4-145-644-11(1)
Upute za uporabu
Blu-ray Disc / DVD uređaj
BDP-S560
© 2009 Sony Corporation
Samo za Europu
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbjegli strujni udar, ne
otvarajte kućište. Popravke trebaju
obavljati samo osposobljeni
serviseri.
Baterije i uređaji u kojima se
nalaze baterije ne smiju se izlagati
pretjeranoj vrućini, primjerice,
izravno na sunčevu svjetlost, u
vatru i slično.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata uz
ovaj uređaj povećava se opasnost za
vid. Pošto je laserska zraka ovog
Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna
za oči, ne pokušavajte rastavljati
kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka smještena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
kućišta uređaja.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT
smještena je na zaštitnom kućištu
lasera unutar kućišta uređaja.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati utjecaja ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan na­
čin. Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol
može koristiti u kombinaciji s
kemijskom oznakom. Mogu biti
dodani i kemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdra­
vlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog si­
gurnosnih razloga, performansi ili
zadržavanja cjelovitosti napajanja
zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri.
Kako bi osigurali pravilno zbrinja­
vanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za reci­
kliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju
na sabirno mjesto za recikliranje
otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje
ste kupili uređaj.
 nastavlja se
3
Za korisnike iz europskih
zemalja
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
jamstva, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa ili jamstva.
Mjere opreza
&& Ovaj uređaj radi na 220 V - 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz. Provjerite je
li radni napon uređaja u skladu
s naponom lokalnog mrežnog
napajanja.
&& Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, na uređaj
ne postavljajte predmete ispunjene tekućinom, primjerice vaze.
&& Postavite ovaj uređaj tako da
se mrežni kabel može odmah
odspojiti iz zidne utičnice u
slučaju nezgode.
Napomene o diskovima
&& Kako bi disk ostao čist, držite
ga za rubove. Ne dodirujte
površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.
&& Ne izlažite disk izravnom
sunčevom svjetlu i izvorima
topline, primjerice dovodima
toplog zraka, niti ga ostavljajte
u autu koji je parkiran na
izravnom sunčevom svjetlu,
jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
&& Nakon reprodukcije, pohranite
disk u pripadajuću kutiju.
4
&& Čistite disk krpom za čišćenje.
Disk se briše od središta
prema rubu.
Mjere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara ograničenjima
iz smjernice o elektromagnetskoj kompatibilnosti za spajanje
kabelima kraćim od 3 metra.
&& Ne koristite otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za
diskove/leće, niti anti-statičke
sprejeve namijenjene vinilnim
pločama.
&& Ako ste ispisali naljepnicu za
disk, pričekajte da se osuši
prije reprodukcije diska.
&& Ne koristite sljedeće diskove.
––Disk za čišćenje leće.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
kvadrat, srce).
––Diskove s naljepnicom.
––Diskove s celofanskom
vrpcom ili ostatkom ljepila
od naljepnice.
&& Za uklanjanje ogrebotina sa
strane diska s koje se vrši
reprodukcija, nikad ne zaglađujte disk.
O sigurnosti
&& Kako biste spriječili opasnost
od požara ili strujnog udara,
na uređaj ne postavljajte pred­
mete ispunjene tekućinom,
primjerice vaze, niti postavljajte uređaj u blizinu vode,
primjerice blizu kade ili tuš
kabine. Ako u kućište uređaja
dospije kakav predmet ili teku­
ćina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
&& Ne dirajte mrežni kabel (kabel
napajanja) mokrim rukama.
U suprotnom može doći do
strujnog udara.
O postavljanju
&& Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
&& Ne postavljajte uređaj na
mekane podloge, primjerice na
tepih, jer to može zapriječiti
ventilacijske otvore.
&& Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice, u policu
za knjige ili slično.
&& Ne postavljajte uređaj na
mjesta u blizini izvora topline,
ili na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
&& Nemojte koristiti uređaj na
otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
&& Ako unesete uređaj iz hladnog
na toplo mjesto, ili ako je
postavljen u veoma vlažnom
prostoru, vlaga se može
kondenzirati na lećama unutar
uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk
i ostavite uređaj uključen oko
pola sata dok vlaga ne ispari.
&& Ne postavljajte uređaj u kosi
položaj. Dizajniran je samo za
rad u vodoravnom položaju.
&& Uređaj i diskove držite što
dalje od opreme sa snažnim
magnetima, kao što su
mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
&& Nemojte stavljati metalne
predmete ispred prednje ploče.
To može utjecati na domet
prijema radijskih valova.
&& Nemojte stavljati uređaj na
mjestima gdje se upotrebljava
medicinska oprema. Može
doći do smetnji u radu medicinskih instrumenata.
&& Ako imate ugrađen stimulator
srca (pacemaker) ili drugi
medicinski uređaj, obratite se
svom liječniku ili proizvođaču
uređaja za savjet prije uporabe
bežične LAN funkcije.
&& Ovaj uređaj mora biti
postavljen i upotrebljavati se
na udaljenosti od najmanje
20 cm od tijela osobe (osim
ekstremiteta: ruke, zapešća,
stopala i gležnjevi).
&& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
&& Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova. U
suprotnom, može doći do
oštećenja uređaja ili predmeta.
&& Izvadite diskove prije pomicanja uređaja. U suprotnom,
može doći do oštećenja diska.
&& Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabel (kabel
napajanja) i sve ostale kabele
iz uređaja.
O izvorima napajanja
&& Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač
spojen na zidnu utičnicu, čak i
ako je sam uređaj isključen.
&& Ako uređaj nećete koristiti
duže vrijeme, odspojite ga iz
zidne utičnice. Za odspajanje
mrežnog kabela, uhvatite sâm
utikač, nikad ne povlačite
kabel.
&& Slijedite dolje navedene
smjernice kako biste izbjegli
oštećivanje mrežnog kabela
(kabela napajanja).
Ukoliko je kabel glavnoga
napajanja oštećen, nemojte ga
koristiti budući da biste tako
mogli izazvati strujni udar ili
požar.
––Nemojte prikliještiti mrežni
kabel (kabel napajanja)
između uređaja i zida, police
i sl.
––Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel
napajanja) niti povlačite
sâm mrežni kabel (kabel
napajanja).
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tijekom
slušanja dijela s veoma niskom
razinom ulaznog signala ili bez
audio signala. U suprotnom,
može doći do oštećenja zvučnika
kad započne reprodukcija dijela
s visokom razinom signala.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju stranu
i kontrole uređaja mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstva
koja bi mogla ogrepsti površinu,
primjerice, prašak za ribanje
ili otapala poput alkohola ili
benzina.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje
diskova/leća (uključujući i one
u tekućem obliku i u obliku
spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamjenskim dijelovima
U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene
dijelove kako biste ih reciklirali.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
&& Ovaj uređaj sadrži tehnologiju
za zaštitu autorskih prava
(copyright) koja je patentirana
u SAD-u i zaštićena drugim
zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Uporabu ove
tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i
namijenjena je isključivo za
kućnu i drugu ograničenu
uporabu, osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu.
Reverzno inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
&& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi tvrtki
Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
&& Java i svi zaštitni znakovi i
logotipi bazirani na Javi su
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Sun Microsystems, Inc.
&& , "XMB" i "xross media
bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
&& U ovaj proizvod ugrađena je
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i
High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC.
&& "Blu-ray Disc" je zaštitni
znak.
&& "Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO"
i "CD" logotipi su zaštitni
znakovi.
&& "BD-LIVE", "BD-LIVE"
logotip i "BONUSVIEW" su
zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
&& "x.v.Colour" i "x.v.Colour"
logotip su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
&& "BRAVIA" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
&& "PhotoTV HD" i "PhotoTV
HD" logotip su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
&& Wi-Fi CERTIFIED™ logotip
je certificirana oznaka Wi-Fi
Alliance.
 nastavlja se
5
&& Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka
je oznaka Wi-Fi Alliance.
&& "Wi-Fi CERTIFIED™" i
"Wi-Fi Protected Setup™"
su zaštitni znakovi Wi-Fi
Alliance.
&& DLNA®, DLNA logotip i
DLNA CERTIFIED™ su zaštitni znakovi, oznake usluga
ili oznake certifikata Digital
Living Network Alliance.
&& Microsoft i Windows su
registrirani zaštitni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim državama.
&& Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi njihovih proizvođača.
Oznake ™ i ® nisu naznačene
u ovom dokumentu.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") video
slike ili prikaza izbornika na
zaslonu vašeg televizora.
Ako ostavite prikaz zadržane
slike ili izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika tijekom
dužeg vremenskog perioda,
to može prouzročiti trajno
oštećenje TV zaslona. Na to
su posebno osjetljivi plazma
televizori i projekcijski TV
prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih uz vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
6
Napomena za korisnike u
Europi
Ovaj proizvod namijenjen je
uporabi u sljedećim zemljama:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL,
PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR, VA
Ovime Sony Corporation
izjavljuje da je ovaj BDP-S560
usklađen s osnovnim zahtjevima
i drugim primjenjivim odredbama Smjernice 1999/5/EC. Za
detalje posjetite sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
O ovim uputama
&& U ovim se uputama riječ "disk"
koristi kao općeniti pojam za
BD, DVD ili CD diskove, ukoliko nije drugačije naznačeno
u tekstu ili na slikama.
&& Ikone, poput BD , koje
su naznačene na vrhu svakog
objašnjenja označavaju vrstu
medija koja se može koristiti
uz funkciju koja se objašnjava.
Za detalje, pogledajte "Diskovi koji se mogu reproducirati"
(str. 69).
&& Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na daljinskom
upravljaču. Možete koristiti i
kontrole na uređaju ako imaju
simbole slične onima na
daljinskom upravljaču.
&& Slike prikaza izbornika na
zaslonu, koje se koriste u
ovim uputama, možda neće
biti iste kao i prikaz izbornika
na vašem TV zaslonu.
&& Informacije koje je POTREBNO znati (kako bi se izbjegla
nepravilna uporaba) navedene
su ispod ikone b. Informacije
koje je PRIKLADNO znati
(savjeti i korisne informacije)
navedene su ispod ikone z.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne
su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
7
Sadržaj
UPOZORENJE.....................................................................................................3
Mjere opreza........................................................................................................4
Pregled dijelova i kontrola.................................................................................10
Povezivanje i podešavanje
Povezivanje uređaja...........................................................................................15
Korak 1: Spajanje na TV prijemnik....................................................................16
Spajanje na HDMI priključnicu................................................................17
O BRAVIA Sync značajki (samo za HDMI vezu)......................................18
Spajanje na komponentne video priključnice (Y, Pb/Cb, Pr/Cr).............19
Spajanje na audio/video priključnice......................................................20
Korak 2: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)....................................................21
Spajanje na HDMI priključnicu................................................................22
Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL)..........................23
Spajanje na audio L/R priključnice..........................................................24
Korak 3: Umetanje vanjske memorije................................................................25
Korak 4: Spajanje na mrežu..............................................................................26
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela....................................................................28
Korak 6: Priprema daljinskog upravljača...........................................................28
Upravljanje TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača...................29
Korak 7: Jednostavno podešavanje..................................................................30
Korak 8: Podešavanje bežičnog LAN-a.............................................................32
Podešavanje bežičnog LAN-a (automatska registracija (WPS))..............32
Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)....................33
Reprodukcija
Reprodukcija BD/DVD diska.............................................................................35
Uporaba BD ili DVD izbornika.................................................................37
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama...........................................37
Pretraživanje naslova/poglavlja...............................................................38
Prikaz vremena reprodukcije i informacija o reprodukciji.......................39
Podešavanje slike i zvuka za video sadržaje..........................................39
Reprodukcija glazbenih CD diskova i MP3 audiozapisa...................................40
Reprodukcija fotografija....................................................................................42
Reprodukcija s USB uređaja...................................................................43
Reprodukcija fotografskih datoteka preko mreže.............................................44
Priprema servera/računala......................................................................44
Reprodukcija fotografija s DLNA servera................................................44
8
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešenja.....................................................................45
Network Update................................................................................................46
Video Settings...................................................................................................47
Audio Settings...................................................................................................50
BD/DVD Viewing Settings.................................................................................53
Photo Settings...................................................................................................55
System Settings................................................................................................55
Network Settings...............................................................................................57
Easy Setup........................................................................................................61
Resetting...........................................................................................................62
Dodatne informacije
U slučaju problema...........................................................................................63
Funkcija automatske dijagnostike.....................................................................68
Diskovi koji se mogu reproducirati....................................................................69
Razlučivost izlaznih videosignala......................................................................71
Podešenja izlaznih audiosignala i postavke uređaja.........................................72
O bežičnoj LAN sigurnosti.................................................................................73
Tehnički podaci.................................................................................................73
Popis jezičnih kodova........................................................................................75
Popis regionalnih kodova/Parental Control.......................................................75
Propisi i uvjeti uporabe i sporazum o dozvoli za krajnjeg korisnika..................76
Pojmovnik..........................................................................................................78
Prije uporabe uređaja, molimo pročitajte "Propisi i uvjeti uporabe i sporazum o dozvoli za
krajnjeg korisnika" (str. 76).
9
Pregled dijelova i
kontrola
Za više informacija, pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Daljinski upravljač
ATHEATRE (str. 18)
Automatski odabire optimalni video mod
za gledanje filmova. Kad je AV pojačalo
(prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabela, izlaz zvučnika također se automatski
mijenja.
Kad je pomoću HDMI kabela spojen TV
prijemnik koji podržava značajku Theatre
Mode, video mod TV prijemnika automatski se prebacuje na Theatre Mode.
b
Tipka THEATRE djelotvorna je samo kad je
uređaj spojen na AV pojačalo (ili prijemnik) ili
TV prijemnik koji podržava značajku Theatre
Mode.
TV  (odabir ulaza) (str. 29)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
TV ?/1 (uključeno/pripravno
stanje) (str. 29)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
?/1 (uključeno/pripravno stanje)
(str. 30)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (str. 38, 59)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/– (str. 29)
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
TIME (str. 13)
Prikaz proteklog/preostalog vremena
reprodukcije na pokazivaču uređaja.
Svakim pritiskom tipke, na pokazivaču
se izmjenjuje prikaz proteklog i prikaz
preostalog vremena reprodukcije.
AUDIO (str. 53)
Brojčana tipka 5 i tipke AUDIO,  + i N imaju
ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne
točke tijekom uporabe uređaja.
b
Dostupne funkcije daljinskog upravljača ovise o
disku i situaciji.
10
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika. Odabir zvučnog zapisa na
CD disku.
SUBTITLE (str. 53)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
ANGLE
Odabir drugog kuta gledanja kad su na
BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene
scene iz različitih kutova.
CTipke u boji (crvena/zelena/žuta/
plava)
Ove tipke služe kao prečice za odabir
stavki na izbornicima nekih BD diskova
(mogu se koristiti i za Java interaktivne
postupke BD diskova).
DTOP MENU (str. 37)
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU (str. 37)
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
OPTIONS (str. 37, 42)
Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama, na zaslonu.
HOME (str. 35, 45)
Pokretanje izbornika uređaja. Zatvaranje
izbornika uređaja kad je uložen CD disk.
RETURN
Povratak na prethodan prikaz.
///
Pomicanje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Središnja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E./> (prethodno/sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
Za prijelaz na početak prethodnog zapisa,
pritisnite . dvaput.
/ (ponavljanje scene/
prematanje scene)
Ponavljanje reprodukcije scene/kratko
prematanje scene prema naprijed.
Svakim pritiskom tipke  trenutna scena
se pomiče prema naprijed za 15 sekundi.
Svakim pritiskom tipke  trenutna
scena se ponavlja u trajanju 10 sekundi.
m/M (pretraživanje prema
natrag/naprijed)
Brzo pretraživanje diska prema natrag/na­
prijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije.
Svakim pritiskom tipke, brzina pretraživanja mijenja se na sljedeći način*:
Smjer reprodukcije
M 1 (T10) t M 2 (T30) t M 3
(T120)
Obrnuti smjer
n (T1) t m 1 (T10) t m 2 (T30)
t m 3 (T120)
Kad pritisnete i zadržite tipku, pretraživanje prema natrag/naprijed se nastavlja
pri odabranoj brzini, sve dok ne otpustite
tipku.
*Brzina pretraživanja ne mijenja se tijekom
reprodukcije CD diskova i MP3 audiozapisa.
Vrijednosti brzina su približne.
––Za nastavak normalne reprodukcije,
pritisnite N.
Usporena reprodukcija, zaustavljanje slike
(samo u smjeru reprodukcije)
Kad pritisnete tipku M duže od jedne
sekunde u pauzi, BD/DVD diskovi se
reproduciraju usporeno.
Kad kratko pritisnete tipku M u pauzi,
reproducira se slika po slika.
––Za nastavak normalne reprodukcije,
pritisnite N.
N (reprodukcija) (str. 35)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Nastavljanje reprodukcije od mjesta
na kojem ste pritisnuli x (nastavljanje
reprodukcije).
Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
DISPLAY (str. 39)
Prikaz informacija o reprodukciji na zaslonu.
X (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana
mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja) (str. 36, 41). Mjesto nastavljanja za
naslov/zapis je posljednje reproducirano
mjesto na disku ili posljednja fotografija
za mapu s fotografijama.
 nastavlja se
11
Prednja strana uređaja
Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
A?/1 (uključeno/pripravno stanje)
(str. 30)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BUložnica diska (str. 35)
CIndikator Blu-ray diska
Svijetli bijelo kad je uređaj uključen.
Svijetli plavo tijekom reprodukcije BD
diskova.
DPokazivač (str. 13)
EWLAN indikator
Svijetli kad je odabrana opcija "Wireless"
kao način spajanja u "Internet Settings"
kod podešavanja "Network Settings"
(str. 57).
FSenzor daljinskog upravljača
(str. 28)
G (reprodukcija), x (zaustavljanje) (str. 35)
Pokretanje, pauziranje ili zaustavljanje
reprodukcije.
H (otvaranje/zatvaranje) (str. 35)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
Id USB priključnica (str. 43)
Za spajanje USB uređaja.
12
Zaključavanje uložnice diska (dječja
blokada)
Možete zaključati uložnicu diska i spriječiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen, više od 10 sekundi
držite pritisnutom tipku  na uređaju, dok
se na pokazivaču ne pojavi "LOCKED".
Uložnica diska je zaključana.
Za otključavanje uložnice diska, držite
pritisnutom tipku  na uređaju, dok se na
pokazivaču ne pojavi "UNLOCK".
Pokazivač
AN, X
Svijetli tijekom reprodukcije ili pauze.
BHD (str. 48)
Svijetli prilikom emitiranja 720p/1080i/
1080p video signala iz HDMI OUT
priključnice ili 720p/1080i video
signala iz COMPONENT VIDEO OUT
priključnica.
CHDMI (str. 17)
Svijetli kad je prepoznat HDMI uređaj.
FIndikator mrežne povezanosti
Svijetli tijekom pristupa mreži i preuzimanja softvera uređaja.
Za detalje o preuzimanju softvera uređaja,
pogledajte str. 46
b
Indikator mrežne povezanosti možda neće
svijetliti za vrijeme mrežne dijagnostike ili
tijekom drugih postupaka čak i ako je u tijeku
pristup mreži..
DEXT (str. 25)
Svijetli kad je registrirana vanjska
memorija.
EInformacije o reprodukciji
Možete provjeriti vremenske informacije.
Pritisnite TIME više puta tijekom reprodukcije. Prikaz se mijenja na sljedeći
način:
Tijekom reprodukcije BD-ROM/DVD VIDEO
diska
Proteklo vrijeme tekućeg naslova
r
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
Tijekom reprodukcije CD diska
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa
r
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
r
Proteklo vrijeme tekućeg diska*
r
Preostalo vrijeme tekućeg diska*
*Osim MP3 audiozapisa
z
Može se prikazati "T" (naslov ili zapis), "C"
(poglavlje) ili "D" (disk), ovisno o disku.
 nastavlja se
13
Stražnja strana uređaja
ADIGITAL OUT (COAXIAL) priključnice (str. 23)
BLINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice (str. 19, 20, 24)
CLINE OUT (VIDEO) priključnica
(str. 20)
DDIGITAL OUT (OPTICAL) priključnice (str. 23)
EVentilacijski otvori
Ventilator se nalazi unutar uređaja.
