Sony | DVP-FX780 | Sony DVP-FX780 Prijenosni DVD reproduktor s USB priključnicom Upute za upotrebu

4-411-681-11(1) (CR)
Prijenosni
CD/DVD player
Upute za rad
z
Za korisne naputke, savjete i informacije
o proizvodima i uslugama tvrtke Sony posjetite:
www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX780
© 2012 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od
požara ili strujnog udara,
uređaj nemojte izlagati kiši
ili vlazi.
Kako biste izbjegli električni
udar, nemojte otvarati
kućište. Servisiranje
prepustite samo
kvalificiranom osoblju.
Mrežne vodove morate
zamijeniti isključivo u
kvalificiranom servisu.
Ne izlažite baterije ili uređaj
s ugrađenim baterijama
prevelikoj toplini, kao što
je sunčeva svjetlost, vatra
ili slično.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
laserski proizvod klase 1. Oznaka
laserskog proizvoda klase 1 nalazi
se na dnu uređaja.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu i njegovom
pakiranju označava da se
proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga
mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa. Dodatne
informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim uređajem povećava rizik
od oštećenja očiju. Budući da je
laserska zraka u ovom CD/DVD
playeru štetna za oči, nemojte
pokušavati rasklapati kućište.
Servisiranje prepustite samo
kvalificiranom osoblju.
2
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i
drugim europskim državama sa
zasebnim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na
pakiranju označava da se baterija
priložena uz proizvod ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije.
Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti,
performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u
proizvod, bateriju smije mijenjati
samo kvalificirani serviser.
Kako biste osigurali da se s
baterijom ispravno postupa,
proizvod nakon isteka trajanja
odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije
potražite u odjeljku o
sigurnom vađenju baterije iz
proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o
recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Nemojte rastavljati i obavljati
preinake na playeru. To može
rezultirati strujnim udarom.
Obratite se najbližem Sonyevom
distributeru ili servisnom centru
za zamjenu baterija koje se mogu
puniti, unutarnje kontrole i
popravak uređaja.
Mjere opreza
• Sustav instalirajte tako da se
mrežni vodovi mogu odmah
isključiti iz zidne utičnice
u slučaju problema.
• Player je pod naponom
izmjenične struje dok god je
priključen u zidnu utičnicu,
čak i ako je isključen.
• Kako biste smanjili rizik od
požara ili strujnog udara, na
sustav ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom, kao
što su vaze.
• Izlaganje previsokom tlaku
zvuka u slušalicama može
dovesti do gubitka sluha.
Ovaj uređaj proizvela je tvrtka
Sony Corporation sa sjedištem na
adresi 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni je predstavnik za EMC
i sigurnost proizvoda tvrtka Sony
Deutschland GmbH sa sjedištem
na adresi Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Informacije o servisu ili jamstvu
zatražite na adresama navedenim
u posebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: ovaj player može
beskonačno prikazivati
nepomičnu videosliku ili
zaslonski prikaz na televizoru.
Ako nepomičnu videosliku ili
zaslonski prikaz prikazujete
na televizoru dulje vrijeme,
postoji rizik od oštećenja
zaslona. Tome su osobito
podložni projekcijski
i plazma televizori.
U slučaju pitanja ili problema
vezanih uz player obratite
se najbližem Sonyjevom
distributeru.
Informacije o autorskim
pravima, zaštitnim znacima
i softverskim licencama
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i simbol double-D
zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• „DVD Logo” zaštitni je znak
tvrtke DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti imaju
licencu tvrtke Fraunhofer IIS
i Thomson.
• Svi ostali zaštitni znakovi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
• OVAJ PROIZVOD
LICENCIRAN JE U SKLOPU
LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4
VISUAL ZA OSOBNU
I NEKOMERCIJALNU
POTROŠAČKU UPOTREBU
U SVRHU DEKODIRANJA
VIDEOSADRŽAJA
SUKLADNO STANDARDU
MPEG-4 VISUAL
STANDARD („MPEG-4
VIDEO”) KOJI JE
KODIRAO POTROŠAČ
U SKLOPU OSOBNE
I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOST I/ILI
JE PRIBAVLJEN
OD DAVATELJA
VIDEOSADRŽAJA KOJEM
JE TVRTKA MPEG LA
IZDALA LICENCU ZA
PRIKAZIVANJE MPEG-4
VIDEOSADRŽAJA.
LICENCA SE NE DAJE NITI
ĆE SE PODRAZUMIJEVATI
U DRUGU SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI ONE O
PROMOTIVNOJ, INTERNOJ
I KOMERCIJALNOJ
UPOTREBI TE
LICENCIRANJU,
ZATRAŽITE OD
TVRTKE MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
O ovom priručniku
• U ovom priručniku „disk”
se upotrebljava kao općenita
referenca na DVD ili CD, osim
ako nije drugačije navedeno
u tekstu ili na ilustracijama.
• Ikone poput
, navedene
na vrhu svakog objašnjenja,
označavaju koja se vrsta
medija može upotrijebiti
s objašnjenim funkcijama.
Za pojedinosti pogledajte
„Mediji koji se mogu
reproducirati” (str. 19).
• Informacije koje MORATE
ZNATI (u svrhu sprječavanja
nepravilnog rukovanja)
navedene su pod ikonom b.
Informacije koje je DOBRO
ZNATI (savjeti i druge korisne
informacije) navedene su pod
ikonom z.
