4-566-337-21(1) (HR)
CD/DVD uređaj
za reprodukciju
z
Da biste pronašli korisne savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Sony, posjetite:
www.sony.eu/myproducts
Referentni priručnik
DVP-SR170
DVP-SR370
© 2015 Sony Corporation
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
uređaj nemojte izlagati kapanju, nemojte ga
polijevati i nemojte na njega postavljati predmete
napunjene vodom, primjerice vaze.
Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Kabel za napajanje smije se promijeniti samo
u ovlaštenom servisu.
Baterije ili uređaje u koje su umetnute baterije
nemojte izlagati prevelikoj toplini, primjerice
Sunčevoj svjetlosti i vatri.
Ovaj uređaj klasificiran je kao laserski proizvod klase 1.
Ta se oznaka nalazi na poleđini.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim uređajem
povećava rizik od oštećenja očiju. S obzirom na to da
je laserska zraka u CD/DVD uređaju za reprodukciju
štetna za oči, nemojte pokušavati rastavljati kućište.
Servisiranje prepustite samo kvalificiranom osoblju.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim
državama sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu
pakiranju označava da se proizvod
ne može odlagati kao kućni otpad.
Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa. Detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje kućanskog otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
2HR
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži
više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih resursa.
Samo
Europa
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani serviser.
Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom,
proizvod po isteku vijeka trajanja odložite
u odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije potražite u odjeljku
o sigurnom vađenju baterije iz proizvoda. Bateriju
odložite u odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj proizvod proizveden je u tvrtki ili u ime tvrtke
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upite vezane uz usklađenost proizvoda
temeljem zakonodavstva Europske unije treba uputiti
ovlaštenom predstavniku Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Eventualne informacije o servisu ili jamstvu zatražite
na adresama navedenim u posebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Mjere opreza
• Uređaj za reprodukciju nije isključen iz izvora
napajanja ako je priključen u zidnu strujnu utičnicu
čak i ako je uređaj za reprodukciju isključen.
• Uređaj za reprodukciju ne stavljajte u skučen prostor,
primjerice, na policu za knjige ili slično.
• Uređaj za reprodukciju postavite tako da je kabel za
napajanje (glavni kabel) moguće odmah izvaditi iz
zidne utičnice u slučaju problema.
• Ako uređaj za reprodukciju unesete iz hladnog na
toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom
prostoru, na lećama unutar uređaja može se
kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, uređaj za
reprodukciju možda neće pravilno raditi. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite uređaj za reprodukciju
uključen približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
Regionalni kôd
Uređaj za reprodukciju ima regionalni kôd otisnut
na poleđini jedinice, a reproducira samo DVD-ove
označene identičnim regionalnim kodom ili
oznakom ALL .
Prikaz izbornika kontrola
Informacije o autorskim pravima, zaštitnim znacima
i softverskoj licenci
Da biste promijenili prikaz izbornika
kontrola, ponovno pritisnite DISPLAY.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o disku
ili datoteci ili okolnostima.
• Proizvedeno na temelju licence tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i simbol s dvostrukim
slovom D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• „Logotip DVD” zaštitni je znak tvrtke DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti
imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
U ovaj proizvod ugrađena je tehnologija na koju
se primjenjuju određena prava intelektualnog
vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija te tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
Microsoftove licence.
• Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su
svojih vlasnika.
• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE U SKLOPU
LICENCE PORTFELJA PATENTA MPEG-4
VISUAL ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
POTROŠAČKU UPOTREBU U SVRHU
DEKODIRANJA VIDEOSADRŽAJA SUKLADNO
STANDARDU MPEG-4 VISUAL STANDARD
(„MPEG-4 VIDEO”) KOJI JE KODIRAO
POTROŠAČ U SKLOPU OSOBNE
I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOST I/ILI JE
PRIBAVLJEN OD DAVATELJA VIDEOSADRŽAJA
KOJEM JE MPEG LA IZDAO LICENCU ZA
DAVANJE MPEG-4 VIDEOSADRŽAJA. NIJEDNA
LICENCA NEĆE BITI DANA NITI ĆE BITI
IMPLICIRANA ZA BILO KAKVU DRUGU
UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI ONE VEZANE UZ
PROMOTIVNU, INTERNU I KOMERCIJALNU
UPOTREBU I LICENCIRANJE, MOGUĆE
JE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Pritisnite DISPLAY.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Stavke izbornika kontrola:
1 „Popis izbornika”
Mogućnosti odabrane stavke
B Broj naslova
Broj poglavlja
Vrijeme reprodukcije
C Status reprodukcije
Vrsta medija
D Odabrana stavka izbornika kontrola
Poruka operacije
Popis izbornika
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
TIME/TEXT
TOP MENU/MENU
ORIGINAL/PLAY LIST
PROGRAM
Odaberite „SET t”, a zatim pritisnite
ENTER i odaberite naslov (T), poglavlje (C)
ili pjesmu (T) koju želite programirati, a zatim
pritisnite ENTER. Pritisnite N.
