4-169-145-11(1)
Upute za uporabu
Blu-ray Disc™ / DVD uređaj
BDP-S570
© 2010 Sony Corporation
Samo za Europu
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbjegli strujni udar, ne
otvarajte kućište. Popravke trebaju
obavljati samo osposobljeni
serviseri.
Mrežni kabel smije se zamijeniti
isključivo u ovlaštenom servisu.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze
baterije ne smiju se izlagati pretjeranoj vrućini, primjerice izravnoj
sunčevoj svjetlosti, plamenu i
slično.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata uz
ovaj uređaj povećava se opasnost za
vid. Pošto je laserska zraka ovog
Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna
za oči, ne pokušavajte rastavljati
kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka smještena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
kućišta uređaja.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT
smještena je na zaštitnom kućištu
lasera unutar kućišta uređaja.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati utjecaja ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan na­
čin. Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol
može koristiti u kombinaciji s
kemijskom oznakom. Mogu biti
dodani i kemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdra­
vlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog si­
gurnosnih razloga, performansi ili
zadržavanja cjelovitosti napajanja
zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri.
Kako bi osigurali pravilno zbrinja­
vanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za reci­
kliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju
baterija iz uređaja. Predajte bateriju
na sabirno mjesto za recikliranje
otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili uređaj.
 nastavlja se
3
Za korisnike iz europskih
zemalja
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
jamstva, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa ili jamstva.
Mjere opreza
&& Ovaj uređaj radi na 220 V - 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz. Provjerite je
li radni napon uređaja u skladu
s naponom lokalnog mrežnog
napajanja.
&& Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, na uređaj
ne postavljajte predmete ispunjene tekućinom, primjerice vaze.
&& Postavite ovaj uređaj tako da
se mrežni kabel može odmah
odspojiti iz zidne utičnice u
slučaju nezgode.
Napomene o diskovima
&& Kako bi disk ostao čist, držite
ga za rubove. Ne dodirujte
površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen
da odgovara ograničenjima iz
smjernice o elektromagnetskoj
kompatibilnosti za spajanje
kabelima kraćim od 3 metra.
O postavljanju
&& Ne izlažite disk izravnom
sunčevom svjetlu i izvorima
topline, primjerice dovodima
toplog zraka, niti ga ostavljajte
u autu koji je parkiran na
izravnom sunčevom svjetlu,
jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
&& Nakon reprodukcije, pohranite
disk u pripadajuću kutiju.
&& Čistite disk krpom za čišćenje.
Disk se briše od središta
prema rubu.
&& Ne koristite otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za
diskove/leće, niti anti-statičke
sprejeve namijenjene vinilnim
pločama.
&& Ako ste ispisali naljepnicu za
disk, pričekajte da se osuši
prije reprodukcije diska.
&& Ne koristite sljedeće diskove.
––Disk za čišćenje leće.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
kvadrat, srce).
––Diskove s naljepnicom.
––Diskove s celofanskom
vrpcom ili ostatkom ljepila
od naljepnice.
&& Za uklanjanje ogrebotina sa
strane diska s koje se vrši
reprodukcija, nikad ne zaglađujte disk.
4
Mjere opreza
&& Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
&& Ne postavljajte uređaj na
mekane podloge, primjerice na
tepih, jer to može zapriječiti
ventilacijske otvore.
&& Ne postavljajte uređaj u skučeni
prostor, primjerice, u policu za
knjige ili slično.
&& Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
&& Nemojte koristiti uređaj na
otvorenom, u vozilima, na
brodovima ili drugim plovilima.
&& Ako unesete uređaj iz hladnog
na toplo mjesto, ili ako je
postavljen u veoma vlažnom
prostoru, vlaga se može
kondenzirati na lećama unutar
uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk
i ostavite uređaj uključen oko
pola sata dok vlaga ne ispari.
&& Ne postavljajte uređaj u kosi
položaj. Dizajniran je samo za
rad u vodoravnom položaju.
&& Nemojte stavljati metalne
predmete ispred prednje ploče.
To može utjecati na domet
prijema radijskih valova.
&& Nemojte stavljati uređaj na
mjestima gdje se upotrebljava
medicinska oprema. Može doći
do smetnji u radu medicinskih
instrumenata.
&& Ako imate ugrađen stimulator
srca (pacemaker) ili drugi
medicinski uređaj, obratite se
svom liječniku ili proizvođaču
uređaja za savjet prije uporabe
bežične LAN funkcije.
&& Ovaj uređaj mora biti
postavljen i upotrebljavati se
na udaljenosti od najmanje
20 cm od tijela osobe (osim
ekstremiteta: ruke, zapešća,
stopala i gležnjevi).
&& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
&& Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova. U
suprotnom, može doći do
oštećenja uređaja ili predmeta.
&& Izvadite diskove prije pomicanja
uređaja. U suprotnom, može
doći do oštećenja diska.
&& Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabel (kabel
napajanja) i sve ostale kabele
iz uređaja.
O izvorima napajanja
&& Uređaj nije odspojen sa mrežnog
napona sve dok je utikač
kabela napajanja spojen na
električnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
&& Odspojite uređaj iz zidne
utičnice ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme. Za
odspajanje mrežnog kabela,
uhvatite sâm utikač, nikad ne
povlačite kabel.
&& Slijedite dolje navedene
smjernice kako biste izbjegli
oštećivanje mrežnog kabela
(kabela napajanja). Ukoliko
je kabel glavnoga napajanja
oštećen, nemojte ga koristiti
budući da biste tako mogli
izazvati strujni udar ili požar.
––Nemojte prikliještiti mrežni
kabel (kabel napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
––Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel
napajanja) niti povlačite
sâm mrežni kabel (kabel
napajanja).
O čišćenju
Kućište, kontrolnu ploču i tipke
čistite mekanom krpom. Nemojte
koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice,
prašak za ribanje ili otapala
poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje
diskova/leća (uključujući i one
u tekućem obliku i u obliku
spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamjenskim dijelovima
U slučaju popravka ovog uređaja,
možete uzeti zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.
O spajanju na HDMI OUT
priključnicu
Pridržavajte se sljedećih smjernica
jer nepravilno rukovanje može
oštetiti HDMI OUT priključnicu
i utikač.
&& Pažljivo poravnajte HDMI
OUT priključnicu na stražnjoj
strani uređaja i HDMI utikač
tako da provjerite njihov
oblik. Provjerite da utikač nije
okrenut naopako ili nagnut.
&& Prilikom spajanja ili odspajanja, HDMI kabela uvijek
držite HDMI priključak ravno.
Nemojte uvrtati HDMI utikač,
okretati ga ili silom potiskivati
u HDMI OUT priključnicu.
