Sony | BDP-S1500 | Sony BDP-S1500 Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju Upute za upotrebu

4-549-800-11(2) (HR)
Blu-ray Disc™ / DVD
uređaj za reprodukciju
Upute za upotrebu
Početak rada
Reprodukcija
Internet
Postavke i prilagodbe
Zahvaljujemo vam na kupovini. Prije upotrebe
uređaja za reprodukciju pozorno pročitajte
ove upute.
BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S1500
Dodatne informacije
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju
te na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Kabel za napajanje smije se promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatre.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem
poveća rizik od oštećenja očiju. S obzirom na to
da je laserska zraka u Blu-ray Disc/DVD uređaju
za reprodukciju štetna za oči, nemojte pokušavati
rastavljati kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Ova se naljepnica nalazi na zaštitnom kućištu
lasera unutar uređaja.
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod
klase 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA
KLASE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
2
Obavijest kupcima u Velikoj Britaniji
i Republici Irskoj
Kalupljeni utikač usklađen sa standardom
BS1363 pričvršćen je na ovaj uređaj radi vaše
zaštite i praktičnosti.
Ako je osigurač u utikaču potrebno zamijeniti,
zamjenski osigurač mora biti iste snage kao
i izvorni osigurač te mora imati odobrenje
udruženja ASTA ili BSI na temelju standarda
BS1362 (na primjer s oznakom
ili
).
Ako se na utikaču isporučenom uz opremu
nalazi odvojivi poklopac osigurača, obavezno
nakon zamjene osigurača vratite poklopac.
Utikač nikada nemojte koristiti bez poklopca
osigurača. Ako izgubite poklopac utikača,
obratite se najbližem servisu tvrtke Sony.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne može odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa. Detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje kućanskog otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Samo
Europa
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa
sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na
pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa.
Mjere opreza
• Uređaj radi pod naponom od 220 – 240 V AC,
50/60 Hz. Provjerite odgovara li radni napon
uređaja naponu lokalne električne mreže.
• Uređaj postavite tako da je kabel za napajanje
moguće odmah izvaditi iz zidne utičnice
u slučaju problema.
Napomena za korisnike u Europi
(samo BDP-S5500)
Tvrtka Sony Corp. ovime izjavljuje
da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani serviser.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom, proizvod po isteku vijeka
trajanja odložite u odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite u odjeljku
o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite u odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga
je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
u vezi sa servisom ili jamstvom, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
3
Mjere opreza
Oprema je ispitana kabelom kraćim od
3 metra i u skladu je s ograničenjima
navedenim u Direktivi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
O postavljanju
• Postavite uređaj za reprodukciju
na dovoljno prozračno mjesto kako
u unutrašnjosti uređaja za reprodukciju
ne bi došlo do nakupljanja topline.
• Kako biste smanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
• Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljenim svijećama).
• Uređaj za reprodukciju ne postavljajte
u skučen prostor, primjerice, na policu
za knjige ili slično.
• Uređaj nemojte postavljati na otvorenom,
kao ni u automobile, brodove i druga vozila.
• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz
hladnog na toplo mjesto ili ga postavite
u vrlo vlažan prostor, na lećama unutar
uređaja može se kondenzirati vlaga.
Ako se to dogodi, uređaj za reprodukciju
možda neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i ostavite uređaj
za reprodukciju uključen približno
pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju
u nagnuti položaj. Projektiran je za rad
samo u vodoravnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
prednje ploče. To može ograničiti prijam
radiovalova.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju
na mjesta na kojima se upotrebljava
medicinska oprema. To može prouzročiti
kvar medicinskih instrumenata.
• Ako upotrebljavate srčani stimulator
ili neki drugi medicinski uređaj,
prije upotrebe funkcije bežične LAN
mreže posavjetujte se s liječnikom ili
proizvođačem medicinskog uređaja.
4
• Ovaj uređaj za reprodukciju valja postaviti
i koristiti uz razmak od najmanje 20 cm
između uređaja za reprodukciju i tijela
osobe (to ne uključuje ekstremitete: ruke,
zapešća, stopala i gležnjeve).
• Na uređaj za reprodukciju nemojte
postavljati teške ili nestabilne predmete.
• U ladicu za disk ne stavljajte nikakve
druge predmete osim diskova.
U protivnom bi moglo doći do oštećenja
uređaja za reprodukciju ili predmeta.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju izvadite sve diskove iz ladice.
Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju isključite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i sve druge kabele.
O izvorima napajanja
• Uređaj za reprodukciju nije isključen iz
izvora napajanja ako je priključen u zidnu
strujnu utičnicu, čak i ako je uređaj za
reprodukciju isključen.
• Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne
utičnice ako se njime ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme. Prilikom
isključivanja kabela za napajanje
izmjeničnom strujom držite ga za
utikač, a ne povlačite sam kabel.
• Da biste spriječili oštećenja kabela
za napajanje izmjeničnom strujom
pridržavajte se sljedećih uputa. Ne koristite
se kabelom za napajanje izmjeničnom
strujom (naponski vod) ako je oštećen jer
bi u suprotnome moglo doći do strujnog
udara ili požara.
– Nemojte prikliještiti kabel za napajanje
izmjeničnom strujom između uređaja
za reprodukciju i zida, police i sl.
– Ne stavljajte teške predmete na kabel
za napajanje izmjeničnom strujom
niti povlačite sam kabel.
O adapteru za izmjeničnu struju
• Upotrijebite priloženi adapter za izmjeničnu
struju za ovaj uređaj za reprodukciju jer
drugi adapteri mogu uzrokovati kvar.
• Nemojte rastavljati ni provoditi obrnuti
inženjering.
• Ne stavljajte adapter za izmjeničnu struju
u skučene prostore kao što je polica knjiga
ili vitrina.
• Ne povezujte adapter za izmjeničnu struju
s putnim električnim pretvaračem koji može
generirati toplinu i uzrokovati kvar.
• Ne bacajte ga i ne udarajte.
• Prilikom premještanja uređaja
za reprodukciju svakako isključite
HDMI kabel.
O prilagodbi glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove
s vrlo niskom razinom ulaza zvuka ili bez
zvučnih signala. U suprotnome može doći
do oštećenja vašeg sluha i zvučnika tijekom
glasnog dijela reprodukcije.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom. Nemojte koristiti nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo,
primjerice alkohol ili benzin.
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za čišćenje i sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući tekuća
sredstva i raspršivače). Oni mogu prouzročiti
kvar uređaja.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravljanja ovog uređaja za
reprodukciju popravljeni dijelovi mogu
se prikupljati u svrhu ponovne upotrebe
ili recikliranja.
O povezivanju putem HDMI OUT utičnice
Budući da zbog nepravilnog rukovanja
može doći do oštećenja HDMI OUT utičnice
i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.
• Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu
na stražnjoj strani uređaja za reprodukciju
i HDMI utikač tako da usporedite njihove
oblike. Provjerite da utikač nije preokrenut
ili nagnut.
• HDMI utikač prilikom priključivanja ili
isključivanja HDMI kabela držite ravno.
Nemojte zakretati ili silom umetati HDMI
utikač u priključak HDMI OUT.
Za gledanje 3D videoslika
(samo BDP-S5500/S4500)
Neke osobe tijekom gledanja 3D videozapisa
mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju,
umor ili mučnina). Sony svim gledateljima
preporučuje uzimanje redovitih stanki
tijekom gledanja 3D videozapisa. Duljina
i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se
od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što
vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu,
morate prestati gledati 3D videoslike dok
nelagoda ne prestane; savjetujte se
s liječnikom ako mislite da je to potrebno.
Također biste trebali pregledati (i) priručnik
s uputama i/ili poruku koja upućuje na oprez
za svaki drugi uređaj koji upotrebljavate ili za
Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju na
ovom proizvodu te (ii) potražiti najnovije
informacije na našem web-mjestu
(http://www.sony-europe.com/myproduct/).
Vid male djece (osobito one ispod šest godina
starosti) još uvijek je u razvoju. Prije nego što
dopustite maloj djeci gledanje 3D videoslika,
posavjetujte se s liječnikom (pedijatrom ili
okulistom).
Da bi bili sigurni da djeca slijede prethodno
navedene preporuke, odrasli bi ih trebali
nadzirati.
5
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: ovaj uređaj za reprodukciju može
beskonačno prikazivati nepomičnu
videosliku ili zaslonski prikaz na
televizoru. Ako nepomičnu videosliku ili
zaslonski prikaz prikazujete na televizoru
dulje vrijeme, postoji rizik od oštećenja
zaslona. Tome su podložni televizori
s plazma zaslonima i projekcijski
televizori.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi
s uređajem za reprodukciju, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Zaštita autorskih prava
Napominjemo da se u Blu-ray Disc™ i DVD
medijima koriste napredni sustavi zaštite
sadržaja. Ti sustavi, pod nazivom AACS
(Advanced Access Content System) i CSS
(Content Scramble System), mogu sadržavati
neka ograničenja reprodukcije, analognog
izlaza i drugih sličnih značajki.
Funkcioniranje proizvoda i postavljena
ograničenja mogu se razlikovati ovisno
o datumu kupnje jer upravni odbor za
AACS može usvojiti ili promijeniti pravila
ograničenja nakon kupnje.
Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
potražite u internetskom informativnom
centru za korisnike tehnologije Cinavia na
adresi http://www.cinavia.com. Da biste
poštom zatražili dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia, pošaljite poštansku
dopisnicu sa svojom adresom na sljedeću
adresu: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, SAD.
Informacije o priručniku
Na fotografiji na naslovnici je uređaj
BDP­S5500.
Autorska prava i zaštitni znakovi
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili
njezinih partnera.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby i simbol s dvostrukim
slovom D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
• Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited.
DTS, simbol i DTS te simbol zajedno
registrirani su zaštitni znaci, a DTS
2.0+Digital Out zaštitni je znak tvrtke
DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod pomoću tehnologije Cinavia
ograničava korištenje neovlaštenih kopija
nekih komercijalnih filmova i videozapisa
te njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije
zabranjena upotreba neovlaštene kopije,
prikazat će se poruka, a reprodukcija ili
kopiranje bit će prekinuti.
6
• Izrazi HDMI® i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ i logotipi zaštitni su
znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™ i logotip Blu-ray 3D™ zaštitni
su znakovi udruženja Blu-ray Disc
Association.*1
• „Logotip DVD” zaštitni je znak tvrtke
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
i „CD” zaštitni su znakovi.
