4-145-650-11(1)
Upute za uporabu
Blu-ray Disc / DVD uređaj
BDP-S760
© 2009 Sony Corporation
Samo za Europu
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbjegli strujni udar, ne
otvarajte kućište. Popravke trebaju
obavljati samo osposobljeni
serviseri.
Baterije i uređaji u kojima se
nalaze baterije ne smiju se izlagati
pretjeranoj vrućini, primjerice,
izravno na sunčevu svjetlost, u
vatru i slično.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata uz
ovaj uređaj povećava se opasnost za
vid. Pošto je laserska zraka ovog
Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna
za oči, ne pokušavajte rastavljati
kućište.
Popravke trebaju obavljati samo
osposobljeni serviseri.
Ova oznaka smještena je na
zaštitnom kućištu lasera unutar
kućišta uređaja.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT
smještena je na zaštitnom kućištu
lasera unutar kućišta uređaja.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje
inače mogu imati utjecaja ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan na­
čin. Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom.
Kod nekih baterija se taj simbol
može koristiti u kombinaciji s
kemijskom oznakom. Mogu biti
dodani i kemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdra­
vlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog si­
gurnosnih razloga, performansi ili
zadržavanja cjelovitosti napajanja
zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri.
Kako bi osigurali pravilno zbrinja­
vanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za reci­
kliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju
na sabirno mjesto za recikliranje
otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili uređaj.
3
Za korisnike iz europskih
zemalja
Proizvođač ovog uređaja je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
jamstva, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa ili jamstva.
Mjere opreza
&& Ovaj uređaj radi na 220 V - 240 V
AC, 50 Hz/60 Hz. Provjerite je
li radni napon uređaja u skladu
s naponom lokalnog mrežnog
napajanja.
&& Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, na uređaj
ne postavljajte predmete ispunjene tekućinom, primjerice vaze.
&& Postavite ovaj uređaj tako da
se mrežni kabel može odmah
odspojiti iz zidne utičnice u
slučaju nezgode.
Napomene o diskovima
&& Kako bi disk ostao čist, držite
ga za rubove. Ne dodirujte
površinu.
Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.
&& Ne izlažite disk izravnom
sunčevom svjetlu i izvorima
topline, primjerice dovodima
toplog zraka, niti ga ostavljajte
u autu koji je parkiran na
izravnom sunčevom svjetlu,
jer može doći do značajnog
porasta temperature u autu.
&& Nakon reprodukcije, pohranite
disk u pripadajuću kutiju.
4
&& Čistite disk krpom za čišćenje.
Disk se briše od središta
prema rubu.
&& Ne koristite otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za
diskove/leće, niti anti-statičke
sprejeve namijenjene vinilnim
pločama.
&& Ako ste ispisali naljepnicu za
disk, pričekajte da se osuši
prije reprodukcije diska.
&& Ne koristite sljedeće diskove.
––Disk za čišćenje leće.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
kvadrat, srce).
––Diskove s naljepnicom.
––Diskove s celofanskom
vrpcom ili ostatkom ljepila
od naljepnice.
&& Za uklanjanje ogrebotina sa
strane diska s koje se vrši
reprodukcija, nikad ne zaglađujte disk.
Mjere opreza
Ovaj uređaj je testiran i potvrđen
da odgovara ograničenjima iz
smjernice o elektromagnetskoj
kompatibilnosti za spajanje
kabelima kraćim od 3 metra.
O sigurnosti
&& Kako biste spriječili opasnost
od požara ili strujnog udara,
na uređaj ne postavljajte pred­
mete ispunjene tekućinom,
primjerice vaze, niti postavljajte uređaj u blizinu vode,
primjerice blizu kade ili tuš
kabine. Ako u kućište uređaja
dospije kakav predmet ili teku­
ćina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
&& Ne dirajte mrežni kabel (kabel
napajanja) mokrim rukama.
U suprotnom može doći do
strujnog udara.
O postavljanju
&& Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
&& Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice na
tepih, jer to može zapriječiti
ventilacijske otvore.
&& Ne postavljajte uređaj u
skučeni prostor, primjerice, u
policu za knjige ili slično.
&& Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
&& Nemojte koristiti uređaj na
otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
&& Ako unesete uređaj iz hladnog
na toplo mjesto, ili ako je
po­stavljen u veoma vlažnom
prostoru, vlaga se može
kondenzirati na lećama unutar
uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk
i ostavite uređaj uključen oko
pola sata dok vlaga ne ispari.
&& Ne postavljajte uređaj u kosi
položaj. Dizajniran je samo za
rad u vodoravnom položaju.
&& Uređaj i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su mikrovalne
pećnice ili veliki zvučnici.
&& Nemojte stavljati metalne predmete ispred prednje ploče. To
može utjecati na domet prijema
radijskih valova.
&& Nemojte stavljati uređaj na
mjestima gdje se upotrebljava
medicinska oprema. Može
doći do smetnji u radu medicinskih instrumenata.
&& Ako imate ugrađen stimulator
srca (pacemaker) ili drugi
medicinski uređaj, obratite se
svom liječniku ili proizvođaču
uređaja za savjet prije uporabe
bežične LAN funkcije.
&& Ovaj uređaj mora biti postavljen
i upotrebljavati se na udaljenosti
od najmanje 20 cm od tijela
osobe (osim ekstremiteta: ruke,
zapešća, stopala i gležnjevi).
&& Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
&& Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova.
U suprotnom, može doći do
oštećenja uređaja ili predmeta.
&& Izvadite diskove prije pomicanja uređaja. U suprotnom,
može doći do oštećenja diska.
&& Kad prenosite uređaj, odspojite
mrežni kabel (kabel napajanja)
i sve ostale kabele iz uređaja.
O izvorima napajanja
&& Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač
spojen na zidnu utičnicu, čak i
ako je sam uređaj isključen.
&& Odspojite uređaj iz zidne
utičnice ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme. Za
odspajanje mrežnog kabela,
uhvatite sâm utikač, nikad ne
povlačite kabel.
&& Slijedite dolje navedene
smjernice kako biste izbjegli
oštećivanje mrežnog kabela
(kabela napajanja).
Ukoliko je kabel glavnoga
napajanja oštećen, nemojte ga
koristiti budući da biste tako
mogli izazvati strujni udar ili
požar.
––Nemojte prikliještiti mrežni
kabel (kabel napajanja)
između uređaja i zida, police
i sl.
––Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel
napajanja) niti povlačite
sâm mrežni kabel (kabel
napajanja).
O podešavanju glasnoće
Ne pojačavajte glasnoću tijekom
slušanja dijela s veoma niskom
razinom ulaznog signala ili bez
audiosignala. U suprotnom, može
doći do ozljede sluha i oštećenja
zvučnika kad započne reprodukcija dijela s visokom razinom
signala.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju stranu
i kontrole uređaja mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstva
koja bi mogla ogrepsti površinu,
primjerice, prašak za ribanje
ili otapala poput alkohola ili
benzina.
O diskovima za čišćenje,
sredstvima za čišćenje
diskova/leća
Nemojte koristiti diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje
diskova/leća (uključujući i one
u tekućem obliku i u obliku
spreja). To može uzrokovati
kvar uređaja.
O zamjenskim dijelovima
U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene
dijelove kako biste ih reciklirali.
 nastavlja se
5
Autorska prava i zaštićeni
znakovi
&& Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava
koja je zaštićena američkim
patentima i ostalim pravima
na intelektualno vlasništvo.
Uporabu ove tehnologije treba
odobriti tvrtka Macrovision, a
namijenjena je isključivo kućnoj
i drugoj ograničenoj uporabi,
osim ako Macrovision nije
izričito odobrio drugačije.
Obrnuti inženjering ili rastavljanje strogo su zabranjeni.
&& "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi tvrtki
Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
&& Java i svi zaštitni znakovi i
logotipi bazirani na Javi su
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Sun Microsystems, Inc.
&& Ć, "XMB" i "xross media
bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
&& U ovaj proizvod ugrađena je
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i
High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC.
&& "Blu-ray Disc" je zaštitni
znak.
&& "Blu-ray Disc," "DVD+RW,"
"DVD-RW," "DVD+R,"
"DVD-R," "DVD VIDEO,"
i "CD" logotipi su zaštitni
znakovi.
&& "BD-LIVE", "BD-LIVE"
logotip i "BONUSVIEW" su
zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
&& "x.v.Colour" i "x.v.Colour"
logotip su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
&& "BRAVIA" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
&& "PhotoTV HD" i "PhotoTV
HD" logotip su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
&& Wi-Fi CERTIFIED™ logotip
je certificirana oznaka Wi-Fi
Alliance.
6
&& Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka
je oznaka Wi-Fi Alliance.
&& "Wi-Fi CERTIFIED™" i
"Wi-Fi Protected Setup™"
su zaštitni znakovi Wi-Fi
Alliance.
&& DLNA®, DLNA logotip i
DLNA CERTIFIED™ su zaštitni znakovi, oznake usluga
ili oznake certifikata Digital
Living Network Alliance.
&& Microsoft i Windows su regi‑
strirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili
ostalim državama.
&& Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi njihovih proizvođača.
Oznake ™ i ® nisu naznačene
u ovom dokumentu.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") video
slike ili prikaza izbornika na
zaslonu vašeg televizora.
Ako ostavite prikaz zadržane
slike ili izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika tijekom
dužeg vremenskog perioda,
to može prouzročiti trajno
oštećenje TV zaslona. Na to
su posebno osjetljivi plazma
televizori i projekcijski TV
prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih uz vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Napomena za korisnike u
Europi
Ovaj proizvod namijenjen je
uporabi u sljedećim zemljama:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
Ovime Sony Corporation
izjavljuje da je ovaj BDP-S760
usklađen s osnovnim zahtjevima
i drugim primjenjivim odredbama Smjernice 1999/5/EC. Za
detalje posjetite sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
O ovim uputama
&& U ovim se uputama riječ "disk"
koristi kao općeniti pojam za
BD, DVD ili CD diskove, ukoliko nije drugačije naznačeno u
tekstu ili na slikama.
&& Ikone, poput BD , koje
su naznačene na vrhu svakog
objašnjenja označavaju vrstu
diska koji se može koristiti uz
funkciju koja se objašnjava.
&& Za detalje, pogledajte "Diskovi koji se mogu reproducirati"
(str. 74).
&& Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na daljinskom
upravljaču. Možete koristiti i
kontrole na uređaju ako imaju
simbole slične onima na
daljinskom upravljaču.
&& Slike prikaza izbornika na
zaslonu, koje se koriste u
ovim uputama, možda neće
biti iste kao i prikaz izbornika
na vašem TV zaslonu.
&& Informacije koje je POTREBNO znati (kako bi se izbjegla
nepravilna uporaba) navedene
su ispod ikone b. Informacije
koje je PRIKLADNO znati
(savjeti i korisne informacije)
navedene su ispod ikone z.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne
su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
7
Sadržaj
UPOZORENJE.....................................................................................................3
Mjere opreza........................................................................................................5
Pregled dijelova i kontrola.................................................................................10
Povezivanje i podešavanje
Povezivanje uređaja...........................................................................................15
Korak 1: Spajanje na TV prijemnik....................................................................16
Spajanje na HDMI priključnicu................................................................17
O BRAVIA Sync značajki (samo za HDMI vezu)......................................18
Spajanje na komponentne video priključnice (Y, Pb/Cb, Pr/Cr).............19
Spajanje na audio/video ili S VIDEO priključnice....................................20
Korak 2: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)....................................................21
Spajanje na HDMI priključnicu................................................................22
Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL)..........................23
Spajanje na 7.1-kanalne priključnice......................................................24
Spajanje na audio L/R priključnice..........................................................25
Korak 3: Umetanje vanjske memorije................................................................26
Korak 4: Spajanje na mrežu..............................................................................27
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela....................................................................29
Korak 6: Priprema daljinskog upravljača...........................................................29
Upravljanje TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača...................30
Korak 7: Jednostavno podešavanje..................................................................31
Korak 8: Podešavanje bežičnog LAN-a.............................................................33
Podešavanje bežičnog LAN-a (automatska registracija (WPS))..............33
Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)....................34
Reprodukcija
Reprodukcija BD/DVD diska.............................................................................36
Uporaba BD ili DVD izbornika.................................................................38
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama...........................................38
Brzo pretraživanje scena (Scene Search)...............................................39
Pretraživanje naslova/poglavlja...............................................................40
Prikaz vremena reprodukcije i informacija o reprodukciji.......................40
Podešavanje slike i zvuka za video sadržaje..........................................41
Reprodukcija glazbenih CD diskova i MP3 audiozapisa...................................43
Reprodukcija fotografija....................................................................................44
Reprodukcija s USB uređaja...................................................................46
Reprodukcija fotografskih datoteka preko mreže...............................................47
Priprema servera/računala......................................................................47
Reprodukcija fotografija s DLNA servera................................................47
8
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za podešenja.....................................................................48
Network Update................................................................................................49
Video Settings...................................................................................................50
Audio Settings...................................................................................................54
BD/DVD Viewing Settings.................................................................................59
Photo Settings...................................................................................................61
System Settings................................................................................................61
Network Settings...............................................................................................63
Easy Setup........................................................................................................67
Resetting...........................................................................................................68
Dodatne informacije
U slučaju problema...........................................................................................69
Funkcija automatske dijagnostike.....................................................................73
Diskovi koji se mogu reproducirati....................................................................74
Razlučivost izlaznih videosignala......................................................................76
Podešenja izlaznih audiosignala i postavke uređaja.........................................77
O bežičnoj LAN sigurnosti.................................................................................78
Tehnički podaci.................................................................................................79
Popis jezičnih kodova........................................................................................80
Popis regionalnih kodova/Parental Control.......................................................80
Propisi i uvjeti uporabe i sporazum o dozvoli za krajnjeg korisnika..................81
Pojmovnik..........................................................................................................83
Prije uporabe uređaja, molimo pročitajte "Propisi i uvjeti uporabe i sporazum o dozvoli za
krajnjeg korisnika" (str. 81).
9
Pregled dijelova i
kontrola
Za više informacija, pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Daljinski upravljač
b
Dostupne funkcije daljinskog upravljača ovise o
disku i situaciji.
A (otvaranje/zatvaranje) (str. 36)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
THEATRE (str. 18)
Automatski odabire optimalni video mod
za gledanje filmova. Kad je AV pojačalo
(prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabela,
izlaz zvučnika također se automatski mijenja.
Kad je pomoću HDMI kabela spojen TV
prijemnik koji podržava značajku Theatre
Mode, video mod TV prijemnika automatski se prebacuje na Theatre Mode.
b
Tipka THEATRE djelotvorna je samo kad je uređaj spojen na AV pojačalo (ili prijemnik) ili TV
prijemnik koji podržava značajku Theatre Mode.
TV ?/1 (uključeno/pripravno
stanje) (str. 30)
Uključenje TV prijemnika, ili isključenje
u pripravno stanje.
?/1 (uključeno/pripravno stanje)
(str. 31)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BBrojčane tipke (str. 40, 65)
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
CLEAR
Brisanje znakova u polju za unos.
CTIME (str. 13)
Prikaz proteklog/preostalog vremena reprodukcije na pokazivaču uređaja. Svakim
pritiskom tipke, na pokazivaču se izmjenjuje prikaz proteklog i prikaz preostalog
vremena reprodukcije.
AUDIO (str. 59)
Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više
jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku.
SUBTITLE (str. 59)
Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na
više jezika.
Brojčana tipka 5 i tipke AUDIO, N i TV  +
imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna
točka tijekom uporabe uređaja.
10
ANGLE
Odabir drugog kuta gledanja kad su na
BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene
scene iz različitih kutova.
DISPLAY (str. 40)
Prikaz informacija o reprodukciji na
zaslonu.
DTipke u boji (crvena/zelena/žuta/
plava)
Ove tipke služe kao prečice za odabir
stavki na izbornicima nekih BD diskova
(mogu se koristiti i za Java interaktivne
postupke BD diskova).
ETOP MENU (str. 38)
Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika
BD ili DVD diska.
POP UP/MENU (str. 38)
Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika
BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
OPTIONS (str. 38, 45)
Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama, na zaslonu.
HOME (str. 36, 48)
Pokretanje izbornika uređaja. Zatvaranje
izbornika uređaja kad je uložen CD disk.
RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
///
Pomicanje kursora radi odabira prikazane
stavke.
Središnja tipka (ENTER)
Ulaz u odabranu stavku.
F./> (prethodno/sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
Za prijelaz na početak prethodnog zapisa,
pritisnite . dvaput.
/ (ponavljanje scene/ubrzana reprodukcija prema naprijed)
Ponavljanje reprodukcije scene/ubrzana
reprodukcija scene prema naprijed.
Svakim pritiskom tipke  trenutna scena
se pomiče prema naprijed za 15 sekundi.
Svakim pritiskom tipke  trenutna scena
se ponavlja u trajanju 10 sekundi.
m/M (pretraživanje prema
natrag/naprijed)
Brzo pretraživanje diska prema natrag/
naprijed, kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom tipke, brzina pretraživanja mijenja se na sljedeći način*:
Smjer reprodukcije
M1 (T10) t M2 (T30) t M3
(T120)
Obrnuti smjer
n (T1) t m1 (T10) t m2 (T30)
t m3 (T120)
Kad pritisnete i zadržite tipku, pretraživanje
prema natrag/naprijed se nastavlja pri odabranoj brzini, sve dok ne otpustite tipku.
*Brzina pretraživanja ne mijenja se tijekom
reprodukcije CD diskova i MP3 audiozapisa.
Vrijednosti brzina su približne.
––Za nastavak normalne reprodukcije,
pritisnite N.
Usporena reprodukcija, zaustavljanje slike
(samo u smjeru reprodukcije)
Kad pritisnete tipku M duže od jedne
sekunde u pauzi, BD/DVD diskovi se
reproduciraju usporeno.
Kad kratko pritisnete tipku M u pauzi,
reproducira se slika po slika.
––Za nastavak normalne reprodukcije,
pritisnite N.
N (reprodukcija) (str. 36)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Nastavljanje reprodukcije od mjesta
na kojem ste pritisnuli x (nastavljanje
reprodukcije).
Pokretanje slideshow reprodukcije kad
je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne
datoteke.
SCENE SEARCH (str. 39)
Odabir moda pretraživanja scena koji
omogućuje bržu izmjenu scena unutar
naslova koji se trenutno reproducira.
X (pauza)
Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.
x (zaustavljanje)
Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta
zaustavljanja (mjesto nastavljanja) (str. 37,
44). Mjesto nastavljanja za naslov/zapis
je posljednje reproducirano mjesto na
disku ili posljednja fotografija za mapu s
fotografijama.
 nastavlja se
11
Gi SURROUND (str. 42)
t (odabir ulaza) (str. 30)
Uključivanje i isključivanje surround
moda za slušalice.
Odabir između TV ulaza i drugih izvora
ulaznog signala.
PHONE LEVEL +/– (str. 42)
 (svjetlo)
Podešava glasnoću slušalica dok su spojene slušalice i dok se reproducira disk.
Uključuje svjetlo na tipkama E i F
(osim /// i ENTER) te je korisno za rukovanje u mraku.
TV  (glasnoća TV-a) +/– (str. 30)
Podešavanje glasnoće TV prijemnika.
Prednja strana uređaja
Tipka  ima ispupčenje. Ispupčenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
A?/1 (uključeno/pripravno stanje)
(str. 31)
Uključenje uređaja, ili isključenje u
pripravno stanje.
BUložnica diska (str. 36)
CIndikator Blu-ray diska
Svijetli bijelo kad je uređaj uključen.
Svijetli plavo tijekom reprodukcije BD
diskova.
DPokazivač (str. 13)
EWLAN indikator
Svijetli kad je odabrana opcija "Wireless"
kao način spajanja u "Internet Settings" kod
podešavanja "Network Settings" (str. 63).
FSenzor daljinskog upravljača
(str. 29)
GN (reprodukcija), x (zaustavljanje) (str. 36)
Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
H (otvaranje/zatvaranje) (str. 36)
Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.
12
I% USB priključnica (str. 46)
Za spajanje USB uređaja.
JPriključnica PHONES (str. 42)
Spojite slušalice u ovu priključnicu.
Zaključavanje uložnice diska (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i spriječiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen, više od 10 sekundi
držite pritisnutom tipku N na uređaju, dok
se na pokazivaču ne pojavi "LOCKED".
Uložnica diska je zaključana.
Za otključavanje uložnice diska, držite
pritisnutom tipku N na uređaju, dok se na
pokazivaču ne pojavi "UNLOCK".
Pokazivač
AN, X
Svijetli tijekom reprodukcije ili pauze.
BHD (str. 51)
Svijetli prilikom emitiranja 720p/1080i/
1080p video signala iz HDMI OUT
priključnice ili 720p/1080i video
signala iz COMPONENT VIDEO OUT
priključnica.
CHDMI (str. 17)
Svijetli kad je prepoznat HDMI uređaj.
FIndikator mrežne povezanosti
Svijetli tijekom pristupa mreži i preuzimanja softvera uređaja.
Za detalje o preuzimanju softvera uređaja,
pogledajte str. 49.
b
Indikator mrežne povezanosti možda neće
svijetliti za vrijeme mrežne dijagnostike ili
tijekom drugih postupaka čak i ako je u tijeku
pristup mreži.
DEXT (str. 26)
Svijetli kad je registrirana vanjska
memorija.
EInformacije o reprodukciji
Možete provjeriti vremenske informacije.
Pritisnite TIME više puta tijekom reprodukcije. Prikaz se mijenja na sljedeći
način:
Tijekom reprodukcije BD-ROM/DVD VIDEO
diska
Proteklo vrijeme tekućeg naslova
r
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
Tijekom reprodukcije CD diska
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa
r
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
r
Proteklo vrijeme tekućeg diska*
r
Preostalo vrijeme tekućeg diska*
*Osim MP3 audiozapisa
z
Može se prikazati "T" (naslov ili zapis), "C"
(poglavlje) ili "D" (disk), ovisno o disku.
 nastavlja se
13
Stražnja strana uređaja
ACOMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb/
Cb, Pr/Cr) priključnice (str. 19)
FEXT utor (str. 26)
BLINE OUT (S VIDEO) priključnica
(str. 20)
HHDMI OUT priključnica
(str. 17, 22)
CLINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice (str. 19, 20, 25)
DMULTI CHANNEL OUTPUT
(FRONT L/R, SURROUND L/R,
SUR BACK L/R, CENTER,
SUBWOOFER) priključnice
(str. 24)
EVentilacijski otvori
Ventilator se nalazi unutar uređaja.
14
GAC IN priključnica (str. 29)
ILINE OUT (VIDEO) priključnica
(str. 20)
JDIGITAL OUT (COAXIAL) priključnica (str. 23)
KDIGITAL OUT (OPTICAL) priključnica (str. 23)
LLAN (100) priključnica (str. 27)
Povezivanje uređaja
Slijedite korake 1 do 8 kako biste povezali
uređaj i podesili postavke uređaja. Ne spajajte
mrežni kabel dok ne stignete do "Korak 5:
Spajanje mrežnog kabela" (str. 29).
