađuje stupnjevanje
izlaza videosignala iz priključka HDMI
OUT.
[Off] (Isključeno): odaberite kada se
pojavljuju izobličeni video signali ili
neprirodne boje.
x [IP Content NR Pro]
[Video - Strong] (Videozapis – jako) /
[Video - Medium] (Videozapis – srednje) /
[Video - Mild] (Videozapis – blago) /
[Film - Mild] (Film – blago) /[Film Medium] (Film - srednje) / [Film - Strong]
(Film - jako): prilagođava kvalitetu slike za
internetski sadržaj.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Pause Mode] (Način pauze)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. Slike
s dinamičnim kretanjem prikazuju se
bez zamućenja.
[Frame] (Kadar): prikazuje statične slike
u visokoj rezoluciji.
[Audio Settings]
(Postavke zvuka)
x [Digital Audio Output] (Digitalni
audio izlaz)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. Emitira
audiosignale u skladu sa statusom
priključenih uređaja.
[PCM]: emitira PCM signale iz
priključka DIGITAL OUT (COAXIAL) /
HDMI OUT.
[Auto] (Automatski): emitira DSD
signale iz HDMI OUT priključka kada se
reproducira datoteka sa Super Audio CD
diska i formata DSD. Emitira LPCM
signale ako priključeni HDMI uređaj ne
podržava DSD.
[Off] (Isključeno): emitira PCM signale
iz HDMI OUT priključka kada se
reproducira datoteka sa Super Audio CD
diska i formata DSD.
x [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD
kombinacije zvuka)
[On] (Uključeno): reproduciranje zvuka
proizvedenog miješanjem interaktivnog i
sekundarnog zvuka s primarnim zvukom.
[Off] (Isključeno): emitira samo
primarni zvuk. Odaberite ovu
mogućnost kako bi se audiosignali
visoke rezolucije emitirali prema AV
pojačalu (prijemniku).
x [Digital Music Enhancer]
(Poboljšavanje digitalne glazbe)
[On] (Uključeno): postavlja zvučni efekt
kada se reproducira internetski ili USB
sadržaj.
[Off] (Isključeno) / [Sound Bar Mode]
(Način rada Sound Bar): isključuje
funkciju.
[On] (Uključeno): pretvara DTS audio
izvor u Dolby Digital audio s pomoću
značajke EDID (Extended Display
Identification Data).
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Audio DRC] (Kontrola dinamičkog
raspona zvuka)
[Auto] (Automatski): izvodi
reprodukciju pri dinamičnom rasponu
određenom na disku (samo BD-ROM).
Ostali diskovi reproduciraju se na razini
[On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): izvodi reprodukciju
uz standardnu razinu kompresije.
[Off] (Isključeno): ne dolazi do
kompresije. Zvuk koji nastaje je
dinamičniji.
Postavke i prilagodbe
x [DSD Output Mode] (Način
emitiranja DSD signala)
x [Dolby D Compatible Output] (Izlaz
kompatibilan s tehnologijom Dolby D)
x [Downmix] (Prilagodba broja
kanala)
[Surround] (Surround): emitira
audiosignale s efektom surround zvuka.
Odaberite ovu mogućnost u slučaju
priključivanja audiouređaja koji
podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili
DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereo): emitira audiosignale
bez efekta surround zvuka. Odaberite
ovu mogućnost u slučaju priključivanja
audio uređaja koji ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[Bluetooth Settings]
(Bluetooth postavke)
x [Bluetooth Mode] (Bluetooth način)
[On] (Uključeno): omogućuje Bluetooth
postavke i funkcije.
[Off] (Isključeno): onemogućuje
Bluetooth postavke i funkcije.
29
x [Device List] (Popis uređaja)
Prikazuje popis uparenih i otkrivenih
Bluetooth prijemnika kada je opcija
[Bluetooth Mode] (Bluetooth način)
postavljena na [On] (Uključeno).
x [Bluetooth Standby] (Bluetooth
stanje pripravnosti)
Ova je funkcija omogućena samo kada je
[Bluetooth Mode] (Bluetooth način)
postavljen na [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): omogućuje vam
uključivanje uređaja za reprodukciju
pomoću Bluetooth uređaja.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
b
Postavite [Bluetooth Mode] (Bluetooth način)
i [Bluetooth Standby] (Bluetooth stanje
pripravnosti) na [On] (Uključeno) i isključite
uređaj za reprodukciju da bi se uključilo stanje
pripravnosti mreže (str. 40).
x [Bluetooth Codec - AAC] (Bluetooth
kodek - AAC) / [Bluetooth Codec LDAC] (Bluetooth kodek - LDAC)
Ova je funkcija omogućena samo kada je
[Bluetooth Mode] (Bluetooth način)
postavljen na [On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): omogućuje kodek
AAC/LDAC.
[Off] (Isključeno): onemogućuje kodek
AAC/LDAC.
Bluetooth bežične mreže uz neusporedivu
kvalitetu zvuka zahvaljujući učinkovitom
kodiranju i poboljšanom pakiranju.
* Osim sadržaja u DSD formatu.
