3-113-758-F1(1)
DVD Rekorder
Upute za uporabu
napomene, savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama potražite na:
z Ostale
www.sony-europe.com/myproduct.
RDR-GX350
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprječavanja opasnosti od
požara ili strujnog udara, nemojte
izlagati ureñaj utjecaju kiše ili
vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi
moglo doći do strujnog udara.
Prepustite popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti samo
stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Ne izlažite baterije prekomjernoj
toplini, npr. suncu, vatri i slično.
Ovaj ureñaj pripada grupi
laserskih ureñaja klase 1 (CLASS
1 LASER). Oznaka (CLASS 1
LASER PRODUCT) nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom
DVD rekorderu štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Ova naljepnica nalazi se na zaštitnom kućištu lasera u unutrašnjosti
ureñaja.
Upozorenja
• Ovaj ureñaj koristi napajanje
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Provjerite odgovara li napon
naveden na ureñaju naponu vaše
mreže.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
2
• Ureñaj postavite tako da se u
slučaju problema utikač može
odmah izvući iz utičnice.
Mjere opreza
Ovaj ureñaj ispitan je i utvrñeno
je da odgovara EMC
smjernicama uz uporabu kabela
duljine do 3 metra.
Zbrinjavanje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ovaj znak na ureñaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog
i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se ureñaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je ureñaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili ureñaj.
Proizvoñač ovog ureñaja je
Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni
zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i
sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja
o servisiranju ili jamstvu
obratite se na adrese navedene
u posebnom jamstvenom
listu.
O sigurnosti
Ako bilo kakav strani predmet ili
tekućina upadnu u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač
iz zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite ureñaj stručnoj
osobi na provjeru.
O izvorima napajanja
• Ureñaj nije odspojen od
napajanja sve dok jer mrežni
utikač spojen u utičnicu, čak i
ako je isključen.
• Ako nećete ureñaj koristiti
dulje vrijeme, obvezno
izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice. Pri tome prihvatite
utikač. Nemojte povlačiti
kabel.
O postavljanju
• Postavite ureñaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti ureñaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mekane podloge, primjerice
tepihe koji bi mogli blokirati
otvore za hlañenje s donje
strane.
• Ne postavljajte ureñaj u uske
prostore, poput police za knjige
ili ugradbenih ormarića.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline,
ili na mjesta koja se nalaze
pod izravnim utjecajem
sunčevih zraka, prekomjerne
prašine ili mehaničkih udara.
• Ne postavljajte ureñaj u nagnuti
položaj. On je namijenjen za
postavljanje samo u vodoravan
položaj.
• Ureñaj i diskove držite dalje
od opreme sa snažnim
magnetima, poput
mikrovalnih pećnica ili velikih
zvučnika.
• Na ureñaj nemojte stavljati
teške predmete.
O snimanju
Zaštita od kopiranja
O ovom priručniku
Prvo napravite probno snimanje
prije važnih prigoda.
Rekorder je opremljen sustavom
za zaštitu od kopiranja, pa
programi koji se primaju preko
vanjskog prijemnika (nije
isporučen) mogu sadržavati
signale za zaštitu od kopiranja
(funkcija zaštite od kopiranja).
Takve programe možda neće
biti moguće snimati (ovisno o
vrsti signala).
• U ovom priručniku koristi se
naziv "disk" općenito za DVD
ili CD diskove, osim ako se
drugačije ne navodi u tekstu
ili na slikama.
• Na početku svakog odlomka
navedeni su simboli, primje, koji upućuju na
rice
koje medije se opisana
funkcija odnosi.
• Upute u ovom priručniku
opisuju korištenje daljinskog
upravljača. Takoñer možete
koristiti tipke na ureñaju ako
je njihov naziv jednak ili
sličan onome na daljinskom
upravljaču.
• Primjeri izbornika na zaslonu
korišteni u ovom priručniku
možda neće biti jednaki
prikazu na zaslonu vašeg TV
prijemnika.
• Objašnjenja o DVD diskovima
u ovom priručniku odnose se
na DVD diskove snimljene na
ovom rekorderu. Objašnjenja
se ne odnose na DVD diskove
koji su snimljeni na drugim
rekorderima i koji se reproduciraju na ovom rekorderu.
Gubitak snimljenog
materijala
Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen
uslijed kvara rekordera ili ako je
snimljeni sadržaj izgubljen ili
oštećen zbog kvara ili popravka.
Sony neće vratiti, obnoviti ili
replicirati snimljeni sadržaj ni u
kojim uvjetima.
Autorska prava
• Televizijski programi, filmovi,
videokasete, diskovi i drugi
materijali mogu biti zaštićeni.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti s odredbama zakona o
zaštiti autorskih prava.
Takoñer, uporaba rekordera s
kabelskom televizijom može
zahtijevati dozvolu od tvrtke
koja emitira program i/ili
vlasnika programa.
• Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju
za zaštitu autorskih prava koja
zaštićena patentima i drugim
sustavima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba
ove zaštite mora biti odobrena
od tvrtke Macrovision i namijenjena je za kućnu i druge
ograničene oblike primjene,
osim ako nije izdano odobrenje
od tvrtke Macrovision. Reverzno inženjerstvo i rastavljanje
ureñaja su zabranjeni.
• Ovaj ureñaj sadrži FontAvenue®
fontove, licenca tvrtke NEC.
FontAvenue je zaštićeni naziv
tvrtke NEC.
VAŽNO UPOZORENJE
Upozorenje: Ovaj rekorder
može neodreñeno vrijeme
reproducirati statičnu sliku
ili izbornike na zaslonu. Ako
dulje vrijeme ostavite
statičnu sliku ili izbornik na
zaslonu TV prijemnika,
postoji opasnost od trajnog
oštećenja zaslona. Naročito
su osjetljivi plazma zasloni i
projekcijski TV prijemnici.
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavatelja.
3
Sadržaj
UPOZORENJE.................................................................................................... 2
Mjere opreza....................................................................................................... 2
Vodič kroz vrste diskova .................................................................................... 7
Diskovi za snimanje i reprodukciju ............................................................... 7
Diskovi koji se mogu reproducirati ............................................................... 9
Spajanje i podešavanje .............................................................................. 11
Spajanje rekordera ........................................................................................... 11
Korak 1: Spajanje antenskog kabela ................................................................ 12
Korak 2: Spajanje video kabela/HDMI kabela .................................................. 13
Značajka SMARTLINK (samo za SCART vezu) .......................................... 15
O funkcijama HDMI Control za 'BRAVIA' Theatre Sync
(samo za HDMI vezu)............................................................................ 15
Korak 3: Spajanje audio kabela/HDMI kabela .................................................. 16
Korak 4: Spajanje mrežnog kabela ..................................................................... 17
Korak 5: Priprema daljinskog upravljača .......................................................... 18
Upravljanje TV prijemnikom pomoću daljinskog upravljača ....................... 18
Ako imate Sony DVD uređaj ili više Sony DVD rekordera........................... 19
Promjena programske pozicije rekordera pomoću daljinskog
upravljača ............................................................................................. 19
Korak 6: Easy Setup......................................................................................... 20
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem ............................................. 22
Spajanje preko priključnice LINE 1/DECODER .......................................... 22
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera ........... 23
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik ....................................................... 24
Spajanje s vanjskim dekoderom....................................................................... 25
Spajanje dekodera ..................................................................................... 25
Podešavanje analognih PAY-TV/ Canal Plus programa ............................. 26
Osam osnovnih postupaka — Upoznavanje s DVD rekorderom
1. Ulaganje diska .............................................................................................. 28
2. Snimanje programa ...................................................................................... 28
Provjera statusa diska pri snimanju............................................................ 29
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List).............................................. 30
4. Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije ......................... 32
5. Promjena naziva snimljenog programa ........................................................ 33
6. Imenovanje i zaštita diska ............................................................................ 35
Imenovanje diska........................................................................................ 35
Zaštita diska ............................................................................................... 35
7. Priprema diska za reprodukciju na drugom DVD uređaju (finaliziranje)......... 36
Poništavanje finaliziranja ............................................................................ 38
8. Ponovno formatiranje diska.......................................................................... 39
4
Snimanje pomoću timera........................................................................... 40
Prije snimanja ................................................................................................... 40
Mod snimanja............................................................................................. 40
Snimanje stereo i dvojezičnih programa .................................................... 41
Slike koje se ne mogu snimati.................................................................... 41
Snimanje pomoću timera ................................................................................. 42
Korištenje funkcije brzog podešavanja timera............................................ 44
Podešavanje kvalitete slike za snimanje .................................................... 44
Kreiranje poglavlja u naslovu...................................................................... 45
Provjera/promjena/ otkazivanje podešavanja timera (Timer List) ..................... 46
Snimanje sa spojene opreme ........................................................................... 47
Snimanje sa spojene opreme pomoću timera (sinkronizirano snimanje).... 47
Snimanje sa spojene opreme bez timera ................................................... 49
Reprodukcija .............................................................................................. 50
Reprodukcija snimljenog programa/DVD diska................................................ 50
Opcije reprodukcije .................................................................................... 52
Ponavljanje reprodukcije određenog dijela (A-B Repeat) ........................... 54
Ponavljanje reprodukcije (Repeat)................................................................. 54
Izrada vlastitog programa (Programme) ..................................................... 55
Podešavanje kvalitete slike ........................................................................ 55
Traženje vremena/ naslova/poglavlja/zapisa, itd.............................................. 57
Brisanje i editiranje .................................................................................... 58
Prije editiranja................................................................................................... 58
Brisanje i editiranje naslova.............................................................................. 59
Brisanje dijela naslova (A-B Erase)............................................................. 60
Brisanje i editiranje poglavlja ............................................................................ 61
Dijeljenje poglavlja (Divide) ......................................................................... 61
Brisanje poglavlja (Erase) ........................................................................... 62
Spajanje više poglavlja (Combine)................................................................. 62
Izrada i editiranje playliste................................................................................... 62
Premještanje Playlist naslova (Move) ......................................................... 63
Spajanje više Playlist naslova (Combine) ................................................... 63
Dijeljenje Playlist naslova (Divide).................................................................. 63
Premještanje poglavlja (Move).................................................................... 64
Audio zapisi ................................................................................................ 65
Reprodukcija audio zapisa s CD/DVD diska .................................................... 65
Opcije reprodukcije .................................................................................... 65
Ponavljanje reprodukcije određenog dijela (A-B Repeat) ........................... 66
Ponavljanje reprodukcije (Repeat)................................................................. 66
Izrada vlastitog programa (Programme) ..................................................... 67
Traženje audio zapisa....................................................................................... 68
5
JPEG slikovne datoteke.............................................................................. 69
Uporaba liste "Photo Album" ........................................................................... 69
Gledanje JPEG slike ................................................................................... 70
Reprodukcija slideshowa ........................................................................... 70
Podešavanja uređaja .................................................................................. 72
Podešavanje postavki diska (Disc Setup) ........................................................ 72
Postavke rekordera (Basic) .............................................................................. 73
Postavke antenskog prijema (Tuner) ................................................................ 75
Automatsko podešavanje kanala ............................................................... 75
Ručno podešavanje kanala ........................................................................ 75
Razvrstavanje programa............................................................................. 78
Video postavke (Video In/Out).......................................................................... 78
Postavke ulaza zvuka (Audio In) ....................................................................... 80
Postavke izlaza zvuka (Audio Out) ................................................................... 81
Postavke jezika (Language) ................................................................................. 82
Postavke snimanja (Recording) ........................................................................ 83
Postavke reprodukcije (Recording) .................................................................. 86
HDMI postavke (HDMI Output)......................................................................... 88
Ostala podešenja (Options) .............................................................................. 90
Dodatne informacije ................................................................................... 92
U slučaju problema .......................................................................................... 92
Resetiranje rekordera ....................................................................................... 98
Napomene o ovom rekorderu .......................................................................... 98
Tehnički podaci ................................................................................................ 99
O MP3 audio zapisima, JPEG slikovnim datotekama i DivX video
datotekama .............................................................................................. 100
Vodič kroz dijelove i upravljanje ..................................................................... 102
Popis kodova jezika ....................................................................................... 105
Kodovi područja ............................................................................................. 106
6
Vodič kroz vrste diskova
Diskovi za snimanje i reprodukciju
Oznaka na
disku
Vrsta
Oznake koriFormatiranje
štene u ovom
(novi diskovi)
priručniku
Kompatibilnost s drugim
DVD uređajima
(finaliziranje)
Automatsko formatiranje u +VR
modu (DVD+RW
VIDEO)
Može se reproducirati na
DVD+RW kompatibilnim
ureñajima (automatsko
finaliziranje)
VR
mod
Formatirajte u VR
modu (str. 28)
Može se reproducirati samo
na VR mod kompatibilnim
ureñajima (finaliziranje
nije potrebno)
Video
mod
Formatirajte u
Video modu
(str. 28)
Može se reproducirati na
većini DVD ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 36)
DVD+RW
DVD-RW
DVD+R
Automatsko forma- Može se reproducirati na
tiranje u +VR modu većini DVD ureñaja (fina(DVD+R VIDEO) liziranje je nužno) (str. 36)
DVD+R DL
DVD-R
VR mod
Formatiranje u VR
modu (str. 28)*1
Formatiranje
pomoću izbornika
"Format" (str. 39).
DVD-R
DL
Video
mod
Automatsko
formatiranje u
Video modu
Može se reproducirati samo
na DVD-R ureñajima
kompatibilnim s VR
modom (finaliziranje je
nužno) (str. 36)
Može se reproducirati na
većini DVD ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 36)
, nastavlja se
7
Upotrebljivi diskovi (do travnja 2007.)
• DVD+RW diskovi brzine 8x ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.2 s
CPRM*2) brzine 6x ili sporiji
• DVD+R diskovi brzine 16x ili sporiji
• DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.1 s
CPRM*2) brzine 16x ili sporiji
• DVD+R DL (Double Layer) diskovi
brzine 8x ili sporiji
• DVD-R DL (Dual Layer) diskovi brzine
8x ili sporiji (Ver. 3.0 s CPRM*2)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R
DL", "DVD-R" i "DVD-R DL" su zaštitni znakovi.
*1
Ako se u ovaj rekorder uloži neformatirani
DVD-R disk , formatirat će se automatski u Video
mod. Za formatiranje novog DVD-R diska u VR
mod, upotrijebite izbornik "Format" (str. 39).
*2
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
autorska prava snimaka.
Diskovi na koje se ne može snimati
• DVD-RAM diskovi
8
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Oznaka na
disku
Oznake korištene u ovom Značajke
priručniku
DVD VIDEO
Diskovi poput filmova koji se mogu
kupiti ili iznajmiti
Ovaj rekorder takoñer prepoznaje
DVD-RAM* kao DVD Video
kompatibilne diskove.
VIDEO CD
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u
VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW u music
CD formatu
DATA DVD
—
DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM*
diskovi koji sadrže MP3 audio zapise ili
DivX video datoteke
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM diskovi
koji sadrže MP3 audio zapise, JPEG
slikovne datoteke ili DivX video datoteke
DATA CD
—
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji
sadrže MP3 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke ili DivX video datoteke
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni nazivi.
DivX, DivX Certified i pripadajući znakovi su
zaštićeni nazivi tvrtke DivX, Inc. i upotrebljavaju
se uz licencu.
DivX® je postupak kompresije videozapisa kojeg
je razvila tvrtka DivX, Inc.
* Ako DVD-RAM ima cartridge, uklonite ga prije
reprodukcije.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• PHOTO CD diskovi
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u nekom od gore navedenih
formata.
• Dijelovi s podacima na CD-Extra diskovima
• BD diskovi
• HD DVD diskovi
• Diskovi snimljeni AVCHD-kompatibilnim
DVD video kamerama
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R diskovi koji ne sadrže
DVD video, DivX video, JPEG slikovne
datoteke ili MP3 audio zapise.
• DVD Audio diskovi
• DVD-RAM s cartridgeom
• HD sloj na Super Audio CD diskovima
• DVD VIDEO diskovi s drugim
regionalnim kodom (str. 10).
• DVD diskovi koji nisu finalizirani, a
snimljeni su na drugom rekorderu.
Maksimalan broj naslova koje je moguće
snimiti
Disk
Broj naslova
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
, nastavlja se
9
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO i
VIDEO-CD diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD VIDEO
i VIDEO CD diskova mogu namjerno biti
podešene softverskim sustavom. S obzirom
da rekorder reproducira DVD VIDEO/
VIDEO CD diskove prema sadržaju diska i
softveru, neke mogućnosti reprodukcije
možda neće biti na raspolaganju. Provjerite
upute uz DVD VIDEO i VIDEO CD disk.
Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na
stražnjoj strani ureñaja i može reproducirati
samo DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) s identičnim regionalnim kodom.
Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih
prava.
mogu
DVD VIDEO diskovi s oznakom
se takoñer reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
"Playback prohibited by region code".
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da nema
oznake regionalnog koda iako je
reprodukcija DVD VIDEO diska zabranjena
regionalnim ograničenjima.
Regionalni kôd
Glazbeni CD diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD diskova.
U novije vrijeme mogu se u prodaji naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od njih nije moguće
reproducirati u ovom ureñaju jer nisu u CD
formatu.
Napomena o DualDisc diskovima
Ovaj ureñaj je namijenjen za reprodukciju
diskova usklañenih sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc je dvostrani disk koji
sadrži snimljen DVD materijal na jednoj
strani i digitalni audio materijal na drugoj.
Imajte na umu da ovaj ureñaj ne može
reproducirati audio stranu DualDisc diska jer
ti diskovi nisu usklañeni s Compact Disc
(CD) standardom.
10
b Napomene
• Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-RW/CD-R diskove nije moguće reproducirati
na ovom rekorderu zbog kakvoće zapisa, fizičkog
stanja diska ili značajki ureñaja za snimanje i
softvera za obradu. Disk nije moguće reproducirati
ako nije pravilno finaliziran. Dodatne upute
možete pronaći u uputama uz ureñaj za snimanje.
• Nije moguće zajedno koristiti VR i Video mod
na istom DVD-RW disku. Želite li promijeniti
format diska, ponovno formatirajte disk (str. 39).
Imajte na umu da se sadržaj diska briše
formatiranjem.
• Nije moguće skratiti vrijeme snimanja, čak ni
kod diskova za velike brzine.
• Preporučujemo da koristite diskove s oznakom
"For Video" na pakiranju.
• Nije moguće dodati nove snimke na DVD+R,
DVD-R ili DVD-RW (Video mod) diskove koji
već sadrže snimke napravljene na nekom drugom
DVD ureñaju.
• Ponekad nije moguće dodati nove snimke na
DVD+RW diskove snimljene na drugom DVD
ureñaju. Ako dodate novu snimku, obratite pažnju
da će ovaj rekorder presnimiti DVD izbornik.
• Nije moguće editirati snimke na DVD+RW,
DVD-RW (Video mod), DVD+R ili DVD-R
diskovima koje su izrañene na drugoj DVD
opremi.
• Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj
rekorder ne može prepoznati, ti podaci se mogu
obrisati.
• Ovisno o značajkama diska, možda nećete moći
snimati na neke diskove za snimanje.
• Nemojte ulagati diskove za koje nije moguće
snimanje ili reprodukcija na ovom rekorderu. U
protivnom možete uzrokovati probleme u radu.
Spajanje i podešavanje
Spajanje rekordera
Slijedite korake od 1 do 6 kako biste spojili i podesili rekorder. Mrežni kabel spojite tek u
"Koraku 4: Spajanje mrežnog kabela" na str. 17.
b Napomene
• U poglavlju "Tehnički podaci" (str. 99) pogledajte popis isporučenog pribora.
• Čvrsto spojite priključke kako biste izbjegli pojavu neželjenih šumova.
• Provjerite upute uz ureñaje koje ćete spajati.
• Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom koji nema SCART ili video ulaznu priključnicu.
• Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz mrežne utičnice svaki ureñaj kojeg mislite spojiti.
11
Korak 1: Spajanje antenskog kabela
Slijedite donji prikaz za spajanje antenskog kabela.
Zid
na AERIAL IN
DVD rekorder
TV prijemnik
na AERIAL OUT
na antenski ulaz
antenski kabel (isporučen)
: tok signala
1
2
12
Odspojite antenski kabel s TV prijemnika i spojite ga u AERIAL IN priključnicu na
stražnjoj strani rekordera.
Spojite AERIAL OUT iz rekordera s antenskim ulazom TV prijemnika pomoću
priloženog antenskog kabela.
Korak 2: Spajanje video kabela/HDMI kabela
Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja A do E, ovisno o priključnicama na vašem TV
prijemniku, projektoru ili audio komponenti poput AV pojačala (prijemnika). Na taj način
ćete moći gledati sliku.
TV prijemnik
Audio/video
kabel (nije
isporučen)
TV, projektor ili audio
komponenta
na LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART kabel (nije isporučen)
(žuti)
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
(zeleno)
(plavo)
(crveno)
na COMPONENT
VIDEO OUT
(zeleno)
(plavo)
na LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Komponentni video
kabel (nije isporučen)
na HDMI OUT
S-video kabel
(nije isporučen)
HDMI kabel
(nije isporučen)
(crveno)
TV, projektor ili
audio komponenta
TV, projektor ili
audio komponenta
TV, projektor ili
audio komponenta
: tok signala
, nastavlja se
13
A Spajanje preko SCART ulazne
priključnice
Kad podešavate "LINE 3 Out" na "S-Video"
ili "RGB" u "Video In/Out" (str. 79),
upotrijebite SCART kabel koji odgovara
odabranom signalu.
B Spajanje preko video ulaza
Moći ćete uživati u standardnoj kvaliteti slika.
Kad spajate na HDMI priključnicu
Slijedite donje korake. Nepravilno rukovanje
može oštetiti HDMI priključnicu i priključak.
1 Pažljivo poravnajte HDMI priključnicu
na stražnjoj strani rekordera i HDMI
priključak tako da provjerite njihov
oblik. Priključak ne smije biti okrenut
naopako ili neravan.
C Spajanje preko S VIDEO ulazne
priključnice
Dobit ćete sliku visoke kvalitete.
D Spajanje preko komponentnih video
ulaza (Y, PB/CB, PR/CR)
Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike i
vjernoj reprodukciji boja.
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju
progresivnih signala u formatu 525p/ 625p,
trebate koristiti ovaj način spajanja i podesiti
"Progressive" na "Compatible" u "Easy
Setup" izborniku (str 20). Zatim podesite
"Component Video Out" na "Progressive" u
izborniku "Video In/Out" kako biste uključili
progresivni video signal. Za detalje pogledajte "Component Video Out" na str. 79.
Priključak je okrenut
naopako
2
Nije ravan
Umetnite HDMI priključak ravno u
HDMI priključnicu.
Nemojte ga savijati ili primjenjivati silu.
E Spajanje preko HDMI priključnice
Uz uporabu certificiranog HDMI kabela
(nije isporučen) možete uživati u visokoj
kvaliteti digitalne slike i zvuka preko HDMI
OUT priključnice.
Spajate li Sony TV prijemnik kompatibilan s
funkcijom HDMI Control , pogledajte str. 15.
Za gledanje slike sa spojenog set top box
prijemnika samo putem SCART kabela,
uključite rekorder.
b Napomene
• Prilikom pomicanja rekordera obavezno odspojite
HDMI kabel.
• Budite pažljivi ako stavljate rekorder sa spojenim
HDMI kabelom u ormarić jer se HDMI priključnica ili kabel mogu oštetiti.
• Nemojte zakretati HDMI priključak prilikom
spajanja ili odspajanja iz HDMI priključnice
kako biste izbjegli oštećenja.
Pri reprodukciji slike širokog formata
Ponekad snimljena slika neće stati na zaslon
vašeg TV prijemnika. Za promjenu veličine
slike, pogledajte str. 86.
Ako spojite uređaj na videorekorder
Spojite videorekorder u LINE 1/DECODER
priključnicu na rekorderu (str. 22).
14
b Napomene
• Ne povezujte rekorder i TV prijemnik s više od
jedne vrste video kabela odjednom.
• Nemojte istodobno izvesti povezivanja A i E.
• Ako spojite rekorder s TV prijemnikom preko
SCART priključnica, televizijski ulaz automatski
se podešava na rekorder pri pokretanju reprodukcije. Ako je potrebno, pritisnite tipku t TV
na daljinskom upravljaču želite li vratiti ulaz na
TV prijemnik.