14
FEXT utor (str. 25)
GAC IN priključnica (str. 28)
HLINE OUT (S VIDEO) priključnica
(str. 20)
ICOMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb/
Cb, Pr/Cr) priključnice (str. 19)
JHDMI OUT priključnica (str. 17, 22)
KLAN (100) priključnica (str. 26)
Povezivanje uređaja
Provjerite jesu li isporučeni sljedeći predmeti.
&&Mrežni kabel (1)
&&Daljinski upravljač (1)
&&R6 (veličina AA) baterije (2)
Povezivanje i podešavanje
Slijedite korake 1 do 8 kako biste povezali
uređaj i podesili postavke uređaja. Ne spajajte mrežni kabel dok ne stignete do "Korak 5:
Spajanje mrežnog kabela" (str. 28).
Povezivanje i
podešavanje
15
Korak 1: Spajanje na TV prijemnik
O video/HDMI OUT priključnicama
Uređaj sadrži sljedeće video priključnice. Spojite uređaj na vaš TV prijemnik u skladu s ulaznim priključnicama na TV prijemniku.
Kad spajate uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela, možete uživati u digitalnoj slici i
zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice.
Vrsta priključnice
Razlučivost slike
Visoka Digitalno
kvaliteta
High Definition:
Pogledajte "Spajanje
1080/24p, 1080p,
na HDMI priključni1080i, 720p
cu" na str. 17.
Standard Definition:
576p/480p, 576i/480i
Analogno
Povezivanje
High Definition:
1080i, 720p
Standard Definition:
576p/480p, 576i/480i
Pogledajte "Spajanje
na komponentne videopriključnice (Y, Pb/
Cb, Pr/Cr)" na str. 19.
Standard Definition:
576i/480i
Pogledajte "Spajanje
na audio/video ili S
VIDEO priključnicu"
na str. 20.
Standard Definition:
576i/480i
Pogledajte "Spajanje
na audio/video ili S
VIDEO priključnicu"
na str. 20.
Standardna
kvaliteta
b
&& Čvrsto spojite kabele kako biste spriječili neželjene smetnje.
&& Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
komponentu koju namjeravate spojiti.
&& Ovaj uređaj ne možete spojiti na TV prijemnik
koji nema video ulaznu priključnicu.
&& Ne gnječite kabele za spajanje. Guranje uz
stjenku kućišta i sl. može oštetiti kabele ili
priključnice.
16
Spajanje na TV prijemnik koristeći DVI ulaz
Upotrijebite HDMI-DVI konverzijski kabel
(opcija). DVI priključnica ne prihvaća audiosignale, pa je potrebno upotrijebiti dodatnu
audiovezu uz ovu vezu (str. 21).
Nadalje, HDMI OUT priključnicu ne možete
spojiti na DVI priključnice koje ne podržavaju HDCP (primjerice, DVI priključnice na
računalnim monitorima).
Spajanje na HDMI priključnicu
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Povezivanje i podešavanje
Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela kako biste uživali u digitalnoj slici i
zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice.
Ako spajate Sony TV prijemnik koji podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18), pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik.
Ako spajate TV prijemnik koji podržava 1080/24p ili 1080p, upotrijebite High Speed HDMI
kabel.
HDMI kabel (nije isporučen)
TV
Napomene o spajanju na HDMI OUT
priključnicu
Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT
priključnicu i utikač.
&&Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI
utikač tako da provjerite njihov oblik.
Provjerite da utikač nije okrenut naopako
ili nagnut.
&& Odspojite HDMI kabel kad prenosite uređaj.
&&Ako postavite uređaj na ormarić sa spojenim HDMI kabelom, ne vršite prevelik
pritisak na stjenku ormarića. Može doći
do oštećenja HDMI OUT priključnice ili
HDMI kabela.
&&Prilikom spajanja ili odspajanja, nemojte
vijati ili zakretati HDMI utikač.
O indikatorima HDMI veze
Kad spojite komponentu koja podržava HDMI,
na pokazivaču svijetli HDMI indikator.
 nastavlja se
17
b
&& Nisu svi "high definition" TV prijemnici u potpunosti kompatibilni s ovim proizvodom i može
doći do pojave smetnji u prikazanoj slici. U slučaju problema s 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p scan slikom, preporučeno je prebaciti vezu
na LINE OUT VIDEO priključnicu. Ako imate
pitanja u vezi s kompatibilnošću TV prijemnika s
ovim modelom 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p Blu-ray Disc/DVD uređaja, molimo
obratite se našem servisnom centru.
&& Ako slika nije jasna, prirodna ili ako niste njome
zadovoljni, promijenite razlučivost izlaznih
videosignala u koraku 3 odjeljka "Output Video
Format" u poglavlju "Video Settings" (str. 48).
&& Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi
HDMI logo.
O BRAVIA Sync značajki
(samo za HDMI vezu)
Povezujući Sony komponente koje podržavaju funkciju "Control for HDMI" pomoću
HDMI kabela (nije isporučen), upravljanje se
pojednostavljuje kako je opisano niže:
&&Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete jednu od sljedećih tipaka,
spojeni TV prijemnik se uključi te se automatski odabire odgovarajući ulazni kanal
za uređaj.
––?/1
––HOME: Automatski se pojavi izbornik
uređaja (str. 11, 35, 45).
––N: Automatski se pokreće reprodukcija
(str. 36).
&&Isključenje sustava
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
TV ?/1 na daljinskom upravljaču, uređaj
i sve komponente koje podržavaju HDMI
automatski se isključuju.
&&Theatre
Kad pritisnete THEATRE, uređaj automatski
odabire optimalni video mod za gledanje filmova. Kad je Sony AV pojačalo (prijemnik)
spojeno pomoću HDMI kabela, izlaz zvučnika također se automatski mijenja. Kad je
pomoću HDMI kabela spojen TV prijemnik
koji podržava značajku Theatre Mode, video
mod TV prijemnika automatski se prebacuje
na Theatre Mode. Ponovno pritisnite tipku
kako biste vratili originalno podešenje.
18
&&Praćenje jezika
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja također se mijenja nakon isključenja i
uključenja uređaja.
Priprema za BRAVIA Sync značajku
Podesite "Control for HDMI" na "On" u
izborniku "System Settings" (str. 55). Za
detalje o podešavanju vašeg TV prijemnika
ili drugih spojenih komponenti, pogledajte
upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik
ili komponente.
z
&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s "Control for
HDMI" funkcijom Easy Setting, postavka
"Control for HDMI" na uređaju automatski se
uključuje, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku također podešena na
"On". Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
TV prijemnik.
&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s BRAVIA Sync
značajkom, možete upravljati osnovnim funkcijama uređaja pomoću daljinskog upravljača TV
prijemnika, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku podešena na "On".
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV
prijemnik.
b
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija "Control
for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz komponentu.
Spajanje na komponentne video priključnice (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
Spojite COMPONENT VIDEO OUT priključnice na uređaju s vašim TV prijemnikom pomoću
komponentnog video kabela (opcija). Možete uživati u slici visoke kvalitete.
Spojite LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice pomoću audio/video kabela (opcija).
Povezivanje i podešavanje
Blu-ray Disc/DVD uređaj
(zeleni)
(plavi)
(crveni)
Komponentni video
kabel (nije isporučen)
(zeleni)
(plavi)
(crveni)
(crveni)
(bijeli)
Audio/video kabel*
(crveni)
Spojite u skladu s bojom utikača
i priključnice.
(bijeli)
Spojite u skladu s bojom utikača
i priključnice.
TV
: Tok signala
*Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.
b
Kad spojite uređaj i TV prijemnik pomoću komponentnog video kabela, odspojite video utikač (žuti)
audio/video kabela (nije isporučen).
 nastavlja se
19
Spajanje na audio/video priključnice
Spojite LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) priključnice uređaja s vašim TV prijemnikom pomoću audio/video kabela (nije isporučen). Možete uživati u standardnoj kvaliteti slike i zvuka.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
(crveni)
(bijeli)
(žuti)
ili
S-video kabel
(opcija)
Audio/video kabel*
(crveni)
(bijeli)
(žuti)
Spojite u skladu s bojom
utikača i priključnice.
TV
: Tok signala
*Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.
b
Kad spojite uređaj i TV prijemnik pomoću S-video
kabela, odspojite videopriključak (žuti) audio/
video kabela.
20
Korak 2: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
O audio/HDMI OUT priključnicama
Uređaj sadrži sljedeće audio priključnice. Spojite uređaj na vaše AV pojačalo (prijemnik) u
skladu s ulaznim priključnicama na AV pojačalu (prijemniku).
Povezivanje
Digitalna
Pogledajte "Spajanje na HDMI priključnicu" na
str. 22.
Pogledajte "Spajanje na digitalne priključnice
(OPTICAL/COAXIAL)" na str. 23.
Analogna
Povezivanje i podešavanje
Vrsta priključnice
Pogledajte "Spajanje na audio L/R priključnice"
na str. 24.
z
Za točan položaj zvučnika, pogledajte upute za
uporabu isporučene uz spojene komponente.
 nastavlja se
21
Spajanje na HDMI priključnicu
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima HDMI ulaz, koristite ovaj način povezivanja. Možete
uživati u višoj kvaliteti zvuka sa spojenog AV pojačala (prijemnika).
Za slušanje 7,1-kanalnog zvuka, koristite High Speed HDMI kabel.
Ako spajate Sony AV pojačalo (prijemnik) koje podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18),
pogledajte upute za uporabu isporučene uz AV pojačalo (prijemnik).
Blu-ray Disc/DVD uređaj
HDMI kabel (nije isporučen)
AV pojačalo (prijemnik)
HDMI kabel (nije isporučen)
TV
1 Spojite HDMI OUT priključnicu uređaja
s vašim AV pojačalom (prijemnikom).
22
2 Podesite "BD Audio Setting" na "Direct"
u izborniku "Audio Settings" (str. 51).
Za slušanje sporednog zvuka (komentara),
podesite "BD Audio Setting" na "Mix".
z
Provjerite sljedeće postavke:
––Je li "Audio Output Priority" podešen na
"HDMI" u izborniku "Audio Settings" (str. 50).
––Je li "Audio (HDMI)" podešen na "Auto" u
izborniku "Audio Settings" (str. 50).
b
Ne prihvaćaju sva HDMI-kompatibilna AV pojačala (prijemnici) 8-kanalne linearne PCM signale.
Pogledajte i upute isporučene uz spojeno AV
pojačalo (prijemnik).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic ili DTS*2 dekoder i
digitalnu ulaznu priključnicu, možete uživati u Dolby Digital (5,1 kanala), Dolby Pro Logic
(4 kanala) ili DTS (5,1 kanala) surround efektima.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Povezivanje i podešavanje
Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL)
ili
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
Optički digitalni kabel
(nije isporučen)
AV pojačalo (prijemnik)
: Tok signala
1 Spojite digitalnu priključnicu uređaja s
vašim AV pojačalom (prijemnikom).
2 Podesite "Audio Output Priority" na
"Coaxial/Optical" u izborniku "Audio
Settings" (str. 50).
 nastavlja se
23
3 Podesite postavke "Dolby Digital" i
*2
"DTS" u izborniku "Audio Settings"
(str. 51).
U suprotnom se iz zvučnika neće čuti
ništa, ili će se čuti glasna buka.
*1
Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol dvostruko-D su zaštitni
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
Proizvedeno prema licenci američkih patenata
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 i ostalih američkih i
svjetskih izdanih i patenata u pripremi. DTS je
registrirani zaštitni znak, dok su DTS logotipi,
simbol DTS-HD i DTS-HD Master Audio I
Essential zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Spajanje na audio L/R priključnice
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) sadrži samo L i R audio ulazne priključnice, koristite ovu
vrstu povezivanja.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
(crveni)
(bijeli)
Audio/video kabel*
(crveni)
(bijeli)
Spojite u skladu s bojom
utikača i priključnice.
AV pojačalo (prijemnik)
: Tok signala
*Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.
24
Korak 3: Umetanje
vanjske memorije
b
Funkcija BD-LIVE neće biti dostupna čak i ako
spojite vanjsku memoriju na USB priključnicu na
prednjoj strani uređaja.
Vanjsku memoriju umetnite u smjeru V,
sve do kraja u EXT utor.
Provjerite da li EXT indikator na pokazivaču
svijetli kad se uređaj uključi.
Stražnja strana uređaja
Sony USM2GL
(nije isporučeno)
&& Vanjsku memoriju umetnite ravno. Ako memoriju
umetnete u utor uz uporabu prekomjerne sile, to
može oštetiti i vanjsku memoriju i uređaj.
&& Vanjsku memoriju držite dalje od male djece
kako bi se spriječilo da je slučajno progutaju.
&& Ne pritišćite vanjsku memoriju presnažno u utor
jer to može uzrokovati nepravilnosti u radu.
&& Preporučamo uporabu Sony USM2GL memorije,
koja je dostupna od travnja 2009.
&& Ostali USB flash uređaji mogu podržavati ovu
funkciju. Ipak, ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim USB flash memorijama.
&& Prilikom umetanja USB flash memorije koja nije
Sony USM2GL, prvo provjerite pravilan smjer
umetanja.
&& Ovisno o USB flash memoriji, ona može viriti
iz EXT utora. Ne primjenjujte silu kako biste je
umetnuli u utor, niti ne pritišćite dio USB flash
memorije koji viri iz utora.
&& Ne spajajte ništa osim USB flash memorije na
EXT utor.
&& Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili vanjske memorije, prilikom umetanja ili uklanjanja
vanjske memorije isključite uređaj.
&& Kad EXT indikator ne svijetli, isključite uređaj,
uklonite i ponovno umetnite vanjsku memoriju,
zatim ponovno uključite uređaj.
&& Ne spajajte vanjsku memoriju koja sadrži
slikovne ili glazbene datoteke kako bi se izbjeglo
oštećivanje podataka na vanjskoj memoriji.
&& Prilikom formatiranja USB flash memorije
koristite format FAT16 ili FAT32.
Povezivanje i podešavanje
Kako biste uživali u dodatnom sadržaju
(poput BONUSVIEW/BD-LIVE) u nekim
naslovima na Blu-ray disku, potrebno je
koristiti vanjsku memoriju (opcija).
Umetnite vanjsku memoriju (1 GB ili veću
USB flash memoriju, primjerice Sony
USM2GL, USM4GL ili USM1GH) u EXT
utor kako bi služila kao mjesto za pohranu.
b
S logotipom okrenutim
prema gore
Uklanjanje vanjske memorije
1
2
Pritisnite ?/1 kako biste isključili uređaj.
Izvucite vanjsku memoriju iz EXT utora.
25
Korak 4: Spajanje na mrežu
Spojite uređaj na pristup internetu. Odaberite način spajanja, spajanje preko bežičnog LAN
routera (pristupne točke) (dolje) ili izravno na širokopojasni router (str. 27). Možete uživati u
BD-LIVE funkciji (str. 37), reproducirati slikovne datoteke preko mreže (str. 44) ili ažurirati
softver uređaja (str. 46).
1 Spojite uređaj na pristup internetu preko bežičnog LAN routera.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Bežični LAN router
(pristupna točka)
Računalo
ADSL modem/
kabelski modem
Internet
LAN kabel (opcija)
Pogledajte također upute za uporabu bežičnog LAN routera.
2 Provjerite svoje okruženje spajanja na računalu i izvršite potrebno podešavanje.
Bežični LAN router (pristupna točka)
Postavke
Sigurnosna postavka
Tip
Sigurnost je podešena.
Provjerite sigurnosnu postavku mreže na
svom računalu.
Primjer: Windows XP*1
Kompatibilno s
Wi-Fi Protected
Setup*2
Pogledajte "Podešavanje bežičnog LAN-a
(Automatska registracija
(WPS))" na str. 32.
Nije kompatibilno
s Wi-Fi Protected
Setup
Pogledajte "Podešavanje
bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)" na
str. 33.
Bilo koji tip
Pogledajte "Podešavanje
bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)" na
str. 33.
Poruka s ikonom zaključavanja potvrđuje da
je sigurnost uključena.
Bez podešavanja sigurnosti.*3
Provjerite sigurnosnu postavku mreže na
svom računalu.
Primjer: Windows XP*1
Poruka označava da sigurnost nije podešena.
*1
*2
*3
26
Ako upotrebljavate drugi operativno sustav, pogledajte Help na računalu.
Možete jednostavno podesiti postavke mreže jednim pritiskom na tipku WPS na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki). Bežični LAN routeri (pristupne točke) kompatibilni s Wi-Fi Protected Setup
mogu imati logotip ("
").
Za detalje, pogledajte "No Security" na str. 73.
Izravno spajanje na širokopojasni router
1
Spojite LAN (100) priključnicu uređaja
na širokopojasni router.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Za nadogradnju softvera uređaja pomoću
Interneta
Pogledajte "Network Update" (str. 46) i
"Software Update Notification" (str. 56).
b
Za uživanje u BD-LIVE funkciji
Pogledajte "Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama" (str. 37).
b
Za uživanje u funkciji BD-LIVE preporučujemo
uporabu internetske veze s učinkovitom brzinom
od 1 Mbps ili većom, ovisno o načinu povezivanja
i mreži.
LAN kabel
(opcija)
Povezivanje i podešavanje
Ne spajajte telefonsku liniju na LAN (100)
priključnicu jer to može uzrokovati nepravilnosti
u radu.
Širokopojasni
router
Na računalo
LAN kabel
(opcija)
ADSL modem/
kabelski modem
2
Internet
Podesite postavke "Internet Settings" u
izborniku "Network Settings" (str. 57).
b
&& Ovisno o modemu ili routeru, razlikuje se i
vrsta LAN kabela (ravni ili ukršteni). Za detalje
o LAN kabelima pogledajte upute za uporabu
isporučene uz modem ili router.
&& Ne spajajte LAN priključnicu uređaja na LAN
priključnicu računala.
z
Savjetujemo uporabu oklopljenog spojnog (LAN)
kabela, ravnog ili ukriženog.
27
Korak 5: Spajanje
mrežnog kabela
Korak 6: Priprema
daljinskog upravljača
Kad su sva povezivanja dovršena, spojite
isporučeni mrežni kabel (kabel napajanja) na
AC IN priključnicu uređaja. Zatim spojite
mrežne kabele uređaja i TV prijemnika
(kabele napajanja) na zidnu utičnicu.
Uređajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Uložite dvije
R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta 3 i # na baterijama i unutar
baterijskog pretinca. Kad koristite daljinski
upravljač, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača X na uređaju (str. 12).
1
na AC IN priključnicu
2
na zidnu utičnicu
28
b
&& Baterije koristite pravilno, kako bi se izbjeglo
moguće curenje i korozija. Ako dođe do curenja,
ne dirajte tekućinu rukama. Pridržavajte se
sljedećeg:
––Ne koristite zajedno novu i staru bateriju, ili
baterije različitih proizvođača.
––Ne pokušavajte puniti baterije.
––Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač
duži vremenski period, uklonite baterije.
––Ako dođe do curenja baterija, obrišite svu
tekućinu iz baterijskog pretinca i uložite nove
baterije.
&& Senzor daljinskog upravljača (označen s X na
prednjoj strani uređaja) ne izlažite snažnom
svjetlu, primjerice, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
rasvjetnom uređaju. Uređaj možda neće reagirati
na daljinski upravljač.
Upravljanje TV prijemnicima
pomoću daljinskog upravljača
1
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete podešavati glasnoću spojenog Sony
TV prijemnika, birati ulazni signal te ga
uključivati/isključivati.
Brojčani kodovi TV prijemnika kojima
se može upravljati
Ako je navedeno više od jednog koda,
pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne
pronađete onaj kojeg vaš TV prijemnik
podržava.
b
Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača,
brojčani kôd se može resetirati na tvorničke vrijednosti. Ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd.
