4-184-712-11(1)
Upute za uporabu
Blu-ray Disc™ / DVD uređaj
BDP-S470
© 2010 Sony Corporation
Samo za Europu
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbjegli strujni udar,
ne otvarajte kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni
serviseri.
Mrežni kabel smije se zamijeniti
isključivo u ovlaštenom servisu.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze
baterije ne smiju se izlagati pretjeranoj vrućini, primjerice izravnoj
sunčevoj svjetlosti, plamenu i
slično.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Pošto je laserska zraka
ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja
štetna za oči, ne pokušavajte
rastavljati kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka smještena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
kućišta uređaja.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proiz­voda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na
pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen
pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije
o recikliranju proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili
uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol
može koristiti u kombinaciji s
kemijskom oznakom. Mogu biti
dodani i kemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih
baterija čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigur­
nosnih razloga ili zbog performansi
ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu
s ugrađenom baterijom, njezinu
zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno ru­
kovanje baterijom, na kraju njezina
radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da
pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT
smještena je na zaštitnom kućištu
lasera unutar kućišta uređaja.
2
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte
adresu na jamstvenom listu.
Mjere opreza
&& Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz. Provjerite je
li radni napon uređaja u skladu
s naponom lokalnog mrežnog
napajanja.
&& Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne stavljajte na
uređaj posude s tekućinom, npr.
vaze.
&& Postavite ovaj uređaj tako da se
kabel napajanja može odmah
odspojiti iz električne utičnice u
slučaju nezgode.
Napomene o diskovima
&& Kako bi disk ostao čist, držite
ga za rub. Ne dodirujte površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.
&& Ne izlažite disk izravnom
sunčevom svjetlu i izvorima
topline, primjerice dovodima
toplog zraka, niti ga ostavljajte
u autu koji je parkiran na
izravnom sunčevom svjetlu,
jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
&& Nakon reprodukcije, pohranite
disk u pripadajuću kutiju.
&& Čistite disk krpom za čišćenje.
Disk se briše od središta prema
rubu.
Mjere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen
da odgovara ograničenjima iz
smjernice o elektromagnetskoj
kompatibilnosti za spajanje
kabelima kraćim od 3 metra.
&& Ne koristite otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za
diskove/leće, niti anti-statičke
sprejeve namijenjene vinilnim
pločama.
&& Ako ste ispisali naljepnicu za
disk, pričekajte da se osuši
prije reprodukcije diska.
&& Ne koristite sljedeće diskove.
––Disk za čišćenje leće.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
kvadrat, srce).
––Diskove s naljepnicom.
––Diskove s celofanskom
vrpcom ili ostatkom ljepila
od naljepnice.
&& Za uklanjanje ogrebotina sa
strane diska s koje se vrši
reprodukcija, nikad ne zaglađujte disk.
O postavljanju
&& Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
&& Ne postavljajte uređaj na
mekane podloge, primjerice na
tepih, jer to može zapriječiti
ventilacijske otvore.
&& Ne postavljajte uređaj u
skučeni prostor, primjerice, u
policu za knjige ili slično.
&& Ne postavljajte uređaj na mjesta
u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
&& Nemojte koristiti uređaj na
otvorenom, u vozilima, na
brodovima ili drugim plovilima.
&& Ako unesete uređaj iz hladnog
na toplo mjesto, ili ako je
postavljen u veoma vlažnom
prostoru, vlaga se može
kondenzirati na lećama unutar
uređaja. Ako dođe do toga,
uređaj možda neće pravilno
raditi. U tom slučaju, uklonite
disk i ostavite uređaj uključen
oko pola sata dok vlaga ne
ispari.
&& Ne postavljajte uređaj u kosi
položaj. Dizajniran je samo za
rad u vodoravnom položaju.
&& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
&& Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova. U
suprotnom, može doći do
oštećenja uređaja ili predmeta.
&& Izvadite diskove prije pomicanja uređaja. U suprotnom,
može doći do oštećenja diska.
&& Kad prenosite uređaj, odspojite
mrežni kabel (kabel napajanja)
i sve ostale kabele iz uređaja.
 nastavlja se
3
O izvorima napajanja
O zamjenskim dijelovima
&& Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok je utikač
kabela napajanja spojen na
električnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
&& Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete upotrebljavati
dulje vrijeme. Za odspajanje
mrežnog kabela, uhvatite sâm
utikač, nikad ne povlačite
kabel.
&& Slijedite dolje navedene
smjernice kako biste izbjegli
oštećivanje mrežnog kabela
(kabela napajanja). Ukoliko
je kabel glavnoga napajanja
oštećen, nemojte ga koristiti
budući da biste tako mogli
izazvati strujni udar ili požar.
––Nemojte prikliještiti mrežni
kabel (kabel napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
––Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel
napajanja) niti povlačite
sâm mrežni kabel (kabel
napajanja).
U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene
dijelove kako biste ih reciklirali.
O spajanju na HDMI OUT
priključnicu
Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje
može oštetiti HDMI OUT
priključnicu i utikač.
&& Pažljivo poravnajte HDMI
OUT priključnicu na stražnjoj
strani uređaja i HDMI utikač
tako da provjerite njihov
oblik. Provjerite da utikač nije
okrenut naopako ili nagnut.
O čišćenju
Kućište, kontrolnu ploču i tipke
čistite mekanom krpom. Nemojte
koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice,
prašak za ribanje ili otapala
poput alkohola ili benzina.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje
diskova/leća (uključujući i one u
tekućem obliku i u obliku spreja).
To može uzrokovati kvar uređaja.
4
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute")
videoslike ili prikaza izbornika
na zaslonu vašeg televizora.
Ako ostavite prikaz zadržane
slike ili izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika tijekom
dužeg vremenskog perioda,
to može prouzročiti trajno
oštećenje TV zaslona. Na to
su posebno osjetljivi plazma
televizori i projekcijski TV
prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih uz vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tijekom
slušanja dijela s veoma niskom
razinom ulaznog signala ili bez
audiosignala. U suprotnom,
može doći do ozljede sluha i
oštećenja zvučnika kad započne
reprodukcija dijela s visokom
razinom signala.