** U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je odabrana
brzina prijenosa 990 kb/s (96/48 kHz) ili
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
x [Wireless Playback Quality]
(Kvaliteta bežične reprodukcije)
Ova je funkcija omogućena samo kada
su [Bluetooth Mode] (Bluetooth način)
i [Bluetooth Codec - LDAC] (Bluetooth
kodek - LDAC) postavljeni na [On]
(Uključeno). Ako je izlaz zvuka ili
mrežno emitiranje nestabilno, odaberite
[Connection] (Veza).
[Auto] (Automatski): automatski
postavlja brzinu prijenosa podataka za
LDAC reprodukciju.
[Sound Quality] (Kvaliteta zvuka):
upotrebljava se najveća brzina podataka.
Šalje se zvuk više kvalitete, no
reprodukcija zvuka može postati
nestabilna ako je kvaliteta veze
nedovoljna.
[Standard] (Standardno): upotrebljava
se srednja brzina podataka. To pruža
ravnotežu između kvalitete zvuka
i stabilnosti reprodukcije.
[Connection] (Veza): stabilnost ima
prioritet. Kvaliteta zvuka može biti na
razumnoj razini, a status veze
najvjerojatnije će biti stabilan.
b
Ova funkcija onemogućena je dok je
uspostavljena veza s Bluetooth uređajem.
z
LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je
razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje prijenos
audio sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak
i preko Bluetooth veze. Za razliku od ostalih
tehnologija kodiranja koje su kompatibilne
s Bluetooth funkcijom, kao što je SBC, ona
radi bez pretvaranja frekvencije signala audio
sadržaja visoke rezolucije* na niže
i omogućuje prijenos približno tri puta više
podataka** od ostalih tehnologija putem
30
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke
gledanja BD-a / DVD-a)
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik
izbornika BD-a / DVD-a)
Odabire zadani jezik izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO diskove.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru svog
jezika prema popisu „Popis jezičnih
kodova” (str. 45).
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
x [Subtitle Language] (Jezik titlova)
Odabire zadani jezik titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO diskove.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru svog
jezika prema popisu „Popis jezičnih
kodova” (str. 45).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Sloj
reprodukcije BD hibridnog diska)
[BD]: reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: reproducira DVD ili CD sloj.
x [BD Internet Connection] (BD
internetska veza)
[Allow] (Dopusti): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Do not allow] (Ne dopusti): ne dopušta
internetsku vezu.
x [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke)
Briše podatke u USB memoriji.
Izbrisat će se svi podaci pohranjeni
u buda mapi.
x [Password] (Lozinka)
Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka
omogućuje postavljanje ograničenja
reprodukcije BD-ROM diska, DVD
VIDEO diska i internetskog videozapisa.
Ako je potrebno, možete postaviti
različite razine ograničenja za BD-ROM,
DVD VIDEO diskove i internetske
videozapise.
x [Parental Control Area Code]
(Regionalni kôd roditeljskog
nadzora)
Postavke i prilagodbe
Odabire zadani audiozapis jezika za
BD-ROM ili DVD VIDEO diskove.
Odaberete li [Original] (Izvorno),
odabire se jezik kojem je dodijeljen
prioritet na disku.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru svog
jezika prema popisu „Popis jezičnih
kodova” (str. 45).
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora)
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD
VIDEO diskova te internetskih
videozapisa može biti ograničena
s obzirom na geografsko područje. Scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene
drugim scenama. Slijedite upute na
zaslonu i unesite četveroznamenkastu
lozinku.
x [BD Parental Control] (Roditeljski
nadzor za BD) / [DVD Parental
Control] (Roditeljski nadzor za DVD) /
[Internet Video Parental Control]
(Roditeljski nadzor za internetske
videozapise)
Ako postavite roditeljski nadzor,
određene scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama. Slijedite
upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu lozinku.
31
x [Internet Video Unrated]
(Internetski videozapis bez dobnog
ograničenja)
[Allow] (Dopusti): omogućuje
reprodukciju internetskih videozapisa
bez dobnog ograničenja.
[Block] (Blokiraj): blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
[Music Settings]
(Postavke glazbe)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Reprodukcija sloja Super Audio CD
diska)
[Super Audio CD]: reproducira sloj
Super Audio CD diska.
[CD]: reproducira CD sloj.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali reprodukcije Super Audio CD
diska)
[DSD 2ch] (DSD 2-kanalno):
reproducira 2-kanalno područje.
[DSD Multi] (DSD višekanalno):
reproducira višekanalno područje.
x [HDMI Settings] (HDMI postavke)
Povezivanjem Sony komponenti koje su
kompatibilne s HDMI funkcijama
putem HDMI kabela velike brzine,
rukovanje je pojednostavnjeno.
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): dostupne su sljedeće
značajke BRAVIA Sync:
– reprodukcija jednim dodirom
– isključivanje sustava
– praćenje jezika
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
z
Pojedinosti potražite u priručniku s uputama
koji ste dobili s televizorom ili komponentama.