TV t
Kad držite pritisnutom tipku TV ?/1,
pomoću brojčanih tipaka unesite kôd
proizvođača.
Primjerice, za unos "09", pritisnite "0"
zatim "9".
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
TV ?/1
Hitachi
24
2 +/–
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Brojčane
tipke
2
Dostupne tipke
Otpustite TV ?/1.
Ovisno o spojenom uređaju, možda nećete
moći upravljati TV prijemnikom pomoću nekih ili svih tipaka (TV ?/1, TV t PROG
+/-, 2 +/-, % ili brojčanim tipkama).
Tipke
Funkcija
TV ?/1
Uključenje ili isključenje
TV t (odabir
ulaza)
Odabir izvora ulaznog
signala TV prijemnika,
između TV i ostalih
izvora ulaznog signala.
2 (glasnoća) +/– Podešavanje glasnoće
TV prijemnika.
Upravljanje ostalim TV prijemnicima
pomoću daljinskog upravljača
Možete također podešavati razinu glasnoće,
ulazni izvor i uključenje/isključenje TV prijemnika drugih proizvođača. Ako je vaš TV
prijemnik naveden u tablici ispod, unesite
kôd odgovarajućeg proizvođača.
b
Ako unesete novi brojčani kôd, prethodno uneseni
brojčani kôd bit će izbrisan.
29
Korak 7: Jednostavno
podešavanje
4 Odaberite jezik za izbornike na zaslonu
pomoću tipaka M/m, zatim pritisnite
ENTER.
Slijedite korake ispod kako biste unijeli
minimalan broj osnovnih podešenja za uporabu uređaja. Ako ne dovršite jednostavno
podešavanje (Easy Setup), ono će se pojaviti
svaki put kad uključite uređaj.
Unesite niže navedene postavke redom.
Kad je uređaj uključen po prvi put
Pričekajte neko vrijeme da se uređaj uključi
i započne Easy Setup.
TV ?/1
Pojavi se poruka za početna podešenja.
5 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
?/1
6 Odaberite vrstu kabela kojim ste spojili
</M/m/,,
ENTE R
uređaj i TV prijemnik, zatim pritisnite
ENTER.
HOME
1 Uključite TV prijemnik.
2 Pritisnite ?/1 kako biste uključili
uređaj.
Uređaj se uključi nakon par trenutaka.
3 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal uređaja
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
Pojavi se prozor za odabir jezika izbornika
(OSD).
&&Ako se prozor za odabir jezika izbornika (OSD) ne pojavi Pritisnite HOME
i odaberite "Easy Setup" u izborniku
"Setup" (str. 61). Zatim, odaberite
"Start" i pritisnite ENTER.
30
b
Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale video izlazne priključnice, odaberite
"Component Video".
7 Napravite odgovarajuća podešenja, u
skladu s kabelima spojenima na TV.
Kad odaberete "HDMI" u koraku 6
1Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Na oko 30 sekundi se pojavi testni
prikaz.
Primjer: kad je razlučivost izlaznog
videosignala podešena na 1080i
b
Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN
za povratak na prethodni prikaz i promijenite razlučivost.
1Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu.
2Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite
ENTER.
Kad odaberete "Video" u koraku 6
Odaberite format slike u skladu s vašim
TV prijemnikom, zatim pritisnite ENTER.
Trenutno podešenje razlučivosti izlaznog
videosignala
b
Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN
za povratak na korak 6 i odaberite
"Component Video".
2Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu.
3Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite
ENTER.
Kad odaberete "Component Video" u koraku 6
1Odaberite razlučivost izlaznih videosignala za spojeni TV prijemnik,
zatim pritisnite ENTER. Za detalje
o razlučivosti izlaznih videosignala
pogledajte str. 49.
Odaberite "16:9" kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog
zaslona (wide mode).
Odaberite "4:3" kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog zaslona.
8 Odaberite "Allow" kako biste dopustili
spajanje na internet radi BD sadržaja
te pritisnite ENTER.
Odaberite "Do not allow" da biste onemo­
gućili spajanje na internet radi BD sadržaja.
Na oko 30 sekundi se pojavi testni
prikaz. Za testni prikaz pogledajte
"Kad odaberete "HDMI" u koraku 6"
(gore).
 nastavlja se
31
9 Podesite "Quick Start Mode" na "On"
ili "Off", zatim pritisnite ENTER.
Korak 8: Podešavanje
bežičnog LAN-a
Postavke mreže ovise o dostupnom načinu
spajanja ili bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki). Pogledajte "Korak 4: Spajanje na
mrežu" na str. 26 za provjeru odgovarajućih
postavki.
Za detalje o opciji "Quick Start Mode"
pogledajte str. 55.
10Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Podešavanje bežičnog LAN-a
(automatska registracija (WPS))
Upotrijebite sljedeći postupak kod spajanja
uređaja na bežični LAN router (pristupnu
točku) kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup
s podešenom sigurnosti.
b
z
&& Možete resetirati postavke na njihove tvorničke
vrijednosti (str. 62).
&& "Easy Setup" se može ponovno pokrenuti iz
"Easy Setup" u izborniku "Setup" (str. 61).
Bežične postavke bežičnog LAN routera (pristupne točke) mogu se automatski promijeniti ako
funkciju Wi-Fi Protected Setup upotrijebite prije
podešavanja bežičnog LAN routera (pristupne
točke). U tom slučaju, možda će trebati odgovarajuće promijeniti bežične postavke na računalu.
Za detalje pogledajte također upute za uporabu
bežičnog LAN routera (pristupne točke).
1 Slijedite korake 1 i 2 iz "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 26.
2 Pritisnite HOME.
3 Odaberite 6 (Setup) koristeći </,.
4 Odaberite "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite
ENTER.
5 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
6 Odaberite "Wireless" i pritisnite ENTER.
7 Odaberite "Automatic registration
(WPS)" i pritisnite ENTER.
8 Provjerite položaj tipke WPS na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki) i
kako je pritisnuti.
Položaj tipke WPS na bežičnom LAN
routeru (pristupnoj točki) i kako je
pritisnuti ovisi o bežičnom LAN routeru
(pristupnoj točki). Za detalje pogledajte
također upute za uporabu bežičnog LAN
routera (pristupne točke).
32
9 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
10Pritisnite i zadržite tipku WPS na
bežičnom LAN routeru (pristupnoj
točki) dok ne počne treperiti indikator
na bežičnom LAN routeru (pristupnoj
točki).
Primjer: Ako bežični LAN router (pristupna točka) ima tipku WPS
"Finish" i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se poruka "Settings are
complete.".
Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite
poruku. Nakon toga ponovno podesite
mrežne postavke ili ponovite dijagnostiku mreže.
Podešavanje bežičnog LAN-a
(skeniranje pristupne točke)
Upotrijebite sljedeći postupak kad spajate
uređaj na bežični LAN router (pristupnu
točku) bez sigurnosti koji je kompatibilan s
Wi-Fi Protected Setup ili koji nije kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup.
Povezivanje i podešavanje
Pritisnite tipku WPS unutar 2 minute
nakon koraka 9.
Prikazuje se poruka "Access point registration is complete".
14Provjerite postavke, odaberite
1 Slijedite korake 1 i 2 iz "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 26.
b
&& Ako uređaj ne prepozna bežični LAN router
(pristupnu točku), ponovite postupak od
koraka 9 nakon nekog vremena.
&& U nekim slučajevima, ovisno o sigurnosti
bežičnog LAN routera (pristupne točke),
možda neće biti moguće upotrebljavati
funkciju Wi-Fi Protected Setup. U tom slučaju, slijedite upute na zaslonu i promijenite
postavke bežičnog LAN routera (pristupne
točke).
11Odaberite "Do not use" i pritisnite
ENTER.
Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite
"Use". Detalje pogledajte u "Network
Settings" na str. 57.
12Odaberite "Perform" pomoću M/m i
zatim pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka
pogreške, slijedite upute na zaslonu.
Dodatne detalje potražite na sljedećoj
internetskoj stranici i provjerite odjeljak
FAQ: http://support.sony-europe.com/
13Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
2 Provjerite SSID i sigurnosni ključ na
zaslonu za podešavanje bežičnog LAN
routera (pristupne točke).
Za informacije o postupku uporabe zaslona za podešavanje bežičnog LAN routera
(pristupne točke), posjetite sljedeću internetsku stranicu ili se obratite proizvođaču
bežičnog LAN routera (pristupne točke).
http://support.sony-europe.com/
––Tip sigurnosti: Za detalje i tipu sigurnosti koju možete upotrebljavati s ovim
uređajem pogledajte "O sigurnosti
bežičnog LAN-a" na str. 73.
––Sigurnosni ključ: Bežični LAN
router (pristupna točka) ima WEP ili
WPA ključ, ovisno o odabranom tipu
sigurnosti.
z
WEP ili WPA ključ može se zvati i "zaporka"
ili "mrežni ključ", ovisno o bežičnom LAN
routeru (pristupnoj točki).
3 Pritisnite HOME.
4 Odaberite 6 (Setup) koristeći </,.
5 Odaberite "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite
ENTER.
6 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
 nastavlja se
33
7 Odaberite "Wireless" i pritisnite
ENTER.
8 Odaberite "Access point scan" i zatim
pritisnite ENTER.
Uređaj će prepoznati obližnje pristupne
točke i prikazati SSID (Server Set
Identifier) i postavke sigurnosti.
9 Odaberite pristupnu točku koja ima
SSID utvrđen u koraku 2 i pritisnite
ENTER.
Ako se vaš bežični LAN router (pristupna točka) ne prepozna, pritisnite
RETURN i ponovite postupak od koraka
8 nakon nekog vremena. Ako se router i
dalje ne prepoznaje, pritisnite RETURN
za odabir "Manual registration" u koraku
8. Detalje potražite u "Internet Settings"
na str. 57.
10Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER.
Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA
ključa.
&&Ako odaberete "None", prijeđite na
korak 13.
z
Automatski se odabire odgovarajuća sigurnost. Inače nije potrebno mijenjati postavku
sigurnosti.
11Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA
ključa.
Za unos znakova, pogledajte str. 59.
b
Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili
WPA ključ prije prelaska na korak 12. Nakon
što pritisnete , u koraku 12, na zaslonu se
više ne mogu provjeriti znakovi.
12Pritisnite ,.
b
WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica bez obzira na broj unesenih znakova.
13Odaberite "Auto Acquisition" i zatim
pritisnite ENTER.
Ako upotrebljavate statičku IP adresu,
odaberite "Manual". Detalje pogledajte u
"Network Settings" na str. 57.
14Odaberite "Auto" i pritisnite ENTER.
Ako navedete DNS server, odaberite
"Manual". Detalje pogledajte u "Network
Settings" na str. 57.
34
15Odaberite "Do not use" i pritisnite
ENTER.
Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite
"Use". Detalje pogledajte u "Network
Settings" na str. 57.
16Odaberite "Perform" pomoću M/m i
zatim pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka
pogreške, slijedite upute na zaslonu.
Dodatne detalje potražite na sljedećoj
internetskoj stranici i provjerite odjeljak
FAQ: http://support.sony-europe.com/
17Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
18Provjerite postavke, odaberite
"Finish" i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se poruka "Settings are
complete.".
Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite
poruku i ponovite podešavanje mreže.
Reprodukcija BD/DVD
diska
BD
DVD
Brojčane
tipke
</M/m/,,
ENTE R
OPTIONS
HOME
N
X
Reprodukcija
x
1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal uređaja
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
2 Pritisnite Z na uređaju i položite disk
na uložnicu diska.
Strana za reprodukciju okrenuta
prema dolje
3 Pritisnite Z na uređaju za zatvaranje
uložnice diska.
&&Kad uložite komercijalno dostupan
BD-ROM ili DVD VIDEO disk, reprodukcija automatski započinje, ovisno
o disku.
 nastavlja se
35
4 Pritisnite HOME.
5 Odaberite "Video" koristeći </,.
6 Odaberite h koristeći M/m i pritisnite
N ili ENTER.
b
&& Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju briše
se iz memorije kad:
––otvorite uložnicu diska,
––pokrenete reprodukciju drugog naslova,
––promijenite postavke na uređaju, ili
––uklonite vanjsku memoriju (za BD-ROM
diskove).
&& Uređaj možda neće nastaviti reprodukciju, ovisno o disku ili mjestu zaustavljanja.
Reprodukcija blokiranih BD ili DVD diskova
(Parental Control)
Za komercijalno dostupne BD-ROM ili
DVD VIDEO diskove, reprodukcija se pokreće. Za BD ili DVD diskove snimljene
na drugoj opremi, pojavi se popis naslova.
Odaberite naslov koristeći M/m i pritisnite
N ili ENTER.
Reprodukcija počinje.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite X.
z
U popisu naslova se "PL" (playlista) prikaže
pokraj imena naslova koji su izrađeni i editirani
iz njihovih originala.
Kod reprodukcije blokiranih BD diskova,
promijenite postavku "BD Parental Control"
u izborniku "BD/DVD Viewing Settings"
(str. 53). Kod reprodukcije blokiranih DVD
diskova, na zaslonu se pojavi prozor za unos
zaporke.
Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka, zatim pritisnite
ENTER.
Reprodukcija počinje.
Za registraciju ili promjenu zaporke, pogledajte "Password" (str 54).
Reprodukcija blokiranih BD-RE ili BD-R
diskova (Disc Lock)
Kod reprodukcije BD-RE ili BD-R diskova
koji su blokirani funkcijom Disc Lock, na zaslonu se pojavi prozor za unos vaše zaporke.
1
b
&& Ovisno o disku, neke od funkcija reprodukcije
možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz disk.
&& Ovisno o BD ili DVD disku koji je snimljen na
drugoj opremi, popis naslova ili nazivi naslova
možda neće biti prikazani.
Nastavljanje reprodukcije od mjesta na
kojem je bila zaustavljena (nastavljanje
reprodukcije).
Nakon zaustavljanja reprodukcije, odaberite
h koristeći M/m i pritisnite N ili ENTER.
Uređaj nastavlja reprodukciju od mjesta na
kojem ste pritisnuli x.
Za pokretanje reprodukcije od početka, pritisnite OPTIONS za odabir "Play from start"
i pritisnite ENTER. Reprodukcija počinje od
početka naslova.
36
2
Pomoću brojčanih tipaka unesite četveroznamenkastu zaporku koja je bila
registrirana prilikom izrade diska, zatim
pritisnite ENTER.
Odaberite naslov i pritisnite N ili ENTER.
Reprodukcija počinje.
Reprodukcija pritiskom na tipku (samo za
HDMI povezivanje)
Pritisnite N.
Uređaj i spojeni TV prijemnik se uključe, na
TV prijemniku se odabire ulazni kanal uređaja, zatim se automatski pokreće reprodukcija.
b
&& Kod uporabe HDMI povezivanja, može doći
do vremenskog odmaka prije pojave slike na
zaslonu, a početni dio reproducirane slike možda
se neće prikazati.
&& Za uporabu funkcije reprodukcije pritiskom na
tipku, podesite "Control for HDMI" na "On" (stan­
dardna postavka) u izborniku "System Settings"
(str. 55).
Dostupne opcije
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Dostupne stavke variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
Stavke
Detalji
Video Settings Podešavanje postavki
slike (str. 39).
Audio Settings Podešavanje postavki
zvuka (str. 40).
Title List
Prikaz popisa naslova.
Play
Nastavljanje reprodukcije naslova od mjesta
na kojem ste pritisnuli
x.
Uporaba BD ili DVD izbornika
BD
Prikaz Top Menu izbornika
Tijekom reprodukcije BD ili DVD diska
možete pokrenuti Top Menu izbornik.
1
2
Prikaz izbornika Top
Menu (glavni izbornik
diska) (str. 37).
Menu/Popup
Menu
Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili
izbornika DVD diska
(str. 37).
Stop
Zaustavljanje
reprodukcije.
Title Search
Pretraživanje naslova i
pokretanje reprodukcije
od početka (str. 38).
Chapter
Search
Pretraživanje poglavlja
i pokretanje reprodukcije od početka (str. 38).
Pritisnite TOP MENU tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s Top Menu.
Odaberite stavku pomoću </M/m/,.
Prikaz Pop-up Menu izbornika
Neki BD-ROM diskovi sadrže skočne
izbornike koji se pojavljuju bez prekidanja
reprodukcije.
1
2
Play from start Pokretanje reprodukcije
od početka naslova.
Top Menu
DVD
Pritisnite POP UP/MENU tijekom reprodukcije. Pojavi se Pop-up Menu izbornik.
Odaberite stavku pomoću </M/m/,,
tipaka u boji ili brojčanih tipaka, te slijedite upute na zaslonu.
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
opcijama
BD
Na nekim DB-ROM diskovima s logotipom
"BD LIVE"* nalazi se dodatan sadržaj i drugi
podaci koji se mogu preuzeti u vanjsku
memoriju (mjesto za pohranu).
*
1 Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga.
2 Isključite uređaj.
3 Umetnite vanjsku memoriju (nije isporučena) u EXT utor na stražnjoj strani
uređaja.
Vanjska memorija se koristi kao mjesto
za pohranu.
Uvjerite se da je vanjska memorija pravilno umetnuta u uređaj (str. 25).
4 Spojite uređaj na mrežu (str. 26).
5 Uključite uređaj.
6 Podesite opciju "BD Internet
Connection" na "Allow" u "BD/DVD
Viewing Settings" (str. 54).
 nastavlja se
37
7 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
Brisanje podataka iz vanjske memorije
Možete izbrisati nepotrebne podatke.
1
2
3
4
5
6
7
Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga.
Pritisnite HOME.
Odaberite "Video" tipkama </,.
Odaberite "BD Data" pomoću M/m,
zatim pritisnite ENTER.
Odaberite naziv diska i pritisnite
OPTIONS.
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
BD
DVD
Možete pretraživati poglavlja ako naslov
sadrži oznake poglavlja.
1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
ili pauze.
Pojavi se izbornik s opcijama.
2 Odaberite način pretraživanja pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
"Title Search" - pretraživanje naslova
(za BD-ROM/DVD VIDEO diskove)
"Chapter Search" - pretraživanje poglavlja
Pojavi se prozor za unos brojeva.
Primjer: Chapter Search
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Podaci s odabranog diska bit će izbrisani.
z
&& Kako biste odjednom izbrisali sve podatke s vanj­
ske memorije odaberite "Erase All" u koraku 6.
&& Kako biste preskočili korak 5 pritisnite ENTER
umjesto OPTIONS u koraku 5.
b
Pretraživanje naslova/poglavlja
&& Obrišete li Shared Cache Data podatke, učitani
sadržaji možda se neće prikazati, ovisno o disku.
&& Ovisno o BD-ROM disku, naziv diska možda
neće biti prikazan.
3 Pomoću brojčanih tipaka unesite broj
naslova ili poglavlja.
Ako pogriješite, više puta pritisnite "0"
za brisanje unesenog broja i ponovno
unesite drugi broj.
4 Pritisnite ENTER.
Nakon nekog vremena, uređaj pokreće
reprodukciju od odabranog broja.
38
Prikaz vremena reprodukcije i
informacija o reprodukciji
BD
DVD
Podešavanje slike i zvuka za
video sadržaje
BD
DVD
Možete provjeriti informacije o naslovu,
uključujući brzinu video prijenosa i sl.
Podešavanje slike
Pritisnite DISPLAY.
2
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
1
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite "Video Settings" pomoću M/m,
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se "Video Settings" prozor.
Primjer: Kod reprodukcije BD-ROM diska
3
ATrenutno odabran kut snimanja
BBroj ili naziv naslova
CTrenutno odabrane postavke jezika
dijaloga ili titlova
DDostupne funkcije () kut snimanja/
B jezik dijaloga/' titlovi)
EInformacije o reprodukciji
Prikazuje vrstu diska/način reprodukcije/video codec/brzinu prijenosa/traku
statusa reprodukcije/vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*)
FIzlazna razlučivost/Video frekvencija
*Prikazuje se kad pritisnete TIME više puta.
z
&& Informacije o reprodukciji također možete provjeriti na pokazivaču uređaja (str. 13).