• „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička
tehnologija licencirana od tvrtke
Verance Corporation i zaštićena patentom
U.S. Patent 7,369.677 i drugim patentima
Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih
država koji su potvrđeni i u obradi, kao
i autorskim pravima i zaštitom industrijskih
tajni za neke dijelove te tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation.
Autorska prava 2004. – 2010. Verance
Corporation. Verance pridržava sva prava.
Funkcionalna analiza softvera ili rastavljanje
zabranjeni su.
• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
U ovaj proizvod ugrađena je tehnologija
na koju se primjenjuju određena prava
intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija te tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće Microsoftove licence.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
pristupa sadržaju Microsoft PlayReady™
za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj pomoću tehnologije
PlayReady pristupa sadržaju zaštićenom
značajkom PlayReady i/ili sadržaju
zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj
ne uspije valjano primijeniti ograničenja za
korištenje sadržaja, vlasnici sadržaja mogu
zahtijevati od Microsofta da mu uskrati
mogućnost korištenja sadržaja zaštićenog
značajkom PlayReady. Onemogućivanje
ne bi trebalo utjecati na nezaštićeni sadržaj
ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama
ograničavanja pristupa. Radi pristupa svom
sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
nadogradnju tehnologije PlayReady.
Ako odbijete nadogradnju, nećete moći
pristupati sadržaju za koji je potrebna
nadogradnja.
• Gracenote, logotip Gracenote i „Powered by
Gracenote”, Gracenote MusicID, Gracenote
VideoID i Gracenote Video Explore
registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Gracenote, Inc.
u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
državama.*1
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® zaštitni su znaci
tvrtke Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
i Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ zaštitni
su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.*2
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska
je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.*2
• Identifikacijska oznaka standarda
Wi-Fi certifikacijska je oznaka tvrtke
Wi-Fi Alliance.*2
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znaci, servisni
znaci ili certifikacijske oznake tvrtke
Digital Living Network Alliance.*1
• SDK uređaja Opera® tvrtke Opera
Software ASA. Autorska prava 1995. – 2014.
Opera Software ASA. Sva prava pridržana.
7
• Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su
svojih vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
proizvođača. U ovom se priručniku ne
koriste oznake ™ i ®.
*1
*2
Samo BDP-S5500/S4500
Samo BDP-S5500
Ugovor o licenci tvrtke Gracenote®
s krajnjim korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke
Gracenote, Inc. iz Emeryvillea, SAD
(„Gracenote”). Softver tvrtke Gracenote
(„softver tvrtke Gracenote”) omogućuje
aplikaciji ili uređaju prepoznavanje diskova
i/ili datoteka i dohvaćanje informacija
o glazbi i/ili videozapisu, uključujući
informacije o nazivu, izvođaču, pjesmi
i naslovu („podaci tvrtke Gracenote”),
s mrežnih poslužitelja ili ugrađenih baza
podataka (skupno „poslužitelji tvrtke
Gracenote”) te druge funkcije. Podatke
tvrtke Gracenote možete koristiti samo
u okviru funkcija namijenjenih krajnjem
korisniku ove aplikacije ili uređaja; prijam
i prikaz podataka tvrtke Gracenote u ovoj
aplikaciji ili na ovom uređaju ne omogućuje
tvrtka Gracenote i isključiva su odgovornost
i obaveza proizvođača.
8
Ova aplikacija ili uređaj može sadržavati
sadržaj koji pripada davateljima usluga tvrtke
Gracenote. Ako je tako, sva ovdje postavljena
ograničenja koja se odnose na podatke tvrtke
Gracenote primjenjivat će se i na takve
sadržaje i taj sadržaj davatelja imat će pravo na
sve prednosti i zaštite koja su ovime dostupna
tvrtke Gracenote. Pristajete upotrebljavati
podatke tvrtke Gracenote, softver tvrtke
Gracenote i poslužitelje tvrtke Gracenote
samo u osobne i nekomercijalne svrhe.
Suglasni ste s time da nećete dodjeljivati,
kopirati ili prenositi softver tvrtke Gracenote
ili podatke tvrtke Gracenote ni na koju treću
stranu. SUGLASNI STE S TIME DA NEĆETE
KORISTITI NI ZLORABITI PODATKE
TVRTKE GRACENOTE, SOFTVER
TVRTKE GRACENOTE ILI POSLUŽITELJE
TVRTKE GRACENOTE NI NA KOJI DRUGI
NAČIN OSIM KAKO JE IZRIČITO OVDJE
DOZVOLJENO.
Pristajete na to da, ako prekršite ta
ograničenja, gubite svoju neisključivu
licencu na podatke, softver i poslužitelje
tvrtke Gracenote samo u osobne
i nekomercijalne svrhe. Ako vam istekne
licenca, pristajete na prestanak djelomičnog
i potpunog korištenja podataka, softvera
i poslužitelja tvrtke Gracenote. Gracenote
zadržava sva prava nad podacima, softverom
i poslužiteljima tvrtke Gracenote, uključujući
sva prava vlasništva. Gracenote ni pod kojim
uvjetima ne može biti odgovoran ni za kakvo
plaćanje vama za informacije koje pružite.
Pristajete da Gracenote, Inc. može ostvariti
svoja prava navedena u ovom Ugovoru
u svoje ime izravno protiv vas. Tvrtka
Gracenote može ispraviti ili ukloniti podatke
tvrtke Gracenote uz prethodnu obavijest ili
bez nje i može blokirati ili izmijeniti način
pristupa podacima tvrtke Gracenote;
vi nemate pravo ni na kakvu prijavu protiv
tvrtke Gracenote uslijed takve promjene,
uklanjanja, blokiranja ili izmjene.
IMAJTE NA UMU da se za upotrebu
podataka tvrtke Gracenote obično trebaju
upotrebljavati određeni tehnički preduvjeti
kao što su aplikacija ili uređaj, softverski
programi, načini prijenosa,
telekomunikacijske usluge ili druge usluge
treće strane koje mogu uključivati dodatne
troškove, osobito troškove povezivanja, koje
morate dodatno platiti. Tvrtka Gracenote ne
pruža takve aplikacije ili uređaje, softverske
programe, načine prijenosa ili druge usluge
i ne prihvaća ikakvu odgovornost za usluge
treće strane. Tvrtka Gracenote nije odgovorna
za ispravno postavljanje, povezivanje ili
(ako postoji) opremu za ovu aplikaciju ili
uređaj koji omogućuje prijam podataka tvrtke
Gracenote; ovo je samo vaša odgovornost.
Usluga tvrtke Gracenote u statističke svrhe
koristi jedinstveni identifikator za praćenje
upita. Svrha je nasumično dodijeljenog
brojčanog identifikatora da usluga tvrtke
Gracenote broji upite ne znajući tko ste.
Dodatne informacije potražite na web-stranici
s pravilima zaštite privatnosti za uslugu tvrtke
Gracenote.
,nastavak na stranica 11
9
Sadržaj
2
4
UPOZORENJE
Mjere opreza
Početak rada
12
17
19
19
Vodič kroz dijelove i kontrole
Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju
Korak 2: priprema za mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup
Reprodukcija
21
23
23
25
Reprodukcija diska
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija putem mreže
Dostupne mogućnosti
Internet (samo BDP-S5500/S4500)
28
Pretraživanje web-stranica
Postavke i prilagodbe
30
30
30
32
33
34
35
36
37
38
Upotreba zaslona s postavkama
[Software Update] (Ažuriranje softvera)
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
[Audio Settings] (Postavke zvuka)
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke gledanja BD-a/DVD-a)
[Parental Control Settings] (Postavke roditeljskog nadzora)
[System Settings] (Postavke sustava)
[Network Settings] (Postavke mreže)
[Easy Network Settings] (Jednostavne postavke mreže)
[Resetting] (Ponovno postavljanje)
Dodatne informacije
39
44
10
Otklanjanje poteškoća
Specifikacije
Softver tvrtke Gracenote i svaka stavka
podataka tvrtke Gracenote licencirani su
„KAKVI JESU”. Gracenote ne iznosi nikakve
tvrdnje ni jamstva, izričita ni implicirana,
u vezi s točnosti bilo kojih podataka tvrtke
Gracenote s poslužitelja tvrtke Gracenote;
preuzimanje ili bilo koji drugi način primanja
sadržaja, posebice preuzimanje podataka
tvrtke Gracenote, također obavljate na svoju
vlastitu odgovornost i samo ste vi odgovorni
za sva oštećenja ove aplikacije ili uređaja i sve
ostale štete, uključujući gubitak podataka,
do kojih je došlo uslijed takvih radnji.
Gracenote zadržava pravo brisanja podataka
s poslužitelja tvrtke Gracenote ili promjene
kategorija podataka iz bilo kojeg razloga koji
procijeni dovoljnim. Ne jamči se da su softver
ili poslužitelji tvrtke Gracenote bez pogrešaka
ni da će njihovo funkcioniranje biti
neprekidno. Tvrtka Gracenote nije vam
obvezna davati nove, poboljšane ili dodatne
vrste ili kategorije podataka koje Gracenote
može davati u budućnosti i slobodno može
u bilo kojem trenutku prestati pružati svoje
usluge.
Software License Information
Za pojedinosti o EULA-i (Ugovor s krajnjim
korisnikom) pogledajte [License agreement]
u izborniku s opcijama na svakoj ikoni
mrežne usluge.
Za pojedinosti o ostalim softverskim
licencama odaberite [Setup] i pogledajte
[Software License Information] u [System
Settings].
Ovaj proizvod sadrži softver koji podliježe
GNU-ovoj Općoj javnoj licenci („GPL”)
ili Nižoj općoj javnoj licenci („LGPL”).
Ove licence znače da korisnici imaju pravo
na dobivanje, izmjenu i redistribuciju
izvornog koda ovog softvera u skladu
s odredbama GPL-a ili LGPL-a.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom
proizvodu podliježe GPL-u i LGPL-u
i dostupan je na mreži. Za preuzimanje
posjetite sljedeće web-mjesto:
http://www.sony.net/Products/Linux
Zapamtite da tvrtka Sony ne može odgovoriti
ni na kakve upite vezane uz sadržaj ovog
izvornog koda.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU
OSTALOGA IMPLICIRANA JAMSTVA
PRIKLADNOSTI ZA NAVEDENU ILI
POSEBNU NAMJENU, NASLOVA
I NEKRŠENJA. GRACENOTE NE JAMČI
REZULTATE DOBIVENE POMOĆU
SOFTVERA TVRTKE GRACENOTE,
PODATAKA TVRTKE GRACENOTE ILI
BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE
GRACENOTE. TVRTKA GRACENOTE
NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI
ODGOVORNA NI ZA KAKVE
POSLJEDIČNE ILI NEHOTIČNE ŠTETE
NI ZA GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA.