[Linked to TV-off] (Povezano
s isključivanjem televizora)
[Valid] (Valjano): automatski isključuje
uređaj za reprodukciju kada priključeni
televizor uđe u stanje pripravnosti
(BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevaljano): isključuje
funkciju.
x [DUALSHOCK(TM)4 wireless
controller] (Bežični upravljač
DUALSHOCK (TM)4)
Ovdje možete registrirati bežični
upravljač i upravljati njime. Slijedite
upute na zaslonu.
b
[System Settings]
(Postavke sustava)
Bežični upravljač DUALSHOCK™4
upotrebljava Bluetooth tehnologiju. Provjerite
je li [Bluetooth Mode] (Bluetooth način) pod
[Bluetooth Settings] (Bluetooth postavke)
postavljen na [On] (Uključeno) (str. 29).
x [OSD Language] (Jezik OSD-a)
Služi za odabir jezika za zaslonske
prikaze na uređaju za reprodukciju.
x [Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti)
[On] (Uključeno): automatski vraća
uređaj u stanje pripravnosti ako se dulje
od 20 minuta ne pritisne nijedan gumb.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
32
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom
promjene prikazivanja naslova, načina
slika, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): prikazuje informacije
samo kada pritisnete DISPLAY.
x [Software Update Notification]
(Obavijest o ažuriranju softvera)
x [Gracenote Settings] (Postavke
Gracenotea)
[Auto] (Automatski): automatski
preuzima informacije o disku kada se
reprodukcija diska zaustavi. Radi
preuzimanja uspostavite vezu s mrežom.
[Manual] (Ručno): preuzima
informacije o disku kada je odabrana
mogućnost [Video Search]
(Pretraživanje videozapisa) ili [Music
Search] (Pretraživanje glazbe).
x [Internet Settings] (Internetske
postavke)
Najprije povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom. Dodatne informacije
potražite u odjeljku „Korak 2: priprema
za mrežnu vezu” (str. 17).
[Wired Setup] (Ožičeno postavljanje):
odaberite tu mogućnost kada se
povezujete sa širokopojasnim
usmjerivačem putem LAN kabela.
[Wireless Setup] (Bežično postavljanje):
odaberite ovu mogućnost kada za
uspostavu bežične mrežne veze koristite
bežičnu LAN mrežu ugrađenu u uređaj
za reprodukciju.
Postavke i prilagodbe
[On] (Uključeno): postavlja uređaj za
reprodukciju tako da prikazuje
informacije o novijoj verziji softvera
(str. 26).
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
[Network Settings]
(Mrežne postavke)
z
Dodatne informacije potražite na sljedećem
web-mjestu te pogledajte najčešća pitanja:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status] (Status
mrežne veze)
Prikazuje trenutno stanje mreže.
x [Device Name] (Naziv uređaja)
Prikazuje naziv uređaja za reprodukciju.
Naziv uređaja za reprodukciju ne možete
promijeniti.
x [System Information] (Informacije
o sustavu)
Prikazuje informacije o verziji softvera
uređaja za reprodukciju i njegovu MAC
adresu.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Provjerava ispravnost mrežne veze
pokretanjem mrežne dijagnostike.
x [Screen mirroring RF Setting]
(Radiofrekvencijska postavka
zrcaljenja zaslona)
[Auto] (Automatski): automatski
postavlja RF (radijsku frekvenciju)
pojasa kanala za povezivanje zrcaljenjem
zaslona.
Prikazuje informacije o softverskoj
licenci.
33
[CH 1] / [CH 6] / [CH 11]: postavlja
CH 1 (Kanal 1) / CH 6 (Kanal 6) / CH 11
(Kanal 11) kao prioritet.
x [Connection Server Settings]
(Postavke poslužitelja za
povezivanje)
Određuje hoće li se prikazivati povezani
poslužitelj ili ne.
x [Auto Home Network Access
Permission] (Dopuštenje za
automatski pristup kućnoj mreži)
[On] (Uključeno): omogućuje
automatski pristup novootkrivenom
proizvodu podržanom DLNA
kontrolerom.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Home Network Access Control]
(Kontrola pristupa kućnoj mreži)
Prikazuje popis proizvoda podržanih
DLNA kontrolerom i određuje hoće li
prihvatiti naredbe kontrolera s popisa.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirani udaljeni uređaji)
Prikazuje popis registriranih udaljenih
uređaja.
x [Remote Start] (Pokretanje na
daljinu)
[On] (Uključeno): omogućuje vam
uključivanje uređaja za reprodukciju
povezanog putem mreže.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
b
Postavite [Remote Start] (Pokretanje na
daljinu) na [On] (Uključeno) i isključite
uređaj za reprodukciju da bi se aktiviralo
stanje mrežne pripravnosti (str. 40).
34
[Easy Network
Settings] (Jednostavne
mrežne postavke)
Odaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke) da
navedete mrežne postavke. Slijedite
upute na zaslonu.
[Resetting] (Ponovno
postavljanje)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na tvornički zadane
postavke)
Vraća postavke uređaja za reprodukciju
na tvornički zadane vrijednost tako da
odaberete skupinu postavki. Sve
postavke unutar skupine bit će vraćene
na početne.
x [Initialise Personal Information]
(Izbriši osobne podatke)
Briše osobne podatke pohranjene
u uređaju za reprodukciju.
b
Ako bacate u smeće, prenosite ili preprodajete
uređaj, izbrišite sve osobne podatke iz
sigurnosnih razloga. Poduzmite odgovarajuće
mjere kao što je odjava nakon upotrebe
mrežne usluge.