O gledanju 3D sadržaja
Neke osobe mogu osjetiti
neugodu (primjerice, naprezanje
očiju, zamor ili vrtoglavicu) tijekom gledanja 3D sadržaja. Sony
svim gledateljima preporuča
redovite pauze tijekom gledanja
3D sadržaja. Duljina i učestalost
pauzi ovise o potrebama
korisnika. Trebate sami odlučiti
što vam najbolje odgovara. Ako
osjetite bilo kakvu neugodu,
prekinite gledanje 3D sadržaja
sve dok neugoda ne prestane
i obratite se liječniku ukoliko
smatrate da je potrebno. Također
pogledajte (i) upute za uporabu
i/ili poruke upozorenja bilo
kojeg drugog uređaja ili medija
koji koristite s ovim sustavom,
ili Blu-ray Disc sadržaja koje
reproducirate na ovom sustavu
i (ii) našu internetsku stranicu
(http://www.sony-europe.com/
myproduct) za najnovije
informacije. Vid djece (posebice
mlađe od šest godina) još se
uvijek razvija. Obratite se svom
liječniku (primjerice, pedijatru
ili okulistu) prije nego što djeci
dozvolite gledanje 3D sadržaja.
Odrasle osobe trebaju nadgledati
djecu kako bi se osiguralo da
ona slijede gore navedene
preporuke.
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tijekom
slušanja dijela s veoma niskom
razinom ulaznog signala ili bez
audiosignala. U suprotnom,
može doći do ozljede sluha i
oštećenja zvučnika kad započne
reprodukcija dijela s visokom
razinom signala.
&& Odspojite HDMI kabel kad
prenosite uređaj.
 nastavlja se
5
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza izbornika na
zaslonu vašeg televizora. Ako
ostavite prikaz zadržane slike
ili izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika tijekom dužeg
vremenskog perioda, to može
prouzročiti trajno oštećenje
TV zaslona. Na to su posebno
osjetljivi plazma televizori i
projekcijski TV prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih uz vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Napomena
Ovaj proizvod namijenjen je
uporabi u sljedećim zemljama:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
Ovime Sony Corporation izjavljuje
da je ovaj BDP-S760 usklađen s
osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Smjernice
1999/5/EC. Za detalje posjetite
sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
6
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne
su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
UPOZORENJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pregled dijelova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Priprema uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korak 2: Spajanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korak 3: Easy Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spajanje na mrežu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
14
15
Reprodukcija
Reprodukcija diska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija preko mreže. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostupne opcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
19
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Network Update. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screen Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audio Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BD/DVD Viewing Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parental Control Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Music Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Network Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Easy Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
22
24
25
25
26
26
27
28
28
Dodatne informacije
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7
Pregled dijelova i kontrola
Prednja strana uređaja

Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
AUložnica diska
BIndikator napajanja
Svijetli bijelo kad je uređaj uključen.
F (USB) priključnica
Za spajanje USB uređaja.
G (zaustavljanje)
CSenzor daljinskog upravljača
H (reprodukcija)
DPokazivač
I (otvaranje/zatvaranje)
, : Svijetli tijekom reprodukcije ili
pauze.
: Svijetli prilikom aktiviranja postavke
ponavljanja.
HD: Svijetli tijekom emitiranja 720p/
1080i/1080p videosignala.
EWLAN indikator
Svijetli kad koristite bežični LAN.
J/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
Zaključavanje uložnice diska (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i spriječiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite
tipku  na uređaju duže od 10 sekundi.
Uložnica diska se time zaključava ili otključava.
Stražnja strana uređaja
ALINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice
BLINE OUT (VIDEO) priključnica
CDIGITAL OUT (COAXIAL)
priključnica
DDIGITAL OUT (OPTICAL)
8
priključnica
EVentilacijski otvori
F (USB) priključnica
GHDMI OUT priključnica
HCOMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr) priključnice
ILAN (100) priključnica
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
ovise o disku i situaciji.
A (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
-TV- / (uključeno/pripravno
stanje za TV)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (0 - 9)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
THEATRE (str. 35)
Automatski odabire optimalni videomod
za gledanje filmova.
Tipka THEATRE djelotvorna je samo
kad je uređaj spojen na AV pojačalo (ili
prijemnik) ili TV prijemnik koji podržava
značajku Sony Theatre Mode.
AUDIO (str. 25)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na
više jezika. Odabir zvučnog zapisa na
CD disku.
SUBTITLE (str. 25)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
 (reprodukcija omiljenih
sadržaja) (str. 19)

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO,  +, i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka
tijekom uporabe uređaja.
Prikazuje internetski sadržaj dodan popisu
Favourites List (omiljene internetske
stranice). Možete pohraniti do 18 programa s omiljenim internetskim sadržajem.
CTipke u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečaca za interaktivne funkcije.
DTOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
 nastavlja se
9
OPTIONS (str. 19)
Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama,
na zaslonu.
HOME
Pokretanje izbornika uređaja.
Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na
ikonicu kategorije na početnom izborniku.
RETURN
Prikaz početnog izbornika
Početni izbornik pojavljuje se kada pritisnete
HOME. Kategoriju odaberite pomoću /.
Odaberite stavku pomoću /, a zatim
pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomicanje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Središnja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E/ (prethodno/sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/
naprijed)
Nakratko ponavlja trenutne kadrove kroz
10 sekundi/nakratko ubrzava reprodukciju
trenutnih kadrova kroz 15 sekundi.
/ (brzo pretraživanje
prema natrag/naprijed)
&&Brzo pretraživanje diska prema natrag/
naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu
tipku tijekom reprodukcije videozapisa
brzina pretraživanja se mijenja.
&&Kad pritisnete tipku duže od jedne
sekunde u pauzi reprodukcija se odvija
usporeno.
&&Kad kratko pritisnete tipku u pauzi,
reproducira se kadar po kadar.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (str. 17)
Prikaz informacija o reprodukciji na
zaslonu.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
 (zaustavljanje)
10
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana
mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis
je posljednje reproducirano mjesto na
disku ili posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
 (Setup): Podešavanje postavki uređaja.
 (Photo): Prikazivanje fotografija.
 (Music): Reprodukcija glazbe.
(Video): Reprodukcija videozapisa.
 (Network): Prikaz stavaka vezanih uz
mrežu.
Korak 1: Priprema
uređaja
Provjera isporučenog pribora
Priprema daljinskog upravljača
Povezivanje i podešavanje
Provjerite je li uz uređaj isporučen sljedeći
pribor:
&&Daljinski upravljač (1)
&&Baterije R6 (veličina AA) (2)
Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u
skladu s oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar baterijskog pretinca.
Povezivanje i
podešavanje
11
Korak 2: Spajanje uređaja
Ne spajajte glavno napajanje prije nego izvršite sva ostala spajanja.