© 2000. – do danas. Gracenote, Inc. Sva prava
pridržana.
11
Početak rada
Vodič kroz dijelove i kontrole
Prednja ploča
1
2
6
A Ladica za disk
B Z (otvaranje/zatvaranje)
C [/1 (uključeno/stanje
pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili
ga postavlja u stanje pripravnosti.
D Indikator napajanja
Svijetli kada je uređaj za
reprodukciju uključen.
E Priključak (USB)
Priključite USB uređaj na ovaj
priključak.
F Senzor daljinskog upravljača
12
34
5
Služi za zaključavanje ladice za disk
(zaključavanje gumba)
Ladicu za disk možete zaključati
da bi se spriječilo slučajno otvaranje.
Dok je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite gumb x (za zaustavljanje),
HOME i nakon toga gumb TOP MENU
na daljinskom upravljačku kako biste
zaključali ili otključali ladicu.
Stražnja ploča
Početak rada
A Ventilacijski otvori
B DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak
C HDMI OUT priključak
D LAN (100) terminal
E Priključak DC IN 12 V (ulaz adaptera za izmjeničnu struju)
13
Daljinski upravljač
Dostupnost funkcija daljinskog
upravljača razlikuje se ovisno o disku
ili okolnostima.
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvara i zatvara ladicu diska.
-TV- t (odabir ulaza televizora)
Prebacuje izvor ulaznog signala
između televizora i drugih izvora
signala.
-TV- [/1 (TV uključen/u stanju
pripravnosti)
Uključuje televizor ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
[/1 (uključeno/
stanje pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili
ga postavlja u stanje pripravnosti.
B Gumbi u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečaca za interaktivne
funkcije.
C TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
OPTIONS (str. 25)
Prikazuje dostupne opcije na
zaslonu.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
</M/m/,
Premješta isticanje radi odabira
prikazane stavke.
b
z
Na gumbima N, 2 + i AUDIO postoji
ispupčena točka. Upotrijebite ispupčenu
točku kao orijentir prilikom rukovanja
uređajem za reprodukciju.
14
M/m je tipka prečaca za traženje pjesme
tijekom reprodukcije glazbe s CD-a.
Središnji gumb (ENTER)
Služi za otvaranje odabrane stavke.
HOME
Otvara početni zaslon uređaja za
reprodukciju.
(favorit) (str. 16)
Pristupa aplikaciji koja je
registrirana kao omiljena.
D m/M (premotavanje
unatrag/unaprijed)
• Služi za premotavanje diska
unatrag/unaprijed kada se gumb
pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina pretraživanja mijenja se
svaki put kad pritisnete gumb
tijekom reprodukcije videozapisa.
• Aktivira usporenu reprodukciju
kada se pritisne na dulje od jedne
sekunde u pauziranom načinu
rada.
• Reproducira jedan po jedan
kadar kada se nakratko pritisne
u pauziranom načinu rada.
2 (jačina zvuka) +/–
Prilagođava glasnoću TV-a.
AUDIO (str. 33)
Služi za odabir jezika zapisa ako su
na BD-ROM/DVD VIDEO disk
snimljeni zapisi na više jezika.
Služi za odabir zvučnog zapisa
na CD-ovima.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
Početak rada
NETFLIX
Služi za pristupanje internetskom
servisu „NETFLIX”. Dodatne
informacije o internetskom servisu
NETFLIX potražite na sljedećem
web-mjestu i pogledajte najčešća
pitanja: www.sony.eu/support
SUBTITLE (str. 34)
Služi za odabir jezika titlova kada
su na BD-ROM/DVD VIDEO disk
snimljeni titlovi na više jezika.
DISPLAY (str. 22)
Prikazuje podatke o reprodukciji
i pregledavanju weba (samo
BDP­S5500/S4500) na zaslonu.
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovno pokreće
reprodukciju.
./> (prethodno/sljedeće)
Služi za prelazak na prethodno/
sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.
X (pauziranje)
Pauzira ili ponovo pokreće
reprodukciju.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju
i pamti mjesto zaustavljanja
(mjesto nastavka).
Mjesto nastavka za naslov/zapis
zadnja je točka koju ste reproducirali
ili zadnja fotografija za mapu
s fotografijama.
15
Početni zaslon
Dostupne opcije
Početni zaslon prikazuje se pritiskanjem
gumba HOME. Odaberite aplikaciju
pomoću </M/m/, i pritisnite
ENTER.
Alati
Aplikacija
Update Services
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps]: Upravlja omiljenim
aplikacijama. Prečace za aplikacije
možete dodati iz [All Apps].
[Featured Apps]: Prikazuje
preporučene aplikacije.
[Update Services]: Ažurira popis
mrežnih aplikacija. Pojavljuje se kada je
dostupno ažuriranje mrežne aplikacije.
[All Apps]: Prikazuje sve dostupne
aplikacije. Aplikacije možete dodati
u [My Apps] (Moje aplikacije) tako da
pritisnete OPTIONS i odaberete [Add to
My Apps] (Dodaj u moje aplikacije).
[Setup] (Postavljanje): Prilagođava
postavke uređaja za reprodukciju.
b
Funkcija Zrcaljenje zaslona dostupna je samo
za BDP-S5500.
16
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
[Move Application] (Pomakni
aplikaciju): Uređuje aplikacije
u [My Apps] (Moje aplikacije).
[Remove Application] (Ukloni
aplikaciju): Briše aplikacije
u [My Apps] (Moje aplikacije).
[Register as Favourite] (Registriraj
kao favorita): Registrira 1 aplikaciju
u (favorit) na gumbu daljinskog
upravljača.
Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju
Najprije priključite sve ostale kabele, a tek potom kabel za napajanje.
Povezivanje s televizorom
Povežite uređaj za reprodukciju s televizorom pomoću HDMI kabela velike brzine.
Početak rada
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
Visoka
kvaliteta
17
Povezivanje s AV pojačalom (prijemnikom)
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na AV
pojačalu (prijemniku). Ako ste odabrali A ili B, prilagodite odgovarajuće postavke
u kategoriji [Audio Settings] (Postavke zvuka) (str. 32).
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
HDMI kabel velike brzine
(nije priložen)
t Postavite [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka) (str. 33).
Koaksijalni digitalni kabel
(nije priložen)
18
Korak 2: priprema
za mrežnu vezu
Korak 3: Easy Setup
Ako ne namjeravate povezati uređaj
za reprodukciju s mrežom, prijeđite
na „Korak 3: Easy Setup” (stranica 19).
Kratko pričekajte da se uređaj
za reprodukciju uključi i pokrene
[Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke).
1
LAN kabel priključite u terminal
LAN (100) na uređaju za reprodukciju.
Umetnite dvije R03 baterije (veličina
AAA) tako da krajeve 3 i # na
baterijama uskladite s oznakama
u pretincu za baterije.
Početak rada
Wired Setup
Prilikom prvog uključivanja
LAN kabel
(nije priložen)
Širokopojasni
usmjerivač
ADSL modem/
kabelski modem
Internet
z
Preporučujemo da upotrijebite oklopljen
i ravan kabel sučelja (LAN kabel).
Wireless Setup(samo BDP-S5500)
Koristite značajku bežične LAN mreže
ugrađenu u uređaj za reprodukciju.
LAN kabel (nije priložen)
Bežični LAN
usmjerivač
ADSL modem/ Internet
kabelski modem
19
2
Priključite priložen adapter za
izmjeničnu struju i kabel za napajanje
dolje prikazanim redoslijedom.
Prilikom isključenja obrnite redoslijed.
5
Provedite [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke).
Slijedite upute na zaslonu da biste
konfigurirali osnovne postavke
pomoću gumba </M/m/,
i ENTER na daljinskom upravljaču.
1 u DC IN 12 V
</M/m/,
Adapter za izmjeničnu struju (priložen)
ENTER
2
Kabel za napajanje
(priložen)
20
b
3
napajanje
3
Pritisnite [/1 da biste uključili uređaj
za reprodukciju.
4
Uključite televizor i postavite kontrolu
za odabir ulaznog signala na svom
televizoru. Tada će se na zaslonu
televizora prikazati ulazni signal
uređaja za reprodukciju.
• Kad se provedu [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke), odaberite
[Easy Network Settings] (Jednostavne
mrežne postavke) da biste upotrebljavali
mrežne značajke uređaja za reprodukciju.
• Za uključivanje bežične veze postavite
[Internet Settings] (Internetske postavke)
pod [Network Settings] (Mrežne postavke)
na [Wireless Setup(built-in)] (Bežično
postavljanje (ugrađeno))
(samo BDP­S5200).
• Za isključivanje bežične veze postavite
[Internet Settings] (Internetske postavke)
pod [Network Settings] (Mrežne postavke)
na [Wired Setup] (Ožičeno postavljanje)
(samo BDP-S5200).
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Informacije o diskovima koji se mogu
reproducirati potražite na stranici 45.
Postavite kontrolu za odabir ulaznog
signala na TV-u tako da se na zaslonu
televizora prikaže signal s uređaja za
reprodukciju.
2
Pritisnite Z i stavite disk u ladicu
za disk.
Neki BD-ROM-ovi s logotipom
„BD-LIVE” uključuju dodatne sadržaje
i druge podatke koji se mogu preuzeti.
1
Priključite USB memoriju u USB
priključak uređaja za reprodukciju
(str. 12).
Kao lokalni prostor za pohranu
koristite USB memoriju kapaciteta
1 GB ili više.
2
Reprodukcija
1
Uživanje u značajci BONUSVIEW/
BD-LIVE
Pripremite se za BD-LIVE
(samo BD-LIVE).
• Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (str. 19).
• Postavite [BD Internet
Connection] (BD povezivanje
s internetom) u [BD/DVD
Viewing Settings] (Postavke za
prikaz BD/DVD-a) na [Allow]
(Dozvoli) (str. 34).
Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje
3
Pritisnite Z da biste zatvorili ladicu
za disk.
Počet će reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite
kategoriju [Video]
(Videozapis),
[Music] (Glazba)
ili
[Photo] (Fotografija) na
[Disc] (Disk) i pritisnite ENTER.