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
U slučaju bilo kakvih poteškoća tijekom
upotrebe uređaja za reprodukciju
upotrijebite ovaj vodič za rješavanje
poteškoća kao pomoć u otklanjanju
problema prije nego se obratite servisu.
Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
, Provjerite jesu li svi kabeli dobro
priključeni (str. 16).
, Kontrolu za odabir ulaznog signala na
televizoru postavite tako da se na
zaslonu prikazuje signal s uređaja za
reprodukciju.
, Ponovno postavite opciju [Output
Video Resolution] (Izlazna rezolucija
videozapisa) na najnižu rezoluciju
pritiskom na x (zaustavljanje),
HOME, a zatim pritisnite gumb POP
UP/MENU na daljinskom upravljaču.
, Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
i ponovno uključite uređaj za
reprodukciju. 2Isključite i ponovno
uključite priključenu opremu.
3Isključite pa ponovno priključite
HDMI kabel.
, Priključak HDMI OUT povezan je
s DVI uređajem koji ne podržava
tehnologiju zaštite sadržaja.
, Provjerite postavke [Output Video
Resolution] (Rezolucija emitiranog
videozapisa) pod stavkom [Screen
Settings] (Postavke zaslona) (str. 27).
Jezik prikaza na zaslonu automatski se
mijenja u slučaju uspostave veze putem
priključka HDMI OUT.
, Ako je značajka [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljena na [On] (Uključeno)
(str. 32), jezik prikaza na zaslonu
automatski se mijenja u skladu
s postavkom jezika na priključenom
televizoru (ako promijenite tu
postavku na televizoru itd.).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emitira pravilno.
Dodatne informacije
Slika
, Za BD / DVD ROM-ove / podatkovni
sadržaj / mrežni sadržaj provjerite [24p
Output] (24p izlaz) pod stavkom [Screen
Settings] (Postavke zaslona) (str. 27).
, Provjerite jesu li svi kabeli dobro
priključeni (str. 16).
, Kontrolu za odabir ulaznog signala na
AV pojačalu (prijemniku) postavite
tako da se audiosignali uređaja za
reprodukciju emitiraju s AV pojačala
(prijemnika).
, Ako se audiosignal ne emitira putem
priključka DIGITAL OUT (COAXIAL /
HDMI OUT), provjerite postavke zvuka
(str. 29).
, U slučaju HDMI veza pokušajte učiniti
sljedeće: 1Isključite i ponovno
uključite uređaj za reprodukciju.
2Isključite i ponovno uključite
priključenu opremu. 3Isključite pa
ponovno priključite HDMI kabel.
, Ako je u slučaju HDMI veze uređaj za
reprodukciju povezan s televizorom
putem AV pojačala (prijemnika),
pokušajte HDMI kabel priključiti
izravno u televizor. Pročitajte
i priručnik s uputama isporučen uz AV
prijemnik (pojačalo).
35
, HDMI OUT priključak povezan je
s DVI uređajem (DVI priključci ne
prihvaćaju audiosignale).
, Uređaj priključen putem priključka
HDMI OUT ne podržava audioformat
uređaja za reprodukciju. Provjerite
postavke zvuka (str. 29).
HD zvuk (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) ne emitira se putem
bitstream prijenosa.
, Postavite [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
u opciji [Audio Settings] (Postavke
zvuka) na [Off] (Isključeno) (str. 29).
, Provjerite je li priključeno AV pojačalo
(prijemnik) kompatibilno sa svakim
formatom HD audiosignala.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
, Postavite [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
u opciji [Audio Settings] (Postavke
zvuka) na [On] (Uključeno) (str. 29).
Kôd poruke [Audio outputs temporarily muted.
Do not adjust the playback volume. The content
being played is protected by Cinavia and is not
authorized for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.] (Zvuk je trenutačno isključen.
Ne prilagođavajte jačinu zvuka. Reprodukcija je
zaustavljena. Reproducirani sadržaj zaštićen je
tehnologijom Cinavia i njegova reprodukcija na
ovom uređaju nije dopuštena. Više informacija
potražite na http://www.cinavia.com. Kôd
poruke 3) prikazuje se na zaslonu tijekom
reprodukcije diska.
, Zvučni zapis videozapisa koji
reproducirate sadrži Cinavia kôd koji
pokazuje da se radi o nelegalnom
primjerku profesionalno
proizvedenog sadržaja (str. 6).
36
Disk
Disk se ne reproducira.
, Disk je prljav ili iskrivljen.
, Disk je okrenut na pogrešnu stranu. Disk
umetnite tako da strana za reproduciranje
bude okrenuta prema dolje.
, Sadržaj na disku je u formatu koji se ne
može reproducirati na ovom uređaju
za reprodukciju (str. 41).
, Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati snimljeni disk koji nije
pravilno finaliziran.
, Regionalni kôd na BD ili DVD disku
ne odgovara uređaju za reprodukciju.