VAŽNA NAPOMENA
&& Odspojite HDMI kabel kad
prenosite uređaj.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Central and
Southeast Europe Kft. ,
Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
&& Prilikom spajanja ili odspajanja, nemojte uvrtati niti
okretati HDMI utikač.
Izjave o sukladnosti dostupne
su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
UPOZORENJE.....................................................................................................2
Mjere opreza........................................................................................................3
Pregled dijelova i kontrola...................................................................................6
Povezivanje i podešavanje
Korak 1: Priprema uređaja...................................................................................9
Korak 2: Spajanje uređaja.................................................................................10
Korak 3: Easy Setup..........................................................................................12
Spajanje na mrežu.............................................................................................12
Reprodukcija
Reprodukcija diska............................................................................................14
Reprodukcija s USB uređaja.............................................................................15
Reprodukcija preko mreže................................................................................16
Dostupne opcije................................................................................................16
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešenja.....................................................................18
Network Update (nadogradnja preko mreže)....................................................19
Screen Settings (postavke zaslona)..................................................................19
Audio Settins (postavke zvuka).........................................................................20
BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje BD/DVD diskova).................21
Parental Control Settings (postavke ograničenja reprodukcije)........................22
Music Settings (glazbene postavke)..................................................................22
System Settings (postavke sustava).................................................................23
Network Settings (postavke mreže)..................................................................24
Easy Setup (jednostavno podešavanje)............................................................24
Resetting (resetiranje)........................................................................................24
Dodatne informacije
U slučaju problema...........................................................................................25
Tehnički podaci.................................................................................................28
5
Pregled dijelova i kontrola
Prednja strana uređaja

Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
AUložnica diska
F (zaustavljanje)
BIndikator napajanja
G (reprodukcija)
Svijetli bijelo kad je uređaj uključen.
CSenzor daljinskog upravljača
DPokazivač
, : Svijetli tijekom reprodukcije ili
pauze.
 : Svijetli prilikom aktiviranja postavke
ponavljanja.
HD: Svijetli tijekom emitiranja
720p/1080i/1080p videosignala.
E (USB) priključnica
Za spajanje USB uređaja.
H (otvaranje/zatvaranje)
I/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
Zaključavanje uložnice diska (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i spriječiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite
tipku  na uređaju duže od 10 sekundi.
Uložnica diska se time zaključava ili otključava.
Stražnja strana uređaja
ALINE OUT (R-AUDIO-L)
priključnice
BLINE OUT (VIDEO) priključnica
CDIGITAL OUT (COAXIAL)
priključnica
DDIGITAL OUT (OPTICAL)
6
priključnica
EVentilacijski otvori
F (USB) priključnica
GHDMI OUT priključnica
HCOMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr) priključnice
ILAN (100) priključnica
Daljinski upravljač
Dostupne funkcije daljinskog upravljača
ovise o disku i situaciji.
A (otvaranje/zatvaranje)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
-TV-  (odabir TV ulaza)
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
-TV- / (uključeno/pripravno
stanje za TV)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
/ (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (0 - 9)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
 (glasnoća) +/–
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
THEATRE (str. 30)
Automatski odabire optimalni videomod
za gledanje filmova.
Tipka THEATRE djelotvorna je samo
kad je uređaj spojen na AV pojačalo (ili
prijemnik) ili TV prijemnik koji podržava
značajku Sony Theatre Mode.
AUDIO (str. 21)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više
jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD
disku.
SUBTITLE (str. 21)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
 (reprodukcija) (str. 16)

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO,  +, i  imaju
ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka
tijekom uporabe uređaja.
Prikazuje internetski sadržaj dodan popisu
Favourites List (omiljene internetske
stranice). Možete pohraniti do 18 programa
s omiljenim internetskim sadržajem.
CTipke u boji (crvena/zelena/
žuta/plava)
Tipke prečaca za interaktivne funkcije.
DTOP MENU
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD
diska.
 nastavlja se
7
OPTIONS (str. 16)
Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama,
na zaslonu.
HOME
Pokretanje izbornika uređaja.
Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na
ikonicu kategorije na početnom izborniku.
 (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana
mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja).
Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je
posljednje reproducirano mjesto na disku
ili posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomicanje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Središnja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
E/ (prethodno/sljedeće)
Prikaz početnog izbornika
Početni izbornik pojavljuje se kada pritisnete
HOME. Kategoriju odaberite pomoću /
. Odaberite stavku pomoću /, a zatim
pritisnite ENTER.
Stavka
Kategorija
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
/ (ponovna reprodukcija/
naprijed)
Nakratko ponavlja trenutne kadrove kroz
10 sekundi/nakratko ubrzava reprodukciju
trenutnih kadrova kroz 15 sekundi.
/ (pretraživanje prema
natrag/naprijed)
&&Brzo pretraživanje diska prema natrag/
naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu
tipku tijekom reprodukcije videozapisa
brzina pretraživanja se mijenja.
&&Kad pritisnete tipku duže od jedne
sekunde u pauzi reprodukcija se odvija
usporeno.
&&Kad kratko pritisnete tipku u pauzi,
reproducira se kadar po kadar.
 (reprodukcija)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
DISPLAY (str. 15)
Prikaz informacija o reprodukciji na
zaslonu.
 (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
8
 (Setup): Podešavanje postavaka uređaja.
 (Photo): Prikazivanje fotografija.
 (Music): Reprodukcija glazbe.
(Video): Reprodukcija videozapisa.
 (Network): Prikaz stavaka vezanih uz
mrežu.
Korak 1: Priprema
uređaja
Provjera isporučenog pribora
Povezivanje i podešavanje
Provjerite je li uz uređaj isporučen sljedeći
pribor:
&&Daljinski upravljač (1)
&&Baterije R6 (veličina AA) (2)
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u
skladu s oznakama polariteta  i  na baterijama i unutar baterijskog pretinca.
Povezivanje i
podešavanje
9
Korak 2: Spajanje uređaja
Ne spajajte glavno napajanje prije nego izvršite sva ostala spajanja.
Spajanje na TV prijemnik
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka s bojom priključnice.
