2-589-942-E1(1)
DVD Rekorder
Upute za uporabu
RDR-HX510
RDR-HX710/HX910
© 2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprječavanja opasnosti od požara
ili strujnog udara, nemojte izlagati
uređaj utjecaju kiše ili vlage. Nemojte
otvarati kućište jer bi moglo doći do
strujnog udara. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti samo
stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Upozorenja
• Ovaj uređaj koristi napajanje 220 –
240 V AC, 50/60 Hz. Provjerite da li
napon napajanja uređaja odgovara
vašem mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili strujnog
udara, na uređaj ne postavljajte
predmete ispunjene vodom, kao što
su vaze.
SHOWVIEW je registrirani zaštitni
znak Gemstar Development
Corporation.
SHOWVIEW sustav proizveden je uz
licencu Gemstar Development
Corporation kompanije.
OPREZ
Ova naljepnica nalazi se na zaštitnom
kućištu lasera u unutrašnjosti uređaja.
Ovaj uređaj ispitan je i utvrđeno je da
odgovara EMC odrednicama uz
uporabu kabela duljine do 3 metra.
O sigurnosti
Ako bilo kakav kruti predmet ili
tekućina upadne u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite stručnoj osobi na
provjeru.
O tvrdom disku
Ovaj uređaj pripada grupi laserskih
uređaja klase 1. Oznaka "CLASS 1
LASER PRODUCT" nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani uređaja.
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj
uređaj povećava opasnost od oštećenja
vida. Budući da je laserska zraka koja
se koristi u ovom DVD rekorderu štetna
za oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište. Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mjere opreza
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne smije
odlagati s kućim otpadom. Umjesto
toga, opremu za odlaganje odnesite u
vama najbliže mjesto za skupljanje i
recikliranje električnog i elektroničkog
otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Tvrdi disk je uređaj visokog
kapaciteta pohrane koja omogućuje
duže vrijeme snimanja i brz pristup
snimljenim podacima. No, može se
lako oštetiti udarcem, vibracijama i
prašinom te ga je potrebno čuvati od
magneta. Kako biste spriječili
gubitak važnih podataka, poštujte
sljedeće mjere opreza:
• Uređaj nemojte izlagati snažnim
udarcima.
• Nemojte postavljati uređaj na
mjesto izloženo vibracijama ili na
nestabilno mjesto.
• Ne stavljajte rekorder na tople
površine, primjerice na
videorekorder ili pojačalo
(prijemnik).
• Nemojte koristiti uređaj na
mjestima izloženim velikim
temperaturnim promjenama
(promjena temperature treba biti
manja od 10 °C/sat).
• Nemojte pomicati uređaj dok je
priključen na napajanje.
• Nemojte odspajati mrežni kabel iz
utičnice dok je uređaj uključen.
• Prije odspajanja iz mrežne utičnice
isključite rekorder pazeći da ne
koristi tvrdi disk (na pokazivaču je
prikazano točno vrijeme te je
zaustavljeno snimanje ili
presnimavanje).
• Nemojte pomicati uređaj još jednu
minutu nakon odspajanja iz
mrežne utičnice.
• Nemojte pokušavati zamijeniti
tvrdi disk jer može doći do
poremećaja u radu.
Ako se tvrdi disk ošteti, podaci se ne
mogu obnoviti. Tvrdi disk je samo
privremeni medij za pohranjivanje.
2
O popravljanju tvrdog diska
O snimanju
VANO UPOZORENJE
• Sony može pregledati sadržaj
tvrdog diska u slučaju provjere ili
popravka uslijed kvara ili izmjena.
Međutim, Sony neće kopirati ili
snimiti postojeće sadržaje.
• Ako je potrebno formatirati ili
zamijeniti tvrdi disk, Sony će to
izvršiti diskretno. Svi sadržaji s
tvrdog diska će biti izbrisani,
uključujući i sadržaje kojima se
krše zakoni o zaštiti autorskih
prava.
• Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen.
• Prvo napravite probno snimanje
prije pravog snimanja.
Upozorenje: Ovaj rekorder može
neodređeno vrijeme reproducirati
statičnu sliku ili izbornike na
ekranu. Ako dulje vrijeme
ostavite statičnu sliku ili izbornik
na ekranu TV prijemnika, postoji
opasnost od trajnog oštećenja
ekrana. Naročito su osjetljivi
plazma ekrani i projekcijski TV
prijemnici.
O izvorima napajanja
• Uređaj nije odspojen s napajanja
(mreže) sve dok jer mrežni utikač
spojen na zidnu utičnicu, čak i kad
je uređaj isključen.
• Ako nećete uređaj koristiti duže
vrijeme, obvezno izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice. Pri tome
prihvatite utikač. Nemojte
povlačiti kabel.
• Prije odspajanja uređaja iz mreže
utičnice, na pokazivaču provjerite
da tvrdi disk uređaja ne radi
(snimanje ili presnimavanje).
O postavljanju
• Postavite uređaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti
uređaja ne bi došlo do nakupljanja
topline.
• Nemojte postavljati uređaj na
mekane podloge, primjerice, tepihe
koji bi mogli blokirati otvore za
hlađenje s donje strane.
• Ne postavljajte uređaj u uske
prostore, poput police za knjige ili
ugradbenih ormarića
• Nemojte postavljati uređaj na
mjesta u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih zraka,
prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
• Ne postavljajte uređaj u nagnuti
položaj. Uređaj je namijenjen za
postavljanje samo u vodoravan
položaj.
• Uređaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
• Na uređaj nemojte stavljati teške
predmete.
Autorska prava
• Televizijski programi, filmovi,
video kasete, diskovi i drugi
materijali mogu biti zaštićeni.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti s
odredbama zakona o zaštiti
autorskih prava. Također, uporaba
rekordera s kabelskom televizijom
može zahtijevati dozvolu od tvrtke
koja emitira program i/ili vlasnika
programa.
• Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za
zaštitu autorskih prava koja
zaštićena patentima i drugim
sustavima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba ove
zaštite mora biti odobrena od
tvrtke Macrovision i namijenjena
je kućnu i druge ograničene oblike
primjene, osim ako nije izdano
odobrenje od tvrtke Macrovision.
Reverzno inženjerstvo i
rastavljanje uređaja su zabranjeni.
Zaštita od kopiranja
Rekorder je opremljen sustavom za
zaštitu od kopiranja pa programi koji
se primaju preko vanjskog
prijemnika (nije isporučen) mogu
sadržavati signale za zaštitu od
kopiranja (funkcija zaštite od
kopiranja). Takve programe možda
nije moguće snimati (ovisno o vrti
signala).
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavača.
O ovom priru!niku
Provjerite naziv modela
Upute u ovom priručniku odnose
se na tri modela: RDR-HX510,
RDR-HX710 i RDR-HX910.
Provjerite model svog uređaja na
prednjoj strani rekordera.
• U ovom priručniku koristi se
oznaka "HDD" za ugrađeni tvrdi
disk, a "disk" općenito za tvrdi
disk, DVD diskove ili CD diskove,
osim ako se drugačije ne navodi u
tekstu ili na slikama.
• Upute u ovom priručniku opisuju
korištenje daljinskog upravljača.
Također možete koristiti tipke na
uređaju ako je njihov naziv jednak
ili sličan onome na daljinskom
upravljaču.
• Primjeri izbornika na ekranu
korišteni u ovom priručniku možda
neće biti jednaki prikazu na ekranu
vašeg TV prijemnika.
• Na slikama ovog priručnika
prikazani su modeli RDR-HX710/
RDR-HX910.
• Objašnjenja o DVD diskovima u
ovom priručniku odnose se na
DVD diskove snimljene na ovom
rekorderu. Objašnjenja se ne
odnose na DVD diskove koji su
snimljeni na drugim rekorderima i
koji se reproduciraju na ovom
rekorderu.
3
Sadržaj
UPOZORENJE .......................................................................................................................2
Mjere opreza...........................................................................................................................2
Načini korištenja DVD rekordera ............................................................................................7
Vodič kroz vrste diskova .........................................................................................................8
Diskovi za snimanje i reprodukciju.................................................................................... 8
Diskovi koji se mogu reproducirati ..................................................................................10
Spajanje i podešavanje.............................................................................................. 12
Spajanje rekordera ...............................................................................................................12
Korak 1: Skidanje ambalaže .................................................................................................12
Korak 2: Spajanje antenskog kabela ....................................................................................13
Korak 3: Spajanje video kabela ............................................................................................14
SMARTLINK veza (samo uz SCART priključak) ............................................................15
Korištenje tipke PROGRESSIVE ....................................................................................16
Korak 4: Spajanje audio kabela ............................................................................................17
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela.......................................................................................18
Korak 6: Priprema daljinskog upravljača ..............................................................................19
Upravljanje TV prijemnikom pomoću daljinskog upravljača............................................19
Podešavanje glasnoće AV pojačala (prijemnika) daljinskim upravljačem ......................20
Ako imate Sony DVD uređaj ili više Sony DVD rekordera ..............................................21
Korak 7: Easy Setup .............................................................................................................22
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem..................................................................23
Spajanje preko priključnice LINE 3/DECODER ..............................................................23
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN ili LINE 4 IN ........................................................24
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik ............................................................................25
Spajanje s PAY-TV/Canal Plus dekoderom..........................................................................26
Spajanje dekodera..........................................................................................................26
Podešavanje PAY-TV/Canal Plus programa ..................................................................27
Sedam osnovnih postupaka — Upoznavanje s DVD rekorderom
1. Ulaganje i formatiranje DVD diska (Disc Info) ..................................................................29
Ulaganje diska ................................................................................................................29
Formatiranje DVD diska (Disc Info) ................................................................................29
2. Snimanje programa ..........................................................................................................31
Provjera statusa diska pri snimanju ................................................................................32
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List) .................................................................32
4. Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije ..............................................34
Provjera vremena reprodukcije/ preostalog vremena .....................................................35
5. Promjena naziva snimljenog programa ............................................................................36
6. Imenovanje i zaštita diska.................................................................................................38
Imenovanje diska............................................................................................................38
Zaštita diska....................................................................................................................38
7. Finaliziranje diska (priprema za reprodukciju na drugom uređaju) ...................................39
Poništavanje finaliziranja ................................................................................................40
4
Snimanje pomo)u timera........................................................................................... 41
Prije snimanja .......................................................................................................................41
Mod snimanja .................................................................................................................41
Snimanje stereo i dvojezičnih programa.........................................................................42
Slike koje se ne mogu snimati ........................................................................................42
Snimanje pomoću timera (Standard/ShowView) ..................................................................43
Ručno podešavanje timera (standardno)........................................................................43
Snimanje TV programa pomoću ShowView sustava
(samo RDR-HX710/RDR-HX910).............................................................................45
Korištenje funkcije Quick Timer ......................................................................................46
Podešavanje kvalitete i veličine slike za snimanje .........................................................47
Kreiranje poglavlja u naslovu..........................................................................................48
Provjera/promjena/otkazivanje podešavanja timera (Timer List)..........................................48
Automatsko brisanje starih naslova (Auto Title Erase) ...................................................50
Snimanje s priključene opreme.............................................................................................50
Snimanje s priključene opreme pomoću timera (Synchro Rec)......................................50
Snimanje s priključene opreme bez timera.....................................................................52
Reprodukcija.............................................................................................................. 53
Reprodukcija.........................................................................................................................53
Opcije reprodukcije .........................................................................................................55
Podešavanje kvalitete slike.............................................................................................57
Podešavanje kvalitete zvuka ..........................................................................................57
Pauziranje TV emisije (TV Pause)..................................................................................58
Reprodukcija od početka programa koji se snima (Chasing Playback)..........................58
Reprodukcija prethodno snimljenog programa dok se snima drugi
(Simultaneous Rec and Play) ...................................................................................59
Traženje naslova/poglavlja/ zapisa, itd. ................................................................................60
Traženje pomoću umanjenje slike (Visual Search).........................................................60
Traženje naslova pomoću broja naslova ili vremenskog koda .......................................60
Reprodukcija MP3 audio zapisa ili JPEG slikovnih datoteka................................................61
Odabir MP3 albuma ili zapisa .........................................................................................61
Odabir JPEG albuma ili slike ..........................................................................................62
O MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim datotekama....................................................63
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke koje rekorder može reproducirati...............63
O redoslijedu reprodukcije albuma, zapisa i datoteka ....................................................64
Brisanje i editiranje ................................................................................................... 65
Prije editiranja .......................................................................................................................65
Opcije editiranja za HDD i DVD-RW (VR mod) ..............................................................65
Editiranje za DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/DVD+R/DVD-R .....................................66
Brisanje i editiranje naslova ..................................................................................................66
Brisanje poglavlja (Delete Chapter) ................................................................................67
Brisanje dijela naslova (A-B Erase) ................................................................................67
Brisanje više naslova (Erase Titles)................................................................................68
Dijeljenje naslova............................................................................................................68
Brisanje svih naslova na disku........................................................................................69
Brisanje naslova radi oslobađanja prostora na disku (Disc Map) ...................................69
Ručno kreiranje poglavlja ...............................................................................................69
Playlist: kreiranje i editiranje .................................................................................................70
Premještanje Playlist naslova (Change Order)...............................................................71
Kombinacija višestrukih Playlist naslova (Combine).......................................................71
Dijeljenje Playlist naslova (Divide) ..................................................................................71
5
Presnimavanje (HDD y DVD)................................................................................. 72
Prije presnimavanja ..............................................................................................................72
O "Dub Mode" funkciji.....................................................................................................72
Presnimavanje ......................................................................................................................74
Presnimavanje jednog naslova (Title Dub) .....................................................................74
Presnimavanje više naslova (Dub Selected Titles).........................................................75
DV presnimavanje (samo RDR-HX710/RDR-HX910) ................................................. 77
Prije presnimavanja ..............................................................................................................77
Priprema za snimanje preko DV IN priključnice..............................................................77
Presnimavanje cijele kasete u DV formatu (One Touch Dubbing) .......................................79
Program Edit.........................................................................................................................79
Podešavanja i prilago7avanja ................................................................................... 82
Podešavanje antenskog prijema i jezika (Settings) ..............................................................82
Podešavanje programa...................................................................................................82
Channel List (mijenjanje/isključivanje programa)............................................................85
TV Guide Page ...............................................................................................................85
Sat ..................................................................................................................................86
Jezik................................................................................................................................87
Video podešavanja (Video)...................................................................................................87
Audio podešavanja (Audio)...................................................................................................89
Snimanje i ograničenje reprodukcije (Features) ...................................................................91
Podešavanje/tvornička podešenja diska i daljinskog upravljača (Options) ..........................93
Easy Setup (resetiranje rekordera).......................................................................................95
Dodatne informacije .................................................................................................. 96
U slučaju smetnji...................................................................................................................96
Automatska dijagnostička funkcija (ako se na pokazivaču pojave slova ili brojke)..............102
Napomene o ovom rekorderu .............................................................................................103
Tehnički podaci...................................................................................................................104
O i.LINK sustavu (samo RDR-HX710/RDR-HX910)...........................................................105
Vodič kroz dijelove i upravljanje..........................................................................................106
Rječnik ................................................................................................................................110
Popis kodova jezika ............................................................................................................112
Kodovi područja ..................................................................................................................112
6
Načini korištenja DVD rekordera
Snimanje/Reprodukcija
Kompatibilni mediji i pripadajuće stranice
Brz pristup snimljenim naslovima
– Title List
,
Reprodukcija po!etka naslova koji se
snima
– Chasing Playback
,
Gledanje jednog naslova tijekom
snimanja drugog
– Simultaneous Rec and Play
,
Presnimavanje/Editiranje
"3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List)" na
str. 32
"Reprodukcija od početka programa koji se snima
(Chasing Playback)" na str. 58
"Reprodukcija prethodno snimljenog programa dok se
snima drugi (Simultaneous Rec and Play)" na str. 59
Kompatibilni mediji i pripadajuće stranice
Oblikovanje vlastitog programa
– Playlist
,
"Playlist: kreiranje i editiranje" na str. 70
Kopiranje snimljenog naslova na i sa
tvrdog diska
– Dubbing (HDD y DVD)
,
"Presnimavanje (HDD y DVD)" na str. 72.
Automatsko presnimavanje DV kaseta
– DV Dubbing (samo RDR-HX710/
RDR-HX910)
,
"DV presnimavanje (samo RDR-HX710/RDR-HX910)"
na str. 77
Popis diskova na koje možete snimati i koje možete reproducirati nalazi se na strani 8.
7
Vodič kroz vrste diskova
Diskovi za snimanje i reprodukciju
Oznaka na
disku
Oznake korištene u ovom
priru!niku
Formatiranje (novi
diskovi)
Kompatibilnost s drugim DVD ure7ajima
(finaliziranje)
Tvrdi disk
(ugra7en)
(Formatiranje nije
potrebno)
Možete presnimavati sadržaje s tvrdog
diska na DVD radi reprodukcije na
drugim DVD uređajima.
DVD+RW
Automatsko formatiranje u +VR modu
Može se reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim uređajima (automatsko
finaliziranje)
VR
mod
Formatirajte u VR
modu (str. 29)
Može se reproducirati samo na VR mod
kompatibilnim uređajima (finaliziranje
nije potrebno)
Video
mod
Formatirajte u Video Može se reproducirati na većini DVD
modu (str. 29)
uređaja (finaliziranje je nužno) (str. 39)
Vrsta
DVDRW
DVD+R
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na većini DVD
uređaja (finaliziranje je nužno) (str. 39)
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na većini DVD
uređaja (finaliziranje je nužno) (str. 39)
DVD+R DL
DVD-R
Upotrebljivi diskovi (od oEujka 2005.)
• DVD+RW diskovi brzine 8x ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.2 s CPRM*1)
brzine 6x ili sporiji
• DVD+R diskovi brzine 16x ili sporiji
• DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.1) brzine 16x ili
sporiji
• DVD+R DL (Double Layer) diskovi brzine 2,4x
8
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL" i
"DVD-R" su zaštitni znaci.
*1
*2
CPRM (Content Protection for Recordable Media) je
tehnologija kodiranja koja štiti autorska prava snimaka.
Ovaj logo odnosi se na DVD-RW diskove brzine 4x i
6x.
Svojstva snimanja
Editiranje
Automatsko
odre7ivanje
poglavlja
(str. 91)
Ru!no
odre7ivanje
poglavlja
(str. 69)
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Da*3
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da*4
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da*3
Da
Da*4
Ne
Ne
Ponovno
snimanje
(str. 41)
Snimanje
slike veli!ine 16:9
(str. 47)
Diskovi na koje se ne moEe snimati
• Diskovi promjera 8 cm
• DVD-R DL (dvoslojni) diskovi
• DVD-R diskovi u VR modu (Video Recording
format)
Promjena
naziva
naslova
(str. 66)
*3
*4
Brisanje
naslova
(str. 68)
Brisanje
Playlist
odlomka
(str. 70)
A-B (str. 67)
Samo u LSP, SP, HSP ili HQ načinima snimanja kad je
opcija "DVD Rec. Picture Size" podešena na "16:9".
Brisanjem naslova ne oslobađa se prostor na disku.
, nastavlja se
9
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Oznaka na
disku
Oznake
upotrijebljene u
ovom priru!niku
Diskovi poput filmova koji se mogu kupiti ili
iznajmiti
DVD VIDEO
DVD-R DL
Zna!ajke
DVD-R dvoslojni diskovi snimljeni u drugom
uređaju. Ovaj rekorder prepoznaje DVD-R
dvoslojne diskove kako DVD Video diskove.
—
VIDEO CD
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u VIDEO
CD/Super VIDEO CD formatu
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi koji se
mogu kupiti
DATA DVD
—
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVDROM diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke
DATA CD
—
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže
MP3 audio zapise ili JPEG slikovne datoteke
DVD+RW/DVD-RW/
DVD-R (8 cm)
—
—
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni nazivi.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• PHOTO CD diskovi
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u glazbenom CD ili Video CD formatu,
ili ne sadrže MP3 ili JPEG datoteke.
• Dijelovi s podacima na CD-Extra diskovima
• DVD-ROM diskovi koji ne sadrže JPEG datoteke
ili nisu u DVD Video formatu
• DVD Audio diskovi
• DVD-RAM diskovi
• HD sloj na Super Audio CD diskovima
• DVD VIDEO diskovi s drugim regionalnim
kodom (str. 11)
• DVD-R diskovi snimljeni u VR modu (Video
Recording format)
10
DVD+RW, DVD-RW i DVD-R diskovi (8 cm)
snimljeni DVD video kamerom. (Fotografije
snimljene DVD video kamerom ne mogu se
reproducirati.)
Maksimalan broj naslova koje je mogu)e snimiti
Disk
Broj naslova*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Svaki naslov može maksimalno trajati 8 sati.
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO i VIDEO CD
diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova mogu namjerno biti podešene
softverskim sustavom. S obzirom da rekorder
reproducira DVD VIDEO/VIDEO CD diskove
prema sadržaju diska i softveru, neke mogućnosti
reprodukcije možda neće biti na raspolaganju.
Provjerite upute uz DVD VIDEO i VIDEO CD
disk.
Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na stražnjoj
strani uređaja i može reproducirati samo DVD
VIDEO diskove (samo reprodukcija) s identičnim
regionalnim kodom. Ovaj sustav se koristi za
zaštitu autorskih prava. DVD VIDEO diskovi
obilježeni znakom
mogu se također
reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV ekranu se pojavi poruka
"Playback prohibited by area limitations."
(odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena
uslijed regionalnih ograničenja).
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da nema
oznake regionalnog koda iako je reprodukcija
DVD-a zabranjena regionalnim ograničenjima.
Regionalni kôd
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme mogu se u
prodaji također naći glazbeni diskovi kodirani radi
zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije
moguće reproducirati u ovom uređaju.
Napomene o DualDisc diskovima
Ovaj uređaj je namijenjen za reprodukciju diskova
usklađenih sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj.
Imajte na umu da ovaj uređaj ne može reproducirati
audio stranu DualDisc diska jer ti diskovi nisu
usklađeni s CD standardom.
"DualDisc" je zaštićeni naziv tvrtke Recording
Industry Association of America (RIAA).
b Napomene
• Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CDRW/
CD-R diskove nije moguće reproducirati na ovom
rekorderu zbog kakvoće zapisa, fizičkog stanja diska ili
značajka uređaja za snimanje i softvera za obradu. Disk
nije moguće reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Dodatne upute možete pronaći u uputama uz uređaj za
snimanje.
• Nije moguće zajedno koristiti VR i Video mod na istom
DVD-RW disku. Želite li promijeniti format diska,
ponovno formatirajte disk (str. 29). Imajte na umu da se
sadržaj diska briše formatiranjem.
• Nije moguće skratiti vrijeme snimanja, čak ni kod
diskova za velike brzine.
• Preporučujemo da koristite diskove s oznakom "For
Video" na pakiranju.
• Nije moguće dodati nove snimke na DVD+R, DVD-R
ili DVD-RW (Video mod) diskove koji već sadrže
snimke napravljene na nekom drugom DVD uređaju.
• Ponekad nije moguće dodati nove snimke na DVD+RW
diskove snimljene na drugom DVD uređaju. Ako dodate
novu snimku, obratite pažnju da će ovaj rekorder
presnimiti DVD izbornik.
• Nije moguće editirati snimke na DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R diskovima koje su
izrađene na drugoj DVD opremi.
• Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj rekorder ne
može prepoznati, ti podaci se mogu obrisati.
• Ovisno o značajkama diska, možda nećete moći snimati
na neke diskove za snimanje.
11
Spajanje i podešavanje
Spajanje rekordera
Slijedite korake od 1 do 7 kako biste spojili i podesili rekorder.
b Napomene
• Čvrsto spojite priključke kako biste izbjegli pojavu neželjenih šumova.
• Provjerite upute uz uređaje koje ćete spajati.
• Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom koji nema SCART ili video ulaznu priključnicu.
• Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz mrežne utičnice svaki pojedini uređaj koji mislite spojiti.
Korak 1: Skidanje ambalaže
Provjerite sadržaj isporuke:
• Mrežni kabel (1)
• Antenski kabel (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R6 (veličine AA) (2)
12
Korak 2: Spajanje antenskog kabela
Slijedite donji prikaz za spajanje antenskog kabela. Nemojte spajati mrežni kabel dok ne dođete do "Koraka
5: Spajanje mrežnog kabela" (str. 18).
na AERIAL IN
DVD rekorder
TV prijemnik
na AERIAL OUT
antenski kabel (isporučen)
{: tok signala
1
Odvojite antenski kabel od TV prijemnika i spojite ga u AERIAL IN priklju!nicu na straEnjoj strani
rekordera.
2
Spojite AERIAL OUT iz rekordera s antenskim ulazom TV prijemnika pomo)u priloEenog antenskog
kabela.
13
Korak 3: Spajanje video kabela
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja A do D, ovisno o priključnicama na vašem TV prijemniku,
projektoru ili AV pojačalu (prijemniku). Na taj način ćete moći gledati sliku.
A Spajanje preko SCART priklju!nice
Kad podešavate "Line1 Output" na "S Video" ili "RGB" u "Easy Setup" (str. 22), upotrijebite SCART kabel
koji odgovara odabranom signalu.
B Spajanje preko video ulaza
Moći ćete uživati u standardnoj kvaliteti slika.
C Spajanje preko S VIDEO ulazne priklju!nice
Dobit ćete sliku visoke kvalitete.
D Spajanje preko komponentnih video ulaza (Y, PB/CB, PR/CR)
Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike i vjernoj reprodukciji boja.
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala u formatu 525p/625p, trebate koristiti
ovaj način spajanja i podesiti "Component Out" u izborniku "Video" na "On" (str. 88). Nakon toga pritisnite
tipku PROGRESSIVE na daljinskom upravljaču za odašiljanje progresivnih video signala. Za detalje
pogledajte "Uporaba tipke PROGRESSIVE" na str. 16.
Audio/video
kabel (priložen)
S-video kabel
(nije isporučen)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
(žuto)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
na LINE 2 OUT (VIDEO)
na LINE 2 OUT (S VIDEO)
DVD rekorder
na { LINE 1 – TV
(crveno)
(plavo)
(zeleno)
na COMPONENT
VIDEO OUT
SCART kabel (nije isporučen)
(zeleno)
(plavo)
(crveno)
Komponentni video
kabel (nije isporučen)
TV prijemnik
{: tok signala
14
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
Pri reprodukciji "wide screen" slike
Ponekad snimljena slika neće stati na ekran vašeg
TV prijemnika. Za promjenu veličine slike,
pogledajte str. 87.
Ako spojite ure7aj na videorekorder
Spojite videorekorder u LINE 3/DECODER
priključnicu na rekorderu (str. 23).
b Napomene
• Ne povezujte rekorder i TV prijemnik s više od jedne
vrste video kabela odjednom.
• Ne možete koristiti tipku PROGRESSIVE s načinima
povezivanja B i C.
• Ako spojite rekorder s TV prijemnikom preko SCART
priključnice, televizijski ulaz automatski se podešava na
rekorder pri pokretanju reprodukcije. Ako je potrebno,
pritisnite tipku t TV/VIDEO na daljinskom
upravljaču želite li vratiti ulaz na TV prijemnik.
• Želite li potpunu SMARTLINK vezu, trebat će vam
SCART kabel s 21-pinskim kontaktom. Također
pogledajte upute uz TV prijemnik za ovaj priključak.
• Ako spojite rekorder s TV prijemnikom preko
SMARTLINK veze, podesite "Line1 Output" na
"Video" u "Easy Setup" postupku.
SMARTLINK veza
(samo uz SCART priključak)
Ako priključeni TV prijemnik (ili druga priključena
oprema) podržava SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW LINK*4
ili T-V LINK*5, ovaj rekorder automatski uključuje
SMARTLINK funkciju nakon spajanja na A način
opisan na str. 14 (SMARTLINK indikator se
uključuje kad uključite TV prijemnik). Možete
uživati u sljedećim SMARTLINK značajkama:
• Preset Download
Možete presnimiti podatke iz TV prijemnika u
rekorder i podesiti rekorder prema tim podacima
u "Easy Setup" postupku. Time se uvelike pojednostavnjuje podešavanje "Easy Setup" postupka.
Nemojte odspajati kabele ili isključivati Easy
Setup funkciju tijekom ovog postupka (str. 22).
• TV Direct Rec
Omogućuje jednostavno snimanje programa koji
gledate na TV prijemniku (str. 31).
• One Touch Play
Možete uključiti rekorder i TV prijemnik,
podesiti ulaz TV prijemnika na rekorder i
pokrenuti reprodukciju jednim pritiskom na tipku
H (play) (str. 54).
• One Touch Menu
Možete uključiti rekorder i TV prijemnik,
podesiti TV prijemnik na kanal rekordera i
prikazati izbornik naslova jednim pritiskom na
tipku TITLE LIST (str. 54).
• One Touch Timer
Možete uključiti TV prijemnik i rekorder,
podesiti TV prijemnik na kanal rekordera i
prikazati izbornik za programiranje timera jednim
pritiskom na tipku ) na daljinskom
upravljaču (str. 44).
• Automatic Power Off
Rekorder će se automatski isključiti ako se ne
koristi nakon isključivanja TV prijemnika.
• NexTView Download
Možete jednostavno podesiti timer korištenjem
NexTView Download funkcije na svom TV
prijemniku. Pogledajte upute uz svoj TV
prijemnik.
*1
"MEGALOGIC" je registrirani zaštitni znak Grundig
korporacije.
*2
"EASYLINK" i "CINEMALINK" su zaštitni znakovi
Philips korporacije.
*3
"Q-Link" i "NexTView Link" su zaštitni znakovi
Panasonic korporacije.
*4
"EURO VIEW LINK" je zaštitni znak Toshiba
korporacije.
*5
"T-V LINK" je zaštitni znak JVC korporacije.
z Savjet
SMARTLINK može raditi i s TV prijemnicima i drugom
opremom koja ima funkcije EPG Timer Control, EPG
Title Download i Now Recording. Za podrobnosti,
pogledajte upute uz TV prijemnik ili drugu opremu.
b Napomene
• SMARTLINK funkcije dostupne su samo ako je opcija
"Video" podešena na "Line1 Output".
• Ne reagiraju svi TV prijemnici na gore opisane funkcije.
, nastavlja se
15
Korištenje tipke PROGRESSIVE
Korištenjem tipke PROGRESSIVE na daljinskom
upravljaču možete odabrati vrstu izlaznog signala
kojeg odašilje rekorder: normalni (Interlace) ili
progresivni.