Povezivanje i podešavanje
Provjerite jesu li isporučeni sljedeći predmeti.
&&Provjerite je li uz uređaj isporučen sljedeći
pribor.
&&Mrežni kabel (1)
&&Daljinski upravljač (1)
&&R6 (veličina AA) baterije (2)
Povezivanje i
podešavanje
15
Korak 1: Spajanje na TV prijemnik
O video/HDMI OUT priključnicama
Uređaj sadrži sljedeće video priključnice. Spojite uređaj na vaš TV prijemnik u skladu s ulaznim priključnicama na TV prijemniku.
Kad spajate uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela, možete uživati u digitalnoj slici i
zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice.
Vrsta priključnice
Razlučivost slike
Visoka Digitalno
kvaliteta
High Definition:
Pogledajte "Spajanje
1080/24p, 1080p,
na HDMI priključnicu"
1080i, 720p
(str. 17).
Standard Definition:
576p/480p, 576i/480i
Analogno
Standardna
kvaliteta
b
&& Čvrsto spojite kabele kako biste spriječili neželjene smetnje.
&& Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
komponentu koju namjeravate spojiti.
&& Ovaj uređaj ne možete spojiti na TV prijemnik
koji nema video ulaznu priključnicu.
&& Ne gnječite kabele za spajanje. Guranje uz
stjenku kućišta i sl. može oštetiti kabele ili
priključnice.
16
Povezivanje
High Definition:
1080i, 720p
Standard Definition:
576p/480p, 576i/480i
Pogledajte "Spajanje
na komponentne video
priključnice (Y, Pb/Cb,
Pr/Cr)" na str. 19
Standard Definition:
576i/480i
Pogledajte "Spajanje
na audio/video ili S
VIDEO priključnicu"
na str. 20.
Standard Definition:
576i/480i
Pogledajte "Spajanje
na audio/video ili S
VIDEO priključnicu"
na str. 20.
Spajanje na TV prijemnik koristeći DVI ulaz
Upotrijebite HDMI-DVI konverzijski kabel
(nije isporučen). DVI priključnica ne prihvaća audio signale, pa je potrebno upotrijebiti
dodatnu audio vezu uz ovu vezu (str. 21).
Nadalje, HDMI OUT priključnicu ne možete
spojiti na DVI priključnice koje ne podržavaju HDCP (primjerice, DVI priključnice na
računalnim monitorima).
Spajanje na HDMI priključnicu
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Povezivanje i podešavanje
Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela kako biste uživali u digitalnoj slici i
zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice.
Ako spajate Sony TV prijemnik koji podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18), pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik.
Ako spajate TV prijemnik koji podržava 1080/24p ili 1080p, upotrijebite High Speed HDMI kabel.
HDMI kabel (nije isporučen)
TV
Napomene o spajanju na HDMI OUT
priključnicu
Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT
priključnicu i utikač.
&& Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI utikač
tako da provjerite njihov oblik. Provjerite da
utikač nije okrenut naopako ili nagnut.
&&Nemojte gurati uređaj uz stjenku ormarića
kad stavljate uređaj sa spojenim HDMI
kabelom u ormarić. Može doći do oštećenja
HDMI OUT priključnice ili HDMI kabela.
&&Prilikom spajanja ili odspajanja, nemojte
vijati ili zakretati HDMI utikač.
O indikatorima HDMI veze
Kad spojite komponentu koja podržava HDMI,
na pokazivaču svijetli HDMI indikator.
&& Odspojite HDMI kabel kad prenosite uređaj.
 nastavlja se
17
b
&& Nisu svi "high definition" TV prijemnici u potpunosti kompatibilni s ovim proizvodom i može
doći do pojave smetnji u prikazanoj slici. U slučaju problema s 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p scan slikom, preporučeno je prebaciti vezu
na LINE OUT VIDEO priključnicu. Ako imate
pitanja u vezi s kompatibilnošću TV prijemnika s
ovim modelom 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p Blu-ray Disc/DVD uređaja, molimo
obratite se našem servisnom centru.
&& Ako slika nije jasna, prirodna ili ako niste njome
zadovoljni, promijenite razlučivost izlaznih
videosignala u koraku 3 odjeljka "Output Video
Format" u poglavlju "Video Settings" (str. 51).
&& Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi
HDMI logo.
O BRAVIA Sync značajki
(samo za HDMI vezu)
Povezujući Sony komponente koje podržavaju funkciju "Control for HDMI" pomoću
HDMI kabela (nije isporučen), upravljanje se
pojednostavljuje kako je opisano niže:
&&Reprodukcija pritiskom na tipku
Kad pritisnete jednu od sljedećih tipaka,
spojeni TV prijemnik se uključi te se automatski odabire odgovarajući ulazni kanal
za uređaj.
––?/1
––HOME: Automatski se pojavi izbornik
uređaja (str. 11, 36, 48).
––N: Automatski se pokreće reprodukcija
(str. 37).
&&Isključenje sustava
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
TV ?/1 na daljinskom upravljaču, uređaj
i sve komponente koje podržavaju HDMI
automatski se isključuju.
&&Theatre
Kad pritisnete THEATRE, uređaj automatski
odabire optimalni video mod za gledanje filmova. Kad je Sony AV pojačalo (prijemnik)
spojeno pomoću HDMI kabela, izlaz zvučnika također se automatski mijenja. Kad je
pomoću HDMI kabela spojen TV prijemnik
koji podržava značajku Theatre Mode, video
mod TV prijemnika automatski se prebacuje
na Theatre Mode. Ponovno pritisnite tipku
kako biste vratili originalno podešenje.
18
&&Praćenje jezika
Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu
vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja također se mijenja nakon isključenja i
uključenja uređaja.
Priprema za BRAVIA Sync značajku
Podesite "Control for HDMI" na "On" u
izborniku "System Settings" (str. 61). Za
detalje o podešavanju vašeg TV prijemnika
ili drugih spojenih komponenti, pogledajte
upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik
ili komponente.
z
&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s "Control for
HDMI" funkcijom Easy Setting, postavka
"Control for HDMI" na uređaju automatski se
uključuje, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku također podešena na
"On". Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
TV prijemnik.
&& Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV
prijemnik koji je kompatibilan s BRAVIA Sync
značajkom, možete upravljati osnovnim funkcijama uređaja pomoću daljinskog upravljača TV
prijemnika, ako je postavka "Control for HDMI"
na spojenom TV prijemniku podešena na "On".
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV
prijemnik.
b
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija "Control
for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz komponentu.
Spajanje na komponentne video priključnice (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)
Povežite COMPONENT VIDEO OUT priključnice uređaja i TV prijemnika komponentnim
videokabelom. Možete uživati u slici visoke kvalitete.
Spojite LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice pomoću audio/video kabela.
(zeleni)
(plavi)
(crveni)
Komponentni video
kabel (nije isporučen)
(zeleni)
(plavi)
(crveni)
(crveni)
Povezivanje i podešavanje
Blu-ray Disc/DVD uređaj
(bijeli)
Audio/video kabel*
(crveni)
Spojite u skladu s bojom utikača
i priključnice.
(bijeli)
Spojite u skladu s bojom utikača
i priključnice.
TV
: Tok signala
*Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.
b
Kad spojite uređaj i TV prijemnik pomoću komponentnog videokabela, odspojite videopriključak
(žuti) audio/video kabela.
 nastavlja se
19
Spajanje na audio/video ili S VIDEO priključnice
Spojite LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) priključnice uređaja s vašim TV prijemnikom
pomoću audio/video kabela. Možete uživati u standardnoj kvaliteti slike i zvuka.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
ili
(žuti) (crveni)
S-video kabel
(opcija)
(bijeli)
Audio/video kabel*
(žuti)
(crveni)
(bijeli)
Spojite u skladu s bojom
utikača i priključnice.
TV
: Tok signala
*Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.
b
Kad spojite uređaj i TV prijemnik pomoću S-video
kabela, odspojite videopriključak (žuti) audio/
video kabela.
20
Korak 2: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
O audio/HDMI OUT priključnicama
Uređaj sadrži sljedeće audio priključnice. Spojite uređaj na vaše AV pojačalo (prijemnik) u
skladu s ulaznim priključnicama na AV pojačalu (prijemniku).
Povezivanje
Digitalno
Pogledajte "Spajanje na HDMI priključnicu" na
str. 22.
Pogledajte "Spajanje na digitalne priključnice
(OPTICAL/COAXIAL)" na str. ˝23.
Analogno
Povezivanje i podešavanje
Vrsta priključnice
Pogledajte "Spajanje na 7.1-kanalne priključnice"
na str. 24.
Pogledajte "Spajanje na audio L/R priključnice"
na str. 25.
z
Za točan položaj zvučnika, pogledajte upute za
uporabu isporučene uz spojene komponente.
 nastavlja se
21
Spajanje na HDMI priključnicu
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima HDMI ulaz, koristite ovaj način povezivanja. Možete
uživati u višoj kvaliteti zvuka sa spojenog AV pojačala (prijemnika).
Za slušanje 7,1-kanalnog zvuka, koristite High Speed HDMI kabel.
Ako spajate Sony AV pojačalo (prijemnik) koje podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18),
pogledajte upute za uporabu isporučene uz AV pojačalo (prijemnik).
Blu-ray Disc/DVD uređaj
HDMI kabel (nije isporučen)
AV pojačalo (prijemnik)
HDMI kabel (nije isporučen)
1 Spojite HDMI OUT priključnicu uređaja
s vašim AV pojačalom (prijemnikom).
2 Podesite "BD Audio Setting" na "Direct"
u izborniku "Audio Settings" (str. 57).
Za slušanje sporednog zvuka (komentara),
podesite "BD Audio Setting" na "Mix".
22
TV
z
Provjerite sljedeće postavke:
––Je li "Audio Output Priority" podešen na
"HDMI" u izborniku "Audio Settings" (str. 54).
––Je li "Audio (HDMI)" podešen na "Auto" u
izborniku "Audio Settings" (str. 57).
b
Ne prihvaćaju sva HDMI-kompatibilna AV pojačala
(prijemnici) 8-kanalne linearne PCM signale. Pogledajte i upute isporučene uz spojeno AV pojačalo
(prijemnik).
Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL)
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic ili DTS*2 dekoder i
digitalnu ulaznu priključnicu, možete uživati u Dolby Digital (5.1-kanalni), Dolby Pro Logic
(4-kanalni) ili DTS (5.1-kanalni) surround efektima.
Povezivanje i podešavanje
Blu-ray Disc/DVD uređaj
ili
Optički digitalni kabel
(opcija)
Koaksijalni digitalni kabel
(opcija)
AV pojačalo (prijemnik)
: Tok signala
1 Spojite digitalnu priključnicu uređaja s
vašim AV pojačalom (prijemnikom).
2 Podesite "Audio Output Priority" na
"Coaxial/Optical" u izborniku "Audio
Settings" (str. 54).
3 Podesite postavke "Dolby Digital" i
"DTS" u izborniku "Audio Settings"
(str. 57).
U suprotnom se iz zvučnika neće čuti
ništa, ili će se čuti glasna buka.
Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol dvostruko-D su zaštitni
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
*2
Proizvedeno prema licenci američkih patenata
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 i ostalih američkih i
svjetskih izdanih i patenata u pripremi. DTS je
registrirani zaštitni znak, dok su DTS logotipi,
simbol DTS-HD i DTS-HD Master Audio I
Essential zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
*1
 nastavlja se
23
Spajanje na 7.1-kanalne priključnice
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima 7.1-kanalne ulaze, možete uživati u višekanalnom
surround zvuku.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Stereo audiokabel
(opcija)
Stereo audiokabel
(opcija)
Stereo audiokabel
(opcija)
Mono audiokabel
(opcija)
Mono audiokabel
(opcija)
AV pojačalo (prijemnik)
: Tok signala
1 Spojite 7.1-kanalne priključnice uređaja 3 Podesite postavke "Speaker Settings"
s vašim AV pojačalom (prijemnikom).
2 Podesite "Audio Output Priority" na
"Multi Channel Analogue" u izborniku
"Audio Settings" (str. 54).
24
u izborniku "Audio Settings" (str. 54).
Spajanje na audio L/R priključnice
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) sadrži samo L i R audio ulazne priključnice, koristite ovu
vrstu povezivanja.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Povezivanje i podešavanje
(crveni)
(bijeli)
Audio/video kabel*
(crveni)
(bijeli)
Spojite u skladu s bojom
utikača i priključnice.
AV pojačalo (prijemnik)
: Tok signala
*Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.
25
Korak 3: Umetanje
vanjske memorije
Kako biste uživali u dodatnom sadržaju
(poput BONUSVIEW/BD-LIVE) u nekim
naslovima na Blu-ray disku, potrebno je
koristiti vanjsku memoriju (opcija).
Umetnite vanjsku memoriju (1 GB ili veću
USB flash memoriju, primjerice Sony
USM2GL, USM4GL ili USM1GH) u EXT
utor kako bi služila kao mjesto za pohranu.
b
Funkcija BD-LIVE neće biti dostupna čak i ako
spojite vanjsku memoriju na USB priključnicu na
prednjoj strani uređaja.
Vanjsku memoriju umetnite dokraja u EXT
utor.
Provjerite da li EXT indikator na pokazivaču
svijetli kad se uređaj uključi.
Stražnja strana uređaja
Sony USM2GL
(nije isporučeno)
S logotipom okrenutim
prema gore
Uklanjanje vanjske memorije
1
2
26
Pritisnite ?/1 kako biste isključili uređaj.
Izvucite vanjsku memoriju iz EXT utora.
b
&& Vanjsku memoriju umetnite ravno. Ako memoriju
umetnete u utor uz uporabu prekomjerne sile, to
može oštetiti i vanjsku memoriju i uređaj.
&& Vanjsku memoriju držite dalje od male djece
kako bi se spriječilo da je slučajno progutaju.
&& Ne pritišćite vanjsku memoriju presnažno u utor
jer to može uzrokovati nepravilnosti u radu.
&& Preporučamo uporabu Sony USM2GL memorije,
koja je dostupna od travnja 2009.
&& Ostali USB flash uređaji mogu podržavati ovu
funkciju. Ipak, ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim USB flash memorijama.
&& Prilikom umetanja USB flash memorije, prvo
provjerite pravilan smjer umetanja.
&& Ovisno o USB flash memoriji, ona može viriti
iz EXT utora. Ne primjenjujte silu kako biste je
umetnuli u utor, niti ne pritišćite dio USB flash
memorije koji viri iz utora.
&& Ne spajajte ništa osim USB flash memorije na
EXT utor.
&& Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili vanjske memorije, prilikom umetanja ili uklanjanja
vanjske memorije isključite uređaj.
&& Kad EXT indikator ne svijetli, isključite uređaj,
uklonite i ponovno umetnite vanjsku memoriju,
zatim ponovno uključite uređaj.
&& Ne spajajte vanjsku memoriju koja sadrži
slikovne ili glazbene datoteke kako bi se izbjeglo
oštećivanje podataka na vanjskoj memoriji.
&& Prilikom formatiranja USB flash memorije
koristite format FAT16 ili FAT32.
Korak 4: Spajanje na mrežu
Spojite uređaj na pristup internetu. Odaberite način spajanja, spajanje preko bežičnog LAN
routera (pristupne točke) (dolje) ili izravno na širokopojasni router (str. 28). Možete uživati u
BD-LIVE funkciji (str. 38), reproducirati slikovne datoteke preko mreže (str. 47) ili ažurirati
softver uređaja (str. 49).
Povezivanje i podešavanje
1 Spojite uređaj na pristup internetu preko bežičnog LAN routera.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Bežični LAN router
(pristupna točka)
ADSL modem/
kabelski modem
Računalo
Internet
LAN kabel (opcija)
Pogledajte također upute za uporabu bežičnog LAN routera.
2 Provjerite svoje okruženje spajanja na računalu i izvršite potrebno podešavanje.
Bežični LAN router (pristupna točka)
Postavke
Sigurnosna postavka
Tip
Sigurnost je podešena.
Provjerite sigurnosnu postavku mreže na
svom računalu. Primjer: Windows XP*1
Kompatibilno s
Wi-Fi Protected
Setup*2
Pogledajte "Podešavanje
bežičnog LAN-a (Automatska registracija (WPS))" na
str. 33.
Poruka s ikonom zaključavanja potvrđuje
da je sigurnost uključena.
Bije kompatibilno
s Wi-Fi Protected
Setup
Pogledajte "Podešavanje
bežičnog LAN-a (skeniranje
pristupne točke)" na str. 34.
Bilo koji tip
Pogledajte "Podešavanje
bežičnog LAN-a (skeniranje
pristupne točke)" na str. 34.
Bez podešavanja sigurnosti.*3
Provjerite sigurnosnu postavku mreže na
svom računalu. Primjer: Windows XP*1
Poruka označava da sigurnost nije
podešena.
*1
*2
*3
Ako upotrebljavate drugi operativno sustav, pogledajte Help na računalu.
Možete jednostavno podesiti postavke mreže jednim pritiskom na tipku WPS na bežičnom LAN
routeru (pristupnoj točki). Bežični LAN routeri (pristupne točke) kompatibilni s Wi-Fi Protected
Setup mogu imati logotip ("
").
Za detalje, pogledajte "No Security" na str. 78.
 nastavlja se
27
Izravno spajanje na širokopojasni router
1
Spojite LAN (100) priključnicu uređaja
na širokopojasni router.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
Za nadogradnju softvera uređaja putem
mreže
Pogledajte "Network Update" (str. 49) i
"Software Update Notification" (str. 62).
b
Ne spajajte telefonsku liniju na LAN (100)
priključnicu jer to može uzrokovati nepravilnosti
u radu.
Za uživanje u BD-LIVE funkciji
Pogledajte "Uživanje u BONUSVIEW/
BD-LIVE opcijama" na str. 38.
b
LAN kabel
(nije isporučen)
Za uživanje u funkciji BD-LIVE preporučujemo
uporabu internetske veze s učinkovitom brzinom
od 1 Mbps ili većom, ovisno o načinu povezivanja
i mreži.
Širokopojasni
router
Na računalo
LAN kabel
(nije isporučen)
ADSL modem/
kabelski modem
Internet
2
Podesite postavke "Internet Settings" u
izborniku "Network Settings" (str. 63).
b
&& Ovisno o modemu ili routeru, razlikuje se i vrsta
LAN kabela (ravni ili ukršteni). Za detalje o LAN
kabelima pogledajte upute za uporabu isporučene
uz modem ili router.
&& Ne spajajte LAN priključnicu uređaja na LAN
priključnicu računala.
z
Savjetujemo uporabu oklopljenog spojnog (LAN)
kabela, ravnog ili ukriženog.
28
Korak 6: Priprema
daljinskog upravljača
Kad su sva povezivanja dovršena, spojite
isporučeni mrežni kabel (kabel napajanja) na
AC IN priključnicu uređaja. Zatim spojite
mrežne kabele uređaja i TV prijemnika
(kabele napajanja) na zidnu utičnicu.
Uređajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Uložite dvije
R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta 3 i # na baterijama i unutar
baterijskog pretinca. Kad koristite daljinski
upravljač, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača X na uređaju (str. 12).
1
Povezivanje i podešavanje
Korak 5: Spajanje
mrežnog kabela
na AC IN priključnicu
2
na zidnu utičnicu
b
&& Baterije koristite pravilno, kako bi se izbjeglo
moguće curenje i korozija. Ako dođe do curenja,
ne dirajte tekućinu rukama. Pridržavajte se
sljedećeg:
––Ne koristite zajedno novu i staru bateriju, ili
baterije različitih proizvođača.
––Ne pokušavajte puniti baterije.
––Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač
duži vremenski period, uklonite baterije.
––Ako dođe do curenja baterija, obrišite svu
tekućinu iz baterijskog pretinca i uložite nove
baterije.
&& Senzor daljinskog upravljača (označen s X na
prednjoj strani uređaja) ne izlažite snažnom
svjetlu, primjerice, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
rasvjetnom uređaju. Uređaj možda neće reagirati
na daljinski upravljač.
 nastavlja se
29
Upravljanje TV prijemnicima
pomoću daljinskog upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete podešavati glasnoću spojenog Sony
TV prijemnika, birati ulazni signal te ga
uključivati/isključivati.
b
Ako unesete novi brojčani kôd, prethodno uneseni
brojčani kôd bit će izbrisan.
1
b
Brojčani kodovi TV prijemnika kojima
se može upravljati
Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača,
brojčani kôd se može resetirati na tvorničke vrijednosti. Ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd.
Ako je navedeno više od jednog koda,
pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne
pronađete onaj kojeg vaš TV prijemnik
podržava.
TV ?/1
Brojčane
tipke
t
TV 2 +/–
Dostupne tipke
Ovisno o spojenom uređaju, možda nećete
moći upravljati TV prijemnikom pomoću nekih
ili svih tipaka (TV ?/1, t ili TV  +/–).
Tipke
Funkcija
TV ?/1
Uključenje ili isključenje
t (odabir ulaza) Odabir izvora ulaznog
signala TV prijemnika,
između TV i ostalih
izvora ulaznog signala.
TV 2 (glasnoća) Podešavanje glasnoće
TV prijemnika.
+/–
Upravljanje ostalim TV prijemnicima
pomoću daljinskog upravljača
30
Možete također podešavati razinu glasnoće,
ulazni izvor i uključenje/isključenje TV prijemnika drugih proizvođača. Ako je vaš TV
prijemnik naveden u tablici ispod, unesite
kôd odgovarajućeg proizvođača.
Kad držite pritisnutom tipku TV ?/1,
pomoću brojčanih tipaka unesite kôd
proizvođača.
Primjerice, za unos "09", pritisnite "0"
zatim "9".
2
Proizvođač
Brojčani kôd
Sony
01 (standardno)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
Otpustite TV ?/1.
Korak 7: Jednostavno
podešavanje
4 Odaberite jezik za izbornike na zaslonu
pomoću tipaka M/m, zatim pritisnite
ENTER.
Kad je uređaj uključen po prvi put
Pričekajte neko vrijeme da se uređaj uključi
i započne Easy Setup.
Pojavi se poruka za početna podešenja.
5 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Povezivanje i podešavanje
Slijedite korake ispod kako biste unijeli
minimalan broj osnovnih podešenja za uporabu uređaja. Ako ne dovršite jednostavno
podešavanje (Easy Setup), ono će se pojaviti
svaki put kad uključite uređaj.
Unesite niže navedene postavke redom.
?/1
TV ?/1
6 Odaberite vrstu kabela kojim ste spojili
</M/m/,,
ENTE R
uređaj i TV prijemnik, zatim pritisnite
ENTER.