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Odaberite „SET t”, a zatim pritisnite ENTER.
Odaberite točku A i točku B pritiskom
na ENTER.
,nastavak
3HR
PARENTAL CONTROL
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može biti ograničena s obzirom na unaprijed
određenu razinu kao što je dob korisnika.
Moguće je blokirati ili zamijeniti prizore.
PLAYER t: Unesite četveroznamenkastu
lozinku, a zatim pritisnite ENTER. Odaberite
razinu u stavci „LEVEL”. Što je vrijednost niža,
ograničenje je strože. Odaberite područje
u stavci „STANDARD”. Kada odaberete
„OTHERS t”, odaberite i unesite standardni
kod. 1 „PARENTAL CONTROL AREA
CODE LIST”
PASSWORD t: Unesite četveroznamenkastu
lozinku.
Ako zaboravite lozinku, u okvir za lozinku
unesite „199703”, pritisnite ENTER, a zatim
unesite novu četveroznamenkastu lozinku.
SETUP
Kad je uređaj za reprodukciju zaustavljen,
možete prilagođavati različite postavke.
QUICK: Prilagođava osnovne postavke.
CUSTOM: 1 „Izbornik CUSTOM”
RESET: Postavke na izborniku „SETUP” vraća
na zadane postavke.
ZOOM
Tijekom zumiranja pomičite se pomoću
strelica C/X/x/c.
ANGLE
CUSTOM PICTURE MODE
Odabire kvalitetu slike.
STANDARD: Prikazuje standardnu sliku.
DYNAMIC: Proizvodi živopisnu
dinamičnu sliku.
CINEMA: Poboljšava prikaz detalja
u tamnim područjima.
MEMORY t: Prilagođava sliku prikazom
sitnijih detalja.
SHARPNESS
Naglašava rub slike.
1: Naglašava rub.
2: Naglašava rub jače nego mogućnost 1.
Stavke za DATA datoteke
EFFECT
Odabire efekte koji će se koristiti za promjenu
slajdova prilikom dijaprojekcije.
MODE 1: Nasumično
MODE 2: Od gornjeg lijevog kuta
MODE 3: Od vrha
MODE 4: S lijeve strane
MODE 5: Od središta
MEDIA
Odabire vrstu medija koju želite reproducirati.
VIDEO: Reproducira videodatoteke.
PHOTO (MUSIC): Reproducira fotografske
i glazbene datoteke kao dijaprojekciju kada
su datoteke s glazbom i fotografijama
u istom albumu.
PHOTO: Reproducira fotografske datoteke.
MUSIC: Reproducira glazbene datoteke.
Da biste reproducirali glazbu i stihove,
pritisnite SUBTITLE prilikom
reproduciranja glazbenih datoteka
koje sadrže MP3 ID3 stihove.
Izbornik CUSTOM
LANGUAGE SETUP
OSD (zaslonski prikaz): Prebacuje jezik prikaza
na zaslonu.
MENU: Odabire željeni jezik za izbornik DVD
VIDEO diska. Kada odaberete „OTHERS t”,
odaberite i unesite jezični kod.
1 „LANGUAGE CODE LIST”
AUDIO: Prebacuje jezik snimljenog zvučnog
zapisa na DVD VIDEO. Kada odaberete
„ORIGINAL”, odabire se jezik koji ima
prednost na disku.
SUBTITLE: Prebacuje jezik titla snimljenog
na DVD VIDEO. Kada odaberete „AUDIO
FOLLOW”, jezik titlova promijenit će se
u skladu s jezikom koji ste odabrali za
zvučni zapis.
SCREEN SETUP
TV TYPE: Odabire omjer širine i visine
priključenog televizora.
ALBUM (glazbeni/foto)
FILE (foto)
16:9
ALBUM (video)
FILE (video)
DATE
4:3 LETTER BOX
INTERVAL
Navodi trajanje prikaza slajdova na zaslonu.
4:3 PAN SCAN
4HR
SCREEN SAVER: Kada je postavljen na „ON”,
čuvar zaslona pojavljuje se kada je uređaj
za reproduciranje pauziran ili zaustavljen
15 minuta. Pritisnite N da biste isključili
čuvar zaslona.
BACKGROUND: Odabire boju pozadine
ili sliku na zaslonu televizora. Ako postavite
„JACKET PICTURE”, čak i ako disk ne sadrži
sliku omota, pojavit će se slika „GRAPHICS”.
LINE: Odabire izlaz videosignala.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Uključuje ili isključuje
postavku automatskog stanja pripravnosti.