HDMI kabel (nije isporučen)
Visoka kvaliteta
Audio/video kabel (nije isporučen)
Komponentni videokabel
(nije isporučen)
Audio/video kabel (nije isporučen)
Standardna
kvaliteta

Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitirani preko videorekordera mogu biti pogođeni
sustavima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformirana.
10
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama AV pojačala
(prijemnika). Odaberete li  ili  načinite odgovarajuće postavke u izborniku "Audio Settings"
(str. 20).
Povezivanje i podešavanje
HDMI kabel (nije isporučen)
HDMI kabel
(nije isporučen)
 Podesite postavku "BD Audio MIX Setting" (str. 20).
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
ili
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
 Podesite postavke "Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1" (str. 20)
i "DTS (Coaxial / Optical)*2" (str. 20).
Audio/video kabel (nije isporučen)
*1
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i simbol dvostrukog D su
zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby
Laboratories korporacije.
*2
Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc.
Brojevi patenata: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i
ostalih američkih i svjetskih izdanih i patenata u
pripremi. DTS je registrirani zaštitni znak, dok
su DTS logotipi, simbol DTS-HD i DTS-HD
Master Audio zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
11
Korak 3: Easy Setup
Kad je uređaj uključen po prvi put
Pričekajte neko vrijeme da se uređaj
uključi i započne "Easy Setup" (brzo i
jednostavno podešavanje).
Spajanje na mrežu
Kabelsko povezivanje
Spojite LAN kabel na priključnicu LAN
(100) na uređaju.
1 Spojite uređaj na napajanje.
LAN kabel
(nije ispručen)
na zidnu utičnicu
2 Pritisnite / za uključenje uređaja.
Širokopojasni ADSL modem/
router
kabelski modem
Internet
Podešavanje mrežnih postavaka
3 Uključite TV prijemnik, odaberite na
njemu odgovarajući ulaz tako da se
signal uređaja pojavi na zaslonu TV
prijemnika.
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "Wired Setup" (str. 24), te
slijedite zaslonske upute kako biste dovršili
podešavanje.
Bežično USB spajanje
Isključite uređaj, zatim na USB priključnicu
s prednje ili sa stražnje strane uređaja spojite
USB adapter za bežični LAN (UWA-BR100,
dostupan na tržištu od siječnja 2010).

USB adapter za bežični LAN možda neće biti
dostupan u nekim regijama/državama.
USB adapter za
bežični LAN
4 Provedite "Easy Setup".
Slijedite upute na zaslonu i tako načinite
osnovne postavke uporabom tipaka
/// i ENTER na daljinskom
upravljaču.
</M/m/,
ENTER
12
LAN kabel
(nije ispručen)
Router za
bežični LAN
ADSL modem/ Internet
kabelski modem
Podešavanje mrežnih postavaka
Odaberite "Network Settings," "Internet
Settings" a zatim "USB Wireless Setup"
(str. 24), te slijedite zaslonske upute kako
biste dovršili podešavanje.
Povezivanje i podešavanje
13
Reprodukcija diska
Glede prikladnih diskova pogledajte "Diskovi
koji se mogu reproducirati" (str. 29).
1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako da se signal uređaja
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
2 Pritisnite  i položite disk na uložnicu
diska.
Strana za reprodukciju
okrenuta prema dolje
3 Pritisnite  za zatvaranje uložnice
diska.
Na početnom izborniku pojavljuje se 
i reprodukcija započinje.
Ako reprodukcija ne započne automatski
odaberite  pod kategorijom 
(Video),  (Music) ili  (Photo), i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija
Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama
Na nekim BD-ROM diskovima s logotipom
"BD LIVE"* nalazi se dodatan sadržaj i drugi
podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.
**
1 Spojite USB memoriju na USB priključ-
nicu sa stražnje strane uređaja (str. 6).
Za lokalno pohranjivanje koristite USB
memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
2 Priprema za BONUSVIEW/BD-LIVE opcije.
&&Spojite uređaj na mrežu (str. 12).
&&Podesite postavku "BD Internet
Connection" na "Allow" (str. 21).
14
3 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
Prikazivanje informacija o
reprodukciji
Možete reproducirati videozapise/glazbu/
fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja.
Glede prikladnih USB uređaja pogledajte
"Tipovi datoteka koji se mogu reproducirati"
(str. 29).
1 Spojite USB uređaj u USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz USB uređaj prije spajanja.
Reprodukcija

Za brisanje podataka s USB memorije odaberite
"Erase BD Data" pod  (Video) i pritisnite
ENTER. Svi podaci pohranjeni u mapi buda/budb
bit će izbrisani.
Reprodukcija s USB
uređaja
Informacije o reprodukciji i slično možete
provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska
USB uređaj
2 Uporabom tipaka / odaberite na
početnom izborniku  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
3 Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću
/, a zatim pritisnite ENTER.
ATrenutno odabran kut snimanja
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije ( kut snimanja,
 jezik dijaloga,  titlovi)
EInformacije o reprodukciji
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa
reprodukcije, tip diska, video kodek,
brzinu bitova i tip ponavljanja.
FBroj poglavlja
GIzlazna razlučivost/video frekvencija
15
Reprodukcija preko mreže Dostupne opcije
Streaming za BRAVIA Internet
Video
Služi kao pristupnik koji odabrani internetski
sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru
isporučuje izravno na vaš uređaj.
1 Izvršite pripreme za BRAVIA Internet
Video.
Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne
dostupne postavke i operacije reprodukcije.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
Uobičajene opcije
Stavke
Detalji
Playback
History
Prikazuje naslov u evidenciji
reprodukcije BD-ROM/DVDROM/glazbenog diska temeljeno na tehnologiji Gracenote.
Spojite uređaj na mrežu (str. 12).
2 Uporabom tipaka / odaberite na
početnom izborniku  (Video), 
(Music) ili  (Photo).
3 Tipkama / odaberite ikonicu
pružatelja internetskog sadržaja i
pritisnite ENTER.
Ako nije pribavljen popis internetskog
sadržaja prikazuje se ikonica koja to
označava ili nova ikonica.
Uporaba upravljačke ploče
Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom
početka reprodukcije video datoteke. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno o pružatelju
internetskog sadržaja. Za ponovni prikaz
pritisnite DISPLAY.
Repeat Setting Podešavanje moda ponavljanja.
Favourites
List
Prikaz popisa omiljenih
sadržaja.
Play/Stop
Pokretanje ili zaustavljanje
reprodukcije.
Play from
start
Pokretanje reprodukcije od
početka sadržaja.
Information
Display
Prikaz informacija sadržanih
na BD-ROM/DVD-ROM/
glazbenom disku temeljeno
na tehnologiji Gracenote.
Add to
Favourites
Dodavanje internetskog sadržaja popisu omiljenih sadržaja.
Remove from
Favourites
Uklanjanje internetskog
sadržaja s popisa omiljenih
sadržaja.
Samo  (Video)
Stavke
Detalji
AV SYNC
Podešava duljinu razmaka
između slike i zvuka, tako
što odgađa emitiranje zvuka
u odnosu na emitiranje slike
(0 do 120 milisekundi).
Video
Settings
&& Picture Quality Mode:
Odabire podešenje slike
prema s različitim razinama
osvjetljenja u okruženju.
&& FNR: Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju
u slici.
&& BNR: Umanjuje smetnje
koje podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
&& MNR: Umanjuje sitne
smetnje oko obrisa slike
("mosquito noise").
APrikaz kontrola
Pritisnite /// ili ENTER za
operacije reprodukcije.
BTraka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava
trenutni položaj, vrijeme reprodukcije,
trajanje video datoteke
CNaziv iduće video datoteke
DNaziv i ocjena trenutno odabrane video
datoteke
16
Detalji
Play/Pause
Pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Top Menu
Prikazuje glavni izbornik
BD ili DVD diska.
Menu/Popup
Menu
Prikaz skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika
DVD diska.
Title Search
Pretražuje naslove BDROM/DVD VIDEO diskova
i započinje reprodukciju od
početka.
Chapter
Search
Pretraživanje poglavlja i
pokretanje reprodukcije od
početka.
Angle
Odabir drugog kuta gledanja
kad su na BD-ROM/DVD
VIDEO disk snimljene scene
iz različitih kutova.
Reprodukcija
Stavke
Samo  (Photo)
Stavke
Detalji
Slideshow
Speed
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
Slideshow
Slideshow reprodukcija.
Rotate Left
Okreće fotografiju u smjeru
suprotnom od kazaljke sata,
za 90 stupnjeva.
Rotate Right
Okreće fotografiju u
smjeru kazaljke sata, za 90
stupnjeva.
17
Korištenje izbornika za
podešenja
Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad
želite promijeniti postavke uređaja. Standardne
postavke su podcrtane.
1 Odaberite  (Setup) koristeći /.
2 Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Ikona
Objašnjenje
Network Update (nadogra­
dnja preko mreže) (str. 19)
Nadogradnja softvera uređaja.
Postavke i
podešenja
18
Screen Settings (postavke
zaslona) (str. 19)
Podešenje postavki slike ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
Audio Settings (postavke
zvuka) (str. 20)
Podešenje postavki zvuka ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
BD/DVD Viewing Settings
(postavke za gledanje BD/
DVD diskova) (str. 21)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
Parental Control Settings
(postavke ograničenja
reprodukcije) (str. 22)
Omogućuje detaljne postavke za
funkciju ograničavanja
reprodukcije.
Music Settings (glazbene
postavke) (str. 22)
Omogućuje detaljne postavke za
reprodukciju Super Audio CD
diskova.
System Settings (postavke
sustava) (str. 23)
Podešenje postavki vezanih uz
uređaj.
Network Settings (postavke
mreže) (str. 24)
Podešenje preciznih postavki za
internet i mrežu.
Easy Setup (jednostavno
podešavanje) (str. 24)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Resetting (resetiranje)
(str. 24)
Resetira postavke uređaja na
tvorničke vrijednosti.
Network Update
(nadogradnja preko
mreže)
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže pritisnite "OK"
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Prikazuje široku sliku s
crnim trakama pri vrhu i dnu.
Pan & Scan
Prikazuje sliku cijelom
visinom zaslona, s odrezanim
rubovima sa strane.
Screen Settings
(postavke zaslona)
Cinema Conversion Mode
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Uređaj auto­
matski detektira je li materijal baziran na videosadržaju
ili na filmskom sadržaju te
odabire prikladan način
konverzije.
Video
Uvijek će se odabrati način
konverzije prikladan za
materijale bazirane na
videosadržaju, bez obzira na
materijal.
TV Type
16:9
4:3
Odaberite ovo podešenje kad
spajate na TV prijemnik sa
širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkci­
jom širokog zaslona (wide
mode).
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik sa zaslonom
4:3, koji ne podržava funkciju
širokog zaslona.
Output Video Format
HDMI
U normalnim okolnostima
odaberite "Auto". Za razluči­
vost snimljenu na disk odaberite "Original Resolution".
Ako je razlučivost niža od
SD razlučivosti, povećava se
do SD razlučivosti.
Component
Video
Odabir razlučivosti koja je prikladna za vaš TV prijemnik.
Video
Automatski odabir najniže
razlučivosti.
Screen Format
Original
Fixed Aspect
Ratio
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik koji podržava
funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9
formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom.
Mijenja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom
zaslona. zadržavajući originalni format slike.
Postavke i podešenja

&& Savjetujemo da nadogradnju preko mreže obavite
približno svaka 2 mjeseca.
&& Za informacije o funkcijama ažuriranja, posjetite
sljedeću internetsku stranicu;
http://support.sony-europe.com/

&& Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i
ostale izlazne videopriključnice, odaberite
"Component Video".
&& Ako se pri postavci "HDMI" ili "Component
Video" razlučivosti ne pojavi slika, odaberite
drukčiju razlučivost.
 nastavlja se
19
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Auto
Emitira 1920  1080p/24 Hz
videosignale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji
podržava 1080/24p, pomoću
HDMI OUT priključnice.
Off
Odaberite ovo ako vaš TV
prijemnik ne podržava
1080/24p videosignale.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Automatski detektira vrstu
priključenog TV prijemnika
i odabire odgovarajuće
podešenje boje.
YCbCr (4:2:2) Emitira YCbCr 4:2:2
videosignale.
Audio Settins
(postavke zvuka)
Audio (HDMI)
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Emitira audiosignale u skladu sa statusom
spojenog HDMI uređaja.
PCM
Emitira PCM signale preko
HDMI OUT priključnice.
DSD Output Mode
On
Emitira DSD signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska. Ako je odabrano "On",
analogni signali ne šalju se
prilikom reprodukcije Super
Audio diska.
Off
Emitira PCM signale preko
HDMI OUT priključnice pri
reprodukciji Super Audio
diska.
YCbCr (4:4:4) Emitira YCbCr 4:4:4
videosignale.
RGB
Omogućuje RGB video
signale.
HDMI Deep Colour Output
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
12bit
Emitira 12-bitne/10-bitne video
signale kod povezivanja s TV
prijemnikom kompatibilnim
sa značajkom Deep Colour.
10bit
Off
Odaberite ovo kad je slika
nestabilna ili su boje
neprirodne.
BD Audio MIX Setting
On
Emitira audiosignale dobivene
miješanjem interaktivnih i
sekundarnih audiosignala u
primarni audiosignal.
Off
Emitira samo primarne audio­
signale. Odaberite ovo za
emitiranje HD audiosignala
na AV pojačalo (prijemnik).
Pause Mode
Auto
Frame
20
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Pojavljuju se
dinamičke pokretne slike bez
zamagljivanja.
Prikaz statične slike u visokoj
razlučivosti.
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala.
Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
Dolby Digital
Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja s ugrađenim
Dolby Digital dekoderom.
DTS (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Konvertira signale radi
emitiranja linearnih PCM
signala. Odaberite ovo kod
spajanja audiouređaja bez
ugrađenog DTS dekodera.
DTS
Odaberite ovo kod spajanja
audiouređaja s ugrađenim
DTS dekoderom.
Audio DRC
Auto
Standard
Reprodukcija pri standardnoj
razini kompresije.
Wide Range
Komprimiranje ne djeluje.
Proizvodi se dinamičan zvuk.
Downmix
Surround
Stereo
Emitira audiosignal s efektom
surround. Odaberite ovo kod
spajanja audiouređaja koji
podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo 6.
Emitira audiosignal bez efekta
surround. Odaberite ovo kod
spajanja audiouređaja koji
ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic) ili DTS Neo 6.
BD/DVD Menu
Odabir standardnog jezika izbornika za
BD-ROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 33) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Audio
Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku. Kad odaberete
"Select Language Code", pojavi se polje za
unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 33) pronađite kôd za vaš
jezik, te ga unesite u polje za unos.
Postavke i podešenja
Omogućuje reprodukciju
pri dinamičkom rasponu
određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi
reproduciraju se na razini
"Standard".
BD/DVD Viewing
Settings (postavke za
gledanje BD/DVD diskova)
Subtitle
Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 33) pronađite
kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Reproducira BD sloj.
DVD/CD
Reproducira DVD ili CD
sloj.
BD Internet Connection
Allow
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Do not allow
Onemogućava spajanje na
internet.
21
Parental Control
Music Settings
Settings (postavke ogra- (glazbene postavke)
ničenja reprodukcije)
Super Audio CD Playback Layer
Password
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM
ili DVD VIDEO diskova te za reprodukciju
internetskih videozapisa. Ako je potrebno,
za BD-ROM i DVD VIDEO diskove možete
podesiti različite razine ograničenja.
Parental Control Area Code
Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO
diskova ili internetskih videozapisa može
se ograničiti prema geografskom području.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
BD Parental Control
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Slijedite zaslonske upute i upišite svoju
četveroznamenkastu zaporku.
DVD Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
Internet Video Parental Control
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite
svoju četveroznamenkastu zaporku.
Internet Video Unrated
22
Allow
Dopušta se reprodukcija
internetskih videozapisa bez
podešene razine ograničenja.
Block
Ne dopušta se reprodukcija
internetskih videozapisa bez
podešene razine ograničenja.
Super Audio
CD
Reprodukcija Super Audio
CD sloja.
CD
Reprodukcija CD sloja.
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch
Reprodukcija dijela s 2 kanala.
DSD Multi
Reprodukcija dijela s više
kanala.
System Settings
(postavke sustava)
Screen Saver
On
Uključuje funkciju screeen
saver. Slika screen saver
pojavljuje se ukoliko ne
koristite uređaj duže od
10 minuta tijekom prikaza
sadržaja na zaslonu.
Off
Isključuje funkciju.
OSD
Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se
pojavljuju na TV zaslonu.
Dimmer
Software Update Notification
Jače osvijetljen pokazivač.
Dark
Slabije osvijetljen pokazivač.
Off
Isključuje osvjetljenje pokazivača tijekom reprodukcije.
Kad reprodukcija ne traje, po­
kazivač je slabije osvijetljen.
Control for HDMI
On
Omogućuje uporabu funkcije
"Control for HDMI" (str. 30).
Off
Isključuje funkciju.
On
Podešava uređaj kako bi vas
obavijestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 19).
Off
Isključuje funkciju.
Gracenote Settings
Auto
Automatski preuzima
informacije o disku nakon
zaustavljanja reprodukcije
diska. Za preuzimanje se
treba spojiti na mrežu.
Manual
Preuzima informacije od disku
ako je s izbornika opcija
odabrano "Playback History"
ili "Information Display".
Quick Start Mode
On
Skraćuje vrijeme za uključenje
uređaja iz pripravnog stanja.
Off
Smanjuje potrošnju u pripravnom stanju.
Auto Standby
On
Uključuje funkciju "Auto
Standby". Automatski isključuje uređaj u pripravno stanje
ukoliko se kroz 30 minuta ne
pritisne nijedna tipka uređaja.
Off
Isključuje funkciju.
Postavke i podešenja
Bright
DivX(R) VOD
Detalje potražite na sljedećoj internetskoj
stranici: vod.divx.com
System Information
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
Auto Display
On
Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom
promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka,
audiosignala itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
23
Network Settings
(postavke mreže)
Easy Setup (jednostavno podešavanje)
Internet Settings
Ponovno pokretanje "Easy Setup" postavki za
unos osnovnih podešenja. Slijedite upute na
zaslonu.
Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za
pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu"
(str. 12).
View Network Prikazuje trenutni status
mreže.
Status
Wired Setup
Odaberite ovo spajate li se
izravno na širokopojasni
router.
USB Wireless Odaberite ovo koristite li
USB adapter za bežični LAN.
Setup
Dodatne detalje potražite na
sljedećoj internetskoj stranici
i provjerite odjeljak FAQ:
http://support.sony-europe.
com/
Network Connection Diagnostics
Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako
biste provjerili je li mrežno spajanje točno
načinjeno.
BD Remote Device Registration
Registrira vaš "BD Remote" uređaj.
Registered BD Remote Devices
Prikazuje se popis vaših registriranih "BD
Remote" uređaja.
24
Resetting
(resetiranje)
Reset to Factory Default Settings
Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke
vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki.
Sve postavke unutar grupe će se resetirati.
Initialize Personal Information
Možete izbrisati osobne podatke pohranjene
na uređaju.
U slučaju problema
Dođe li do neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ove upute jer vam
one mogu pomoći u rješavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Slika
Slike nema ili se ne prikazuje vjerno.
Dodatne informacije
Dodatne
informacije
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 10).
Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem
TV prijemniku u položaj za prikazivanje
signala s uređaja.
Podesite izlaznu video razlučivost na najnižu
razinu pritiskom na tipku  na uređaju
dužim od 10 sekundi.
Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 Isključite i ponovno uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovno spojite
HDMI kabel.
HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
Kod HDMI spajanja provjerite postavke
"Output Video Format" u izborniku "Screen
Settings" (str. 19).
Ako se emitiraju i analogni signali podesite
postavku "BD/DVD-ROM 1080/24p Output"
u izborniku "Screen Settings" na "Off"
(str. 20).
Za BD-ROM diskove provjerite postavku
"BD/DVD-ROM 1080/24p Output" u
izborniku "Screen Settings" (str. 20).
Jezik prikaza na zaslonu automatski se
mijenja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
Ako je "Control for HDMI" podešeno na
"On" (str. 23), jezik prikaza na zaslonu
automatski se mijenja ovisno o postavci
jezika na spojenom TV prijemniku (ako
promijenite postavku na TV prijemniku, itd.).
 nastavlja se
25
Zvuk
Disk
Zvuka nema ili se ne reproducira vjerno.
Disk se ne može reproducirati.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni
(str. 10).
Prebacite selektor ulaznog signala na vašem
AV pojačalu (prijemniku) tako da ono emitira
audio signale s uređaja.
Ako se audiosignal ne emitira kroz
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT priključnicu, provjerite postavke
zvuka (str. 20).
Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 Isključite i ponovno uključite spojenu
opremu.  Odspojite i ponovno spojite
HDMI kabel.
Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na
TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabel izravno na TV.
Pogledajte i upute za uporabu isporučene s
AV pojačalom (prijemnikom).
HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audiosignale).
Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audioformat uređaja. Provjerite
postavke zvuka (str. 20).
Disk je zaprljan ili oštećen.
Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dolje.
Format diska nije moguće reproducirati na
ovom uređaju (str. 29).
Uređaj ne može reproducirati snimljeni
disk koji nije pravilno finaliziran.
Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se s regionalnim kodom uređaja.
HD Audiosignali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao
slijed bitova (bitstream).
Podesite "BD Audio MIX Setting" na "Off"
u izborniku "Audio Settings" (str. 20).
Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
Podesite "BD Audio MIX Setting" na "On"
u izborniku "Audio Settings" (str. 20).
USB uređaj
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na
USB priključnicu.
Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
Provjerite je li USB uređaj uključen.
Ako je USB uređaj spojen preko USB
huba, spojite USB uređaj izravno na uređaj.
BRAVIA Internet Video
Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa
gubi oštrinu, posebice tijekom brzih ili
tamnih scena.
Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno
o pružatelju internetskog sadržaja.
Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati
promjenom brzine veze. Preporučujemo
vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video­
zapise standardne razlučivosti (10 Mbps za
High Definition videozapise).
Ne sadrže svi videozapisi zvuk.
Slika je mala.
Pritisnite  za povećanje.
26
Mrežno povezivanje
Uređaj se ne može spojiti na mrežu.
Provjerite vezu s mrežom (str. 12) i mrežne
postavke (str. 24).
Prilikom uključivanja uređaja na zaslonu
se pojavljuje poruka "A new software
version has been found on the network.
Perform update under 'Network Update'.".
(Na mreži je pronađena nova verzija
softvera. Izvršite ažuriranje pomoću opcije
'Network Update'.).
BRAVIA Sync ("Control for HDMI")
Funkcija "Control for HDMI" ne radi
(BRAVIA Sync).
Podesite "Control for HDMI" na "On"
(str. 23).
Ako promijenite HDMI povezivanje,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Ako dođe do prekida napajanja, podesite
"Control for HDMI" na "Off", zatim podesite "Control for HDMI" na "On" (str. 23).
Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute
za uporabu isporučene uz komponentu.
–– provjerite je li spojena komponenta
kompatibilna s funkcijom "Control for
HDMI".
–– provjerite je podešenje funkcije "Control
for HDMI" na spojenoj komponenti točno.
Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko
AV pojačala (prijemnika),
–– ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom "Control for HDMI"
nećete moći kontrolirati TV prijemnik
preko uređaja.
–– promijenite li HDMI vezu, odspojite
i ponovno spojite glavno napajanje, a
dođe li do nestanka napajanja pokušajte
sljedeće:  Odaberite odgovarajući
ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako
se signal uređaja pojavi na zaslonu
TV prijemnika.  Podesite "Control
for HDMI" na "Off", zatim podesite
"Control for HDMI" na "On" (str. 23).
Pogledajte upute za uporabu isporučene
s AV pojačalom (prijemnikom).
Reprodukcija ne počinje od početka
sadržaja.
Pritisnite OPTIONS i odaberite "Play from
start."
