Sony | BDP-S5100 | Sony BDP-S5100 3D Blu-ray Disc™ reproduktor s Wi-Fi® tehnologijom Upute za upotrebu

4-442-385-11(2) (CR)
Blu-ray Disc™/DVD
uređaj za reprodukciju
Upute za upotrebu
Početak rada
Reprodukcija
Internet
Postavke i prilagodbe
Zahvaljujemo vam na kupovini. Prije upotrebe
uređaja za reprodukciju pozorno pročitajte
ove upute.
BDP-S4100/S5100
Dodatne informacije
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju te
na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Kabel za napajanje smije se promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem
poveća rizik od oštećenja očiju. S obzirom na to
da je laserska zraka u Blu-ray Disc/DVD uređaju
za reprodukciju štetna za oči, nemojte pokušavati
rastavljati kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Ova se naljepnica nalazi na zaštitnom kućištu
lasera unutar uređaja.
Za korisnike u europskim državama
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod
klase 1. OZNAKA LASERSKOG PROIZVODA
KLASE 1 nalazi se na stražnjoj strani uređaja.
2
Obavijest kupcima u Velikoj Britaniji
i Republici Irskoj
Kalupljeni utikač usklađen sa standardom
BS1363 pričvršćen je na ovaj uređaj radi vaše
zaštite i praktičnosti.
Ako je osigurač u utikaču potrebno zamijeniti,
zamjenski osigurač mora biti iste snage kao
i izvorni osigurač te mora imati odobrenje
udruženja ASTA ili BSI na temelju standarda
BS1362 (na primjer s oznakom
ili
).
Ako se na utikaču isporučenom uz opremu nalazi
odvojivi poklopac osigurača, obavezno nakon
zamjene osigurača vratite poklopac. Utikač
nikada nemojte koristiti bez poklopca osigurača.
Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se
najbližem servisu tvrtke Sony.
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa
sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne može odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju prirodnih
resursa. Detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje kućanskog
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa sustavima
za odvojeno prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani serviser.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom, proizvod po isteku vijeka trajanja
odložite u odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite u odjeljku
o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite u odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Za korisnike u europskim državama
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji
se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju
se uputiti ovlaštenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
u vezi sa servisom ili jamstvom, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Mjere opreza
• Uređaj radi pod naponom od 220 – 240 V AC,
50/60 Hz. Provjerite odgovara li radni napon
uređaja naponu lokalne električne mreže.
• Uređaj postavite tako da je kabel za napajanje
moguće odmah izvaditi iz zidne utičnice
u slučaju problema.
Mjere opreza
Oprema je ispitana kabelom kraćim od
3 metra i u skladu je s ograničenjima
navedenim u Direktivi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
O postavljanju
• Postavite uređaj za reprodukciju na
dovoljno prozračno mjesto kako
u unutrašnjosti uređaja za reprodukciju
ne bi došlo do nakupljanja topline.
• Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
• Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljenim svijećama).
• Uređaj za reprodukciju ne postavljajte
u skučen prostor, primjerice, na policu
za knjige ili slično.
• Uređaj nemojte postavljati na otvorenom,
kao ni u automobile, brodove i druga vozila.
• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz
hladnog na toplo mjesto ili ga postavite
u vrlo vlažan prostor, na lećama unutar
uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako
se to dogodi, uređaj za reprodukciju možda
neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite
disk i ostavite uređaj za reprodukciju
uključen približno pola sata dok vlaga
ne ishlapi.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju
u nagnuti položaj. Projektiran je za rad
samo u vodoravnom položaju.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred
prednje ploče. To može ograničiti prijam
radiovalova.
• Ne postavljajte uređaj za reprodukciju
na mjesta na kojima se upotrebljava
medicinska oprema. To može prouzročiti
kvar medicinskih instrumenata.
• Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki
drugi medicinski uređaj, prije upotrebe
funkcije bežične LAN mreže posavjetujte se
s liječnikom ili proizvođačem medicinskog
uređaja.
3
• Ovaj uređaj za reprodukciju valja postaviti
i koristiti uz razmak od najmanje 20 cm
između uređaja za reprodukciju i tijela
osobe (to ne uključuje ekstremitete: ruke,
zapešća, stopala i gležnjeve).
• Na uređaj za reprodukciju nemojte
postavljati teške ili nestabilne predmete.
• U ladicu za disk ne stavljajte nikakve druge
predmete osim diskova. U protivnom bi
moglo doći do oštećenja uređaja za
reprodukciju ili predmeta.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju izvadite sve diskove iz ladice.
Ako to ne učinite, disk bi se mogao oštetiti.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju isključite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom i sve druge kabele.
O izvorima napajanja
• Uređaj za reprodukciju nije isključen iz
izvora napajanja ako je priključen u zidnu
strujnu utičnicu, čak i ako je uređaj za
reprodukciju isključen.
• Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne
utičnice ako se njime ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme. Prilikom
isključivanja kabela za napajanje
izmjeničnom strujom držite ga za utikač,
a ne povlačite sam kabel.
• Da biste spriječili oštećenja kabela
za napajanje izmjeničnom strujom
pridržavajte se sljedećih uputa. Ne koristite
se kabelom za napajanje izmjeničnom
strujom (naponski vod) ako je oštećen jer bi
u suprotnome moglo doći do strujnog udara
ili požara.
– Nemojte prikliještiti kabel za napajanje
izmjeničnom strujom između uređaja
za reprodukciju i zida, police i sl.
– Ne stavljajte teške predmete na kabel
za napajanje izmjeničnom strujom niti
povlačite sam kabel.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom. Nemojte koristiti nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo,
primjerice alkohol ili benzin.
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za čišćenje i sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući tekuća
sredstva i raspršivače). Oni mogu prouzročiti
kvar uređaja.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravljanja ovog uređaja za
reprodukciju popravljeni dijelovi mogu se
prikupljati u svrhu ponovne upotrebe
ili recikliranja.
O povezivanju putem HDMI OUT utičnice
Budući da zbog nepravilnog rukovanja može
doći do oštećenja HDMI OUT utičnice
i utikača, pridržavajte se sljedećih uputa.
• Pažljivo poravnajte HDMI OUT utičnicu
na stražnjoj strani uređaja za reprodukciju
i HDMI utikač tako da usporedite njihove
oblike. Provjerite da utikač nije preokrenut
ili nagnut.
• Prilikom premještanja uređaja za
reprodukciju svakako isključite
HDMI kabel.
O podešavanju jačine zvuka
Ne pojačavajte jačinu zvuka dok slušate
tiše dijelove ili dijelove bez audiosignala.
U suprotnome može doći do oštećenja vašeg
sluha i zvučnika tijekom glasnog dijela
reprodukcije.
4
• HDMI utikač prilikom priključivanja ili
isključivanja HDMI kabela držite ravno.
Nemojte zakretati ili silom umetati HDMI
utikač u HDMI OUT utičnicu.
Za gledanje 3D videoslika
Zaštita autorskih prava
Neke osobe tijekom gledanja 3D videozapisa
mogu osjetiti nelagodu (kao što je napor očiju,
umor ili mučnina). Sony svim gledateljima
preporučuje uzimanje redovitih stanki
tijekom gledanja 3D videozapisa. Duljina
i učestalost potrebnih stanki razlikovat će se
od osobe do osobe. Sami morate odlučiti što
vam najviše odgovara. Ako osjetite nelagodu,
morate prestati gledati 3D videoslike dok
nelagoda ne prestane; savjetujte se
s liječnikom ako mislite da je to potrebno.
Također biste trebali pregledati (i) priručnik
s uputama i/ili poruku koja upućuje na oprez
za svaki drugi uređaj koji upotrebljavate ili
za Blu-ray Disc sadržaje koji se reproduciraju
na ovom proizvodu te (ii) najnovije
informacije na našem web-mjestu*. Vid male
djece (osobito one ispod šest godina starosti)
još uvijek je u razvoju. Prije nego što dopustite
maloj djeci gledanje 3D videoslika,
posavjetujte se s liječnikom (pedijatrom
ili okulistom).
Da bi bili sigurni da djeca slijede prethodno
navedene preporuke, odrasli bi ih trebali
nadzirati.
Napominjemo da se u Blu-ray Disc™ i DVD
medijima koriste napredni sustavi zaštite
sadržaja. Ti sustavi, pod nazivom AACS
(Advanced Access Content System) i CSS
(Content Scramble System), mogu sadržavati
neka ograničenja reprodukcije, analognog
izlaza i drugih sličnih značajki.
Funkcioniranje proizvoda i postavljena
ograničenja mogu se razlikovati ovisno
o datumu kupnje jer upravni odbor
za AACS može usvojiti ili promijeniti
pravila ograničenja nakon kupnje.
* Za korisnike u europskim državama
http://www.sony-europe.com/myproduct/
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: Ovaj uređaj za reprodukciju može
beskonačno prikazivati nepomičnu
videosliku ili zaslonski prikaz na
televizoru. Ako nepomičnu videosliku
ili zaslonski prikaz prikazujete na
televizoru dulje vrijeme, postoji rizik
od oštećenja zaslona. Tome su podložni
televizori s plazma zaslonima
i projekcijski televizori.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi
s uređajem za reprodukciju, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Obavijest o tehnologiji Cinavia
Ovaj proizvod pomoću tehnologije Cinavia
ograničava upotrebu neovlaštenih kopija
nekih komercijalnih filmova i videozapisa
te njihovih zvučnih zapisa. Ako se otkrije
zabranjena upotreba neovlaštene kopije,
prikazat će se poruka, a reprodukcija ili
kopiranje bit će prekinuti.
Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
potražite u internetskom informativnom
centru za korisnike tehnologije Cinavia na
adresi http://www.cinavia.com. Da biste
poštom zatražili dodatne informacije
o tehnologiji Cinavia, pošaljite poštansku
dopisnicu sa svojom adresom na sljedeću
adresu: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, SAD.
Autorska prava i zaštitni znakovi
• „AVCHD” i logotip „AVCHD 3D/
Progressive” zaštitni su znakovi tvrtki
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili
njezinih partnera.
•
, „XMB” i „xross media bar” zaštitni
su znakovi tvrtki Sony Corporation
i Sony Computer Entertainment Inc.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
i dvostruko D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
5
• Proizvedeno pod licencom američkog ureda
za patente U.S. Patent br.: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872;
7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 i drugih
patenata Sjedinjenih Američkih Država
i svih ostalih država koji su potvrđeni
i u obradi. DTS-HD, simbol te simbol
i oznaka DTS-HD zajedno registrirani
su zaštitni znakovi, a DTS-HD Master
Audio zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
• Izrazi HDMI® i HDMI multimedijsko
sučelje visoke rezolucije te logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ i logotipi
zaštitni su znakovi Blu-ray Disc Association.
• „Logotip DVD” zaštitni je znak tvrtke
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logotipi „DVD+RW”, „DVD-RW,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO”
i „CD” zaštitni su znakovi.
• „BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
• U ovaj je proizvod ugrađena vlasnička
tehnologija koju je licencirala tvrtka
Verance Corporation i zaštitila patentom
U.S. Patent 7.369.677 i drugim patentima
Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih
država koji su potvrđeni i u obradi, kao
i autorskim pravima i zaštitom industrijskih
tajni za neke dijelove te tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak tvrtke Verance Corporation.