• Spajate li rekorder na TV s funkcijom
SMARTLINK, podesite "LINE 3 Out" na
"Video" u izborniku "Video In/Out".
• Nije moguće spojiti HDMI OUT priključnicu
(način spajanja E) s DVI priključnicama koje ne
podržavaju HDCP (primjerice, DVI priključnice
na računalnim monitorima).
• Komponentni video i RGB signali se ne
reproduciraju kad koristite HDMI vezu.
* Ovaj DVD rekorder sadrži High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologiju.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
Značajka SMARTLINK (samo za
SCART vezu)
Ako priključeni TV prijemnik (ili druga
priključena oprema, kao što je set top box)
podržava SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 ili T-V LINK*5, ovaj rekorder
omogućuje sljedeće SMARTLINK funkcije:
• One Touch Play (str. 51)
• Preset Download
Možete kopirati podatke iz TV prijemnika
u rekorder i podesiti rekorder prema tim
podacima u "Easy Setup" postupku.
• NexTView Download
Možete jednostavno podesiti timer korištenjem NexTView Download funkcije na
svom TV prijemniku.
Priprema SMARTLINK značajki
Podesite "LINE 3 Out" na "Video" u izborniku
"Video In/Out" (str. 79) i "SMARTLINK"
na "This Recorder Only" u izborniku
"Options" (str. 91).
b Napomene
• Za pravilno funkcioniranje značajke
SMARTLINK potreban vam je potpuno ožičeni
21-pinski SCART kabel.
Takoñer pogledajte upute za uporabu svog TV
prijemnika.
• Ne reagiraju svi TV prijemnici na gore opisane
funkcije.
*1
"MEGALOGIC" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Grundig.
*2
"EASYLINK" i "CINEMALINK" su zaštitni
znakovi tvrtke Philips.
*3
"Q-Link" i "NexTView Link" su zaštitni
znakovi tvrtke Panasonic.
*4
"EURO VIEW LINK" je zaštitni znak tvrtke
Toshiba.
*5
"T-V LINK" je zaštitni znak tvrtke JVC.
O funkcijama HDMI Control za
'BRAVIA' Theatre Sync (samo za
HDMI vezu)
Ako HDMI kabelom (opcija) spojite Sony
komponente kompatibilne s funkcijom HDMI
Control, na raspolaganju su vam sljedeće
funkcije koje pojednostavljuju rukovanje:
• One-Touch Play (str. 51)
• System Power Off
Kad isključite TV prijemnik njegovim
daljinskim upravljačem, automatski se
isključuju i komponente kompatibilne s
funkcijom HDMI Control.
Priprema 'BRAVIA' Theatre Sync značajki
Podesite "HDMI Control" na "On" u
izborniku "HDMI Output" (str. 90). Detalje
o postavkama TV prijemnika potražite u
njegovim uputama za uporabu.
b Napomene
• Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija HDMI
Control možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu komponente.
• Rekorder podržava samo funkciju reprodukcije
značajke HDMI Control. Kad koristite funkcije
HDMI Control, na TV zaslonu se pojavi poruka
"Player".
15
Korak 3: Spajanje audio kabela/HDMI kabela
Odaberite način spajanja A ili B, ovisno o priključnicama na vašem TV prijemniku, projektoru
ili audio komponenti poput AV pojačala (prijemnika) kako biste omogućili reprodukciju zvuka.
[Zvučnici]
[Zvučnici]
Stražnji (R)
Stražnji (L)
Audio komponenta s
dekoderom
Prednji (L)
Prednji (R)
Subwoofer
Središnji
na koaksijalni/HDMI digitalni ulaz
ili
HDMI kabel
(nije isporučen)
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
na HDMI OUT
na DIGITAL OUT (COAXIAL)
na LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD rekorder
(žuti)
(bijeli)
(bijeli)
(crveni)
(žuti)*
Audio-video kabel
(nije isporučen)
(crveni)
TV, projektor ili audio
komponenta
: tok signala
* Žuta priključnica koristi se za video signale (str. 13).
A Digitalna ulazna audio priključnica
Ako vaša audio komponenta ima Dolby*1
Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i
digitalnu ulaznu priključnicu, upotrijebite
ovaj način spajanja. Možete uživati u Dolby
Digital (5.1 kanala), DTS (5.1 kanala) i
MPEG audio (5.1 kanala) surround efektima.
16
Spojite li Sony audio komponentu kompatibilnu s funkcijom HDMI Control, pogledajte
upute za uporabu te komponente.
B Ulazne audio priključnice L/R
(lijevo/desno)
Kod ovog načina spajanja, zvuk se reproducira preko oba zvučnika na TV prijemniku
ili audio komponenti.
z Savjet
Za upute o pravilnom postavljanju zvučnika,
pogledajte upute uz opremu koju priključujete.
b Napomene
• Nemojte spajati audio izlaze svog TV prijemnika
na LINE IN (R-AUDIO-L) priključnice u isto
vrijeme. Na taj način pojavit će se neželjeni
šumovi u zvučnicima TV prijemnika.
• Kod povezivanja B ne spajajte priključnice LINE
IN (R-AUDIO-L) i LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
na audio izlaze TV prijemnika istovremeno. Na
taj način pojavit će se neželjeni šumovi u
zvučnicima TV prijemnika.
• Nakon što ste izvršili spajanja na način A, izvedite prikladna podešavanja u izborniku "Audio
Out" (str. 81). U protivnom se iz zvučnika neće
čuti zvuk ili će se čuti glasan šum.
• Ako spojite rekorder s audio komponentom
pomoću HDMI kabela, potrebno je učiniti nešto
od sljedećeg:
– Spojiti audio komponentu s TV prijemnikom
pomoću HDMI kabela, ili
– Spojiti rekorder s TV prijemnikom pomoću
video kabela koji nije HDMI (komponentni
video kabel, S VIDEO kabel ili audio/video
kabel).
Korak 4: Spajanje mrežnog
kabela
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključnicu na rekorderu. Nakon toga
priključite kabele napajanja rekordera i TV
prijemnika u mrežnu utičnicu. Nakon priključivanja mrežnog kabela morate pričekati
nekoliko trenutaka prije rukovanja
rekorderom. Rekorderom možete upravljati
kad se pojave indikatori na pokazivaču i kad
rekorder uñe u pripravno stanje.
Ako ste priključili dodatnu opremu na ovaj
rekorder (str. 22), svakako priključite mrežni
kabel tek nakon što završite sva ostala
spajanja.
u AC IN
u mrežnu utičnicu
*1
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
Dolby Laboratories.
*2
"DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi
Digital Theater Systems, Inc.
17
Korak 5: Priprema
daljinskog upravljača
Rekorderom možete upravljati pomoću priloženog daljinskog upravljača. Umetnite dvije
R6 (veličine AA) baterije pazeći da oznake
3 i # odgovaraju oznakama + i – u pretincu
za baterije. Pri korištenju daljinskog upravljača, usmjerite upravljač prema senzoru X
na rekorderu.
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača
Možete podesiti signal daljinskog upravljača
tako da se njime može upravljati i TV
prijemnikom.
b Napomene
• Ovisno o priključenom ureñaju, možda nećete
moći koristiti neke ili sve tipke za upravljanje
TV prijemnikom.
• Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni
kodni broj se briše.
Brojčane
tipke
b Napomene
• Ako priloženi daljinski upravljač izaziva smetnje
na drugim Sony DVD rekorderima ili ureñajima
koje posjedujete, promijenite broj komandnog
moda za ovaj rekorder (str. 19).
• Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli
opasnost curenja ili korozije. Nemojte dodirivati
tekućinu golim rukama ako doñe do curenja.
Pripazite na sljedeće:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije
zajedno ili baterije različitih proizvoñača.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite
tekućinu iz pretinca za baterije i umetnite nove
baterije.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
(s oznakom X na prednjoj strani ureñaja) jakom
svjetlu, poput izravnog sunčevog svjetla ili
svjetiljaka. Rekorder možda neće reagirati na
daljinski upravljač.
• Kad mijenjate baterije u daljinskom upravljaču,
kodni broj i komandni mod se mogu resetirati na
tvorničke postavke. Ponovno podesite
odgovarajući kodni broj i komandni mod.
18
1
Držite pritisnutu tipku TV ?/1 na
donjem dijelu daljinskog upravljača.
Nemojte pritisnuti tipku ?/1 na gornjem
dijelu daljinskog upravljača.
2
Unesite kodni broj proizvođača pomoću
brojčanih tipaka dok je pritisnuta tipka
TV ?/1.
Primjerice, za unos kodnog broja "09",
prvo pritisnite "0" i zatim "9". Nakon
unosa znamenaka, otpustite tipku TV ?/1.
Kodni brojevi TV prijemnika kojima
možete upravljati
Ako je prikazano više brojeva, pokušajte
unijeti jedan po jedan broj dok ne pronañete koji radi s vašim TV prijemnikom.
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (standardno)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Možete rukovati sljedećim funkcijama:
Tipke
Funkcije
TV ?/1
Uključuje i isključuje
TV prijemnik
TV 2
(glasnoća) +/–
Podešava glasnoću
zvuka na TV-u
TV PROG +/–
Odabire program na
TV prijemniku
TV t
(odabir ulaza)
Mijenja izvor ulaznog
signala
Funkcija tipke TV/DVD
(samo kod SCART veze)
Pomoću tipke TV/DVD mijenja se TV i DVD
mod. Pritisnite tipku TV/DVD kad je ureñaj
zaustavljen ili se na TV zaslonu ne pojavi
izbornik. Usmjerite daljinski upravljač prema
rekorderu kad koristite tu tipku.
TV mod: odaberite kad uglavnom koristite
tuner TV-a. Kad pokrenete reprodukciju,
ulazni izvor TV-a se automatski podesi na
rekorder. Kad pritisnete tipku x (stop) tijekom
reprodukcije, pojavi se program ugoñen putem
TV-a ili vanjske opreme.
DVD mod: odaberite kad uglavnom koristite
tuner DVD-a. Kad pritisnete tipku x (stop)
tijekom reprodukcije, pojavi se program
ugoñen putem rekordera.
Za provjeru trenutnog moda pritisnite
DISPLAY (str. 32).
Ako imate Sony DVD uređaj ili
više Sony DVD rekordera
Ako priloženi daljinski upravljač uzrokuje
smetnje u radu drugih Sony DVD rekordera
ili ureñaja, promijenite broj komandnog
moda ovog rekordera i priloženog daljinskog
upravljača tako da bude različit od drugog
Sony rekordera ili ureñaja, nakon provedenog
postupka podešavanja "Korak 6: Easy Setup".
Standardni broj komandnog moda ovog
rekordera i priloženog daljinskog upravljača
je DVD3. Broj komandnog moda možete
provjeriti na pokazivaču ureñaja. Detalje
potražite na str. 91.
Standardni broj komandnog moda ovog
rekordera i priloženog daljinskog upravljača
je DVD3. Ako se komandni modovi
daljinskog upravljača i rekordera razlikuju,
daljinski upravljač ne radi. Podesite isti
komandni mod.
Promjena programske pozicije
rekordera pomoću daljinskog
upravljača
Možete promijeniti programsku poziciju
rekordera pomoću brojčanih tipaka.
Brojčane
tipke
Primjer: za kanal 50
Pritisnite "5", "0" i zatim ENTER.
19
Korak 6: Easy Setup
Izvedite osnovna podešavanja slijedeći upute
funkcije "Easy Setup" na zaslonu.
Pripazite da ne odspojite kabele ili prekinete
"Easy Setup" funkciju tijekom postupka.
Auto Channel Setting
Ako spojite TV prijemnik bez funkcije
SMARTLINK, odaberite "Auto Scan".
Zatim odaberite zemlju/regiju tipkama
</, i pritisnite ENTER. Redoslijed
programa bit će podešen u skladu s
odabranom zemljom/regijom.
Spojite li TV prijemnik s funkcijom
SMARTLINK, odaberite "Download
from TV". Zatim odaberite zemlju/regiju
tipkama </, i pritisnite ENTER.
Podaci s tunera će se kopirati s TV-a na
rekorder (detalje potražite u uputama za
uporabu TV-a).
Želite li preskočiti ovo podešavanje,
odaberite "Do not set". Za ručno
podešavanje redoslijeda programa
pogledajte str. 75.
1
Uključite rekorder i TV prijemnik te
odaberite ulazni signal TV prijemnika
tako da se signal iz rekordera pojavi na
TV zaslonu.
Pojavi se izbornik "Language".
• Ako se izbornik "Language" ne pojavi,
odaberite "Easy Setup" u izborniku
"Basic" u "Initial Setup" u sistemskom
izborniku (str. 74).
2
Odaberite jezik izbornika tipkama
</M/m/, i pritisnite ENTER.
Clock Setting
Odaberite "Auto" ako vaš lokalni
program emitira vremenski signal. Pojavi
se izbornik "Auto Clock Setting".
1 Tipkama </, odaberite program
koji emitira vremenski signal.
2 Tipkom m odaberite "Start" i
pritisnite ENTER.
Ako ne možete pronaći vremenski
signal, pritisnite O RETURN i
ručno podesite točno vrijeme.
Odaberite "Manual" za ručno podešavanje
točnog vremena. Pojavi se izbornik
"Manual Clock Setting".
1 Tipkama </, odaberite svoju
vremensku zonu i pritisnite m.
2
Pojavi se uvodna poruka.
3
Tipkama M/m odaberite "Start" i
pritisnite ENTER.
Slijedite poruke na zaslonu za sljedeća
podešenja.
20
3
Odaberite "On" tipkama </, ako
ste na ljetnom vremenu i pritisnite
ENTER.
Tipkama </M/m/, odaberite dan,
mjesec, godinu, sate i minute i pritisnite ENTER za pokretanje sata.
TV Screen Size (str. 86)
Imate li wide screen TV, odaberite "Wide
(16:9)", a imate li standardni, odaberite
"Standard (4:3)". To će odrediti način
prikazivanja wide screen slika na TV
zaslonu.
Progressive
Kad putem priključnica COMPONENT
VIDEO OUT ovaj rekorder spojite na
TV koji podržava progresivni format,
odaberite "Compatible".
4
Tipkama M/m odaberite "Finish Setup"
i pritisnite ENTER.
"Easy Setup" postupak je dovršen.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
z Savjet
Želite li ponovno pokrenuti "Easy Setup",
odaberite "Easy Setup" u "Basic" unutar "Initial
Setup" u sistemskom izborniku (str. 74).
21
Spajanje s videorekorderom ili sličnim uređajem
Nakon što izvadite mrežni kabel rekordera iz utičnice, spojite videorekorder ili sličan ureñaj
na LINE IN priključnice rekordera.
Takoñer pogledajte upute uz ureñaj kojeg priključujete.
Želite li snimati na ovom rekorderu, pogledajte "Snimanje sa spojenih ureñaja" na str. 47.
Spajanje preko priključnice LINE 1/DECODER
Spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na priključnicu LINE 1/DECODER na
ovom rekorderu.
TV prijemnik
Videorekorder
SCART kabel (nije isporučen)
na { LINE 1/DECODER
na SCART ulaz
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
b Napomene
• Slikovni materijali koji sadrže signal za zaštitu od kopiranja ne mogu se snimati.
• Ako signal iz rekordera prolazi preko videorekordera do TV prijemnika, možda nećete imati čistu sliku.
DVD rekorder
Videorekorder
TV prijemnik
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s DVD rekorderom i TV prijemnikom na dolje prikazan
način. Želite li gledati videokasete, koristite drugi ulaz na svom TV prijemniku.
Line 1 ulaz
Videorekorder
DVD rekorder
TV prijemnik
Line 2 ulaz
• SMARTLINK opcija nije dostupna ako ureñaje povezujete preko priključnice LINE 1/DECODER na
DVD rekorderu.
• Za gledanje slike iz videorekordera ili drugog ureñaja dok je rekorder u pripravnom stanju, podesite
"Power Save" na "Off" (standardno) u izborniku "Basic" (str. 74).
• Ako snimate na videorekorder s ovog DVD rekordera, nemojte prebacivati izvor signala na TV
prijemnik pritiskom na tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice, nećete moći gledati sliku s priključenog
videorekordera.
22
Spajanje preko priključnica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera
Spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na LINE 2 IN priključnicu rekordera. Ako
ureñaj kojeg priključujete ima S-video priključnicu, možete upotrijebiti S-video kabel umjesto
audio/video kabela.
Videorekorder i sl.
S-video kabel
(nije isporučen)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
na LINE 2 IN
DVD rekorder
: tok signala
z Savjet
Ako priključeni ureñaj emitira samo mono zvuk, spojite samo ulazne priključnice L(MONO) i VIDEO na
prednjoj strani rekordera. Nemojte spajati priključnicu R.
b Napomene
• Nemojte spajati žuti LINE IN (VIDEO) priključak ako koristite S-video kabel.
• Nemojte spajati izlaznu priključnicu ovog rekordera s ulaznom priključnicom drugog ureñaja koji je svojom
izlaznom priključnicom spojen na ulaznu priključnicu rekordera. Može se pojaviti šum (povratna veza).
• Nemojte u isto vrijeme koristiti više od jedne vrste video kabela za spajanje rekordera i TV prijemnika.
23
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik
Satelitski ili digitalni prijemnik spojite na rekorder preko LINE 1/DECODER priključnice.
Prilikom spajanja prijemnika, mrežni kabel prijemnika izvucite iz utičnice.
Želite li koristiti funkciju sinkroniziranog (Synchro Rec) snimanja, pogledajte upute u
nastavku.
Ako želite upotrebljavati ovaj način spajanja, NEMOJTE podesiti opciju "LINE 1 In" na
"Decoder" u izborniku "Video In/Out" (str. 79).
Satelitski prijemnik,
CanalSat itd.
TV prijemnik
SCART kabel (nije isporučen)
na SCART ulaz
na { LINE 1/DECODER
na T LINE 3 – TV
DVD rekorder
Ako satelitski prijemnik emitira RGB signale
Ovaj rekorder prima RGB signale. Ako
satelitski prijemnik može emitirati RGB
signale, spojite TV SCART priključnicu na
satelitskom prijemniku s LINE 1/DECODER
priključnicom na rekorderu te podesite
"LINE 1 In" na "RGB" u izborniku "Video
In/Out" (str. 79). Pogledajte upute uz set top
box prijemnik.
Želite li koristiti funkciju sinkroniziranog
snimanja (Synchro Rec)
Ovaj način spajanja je obavezan želite li
koristiti funkciju sinkroniziranog snimanja.
Pogledajte "Snimanje s priključene opreme
pomoću timera (Synchro Rec.)" na str. 47.
Podesite "LINE 1 In" u izborniku "Video In/
Out" (str. 79) u skladu sa značajkama vašeg
satelitskog prijemnika. Pogledajte upute uz
satelitski prijemnik za više informacija.
24
b Napomene
• Sinkronizirano snimanje ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Pogledajte upute uz prijemnik.
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz
utičnice, nećete moći gledati sliku s priključenog
prijemnika.
Spajanje s vanjskim dekoderom
Možete gledati i snimati programe s vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal Plus analogni
dekoder) ako na rekorder spojite dekoder (nije isporučen). Odspojite mrežni kabel rekordera
iz utičnice dok spajate dekoder. Pri tome treba imati na umu da u slučaju ako je postavka
"LINE 1 In" u koraku 7 pod "Podešavanje vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal Plus analogni
dekoder)" (str. 26) podešena na "Decoder", nećete moći odabrati opciju "L1" jer je Line 1
priključnica rezervirana za dekoder.
Spajanje dekodera
Vanjski dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analogni dekoder)
TV prijemnik
na AERIAL IN
Antenski kabel
(isporučen)
na T LINE 3 – TV
na AERIAL OUT
na SCART ulaz
SCART kabel
(nije isporučen)
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE 1/DECODER
DVD rekorder
, nastavlja se
25
Podešavanje analognih PAY-TV/
Canal Plus programa
4
Odaberite "Line 3 Out" i pritisnite
ENTER.
Želite li gledati ili snimati PAY-TV/Canal
Plus analogne programe, podesite svoj
rekorder za primanje programa pomoću
izbornika na zaslonu.
Kako biste ispravno podesili programe,
pažljivo slijedite sve navedene korake.
5
Brojčane
tipke
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavljuje se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Video In/Out" i pritisnite
ENTER.
6
7
8
9
Pritisnite M/m za odabir "Video" ili
"RGB" te pritisnite ENTER.
Odaberite "LINE 1 In" i pritisnite ENTER.
Pritisnite M/m za odabir "Decoder" te
pritisnite ENTER.
Pritisnite O RETURN za vraćanje
kursora u lijevi stupac.
Odaberite "Tuner" i pritisnite ENTER.
10 Odaberite "Manual CH Setting" i
pritisnite ENTER.
11 Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
26
12 Odaberite svoju zemlju/regiju i
pritisnite ENTER.
Programska pozicija
13 Tipkama ./> ili brojčanim
b Napomene
• Ako odspojite mrežni kabel rekordera iz utičnice,
nećete moći gledati sliku s priključenog dekodera.
• Za gledanje programa preko vanjskog dekodera
(PAY-TV/Canal Plus analogni dekoder) tijekom
snimanja, pritisnite tipku PROGRAM + na rekorderu (na pokazivaču se prikazuje "SCART
THRU"). Za povratak na prethodni prikaz, pritisnite tipku PROGRAM – na rekorderu (na pokazivaču se prikazuje "SCART NORM"). Rekorder
se automatski vraća na program odabran na tuneru
rekordera kad snimanje završi. Za gledanje programa preko vanjskog dekodera (PAY-TV/Canal
Plus analogni dekoder) u pripravnom stanju, podesite "Power Save" na "Off" (standardno) u izborniku "Basic" (str. 74).
tipkama odaberite željenu programsku
poziciju.
14 Odaberite "Channel" tipkama M/m.
15 Odaberite programsku poziciju
vanjskog dekodera tipkama </,.
16 Odaberite "Sound System" tipkama
M/m.
17 Pritisnite </, za odabir raspoloživog
TV sustava: BG, DK, I ili L.
Za prijem francuskih TV programa,
odaberite "L".
18 Odaberite "Decoder" tipkama M/m.
19 Odaberite "On" tipkama </, i
pritisnite ENTER.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite O RETURN.
27
Osam osnovnih postupaka
— Upoznavanje s DVD rekorderom
2. Snimanje programa
1. Ulaganje diska
Ovo poglavlje opisuje osnovne postupke
snimanja televizijskog programa na disk
(DVD). Za upute o snimanju pomoću timera
pogledajte str. 40.
Z (otvaranje/
zatvaranje)
1
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i
stavite disk u uložnicu.
Stranu za snimanje/reprodukciju
okrenite prema dolje
2
Ponovno pritisnite tipku Z (otvaranje/
zatvaranje) za zatvaranje uložnice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane
natpis "LOAD".
Nekorišteni DVD diskovi se automatski
formatiraju.
• Kod DVD-RW diskova
DVD-RW diskovi se formatiraju
pomoću "Format DVD-RW" u "Basic"
izbornika "Disc Setup" na podešeni
format (VR ili Video mod) (str. 72).
• Kod DVD-R diskova
DVD-R se automatski formatiraju u
Video modu. Ako želite formatirati
novi DVD-R u VR modu, formatirajte
ga u izborniku "Format" (str. 39) prije
početka snimanja.
Ako se na disk može snimati u ovom
rekorderu, disk možete ručno formatirati
kako biste ga obrisali (str. 39).
28
1
2
3
Uložite DVD za snimanje.
Pritisnite PROG +/– za odabir programa
ili ulaza izvora koji želite snimati.
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se
sljedeći indikatori na TV zaslonu:
* Dostupno kad je "Manual Rec. Mode"
podešen na "On (go to setup)" u izborniku
"Recording" (str. 83).
Za više detalja o načinima snimanja
pogledajte str. 40.
4
Pritisnite z REC.
Započinje snimanje.
Snimanje na DVD se zaustavlja kad se
disk popuni.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x REC STOP.
Rekorderu će možda trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Provjera statusa diska pri
snimanju
Možete provjeriti informacije o snimanju,
poput vremena snimanja ili vrste diska.
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Pauziranje snimanja
Pritisnite X REC PAUSE.
Ponovno pritisnite tipku za nastavak
snimanja.