HOME
1 Uključite TV prijemnik.
2 Pritisnite ?/1 kako biste uključili
uređaj.
Uređaj se uključi nakon par trenutaka.
3 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal uređaja
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
b
Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale video izlazne priključnice, odaberite
"Component Video".
Pojavi se prozor za odabir jezika izbornika
(OSD).
&&Ako se prozor za odabir jezika izbornika (OSD) ne pojavi Pritisnite HOME
i odaberite "Easy Setup" u izborniku
"Setup" (str. 67). Zatim, odaberite
"Start" i pritisnite ENTER.
 nastavlja se
31
7 Napravite odgovarajuća podešenja, u
skladu s kabelima spojenima na TV.
1Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu.
Kad odaberete "HDMI" u koraku 6
2Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite
ENTER.
1Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Na oko 30 sekundi se pojavi testni
prikaz.
Primjer: kad je razlučivost izlaznog
videosignala podešena na 1080i
Trenutno podešenje razlučivosti izlaznog
videosignala
b
Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN
za povratak na korak 6 i odaberite
"Component Video".
2Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu.
3Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite
ENTER.
Kad odaberete "Video" u koraku 6
Odaberite format slike u skladu s vašim
TV prijemnikom, zatim pritisnite ENTER.
Odaberite "16:9" kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen)
ili na TV prijemnik s funkcijom širokog
zaslona (wide mode).
Odaberite "4:3" kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog zaslona.
8 Odaberite "Allow" kako biste dopustili
spajanje na internet radi BD sadržaja
te pritisnite ENTER.
Kad odaberete "Component Video" u koraku 6
1Odaberite razlučivost izlaznih videosignala za spojeni TV prijemnik,
zatim pritisnite ENTER. Za detalje
o razlučivosti izlaznih videosignala
pogledajte str. 52.
Odaberite "Do not allow" da biste onemo­
gućili spajanje na internet radi BD sadržaja.
9 Podesite "Quick Start Mode" na "On"
ili "Off", zatim pritisnite ENTER.
Na oko 30 sekundi se pojavi testni
prikaz. Za testni prikaz pogledajte
"Kad odaberete "HDMI" u koraku 6"
(gore).
b
Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN
za povratak na prethodni prikaz i promijenite razlučivost.
32
Za detalje o opciji "Quick Start Mode"
pogledajte str. 61.
10Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Korak 8: Podešavanje
bežičnog LAN-a
z
&& Možete resetirati postavke na njihove tvorničke
vrijednosti (str. 68).
&& "Easy Setup" se može ponovno pokrenuti iz
"Easy Setup" u izborniku "Setup" (str. 67).
Podešavanje bežičnog LAN-a
(automatska registracija (WPS))
Upotrijebite sljedeći postupak kod spajanja
uređaja na bežični LAN router (pristupnu
točku) kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup
s podešenom sigurnosti.
Povezivanje i podešavanje
Postavke mreže ovise o dostupnom načinu
spajanja ili bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki). Pogledajte "Korak 4: Spajanje na
mrežu" na str. 27 za provjeru odgovarajućih
postavki.
b
Bežične postavke bežičnog LAN routera (pristupne
točke) mogu se automatski promijeniti ako funkciju
Wi-Fi Protected Setup upotrijebite prije podešavanja
bežičnog LAN routera (pristupne točke). U tom
slučaju, možda će trebati odgovarajuće promijeniti
bežične postavke na računalu. Za detalje pogledajte također upute za uporabu bežičnog LAN routera
(pristupne točke).
1 Slijedite korake 1 i 2 iz "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 27.
2 Pritisnite HOME.
3 Odaberite 6 (Setup) koristeći /.
4 Odaberite "Internet Settings" u izborniku
"Network Settings" i pritisnite ENTER.
5 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
6 Odaberite "Wireless" i pritisnite ENTER.
7 Odaberite "Automatic registration
(WPS)" i pritisnite ENTER.
8 Provjerite položaj tipke WPS na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki) i
kako je pritisnuti.
Položaj tipke WPS na bežičnom LAN
routeru (pristupnoj točki) i kako je
pritisnuti ovisi o bežičnom LAN routeru
(pristupnoj točki). Za detalje pogledajte
također upute za uporabu bežičnog LAN
routera (pristupne točke).
 nastavlja se
33
9 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
10Pritisnite i zadržite tipku WPS na bežič-
nom LAN routeru (pristupnoj točki) dok
ne počne treperiti indikator na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki).
Pritisnite tipku WPS unutar 2 minute
nakon koraka 9.
Prikazuje se poruka "Access point registration is complete.".
Primjer: Ako bežični LAN router (pristupna točka) ima tipku WPS
14Provjerite postavke, odaberite "Finish"
i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se poruka "Settings are
complete.".
Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite poruku.
Nakon toga ponovno podesite mrežne
postavke ili ponovite dijagnostiku mreže.
Podešavanje bežičnog LAN-a
(skeniranje pristupne točke)
Upotrijebite sljedeći postupak kad spajate uređaj na bežični LAN router (pristupnu točku)
bez sigurnosti koji je kompatibilan s Wi-Fi
Protected Setup ili koji nije kompatibilan s
Wi-Fi Protected Setup.
1 Slijedite korake 1 i 2 iz "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 27.
b
&& Ako uređaj ne prepozna bežični LAN router
(pristupnu točku), ponovite postupak od
koraka 9 nakon nekog vremena.
&& U nekim slučajevima, ovisno o sigurnosti bežičnog LAN routera (pristupne točke), možda
neće biti moguće upotrebljavati funkciju Wi-Fi
Protected Setup. U tom slučaju, slijedite upute
na zaslonu i promijenite postavke bežičnog
LAN routera (pristupne točke).
11Odaberite "Do not use" i pritisnite
ENTER.
Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite
"Use". Detalje pogledajte u "Network
Settings" na str. 63.
12Odaberite "Perform" pomoću / i
zatim pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka
pogreške, slijedite upute na zaslonu.
Dodatne detalje potražite na sljedećoj
internetskoj stranici i provjerite odjeljak
FAQ: http://support.sony-europe.com/
13Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
34
2 Provjerite SSID i sigurnosni ključ na
zaslonu za podešavanje bežičnog LAN
routera (pristupne točke).
Za informacije o postupku uporabe
zaslona za podešavanje bežičnog LAN
routera(pristupne točke), posjetite sljedeću
internetsku stranicu ili se obratite proizvođaču bežičnog LAN routera (pristupne
točke). http://support.sony-europe.com/
––Tip sigurnosti: Za detalje i tipu sigurnosti koju možete upotrebljavati s ovim
uređajem pogledajte "O sigurnosti
bežičnog LAN-a" na str. 78.
––Sigurnosni ključ: Bežični LAN router
(pristupna točka) ima WEP ili WPA
ključ, ovisno o odabranom tipu
sigurnosti.
z
WEP ili WPA ključ može se zvati i "zaporka"
ili "mrežni ključ", ovisno o bežičnom LAN
routeru (pristupnoj točki).
3 Pritisnite HOME.
4 Odaberite 6 (Setup) koristeći /.
5 Odaberite "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite
ENTER.
6 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
7 Odaberite "Wireless" i pritisnite ENTER.
8 Odaberite "Access point scan" i zatim
pritisnite ENTER.
Uređaj će prepoznati obližnje pristupne točke i prikazati SSID (Server Set Identifier) i
postavke sigurnosti.
SSID utvrđen u koraku 2 i pritisnite
ENTER.
Ako se vaš bežični LAN router (pristupna
točka) ne prepozna, pritisnite RETURN
i ponovite postupak od koraka 8 nakon
nekog vremena. Ako se router i dalje ne
prepoznaje, pritisnite RETURN za odabir
"Manual registration" u koraku 8. Detalje
potražite u "Internet Settings" na str. 63.
10Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER.
Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA
ključa.
&&Ako odaberete "None", prijeđite na
korak 13.
z
Automatski se odabire odgovarajuća sigurnost. Inače nije potrebno mijenjati postavku
sigurnosti.
ENTER.
Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite
"Use". Detalje pogledajte u "Network
Settings" na str. 63.
16Odaberite "Perform" pomoću / i
zatim pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka
pogreške, slijedite upute na zaslonu.
Dodatne detalje potražite na sljedećoj
internetskoj stranici i provjerite odjeljak
FAQ: http://support.sony-europe.com/
17Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
18Provjerite postavke, odaberite "Finish"
Povezivanje i podešavanje
9 Odaberite pristupnu točku koja ima
15Odaberite "Do not use" i pritisnite
i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se poruka "Settings are
complete.".
Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite
poruku i ponovite podešavanje mreže.
11Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA
ključa.
Za unos znakova, pogledajte str. 65.
b
Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili
WPA ključ prije prelaska na korak 12. Nakon
što pritisnete  u koraku 12, na zaslonu se
više ne mogu provjeriti znakovi.
12Pritisnite .
b
WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica bez obzira na broj unesenih znakova.
13Odaberite "Auto Acquisition" i zatim
pritisnite ENTER.
Ako upotrebljavate statičku IP adresu,
odaberite "Manual". Detalje pogledajte u
"Network Settings" na str. 63.
14Odaberite "Auto" i pritisnite ENTER.
Ako navedete DNS server, odaberite
"Manual". Detalje pogledajte u "Network
Settings" na str. 63.
 nastavlja se
35
Reprodukcija BD/DVD
diska
BD
DVD
Z
Brojčane
tipke
</M/m/,,
ENTE R
OPTIONS
HOME
N
X
Reprodukcija
x
1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem
TV prijemniku, tako se signal uređaja
pojavi na zaslonu TV prijemnika.
2 Pritisnite Z i položite disk na uložnicu
diska.
Strana za reprodukciju okrenuta
prema dolje
3 Pritisnite Z za zatvaranje uložnice
diska.
&&Kad uložite komercijalno dostupan
BD-ROM ili DVD VIDEO disk, reprodukcija automatski započinje, ovisno
o disku.
36
4 Pritisnite HOME.
5 Odaberite "Video" koristeći </,.
6 Odaberite h koristeći M/m i pritisnite
N ili ENTER.
b
&& Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju briše
se iz memorije kad:
––otvorite uložnicu diska,
––pokrenete reprodukciju drugog naslova,
––promijenite postavke na uređaju, ili
––uklonite vanjsku memoriju (za BD-ROM
diskove).
&& Uređaj možda neće nastaviti reprodukciju, ovisno o disku ili mjestu zaustavljanja.
Za komercijalno dostupne BD-ROM ili
DVD VIDEO diskove, reprodukcija se pokreće. Za BD ili DVD diskove snimljene
na drugoj opremi, pojavi se popis naslova.
Odaberite naslov koristeći M/m i pritisnite
N ili ENTER.
Reprodukcija počinje.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite X.
z
U popisu naslova se "PL" (playlista) prikaže
pokraj imena naslova koji su izrađeni i editirani iz
njihovih originala.
Kod reprodukcije blokiranih BD diskova,
promijenite postavku "BD Parental Control"
u izborniku "BD/DVD Viewing Settings"
(str. 59). Kod reprodukcije blokiranih DVD
diskova, na zaslonu se pojavi prozor za unos
zaporke.
Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka, zatim pritisnite
ENTER.
Reprodukcija počinje.
Za registraciju ili promjenu zaporke, pogledajte "Password" (str 60).
Reprodukcija blokiranih BD-RE ili BD-R
diskova (Disc Lock)
Kod reprodukcije BD-RE ili BD-R diskova
koji su blokirani funkcijom Disc Lock, na zaslonu se pojavi prozor za unos vaše zaporke.
1
b
&& Ovisno o disku, neke od funkcija reprodukcije
možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz disk.
&& Ovisno o BD ili DVD disku koji je snimljen na
drugoj opremi, popis naslova ili nazivi naslova
možda neće biti prikazani.
Nastavljanje reprodukcije od mjesta na
kojem je bila zaustavljena (nastavljanje
reprodukcije)
Nakon zaustavljanja reprodukcije, odaberite
h koristeći M/m i pritisnite N ili ENTER.
Uređaj nastavlja reprodukciju od mjesta na
kojem ste pritisnuli x.
Za pokretanje reprodukcije od početka, pritisnite OPTIONS za odabir "Play from start"
i pritisnite ENTER. Reprodukcija počinje od
početka naslova.
Reprodukcija
Reprodukcija blokiranih BD ili DVD diskova
(Parental Control)
2
Pomoću brojčanih tipaka unesite četveroznamenkastu zaporku koja je bila
registrirana prilikom izrade diska, zatim
pritisnite ENTER.
Odaberite naslov i pritisnite N ili ENTER.
Reprodukcija počinje.
Reprodukcija pritiskom na tipku (samo za
HDMI povezivanje)
Pritisnite N.
Uređaj i spojeni TV prijemnik se uključe, na
TV prijemniku se odabire ulazni kanal uređaja, zatim se automatski pokreće reprodukcija.
b
&& Kod uporabe HDMI povezivanja, može doći
do vremenskog odmaka prije pojave slike na
zaslonu, a početni dio reproducirane slike možda
se neće prikazati.
&& Za uporabu funkcije reprodukcije pritiskom na
tipku, podesite "Control for HDMI" na "On" (stan­
dardna postavka) u izborniku "System Settings"
(str. 61).
 nastavlja se
37
Dostupne opcije
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Dostupne stavke variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
Stavke
Detalji
Headphones
Type
Odabir vrste slušalica
(str. 42).
Video Settings Podešavanje postavki
slike (str. 41).
Audio Settings Podešavanje postavki
zvuka (str. 42).
Title List
Prikaz popisa naslova.
Play
Nastavljanje reprodukcije naslova od mjesta
na kojem ste pritisnuli
x.
Play from start Pokretanje reprodukcije
od početka naslova.
Top Menu
Prikaz izbornika Top
Menu (glavni izbornik
diska) (str. 38).
Uporaba BD ili DVD izbornika
BD
DVD
Prikaz Top Menu izbornika
Tijekom reprodukcije BD ili DVD diska
možete pokrenuti Top Menu izbornik.
1
2
Pritisnite TOP MENU tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s Top Menu.
Odaberite stavku pomoću </M/m/,.
Prikaz Pop-up Menu izbornika
Neki BD-ROM diskovi sadrže skočne
izbornike koji se pojavljuju bez prekidanja
reprodukcije.
1
2
Pritisnite POP UP/MENU tijekom reprodukcije. Pojavi se Pop-up Menu izbornik.
Odaberite stavku pomoću </M/m/,,
tipaka u boji ili brojčanih tipaka, te slijedite upute na zaslonu.
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE
opcijama
BD
Menu/Popup
Menu
Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili
izbornika DVD diska
(str. 38).
Na nekim DB-ROM diskovima s logotipom
"BD LIVE"* nalazi se dodatan sadržaj i drugi
podaci koji se mogu preuzeti u vanjsku
memoriju (mjesto za pohranu).
Stop
Zaustavljanje
reprodukcije.
*
Title Search
Pretraživanje naslova i
pokretanje reprodukcije
od početka (str. 40).
Chapter
Search
Pretraživanje poglavlja
i pokretanje reprodukcije od početka (str. 40).
1 Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga.
2 Isključite uređaj.
3 Umetnite vanjsku memoriju (nije isporučena) u EXT utor na stražnjoj strani
uređaja.
Vanjska memorija se koristi kao mjesto
za pohranu.
Uvjerite se da je vanjska memorija pravilno umetnuta u uređaj (str. 26).
4 Spojite uređaj na mrežu (str. 27).
5 Uključite uređaj.
6 Podesite opciju "BD Internet
Connection" na "Allow" u "BD/DVD
Viewing Settings" (str. 60).
38
7 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.
Brisanje podataka iz vanjske memorije
Možete izbrisati nepotrebne podatke.
5
6
7
Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga.
Pritisnite HOME.
Odaberite "Video" tipkama </,.
Odaberite "BD Data" pomoću M/m,
zatim pritisnite ENTER.
BD
DVD
Možete pokrenuti brzo izmjenjivanje scena
unutar naslova koji se trenutno reproducira.
1 Pritisnite SCENE SEARCH tijekom
reprodukcije ili pauze.
Reprodukcija se pauzira i na dnu zaslona
se prikazuje skala s indikatorom scene.
2 Pomaknite indikator scena na željenu
scenu tipkama / ili m/M.
Indikator scena
Odaberite naziv diska i pritisnite
OPTIONS.
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Podaci s odabranog diska bit će izbrisani.
z
&& Kako biste odjednom izbrisali sve podatke s vanj­
ske memorije odaberite "Erase All" u koraku 6.
&& Kako biste preskočili korak 5 pritisnite ENTER
umjesto OPTIONS u koraku 5.
b
Reprodukcija
1
2
3
4
Brzo pretraživanje scena
(Scene Search)
&& Obrišete li Shared Cache Data podatke, učitani
sadržaji možda se neće prikazati, ovisno o disku.
&& Ovisno o BD-ROM disku, naziv diska možda
neće biti prikazan.
Trenutno mjesto
Indikator scena na traci se prikazuje oko
mjesta reprodukcije.
3 Otpustite tipku na mjestu kojeg želite
gledati.
Scena kod koje ste otpustili tipku prikazuje
se u modu pauze. Za ponovno pretraživanje
scena, pomaknite indikator scena tipkama
/ ili m/M.
4 Pritisnite SCENE SEARCH, ENTER, N
ili X.
Reprodukcija počinje.
Poništavanje moda pretraživanja scena
Pritisnite SCENE SEARCH, ENTER, N ili
X. Reprodukcija započinje od točke na kojoj
ste pritisnuli tipku.
 nastavlja se
39
b
&& Funkcija pretraživanja scena dostupna je za
naslove koji traju duže od 100 sekundi i kraće
od 100 sati.
&& Funkcija pretraživanja scena možda neće biti
dostupna, ovisno o disku.
Pretraživanje naslova/poglavlja
BD
DVD
Možete pretraživati poglavlja ako naslov
sadrži oznake poglavlja.
1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
Prikaz vremena reprodukcije i
informacija o reprodukciji
BD
DVD
Možete provjeriti informacije o naslovu,
uključujući brzinu video prijenosa i sl.
Pritisnite DISPLAY.
Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti
diska ili okolnostima uređaja.
Primjer: Kod reprodukcije BD-ROM diska
ili pauze.
Pojavi se izbornik s opcijama.
2 Odaberite način pretraživanja pomoću
/, zatim pritisnite ENTER.
"Title Search" - pretraživanje naslova (za
BD-ROM/DVD VIDEO diskove) "Chapter
Search" - pretraživanje poglavlja
Pojavi se polje za unos brojeva.
Primjer: Chapter Search
ATrenutno odabran kut snimanja
BBroj ili naziv naslova
CTrenutna audio postavka
DDostupne funkcije () kut snimanja/
B jezik dijaloga/' titlovi)
3 Pomoću brojčanih tipaka unesite broj
naslova ili poglavlja.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i
ponovno unesite drugi broj.
4 Pritisnite ENTER.
Nakon nekog vremena, uređaj pokreće
reprodukciju od odabranog broja.
EInformacije o reprodukciji
Prikazuje vrstu diska/način reprodukcije/video codec/brzinu prijenosa/traku
statusa reprodukcije/vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*)
FIzlazna razlučivost/Video frekvencija
*Prikazuje se kad pritisnete TIME više puta.
z
&& Informacije o reprodukciji također možete provjeriti na pokazivaču uređaja (str. 13).
&& Pritisnite SUBTITLE, AUDIO ili ANGLE za
odabir svake od postavki.
40
Podešavanje slike i zvuka za
video sadržaje
BD
DVD
b
Podešavanje slike
1
2
z
Postavke za "HD Reality Enhancer (HDMI)"
podešavaju se pojedinačno tijekom reprodukcije
videozapisa i fotografija.
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije.
Pojavi se izbornik s opcijama.
͞͞"Video Equaliser" elementi
1
2
Odaberite "Video Equaliser" gore u
koraku 3 i pritisnite ENTER.
Odaberite stavku i pritisnite ENTER.
Stavke
3
Detalji
Picture Quality
Mode (Standard/
Brighter Room/
Theatre Room/
Memory)
Odabire podešenje
slike prema s različitim
razinama osvjetljenja u
okruženju.
Video
Equaliser
Ova postavka može se
odabrati kada je opcija
"Picture Quality Mode"
podešena na "Memory"
(pogledajte ""Video
Equaliser" elementi" na
str. 41).
HD Reality
Enhancer
(HDMI)
NR (Noise
Reduction)
4
Ovo podešenje je raspoloživo samo u slučaju
izlasku videosignala iz
priključnice HDMI OUT
(pogledajte ""HD Reality
Enhancer (HDMI)" elementi" na str. 41).
Smanjuje smetnje na
slici (pogledajte ""NR"
elementi" na str. 42).
Odaberite ili podesite postavke pomoću
</M/m/,, zatim pritisnite ENTER.
Za podešavanje ostalih stavki, ponovite
korake 3 i 4.
Detalji
Mijenja kontrast.
Contrast
((slabiji) –3 ~ 0
~ 3 (jači))
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Standardne postavke su podcrtane.
Stavke
Reprodukcija
Odaberite "Video Settings" pomoću M/m,
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se "Video Settings" prozor.
&& Prije promjene postavki "Picture Quality Mode",
podesite podešenje slike za vaš TV prijemnik na
"Standard".
&& "Video Settings" nije dostupno kad je spojeni TV
prijemnik podešena na Theatre Mode (str. 18).
&& Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira, efekti
"FNR", "BNR" ili "MNR" možda će se teško
uočiti.
Mijenja ukupnu
Brightness
((tamnije) –3 ~ svjetlinu.
0 ~ 3 (svjetlije))
Mijenja ukupnu razinu
Chroma
((bljeđe) –3 ~ 0 boja.
~ 3 (življe))
Hue ((crvena)
–3 ~ 0 ~ 3
(zelena))
Mijenja ukupnu ravnotežu boja.
Gamma
Podešava ravnotežu
između svjetlijih i tamnijih područja slika.
͞͞"HD Reality Enhancer (HDMI)" elementi
1
2
Odaberite "HD Reality Enhancer (HDMI)"
gore u koraku 3 i pritisnite ENTER.
Odaberite stavku i pritisnite ENTER.
Stavke
Detalji
Enhance
(–3 ~ 0 ~ 3)
Poboljšava obrise na
slici piksel po piksel.
Izglađuje gradaciju
Smoothing
(Off/Standard/ ravnih dijelova slike.
High)
FGR (0 ~ 3)
Smanjuje zrnatost filma.
 nastavlja se
41
͞͞"NR" elementi
1
2
Odaberite "NR" gore u koraku 3 i pritisnite ENTER.
Odaberite stavku i pritisnite ENTER.
Stavke
Detalji
FNR
(Off/Auto)
Umanjuje nasumične
smetnje koje se pojavljuju u slici.
BNR
(Off/Auto)
Umanjuje smetnje koje
podsjećaju na kockice
mozaika, u slici.