Autorska prava 2004. – 2010. Verance
Corporation. Verance pridržava sva prava.
Funkcionalna analiza softvera ili rastavljanje
zabranjeni su.
• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
6
U ovaj proizvod ugrađena je tehnologija
na koju se primjenjuju određena
prava intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija te tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
Microsoftove licence.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
pristupa sadržaju Microsoft PlayReady™
za zaštitu svojeg intelektualnog vlasništva,
uključujući sadržaj zaštićen autorskim
pravima. Ovaj uređaj pomoću tehnologije
PlayReady pristupa sadržaju zaštićenom
značajkom PlayReady i/ili sadržaju
zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj
ne uspije valjano primijeniti ograničenja za
upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu
zahtijevati od Microsofta da mu uskrati
mogućnost upotrebe sadržaja zaštićenog
značajkom PlayReady. Opoziv ne smije
utjecati na nezaštićen sadržaj ili sadržaj
zaštićenim drugim tehnologijama za
pristupanje sadržaju. Radi pristupa svom
sadržaju vlasnici sadržaja mogu zahtijevati
nadogradnju tehnologije PlayReady.
Ako odbijete nadogradnju, nećete moći
pristupati sadržaju za koji je potrebna
nadogradnja.
• Tehnologiju prepoznavanja glazbe
i videozapisa te povezane podatke
omogućuje Gracenote®. Gracenote
je industrijski standard u tehnologiji
prepoznavanja glazbe i isporuci povezanog
sadržaja. Dodatne informacije potražite
na web-mjestu www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc te podaci povezani
s glazbom i videozapisima tvrtke Gracenote,
Inc., autorska prava © 2000. – danas
Gracenote. Softver tvrtke Gracenote,
autorska prava © 2000. – danas Gracenote.
Na ovaj proizvod ili uslugu primjenjuje se
jedan ili više patenata u vlasništvu tvrtke
Gracenote. Na web-mjestu tvrtke Gracenote
potražite nepotpun popis primjenjivih
patenata tvrtke Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logotip
Gracenote i logotip „Powered by Gracenote“
registrirani su zaštitni znakov ili zaštitni
znakovi tvrtke Gracenote u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim državama.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi
Alliance® registrirani su znakovi tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ znakovi su tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je
oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected Setup oznaka je
tvrtke Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znakovi, servisni
znakovi ili oznake certifikata asocijacije
Digital Living Network Alliance.
• SDK uređaja Opera® tvrtke Opera Software
ASA. Autorska prava 2002. – 2012. Opera
Software ASA. Sva prava pridržana.
• Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu
su svojih vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
proizvođača. U ovom se priručniku
ne koriste oznake ™ i ®.
Ugovor o licenci tvrtkeGracenote® s krajnjim
korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke
Gracenote, Inc. iz Emeryvillea, SAD
(„Gracenote”). Softver tvrtke Gracenote
(„softver tvrtke Gracenote”) omogućuje
aplikaciji prepoznavanje diskova i/ili datoteka
i dohvaćanje informacijo o glazbi, uključujući
informacije o nazivu, izvođaču, pjesmi
i naslovu („podaci tvrtke Gracenote”),
s mrežnih poslužitelja ili ugrađenih baza
podataka (skupno „poslužitelji tvrtke
Gracenote”) te druge funkcije. Podatke tvrtke
Gracenote možete koristiti samo u okviru
funkcija namijenjenih krajnjem korisniku
ove aplikacije ili uređaja.
Pristajete koristiti podatke tvrtke Gracenote,
softver tvrtke Gracenote i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i nekomercijalne
svrhe. Suglasni ste s time da nećete
dodjeljivati, kopirati ili prenositi softver tvrtke
Gracenote ili podatke tvrtke Gracenote ni na
koju treću stranu. SUGLASNI STE S TIME
DA NEĆETE KORISTITI NI ZLORABITI
PODATKE TVRTKE GRACENOTE,
SOFTVER TVRTKE GRACENOTE ILI
POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE
NI NA KOJI DRUGI NAČIN OSIM KAKO
JE IZRIČITO NAVEDENO OVDJE.
Pristajete na to da, ako prekršite ta
ograničenja, gubite svoju neisključivu licencu
na podatke, softver i poslužitelje tvrtke
Gracenote samo u osobne i nekomercijalne
svrhe. Ako vam istekne licenca, pristajete na
djelomičan ili potpuni prestanak upotrebe
podataka, softvera i poslužitelja tvrtke
Gracenote. Gracenote zadržava sva prava nad
podacima, softverom i poslužiteljima tvrtke
Gracenote, uključujući sva prava vlasništva.
Gracenote ni pod kojim uvjetima ne može
biti odgovoran ni za kakvo plaćanje vama
za informacije koje pružite. Pristajete
da Gracenote, Inc. može ostvariti svoja prava
navedena u ovom Ugovoru u svoje ime
izravno protiv vas.
Usluga tvrtke Gracenote u statističke svrhe
koristi jedinstveni identifikator za praćenje
upita. Svrha je nasumično dodijeljenog
brojčanog identifikatora da usluga tvrtke
Gracenote broji upite ne znajući tko ste.
Dodatne informacije potražite na web-stranici
s pravilima zaštite privatnosti za uslugu tvrtke
Gracenote.
Softver tvrtke Gracenote i svaka stavka
podataka tvrtke Gracenote licencirani su vam
„KAKVI JESU“. Gracenote ne iznosi nikakve
tvrdnje ni jamstva, izričita ni implicirana,
u vezi s točnosti bilo kojih podataka tvrtke
Gracenote s poslužitelja tvrtke Gracenote.
Gracenote zadržava pravo brisanja podataka
s poslužitelja tvrtke Gracenote ili mijenjanja
kategorija podataka iz bilo kojeg razloga koji
procijeni dovoljnim. Ne jamči se da su softver
7
ili poslužitelji tvrtke Gracenote bez pogrešaka
ni da će njihovo funkcioniranje biti
neprekidno. Tvrtka Gracenote nije vam
obvezna davati nove poboljšane ili dodatne
vrste ili kategorije podataka koje Gracenote
može davati u budućnosti i slobodno može
u bilo kojem trenutku prestati pružati
svoje usluge.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH
JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU
OSTALOGA IMPLICIRANA JAMSTVA
PRIKLADNOSTI ZA NAVEDENU ILI
POSEBNU NAMJENU, NASLOVA
I NEKRŠENJA. GRACENOTE NE JAMČI
REZULTATE DOBIVENE POMOĆU
SOFTVERA ILI BILO KOJEG
POSLUŽITELJA TVRTKE GRACENOTE.
TVRTKA GRACENOTE NI U KOJEM
SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNA
NI ZA KAKVE POSLJEDIČNE ILI
NEHOTIČNE ŠTETE NI ZA GUBITAK
DOBITI ILI PRIHODA.
© Gracenote, Inc. 2009
8
Sadržaj
2
3
UPOZORENJE
Mjere opreza
Početak rada
10
15
15
17
18
Vodič kroz dijelove i kontrole
Korak 1: isporučena dodatna oprema
Korak 2: povezivanje uređaja za reprodukciju
Korak 3: priprema za mrežnu vezu
Korak 4: Jednostavno postavljanje
Reprodukcija
19
21
21
23
Reprodukcija diska
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija putem mreže
Dostupne opcije
Internet
26
Pretraživanje web-mjesta
Postavke i prilagodbe
28
28
28
30
31
31
32
32
33
35
35
Upotreba zaslona s postavkama
[Network Update] (Mrežno ažuriranje)
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
[Audio Settings] (Postavke zvuka)
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke gledanja BD-a/DVD-a)
[Parental Control Settings] (Postavke roditeljskog nadzora)
[Music Settings] (Postavke glazbe)
[System Settings] (Postavke sustava)
[Network Settings] (Mrežne postavke)
[Easy Network Settings] (Jednostavne početne postavke)
[Resetting] (Ponovno postavljanje)
Dodatne informacije
36
41
Otklanjanje poteškoća
Specifikacije
9
Početak rada
Vodič kroz dijelove i kontrole
Prednja ploča
z
Gumb N ima ispupčenu točku. Upotrijebite ispupčenu točku kao orijentir prilikom rukovanja
uređajem za reprodukciju.
A Ladica za disk
B Zaslon na prednjoj ploči
C Z (otvaranje/zatvaranje)
D N (reprodukcija)
E x (zaustavljanje)
F [/1 (uključeno/stanje
pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili
ga postavlja u stanje pripravnosti.
G
(USB) priključak
Priključite USB uređaj na ovaj
priključak.
H Senzor daljinskog upravljača
10
Služi za zaključavanje ladice za disk
(zaključavanje gumba)
Ladicu za disk možete zaključati da
bi se spriječilo slučajno otvaranje.
Dok je uređaj za reprodukciju uključen,
pritisnite gumb N na više od
10 sekundi da zaključate ili
otključate ladicu.
Stražnja ploča
C LAN (100) terminal
D
Početak rada
A DIGITAL OUT (COAXIAL)
priključak
(USB) priključak
B HDMI OUT priključak
11
Daljinski upravljač
Dostupnost funkcija daljinskog
upravljača razlikuje se ovisno o disku
ili okolnostima.
A Z (otvaranje/zatvaranje)
Otvara i zatvara ladicu diska.
-TV- t (odabir ulaza televizora)
Prebacuje izvor ulaznog signala
između televizora i drugih izvora
signala.
-TV- [/1 (televizor uključen/
stanje pripravnosti)
Uključuje televizor ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
[/1 (uključeno/stanje
pripravnosti)
Uključuje uređaj za reprodukciju ili
ga postavlja u stanje pripravnosti.
B Brojčane tipke (0 – 9)
Služe za unos brojeva naslova/
poglavlja/zapisa itd.
b
Brojevi zapisa primjenjivi su samo
na CD-DA (glazbeni CD).
2 (glasnoća) +/–
Prilagođava glasnoću televizora.
AUDIO (stranica 31)
Služi za odabir jezika zapisa ako su
na BD-ROM/DVD VIDEO disk
snimljeni zapisi na više jezika.
Služi za odabir zvučnog zapisa
na CD-ovima.
SUBTITLE (stranica 31)
Služi za odabir jezika titlova kada
su na BD-ROM/DVD VIDEO disk
snimljeni titlovi na više jezika.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
z
Na gumbima 5, AUDIO, 2 + i N postoji
ispupčena točka. Upotrijebite ispupčenu
točku kao orijentir prilikom rukovanja
uređajem za reprodukciju.
12
C Gumbi u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečaca za interaktivne
funkcije.
D TOP MENU
Otvara ili zatvara glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
• Reproducira jedan po jedan
kadar kada se nakratko pritisne
u pauziranom načinu rada.
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovno pokreće
reprodukciju.
OPTIONS (stranica 23)
Prikazuje dostupne opcije na
zaslonu.
DISPLAY (stranica 20)
Prikazuje podatke o reprodukciji
i pregledavanju weba na zaslonu.