1 Spojite rekorder koristeći COMPONENT
VIDEO OUT priključnice (način D na str. 14).
2 Podesite "Component Out" u izborniku "Video"
na "On" (str. 88).
3 Pritisnite tipku PROGRESSIVE.
Natpis "PROGRESSIVE" pojavljuje se na
pokazivaču dok rekorder odašilje progresivne
signale.
Progressive (progresivni signal)
Odaberite ovu opciju:
– ako vaš TV prijemnik prima progresivne signale i
– ako ste spojili TV prijemnik preko
COMPONENT VIDEO OUT priključnica.
Obratite pažnju da slika neće biti čista ili je uopće
neće biti ako ste odabrali progresivni signal kad
nisu ispunjena oba navedena uvjeta.
Interlace
Odaberite ovu mogućnost:
– ako vaš TV prijemnik ne prima progresivne
signale ili
– ako ste spojili TV prijemnik preko neke druge
priključnice osim COMPONENT VIDEO OUT
(LINE 2 OUT (VIDEO) ili S VIDEO).
z Savjet
Ako odaberete progresivni izlazni signal, možete precizno
podesiti signal s obzirom na vrstu softvera kojeg gledate
(str. 88).
b Napomene
Korisnici trebaju biti svjesni činjenice da nisu svi TV
prijemnici visoke rezolucije potpuno kompatibilni s ovim
uređajem i mogu izazvati smetnje na slici. Ako se pojave
problemi s progresivnom slikom 525/625, preporučujemo
da prebacite priključak na izlaz standardne rezolucije. Ako
imate pitanja o kompatibilnosti naših TV prijemnika s
525p/625p DVD rekorderom, molimo vas da se obratite
našoj servisnoj službi.
16
Korak 4: Spajanje audio kabela
Odaberite način spajanja A ili B, ovisno o priključnicama na vašem TV prijemniku, projektoru ili AV
pojačalu (prijemniku).
A Spajanje na audio L/R ulazne priklju!nice
Ovaj način spajanja koristi dva zvučnika TV prijemnika ili stereo pojačala (prijemnika) za reprodukciju
zvuka. Možete uživati u sljedećim surround efektima (str. 55).
• TV: Dynamic, Wide, Night
• Stereo pojačalo (prijemnik): Standard, Night
B Spajanje na digitalnu audio priklju!nicu
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby*1 Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i digitalnu ulaznu
priključnicu, upotrijebite ovaj način spajanja. Možete uživati u Dolby Digital (5.1 kanala), DTS (5.1
kanala), MPEG audio (5.1 kanala) surround efektima.
(crveno)
(žuto)
Audio/video kabel
(isporučen)
(bijelo)
(bijelo)
(žuto)*
(crveno)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
na LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD rekorder
na DIGITAL OUT (COAXIAL ili OPTICAL)
ili
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
[zvučnici]
na optički
digitalni ulaz
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
na koaksijalni
digitalni ulaz
stražnji (L)
prednji (L)
[zvučnici]
stražnji (R)
prednji (R)
AV pojačalo (prijemnik)
s dekoderom
središnji
subwoofer
{: tok signala
* Žuta priključnica koristi se za video signal (str. 14).
, nastavlja se
17
z Savjet
Za upute o pravilnom postavljanju zvučnika, pogledajte
upute uz opremu koju priključujete.
b Napomene
• Nemojte spajati audio izlaze svog TV prijemnika na
LINE IN (R-AUDIO-L) priključnice u isto vrijeme. Na
taj način pojavit će se neželjeni šumovi u zvučnicima
TV prijemnika.
• Kod povezivanja A ne spajajte priključnice LINE IN
(R-AUDIO-L) i LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) na audio
izlaze TV prijemnika istovremeno. Na taj način pojavit
će se neželjeni šumovi u zvučnicima TV prijemnika.
• Nakon što ste izvršili spajanja na način B, izvedite
prikladna podešavanja u izborniku "Audio Connection"
u funkciji "Easy Setup" (str. 22). U protivnom iz
zvučnika nećete čuti zvuk ili čete čuti glasan šum.
• Ako ste spajanja izvršili na način B, nećete moći
koristiti surround zvučne efekte preko ovog rekordera.
Korak 5: Spajanje mrežnog
kabela
Spojite isporučeni mrežni kabel u AC IN
priključnicu na rekorderu. Nakon toga priključite
kabele napajanja rekordera i TV prijemnika u
mrežnu utičnicu. Nakon priključivanja mrežnog
kabela morate pričekati nekoliko trenutaka
prije rukovanja rekorderom. Rekorderom
možete upravljati kad se pojave indikatori na
pokazivaču i kad rekorder uđe u pripravno stanje.
Ako ste priključili dodatnu opremu na ovaj
rekorder (str. 23), svakako priključite mrežni kabel
tek nakon što završite sva ostala spajanja.
*1
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
*2
"DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi Digital
Theater Systems, Inc.
na AC IN
u utičnicu
18
Korak 6: Priprema daljinskog
upravljača
Rekorderom možete upravljati pomoću priloženog
daljinskog upravljača. Umetnite dvije R6 (veličine
AA) baterije pazeći da oznake 3 i # odgovaraju
oznakama u pretincu za baterije. Pri korištenju
daljinskog upravljača, usmjerite upravljač prema
senzoru X na rekorderu.
Upravljanje TV prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača
Možete podesiti signal daljinskog upravljača tako
da se njime može upravljati i TV prijemnikom.
Ako ste spojili rekorder na AV pojačalo (prijemnik),
možete koristiti priloženi daljinski upravljač za
kontrolu jačine zvuka AV pojačala (prijemnika).
b Napomene
• Ovisno o priključenom uređaju, možda nećete moći
koristiti neke ili sve tipke za upravljanje TV
prijemnikom ili AV pojačalom (prijemnikom).
• Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni kodni
broj se briše.
• Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaču, kodni
broj se može vratiti na standardno podešenje. Ponovno
unesite prikladan kodni broj.
TV/DVD prekidač
b Napomene
• Ako priloženi daljinski upravljač izaziva smetnje na
drugim Sony DVD rekorderima ili uređajima koje
posjedujete, promijenite broj komandnog moda za ovaj
rekorder (str. 21).
• Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli opasnost
curenja ili korozije. Nemojte dodirivati tekućinu golim
rukama ako dođe do curenja. Pripazite na sljedeće:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno
ili baterije različitih proizvođača.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač
dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite tekućinu iz
pretinca za baterije i umetnite nove na baterije.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača (označen
znakom X na prednjoj strani uređaja) jakom svjetlu,
poput izravnog sunčevog svjetla ili svjetiljaka. Rekorder
možda neće reagirati na daljinski upravljač.
Brojčane tipke,
SET, -/--
1
2
3
Prekida! TV/DVD prebacite na TV.
DrEite pritisnutom tipku ?/1.
Broj!anim tipkama unesite kôd proizvo7a!a
svog TV prijemnika (pogledajte "Kodni brojevi
TV prijemnika kojima moEete upravljati" dolje).
, nastavlja se
19
4
Otpustite tipku ?/1.
Proizvođač
Kad je TV/DVD prekidač postavljen na TV,
daljinski upravljač djeluje na ovaj način:
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
06, 22, 23, 71, 72
Tipke
Postupci
Samsung
?/1
Uključuje i isključuje TV
prijemnik
Sanyo
25
Sharp
29
Podešava glasnoću zvuka na
TV prijemniku
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Odabire program na TV
prijemniku
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
Uključuje ili isključuje široki
prikaz na Sony TV prijemniku sa širokim ekranom
LG
06
JVC
33
t TV/VIDEO
Mijenja izvor ulaznog signala
Brojčane tipke i
SET, -/--*
Odabire program na TV
prijemniku
Podešavanje glasnoće AV pojačala
(prijemnika) daljinskim upravljačem
2 (volume) +/–
PROG +/–
: (wide mode)
TV/DVD prekidač
* Ako za izbor televizijskog programa koristite
brojčane tipke, prije unosa dvoznamenkastog broja
pritisnite tipku -/--.
Korištenje tipke t TV/VIDEO (samo uz SCART
priklju!ak)
Tipkom t TV/VIDEO birate između rekordera i
izvora signala kojeg ste zadnje odabrali na TV
prijemniku. Usmjerite daljinski upravljač prema
rekorderu kad koristite ovu tipku. Tipka djeluje čak
i kad je TV/DVD prekidač postavljen na DVD.
Ako spojite rekorder s TV prijemnikom pomoću
SCART priključnica, kao ulazni izvor signala za
TV prijemnik automatski se postavlja rekorder
nakon pokretanja reprodukcije. Želite li gledati neki
drugi izvor, pritisnite tipku t TV/VIDEO za
promjenu izvora ulaznog signala TV prijemnika.
Kodni brojevi TV prijemnika kojima moEete
upravljati
Ako je prikazano više brojeva, pokušajte unijeti
jedan po jedan broj dok ne pronađete koji radi s
vašim TV prijemnikom.
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (standardno)
Aiwa
01 (standardno)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
20
Kodni broj
Brojčane
tipke
1
2
3
Prekida! TV/DVD prebacite na DVD.
DrEite pritisnutu tipku ?/1 i unesite kôd
proizvo7a!a (pogledajte tablicu u nastavku)
za svoje AV poja!alo (prijemnik) pomo)u
broj!anih tipaka.
Otpustite tipku ?/1.
Tipkama 2 (volume) +/– podešavate glasnoću
AV pojačala.
Želite li podešavati glasnoću TV prijemnika,
prebacite prekidač TV/DVD na TV.
z Savjet
Ako želite podešavati glasnoću TV prijemnika čak i dok je
prekidač TV/DVD podešen na DVD, ponovite navedene
korake i unesite kodni broj 90 (standardno).
Kodni brojevi AV poja!ala (prijemnika) kojima
moEete upravljati
Ako je navedeno više kodnih brojeva, pokušajte
unositi jednog po jednog dok ne pronađete broj koji
omogućuje upravljanje vašim AV pojačalom
(prijemnikom).
Proizvođač
Kodni broj
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
Ako imate Sony DVD uređaj ili više
Sony DVD rekordera
Ako priloženi daljinski upravljač uzrokuje smetnje
u radu drugih Sony DVD rekordera ili uređaja,
promijenite broj komandnog moda ovog rekordera i
priloženog daljinskog upravljača tako da bude
različit od drugog Sony rekordera ili uređaja.
Standardni broj komandnog moda ovog rekordera i
priloženog daljinskog upravljača je DVD3.
1
Pritisnite tipku SYSTEM MENU.
Pojavljuje se System Menu izbornik.
2
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
3
Odaberite "Options" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite "Command Mode" i pritisnite
ENTER.
5
Odaberite Command Mode (DVD1, DVD2 ili
DVD3) i pritisnite ENTER.
6
Postavite prekida! COMMAND MODE na
daljinskom upravlja!u tako da odgovara gore
odabranom modu.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite tipku O RETURN.
Provjerite je li prekidač COMMAND MODE
namješten na standardno podešenje DVD3 prije no
što pokušate promijeniti komandni mod za rekorder.
Ako komandni mod daljinskog upravljača
promijenite na DVD1 ili DVD2, možda nećete moći
upravljati ovim rekorderom.
COMMAND
MODE prekidač
21
TV Type
Korak 7: Easy Setup
Ako imate wide-screen TV prijemnik, odaberite
"16:9". Imate li standardni TV prijemnik,
odaberite "4:3 Letter Box" (prilagođivanje
smanjivanjem) ili "4:3 Pan Scan"
(prilagođivanje povećavanjem). Time
određujete kako će se wide-screen slika
prikazivati na vašem TV prijemniku.
Izvedite osnovna podešavanja slijedeći upute
funkcije "Easy Setup" na zaslonu.
Component Out
Ako koristite priključnicu COMPONENT
VIDEO OUT, odaberite "On".
Line3 Input
Ako ćete spojiti dekoder na priključnicu LINE
3/DECODER, odaberite "Yes".
Line1 Output
1
Uklju!ite rekorder i odaberite ulazni signala
TV prijemnika tako da se signal iz rekordera
pojavi na TV ekranu.
Pojavi se poruka o početnim podešenjima.
• Ako se ova poruka ne pojavi, odaberite "Easy
Setup" iz "SETUP" u System Menu izborniku
kako biste pokrenuli funkciju "Easy Setup".
(Za podrobnosti pogledajte "Podešavanja i
prilagođavanja" na str. 82.)
2
Pritisnite ENTER.
Slijedite upute na zaslonu kako biste izveli
sljedeća podešavanja.
OSD
Odaberite jezik izbornika.
Tuner System
Odaberite zemlju ili jezik.
Redoslijed programa odredit će se prema zemlji
koju ste odabrali.
Za ručno podešavanje programskih brojeva
pogledajte str. 82.
• Ako živite u zemlji koja ne koristi nijedan
navedeni jezik, odaberite "ELSE".
Clock
Rekorder će automatski tražiti signal točnog
vremena. Ako ga ne pronađe, točno vrijeme
podesite ručno tipkama </M/m/, i zatim
pritisnite ENTER.
22
Za izlaz video signala odaberite "Video".
Za izlaz S video signala odaberite "S Video".
Za izlaz RGB signala odaberite "RGB".
Odaberite "Video" kako biste mogli koristiti
SMARTLINK opcije.
• Podesite li "Component Out" na "On", ne
možete odabrati "RGB".
Ako podesite "Line3 Input" na "Yes", ne
možete odabrati "S Video".
Audio Connection
Ako ste spojili AV pojačalo (prijemnik)
pomoću digitalnog optičkog ili koaksijalnog
kabela, odaberite "Yes: DIGITAL OUT" i
podesite digitalni izlazni signal (str. 90).
3
Pritisnite ENTER kad se pojavi "Finish".
"Easy Setup" postupak je dovršen.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
z Savjeti
• Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima MPEG audio
dekoder, podesite "MPEG" na "MPEG" (str. 90).
• Želite li ponovno pokrenuti "Easy Setup", odaberite
"Easy Setup" u "SETUP" unutar izbornika System
Menu (str. 95).
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem
Nakon što izvadite mrežni kabel rekordera iz utičnice, spojite videorekorder ili sličan uređaj na LINE IN
priključnicu rekordera.
Upotrijebite DV IN priključnicu na prednjoj strani rekordera ako uređaj ima DV izlaznu priključnicu
(i.LINK priključnica) (samo RDR-HX710/HX910) (str. 77).
Također pogledajte upute uz uređaj kojeg priključujete.
Želite li snimati na ovom rekorderu, pogledajte "Snimanje sa spojenih uređaja bez timera" (str. 52).
Spajanje preko priključnice LINE 3/DECODER
Spojite videorekorder ili sličan uređaj za snimanje na priključnicu LINE 3/DECODER na ovom rekorderu.
TV prijemnik
Videorekorder
SCART kabel (nije isporučen)
na SCART ulaz
na { LINE 1 – TV
na { LINE 3/DECODER
DVD rekorder
b Napomene
• Slikovni materijali koji sadrže signal za zaštitu od kopiranja ne mogu se snimati.
• Ako signal iz rekordera vodite preko videorekordera do TV prijemnika, možda nećete imati čistu sliku na ekranu.
DVD rekorder
VCR
TV
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s DVD rekorderom i TV prijemnikom na dolje prikazan način. Želite li
gledati video kasete, koristite drugi ulaz na svom TV prijemniku.
ulaz 1
VCR
DVD rekorder
TV
ulaz 2
• SMARTLINK opcija nije dostupna ako uređaje povezujete preko priključnice LINE 3/DECODER.
• Ako snimate na videorekorder s ovog DVD rekordera, nemojte prebacivati izvor signala na TV prijemnik pritiskom na
tipku t TV/VIDEO na daljinskom upravljaču.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice, nećete moći gledati signale iz priključenog videorekordera.
, nastavlja se
23
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN ili LINE 4 IN
Spojite videorekorder ili sličan uređaj za snimanje u LINE 2 IN ili LINE 4 IN priključnicu rekordera. Ako
uređaj kojeg priključujete ima S-video priključnicu, možete upotrijebiti S-video kabel umjesto audio/video
kabela.
Videorekorder i sl.
S VIDEO kabel
(nije isporučen)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
na LINE 2 IN
DVD rekorder (prednja strana)
(stražnja strana)
na LINE 4 IN
Videorekorder
i sl.
{: tok signala
z Savjet
Ako priključeni uređaj emitira samo mono zvuk, upotrijebite audio kabele koji raspoređuju mono zvuk na lijeve i desne
kanale (nisu isporučeni).
b Napomene
• Nemojte spajati žuti LINE IN (VIDEO) priključak ako koristite S-video kabel.
• Nemojte spajati izlaznu priključnicu ovog rekordera s ulaznom priključnicom drugog uređaja koji je svojom izlaznom
priključnicom spojen na ulaznu priključnicu rekordera. Može se pojaviti šum (povratna veza).
• Nemojte u isto vrijeme koristiti više od jedne vrste video kabela za spajanje rekordera i TV prijemnika.
24
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik
Satelitski ili digitalni prijemnik spojite na rekorder preko LINE 3/DECODER priključnice. Prilikom
spajanja prijemnika, mrežni kabel prijemnika izvucite iz utičnice.
Želite li koristiti funkciju Synchro-Rec, pogledajte dolje.
TV prijemnik
na SCART ulaz
Satelitski prijemnik i sl.
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE1 – TV
na { LINE3/DECODER
DVD rekorder
Ako satelitski prijemnik emitira RGB signale
Ovaj rekorder prima RGB signale. Ako satelitski
prijemnik može emitirati RGB signale, spojite TV
SCART priključnicu na satelitskom prijemniku s
LINE3/DECODER priključnicom na rekorderu te
podesite "Line3 Input" kod "Scart Setting"
podešavanja u izborniku "Video" na "Video/RGB"
(str. 88). Imajte na umu da ovo povezivanje i
podešavanje onemogućuje korištenje funkcije
SMARTLINK. Želite li koristiti funkciju
SMARTLINK s kompatibilnim set top box
uređajem, pogledajte upute uz set top box.
elite li koristiti funkciju Synchro Rec
Ovaj način spajanja je obavezan želite li koristiti
funkciju Synchro-Recording. Pogledajte "Snimanje
s priključene opreme pomoću timera (Synchro
Rec)" (str. 50).
Podesite "Line3 Input" kod "Scart Setting"
podešavanja u izborniku "Video" (str. 88) u skladu
sa značajkama vašeg satelitskog prijemnika.
Pogledajte upute uz satelitski prijemnik za više
informacija.
Ako koristite B Sky B prijemnik, svakako spojite
VCR SCART priključnicu na prijemniku s LINE3
/DECODER priključnicom na rekorderu. Nakon
toga podesite "Line3 Input" kod "Scart Setting"
podešavanja u skladu sa značajkama VCR SCART
priključnice vašeg satelitskog prijemnika.
b Napomene
• Nemojte podesiti "Line3 Input" kod "Scart Settings"
podešavanja u izborniku "Video" na "Decoder".
• Synchro-Recording ne funkcionira s nekim prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute uz prijemnik.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice, nećete
moći gledati signale iz priključenog prijemnika.
25
Spajanje s PAY-TV/Canal Plus dekoderom
Možete gledati i snimati PAY-TV/Canal Plus programe ako spojite dekoder (nije isporučen) na rekorder.
Odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice dok spajate dekoder.
Spajanje dekodera
TV prijemnik
Antenski kabel
(isporučen)
na AERIAL IN
na SCART ulaz
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE1 – TV
na AERIAL OUT
PAY-TV/
Canal Plus dekoder
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE3/DECODER
DVD rekorder
26
Podešavanje PAY-TV/Canal Plus
programa
4
Odaberite "Scart Setting" i pritisnite ENTER.
5
Pritisnite M/m za odabir "Video" ili "RGB" za
"Line1 Output", "Decoder" za "Line3 Input", i
"Video" za "Line3 Output" te pritisnite ENTER.
Želite li gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus
programe, podesite svoj rekorder za primanje
programa pomoću izbornika na ekranu.
Kako biste ispravno podesili programe, pažljivo
slijedite sve navedene korake.
Ponovno se pojavi izbornik "Video".
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
6
Pritisnite O RETURN za povratak kursora u
lijevi stupac.
7
Odaberite "Settings" i pritisnite ENTER.
8
Odaberite "Channel Setting" i pritisnite
ENTER.
9
Pritisnite PROG +/– za izbor Eeljenog broja
programa.
Pojavljuje se System Menu izbornik.
2
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
Odabrani broj programa
3
Odaberite "Video" i pritisnite ENTER.
, nastavlja se
27
10 Odaberite "System" i pritisnite ENTER.
11 Pritisnite M/m za odabir raspoloEivog TV
sustava: BG, DK, L ili I te pritisnite ENTER.
Za prijem emisija u Francuskoj, odaberite "L".
12 Odaberite "Normal/CATV" i pritisnite ENTER.
13 Odaberite "Normal" i pritisnite ENTER.
Želite li pohraniti CATV programe (kabelska
televizija), odaberite "CATV".
14 Odaberite "Channel Set" i pritisnite ENTER.
15 Odaberite PAY-TV/Canal Plus program i
pritisnite ENTER.
16 Odaberite "PAY-TV/CANAL+" i pritisnite
ENTER.
17 Odaberite "On" i pritisnite ENTER.
28
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
b Napomene
• Ako u koraku 5 podesite "Line3 Input" na "Decoder",
nećete moći odabrati "L3" zato jer se time Line 3
rezervira za dekoder.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice, nećete
moći gledati signale iz priključenog dekodera.
Sedam osnovnih postupaka
— Upoznavanje s DVD rekorderom
1. Ulaganje i formatiranje
DVD diska (Disc Info)
Ulaganje diska
1
2
Formatiranje DVD diska (Disc Info)
Novi diskovi se automatski formatiraju odmah
nakon ulaganja. Ako je potrebno, možete ručno
ponovno formatirati DVD+RW ili DVD-RW kako
biste ga obrisali. Za DVD-RW diskove možete
odabrati format snimanja (VR mod ili Video mod)
ovisno o potrebama (str. 8).
Pritisnite DVD.
Pritisnite Z (open/close) i stavite disk u
uloEnicu.
1
UloEite disk.
Pogledajte "Ulaganje diska" u lijevom stupcu.
2
Pritisnite TOOLS.
Pojavi se izbornik TOOLS.
Stranu za snimanje okrenite prema dolje
3
Ponovno pritisnite tipku Z (open/close) za
zatvaranje uloEnice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Nekorišteni DVD-ovi se automatski
formatiraju.
Opcije za disk ili sliku
Izbornik TOOLS prikazuje opcije primjenjive
na čitav disk (npr. zaštita diska), rekorder (npr.
podešavanje zvuka tijekom snimanja) ili više
točaka s popisa na izborniku (npr. brisanje više
naslova). Prikazane opcije ovise o situaciji i
vrsti diska.
, nastavlja se
29
3
Pomaknite kursor prema dolje u izborniku
TOOLS za odabir opcije "Disc Info" i pritisnite
ENTER.
Primjer: Kad je uložen DVD-RW (VR mod).
z Savjet
• Ponovno formatiranje omogućuje promjenu formata
snimanja na DVD-RW-u ili ponovno snimanje na
finaliziranom DVD-RW-u.
• Kod DVD+RW-a i DVD-RW-a (Video mod) možete
provjeriti slobodan prostor i položaj naslova na disku
pomoću izbornika Disc Map (str. 69).
b Napomena
Na ovom modelu 1 GB (gigabajt) odgovara 1 milijardi
bajtova. Što je veći broj, veći je prostor na disku.
A "Disc Name" (samo DVD)
B "Media": Vrsta diska
C "Format": Format snimanja (samo za DVDRW)
D e "On"/"Off": Pokazuje je li uključena
zaštita (samo za DVD-RW u VR modu)
E "Title no.": Ukupan broj naslova
F "Date": Datumi snimanja najstarijeg i
najnovijeg naslova (samo za DVD)
G "Continuous Rem. Time"/"Remainder"
(otprilike)
• Preostalo vrijeme snimanja u svakom od
modova snimanja
• Pokazivač prostora na disku
• Preostali prostor na disku/ukupan prostor na
disku
H Tipke za podešavanje diska
"Disc Name" (str. 38)
"Protected Disc" (str. 38)
"Finalize"/"Unfinalize" (str. 39)
"Erase All" (str. 69)
"Format"
Mogućnosti podešavanja ovise o vrsti diska.
4
5
Odaberite "Format" i pritisnite ENTER.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Za DVD-RW odaberite "VR" ili "Video" i
pritisnite ENTER.
Svi sadržaji diska se brišu.
30
2. Snimanje programa
Ovo poglavlje opisuje osnovne postupke snimanja
televizijskog programa na tvrdi disk (HDD) ili disk
(DVD). Za upute o snimanju pomoću timera
pogledajte str. 41.
4
Pritisnite z REC.
Počne snimanje.
Uređaj se automatski zaustavi nakon 8 sati
kontinuiranog snimanja ili kad je HDD ili DVD
pun.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x REC STOP smještenu ispod
pokrova daljinskog upravljača.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi za
zaustavljanje snimanja.
Pauza snimanja
Pritisnite tipku X REC PAUSE ispod pokrova na
daljinskom upravljaču. Za nastavak snimanja,
pritisnite tipku ponovno.
Gledanje drugog TV programa za vrijeme
snimanja
Ako je vaš TV prijemnik spojen preko priključnice
LINE1 – TV, podesite ga na TV ulaz pomoću tipke
t TV/VIDEO i odaberite program kojeg želite
gledati. Ako je TV prijemnik spojen na priključnice
LINE OUT ili COMPONENT VIDEO OUT,
podesite ga na TV ulaz pomoću tipke t
TV/VIDEO (str. 19).
TV Direct Rec
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Kad snimate na DVD, uložite DVD za snimanje
(pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29).
2
Pritisnite PROG +/– za odabir programa ili
ulaza izvora koji Eelite snimati.
3
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se sljedeće
oznake na TV ekranu:
Ako koristite SMARTLINK način spajanja, možete
jednostavno snimati i gledati program u isto
vrijeme. Dok je TV prijemnik uključen ili u
pripravnom stanju, pritisnite z REC. Rekorder se
automatski uključuje i počinje snimati program
kojeg upravo gledate na TV prijemniku.
b Napomena
Ako se na pokazivaču s prednje strane uređaja
pojavi natpis "TV" tijekom TV Direct Rec moda,
ne možete isključiti TV prijemnik ili promijeniti
program. Za isključenje ove funkcije, podesite "TV
Direct Rec" na "Off" u izborniku "Features" (str. 91).
Za više detalja o načinima snimanja pogledajte
str. 41.
, nastavlja se
31
O teletekst funkciji
Neki sustavi emitiranja omogućuju teletekst uslugu*
u kojoj se svakodnevno pohranjuju programi i
njihovi podaci (naslov, datum, program, vrijeme
početka snimanja itd.). Prilikom snimanja
programa, rekorder automatski uzima naziv
programa s teletekst stranice i pohranjuje ga kao
ime naslova. Za podrobnosti, pogledajte "TV Guide
Page" na str. 85.
Informacije s teletekst stranice neće se pojaviti na
TV ekranu. Želite li vidjeti teletekst informacije na
TV ekranu, pritisnite tipku t TV/VIDEO na
daljinskom upravljaču za odabir TV prijemnika kao
izvora ulaznog signala.
3. Reprodukcija snimljenog
programa (Title List)
Za reprodukciju snimljenog naslova, odaberite ga u
izborniku Title List.
* nije dostupna u nekim područjima
z Savjet
Ako ne želite gledati televizijski program tijekom
snimanja, možete isključiti TV prijemnik. Ako koristite
dekoder, svakako ga ostavite uključenog.
b Napomene
• Nakon pritiska na tipku z REC, možda će proći kraće
vrijeme prije početka snimanja.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom snimanja
ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ako dođe do prekida napajanja, program kojeg ste
snimali možda će se obrisati.
• Nije moguće gledati jedan PAY-TV/Canal Plus
program dok snimate drugi PAY-TV/Canal Plus
program.
• Želite li koristiti TV Direct Rec funkciju, prvo morate
točno podesiti sat rekordera.
Provjera statusa diska pri snimanju
1
Možete provjeriti informacije o snimanju, poput
vremena snimanja ili vrste diska.
Pritisnite DISPLAY dva puta tijekom snimanja
Pojavljuju se informacije o snimanju.
A
B
C
D
Vrsta/format diska
Status snimanja
Mod snimanja
Vrijeme snimanja
Pritisnite DISPLAY za isključivanje izbornika.
32
Pritisnite HDD ili DVD.
Odaberete li DVD, uložite DVD (pogledajte
"Ulaganje diska" na str. 29).
Ovisno o disku, reprodukcija će početi
automatski.
2
Pritisnite TITLE LIST.
Za prikaz sadržaja izbornika Title List pritisnite
TOOLS kako biste odabrali "Display List",
zatim pritisnite ENTER.
Izbornik Title List s umanjenim slikama (primjer:
DVD-RW u VR modu)
3
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
Podizbornik prikazuje samo opcije primjenjive
na odabranu stavku. Prikazane opcije razlikuju
se ovisno o modelu, situaciji i vrsti diska.
Prošireni izbornik Title List
Podizbornik
4
Odaberite "Play" i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog naslova.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku x.
A Vrsta diska:
Prikazuje vrstu medija (HDD ili DVD).
Također prikazuje vrstu naslova (Original ili
Playlist) kod DVD-RW diska (VR mod).
B Prostor na disku (preostali/ukupni)
C Informacije o naslovu:
Prikaz broja naslova, naziva naslova i datuma
snimanja. Veličina naslova je vidljiva u Title
list prikazu s umanjenim slikama.
z (crveno): Označava naslov koji se upravo
snima.
d: Označava da se naslov upravo presnimava.
e :Označava zaštićeni naslov.
"NEW" (ili N): Označava novi snimljeni naslov
(još nije reproduciran) (samo HDD).
f: Označava da je podešena funkcija Update
(samo HDD) (str. 43).
: Označava naslove s "Copy Once"
zaštitnim signalima (samo HDD) (str. 73).
D Skala:
Pojavljuje se kad svi naslovi ne stanu na popis.
Za prikaz preostalih naslova pritisnite M/m.
Listanje popisa po stranicama (Page mode)
Pritisnite tipku T/U dok je uključen izbornik
naslova. Svakim pritiskom tipke T/U prelazi se
na prethodnu/sljedeću stranicu popisa naslova.