3
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Vodič za dijelove i tipke/kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pripreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provjera pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Upotreba prilagodnika za punjenje baterije u automobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Spajanje na televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reproduciranje diskova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Reprodukcija MP3, JPEG i video datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prilagodba veličine i kvalitete slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Postavke i prilagođavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Upotreba zaslona za postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediji koji se mogu reproducirati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
15
17
19
21
22
Vodič za dijelove i tipke/
kontrole
Dostupne funkcije razlikuju se ovisno
o disku i situaciji.
Player
A LCD ploča (str. 9)
B Zvučnik
C HOLD
Sprječava slučajno uključivanje gumba
ako se drži pritisnutim dulje od dvije
sekunde.
Svi su gumbi zaključani.
SOUND
Svaki put kada se pritisne prebacuje
u jedan od 4 različita načina zvuka.
D DISPLAY
Prikazuje informacije o reprodukciji i
služi za promjenu načina reprodukcije
(str. 10).
MENU
Prikazuje izbornik DVD VIDEO.
Prilikom reprodukcije JPEG datoteke
reproducira kao dijaprojekciju
(str. 11).
C/X/x/c
Služi za označavanje i odabir
prikazane stavke.
ENTER
Služi za otvaranje odabrane stavke.
RETURN
Služi za vraćanje na prethodni zaslon.
OPTIONS
Gumbi VOLUME+ i
(reprodukcija/
pauza) imaju dodirnu točku. Upotrijebite
dodirnu točku kao orijentir prilikom
rukovanja playerom.
Prikazuje opcije izbornika.
• Disc/USB (str. 12)
• LCD Mode (str. 12)
• Setup (str. 13)
• Menu/Top Menu: prikazuje izbornik
DVD VIDEO/gornji izbornik.
• Original/Play List: za odabir
opcija „Original” ili „Play List”
na DVD VR.
,nastavak
5
E VOLUME (glasnoća zvuka) +/–
Služi za prilagodbu glasnoće.
F ./> (prethodno/sljedeće)
Prebacuje na prethodno/sljedeće
poglavlje, zapis ili datoteku.
• Brzo premotavanje unaprijed/
unatrag (m/M) ako se drži
pritisnutim dulje od jedne sekunde
tijekom reprodukcije. Uzastopce
pritišćite kako biste promijenili
brzinu.
• Sporo premotavanje unaprijed/
unatrag ( / ) ako se drži
pritisnutim dulje od jedne sekunde
tijekom pauziranja. Uzastopce
pritišćite kako biste promijenili
brzinu (samo DVD).
(reprodukcija/pauza) (str. 9)
Započinje, pauzira ili nastavlja
reprodukciju.
x (zaustavljanje) (str. 9)
Zaustavlja reprodukciju.
G Poklopac diska (str. 9)
H Gumb OPEN (str. 9)
Otvara poklopac diska.
I PUSH CLOSE (str. 9)
Zatvara poklopac diska.
J Pokazatelj POWER
K Pokazatelj CHARGE (str. 7)
L Prekidač OPERATE (str. 9)
Služi za uključivanje i isključivanje
playera.
M Utičnica PHONES (slušalice)
6
N USB utičnica (vrsta A) (str. 12)
U tu utičnicu priključite USB uređaj.
O Utičnica A/V OUT (str. 8)
P Utičnica DC IN 12V (str. 7, 8)
Spojite prilagodnik izmjenične struje
ili prilagodnik za punjenje baterije
u automobilu.
Vrijeme punjenja i reprodukcije
Vrijeme punjenja: približno 4 sata
Vrijeme reprodukcije: približno 4 sata
Pripreme
Punjenje baterije
Ovisno o temperaturi okoline ili stanju baterije
koja se može puniti, vrijeme punjenja može biti
dulje ili vrijeme reprodukcije kraće.
Napunite bateriju koja se može puniti prije
prve upotrebe playera ili ako se isprazni.
1
Spojite prilagodnik izmjenične struje.
Tijekom punjenja upalit će se
pokazatelj CHARGE.
Pripreme
Provjerite imate li sljedeće stavke:
• Prilagodnik izmjenične struje (1)
• Prilagodnik za punjenje baterije
u automobilu (1)
• Prilagodnik za audio/video (1)
Navedeno vrijeme ostvaruje se u sljedećim
uvjetima:
• Vrijeme punjenja
– umjerena temperatura (20 °C)
– isključeno napajanje
• Vrijeme reprodukcije
– umjerena temperatura (20 °C)
– upotreba slušalica
– pozadinsko svjetlo postavljeno na
minimum
Provjera pribora
Za provjeru razine napunjenosti baterije
Prilikom isključenja playera prikazuje se
pokazatelj napunjenosti baterije. Kada je
baterija prazna, prikazuje se
ili treperi
pokazatelj CHARGE.
Puna
Prazna
U zidnu
utičnicu
Prilagodnik izmjenične struje (isporučen)
b
Bateriju punite pri temperaturi okoline između
5 °C i 35 °C.
7
Upotreba prilagodnika
za punjenje baterije
u automobilu
Prilagodnik za punjenje baterija
u automobilu (isporučen) namijenjen je
za 12-voltni automobilski akumulator
s negativnim uzemljenjem (nemojte
ga upotrebljavati s 24-voltnim
automobilskim akumulatorom
s pozitivnim uzemljenjem).