Gledanje drugog TV programa za vrijeme
snimanja
Ako je vaš TV prijemnik spojen preko priključnice T LINE 3 – TV, podesite ga na
TV ulaz pomoću tipke TV/DVD i odaberite
program kojeg želite gledati. Ako je TV
prijemnik spojen na priključnice LINE 2 OUT
ili COMPONENT VIDEO OUT, podesite ga
na TV ulaz pomoću tipke TV t (str. 18).
b Napomene
• Pritisnete li tipku ?/1 tijekom snimanja, rekorder
prekida snimanje i isključuje se.
• Nakon pritiska na tipku z REC, možda će proći
kraće vrijeme prije početka snimanja.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom
snimanja.
• Ako doñe do prekida napajanja, program kojeg
ste snimali možda će se obrisati.
• Nije moguće gledati jedan PAY-TV/Canal Plus
program dok snimate drugi PAY-TV/Canal Plus
program.
A Status snimanja
B Trenutno odabrani mod snimanja
(maksimalno vrijeme snimanja na
DVD) (str. 40)
C Broj naslova i proteklo vrijeme
snimanja
D Preostalo vrijeme
E Naziv postaje i programski broj
F Audio postavka tekućeg programa
G Ograničenje snimanja tekućeg programa
H TV mod ili DVD mod (str. 19)
I Vrsta/format diska
Pritisnite DISPLAY za isključivanje izbornika.
29
3. Reprodukcija snimljenog programa (Title List)
Lista 4 naslova (primjer: DVD-RW u
VR modu)
Za reprodukciju snimljenog naslova,
odaberite ga u izborniku naslova.
Lista 8 naslova
A Ukupan broj naslova
B Podizbornik:
1
Uložite DVD disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
Ovisno o disku, reprodukcija će početi
automatski.
2
Pritisnite , za prikaz podizbornika.
Podizbornik prikazuje opcije primjenjive
samo na odabranu stavku. Prikazane
opcije se razlikuju, ovisno o modelu,
situaciji i vrsti diska.
Pritisnite TITLE LIST.
Za prikaz liste 8 naslova, pritisnite < za
odabir "Title View" i pritisnite ENTER,
zatim odaberite "8 Titles" tipkama M/m
te pritisnite ENTER.
Podizbornik
C Skala:
Pojavljuje se kad svi naslovi ne stanu na
popis. Za prikaz preostalih naslova
pritisnite M/m.
30
D Informacije o naslovu:
Prikaz broja naslova, umanjene sličice
naslova (slika reprodukcije za odabrani
naslov, statične slike za ostale naslove),
datuma snimanja, naziva ili broja programa postaje s koje je naslov snimljen),
mod snimanja, ime naslova i veličine.
e: Označava zaštićeni naslov.
E Preostalo vrijeme snimanja na trenutni
disk u trenutnom modu snimanja
(primjer: SP mod)
F Detaljne informacije o odabranom
naslovu
3
Odaberite naslov tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog naslova.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku x (stop).
Listanje popisa po stranicama
Pritisnite ./> dok je uključen izbornik
naslova. Svakim na ./> prelazi se na
prethodnu/sljedeću stranicu popisa naslova.
O izborniku naslova za DVD-RW/DVD-R
diskove (VR mod)
Izbornik naslova možete podesiti tako da
prikazuje Original ili Playlist naslove.
1 Dok je prikazana lista naslova, pritisnite
<.
2
3
Tipkama M/m odaberite "Play List" i
pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite "Original" ili
"Play List" i pritisnite ENTER.
Promjena umanjene slike naslova (thumbnail)
Nakon snimanja se prva scena snimke
(naslova) automatski podešava kao umanjena
slika.
Možete odabrati omiljenu scenu za
umanjenu sliku naslova koja se prikazuje u
izborniku naslova.
1 Pritisnite TITLE LIST.
Za DVD-RW/DVD-R diskove (u VR
modu) promijenite listu naslova ako je
potrebno.
2 Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3 Tipkama M/m odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
4 Tipkama M/m odaberite "Set
Thumbnail" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se slika odabrana za naslov i
odabrani naslov reproducira se u pozadini.
5 Pratite reprodukciju i tipkama H, X ili
c,^m/MyC odaberite scenu
koju želite postaviti za umanjenu sliku i
pritisnite X.
Reprodukcija ulazi u pauzu.
Scenu možete odabrati i tipkom PLAY
MODE (str. 57).
6 Tipkama M/m odaberite "OK" i pritisnite
ENTER.
Odabrana scena postane umanjena slika
naslova.
Za povratak na listu naslova pritisnite
O RETURN.
Isključivanje izbornika Title List
Pritisnite TITLE LIST.
z Savjet
Možete odabrati "Title List" u sistemskom
izborniku.
b Napomene
• Kod DVD diskova snimljenih na drugim ureñajima, možda se neće prikazati nazivi naslova.
• Za prikaz umanjene slike naslova može trebati
nekoliko sekundi.
• Nakon editiranja, umanjena slika naslova može
se promijeniti na prvu scenu snimke (naslova).
• Ako se lista naslova ne pojavi nakon pritiska
tipke TITLE LIST, to znači da DVD nema listu
naslova. U tom slučaju pokušajte prikazati
izbornik DVD-a pritiskom tipke TOP MENU.
31
4. Provjera informacija o
reprodukciji i vremenu
reprodukcije
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme trenutnog naslova, poglavlja
ili zapisa. Takoñer možete provjeriti ime
diska zabilježeno na DVD/CD disk.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Sadržaj ovisi o vrsti diska i statusu
reprodukcije.
Kad je uređaj zaustavljen
Primjer: DVD-RW u VR modu
32
Tijekom reprodukcije
Primjer: DVD-RW u Video modu
A Status reprodukcije
B Pokazuje je li dostupna funkcija
Resume Play (str. 51)
C Trenutno odabrani mod snimanja
(preostalo vrijeme snimanja na DVD/
vrsta diska) (str. 40)
D Preostalo vrijeme
E Naziv i programski broj postaje
F Podešenje zvuka za trenutni program
G Ograničenja snimanja za trenutni
program
H TV ili DVD mod (str. 19)
I Informacije o disku
J Vrsta naslova (Original ili Playlist) za
DVD-RW/DVD-R u VR modu
K Vrsta/format diska (str. 7)
Prikazuje finalizirani disk u Video modu
kao "DVD-VIDEO".
L
M
N
O
Broj naslova-Broj poglavlja (str. 57)
Vrijeme reprodukcije
Indikator kuta kamere (str. 50)
Indikator zaštite od umnožavanja
(str. 41)
P Skala prijenosa podataka i brzine
prijenosa
z Savjeti
• Ako je "On Screen Display" podešen na "On"
(standardno) u izborniku "Options" (str. 90),
informacije o reprodukciji automatski će se
pojaviti čim uključite rekorder.
• Za povećavanje prostora na disku, pogledajte
"Povećavanje prostora na disku" (str. 59).
b Napomena
Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa možda
neće biti ispravno prikazano.
5. Promjena naziva
snimljenog programa
Možete dati ime DVD disku, naslovu ili programu unošenjem znakova. Ime naslova može
biti duljine do 64 znaka za DVD-RW/
DVD-R (VR mod), 40 znakova za naslov na
DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/DVD+R/
DVD-R (Video mod) disk, iako će broj
prikazanih znakova u izbornicima, poput
izbornika naslova, biti različit. Nakon što se
pojavi izbornik za unos znakova, slijedite
dolje prikazane korake.
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
, nastavlja se
33
4
Odaberite "Title Name" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se polje za unos znakova.
Trenutni naziv je prikazan u polju za
unos.
Polje za unos
5
Tipkama m/M pomaknite kursor
na mjesto unosa znaka.
Za brisanje svih znakova pritisnite i
zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili
duže.
6
Tipkama ./> odaberite "Upper
case" ili "Lower case".
Pojave se znakovi odabranog tipa.
Tip znakova se mijenja u skladu s
jezikom odabranim u "Easy Setup".
7
Pritisnite </M/m/, za odabir znaka
kojeg želite unijeti i pritisnite ENTER.
Odabrani znak se pojavljuje u polju unosa.
Za unos razmaka pritisnite X (ili odaberite "Space") i pritisnite ENTER.
8
Ponovite korake 6 i 7 za unos ostalih
znakova.
Za brisanje znaka, pomaknite kursor na
znak u polju za unos i pritisnite CLEAR
(ili odaberite "Clear" te pritisnite ENTER).
Za umetanje znaka, pomaknite kursor
desno od mjesta gdje želite umetnuti
znak. Odaberite znak i pritisnite ENTER.
Za brisanje svih znakova, pritisnite i
zadržite tipku CLEAR na 2 sekunde ili
dulje.
34
9
Pritisnite x (ili odaberite "OK" i
pritisnite ENTER).
Za poništavanje unosa pritisnite O
RETURN.
6. Imenovanje i zaštita
diska
3
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Korištenjem izbornika "Disc Setup", možete
birati opcije koje se odnose na cijeli disk.
4
5
Odaberite "Input Disc Name" i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Unesite ime diska (str. 33).
z Savjet
Takoñer možete prikazati Disc Setup izbornik
odabirom opcije "Disc Setup" u sistemskom
izborniku.
Imenovanje diska
b Napomena
Ime diska može biti duljine do 64 znaka za DVD-RW/
DVD-R (VR mod), 40 znakova za naslov za
DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/DVD+R/DVD-R
(Video mod) disk. Naziv diska se možda neće
vidjeti kad ga reproducirate na drugom DVD
ureñaju.
Zaštita diska
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
2
Pritisnite DISC SETUP.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
2
Pritisnite DISC SETUP.
, nastavlja se
35
3
4
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Protect Disc" i pritisnite
ENTER.
7. Priprema diska za
reprodukciju na drugom
DVD uređaju (finaliziranje)
Finaliziranje je nužno ako diskove snimljene
na ovom rekorderu želite reproducirati na
drugom DVD ureñaju.
Nakon finaliziranja DVD+RW, DVD-RW
(Video mod), DVD+R ili DVD-R (Video
mod), automatski se kreira DVD izbornik
koji će biti vidljiv na drugom DVD ureñaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike izmeñu
različitih tipova diskova u donjoj tablici.
Razlike između tipova diskova
5
6
Odaberite "On" i pritisnite ENTER.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Isključenje zaštite
Odaberite "Off" u koraku 6.
z Savjeti
• Zaštitu možete postaviti i za pojedinačne naslove
(str. 59).
• Takoñer možete prikazati Disc Setup izbornik
odabirom opcije "Disc Setup" u sistemskom
izborniku.
Diskovi se automatski finaliziraju
nakon vañenja iz rekordera. Ipak,
ponekad je potrebno finalizirati disk
za reprodukciju na nekim DVD
ureñajima ili ako je vrijeme snimanja
kratko. I nakon finaliziranja možete
editirati disk ili snimati na disk.
Finaliziranje nije potrebno ako se
disk reproducira na opremi koja je
kompatibilna s VR formatom.
Čak i ako je drugi DVD ureñaj
kompatibilan s VR formatom,
možda će biti potrebno finalizirati
disk, naročito ako je vrijeme snimanja kratko. I nakon finaliziranja
možete editirati disk ili snimati na
disk.
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem
drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne
može editirati niti se na njega
može snimati. Ako želite ponovno
snimati na disk, treba poništiti
finaliziranje (str. 38) ili ponovno
formatirati disk (str. 39). Pažnja:
kod ponovnog formatiranja, briše
se kompletan sadržaj diska.
Finaliziranje je nužno. Disk se može
reproducirati samo ako ureñaj
podržava DVD-R u VR modu.
Nakon finaliziranja nije više
moguće editirati disk na ovom
rekorderu niti na njega snimati.
36
Finaliziranje je nužno ako želite
reproducirati disk na bilo kojem
drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja, disk se ne
može editirati niti se na njega
može snimati.
5
Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Za DVD-RW/DVD-R (VR mod),
rekorder počinje s finaliziranjem diska,
Prijeñite na korak 8.
6
(Samo DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod)
Odaberite način prikaza izbornika
naslova i pritisnite ENTER.
Kad je na DVD ureñaju odabran "top
menu" (ili "menu" za DVD+RW/
DVD+R), pojavi se izbornik u
odabranom načinu.
7
(Samo DVD+RW/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod)
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Rekorder započinje finaliziranje diska.
8
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
2
Pritisnite DISC SETUP.
3
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
z Savjeti
• Možete provjeriti je li disk finaliziran ili ne.
Pritisnite DISPLAY nakon koraka 1 (str. 32).
• Takoñer možete prikazati Disc Setup izbornik
odabirom "Disc Setup" u sistemskom izborniku.
b Napomene
• Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD ureñaju,
diskove možda neće biti moguće reproducirati
čak i ako su finalizirani.
• Rekorder možda neće moći finalizirati disk koji
je snimljen na drugom rekorderu.
• Uložite li nefinalizirani disk u drugi DVD ureñaj,
može se oštetiti snimljeni sadržaj.
• Kad koristite DVD+RW, možete editirati disk ili
na njega snimati čak i nakon finaliziranja. Ipak,
izbornik naslova se neće prikazati. Finalizirajte
disk za prikaz izbornika naslova.
, nastavlja se
37
Poništavanje finaliziranja
4
Odaberite "Unfinalise" i pritisnite
ENTER.
DVD-RW (Video mod)
Za DVD-RW (Video mod) diskove, koji su
bili finalizirani kako bi se spriječilo dodatno
snimanje ili editiranje, može se poništiti
finaliziranje radi omogućavanja daljnjeg
snimanja ili editiranja.
DVD-RW (VR mod)
Ako ne možete snimati na ili editirati DVDRW (VR mod) disk koji je finaliziran na
nekom drugom DVD ureñaju, možete
poništiti finaliziranje.
b Napomena
Rekorder ne može poništiti finaliziranje DVD-RW
(Video mod) diska finaliziranog na drugom
rekorderu.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
38
2
Pritisnite DISC SETUP.
3
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
5
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Rekorder počinje s poništavanjem
finaliziranja. Postupak može potrajati
nekoliko minuta.
z Savjet
Takoñer možete prikazati Disc Setup izbornik
odabirom "Disc Setup" u sistemskom izborniku.
8. Ponovno formatiranje
diska
Novi diskovi se formatiraju automatski nakon
ulaganja. Po potrebi možete ručno ponoviti
formatiranje DVD+RW, DVD-RW ili DVD-R
diskova kako biste obrisali disk. Za DVD-RW
ili DVD-R disk možete po potrebi odabrati
format snimanja (VR mod ili Video mod)
prema potrebi.
3
Odaberite "Format" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"VR Mode": formatira DVD-RW/DVD-R
diskove (VR mod ili nesnimljene diskove)
u VR modu.
"Video Mode": formatira DVD-RW/
DVD-R diskove u Video modu.
"Format DVD+RW": formatira DVD+RW
diskove.
5
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Briše se cjelokupan sadržaj diska.
z Savjeti
• Ponovnim formatiranjem možete promijeniti
format snimanja za DVD-RW ili ponovno
snimati na DVD-RW ako je disk već bio
finaliziran.
• Takoñer možete prikazati Disc Setup izbornik
odabirom "Disc Setup" u sistemskom izborniku.
b Napomena
• Nije moguće ponovno formatirati DVD-R
diskove.
1
Uložite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
2
Pritisnite DISC SETUP.
Pojavi se sistemski izbornik.
39
Snimanje pomoću timera
Približno vrijeme
snimanja (sati)
Mod
snimanja
Prije snimanja
Prije početka snimanja…
• Provjerite ima li na disku dovoljno prostora
za snimanje (str. 32). Na DVD+RW i
DVD-RW disku možete osloboditi prostor
brisanjem naslova (str. 59).
• Podesite kvalitetu snimane slike i veličinu
slike ako je potrebno (str. 44).
b Napomena
Za reprodukciju snimljenog diska na drugom DVD
ureñaju, finalizirajte disk (str. 36).
Mod snimanja
Pomoću tipke REC MODE možete, kao i
kod videokaseta (standardno T3), odabrati
željeni mod snimanja.
Modovi s višom kvalitetom omogućuju bolje
snimke, ali zahtijevaju veću količinu podataka,
pa je stoga vrijeme snimanja kraće.
Zbog toga postoji mogućnost duljeg vremena
snimanja i manje količine podataka, ali uz
slabiju kvalitetu slike.
Pritisnite tipku REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za odabir dodatnih opcija moda snimanja
(ručno snimanje), podesite "Manual Rec.
Mode" na "On (go to setup)" u izborniku
"Recording" (str. 83).
Za snimanje pomoću timera takoñer možete
odabrati "AUTO" kao mod snimanja, a to
maksimizira kvalitetu snimanja na slobodan
prostor na disku.
40
HQ (visoka
kvaliteta)
HSP
R
SP (standardni
mod)
DVD*1
DVD+R DL*1
DVD-R DL*1
1 h 1 min
1 h 51 min.
1 h 30 min 2 h 41 min.
2
3 h 35 min
LSP
r
2 h 30 min 4 h 29 min.
ESP
r
3
5 h 23 min
LP
r
4
7 h 11 min
EP
r
6
10 h 46 min
r
8
14 h 21 min
10
17 h 57 min
SLP
*2
SEP (dulje
trajanje)
*1
Približno vrijeme snimanja odnosi se na 12 cm
DVD diskove.
*2
Kad snimate na DVD+RW ili DVD+R, SLP je
najdulje raspoloživo vrijeme snimanja. Odaberete
li SEP, mod snimanja se automatski vraća na
SLP.
z Savjet
Za jednostavan odabir ručnog moda snimanja, više
puta pritisnite REC MODE za prikaz "MN" i
odaberite ručni mod snimanja tipkama </,.
b Napomene
• Niže navedene okolnosti mogu prouzročiti manje
nepravilnosti u vremenu snimanja.
– Snimanje programa s lošim prijemom ili
programa/video izvora sa slikom loše kvalitete.
– Snimanje na disk koji je već editiran.
– Snimanje samo statične slike ili samo zvuka.
• Programi se snimaju sa sljedećim formatima slike.
– S izvornim formatom slike, kad snimate na
DVD-RW/DVD-R diskove (VR mod).
– U formatu 4:3 kad snimate na DVD+RW/
DVD+R.
• Kad snimate na DVD-R DL diskove (u Video
modu), naslov se dijeli kad se sloj diska promijeni.
Snimanje stereo i dvojezičnih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na
ZWEITON ili NICAM sustavu.
Na DVD-RW (VR mod) ili DVD-R (VR mod)
može se snimati glavni i pomoćni zvuk.
Tijekom reprodukcije možete prebacivati
izmeñu glavnog i pomoćnog zvuka.
Na DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video
mod) ili DVD-R (Video mod) može se
snimati samo jedan zvučni zapis (glavni ili
pomoćni) istovremeno. Prije početka snimanja
odaberite zvučni zapis u izborniku "Audio
In". Podesite "Bilingual Recording" na
"A/L" (standardna postavka) ili "B/R" u
izborniku "Audio In" (str. 80).
ZWEITON (njemački stereo) sustav
Slike koje se ne mogu snimati
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne
mogu se snimati na ovom rekorderu.
Signali za
zaštitu od
kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Free
(slobodno
kopiranje)
Copy-Once
(kopiranje
jednom)
Copy-Never
Nema
(nema kopiranja)
* Snimljeni disk može se reproducirati samo na
CPRM kompatibilnoj opremi (str. 7).
Ako je u tijeku prijem stereo programa,
pojavi se "Stereo".
Ako je u tijeku prijem dvojezičnog programa
temeljenog na ZWEITON sustavu, na
pokazivaču ureñaja se pojavljuje oznaka
"L", "R" ili "L+R".
NICAM sustav
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "NICAM Select" na "NICAM"
(standardna postavka) u izborniku "Audio In".
Ako zvuk nije jasan kod NICAM prijenosa,
podesite "NICAM Select" na "Standard"
(str. 80).
z Savjet
Zvučni zapis (glavni ili pomoćni) možete odabrati
tijekom snimanja tipkom AUDIO. To ne utječe na
zvuk koji se snima.
41
Snimanje pomoću timera
2
Odaberite redak "New Input" i
pritisnite ENTER.
Timer možete podesiti za ukupno 32
programa (8 programa kad koristite funkciju
VPS/PDC), do 30 dana unaprijed.
Podesite datum, vrijeme i program ručno.
3
1
Pritisnite TIMER.
Pojavi se "Timer List".
42
Odaberite opciju tipkama </, i
izvršite podešavanja tipkama M/m.
Nakon toga pritisnite ENTER.
Postavke su navedene u nastavku.
"Pr/CH": Podešavanje broja programa.
"Date": Podešavanje datuma (do 30 dana
unaprijed). Odaberite učestalost snimanja
višekratnim pritiscima tipke M za
podešavanje timera za snimanje istih
programa svakog dana ili svakog tjedna.
"Start": Vrijeme početka.
"Stop": Vrijeme završetka.
"Extend": Podešavanje trajanja kad je
snimanje pomoću timera u tijeku. Ako se
program podešen za snimanje svakog
dana ili tjedna produži, ovdje produženo
vrijeme snimanja se dodaje sljedećim
vremenima snimanja pomoću timera.
Kad je "VPS/PDC" podešen na "On", ne
možete podešavati opciju "Extend".
• Želite li izvršiti detaljna podešavanja,
odaberite "Set Details" i pritisnite
ENTER. Odaberite postavku tipkama
M/m i podesite je tipkama </,.
"Recording Mode": Podešavanje moda
snimanja (str. 40).
"VPS/PDC": Podešavanje funkcije
VPS/PDC. Pogledajte "O VPS/PDC
funkciji" u nastavku.
"Bilingual Recording": Podešavanje
zvuka za snimanje (str. 80).
• Za unos naziva naslova, odaberite "Set
Title Name" i pritisnite ENTER (str. 33).
• Pogriješite li, odaberite postavku i
promijenite podešenje.
4
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Timer List" (str. 46).
Uključuje se indikator timera na pokazivaču rekordera i on je spreman za
snimanje.
Za razliku od videorekordera, nije
potrebno isključiti rekorder da bi se
aktiviralo snimanje pomoću timera.
Zaustavljanje snimanja pomoću timera
Pritisnite x REC STOP.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko
sekundi da se prekine snimanje.
Nakon pritiska tipke x REC STOP se na
zaslonu mogu pojaviti upute. U tom slučaju
slijedite te upute.
O VPS/PDC funkciji
VPS/PDC signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja.
Ovi signali omogućuju sigurno snimanje
pomoću timera bez obzira na kašnjenje,
raniji početak ili prekid emisije.
Korištenje VPS/PDC funkcije
Podesite "VPS/PDC" na "On" u koraku 3 gore.
Kad uključite ovu funkciju, rekorder počinje
pretraživati programe prije pokretanja
snimanja pomoću timera.
b Napomene
• Provjerite je li sat točno podešen prije podešavanja
snimanja pomoću timera. Ako nije, snimanje nije
moguće.
• Želite li snimati satelitski program, uključite
satelitski prijemnik i odaberite satelitski program
koji želite snimati. Ostavite satelitski prijemnik
uključen dok ne završi snimanje. Ako ste priključili
ureñaje s funkcijom timera , možete koristiti
funkciju sinkroniziranog snimanja (str. 47).
• Čak i kad je timer podešen na isti dnevni ili tjedni
program, snimanje neće biti moguće ako se program preklapa s programom koji ima prioritet.
Poruka "Overlap" se pojavljuje uz podešenje
programa koji se preklapa u izborniku Timer
List. Provjerite redoslijed prioriteta (str. 46).
• Čak i ako je timer podešen, snimanje pomoću
timera nije moguće dok se snima program koji
ima prioritet.
• Funkcija "Rec. Mode Adjust" radi samo ako je
isključeno snimanje pomoću timera i VPS/PDC
funkcija. Ne radi s funkcijama brzog podešavanja
timera ili sinkroniziranog snimanja.
• Korištenjem funkcije VPS/PDC nije moguće
započeti snimanje nekih programa.
• Nije moguće produljiti vrijeme snimanja dok je
funkcija "VPS/PDC" podešena na "On".
• Mod snimanja se ne može podesiti na "AUTO"
kad je "VPS/PDC" podešen na "On".
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja tako da se cjelokupan program može
snimiti. Podesite opciju "Rec. Mode Adjust"
u izborniku "Recording" (str. 85) na "On".
Ako se podešenja timera preklapaju
Pojavi se izbornik potvrde.
Za pohranu podešenja odaberite "Yes".
Za poništenje preklapajućih podešenja
odaberite "No".