HOME
Otvara ili zatvara početni izbornik
uređaja za reprodukciju.
Prikazuje pozadinu kada se pritisne
na ikoni kategorije u početnom
izborniku.
RETURN
Povratak na prethodni zaslon.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti
mjesto zaustavljanja (mjesto
nastavka).
Mjesto nastavka za naslov/zapis
zadnja je točka koju ste reproducirali
ili zadnja fotografija za mapu
s fotografijama.
</M/m/,
Premješta isticanje radi odabira
prikazane stavke.
SEN (stranica 21)
Služi za pristupanje mrežnoj usluzi
„Sony Entertainment Network™”.
Početak rada
POP UP/MENU
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
Središnji gumb (ENTER)
Unosi odabranu stavku.
E ./> (prethodno/sljedeće)
Služi za prelazak na prethodno/
sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.
X (pauziranje)
Pauzira ili ponovno pokreće
reprodukciju.
m/M (premotavanje
unatrag/unaprijed)
• Služi za premotavanje diska
unatrag/unaprijed kada se gumb
pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina pretraživanja mijenja se
svaki put kad pritisnete gumb
tijekom reprodukcije videozapisa.
• Aktivira usporenu reprodukciju
kada se pritisne na dulje od
jedne sekunde u pauziranom
načinu rada.
13
Prikaz početnog izbornika
Početni izbornik prikazuje se
pritiskanjem gumba HOME. Odaberite
kategoriju pomoću gumba </,.
Odaberite stavku pomoću gumba M/m
i pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
[Setup] (Postavljanje): Služi za
prilagodbu postavki uređaja
za reprodukciju.
[Photo] (Fotografija): služi za prikaz
fotografija.
[Music] (Glazba): služi
za reprodukciju glazbe.
[Video]: služi za reprodukciju
videozapisa.
[Network] (Mreža): služi za prikaz
stavki mreže.
14
Korak 1: isporučena dodatna oprema
Provjerite imate li sljedeće stavke:
• daljinski upravljač (1)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
Početak rada
Korak 2: povezivanje uređaja za reprodukciju
Najprije priključite sve ostale kabele, a tek potom kabel za napajanje.
Povezivanje s televizorom
Povežite uređaj za reprodukciju s televizorom pomoću HDMI kabela velike brzine.
HDMI kabel velike brzine
(nije isporučeno)
Visoka kvaliteta
b
Uređaj za reprodukciju nemojte povezivati preko videorekordera. Na videosignale koji dolaze
preko videorekordera mogu utjecati sustavi za zaštitu autorskih prava i slika na televizoru mogla
bi biti izobličena.
15
Povezivanje s AV pojačalom (prijemnikom)
Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na AV
pojačalu (prijemniku). Ako ste odabrali A ili B, prilagodite odgovarajuće postavke
u kategoriji [Audio Settings] (Postavke zvuka) (stranica 30).
HDMI kabel velike brzine (nije isporučeno)
HDMI kabel velike brzine
(nije isporučeno)
t Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavka
BD kombinacije zvuka) (stranica 30).
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučeno)
16
Korak 3: priprema
za mrežnu vezu
Ako ne namjeravate povezati uređaj
za reprodukciju s mrežom, prijeđite
na „Korak 4: Jednostavno postavljanje”
(stranica 18).
LAN kabel priključite u terminal LAN
(100) na uređaju za reprodukciju.
Isključite uređaj za reprodukciju, zatim
ukopčajte Bežični USB LAN prilagodnik
(UWA-BR100 (nije isporučen)) u USB
priključak na stražnjoj strani uređaja
za reprodukciju.
b
• Bežični USB LAN prilagodnik nije dostupan
u svim regijama/državama.
• Osjetljivost prijema mijenja se ovisno
o okolini. Upotrijebite produžni kabel
isporučen s bežičnim USB LAN
prilagodnikom ako je potrebno.
Početak rada
Žično postavljanje
Bežično USB postavljanje
(samo BDP-S4100)
Bežični USB LAN prilagodnik
LAN kabel
(nije isporučeno)
Internet
ADSL modem/ Širokopojasni
kabelski modem usmjerivač
z
Preporučuje se oklopljeni sučelni kabel
(LAN kabel), ravni ili ukršteni.
LAN kabel (nije isporučen)
Bežični LAN
usmjerivač
ADSL modem/ Internet
kabelski modem
Bežično postavljanje
(samo BDP-S5100)
Koristite značajku bežične LAN mreže
ugrađenu u uređaj za reprodukciju.
LAN kabel (nije isporučen)
Bežični LAN
usmjerivač
ADSL modem/ Internet
kabelski modem
17
Korak 4: Jednostavno
postavljanje
Prilikom prvog uključivanja
Kratko pričekajte da se uređaj
za reprodukciju uključi i pokrene
[Easy Initial Settings] (Jednostavne
početne postavke).
1
4
Uključite televizor i postavite kontrolu
za odabir ulaznog signala na svom
televizoru. Tada će se na zaslonu
televizora prikazati ulazni signal
uređaja za reprodukciju.
5
Provedite [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke).
Slijedite upute na zaslonu da biste
konfigurirali osnovne postavke
pomoću gumba </M/m/,
i ENTER na daljinskom upravljaču.
Umetnite dvije R6 baterije (veličina AA)
tako da krajeve baterija 3 i #
uskladite s oznakama u pretincu
za baterije.
</M/m/,
ENTER
b
Kad se provedu [Easy Initial Settings]
(Jednostavne početne postavke), odaberite
[Easy Network Settings] (Jednostavne mrežne
postavke) da biste upotrebljavali mrežne
značajke uređaja za reprodukciju.
2
Priključite uređaj za reprodukciju
u izvor napajanja.
napajanje
3
18
Pritisnite [/1 da biste uključili uređaj
za reprodukciju.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Informacije o diskovima koji se mogu
reproducirati potražite u odjeljku
stranica 42.
1
Pritisnite Z i stavite disk u ladicu
za disk.
Neki BD-ROM-ovi s logotipom
„BD-LIVE”* uključuju dodatne sadržaje
i druge podatke koji se mogu preuzeti.
*
1
Kao lokalni prostor za pohranu
koristite USB memoriju kapaciteta
1 GB ili više.
2
Pritisnite Z da biste zatvorili ladicu
za disk.
Počet će reprodukcija.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite
u kategoriji
[Video],
[Music] (Glazba) ili
[Photo]
(Fotografija) i pritisnite ENTER.
Pripremite se za BD-LIVE (samo
BD-LIVE).
• Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (stranica 17).
• Postavite[BD Internet
Connection] (BD internetska
veza) u kategoriji [BD/DVD
Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a) na [Allow]
(Dopusti) (stranica 31).
Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje
3
Priključite USB memoriju u USB
priključak na stražnjoj strani uređaja
za reprodukciju (stranica 11).
Reprodukcija
2
Postavite kontrolu za odabir ulaznog
signala na TV-u tako da se na zaslonu
televizora prikaže signal s uređaja
za reprodukciju.
Uživanje u značajci BONUSVIEW/
BD-LIVE
3
Umetnite BD-ROM sa značajkom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način upotrebe ovisi o disku.
Pročitajte priručnik za upotrebu
koji ste dobili s diskom.
z
Da biste izbrisali podatke iz USB memorije,
odaberite [Delete BD Data] (Brisanje BD
podataka) u kategoriji
[Video] i pritisnite
ENTER. Svi podaci pohranjeni u mapi buda
bit će izbrisani.
19
Upotreba usluge Blu-ray 3D
Možete gledati Blu-ray 3D disk
s logotipom „Blu-ray 3D”*.
*
1
Pripremite se za reprodukciju to medija
Blu-ray 3D disk.
• Povežite uređaj za reprodukciju
s uređajima koji podržavaju 3D
pomoću HDMI kabela velike
brzine.
• Postavite opcije [3D Output
Setting] (Postavka 3D izlaza)
i [TV Screen Size Setting for 3D]
(Postavka veličine zaslona
televizora za 3D) u kategoriji
[Screen Settings] (Postavke
zaslona) (stranica 28).
2
Prikaz informacija o reprodukciji
Informacije o reprodukciji itd. možete
pregledati pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije ovise o vrsti diska
i statusu uređaja za reprodukciju.
Primjer: kada se reproducira BD-ROM
A Izlazna rezolucija/videofrekvencija
Umetnite Blu-ray 3D disk.
B Broj ili naziv naslova
Način upotrebe ovisi o disku.
Pročitajte priručnik za upotrebu
koji ste dobili s diskom.
C Trenutačno odabran kut
z
Pogledajte i priručnike s uputama isporučene
s televizorom i povezanim uređajem.
D Trenutačno odabrana
audiopostavka
E Dostupne funkcije (
kut,
zvuk,
titlovi)
F Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku
stanja reprodukcije, vrstu diska,
videokodek, kvalitetu slike, vrstu
ponavljanja, proteklo vrijeme,
ukupno vrijeme reprodukcije.
G Broj poglavlja
20
Reprodukcija s USB uređaja
„Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati” potražite u poglavlju
stranica 43.
1
Priključite USB uređaj u USB priključak
na uređaju za reprodukciju
(stranica 10).
2
Odaberite kategoriju
[Video],
[Music] (Glazba) ili [Photo]
(Fotografija) u početnom izborniku
pomoću gumba </,.
3
Odaberite
[USB device]
(USB uređaj) pomoću gumba M/m
i pritisnite ENTER.
Reprodukcija putem mreže
Uživanje u usluzi Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network služi kao
pristupnik za isporuku odabranih
internetskih sadržaja i raznih zabavnih
sadržaja na zahtjev izravno na uređaj
za reprodukciju.
z
• Da bi se mogli reproducirati neki internetski
sadržaji, potrebno je registrirati se putem
računala.
• Neki internetski sadržaji nisu dostupni
u nekim regijama/državama.
Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (stranica 17).
2
Pritisnite gumb SEN na daljinskom
upravljaču.
3
Pomoću gumba </M/m/,
odaberite internetske sadržaje i razne
zabavne sadržaje na zahtjev, a zatim
pritisnite ENTER.
Upravljačka ploča za prijenos videozapisa
Upravljačka ploča pojavljuje se kada se
počne reproducirati videodatoteka.
Prikazane stavke mogu se razlikovati
ovisno o davateljima internetskih
sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
Reprodukcija
Prije povezivanja pročitajte
priručnik s uputama isporučen
s USB uređajem.
1
A Prikaz kontrola
Za radnje reprodukcije pritisnite
</M/m/, ili ENTER.
B Traka stanja reprodukcije
Traka stanja, pokazivač koji upućuje
na trenutni položaj, vrijeme
reprodukcije, trajanje videodatoteke
C Stanje mreže
pokazuje jačinu signala bežične
veze.
označava ožičenu vezu.
D Brzina mrežnog prijenosa
E Naziv sljedeće videodatoteke
F Naziv trenutačno odabrane
videodatoteke
21
Reprodukcija datoteka u kućnoj
mreži (DLNA)
Proizvod s podrškom za DLNA može
putem mreže reproducirati datoteke
s videozapisima/glazbom/fotografijama
pohranjene na drugom uređaju
s podrškom za DLNA.