3
Umetnite BD-ROM sa značajkom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upotrebe ovisi o disku.
Pročitajte priručnik za upotrebu
koji ste dobili s diskom.
z
Kako biste izbrisali podatke iz USB memorije,
odaberite [Delete BD Data] (Izbriši BD
podatke) u kategoriji [BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke za prikaz BD/DVD-a)
i pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni
u mapi buda bit će izbrisani.
21
Korištenje funkcije Blu-ray 3D
(samo BDP-S5500/S4500)
Možete gledati Blu-ray 3D Disc
s logotipom „Blu-ray 3D”.
1
Pripremite se za reprodukciju
Blu-ray 3D Disc medija.
Prikaz informacija o reprodukciji
Informacije o reprodukciji itd. možete
pregledati pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije ovise o vrsti
diska i statusu uređaja za reprodukciju.
Primjer: kada se reproducira BD-ROM
• Povežite uređaj za reprodukciju
s uređajima koji podržavaju
3D-pomoću HDMI kabela velike
brzine.
• Postavite [3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza) i [TV Screen
Size Setting for 3D] (Postavka
veličine TV zaslona za 3D)
u [Screen Settings] (Postavke
zaslona) (str. 30).
2
Umetnite Blu-ray 3D Disc.
Način upotrebe ovisi o disku.
Pročitajte priručnik za upotrebu
koji ste dobili s diskom.
z
Pogledajte i priručnike s uputama isporučene
s televizorom i povezanim uređajem.
A Izlazna razlučivost/videofrekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutačno odabran kut
D Trenutačno odabrana
audiopostavka
E Dostupne funkcije (
kut,
zvuk,
titlovi)
F Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije,
traku stanja reprodukcije, vrstu
diska, videokodek, kvalitetu slike,
vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme,
ukupno vrijeme reprodukcije.
G Broj poglavlja
22
Reprodukcija s USB
uređaja
„Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati” potražite u poglavlju
stranica 47.
1
Priključite USB uređaj u USB priključak
na uređaju za reprodukciju (str. 12).
2
3
Odaberite
[USB device]
(USB uređaj) pomoću </M/m/,,
a zatim pritisnite ENTER.
Odaberite kategoriju
[Video]
(Videozapis), [Music] (Glazba) ili
[Photo] (Fotografija) pomoću M/m,
i pritisnite ENTER.
Reprodukcija datoteka
u kućnoj mreži (DLNA)
(samo BDP-S5500/S4500)
Proizvod s podrškom za DLNA može
putem mreže reproducirati datoteke
s videozapisima/glazbom/fotografijama
pohranjene na drugom uređaju
s podrškom za DLNA.
1
Pripremite se za upotrebu DLNA.
Reprodukcija
Prije povezivanja pročitajte
priručnik s uputama isporučen
s USB uređajem.
Reprodukcija putem mreže
• Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (str. 19).
• Pripremite druge potrebne
proizvode s podrškom za DLNA.
Pročitajte priručnik s uputama
isporučen s proizvodom.
Reprodukcija datoteka s DLNA poslužitelja
putem ove jedinice (DLNA uređaj za
reprodukciju)
Poslužitelj
Uređaj za
reprodukciju
Odaberite kategoriju
[Video]
(Videozapis),
[Music] (Glazba) ili
[Photo] (Fotografija) s [Media
Server] (Poslužitelj medija) u dijelu
[All Apps] (Sve aplikacije) i odaberite
datoteku koju želite reproducirati.
23
Reprodukcija datoteka s DLNA poslužitelja
putem drugog proizvoda (Prikazivač)
Prilikom reprodukcije datoteka s DLNA
poslužitelja na ovoj jedinici, možete
upotrijebiti proizvod kompatibilan
s DLNA kontrolerom (telefon i sl.)
za upravljanje reprodukcijom.
Poslužitelj
Prikazivač
Kontroler
Upravljajte ovom jedinicom pomoću
DLNA kontrolera. Pročitajte priručnik
s uputama isporučen s DLNA
kontrolerom.
Upotreba uređaja „TV SideView”
(samo BDP-S5500/S4500)
„TV SideView” besplatna je mobilna
aplikacija za udaljene uređaje (kao što
su pametni telefoni itd.). Upotrebom
uređaja „TV SideView” uz ovaj uređaj
za reprodukciju možete lako uživati
u uređaju za reprodukciju
upotrebljavajući svoj pametni telefon.
Uslugu ili aplikaciju možete pokrenuti
izravno s udaljenog uređaja
i pregledavati informacije o disku
tijekom reprodukcije diska.
„TV SideView” može se upotrebljavati
i kao daljinski upravljač i softverska
tipkovnica.
Pazite da prije prve upotrebe uređaja
„TV SideView” uz ovaj uređaj za
reprodukciju registrirate uređaj
„TV SideView”. Slijedite upute na
zaslonu uređaja „TV SideView”
da biste ga registrirali.
b
Registracija se može obaviti samo na
početnom zaslonu.
24
Upotreba značajke Screen
mirroring (Zrcaljenje zaslona)
(samo BDP-S5500)
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
Često korištene mogućnosti
x
ponavljanja.
x
1
Odaberite [Screen mirroring] (Zrcaljenje
zaslona) s početnog zaslona pomoću
</M/m/, i pritisnite ENTER.
2
Slijedite upute na-zaslonu.
[3D Menu] (3D izbornik)
(samo BDP-S5500/S4500):
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D
prikaz): prilagođava efekt
simuliranog 3D prikaza.
– [3D Depth Adjustment] (Prilagodba
dubine 3D prikaza): prilagođava
dubinu 3D slike.
– [2D Playback] (2D reprodukcija):
postavlja reprodukciju na 2D sliku.
b
• Kada upotrebljavate funkciju Screen
mirroring (Zrcaljenje zaslona), kvaliteta
slike i zvuka može ponekad biti smanjena
zbog smetnji s druge mreže.
• Neke mrežne funkcije nisu dostupne
tijekom rada funkcije Screen mirroring
(Zrcaljenja zaslona).
• Provjerite je li uređaj kompatibilan
s tehnologijom Miracast. Mogućnost
povezivanja sa svim uređajima
kompatibilnim s tehnologijom Miracast
nije zajamčena.
[Repeat Setting] (Postavka
ponavljanja): postavlja način
x
[Play] (Reprodukcija)/[Stop]
(Zaustavljanje): pokreće ili zaustavlja
x
[Play from start] (Reproduciraj
od početka): reproducira stavku
Reprodukcija
„Screen mirroring” je funkcija za prikaz
zaslona mobilnog uređaja na televizoru
pomoću tehnologije Miracast.
Uređaj za reprodukciju može biti
povezan izravno s uređajem
kompatibilnim sa Zrcaljenjem zaslona
(npr. pametni telefon, tablet). Zaslon
uređaja tada možete prikazati na
velikom TV zaslonu. Za ovu značajku
nije potreban bežični usmjerivač
(ili pristupna točka).
Dostupne mogućnosti
reprodukciju.
od početka.
x
[Change Category]: (Promijeni
kategoriju) prebacuje između
kategorija
[Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) i [Photo]
(Fotografija).
x
[Data Contents] (Sadržaj podataka):
reproducira sadržaj diska s različitim
sadržajima.
25
Samo
x
[Video] (Videozapis)
videozapisa biti automatski.
x
x
x
[Video Settings]
(Postavke videozapisa):
– [Picture Quality Mode] (Način
kvalitete slike): služi za odabir
postavke slike za različite uvjete
osvjetljenja.
– [BNR]: Ublažava šum na slici
u obliku kvadratića koji podsjećaju
na mozaik.
– [MNR]: ublažava manje smetnje
uz rub slike.
[Pause] (Pauziranje): pauzira
reprodukciju.
[Top Menu] (Glavni izbornik):
prikazuje glavni izbornik BD-a
ili DVD-a.
x
[Menu] (Izbornik)/[Popup Menu]
(Skočni izbornik): prikazuje
skočni izbornik BD-ROM-ili
izbornik DVD­a.
x
[Title Search] (Pretraživanje
naslova): traži naslov na BD-ROM/
DVD VIDEO disku i pokreće
reprodukciju od početka.
x
[Chapter Search] (Pretraživanje
poglavlja): traži poglavlje i pokreće
x
[Audio] (Zvuk): služi za odabir
reprodukciju od početka.
jezičnog zapisa ako su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika. služi za odabir zvučnog
zapisa na CD-ovima.
26
x
[A/V SYNC] (A/V sinkronizacija):
služi za prilagodbu odstupanja
između slike i zvuka tako da
se izlaz zvuka reproducira uz
kašnjenje u odnosu na izlaz slike
(između 0 i 120 milisekundi).
x
x
[3D Output Setting] (Izlazna
postavka za 3D) (samo BDP-S5500/
S4500): određuje hoće li prikaz 3D
x
[Subtitle] (Titlovi): služi za odabir
jezika titlova kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi
na više jezika.
[Angle] (Kut): služi za odabir drugog
kuta gledanja kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljene scene
iz različitih kutova.
[Number Entry] (Unos broja):
služi za odabir broja pomoću
tipke </M/m/, na daljinskom
upravljaču.
x
[IP Content Noise Reduction]
(Smanjenje šuma IP sadržaja):
prilagođava kvalitetu slike
internetskih sadržaja.
x
[Video Search] (Pretraživanje
videozapisa) (samo BDP-S5500/
S4500): prikazuje informacije
o BD-ROM/DVD-ROM disku koje
se temelje na tehnologiji Gracenote.
Traži povezane informacije temeljem
ključnih riječi Gracenotea pri odabiru
opcija [Cast] (Glumci) ili [Related]
(Povezano).
Prikazuje popis naslova pri odabiru
[Playback History] (Povijest
reprodukcije) ili [Search History]
(Povijest pretraživanja).
Samo
x
[Music] (Glazba)
[Track Search] (Traženje pjesme):
Samo
[Slideshow Speed] (Brzina
dijaprojekcije): mijenja brzinu
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju): registrira glazbene
x
[Slideshow Effect] (Efekt
dijaprojekcije): postavlja efekt
datoteke u USB memoriji kao
pozadinsku glazbu za prikaz
slajdova (BGM).
x
[Slideshow BGM] (Pozadinska
glazba za dijaprojekciju):
traži broj pjesme tijekom reprodukcije
glazbe s CD-a.
x
x
[Photo] (Fotografija)
x
prikaza slajdova.
za prikaz slajdova.
prikazuje informacije o CD-u
(CD-DA) na temelju tehnologije
Gracenote.