&& Možete provjeriti svaku vrstu informacija, pritiskom na SUBTITLE, AUDIO ili ANGLE.
4
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Standardne postavke su podcrtane.
Stavke
Detalji
PictureQuality
Mode
(Standard/
Brighter Room/
Theatre Room)
Odabire podešenje
slike prema s različitim
razinama osvjetljenja u
okruženju.
FNR
(Off/Auto)
Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju u slici.
BNR
(Off/Auto)
Umanjuje smetnje koje
podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
MNR
(Off/Auto)
Umanjuje sitne smetnje
oko obrisa slike
("mosquito noise").
Odaberite ili podesite postavke pomoću
</M/m/,, zatim pritisnite ENTER.
Za podešavanje ostalih stavki, ponovite
korake 3 i 4.
b
&& Prije promjene postavki "Picture Quality Mode",
podesite podešenje slike za vaš TV prijemnik na
"Standard".
&& "Video Settings" nije dostupno kad je spojeni TV
prijemnik podešena na Theatre Mode (str. 18).
&& Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira,
efekti "FNR", "BNR" ili "MNR" možda će se
teško uočiti.
 nastavlja se
39
Podešavanje značajki zvuka
1
2
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite "Audio Settings" pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se "Audio Settings" prozor.
Reprodukcija glazbenih
CD diskova i MP3
audiozapisa
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
*3
BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise
DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise
*3
CD-ROM i CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže
MP3 audiozapise
*1
*2
3
4
b
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Standardne postavke su podcrtane.
Stavke
Detalji
AV SYNC
(kratko) 0 ~
120 msec
(dugo)
Podešava duljinu razmaka između slike i zvuka,
tako što odgađa emitiranje zvuka u odnosu na
emitiranje slike (0 do
120 milisekundi).
&& Sharp: Pruža širok
Audio Filter
raspon frekvencija i
(samo za anaosjećaj prostranosti.
logne audio
U normalnim okolnosignale)
stima odaberite ovo.
&& Slow: Pruža blag i
topli zvuk.
Odaberite ili podesite postavke pomoću
</,, zatim pritisnite ENTER.
Za podešavanje ostalih stavki, ponovite
korake 3 i 4.
&& Funkcija "Audio Filter" ne djeluje na digitalne
audio signale koji se emitiraju iz HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
priključnica.
&& Ovisno o disku i okruženju reprodukcije, promjena postavki "Audio Filter" može imati neznatan
učinak.
40
1 Uložite glazbeni CD.
Pojavi se prozor Music Player.
2 Pritisnite N.
Reprodukcija počinje.
Odabir glazbenog CD zapisa
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Odaberite j (Music) koristeći </,.
Odaberite h i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis glazbe.
Odaberite zapis tipkama M/m te pritisnite
N ili ENTER.
Za odabir MP3 albuma ili zapisa
1
2
3
4
Umetnite disk s MP3 audiozapisima.
Odaberite j (Music) koristeći </,.
Odaberite h i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis albuma i zapisa.
Odaberite album ili zapis tipkama M/m te
pritisnite N ili ENTER.
Kad odaberete album, odaberite zapis u
albumu tipkama / te pritisnite  ili
ENTER.
Za reprodukciju čitavog albuma, odaberite
ga i pritisnite .
Dostupne opcije
1
2
b
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Stavke
Detalji
Play
Pokreće reprodukciju
odabranog zapisa.
Play from start Pokretanje reprodukcije tekućeg zapisa od
početka (samo glazbeni
CD diskovi).
Stop
Zaustavljanje reprodukcije zapisa.
Razne mogućnosti reprodukcije glazbe
Tipke
Funkcija
N
Pokretanje ili ponovno
pokretanje reprodukcije.
Nastavljanje reprodukcije
od mjesta na kojem ste
pritisnuli  (osim MP3
audiozapisa).

Zaustavljanje
reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
./>
Prijelaz na početak tekućeg ili sljedećeg zapisa.
Za prijelaz na prethodan
zapis, pritisnite .
dvaput.
m/M
Brzo pretraživanje
prema natrag/naprijed,
kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
TIME
Promjena informacija o
vremenu na zaslonu i pokazivaču uređaja (str. 13).
AUDIO
Odabir stereo ili mono
zapisa (osim MP3
audiozapisa).
&& Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju (mjesto nastavljanja) briše se iz memorije kad:
––otvorite uložnicu diska, ili
––isključite uređaj.
&& Uređaj može reproducirati sljedeće MP3
audiodatoteke.
––Format: MPEG-1 Audio Layer 3
––Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
––Broj kanala: 2
––Brzina prijenosa (bit rate): 64 kbps do 320 kbps
––Veličina datoteke: maks. 1 GB
––Vrijeme reprodukcije: 1 do 9000 sekundi
––Ekstenzija: .mp3/.MP3
––Broj zapisa: Do 500 (uklj. albume ako ih ima)
&& Uređaj ne prepoznaje sljedeće MP3 albume/
zapise.
––MP3 albume/zapise iznimno dugih naziva
––MP3 albume sa zapisima iznimno dugih naziva
––MP3 albume/zapise u 5. razini hijerarhije
datoteke ili niže
&& Uređaj ne može reproducirati sljedeće MP3
albume/zapise.
––MP3 audiozapise snimljene u mono tehnici
––MP3 albume/zapise snimljene na BD-R disk u
bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk
Format) 2,6
––MP3 albume/zapise snimljene na BD-RE disk
u bilo kojem formatu osim UDF (Universal
Disk Format) 2,5
&& Proteklo vrijeme reprodukcije nekih MP3 audiozapisa možda se neće prikazati pravilno.
41
Reprodukcija fotografija
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
Dostupne opcije tijekom reprodukcije
1
2
BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne
datoteke
*2
DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne
datoteke
*3
CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne
datoteke
*1
Možete reproducirati fotografske datoteke s diska.
Za reprodukciju fotografskih datoteka iz
spojenog USB uređaja, pogledajte str. 43.
Za reprodukciju fotografskih datoteka s
DLNA servera, pogledajte str. 44.
1 Pritisnite HOME.
2 Odaberite f (Photo) koristeći </,.
3 Odaberite h i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
4 Odaberite datoteku ili mapu pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku
u mapi pomoću M/m, zatim pritisnite
ENTER. Prikaže se odabrana slikovna
datoteka.
&&Za pokretanje slideshow (prezentacija)
reprodukcije, pritisnite N.
42
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Stavke
Detalji
Slideshow
Speed
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
&& Fast (brzo)
&& Normal
&& Slow (sporo)
Stop
Zaustavljanje slideshow
reprodukcije.
Rotate Left
Okreće fotografiju u
smjeru suprotnom od
kazaljke sata, za 90
stupnjeva.
Rotate Right
Okreće fotografiju u
smjeru kazaljke sata, za
90 stupnjeva.
Razne mogućnosti reprodukcije fotografija
Tipke
Funkcija
x
RETURN
Zaustavljanje slideshow
reprodukcije.
X
Pauziranje slideshow
reprodukcije.
./>
/
Prikaz prethodne ili sljedeće fotografije.
DISPLAY
Prikaz informacija o
datoteci.
b
Reprodukcija s USB uređaja
Možete reproducirati fotografske datoteke sa
spojenog USB uređaja.
1 Spojite USB uređaj u USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz USB uređaj prije spajanja.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
u USB priključnicu
Reprodukcija
&& Kad pokušate reproducirati sljedeće slikovne
i one
datoteke, na zaslonu se pojavi oznaka
se ne mogu reproducirati.
––slikovne datoteke veće od 8 192 piksela (širina
ili visina)
––slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina
ili visina)
––slikovne datoteke veće od 32 MB
––slikovne datoteke s ekstremnim formatom slike
(većim od 50:1 ili 1:50)
––slikovne datoteke u Progressive JPEG formatu
––slikovne datoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg"
ekstenziju ali nisu u JPEG formatu
––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug
naziv
&& Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se
reproducirati.
––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u
bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk
Format) 2,6
––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u
bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk
Format) 2,5
&& Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se
prikazati u popisu datoteka ili mapa.
––slikovne datoteke s ekstenzijama koje nisu
".jpeg" ili ".jpg"
––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug
naziv
––slikovne datoteke u 5. razini hijerarhije datoteke
ili niže
––501. ili daljnje mape kad ukupan broj mapa i
datoteka u jednom "stablu" (hijerarhija datoteka)
prelazi 500
&& Računalno obrađene slikovne datoteke možda se
neće reproducirati.
&& Umanjeni prikazi (thumbnail) nekih slikovnih
datoteka možda se neće prikazati.
&& Možda će biti potrebno više vremena za prikaz
ili pokretanje slideshow reprodukcije velikih
slikovnih datoteka.
USB uređaj
b
&& Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
DVD uređajem.
&& Uređaj može prepoznati:
––Mass Storage Class (MSC) uređaje koji su
FAT kompatibilni i nisu particionirani i
––Still Image Capture Device (SICD) uređaje. Ako su MSC uređaji particionirani,
uređaj ih možda neće prepoznati.
2 Pritisnite HOME.
3 Odaberite f (Photo) koristeći
</,.
Gledanje prikaza najviše kvalitete
Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji
podržava "PhotoTV HD" možete uživati
u prikazima najviše kvalitete, zahvaljujući
sljedećem povezivanju i podešenju.
1
2
b
Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću
HDMI kabela (nije isporučen).
Podesite video postavke TV prijemnika
na [VIDEO-A] mod.
Za detalje o [VIDEO-A], pogledajte upute
za uporabu isporučene uz TV prijemnik.
"PhotoTV HD" možete koristiti samo kad je opcija
"HDMI Resolution" uređaja podešena na "Auto",
"1080i" ili "1080p" u "Video Settings" (str. 49).
4 Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću m
i zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku
u mapi pomoću M/m, zatim pritisnite
ENTER. Prikaže se odabrana slikovna
datoteka.
&&Za pokretanje slideshow (prezentacija)
reprodukcije, pritisnite N.
 nastavlja se
43
b
&& Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka.
Zaustavite reprodukciju i prethodno zatvorite
popis datoteka i mapa.
&& Uređaj ne može reproducirati fotografske
datoteke s USB uređaja ako se spoje na USB
priključnicu na stražnjoj strani uređaja.
Reprodukcija fotografskih
datoteka preko mreže
Možete reproducirati fotografije s kućnog
servera, kao što je DLNA certified računalo,
spajanjem uređaja na mrežu sa serverom.
Priprema servera/računala
Pogledajte "Postavke servera za spajanje" na
str. 60.
Reprodukcija fotografija s
DLNA servera
1 Slijedite korake od 1 do 8 iz "Postavke
servera za spajanje" na str. 60.
2 Pritisnite HOME.
3 Odaberite f (Photo) koristeći
</,.
4 Odaberite DLNA server pomoću M/m i
pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku
u mapi pomoću M/m, zatim pritisnite
ENTER. Prikaže se odabrana slikovna
datoteka.
&&Za pokretanje slideshow (prezentacija)
reprodukcije, pritisnite N.
b
&& Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se
prikazati u popisu datoteka ili mapa.
––slikovne mape na desetoj razini i slikovne
datoteke/mape na jedanaestoj ili nižoj razini
––Kad je broj mapa 1000 ili više ako je ukupan
broj mapa i datoteka jedne strukture datoteka
veći od 999
&& Neki nazivi servera možda se neće prikazati.
44
Korištenje izbornika za
podešenja
Odaberite 6 (Setup) u izborniku uređaja
kad želite promijeniti postavke uređaja.
1 Pritisnite HOME.
2 Odaberite  (Setup) koristeći </,.
Postavke i podešenja
3 Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER.
Postavke i
podešenja
Za detalje o opcijama podešenja i ikonama
kategorija postavki, pogledajte "Popis
postavki" (str. 46).
Primjer: Video Settings (postavke slike)
4 Podesite opcije.
 nastavlja se
45
Popis postavki
Network Update
Možete podesiti sljedeće opcije.
Ikona
Objašnjenje
Network Update (str. 46)
Nadogradnja softvera uređaja.
Možete nadograditi i poboljšati funkcije uređaja. Savjetujemo ažuriranje mreže približno
svaka 2 mjeseca.
Video Settings (str. 47)
Podešenje postavki slike ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
Za informacije o funkcijama nadogradnje,
posjetite sljedeću internetsku stranicu;
http://support.sony-europe.com/
Audio Settings (str. 50)
Podešenje postavki zvuka ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
BD/DVD Viewing Settings
(str. 53)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
1 Odaberite "Network Update" pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj se spaja na mrežu i pojavi se
poruka za potvrdu.
2 Odaberite "OK" pomoću </, i
pritisnite ENTER.
Uređaj započinje preuzimanje, zatim
automatski nadograđuje softver. Kad je
nadogradnja dovršena, na pokazivaču
uređaja prikaže se "FINISH" u trajanju
od 5 sekundi, zatim se uređaj automatski
isključi.
Photo Settings (str. 55)
Podešenje postavki vezanih uz
fotografije.
System Settings (str. 55)
Podešenje postavki vezanih uz
uređaj.
Network Settings (str. 57)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
Easy Setup (str. 61)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Resetting (str. 62)
Resetira postavke uređaja na
tvorničke vrijednosti.
3 Pritisnite ?/1 kako biste uključili
uređaj.
Uređaj se uključi a softver je nadograđen.
z
&& Brojač "VUP */9" ("*" označava korak nadogradnje) na pokazivaču uređaja također pokazuje
napredak nadogradnje.
&& Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odabirom stavke "System Information" u izborniku
"System Settings" (str. 56).
&& Postavke "Setup" sačuvane su i nakon
nadogradnje.
&& Uređaj vas obavijesti o dostupnosti novije verzije
softvera kad je "Software Update Notification"
podešeno na "On" (standardno) (str. 56).
b
&& Ne odspajajte kabel napajanja ili LAN kabel
tijekom preuzimanja ili nadogradnje softvera.
&& Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice
diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje.
&& Vrijeme preuzimanja može varirati ovisno o
server provideru ili statusu veze.
&& Pojavi li se poruka o pogrešci u povezivanju s
mrežom provjerite mrežne postavke (pogledajte
"Internetske postavke" na str. 57).
46
Nadogradnja softvera pomoću diska za
nadogradnju
Možete nadograditi i poboljšati funkcije
uređaja pomoću diska za nadogradnju, kojeg
možete kupiti kod Sony prodavatelja ili ovlaštenog lokalnog Sony servisnog centra.
1
2
4
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Počinje nadogradnja softvera.
Kad je nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaže se "FINISH" u
trajanju od 5 sekundi, zatim se automatski otvara uložnica diska.
Uklonite disk.
Uređaj se automatski isključi.
TV Type
Odabir vrste vašeg TV prijemnika.
16:9
Odaberite ovo kad spajate
na TV prijemnik sa širokom
slikom (wide-screen) ili na
TV prijemnik s funkcijom
širokog zaslona (wide mode).
4:3
Odaberite ovo kad spajate
na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog zaslona.
Pritisnite ?/1 kako biste uključili uređaj.
Uređaj se uključi a softver je nadograđen.
z
&& Brojač "VUP */9" ("*" označava korak nadogradnje) na pokazivaču uređaja također pokazuje
napredak nadogradnje.
&& Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odabirom stavke "System Information" u izborniku
"System Settings" (str. 56).
&& Postavke "Setup" sačuvane su i nakon
nadogradnje.
&& Za informacije o drugim načinima nadogradnje
softvera, posjetite sljedeću internetsku stranicu
ili se obratite najbližem Sony prodavatelju ili
ovlaštenom lokalnom Sony servisnom centru;
http://support.sony-europe.com/
b
Standardne postavke su podcrtane.
&& Ne odspajajte kabel napajanja tijekom
nadogradnje.
&& Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice
diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje.
Postavke i podešenja
3
Uložite disk za nadogradnju.
Pojavi se poruka za potvrdu.
Video Settings
Screen Format
Odabir konfiguracije prikaza za 4:3 sliku na
16:9 TV prijemniku sa širokim zaslonom.
Original
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik koji podržava
funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9
formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom.
Fixed Aspect
Ratio
Mijenja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom
zaslona. zadržavajući originalni format slike.
 nastavlja se
47
DVD Aspect Ratio
Odabir konfiguracije prikaza za reprodukciju
16:9 slike na TV prijemniku sa zaslonom
4:3 (dostupno kad je "TV Type" podešen na
"4:3" i kad je "Screen Format" podešen na
"Fixed Aspect Ratio").
Letter Box
Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.
Pan & Scan
Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim
rubovima sa strane.
Output Video Format
Odabir vrste priključnice za emitiranje video
signala ("TV Connection Method") i odabir
razlučivosti izlaznih videosignala ("HDMI
Resolution"/"Component Resolution").
1
2
Odaberite "Output Video Format" u izbor­
niku "Video Settings", zatim pritisnite
ENTER.
Odaberite vrstu priključnice za emitiranje video signala pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
b
Letter Box
Kad istodobno spajate HDMI OUT priključ­
nicu i ostale video izlazne priključnice,
odaberite "Component Video".
TV Connection Method
Pan & Scan
b
Ovisno o DVD disku format "Letter Box" može
automatski biti odabran umjesto "Pan & Scan" ili
obrnuto.
HDMI
Emitira signale iz HDMI
OUT priključnice u
skladu s niže navedenim
podešenjem "HDMI
Resolution" (str. 49).
Component
Video
Emitira signale iz
COMPONENT VIDEO
OUT priključnica u
skladu s niže navedenim
podešenjem "Component
Resolution" (str. 49).
Video
Emitira signale iz
LINE OUT VIDEO
priključnice.
Cinema Conversion Mode
Podešavanje načina video konverzije za
480p/576p, 720p, 1080i ili 1080p* signale iz
HDMI OUT priključnice ili COMPONENT
VIDEO OUT priključnica.
*Samo HDMI
48
Auto
U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj
automatski detektira je li
materijal baziran na video
sadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan
način konverzije.
Video
Uvijek će se odabrati način
konverzije prikladan za
materijale bazirane na video
sadržaju, bez obzira na
materijal.
3
(Samo kad odaberete "HDMI" ili
"Component Video")
1Odaberite vrstu signala za HDMI
OUT priključnicu ili COMPONENT
VIDEO OUT priključnice pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Kad promijenite razlučivost izlaznog
videosignala, pojavi se testni prikaz na
oko 30 sekundi.
b
Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN
za povratak na prethodni prikaz i promijenite razlučivost.
2Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu.
3Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite
ENTER.
Slijedite upute na zaslonu.
HD indikator svijetli tijekom emitiranja
720p/1080i/1080p video signala.
b
HDMI Resolution/Component Resolution
Auto (samo
HDMI)
U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj
emitira signale počevši
od najviše razlučivosti
prihvatljive za TV prijemnik: 1080p > 1080i
> 720p > 480p/576p >
480i/576i
Ako je krajnji format
slike nezadovoljavajući,
pokušajte s drugim podešenjem koje odgovara
vašem TV prijemniku.
480i/576i
Emitira 480i/576i video
signale.
480p/576p
Emitira 480p/576p
video signale.
720p
Emitira 720p video
signale.
1080i
Emitira 1080i video
signale.
1080p (samo
HDMI)
Emitira 1080p video
signale.
Podešavanje izlaza 1920  1080p/24 Hz video
signala tijekom reprodukcije materijala koji
se baziraju na filmu, na BD-ROM disku
(720p/24 Hz ili 1080p/24 Hz). 1920  1080p/
24 Hz video signali mogu se emitirati kad su
zadovoljeni sljedeći uvjeti.
––Pomoću HDMI OUT priključnice je spojen
TV prijemnik koji podržava 1080/24p,
––"Output Video Format" je podešeno na
"HDMI", a
––"HDMI Resolution" je podešeno na "Auto"
ili "1080p".
Auto
Emitira 1920 T 1080p/24 Hz
video signale samo kod
povezivanja na TV koji
podržava 1080/24p, pomoću
HDMI OUT priključnice.
On
Emitira 1920 T 1080p/24 Hz
video signale bez obzira na
vrstu spojenog TV-a.
Off
Odaberite ovo ako vaš TV
prijemnik ne podržava
1080/24p video signale.