1
Spojite prilagodnik za punjenje
baterije u automobilu.
• Prilagodnik za punjenje baterije u automobilu
upotrebljavajte dok motor radi. Ako se
upotrebljava kod isključenog automobila,
može doći do pražnjenje automobilskog
akumulatora.
• Ne ostavljajte player ili pripadajući mu pribor
u automobilu.
Spajanje na televizor
U slikama možete uživati na svom
televizoru ili monitoru.
1
Spojite player na televizor ili monitor
pomoću prilagodnika za audio/video
(isporučen).
U utičnicu upaljača
za cigarete
U ulazne utičnice
AUDIO/VIDEO na
televizoru ili monitoru
Prilagodnik za punjenje baterije u automobilu
(isporučen)
Nakon upotrebe playera u automobilu
Isključite prilagodnik za punjenje baterije
u automobilu iz utičnice upaljača za
cigarete.
b
• Vozač ne smije spajati ili odvajati prilagodnik
za punjenje baterije u automobilu tijekom
vožnje.
• Žicu provedite tako da ne ometa vozača. Isto
tako, nemojte postaviti LCD ploču na mjesto
s kojeg je vozač može gledati.
• Očistite utičnicu upaljača za cigarete. Ako je
prljava, utičnica može uzrokovati neispravan
kontakt ili kvar.
8
Prilagodnik za
audio/video
(isporučen)
Audio/video
kabel (ne
isporučuje se)
b
• Pogledajte upute za rad koje ste dobili
s opremom koju priključujete.
• Isključite player prije spajanja.
Napomene o čuvaru zaslona
Reprodukcija
Reproduciranje diskova
1
2
Otvorite LCD ploču i uključite player.
Pritisnite gumb OPEN kako biste
otvorili poklopac diska i umetnite
disk.
Stranu za reprodukciju postavite
okrenutu prema dolje i lagano
pritisnite disk da sjedne na mjesto.
Nemojte dodirivati površinu leće.
Reprodukcija
Informacije o tome koji se diskovi mogu
reproducirati potražite u odjeljku
„Playable Media” (str. 19).
Unaprijed napunite bateriju ili spojite
prilagodnik izmjenične struje.
• Ako player ostavite u načinu pauziranja
ili zaustavljanja i ako ne djelujete na
nijednu tipku dulje od 15 minuta, pojavit
će se slika čuvara zaslona. Slika će nestati
nakon što pritisnete
. Za
postavljanje opcije „Screen Saver”
pogledajte str. 13.
• Player prelazi u stanje mirovanja
15 minuta nakon uključivanja funkcije
čuvara zaslona. Pritisnite
za
izlazak iz stanja mirovanja.
Za nastavak reprodukcije od točke u kojoj
ste zaustavili disk (nastavak reprodukcije)
Ako ponovno pritisnete
nakon
što ste zaustavili reprodukciju, player
započinje reprodukciju od točke u kojoj ste
pritisnuli x.
b
• Ovisno o točki zaustavljanja, nastavak
reprodukcije možda neće započeti točno
od iste točke.
• Točka za nastavak reprodukcije briše se
u sljedećim slučajevima:
– ako otvorite poklopac diska.
– ako pritisnete OPTIONS i odaberete USB.
Reproduciranje VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
Površina leće
Prekidač OPERATE
Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje
3
Zatvorite poklopac diska
i pritisnite
.
Kada počnete reproducirati VIDEO CD
s PBC funkcijama (funkcijama kontrole
reprodukcije), prikazuje se izbornik.
Pritisnite C/X/x/c za unos brojki.
Pogledajte korake 2 do 3 u poglavlju
“Unos brojki” (str. 10).
radi
samo za pokretanje reprodukcije.
Za postavljanje opcije „PBC” pogledajte
str. 14.
Player započinje s reprodukcijom.
Ovisno o disku, možda će se pojaviti
izbornik. Pritisnite C/X/x/c za odabir
stavke, a zatim pritisnite ENTER.
,nastavak
9
Upotreba prikaza informacija
o reprodukciji
Možete provjeriti informacije
o reprodukciji i promijeniti način
reprodukcije.
1
Tijekom reprodukcije diska pritisnite
DISPLAY.
Primjer: Prilikom reprodukcije
DVD VIDEO
b
• Prilikom reprodukcije CD-a ili VIDEO CD-a
prikazuju se samo dostupne stavke.
• Ovisno o disku, neke stavke možda nećete
moći postaviti.
• Postavka ponavljanja bit će poništena nakon
pretraživanja po naslovu ili poglavlju.
Unos brojki
1
Pritisnite X/x za odabir stavke i nakon
toga pritisnite ENTER.
Prikazuje se zaslon za numerički unos.
2
Odaberite svaku brojku pritiskanjem
tipke C/c i ENTER.
3
Odaberite „OK” i pritisnite ENTER.
Numerički unos je završen i zaslon se
zatvara.
Stavke
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
2
Odaberite i prilagodite svaku od sljedećih
stavki pritiskanjem X/x i ENTER.
• Title*2
• Chapter*2
• Audio
• Subtitle
• Angle*2
• T.Time (vrijeme naslova)
• C.Time (vrijeme poglavlja)
• Repeat
• A-B Repeat*3
• Time Disp. (vrijeme prikaza)
*1 Prilikom reprodukcije DVD-a (VR način),
prikazuje se „PL” (popis za reprodukciju)
ili „ORG” (original) pored broja naslova.