Traži povezane informacije temeljem
ključnih riječi Gracenotea pri odabiru
opcija [Track] (Pjesma) ili [Artist]
(Glazbenik) ili [Related] (Povezano).
Prikazuje popis naslova pri odabiru
[Playback History] (Povijest
reprodukcije) ili [Search History]
(Povijest pretraživanja).
x
Reprodukcija
– [Off] (Isključeno): isključuje
funkciju.
– [My Music from USB] (Moja glazba
s USB uređaja): Postavlja glazbene
datoteke registrirane u kategoriji
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za prikaz
slajdova).
– [Play from Music CD]
(Reprodukcija s glazbenog
CD diska): postavlja pjesme
na CD-DA-ove.
[Music Search] (Pretraživanje
glazbe) (samo BDP-S5500/S4500):
[Change Display] (Promjena
prikaza): prebacuje između
[Grid View] (Prikaz rešetke)
i [List View] (Prikaz popisa).
x
[View Image] (Prikaz slike):
prikazuje odabranu fotografiju.
x
[Slideshow] (Dijaprojekcija):
reproducira prikaz u slajdovima.
x
[Rotate Left] (Zakreni ulijevo):
zakreće fotografiju u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu
za 90 stupnjeva.
x
[Rotate Right] (Zakreni udesno):
zakreće fotografiju u smjeru kazaljke
na satu za 90 stupnjeva.
27
Internet
(samo BDP-S5500/S4500)
Pretraživanje
web­stranica
Prikaz internetskog preglednika
Prikazane informacije razlikuju se
ovisno o statusu web-mjesta i stranice.
History
Možete se povezati s internetom
i pregledavati web-mjesta.
1
Tabs
New Tab
Bookmarks
Close Tab
Pripremite internetski preglednik.
Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (str. 19).
2
Na početnom zaslonu odaberite
[All Apps] (Sve aplikacije)
pomoću </M/m/,.
3
Odaberite
[Internet Browser]
(Internetski preglednik) pomoću
</M/m/,, a zatim pritisnite
ENTER.
z
Neka web-mjesta imaju funkcije koje ovaj
preglednik ne podržava, a neka web-mjesta
neće se ispravno prikazati.
A Virtualni pokazivač
Pritisnite </M/m/, za prikaz
virtualnog pokazivača.
Sastoji se od tri različita vizualna
stanja;
(strelica) za uobičajeno,
(pokazivač) za veze kao što su
tekst i slike i (I-beam) (I-zraka)
za polje za unos teksta koje se može
uređivati na web-mjestu.
B Prečaci
Pomaknite virtualni pokazivač
na vrh web-mjesta kako biste
prikazali prečace.
C Traka preglednika
Pritisnite DISPLAY (Zaslon) ili
pomaknite virtualni prečac na vrh
web-mjesta kako biste prikazali
traku preglednika.
D Traka za pomicanje
Virtualni pokazivač pomaknite
na najbliži rub tako da pritisnete
</M/m/, i web-mjesto će se
sukladno tome pomaknuti.
28
E Polje za unos teksta
Pomaknite virtualni pokazivač
na polje za unos teksta i pritisnite
ENTER kako biste prikazali
softversku tipkovnicu.
F Ikona sigurnog povezivanja
Prikazuje se kad je web-mjesto
zaštićeno i sigurno povezano.
G Traka napretka
Pojavljuje se kada se web-mjesto
učitava.
Internet (samo BDP-S5500/S4500)
29
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona
s postavkama
Odaberite
[Setup] (Postavljanje) na
početnom zaslonu ako želite promijeniti
postavke uređaja za reprodukciju.
Zadane su postavke podcrtane.
1
Na početnom zaslonu odaberite
[Setup] (Sve aplikacije) pomoću
</M/m/,.
2
Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću gumba M/m, a zatim pritisnite
ENTER.
[Software Update]
(Ažuriranje softvera)
x [Update via Internet]
(Ažuriranje putem interneta)
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
putem dostupne mreže. Provjerite je li
mreža spojena na internet. Pojedinosti
potražite u odjeljku „Korak 2: priprema
za mrežnu vezu” (stranica 19).
x [Update via USB Memory]
(Ažuriranje putem USB memorije)
Ažurira softver uređaja za reprodukciju
putem USB memorije. Provjerite je li
mapa ažuriranja softvera pravilno
ažurirana kao „UPDATE” i nalaze li
se sve datoteke ažuriranja u toj mapi.
Uređaj za reprodukciju može prepoznati
do 500 datoteka/mapa u jednom sloju,
uključujući datoteke/mape ažuriranja.
z
• Preporučujemo da provedete ažuriranje
softvera otprilike svaka 2 mjeseca.
• Ako je stanje mreže slabo, posjetite
www.sony.eu/support kako biste preuzeli
najnoviju verziju softvera i ažurirali ga
putem USB memorije.
Informacije o funkcijama ažuriranja
možete dobiti i na web-mjestu.
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
x [3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza)
(samo BDP-S5500/S4500)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu opciju
za prikaz svih sadržaja u 2D tehnologiji.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Postavljanje veličine zaslona
televizora za 3D)
(samo BDP-S5500/S4500)
Postavlja veličinu zaslona
3D-kompatibilnog TV-a.
30
x [TV Type] (Vrsta TV-a)
[16:9]: odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom širokog
zaslona ili televizorom s funkcijom
širokog načina prikaza.
[4:3]: odaberite ovu postavku pri
povezivanju televizora sa zaslonom 4:3
bez funkcije širokog načina prikaza.
x [Screen Format] (Format zaslona)
x [DVD Aspect Ratio]
(Omjer širine i visine DVD-a)
[Letter Box] (Okvir 4:3): prikazuje
široku sliku s crnim crtama na vrhu
i dnu.
[Pan & Scan] (Cijeli zaslon): prikazuje
sliku potpune visine preko cijelog
zaslona s odrezanim bočnim stranama.
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. Uređaj za
reprodukciju automatski otkriva temelji
li se materijal na videosadržaju ili na
filmskom sadržaju te odabire prikladan
način pretvorbe.
[Video]: uvijek će se odabrati način
pretvorbe u skladu s materijalima koji
se temelje na videosadržaju, bez obzira
na materijal.
x [Output Video Resolution]
(Izlazna rezolucija videozapisa)
U normalnim okolnostima odaberite
[Auto] (Automatski). Odaberite
[Original Resolution] (Izvorna
rezolucija) da biste postigli izlaznu
rezoluciju sadržaja snimljenog na disku.
Ako je rezolucija niža od standardne
rezolucije, povećava se na razinu
standardne rezolucije.
Postavke i prilagodbe
[Full] (Cijeli zaslon): odaberite ovu
postavku pri povezivanju s televizorom
s funkcijom širokog načina prikaza.
Prikazuje sliku na zaslonu omjera 4:3
u omjeru 16:9, čak i na televizoru sa
širokim zaslonom.
[Normal] (Normalno): mijenja veličinu
slike radi prilagodbe veličini zaslona
s izvornim omjerom širine i visine slike.
x [Cinema Conversion Mode]
(Način pretvorbe u kinoformat)
x [24p Output] (24p izlaz)
Emitira video signale pri 24p samo ako je
uređaj povezan s TV-om koji podržava
format 1080/24p putem HDMI
priključka, a [Output Video Resolution]
(Izlazna rezolucija videozapisa)
postavljena je na [Auto] (Automatski)
ili [1080p].
[BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p izlaz)
[Auto] (Automatski): emitira video
signale 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[On] (Uključeno): uključuje funkciju.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor nije kompatibilan
s videosignalima rezolucije 1080/24p.
31
[DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p izlaz)
[Auto] (Automatski): Emitira video
signale pri 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor nije kompatibilan
s video signalima rezolucije 1080/24p.
[Data content 24p Output]
(24p izlaz sadržaja podataka)
[Auto] (Automatski): Emitira video
signale pri 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor nije kompatibilan
s video signalima rezolucije 1080/24p.
[Network content 24p Output]
(24p izlaz mrežnog sadržaja)
[Auto] (Automatski): Emitira video
signale pri 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor nije kompatibilan
s videosignalima rezolucije 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): automatski
prepoznaje vrstu priključenog
televizora i prebacuje se na
odgovarajuću postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: emitira videosignale
formata YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: emitira video signale
formata YCbCr 4:4:4.
[RGB]: emitira RGB video signale.
32
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI izlaz dubokih boja)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: emitira 16-bitne/
12-bitne/10-bitne video signale pri
povezivanju s televizorom koji podržava
duboku boju.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
x [Pause Mode] (Način pauze)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. Slike
s dinamičnim kretanjem prikazuju
se bez zamućenja.
[Frame] (Kadar): prikazuje statične
slike u visokoj rezoluciji.
[Audio Settings]
(Postavke zvuka)
x [Digital Audio Output]
(Digitalni audio izlaz)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. emitira
audiosignale u skladu sa statusom
priključenih uređaja.
[PCM]: emitira PCM signale
iz priključka DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
x [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
x [Downmix]
(Prilagodba broja kanala)
[On] (Uključeno): reproduciranje zvuka
proizvedenog miješanjem interaktivnog
i sekundarnog zvuka s primarnim
zvukom.
[Off] (Isključeno): emitira samo
primarni zvuk. Odaberite ovu
mogućnost kako bi se audiosignali
visoke rezolucije emitirali prema AV
pojačalu (prijemniku).
[Surround] (Okružujući zvuk): emitira
audiosignale s efektom surround zvuka.
Odaberite ovu mogućnost u slučaju
priključivanja audiouređaja koji
podržava Dolby Surround (Pro Logic)
ili DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereo): emitira audiosignale
bez efekta surround zvuka. Odaberite
ovu mogućnost u slučaju priključivanja
audiouređaja koji ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
x [Dolby D Compatible Output]
(Dolby D komaptibilan izlaz)
x [Audio DRC]
(Kontrola dinamičkog raspona)
[Auto] (Automatski): izvodi
reprodukciju pri dinamičnom rasponu
određenom na disku (samo BD-ROM).
Ostali diskovi reproduciraju se na razini
[On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): izvodi reprodukciju
uz standardnu razinu kompresije.
[Off] (Isključeno): ne dolazi do
kompresije. Zvuk koji nastaje je
dinamičniji.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a)
Postavke i prilagodbe
[On] (Uključeno): pretvara DTS audio
izvor u Dolby Digital audio pomoću
značajke EDID (Extended Display
Identification Data).