USB device (USB uređaj)
Uređaj za reprodukciju ne može otkriti USB
uređaj priključen na uređaj za reprodukciju.
, Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen u USB priključak.
, Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
, Provjerite je li USB uređaj uključen.
, Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, USB uređaj
priključite izravno u uređaj za
reprodukciju.
Strujanje putem interneta
Slika ili zvuk slabe su kvalitete ili je na nekim
programima primjetan gubitak pojedinosti,
osobito tijekom ubrzanog kretanja ili
tamnih scena.
, Kvaliteta slike i zvuka može se povećati
promjenom brzine veze. Preporučena
brzina veze je najmanje 2,5 Mb/s za
videosadržaje standardne rezolucije
(10 Mb/s za videosadržaje visoke
rezolucije).
Tijekom emitiranja putem interneta nema
izbornika mogućnosti.
Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje se na
popisu bežičnih mreža.
, Izbornik mogućnosti nije dostupan
tijekom emitiranja putem interneta.
, Pritisnite RETURN (Natrag) za
povratak na prethodni zaslon
i ponovno pokušajte postaviti bežično
povezivanje. Ako željeni bežični
usmjerivač i dalje nije otkriven,
odaberite opciju [New connection
registration] (Registracija nove veze)
kako biste proveli [Manual
registration] (Ručna registracija).
Mrežna veza
Uređaj za reprodukciju ne može se povezati s
mrežom.
, Provjerite mrežnu vezu (str. 17)
i mrežne postavke (str. 33).
, Bežične postavke usmjerivača mogu se
automatski promijeniti ako prije
prilagodbe postavki usmjerivača
koristite funkciju zaštićenog
postavljanja Wi-Fi veze. U tom slučaju
promijenite bežične postavke računala
u skladu s tim.
Ne možete povezati uređaj za reprodukciju s
bežičnim LAN usmjerivačem.
, Provjerite je li bežični LAN usmjerivač
uključen.
, Ovisno o okruženju upotrebe,
uključujući materijal od kojeg je
izrađen zid, uvjete prijema radiovalova
ili prepreke između uređaja za
reprodukciju i bežičnog LAN
usmjerivača, udaljenost za
komunikaciju možda će biti manja.
Postavite uređaj za reprodukciju
i bežični LAN usmjerivač bliže jedan
drugom.
, Uređaji koji koriste frekvencijski pojas
od 2,4 GHz, poput mikrovalne pećnice
te Bluetooth ili digitalnih bežičnih
uređaja, mogu prekidati
komunikaciju. Uređaj za reprodukciju
premjestite dalje od takvih uređaja ili
isključite uređaje.
Prilikom uključivanja uređaja za reprodukciju
na zaslonu se prikazuje poruka [A new
software version is available. Please go to the
„Setup” section of the menu and select
„Software Update” to perform the update.]
(Dostupna je nova verzija softvera. Idite na
odjeljak „Setup” (Postavljanje) u izborniku
i odaberite „Network update” (Mrežno
ažuriranje) da biste proveli ažuriranje).
Dodatne informacije
Ne možete povezati računalo s internetom
nakon što se provede [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] (Zaštićeno postavljanje Wi-Fi
veze (WPS)).
, U poglavlju [Software Update]
(Ažuriranje softvera) (stranica 26)
potražite informacije o ažuriranju
uređaja za reprodukciju na noviju
verziju softvera.
Bluetooth veza
Uspostavljanje Bluetooth veze nije moguće.
, Mogućnost [Bluetooth Mode]
(Bluetooth način) postavite na [On]
(Uključeno) (str. 29).
, Provjerite je li Bluetooth uređaj koji je
potrebno spojiti uključen te je li
Bluetooth funkcija omogućena.
, Približite Bluetooth uređaj uređaju za
reprodukciju.
, Ponovno povežite ovaj uređaj za
reprodukciju i Bluetooth uređaj.
Možda ćete prvo morati pomoću
Bluetooth uređaja poništiti vezu
s ovim uređajem za reprodukciju.
37
, Prije ponovnog povezivanja jednom
izbrišite informacije o uparivanju
s popisa uređaja i sa spojenog uređaja.
, Povezivanje možda neće biti moguće ako
se u blizini uređaja za reprodukciju nalaze
drugi Bluetooth uređaji. U tom slučaju
isključite druge Bluetooth uređaje.
, Izbrisane su informacije o registraciji
veze. Ponovite postupak povezivanja.
Nema zvuka, zvuk preskače ili oscilira ili je
veza prekinuta.
, Približite Bluetooth uređaj uređaju za
reprodukciju.
, Provjerite da možda druga Wi-Fi
mreža, drugi Bluetooth uređaj, drugi
bežični uređaj od 2,4 GHz ili
mikrovalna pećnica ne izazivaju
smetnje na uređaju za reprodukciju.
, Provjerite je li Bluetooth veza ispravno
uspostavljena između ovog uređaja za
reprodukciju i Bluetooth uređaja.
, Ponovno povežite ovaj uređaj za
reprodukciju i Bluetooth uređaj.
, Držite uređaj za reprodukciju podalje
od metalnih predmeta ili površina.