Spajanje na TV prijemnik
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijem­
nika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka s bojom priključnice.
Visoka kvaliteta
HDMI kabel (nije isporučen)
Audio/video kabel*
Komponentni videokabel
(nije isporučen)
Audio/video kabel
Standardna
kvaliteta
*Pogledajte "Provjera isporučenog pribora" na str. 11.
12

Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitirani preko videorekordera mogu biti pogođeni
sustavima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformirana.
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Povezivanje i podešavanje
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama AV pojačala
(prijemnika). Odaberete li  ili  načinite odgovarajuća podešenja u izborniku "Audio
Settings" (str. 24).
HDMI kabel (nije isporučen)
HDMI kabel (nije isporučen)
 Podesite postavku "BD Audio MIX Setting" (str. 24).
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
ili
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
 Podesite postavke "Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1" (str. 24)
i "DTS (Coaxial / Optical)*2" (str. 24).
Audio/video kabel
*1
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i simbol dvostrukog D su
zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby
Laboratories korporacije.
 nastavlja se
13
*2
Proizvedeno prema licenci američkih patenata
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i
svjetskih izdanih i patenata u pripremi. DTS je
registrirani zaštitni znak, dok su DTS logotipi,
simbol DTS-HD i DTS-HD Master Audio
zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Korak 3: Easy Setup
Kad je uređaj uključen po prvi put
Pričekajte neko vrijeme da se uređaj
uključi i započne "Easy Setup" (brzo i
jednostavno podešavanje).
1 Spojite uređaj na napajanje.
na zidnu utičnicu
2 Pritisnite / za uključenje uređaja.
3 Uključite TV prijemnik, odaberite na
njemu odgovarajući ulaz tako da se
signal uređaja pojavi na zaslonu TV
prijemnika.
4 Izvedite "Easy Setup".
Slijedite upute na zaslonu i tako načinite
osnovne postavke uporabom tipaka
/// i ENTER na daljinskom
upravljaču.
</M/m/,
ENTER
14
Spajanje na mrežu
Wired Setup
LAN kabel
(nije isporučen)
Širokopojasni
router
ADSL modem/
kabelski modem
Povezivanje i podešavanje
Spojite LAN kabel na priključnicu LAN
(100) na uređaju.
Internet

Savjetujemo uporabu oklopljenog spojnog (LAN)
kabela, ravnog ili ukriženog.
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wired Setup" (str. 27), te
slijedite zaslonske upute kako biste dovršili
podešavanje.
Wireless Setup
Koristite bežični LAN ugrađen u uređaj.
LAN kabel (nije isporučen)
Router za
bežični LAN
ADSL modem/ Internet
kabelski modem
Podešavanje mrežnih postavki
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wireless Setup" (str. 27), te
slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili
podešavanje.
15
Reprodukcija diska
Za informacije o kompatibilnim diskovima
pogledajte "Diskovi koji se mogu reproducirati" (str. 33).
1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal uređaja
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
2 Pritisnite  i položite disk na uložnicu
diska.
Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje
3 Pritisnite  za zatvaranje uložnice
diska.
Na početnom izborniku pojavljuje se 
i reprodukcija započinje.
Ako reprodukcija ne započne automatski
odaberite  pod kategorijom 
(Video),  (Music) ili  (Photo), i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama
Na nekim BD-ROM diskovima s logotipom
"BD LIVE"* nalaze se dodatni sadržaji i
drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.
*
1 Priprema za BONUSVIEW/BD-LIVE
opcije.
&&Spojite uređaj na mrežu (str. 15).
&&Podesite postavku "BD Internet
Connection" na "Allow" (str. 25).
2 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
16

Za brisanje podataka s interne ili USB memorije
odaberite "Erase BD Data" pod  (Video) i
pritisnite ENTER. Ako se USB koristi kao lokalna
memorija, svi podaci pohranjeni u mapi buda/budb
bit će izbrisani.
AIzlazna razlučivost/video frekvencija
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije ( kut snimanja,
 jezik dijaloga,  titlovi)
Reprodukcija Blu-ray 3D
diskova
EInformacije o reprodukciji
Možete gledati Blu-ray 3D diskove s logotipom
"Blu-ray 3D".
FBroj poglavlja
*
GTrenutno odabran kut snimanja
1 Pripremite uređaj za reprodukciju
Blu-ray 3D diska.
&&Spojite uređaj na 3D TV prijemnik
High Speed HDMI kabelom.
&&Podesite "3D Output Setting" i "TV
Screen Size Setting for 3D" u izborniku
"Screen Settings" (str. 22).
2 Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.

Pogledajte i upute za uporabu isporučene uz TV.
Reprodukcija
Prikazuje mod reprodukcije, traku
statusa reprodukcije, tip diska, video
kodek, brzinu bitova i tip ponavljanja.
Reprodukcija s USB
uređaja
Možete reproducirati videozapise/glazbu/
fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Za pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima
pogledajte "Tipovi datoteka koje se mogu
reproducirati" (str. 34).
1 Spojite USB uređaj u USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz USB uređaj prije spajanja.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Informacije o reprodukciji i slično možete
provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska
USB uređaj
2 Pomoću tipaka / odaberite u
početnom izborniku  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
3 Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću
/, a zatim pritisnite ENTER.
17
Reprodukcija preko
mreže
Streaming za BRAVIA Internet
Video
Služi kao pristupnik koji odabrani internetski
sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru
isporučuje izravno na vaš uređaj.
1 Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Spojite uređaj na mrežu (str. 15).
2 Pomoću tipaka / odaberite u
početnom izborniku  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
3 Tipkama / odaberite ikonicu
pružatelja internetskog sadržaja i
pritisnite ENTER.
Ako nije dostupan popis internetskog
sadržaja prikazuje se ikonica koja to
označava ili nova ikonica.
Uporaba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o
pružatelju internetskog sadržaja.
Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.
APrikaz kontrola
Pritisnite /// ili ENTER za
funkcije reprodukcije.
BTraka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutni položaj, vrijeme reprodukcije,
trajanje video datoteke
CNaziv iduće video datoteke
DNaziv i ocjena trenutno odabrane
video datoteke
18
Reprodukcija datoteka s DLNA
servera
Možete reproducirati videozapise/glazbu/
fotografije s kućnog servera, kao što je računalo s certifikatom DLNA, spajanjem uređaja
na kućnu mrežu.
1 Pripremite uređaj za reprodukciju
datoteka s DLNA servera.
&&Spojite uređaj na mrežu (str. 15).
&&Podesite "Connection Server Settings"
(str. 27).
2 Pomoću tipaka / odaberite u
početnom izborniku  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
3 Odaberite DLNA server pomoću / i
pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
Dostupne opcije
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Uobičajene opcije
Detalji
AV SYNC
Podešava duljinu razmaka
između slike i zvuka, tako
što odgađa emitiranje zvuka
u odnosu na emitiranje slike
(0 do 120 milisekundi).
Video
Settings
&& Picture Quality Mode:
Odabire podešenje slike
prema s različitim razinama
osvjetljenja u okruženju.
&& FNR: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
&& BNR: Umanjuje smetnje
koje podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
&& MNR: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
Stavke
Detalji
Playback
History
Prikazuje naslov u evidenciji
reprodukcije BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA diska
temeljeno na tehnologiji
Gracenote.
Repeat
Setting
Podešavanje moda
ponavljanja.
Favourites
List
Prikaz popisa omiljenih
sadržaja.
Play/Pause
Play/Stop
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Top Menu
Play from
start
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
Prikazuje glavni izbornik
BD ili DVD diska.
Information
Display
Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA disku temeljeno na
tehnologiji Gracenote.
Menu/Popup
Menu
Prikaz skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika
DVD diska.
Title Search
Search
History
Traženje srodnih informacija
na temelju ključnih riječi iz
Gracenotea u "Information
Display".
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova i
započinje reprodukciju od
početka.
Chapter
Search
Search
Contents
Traženje BRAVIA Internet
Video sadržaja na temelju
ključnih riječi iz Gracenotea
u "Information Display".
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
Angle
Add to
Favourites
Dodavanje internetskog
sadržaja popisu omiljenih
sadržaja.
Odabir drugog kuta gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene
scene iz različitih kutova.
Podešavanje kvalitete slike
internetskih sadržaja.
Remove from
Favourites
Uklanjanje internetskog
sadržaja s popisa omiljenih
sadržaja.
IP Content
Noise
Reduction
Samo  (Video)
Stavke
Detalji
3D Output
Setting
Bira hoće li se ili neće auto­
matski emitirati 3D video
signali.
Reprodukcija
Stavke
Samo  (Music)
Stavke
Detalji
Add
Slideshow
BGM
Registracija glazbenih
datoteka u USB memoriju
kao slideshow BGM.
 nastavlja se
19
Samo  (Photo)
20
Stavke
Detalji
Slideshow
Speed
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
Slideshow
Effect
Podešavanje efekata
slideshowa.
Slideshow
BGM
&& Off: Isključuje funkciju.
&& My Music from USB:
Podešava glazbene datoteke registrirane u "Add
Slideshow BGM". Ako
nije registrirana nijedna
datoteka, pojavi se poruka
"(Not registered)".
&& Reprodukcija s diska:
Podešavanje zapisa s
CD-DA diskova.
Slideshow
Slideshow reprodukcija.
Rotate Left
Okreće fotografiju u smjeru
suprotnom od kazaljke sata,
za 90 stupnjeva.
Rotate Right
Okreće fotografiju u
smjeru kazaljke sata, za 90
stupnjeva.
Korištenje izbornika za
podešenja
Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja
kad želite promijeniti postavke uređaja.
Standardne postavke su podcrtane.
1 Odaberite  (Setup) koristeći
/.
2 Odaberite ikonu kategorije postavki
Ikona
Objašnjenje
Network Update (str. 22)
Nadogradnja softvera uređaja.
Screen Settings (str. 22)
Podešenje postavki slike ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
Postavke i podešenja
pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Audio Settings (str. 24)
Podešenje postavki zvuka ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
Postavke i
podešenja
BD/DVD Viewing Settings
(str. 25)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
Parental Control Settings
(str. 25)
Omogućuje detaljne postavke
za funkciju ograničavanja
reprodukcije.
Music Settings (str. 26)
Omogućuje detaljne postavke
za reprodukciju Super Audio
CD diskova.
System Settings (str. 26)
Podešenje postavki vezanih uz
uređaj.
Network Settings (str. 27)
Podešenje preciznih postavki za
internet i mrežu.
Easy Setup (str. 28)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Resetting (str. 28)
Resetira postavke uređaja na
tvorničke vrijednosti.
 nastavlja se
21
Network Update
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže odaberite "OK".

&& Savjetujemo da nadogradnju preko mreže napravite približno svaka 2 mjeseca.
&& Za informacije o funkcijama ažuriranja, posjetite
sljedeću internetsku stranicu;
Za korisnike u europskim zemljama
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
3D Output Setting
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Off
Odaberite za prikaz svih
sadržaja u 2D tehnici.
TV Screen Size Setting for 3D
Podešava veličinu slike 3D TV prijemnika.
TV Type
16:9
Odaberite ovo podešenje kad
spajate na TV prijemnik sa
širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide
mode).
4:3
Odaberite ovo kad spajate
na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog zaslona.
Screen Format
Original
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik koji podržava
funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9
formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom.
Fixed Aspect
Ratio
Mijenja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom
zaslona. zadržavajući originalni format slike.
DVD Aspect Ratio
22
Letter Box
Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.
Pan & Scan
Prikazuje sliku cijelom
visinom zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.
Cinema Conversion Mode
Auto
Video
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Uređaj automatski detektira je li materijal
baziran na videosadržaju ili
na filmskom sadržaju te
odabire prikladan način
konverzije.
Uvijek će se odabrati način
konverzije prikladan za
materijale bazirane na
videosadržaju, bez obzira na
materijal.
HDMI
U normalnim okolnostima
odaberite "Auto". Za razluči­
vost snimljenu na disk odaberite "Original Resolution".
Ako je razlučivost niža od
SD razlučivosti, povećava se
do SD razlučivosti.
Component
Video
Odabir razlučivosti koja je
prikladna za vaš TV prijemnik.
Video
Automatski odabir najniže
razlučivosti.

&& Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i
ostale izlazne videopriključnice, odaberite
"Component Video".
&& Ako se pri postavci "HDMI" ili "Component
Video" razlučivosti ne pojavi slika, odaberite
drukčiju razlučivost.
Auto
Automatski detektira vrstu
priključenog TV prijemnika
i odabire odgovarajuće
podešenje boje.
YCbCr (4:2:2) Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
YCbCr (4:4:4) Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
RGB
Omogućuje RGB video
signale.
HDMI Deep Colour Output
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
12bit
Emitira 12-bitne/10-bitne
video signale kod povezivanja s TV prijemnikom
kompatibilnim sa značajkom
Deep Colour.
10bit
Off
Postavke i podešenja
Output Video Format
YCbCr/RGB (HDMI)
Odaberite ovo kad je slika
nestabilna ili su boje
neprirodne.
Pause Mode
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Pojavljuju
se dinamičke pokretne slike
bez zamagljivanja.
Frame
Prikaz statične slike u visokoj razlučivosti.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Auto
Emitira 1920  1080p/
24 Hz videosignale samo
kod povezivanja na TV
prijemnik koji podržava
1080/24p, pomoću HDMI
OUT priključnice.
Off
Odaberite ovo ako vaš TV
prijemnik ne podržava
1080/24p videosignale.
23
Audio Settings
DTS Neo:6
Cinema
Dekodiranje u "DTS Neo:6
Cinema" modu. Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu
dekodira se na 7 kanala.
Music
Dekodiranje u "DTS Neo:6
Music" modu. Izvor snimljen
u 2-kanalnom formatu
dekodira se na 7 kanala.
Ova postavka je idealna za
standardne stereo izvore
poput CD-a.
Off
Isključuje "DTS Neo:6"
dekodiranje.
Audio (HDMI)
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Emitira audiosignale u skladu sa statusom
spojenog HDMI uređaja.
PCM
Emitira PCM signale preko
HDMI OUT priključnice.
DSD Output Mode
On
Off
Emitira DSD signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska. Kad je odabrano "On",
iz drugih priključnica se ne
emitiraju signali.
Emitira PCM signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska.
BD Audio MIX Setting
On
Off
Emitira audiosignale dobivene miješanjem interaktivnih
i sekundarnih audiosignala u
primarni audiosignal.
Emitira samo primarne audio­
signale. Odaberite ovo za
emitiranje HD audiosignala
na AV pojačalo (prijemnik).
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala.
Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
Dolby Digital
Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja s ugrađenim
Dolby Digital dekoderom.
DTS (Coaxial / Optical)
24
Downmix
PCM
Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala.
Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja bez ugrađenog
DTS dekodera.
DTS
Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja s ugrađenim
DTS dekoderom.
Audio DRC
Auto
Omogućuje reprodukciju
pri dinamičkom rasponu
određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi
reproduciraju se na razini
"Standard".
Standard
Reprodukcija pri standardnoj razini kompresije.
Wide Range
Komprimiranje ne djeluje.
Proizvodi se dinamičan zvuk.
Downmix
Surround
Emitira audiosignal s efektom
surround. Odaberite ovo kod
spajanja audiouređaja koji
podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo 6.
Stereo
Emitira audiosignal bez
efekta surround. Odaberite
ovo kod spajanja audiouređaja koji ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic) ili
DTS Neo 6.
Parental Control
Settings
BD/DVD Menu
Password
Odabir standardnog jezika izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 38) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije
BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te za
reprodukciju internetskih videozapisa. Ako
je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO
diskove te internetske video sadržaje možete
podesiti različite razine ograničenja.
Audio
Odabir standardnog jezika zapisa za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 38) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Parental Control Area Code
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO
diskova ili internetskih videozapisa može
se ograničiti prema geografskom području.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
Subtitle
BD Parental Control
Odabir standardnog jezika titlova za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 38) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Slijedite zaslonske upute i upišite svoju
četveroznamenkastu zaporku.
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Reproducira BD sloj.
DVD/CD
Reproducira DVD ili CD sloj.
BD Internet Connection
Allow
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Do not allow
Onemogućava spajanje na
internet.
BD Data Storage Options
Interna
memorija
Pohranjuje BD podatke u
internu memoriju.
USB device
(rear)
Pohranjuje BD podatke na
USB memoriju spojenu na
stražnju USB priključnicu.
Postavke i podešenja
BD/DVD Viewing
Settings
DVD Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
Internet Video Parental Control
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
Internet Video Unrated
Allow
Dopušta se reprodukcija
internetskih videozapisa bez
podešene razine ograničenja.
Block
Ne dopušta se reprodukcija
internetskih videozapisa bez
podešene razine ograničenja.
25
Music Settings
Super Audio CD Playback Layer
System Settings
OSD
Super Audio
CD
Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se
pojavljuju na TV zaslonu.
CD
Reprodukcija CD sloja.
Dimmer
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch
DSD Multi
Reprodukcija dijela s 2
kanala.
Bright
Jače osvijetljen pokazivač.
Dark
Slabije osvijetljen pokazivač.
Off
Isključuje osvjetljenje poka­
zivača tijekom reprodukcije.
Kad reprodukcija ne traje,
pokazivač je slabije
osvijetljen.
Reprodukcija dijela s više
kanala.
Control for HDMI
On
Omogućuje uporabu funkcije
"Control for HDMI" (str. 35).
Off
Isključuje funkciju.
Quick Start Mode
On
Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz pripravnog
stanja.
Off
Smanjuje potrošnju u pripravnom stanju.
Auto Standby
On
Uključuje funkciju "Auto
Standby". Automatski
isključuje uređaj u pripravno
stanje ukoliko se kroz 30
minuta ne pritisne nijedna
tipka uređaja.
Off
Isključuje funkciju.
Auto Display
26
On
Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom
promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka,
audiosignala itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
Screen Saver
On
Off
Uključuje funkciju screeen
saver. Slika screen saver
pojavljuje se ukoliko ne
koristite uređaj duže od
10 minuta tijekom prikaza
sadržaja na zaslonu.
Isključuje funkciju.
Software Update Notification
Podešava uređaj kako bi vas
obavijestio o dostupnosti
novije verzije softvera
(str. 22).
Off
Isključuje funkciju.
Gracenote Settings
Auto
Automatski preuzima
informacije o disku nakon
zaustavljanja reprodukcije
diska. Za preuzimanje se
treba spojiti na mrežu.
Manual
Preuzima informacije od
disku ako je s izbornika
opcija odabrano "Playback
History" ili "Information
Display".
Internet Settings
Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu"
(str. 15).
View Network Prikazuje trenutni status
mreže.
Status
Wired Setup
Odaberite ovo spajate li se
izravno na širokopojasni
router.
Wireless
Setup
Odaberite ovo koristite li
bežični LAN router. Dodatne
detalje potražite na sljedećoj
internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ:
Za korisnike iz europskih
zemalja
http://support.sony-europe.
com/
Network Connection Diagnostics
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako
biste provjerili je li mrežno spajanje točno
načinjeno.
DivX(R) VOD
Connection Server Settings
Detalje potražite na sljedećoj internetskoj
stranici:
vod.divx.com
Podešava hoće li se prikazati spojeni server
ili ne.
System Information
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
Postavke i podešenja
On
Network Settings
BD Remote Device Registration
Registrira vaš "BD Remote" uređaj.
Registered BD Remote Devices
Prikazuje se popis vaših registriranih "BD
Remote" uređaja.
27
Easy Setup
Ponovno pokretanje "Easy Setup" postavki
za unos osnovnih podešenja. Slijedite upute
na zaslonu.
Resetting
Reset to Factory Default Settings
Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu
postavki. Sve postavke unutar grupe će se
resetirati.
Initialize Personal Information
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene
na uređaju.
28
U slučaju problema
Dođe li do neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ove upute jer vam
one mogu pomoći u rješavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Slika
Slike nema ili se ne prikazuje vjerno.
Dodatne informacije
Dodatne
informacije
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 12).
Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem
TV prijemniku u položaj za prikazivanje
signala s uređaja.
Podesite izlaznu video razlučivost na najnižu
razinu pritiskom na tipku  na uređaju
dužim od 10 sekundi.
Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 Isključite i ponovno uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovno spojite
HDMI kabel.
HDMI OUT priključnica je spojena na
DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
Kod HDMI spajanja provjerite postavke
"Output Video Format" u izborniku "Screen
Settings" (str. 23).
Ako se emitiraju i analogni signali podesite
postavku "BD/DVD-ROM 1080/24p
Output" u izborniku "Screen Settings" na
"Off" (str. 23).
Za BD-ROM diskove provjerite postavku
"BD/DVD-ROM 1080/24p Output" u
izborniku "Screen Settings" (str. 23).
Jezik prikaza na zaslonu automatski se
mijenja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
Ako je "Control for HDMI" podešeno na
"On" (str. 26), jezik prikaza na zaslonu
automatski se mijenja ovisno o postavci
jezika na spojenom TV prijemniku (ako
promijenite postavku na TV prijemniku, itd.).
 nastavlja se
29
Zvuk
Zvuka nema ili se ne reproducira vjerno.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 12).
Prebacite selektor ulaznog signala na vašem
AV pojačalu (prijemniku) tako da ono
emitira audio signale s uređaja.
Ako se audiosignal ne emitira kroz DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
priključnicu, provjerite postavke zvuka
(str. 24).
Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 Isključite i ponovno uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovno spojite
HDMI kabel.
Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na
TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabel izravno na TV.
Pogledajte i upute za uporabu isporučene s
AV pojačalom (prijemnikom).
HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audiosignale).
Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audioformat uređaja. Provjerite
postavke zvuka (str. 24).
HD Audiosignali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao
slijed bitova (bitstream).
Podesite "BD Audio MIX Setting" na "Off"
u izborniku "Audio Settings" (str. 24).
Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijem­
nik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
Podesite "BD Audio MIX Setting" na "On"
u izborniku "Audio Settings" (str. 24).
Disk
Disk se ne može reproducirati.
Disk je zaprljan ili oštećen.
Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dolje.
Format diska nije moguće reproducirati na
ovom uređaju (str. 33).
Uređaj ne može reproducirati snimljeni
disk koji nije pravilno finaliziran.
Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se s regionalnim kodom uređaja.
USB uređaj
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na
USB priključnicu.
Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
Provjerite je li USB uređaj uključen.
Ako je USB uređaj spojen preko USB huba,
spojite USB uređaj izravno na uređaj.
BRAVIA Internet Video
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa
gubi oštrinu, posebice tijekom brzih ili
tamnih scena.
Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno
o pružatelju internetskog sadržaja.
Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati
promjenom brzine veze. Preporučujemo
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video­
zapise standardne razlučivosti (10 Mbps za
High Definition videozapise).
Ne sadrže svi videozapisi zvuk.
Slika je mala.
Pritisnite  za povećanje.
30
Mrežno povezivanje
Uređaj se ne može spojiti na mrežu.
Provjerite vezu s mrežom (str. 15) i mrežne
postavke (str. 27).
Ne možete spojiti računalo na internet
nakon postupka "Wi-Fi Protected Setup
(WPS)".
Bežične postavke routera mogu se automatski
promijeniti ako funkciju Wi-Fi Protected
Setup upotrijebite prije podešavanja postavki
routera. U tom slučaju promijenite bežične
postavke na računalu.
Provjerite je li bežični LAN router uključen.
Ovisno o uvjetima okoliša, kao što su materijal zidova, uvjeti prijema radijskih valova
ili prepreke između uređaja i bežičnog LAN
routera, domet komunikacije može se
smanjiti. Primaknite uređaj i bežični LAN
router jedan drugom.
Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski
pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji
mogu ometati komunikaciju. Odmaknite
uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.
Željeni bežično router nije pronađen čak i
kad izvedete pretraživanje ("Scan").
Pritisnite RETURN za povratak na prethodni
zaslon i pokušajte ponovno pokrenuti
"Scan". Ako željeni bežični router još
uvijek nije pronađen, pritisnite RETURN
za odabir ručne registracije ("Manual
registration").
Funkcija "Control for HDMI" ne radi
(BRAVIA Sync).
Podesite "Control for HDMI" na "On"
(str. 26).
Ako promijenite HDMI povezivanje,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Ako dođe do prekida napajanja, podesite
"Control for HDMI" na "Off", zatim podesite "Control for HDMI" na "On" (str. 26).
Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute
za uporabu isporučene uz komponentu.
–– provjerite je li spojena komponenta
kompatibilna s funkcijom "Control for
HDMI".
–– provjerite je podešenje funkcije "Control
for HDMI" na spojenoj komponenti
točno.
Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko
AV pojačala (prijemnika),
–– ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom "Control for HDMI"
nećete moći kontrolirati TV prijemnik
preko uređaja.
–– promijenite li HDMI vezu, odspojite i
ponovno spojite glavno napajanje, a dođe
li do nestanka napajanja pokušajte sljedeće:
 Odaberite odgovarajući ulaz na AV
pojačalu (prijemniku), tako se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika. 
Podesite "Control for HDMI" na "Off",
zatim podesite "Control for HDMI" na
"On" (str. 26). Pogledajte upute za
uporabu isporučene s AV pojačalom
(prijemnikom).
Dodatne informacije
Uređaj se ne može spojiti na bežični LAN
router.
BRAVIA Sync ("Control for
HDMI")
Prilikom uključivanja uređaja na zaslonu
se pojavljuje poruka "A new software
version has been found on the network.
Perform update under 'Network Update'.
(Na mreži je pronađena nova verzija
softvera. Izvršite ažuriranje pomoću opcije
'Network Update'.).
Pogledajte "Network Update (nadogradnja
preko mreže)" (str. 22) kako biste nadogradili
uređaj na noviju verziju softvera.
 nastavlja se
31
Ostalo
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
Pritisnite OPTIONS i odaberite "Play from
start."
Reprodukcija ne počinje od mjesta
nastavljanja na kojem ste ju zaustavili.
Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz
memorije ovisno o disku kada
–– otvorite uložnicu diska.
–– odspojite USB uređaj.
–– reproducirate neki drugi sadržaj.
–– isključite uređaj.
Uložnica diska se ne može otvoriti, a na
pokazivaču uređaja se prikazuje
"LOCKED" ili "TLK ON"
Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je
zaključan. Za poništavanje dječje blokade,
držite pritisnutom tipku  na uređaju, dok
se na pokazivaču ne pojavi "UNLOCK"
(str. 8).
Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem
Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom
Sony servisu.
Uložnica diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete
.
Pokušajte sljedeće:  Isključite uređaj i
odspojite kabel napajanja.
 Ponovno spojite kabel napajanja i
istovremeno držite pritisnutom tipku  na
uređaju.  Držite pritisnutom tipku  na
uređaju sve dok se uložnica ne otvori. 
Uklonite disk.  Kad se na pokazivaču
pojavi "OPEN", zadržite pritisnutom tipku
/ na uređaju više od 10 sekundi, dok se
uređaj ponovno ne uključi.
32
Na pokazivaču je prikazano "Exxxxx" ili
"FAN ERR".
Pojavi li se oznaka "Exxxxx" obratite se
najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom
lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd
greške.
Pojavi li se poruka "FAN ERR" pokušajte
sljedeće:  Uvjerite se da ventilacijski
otvori na stražnjoj strani uređaja nisu zapriječeni.  Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno prozračivanje
kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.
Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
Zadržite pritisnutom tipku / na uređaju
više od 10 sekundi dok se indikatori na
pokazivaču uređaja ne isključe. Ako uređaj i
dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite
i ponovno spojite kabel napajanja.
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Ulazne i izlazne priključnice
Bežična veza
Bežični LAN standard:
IEEE802.11a/b/g/n
Frekvencijski raspon:
Europski modeli:
2,4 GHz pojas: Kanali 1-13
5 GHz pojas: Kanali 36-64, 100-140
Modulacija:
DS-SS modem i OFDM modem
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
24 W
Dimenzije (približno):
430 mm  219 mm  46 mm (širina/dubina/
visina) uključujući dijelove koji strše
Masa (približno):
2,3 kg
Radna temperatura:
od 5 ºC do + 35 ºC
Radna vlažnost:
25% do 80%
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 11.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Diskovi za reprodukciju
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Dodatne informacije
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optička izlazna priključnica/–18 dBm
(valna duljina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p/
Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica,
digitalnih fotoaparata i digitalnih video
kamera)
Općenito
*1
Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku
novi i još se razvijaju, neki se diskovi možda
neće moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji
diska.
Audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj
izlaznoj priključnici i odabranim postavkama
zvuka.
*2
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R
diska s organičkim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako sadrže postscript.
*3
CD ili DVD diskovi se ne mogu reproducirati
ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene
uz uređaj za snimanje.
 nastavlja se
33
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
&&BD diskovi s kutijom
&&DVD-RAM diskovi
&&HD DVD diskovi
&&DVD Audio diskovi
&&PHOTO CD diskovi
&&Podatkovni dio CD-Extra diska
&&VCD/Super VCD diskovi
&&Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
Napomena glede diskova
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi
kodirani s tehnologijom zaštite autorskih
prava nisu usklađeni s Compact Disc (CD)
standardom te se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.
Napomena o funkcijama reprodukcije
BD/DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/
DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su
izradili proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije možda neće biti dostupne.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD
diskovima
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD
VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati
samo BD-ROM/DVD-ROM diskove označene istim regionalnim kodom ili oznakom
ALL
.
Regionalni kôd
34
Tipovi datoteka koji se mogu
reproducirati
Video
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS*1*5 ".mpg," ".mpeg,"
".m2ts," ".mts"
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
DivX*2
MPEG-4
".avi," ".divx"
AVC*1*5
".mkv," ".mp4,"
".m4v," ".m2ts,"
".mts"
WMV9*1*5
".wmv," ".asf"
AVCHD*5
*3
Glazba
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*1*4*5
".m4a"
WMA9 Standard*1*4*5 ".wma"
LPCM
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg," ".jpeg"
*1
Uređaj ne reproducira datoteke kodirane
DRM-om.
*2
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni
video format koji je načinila tvrtka DivX, Inc.
Ovaj uređaj je službeno certificiran za reprodukciju DivX videozapisa. Za više informacija
posjetite www.divx.com gdje su vam dostupni i
softverski alati koji datoteke pretvaraju u DivX
videozapise.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao
reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD)
sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo
biti registriran. Za generiranje registracijskog koda
pronađite odjeljak za DivX VOD na izborniku
s podešenjima uređaja. S tim kodom posjetite
vod.divx.com kako biste dovršili postupak
registracije i saznali više o DivX VOD.
*3
Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata
koje su snimljene, primjerice, digitalnom video
kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
*4
Uređaj ne reproducira datoteke kodirane kao
Lossless.
*5
Uređaj ne reproducira datoteku tog formata na
DLNA serveru.
*6
Uređaj može reproducirati samo standard
definition videozapise na DLNA serveru.
O BRAVIA Sync značajki (samo
za HDMI vezu)
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "Control for HDMI" pomoću HDMI
kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
kako je opisano niže:
&&Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete jednu od sljedećih tipaka,
spojeni TV prijemnik se uključi te se automatski odabire odgovarajući ulazni kanal
za uređaj.
––/
––HOME: Automatski se pojavi početni
izbornik uređaja (str. 10, 16, 21).
––: Reprodukcija počinje automatski.
&&Isključenje sustava
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
TV / na daljinskom upravljaču, uređaj
i sve komponente koje podržavaju HDMI
automatski se isključuju.
Priprema za BRAVIA Sync značajku
Podesite "Control for HDMI" na "On" u
izborniku "System Settings" (str. 26). Za
detalje o podešavanju vašeg TV prijemnika
ili drugih spojenih komponenti, pogledajte
upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik ili komponente.
Dodatne informacije

&& Neke datoteke možda nećete moći reproducirati,
ovisno o formatu, kodiranju, uvjetima snimanja
ili stanju DLNA servera.
&& Neke računalno obrađene datoteke možda se
neće reproducirati.
&& Uređaj prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na
BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
––do mape na petoj razini hijerarhije
––do 500 datoteka na pojedinoj razini
&& Uređaj može prepoznati sljedeće datoteke ili
mape pohranjene na DLNA serveru:
––do mapa na 20. razini hijerarhije
––do 999 datoteka na pojedinoj razini
&& Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
DVD uređajem.
&& Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a) koji su
kompatibilni s FAT-om i nisu podijeljeni na particije, uređaje klase Still Image Capture Device
(SICD) i tipkovnicu sa 101 tipkom (samo preko
prednje USB priključnice).
&& Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB
memorije i vanjskih uređaja, isključite uređaj
prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije
ili vanjskih uređaja.
&& Uređaj možda neće pravilno reproducirati video
datoteke s DATA CD diska snimljenu uz visoku
brzinu bita. Savjetujemo da takve datoteke reproducirate s DATA DVD diskova.
&&Theatre
Kad pritisnete THEATRE, uređaj automatski
odabire optimalni videomod za gledanje
filmova. Kad je Sony AV pojačalo (prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabela, izlaz
zvučnika također se automatski mijenja.
Kad je pomoću HDMI kabela spojen TV
prijemnik koji podržava značajku Theatre
Mode, videomod TV prijemnika automatski
se prebacuje na Theatre Mode. Ponovno
pritisnite tipku kako biste vratili originalno
podešenje.
&&Praćenje jezika
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja
također se mijenja nakon isključenja i
uključenja uređaja.

&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s "Control for
HDMI" funkcijom Easy Setting, postavka
"Control for HDMI" na uređaju automatski se
uključuje, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku također podešena
na "On". Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz TV.
&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s BRAVIA Sync
značajkom, možete upravljati osnovnim funkcijama uređaja pomoću daljinskog upravljača TV
prijemnika, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku podešena na "On".
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV.

Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija "Control
for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz komponentu.
 nastavlja se
35
O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja radijskim valovima,
podložna je mogućnosti presretanja. Kako
bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj
podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurirate sigurnosne
postavke u skladu s mrežnim okruženjem.
͞͞No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svatko
može presresti bežičnu komunikaciju ili
upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez
sofisticiranog alata. Imajte na umu da postoji
opasnost od neovlaštenog pristupa podacima
ili presretanja podataka.
͞͞WEP
WEP upotrebljava sigurnosne značajke za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
͞͞WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu
na WEP.
͞͞WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotre­
bljava napredne sigurnosne metode i razlikuje
se od WEP i TKIP.
AES omogućuje višu razinu sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
36
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
&& Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je zaštićena patentima
u SAD-u i drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu.
Uporabu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu,
osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu.
Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
&& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni
znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
&& Java i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na
Javi su registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Sun
Microsystems, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
&& Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
&& U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
&& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
&& "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD"
logotipi su zaštitni znakovi.
&& "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i
"BONUSVIEW" su zaštitni znakovi tvrtke
Blu-ray Disc Association.
&& "Blu-ray 3D" i logotip "Blu-ray 3D" su zaštitni
znakovi Blu-ray Disc Association.
&& "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni
znaci tvrtke Sony Corporation.
&& "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
&& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
&& MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja
i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
&& DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi
su registrirani zaštitni znakovi tvrtke DivX, Inc. i
koriste se uz dopuštenje.
&& Windows Media je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim državama.
&& Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene
podružnice Microsoft.
&& Wi-Fi CERTIFIED™ logotip je certificirana
oznaka Wi-Fi Alliance.
&& Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka je oznaka Wi-Fi
Alliance.
&& "Wi-Fi CERTIFIED™" i "Wi-Fi Protected
Setup™" su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
&& DLNA®, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED®
su zaštitni znakovi, oznake usluga ili oznake
certifikata Digital Living Network Alliance.
&& Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Kada držite pritisnutom tipku TV /, brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača.
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete
onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava.
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
 nastavlja se
Dodatne informacije
&& Tehnologiju prepoznavanja glazbe i videa te s
njima povezanih podataka omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard po pitanju tehnologije prepoznavanja glazbe i isporuke s njom
vezanih sadržaja. Za više informacija posjetite,
molimo, www.gracenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc te glazbene i
video podatke koje isporučuje tvrtka Gracenote,
Inc., copyright © 2000-nadalje posjeduje tvrtka
Gracenote. Prava na Gracenote Software,
copyright © 2000-nadalje posjeduje tvrtka
Gracenote. Na ovaj uređaj i usluge odnosi se jedan
ili više patenata koje posjeduje tvrtka Gracenote.
Posjetite internetsku stranicu tvrtke Gracenote
za nepotpuni popis korištenih patenata tvrtke
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logo i logotip te "Powered
by Gracenote" logo su bilo registrirani zaštitni
znakovi bilo zaštitni znakovi tvrtke Gracenote u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
37
Popis jezičnih kodova
Za detalje pogledajte "BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje BD/DVD diskova)"
(str. 25)
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afarski
1186
Abhazijski
1194
Afrikaans
1196
Amharički
1203
Arapski
1209
Asameski
1217
Ajmarski
1226
Azerbejdžanski
1229
Baškirski
1233
Bjeloruski
1235
Bugarski
1239
Biharski
1245
Bislamski
1248
Bengalski
1253
Tibetski
1254
Bretonski
1257
Katalanski
1261
Korzikanski
1269
Češki
1283
Velški
1287
Danski
1297
Njemački
1298
Butanski; Dzongkha
Grčki
1299
Engleski
Esperanto
1300
Španjolski
1301
Estonski
1305
Baskijski
1307
Perzijski
1311
Finski
1313
Fidži
1326
Fareski
1327
Francuski
1332
Frizijski
1334
Irski
1345
1347
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski;
Kalaallisut
Kambodžijski;
Kmerski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski; Lao
Litvanski
Letonski
Malaški
Maorski
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malese; Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
Oromo
Orijski
Punjabi; Panjabi
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski; Rundi
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sangho; Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški;
Sinhaleski
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Albanski
Srpski
Sisvati; Svati
Sesoto; Soto
južni
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski; Tswana
Tonga;
Otočje Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
Ograničenje reprodukcije/područni kod
Za detalje pogledajte "Parental Control Area Code" (str. 25).
Broj, država (kod)
2044, Argentina (ar)
2047, Australija (au)
2046, Austrija (at)
2057, Belgija (be)
2070, Brazil (br)
2090, Čile (cl)
2092, Kina (cn)
2093, Kolumbija (co)
2115, Danska (dk)
2165, Finska (fi)
2174, Francuska (fr)
2109, Njemačka (de)
2200, Greece (gr)
38
2219, Hong Kong (hk)
2248, Indija (in)
2238, Indonezija (id)
2239, Irska (ie)
2254, Italija (it)
2276, Japan (jp)
2304, Koreja (kr)
2333, Luksemburg (lu)
2363, Malezija (my)
2362, Meksiko (mx)
2376, Nizozemska (nl)
2390, Novi Zeland (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipini (ph)
2428, Poljska (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Rusija (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španjolska (es)
2499, Švedska (se)
2086, Švicarska (ch)
2543, Tajvan (tw)
2528, Tajland (th)
2184, Ujedinjeno Kraljevstvo (gb)
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Podrobnije informacije o
dostupnim nadogradnjama potražite na:
Za korisnike iz europskih zemalja
http://support.sony-europe.com/
z
Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct
http://www.sony.net/
4-169-145-11(1)
Download PDF

advertising