MNR
(Off/Auto)
Umanjuje sitne smetnje
oko obrisa slike
("mosquito noise").
Podešavanje značajki zvuka
1
2
3
4
42
b
&& Funkcija "Audio Filter" ne djeluje na digitalne
audiosignale koji se emitiraju iz HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
PHONES priključnica.
&& Ovisno o disku i okruženju reprodukcije, promjena postavki "Audio Filter" može imati neznatan
učinak.
Podešavanje značajki zvuka za slušalice
1
2
3
4
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama.
5
Odaberite "Audio Settings" pomoću
/, zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se "Audio Settings" prozor.
6
Odaberite stavku pomoću /, zatim
pritisnite ENTER.
Standardne postavke su podcrtane.
Stavke
Detalji
AV SYNC
(kratko) 0 ~
120 msec
(dugo)
Podešava duljinu
razmaka između slike i
zvuka, tako što odgađa
emitiranje zvuka u odnosu na emitiranje slike
(0 do 120 milisekundi).
Audio Filter
(samo za
analogne
audiosignale)
&& Sharp: Pruža širok
raspon frekvencija i
osjećaj prostranosti. U
normalnim okolnostima odaberite ovo.
&& Slow: Pruža blag i
topli zvuk.
Odaberite ili podesite postavke pomoću
/, zatim pritisnite ENTER.
Za podešavanje ostalih stavki, ponovite
korake 3 i 4.
b
Spojite slušalice.
Podesite "Audio Output Priority" na
"Headphones" u izborniku "Audio
Settings" (str. 54).
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite "Headphones Type" pomoću
/ i pritisnite ENTER.
Odaberite "Overhead Type" ili "Inner Ear
Type" pomoću / i pritisnite ENTER.
Pritisnite SURROUND.
Na zaslonu se prikazuje "Surround (Multi)"
i čuje se višekanalni surround zvuk.
Pritisnite PHONE LEVEL +/– tijekom
reprodukcije za podešavanje glasnoće
slušalica.
Na zaslonu se prikazuje skala glasnoće
slušalica kad pritisnete PHONE LEVEL
+/–.
&& Ako je "Audio Output Priority" podešeno na opciju koja nije "Headphones" u postavkama "Audio
Settings", na zaslonu se prikazuje "Surround
(2ch)" kad se pritisne SURROUND. Za uživanje
u visokokvalitetnom surround zvuku, podesite
"Audio Output Priority" na "Headphones" u
izborniku "Audio Settings" (str. 54).
&& Dok ne upotrebljavate slušalice, podesite
"Audio Output Priority" na drugu opciju umjesto
"Headphones" u izborniku "Audio Settings"
(str. 54). U suprotnom će "Speaker Settings" prestati vrijediti i snimljeni zvuk neće se emitirati
preko priključnica MULTI CHANNEL OUTPUT
onakav kakav jest.
&& Nemojte upotrebljavati slušalice uz veliku glasnoću jer možete oštetiti sluh.
&& Nemojte spajati ništa drugo u priključnicu
PHONES osim slušalica jer može doći do kvara.
Reprodukcija glazbenih
CD diskova i MP3
audiozapisa
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
Dostupne opcije
1
2
*3
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
*2
1 Uložite glazbeni CD.
Stavke
Detalji
Headphones
Type
Odabir vrste slušalica
(str. 42).
Play
Pokreće reprodukciju
odabranog zapisa.
Play from start Pokretanje reprodukcije tekućeg zapisa od
početka (samo glazbeni
CD diskovi).
Pojavi se prozor Music Player.
2 Pritisnite N.
Reprodukcija počinje.
Stop
Reprodukcija
BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise
DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise
*3
CD-ROM i CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže
MP3 audiozapise
*1
Zaustavljanje reprodukcije zapisa.
Razne mogućnosti reprodukcije glazbe
Odabir glazbenog CD zapisa
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Odaberite j (Music) koristeći </,.
Odaberite h i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis glazbe.
Odaberite zapis tipkama M/m te pritisnite
N ili ENTER.
Tipke
Funkcija
N
Pokretanje ili ponovno
pokretanje reprodukcije.
Nastavljanje reprodukcije od
mjesta na kojem ste pritisnuli
x (osim MP3 audiozapisa).

Zaustavljanje reprodukcije.
X
Pauziranje reprodukcije.
./>
Prijelaz na početak tekućeg
ili sljedećeg zapisa. Za
prijelaz na prethodan zapis,
pritisnite . dvaput.
m/M
Brzo pretraživanje prema
natrag/naprijed kad se pritisne tijekom reprodukcije.
TIME
Promjena informacija o
vremenu na zaslonu i pokazivaču uređaja (str. 13).
AUDIO
Odabir stereo ili mono zapisa (osim MP3 audiozapisa).
SURROUND
Uključivanje i isključivanje
surround moda za slušalice
(str. 42).
Za odabir MP3 albuma ili zapisa
1
2
3
4
Umetnite disk s MP3 audiozapisima.
Odaberite j (Music) koristeći </,.
Odaberite h i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis albuma i zapisa.
Za reprodukciju cijelog diska, pritisnite
N umjesto ENTER.
Odaberite album ili zapis tipkama M/m te
pritisnite N ili ENTER.
Kad odaberete album, odaberite zapis u
albumu tipkama / te pritisnite  ili
ENTER.
Za reprodukciju čitavog albuma, odaberite
ga i pritisnite .
PHONE LEVEL Podešava glasnoću slušalica
dok su spojene slušalice
+/–
i dok se reproducira disk
(str. 42).
 nastavlja se
43
b
&& Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju (mjesto nastavljanja) briše se iz memorije kad:
––otvorite uložnicu diska, ili
––isključite uređaj.
&& Uređaj može reproducirati sljedeće MP3
audiodatoteke.
––Format: MPEG-1 Audio Layer 3
––Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz/44.1 kHz/
48 kHz
––Broj kanala: 2
––Brzina prijenosa (bit rate): 64 kbps do 320 kbps
––Veličina datoteke: maks. 1 GB
––Vrijeme reprodukcije: 1 do 9000 sekundi
––Ekstenzija: .mp3/.MP3
––Broj zapisa: Do 500 (uklj. albume ako ih ima)
&& Uređaj ne prepoznaje sljedeće MP3 albume/
zapise.
––MP3 albume/zapise iznimno dugih naziva
––MP3 albume sa zapisima iznimno dugih naziva
––MP3 albume na petoj razini i MP3 albume/
zapise na šestoj ili nižoj razini
&& Uređaj ne može reproducirati sljedeće MP3
albume/zapise.
––MP3 audiozapise snimljene u mono tehnici
––MP3 albume/zapise snimljene na BD-R disk u
bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk
Format) 2,6
––MP3 albume/zapise snimljene na BD-RE disk
u bilo kojem formatu osim UDF (Universal
Disk Format) 2,5
&& Proteklo vrijeme reprodukcije nekih MP3 audiozapisa možda se neće prikazati pravilno.
Reprodukcija fotografija
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne
datoteke
*2
DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne
datoteke
*3
CD-ROM i CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže
JPEG slikovne datoteke
*1
Možete reproducirati fotografske datoteke s
diska.
Za reprodukciju fotografskih datoteka iz
spojenog USB uređaja, pogledajte str. 46.
Za reprodukciju fotografskih datoteka s
DLNA servera, pogledajte str. 47.
1 Pritisnite HOME.
2 Odaberite f (Photo) koristeći </,.
3 Odaberite h i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
4 Odaberite datoteku ili mapu pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku
u mapi pomoću M/m, zatim pritisnite
ENTER. Prikaže se odabrana slikovna
datoteka.
&&Za pokretanje slideshow (prezentacija)
reprodukcije, pritisnite N.
44
Dostupne opcije tijekom reprodukcije
1
2
Funkcija
Odaberite stavku pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o
okolnostima.
x
RETURN
Zaustavljanje slideshow
reprodukcije.
X
Pauziranje slideshow
reprodukcije.
./>
/
Prikaz prethodne ili sljedeće
fotografije.
DISPLAY
Prikaz informacija o
datoteci.
Stavke
Detalji
HD Reality
Enhancer
Ovo podešenje je raspoloživo samo u slučaju
izlasku videosignala iz
priključnice HDMI OUT
(pogledajte ""HD Reality
Enhancer (HDMI)" elementi" na str. 45).
Slideshow
Speed
Mijenja brzinu slideshow
reprodukcije.
&& Fast (brzo)
&& Normal
&& Slow (sporo)
Stop
Zaustavljanje slideshow
reprodukcije.
Rotate Left
Okreće fotografiju u
smjeru suprotnom od
kazaljke sata, za 90
stupnjeva.
Rotate Right
Okreće fotografiju u
smjeru kazaljke sata, za
90 stupnjeva.
2
Odaberite "HD Reality Enhancer (HDMI)"
gore u koraku 2 i pritisnite ENTER.
Odaberite stavku i pritisnite ENTER.
Stavke
Detalji
Enhance
(–3 ~ 0 ~ 3)
Poboljšava obrise na
slici piksel po piksel.
Izglađuje gradaciju
Smoothing
(Off/Standard/ ravnih dijelova slike.
High)
FGR (0 ~ 3)
Smanjuje zrnatost
filma.
z
Postavke za "HD Reality Enhancer (HDMI)"
podešavaju se pojedinačno tijekom reprodukcije
videozapisa i fotografija.
b
&& Kad pokušate reproducirati sljedeće slikovne
datoteke, na zaslonu se pojavi oznaka
i one
se ne mogu reproducirati.
––slikovne datoteke veće od 8192 piksela (širina
ili visina)
––slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina
ili visina)
––slikovne datoteke veće od 32 MB
––slikovne datoteke s ekstremnim formatom slike
(većim od 50:1 ili 1:50)
––slikovne datoteke u Progressive JPEG formatu
––slikovne datoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg"
ekstenziju ali nisu u JPEG formatu
––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug
naziv
&& Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se
reproducirati.
––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u
bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk
Format) 2,6
––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u
bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk
Format) 2,5
&& Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se
prikazati u popisu datoteka ili mapa.
––slikovne datoteke s ekstenzijama koje nisu
".jpeg" ili ".jpg"
––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug
naziv
––fotografske mape na petoj razini i fotografske
datoteke/mape na šestoj ili nižoj razini
––501. ili daljnje mape kad ukupan broj mapa i
datoteka u jednom "stablu" (hijerarhija dato­
teka) prelazi 500
&& Računalno obrađene slikovne datoteke možda se
neće reproducirati.
&& Umanjeni prikazi (thumbnail) nekih slikovnih
datoteka možda se neće prikazati.
&& Možda će biti potrebno više vremena za prikaz
ili pokretanje slideshow reprodukcije velikih
slikovnih datoteka.
 nastavlja se
Reprodukcija
Tipke
͞͞"HD Reality Enhancer (HDMI)" elementi
1
Razne mogućnosti reprodukcije fotografija
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije.
Pojavi se izbornik s opcijama.
45
Gledanje prikaza najviše kvalitete
Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji
podržava "PhotoTV HD" možete uživati
u prikazima najviše kvalitete, zahvaljujući
sljedećem povezivanju i podešenju.
1
2
3 Odaberite f (Photo) koristeći /.
Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću
HDMI kabela (nije isporučen).
Podesite video postavke TV prijemnika
na [VIDEO-A] mod.
Za detalje o [VIDEO-A], pogledajte upute
za uporabu isporučene uz TV prijemnik.
b
"PhotoTV HD" možete koristiti samo kad je opcija
"HDMI Resolution" uređaja podešena na "Auto",
"1080i" ili "1080p" u "Output Video Format"
postavkama unutar "Video Settings" (str. 52).
4 Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću 
i zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću
/, zatim pritisnite ENTER.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku
u mapi pomoću /, zatim pritisnite
ENTER. Prikaže se odabrana slikovna
datoteka.
&&Za pokretanje slideshow (prezentacija)
reprodukcije, pritisnite N.
Reprodukcija s USB uređaja
Možete reproducirati fotografske datoteke sa
spojenog USB uređaja.
1 Spojite USB uređaj u USB priključnicu
na uređaju.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz USB uređaj prije spajanja.
Blu-ray Disc/DVD uređaj
u USB priključnicu
USB uređaj
b
&& Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
DVD uređajem.
&& Uređaj može prepoznati:
––Mass Storage Class (MSC) uređaje koji su FAT
kompatibilni i nisu particionirani i
––Still Image Capture Device (SICD) uređaje.
Ako su MSC uređaji particionirani, uređaj ih
možda neće prepoznati.
2 Pritisnite HOME.
46
b
&& Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka.
Zaustavite reprodukciju i prethodno zatvorite
popis datoteka i mapa.
&& Uređaj ne može reproducirati fotografske datoteke
s USB uređaja ako se spoje na USB priključnicu
na stražnjoj strani uređaja.
Reprodukcija fotografskih
datoteka preko mreže
Možete reproducirati fotografije s kućnog
servera, kao što je DLNA certified računalo,
spajanjem uređaja na mrežu sa serverom.
Pogledajte "Postavke servera za spajanje" na
str. 66.
Reprodukcija
Priprema servera/računala
Reprodukcija fotografija s
DLNA servera
1 Slijedite korake od 1 do 8 iz "Postavke
servera za spajanje" na str. 66.
2 Pritisnite HOME.
3 Odaberite f (Photo) koristeći /.
4 Odaberite DLNA server pomoću / i
pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću
/, zatim pritisnite ENTER.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku
u mapi pomoću /, zatim pritisnite
ENTER. Prikaže se odabrana slikovna
datoteka.
&&Za pokretanje slideshow (prezentacija)
reprodukcije, pritisnite N.
b
&& Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se
prikazati u popisu datoteka ili mapa.
––slikovne mape na desetoj razini i slikovne
datoteke/mape na jedanaestoj ili nižoj razini
––Kad je broj mapa 1000 ili više ako je ukupan
broj mapa i datoteka jedne strukture datoteka
veći od 999
&& Neki nazivi servera možda se neće prikazati.
47
Korištenje izbornika za
podešenja
Odaberite 6 (Setup) u izborniku uređaja
kad želite promijeniti postavke uređaja.
1 Pritisnite HOME.
2 Odaberite  (Setup) koristeći </,.
3 Odaberite ikonu kategorije postavki
pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER.
Postavke i podešenja
Za detalje o opcijama podešenja i ikonama
kategorija postavki, pogledajte "Popis
postavki" (str. 49).
Primjer: Video Settings (postavke slike)
4 Podesite opcije.
48
Popis postavki
Network Update
Možete podesiti sljedeće opcije.
Ikona
Objašnjenje
Network Update (str. 49)
Nadogradnja softvera uređaja.
Video Settings (str. 50)
Podešenje postavki slike ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
BD/DVD Viewing Settings
(str. 59)
Podešenje preciznih postavki za
reprodukciju BD/DVD diska.
Photo Settings (str. 61)
Podešenje postavki vezanih uz
fotografije.
System Settings (str. 61)
Podešenje postavki vezanih uz
uređaj.
Network Settings (str. 63)
Podešenje preciznih postavki za
Internet i mrežu.
Easy Setup (str. 67)
Ponovno pokretanje Easy Setup
postavki za unos osnovnih
podešenja.
Resetting (str. 68)
Resetira postavke uređaja na
tvorničke vrijednosti.
Za korisnike iz europskih zemalja
http://support.sony-europe.com/
1 Odaberite "Network Update" pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj se spaja na mrežu i pojavi se
poruka za potvrdu.
2 Odaberite "OK" pomoću </, i
pritisnite ENTER.
Uređaj započinje preuzimanje, zatim
automatski nadograđuje softver. Kad je
nadogradnja dovršena, na pokazivaču
uređaja prikaže se "FINISH" u trajanju
od 5 sekundi, zatim se uređaj automatski
isključi.
Postavke i podešenja
Audio Settings (str. 54)
Podešenje postavki zvuka ovisno
o vrsti spojenih priključnica.
Možete nadograditi i poboljšati funkcije uređaja. Savjetujemo ažuriranje mreže približno
svaka 2 mjeseca.
Za informacije o funkcijama ažuriranja,
posjetite sljedeću internetsku stranicu;
3 Pritisnite ?/1 kako biste uključili
uređaj.
Uređaj se uključi a softver je nadograđen.
z
&& Brojač "VUP */9" ("*" označava korak nadogradnje) na pokazivaču uređaja također pokazuje
napredak nadogradnje.
&& Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odabirom stavke "System Information" u izborniku
"System Settings" (str. 62).
&& Postavke "Setup" sačuvane su i nakon
nadogradnje.
&& Uređaj vas obavijesti o dostupnosti novije verzije
softvera kad je "Software Update Notification"
podešeno na "On" (standardno) (str. 62).
b
&& Ne odspajajte kabel napajanja ili LAN kabel
tijekom preuzimanja ili nadogradnje softvera.
&& Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice
diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje.
&& Vrijeme preuzimanja može varirati ovisno o
server provideru ili statusu veze.
&& Pojavi li se poruka o pogrešci u povezivanju s
mrežom provjerite mrežne postavke (pogledajte
"Internetske postavke" na str. 63).
 nastavlja se
49
Nadogradnja softvera pomoću diska za
nadogradnju
Možete nadograditi i poboljšati funkcije
uređaja pomoću diska za nadogradnju, kojeg
možete kupiti kod Sony prodavatelja ili ovlaštenog lokalnog Sony servisnog centra.
1
2
3
4
Uložite disk za nadogradnju.
Pojavi se poruka za potvrdu.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Počinje nadogradnja softvera.
Kad je nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaže se "FINISH" u
trajanju od 5 sekundi, zatim se automatski otvara uložnica diska.
Uklonite disk.
Uređaj se automatski isključi.
Za korisnike iz europskih zemalja
http://support.sony-europe.com/
&& Ne odspajajte kabel napajanja tijekom
nadogradnje.
&& Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice
diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje.
50
Standardne postavke su podcrtane.
TV Type
Odabir vrste vašeg TV prijemnika.
16:9
Odaberite ovo kad spajate
na TV prijemnik sa širokom
slikom (wide-screen) ili na
TV prijemnik s funkcijom
širokog zaslona (wide mode).
4:3
Odaberite ovo kad spajate
na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava
funkciju širokog zaslona.
Pritisnite ?/1 kako biste uključili uređaj.
Uređaj se uključi a softver je nadograđen.
z
&& Brojač "VUP */9" ("*" označava korak nadogradnje) na pokazivaču uređaja također pokazuje
napredak nadogradnje.
&& Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odabirom stavke "System Information" u izborniku
"System Settings" (str. 62).
&& Postavke "Setup" sačuvane su i nakon
nadogradnje.
&& Za informacije o drugim načinima nadogradnje
softvera, posjetite sljedeću internetsku stranicu
ili se obratite najbližem Sony prodavatelju ili
ovlaštenom lokalnom Sony servisnom centru.
b
Video Settings
Screen Format
Odabir konfiguracije prikaza za 4:3 sliku na
16:9 TV prijemniku sa širokim zaslonom.
Original
Odaberite ovo kad spajate na
TV prijemnik koji podržava
funkciju širokog zaslona.
Prikazuje 4:3 sliku u 16:9
formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom.
Fixed Aspect
Ratio
Mijenja veličinu slike kako
bi bila u skladu s veličinom
zaslona. zadržavajući originalni format slike.
DVD Aspect Ratio
Odabir konfiguracije prikaza za reprodukciju
16:9 slike na TV prijemniku sa zaslonom
4:3 (dostupno kad je "TV Type" podešen na
"4:3" i kad je "Screen Format" podešen na
"Fixed Aspect Ratio").
Prikazuje široku sliku s crnim
trakama pri vrhu i dnu.
Pan & Scan
Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim
rubovima sa strane.
Odabir vrste priključnice za emitiranje video
signala ("TV Connection Method") i odabir
razlučivosti izlaznih videosignala ("HDMI
Resolution"/"Component Resolution").
1
2
Odaberite "Output Video Format" u izbor­
niku "Video Settings", zatim pritisnite
ENTER.
Odaberite vrstu priključnice za emitiranje video signala pomoću M/m, zatim
pritisnite ENTER.
b
Letter Box
Kad istodobno spajate HDMI OUT priključ­
nicu i ostale video izlazne priključnice,
odaberite "Component Video".
TV Connection Method
Pan & Scan
b
Ovisno o DVD disku format "Letter Box" može
automatski biti odabran umjesto "Pan & Scan" ili
obrnuto.
Cinema Conversion Mode
Podešavanje načina video konverzije za
480p/576p, 720p, 1080i ili 1080p* signale iz
HDMI OUT priključnice ili COMPONENT
VIDEO OUT priključnica.
*Samo HDMI
Auto
U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj
automatski detektira je li
materijal baziran na video
sadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan
način konverzije.
Video
Uvijek će se odabrati način
konverzije prikladan za
materijale bazirane na video
sadržaju, bez obzira na
materijal.
3
HDMI
Emitira signale iz HDMI
OUT priključnice u skladu s podešenjem "HDMI
Resolution" (str. 52).
Component
Video
Emitira signale iz
COMPONENT VIDEO
OUT priključnica u
skladu s niže navedenim
podešenjem "Component
Resolution" (str. 52).
Video or
S Video
Emitira signale iz LINE
OUT VIDEO ili S
VIDEO priključnice.
Postavke i podešenja
Letter Box
Output Video Format
(Samo kad odaberete "HDMI" ili
"Component Video")
1Odaberite vrstu signala za HDMI
OUT priključnicu ili COMPONENT
VIDEO OUT priključnice pomoću
M/m, zatim pritisnite ENTER.
Kad promijenite razlučivost izlaznog
videosignala, pojavi se testni prikaz na
oko 30 sekundi.
b
Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN
za povratak na prethodni prikaz i promijenite razlučivost.
2Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu.
 nastavlja se
51
3Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite
ENTER.
Slijedite upute na zaslonu.
HD indikator svijetli tijekom emitiranja
720p/1080i/1080p video signala.
b
&& Ako se ne pojavi slika nakon promjene
postavke "Output Video Format", držite
tipku x na uređaju dulje od 10 sekundi.
Rezolucija videoizlaza resetirat će se na
najmanju rezoluciju.
&& Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriključnice,
videosignali možda se neće emitirati iz
ostalih priključnica nego samo iz HDMI
OUT priključnice, kad je odabrano "Auto"
ili "1080p" (str. 76). Kad istodobno spajate
drugu opremu, pritisnite RETURN za povratak na korak 2 i promjenu postavke "TV
Connection Method".
HDMI Resolution/Component Resolution
Auto (samo
HDMI)
U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj
emitira signale počevši
od najviše razlučivosti
prihvatljive za TV prijemnik: 1080p > 1080i
> 720p > 480p/576p >
480i/576i
Ako je krajnji format
slike nezadovoljavajući,
pokušajte s drugim podešenjem koje odgovara
vašem TV prijemniku.