Control for HDMI (Kontrola za
HDMI) (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) ne radi (BRAVIA Sync).
, Provjerite je li [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) pod [HDMI
Settings] (HDMI postavke) postavljena
na [On] (Uključeno) (str. 32).
, Ako promijenite HDMI vezu,
isključite uređaj za reprodukciju
i ponovno ga uključite.
, Ako je došlo do nestanka struje,
postavite funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (HDMI postavke) na
[Off] (Isključeno), zatim postavite
38
[Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u kategoriji [HDMI Settings]
(HDMI postavke) na [On]
(Uključeno) (str. 32).
, Provjerite sljedeće i pogledajte
priručnik s uputama isporučen uz
komponentu:
– Je li povezana komponenta
kompatibilna s funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI).
– Jesu li postavke povezane komponente
za funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) ispravne.
, Ako ste uređaj za reprodukciju
povezali s televizorom putem AV
pojačala (prijemnika),
– a AV pojačalo (prijemnik) nije
kompatibilno s funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI),
možda nećete moći upravljati
televizorom pomoću uređaja za
reprodukciju.
– Ako promijenite HDMI vezu,
isključite i ponovno priključite kabel za
napajanje, a ako je došlo do nestanka
struje, pokušajte učiniti sljedeće:
1Kontrolu za odabir ulaznog signala
na AV pojačalu (prijemniku) postavite
tako da se na zaslonu televizora
prikazuje slika s uređaja za
reprodukciju. 2Postavite funkciju
[Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u kategoriji [HDMI Settings]
(HDMI postavke) na [Off]
(Isključeno), zatim postavite funkciju
[Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u kategoriji [HDMI Settings]
(HDMI postavke) na [On]
(Uključeno) (str. 32). Pročitajte
priručnik s uputama isporučen uz AV
prijemnik (pojačalo).
Funkcija System Power-Off (Isključivanje
sustava) ne radi (BRAVIA Sync).
, Provjerite jesu li funkcije [Control for
HDMI] (Kontrola za HDMI) i [Linked
to TV-off] (Povezivanje s isključivanjem
televizora) pod [HDMI Settings] (HDMI
postavke) postavljene na [On]
(Uključeno) i [Valid] (Valjano) (str. 32).
Ostalo
Reprodukcija ne započinje od početka
sadržaja.
Reprodukcija ne započinje od mjesta
nastavka na kojem ste prekinuli
reprodukciju.
, Ovisno o disku, mjesto nastavka može
se izbrisati iz memorije u sljedećim
slučajevima:
– kada otvorite ladicu diska
– kada prekinete vezu s USB uređajem
– kada reproducirate drugi sadržaj
– kada isključite uređaj za
reprodukciju.
Poruka 1 [Playback stopped. The content
being played is protected by Cinavia and is not
authorized for playback on this device. For
more information, see http://
www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Reprodukcija je zaustavljena. Reproducirani
sadržaj zaštićen je tehnologijom Cinavia
i njegova reprodukcija na ovom uređaju nije
dopuštena. Više informacija potražite na
http://www.cinavia.com. Poruka 1.)
prikazuje se tijekom reprodukcije diska.
Ladica za disk ne otvara se i ne možete
ukloniti disk čak ni kada pritisnete Z.
, Dok je uređaj za reprodukciju
uključen, pritisnite gumb x
(zaustavljanje), HOME i nakon toga
gumb TOP MENU na daljinskom
upravljačku kako biste otključali ladicu
i onemogućili zaključavanje gumba
(str. 11).
, Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
uređaj za reprodukciju i iskopčajte
kabel za napajanje. 2Ponovno
ukopčajte kabel za napajanje dok
pritišćete tipku Z na uređaju za
reprodukciju. 3Nastavite pritiskati
tipku Z na uređaju za reprodukciju
dok se ladica ne otvori. 4Uklonite
disk. 5Za oporavak uređaja za
reprodukciju iskopčajte i ponovno
ukopčajte kabel za napajanje.
Dodatne informacije
, Pritisnite OPTIONS i zatim odaberite
[Play from start] (Reproduciraj od
početka).
, Zvučni zapis videozapisa koji
reproducirate sadrži Cinavia kôd koji
pokazuje da se radi o sadržaju
namijenjenom prezentaciji samo uz
upotrebu profesionalne opreme
i njegova reprodukcija korisnicima
nije dopuštena (str. 6).
Na zaslonu se pojavljuje poruka [[EJECT] Key
is currently unavailable.] (Ključ [IZBACI]
trenutačno nije dostupan) nakon što
pritisnete Z (otvaranje / zatvaranje).
, Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Uređaj za reprodukciju ne reagira na
pritiskanje bilo kojeg gumba.
, Unutar uređaja za reprodukciju
nakupila se vlaga (str. 4).