O izborniku Title List za HDD/DVD-RW diskove
(VR mod)
Izbornik Title List možete podesiti tako da
prikazuje Original ili Playlist naslove.
Dok je uključen izbornik Title List, pritisnite
TOOLS i odaberite "Original" ili "Playlist" te
pritisnite ENTER.
Za podrobnosti, pogledajte "Mogućnosti editiranja
za tvrdi disk i DVD-RW diskove (VR mod)" (str. 65).
Promjena redoslijeda naslova (Sort)
Dok je uključen izbornik Title List, pritisnite
TOOLS za odabir opcije "Sort Titles". Tipkama
M/m odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Redoslijed
Sortiranje
By Date
redom snimanja. Na vrh liste stavlja
se zadnji snimljeni naslov.
By Title
abecednim redom.
By Number
redoslijedom snimljenog broja
naslova.
E Umanjena slika naslova
Prikazana je umanjena slika za svaki naslov.
, nastavlja se
33
Redoslijed
Sortiranje
Unseen Title
(samo HDD)
redom snimanja. Na vrhu se nalazi
zadnji snimljeni naslov koji nije
reproduciran.
4. Provjera informacija o
reprodukciji i vremenu
reprodukcije
Promjena umanjene slike naslova (Thumbnail)
(samo HDD/DVD-RW u VR modu)
Možete odabrati omiljenu scenu za umanjenu sliku
naslova koja se prikazuje u izborniku Title List.
1 Pritisnite TITLE LIST dok je uređaj
zaustavljen.
2 Odaberite naslov čiju umanjenu sliku želite
promijeniti i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3 Odaberite "Set Thumbnail" i pritisnite ENTER.
Odabrani naslov reproducira se u pozadini.
4 Za vrijeme reprodukcije pritisnite H, X ili
m/M za odabir scene koju želite postaviti
za umanjenu sliku naslova i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
5 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrana scena postane umanjena slika naslova.
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme trenutnog naslova, poglavlja ili zapisa.
Također možete provjeriti ime diska zabilježeno na
DVD/CD disk.
Više puta pritisnite tipku DISPLAY.
Isklju!ivanje izbornika Title List
Pritisnite TITLE LIST.
z Savjet
• Po završetku snimanja, prva scena naslova automatski
se stavlja kao umanjena slika naslova.
• "TITLE LIST" možete odabrati u izborniku System
Menu.
b Napomene
• Izbornik Title List se možda neće pojaviti kod diskova
koji su snimljeni na drugom DVD rekorderu.
• Slova koja se ne mogu prikazati zamjenjuju se znakom
"*".
• Za prikaz umanjene slike naslova može trebati nekoliko
sekundi.
• Nakon editiranja, umanjena slika naslova može se
promijeniti na prvu scenu snimke (naslova).
• Nakon presnimavanja, umanjena slika naslova podešena
na originalu se ne prenosi na kopiju.
Svaki put kad pritisnete tipku, izbornik prikazuje
drugi sadržaj:
Prikaz 1 t Prikaz 2 t Prikaz isključen
Prikazi se razlikuju ovisno o vrsti diska i statusu
reprodukcije.
Prikaz 1
Primjer: Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
A Broj naslova/naziv
(Prikazuje broj zapisa, naziv zapisa, broj scene
ili naziv datoteke za CD, VIDEO CD, DATA
DVD ili DATA CD.)
B Raspoložive funkcije za DVD VIDEO
diskove () kut kamere/$ audio/' titlovi,
itd.), ili podaci o reprodukciji za DATA
DVD ili DATA CD diskove.
34
A Trenutno odabrana funkcija ili audio
podešenje (pojavljuje se samo privremeno)
Primjer: Dolby Digital 5.1 kanalni
Stražnji (L/R)
z Savjeti
• Ako je "DTS" podešen na "Off" u izborniku "Audio",
DTS izbornik zapisa se neće pojaviti na ekranu čak i
ako disk sadrži DTS zapise (str. 90).
• Ako je "Auto Display" podešen na "On" (standardno) u
izborniku "Options" (str. 94), informacije o reprodukciji
automatski će se pojaviti čim uključite rekorder i sl.
b Napomene
Slova ili simboli koji se ne mogu prikazati, zamjenjuju se
znakom "*".
Prednji (L/R)
+ Središnji
LFE (Low
Frequency Effect)
B Trenutno odabran kut kamere
Prikaz 2
Primjer: Pri reprodukciji DVD-RW diska (VR mod)
Provjera vremena reprodukcije/
preostalog vremena
Vrijeme reprodukcije ili vrijeme možete vidjeti na
ekranu TV prijemnika i na pokazivaču na uređaju.
Pritisnite TIME/TEXT više puta.
Prikaz na pokazivaču ovisi o vrsti diska ili statusu
reprodukcije.
Pokaziva! na ure7aju
Primjer: Tijekom reprodukcije DVD diska
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog naslova
*1
A Vrsta diska /format (str. 8)
B Vrsta naslova (pojavi se samo za Playlist)
(str. 65)
C Mod reprodukcije
D Mod snimanja (str. 41)
E Pokazivač reprodukcije*2
F Broj naslova (broj poglavlja*3) (str. 60)
(Prikazuje broj zapisa, broj scene, broj albuma*3
ili broj datoteke za CD, VIDEO CD, DATA
DVD ili DATA CD.)
G Naziv albuma pojavi se za CD-ove s CD
tekstom, DATA DVD i DATA CD diskove.
H Vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*3)
*1
Prikazuje Super VCD diskove kao "SVCD", DATA CD
diskove kao "CD" i DATA DVD diskove kao "DVD".
*2
Ne pojavljuje se uz VIDEO CD, DATA CD i DATA
DVD diskove.
*3
Pojavljuje se ako više puta pritisnete TIME/TEXT.
Preostalo vrijeme trenutnog naslova
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog
poglavlja
Preostalo vrijeme trenutnog poglavlja
Primjer: Tijekom presnimavanja DVD diska
Preostalo vrijeme presnimavanja u tijeku
, nastavlja se
35
Primjer: Tijekom reprodukcije VCD diska
Vrijeme reprodukcije i broj trenutne scene
ili zapisa
Primjer: Tijekom reprodukcije CD diska
Vrijeme reprodukcije zapisa i trenutni zapis/redni broj
m
Preostalo vrijeme trenutnog zapisa
m
Vrijeme reprodukcije diska
m
Preostalo vrijeme reprodukcije diska
m
CD tekst (ako je dostupan)
5. Promjena naziva
snimljenog programa
Možete dati ime DVD disku, naslovu ili programu
unošenjem znakova. Ime diska ili naslova može biti
duljine do 64 znaka, iako će broj prikazanih
znakova u izbornicima, poput Title List, biti
različit. Nakon što se pojavi izbornik za unos
znakova, slijedite dolje prikazane korake.
Brojčane tipke,
SET
Primjer: Tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa
Vrijeme reprodukcije i broj trenutnog zapisa
m
Broj tekućeg albuma
Primjer: Tijekom prikaza JPEG slike
Broj trenutne datoteke i ukupan broj datoteka u tekućem
albumu
m
Broj tekućeg albuma i ukupan broj albuma
b Napomene
• Rekorder može prikazati samo prvu razinu CD teksta,
primjerice ime diska.
• Slova ili simboli koji se ne mogu prikazati, zamjenjuju
se znakom "*".
• Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa možda neće biti
ispravno prikazano.
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Title Name" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za unos znakova.
4
Pritisnite </M/m/, za pomicanje kursora
nadesno i odaberite "A" za velika slova, "a"
za mala slova ili "Symbol" za znakove, zatim
pritisnite ENTER.
Prikazuju se znakovi odabrane vrste.
36
5
Pritisnite </M/m/, za odabir znaka koji
Eelite unijeti i pritisnite ENTER.
Odabrani znak se pojavljuje na vrhu izbornika.
Primjer: Input Title Name
Vrsta znakova će se mijenjati ovisno o jeziku
kojeg ste odabrali tijekom "Easy Setup"
postupka. Kod nekih jezika moguće je unijeti
znakove za naglasak.
Za unos slova s naglaskom, odaberite naglasak i
nakon toga slovo.
Primjer: Odaberite "`" i nakon toga "a" za
unos "à".
Za unos razmaka, odaberite "Space".
6
Korištenje broj!anih tipaka
Znakove također možete unositi brojčanim tipkama.
1 U koraku 5 gore, pritisnite brojčanu tipku više
puta za odabir znaka.
Primjer:
Pritisnite brojčanu tipku 3 jednom za unos "D".
Pritisnite brojčanu tipku 3 tri puta za unos "F".
2 Pritisnite SET i odaberite sljedeći znak.
3 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
z Savjeti
• Sve prikazane znakove možete izbrisati tako da
pritisnete i 2 sekunde ili duže zadržite pritisnutom tipku
CLEAR.
• Prebacivanje između velikih slova ("A"), malih slova
("a") ili znakova ("Symbol") možete također izvoditi
pritiskom tipke INPUT SELECT.
Ponovite korake 4 i 5 za unos ostalih
znakova.
Redak za unos
Za brisanje znaka, pomaknite kursor desno od
znaka u retku za unos. Odaberite "Back" i
pritisnite ENTER.
Za umetanje znaka, pomaknite kursor desno od
mjesta gdje želite umetnuti znak. Odaberite
znak i pritisnite ENTER.
Za brisanje svih znakova, odaberite "Clear All"
i pritisnite ENTER.
7
Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Za poništavanje unosa, odaberite "Cancel".
37
6. Imenovanje i zaštita diska
Korištenjem izbornika Disc Information možete
birati opcije koje se odnose na cijeli disk.
Zaštita diska
1
UloEite disk.
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29.
2
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Disc Info" i
pritisnite ENTER.
3
4
Odaberite "Protect Disc" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Protect" i pritisnite ENTER.
Isklju!enje zaštite
Imenovanje diska
Odaberite "Don't Protect" u koraku 4.
z Savjeti
Zaštitu možete postaviti i za pojedinačne naslove (str. 66).
1
UloEite disk.
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29.
2
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Disc Info" i
pritisnite ENTER.
Primjer: Kad je uložen DVD-RW disk (VR mod).
3
Odaberite "Disc Name" i pritisnite ENTER.
Unesite ime diska preko "Input Disc Name"
(strana 36).
b Napomena
Ime diska može biti duljine do 64 znaka. Ime diska se
možda neće pojaviti pri reprodukciji diska na drugom
DVD uređaj.
38
7. Finaliziranje diska
(priprema za reprodukciju na
drugom uređaju)
Finaliziranje je nužno ako želite diskove snimljene
na ovom rekorderu reproducirati na drugom DVD
uređaju.
Nakon što finalizirate DVD+RW, DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R, automatski se stvara
DVD izbornik koji se može prikazati na drugom
DVD uređaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike između
različitih tipova diskova u donjoj tablici.
Razlike izme7u tipova diskova
Diskovi se automatski finaliziraju nakon
vađenja iz rekordera. Ipak, ponekad je
potrebno finalizirati disk za reprodukciju
na nekim DVD uređajima ili ako je
vrijeme snimanja kratko. I nakon
finaliziranja možete editirati disk ili
snimati na disk.
Finaliziranje nije potrebno ako se disk
reproducira na opremi koja je
kompatibilna s VR formatom.
Čak i ako je drugi DVD uređaj
kompatibilan s VR formatom, možda će
biti potrebno finalizirati disk, naročito
ako je vrijeme snimanja kratko. I nakon
finaliziranja možete editirati disk ili
snimati na disk.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem drugom
uređaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne može editirati niti na disk snimati. Ako želite opet
snimati na disk, formatirajte ga (str. 29).
Ipak, time će se izbrisati snimljeni sadržaj.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem drugom
uređaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne može
editirati niti na disk snimati.
1
UloEite disk.
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29.
2
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Disc Info" i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Disc Information".
3
Odaberite "Finalize" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se približno vrijeme potrebno za
finaliziranje i traži se potvrda.
4
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Rekorder započinje finaliziranje diska.
z Savjet
Možete provjeriti je li disk finaliziran ili nije. Ako ne
možete odabrati opciju "Finalize" u koraku 3 gore, znači
da je disk već finaliziran.
b Napomene
• Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD uređaju, diskove
možda neće biti moguće reproducirati čak i ako su
finalizirani.
• Rekorder možda neće moći finalizirati disk koji je
snimljen na drugom rekorderu.
, nastavlja se
39
Poništavanje finaliziranja
DVD-RW (Video mod)
Za DVD-RW (Video mod) diskove, koji su bili
finalizirani kako bi se spriječilo dodatno snimanje
ili editiranje, može se poništiti finaliziranje radi
omogućavanja daljnjeg snimanja ili editiranja.
DVD-RW (VR mod)
Ako ne možete snimati na ili editirati DVD-RW
(VR mod) disk koji je finaliziran na nekom drugom
DVD uređaju, može se pojaviti poruka "This disc
was finalized. Unfinalize it."
b Napomena
Rekorder ne može poništiti finaliziranje DVD-RW (Video
mod) diska finaliziranog na drugom rekorderu.
1
UloEite disk.
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29.
2
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Disc Info" i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Disc Information".
3
Odaberite "Unfinalize" i pritisnite ENTER.
Rekorder počne poništavanje finaliziranja
diska. Postupak može trajati nekoliko minuta.
40
Snimanje pomoću timera
Mod
snimanja
Vrijeme snimanja (sati)
HDD
RDRHX710
RDRHX910
16
33
53
1
R 25
51
81
1h
30 min
33
67
107
2
LSP
r 42
85
135
2h
30 min
LP
r 51
103
164
3
EP
r 68
137
217
4
SLP
r 101
204
325
6
134
269
428
8
Prije snimanja
Prije po!etka snimanja…
• Ovaj rekorder može snimati na različite diskove.
Odaberite vrstu diska prema potrebama (str. 8).
• Provjerite ima li na disku dovoljno prostora za
snimanje (str. 29). Na HDD, DVD+RW i DVDRW disku možete osloboditi prostor brisanjem
naslova (str. 69).
• Podesite kvalitetu snimane slike i veličinu slike
ako je potrebno (str. 47).
z Savjet
Snimanje pomoću timera odvijat će se bez obzira je li
rekorder uključen ili nije. Rekorder možete isključiti bez
utjecanja na snimanje, čak i nakon početka snimanja.
b Napomena
Za reprodukciju snimljenog diska na drugom DVD
uređaju, finalizirajte disk (str. 39).
Mod snimanja
Poput SP i LP moda snimanja kod video kaseta,
ovaj rekorder ima šest modova snimanja. Odaberite
mod snimanja u skladu s vremenom i kvalitetom
slike koju trebate. Na primjer, ako vam je kvaliteta
slike najvažnija, odaberite High Quality (HQ) mod.
Ako vam je vrijeme snimanja najvažnije, Super
Extended Play (SEP) je mogući izbor. Imajte na
umu da je vrijeme snimanja navedeno u tablici
samo okvirno. Zamijetite također da je najveće
neprekidno vrijeme snimanja jednog naslova osam
sati. Sadržaj preko tog vremena neće se snimiti.
Pritisnite tipku REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
DVD*
RDRHX510
HQ (visoka
kvaliteta)
HSP
SP (standardni mod)
SEP (dulje
trajanje)
* Vrijeme snimanja za DVD+R DL (Double Layer)
HQ: 1 sat 48 minuta
HSP: 2 sata 42 minute
SP: 3 sata 37 minuta
LSP: 4 sata 31 minuta
LP: 5 sati 25 minuta
EP: 7 sati 14 minuta
SLP: 10 sati 51 minuta
SEP: 14 sati 28 minuta
"HQ+" mod snimanja
"HQ+" snima slike više kvalitete od HQ na HDD.
Podesite "HQ Settings" u izborniku "Features" na
"HQ+" (str. 93). Najveće vrijeme snimanja je 10
sati za RDR-HX510, 21 sat za RDR-HX710 ili 34
sata za RDR-HX910. Na pokazivaču se pojavljuje
oznaka "HQ".
b Napomene
U ovim slučajevima mogu se pojaviti manja odstupanja od
navedenog vremena snimanja.
− Pri snimanju programa s lošim prijemom ili programa i
video izvora s lošom kvalitetom slike
− Pri snimanju na disk koji je editiran
− Pri snimanju statične slike ili samo zvuka
, nastavlja se
41
Snimanje stereo i dvojezičnih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na ZWEITON
ili NICAM sustavu. HDD i DVD-RW (VR mod)
može snimati glavni i pomoćni zvuk. Tijekom
reprodukcije možete prebacivati između glavnog i
pomoćnog zvuka. Kod tvrdog diska (HDD) možete
odabrati zvučni zapis prije početka snimanja.
Odaberite "Main", "Sub" ili "Main+Sub" u "HDD
Bilingual Rec." unutar izbornika "Options" (str. 93).
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R mogu snimati samo jedan zvučni zapis
(glavni ili pomoćni) istovremeno. Prije početka
snimanja odaberite zvučni zapis u izborniku
"Display". U izborniku "Options" (str. 94) podesite
"DVD Bilingual Rec" na "Main" (standardno) ili
"Sub".
ZWEITON (njema!ki stereo) sustav
Ako je u tijeku prijem stereo programa, pojavi se
"Stereo".
Ako je u tijeku prijem dvojezičnog programa
temeljenog na ZWEITON sustavu, na pokazivaču
uređaja pojavljuje se natpis "Main", "Sub" ili
"Main/Sub".
NICAM sustav
Ako je u tijeku prijem stereo ili dvojezičnog
programa temeljenog na NICAM sustavu, na
pokazivaču uređaja pojavljuje se natpis "NICAM".
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "Audio" kod "Channel Setting" u
izborniku "Settings" na "NICAM" (standardno).
Ako zvuk nije čist dok slušate NICAM emisiju,
podesite "Audio" na "Standard" (pogledajte
"Podešavanje programa" na str. 82).
z Savjet
Zvučni zapis (glavni ili pomoćni) možete odabrati tijekom
snimanja tipkom $ (audio). Tipkom se ne utječe na zvuk
koji se snima.
42
Slike koje se ne mogu snimati
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne mogu
se snimati na ovom rekorderu.
Kad rekorder primi signal za zaštitu od kopiranja,
nastavlja sa snimanjem, ali snima se samo prazna,
siva slika.
Signali za zaštitu
od kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Free (slobodno
kopiranje)
Copy -Once
(kopiranje jednom)
Copy-Never (nema
kopiranja)
(Ver.1.1 s CPRM*)
Nema (snima se prazna
slika)
* Snimljeni disk može se reproducirati samo na CPRM
kompatibilnoj opremi (str. 8).
Snimanje pomoću timera
(Standard/ShowView)
Timer možete podesiti na 30 programa (8 programa
kad koristite funkciju PDC/VPS), do mjesec dana
unaprijed.
Postoje dva načina podešavanja timera: Standard i
ShowView (samo RDR-HX710/RDR-HX910).
• Standard: Podesite datum, vrijeme i program
ručno.
• ShowView (samo RDR-HX710/RDR-HX910):
Unesite ShowView broj kojeg ima svaki TV
program (str. 45).
1
Pritisnite ).
• Ako se pojavi izbornik "Timer – ShowView",
pritisnite < za prebacivanje izbornika na
"Standard" (samo RDR-HX710/RDR-HX910).
2
Odaberite opciju tipkama </, i izvršite
podešavanja tipkama M/m.
"Date": Podešavanje datuma.
Prikaz se mijenja na sljedeći način:
Today (danas) y Tomorrow (sutra) y ......
y Thu 28.10 (mjesec dana kasnije) y Sun
(svake nedjelje) y ...... y Sat (svake subote)
y Mon-Fri (od ponedjeljka do petka) y
Mon-Sat (od ponedjeljak do subote) y SunSat (subotom i nedjeljom) y Today (danas)
Ručno podešavanje timera
(standardno)
"Start": Podešavanje vremena početka snimanja.
"Stop": Podešavanje vremena završetka snimanja.
"Prog.": Odabir programa ili ulaznog izvora.
"Media": Odabir medija: HDD ili DVD.
"Mode": Odabir moda snimanja (str. 41).
• Ako želite promijeniti podešenja za PDC/
VPS ili Update funkcije, odaberite "Details" i
pritisnite ENTER. Odaberite opciju tipkama
</, i podesite tipkama M/m.
"PDC/VPS": Podešavanje PDC/VPS funkcije.
Pogledajte dolje "O PDC/VPS funkciji".
"Update" (samo HDD): Automatski snima
preko prethodno snimljenog programa koji je
podešen za dnevno ili tjedno snimanje.
Za povratak u izbornik za programiranje timera,
odaberite "Previous" i ENTER.
• Ako pogriješite, odaberite opciju i
promijenite joj podešenje.
3
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 48).
Uključuje se indikator TIMER REC na prednjoj
strani rekordera i rekorder je spreman za snimanje.
Za razliku od videorekordera, nije potrebno
isključiti rekorder da bi se aktiviralo snimanje
pomoću timera.
, nastavlja se
43
Zaustavljanje snimanja pomo)u timera
Ako se podešavanja timera preklapaju
Otvorite pokrov na daljinskom upravljaču i
pritisnite x REC STOP. Imajte na umu da je
potrebno nekoliko sekundi da se prekine snimanje.
Podešavanja koja se preklapaju prikazuju se na
sljedeći način.
O PDC/VPS funkciji
PDC/VPS signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja. Ovi
signali omogućuju sigurno snimanje pomoću
timera, bez obzira na kašnjenje, raniji početak ili
prekid emisije.
Korištenje PDC/VPS funkcije
Podesite "PDC/VPS" na "On" u koraku 2 gore. Kad
uključite ovu funkciju, rekorder počinje pretraživati
programe prije pokretanja snimanja pomoću timera.
Ako za vrijeme pretraživanja gledate televizijski
program, na ekranu će se pojaviti poruka. Ako
želite gledati televizijski program, prebacite na
televizijski prijemnik ili isključite PDC/VPS
funkciju pretraživanja programa. Imajte na umu da
snimanje pomoću timera neće početi ako isključite
funkciju PDC/VPS pretraživanja programa.
Isklju!ivanje PDC/VPS pretraEivanja programa
Pritisnite TOOLS i odaberite "PDC/VPS Scan Off".
Kako bi PDC/VPS funkcija ispravno funkcionirala,
isključite rekorder prije početka snimanja pomoću
timera. Na taj način automatski se uključuje
PDC/VPS pretraživanje programa dok je rekorder
isključen.
Želite li pohraniti prikazana podešenja, odaberite
"OK". Program koji se pokreće prvi ima prioritet, a
drugi po redu program započinje sa snimanjem tek
nakon što prvi program završi.
Želite li otkazati podešavanje programa koji se
preklapaju, odaberite "Cancel".
Potvrda, promjena ili otkazivanje snimanja
pomo)u timera
Pogledajte "Provjera/promjena/otkazivanje
podešenja timera (Timer List)" (str. 48).
ProduEivanje vremena snimanja tijekom
snimanja
1
Pritisnite TOOLS tijekom snimanja kako biste
odabrali "Extend Rec" i pritisnite ENTER.
2
Pritisnite M/m za izbor vremena snimanja.
Trajanje možete podesiti u intervalima od po 10
minuta, do najviše 60 minuta.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za snimanje,
rekorder automatski podešava mod snimanja tako
da se cjelokupan program može snimiti. Ovu
funkciju ručno uključujete na "On".
Želite li isključiti ovu funkciju, pritisnite TOOLS
dok je prikazan izbornik Timer List. Odaberite
"Rec Mode Adjust" i pritisnite ENTER. Odaberite
"Off" i pritisnite ENTER.
3
One Touch timer
Ako koristite SMARTLINK način povezivanja,
jednostavno možete prikazati izbornik za
programiranje timera. Dok je TV prijemnik
uključen ili u pripravnom stanju, umetnite disk i
pritisnite ). Rekorder se automatski
uključuje i televizijski ulaz se podešava na
rekorder. Pojavljuje se izbornik Timer
programming.
44
z Savjet
Snimljeni program možete reproducirati izborom naslova
programa u izborniku Title List.
b Napomene
• Ako se na ekranu pojavi poruka: "The disc is full or
nearly full", promijenite disk ili oslobodite prostor na
disku (samo HDD/DVD+RW/DVD-RW) (str. 68).
• Provjerite je li sat točno podešen prije podešavanja
snimanja pomoću timera. Ako nije, snimanje nije
moguće.
Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili uređaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec (str.
50).
• Čak i kad je timer podešen na isti dnevni ili tjedni
program, snimanje neće biti moguće ako se program
preklapa s programom koji ima prioritet. "c"
pojavljuje se uz podešenje programa koji se preklapa u
izborniku Timer List. Provjerite redoslijed prioriteta.
• Čak i ako je podešen timer, snimanje pomoću timera
nije moguće dok se snime program koji ima prioritet.
• Funkcija Rec Mode Adjust radi samo ako je isključeno
snimanje pomoću timera i PDC/VPS funkcija. Ne radi s
funkcijama Quick Timer ili Synchro Rec. Osim toga,
funkcija Rec Mode Adjust ne radi kod snimanja na tvrdi
disk dok je "Auto Title Erase" podešena na "On".
• Korištenjem funkcije PDC/VPS nije moguće započeti
snimanje nekih programa.
• Nije moguće produljiti vrijeme snimanja dok je funkcija
"PDC/VPS" podešena na "On".
Snimanje TV programa pomoću
ShowView sustava (samo RDRHX710/RDR-HX910)
ShowView sustav je značajka koja olakšava
podešavanje timera. Jednostavno unesite
ShowView broj iz TV vodiča. Datum, vrijeme i
program se podešavaju automatski.
Provjerite jesu li programi pravilno podešeni u
"Channel Setting" unutar izbornika "Settings"
(str. 82).
Brojčane tipke,
SET
1
Pritisnite ).
• Ako se pojavi izbornik "Timer – Standard",
pritisnite < za prijelaz na "ShowView".
2
Broj!anim tipkama unesite ShowView broj i
pritisnite SET.
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i unesite
ispravne brojeve.
, nastavlja se
45
3
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuju se: datum, vrijeme početka, broj
programa, mod snimanja i PDC/VPS
podešavanje (str. 44).
Korištenje funkcije Quick Timer
Rekorder možete podesiti za snimanje u intervalima
od po 30 minuta.
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja
Svakim pritiskom vrijeme se produljuje za 30
minuta. Najveće trajanje je šest sati.
(normalno snimanje)
• Ako želite promijeniti podešavanja, pritisnite
</, za odabir opcije i pritisnite M/m za
promjenu podešavanja. Za funkcije PDC/VPS
ili Update, odaberite "Details" i promijenite
podešenja (str. 44).
4
Želite li ponovno unijeti ShowView broj,
odaberite "Change".
Isklju!ivanje Quick Timer funkcije
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pritisnite z REC više puta dok se ne pojavi brojač
na pokazivaču na prednjoj strani uređaja. Rekorder
se vraća u normalan mod snimanja.
Indikator TIMER REC se uključuje na
pokazivaču i rekorder je spreman za snimanje.
Zaustavljanje snimanja pomo)u timera
Otvorite pokrov na daljinskom upravljaču i
pritisnite x REC STOP. Imajte na umu da je
potrebno nekoliko sekundi da se zaustavi snimanje.
Ako se snimanja pomo)u timera preklapaju
Pogledajte str. 44.
ProduEivanje vremena snimanja tijekom snimanja
Pogledajte str. 44.
Provjera, promjena ili otkazivanje snimanja
pomo)u timera
Pogledajte "Provjera/promjena/otkazivanje
podešavanja timera (Timer List)" (str. 48).
z Savjet
Funkcija Rec Mode Adjust djeluje i kod ovakvog načina
korištenja timera (str. 44).
46
Brojač timera odbrojava minutu po minutu do 0:00
i nakon toga rekorder prestaje sa snimanjem
(napajanje se ne isključuje). Čak i ako isključite
rekorder tijekom snimanja, rekorder nastavlja
snimati do isteka odbrojavanja timera.
Obratite pažnju da Quick Timer funkcija ne radi
ako je "TV Direct Rec" podešen na "On" u
izborniku "Features" (str. 91).
"HDD Rec. Picture Size"/"DVD Rec. Picture
Size": Podešavanje veličine slike programa
kojeg se želi snimati.
• 4:3 (standardno): Podešavanje slike 4:3.
• 16:9: Podešavanje slike 16:9 (wide mod).
• Auto (samo HDD): Automatski odabir
ispravne veličine slike.
Podešavanje kvalitete i veličine
slike za snimanje
Možete podesiti kvalitetu i veličinu slike koju
snimate.
Funkcija "DVD Rec. Picture Size" djeluje s
DVD-R i DVD-RW (Video mod) diskovima
ako je odabran mod snimanja HQ, HSP ili SP.
Za ostale modove snimanja određena je veličina
slike "4:3".
Kod DVD-RW (VR mod) diskova, stvarna
veličina slike snima se bez obzira na
podešavanje. Na primjer, ako se prima slika
veličine 16:9, na disk se snima slika veličine
16:9 čak i kad je "DVD Rec Picture Size"
podešen na "4:3".
Kod DVD+RW/DVD+R diskova, određena je
veličina ekrana "4:3".
1
2
"Rec NR" (noise reduction): Smanjuje šum
kojeg sadrži video signal.
Prije po!etka snimanja pritisnite TOOLS i
odaberite "Rec Settings". Nakon toga
pritisnite ENTER.
"Rec Video Eqalizer": Detaljnije podešavanje
slike.
Pritisnite M/m za odabir opcije koju želite
podesiti i pritisnite ENTER.
• Contrast: Podešavanje kontrasta.
• Brightness: Promjena opće svjetline.
• Colour: Povećanje ili smanjenje zasićenja boja.
3
Odaberite opciju koju Eelite podesiti i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
Primjer: Rec NR
Podesite opcije tipkama </M/m/, i
pritisnite ENTER.
Standardna podešenja su podcrtana.
"Rec NR": (slabo) Off 1 ~ 2 (jako)
"Rec Video Eqalizer":
• Contrast: (slabiji) –3 ~ 0 ~ 3 (jači)
• Brightness: (tamnije) –3 ~ 0 ~ 3 (svjetlije)
• Colour: (svjetlije) –3 ~ 0 ~ 3 (zasićenije)
Ponovite korake 2 i 3 za ostale opcije.
"Rec Mode": Odabir moda snimanja za željeno
vrijeme snimanja i kvalitetu slike. Za
podrobnije informacije, pogledajte "Mod
snimanja" (str. 41).