Ako odaberete „ON”, uređaj za reprodukciju
prelazi u stanje pripravnosti kada je zaustavljen
dulje od 30 minuta.
AUTO PLAY: Kada je postavljen na „ON”,
uređaj za reprodukciju automatski pokreće
reprodukciju kada je uređaj za reprodukciju
uključen.
PAUSE MODE: Odabire sliku u pauziranom
načinu rada za DVD-ove. Obično odaberite
„AUTO”. Kada se slika prikazuje u visokoj
rezoluciji, postavite na „FRAME”.
TRACK SELECTION: Zvučnom zapisu koji
sadrži najveći broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO na kojemu je
snimljeno više audioformata (format PCM,
MPEG audio, DTS ili Dolby Digital). Ako
odaberete „AUTO”, bit će dan prioritet
MULTI-DISC RESUME: Uključuje ili isključuje
postavku nastavka rada s više diskova. Nastavak
reprodukcije moguće je pohraniti u memoriju za
do šest različitih medija DVD VIDEO/VIDEO
CD. Ako ponovno pokrenete postavke, točka
ponovnog pokretanja bit će izbrisana
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Kontrola dinamičkog raspona):
Postavite u skladu s okolinom. Postavite na
„TV MODE” kada je najtiše zvukove teško
razlučiti ili na „WIDE RANGE” kada je
okruženje za slušanje dobro, na primjer
prilikom korištenja kućnog kina.
DOWNMIX: Prebacuje metodu miješanja na
dva kanala prilikom reproduciranja DVD-a
sa stražnjim zvučnim elementima (kanalima)
ili kada je sadržaj snimljen u Dolby Digital
formatu. Obično odaberite „DOLBY
SURROUND”.
Specifikacije
Sustav
Laser: poluvodički laser
Ulazi/izlazi
• LINE (RGB)-TV: 21 pinski
Općenito
• Preduvjeti napajanja: 220 do 240 V
izmjeničnog napona, 50/60 Hz
• Potrošnja energije: 6 W
• Potrošnja energije u stanju pripravnosti:
0,5 W
• Dimenzije (pribl.): 270 × 38,5 × 207 mm
(širina/visina/dubina) uklj. ispupčene
dijelove
• Masa (pribl.): 950 g
• Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
• Raspon vlage: 25 % do 80 %
Isporučena dodatna oprema
• Daljinski upravljač (1)
• R6 (veličina AA) baterija (2)
Dizajn i specifikacije podložni su promjeni
bez prethodne obavijesti.
Formati datoteka koji se mogu
reproducirati
Videozapis: MPEG-1 (Cyber-shot podaci)/
MPEG-4 (jednostavan profil)/Xvid
Fotografija: JPEG (DCF format)
Glazba: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA
(osim za WMA Pro)/AAC/LPCM/WAVE
Podržani nastavci: „.avi”, „.mpg”, „.mpeg”,
„.mp4”, „.jpg”, „.mp3”, „.wma”, „.m4a”,
„.wav”
Podržani diskovi: DVD, DVD+RW/+R/+R
DL (+VR način), DVD-RW/-R/-R DL (VR
način/videonačin), glazbeni CD/super VCD,
CD-R/-RW
• Podatkovni CD-ovi snimljeni prema razini
1 ili razini 2 standarda ISO 9660 ili njegovu
proširenu formatu Joliet.
• Podatkovni DVD-ovi snimljeni prema
specifikaciji UDF.
,nastavak
5HR
• Uređaj za reprodukciju reproducirat će sve
gore navedene datoteke, čak i ako se format
datoteke razlikuje. Reproduciranje takvih
podataka može stvoriti šum koji rezultira
oštećenjem zvučnika.
• Reprodukcija složene hijerarhije mapa
može potrajati. Stvarajte albume s najviše
dvije hijerarhije.
• Uređaj za reprodukciju ne reproducira
kodirane datoteke, poput formata DRM
ili Lossless kompresije.
• Ovisno o kodiranju ili stanju snimke, neke
se datoteke s videozapisima, fotografijama
ili glazbom možda neće reproducirati.
• Uređaj za reprodukciju prepoznat će najviše
200 albuma i 600 datoteka. Može prepoznati
do 300 datoteka s glazbom i 300 datoteka
s fotografijama kada je „PHOTO (MUSIC)”
odabran.
• Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati datoteku s videozapisima koja
je veća od 720 (širina) × 576 (visina)/2 GB.
• Uređaj za reprodukciju ne može bez
problema reproducirati datoteku
s videozapisom velike brzine prijenosa
u bitovima s podatkovnog CD-a.
Preporučujemo vam reproduciranje
putem podatkovnog DVD-a.
Napomena o medijima na koje je moguće snimati
Neke medije na koje je moguće snimati nije
moguće reproducirati zbog kvalitete snimke
ili fizičkog stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i autorskog softvera.