Postavke i podešenja
&& Ako se ne pojavi slika nakon promjene
postavke "Output Video Format", držite
tipku  na uređaju dulje od 10 sekundi.
Rezolucija videoizlaza resetirat će se na
najmanju rezoluciju.
&& Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriključnice,
videosignali možda se neće emitirati iz
ostalih priključnica nego samo iz HDMI
OUT priključnice, kad je odabrano "Auto"
ili "1080p" (str. 71). Kad istodobno spajate
drugu opremu, pritisnite RETURN za povratak na korak 2 i promjenu postavke "TV
Connection Method".
BD-ROM 1080/24p Output
b
Kad spojeni TV prijemnik ne podržava 1080/24p a
"BD-ROM 1080/24p Output" je podešeno na "On",
ne pojavljuje se slika s BD-ROM diska. U tom slu­
čaju, pritisnite HOME za prikaz izbornika uređaja i
promijenite postavku "BD-ROM 1080/24p Output".
YCbCr/RGB (HDMI)
Podešavanje postavki boje za videosignale
koji se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.
Postavku odaberite u skladu s vrstom spojenog TV prijemnika.
Auto
Automatski detektira vrstu
priključenog TV-a i odabire
odgovarajuće podešenje boje.
YCbCr (4:2:2)
Emitira YCbCr 4:2:2 video
signale.
YCbCr (4:4:4)
Emitira YCbCr 4:4:4 video
signale.
RGB (16-235) vu postavku odaberite prilikom spajanja na uređaj koji
podržava samo RGB.
RGB (0- 255)
Odaberite ovo kod spajanja
na RGB (0-255) uređaj.
 nastavlja se
49
HDMI Deep Colour Output
Podešavanje postavki Deep Colour (dubina
boje) za videosignale koji se emitiraju iz
HDMI OUT priključnice.
Dubina boje je naznačena brojem bitova i
vrijednost raste što se više boja može reproducirati. Uređaj podržava dubinu boje do 12
bitova. Spojite li uređaj na TV koji podržava
Deep Colour, postići će se bolja reprodukcija
boja nego ako uređaj spojite na TV koji ne
podržava Deep Colour.
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
12bit
Omogućuje izlaz 12-bitnih
videosignala.
10bit
Omogućuje izlaz 10-bitnih
videosignala.
Off
Odaberite ovo kad je
slika nestabilna ili su boje
neprirodne.
x.v.Colour Output
Postavke slanja xvYCC informacija na spojeni TV prijemnik.
Kombiniranjem xvYCC-kompatibilnog
video sadržaja s TV prijemnikom koji podržava x.v.Colour prikaz omogućen je točniji
prikaz boja predmeta iz vanjskog svijeta.
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Off
Odaberite ovo kad je slika
nestabilna ili su boje
neprirodne.
Pause Mode
Podešavanje moda slike za status pauze
DVD reprodukcije. Za BD-ROM disk ili disk
koji sadrži AVCHD datoteke, "Pause Mode"
se automatski podešava na "Auto".
50
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Pojavljuju
se dinamičke pokretne slike
bez zamagljivanja.
Frame
Prikaz statične slike u visokoj razlučivosti.
Audio Settings
Standardne postavke su podcrtane.
Audio Output Priority
Odabir vrste priključnice za emitiranje audio
signala. 2-kanalni linearni PCM signali emitiraju se pri najviše 48 kHz iz izlaznih priključnica koje nisu prioritetne priključnice.
HDMI
Emitira audio signale iz
HDMI OUT priključnice.
Coaxial/
Optical
Emitira audio signale iz
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) priključnice.
Stereo
Analogue
Emitira audio signale iz
LINE OUT (R-AUDIO-L)
priključnica.
Audio (HDMI)
Odabir vrste signala za HDMI OUT
priključnicu.
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Emitira audio
signale u skladu sa statusom
spojenog HDMI uređaja.
2ch PCM
Konvertira signale na 2-kanalne linearne PCM signale
prije emitiranja iz HDMI
OUT priključnice.
b
Odaberite "2ch PCM" kod spajanja na TV prijemnik ili AV pojačalo (prijemnik) koje ne podržava
Dolby Digital ili DTS. U suprotnom, može izostati
zvuk ili doći do pojave smetnji u zvuku.
BD Audio Setting
Odabir miješanja interaktivnog zvuka i
sekundarnog zvuka (komentar) tijekom reprodukcije BD diska koji sadrži takve audio
signale.
DTS
Odabir izlaza audio signala tijekom reprodukcije DTS diska. Ovo podešenje utječe na
izlaz iz DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) priključnice.
Emitira audio signale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audio
signala u primarni audio
signal.
Downmix
PCM
Konvertira signale radi
emitiranja linearnih PCM
signala. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja bez
ugrađenog DTS dekodera.
Direct
Emitira samo primarne
audio signale.
DTS
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja s ugrađenim
DTS dekoderom.
b
PCM 96 kHz i PCM 192 kHz audiosignali emitiraju
se kao PCM 48 kHz audiosignali kada je opcija
"BD Audio Setting" podešena na "Mix."
48kHz/96kHz PCM
Odabir maksimalne frekvencije uzorkovanja
za PCM signale emitirane iz DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) priključnice.
Audio ATT
Smanjivanje razine audio izlaza radi sprječavanja izobličenja zvuka.
On
Omogućava prigušenje
zvuka.
Off
Onemogućava prigušenje
zvuka.
48kHz/16bit
Emitira audio signale od
96 kHz uzorkovane na
48 kHz/16 bita.
96kHz/24bit
Emitira audio signale od
96 kHz uzorkovane na
96 kHz/24 bita. Ipak, signali
će se emitirati na 48 kHz/
16 bita ako je izvor zaštićen
od kopiranja.
b
"Audio ATT" ne utječe na izlaz iz HDMI OUT
priključnice i DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) priključnice.
Dolby Digital
Odabir izlaza audio signala tijekom reprodukcije Dolby Digital diska.
Ovo podešenje utječe na izlaz iz DIGITAL
OUT (COAXIAL/OPTICAL) priključnice.
Downmix
PCM
Konvertira signale radi
emitiranja linearnih PCM
signala. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja bez
ugrađenog Dolby Digital
dekodera.
Dolby Digital
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja s ugrađenim
Dolby Digital dekoderom.
Postavke i podešenja
Mix
b
&& Ako odaberete "96kHz/24bit" kad je spojeno AV
pojačalo (prijemnik) koje ne podržava 96 kHz,
to može rezultirati izostankom zvuka ili glasnim
zvukom.
&& "48kHz/96kHz PCM" nema učinka kad je stavka
"Audio Output Priority" podešena na "HDMI" ili
"Stereo Analogue".
 nastavlja se
51
Audio DRC
Downmix
Odabir postavki dinamičkog raspona (razina
komprimiranja zvuka) kod reprodukcije BD
ili DVD diska koji podržava "Audio DRC".
Auto
Omogućuje reprodukciju
pri dinamičkom rasponu
određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi
reproduciraju se na razini
"Standard".
Standard
Omogućuje reprodukciju
pri razini komprimiranja
između razina "TV Mode" i
"Wide Range".
TV Mode
Zvuk je iznimno komprimiran. Tiši zvukovi postaju
čujniji.
Wide Range
b
Komprimiranje ne djeluje.
Proizvodi se dinamičan
zvuk.
&& "Audio DRC" djeluje samo kod reprodukcije Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby
TrueHD audio signala.
&& Kad je "Dolby Digital" podešeno na "Dolby
Digital" u izborniku "Audio Settings" (str. 47),
"Audio DRC" ne djeluje na izlazne audio signale
iz DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
priključnice. Ipak, to ne vrijedi za sljedeće
slučajeve.
––kad je "BD Audio Setting" podešeno na "Mix"
tijekom reprodukcije BD diska.
––kad je "Audio Output Priority" podešeno na
"HDMI" ili "Stereo Analogue".
52
Odabir načina konverzije višekanalnog zvuka
na 2-kanalni zvuk.
Dolby
Surround
Emitira Dolby Surround
(Pro Logic) signale putem 2
kanala. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja koji
podržava Dolby Surround
(Pro Logic).
Normal
Emitira audio signale bez
Dolby Surround (Pro Logic)
efekta. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja koji
ne podržava Dolby Surround (Pro Logic).
b
"Downmix" ne djeluje na slijed bitova (bitstream)
audio izlaza iz DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT priključnice.
BD/DVD Viewing
Settings
4 Odaberite dobno ograničenje, zatim
pritisnite ENTER.
Što je niža vrijednost, to je veće
ograničenje.
Ako odaberete "Select Age Restriction",
možete unijeti dob od "0" do "255" pomoću </M/m/, ili brojčanih tipaka.
&&Za poništavanje Parental Control podešenja, odaberite "No Restrictions".
Standardne postavke su podcrtane.
BD/DVD Menu
Audio
Odabir standardnog jezika zapisa za BDROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku. Kad odaberete
"Select Language Code", pojavi se polje
za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis
jezičnih kodova" (str. 75) pronađite kôd za
vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Subtitle
Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 75) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
BD Parental Control
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene
se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama.
1 Odaberite "BD Parental Control" u
izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i
pritisnite ENTER.
z
Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password"
na str. 54).
b
&& Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 62)
i podesite novu zaporku (pogledajte "Password"
na str. 54).
&& Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental
Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
&& Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na
promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku
i zatim promijenite razinu.
&& Kad je u "Select Age Restriction" odabrano
"255", podešenje funkcije Parental Control je
poništeno.
Postavke i podešenja
Odabir standardnog jezika izbornika za BDROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code",
pojavi se polje za unos jezičnog koda. U
odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 75)
pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u
polje za unos.
DVD Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama.
1 Odaberite "DVD Parental Control" u
izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i
pritisnite ENTER.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
4 Odaberite razinu, zatim pritisnite ENTER.
Što je niža vrijednost, to je veće
ograničenje.
&&Za poništavanje Parental Control podešenja, odaberite "No Restrictions".
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
 nastavlja se
53
z
Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password"
na str. 54).
b
&& Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 62)
i podesite novu zaporku (pogledajte "Password"
na str. 54).
&& Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental
Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
&& Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na
promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku
i zatim promijenite razinu.
Parental Control Region Code
Reprodukcije nekih BD-ROM ili DVD
VIDEO diskova može se ograničiti prema
geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije BDROM ili DVD VIDEO diskova. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove
možete podesiti različite razine ograničenja.
1 Odaberite "Password" u izborniku
"BD/DVD Viewing Settings" i pritisnite
ENTER.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Promjena zaporke
1
Nakon koraka 3, pomoću brojčanih
tipaka unesite novu zaporku.
1 Odaberite "Parental Control Region
2
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
Hybrid Disc Playback Layer
Code" u izborniku "BD/DVD Viewing
Settings" i pritisnite ENTER.
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
4 Odaberite područje ograničenja, zatim
pritisnite ENTER.
Kad odaberete "Select Region Code",
pojavi se polje za unos regionalnog koda.
U odjeljku "Parental Control/Regionalni kodovi" (str. 75) pronađite kôd za
područje ograničenja, zatim ga unesite u
polje za unos.
z
Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password"
na str. 54).
b
&& Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 62)
i podesite novu zaporku (pogledajte "Password"
na str. 54).
&& Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental
Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
&& Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na
promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku
i zatim promijenite razinu.
54
Password
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabir prioritetnog sloja kod reprodukcije
hibridnog diska. Za promjenu podešenja,
isključite uređaj te ga ponovno uključite.
BD
Reproducira BD sloj.
DVD/CD
Reproducira DVD ili CD
sloj.
BD Internet Connection
Ovom opcijom odabirete hoćete li dopustiti
spajanje sadržaja s BD diska na internetsku
vezu (u modu BDMV) tijekom njegove re­
produkcije. Za uporabu ove funkcije potrebna
je mrežna povezanost i pripadajuća podešenja
(str. 57).
Allow
(dopusti)
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Do not allow
(ne dopusti)
Onemogućava spajanje na
internet.
Photo Settings
Standardna postavka je podcrtana.
Slideshow Speed
Mijenja brzinu slideshow reprodukcije.
Normal
Fotografije se izmjenjuju pri
normalnoj brzini.
Slow
Sporo izmjenjivanje
fotografija.
Standardne postavke su podcrtane.
OSD
Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se
pojavljuju na TV zaslonu.
Dimmer
Podešavanje svjetline pokazivača uređaja.
Bright
Jače osvijetljen pokazivač.
Dark
Slabije osvijetljen pokazivač.
Off
Isključuje osvjetljenje
pokazivača tijekom reprodukcije. Kad reprodukcija
ne traje, pokazivač je slabije
osvijetljen.
Postavke i podešenja
Fast
Brzo izmjenjivanje
fotografija.
System Settings
Control for HDMI
On
Omogućuje uporabu funkcije "Control for HDMI"
(str. 18).
Off
Isključuje funkciju.
Quick Start Mode
On
Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz pripravnog
stanja.
Off
Standardna postavka.
b
Kad je "Quick Start Mode" podešeno na "On",
––potrošnja energije je veća nego kad je "Quick
Start Mode" podešeno na "Off" i
––ventilator se može uključiti ovisno o temperaturi
okruženja.
 nastavlja se
55
Auto Power Off
Uređaj se automatski isključuje ako ne pritis­
nete nijednu tipku na njemu ili na daljinskom
upravljaču kroz duže od 30 minuta, osim kad
je u tijeku reprodukcija BD-a/DVD-a/CD-a/
fotodatoteka ili ažuriranje softvera.
On
Uključuje funkciju "Auto
Power Off".
Off
Isključuje funkciju.
Auto Display
On
Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom
promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka,
audio signala itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
Screen Saver
Prikaz screen savera se pojavi kad se uređaj
ne upotrebljava duže od 15 minuta, a na TV
zaslonu je prikazan izbornik, primjerice, izbornik uređaja. Prikaz screen savera pomaže
u sprječavanju oštećenja zaslona spojenog
uređaja (utiskivanje slike).
56
On
Uključuje funkciju screeen
saver.
Off
Isključuje funkciju.
Software Update Notification
Ova funkcija obavještava o dostupnosti novije verzije softvera. Za uporabu ove funkcije
potrebna je mrežna povezanost i pripadajuća
podešenja (str. 57).
On
Podešava uređaj kako bi vas
obavijestio o dostupnosti
novije verzije softvera
(str. 46).
Off
Isključuje funkciju.
System Information
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
Network Settings
Internet Settings
1 Odaberite "Internet Settings" u izbor-
nog LAN-a i pritisnite ENTER.
Automatic
registration
(WPS)
Kad spojite uređaj
s bežičnim LAN
routerom (pristupnom
točkom) kompatibilnim
s Wi-Fi Protected Setup,
odaberite ovu opciju i
prijeđite na korak 7 iz
"Podešavanje bežičnog
LAN-a (automatska
registracija (WPS))" na
str. 32.
Access point
scan
Odaberite ovu opciju
kad spajate uređaj na
bežični LAN router
(pristupnu točku)
bez sigurnosti koji je
kompatibilan s Wi-Fi
Protected Setup ili koji
nije kompatibilan s WiFi Protected Setup.
Manual
registration
Odaberite ovu opciju za
ručno podešavanje svih
postavki.
niku "Network Settings" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
3 Odaberite tip spojenog routera i pritisnite ENTER.
Bežična veza
Odaberite kod spajanja
preko bežičnog LAN routera (pristupne točke).
Wired
Odaberite kod izravnog
spajanja na širokopojasni router i prijeđite na
korak 10.
Postavke i podešenja
Ove stavke su nužne kod spajanja na Internet
pomoću LAN kabela. Unesite odgovarajuće
(brojčano-slovne) vrijednosti za vaš širokopojasni router ili bežični LAN router. Broj
stavki koje treba podesiti može varirati, ovisno o davatelju internetskih usluga (Internet
provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte
upute za uporabu koje ste dobili od vašeg
davatelja internetskih usluga ili koje su isporučene uz router.
4 Odaberite način konfiguriranja bežič-
5 Provjerite sljedeće postavke svog bežičnog LAN routera (pristupne točke).
––SSID (Service Set Identifier)
––Tip sigurnosti: Za detalje o tipu
sigurnosti koju možete upotrebljavati s
ovim uređajem pogledajte "O sigurnosti
bežičnog LAN-a" na str. 73.
––Sigurnosni ključ: Bežični LAN
router (pristupna točka) ima WEP ili
WPA ključ, ovisno o odabranom tipu
sigurnosti.
&&Ako odaberete "Access point scan" u
koraku 4, prijeđite na korak 9 iz "Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje
pristupne točke)" na str. 33.
z
&& WEP ili WPA ključ može se zvati i "zaporka" ili "mrežni ključ", ovisno o bežičnom
LAN routeru (pristupnoj točki).
&& SSID vašeg bežičnog LAN routera (pristupne točke) prikazuje se na listi bežične
mreže na računalu. Provjerite SSID vaše
mreže na str. 26.
 nastavlja se
57
6 Odaberite metodu ručne registracije i
pritisnite ENTER.
Manual
registration
Za ručno podešavanje,
odaberite ovu opciju i
unesite SSID. Za unos
znakova, pogledajte
str. 59.
(WPS) PIN
method
Odaberite ovu opciju
kod spajanja uređaja
na bežični LAN router
(pristupnu točku)
kompatibilan s Wi-Fi
Protected Setup i unesite PIN kôd.
&&Ako odaberete "(WPS) PIN method",
prikazuje se PIN kôd ovog uređaja.
Registrirajte kôd na bežični LAN router
(pristupnu točku) unutar 2 minute
nakon pritiska na "Start" i prijeđite na
korak 12. Detalje o registraciji potražite
u uputama za uporabu bežičnog LAN
routera (pristupne točke).
7 Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER.
Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA
ključa.
&&Ako odaberete "None", prijeđite na
korak 10.
8 Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA
ključa.
Za unos znakova, pogledajte str. 59.
b
Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili
WPA ključ prije prelaska na korak 9. Nakon
što pritisnete , u koraku 9, na zaslonu se
više ne mogu provjeriti znakovi.
9 Pritisnite ,.
b
WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica bez obzira na broj unesenih znakova.
58
10Odaberite način podešavanja IP adrese
i zatim pritisnite ENTER.
Auto
Acquisition
Odaberite ovo kad su
DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
postavke servera dostupne od strane vašeg
davatelja internetskih
usluga. Postavke mreže
koje su neophodne za
uređaj, pripisuju se
automatski.
Manual
Omogućuje ručno
podešavanje IP adrese u
skladu s vašim mrežnim
okruženjem.
&&Odaberete li "Manual", podesite sljedeće stavke:
––IP Address
––Subnet Mask
––Default Gateway
Prikazuje se zaslon za podešavanje
postavki DNS servera nakon podešavanja opcija. Ručno unesite adresu DNS
servera i prijeđite na korak 12.
11Odaberite način podešavanja DNS
servera i zatim pritisnite ENTER
Auto
Automatsko dobivanje
adrese DNS servera.
Manual
Ručno unesite adresu
DNS servera.
&&Ako ste odabrali "Manual", adresu
unesite u redak "Primary DNS".
12Odaberite "Do not use" i pritisnite
ENTER.
Ako vaš davatelj usluga interneta
ima posebnu postavku proxy servera,
odaberite "Use" i upišite podatke u retke
"Proxy Server" i "Port Number". Za unos
znakova, pogledajte str. 59.
13Odaberite "Perform" pomoću M/m i
2Pomaknite kursor ulijevo od znaka kojeg želite obrisati pomoću </,.
Primjer: ako želite obrisati "H" (zaslon
"SSID Entry")
zatim pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka
pogreške, slijedite upute na zaslonu.
Dodatne detalje potražite na sljedećoj
internetskoj stranici i provjerite odjeljak
FAQ: http://support.sony-europe.com/
Kursor
14Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
15Provjerite postavke, odaberite "Finish"
3Odaberite "Clear" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se poruka "Settings are
complete.".
Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite
poruku i ponovite podešavanje mreže.
Unos znakova
Upotrijebite sljedeći postupak za unos SSID,
WEP/WPA ključa ili "Proxy Server".
Polje za unos
b
3
Provjerite jeste li pravilno unijeli sigurnosni
ključ prije prelaska na korak 3. Nakon pritiska
na plavu tipku ("Finish") u koraku 3 i prelaska
na sljedeći korak, nećete više moći provjeriti
znakove na zaslonu.
Postavke i podešenja
i zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite plavu tipku ("Finish") kad ste
završili.
Kad unesete SSID, pritisnite , za prelazak na sljedeći zaslon.
Kad unesete "Proxy Server", pritisnite
RETURN za izlaz.
Dostupne tipke
1
2
Pritisnite brojčanu tipku više puta za
odabir znaka.
Primjer:
Pritisnite brojčanu tipku 3 jedanput za
unos slova "D".
Pritisnite brojčanu tipku 3 tri puta za
unos slova "F".
Pritisnite , i unesite sljedeći znak. Ako
pogriješite, pogledajte sljedeći korak.
Tipke
Detalji
Crvena tipka
(Letter Type)
Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa slova i
unosa brojeva.
Zelena tipka
(A/a)
Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa velikih i
malih slova.
Žuta tipka
(Symbol)
Prikaz tipkovnice za
simbole.
Plava tipka
(Finish)
Stavke su unesene i uređaj
se vraća na prethodan
prikaz.
RETURN
(poništavanje)
Povratak na prethodan prikaz, uz poništavanje unosa.
1Pomaknite kursor na polje za unos
pomoću M/m.
Kursor mijenja boju u žutu.
 nastavlja se
59
Tipke
Detalji
</M/m/,,
ENTER
&& Odaberite funkciju pomoću </M/m/,, zatim
pritisnite ENTER.
&& Unesite znakove na sljedeći način: A Odaberite
izbornik za odabir znakova pomoću </M/m/,,
zatim pritisnite ENTER.
B Odaberite znak pomoću </, i pritisnite
ENTER.
4 Odaberite "Connection Server
Settings" u izborniku "Network
Settings" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se lista spojenog servera.
Ako se na listi servera na prikaže nijedan
server, pritisnite OPTIONS za odabir
"Update Server List" i pritisnite ENTER.
Network Connection Diagnostics
Možete pokrenuti dijagnostiku spajanja na
mrežu.
1 Odaberite "Network Connection
Diagnostics" u izborniku "Network
Settings" i pritisnite ENTER.
5 Pritisnite OPTIONS za odabir "Network
Diagnostic" i pritisnite ENTER.
6 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
postupak dijagnostike mreže.
&&Za prikaz detaljnih rezultata o serveru,
odaberite server pomoću M/m i pritisnite ENTER. Za povratak na prikaz
rezultata, odaberite "Close" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
postupak dijagnostike mreže. Ako se
pojavi poruka pogreške, slijedite upute na
zaslonu i ponovite "Network Connection
Diagnostic".
3 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Connection Server Settings
1 Spojite uređaj s DLNA certifikatom na
mrežu podešenu u "Korak 4: Spajanje
na mrežu" na str. 26 i postavite uređaj
s DLNA certifikatom da bude kućni
server.
Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja s DLNA certifikatom.
b
Ako je na uređaju s DLNA certifikatom
podešen firewall, isključite ga. Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja s DLNA
certifikatom.
2 Pritisnite HOME.
3 Odaberite 6 (Setup) koristeći </,.
60
7 Pritisnite RETURN za povratak na listu
servera.
8 Pritisnite RETURN za izlaz.
Za prikaz/sakrivanje servera
1
2
Dok se prikazuje lista spojenih servera,
odaberite server pomoću M/m i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Shown" ili "Hidden" tipkama
M/m te pritisnite ENTER.
Ako odaberete "Hidden", server se neće
prikazivati u kategoriji fotografija.
z
Server možete sakriti i u kategoriji fotografija.
Odaberite server pomoću M/m i pritisnite
OPTIONS za odabir "Hidden" te pritisnite
ENTER.
Za brisanje servera iz liste spojenih
servera
1
2
3
Dok se prikazuje lista spojenih servera,
odaberite server pomoću M/m i pritisnite
OPTIONS.
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER. Za
brisanje svih servera, odaberite "Erase
All". Pojavi se poruka za potvrdu.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrani server je izbrisan.
Easy Setup
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za
unos osnovnih podešenja.
1 Odaberite "Easy Setup" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Start" pomoću </, i
pritisnite ENTER.
3 Slijedite upute za "Korak 7: JednostavPostavke i podešenja
no podešavanje" (str. 30) od koraka 4.
61
Resetting
Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu
postavki. Sve postavke unutar grupe će se
resetirati.
1 Odaberite "Resetting" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Reset to Factory Default
Settings" i pritisnite ENTER.
3 Odaberite postavke koje želite resetirati na tvorničke vrijednosti, zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu. Možete
resetirati sljedeće postavke:
––Video Settings (postavke slike)
––Audio Settings (postavke zvuka)
––BD/DVD Viewing Settings (postavke
za gledanje DB/DVD diska)
––Photo Settings (postavke vezane uz
fotografije)
––System Settings (postavke sustava)
––Network Settings (postavke mreže)
––All Settings (sve postavke)
4 Odaberite "Start" pomoću </, i
pritisnite ENTER.
b
Kad je u koraku 3 odabrano "All Settings"
––sve postavke unutar  (Setup) su vraćene na
tvornička podešenja.
––Postavke "Video Settings" i "Audio Settings"
koje je moguće podesiti pritiskom na OPTIONS
tijekom reprodukcije (str. 39) nisu resetirane.
62
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća
tijekom uporabe uređaja, prije nego što
odnesete uređaj na servis, proučite ove upute
jer vam one mogu pomoći u rješavanju
problema. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem Sony dobavljaču.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
Prilikom uključivanja uređaja na zaslonu
se pojavljuje poruka "A new software
version has been found on the network.
Perform update under "Network Update".
Dodatne
informacije
Dodatne informacije
Provjerite je li kabel napajanja čvrsto
spojen.
Potrebno je kratko vrijeme da bi se uređaj
uključio.
Pogledajte "Network Update" (str. 46) kako
biste nadogradili uređaj na noviju verziju
softvera.
Disk
Disk se ne može reproducirati.
Disk je prljav.
Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dolje.
Disk je iskrivljen.
Pokušali ste reproducirati disk na kojem se
nalazi format kojeg ovaj uređaj ne može
reproducirati (str. 70).
Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se s regionalnim kodom uređaja.
Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk
koji nije pravilno finaliziran (str. 70).
Slika
Ako spajate opremu pomoću HDMI kabela,
pogledajte i odjeljak "Spajanje na HDMI
priključnicu (str. 17).
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni.
 nastavlja se
63
Provjerite jesu li kabeli oštećeni.
Provjerite povezanost s TV prijemnikom
(str. 16) i odaberite odgovarajući ulazni
kanal na TV prijemniku, tako da se signal
uređaja pojavi na TV zaslonu.
Kad reproducirate dvoslojni BD/DVD disk,
slika i zvuk mogu se trenutno prekinuti na
mjestu gdje se slojevi izmijene.
Slika se ne pojavljuje kad je odabrana
netočna razlučivost izlaznih videosignala
u izborniku "Output Video Format".
Pritisnite i zadržite x na uređaju duže od
10 sekundi kako biste resetirali razlučivost
izlaznih videosignala na najnižu razlučivost.
Slika ne ispunjava zaslon, premda je format slike podešen u "DVD Aspect Ratio" u
izborniku "Video Settings".
Format slike diska je zadan na DVD disku
(str. 48).
Kod istovremenog spajanja na HDMI OUT
priključnicu i ostale video izlazne priključnice, video signali emitiraju se samo kroz
HDMI OUT priključnicu, ali ne i kroz ostale
priključnice.
Podesite "Output Video Format" na
"Component Video" u izborniku "Video
Settings" (str. 48).
Tamni dijelovi slike su previše tamni/svijetli dijelovi su presvijetli ili neprirodni.
Podesite "Picture Quality Mode" na
"Standard" (tvornička vrijednost) (pogledajte "Podešavanje slike i zvuka za video
sadržaje" na str. 39).
Slika se ne emitira pravilno.
Provjerite postavke "Output Video Format"
u izborniku "Video Settings" (str. 48).
64
Zvuk
Ako spajate opremu pomoću HDMI kabela,
pogledajte i odjeljak "Spajanje na HDMI
priključnicu (str. 22).
Nema zvuka.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni.
Provjerite jesu li kabeli oštećeni.
Provjerite povezanost s vašim AV pojačalom
(prijemnikom) (str. 21) i podesite izbornik
ulaznog signala na AV pojačalu (prijemniku)
tako da se audio signali uređaja emitiraju
kroz AV pojačalo (prijemnik).
Uređaj je u modu skeniranja.
Ako se audio signal ne emitira kroz DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
priključnicu, provjerite postavke zvuka
(str. 50).
Zvuk se ne emitira pravilno.
Provjerite postavku "Audio Output Priority"
u izborniku "Audio Settings" (str. 50).
Glasnoća zvuka je stišana.
Na nekim BD ili DVD diskovima je tiši
zvuk.
Podesite "Audio DRC" na "TV Mode" u
izborniku "Audio Settings" (str. 52).
Podesite "Audio ATT" na "Off" u izborniku
"Audio Settings" (str. 51).
HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao
slijed bitova (bitstream).
Podesite "BD Audio Setting" na "Direct" u
izborniku "Audio Settings" (str. 51).
Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijem­
nik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne pojavljuje se slika sa DB-ROM diska.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
Provjerite postavku "BD-ROM 1080/24p
Output" u izborniku "Video Settings"
(str. 49).
Podesite "BD Audio Setting" na "Mix" u
izborniku "Audio Settings" (str. 51).
HDMI
Nema slike ili zvuka kod povezivanja na
HDMI OUT priključnicu.
Pokušajte sljedeće: A Isključite i ponovno
uključite uređaj. B Isključite i ponovno
uključite spojenu opremu. C Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
Ako je uređaj spojen na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI
kabel izravno na TV. Ako se problem riješi,
pogledajte upute za uporabu AV pojačala
(prijemnika).
HDMI OUT priključnica je spojena na
DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
Ako se HDMI OUT priključnica koristi za
video izlaz, promjena razlučivosti izlaznih
videosignala možda riješi problem (str. 48).
Zvuk se ne emitira iz HDMI OUT
priključnice.
HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audio signale).
Kod spajanja na HDMI OUT priključnicu,
emitira se nepravilan zvuk.
Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audio format uređaja. Provjerite
postavke zvuka (str. 50).
Jezik prikaza na zaslonu automatski
se mijenja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
Ako je "Control for HDMI" podešeno na
"On" (str. 55), jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja ovisno o postavci jezika
na spojenom TV prijemniku (ako promijenite postavku na TV prijemniku, itd.).
Provjerite jesu li glavni kabeli spojene komponente čvrsto spojeni.
Ako se HDMI indikator ne pojavljuje na
pokazivaču uređaja, provjerite HDMI povezanost (str. 17, 22).
Podesite "Control for HDMI" na "On"
(str. 55).
Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom "Control for HDMI".
Za detalje, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz komponentu.
Provjerite podešenje funkcije "Control for
HDMI" na spojenoj komponenti. Za detalje,
pogledajte upute za uporabu isporučene uz
komponentu.
Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite uređaj.
Ako dođe do prekida napajanja, podesite
"Control for HDMI" na "Off", zatim podesite "Control for HDMI" na "On" (str. 55).
Za detalje o funkciji "Control for HDMI",
pogledajte odjeljak "O BRAVIA Sync značajki (samo za HDMI vezu)" (str. 18).
Ako spojite uređaj na TV prijemnik putem
AV pojačala (prijemnika) koje ne podržava
funkciju "Control for HDMI", možda
nećete moći upravljati TV prijemnikom s
uređaja.
Kad spojite uređaj na TV prijemnik putem
AV pojačala (prijemnika) i promijenite
HDMI povezivanje, odspojite i spojite
mrežni kabel, ili ako dođe do prekida
napajanja, pokušajte napraviti sljedeće: A
Odaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu
(prijemniku), tako se signal uređaja pojavi
na zaslonu TV prijemnika. B Podesite
"Control for HDMI" na "Off", zatim podesite "Control for HDMI" na "On" (str. 55).
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
AV pojačalom (prijemnikom).
 nastavlja se
Dodatne informacije
Nema slike ili se na slici pojavljuju
smetnje, kod povezivanja na HDMI OUT
priključnicu.
Funkcija "Control for HDMI" ne radi
(BRAVIA Sync).
65
Vanjska memorija (mjesto za
pohranu)
Vanjska memorija se ne registrira.
Pokušajte sljedeće: A Isključite uređaj.
B Poravnajte oznaku V na EXT utoru s
oznakom V na vanjskoj memoriji, zatim
umetnite vanjsku memoriju.
C Uključite uređaj. D Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja.
Bonus sadržaji ili drugi podaci koji se
nalaze na BD-ROM disku ne mogu se
reproducirati.
Pokušajte sljedeće: A Uklonite disk.
B Isključite uređaj. C Uklonite i ponovno
umetnite vanjsku memoriju (str. 25).
D Uključite uređaj. E Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja.
F Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Na zaslonu se pojavljuje poruka na kojoj je
naznačeno da na mjestu za pohranu nema
dovoljno prostora.
Obrišite nepotrebne podatke iz vanjske
memorije (str. 38).
Operacije
Daljinski upravljač ne radi.
Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene
(str. 28).
Udaljenost između daljinskog upravljača i
uređaja je prevelika.
Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru daljinskog upravljača na uređaju.
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
Provjerite je li USB uređaj pravilno spojen
u USB priključnicu na prednjoj strani
uređaja (str. 43).
Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
Provjerite je li USB uređaj uključen.
USB uređaj je spojen preko USB huba.
Spojite USB uređaj izravno na ovaj uređaj.
66
Ime datoteke nije ispravno prikazano.
Uređaj može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO 8859-1.
Drugi formati znakova mogu biti različito
prikazani.
Ovisno o softveru za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.
Disk se ne reproducira od početka.
Uključeno je nastavljanje reprodukcije
(str. 36).
Neke funkcije ne mogu se provesti, primjerice, zaustavljanje ili pretraživanje.
Ovisno o disku, neke od gore navedenih
funkcija možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
Jezik dijaloga/titlova na disku ili kutovi
snimanja ne mogu se promijeniti.
Pokušajte upotrijebiti izbornik BD ili DVD
diska umjesto tipke za izravan odabir na
daljinskom upravljaču (str. 37).
Na trenutno reproduciranom BD ili DVD
disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi na više
jezika, kao ni scene iz različitih kutova
kamere.
BD ili DVD disk sadrži zabranu promjene
jezika dijaloga/titlova ili promjenu kuta
kamere.
Uložnica diska se ne može otvoriti, a na
pokazivaču uređaja se prikazuje "LOCKED"
ili "TLK ON"
Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje dječje blokade, držite
pritisnutom tipku  na uređaju, dok se na
pokazivaču ne pojavi "UNLOCK" (str. 12).
Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem
Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom
Sony servisu.
Uložnica diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .
Pokušajte sljedeće: A Isključite uređaj i
odspojite kabel napajanja.
B Ponovno spojite kabel napajanja i istovremeno držite pritisnutim  na uređaju.
C Držite pritisnutim  na uređaju sve dok
se uložnica ne otvori.
D Uklonite disk. E Kad se na pokazivaču
pojavi "WAIT", zadržite pritisnutim ?/1 na
uređaju više od 10 sekundi, dok se uređaj
ponovno ne uključi.
Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.
Bežični LAN
Bežični LAN router (pristupna točka) ne
prikazuje se na listi "Access point scan".
Bežični LAN router (pristupna točka) ne
prikazuje se ako ste podesili SSID tako da
se sakrije s bežičnim LAN routerom (pristupnom točkom). Provjerite i resetirajte SSID
bežičnog LAN routera (pristupne točke)
ručno (str. 57).
Dodatne informacije
Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
Zadržite pritisnutim ?/1 na uređaju više od
10 sekundi dok se indikatori na pokazivaču
uređaja ne isključe. Ako uređaj i dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite i ponovno
spojite kabel napajanja.
Ovisno o uvjetima okoliša, kao što je materijal zidova, uvjeti prijema radijskih valova
ili prepreke između uređaja i bežičnog LAN
routera (pristupne točke), domet komunikacije može se smanjiti. Primaknite uređaj i
bežični LAN router (pristupnu točku) jedan
drugom.
Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski
pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni
uređaji mogu ometati komunikaciju.
Odmaknite uređaj od takvih uređaja ili ih
isključite.
Nije moguće spojiti računalo na internet
nakon podešavanja postavki "Podešavanje bežičnog LAN-a (automatska registracija (WPS))".
Bežične postavke bežičnog LAN routera
(pristupne točke) mogu se automatski
promijeniti ako funkciju Wi-Fi Protected Setup upotrijebite prije podešavanja
bežičnog LAN routera (pristupne točke).
U tom slučaju, provjerite bežične postavke
bežičnog LAN routera (pristupne točke) i
promijenite odgovarajuće bežične postavke
na računalu. Za detalje pogledajte također
upute za uporabu bežičnog LAN routera
(pristupne točke).
Uređaj se ne može spojiti na bežični LAN
router (pristupnu točku).
Provjerite je li bežični LAN router (pristupna točka) uključen.
67
Funkcija automatske
dijagnostike
Kad je aktivirana funkcija automatske dijagnostike, radi sprječavanja nepravilnog rada
uređaja, na pokazivaču uređaja se prikaže
kôd greške ili se pojavi samo ď bez ikakvih
poruka na cijelom zaslonu.
U tim slučajevima, provjerite sljedeće.
Kad se na pokazivaču uređaja pojavi kôd
greške
Kôd greške Postupak otklanjanja
problema
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Obratite se najbližem Sony
dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i prenesite im
kôd greške.
FAN ERR
&& Uvjerite se da ventilacijski
otvori na stražnjoj strani
uređaja nisu zapriječeni.
&& Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
Kad se pojavi samo ď bez ikakvih poruka
na cijelom zaslonu
Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili
ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
68
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Logotip
diska
Oznaka koja
se koristi u
ovim uputama
BD
Blu-ray Disc
Značajke
BD-ROM i BD-RE/BD-R u BDMV i
BDAV modu, uključujući diskove od
8 cm (jednostrane) i DL diskove
BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže MP3
audiozapise* ili JPEG slikovne datoteke
DVD VIDEO
DVD
Diskovi koji najčešće sadrže filmove, a
mogu se kupiti ili unajmiti
DVD
DVD
DVD+RW/DVD+R u +VR modu ili
DVD-RW/DVD-R u video i VR modu,
uključujući diskove od 8 cm (jednostrane) i DVD+R DL/DVD-R DL diskove
DATA DVD
CD
DATA CD
―
DATA DVD
DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R diskovi koji sadrže
MP3 audiozapise* ili JPEG slikovne
datoteke
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi
u glazbenom CD formatu
DATA CD
CD-ROM i CD-R/CD-RW diskovi
koji sadrže MP3 audiozapise* ili JPEG
slikovne datoteke
*MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni
format definiran od strane ISO (International
Organization for Standardization)/IEC
(International Electrotechnical Commission)
MPEG, a služi sažimanju audio podataka. MPEG
Layer-3 je tehnologija audiokodiranja i patenti
koji se koriste uz dopuštenje tvrtke Fraunhofer
IIS i Thomson.
Dodatne informacije
DATA BD
Napomene o kompatibilnosti BD-ROM
diskova
Pošto su specifikacije Blu-ray diska nove i
još se razvijaju, neki se diskovi možda neće
moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Audio izlaz se razlikuje ovisno o izvoru,
spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim
postavkama zvuka. Za detalje, pogledajte
str. 72.
 nastavlja se
69
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
&&BD diskovi s kutijom
&&DVD-RAM diskovi
&&HD DVD diskovi
&&DivX diskovi
&&DVD Audio diskovi
&&PHOTO CD diskovi
&&Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
&&VCD/Super VCD diskovi
&&HD sloj na Super Audio CD diskovima
&&Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
&&BD-ROM/DVD VIDEO diskovi s različitim
regionalnim kodom (str. 70).