, nastavlja se
47
b Napomene
• Ako program sadrži slike dviju veličina, snimat će se
odabrana veličina slike. Ako se signal 16:9 ne može
snimiti kao 16:9, snimit će se kao 4:3.
• Pri reprodukciji 16:9 slike snimljene kao 4:3, slika se
podešava kao 4:3 letter box bez obzira na podešavanje u
"TV Type" unutar izbornika "Video" (str. 87).
• Ostaci slika mogu se pojaviti pri korištenju "Rec NR".
• "Rec Video Equalizer" ne utječe na ulaz preko
priključnice DV IN (samo RDR-HX710/RDR-HX910) i
ne djeluje na RGB signale.
Provjera/promjena/otkazivanje podešavanja timera
(Timer List)
Podešavanje timera možete provjeriti, promijeniti
ili otkazati pomoću izbornika Timer List.
Kreiranje poglavlja u naslovu
Rekorder može automatski dijeliti snimljeni
materijal (naslov) na poglavlja tijekom snimanja.
Za isključenje ove funkcije podesite "Auto
Chapter" u izborniku "Features" na "Off" (str. 91).
Kod snimanja na HDD ili DVD-RW (VR mod)
Rekorder detektira promjene u slici i zvuku te
automatski umeće oznake poglavlja. Oznake
poglavlja možete također umetati i brisati ručno
(str. 69).
Kod snimanja na DVD
Oznake poglavlja se unose u intervalima od
otprilike 6 minuta tijekom snimanja.
b Napomena
Kod presnimavanja (str. 72), oznake poglavlja s izvorne
snimke ne unose se u snimljeni naslov.
1
Pritisnite TIMER LIST.
Pojavljuje se izbornik Timer List.
Prikazuje se datum, vrijeme, mod snimanja itd.
c: Označava da se podešenje preklapa s nekim
drugim podešenjem.
z (zeleno): Označava da se podešenje može
snimiti.
z (crveno): Označava podešenje koje se upravo
snima.
a (sivo): Označava da se podešenje ne može
snimiti u odabranom modu snimanja.
g: Označava da se podešenje snima na HDD.
h: Označava da se podešenje snima na DVD.
f: Označava podešenje opcije Update.
48
Kad sva podešenja timera ne stanu u popis,
pojavit će se kliznik.
Za prikaz skrivenih podešenja timera pritisnite
M/m.
2
Odaberite podešenje timera koje Eelite
provjeriti/ promijeniti/otkazati i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
3
Odaberite jednu od ponu7enih opcija i
pritisnite ENTER.
"Modify": Promjena podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i promijenite
podešenje tipkama M/m. Kod funkcija
PDC/VPS ili Update, odaberite "Details" i
promijenite podešenje (str. 44). Odaberite "OK"
i pritisnite ENTER.
Ako se podešenja timera preklapaju
Program koji se prvi pokrene ima prioritet, a drugi
program kreće tek nakon što prvi program završi
snimanje.
neće se snimiti
Ako programi zapo!inju u isto vrijeme
Program koji je zadnji podešen ima prioritet. U
ovom primjeru, podešenje timera B uneseno je
nakon podešenja A. Zato se prvi dio podešenja A
neće snimiti.
Ako su vrijeme završetka jednog programa i
vrijeme po!etka drugog programa jednaki
Nakon završavanja prvog snimanja, drugo snimanje
može započeti sa zakašnjenjem.
"Erase": Briše podešenja timera. Odaberite
"OK" i pritisnite ENTER.
Listanje popisa po stranicama (Page mode)
Pritisnite tipku T/U dok je prikazan popis.
Svakim pritiskom tipke T/U prelazi se na
prethodnu/sljedeću stranicu podešenja timera.
Isklju!ivanje izbornika Timer List
Pritisnite TIMER LIST ili O RETURN.
"Check Overlap": Provjerava preklapanja
podešenja.
Odaberite "Close" za povratak u Timer List
izbornik. Za promjenu ili otkazivanje, ponovite
korake 2 i 3 gore.
z Savjet
Tijekom snimanja ne možete mijenjati podešenje timera za
trenutno snimanje, ali možete produljiti vrijeme snimanja
(str. 44).
b Napomene
• Ako je "PDC/VPS podešen na "On" za jedno ili više
snimanja pomoću timera, vrijeme snimanja može se
promijeniti u slučaju zakašnjenja ili ranijeg početka
emisije.
• Čak i kad je podešen timer, snimanje pomoću timera
neće biti moguće ako je u tijeku snimanje programa s
prioritetom.
• Čak i kad je timer podešen za dnevni ili tjedni program,
snimanje nije moguće ako se program preklapa s
programom koji ima prioritet. "c" se pojavljuje uz
program koji se preklapa u izborniku Timer List.
Provjerite redoslijed prioriteta.
, nastavlja se
49
Automatsko brisanje starih naslova
(Auto Title Erase)
Snimanje s priključene
opreme
Ako nema dovoljno prostora za snimanje pomoću
timera, rekorder automatski briše stare naslove
snimljene na HDD. Briše se najstariji, već
pogledani, naslov. Zaštićeni naslovi se ne brišu.
1
Pritisnite TIMER LIST.
Pojavi se izbornik Timer List.
2
3
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Auto Title
Erase" i pritisnite ENTER.
Odaberite "On" i pritisnite ENTER.
Standardno podešenje je "Off".
Snimanje s priključene opreme
pomoću timera (Synchro Rec)
Rekorder možete podesiti tako da automatski snima
programe s priključene opreme koja ima timer (npr.
satelitski prijemnik). Spojite opremu na LINE3/
DECODER priključnicu rekordera (str. 25).
Kad se uključi priključena oprema, rekorder
započinje snimati program s LINE3/DECODER
priključnice.
1
Prije snimanja odaberite HDD ili DVD.
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29).
2
50
Opciju "Synchro Rec" u izborniku "Features"
podesite na "Record to HDD" ili "Record to
DVD" (str. 93).
3
Pritisnite INPUT SELECT više puta za odabir
opcije "L3".
4
Odaberite ulazni audio signal ako snimate
dvojezi!ni program na HDD ili DVD-RW disk
(VR mod).
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Line Audio
Input" i pritisnite ENTER. Odaberite zatim
"Bilingual" i pritisnite ENTER.
Za podrobnosti o snimanju dvojezičnog
programa, pogledajte str. 42.
5
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja, pogledajte
str. 41.
6
7
Podesite timer na priklju!enoj opremi na
vrijeme programa koji Eelite snimiti i zatim je
isklju!ite.
Pritisnite SYNCHRO REC.
Uključuje se SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči uređaja. Rekorder je spreman za
Synchro-Recording snimanje.
Rekorder automatski počinje snimati kad primi
ulazni signal iz priključene opreme. Rekorder
prestaje snimati čim se priključena oprema
isključi.
Zaustavljanje snimanja
b Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema video
signala iz priključene opreme. Početak programa neće
se možda snimiti, bez obzira je li uređaj uključen ili ne.
• Tijekom Synchro-Recording snimanja druge operacije,
poput normalnog snimanja, ne rade.
• Želite li koristiti priključenu opremu dok rekorder čeka
početak Synchro-Recording snimanje, isključite
Synchro-Recording tipkom SYNCHRO REC. Obratite
pažnju da isključite priključenu opremu i pritisnete
SYNCHRO REC za povratak na Synchro-Recording
prije uključivanja snimanja pomoću timera.
• Synchro-Recording funkcija ne radi ako ste podesili
"Line3 Input" za "Scart Setting" u izborniku "Video" na
"Decoder" (str. 89).
• Synchro Recording ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute uz
prijemnik.
• Dok rekorder čeka s uključenom Synchro-Recording
funkcijom, funkcija Auto Clock Set (str. 86) ne djeluje.
• Želite li upotrebljavati Synchro Rec funkciju, prvo
morate točno podesiti sat.
Ako se podešavanje timera funkcije SynchroRecording i drugog podešavanja timera
preklapaju
Bez obzira ako je program Synchro Rec program,
prioritet ima program koji se prvi pokrene. Drugi
program kreće tek kad prvi program snimanja
završi.
Prvi program
Pritisnite x REC STOP ili SYNCHRO REC.
Drugi program
Otkazivanje Synchro Rec snimanja
Pritisnite SYNCHRO REC.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na uređaju.
izostavit će se
, nastavlja se
51
Snimanje s priključene opreme bez
timera
Možete snimati s priključenog videorekordera ili
sličnog uređaja. Za spajanje videorekordera ili
slične opreme, pogledajte "Spajanje s
videorekorderom ili sličnim uređajem" (str. 23).
Upotrijebite DV IN priključnicu na prednjoj strani
uređaja ako oprema ima DV izlaznu priključnicu
(i.LINK priključnica) (samo RDR-HX710/RDRHX910).
1
Pritisnite HDD ili DVD.
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29).
2
Pritisnite INPUT SELECT za odabir ulaznog
izvora u skladu s vrstom spajanja.
Na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći indikatori:
broj
programa
3
Odaberite ulazni audio priklju!ak ako snimate
dvojezi!ni program na HDD ili DVD-RW disk
(VR mod).
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Line Audio
Input" i pritisnite ENTER. Odaberite zatim
"Bilingual" i pritisnite ENTER.
Za podrobnosti o snimanju dvojezičnog
programa, pogledajte str. 42.
4
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja, pogledajte
str. 41.
5
Pritisnite X REC PAUSE za stavljanje
rekordera u pauzu snimanja.
6
Umetnite video kasetu s koje snimate u
priklju!eni ure7aj i stavite ure7aj u pauzu
reprodukcije.
7
U isto vrijeme pritisnite X REC PAUSE na
ovom rekorderu i tipku za pauzu ili
reprodukciju na priklju!enom ure7aju.
Snimanje započinje.
Za prekidanje snimanja, pritisnite x REC
STOP na rekorderu.
* Samo RDR-HX710/RDR-HX910
52
Ako spojite digitalnu video kameru preko DV IN
priklju!nice (samo RDR-HX710/RDR-HX910)
Pogledajte "DV presnimavanje (samo RDR-HX710/
RDR-HX910)" (str. 77) za objašnjenje kako snimati
preko DV IN priključnice.
z Savjet
Podešavanja slike možete promijeniti prije snimanja.
Pogledajte "Podešavanje kvalitete i veličine slike za
snimanje" (str. 47).
b Napomene
• Ako snimate sliku video igre, slika možda neće biti čista.
• Program koji sadrži signal za zaštitu od kopiranja razine
Copy-Never nije moguće snimanje. Rekorder nastavlja
snimati, ali se snima prazna slika.
Primjer: DVD-RW (VR mod)
Reprodukcija
Reprodukcija
3
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
4
Odaberite "Play" i pritisnite ENTER.
Reprodukcija kreće od odabranog naslova s
diska.
Uporaba DVD izbornika
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska ili finaliziranog
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R diska, možete prikazati izbornik diska
pritiskom na tipku TOP MENU ili MENU.
Reprodukcija VIDEO CD diskova s PCB
funkcijama
PCB (Playback Control) omogućuje reprodukciju
VIDEO CD diskova interaktivno preko izbornika
na ekranu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja
reprodukcije VIDEO CD diska s funkcijom PBC.
Odaberite opciju pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER. Nakon toga, slijedite upute iz izbornika
(pritisnite H kad se pojavi "Press SELECT").
Funkcija PCB ne radi sa Super VCD diskovima na
ovom rekorderu. Super VCD diskovi reproduciraju
se samo kontinuirano.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
1
2
Pritisnite HDD ili DVD.
Brza reprodukcija sa zvukom
• Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29).
• Ako umetnete DVD VIDEO, VIDEO CD ili
CD pritisnite H. Reprodukcija započinje.
Kad pritisnete M tijekom reprodukcije naslova
snimljenog na tvrdi disk, slika i zvuk se ubrzaju
(pojavi se "x1.5").
Zvuk se neće čuti pritisnete li M dva ili više puta
za promjenu brzine pretraživanja.
Pritisnite TITLE LIST.
Za podrobnosti o popisu naslova, pogledajte "3.
Korištenje izbornika Title List" (str. 32).
, nastavlja se
53
Nastavak reprodukcije od mjesta gdje ste
prekinuli reprodukciju (Resume Play)
Ako ponovno pritisnete tipku H nakon prekidanja
reprodukcije, rekorder nastavlja reprodukciju od
mjesta gdje ste pritisnuli x.
Želite li pokrenuti reprodukciju od početka,
pritisnite TOOLS, odaberite "Play Beginning" i
pritisnite ENTER. Reprodukcija kreće od početka
naslova/zapisa/scene.
Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju briše se
ako:
– otvorite uložnicu diska (osim HDD).
– odaberete drugi naslov (osim HDD).
– izbornik Title List podesite na Original ili Playlist
(samo HDD/DVD-RW u VR modu).
– uređujete naslov nakon prekidanja reprodukcije.
– promijenite podešenja rekordera.
– isključite rekorder (samo VIDEO CD/CD/
DATA DVD/DATA CD).
– pokrenete snimanje (osim HDD/DVD-RW
diskova u VR modu).
– prebacite između JPEG i MP3.
b Napomena
Reprodukciju ne možete nastaviti tijekom TV pauze.
Reprodukcija diskova s ograni!enjem (Parental
Control)
Ako reproducirate DVD s ograničenjem
reprodukcije, na ekranu se pojavljuje poruka:"Do
you want temporarily change parental control to *?"
1 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER. Pojavljuje
se izbornik za unos zaporke.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka.
3 Pritisnite ENTER za odabir "OK". Rekorder
započinje reprodukciju.
Za postavljanje ili promjenu zaporke, pogledajte
"Ograničenje reprodukcije (samo DVD VIDEO)"
(str. 92).
Zaklju!avanje uloEnice diska (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska kako biste
spriječili da djeca ne izvade disk.
Dok je rekorder u pripravnom stanju, zadržite
pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču ne pojavi
"LOCKED". Tipka Z (open/close) ne funkcionira
dok je uključena funkcija Child Lock.
54
Želite li otključati uložnicu diska, zadržite
pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču ne pojavi
"UNLOCKED" dok je rekorder u pripravnom
stanju.
One Touch reprodukcija
Ako upotrijebite SMARTLINK način povezivanja,
jednostavno možete pokrenuti reprodukciju.
Pritisnite H. Rekorder se automatski uključuje i
TV ulaz se automatski prebacuje na rekorder.
Reprodukcija započinje automatski.
One Touch izbornik
Ako upotrijebite SMARTLINK način povezivanja,
jednostavno možete prikazati Title List izbornik.
Pritisnite TITLE LIST. Rekorder se automatski
uključuje i TV ulaz se automatski prebacuje na
rekorder. Pojavljuje se Title List izbornik.
z Savjeti
• Reprodukciju možete pokrenuti i tipkom H u koraku 3
(str. 53).
• Čak i ako odaberete "Factory Setup" u izborniku
"Options" (str. 94), funkcija Child Lock ostaje
uključena.
Opcije reprodukcije
Za provjeru položaja sljedećih tipaka pogledajte sliku na str. 53.
Tipke
Funkcije
$ (audio)
Odabir jednog od audio zapisa snimljenih na disk višestrukim pritiskom na tipku.
: Odabir jezika.
: Odabir glavnog ili pomoćnog zvuka.
: Odabir stereo ili mono zvučnog zapisa.
' (subtitle)
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
) (angle)
Odabir kuta kamere višestrukim pritiskom na tipku. Ako su na disku snimljene
scene s različitim kutom kamere (multi-angles), znak ")" se pojavljuje na
pokazivaču uređaja.
SUR (surround)
Odabir jednog od TVS efekata višestrukim pritiskom na tipku.
TVS* (TV Virtual Surround) omogućuje uživanje u virtualnim surround efektima
preko prednjih lijevih i desnih zvučnika. Odabrano podešenje prikazuje se
pokazivaču uređaja na nekoliko sekundi.
"TVS OFF": Bez surround efekta.
"TVS DYNAMIC": Efekt jednog virtualnog stražnjeg zvučnika.
"TVS WIDE": Efekt pet virtualnih stražnjih zvučnika.
"TVS NIGHT": Efekt pet virtualnih stražnjih zvučnika. Djeluje pri smanjenoj
glasnoći.
"TVS STANDARD": Efekt tri stražnja virtualna zvučnika. Djeluje ako
upotrijebite dva prednja zvučnika.
* TVS sustav je razvio Sony za reprodukciju kućnog surround zvuka korištenjem
samo stereo zvučnika. Može se koristiti s višekanalnim Dolby Digital i MPEG
zvučnim zapisima.
PROGRESSIVE
Odabir vrste izlaznog video signala: normalan (interlace) ili progresivni (str. 16).
T/U (instant replay/
instant advance)
Ponavljanje scene/kratka ubrzana reprodukcija scene.
. (previous)/
> (next)
Prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg naslova/poglavlja/scene/zapisa. Na
HDD-u nije moguć prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg naslova.
, nastavlja se
55
Tipke
Funkcije
mc^/yCM
(fast reverse/fast forward)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed ako se pritisne tijekom
reprodukcije.
Brzina pretraživanja se mijenja ovako:
ubrzano unatrag ubrzano unaprijed
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
Nakon pritiska na tipku, ubrzano pretraživanje unatrag/unaprijed nastavlja se dok
držite tipku pritisnutom.
*1
*2
mc^/yCM
(slow, freeze frame)
Kad pritisnete M jednom tijekom reprodukcije naslova snimljenog na tvrdi disk,
moguća je brza reprodukcija sa zvukom (pojavi se "x1.5").
m3 i 3M su raspoložive samo za HDD i DVD.
Usporena reprodukcija ako se pritisne na duže od sekunde tijekom uključene
pauze.
Reprodukcija sliku po sliku ako se kratko pritisne tijekom pauze.
* Samo u smjeru
reprodukcije
X (pause)
Pauza reprodukcije.
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
b Napomene
• Želite li uživati u TVS funkciji, podesite "Digital Out"
na "On" i "Dolby Digital" na "D-PCM" te "MPEG" na
"PCM" u izborniku "Audio".
• Kad su podešeni surround efekti, može se smanjiti
glasnoća.
• Ako reproducirani signal ne sadrži signal za stražnje
zvučnike, teže ćete čuti surround efekte.
Osim toga, surround efekti će se teško čuti kod nekih
naslova ili pri uporabi rekordera u određenim
prostorima.
• Nakon što odaberete jedan od surround modova,
isključite surround podešenja na priključenom TV
prijemniku ili pojačalu (prijemniku).
• Obratite pažnju da mjesto slušanja bude točno između i
na jednakoj udaljenosti od zvučnika te da su u
podjednakom okruženju.
• Kutove kamere ni titlove ne možete mijenjati na
diskovima snimljenim na ovom rekorderu.
• Ako koristite DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnicu
za slušanje MPEG audio signala i ako ste podesili
"MPEG" na "MPEG" u izborniku "Audio", nećete čuti
zvuk iz zvučnika ako uključite jedan od TVS modova.
• 96 kHz PCM audio i DTS audio nemaju surround
efekte.
• Surround efekti nisu čujni pri brzoj reprodukciji sa
zvukom.
56
O reprodukciji DTS zvu!nih zapisa s CD diska
• Pri reprodukciji DTS kodiranih CD diskova, na
analognim stereo priključnicama čut će se veći šum. Da
biste izbjegli moguće oštećenje audio sustava, trebate
pripaziti ako su analogne stereo priključnice rekordera
povezane sa sustavom pojačala. Želite li uživati u DTS
Digital Surround™ reprodukciji, vanjski 5.1 kanalni
dekoder mora se spojiti na digitalnu priključnicu
rekordera.
• Podesite zvuk na "Stereo" tipkom $ (audio) tijekom
reprodukcije DTS zapisa s CD diska (str. 55).
O reprodukciji DVD diskova s DTS zvu!nim
zapisima
DTS audio signali izlaze samo preko DIGITAL OUT
(COAXIAL ili OPTICAL) priključnice.
Tijekom reprodukcije DVD diska s DTS zvučnim
zapisima, podesite "DTS" na "On" u izborniku "Audio"
(str. 90).
Podešavanje kvalitete slike
1
3
Pritisnite </, za podešavanje opcije i
pritisnite ENTER.
Standardna podešavanja su podcrtana.
"Y NR": (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"C NR": (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"BNR": (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"MNR": (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"DVE"*: (slabije) Off 1 2 3 (jače)
"PB Video Eqalizer":
• Contrast: (slabiji) –3 ~ 0 ~ 3 (jači)
• Brightness: (tamnije) –3 ~ 0 ~ 3 (svjetlije)
• Colour: (manje) –3 ~ 0 ~ 3 (više)
• Hue: (crveno) –3 ~ 0 ~ 3 (zeleno)
Pritisnite TOOLS tijekom reprodukcije kako
biste odabrali "Video Settings" i pritisnite
ENTER.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje ostalih
opcija.
2
* "1" omekšava obrise slika. "2" pojačava obrise slika
i "3" pojačava obrise više od "2".
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
"Y NR" (luminance noise reduction): Smanjuje
šum signala svjetline video signala.
"C NR" (chroma noise reduction): Smanjuje
šum signala boje video signala.
"BNR" (block noise reduction): Smanjuje blok
šum ili mozaične uzorke u slici.
"MNR" (mosquito noise reduction): Smanjuje
slabi šum koji se pojavljuje uz obrise slika.
Efekti smanjenja šuma se automatski
podešavaju unutar raspona svakog podešenja
prema brzini bitova slike i drugih čimbenika.
"DVE" (digital video enhancer): Izoštrava
obrise slike.
"PB Video Eqalizer" (Playback video
equalizer): Preciznije podešavanje slike.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
• Contrast: promjena kontrasta.
• Brightness: promjena svjetline.
• Colour: promjena zasićenosti boje.
• Hue: promjena balansa boje.
b Napomene
• Ako obrisi slike postanu nejasni, podesite "BNR" i/ili
"MNR" na "Off".
• Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira, navedeni
BNR, MNR, Y NR ili C NR efekte možda će teško biti
prepoznati. Također, ove funkcije možda neće raditi sa
svim veličinama slike.
• Pri korištenju DVE funkcije, šum s diska može postati
očitiji. U tom slučaju preporučujemo korištenje BNR
funkcije uz DVE funkciju. Ako se stanje ne popravi,
podesite DVE razinu na "1" ili "Off".
Podešavanje kvalitete zvuka
1
2
Pritisnite TOOLS tijekom reprodukcije za
odabir opcije "Audio Settings" i pritisnite
ENTER.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"Surround (TVS)": Odabir jednog od surround
moda. Za podrobnosti, pogledajte "Opcije
reprodukcije" (str. 55).
, nastavlja se
57
"Audio Filter" (svi diskovi): Odabir digitalnog
filtra za smanjenje šuma iznad 22,05 kHz (Fs*
je 44,1 kHz), 24 kHz (Fs je 48 kHz) ili 48 kHz
(Fs je preko 96 kHz).
• Sharp (standardno): Širok frekvencijski
raspon i osjećaj prostora.
• Slow: Ravnomjeran i topao zvuk.
"AV SYNC": Kad slika kasni za zvukom, ova
funkcija usporava zvuk radi sinkronizacije sa
slikom (0 – 120 milisekundi). Što je broj veći,
duža će biti odgoda zvuka za sinkronizaciju sa
slikom. Kod presnimavanja na videorekorder ili
drugu opremu za snimanje video zapisa, vratite
ovo podešenje na 0 ms (standardno podešenje).
* Frekvencija uzorkovanja audio izvora. Ova funkcija
podešava samo izlazne signale iz LINE1 – TV,
LINE3/DECODER ili LINE2 OUT (AUDIO L/R).
3
Pritisnite </M/m/, za odabir opcije i
pritisnite ENTER.
b Napomene
Promjena opcije Audio Filter može imati mali učinak,
ovisno o disku ili uvjetima reprodukcije.
Pauziranje TV emisije (TV Pause)
Možete pauzirati TV emisiju kako biste kasnije
nastavili gledanje programa. To je korisno kad
primite neočekivani telefonski poziv ili vam dođe
gost dok gledate TV program.
1
Dok gledate TV program s ovim rekorderom,
pritisnite X.
Slika se zaustavi. Sliku je moguće pauzirati do
tri sata.
TV pauza
2
58
Ponovno pritisnite X ili H za nastavak
gledanja programa.
b Napomene
• Pauzirani naslovi se ne spremaju na tvrdi disk.
• Ova funkcija se poništi:
– kad pritisnete x (stop).
– kad pritisnete PROG +/–.
– kad pritisnete DVD.
– kad pritisnete Z (open/close).
– kad pritisnete TITLE LIST.
– kad pritisnete INPUT SELECT.
– kad je rekorder isključen.
– kad počne snimanje pomoću timera ili Sinchro
Recording.
– kad je funkcija PDC/VPS podešena na "On" i počne
pretraživanje kanala.
– kad počne DV presnimavanje ili normalno
presnimavanje.
• Za nastavak reprodukcije pauziranog programa
potrebno je nekoliko sekundi.
• Čak i ako snimljeni program "premotate" naprijed,
uvijek će postojati vremenska razlika od oko jedne
minute ili više između snimljenog programa i tekuće TV
emisije.
Reprodukcija od početka programa
koji se snima (Chasing Playback)
"Chasing Playback" omogućuje gledanje
snimljenog dijela programa koji upravo snimate.
Nije potrebno čekati završetak snimanja.
Pritisnite TOOLS tijekom snimanja kako biste
odabrali "Chasing Playback" i pritisnite ENTER.
Reprodukcija kreće od početka programa koji
snimate.
Ako ubrzate reprodukciju do mjesta koje se snima,
Chasing Playback vraća se na normalnu
reprodukciju.
b Napomene
• Kod DVD-RW diskova (VR moda) ova funkcija ne radi
tijekom snimanja:
– na DVD-RW brzine 1x.
– u HQ ili HSP modu.
• Slika na ekranu postane statična nekoliko sekundi ako
prebacite na ubrzanu reprodukciju unaprijed/unatrag ili
ponavljanje/prijelaz na sljedeću scenu.
• Chasing reprodukcija je moguća od jedne minute ili više
nakon početka snimanja.
• Čak i ako snimljeni program "premotate" naprijed,
uvijek će postojati vremenska razlika od oko jedne
minute ili više između snimljenog programa i tekuće TV
emisije.
Reprodukcija prethodno snimljenog
programa dok se snima drugi
(Simultaneous Rec and Play)
Primjer: Reprodukcija DVD diska tijekom
snimanja na HDD.
1
2
"Simultaneous Rec and Play" omogućuje gledanje
prethodno snimljenog programa za vrijeme
snimanja drugog programa. Reprodukcija se
nastavlja čak i ako je podešeno snimanje pomoću
timera. Funkcija se koristi na sljedeći način:
• Tijekom snimanja na HDD:
Reprodukcija drugog naslova na HDD disku.
Reprodukcija prethodno snimljenog programa na
DVD disku pritiskom na tipku DVD.
• Tijekom snimanja na DVD disk:
Reprodukcija prethodno snimljenog programa na
HDD pritiskom na tipku HDD.
• Tijekom snimanja na DVD-RW (VR mod)*1:
Reprodukcija drugog naslova na istom DVD-RW
disku (VR mod).*2
3
4
Tijekom snimanja pritisnite tipku DVD i
umetnite DVD u rekorder.
Pritisnite TITLE LIST za prikaz DVD Title List
izbornika.
Odaberite naslov kojeg želite reproducirati i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Play" iz podizbornika i pritisnite
ENTER.
Reprodukcija započinje od odabranog naslova.
b Napomene
Nije moguće reproducirati DVD ili VCD disk snimljen u
NTSC sustavu dok se snima na HDD. Kod reprodukcije
VCD diska podesite "Colour System" na "PAL" (str. 93).
*1
Ova funkcija nije dostupna ako snimate:
– na DVD-RW disk brzine 1x.
– u HQ ili HSP modu.
*2
Tijekom reprodukcije naslova snimljenog u HQ ili HSP
modu snimanja, može se pojaviti šum na slici, ovisno o
uvjetima snimanja. Slika na ekranu postane statična
nekoliko sekundi ako prebacite na ubrzanu reprodukciju
unaprijed/unatrag ili ponavljanje/prijelaz na sljedeću
scenu.
Tijekom snimanja na HDD, možete reproducirati
DVD VIDEO, VIDEO CD, Super VCD, CD,
DATA DVD ili DATA CD.
Primjer: Reprodukcija drugog naslova s HDD
diska tijekom snimanja na HDD.
1
2
3
Tijekom snimanja pritisnite TITLE LIST za
prikaz HDD Title List izbornika.
Odaberite naslov kojeg želite reproducirati i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Play" iz podizbornika i pritisnite
ENTER.
Započinje reprodukcija odabranog naslova.
59
Traženje naslova/poglavlja/
zapisa, itd.
Brojčane tipke,
SET
Traženje naslova pomoću broja
naslova ili vremenskog koda
Diskove možete pretraživati prema naslovu,
poglavlju, sceni ili zapisu. S obzirom da su
naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinačni
brojevi, odaberite naslov ili zapis unosom broja.
Scene možete tražiti i prema vremenskom kodu.
1
Pritisnite TOOLS tijekom reprodukcije za
odabir na!ina pretraEivanja i pritisnite ENTER.
"Title Search" (za DVD)
"Chapter Search" (za HDD/DVD)
"Track Search" (za CD/DATA CD)
"Search" (za VIDEO CD)
"Album Search" (za DATA DVD/DATA CD)
"Time Search" (za HDD/DVD): Traženje
mjesta unosom vremenskog koda.
"File Search" (za DATA DVD/DATA CD)
Pojavljuje se izbornik za unos broja.
Primjer: Title Search
Traženje pomoću umanjenje slike
(Visual Search)
Za svako poglavlje je prikazana umanjena slika.
Željenu scenu možete tražiti vizualno.
1
Broj u zagradama označava ukupan broj
naslova, zapisa itd.
2
Broj!anim tipkama odaberite broj naslova,
poglavlja, zapisa, vrijeme ili sl. koje Eelite.
Na primjer: Time Search
Za pronalaženje scene na 2 sata, 10 minuta i 20
sekundi, unesite "21020".
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
poništavanje unosa i odaberite drugi broj.
Pritisnite VISUAL SEARCH tijekom
reprodukcije.
3
Pritisnite SET.
Rekorder započinje reprodukciju od odabranog
broja.
2
Odaberite scenu tipkom </, i pritisnite
ENTER.
Počne reprodukcija odabrane scene.
60
b Napomene
"Title Search" (pretraživanje po naslovu) nije dostupno za
HDD disk.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa ili JPEG slikovnih
datoteka
Odabir MP3 albuma ili zapisa
1
Pritisnite TITLE LIST.
Pojavi se lista albuma.
Za promjenu stranice pritisnite T/U.
Možete reproducirati MP3 audio zapise s DATA
CD diskova (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili JPEG
slikovne datoteke na DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
2
Odaberite album i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "View Album" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista zapisa.
Za promjenu stranice pritisnite T/U.
4
Odaberite zapis i pritisnite ENTER.
"Play": Reproducira zapis.
"Play Beginning": Reproducira početak zapisa.
"Track Data": Prikazuje podatke o zapisu, (npr.
izvođač i naziv albuma).
1
Umetnite disk.
Pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29.
2
Pritisnite H.
Za MP3 diskove reprodukcija započinje od
prvog MP3 audio zapisa na disku.
Za JPEG datoteke počne slideshow slika na
disku.
Ako DATA CD sadrži i MP3 audio zapise i
JPEG slikovne datoteke, reprodukcija započinje
od JPEG slikovnih datoteka kod prvog pritiska
tipke H.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
PretraEivanje zapisa naprijed/unatrag
Pritisnite m/M tijekom reprodukcije.
Prelazak na sljede)i ili prethodni MP3 audio zapis
Pritisnite . ili > tijekom reprodukcije. Ako
više puta pritisnete . ili >, prijeći ćete na
prethodni ili sljedeći album.
Prelazak na sljede)i ili prethodni album
Pritisnite T/U tijekom reprodukcije.
z Savjet
Pritisnite tipku $ (audio) za prebacivanje između stereo
ili mono audio zapisa.
, nastavlja se
61
Odabir JPEG albuma ili slike
1
Pritisnite TITLE LIST.
Pojavi se lista albuma.
Za promjenu stranice pritisnite T/U.
Promjena brzine slideshowa
Pritisnite TOOLS dok je prikazana lista albuma ili
lista slika kako biste odabrali "Slideshow Speed", i
pritisnite ENTER. Zatim odaberite brzinu "Fast"
(brzo), "Normal" ili "Slow" (sporo).
Prelazak na sljede)i ili prethodni album
Pritisnite T/U dok je prikazana JPEG slika.
2
Odaberite album i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "View Album" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista slika.
Za promjenu stranice pritisnite T/U.
4
Odaberite sliku i pritisnite ENTER.
"View Image": Prikazuje sliku na cijelom
ekranu.
"Slideshow": Prikazuje slike u albumu kao
slideshow.
"Image Data": Prikazuje kad je slika snimljena.
Zaustavljanje prikaza JPEG slike
Pritisnite x.
Prelazak na sljede)u ili prethodnu sliku
Pritisnite . ili > dok je slika prikazana.
Zakretanje slike
Pritisnite TOOLS dok je prikazana slika kako biste
odabrali "Rotate Right" (udesno) ili "Rotate Left"
(ulijevo) te pritisnite ENTER.
62
z Savjeti
• Ako reproducirate DATA CD koji sadrži i MP3 i JPEG
datoteke, za prebacivanje između albuma sa slikama i
albuma s glazbom koristite tipke </, dok je
prikazana lista albuma.
• Prikazanu JPEG sliku možete zakretati uporabom tipaka
</,.
• Pritisnite DISPLAY više puta za prikaz informacije o
JPEG albumu ili slike na TV ekranu. Zatim pritisnite
TIME/TEXT za odabir između broja tekuće slike i broja
albuma.
b Napomene
• Ako DVD disk, primjerice disk iz DVD video kamere,
sadrži i video zapise i JPEG slike, moguće je
reproducirati samo videozapise.
• Neke JPEG datoteke, osobito datoteke s tri milijuna ili
više piksela, mogu produžiti interval slideshowa.
• Zakrenute JPEG slike neće se pohraniti kad pritisnete x
ili prijeđete na drugi direktorij.
• Slike veće od 720 x 480 smanjit će se na 720 x 480 kod
prikaza.
• Nije moguće prikazati slike veće od 4 MB.
• Nije moguće prikazati progresivne JPEG slike.
• Kad pokušate reproducirati oštećenu datoteku ili
datoteku koja ne zadovoljava uvjete reprodukcije,
pojavi se
.
O MP3 audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
zadovoljava određene ISO/MPEG propise. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
Možete reproducirati audio zapise u MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) formatu ili JPEG slikovne datoteke
na DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-ILI-ILI JPEG
slikovne datoteke na DATA DVD-u (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
DATA CD diskovi moraju biti snimljeni u skladu s
ISO9660 formatima razine 1, razine 2 ili Joliet kako
bi rekorder mogao prepoznati MP3 zapise. DATA
DVD diskovi trebaju biti snimljeni prema Universal
Disc Format (UDF) standardu. Također možete
reproducirati diskove snimljene kao MultiSession.
Pogledajte upute uz CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVDRW uređaj i softver za snimanje (nisu isporučeni)
za podrobnosti o formatu snimanja.
O Multi Session/Border diskovima
Ako su MP3 audio zapisi ili JPEG slikovne
datoteke snimljeni u prvoj sesiji/borderu, rekorder
će također reproducirati MP3 audio zapise ili JPEG
slikovne datoteke iz drugih sesija/bordera. Ako su
u prvoj sesiji/borderu snimljeni audio zapisi u
glazbenom CD formatu ili Video CD formatu,
reproducirat će se samo prva sesija/border.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne
datoteke koje rekorder može
reproducirati
Rekorder može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke:
– MP3 audio zapise s ekstenzijom “.MP3”, “.mp3”
ili “Mp3”.
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom “.JPEG”,
“.jpg”, “.JPG”, “.Jpg”, “.jpeg” ili “.Jpeg”.
– JPEG slikovne datoteke usklađene s DCF*
standardom.
* “Design rule for Camera File system”: Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate, koje postavlja JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
b Napomene
• Rekorder će reproducirati sve podatke s ekstenzijom
“.MP3”, “.mp3”, “Mp3”, “.JPEG”, “.jpg”, “.JPG”,
“.Jpg”, “.jpeg” ili “.Jpeg” čak i ako nisu u MP3 ili JPEG
formatu. Reprodukcijom tih podataka može se stvoriti
jaki šum koji može oštetiti zvučnički sustav.
• Rekorder ne podržava audio zapise u mp3PRO formatu.
• Neke datoteke nije moguće reproducirati.
• Slova koja se ne mogu prikazati zamjenjuju se znakom
"*".
b Napomena
Rekorder možda neće moći reproducirati neke DATA CDove/DATA DVD-ove izrađene u Packet Write formatu.
, nastavlja se
63
O redoslijedu reprodukcije albuma,
zapisa i datoteka
Albumi se reproduciraju sljedećim redoslijedom:
Struktura sadrEaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
KORIJENSKA
MAPA
Album
MP3 audio zapis/
JPEG slikovna datoteka
Nakon što umetnete DATA CD/DATA DVD i
pritisnete H, zapisi (ili datoteke) s brojevima se
reproduciraju jedan za drugim, od A do G. Svaki
podalbum/zapis (ili datoteka) unutar trenutno odabranog albuma ima prioritet pred idućim albumom
na istoj razini. (Primjer: C sadrži D i zato se D
reproducira prije E). Kad pritisnete TITLE LIST i
pojavi se lista naziva albuma (str. 35), nazivi
albuma su razvrstani ovim redoslijedom.
A t B t C t D t F t G. Albumi koji
ne sadrže zapise (poput albuma E) ne pojavljuju se
u listi.
z Savjeti
• Ako ispred naziva zapisa/datoteke dodate brojeve (01,
02, 03...) prilikom snimanja zapisa (ili datoteka) na disk,
zapisi i datoteke će se reproducirati tim redom.
• S obzirom da diskovima sa složenom strukturom treba
duže vrijeme da se pokrene reprodukcija, preporučuje se
da snimate albume s ne više od dvije razine.
64
b Napomene
• Ovisno o vrsti softvera kojeg koristite za snimanje
DATA CD/DATA DVD diskova, redoslijed
reprodukcije može biti drugačiji od gore prikazanog.
• Nije moguće reproducirati više od 199 pojedinačnih
direktorija. (Ubrajaju se i direktoriji koji ne sadrže
JPEG/MP3 datoteke.)
• Nije moguće reproducirati više od ukupno 999
direktorija i datoteka. (Također se ubrajaju datoteke
koje nisu JPEG/MP3 datoteke te direktoriji koji ne
sadrže JPEG/MP3 datoteke.)
• Rekorder može prepoznati najviše 200 direktorija i
datoteka u pojedinom direktoriju. (Također se ubrajaju
direktoriji koji ne sadrže JPEG/MP3 datoteke.)
• Prijelaz na sljedeći ili povratak na prethodni album
može potrajati nekoliko trenutaka.
• Ovaj rekorder podržava MP3 zvuk s brzinom bita do
160 kbps.
Kreiranje i editiranje Playlist naslova
Brisanje i editiranje
Prije editiranja
Ovaj rekorder nudi razne mogućnosti editiranja
različitih vrsta diskova. Prije editiranja, provjerite
vrstu diska na pokazivaču uređaja i odaberite opciju
dostupnu za taj disk (str. 8).
b Napomene
• Sadržaj editiranja može nestati ako izvadite disk ili se
pokrene snimanje pomoću timera za vrijeme editiranja.
• DVD diskovi snimljeni u DVD video kamerama ne
mogu se editirati ovim rekorderom.
Playlist je skupina Playlist naslova kreiranih na
temelju originalnih naslova radi editiranja. Prilikom
kreiranja Playlist skupine, samo se kontrolne
informacije potrebne za reprodukciju pohranjuju na
disk (poput redoslijeda reprodukcije). S obzirom da
se originalni naslovi ne mijenjaju, Playlist naslove
moguće je ponovno editirati.
Primjer: Snimili ste nekoliko zadnjih utakmica
nogometnog prvenstva na DVD-RW (VR mod).
Želite kreirati sažetak sa snimkama pogodaka i
drugim važnim dijelovima, ali želite sačuvati i
originalnu snimku.
Opcije editiranja za HDD i DVD-RW
(VR mod)
Možete uživati u naprednim mogućnostima
editiranja. Kao prvo, na raspolaganju su vam dvije
mogućnosti za HDD i DVD-RW (VR mod):
editiranje originalne snimke (koja se naziva
"original") ili reprodukcija informacije kreirane
pomoću originala (naziva se "Playlist"). S obzirom
da je svaka mogućnost druge naravi i da nudi
različite prednosti, pročitajte sljedeće i odaberite
mogućnost koja najbolje odgovara vašim
potrebama.
Editiranje originalnih naslova
Promjene na originalnim naslovima su trajne. Želite
li sačuvati neizmijenjenu originalnu snimku,
izradite i editirajte Playlist (pogledajte dolje).
Funkcije editiranja originalnih naslova su sljedeće:
– Imenovanje naslova (str. 66).
– Postavljanje zaštite protiv brisanja (str. 66).
– Brisanje naslova (str. 66).
– Brisanje više naslova (str. 68).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 67).
– Brisanje svih naslova na disku (str. 69).
– Brisanje poglavlja (str. 67).
– Dijeljenje jednog naslova u dva naslova (samo
HDD) (str. 68).
U ovom slučaju, možete urediti važnije scene kao
Playlist naslova. Možete čak poredati scene drugim
redoslijedom unutar Playlist naslova ("Playlist:
kreiranje i editiranje" strana 70).
Napredne funkcije editiranja raspoložive za naslove
Playliste su sljedeće:
– Podešavanje zaštite protiv brisanja (samo HDD)
(str. 66)
– Imenovanje naslova (str. 66)
– Brisanje naslova (str. 66).
– Brisanje više naslova (str. 68).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 67).
– Promjena redoslijeda naslova (samo DVD-RW
(VR mod)) (str. 71)
– Dijeljenje naslova u više naslova (str. 68).
– Spajanje više naslova u jedan naslov (str. 71)
– Brisanje poglavlja (str. 67).
z Savjet
Playlist naslove možete prikazati u Title List (Playlist)
izborniku ili originalne naslove u Title List (Original). Za
prebacivanje između dvaju izbornika Title List, pritisnite
TOOLS dok je prikazan Title List i odaberite "Original" ili
"Playlist".
, nastavlja se
65
b Napomene
• Playlist naslov poziva podatke iz originalnih naslova za
reprodukciju. Ako je upotrijebljen originalan naslov
kako Playlist naslov, originalan naslov se ne može
obrisati.
• Ako se pojavi poruka i označi da su popunjene
kontrolne informacije, obrišite ili editirajte nepotrebne
naslove.
• Playlist naslovi koji sadrže naslove snimljene s "CopyOnce" signalom zaštite autorskog prava nije moguće
presnimiti ili izbrisati (str. 73).
Brisanje i editiranje naslova
Ovaj dio upute objašnjava osnovne funkcije
editiranja. Imajte na umu da se editiranje ne može
poništiti. Želite li editirati HDD ili DVD-RW (VR
mod) bez mijenjanja originalne snimke, kreirajte
Playlist naslov (str. 70).
Editiranje za DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/DVD+R/DVD-R
Možete vršiti jednostavnije editiranje. S obzirom da
su naslovi u Video modu zapisani na disku, ne
možete poništiti već dovršeno editiranje.
Mogućnosti editiranja za Video mod su:
– Postavljanje zaštite protiv brisanja (str. 66).
– Imenovanje naslova (str. 66).
– Brisanje naslova (str. 66)
– Brisanje više naslova (str. 68).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (samo
DVD+RW) (str. 67).
– Brisanje svih naslova na disku (str. 69)
– Brisanje naslova radi oslobađanja prostora na
disku (Disc Map) (samo DVD+RW i DVD-RW
(Video mod)) (str. 69).
b Napomene
• Kod editiranja DV+R ili DVD-R diska, dovršite sve
editiranje prije finaliziranja diska. Nije moguće editirati
finaliziran disk.
• Raspoloživ prostor na DVD+R i DVD-R disku neće se
povećati čak ni ako izbrišete naslove s diska.
• Ako se pojavi poruka i označi da su popunjene
kontrolne informacije, obrišite nepotrebne naslove.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate HDD ili DVD-RW u VR modu,
pritisnite TOOLS i odaberite "Original" ili
"Playlist" prema potrebi, iz TOOLS izbornika
za promjenu Title List opcije.
2
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
3
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Postoje sljedeće mogućnosti editiranja. "Erase":
Brisanje naslova. Odaberite "OK" nakon upita.
"Protect": Zaštita naslova. Odaberite "On" kad
se pojavi Protection izbornik. "e" se pojavljuje
uz zaštićeni naslov. Želite li isključiti zaštitu,
odaberite "Off".
"Title Name": Omogućuje imenovanje ili
promjenu imena naslova (str. 36).
"Set Thumbnail": Promjena umanjene slike
naslova koja se pojavljuje u Title List izborniku
(str. 34).
66
"A-B Erase": Brisanje dijela naslova (str. 67).
"Delete Chapter": Brisanje poglavlja naslova u
prikazu umanjenih slika (pogledajte u
nastavku).
"Divide": Dijeljenje naslova u dva naslova
(str. 68).
z Savjet
• Možete obrisati više naslova (str. 68) ili sve naslove na
disku odjednom (str. 69).
• Možete automatski izbrisati naslove koji su se već
reproducirali.
• Možete imenovati DVD disk ili mu promijeniti ime
(str. 38).
Brisanje dijela naslova (A-B Erase)
Možete odabrati dio naslova (scenu) i obrisati ga.
Obratite pažnju da se brisanje scene ne može
poništiti.
1
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "A-B Erase" i pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir točke A
• Za povratak na početak naslova pritisnite X i
zatim pritisnite ..
b Napomena
Playlist naslove za DVD-RW (VR mod) ne možete
zaštititi.
Brisanje poglavlja (Delete Chapter)
Umanjene slike su prikazane za svako poglavlje.
Možete jednostavno odabrati željeni dio naslova.
Imajte na umu na brisane poglavlja ne možete
poništiti.
1
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "Delete Chapter" i
pritisnite ENTER.
2
Odaberite umanjenu sliku poglavlja tipkom
</,, zatim pritisnite ENTER.
Mjesto koje se reproducira
2
Pojavljuje se izbornik za odabir točke B.
3
3
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
4
Odaberite to!ku B tipkama m/M i
pritisnite ENTER.
Izbornik traži potvrdu.
• Želite li ponovno odabrati točke A ili B,
odaberite "Change A" ili "Change B" i
prijeđite na korake 2 i 3.
• Za pregled naslova bez scena koje će se
izbrisati, odaberite "Preview" (osim za
DVD+RW).
4
• Za poništenje odabira, ponovno pritisnite
ENTER.
• Za brisanje više poglavlja, ponovite korak 2.
• Za resetiranje svih odabira, odaberite "Reset
All".
Odaberite to!ku A tipkama m/M i
pritisnite ENTER.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Scena se briše i izbornik pita želite li obrisati
neku drugu scenu.
• Želite li nastaviti odaberite "Yes" i ponovite
postupak od koraka 2.
• Za završetak odaberite "No".
z Savjet
Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja: ispred i
iza oznake.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
, nastavlja se
67
b Napomene
• Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na mjestu
gdje je obrisan dio naslova.
• Odlomke kraće od pet sekundi nije moguće brisati.
• Kod DVD+RW diskova, obrisani dio može se malo
razlikovati od odabranih točaka.
Brisanje više naslova (Erase Titles)
Možete odabrati i obrisati dva ili više naslova
odjednom korištenjem izbornika TOOLS.
1
2
3
Dijeljenje naslova
*
Ako želite presnimiti dugačak naslov na disk, no ne
želite smanjiti kvalitetu slike, podijelite naslov na
dva kraća naslova. Imajte na umu da dijeljenje
naslova nije moguće poništiti.
* Playlist naslove je moguće dijeliti samo za DVD-RW
(VR mod).
1
Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Erase
Titles" i pritisnite ENTER.
2
Pojavljuje se izbornik za odabir naslova koje
želite obrisati.
3
4
5
Nakon što završite odabir naslova, odaberite
"OK" i pritisnite ENTER.
Popis naslova koji će se obrisati pojavljuje se
radi potvrđivanja.
• Za promjenu odabira, odaberite "Change" i
ponovite postupak od koraka 3.
6
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Naslovi se brišu.
68
Odaberite "Divide" i pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za podešavanje točke dijeljenja.
U pozadini počne reprodukcija naslova.
• Za povratak na početak naslova pritisnite X i
zatim pritisnite ..
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Ponovite korak 3 za odabir svih naslova koje
Eelite obrisati.
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
Kvačica se pojavljuje u kvadratu uz naslov koji
želite obrisati.
• Želite li ukloniti kvačicu, ponovno pritisnite
ENTER.
• Želite li obrisati sve kvačice, odaberite "Reset
All".
4
Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite TOOLS i odaberite "Original" ili
"Playlist" u izborniku TOOLS radi promjene
izbornika Title List ako je potrebno.
Odaberite to!ku dijeljenja tipkama m/M
i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
• Za promjenu točke dijeljenja odaberite
"Change".
5
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za unos imena naslova.
• Želite li koristiti isto ime naslova kao i prije,
odaberite "No".
6
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER za unos
novog imena.
Slijedite objašnjenja na str. 36. Nakon unosa
novog imena, naslov je podijeljen u dva
naslova.
Brisanje svih naslova na disku
1
3
Pojavljuje se izbornik za odabir naslova koje
želite obrisati.
• Za poništavanje odabira, ponovno pritisnite
ENTER.
• Ponovite korak 3 ako želite obrisati više
naslova.
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Disc Info",
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz "Disc Information".
2
3
Odaberite naslov tipkama </, i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Erase All" i pritisnite ENTER.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Svi naslovi na disku se brišu (osim zaštićenih
naslova).
Brisanje naslova radi oslobađanja
prostora na disku (Disc Map)
Prilikom snimanja na DVD+RW ili DVD-RW
(Video mod), rekorder traži najveći slobodan
prostor i snima na njega. Prije početka snimanja,
provjerite status diska preko Disc Map izbornika i
obrišite naslove kako biste oslobodili dovoljno
velik prostor za snimanje.
1
2
Umetnite disk i pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite TOOLS i odaberite "Disc Map" i
pritisnite ENTER.
Odabrani naslov
4
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Izbornik traži potvrdu.
5
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrani naslovi se brišu i oslobađa se prostor
na disku.
• Za promjenu odabira, odaberite "Change".
Ručno kreiranje poglavlja
• Pojavljuje se Disc Map. Za provjeru slobodnog
prostora, odaberite mjesto tipkama </,.
Ručno možete ubaciti oznaku poglavlja na bilo
kojem mjestu tijekom reprodukcije ili snimanja.
Pritisnite CHAPTER MARK na mjestu gdje Eelite
podijeliti naslov na poglavlja.
Nakon svakog pritiska na tipku, na ekranu se
pojavljuje natpis "Marking..." i scene lijevo i desno
od oznake postaju zasebna poglavlja.
• Ako se uz rub ekrana pojavi b ili B, sadržaj
ekrana možete pomicati lijevo-desno tipkama
</,.
Brisanje oznaka poglavlja
Dva poglavlja možete spojiti uklanjanjem oznake
poglavlja tijekom reprodukcije.
Pritisnite ./> za odabir broja poglavlja i, dok
se prikazuje poglavlje koje sadrži oznaku poglavlja
koju želite obrisati, pritisnite CHAPTER ERASE.
Trenutno poglavlje spaja se s prethodnim
poglavljem.
b Napomene
• Kod presnimavanja će se obrisati sve oznake poglavlja
koje ste unijeli.
• Za ručni unos oznaka poglavlja tijekom snimanja, podesite "Auto Chapter" u izborniku "Features" na "Off".
69
Playlist: kreiranje i editiranje
Playlist edit omogućuje editiranje ili ponovno
editiranje bez mijenjanja snimke. Playlist naslov
može sadržavati do 97 scena.
5
Pojavljuje se izbornik za podešavanje završne
točke (OUT) i naslov se nastavlja reproducirati
u pozadini.
6
Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Create
Playlist" i pritisnite ENTER.
Odaberite OUT to!ku tipkama m/M i
pritisnite ENTER.
Izbornik traži potvrdu.
Za promjenu IN i OUT točke, odaberite
"Change IN" ili "Change OUT" te ponovite
korake 5 i 6. Želite li gledati odabranu scenu,
odaberite "Preview".
b Napomena
Nakon kreiranja Playlist naslova od originalnih naslova,
više nećete moći brisati ili editirati originalne naslove.
1
2
Odaberite IN to!ku tipkama m/M i
pritisnite ENTER.
7
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik Scene List sa svim
odabranim naslovima.
Ukupno trajanje
odabrane scene
3
Odaberite naslov koji Eelite dodati u Playlist
naslov i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
"Capture": Dodavanje dijela naslova u Playlist
naslov kao jedne scene.
"Capture All": Dodavanje cijelog naslova u
Playlist naslov kao jedne scene. Nakon odabira
naslova prijeđite na korak 8.
4
Ukupan
broj scena
Odaberite "Capture" i pritisnite ENTER.
• Za nastavak, odberite "Add" i prijeđite na
korak 3.
• Želite li pogledati sve odabrane scene redom
kojim su poredane, odaberite "Preview".
8
Pojavljuje se izbornik za podešavanje početne
točke (IN). Naslov se reproducira u pozadini.
• Za povratak na početak naslova pritisnite X i
zatim pritisnite ..
Odaberite scenu koju Eelite editirati i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
"Move": Promjena redoslijeda scena.
"Erase": Brisanje scene. Poništavanje odabira.
"Preview": Prikaz umanjene slike scene.
"Change IN": Omogućuje promjenu IN točke i
ponavljanje koraka 5.
"Change OUT": Omogućuje promjenu OUT
točke i ponavljanje koraka 6.
9
Nakon editiranja Scene List, odaberite "OK" i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za unos imena naslova.
Za unos novog imena, odaberite "Enter" (str. 36).
10 Odaberite "OK" za uporabu standardnog
imena i pritisnite ENTER.
70
Reprodukcija Playlist naslova
Pritisnite TOOLS dok je uključen izbornik Title
List. Nakon toga, odaberite "Playlist" i pritisnite
ENTER. Nakon što se pojavi Title List (Playlist)
izbornik, odaberite naslov i pritisnite H.
2
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Combine" i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za odabir naslova.
3
Odaberite naslov i protisnite ENTER.
Pojavljuje se broj koji označava redoslijed
odabira naslova. Za poništenje odabira,
ponovno pritisnite ENTER.
z Savjet
Nakon kreiranja Playlist naslova, točke IN i OUT postaju
oznake poglavlja i svaka scena postaj postaje poglavlje.
b Napomene
Slika može postati statična kad reproducirate editiranu
scenu.
Premještanje Playlist naslova
(Change Order)
Možete promijeniti redoslijed Playlist naslova
unutar Title List (Playlist) izbornika.
1
4
Za poništenje svih odabira, odaberite "Reset
All".
5
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se popis naslova koji će se
kombinirati. Za promjenu odabira, odaberite
"Change" i vratite se na korak 3.
Pritisnite TITLE LIST za prikaz izbornika Title
List (Playlist).
Ako se pojavi izbornik Title List (Original),
pritisnite TOOLS i odaberite "Playlist".
2
Ponovite korak 3 za odabir svih naslova koje
Eelite kombinirati.
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
3
Odaberite "Change Order" i pritisnite ENTER.
6
4
Odaberite novo mjesto za naslov tipkama
M/m i pritisnite ENTER.
Naslov se pomiče na novo mjesto.
Kombinacija višestrukih Playlist
naslova (Combine)
1
Pritisnite TITLE LIST za poziv izbornika Title
List (Playlist).
Ako se pojavi izbornik Title List (Original),
pritisnite TOOLS i odaberite "Playlist".
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za odabir imena naslova
među odabranim naslovima. Za unos novog
imena, odaberite "Enter Text" i slijedite upute
na str. 36.
Za promjenu odabira, odaberite "Change" i
vratite se na korak 3.
7
Odaberite ime i pritisnite ENTER.
Naslovi se kombiniraju.
b Napomena
Kad broj poglavlja u naslovu koji će se kombinirati s
drugim prelazi ograničenje, poglavlja na kraju se
kombiniraju u jedno poglavlje.
Dijeljenje Playlist naslova (Divide)
Možete podijeliti Playlist naslov. Za postupke
pogledajte str. 68.
71
Presnimavanje (HDD y DVD)
Prije presnimavanja
U ovom poglavlju izraz "presnimavanje" se odnosi
na "presnimavanje snimljenih naslova s ugrađenog
tvrdog diska (HDD) na drugi disk ili obrnuto".
Možete presnimiti jedan naslov (Title Dubbing pogledajte "Presnimavanje jednog naslova (Title
Dub)" na str. 74 ili više naslova (Multiple Title
Dubbing - pogledajte "Presnimavanje više naslova
(Dub Selected Titles)" na str. 75.
Prije početka, pročitajte ova upozorenja koja se
odnose na oba načina presnimavanja.
Ako želite presnimavati s digitalne video kamere
spojene preko DV IN priključnice (samo RDRHX710/RDR-HX910), pogledajte poglavlje "DV
presnimavanje (samo RDR-HX710/RDR-HX910)"
na str. 77. Za snimanje s opreme spojene preko
LINE IN priključnica, pogledajte "Snimanje s
priključene opreme bez timera" na str. 52.
Prije po!etka...
• Odaberite vrstu diska u skladu sa svojim
potrebama (str. 8). Ovaj rekorder može snimati na
različite vrste diskova.
• Nije moguće istovremeno snimati glavni i
pomoćni zvuk na DVD+RW, DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R. Kod dvojezičnih
programa, podesite "DVD Bilingual Rec" na
"Main" (standardno) ili "Sub" u izborniku
"Options" (str. 94).
• Tijekom presnimavanja ne pokreće se snimanje
pomoću timera ni sinkronizirano snimanje. Prije
pokretanja presnimavanja provjerite u izborniku
Timer List jeste li podesili timer.
• Kad je opcija "Auto Chapter" u izborniku
"Features" podešena na "On", oznake poglavlja
se automatski unose u intervalima od otprilike 6
minuta kod presnimavanja s tvrdog diska (HDD)
na DVD, ili kad rekorder detektira promjene slike
i zvuka kod presnimavanja s DVD-a na tvrdi disk
(HDD). Oznake poglavlja iz originalne snimke ne
kopiraju se u presnimljen naslov.
72
• Kod naslova s mješovitom veličinom slike (16:9
ili 4:3):
− Kod presnimavanja s HDD na DVD-RW
(Video mod) ili DVD-R, veličina slike određuje
se u izborniku "DVD Rec. Picture Size" (str. 47).
− Kod presnimavanja s HDD na DVD+RW ili
DVD+R, veličina slike je uvijek 4:3.
− Kod presnimavanja s HDD na DVD-RW (VR
mod), zadržava se izvorna veličina slike.
z Savjet
• Kad presnimavate Playlist naslov, on se snima kao
originalan naslov.
• Kod presnimavanja s DVD diska na HDD, zadržavaju
se originalna veličina slike i vrsta zvuka.
b Napomene
• Za reprodukciju presnimljenog diska na drugoj DVD
opremi, finalizirajte disk (str. 39).
• Rekorder možda neće funkcionirati na opisan način
ovisno o stanju diska. Slijedite upute koje se pojavljuju
na ekranu.
• Nije moguće presnimavati na HDD s DVD VIDEO
diska.
• Umanjene slike naslova koje ste odabrali za originalno
snimljeni naslov (str. 34) neće se sačuvati kod
presnimavanja.
O "Dub Mode" funkciji
Kod ovog rekordera se mod presnimavanja naziva
"Dub Mode". Na raspolaganju su dva načina
presnimavanja: brzo presnimavanje (High-speed
Dubbing) i presnimavanje uz konverziju (Rec
Mode Conversion Dubbing). Pročitajte upute i
odaberite način prema raspoloživom vremenu,
prostoru na disku i kvaliteti slike.
Brzo presnimavanje (High-speed Dubbing)
Omogućuje presnimavanje pohranjenog materijala s
HDD diska na DVD disk velike brzine (8x DVD+
RW/6x DVD-RW/16x DVD+R/16x DVD-R ili
sporije verzije istih diskova), bez promjene moda
snimanja.
Odaberite "Fast" kad birate "Dub Mode" u
"Presnimavanje jednog naslova (Title Dub)" (str.