Potvrda, promjena ili otkazivanje snimanja
pomoću timera
Pogledajte "Provjera/promjena/otkazivanje
podešenja timera (Timer List)" (str. 46).
z Savjet
Takoñer možete prikazati izbornik timera odabirom
"Timer Recording" u sistemskom izborniku,
, nastavlja se
43
Korištenje funkcije brzog
podešavanja timera
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Svakim pritiskom vrijeme se produljuje za
30 minuta. Najdulje trajanje je šest sati.
Podešavanje kvalitete slike za
snimanje
Možete podesiti kvalitetu slike koju snimate
sa spojene opreme, poput TV-a i videorekordera tako da odaberete pohranjeno
podešenje. Takoñer možete podesiti kvalitetu
slike promjenom detaljnih podešenja i
memorirati do tri postavke.
(normalno snimanje)
Brojač timera odbrojava minutu po minutu
do 0:00 i nakon toga rekorder prestaje sa
snimanjem (isključuje se).
Isključivanje funkcije brzo podešenog
timera
Pritisnite z REC više puta dok se ne pojavi
brojač na pokazivaču na prednjoj strani
ureñaja. Rekorder se vraća u normalan mod
snimanja. Za zaustavljanje snimanja pritisnite
x REC STOP.
b Napomena
Isključite li rekorder tijekom snimanja, ono se
zaustavlja.
1
Pritisnite SYSTEM MENU kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Picture Adjustment" i
pritisnite ENTER.
Odaberite podešenje i pritisnite ENTER.
"Tuner": TV programi
"VCR": Videokasete
"DTV": Digitalni programi
"Memory1"/"Memory2"/"Memory3":
Vaša podešenja. Detalje pogledajte na
str. 45.
Za provjeru detaljnih podešenja
odabrane postavke, pritisnite DISPLAY.
4
44
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Izrada vlastitih podešenja
1
2
3
U koraku 3 odaberite "Memory1",
"Memory2" ili "Memory3".
Odaberite "Detailed Settings" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za detaljno podešavanje.
Odaberite postavku tipkama M/m i
podesite je tipkama </,.
Detalje o svakoj postavci potražite u
nastavku teksta.
"Prog. Motion": Podešava progresivni
video signal kad je opcija "Component
Video Out" podešena na "Progressive"
(str. 79) ili kod HDMI spajanja.
Odaberite "Motion" za film, uključujući
objekte koji se dinamički kreću.
Odaberite "Still" za sliku s malo pokreta.
"Cinema": Pretvara progresivni video
signal tako da bude usklañen s vrstom
DVD softvera koji gledate kad je
"Component Video Out" podešen na
"Progressive" (str. 79) ili kod HDMI
spajanja.
Odaberite "Auto" za automatsko detektiranje vrste softvera (baziran na filmu ili
videu) i odabir odgovarajućeg načina
kompresije. Ovo je uobičajeni odabir.
Odaberite "Off" za podešavanje načina
konverzije na mod za softver baziran na
videu.
"3-D Y/C": Podešavanje svjetline/
odvajanja boja za video signale. Odaberite
"Motion" za film, uključujući objekte
koji se dinamički kreću.
Odaberite "Still" za sliku s malo pokreta.
"YNR" (redukcija smetnji svjetline):
Smanjuje smetnje elementa sjajnosti
video signala.
"CNR" (redukcija smetnji boja): Smanjuje
smetnje elementa boje video signala.
"Detail": Podešava oštrinu kontura slike.
"White AGC": Uključite ovu opciju za
automatsko podešavanje razine bijele boje.
"White Enhancer": Podešavanje intenziteta bijele boje.
"Black Enhancer": Podešavanje intenziteta crne boje.
4
"Black Level": Odabir razine crne boje
za NTSC video signale. Odaberite "ON"
za podizanje 7,5 IRE razine crne.
Odaberite "OFF" kao uobičajeni odabir.
"Hue": Podešavanje nijansi boja.
"Chroma Level": Čini boje dubljima ili
svjetlijima.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Postavka se automatski memorira pod
opciju odabranu u koraku 1.
Kreiranje poglavlja u naslovu
Rekorder može automatski podijeliti snimku
(naslov) na poglavlja tako da umetne oznake
poglavlja. Za odabir intervala umetanja oznaka
ili isključenje ove funkcije, pogledajte "Auto
Chapter (VR)", "Auto Chapter (Video)", ili
"Auto Chapter (DVD+R/ +RW)" u izborniku
"Recording" (str. 85).
Kod snimanja na DVD-R (VR mod) ili
DVD-RW (VR mod), možete editirati
oznake poglavlja (str. 61).
45
Provjera/promjena/
otkazivanje podešavanja
timera (Timer List)
3
Odaberite jednu od ponuđenih opcija i
pritisnite ENTER.
"Modify":
Služi za promjenu podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i
promijenite podešenje tipkama M/m.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Podešavanje timera možete provjeriti,
promijeniti ili otkazati pomoću izbornika
Timer List.
"Erase":
Služi za brisanje podešenja timera.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
"Skip Once":
Poništava dnevna ili tjedna snimanja
samo jednom. Nakon poništenja postavke
timera, pokraj podešenja timera na listi
(Timer List) se pojavi poruka "Skip Once".
Za promjenu ili poništenje podešenja,
ponovite korake 2 i 3 gore.
1
Pritisnite TIMER.
Pojavljuje se izbornik "Timer List".
Prikazan je datum snimanja, vrijeme,
mod snimanja itd.
Ako se sve postavke timera ne mogu
prikazati unutar jedne stranice, pojavljuje
se pomična skala.
Za prikaz skrivenih podešenja timera
pritisnite M/m.
2
Odaberite podešenje timera koje želite
provjeriti/promijeniti/otkazati i
pritisnite ,.
Pojavljuje se podizbornik.
46
Ako se podešenja timera preklapaju
• Program koji se prvi pokrene ima prioritet
i snima se u cijelosti.
• Nakon završetka prvog snimanja, drugo
snimanje može započeti s nekoliko desetaka sekundi zakašnjenja (ako su vremena
završetka snimanja jednog programa i
početka snimanja drugog ista).
• Ako ste podesili snimanje dva programa
istodobno, snima se samo jedan od njih.
Poništite timer za program koji nećete
snimati.
z Savjet
Možete se pomicati na prvi/posljednji redak
izbornika Timer List pomoću tipaka ./>.
b Napomene
• Ako je "VPS/PDC podešen na "On" za jedno ili
više snimanja pomoću timera, vrijeme snimanja
može se promijeniti u slučaju kašnjenja ili
ranijeg početka emisije.
• Čak i kad je podešen timer, snimanje pomoću
timera neće biti moguće ako je u tijeku snimanje
programa s prioritetom.
• Čak i kad je timer podešen za dnevni ili tjedni
program, snimanje nije moguće ako se program
preklapa s programom koji ima prioritet.
"Overlap" se pojavljuje uz program koji se
preklapa u izborniku Timer List. Provjerite
redoslijed prioriteta.
Snimanje sa spojene
opreme
Snimanje sa spojene opreme
pomoću timera (sinkronizirano
snimanje)
Rekorder možete podesiti tako da automatski
snima programe s priključene opreme koja
ima timer (npr. satelitski prijemnik). Spojite
opremu na LINE 1/DECODER priključnicu
rekordera (str. 24).
Kad se uključi spojena oprema, rekorder
započinje snimati program s LINE 1/
DECODER priključnice.
1
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 40.
, nastavlja se
47
2
Odaberite ulazni audio signal ako
snimate dvojezični program.
Podesite "External Audio" na "Bilingual",
a "Bilingual Recording" na "A/L" ili
"B/R" u izborniku "Audio In" (str. 80).
Za podrobnosti o snimanju dvojezičnog
programa, pogledajte str. 41.
3
4
Podesite timer na priključenoj opremi
na vrijeme programa koji želite snimiti
i zatim je isključite.
Pritisnite x REC STOP na rekorderu na
duže od 3 sekunde.
Zasvijetli SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je
spreman za sinkronizirano snimanje.
Možete podesiti rekorder u pripravno
stanje za sinkronizirano snimanje tako da
podesite "Synchro Rec." unutar "Timer
Recording" na "Yes" u sistemskom
izborniku.
Otkazivanje sinkroniziranog snimanja prije
početka
Pritisnite ?/1.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na
ureñaju.
Otkazivanje sinkroniziranog snimanja
nakon početka
Pritisnite z REC na duže od 3 sekunde.
Sinkronizirano snimanje se poništi, a
snimanje se nastavlja.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x REC STOP. Zatim odaberite
"Yes" u potvrdnom izborniku i pritisnite
ENTER.
48
b Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema
video signala iz priključene opreme. Početak
programa se možda neće snimiti, bez obzira je li
ureñaj uključen ili ne.
• Sinkronizirano snimanje ne radi ako ste podesili
"LINE 1 In" na "Decoder" u izborniku "Video
In/out" (str. 79).
• Sinkronizirano snimanje ne funkcionira s nekim
prijemnicima. Za podrobnosti pogledajte upute
uz prijemnik.
• Sinkronizirano snimanje ne funkcionira kad je
timer podešen za program s priključnice LINE 1/
DECODER i uključena je funkcija VPS/PDC.
• Dok rekorder čeka na sinkronizirano snimanje,
funkcija automatskog podešavanja sata nije
dostupna (str. 73).
• Želite li koristiti sinkronizirano snimanje, prvo
morate točno podesiti sat.
• Kod dvojezičnih programa može se reproducirati
samo audio signal odabran u koraku 2.
Ako se podešavanje timera funkcije sinkroniziranog snimanja i ostala podešavanja
timera preklapaju
Prednost uvijek ima snimanje pomoću timera.
Sinkronizirano snimanje počinje samo kad je
snimanje pomoću timera završilo.
Snimanje
timerom
Sinkronizirano
snimanje
izostavit će se
Snimanje sa spojene opreme
bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera
ili sličnog ureñaja. Za spajanje videorekordera
ili slične opreme, pogledajte "Spajanje s
videorekorderom ili sličnim ureñajem" (str. 22).
1
Uložite DVD za snimanje.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
2
Pritisnite INPUT za odabir ulaznog
izvora u skladu s vrstom povezivanja.
Na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći
indikatori:
z Savjet
Podešavanja slike možete promijeniti prije
snimanja. Pogledajte "Podešavanje kvalitete slike
za snimanje" na str. 44.
b Napomene
• Ako snimate sliku video igre, slika možda neće
biti jasna.
• Ne može se snimati program koji sadrži signal
Copy-Never.
• Ako je "Bilingual Recording" podešeno na
"A/L" ili "B/R" u koraku 3, nije moguće odabrati
zvuk kod reprodukcije u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja u PCM modu.
– Kod snimanja na DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R (Video mod).
• Ne možete odabrati "L1" u koraku 2 ako je "Line
1 In" podešen na "Decoder" u izborniku "Video
In/Out" (str. 79).
Broj programa
3
Odaberite željeni audio signal ako snimate dvojezični program na DVD-RW/
DVD-R disk (Video mod).
Podesite "External Audio" na "Bilingual"
i "Bilingual Recording" na "A/L" ili
"B/R" u izborniku "Audio In" (str. 80).
4
Pritisnite REC MODE više puta za
odabir moda snimanja.
Za podrobnosti o modu snimanja,
pogledajte str. 40.
5
6
Umetnite videokasetu s koje snimate u
priključeni uređaj i podesite uređaj u
pauzu reprodukcije.
Pritisnite z REC.
Rekorder započinje sa snimanjem.
7
U isto vrijeme pritisnite tipku pauze (ili
reprodukcije) na priključenom uređaju
kako biste prekinuli pauzu reprodukcije.
Spojeni ureñaj započinje s reprodukcijom.
Reproduciranu sliku snima ovaj rekorder.
Za prekid snimanja, pritisnite x REC
STOP na ovom rekorderu.
49
Reprodukcija
Reprodukcija snimljenog
programa/DVD diska
* Samo DivX video datoteka
Brojčane
tipke
3
Odaberite naslov tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija kreće od odabranog
naslova.
Uporaba DVD izbornika
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili finaliziranog
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R
ili DVD-R (Video mod) diska, možete prikazati izbornik diska pritiskom na tipku TOP
MENU ili MENU.
b Napomena
Tipka H se ne može koristiti u izborniku diska.
Reprodukcija VIDEO CD/Super VIDEO CD
diskova s PBC funkcijama
PBC (Playback Control) omogućuje reprodukciju VIDEO CD/Super VIDEO CD diskova
interaktivno preko izbornika na TV zaslonu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja
reprodukcije VIDEO CD/Super VIDEO CD
diska s funkcijom PBC.
Odaberite opciju pomoću brojčanih tipaka i
pritisnite ENTER. Nakon toga, slijedite upute
iz izbornika (pritisnite H kad se pojavi
"Press SELECT").
1
Uložite disk.
• Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
• Ako umetnete DVD VIDEO, VIDEOCD, DATA DVD ili DATA CD,
pritisnite H. Reprodukcija započinje.
2
Pritisnite TITLE LIST.
Za podrobnosti o popisu naslova,
pogledajte "3. Reprodukcija snimljenih
programa (Title List)" na str. 30.
Primjer: DVD-RW u VR modu
b Napomena
Neke funkcije reprodukcije poput pretraživanja,
ponavljanja ili programirane reprodukcije ne mogu
se koristiti s funkcijom PBC. Za korištenje tih
funkcija pokrenite reprodukciju bez funkcija PBC,
koristeći izbornik Title List.
Promjena kuta kamere
Ako je scena na disku snimljena iz više kutova,
na zaslonu se pojavljuje indikator ")".
Pritisnite ANGLE tijekom reprodukcije. Za
isključenje indikatora kuta kamere, podesite
"Angle Indicator" na "Off" u izborniku
"Playback" (str. 88).
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Ubrzana reprodukcija sa zvukom (Scan
Audio)
Ako tijekom reprodukcije pritisnete M, možete pratiti ubrzanu reprodukciju sa zvukom.
(osim kod VIDEO CD/Super VIDEO CD-a).
Povećate li brzinu pretraživanja tako da dva
ili više puta pritisnete M, nema zvuka.
50
Za prikaz registracijskog koda ovog
rekordera
Odaberite "Registration Code" pod "DivX" u
izborniku "Options" (str. 91).
Nastavak reprodukcije od mjesta prekida
reprodukcije (Resume Play)
Ako ponovno pritisnete tipku H nakon
prekidanja reprodukcije, rekorder nastavlja
reprodukciju od mjesta gdje ste pritisnuli x.
Želite li pokrenuti reprodukciju od početka,
ponovo pritisnite x i pritisnite H. Reprodukcija kreće od početka naslova/zapisa/
scene.
Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju
briše se ako:
– otvorite uložnicu diska.
– reproducirate drugi naslov.
– reproducirate Title List.
– editirate naslov nakon prekida reprodukcije.
– promijenite podešenja rekordera.
– pokrenete snimanje (osim DVD-RW/
DVD-R u VR modu).
– odspojite mrežni kabel.
b Napomena
Nastavak reprodukcije od mjesta prekida nije moguć
kod Super VIDEO CD-a.
Zaključavanje rekordera (Child Lock)
Možete zaključati rekorder kako biste spriječili
slučajnu promjenu podešenja.
Dok je rekorder isključen, zadržite pritisnutom tipku x na rekorderu dok se na pokazivaču ne pojavi "LOCKED". Rekorderom
se sad ne može rukovati te je moguće samo
snimanje pomoću timera.
Želite li otključati rekorder, zadržite pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču ne
pojavi "UNLOCKED".
Pokretanje reprodukcije pritiskom na jednu
tipku (samo za SCART/HDMI vezu)
Pritisnite H. Jednim pritiskom te tipke rekorder i TV se automatski uključuju i TV ulaz
se automatski prebacuje na rekorder. Reprodukcija započinje automatski.
Za uporabu One-Touch Play funkcije, podesite "HDMI Control" na "On" u izborniku
"HDMI Output" (str. 90).
z Savjet
Reprodukciju možete pokrenuti i tipkom H u
koraku 3 (str. 50).
b Napomena
Kad koristite HDMI povezivanje, slika za
reprodukciju se može pojaviti na TV zaslonu uz
kašnjenje, a uvodni dio se možda neće prikazati.
Reprodukcija diskova s ograničenjem
(Parental Control)
Ako reproducirate DVD s ograničenjem
reprodukcije, na TV zaslonu se pojavljuje
izbornik za unos zaporke.
Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju.
Za postavljanje ili promjenu zaporke, pogledajte "Ograničenje reprodukcije (samo DVD
VIDEO)" na str. 87.
, nastavlja se
51
Opcije reprodukcije
Za provjeru položaja sljedećih tipaka pogledajte sliku na str. 50.
Tipke
Funkcije
AUDIO
* Samo DivX video datoteka
Odabir jednog od audio zapisa snimljenih na disk višestrukim
pritiskom na tipku kod standardne reprodukcije.
: Odabir jezika.
: Odabir glavnog ili pomoćnog zvuka.
: Odabir stereo ili mono zvučnog zapisa.
SUBTITLE
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
* Samo DivX video datoteka
T/U (prethodna scena/
sljedeća scena)
Svakim pritiskom tipke T, reproducira se prethodna scena u
sljedećem trajanju:
5 sekundi t 15 sekundi t 30 sekundi t 1 minuta t
2 minute t 3 minute t 5 minuta t 10 minuta t
20 minuta t pomak prema naprijed u koracima od 10 minuta t
2 sata
Svakim pritiskom tipke U, reproducira se sljedeća scena u
sljedećem trajanju:
30 sekundi t 1 minuta t 1 minuta 30 sekundi t 2 minute t
3 minute t 5 minuta t 10 minuta t 20 minuta t
pomak prema naprijed u koracima od 10 minuta t 2 sata
. (natrag)/
> (naprijed)
Kad se pritisne tijekom reprodukcije, prijelaz na početak
prethodnog/sljedećeg naslova/poglavlja/scene/zapisa.
Kad se pritisne dok je ureñaj zaustavljen, prijelaz na početak
prvog naslova/zapisa.
mc^/yCM
(brzo unatrag/brzo naprijed)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed ako se
pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina pretraživanja se mijenja ovako:
ubrzano unatrag ubrzano naprijed
Kad pritisnete i zadržite tipku, ubrzano pretraživanje
unatrag/unaprijed nastavlja se dok držite tipku pritisnutom.
*1
Kad jednom tijekom reprodukcije pritisnete m, reprodukcija se
odvija unatrag (ne vrijedi za VIDEO i Super VIDEO CD-ove te
DivX datoteke).
*2
Kad jednom tijekom reprodukcije pritisnete M, možete pratiti
ubrzanu reprodukciju sa zvukom (ne vrijedi za VIDEO i Super
VIDEO CD-ove).
*3
Ne vrijedi za VIDEO CD i Super VIDEO CD-ove.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
52
Tipke
Funkcije
mc^/yCM
(usporeno, sliku po sliku)
Usporena reprodukcija ako se pritisne na duže od sekunde
tijekom uključene pauze.
Reprodukcija sliku po sliku ako se kratko pritisne tijekom pauze.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
*1
*2
Samo u smjeru reprodukcije
Samo DivX video datoteka
X (pauza)
Pauza reprodukcije.
Za nastavak standardne reprodukcije, pritisnite H.
b Napomene
• Kutove kamere i titlove ne možete mijenjati u
naslovima snimljenim na ovom rekorderu.
• JPEG slike načinjene DVD kamkorderom se
mogu reproducirati samo kao slideshow. Što se
tiče video datoteka s JPEG slikama i filmova,
rekorder može reproducirati samo filmske
dijelove.
O reprodukciji DVD diskova s DTS zvučnim
zapisima
DTS audio signali izlaze samo preko DIGITAL
OUT (COAXIAL) priključnice.
Tijekom reprodukcije DVD diska s DTS zvučnim
zapisima, podesite "DTS Output" na "On" u
izborniku "Audio Out" (str. 81).
, nastavlja se
53
Ponavljanje reprodukcije
određenog dijela (A-B Repeat)
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
Odaberite "A-B Repeat" i pritisnite
ENTER.
Bira se "Set point A".
3
Ponavljanje reprodukcije (Repeat)
Možete ponavljati reprodukciju svih naslova/
zapisa/datoteka ili jednog naslova/poglavlja/
zapisa na disku.
1
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Dok pratite zvuk, pritisnite ENTER na
početku (točka A) dijela kojeg želite
ponavljano reproducirati.
Nastavite reprodukciju do završne
točke (točka B) i pritisnite ENTER.
Pritisnite CLEAR ili podesite "A-B Repeat"
na "Off" u izborniku "Play Mode".
z Savjet
Možete odabrati "A-B Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
b Napomena
Kad reproducirate DVD VIDEO/DVD-RW (Video
mod)/DVD-R (Video mod), podesite točke
početka i završetka unutar istog naslova.
54
Tipkama M/m odaberite parametar za
ponavljanje.
*1
*2
Počinje A-B Repeat reprodukcija.
Za poništenje A-B Repeat reprodukcije
Odaberite "Repeat" i pritisnite ENTER.
"Repeat Title" (za DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1): ponavljanje
tekućeg naslova.
"Repeat Chapter" (za DVD): ponavljanje
tekućeg poglavlja.
"Repeat Track" (za VIDEO CD*2):
ponavljanje tekućeg zapisa.
"Repeat Programme": ponavljanje
tekućeg programa (str. 55).
"Repeat Disc" (za VIDEO CD*2/DVDRW/DVD-R (VR mod)): ponavljanje
svih zapisa na disku.
Bira se "Set point B".
4
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
4
Samo DivX video datoteka
Dostupno samo kod reprodukcije bez
funkcije PBC
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Za poništenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "Repeat" na
"Repeat Off" u izborniku "Play Mode".
z Savjet
Možete odabrati "Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
b Napomena
Ne možete odabrati "Repeat Programme" ako niste
načinili program.
Izrada vlastitog programa
(Programme)
* samo finalizirani disk
Sadržaje na disku možete reproducirati
željenim slijedom tako da načinite program
od naslova/poglavlja albuma/zapisa. Program
se može sastojati od najviše 24 koraka.
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Programme" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Input/Edit Programme" i
pritisnite ENTER.
Izbornik "Input/Edit Programme" se
razlikuje, ovisno o vrsti diska.
Primjer: DVD
Za poništenje programirane reprodukcije
Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije. Ili
podesite "Programme" na "Cancel
Programme Play" u izborniku "Play Mode".
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR kad je ureñaj zaustavljen.
Ili podesite "Programme" na "Erase
Programme List" u izborniku "Play Mode".
z Savjeti
• Načinjeni program ostaje pohranjen u memoriji
nakon završetka programirane reprodukcije. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, podesite
"Programme" na "Start Programme Play" u
izborniku "Play Mode". Ipak, program se briše
nakon vañenja diska ili pritiska tipke ?/1.
• Program se može ponavljati. Podesite "Repeat" na
"Repeat Programme" u izborniku "Play Mode"
(str. 54).
• Možete odabrati "Programme" unutar "Play
Mode" u sistemskom izborniku.
Podešavanje kvalitete slike
* Samo DivX video datoteka
4
5
Tipkama M/m odaberite naslov ili album
(primjer: Title 01) i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite poglavlje ili
zapis (primjer: Chapter 001) i pritisnite
ENTER.
Poglavlje ili zapis su programirani.
Pogriješite li, tipkama </M/m odaberite
korak (npr. 01) i pritisnite CLEAR.
6
7
Za programiranje drugih poglavlja ili
zapisa, pritisnite </M/m/, za
odabir koraka i ponovite korake 4 i 5.
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
Možete podesiti kvalitetu slike sa spojene
opreme, poput TV-a ili projektora tako da
odaberete pohranjenu postavku. To je takoñer
moguće promjenom detaljnih podešenja i
pohranom do tri postavke u memoriju.
1
Pritisnite SYSTEM MENU kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
3
Odaberite "Picture Adjustment" i
pritisnite ENTER.
Tipkama </, odaberite opciju i
pritisnite ENTER.
Dynamic: dinamična slika naglašenog
kontrasta i intenziteta boja.
Standard: prikazuje standardnu sliku.
Professional: prikaz izvorne slike.
"Memory1"/"Memory2"/"Memory3":
Vaša podešenja. Detalje pogledajte na
sljedećoj stranici.
, nastavlja se
55
Za provjeru detaljnih podešenja
odabrane postavke, pritisnite DISPLAY.
4
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Izrada vlastitih podešenja
1
2
3
56
U koraku 3 odaberite "Memory1",
"Memory2" ili "Memory3".