480i/576i
Emitira 480i/576i video
signale.
480p/576p
Emitira 480p/576p
video signale.
720p
Emitira 720p video
signale.
1080i
Emitira 1080i video
signale.
1080p (samo
HDMI)
Emitira 1080p video
signale.
BD-ROM 1080/24p Output
Podešavanje izlaza 1920  1080p/24 Hz video
signala tijekom reprodukcije materijala koji
se baziraju na filmu, na BD-ROM disku
(720p/24 Hz ili 1080p/24 Hz). 1920  1080p/
24 Hz video signali mogu se emitirati kad su
zadovoljeni sljedeći uvjeti.
––Pomoću HDMI OUT priključnice je spojen
TV prijemnik koji podržava 1080/24p,
––"Output Video Format" je podešeno na
"HDMI", a
––"HDMI Resolution" je podešeno na "Auto"
ili "1080p".
Auto
Emitira 1920 T 1080p/24 Hz
video signale samo kod
povezivanja na TV koji
podržava 1080/24p, pomoću
HDMI OUT priključnice.
On
Emitira 1920 T 1080p/24 Hz
video signale bez obzira na
vrstu spojenog TV-a.
Off
Odaberite ovo ako vaš TV
prijemnik ne podržava
1080/24p video signale.
b
Kad spojeni TV prijemnik ne podržava 1080/24p a
"BD-ROM 1080/24p Output" je podešeno na "On",
ne pojavljuje se slika s BD-ROM diska. U tom slu­
čaju, pritisnite HOME za prikaz izbornika uređaja i
promijenite postavku "BD-ROM 1080/24p Output".
YCbCr/RGB (HDMI)
Podešavanje postavki boje za videosignale
koji se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.
Postavku odaberite u skladu s vrstom spojenog TV prijemnika.
Auto
Automatski detektira vrstu
priključenog TV-a i odabire
odgovarajuće podešenje boje.
YCbCr (4:2:2)
Emitira YCbCr 4:2:2 video
signale.
YCbCr (4:4:4)
Emitira YCbCr 4:4:4 video
signale.
RGB (16-235) Ovu postavku odaberite
prilikom spajanja na uređaj
koji podržava samo RGB.
RGB (0-255)
52
Odaberite ovo kod spajanja
na RGB (0-255) uređaj.
HDMI Deep Colour Output
Podešavanje postavki Deep Colour (dubina
boje) za videosignale koji se emitiraju iz
HDMI OUT priključnice.
Dubina boje je naznačena brojem bitova i
vrijednost raste što se više boja može reproducirati. Uređaj podržava dubinu boje do 12
bitova. Spojite li uređaj na TV koji podržava
Deep Colour, postići će se bolja reprodukcija
boja nego ako uređaj spojite na TV koji ne
podržava Deep Colour.
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
12bit
Omogućuje izlaz 12-bitnih
videosignala.
10bit
Omogućuje izlaz 10-bitnih
videosignala.
Off
Odaberite ovo kad je
slika nestabilna ili su boje
neprirodne.
Postavke slanja xvYCC informacija na spojeni TV prijemnik.
Kombiniranjem xvYCC-kompatibilnog
video sadržaja s TV prijemnikom koji podržava x.v.Colour prikaz omogućen je točniji
prikaz boja predmeta iz vanjskog svijeta.
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Off
Odaberite ovo kad je slika
nestabilna ili su boje
neprirodne.
Pause Mode
Podešavanje moda slike za status pauze
DVD reprodukcije. Za BD-ROM disk ili disk
koji sadrži AVCHD datoteke, "Pause Mode"
se automatski podešava na "Auto".
Auto
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Pojavljuju
se dinamičke pokretne slike
bez zamagljivanja.
Frame
Prikaz statične slike u visokoj razlučivosti.
SBM
Odabire hoće li se koristiti Super Bit Mapping
(samo za videosignale koji se emitiraju iz
HDMI OUT priključnice).
On
Poboljšava reprodukciju
videosignala. U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
Off
Isključuje funkciju.
Postavke i podešenja
Auto
x.v.Colour Output
53
Audio Settings
Podešavanje zvučnika
1
Standardne postavke su podcrtane.
Odaberite "Speaker Settings" u izborniku
"Audio Settings" i pritisnite ENTER.
Audio Output Priority
Odabir vrste priključnice za emitiranje audio
signala. 2-kanalni linearni PCM signali emitiraju se pri najviše 48 kHz iz izlaznih priključnica koje nisu prioritetne priključnice.
HDMI
Emitira audio signale iz
HDMI OUT priključnice.
Coaxial/
Optical
Emitira audio signale iz
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) priključnice.
Multi Channel Ovu postavku odaberite kod
spajanja na AV pojačalo
Analogue
(prijemnik) preko MULTI
CHANNEL OUTPUT
priključnica.
Stereo
Analogue
Emitira audio signale iz
LINE OUT (R-AUDIO-L)
priključnica.
Headphones
Izlaz audiosignala preko
priključnice za slušalice
(str. 42)
2
3
4
Odaberite opciju "Size" ili "Distance" i
pritisnite ENTER.
Odaberite stavku pomoću /, zatim
pritisnite ENTER.
Odaberite ili podesite postavku uporabom tipki / i zatim pritisnite ENTER.
͞͞Size
Za odabir veličine zvučnika.
&&Front (prednji)
Large
U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
Small
Ovu opciju odaberite
ukoliko zvučnici ne mogu
reproducirati adekvatne
niske frekvencije.
&&Centre
Speaker Settings
Kako biste postigli najbolji surround zvuk,
podesite zvučnike koje ste priključili te
njihovu udaljenost od mjesta slušanja. Zatim
pomoću probnog zvuka podesite glasnoću i
balans zvučnika na istu razinu.
Ova postavka može se odabrati ukoliko je
opcija "Audio Output Priority" podešena na
"Multi Channel Analogue".
54
Large
U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
Small
Ovu opciju odaberite
ukoliko zvučnik ne mogu
reproducirati adekvatne
niske frekvencije.
None
Odaberite ovu opciju
ukoliko ne spajate središnji
zvučnik.
&&Surround
Large
U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
Small
Ovu opciju odaberite
ukoliko zvučnici ne mogu
reproducirati adekvatne
niske frekvencije.
None
Odaberite ovu opciju
ukoliko ne spajate surround
zvučnike.
&&Surround Back
Large
U redovnim okolnostima
odaberite ovu poziciju.
Small
Ovu opciju odaberite
ukoliko zvučnici ne mogu
reproducirati adekvatne
niske frekvencije.
None
Odaberite ovu opciju
ukoliko ne spajate stražnje
pokrajnje zvučnike.
&&Subwoofer
None
Odaberite ovu opciju
ukoliko subwoofer spajate
radi LFE efekta (efekt niske
frekvencije).
Odaberite ovu opciju ukoliko ne spajate subwoofer.
b
&& Kod reprodukcije BD ili DVD diskova koji
nemaju snimljen izlazni signal za subwoofer,
takav će ton izostati čak iako ste "Subwoofer"
podesili na "Yes".
&& Budući da je uporaba niskotonca standardna
postavka, "Subwoofer" ne može biti podešeno na
"None" kada je "Front" podešeno na "Small".
&& Kod spajanja prednjih zvučnika koji ne mogu
reproducirati adekvatne niske frekvencije, a niskotonac nije priključen podesite opciju "Front"
na "Large", a "Subwoofer" na "None".
͞͞Distance
Za podešavanje udaljenosti pozicije slušanja
od zvučnika.
Prvo podesite udaljenost vašeg prednjeg zvučnika pod "Front" (A = 1 m do 15 m). Zatim
podesite vrijednosti pod "Centre" (središnji
zvučnik B), "Surround" (surround zvučnici
C), "Surround Back" (stražnji surround
zvučnici D) i "Subwoofer" (E) tako da
sadržavaju stvarnu udaljenost od središnjeg
zvučnika te surround i stražnjih surround
zvučnika i subwoofera.
Podesite stavku "Distance" svaki put kad
promijenite poziciju zvučnika. Započnite s
prednjim zvučnicima.
Front
(3.0 [m])
Podesite vrijednost između
1 i 15 metara u pomacima
od 0,2 metra.
Centre
(3.0 [m])
Ovu udaljenost podesite
između –1,6 metara i +0,6
metara u odnosu na postavke
za "Front" (0 do 15,6 m, u
pomacima od 0,2 metra). Na
primjer, ukoliko je "Front"
podešeno na 1,6 metara,
"Centre" može biti između
0 i 2,2 metra.
Surround
(3.0 [m])
Ovu udaljenost podesite
između –5,0 metara i +0,6
metara u odnosu na postavke
za "Front" (0 do 15,6 m, u
pomacima od 0,2 metra). Na
primjer, ukoliko je "Front"
podešeno na 5 metara,
"Suround" može biti između
0 i 5,6 metra.
 nastavlja se
Postavke i podešenja
Yes
55
Surround
Back
(3.0 [m])
Subwoofer
(3.0 [m])
Ovu udaljenost podesite
između –5,0 metara i +0,6
metara u odnosu na postavke za "Front" (0 do 15,6 m,
u pomacima od 0,2 metra).
Na primjer, ukoliko je
"Front" podešeno na 5 metara, "Suround Back" može
biti između 0 i 5,6 metra.
Ovu udaljenost podesite
između –1,6 metara i +0,6
metara u odnosu na postavke
za "Front" (0 do 15,6 m, u
pomacima od 0,2 metra). Na
primjer, ukoliko je "Front"
podešeno na 1,6 metara,
"Subwoofer" može biti
između 0 i 2,2 metra.
Podešavanje glasnoće zvučnika
1
2
3
4
5
6
7
8
Odaberite "Speaker Settings" u izborniku
"Audio Settings" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Test Tone" pomoću / i
zatim pritisnite ENTER.
Odaberite "On" pomoću / i zatim
pritisnite ENTER.
Začut ćete probni ton iz svakog zvučnika
jedan za drugim.
Front Left
Front Right
(0.0 [dB])
Podesite glasnoću prednjih
zvučnika (–12,0 dB do
0,0 dB, pomaci od 0,5 dB).
Centre
(0.0 [dB])
Podesite glasnoću središnjeg
zvučnika (–12,0 dB do
0,0 dB, pomaci od 0,5 dB).
Surround Left Podesite glasnoću surround
zvučnika (–12,0 dB do
Surround
0,0 dB, pomaci od 0,5 dB).
Right
(0.0 [dB])
Surround
Back Left
Surround
Back Right
(0.0 [dB])
Podesite glasnoću stražnjih
pokrajnjih zvučnika
(–12,0 dB do 0,0 dB,
pomaci od 0,5 dB).
Subwoofer
(0.0 [dB])
Podesite glasnoću
subwoofera (–12,0 dB do
0,0 dB, pomaci od 0,5 dB).
͞͞Test Tone (probni ton)
On
Uređaj u razmacima emitira
probni ton s MULTI
CHANNEL OUTPUT priključnica kako biste podesili glasnoću zvuka svakog
zvučnika. Kad odaberete
jednu od "Speaker Settings"
stavki probni ton emitira se
iz odabranog zvučnika.
Off
Probni ton se ne emitira.
Podesite s pozicije za slušanje vrijednost
za "Level" pomoću ///. Probni
ton se emitira iz odabranog zvučnika.
Nakon što ste završili podešavanje pritisnite ENTER.
Pritisnite RETURN za povratak na prethodni zaslon.
Odaberite "Test Tone" pomoću / i
zatim pritisnite ENTER.
Odaberite "Off" pomoću / i zatim
pritisnite ENTER.
z
Kako biste glasnoću podesili bez slušanja probnog
tona odaberite "Level" u koraku 2 te pritisnite
ENTER; podesite zatim glasnoću uporabom /
te pritisnite ENTER.
56
͞͞Level
Možete mijenjati glasnoću svakog zvučnika
kako slijedi. Pobrinite se da "Test Tone"
podesite na "On" radi lakšeg podešavanja.
Audio (HDMI)
Odabir vrste signala za HDMI OUT
priključnicu.
Auto
2ch PCM
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Emitira audio
signale u skladu sa statusom
spojenog HDMI uređaja.
Dolby Digital
Odabir izlaza audio signala tijekom reprodukcije Dolby Digital diska.
Ovo podešenje utječe na izlaz iz DIGITAL
OUT (COAXIAL/OPTICAL) priključnice.
Konvertira signale radi
emitiranja linearnih PCM
signala. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja bez
ugrađenog Dolby Digital
dekodera.
Dolby Digital
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja s ugrađenim
Dolby Digital dekoderom.
Konvertira signale na 2-kanalne linearne PCM signale
prije emitiranja iz HDMI
OUT priključnice.
b
Odaberite "2ch PCM" kod spajanja na TV prijemnik ili AV pojačalo (prijemnik) koje ne podržava
Dolby Digital ili DTS. U suprotnom, može izostati
zvuk ili doći do pojave smetnji u zvuku.
BD Audio Setting
Odabir miješanja interaktivnog zvuka i
sekundarnog zvuka (komentar) tijekom reprodukcije BD diska koji sadrži takve audio
signale.
Mix
Emitira audio signale dobivene miješanjem interaktivnih i
sekundarnih audio signala u
primarni audio signal.
Direct
Emitira samo primarne
audio signale.
b
PCM 96 kHz i PCM 192 kHz audiosignali emitiraju
se kao PCM 48 kHz audiosignali kada je opcija
"BD Audio Setting" podešena na "Mix."
Audio ATT
Smanjivanje razine audio izlaza radi sprječavanja izobličenja zvuka.
On
Omogućava prigušenje
zvuka.
Off
Onemogućava prigušenje
zvuka.
DTS
Postavke i podešenja
Downmix
PCM
Odabir izlaza audio signala tijekom reprodukcije DTS diska. Ovo podešenje utječe na
izlaz iz DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) priključnice.
Downmix
PCM
Konvertira signale radi
emitiranja linearnih PCM
signala. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja bez
ugrađenog DTS dekodera.
DTS
Odaberite ovo kod spajanja
audio uređaja s ugrađenim
DTS dekoderom.
48kHz/96kHz PCM
Odabir maksimalne frekvencije uzorkovanja
za PCM signale emitirane iz DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) priključnice.
48kHz/16bit
Emitira audio signale od
96 kHz uzorkovane na
48 kHz/16 bita.
96kHz/24bit
Emitira audio signale od
96 kHz uzorkovane na
96 kHz/24 bita. Ipak, signali
će se emitirati na 48 kHz/
16 bita ako je izvor zaštićen
od kopiranja.
b
"Audio ATT" ne utječe na izlaz iz HDMI OUT priključnice, DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
i PHONES priključnice.
 nastavlja se
57
b
&& Ako odaberete "96kHz/24bit" kad je spojeno AV
Ako odaberete "96kHz/24bit" kad je spojeno AV
pojačalo (prijemnik) koje ne podržava 96 kHz,
to može rezultirati izostankom zvuka ili glasnim
zvukom.
&& Opcija "48kHz/96kHz PCM" nema učinka kad
je opcija "Audio Output Priority" podešena na
"HDMI", "Multi Channel Analogue" ili "Stereo
Analogue".
Audio DRC
Downmix
Odabir načina konverzije višekanalnog zvuka
na 2-kanalni zvuk.
Dolby
Surround
Emitira Dolby Surround
(Pro Logic) signale putem 2
kanala. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja koji
podržava Dolby Surround
(Pro Logic).
Normal
Emitira audio signale bez
Dolby Surround (Pro Logic)
efekta. Odaberite ovo kod
spajanja audio uređaja koji
ne podržava Dolby Surround
(Pro Logic).
Odabir postavki dinamičkog raspona (razina
komprimiranja zvuka) kod reprodukcije BD
ili DVD diska koji podržava "Audio DRC".
Auto
Omogućuje reprodukciju
pri dinamičkom rasponu
određenom na disku (samo
BD-ROM). Ostali diskovi
reproduciraju se na razini
"Standard".
Standard
Omogućuje reprodukciju
pri razini komprimiranja
između razina "TV Mode" i
"Wide Range".
TV Mode
Zvuk je iznimno komprimiran. Tiši zvukovi postaju
čujniji.
Wide Range
Komprimiranje ne djeluje.
Proizvodi se dinamičan
zvuk.
b
&& "Audio DRC" djeluje samo kod reprodukcije
Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby
TrueHD audiosignala.
&& Kad je "Dolby Digital" podešeno na "Dolby
Digital" u izborniku "Audio Settings" (str. 57),
"Audio DRC" ne djeluje na izlazne audiosignale iz DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
priključnice. Ipak, to ne vrijedi za sljedeće
slučajeve.
––kad je "BD Audio Setting" podešeno na "Mix"
tijekom reprodukcije BD diska.
––kad je "Audio Output Priority" podešeno na
"HDMI", "Multi Channel Analogue", "Stereo
Analogue" ili "Headphones".
58
b
"Downmix" ne djeluje na slijed bitova (bitstream)
audio izlaza iz DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT priključnice.
BD/DVD Viewing
Settings
4 Odaberite dobno ograničenje, zatim
pritisnite ENTER.
Što je niža vrijednost, to je veće
ograničenje.
Ako odaberete "Select Age Restriction",
možete unijeti dob od "0" do "255" pomoću </M/m/, ili brojčanih tipaka.
&&Za poništavanje Parental Control podešenja, odaberite "No Restrictions".
Standardne postavke su podcrtane.
BD/DVD Menu
Audio
Odabir standardnog jezika zapisa za BDROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku. Kad odaberete
"Select Language Code", pojavi se polje
za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis
jezičnih kodova" (str. 80) pronađite kôd za
vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
Subtitle
Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM
ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code", pojavi
se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku
"Popis jezičnih kodova" (str. 80) pronađite kôd
za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.
BD Parental Control
Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može
se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se
mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
1 Odaberite "BD Parental Control" u
izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i
pritisnite ENTER.
z
Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password"
na str. 60).
b
&& Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 68)
i podesite novu zaporku (pogledajte "Password"
na str. 60).
&& Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental
Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
&& Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na
promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku
i zatim promijenite razinu.
&& Kad je u "Select Age Restriction" odabrano
"255", podešenje funkcije Parental Control je
poništeno.
Postavke i podešenja
Odabir standardnog jezika izbornika za BDROM ili DVD VIDEO disk.
Kad odaberete "Select Language Code",
pojavi se polje za unos jezičnog koda. U
odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 80)
pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u
polje za unos.
DVD Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema dobi korisnika.
Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim
scenama.
1 Odaberite "DVD Parental Control" u
izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i
pritisnite ENTER.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
4 Odaberite razinu, zatim pritisnite ENTER.
Što je niža vrijednost, to je veće
ograničenje.
&&Za poništavanje Parental Control podešenja, odaberite "No Restrictions".
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
 nastavlja se
59
z
Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password"
na str. 60).
b
&& Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 68)
i podesite novu zaporku (pogledajte "Password"
na str. 60).
&& Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental
Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
&& Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na
promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku
i zatim promijenite razinu.
Parental Control Region Code
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD
VIDEO diskova može se ograničiti prema
geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.
Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju
Parental Control. Zaporka vam omogućava
podešavanje ograničenja reprodukcije BDROM ili DVD VIDEO diskova. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove
možete podesiti različite razine ograničenja.
1 Odaberite "Password" u izborniku
"BD/DVD Viewing Settings" i pritisnite
ENTER.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Promjena zaporke
1
Nakon koraka 3, pomoću brojčanih
tipaka unesite novu zaporku.
1 Odaberite "Parental Control Region
2
2 Unesite svoju četveroznamenkastu
Hybrid Disc Playback Layer
Code" u izborniku "BD/DVD Viewing
Settings" i pritisnite ENTER.
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
4 Odaberite područje ograničenja, zatim
pritisnite ENTER.
Kad odaberete "Select Region Code",
pojavi se polje za unos regionalnog koda.
U odjeljku "Parental Control/Regionalni
kodovi" (str. 80) pronađite kôd za područje ograničenja, zatim ga unesite u polje
za unos.
z
Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password"
na str. 60).
b
&& Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 68)
i podesite novu zaporku (pogledajte "Password"
na str. 60).
&& Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental
Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
&& Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na
promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku
i zatim promijenite razinu.
60
Password
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabir prioritetnog sloja kod reprodukcije
hibridnog diska. Za promjenu podešenja,
isključite uređaj te ga ponovno uključite.
BD
Reproducira BD sloj.
DVD/CD
Reproducira DVD ili CD
sloj.
BD Internet Connection
Ovom opcijom odabirete hoćete li dopustiti
spajanje sadržaja s BD diska na internetsku
vezu (u modu BDMV) tijekom njegove re­
produkcije. Za uporabu ove funkcije potrebna
je mrežna povezanost i pripadajuća podešenja
(str. 63).
Allow
(dopusti)
U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
Do not allow
(ne dopusti)
Onemogućava spajanje na
internet.
Photo Settings
Standardna postavka je podcrtana.
Slideshow Speed
Mijenja brzinu slideshow reprodukcije.
Normal
Fotografije se izmjenjuju pri
normalnoj brzini.
Slow
Sporo izmjenjivanje
fotografija.
Standardne postavke su podcrtane.
OSD
Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se
pojavljuju na TV zaslonu.
Dimmer
Podešavanje svjetline pokazivača uređaja.
Bright
Jače osvijetljen pokazivač.
Dark
Slabije osvijetljen pokazivač.
Off
Isključuje osvjetljenje
pokazivača tijekom reprodukcije. Kad reprodukcija
ne traje, pokazivač je slabije
osvijetljen.
Postavke i podešenja
Fast
Brzo izmjenjivanje
fotografija.
System Settings
Control for HDMI
On
Omogućuje uporabu funkcije "Control for HDMI"
(str. 18).
Off
Isključuje funkciju.
Quick Start Mode
On
Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz pripravnog
stanja.
Off
Standardna postavka.
b
Kad je "Quick Start Mode" podešeno na "On",
––potrošnja energije je veća nego kad je "Quick
Start Mode" podešeno na "Off" i
––ventilator se može uključiti ovisno o temperaturi
okruženja.
 nastavlja se
61
Auto Power Off
Uređaj se automatski isključuje ako ne pritis­
nete nijednu tipku na njemu ili na daljinskom
upravljaču kroz duže od 30 minuta, osim kad
je u tijeku reprodukcija BD-a/DVD-a/CD-a/
fotodatoteka ili ažuriranje softvera.
On
Uključuje funkciju "Auto
Power Off".
Off
Isključuje funkciju.
Auto Display
On
Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom
promjene gledanog naslova,
moda slikovnih datoteka,
audio signala itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
Screen Saver
Prikaz screen savera se pojavi kad se uređaj
ne upotrebljava duže od 15 minuta, a na TV
zaslonu je prikazan izbornik, primjerice, izbornik uređaja. Prikaz screen savera pomaže
u sprječavanju oštećenja zaslona spojenog
uređaja (utiskivanje slike).