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [BD/DVD Menu Language]
(Jezik izbornika BD-a/DVD-a)
Odabire zadani jezik izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO diskove.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru
svog jezika, prema popisu „Popis
jezičnih kodova” (stranica 51).
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
Odabire zadani jezik zapisa za BD-ROM
ili DVD VIDEO diskove.
Odaberete li [Original] (Izvorno),
odabire se jezik kojem je dodijeljen
prioritet na disku.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru svog
jezika, prema popisu „Popis jezičnih
kodova” (stranica 51).
33
x [Subtitle Language]
(Jezik podnaslova)
Odabire zadani jezik titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO diskove.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru svog
jezika, prema popisu „Popis jezičnih
kodova” (stranica 51).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Sloj reprodukcije BD hibridnog
diska)
[BD]: reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: reproducira DVD ili
CD sloj.
x [BD Internet Connection]
(BD internetska veza)
[Allow] (Dopusti): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Do not allow] (Ne dozvoli): ne dopušta
internetsku vezu.
x [Delete BD Data] (Izbriši BD podatke)
Briše podatke u USB memoriji.
Izbrisat će se svi podaci pohranjeni
u buda mapi.
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora)
x [Password] (Lozinka)
Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka
omogućuje postavljanje ograničenja
reprodukcije BD-ROM diska, DVD
VIDEO diska i internetskog videozapisa.
Ako je potrebno, možete postaviti
različite razine ograničenja za BD-ROM,
DVD VIDEO diskove i internetske
videozapise.
x [Parental Control Area Code]
(Regionalni kod roditeljskog
nadzora)
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD
VIDEO diskova te internetskih
videozapisa može biti ograničena
s obzirom na geografsko područje.
Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama.
Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu lozinku.
x [BD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za BD) /
[DVD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Roditeljski nadzor za internetske
videozapise)
Ako postavite roditeljski nadzor,
određene scene mogu biti blokirane
ili zamijenjene drugim scenama.
Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu lozinku.
34
x [Internet Video Unrated]
(Internetski videozapis bez
dobnog ograničenja)
[Allow] (Dozvoli): omogućuje
reprodukciju internetskih videozapisa
bez dobnog ograničenja.
[Block] (Blokiraj): blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
[System Settings]
(Postavke sustava)
Služi za odabir jezika za zaslonske
prikaze na uređaju za reprodukciju.
x [HDMI Settings] (HDMI postavke)
Povezivanjem Sony komponenti koje
su kompatibilne s HDMI funkcijama
putem HDMI kabela velike brzine,
rukovanje je pojednostavnjeno.
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): dostupne su sljedeće
značajke BRAVIA Sync:
– reprodukcija jednim dodirom
– isključivanje sustava
– praćenje jezika
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
z
Pojedinosti potražite u priručniku
s uputama koji ste dobili s televizorom
ili komponentama.
[Valid] (Valjano): automatski isključuje
uređaj za reprodukciju kada priključeni
televizor uđe u stanje pripravnosti
(BRAVIA Sync).
[Invalid] (Nevažeće): isključuje funkciju.
x [Quick Start Mode]
(Način rada za brzo pokretanje)
[On] (Uključeno): skraćuje vrijeme
pokretanja prilikom uključivanja
uređaja za reprodukciju.
[Off] (Isključeno): smanjuje potrošnju
energije u stanju pripravnosti.
x [Auto Standby]
(Automatsko stanje mirovanja)
[On] (Uključeno): automatski vraća
uređaj u stanje pripravnosti ako se dulje
od 20 minuta ne pritisne nijedan gumb.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
Postavke i prilagodbe
x [OSD Language] (Jezik OSD-a)
[Linked to TV-off]
(Povezivanje s isključivanjem
televizora)
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom
promjene prikazivanja naslova,
načina slika, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): prikazuje informacije
samo kada pritisnete DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar zaslona)
[On] (Uključeno): uključuje funkciju
čuvara zaslona. Slika čuvara zaslona
prikazuje se ako se uređaj za
reprodukciju ne koristi dulje od
10 minuta kada se na njemu prikazuje
zaslonski prikaz.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
35
x [Software Update Notification]
(Obavijest o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): postavlja uređaj
za reprodukciju tako da prikazuje
informacije o novijoj verziji softvera
(str. 30).
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Gracenote Settings]
(Postavke za Gracenote)
(samo BDP-S5500/S4500)
[Auto] (Automatski): automatski
preuzima informacije o disku kada
se reprodukcija diska zaustavi. Radi
preuzimanja uspostavite vezu s mrežom.
[Manual] (Ručno): preuzima
informacije o disku kada je odabrana
mogućnost [Video Search]
(Pretraživanje videozapisa) ili [Music
Search] (Pretraživanje glazbe).
x [Device Name] (Naziv uređaja)
(samo BDP-S5500/S4500)
x [Internet Settings]
(Internetske postavke)
Najprije povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Korak 2: priprema
za mrežnu vezu” (stranica 19).
[Wired Setup] (Ožičeno postavljanje)
(samo BDP-S5500): odaberite tu
mogućnost kada se povezujete sa
širokopojasnim usmjerivačem putem
LAN kabela.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično
postavljanje (ugrađeno)) (samo
BDP­S5500): odaberite ovu mogućnost
kada za uspostavu bežične mrežne veze
koristite bežičnu LAN mrežu ugrađenu
u uređaj za reprodukciju.
Prikazuje naziv uređaja za reprodukciju.
Naziv uređaja za reprodukciju ne možete
promijeniti.
z
Dodatne informacije potražite na sljedećem
web-mjestu te pogledajte najčešća pitanja:
www.sony.eu/support
x [System Information]
(Informacije o sustavu)
x [Network Connection Status]
(Status mrežne veze)
Prikazuje informacije o verziji softvera
uređaja za reprodukciju i njegovu MAC
adresu.
Prikazuje trenutno stanje mreže.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Provjerava ispravnost mrežne veze
pokretanjem mrežne dijagnostike.
Prikazuje informacije o softverskoj
licenci.
36
[Network Settings]
(Postavke mreže)
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
x [Screen mirroring RF Setting]
(Postavka RF za zrcaljenje zaslona)
(samo BDP-S5500)
[Auto] (Automatski): automatski
postavlja RF (radijsku frekvenciju)
pojasa kanala za povezivanje zrcaljenjem
zaslona.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: postavlja
CH 1/CH 6/CH 11 kao prioritet.
x [Connection Server Settings]
(Postavke poslužitelja za
povezivanje)(samo BDP-S5500/
S4500)
x [Auto Renderer Access Permission]
(Dopuštenje za automatski pristup
prikazivaču) (samo BDP-S5500/
S4500)
[On] (Uključeno): omogućuje
automatski pristup novootkrivenom
proizvodu kompatibilnom s DLNA
kontrolerom.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
[On] (Uključeno): uključuje ili isključuje
uređaj za reprodukciju pomoću
udaljenog uređaja pri povezivanju
s mrežom.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
b
Postavlja [Remote Start] (Pokretanje na
daljinu) na [On] (Uključeno) i isključuje
uređaj za reprodukciju za uključivanje
stanja pripravnosti mreže (str. 45).
[Easy Network
Settings] (Jednostavne
postavke mreže)
Odaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke) da
navedete mrežne postavke. Slijedite
upute na zaslonu.
Postavke i prilagodbe
Određuje hoće li se prikazivati povezani
poslužitelj ili ne.
x [Remote Start]
(Pokretanje na daljinu)
x [Renderer Access Control]
(Kontrola pristupa prikazivaču)
(samo BDP-S5500/S4500)
Prikazuje popis proizvoda
kompatibilnih s DLNA kontrolerom
i određuje hoće li biti omogućen pristup
svakom od tih proizvoda putem ovog
uređaja za reprodukciju.
x [Registered Remote Devices]
(Registrirani udaljeni uređaji)
(samo BDP-S5500/S4500)
Prikazuje popis registriranih udaljenih
uređaja.
37
[Resetting]
(Ponovno postavljanje)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na tvornički zadane
postavke)
Vraća postavke uređaja za reprodukciju
na tvornički zadane vrijednost tako
da odaberete skupinu postavki.
Sve postavke unutar skupine bit
će vraćene na početne.
x [Initialise Personal Information]
(Izbriši osobne podatke)
Briše osobne podatke pohranjene
u uređaju za reprodukciju.
b
Ako bacate u smeće, prenosite ili preprodajete
uređaj, izbrišite sve osobne podatke iz
sigurnosnih razloga. Poduzmite odgovarajuće
mjere kao što je odjava nakon upotrebe
mrežne usluge.
38
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
U slučaju bilo kakvih poteškoća tijekom
upotrebe uređaja za reprodukciju
upotrijebite ovaj vodič za rješavanje
poteškoća kao pomoć u otklanjanju
problema prije nego se obratite servisu.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony.
Slika
, Provjerite jesu li svi kabeli dobro
priključeni (str. 17).
, Kontrolu za odabir ulaznog signala
na televizoru postavite tako da se na
zaslonu prikazuje signal s uređaja
za reprodukciju.
, Ponovno postavite opciju [Output
Video Resolution] (Izlazna rezolucija
videozapisa) na najnižu rezoluciju
pritiskom na x (zaustavljanje),
HOME, a zatim pritisnite gumb POP
UP/MENU na daljinskom upravljaču.
, Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
i ponovno uključite uređaj za
reprodukciju. 2Isključite i ponovno
uključite priključenu opremu.
3Isključite pa ponovno priključite
HDMI kabel.
, Priključak HDMI OUT povezan je
s DVI uređajem koji ne podržava
tehnologiju zaštite sadržaja.
, Provjerite postavke [Output Video
Resolution] (Rezolucija emitiranog
videozapisa) u kategoriji [Screen
Settings] (Postavke zaslona) (str. 31).
Zaslon prikaza na zaslonu automatski se
mijenja u slučaju uspostave veze putem
priključka HDMI OUT.
, Ako je značajka [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljena na [On] (Uključeno)
(str. 35), jezik prikaza na zaslonu
automatski se mijenja u skladu
s postavkom jezika na priključenom
televizoru (ako promijenite tu
postavku na televizoru itd.).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emitira pravilno.
, Provjerite jesu li svi kabeli dobro
priključeni (str. 17).
, Kontrolu za odabir ulaznog signala
na AV pojačalu (prijemniku) postavite
tako da se audiosignali uređaja za
reprodukciju emitiraju s AV pojačala
(prijemnika).