Odaberite "Detailed Settings" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za detaljno
podešavanje.
Odaberite postavku tipkama M/m i
podesite je tipkama </,.
Detalje o svakoj postavci potražite u
nastavku teksta.
"Prog. Motion": Podešava progresivni
video signal kad je opcija "Component
Video Out" podešena na "Progressive"
(str. 79) ili ako je "Screen Resolution"
podešena na drugu vrijednost osim "720
x 576i" (ili "720 x 480i") (str. 89).
Odaberite "Motion" za film, uključujući
objekte koji se dinamički kreću.
Odaberite "Still" za sliku s malo pokreta.
"Cinema": Pretvara progresivni video
signal tako da bude usklañen s vrstom
DVD softvera koji gledate kad je
"Component Video Out" podešen na
"Progressive" (str. 79) ili ako je "Screen
Resolution" podešena na drugu vrijednost
osim "720 x 576i" (ili "720 x 480i")
(str. 89).
Odaberite "Auto1" za automatsko detektiranje vrste softvera (baziran na filmu ili
videu) i odabir odgovarajućeg načina
kompresije. Ovo je uobičajeni odabir.
Ako se slika doima neprirodnom, odaberite "Auto2", "On" ili "Off".
"YNR" (redukcija smetnji svjetline):
Smanjuje smetnje elementa sjajnosti
video signala.
4
"BNR" (redukcija blok-smetnji): Smanjuje blok-smetnje ili mozaične uzorke
slike.
"MNR" (redukcija "mosquito" smetnji):
Smanjuje nejasnoće na konturama slike.
Redukcija smetnji se automatski podešava
unutar svakog raspona podešavanja u
skladu s brzinom izmjena video podataka
i drugim faktorima.
"Sharpness": Izoštrava konture slike.
"Detail": Podešava oštrinu kontura slike.
"White Enhancer": Podešavanje
intenziteta bijele boje.
"Black Enhancer": Podešavanje intenziteta
crne boje.
"Black Level": Odabir razine crne boje
za video signale. Odaberite "ON" za
podizanje standardne razine crne. Odaberite ovu postavku ako je slika suviše
tamna.
Odaberite "OFF" za podešavanje razine
crne boje ulaznih signala na standardnu.
Ovo je uobičajeni odabir.
"Gamma Correction": Podešava izgled
tamnih dijelova slike.
"Hue": Podešavanje nijansi boja.
"Chroma Level": Čini boje dubljima ili
svjetlijima.
Pritisnite SYSTEM MENU za izlaz.
Postavka se automatski memorira pod
opciju odabranu u koraku 1.
b Napomene
• Ako konture slika na zaslonu postanu nejasne,
podesite "BNR" i/ili "MNR" na "Off".
• Ovisno o disku ili sceni koju gledate, gore
navedeni BNR ili MNR efekti će se možda teže
prepoznati. Takoñer, ove funkcije možda neće
raditi sa zaslonima odreñenih veličina.
• Sljedeće funkcije nisu dostupne za signale iz
HDMI priključnice.
– "Sharpness"
– "White Enhancer"
– "Black Enhancer"
– "Black Level"
– "Gamma Correction"
– "Hue"
– "Chroma Level"
Pojavljuje se izbornik za unos broja.
Primjer: Chapter Search (traženje
poglavlja)
Traženje vremena/
naslova/poglavlja/zapisa,
itd.
* Samo DivX video datoteka
Diskove možete pretraživati prema naslovu,
poglavlju, sceni ili zapisu. S obzirom da su
naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinačni
brojevi, odaberite naslov ili zapis unosom
broja. Scene možete tražiti i prema
vremenskom kodu.
Brojčane
tipke
1
4
Brojčanim tipkama odaberite željeni
broj naslova, poglavlja, vrijeme ili sl.
Primjer: Time Search (traženje prema
vremenu)
Za pronalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite "21020".
Ako pogriješite, odaberite drugi broj.
5
Pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju od
odabranog broja.
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Search Mode" i pritisnite
ENTER.
Odaberite način pretraživanja i
pritisnite ENTER.
"Time Search" (za DVD/DATA DVD*1/
DATA CD*1/VIDEO CD*2): Traženje
mjesta unosom vremenskog koda.
"Title Search" (za DVD/DATA DVD*1/
DATA CD*1)
"Chapter Search" (za DVD)
"Track Search" (za VIDEO CD*3)
*1
Samo DivX video datoteka
Osim Super VIDEO CD-a
*3
Dostupno samo tijekom reprodukcije bez
funkcije PBC
*2
57
Brisanje i editiranje
Prije editiranja
Ovaj rekorder nudi razne mogućnosti
editiranja različitih vrsta diskova.
b Napomene
• Editirani sadržaj može nestati ako izvadite disk
ili se za vrijeme editiranja pokrene snimanje
pomoću timera.
• DVD diskovi snimljeni DVD kamkorderima ne
mogu se editirati ovim rekorderom.
• Ako se pojavi poruka i označi da su popunjene
kontrolne informacije, obrišite ili editirajte
nepotrebne naslove.
• Preostali kapacitet diska prikazan na zaslonu
može se razlikovati od stvarnog.
• Kod editiranja DVD+R ili DVD-R diska,
dovršite sve editiranje prije finaliziranja diska.
Nije moguće editirati finaliziran disk.
Funkcije editiranja
Original
Editiranje
naslova
Editiranje
poglavlja
58
Playlist
Brisanje (str. 59)
Da
Da
Da
Naziv naslova (str. 59)
Da
Da
Da
Podešavanje umanjene slike (str. 59)
Da
Da
Da
A-B Erase (str. 60)
Ne
Da
Da
Dijeljenje (str. 63)
Ne
Ne
Da
Zaštita (str. 59)
Da
Da
Ne
Premještanje (str. 63)
Ne
Ne
Da
Spajanje (str. 63)
Ne
Ne
Da
Izrada playliste (str. 62)
Ne
Ne
Da
Poništavanje postupka (str. 59)
Da
Da
Da
Dijeljenje (str. 61)
Ne
Da
Da
Brisanje (str. 62)
Ne
Da
Da
Premještanje (str. 64)
Ne
Ne
Da
Premještanje (str. 62)
Ne
Da
Da
Oslobađanje prostora na disku
Kako biste oslobodili prostor na DVD+RW
ili DVD-RW (Video mod) disku, obrišite
naslov s najvećim brojem u Title List
izborniku.
Brisanje i editiranje
naslova
U ovom poglavlju objašnjavaju se osnovne
funkcije editiranja. Imajte na umu da se
editiranje ne može poništiti. Želite li editirati
sadržaj s DVD-RW/DVD-R-a (VR mod) bez
mijenjanja originalne snimke, kreirajte
Playlist naslov (str. 62).
Najveći broj naslova
Na DVD-RW-u (VR mod) možete izbrisati
bilo koji naslov kako biste oslobodili prostor.
Pogledajte "Brisanje i editiranje naslova" na
str. 59. Brisanjem naslova s DVD-R i DVD+R
diskova ne oslobaña se dodatni prostor.
Prebacivanje između Playlist i Original liste
naslova (samo DVD-RW/DVD-R u VR modu)
Možete prikazati naslov za reprodukciju u
listi naslova (Playlist) ili originalan naslov u
listi naslova (Original).
1 Pritisnite < dok je prikazan izbornik
Title List.
2 Tipkama M/m odaberite "Original" i
pritisnite ENTER.
3 Tipkama M/m odaberite "Original" ili
"Play List" i pritisnite ENTER.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW/DVD-R disk u
VR modu, promijenite Title List (Original
ili Playlist) ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ,.
Pojavljuje se podizbornik.
3
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Postoje sljedeće mogućnosti editiranja
naslova.
"Erase": Brisanje odabranog naslova.
Odaberite "Yes" nakon upita.
"Edit": Omogućuje sljedeće postupke
editiranja.
• "Title Name": Omogućuje imenovanje
ili promjenu imena naslova (str. 33).
• "Set Thumbnail": Promjena umanjene
slike naslova koja se pojavljuje u Title
List izborniku (str. 31).
, nastavlja se
59
• "A-B Erase": Brisanje dijela naslova
(str. 60).
• "Divide": Dijeljenje naslova na dva
dijela (str. 63).
• "Chapter Edit": Editiranje poglavlja u
naslovu (str. 61).
• "Protect": Zaštita naslova. "e" se
pojavljuje uz zaštićeni naslov.
• "Move": Promjena slijeda reprodukcije
naslova (str. 63).
• "Combine": Spajanje dva naslova u
jedan (str. 63).
"Create": Izrada playliste (str. 62).
"Undo": Poništavanje zadnjeg editiranja.
z Savjet
Možete imenovati DVD disk ili mu promijeniti
ime (str. 35).
Brisanje dijela naslova
(A-B Erase)
Možete odabrati dio naslova (scenu) i
obrisati ga. Obratite pažnju da se brisanje
scene u naslovu ne može poništiti.
1
2
Nakon koraka 2 "Brisanje i editiranje
naslova", odaberite "Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "A-B Erase" i pritisnite
ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir točke A.
Započinje reprodukcija naslova.
3
Odaberite točku A tipkama m/
/M i
pritisnite X.
• Za povratak na početak naslova
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Odaberite "From" i pritisnite ENTER.
Prikaže se položaj točke A.
60
5
Pritisnite H.
6
7
Odaberite točku B tipkama m/M
ili H i pritisnite X.
Odaberite "To" i pritisnite ENTER.
Prikaže se položaj točke B.
8
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Scena je obrisana.
Za odustajanje od brisanja
Pritisnite O RETURN. Pojavi se Title List.
z Savjet
Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja:
ispred i iza oznake.
b Napomene
• Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na
mjestu gdje je obrisan dio naslova.
• Odlomke kraće od pet sekundi nije moguće
brisati.
Brisanje i editiranje
poglavlja
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Poglavlje se može editirati na sljedeće
načine.
"Divide": Podjela na dva dijela (str. 61).
"Erase/Move"
• "Erase": Brisanje odabranog poglavlja
(str. 62).
• "Move" (za Playlist naslove na DVDRW/DVD-R disku u VR modu):
Mijenja slijed reprodukcije poglavlja
(str. 64).
"Combine": Spajanje dvaju poglavlja u
jedno (str. 62).
Možete editirati pojedina poglavlja unutar
naslova. Za editiranje DVD-RW/DVD-R
diskova (VR mod) bez promjene izvornih
snimaka, načinite playlistu (str. 62).
Dijeljenje poglavlja (Divide)
1
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW/DVD-R disk u
VR modu, promijenite Title List (Original
ili Playlist) ako je potrebno.
2
3
4
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Tipkama </, odaberite točku
dijeljenja i pritisnite ENTER.
Počinje reprodukcija poglavlja.
3
Odaberite naslov koji sadrži poglavlje
koje želite editirati i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Divide".
Odaberite mjesto dijeljenja pomoću
m/M ili H i pritisnite X.
• Za povratak na početak poglavlja,
pritisnite X i zatim pritisnite ..
4
Pritisnite ENTER.
Poglavlje je podijeljeno na dva dijela.
Odaberite "Chapter Edit" i pritisnite
ENTER.
, nastavlja se
61
Brisanje poglavlja (Erase)
1
Izrada i editiranje playliste
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Erase".
Playlist editiranje omogućuje editiranje ili
ponovno editiranje bez mijenjanja snimke.
Možete načiniti do 99 Playlist naslova.
2
3
Tipkama </, odaberite poglavlje i
pritisnite ENTER.
(Samo kod Playlist poglavlja)
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Pojavi se pitanje o potvrdi.
4
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER
Poglavlje je obrisano.
Spajanje više poglavlja (Combine)
1
Nakon koraka 4 "Brisanje i editiranje
poglavlja", odaberite "Combine".
1
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite Playlist (str. 59).
2
Pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Create" i pritisnite ENTER.
Pojave se originalni naslovi u izborniku
Title List.
4
2
Tipkama </, pomaknite skalu za
spajanje i pritisnite ENTER.
Dva susjedna poglavlja su spojena.
62
Odaberite naslov kojeg želite dodati u
Playlist i pritisnite ENTER.
Odabrani naslov se dodaje u Playlist.
5
Ponovite korake 3 i 4 za odabir svih
naslova koje želite dodati u Playlist.
Premještanje Playlist naslova
(Move)
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
Možete podijeliti Playlist naslov.
Odaberite Playlist (str. 59).
1
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
Dijeljenje Playlist naslova (Divide)
Prijeñite na Playlist (str. 59)
2
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite Playlist naslov i pritisnite
,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Divide" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir mjesta
dijeljenja.
Započinje reprodukcija naslova.
5
Odaberite novo mjesto za naslov
tipkama M/m i pritisnite ENTER.
Naslov se pomiče na novo mjesto.
• Za premještanje ostalih naslova,
ponovite postupak od koraka 2.
Spajanje više Playlist naslova
(Combine)
1
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite Playlist (str. 59).
2
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ,.
5
Odaberite mjesto dijeljenja pomoću
m/M ili H i pritisnite X.
• Za povratak na početak naslova,
pritisnite X i zatim ..
6
Pritisnite ENTER.
Naslov se dijela na dva dijela.
Pojavi se podizbornik.
3
4
5
6
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Combine" i pritisnite ENTER.
Odaberite naslov za spajanje i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Naslovi se spajaju.
, nastavlja se
63
Premještanje poglavlja (Move)
1
Pritisnite TITLE LIST.
Odaberite Playlist (str. 59).
2
Odaberite Playlist naslov s poglavljem
koje želite editirati i pritisnite ,.
Pojavi se podizbornik.
3
4
5
6
7
8
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Chapter Edit" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Erase/Move"
Tipkama </, odaberite poglavlje i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
Odaberite novo mjesto za poglavlje
tipkama </, i pritisnite ENTER.
Poglavlje se pomiče na novo mjesto.
64
Zaključavanje rekordera (Child Lock)
Reprodukcija audio
zapisa s CD/DVD diska
Možete zaključati rekorder kako biste spriječili
slučajnu promjenu podešenja.
Dok je rekorder isključen, zadržite pritisnutom tipku x na rekorderu dok se na
pokazivaču ne pojavi "LOCKED". Rekorderom se sad ne može rukovati te je moguće
samo snimanje pomoću timera i sinkronizirano
snimanje.
Možete reproducirati audio zapise s CD,
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM) ili
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
diskova.
Želite li otključati rekorder, zadržite pritisnutom tipku x dok se na pokazivaču ne
pojavi "UNLOCKED".
Audio zapisi
Opcije reprodukcije
Tipke
Funkcije
AUDIO
Odabir stereo ili mono audio
zapisa snimljenih na disk kad
se pritisne više puta tijekom
standardne reprodukcije.
./>
(prethodni/
sljedeći)
Odabir sljedećeg ili prethodnog
zapisa kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
Kod MP3 zapisa, prijelaz na
sljedeći ili prethodni album
kad se pritisne više puta.
m/M
1
Umetnite disk.
Pogledajte "1. Ulaganje diska" na str. 28.
2
Brzo pretraživanje diska
(pretraživanje prema natrag/naprijed kad se
prema natrag/ pritisne tijekom reprodukcije,
Brzina pretraživanja mijenja
naprijed)
se na sljedeći način:
brzo natrag brzo naprijed
Pritisnite H.
Kad pritisnete i zadržite tipku,
pretraživanje se nastavlja uz
odabranu brzinu dok ne
otpustite tipku.
Za nastavak standardne
reprodukcije pritisnite H.
Počinje reprodukcija.
Za prekid reprodukcije
Pritisnite x (stop).
z Savjet
Možete reproducirati audio zapise pomoću
izbornika Title List. Pritisnite TITLE LIST,
odaberite zapis i pritisnite ENTER.
X (pauza)
Pauza reprodukcije. Za nastavak standardne reprodukcije
pritisnite H.
b Napomena
Ako na DATA DVD-u ima video naslova, MP3
audio zapisi s tog diska se ne mogu reproducirati.
, nastavlja se
65
Napomene o reprodukciji DTS audio zapisa
s CD-a
• Prilikom reprodukcije DTS-kodiranih CD diskova,
može se čuti prekomjerna buka iz LINE 3-TV/
LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
priključnica. Kako biste izbjegli moguća
oštećenja audio sustava, budite posebno oprezni
kad su LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2
OUT (R-AUDIO-L) priključnice povezane s
pojačalom. Za slušanje DTS Digital Surround™
zvuka, na DIGITAL OUT priključnicu rekordera
je potrebno spojiti vanjski DTS dekoder.
• Kad slušate DTS audio zapise s CD-a, tipkom
AUDIO podesite zvuk na "Stereo" (str. 65).
Ponavljanje reprodukcije
određenog dijela (A-B Repeat)
1
b Napomena
Funkcija "A-B Repeat" nije dostupna za MP3
audio zapise.
Ponavljanje reprodukcije (Repeat)
Možete ponavljati reprodukciju svih ili
jednog zapisa u albumu ili na disku.
1
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "A-B Repeat" i pritisnite
ENTER.
Bira se "Set point A".
Odaberite "Repeat" i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite parametar za
ponavljanje.
"Repeat Disc": ponavljanje svih zapisa
na disku.
"Repeat Album" (osim za CD):
ponavljanje tekućeg albuma.
"Repeat Track": ponavljanje tekućeg
zapisa.
"Repeat Programme": ponavljanje
tekućeg programa (str. 67).
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
4
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Za poništenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "Repeat" na
"Repeat Off" u izborniku "Play Mode".
3
Dok nadzirete zvuk, pritisnite ENTER na
početku (točka A) dijela kojeg želite
ponavljano reproducirati.
Bira se "Set point B".
4
Nastavite reprodukciju do završne
točke (točka B) i pritisnite ENTER.
Počinje A-B Repeat reprodukcija.
Za poništenje A-B Repeat reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili podesite "A-B Repeat"
na "Off" u izborniku "Play Mode".
z Savjet
Možete odabrati "A-B Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
66
z Savjet
Možete odabrati "Repeat" iz "Play Mode" u
sistemskom izborniku.
b Napomena
"Repeat Programme" možete odabrati samo ako
ste načinili program.
Izrada vlastitog programa
(Programme)
Sadržaje s albuma ili diska možete reproducirati željenim slijedom tako da načinite
program od albuma/zapisa. Program se može
sastojati od najviše 24 koraka.
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Programme" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Input/Edit Programme" i
pritisnite ENTER.
Izbornik "Input/Edit Programme" se
razlikuje, ovisno o vrsti diska.
Primjer: DATA DVD
4
5
Za poništenje programirane reprodukcije
Pritisnite CLEAR tijekom reprodukcije. Ili
podesite "Programme" na "Cancel
Programme Play" u izborniku "Play Mode".
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR kad je ureñaj zaustavljen.
Ili podesite "Programme" na "Erase
Programme List" u izborniku "Play Mode".
z Savjeti
• Načinjeni program ostaje pohranjen u memoriji
nakon završetka programirane reprodukcije. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, podesite
"Programme" na "Start Programme Play" u
izborniku "Play Mode". Ipak, program se briše
nakon vañenja diska ili pritiska tipke ?/1.
• Program se može ponavljati. Podesite "Repeat"
na "Repeat Programme" u izborniku "Play
Mode" (str. 66).
• Možete odabrati "Programme" unutar "Play
Mode" u sistemskom izborniku.
Tipkama M/m odaberite album
(primjer: 01.BRAHMS) i pritisnite ,.
Tipkama M/m odaberite zapis (primjer:
001.SYMPHONY01) i pritisnite ENTER.
Zapis je programiran. Pogriješite li,
tipkama </M/m odaberite korak (npr.
01-001) i pritisnite CLEAR.
6
7
Za programiranje drugih zapisa,
pritisnite </M/m/, za odabir
koraka i ponovite korake 4 i 5.
Pritisnite H.
Počinje programirana reprodukcija.
67
Traženje audio zapisa
4
Pritisnite brojčane tipke za unos broja
željenog albuma ili zapisa.
Pogriješite li, odaberite drugi broj.
Možete tražiti disk prema albumu ili zapisu.
S obzirom da su naslovima i zapisima dodijeljeni pojedinačni brojevi, odaberite naslov
ili zapis unosom broja.
5
Pritisnite ENTER.
Rekorder počinje reprodukciju od
odabranog broja.
z Savjet
Možete odabrati album ili zapis pomoću tipaka
M/m u koraku 4.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite PLAY MODE tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik "Play Mode".
2
3
Odaberite "Search Mode" i pritisnite
ENTER.
Odaberite način pretraživanja i
pritisnite ENTER.
"Album Search" (osim za CD)
"Track Search"
Pojavi se polje za unos broja.
Primjer: Album Search
68
Lista 12 fotografija (primjer: DVD)
JPEG slikovne datoteke
Uporaba liste "Photo
Album"
Možete reproducirati slike s DATA DVD/
DATA CD diskova pomoću liste "Photo
Album".
Lista 4 fotografije
1
Lista 1 fotografije
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se sistemski izbornik.
2
Odaberite "Photo Album" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo Album".
3
Tipkama M/m odaberite album i
pritisnite ENTER.
Za prikaz liste 4 ili 1 fotografije, pritisnite
< za odabir "Title View" i pritisnite
ENTER, zatim odaberite "4 Photos" ili
"1 Photo" pomoću M/m i pritisnite
ENTER.
A Naziv albuma
B Veličina albuma
, nastavlja se
69
C Podizbornik:
Pritisnite , za prikaz podizbornika.
U njemu su prikazane samo opcije
dostupne za odabrani parametar.
Prikazane opcije se razlikuju, ovisno o
modelu, situaciji i vrsti diska.
Za ponovno učitavanje datoteka ili
direktorija
Ako disk sadrži 1000 ili više datoteka i/ili
100 ili više mapa, odaberite "Read next" u
listi "Photo Album" i pritisnite ENTER za
prikaz neučitanih datoteka ili mapa.
Postupak učitavanja može trajati nekoliko
minuta.
b Napomena
Umanjena slika datoteke koja se ne može reproducirati na rekorderu prikazana je kao ">".
Gledanje JPEG slike
Podizbornik
1
D Skala:
Pojavljuje se kad u listu ne stanu sve
JPEG slike. Za prikaz ostalih JPEG slika
pritisnite M/m.
E Podaci o albumu i JPEG slici:
Pojavi se lista "Photo Album". Ako je
potrebno, prebacite se na listu albuma.
2
Prikaz slike, broja JPEG slike, datuma i
vremena snimanja, naziva i veličine
JPEG datoteke.
Za listanje popisa stranicu po stranicu
(Page mod)
Pritisnite ./> dok je prikazan "Photo
Album". Svakim pritiskom na ./>,
pojavi se prethodna/sljedeća stranica albuma/
JPEG slika.
Prebacivanje između lista albuma i JPEG
slika
1
2
3
Pritisnite < dok je prikazan "Photo
Album".
Tipkama M/m odaberite "Display Mode"
i pritisnite ENTER.
Tipkama M/m odaberite "File" ili
"Album" i pritisnite ENTER.
Za isključenje liste "Photo Album"
Pritisnite SYSTEM MENU.
Izvedite korake 1 do 3 postupka
"Uporaba liste 'Photo Album'".
Tipkama M/m odaberite JPEG sliku i
pritisnite ENTER.
Odabrana JPEG slika prikazuje se preko
čitavog zaslona.
Za prikaz detaljnih informacija
1
2
Odaberite JPEG sliku i pritisnite ,.
Odaberite "Detailed Information" i
pritisnite ENTER.
Pojave se detaljne informacije o
odabranoj JPEG slici.
Reprodukcija slideshowa
1
Izvedite korake 1 do 3 postupka
"Uporaba liste 'Photo Album'".
Pojavi se lista "Photo Album". Ako je
potrebno, prebacite se na listu albuma ili
JPEG slika.
2
Tipkama M/m odaberite album ili JPEG
sliku i pritisnite H.
Počinje slideshow.
Pritisnete li H dok birate JPEG sliku,
slideshow počinje od te slike.
Zaustavljanje slideshowa
Pritisnite x (stop) ili O RETURN.
70
Pauza slideshowa
Pritisnite X (pauza).
Prijelaz na sljedeću/prethodnu sliku
tijekom slideshowa
Pritisnite ./>.
Zumiranje slike
Više puta pritisnite ZOOM tijekom
slideshowa.
Svakim pritiskom tipke ZOOM, veličina
slike se mijenja na sljedeći način:
2T t 4T t normalna veličina
Uvećano područje slike možete pomicati
tipkama </M/m/,.