Reprodukcija ne počinje od mjesta nastavljanja na kojem ste ju zaustavili.
Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz
memorije ovisno o disku kada
–– otvorite uložnicu diska.
–– odspojite USB uređaj.
–– reproducirate neki drugi sadržaj.
–– isključite uređaj.
Uložnica diska se ne može otvoriti, a na
pokazivaču uređaja se prikazuje
"LOCKED" ili "TLK ON"
Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je
zaključan. Za poništavanje dječje blokade,
držite pritisnutom tipku  na uređaju, dok
se na pokazivaču ne pojavi "UNLOCK"
(str. 6).
Kad se pojavi "TLK ON", obratite se
vašem Sony prodavatelju ili ovlaštenom
lokalnom Sony servisu.
Dodatne informacije
Pogledajte "Network Update (nadogradnja
preko mreže)" (str. 19) kako biste nadogradili
uređaj na noviju verziju softvera.
Ostalo
Uložnica diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .
Pokušajte sljedeće:  Isključite uređaj i
odspojite kabel napajanja.
 Ponovno spojite kabel napajanja i
istovremeno držite pritisnutom tipku  na
uređaju.  Držite pritisnutom tipku  na
uređaju sve dok se uložnica ne otvori.
 Uklonite disk.  Kad se na pokazivaču
pojavi "WAIT", zadržite pritisnutom tipku
/ na uređaju više od 10 sekundi, dok se
uređaj ponovno ne uključi.
Na pokazivaču je prikazano "Exxxxx" ili
"FAN ERR".
Pojavi li se oznaka "Exxxxx" obratite se
najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom
lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd
greške.
 nastavlja se
27
Pojavi li se oznaka "FAN ERR" pokušajte
sljedeće:  Uvjerite se da ventilacijski
otvori na stražnjoj strani uređaja nisu zapriječeni.  Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno prozračivanje
kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.
Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
Zadržite pritisnutom tipku / na uređaju
više od 10 sekundi dok se indikatori na pokazivaču uređaja ne isključe. Ako uređaj i
dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite
i ponovno spojite kabel napajanja.
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Ulazne i izlazne priključnice
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optička izlazna priključnica/–18 dBm
(valna duljina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0.5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb, Pr):
Phono priključnica/Y: 1,0 Vp-p/
Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanja USB
memorije, čitača memorijskih kartica,
digitalnih fotoaparata i digitalnih video
kamera)
Općenito
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
22 W
Dimenzije (približno):
430 mm  219 mm  36 mm
(širina/dubina/visina) uključujući dijelove
koji strše
Masa (približno):
2 kg
Radna temperatura:
od 5 ºC do + 35 ºC
Radna vlažnost:
25% do 80%
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 9.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
28
Diskovi za reprodukciju
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*3
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
&&BD diskovi s kutijom
&&DVD-RAM diskovi
&&HD DVD diskovi
&&DVD Audio diskovi
&&PHOTO CD diskovi
&&Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
&&VCD/Super VCD diskovi
&&Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
Napomena glede diskova
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi
kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava
nisu usklađeni s Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reproducirati na
ovom proizvodu.
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/
DVD diskova
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/
DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su
izradili proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije možda neće biti dostupne.
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD
VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati
samo BD-ROM/DVD-ROM diskove označene
istim regionalnim kodom ili oznakom ALL .
Regionalni kôd
Tipovi datoteka koji se mogu
reproducirati
Video
Format datoteke
Ekstenzije
MPEG-1
MPEG-2 Video/PS,
TS*1
".mpg," ".mpeg,"
".m2ts," ".mts"
DivX*2
".avi," ".divx"
Video/PS*1
MPEG-4
AVC*1
Dodatne informacije
*2
Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi
i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći
reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj izlaznoj
priključnici i odabranim postavkama zvuka.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R
diska s organičkim pigmentom (tip LTH).
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako sadrže postscript.
CD ili DVD diskovi se ne mogu reproducirati
ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene
uz uređaj za snimanje.
Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima
".mkv," ".mp4,"
".m4v," ".m2ts,"
".mts"
WMV9*1
".wmv," ".asf"
AVCHD
*3
Glazba
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio ".mp3"
Layer III)
AAC*1*4
WMA9
Standard*1*4
LPCM
".m4a"
".wma"
".wav"
Fotografije
Format datoteke
Ekstenzije
JPEG
".jpg," ".jpeg"
*1
Uređaj ne reproducira datoteke kodirane
DRM-om.
 nastavlja se
29
*2
*3
*4
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni
video format koji je načinila tvrtka DivX, Inc.
Ovaj uređaj je službeno certificiran za reproduk­
ciju DivX videozapisa. Za više informacija
posjetite ww.divx.com gdje su vam dostupni i
softverski alati koji datoteke pretvaraju u DivX
videozapise.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao
reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD)
sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo
biti registriran. Za generiranje registracijskog koda
pronađite odjeljak za DivX VOD na izborniku
s podešenjima uređaja. S tim kodom posjetite
vod.divx.com kako biste dovršili postupak
registracije i saznali više o DivX VOD.
Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata
koje su snimljene, primjerice, digitalnom video
kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Uređaj ne reproducira datoteke kodirane kao
Lossless.

&& Neke datoteke možda nećete moći reproducirati,
ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
&& Neke računalno obrađene datoteke možda se
neće reproducirati.
&& Uređaj prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na
BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
––do mape na petoj razini hijerarhije
––do 500 datoteka na pojedinoj razini
&& Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
DVD uređajem.
&& Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC)
uređaje (poput flash memorija ili HDD-a) koji su
kompatibilni s FAT-om i nisu podijeljeni na particije, uređaje klase Still Image Capture Device
(SICD) i tipkovnicu sa 101 tipkom (samo preko
prednje USB priključnice).
&& Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB
memorije i vanjskih uređaja, isključite uređaj
prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije
ili vanjskih uređaja.
&& Uređaj možda neće pravilno reproducirati video
datoteke s DATA CD diska snimljenu uz visoku
brzinu bita. Savjetujemo da takve datoteke reproducirate s DATA DVD diskova.