62
On
Uključuje funkciju screeen
saver.
Off
Isključuje funkciju.
Software Update Notification
Ova funkcija obavještava o dostupnosti novije verzije softvera. Za uporabu ove funkcije
potrebna je mrežna povezanost i pripadajuća
podešenja (str. 63).
On
Podešava uređaj kako bi vas
obavijestio o dostupnosti
novije verzije softvera
(str. 49).
Off
Isključuje funkciju.
System Information
Prikaz informacija o softverskoj verziji
uređaja i MAC adresa.
Network Settings
Internet Settings
nog LAN-a i pritisnite ENTER.
Automatic
registration
(WPS)
Kad spojite uređaj s
bežičnim LAN routerom
(pristupnom točkom)
kompatibilnim s Wi-Fi
Protected Setup, odaberite ovu opciju i prijeđite
na korak 7 iz "Podešavanje bežičnog LAN-a
(automatska registracija
(WPS))" na str. 33.
Access point
scan
Odaberite ovu opciju kad
spajate uređaj na bežični
LAN router (pristupnu
točku) bez sigurnosti
koji je kompatibilan s
Wi-Fi Protected Setup ili
koji nije kompatibilan s
Wi-Fi Protected Setup.
Manual
registration
Odaberite ovu opciju za
ručno podešavanje svih
postavki.
1 Odaberite "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
3 Odaberite tip spojenog routera i pritisnite ENTER.
Wireless
Wired
Odaberite kod spajanja
preko bežičnog LAN
routera (pristupne točke).
Odaberite kod izravnog
spajanja na širokopojasni router i prijeđite na
korak 10.
Postavke i podešenja
Ove opcije su nužne kad uređaj spojite na
Internet. Unesite odgovarajuće (brojčanoslovne) vrijednosti za vaš širokopojasni
router ili bežični LAN router.
Broj stavki koje treba podesiti može varirati,
ovisno o davatelju internetskih usluga (Internet
provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu koje ste dobili od vašeg davatelja
internetskih usluga ili koje su isporučene uz
router.
4 Odaberite način konfiguriranja bežič-
5 Provjerite sljedeće postavke svog bežičnog LAN routera (pristupne točke).
––SSID (Service Set Identifier)
––Tip sigurnosti: Za detalje o tipu sigurnosti koju možete upotrebljavati s ovim
uređajem pogledajte "O sigurnosti
bežičnog LAN-a" na str. 78.
––Sigurnosni ključ: Bežični LAN router
(pristupna točka) ima WEP ili WPA
ključ, ovisno o odabranom tipu
sigurnosti.
&&Ako odaberete "Access point scan" u
koraku 4, prijeđite na korak 9 iz "Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje
pristupne točke)" na str. 34.
z
&& WEP ili WPA ključ može se zvati i "zaporka" ili
"mrežni ključ", ovisno o bežičnom LAN routeru
(pristupnoj točki).
&& SSID vašeg bežičnog LAN routera (pristupne
točke) prikazuje se na listi bežične mreže na
računalu. Provjerite SSID vaše mreže na str. 27.
 nastavlja se
63
6 Odaberite metodu ručne registracije i
pritisnite ENTER.
Manual
registration
Za ručno podešavanje,
odaberite ovu opciju i
unesite SSID. Za unos
znakova, pogledajte
str. 65.
(WPS) PIN
method
Odaberite ovu opciju
kod spajanja uređaja
na bežični LAN router
(pristupnu točku) kompatibilan s Wi-Fi Protected
Setup i unesite PIN kôd.
&&Ako odaberete "(WPS) PIN method",
prikazuje se PIN kôd ovog uređaja.
Registrirajte kôd na bežični LAN router
(pristupnu točku) unutar 2 minute nakon
pritiska na "Start" i prijeđite na korak 12.
Detalje o registraciji potražite u uputama
za uporabu bežičnog LAN routera (pristupne točke).
7 Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER.
Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA
ključa.
&&Ako odaberete "None", prijeđite na
korak 10.
8 Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA
ključa.
10Odaberite način podešavanja IP adrese
i zatim pritisnite ENTER.
Auto
Acquisition
Odaberite ovo kad su
DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
postavke servera dostupne od strane vašeg
davatelja internetskih
usluga. Postavke mreže
koje su neophodne za
uređaj, pripisuju se
automatski.
Manual
Omogućuje ručno
podešavanje IP adrese u
skladu s vašim mrežnim
okruženjem.
&& Odaberete li "Manual", podesite sljedeće
stavke:
––IP Address
––Subnet Mask
––Default Gateway
Prikazuje se zaslon za podešavanje
postavki DNS servera nakon podešavanja opcija. Ručno unesite adresu DNS
servera i prijeđite na korak 12.
11Odaberite način podešavanja DNS
servera i zatim pritisnite ENTER.
Auto
Automatsko dobivanje
adrese DNS servera.
Manual
Ručno unesite adresu
DNS servera.
Za unos znakova, pogledajte str. 65.
b
Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili
WPA ključ prije prelaska na korak 9. Nakon
što pritisnete  u koraku 9, na zaslonu se
više ne mogu provjeriti znakovi.
9 Pritisnite .
b
WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica
bez obzira na broj unesenih znakova.
64
&&Ako ste odabrali "Manual", adresu
unesite u redak "Primary DNS".
12Odaberite "Do not use" i pritisnite
ENTER.
Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite
"Use" i upišite podatke u retke "Proxy
Server" i "Port Number". Za unos znakova, pogledajte str. 65.
13Odaberite "Perform" pomoću / i
zatim pritisnite ENTER.
2
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka
pogreške, slijedite upute na zaslonu.
Dodatne detalje potražite na sljedećoj
internetskoj stranici i provjerite odjeljak
FAQ: http://support.sony-europe.com/
Pritisnite  i unesite sljedeći znak. Ako
pogriješite, pogledajte sljedeći korak.
1Pomaknite kursor na polje za unos
pomoću /.
Kursor mijenja boju u žutu.
2Pomaknite kursor ulijevo od znaka
kojeg želite obrisati pomoću /.
Primjer: ako želite obrisati "H"
(zaslon "SSID Entry")
14Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
15Provjerite postavke, odaberite "Finish"
Kursor
i zatim pritisnite ENTER.
Unos znakova
3Odaberite "Clear" i pritisnite ENTER.
Upotrijebite sljedeći postupak za unos SSID,
WEP/WPA ključa ili "Proxy Server".
b
Polje za unos
3
Postavke i podešenja
Prikazuje se poruka "Settings are
complete.".
Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite
poruku i ponovite podešavanje mreže.
Provjerite jeste li pravilno unijeli sigurnosni
ključ prije prelaska na korak 3. Nakon pritiska
na plavu tipku ("Finish") u koraku 3 i prelaska
na sljedeći korak, nećete više moći provjeriti
znakove na zaslonu.
Pritisnite plavu tipku ("Finish") kad ste
završili. Kad unesete SSID, pritisnite 
za prelazak na sljedeći zaslon.
Kad unesete "Proxy Server", pritisnite
RETURN za izlaz.
͞͞Dostupne tipke
1
Pritisnite brojčanu tipku više puta za
odabir znaka.
Primjer:
Jednom pritisnite brojčanu tipku 3 za
unos "D".
Triput pritisnite brojčanu tipku 3 za
unos "F".
Tipke
Detalji
Crvena tipka
(Letter Type)
Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa slova i
unosa brojeva.
Zelena tipka
(A/a)
Mijenja funkciju tipkovnice,
između unosa velikih i
malih slova.
Žuta tipka
(Symbol)
Prikaz tipkovnice za
simbole.
Plava tipka
(Finish)
Stavke su unesene i uređaj
se vraća na prethodan
prikaz.
 nastavlja se
65
Tipke
Detalji
Briše odabrani znak.
CLEAR
(Clear/Clear All) Za brisanje svih prikazanih znakova, pritisnite i
zadržite tipku CLEAR na 2
sekunde ili više.
RETURN
(Cancel)
Povratak na prethodan prikaz, uz poništavanje unosa.
///,
ENTER
&& Odaberite funkciju unosa
pomoću ///,
zatim pritisnite ENTER.
&& Unesite znakove na sljedeći način: 1 Odaberite
izbornik za odabir znakova pomoću ///,
zatim pritisnite ENTER.
2 Odaberite znak pomoću / i pritisnite
ENTER.
Network Connection Diagnostics
Connection Server Settings
1 Spojite uređaj s DLNA certifikatom na
mrežu podešenu u "Korak 4: Spajanje
na mrežu" na str. 27 i postavite uređaj
s DLNA certifikatom da bude kućni
server.
Detalje potražite u uputama za uporabu
uređaja s DLNA certifikatom.
b
Ako je na uređaju s DLNA certifikatom
podešen firewall, isključite ga. Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja s DLNA
certifikatom.
2 Pritisnite HOME.
3 Odaberite 6 (Setup) koristeći /.
4 Odaberite "Connection Server Settings"
u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se lista spojenog servera.
Možete pokrenuti dijagnostiku spajanja na
mrežu.
1 Odaberite "Network Connection
Diagnostics" u izborniku "Network
Settings" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se
prikazuju nakon što uređaj završi postupak
dijagnostike mreže. Ako se pojavi poruka
pogreške, slijedite upute na zaslonu i ponovite "Network Connection Diagnostic".
3 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Ako se na listi servera na prikaže nijedan
server, pritisnite OPTIONS za odabir
"Update Server List" i pritisnite ENTER.
5 Pritisnite OPTIONS za odabir "Network
Diagnostic" i pritisnite ENTER.
6 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati
se prikazuju nakon što uređaj završi
postupak dijagnostike mreže.
&&Za prikaz detaljnih rezultata o serveru,
odaberite server pomoću / i pritisnite ENTER. Za povratak na prikaz
rezultata, odaberite "Close" i pritisnite
ENTER.
7 Pritisnite RETURN za povratak na listu
servera.
8 Pritisnite RETURN za izlaz.
66
Za prikaz/sakrivanje servera
1
2
Dok se prikazuje lista spojenih servera,
odaberite server pomoću / i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Shown" ili "Hidden" tipkama
/ te pritisnite ENTER.
Ako odaberete "Hidden", server se neće
prikazivati u kategoriji fotografija.
z
Server možete sakriti i u kategoriji fotografija.
Odaberite server pomoću / i pritisnite OPTIONS
za odabir "Hidden" te pritisnite ENTER.
1
2
3
Dok se prikazuje lista spojenih servera,
odaberite server pomoću / i pritisnite
OPTIONS.
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER. Za
brisanje svih servera, odaberite "Erase All".
Pojavi se poruka za potvrdu.
Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za
unos osnovnih podešenja.
1 Odaberite "Easy Setup" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Start" pomoću </, i
pritisnite ENTER.
3 Slijedite upute za "Korak 7: Jednostavno
podešavanje" (str. 31) od koraka 4.
Postavke i podešenja
Za brisanje servera iz liste spojenih servera
Easy Setup
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrani server je izbrisan.
67
Resetting
Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu
postavki. Sve postavke unutar grupe će se
resetirati.
1 Odaberite "Resetting" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Reset to Factory Default
Settings" i pritisnite ENTER.
3 Odaberite postavke koje želite resetirati na tvorničke vrijednosti, zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu. Možete
resetirati sljedeće postavke:
––Video Settings (postavke slike)
––Audio Settings (postavke zvuka)
––BD/DVD Viewing Settings (postavke
za gledanje DB/DVD diska)
––Photo Settings (postavke vezane uz
fotografije)
––System Settings (postavke sustava)
––Network Settings (postavke mreže)
––All Settings (sve postavke)
4 Odaberite "Start" pomoću </, i
pritisnite ENTER.
b
Kad je u koraku 3 odabrano "All Settings"
––sve postavke unutar  (Setup) su vraćene na
tvornička podešenja.
––Postavke "Video Settings" i "Audio Settings"
koje je moguće podesiti pritiskom na OPTIONS
tijekom reprodukcije (str. 41) nisu resetirane.
68
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća
tijekom uporabe uređaja, prije nego što
odnesete uređaj na servis, proučite ove upute
jer vam one mogu pomoći u rješavanju
problema. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem Sony dobavljaču.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
Prilikom uključivanja uređaja na zaslonu
se pojavljuje poruka "A new software
version has been found on the network.
Perform update under "Network Update".
Dodatne
informacije
Dodatne informacije
Provjerite je li kabel napajanja čvrsto
spojen.
Potrebno je kratko vrijeme da bi se uređaj
uključio.
Pogledajte "Network Update" (str. 49) kako
biste nadogradili uređaj na noviju verziju
softvera.
Disk
Disk se ne može reproducirati.
Disk je prljav.
Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa
stranom za reprodukciju okrenutom prema
dolje.
Disk je iskrivljen.
Pokušali ste reproducirati disk na kojem se
nalazi format kojeg ovaj uređaj ne može
reproducirati (str. 75).
Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne
podudara se s regionalnim kodom uređaja.
Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk
koji nije pravilno finaliziran (str. 75).
Slika
Ako spajate opremu pomoću HDMI kabela,
pogledajte i odjeljak "Spajanje na HDMI
priključnicu (str. 17).
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni.
 nastavlja se
69
Provjerite jesu li kabeli oštećeni.
Provjerite povezanost s TV prijemnikom
(str. 16) i odaberite odgovarajući ulazni
kanal na TV prijemniku, tako da se signal
uređaja pojavi na TV zaslonu.
Kad reproducirate dvoslojni BD/DVD disk,
slika i zvuk mogu se trenutno prekinuti na
mjestu gdje se slojevi izmijene.
Slika se ne pojavljuje kad je odabrana
netočna razlučivost izlaznih videosignala
u izborniku "Output Video Format".
Pritisnite i zadržite x na uređaju duže od
10 sekundi kako biste resetirali razlučivost
izlaznih videosignala na najnižu razlučivost.
Slika ne ispunjava zaslon, premda je format slike podešen u "DVD Aspect Ratio" u
izborniku "Video Settings".
Format slike diska je zadan na DVD disku
(str. 51).
Kod istovremenog spajanja na HDMI OUT
priključnicu i ostale video izlazne priključnice, video signali emitiraju se samo kroz
HDMI OUT priključnicu, ali ne i kroz ostale
priključnice.
Podesite "Output Video Format" na
"Component Video" u izborniku "Video
Settings" (str. 51).
Tamni dijelovi slike su previše tamni/svijetli dijelovi su presvijetli ili neprirodni.
Podesite "Picture Quality Mode" na
"Standard" (tvornička vrijednost) (pogledajte "Podešavanje slike i zvuka za video
sadržaje" na str. 41).
Slika se ne emitira pravilno.
Provjerite postavke "Output Video Format"
u izborniku "Video Settings" (str. 51).
Ne pojavljuje se slika sa DB-ROM diska.
Provjerite postavku "BD-ROM 1080/24p
Output" u izborniku "Video Settings"
(str. 52).
70
Zvuk
Ako spajate opremu pomoću HDMI kabela,
pogledajte i odjeljak "Spajanje na HDMI
priključnicu (str. 22).
Nema zvuka.
Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni.
Provjerite jesu li kabeli oštećeni.
Provjerite povezanost s vašim AV pojačalom
(prijemnikom) (str. 21) i podesite izbornik
ulaznog signala na AV pojačalu (prijemniku)
tako da se audio signali uređaja emitiraju
kroz AV pojačalo (prijemnik).
Uređaj je u modu skeniranja.
Ako se audio signal ne emitira kroz DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT
priključnicu, provjerite postavke zvuka
(str. 54).
Zvuk se ne emitira pravilno.
Provjerite postavku "Audio Output Priority"
u izborniku "Audio Settings" (str. 54).
Provjerite postavke zvučnika (str. 54).
Glasnoća zvuka je niska.
Na nekim BD ili DVD diskovima je tiši
zvuk.
Podesite "Audio DRC" na "TV Mode" u
izborniku "Audio Settings" (str. 58).
Podesite "Audio ATT" na "Off" u izborniku
"Audio Settings" (str. 57).
HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i
DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao
slijed bitova (bitstream).
Podesite "BD Audio Setting" na "Direct" u
izborniku "Audio Settings" (str. 57).
Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijem­
nik) kompatibilno sa svakim HD Audio
formatom.
Ne emitira se interaktivni zvuk.
Podesite "BD Audio Setting" na "Mix" u
izborniku "Audio Settings" (str. 57).
HDMI
Nema slike ili zvuka kod povezivanja na
HDMI OUT priključnicu.
Pokušajte sljedeće: A Isključite i ponovno
uključite uređaj. B Isključite i ponovno
uključite spojenu opremu. C Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
Ako je uređaj spojen na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI
kabel izravno na TV. Ako se problem riješi,
pogledajte upute za uporabu AV pojačala
(prijemnika).
HDMI OUT priključnica je spojena na
DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava.
Ako se HDMI OUT priključnica koristi za
video izlaz, promjena razlučivosti izlaznih
videosignala možda riješi problem (str. 51).
Zvuk se ne emitira iz HDMI OUT
priključnice.
HDMI OUT priključnica je spojena na DVI
uređaj (DVI priključnice ne podržavaju
audio signale).
Kod spajanja na HDMI OUT priključnicu,
emitira se nepravilan zvuk.
Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne podržava audio format uređaja. Provjerite
postavke zvuka (str. 54).
Jezik prikaza na zaslonu automatski
se mijenja kod spajanja na HDMI OUT
priključnicu.
Provjerite jesu li glavni kabeli spojene komponente čvrsto spojeni.
Ako se HDMI indikator ne pojavljuje na
pokazivaču uređaja, provjerite HDMI povezanost (str. 17, 22).
Podesite "Control for HDMI" na "On"
(str. 61).
Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom "Control for HDMI".
Za detalje, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz komponentu.
Provjerite podešenje funkcije "Control for
HDMI" na spojenoj komponenti. Za detalje,
pogledajte upute za uporabu isporučene uz
komponentu.
Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite uređaj.
Ako dođe do prekida napajanja, podesite
"Control for HDMI" na "Off", zatim podesite "Control for HDMI" na "On" (str. 61).
Za detalje o funkciji "Control for HDMI",
pogledajte odjeljak "O BRAVIA Sync značajki (samo za HDMI vezu)" (str. 18).
Ako spojite uređaj na TV prijemnik putem
AV pojačala (prijemnika) koje ne podržava
funkciju "Control for HDMI", možda nećete
moći upravljati TV prijemnikom s uređaja.
Kad spojite uređaj na TV prijemnik putem
AV pojačala (prijemnika) i promijenite
HDMI povezivanje, odspojite i spojite mrežni kabel, ili ako dođe do prekida napajanja,
pokušajte napraviti sljedeće: A Odaberite
odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako se signal uređaja pojavi na zaslonu
TV prijemnika. B Podesite "Control for
HDMI" na "Off", zatim podesite "Control
for HDMI" na "On" (str. 61). Pogledajte
upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).
Dodatne informacije
Nema slike ili se na slici pojavljuju
smetnje, kod povezivanja na HDMI OUT
priključnicu.
Funkcija "Control for HDMI" ne radi
(BRAVIA Sync).
Ako je "Control for HDMI" podešeno na
"On" (str. 61), jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja ovisno o postavci jezika na
spojenom TV prijemniku (ako promijenite
postavku na TV prijemniku, itd.).
 nastavlja se
71
Vanjska memorija (mjesto za
pohranu)
Vanjska memorija se ne registrira.
Pokušajte sljedeće: A Isključite uređaj.
B (samo USM1GH) Poravnajte oznaku V
na EXT utoru s oznakom V na vanjskoj memoriji, zatim umetnite vanjsku memoriju.
C Uključite uređaj. D Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja.
Bonus sadržaji ili drugi podaci koji se
nalaze na BD-ROM disku ne mogu se
reproducirati.
Pokušajte sljedeće: A Uklonite disk.
B Isključite uređaj. C Uklonite i ponovno
umetnite vanjsku memoriju (str. 26).
D Uključite uređaj. E Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja.
F Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/
BD-LIVE sadržajem.
Na zaslonu se pojavljuje poruka na kojoj je
naznačeno da na mjestu za pohranu nema
dovoljno prostora.
Obrišite nepotrebne podatke iz vanjske
memorije (str. 39).
Rad uređaja
Daljinski upravljač ne radi.
Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene (str. 29).
Udaljenost između daljinskog upravljača i
uređaja je prevelika.
Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru daljinskog upravljača na uređaju.
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
Provjerite je li USB uređaj pravilno spojen u
USB priključnicu na prednjoj strani uređaja
(str. 46).
Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel
oštećeni.
Provjerite je li USB uređaj uključen.
USB uređaj je spojen preko USB huba.
Spojite USB uređaj izravno na ovaj uređaj.
72
Ime datoteke nije ispravno prikazano.
Uređaj može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO 8859-1.
Drugi formati znakova mogu biti različito
prikazani.
Ovisno o softveru za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.
Disk se ne reproducira od početka.
Uključeno je nastavljanje reprodukcije
(str. 37).
Neke funkcije ne mogu se provesti, primjerice, zaustavljanje ili pretraživanje.
Ovisno o disku, neke od gore navedenih
funkcija možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
Jezik dijaloga/titlova na disku ili kutovi
snimanja ne mogu se promijeniti.
Pokušajte upotrijebiti izbornik BD ili DVD
diska umjesto tipke za izravan odabir na
daljinskom upravljaču (str. 38).
Na trenutno reproduciranom BD ili DVD
disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi na više
jezika, kao ni scene iz različitih kutova
kamere.
BD ili DVD disk sadrži zabranu promjene
jezika dijaloga/titlova ili promjenu kuta
kamere.
Uložnica diska se ne može otvoriti, a na
pokazivaču uređaja se prikazuje "LOCKED"
ili "TLK ON"
Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje dječje blokade, držite
pritisnutom tipku N na uređaju, dok se na
pokazivaču ne pojavi "UNLOCK" (str. 12).
Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem
Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom
Sony servisu.
Uložnica diska se ne otvara i ne možete
ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .
Pokušajte sljedeće: A Isključite uređaj
i odspojite kabel napajanja. B Ponovno
spojite kabel napajanja i istovremeno držite
pritisnutom tipku  na uređaju. C Držite
pritisnutom tipku  na uređaju sve dok
se uložnica ne otvori. D Uklonite disk.
E Kad se na pokazivaču pojavi "WAIT",
zadržite pritisnutom tipku ?/1 na uređaju
više od 10 sekundi, dok se uređaj ponovno
ne uključi.
Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.
Bežični LAN
Nije moguće spojiti računalo na internet
nakon podešavanja postavki "Podešavanje
bežičnog LAN-a (automatska registracija
(WPS))".
Bežične postavke bežičnog LAN routera
(pristupne točke) mogu se automatski promijeniti ako funkciju Wi-Fi Protected Setup
upotrijebite prije podešavanja bežičnog LAN
routera (pristupne točke). U tom slučaju,
provjerite bežične postavke bežičnog LAN
routera (pristupne točke) i promijenite odgovarajuće bežične postavke na računalu. Za
detalje pogledajte također upute za uporabu
bežičnog LAN routera (pristupne točke).