Zakretanje slike
Više puta pritisnite ANGLE tijekom
slideshowa. Svakim pritiskom tipke ANGLE,
slika se zakreće za 90°.
z Savjet
Možete pokrenuti slideshow i odabirom opcije
"Start Slideshow" iz podizbornika.
71
Format
Podešavanja uređaja
Podešavanje postavki
diska (Disc Setup)
"Disc Setup" omogućuje podešavanje raznih
postavki DVD-a.
Pritisnite DISC SETUP.
Pojave se opcije izbornika "Disc Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
z Savjet
Display Setup izbornik takoñer možete prikazati
odabirom opcije "Disc Setup" iz sistemskog izbornika.
Basic
Input Disc Name
Disku možete pridijeliti naziv.
Detalje potražite na str. 35.
Protect Disc
Možete zaštititi disk od brisanja.
Detalje potražite na str. 35.
Format DVD-RW (samo DVD-RW)
Rekorder automatski počinje formatiranje u
VR ili Video modu, ovisno o tome koji je
odabran, kad uložite novi, neformatirani
DVD-RW.
72
VR Mode
Automatski formatira disk u
VR modu.
Video
Mode
Automatski formatira disk u
Video modu.
Možete ručno formatirati DVD+RW, DVDRW ili DVD-R disk kako bi ponovo bio
prazan.
Detalje potražite na str. 39.
Finalise
Finaliziranje diska za reprodukciju na drugoj
DVD opremi.
Detalje potražite na str. 36.
Postavke rekordera
(Basic)
4
Pomoću izbornika "Basic" možete podesiti
točno vrijeme i druge slične postavke
rekordera.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Basic" i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "Basic".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Za isključenje izbornika pritisnite
SYSTEM MENU više puta.
Podešavanje točnog vremena
Automatski (Auto Clock Set)
Služi za automatsko podešavanje ako
program lokalne postaje odašilje signal
točnog vremena.
1 Odaberite "Clock Setting" u "Basic" i
pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Auto" i pritisnite ENTER.
3
Pritisnite m za odabir "Start" i pritisnite
ENTER.
• Ako rekorder ne primi signal točnog
vremena od bilo koje postaje, pritisnite
O RETURN i podesite sat ručno.
• Ako se funkcijom Auto Clock Set sat
nije podesio kako treba, pokušajte
odabrati drugu postaju ili podesite sat
ručno.
b Napomena
Funkcija Auto Clock Set ne radi dok je rekorder u
pripravnom stanju za sinkronizirano snimanje.
Ručno (Manual Clock Set)
Ručno podešavanje sata.
1 Odaberite "Clock Setting" u "Basic" i
pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Manual" i pritisnite ENTER.
3
Pritisnite </, za odabir vremenske
zone za vaše područje i pritisnite m.
4
Odaberite "On" tipkama </, ako ste
trenutno na ljetnom vremenu i pritisnite
ENTER.
Pritisnite </, više puta dok se ne
pojavi broj programa postaje koja odašilje
signal točnog vremena.
, nastavlja se
73
5
Pritisnite M/m za podešavanje dana i
pritisnite ,.
Podesite mjesec, godinu, sat i minute
ovim redom. Pritisnite </, za odabir
opcije koju želite podesiti i zatim M/m za
podešavanje brojeva. Dan u tjednu se
podešava automatski.
Za promjenu brojeva, pritisnite < za
povratak na opciju koju želite promijeniti
i pritisnite M/m.
6
Pritisnite ENTER za pokretanje sata.
Input Line System
Odabir sustava boja kad snimate sa spojene
opreme.
NTSC
Snimanje u NTSC ili PAL-60
sustavu boja.
PAL/
SECAM
Snimanje u PAL ili SECAM
sustavu boja.
b Napomene
Ako se nakon promjene postavke "Input Line System"
pojave smetnje u slici, promijenite postavku (str. 78).
Ako su smetnje i dalje zamjetne, zadržite pritisnutom
tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite INPUT, takoñer
na ureñaju.
Power Save
Podešava mod štednje energije kad je
rekorder isključen (u pripravnom stanju).
Mode 1
Kad je rekorder u pripravnom
stanju, u spojeni TV prijemnik
se šalju samo antenski ulazni
signali.
Mode 2
Kad je rekorder u pripravnom
stanju, nema odašiljanja signala.
Off
Mod štednje energije je isključen.
Ovo je standardno podešenje.
b Napomene
Power Save mod ne radi u sljedećim slučajevima,
čak i ako je podešen na "Mode 1" ili "Mode 2".
− Kad je podešeno sinkronizirano snimanje.
− Kad je snimanje timerom s "VPS/PDC" podešeno
na "On" u izborniku Timer List.
− SMARTLINK opcije nisu dostupne kad je
Power Save podešen na "Mode 1" ili "Mode 2".
74
Postavka HELP
On
Prikazuje pomoć pri uporabi
izbornika.
Off
Pomoć je isključena.
Easy Setup (resetiranje rekordera)
Odaberite ovu opciju za pokretanje programa
"Easy Setup".
1 Odaberite "Easy Setup" u "Basic" i
pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
3 Slijedite upute za "Easy Setup" (str. 20)
od koraka 2.
Postavke antenskog
prijema (Tuner)
Postavka "Tuner" omogućuje podešavanje
tunera i programskih pozicija rekordera.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Tuner" i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "Tuner".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Za isključenje izbornika pritisnite
SYSTEM MENU više puta.
Automatsko podešavanje kanala
Auto Scan
Ako rekorder spojite na TV koji nema
SMARTLINK, možete automatski podesiti
programske pozicije pomoću opcije "Auto
Scan".
1 Odaberite "Auto Channel Setting" u
"Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Auto Scan" i pritisnite
ENTER.
3 Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Slijed programskih pozicija će se podesiti
u skladu s odabranom zemljom/regijom.
Ako su neke od programskih pozicija
neiskorištene ili sadrže neželjene kanale,
možete ih isključiti (str. 76).
Download from TV
Ako rekorder spojite na TV koji ima
SMARTLINK, možete automatski kopirati
programske pozicije s TV-a na rekorder.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV-a.
1 Odaberite "Download from TV" u
"Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Podaci se kopiraju iz TV-a u rekorder.
Ako su neke od programskih pozicija
neiskorištene ili sadrže neželjene kanale,
možete ih isključiti (str. 76).
Ručno podešavanje kanala
Ručno podešavanje programa.
Ako neke programe ne možete podesiti
korištenjem funkcije "Easy Setup", možete
ih podesiti ručno.
Ako nema zvuka ili je slika izobličena, možda
je odabran pogrešan sustav prijemnika tijekom
"Easy Setup" podešavanja. Ručno podesite
odgovarajući sustav prijemnika slijedeći dolje
navedene korake.
1 Odaberite "Manual CH Setting" u
"Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
3 Tipkama </, odaberite svoju zemlju/
regiju i pritisnite ENTER.
Programska pozicija
4
5
Pritisnite ./> za odabir
programske pozicije.
Pritisnite M/m za odabir opcije koju
želite promijeniti i promijenite je
tipkama </, te pritisnite ENTER.
• Za podešavanje ostalih programa,
ponovite postupak od koraka 4.
, nastavlja se
75
Skip
Name
On
Odaberite ako je programska
pozicija neiskorištena ili sadrži
neželjene kanale. Odabrana
pozicija se preskače kad pritisnete PROG +/–.
Off
Ne preskače odabranu
programsku poziciju.
CH System
Odaberite regiju kako biste postigli najbolji
prijem.
FR
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
Western
Euro
Odaberite ako se nalazite u
nekoj od zemalja Zapadne
Europe.
UK & IE
Odaberite ako se nalazite u
Velikoj Britaniji ili Irskoj.
Eastern
Euro
Odaberite ako se nalazite u
zemljama Istočne Europe..
AFT
Promjena ili unos novog naziva postaje (do 5
znakova). Rekorder mora primati informacije
o programskoj poziciji (npr. SMARTLINK)
kako bi se nazivi postaja promijenili
automatski.
Pritisnite , i zatim više puta </, za
odabir znaka.
Za promjenu znakova pritisnite M/m za
pomicanje kursora i pritisnite </,.
Decoder
Podešavanje kanala s vanjskog dekodera
(PAY-TV/Canal Plus analognog dekodera).
Detalje potražite na str. 26.
Channel
Pritisnite </, više puta dok se ne pojavi
željeni broj programa.
• Za odabir kabelskih i satelitskih programa,
pritisnite </, dok se ne prikaže željeni
program.
Programi koji se mogu primati
TV sustav
On
Uključuje funkciju Auto Fine
Tuning.
Ovo je uobičajeni odabir.
Off
Omogućuje ručno podešavanje
slike.
• Ako funkcija Auto Fine Tuning ne radi
kako treba, odaberite "Off" i pritisnite m.
Pritisnite </, za postizanje jasnije slike
i pritisnite ENTER.
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
DK (zemlje Istočne
Europe)
Sound System
D/K
Odaberite ako se nalazite u nekoj
od zemalja Istočne Europe.
I
Odaberite ako se nalazite u
Velikoj Britaniji ili Irskoj.
L
76
Odaberite ako se nalazite u nekoj
od zemalja Zapadne Europe,
osim zemalja navedenih u
"Programi koji se mogu primati"
na str. 90.
Odaberite ako se nalazite u
Francuskoj.
R1–R12 VHF
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
Odaberite dostupan TV sustav (str. 76).
B/G
Raspon programa
BG (zemlje Zapadne E2–E12 VHF
Europe, osim zemalja
Italija A–H VHF
navedenih dolje)
E21–E69 UHF
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
I (Velika Britanija i
Irska)
Irska A–J VHF
Južna Afrika 4 – 11,
13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
TV sustav
Raspon programa
L* (Francuska)
F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
* Za prijem francuskih programa, odaberite "L".
Primanje CATV kanala u Francuskoj
Ovaj rekorder može pretraživati CATV kanale
B do Q i HYPER frekvencije S21 do S41. U
izborniku Channel Set kanali su prikazani
kao CC1 do CC44. Na primjer, kanal B je
prikazan kao CC1, a kanal Q prikazan kao
CC23 (pogledajte tablicu u nastavku). Ako je
željeni CATV kanal označen frekvencijom
(npr. 152,75 MHz), pogledajte u tablicu za
odabir pripadajućeg broja kanala.
Kanal
Broj
kanala
Raspon
frekvencija (MHz)
P
CC21
276.75–284.75
P
CC22
284.75–292.75
Q
CC23
292.75–300.75
S21
CC24
299.25–307.25
S22
CC25
307.25–315.25
S23
CC26
315.25–323.25
S24
CC27
323.25–331.25
S25
CC28
331.25–339.25
S26
CC29
339.25–347.25
S27
CC30
347.25–355.25
S28
CC31
355.25–363.25
S29
CC32
363.25–371.25
S30
CC33
371.25–379.25
Kanal
Broj
kanala
Raspon
frekvencija (MHz)
S31
CC34
379.25–387.25
S32
CC35
387.25–395.25
B
CC1
116.75–124.75
S33
CC36
395.25–403.25
C
CC2
124.75–132.75
S34
CC37
403.25–411.25
D
CC3
132.75–140.75
S35
CC38
411.25–419.25
D
CC4
140.75–148.75
S36
CC39
419.25–427.25
E
CC5
148.75–156.75
S37
CC40
427.25–435.25
F
CC6
156.75–164.75
S38
CC41
435.25–443.25
F
CC7
164.75–172.75
S39
CC42
443.25–451.25
G
CC8
172.75–180.75
S40
CC43
451.25–459.25
H
CC9
180.75–188.75
S41
CC44
459.25–467.25
H
CC10
188.75–196.75
I
CC11
196.75–204.75
J
CC12
204.75–212.75
J
CC13
212.75–220.75
K
CC14
220.75–228.75
L
CC15
228.75–236.75
L
CC16
236.75–244.75
M
CC17
244.75–252.75
N
CC18
252.75–260.75
N
CC19
260.75–268.75
O
CC20
268.75–276.75
, nastavlja se
77
Razvrstavanje programa
Nakon podešavanja programa, možete
promijeniti redoslijed pojedinih programa u
prikazanoj listi.
1 Odaberite "Channel Swapping" u
izborniku "Tuner" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "Next Screen" i pritisnite
ENTER.
Video postavke (Video In/
Out)
Postavke "Video In/Out" tiču se slike, poput
veličine i boje.
Podešavanja odaberite u skladu s vrstom TV
prijemnika, prijemnika ili dekodera spojenog
na DVD rekorder.
1
2
3
3
4
Pritisnite M/m za odabir retka s programom
koji želite premjestiti i pritisnite ,.
• Za prikaz ostalih stranica, više puta
pritisnite ./>.
Pritisnite M/m za pomicanje odabranog
programa na mjesto onog odabranog u
koraku 3 i pritisnite ENTER.
Programi su zamijenjeni.
• Želite li premjestiti ostale programe,
ponovite postupak od koraka 3.
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Video In/Out" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Video In/Out" sa
sljedećim opcijama. Standardne postavke
su podcrtane.
Input Colour System
Bira sustav boja kad se pojave smetnje slike
nakon promjene postavke "Input Line
System" (str. 74).
Auto
Rekorder automatski detektira
signale sustava boja i bira
odgovarajući sustav boja.
PAL
Bira PAL sustav boja kad je
"Input Line System" podešen
na "PAL/SECAM".
SECAM
Bira SECAM sustav boja kad je
"Input Line System" podešen
na "PAL/SECAM".
z Savjet
Kad je "Input Line System" podešen na "NTSC",
možete odabrati "Auto", "3.58NTSC" ili "PAL-60".
78
Component Video Out
LINE 1 In
Bira format izlaznih signala rekordera s
priključnica COMPONENT VIDEO OUT:
interlace ili progressive.
Odabir vrste ulaznog signala na LINE 1/
DECODER priključnici. Slika neće biti čista
ako ovo podešenje ne odgovara vrsti ulaznog
video signala.
Normal
(Interlace)
Izlazni signali su u interlace
formatu.
Progressive
Izlazni signali su u progressive
formatu. Odaberite ovu
postavku ako želite gledati
progresivne signale.
b Napomene
• Kad podesite "LINE 3 Out" na "RGB", ne možete
podesiti "Component Video Out".
• Kad spojite rekorder na monitor ili projektor samo
putem priključnica COMPONENT VIDEO OUT,
nemojte podesiti "LINE 3 Out" na "RGB" jer se
u tom slučaju možda neće pojaviti slika.
• Ako se nakon podešavanja signala na progressive
pojave smetnje u slici, zadržite pritisnutom tipku
x (stop) na ureñaju i pritisnite Z (otvaranje/
zatvaranje), takoñer na ureñaju.
• Kad koristite HDMI vezu, nema izlaznih video
signala.
Line3 Out
Odabir vrste izlaznog signala na LINE 3 –TV
priključnici.
Video
Izlaz video signala.
S-Video
Izlaz S-video signala.
RGB
Izlaz RGB signala.
Video
Ulaz video signala.
S-Video
Ulaz S-video signala.
RGB
Ulaz RGB signala.
Decoder
Odaberite ako ste spojili
vanjski dekoder (PAY-TV/
Canal Plus analogni dekoder).
Ovu opciju nemojte odabrati
ako ste spojili kabelski ili
satelitski prijemnik (kao što
je CanalSat).
NTSC on PAL TV
Podešava rekorder na konverziju NTSC
signala u PAL signale za reprodukciju NTSC
diskova na TV prijemnicima s PAL sustavom.
Pogledajte upute za uporabu TV-a.
On
Reprodukcija NTSC diskova
na TV prijemnicima s PAL
sustavom.
S Video
Odaberite ako spojeni TV
prijemnik podržava više
sustava (kompatibilan je s
NTSC).
b Napomene
• Ako vaš TV prijemnik ne prihvaća S-video ili
RGB signale, slika se neće pojaviti na zaslonu
čak i ako odaberete "S-video" ili "RGB".
Pogledajte upute za uporabu TV-a.
• SMARTLINK je dostupan samo kad odaberete
"Video".
• RGB signali ne izlaze kad koristite HDMI vezu.
79
Postavke ulaza zvuka
(Audio In)
External Audio
Stereo
Odaberite kod prijema stereo
programa sa spojene opreme.
Bilingual
Odaberite kod prijema dvojezičnih programa sa spojene
opreme.
"Audio In" postavke omogućuju podešavanje
zvuka u skladu s uvjetima reprodukcije i
spajanja.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Audio In" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Audio In" sa
sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
NICAM Select (str. 41)
NICAM
Uobičajeni odabir
Standard
Odaberite ako zvuk NICAM
prijenosa nije jasan.
Tuner Level
Ako je zvuk prilikom reprodukcije izobličen,
podesite ovu opciju na "Compression".
Rekorder smanjuje razinu izlaznog audio
signala.
Ova funkcija utječe na izlazni signal sljedećih
priključnica:
– LINE 2 OUT AUDIO-L
– LINE 3 – TV
– LINE1/DECODER
80
Normal
Uobičajeni odabir
Compression
Odaberite ako je zvuk iz
zvučnika izobličen.
Bilingual Recording
Bira zvuk za snimanje.
A/L
Snima glavni zvuk
dvojezičnog programa.
B/R
Snima sporedni zvuk
dvojezičnog programa.
b Napomena
Kad snimate dvojezični audio signal na DVD-RW/
DVD-R u VR modu (osim u PCM modu), oba
audio kanala se snimaju i možete odabrati zvuk
tijekom reprodukcije.
Postavke izlaza zvuka
(Audio Out)
"Audio Out" postavke omogućuju promjenu
načina izlaza audio signala kad spojite
komponentu poput pojačala (prijemnika) s
digitalnim ulazom. Spojite li komponentu
koja ne prihvaća odabrani audio signal, iz
zvučnika će se čuti glasan zvuk (ili se neće
čuti), a to može oštetiti sluh ili zvučnike.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Audio Out" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Audio In" sa sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
Dolby Digital Output (samo DVD)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
Dolby Digital
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
s ugrañenim Dolby Digital
dekoderom.
Dolby Digital
-> PCM
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
bez Dolby Digital dekodera.
DTS Output (samo DVD VIDEO diskovi)
Uključenje/isključenje izlaza DTS signala.
On
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu s
ugrañenim DTS dekoderom.
Off
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
bez DTS dekodera.
b Napomena
Ako je na HDMI priključnicu spojena oprema koja
nije kompatibilna s DTS signalima, oni se ne reproduciraju, bez obzira na postavku "DTS Output".
96 kHz PCM Output (samo DVD VIDEO
diskovi)
Bira frekvenciju uzorkovanja audio signala.
96 kHz ->
48 kHz
Audio signali DVD VIDEO
diskova se pretvaraju u 48
kHz.
96 kHz
Svi signali s frekvencijom od
96 kHz se reproduciraju bez
konverzije. Ipak, signali se
reproduciraju uz frekvenciju
od 48 kHz ako su prisutni
signali za zaštitu od kopiranja.
b Napomene
• Postavka "96 kHz PCM Output" nema efekta kad
audio signali izlaze s priključnica LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) ili LINE 3 – TV/LINE 1/
DECODER. Ako je frekvencija uzorkovanja
96 kHz, signali se jednostavno pretvaraju u
analogne i reproduciraju.
• Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena
oprema koja nije kompatibilna s 96 kHz signalima,
čak i kad odaberete "96 kHz" automatski se
reproduciraju 48 kHz PCM signali.
b Napomena
Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena
oprema koja nije kompatibilna s Dolby Digital
signalima, kad odaberete "Dolby Digital"
automatski se reproduciraju PCM signali.
, nastavlja se
81
MPEG Output (samo DVD VIDEO diskovi)
Bira vrstu MPEG signala.
MPEG
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu s
ugrañenim MPEG dekoderom.
MPEG ->
PCM
Odaberite ako je rekorder
spojen na audio komponentu
bez MPEG dekodera. Reproducirate li MPEG audio zapise,
rekorder odašilje stereo signale
putem priključnice DIGITAL
OUT (COAXIAL).
b Napomena
Ako je na HDMI OUT priključnicu spojena oprema
koja nije kompatibilna s MPEG audio signalima,
kad odaberete "MPEG" automatski se reproduciraju
PCM signali.
Postavke jezika (Language)
"Language" postavke omogućuju podešavanje
jezika.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Language" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Language" sa
sljedećim opcijama. Standardna
podešenja su podcrtana.
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(samo DVD diskovi)
Bira dinamički raspon (razliku izmeñu tiših i
glasnih zvukova) prilikom reprodukcije DVD-a
koji je kompatibilan s "Audio DRC". To utječe
na izlaz signala sa sljedećih priključnica:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– LINE 3 – TV
– LINE 1/DECODER
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
samo kad je "Dolby Digital Output" podešen
na "Dolby Digital -> PCM" (str. 81).
82
On
Tiši zvukovi su jasniji čak i
ako smanjite glasnoću.
Off
Ovo je uobičajeni odabir.
OSD Language
Mijenja prikaz jezika izbornika na zaslonu.
Audio Language (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik dijaloga.
Subtitle Language (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik titlova snimljenih na disku.
Auto Language
Funkcija "Auto Language" je dostupna kad
su "Audio Language" i "Subtitle Language"
podešeni na isti jezik i "Subtitle Display" je
podešen na "On".
On
Off
Za DVD VIDEO diskove
čiji je glavni jezik dijaloga
onaj koji ste podesili u "Audio Language" i "Subtitle
Language", rekorder reproducira glavni jezik bez
titlova.
Za DVD VIDEO diskove
čiji glavni jezik dijaloga
nije onaj koji ste podesili u
"Audio Language" i "Subtitle Language", rekorder
reproducira glavni jezik s
titlovima na podešenom
jeziku.
Postavke snimanja
(Recording)
Izbornik "Recording" omogućuje podešavanje
snimanja.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Recording" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Recording" sa
sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
Funkcija je isključena.
DVD Menu Language (samo DVD VIDEO)
Mijenja jezik DVD izbornika.
Odaberite "w/Subtitle Language" za podešavanje istog jezika kao i onog koji ste podesili
u "Subtitle Language".
Subtitle Display
Manual Rec. Mode
On
Prikaz titlova.
Off
Prikaz titlova je isključen.
Assist Subtitle
Prikaz posebnih pomoćnih titlova, ako su
dostupni.
z Savjet
odaberete li "Others" u "Audio Language", "Subtitle
Language" ili "DVD Menu Language", pritisnite
m i unesite kôd jezika iz popisa na str. 105.
On (go to
setup)
Omogućuje odabir svih
modova snimanja.
Odaberite ovu postavku i
pritisnite ENTER.
Zatim, tipkama </,
odaberite mod snimanja i
pritisnite ENTER.
Off
Omogućuje odabir samo
standardnih modova snimanja.
b Napomena
Ako u "DVD Menu Language", "Subtitle
Language" ili "Audio Language" odaberete jezik
koji nije snimljen na DVD VIDEO, automatski se
bira neki od snimljenih jezika.
, nastavlja se
83
Ručno snimanje
Donja tablica prikazuje približna vremena
snimanja na razne vrste DVD diskova u
svakom od ručnih modova snimanja, kao i
ekvivalente standardnih modova.
Približno vrijeme
snimanja (u satima)
Mod
snimanja
Vremena snimanja
DVD+R DL/
DVD-R DL
8
14 h 21 min
Približno vrijeme
snimanja (u satima)
MN4 (SLP)
MN3*2 (SEP*2) 10
17 h 57 min
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
MN2*2
12
21 h 32 min
13 h 22 min
24
PCM*1
1 h 1 min
1 h 51 min
MN32 (HQ)
1 h 1 min
1 h 51 min
MN31
1 h 5 min
1 h 57 min
MN30
1 h 10 min
2 h 6 min
MN29
1 h 15 min
2 h 15 min
MN28
1 h 20 min
2 h 24 min
MN27
1 h 25 min
2 h 33 min
z Savjet
Audio signali se snimaju u Dolby Digital 2 ch
formatu (osim za PCM mod).
MN26 (HSP)
1 h 30 min
2 h 41 min
Razlučivost
MN25
1 h 35 min
2 h 50 min
MN24
1 h 40 min.
2 h 59 min
MN23
1 h 45 min
3 h 8 min
Prvi broj se odnosi na postavku kad je "Input
Line System" podešen na "NTSC", a drugi
na postavku kad je podešen na "PAL/
SECAM" u izborniku "Basic" (str. 74).