*2 Možete i odabrati broj pomoću X/x.
*3 Odaberite „SET” i pritisnite ENTER.
Odaberite točku A i točku B pritiskanjem
tipke ENTER.
10
Isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY ili RETURN.
Reprodukcija MP3, JPEG
i video datoteka
1
Pritisnite X/x za odabir albuma
i nakon toga pritisnite ENTER.
Primjer: Popis MP3 datoteka
Dir:001
Okretanje JPEG slike
Pritisnite C/X/x/c tijekom pregledavanja
slikovne datoteke. Okrenite svaku
datoteku.
C/c: okreće sliku za 90 stupnjeva u smjeru
kazaljke na satu/obrnuto od kazaljke na
satu.
X/x: obrće sliku okomito (prema gore
i prema dolje)/vodoravno (ulijevo
i udesno).
Reprodukcija
Informacije o datotekama koje se mogu
reproducirati potražite u odjeljku „Mediji
koji se mogu reproducirati” (str. 19).
Kada postavite medij DATA, prikazuje
se popis albuma. Ovisno o disku,
reprodukcija započinje automatski.
Reproduciranje JPEG datoteka
Prikaz popisa minijatura
Pritisnite MENU.
Slikovna datoteka iz albuma prikazuje se
u 12 podzaslona.
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
Pritisnite X/x za odabir datoteke
i nakon toga pritisnite ENTER.
Reprodukcija započinje od odabrane
datoteke.
12
Prev
Next
Reprodukcija u obliku dijaprojekcije Slide
Show
Na popisu minijatura odaberite „Slide
Show” i pritisnite ENTER.
Zatvaranje popisa minijatura
Pritisnite MENU za povratak na popis
albuma.
,nastavak
11
Reproduciranje podataka na USB
uređaju
1
Priključite USB uređaj u USB utičnicu.
Prilagodba veličine
i kvalitete slike
Možete prilagoditi sliku koja se prikazuje
na LCD zaslonu.
1
2
USB uređaj
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite X/x kako biste odabrali „USB”
i nakon toga pritisnite ENTER.
Isključivanje USB uređaja
Pritisnite OPTIONS kako biste odabrali
„Disc”, nakon toga pritisnite ENTER
i potom isključite USB uređaj.
b
• Ne isključujte USB uređaj dok pokazatelj
pristupa treperi. Tako možete uzrokovati
oštećenje ili gubitak podataka.
• USB uređaji koji se mogu spojiti na player
su fleš memorija i digitalni fotoaparat. Drugi
uređaji (USB priključnice itd.) ne mogu
se spajati na player. Prilikom spajanja
nepodržanog uređaja prikazuje se poruka
o pogrešci.
• Neki USB uređaji možda neće funkcionirati
s ovim playerom.
• Player može prepoznati Mass Storage Class
(MSC) uređaje koji su kompatibilni s FAT
formatom.
• Postavku LUN na fotoaparatu postavite
na „Single.” Pogledajte upute isporučene
s digitalnim fotoaparatom.
12
3
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite X/x kako biste odabrali
„LCD Mode” i nakon toga pritisnite
ENTER.
Odaberite i prilagodite svaku od
sljedećih stavki pritiskanjem
C/X/x/c i ENTER.
• LCD Aspect: promjena veličine slike.
• Backlight: prilagodba svjetline.
• Contrast: prilagodba razlike između
svijetlih i tamnih područja.
• Hue: izjednačenje crvene i zelene boje.
• Color: prilagodba jačine boja.
• Default: vraćanje svih postavki na
tvorničke.
Isključivanje prikaza izbornika
Pritisnite OPTIONS ili RETURN.
b
Ovisno o disku, moguć je odabir različite
veličine zaslona.
General Setup
Postavke i prilagođavanja
Upotreba zaslona za
postavljanje
◆ TV Display (samo DVD)
Odaberite ovu postavku
prilikom spajanja televizora
sa zaslonom 4:3. Automatski
prikazuje široku sliku preko
cijelog zaslona i izrezuje
dijelove koji ne stanu.
4:3
Letter Box
Odaberite ovu postavku
prilikom spajanja televizora
sa zaslonom 4:3. Prikazuje
široku sliku s crnim trakama
na gornjem i donjem dijelu
zaslona.
16:9
Odaberite ovu postavku
prilikom spajanja televizora
sa širokim zaslonom ili
funkcijom širokog zaslona.
Možete promijeniti postavke playera.
Zadane su postavke potcrtane.
Neki diskovi imaju pohranjene postavke za
reprodukciju koje, u takvom slučaju, imaju
prednost.
1
Pritisnite OPTIONS dok je player
zaustavljen.
Prilikom upotrebe funkcije nastavka
reprodukcije ne možete upotrebljavati
zaslon za postavljanje. Dvaput
pritisnite x i nakon toga pritisnite
OPTIONS.
2
3
Pritisnite X/x kako biste odabrali
„Setup” i nakon toga pritisnite ENTER.
Pritisnite X/x za odabir kategorije za
postavljanje i nakon toga pritisnite
ENTER.
Postavke i prilagođavanja
4:3
Pan Scan
: General Setup
: Audio Setup
: Language Setup
: Parental Control
4
Odaberite i prilagodite svaku od
sljedećih stavki pritiskanjem X/x
i ENTER.
◆ Angle Mark (samo DVD VIDEO)
Prikazuje oznaku kuta prilikom promjene
kuta gledanja tijekom reprodukcije DVD-a
snimljenih iz više kutova.
Odaberite „On” ili „Off”.
◆ Screen Saver
Prikazuje se slika čuvara zaslona. Za ovu
funkciju pogledajte str. 9.
Odaberite „On” ili „Off”.
Isključivanje zaslona za postavljanje
Pritisnite OPTIONS ili RETURN.
,nastavak
13
◆ PBC (samo VIDEO CD)
Parental Control
Ova funkcija dostupna je za VIDEO CDove s funkcijom PBC (funkcija kontrole
reprodukcije). Za ovu funkciju pogledajte
str. 9.
Odaberite „On” ili „Off”.
Možete ograničiti reprodukciju DVD-a
koji ima funkciju roditeljskog nadzora.
Pogledajte korake 2 do 3 u odjeljku „Unos
brojki” (str. 10).
◆ Default
◆ Password (samo DVD VIDEO)
Sve se funkcije vraćaju na izvorne
tvorničke postavke. Napominjemo
da će sve vaše postavke biti izgubljene.
Audio Setup
◆ Audio DRC (samo DVD)
Niske tonove čini čišćima prilikom
smanjenja glasnoće tijekom reprodukcije
DVD-a s funkcijom „Audio DRC”
(Dynamic Range Control).
Odaberite „On” ili „Off”.
Za unos ili promjenu lozinke. Postavite
lozinku koja sadrži 4 znamenke.
Promjena lozinke
Odaberite „Password” pomoću X/x
i pritisnite ENTER. Odaberite „Change”
i pritisnite ENTER. Unesite svoju trenutnu
lozinku i novu lozinku.
Ako zaboravite svoju lozinku
Unesite „1369” za trenutnu lozinku.
◆ Parental Control (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik prikaza na zaslonu.
Postavite razinu ograničenja. Što je
vrijednost manja, to je ograničenje strože.
Za postavljanje roditeljskog nadzora prvo
morate postaviti lozinku.
◆ Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Postavljanje roditeljskog nadzora
Mijenja jezik izbornika diska.
Odaberite „Parental Control” pomoću
X/x i pritisnite ENTER. Odaberite razinu
ograničenja i pritisnite ENTER. Unesite
svoju lozinku.
Language Setup
◆ OSD (On-Screen Display)
◆ Subtitle (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik titlova.
◆ Audio (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik zvučnog zapisa.
Reproduciranje diska za koji je postavljen
roditeljski nadzor
Umetnite disk i pritisnite
. Prikazat
će se zaslon za unos lozinke. Unesite svoju
lozinku.
14
Zvuk
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća
Napajanje
Napajanje nije uključeno.
, Provjerite je li prilagodnik izmjenične
struje dobro priključen (str. 7).
, Provjerite je li baterija koja se može
puniti dovoljno napunjena (str. 7).
Punjenje baterije nije moguće ili punjenje
traje predugo.
, Ako pokazatelj CHARGE treperi dok
je priključen prilagodnik izmjenične
struje, možda temperatura okoline nije
zadovoljavajuća.
Bateriju punite pri temperaturi okoline
između 5 °C i 35 °C.
, Punjenje traje dulje dok je player
uključen. Isključite player prije punjenja.
, Ako player niste upotrebljavali dulje od
godine dana, možda se oštetila baterija.
Obratite se najbližem Sonyjevom
distributeru.
Slika
Pojavljuju se crne točke, a crvene, plave
i zelene točke ostaju na LCD zaslonu.
, To je strukturalno svojstvo LCD
zaslona i ne radi se o kvaru.
, Player je pauziran ili u načinu spore
reprodukcije.
, Player je načinu brzog premotavanja
unaprijed ili unatrag.
Rad
Ništa se ne događa prilikom pritiskanja
gumba.
, Držite pritisnut HOLD dulje od dvije
sekunde kako biste omogućili rad gumba
(str. 5).
Funkciju HOLD također možete poništiti
isključivanjem playera.
Disk se ne reproducira.
Dodatne informacije
Ako pri upotrebi playera primijetite bilo
koju od sljedećih poteškoća, prije traženja
popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje
poteškoća. Ako se neki problem ne riješi,
obratite se najbližem Sonyjevom
distributeru.
Nema zvuka.
, Ako je disk naopako umetnut, prikazuju
se poruke „No Disc” ili „Cannot play this
disc”. Umetnite disk sa stranom za
reprodukciju okrenutom prema dolje
(str. 9).
, Disk nije pravilno umetnut ako nije
sjeo na svoje mjesto (str. 9).
, Disk je prljav ili napuknut (str. 18).
, Umetnut je disk koji nije moguće
reproducirati. Provjerite je li regionalni
kod usklađen s playerom i je li disk
finaliziran (str. 19).
, Postavljena je funkcija roditeljskog
nadzora. Promijenite postavku (str. 14).
, U playeru se kondenzirala vlaga (str. 17).
Disk se ne počinje reproducirati od početka.
, Odabrano je ponavljanje reprodukcije
(str. 10).
, Došlo je do nastavka reprodukcije
(str. 9).
, Automatski se reproducira popis za
reprodukciju stvorenog diska. Za
reprodukciju izvornih naslova dvaput
pritisnite x i nakon toga pritisnite
OPTIONS kako biste odabrali
„Original”.
,nastavak
15
Prikazuje se „ ” i player ne radi sukladno
funkciji odabranog gumba.
USB
, Ovisno o disku, neke radnje možda
nećete moći izvršiti. Pogledajte upute
za rad koje ste dobili uz disk.
Player ne prepoznaje priključeni USB uređaj.
Prikazuje se „Copyright Lock” i zaslon se
zaplavi tijekom reprodukcije DVD diska
(VR način).
, Prilikom reprodukcije slika koje sadrže
signale za zaštitu od kopiranja, umjesto
slika može se zaplaviti zaslon i prikazati
poruka (str. 19).
Nije moguća reprodukcija MP3, JPEG, ili
videodatoteka (str. 19).
,
,
,
,
,
Nije usklađen format datoteke.
Nije usklađena ekstenzija.
Datoteka je oštećena.
Datoteka je prevelika.
Ako odabrana datoteka nije podržana,
prikazuje se „Data Error” i datoteka neće
biti reproducirana.
, Reprodukcija može započeti sa
zakašnjenjem zbog tehnologije
komprimiranja upotrijebljene
za videodatoteke.
Player ne radi ispravno ili se ne isključuje
napajanje.
, Ako statički elektricitet, ili nešto drugo,
uzrokuje neuobičajen rad playera,
postavite prekidač OPERATE u položaj
„OFF”, isključite prilagodnik i ostavite
tako 30 sekundi.
Priključivanje
Nema slike ili zvuka na priključenoj opremi.
, Ponovno ispravno spojite priključni
kabel (str. 8).
, Priključni kabel je oštećen.
, Provjerite postavku spojenog televizora
ili pojačala.
16
, Ponovno ispravno spojite USB uređaj
(str. 12).
, USB uređaj je oštećen.
, Pritisnite OPTIONS kako biste odabrali
„USB” (str. 12).
Mjere opreza
Sigurnost na cesti
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite player iz
struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
Više o izvorima napajanja
• Ako player nećete upotrebljavati dulje
vrijeme, obavezno ga isključite iz zidne
utičnice. Pri isključivanju prilagodnika
izmjenične struje, povucite za priključak,
nikada za kabel.
• Ne dirajte prilagodnik izmjenične struje
mokrim rukama. U suprotnom može
doći do strujnog udara.
• Ne priključujte prilagodnik izmjenične
struje u putni električni pretvarač jer
on može stvoriti dodatnu toplinu i tako
uzrokovati kvar.
Više o povećanju temperature
Player se tijekom punjenja ili uslijed dulje
upotrebe može zagrijati. To nije kvar.
Pri radu
• Ako se player izravno premjesti
s hladnoga na toplo mjesto ili se
postavi u vrlo vlažan prostor, na lećama
u playeru može se kondenzirati vlaga.
Ako se to dogodi, player možda neće
ispravno raditi. U tom slučaju izvadite
disk i ostavite player uključen otprilike
pola sata dok vlaga ne ishlapi. Krpom
obrišite vlagu koja se uhvatila na LCD
površinu. Kasnije ponovno uključite
napajanje.
• Držite leću playera čistom i ne dodirujte
je. Dodirivanje leće može uzrokovati
oštećenje leće i kvar playera. Poklopac
diska držite zatvorenim, osim kada
umećete ili vadite diskove.
• Nakon otvaranja poklopca diska, disk
se može još uvijek okretati. Prije vađenja
pričekajte da se disk prestane okretati.
Dodatne informacije
Ne upotrebljavajte monitor i slušalice
u vožnji, dok vozite bicikl ili upravljate
nekim motornim vozilom. Tako možete
ugroziti promet, a u nekim je zemljama
to protuzakonito. Opasno također može
biti glasno slušanje sa slušalicama u hodu,
osobito na pješačkim prijelazima.
U opasnim situacijama morate biti
iznimno oprezni ili privremeno isključiti
uređaj.
• Player i njegove prilagodnike ne stavljajte
blizu izvora topline niti na mjesta
izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti,
velikim količinama prašine, pijeska,
vlage, kiše ili mehaničkoj vibraciji
ili udarima, kao niti u automobil
s podignutim staklima.
• Player nemojte instalirati u nakošen
položaj. Osmišljen je samo za rad
u vodoravnom položaju.
• Držite player i diskove dalje od opreme
sa snažnim magnetskim zračenjem,
poput mikrovalnih pećnica ili velikih
zvučnika.
• Ne bacajte i ne udarajte uređaj.
Na player i pripadajući mu pribor
nemojte stavljati teške predmete.
Više o postavljanju
• Ne stavljajte player u skučen prostor,
primjerice, na policu za knjige ili slično.
• Ne prekrivajte ventilacijski otvor playera
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Također ga ne stavljajte na meke
površine, primjerice, na tepih.
,nastavak
17
Više o zaslonu s tekućim kristalima
Više o slušalicama
• Premda se pri njegovoj proizvodnji
upotrebljavaju vrlo napredne
tehnologije, na LCD zaslonu povremeno
se mogu pojaviti točke različitih boja.
To nije kvar.
• Na LCD površinu nemojte postavljati
ili bacati predmete. Također ga nemojte
pritiskati rukama ili laktovima.
• Pazite da ne oštetite LCD površinu
alatom s oštrim rubom.