1
Reprodukcija datoteka s DLNA poslužitelja
putem drugog proizvoda (Prikazivač)
Prilikom reprodukcije datoteka s DLNA
poslužitelja na ovoj jedinici, možete
upotrijebiti proizvod kompatibilan
s DLNA kontrolerom (telefon i sl.)
za upravljanje reprodukcijom.
Pripremite se za upotrebu DLNA.
• Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (stranica 17).
• Pripremite druge potrebne
proizvode s podrškom za DLNA.
Pročitajte priručnik s uputama
isporučen s proizvodom.
Reprodukcija datoteka s DLNA poslužitelja
putem ove jedinice (DLNA uređaj za
reprodukciju)
Poslužitelj
Prikazivač
Kontroler
Upravljajte ovom jedinicom pomoću
DLNA kontrolera. Pročitajte priručnik
s uputama isporučen s DLNA
kontrolerom.
Reprodukcija glazbe u različitim
prostorijama (PARTY STREAMING)
Poslužitelj
Uređaj za
Odaberite ikonu DLNA poslužitelja
u kategoriji
[Video],
[Music]
(Glazba) or
[Photo] (Fotografija),
a zatim odaberite datoteku koju želite
reproducirati.
Glazbene datoteke s uređaja za
reprodukciju (glavni uređaj za PARTY)
možete istovremeno reproducirati
u drugim prostorijama putem proizvoda
tvrtke Sony (klijentski uređaj za PARTY)
koji podržavaju DLNA i funkciju
PARTY STREAMING ili obrnuto.
1
Pripremite se za PARTY STREAMING.
• Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (stranica 17).
• Povežite uređaje kompatibilne
s funkcijom PARTY
STREAMING s mrežom.
22
Da biste upotrijebili uređaj za reprodukciju
kao glavni uređaj za PARTY
Odaberite zapis u kategoriji
[Music]
(Glazba), zatim odaberite [Start PARTY]
(Pokreni PARTY) u izborniku opcija
da biste pokrenuli PARTY.
Da biste upotrijebili uređaj za reprodukciju
kao klijentski uređaj za PARTY
Odaberite
[PARTY] u kategoriji
[Music] (Glazba), a zatim odaberite
ikonu glavnog uređaja za PARTY.
Dostupne opcije
Kada pritisnete OPTIONS, dostupne su
različite postavke i radnje reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o situaciji.
Često korištene opcije
x
ponavljanja.
b
[3D Menu] (3D izbornik):
– [Simulated 3D] (Simulirani 3D):
prilagođava efekt simuliranog 3D
prikaza.
– [3D Depth Adjustment] (Prilagodba
dubine 3D prikaza): prilagođava
dubinu 3D slike.
– [2D Playback] (2D reprodukcija):
postavlja reprodukciju na 2D sliku.
Prodajna i proizvodna linija proizvoda
kompatibilnih s funkcijom PARTY
STREAMING razlikuju se ovisno o regiji.
Upotreba uređaja „TV SideView”
x
[Play] (Reprodukcija)/[Stop]
(Zaustavljanje): pokreće ili zaustavlja
x
[Play from start] (Reproduciraj
od početka): reproducira stavku
Reprodukcija
x
„TV SideView” besplatna je mobilna
aplikacija za udaljene uređaje (kao što
su pametni telefoni itd.). Upotrebom
uređaja „TV SideView” uz ovaj uređaj
za reprodukciju možete lako uživati
u uređaju za reprodukciju
upotrebljavajući svoj pametni telefon.
Uslugu ili aplikaciju možete pokrenuti
izravno s udaljenog uređaja
i pregledavati informacije o disku
tijekom reprodukcije diska.
„TV SideView” može se upotrebljavati
i kao daljinski upravljač i softverska
tipkovnica.
Pazite da prije prve upotrebe uređaja
„TV SideView” uz ovaj uređaj za
reprodukciju registrirate uređaj
„TV SideView”. Slijedite upute na
zaslonu uređaja „TV SideView” da biste
ga registrirali.
[Repeat Setting] (Postavka
ponavljanja): postavlja način
reprodukciju.
od početka.
x
[Change Category] (Promjena
kategorije): prebacuje između
kategorija
(Glazba) i
Samo
x
[Video],
[Music]
[Photo] (Fotografija).
[Video]
[3D Output Setting] (Postavka 3D
izlaza): određuje hoće li prikaz
3D videozapisa biti automatski.
x
[A/V SYNC] (A/V sinkronizacija): služi
za prilagodbu odstupanja između
slike i zvuka tako da se izlaz zvuka
reproducira uz kašnjenje u odnosu
na izlaz slike (između 0
i 120 millisekundi).
b
Registracija se može provesti samo na zaslonu
Home Menu (Početni izbornik).
23
x
x
x
[Video Settings] (Postavke
videozapisa):
– [Picture Quality Mode] (Način
kvalitete slike): služi za odabir
postavke slike za različite uvjete
osvjetljenja.
– [BNR]: ublažava smetnje na slici
u obliku kvadratića koji podsjećaju
na mozaik.
– [MNR]: ublažava manje smetnje
uz rub slike.
[Pause] (Pauziranje): pauzira
reprodukciju.
x
prilagođava kvalitetu slike
internetskih sadržaja.
x
[Top Menu] (Glavni izbornik):
[Menu] (Izbornik)/[Popup Menu]
(Skočni izbornik): prikazuje skočni
izbornik BD-ROM-a ili izbornik
DVD-a.
x
x
x
x
x
24
Samo
x
[Title Search] (Pretraživanje
naslova): traži naslov na BD-ROM/
DVD VIDEO disku i pokreće
reprodukciju od početka.
[Chapter Search] (Pretraživanje
poglavlja): traži poglavlje i pokreće
reprodukciju od početka.
[Audio] (Zvuk): služi za odabir
jezičnog zapisa ako su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika. Služi za odabir zvučnog
zapisa na CD-ovima.
[Subtitle] (Titlovi): služi da odabir
jezika titlova kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
[Angle] (Kut): služi za odabir drugog
kuta gledanja kada su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljene scene
iz različitih kutova.
[Video Search] (Pretraživanje
videozapisa): prikazuje informacije
o BD-ROM/DVD-ROM disku koje se
temelje na tehnologiji Gracenote.
Traži povezane informacije temeljem
ključnih riječi Gracenotea pri odabiru
opcija [Cast] (Glumci) ili [Related]
(Povezano).
Prikazuje popis naslova pri odabiru
[Playback History] (Povijest
reprodukcije) ili [Search History]
(Povijest pretraživanja).
prikazuje glavni izbornik BD-a ili
DVD-a.
x
[IP Content Noise Reduction]
(Smanjenje šuma IP sadržaja):
[Music] (Glazba)
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju): registrira glazbene
datoteke u USB memoriji kao
pozadinsku glazbu za dijaprojekciju
(BGM).
x
[Start PARTY] (Pokreni PARTY):
pokreće PARTY s odabranim
izvorom. Ovisno o izvoru, ova
se stavka možda neće pojaviti.
x
[Leave PARTY] (Napusti PARTY):
napušta PARTY u kojem sudjeluje
uređaj za reprodukciju. Funkcija
PARTY STREAMING nastavlja se
za ostale uređaje koji sudjeluju.
x
[Close PARTY] (Zatvori PARTY):
zatvara PARTY u kojem sudjeluje
uređaj za reprodukciju. Funkcija
PARTY STREAMING završava
se i za ostale uređaje koji u njoj
sudjeluju.
x
[Music Search] (Pretraživanje
glazbe): prikazuje informacije o audio
CD-u (CD-DA) na temelju
tehnologije Gracenote.
Traži povezane informacije temeljem
ključnih riječi Gracenotea pri odabiru
opcija [Track] (Pjesma) ili [Artist]
(Glazbenik) ili [Related] (Povezano).
Prikazuje popis naslova pri odabiru
[Playback History] (Povijest
reprodukcije) ili [Search History]
(Povijest pretraživanja).
[Photo] (Fotografija)
x
[Slideshow Speed] (Brzina
dijaprojekcije): mijenja brzinu
x
[Slideshow Effect] (Efekt
dijaprojekcije): postavlja efekt
x
[Slideshow BGM] (Pozadinska
glazba za dijaprojekciju):
[Rotate Left] (Zakreni ulijevo):
zakreće fotografiju u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu
za 90 stupnjeva.
x
[Rotate Right] (Zakreni udesno):
zakreće fotografiju u smjeru kazaljke
na satu za 90 stupnjeva.
Reprodukcija
Samo
x
dijaprojekcije.
za dijaprojekcije.
– [Off] (Isključeno): isključuje
funkciju.
– [My Music from USB] (Moja glazba
s USB uređaja): postavlja glazbene
datoteke registrirane u kategoriji
[Add Slideshow BGM] (Dodaj
pozadinsku glazbu za
dijaprojekciju).
– [Play from Music CD]
(Reprodukcija s glazbenog CD
diska): postavlja pjesme na CD-DA
diskovima.
x
x
x
[Change Display] (Promjena
zaslona): prebacuje između [Grid
View] (Prikaz rešetke) i [List View]
(Prikaz popisa).
[View Image] (Prikaz slike): prikazuje
odabranu fotografiju.
[Slideshow] (Dijaprojekcija):
reproducira dijaprojekciju.
25
Zatvaranje internetskog preglednika
Internet
Pretraživanje web-mjesta
Možete se povezati s internetom
i pregledavati web-mjesta.
1
Pripremite internetski preglednik.
Pritisnite HOME.
Prikaz internetskog preglednika
Pritiskom na DISPLAY možete
provjeriti informacije o web-mjestu.
Prikazane informacije razlikuju se
ovisno o statusu web-mjesta i stranice.
Povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom (stranica 17).
2
Na početnom izborniku odaberite
[Network] (Mreža) pomoću
gumba </,.
3
Odaberite
[Internet Browser]
(Internetski preglednik) pomoću
gumba M/m, a zatim pritisnite ENTER.
z
Neka web-mjesta imaju funkcije koje ovaj
preglednik ne podržava, a neka web-mjesta
neće se ispravno prikazati.
Unos URL-a
Odaberite [URL entry] (Unos URL-a)
u izborniku opcija. Unesite URL
pomoću softverske tipkovnice, a zatim
odaberite [Enter] (Unesi).
Postavljanje zadane početne stranice
Kada se prikazuje stranica koju želite
postaviti, na izborniku mogućnosti
odaberite [Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu).
Povratak na prethodnu stranicu
U izborniku opcija odaberite [Previous
page] (Prethodna stranica). Ako se
prethodna stranica ne pojavi ni kada
odaberete [Previous page] (Prethodna
stranica), u izborniku opcija odaberite
[Window List] (Popis prozora) pa na
popisu odaberite stranicu na koju
se želite vratiti.
26
A Naslov stranice
B Adresa stranice
C Pokazivač
Pomičite se pritiskom na
</M/m/,. Postavite pokazivač
na vezu koju želite pregledati,
a zatim pritisnite ENTER. Prikazuje
se povezano web-mjesto.
D SSL ikona
Prikazuje se kad je web-mjesto
zaštićeno i sigurno povezano.
E Indikator jačine signala (samo
za bežičnu mrežnu vezu)
F Traka napretka/ikona učitavanja
Pojavljuje se kada se stranica učitava
ili tijekom preuzimanja/prijenosa
datoteke.
G Polje unosa teksta
Pritisnite ENTER i odaberite [Input]
(Unos) u izborniku opcija da bi se
prikazala softverska tipkovnica.
H Traka za pomicanje
Pritisnite </M/m/, da biste
prikaz stranice pomaknuli ulijevo,
gore, dolje ili udesno.
x
[URL entry] (Unos URL-a): omogućuje
unos URL-a kada je prikazana
softverska tipkovnica.
x
[Previous page] (Prethodna
stranica)/[Next page] (Sljedeća
stranica): služi za prelazak na
x
[Cancel loading] (Otkaži učitavanje):
x
zaustavlja učitavanje stranice.
[Reload] (Ponovno učitaj): ponovno
učitava istu stranicu.
Dostupne opcije
Različite postavke i radnje dostupne
su pritiskom na OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno
o okolnostima.
x
x
x
x
x
[Browser Setup] (Postavke
preglednika): prikazuje postavke
internetskog preglednika.
– [Zoom] (Zumiranje): povećava
ili smanjuje veličinu prikazanog
sadržaja.
– [JavaScript Setup] (Postavljanje
JavaScripta): omogućuje ili
onemogućuje JavaScript.
– [Cookie Setup] (Postavljanje
kolačića): određuje hoće li se
prihvaćati kolačići.
– [SSL Alarm Display] (Prikaz SSL
alarma): omogućuje ili
onemogućuje SSL.
[Input] (Unos): prikazuje softversku
tipkovnicu za unos znakova tijekom
pretraživanja web-mjesta.
[Break] (Novi redak): premješta
pokazivač u novi redak u polju za unos
teksta.
[Delete] (Brisanje): briše jedan znak
s lijeve strane pokazivača tijekom
unosa teksta.
[Add to Bookmark] (Dodaj u knjižne
oznake): dodaje trenutačno
prikazano web-mjesto na popis
knjižnih oznaka.
x
[Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu): postavlja
Internet
x
prethodnu/sljedeću stranicu.
trenutačno prikazano web-mjesto
kao zadanu početnu stranicu.
x
[Open in new window] (Otvori
u novom prozoru): otvara vezu
u novom prozoru.
x
x
[Character encoding] (Kodiranje
znakova): postavlja kod znakova.
[Display certificate] (Prikaži
potvrdu): služi za pregled potvrda
poslužitelja poslanih sa stranica koje
podržavaju SSL.
[Window List] (Popis prozora):
prikazuje popis trenutačno otvorenih
prozora web-mjesta.
Omogućuje povratak na prethodno
prikazano web-mjesto odabirom
prozora.
x
[Bookmark List] (Popis knjižnih
oznaka): prikazuje popis knjižnih
oznaka.
27
Postavke i prilagodbe
Upotreba zaslona
s postavkama
Kada trebate promijeniti postavke
uređaja za reprodukciju, odaberite
[Setup] (Postavljanje) na početnom
izborniku.
Zadane su postavke podcrtane.
1
2
Na početnom izborniku odaberite
[Setup] (Postavljanje) pomoću
gumba </,.
Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću gumba M/m, a zatim
pritisnite ENTER.
[Network Update]
(Mrežno ažuriranje)
Odaberite [OK] (U redu) kako biste
ažurirali softver uređaja za reprodukciju
putem mreže.
z
• Preporučujemo da provedete mrežno
ažuriranje otprilike svaka 2 mjeseca.
• Informacije o funkcijama ažuriranja
potražite na sljedećem web-mjestu:
Za korisnike u europskim državama
http://support.sony-europe.com/
28
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
x [3D Output Setting] (Postavka 3D
izlaza)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu opciju
za prikaz svih sadržaja u 2D tehnologiji.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Postavka veličine zaslona
televizora za 3D)
Postavlja veličinu zaslona televizora
s podrškom za 3D.
x [TV Type] (Vrsta televizora)
[16:9]: odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom širokog
zaslona ili televizorom s funkcijom
širokog načina prikaza.
[4:3]: odaberite ovu postavku pri
povezivanju televizora sa zaslonom 4:3
bez funkcije širokog načina prikaza.
x [Screen Format] (Format zaslona)
[Full] (Puni): odaberite ovu postavku pri
povezivanju s televizorom s funkcijom
širokog načina prikaza. Prikazuje sliku
na zaslonu omjera 4:3 u omjeru 16:9, čak
i na televizoru sa širokim zaslonom.
[Normal] (Normalni): mijenja veličinu
slike radi prilagodbe veličini zaslona
s izvornim omjerom širine i visine slike.
x [DVD Aspect Ratio] (Omjer širine
i visine DVD-a)
x [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
izlaz)
[Letter Box] (Okvir 4:3): prikazuje
široku sliku s crnim crtama na vrhu
i dnu.
[Auto] (Automatski): emitira
videosignale 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[On] (Uključeno): uključuje funkciju.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor nije kompatibilan
s videosignalima rezolucije 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM
24P izlaz)
x [Cinema Conversion Mode]
(Način pretvorbe u kinoformat)
[Auto] (Automatski): emitira
videosignale 1920 × 1080p/24 Hz samo
kod povezivanja s televizorom koji
podržava 1080/24p pomoću priključka
HDMI OUT.
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako televizor nije kompatibilan
s videosignalima rezolucije 1080/24p.
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. Uređaj
za reprodukciju automatski otkriva
temelji li se materijal na videosadržaju
ili na filmskom sadržaju te odabire
prikladan način pretvorbe.
[Video]: uvijek će se odabrati način
pretvorbe u skladu s materijalima koji
se temelje na videosadržaju, bez obzira
na materijal.
x [Output Video Resolution]
(Rezolucija emitiranog videozapisa)
U normalnim okolnostima odaberite
[Auto] (Automatski). Odaberite
[Original Resolution] (Izvorna
rezolucija) da biste postigli izlaznu
rezoluciju sadržaja snimljenog na disku.
Ako je rezolucija niža od standardne
rezolucije, povećava se na razinu
standardne rezolucije.
Postavke i prilagodbe
[Pan & Scan] (Cijeli zaslon): prikazuje
sliku potpune visine preko cijelog
zaslona s odrezanim bočnim stranama.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): automatski
prepoznaje vrstu priključenog televizora
i prebacuje se na odgovarajuću postavku
boje.
[YCbCr (4:2:2)]: emitira videosignale
formata YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: emitira videosignale
formata YCbCr 4:4:4.
[RGB]: emitira RGB videosignale.
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMI
izlaz dubokih boja):
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: emitira 16-bitne/
12-bitne/10-bitne videosignale pri
povezivanju s televizorom koji podržava
duboku boju.
29
[Off] (Isključeno): odaberite ovu
postavku ako je slika nestabilna ili
su boje neprirodne.
x [Pause Mode] (Način pauze)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. Slike
s dinamičnim kretanjem prikazuju
se bez zamućenja.
[Frame] (Kadar): prikazuje statične slike
u visokoj rezoluciji.
x [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD
kombinacije zvuka)
[On] (Uključeno): reproduciranje zvuka
proizvedenog miješanjem interaktivnog
i sekundarnog zvuka s primarnim
zvukom.
[Off] (Isključeno): emitira samo
primarni zvuk. Odaberite ovu
mogućnost kako bi se audiosignali
visoke rezolucije emitirali prema
AV pojačalu (prijemniku).
x [DTS Neo:6]
[Audio Settings]
(Postavke zvuka)
x [Digital Audio Output] (Digitalni
izlaz zvuka)
[Auto] (Automatski): u normalnim
okolnostima odaberite ovo. emitira
audiosignale u skladu sa statusom
priključenih uređaja.
[PCM]: emitira PCM signale iz
priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT.
x [DSD Output Mode] (Način izlaza
za DSD)
[On] (Uključeno): emitira DSD signale
iz priključka HDMI OUT kada se
reproducira Super Audio CD. Ako je
odabrana mogućnost [On] (Uključeno),
iz drugih priključaka ne emitiraju se
signali.
[Off] (Isključeno): Emitira PCM signale
iz priključka HDMI OUT kada se
reproducira Super Audio CD.
[Cinema] (Kinoformat)/[Music]
(Glazba): simulira višekanalni
okružujući zvuk iz 2 -kanalnih izvora
putem priključka HDMI OUT, u skladu
s mogućnosti priključenog uređaja
u načinu rada DTS Neo:6 Cinema
(Kinoformat) ili DTS Neo:6 Music
(Glazba).
[Off] (Isključeno): emitira zvuk uz
izvorni broj kanala putem priključka
HDMI OUT.
x [Audio DRC] (DRC zvuka)
[Auto] (Automatski): izvodi
reprodukciju pri dinamičnom rasponu
određenom na disku (samo BD-ROM).
Ostali diskovi reproduciraju se uz razinu
[On] (Uključeno).
[On] (Uključeno): izvodi reprodukciju
uz standardnu razinu kompresije.
[Off] (Isključeno): ne dolazi do
kompresije. Zvuk koji nastaje
dinamičniji je.
x [Downmix] (Prilagodba broja
kanala)
[Surround] (Okružujući zvuk): emitira
audiosignale s efektom okružujućeg
zvuka. Odaberite ovu mogućnost
u slučaju priključivanja audiouređaja
30
koji podržava Dolby Surround (Pro
Logic) ili DTS Neo:6.
[Stereo]: emitira audiosignale bez efekta
okružujućeg zvuka. Odaberite ovu
mogućnost u slučaju priključivanja
audiouređaja koji ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a)
Odabire zadani jezik izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO diskove.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru svog
jezika, prema popisu „Popis jezičnih
kodova” (stranica 46).
x [Audio Language] (Jezik zvuka)
Odabire zadani jezik zapisa za BD-ROM
ili DVD VIDEO diskove.
Odaberete li [Original] (Izvorno),
odabire se jezik kojem je dodijeljen
prioritet na disku.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru
svog jezika, prema popisu „Popis
jezičnih kodova” (stranica 46).
x [Subtitle Language] (Jezik titlova)
Odabire zadani jezik titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO diskove.
Odaberite [Select Language Code]
(Odabir šifre jezika) i unesite šifru svog
jezika, prema popisu „Popis jezičnih
kodova” (stranica 46).
[BD]: reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: reproducira DVD ili
CD sloj.
x [BD Internet Connection]
(BD internetska veza)
[Allow] (Dopusti): u normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Do not allow] (Nemoj dopustiti):
ne dopušta internetsku vezu.
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljskog nadzora)
x [Password] (Lozinka)
Postavke i prilagodbe
x [BD/DVD Menu Language] (Jezik
izbornika BD-a/DVD-a)
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Sloj
reprodukcije BD hibridnog diska)
Postavlja ili mijenja lozinku za funkciju
roditeljskog nadzora. Lozinka
omogućava postavljanje ograničenja
reprodukcije BD-ROM diska, DVD
VIDEO diska i internetskog videozapisa.
Ako je potrebno, možete postaviti
različite razine ograničenja za BD-ROM
i DVD VIDEO diskove te internetske
videozapise.
x [Parental Control Area Code]
(Regionalni kod roditeljskog
nadzora)
Reprodukcija nekih BD-ROM i DVD
VIDEO diskova te internetskih
videozapisa može biti ograničena
s obzirom na geografsko područje.
Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama.
Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu lozinku.
31
x [BD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za BD)/
[DVD Parental Control]
(Roditeljski nadzor za DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Roditeljski nadzor za internetski
videozapis)
Ako postavite roditeljski nadzor,
određene scene mogu biti blokirane
ili zamijenjene drugim scenama.
Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu lozinku.
x [Internet Video Unrated]
(Internetski videozapis bez dobnog
ograničenja)
[Allow] (Dopusti): omogućuje
reprodukciju internetskih videozapisa
bez dobnog ograničenja.
[Block] (Blokiraj): blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog
ograničenja.
[Music Settings]
(Postavke glazbe)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Reprodukcija sloja Super Audio
CD diska)
[Super Audio CD]: Reproducira sloj
Super Audio CD diska.
[CD]: reproducira CD sloj.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali reprodukcije Super Audio
CD diska)
[DSD 2ch] (2-kanalni DSD):
reproducira 2-kanalno područje.
[DSD Multi] (Višekanalni DSD):
reproducira višekanalno područje.
32
[System Settings]
(Postavke sustava)
x [OSD Language] (Jezik zaslonskog
prikaza)
Služi za odabir jezika za zaslonske
prikaze na uređaju za reprodukciju.
x [Dimmer] (Prigušivanje)
[Bright] (Svijetlo): snažno osvjetljenje.
[Dark] (Tamno): slabo osvjetljenje.
[Off] (Isključeno): isključuje osvjetljenje
tijekom reprodukcije. Niska razina
osvjetljenja uvijek, osim tijekom
reprodukcije.
x [HDMI Settings] (Postavke HDMI-ja)
Povezivanjem Sony komponenti koje
su kompatibilne s HDMI funkcijama
putem HDMI kabela velike brzine,
rukovanje je pojednostavnjeno.
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): dostupne su sljedeće
značajke BRAVIA Sync:
– reprodukcija jednim dodirom
– isključivanje sustava
– praćenje jezika
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
z
Pojedinosti potražite u priručniku s uputama
koji ste dobili s televizorom ili
komponentama.
[Linked to TV-off] (Povezivanje
s isključivanjem televizora)
[On] (Uključeno): automatski isključuje
uređaj za reprodukciju i komponente
kompatibilne sa značajkom HDMI kada
priključeni televizor uđe u stanje
pripravnosti (BRAVIA Sync).
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Startup Screen] (Početni zaslon)
Postavite početni zaslon prilikom
uključivanja uređaja za reprodukciju.
[Network Service Screen] (Zaslon
mrežne usluge): počinje na zaslonu
portala Sony Entertainment Network.
[Home Menu Screen] (Zaslon početnog
izbornika): počinje na početnom
izborniku.
x [Quick Start Mode] (Način rada
za brzo pokretanje)
x [Auto Standby] (Automatsko stanje
pripravnosti)
[On] (Uključeno): automatski vraća
uređaj u stanje pripravnosti ako se dulje
od 30 minuta ne pritisne nijedan gumb.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
[On] (Uključeno): postavlja uređaj za
reprodukciju tako da prikazuje
informacije o novijoj verziji softvera
(stranica 28).
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Gracenote Settings] (Postavke za
Gracenote)
[Auto] (Automatski): automatski
preuzima informacije o disku kada
se reprodukcija diska zaustavi. Radi
preuzimanja uspostavite vezu s mrežom.
[Manual] (Ručno): preuzima
informacije o disku kada je odabrana
mogućnost [Video Search]
(Pretraživanje videozapisa) ili [Music
Search] (Pretraživanje glazbe).
x [System Information] (Informacije
o sustavu)
Postavke i prilagodbe
[On] (Uključeno): skraćuje vrijeme
pokretanja prilikom uključivanja
uređaja za reprodukciju.
[Off] (Isključeno): smanjuje potrošnju
energije u stanju pripravnosti.
x [Software Update Notification]
(Obavijest o ažuriranju softvera)
Prikazuje informacije o verziji softvera
uređaja za reprodukciju i njegovu
MAC adresu.
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom
promjene prikazivanja naslova,
načina slika, zvučnih signala itd.
[Off] (Isključeno): prikazuje informacije
samo kada pritisnete DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar zaslona)
[On] (Uključeno): uključuje funkciju
čuvara zaslona. Slika čuvara zaslona
prikazuje se ako se uređaj za
reprodukciju ne koristi dulje
od 10 minuta kada se na njemu
prikazuje zaslonski prikaz.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Software License Information]
(Informacije o softverskoj licenci)
Prikazuje informacije o softverskoj
licenci.
[Network Settings]
(Mrežne postavke)
x [Internet Settings] (Internetske
postavke)
Najprije povežite uređaj za reprodukciju
s mrežom. Dodatne informacije
potražite u odjeljku „Korak 3: priprema
za mrežnu vezu” (stranica 17).
33
[Wired Setup] (Ožičeno postavljanje):
odaberite tu mogućnost kada se
povezujete širokopojasnim
usmjerivačem putem LAN kabela.
[Wireless Setup(built-in)] (Bežično
postavljanje (ugrađeno)) (samo BDPS5100): Odaberite ovu mogućnost kada
za uspostavu bežične mrežne veze
koristite bežičnu LAN mrežu ugrađenu
u uređaj za reprodukciju.
[USB Wireless Setup] (Bežično USB
postavljanje) (samo BDP-S4100):
Odaberite tu mogućnost kada pomoću
USB bežičnog LAN prilagodnika
uspostavljate bežičnu mrežnu vezu.
x [Renderer Access Control] (Kontrola
pristupa prikazivaču)
Prikazuje popis proizvoda
kompatibilnih s DLNA kontrolerom
i određuje hoće li biti omogućen pristup
svakom od tih proizvoda putem ovog
uređaja za reprodukciju.
x [PARTY Auto Start] (Automatsko
pokretanje funkcije PARTY)
z
Dodatne informacije potražite na sljedećem
web-mjestu te pogledajte najčešća pitanja:
Za korisnike u europskim državama
http://support.sony-europe.com/
[On] (Uključeno): pokreće PARTY ili se
uključuje u postojeći PARTY na zahtjev
umreženog proizvoda kompatibilnog
s funkcijom PARTY STREAMING.
[Off] (Isključeno): isključuje funkciju.
x [Network Connection Status]
(Status mrežne veze)
x [Registered Remote Devices]
(Registrirani udaljeni uređaji)
Prikazuje trenutačni mrežni status.
Prikazuje popis registriranih udaljenih
uređaja.
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
b
Provjerava ispravnost mrežne veze
pokretanjem mrežne dijagnostike.
Da biste upotrebljavali ovu funkciju, ažurirajte
softver uređaja za reprodukciju putem mreže.
x [Connection Server Settings]
(Postavke poslužitelja
za povezivanje)
x [Remote Start] (Pokretanje
na daljinu)
Određuje hoće li se prikazivati povezani
poslužitelj ili ne.
[On] (Uključeno): uključuje uređaj za
reprodukciju pomoću udaljenog uređaja
pri povezivanju s mrežom.
[Off] (Isključeno): isključuje funkcije.
x [Renderer Set-up] (Postavljanje
prikazivača)
b
[Automatic Access Permission]
(Dopuštenje automatskog pristupa):
određuje hoće li biti dopušten
automatski pristup s novopronađenog
proizvoda kompatibilnog s DLNA
kontrolerom.
34
[Renderer Name] (Naziv prikazivača):
prikazuje naziv uređaja za reprodukciju
kako je naveden na drugim DLNA
proizvodima na mreži.
Ova funkcija ne radi u bežičnim USB LAN
prilagodnikom (samo BDP-S4100).
[Easy Network
Settings] (Jednostavne
početne postavke)
Odaberite [Easy Network Settings]
(Jednostavne mrežne postavke)
da navedete mrežne postavke.
Slijedite upute na zaslonu.
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na tvornički zadane
postavke)
Vraća postavke uređaja za reprodukciju
na tvornički zadane vrijednost tako
da odaberete skupinu postavki. Sve
postavke unutar skupine bit će vraćene
na početne.
Postavke i prilagodbe
[Resetting] (Ponovno
postavljanje)
x [Initialise Personal Information]
(Pokreni osobne podatke)
Briše osobne podatke pohranjene
u uređaju za reprodukciju.
35
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
U slučaju bilo kakvih poteškoća tijekom
upotrebe uređaja za reprodukciju
upotrijebite ovaj vodič za rješavanje
poteškoća kao pomoć u otklanjanju
problema prije nego se obratite servisu.
Ako se bilo koji od problema nastavi
pojavljivati, obratite se najbližem
prodavaču tvrtke Sony.
Slika
Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.
, Provjerite jesu li svi kabeli dobro
priključeni (stranica 15).
, Kontrolu za odabir ulaznog signala
na televizoru postavite tako da se
na zaslonu prikazuje signal s uređaja
za reprodukciju.
, Vratite [Output Video Resolution]
(Rezolucija emitiranog videozapisa)
na najnižu rezoluciju tako da gumb x
na uređaju za reprodukciju držite
pritisnutim 10 sekundi.
, Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
i ponovno uključite uređaj za
reprodukciju. 2Isključite i ponovno
uključite priključenu opremu.
3Isključite pa ponovno priključite
HDMI kabel.
, Priključak HDMI OUT povezan je
s DVI uređajem koji ne podržava
tehnologiju zaštite sadržaja.
, Provjerite postavke [Output Video
Resolution] (Rezolucija emitiranog
videozapisa) u kategoriji [Screen
Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 29).
36
, U slučaju BD-ROM diskova provjerite
postavku [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p izlaz) u kategoriji
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 29).
, U slučaju DVD-ROM-ova, provjerite
postavku [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p izlaz) u kategoriji
[Screen Settings] (Postavke zaslona)
(stranica 29).
Zaslon prikaza na zaslonu automatski se
mijenja u slučaju uspostave veze putem
priključka HDMI OUT.
, Ako je značajka [Control for HDMI]
(Postavke HDMI-ja) u kategoriji
[HDMI Settings] (Postavke HDMI-ja)
postavljena na [On] (Uključeno)
(stranica 32), jezik prikaza na zaslonu
automatski se mijenja u skladu
s postavkom jezika na priključenom
televizoru (ako promijenite tu
postavku na televizoru itd.).
Zvuk
Nema zvuka ili se zvuk ne emitira pravilno.
, Provjerite jesu li svi kabeli dobro
priključeni (stranica 15).
, Kontrolu za odabir ulaznog signala na
AV pojačalu (prijemniku) postavite
tako da se audiosignali uređaja za
reprodukciju emitiraju s AV pojačala
(prijemnika).
, Ako se audiosignal ne emitira putem
priključka DIGITAL OUT
(COAXIAL/HDMI OUT)/
(stranica 30), provjerite postavke
zvuka.
HD zvuk (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD
Master Audio) ne emitira se putem
bitstream prijenosa.
, Postavite [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
u kategoriji [Audio Settings]
(Postavke zvuka) na [Off] (Isključeno)
(stranica 30).
, Provjerite je li priključeno AV pojačalo
(prijemnik) kompatibilno sa svakim
formatom HD audiosignala.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
, Postavite [BD Audio MIX Setting]
(Postavka BD kombinacije zvuka)
u kategoriji [Audio Settings]
(Postavke zvuka) na [On] (Isključeno)
(stranica 30).
Poruka o kodu 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Izlazi zvuka privremeno su isključeni.
Ne prilagođavajte glasnoću reprodukcije.
Reproducirani sadržaj zaštićen je
tehnologijom Cinavia i njegova
reprodukcija na ovom uređaju nije
dopuštena. Više informacija potražite na
http://www.cinavia.com. Poruka o kodu 3.)
pojavljuje se pri reprodukciji diska.
, Zvučni zapis videozapisa koji
reproducirate sadrži Cinavia kod koji
pokazuje da se radi o nelegalnom
primjerku profesionalno
proizvedenog sadržaja (stranica 5).
Disk
Dodatne informacije
, U slučaju HDMI veza pokušajte učiniti
sljedeće: 1Isključite i ponovno
uključite uređaj za reprodukciju.
2Isključite i ponovno uključite
priključenu opremu. 3Isključite pa
ponovno priključite HDMI kabel.
, Ako je u slučaju HDMI veze uređaj za
reprodukciju povezan s televizorom
putem AV pojačala (prijemnika),
pokušajte HDMI kabel priključiti
izravno u televizor. Pročitajte
i priručnik s uputama isporučen
uz AV prijemnik (pojačalo).
, HDMI OUT priključak povezan je
s DVI uređajem (DVI priključci
ne prihvaćaju audiosignale).
, Uređaj priključen putem priključka
HDMI OUT ne podržava audioformat
uređaja za reprodukciju. Provjerite
postavke zvuka (stranica 30).
Disk se ne reproducira.
, Disk je prljav ili iskrivljen.
, Disk je okrenut na pogrešnu stranu.
Disk umetnite tako da strana za
reproduciranje bude okrenuta prema
dolje.
, Sadržaj na disku je u formatu koji se ne
može reproducirati na ovom uređaju
za reprodukciju (stranica 42).
, Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati snimljeni disk koji
nije pravilno finaliziran.
, Regionalni kôd na BD ili DVD disku
ne odgovara uređaju za reprodukciju.
37
USB uređaj
Uređaj za reprodukciju ne može otkriti USB
uređaj priključen na uređaj za reprodukciju.
, Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen u USB priključak.
, Provjerite jesu li USB uređaj ili
kabel oštećeni.
, Provjerite je li USB uređaj uključen.
, Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, USB uređaj
priključite izravno u uređaj
za reprodukciju.
Sony Entertainment Network
Slika ili zvuk slabe su kvalitete ili je na nekim
programima primjetan gubitak pojedinosti,
osobito tijekom ubrzanog kretanja
ili tamnih scena.
, Kvaliteta slike i zvuka može se povećati
promjenom brzine veze. Preporučena
brzina veze je najmanje 2,5 Mb/s za
videosadržaje standardne rezolucije
(10 Mbps za videosadržaje visoke
rezolucije).
Slika je mala.
, Pritisnite M za povećanje prikaza.
Mrežna veza
38
Ne možete povezati računalo s internetom
nakon što se provede [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] (Zaštićeno postavljanje Wi-Fi veze
(WPS)).
, Bežične postavke usmjerivača mogu
se automatski promijeniti ako prije
prilagodbe postavki usmjerivača
koristite funkciju zaštićenog
postavljanja Wi-Fi veze. U tom slučaju
promijenite bežične postavke računala
u skladu s tim.
Ne možete povezati uređaj za reprodukciju
s bežičnim LAN usmjerivačem.
, Provjerite je li bežični LAN usmjerivač
uključen.
, Ovisno o okruženju upotrebe,
uključujući materijal od kojeg je
izrađen zid, uvjete prijema radiovalova
ili prepreke između uređaja za
reprodukciju i bežičnog LAN
usmjerivača, udaljenost za
komunikaciju možda će biti manja.
Postavite uređaj za reprodukciju
i bežični LAN usmjerivač bliže
jedan drugom.
, Uređaji koji koriste frekvencijski
pojas od 2,4 GHz, poput mikrovalne
pećnice te Bluetooth ili digitalnih
bežičnih uređaja, mogu prekidati
komunikaciju. Uređaj za reprodukciju
premjestite dalje od takvih uređaja ili
isključite uređaje.
Uređaj za reprodukciju ne može se povezati
s mrežom.
Željeni bežični usmjerivač ne prikazuje se
na popisu bežičnih mreža.
, Provjerite mrežnu vezu (stranica 17)
i mrežne postavke (stranica 33).
, Pritisnite RETURN za povratak na
prethodni zaslon i ponovno pokušajte
postaviti bežično povezivanje. Ako
željeni bežični usmjerivač i dalje nije
otkriven, pritisnite RETURN da
odaberete [Manual registration]
(Ručna registracija).
Prilikom uključivanja uređaja za
reprodukciju na zaslonu se prikazuje poruka
[A new software version is available. Please
go to the “Setup” section of the menu and
select “Network update” to perform the
update.] (Dostupna je nova verzija softvera.
Idite na odjeljak „Postavljanje” u izborniku
i odaberite „Mrežno ažuriranje” da biste
proveli ažuriranje).
, U poglavlju [Network Update]
(Mrežno ažuriranje) (str. 28) potražite
informacije o ažuriranju uređaja
za reprodukciju na noviju
verziju softvera.
, Provjerite je li opcija [PARTY Auto
Start] (Automatsko pokretanje
funkcije PARTY) u kategoriji
[Network Settings] (Mrežne postavke)
postavljena na [On] (Uključeno)
(stranica 34).
Control for HDMI (Kontrola
za HDMI) (BRAVIA Sync)
Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) ne radi (BRAVIA Sync).
, Provjerite je li [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (Postavke HDMI-ja)
postavljena na [On] (Uključeno)
(stranica 32).
, Ako promijenite HDMI vezu,
isključite uređaj za reprodukciju
i ponovno ga uključite.
, Ako je došlo do nestanka struje,
postavite funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (Postavke HDMI-ja)
na [Off] (Isključeno), zatim postavite
Dodatne informacije
Funkcija PARTY STREAMING ne može
se pokrenuti.
[Control for HDMI] (Kontrola za
HDMI) u kategoriji [HDMI Settings]
(Postavke HDMI-ja) na [On]
(Uključeno) (stranica 32).
, Provjerite sljedeće i pogledajte
priručnik s uputama isporučen
uz komponentu:
– Je li povezana komponenta
kompatibilna s funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI).
– Jesu li postavke povezane
komponente za funkciju [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI)
ispravne.
, Ako ste uređaj za reprodukciju
povezali s televizorom putem
AV pojačala (prijemnika),
– a AV pojačalo (prijemnik) nije
kompatibilno s funkcijom [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI),
možda nećete moći upravljati
televizorom pomoću uređaja
za reprodukciju.
– Ako promijenite HDMI vezu,
isključite i ponovno priključite
kabel za napajanje, a ako je došlo do
nestanka struje, pokušajte učiniti
sljedeće: 1Kontrolu za odabir
ulaznog signala na AV pojačalu
(prijemniku) postavite tako da se
na zaslonu televizora prikazuje
slika s uređaja za reprodukciju.
2Postavite funkciju [Control for
HDMI] (Kontrola za HDMI)
u kategoriji [HDMI Settings]
(Postavke HDMI-ja) na [Off]
(Isključeno), zatim postavite
funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) u kategoriji
[HDMI Settings] (Postavke
HDMI-ja) na [On] (Uključeno)
(stranica 32). Pročitajte priručnik
s uputama isporučen uz AV
prijemnik (pojačalo).
39
Funkcija System Power-Off (Isključivanje
sustava) ne radi (BRAVIA Sync).
, Provjerite jesu li funkcije [Control for
HDMI] (Kontrola za HDMI) i [Linked
to TV-off] (Povezivanje s
isključivanjem televizora) u kategoriji
[HDMI Settings] (Postavke HDMI-ja)
postavljene na [On] (Uključeno)
(stranica 32).
Ostalo
Reprodukcija ne započinje od početka
sadržaja.
, Pritisnite OPTIONS i zatim odaberite
[Play from start] (Reproduciraj od
početka).
Reprodukcija ne započinje od mjesta
na kojem ste prekinuli reprodukciju.
, Ovisno o disku, mjesto nastavka može
se izbrisati iz memorije u sljedećim
slučajevima:
– kada otvorite ladicu diska
– kada prekinete vezu s USB uređajem
– kada reproducirate drugi sadržaj
– kada isključite uređaj za
reprodukciju.
Poruka o kodu 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Reprodukcija je zaustavljena.
Reproducirani sadržaj zaštićen
je tehnologijom Cinavia i njegova
reprodukcija na ovom uređaju nije
dopuštena. Više informacija potražite na
http://www.cinavia.com. Poruka o kodu 1.)
pojavljuje se pri reprodukciji diska.
40
, Zvučni zapis videozapisa koji
reproducirate sadrži Cinavia kod koji
pokazuje da se radi o sadržaju
namijenjenom prezentaciji samo
uz upotrebu profesionalne opreme
i njegova reprodukcija korisnicima
nije dopuštena (stranica 5).
Ladica za disk se ne otvara, a na zaslonu
na prednjoj ploči prikazuje se „LOCK” ili
„D ON”.
, Ako se prikazuje „LOCK”, uređaj za
reprodukciju je zaključan. Kako biste
poništili zaključavanje gumba, držite
pritisnutim gumb N na uređaju za
reprodukciju sve dok se na zaslonu na
prednjoj ploči ne prikaže „UNLCK”
(stranica 10).
, Ako se prikaže „D ON” obratite se
prodavaču proizvoda tvrtke Sony
ili lokalnom ovlaštenom servisu
proizvoda tvrtke Sony.
Ladica za disk ne otvara se i ne možete
ukloniti disk čak ni kada pritisnete Z.
, Pokušajte učiniti sljedeće: 1Isključite
uređaj za reprodukciju i iskopčajte
kabel za napajanje. 2Ponovno
ukopčajte kabel za napajanje dok
pritišćete tipku Z na uređaju za
reprodukciju. 3Nastavite pritiskati
tipku Z na uređaju za reprodukciju
dok se ladica ne otvori. 4Uklonite
disk. 5Ako se na zaslonu na prednjoj
ploči prikazuje „OPEN” pritisnite
gumb [/1 na uređaju za reprodukciju
i držite ga pritisnutim dulje od
10 sekundi, sve dok se uređaj
za reprodukciju ne isključi.
Na zaslonu na prednjoj ploči prikazuje
se „Exxxx” ili „TEMP”.
, Ako se prikazuje „Exxxx” obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke
Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
proizvoda tvrtke Sony te navedite
kod pogreške.