39
Laser: poluvodički laser
Raspon prijenosa (A2DP):
• 20 Hz – 40.000 Hz (LDAC
u uzorkovanju 96 kHz i prijenos do
990 kb/s)
• 20 Hz – 20.000 Hz (u uzorkovanju
44,1 kHz)
Ulazi i izlazi
Općenito
(Naziv priključka:
vrsta priključka / izlazna razina /
impedancija prilikom učitavanja)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
cinčni priključak/0,5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
HDMI standardna 19-pinska
priključnica
LAN (100): 100BASE-TX terminal
USB:
USB priključak vrste A (za
priključivanje USB memorije, čitača
memorijskih kartica, digitalnog
fotoaparata i digitalne video kamere)*
Preduvjeti napajanja:
12 V istosmjerne struje s adapterom za
izmjeničnu struju
Nazivna snaga: ulaz 220 V – 240 V
izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja energije (prilikom upotrebe
adaptera za izmjeničnu struju) 12 W
Mreža u pripravnosti:
Manje od 3 W (svi ožičeni/bežični
mrežni ulazi su uključeni)
Dimenzije (pribl.):
255 mm × 192 mm × 39 mm
(širina / dubina / visina) uklj.
ispupčene dijelove
Težina (pribl.): 0,9 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
Raspon vlage: 25 % do 80 %
Specifikacije
Sustav
* Ne upotrebljavajte za punjenje.
DC IN: 12 V istosmjerne struje, 850 mA
Bežična mreža
Standard bežične LAN mreže:
Protokol IEEE802.11 a/b/g/n
Raspon frekvencija:
2,4 GHz, pojas od 5 GHz
Modulacija: DSSS i OFDM
Bluetooth verzija: Bluetooth verzija 4.1
Isporučena dodatna oprema
• Adapter za izmjeničnu struju
(AC-L1210WW) (1)
• Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
• Daljinski upravljač (1)
• R03 (veličina AAA) baterije (2)
Bluetooth
Komunikacijski sustav:
Bluetooth specifikacija v4.1
Izlaz:
Bluetooth specifikacija, klasa snage 1
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 30 m
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili:
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Podržani kodeci: SBC, AAC, LDAC
40
Dizajn i specifikacije podložni su
promjeni bez prethodne obavijesti.
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*3
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• BD-ovi sa spremnikom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio CD-dodataka
• Super VCD-ovi
• Zvučni materijal na DualDisk
diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). DualDisc diskovi
i neki glazbeni diskovi šifrirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava
nisu usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD), što znači da se takvi diskovi
ne mogu reproducirati na ovom
proizvodu.
Napomena u vezi reprodukcije BD / DVD
diskova
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane uz
reprodukciju BD/DVD diskova. Budući
da ovaj uređaj za reprodukciju
reproducira BD/DVD diskove u skladu
sa sadržajem diska koji su oblikovali
proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije neće biti dostupne.
Napomena vezana uz dvoslojne BD / DVD
diskove
Dodatne informacije
*2
Budući da su specifikacije Blu-ray diskova
nove i mijenjaju se, neki diskovi možda se
neće moći reproducirati ovisno o vrsti
diska i verziji.
Izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru,
povezanom izlaznom priključku
i odabranim postavkama zvuka.
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku
vrstu pigmenta BD-R (vrsta LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne
mogu se reproducirati ako je postscriptove
moguće snimiti.
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako
nije pravilno finaliziran. Dodatne
informacije potražite u priručniku
s uputama priloženom uz uređaj za
snimanje.
Napomena o diskovima
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu
se trenutačno prekinuti pri prebacivanju
slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM / DVD VIDEO)
Uređaj za reprodukciju ima regionalni
kôd otisnut na dnu uređaja,
a reproducira samo BD-ROM / DVD
VIDEO diskove označene identičnim
regionalnim kodovima ili oznakom
ALL .
Regionalni kôd
41
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
Oblik
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
MP4
MPEG4/AVC*5
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
42
Sa zvukom
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Nastavak
.avi
*5
Glazba
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
*11
.wav
LPCM
*7
.flac, .fla
Dolby Digital
*6*11
.ac3
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Nastavak
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
*3
*4
*11
*12
*13
Fotografija
Format
*10
Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati datoteke ovog formata
smještene na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati samo videosadržaje
standardne rezolucije smještene na DLNA
poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati datoteke DTS formata
smještene na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati samo datoteke Dolby Digital
formata smještene na DLNA poslužitelju.
*14
*15
*16
Dodatne informacije
DSF*1
*2
*8
*9
FLAC*1
*1
*6
Uređaj za reprodukciju može podržati
AVC do razine 4.1.
Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati datoteke ovog formata
smještene na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju može podržati
WMV9 do razine Napredni profil.
Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa 60 fps (kadrova
u sekundi).
Uređaj za reprodukciju reproducira
datoteke formata AVCHD snimljene
digitalnom videokamerom itd.
Disk formata AVCHD neće se
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati datoteke u formatu
AVCHD 3D.
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati datoteke „.mka”.
Ovu videodatoteku nije moguće
reproducirati na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
kodirane datoteke, npr. u formatu
Lossless.
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
datoteke šifrirane značajkom DST.
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
animirane PNG ni animirane GIF
datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu
prikazuje se ključna ili prva slika.
Uređaj za reprodukciju ne podržava
16-bitne BMP datoteke.
b
• Neke datoteke neće se reproducirati ovisno
o formatu datoteke, šifriranju datoteke,
stanju snimke ili stanju DLNA poslužitelja.
• Neke datoteke uređene na računalu neće se
reproducirati.
• Neke datoteke neće se moći premotavati
unaprijed ili unatrag.
• Uređaj za reprodukciju ne reproducira
datoteke sa sustavom zaštite kao što je DRM.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape BD-ova, DVDova, CD-ova i USB uređaja:
– do mapa u 9. sloju, uključujući korijensku
mapu.
– do 500 datoteka / mapa u jednom sloju.
43
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape pohranjene na
DLNA poslužitelju:
– do mapa u 19. sloju.
– do 999 datoteka / mapa u jednom sloju.
• Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa:
– do 60 fps samo za format AVCHD
(MPEG4/AVC).
– do 30 fps za druge videokodeke.
• Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa u bitovima od 40 Mbps.
• Neki USB uređaji ne funkcioniraju s ovim
uređajem za reprodukciju.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
uređaje MSC (klasa masovne pohrane) kao
što je flash memorija ili HDD, uređaje SICD
(engl. Still Image Capture Devices)
i tipkovnicu 101.
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB
memorijama ili uređajima, isključite uređaj
za reprodukciju pri priključivanju ili
isključivanju USB memorije ili uređaja.
• Uređaj za reprodukciju možda će
videozapise velike brzine prijenosa
s podatkovnog CD diska reproducirati uz
poteškoće. Takve se datoteke preporučuje
reproducirati s pomoću podatkovnih DVDa ili BD diskova.
O sigurnosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija putem
funkcije bežične LAN mreže uspostavlja
radiovalovima, bežični signal može biti
podložan presretanju. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, uređaj za
reprodukciju podržava razne sigurnosne
funkcije. Obavezno pravilno
konfigurirajte sigurnosne postavke
u skladu sa svojim mrežnim okruženjem.
Bez zaštite
Premda se postavke mogu jednostavno
postaviti, svatko može presresti bežičnu
komunikaciju ili neovlašteno pristupiti
vašoj bežičnoj mreži, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte na umu da
postoji rizik od neovlaštenog pristupa ili
presretanja podataka.
44
WEP
WEP primjenjuje zaštitu na
komunikaciju da bi se spriječilo
presretanje komunikacije ili upadanje
u bežičnu mrežu. WEP je naslijeđena
sigurnosna tehnologija koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji ne
podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
radi ispravljanja manjkavosti tehnologije
WEP. TKIP jamči višu razinu sigurnosti
od tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja
koristi napredan način zaštite različit od
tehnologija WEP i TKIP.
AES jamči višu razinu sigurnosti nego
tehnologija WEP i TKIP.
Napomene o diskovima
• Da bi disk ostao čist,
pridržavajte ga za
rub. Ne dodirujte
površinu.
Prašina, otisci
prstiju ili ogrebotine na disku mogu
uzrokovati njegov nepravilan rad.
• Disk nemojte izlagati izravnoj
Sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline,
primjerice dovodima toplog zraka, ni
ostavljati u automobilu na izravnoj
Sunčevoj svjetlosti jer unutra
temperatura može znatno porasti.
• Nakon reprodukcije pohranite disk
u kutiju.
• Disk čistite krpom za
čišćenje. Disk brišite
od središta prema
rubu.
Popis jezičnih kodova
Dodatne informacije potražite u odjeljku
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a / DVD-a) (stranica 30).
Jezične kartice odgovaraju standardu
ISO 639: 1988 (E/F).
Kôd
Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Dodatne informacije
• Nemojte koristiti otapala kao što su
benzin i razrjeđivač, sredstva za
čišćenje diskova/leća dostupna na
tržištu ili antistatičke raspršivače
namijenjene za gramofonske ploče.
• Ako ste ispisali oznaku diska, prije
reprodukcije pričekajte da se oznaka
osuši.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove.
– Disk za čišćenje leće.
– Disk koji nije uobičajenog oblika
(na primjer, karta ili srce).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
– Disk za koji je pričvršćena celofanska
traka ili naljepnica.
• Nemojte obnavljati stranu diska za
reprodukciju da biste uklonili
površinske ogrebotine.
45
Kôd
Jezik
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
46
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Roditeljski nadzor / regionalni kôd
Dodatne informacije potražite u odjeljku
[Parental Control Area Code]
(Regionalni kôd roditeljskog nadzora)
(stranica 31).
Kôd
Regija
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2109
2390
2428
2489
2149
2086
2543
2586
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Njemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španjolska
Švicarska
Tajvan
Vijetnam
2047
2057
2090
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2376
2379
2427
2436
2501
2499
2528
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Hong Kong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nizozemska
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švedska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Softver ovog uređaja za reprodukciju mogao bi se ažurirati u budućnosti. Dostupna
ažuriranja i upute za upotrebu s naprednim postavkama možete preuzeti na sljedećem
web-mjestu:
www.sony.eu/support
z
Da biste pronašli korisne savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke
Sony, posjetite: www.sony.eu/myproducts/
4-579-670-11(1) (HR)
© 2016. Sony Corporation
Download PDF

advertising