• Sprječavanje oštećenja sluha:
Izbjegavajte upotrebu slušalica pri
velikim glasnoćama. Stručnjaci za sluh ne
preporučuju neprekinuto ili dulje glasno
slušanje sadržaja. Ako vam počne zvoniti
u ušima, smanjite glasnoću ili prestanite
upotrebljavati slušalice.
• Mislite na druge: Glasnoću održavajte
na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti
zvukove izvana i bit ćete svjesni ljudi koji
se nalaze oko vas.
O baterijama koje se mogu puniti
• Budući da je vijek trajanja baterije
ograničen, njeni kapaciteti s vremenom
i uslijed opetovane upotrebe slabe.
Staru bateriju zamijenite novom kada
baterija traje otprilike upola manje
od uobičajenog vremenskog perioda.
• Bateriju punite najmanje jednom svakih
pola godine ili svake godine kako biste
spriječili njeno oštećenje.
• U pojedinim zemljama postoje posebni
zakonski propisi za zbrinjavanje starih
baterija. Obratite se lokalnim nadležnim
ustanovama.
O prilagodniku izmjenične struje i prilagodniku
za punjenje baterije u automobilu
• Za player upotrebljavajte isporučene
prilagodnike jer drugi mogu uzrokovati
kvar.
• Funkcionalna analiza softvera ili
rastavljanje zabranjeni su.
• Ne dodirujte metalne dijelove jer tako
može doći do kratkog spoja i oštećenja
prilagodnika, osobito ako dođu u doticaj
s drugim metalnim predmetima.
Više o prilagodbi glasnoće
Ne povećavajte glasnoću prilikom slušanja
zapisa s niskom razinom ulaznih signala
ili bez audio signala. U suprotnome
se zvučnici mogu oštetiti tijekom
reprodukcije dijela s visokom razinom
zvuka.
18
Više o čišćenju
• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo
navlažiti otopinom blagog sredstva
za pranje. Nemojte koristiti nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
• Lagano obrišite LCD površinu suhom
i mekom krpom. Činite to često kako
biste spriječili nakupljanje prljavštine.
Ne brišite LCD površinu mokrom
krpom. Može doći do kvara ako u
nju prodre voda.
• Ako dođe do iskrivljenja slike/zvuka,
možda je leća prekrivena prašinom.
U tom slučaju upotrijebite četkicu za
brisanje leće fotoaparata, dostupnu
u slobodnoj prodaji, za čišćenje leće.
Izbjegavajte izravno dodirivanje leće
tijekom čišćenja. Ne upotrebljavajte
diskove za čišćenje ili sredstva za čišćenje
diskova/leća
Napomene o diskovima
• Kako bi disk ostao čist, pridržavajte ga
za rub. Ne dodirujte njegovu površinu.
• Nemojte upotrebljavati sljedeće diskove:
– Disk koji nije standardnog oblika
(npr. onaj u obliku kartice ili srca).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
– Disk prekriven celofanskom trakom
ili onaj s naljepnicom na sebi.
Mediji koji se mogu
reproducirati
Ikona
Značajke
DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL diskovi u VR
načinu (videosnimanje)*1
• Glazbeni CD-ovi
• CD-R/CD-RW diskovi
u formatu glazbenog
CD-a
• VIDEO CD-ovi
(uključujući Super VCD
diskove)
• CD-R/CD-RW diskovi
u video CD formatu ili
Super VCD formatu
DATA CD*2/ DATA
DVD*3 ili USB uređaji
koji sadrže MP3, JPEG
ili videodatoteke.
b
Neki mediji na koje se može snimati ne mogu se
reproducirati u playeru zbog kvalitete snimke ili
fizičkog stanja medija, ili zbog značajki uređaja
za snimanje i ovlaštenog softvera.
Disk se neće reproducirati ako nije pravilno
finaliziran. Dodatne informacije potražite
u uputama za rad koje ste dobili uz uređaj
za snimanje.
*1 Možda se neće moći reproducirati slike
s CPRM (Content Protection for Recordable
Media) zaštitom. Prikazat će se poruka
„Copyright Lock”.
Format datoteke koji se može
reproducirati
Vrsta
Glazba
Format datoteke
Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 „.mp3”
Audio Layer III)
Fotografije JPEG
(DCF format)
„.jpg,” „.jpeg”
Video
MPEG-4
(jednostavan
profil)
„.mp4”
Xvid
„.avi”
Dodatne informacije
• Komercijalni DVD
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL diskovi
u +VR načinu
• DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL diskovi
u videonačinu
*2 Podatkovni CD-ovi moraju biti snimljeni
u skladu sa standardom ISO 9660 Level 1
ili njegovim proširenim oblikom Joliet.
3
* Podatkovni DVD-ovi moraju biti snimljeni
u skladu sa standardom UDF (Universal Disk
Format).
z
• Za reprodukciju mapi složene hijerarhije može
biti potrebno malo dulje vrijeme. Albume
stvarajte na sljedeći način:
– Na mediju ne smiju biti više od dvije
hijerarhijske strukture.
– Broj albuma sadržanih na mediju mora
biti 50 ili manje.
– Broj datoteka u jednom albumu mora biti
100 ili manje.
– Ukupan broj albuma i datoteka na mediju
mora biti 600 ili manje.
• Player reproducira datoteke iz albuma
redoslijedom kojim su snimljene na medij.
b
• Player će reproducirati sve datoteke iz
gornje tablice, čak i ako je format drugačiji.
Reproduciranje takvih podataka može
uzrokovati buku i rezultirati oštećenjem
zvučnika.
• Neke podatkovne diskove stvorene u formatu
Packet Write nije moguće reproducirati.
• Neke podatkovne diskove stvorene u više
različitih sesija možda neće biti moguće
reproducirati.
• Reprodukcija nekih JPEG datoteka nije
moguća.
,nastavak
19
• Player ne može reproducirati JPEG
datoteku veću od 3264 (širina) x 2448 (visina)
u normalnom načinu rada ili veću od
200 (širina) x 1200 (visina) za progresivni
JPEG.
• Reprodukcija nekih videodatoteka nije
moguća.
• Player ne može reproducirati videodatoteku
veću od 720 (širina) x 576 (visina)/2 G.
• Player možda neće reproducirati neke
videodatoteke koje traju dulje od 3 sata.
• Player podržava MP3 ili AAC audio format
za MPEG-4 videodatoteke.
• Player podržava samo MP3 audio format za
Xvid videodatoteke.
• Player možda neće glatko reproducirati
videodatoteku snimljenu pri velikoj brzini na
podatkovni CD. Brzo snimljene videodatoteke
preporučljivo je reproducirati s podatkovnog
DVD-a.
• Player može prikazati naziv datoteke ili
albuma koji sadrži do 14 znakova. Posebni
se znakovi prikazuju kao „*”.
• Player može prikazati naziv samo onog albuma
koji se trenutačno reproducira. Svi albumi
smješteni u gornjem sloju prikazuju se kao
„\..\”.
• Informacije o reprodukciji za neke datoteke
možda se neće pravilno prikazivati.
Napomene za komercijalne
diskove
Regionalni kod
Radi se o sustavu koji se upotrebljava za
zaštitu autorskih prava. Regionalni kod
nalazi se na pakiranju DVD VIDEO
diskova, ovisno o zemlji prodaje. Player
će reproducirati DVD VIDEO diskove
s oznakom „ALL” ili „2”.
ALL
Reprodukcija DVD i VIDEO CD diskova
Proizvođači softvera mogu namjerno
ograničiti neke operacije reprodukcije
DVD i VIDEO CD diskova. Budući da
player reproducira DVD i VIDEO CD
diskove u skladu sa sadržajem koji
dizajniraju proizvođači softvera, neke
značajke reprodukcije možda neće biti
dostupne. Pogledajte upute za rad koje
ste dobili uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomene o diskovima
Ovaj je proizvod osmišljen za
reproduciranje diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova (CD-ova).
Dual diskovi i neki glazbeni diskovi
kodirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu sukladni standardu
kompaktnih diskova (CD-ova). Stoga
ti diskovi možda neće biti kompatibilni
s ovim proizvodom.
20
Specifikacije
Sustav
Laser: poluvodički laser
Sustav formata signala: PAL (NTSC)
Ulazi/izlazi
A/V OUT (audio/video izlaz):
Miniutičnica
PHONES (slušalice):
Stereo miniutičnica
USB: USB utičnica vrste A (za priključivanje
USB memorije)
Zaslon s tekućim kristalima
Općenito
Zahtjevi napajanja:
istosmjerna struja 12 V 0,95 A (prilagodnik
izmjenične struje)
istosmjerna struja 12 V 1,5 A (prilagodnik
za punjenje baterije u automobilu)
Potrošnja električne energije (reprodukcija DVD
VIDEO diska):
6 W (prilikom upotrebe slušalica)
Dimenzije (približno):
200 × 42,5 × 155 mm (širina/visina/dubina)
s izbočenim dijelovima
Težina (približno): 775 g
Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
Vlaga pri radu: 25% do 80%
Prilagodnik izmjenične struje: 110-240 V AC,
50/60 Hz
Prilagodnik za punjenje baterije
u automobilu: 12 V DC
Dodatne informacije
Veličina ploče (približno):
18 cm/7 inča široka (po dijagonali)
Pogonski sustav: TFT aktivna matrica
Razlučivost: 480 × 234
Isporučen pribor
Pogledajte str. 7.
Specifikacije i dizajn podložni su izmjene bez
prethodne najave.
21
Kazalo
Brojevi
16:9 13
4:3 Letter Box 13
4:3 Pan Scan 13
A
Regionalni kod 20
Repeat 10
Š
Screen Save 9
Screen Saver 13
Setup 13
Slide Show 11
Subtitle 10, 14
Angle 10
Angle Mark 13
Audio 10, 14
Audio DRC 14
Audio Setup 14
T
Č
V
CD 9, 19
VIDEO CD 9, 19
Videodatoteka (MPEG-4/Xvid) 11, 19
Vrijeme punjenja i reprodukcije 7
D
DATA 11, 19
Disc Menu 14
DVD 9, 19
G
General Setup 13
J
JPEG 11, 19
L
Language Setup 14
LCD Aspect 12
LCD Mode 12
M
Mediji koji se mogu reproducirati 19
MP3 11, 19
MPEG-4 (videodatoteka) 11, 19
N
Nastavak reprodukcije 9
Nj
Numerički unos 10
O
OSD (On-Screen Display) 14
Otklanjanje poteškoća 15
P
Parental Control 14
Password 14
PBC 9, 14
Prikaz informacija o reprodukciji 10
22
R
TV Display 13
U
USB 12
X
Xvid (videodatoteka) 11, 19
4-411-681-11(1) (CR)
Sony Corporation
Download PDF

advertising