74). Navodimo najmanje potrebno vrijeme
(otprilike). Ne možete odabrati "Fast" kad su
odabrani naslovi koji se ne mogu presnimavati
visokom brzinom (poput naslova opisanih u
odjeljku "Napomene" u nastavku). Minimalno
potrebno vrijeme je sljedeće (otprilike).
Obratite pažnju da su u tablici navedena okvirne
najveće vrijednosti.
Brzina*2
6x
Mod
DVDsnimanja RW
velike
brzine
6x*3
8x*4
8x*4
Presnimavanje uz konverziju
2,4x
DVD+ DVD-R DVD+R DVD+R
RW
velike velike (Double
velike brzine brzine Layer)
brzine
HQ
10 min 10 min 8 min
8 min
25 min
HSP
6 min
40 s
6 min
40 s
5 min
5 min
16 min
40 s
SP
5 min
5 min
3 min
45 s
3 min
45 s
12 min
30 s
LSP
4 min
4 min
3 min
3 min
10 min
LP
3 min
20 s
3 min
20 s
2 min
30 s
2 min
30 s
8 min
20 s
EP
2 min
30 s
2 min
30 s
2 min
2 min
6 min
15 s
SLP
1 min
40 s
60
min*5
1 min
15 s
60
min*5
60
min*5
SEP
1 min
15 s
60
min*5
56 s
60
min*5
60
min*5
*1
Vrijednosti u navedenoj tablici su samo okvirne. Točna
vremena za presnimavanje također zahtijevaju vrijeme
za stvaranje informacija o upravljanju diskom i drugih
podataka.
*2
To je maksimalna brzina snimanja ovog rekordera.
Vrijednost se može razlikovati ovisno o uvjetima diska.
Osim toga, rekorder možda neće moći snimati
maksimalnom brzinom na diskove koji podržavaju
brzine veće od maksimalne vrijednosti.
*3
Maksimalna brzina ovog rekordera iznosi 6x pri uporabi
DVD-RW diskova brzine 6x ili veće.
*4
Maksimalna brzina ovog rekordera iznosi 8x pri uporabi
DVD+R/DVD-R diskova brzine 8x ili veće.
*5
Brzo presnimavanje nije raspoloživo kod presnimavanja
naslova snimljenih u SLP i SEP modu na DVD+RW i
DVD+R diskove.
b Napomene
• Brzo presnimavanje nije moguće kod sljedećih naslova:
– Naslovi snimljeni u HQ+ modu.
– Naslovi koji sadrže glavni i pomoćni zvuk (osim kod
DVD-RW diskova (VR mod)).
– Naslovi snimljeni s mješovitom veličinom slike (4:3,
16:9, itd.), (osim DVD-RW (VR mod)).
• Kod presnimavanja na DVD-RW (Video
mod)/DVD+RW/DVD+R/DVD-R, podaci editiranih
naslova mogu ostati na disku. Ako editirate naslov,
koristite presnimavanje uz konverziju. Tako se neće
vidjeti pauze između scena.
• Kod presnimavanja na DVD+R DL disk, slika će se
kratko zaustaviti na mjestu promjene sloja.
Omogućuje presnimavanje s HDD diska na DVD ili
obrnuto u modu snimanja koji se razlikuje od
originalnog moda snimanja. Na primjer, ako
presnimavate HQ naslov (velika količina podataka)
u SP mod, možete smanjiti veličinu zapisa i tako
snimiti više naslova na manji prostor.
Odaberite mod različit od originalnog u "Dub Mode"
u koracima opisnim pod "Presnimavanje jednog
naslova (Title Dub)" (str. 74) ili "Presnimavanje
više naslova (Dub Selected Titles)" (str. 75).
Ako se naslov snimljen na HDD u HQ ili HQ+
modu konvertira u drugi mod, rekorder automatski
određuje prikladnu brzinu bita kako bi se što bolje
očuvala izvorna kvaliteta slike.
b Napomene
Kvaliteta slike se neće povećati ako presnimite naslov u
mod s većom kvalitetom slike.
Ograni!enje presnimavanja
Ne možete presnimavati filmove i druge DVD
Video diskove na tvrdi disk. Također, kod
presnimavanja s DVD-a na tvrdi diska, umjesto
scena koje sadrže signal zaštite od kopiranja snimit
će se siv prazan ekran.
Signal protiv
kopiranja
Presnimavanje
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
Copy-Once
(jedno
kopiranje)
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW (VR mod).
CPRM (Content Protection for Recordable Media) je
tehnologija kodiranja koja sprječava kopiranje.
, nastavlja se
73
Prijenos
Naslove koji sadrže "Copy-Once" signale zaštite od
kopiranja mogu se prenijeti samo s tvrdog diska na
DVD-RW (VR mod)* (nakon premještanja naslova,
izvorni naslov na tvrdom disku je izbrisan).
Funkcija "Move" koristi isti postupak kao
presnimavanje (str. 74). Naslovi koji sadrže "CopyOnce" signale zaštite od kopiranja označeni su sa
.
b Napomene
• Nije moguće prenijeti sljedeće naslove s tvrdog diska.
– Zaštićene naslove
– Playlist naslove
– Originalne naslove s playliste
• Ako se postupak prijenosa zaustavi prije dovršetka,
naslov s tvrdog diska se ne briše.
* Samo CPRM-kompatibilni DVD-RW (VR mod).
Presnimavanje
Presnimavanje jednog naslova
(Title Dub)
1
Umetnite DVD disk kojeg )ete presnimavati
ili na kojeg )ete presnimavati.
2
Odaberite izvor pritiskom na tipku HDD ili
DVD.
3
Pritisnite tipku TITLE LIST za prikaz Title List
izbornika.
4
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Prikazuje se podizbornik.
5
Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir moda
presnimavanja.
Ako u listi naslova odaberete naslov s oznakom
(str. 74), pojavi se potvrdni prikaz.
Za "Move" odaberite "Yes".
1 Veličina naslova (otprilike)
2 Smjer presnimavanja
3 Raspoloživ prostor diska na koji se
presnimava (otprilike)
4 Informacije o naslovu koji se presnimava
5 Mod presnimavanja i prostor koji će
preostati nakon presnimavanja (otprilike)
6
74
Odaberite "Dub Mode".
7
Odaberite mod presnimavanja tipkama M/m.
* Prikazuje se ako je dostupna opcija brzog
presnimavanja (High Speed Dubbing) za odabrani
naslov (str. 72).
8
Presnimavanje više naslova (Dub
Selected Titles)
Moguće je presnimiti najviše 30 odabranih naslova
odjednom. Možete odabrati mod presnimavanja za
svaki pojedini naslov.
1
Umetnite DVD disk koji )ete presnimavati ili
na koji )ete presnimavati.
2
Odaberite izvor pritiskom na tipku HDD ili
DVD.
3
Pritisnite tipku TITLE LIST za prikaz Title List
izbornika.
4
Pritisnite TOOLS za odabir opcije "Dub
Selected Titles" i pritisnite ENTER.
5
Odaberite naslove redom kojim ih Eelite
presnimiti i pritisnite ENTER.
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojave informacije o
presnimavanju (str. 35).
Automatsko podešavanje moda presnimavanja
(Auto Dub Mode)
Rekorder podešava mod snimanja kako bi se naslov
mogao snimiti na disk. Ako za odabrani mod
snimanja nema dovoljno prostora, u koraku 8
pojavljuje se sljedeći izbornik.
Odaberite "Auto Dub mode" i pritisnite ENTER za
pokretanje presnimavanja. Za ručno podešavanje
nekog drugog moda presnimavanja, odaberite
"Reset" i prijeđite na korak 7.
Naslovi su numerirani odabranim redom. Za
poništenje izbora, ponovno pritisnite ENTER.
Ako u listi naslova odaberete naslov s oznakom
(str. 74), pojavi se potvrdni prikaz.
Za "Move" odaberite "Yes".
Prekidanje presnimavanja
Pritisnite tipku TOOLS za odabir opcije "Stop
Dubbing" i pritisnite ENTER. Nakon upita za
potvrđivanje, odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
z Savjeti
• Ako prostor na disku i dalje nije dovoljan za odabrani
mod presnimavanja, obrišite nepotreban dio naslova ili
oslobodite prostor na disku brisanjem naslova na disku
(str. 69).
• Rekorder možete isključiti bez utjecaja na
presnimavanje. On će dovršiti presnimavanje čak i ako
ga isključite.
6
Ponovite korak 5 i odaberite sve naslove koje
Eelite presnimiti.
Ako želite izvršiti podešavanja za svaki naslov,
odberite "Settings" (pogledajte "Podešavanja za
svaki naslov" u nastavku). Za poništavanje svih
izbora, odaberite "Reset" i prijeđite na korak 5.
7
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojave informacije o
presnimavanju (str. 35).
, nastavlja se
75
Podešavanja za svaki naslov
Tijekom presnimavanja više naslova možete izvršiti
podešavanja za svaki naslov.
1 U koraku 6 poglavlja "Presnimavanje više
naslova (Dub Selected Titles)" (str. 75)
odaberite "Settings" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za podešavanja. Za ponovi
odabir naslova, odaberite "Change" i prijeđite
na korak 5 iz poglavlja "Presnimavanje više
naslova (Dub Selected Titles)" gore. Ako želite
da rekorder podesi mod snimanja kako bi svi
naslovi stali na disk, odaberite "Auto Mode".
Automatsko podešavanje moda presnimavanja
(Auto Dub Mode)
Rekorder odabire mod presnimavanja tako da svi
naslovi stanu na disk. Za sve naslove se bira isti
mod presnimavanja. Ako na disku nema dovoljno
prostora u odabranom modu presnimavanja, nakon
koraka 8 prikazuje se sljedeći izbornik u postupku
opisanom na str. 75.
Odaberite "Auto Dub Mode" i pritisnite ENTER.
Ako ste odabrali samo jedan naslov, odaberite "OK".
Prekidanje presnimavanja
Pritisnite tipku TOOLS za uključivanje TOOLS
izbornika. Odaberite "Stop Dubbing" i pritisnite
ENTER. Nakon upita za potvrđivanje, odaberite
"Yes" i pritisnite ENTER.
1 Ukupna veličina odabranih naslova
2 Smjer presnimavanja
3 Raspoloživ prostor diska na koji se
presnimava (otprilike)
4 Informacije o naslovu koji se presnimava
(naziv, originalan mod snimanja, mod
presnimavanja i veličina zapisa nakon
presnimavanja)
5 Redoslijed presnimavanja
2
3
4
76
Odaberite naslov koji želite podesiti i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
"Dub Mode": Odabir moda presnimavanja za
svaki od naslova (Pogledajte str. 72).
"Change Order": Premješta naslov kako bi se
promijenio redoslijed presnimavanja. Pritisnite
M/m za odabir novog mjesta za naslov i
pritisnite ENTER.
"Cancel": Poništavanje izbora naslova. Naslov
se neće presnimiti.
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Nakon dovršenja podešavanja, odaberite "Start"
i pritisnite ENTER.
z Savjet
• Rekorder možete isključiti bez utjecaja na
presnimavanje. On će dovršiti presnimavanje čak i ako
ga isključite.
• Multiple Title Dubbing možete pokrenuti odabirom
opcije "DUBBING" iz izbornika System Menu.
DV presnimavanje (samo RDR-HX710/
RDR-HX910)
Prije presnimavanja
Ovaj dio objašnjava presnimavanje s digitalne
video kamere preko DV IN priključnice na prednjoj
strani uređaja. Želite li presnimavati preko LINE IN
priključnica, pogledajte "Snimanje s priključene
opreme bez timera" (str. 52).
Snimanje s DV IN priklju!nice
Priključnica DV IN na ovom rekorderu odgovara
i.Link standardu. Preko nje možete spojiti bilo koji
uređaj koji ima i.LINK (DV) priključnicu i tako
snimati digitalne signale.
Slijedite upute iz "Priprema za snimanje preko DV
IN priključnice" i onda pogledajte dio o presnimavanju. Za više informacija o i.LINK, pogledajte
"i.LINK (samo RDR-HX710/RDR-HX910)"
(str. 105).
b Napomene
• DV IN priključnica služi samo kao ulaz. Preko nje se ne
može dobiti izlazni signal.
• Priključnicu DVD IN nije moguće koristiti:
– ako vaša digitalna video kamera ne radi s ovim
rekorderom. Spojite kameru preko LINE IN
priključnice i slijedite upute u "Snimanje s
priključene opreme bez timera" (str. 52).
– ako ulazni signal nije u DVC-SD formatu. Nemojte
spajati digitalnu video kameru koja koristi MICRO
MV format čak i ako ima i.LINK priključnicu.
– ako slika na kaseti sadrži zaštitu proti kopiranja koja
ograničava kopiranje.
• Želite li reproducirati disk na nekom drugom uređaju,
morate ga finalizirati (str. 39).
Spajanje
DVD rekorder
na DV IN
z Savjet
Želite li editirati sadržaj diska nakon presnimavanja,
upotrijebite DV IN priključnicu i DVD-RW disk (VR mod)
ili HDD.
i.LINK kabel
(nije isporučen)
Priprema za snimanje preko DV IN
priključnice
Možete spojiti digitalnu video kameru preko DV IN
priključnice na rekorder i editirati kasetu u
DV/Digital 8 formatu. Postupak je jednostavan zato
jer rekorder premotava vrpcu unaprijed i unatrag
umjesto vas i tako ne trebate upravljati digitalnom
video kamerom. Učinite sljedeće kako biste
započeli s korištenjem "DVD Edit" funkcija na
ovom rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
digitalnom video kamerom prije povezivanja.
DV izlaz
Digitalna video kamera
{: tok signala
1
Pritisnite HDD ili DVD za odabir odredišta
snimanja.
Ako ste odabrali DVD, umetnite DVD za snimanje (pogledajte "Ulaganje diska" na str. 29).
2
Umetnite kasetu u DV/Digital 8 formatu s koje
)ete presnimavati u digitalnu video kameru.
Želite li da rekorder snima ili editira, digitalna
video kamera mora biti u modu video
reprodukcije.
, nastavlja se
77
3
Pritisnite INPUT SELECT na daljinskom
upravlja!u više za odabir "DV" ulaza.
Na pokazivaču se ovim redom pojavljuju
indikatori:
Program
4
Pritisnite REC MODE na daljinskom upravlja!u
više puta za odabir moda snimanja.
Mod snimanja se mijenja ovako:
Za podrobnosti o modu snimanja, Pogledajte
str. 41.
5
Pritisnite TOOLS na daljinskom upravlja!u za
odabir "DV Audio Input" i pritisnite ENTER.
Nakon toga odaberite podešenje za audio ulaz.
"Stereo1" (standardno): Snimanje samo
originalnog zvuka. Odaberite ovo podešenje
kad presnimavate kasetu u DV formatu.
"Mix": Snimanje kao Stereo 1 i Stereo 2.
"Stereo2": Snimanje samo dodatnog zvuka.
Odaberite "Mix" ili "Stereo2" samo ako ste
dodali drugi audio kanal tijekom snimanja
digitalnom video kamerom.
Sada ste spremni za presnimavanje. Odaberite
jedan od načina presnimavanja opisanih na
sljedećim stranicama.
z Savjeti
• Tijekom presnimavanja možete isključiti rekorder.
Rekorder nastavlja presnimavanje čak i nakon što ga
isključite.
• Prije snimanja možete podesiti sliku. Pogledajte "Podešavanje kvalitete i veličine slike za snimanje" (str. 47).
78
b Napomene
• Nije moguće spojiti više od jednog digitalnog video
uređaja na rekorder odjednom.
• Nije moguće upravljati rekorderom preko drugog
uređaja ili preko drugog rekordera istog modela.
• Nije moguće presnimiti datum, vrijeme ni sadržaj
memorije kasete na disk.
• Ako presnimavate s kasete u DV/Digital 8 formatu na
koju je zvuk snimljen u s frekvencija uzorkovanja (48
kHz, 44,1 kHz ili 32 kHz), na mjestima prijelaza
između frekvencija neće se čuti zvuk ili će zvuk biti
neprirodan.
• Želite li koristiti funkciju "Audio Chapter" koju ima
rekorder (str. 79), provjerite jeste li točno podesili sat na
digitalnoj video kameri prije snimanja.
• Slika koju snimate može se na trenutak poremetiti ako
se promijeni veličina slike na izvoru ili ako nema
snimke na vrpci.
Presnimavanje cijele kasete u
DV formatu (One Touch
Dubbing)
Možete presnimiti cjelokupan sadržaj kasete u
DV/Digital 8 formatu jednim pritiskom na tipku
ONE-TOUCH DUBBING. Rekorder tijekom
cijelog postupka upravlja digitalnom video
kamerom i dovršava snimanje.
Kako kreirati poglavlja
Sadržaji snimljeni na tvrdi disk ili DVD postanu
jedan naslov. Kad je opcija "Auto Chapter" u
izborniku "Features" podešena na "On", ovaj naslov
je podijeljen na poglavlja. Pri snimanju na tvrdi
disk ili DVD-RW (VR mod), svaka snimka na vrpci
postaje jedno poglavlje na disku (Auto Scene
Chaptering funkcija). Kod drugih diskova, rekorder
dijeli naslov u odsječke od oko 6 minuta.
Slijedite korake od 1 do 5 "Priprema za snimanje
preko DV IN priklju!nice" (str. 77) i pritisnite
ONE-TOUCH DUBBING na daljinskom upravlja!u.
Rekorder premotava kasetu i započinje
presnimavanje njezinog sadržaja.
Nakon završetka snimanja, rekorder premotava
kasetu u digitalnoj video kameri.
Zaustavljanje presnimavanja
Otvorite pokrov na daljinskom upravljaču i
pritisnite x REC STOP. Obratite pažnju da je
potrebno nekoliko sekundi za zaustavljanje
snimanja.
z Savjeti
• Ako ste opciju "Finalize Disc" podesili na "Auto" u
izborniku "Features" (str. 93), disk na kojeg snimate
automatski će se finalizirati nakon snimanja (osim
DVD-RW (VR mod) diskova).
• Prethodno snimljene naslove na HDD možete
reproducirati tijekom One Touch Dubbing
presnimavanja.
Program Edit
Možete odabrati scene s kasete snimljene u
DV/Digital 8 formatu i nakon toga automatski
snimiti odabrane scene na disk po svom izboru.
Za korištenje ove funkcije, učinite sljedeće:
Spojite digitalnu video kameru i pripremite sve za
snimanje
m
Odaberite i editirajte scene koje Eelite presnimiti
Pomoću daljinskog upravljača rekordera,
premotavajte kasetu unaprijed i unatrag kako biste
odabrali scene. Odabrane scene se još ne kopiraju
na disk. Rekorder samo pamti IN i OUT oznake
scena odabranih za presnimavanje. Također možete
poništiti, obrisati ili promijeniti redoslijed scena.
m
Presnimite odabrane scene na disk
Nakon što ste odabrali scene, rekorder će
premotavati vrpcu automatski i snimiti scene na
disk po vašem izboru.
Kako kreirati poglavlja
Sadržaji snimljeni na tvrdi disk ili DVD postanu
jedan naslov. Kad je opcija "Auto Chapter" u
izborniku "Features" podešena na "On", ovaj naslov
je podijeljen na poglavlja. Pri snimanju na tvrdi
disk ili DVD-RW (VR mod), svaka snimka na vrpci
postaje jedno poglavlje na disku (Auto Scene
Chaptering funkcija). Kod drugih diskova, rekorder
dijeli naslov u odsječke od oko 6 minuta.
1
Slijedite korake od 1 do 5 "Priprema za
snimanje preko DV IN priklju!nice" (str. 77) i
pritisnite SYSTEM MENU.
b Napomene
• Ako je praznina između dviju snimki na kaseti dulja od
5 minuta, One Touch Dubing se automatski prekida.
• Rekorder snima praznu sliku pet minuta prije prekidanja
presnimavanja. Želite li prekinuti snimanje prazne slike,
pritisnite x REC STOP
, nastavlja se
79
2
Odaberite "DV EDIT" i pritisnite ENTER.
6
Izbornik postavlja upit želite li započeti
odabirati scene.
• Ako ste pohranili program, izbornik pita
želite li editirati postojeći program ili želite
kreirati novi. Želite li nastaviti s editiranjem
postojećeg programa, odaberite "Save Data" i
prijeđite na korak 6.
3
4
1
2
3
4
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za odabir IN točke
(početka scene).
Scena se reproducira u pozadini.
7
Odaberite IN to!ku tipkama m/M i
pritisnite ENTER.
Odaberite OUT to!ku tipkama m/M i
pritisnite ENTER.
Izbornik postavlja upit želite li dodati odabranu
scenu u Scene List izbornik. Želite li pogledati
prvu scenu, odaberite "Preview". Želite li
poništiti odabir IN ili OUT točke, odaberite
"Change IN" ili "Change OUT" i ponovite
postupak od koraka 4.
80
Umanjena slika naslova
Informacija o vremenu
Ukupno trajanje programa
Ukupna broj scena
Nakon što završite dodavanje scena,
odaberite scenu koju Eelite editirati i
pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
"Move": Promjena redoslijeda scena. Slijedite
upite na ekranu za promjenu redoslijeda
tipkama M/m i potvrdite tipkom ENTER.
"Erase": Brisanje scene. Kad uređaj zatraži
potvrdu, odaberite "OK".
"Preview": Reproducira odabranu scenu.
"Change IN": Promjena početka scene.
Ponovite od koraka 4.
"Change OUT": Promjena kraja scene. Ponovite
od koraka 5.
Pojavljuje se izbornik za odabir OUT točke
(kraja scene). Scena se reproducira u pozadini
od IN točke.
5
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se novi Scene List izbornik s
odabranim scenama.
Za dodavanje scene odaberite "Add".
8
Nakon što završite editiranje Scene List,
odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za upis imena naslova.
Želite li unijeti novo ime, odaberite "Enter" i
slijedite upute na str. 36.
9
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Određuje se standardno ime naslova i izbornik
postavlja upit želite li početi sa snimanjem. Ako
želite promijeniti medij snimanja, odaberite
"Media" i pritisnite M/m.Želite li promijeniti
mod presnimavanja, odaberite "Dub Mode" i
pritisnite M/m.
Potreban prostor za presnimavanje
10 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje presnimavati sadržaj kasete
kako ste programirali.
• Ako snimanje nije moguće zbog moda
snimanja kojeg ste odabrali, izbornik
postavlja upit želite li nastaviti.
Želite li promijeniti mod snimanja, odaberite
"Reset" i ponovite od koraka 9.
Želite li da rekorder odabere način
presnimavanja, odaberite "Auto Dub Mode".
• Ako na disku nema dovoljno prostora čak ni
nakon promjene načina presnimavanja,
izbornik postavlja upit želite li snimiti samo
pola sadržaja. Za nastavak, odaberite "OK".
Prekid presnimavanja
Otvorite pokrov na daljinskom upravljaču i pritisnite
x REC STOP. Obratite pažnju da je potrebno
nekoliko sekundi za zaustavljanje snimanja.
b Napomene
• Disk se možda neće snimiti kako je programirano ako
vremenski kôd na kaseti nije poredan u niz ili ako
postoje prazna mjesta između snimaka na kaseti. U tom
slučaju, pogledajte "Snimanje s priključene opreme bez
timera" (str. 52).
• Početna i završna točka programa mogu se razlikovati
od postavljenih ako je izvorna kaseta u DV/Digital 8
formatu u jednom od ovih stanja:
– Promijenjen je mod snimanja tijekom snimanja.
– Postoji prazno mjesto unutar snimke na kaseti.
• Ako kao IN točku odaberete početak kasete, a kao OUT
točku kraj, tijekom presnimavanja IN i OUT točka
mogu se malo promijeniti.
• Scena ne može biti kraća od jedne sekunde.
81
2
Pritisnite PROG +/– za odabir broja programa.
Podešavanja i prilagođavanja
Odabrani broj programa
Podešavanje antenskog
prijema i jezika (Settings)
Pomoću izbornika "Settings" možete podesiti
parametre prijemnika, sat uređaja i TV programe.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder u
stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
3
Odaberite "System" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite dostupan TV sustav: BG, DK, I ili L
te pritisnite ENTER (str. 83).
Odaberite "Settings" i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "Settings".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Za isključenje izbornika pritisnite SYSTEM
MENU više puta.
Podešavanje programa
Ručno podešavanje programa.
Ako neke programe ne možete podesiti korištenjem
funkcije Easy Setup, možete ih podesiti ručno. Ako
nema zvuka ili je slika izobličena, možda je
odabran pogrešan sustav prijemnika tijekom Easy
Setup podešavanja. Ručno podesite odgovarajući
sustav prijemnika slijedeći dolje navedene korake.
1 Odaberite "Channel Settings" u "Settings" i
pritisnite ENTER.
Odaberite ako se nalazite u nekoj od
zemalja Zapadne Europe, osim
zemalja navedenih u "Programi koji
se mogu primati" (str. 83).
DK
Odaberite ako se nalazite u nekoj od
zemalja Istočne Europe.
I
Odaberite ako se nalazite u Velikoj
Britaniji ili Irskoj.
L
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
5
Odaberite "Normal/CATV" i pritisnite ENTER.
6
Odaberite "Normal" i pritisnite ENTER.
Želite li podesiti CATV (kabelska televizija),
odaberite "CATV".
Odaberite "Channel Set" i pritisnite ENTER.
7
82
BG
8
9
Pritisnite M/m više puta dok se ne pojavi broj
programa kojeg želite prikazati i zatim pritisnite
ENTER.
Programi se pretražuju redoslijedom prikazanim
u tablici dolje.
• Ako znate broj programa kojeg tražite,
pritisnite brojčane tipke. Na primjer, za
odabir programa 5, prvo pritisnite "0" i zatim
"5". Nakon toga pritisnite ENTER.
Odaberite "Audio" i pritisnite ENTER.
Programi koji se mogu primati
TV sustav
Raspon programa
BG (zemlje Zapadne
Europe, osim zemalja
navedenih dolje)
E2–E12 VHF
Italija A–H VHF
E21–E69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
DK (zemlje Istočne
Europe)
R1–R12 VHF
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
NICAM
Standardan izbor.
Standard
Odaberite ako prijem zvuka u
NICAM sustavu nije dobar.
I (Velika Britanija i
Irska)
Irska A–J VHF
Južna Afrika 4–13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
10 Odaberite "NICAM" i pritisnite ENTER.
11 Odaberite "AFT" i pritisnite ENTER.
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
L (Francuska)
F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
On
Uključuje Auto Fine Tuning
funkciju. Standardan izbor.
Off
Omogućuje ručno podešavanje
slike.
12 Odaberite "On" za uključivanje AFT funkcije i
pritisnite ENTER.
• Ako Auto Fine Tuning funkcija nije od
koristi, odaberite "Off" i pritisnite ENTER.
Nakon što se pojavi pokazivač za precizno
podešavanje, tipkama </, podesiti jasniju
sliku i pritisnite ENTER.
• Za podešavanje drugog programa, ponovite
od koraka 2.
Primanje CATV kanala u Francuskoj
Ovaj rekorder može pretraživati CATV kanale B do
Q i HYPER frekvencije S21 do S41. U izborniku
Channel Set kanali su prikazani kao S1 do S44. Na
primjer, kanal B je prikazan kao S1, a kanal Q
prikazan kao S23 (pogledajte tablicu u nastavku).
Ako je za željeni kanal označen frekvencijom (npr.
152,75 MHz), pogledajte u tablicu za odabir
pripadajućeg broja kanala.
Kanal
Broj
kanala
Raspon frekvencija
(MHz)
B
S1
116.75–124.75
C
S2
124.75–132.75
D
S3
132.75–140.75
D
S4
140.75–148.75
E
S5
148.75–156.75
, nastavlja se
83
84
Kanal
Broj
kanala
Raspon frekvencija
(MHz)
Kanal
Broj
kanala
Raspon frekvencija
(MHz)
F
S6
156.75–164.75
S39
S42
443.25–451.25
F
S7
164.75–172.75
S40
S43
451.25–459.25
G
S8
172.75–180.75
S41
S44
459.25–467.25
H
S9
180.75–188.75
H
S10
188.75–196.75
I
S11
196.75–204.75
J
S12
204.75–212.75
J
S13
212.75–220.75
K
S14
220.75–228.75
L
S15
228.75–236.75
L
S16
236.75–244.75
M
S17
244.75–252.75
N
S18
252.75–260.75
N
S19
260.75–268.75
O
S20
268.75–276.75
P
S21
276.75–284.75
P
S22
284.75–292.75
Q
S23
292.75–300.75
S21
S24
299.25–307.25
S22
S25
307.25–315.25
S23
S26
315.25–323.25
S24
S27
323.25–331.25
S25
S28
331.25–339.25
S26
S29
339.25–347.25
S27
S30
347.25–355.25
S28
S31
355.25–363.25
S29
S32
363.25–371.25
S30
S33
371.25–379.25
S31
S34
379.25–387.25
S32
S35
387.25–395.25
S33
S36
395.25–403.25
S34
S37
403.25–411.25
S35
S38
411.25–419.25
S36
S39
419.25–427.25
S37
S40
427.25–435.25
S38
S41
435.25–443.25
Ime postaje
Omogućuje promjenu ili unos novog imena postaje
(do pet znakova). Rekorder mora primati informacije
o programu (npr. SMARTLINK informacije) ako
želite da se ime postaje automatski pojavljuje.
1 Odaberite "Channel Setting" u "Settings" i
pritisnite ENTER.
2
3
4
Pritisnite PROG +/– za odabir broja programa
kojemu želite promijeniti ili unijeti ime.
Odaberite "Station Name" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za unos znakova.
Za unos znakova, pogledajte str. 36.
Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
PAY-TV/CANAL+
Služi za podešavanje PAY-TV/Canal Plus
programa (str. 27).
Channel List (mijenjanje/isključivanje programa)
Omogućuje mijenjanje ili isključivanje brojeva
programa nakon podešavanja programa. Ako neke
brojeve programa ne koristite ili sadrže neželjene
programe, možete ih isključiti.
Također možete mijenjati imena postaja. Ako se
imena postaja ne pojavljuju, možete ih unijeti
ručno.
1 Odaberite "Channel List" u izborniku "Settings"
i pritisnite ENTER.