, Ako se audiosignal ne emitira putem
priključka DIGITAL OUT
(COAXIAL/HDMI OUT)/(str. 32),
provjerite postavke zvuka.
, U slučaju HDMI veza pokušajte učiniti
sljedeće: 1Isključite i ponovno
uključite uređaj za reprodukciju.
2Isključite i ponovno uključite
priključenu opremu. 3Isključite pa
ponovno priključite HDMI kabel.
Dodatne informacije
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
, Za BD-ROM-ove/DVD-ROM-ove,
provjerite postavke [24p Output]
(24p izlaz) u odjeljku [Screen Settings]
(Postavke zaslona) (str. 31).
39
, Ako je u slučaju HDMI veze uređaj
za reprodukciju povezan s televizorom
putem AV pojačala (prijemnika),
pokušajte HDMI kabel priključiti
izravno u televizor. Pročitajte
i priručnik s uputama isporučen
uz AV prijemnik (pojačalo).
, HDMI OUT priključak povezan je
s DVI uređajem (DVI priključci ne
prihvaćaju audiosignale).
, Uređaj priključen putem priključka
HDMI OUT ne podržava audioformat
uređaja za reprodukciju. Provjerite
postavke zvuka (str. 32).
HD zvuk (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) ne emitira se putem
bitstream prijenosa.
, Postavite [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
u opciji [Audio Settings] (Postavke
zvuka) na [Off] (Isključeno) (str. 33).
, Provjerite je li priključeno AV pojačalo
(prijemnik) kompatibilno sa svakim
formatom HD audiosignala.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
, Postavite [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
u opciji [Audio Settings] (Postavke
zvuka) na [On] (Uključeno) (str. 33).
40
Kod poruke [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
prikazuje se na zaslonu tijekom
reprodukcije diska.
, Zvučni zapis videozapisa koji
reproducirate sadrži Cinavia kod
koji pokazuje da se radi o nelegalnom
primjerku profesionalno
proizvedenog sadržaja (str. 6).
Disk
Disk se ne reproducira.
, Disk je prljav ili iskrivljen.
, Disk je okrenut na pogrešnu stranu.
Disk umetnite tako da strana za
reproduciranje bude okrenuta
prema dolje.
, Sadržaj na disku je u formatu koji
se ne može reproducirati na ovom
uređaju za reprodukciju (str. 45).
, Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati snimljeni disk koji
nije pravilno finaliziran.
, Regionalni kôd na BD ili DVD disku
ne odgovara uređaju za reprodukciju.
USB device (USB uređaj)
Uređaj za reprodukciju ne može otkriti USB
uređaj priključen na uređaj za reprodukciju.
, Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen u USB priključak.
, Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
, Provjerite je li USB uređaj uključen.
, Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, USB uređaj
priključite izravno u uređaj za
reprodukciju.
Strujanje putem interneta
, Kvaliteta slike i zvuka može se povećati
promjenom brzine veze. Preporučena
brzina veze je najmanje 2,5 Mb/s za
videosadržaje standardne rezolucije
(10 Mbps za videosadržaje visoke
rezolucije).
Uređaj za reprodukciju ne može se povezati
s mrežom.
, Provjerite mrežnu vezu (str. 19)
i mrežne postavke (str. 36).
Ne možete povezati računalo s internetom
nakon što se provede [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] (Zaštićeno postavljanje Wi-Fi veze
(WPS) (samo BDP-S5500).
, Bežične postavke usmjerivača mogu
se automatski promijeniti ako prije
prilagodbe postavki usmjerivača
koristite funkciju zaštićenog
postavljanja Wi-Fi veze. U tom slučaju
promijenite bežične postavke računala
u skladu s tim.
Ne možete povezati uređaj za reprodukciju
s bežičnim LAN usmjerivačem
(samo BDP-S5500).
Dodatne informacije
Slika ili zvuk slabe su kvalitete ili je na nekim
programima primjetan gubitak pojedinosti,
osobito tijekom ubrzanog kretanja ili
tamnih scena.
Mrežna veza
, Provjerite je li bežični LAN usmjerivač
uključen.
, Ovisno o okruženju upotrebe,
uključujući materijal od kojeg je
izrađen zid, uvjete prijema radiovalova
ili prepreke između uređaja za
reprodukciju i bežičnog LAN
usmjerivača, udaljenost za
komunikaciju možda će biti manja.
Postavite uređaj za reprodukciju
i bežični LAN usmjerivač bliže jedan
drugom.
, Uređaji koji koriste frekvencijski pojas
od 2,4 GHz, poput mikrovalne pećnice
te Bluetooth ili digitalnih bežičnih
uređaja, mogu prekidati
komunikaciju. Uređaj za reprodukciju
premjestite dalje od takvih uređaja ili
isključite uređaje.
41
Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje se na
popisu bežičnih mreža (samo BDP-S5500).
, Pritisnite RETURN (Natrag) za
povratak na prethodni zaslon
i ponovno pokušajte postaviti bežično
povezivanje. Ako željeni bežični
usmjerivač i dalje nije otkriven,
odaberite opciju [New connection
registration] (Registracija nove veze)
kako biste proveli [Manual
registration] (Ručna registracija).
Prilikom uključivanja uređaja za
reprodukciju na zaslonu se prikazuje poruka
[A new software version is available. Please
go to the “Setup” section of the menu and
select “Software Update” to perform the
update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite na odjeljak „Setup” (Postavljanje)
u izborniku i odaberite „Network update”
(Mrežno ažuriranje) da biste proveli
ažuriranje).
, U poglavlju [Software Update]
(Ažuriranje softvera) (stranica 30)
potražite informacije o ažuriranju
uređaja za reprodukciju na noviju
verziju softvera.
42
Control for HDMI (Kontrola za
HDMI) (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) ne radi (BRAVIA Sync).
, Provjerite je li [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljena na [On] (Uključeno)
(str. 35).
, Ako promijenite HDMI vezu,
isključite uređaj za reprodukciju
i ponovno ga uključite.
, Ako je došlo do nestanka struje,
postavite funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (HDMI postavke)
na [Off] (Isključeno), zatim postavite
[Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u kategoriji [HDMI Settings]
(HDMI postavke) na [On]
(Uključeno) (str. 35).
, Provjerite sljedeće i pogledajte
priručnik s uputama isporučen
uz komponentu:
– Je li povezana komponenta
kompatibilna s funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI).
– Jesu li postavke povezane
komponente za funkciju [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI)
ispravne.
Funkcija System Power-Off (Isključivanje
sustava) ne radi (BRAVIA Sync).
, Provjerite jesu li funkcije [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI)
i [Linked to TV-off] (Povezivanje
s isključivanjem televizora) pod
[HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljene na [On] (Uključeno)
i [Valid] (Valjan) (str. 35).
Ostalo
Reprodukcija ne započinje od početka
sadržaja.
, Pritisnite OPTIONS i zatim odaberite
[Play from start] (Reproduciraj od
početka).
Reprodukcija ne započinje od mjesta
nastavka na kojem ste prekinuli
reprodukciju.
, Ovisno o disku, mjesto nastavka može
se izbrisati iz memorije u sljedećim
slučajevima:
– kada otvorite ladicu diska
– kada prekinete vezu s USB
uređajem
– kada reproducirate drugi sadržaj
– kada isključite uređaj za
reprodukciju.
Poruka 1 [Playback stopped. The content
being played is protected by Cinavia
and is not authorized for playback on
this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Reprodukcija je zaustavljena.
Reproducirani sadržaj zaštićen je
tehnologijom Cinavia i njegova
reprodukcija na ovom uređaju nije
dopuštena. Više informacija potražite
na http://www.cinavia.com. Poruka 1.)
prikazuje se tijekom reprodukcije diska.
Dodatne informacije
, Ako ste uređaj za reprodukciju
povezali s televizorom putem AV
pojačala (prijemnika),
– a AV pojačalo (prijemnik) nije
kompatibilno s funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI),
možda nećete moći upravljati
televizorom pomoću uređaja
za reprodukciju.
– Ako promijenite HDMI vezu,
isključite i ponovno priključite
kabel za napajanje, a ako je došlo
do nestanka struje, pokušajte učiniti
sljedeće: 1Kontrolu za odabir
ulaznog signala na AV pojačalu
(prijemniku) postavite tako da
se na zaslonu televizora prikazuje
slika s uređaja za reprodukciju.
2Postavite funkciju [Control for
HDMI] (Kontrola za HDMI)
u kategoriji [HDMI Settings]
(HDMI postavke) na [Off]
(Isključeno), zatim postavite
funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (HDMI postavke)
na [On] (Uključeno) (str. 35).
Pročitajte priručnik s uputama
isporučen uz AV prijemnik
(pojačalo).
, Zvučni zapis videozapisa koji
reproducirate sadrži Cinavia kod
koji pokazuje da se radi o sadržaju
namijenjenom prezentaciji samo
uz upotrebu profesionalne opreme
i njegova reprodukcija korisnicima
nije dopuštena (str. 6).
43
Ladica za disk ne otvara se i ne možete
ukloniti disk čak ni kada pritisnete Z.
, Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
uređaj za reprodukciju i iskopčajte
kabel za napajanje. 2Ponovno
ukopčajte kabel za napajanje dok
pritišćete tipku Z na uređaju za
reprodukciju. 3Nastavite pritiskati
tipku Z na uređaju za reprodukciju
dok se ladica ne otvori. 4Uklonite
disk. 5Za oporavak uređaja za
reprodukciju iskopčajte i ponovno
ukopčajte kabel za napajanje.
Na zaslonu se pojavljuje poruka [[EJECT] Key
is currently unavailable.] (Ključ [IZBACI]
trenutačno nije dostupan) nakon što
pritisnete Z (otvaranje/zatvaranje).
, Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Uređaj za reprodukciju ne reagira na
pritiskanje bilo kojeg gumba.
, Unutar uređaja za reprodukciju
nakupila se vlaga (str. 4).