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/
DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/
DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su
izradili proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije možda neće biti dostupne. Pogledajte upute isporučene uz BD/DVD disk.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati
samo BD-ROM/DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim
kodom. Ovaj sustav se koristi za zaštitu
autorskih prava.
DVD VIDEO diskove označene s ALL uređaj
može reproducirati.
Ovisno o BD-ROM/DVD VIDEO disku,
regionalni kôd možda neće biti označen čak
i ako je reprodukcija tih BD-ROM/DVD
VIDEO diskova zabranjena prostornim
ograničenjima.
Regionalni kôd
70
b
&& Napomene o BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW
diskovima
Neki BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVDRW/DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovi ne mogu
se reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete
snimke ili fizičkog stanja diska, ili zbog značajki
uređaja za snimanje i sastavljačkog softvera.
CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako
nije pravilno finaliziran. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene
uz uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke
funkcije reprodukcije možda neće raditi kod
nekih DVD+RW/DVD+R diskova, čak i ako su
bili pravilno finalizirani. U tom slučaju, koristite
normalnu reprodukciju za gledanje diska.
&& Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava.
Ovaj proizvod namijenjen je reprodukciji
diskova koji su usklađeni s Compact Disc (CD)
standardom. Neke glazbene kompanije na tržište
plasiraju razne glazbene diskove zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu
da se među takvim diskovima mogu naći i neki
koji nisu usklađeni s CD standardom te se možda
neće moći reproducirati na ovom proizvodu.
&& Napomena o DualDisc disku
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni
audio materijal na drugoj.
Ipak, pošto strana s digitalnim audio materijalom
nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom,
ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom
proizvodu.
&& Napomena o dvoslojnom BD/DVD disku
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
&& Napomena o BD-RE/BD-R diskovima od
8 cm
Neki BD-RE/BD-R diskovi od 8 cm ne mogu se
reproducirati na ovom uređaju.
&& Napomena o BD-RE/BD-R diskovima
Ovaj uređaj podržava Ver. 2.1 BD-RE i Ver.
1.1, 1.2 i 1.3 BD-R diskove, uključujući vrstu s
organskim pigmentom BD-R (LTH vrsta).
&& Napomena o DTS 5.1 MUSIC DISC disku
Ovaj uređaj može reproducirati DTS 5.1 MUSIC
DISC diskove.
O reprodukciji diskova snimljenih u AVCHD
formatu
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji
sadrže AVCHD format.
TM
Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080
efektivnih linija za skeniranje i interlace sustav.
*2
Specifikacija visoke definicije koja koristi 720
efektivnih linija za skeniranje i progressive
sustav.
*1
b
Što je AVCHD format?
Dodatne informacije
AVCHD format je format "high-definition"
digitalne videokamere koji se koristi za snimanje
SD (standard definition) ili HD (high definition)
signala specifikacije 1080i*1 ili 720p*2 na DVD diskove, pomoću učinkovite tehnologije za kodiranje
kompresije podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format
se koristi za komprimiranje video podataka, a
sustav Dolby Digital ili Linear PCM za komprimiranje audio podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format
učinkovitije komprimira slike u usporedbi s konvencionalnim formatom kompresije slika. MPEG-4
AVC/H.264 format omogućuje da videosignali
visoke definicije (HD), koji su snimljeni digitalnim
kamkorderom, budu snimljeni na DVD disk, na isti
način kao i televizijski signali standardne definicije
(SD).
&& Neki diskovi s AVCHD formatom možda se neće
moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
&& Disk s AVCHD formatom se ne može reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Razlučivost izlaznih videosignala
Razlučivost izlaznih videosignala varira ovisno o podešenju stavke "Output Video Format" u
izborniku "Video Settings" (str. 48).
Postavke
razlučivosti
Kad je "Output Video Format" podešeno Kad je "Output Video Format" podešeno
na "HDMI"
na "Component Video"
LINE OUT
VIDEO
priključnica
COMPONENT
VIDEO
priključnice
HDMI OUT
priključnica
LINE OUT
VIDEO
priključnica
COMPONENT
VIDEO
priključnice
HDMI OUT
priključnica
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
1080p
nema slike
nema slike
*Zaštićeni sadržaji na DVD disku emitiraju se pri
razlučivosti od 480p/576p. Zaštićeni sadržaji na
BD disku emitiraju se pri razlučivosti od 576p.
Kad je "Output Video Format" podešeno na
"Video
480i/576i video signali se emitiraju iz LINE
OUT VIDEO ili COMPONENT VIDEO
priključnice, a 480p/576p video signali se
emitiraju iz HDMI OUT priključnice.
71
Podešenja izlaznih audiosignala i postavke uređaja
Izlazni audiosignali se razlikuju ovisno o izvoru, izlaznoj priključnici i korištenom AV pojačalu
(prijemniku). Kako biste uživali u željenom zvuku, provjerite koje audio formate podržava vaše
AV pojačalo (prijemnik), spoj AV pojačala (prijemnika) i postavke opcije "Audio Settings", u
skladu s donjim tablicama.
Za uživanje u
Povezivanja i postavke
Disk/izvor
Izlazni audiosignal
Audio format koji
podržava AV pojačalo
(prijemnik)
HD Audio*3
HD Audio*2
Do LPCM 7.1ch
Višekanalni LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
*3
HD Audio*2
BD
Dolby
Digital/DTS
Postavke
opcije "Audio
Settings"
HDMI OUT

DIGITAL OUT
C
HDMI OUT

DIGITAL OUT
C
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Up to LPCM 7.1ch
Višekanalni LPCM
HDMI OUT

Višekanalni LPCM
HDMI OUT
B
2-kanalni LPCM
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
LPCM 7.1ch/
LPCM 7.1ch/ LPCM 5.1ch
LPCM 5.1ch
LPCM 2ch
DVD Dolby
Digital/DTS
Audio
priključnica
uređaja*1
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Tablica postavki opcije "Audio Settings"
Postavke
Prednost audio
izlaza*5 (str. 50)

HDMI
Auto

Koaksijalni/optički
—
Audio (HDMI)*6
(str. 50)
BD Audio postavka (str. 51)
 Direct
B Mix ili Direct
Kad spajate na priključnice LINE OUT
(R-AUDIO-L), reproduciraju se 2-kanalni signali.
*2
HD Audio uključuje Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus, DTS-HD Master Audio i DTS-HD High
Resolution audio formate.
*3
Za Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio,
podesite "HDMI Resolution" u "Output Video
Format" na drugu postavku koja nije "480i/576i"
ili "480p/576p" u izborniku "Video Settings"
(str. 48).
*1
72
—
DTS*6 (str. 51)
Dolby Digital*6
(str. 51)
—
—
DTS
Dolby Digital
Primarni/sekundarni audiosignali s 2 ili manje
kanala emitiraju se kao 2-kanalni LPCM signali.
*5
LPCM 2-kanalni signali reproduciraju se iz izlaznih priključnica koje nemaju prednost.
*6
LPCM 2-kanalni signali se reproduciraju u sljedećim slučajevima:
––kad je "Audio (HDMI)" podešeno na "2ch
PCM" u izborniku "Audio Settings".
––kad je "Dolby Digital"/"DTS" podešeno
na "Downmix PCM" u izborniku "Audio
Settings".
––kad reproducirate DVD koji sadrži MPEG
zvuk.
*4
O bežičnoj LAN
sigurnosti
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja radijskim valovima,
podložna je mogućnosti presretanja. Kako
bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj
podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurirate sigurnosne
postavke u skladu s mrežnim okruženjem.
WEP
WEP upotrebljava sigurnosne značajke za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu
na WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i
razlikuje se od WEP i TKIP.
AES omogućuje višu razinu sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Ulazne i izlazne priključnice
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optička izlazna priključnica/–18 dBm
(valna duljina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr):
Phono priključnica/Y: 1,0 Vp-p/
Pb/Cb, Pr/Cr: 0,7 Vp-p/75 ohma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1,0 Vp-p/75 ohma
LINE OUT S VIDEO:
4-pinski mini DIN/
Y: 1 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
EXT:
Utor za vanjsku memoriju (Za spajanje
vanjske memorije)
DC izlaz: 5 V 500 mA Max
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanje digitalnog fotoaparata i USB memorije)
Dodatne informacije
No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svatko
može presresti bežičnu komunikaciju ili
upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez
sofisticiranog alata. Imajte na umu da postoji
opasnost od neovlaštenog pristupa podacima
ili presretanja podataka.
Tehnički podaci
Bežična veza
Bežični LAN standard:
IEEE802.11a/b/g
IEEE802.11n draft 2.0
Frekvencijski raspon:
Europski modeli:
2,4 GHz pojas: Kanali 1-13
5 GHz pojas: Kanali 36-64, 100-140
Modulacija:
DS-SS modem i OFDM modem
 nastavlja se
73
Općenito
Napajanje:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
28 W
Dimenzije (približno):
430 mm × 216 mm × 70 mm
(širina/dubina/visina) uključujući stršeće
dijelove
Masa (približno):
2,4 kg
Radna temperatura:
5 ºC to 35 ºC
Radna vlažnost:
25 % to 80 %
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 15.
Specifikacije i dizajn podložni su promjeni
bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
74
Popis jezičnih kodova
Za detalje, pogledajte str. 53.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Jezik
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afarski
1186
Abhazijski
1194
Afrikaans
1196
Amharički
1203
Arapski
1209
Asameski
1217
Ajmarski
1226
Azerbejdžanski
1229
Baškirski
1233
Bjeloruski
1235
Bugarski
1239
Biharski
1245
Bislamski
1248
Bengalski
1253
Tibetski
1254
Bretonski
1257
Katalanski
1261
Korzikanski
1269
Češki
1283
Velški
1287
Danski
1297
Njemački
1298
Butanski; Dzongkha
Grčki
1299
Engleski
1300
Esperanto
1301
Španjolski
1305
Estonski
1307
Baskijski
1311
Perzijski
1313
Finski
1326
Fidži
1327
Fareski
1332
Francuski
1334
Frizijski
1345
Irski
1347
Jezik
Kôd
1349
Škotski Gelik
1350
Galicijski
1352
Guaranski
1353
Gudžaratski
1356
Hauski
1357
Hindi
1358
Hrvatski
1363
Madžarski
1365
Armenski
1369
Interlingua
1376
Interlingue
1379
Inupijak
1393
Indonezijski
1403
Islandski
1408
Talijanski
1417
Hebrejski
1428
Japanski
1435
Jidiš
1436
Javanski
1463
Gruzijski
1481
Kazahstanski
1482
Grenlandski;
1483
Kalaallisut
Kambodžijski; Kmerski 1489
1491
Kannada
1495
Korejski
1498
Kašmirski
1501
Kurdski
1502
Kirgiški
1503
Latinski
Lingalski
1505
Laotinski; Lao
1506
Litvanski
1507
Letonski
1508
Malaški
1509
Maorski
Jezik
Kôd
Jezik
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malese; Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
Oromo
Orijski
Punjabi; Panjabi
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski; Rundi
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sangho; Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški;
Sinhaleski
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
1511
1512
1513
1514
Albanski
Srpski
Sisvati; Svati
Sesoto;
Južni soto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski; Tswana
Tonga;
Otočje Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Dodatne informacije
Kôd
Popis regionalnih kodova/Parental Control
Za detalje, pogledajte str. 54.
Broj, područje (kôd)
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2200
2219
Argentina (ar)
Australija (au)
Austrija (at)
Belgija (be)
Brazil (br)
Čile (cl)
Danska (dk)
Filipini (ph)
Finska (fi)
Grčka (gr)
Hong Kong (hk)
2174
2248
2238
2239
2254
2276
2079
2092
2304
2093
2333
Francuska (fr)
Indija (in)
Indonezija (id)
Irska (ie)
Italija (it)
Japan (jp)
Kanada (ca)
Kina (cn)
Koreja (kr)
Kolumbija (co)
Luksemburg (lu)
2363
2362
2376
2379
2390
2109
2427
2346
2333
2428
2489
Malezija (my)
Meksiko (mx)
Nizozemska (nl)
Norveška (no)
Novi Zeland (nz)
Njemačka (de)
Pakistan (pk)
Portugal (pt)
Luksemburg (lu)
Poljska (pl)
Rusija (ru)
2501
2149
2499
2086
2528
2543
2184
Singapur (sg)
Španjolska (es)
Švedska (se)
Švicarska (ch)
Tajland (th)
Tajvan (tw)
Velika Britanija
(gb)
75
Propisi i uvjeti uporabe
i sporazum o dozvoli za
krajnjeg korisnika
Sony Blu-ray Disk uređaj ("Proizvod") i pridruženi softver
("Softver") proizvela je tvrtka Sony Corporation i njene
podružnice ("Sony"). Sony također pruža i održava pridruženi
servis ("Servis"), uključujući svaku stranicu koja je dostupna
kroz naslovnu internetsku stranicu servisa ("Stranica"). Softver
uključuje softver koji se koristi u Proizvodu, pohranjen na
bilo kojem mediju, pridružen Proizvodu ili na bilo koji drugi
način isporučen od tvrtke Sony; preuzet sa Stranice ili na bilo
koji drugi način omogućen ili isporučen od tvrtke Sony; bilo
kakav takav medij i svaki ispisan ili "on-line" ili elektronski
dokument pridružen Proizvodu i sve nadogradnje i buduće
nadogradnje.
KAD PRISTUPITE, PREGLEDAVATE ILI KORISTITE
SERVIS, PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU, PRIHVAĆATE, BEZ OGRANIČENJA ILI OSPOSOBLJENOSTI,
PROPISE I UVJETE KOJI SU OVDJE NAVEDENI, ZAŠTITU PRIVATNOSTI NAVEDENU NA SONY STRANICI I
SVE DODATNE PROPISE I UVJETE UPORABE KOJI SU
OVDJE NAVEDENI U BILO KOJEM DIJELU USLUGE
I STRANICE (OPĆENITO "SPORAZUM"). AKO SE NE
SLAŽETE S PROPISIMA I UVJETIMA OVOG SPORAZUMA, SONY NE DOZVOLJAVA NI OVDJE NAVEDENA
PRAVA, TE VAS MOLIMO DA NE KORISTITE SERVIS,
PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU.
1. Vlasništvo
Softver i svi materijali o Servisu i/ili Stranici, uključujući ali
ne ograničavajući samo na slike, softver i tekst ("Sadržaj")
zaštićeni su autorskim pravom prema zakonu o autorskom
pravu i međunarodnim konvencijama. Ne možete koristiti
Softver, Servis, Proizvod, Sadržaj i Stranicu na način koji
ovdje nije naveden. Na Stranici ili kod Servisa može se naići na
vlasničke logotipe, oznake servisa i zaštićene znakove. Premda
su oni dostupni kod Servisa/na Stranici, Sony vam ne odobrava
nikakvu dozvolu za uporabu tih vlasničkih logotipa, oznaka
servisa ili zaštićenih znakova. Svaka neodobrena uporaba Servisa, Stranice, Sadržaja ili Softvera može povrijediti zakone o
zaštiti autorskih prava, zakone o zaštićenim oznakama, zakone
o privatnosti i javnosti i građanske i kriminalne statute. Svi
naslovi i autorska prava unutar i u vezi Softvera ili materijala o
Servisu/Stranici i sve kopije Softvera vlasništvo su tvrtke Sony,
njezinih davatelja licencije ili dobavljača. Sva prava koja nisu
izričito odobrena ovim Sporazumom zadržava Sony, davatelji
licencije i dobavljači.
2. Vaša prava i ograničena dozvola
Servis, Stranica, Softver, Sadržaj i Proizvod namijenjeni su
samo za osobnu uporabu. Odgovorni ste za sve svoje daljnje
aktivnosti, uključujući sve pravne odgovornosti proizišle iz
vaše uporabe Servisa ili drugih ljudi koji koriste Servis putem
vašeg Proizvoda. Možete koristiti Servis, Stranicu, Softver,
Sadržaj i Proizvod samo za zakonite svrhe. Ne smijete distribuirati, razmjenjivati, mijenjati, prodavati ili prenositi nijednu
stavku koja se može kopirati iz Servisa ili Stranice, uključujući
ali ne ograničavajući na bilo kakav tekst, slike, zvuk i video
sadržaj, za nikakve poslovne, komercijalne ili javne svrhe. Sve
dok se pridržavate propisa ovog Sporazuma, Sony vam odobrava ne-ekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo na pristup,
prikaz i uporabu Servisa, Stranice i Softvera kako je navedeno
u ovom Sporazumu. Slažete se da nećete ometati/raskidati
niti pokušati ometati/raskidati rad ovog Servisa, Stranice ili
Softvera ni na koji način.
76
3. Automatska nadogradnja
Softver sadrži funkciju koja omogućuje automatsku nadogradnju
kad je Proizvod spojen na server koji pripada tvrtki Sony ili
trećoj strani prema odobrenju tvrtke Sony. Kad naznačite da ne
namjeravate koristiti ovu funkciju automatske nadogradnje, ili
kad je upitna postavka za automatsku nadogradnju aktivirana a
vi odbijete izvršiti nadogradnju, pretpostavlja se da se slažete
da poboljšanja sigurnosne funkcionalnosti, ispravci grešaka,
druga funkcionalna nadogradnja i sve ostale promjene koje
Sony nudi putem takve nadogradnje neće biti primijenjene
na Softver i da to može utjecati na trenutnu i daljnju uporabu
Softvera.
Kad je u prethodnom odjeljku opisana funkcija automatske
nadogradnje aktivirana, pretpostavlja se da se slažete (a) da će
Softver automatski biti nadograđen jer je to nužno za poboljšanje sigurnosne funkcionalnosti, radi ispravljanja grešaka,
poboljšanja funkcionalnosti nadogradnje ili radi neke druge
svrhe i (b) da nadogradnja Softvera može obuhvaćati povećanje, izmjene ili uklanjanje funkcionalnosti Softvera.
4. Dodatni propisi vezani za uporabu Softvera Proizvoda
Softver možete koristiti samo u spoju s Proizvodom koji
je pridružen Softveru. Softver je licenciran, nije prodan. U
dodatku propisima koji su naznačeni u drugim dijelovima ovog
Sporazuma, Softver je podložan sljedećem:
Uporaba Softvera. Softver možete koristiti u spoju s Proizvodom za osobnu uporabu.
Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni.
Ne smijete mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati niti
rasklapati Softver u cjelini niti u dijelovima.
Razdvajanje komponenti. Softver je licenciran kao jedan
proizvod. Njegovi sastavni dijelovi ne smiju se razdvajati
radi uporabe na više od jednog uređaja, osim ako Sony to nije
izričito odobrio.
Podatkovne datoteke. Softver može automatski izrađivati
podatkovne datoteke koje se koriste uz Softver. Svaka takva
podatkovna datoteka smatra se dijelom Softvera.
Najam. Ne smijete iznajmljivati niti unajmljivati Softver.
Prijenos Softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava
opisana u ovom Sporazumu samo prodajom ili prijenosom
Softvera radi prodaje ili prijenosa vašeg Proizvoda, pod uvjetom da ne zadržite kopije, prenesete cijeli Softver (uključujući
sve kopije, komponentne dijelove, medije i pisane materijale,
sve verzije i eventualne nadogradnje Softvera, kao i ovaj Sporazum) i da se primatelj slaže s uvjetima ovog Sporazuma.
Zavisni Softver. Softver, mrežni servisi ili ostali proizvodi koji
nisu Softver ali o kojima ovise performanse Softvera mogu
se prekinuti ili obustaviti na zahtjev dobavljača (dobavljača
softvera, usluga ili od strane Sonyja).
Rizične aktivnosti. Softver nije otporan na kvarove i nije
dizajniran, proizveden ili namijenjen uporabi ili preprodaji
u opasnim okruženjima koja zahtijevaju performanse bez
kvarova, kao što su, primjerice, nuklearni objekti, zrakoplovna
navigacija ili komunikacijski sustavi, kontrola zračnog
prometa, strojevi za podržavanje života ili sustavi naoružanja, u
kojima kvar Softvera može prouzročiti smrt, ozljeđivanje ljudi
ili tešku materijalnu i ekološku štetu ("Rizične aktivnosti").