30
O BRAVIA Sync značajki (samo
za HDMI vezu)
Povezujući Sony komponente koje podržavaju funkciju "Control for HDMI" pomoću
HDMI kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje kako je opisano niže:
&&Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete jednu od sljedećih tipaka,
spojeni TV prijemnik se uključi te se automatski odabire odgovarajući ulazni kanal
za uređaj.
––/
––HOME: Automatski se pojavi početni
izbornik uređaja (str. 8, 14, 18).
––: Reprodukcija počinje automatski.
&&Isključenje sustava
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
TV / na daljinskom upravljaču, uređaj
i sve komponente koje podržavaju HDMI
automatski se isključuju.
&&Theatre
Kad pritisnete THEATRE, uređaj automatski
odabire optimalni videomod za gledanje
filmova. Kad je Sony AV pojačalo (prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabela, izlaz
zvučnika također se automatski mijenja.
Kad je pomoću HDMI kabela spojen TV
prijemnik koji podržava značajku Theatre
Mode, videomod TV prijemnika automatski
se prebacuje na Theatre Mode. Ponovno
pritisnite tipku kako biste vratili originalno
podešenje.
&&Praćenje jezika
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja
također se mijenja nakon isključenja i
uključenja uređaja.
Priprema za BRAVIA Sync značajku
Podesite "Control for HDMI" na "On" u
izborniku "System Settings" (str. 23). Za
detalje o podešavanju vašeg TV prijemnika
ili drugih spojenih komponenti, pogledajte
upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik
ili komponente.

&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV prijemnik koji je kompatibilan s "Control for HDMI"
funkcijom Easy Setting, postavka "Control for
HDMI" na uređaju automatski se uključuje, ako
je postavka "Control for HDMI" na spojenom
TV prijemniku također podešena na "On". Pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV.
&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s BRAVIA Sync
značajkom, možete upravljati osnovnim funkcijama uređaja pomoću daljinskog upravljača TV
prijemnika, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku podešena na "On".
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV.

O sigurnosti bežičnog LAN-a
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja radijskim valovima,
podložna je mogućnosti presretanja. Kako
bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj
podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurirate sigurnosne
postavke u skladu s mrežnim okruženjem.
͞͞No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svatko može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u
vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog
alata. Imajte na umu da postoji opasnost od
neovlaštenog pristupa podacima ili presretanja podataka.
͞͞WEP
WEP upotrebljava sigurnosne značajke za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
͞͞WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu
na WEP.
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
&& Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je zaštićena
patentima u SAD-u i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.
Uporabu ove tehnologije mora odobriti
Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo
za kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako
Macrovision Corporation nije izričito odobrio
drugačiju uporabu.
Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
&& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni
znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
&& Java i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na
Javi su registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Sun
Microsystems, Inc.
&& Ć, "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
&& U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
&& "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
&& "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD"
logotipi su zaštitni znakovi.
&& "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW"
su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc
Association.
&& "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni
znaci tvrtke Sony Corporation.
&& "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
&& "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
&& MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja
i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
&& DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi
su registrirani zaštitni znakovi tvrtke DivX, Inc. i
koriste se uz dopuštenje.
 nastavlja se
Dodatne informacije
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija "Control
for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz komponentu.
͞͞WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i
razlikuje se od WEP i TKIP.
AES omogućuje višu razinu sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
31
&& Tehnologiju prepoznavanja glazbe i videa te s
njima povezanih podataka omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard po pitanju tehnologije prepoznavanja glazbe i isporuke s njom
vezanih sadržaja. Za više informacija posjetite,
molimo, www.gacenote.com.
Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc te glazbene i
video podatke koje isporučuje tvrtka Gracenote,
Inc., copyright © 2000-nadalje posjeduje tvrtka
Gracenote. Prava na Gracenote Software, copyright
© 2000-nadalje posjeduje tvrtka Gracenote. Na
ovaj uređaj i usluge odnosi se jedan ili više
patenata koje posjeduje tvrtka Gracenote. Posjetite
internetsku stranicu tvrtke Gracenote za nepotpuni popis korištenih patenata tvrtke Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote logo i logotip te "Powered by Gracenote"
logo su bilo registrirani zaštitni znakovi bilo
zaštitni znakovi tvrtke Gracenote u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim državama.
&& Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.
Brojčani kodovi TV prijemnika
kojima se može upravljati
Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete
onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava.
32
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Popis jezičnih kodova
Za detalje pogledajte "BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje BD/DVD diskova)" (str. 21)
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski
Tibetski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski; Dzongkha
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski;
Kalaallisut
Kambodžijski;
Kmerski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski; Lao
Litvanski
Letonski
Malaški
Maorski
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malese; Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
Oromo
Orijski
Punjabi; Panjabi
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski; Rundi
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sangho; Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški;
Sinhaleski
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Albanski
Srpski
Sisvati; Svati
Sesoto; Soto
južni
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski; Tswana
Tonga;
Otočje Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
Dodatne informacije
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Ograničenje reprodukcije/područni kod
Za detalje pogledajte "Parental Control Area Code" (str. 22).
Broj, država (kod)
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
Argentina (ar)
Australija (au)
Austrija (at)
Belgija (be)
Brazil (br)
Čile (cl)
Kina (cn)
Kolumbija (co)
Danska (dk)
Finska (fi)
Francuska (fr)
Njemačka (de)
Grčka (gr)
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
Hong Kong (hk)
Indija (in)
Indonezija (id)
Irska (ie)
Italija (it)
Japan (jp)
Koreja (kr)
Luksemburg (lu)
Malezija (my)
Meksiko (mx)
Nizozemska (nl)
Novi Zeland (nz)
Norveška (no)
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Pakistan (pk)
Filipini (ph)
Poljska (pl)
Portugal (pt)
Rusija (ru)
Singapur (sg)
Španjolska (es)
Švedska (se)
Švicarska (ch)
Tajvan (tw)
Tajland (th)
Ujedinjeno Kraljevstvo (gb)
33
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Podrobnije informacije o
dostupnim nadogradnjama potražite na: http://support.sony-europe.com/

Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/
http:/www.sony.net/
4-184-712-11(1)
Download PDF

advertising