TV Guide Page
Neke postaje pružaju uslugu teleteksta* u kojem se
svakodnevno pohranjuju čitavi programi i njihovi
podaci (naziv, datum, program, vrijeme početka
snimanja, itd.). TV Guide stranice odgovaraju
pojedinim danima u tjednu. Prilikom snimanja,
rekorder automatski preuzima naziv programa sa
stranica teleteksta i pohranjuje ga. Brojevi TV
Guide stranica u potpunosti ovise o postaji i
podložni su promjeni. Ako želite, te brojeve
stranica možete podesiti ručno u izborniku TV
Guide Page.
* Nije raspoloživo u nekim područjima.
1
2
2
Pritisnite M/m za odabir retka koji sadrži broj
programa kojeg želite promijeniti ili isključiti.
Za promjenu, pritisnite ENTER i prijeđite na
korak 3.
Za isključivanje, pritisnite CLEAR i prijeđite na
korak 5. Isključeni broj preskakat će se dok
pritišćete tipku PROG +/–.
Za prikaz stranica s programima od 7 do 99,
više puta pritisnite M/m.
3
Pritisnite M/m za pomicanje odabranog retka na
željeno mjesto.
Odabrani program umeće se na novo mjesto.
4
5
Pritisnite ENTER za potvrđivanje podešenja.
Želite li promijeniti ili isključiti broj programa
neke druge postaje, ponovite postupak od
koraka 2.
Odaberite "TV Guide Page" u "Settings" i
pritisnite , ili ENTER.
Pojavljuje se TV Guide Page izbornik.
Odaberite broj programa kojemu želite upisati
ili promijeniti TV Guide stranicu tipkom PROG
+/–.
• TV Guide brojevi stranica pojavljuju se automatski čim ih rekorder primi (primjer: P301).
• Ako nema prijema brojeva stranica (P000),
morate podesiti odgovarajuće TV Guide
brojeve stranica ručno.
3
Odaberite TV Guide broj stranice kojeg želite
promijeniti i pritisnite ENTER.
b Napomene
Pažljivo odaberite broj programa kojeg želite isključiti.
Ako greškom isključite program kojeg niste htjeli, morat
ćete ponovno ručno podesiti program.
, nastavlja se
85
4
Brojčanim tipkama ili tipkama </M/m/,
unesite TV Guide broj stranice i pritisnite
ENTER za potvrdu podešenja.
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovno
unesite ispravan broj.
4
Želite li unijeti ili promijeniti neki drugi TV
Guide broj stranice, ponovite korake 3 i 4 gore.
z Savjet
Želite li gledati teletekst informacije na ekranu TV
prijemnika tijekom emisije, tipkom @ TV/VIDEO
prebacite na prijemnik svog TV prijemnika.
b Napomene
• Ako ne želite koristiti funkciju automatskog
pridjeljivanja TV Guide broja stranice, u gore opisanom
koraku 4 unesite "000". Rekorder će umjesto broja
pohraniti izvorne podatke (broj programa, vrijeme
početka i završetka).
• TV Guide Page brojeve s nazivima programa i
vremenima početka potražite na teletekstu.
• Ako TV vodič teleteksta ima str. koja uvijek prikazuje
programe za tekući dan, unesite tu str. za sve dane.
• Počnete li snimati više od tri minute prije najavljenog
početka programa, možda se neće pohraniti ispravne
informacije o programu.
• Obratite pozornost da ova funkcija možda neće raditi
ispravno za neke TV postaje.
• Ako TV postaja obnavlja informacije o teletekstu u
trenutku početka snimanja, naziv programa možda neće
odgovarati snimljenom programu. U tom slučaju ručno
unesite točan naziv (str. 36).
Sat
Pritisnite M/m više puta dok se broj programa
postaje koja odašilje signal točnog vremena
pojavi i pritisnite ENTER.
• Ako rekorder ne primi signal točnog vremena
od bilo koje postaje, "Auto Adjust" se
automatski vraća na "Off", a na ekranu se
pojavljuje izbornik za ručno podešavanje sata.
z Savjet
Ako ste opciju podesili opciju "Auto Adjust" na "On",
funkcija Auto Clock Set se uključuje svaki put kad
isključite rekorder.
b Napomene
Funkcija Auto Clock Set ne radi dok je rekorder u
pripravnom stanju za Synchro-Recording.
Ru!no podešavanje sata
Ako Auto Clock Set funkcija nije točno podesila sat
prema vašem području, pokušajte odabrati drugu
postaju za Auto Clock Set funkciju ili sat podesite
ručno.
1 Odaberite "Clock" u izborniku "Settings" i
pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Auto Adjust" i pritisnite ENTER.
3
4
Odaberite "Off" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Present Time" i pritisnite ENTER.
5
Pritisnite M/m za podešavanje dana, sata i
pritisnite ,.
Podesite mjesec, godinu, sat i minute ovim
redom. Pritisnite </, za odabir točke koju
želite podesiti i zatim M/m za podešavanje
brojeva. Dan u tjednu se podešava automatski.
Automatsko podešavanje
Uključuje Auto Clock Set funkciju ako program
lokalne postaje odašilje signal točnog vremena.
1 Odaberite "Clock" u "Settings" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Auto Adjust" i pritisnite ENTER.
3
Odaberite "On" i pritisnite ,.
Za promjenu brojeva, pritisnite < za povratak
na točku koju želite promijeniti i pritisnite M/m.
6
86
Pritisnite ENTER za pokretanje sata.
Jezik
OSD (On-Screen Display)
Promjena jezika izbornika na ekranu.
DVD Menu (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika za DVD izbornik.
Audio (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika zvučnog zapisa.
Ako odaberete "Original", bira se jezik koji ima
prioritet na disku.
Subtitle (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika titlova snimljenih na disk.
Ako odaberete "Audio Follow", jezik titlova se
mijenja zajedno s jezikom zvučnog zapisa.
Video podešavanja (Video)
Video podešavanja tiču se slike, poput veličine
slike i boje.
Podešavanja odaberite u skladu s vrstom TV
prijemnika, prijemnika ili dekodera spojenog na
DVD rekorder.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder u
stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Video" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Video" sa sljedećim
opcijama. Standardni izbori su podcrtani.
z Savjet
Ako odaberete "Others" u izbornicima "DVD Menu",
"Subtitle" ili "Audio", odaberite i unesite kôd jezika iz
popisa "Popis kodova jezika" (str. 112) pomoću brojčanih
tipki.
b Napomene
Ako odaberete jezik u izbornicima "DVD Menu",
"Subtitle" ili "Audio" koji nije snimljen na DVD VIDEO
disk, odabrat će se automatski jedan od snimljenih jezika.
Vrsta TV prijemnika (TV Type)
Odaberite veličinu slike priključenog TV
prijemnika (4:3 standardnu ili wide).
16:9
Odaberite pri spajanju na wide-screen
TV prijemnik ili TV prijemnik koji ima
wide mod funkciju
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na TV prijemnik
veličine slike 4:3. Prikazuje se široka
slika s prugama ispod i iznad slike.
4:3 Pan
Scan
Odaberite pri spajanju na TV prijemnik
veličine slike 4:3. Automatski se prikazuje široka slika preko cijelog ekrana,
bez dijelova koji ne stanu na ekran.
, nastavlja se
87
Progresivni mod
b Napomene
Ovisno o disku, može se odabrati automatski prikaz "4:3
Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
Mod pauze (Pause mode) (samo HDD/DVD)
Odabir kvalitete slike tijekom pauze.
Auto
Frame
Slika, uključujući i dinamičke pokretne
dijelove, prikazuje se bez titranja.
Standardan izbor.
Slika, uključujući i dijelove koji se ne
miču dinamički, prikazuje se uz visoku
razlučivost.
Komponentni izlaz (Component Out)
Služi za odabir uključivanja ili isključivanja video
signala preko COMPONENT VIDEO OUT
priključnica.
On
Emitiraju se progresivni video signali.
Odaberite kada želite gledati
progresivne video signale.
Off
Nema emisije signala.
b Napomene
• Ako ste "Line1 Output" podesili na "RGB", nije
moguće podesiti "Component Out" na "On".
• Ako spojite rekorder s monitorom ili projektorom samo
preko COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
nemojte odabrati "Off". Ako odaberete "Off" u ovom
slučaju, možda se neće pojaviti slika.
88
DVD softver možemo podijeliti u dvije skupine:
filmski softver i video softver. Video softver
izveden je iz televizije, poput dramskih i komičnih
serija, i prikazuje 30 slika/60 polja (25 slika/50
polja) u sekundi. Filmski softver izveden je iz filma
i prikazuje 24 slike u sekundi. Neki DVD softver
sadrži Video i Film. Kako bi se te slike prirodno
prikazale na ekranu pri emitiranju u PROGRESSIVE
modu (50 ili 60 slika u sekundi), progresivni video
signal treba konvertirati tako da odgovara tipu
DVD softvera kojeg gledate.
Možete precizno podesiti progresivni 525p/625p
video signal koji se emitira kad pritisnete tipku
PROGRESSIVE (uključuje se indikator
"PROGRESSIVE"). Obratite pažnju da TV
prijemnik koji podržava progresivni format morate
spojiti preko COMPONENT VIDEO OUT
priključnica (str. 14).
Auto
Automatski prepoznaje vrstu softvera
(filmski ili video) i odabire prikladan
način konverzije. Standardan izbor.
Video
Odabire sustav konverzije prikladan za
video softver.
Scart podešavanja (Scart Setting)
Omogućuje odabir na koji način ulaz ili izlaze
signali preko SCART priključnica na stražnjoj
strani rekordera. Odberite opciju za svaku od dolje
navedenih točaka u skladu s kombinacijom
priključaka i metoda koje ćete koristiti.
Line1 Output
Odabir vrste izlaznog signala na LINE 1 – TV
priključnici.
RGB
Izlaz RGB signala.
Video
Izlaz video signala.
S Video
Izlaz S-video signala.
b Napomene
• Ako vaš TV prijemnik ne prima S-video ili RGB signale,
na ekranu se ne pojavljuje slika čak i ako odaberete "S
Video" ili "RGB". Pogledajte upute uz TV prijemnik.
• Nije moguće odabrati "RGB" ako je "Component Out"
podešen na "On".
• Funkcija SMARTLINK je dostupna samo ako je
odabrana opcija "Video".
Line3 Input
Odabir vrste ulaznog signala na LINE3/DECODER
priključnici. Slika neće biti čista ako ovo podešenje
ne odgovara vrsti ulaznog video signala.
Video/
RGB
Ulaz video ili RGB signala.
Decoder
Odaberite ako ste spojili PAY-TV/
Canal Plus dekoder.
S Video
Ulaz S-video signala.
Line3 Output
Odabir vrste izlaznog signala na
LINE3/DECODER priključnici.
Video
Izlaz video signala.
S Video
Izlaz S-video signala.
Audio podešavanja (Audio)
Audio podešavanja omogućuju podešavanje zvuka
u skladu s uvjetima reprodukcije i spajanja.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder u
stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Audio" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Audio" sa sljedećim
opcijama. Standardna podešavanja su
podcrtana.
Line4 Input
Odabir vrste ulaznog signala na LINE4 IN
priključnici sa stražnje strane rekordera.
Video
Ulaz video signala.
S Video
Ulaz S-video signala.
Audio ATT (prigušenje signala)
Ako je zvuk pri reprodukciji izobličen, ovu točku
podesite na "On". Rekorder će smanjiti izlaznu
audio jačinu. Ova funkcija utječe na sljedeće
priključnice:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 – TV
– LINE 3/DECODER
On
Odaberite ako je zvuk izobličen.
Off
Standardan izbor.
, nastavlja se
89
Audio DRC (kontrola dinami!kog raspona)
(samo DVD)
Omogućuje jasnu reprodukciju zvuka pri manjoj
glasnoći tijekom reprodukcije DVD diska koji je
usklađen s "Audio DRC" funkcijom. Podešenje
utječe na sljedeće priključnice:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 – TV
– LINE 3/DECODER
– DIGITAL OUT (OPTICAL ili COAXIAL) samo
ako je "Dolby Digital" podešen na "D-PCM"
(str. 90).
Standard
Standardan izbor.
TV Mode
Omogućuje jasnu reprodukciju basova
čak i kad je zvuk stišan.
Wide
Range
Omogućuje osjećaj nazočnosti na
izvedbi uživo.
Audio Connection
Sljedeće točke za podešavanje mijenjaju vrstu
izlaznog audio signala ako je na digitalnu
priključnicu spojen uređaj poput pojačala
(prijemnika).
Za pojedinosti o spajanju, pogledajte "Korak 4:
Spajanje audio kabela" (str. 17).
Nakon podešavanja "Digital Out" na "On",
odaberite "Dolby Digital", "MPEG" i "DTS" i
"48kHz/96kHz PCM".
Ako spojite uređaj koji ne prima odabrani audio
signal, iz zvučnika se može čuti glasan šum (ili
neće uopće biti zvuka) koji može utjecati na vaš
sluh ili oštetiti zvučnike.
1 Odaberite "Audio Connection" u izborniku
"Audio" i pritisnite ENTER.
Downmix (samo DVD)
Omogućuje promjenu načina prilagođavanja zvuka
na dva kanala tijekom reprodukcije DVD diska koji
ima snimljeni i stražnji zvuk (kanale) ili ako je zvuk
snimljen u Dolby Digital formatu. Za podrobnosti o
stražnjoj komponenti zvuka, pogledajte "4. Provjera
informacija o reprodukciji i vremena reprodukcije"
(str. 34).Ova funkcija utječe na izlazni signal na
sljedećim priključnicama:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 1 – TV
– LINE 3/DECODER
– DIGITAL OUT (OPTICAL ili COAXIAL) ako je
"Dolby Digital" podešen na "D-PCM"
(str. 90).
Dolby
Surround
Standardan izbor.
Višekanalni audio signali emitiraju se
preko dva kanala za uživanje u
surround zvuku.
Normal
Višekanalni signali prilagođavaju se na
dva kanala za korištenje u stereo
tehnici.
90
2
3
4
Odaberite "Digital Out" i pritisnite ENTER.
On
Standardan izbor.
Off
Utjecaj digitalnih sklopova na
analogne je minimalan.
Odaberite "ON" i pritisnite ENTER.
Podesite digitalni izlazni signal.
• Dolby Digital (samo HDD/DVD)
Odabir vrste Dolby Digital signala.
D-PCM
Odaberite ovu opciju ako je rekorder
spojen na audio uređaj koji nema
Dolby Digital dekoder. Možete
odabrati želite li signal prilagoditi
Dolby Surround (Pro Logic) ili ne
podešavanjem točke "Downmix" u
izborniku "Audio".
Dolby
Digital
Odaberite ovu opciju ako je rekorder
spojen na audio uređaj koji ima
ugrađen Dolby Digital dekoder.
• DTS (samo DVD VIDEO)
Uključivanje i isključivanje DTS izlaznih signala.
On
Off
Odaberite ako je rekorder spojen s
audio uređajem koji ima ugrađen DTS
dekoder.
Odaberite ako je rekorder spojen s
audio uređajem koji nema ugrađen
DTS dekoder.
• MPEG (samo DVD VIDEO)
Odabir vrste MPEG audio signala.
PCM
Odaberite ako je rekorder spojen s
audio uređajem bez ugrađenog MPEG
dekodera. Prilikom reprodukcije
MPEG audio zapisa, rekorder emitira
stereo signale preko DIGITAL OUT
(COAXIAL) priključnice.
MPEG
Odaberite ako je rekorder spojen s
audio uređajem koji ima ugrađen
MPEG dekoder.
Snimanje i ograničenje
reprodukcije (Features)
Izbornik "Features" omogućuje podešavanje
snimanja i ograničenja reprodukcije.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder u
stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Features" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Features" sa sljedećim
opcijama. Standardna podešenja su podcrtana.
• 48kHz/96kHz PCM (samo DVD VIDEO)
Odabir frekvencije uzorkovanja audio signala.
48kHz/
16bit
DVD video audio signal se pretvara u
48kHz/16bit za izlaz.
96kHz/
24bit
Svi signali koji sadrže 96kHz/24bit
prosljeđuju se bez konverzije.
Međutim, signali će biti 48kHz/16bit
ako su zadržani signali zaštite od
kopiranja.
b Napomene
• Podešenje "48kHz/96kHz PCM" nema utjecaja kad se
izlaz audio signala ostvaruje putem priključnice LINE 2
OUT (R-AUDIO-L). Ako je frekvencija uzorkovanja 96
kHz, signali se jednostavno konvertiraju u analogne
signale od 96 kHz i prosljeđuju van.
• Ako koristite DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnicu
za slušanje MPEG audio signala i podesili ste "MPEG"
na "MPEG" u izborniku "Audio", iz zvučnika neće
dolaziti zvuk ako odaberete jedan od TVS modova.
TV Direct Rec (samo HDD/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R)
On
Omogućuje jednostavno snimanje
programa kojeg gledate na TV
prijemniku pomoću SMARTLINK
funkcije.
Off
Isključuje TV Direct Rec funkciju.
Auto Chapter
Automatski dijeli snimku (naslov) na poglavlja
umetanjem oznaka poglavlja u određenim
razmacima. Oznake se umeću za vrijeme snimanja.
On
Za HDD ili DVD-RW (VR mod),
rekorder detektira promjene u slici i
zvuku i automatski umeće oznake
poglavlja.
Na drugim diskovima za snimanje,
rekorder umeće oznake poglavlja u
intervalima od oko 6 minuta.
Off
Ne ubacuju se oznake poglavlja.
, nastavlja se
91
b Napomene
• Stvarno trajanje intervala može se razlikovati ovisno o
količini informacija sadržanih u video zapisu koji će se
snimati.
• Oznake poglavlja automatski se umeću na mjestima
gdje započinju snimke na kaseti kad je opcija "Auto
Chapter" podešena na "On" tijekom presnimavanja DV
kaseta (samo RDR-HX710/RDR-HX910) na HDD i
DVD-RW (VR mod).
3
Odaberite "Standard" i pritisnite , ili ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Standard".
4
Odaberite geografsko područje kao ograničenje
reprodukcije i pritisnite ENTER.
Odabire se područje.
• Ako odaberete "Others", brojčanim tipkama
unesite područni kôd iz tablice (str. 112).
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Level" i pritisnite ENTER.
Prikazuju se točke koje možete odabrati kao
"Level".
Ograni!enje reprodukcije (Parental Control)
(samo DVD VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se
ograničiti prema određenom kriteriju, npr. starosti
korisnika. Mogu se blokirati pojedine scene ili se
zamijeniti drugima.
1 Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Features" i pritisnite ENTER.
• Ako do sada niste unijeli zaporku, pojavljuje
se izbornik za unos nove zaporke.
5
6
• Ako ste već unijeli zaporku, pojavljuje se
izbornik za unos zaporke.
2
92
Unesite četveroznamenkastu zaporku pomoću
brojčanih tipaka, odberite "OK" i pritisnite
ENTER.
Što je manji broj, veće je ograničenje. Uređaj
neće moći reproducirati diskove s razinom
ograničenja većom od odabrane.
Odaberite razinu i pritisnite ENTER.
Dovršili ste podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Želite li isključiti podešeno ograničenje za disk,
podesite "Level" na "Off" u koraku 6.
Želite li promijeniti zaporku, odaberite
"Password" u koraku 3 i pritisnite ENTER.
Nakon što se pojavi izbornik za unos zaporke,
unesite novu četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka, odaberite "OK" i
pritisnite ENTER.
b Napomene
• Ako ste zaboravili zaporku, trebate je poništiti tako da
odaberete "Parental Control" iz "Factory Setup" u
izborniku "Options" (str. 94).
• Pri reprodukciji diskova bez ograničenja reprodukcije,
na ovom rekorderu nije moguće ograničiti reprodukciju.
• Ovisno o disku, možda ćete morati promijeniti razinu
ograničenja tijekom reprodukcije. Tada unesite zaporku
i promijenite razinu.
One Touch Dubbing (samo RDR-HX710/RDRHX910)
Finalize Disc (za sve diskove osim za DVD-RW u
Podešavanje/tvornička
podešenja diska i daljinskog
upravljača (Options)
VR modu)
Odabir hoće li se finalizirati disk automatski nakon
One Touch Dubbing presnimavanja ili ne (str. 79).
Izbornik "Options" omogućuje dodatna
podešavanja.
Prikazuje sljedeće opcije za One Touch Dubbing
funkciju.
Auto
Automatsko finaliziranje diska nakon
One Touch Dubbing presnimavanja.
Manual
Omogućuje ručno finaliziranje diska.
Synchro Rec
Odabir medija za snimanje kod uporabe funkcije
Synchro-Recording (str. 50).
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder u
stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Options" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Options" sa sljedećim
opcijama. Tvornička podešenja su podcrtana.
Record to Snimanje na HDD.
HDD
Record to Snimanje na DVD disk.
DVD
HQ Setting (samo HDD)
Odabir HQ moda kod snimanja na HDD (str. 41).
HQ+
HQ
Snimanje višom kvalitetom (otprilike
15 Mbps).
Snimanje u standardnom HQ modu.
Colour System
Odabir televizijskog sustava za reprodukciju
VIDEO CD diskova (uključujući i Super VCD
diskova).
PAL
Reprodukcija u PAL sustavu.
NTSC
Reprodukcija u NTSC sustavu.
Format DVD (samo DVD-RW)
Rekorder automatski započinje formatiranje u VR
ili Video modu, ovisno o podešavanju, nakon što se
umetne novi DVD-RW disk.
VR
Automatsko formatiranje diska u VR
modu.
Video
Automatsko formatiranje diska u Video
modu.
HDD Bilingual Rec. (samo HDD)
Odabir zvuka koji će se snimiti na HDD.
Screen Saver
Main
Screen saver slika se pojavljuje ako 10 minuta ne
koristite uključen rekorder. Screen saver pomaže u
sprječavanju oštećivanja uređaja na kojem
prikazujete sliku.
Snimanje glavnog zvuka dvojezičnog
programa.
Sub
Snimanje pomoćnog zvuka
dvojezičnog programa.
On
Uključen screen saver.
Off
Isključen screen saver.
Main+Sub Snimanje glavnog i pomoćnog zvuka
dvojezičnog programa.
, nastavlja se
93
b Napomene
Ako podesite mod snimanja tako da se može promijeniti
tijekom presnimavanja s DVD diska na HDD, podešenje
zvuka na izvornom disku (DVD) primjenjuje se bez obzira
na ostala podešenja.
DVD Bilingual Rec. (za sve diskove za snimanje
osim DVD-RW u VR modu)
Odabir zvuka koji će se snimiti na disk. Ovo
podešavanje nije nužno ako snimate na DVD-RW
(VR mod) disk koji snima glavni i pomoćni zvuk.
Main
Snimanje glavnog zvuka dvojezičnog
programa.
Sub
Snimanje pomoćnog zvuka
dvojezičnog programa.
Dimmer
Auto Display
On
Automatski prikaz informacija na
ekranu nakon uključivanja rekordera i
sl.
Off
Prikaz informacija samo nakon pritiska
na tipku DISPLAY.
Command Mode
Promjena komandnog moda rekordera ako je
drugom DVD uređaju dodijeljen isti komandni
mod. Obratite pažnju da položaj Command Mode
prekidača na daljinskom upravljaču odgovara
podešavanjima ovdje. Za podrobnosti, pogledajte
"Ako imate Sony DVD uređaj ili više Sony DVD
rekordera" na str. 21.
DVD1
Odaberite ako standardni komandni
mod ne funkcionira s drugom DVD
opremom.
DVD2
Odaberite ako standardni komandni
mod ne funkcionira s drugom DVD
opremom.
DVD3
Standardni komandni mod rekordera.
Podešavanje osvjetljenja pokazivača na prednjoj
strani uređaja.
Normal
Jače osvjetljenje.
Power
Save
Slabije osvjetljenje. Osvjetljenje se
isključuje dok je uređaj isključen.
b Napomena
Kad je opcija "Power Save" u izborniku "Options"
podešena na "On", pokazivač se isključuje tijekom
pripravnog stanja bez obzira na podešenje.
Power Save
Omogućuje vam da odaberete hoće li rekorder biti
u štednom modu kad je isključen (u pripravnom
stanju).
On
Odabir štednog moda. Pokazivač je
isključen u pripravnom stanju
rekordera.
Off
Štedni mod je isključen. Uobičajeno
podešenje.
b Napomene
• Funkcija Power Save ne radi u sljedećim slučajevima,
čak i kad je opcija "Power Save" podešena na "On".
– Kad je podešena funkcija Synchro Recording.
– Kad je programiran timer s funkcijom "PDC/VPS"
podešenom na "On" u izborniku Timer List.
• SMARTLINK funkcije nisu raspoložive kad je opcija
"Power Save" podešena na "On".
94
Factory Setup
Omogućuje izbor skupine podešavanja i njihovo
vraćanje na standardne vrijednosti. Obratite pažnju
da će se time obrisati sva vaša podešenja.
1 Odaberite "Factory Setup" u izborniku
"Options" i pritisnite , ili ENTER.
Pojavljuje se izbornik za odabir skupine
podešavanja.
2 Odaberite skupinu podešenja koja želite vratiti
na standardne vrijednosti: "Settings", "Video",
"Audio", "Features", "Options", "Parental
Control" ili "All" te pritisnite , ili ENTER.
3
4
Odberite "Start" i pritisnite ENTER.
Odabrana podešavanja vraćaju se na standardne
vrijednosti.
Pritisnite ENTER nakon što se pojavi "Finish".
Easy Setup
(resetiranje rekordera)
Odaberite ako želite pokrenuti "Easy Setup"
program.
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder u
stop modu.
2
3
Odaberite "SETUP" i pritisnite ENTER.
4
5
6
Pritisnite ENTER.
Odaberite "Easy Setup" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Start".
Slijedite upute za "Easy Setup" (str. 22) od
koraka 2.
95
Smetnje u slici.
Dodatne informacije
U slučaju smetnji
Ako za vrijeme uporabe uređaja naiđete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove smjernice
koje vam mogu pomoći pri uklanjanju smetnji. Ako
problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony
servisu.
Napajanje
Ure7aj se ne uklju!uje.
, Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
Slika
Nema slike.
,
,
,
,
Ponovo čvrsto spojite kabele.
Spojni kabeli su oštećeni.
Provjerite priključak na TV prijemnik (str. 13).
Podesite prekidač za odabir ulaznog signala na TV
prijemniku (npr. "VCR") tako da se slika iz
rekordera pojavi na ekranu.
, Provjerite je li opcija "Scart Setting" u izborniku
"Video" podešena u skladu sa sustavom (str. 88).
, Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
podesite opciju "Component Out" u izborniku
"Video" na "On" (str. 88).
, Ovaj rekorder ne može snimati NTSC signale.
96
, Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika, ili ako
ste spojili rekorder na kombinaciju TV/VIDEO
uređaja, zaštita od presnimavanja koja se
primjenjuje kod nekih DVD diskova može utjecati
na kakvoću slike. Ako nakon izravnog spajanja
uređaja na TV prijemnik i dalje postoji problem,
molimo pokušajte spojiti uređaj na S VIDEO ulaz
TV prijemnika.
, Rekorder ste podesili na progresivan format
(uključen je indikator PROGRESSIVE) iako vaš
TV prijemnik ne može primati progresivne signale.
U tom slučaju, pritisnite PROGRESSIVE toliko
puta dok se ne isključi indikator PROGRESSIVE.
, Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
progresivnim formatom (526p/625p), može doći do
smetnji slike ako je rekorder u progresivnom
formatu. U tom slučaju, pritisnite PROGRESSIVE
dok se ne isključi indikator PROGRESSIVE i
rekorder vrati na normalan format.
, Uložen je DVD disk snimljen u drugom
televizijskom sustavu od sustava TV prijemnika.
, Smetnje se mogu pojaviti u slici koja je snimljena
na HDD. Pojava je tipična za HDD i ne predstavlja
kvar.
Slika TV programa ne ispunjava ekran.
, Ručno podesite program u opciji "Channel
Setting" u izborniku "Settings" (str. 82).
, Odaberite odgovarajući ulaz tipkom INPUT
SELECT ili odaberite kanal bilo kojeg TV
programa tipkama PROG +/–.
TV slika je izobličena.
,
,
,
,
,
Preusmjerite TV antenu.
Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV prijemnik).
Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
Odmaknite TV prijemnik od antenskih kabela.
RF kabel spojen je na AERIAL OUT priključnicu
rekordera. Spojite kabel na AERIAL IN
priključnicu.
TV slika ili slika pri reprodukciji iz spojene opreme je
izobličena.
, Ako signal slike s DVD uređaja, videorekordera ili
timera prolazi kroz rekorder u TV prijemnik,
signal za zaštitu autorskih prava kod nekih
programa može utjecati na kvalitetu slike.
Odspojite uređaj i spojite ga izravno na TV.
Slika ne ispunjava ekran
Nije moguće mijenjati TV programe.
, Program je isključen (str. 85).
, Počelo je snimanje pomoću timera koje je
promijenilo program.
, Podesite "TV Type" u izborniku "Video" u skladu
s vašim TV prijemnikom (str. 87).
Slika ne ispunjava ekrana iako je podešena veličina
slike u "TV Type" u izborniku "Video".
Slika iz uređaja priključenog na rekorder se ne
pojavljuje na ekranu.
, Veličina slike određena je na DVD disku.
, Ako je oprema spojena na LINE1 – TV
priključnicu, odaberite "L1" na pokazivaču uređaja
pritiskom na PROG +/– ili INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE2 IN priključnice,
odaberite "L2" na pokazivaču uređaja pritiskom na
PROG +/– ili INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE4 IN priključnice,
odaberite "L4" na pokazivaču uređaja pritiskom na
PROG +/– ili INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE3/DECODER
priključnice, odaberite "L3" na pokazivaču uređaja
pritiskom na PROG +/– ili INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na DV IN priključnicu,
(koji obično služi za spajanje digitalne video
kamere), odaberite "DV" na pokazivaču uređaja
pritiskom na PROG +/– ili INPUT SELECT
(samo RDR-HX710/RDR-HX910).
, Ako je na priključnicu LINE4 IN spojen S video
kabel, podesite "Line4 Input" u izborniku "Video"
na "S Video" (str. 89).
Slika je crno-bijela.
, Provjerite je li "Line1 Output" u "Scart Setting" u
izborniku "Video" podešen u skladu sa sustavom
(str. 88).
, Ako koristite SCART kabel, koristite potpuno
ožičen (21-pinski).
Zvuk
Nema zvuka.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabel je oštećen.
, Ulaz pojačala nije pravilno odabran ili nije dobro
izvedeno povezivanje s pojačalom.
, Rekorder je u reprodukciji unatrag, ubrzanoj
reprodukciji unaprijed, usporenoj reprodukciji ili
pauzi.
, Ako audio signal ne prolazi kroz DIGITAL OUT
(OPTICAL ili COAXIAL) priključke, provjerite
podešenja u izborniku "Audio" (str. 89).
, nastavlja se
97
Zvuk je izobličen.
, Podesite "Audio ATT" u izborniku "Audio" na
"On" (str. 89).
Zvuk sadrži šum.
, Pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa, zvuk sa
smetnjama se pojavljuje na priključnici LINE2
OUT R-AUDIO-L, LINE1 – TV ili LINE 3/
DECODER (str. 56).
Zvuk je pretih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"Audio DRC" u izborniku "Audio" podesite na
"TV Mode" (str. 90).
, Podesite "Audio ATT" u izborniku "Audio" na
"Off" (str. 89).
, Odabran je jedan od TVS efekata (str. 55).
Drugi zvučni zapis ne može se snimiti ili
reproducirati
, Dok snimate s priključene opreme, podesite "Line
Audio Input" u izborniku TOOLS na "Bilingual"
(str. 52).
, Na DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R diskove nije moguće snimati višejezične
zapise (glavne i pomoćne). Za snimanje jezika,
odaberite "Main" ili "Sub" opcije "DVD Bilingual
Rec." u izborniku "Options" prije snimanja (str.
94). Za snimanje glavnog i sporednog zvuka
koristite DVD-RW (VR mod).
, Osim HDD diska i DVD-RW (VR mod), na druge
diskove nije moguće snimati glavni i pomoćni
zvuk u isto vrijeme. Za snimanje na HDD, podesite
"HDD Bilingual Rec." u izborniku "Options" na
"Main+Sub" (str. 93).
, Ako ste spojili AV pojačalo preko DIGITAL OUT
(OPTICAL ili COAXIAL) priključnice i želite
promijeniti zvučni zapis DVD-RW (VR mod) diska
tijekom reprodukcije, podesite "Dolby Digital" u
izborniku "Audio" na "D-PCM" (str. 90).
98
Reprodukcija
Nema reprodukcije diska (osim HDD).
, Disk je naopako umetnut. Umetnite disk u
uložnicu s naljepnicom okrenutom prema gore.
, Disk je nepravilno uložen.
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
uređaja. Izvadite disk i ostavite uređaj uključenim
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
, Ako je disk snimljen u drugom rekorderu,
reprodukcija nije moguća ako disk nije finaliziran
(str. 39).
Disk se ne reproducira od početka.
, Aktivirana je funkcija Resume Play (str. 54).
, Uložili ste disk čiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja diska.
Upotrijebite izbornik za pokretanje reprodukcije.
Rekorder automatski pokreće reprodukciju.
, DVD VIDEO disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi sadrže signal automatske pauze. Pri
reprodukciji takvih diskova, uređaj se automatski
zaustavlja kad prepozna taj signal.
Nije moguće koristiti neke funkcije (npr. stop,
pretraživanje, usporena reprodukcija...).
, Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti neke
od navedenih funkcija. Pogledajte upute
isporučene uz disk.
Nije moguće promijeniti jezik zvučnog zapisa.
, Na disku kojeg reproducirate nisu snimljeni
višejezični zapisi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika
zvučnog zapisa.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću izbornika na
DVD VIDEO disku.
Nije moguće promijeniti ili isključiti jezik titlova.
, Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni višejezični
titlovi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika titla.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću izbornika na
DVD VIDEO disku.
, Nije moguće promijeniti titlove snimljene na ovom
rekorderu.
Nije moguće mijenjati kut kamere.
, Na DVD VIDEO disku nema prizora snimljenih iz
više kutova kamere.
, Pokušali ste promijeniti kut kamere dok indikator
) nije bio prikazan na TV ekranu (str. 55).
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu kuta
kamere.
, Pokušajte promijeniti kut kamere pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće mijenjati kut kamere kod naslova
snimljenih na ovom rekorderu.
Nije moguće reproducirati MP3 audio zapise.
, MP3 audio zapisi nisu snimljeni u formatu koji
rekorder može reproducirati (str. 61).
Nije moguće reproducirati JPEG slikovne datoteke.
Snimanje/snimanje pomoću timera/
editiranje
Nije mogu)e mijenjati broj programa koji se
snima.
, Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
Snimanje ne počinje odmah nakon pritiska na tipku
z REC.
, Rekorderom možete rukovati tek nakon što s
pokazivača nestanu natpisi "LOAD", "FORMAT"
ili "INFOWRITE".
Ništa nije snimljeno iako je timer bio ispravno
podešen.
, Tijekom snimanja je došlo do prekida napajanja.
, Interni sat rekordera je zaustavljen uslijed prekida
napajanja dužeg od sat vremena. Podesite sat
(str. 86).
, Program je isključen nakon podešavanja timera.
Pogledajte "Podešavanje programa" na str. 82.
, Odspojite mrežni kabel iz utičnice i ponovo ga
spojite.
, U TOOLS izborniku je odabran "PDC/VPS Scan
Off" (str. 44).
, Program sadrži signale za zaštitu autorskih prava,
što sprječava snimanje.
, Drugo podešavanje timera preklapa se s ovim
podešavanjem (str. 49).
, U rekorder nije umetnut DVD disk.
, Nema dovoljno prostora za snimanje.
, Rekorder je upravo vršio DV presnimavanje (samo
RDR-HX710/RDR-HX910).
, JPEG slikovne datoteke nisu snimljene u formatu
koji rekorder može reproducirati (str. 61).
, Nije moguća reprodukcija progresivnih JPEG
slika.
Funkcija TV Pause ne radi.
, Snimate na HDD ili je HDD pun.
, nastavlja se
99
Snimanje nije stalo odmah nakon pritiska na tipku
x REC STOP.
, Rekorderu treba nekoliko sekundi za snimanje
podataka o disku prije završetka snimanja.
Snimanje se ne prekida nakon pritiska na x STOP.
, Otvorite pokrov na daljinskom upravljaču i
pritisnite x REC STOP.
Snimanje pomoću timera nije dovršeno ili nije
krenulo od početka.
, Tijekom snimanja došlo je do prekida napajanja.
Ako se napajanje nastavi tijekom snimanja,
rekorder nastavlja sa snimanjem. Ako je prekid
napajanja duži od sat vremena, podesite sat (str.
86).
, Programi podešeni timerom se preklapaju (str. 49).
, Na disku nema dovoljno prostora.
, Aktivna je funkcija PDC/VPS.
Obrisan je prethodno snimljeni sadržaj.
, Podaci snimljeni na DVD pomoću računala se
brišu kad uložite disk.
, Opcija "Auto Title Erase" u TOOLS izborniku
(prikazuje se nakon pritiska na tipku TOOLS dok
je uključen Timer List izbornik) podešena je na
"On" (str. 50).
, Naslov je aktualiziran i ponovno snimljen (str. 43).
PDC/VPS funkcija ne radi.
, Provjerite jesu li vrijeme i datum točno podešeni.
, Provjerite jeste li podesili točno PDC/VPS vrijeme
(možda je u pitanju pogreška u TV vodiču). Ako
program koji želite snimati ne prenosi točne
PDC/VPS informacije, rekorder ne snima.
, Ako je prijem loš, PDC/VPS signal se može
promijeniti i rekorder možda neće početi snimati.
, Podešena je funkcija "PDC/VPS Scan Off"
(str. 44).
100
Snimanje s opreme pomoću timera
Ništa nije snimljeno iako ste ispravno podesili
Synchro-Rec.
, Zaboravili ste isključiti spojenu opremu. Isključite
spojenu opremu i podesite rekorder u pauzu
Synchro-Recording snimanja (str. 50).
, Rekorder nije bio podešen u Synchro-Recording
pripravno stanje. Pritisnite SYNCHRO REC kako
biste uključili pripravno stanje za snimanje. Provjerite je li se pri tome uključio indikator SYNCHRO
REC na prednjoj strani uređaja (str. 50).
, Rekorder je spojen na TV izlaz dodatne opreme.
Syncho-Recording snimanje nije dovršeno.
, Podešenja timera za spojenu opremu i rekorder se
preklapaju (str. 51).
, Došlo je do prekida napajanja tijekom snimanja.
Rekorder automatski počinje snimati čim uključite
satelitski prijemnik.
, Aktivirana je Synchro-Rec funkcija. Isključite
prijemnik i Synchro-Rec funkciju (str. 50).
Pokazivač
Sat je stao.
, Iznova podesite točno vrijeme (str. 86).
, Sat se zaustavio uslijed prekida napajanja dužeg od
jednog sata. Ponovo podesite sat (str. 86).
Trepće indikator TIMER REC.
, Na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
, U rekorderu nema diska na kojeg se može snimati.
Neispravan indikator moda snimanja.
, Snimite li zapis kraći od tri minute, indikator koji
je vidljiv tijekom reprodukcije neće biti u skladu s
odabranim modom snimanja. Stvarni mod
snimanja uvijek će biti u skladu s odabranim
podešenjem, a ne s indikatorom tijekom snimanja.
, Nakon reprodukcije naslova snimljenih u SLP i
SEP modu, oznaka moda snimanja može se
promijeniti ovisno o snimljenom programu.
Sat se ne pojavljuje na pokazivaču na prednjoj
strani uređaja.
, Opcija "Dimmer" u izborniku "Options" podešena
je na "Power Save" (str. 94).
, Opcija "Power Save" u izborniku "Options"
podešena je na "On" i rekorder je u pripravnom
stanju (str. 94).
Daljinski upravljač
Daljinski upravlja! ne radi.
, Baterije su slabe.
, Daljinski upravljač je predaleko od rekordera.
, Kôd proizvođača je vraćen na početno podešenje
nakon zamjene baterija. Podesite kôd (str. 19).
, Uključite rekorder.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru
na rekorderu.
, Za rekorder i daljinski upravljač su podešeni
različiti komandni načini rada. Podesite ih tako da
budu jednaki (str. 21). Standardno podešenje
komandnog moda za isporučeni daljinski upravljač
je DVD3.
, Prekidač TV/DVD postavite na DVD (str. 20).
Ostalo
Rekorder ne radi kako treba.
, Ponovno pokrenite rekorder. Tipku @/1 držite
pritisnutu dulje od 10 sekundi dok se ne pojavi
poruka "WELCOME" na pokazivaču.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu utjecati
na rad uređaja. Isključite rekorder i pričekajte sa se
na pokazivaču pojave znamenke sata uređaja.
Odspojite zatim mrežni kabel iz utičnice i ponovo
ga utaknite nakon nekog vremena.
Na pokazivaču je vidljivo pet brojeva ili slova.
, Aktivirana je automatska dijagnostička funkcija
(pogledajte tablicu na str. 102).
Uložnica diska se ne otvara nakon pritiska na tipku
Z (open/close).
, Nakon snimanja ili editiranja diska će možda biti
potrebno nekoliko sekundi za otvaranje uložnice
diska. Razlog tome je dodavanje podataka na disk.
Uložnica diska se ne otvara i na pokazivaču se
pojavljuje poruka "TRAY LOCKED".
, Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony
servisu.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "RECOVERY".
, Nakon uključenja rekordera aktivirala se funkcija
Recovery jer je tijekom snimanja bio isključen ili
je došlo do prekida napajanja. Ostavite rekorder
uključenim dok poruka "RECOVERY" ne nestane
s pokazivača.
Drugi Sony uređaj reagira na daljinski upravljač.
, Za drugu opremu i rekorder podešen je isti
komandni način rada. Podesite drugi komandni
način rada za rekorder (str. 21).
, nastavlja se
101
Na pokazivaču je vidljiva poruka "HDD ERROR".
, Došlo je do pogreške u radu tvrdog diska. Pritisnite
tipku @/1 na rekorderu na deset sekundi dok se na
pokazivaču ne pojavi natpis "WELCOME". Ako se
problem ne riješi na ovaj način, formatirajte tvrdi
disk rekordera tako da pritisnete tipku HDD na
rekorderu duže od deset sekundi, sve dok se na
pokazivaču pojavi natpis "FORMAT". Obratite
pažnju da se time briše cjelokupan sadržaj HDD
diska. Ako ni to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom servisu.
Čuje se mehanički zvuk dok je rekorder isključen.
, Tijekom podešavanja sata za Auto Clock Set
funkciju ili kod pretraživanja programa za
PDC/VPS funkciju, mogu se čuti razni zvukovi
(poput zvuka ugrađenog ventilatora) čak i dok je
uređaj isključen. Ovo ne predstavlja kvar.
Automatska dijagnostička
funkcija (ako se na pokazivaču
pojave slova ili brojke)
Kad se aktivira automatska dijagnostička funkcija,
kako bi spriječila neispravan rad uređaja, na pokazivaču će se prikazati 5 znakova servisnog broja
(Na primjer: C 13 00), odnosno, kombinacija slova
i brojki. U tom slučaju, provjerite sljedeću tablicu.
Prva tri znaka
Uzrok i/ili postupak
servisnog broja otklanjanja problema
C 13
Uložnica diska se ne može otvoriti i nije moguće
izvaditi disk nakon pritiska na tipku Z
(open/close).
Na HDD-u postoji problem.
, Obratite se najbližem ovlaštenom Sonyjevom servisu.
DVD je zaprljan.
, Očistite disk mekom krpom.
C 31
, Isključite rekorder. Nakon što se pojavi sat na
pokazivaču, odspojite mrežni kabel. Ponovno
spojite mrežni kabel dok držite pritisnutom tipku
A na uređaju. Otpustite tipku nakon što se
uložnica otvori. Nakon toga, držite oko 10 sekundi
pritisnutu tipku @/1 dok se na pokazivaču ne
pojavi natpis "WELCOME".
DVD/CD disk nije ispravno
umetnut.
, Otvorite uložnicu i ispravno
umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se automatska
dijagnostička funkcija kako bi
spriječila neispravan rad uređaja.
, Obratite se Sony prodavaču
ili ovlaštenom Sony servisu i
navedite pet znakova
servisnog broja.
Primjer: E 61 10
Pojavljuje se natpis "LOCKED" na pokazivaču.
, Uložnica diska je zaključana. Isključite funkciju
Child Lock (str. 54).
102
Napomene o ovom rekorderu
Upravljanje
• Ako rekorder donesete izravno iz hladnog
prostora u topliji prostor ili ako je smješten u jako
vlažnom prostoru, može se kondenzirati vlaga na
lećama rekordera. Ako se to dogodi, rekorder
možda neće radi ispravno. U tom slučaju, izvadite
disk iz uložnice i ostavite rekorder uključen oko
pola sata dok vlaga ne ispari.
• Dok prenosite rekorder, izvadite disk jer se u
protivnom disk može oštetiti.
Podešavanje glasno)e
Nemojte previše pojačavati glasnoću tijekom
slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom naglog
pojačanja glasnoće može doći do oštećenja zvučnika.
Napomene o diskovima
• Nemojte dodirivati površinu diska, uvijek ga
pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu prouzročiti
nepravilnosti u radu.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline i ne ostavljajte ih u vozilu
parkiranom na suncu.
• Nakon uporabe vratite disk u kutiju.
• Brišite disk krpom ravnim potezima od središta
prema rubu.
Qiš)enje
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom krpom
lagano navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva
ili otapala poput alkohola i benzina.
Popravak tvrdog diska
• Kod popravka možda će trebati pristupiti
pohranjenim podacima radi ispitivanja uređaja.
Ne radi se o pokušaju kopiranja ili pohranjivanja
podataka, naslova ili drugih informacija.
• Ako je potrebno zamijeniti ili formatirati disk,
formatirat ćemo tvrdi disk prema našoj procjeni.
Pri tome će se obrisati sav snimljeni sadržaj
(uključujući podatke kojima je povrijeđen zakon
o zaštiti autorskih prava).
• Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača ili komercijalna sredstava za čišćenje ili
antistatičke raspršivača za vinilne ploče.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove:
− Nestandardnih oblika (srcolikih, četvrtastih,
itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
Diskovi za !iš)enje
Nemojte koristiti komercijalne diskove za čišćenje
jer oni mogu prouzročiti kvar.
103
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Pokrivenost programa:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 do E12, R1 do R12, F1 do F10, Italija
A do H, Irska A do J, Južna Afrika 4 do 13/
UHF: E21 do E69, R21 do R69, B21 do B69,
F21 do F69/CATV: S01 do S05, S1 do S20,
Francuska B do Q/HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo označava
prijem signala unutar navedenih opsega, dok prijem
signala u svim uvjetima nije zajamčen.
Video prijem: Sustav frekvencijske sintetizacije
Audio prijem: Sustav zasebnih nosača
Antenski izlaz: 75-ohmski nesimetrični antenski
priključak
Timer: Sat: Kvarcni/Indikator timera: 24-satni
ciklus (digitalni)/Trajanje pomoćne memorije:
1 sat
Format snimanja slike: MPEG Video
Format snimanja zvuka/primjenjiva brzina
bita:
Dolby Digital/2 kanala, 256 kbps
Ulazi i izlazi
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p, C: 0,3
Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/više od 22
kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y:1 Vp-p, C:0,3
Vp-p (PAL)
LINE 1 – TV: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S Video/RGB IN
S-Video OUT (downstream)
Decoder
DV IN: 4-pinski/i.LINK S100 (samo RDR-HX710/
RDR-HX910)
104
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optička izlazna
priključnica/–18 dBm (valna duljina: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono priključnica/
0,5 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 V p-p
Op)enito
Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
RDR-HX510: 52 W
RDR-HX710: 53 W
RDR-HX910: 55 W
Dimenzije (približno): 430 x 65 x 328 mm
(š/v/d), uključujući dijelove koji strše
Kapacitet tvrdog diska:
RDR-HX510: 80 GB
RDR-HX710: 160 GB
RDR-HX910: 250 GB
Masa (približno):
RDR-HX510: 4,8 kg
RDR-HX710/HX910: 4,9 GB
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlaga: 25% do 80%
Isporučeni pribor:
Mrežni kabel (1)
Antenski kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodne najave.
Kompatibilan televizijski sustav
Ovaj rekorder je namijenjen snimanju u PAL
sustavu i reprodukciji u PAL ili NTSC sustavu.
SECAM signali se mogu primati ili snimiti ali
njihova je reprodukcija moguća samo u PAL
sustavu. Snimanje s video izvora drugih
televizijskih sustava nije zajamčeno.
O i.LINK sustavu (samo RDRHX710/RDR-HX910)
DV IN priključnica na ovom rekorderu usklađena je
s i.LINK DV IN priključnicom. Ovo poglavlje
opisuje i.LINK standard i njegove značajke.
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih podataka
u dva smjera između uređaja koji imaju i.LINK
priključak te za kontrolu uređaja. Uređaj s i.LINKom može se spojiti jednim i.LINK kabelom.
Moguće primjene su različite funkcije i razmjene
podataka između različitih digitalnih AV uređaja.
Kad su dva ili više uređaja s i.LINK spojena u
seriju s rekorderom, funkcije i prijenos podataka su
mogući ne samo sa uređajem koji je izravno spojen
s rekorderom već i s ostalim uređajima preko
izravno spojenog uređaja.
Međutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i tehničkim
podacima uređaja koji ima dva ili više i.LINK
priključka te je ponekad nemoguće izvesti neke
funkcije ili prenijeti neke podatke.
b Napomene
Inače se na ovaj rekorder može spojiti samo jedan uređaj
pomoću i.LINK kabela (DV kabela). Pri spajanju ovog
rekordera na i.LINK-kompatibilnu opremu s dva ili više
i.LINK priključnica (DV priključnica), pogledajte upute
za uporabu uređaja koje spajate.
O nazivu "i.LINK"
i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je naziv
koje su odobrile mnoge korporacije. IEEE 1394 je
međunarodni standard kojeg je uveo Institute of
Electrical and Electronic Engineers.
i.LINK brzina prijenosa podataka
– Baud rate
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINK-a
ovisi o uređaju. Najveće brzine prijenosa podataka
su sljedeće:
S100 (približno 100Mbps*)
S200 (približno 200Mbps)
S400 (približno 400Mbps)
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog uređaja. Kod nekih
uređaja je također naveden i pokraj i.LINK
priključka.
Najveća brzina prijenosa podataka na uređaju kod
kojeg nema oznake iznosi "S100".
Kad su uređaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno količinu
podataka koji se mogu poslati ili primiti u jednoj
sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100 Mbps znači da
se u jednoj sekundi može prenijeti 100 megabita.
i.LINK funkcije na ovom rekorderu
Podrobnosti o snimanju kad je ovaj rekorder spojen
na drugu opremu s DV priključcima potražite na
str. 77.
DV priključnica na ovom rekorderu može samo
ostvariti ulaz DVC-SD signala, dok izlaz signala
nije moguć. DV priključak ne prihvaća MICRO
MV signale s opreme poput MICRO MV digitalne
video kamere s i.LINK priključnicom.
Više informacija potražite u napomenama na str. 77.
Podrobnosti o mjerama opreza pri povezivanju
ovog rekordera s drugom opremom potražite u
uputama za uporabu komponenata koje spajate.
Potreban i.-LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel
(tijekom DV presnimavanja).
i.LINK je zaštićeni naziv, a a je zaštićena oznaka.
105
Vodič kroz dijelove i upravljanje
Za podrobnosti, pogledajte stranice u zagradama.
Daljinski upravljač
A TV/DVD prekidač (19)
B Tipka Z (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (29)
C Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (22)
D Tipka HDD (31)
Tipka DVD (29)
E Tipke PROG +/– (31)
Tipka + ima ispupčenu točku*.
F Brojčane tipke (45, 60)
Tipka SET (45)
Brojčana tipka 5 ima ispupčenu točku*.
G Tipke 2 (glasnoća) +/– (19)
H Tipka CLEAR/-/-- (desetice) (45)
I Tipka $ (audio) (55)
Tipka ' (titlovi) (55)
J Tipka INPUT SELECT (52, 77)
Tipka t TV/VIDEO (19)
K Tipka DISPLAY (34)
Tipka TIME/TEXT (34)
L Tipka ) (43, 45)
M Tipka SUR (surround) (55)
N Tipka SYSTEM MENU (79, 82)
Tipka TITLE LIST (32, 53, 61, 66)
Tipka TIMER LIST (48)
O Tipka TOP MENU (53)
P Tipka MENU (53)
Q Tipka </M/m/,/ENTER (22)
R Tipka O RETURN (48)
S Tipka TOOLS (29)
T Tipke T (ponavljanje)/U (preskakanje)
(32, 61)
U Tipke ./> (odabir prema naprijed/
natrag) (55)
V Tipke mc^/yCM (pretraživanje)
(55)
W Tipka VISUAL SEARCH (60)
106
X Tipka H (reprodukcija) (53)
X (pauza) tipka (55)
x (stop) tipka (53)
Tipka H ima ispupčenu točku*.
Y z REC tipka (31)
X REC PAUSE tipka (31)
x REC STOP tipka (31)
Z Tipka REC MODE (31)
a Tipke CHAPTER MARK/CHAPTER
ERASE (69)
b Tipka SYNCHRO REC (50)
c Tipka : (wide mod) (19)
d Tipka ) (kut kamere) (55)
e Prekidač COMMAND MODE (DVD 1, 2, 3)
(21)
f Tipka PROGRESSIVE (16)
* Ispupčena točka služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
, nastavlja se
107
Prednja strana uređaja
RDR-HX510
RDR-HX710/HX910
Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (22)
Pokazivač (35, 109)
Uložnica diska (29)
Indikatori TIMER REC (43) i SYNCHRO
REC (50)
E Tipka A (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (29)
F Tipka/indikator HDD (31)
Tipka/indikator DVD (29)
G X senzor daljinskog upravljača (19)
A
B
C
D
H Tipka H (reprodukcija) (53)
Tipka X (pauza) (55)
Tipka x (stop) (53)
I Tipka z REC (31)
Tipka X REC PAUSE (31)
Tipka x REC STOP (31)
J Tipke ./> (odabir prema naprijed/
natrag) (55)
K Tipke PROGRAM +/– (31)
Tipka + ima ispupčenu točku*.
L Tipka INPUT SELECT (52, 77)
M Tipka REC MODE (41)
N Priključnice LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
AUDIO L/R) (24)
O Priključnica a DV IN (77)
P Tipka ONE-TOUCH DUB (79)
* Ispupčena točka služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
108
Pokazivač na prednjoj strani uređaja
A Indikatori HDD/DVD
Prikaz odabranog medija i statusa
reprodukcije/snimanja/presnimavanja.
B Vrsta diska*/format snimanja
C Indikator NICAM (42)
D Indikatori audio signala (34)
E TV indikator (31)
F Prikaz (35):
• vremena reprodukcije/preostalog vremena
• trenutnog naslova/poglavlja/zapisa/indeksnog
broja
• vremena snimanja/moda snimanja
• sata
• broja programa
• indikatora TV Direct Rec (31): Natpis "TV"
se pojavljuje na desnoj strani pokazivača.
G Indikator ) (kut kamere) (55)
H Indikator SMARTLINK (14)
I Indikator PROGRESSIVE (16)
* DATA CD diskovi prikazuju se kao "CD".
z Savjet
Možete isključiti pokazivač dok je rekorder isključen tako da podesite opciju "Dimmer" na "Power Save" u izborniku
"Options" (str. 94).
Stražnja strana uređaja
A
B
C
D
Priključnica AERIAL IN/OUT (13)
Priključnica LINE 1 – TV (14)
Priključnica LINE 3/DECODER (23)
Priključnice COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (14)
E Priključnica AC IN (18)
F Priključnica LINE 2 OUT (S VIDEO) (14)
G Priključnice LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/
VIDEO) (14, 17)
H Priključnica LINE 4 IN (S VIDEO) (24)
I Priključnice LINE 4 IN (R-AUDIO-L/
VIDEO) (24)
J Priključnice DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL) (17)
109
Rječnik
Dolby Digital (str. 90)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila korporacija Dolby Laboratories. Ova
tehnologija je usklađena s višekanalnim surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i
postoji diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava iste diskretne kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka jednakog kao i kod Dolby Digital
Cinema audio sustava. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DTS (str. 90)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems, Inc..
Ova tehnologija je usklađena s višekanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal
stereo i postoji diskretni subwoofer kanal. DTS
osigurava iste diskretne kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DVD+R (str. 8)
DVD+R ("plus R") je disk za snimanje koji je
jednake veličine kao i DVD VIDEO disk. Na ovaj
disk može se snimati samo jednom. Snimak je
jednakog formata kao i DVD VIDEO.
DVD+RW (str. 8)
DVD+RW ("plus RW") je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
DVD-R (str. 8)
DVD-R je disk za snimanje koji je jednake veličine
kao i DVD VIDEO disk. Na ovaj disk se može
snimati samo jednom. Snimka je jednakog formata
kao i DVD VIDEO.
DVD VIDEO (str. 10)
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a.
Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani
na približno 1/40 svoje originalne veličine. DVD
također koristi tehnologije promjenljive brzine
kodiranja koja mijenja podatke za upis zavisno od
stanja slike. Zvučni podaci se snimaju u
višekanalnim formatima, primjerice Dolby Digital i
omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
MPEG Audio (str. 90)
Međunarodni standard sustava kodiranja za
komprimiranje audio signala koji je odobren od
strane ISO/IEC. MPEG 2 se koristi kod DVD-a i
omogućuje komprimiranje najviše 7,1-kanalnog
surround zvuka.
Naslov (str. 60)
Najdulji video ili audio zapis na DVD disku, filmu,
itd., kod video softvera, ili cijeli album kod
glazbenog softvera.
Normalan (Interlace) format (str. 16)
Interlace format prikazuje svaku drugu liniju slike
kao jedno "polje" i predstavlja standardnu metodu
prikaza slika na TV ekranu. Polje s parnim brojem
pokazuje linije slike označene parnim brojevima, a
polje s neparnim brojem pokazuje linije slike
označene neparnim brojevima.
Original (str. 65)
DVD-RW (str. 8)
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW diskovi
snimljeni u Video modu imaju isti format kao DVD
VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR (Video
Recording) modu omogućuju programiranje i
uređivanje snimljenog sadržaja.
110
Naslovi koji su zapravo snimljeni na DVD-RW
(VR mod) disk. Brisanje originalnih naslova
oslobađa prostor na disku.
Playlist (str. 65)
Informacija o reprodukciji kreirana od snimaka s
DVD-RW (VR mod) diska. Playlist ostavlja
originalne naslove u stanju u kakvom jesu i sadrži
samo informacije potrebne za kontrolu
reprodukcije. Playlist naslov zauzima malo prostora
na disku.
Poglavlje (str. 60)
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja koje je
manje od naslova. Naslov se sastoji od nekoliko
poglavlja. Ovisno o disku, može se dogoditi da
poglavlja nisu snimljena.
Progresivni format (str. 16)
Za razliku od Interlace formata koji izmjenično
prikazuje svaku drugu liniju slike (polja) za
stvaranje jednog okvira, progresivni format
odjednom prikazuje čitavu sliku kao jedan okvir.
To znači sljedeće: dok Interlace format može
prikazati 25 ili 30 okvira (50 – 60 polja) u jednoj
sekundi, u istom vremenu progresivni format
prikazuje 50 – 60 okvira. Ukupna kvaliteta slike se
povećava, te se zaustavljene slike, tekst i vodoravne
linije doimaju oštrijima.
Signal za zaštitu od kopiranja (str. 42)
Zaštita od kopiranja koju je postavio vlasnih
autorskih prava. Ovi signali dio su određenog
softvera ili TV programa i ograničavaju snimanje
na ovom rekorderu.
Tvrdi disk (str. 2)
Tvrdi disk je mehanički sustav koji se sastoji od
diskova i pogona. Diskovi su plosnate, okrugle,
tvrde ploče presvučene magnetskim medijem.
Magnetske glave snimaju podatke na diskove koji
se brzo okreću. Na taj način omogućeno je brzo i
učinkovito čitanje i zapisivanje podataka.
Zapisi (str. 60)
Glazbeni dijelovi na CD/VCD disku (dužina
pjesme).
111
Popis kodova jezika
Podrobnije podatke potražite na str. 87.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski; Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Reto-romanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodređeno
Kodovi područja
Podrobnije podatke potražite na str. 92.
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
2362
2376
2379
2390
2109
2427
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
Francuska
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Malezija
Meksiko
Nizozemska
Norveška
Novi Zeland
Njemačka
Pakistan
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
Download PDF

advertising