, Ako se prikaže „TEMP”, postavite
uređaj za reprodukciju na dovoljno
prozračno mjesto kako u unutrašnjosti
uređaja za reprodukciju ne bi došlo do
nakupljanja topline. Oznaka „TEMP”
nakratko će se prikazati.
Uređaj za reprodukciju ne reagira na
pritiskanje bilo kojeg gumba.
Sustav
Laser: poluvodički laser
Ulazi i izlazi
(Naziv priključka:
vrsta priključka/izlazna razina/
impedancija prilikom učitavanja)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
cinčni priključak/0,5 Vp-p/75 oma
HDMI OUT:
HDMI standardna 19-iglična
priključnica
LAN (100):
100BASE-TX terminal
USB:
USB priključak vrste A
(za priključivanje USB memorije,
čitača memorijskih kartica, digitalnog
fotoaparata i digitalne videokamere)
Bežična mreža (samo BDP-S5100)
Standard bežične LAN mreže:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas:
pojas od 2,4 GHz: kanali 1 – 13
Modulacija:
DSSS i OFDM
Dodatne informacije
, Unutar uređaja za reprodukciju
nakupila se vlaga (stranica 3).
, Držite tipku [/1 na uređaju za
reprodukciju stisnutom dulje od
10 sekundi dok se uređaj za
reprodukciju ne ugasi.
Ako uređaj za reprodukciju i dalje
ne reagira na pritiskanje bilo kojeg
gumba, isključite i zatim ponovno
priključite kabel za napajanje.
Specifikacije
Općenito
Preduvjeti napajanja:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
BDP-S4100: 13 W
BDP-S5100: 14 W
Dimenzije (pribl.):
360 mm × 199 mm × 43 mm
(širina/visina/visina)
uklj. ispupčene dijelove
Težina (pribl.): 1,3 kg
Radna temperatura:
5 ºC do 35 ºC
Raspon vlage:
25 % do 80 %
41
Isporučena dodatna oprema
Pogledajte stranicu 15.
Dizajn i specifikacije podložni su
promjeni bez prethodne obavijesti.
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
*1
*2
*3
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Budući da su specifikacije Blu-ray diskova
nove i mijenjaju se, neki diskovi možda
se neće moći reproducirati ovisno o vrsti
diska i verziji.
Izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru,
povezanom izlaznom priključku
i odabranim postavkama zvuka.
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku
vrstu pigmenta BD-R (vrsta LTH)
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne
mogu se reproducirati ako je postscriptove
moguće snimiti.
CD ili DVD disk neće se reproducirati
ako nije pravilno finaliziran. Dodatne
informacije potražite u priručniku
s uputama priloženom uz uređaj
za snimanje.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• BD-ovi sa spremnikom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD-ovi
42
• podatkovni dio CD-dodataka
• super VCD-ovi
• zvučni materijal na DualDisk
diskovima
Napomena o diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). DualDisc diskovi
i neki glazbeni diskovi šifrirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava
nisu usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD), što znači da se takvi diskovi
ne mogu reproducirati na ovom
proizvodu.
Napomena u vezi reprodukcije BD/DVD
diskova
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane
uz reprodukciju BD/DVD diskova.
Budući da ovaj uređaj za reprodukciju
reproducira BD/DVD diskove u skladu
sa sadržajem diska koji su oblikovali
proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije neće biti dostupne.
Napomena vezana uz dvoslojne BD/DVD
diskove
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu
se trenutačno prekinuti pri prebacivanju
slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Uređaj za reprodukciju ima regionalni
kôd otisnut na stražnjoj strani uređaja,
a reproducira samo BD-ROM/DVD
VIDEO diskove označene identičnim
regionalnim kodovima ili
simbolom ALL .
Regionalni kôd
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati
Video
Kodek
MPEG-1 Video
Oblik
*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Nastavak
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
*4
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
*1
MPEG4/AVC*5
*1
WMV9
Motion JPEG*6
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
ASF
.wmv, .asf
WMA9
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Dodatne informacije
VC1
*1
Sa zvukom
Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8
Glazba
Fotografije
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Format
Nastavak
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
43
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati datoteke ovog formata
smještene na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati samo videosadržaje
standardne rezolucije smještene na DLNA
poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati datoteke DTS formata
smještene na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati samo datoteke Dolby Digital
formata smještene na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju može podržati
AVC do razine 4.1.
Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati datoteke ovog formata
smještene na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa 60 fps.
Uređaj za reprodukciju reproducira
datoteke formata AVCHD snimljene
digitalnom videokamerom itd.
Disk formata AVCHD neće se
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Uređaj za reprodukciju može
reproducirati datoteke „.mka”.
Ovu videodatoteku nije moguće
reproducirati na DLNA poslužitelju.
Uređaj za reprodukciju ne reproducira
animirane PNG ni animirane PNG
datoteke.
Za MPO datoteke koje nisu u 3D formatu
prikazuje se ključna ili prva slika.
b
• Neke datoteke neće se reproducirati ovisno
o formatu datoteke, šifriranju datoteke,
stanju snimke ili stanju DLNA DLNA
poslužitelja.
• Neke datoteke uređene na računalu neće
se reproducirati.
• Neke datoteke neće biti moguće premotavati
unaprijed ili unatrag.
• Uređaj za reprodukciju ne reproducira
kodirane datoteke, poput formata DRM
i Lossless.
44
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape BD-ova,
DVD-ova, CD-ova i USB uređaja:
– do mapa u 9. sloju, uključujući
korijensku mapu
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
sljedeće datoteke ili mape pohranjene na
DLNA poslužitelju:
– do mapa u 19. sloju
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
• Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa:
– do 60 fps samo za format AVCHD
(MPEG4/AVC).
– do 30 fps za druge videokodeke.
• Uređaj za reprodukciju može podržati
brzinu prijenosa u bitovima od 40 Mbps.
• Uređaj za reprodukciju može podržati
rezoluciju do 1920 × 1080p.
• Neki USB uređaji ne funkcioniraju s ovim
uređajem za reprodukciju.
• Uređaj za reprodukciju može prepoznati
uređaje MSC (klasa masovne pohrane)
kao što je flash memorija ili HDD, uređaje
SICD (engl. Still Image Capture Devices)
i tipkovnicu 101.
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB
memorijama ili uređajima, isključite uređaj
za reprodukciju pri priključivanju ili
isključivanju USB memorije ili uređaja.
• Uređaj za reprodukciju možda će
videozapise velike brzine prijenosa
s podatkovnog CD diska reproducirati
uz poteškoće. Preporučuje se da se takve
datoteke reproduciraju pomoću
podatkovnog DVDs ili BD diska.
O sigurnosti bežične LAN mreže
Budući da se komunikacija putem
funkcije bežične LAN mreže uspostavlja
radiovalovima, bežični signal može
biti podložan presretanju. Da bi se
zaštitila bežična komunikacija, uređaj
za reprodukciju podržava razne
sigurnosne funkcije. Obavezno pravilno
konfigurirajte sigurnosne postavke
u skladu sa svojim mrežnim
okruženjem.
WEP
WEP primjenjuje zaštitu na
komunikaciju da bi se spriječilo
presretanje komunikacije ili upadanje
u bežičnu mrežu. WEP je naslijeđena
sigurnosna tehnologija koja omogućava
povezivanje starijih uređaja koji
ne podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
radi ispravljanja manjkavosti tehnologije
WEP. TKIP jamči višu razinu sigurnosti
od tehnologije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja
koristi napredan način zaštite različit
od tehnologija WEP i TKIP.
AES jamči višu razinu sigurnosti
nego tehnologija WEP i TKIP.
• Da bi disk ostao čist,
pridržavajte ga za
rub. Ne dodirujte
površinu.
Prašina, otisci
prstiju ili ogrebotine na disku mogu
uzrokovati njegov nepravilan rad.
• Disk nemojte izlagati izravnoj
Sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline,
primjerice dovodima toplog zraka, ni
ostavljati u automobilu na izravnoj
Sunčevoj svjetlosti jer unutra
temperatura može znatno porasti.
• Nakon reprodukcije pohranite disk
u kutiju.
• Disk čistite krpom
za čišćenje. Disk
brišite od središta
prema rubu.
• Nemojte koristiti
otapala kao što su
benzin i razrjeđivač, sredstva za
čišćenje diskova/leća dostupna
na tržištu ili antistatičke raspršivače
namijenjene za gramofonske ploče.
• Ako ste ispisali oznaku diska, prije
reprodukcije pričekajte da se oznaka
osuši.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove.
– Disk za čišćenje leće.
– Disk koji nije uobičajenog oblika
(na primjer, karta ili srce).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
– Disk za koji je pričvršćena celofanska
traka ili naljepnica.
• Nemojte obnavljati stranu diska za
reprodukciju da biste uklonili
površinske ogrebotine.
Dodatne informacije
Bez zaštite
Premda se postavke mogu jednostavno
postaviti, svatko može presresti bežičnu
komunikaciju ili neovlašteno pristupiti
vašoj bežičnoj mreži, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte na umu
da postoji rizik od neovlaštenog pristupa
ili presretanja podataka.
Napomene o diskovima
45
Šifre televizora kojima
je moguće upravljati
Dok držite tipku -TV- [/1 pritisnutom,
unesite šifru proizvođača televizora
pomoću brojčanih gumba.
Ako je navedeno više šifri, pokušajte ih
unositi jednu po jednu dok ne pronađete
valjanu šifru za svoj televizor.
Proizvođač
Šifra
Sony
01 (zadano)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Popis jezičnih kodova
Dodatne informacije potražite u odjeljku
[BD/DVD Viewing Settings] (Postavke
gledanja BD-a/DVD-a) (str. 31).
Jezične kartice odgovaraju standardu
ISO 639: 1988 (E/F).
Kôd
Jezik
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
46
Jezik
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nije navedeno
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Roditeljski nadzor/regionalni
kod
Dodatne informacije potražite u odjeljku
[Parental Control Area Code]
(Regionalni kod roditeljskog nadzora)
(str. 31).
Kôd
Regija
2044
2046
2070
2115
2165
2200
2248
2239
2276
2304
2333
2362
2109
2379
2428
2489
2149
2086
2528
Argentina
Austrija
Brazil
Danska
Finska
Grčka
Indija
Irska
Japan
Koreja
Luksemburg
Meksiko
Njemačka
Norveška
Poljska
Rusija
Španjolska
Švicarska
Tajland
2047
2057
2090
2424
2174
2219
2238
2254
2092
2093
2363
2376
2390
2427
2436
2501
2499
2543
2184
Australija
Belgija
Čile
Filipini
Francuska
Hong Kong
Indonezija
Italija
Kina
Kolumbija
Malezija
Nizozemska
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Singapur
Švedska
Tajvan
Velika Britanija
Dodatne informacije
Kôd
47
Softver ovog uređaja za reprodukciju mogao bi se ažurirati u budućnosti. Informacije
o dostupnim ažuriranjima i najnovije upute za rukovanje možete pronaći na sljedećem
web-mjestu.
Za korisnike u europskim državama
http://support.sony-europe.com/
z
Korisne savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Sony potražite na:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-442-385-11(2) (CR)
© 2013. Sony Corporation
Download PDF

advertising