Uređaj se ne može spojiti na bežični LAN
router (pristupnu točku).
Provjerite je li bežični LAN router (pristupna točka) uključen.
Ovisno o uvjetima okoliša, kao što je materijal zidova, uvjeti prijema radijskih valova
ili prepreke između uređaja i bežičnog LAN
routera (pristupne točke), domet komunikacije može se smanjiti. Primaknite uređaj i
bežični LAN router (pristupnu točku) jedan
drugom.
Bežični LAN router (pristupna točka) ne
prikazuje se na listi "Access point scan".
Bežični LAN router (pristupna točka) ne
prikazuje se ako ste podesili SSID tako da
se sakrije s bežičnim LAN routerom (pristupnom točkom). Provjerite i resetirajte SSID
bežičnog LAN routera (pristupne točke)
ručno (str. 63).
Funkcija automatske
dijagnostike
Kad je aktivirana funkcija automatske dijagnostike, radi sprječavanja nepravilnog rada
uređaja, na pokazivaču uređaja se prikaže
kôd greške ili se pojavi samo ď bez ikakvih
poruka na cijelom zaslonu.
U tim slučajevima, provjerite sljedeće.
Dodatne informacije
Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
Zadržite pritisnutom tipku ?/1 na uređaju
više od 10 sekundi dok se indikatori na pokazivaču uređaja ne isključe. Ako uređaj i
dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite
i ponovno spojite kabel napajanja.
Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski
pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne
pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji mogu ometati komunikaciju. Odmaknite
uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.
Kad se na pokazivaču uređaja pojavi kôd
greške
Kôd greške Postupak otklanjanja
problema
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Obratite se najbližem Sony
dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i prenesite im
kôd greške.
FAN ERR
&& Uvjerite se da ventilacijski
otvori na stražnjoj strani
uređaja nisu zapriječeni.
&& Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
Kad se pojavi samo ď bez ikakvih poruka
na cijelom zaslonu
Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili
ovlaštenom lokalnom Sony servisu.
73
Diskovi koji se mogu reproducirati
Tip
Logotip
diska
Oznaka koja
se koristi u
ovim uputama
BD
Blu-ray Disc
BD-ROM i BD-RE/BD-R u BDMV i
BDAV modu, uključujući diskove od
8 cm (jednostrane) i DL diskove
DATA BD
BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže MP3
audiozapise* ili JPEG slikovne datoteke
DVD VIDEO
DVD
Diskovi koji najčešće sadrže filmove, a
mogu se kupiti ili unajmiti
DVD
DVD
DVD+RW/DVD+R u +VR modu ili
DVD-RW/DVD-R u video i VR modu,
uključujući diskove od 8 cm (jednostrane) i DVD+R DL/DVD-R DL diskove
DATA DVD
CD
DATA CD
―
DATA DVD
DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R diskovi koji sadrže
MP3 audiozapise* ili JPEG slikovne
datoteke
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi
u glazbenom CD formatu
DATA CD
CD-ROM i CD-R/CD-RW diskovi
koji sadrže MP3 audiozapise* ili JPEG
slikovne datoteke
*MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni
format definiran od strane ISO (International
Organization for Standardization)/IEC
(International Electrotechnical Commission)
MPEG, a služi sažimanju audio podataka.
MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja
i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
74
Značajke
Napomene o kompatibilnosti BD-ROM
diskova
Pošto su specifikacije Blu-ray diska nove i
još se razvijaju, neki se diskovi možda neće
moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Audio izlaz se razlikuje ovisno o izvoru,
spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim
postavkama zvuka. Za detalje, pogledajte
str. 77.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
&&BD diskovi s kutijom
&&DVD-RAM diskovi
&&HD DVD diskovi
&&DivX diskovi
&&DVD Audio diskovi
&&PHOTO CD diskovi
&&Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
&&VCD/Super VCD diskovi
&&HD sloj na Super Audio CD diskovima
&&Strana s audiomaterijalom na DualDisc
diskovima
&&BD-ROM/DVD VIDEO diskovi s različitim
regionalnim kodom (str. 75).
Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača
softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/
DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su
izradili proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije možda neće biti dostupne. Pogledajte upute isporučene uz BD/DVD disk.
Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je
regionalni kôd i uređaj može reproducirati
samo BD-ROM/DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim
kodom. Ovaj sustav se koristi za zaštitu
autorskih prava.
DVD VIDEO diskove označene s ALL uređaj
može reproducirati.
Ovisno o BD-ROM/DVD VIDEO disku,
regionalni kôd možda neće biti označen čak
i ako je reprodukcija tih BD-ROM/DVD
VIDEO diskova zabranjena prostornim
ograničenjima.
Regionalni kôd
&& Napomene o BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW
diskovima
Neki BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVDRW/DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovi ne mogu
se reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete
snimke ili fizičkog stanja diska, ili zbog značajki
uređaja za snimanje i sastavljačkog softvera.
BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu
se reproducirati ako su snimljeni postscripts.
CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako
nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene
uz uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke
funkcije reprodukcije možda neće raditi kod
nekih DVD+RW/DVD+R diskova, čak i ako su
bili pravilno finalizirani. U tom slučaju, koristite
normalnu reprodukciju za gledanje diska.
&& Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava.
Ovaj proizvod namijenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. Neke glazbene kompanije na tržište plasiraju
razne glazbene diskove zaštićene tehnologijom
za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da se
među takvim diskovima mogu naći i neki koji
nisu usklađeni s CD standardom te se možda
neće moći reproducirati na ovom proizvodu.
&& Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni
audiomaterijal na drugoj. Ipak, pošto strana s
digitalnim audiomaterijalom nije usklađena s
Compact Disc (CD) standardom, ne možemo
jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.
&& Napomena o dvoslojnom BD/DVD disku
Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno
prekinuti prilikom izmjene slojeva.
&& Napomena o BD-RE/BD-R diskovima od
8 cm
Neki BD-RE/BD-R diskovi od 8 cm ne mogu se
reproducirati na ovom uređaju.
&& Napomena o BD-RE/BD-R diskovima
Ovaj uređaj podržava Ver. 2.1 BD-RE i Ver. 1.1,
1.2 i 1.3 BD-R diskove, uključujući vrstu s organičkim pigmentom BD-R (LTH vrsta).
&& Napomena o DTS 5.1 MUSIC DISC disku
Ovaj uređaj može reproducirati DTS 5.1 MUSIC
DISC diskove.
 nastavlja se
Dodatne informacije
Napomena o funkcijama reprodukcije BD/
DVD diskova
b
75
O reprodukciji diskova snimljenih u AVCHD
formatu
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji
sadrže AVCHD format.
TM
Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080
efektivnih linija za skeniranje i interlace sustav.
*2
Specifikacija visoke definicije koja koristi 720
efektivnih linija za skeniranje i progressive
sustav.
*1
b
͞͞Što je AVCHD format?
AVCHD format je format "high-definition"
digitalne videokamere koji se koristi za snimanje
SD (standard definition) ili HD (high definition)
signala specifikacije 1080i*1 ili 720p*2 na DVD diskove, pomoću učinkovite tehnologije za kodiranje
kompresije podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format
se koristi za komprimiranje video podataka, a
sustav Dolby Digital ili Linear PCM za komprimiranje audio podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format
učinkovitije komprimira slike u usporedbi s konvencionalnim formatom kompresije slika. MPEG-4
AVC/H.264 format omogućuje da videosignali
visoke definicije (HD), koji su snimljeni digitalnim
kamkorderom, budu snimljeni na DVD disk, na isti
način kao i televizijski signali standardne definicije
(SD).
&& Neki diskovi s AVCHD formatom možda se neće
moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
&& Disk s AVCHD formatom se ne može reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Razlučivost izlaznih videosignala
Razlučivost izlaznih videosignala varira ovisno o podešenju stavke "Output Video Format" u
izborniku "Video Settings" (str. 51).
Kad je "Output Video Format" podešeno Kad je "Output Video Format" podešeno
na "HDMI"
na "Component Video"
Postavke
razlučivosti
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
priključnica
COMPONENT
VIDEO
priključnice
HDMI OUT
priključnica
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
priključnica
HDMI OUT
priključnica
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
ne može se
odabrati
1080p
nema slike
nema slike
*Zaštićeni sadržaji na DVD disku emitiraju se pri
razlučivosti od 480p/576p. Zaštićeni sadržaji na
BD disku emitiraju se pri razlučivosti od 576p.
76
COMPONENT
VIDEO
priključnice
͞͞Kad je "Output Video Format" podešeno na
"Video or S Video
480i/576i video signali se emitiraju iz LINE
OUT VIDEO/S VIDEO ili COMPONENT
VIDEO priključnice, a 480p/576p video signali se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.
Podešenja izlaznih audiosignala i postavke uređaja
Izlazni audiosignali se razlikuju ovisno o izvoru, izlaznoj priključnici i korištenom AV pojačalu
(prijemniku). Kako biste uživali u željenom zvuku, provjerite koje audio formate podržava vaše
AV pojačalo (prijemnik), spoj AV pojačala (prijemnika) i postavke opcije "Audio Settings", u
skladu s donjim tablicama.
Za uživanje u
Povezivanja i postavke
Disk/izvor
Izlazni audiosignal
Audio format koji
podržava AV pojačalo
(prijemnik)
HD Audio*3
HD Audio*2
Višekanalni LPCM
Dolby Digital/DTS
HD Audio*2
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
7.1ch
—
Dolby Digital/DTS
BD
Dolby Digital/ Do 7.1ch LPCM
DTS
Dolby Digital/DTS
Višekanalni LPCM
5.1ch
—
7.1ch LPCM/
5.1ch LPCM
Višekanalni LPCM
7.1ch LPCM/ 2ch LPCM
5.1ch LPCM
2ch LPCM
7.1ch/5.1ch
—
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Digital/
DVD Dolby
DTS
5.1 ch
—
Postavke
opcije "Audio
Settings"
HDMI OUT

DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
HDMI OUT

DIGITAL OUT
C
HDMI OUT

MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
Dodatne informacije
Do 7.1ch LPCM
Dolby Digital/DTS
*3
Audio
priključnica
uređaja*1
Tablica postavki opcije "Audio Settings"
audio
Postavke Prednost
izlaza*5 (str. 54)
Audio (HDMI)*6
(str. 57)
B
HDMI
Auto
C
Koaksijalni/optički
—
D
Multi Channel
Analogue
—
BD Audio postavka (str. 57)
 Direct
B Mix ili Direct
Kad spajate na priključnice LINE OUT
(R-AUDIO-L), reproduciraju se 2-kanalni signali.
*2
HD Audio uključuje Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus, DTS-HD Master Audio i DTS-HD High
Resolution audio formate.
*1
DTS*6 (str. 57)
Dolby Digital*6
(str. 57)
—
—
—
DTS
Dolby Digital
—
—
—
Za Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio,
podesite "HDMI Resolution" u "Output Video
Format" na drugu postavku koja nije "480i/576i"
ili "480p/576p" u izborniku "Video Settings"
(str. 51).
*4
Primarni/sekundarni audiosignali s 2 ili manje
kanala emitiraju se kao 2-kanalni LPCM signali.
*3
 nastavlja se
77
LPCM 2-kanalni signali reproduciraju se iz izlaznih priključnica koje nemaju prednost.
*6
LPCM 2-kanalni signali se reproduciraju u sljedećim slučajevima:
––kad je "Audio (HDMI)" podešeno na "2ch
PCM" u izborniku "Audio Settings".
––kad je "Dolby Digital"/"DTS" podešeno
na "Downmix PCM" u izborniku "Audio
Settings".
––kad reproducirate DVD koji sadrži MPEG
zvuk.
*5
O bežičnoj LAN
sigurnosti
S obzirom da se komunikacija kod bežične
LAN funkcije obavlja radijskim valovima,
podložna je mogućnosti presretanja. Kako
bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj
podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurirate sigurnosne
postavke u skladu s mrežnim okruženjem.
͞͞No Security (bez sigurnosti)
Iako je podešavanje jednostavno, svatko može
presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u
vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog
alata. Imajte na umu da postoji opasnost od
neovlaštenog pristupa podacima ili presretanja
podataka.
͞͞WEP
WEP upotrebljava sigurnosne značajke za
komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi
korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu
u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim
uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.
͞͞WPA-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP
omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu
na WEP.
͞͞WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje
se od WEP i TKIP.
AES omogućuje višu razinu sigurnosti u
odnosu na WEP i TKIP.
78
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Ulazne i izlazne priključnice
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
32 W
Dimenzije (približno):
430 mm T 246 mm T 70 mm
(širina/dubina/visina) uključujući stršeće
dijelove
Masa (približno):
3,0 kg
Radna temperatura:
od 5 ºC do + 35 ºC
Radna vlažnost:
25% do 80%
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 15.
Specifikacije i dizajn podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Dodatne informacije
(Naziv priključnice:
Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija
tereta)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optička izlazna priključnica/–18 dBm
(valna duljina 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
MULTI CHANNEL OUTPUT:
Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
PHONES:
Stereo phone priključnice/10 mW/(32 ohma)
HDMI OUT:
HDMI 19-pinski standardni priključak
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr):
Phono priključnica/Y: 1,0 Vp-p/
Pb/Cb, Pr/Cr: 0,7 Vp-p/75 ohma
LINE OUT VIDEO:
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
LINE OUT S VIDEO:
4-pinski mini DIN/
Y: 1 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohma
LAN (100):
100BASE-TX Terminal
EXT:
Utor za vanjsku memoriju (za spajanje
vanjske memorije)
DC izlaz: Maks. 5 V 500 mA
USB:
USB priključnica tipa A (za spajanje digitalnog fotoaparata i USB memorije)
Općenito
Bežična veza
Bežični LAN standard:
IEEE802.11a/b/g
IEEE802.11n draft 2.0
Frekvencijski raspon:
2,4 GHz pojas: Kanali 1-13
5 GHz pojas: Kanali 36-64, 100-140
Modulacija:
DS-SS modem i OFDM modem
79
Popis jezičnih kodova
Za detalje, pogledajte str. 59.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afarski
1186
Abhazijski
1194
Afrikaans
1196
Amharički
1203
Arapski
1209
Asameski
1217
Ajmarski
1226
Azerbejdžanski
1229
Baškirski
1233
Bjeloruski
1235
Bugarski
1239
Biharski
1245
Bislamski
1248
Bengalski
1253
Tibetski
1254
Bretonski
1257
Katalanski
1261
Korzikanski
1269
Češki
1283
Velški
1287
Danski
1297
Njemački
1298
Butanski; Dzongkha
Grčki
1299
Engleski
1300
Esperanto
1301
Španjolski
1305
Estonski
1307
Baskijski
1311
Perzijski
1313
Finski
1326
Fidži
1327
Fareski
1332
Francuski
1334
Frizijski
1345
Irski
1347
Jezik
Kôd
1349
Škotski Gelik
1350
Galicijski
1352
Guaranski
1353
Gudžaratski
1356
Hauski
1357
Hindi
1358
Hrvatski
1363
Madžarski
1365
Armenski
1369
Interlingua
1376
Interlingue
1379
Inupijak
1393
Indonezijski
1403
Islandski
1408
Talijanski
1417
Hebrejski
1428
Japanski
1435
Jidiš
1436
Javanski
1463
Gruzijski
1481
Kazahstanski
1482
Grenlandski;
1483
Kalaallisut
Kambodžijski; Kmerski 1489
1491
Kannada
1495
Korejski
1498
Kašmirski
1501
Kurdski
1502
Kirgiški
1503
Latinski
Lingalski
1505
Laotinski; Lao
1506
Litvanski
1507
Letonski
1508
Malaški
1509
Maorski
Jezik
Kôd
Jezik
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malese; Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
Oromo
Orijski
Punjabi; Panjabi
Poljski
Pashto; Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski; Rundi
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sangho; Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški;
Sinhaleski
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šona
Somalijski
1511
1512
1513
1514
Albanski
Srpski
Sisvati; Svati
Sesoto;
Južni soto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski; Tswana
Tonga;
Otočje Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Popis regionalnih kodova/Parental Control
Za detalje, pogledajte str. 60.
Broj, područje (kôd)
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2200
2219
80
Argentina (ar)
Australija (au)
Austrija (at)
Belgija (be)
Brazil (br)
Čile (cl)
Danska (dk)
Filipini (ph)
Finska (fi)
Grčka (gr)
Hong Kong (hk)
2174
2248
2238
2239
2254
2276
2079
2092
2304
2093
2333
Francuska (fr)
Indija (in)
Indonezija (id)
Irska (ie)
Italija (it)
Japan (jp)
Kanada (ca)
Kina (cn)
Koreja (kr)
Kolumbija (co)
Luksemburg (lu)
2363
2362
2376
2379
2390
2109
2427
2346
2333
2428
2489
Malezija (my)
Meksiko (mx)
Nizozemska (nl)
Norveška (no)
Novi Zeland (nz)
Njemačka (de)
Pakistan (pk)
Portugal (pt)
Luksemburg (lu)
Poljska (pl)
Rusija (ru)
2501
2149
2499
2086
2528
2543
2184
Singapur (sg)
Španjolska (es)
Švedska (se)
Švicarska (ch)
Tajland (th)
Tajvan (tw)
Velika Britanija
(gb)
Propisi i uvjeti uporabe
i sporazum o dozvoli za
krajnjeg korisnika
Sony Blu-ray Disk uređaj ("Proizvod") i pridruženi softver
("Softver") proizvela je tvrtka Sony Corporation i njene
podružnice ("Sony"). Sony također pruža i održava pridruženi
servis ("Servis"), uključujući svaku stranicu koja je dostupna
kroz naslovnu internetsku stranicu servisa ("Stranica"). Softver
uključuje softver koji se koristi u Proizvodu, pohranjen na
bilo kojem mediju, pridružen Proizvodu ili na bilo koji drugi
način isporučen od tvrtke Sony; preuzet sa Stranice ili na bilo
koji drugi način omogućen ili isporučen od tvrtke Sony; bilo
kakav takav medij i svaki ispisan ili "on-line" ili elektronski
dokument pridružen Proizvodu i sve nadogradnje i buduće
nadogradnje.
1. Vlasništvo
Softver i svi materijali o Servisu i/ili Stranici, uključujući ali
ne ograničavajući samo na slike, softver i tekst ("Sadržaj")
zaštićeni su autorskim pravom prema zakonu o autorskom
pravu i međunarodnim konvencijama. Ne možete koristiti
Softver, Servis, Proizvod, Sadržaj i Stranicu na način koji
ovdje nije naveden. Na Stranici ili kod Servisa može se naići na
vlasničke logotipe, oznake servisa i zaštićene znakove. Premda
su oni dostupni kod Servisa/na Stranici, Sony vam ne odobrava
nikakvu dozvolu za uporabu tih vlasničkih logotipa, oznaka
servisa ili zaštićenih znakova. Svaka neodobrena uporaba Servisa, Stranice, Sadržaja ili Softvera može povrijediti zakone o
zaštiti autorskih prava, zakone o zaštićenim oznakama, zakone
o privatnosti i javnosti i građanske i kriminalne statute. Svi
naslovi i autorska prava unutar i u vezi Softvera ili materijala o
Servisu/Stranici i sve kopije Softvera vlasništvo su tvrtke Sony,
njezinih davatelja licencije ili dobavljača. Sva prava koja nisu
izričito odobrena ovim Sporazumom zadržava Sony, davatelji
licencije i dobavljači.
2. Vaša prava i ograničena dozvola
Servis, Stranica, Softver, Sadržaj i Proizvod namijenjeni su
samo za osobnu uporabu. Odgovorni ste za sve svoje daljnje
aktivnosti, uključujući sve pravne odgovornosti proizišle iz
vaše uporabe Servisa ili drugih ljudi koji koriste Servis putem
vašeg Proizvoda. Možete koristiti Servis, Stranicu, Softver,
Sadržaj i Proizvod samo za zakonite svrhe. Ne smijete distribuirati, razmjenjivati, mijenjati, prodavati ili prenositi nijednu
stavku koja se može kopirati iz Servisa ili Stranice, uključujući
ali ne ograničavajući na bilo kakav tekst, slike, zvuk i video
sadržaj, za nikakve poslovne, komercijalne ili javne svrhe. Sve
dok se pridržavate propisa ovog Sporazuma, Sony vam odobrava ne-ekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo na pristup,
prikaz i uporabu Servisa, Stranice i Softvera kako je navedeno
u ovom Sporazumu. Slažete se da nećete ometati/raskidati
niti pokušati ometati/raskidati rad ovog Servisa, Stranice ili
Softvera ni na koji način.
Kad je u prethodnom odjeljku opisana funkcija automatske
nadogradnje aktivirana, pretpostavlja se da se slažete (a) da će
Softver automatski biti nadograđen jer je to nužno za poboljšanje sigurnosne funkcionalnosti, radi ispravljanja grešaka,
poboljšanja funkcionalnosti nadogradnje ili radi neke druge
svrhe i (b) da nadogradnja Softvera može obuhvaćati povećanje, izmjene ili uklanjanje funkcionalnosti Softvera.
4. Dodatni propisi vezani za uporabu Softvera Proizvoda
Softver možete koristiti samo u spoju s Proizvodom koji
je pridružen Softveru. Softver je licenciran, nije prodan. U
dodatku propisima koji su naznačeni u drugim dijelovima ovog
Sporazuma, Softver je podložan sljedećem:
Uporaba Softvera. Softver možete koristiti u spoju s Proizvodom za osobnu uporabu.
Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni.
Ne smijete mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati niti
rasklapati Softver u cjelini niti u dijelovima.
Razdvajanje komponenti. Softver je licenciran kao jedan
proizvod. Njegovi sastavni dijelovi ne smiju se razdvajati
radi uporabe na više od jednog uređaja, osim ako Sony to nije
izričito odobrio.
Podatkovne datoteke. Softver može automatski izrađivati
podatkovne datoteke koje se koriste uz Softver. Svaka takva
podatkovna datoteka smatra se dijelom Softvera.
Najam. Ne smijete iznajmljivati niti unajmljivati Softver.
Prijenos Softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava
opisana u ovom Sporazumu samo prodajom ili prijenosom
Softvera radi prodaje ili prijenosa vašeg Proizvoda, pod uvjetom da ne zadržite kopije, prenesete cijeli Softver (uključujući
sve kopije, komponentne dijelove, medije i pisane materijale,
sve verzije i eventualne nadogradnje Softvera, kao i ovaj Sporazum) i da se primatelj slaže s uvjetima ovog Sporazuma.
Zavisni Softver. Softver, mrežni servisi ili ostali proizvodi koji
nisu Softver ali o kojima ovise performanse Softvera mogu
se prekinuti ili obustaviti na zahtjev dobavljača (dobavljača
softvera, usluga ili od strane Sonyja).
Dodatne informacije
KAD PRISTUPITE, PREGLEDAVATE ILI KORISTITE
SERVIS, PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU, PRIHVAĆATE, BEZ OGRANIČENJA ILI OSPOSOBLJENOSTI,
PROPISE I UVJETE KOJI SU OVDJE NAVEDENI, ZAŠTITU PRIVATNOSTI NAVEDENU NA SONY STRANICI I
SVE DODATNE PROPISE I UVJETE UPORABE KOJI SU
OVDJE NAVEDENI U BILO KOJEM DIJELU USLUGE
I STRANICE (OPĆENITO "SPORAZUM"). AKO SE NE
SLAŽETE S PROPISIMA I UVJETIMA OVOG SPORAZUMA, SONY NE DOZVOLJAVA NI OVDJE NAVEDENA
PRAVA, TE VAS MOLIMO DA NE KORISTITE SERVIS,
PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU.
3. Automatska nadogradnja
Softver sadrži funkciju koja omogućuje automatsku nadogradnju
kad je Proizvod spojen na server koji pripada tvrtki Sony ili
trećoj strani prema odobrenju tvrtke Sony. Kad naznačite da ne
namjeravate koristiti ovu funkciju automatske nadogradnje, ili
kad je upitna postavka za automatsku nadogradnju aktivirana a
vi odbijete izvršiti nadogradnju, pretpostavlja se da se slažete
da poboljšanja sigurnosne funkcionalnosti, ispravci grešaka,
druga funkcionalna nadogradnja i sve ostale promjene koje
Sony nudi putem takve nadogradnje neće biti primijenjene
na Softver i da to može utjecati na trenutnu i daljnju uporabu
Softvera.
Rizične aktivnosti. Softver nije otporan na kvarove i nije
dizajniran, proizveden ili namijenjen uporabi ili preprodaji
u opasnim okruženjima koja zahtijevaju performanse bez
kvarova, kao što su, primjerice, nuklearni objekti, zrakoplovna
navigacija ili komunikacijski sustavi, kontrola zračnog
prometa, strojevi za podržavanje života ili sustavi naoružanja, u
kojima kvar Softvera može prouzročiti smrt, ozljeđivanje ljudi
ili tešku materijalnu i ekološku štetu ("Rizične aktivnosti").
Sony i njegovi dobavljači jasno se odriču svakog izraženog ili
naznačenog jamstva za primjenu kod Rizičnih aktivnosti.
GNU General Public, Lesser General Public i druge licence.
Određeni dijelovi Softvera proizvedeni su prema licencama
GNU Lesser General Public License, Verzija 2,1 (LGPL), GNU
General Public License, Verzija 2 (GPL) i ostalim otvorenim
kodiranim licencama ("Open Source Licenses"), čije su kopije
pričvršćene na ovaj dokument i ugrađene u ovaj sporazum.
Za dijelove Softvera kod kojih postoji konflikt između ovog
Sporazuma i licenci Open Source Licenses, primijenit će se
licence Open Source Licenses.
Dostupnost određenih izvornih kodova. Sony omogućava
dostupnost izvornih kodova za neke dijelove SOFTVERA po
licenci GPL/LGPL LICENSES. Molimo pogledajte
http://www.sony.com/linux za pristup i upute za učitavanje takvog izvornog koda.
 nastavlja se
81
5. Promjene vezane uz Servis
Sony zadržava pravo da prekine jednu, neke ili sve značajke
Servisa kojeg primate u bilo koje vrijeme. Sony može s
vremena na vrijeme promijeniti, dodati ili ukloniti značajke
i funkcionalnost, nadograditi ili izmijeniti Servis, Stranicu i/
ili Softver bez najave. Možete, na zahtjev tvrtke Sony, primiti
poruku u vezi tih promjena i novih značajki/funkcionalnosti. Svaki novi tekst, sadržaj, datoteka, podatak, proizvod,
usluga, informacija, softverski alat ili druga značajka koju je
omogućio Sony (putem mreže ili CD-ROM diska ili na drugi
način) (uključujući, ali ne ograničavajući na sve automatske
nadogradnje Softvera opisane u Odjeljku 3 ovog Sporazuma)
biti će podložni ovom Sporazumu; ako se za takvu značajku
mogu primijeniti drugačiji propisi i uvjeti, takvi propisi i uvjeti
imat će prioritet kod primjene na tu značajku, u odnosu na ovaj
Sporazum.
6. Povjerljivost
Svaku informaciju vezanu Proizvod i Dokumentaciju koja je
isporučena u skladu s ovim Sporazumom i nije javno poznata,
Zadržat ćete povjerljivom. Slažete se da takve informacije
nećete prenijeti niti jednoj trećoj strani bez prethodnog pisanog
pristanka.
7. Kontrola izvoza
Slažete se da nećete izvoziti ovaj Softver, osim u suradnji
s, kao i sa svim licencama i odobrenjima koja se traže pod,
primjenjivim zakonima o izvozu, pravilima i propisima.
8. Sonyjevo pravo na ukidanje ili izmjenu propisa ili
uvjeta ovog Sporazuma
Sony može dodati, promijeniti ili ukloniti bilo koji dio, propis
ili uvjet ovog Sporazuma u bilo koje vrijeme, bez prethodne
najave. Bilo koje promjene ovog Sporazuma ili bilo koji
propisi postavljeni na Servis i/ili Stranicu primjenjuju se od
trenutka kad su postavljeni. Nastavljanjem uporabe Servisa,
Proizvoda, Softvera i/ili Stranice nakon postavljanja promjena,
smatra se da prihvaćate te promjene. SONY MOŽE DODATI,
PROMIJENITI, PREKINUTI, UKLONITI ILI OBUSTAVITI
BILO KOJI DRUGI SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN NA
SERVIS I/ILI STRANICU, UKLJUČUJUĆI ZNAČAJKE I
SPECIFIKACIJE PROIZVODA OPISANIH ILI NAVEDENIH NA SERVISU I/ILI STRANICI, PRIVREMENO ILI
TRAJNO, U BILO KOJE VRIJEME, BEZ NAJAVE I BEZ
OBVEZE. BEZ NARUŠAVANJA BILO KOJIH DRUGIH
PRAVA, SONY MOŽE OBUSTAVITI ILI PONIŠTITI OVAJ
UGOVOR ODMAH PO NAPOMENI, UKOLIKO SE USTANOVI DA NISTE POŠTOVALI PROPISE I UVJETE OVOG
SPORAZUMA. Nakon poništavanja, Softver trebate uništiti
unutar četrnaest (14) dana nakon datuma takvog poništavanja,
i na zahtjev tvrtke Sony, isporučiti Sonyju potvrdu o takvom
uništenju. Sony može poduzeti sve zakonske i tehničke mjere
kako bi spriječio povredu i/ili kako bi osnažio ovaj Sporazum,
uključujući bez ograničenja, trenutno poništenje vašeg pristupa
Servisu, ako smatramo da kršite prava ovog Sporazuma.
9. Odšteta
Slažete se da ćete odštetiti, braniti i držati Sony i sve njegove
agente, direktore, zaposlenike, dostavljače informacija,
nositelje i korisnike licenci, suradnike, dobavljače sadržaja, činovnike i roditelje (zajedno "Odštetne strane"), nedužne za bilo
koja ili sva narušavanja ili cijene (uključujući, bez ograničenja,
plaćanje odvjetnika i ostalih troškova), nastale od Odštetne
strane u vezi s bilo kojom tvrdnjom proizašlom iz (i) bilo koje
povrede ili navodne povrede ovog Sporazuma na bilo koji
način, s vaše strane, (ii) bilo kojih informacija koje prenesete
Sonyju, (iii) bilo koje vaše povrede ili navodne povrede prava
treće strane ili (iv) bilo koje štete koje ste vi prouzročili ili navodno prouzročili na Servisu. Surađivat ćete koliko je razumno
potrebno radi obrane Odštetnih strana od bilo kojih navoda.
Sony i/ili Odštetne strane zadržavaju pravo, na vlastiti trošak,
na pretpostavku ekskluzivne obrane i kontrolu bilo koje stavke
koja je inače podložna vašoj odšteti i vi se ni u jednom slučaju
nećete nagoditi oko niti jedne stavke bez pisanog pristanka
tvrtke Sony i/ili Odštetnih stranaka.
82
10.ODRICANJE OD JAMSTVA I ODŠTETE; OGRANIČENJE
ODGOVORNOSTI
RAZUMIJETE DA JE ZA UPORABU OVOG PROIZVODA
I SERVISA POTREBNA USLUGA INTERNETA KOJU
OMOGUĆAVATE SAMI, TE ZA KOJU STE ISKLJUČIVO
SAMI ODGOVORNI. FUNKCIONALNOST PROIZVODA I/
ILI SERVISA MOŽE BITI OGRANIČENA ILI ZABRANJENA OVISNO O MOGUĆNOSTIMA ILI TEHNIČKIM
OGRANIČENJIMA VAŠE USLUGE INTERNETA.
SOFTVER, SERVIS, PROIZVOD, SADRŽAJ I/ILI STRANICU UPOTREBLJAVATE NA VLASTITI RIZIK. SOFTVER,
SERVIS, SADRŽAJ I STRANICA SU ISPORUČENI U STANJU "KAKVOM JESU" I KOLIKO GOD JE OMOGUĆENO
ZAKONOM, SONY NE PREDSTAVLJA NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE (1) ZA TOČNOST, PRODAJU
ILI NAMJENU ZA ODREĐENU SVRHU ILI NE-POVREĐIVANJE POVEZANO SA SERVISOM, STRANICOM I/
ILI SOFTVEROM; (2) DA SU DOSTUPNI SERVER(I)
KOJI OMOGUĆUJU SERVIS, SOFTVER I/ILI STRANICU
OSLOBOĐENI VIRUSA ILI DRUGIH KOMPONENTI KOJE
MOGU ZARAZITI, OŠTETITI ILI UZROKOVATI ŠTETU
NA VAŠEM RAČUNALU, TV PRIJEMNIKU, OSTALOJ
OPREMI ILI BILO KOJEM DRUGOM VLASNIŠTVU. NADALJE, SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA UPORABU
ILI REZULTATE UPORABE SOFTVERA, SERVISA I /ILI
STRANICE U UVJETIMA KOREKTNOSTI, TOČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN. NIKAKVE USMENE ILI PISANE INFORMACIJE ILI SAVJETI
KOJE JE DAO SONY ILI OVLAŠTENI SONY PREDSTAVNIK NEĆE PREDSTAVLJATI JAMSTVO NITI NA BILO
KOJI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. AKO
SE POKAŽE DA SU SOFTVER, SERVIS I/ILI STRANICA
MANJKAVI, VI (A NE SONY ILI OVLAŠTENI SONY ZASTUPNIK) PREUZIMATE CIJELI IZNOS SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA.
NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI ALI
NE OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR TVRTKE SONY
ILI PROBLEM VEZAN S DOBAVLJAČEM SADRŽAJA
(TREĆA STRANA), SONY NEĆE BITI ODGOVORAN ZA
BILO KAKVU POSLJEDIČNU, IZRAVNU, SLUČAJNU, NEIZRAVNU, KAZNENU ILI POSEBNU ŠTETU
POVEZANU S (A) UPORABOM, (B) NEMOGUĆNOŠĆU
UPORABE, ILI (C) GREŠKAMA U SOFTVERU, SERVISU,
PROIZVODU I/ILI STRANICI, ČAK I AKO JE SONY
ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK BIO OBAVIJEŠTEN
O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. NEKE
DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI
OGRANIČAVANJE POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE,
TAKO DA SE GORNJE OGRANIČENJE I ISKLJUČIVANJE
MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY SPRAM
VAS ZA SVE ODŠTETE, GUBITKE I UZROKE POSTUPKA
(BILO U UGOVORU ILI DELIKTU, UKLJUČUJUĆI ALI
NA OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR ILI U NEKOM DRUGOM SLUČAJU) BITI VEĆE OD KOLIČINE ZA KOJU JE
PROIZVOD KUPLJEN.
NEKE DRŽAVE, TERITORIJI I ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU ODREĐENA IZUZIMANJA IZ JAMSTVA, TAKO
DA SE OPSEG GORNJEG ODRICANJA OD JAMSTVA
I OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NE
ODNOSE NA VAS.
UVJETI OVOG ODRICANJA OD JAMSTVA NI NA KOJI
NAČIN NE UTJEČU NITI PONIŠTAVAJU VAŠA USTAVNA
PRAVA KAO POTROŠAČA, NITI NE OGRANIČAVAJU
NITI ISKLJUČUJU BILO KOJU ODGOVORNOST ZA SMRT
IZ OZLJEDE LJUDI UZROKOVANE ZBOG NEMARA
TVRTKE SONY ILI BILO KOJE DRUGE ODGOVORNOSTI
U RAZMJERU U KOJEM SE NE MOGU OGRANIČITI
PRIMIJENJENIM ZAKONOM.
11.Općenite odredbe
Ovaj Sporazum, ograničeno jamstvo pripisano Proizvodu,
zajedno sa svim dodatnim propisima postavljanim na Servisu
ili Stranici, zajedno predstavljaju cijeli sporazum između tvrtke
Sony i vas u odnosu na vašu uporabu Proizvoda, Servisa,
Stranice, Sadržaja i Softvera. Svaka daljnja napomena od tvrtke
Sony može biti odaslana pismom, elektronskom poštom ili
postavljanjem na Servis ili Stranicu. Svaki uzrok ili postupak
koji vam se može desiti u odnosu na vašu uporabu ove Stranice
treba se izvršiti unutar (1) godine nakon što se tvrdnja ili uzrok
postupka pojavio. Ako iz bilo kojeg razloga sud ili ovlašteno
tijelo zaključe da je bilo koja odredba ovog Sporazuma, ili
daljnjeg dijela, neprovediva, ta odredba će se provesti do maksimalnog dozvoljenog stupnja provedivosti kako bi se sačuvala
namjena ovog Sporazuma, a preostali propisi i uvjeti Sporazuma provodit će se punom snagom i u punom djelovanju. Ovaj
Sporazum vodit će se i tumačiti u skladu sa zakonima Japana.
Pojmovnik
AACS
"Advanced Access Content System" je specifikacija za upravljanje digitalnim zabavnim sadržajima pohranjenim na unaprijed
snimljenim i snimljenim optičkim medijima
sljedeće generacije. Specifikacija omogućuje
potrošačima da uživaju u digitalnom zabavnom sadržaju, uključujući i high-definition
sadržaju.
AVCHD (str. 76)
Dodatne informacije
AVCHD format je format "high-definition"
digitalne videokamere koji se koristi za snimanje SD (standard definition) ili HD (high
definition) signala specifikacije 1080i*1 ili
720p*2 na DVD diskove, pomoću učinkovite
tehnologije za kodiranje kompresije podataka.
MPEG-4 AVC/H.264 format se koristi za komprimiranje video podataka, a sustav Dolby
Digital ili Linear PCM za komprimiranje
audio podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format
učinkovitije komprimira slike u usporedbi s
konvencionalnim formatom kompresije slika.
MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje da
videosignali visoke definicije (HD), koji su
snimljeni digitalnim kamkorderom, budu
snimljeni na DVD disk, na isti način kao i televizijski signali standardne definicije (SD).
Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080
efektivnih linija za skeniranje i interlace format.
*2
Specifikacija visoke definicije koja koristi 720
efektivnih linija za skeniranje i progressive
format.
*1
BD-J aplikacija
BD-ROM format podržava Java aplikaciju za
interaktivne funkcije.
"BD-J" dobavljačima sadržaja nudi gotovo
neograničenu funkcionalnost kod izrade
interaktivnih BD-ROM naslova.
BD-R (str. 74)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je Blu-ray
disk na kojeg se može snimati jedanput,
dostupan u istim kapacitetima kao i niže
navedeni BD disk. Pošto se sadržaj može snimiti ali se ne može presnimiti, BD-R disk se
može koristiti za pohranu vrijednih podataka
ili za pohranu i distribuciju video materijala.
 nastavlja se
83
BD-RE (str. 74)
Dolby Digital Plus (str. 77)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je Blu-ray
disk na kojeg se može snimati i presnimavati,
dostupan u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD disk. Značajka ponovnog snimanja omogućuje veće mogućnosti editiranja i
uporabu aplikacija s vremenskim pomakom.
Razvijena kao dodatak sustavu Dolby Digital,
Dolby Digital Plus tehnologija kodiranja zvuka podržava 7.1 višekanalni surround zvuk.
BD-ROM (str. 74)
BD-ROM disk (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) proizvodi se za komercijalnu
uporabu i dostupan je u istim kapacitetima
kao i niže navedeni BD disk. Za razliku od
konvencionalnih filmskih i videosadržaja,
ovaj disk nudi poboljšane značajke, primjerice, interaktivan sadržaj, uporabu skočnih
izbornika, izbor prikaza titlova i slideshow
(prezentacija) prikaz. Premda BD-ROM disk
može sadržavati bilo koji oblik podataka,
većina BD-ROM diskova sadrži filmove u
High Definition formatu, za reprodukciju na
Blu-ray Disc/DVD uređajima.
Blu-ray Disc (BD) (str. 74)
Format diska razvijen za snimanje/reprodukciju
high-definition (HD) videosadržaja (za HDTV i
sl.) i pohranu velike količine podataka. Blu-ray
disk s jednim slojem može pohraniti do 25 GB
podataka, a dvoslojni Blu-ray disk do 50 GB
podataka.
Deep Colour (str. 53)
Videosignali za koje je poboljšana dubina
signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Kod uređaja koji nije kompatibilan s Deep
Colour, broj boja koje jedan piksel može
izraziti je 8 bitova po komponentnom signalu
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (24 bita/16 777 216 boja).
Međutim, kod uređaja koji je kompatibilan s
Deep Colour, jedan piksel može izraziti više
bitova, npr. 12 bitova po komponentnom
signalu (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (36 bitova). S više
bitova je moguće preciznije izraziti gradaciju
dubine boja i kontinuirane promjene boja će
se prikazivati točnije.
DLNA (str. 47, 66)
"Digital Living Network Alliance" je
neprofitna organizacija koja definira DLNA
Interoperability Guidelines, smjernice za
dijeljenje digitalnog sadržaja preko mreže.
Detalje potražite na sljedećoj internetskoj
stranici: http://www.dlna.org/
84
Dolby TrueHD (str. 77)
Dolby TrueHD je tehnologija kodiranja bez
gubitaka kvalitete, koja podržava do 8 kanala
višekanalnog surround zvuka za sljedeću generaciju optičkih diskova. Reproducirani zvuk
je vjeran originalnom izvorniku bit-za-bit.
DTS-HD High Resolution Audio (str. 77)
Razvijen je kao dodatak formata DTS Digital
Surround. Podržava maksimalnu frekvenciju
uzorkovanja od 96 kHz i 7.1 višekanalni
surround zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio omogućuje
maksimalnu stopu prijenosa od 6 Mbps, uz
sažimanje s gubitkom kvalitete (Lossy).
DTS-HD Master Audio (str. 77)
DTS-HD Master Audio omogućuje maksimalnu stopu prijenosa od 24,5 Mbps, koristi
sažimanje bez gubitka kvalitete (Lossless)
i u skladu je s maksimalnom frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz te koristi maksi­
malno 7.1 kanala.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (str. 17)
HDMI je sučelje koje podržava i video i
audiosignale na jednoj digitalnoj vezi. HDMI
veza prenosi standard - za high-definition
videosignale i višekanalne audiosignale na
AV komponente, primjerice, HDMI TV prijemnike, u digitalnom obliku bez degradacije.
HDMI specifikacija podržava HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection),
tehnologiju zaštite od kopiranja za digitalne
zabavne sadržaje za HDMI.
HD Reality Enhancer (HDMI) (str. 41, 45)
Sonyjeva tehnologija koja pruža raščlanjivanje slike piksel po piksel u realnom vremenu,
izvodi optimalno izglađivanje, razjašnjava
detalje, uklanja šum i postiže ravnomjerniju
gradaciju videosignala tijekom reprodukcije.
LTH (Low to High) (str. 75)
LTH je sustav za snimanje koji podržava vrstu
BD-R diskova s organičkim pigmentom.
PhotoTV HD (str. 46)
24p True Cinema (str. 52)
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz velikog
broja detalja na slici, te prikaz suptilnih tekstura i boja, nalik na fotografiju. Spajanjem
uređaja koji podržavaju Sony "PhotoTV HD"
pomoću HDMI kabela, možete uživati u
fotografijama pri zapanjujućoj kvaliteti Full
HD prikaza. Primjerice, delikatna tekstura
ljudske kože, cvijeća, pijeska i valova sada se
može prikazati na velikom zaslonu u kvaliteti
prikaza nalik na fotografiju.
Filmovi snimljeni filmskom kamerom sastoje
se od 24 sličice u sekundi.
Pošto konvencionalni TV prijemnici (i CRT
i LCD i plazma) prikazuju sličice pri 1/60 ili
1/50 intervalima sekunde, 24 sličice ne izmjenjuju se istom brzinom. Kod spajanja na
TV prijemnik s 24p značajkom, uređaj prikazuje svaku sličicu pri intervalu sekunde od
1/24 - isti interval koji je originalno snimljen
filmskom kamerom, te se stoga reproducira
originalni kino prikaz.
Skočni izbornik (str. 38)
Super Bit Mapping (str. 53)
Moguće je postići ravnomjerniju gradaciju
stavljanjem 14 bitova informacije u 8-bitni
videosignal. Ta Sonyjeva tehnologija uzima
u obzir značajke ljudskog oka.
Dodatne informacije
Izbornik poboljšane funkcionalnosti, koji je
dostupan na BD-ROM disku. Skočni izbornik pojavi se kad pritisnete POP UP/MENU
tijekom reprodukcije i može se koristiti dok
reprodukcija traje.
Wi-Fi Protected Setup (str. 27, 33)
Wi-Fi Protected Setup specifikacija omogućuje lako postavljanje sigurnosti bežične
kućne mreže.
Postoje dva načina uporabe Wi-Fi Protected
Setup funkcije:
––Metoda Push Button Configuration, uz pomoć tipke WPS na bežičnom LAN routeru
(pristupnoj točki)
––Metoda PIN, uporabom PIN koda
x.v.Colour (str. 53)
x.v.Colour je poznati naziv za xvYCC
standard kojeg je predložio Sony. xvYCC
je međunarodni standard za obojani dio
videosadržaja.
Ovaj standard omogućuje prikaz većeg raspona boja nego trenutno korišteni standard za
emitiranje.
85
Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Podrobnije informacije o
dostupnim nadogradnjama potražite na:
Za korisnike iz europskih zemalja
http://support.sony-europe.com/
z
Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct
http://www.sony.net/
4-145-650-11(1)
Download PDF

advertising