Specifikacije
Sustav
Laser: poluvodički laser
Ulazi i izlazi
(Naziv priključka:
vrsta priključka/izlazna razina/
impedancija prilikom učitavanja)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
cinčni priključak/0,5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
HDMI standardna 19-pinska
priključnica
LAN (100):
100BASE-TX terminal
USB:
USB priključak vrste A
(za priključivanje USB memorije,
čitača memorijskih kartica, digitalnog
fotoaparata i digitalne videokamere)
DC IN:
BDP-S5500:
12 V istosmjerne struje, 750 mA
BDP-S4500:
12 V istosmjerne struje, 650 mA
BDP-S1500:
12 V istosmjerne struje, 600 mA
Bežično (samo BDP-S5500)
Standard bežične LAN mreže:
IEEE 802.11 b/g/n
Raspon frekvencija:
pojas od 2,4 GHz: kanali 1 – 13
Modulacija:
DSSS i OFDM
Općenito
Preduvjeti napajanja:
12 V istosmjerna struja s adapterom
za izmjeničnu struju
Nazivna snaga: ulaz 220 V – 240 V
izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja energije (prilikom upotrebe
adaptera za izmjeničnu struju)
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500: 9,5 W
BDP-S1500: 8,8 W
44
Mreža u pripravnosti:
4,5 W (svi ožičeni/bežični mrežni
ulazi su uključeni)
Dimenzije (pribl.):
230 mm × 194 mm × 39 mm
(širina/dubina/visina)
uklj. ispupčene dijelove
Težina (pribl.): 0,8 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
Raspon vlage:
25 % do 80 %
Isporučena dodatna oprema
Adapter za izmjeničnu struju
(AC­M1208WW) (1)
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
Daljinski upravljač (1)
R03 (veličina AAA) baterije (2)
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
*2
*3
Dodatne informacije
Dizajn i specifikacije podložni su
promjeni bez prethodne obavijesti.
Budući da su specifikacije Blu-ray diskova
nove i mijenjaju se, neki diskovi možda se
neće moći reproducirati ovisno o vrsti
diska i verziji.
Izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru,
povezanom izlaznom priključku
i odabranim postavkama zvuka.
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku
vrstu pigmenta BD-R (vrsta LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne
mogu se reproducirati ako je postscriptove
moguće snimiti.
CD ili DVD disk neće se reproducirati
ako nije pravilno finaliziran. Dodatne
informacije potražite u priručniku
s uputama priloženom uz uređaj za
snimanje.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• BD-ovi sa spremnikom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio CD-dodataka
• super VCD-ovi
• zvučni materijal na DualDisk
diskovima
45
Napomena o diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). DualDisc diskovi
i neki glazbeni diskovi šifrirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava
nisu usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD), što znači da se takvi diskovi
ne mogu reproducirati na ovom
proizvodu.
Napomena u vezi reprodukcije BD/DVD
diskova
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane
uz reprodukciju BD/DVD diskova.
Budući da ovaj uređaj za reprodukciju
reproducira BD/DVD diskove u skladu
sa sadržajem diska koji su oblikovali
proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije neće biti dostupne.
Napomena vezana uz dvoslojne BD/DVD
diskove
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu
se trenutačno prekinuti pri prebacivanju
slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Uređaj za reprodukciju ima regionalni
kôd otisnut na stražnjoj strani uređaja,
a reproducira samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskove označene identičnim
regionalnim kodovima ili simbolom
.
ALL
Regionalni kôd
46
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Oblik
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Dodatne informacije
VC1*1
Sa zvukom
PS
MP4
MPEG4/AVC*5
Nastavak
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
47
*7
Music
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio*6
.ape
*8
*9
*10
*11
*12
Photo
Format
*13
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
b
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
• Neke datoteke neće se reproducirati, ovisno
o formatu datoteke, šifriranju datoteke,
stanju snimke ili stanju DLNA poslužitelja.
(samo BDP-S5500/S4500).
• Neke datoteke uređene na osobnom
računalu neće se reproducirati.
• Neke datoteke neće biti moguće
premotavati unaprijed ili unatrag.
• Uređaj za reprodukciju ne reproducira
kodirane datoteke, poput formata DRM
i Lossless.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape BD-ova,
DVD­ova, CD-ova i USB uređaja:
– do mapa u 9. sloju, uključujući
korijensku mapu.
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape pohranjene na
DLNA poslužitelju:
(samo BDP-S5500/S4500):
– do mapa u 19. sloju.
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
48
Nastavak
Uređaj za reprodukciju može podržati
WMV9 do razine Napredni profil.
Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa 60 fps.
Uređaj za reprodukciju reproducira
datoteke formata AVCHD snimljene
digitalnom videokamerom itd.
Disk formata AVCHD neće se
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati AVCHD 3D format
(samo BDP-S5500/S4500).
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati datoteke „.mka”.
(Tu datoteku nije moguće reproducirati
na DLNA poslužitelju (samo BDP-S5500/
S4500).
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
animirane PNG ni animirane PNG
datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu
prikazuje se ključna ili prva slika
(samo BDP-S5500/S4500).
Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati datoteke ovog formata
smještene na DLNA poslužitelju
(samo BDP-S5500/S4500).
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati samo videosadržaje
standardne rezolucije smještene na DLNA
poslužitelju (samo BDP-S5500/S4500).
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
datoteke u DTS formatu smještene na
DLNA poslužitelju (samo BDP-S5500/
S4500).
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati samo datoteke Dolby Digital
formata smještene na DLNA poslužitelju
(samo BDP-S5500/S4500).
Uređaj za reprodukciju može podržati
AVC do razine 4.1.
Uređaj za reprodukciju neće reproducirati
datoteke ovog formata smještene na
DLNA poslužitelju (samo BDP-S5500/
S4500).
WEP
WEP primjenjuje zaštitu na
komunikaciju da bi se spriječilo
presretanje komunikacije ili upadanje
u bežičnu mrežu. WEP je naslijeđena
sigurnosna tehnologija koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji ne
podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
radi ispravljanja manjkavosti tehnologije
WEP. TKIP jamči višu razinu sigurnosti
od tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja
koristi napredan način zaštite različit
od tehnologija WEP i TKIP.
AES jamči višu razinu sigurnosti
nego tehnologija WEP i TKIP.
Napomene o diskovima
O sigurnosti bežične LAN mreže
(samo BDP-S5500)
Budući da se komunikacija putem
funkcije bežične LAN mreže uspostavlja
radiovalovima, bežični signal može biti
podložan presretanju. Da bi se zaštitila
bežična komunikacija, uređaj za
reprodukciju podržava razne
sigurnosne funkcije. Obavezno
pravilno konfigurirajte sigurnosne
postavke u skladu sa svojim mrežnim
okruženjem.
Bez zaštite
Premda se postavke mogu jednostavno
postaviti, svatko može presresti bežičnu
komunikaciju ili neovlašteno pristupiti
vašoj bežičnoj mreži, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte na umu da
postoji rizik od neovlaštenog pristupa
ili presretanja podataka.
• Da bi disk ostao čist,
pridržavajte ga za
rub. Ne dodirujte
površinu. Prašina,
otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu
uzrokovati njegov nepravilan rad.
• Disk nemojte izlagati izravnoj
Sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline,
primjerice dovodima toplog zraka,
ni ostavljati u automobilu na izravnoj
Sunčevoj svjetlosti jer unutra
temperatura može znatno porasti.
• Nakon reprodukcije pohranite disk
u kutiju.
• Disk čistite krpom za
čišćenje. Disk brišite
od središta prema
rubu.
Dodatne informacije
• Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa:
– do 60 fps samo za format AVCHD
(MPEG4/AVC).
– do 30 fps za druge videokodeke.
• Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa u bitovima od 40 Mbps.
• Neki USB uređaji ne funkcioniraju s ovim
uređajem za reprodukciju.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
uređaje MSC (klasa masovne pohrane)
kao što je flash memorija ili HDD, uređaje
SICD (engl. Still Image Capture Devices)
i tipkovnicu 101.
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB
memorijama ili uređajima, isključite uređaj
za reprodukciju pri priključivanju ili
isključivanju USB memorije ili uređaja.
• Uređaj za reprodukciju možda će
videozapise velike brzine prijenosa
s podatkovnog CD diska reproducirati
uz poteškoće. Preporučuje se da se takve
datoteke reproduciraju pomoću
podatkovnog DVD ili BD diska.
49
• Nemojte koristiti otapala kao što
su benzin i razrjeđivač, sredstva za
čišćenje diskova/leća dostupna na
tržištu ili antistatičke raspršivače
namijenjene za gramofonske ploče.
• Ako ste ispisali oznaku diska, prije
reprodukcije pričekajte da se oznaka
osuši.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove.
– Disk za čišćenje leće.
– Disk koji nije uobičajenog oblika
(na primjer, karta ili srce).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
– Disk za koji je pričvršćena celofanska
traka ili naljepnica.
• Nemojte obnavljati stranu diska
za reprodukciju da biste uklonili
površinske ogrebotine.
50
Šifre televizora kojima je
moguće upravljati
Držite tipku -TV- [/1 pritisnutom
2 sekunde i unesite šifru proizvođača
televizora pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Ako je navedeno više gumba na
daljinskom upravljaču, pokušajte ih
unositi jednu po jednu dok ne pronađete
valjanu šifru za svoj televizor.
Proizvođač
Gumb na
daljinskom
upravljaču
Sony (zadano)
Gumb u boji
(crveni)
Philips
Gumb u boji
(zeleni) / Gumb
u boji (žuti) /
RETURN
Panasonic
Gumb u boji
(plavi) / Središnji
gumb (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Popis jezičnih kodova
Pojedinosti potražite u odjeljku
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a) (stranica 33).
Jezične kartice odgovaraju standardu
ISO 639: 1988 (E/F).
Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Jezik
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Dodatne informacije
Kôd
Kôd
51
Roditeljski nadzor/
regionalni kod
Pojedinosti potražite u odjeljku
[Parental Control Area Code]
(Regionalni kod roditeljskog
nadzora) (stranica 34).
52
Kôd
Regija
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2109
2390
2428
2489
2149
2086
2528
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Kolumbija
Luksemburg
Meksiko
Njemačka
Novi Zeland
Poljska
Rusija
Španjolska
Švicarska
Tajland
2586
Vijetnam
2047
2057
2090
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2304
2363
2376
2379
2427
2436
2501
2499
2543
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Hong Kong
Indonezija
Italija
Kina
Koreja
Malezija
Nizozemska
Norveška
Pakistan
Portugal
Singapur
Švedska
Tajvan
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Softver ovog uređaja za reprodukciju mogao bi se ažurirati u budućnosti. Informacije
o dostupnim ažuriranjima i najnovije upute za rukovanje možete pronaći na sljedećem
web-mjestu:
www.sony.eu/support
z
Da biste pronašli korisne savjete i informacije o proizvodima i uslugama
tvrtke Sony, posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/
4-549-800-11(2) (HR)
© 2015. Sony Corporation
Download PDF

advertising