MN22
1 h 50 min
3 h 17 min
Za DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod)
MN21 (SP)
2
3 h 35 min
MN20
2 h 10 min
3 h 53 min
MN19
2 h 20 min
4 h 11 min
MN18 (LSP)
2 h 30 min
4 h 29 min
PCM, MN32 do MN16: 720 T 480 / 720 T 576
MN15 do MN12: 544 T 480 / 544 T 576
MN11 do MN9: 480 T 480 / 544 T 576
MN8 i MN7: 352 T 480 / 352 T 576
MN6 do MN1: 352 T 240 / 352 T 288
MN17
2 h 40 min
4 h 47 min
MN16
2 h 50 min
5 h 5 min
MN15 (ESP)
3
5 h 23 min
MN14
3 h 10 min
5 h 41 min
MN13
3 h 20 min
5 h 59 min
MN12
3 h 30 min
6 h 17 min
MN11
3 h 40 min
6 h 35 min
MN10
3 h 50 min
6 h 53 min
MN9 (LP)
4
7 h 11 min
MN8
4 h 30 min
8 h 4 min
MN7
5
8 h 58 min
MN6 (EP)
6
10 h 46 min
MN5
7
12 h 34 min
Mod
snimanja
84
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
MN1*
2
*1
Audio signali se snimaju u 48kHz PCM formatu,
a video signali u HQ modu. Kad snimate dvojezični
program, odaberite jezik koji će se snimati (str. 80).
*2
SEP, MN1, MN2, ili MN3 mod nije dostupan za
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL diskove. Kad
snimate na DVD+RW/DVD+R diskove, mod
snimanja se automatski prebaci na SLP čak i ako
ste odabrali SEP, MN1, MN2 ili MN3 mod.
Za DVD+RW/ DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD-R (Video mod)
PCM, MN32 do MN9: 720 T 480 / 720 T 576
MN8 i MN7: 352 T 480 / 352 T 576
MN6 do MN1: 352 T 240 / 352 T 288
Rec. Mode Adjust
On
Off
Mod snimanja se automatski
prilagoñava tako da se može
snimiti cijeli program (str. 45).
Funkcija je isključena.
Set Thumbnail
Bira scenu za umanjenu sliku koja će se
prikazati u izborniku Title List.
0 seconds
Za umanjenu sliku se bira
prvi okvir naslova.
30 seconds
Za umanjenu sliku se bira
scena 30 sekundi od prvog
okvira.
3 minutes
Za umanjenu sliku se bira
scena 3 minute od prvog
okvira.
Auto Chapter (DVD+R/+RW) (samo
DVD+R/+RW)
No
Separation
Oznake poglavlja se ne
umeću.
10 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 10 minuta.
15 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 15 minuta.
Auto Chapter (VR) (samo DVD-RW/DVD-R u
VR modu)
On
Rekorder detektira promjene
u slici i zvuku te automatski
umeće oznake poglavlja.
Off
Oznake poglavlja se ne
umeću.
b Napomena
Stvaran vremenski interval izmeñu oznaka
poglavlja može se razlikovati, ovisno o količini
podataka videa koji se snima.
Auto Chapter (Video) (samo DVD-RW/
DVD-R u VR modu)
No
Separation
Oznake poglavlja se ne
umeću.
10 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 10 minuta.
15 minutes
Oznake poglavlja se umeću u
razmacima od oko 15 minuta.
85
Postavke reprodukcije
(Recording)
Izbornik "Playback" omogućuje podešavanje
reprodukcije.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Playback" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Playback" sa
sljedećim opcijama. Standardna
podešenja su podcrtana.
b Napomena
Ovisno o disku, može se odabrati automatski "4:3
Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
Pause Mode
Odabir kvalitete slike u pauzi reprodukcije.
TV Type
Služi za odabir veličine slike u skladu s tipom
priključenog TV prijemnika (wide screen ili
klasičan TV prijemnik zaslona formata 4:3).
86
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik formata 4:3.
Prikazuje se široka slika s
prugama ispod i iznad slike.
4:3 Pan
Scan
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik formata 4:3.
Automatski se prikazuje
široka slika preko cijelog
zaslona, bez dijelova koji ne
stanu na zaslon.
16:9
Odaberite pri spajanju na
wide-screen TV prijemnik ili
TV prijemnik koji ima wide
mod funkciju.
Field
Stabilna slika, uglavnom bez
titranja.
Frame
Slika je oštra ali može
neznatno titrati.
Auto
Slika nije tako oštra ali je
stabilnija.
Seamless Playback (samo DVD-RW/
DVD-R u VR modu)
On
Reprodukcija je ravnomjerna,
ali zato točke editiranja nisu
precizne.
Off
Tijekom reprodukcije playliste u VR modu možda ćete
primijetiti kratke prekide na
mjestima editiranja.
Parental Control (samo DVD VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
može se ograničiti prema odreñenom kriteriju,
npr. starosti korisnika. Mogu se blokirati
pojedine scene ili se zamijeniti drugima.
1 Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Playback" i pritisnite ENTER.
Ako ste već podesili zaporku, prijeñite
na korak 4.
2 Odaberite "Set Password" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
6
7
8
3
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
4
Odaberite "Standard" i pritisnite ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Parental
Control : Standard".
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
9 Odaberite razinu.
Što je manji broj, ograničenje je veće.
Ureñaj neće moći reproducirati diskove s
razinom ograničenja većom od odabrane.
10 Pritisnite ENTER.
Dovršili ste podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Želite li isključiti podešeno ograničenje
za disk, odaberite "Off" u koraku 9.
Promjena zaporke
1
2
3
4
5
Odaberite "Code" (geografsko područje)
kao ograničenje reprodukcije i pritisnite
ENTER.
Bira se područje.
• Ako odaberete "Number", brojčanim
tipkama unesite područni kôd iz tablice
(str. 106) i pritisnite ENTER.
Odaberite "Change Level" i pritisnite
ENTER.
Prikazuju se opcije u izborniku "Parental
Control : Change Level".
Odaberite "Parental Control" u izborniku
"Playback" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Change Password" i pritisnite
ENTER.
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu zaporku u retku "Current
Password" i pritisnite ENTER.
Brojčanim tipkama unesite novu zaporku
u retku "New Password" i pritisnite
ENTER
Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka i pritisnite
ENTER.
, nastavlja se
87
b Napomene
• Ako ste zaboravili zaporku, resetirajte rekorder
(str. 98).
• Pri reprodukciji diskova bez ograničenja
reprodukcije, na ovom rekorderu nije moguće
ograničiti reprodukciju.
• Ovisno o disku, možda ćete morati promijeniti
razinu ograničenja tijekom reprodukcije. Tada
unesite zaporku i promijenite razinu.
Angle Indicator (samo DVD VIDEO diskovi)
On
Off
Ako disk sadrži scene snimljene iz više kutova, na TV
zaslonu se pojavi indikator
")".
TV zaslonu se ne pojavljuje
indikator ")".
HDMI postavke (HDMI
Output)
Izbornik "HDMI Output" omogućuje
podešavanje postavki vezanih uz HDMI
vezu. Ovaj izbornik možete odabrati samo
kad je oprema spojena na priključnicu
HDMI OUT.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je
rekorder u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "HDMI Output" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik "HDMI Output" sa
sljedećim opcijama. Standardna podešenja
su podcrtana.
Nakon spajanja opreme na priključnicu
HDMI OUT, opcije "Screen Resolution",
"4:3 Video Output" i "Colour" se
automatski podešavaju na odgovarajuće
postavke.
88
Screen Resolution
4:3 Video Output
Odabir vrste video signala koji se emitira
preko HDMI OUT priključnice. Ako slika
nije bistra, izgleda neprirodno ili vam se ne
sviña, pokušajte drugu opciju koja najbolje
odgovara disku, TV prijemniku, projektoru i
sl. Podrobnosti potražite i u uputama za
uporabu TV prijemnika/projektora.
Ova postavka ima učinka samo ako je "TV
Type" podešen na "16:9" u izborniku
"Playback".
Odaberite ovo podešenje za gledanje signala
u formatu 4:3. Ako možete promijeniti
format slike na TV prijemniku, promijenite
podešenje na TV prijemniku, a ne rekorderu.
Imajte na umu da je ovo podešavanje
dostupno samo kod HDMI spajanja.
1920 T 1080p
Odašilje 1920T1080p video
signale.
1920 T 1080i
Odašilje 1920T1080i video
signale.
1280 T 720p
Odašilje 1280T720p video
signale.
720 T 576p*1
Odašilje 720T576p video
signale.
720 T 480p*2
Odašilje 720T480p video
signale.
720 T 576i*1
Odašilje 720T576i video
signale.
720 T 480i*2
Odašilje 720T480i video
signale.
*1
Može se odabrati samo kad je "Input Line
System" podešen na "PAL/SECAM" u
izborniku "Basic" (str. 74).
*2
Može se odabrati samo kad je "Input Line
System" podešen na "NTSC" u izborniku
"Basic" (str. 74).
b Napomene
• Ako se nakon promjene postavke "Screen
Resolution" pojave smetnje u slici, zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite
Z (otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju.
• Kad je opcija "Colour" podešena na "YCbCr
4:2:2" u izborniku "HDMI Output", ne možete
odabrati "720 x 576i" (ili "720 x 480i").
Full
Odaberite ovu opciju ako
možete mijenjati format slike
na TV prijemniku.
Normal
Odaberite ovu opciju ako ne
možete mijenjati format slike
na TV prijemniku. Prikazuje
se slika 4:3 onakva kava jest.
TV prijemnik formata 16:9
Colour
Bira metodu izlaza video signala za HDMI
priključnicu.
RGB (0-255)
Odašilje RGB (0-255)
signale. Odaberite kad
spajate ureñaj na RGB
(0-255) ureñaj.
RGB (16-235)
Odašilje RGB (16-235)
signale. Odaberite ako su
boje prebogate, a crna
nijansa pretamna.
YCbCr 4:2:2
Odašilje 10-bitne YCbCr
4:2:2 komponentne signale.
YCbCr 4:4:4
Odašilje 8-bitne YCbCr
4:4:4 komponentne signale.
b Napomene
• Iste postavke možda neće biti dostupne, ovisno o
spojenom ureñaju.
• Kad je spojen DVI ureñaj, ne možete odabrati
"YCbCr 4:2:2" ili "YCbCr 4:4:4".
• Kad je opcija "Screen Resolution" podešena na
"720 x 576i" (ili "720 x 480i") u izborniku
"HDMI Output", ne možete odabrati "YCbCr
4:2:2".
, nastavlja se
89
Audio Output
Bira vrstu izlaznog audio signala s
priključnice HDMI OUT.
Auto
Odašilje Dolby Digital,
MPEG i DTS audio signale u
bitstream formatu. Ovo je
uobičajeni odabir.
PCM
Pretvara sve signale osim
DTS u PCM.
Bitstream
Priority
Odaberite ako je spojeni
ureñaj kompatibilan s
bitstream zvukom.
b Napomene
• PCM signali se možda neće reproducirati čak i
ako odaberete "Auto", ovisno o postavkama
"Audio Out", broju audio kanala i HDMI
spojenom ureñaju.
• Funkcija "Audio Output" nije dostupna kad je
spojen DVI ureñaj.
Ostala podešenja
(Options)
Izbornik "Options" omogućuje podešavanje
drugih funkcijskih postavki.
1
2
3
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
u stop modu.
Odaberite "Initial Setup" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Options" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "Options" sa
sljedećim opcijama. Tvornička
podešenja su podcrtana.
HDMI Control
On
Omogućuje uporabu značajki
HDMI Control (str. 15).
Off
Funkcija je isključena.
On Screen Display
On
Automatski prikazuje
informacije na zaslonu kad je
rekorder uključen itd.
Off
Prikazuje informacije samo
kad pritisnete DISPLAY.
Front Panel Display
Podešava svjetlinu pokazivača na prednjoj
strani ureñaja.
90
On
Pokazivač je osvijetljen.
Off
Isključuje pokazivač kad se
isključi ureñaj.
Command Mode
SMARTLINK
Promjena komandnog moda rekordera kako
bi se izbjegle smetnje uslijed blizine drugog
Sony DVD rekordera ili ureñaja.
1 Odaberite "Command Mode" u "Options"
i pritisnite ENTER.
2 Odaberite Command Mode (DVD1,
DVD2 ili DVD3) i pritisnite ENTER.
b Napomena
Standardni komandni mod ovog rekordera i
isporučenog daljinskog upravljača je DVD3.
Daljinski upravljač ne radi ako su za ureñaj i
daljinski upravljač podešeni različiti komandni
modovi. Podesite isti komandni mod.
3
Podesite komandni mod na daljinskom
upravljaču tako da odgovara komandnom
modu na rekorderu.
Podesite komandni mod na daljinskom
upravljaču na sljedeći način.
A Držite pritisnutu tipku ENTER.
B Dok je tipka ENTER pritisnuta,
unesite broj komandnog moda.
Proizvođač
Kodni broj
DVD1
brojčana tipka 1
DVD2
brojčana tipka 2
DVD3
brojčana tipka 3
This Recorder
Only
Omogućuje uporabu
SMARTLINK funkcije s
rekorderom kad je u
pripravnom stanju.
Pass
Through
Omogućuje uporabu
SMARTLINK funkcije sa
spojenom opremom kad je
rekorder u pripravnom
stanju.
b Napomena
Podesite "Power Save" na "Off" u izborniku "Basic"
(str. 74) za podešavanje opcije SMARTLINK na
"Pass Through".
DivX
Registration Code
Prikazuje se registracijski kôd ovog rekordera
za DivX video datoteke.
Ostale informacije o ovoj temi potražite na
http://www.divx.com/vod na Internetu.
C Držite istovremeno pritisnutu brojčanu
tipku i ENTER dulje od tri sekunde.
z Savjet
Komandni mod rekordera možete provjeriti na
pokazivaču.
Komandni
mod
Na pokazivaču
DVD1
Pojavi se "1".
DVD2
Pojavi se "2".
DVD3
Neće se pojaviti ili "1" ili "2".
91
Smetnje u slici.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na
bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite
ove smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju smetnji. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel pravilno
priključen.
Slika
Nema slike.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključak na TV prijemnik
(str. 12).
, Podesite prekidač za odabir ulaznog signala
na TV prijemniku (npr. "VCR" i "AV1")
tako da se slika s rekordera pojavi na zaslonu.
, Provjerite jesu li opcije izbornika "Video
In/Out podešene u skladu sa sustavom
(str. 78).
, Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
podesite opciju "Component Video Out" u
izborniku "Video In/Out" na "Progressive"
(str. 79).
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
92
, Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi
kroz videorekorder i dolazi do TV prijemnika,
ili ako ste spojili rekorder na kombinaciju
TV/video ureñaja, zaštita od presnimavanja
koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova
može utjecati na kakvoću slike. Ako nakon
izravnog spajanja ureñaja na TV prijemnik
i dalje postoji problem, molimo pokušajte
spojiti ureñaj na S VIDEO ulaz TV
prijemnika.
, Rekorder ste podesili na progresivan format
iako vaš TV prijemnik ne može primati
progresivne signale. zadržite pritisnutom
tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite Z
(otvaranje/zatvaranje), takoñer na ureñaju.
, Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan
s progresivnim formatom (525p/625p),
može doći do smetnji slike ako je rekorder
u progresivnom formatu. U tom slučaju,
zadržite pritisnutom tipku x (stop) na
ureñaju i pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje),
takoñer na ureñaju, i rekorder će se vratiti
na normalan (interlace) format.
, Reproducira se naslov snimljen u drugom
sustavu boja od sustava TV prijemnika.
, Kod reprodukcije dvoslojnih DVD diskova,
kod prijelaza izmeñu slojeva može doći do
kraćeg prekida slike i zvuka.
Nema slike ili slika sadrži šum kod
spajanja preko HDMI OUT priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, Ako se za video izlaz upotrebljava HDMI
OUT priključnica, promjena opcije "Screen
resolution" u "HDMI Output" može riješiti
problem (str. 89). Spojite TV prijemnik i
rekorder preko video priključnice koja nije
HDMI OUT i prebacite ulaz TV prijemnika
na odabrani video ulaz tako da možete vidjeti
izbornike na zaslonu. Promijenite postavku
"Screen Resolution" u "HDMI Output" i
vratite ulaz TV prijemnika natrag na HDMI.
Ako se slika i dalje ne pojavljuje, ponovite
postupak i iskušajte druge opcije.
, Rekorder je spojen na ulazni ureñaj koji ne
podržava HDCP (str. 13).
, Ako se smetnje u slici pojave i nakon promjene opcije "Screen Resolution", zadržite
pritisnutom tipku x (stop) na ureñaju i
pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje), takoñer
na ureñaju.
Slika TV programa ne ispunjava cijeli
zaslon.
, Ručno podesite program u opciji "Manual
CH Setting" u izborniku "Tuner" (str. 75).
, Odaberite odgovarajući ulaz tipkom
INPUT ili odaberite kanal bilo kojeg TV
programa tipkama PROG +/–.
TV slika je izobličena.
, Preusmjerite TV antenu.
, Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV
prijemnik).
, Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
, Odmaknite TV prijemnik od antenskih
kabela.
, Antenski kabel spojen je na AERIAL OUT
priključnicu rekordera. Spojite kabel na
AERIAL IN priključnicu.
, Sustav boja rekordera se razlikuje od sustava
boja TV prijemnika. zadržite pritisnutom
tipku x (stop) na ureñaju i pritisnite INPUT,
takoñer na ureñaju, za promjenu sustava
boja rekordera.
Nije moguće mijenjati TV programe.
, Program je preskočen (str. 76).
, Počelo je snimanje pomoću timera koje je
promijenilo program.
Slika iz uređaja priključenog na rekorder
se ne pojavljuje na zaslonu.
, Ako je oprema spojena na LINE 1/
DECODER priključnicu, odaberite "L1" na
pokazivaču ureñaja pritiskom na INPUT.
Ako je oprema spojena na LINE 2 IN
priključnice, odaberite "L2" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT.
TV slika ili slika pri reprodukciji iz spojene
opreme je izobličena.
, Ako signal slike s DVD ureñaja, videorekordera ili tunera prolazi kroz rekorder u
TV prijemnik, signal za zaštitu autorskih
prava kod nekih programa može utjecati na
kvalitetu slike. Odspojite ureñaj i spojite ga
izravno na TV.
Slika ne ispunjava zaslon.
, Podesite "TV Type" izborniku "Playback"
u skladu s formatom vašeg TV prijemnika
(str. 86).
Slika ne ispunjava zaslon iako je podešena
veličina slike u "TV Type" izbornika
"Playback".
, Veličina slike odreñena je na disku.
Slika je crno-bijela.
, Provjerite je li "LINE 3 Out" u izborniku
"Video In/Out" podešen u skladu sa
sustavom (str. 79).
, Ako koristite SCART kabel, koristite
potpuno ožičen (21-pinski).
Zvuk
Nema zvuka.
, Provjerite jesu li kabeli ispravno i čvrsto
spojeni.
, Spojni kabel je oštećen.
, Ulaz audio komponente nije pravilno
odabran ili nije dobro izvedeno povezivanje s audio komponentom.
, Rekorder je u reprodukciji unatrag, ubrzanoj
reprodukciji unaprijed, usporenoj reprodukciji ili pauzi.
, Ako audio signal ne prolazi kroz DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključke,
provjerite podešenja u izborniku "Audio
Out" (str. 81).
, Rekorder podržava samo MP3, Dolby Digital
i MPEG zvuk za DivX video datoteke.
Pritisnite AUDIO za odabir izmeñu MP3 i
MPEG zvuka.
, nastavlja se
93
Ne čuje se zvuk preko HDMI OUT priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, HDMI OUT priključak je spojen na DVI
ureñaj (DVI priključnice ne primaju audio
signale).
, Ureñaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne odgovara formatu audio signala. U tom
slučaju podesite "Audio Output" na "PCM"
u izborniku "HDMI Output" (str. 90).
Zvuk je izobličen.
, Podesite "Tuner Level" u izborniku "Audio
In" na "Compression" (str. 80).
Zvuk sadrži šum.
, Pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa s CD
diska, zvuk sa smetnjama se pojavljuje na
priključnicama LINE 2 OUT R-AUDIO-L,
LINE 3 – TV ili LINE 1/DECODER
(str. 66).
Zvuk je pretih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati
ako "Audio DRC" u izborniku "Audio Out"
podesite na "On" (str. 82).
, Podesite "Tuner Level" u izborniku "Audio
In" na "Normal" (str. 80).
Drugi zvučni zapis ne može se snimiti ili
reproducirati.
, Dok snimate s priključene opreme, podesite
"External Audio" u izborniku "Audio In"
na "Bilingual" (str. 80).
, Na DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R (Video mod) diskove
nije moguće snimati višejezične zapise
(glavne i pomoćne). Za snimanje jezika,
podesite "Bilingual Recording" u "Audio In"
na "A/L" ili "B/R" prije snimanja (str. 80).
Za snimanje glavnog i sporednog zvuka na
disk, snimajte na DVD-RW/DVD-R (VR
mod).
94
, Ako ste spojili audio komponentu preko
DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnice i
želite promijeniti zvučni zapis s DVD-RW/
DVD-R (VR mod) diska tijekom reprodukcije, podesite "Dolby Digital Output" u
izborniku "Audio Out" na "Dolby Digital
-> PCM" (str. 81).
Reprodukcija
Nema reprodukcije diska.
, Disk je umetnut naopako. Umetnite disk u
uložnicu s naljepnicom okrenutom gore.
, Disk je nepravilno uložen.
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti ureñaja. Izvadite disk i ostavite ureñaj
uključenim oko sat vremena dok vlaga ne
ispari.
, Ako je disk snimljen u drugom rekorderu,
reprodukcija nije moguća ako disk nije
finaliziran (str. 36).
Reprodukcija ne počinje od početka.
, Aktivirana je funkcija nastavka reprodukcije
(str. 51).
, Uložili ste disk čiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja
diska. Upotrijebite izbornik za pokretanje
reprodukcije.
Rekorder automatski pokreće reprodukciju.
, DVD VIDEO disk sadrži funkciju
automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki DVD diskovi sadrže signal
automatske pauze. Pri reprodukciji takvih
diskova, ureñaj se automatski zaustavlja
kad prepozna taj signal.
Nije moguće koristiti neke funkcije (npr.
stop, pretraživanje, usporena
reprodukcija...).
, Ovisno o DVD disku, možda nećete moći
koristiti neke od navedenih funkcija.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
Nije moguće promijeniti jezik zvučnog
zapisa.
, Na DVD disku kojeg reproducirate nisu
snimljeni višejezični zapisi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu
jezika zvučnog zapisa.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
Nije moguće promijeniti ili isključiti jezik
titlova.
, Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni
višejezični titlovi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu
jezika titla.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće promijeniti titlove snimljene
na ovom rekorderu.
Nije moguće mijenjati kut kamere.
, Na DVD VIDEO disku nema prizora
snimljenih iz više kutova kamere.
, Pokušali ste promijeniti kut kamere dok
indikator ")" nije bio prikazan na TV
zaslonu (str. 50). Za prikaz indikatora ")",
ako disk sadrži prizore snimljene iz više
kutova, podesite "Angle Indicator" na "On"
u izborniku "Playback" (str. 88).
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu kuta
kamere.
, Pokušajte promijeniti kut kamere pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće mijenjati kut kamere kod
naslova snimljenih na ovom rekorderu.
, Kut kamere ne može se promijeniti kod
usporene reprodukcije ili tijekom pauze
reprodukcije.
DivX video datoteke se ne mogu
reproducirati.
, Datoteka nije snimljena u DivX formatu.
, Datoteka ima ekstenziju koja nije ".avi" ili
".divx".
, DivX format uloženog DATA CD (DivX
video)/DATA DVD (DivX video) diska ne
odgovara ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet
ili UDF (Universal Disk Format) 1.02,
1.50, 2.00 ili 2.01 standardu.
, DivX video datoteka je veća od 720 (širina)
T 576 (visina).
Nije moguće reproducirati MP3 audio zapise.
, MP3 audio zapisi nisu snimljeni u formatu
koji rekorder može reproducirati (str. 100).
Nije moguće reproducirati JPEG slikovne
datoteke.
, JPEG slikovne datoteke nisu snimljene u
formatu koji rekorder može reproducirati
(str. 100).
, Nije moguća reprodukcija progresivnih
JPEG slika.