Disk se neće reproducirati ako nije pravilno
finaliziran. Neki podatkovni diskovi stvoreni
su u formatu Packet Write koji nije moguće
reproducirati.
Napomena o zaštiti sadržaja
Slike u DVD-VR načinu s CPRM zaštitom
možda se neće moći reproducirati.
Napomena o DVD-ovima i VIDEO CD-ovima
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane uz
reprodukciju DVD/VIDEO diskova. Budući
da ovaj uređaj za reproduciranje reproducira
DVD/VIDEO diskove u skladu sa sadržajem
diska koji su oblikovali proizvođači softvera,
neke značajke reprodukcije neće biti
dostupne. Pročitajte upute za korištenje
koje ste dobili uz DVD/VIDEO diskove.
6HR
Napomena o diskovima
Uređaj je osmišljen za reprodukciju diskova
koji su usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD). DualDisc diskovi i neki glazbeni
diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD). Stoga ti
diskovi nisu kompatibilni s ovim uređajem.
Napomene o diskovima
Nemojte koristiti sljedeće diskove:
– Disk koji nije uobičajenog oblika
(na primjer kartica ili srce).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
Reprodukcija VIDEO CD-ova
s PBC funkcijama
Kada počnete reproducirati VIDEO CD
s PBC funkcijama (funkcijama kontrole
reprodukcije), prikazuje se izbornik na
kojemu možete birati.
Da biste reproducirali bez upotrebe PBC-a,
pritisnite ./> ili gumbe s brojkama
kada je uređaj za reprodukciju zaustavljen da
biste odabrali pjesmu, a zatim pritisnite N ili
ENTER. Da biste se vratili u reproduciranje
PBC funkcije, dva puta pritisnite x, a zatim
pritisnite N.
Upravljanje televizorom daljinskim
upravljačem
Pritisnite i držite TV [/1 te istovremeno
pomoću brojčanih gumba upišite šifru
proizvođača televizora (pogledajte tablicu).
Sony 01
Goldstar 76
Hitachi 24
JVC 33
LG 76
Panasonic 17, 49
Philips 06, 08, 72
Samsung 71
Sharp 29
Toshiba 38
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi uređaja za reprodukciju
primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća,
prije traženja popravka pokušajte riješiti
problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje
poteškoća. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony.
Napajanje nije uključeno.
c Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto
priključen.
c Unutar uređaja za reprodukciju nakupila
se vlaga.
c Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati
snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran.
Uređaj za reprodukciju ne funkcionira ispravno.
c Kada statički elektricitet, na primjer,
uzrokuje neuobičajeno funkcioniranje
uređaja za reprodukciju, odspojite uređaj
za reprodukciju.
Na zaslonu se prikazuje „C:13:”.
c Disk očistite krpom ili provjerite
njegov format.
Nema slike/pojavljuje se šum na slici.
c Ponovno čvrsto priključite kabel za
povezivanje.
c Kabeli za povezivanje oštećeni su.
c Provjerite vezu s televizorom te kontrolu za
odabir ulaznog signala na televizoru postavite
tako da se na zaslonu televizora pojavi signal
uređaja za reprodukciju.
c Postavite „LINE” u „SCREEN SETUP” na
stavku koja odgovara vašem TV prijemniku.
Nema zvuka.
c Ponovno čvrsto priključite kabel
za povezivanje.
c Kabel za povezivanje oštećen je.
c Uređaj za reprodukciju je u pauziranom
načinu rada ili u načinu usporene
reprodukcije.
c Uređaj za reprodukciju je u načinu brzog
pregledavanja unatrag ili unaprijed.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
c Baterija u daljinskom upravljaču slaba je.
c Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru daljinskog upravljača
na
uređaju za reprodukciju.
c Kada pritiskanjem gumba na daljinskom
upravljaču jedan po jedan upravljate uređajem
za reprodukciju, gumbe pritišćite unutar
pet sekundi.
Disk se ne reproducira.
c Disk je okrenut na pogrešnu stranu. Disk
umetnite tako daje strana za reproduciranje
okrenuta prema dolje.
c Disk je iskrivljen.
c Disk je prljav ili oštećen.
c Uređaj za reprodukciju reproducira
određene diskove.
c Regionalni kôd na DVD-u ne odgovara
uređaju za reprodukciju.
7HR
POPIS JEZIČNIH KODOVA
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nije navedeno
ISO 639: 1988 (E/F) standard
POPIS REGIONALNIH KODOVA RODITELJSKOG NADZORA
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
4-566-337-21(1) (HR)
Francuska
Indija
Indonezia
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Malezija
2362
2376
2109
2379
2390
2427
2436
2489
2501
Meksiko
Nizozemska
Njemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Download PDF

advertising