Sony i njegovi dobavljači jasno se odriču svakog izraženog ili
naznačenog jamstva za primjenu kod Rizičnih aktivnosti.
GNU General Public, Lesser General Public i druge licence.
Određeni dijelovi Softvera proizvedeni su prema licencama
GNU Lesser General Public License, Verzija 2,1 (LGPL), GNU
General Public License, Verzija 2 (GPL) i ostalim otvorenim
kodiranim licencama ("Open Source Licenses"), čije su kopije
pričvršćene na ovaj dokument i ugrađene u ovaj sporazum.
Za dijelove Softvera kod kojih postoji konflikt između ovog
Sporazuma i licenci Open Source Licenses, primijenit će se
licence Open Source Licenses.
Dostupnost određenih izvornih kodova. Sony omogućava
dostupnost izvornih kodova za neke dijelove SOFTVERA po
licenci GPL/LGPL LICENSES. Molimo pogledajte
http://www.sony.com/linux za pristup i upute za učitavanje takvog izvornog koda.
5. Promjene vezane uz Servis
Sony zadržava pravo da prekine jednu, neke ili sve značajke
Servisa kojeg primate u bilo koje vrijeme. Sony može s
vremena na vrijeme promijeniti, dodati ili ukloniti značajke
i funkcionalnost, nadograditi ili izmijeniti Servis, Stranicu i/
ili Softver bez najave. Možete, na zahtjev tvrtke Sony, primiti
poruku u vezi tih promjena i novih značajki/funkcionalnosti. Svaki novi tekst, sadržaj, datoteka, podatak, proizvod,
usluga, informacija, softverski alat ili druga značajka koju je
omogućio Sony (putem mreže ili CD-ROM diska ili na drugi
način) (uključujući, ali ne ograničavajući na sve automatske
nadogradnje Softvera opisane u Odjeljku 3 ovog Sporazuma)
biti će podložni ovom Sporazumu; ako se za takvu značajku
mogu primijeniti drugačiji propisi i uvjeti, takvi propisi i uvjeti
imat će prioritet kod primjene na tu značajku, u odnosu na ovaj
Sporazum.
6. Povjerljivost
7. Kontrola izvoza
Slažete se da nećete izvoziti ovaj Softver, osim u suradnji
s, kao i sa svim licencama i odobrenjima koja se traže pod,
primjenjivim zakonima o izvozu, pravilima i propisima.
8. Sonyjevo pravo na ukidanje ili izmjenu propisa ili
uvjeta ovog Sporazuma
Sony može dodati, promijeniti ili ukloniti bilo koji dio, propis
ili uvjet ovog Sporazuma u bilo koje vrijeme, bez prethodne
najave. Bilo koje promjene ovog Sporazuma ili bilo koji
propisi postavljeni na Servis i/ili Stranicu primjenjuju se od
trenutka kad su postavljeni. Nastavljanjem uporabe Servisa,
Proizvoda, Softvera i/ili Stranice nakon postavljanja promjena,
smatra se da prihvaćate te promjene. SONY MOŽE DODATI,
PROMIJENITI, PREKINUTI, UKLONITI ILI OBUSTAVITI
BILO KOJI DRUGI SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN NA
SERVIS I/ILI STRANICU, UKLJUČUJUĆI ZNAČAJKE I
SPECIFIKACIJE PROIZVODA OPISANIH ILI NAVEDENIH NA SERVISU I/ILI STRANICI, PRIVREMENO ILI
TRAJNO, U BILO KOJE VRIJEME, BEZ NAJAVE I BEZ
OBVEZE. BEZ NARUŠAVANJA BILO KOJIH DRUGIH
PRAVA, SONY MOŽE OBUSTAVITI ILI PONIŠTITI OVAJ
UGOVOR ODMAH PO NAPOMENI, UKOLIKO SE USTANOVI DA NISTE POŠTOVALI PROPISE I UVJETE OVOG
SPORAZUMA. Nakon poništavanja, Softver trebate uništiti
unutar četrnaest (14) dana nakon datuma takvog poništavanja,
i na zahtjev tvrtke Sony, isporučiti Sonyju potvrdu o takvom
uništenju. Sony može poduzeti sve zakonske i tehničke mjere
kako bi spriječio povredu i/ili kako bi osnažio ovaj Sporazum,
uključujući bez ograničenja, trenutno poništenje vašeg pristupa
Servisu, ako smatramo da kršite prava ovog Sporazuma.
9. Odšteta
Slažete se da ćete odštetiti, braniti i držati Sony i sve njegove
agente, direktore, zaposlenike, dostavljače informacija,
nositelje i korisnike licenci, suradnike, dobavljače sadržaja, činovnike i roditelje (zajedno "Odštetne strane"), nedužne za bilo
koja ili sva narušavanja ili cijene (uključujući, bez ograničenja,
plaćanje odvjetnika i ostalih troškova), nastale od Odštetne
strane u vezi s bilo kojom tvrdnjom proizašlom iz (i) bilo koje
povrede ili navodne povrede ovog Sporazuma na bilo koji
način, s vaše strane, (ii) bilo kojih informacija koje prenesete
Sonyju, (iii) bilo koje vaše povrede ili navodne povrede prava
treće strane ili (iv) bilo koje štete koje ste vi prouzročili ili navodno prouzročili na Servisu. Surađivat ćete koliko je razumno
potrebno radi obrane Odštetnih strana od bilo kojih navoda.
Sony i/ili Odštetne strane zadržavaju pravo, na vlastiti trošak,
na pretpostavku ekskluzivne obrane i kontrolu bilo koje stavke
koja je inače podložna vašoj odšteti i vi se ni u jednom slučaju
nećete nagoditi oko niti jedne stavke bez pisanog pristanka
tvrtke Sony i/ili Odštetnih stranaka.
RAZUMIJETE DA JE ZA UPORABU OVOG PROIZVODA
I SERVISA POTREBNA USLUGA INTERNETA KOJU
OMOGUĆAVATE SAMI, TE ZA KOJU STE ISKLJUČIVO
SAMI ODGOVORNI. FUNKCIONALNOST PROIZVODA I/
ILI SERVISA MOŽE BITI OGRANIČENA ILI ZABRANJENA OVISNO O MOGUĆNOSTIMA ILI TEHNIČKIM
OGRANIČENJIMA VAŠE USLUGE INTERNETA.
SOFTVER, SERVIS, PROIZVOD, SADRŽAJ I/ILI STRANICU UPOTREBLJAVATE NA VLASTITI RIZIK. SOFTVER,
SERVIS, SADRŽAJ I STRANICA SU ISPORUČENI U STANJU "KAKVOM JESU" I KOLIKO GOD JE OMOGUĆENO
ZAKONOM, SONY NE PREDSTAVLJA NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE (1) ZA TOČNOST, PRODAJU
ILI NAMJENU ZA ODREĐENU SVRHU ILI NE-POVREĐIVANJE POVEZANO SA SERVISOM, STRANICOM I/
ILI SOFTVEROM; (2) DA SU DOSTUPNI SERVER(I)
KOJI OMOGUĆUJU SERVIS, SOFTVER I/ILI STRANICU
OSLOBOĐENI VIRUSA ILI DRUGIH KOMPONENTI KOJE
MOGU ZARAZITI, OŠTETITI ILI UZROKOVATI ŠTETU
NA VAŠEM RAČUNALU, TV PRIJEMNIKU, OSTALOJ
OPREMI ILI BILO KOJEM DRUGOM VLASNIŠTVU. NADALJE, SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA UPORABU
ILI REZULTATE UPORABE SOFTVERA, SERVISA I /ILI
STRANICE U UVJETIMA KOREKTNOSTI, TOČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN. NIKAKVE USMENE ILI PISANE INFORMACIJE ILI SAVJETI
KOJE JE DAO SONY ILI OVLAŠTENI SONY PREDSTAVNIK NEĆE PREDSTAVLJATI JAMSTVO NITI NA BILO
KOJI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. AKO
SE POKAŽE DA SU SOFTVER, SERVIS I/ILI STRANICA
MANJKAVI, VI (A NE SONY ILI OVLAŠTENI SONY ZASTUPNIK) PREUZIMATE CIJELI IZNOS SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA.
Dodatne informacije
Svaku informaciju vezanu Proizvod i Dokumentaciju koja je
isporučena u skladu s ovim Sporazumom i nije javno poznata,
Zadržat ćete povjerljivom. Slažete se da takve informacije
nećete prenijeti niti jednoj trećoj strani bez prethodnog pisanog
pristanka.
10.ODRICANJE OD JAMSTVA I ODŠTETE; OGRANIČENJE
ODGOVORNOSTI
NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI ALI
NE OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR TVRTKE SONY
ILI PROBLEM VEZAN S DOBAVLJAČEM SADRŽAJA
(TREĆA STRANA), SONY NEĆE BITI ODGOVORAN ZA
BILO KAKVU POSLJEDIČNU, IZRAVNU, SLUČAJNU, NEIZRAVNU, KAZNENU ILI POSEBNU ŠTETU
POVEZANU S (A) UPORABOM, (B) NEMOGUĆNOŠĆU
UPORABE, ILI (C) GREŠKAMA U SOFTVERU, SERVISU,
PROIZVODU I/ILI STRANICI, ČAK I AKO JE SONY
ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK BIO OBAVIJEŠTEN
O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. NEKE
DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI
OGRANIČAVANJE POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE,
TAKO DA SE GORNJE OGRANIČENJE I ISKLJUČIVANJE
MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY SPRAM
VAS ZA SVE ODŠTETE, GUBITKE I UZROKE POSTUPKA
(BILO U UGOVORU ILI DELIKTU, UKLJUČUJUĆI ALI
NA OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR ILI U NEKOM DRUGOM SLUČAJU) BITI VEĆE OD KOLIČINE ZA KOJU JE
PROIZVOD KUPLJEN.
NEKE DRŽAVE, TERITORIJI I ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU ODREĐENA IZUZIMANJA IZ JAMSTVA, TAKO
DA SE OPSEG GORNJEG ODRICANJA OD JAMSTVA
I OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NE
ODNOSE NA VAS.
UVJETI OVOG ODRICANJA OD JAMSTVA NI NA KOJI
NAČIN NE UTJEČU NITI PONIŠTAVAJU VAŠA USTAVNA
PRAVA KAO POTROŠAČA, NITI NE OGRANIČAVAJU
NITI ISKLJUČUJU BILO KOJU ODGOVORNOST ZA SMRT
IZ OZLJEDE LJUDI UZROKOVANE ZBOG NEMARA
TVRTKE SONY ILI BILO KOJE DRUGE ODGOVORNOSTI
U RAZMJERU U KOJEM SE NE MOGU OGRANIČITI
PRIMIJENJENIM ZAKONOM.
 nastavlja se
77
11.Općenite odredbe
Ovaj Sporazum, ograničeno jamstvo pripisano Proizvodu,
zajedno sa svim dodatnim propisima postavljanim na Servisu
ili Stranici, zajedno predstavljaju cijeli sporazum između tvrtke
Sony i vas u odnosu na vašu uporabu Proizvoda, Servisa,
Stranice, Sadržaja i Softvera. Svaka daljnja napomena od tvrtke
Sony može biti odaslana pismom, elektronskom poštom ili
postavljanjem na Servis ili Stranicu. Svaki uzrok ili postupak
koji vam se može desiti u odnosu na vašu uporabu ove Stranice
treba se izvršiti unutar (1) godine nakon što se tvrdnja ili uzrok
postupka pojavio. Ako iz bilo kojeg razloga sud ili ovlašteno
tijelo zaključe da je bilo koja odredba ovog Sporazuma, ili
daljnjeg dijela, neprovediva, ta odredba će se provesti do maksimalnog dozvoljenog stupnja provedivosti kako bi se sačuvala
namjena ovog Sporazuma, a preostali propisi i uvjeti Sporazuma provodit će se punom snagom i u punom djelovanju. Ovaj
Sporazum vodit će se i tumačiti u skladu sa zakonima Japana.
Pojmovnik
AACS
"Advanced Access Content System" je specifikacija za upravljanje digitalnim zabavnim sadržajima pohranjenim na unaprijed
snimljenim i snimljenim optičkim medijima
sljedeće generacije. Specifikacija omogućuje
potrošačima da uživaju u digitalnom zabavnom sadržaju, uključujući i high-definition
sadržaju.
AVCHD (str. 71)
AVCHD format je format "high-definition"
digitalne videokamere koji se koristi za snimanje SD (standard definition) ili HD (high
definition) signala specifikacije 1080i*1 ili
720p*2 na DVD diskove, pomoću učinkovite
tehnologije za kodiranje kompresije podataka.
MPEG-4 AVC/H.264 format se koristi za komprimiranje video podataka, a sustav Dolby
Digital ili Linear PCM za komprimiranje
audio podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format
učinkovitije komprimira slike u usporedbi s
konvencionalnim formatom kompresije slika.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje da
videosignali visoke definicije (HD), koji su
snimljeni digitalnim kamkorderom, budu
snimljeni na DVD disk, na isti način kao i televizijski signali standardne definicije (SD).
Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080
efektivnih linija za skeniranje i interlace format.
*2
Specifikacija visoke definicije koja koristi 720
efektivnih linija za skeniranje i progressive
format.
*1
BD-J aplikacija
BD-ROM format podržava Java aplikaciju za
interaktivne funkcije.
"BD-J" dobavljačima sadržaja nudi gotovo
neograničenu funkcionalnost kod izrade
interaktivnih BD-ROM naslova.
BD-R (str. 69)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je Blu-ray
disk na kojeg se može snimati jedanput,
dostupan u istim kapacitetima kao i niže
navedeni BD disk. Pošto se sadržaj može snimiti ali se ne može presnimiti, BD-R disk se
može koristiti za pohranu vrijednih podataka
ili za pohranu i distribuciju video materijala.
78
BD-RE (str. 69)
Dolby Digital Plus (str. 72)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je Blu-ray
disk na kojeg se može snimati i presnimavati,
dostupan u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD disk. Značajka ponovnog snimanja
omogućuje veće mogućnosti editiranja i uporabu aplikacija s vremenskim pomakom.
Razvijena kao dodatak sustavu Dolby Digital,
Dolby Digital Plus tehnologija kodiranja zvuka podržava 7.1 višekanalni surround zvuk.
BD-ROM (str. 69)
Blu-ray Disc (BD) (str. 69)
Format diska razvijen za snimanje/reprodukciju high-definition (HD) video sadržaja
(za HDTV i sl.) i pohranu velike količine
podataka. Blu-ray disk s jednim slojem može
pohraniti do 25 GB podataka, a dvoslojni
Blu-ray disk do 50 GB podataka.
Deep Colour (str. 50)
Videosignali za koje je poboljšana dubina si­
gnala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Kod uređaja koji ne podržava Deep Colour,
broj boja koje može izraziti 1 piksel iznosi
24 bita (16 777 216 boja). Međutim, kod
uređaja koji podržava Deep Colour, 1 piksel
može izraziti više bitova, primjerice 36 bitova.
S više bitova je moguće preciznije izraziti
gradaciju dubine boja i kontinuirane promjene
boja će se prikazivati točnije.
DLNA (str. 44, 60)
" Digital Living Network Alliance " je
neprofitna organizacija koja definira DLNA
Interoperability Guidelines, smjernice za
dijeljenje digitalnog sadržaja preko mreže.
Detalje potražite na sljedećoj internetskoj
stranici: http://www.dlna.org/
Dolby TrueHD je tehnologija kodiranja bez
gubitaka kvalitete, koja podržava do 8 kanala
višekanalnog surround zvuka za sljedeću gene­
raciju optičkih diskova. Reproducirani zvuk
je vjeran originalnom izvorniku bit-za-bit.
DTS-HD High Resolution Audio (str. 72)
Razvijen je kao dodatak formata DTS Digital
Surround. Podržava maksimalnu frekvenciju
uzorkovanja od 96 kHz i 7.1 višekanalni
surround zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio omogućuje
maksimalnu stopu prijenosa od 6 Mbps, uz
sažimanje s gubitkom kvalitete (Lossy).
DTS-HD Master Audio (str. 72)
DTS-HD Master Audio omogućuje maksimalnu stopu prijenosa od 24,5 Mbps, koristi
sažimanje bez gubitka kvalitete (Lossless)
i u skladu je s maksimalnom frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz te koristi maksimalno 7.1 kanala.
Dodatne informacije
BD-ROM disk (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) proizvodi se za komercijalnu uporabu
i dostupan je u istim kapacitetima kao i niže
navedeni BD disk. Za razliku od konvencio­
nalnih filmskih i video sadržaja, ovaj disk nudi
poboljšane značajke, primjerice, interaktivan
sadržaj, uporabu skočnih izbornika, izbor
prikaza titlova i slideshow (prezentacija) prikaz. Premda BD-ROM disk može sadržavati
bilo koji oblik podataka, većina BD-ROM
diskova sadrži filmove u High Definiton for­
matu, za reprodukciju na Blu-ray Disc/DVD
uređajima.
Dolby TrueHD (str. 72)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
(str. 17)
HDMI je sučelje koje podržava i video i audio signale na jednoj digitalnoj vezi. HDMI
veza prenosi standard - za high-definition
video signale i višekanalne audio signale na
AV komponente, primjerice, HDMI TV prijemnike, u digitalnom obliku bez degradacije.
HDMI specifikacija podržava HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection),
tehnologiju zaštite od kopiranja za digitalne
zabavne sadržaje za HDMI.
LTH (Low to High) (str. 70)
LTH je sustav za snimanje koji podržava vrstu
BD-R diskova s organičkim pigmentom.
 nastavlja se
79
PhotoTV HD (str. 43)
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz velikog
broja detalja na slici, te prikaz suptilnih tekstura i boja, nalik na fotografiju. Spajanjem
uređaja koji podržavaju Sony "PhotoTV HD"
pomoću HDMI kabela, možete uživati u
fotografijama pri zapanjujućoj kvaliteti Full
HD prikaza. Primjerice, delikatna tekstura
ljudske kože, cvijeća, pijeska i valova sada se
može prikazati na velikom zaslonu u kvaliteti
prikaza nalik na fotografiju.
Skočni izbornik (str. 37)
Izbornik poboljšane funkcionalnosti, koji je
dostupan na BD-ROM disku. Skočni izbornik pojavi se kad pritisnete POP UP/MENU
tijekom reprodukcije i može se koristiti dok
reprodukcija traje.
Wi-Fi Protected Setup (str. 26, 32)
Wi-Fi Protected Setup specifikacija omogućuje lako postavljanje sigurnosti bežične
kućne mreže.
Postoje dva načina uporabe Wi-Fi Protected
Setup funkcije:
––Metoda Push Button Configuration, uz pomoć tipke WPS na bežičnom LAN routeru
(pristupnoj točki)
––Metoda PIN, uporabom PIN koda
x.v.Colour (str. 50)
x.v.Colour je poznati naziv za xvYCC standard kojeg je predložio Sony.
xvYCC je međunarodni standard za obojani
dio video sadržaja.
Ovaj standard omogućuje prikaz većeg raspona boja nego trenutno korišteni standard za
emitiranje.
24p True Cinema (str. 49)
Filmovi snimljeni filmskom kamerom sastoje
se od 24 sličice u sekundi.
Pošto konvencionalni TV prijemnici (i CRT
i LCD i plazma) prikazuju sličice pri 1/60
ili 1/50 intervalima sekunde, 24 sličice ne
izmjenjuju se istom brzinom.
Kod spajanja na TV prijemnik s 24p značajkom, uređaj prikazuje svaku sličicu pri
intervalu sekunde od 1/24 ― isti interval koji
je originalno snimljen filmskom kamerom, te
se stoga reproducira originalni kino prikaz.
80
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Podrobnije informacije o
dostupnim nadogradnjama potražite na: http://support.sony-europe.com/
z
Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct
http://www.sony.net/
4-145-644-11(1)
Download PDF

advertising