Snimanje/snimanje pomoću
timera/editiranje
Nije moguće mijenjati broj programa koji
se snima.
, Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
Snimanje ne počinje odmah nakon pritiska
na tipku z REC.
, Rekorderom možete rukovati tek nakon što
s pokazivača nestanu poruke "LOAD",
"FORMAT" ili "INFO WRITE".
Ništa nije snimljeno iako je timer bio
ispravno podešen.
, Tijekom snimanja je došlo do prekida
napajanja.
, Interni sat rekordera je zaustavljen uslijed
prekida napajanja dužeg od sat vremena.
Podesite sat (str. 73).
, Program je isključen nakon podešavanja
timera. Pogledajte "Ručno podešavanje
kanala" na str. 75.
, Odspojite mrežni kabel iz utičnice i ponovo
ga spojite.
, Program sadrži signale za zaštitu autorskih
prava, što sprječava snimanje.
, Drugo podešenje timera preklapa se s ovim
podešenjem (str. 46).
, U rekorder nije umetnut DVD disk.
, Nema dovoljno prostora za snimanje na disku.
, nastavlja se
95
Snimanje nije stalo odmah nakon pritiska
na tipku x REC STOP.
, Rekorderu treba nekoliko sekundi za snimanje
podataka o disku prije završetka snimanja.
Nakon pritiska tipke x REC STOP mogu
se pojaviti upute na zaslonu. U tom slučaju
slijedite prikazane upute.
Snimanje se ne prekida nakon pritiska na x.
, Pritisnite x REC STOP.
Snimanje pomoću timera nije dovršeno ili
nije krenulo od početka.
, Tijekom snimanja došlo je do prekida napajanja. Ako se napajanje nastavi tijekom
snimanja, rekorder nastavlja sa snimanjem.
Ako je prekid napajanja dulji od sat
vremena, podesite sat (str. 73).
, Programi podešeni timerom se preklapaju
(str. 46).
, Na disku nema dovoljno prostora.
, Aktivna je funkcija VPS/PDC.
Obrisan je prethodno snimljeni sadržaj.
, Podaci snimljeni na DVD pomoću računala
neće se reproducirati na ovom rekorderu i
brišu se kad uložite disk.
VPS/PDC funkcija ne radi.
, Provjerite jesu li vrijeme i datum točno
podešeni.
, Provjerite jeste li podesili točno VPS/PDC
vrijeme (možda je u pitanju pogreška u TV
vodiču). Ako program koji želite snimati ne
prenosi točne VPS/PDC informacije,
rekorder ne snima.
, Ako je prijem loš, VPS/PDC signal se
može promijeniti i rekorder možda neće
početi sa snimanjem.
Snimanje sa spojene opreme
pomoću timera
Ništa nije snimljeno iako ste ispravno
podesili sinkronizirano snimanje.
, Zaboravili ste isključiti spojenu opremu.
Isključite spojenu opremu i podesite
rekorder u pripravno stanje sinkroniziranog
snimanja (str. 47).
, Rekorder nije bio podešen u pripravno
stanje sinkroniziranog snimanja. Uključite
pripravno stanje za sinkronizirano snimanje.
Provjerite je li se pri tome uključio indikator
SYNCHRO REC na prednjoj strani ureñaja
(str. 47).
, Ureñaj nije spojen u priključnicu LINE 1/
DECODER na rekorderu.
, Rekorder je spojen na TV izlaz dodatne
opreme.
, Sinkronizirano i snimanje pomoću timera
se preklapaju (str. 48).
Sinkronizirano snimanje nije dovršeno.
, Podešenja timera za spojenu opremu i
rekorder se preklapaju (str. 48).
, Došlo je do prekida napajanja tijekom
snimanja.
, Prije početka sinkroniziranog snimanja
pritisnuli ste tipku ?/1.
Rekorder automatski počinje snimati čim
uključite satelitski prijemnik.
, Aktivirana je funkcija sinkroniziranog
snimanja. Isključite satelitski prijemnik i
funkciju sinkroniziranog snimanja (str. 47).
Pokazivač
Sat je stao.
, Iznova podesite točno vrijeme (str. 73).
, Sat se zaustavio uslijed prekida napajanja
dužeg od jednog sata. Ponovo podesite sat
(str. 73).
Trepće indikator timera.
, Na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
, Uložite disk na koji se može snimati.
, Uloženi DVD disk je zaštićen (str. 35).
96
Sat se ne pojavljuje na pokazivaču kad
uključite rekorder.
Uložnica diska se ne otvara nakon pritiska
na tipku Z (otvaranje/zatvaranje).
, Opcija "Front Panel Display" u izborniku
"Options" podešena je na "Off" (str. 90).
, Nakon snimanja ili editiranja diska će možda
biti potrebno nekoliko sekundi za otvaranje
uložnice diska. Razlog tome je dodavanje
podataka na disk.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
, Za rekorder i daljinski upravljač su podešeni
različiti komandni načini rada. Podesite ih
tako da budu jednaki (str. 91). Standardno
podešenje komandnog moda za isporučeni
daljinski upravljač je DVD3. Možete provjeriti trenutni komandni mod na pokazivaču
ureñaja (str. 91).
, Baterije su slabe.
, Daljinski upravljač je predaleko od rekordera.
, Kôd proizvoñača je vraćen na početno
podešenje nakon zamjene baterija. Podesite
kôd (str. 18).
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na rekorderu.
Ostalo
Tipke ne rade i na pokazivaču se pojavljuje
poruka "LOCKED".
, Rekorder je zaključan (Child Lock).
Otključajte ga (str. 51, 65).
Uložnica diska se ne otvara i na pokazivaču
se pojavljuje poruka "TRAYLOCKED".
, Obratite se svom Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
Na pokazivaču je vidljiva poruka "REPAIR".
, Aktivirala se funkcija popravka rekordera
za obnavljanje diska. Ostavite rekorder
uključenim dok poruka "REPAIR" ne nestane
s pokazivača. Neki podaci se ipak mogu
izgubiti čak i ako se aktivira funkcija
popravka.
Jezik izbornika na zaslonu se automatski
mijenja.
Na pokazivaču je vidljiva poruka
"HDCP_ERR".
, Kad je opcija "HDMI Control" podešena na
"On" u izborniku "HDMI Output" (str. 90),
jezik izbornika na zaslonu se automatski
mijenja u skladu s podešenjem jezika
spojenog TV prijemnika itd.
, Rekorder je povezan s ureñajem koji ne
podržava HDCP. Spojite rekorder na ureñaj
koji podržava HDCP (str. 13).
Zanemarite ovu poruku ako je slika
prikazana pravilno.
Rekorder ne radi kako treba.
Čuje se mehanički zvuk dok je rekorder
isključen.
, Pritisnite tipku @/1 na rekorderu duže od 5
sekundi dok se ne isključi. Zatim istom
tipkom ponovo uključite rekorder.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite rekorder i
pričekajte sa se na pokazivaču pojave
znamenke sata ureñaja. Odspojite zatim
mrežni kabel iz utičnice i ponovo ga
utaknite nakon nekog vremena.
, Tijekom automatskog podešavanja sata
mogu se čuti razni zvukovi čak i dok je
ureñaj isključen. Ovo ne predstavlja kvar.
97
Resetiranje rekordera
Sve postavke rekordera mogu se vratiti na
tvorničke vrijednosti.
1
2
Napomene o diskovima
• Kako bi disk ostao čist, uvijek ga
pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju
ili ogrebotine na disku mogu prouzročiti
nepravilnosti u radu.
Uključite rekorder i izvadite disk.
Zadržite pritisnutom tipku x (stop) na
rekorderu i pritisnite ?/1, također na
rekorderu.
Sve postavke se resetiraju i rekorder se
isključuje.
Napomene o ovom
rekorderu
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline i ne ostavljajte
ih u vozilu parkiranom na suncu.
• Nakon uporabe, vratite disk u kutiju.
• Brišite disk krpom ravnim potezima od
središta prema rubu.
Rad uređaja
• Ako rekorder prenesete izravno iz hladnog
u topliji prostor ili ako je smješten u jako
vlažnom prostoru, može se kondenzirati
vlaga na lećama rekordera. Ako se to
dogodi, rekorder možda neće radi ispravno.
U tom slučaju, ako je rekorder uključen,
ostavite ga uključenim (ako je isključen,
ostavite ga isključenim) oko sat vremena
dok vlaga ne ispari.
• Dok prenosite rekorder, izvadite disk.
Podešavanje glasnoće
Nemojte previše pojačavati glasnoću tijekom
slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom
naglog pojačanja glasnoće može doći do
oštećenja zvučnika.
Čišćenje
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom
krpom lagano navlaženom u otopini blagog
deterdženta. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otapala poput
alkohola i benzina.
Napomene o čišćenju diskova i proizvodima
za čišćenje diskova i leće
Nemojte koristiti komercijalne diskove za
čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova i
leće (tekućine ili raspršivače) jer oni mogu
prouzročiti kvar na rekorderu.
98
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeñivača ili komercijalna sredstava za
čišćenje ili antistatičke raspršivača za
vinilne ploče.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove:
− Nestandardnih oblika (srcolikih,
četvrtastih, itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
O zamjeni dijelova
U slučaju popravka ureñaja, popravljeni
dijelovi mogu se sačuvati i ponovno
upotrijebiti ili reciklirati.
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Pokrivenost programa:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 do E12, R1 do R12, F2 do
F10, Italija A do H, Irska A do J,
Južna Afrika 4 do 11, 13
UHF: E21 do E69, R21 do R69, B21
do B69, F21 do F69
CATV: S01 do S05, S1 do S20,
Francuska B do Q
HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo
označava prijem signala unutar navedenih
opsega, dok prijem signala u svim uvjetima
nije zajamčen. Podrobnosti potražite u
odlomku "Programi koji se mogu primati"
(str. 76).
Video prijem: Sustav frekvencijske
sintetizacije
Audio prijem: Split carrier sustav
Antenski izlaz: 75-ohmski asimetrični
antenski priključak
Timer: Sat: Kvarcni/Prikaz sata: 24-satni
format (digitalni)/Trajanje pomoćne
memorije: 1 sat
Format snimanja slike: MPEG-2,
MPEG-1
Format snimanja zvuka/brzina bita:
Dolby Digital (2 kanala) 256 kbps/128
kbps (u modu EP, SLP i SEP), PCM
Ulazi i izlazi
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/
10 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono priključnica/2 Vrms/
više od 22 kiloohma
(VIDEO): Phono priključnica/1 Vp-p
(S VIDEO): 4-pinski mini DIN/Y: 1 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 – TV: 21-pinski
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (upstream)
LINE 1/DECODER: 21-pinski
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Decoder
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono priključnica/Y: 1 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 V p-p
HDMI OUT: HDMI 19-pinski standardni
priključak
Općenito
Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 22 W
Dimenzije (približno):
430 T 66,5 T 286 mm (š/v/d),
uključujući dijelove koji strše
Masa: približno 3,6 kg
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlažnost zraka: 25% do 80%
Isporučeni pribor:
Mrežni kabel (1)
Antenski kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
99
O MP3 audio zapisima,
JPEG slikovnim datotekama
i DivX video datotekama
O MP3 audio zapisima, JPEG
slikovnim datotekama i DivX
video datotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
zadovoljava odreñene ISO/MPEG propise.
JPEG je tehnologija kompresije slike.
Možete reproducirati audio zapise u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formatu ili JPEG
slikovne datoteke na tvrdom disku rekordera
ili DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
ili JPEG slikovne datoteke na DATA-DVD-u
(DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R).
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc. Ovaj
ureñaj ima službenu dozvolu tvrtke DivX®.
Možete reproducirati DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
diskove koji sadrže DivX video datoteke.
DATA DVD diskovi moraju biti snimljeni
prema ISO9660 formatima razine 1, razine
2, Romeo, Joliet ili UDF (Universal Disk
Format) 1.02, 1.50. 2.00* ili 2.01 formatu
kako bi rekorder mogao prepoznati MP3
zapise, JPEG slikovne i DivX video datoteke.
DATA CD diskovi moraju biti snimljeni u
skladu s ISO9660 formatima razine 1, razine
2, Romeo ili Joliet kako bi rekorder mogao
prepoznati MP3 zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX video datoteke.
Takoñer možete reproducirati diskove snimljene kao MultiSession/Border.
Pogledajte upute uz ureñaj i softver za snimanje
(nisu isporučeni) za podrobnosti o formatu
snimanja.
* Nije dostupan za MP3 audio zapise.
O MultiSession/Border diskovima
Ako su audio zapisi i slike snimljeni u Audio
CD ili Video CD formatu u prvoj sesiji/
borderu, rekorder će reproducirati samo
prvu sesiju/border.
100
MP3 audio zapisi, JPEG slikovne
datoteke i DivX video datoteke
koje rekorder može reproducirati
Rekorder može reproducirati sljedeće zapise
i datoteke:
– MP3 audio zapise s ekstenzijom ".mp3".
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".jpeg" ili ".jpg".
– Baseline JPEG slikovne datoteke usklañene
s Exif 2.2* formatom i Y:CB:CR koji je
4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0.
– DivX video datoteke s ekstenzijom ".avi"
ili ".divx".
* "Exchangeable Image File Format": Format
datoteka koji koriste digitalni fotoaparati.
z Savjet
Diskovima sa složenom strukturom treba duže
vrijeme da se pokrene reprodukcija i zato se preporučuje snimanje albuma s ne više od dvije razine.
b Napomene
• Rekorder će reproducirati sve podatke s ekstenzijom ".mp3", ".jpeg", ".jpg", ".avi" ili ".divx"
čak i ako nisu u MP3, JPEG ili DivX formatu.
Reprodukcijom tih podataka može se stvoriti jaki
šum koji može oštetiti zvučnički sustav.
• Ovisno o disku, normalna reprodukcija možda
neće biti moguća. Primjerice, mogu se pojaviti
nejasna slika i slično.
• Ovisno o disku, početak reprodukcije može nešto
kasniti.
• Neke datoteke nije moguće reproducirati.
• Za MP3 audio zapise ili DivX video datoteke,
rekorder može reproducirati do 99 albuma s DATA
CD ili DATA DVD diska. Može reproducirati do
99 zapisa i datoteka po albumu.
• Za JPEG slike, rekorder može učitati do 99 albuma
i/ili do 999 datoteka po albumu na DATA CD ili
DATA DVD disku odjednom. Za gledanje
neučitanih albuma, ponovo ih učitajte.
• Prijelaz na sljedeći ili povratak na prethodni
album može potrajati nekoliko trenutaka.
• Veličina slike koja se može prikazati je ograničena.
Moguće je prikazati sljedeće veličine slika: širina
160 – 5120 piksela, visina 120 – 3840 piksela.
• Ovaj rekorder podržava MP3 audio zapise snimljene uz frekvenciju uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz i 48 kHz.
• Ne mogu se reproducirati MP3 zapisi veći od 1 GB.
• Rekorder ne podržava audio zapise u mp3PRO
formatu.
• Rekorder ne može reproducirati DivX video
datoteku veću od 720 (širina) T 576 (visina)/4 GB.
• Rekorder možda neće moći reproducirati DivX
video datoteku sačinjenu od dvije ili više DivX
video datoteka.
101
Vodič kroz dijelove i upravljanje
Za podrobnosti, pogledajte stranice u zagradama.
Daljinski upravljač
J
K
L
M
Tipka SUBTITLE (52)
Tipka PLAY MODE (54, 57, 66, 68)
Tipka ZOOM (71)
Tipka SYSTEM MENU (44, 55, 72)
Tipka TITLE LIST (30, 50, 59)
Tipka TIMER (42)
N Tipka MENU (50)
O Tipka TOP MENU (50)
P Tipka </M/m/,/ENTER (20)
Q Tipka O RETURN (20)
R Tipka DISPLAY (32)
S Tipke T/U (prethodna scena/
sljedeća scena) (52)
T Tipke ./> (odabir prema
naprijed/natrag) (52, 65)
U Tipke mc^/yCM
(pretraživanje/usporena reprodukcija/
zaustavljanje slike) (52, 65)
V Tipka H (reprodukcija) (50, 65, 70)
X (pauza) tipka (52, 65, 70)
x (stop) tipka (50, 65, 70)
Tipka H ima ispupčenje*.
W Tipka DISC SETUP (35, 36, 39, 72)
A Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(20)
B Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (28)
C Tipke PROG (program) +/– (28)
Tipka + ima ispupčenje*.
D Brojčane tipke (57)
Brojčana tipka 5 ima ispupčenje*.
E Tipka INPUT (odabir ulaza) (47)
F Tipka AUDIO (52, 65)
Tipka AUDIO ima ispupčenje*.
G Tipka CLEAR (33, 54, 66, 67)
H Tipka ANGLE (50, 71)
I Tipka TV/DVD (18)
102
X z REC tipka (28)
X REC PAUSE tipka (28)
x REC STOP tipka (28)
REC MODE tipka (28)
Y Tipke TV 2 (glasnoća) +/– (18)
Z Tipka TV @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (18)
a Tipke TV PROG (TV program) +/– (18)
Tipka + ima ispupčenje*.
b Tipka TV t (odabir ulaza) (18)
* Ispupčenje služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
Prednja strana uređaja
A Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(20)
B X (senzor daljinskog upravljača) (18)
C Uložnica diska (28)
D Pokazivač (103)
E Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (28)
F Tipka N (reprodukcija) (50, 65, 70)
Tipka N ima ispupčenje*.
G Tipka x (stop) (50, 65, 70)
H Tipka z REC (28)
I Tipka x REC STOP (28)
J Tipke PROGRAM +/– (28)
Tipka + ima ispupčenje*.
K Tipka INPUT (odabir ulaza) (47)
L Priključnice LINE 2 IN (S VIDEO/
L (MONO) AUDIO R) (23)
* Ispupčenje služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
Pokazivač na prednjoj strani uređaja
A Indikator SYNCHRO REC (47)
B Indikatori za:
• vrijeme reprodukcije
• broj trenutnog naslova/poglavlja/
zapisa/indeksnog broja
• vrijeme snimanja/mod snimanja
• sat
• broj programa
C Indikator NTSC (74, 79)
D Indikator VPS/PDC (43)
E Indikator timera (42)
F Vrsta diska
Svijetli kad je umetnut DVD-R ili DVDRW na koji se može snimati.
G Indikator komandnog moda (91)
Prikazuje komandni mod daljinskog
upravljača.
Kad je komandni mod rekordera podešen
na DVD3 (tvornička postavka), neće se
pojaviti ili "1" ili "2".
H Status snimanja
I Status reprodukcije
, nastavlja se
103
Stražnja strana uređaja
A Priključnice AERIAL IN/OUT (12)
B Priključnice LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L/VIDEO) (13, 16)
C Priključnica LINE 1/DECODER (22)
D Priključnica HDMI OUT (multimedijalni izlaz visoke definicije) (13, 16)
104
E Priključnice DIGITAL OUT
(COAXIAL) (16)
F Priključnica AC IN (17)
G Priključnica LINE 3 – TV (13)
H Priključnica LINE 2 OUT (S VIDEO)
(13)
I Priključnice COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (13)
Popis kodova jezika
Podrobnije podatke potražite na str. 82.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik (kôd)
Kôd
Jezik (kôd)
Kôd
Jezik (kôd)
0101
0102
0106
0113
0118
0119
0125
0126
0201
0205
0207
0208
0209
0214
0215
0218
0301
0315
0319
0325
0401
0405
0426
0512
0514
0515
0519
0520
0521
0601
0609
0610
0615
0618
0625
0701
0704
0712
0714
0721
0801
0809
0818
0821
0825
0901
Afarski (aa)
Abkazijanski (ab)
Afrikaans (af)
Amharički (am)
Arapski (ar)
Asameski (as)
Ajmarski (ay)
Azerbejdžanski (az)
Baškirski (ba)
Bjeloruski (be)
Bugarski (bg)
Biharski (bh)
Bislamski (bi)
Bengalski (bn)
Tibetanski (bo)
Bretonski (br)
Katalanski (ca)
Korzikanski (co)
Češki (cs)
Velški (cy)
Danski (da)
Njemački (de)
Butanski (dz)
Grčki (el)
Engleski (en)
Esperanto (eo)
Španjolski (es)
Estonski (et)
Baskijski (eu)
Perzijski (fa)
Finski (fi)
Fidži (fj)
Fareski (fo)
Francuski (fr)
Frizijski (fy)
Irski (ga)
Škotski Gelik (gd)
Galicijski (gl)
Guaranski (gn)
Gudžaraski (gu)
Hauski (ha)
Hindi (hi)
Hrvatski (hr)
Madžarski (hu)
Armensk (hy)
Interlingua (ia)
0905
0911
0914
0919
0920
0923
1001
1009
1023
1101
1111
1112
1113
1114
1115
1119
1121
1125
1201
1214
1215
1220
1222
1307
1309
1311
1312
1314
1315
1318
1319
1320
1325
1401
1405
1412
1415
1503
1513
1518
1601
1612
1619
Interlingue (ie)
Inupijak (ik)
Indonezijski (in)
Islandski (is)
Talijanski (it)
Hebrejski (iw)
Japanski (ja)
Jidiš (ji)
Javanski (jw)
Gruzijski (ka)
Kazahstanski (kk)
Grenlandski (kl)
Kambodžijski (km)
Kannada (kn)
Korejski (ko)
Kašmirski (ks)
Kurdski (ku)
Kirgiški (ky)
Latinski (la)
Lingalski (ln)
Laotinski (lo)
Litvanski (lt)
Latvijski (lv); Letiš
Malagaški (mg)
Maorski (mi)
Makedonski (mk)
Malajalamski (ml)
Mongolski (mn)
Moldavijski (mo)
Maratijski (mr)
Malajski (ms)
Malteški (mt)
Burmski (my)
Naurski (na)
Nepalski (ne)
Nizozemski (nl)
Norveški (no)
Okitanski (oc)
(Afanski) Oromo (om)
Orijski (or)
Pendžapski (pa)
Poljski (pl)
Paštoski (ps)
Puštoski (ps)
Portugalski (pt)
Kečuanski (qu)
1813
1814
1815
1821
1823
1901
1904
1907
1908
1909
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
2001
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2019
2020
2023
2111
2118
2126
2209
2215
2315
2408
2515
2608
2621
Retoromanski (rm)
Kirundski (rn)
Rumunjski (ro)
Ruski (ru)
Kinjarvandski (rw)
Sanskrt (sa)
Sindi (sd)
Sango (sg)
Hrvatsko-srpski (sh)
Singaleški (si)
Slovački (sk)
Slovenski (sl)
Samoanski (sm)
Šona (sn)
Somalijski (so)
Albanski (sq)
Srpski (sr)
Sisvati (ss)
Sesoto (st)
Sudanski (su)
Švedski (sv)
Svahili (sw)
Tamilski (ta)
Telugu (te)
Tadžik (tg)
Tai (th)
Tigrinjski (ti)
Turkmenski (tk)
Tagaloški (tl)
Setsvanski (tn)
Tonga (to)
Turski (tr)
Tsonga (ts)
Tatarski (tt)
Tvi (tw)
Ukrajinski (uk)
Urdu (ur)
Uzbeški (uz)
Vijetnamski (vi)
Volapuk (vo)
Volof (wo)
Ksosa (xh)
Joruba (yo)
Kineski (zh)
Zulu (zu)
1620
1721
105
Kodovi područja
Podrobnije podatke potražite na str. 87.
106
Kôd
Područje (kôd)
Kôd
Područje (kôd)
0118
0121
0120
0205
0218
0312
0411
1608
0609
0618
0811
0914
0904
0920
1016
0301
0314
1118
Argentina (ar)
Australija (au)
Austrija (at)
Belgija (be)
Brazil (br)
Čile (cl)
Danska (dk)
Filipini (ph)
Finska (fi)
Francuska (fr)
Hong Kong (hk)
Indija (in)
Indonezija (id)
Italija (it)
Japan (jp)
Kanada (ca)
Kina (cn)
Koreja (kr)
1325
1324
1412
1415
1426
0405
1611
1620
1821
2119
1907
0519
1905
0308
2008
2023
0702
Malezija (my)
Meksiko (mx)
Nizozemska (nl)
Norveška (no)
Novi Zeland (nz)
Njemačka (de)
Pakistan (pk)
Portugal (pt)
Rusija (ru)
SAD (us)
Singapur (sg)
Španjolska (es)
Švedska (se)
Švicarska (ch)
Tajland (th)
Tajvan (tw)
Velika Britanija (gb)
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising