3-100-906-E1(1)
DVD Rekorder
Upute za uporabu
napomene, savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama potražite na:
z Ostale
www.sony-europe.com/myproduct.
RDR-HX750/HX950
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprječavanja opasnosti od
požara ili strujnog udara, nemojte
izlagati ureñaj utjecaju kiše ili
vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi
moglo doći do strujnog udara.
Prepustite popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti samo
stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Ne izlažite bateriju prekomjernoj
toplini, npr. suncu, vatri i slično.
Upozorenja
• Ovaj ureñaj koristi napajanje
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Provjerite odgovara li napon
naveden na ureñaju naponu vaše
mreže.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
• Ureñaj postavite tako da se u
slučaju problema utikač može
odmah izvući iz utičnice.
Mjere opreza
Ovaj ureñaj ispitan je i utvrñeno
je da odgovara EMC smjernicama uz uporabu kabela duljine
do 3 metra.
O sigurnosti
Ako bilo kakav strani predmet ili
tekućina upadnu u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač
iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite ureñaj stručnoj
osobi na provjeru.
Tvrdi disk
Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih ureñaja klase 1 (CLASS 1
LASER). Oznaka (CLASS 1
LASER PRODUCT) nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom
DVD rekorderu štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Ova naljepnica nalazi se na zaštitnom kućištu lasera u unutrašnjosti
ureñaja.
2
Zbrinjavanje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ovaj znak na ureñaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se ureñaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je ureñaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili ureñaj.
Tvrdi disk je ureñaj visokog kapaciteta pohrane koja omogućuje
duže vrijeme snimanja i brz pristup snimljenim podacima. No,
može se lako oštetiti udarcem,
vibracijama i prašinom te ga je
potrebno čuvati od magneta.
Kako biste spriječili gubitak
važnih podataka, poštujte
sljedeće mjere opreza.
• Ureñaj nemojte izlagati
snažnim udarcima.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mjesto izloženo vibracijama
ili na nestabilno mjesto.
• Ne stavljajte rekorder na
tople površine, primjerice na
videorekorder ili pojačalo
(prijemnik).
• Nemojte koristiti ureñaj na
mjestima izloženim velikim
temperaturnim promjenama
(promjena temperature treba
biti manja od 10 °C/sat).
• Nemojte pomicati ureñaj dok
je priključen na napajanje.
• Nemojte odspajati mrežni
kabel iz utičnice dok je ureñaj
uključen.
• Prije odspajanja iz mrežne
utičnice isključite rekorder
pazeći da ne koristi tvrdi disk
(na pokazivaču je barem pola
minute prikazano točno
vrijeme te je zaustavljeno
snimanje ili presnimavanje).
• Nemojte pomicati ureñaj još
jednu minutu nakon odspajanja iz mrežne utičnice.
• Nemojte pokušavati zamijeniti
ili nadograditi tvrdi disk jer
može doći do poremećaja u
radu.
Ako se tvrdi disk ošteti, podaci
se ne mogu obnoviti. Tvrdi disk
je samo privremeni medij za
pohranjivanje
O popravljanju tvrdog diska
• Sony može pregledati sadržaj
tvrdog diska u slučaju provjere
ili popravka uslijed kvara ili
izmjena. Meñutim, Sony neće
kopirati ili snimati postojeće
sadržaje.
• Ako je potrebno formatirati
ili zamijeniti tvrdi disk, Sony
će to izvršiti prema vlastitoj
procjeni. Svi sadržaji s tvrdog
diska će biti izbrisani, uključujući i sadržaje kojima se
krše zakoni o zaštiti autorskih
prava.
O izvorima napajanja
• Ureñaj nije odspojen od
napajanja (mreže) sve dok jer
mrežni utikač spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je ureñaj
isključen.
• Ako nećete ureñaj koristiti
dulje vrijeme, obvezno izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice. Pri tome prihvatite
utikač. Nemojte povlačiti
kabel.
O postavljanju
• Postavite ureñaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti ureñaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mekane podloge, primjerice
tepihe koji bi mogli blokirati
otvore za hlañenje s donje
strane.
• Ne postavljajte ureñaj u uske
prostore, poput police za knjige
ili ugradbenih ormarića.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline,
ili na mjesta koja se nalaze
pod izravnim utjecajem
sunčevih zraka, prekomjerne
prašine ili mehaničkih udara.
• Ne postavljajte ureñaj u nagnuti
položaj. On je namijenjen za
postavljanje samo u vodoravan
položaj.
• Ureñaj i diskove držite dalje
od opreme sa snažnim magnetima, poput mikrovalnih
pećnica ili velikih zvučnika.
• Na ureñaj nemojte stavljati
teške predmete.
O snimanju
Prvo napravite probno snimanje
prije važnih prigoda.
Gubitak snimljenog
materijala
Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen
uslijed kvara rekordera ili ako je
snimljeni sadržaj izgubljen ili
oštećen zbog kvara ili popravka.
Sony neće vratiti, obnoviti ili
replicirati snimljeni sadržaj ni u
kojim uvjetima.
Autorska prava
• Televizijski programi, filmovi,
videokasete, diskovi i drugi
materijali mogu biti zaštićeni.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti s odredbama zakona o
zaštiti autorskih prava.
Takoñer, uporaba rekordera s
kabelskom televizijom može
zahtijevati dozvolu od tvrtke
koja emitira program i/ili
vlasnika programa.
• Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju
za zaštitu autorskih prava koja
zaštićena patentima i drugim
sustavima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba
ove zaštite mora biti odobrena
od tvrtke Macrovision i namijenjena je za kućnu i druge ograničene oblike primjene, osim
ako nije izdano odobrenje od
tvrtke Macrovision. Reverzno
inženjerstvo i rastavljanje
ureñaja su zabranjeni.
• Ovaj ureñaj sadrži FontAvenue® fontove, licenca
tvrtke NEC. FontAvenue je
zaštićeni nazov tvrtke NEC.
Zaštita od kopiranja
Rekorder je opremljen sustavom
za zaštitu od kopiranja, pa programi koji se primaju preko
vanjskog prijemnika (nije isporučen) mogu sadržavati signale
za zaštitu od kopiranja (funkcija
zaštite od kopiranja). Takve programe možda neće biti moguće
snimati (ovisno o vrsti signala).
VAŽNO UPOZORENJE
Upozorenje: Ovaj rekorder
može neodreñeno vrijeme
reproducirati statičnu sliku
ili izbornike na zaslonu. Ako
dulje vrijeme ostavite
statičnu sliku ili izbornik na
zaslonu TV prijemnika,
postoji opasnost od trajnog
oštećenja zaslona. Naročito
su osjetljivi plazma zasloni i
projekcijski TV prijemnici.
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavatelja.
, nastavlja se
3
O ovom priručniku
Provjerite naziv modela
Upute u ovom priručniku
odnose se na dva modela:
RDR-HX750 i RDR-HX950.
Provjerite model svog ureñaja
na prednjoj strani rekordera.
• U ovom priručniku koristi se
oznaka "HDD" za ugrañeni
tvrdi disk, a "disk" općenito
za tvrdi disk, DVD diskove ili
CD diskove, osim ako se
drugačije ne navodi u tekstu
ili na slikama.
• Na početku svakog odlomka
navedeni su simboli, primje, koji upućuju na
rice
koje medije se opisana
funkcija odnosi.
• Upute u ovom priručniku
opisuju korištenje daljinskog
upravljača. Takoñer možete
koristiti tipke na ureñaju ako
je njihov naziv jednak ili
sličan onome na daljinskom
upravljaču.
• Primjeri izbornika na zaslonu
korišteni u ovom priručniku
možda neće biti jednaki
prikazu na zaslonu vašeg TV
prijemnika.
• Objašnjenja o DVD diskovima
u ovom priručniku odnose se
na DVD diskove snimljene na
ovom rekorderu. Objašnjenja
se ne odnose na DVD diskove
koji su snimljeni na drugim
rekorderima i koji se reproduciraju na ovom rekorderu.
4
Sadržaj
UPOZORENJE.................................................................................................... 2
Mjere opreza....................................................................................................... 2
Vodič kroz vrste diskova .................................................................................... 9
Diskovi za snimanje i reprodukciju ............................................................... 9
Diskovi koji se mogu reproducirati ............................................................. 11
Spajanje i podešavanje .............................................................................. 13
Spajanje rekordera ........................................................................................... 13
Korak 1: Spajanje antenskog kabela ................................................................ 14
Korak 2: Spajanje video kabela/HDMI kabela .................................................. 15
Značajka SMARTLINK (samo za SCART vezu) .......................................... 17
O funkcijama HDMI Control za 'BRAVIA' Theatre Sync
(samo za HDMI vezu)............................................................................ 17
Korak 3: Spajanje audio kabela/HDMI kabela .................................................. 18
Korak 4: Spajanje mrežnog kabela................................................................... 19
Korak 5: Priprema daljinskog upravljača .......................................................... 20
Upravljanje TV prijemnikom pomoću daljinskog upravljača ....................... 20
Ako imate Sony DVD uređaj ili više Sony DVD rekordera........................... 21
Promjena programske pozicije rekordera pomoću daljinskog upravljača..... 21
Korak 6: Easy Setup......................................................................................... 22
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem ............................................. 24
Spajanje preko priključnice LINE 1/DECODER .......................................... 24
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera ........... 25
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik ....................................................... 26
Spajanje s vanjskim dekoderom ...................................................................... 27
Spajanje dekodera ..................................................................................... 27
Podešavanje analognih PAY-TV/Canal Plus programa .............................. 28
Osam osnovnih postupaka — Upoznavanje s DVD rekorderom
1. Ulaganje diska .............................................................................................. 30
2. Snimanje programa ...................................................................................... 30
Provjera statusa diska pri snimanju............................................................ 31
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List).............................................. 32
4. Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije ......................... 34
5. Promjena naziva snimljenog programa ........................................................ 36
6. Imenovanje i zaštita diska ............................................................................ 37
Imenovanje diska........................................................................................ 37
Zaštita diska ............................................................................................... 38
7. Priprema diska za reprodukciju na drugom DVD uređaju (finaliziranje)........ 39
Poništavanje finaliziranja ............................................................................ 40
8. Ponovno formatiranje diska.......................................................................... 41
, nastavlja se
5
Snimanje pomoću timera ........................................................................... 42
Prije snimanja ................................................................................................... 42
Mod snimanja............................................................................................. 42
Snimanje stereo i dvojezičnih programa .................................................... 43
Slike koje se ne mogu snimati.................................................................... 43
Snimanje pomoću timera ................................................................................. 44
Korištenje funkcije brzog podešavanja timera............................................ 46
Podešavanje kvalitete slike za snimanje .................................................... 46
Kreiranje poglavlja u naslovu...................................................................... 47
Provjera/promjena/otkazivanje podešavanja timera (Timer List) ...................... 48
Snimanje sa spojene opreme ........................................................................... 49
Snimanje sa spojene opreme pomoću timera (sinkronizirano snimanje).... 49
Snimanje sa spojene opreme bez timera ................................................... 51
Reprodukcija............................................................................................... 52
Reprodukcija snimljenog programa/DVD-a...................................................... 52
Opcije reprodukcije .................................................................................... 54
Ponavljanje reprodukcije određenog dijela (A-B Repeat) ........................... 56
Ponavljanje reprodukcije (Repeat) .............................................................. 56
Izrada vlastitog programa (Programme) ..................................................... 57
Podešavanje kvalitete slike ........................................................................ 57
Pauziranje TV emisije (TV Pause/Pause Live TV).............................................. 59
Reprodukcija od početka programa koji se snima (Chase Play) ...................... 60
Gledanje prethodno snimljenog programa dok se snima drugi
(istovremeno snimanje i reprodukcija) ........................................................ 60
Traženje naslova/poglavlja/zapisa, itd.............................................................. 61
Brisanje i editiranje .................................................................................... 63
Prije editiranja................................................................................................... 63
Brisanje i editiranje naslova .............................................................................. 64
Editiranje više naslova odjednom (Multi-Mode).......................................... 65
Brisanje dijela naslova (A-B Erase)............................................................. 65
Dijeljenje naslova (Divide) ........................................................................... 66
Brisanje i editiranje poglavlja ............................................................................ 67
Dijeljenje poglavlja (Divide) ......................................................................... 67
Brisanje poglavlja (Erase) ........................................................................... 68
Spajanje više poglavlja (Combine).............................................................. 68
Izrada i editiranje playliste ................................................................................ 68
Premještanje Playlist naslova (Move) ......................................................... 69
Spajanje više Playlist naslova (Combine) ................................................... 69
Dijeljenje Playlist naslova (Divide)............................................................... 69
Premještanje poglavlja (Move).................................................................... 69
6
Presnimavanje (HDD y DVD) .................................................................. 70
Prije presnimavanja .......................................................................................... 70
Snimanje s HDD-a na DVD............................................................................... 71
Presnimavanje više naslova (Dubbing List) ...................................................... 72
Kopiranje diska (DVD Backup) ......................................................................... 75
Snimanje s DV kamkordera ....................................................................... 76
Prije snimanja s DV kamkordera....................................................................... 76
Priprema za snimanje s DV kamkordera .................................................... 76
Presnimavanje cijele kasete u DV formatu (DV One Touch Dubbing) .............. 78
Snimanje odabranih scena (ručno snimanje).................................................... 78
Reprodukcija s DV kamkordera........................................................................ 79
Audio zapisi ................................................................................................ 80
Reprodukcija audio zapisa s CD/DVD diska .................................................... 80
Opcije reprodukcije .................................................................................... 80
Ponavljanje reprodukcije određenog dijela (A-B Repeat) ........................... 81
Ponavljanje reprodukcije (Repeat) .............................................................. 81
Izrada vlastitog programa (Programme) ..................................................... 82
Traženje audio zapisa....................................................................................... 83
O funkciji Jukebox............................................................................................ 84
Priprema za uporabu funkcije Jukebox............................................................ 84
Spajanje USB uređaja ................................................................................ 84
Kopiranje audio zapisa (DISK t HDD) ...................................................... 85
Kopiranje albuma (USB t HDD) ............................................................... 85
Reprodukcija audio zapisa putem funkcije Jukebox/USB uređaja .................. 86
Opcije reprodukcije .................................................................................... 87
Ponavljanje reprodukcije (Repeat) .............................................................. 87
Izrada vlastitog programa (Programme) ..................................................... 88
Organizacija audio zapisa u Music Jukeboxu .................................................. 89
JPEG slikovne datoteke.............................................................................. 90
O funkciji "Photo Album".................................................................................. 90
Priprema za uporabu funkcije "Photo Album".................................................. 90
Spajanje USB uređaja ................................................................................ 90
Kopiranje JPEG slika na HDD (DISK/USB t HDD) ................................... 90
Kopiranje svih JPEG slika sa spojenog USB uređaja
(USB t DVD-RW/DVD-R) ................................................................... 91
Kopiranje JPEG slika ili albuma na HDD (HDD t HDD )........................... 91
Kopiranje JPEG albuma na disk (HDD t DVD-RW/DVD-R) ..................... 92
Kopiranje JPEG slika na disk (HDD t DVD-RW/DVD-R) .......................... 93
Uporaba liste "Photo Album" ........................................................................... 94
Gledanje JPEG slike ................................................................................... 96
Reprodukcija slideshowa ........................................................................... 96
Organizacija JPEG slika na HDD-u .................................................................. 97
Ispis JPEG slika................................................................................................ 98
, nastavlja se
7
Podešavanja uređaja ................................................................................ 100
Podešavanje postavki diska (Disc Setup) ...................................................... 100
Postavke rekordera (Basic) ............................................................................ 101
Postavke antenskog prijema (Tuner) .............................................................. 103
Automatsko podešavanje kanala ............................................................. 103
Ručno podešavanje kanala ...................................................................... 103
Razvrstavanje programa........................................................................... 106
Video postavke (Video In/Out)........................................................................ 106
Postavke ulaza zvuka (Audio In) ..................................................................... 108
Postavke izlaza zvuka (Audio Out) ................................................................. 109
Postavke jezika (Language) ............................................................................ 110
Postavke snimanja (Recording) ...................................................................... 111
Postavke reprodukcije (Recording) ................................................................ 114
HDMI postavke (HDMI Output)....................................................................... 117
Ostala podešenja (Options) ............................................................................ 119
Options..................................................................................................... 119
Options 2.................................................................................................. 120
Dodatne informacije ................................................................................. 121
U slučaju problema ........................................................................................ 121
Resetiranje rekordera ..................................................................................... 127
Napomene o ovom rekorderu ........................................................................ 127
Tehnički podaci .............................................................................................. 128
O MP3 audio zapisima, JPEG slikovnim datotekama i DivX video
datotekama .............................................................................................. 129
O i.LINK sustavu............................................................................................. 131
Vodič kroz dijelove i upravljanje ..................................................................... 132
Popis kodova jezika ....................................................................................... 135
Kodovi područja ............................................................................................. 136
8
Vodič kroz vrste diskova
Diskovi za snimanje i reprodukciju
Oznaka na
disku
Vrsta
Oznake koriFormatiranje
štene u ovom
(novi diskovi)
priručniku
Kompatibilnost s drugim
DVD uređajima
(finaliziranje)
VR
mod
Odaberite "Video
Mode Off" u
"HDD Recording
Format" (str. 114)
Presnimavanje sadržaja
tvrdog diska na DVD (VR
mod) zbog reprodukcije na
drugim DVD ureñajima
Video
mod
Odaberite "Video
Mode On" (tvornička postavka) u
"HDD Recording
Format" (str. 114)
Presnimavanje sadržaja
tvrdog diska na DVD
(Video mod) zbog
reprodukcije na drugim
DVD ureñajima
Automatsko formatiranje u +VR
modu (DVD+RW
VIDEO)
Može se reproducirati na
DVD+RW kompatibilnim
ureñajima (automatsko
finaliziranje)
VR
mod
Formatirajte u VR
modu (str. 30)
Može se reproducirati samo
na VR mod kompatibilnim
ureñajima (finaliziranje
nije potrebno)
Video
mod
Formatirajte u
Video modu
(str. 30)
Može se reproducirati na
većini DVD ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 39)
Tvrdi disk
(ugrađen)
DVD+RW
DVD-RW
DVD+R
Automatsko forma- Može se reproducirati na
tiranje u +VR modu većini DVD ureñaja (fina(DVD+R VIDEO) liziranje je nužno) (str. 39)
DVD+R DL
DVD-R
VR mod
Formatiranje u VR
modu (str. 30)*1
Formatiranje
pomoću izbornika
"Format" (str. 41).
DVD-R
DL
Video
mod
Automatsko
formatiranje u
Video modu
Može se reproducirati samo
na DVD-R ureñajima
kompatibilnim s VR
modom (finaliziranje je
nužno) (str. 39)
Može se reproducirati na
većini DVD ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 39)
, nastavlja se
9
Upotrebljivi diskovi (od travnja 2007.)
• DVD+RW diskovi brzine 8x ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.2 s
CPRM*2) brzine 6x ili sporiji
• DVD+R diskovi brzine 16x ili sporiji
• DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.1 s
CPRM*2) brzine 16x ili sporiji
• DVD+R DL (Double Layer) diskovi
brzine 8x ili sporiji
• DVD-R DL (Dual Layer) diskovi brzine
8x ili sporiji (Ver. 3.0 s CPRM*2)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" i "DVD-R DL" su zaštitni znakovi.
*1
Ako se u ovaj rekorder uloži neformatirani
DVD-R disk , formatirat će se automatski u Video
mod. Za formatiranje novog DVD-R diska u VR
mod, upotrijebite izbornik "Format" (str. 41).
*2
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
autorska prava snimaka.
Diskovi na koje se ne može snimati
• DVD-RAM diskovi
10
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Oznaka na
disku
Oznake korištene u ovom Značajke
priručniku
DVD VIDEO
Diskovi poput filmova koji se mogu
kupiti ili iznajmiti
Ovaj rekorder takoñer prepoznaje
DVD-RAM i DVD-R Dual Layer
diskove (Video mod) kao DVD Video
kompatibilne diskove. Ako DVD-RAM
ima odvojiv umetak, skinite ga prije
reprodukcije.
VIDEO CD
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u
VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW u music
CD formatu
DATA DVD
—
DVD+RW/DVD+R diskovi koji sadrže
MP3 audio zapise ili DivX video datoteke
DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM*/
DVD-ROM diskovi koji sadrže MP3
audio zapise, JPEG slikovne datoteke ili
DivX video datoteke
DATA CD
—
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji
sadrže MP3 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke ili DivX video datoteke
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni nazivi.
DivX, DivX Certified i pripadajući znakovi su
zaštićeni nazivi tvrtke DivX, Inc. i upotrebljavaju
se uz licencu.
DivX® je postupak kompresije videozapisa kojeg
je razvila tvrtka DivX, Inc.
* Ako DVD-RAM ima cartridge, uklonite ga prije
reprodukcije.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• PHOTO CD diskovi
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u nekom od gore navedenih
formata.
• Dijelovi s podacima na CD-Extra diskovima
• BD diskovi
• HD DVD diskovi
• Diskovi snimljeni AVCHD-kompatibilnim
DVD video kamerama
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R diskovi koji ne sadrže
DVD video, DivX video, JPEG slikovne
datoteke ili MP3 audio zapise.
DVD Audio diskovi
DVD-RAM s cartridgeom
HD sloj na Super Audio CD diskovima
DVD VIDEO diskovi s drugim
regionalnim kodom (str. 12).
• DVD diskovi koji nisu finalizirani, a
snimljeni su na drugom rekorderu.
•
•
•
•
Maksimalan broj naslova koje je moguće
snimiti
Disk
Broj naslova
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Svaki naslov može trajati maksimalno 12 sati.
, nastavlja se
11
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO i
VIDEO-CD diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD VIDEO
i VIDEO CD diskova mogu namjerno biti
podešene softverskim sustavom. S obzirom
da rekorder reproducira DVD VIDEO/
VIDEO CD diskove prema sadržaju diska i
softveru, neke mogućnosti reprodukcije
možda neće biti na raspolaganju. Provjerite
upute uz DVD VIDEO i VIDEO CD disk.
Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na
stražnjoj strani ureñaja i može reproducirati
samo DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) s identičnim regionalnim kodom.
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih
prava.
mogu
DVD VIDEO diskovi s oznakom
se takoñer reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
"Playback prohibited by region code".
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da nema
oznake regionalnog koda iako je
reprodukcija DVD VIDEO diska zabranjena
regionalnim ograničenjima.
Regionalni kôd
Glazbeni CD diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD diskova.
U novije vrijeme mogu se u prodaji naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od njih nije moguće reproducirati u ovom ureñaju jer nisu u CD formatu.
Napomena o DualDisc diskovima
Ovaj ureñaj je namijenjen za reprodukciju
diskova usklañenih sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc je dvostrani disk koji
sadrži snimljen DVD materijal na jednoj
strani i digitalni audio materijal na drugoj.
Imajte na umu da ovaj ureñaj ne može
reproducirati audio stranu DualDisc diska jer
ti diskovi nisu usklañeni s Compact Disc
(CD) standardom.
12
b Napomene
• Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-RW/CD-R diskove nije moguće reproducirati
na ovom rekorderu zbog kakvoće zapisa, fizičkog
stanja diska ili značajka ureñaja za snimanje i
softvera za obradu. Disk nije moguće reproducirati
ako nije pravilno finaliziran. Dodatne upute
možete pronaći u uputama uz ureñaj za snimanje.
• Nije moguće zajedno koristiti VR i Video mod
na istom DVD-RW disku. Želite li promijeniti
format diska, ponovno formatirajte disk (str. 41).
Imajte na umu da se sadržaj diska briše
formatiranjem.
• Nije moguće skratiti vrijeme snimanja, čak ni
kod diskova za velike brzine.
• Preporučujemo da koristite diskove s oznakom
"For Video" na pakiranju.
• Nije moguće dodati nove snimke na DVD+R,
DVD-R ili DVD-RW (Video mod) diskove koji
već sadrže snimke napravljene na nekom drugom
DVD ureñaju.
• Ponekad nije moguće dodati nove snimke na
DVD+RW diskove snimljene na drugom DVD
ureñaju. Ako dodate novu snimku, obratite pažnju
da će ovaj rekorder presnimiti DVD izbornik.
• Nije moguće editirati snimke na DVD+RW,
DVD-RW (Video mod), DVD+R ili DVD-R
diskovima koje su izrañene na drugoj DVD
opremi.
• Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj
rekorder ne može prepoznati, ti podaci se mogu
obrisati.
• Ovisno o značajkama diska, možda nećete moći
snimati na neke diskove za snimanje.
• Nemojte ulagati diskove za koje nije moguće
snimanje ili reprodukcija na ovom rekorderu. U
protivnom možete uzrokovati probleme u radu.
Spajanje i podešavanje
Spajanje rekordera
Slijedite korake od 1 do 6 kako biste spojili i podesili rekorder. Mrežni kabel spojite tek u
"Koraku 4: Spajanje mrežnog kabela" na str. 19.
b Napomene
• U poglavlju "Tehnički podaci" (str. 128) pogledajte popis isporučenog pribora.
• Čvrsto spojite priključke kako biste izbjegli pojavu neželjenih šumova.
• Provjerite upute uz ureñaje koje ćete spajati.
• Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom koji nema SCART ili video ulaznu priključnicu.
• Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz mrežne utičnice svaki ureñaj kojeg mislite spojiti.
13
Korak 1: Spajanje antenskog kabela
Slijedite donji prikaz za spajanje antenskog kabela.
Zid
na AERIAL IN
DVD rekorder
TV prijemnik
na AERIAL OUT
na antenski ulaz
antenski kabel (isporučen)
: tok signala
1
2
14
Odspojite antenski kabel s TV prijemnika i spojite ga u AERIAL IN priključnicu na
stražnjoj strani rekordera.
Spojite AERIAL OUT iz rekordera s antenskim ulazom TV prijemnika pomoću
priloženog antenskog kabela.
Korak 2: Spajanje video kabela/HDMI kabela
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja A do E, ovisno o priključnicama na vašem TV
prijemniku, projektoru ili audio komponenti poput AV pojačala (prijemnika). Na taj način
ćete moći gledati sliku.
TV prijemnik
Audio/video
kabel (nije
isporučen)
TV, projektor ili audio
komponenta
na LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART kabel (nije isporučen)
(žuti)
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
(zeleno)
(plavo)
(crveno)
na COMPONENT
VIDEO OUT
(zeleno)
(plavo)
na LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Komponentni video
kabel (nije isporučen)
na HDMI OUT
S-video kabel
(nije isporučen)
HDMI kabel
(nije isporučen)
(crveno)
TV, projektor ili
audio komponenta
TV, projektor ili
audio komponenta
TV, projektor ili
audio komponenta
: tok signala
, nastavlja se
15
A Spajanje preko SCART ulazne
priključnice
Kad podešavate "Line 3 Out" na "S-Video"
ili "RGB" u "Video In/Out" (str. 107),
upotrijebite SCART kabel koji odgovara
odabranom signalu.
2
Umetnite HDMi priključak ravno u
HDMI priključnicu.
Nemojte ga savijati ili primjenjivati silu.
B Spajanje preko video ulaza
Moći ćete uživati u standardnoj kvaliteti slika.
B Spajanje preko S VIDEO ulazne
priključnice
Dobit ćete sliku visoke kvalitete.
C Spajanje preko komponentnih video
ulaza (Y, PB/CB, PR/CR)
Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike i
vjernoj reprodukciji boja.
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju
progresivnih signala u formatu 525p/ 625p,
trebate koristiti ovaj način spajanja i podesiti
"Progressive" na "Compatible" u "Easy
Setup" setup (str 22). Nakon toga podesite
"Component Video Out" na "Progressive" u
izborniku "Video In/Out" kako biste uključili
progresivni video signal. Za detalje pogledajte "Component Video Out" na str. 107.
D Spajanje preko HDMI priključnice
Uz uporabu certificiranog HDMI kabela
(nije isporučen) možete uživati u visokoj
kvaliteti digitalne slike i zvuka preko HDMI
OUT priključnice.
Spajate li Sony TV prijemnik kompatibilan s
funkcijom HDMI Control , pogledajte str. 17.
Za gledanje slike sa spojenog set top box
prijemnika samo putem SCART kabela,
uključite rekorder.
Kad spajate na HDMI priključnicu
Slijedite donje korake. Nepravilno rukovanje
može oštetiti HDMI priključnicu i priključak.
1 Pažljivo poravnajte HDMI priključnicu
na stražnjoj strani rekordera i HDMI
priključak tako da provjerite njihov
oblik. Priključak ne smije biti okrenut
naopako ili neravan.
b Napomene
• Prilikom pomicanja rekordera obavezno odspojite
HDMI kabel.
• Budite pažljivi ako stavljate rekorder sa spojenim
HDMI kabelom u ormarić jer se HDMI priključnica ili kabel mog oštetiti.
• Nemojte zakretati HDMI priključak prilikom
spajanja ili odspajanja iz HDMI priključnice
kako biste izbjegli oštećenja.
Pri reprodukciji slike širokog formata
Ponekad snimljena slika neće stati na zaslon
vašeg TV prijemnika. Za promjenu veličine
slike, pogledajte str. 114.
Ako spojite uređaj na videorekorder
Spojite videorekorder u LINE 1/DECODER
priključnicu na rekorderu (str. 24).
b Napomene
• Ne povezujte rekorder i TV prijemnik s više od
jedne vrste video kabela odjednom.
• Nemojte istodobno izvesti povezivanja A i E.
• Ako spojite rekorder s TV prijemnikom preko
SCART priključnica, televizijski ulaz automatski
se podešava na rekorder pri pokretanju reprodukcije. Ako je potrebno, pritisnite tipku t TV na
daljinskom upravljaču želite li vratiti ulaz na TV
prijemnik.
• Spajate li rekorder na TV s funkcijom SMARTLINK, podesite "Line 3 Out" na "Video" u
izborniku "Video In/Out".
• Nije moguće spojiti HDMI OUT priključnicu
(način spajanja E) s DVI priključnicama koje ne
podržavaju HDCP (primjerice, DVI priključnice
na računalnim monitorima).
• Komponentni video i RGB signali se ne
reproduciraju kad koristite HDMI vezu.
* Ovaj DVD rekorder sadrži High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
Priključak je okrenut naopako
16
Nije ravan
Značajka SMARTLINK (samo za
SCART vezu)
Ako priključeni TV prijemnik (ili druga
priključena oprema, kao što je set top box)
podržava SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 ili T-V LINK*5, ovaj rekorder
omogućuje sljedeće SMARTLINK funkcije:
• TV Direct Rec (str. 31)
• One Touch Play (str. 53)
• Preset Download
Možete kopirati podatke iz TV prijemnika
u rekorder i podesiti rekorder prema tim
podacima u "Easy Setup" postupku.
• NexTView Download
Možete jednostavno podesiti timer korištenjem NexTView Download funkcije na
svom TV prijemniku.
Priprema SMARTLINK značajki
Podesite "Line 3 Out" na "Video" u izborniku
"Video In/Out" (str. 107) i "SMARTLINK"
na "This Recorder Only" u izborniku
"Options" (str. 120).
b Napomene
• Za pravilno funkcioniranje značajke
SMARTLINK potreban vam je potpuno ožičeni
21-pinski SCART kabel.
• Ne reagiraju svi TV prijemnici na gore opisane
funkcije.
O funkcijama HDMI Control za
"BRAVIA" Theatre Sync (samo
za HDMI vezu)
Ako HDMi kabelom (opcija) spojite Sony
komponente kompatibilne s funkcijom HDMI
Control, na raspolaganju su vam sljedeće
funkcije koje pojednostavljuju rukovanje:
• One-Touch Play (str. 53)
• System Power Off
Kad isključite TV prijemnik njegovim
daljinskim upravljačem, automatski se
isključuju i komponente kompatibilne s
funkcijom HDMI Control.
Priprema "BRAVIA" Theatre Sync značajki
Podesite "HDMI Control" na "On" u
izborniku "HDMI Output" (str. 118). Detalje
o postavkama TV-a potražite u njegovim
uputama za uporabu.
b Napomene
• Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija HDMI
Control možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu komponente.
• Rekorder podržava samo funkciju reprodukcije
značajke HDMI Control. Kad koristite funkcije
HDMI Control, na TV zaslonu se pojavi poruka
"Player".
*1
"MEGALOGIC" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Grundig.
"EASYLINK" i "CINEMALINK" su zaštitni
znakovi tvrtke Philips.
*3
"Q-Link" i "NexTView Link" su zaštitni
znakovi tvrtke Panasonic.
*4
"EURO VIEW LINK" je zaštitni znak tvrtke
Toshiba.
*5
"T-V LINK" je zaštitni znak tvrtke JVC.
*2
17
Korak 3: Spajanje audio kabela/HDMI kabela
Odaberite način spajanja A ili B, ovisno o priključnicama na vašem TV prijemniku, projektoru
ili audio komponenti poput AV pojačala (prijemnika) kako biste omogućili reprodukciju zvuka.
[Zvučnici]
[Zvučnici]
Stražnji (R)
Stražnji (L)
Audio komponenta s
dekoderom
Prednji (L)
Prednji (R)
Subwoofer
Središnji
ili
na koaksijalni/HDMI digitalni ulaz
HDMI kabel
(nije isporučen)
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
na HDMI OUT
na DIGITAL OUT (COAXIAL)
na LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD rekorder
(žuti)
(bijeli)
(bijeli)
(crveni)
(žuti)*
Audio-video kabel
(nije isporučen)
(crveni)
TV, projektor ili audio
komponenta
: tok signala
* Žuta priključnica koristi se za video signale (str. 15).
A Digitalna ulazna audio priključnica
Ako vaša audio komponenta ima Dolby*1
Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i
digitalnu ulaznu priključnicu, upotrijebite
ovaj način spajanja. Možete uživati u Dolby
Digital (5.1 kanala), DTS (5.1 kanala) i
MPEG audio (5.1 kanala) surround efektima.
18
Spojite li Sony audio komponentu kompatibilnu s funkcijom HDMI Control, pogledajte
upute za uporabu te komponente.
B Ulazne audio priključnice L/R
(lijevo/desno)
Kod ovog načina spajanja, zvuk se reproducira preko oba zvučnika na TV prijemniku
ili audio komponenti.
z Savjet
Za upute o pravilnom postavljanju zvučnika,
pogledajte upute uz opremu koju priključujete.
b Napomene
• Nemojte spajati audio izlaze svog TV prijemnika
na LINE IN (R-AUDIO-L) priključnice u isto
vrijeme. Na taj način pojavit će se neželjeni
šumovi u zvučnicima TV prijemnika.
• Kod povezivanja B ne spajajte priključnice LINE
IN (R-AUDIO-L) i LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
na audio izlaze TV prijemnika istovremeno. Na
taj način pojavit će se neželjeni šumovi u
zvučnicima TV prijemnika.
• Nakon što ste izvršili spajanja na način A, izvedite prikladna podešavanja u izborniku "Audio
Out" (str. 109). U protivnom iz zvučnika neće se
čuti zvuk ili će se čuti glasan šum.
• Ako spojite rekorder s audio komponentom
pomoću HDMI kabela, potrebno je učiniti nešto
od sljedećeg:
– Spojiti audio komponentu s TV prijemnikom
pomoću HDMI kabela, ili
– Spojiti rekorder s TV prijemnikom pomoću
video kabela koji nije HDMI (komponentni
video kabel, S VIDEO kabel ili audio/video
kabel).
Korak 4: Spajanje mrežnog
kabela
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključnicu na rekorderu. Nakon toga
priključite kabele napajanja rekordera i TV
prijemnika u mrežnu utičnicu. Nakon priključivanja mrežnog kabela morate pričekati
nekoliko trenutaka prije rukovanja
rekorderom. Rekorderom možete upravljati
kad se pojave indikatori na pokazivaču i kad
rekorder uñe u pripravno stanje.
Ako ste priključili dodatnu opremu na ovaj
rekorder (str. 24), svakako priključite mrežni
kabel tek nakon što završite sva ostala
spajanja.
na AC IN
na mrežnu utičnicu
*1
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
Dolby Laboratories.
*2
"DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi
Digital Theater Systems, Inc.
19
Korak 5: Priprema
daljinskog upravljača
Rekorderom možete upravljati pomoću priloženog daljinskog upravljača. Umetnite dvije
R6 (veličine AA) baterije pazeći da oznake
3 i # odgovaraju oznakama + i – u pretincu
za baterije. Pri korištenju daljinskog upravljača, usmjerite upravljač prema senzoru X
na rekorderu.
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača
Možete podesiti signal daljinskog upravljača
tako da se njime može upravljati i TV
prijemnikom.
b Napomene
• Ovisno o priključenom ureñaju, možda nećete
moći koristiti neke ili sve tipke za upravljanje
TV prijemnikom.
• Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni
kodni broj se briše.
Brojčane
tipke
b Napomene
• Ako priloženi daljinski upravljač izaziva smetnje
na drugim Sony DVD rekorderima ili ureñajima
koje posjedujete, promijenite broj komandnog
moda za ovaj rekorder (str. 21).
• Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli
opasnost curenja ili korozije. Nemojte dodirivati
tekućinu golim rukama ako doñe do curenja.
Pripazite na sljedeće:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije
zajedno ili baterije različitih proizvoñača.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite
tekućinu iz pretinca za baterije i umetnite nove
na baterije.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
(s oznakom X na prednjoj strani ureñaja) jakom
svjetlu, poput izravnog sunčevog svjetla ili
svjetiljaka. Rekorder možda neće reagirati na
daljinski upravljač.
• Kad mijenjate baterije u daljinskom upravljaču,
kodni broj i komandni mod se mogu resetirati na
tvorničke postavke. Ponovno podesite odgovarajući kodni broj i komandni mod.
20
1
Držite pritisnutu tipku TV ?/1 na
donjem dijelu daljinskog upravljača.
Nemojte pritisnuti tipku ?/1 na gornjem
dijelu daljinskog upravljača.
2
Unesite kodni broj proizvođača pomoću
brojčanih tipaka dok je pritisnuta tipka
TV ?/1.
Primjerice, za unos kodnog broja "09",
prvo pritisnite "0" i zatim "9". Nakon
unosa znamenaka, otpustite tipku TV ?/1.
Kodni brojevi TV prijemnika kojima
možete upravljati
Ako je prikazano više brojeva, pokušajte
unijeti jedan po jedan broj dok ne pronañete koji radi s vašim TV prijemnikom.
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Možete rukovati sljedećim funkcijama:
Tipke
Funkcije
TV ?/1
Uključuje i isključuje
TV prijemnik
TV 2
(glasnoća) +/–
Podešava glasnoću
zvuka na TV-u
TV PROG +/–
Odabire program na
TV prijemniku
TV t
(odabir ulaza)
Mijenja izvor ulaznog
signala
Funkcija tipke TV/DVD
(samo kod SCART veze)
Pomoću tipke TV/DVD mijenja se TV i DVD
mod. Pritisnite tipku TV/DVD kad je ureñaj
zaustavljen ili se na TV zaslonu ne pojavi
izbornik. Usmjerite daljinski upravljač prema
rekorderu kad koristite tu tipku.
TV mod: odaberite kad uglavnom koristite
tuner TV-a. Kad pokrenete reprodukciju,
ulazni izvor TV-a se automatski podesi na
rekorder. Kad pritisnete tipku x (stop)
tijekom reprodukcije, pojavi se program
ugoñen putem TV-a ili vanjske opreme.
DVD mod: odaberite kad uglavnom koristite
tuner DVD-a. Kad pritisnete tipku x (stop)
tijekom reprodukcije, pojavi se program
ugoñen putem rekordera.
Za provjeru trenutnog moda pritisnite
DISPLAY (str. 34).
Ako imate Sony DVD uređaj ili
više Sony DVD rekordera
Ako priloženi daljinski upravljač uzrokuje
smetnje u radu drugih Sony DVD rekordera
ili ureñaja, promijenite broj komandnog
moda ovog rekordera i priloženog daljinskog
upravljača tako da bude različit od drugog
Sony rekordera ili ureñaja, nakon provedenog
postupka podešavanja "Korak 6: Easy Setup".
Standardni broj komandnog moda ovog
rekordera i priloženog daljinskog upravljača
je DVD3. Broj komandnog moda možete
provjeriti na pokazivaču ureñaja. Detalje
potražite na str. 119.
Standardni broj komandnog moda ovog
rekordera i priloženog daljinskog upravljača
je DVD3. Ako se komandni modovi
daljinskog upravljača i rekordera razlikuju,
daljinski upravljač ne radi. Podesite isti
komandni mod.
Promjena programske pozicije
rekordera pomoću daljinskog
upravljača
Možete promijeniti programsku poziciju
rekordera pomoću brojčanih tipaka.
Brojčane
tipke
Primjer: za kanal 50
Pritisnite "5", "0" i zatim ENTER.
21
Korak 6: Easy Setup
Izvedite osnovna podešavanja slijedeći upute
funkcije "Easy Setup" na zaslonu.
Pripazite da ne odspojite kabele ili prekinete
"Easy Setup" funkciju tijekom postupka.
Auto Channel Setting
Ako spojite TV prijemnik bez funkcije
SMARTLINK, odaberite "Auto Scan".
Zatim odaberite zemlju/regiju tipkama
</, i pritisnite ENTER. Redoslijed
programa bit će podešen u skladu s
odabranom zemljom/regijom.
Spojite li TV prijemnik s funkcijom
SMARTLINK, odaberite "Download
from TV". Zatim odaberite zemlju/regiju
tipkama </, i pritisnite ENTER.
Podaci s tunera će se kopirati s TV-a na
rekorder (detalje potražite u uputama za
uporabu TV-a).
Želite li preskočiti ovo podešavanje,
odaberite "Do not set". Za ručno
podešavanje redoslijeda programa
pogledajte str. 103.
1
2
Uključite rekorder i TV prijemnik te
odaberite ulazni signal TV prijemnika
tako da se signal iz rekordera pojavi na
TV zaslonu.
Pojavi se izbornik "Language".
• Ako se izbornik "Language" ne pojavi,
odaberite "Easy Setup" u izborniku
"Basic" u "Initial Setup" u sistemskom
izborniku (str. 102).
Odaberite "Manual" za ručno podešavanje
točnog vremena. Pojavi se izbornik
"Manual Clock Setting".
1 Tipkama </, odaberite svoju
vremensku zonu i pritisnite m.
Odaberite jezik izbornika tipkama M/m
i pritisnite ENTER.
2
Pojavi se uvodna poruka.
3
Tipkama M/m odaberite "Start" i
pritisnite ENTER.
Slijedite poruke na zaslonu za sljedeća
podešenja.
22
Clock Setting
Odaberite "Auto" ako vaš lokalni
program emitira vremenski signal. Pojavi
se izbornik "Auto Clock Setting".
1 Tipkama </, odaberite program
koji emitira vremenski signal.
2 Tipkom m odaberite "Start" i
pritisnite ENTER.
Ako ne možete pronaći vremenski
signal, pritisnite O RETURN i
ručno podesite točno vrijeme.
3
Odaberite "On" ako ste na ljetnom
vremenu i pritisnite ENTER.
Tipkama </M/m/, odaberite dan,
mjesec, godinu, sate i minute i pritisnite ENTER za pokretanje sata.
TV Screen Size (str. 114)
Imate li wide screen TV, odaberite "Wide
(16:9)", a imate li standardni, odaberite
"Standard (4:3)". To će odrediti način
prikazivanja wide screen slika na TV
zaslonu.
Progressive
Kad putem priključnica COMPONENT
VIDEO OUT ovaj rekorder spojite na
TV koji podržava progresivni format,
odaberite "Compatible".
HDD Caution messages
Pročitajte poruke upozorenja u vezi s
HDD-om i pritisnite ENTER,
4
Tipkama M/m odaberite "Finish Setup"
i pritisnite ENTER.
"Easy Setup" postupak je dovršen.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
z Savjet
Želite li ponovno pokrenuti "Easy Setup",
odaberite "Easy Setup" u "Basic" unutar "Initial
Setup" u sistemskom izborniku (str. 102).
23
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem
Nakon što izvadite mrežni kabel rekordera iz utičnice, spojite videorekorder ili sličan ureñaj
na LINE IN priključnice rekordera.
Upotrijebite DV IN priključnicu na prednjoj strani rekordera ako ureñaj ima DV izlaznu
priključnicu (i.LINK priključnica) (str. 76).
Takoñer pogledajte upute uz ureñaj kojeg priključujete.
Želite li snimati na ovom rekorderu, pogledajte "Snimanje sa spojenih ureñaja" na str. 49.
Spajanje preko priključnice LINE 1/DECODER
Spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na priključnicu LINE 1/DECODER na
ovom rekorderu.
TV prijemnik
Videorekorder
SCART kabel (nije isporučen)
na { LINE 1/DECODER
na SCART ulaz
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
b Napomene
• Slikovni materijali koji sadrže signal za zaštitu od kopiranja ne mogu se snimati.
• Ako signal iz rekordera prolazi preko videorekordera do TV prijemnika, možda nećete imati čistu sliku.
DVD rekorder
Videorekorder
TV prijemnik
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s DVD rekorderom i TV prijemnikom na dolje prikazan
način. Želite li gledati videokasete, koristite drugi ulaz na svom TV prijemniku.
Line 1 ulaz
Videorekorder
DVD rekorder
TV prijemnik
Line 2 ulaz
• SMARTLINK opcija nije dostupna ako ureñaje povezujete preko priključnice LINE 1/DECODER na
DVD rekorderu.
• Ako snimate na videorekorder s ovog DVD rekordera, nemojte prebacivati izvor signala na TV prijemnik
pritiskom na tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice, nećete moći gledati sliku s priključenog videorekordera.
24
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera
Spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na LINE 2 IN priključnicu rekordera. Ako
ureñaj kojeg priključujete ima S-video priključnicu, možete upotrijebiti S-video kabel umjesto
audio/video kabela.
Videorekorder i sl.
S-video kabel
(nije isporučen)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
na LINE 2 IN
DVD rekorder
: tok signala
z Savjet
Ako priključeni ureñaj emitira samo mono zvuk, spojite samo ulazne priključnice L(MONO) i VIDEO na
prednjoj strani rekordera. Nemojte spajati priključnicu R.
b Napomene
• Nemojte spajati žuti LINE IN (VIDEO) priključak ako koristite S-video kabel.
• Nemojte spajati izlaznu priključnicu ovog rekordera s ulaznom priključnicom drugog ureñaja koji je svojom
izlaznom priključnicom spojen na ulaznu priključnicu rekordera. Može se pojaviti šum (povratna veza).
• Nemojte u isto vrijeme koristiti više od jedne vrste video kabela za spajanje rekordera i TV prijemnika.
25
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik
Satelitski ili digitalni prijemnik spojite na rekorder preko LINE 1/DECODER priključnice.
Prilikom spajanja prijemnika, mrežni kabel prijemnika izvucite iz utičnice.
Želite li koristiti funkciju sinkroniziranog snimanja, pogledajte upute u nastavku.
Ako želite upotrebljavati ovaj način spajanja, NEMOJTE podesiti opciju "LINE 1 In" na
"Decoder" u izborniku "Video In/Out" (str. 107).
Satelitski prijemnik,
CanalSat itd.
TV prijemnik
SCART kabel (nije isporučen)
na SCART ulaz
na { LINE 1/DECODER
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
Ako satelitski prijemnik emitira RGB signale
Ovaj rekorder prima RGB signale. Ako
satelitski prijemnik može emitirati RGB
signale, spojite TV SCART priključnicu na
satelitskom prijemniku s LINE 1/DECODER
priključnicom na rekorderu te podesite
"LINE 1 In" na "RGB" u izborniku "Video
In/Out" (str. 107). Pogledajte upute uz set
top box prijemnik.
Želite li koristiti funkciju sinkroniziranog
snimanja (Synchro Rec)
Ovaj način spajanja je obavezan želite li
koristiti funkciju sinkroniziranog snimanja.
Pogledajte "Snimanje s priključene opreme
pomoću timera (Synchro Rec)" na str. 49.
Podesite "LINE 1 In" u izborniku "Video In/
Out" (str. 107) u skladu sa značajkama vašeg
satelitskog prijemnika. Pogledajte upute uz
satelitski prijemnik za više informacija.
26
b Napomene
• Sinkronizirano snimanje ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Pogledajte upute uz prijemnik.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz
utičnice, nećete moći gledati sliku s priključenog
prijemnika.
Spajanje s vanjskim dekoderom
Možete gledati i snimati programe s vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal Plus analogni
dekoder) ako na rekorder spojite dekoder (nije isporučen). Odspojite mrežni kabel rekordera
iz utičnice dok spajate dekoder. Pri tome treba imati na umu da u slučaju ako je postavka
"LINE 1 In" u koraku 7 pod "Podešavanje vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal Plus analogni
dekoder)" (str. 28) podešena na "Decoder", nećete moći odabrati opciju "L1" jer je Line 1
priključnica rezervirana za dekoder.
Spajanje dekodera
Vanjski dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analogni dekoder)
TV prijemnik
na AERIAL IN
Antenski kabel
(isporučen)
na T LINE 3 – TV
na AERIAL OUT
na SCART ulaz
SCART kabel
(nije isporučen)
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE 1/DECODER
DVD rekorder
, nastavlja se
27
Podešavanje analognih PAY-TV/
Canal Plus programa
4
Odaberite "Line 3 Out" i pritisnite
ENTER.
Želite li gledati ili snimati PAY-TV/Canal
Plus analogne programe, podesite svoj
rekorder za primanje programa pomoću
izbornika na zaslonu.
Kako biste ispravno podesili programe,
pažljivo slijedite sve navedene korake.
5
Brojčane
tipke
1
7
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
2
3
6
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Video In/Out" i pritisnite
ENTER.
8
9
Pritisnite M/m za odabir "Video" ili
"RGB" te pritisnite ENTER.
Odaberite "Line 1 In" i pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir "Decoder" te
pritisnite ENTER.
Pritisnite O RETURN za vraćanje
kursora u lijevi stupac.
Odaberite "Tuner" i pritisnite ENTER.
10 Odaberite "Manual CH Setting" i
pritisnite ENTER.
11 Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
28
12 Odaberite svoju zemlju/regiju i
pritisnite ENTER.
Programska pozicija
13 Tipkama ./> ili brojčanim
tipkama odaberite željenu programsku
poziciju.
14 Odaberite "Channel" tipkama M/m.
15 Odaberite programsku poziciju
vanjskog dekodera tipkama </,.
16 Odaberite "Sound System" tipkama
M/m.
17 Pritisnite </, za odabir raspoloživog
TV sustava: BG, DK, I ili L.
Za prijem francuskih TV programa,
odaberite "L".
18 Odaberite "Decoder" tipkama M/m.
19 Odaberite "On" tipkama </, i
pritisnite ENTER.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
b Napomena
Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice,
nećete moći gledati sliku s priključenog dekodera.
29
Osam osnovnih postupaka
— Upoznavanje s DVD rekorderom
2. Snimanje programa
1. Ulaganje diska
Ovo poglavlje opisuje osnovne postupke
snimanja televizijskog programa na tvrdi
disk (HDD) ili disk (DVD). Za upute o
snimanju pomoću timera pogledajte str. 42.
Z (otvaranje/
zatvaranje)
1
2
Pritisnite DVD.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i
stavite disk u uložnicu.
Stranu za snimanje/reprodukciju
okrenite prema dolje
3
Ponovno pritisnite tipku Z (otvaranje/
zatvaranje) za zatvaranje uložnice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane
natpis "LOAD".
Nekorišteni DVD diskovi se automatski
formatiraju.
• Kod DVD-RW diskova
DVD-RW diskovi se formatiraju
pomoću "Format DVD-RW" u "Basic"
izbornika "Disc Setup" na podešeni
format (VR ili Video mod) (str. 100).
• Kod DVD-R diskova
DVD-R se automatski formatiraju u
Video modu. Ako želite formatirati
novi DVD-R u VR modu, formatirajte
ga u izborniku "Format" (str. 41) prije
početka snimanja.
Kod reprodukcije diska na ovom rekorderu,
disk možete ručno formatirati kako biste
ga obrisali (str. 41).
30
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Ako želite snimati na DVD disk, uložite
DVD disk za snimanje.
2
Pritisnite PROG +/– za odabir programa
ili ulaza izvora koji želite snimati.
3
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se
sljedeći indikatori na TV zaslonu:
* Dostupno kad je "Manual Rec. Mode"
podešen na "On (go to setup)" u izborniku
"Recording" (str. 111).
Za više detalja o načinima snimanja
pogledajte str. 42.
4
Pritisnite z REC.
Započinje snimanje.
Ureñaj se automatski zaustavi nakon 12
sati kontinuiranog snimanja ili kad je
HDD pun.
Snimanje na DVD se zaustavlja kad se
disk popuni.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x REC STOP.
Rekorderu će možda trebati nekoliko
sekundi za zaustavljanje snimanja.
b Napomene
• Za isključenje funkcije TV Direct Rec., podesite
opciju "SMARTLINK" na "Pass Through" u
izborniku "Options" (str. 120).
• Pritisnete li tipku ?/1 tijekom snimanja, rekorder
prekida snimanje i isključuje se.
• Nakon pritiska na tipku z REC, možda će proći
kraće vrijeme prije početka snimanja.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom
snimanja.
• Ako doñe do prekida napajanja, program kojeg
ste snimali možda će se obrisati.
• Nije moguće gledati jedan PAY-TV/Canal Plus
program dok snimate drugi PAY-TV/Canal Plus
program.
• Želite li koristiti funkciju izravnog snimanja TV
programa, prvo morate točno podesiti sat
rekordera.
Provjera statusa diska pri
snimanju
Možete provjeriti informacije o snimanju,
poput vremena snimanja ili vrste diska.
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Gledanje drugog TV programa za vrijeme
snimanja
Ako je vaš TV prijemnik spojen preko priključnice T LINE 3 – TV, podesite ga na
TV ulaz pomoću tipke TV/DVD i odaberite
program kojeg želite gledati. Ako je TV
prijemnik spojen na priključnice LINE 2 OUT
ili COMPONENT VIDEO OUT, podesite ga
na TV ulaz pomoću tipke TV t (str. 20).
Izravno snimanje TV programa (samo za
SMARTLINK vezu)
Dok je TV prijemnik uključen, a rekorder
isključen, pritisnite TV PAUSE. Rekorder se
automatski uključuje i počinje snimati program kojeg upravo gledate na TV prijemniku
na HDD.
Podesite "TV Pause" na "TV's Tuner" u
izborniku "Options 2" (str. 120).
A
B
C
D
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
Vrsta/format diska
Status snimanja
Pritisnite DISPLAY za isključivanje
izbornika.
31
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List)
Lista 4 naslova (primjer: HDD)
Za reprodukciju snimljenog naslova,
odaberite ga u izborniku naslova.
Lista 8 naslova
A Vrsta diska:
Prikazuje se vrsta disk (HDD ili DVD).
B Ukupan broj naslova
C Podizbornik:
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Ako ste odabrali DVD, uložite DVD disk
(pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30).
Ovisno o disku, reprodukcija će početi
automatski.
2
Pritisnite , za prikaz podizbornika.
Podizbornik prikazuje opcije primjenjive
samo na odabranu stavku. Prikazane
opcije se razlikuju, ovisno o modelu,
situaciji i vrsti diska.
Pritisnite TITLE LIST.
Za prikaz liste 8 naslova, pritisnite < za
odabir "Title View" i pritisnite ENTER,
zatim odaberite "8 Titles" tipkama M/m
te pritisnite ENTER.
Podizbornik
D Skala:
Pojavljuje se kad svi naslovi ne stanu na
popis. Za prikaz preostalih naslova
pritisnite M/m.
32
E Informacije o naslovu:
Prikaz broja naslova, umanjene sličice
naslova (slika reprodukcije za odabrani
naslov, statične slike za ostale naslove),
datuma snimanja, naziva ili broja programa postaje s koje je naslov snimljen),
mod snimanja, ime naslova i njegove
veličine.
"Recording": Označava naslov koji se
upravo snima.
e: Označava zaštićeni naslov.
"NEW": Označava novi snimljeni naslov
(još nije reproduciran) (samo HDD).
: Pritisnite DISPLAY za prikaz
". "
" označava naslove koji
"
sadrže "Copy-Once" signale za zaštitu od
umnožavanja (samo HDD) (str. 71).
1: Označava da se naslov snima uz
uporabu funkcije Update.
Ikone žanra: Označavaju žanr naslova
(samo HDD).
F Preostalo vrijeme snimanja na trenutni
disk u trenutnom modu snimanja
(primjer: SP mod)
G Detaljne informacije o odabranom
naslovu
Vrijeme točke nastavka prikazano je na
listi 8 naslova.
3
Tipkama M/m odaberite "Original" ili
"Play List" i pritisnite ENTER.
Promjena redoslijeda naslova na HDD-u
(sortiranje)
1
Dok je prikazana lista naslova, pritisnite
<.
2
Tipkama M/m odaberite "Sort Titles" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite postavku i
pritisnite ENTER.
3
Redoslijed
Sortiranje
By Date
Redom datuma snimanja
naslova. Na vrh liste
stavlja se zadnji snimljeni
naslov.
Unseen Title
Redom datuma snimanja
naslova. Na vrhu se nalazi
zadnji snimljeni naslov
koji nije reproduciran.
By Title
Abecednim redom.
By Number
Redoslijedom snimljenog
broja naslova.
Traženje naslova prema žanru (samo HDD)
1
Odaberite naslov tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Dok je prikazana lista naslova, pritisnite
<.
2
Reprodukcija počne od odabranog
naslova.
3
Tipkama M/m odaberite "Genre" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite žanr i pritisnite
ENTER.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku x (stop).
Listanje popisa po stranicama
Pritisnite ./> dok je uključen izbornik
naslova. Svakim pritiskom tipke ./>
prelazi se na prethodnu/sljedeću stranicu
popisa naslova.
O izborniku naslova za DVD-RW/DVD-R
diskove (VR mod)
Izbornik naslova možete podesiti tako da
prikazuje Original ili Playlist naslove.
1 Dok je prikazana lista naslova, pritisnite
<.
2
3
Promjena umanjene slike naslova (thumbnail)
Nakon snimanja se prva scena snimke
(naslova) automatski podešava kao umanjena
slika. Možete odabrati omiljenu scenu za
umanjenu sliku naslova koja se prikazuje u
izborniku naslova.
1 Pritisnite TITLE LIST.
Za DVD-RW/DVD-R diskove (u VR
modu) promijenite listu naslova ako je
potrebno.
2 Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
Tipkama M/m odaberite "Original" i
pritisnite ENTER.
, nastavlja se
33
3
4
5
6
Tipkama M/m odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Tipkama M/m odaberite "Set Thumbnail"
i pritisnite ENTER.
Prikazuje se slika odabrana za naslov i
odabrani naslov reproducira se u pozadini.
Pratite reprodukciju i tipkama H, X ili
c,^m/MyC odaberite scenu
koju želite postaviti za umanjenu sliku i
pritisnite X.
Reprodukcija ulazi u pauzu.
Scenu možete odabrati i tipkom PLAY
MODE (str. 61).
Tipkama M/m odaberite "OK" i pritisnite
ENTER.
Odabrana scena postane umanjena slika
naslova.
Za povratak na listu naslova pritisnite
O RETURN.
4. Provjera informacija o
reprodukciji i vremenu
reprodukcije
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme trenutnog naslova, poglavlja
ili zapisa. Takoñer možete provjeriti ime
diska zabilježeno na DVD/CD disk.
Za promjenu načina pregleda umanjenih
slika (Set Preview) (samo HDD)
Možete podesiti "Quick Preview" ili
"Normal" za prikaz umanjenih slika na listi
naslova. Podesite "Set Preview" u izborniku
"Options" (str. 120).
Isključivanje izbornika Title List
Pritisnite TITLE LIST.
34
z Savjet
Možete odabrati "Title List" u sistemskom
izborniku.
Pritisnite tipku DISPLAY.
b Napomene
• Kod DVD diskova snimljenih na drugim ureñajima, možda se neće prikazati nazivi naslova.
• Za prikaz umanjene slike naslova može trebati
nekoliko sekundi.
• Nakon editiranja, umanjena slika naslova može
se promijeniti na prvu scenu snimke (naslova).
• Nakon presnimavanja, kao umanjena slika
naslova, slika odabrana na ureñaju za
reprodukciju više neće biti slika naslova.
• Ako se lista naslova ne pojavi nakon pritiska
tipke TITLE LIST, to znači da DVD nema listu
naslova. U tom slučaju pokušajte prikazati
izbornik DVD-a pritiskom tipke TOP MENU.
Kad je uređaj zaustavljen
Sadržaj ovisi o vrsti diska i statusu
reprodukcije.
Primjer: DVD-RW u VR modu
Tijekom reprodukcije
Primjer: DVD-RW u Video modu
z Savjeti
• Ako je "On Screen Display" podešen na "On"
(standardno) u izborniku "Options" (str. 119),
informacije o reprodukciji automatski će se
pojaviti čim uključite rekorder.
• Za povećavanje prostora na disku, pogledajte
"Povećavanje prostora na disku" (str. 64).
b Napomena
Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa možda
neće biti ispravno prikazano.
A Status reprodukcije
B Pokazuje je li dostupna funkcija
Resume Play (str. 53)
C Trenutno odabrani mod snimanja
(preostalo vrijeme snimanja na DVD/
vrsta diska) (str. 42)
D Preostalo vrijeme
E Naziv i programski broj postaje
F Podešenje zvuka za trenutni program
G Ograničenja snimanja za trenutni
program
H TV ili DVD mod (str. 21)
I Informacije o disku
J Vrsta naslova (Original ili Playlist) za
DVD-RW/DVD-R u VR modu
K Vrsta/format diska (str. 9)
Prikazuje finalizirani disk u Video modu
kao "DVD-Video".
L
M
N
O
Broj naslova-Broj poglavlja (str. 61)
Vrijeme reprodukcije
Indikator kuta kamere (str. 52)
Indikator zaštite od umnožavanja
(str. 71)
P Skala prijenosa podataka i brzine
prijenosa
35
5. Promjena naziva
snimljenog programa
4
Odaberite "Title Name" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se polje za unos znakova.
Trenutni naziv je prikazan u polju za
unos.
Polje za unos
Možete dati ime DVD disku, naslovu ili programu unošenjem znakova. Ime naslova može
biti duljine do 64 znaka za HDD/DVD-RW/
DVD-R (VR mod), 40 znakova za naslov na
DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/DVD+R/
DVD-R (Video mod) disk, iako će broj
prikazanih znakova u izbornicima, poput
izbornika naslova, biti različit. Nakon što se
pojavi izbornik za unos znakova, slijedite
dolje prikazane korake.
Brojčane
tipke
5
Tipkama m/M pomaknite kursor
na mjesto unosa znaka.
Za brisanje svih znakova pritisnite i
zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili
duže.
6
Tipkama ./> odaberite "Upper
case" ili "Lower case".
Pojave se znakovi odabranog tipa.
Tip znakova se mijenja u skladu s
jezikom odabranim u "Easy Setup".
7
Pritisnite </M/m/, za odabir znaka
kojeg želite unijeti i pritisnite ENTER.
Odabrani znak se pojavljuje u polju unosa.
Za unos razmaka pritisnite X (ili odaberite "Space") i pritisnite ENTER.
8
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
36
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Ponovite korake 6 i 7 za unos ostalih
znakova.
Za brisanje znaka, pomaknite kursor na
znak u polju za unos i pritisnite CLEAR
(ili odaberite "Clear" te pritisnite ENTER).
Za umetanje znaka, pomaknite kursor
desno od mjesta gdje želite umetnuti
znak. Odaberite znak i pritisnite ENTER.
Za brisanje svih znakova, pritisnite i
zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili
duže.
9
Pritisnite x (ili odaberite "OK" i
pritisnite ENTER).
Za poništavanje unosa pritisnite O
RETURN.
Korištenje brojčanih tipaka
6. Imenovanje i zaštita
diska
Korištenjem izbornika "Disc Setup", možete
birati opcije koje se odnose na cijeli disk.
Znakove takoñer možete unositi brojčanim
tipkama. Brojevi redaka slova prikazuju se
na zaslonu.
1 U koraku 7 gore, pritisnite brojčanu
tipku više puta za odabir znaka.
Primjer:
Pritisnite brojčanu tipku 3 jednom za
unos "D".
Pritisnite brojčanu tipku 3 tri puta za
unos "F".
2 Pritisnite ENTER i odaberite sljedeći
znak.
3 Pritisnite x (ili odaberite "OK" i
pritisnite ENTER).
Imenovanje diska
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
, nastavlja se
37
4
5
6
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Input disc Name" i
pritisnite ENTER.
4
5
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Protect Disc" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Unesite ime diska (str. 36).
b Napomena
Ime diska može biti duljine do 64 znaka za DVD-RW/
DVD-R (VR mod), 40 znakova za naslov na
DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/DVD+R/DVD-R
(Video mod) disk. Naziv diska se možda neće
vidjeti kad ga reproducirate na drugom ureñaju.
6
7
Odaberite "On" i pritisnite ENTER.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Zaštita diska
Isključenje zaštite
1
Odaberite "Off" u koraku 6.
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
38
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
z Savjeti
Zaštitu možete postaviti i za pojedinačne naslove
(str. 64).
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem
drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne
može editirati niti se na njega
može snimati.
7. Priprema diska za
reprodukciju na drugom
DVD uređaju (finaliziranje)
Finaliziranje je nužno ako diskove snimljene
na ovom rekorderu želite reproducirati na
drugom DVD ureñaju.
Nakon finaliziranja DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R (Video
mod), automatski se kreira DVD izbornik
koji će biti vidljiv na drugom DVD ureñaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike izmeñu
različitih tipova diskova u donjoj tablici.
Razlike između tipova diskova
Diskovi se automatski finaliziraju
nakon vañenja iz rekordera. Ipak,
ponekad je potrebno finalizirati disk
za reprodukciju na nekim DVD
ureñajima ili ako je vrijeme snimanja
kratko. I nakon finaliziranja možete
editirati disk ili snimati na disk.
Finaliziranje nije potrebno ako se
disk reproducira na opremi koja je
kompatibilna s VR formatom.
Čak i ako je drugi DVD ureñaj
kompatibilan s VR formatom,
možda će biti potrebno finalizirati
disk, naročito ako je vrijeme snimanja kratko. I nakon finaliziranja
možete editirati disk ili snimati na
disk.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem
drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne
može editirati niti se na njega
može snimati. Ako želite ponovno
snimati na disk, treba poništiti
finaliziranje (str. 40) ili ponovno
formatirati disk (str. 41). Pažnja:
kod ponovnog formatiranja, briše
se kompletan sadržaj diska.
Finaliziranje je nužno. Disk se može
reproducirati samo ako ureñaj
podržava DVD-R u VR modu.
Nakon finaliziranja nije više
moguće editirati disk na ovom
rekorderu niti na njega snimati.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
4
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
5
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
, nastavlja se
39
6
Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Za DVD-RW/DVD-R (VR mod),
rekorder počinje s finaliziranjem diska,
Prijeñite na korak 9.
7
(Samo DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod)
Odaberite način prikaza izbornika
naslova i pritisnite ENTER.
b Napomena
Rekorder ne može poništiti finaliziranje DVD-RW
(Video mod) diska finaliziranog na drugom
rekorderu.
1
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
Kad je na DVD ureñaju odabran "top
menu" (ili "menu" za DVD+RW/DVD+R),
pojavi se izbornik u odabranom načinu.
8
Uložite disk.
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
(Samo DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod)
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Rekorder započinje finaliziranje diska.
9
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
z Savjet
Možete provjeriti je li disk finaliziran ili nije.
Pritisnite DISPLAY nakon koraka 1 (str. 34).
b Napomene
• Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD ureñaju,
diskove možda neće biti moguće reproducirati
čak i ako su finalizirani.
• Rekorder možda neće moći finalizirati disk koji
je snimljen na drugom rekorderu.
• Uložite li nefinalizirani disk u drugi DVD ureñaj,
može se oštetiti snimljeni sadržaj.
• Kad koristite DVD+RW, možete editirati disk ili
na njega snimati čak i nakon finaliziranja.
Meñutim, izbornik naslova se neće prikazati.
Finalizirajte disk ponovo kako biste prikazali
izbornik naslova.
4
5
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Unfinalise" i pritisnite
ENTER.
Poništavanje finaliziranja
DVD-RW (Video mod)
Za DVD-RW (Video mod) diskove, koji su
bili finalizirani kako bi se spriječilo dodatno
snimanje ili editiranje, može se poništiti
finaliziranje radi omogućavanja daljnjeg
snimanja ili editiranja.
DVD-RW (VR mod)
Ako ne možete snimati na ili editirati DVDRW (VR mod) disk koji je finaliziran na
nekom drugom DVD ureñaju, možete
poništiti finaliziranje.
40
6
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje s poništavanjem
finaliziranja. Postupak može potrajati
nekoliko minuta.
8. Ponovno formatiranje
diska
Novi diskovi se formatiraju automatski nakon
ulaganja. Po potrebi možete ručno ponoviti
formatiranje DVD+RW, DVD-RW ili DVD-R
diskova kako biste obrisali disk. Za DVD-RW
ili DVD-R disk možete po potrebi odabrati
format snimanja (VR mod ili Video mod)
prema potrebi.
4
Odaberite "Format" i pritisnite ENTER.
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"VR Mode": formatira DVD-RW/DVD-R
diskove (VR mod ili nesnimljene diskove)
u VR modu.
"Video Mode": formatira DVD-RW/
DVD-R diskove u Video modu.
"Format DVD+RW": formatira DVD+RW
diskove.
6
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Briše se cjelokupan sadržaj diska.
z Savjet
Ponovnim formatiranjem možete promijeniti
format snimanja za DVD-RW ili ponovno snimati
na DVD-RW ako je disk već bio finaliziran.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30.
2
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
41
Snimanje pomoću timera
Mod
snimanja
Približno vrijeme
snimanja (sati)
HDD
Prije snimanja
Prije početka snimanja…
• Provjerite ima li na disku dovoljno prostora
za snimanje (str. 34). Na HDD disku, kao i
na DVD+RW i DVD-RW disku možete
osloboditi prostor brisanjem naslova (str. 64).
• Podesite kvalitetu snimane slike i veličinu
slike ako je potrebno (str. 46).
b Napomena
Za reprodukciju snimljenog diska na drugom DVD
ureñaju, finalizirajte disk (str. 39).
Mod snimanja
Pomoću tipke REC MODE možete, kao i
kod videokaseta (standardno T3), odabrati
željeni mod snimanja.
Modovi s višom kvalitetom omogućuju bolje
snimke, ali zahtijevaju veću količinu podataka,
pa je stoga vrijeme snimanja kraće.
Zbog toga postoji mogućnost duljeg vremena
snimanja i manje količine podataka, ali uz
slabiju kvalitetu slike.
Pritisnite tipku REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za odabir dodatnih opcija moda snimanja
(ručno snimanje), podesite "Manual Rec.
Mode" na "On (go to setup)" u izborniku
"Recording" (str. 111). Za snimanje u na
HDD u kvaliteti većoj od HQ, podesite
"Manual Rec. Mode" na "On (go to setup)" i
zatim odaberite "HQ+". Detalje o ručnim
modovima snimanja potražite na str. 111.
Za snimanje pomoću timera takoñer možete
odabrati "AUTO" kao mod snimanja, a to
maksimizira kvalitetu snimanja na slobodan
prostor na disku (ako snimate na DVD) ili na
prazan disk (ako snimate na HDD).
42
HQ (visoka
kvaliteta)
HSP
R
DVD*1
RDRHX750
RDRHX950
34
53
1h
1 min.
50
79
1h
30 min.
105
2
SP (standardni 68
mod)
LSP
r
84
130
2h
30 min.
ESP
r
100
155
3
LP
r
135
210
4
EP
r
200
315
6
SLP
r
270
425
8
SEP (dulje
trajanje)
340
530
10
*2
*1
Približno vrijeme snimanja odnosi se na 12 cm
DVD diskove.
Približna vremena snimanja na DVD+R (DL)
(dvoslojne)/DVD-R DL (dvoslojne) diskove su
sljedeća:
HQ: 1 sat 51 minuta
HSP: 2 sata 41 minuta
SP: 3 sata 35 minuta
LSP: 4 sata 29 minuta
ESP: 5 sati 23 minute
LP: 7 sati 11 minuta
EP: 10 sati 46 minuta
SLP: 14 sati 21 minuta
SEP: 17 sati 57 minuta
*2
Kad snimate na DVD+RW ili DVD+R, SLP je
najdulje raspoloživo vrijeme snimanja. Odaberete
li SEP, mod snimanja se automatski vraća na
SLP.
z Savjet
Za jednostavan odabir ručnog moda snimanja, više
puta pritisnite REC MODE za prikaz "MN" i
odaberite ručni mod snimanja tipkama </,.
b Napomene
• Maksimalno vrijeme kontinuiranog snimanja na
HDD je 12 sati za jedan naslov. Naslov duži od
12 sati se dijeli.
• Niže navedene okolnosti mogu prouzročiti manje
nepravilnosti u vremenu snimanja.
– Snimanje programa s lošim prijemom ili
programa/video izvora sa slikom loše kvalitete.
– Snimanje na disk koji je već editiran.
– Snimanje samo statične slike ili samo zvuka.
• Programi se snimaju sa sljedećim formatima slike.
– S izvornim formatom slike, kad snimate na
HDD (kad je opcija "HDD Recording Format"
podešena na "Video Mode Off" u izborniku
"Recording" (str. 114)/DVD*RW/DVD-R
diskove (VR mod).
– U formatu 4:3 kad snimate na DVD+RW/
DVD+R.
• Kad snimate na DVD-R DL diskove (u Video
modu), naslov se dijeli kad se sloj diska promijeni.
Snimanje stereo i dvojezičnih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na
ZWEITON ili NICAM sustavu.
Na HDD (kad je "HDD Recording Format"
podešen na "Video Mode Off" u izborniku
"Recording" (str. 114)), kao i na DVD-RW
(VR mod) ili DVD-R (VR mod) može se
snimati glavni i pomoćni zvuk. Tijekom
reprodukcije možete prebacivati izmeñu
glavnog i pomoćnog zvuka.
Na HDD (kad je "HDD Recording Format"
podešen na "Video Mode On" u izborniku
"Recording" (str. 114)), kao i na DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (Video mod) ili DVD-R
(Video mod) može se snimati samo jedan
zvučni zapis (glavni ili pomoćni) istovremeno.
Prije početka snimanja odaberite zvučni zapis
u izborniku "Audio In". Podesite "Bilingual
Recording" na "A/L" (standardna postavka)
ili "B/R" u izborniku "Audio In" (str. 108).
Detalje o opciji HDD Recording format
potražite na str. 114.
ZWEITON (njemački stereo) sustav
Ako je u tijeku prijem stereo programa,
pojavi se "Stereo".
Ako je u tijeku prijem dvojezičnog programa
temeljenog na ZWEITON sustavu, na pokazivaču ureñaja pojavljuje oznaka "L", "R" ili
"L+R".
NICAM sustav
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "NICAM Select" na "NICAM"
(standardna postavka) u izborniku "Audio In".
Ako zvuk nije jasan kod NICAM prijenosa,
podesite "NICAM Select" na "Standard"
(str. 108).
z Savjet
Zvučni zapis (glavni ili pomoćni) možete odabrati
tijekom snimanja tipkom AUDIO. To ne utječe na
zvuk koji se snima.
Slike koje se ne mogu snimati
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne
mogu se snimati na ovom rekorderu.
Signali za
zaštitu od
kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
Copy-Once
(kopiranje
jednom)
Copy-Never
Nema
(nema kopiranja)
* Snimljeni disk može se reproducirati samo na
CPRM kompatibilnoj opremi (str. 9).
43
Snimanje pomoću timera
2
Odaberite redak "New Input" i
pritisnite ENTER.
Timer možete podesiti za ukupno 32
programa (8 programa kad koristite funkciju
VPS/PDC), do 30 dana unaprijed.
Podesite datum, vrijeme i program ručno.
3
1
Pritisnite TIMER.
Pojavi se "Timer List".
44
Odaberite opciju tipkama </, i
izvršite podešavanja tipkama M/m.
Nakon toga pritisnite ENTER.
Postavke su navedene u nastavku.
"Pr/CH": Podešavanje broja programa.
"Date": Podešavanje datuma (do 30 dana
unaprijed). Odaberite učestalost snimanja
višekratnim pritiscima tipke M za
podešavanje timera za snimanje istih
programa svakog dana ili svakog tjedna.
"Start": Vrijeme početka.
"Stop": Vrijeme završetka.
"Extend": Podešavanje trajanja kad je
snimanje pomoću timera u tijeku. Ako se
program podešen za snimanje svakog
dana ili tjedna produži, ovdje produženo
vrijeme snimanja se dodaje sljedećim
vremenima snimanja pomoću timera.
Kad je "VPS/PDC" podešen na "On", ne
možete podešavati opciju "Extend".
• Želite li izvršiti detaljna podešavanja,
odaberite "Set Details" i pritisnite
ENTER. Odaberite postavku tipkama
M/m i podesite je tipkama </,.
"Record to": Podešavanje odredišta snimanja. Ako na DVD-u nema dovoljno
mjesta za snimanje, program se automatski snima na HDD čak i ako odaberete "DVD" (Recovery Recording).
"Recording Mode": Podešavanje moda
snimanja (str. 42).
"VPS/PDC": Podešavanje funkcije
VPS/PDC. Pogledajte "O VPS/PDC
funkciji" na sljedećoj stranici.
"Update": Rekorder automatski zamjenjuje prethodno snimanje pomoću
timera novim.
"Genre": Podešavanje žanra.
"Bilingual Recording": Podešavanje
zvuka za snimanje (str. 108).
"HDD Recording Format": Podešava
format snimanja na HDD (str. 114).
• Za unos naziva naslova, odaberite "Set
Title Name" i pritisnite ENTER (str. 36).
• Pogriješite li, odaberite postavku i
promijenite podešenje.
4
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Timer List" (str. 48).
Uključuje se indikator timera na pokazivaču rekordera i on je spreman za
snimanje.
Za razliku od videorekordera, nije
potrebno isključiti rekorder da bi se
aktiviralo snimanje pomoću timera.
Zaustavljanje snimanja pomoću timera
Pritisnite x REC STOP.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko
sekundi da se prekine snimanje.
Nakon pritiska tipke x REC STOP se na
zaslonu mogu pojaviti upute. U tom slučaju
slijedite te upute.
O VPS/PDC funkciji
VPS/PDC signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja.
Ovi signali omogućuju sigurno snimanje
pomoću timera, bez obzira na kašnjenje,
raniji početak ili prekid emisije.
Korištenje VPS/PDC funkcije
Podesite "VPS/PDC" na "On" u koraku 3 gore.
Kad uključite ovu funkciju, rekorder počinje
pretraživati programe prije pokretanja
snimanja pomoću timera.
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja tako da se cjelokupan program može
snimiti. Podesite opciju "Rec. Mode Adjust"
u izborniku "Recording" (str. 113) na "On".
Ako se podešenja timera preklapaju
Pojavi se izbornik potvrde.
Za pohranu podešenja odaberite "Yes".
Za poništenje preklapajućih podešenja
odaberite "No".
Potvrda, promjena ili otkazivanje snimanja
pomoću timera
Pogledajte "Provjera/promjena/otkazivanje
podešenja timera (Timer List)" (str. 48).
z Savjeti
• Takoñer možete prikazati izbornik Timera
odabirom "Timer Recording" u sistemskom
izborniku,
• Snimate li na HDD, možete reproducirati naslov
dok se snima tako da ga odaberete na listi
naslova (str. 60).
b Napomene
• Pojavi li se poruka da je HDD popunjen, promijenite odredište snimanja na "DVD" ili oslobodite
prostor za snimanje (str. 64).
• Ako na DVD-u nema dovoljno mjesta za snimanje,
rekorder automatski snima program na HDD čak
i ako odaberete "DVD" (Recovery Recording).
• Provjerite je li sat točno podešen prije
podešavanja snimanja pomoću timera. Ako nije,
snimanje nije moguće.
• Želite li snimati satelitski program, uključite
satelitski prijemnik i odaberite satelitski program
koji želite snimati. Ostavite satelitski prijemnik
uključen dok ne završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer funkcijom, možete koristiti
funkciju sinkroniziranog snimanja (str. 49).
• Čak i kad je timer podešen na isti dnevni ili tjedni
program, snimanje neće biti moguće ako se program preklapa s programom koji ima prioritet.
Poruka "Overlap" se pojavljuje uz podešenje
programa koji se preklapa u izborniku Timer
List. Provjerite redoslijed prioriteta (str. 48).
• Čak i ako je timer podešen , snimanje pomoću
timera nije moguće dok se snima program koji
ima prioritet.
• Funkcija "Rec. Mode Adjust radi samo ako je
isključeno snimanje pomoću timera i PDC/VPS
funkcija. Ne radi s funkcijama brzog
podešavanja timera ili sinkroniziranog snimanja.
• Korištenjem funkcije VPS/PDC nije moguće
započeti snimanje nekih programa.
• Nije moguće produljiti vrijeme snimanja dok je
funkcija "VPS/PDC" podešena na "On".
• Mod snimanja se ne može podesiti na "AUTO"
kad je "VPS/PDC" podešen na "On".
, nastavlja se
45
Korištenje funkcije brzog
podešavanja timera
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Svakim pritiskom vrijeme se produljuje za
30 minuta. Najdulje trajanje je šest sati.
Podešavanje kvalitete slike za
snimanje
Možete podesiti kvalitetu slike koju snimate
sa spojene opreme, poput TV-a i videorekordera tako da odaberete pohranjeno
podešenje. Takoñer možete podesiti kvalitetu
slike promjenom detaljnih podešenja i
memorirati do tri postavke.
(normalno snimanje)
Brojač timera odbrojava minutu po minutu
do 0:00 i nakon toga rekorder prestaje sa
snimanjem (isključuje se).
Isključivanje funkcije brzo podešenog
timera
Pritisnite z REC više puta dok se ne pojavi
brojač na pokazivaču na prednjoj strani
ureñaja. Rekorder se vraća u normalan mod
snimanja. Za zaustavljanje snimanja pritisnite
x REC STOP.
b Napomena
Isključite li rekorder tijekom snimanja, ono se
zaustavlja.
1
Pritisnite SYSTEM MENU kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
Odaberite "Picture Adjustment" i
pritisnite ENTER.
"Tuner": TV programi
"VCR": Videokasete
"DTV": Digitalni programi
"Memory 1"/"Memory 2"/"Memory 3":
Vaša podešenja. Detalje pogledajte na
sljedećoj stranici.
Za provjeru detaljnih podešenja
odabrane postavke, pritisnite DISPLAY.
3
46
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Izrada vlastitih podešenja
1
2
3
U koraku 3 odaberite "Memory 1",
"Memory 2" ili "Memory 3".
Odaberite "Detailed Settings" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za detaljno
podešavanje.
Odaberite postavku tipkama M/m i
podesite je tipkama </,.
Detalje o svakoj postavci potražite u
nastavku teksta.
"Prog. Motion": Podešava progresivni
video signal kad je opcija "Component
Video Out" podešena na "Progressive"
(str. 107). Odaberite "Motion" za film,
uključujući objekte koji se dinamički
kreću.
Odaberite "Still" za sliku s malo pokreta.
"Cinema": Pretvara progresivni video
signal tako da bude usklañen s vrstom
DVD softvera koji gledate kad je
"Component Video Out" podešen na
"Progressive" (str. 107).
Odaberite "Auto" za automatsko detektiranje vrste softvera (baziran na filmu ili
videu) i odabir odgovarajućeg načina
kompresije. Ovo je uobičajeni odabir.
Odaberite "Off" za podešavanje načina
konverzije na mod za softver baziran na
videu.
"3-D Y/C": Podešavanje svjetline/
odvajanja boja za video signale. Odaberite
"Motion" za film, uključujući objekte
koji se dinamički kreću.
Odaberite "Still" za sliku s malo pokreta.
"YNR" (redukcija smetnji svjetline):
Smanjuje smetnje elementa sjajnosti
video signala.
"CNR" (redukcija smetnji boja): Smanjuje
smetnje elementa boje video signala.
"Detail": Podešava oštrinu kontura slike.
"White AGC": Uključite ovu opciju za
automatsko podešavanje razine bijele boje.
"White Enhancer": Podešavanje intenziteta bijele boje.
"Black Enhancer": Podešavanje intenziteta crne boje.
4
"Black Level": Odabir razine crne boje
za NTSC video signale. Odaberite "ON"
za podizanje standardne razine crne.
Odaberite ovu postavku ako je slika
suviše tamna.
Odaberite "OFF" za podešavanje razine
crne boje ulaznih signala na standardnu.
Ovo je uobičajeni odabir.
"Hue": Podešavanje nijansi boja.
"Chroma Level": Čini boje dubljima ili
svjetlijima.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Postavka se automatski memorira pod
opciju odabranu u koraku 1.
Kreiranje poglavlja u naslovu
Rekorder može automatski podijeliti snimku
(naslov) na poglavlja tako da umetne oznake
poglavlja. Za odabir intervala umetanja oznaka
ili isključenje ove funkcije, pogledajte "Auto
Chapter (HDD/VR)", "Auto Chapter (Video)",
ili "Auto Chapter (DVD+R/ +RW)" u
izborniku "Recording" (str. 113).
Kod snimanja na HDD, DVD-R (VR mod)
ili DVD-RW (VR mod), možete editirati
oznake poglavlja (str. 67).
47
Provjera/promjena/
otkazivanje podešavanja
timera (Timer List)
3
Odaberite jednu od ponuđenih opcija i
pritisnite ENTER.
"Modify":
Služi za promjenu podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i
promijenite podešenje tipkama M/m.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Podešavanje timera možete provjeriti,
promijeniti ili otkazati pomoću izbornika
Timer List.
"Erase":
Služi za brisanje podešenja timera.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
"Skip Once":
Poništava dnevna ili tjedna snimanja
samo jednom. Nakon poništenja postavke
timera, pokraj podešenja timera na listi
(Timer List) se pojavi poruka "Skip
Once".
Za promjenu ili poništenje podešenja,
ponovite korake 2 i 3 gore.
1
Pritisnite TIMER.
Pojavljuje se izbornik Timer List.
Prikazan je datum snimanja, vrijeme,
mod snimanja itd.
Ako se sve postavke timera ne mogu
prikazati unutar jedne stranice, pojavljuje
se pomična skala.
Za prikaz skrivenih podešenja timera
pritisnite M/m.
2
Odaberite podešenje timera koje želite
provjeriti/promijeniti/otkazati i
pritisnite ,.
Pojavljuje se podizbornik.
48
Ako se podešenja timera preklapaju
• Program koji se prvi pokrene ima prioritet
i snima se u cijelosti.
• Nakon završetka prvog snimanja, drugo
snimanje može započeti s nekoliko desetaka sekundi zakašnjenja (ako su vremena
završetka snimanja jednog programa i
početka snimanja drugog ista).
• Ako ste podesili snimanje dva programa
istodobno, snima se samo jedan od njih.
Poništite timer za program koji nećete
snimati.
z Savjet
Možete se pomicati na prvi/posljednji redak
izbornika Timer List pomoću tipaka ./>.
b Napomene
• Ako je "VPS/PDC podešen na "On" za jedno ili
više snimanja pomoću timera, vrijeme snimanja
može se promijeniti u slučaju kašnjenja ili
ranijeg početka emisije.
• Čak i kad je podešen timer, snimanje pomoću
timera neće biti moguće ako je u tijeku snimanje
programa s prioritetom.
• Čak i kad je timer podešen za dnevni ili tjedni
program, snimanje nije moguće ako se program
preklapa s programom koji ima prioritet.
"Overlap" se pojavljuje uz program koji se
preklapa u izborniku Timer List. Provjerite
redoslijed prioriteta.
Snimanje sa spojene
opreme
Snimanje sa spojene opreme
pomoću timera (sinkronizirano
snimanje)
Rekorder možete podesiti tako da automatski
snima programe s priključene opreme koja
ima timer (npr. satelitski prijemnik). Spojite
opremu na LINE 1/DECODER priključnicu
rekordera (str. 26).
Kad se uključi spojena oprema, rekorder
započinje snimati program s LINE 1/
DECODER priključnice.
Snimati se može samo na HDD.
1
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 42.
, nastavlja se
49
2
Odaberite ulazni audio signal ako
snimate dvojezični program.
Podesite "External Audio" na "Bilingual",
a "Bilingual Recording" na "A/L" ili
"B/R" u izborniku "Audio In" (str. 108).
Za podrobnosti o snimanju dvojezičnog
programa, pogledajte str. 43.
3
4
Podesite timer na priključenoj opremi
na vrijeme programa koji želite snimiti
i zatim je isključite.
Pritisnite x REC STOP na rekorderu na
duže od 3 sekunde.
Zasvijetli SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je
spreman za sinkronizirano snimanje.
Možete podesiti rekorder u pripravno
stanje za sinkronizirano snimanje tako da
podesite "Synchro Rec." unutar "Timer
Recording" na "Yes" u sistemskom
izborniku.
Otkazivanje sinkroniziranog snimanja prije
početka
Pritisnite ?/1.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na
ureñaju.
Otkazivanje sinkroniziranog snimanja
nakon početka
Pritisnite z REC na duže od 3 sekunde.
Sinkronizirano snimanje se poništi, a
snimanje se nastavlja.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x REC STOP. Zatim odaberite
"Yes" u potvrdnom izborniku i pritisnite
ENTER.
50
b Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema
video signala iz priključene opreme. Početak
programa neće se možda snimiti, bez obzira je li
ureñaj uključen ili ne.
• Sinkronizirano snimanje ne radi ako ste podesili
"LINE 1 In" na "Decoder" u izborniku "Video
In/out" (str. 107).
• Sinkronizirano snimanje ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute
uz prijemnik.
• Sinkronizirano snimanje ne funkcionira kad je
timer podešen za program s priključnice LINE
1/DECODER i uključena je funkcija VPS/PDC.
• Dok rekorder čeka na sinkronizirano snimanje,
funkcija automatskog podešavanja sata nije
dostupna (str. 101).
• Želite li koristiti sinkronizirano snimanje, prvo
morate točno podesiti sat.
• Kod dvojezičnih programa može se reproducirati
samo audio signal odabran u koraku 2.
Ako se podešavanje timera funkcije sinkroniziranog snimanja i ostala podešavanja
timera preklapaju
Prednost uvijek ima snimanje pomoću timera.
Sinkronizirano snimanje počinje samo kad je
snimanje pomoću timera završilo.
Snimanje
timerom
Sinkronizirano
snimanje
izostavit će se
Snimanje sa spojene opreme
bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera
ili sličnog ureñaja. Za spajanje videorekordera
ili slične opreme, pogledajte "Spajanje s
videorekorderom ili sličnim ureñajem" (str. 24).
Upotrijebite priključnicu DV IN na prednjoj
strani ureñaja ako priključeni ureñaj ima DV
izlaznu priključnicu (i.LINK).
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Ako odaberete DVD, uložite DVD za
snimanje (Pogledajte "1. Ulaganje diska"
na str. 30).
2
Pritisnite INPUT za odabir ulaznog
izvora u skladu s vrstom povezivanja.
Na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći
indikatori:
Broj programa
3
Odaberite željeni audio signal ako
snimate dvojezični program na HDD ili
DVD-RW/DVD-R disk (Video mod).
7
U isto vrijeme pritisnite tipku pauze (ili
reprodukcije) na priključenom uređaju
kako biste prekinuli pauzu reprodukcije.
Spojeni ureñaj započinje s reprodukcijom.
Reproduciranu sliku snima ovaj rekorder.
Za prekid snimanja, pritisnite x REC
STOP na ovom rekorderu.
Ako spojite digitalni kamkorder s DV IN
priključnicom
Podrobnosti o presnimavanju preko priključnice DV IN potražite u poglavlju "Snimanje
s DV kamkordera" na str. 76.
z Savjet
Podešavanja slike možete promijeniti prije
snimanja. Pogledajte "Podešavanje kvalitete slike
za snimanje" na str. 46.
b Napomene
• Ako snimate sliku video igre, slika možda neće
biti jasna.
• Ne možete odabrati "Bilingual" u koraku 3 ako
je "HDD Recording Format" podešen na "Video
Mode On" u izborniku "Recording" (str. 114), ili
ako kao mod snimanja odaberete PCM.
• Ne možete odabrati "L1" u koraku 2 ako je "Line
1 In" podešen na "Decoder" u izborniku "Video
In/Out" (str. 107).
Podesite "External Audio" na
"Bilingual" i "Bilingual Recording" na
"A/L" ili "B/R" u izborniku "Audio In"
(str. 108).
4
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 42.
5
6
Umetnite videokasetu s koje snimate u
priključeni uređaj i podesite uređaj u
pauzu reprodukcije.
Pritisnite z REC.
Rekorder započinje za snimanjem.
51
Reprodukcija
Reprodukcija snimljenog
programa/DVD-a
* Samo DivX video datoteka
3
Odaberite naslov tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija kreće od odabranog
naslova.
Uporaba DVD izbornika
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili finaliziranog
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R
ili DVD-R (Video mod) diska, možete prikazati izbornik diska pritiskom na tipku TOP
MENU ili MENU.
b Napomena
Tipka H se ne može koristiti u izborniku diska.
Brojčane
tipke
Reprodukcija VIDEO CD/Super VIDEO CD
diskova s PBC funkcijama
PBC (Playback Control) omogućuje reprodukciju VIDEO CD/Super VIDEO CD
diskova interaktivno preko izbornika na TV
zaslonu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja
reprodukcije VIDEO CD/Super VIDEO CD
diska s funkcijom PBC.
Odaberite opciju pomoću brojčanih tipaka i
pritisnite ENTER. Nakon toga, slijedite upute
iz izbornika (pritisnite H kad se pojavi
"Press SELECT").
1
Pritisnite HDD ili DVD.
• Ako odaberete DVD, uložite disk za
snimanje (Pogledajte "1. Ulaganje
diska" na str. 30).
• Ako umetnete DVD VIDEO, VIDEOCD, DATA DVD ili DATA CD,
pritisnite H. Reprodukcija započinje.
2
Pritisnite TITLE LIST.
Za podrobnosti o popisu naslova,
pogledajte "3. Reprodukcija snimljenih
programa (Title List)" na str. 32.
Primjer: HDD
b Napomena
Neke funkcije reprodukcije poput pretraživanja,
ponavljanja ili programirane reprodukcije ne mogu
se koristiti s funkcijom PBC. Za korištenje tih
funkcija pokrenite reprodukciju bez funkcija PBC,
koristeći izbornik Title List.
Promjena kuta kamere
Ako je scena na disku snimljena iz više
kutova istovremeno, na zaslonu se pojavljuje
indikator ")". Pritisnite ANGLE tijekom
reprodukcije. Za isključenje indikatora kuta
kamere, podesite "Angle Indicator" na "Off"
u izborniku "Playback" (str. 116).
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Ubrzana reprodukcija sa zvukom (Scan
Audio)
Ako tijekom reprodukcije pritisnete M, možete pratiti ubrzanu reprodukciju sa zvukom.
(osim kod VIDEO CD/Super VIDEO CD-a).
Povećate li brzinu pretraživanja tako da dva
ili više puta pritisnete M, nema zvuka.
52
Za prikaz registracijskog koda ovog
rekordera
Odaberite "Registration Code" pod "DivX" u
izborniku "Options" (str. 120).
Nastavak reprodukcije od mjesta prekida
reprodukcije (Resume Play)
Ako ponovno pritisnete tipku H nakon
prekidanja reprodukcije, rekorder nastavlja
reprodukciju od mjesta gdje ste pritisnuli x.
Želite li pokrenuti reprodukciju od početka,
ponovo pritisnite x i pritisnite H.
Reprodukcija kreće od početka naslova/
zapisa/scene.
Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju
briše se ako:
– otvorite uložnicu diska (osim kod HDD).
– reproducirate drugi naslov (osim kod HDD).
– izbornik Title List podesite na Original ili
Playlist (samo DVD-RW/DVD-R u VR
modu).
– editirate naslov nakon prekida reprodukcije.
– promijenite podešenja rekordera.
– pokrenete snimanje (osim HDD/DVD-RW/
DVD-R u VR modu).
– odspojite mrežni kabel.
Zaključavanje rekordera (Child Lock)
Možete zaključati rekorder kako biste
spriječili slučajnu promjenu podešenja.
Dok je rekorder isključen, zadržite
pritisnutom tipku x na rekorderu dok se na
pokazivaču ne pojavi "LOCKED".
Rekorderom se sad ne može rukovati te je
moguće samo snimanje pomoću timera.
Želite li otključati rekorder, zadržite
pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču
ne pojavi "UNLOCKED".
Pokretanje reprodukcije pritiskom na
jednu tipku (samo za SCART/HDMI vezu)
Pritisnite H. Jednim pritiskom te tipke
rekorder i TV se automatski uključuju i TV
ulaz se automatski prebacuje na rekorder.
Reprodukcija započinje automatski.
z Savjet
Reprodukciju možete pokrenuti i tipkom H u
koraku 3 (str. 52).
b Napomena
Kad koristite HDMI povezivanje, slika za
reprodukciju se može pojaviti na TV zaslonu uz
kašnjenje, a uvodni dio se možda neće prikazati.
b Napomene
• Kod pauziranja TV reprodukcije, nije moguće
nastaviti reprodukciju.
• Nastavak reprodukcije od mjesta prekida nije
moguć kod Super VIDEO CD-a.
Reprodukcija diskova s ograničenjem
(Parental Control)
Ako reproducirate DVD s ograničenjem
reprodukcije, na TV zaslonu se pojavljuje
izbornik za unos zaporke.
Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju.
Za postavljanje ili promjenu zaporke, pogledajte "Ograničenje reprodukcije (samo DVD
VIDEO)" na str. 115.
, nastavlja se
53
Opcije reprodukcije
Za provjeru položaja sljedećih tipaka pogledajte sliku na str. 52.
Tipke
Funkcije
AUDIO
Odabir jednog od audio zapisa snimljenih na disk višestrukim
pritiskom na tipku kod standardne reprodukcije.
: Odabir jezika.
: Odabir glavnog ili pomoćnog zvuka.
: Odabir stereo ili mono zvučnog zapisa.
* Samo DivX video datoteka
SUBTITLE
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
* Samo DivX video datoteka
T/U (prethodna scena/
sljedeća scena)
Svakim pritiskom tipke T, reproducira se prethodna scena u
sljedećem trajanju:
5 sekundi t 15 sekundi t 30 sekundi t 1 minuta t
2 minute t 3 minute t 5 minuta t 10 minuta t
20 minuta t pomak prema naprijed u koracima od 10 minuta t
2 sata
Svakim pritiskom tipke U, reproducira se sljedeća scena u
sljedećem trajanju:
30 sekundi t 1 minuta t 1 minuta 30 sekundi t 2 minute t
3 minute t 5 minuta t 10 minuta t 20 minuta t
pomak prema naprijed u koracima od 10 minuta t 2 sata
. (natrag)/
> (naprijed)
Kad se pritisne tijekom reprodukcije, prijelaz na početak
prethodnog/sljedećeg naslova/poglavlja/scene/ zapisa.
Kad se pritisne dok je ureñaj zaustavljen, prijelaz na početak
prvog naslova/zapisa.
mc^/yCM
(brzo unatrag/brzo naprijed)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed ako se
pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina pretraživanja se mijenja ovako:
ubrzano unatrag ubrzano naprijed
Kad pritisnete i zadržite tipku, ubrzano pretraživanje
unatrag/unaprijed nastavlja se dok držite tipku pritisnutom.
*1
Kad jednom tijekom reprodukcije pritisnete m, reprodukcija se
odvija unatrag (ne vrijedi za VIDEO i Super VIDEO CD-ove te
DivX datoteke).
*2
Kad jednom tijekom reprodukcije pritisnete M, možete pratiti
ubrzanu reprodukciju sa zvukom (ne vrijedi za VIDEO i Super
VIDEO CD-ove).
*3
Ne vrijedi za VIDEO i Super VIDEO CD-ove.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
54
Tipke
Funkcije
mc^/yCM
(usporeno, sliku po sliku)
Usporena reprodukcija ako se pritisne na duže od sekunde
tijekom uključene pauze.
Reprodukcija sliku po sliku ako se kratko pritisne tijekom pauze.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
*1
*2
Samo u smjeru reprodukcije
Samo DivX video datoteka
X (pauza)
Pauza reprodukcije.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
b Napomene
• Kutove kamere i titlove ne možete mijenjati u
naslovima snimljenim na ovom rekorderu.
• JPEG slike načinjene DVD kamkorderom se
mogu reproducirati samo kao slideshow. Što se
tiče video datoteka s JPEG slikama i filmova,
rekorder može reproducirati samo filmske
dijelove.
O reprodukciji DVD diskova s DTS zvučnim
zapisima
DTS audio signali izlaze samo preko DIGITAL
OUT (COAXIAL) priključnice.
Tijekom reprodukcije DVD diska s DTS zvučnim
zapisima, podesite "DTS" na "On" u izborniku
"Audio Out" (str. 109).
, nastavlja se
55
Ponavljanje reprodukcije
određenog dijela (A-B Repeat)
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
Odaberite "A-B Repeat" i pritisnite
ENTER.
Bira se "Set point A".
3
Ponavljanje reprodukcije (Repeat)
Možete ponavljati reprodukciju svih naslova/
zapisa/datoteka ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa na HDD-u ili disku.
1
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Dok nadzirete zvuk, pritisnite ENTER na
početku (točka A) dijela kojeg želite
ponavljano reproducirati.
Nastavite reprodukciju do završne
točke (točka B) i pritisnite ENTER.
Pritisnite CLEAR ili podesite "A-B Repeat"
na "Off" u izborniku "Play Mode".
z Savjet
Možete odabrati "A-B Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
b Napomena
Kad reproducirate HDD/DVD VIDEO/DVD-RW
(Video mod)/DVD-R (Video mod), podesite točke
početka i završetka unutar istog naslova.
56
Tipkama M/m odaberite parametar za
ponavljanje.
*1
*2
Počinje A-B Repeat reprodukcija.
Za poništenje A-B Repeat reprodukcije
Odaberite "Repeat" i pritisnite ENTER.
"Repeat Title" (za HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1): ponavljanje
tekućeg naslova.
"Repeat Chapter" (za HDD/DVD):
ponavljanje tekućeg poglavlja.
"Repeat Track" (za VIDEO CD*2):
ponavljanje tekućeg zapisa.
"Repeat Programme": ponavljanje
tekućeg programa (str. 57).
"Repeat Disc" (za VIDEO CD*2/DVDRW/DVD-R (VR mod)): ponavljanje
svih zapisa na disku.
Bira se "Set point B".
4
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
4
Samo DivX video datoteka
Dostupno samo kod reprodukcije bez
funkcije PBC
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Za poništenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "Repeat" na
"Repeat Off" u izborniku "Play Mode".
z Savjet
Možete odabrati "Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
b Napomena
Ne možete odabrati "Repeat Programme" ako niste
načinili program.
Izrada vlastitog programa
(Programme)
* samo finalizirani disk
Sadržaje na HDD-u ili disku možete reproducirati željenim slijedom tako da načinite
program od naslova/poglavlja albuma/zapisa.
Program se može sastojati od najviše 24
koraka.
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Programme" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Input/Edit Programme" i
pritisnite ENTER.
Izbornik "Input/Edit Programme" se
razlikuje, ovisno o vrsti diska.
Primjer: DVD
Za poništenje programirane reprodukcije
Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije. Ili
podesite "Programme" na "Cancel
Programme Play" u izborniku "Play Mode".
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR kad je ureñaj zaustavljen.
Ili podesite "Programme" na "Erase
Programme List" u izborniku "Play Mode".
z Savjeti
• Načinjeni program ostaje pohranjen u memoriji
nakon završetka programirane reprodukcije. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, podesite
"Programme" na "Start Programme Play" u
izborniku "Play Mode". Ipak, program se briše
nakon vañenja diska ili pritiska tipke ?/1.
• Program se može ponavljati. Podesite "Repeat" na
"Repeat Programme" u izborniku "Play Mode"
(str. 56).
• Možete odabrati "Programme" unutar "Play
Mode" u sistemskom izborniku.
Podešavanje kvalitete slike
* Samo DivX video datoteka
4
5
Tipkama M/m odaberite naslov ili album
(primjer: Title 001) i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite poglavlje ili
zapis (primjer: Title 01) i pritisnite
ENTER.
Poglavlje ili zapis su programirani.
Pogriješite li, tipkama </M/m odaberite
korak (npr. 01) i pritisnite CLEAR.
6
7
Za programiranje drugih poglavlja ili
zapisa, pritisnite </M/m/, za
odabir koraka i ponovite korake 4 i 5.
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
Možete podesiti kvalitetu slike sa spojene
opreme, poput TV-a ili projektora tako da
odaberete pohranjenu postavku. To je takoñer
moguće promjenom detaljnih podešenja i
pohranom do tri postavke u memoriju.
1
Pritisnite SYSTEM MENU kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Picture Adjustment" i
pritisnite ENTER.
Tipkama </, odaberite opciju i
pritisnite ENTER.
Dynamic: dinamična slika naglašenog
kontrasta i intenziteta boja.
Standard: prikazuje standardnu sliku.
Professional: prikaz izvorne slike.
"Memory 1"/"Memory 2"/"Memory 3":
Vaša podešenja. Detalje pogledajte na
sljedećoj stranici.
, nastavlja se
57
Za provjeru detaljnih podešenja
odabrane postavke, pritisnite DISPLAY.
4
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Izrada vlastitih podešenja
1
2
3
58
U koraku 3 odaberite "Memory 1",
"Memory 2" ili "Memory 3".
Odaberite "Detailed Settings" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za detaljno
podešavanje.
Odaberite postavku tipkama M/m i
podesite je tipkama </,.
Detalje o svakoj postavci potražite u
nastavku teksta.
"Prog. Motion": Podešava progresivni
video signal kad je opcija "Component
Video Out" podešena na "Progressive"
(str. 107). Odaberite "Motion" za film,
uključujući objekte koji se dinamički
kreću.
Odaberite "Still" za sliku s malo pokreta.
"Cinema": Pretvara progresivni video
signal tako da bude usklañen s vrstom
DVD softvera koji gledate kad je
"Component Video Out" podešen na
"Progressive" (str. 107).
Odaberite "Auto1" za automatsko detektiranje vrste softvera (baziran na filmu ili
videu) i odabir odgovarajućeg načina
kompresije. Ovo je uobičajeni odabir.
Ako se slika doima neprirodnom, odaberite "Auto2", "On" ili "Off".
"YNR" (redukcija smetnji svjetline):
Smanjuje smetnje elementa sjajnosti
video signala.
"BNR" (redukcija blok-smetnji): Smanjuje blok-smetnje ili mozaične uzorke
slike.
4
"MNR" (redukcija "mosquito" smetnji):
Smanjuje nejasnoće na konturama slike.
Redukcija smetnji se automatski podešava
unutar svakog raspona podešavanja u
skladu s brzinom izmjena video podataka
i drugim faktorima.
"Sharpness": Izoštrava konture slike.
"Detail": Podešava oštrinu kontura slike.
"White Enhancer": Podešavanje
intenziteta bijele boje.
"Black Enhancer": Podešavanje
intenziteta crne boje.
"Black Level": Odabir razine crne boje
za video signale. Odaberite "ON" za
podizanje standardne razine crne.
Odaberite ovu postavku ako je slika
suviše tamna.
Odaberite "OFF" za podešavanje razine
crne boje ulaznih signala na standardnu.
Ovo je uobičajeni odabir.
"Gamma Correction": Podešava izgled
tamnih dijelova slike.
"Hue": Podešavanje nijansi boja.
"Chroma Level": Čini boje dubljima ili
svjetlijima.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Postavka se automatski memorira pod
opciju odabranu u koraku 1.
b Napomene
• Ako konture slika na zaslonu postanu nejasne,
podesite "BNR" i/ili "MNR" na "Off".
• Ovisno o disku ili sceni koju gledate, gore
navedeni BNR ili MNR efekti će se možda teže
prepoznati. Takoñer, ove funkcije možda neće
raditi sa zaslonima odreñenih veličina.
• Sljedeće funkcije nisu dostupne za signale iz
HDMI priključnice.
– "Sharpness"
– "White Enhancer"
– "Black Enhancer"
– "Black Level"
– "Gamma Correction"
– "Hue"
– "Chroma Level"
Pauziranje TV emisije
(TV Pause/Pause Live TV)
Možete pauzirati TV emisiju kako biste
kasnije nastavili gledanje programa. To je
korisno kad primite neočekivani telefonski
poziv ili vam doñe gost dok gledate TV
program.
Ako ste spojili rekorder na TV prijemnik
putem SCART priključnice, učinite sljedeće:
– podesite "SMARTLINK" na "This Recorder
Only" u izborniku "Options" (str. 120).
– podesite "TV Pause" na "TV's Tuner" u
izborniku "Options 2" (str. 120).
– kopirajte programske pozicije s TV-a pomoću opcije "Download from TV" opcije
"Auto Channel Setting" u izborniku "Tuner"
(str. 103).
Ako ne izvedete povezivanje putem SCART
priključnice, podesite "TV Pause" na
"Recorder's Tuner" u izborniku "Options 2"
(str. 120).
1
2
Pritisnite H za nastavak gledanja
programa.
Program možete pretraživati prema
naprijed/natrag, pauzirati ili zaustaviti
tipkama m/M, X i x, bez utjecaja
na snimanje.
3
Pritisnite x REC STOP za zaustavljanje
snimanja.
b Napomene
• Slika se ne pauzira i počinje samo snimanje u
sljedećim slučajevima.
– ako se programske pozicije izmeñu rekordera i
TV-a razlikuju.
– kad gledate sliku s vanjske opreme spojene na
TV.
• Slika ugoñena na rekorderu ulazi u pauzu kad je
opcija "TV Pause" podešena na "Recorder's
Tuner" u izborniku "Options 2" (str. 120).
• Ovisno o TV prijemniku, možda nećete moći
koristiti funkciju "TV Pause". Detalje potražite u
uputama za uporabu TV-a.
• Funkcija "TV Pause" neće raditi pravilno kad
gledate TV prijemnik putem spojene komponente
kao što je videorekorder ili digitalni tuner.
Funkcija "TV pause" radi samo s kanalima
odabranima na TV-u.
• Ne možete koristiti funkciju "TV Pause" za
snimanje s komponente (videorekorder itd.)
spojene na priključnicu LINE 1/DECODER.
• Funkcija "TV Pause" neće raditi ako spojeni TV
prijemnik nema SMARTLINK. Provjerite
kompatibilnost TV-a u njegovim uputama za
uporabu.
Dok gledate TV program, pritisnite TV
PAUSE.
Slika se zaustavi i rekorder počinje
snimati trenutni TV program na HDD:
Za početak snimanja će možda trebati do
10 sekundi.
59
Reprodukcija od početka
programa koji se snima
(Chase Play)
Gledanje prethodno snimljenog programa dok se
snima drugi (istovremeno
snimanje i reprodukcija)
Funkcija "Chase Play" omogućuje gledanje
snimljenog dijela programa koji upravo
snimate na HDD. Nije potrebno čekati da
snimanje završi.
"Istovremeno snimanje i reprodukcija"
omogućuje gledanje prethodno snimljenog
programa za vrijeme snimanja drugog
programa. Reprodukcija se nastavlja čak i
ako je podešeno snimanje pomoću timera.
Funkcija se koristi na sljedeći način:
• Tijekom snimanja na HDD:
Pokrenite reprodukciju drugog naslova na
HDD-u.
Pokrenite reprodukciju prethodno snimljenog programa na DVD disku pritiskom na
tipku DVD.
• Tijekom snimanja na DVD disk:
Pokrenite reprodukciju prethodno snimljenog programa na HDD pritiskom na tipku
HDD.
Pritisnite H tijekom snimanja.
Reprodukcija kreće od početka programa
kojeg snimate.
Ako ubrzate reprodukciju do mjesta koje se
snima, funkcija se vraća na normalnu
reprodukciju.
Tijekom snimanja na HDD, možete reproducirati DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VIDEO CD, DATA DVD ili DATA CD.
Primjer: Reprodukcija drugog naslova s
HDD-a tijekom snimanja na HDD.
1
2
60
Tijekom snimanja pritisnite TITLE LIST
za prikaz HDD Title List izbornika.
Odaberite naslov kojeg želite reproducirati i pritisnite ENTER.
Reprodukcija započinje od odabranog
naslova.
Primjer: Reprodukcija DVD diska tijekom
snimanja na HDD.
1
2
3
Tijekom snimanja pritisnite tipku DVD i
umetnite DVD u rekorder.
Pritisnite TITLE LIST za prikaz DVD
Title List izbornika.
Odaberite naslov koji želite reproducirati
i pritisnite ENTER.
Reprodukcija započinje od odabranog
naslova.
b Napomena
Nije moguća reprodukcija DVD diskova, DivX
videozapisa ili VIDEO-CD diskova snimljenih u
NTSC sustavu tijekom snimanja na HDD u
PAL/SECAM sustavu boja.
Traženje naslova/
poglavlja/zapisa, itd.
* Samo DivX video datoteka
Diskove možete pretraživati prema naslovu,
poglavlju, sceni ili zapisu. S obzirom da su
naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinačni
brojevi, odaberite naslov ili zapis unosom
broja. Scene možete tražiti i prema
vremenskom kodu.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Search Mode" i pritisnite
ENTER.
Odaberite način pretraživanja i
pritisnite ENTER.
"Time Search" (za HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1/VIDEO CD*2):
Traženje mjesta unosom vremenskog
koda.
"Title Search" (za HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1)
"Chapter Search" (za HDD/DVD)
"Track Search" (za VIDEO CD*3)
*1
*2
*3
Samo DivX video datoteka
Osim Super VIDEO CD-a
Dostupno samo tijekom reprodukcije bez
funkcije PBC
, nastavlja se
61
Pojavljuje se izbornik za unos broja.
Primjer: Chapter Search (traženje
poglavlja)
4
Brojčanim tipkama odaberite željeni
broj naslova, poglavlja, vrijeme ili sl.
Primjer: Time Search
Za pronalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite "21020".
Ako pogriješite, odaberite drugi broj.
5
Pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju od
odabranog broja.
62
Brisanje i editiranje
Prije editiranja
Ovaj rekorder nudi razne mogućnosti
editiranja različitih vrsta diskova.
b Napomene
• Editirani sadržaj može nestati ako izvadite disk
ili se za vrijeme editiranja pokrene snimanje
pomoću timera .
• DVD diskovi snimljeni DVD kamkorderima ne
mogu se editirati ovim rekorderom.
• Ako se pojavi poruka i označi da su popunjene
kontrolne informacije, obrišite ili editirajte
nepotrebne naslove.
• Preostali kapacitet diska prikazan na zaslonu
može se razlikovati od stvarnog.
• Kod editiranja DVD+R ili DVD-R diska,
dovršite sve editiranje prije finaliziranja diska.
Nije moguće editirati finaliziran disk.
Funkcije editiranja
Original Playlist
Editiranje
naslova
Editiranje
poglavlja
Brisanje (str. 64)
Da
Da
Da
Da
Naziv naslova (str. 64)
Da
Da
Da
Da
Podešavanje umanjene slike (str. 64)
Da
Da
Da
Da
A-B Erase (str. 65)
Da
Ne
Da
Da
Dijeljenje (str. 66)
Da
Ne
Ne
Da
Podešavanje žanra (str. 64)
Da
Ne
Ne
Ne
Zaštita (str. 64)
Da
Da
Da
Ne
Premještanje (str. 69)
Ne
Ne
Ne
Da
Premještanje (str. 69)
Ne
Ne
Ne
Da
Naziv žanra (str. 64)
Da
Ne
Ne
Ne
Editiranje više naslova (Multi-Mode) Da
(str. 65)
Ne
Ne
Ne
Izrada playliste (str. 68)
Ne
Ne
Ne
Da
Poništavanje postupka (str. 64)
Ne
Da
Da
Da
Dijeljenje (str. 67)
Da
Ne
Da
Da
Brisanje (str. 68)
Da
Ne
Da
Da
Premještanje (str. 69)
Ne
Ne
Ne
Da
Premještanje (str. 68)
Da
Ne
Da
Da
, nastavlja se
63
Oslobađanje prostora na disku
Kako biste oslobodili prostor na DVD+RW
ili DVD-RW (Video mod) disku, obrišite
naslov s najvećim brojem u Title List
izborniku.
Brisanje i editiranje
naslova
Najveći broj naslova
U ovom poglavlju objašnjavaju se osnovne
funkcije editiranja. Imajte na umu da se
editiranje ne može poništiti. Želite li editirati
sadržaj s DVD-RW/DVD-R-a (VR mod) bez
mijenjanja originalne snimke, kreirajte
Playlist naslov (str. 68).
Na HDD-u i DVD-RW-u (VR mod) možete
izbrisati bilo koji naslov kako biste oslobodili
prostor.
Pogledajte "Brisanje i editiranje naslova" na
str. 64. Brisanjem naslova s DVD-R i DVD+R
diskova ne oslobaña se dodatni prostor.
Prebacivanje između Playlist i Original liste
naslova (samo DVD-RW/DVD-R u VR modu)
Možete prikazati naslov za reprodukciju u
listi naslova (Playlist) ili originalan naslov u
listi naslova (Original).
1 Pritisnite < dok je prikazan izbornik
Title List.
2 Tipkama M/m odaberite "Original" i
pritisnite ENTER.
3 Tipkama M/m odaberite "Original" ili
"Play List" i pritisnite ENTER.
O preciznosti editiranja
Kad editirate naslove snimljene na HDD,
možete odabrati vrstu editiranja.
"Video Mode Compatible Editing":
Preporuča se ako naknadno želite brzo
kopirati naslove na DVD-RW/DVD-R
(Video mod) ili DVD+RW/DVD+R. Točke
editiranja i oznake poglavlja mogu se
neznatno razlikovati od odabranih.
"Frame Accurate Editing":
Preporuča se kad želite precizno editirati
naslove, no ipak se točke editiranja mogu
neznatno razlikovati od odabranih kad brzo
kopirate naslove.
64
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW/ DVD-R disk u
VR modu, promijenite Title List (Original
ili Playlist) ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavljuje se podizbornik.
3
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Postoje sljedeće mogućnosti editiranja
naslova.
"Erase": Brisanje odabranog naslova.
Odaberite "Yes" nakon upita.
"Edit": Omogućuje sljedeće postupke
editiranja.
• "Title Name": Omogućuje imenovanje
ili promjenu imena naslova (str. 36).
• "Set Thumbnail": Promjena umanjene
slike naslova koja se pojavljuje u Title
List izborniku (str. 33).
• "A-B Erase": Brisanje dijela naslova
(str. 65).
• "Divide": Dijeljenje naslova na dva
dijela (str. 66).
• "Chapter Edit": Editiranje poglavlja u
naslovu (str. 67).
• "Set Genre": Pridjeljivanje žanra
naslovu.
• "Protect": Zaštita naslova. "e" se
pojavljuje uz zaštićeni naslov.
• "Move": Promjena slijeda reprodukcije
naslova (str. 69).
"Genre Name": Omogućuje unos naziva
žanra (do 12 znakova) (str. 36).
"Multi-Mode": Omogućuje odabir i editiranje više naslova istodobno (str. 65).
"Create": Izrada playliste (str. 68).
"Undo": Poništavanje zadnjeg editiranja.
z Savjet
Možete imenovati DVD disk ili mu promijeniti
ime (str. 37).
Editiranje više naslova odjednom
(Multi-Mode)
4
Odaberite željeni naslov i pritisnite
ENTER.
U kvadratiću uz odabrani naslov se
pojavljuje oznaka. Za poništenje odabira,
ponovno pritisnite ENTER.
5
6
Ponovite korak 4 za odabir svih
naslova za editiranje.
Nakon što odaberete sve naslove,
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
7
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"Erase": Brisanje odabranih naslova.
"Protect": Zaštita naslova. "e" se
pojavljuje uz zaštićeni naslov.
"Unprotected": Isključivanje zaštite.
"Change Genre": Promjena žanra naslova.
z Savjet
Možete isključiti "Multi-Mode" pritiskom tipke ,
i odabrati "Single-Mode" za odabir pojedinačnih
naslova.
Brisanje dijela naslova
(A-B Erase)
Možete odabrati i istodobno editirati do 24
naslova.
1
2
3
Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite ,.
Odaberite "Multi-Mode" i pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir naslova
za editiranje.
Možete odabrati dio naslova (scenu) i
obrisati ga. Obratite pažnju da se brisanje
scene u naslovu ne može poništiti.
1
2
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "A-B Erase" i pritisnite
ENTER.
Za HDD odaberite vrstu editiranja i
pritisnite ENTER. Potražite detalje na
str. 64. Prikazuje se izbornik za odabir
točke A. Započinje reprodukcija naslova.
, nastavlja se
65
3
Odaberite točku A tipkama m/M i
pritisnite ENTER.
• Za povratak na početak naslova
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Odaberite "From" i pritisnite ENTER.
Prikaže se položaj točke A i ponovo
počinje reprodukcija naslova.
5
Odaberite točku B tipkama m/M i
pritisnite X.
Dijeljenje naslova (Divide)
Ako želite presnimiti dugačak naslov na disk,
no ne želite smanjiti kvalitetu slike, podijelite
naslov na dva kraća naslova. Imajte na umu
da dijeljenje naslova nije moguće poništiti.
* Playlist naslove je moguće dijeliti samo za
DVD-RW/DVD-R (VR mod).
1
Reprodukcija se prekida.
6
Odaberite "To" i pritisnite ENTER.
Prikaže se položaj točke B.
7
2
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Divide" i pritisnite ENTER.
Za HDD odaberite vrstu editiranja i pritisnite ENTER. Potražite detalje na str.
64. Prikazuje se izbornik za podešavanje
mjesta dijeljenja i naslov se reproducira.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Scena je obrisana.
Za odustajanje od brisanja
Pritisnite O RETURN. Pojavi se Title List.
z Savjet
Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja:
ispred i iza oznake.
b Napomene
• Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na
mjestu gdje je obrisan dio naslova.
• Odlomke kraće od pet sekundi nije moguće
brisati.
3
Odaberite mjesto dijeljenja pomoću
m/M i pritisnite X.
• Za povratak na početak naslova,
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem za potvrdu.
5
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Naslov se dijeli na dva dijela.
66
Brisanje i editiranje
poglavlja
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Poglavlje se može editirati na sljedeće
načine.
"Divide": Podjela na dva dijela (str- 67).
"Erase/Move"
• "Erase": Brisanje odabranog poglavlja
(str. 68).
• "Move" (za Playlist naslove na DVDRW/DVD-R disku u VR modu):
Mijenja slijed reprodukcije poglavlja
(str. 69).
"Combine": Spajanje dvaju poglavlja u
jedno (str. 68).
Možete editirati pojedina poglavlja unutar
naslova. Za editiranje DVD-RW/DVD-R
diskova (VR mod) bez promjene izvornih
snimaka, načinite playlistu (str. 68).
Dijeljenje poglavlja (Divide)
1
2
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW/ DVD-R disk u
VR modu, promijenite Title List (Original
ili Playlist) ako je potrebno.
2
Odaberite naslov koji sadrži poglavlje
koje želite editirati i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Divide".
Tipkama </, odaberite točku
dijeljenja i pritisnite ENTER.
Počinje reprodukcija poglavlja.
3
Odaberite mjesto dijeljenja pomoću
m/M i pritisnite X.
• Za povratak na početak poglavlja,
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Pritisnite ENTER.
Poglavlje je podijeljeno na dva dijela.
Odaberite "Chapter Edit" i pritisnite
ENTER.
Za HDD odaberite vrstu editiranja i
pritisnite ENTER. Potražite detalje na
str. 64.
, nastavlja se
67
Brisanje poglavlja (Erase)
1
Izrada i editiranje playliste
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Erase/Move".
Playlist editiranje omogućuje editiranje ili
ponovno editiranje bez mijenjanja snimke.
Možete načiniti do 99 Playlist naslova.
b Napomena
Playlist naslovi koji su snimljeni sa signalom
zaštite od kopiranja "Copy-Once", ne mogu se
presnimiti niti premjestiti (str. 71).
2
3
4
Tipkama </, odaberite poglavlje i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER
Poglavlje je obrisano.
Spajanje više poglavlja (Combine)
1
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Combine".
1
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite Playlist (str. 64).
2
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Create" i pritisnite ENTER.
Pojave se originalni naslovi u izborniku
Title List.
2
Tipkama </, pomaknite skalu za
spajanje i pritisnite ENTER.
Dva susjedna poglavlja su spojena.
68
4
Odaberite naslov kojeg želite dodati u
Playlist i pritisnite ENTER.
Odabrani naslov se dodaje u Playlist.
5
Ponovite korake 3 i 4 za odabir svih
naslova koje želite dodati u Playlist.
Premještanje Playlist naslova
(Move)
1
Pritisnite TITLE LIST.
Dijeljenje Playlist naslova (Divide)
Playlist naslov se može podijeliti. Postupak
je opisan na str. 66.
Odaberite Playlist (str. 64).
2
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
Premještanje poglavlja (Move)
1
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite Playlist (str. 64).
2
Odaberite Playlist naslov s poglavljem
koje želite editirati i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
5
5
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Chapter Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Erase/Move"
Odaberite novo mjesto za naslov
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
Naslov se pomiče na novo mjesto.
• Za premještanje ostalih naslova,
ponovite postupak od koraka 2.
Spajanje više Playlist naslova
(Combine)
1
Odaberite Playlist (str. 64).
2
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
5
6
6
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
7
8
Tipkama </, odaberite poglavlje i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
Odaberite novo mjesto za poglavlje
tipkama </, i pritisnite ENTER.
Poglavlje se pomiče na novo mjesto.
Odaberite "Combine" i pritisnite ENTER.
Odaberite naslov za spajanje.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Naslovi se spajaju.
69
Presnimavanje (HDD y DVD)
Prije presnimavanja
U ovom poglavlju izraz "presnimavanje" se
odnosi na presnimavanje snimljenih naslova
s ugrañenog tvrdog diska (HDD) na drugi
disk ili obrnuto. Možete presnimiti naslov
pomoću tipke HDD/DVD DUB (pogledajte
"Snimanje s HDD-a na DVD" na str. 71) ili
više naslova (pogledajte "Presnimavanje više
naslova (Dubbing List)" na str. 72). Osim
toga moguće je presnimiti i čitav DVD disk,
odnosno načiniti njegovu kopiju (pogledajte
"Kopiranje diska (DVD Backup)" na str. 75).
Prije početka, pročitajte ova upozorenja koja
se odnose na sve načine presnimavanja.
Ako želite presnimavati s digitalne video kamere spojene na priključnicu DV IN, pogledajte poglavlje "Snimanje s DV kamkordera"
na str. 76. Za snimanje s opreme spojene
preko LINE IN priključnica, pogledajte
"Snimanje sa spojene opreme" na str. 49.
Prije početka...
• Nije moguće istovremeno snimati glavni i
pomoćni zvuk na HDD (kad je "HDD
Recording Format" podešen na "Video
Mode On" u izborniku "Recording",
DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R (Video mod). Kod
dvojezičnih programa, podesite opciju
"Bilingual Recording" na "A/L" (standardna
postavka) ili "B/R" u izborniku "Audio In"
(str. 108). Detalje o opciji HDD Recording
format potražite na str. 114.
• Naziv naslova s izvora se takoñer
presnimava. Ipak, kod snimanja s HDD-a
na DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod), može se
kopirati do 40 znakova naziva naslova.
70
• Oznake poglavlja iz izvornog materijala se
takoñer presnimavaju. Položaj oznaka
poglavlja se može neznatno razlikovati od
originala. Ipak, oznake poglavlja izvornika
ne kopiraju se kad snimate na DVD-RW/
DVD-R(Video mod), DVD+RW, DVD+RW
ili DVD+R uz normalnu brzinu. Oznake
poglavlja se automatski umeću u skladu s
"Auto Chapter (Video)" i "Auto Chapter
(DVD+R/+RW)" postavkama u izborniku
"Recording" (str. 114).
• Postavka "Set Thumbnail" kod izvora se
snima kao oznaka umanjene slike (osim kad
snimate s DVD+RW/DVD-RW (Video
mod)/DVD+R/DVD-R (Video mod).
Položaj oznaka umanjene slike može se
neznatno razlikovati od izvornika.
z Savjet
Kad presnimavate Playlist naslov, on se snima kao
originalan naslov.
b Napomene
• Tijekom presnimavanja nije moguće standardno
snimanje rekorderom.
• Za reprodukciju presnimljenog diska na drugoj
DVD opremi, finalizirajte disk (str. 39, 72).
• Nije moguće snimati s DVD VIDEO ili finaliziranih DVD-RW/DVD-R diskova (Video mod)
na HDD.
• Naslovi koji sadrže slike više formata ne mogu
se snimati na DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R (Video mod) pomoću tipke HDD/DVD.
• Naslovi duži od 8 sati ne mogu se snimati na
jednoslojne DVD+RW/DVD+R diskove.
• Naslovi sa slikama niske razlučivosti (SEP do
LP modovi) formata 16:9 se ne mogu snimati na
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Video
mod).
• Kad snimate na DVD+R DL, DVD-R DL (Video
mod) u realnom vremenu, sadržaji koje snimate
se dijele na naslove.
Ograničenje presnimavanja
Ne možete presnimavati filmove i druge
DVD VIDEO diskove na HDD. Takoñer,
kod presnimavanja s DVD-a na HDD, scene
koje sadrže signal zaštite od kopiranja ne
mogu se snimati.
Naslovi koji sadrže "Copy-Once" signale za
zaštitu od kopiranja mogu se prebaciti samo
s HDD-a na DVD-RW/DVD-R (VR mod)*
(nakon premještanja naslova, originalni
naslov na HDD-u se briše). Funkcija "Move"
se izvodi preko izbornika Dubbing List.
Naslovi koji sadrže "Copy-Once" signale za
.
zaštitu od kopiranja imaju oznaku
Signal za Presnimavanje
zaštitu od
kopiranja
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
Copy-Once
(jedno
kopiranje)
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW/DVD-R
(VR mod) diskovi.
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja sprječava
kopiranje.
b Napomene
• Zaštićeni naslovi na HDD-u se ne mogu
premještati.
• Funkcija "Move" nije dostupna kod HDD/DVD
DUB presnimavanja.
• Čak i ako obrišete scenu koja sadrži signal zaštite
od kopiranja, ograničenja snimanja za taj naslov
se i dalje primjenjuju.
Snimanje s HDD-a na DVD
Pritiskom tipke HDD/DVD DUB možete
presnimiti jedan naslov tijekom reprodukcije.
1
Pokrenite reprodukciju naslova.
Detalje o reprodukciji naslova potražite
u poglavlju "Reprodukcija snimljenog
programa/DVD-a" na str. 52.
2
Pritisnite HDD/DVD DUB.
Rekorder počinje sa snimanjem tekućeg
naslova koji se reproducira, od početka.
Ako ne pokrenete nijednu funkciju duže
od 20 minuta nakon završetka snimanja,
rekorder se automatski isključuje.
Prekid presnimavanja
Pritisnite i zadržite tipku HDD/DVD DUB
duže od jedne sekunde.
Kad se snimanje (Move) zaustavi dok je u
tijeku, nijedan dio naslova se neće premjestiti
na odredište, no to će ipak smanjiti slobodan
prostor na DVD+R/DVD-R disku.
O modu presnimavanja
Naslovi s HDD-a se ubrzano presnimavaju
na disk (High-speed dubbing).
Naslovi s diska se snimaju na HDD uz
normalnu brzinu (u realnom vremenu).
Promjena načina snimanja (samo kod
kopiranja s diska na HDD
Nakon koraka 1 pritisnite REC MODE za
odabir načina snimanja.
b Napomena
Nije moguće koristiti tipku HDD/DVD DUB u
sljedećim slučajevima. Presnimite naslov pomoću
izbornika Dubbing List (str. 72).
− Kad presnimavate naslov snimljen u MN6 modu
ili duljem na DVD+RW/DVD+R.
− Kad snimate naslov snimljen u HQ+ modu na
DVD.
71
Presnimavanje više
naslova (Dubbing List)
Možete odabrati naslove za kopiranje u
izborniku Dubbing List. Takoñer možete
editirati naslove prije presnimavanja bez
promjene izvornih naslova.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
5
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Odabrani naslov mijenja boju.
Kad odaberete "HDD -> DVD" u koraku
3, možete promijeniti slijed naslova ili
tražiti naslov prema žanru (pogledajte "3.
Reprodukcija snimljenog programa
(Title List)" na str. 32.
6
7
Odaberite smjer kopiranja i pritisnite
ENTER.
Za snimanje naslova s HDD-a na disk,
odaberite "HDD -> DVD".
Za snimanje naslova s diska na HDD,
odaberite "DVD -> HDD".
4
4 Ukupna veličina odabranih naslova
i slobodan prostor na disku (otprilike)
5 Umanjena slika odabranog naslova.
Ponovite korak 5 za odabir svih naslova
u redoslijedu kojim ih želite snimati.
Tipkom , odaberite "Next" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Edit".
Detalje o editiranju potražite u poglavlju
"Editiranje naslova u izborniku Dubbing
List" na str. 74.
8
Odaberite "Create New Dubbing List" i
pritisnite ENTER.
Tipkom , odaberite "Next" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Start Dubbing".
Pojavi se izbornik Dubbing List.
• Ako ste prethodno pohranili Dubbing
List i želite ga nastaviti editirati,
odaberite "Use Previous Dubbing list"
i prijeñite na korak 7.
9
1 Smjer presnimavanja
2 Ukupan broj naslova za
presnimavanje
3 Broj koraka
Display 1: Odaberite naslov koji želite
presnimiti (izbornik "Select Titles").
Display 2: Editirajte naslov (izbornik
"Title Edit").
Display 3: Potvrdite podešenja i
pokrenite presnimavanje (izbornik
"Start Dubbing").
72
Odaberite opciju pomoću M/m i pritisnite
ENTER.
Opcije se razlikuju, ovisno o smjeru
presnimavanja ili vrsti diska.
"Recording Mode": Mijenja način snimanja
svih odabranih naslova odjednom pomoću
tipaka M/m (str. 42).
"Input Disc Name": Mijenja naziv diska
(str. 36).
"Finalise": Odaberite "Yes" za automatsko
finaliziranje diska nakon presnimavanja
(DVD-RW/DVD-R (Video mod) ili
DVD+R).
10 Odaberite "Start Dubbing" i pritisnite
ENTER.
Kad u koraku 9 podesite "Finalise" na
"Yes", odaberite stil izbornika naslova i
pritisnite ENTER.
Ako ne pokrenete nijednu funkciju duže
od 20 minuta nakon završetka snimanja,
rekorder se automatski isključuje.
Prekid presnimavanja
Približno potrebno vrijeme za brzo presnimavanje s HDD-a na DVD (za 60-minutne
snimke).*1
Brzina*2
6x
2,4x
2x
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R
Mod
DVD+R/
(dvoslojni)
snimanja
DVD-R velike
brzine
DVD-R
(dvoslojni)
HQ
Oko
10 min.
Oko
25 min.
Oko
30 min.
HSP
Oko
6 min.
40 s
Oko
16 min.
40 s
Oko
20 min.
SP
Oko
5 min.
Oko
12 min.
30 s
Oko
15 min.
U izborniku "Title Edit", pokraj naslova koji
se može ubrzano presnimiti (High-speed
dubbing) se pojavi oznaka "d". Sljedeći
naslovi se presnimavaju uz normalnu brzinu
(u realnom vremenu).
– Naslovi s glavnim i sporednim zvukom
(osim DVD-RW/DVD-R diskova (VR
mod)).
– Naslovi s raznim formatima slike (4:3 i
16:9 itd.) (osim DVD-RW/ DVD-R
diskova (VR mod)).
– Naslovi snimljeni na DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/DVD+R/DVD-R (Video mod).
– Naslovi veličine 16:9 snimljeni na
DVD+RW/DVD+R.
LSP
Oko
4 min.
Oko
10 min.
Oko
12 min.
ESP
Oko
3 min.
20 s
Oko
8 min.
20 s
Oko
10 min.
LP
Oko
2 min.
30 s
Oko
6 min.
15 s
Oko
7 min.
30 s
EP
Oko
1 min.
40 s*3
Oko
60 min.*3
Oko
5 min.
SLP
Oko
1 min.
15 s*3
Oko
60 min.*3
Oko
3 min.
45 s
Minimalna vremena snimanja su sljedeća
(približno).
SEP
Oko
1 min.*3
Oko
60 min.*3
Oko
3 min.*3
Pritisnite i zadržite tipku HDD/DVD DUB
duže od jedne sekunde.
Kad se snimanje (Move) zaustavi dok je u
tijeku, nijedan dio naslova se neće premjestiti
na odredište, no to će ipak smanjiti slobodan
prostor na DVD+R/DVD-R disku.
O modu presnimavanja
*1
Vrijednosti u navedenoj tablici su samo okvirne.
Točna vremena za presnimavanje takoñer zahtijevaju vrijeme za stvaranje informacija o upravljanju diskom i drugih podataka.
*2
To je maksimalna brzina snimanja ovog rekordera. Brzina snimanja ne može prijeći vrijednost
naznačenu u tablici čak i kad koristite diskove
koji podržavaju veće brzine snimanja. Osim toga,
ovisno o stanju diska, rekorder možda neće moći
snimati maksimalnom brzinom naznačenom u
tablici.
*3
Brzo presnimavanje nije raspoloživo kod
presnimavanja naslova snimljenih u SEP, SLP
ili EP modu na DVD+RW i DVD+R diskove.
, nastavlja se
73
Editiranje naslova u izborniku Dubbing List
1
Slijedite korake od 1 do 7 opisa "Presnimavanje više naslova (Dubbing List)" na
str. 72.
Pojavi se izbornik "Title Edit".
2
Odaberite naslov koji želite editirati i
pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Opcije se razlikuju ovisno o smjeru
presnimavanja ili vrsti diska.
"Erase": Brisanje odabranog naslova.
"Title Name": Pridjeljivanje ili promjena
naziva naslova (str. 36).
A-B Erase": Brisanje dijela naslova
(str. 65).
"Move": Promjena slijeda naslova (str. 69).
"Preview": Omogućuje provjeru sadržaja
naslova.
"Divide": Dijeljenje naslova na dva dijela
(str. 66).
"Combine": Spajanje dvaju naslova u
jedan (str. 69).
"Chapter Edit": Editiranje poglavlja
(str. 67).
"Set Thumbnail": Promjena umanjene
slike naslova koja se pojavljuje u Title
List izborniku (str. 33).
"Recording Mode": Podešavanje
kvalitete presnimljene slike.
"Bilingual": Podešavanje načina
presnimavanja dvojezičnog programa.
"Cancel": Izlaz iz podizbornika.
Ponovite korake 2 i 3 za editiranje svih
naslova.
Prijeñite na korak 8 opisa "Presnimavanje
više naslova (Dubbing List)" na str. 72
za presnimavanje editiranih naslova.
3
4
5
74
b Napomene
• Načinjena lista za presnimavanje (Dubbing List)
ostaje u memoriji i nakon snimanja. Za editiranje
postojeće liste, odaberite "Use Previous Dubbing
list" u koraku 4. Lista se briše kad:
– promijenite postavku "Input Line System" u
izborniku "Basic" (str. 102).
– resetirate rekorder (str. 127).
– otvorite uložnicu diska (osim kad snimate s
HDD-a).
– editirate naslove na disku (osim kad snimate s
HDD-a).
– promijenite Title List iz Original u Playlist
(samo kad snimate s DVD-RW/DVD-R diska
u VR modu).
– finalizirate disk.
• Na disku mogu ostati "šavovi" od editiranja nakon
snimanja na DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R(Video mod).
• Finalizacija se poništava ako počne snimanje
pomoću timera, čak i ako u koraku 9 podesite
"Finalise" na "Yes".
Kopiranje diska (DVD
Backup)
Možete presnimiti kompletan sadržaj finaliziranog DVD+RW/DVD+R ili finaliziranog
DVD-RW/ DVD-R diska (Video mod) na
drugi DVD+RW/DVD-RW disk za snimanje
ili prazan DVD+R/ DVD-R disk putem
HDD-a.
b Napomena
Nije moguće kopirati nefinalizirane diskove.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
4
Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Odaberite "DVD Backup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Start new DVD Backup" i
pritisnite ENTER.
• Ako ste prethodno kopirali podatke na
HDD, odaberite "Resume writing data"
i prijeñite na korak 7.
5
6
Umetnite DVD čiju kopiju želite izraditi.
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje snimati sve sadržaje s
DVD-a na HDD:
7
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i
zamijenite DVD disk DVD+RW/DVD-RW
diskom ili praznim DVD+R/DVD-R
diskom.
10 Odaberite "Yes" ili "No" i pritisnite
ENTER.
Za brisanje kopiranih podataka na HDD,
odaberite "Yes".
Želite li kasnije načiniti novu kopiju,
odaberite "No".
Rekorder se automatski isključuje ako ne
pokrenete nijednu funkciju unutar 20
minuta od završetka snimanja.
Za prikaz informacija o kopiranju
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja,
Za odustajanje od kopiranja tijekom
postupka
Pritisnite i zadržite tipku HDD/DVD DUB
duže od jedne sekunde.
Za brisanje kopiranih podataka s HDD-a
1
2
Odaberite "Erase back-up data" u koraku
4 i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
b Napomene
• Kad se snimanje na DVD+R/DVD-R zaustavi
napola u koraku 8, ne možete reproducirati disk
ili na njega snimati.
• Nije moguće načiniti kopije DVD+R DL/
DVD-R DL diskova.
• Funkciju "DVD Backup" možda nećete moći
koristiti, ovisno o kvaliteti snimanja ili fizičkom
stanju diska te karakteristikama ureñaja ili
softvera za snimanje.
Za izradu kopije DVD+RW/DVD+R diska,
umetnite DVD+RW za snimanje ili prazan
DVD+R disk.
Za izradu kopije DVD-RW/DVD-R diska,
umetnite DVD-RW za snimanje ili prazan
DVD-R disk.
8
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje brzo snimati sadržaje
koje ste kopirali na HDD u koraku 6.
9
Odaberite "Cancel" i pritisnite ENTER
Disk se automatski finalizira.
• Za izradu kopije drugog diska, zamijenite diskove, odaberite "Start" i pritisnite
ENTER.
75
Snimanje s DV kamkordera
Prije snimanja s DV
kamkordera
U ovom poglavlju objašnjava se presnimavanje
s DV kamkordera preko DV IN priključnice
na prednjoj strani ureñaja. Želite li presnimavati preko LINE IN priključnica, pogledajte
"Snimanje sa spojene opreme" na str. 49.
Priključnica DV IN na ovom rekorderu
odgovara i.LINK standardu.
Slijedite upute iz "Priprema za snimanje s
DV kamkordera" i onda pogledajte odjeljak
o presnimavanju. Za više informacija o
i.LINK-u pogledajte "i.LINK" na str. 131.
Kako se izrađuju poglavlja
Sadržaji snimljeni na HDD ili DVD postaju
jedan naslov. Taj se naslov dijeli na poglavlja.
Kad snimate na HDD ili DVD-RW/DVD-R
(VR mod) i kad je opcija "Auto Chapter
(HDD/VR)" podešena na "On" u izborniku
"Recording" (str. 113), svaka snimka na
kaseti postaje poglavlje na disku. Za druge
diskove, rekorder dijeli naslove na poglavlja
u skladu s podešenjima "Auto Chapter
(Video)" ili "Auto Chapter (DVD+R/+RW)"
u izborniku "Recording" (str. 114).
z Savjet
Želite li editirati sadržaj diska nakon presnimavanja,
upotrijebite DV IN priključnicu i DVD-RW/DVD-R
disk (VR mod) ili HDD.
b Napomene
• Tijekom DV presnimavanja nije moguće snimanje.
• DV IN priključnica služi samo kao ulaz. Preko
nje se ne može dobiti izlazni signal.
• Priključnicu DV IN nije moguće koristiti:
– ako upotrebljavate digitalni kamkorder koji ne
podržava signal iz DV IN priključnice na
prednjoj strani ureñaja (pogledajte "O i.LINK
sustavu" na str. 131). Spojite kamkorder na
priključnicu LINE IN i postupite prema
"Snimanje sa spojene opreme" na str. 49.
– ako ulazni signal nije u DVC-SD formatu.
Nemojte spajati digitalnu video kameru koja
koristi MICRO MV format, čak i ako ima
i.LINK priključnicu.
– ako slika na kaseti sadrži zaštitu od kopiranja
koja ograničava kopiranje.
• Želite li reproducirati disk na nekom drugom
ureñaju, morate ga finalizirati (str. 39).
• Podesite rekorder i DV kamkorder na isti sustav
boja (str. 102).
Spajanje
DVD rekorder
na DV IN
Priprema za snimanje s DV
kamkordera
Možete spojiti digitalnu video kameru preko
DV IN priključnice rekordera ili editirati
kasetu u DV/Digital8 formatu. Postupak je
jednostavan zato jer rekorder premotava
vrpcu unaprijed i unatrag umjesto vas i tako
ne trebate upravljati digitalnom video kamerom. Učinite sljedeće kako biste započeli s
korištenjem "Manual Dubbing" funkcija na
ovom rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
digitalnom video kamerom prije povezivanja.
i.LINK kabel
(nije isporučen)
DV izlaz
DV kamkorder
: Tok signala
76
1
Pritisnite HDD ili DVD za odabir
odredišta snimanja.
Ako ste odabrali DVD, umetnite disk
(pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30).
2
Umetnite kasetu u DV/Digital8 formatu
s koje ćete presnimavati na digitalnu
video kameru.
Želite li da rekorder snima ili editira,
digitalna video kamera mora biti u modu
video reprodukcije.
3
Pritisnite REC MODE na daljinskom
upravljaču više puta za odabir načina
snimanja.
Načini snimanja se izmjenjuju na
sljedeći način:
Detalje o modovima snimanja potražite
na str. 42. Obratite pozornost da nije
moguće odabrati ručni mod snimanja.
4
5
Podesite postavku "External Audio" u
izborniku "Audio In" (str. 108).
b Napomene
• Nije moguće spojiti više od jednog digitalnog
video ureñaja na rekorder odjednom.
• Nije moguće upravljati rekorderom preko drugog
ureñaja ili preko drugog rekordera istog modela.
• Nije moguće presnimiti datum, vrijeme ni
sadržaj memorije kasete na disk.
• Ako presnimavate s kasete u DV/Digital8 formatu na koju je zvuk snimljen u više frekvencija
uzorkovanja (48 kHz, 44,1 kHz ili 32 kHz), na
mjestima prijelaza izmeñu frekvencija neće se
čuti zvuk ili će on biti neprirodan.
• Želite li koristiti funkciju "Auto Chapter" ovog
rekordera (str. 76), provjerite jeste li točno podesili sat na digitalnoj video kameri prije snimanja.
• Slika se kod presnimavanja može na trenutak
poremetiti ili vrijeme početka ili završetka neće
odgovarati podešenjima ako je vrpca u DV/
Digital8 formatu i pojave se sljedeći uvjeti.
Pogledajte poglavlje "Snimanje sa spojene
opreme" (str. 49).
– Izmeñu snimaka na kaseti ima praznina.
– Vremenski kôd na kaseti nije linearan.
– Ako se tijekom presnimavanja promijeni
veličina slike ili mod snimanja.
• Ako se sustav boja rekordera razlikuje od
sustava boja sadržaja DV kasete, snimit će se
prazna ili obojena slika. Podesite "Input Line
System" u izborniku "Basic" na isti sustav boja
kao i kod sadržaja DV kasete (str. 102).
Podesite postavku "DV Input" u
izborniku "Audio In" (str. 108).
Snimanje može početi. Odaberite jedan
od načina opisanih na sljedećim
stranicama.
Reprodukcija kasete DV/Digital 8 formata
Možete provjeriti sadržaj kasete DV/Digital8
formata prije snimanja. Detalje potražite u
opisu "Reprodukcija s DV kamkordera" na
str. 79.
z Savjet
Rekorder nastavlja presnimavanje čak i nakon što
ga isključite.
77
Presnimavanje cijele
kasete u DV formatu
(DV One Touch Dubbing)
Možete presnimiti cjelokupan sadržaj kasete
u DV/Digital 8 formatu jednim pritiskom na
tipku ONE-TOUCH DUB na rekorderu.
Rekorder tijekom cijelog postupka upravlja
digitalnom video kamerom i dovršava
snimanje.
Slijedite korake od 1 do 5 "Priprema za
snimanje s DV kamkordera" (str. 76) i pritisnite ONE-TOUCH DUB na rekorderu.
Rekorder premotava kasetu i započinje
presnimavanje njezina sadržaja.
Nakon završetka snimanja, rekorder
premotava kasetu u digitalnoj video kameri i
automatski finalizira snimljeni disk (osim
DVD-RW/DVD-R (VR mod)).
Zaustavljanje presnimavanja
Snimanje odabranih
scena (ručno snimanje)
Tijekom reprodukcije DV/Digital8 kasete
možete odabrati i snimati pojedine scene.
1
2
b Napomene
• Ako je praznina izmeñu dviju snimki na kaseti
dulja od 2 minute, DV One Touch Dubbing se
automatski prekida.
• Rekorder će pauzirati snimanje ako na kaseti ima
praznina ili slika sa signalima za zaštitu od
kopiranja. Snimanje se automatski nastavlja kad
rekorder prepozna signal koji se može snimiti.
• Finaliziranje se prekida ako počne snimanje
pomoću timera (osim DVD-RW/DVD-R (VR
mod)).
• DV One Touch Dubbing se automatski prekida
ako na početku kasete ima slika sa signalima za
zaštitu od kopiranja.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
5
6
Odaberite "DV" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Manual Dubbing" i pritisnite
ENTER.
Odaberite odredište za snimanje,
"Record to Hard Disk Drive" ili "Record
to DVD" i pritisnite ENTER.
Pritisnite H.
Pokreće se reprodukcija scene.
7
Pritisnite x REC STOP na duže od 3
sekunde. Obratite pažnju da je potrebno
nekoliko sekundi za zaustavljanje snimanja.
z Savjet
DV One Touch Dubbing možete pokrenuti i tako
da odaberete "One-Touch Dubbing" unutar "DV"
u sistemskom izborniku.
Slijedite korake od 1 do 5 "Priprema za
snimanje s DV kamkordera" (str. 76)
8
Tipkama c/C ili m/M
pronađite točku na DV/Digital8 kaseti
od koje želite započeti snimanje i
pritisnite X.
Odaberite "Start Rec." i pritisnite
ENTER.
Rekorder počinje snimati.
9
Odaberite "Pause Rec." i pritisnite
ENTER.
Rekorder pauzira snimanje.
10 Ponovite korake od 6 do 9 za snimanje
još scena.
11 Odaberite "Stop Rec." i pritisnite
ENTER.
Odabrane scene snimljene su kao jedan
naslov.
Za prekid ručnog snimanja
Pritisnite SYSTEM MENU.
78
z Savjet
Možete isključiti izbornik presnimavanja pritiskom
tipke DISPLAY tijekom snimanja. Ponovnim
pritiskom iste tipke izbornik se uključuje.
Reprodukcija s DV
kamkordera
b Napomena
Scena ne može biti kraća od jedne sekunde.
1
2
Spojite DV kamkorder na DV in
priključnicu na prednjoj strani
kamkordera.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
5
Odaberite "DV" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Playback" i pritisnite
ENTER.
Pokrenite reprodukciju na DV
kamkorderu.
Slika s DV kamkordera se pojavi na TV
zaslonu.
Za prekid reprodukcije
Pritisnite SYSTEM MENU.
z Savjet
Možete presnimiti sadržaje s kasete koja se reproducira. Tijekom reprodukcije pritisnite HDD ili
DVD za odabir odredišta snimanja i pritisnite z
REC. Za zaustavljanje snimanja pritisnite x REC
STOP.
79
Zaključavanje rekordera (Child Lock)
Audio zapisi
Reprodukcija audio
zapisa s CD/DVD diska
Možete reproducirati audio zapise s CD,
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM) ili
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
diskova.
Možete zaključati rekorder kako biste
spriječili slučajnu promjenu podešenja.
Dok je rekorder isključen, zadržite
pritisnutom tipku x na rekorderu dok se na
pokazivaču ne pojavi "LOCKED".
Rekorderom se sad ne može rukovati te je
moguće samo snimanje pomoću timera.
Želite li otključati rekorder, zadržite
pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču
ne pojavi "UNLOCKED".
Opcije reprodukcije
Tipke
Funkcije
AUDIO
Odabir stereo ili mono audio
zapisa snimljenih na disk kad
se pritisne više puta tijekom
standardne reprodukcije.
./>
(prethodni/
sljedeći)
Odabir sljedećeg ili prethodnog
zapisa kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
Kod MP3 zapisa, prijelaz na
sljedeći ili prethodni album
kad se pritisne više puta.
m/M
1
Umetnite disk.
Brzo pretraživanje diska
(pretraživanje prema natrag/naprijed kad se
prema natrag/ pritisne tijekom reprodukcije,
Brzina pretraživanja mijenja
naprijed)
se na sljedeći način:
brzo natrag brzo naprijed
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 30.
2
Kad pritisnete i zadržite tipku,
pretraživanje se nastavlja uz
odabranu brzinu dok ne
otpustite tipku.
Za nastavak standardne
reprodukcije pritisnite H.
Pritisnite H.
Počinje reprodukcija.
Za prekid reprodukcije
Pritisnite x (stop).
z Savjet
Možete reproducirati audio zapise pomoću
izbornika Title List. Pritisnite TITLE LIST,
odaberite zapis i pritisnite ENTER.
b Napomena
Ako na DATA DVD-u ima video naslova, MP3
audio zapisi s tog diska se ne mogu reproducirati.
80
X (pauza)
Pauza reprodukcije. Za nastavak standardne reprodukcije
pritisnite H.
Napomene o reprodukciji DTS audio zapisa
s CD-a
• Prilikom reprodukcije DTS-kodiranih CD diskova,
može se čuti prekomjerna buka iz LINE 3-TV/
LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
priključnica. Kako biste izbjegli moguća
oštećenja audio sustava, budite posebno oprezni
kad su LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2
OUT (R-AUDIO-L) priključnice povezane s
pojačalo. Za slušanje DTS Digital Surround™
zvuka, na DIGITAL OUT priključnicu rekordera
je potrebno spojiti vanjski DTS dekoder.
• Kad slušate DTS audio zapise s CD-a, tipkom
AUDIO podesite zvuk na "Stereo" (str. 80).
Ponavljanje reprodukcije
određenog dijela (A-B Repeat)
1
b Napomena
Funkcija "A-B Repeat" nije dostupna za MP3
audio zapise.
Ponavljanje reprodukcije (Repeat)
Možete ponavljati reprodukciju svih ili
jednog zapisa u albumu ili na disku.
1
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "A-B Repeat" i pritisnite
ENTER.
Bira se "Set point A".
Odaberite "Repeat" i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite parametar za
ponavljanje.
"Repeat Disc": ponavljanje svih zapisa
na disku.
"Repeat Album" (osim za CD):
ponavljanje tekućeg albuma.
"Repeat Track": ponavljanje tekućeg
zapisa.
"Repeat Programme": ponavljanje
tekućeg programa (str. 82).
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
4
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Za poništenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "Repeat" na
"Repeat Off" u izborniku "Play Mode".
3
Dok nadzirete zvuk, pritisnite ENTER na
početku (točka A) dijela kojeg želite
ponavljano reproducirati.
Bira se "Set point B".
4
z Savjet
Možete odabrati "Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
b Napomena
"Repeat Programme" možete odabrati samo ako
ste načinili program.
Nastavite reprodukciju do završne
točke (točka B) i pritisnite ENTER.
Počinje A-B Repeat reprodukcija.
Za poništenje A-B Repeat reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "A-B Repeat"
na "Off" u izborniku "Play Mode".
z Savjet
Možete odabrati "A-B Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
, nastavlja se
81
Izrada vlastitog programa
(Programme)
Sadržaje s albuma ili diska možete reproducirati željenim slijedom tako da načinite
program od albuma/zapisa. Program se može
sastojati od najviše 24 koraka.
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Programme" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Input/Edit Programme" i
pritisnite ENTER.
Izbornik "Input/Edit Programme" se
razlikuje, ovisno o vrsti diska.
Primjer: DATA DVD
4
5
Tipkama M/m odaberite album
(primjer: 01.BRAHMS) i pritisnite ,.
Tipkama M/m odaberite zapis (primjer:
001.SYMPHONY01) i pritisnite ENTER.
Zapis je programiran. Pogriješite li,
tipkama </M/m odaberite korak (npr.
01-001) i pritisnite CLEAR.
6
7
Za programiranje drugih zapisa,
pritisnite </M/m/, za odabir
koraka i ponovite korake 4 i 5.
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
82
Za poništenje programirane reprodukcije
Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije. Ili
podesite "Programme" na "Cancel
Programme Play" u izborniku "Play Mode".
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR kad je ureñaj zaustavljen.
Ili podesite "Programme" na "Erase
Programme List" u izborniku "Play Mode".
z Savjeti
• Načinjeni program ostaje pohranjen u memoriji
nakon završetka programirane reprodukcije. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, podesite
"Programme" na "Start Programme Play" u
izborniku "Play Mode". Ipak, program se briše
nakon vañenja diska ili pritiska tipke ?/1.
• Program se može ponavljati. Podesite "Repeat"
na "Repeat Programme" u izborniku "Play
Mode" (str. 81).
• Možete odabrati "Programme" unutar "Play
Mode" u sistemskom izborniku.
Traženje audio zapisa
4
Pritisnite brojčane tipke za unos broja
željenog albuma ili zapisa.
Pogriješite li, odaberite drugi broj.
Možete tražiti disk prema albumu ili zapisu.
S obzirom da su naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinačni brojevi, odaberite naslov
ili zapis unosom broja
5
Pritisnite ENTER.
Rekorder počinje reprodukciju od
odabranog broja.
z Savjet
Možete odabrati album ili zapis pomoću tipaka
M/m u koraku 4.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Search Mode" i pritisnite
ENTER.
Odaberite način pretraživanja i
pritisnite ENTER.
"Album Search" (osim za CD)
"Track Search"
Pojavi se polje za unos broja.
Primjer: Album Search
83
O funkciji Jukebox
Postoje dva načina uporabe funkcije Jukebox:
spajanje USB ureñaja ili kopiranje audio
zapisa na HDD.
Kad koristite Jukebox, dostupne su sljedeće
mogućnosti:
• Pohranjivanje audio zapisa na HDD.
• Razni načini reprodukcije audio zapisa.
• Pridjeljivanje naziva zapisima ili albumima.
• Pridjeljivanje žanra albumima.
• Promjena slijeda zapisa.
Priprema za uporabu
funkcije Jukebox
Spojite USB ureñaj na USB priključnicu
rekordera ili kopirajte audio zapise s CD/
DATA CD/DATA DVD diska ili spojenog
USB ureñaja na HDD.
Napomene o kopiranju
• Audio zapise s HDD-a ne možete kopirati na
diskove ili USB ureñaje.
• Ovisno o veličini datoteka, neki audio zapisi se
neće moći kopirati.
• Ne možete kopirati audio zapise ako je HDD pun
ili gotovo pun.
• Kopiraju se i naziv albuma i MP3 audio zapisa.
Ipak, neki nazivi se neće moći kopirati.
• Kad se kopiranje zaustavi dok je u tijeku, zapisi
koje ste kopirali prije toga ostaju pohranjeni na
HDD kao album. Pogledajte Album List za
provjeru koji su se albumi kopirali (str. 86).
• Kad kopirate audio zapisa s CD-a, naziv albuma
automatski postaje "F_***", a audio zapisa
"T_***".
• Tijekom kopiranja se ne mogu izvoditi druge
funkcije.
• Tijekom kopiranja nije moguće snimanje pomoću
timera. Ako podesite timer tijekom kopiranja,
rekorder počinje snimanje s timerom po završetku
kopiranja.
• CD-ovi sa zaštitom od kopiranja ne mogu se
kopirati na HDD.
Spajanje USB uređaja
Možete spojiti USB ureñaj na USB priključnicu rekordera i slušati MP3 audio zapise ili
ih kopirati na HDD. Prije spajanja pogledajte
upute za uporabu USB ureñaja.
DVD rekorder
na USB priključnicu
USB uređaj
84
Kopiranje audio zapisa
(DISK t HDD)
1
2
3
Umetnite disk koji želite kopirati na
HDD.
Pritisnite H za pokretanje
reprodukcije.
7
Odaberite "Copy Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
8
Tipkama </, odaberite "Yes" i
pritisnite ENTER.
Odabrani album se kopira na HDD.
• Za kopiranje još albuma prijeñite na
korak 5.
Pritisnite HDD/DVD DUB.
CD: svi zapisi s diska se kopiraju na
HDD:
DATA CD/DATA DVD: tekući album
se kopira na HDD.
Za odustajanje od kopiranja
Pritisnite ENTER.
Za odustajanje od kopiranja
Pritisnite ENTER.
z Savjet
Možete kopirati sav sadržaj s diska tako da
odaberete "DVD/CD -> HDD" unutar "Dubbing" u
sistemskom izborniku.
Kopiranje albuma (USB t HDD)
Na HDD možete kopirati do 99 albuma ili
999 zapisa.
1
2
Spojite USB uređaj na USB priključnicu
rekordera (str. 84).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
Odaberite "Music Jukebox" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Listen to Music from USB
Device" i pritisnite ENTER.
Pojavi se Album List.
5
6
Odaberite album i pritisnite ,.
Tipkama M/m odaberite "Edit" i
pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
85
Reprodukcija audio zapisa 4
putem funkcije Jukebox/
USB uređaja
Odaberite album ili zapis i pritisnite
ENTER.
Počinje reprodukcija od odabranog
albuma ili zapisa.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x (stop).
Za listanje popisa stranicu po stranicu
(Page mod)
Pritisnite SUBTITLE (prethodna)/ANGLE
(sljedeća) dok je prikazan Album List.
Svakim pritiskom na SUBTITLE (prethodna)/
ANGLE (sljedeća), pojavi se prethodna/
sljedeća stranica albuma.
Promjena slijeda albuma (Sort Titles)
(samo HDD)
1
2
3
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Music Jukebox" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Listen to Music/Edit" ili
"Listen to Music from USB Device" i
pritisnite ENTER.
Za slušanje audio zapisa s HDD-a,
odaberite "Listen to Music/Edit".
Za slušanje MP3 audio zapisa sa spojenog
USB ureñaja, odaberite "Listen to Music
from USB Device".
Pojavi se Album List.
86
Pritisnite < dok je prikazan Album List.
Tipkama M/m odaberite "Sort Titles" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite opciju i pritisnite
ENTER.
Slijed
Prema...
Prema broju
...broju albuma.
Prema
omiljenim
zapisima
...broju reprodukcija.
Najčešće slušani album
nalazi se na vrhu.
Prema albumu
...abecedi.
Traženje albuma prema žanru (Genre)
(samo HDD)
1
2
3
Pritisnite < dok je prikazan Album List.
Tipkama M/m odaberite "Genre" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite žanr i pritisnite
ENTER.
Pojave se albumi odabranog žanra. Za
prikaz svih albuma, odaberite "All
Genres".
Preskakanje zapisa (Set Skip)
Ako ne želite slušati odreñeni zapis, možete
ga preskočiti.
1 Odaberite zapis koji želite preskočiti.
2 Pritisnite , dok je odabran Album List.
3
4
Tipkama M/m odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Tipkama M/m odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Pokraj odabranog zapisa se pojavi "2".
Za odustajanje, odaberite "Set Skip" i
ponovo pritisnite ENTER.
Ponavljanje reprodukcije (Repeat)
Možete ponavljati reprodukciju svih ili
jednog zapisa u albumu ili na disku.
1
2
Funkcije
./>
(prethodni/
sljedeći)
Odabir sljedećeg ili prethodnog
zapisa kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
Brzo pretraživanje diska
m/M
(pretraživanje prema natrag/naprijed kad se
prema natrag/ pritisne tijekom reprodukcije,
Brzina pretraživanja mijenja
naprijed)
se na sljedeći način:
brzo natrag brzo naprijed
Kad pritisnete i zadržite tipku,
pretraživanje se nastavlja uz
odabranu brzinu dok ne
otpustite tipku.
Za nastavak standardne
reprodukcije pritisnite H.
X (pauza)
Tipkama M/m odaberite "Play Mode" i
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
3
4
Odaberite "Repeat" i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite parametar za
ponavljanje.
"Repeat Album": ponavljanje tekućeg
albuma.
"Repeat Track": ponavljanje tekućeg
zapisa.
"Repeat Programme": ponavljanje
tekućeg programa (str. 88).
Opcije reprodukcije
Tipke
Pritisnite , tijekom reprodukcije.
5
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Za poništenje ponavljanja reprodukcije
Podesite "Repeat" na "Repeat Off" u
izborniku "Play Mode".
b Napomene
• "Repeat Programme" možete odabrati samo ako
ste načinili program.
• Funkcija "A-B Repeat" nije dostupna kad
koristite "Music Jukebox".
Pauza reprodukcije. Za nastavak standardne reprodukcije
pritisnite H.
, nastavlja se
87
Izrada vlastitog programa
(Programme)
Sadržaje s HDD-a ili spojenog USB ureñaja
možete reproducirati željenim slijedom tako
da načinite program od zapisa s HDD-a ili
spojenog USB ureñaja. Program se može
sastojati od najviše 24 koraka.
1
2
Pritisnite , dok je prikazan Album
List.
Tipkama M/m odaberite "Play Mode" i
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
3
4
5
6
Odaberite "Programme" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Input/Edit Programme" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite album
(primjer: Album 001) i pritisnite ,.
Tipkama M/m odaberite zapis (primjer:
Track 001) i pritisnite ENTER.
Zapis je programiran.
Pogriješite li, tipkama </M/m odaberite
korak (npr. 01) i pritisnite CLEAR.
7
8
Za programiranje drugih zapisa,
pritisnite </M/m/, za odabir
koraka i ponovite korake 5 i 6.
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
88
Za poništenje programirane reprodukcije
Podesite "Programme" na "Cancel
Programme Play" u izborniku "Play Mode".
Brisanje programa
Podesite "Programme" na "Erase
Programme List" u izborniku "Play Mode".
z Savjeti
• Možete odabrati i reproducirati zapis za koji je
podešen "Set Skip".
• Načinjeni program ostaje pohranjen u memoriji
nakon završetka programirane reprodukcije. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, podesite
"Programme" na "Start Programme Play" u
izborniku "Play Mode". Ipak, program se briše
nakon pritiska tipke ?/1.
• Program se može ponavljati. Podesite "Repeat" na
"Repeat Programme" u izborniku "Play Mode"
(str. 87).
Organizacija audio zapisa
u Music Jukeboxu
Možete obrisati ili pridijeliti nazive albumima/
zapisima na HDD-u. Album možete svrstati i
u odreñeni žanr.
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"Erase": Briše odabrani album/zapis.
Kad se pojavi pitanje o potvrdi, odaberite
"Yes".
"Edit": Omogućuje sljedeća editiranja.
• "Album Name": Omogućuje
pridjeljivanje ili promjenu naziva
albuma (str. 36).
• "Track Name": Omogućuje
pridjeljivanje ili promjenu naziva
zapisa (str. 36).
• "Set Genre" Pridjeljuje žanr albumu.
• "Set Skip": podešava zapis da bude
preskočen (str. 87).
"Play Mode": Podešava modove
reprodukcije (str. 87).
"Genre Name": Omogućuje unos naziva
žanra (do 12 znakova) (str. 36)
b Napomena
Nije moguće editirati audio zapise na spojenom
USB ureñaju.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Music Jukebox" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Listen to Music/Edit" i
pritisnite ENTER.
Pojavi se Album List.
4
Odaberite album ili zapis i pritisnite ,.
89
JPEG slikovne datoteke
O funkciji "Photo Album"
Funkcija "Photo Album" omogućuje sljedeće:
• Pohranjivanje JPEG datoteka na HDD.
• Gledanje JPEG datoteka na HDD-u, DATA
DVD (DVD-RW/DVD-R)/DATA CD
diskovima ili spojenom USB ureñaju.
• Editiranje JPEG datoteka.
• Ispis JPEG datoteka.
• Kopiranje slideshowa JPEG slika na
DVD-RW/DVD-R diskove.
Spajanje USB uređaja
Možete spojiti USB ureñaj (digitalni
fotoaparat, čitač memorijskih kartica i USB
memoriju) na USB priključnicu rekordera i
gledati JPEG slike ili ih kopirati na HDD.
Prije spajanja pogledajte upute za uporabu
USB ureñaja.
DVD rekorder
na USB priključnicu
Priprema za uporabu
funkcije "Photo Album"
USB kabel (opcija)
USB izlaz
Spojite USB ureñaj na USB priključnicu
rekordera ili kopirajte JPEG slike s DATA
CD/DATA DVD diska ili spojenog USB
ureñaja na HDD.
Digitalni fotoaparat
: Tok signala
Kopiranje JPEG slika na HDD
(DISK/USB t HDD)
1
2
Umetnite disk koji želite kopirati na
HDD ili spojite USB uređaj na USB
priključnicu rekordera.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album":
90
4
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za kopiranje s DATA CD/DATA DVD
(DVD-RW/DVD-R) diskova, odaberite
"View Photos on a CD/DVD".
Za kopiranje sa spojenog USB ureñaja,
odaberite "View Photos on a USB
Device".
Pojavi se lista "Photo Album".
Primjer: CD/DVD
Kopiranje svih JPEG slika sa
spojenog USB uređaja
(USB t DVD-RW/DVD-R)
1
2
3
Spojite USB uređaj na USB priključnicu
rekordera.
Umetnite prazan DVD-RW/DVD-R
(Video mod).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
4
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
5
5
Tipkama M/m odaberite album ili JPEG
sliku i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
6
Odaberite album ili JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
• Za isključenje oznake ponovo
pritisnite ENTER.
• Za isključenje svih oznaka, pritisnite
, za odabir "Single-Mode" u
podizborniku.
8
9
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
6
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
• Za odustajanje odaberite "No".
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za kopiranje dvaju ili više albuma ili
JPEG slika, odaberite "Multi-Mode".
Za kopiranje svih albuma i JPEG slika,
odaberite "Copy all to HDD" i prijeñite
na korak 11.
Za kopiranje samo albuma ili datoteke
odabrane u koraku 5, odaberite "Copy to
HDD" i prijeñite na korak 11.
7
Odaberite "Copy Photos from a Digital
Camera" i pritisnite ENTER.
Ponovite korak 7 za odabir svih albuma
ili JPEG slika koje želite kopirati.
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
10 Odaberite "Copy to HDD" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
11 Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
• Za odustajanje odaberite "No".
z Savjet
Pogledajte "8. Ponovno formatiranje diska" (str. 41)
za formatiranje DVD-RW/DVD-R diskova u Video
modu.
b Napomene
• Tijekom kopiranja nije moguće koristiti druge
funkcije.
• Tijekom kopiranja JPEG datoteka, nije moguće
snimanje pomoću timera. Podesite li snimanje
timerom tijekom kopiranja, snimanje počinje tek
nakon što kopiranje završi.
Kopiranje JPEG slika ili albuma
na HDD (HDD t HDD )
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
3
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album".
4
Tipkama M/m odaberite album.
Za kopiranje odabranog albuma prijeñite
na korak 6.
Za kopiranje JPEG slike prijeñite na
korak 5.
, nastavlja se
91
5
6
Pritisnite ENTER i tipkama M/m
odaberite JPEG sliku.
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
7
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za kopiranje dvaju ili više albuma ili
JPEG slika, odaberite "Multi-Mode".
Za kopiranje odabranog albuma i JPEG
slika, odaberite "Copy all to HDD" i
prijeñite na korak 11.
Za kopiranje samo albuma ili datoteke
odabrane u koraku 5, odaberite "Copy to
HDD" i prijeñite na korak 11.
8
Odaberite album ili JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
• Za isključenje oznake ponovo
pritisnite ENTER.
• Za isključenje svih oznaka, odaberite
"Single-Mode".
9
Ponovite korak 8 za odabir svih albuma
ili JPEG slika koje želite kopirati.
10 Pritisnite ,.
Kopiranje JPEG albuma na disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R)
Možete kopirati editirane albume s JPEG
slikama na DVD-RW/DV-R (Video mod).
Slideshow se takoñer snima na disk kao video
datoteka. Možete reproducirati slideshow na
drugim DVD ureñajima koji nisu kompatibilni
s JPEG datotekama.
1
2
3
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
4
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album".
5
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
6
Odaberite "Multi-Mode" i pritisnite
ENTER.
Za kopiranje samo albuma odabranog u
koraku 5, prijeñite na korak 10.
7
Odaberite album i pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
• Za isključenje oznake ponovo pritisnite
ENTER.
• Za isključenje svih oznaka, odaberite
"Single-Mode".
album i pritisnite ENTER.
• Za odustajanje odaberite "No".
b Napomena
Albumi ili JPEG slike se ne kopiraju na HDD u
sljedećim slučajevima.
− ako na HDD-u nema dovoljno slobodnog mjesta.
− ako na HDD-u već postoji maksimalni broj
datoteka i/ili albuma.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
Pojavi se podizbornik.
11 Odaberite "Copy" i pritisnite ENTER.
12 Tipkama M/m odaberite odredišni
Umetnite DVD-RW/DV-R (Video mod).
8
9
Ponovite korak 7 za odabir svih albuma
koje želite kopirati.
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
10 Odaberite "Copy to DVD" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
92
11 Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Odabrani JPEG albumi se kopiraju u
direktorij "PICTURE" na disku.
JPEG albumima se automatski pridjeljuju
nazivi "***ALBUM".
Želite li reproducirati disk na drugom
DVD ureñaju, finalizirajte ga (str. 39).
• Za odustajanje odaberite "No".
z Savjeti
• Pogledajte "8. Ponovno formatiranje diska" (str. 41)
za formatiranje DVD-RW/DVD-R diskova u
Video modu.
• Pogledajte "Photo Album" listu kako biste
provjerili koji su albumi kopirani (str. 94).
b Napomene
• Ovisno o DVD opremi, slideshow se možda neće
moći reproducirati.
• Nije moguće kopirati JPEG slike na DVD diskove
snimljene na drugim rekorderima/ureñajima.
• DATA DVD diskovi finalizirani u ovom
rekorderu možda se neće moći reproducirati na
drugoj opremi (str. 39).
• Na disk se može snimiti najviše 99 slideshowa.
• Kad na disk kopirate album s više od 99 JPEG
slika, slideshow se kreira nakon svakih 99 JPEG
slika i snima na disk.
• Kad obrišete slideshow s DVD-R diska, time se
neće povećati raspoloživi prostor.
Kopiranje JPEG slika na disk
(HDD t DVD-RW/DVD-R)
Možete kopirati editirane JPEG slike na
DVD-RW/DV-R (Video mod).
Slideshow se takoñer snima na disk kao video
datoteka. Možete reproducirati slideshow na
drugim DVD ureñajima koji nisu kompatibilni
s JPEG datotekama.
1
2
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album".
5
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ENTER.
Pojavi se lista fotografija.
6
Tipkama M/m odaberite JPEG sliku i
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
7
Odaberite "Multi-Mode" i pritisnite
ENTER.
Za kopiranje samo JPEG slike odabrane
u koraku 6, prijeñite na korak 11.
8
Odaberite JPEG sliku i pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
• Za isključenje oznake ponovo
pritisnite ENTER.
• Za isključenje svih oznaka, odaberite
"Single-Mode".
9
Ponovite korak 8 za odabir svih JPEG
slika koje želite kopirati.
10 Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
11 Odaberite "Copy to DVD" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
12 Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Odabrane JPEG slike se kopiraju u
direktorij "PICTURE" na disku.
JPEG slikama se automatski pridjeljuju
nazivi "PHOT****".
Želite li reproducirati disk na drugom
DVD ureñaju, finalizirajte ga (str. 39).
• Za odustajanje odaberite "No".
Umetnite DVD-RW/DV-R (Video mod).
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
3
4
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Odabir JPEG slike iz drugog albuma
1
Pojavi se izbornik "Photo Album".
2
Odaberite listu albuma u koraku 8.
Detalje potražite u opisu "Prebacivanje
izmeñu lista albuma i JPEG slika" na
str. 95.
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ,.
, nastavlja se
93
3
4
Odaberite listu JPEG slika.
Detalje potražite u opisu "Prebacivanje
izmeñu lista albuma i JPEG slika" na
str. 95.
Tipkama M/m odaberite JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
z Savjeti
• Pogledajte "8. Ponovno formatiranje diska" (str. 41)
za formatiranje DVD-RW/DVD-R diskova u
Video modu.
• Pogledajte "Photo Album" listu kako biste
provjerili koji su albumi kopirani (str. 94).
Uporaba liste "Photo
Album"
Možete reproducirati slike s HDD-a, DATA
DVD/DATA CD diskova ili spojenog USB
ureñaja pomoću liste "Photo Album".
b Napomene
• Ovisno o DVD opremi, slideshow se možda neće
moći reproducirati.
• Nije moguće kopirati JPEG slike na DVD diskove
snimljene na drugim rekorderima/ ureñajima.
• DATA DVD diskovi finalizirani u ovom
rekorderu možda se neće moći reproducirati na
drugoj opremi (str. 39).
• Na disk se može snimiti najviše 99 slideshowa.
• Kad obrišete slideshow s DVD-R diska, time se
neće povećati raspoloživi prostor.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
3
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za reprodukciju JPEG slika s HDD-a,
odaberite "View/Edit Photos on the
HDD".
Za reprodukciju JPEG slika s DATA
CD/DATA DVD diska, odaberite "View
Photos on a CD/DVD".
Za reprodukciju JPEG slika sa spojenog
USB ureñaja, odaberite "ViewPhotos on
a USB Device".
Pojavi se "Photo Album".
4
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ENTER.
Za prikaz liste 4 ili 1 fotografije, pritisnite
< za odabir "Title View" i pritisnite
ENTER, zatim odaberite "4 Photos" ili
"1 Photo" pomoću M/m i pritisnite
ENTER.
94
Lista 12 fotografija (primjer: HDD)
C Podizbornik:
Pritisnite , za prikaz podizbornika.
U njemu su prikazane samo opcije
dostupne za odabrani parametar.
Prikazane opcije se razlikuju, ovisno o
modelu, situaciji i vrsti diska.
Lista 4 fotografije
Podizbornik
D Skala:
Pojavljuje se kad u listu ne stanu sve
JPEG slike. Za prikaz ostalih JPEG slika
pritisnite M/m.
E Podaci o albumu i JPEG slici:
Prikaz slike, broja JPEG slike, datuma i
vremena snimanja, naziva i veličine
JPEG datoteke.
F Vrsta diska i preostalo vrijeme
snimanja
Lista 1 fotografije
Za listanje popisa stranicu po stranicu
(Page mod)
Pritisnite ./> dok je prikazan "Photo
Album". Svakim pritiskom na ./>,
pojavi se prethodna/sljedeća stranica albuma/
JPEG slika.
Prebacivanje između lista albuma i JPEG
slika
1
2
A Naziv albuma
B Veličina albuma
3
Pritisnite < dok je prikazan "Photo
Album".
Tipkama M/m odaberite "Display Mode"
i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite "File" ili
"Album" i pritisnite ENTER.
Za isključenje liste "Photo Album"
Pritisnite SYSTEM MENU.
, nastavlja se
95
Za ponovno učitavanje datoteka ili
direktorija
Reprodukcija slideshowa sa zvukom
(samo HDD)
Ako disk ili spojeni USB ureñaj sadrži 1000
ili više datoteka i/ili 100 ili više direktorija,
odaberite "Read next" u listi "Photo Album"
i pritisnite ENTER za prikaz neučitanih
datoteka ili direktorija.
Postupak učitavanja može trajati nekoliko
minuta.
Možete gledati slideshow dok slušate zvuk s
HDD-a.
1 Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" u koraku 3 postupka "Uporaba
liste "Photo Album"" na str. 94.
Pojavi se lista "Photo Album".
Ako je potrebno, prebacite se na listu
albuma ili JPEG slika.
2 Tipkama M/m odaberite album ili JPEG
sliku i pritisnite ,.
b Napomena
Umanjena slika datoteke koja se ne može reproducirati na rekorderu prikazana je kao ">".
3
Gledanje JPEG slike
1
Pojavi se lista "Photo Album". Ako je
potrebno, prebacite se na listu albuma.
2
Tipkama M/m odaberite JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
Odabrana JPEG slika prikazuje se preko
čitavog zaslona.
Za prikaz detaljnih informacija
1
2
4
Izvedite korake 1 do 4 postupka
"Uporaba liste "Photo Album"".
Odaberite JPEG sliku i pritisnite ,.
Odaberite "Detailed Information" i
pritisnite ENTER.
Pojave se detaljne informacije o
odabranoj JPEG slici.
5
Odaberite "Start Audio Slideshow" i
pritisnite ENTER.
Tipkama </, odaberite žanr.
Detalje o pridjeljivanju žanra potražite u
poglavlju "Organizacija audio zapisa u
Music Jukeboxu" na str. 89.
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Počinje reprodukcija slideshowa s glazbom,
od prvog zapisa odabranog žanra.
b Napomene
• Ovisno o formatu slike, neke od njih mogu biti
prikazane s crnim prugama na vrhu i dnu ili s
lijeve/desne strane.
• Velikim slikovnim datotekama bit će potrebno
neko vrijeme za prikaz, no to je normalno.
• Svi albumi ili zapisi odabranog žanra će se
reproducirati tijekom slideshowa, čak i ako su
podešeni da budu preskočeni (Skip).
Zaustavljanje slideshowa
Pritisnite x (stop) ili O RETURN.
Reprodukcija slideshowa
1
Izvedite korake 1 do 4 postupka
"Uporaba liste "Photo Album"".
Pojavi se lista "Photo Album". Ako je
potrebno, prebacite se na listu albuma ili
JPEG slika.
2
Tipkama M/m odaberite album ili JPEG
sliku i pritisnite H.
Počinje slideshow.
Pritisnete li H dok birate JPEG sliku,
slideshow počinje od te slike.
96
Pauza slideshowa
Pritisnite X (pauza).
Slideshow se zaustavlja, ali se glazba
nastavlja.
Prijelaz na sljedeću/prethodnu sliku
tijekom slideshowa
Pritisnite ./>.
Zumiranje slike
Više puta pritisnite ZOOM tijekom
slideshowa.
Svakim pritiskom tipke ZOOM, veličina
slike se mijenja na sljedeći način:
2T t 4T t normalna veličina
Uvećano područje slike možete pomicati
tipkama </M/m/,.
Zakretanje slike
Više puta pritisnite ANGLE tijekom
slideshowa. Svakim pritiskom tipke ANGLE,
slika se zakreće za 90°.
Organizacija JPEG slika
na HDD-u
z Savjeti
Možete pokrenuti slideshow i odabirom opcije
"Start Slideshow" iz podizbornika.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
3
Odaberite "View/Edit Photos on the
HDD" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista "Photo Album".
4
Odaberite album ili JPEG sliku i
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Album/JPEG sliku možete editirati na
sljedeće načine.
"Start Slideshow": Pokreće slideshow
(str. 96).
"Start Audio Slideshow" (HDD only):
Pokreće slideshow sa zvukom (str. 96).
"New Album": Izrada novog albuma.
"Album Options"
• "Erase Album": Briše odabrani album.
• "Copy Album Contents": Kopira sve
JPEG slike u odabrani album (str. 91).
, nastavlja se
97
• "Rename Album": Mijenja naziv
odabranog albuma (str. 36).
• "Protect Album Contents": Zaštićuje
sve JPEG slike u odabranom albumu.
• "Cancel Protection": Poništava zaštitu
svih JPEG slika u odabranom albumu.
"Copy to DVD": Kopira odabrani album
ili JPEG sliku na DVD (str. 92).
"Multi-Mode": Bira više albuma ili JPEG
slika za editiranje.
"Copy all to HDD": Kopira sve albume i
JPEG slike na HDD (str. 90).
"Copy to HDD": Kopira odabrane albume
ili JPEG slike na HDD (str. 90).
"File Options"
• "Erase": Briše odabranu JPEG sliku.
• "Copy": Kopira odabranu JPEG sliku
(str. 91).
• "Rename File": Mijenja naziv odabrane
JPEG datoteke (str. 36).
• "Protect": Zaštićuje odabranu JPEG
sliku. Odaberite ponovno za isključenje
zaštite.
"Print": Ispis odabrane JPEG slike (str. 98).
"Detailed Information": Prikaz detaljnih
podataka o odabranoj JPEG slici (str. 96).
Ispis JPEG slika
Možete ispisati JPEG slike s HDD-a ili
spojenog USB ureñaja tako da na USB
priključnicu rekordera spojite PictBridge
kompatibilan pisač.
Pogledajte upute isporučene s pisačem.
1
Spojite PictBridge kompatibilan pisač
na USB priključnicu rekordera.
"Single-Mode": Isključuje "Multi-Mode."
DVD rekorder
Na USB priključnicu
PictBridge
kompatibilan
pisač
98
2
Spojite USB uređaj na USB priključnicu
rekordera.
Ispisujete li slike s HDD-a, preskočite
ovaj korak.
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
4
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za ispis JPEG slika s HDD-a, odaberite
"View/Edit Photos on the HDD".
Za ispis JPEG slika sa spojenog USB
ureñaja, odaberite "ViewPhotos on a
USB Device".
Pojavi se lista "Photo Album".
6
7
Odaberite album i pritisnite ENTER.
13 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Možete odabrati veličinu papira i format
ispisa. Pogledajte upute za uporabu
pisača.
Za odustajanje od ispisa
Pritisnite ENTER.
Za prikaz spojenog pisača
Odaberite "Confirm Printer" unutar "USB" u
izborniku "Options 2" (str. 120).
Ponovno pokretanje spojenog USB uređaja
Odaberite "Restart USB Device" unutar
"USB" u izborniku "Options 2" (str. 120).
z Savjeti
Opcije ispisa poput veličine papira ili formata se
razlikuju, ovisno o pisaču. Pogledajte upute za
uporabu pisača.
Tipkama M/m odaberite datoteku i
pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
8
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Za ispis dviju ili više datoteka, odaberite
"Multi-Mode".
Za ispis samo datoteke odabrane u
koraku 7, prijeñite na korak 12.
9
Odaberite datoteku i pritisnite ENTER.
U kvadratiću pokraj odabrane opcije se
pojavi oznaka.
• Za isključenje oznake ponovo pritisnite
ENTER.
• Za isključenje svih oznaka, odaberite
"Single-Mode".
10 Ponovite korak 9 za odabir svih
datoteka koje želite ispisati.
11 Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
12 Odaberite "Print" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka s pitanjem o potvrdi.
99
Finalise
Podešavanja uređaja
Podešavanje postavki
diska (Disc Setup)
"Disc Setup" omogućuje podešavanje raznih
postavki DVD-a.
1
2
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Disc Setup" i pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije izbornika "Disc Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Optimise HDD
Dok snimate, brišete i editirate snimke, sustav
datoteka na HDD-u se postupno fragmentira.
Kako biste "očistili" sve fragmentirane datoteke, povremeno optimizirajte HDD. Kad je
HDD-u potrebno optimiziranje, automatski se
pojavi poruka koja preporučuje taj postupak.
1 Odaberite "Optimise HDD" u "Disc
Setup" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Pojavi se skala napretka i optimizacija
počinje.
Za poništavanje optimizacije pritisnite
ENTER. HDD će se djelomično
optimizirati.
b Napomene
• Optimiziranje HDD-a traje oko 8 sati. Tijekom
optimiziranja nije moguće izvoditi druge funkcije,
poput snimanja ili reprodukcije.
• Optimiziranje nije moguće ako na HDD-u nema
dovoljno prostora. Obrišite naslove kako biste
oslobodili prostor (str. 64).
Basic
Input Disc Name
Format HDD.
Disku možete pridijeliti naziv.
Detalje potražite na str. 37.
Protect Disc
Možete zaštititi disk od brisanja.
Detalje potražite na str. 38.
Format DVD-RW (DVD-RW only)
Rekorder automatski počinje formatiranje u
VR ili Video modu, ovisno o tome koji je
odabran, kad uložite novi, neformatirani
DVD-RW.
Možete formatirati HDD i riješiti problem u
slučaju pogreške. Opcija "Format HDD." se
može odabrati samo kad je potrebno formatirati HDD. Obratite pozornost da se tim
postupkom brišu svi snimljeni sadržaji s
HDD-a.
1 Odaberite "Format HDD." u "Disc Setup"
i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
VR Mode
Automatski formatira disk u
VR modu.
Video
Mode
Automatski formatira disk u
Video modu.
Format
Možete ručno formatirati DVD+RW, DVDRW ili DVD-R disk kako bi ponovo bio
prazan.
Detalje potražite na str. 41.
100
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugoj
DVD opremi.
Detalje potražite na str. 39.
Postavke rekordera
(Basic)
4
Pomoću izbornika "Basic" možete podesiti
točno vrijeme i druge slične postavke
rekordera.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "Basic".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Za isključenje izbornika pritisnite
SYSTEM MENU više puta.
b Napomena
Funkcija Auto Clock Set ne radi dok je rekorder u
pripravnom stanju za sinkronizirano snimanje.
Ručno (Manual Clock Set)
Ručno podešavanje sata.
1 Odaberite "Clock Setting" u "Basic" i
pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Manual" i pritisnite ENTER.
3
Pritisnite </, za odabir vremenske
zone za vaše područje i pritisnite m.
4
Odaberite "On" ako ste trenutno na
ljetnom vremenu i pritisnite ENTER.
Podešavanje točnog vremena
Automatski (Auto Clock Set)
Služi za automatsko podešavanje ako
program lokalne postaje odašilje signal
točnog vremena.
1 Odaberite "Clock Setting" u "Basic" i
pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Auto" i pritisnite ENTER.
3
Pritisnite m za odabir "Start" i pritisnite
ENTER.
• Ako rekorder ne primi signal točnog
vremena od bilo koje postaje, pritisnite
O RETURN i podesite sat ručno.
• Ako se funkcijom Auto Clock Set sat
nije podesio kako treba, pokušajte
odabrati drugu postaju ili podesite sat
ručno.
Pritisnite </, više puta dok se ne
pojavi broj programa postaje koja odašilje
signal točnog vremena.
, nastavlja se
101
5
Pritisnite M/m za podešavanje dana i
pritisnite ,.
Podesite mjesec, godinu, sat i minute
ovim redom. Pritisnite </, za odabir
opcije koju želite podesiti i zatim M/m za
podešavanje brojeva. Dan u tjednu se
podešava automatski.
Za promjenu brojeva, pritisnite < za
povratak na opciju koju želite promijeniti
i pritisnite M/m.
6
Pritisnite ENTER za pokretanje sata.
Input Line System
Odabir sustava boja kad snimate sa spojene
opreme.
NTSC
Snimanje u NTSC ili PAL-60
sustavu boja.
PAL/
SECAM
Snimanje u PAL ili SECAM
sustavu boja.
b Napomene
• Ako se nakon promjene postavke "Input Line
System" pojave smetnje u slici, promijenite
postavku (str. 106). Ako su smetnje i dalje
zamjetne, zadržite pritisnutom tipku x (stop) na
ureñaju i pritisnite INPUT, takoñer na ureñaju.
• Kad promijenite postavku "Input Line System",
Dubbing List se briše.
Power Save
Podešava mod štednje energije kad je
rekorder isključen (u pripravnom stanju).
Mode 1
Kad je rekorder u pripravnom
stanju, u spojeni TV prijemnik
se šalju samo antenski ulazni
signali.
Mode 2
Kad je rekorder u pripravnom
stanju, nema odašiljanja signala.
Off
Mod štednje energije je isključen.
Ovo je standardno podešenje.
b Napomene
Power Save mod ne radi u sljedećim slučajevima,
čak i ako je podešen na "Mode 1" ili "Mode 2".
− Kad je podešeno sinkronizirano snimanje.
− Kad je snimanje timerom s "VPS/PDC" podešeno
na "On" u izborniku Timer List.
− SMARTLINK opcije nisu dostupne kad je
Power Save podešen na "Mode 1" ili "Mode 2".
102
Postavka HELP
On
Prikazuje pomoć pri uporabi
izbornika.
Off
Pomoć je isključena.
Easy Setup (resetiranje rekordera)
Odaberite ovu opciju za pokretanje programa
"Easy Setup".
1 Odaberite "Easy Setup" u "Basic" i
pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
3 Slijedite upute za "Easy Setup" (str. 22)
od koraka 2.
Postavke antenskog
prijema (Tuner)
Postavka "Tuner" omogućuje podešavanje
tunera i programskih pozicija rekordera.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Tuner" i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "Tuner".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Za isključenje izbornika pritisnite
SYSTEM MENU više puta.
Automatsko podešavanje kanala
Auto Scan
Ako rekorder spojite na TV koji nema
SMARTLINK, možete automatski podesiti
programske pozicije pomoću opcije "Auto
Scan".
1 Odaberite "Auto Channel Setting" u
"Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Auto Scan" i pritisnite
ENTER.
3 Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Slijed programskih pozicija će se podesiti
u skladu s odabranom zemljom/regijom.
Ako su neke od programskih pozicija
neiskorištene ili sadrže neželjene kanale,
možete ih isključiti (str. 104).
Download from TV
Ako rekorder spojite na TV koji ima
SMARTLINK, možete automatski kopirati
programske pozicije s TV-a na rekorder.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV-a.
1 Odaberite "Download from TV" u
"Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Podaci se kopiraju iz TV-a u rekorder.
Ako su neke od programskih pozicija
neiskorištene ili sadrže neželjene kanale,
možete ih isključiti (str. 104).
Ručno podešavanje kanala
Ručno podešavanje programa.
Ako neke programe ne možete podesiti
korištenjem funkcije "Easy Setup", možete
ih podesiti ručno.
Ako nema zvuka ili je slika izobličena, možda
je odabran pogrešan sustav prijemnika tijekom
"Easy Setup" podešavanja. Ručno podesite
odgovarajući sustav prijemnika slijedeći dolje
navedene korake.
1 Odaberite "Manual CH Setting" u
"Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
3 Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Programska pozicija
4
5
Pritisnite ./> za odabir
programske pozicije.
Pritisnite M/m za odabir opcije koju
želite promijeniti i promijenite je
tipkama </, te pritisnite ENTER.
• Za podešavanje ostalih programa,
ponovite postupak od koraka 4.
, nastavlja se
103
System
Skip
On
Off
Odaberite ako je programska
pozicija neiskorištena ili sadrži
neželjene kanale. Odabrana
pozicija se preskače kad pritisnete PROG +/–.
Ne preskače odabranu
programsku poziciju.
CH System
Odaberite regiju kako biste postigli najbolji
prijem.
FR
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
Western
Euro
Odaberite ako se nalazite u
nekoj od zemalja Zapadne
Europe.
UK & IE
Odaberite ako se nalazite u
Velikoj Britaniji ili Irskoj.
Eastern
Euro
Odaberite ako se nalazite u
zemljama Istočne Europe.
AFT
On
Off
Uključuje funkciju Auto Fine
Tuning.
Ovo je uobičajeni odabir.
Omogućuje ručno podešavanje
slike.
• Ako funkcija Auto Fine Tuning ne radi
kako treba, odaberite "Off" i pritisnite m.
Pritisnite </, za postizanje jasnije slike
i pritisnite ENTER.
Odaberite dostupan TV sustav (str. 104).
B/G
Odaberite ako se nalazite u nekoj
od zemalja Zapadne Europe,
osim zemalja navedenih u
"Programi koji se mogu primati"
na str. 95.
D/K
Odaberite ako se nalazite u nekoj
od zemalja Istočne Europe.
I
Odaberite ako se nalazite u
Velikoj Britaniji ili Irskoj.
L
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
Name
Promjena ili unos novog naziva postaje (do 5
znakova). Rekorder mora primati informacije
o programskoj poziciji (npr. SMARTLINK)
kako bi se nazivi postaja promijenili
automatski.
Pritisnite , i zatim više puta </, za
odabir znaka.
Za promjenu znakova pritisnite M/m za
pomicanje kursora i pritisnite </,.
Decoder
Podešavanje kanala s vanjskog dekodera
(PAY-TV/Canal Plus analognog dekodera).
Detalje potražite na str. 28.
Channel
Pritisnite </, više puta dok se ne pojavi
željeni broj programa.
Programi se pretražuju redoslijedom
prikazanim u tablici dolje.
• Za odabir kabelskih i satelitskih programa,
pritisnite </, dok se ne prikaže željeni
program.
Programi koji se mogu primati
TV sustav
Raspon programa
BG (zemlje Zapadne E2–E12 VHF
Europe, osim zemalja
Italija A–H VHF
navedenih dolje)
E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
104
TV sustav
Raspon programa
DK (zemlje Istočne
Europe)
R1–R12 VHF
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
I (Velika Britanija i
Irska)
Irska A–J VHF
Južna Afrika 4 – 11,
13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
L* (Francuska)
F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
Kanal
Broj
kanala
Raspon
frekvencija (MHz)
H
CC9
180.75–188.75
H
CC10
188.75–196.75
I
CC11
196.75–204.75
J
CC12
204.75–212.75
J
CC13
212.75–220.75
K
CC14
220.75–228.75
L
CC15
228.75–236.75
L
CC16
236.75–244.75
M
CC17
244.75–252.75
N
CC18
252.75–260.75
N
CC19
260.75–268.75
O
CC20
268.75–276.75
P
CC21
276.75–284.75
P
CC22
284.75–292.75
Q
CC23
292.75–300.75
S21
CC24
299.25–307.25
* Za prijem francuskih programa, odaberite "L".
S22
CC25
307.25–315.25
Primanje CATV kanala u Francuskoj
S23
CC26
315.25–323.25
Ovaj rekorder može pretraživati CATV kanale
B do Q i HYPER frekvencije S21 do S41. U
izborniku Channel Set kanali su prikazani
kao CC1 do CC44. Na primjer, kanal B je
prikazan kao CC1, a kanal Q prikazan kao
CC23 (pogledajte tablicu u nastavku). Ako je
željeni CATV kanal označen frekvencijom
(npr. 152,75 MHz), pogledajte u tablicu za
odabir pripadajućeg broja kanala.
S24
CC27
323.25–331.25
S25
CC28
331.25–339.25
S26
CC29
339.25–347.25
S27
CC30
347.25–355.25
S28
CC31
355.25–363.25
S29
CC32
363.25–371.25
S30
CC33
371.25–379.25
S21–S41 HYPER
Broj
kanala
Raspon
frekvencija (MHz)
S31
CC34
379.25–387.25
S32
CC35
387.25–395.25
B
CC1
116.75–124.75
S33
CC36
395.25–403.25
C
CC2
124.75–132.75
S34
CC37
403.25–411.25
D
CC3
132.75–140.75
S35
CC38
411.25–419.25
D
CC4
140.75–148.75
S36
CC39
419.25–427.25
E
CC5
148.75–156.75
S37
CC40
427.25–435.25
F
CC6
156.75–164.75
S38
CC41
435.25–443.25
F
CC7
164.75–172.75
S39
CC42
443.25–451.25
G
CC8
172.75–180.75
S40
CC43
451.25–459.25
S41
CC44
459.25–467.25
Kanal
, nastavlja se
105
Razvrstavanje programa
Nakon podešavanja programa, možete
promijeniti redoslijed pojedinih programa u
prikazanoj listi.
1 Odaberite "Channel Swapping" u
izborniku "Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Video postavke (Video
In/Out)
Postavke "Video In/Out" tiču se slike, poput
veličine i boje.
Podešavanja odaberite u skladu s vrstom TV
prijemnika, prijemnika ili dekodera spojenog
na DVD rekorder.
1
2
3
3
4
Pritisnite M/m za odabir retka s programom
koji želite premjestiti i pritisnite ,.
• Za prikaz ostalih stranica, više puta
pritisnite ./>.
Pritisnite M/m za pomicanje odabranog
programa na mjesto onog odabranog u
koraku 3 i pritisnite ENTER.
Programi su zamijenjeni.
• Želite li premjestiti ostale programe,
ponovite postupak od koraka 3.
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Video In/Out" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Video In/Out" sa
sljedećim opcijama. Standardne postavke
su podcrtane.
Input Colour System
Bira sustav boja kad se pojave smetnje slike
nakon promjene postavke "Input Line
System" (str. 102).
106
Auto
Rekorder automatski detektira
signale sustava boja i bira
odgovarajući sustav boja.
PAL
Bira PAL sustav boja kad je
"Input Line System" podešen
na "PAL/SECAM".
SECAM
Bira SECAM sustav boja kad je
"Input Line System" podešen
na "PAL/SECAM".
z Savjet
Kad je "Input Line System" podešen na "NTSC",
možete odabrati "Auto", "3.58NTSC" ili "PAL-60".
Component Video Out
Bira format izlaznih signala rekordera s
priključnica COMPONENT VIDEO OUT:
interlace ili progressive.
Normal
(Interlace)
Izlazni signali su u interlace
formatu.
Progressive
Izlazni signali su u progressive
formatu. Odaberite ovu
postavku ako želite gledati
progresivne signale.
b Napomene
• Kad podesite "LINE 3 Out" na "RGB", ne možete
podesiti "Component Video Out".
• Kad spojite rekorder na monitor ili projektor samo
putem priključnica COMPONENT VIDEO OUT,
nemojte podesiti "LINE 3 Out" na "RGB" jer se
u tom slučaju možda neće pojaviti slika.
• Ako se nakon podešavanja signala na progressive
pojave smetnje u slici, zadržite pritisnutom tipku
x (stop) na ureñaju i pritisnite Z
(otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju.
• Kad koristite HDMI vezu, nema izlaznih video
signala.
Line3 Out
Odabir vrste izlaznog signala na LINE 3 –TV
priključnici.
Video
Izlaz video signala.
S-Video
Izlaz S-video signala.
RGB
Izlaz RGB signala.
LINE 1 In
Odabir vrste ulaznog signala na LINE 1/
DECODER priključnici. Slika neće biti čista
ako ovo podešenje ne odgovara vrsti ulaznog
video signala.
Video
Ulaz video signala.
S-Video
Ulaz S-video signala.
RGB
Ulaz RGB signala.
Decoder
Odaberite ako ste spojili
vanjski dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analogni dekoder).
Ovu opciju nemojte odabrati
ako ste spojili kabelski ili
satelitski prijemnik (kao što
je CanalSat).
NTSC on PAL TV
Podešava rekorder na konverziju NTSC
signala u PAL signale za reprodukciju NTSC
diskova na TV prijemnicima s PAL sustavom.
Pogledajte upute za uporabu TV-a.
On
Reprodukcija NTSC diskova
na TV prijemnicima s PAL
sustavom.
S Video
Odaberite ako spojeni TV
prijemnik podržava više
sustava (kompatibilan je s
NTSC).
b Napomene
• Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća S-video ili
RGB signale, slika se neće pojaviti na zaslonu
čak i ako odaberete "S-video" ili "RGB".
Pogledajte upute za uporabu TV-a.
• SMARTLINK je dostupan samo kad odaberete
"Video".
• RGB signali ne izlaze kad koristite HDMI vezu.
107
Postavke ulaza zvuka
(Audio In)
External Audio
Stereo
Odaberite kod prijema stereo
programa sa spojene opreme.
Bilingual
Odaberite kod prijema dvojezičnih programa sa spojene
opreme.
"Audio In" postavke omogućuju podešavanje
zvuka u skladu s uvjetima reprodukcije i
spajanja.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Audio In" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Audio In" sa
sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
b Napomena
Kod prijema ulaznih audio signala s DV priključnice,
rekorder automatski bira "Stereo" ili "Bilingual",
bez obzira na postavku "External Audio".
Bilingual Recording
Bira zvuk za snimanje.
A/L
Snima glavni zvuk
dvojezičnog programa.
B/R
Snima sporedni zvuk
dvojezičnog programa.
b Napomena
Kad snimate dvojezični audio signal na HDD (kad
je "HDD Recording Format" podešen na "Video
Mode Off" (osim u PCM modu)) ili DVD-RW/
DVD-R u VR modu (osim u PCM modu), oba
audio kanala se snimaju i možete odabrati zvuk
tijekom reprodukcije.
NICAM Select (str. 43)
NICAM
Uobičajeni odabir
Standard
Odaberite ako zvuk NICAM
prijenosa nije jasan.
Tuner Level
Ako je zvuk prilikom reprodukcije izobličen,
podesite ovu opciju na "Compression".
Rekorder smanjuje razinu izlaznog audio
signala.
Ova funkcija utječe na izlazni signal sljedećih
priključnica:
– LINE 2 OUT AUDIO-L
– LINE 3 – TV
– LINE1/DECODER
108
Normal
Uobičajeni odabir
Compression
Odaberite ako je zvuk iz
zvučnika izobličen.
DV Input
Odaberite postavku za ulaz zvuka kod
snimanja s DV kamkordera.
Odaberite "Mix (Stereo 1: 75 %)"/"Mix
(Stereo 1: 50 %)"/"Mix (Stereo 1: 25 %)" ili
"Stereo 2" samo ako ste tijekom snimanja s
digitalne video kamere dodali još jedan zvuk.
Stereo 1
Snima samo izvorni
zvuk. Ovo je uobičajeni odabir kod
snimanja s kasete
DV formata.
Stereo 2
Snima samo dodatni
zvuk.
Mix (Stereo 1: 75 %)
Mix (Stereo 1: 50 %)
Mix (Stereo 1: 25 %)
Snima stereo 1 i 2.
Postavke izlaza zvuka
(Audio Out)
"Audio Out" postavke omogućuju promjenu
načina izlaza audio signala jad spojite
komponentu poput pojačala (prijemnika) s
digitalnim ulazom. Spojite li komponentu
koja ne prihvaća odabrani audio signal, iz
zvučnika će se čuti glasan zvuk (ili se neće
čuti), a to može oštetiti sluh ili zvučnike.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Audio Out" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Audio In" sa sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
Dolby Digital Output (samo HDD/DVD)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
Dolby Digital
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
s ugrañenim Dolby Digital
dekoderom.
Dolby Digital
-> PCM
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
bez Dolby Digital dekodera.
DTS Output (samo DVD VIDEO diskovi)
Uključenje/isključenje izlaza DTS signala.
On
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu s
ugrañenim DTS dekoderom.
Off
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
bez DTS dekodera.
b Napomena
Ako je na HDMI priključnicu spojena oprema koja
nije kompatibilna s DTS signalima, oni se ne reproduciraju, bez obzira na postavku "DTS Output".
96 kHz PCM Output (samo DVD VIDEO
diskovi)
Bira frekvenciju uzorkovanja audio signala.
96 kHz ->
48 kHz
Audio signali DVD VIDEO
diskova se pretvaraju u 48
kHz.
96 kHz
Svi signali s frekvencijom od
96 kHz se reproduciraju bez
konverzije. Ipak, signali se
reproduciraju uz frekvenciju
od 48 kHz ako su prisutni
signali za zaštitu od kopiranja.
b Napomene
• Postavka "96 kHz PCM Output" nema efekta kad
audio signali izlaze s priključnica LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) ili LINE 3 – TV/LINE 1/
DECODER. Ako je frekvencija uzorkovanja
96 kHz, signali se jednostavno pretvaraju u
analogne i reproduciraju.
• Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena
oprema koja nije kompatibilna s 96 kHz signalima,
čak i kad odaberete "96 kHz" automatski se
reproduciraju 48 kHz PCM signali.
b Napomena
Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena
oprema koja nije kompatibilna s Dolby Digital
signalima, kad odaberete "Dolby Digital"
automatski se reproduciraju PCM signali.
, nastavlja se
109
MPEG Output (samo DVD VIDEO diskovi)
Bira vrstu MPEG signala.
MPEG
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu s
ugrañenim MPEG dekoderom.
MPEG ->
PCM
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
bez MPEG dekodera. Reproducirate li MPEG audio zapise,
rekorder odašilje stereo signale
putem priključnice DIGITAL
OUT (COAXIAL).
b Napomena
Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena oprema
koja nije kompatibilna s MPEG audio signalima,
kad odaberete "MPEG" automatski se reproduciraju
PCM signali.
Postavke jezika (Language)
"Language" postavke omogućuju podešavanje
jezika.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Language" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Language" sa
sljedećim opcijama. Standardna
podešenja su podcrtana.
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(samo DVD diskovi)
Bira dinamički raspon (razliku izmeñu tiših i
glasnih zvukova) prilikom reprodukcije DVD-a
koji je kompatibilan s "Audio DRC". To utječe
na izlaz signala sa sljedećih priključnica:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 3 – TV
– LINE 1/DECODER
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
samo kad je "Dolby Digital Output" podešen
na "Dolby Digital -> PCM" (str. 109).
110
On
Tiši zvukovi su jasniji čak i
ako smanjite glasnoću.
Off
Ovo je uobičajeni odabir.
OSD Language
Mijenja prikaz jezika izbornika na zaslonu.
Audio Language (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik dijaloga.
Subtitle Language (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik titlova snimljenih na disku.
Auto Language
Funkcija "Auto Language" je dostupna kad
su "Audio Language" i "Subtitle Language"
podešeni na isti jezik i "Subtitle Display" je
podešen na "On".
On
Off
Za DVD VIDEO diskove čiji
je glavni jezik dijaloga onaj
koji ste podesili u "Audio
Language" i "Subtitle
Language", rekorder reproducira glavni jezik bez titlova.
Za DVD VIDEO diskove čiji
glavni jezik dijaloga nije onaj
koji ste podesili u "Audio
Language" i "Subtitle
Language", rekorder reproducira glavni jezik s titlovima
na podešenom jeziku.
Postavke snimanja
(Recording)
Izbornik "Recording" omogućuje podešavanje
snimanja.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Recording" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Recording" sa
sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
Funkcija je isključena.
DVD Menu Language (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik DVD izbornika.
Odaberite "w/Subtitle Language" za podešavanje istog jezika kao i onog koji ste podesili
u "Subtitle Language".
Subtitle Display
On
Prikaz titlova.
Off
Prikaz titlova je isključen.
Assist
Subtitle
Prikaz posebnih pomoćnih
titlova, ako su dostupni.
z Savjet
odaberete li "Others" u "Audio Language", "Subtitle
Language" ili "DVD Menu Language", pritisnite
m i unesite kôd jezika iz popisa na str. 135.
b Napomena
Ako u "DVD Menu Language", "Subtitle
Language" ili "Audio Language" odaberete jezik
koji nije snimljen na DVD VIDEO, automatski se
bira neki od snimljenih jezika.
Manual Rec. Mode
On (go to
setup)
Omogućuje odabir svih
modova snimanja.
Odaberite ovu postavku i
pritisnite ENTER.
Zatim, tipkama </,
odaberite mod snimanja i
pritisnite ENTER.
Off
Omogućuje odabir samo
standardnih modova snimanja.
, nastavlja se
111
Ručno snimanje
Donja tablica prikazuje približna vremena
snimanja na HDD i razne vrste DVD diskova
u svakom od ručnih modova snimanja, kao i
ekvivalente standardnih modova.
Vremena snimanja na HDD
Mod
snimanja
RDRHX750
RDRHX950
HQ+*1
23
36
PCM*2
34
53
MN32 (HQ)
34
53
MN31
36
57
MN30
39
61
MN29
42
66
MN28
45
70
MN27
48
75
MN26 (HSP)
50
79
MN25
53
84
MN24
56
88
Približno vrijeme
snimanja (u satima)
RDRHX750
RDRHX950
MN4 (SLP)
270
425
MN3 (SEP)
340
530
MN2
405
635
MN1
455
710
Vremena snimanja na DVD
Približno vrijeme
snimanja (u satima)
Mod
snimanja
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
PCM*2
1 h 1 min.
1 h 51 min.
MN32 (HQ)
1 h 1 min.
1 h 51 min.
MN31
1 h 5 min.
1 h 57 min.
MN30
1 h 10 min.
2 h 6 min.
MN29
1 h 15 min.
2 h 15 min.
1 h 20 min.
2 h 24 min.
MN23
59
92
MN28
MN22
62
97
MN27
1 h 25 min.
2 h 33 min.
105
MN26 (HSP)
1 h 30 min.
2 h 41 min.
1 h 35 min.
2 h 50 min.
MN21 (SP)
68
MN20
73
115
MN25
MN19
79
120
MN24
1 h 40 min.
2 h 59 min.
1 h 45 min.
3 h 8 min.
MN18 (LSP)
84
130
MN23
MN17
90
140
MN22
1 h 50 min.
3 h 17 min.
2
3 h 35 min.
MN16
96
150
MN21 (SP)
MN15 (ESP)
100
155
MN20
2 h 10 min.
3 h 53 min.
165
MN19
2 h 20 min.
4 h 11 min.
2 h 30 min.
4 h 29 min.
MN14
105
MN13
110
175
MN18 (LSP)
MN12
115
185
MN17
2 h 40 min.
4 h 47 min.
MN16
2 h 50 min.
5 h 5 min.
MN11
120
190
MN10
125
200
MN15 (ESP)
3
5 h 23 min.
MN14
3 h 10 min.
5 h 41 min.
MN13
3 h 20 min.
5 h 59 min.
MN12
3 h 30 min.
6 h 17 min.
MN11
3 h 40 min.
6 h 35 min.
MN10
3 h 50 min.
6 h 53 min.
MN9 (LP)
4
7 h 11 min.
MN9 (LP)
135
210
MN8
150
235
MN7
165
265
MN6 (EP)
200
315
MN5
112
Približno vrijeme
snimanja (u satima)
Mod
snimanja
235
370
Približno vrijeme
snimanja (u satima)
Mod
snimanja
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
MN8
4 h 30 min.
8 h 4 min.
MN7
5
8 h 58 min.
*3
MN6 (EP)
6
10 h 46 min.
MN5*3
7
12 h 34 min.
MN4*3 (SLP)
8
14 h 21 min.
MN3*3*4 (SEP*4) 10
17 h 57 min.
MN2*3*4
12
21 h 32 min.
MN1*3*4
13 h 22 min. 24
*1
Snima u većoj kvaliteti (15 Mbps).
HQ+ mod nije dostupan za DVD diskove. Kad
snimate na DVD diskove, mod snimanja se automatski podesi na HQ, čak i ako ste odabrali HQ+.
*2
Audio signali se snimaju u 48kHz PCM formatu,
a video signali u HQ modu. Kad snimate
dvojezični program, odaberite jezik koji će se
snimati (str. 108).
*3
Naslovi snimljeni u modu MN6 ili slabijem ne
mogu se brzo snimati na DVD+RW/DVD+R
diskove.
*4
SEP, MN1, MN2, ili MN3 mod nije dostupan za
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL diskove. Kad
snimate na DVD+RW/DVD+R diskove, mod
snimanja se automatski prebaci na SLP čak i ako
ste odabrali SEP, MN1, MN2 ili MN3 mod.
z Savjet
Audio signali se snimaju u Dolby Digital 2 ch
formatu (osim za PCM mod).
Razlučivost
Prvi broj se odnosi na postavku kad je "Input
Line System" podešen na "NTSC", a drugi
na postavku kad je podešen na "PAL/
SECAM" u izborniku "Basic".
Za HDD ("HDD Recording Format" je
podešen na "Video Mode Off")/DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod)
HQ+, PCM, MN32 do MN16: 720 T 480 /
720 T 576
MN15 do MN12: 544 T 480 / 544 T 576
MN11 do MN9: 480 T 480 / 544 T 576
MN8 i MN7: 352 T 480 / 352 T 576
MN6 do MN1: 352 T 240 / 352 T 288
Za HDD ("HDD Recording Format" je
podešen na "Video Mode On")/DVD+RW/
DVD-RW (Video mod)/DVD+R/DVD-R
(Video mod)
HQ+, PCM, MN32 do MN9: 720 T 480 /
720 T 576
MN8 i MN7: 352 T 480 / 352 T 576
MN6 do MN1: 352 T 240 / 352 T 288
Rec. Mode Adjust
On
Mod snimanja se automatski
prilagoñava tako da se može
snimiti cijeli program (str. 45).
Off
Funkcija je isključena.
Set Thumbnail
Bira scenu za umanjenu sliku koja će se
prikazati u izborniku Title List.
0 seconds
Za umanjenu sliku se bira
prvi okvir naslova.
30 seconds
Za umanjenu sliku se bira
scena 30 sekundi od prvog
okvira.
3 minutes
Za umanjenu sliku se bira
scena 3 minute od prvog
okvira.
Auto Chapter (HDD/VR) (samo HDD/DVDRW/DVD-R u VR modu)
On
Rekorder detektira promjene
u slici i zvuku te automatski
umeće oznake poglavlja (do
99 poglavlja za jedan naslov
snimljen na HDD).
Off
Oznake poglavlja se ne
umeću.
b Napomene
• Stvaran vremenski interval izmeñu oznaka
poglavlja može se razlikovati, ovisno o količini
podataka videa koji se snima.
• Oznake poglavlja se umeću automatski na mjesta
na kojima se na kaseti mijenjaju podaci o datumu
ili vremenu, kad je "Auto Chapter (HDD/VR)"
podešen na "On" tijekom DV presnimavanja na
HDD ili DVD-RW/DVD-R (VR mod).
, nastavlja se
113
Auto Chapter (Video) (samo DVD-RW/DVD-R
u VR modu)
No
Separation
Oznake poglavlja se ne
umeću.
10 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 10 minuta.
15 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 15 minuta.
Auto Chapter (DVD+R/+RW) (samo
DVD+R/+RW)
No
Separation
Oznake poglavlja se ne
umeću.
10 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 10 minuta.
15 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 15 minuta.
Postavke reprodukcije
(Recording)
Izbornik "Playback" omogućuje podešavanje
reprodukcije.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Playback" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Playback" sa
sljedećim opcijama. Standardna
podešenja su podcrtana.
HDD Recording Format
Bira format snimanja na HDD.
Video
Mode Off
Video
Mode On
Snimanje na HDD u VR
modu.
Kad snimate stereo ili
dvojezične programe, mogu
se snimiti i glavni i sporedni
zvuk.
Snimanje na HDD u Video
modu.
Kad snimate stereo ili
dvojezične programe, može
se snimiti samo jedan zvuk
(glavni ili sporedni).
Podesite "Bilingual
Recording" na "A/L"
(standardno podešenje) ili
"B/L" u izborniku "Audio
In" (str. 108).
z Savjet
Sadržaji s HDD-a u Video modu se mogu ubrzano
snimiti na disk (str. 70).
114
TV Type
Služi za odabir veličine slike u skladu s tipom
priključenog TV prijemnika (wide screen ili
klasičan TV prijemnik zaslona formata 4:3).
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik formata 4:3.
Prikazuje se široka slika s
prugama ispod i iznad slike.
4:3 Pan
Scan
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik formata 4:3.
Automatski se prikazuje
široka slika preko cijelog
zaslona, bez dijelova koji ne
stanu na zaslon.
16:9
Odaberite pri spajanju na
wide-screen TV prijemnik ili
TV prijemnik koji ima wide
mod funkciju.
Parental Control (samo DVD VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema odreñenom kriteriju,
npr. starosti korisnika. Mogu se blokirati
pojedine scene ili se zamijeniti drugima.
1 Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Playback" i pritisnite ENTER.
Ako ste već podesili zaporku, prijeñite
na korak 3.
2 Odaberite "Set Password" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
b Napomena
Ovisno o disku, može se odabrati automatski "4:3
Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
Pause Mode
Odabir kvalitete slike u pauzi reprodukcije.
Field
Stabilna slika, uglavnom bez
titranja.
Frame
Slika je oštra ali može
neznatno titrati.
Auto
Slika nije tako oštra ali je
stabilnija.
3
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
4
Odaberite "Standard" i pritisnite ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Parental
Control: Standard".
5
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
Seamless Playback (samo HDD/DVD-RW/
DVD-R u VR modu)
On
Reprodukcija je ravnomjerna,
ali zato točke editiranja nisu
precizne.
Off
Tijekom reprodukcije playliste u VR modu možda ćete
primijetiti kratke prekide na
mjestima editiranja.
, nastavlja se
115
6
7
Odaberite "Code" (geografsko područje)
kao ograničenje reprodukcije i pritisnite
ENTER.
Bira se područje.
• Ako odaberete "Number", brojčanim
tipkama unesite područni kôd iz tablice
(str. 136) i pritisnite ENTER.
Odaberite "Change Level" i pritisnite
ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Parental
Control: Change Level".
8
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
9 Odaberite razinu.
Što je manji broj, ograničenje je veće.
Ureñaj neće moći reproducirati diskove s
razinom ograničenja većom od odabrane.
10 Pritisnite ENTER.
Dovršili ste podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Želite li isključiti podešeno ograničenje
za disk, odaberite "Off" u koraku 9.
Promjena zaporke
1
2
3
4
116
Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Playback" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Change Password" i pritisnite
ENTER.
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu zaporku u retku "Current
Password" i pritisnite ENTER.
Brojčanim tipkama unesite novu zaporku
u retku "New Password" i pritisnite
ENTER
b Napomene
• Ako ste zaboravili zaporku, resetirajte rekorder
(str. 127).
• Pri reprodukciji diskova bez ograničenja
reprodukcije, na ovom rekorderu nije moguće
ograničiti reprodukciju.
• Ovisno o disku, možda ćete morati promijeniti
razinu ograničenja tijekom reprodukcije. Tada
unesite zaporku i promijenite razinu.
Angle Indicator (samo DVD VIDEO diskovi)
On
Ako disk sadrži scene snimljene iz više kutova, na TV
zaslonu se pojavi indikator
")".
Off
TV zaslonu se ne pojavljuje
indikator ")".
HDMI postavke (HDMI
Output)
Izbornik "HDMI Output" omogućuje podešavanje postavki vezanih uz HDMI vezu. Ovaj
izbornik možete odabrati samo kad je oprema
spojena na priključnicu HDMI OUT.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "HDMI Output" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "HDMI Output" sa
sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
Nakon spajanja opreme na priključnicu
HDMI OUT, opcije "Screen Resolution",
"4:3 Video Output" i "Colour" se
automatski podešavaju na odgovarajuće
postavke.
720 T 576p*1
Odašilje 720T576p video
signale.
720 T 480p*2
Odašilje 720T480p video
signale.
720 T 576i*1
Odašilje 720T576i video
signale.
720 T 480i*2
Odašilje 720T480i video
signale.
*1
Može se odabrati samo kad je "Input Line
System" podešen na "PAL/SECAM" u
izborniku "Basic" (str. 102).
*2
Može se odabrati samo kad je "Input Line
System" podešen na "NTSC" u izborniku
"Basic" (str. 102).
b Napomene
• Ako se nakon promjene postavke "Screen
Resolution" pojave smetnje u slici, zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite
Z (otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju.
• Kad je opcija "Colour" podešena na "YcbCr
4:2:2" u izborniku "HDMI Output", ne možete
odabrati "720 x 576i" (ili "720 x 480i").
4:3 Video Output
Ova postavka ima učinka samo ako je "TV
Type" podešen na "16:9" u izborniku
"Playback".
Odaberite ovo podešenje za gledanje signala
u formatu 4:3. Ako možete promijeniti
format slike na TV prijemniku, promijenite
podešenje na TV prijemniku, a ne rekorderu.
Imajte na umu da je ovo podešavanje
dostupno samo kod HDMI spajanja.
Screen Resolution
Odabir vrste video signala koji se emitira
preko HDMI OUT priključnice. Ako slika
nije bistra, izgleda neprirodno ili vam se ne
sviña, pokušajte drugu opciju koja najbolje
odgovara disku, TV prijemniku, projektoru i
sl. Podrobnosti potražite u uputama za
uporabu TV prijemnika/projektora.
1920 T 1080p
Odašilje 1920T1080p video
signale.
1920 T 1080i
Odašilje 1920T1080i video
signale.
1280 T 720p
Odašilje 1280T720p video
signale.
Full
Odaberite ovu opciju ako
možete mijenjati format slike
na TV prijemniku.
Normal
Odaberite ovu opciju ako ne
možete mijenjati format slike
na TV prijemniku. Prikazuje
se slika 4:3 onakva kava jest.
TV prijemnik formata 16:9
, nastavlja se
117
Colour
HDMI Control
Bira metodu izlaza video signala za HDMI
priključnicu.
RGB (0-255)
Odašilje RGB (0-255)
signale. Odaberite kad
spajate ureñaj na RGB
(0-255) ureñaj.
RGB (16-235)
Odašilje RGB (16-235)
signale. Odaberite ako su
boje prebogate, a crna
nijansa pretamna.
YCbCr 4:2:2
Odašilje 10-bitne YCbCr
4:2:2 komponentne signale.
YCbCr 4:4:4
Odašilje 8-bitne YCbCr
4:2:2 komponentne signale.
b Napomene
• Iste postavke možda neće biti dostupne, ovisno o
spojenom ureñaju.
• Kad je spojen DVI ureñaj, ne možete odabrati
"YCbCr 4:2:2" ili "YCbCr 4:4:4".
• Kad je opcija "Screen Resolution" podešena na
"720 x 576i" (ili "720 x 480i") u izborniku
"HDMI Output", ne možete odabrati "YcbCr
4:2:2".
Audio Output
Bira vrstu izlaznog audio signala s
priključnice HDMI OUT.
Auto
Odašilje Dolby Digital,
MPEG i DTS audio signale u
bitstream formatu. Ovo je
uobičajeni odabir.
PCM
Pretvara sve signale osim
DTS u PCM.
Bitstream
Priority
Odaberite ako je spojeni
ureñaj kompatibilan s
bitstream zvukom.
b Napomene
• PCM signali se možda neće reproducirati čak i
ako odaberete "Auto", ovisno o postavkama
"Audio Out", broju audio kanala i HDMI
spojenom ureñaju.
• Funkcija "Audio Output" nije dostupna kad je
spojen DVI ureñaj.
118
On
Omogućuje uporabu značajki
HDMI Control (str. 17).
Off
Funkcija je isključena.
Ostala podešenja (Options)
Izbornici "Options" i "Options 2" omogućuju
podešavanje drugih funkcijskih postavki.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Command Mode
Promjena komandnog moda rekordera kako
bi se izbjegle smetnje uslijed blizine drugog
Sony DVD rekordera ili ureñaja.
1 Odaberite "Command Mode" u "Options"
i pritisnite ENTER.
2 Odaberite Command Mode (DVD1,
DVD2 ili DVD3) i pritisnite ENTER.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
b Napomena
Standardni komandni mod ovog rekordera i
isporučenog daljinskog upravljača je DVD3.
Daljinski upravljač ne radi ako su za ureñaj i
daljinski upravljač podešeni različiti komandni
modovi. Podesite isti komandni mod.
Odaberite "Options" ili "Options 2" i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Options" ili
"Options 2" sa sljedećim opcijama.
Tvornička podešenja su podcrtana.
Primjer: Izbornik "Options"
3
Podesite komandni mod na daljinskom
upravljaču tako da odgovara komandnom
modu na rekorderu.
Podesite komandni mod na daljinskom
upravljaču na sljedeći način.
A Držite pritisnutu tipku ENTER.
B Dok je tipka ENTER pritisnuta,
unesite broj komandnog moda.
Options
On Screen Display
On
Off
Automatski prikazuje
informacije na zaslonu kad
je rekorder uključen itd.
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
Front Panel Display
Podešava svjetlinu pokazivača na prednjoj
strani ureñaja.
On
Pokazivač je osvijetljen.
Off
Isključuje pokazivač kad se
isključi ureñaj.
Proizvođač
Kodni broj
DVD1
brojčana tipka 1
DVD2
brojčana tipka 2
DVD3
brojčana tipka 3
C Držite istovremeno pritisnutu brojčanu
tipku i ENTER dulje od tri sekunde.
z Savjet
Komandni mod rekordera možete provjeriti na
pokazivaču.
Komandni
mod
Na pokazivaču
DVD1
Pojavi se "1".
DVD2
Pojavi se "2".
DVD3
Neće se pojaviti ili "1" ili "2".
, nastavlja se
119
TV Pause
SMARTLINK
This Recorder
Only
Omogućuje uporabu
SMARTLINK funkcije s
rekorderom kad je u
pripravnom stanju.
Pass
Through
Omogućuje uporabu
SMARTLINK funkcije sa
spojenom opremom kad je
rekorder u pripravnom
stanju.
b Napomena
Podesite "Power Save" na "Off" u izborniku "Basic"
(str. 102) za podešavanje opcije SMARTLINK na
"Pass Through".
DivX
Registration Code
Prikazuje se registracijski kôd ovog rekordera
za DivX video datoteke.
Ostale informacije o ovoj temi potražite na
http://www.divx.com/vod na Internetu.
Set Preview (samo HDD)
Bira vrstu umanjene slike prikazane u
izborniku Title List.
Quick
Preview
Reproducira kratke isječke
odabranog naslova.
Normal
Reproducira odabrani naslov
od početka.
Options 2
USB
Restart USB Device
Restarta spojeni USB ureñaj ako ne reagira
na rekorder. Ako i dalje ne radi kako treba,
pokušajte sljedeće:
– Isključite i uključite spojeni USB ureñaj.
– Odspojite i ponovo spojite USB ureñaj.
Confirm Printer
Prikazuje ime proizvoñača i modela pisača
spojenog na rekorder. Ova funkcija možda
neće raditi, ovisno o pisaču.
120
Bira tuner za funkciju TV Pause (str. 59).
TV's Tuner
Odaberite ovu opciju ako ste
spojili rekorder na TV
prijemnik putem SCART
priključnice.
Recorder's
Tuner
Odaberite ovu opciju ako
niste spojili rekorder na TV
prijemnik putem SCART
priključnice.
Smetnje u slici.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na
bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite
ove smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju smetnji. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel pravilno
priključen.
Slika
Nema slike.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključak na TV prijemnik
(str. 14).
, Podesite prekidač za odabir ulaznog signala
na TV prijemniku (npr. "VCR" i "AV1")
tako da se slika s rekordera pojavi na
zaslonu.
, Provjerite jesu li opcije izbornika "Video
In/Out podešene u skladu sa sustavom
(str. 106).
, Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
podesite opciju "Component Video Out" u
izborniku "Video In/Out" na "Progressive"
(str. 107).
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
, Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi
kroz videorekorder i dolazi do TV
prijemnika, ili ako ste spojili rekorder na
kombinaciju TV/video ureñaja, zaštita od
presnimavanja koja se primjenjuje kod nekih
DVD diskova može utjecati na kakvoću
slike. Ako nakon izravnog spajanja ureñaja
na TV prijemnik i dalje postoji problem,
molimo pokušajte spojiti ureñaj na S
VIDEO ulaz TV prijemnika.
, Rekorder ste podesili na progresivan format
iako vaš TV prijemnik ne može primati
progresivne signale. zadržite pritisnutom
tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite Z
(otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju.
, Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan
s progresivnim formatom (525p/625p),
može doći do smetnji slike ako je rekorder
u progresivnom formatu. U tom slučaju,
zadržite pritisnutom tipku x (stop) na
ureñaju i pritisnite Z
(otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju, i
rekorder će se vratiti na normalan (interlace)
format.
, Reproducira se naslov snimljen u drugom
sustavu boja od sustava TV prijemnika.
, Kod slike snimljene na HDD mogu se pojaviti smetnje. Pojava je uobičajena za
HDD-ove i ne predstavlja kvar.
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
Nema slike ili slika sadrži šum kod
spajanja preko DV IN priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite i.LINK kabel.
Nema slike ili slika sadrži šum kod
spajanja preko HDMI OUT priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, nastavlja se
121
, Ako se za video izlaz upotrebljava HDMI
OUT priključnica, promjena opcije "Screen
resolution" u "HDMI Output" može riješiti
problem (str. 117). Spojite TV prijemnik i
rekorder preko video priključnice koja nije
HDMI OUT i prebacite ulaz TV prijemnika
na odabrani video ulaz tako da možete
vidjeti izbornike na zaslonu. Promijenite
postavku "Screen Resolution" u "HDMI
Output" i vratite ulaz TV prijemnika natrag
na HDMI. Ako se slika i dalje ne pojavljuje,
ponovite postupak i iskušajte druge opcije.
, Rekorder je spojen na ulazni ureñaj koji ne
podržava HDCP (Str. 15).
, Ako se smetnje u slici pojave i nakon promjene opcije "Screen Resolution", zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i
pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje), takoñer
na ureñaju.
Slika TV programa ne ispunjava cijeli zaslon.
, Ručno podesite program u opciji "Manual
CH Setting" u izborniku "Tuner" (str. 103).
, Odaberite odgovarajući ulaz tipkom
INPUT ili odaberite kanal bilo kojeg TV
programa tipkama PROG +/–.
TV slika je izobličena.
, Preusmjerite TV antenu.
, Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV
prijemnik).
, Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
, Odmaknite TV prijemnik od antenskih
kabela.
, Antenski kabel spojen je na AERIAL OUT
priključnicu rekordera. Spojite kabel na
AERIAL IN priključnicu.
, Sustav boja rekordera se razlikuje od sustava
boja TV prijemnika. zadržite pritisnutom
tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite INPUT,
takoñer na ureñaju, za promjenu sustava
boja rekordera.
Nije moguće mijenjati TV programe.
, Program je preskočen (str. 104).
, Počelo je snimanje pomoću timera koje je
promijenilo program.
122
Slika iz uređaja priključenog na rekorder
se ne pojavljuje na zaslonu.
, Ako je oprema spojena na LINE 1/
DECODER priključnicu, odaberite "L1" na
pokazivaču ureñaja pritiskom na INPUT.
Ako je oprema spojena na LINE 2 IN
priključnice, odaberite "L2" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT.
TV slika ili slika pri reprodukciji iz spojene
opreme je izobličena.
, Ako signal slike s DVD ureñaja, videorekordera ili tunera prolazi kroz rekorder u
TV prijemnik, signal za zaštitu autorskih
prava kod nekih programa može utjecati na
kvalitetu slike. Odspojite ureñaj i spojite ga
izravno na TV.
Slika ne ispunjava zaslon
, Podesite "TV Type" izborniku "Playback"
u skladu s formatom vašeg TV prijemnika
(str. 114).
Slika ne ispunjava zaslon iako je podešena
veličina slike u "TV Type" izbornika
"Playback".
, Veličina slike odreñena je na disku.
Slika je crno-bijela.
, Provjerite je li "LINE 3 Out" u izborniku
"Video In/Out" podešen u skladu sa
sustavom (str. 107).
, Ako koristite SCART kabel, koristite
potpuno ožičen (21-pinski).
Zvuk
Nema zvuka.
, Provjerite jesu li kabeli ispravno i čvrsto
spojeni.
, Spojni kabel je oštećen.
, Ulaz audio komponente nije pravilno
odabran ili nije dobro izvedeno
povezivanje s audio komponentom.
, Rekorder je u reprodukciji unatrag,
ubrzanoj reprodukciji unaprijed, usporenoj
reprodukciji ili pauzi.
, Ako audio signal ne prolazi kroz DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključke,
provjerite podešenja u izborniku "Audio
Out" (str. 109).
, Rekorder podržava samo MP3, Dolby Digital
i MPEG zvuk za DivX video datoteke.
Pritisnite AUDIO za odabir izmeñu MP3 i
MPEG zvuka.
Ne čuje se zvuk preko HDMI OUT priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, HDMI OUT priključak je spojen na DVI
ureñaj (DVI priključnice ne primaju audio
signale).
, Ureñaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne odgovara formatu audio signala. U tom
slučaju podesite "Audio Output" na "PCM"
u izborniku "HDMI Output" (str. 118).
Zvuk je izobličen.
, Podesite "Tuner Level" u izborniku "Audio
In" na "Compression" (str. 108).
Zvuk sadrži šum.
, Pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa s CD
diska, zvuk sa smetnjama se pojavljuje na
priključnicama LINE 2 OUT R-AUDIO-L,
LINE 3 – TV ili LINE 1/DECODER
(str. 81).
Zvuk je pretih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati
ako "Audio DRC" u izborniku "Audio Out"
podesite na "On" (str. 110).
, Podesite "Tuner Level" u izborniku "Audio
In" na "Normal" (str. 108).
Drugi zvučni zapis ne može se snimiti ili
reproducirati
, Dok snimate s priključene opreme, podesite
"External Audio" u izborniku "Audio In"
na "Bilingual" (str. 108).
, Na HDD (kad je Video mod uključen),
DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R (Video mod) diskove
nije moguće snimati višejezične zapise
(glavne i pomoćne). Za snimanje jezika,
podesite "Bilingual Recording" u "Audio In"
na "A/L" ili "B/R" prije snimanja (str. 108).
Za snimanje glavnog i sporednog zvuka na
disk, snimajte na DVD-RW/DVD-R (VR
mod). Za snimanje na HDD, podesite
"HDD Recording Format" na "Video Mode
Off" u izborniku "Recording" (str. 114).
, Ako ste spojili audio komponentu preko
DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnice i
želite promijeniti zvučni zapis s HDD-a
(kad je "HDD Recording Format" podešen na
"Video Mode Off" u izborniku "Recording"
(str. 114))/DVD-RW/DVD-R (VR mod)
diska tijekom reprodukcije, podesite "Dolby
Digital Output" u izborniku "Audio Out" na
"Dolby Digital -> PCM" (str. 109).
Reprodukcija
Nema reprodukcije diska (osim HDD-a).
, Disk je umetnut naopako. Umetnite disk u
uložnicu s naljepnicom okrenutom gore.
, Disk je nepravilno uložen.
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti ureñaja. Izvadite disk i ostavite ureñaj
uključenim oko sat vremena dok vlaga ne
ispari.
, Ako je disk snimljen u drugom rekorderu,
reprodukcija nije moguća ako disk nije
finaliziran (str. 39).
Reprodukcija ne počinje od početka.
, Aktivirana je funkcija nastavka reprodukcije
(str. 53).
, Uložili ste disk čiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja
diska. Upotrijebite izbornik za pokretanje
reprodukcije.
Rekorder automatski pokreće reprodukciju.
, DVD VIDEO disk sadrži funkciju
automatske reprodukcije.
, nastavlja se
123
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki DVD diskovi sadrže signal
automatske pauze. Pri reprodukciji takvih
diskova, ureñaj se automatski zaustavlja
kad prepozna taj signal.
Nije moguće koristiti neke funkcije (npr.
stop, pretraživanje, usporena reprodukcija...).
, Ovisno o DVD disku, možda nećete moći
koristiti neke od navedenih funkcija.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
Nije moguće promijeniti jezik zvučnog
zapisa.
, Na DVD disku kojeg reproducirate nisu
snimljeni višejezični zapisi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu
jezika zvučnog zapisa.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
Nije moguće promijeniti ili isključiti jezik
titlova.
, Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni
višejezični titlovi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu
jezika titla.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće promijeniti titlove snimljene
na ovom rekorderu.
Nije moguće mijenjati kut kamere.
, Na DVD VIDEO disku nema prizora
snimljenih iz više kutova kamere.
, Pokušali ste promijeniti kut kamere dok
indikator ")" nije bio prikazan na TV
zaslonu (str. 52). Za prikaz indikatora ")",
ako disk sadrži prizore snimljene iz više
kutova, podesite "Angle Indicator" na "On"
u izborniku "Playback" (str. 116).
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu kuta
kamere.
, Pokušajte promijeniti kut kamere pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće mijenjati kut kamere kod
naslova snimljenih na ovom rekorderu.
, Kut kamere ne može se promijeniti kod
usporene reprodukcije ili tijekom pauze
reprodukcije.
124
DivX video datoteke se ne mogu
reproducirati.
, Datoteka nije snimljena u DivX formatu.
, Datoteka ima ekstenziju koja nije ".avi" ili
".divx".
, DivX format uloženog DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video) diska ne
odgovara ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet
ili UDF (Universal Disk Format) 1.02,
1.50, 2.00 ili 2.01 standardu.
, DivX video datoteka je veća od 720 (širina)
T 576 (visina).
Nije moguće reproducirati MP3 audio zapise.
, MP3 audio zapisi nisu snimljeni u formatu
koji rekorder može reproducirati (str. 129).
Nije moguće reproducirati JPEG slikovne
datoteke.
, JPEG slikovne datoteke nisu snimljene u
formatu koji rekorder može reproducirati
(str. 129).
, Nije moguća reprodukcija progresivnih
JPEG slika.
Pauziranje TV programa ne funkcionira.
, U tijeku je snimanje na HDD ili je HDD
popunjen.
Snimanje/snimanje pomoću
timera/editiranje
Nije moguće mijenjati broj programa koji
se snima.
, Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
Snimanje ne počinje odmah nakon pritiska
na tipku z REC.
, Rekorderom možete rukovati tek nakon što
s pokazivača nestanu poruke "LOAD",
"FORMAT" ili "INFO WRITE".
Ništa nije snimljeno iako je timer bio
ispravno podešen.
, Tijekom snimanja je došlo do prekida
napajanja.
, Interni sat rekordera je zaustavljen uslijed
prekida napajanja dužeg od sat vremena.
Podesite sat (str. 101).
, Program je isključen nakon podešavanja
timera. Pogledajte "Ručno podešavanje
kanala" na str. 103.
, Odspojite mrežni kabel iz utičnice i ponovo
ga spojite.
, Program sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, što sprječava snimanje.
, Drugo podešenje timera preklapa se s ovim
podešenjem (str. 48).
, U rekorder nije umetnut DVD disk.
, Nema dovoljno prostora za snimanje na disku.
, U tijeku je presnimavanje.
Snimanje nije stalo odmah nakon pritiska
na tipku x REC STOP.
, Rekorderu treba nekoliko sekundi za
snimanje podataka o disku prije završetka
snimanja. Nakon pritiska tipke x REC
STOP mogu se pojaviti upute na zaslonu. U
tom slučaju slijedite prikazane upute.
Snimanje se ne prekida nakon pritiska na x.
, Pritisnite x REC STOP.
Snimanje pomoću timera nije dovršeno ili
nije krenulo od početka.
, Tijekom snimanja došlo je do prekida napajanja. Ako se napajanje nastavi tijekom
snimanja, rekorder nastavlja sa snimanjem.
Ako je prekid napajanja dulji od sat
vremena, podesite sat (str. 101).
, Programi podešeni timerom se preklapaju
(str. 48).
, Na disku nema dovoljno prostora.
, Aktivna je funkcija VPS/PDC.
Obrisan je prethodno snimljeni sadržaj.
, Podaci snimljeni na DVD pomoću računala
neće se reproducirati na ovom rekorderu i
brišu se kad uložite disk.
VPS/PDC funkcija ne radi.
, Provjerite jesu li vrijeme i datum točno
podešeni.
, Provjerite jeste li podesili točno VPS/PDC
vrijeme (možda je u pitanju pogreška u TV
vodiču). Ako program koji želite snimati ne
prenosi točne VPS/PDC informacije,
rekorder ne snima.
, Ako je prijem loš, VPS/PDC signal se
može promijeniti i rekorder možda neće
početi sa snimanjem.
Snimanje sa spojene opreme
pomoću timera
Ništa nije snimljeno iako ste ispravno
podesili sinkronizirano snimanje.
, Zaboravili ste isključiti spojenu opremu.
Isključite spojenu opremu i podesite
rekorder u pripravno stanje sinkroniziranog
snimanja (str. 49).
, Rekorder nije bio podešen u pripravno
stanje sinkroniziranog snimanja. Uključite
pripravno stanje za sinkronizirano snimanje.
Provjerite je li se pri tome uključio indikator
SYNCHRO REC na prednjoj strani ureñaja
(str. 49).
, Ureñaj nije spojen u priključnicu LINE 1/
DECODER na rekorderu.
, Rekorder je spojen na TV izlaz dodatne
opreme.
, Sinkronizirano i snimanje pomoću timera
se preklapaju (str. 50).
Sinkronizirano snimanje nije dovršeno.
, Podešenja timera za spojenu opremu i
rekorder se preklapaju (str. 50).
, Došlo je do prekida napajanja tijekom
snimanja.
, Prije početka sinkroniziranog snimanja
pritisnuli ste tipku ?/1.
Rekorder automatski počinje snimati čim
uključite satelitski prijemnik.
, Aktivirana je funkcija sinkroniziranog
snimanja. Isključite satelitski prijemnik i
funkciju sinkroniziranog snimanja (str. 49).
Presnimavanje
Presnimili ste naslov, ali se njegov naziv
ne prikazuje na popisu naslova HDD-a.
, Naslov sadrži signal za zaštitu od
kopiranja, pa je stoga premješten (str. 71).
, nastavlja se
125
Nije moguće ubrzano presnimavanje.
, Naslov se ne može presnimiti većom
brzinom (str. 72). Čak i nakon brisanja
odlomka A-B zbog uklanjanja različitih
veličina slike, naslov se još uvijek prepoznaje kao cjelina s različitim veličinama
slike.
Nije moguće snimanje s HDD-a na DVD.
, Naslov se ne može presnimiti (str. 71).
Pokazivač
Sat je stao.
, Iznova podesite točno vrijeme (str. 101).
, Sat se zaustavio uslijed prekida napajanja
dužeg od jednog sata. Ponovo podesite sat
(str. 101).
Trepće indikator timera.
, Na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
, Uložite disk na koji se može snimati.
, Uloženi DVD disk je zaštićen (str. 38).
Sat se ne pojavljuje na pokazivaču kad
uključite rekorder.
, Opcija "Front Panel Display" u izborniku
"Options" podešena je na "Off" (str. 119).
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
, Za rekorder i daljinski upravljač su podešeni
različiti komandni načini rada. Podesite ih
tako da budu jednaki (str. 119). Standardno
podešenje komandnog moda za isporučeni
daljinski upravljač je DVD3. Možete provjeriti trenutni komandni mod na pokazivaču
ureñaja (str. 119).
, Baterije su slabe.
, Daljinski upravljač je predaleko od
rekordera.
, Kôd proizvoñača je vraćen na početno
podešenje nakon zamjene baterija. Podesite
kôd (str. 20).
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na rekorderu.
126
Ostalo
Rekorder ne prepoznaje spojeni USB uređaj.
, Provjerite je li USB ureñaj čvrsto spojen na
rekorder (str. 98).
, Provjerite jesu li USB ureñaj ili kabel
oštećeni.
, Provjerite je li USB ureñaj uključen.
Jezik izbornika na zaslonu se automatski
mijenja.
, Kad je opcija "HDMI Control" podešena na
"On" u izborniku "HDMI Output" (str. 118),
jezik izbornika na zaslonu se automatski
mijenja u skladu s podešenjem jezika
spojenog TV prijemnika itd.
Rekorder ne radi kako treba.
, Pritisnite tipku @/1 na rekorderu duže od 5
sekundi dok se ne isključi. Zatim istom
tipkom ponovo uključite rekorder.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite rekorder i
pričekajte sa se na pokazivaču pojave
znamenke sata ureñaja. Odspojite zatim
mrežni kabel iz utičnice i ponovo ga
utaknite nakon nekog vremena.
Uložnica diska se ne otvara nakon pritiska
na tipku Z (otvaranje/zatvaranje).
, Nakon snimanja ili editiranja diska će možda
biti potrebno nekoliko sekundi za otvaranje
uložnice diska. Razlog tome je dodavanje
podataka na disk.
Tipke ne rade i na pokazivaču se pojavljuje
poruka "LOCKED".
, Rekorder je zaključan (Child Lock).
Otključajte ga (str. 53, 80).
Uložnica diska se ne otvara i na pokazivaču
se pojavljuje poruka "TRAYLOCKED".
, Obratite se svom Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "REPAIR".
, Aktivirala se funkcija popravka rekordera
za obnavljanje HDD-a ili diska kad se
rekorder uključi nakon što je došlo do
prekida napajanja tijekom uporabe neke
funkcije, npr. snimanja, ili neke druge
pogreške. Ostavite rekorder uključenim dok
poruka "REPAIR" ne nestane s pokazivača.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "E01".
, Došlo je do problema s HDD-om. Obratite
se ovlaštenom servisu. Obratite pozornost
da se sadržaj HDD-a prilikom servisiranja
može obrisati.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "E02".
, Došlo je do pogreške u radu HDD-a.
Pritisnite tipku @/1 na rekorderu na duže
od pet sekundi dok se rekorder ne isključi i
zatim ga ponovo uključite. Ako se poruka
"E02" opet pojavi, formatirajte HDD prema
uputama "Format HDD" na str. 100. Obratite
pažnju da se time briše cjelokupan sadržaj
HDD-a. Ako ni to ne riješi problem,
obratite se ovlaštenom servisu.
Na pokazivaču je vidljiva poruka
"HDCP_ERR".
, Rekorder je povezan s ureñajem koji ne
podržava HDCP. Spojite rekorder na ureñaj
koji podržava HDCP (str. 15).
Zanemarite ovu poruku ako je slika
prikazana pravilno.
Čuje se mehanički zvuk dok je rekorder
isključen.
, Tijekom automatskog podešavanja sata
mogu se čuti razni zvukovi čak i dok je
ureñaj isključen. Ovo ne predstavlja kvar.
Resetiranje rekordera
Sve postavke rekordera mogu se vratiti na
tvorničke vrijednosti.
1
2
Uključite rekorder i izvadite disk.
Zadržite pritisnutom tipku x (stop) na
rekorderu i pritisnite ?/1, također na
rekorderu.
Sve postavke se resetiraju i rekorder se
isključuje.
Napomene o ovom
rekorderu
Rad uređaja
• Ako rekorder donesete izravno iz hladnog
u topliji prostor ili ako je smješten u jako
vlažnom prostoru, može se kondenzirati
vlaga na lećama rekordera. Ako se to
dogodi, rekorder možda neće radi ispravno.
U tom slučaju, ako je rekorder uključen,
ostavite ga uključenim (ako je isključen,
ostavite ga isključenim) oko sat vremena
dok vlaga ne ispari.
• Dok prenosite rekorder, izvadite disk i
nemojte izlagati tvrdi disk vibracijama ili
udarcima. U suprotnom bi se disk i tvrdi
disk mogli oštetiti (str. 2).
Podešavanje glasnoće
Nemojte previše pojačavati glasnoću tijekom
slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom
naglog pojačanja glasnoće može doći do
oštećenja zvučnika.
Čišćenje
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom
krpom lagano navlaženom u otopini blagog
deterdženta. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otapala poput
alkohola i benzina.
Napomene o čišćenju diskova i proizvodima
za čišćenje diskova i leće
Nemojte koristiti komercijalne diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova i
leće (tekućine ili raspršivače) jer oni mogu
prouzročiti kvar na rekorderu.
, nastavlja se
127
Napomene o diskovima
• Kako bi disk ostao čist, uvijek ga
pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju
ili ogrebotine na disku mogu prouzročiti
nepravilnosti u radu.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline i ne ostavljajte
ih u vozilu parkiranom na suncu.
• Nakon uporabe, vratite disk u kutiju.
• Brišite disk krpom ravnim potezima od
središta prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeñivača ili komercijalna sredstava za
čišćenje ili antistatičke raspršivača za
vinilne ploče.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove:
− Nestandardnih oblika (srcolikih,
četvrtastih, itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravka ureñaja, popravljeni
dijelovi mogu se sačuvati i ponovno
upotrijebiti ili reciklirati.
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Pokrivenost programa:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 do E12, R1 do R12, F2 do
F10, Italija A do H, Irska A do J,
Južna Afrika 4 do 11, 13
UHF: E21 do E69, R21 do R69, B21
do B69, F21 do F69
CATV: S01 do S05, S1 do S20,
Francuska B do Q
HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo
označava prijem signala unutar navedenih
opsega, dok prijem signala u svim uvjetima
nije zajamčen. Podrobnosti potražite u
odlomku "Programi koji se mogu primati"
(str. 104).
Video prijem: Sustav frekvencijske
sintetizacije
Audio prijem: Split carrier sustav
Antenski izlaz: 75-ohmski asimetrični
antenski priključak
Timer: Sat: Kvarcni/Prikaz sata: 24-satni
format (digitalni)/Trajanje pomoćne
memorije: 1 sat
Format snimanja slike: MPEG-2,
MPEG-1
Format snimanja zvuka/brzina bita:
Dolby Digital (2 kanala) 256 kbps/
128 kbps (u modu EP, SLP i SEP),
PCM
Ulazi i izlazi
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/
10 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/više
od 22 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
128
LINE 3 – TV: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 1/DECODER: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Decoder
DV IN: 4-pinski/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 V p-p
HDMI OUT: HDMI 19-pinski standardni
priključak
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanje
digitalnih fotoaparata, čitača
memorijskih kartica i USB memorije)
USB priključnica tipa B (za spajanje
Pictbridge kompatibilnih pisača)
Općenito
Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 44 W
Dimenzije (približno):
430 T 66,5 T 286 mm (š/v/d),
uključujući dijelove koji strše
Kapacitet tvrdog diska:
RDR-HX750: 160 GB
RDR-HX950: 250 GB
Masa: približno 4,4 kg
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlažnost zraka: 25% do 80%
Isporučeni pribor:
Mrežni kabel (1)
Antenski kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
O MP3 audio zapisima,
JPEG slikovnim datotekama
i DivX video datotekama
O MP3 audio zapisima, JPEG
slikovnim datotekama i DivX
video datotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
zadovoljava odreñene ISO/MPEG propise.
JPEG je tehnologija kompresije slike.
Možete reproducirati audio zapise u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formatu ili JPEG
slikovne datoteke na tvrdom disku rekordera
ili DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
ili JPEG slikovne datoteke na tvrdom disku ili
na DATA-DVD-u (DVD-ROM/ DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
DivX® je tehnologija kompresije video
datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
Ovaj ureñaj ima službenu dozvolu tvrtke
DivX®. Možete reproducirati DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) diskove koji sadrže DivX video
datoteke.
DATA DVD diskovi moraju biti snimljeni
prema ISO9660 formatima razine 1, razine
2, Romeo, Joliet ili UDF (Universal Disk
Format) 1.02, 1.50. 2.00* ili 2.01 formatu
kako bi rekorder mogao prepoznati MP3
zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX video
datoteke.
DATA CD diskovi moraju biti snimljeni u
skladu s ISO9660 formatima razine 1, razine
2, Romeo ili Joliet kako bi rekorder mogao
prepoznati MP3 zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX video datoteke.
Takoñer možete reproducirati diskove
snimljene kao MultiSession/Border.
Pogledajte upute uz ureñaj i softver za
snimanje (nisu isporučeni) za podrobnosti o
formatu snimanja.
* Nije dostupan za MP3 audio zapise.
O MultiSession/Border diskovima
Ako su audio zapisi i slike snimljeni u Audio
CD ili Video CD formatu u prvoj sesiji/
borderu, rekorder će reproducirati samo
prvu sesiju/border.
, nastavlja se
129
MP3 audio zapisi, JPEG slikovne
datoteke i DivX video datoteke
koje rekorder može reproducirati
Rekorder može reproducirati sljedeće zapise
i datoteke:
– MP3 audio zapise s ekstenzijom ".mp3".
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".jpeg" ili ".jpg".
– Baseline JPEG slikovne datoteke usklañene
s Exif 2.2* formatom i Y:CB:CR koji je
4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0.
– DivX video datoteke s ekstenzijom ".avi"
ili ".divx".
* "Exchangeable Image File Format": Format
datoteka koji koriste digitalni fotoaparati.
z Savjet
Diskovima sa složenom strukturom treba duže
vrijeme da se pokrene reprodukcija i zato se preporučuje snimanje albuma s ne više od dvije razine.
b Napomene
• Rekorder će reproducirati sve podatke s ekstenzijom ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" ili ".divx"
čak i ako nisu u MP3, JPEG ili DivX formatu.
Reprodukcijom tih podataka može se stvoriti jaki
šum koji može oštetiti zvučnički sustav.
• Ovisno o disku, normalna reprodukcija možda
neće biti moguća. Primjerice, mogu se pojaviti
nejasna slika i slično.
• Ovisno o disku, početak reprodukcije može nešto
kasniti.
• Neke datoteke nije moguće reproducirati.
• Za MP3 audio zapise ili DivX video datoteke,
rekorder može reproducirati do 99 albuma s DATA
CD ili DATA DVD diska. Može reproducirati do
99 zapisa i datoteka po albumu.
• Za JPEG slike, rekorder može učitati do 99 albuma
i/ili do 999 datoteka po albumu na DATA CD ili
DATA DVD disku ili spojenom USB ureñaju
odjednom. Za gledanje neučitanih albuma,
ponovo ih učitajte.
• Prijelaz na sljedeći ili povratak na prethodni
album može potrajati nekoliko trenutaka.
• Veličina slike koja se može prikazati je ograničena.
Moguće je prikazati sljedeće veličine slika: širina
160 – 5120 piksela, visina 120 – 3840 piksela.
• Ovaj rekorder podržava MP3 audio zapise snimljene uz frekvenciju uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz i 48 kHz.
• Ne mogu se reproducirati MP3 zapisi veći od 1 GB.
130
• Rekorder ne podržava audio zapise u mp3PRO
formatu.
• Rekorder ne može reproducirati DivX video
datoteku veću od 720 (širina) T 576 (visina)/4 GB.
• Rekorder možda neće moći reproducirati DivX
video datoteku sačinjenu od dvije ili više DivX
video datoteka.
Napomene o kopiranju JPEG slikovnih
datoteka/MP3 audio zapisa
• JPEG slikovne datoteke/MP3 audio zapise ne
možete kopirati na HDD ako:
– Ukupni broj albuma JPEG datoteka na HDD-u
prelazi 999.
– Ukupni broj JPEG slikovnih datoteka/MP3
audio zapisa na HDD-u prelazi 999.
– MP3 audio zapisi su veličine 1 GB ili veći.
• Veličina JPEG datoteka kopiranih na HDD može
se automatski smanjiti kako bi slika pristajala
TV zaslonu.
• Ne možete kopirati JPEG slikovne datoteke na
DATA DVD finaliziran u drugim rekorderima ili
ureñajima.
• Ako se pojavi poruka da je HDD pun, izbrišite
nekoliko albuma ili datoteka kako biste napravili
mjesta. Za detalje o brisanju datoteka pogledajte
str. 89 ili 97.
O i.LINK sustavu
DV IN priključnica na ovom rekorderu
usklañena je s i.LINK DV IN priključnicom.
Ovo poglavlje opisuje i.LINK standard i
njegove značajke.
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za
prijenos digitalnih video, digitalnih audio i
ostalih podataka u dva smjera izmeñu
ureñaja koji imaju i.LINK priključak te za
kontrolu ureñaja.
Ureñaj s i.LINK-om može se spojiti jednim
i.LINK kabelom. Moguće primjene su
različite funkcije i razmjene podataka
izmeñu različitih digitalnih AV ureñaja.
Kad su dva ili više ureñaja s i.LINK spojena
u seriju s rekorderom, funkcije i prijenos
podataka su mogući ne samo sa ureñajem
koji je izravno spojen s rekorderom već i s
ostalim ureñajima preko izravno spojenog
ureñaja.
Meñutim, obratite pozornost da se način
rada ponekad razlikuje ovisno o značajkama
i tehničkim podacima ureñaja koji ima dva
ili više i.LINK priključka te je ponekad
nemoguće izvesti neke funkcije ili prenijeti
neke podatke.
b Napomena
Inače se na ovaj rekorder može spojiti samo jedan
ureñaj pomoću i.LINK kabela (DV kabela). Pri
spajanju ovog rekordera na i.LINK-kompatibilnu
opremu s dva ili više i.LINK priključnica (DV
priključnica), pogledajte upute za uporabu ureñaja
koje spajate.
O nazivu "i.LINK"
i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394
sabirnicu podataka koju je predložio SONY i
zaštićeni je naziv koje su odobrile mnoge
korporacije. IEEE 1394 je meñunarodni
standard kojeg je uveo Institute of Electrical
and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka
(baud rate)
Najveća brzina prijenosa podatka putem
i.LINK-a ovisi o ureñaju. Najveće brzine
prijenosa podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
Baud rate je naveden u tehničkim podacima
u uputama za uporabu svakog ureñaja. Kod
nekih ureñaja je takoñer naveden i pokraj
i.LINK priključka.
Najveća brzina prijenosa podataka na ureñaju
kod kojeg nema oznake iznosi "S100".
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti
u jednoj sekundi. Primjerice, baud rate od 100
Mbps znači da se u jednoj sekundi može prenijeti
100 megabita.
i.LINK funkcije na ovom uređaju
Podrobnosti o snimanju kad je ovaj rekorder
spojen na drugu opremu s DV priključnicama
potražite na str. 76.
DV priključnica na ovom rekorderu može
samo ostvariti ulaz DVC-SD signala, dok
izlaz signala nije moguć. DV priključak ne
prihvaća MICRO MV signale s opreme
poput MICRO MV digitalne video kamere s
i.LINK priključnicom.
Više informacija potražite u napomenama na
str. 76.
Podrobnosti o mjerama opreza pri povezivanju
ovog rekordera s drugom opremom potražite
u uputama za uporabu komponenata koje
spajate.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski
kabel.
i.LINK je zaštićeni naziv, a a je zaštićena
oznaka.
131
Vodič kroz dijelove i upravljanje
Za podrobnosti, pogledajte stranice u zagradama.
Daljinski upravljač
K
L
M
N
Tipka SUBTITLE (54)
Tipka PLAY MODE (56, 61, 81, 83)
Tipka ZOOm (96)
Tipka SYSTEM MENU (46, 57, 72,
78, 84, 90, 100)
Tipka TITLE LIST (32, 52, 64)
Tipka TIMER (44)
O Tipka MENU (52)
P Tipka TOP MENU (52)
Q Tipka </M/m/,/ENTER (22)
R Tipka O RETURN (22)
S Tipka DISPLAY (34)
T Tipke T/U (prethodna scena/
sljedeća scena) (54)
U Tipke ./> (odabir prema
naprijed/natrag) (54, 80, 87)
V Tipke mc^/yCM
(pretraživanje/usporena reprodukcija/
zaustavljanje slike) (54 , 80, 87)
A Tipka HDD (30)
Tipka DVD (30)
B Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(22)
132
C Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (30)
D Tipke PROG (program) +/– (30)
Tipka + ima ispupčenje*.
E Brojčane tipke (36, 61)
Brojčana tipka 5 ima ispupčenje*.
F Tipka INPUT (odabir ulaza) (49)
G Tipka AUDIO (54, 80)
Tipka AUDIO ima ispupčenje*.
H Tipka CLEAR (36, 56, 81, 88)
I Tipka ANGLE (52, 97)
J Tipka TV/DVD (20)
W Tipka H (reprodukcija) (52, 80, 96)
X (pauza) tipka (54, 80, 87, 96)
x (stop) tipka (52, 80, 86, 96)
Tipka H ima ispupčenje*.
X Tipka TV PAUSE (59)
Y z REC tipka (30)
x REC STOP tipka (30)
HDD/DVD DUB tipka (71)
REC MODE tipka (30)
Z Tipke TV 2 (glasnoća) +/– (20)
a Tipka TV @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (20)
b Tipke TV PROG (TV program) +/–
(20)
Tipka + ima ispupčenje*.
c Tipka TV t (odabir ulaza) (20)
* Ispupčenje služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
Prednja strana uređaja
A Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(22)
B X (senzor daljinskog upravljača) (20)
C Uložnica diska (30)
D Pokazivač (134)
E Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (30)
F Tipka N (reprodukcija) (52, 80, 96)
Tipka N ima ispupčenje*.
G Tipka x (stop) (52, 80, 86, 96)
H Tipka z REC (30)
I Tipka x REC STOP (30)
J HDD tipka/indikator (30)
DVD tipka/indikator (30)
K Tipke PROGRAM +/– (30)
Tipka + ima ispupčenje*.
L Tipka INPUT (odabir ulaza) (49)
M Priključnice LINE 2 IN (S VIDEO/
L (MONO) AUDIO R) (25)
N Tipka ONE-TOUCH DUB (78)
O Priključnica a DV IN (76)
P + USB priključnica (tipa A) (84, 90)
Q PictBridge USB priključnica (tipa B)
(98)
* Ispupčenje služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
, nastavlja se
133
Pokazivač na prednjoj strani uređaja
A Indikator SYNCHRO REC (49)
B Indikatori za:
• vrijeme reprodukcije
• broj trenutnog naslova/poglavlja/
zapisa/indeksnog broja
• vrijeme snimanja/mod snimanja
• sat
• broj programa
• izravno snimanje TV programa (30):
Natpis "TV" se pojavljuje na zadnja
dva mjesta na pokazivaču.
C Indikator NTSC (102, 107)
D Indikator VPS/PDC (45)
E Indikator timera (44)
F Vrsta diska
Svijetli kad je umetnut DVD-R ili DVDRW na koji se može snimati.
G Indikator komandnog moda (119)
Prikazuje komandni mod daljinskog
upravljača.
Kad je komandni mod rekordera podešen
na DVD3 (tvornička postavka), neće se
pojaviti ili "1" ili "2".
H Status snimanja
I Indikator smjera presnimavanja
J Status reprodukcije
Stražnja strana uređaja
A Priključnice AERIAL IN/OUT (14)
B Priključnice LINE 2 OUT (R-AUDIOL/VIDEO) (15, 18)
C Priključnica LINE 1/DECODER (24)
D Priključnica HDMI OUT (multimedijalni izlaz visoke definicije) (15, 18)
134
E Priključnice DIGITAL OUT
(COAXIAL) (18)
F Priključnica AC IN (19)
G Priključnica LINE 3 – TV (15)
H Priključnica LINE 2 OUT (S VIDEO)
(15)
I Priključnice COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (15)
Popis kodova jezika
Podrobnije podatke potražite na str. 110.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
0101
0102
0106
0113
0118
0119
0125
0126
0201
0205
0207
0208
0209
0214
0215
0218
0301
0315
0319
0325
0401
0405
0426
0512
0514
0515
0519
0520
0521
0601
0609
0610
0615
0618
0625
0701
0704
0712
0714
0721
0801
0809
0818
0821
0825
0901
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindi
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
0905
0911
0914
0919
0920
0923
1001
1009
1023
1101
1111
1112
1113
1114
1115
1119
1121
1125
1201
1214
1215
1220
1222
1307
1309
1311
1312
1314
1315
1318
1319
1320
1325
1401
1405
1412
1415
1503
1513
1518
1601
1612
1619
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Puštoski
Portugalski
Kečuanski
1813
1814
1815
1821
1823
1901
1904
1907
1908
1909
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
2001
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2019
2020
2023
2111
2118
2126
2209
2215
2315
2408
2515
2608
2621
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1620
1721
135
Kodovi područja
Podrobnije podatke potražite na str. 115.
Kôd
Područje
Kôd
Područje
0118
0121
0120
0205
0218
0312
0411
0609
0618
0811
0914
0904
0920
1016
0301
0314
1118
0405
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Finska
Francuska
Hong Kong
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Njemačka
1325
1324
1412
1426
1415
1608
1821
1907
0519
0308
2023
2008
0702
2119
1611
1620
1905
Malezija
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Filipini
Rusija
Singapur
Španjolska
Švicarska
Tajvan
Tajland
Velika Britanija
SAD
Pakistan
Portugal
Švedska
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising