3-274-988-11(1)
Prijenosni
CD/DVD uređaj
Upute za uporabu
z
Za korisne napomene, savjete i informacije
o Sony proizvodima i uslugama, posjetite:
www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX720
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprečavanja opasnosti od požara ili
kratkog spoja, nemojte izlagati ureñaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi moglo doći
do kratkog spoja. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti samo stručne
osobe u ovlaštenom servisu.
Nemojte izlagati bateriju povišenim
temperaturama kao što su izravno sunce,
vatra i sl.
Ova naljepnica nalazi se s donje strane ureñaja.
Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih ureñaja klase 1.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT nalazi se
na donjoj strani ureñaja.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
ureñaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Samo za Europu
OPREZ
C Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj ureñaj
povećava opasnost od oštećenja vida. Budući
da je laserska zraka koja se koristi u ovom CD/
DVD ureñaju štetna za oči, nemojte pokušavati
otvarati kućište. Prepustite servisiranje stručnom
osoblju.
C Opasnost od eksplozije ako se baterija pogrešno
zamijeni. Bateriju zamijenite isključivo jednakoj originalnoj ili prema preporuci proizvoñača.
Zbrinite staru bateriju u skladu s uputama
proizvoñača.
2
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem starih
baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrañenom baterijom, njezinu zamjenu
valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz
ureñaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog ureñaja
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Napomene o
diskovima
C Kako biste održali diskove čistima, prihvatite ih
za rub. Nemojte dodirivati površinu.
Mjere opreza
Sigurnost
C Podaci o napajanju ovog ureñaja navedeni su
na AC adapteru. Provjerite odgovara li napon
ureñaja vašem mrežnom naponu.
C Radi prevencije od požara ili strujnog udara, na
ureñaj ne postavljajte predmete ispunjene vodom,
kao što su vaze.
Postavljanje
C Nemojte postavljati ureñaj u nagnuti položaj.
Ureñaj je namijenjen isključivo za uporabu na
ravnoj podlozi.
C Ureñaj i diskove držite dalje od opreme sa snažnim magnetima, poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
C Nemojte stavljati teške predmete na ureñaj.
C Nemojte izlagati diskove izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice,
kanala za odvod vrućeg zraka i nemojte ih ostavljati u automobilu parkiranom na suncu jer bi
moglo doći do znatnog porasta temperature u
unutrašnjosti automobila.
C Nakon reprodukcije, spremite disk u kutiju.
C Prije reprodukcije, očistite disk krpom. Obrišite
disk od sredine prema rubu.
C Nemojte koristiti otopine, primjerice, benzin,
razrjeñivač, komercijalno nabavljiva sredstva za
čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene
za vinilne ploče.
C Ako ste otisnuli naljepnicu diska, pričekajte da
se osuši prije reprodukcije.
3
Mjere opreza
O sigurnosti u prometu
Nemojte upotrebljavati monitor i slušalice
dok upravljate vozilom ili vozite bicikl
jer se dovodite u opasnost. Osim toga, to
u nekim područjima može biti protuzakonito. Takoñer može biti opasna uporaba
slušalica uz povećanu glasnoću dok hodate,
posebno na pješačkim prijelazima. Budite
krajnje oprezni u takvim situacijama ili
prekinite uporabu ureñaja u opasnim
situacijama.
O sigurnosti
Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina
dospiju u unutrašnjost kućišta, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice i prije
sljedeće uporabe odnesite stručnoj osobi
na provjeru.
O izvorima napajanja
C Ureñaj nije odspojen iz napajanja (mreže)
sve dok jer mrežni utikač spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je ureñaj isključen.
C Ako nećete ureñaj koristiti dulje vrijeme,
obvezno izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice. Pri tome, prihvatite utikač i
nemojte povlačiti kabel.
C Nemojte dodirivati kabel ili utikač
mokrim rukama jer postoji opasnost od
strujnog udara.
O zagrijavanju
Ureñaj se može zagrijati tijekom punjenja
baterije ili ako se upotrebljava dulje
vrijeme. Pojava nije kvar.
O postavljanju
C Postavite ureñaj na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako
u unutrašnjosti ureñaja ne bi došlo do
pregrijavanja.
4
C Nemojte postavljati ureñaj na mekane
podloge poput tepiha jer mogu blokirati
otvore za ventilaciju.
C Nemojte postavljati ureñaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige i sl.
C Za sprečavanje opasnosti od požara,
nemojte pokrivati ventilacijske otvore
novinama, stolnjacima, zavjesama i sl.
C Nemojte postavljati ureñaj na mjesta u
blizini izvora topline ili na mjesta koja se
nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine, pijeska, vlage ili mehaničkih udara, kao ni u vozilu
sa zatvorenim prozorima.
O radu
C Ako se ureñaj izravno unese iz hladnog u
topli prostor, ili je postavljen u vlažnoj
prostoriji, na lećama u unutrašnjosti ureñaja može doći do kondenziranja vlage.
U tom slučaju ureñaj neće ispravno
raditi. Ako se to dogodi, izvadite disk i
ostavite ureñaj uključen približno pola
sata dok vlaga ne ishlapi.
C Ako selite ureñaj, izvadite diskove. U
protivnom, mogli bi se oštetiti.
C Leća ureñaja mora biti čista i zato je
nemojte dodirivati. Dodirivanjem se leća
može oštetiti i uzrokovati kvar ureñaja.
Poklopac uložnice diska držite zatvoren
osim kad umećete ili vadite disk.
O LCD zaslonu
C Iako je proizveden tehnologijom visoke
preciznosti, na LCD zaslonu se mogu
povremeno pojaviti točke različitih boja.
Pojava nije kvar.
C Nemojte brisati površinu LCD zaslona
mokrom krpom. Ako voda uñe u ureñaj,
može doći do kvara.
C Nemojte stavljati ili bacati bilo kakve
predmete na LCD zaslon niti ga izlagati
pritisku (rukom ili laktom).
C Pazite da se LCD zaslon ne ošteti oštrim
predmetom.
C Nemojte zatvarati LCD zaslon dok se
na pokrovu uložnice diska nalazi olovka
ili slično.
C Ako se ureñaj unese izravno iz hladnog
u topli prostor, na LCD zaslonu se može
kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi,
prije uporabe obrišite površinu
papirnatom maramicom ili sl.
Ipak, kondenziranje će se nastaviti ako je
površina LCD zaslona hladna. Pričekajte
dok se površina ne zagrije na sobnu
temperaturu.
C Baterija se možda neće do kraja napuniti
kod prvog punjenja ili ako se nije upotrebljavala dulje vrijeme. Kapacitet će se
vratiti nakon nekoliko ciklusa punjenja i
pražnjenja.
C Nemojte ostavljati bateriju u vozilu ili
na izravnom suncu gdje temperature
mogu prijeći 60°C.
C Nemojte izlagati bateriju vodi.
C Pripazite da kratko ne spojite kontakte
baterije (A) na donjoj strani ureñaja i
kontakte na bateriji (C) metalnim
predmetom, kao što je ogrlica.
C Pripazite da u priključnice (A) i spojeve
(B) na donjoj strani ureñaja i kontakte (C)
te otvore (D) na bateriji ne uñu prašina
ili pijesak.
O AC adapteru
Ovaj sustav postavite tako da se mrežni
utikač može odmah odspojiti iz utičnice
u slučaju problema.
Donja strana
uređaja
C Uz ovaj ureñaj upotrebljavajte isporučeni AC adapter. Drugi adapteri mogli
bi uzrokovati probleme u radu ureñaja.
C Nemojte postavljati AC adapter u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ormarić.
C Nemojte spajati AC adapter u putni
transformator jer se može pregrijati i
uzrokovati kvar.
Baterija
O bateriji
O adapteru za automobil
C Neke države imaju posebne propise o
zbrinjavanju isluženih baterija kakve se
ugrañuju u ovaj ureñaj. Raspitajte se
kod lokalnih vlasti.
C Baterija ima ograničen vijek trajanja i
njezin kapacitet s vremenom opada kod
višekratne uporabe. Kad baterija traje
samo polovicu svog izvornog kapaciteta,
nabavite novu bateriju.
C Uz ovaj ureñaj upotrebljavajte isporučeni
adapter za automobil. Drugi adapteri
mogli bi uzrokovati kvar ureñaja.
C Nemojte rastavljati ureñaj. Reverzno
inženjerstvo je zabranjeno.
C Nemojte bacati ili udarati ureñaj.
,nastavlja se
5
C Nemojte dodirivati metalne dijelove jer
može doći do kratkog spoja ili oštećenja
adaptera, posebno ako se dodiruje
metalnim predmetima.
C Nemojte postavljati adapter u blizinu
izvora topline ili izlagati suncu i mehaničkim opterećenjima. Ne ostavljajte ga
u vozilu sa zatvorenim prozorima.
O podešavanju glasnoće
Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju
tihih dijelova ili dijelova bez zvuka. U
protivnom, zvučnici se mogu oštetiti pri
reprodukciji glasnih dijelova.
O slušalicama
C Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte glasno slušanje preko slušalica. Stručnjaci za sluh ne preporučuju
neprekidno, glasno i dugotrajno slušanje.
Ako čujete zujanje u ušima, smanjite
glasnoću ili prekinite uporabu.
C Obzir prema bližnjima
Podesite glasnoću na umjerenu vrijednost.
Tako ćete moći čuti okolne zvukove i
pokazati obzir prema bližnjima.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju stranu i kontrole
ureñaja mekanom krpom malo navlaženom
u blagoj otopini deterdženta. Nemojte
koristiti sredstva koja bi mogla ogrepsti
površinu, primjerice prašak ili otapala
poput alkohola ili benzina.
O čišćenju diskova i leće
Nemojte koristiti komercijalno nabavljiva sredstva za čišćenje CD/DVD
diskova ili leća (tekućine ili raspršivače)
jer bi moglo doći do kvara.
6
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj ureñaj omogućuje neograničeni prikaz zaustavljene slike ili oznaka
na TV zaslonu. Ako jako dugo vremena
ostavite prikaz na TV zaslonu, postoji
opasnost od trajnog oštećenja TV
zaslona. Plazma TV prijemnici i TV
prijemnici s projektorom su posebno
osjetljivi.
Imate li pitanja ili problema pri radu s
ureñajem, molimo, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu.
Sadržaj
UPOZORENJE...........................................................................................2
Napomene o diskovima ............................................................................3
Mjere opreza .............................................................................................4
O ovom priručniku.....................................................................................8
Diskovi koje je moguće reproducirati na uređaju ......................................9
Priprema.............................................................................................12
Provjera isporučenog pribora..................................................................12
Uporaba daljinskog upravljača................................................................12
Spajanje AC adaptera .............................................................................13
Uporaba baterije......................................................................................14
Uporaba uz automobilski adapter...........................................................18
Reprodukcija diskova ........................................................................20
Reprodukcija diskova..............................................................................20
Uporaba Playback Settings Display izbornika ........................................27
Traženje mjesta na disku (Search, Scan, Slow Play, Repeat Play,
Random Play).....................................................................................30
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke............................................32
Podešavanje veličine i kvalitete slike.......................................................36
DivX® video datoteke.........................................................................37
Reprodukcija DivX video datoteka ..........................................................37
O DivX video datotekama........................................................................38
Postavke i podešavanja.....................................................................40
Uporaba izbornika za podešavanje.........................................................40
Podešavanje prikaza (General Setup) .....................................................41
Podešavanje zvuka (Audio Setup)...........................................................43
Odabir jezika izbornika i dijaloga (Language Setup) ...............................44
Postavke ograničenja reprodukcije (Parental Control) ............................45
Spajanje .............................................................................................48
Spajanje ostalih uređaja ..........................................................................48
Dodatne informacije ..........................................................................51
U slučaju problema .................................................................................51
O MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim datotekama ............................54
Tehnički podaci .......................................................................................56
Položaj dijelova i kontrola........................................................................57
7
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Takoñer možete
koristiti kontrole na ureñaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom
upravljaču.
C "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
(+VR način) i DVD-RW/DVD-R (VR način, video način) diskove.
C U ovom priručniku koriste se sljedeće sličice (ikone):
Ikona
Značenje
Označava funkcije za DVD VIDEO i DVD+RW/
DVD+R u VR načinu ili DVD-RW/DVD-R diskove u
video modu.
Označava funkcije raspoložive za DVD-RW/DVD-R
diskove u VR (Video Recording) načinu rada.
Označava funkcije za VIDEO CD (uključujući Super
VCD ili CD-R/CD-RW diskove u video CD ili Super
VCD formatu).
Označava funkcije za glazbene CD diskove ili CD-R/
CD-RW diskove u glazbenom CD formatu.
Označava funkcije za DATA CD diskove (CD-ROM/
CD-R/CD-RW koji sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG
slikovne datoteke i DivX*2*3 video datoteke).
Označava funkcije za DATA DVD diskove (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R koji sadrže MP3*1
audio zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video
datoteke).
Označava funkcije dostupne za USB ureñaje koji sadrže
MP3*1 audio zapise i JPEG slikovne datoteke.
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) je standardni format definiran od strane ISO (International
Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG,
a služi kompresiji audio podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc.
i koriste se uz dopuštenje.
8
Diskovi koje je
moguće reproducirati
na uređaju
Format diska
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
(finalizirani)
DVD+RW/+R
(finalizirani)
VIDEO CD/
Glazbeni CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" i logotip
"CD" su zaštićeni nazivi.
Napomene o diskovima
Ovaj ureñaj može reproducirati sljedeće
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove
snimljene u sljedećim formatima:
– glazbeni CD format
– video CD format
– MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke i DivX video datoteke formata u
skladu s ISO9660* Level 1 standardom,
ili njegovim proširenim formatom,
Joliet.
– KODAK Picture CD format
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM
diskovima, definiran od strane ISO
(International Standard Organization).
Ovaj ureñaj može reproducirati
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R diskove snimljene u
sljedećim formatima:
– MP3 audio datoteke, JPEG slikovne
datoteke i DivX video datoteke formata
usklañenog s UDF (Universal Disk
Format) standardom.
Primjer diskova koji se ne
mogu reproducirati na
uređaju
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
C Blu-ray diskove.
C Diskove snimljene u AVCHD formatu.
C HD DVD diskove.
C DVD-RAM diskove.
C CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim
onih koji su snimljeni u formatima
navedenim na ovoj stranici.
C CD-ROM diskove snimljene u PHOTO
CD formatu.
C CD-Extra podatke
C DVD Audio diskove
C DATA DVD diskove koji ne sadrže
MP3 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke ili DivX video datoteke.
C HD sloj Super Audio CD diskove.
Takoñer, ureñaj ne može reproducirati
sljedeće diskove:
C DVD VIDEO s različitim regionalnim
kodom.
C Disk koji nije standardnog oblika
(primjerice, u obliku kartice, srca, itd.).
C Disk s naljepnicom.
C Disk na kojem je ostala samoljepljiva
vrpca od celofana ili naljepnica.
Napomene
C Napomene o DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW
diskovima
,nastavlja se
9
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R ili CD-R/CD-RW diskova na ovome
ureñaju zbog nedostatne kvalitete i uvjeta
snimanja i fizičkom stanju diska, odnosno
zbog razlike u tehnologiji i softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije
ispravno finaliziran. Dodatne informacije
možete pronaći u uputama za uporabu ureñaja
za snimanje. Imajte na umu da neke funkcije
reprodukcije možda neće raditi s nekim
DVD+RW/DVD+R diskovima, čak i kad su
pravilno finalizirani. U tom slučaju pogledajte
disk normalnom reprodukcijom. Takoñer
nije moguća reprodukcija nekih DATA CD/
DATA DVD diskova snimljenih u Packet
Write formatu.
C Napomene o DVD+R DL/DVD-R DL
diskovima
MP3 i JPEG datoteke snimljene na drugi sloj
DVD+R DL/-R DL (dvoslojni) ne mogu se
reproducirati.
DVD-R DL diskovi snimljeni u VR načinu
ne mogu se reproducirati.
C Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova.
U novije vrijeme u prodaji se takoñer mogu
naći glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće
reproducirati u ovom ureñaju.
C DualDisc diskovi
DualDisc je dvostrani disk koji s jedne strane
ima snimljen DVD, a s druge strane digitalni
audio materijal.
Obratite pozornost da se audio strana DualDisc
diska neće možda neće moći reproducirati u
ovom ureñaju jer nije usklañena s CD
standardom.
10
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi radi zaštite autorskih
prava. Regionalni kôd se nalazi na kutiji
DVD VIDEO diska i ovisi o regiji gdje je
disk kupljen. DVD VIDEO diskovi s oznakom "ALL" ili "2", mogu se reproducirati
na ovom ureñaju.
Napomena o reprodukciji
DVD i VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i
VIDEO CD diskova mogu namjerno biti
izostavljene od strane proizvoñača softvera.
Budući da ovaj ureñaj reproducira DVD i
VIDEO CD diskove ovisno o sadržaju
diska koje su izradili proizvoñači softvera,
neke funkcije reprodukcije možda neće
biti raspoložive. Takoñer pogledajte upute
isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i predstavlja intelektualno
vlasništvo Macrovision Corporation i
drugih. Uporabu ove tehnologije mora
odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu i drugu
ograničenu uporabu, osim ako Macrovision
Corporation nije izričito odobrio drugačiju
uporabu. Zabranjeno je reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje.
Zaštitni znakovi
C Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
C Proizvedeno pod licencom za američki
patent #: 5 451 942 i druge američke i
svjetske patente koji su izdani ili su u
tijeku. DTS i DTS Digital Out su registrirani zaštitni znaci, a DTS logotip i
simbol su zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
11
Priprema
Provjera isporučenog pribora
Provjerite jeste li dobili sljedeći pribor:
C Audio/video kabel (mini priključak T 2
y phono priključak T 3) (1)
C Mrežni kabel (1)
C AC adapter (1)
C Automobilski adapter (1)
C Baterija (NP-FX120) (1)
C Daljinski upravljač (s baterijom) (1)
Uporaba daljinskog upravljača
Tijekom uporabe, usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X na ureñaju.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
Umetnite litijsku bateriju CR2025 pazeći na položaj 3 i # pola.
1
2
Izvucite držač baterije (2) dok držite
bravicu (1).
3
Umetnite novu bateriju u držač tako
da je 3 strana okrenuta prema gore i
zatim do kraja umetnite držač u
daljinski upravljač.
Izvadite staru bateriju.
Napomene
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača X izravnom suncu ili izvorima svjetla jer može
doći do kvara.
C Kad je baterija prazna, daljinski upravljač se ne može upotrebljavati. Ako daljinski upravljač ne
radi uopće, zamijenite bateriju i provjerite radi li.
C Poštujte lokalne propise za zbrinjavanje praznih baterija.
12
Spajanje AC adaptera
Spojite isporučeni AC adapter redom od 1 do 3 kao na slici.
Za odspajanje, ponovite postupak obrnutim redom.
Pogledajte takoñer "O AC adapteru" u poglavlju "Mjere opreza" (str. 5).
U DC IN 9.5 V priključnicu
DC priključak
AC adapter
(isporučen)
Mrežni kabel
(isporučen)
U zidnu utičnicu
Napomena
Zaustavite reprodukciju prije odspajanja mrežnog kabela. Ako to ne učinite, može doći do kvara.
13
Uporaba baterije
Kad nije dostupno mrežno napajanje, ureñaj možete upotrebljavati na baterijsko napajanje
(isporučena baterija).
Bateriju napunite prije uporabe.
Pogledajte takoñer "O bateriji" u poglavlju "Mjere opreza" (str. 5).
Instaliranje baterije
1
2
Poravnajte bateriju s crtama na donjoj strani uređaja i zakvačite držače na
bateriji u otvore na donjoj strani uređaja.
Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok ne klikne na mjesto.
Baterija
Donja strana uređaja
Skidanje baterije
Pritisnite tipku za oslobañanje i pomaknite bateriju u smjeru strelice.
Tipka za otpuštanje
14
Napomene
C Isključite ureñaj prije instaliranja baterije.
C Nemojte skidati bateriju tijekom reprodukcije.
C Nemojte dodirivati kontakte na ureñaju i bateriji jer može doći do kvara.
C Pripazite da vam baterija ne ispadne kod instaliranja i skidanja.
15
Punjenje baterije
1
2
Instalirajte bateriju na uređaj (str. 14).
Priključite AC adapter na uređaj i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu
(str. 13).
DC IN 9.5 V priključnica
Uređaj
Indikator CHARGE
Baterija
Kad započne punjenje, svijetli indikator CHARGE.
Kad je punjenje završeno, isključuje se indikator CHARGE.
3
Nakon završetka punjenja, odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i
odspojite AC adapter.
Provjera napunjenosti baterije
Dok je reprodukcija zaustavljena, na zaslonu se prikazuje indikator baterije. Napunite
bateriju kad se prikazuje [ ili ako trepće indikator CHARGE.
Puna
Prazna
Indikator baterije se ne prikazuje dok se reproducira DVD, VIDEO CD ili JPEG datoteka.
Zaustavite reprodukciju i provjerite napunjenost baterije.
Vrijeme punjenja i maksimalno vrijeme reprodukcije
Vrijeme punjenja (ureñaj isključen)
Vrijeme reprodukcije (zaslon uključen)
Približno
5 sati
Približno
5 sati*
* Navedeno je najdulje vrijeme kontinuirane reprodukcije u sljedećim uvjetima:
– normalna temperatura (20°C)
– uporaba slušalica
– pozadinsko osvjetljenje podešeno na Minimum
– postavka "Digital Output" u "Audio Setup" podešena na "Off".
Stanje baterije može smanjiti vrijeme reprodukcije.
16
Napomene
C Indikator se ne prikazuje na zaslonu dok se upotrebljava AC adapter ili dok se prima signal iz
vanjskog izvora.
C Vrijeme punjenja može se razlikovati od navedenog ovisno o uvjetima uporabe, okolišu i drugim
čimbenicima. Kod punjenja se preporučuje temperatura okoline izmeñu 10 i 30°C.
17
Uporaba uz automobilski adapter
Upotrijebite automobilski adapter (isporučen) za napajanje ureñaja iz priključnice
upaljača u automobilu. Adapter je namijenjen za uporabu s akumulatorom napona 12 V.
Nemojte upotrebljavati s akumulatorom napona 24 V. Takoñer, adapter je predviñen za
negativno uzemljenje. Nemojte ga upotrebljavati kod vozila s uzemljenim pozitivnim
polom.
U DC IN 9.5V priključnicu
U priključnicu
upaljača
Automobilski adapter (isporučen)
z Savjet
Ako adapter ometa upravljanje vozilom, upotrijebite komercijalno nabavljivi produžni kabel za
spajanje.
Napomene
C Nemojte upotrebljavati automobilski adapter ako je pao ili je oštećen.
C Postavite kabel tako da ne ometa vozača. Takoñer, nemojte postaviti LCD zaslon na mjesto gdje
ga vozač može gledati.
C Ako slika nije jasna, odmaknite ureñaj od automobilskog adaptera.
C Upotrebljavajte adapter dok je motor vozila u pogonu. Ako ga upotrebljavate dok je motor
isključen, akumulator se može isprazniti.
C Ako je priključnica upaljača zaprljana pepelom i sl., loš kontakt može uzrokovati zagrijavanje
utikača. Obavezno očistite priključnicu prije uporabe.
C Automobilski adapter se može zagrijati tijekom punjenja ili nakon dugotrajne uporabe. Pojava
nije kvar.
Nakon uporabe automobilskog adaptera
Nakon isključivanja ureñaja, odspojite automobilski adapter iz utičnice upaljača.
18
Napomene
C Nemojte isključivati motor vozila dok je u tijeku reprodukcija. Time se može prekinuti napajanje
i može doći do oštećenja ureñaja.
C Odspojite automobilski adapter nakon uporabe. S obzirom da se kod nekih vozila utičnica upaljača
napaja i dok je motor ugašen, akumulator bi se mogao isprazniti.
C Kod odspajanja automobilskog adaptera, držite utikač i izvucite ga.
C Dok slušate autoradio, odspojite automobilski adapter iz utičnice upaljača kako biste izbjegli
pojavu šuma.
19
1
Reprodukcija diskova
Preklopku LINE SELECT na ureñaju
desno pomaknite na "OUT", a
preklopku CD/DVD USB na ureñaju
lijevo, u položaj "CD/DVD".
Reprodukcija diskova
2
Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neki
postupci će se razlikovati ili neće biti
raspoloživi.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
diskom.
Spojite AC adapter ili instalirajte bateriju.
Otvorite LCD zaslon.
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču ili pomaknite preklopku
@/1/HOLD na desnoj strani uređaja.
Ureñaj se uključi i indikator napajanja
svijetli zeleno.
3
4
Pomaknite preklopku OPEN ulijevo
i otvorite poklopac uložnice diska.
Uložite disk za reprodukciju.
Okrenite stranu za reprodukciju prema
dolje i gurnite disk prema dolje dok
ne klikne.
Strana za reprodukciju okrenuta dolje
5
6
Pritisnite PUSH CLOSE za zatvaranje
poklopca uložnice diska.
Pritisnite H. Započinje
reprodukcija.
C Kod nekih diskova, reprodukcija započinje
automatski kad se poklopac zatvori.
C Ovisno o disku, na zaslonu se može prikazati
izbornik. Za DVD VIDEO, pogledajte str. 23.
Za VIDEO CD, pogledajte str. 26.
C Nakon reprodukcije svih naslova, ureñaj se
zaustavlja i prikaz se vraća na glavni
izbornik.
20
Napomene
C Ako je disk naopačke uložen, prikazuje se
poruka "No Disc".
C Diskovi snimljeni u DVD rekorderima
trebaju biti ispravno finalizirani kako bi se
mogli biti reproducirati. Detaljnije informacije o finaliziranju potražite u uputama za
uporabu isporučenima uz DVD rekorder.
C Disk se može još okretati kad otvorite poklopac uložnice. Pričekajte da se zaustavi prije
vañenja diska.
C Tijekom rada, na zaslonu se može prikazati
simbol "{", koji označava da funkcija opisana u ovim uputama nije dostupna uz tekući
DVD VIDEO disk.
C Nekim DVD-RW/DVD-R (VR način) diskovima potrebno je više vremena za pokretanje
reprodukcije zbog sadržaja snimanja.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Ponovnim pritiskom na H, reprodukcija
se nastavlja od mjesta gdje je zaustavljena
(Resume Play). Potražite detalje na str. 22.
Za pokretanje reprodukcije od početka,
dvaput pritisnite x i zatim H.
O reprodukciji DVD VIDEO diskova s
DTS zvučnim zapisima
C Zvučnik ureñaja ne podržava reprodukciju
DTS zvuka. Kad reproducirate DTS zvučni
zapis s DVD VIDEO diska, spojite ureñaj na
AV pojačalo (prijemnik) (str. 49) i podesite
opciju "DTS" u izborniku "Audio Setup"
(str. 44).
C Spojite li ureñaj na audio opremu kao što je
AV pojačalo (prijemnik) bez DTS dekodera,
nemojte podesiti "DTS" na "On" u izborniku
"Audio Setup" (str. 44). U protivnom se iz
zvučnika može čuti glasan šum koji može
oštetiti vaše zvučnike i utjecati na vaš sluh.
Napomene
C Screen saver se pojavljuje ako ostavite ureñaj
u pauzi ili zaustavljenu reprodukciju dulje
od 15 minuta. Slika nestaje nakon što pritisnete H. Pogledajte str. 42 za podrobnosti.
C Ureñaj se isključuje 15 minuta nakon aktiviranja screen savera (Auto Power Off).
Za isključenje uređaja
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču
ili pomaknite preklopku @/1/HOLD na
"@/1".
Za sprečavanje slučajnog pritiska na
tipke uređaja
Pomaknite preklopku @/1/HOLD na
ureñaju u položaj "HOLD". Sve tipke na
ureñaju su zaključane, dok tipke na
daljinskom upravljaču ostaju aktivne.
,nastavlja se
21
Dodatne funkcije
reprodukcije
Nastavak reprodukcije od
mjesta zaustavljanja diska
(Resume Play)
Kad zaustavite reprodukciju, ureñaj
memorira mjesto zaustavljanja i prikazuje
poruku na zaslonu. Možete nastaviti
reprodukciju od istog mjesta ponovnim
pritiskom na tipku H. Resume Play
funkcionira i nakon isključivanja ureñaja,
sve dok ne otvorite poklopac uložnice
diska.
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x
Pauzu
Pritisnite X
Prijelaz na sljedeće
poglavlje, zapis ili
scenu tijekom neprekinute reprodukcije
Pritisnite >
Prijelaz na prethodno Pritisnite .
poglavlje, zapis ili
scenu tijekom neprekinute reprodukcije
Kratka ubrzana repro- Pritisnite U tijedukcija tekuće scene* kom reprodukcije.
* Samo za DVD VIDEO, DVD-RW/DVD-R
(VR način) diskove.
Navedene funkcije ne mogu se upotrebljavati
uz odreñene scene.
1
Tijekom reprodukcije diska,
pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije.
Pojavi se poruka.
2
Pritisnite H.
Ureñaj započinje reprodukciju od
mjesta na kojem ste zaustavili disk u
koraku 1.
z Savjeti
C Za reprodukciju od početka diska, dvaput
pritisnite x, zatim pritisnite H.
C Kad ponovno uključite ureñaj nakon isključivanja, automatski se nastavlja reprodukcija.
Napomene
22
C Ovisno o mjestu zaustavljanja, reprodukcija se
možda neće nastaviti točno od odabrane točke.
C Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše
kad:
– isključite ureñaj nakon reprodukcije
DVD-RW/DVD-R (VR način) diska,
– otvorite poklopac uložnice diska,
– odspojite bateriju i AC adapter.
– pomaknete preklopku LINE SELECT ili
CD/DVD USB.
Uporaba DVD izbornika
DVD je podijeljen na dulje slikovne ili
glazbene dijelove koji se nazivaju
"naslovi". Pri reprodukciji DVD diska
koji sadrži nekoliko naslova, možete
pomoću tipke TOP MENU odabrati
željeni naslov.
Pri reprodukciji DVD diska koji omogućuje odabir opcija, primjerice jezika titlova
i jezika dijaloga, odaberite ove opcije
pomoću tipke MENU.
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO diskova
snimljenim u više audio formata (PCM,
Dolby Digital ili DTS), moguće je promijeniti audio format. Kod DVD VIDEO
diskova snimljenih s višejezičnim
zapisima, možete odabrati željeni jezik
dijaloga.
Kod CD ili VIDEO CD diskova, možete
odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala
preko oba zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska na kojem je snimljena
skladba tako da su na desnom kanalu
snimljeni vokali, a na lijevom kanalu
glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU.
Na zaslonu se pojavi izbornik diska.
Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno
o disku.
2
3
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane
tipke za odabir opcije koju želite
reproducirati ili promijeniti.
Pritisnite tipku ENTER.
1
Više puta pritisnite AUDIO za
odabir željenog audio signala.
Standardna postavka je podcrtana.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Ovisno o DVD disku, razlikuje se
odabir jezika.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više
puta, DVD VIDEO je snimljen u
višestrukom (multiple) audio formatu.
Napomena
Ovisno o disku, možda nećete moći upotrebljavati tipke C/c na ureñaju za pristup izborniku
diska. U tom slučaju, upotrijebite tipke C/c
na daljinskom upravljaču.
,nastavlja se
23
Pri reprodukciji DVD-VR diska
Prikazane su vrste zapisa snimljenih
na disk. Osnovno podešenje je
podcrtano.
Primjer:
C 1.Main (glavni zvuk)
C 1.Sub (pomoćni zvuk)
C 1.Main+Sub (glavni i pomoćni zvuk)
Pri reprodukciji CD/VIDEO CD diska
C Stereo: Standardni stereo zvuk
C Left: Zvuk lijevog kanala (mono)
C Right: Zvuk desnog kanala (mono)
Pri reprodukciji Super VCD diska
C Stereo: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 1
C Left: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 1 (mono)
C Right: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 1 (mono)
C Stereo 1: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 2
C Left 1: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 2 (mono)
C Right 1: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 2 (mono)
z Savjeti
C Možete provjeriti trenutni audio format
(Dolby Digital, DTS, PCM i sl.) višekratnim
pritiscima na tipku AUDIO za vrijeme
reprodukcije DVD VIDEO diska.
C Možete promijeniti zvuk u Playback Settings
Display za vrijeme reprodukcije DVD diska
(str. 27).
Napomene
C Ovisno o disku, možda nećete moći promijeniti audio format čak i ako je disk snimljen u
više audio formata.
24
C Tijekom reprodukcije Super VCD diska kod
kojeg nije snimljen audio 2 zapis, neće se
čuti zvuk ako odaberete "Stereo 1", "Left 1"
ili "Right 1".
C Kod reprodukcije audio zapisa na DVD-RW/
DVD-R (VR način) preko ureñaja poput AV
pojačala (prijemnika) spojenog preko
OPTICAL OUT priključnice, podesite "Dolby
Digital" u "Audio Setup" na "Downmix PCM"
(str. 43).
C Ako je opcija "DTS" u izborniku "Audio
Setup" podešena na "Off" (str. 44), ureñaj ne
reproducira DTS signal preko priključnice
OPTICAL OUT čak i ako disk sadrži DTS
zapis.
C Kod reprodukcije DTS zvuka s CD diska,
nije moguće promijeniti zvuk.
Prikaz titlova
Promjena kuta kamere
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete
odabrati titlove ili ih uključiti i isključiti
tijekom reprodukcije DVD diska.
Kod DVD VIDEO diskova na kojima su
neke scene snimljena iz više kutova, na
pokazivaču na zaslonu se prikazuje
oznaka ")". To znači da možete
mijenjati kut gledanja.
1
Pritisnite SUBTITLE više puta za
odabir postavke.
Raspoloživost titlova ovisi o disku.
Isključivanje titlova
1
Pritisnite ANGLE više puta za odabir
broja kuta kamere.
Scena se promijeni prema odabranom
kutu.
Odaberite "Subtitle Off" u koraku 1.
z Savjet
Titlove možete promijeniti u Playback Settings
Display izborniku tijekom reprodukcije DVD
diska (str. 27).
Napomene
C Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći promijeniti titlove čak i ako su snimljeni
na više jezika. Takoñer, možda nećete moći
isključiti titlove.
C Kod reprodukcije diska s titlovima, titlovi
mogu nestati kad pritisnete U.
Napomene
C Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći mijenjati kut čak niti kad su scene
snimljene iz više kutova.
C Nije moguće mijenjati kut kamere kod
uporabe funkcija Slow Play ili Scan Play.
C Oznaka ) (kut kamere) se ne prikazuje ako
je opcija "Angle Mark" u izborniku "General
Setup" podešena na "Off" (str. 42).
,nastavlja se
25
Odabir između "Original" i
"Play List" na DVD-RW/DVD-R
Neki DVD-RW/DVD-R diskovi u VR
(Video Recording) načinu imaju dvije
vrste naslova za reprodukciju: originalno
snimljene naslove (Original) i naslove
koji se mogu kreirati na DVD snimačima
za editiranje (Play List). Možete odabrati
vrstu naslova za reprodukciju.
Napomene
C Kad uložite disk koji sadrži playlist naslove,
ureñaj automatski započinje reprodukciju
playlist naslova.
C Ako nisu snimljeni playlist naslovi, u koraku 1
se prikazuje "ORG". Ako još jednom pritisnete tipku TOP MENU, prikazuje se "{".
Reprodukcija VIDEO CD
diskova s PBC funkcijom (PBC
reprodukcija)
Pomoću PBC (Playback Control) funkcije
možete interaktivno reproducirati VIDEO
CD diskove, slijedeći izbornik na zaslonu.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite TOP MENU dok je
zaustavljena reprodukcija.
Prikazuje se trenutni način
reprodukcije.
Tipka TOP MENU ne funkcionira kad
je aktivirana funkcija Resume Play.
Prvo isključite Resume Play tako da
dvaput pritisnete x i zatim pritisnite
TOP MENU.
2
Promijenite način reprodukcije
višekratnim pritiskom na tipku
TOP MENU.
z Savjet
Možete provjeriti tekući mod pritiskom na
tipku DISPLAY tijekom reprodukcije. u
Playback Settings Display (str. 27), uz broj
naslova će se prikazati "PL" ili "ORG".
26
1
Započnite reprodukciju VIDEO CD
diska s PBC funkcijom.
Pojavit će se izbornik za odabir.
2
3
Odaberite broj željene opcije pritiskom na brojčane tipke i pritisnite
ENTER.
Postupite prema uputama u
izborniku interaktivnih postupaka.
Pogledajte upute isporučene uz disk,
budući da se postupci mogu razlikovati
ovisno o VIDEO CD disku.
z Savjet
Za isključivanje PBC funkcije, podesite opciju
"PBC" na "Off" u izborniku "General Setup"
(str. 42) te zatim otvorite i otvorite poklopac
uložnice diska.
Napomena
Ovisno o VIDEO CD disku, možda će u
koraku 2 "Press ENTER" (pritisnite ENTER)
biti označeno kao "Press SELECT" (pritisnite
SELECT). U tom slučaju pritisnite H.
Uporaba Playback
Settings Display
izbornika
Dok reproducirate DVD, možete provjeriti
trenutne postavke reprodukcije na zaslonu.
Playback Settings Display takoñer omogućuje promjenu zvuka, titlova i kuta kamere
te traženje naslova ili zapisa unosom
brojeva.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite DISPLAY za vrijeme
reprodukcije DVD diska.
Prikazuje se Playback Settings Display.
Primjer: Kod reprodukcije DVD
VIDEO diska
Opcije
Trenutna postavka reprodukcije
Stanje baterije
Proteklo ili
preostalo vrijeme
,nastavlja se
27
Odgovarajuća ikona za reprodukciju,
pauzu, pretraživanje i usporenu reprodukciju se prikazuje u gornjem desnom
kutu zaslona.
Kod reprodukcije DVD-RW/DVD-R
(VR način), uz broj naslova se
prikazuje "PL" ili "ORG".
2
Pritisnite X/x za odabir željene
opcije i pritisnite ENTER.
C Title (naslov)
C Chapter (poglavlje)
C Audio (zvuk)
C Subtitle (titlovi)
C Angle (kut kamere)
C T.Time (vrijeme naslova)
C C.Time (vrijeme poglavlja)
C Repeat (ponavljanje)
C Time Disp. (prikaz vremena)
3
Pritisnite X/x za odabir postavke i
pritisnite ENTER.
Za unos brojeva, upotrijebite brojčane
tipke ili X/x.
Napomena
Ovisno o disku, neke se opcije neće moći
podesiti.
Isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY ili C RETURN.
Traženje naslova/poglavlja i
sl.
Unosom broja ili vremena, možete pretraživati naslove ili poglavlja na DVD disku.
28
1
Pritisnite X/x za odabir načina
pretraživanja u Playback Settings
Display i zatim pritisnite ENTER.
C Title (po naslovu)
C Chapter (po poglavlju)
C T.Time* (po vremenu naslova)
C C.Time* (po vremenu poglavlja)
* Možete pretraživati naslov ili poglavlje
DVD VIDEO diska unosom vremena.
2
Pritisnite brojčane tipke ili X/x za
odabir broja naslova ili poglavlja i
pritisnite ENTER.
Ureñaj započne reprodukciju od
odabranog broja.
Ako odaberete "T.Time" ili "C.Time" u
koraku 1, na zaslonu se prikazuje
"00:00:00". Unesite željeno vrijeme
brojčanim tipkama i pritisnite ENTER.
Reprodukcija započinje od unesenog
vremena. Na donjem dijelu Playback
Settings Display izbornika se prikazuje
proteklo ili preostalo vrijeme
reprodukcije.
z Savjeti
C Možete izravno pretraživati bez otvaranja
izbornika. Pogledajte str. 30 za podrobnosti.
C Pogledajte str. 30 za opis načina izravnog
pretraživanja CD i VIDEO CD diskova.
Napomene
C Prikazan broj naslova ili poglavlja odgovara
broju snimljenom na disk.
C Kod reprodukcije DVD-RW/DVD-R (VR
način) diska, ne prikazuje se vrijeme
poglavlja. Vrijeme poglavlja se prikazuje
kao "--:--:--".
C Ovisno o disku, pretraživanje po vremenu
možda neće biti moguće.
Ponavljanje DVD VIDEO diska
(Repeat Play)
Možete ponavljati reprodukciju svih
naslova na DVD VIDEO disku ili samo
jednog naslova ili poglavlja.
1
2
Odaberite "Repeat" u izborniku
Playback Setting Display i
pritisnite ENTER.
Provjera vremena reprodukcije i preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije
diska i preostalo vrijeme tekućeg naslova
ili poglavlja.
1
Pritisnite X/x za odabir željene
postavke i zatim pritisnite ENTER.
Odaberite "Time Disp." u izborniku
Playback Settings Display i
pritisnite ENTER.
C [ Chapter: ponavljanje tekućeg
poglavlja.
C [ Title: ponavljanje tekućeg
naslova.
C [ All: ponavljanje svih naslova.
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Odaberite "Off" u koraku 2.
z Savjet
Kod ponavljanja reprodukcije VCD ili CD
diska, upotrijebite OPTIONS (str. 31).
Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive
sve funkcije.
2
Pritisnite X/x za odabir postavke i
pritisnite ENTER.
C Time Elapsed (proteklo vrijeme)
C Title Remain (preostalo vrijeme
naslova)
C Chapter Elapsed (proteklo vrijeme
poglavlja)
C Chapter Remain (preostalo vrijeme
poglavlja)
z Savjet
Pogledajte str. 32 za podrobnosti o prikazu
proteklog vremena za CD i VIDEO CD
diskove.
Napomene
C Kod DVD-RW/DVD-R diskova (VR način),
vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme
poglavlja se ne prikazuju.
C Standardna postavka za "Time Disp." je "Title
Elapsed". Nakon odabira druge opcije "Time
Disp." i zatvaranja Playback Settings Display
izbornika, prikazuje se "Time Elapsed" kod
ponovnog otvaranja Playback Settings
Display.
29
Traženje mjesta na
disku (Search, Scan, Slow
Play, Repeat Play, Random Play)
Možete brzo pronaći željeno mjesto na
disku praćenjem slike ili pomoću
usporene reprodukcije.
z Savjeti
Ako znate broj naslova ili poglavlja, možete
izravno pretraživati unosom brojeva brojčanim
tipkama.
C Kod reprodukcije DVD VIDEO diska, možete
tražiti naslov ili poglavlje pritiskom na brojčane tipke i ENTER. Pritisnite C/c za odabir
izmeñu naslova i poglavlja.
C Kod reprodukcije CD/VIDEO CD diska,
možete pretraživati zapis pritiskom na
brojčane tipke i ENTER.
Brzo pretraživanje uz
ubrzanu reprodukciju
naprijed ili natrag (Scan)
Napomene
C Ovisno o disku, možda nećete moći izvršiti
neke od opisanih postupaka.
C Kod DATA CD/DATA DVD diskova,
možete tražiti željeno mjesto samo unutar
MP3 audio zapisa.
Brzo traženje mjesta pomoću
./> PREV/NEXT tipaka
(Search)
Tijekom reprodukcije, jednom kratko pritisnite > ili . za prijelaz na sljedeće
ili prethodno poglavlje, zapis ili scenu.
30
Pritisnite m ili M za ubrzano
pretraživanje natrag ili naprijed tijekom
reprodukcije. Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite H.
Svakim pritiskom na m ili M tijekom
pretraživanja, mijenja se brzina
pretraživanja.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
U smjeru reprodukcije
U suprotnom smjeru
Brzina reprodukcije "3M"/"3m" je
veća od brzine "2M"/"2m", a brzina
"2M"/"2m" je veća od brzine
"1M"/"1m".
z Savjet
Tipke C/c na ureñaju imaju jednaku funkciju
kao tipke m/M na daljinskom upravljaču,
a ENTER na ureñaju kao i H na daljinskom
upravljaču. Ova funkcija je dostupna kod
reprodukcije DVD diska.
Napomene
C Tijekom pretraživanja kod DVD ili VIDEO
CD diska ne čuje se zvuk.
C Brzina pretraživanja ovisi o disku.
Gledanje sliku po sliku
(Slow Play)
Pritisnite m ili M dok je reprodukcija
pauzirana. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H. Svakim pritiskom
na m ili M tijekom usporene reprodukcije, brzina pretraživanja se mijenja.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se
mijenja na sljedeći način:
U smjeru reprodukcije
U suprotnom smjeru (samo DVD)
Ponavljanje reprodukcije CD/
VIDEO CD diska ili reprodukcija slučajnim redoslijedom
(Repeat Play, Random Play)
Možete ponoviti reprodukciju svih zapisa
na disku ili pojedinačnih zapisa (Repeat
Play).
Takoñer, zapise možete reproducirati
slučajnim redoslijedom (Random Play).
1
Pritisnite OPTIONS više puta
tijekom reprodukcije za odabir
načina reprodukcije.
C [ Track: ponavljanje tekućeg
zapisa.
C [ All: ponavljanje svih zapisa na
disku.
C Random: reprodukcija svih zapisa
na disku slučajnim redoslijedom.
Za povratak na normalnu
reprodukciju
Odaberite "[ Off" u koraku 1.
Brzina reprodukcije "3y"/"3^" je
manja od brzine "2y"/"2^", a brzina
"2y"/"2^" je manja od brzine
"1y"/"1^".
Napomena
Umanjena brzina pretraživanja ovisi o disku.
z Savjet
Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom,
možete odabrati reprodukciju sljedećeg zapisa
po slučajnom izboru tako da dvaput pritisnete
>.
Napomene
C Nije moguće upotrebljavati ponavljanje
reprodukcije i reprodukciju slučajnim redoslijedom kod VIDEO CD i Super VCD
diskova s PBC reprodukcijom.
C Ovisno o disku, reprodukcija slučajnim
redoslijedom možda neće biti dostupna.
C Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom,
odreñeni zapisi se mogu ponoviti više puta.
,nastavlja se
31
Provjera informacija o
reprodukciji diska
Kod reprodukcije DVD diska
Pritisnite DISPLAY za vrijeme
reprodukcije DVD diska i zatim
upotrijebite izbornik Playback Settings
Display (str. 27).
Kod reprodukcije CD diska
Pritisnite DISPLAY.
Prikazuje se broj zapisa koji se reproducira,
ukupan broj zapisa i proteklo vrijeme
tekućeg zapisa. Pritisnite DISPLAY više
puta za prikaz sljedećih informacija:
C Track Elapsed (proteklo vrijeme zapisa)
C Track Remain (preostalo vrijeme zapisa)
C Disc Elapsed (proteklo vrijeme diska)
C Disc Remain (preostalo vrijeme diska)
MP3 audio zapisi i
JPEG slikovne
datoteke
Moguće je reproducirati MP3 audio zapise
i JPEG slikovne datoteke snimljene na
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskove ili
USB ureñaje.
Za popis MP3 audio datoteka i JPEG
slikovnih datoteka koje se mogu reproducirati, pogledajte str. 54.
Kad uložite DATA CD i DATA DVD
disk, prikazuje se popis albuma.
Kod reprodukcije VIDEO CD diska
Pritisnite DISPLAY.
Na zaslonu ureñaja se prikazuje "PBC On"
(ako ste podesili "PBC" na "Off", ureñaj
prikazuje broj zapisa koji se reproducira i
ukupan broj zapisa), proteklo vrijeme
reprodukcije i audio način.
Napomena
Tijekom reprodukcije CD-a u slučajnom redoslijedu, neće se pojaviti podaci o proteklom i
preostalom vremenu diska, odnosno "Disc
Elapsed" i "Disc Remain".
32
Reprodukcija podataka s USB uređaja
1
Pomaknite preklopku CD/DVD USB
na lijevoj strani ureñaja u položaj
"USB".
2
Spojite USB ureñaj u USB
priključnicu na lijevoj strani ureñaja.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa
1
Pritisnite X/x za odabir albuma u
popisu i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa iz albuma.
Preklopka CD/DVD USB
USB uređaj
Odspajanje USB uređaja
1
2
Pomaknite preklopku CD/DVD USB
u položaj "DVD/CD".
C Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
C Za povratak na popis albuma, pritisnite X/x za odabir : i pritisnite
ENTER.
Odspojite USB ureñaj.
Kompatibilni USB uređaji
Reprodukcija JPEG i MP3 datoteka preko
USB priključnice je zajamčena za Sony
USB Memory Stick Reader/Writer i USB
Flash ureñaj "Pocket Bit" (Provjereni
ureñaji: MSAC-US40, USM-EX serija,
USM-J serija, USM-JX serija, USM-H
serija).
2
Tipkama X/x odaberite željeni
zapis za reprodukciju i pritisnite
ENTER.
Započet će reprodukcija od odabranog
zapisa.
Napomene
C Nemojte odspajati USB ureñaj dok na njemu
trepće indikator pristupa jer bi se podaci
mogli oštetiti ili izgubiti.
C Indikator pristupa na nekim USB ureñajima
može nastaviti treptati i nakon prijenosa
podataka.
C Na ovaj ureñaj se mogu spojiti USB ureñaji
kao što su flash memorije i čitači kartica.
Ostali ureñaji (digitalni fotoaparati, USB
hubovi i sl.) ne mogu se spojiti. Ako spojite
nekompatibilan ureñaj, prikazuje se poruka
"Cannot recognise the connected device." koja
potvrñuje da se ureñaj ne može prepoznati.
C DATA CD diskovi snimljeni u KODAK
Picture CD formatu automatski se
reproduciraju nakon umetanja.
Za prijelaz na sljedeći ili prethodni
MP3 audio zapis
Pritisnite > ili ..
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Napomene
C Ukupan broj albuma i datoteka koje ureñaj
može prepoznati je približno 648.
C Broj albuma na disku koje ureñaj može
prepoznati je približno 299.
,nastavlja se
33
Reprodukcija JPEG slikovne
datoteke
1
Pritisnite X/x za odabir albuma u
popisu i pritisnite ENTER.
Prikazuje se popis datoteka u albumu.
C Za prijelaz na prethodnu ili sljedeću
stranicu sa sličicama, odaberite
"bPrev" ili "NextB" na donjoj
strani zaslona.
C Za isključivanje prikaza sličica,
pritisnite MENU.
C Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
C Za povratak na popis albuma, pritisnite X/x za odabir : i pritisnite
ENTER.
2
Pritisnite X/x za odabir slike koju
želite pogledati i pritisnite ENTER.
Prikazuje se odabrana slika.
Primjer:
Za prikaz popisa sličica (thumbnails)
Pritisnite MENU kad se prikazuje
datoteka na zaslonu.
Slikovne datoteke u albumu se prikazuju
kao 12 sličica s trenutno prikazanom
slikom na prvom mjestu.
34
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu
JPEG slikovnu datoteku
Pritisnite > ili ..
Za zakretanje JPEG slike
Pritisnite C/X/x/c tijekom prikaza slike.
X: Zakretanje slike okomito (gore-dolje).
x: Zakretanje slike vodoravno (lijevodesno).
c: Rotiranje slike 90 stupnjeva u smjeru
kazaljki na satu.
C: Rotiranje slike 90 stupnjeva suprotno
od kazaljki na satu.
Slika se vraća na normalan prikaz ako pritisnete ./> za prijelaz na sljedeću
ili prethodnu sliku.
Primjer: kad jednom pritisnete C.
Za isključenje prikaza JPEG slike
Pritisnite x.
Prikaz se vraća na popis datoteka.
Napomene
C Potrebno je neko vrijeme za prikaz slika zbog
broja snimljenih datoteka ili veličine mapa.
Ako se slike ne prikažu nakon nekoliko
minuta, neke datoteke su možda prevelike.
C Neke JPEG datoteke, posebno progresivne
JPEG datoteke ili JPEG datoteke s 3 000 000
piksela ili više, trebaju više vremena za
prikaz.
C Ureñaj ne može reproducirati JPEG slikovnu
datoteku koja je veća od 3 078 (širina) T 2
048 (visina) u normalnom modu ili ako ima
više od 3 300 000 piksela u progresivnom
JPEG modu. (Neke progresivne JPEG datoteke se ne mogu reproducirati čak i ako im je
veličina u navedenom rasponu.
C Ukupan broj albuma i datoteka koje ureñaj
može prepoznati je približno 648.
C Ukupan broj albuma na disku koje ureñaj
može prepoznati je približno 299.
Slide Show reprodukcija
JPEG slika
Možete redom reproducirati JPEG slikovne
datoteke s DATA CD ili DATA DVD
diska, poput prezentacije (slide show).
1
Dok se prikazuje datoteka od koje
želite pokrenuti slide show,
pritisnite MENU.
Pojavi se popis sličica.
2
Tipkama C/X/x/c odaberite "Slide
Show" na donjoj strani zaslona i
pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija od odabrane
datoteke.
Za pauziranje prikaza
Pritisnite X. Ponovnim pritiskom na X
ili H, nastavlja se slide show prikaz.
Za zaustavljanje prikaza
Pritisnite x ili MENU.
35
Podešavanje veličine
i kvalitete slike
Možete podesiti sliku koja se prikazuje
na LCD zaslonu. Pogledajte "Podešavanje
prikaza (General Setup)" (str. 41) kod emitiranja video signala u TV prijemnik i sl.
C Hue: Podešavanje balansa crvene i
zelene boje pritiskom na C/c.
C Color: Podešavanje zasićenja boje
pritiskom na C/c.
C Default: Vraćanje svih postavki na
tvorničke vrijednosti.
* Uz postavku "Normal", slike se prikazuju uz
originalne postavke i sačuvan format. Primjerice, slike formata 4:3 će se prikazati s crnim
prugama na obje strane, a letterbox slike snimljene u formatu 16:9 ili 4:3 će se prikazati
s crnim prugama na sve četiri strane. Uz
postavku "Full", slika formata 16:9 će se
prilagoditi tako da ispuni zaslon.
z Savjeti
C Zaslon se automatski isključuje kad zatvorite
LCD zaslon.
C Postavke zaslona možete podesiti u izborniku
"General Setup" (str. 41).
Napomene
1
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik Option Menu.
2
Tipkama X/x odaberite "LCD
Mode" i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "LCD Mode".
3
Tipkama X/x odaberite željenu
opciju i pritisnite ENTER.
C LCD Aspect: Odabir veličine slike.
Odaberite "Normal" ili "Full"
pritiskom na X/x*.
C Backlight: Podešavanje svjetline
LCD zaslona pritiskom na C/c.
C Contrast: Podešavanje razlike izmeñu
svijetlih i tamnih dijelova slike
pritiskom na C/c.
36
C Veličina slike koju odaberete ovisi o DVD
disku.
C Nije moguće odabrati "Normal" kod DVD
diska snimljenog u formatu "16:9".
C Nije moguće podesiti veličinu i kvalitetu
slike kod reprodukcije VIDEO CD diska s
funkcijom "PBC" podešenom na "Off".
C Možete odabrati "Normal" ili "Full" tako da
više puta pritisnete OPTIONS prilikom
reprodukcije s vanjskih izvora.
DivX® video datoteke
Reprodukcija DivX
video datoteka
Možete reproducirati DivX video datoteke
snimljene na DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) i DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Kad uložite DATA CD i DATA DVD,
prikazuje se popis albuma.
C Zvučnik ureñaja ne reproducira DTS zvuk.
Kod reprodukcije DTS audio zapisa s DivX
diska, spojite ureñaj s AV pojačalom (prijemnikom) (str. 49) i podesite opciju "DTS" u
izborniku "Audio Setup" (str. 44).
C Ovisno o DivX video datoteci, neke funkcije
možda neće biti dostupne.
Reprodukcija DivX Video
datoteka
1
Pritisnite X/x za odabir albuma iz
popisa i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka iz albuma.
C Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
C Za povratak na popis albuma, pritisnite X/x za odabir : i pritisnite
ENTER.
Napomene
C Ako odabrana datoteka nije podržana, na
zaslonu se prikazuje "Data Error (DivX) i
datoteka se ne reproducira.
C Ovisno o DivX video datoteci, slika se može
zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju
preporučamo da izradite datoteku s nižom
brzinom prijenosa (bit rate). Ako je zvuk i
dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3
audio formata. Meñutim, ovaj ureñaj ne
podržava WMA (Windows Media Audio)
format.
C Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za
DivX video datoteke, izmeñu pritiska tipke
H i pojave slike može proći neko vrijeme.
C Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda
neće odgovarati slici na zaslonu.
2
Tipkama X/x odaberite datoteku
za reprodukciju i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane
datoteke.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
DivX datoteku
Pritisnite > ili ..
Za brzo traženje mjesta reprodukcijom
DivX video datoteke prema naprijed ili
unatrag (Scan)
Pritisnite M/m više puta za odabir
željene brzine pretraživanja tijekom
reprodukcije.
,nastavlja se
37
Za gledanje sliku po sliku (Slow Play)
Pritisnite M više puta za vrijeme pauze
za odabir željene brzine usporene
reprodukcije.
O DivX video
datotekama
Za prikaz informacija o reprodukciji
DivX® je tehnologija kompresije video
datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
Ovaj ureñaj je službeni DivX® Certified.
Možete reproducirati DATA CD i DATA
DVD diskove koji sadrže DivX video
datoteke.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Prikazane informacije se izmjenjuju na
sljedeći način: "Title Elapsed" (proteklo
vrijeme naslova), "Title Remain" (preostalo
vrijeme naslova), "Display Off" (prikaz
isključen) i "Subtitle" (titlovi).
Za promjenu zvuka
Pritisnite AUDIO više puta za vrijeme
reprodukcije za odabir željenog audio
signala. Ako se prikaže "No Audio",
ureñaj ne podržava format audio signala
snimljenog na disk.
Za promjenu titlova
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Pritisnite X/x i ENTER dok se prikazuju
raspoloživi titlovi.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
z Savjet
Ako je broj reprodukcija unaprijed odreñen,
DivX video datoteku možete reproducirati
samo podešeni broj puta. Uzima se u obzir
sljedeće:
– kad je ureñaj isključen. To vrijedi i kad se
ureñaj automatski isključi pomoću funkcije
Auto Power Off. Pritisnite X umjesto x za
zaustavljanje gledanja.
– kad se otvori poklopac uložnice diska.
– kad se reproducira druga datoteka.
Napomena
Funkcija usporene reprodukcije unatrag nije
moguća.
38
DATA CD i DATA DVD diskovi
koje uređaj može
reproducirati
Ovaj ureñaj reproducira samo DATA CD
diskove čiji logički format je ISO9660
Level 1 ili Joliet, a DATA DVD diskove
u UDF (Universal Disk Format) formatu.
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte upute isporučene s ureñajem ili
softverom za snimanje (nisu dio isporuke).
Napomena
Ureñaj možda neće moći reproducirati neke
DATA CD/DATA DVD diskove kreirane u
Packet Write formatu ili s više sesija.
DivX video datoteke koje
uređaj može reproducirati
Ureñaj može reproducirati datoteke
snimljene u DivX formatu, a koje imaju
ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX". Ureñaj
neće reproducirati datoteke s ekstenzijom
".AVI" ili ".DIVX" ako ne sadrže DivX
video zapise.
Napomene
C Ureñaj ponekad neće reproducirati DivX
video datoteku koja je bila sastavljena od
dviju ili više DivX video datoteka.
C Ureñaj ne može reproducirati DivX video
datoteku veću od 720 (širina) T 576 (visina)/
2GB.
C Ovisno o DivX video datoteci, slika može
biti nejasna ili zvuk isprekidan.
C Ureñaj ne može reproducirati neke DivX
video datoteke koje traju duže od 3 sata.
C Ureñaj može prikazati naziv datoteke duljine
do 14 znakova. Ostali znakovi se neće
prikazati.
C Znakovi koji se ne mogu prikazati vidljivi su
kao "*".
C Ovisno o disku, naziv datoteke koji se ne
može prikazati, prikazuje se kao "*".
C Nije moguće pravilno prikazati CD-R/CD-RW
nazive datoteka u UDF sustavu datoteka.
Redoslijed reprodukcije DivX
video datoteka
Redoslijed reprodukcije ponekad neće
biti primjenjiv, ovisno o softveru korištenom za izradu DivX video datoteke ili
ako disk sadrži više od 299 albuma i 648
DivX video zapisa u svakom albumu.
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije albuma, zapisa i datoteka" (str. 55).
39
2
Postavke i podešavanja
Pojave se opcije funkcije "Setup".
Uporaba izbornika za
podešavanje
Pomoću prikaza za podešavanje možete
izvesti različita podešenja funkcija slike i
zvuka. Izmeñu ostalog, takoñer možete
odabrati jezik titlova i jezik prikaza za
podešavanje.
Podrobnije podatke o svakoj funkciji
podešavanja potražite na str. 41 do 46.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disku
imaju prioritet nad postavkama prikaza za
podešavanje tako da sve opisane opcije možda
neće funkcionirati.
Pritisnite X/x za odabir "Setup" i
zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite X/x za odabir željene
opcije: "General Setup", "Audio
Setup", "Language Setup" ili
"Parental Control" i zatim
pritisnite ENTER.
Odabrana je opcija za podešavanje.
Primjer: "General Setup"
Odabrana opcija
Opcije za podešavanje
1
Pritisnite OPTIONS kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se Option Menu izbornik.
Izbornik za podešavanje se ne
prikazuje kad je aktivirana funkcija
Resume Play. Prvo isključite Resume
Play tako da dvaput pritisnete x i
zatim pritisnite OPTIONS.
40
4
Pritisnite X/x za odabir opcije i
zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: "TV Display"
Podešavanje prikaza
(General Setup)
Odaberite podešenje ovisno o priključenom
TV prijemniku.
Odaberite "General Setup" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi prikaza potražite u opisu "Uporaba
izbornika za podešavanje" (str. 40).
Osnovna podešenja su podcrtana.
Postavke
5
Odaberite postavku pritiskom na
X/x i zatim pritisnite ENTER.
Odabrana je postavka i podešavanje
je dovršeno.
Primjer: "4:3 Pan Scan"
Odabrana postavka
TV Display (samo za DVD diskove)
Odabire format slike priključenog TV
prijemnika (standardni 4:3 ili wide format).
4:3
Odaberite ovo podešenje kad
Pan Scan na ureñaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik. Prikazuje
široku sliku na cijelom zaslonu
tako da je dio slike automatski
odrezan.
Za zatvaranje izbornika za
podešavanje
Dvaput pritisnite OPTIONS ili C
RETURN.
4:3
Odaberite ovo podešenje kad
Letter Box na ureñaj spojite standardni
4:3 TV prijemnik. Prikazuje
široku sliku na kojoj se vide
pruge na gornjem i donjem
dijelu zaslona.
16:9
Odaberite ovo podešenje kad
na ureñaj spojite TV prijemnik
sa širokim zaslonom (wide) ili
s funkcijom prikaza slike u
wide formatu.
,nastavlja se
41
PBC
Uporabom PBC (Playback Control)
funkcije, možete uživati u interaktivnoj
reprodukciji i pretraživanju (str. 26). Ova
postavka je aktivna ako reproducirate
VIDEO CD diskove s PBC funkcijom.
Postavka postaje dostupna nakon što
otvorite i zatvorite poklopac uložnice
diska nakon podešavanja.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
Napomena
Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se
umjesto "4:3 Letter Box" automatski odabere
"4:3 Pan Scan" ili obratno.
Angle Mark
Prikaz oznake kod scena snimljenih iz
više kutova kamere kod reprodukcije
DVD diska.
On
Uključen prikaz oznake
kuta.
Off
Isključen prikaz oznake
kuta.
Screen Saver
Kad ureñaj ostavite zaustavljen ili u pauzi
dulje od 15 minuta, aktivira se screen saver.
Ova funkcija sprečava oštećenja zaslona
(sjene). Pritisnite H za isključenje screen
savera.
42
On
Uključuje screen saver.
Off
Isključuje screen saver.
On
PBC funkcija omogućuje
reprodukciju VIDEO CD
diskova preko izbornika.
Off
Isključenje PBC funkcije.
DivX
Prikaz registracijskog koda ovog ureñaja.
Podrobnosti potražite na internetskoj
stranici http://www.divx.com.
Default
Svaka postavka se vraća na originalne
tvorničke vrijednosti. Imajte na umu da
se time poništavaju sve vaše postavke.
Podešavanje zvuka
(Audio Setup)
Digital Output
Odaberite želite li emitirati audio signale
preko priključnice OPTICAL OUT.
On
Uobičajeni odabir. Kad
odaberete "On", pogledajte
"Podešavanje digitalnog
izlaznog signala" za ostale
postavke.
Off
Utjecaj digitalnog kruga na
analogni je minimalan.
"Audio Setup" omogućuje podešavanje
zvuka u skladu s uvjetima reprodukcije i
načinu spajanja ureñaja.
U izborniku za podešavanje odaberite
"Audio Setup". Podrobnije podatke o
uporabi izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za podešavanje" (str. 40).
Početna podešenja su podcrtana.
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(samo za DVD diskove)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz
malu glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD
diska koji ima "Audio DRC" funkciju.
Ovo ima utjecaja na izlaz na sljedećim
priključnicama:
– AUDIO priključnica
– OPTICAL OUT samo kad je funkcija
"Dolby Digital" podešena na "Downmix
PCM" (str. 43).
On
Tihi zvukovi su jasni i uz
smanjenu glasnoću.
Off
Uobičajeni odabir.
Podešavanje digitalnog
izlaznog signala
Mijenja način emitiranja audio signala
kad spojite komponentu kao što je AV
pojačalo (prijemnik) na OPTICAL OUT
priključnicu. Detalje o povezivanju
potražite na str 48.
Nakon podešavanja "Digital Output" na
"On" (uključeno), odaberite "Dolby
Digital" ili "DTS".
Ukoliko priključite komponentu koja ne
prima odabrani audio signal, čut ćete glasan šum (ili nećete čuti ništa) iz zvučnika,
s mogućim posljedicama na vaš sluh ili
zvučnike.
Dolby Digital (samo za DVD diskove)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
Downmix
PCM
Odaberite ovaj položaj kad
je ureñaj spojen na komponentu koja nema ugrañen
Dolby Digital dekoder.
Dolby Digital Odaberite ovaj položaj kad
je ureñaj spojen na audio
komponentu s ugrañenim
Dolby Digital dekoderom.
,nastavlja se
43
MPEG (samo za DVD diskove)
Bira vrstu MPEG audio signala.
PCM
MPEG
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja nema ugrañen
MPEG dekoder. Ako reproducirate višekanalne MPEG
audio zvučne zapise, čut će se
samo stereo (prednji lijevi i
desni kanal) signali putem
prednjih dvaju zvučnika.
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja ima ugrañen MPEG
dekoder.
Odabir jezika
izbornika i dijaloga
(Language Setup)
"Language Setup" omogućuje odabir
različitih jezika za prikaz izbornika na
zaslonu ili dijaloga.
Odaberite "Language Setup" u izborniku
za podešavanje. Podrobnije podatke o
uporabi izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za podešavanje" (str. 40).
DTS
Uključuje i isključuje izlaz DTS signala.
On
Off
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja ima ugrañen DTS
dekoder.
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja nema ugrañen DTS
dekoder.
OSD (On-Screen Display)
Promjena jezika prikaza na zaslonu.
Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika diska.
Ako odaberete "Original", odabire se
jezik koji ima prioritet na disku.
Subtitle (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika titlova.
Ako odaberete "Off", neće se prikazivati
titlovi.
Audio (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika dijaloga.
Ako odaberete "Original", odabire se
jezik koji ima prioritet na disku.
44
Napomena
Ako odaberete jezik u podizbornicima "Disc
Menu", "Subtitle" ili "Audio" koji nije
snimljen na DVD VIDEO disk, automatski će
se odabrati jedan od snimljenih jezika.
Postavke ograničenja
reprodukcije (Parental
Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
se može ograničiti pomoću funkcije
Parental Control.
Odaberite "Parental Control" u izborniku
za podešavanje. Podrobnije podatke o
uporabi izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za podešavanje" (str. 40).
Password
Služi za unos ili promjenu zaporke.
Postavljanjem zaporke, možete ograničiti
reprodukciju DVD diskova koji podržavaju
funkciju ograničenja reprodukcije. Kod
prvog pristupa opciji Password, unesite
novu zaporku (nije potrebno unositi staru
zaporku).
Parental Control
Što je manja podešena vrijednost, veće je
ograničenje.
Za podešavanje ograničenja reprodukcije,
potrebna vam je zaporka postavljena u
"Password" i zato je prvo potrebno
postaviti zaporku.
Promjena zaporke
1
Pritisnite X/x za odabir
"Password" u Parental Control
izborniku i pritisnite ENTER.
,nastavlja se
45
2
Odaberite "Change" i pritisnite
ENTER.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
3
4
5
Niža razina znači veće ograničenje.
Prikazuje se izbornik za unos zaporke.
3
Unesite šesteroznamenkastu
zaporku u polje "Old Password".
Unesite novu šesteroznamenkastu
zaporku u polje "New Password".
Ponovno unesite novu šesteroznamenkastu zaporku u polje "Verify
Password" i pritisnite ENTER za
potvrdu.
Završeno je podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Ako pogriješite tijekom unosa zaporke
Pritisnite CLEAR ili pritisnite C za
povratak jedan znak unatrag prije pritiska
na ENTER u koraku 5 te ponovite unos
zaporke.
Reprodukcija diskova za koje je
podešeno ograničenje
Podešavanje ograničenja
reprodukcije
2
1
Pritisnite X/x za odabir "Parental
Control" u izborniku Parental
Control i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za podešavanje
razine ograničenja.
2
46
Unesite ili ponovno unesite svoju
šesteroznamenkastu zaporku brojčanim tipkama i pritisnite ENTER.
Pritisnite X/x za odabir razine
ograničenja (1-8) i pritisnite ENTER.
1
Umetnite disk i pritisnite H.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
Brojčanim tipkama unesite šesteroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite
ENTER.
Ureñaj počne reprodukciju diska.
Ako zaboravite zaporku
Izvadite disk i ponovite postupak prema opisu
iz "Promjena zaporke" (str. 45). Unesite
"136900" u polje "Old Password" i zatim
unesite svoju šesteroznamenkastu zaporku u
polja "New Password" i "Verify Password".
Napomene
C Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
ograničenja reprodukcije, na ovom ureñaju
se ne može ograničiti reprodukcija.
C Pri reprodukciji nekih diskova će ureñaj
možda zatražiti promjenu razine ograničenja
tijekom reprodukcije. Tada unesite zaporku i
promijenite razinu. Ako je isključena funkcija
Resume Play, aktivira se prethodna razina
ograničenja.
47
Spajanje
Spajanje ostalih uređaja
Za promjenu položaja preklopke LINE SELECT (IN/OUT)
LINE SELECT IN:
Ulaz slike i zvuka iz vanjskih ureñaja. Na LCD zaslonu se prikazuje poruka "Line in" dok se prima signal iz vanjskog ureñaja.
LINE SELECT OUT: Emitiranje signala reprodukcije iz ovog ureñaja u TV prijemnik.
Napomene
C Pravilno spojite kabele kako biste spriječili pojavu šuma.
C Pogledajte upute za uporabu komponente koju namjeravate spojiti.
C Ovaj ureñaj nije moguće spojiti s TV prijemnikom koji nema video ulaznu priključnicu.
C Obavezno odspojite mrežni kabel svake komponente prije spajanja.
C Spojite ureñaj s TV prijemnikom izravno. Kvaliteta slike može se pogoršati ako spojite video
izlaz ureñaja s TV prijemnikom preko videorekordera.
Spajanje TV monitora
TV ili monitor s audio/video
ulaznim priključnicama
Na AUDIO/VIDEO
Audio/video kabel (isporučen)
Za emitiranje signala reprodukcije u TV ili monitor
1
48
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
Spajanje AV pojačala (prijemnika)
Primjer 1
Stereo pojačalo
Na AUDIO
Na AUDIO ulaz
Audio/video kabel (isporučen)
Za odašiljanje signala reprodukcije u AV pojačalo (prijemnik)
1
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
* Za video signal se upotrebljava žuti priključak (str. 48).
Primjer 2
Pojačalo s Dolby Digital
ili DTS dekoderom
Na OPTICAL OUT
Na AUDIO ulaz
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
Za odašiljanje signala reprodukcije u AV pojačalo (prijemnik)
1
2
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
Podesite "Digital Output" na "On" u izborniku "Audio Setup" (str. 43).
,nastavlja se
49
Spajanje video uređaja ili kamkordera
Video uređaj ili kamkorder
Na AUDIO/VIDEO
Na AUDIO/
VIDEO
izlaz
Audio/video kabel (isporučen)
Za prijem signala reprodukcije iz video uređaja ili kamkordera
1
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "IN".
Napomena
Podesite preklopku LINE SELECT na "OUT" nakon uporabe. Reprodukcija na ureñaju nije
moguća ako je preklopka podešena na "IN".
50
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete
na bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite ove smjernice koje vam mogu pomoći
pri uklanjanju problema. Ako problem i
dalje postoji, obratite se najbližem Sony
servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut.
, Kod uporabe baterijskog napajanja, provjerite je li baterija dovoljno napunjena.
Slika
Nema slike/pojavljuju se smetnje na
slici.
, Disk je zaprljan ili neispravan.
, Svjetlina je podešena na minimum.
Podesite svjetlinu u izborniku "LCD
Mode" (str. 36).
, Kod reprodukcije diska, podesite LINE
SELECT preklopku na "OUT". Kod
emitiranja signala reprodukcije u drugi
ureñaj, podesite preklopku LINE
SELECT na "OUT". Kod prijema signala
reprodukcije iz drugog ureñaja, podesite
preklopku LINE SELECT na "IN"
(str. 48).
, Ponovno pravilno spojite priključne
kabele.
, Priključni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (str. 48) i podesite ulazni signal
tako da se na TV zaslonu pojavi signal
ureñaja.
, Ureñaj je spojen na COMPONENT
VIDEO IN (Y, PB, PR) priključnice na
high-vision TV prijemniku.
, Ako slika s vašeg ureñaja prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika,
ili ako je ureñaj spojen na kombinaciju
TV/VIDEO ureñaja, zaštita od presnimavanja koja se primjenjuje kod nekih DVD
diskova može utjecati na kakvoću slike.
Slika ne ispunjava zaslon čak niti kad
u izborniku "General Setup" podesite
"TV Display".
, Omjer slike na vašem DVD disku je
nepromjenjiv.
Na LCD zaslonu se pojavljuju i zadržavaju crne točke i crvene, plave i zelene
točke.
, Pojava je tipična za LCD tehnologiju i
ne predstavlja kvar.
Zvuk
Nema zvuka.
, Ureñaj se nalazi u stanju pauze ili
usporene reprodukcije.
, Izvodi se pretraživanje prema naprijed
ili natrag.
, Tijekom reprodukcije Super VCD diska
kod kojeg nije snimljen audio 2 zapis,
neće se čuti zvuk ako odaberete "Stereo
1", "Left 1" ili "Right 1".
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Ureñaj nije spojen na ispravan ulazni
priključak pojačala (prijemnika) (str. 49).
, Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno
odabran.
, Ako se zvuk ne pojavljuje na OPTICAL
OUT priključku, provjerite audio
postavke (str. 43).
,nastavlja se
51
Zvuk je tih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati
ako "Audio DRC" u izborniku "Audio
Setup" podesite na "On" (str. 43).
Rad uređaja
Daljinski upravljač ne radi.
, Baterija daljinskog upravljača je
istrošena.
, Izmeñu daljinskog upravljača i ureñaja
postoje prepreke.
, Prevelika udaljenost izmeñu daljinskog
upravljača i ureñaja.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na ureñaju.
, Izravno sunce ili snažno svjetlo padaju
na senzor daljinskog upravljača.
Ništa se ne događa nakon pritiska na
tipke.
, Preklopka @/1/HOLD na ureñaju je
podešena na "HOLD" (str. 21).
Reprodukcija diska se ne pokreće.
, Disk je umetnut naopako.
Umetnite disk u uložnicu sa stranom za
reprodukciju prema dolje.
, Disk nije pravilno umetnut.
, Ureñaj ne može reproducirati neke
diskove (str. 9).
, Regionalni kôd DVD diska ne odgovara
ureñaju (str. 10).
, Došlo je do kondenziranja vlage u
unutrašnjosti ureñaja (str. 4).
, Ureñaj ne može reproducirati diskove
koji nisu pravilno finalizirani (str. 9).
, Podešeno je ograničenje reprodukcije.
Promijenite postavku.
, Preklopka CD/DVD USB na lijevoj
strani ureñaja podešena je na "USB".
, Preklopka LINE SELECT na desnoj
strani ureñaja podešena je na "IN".
52
Uređaj automatski započinje
reprodukciju diska.
, Disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
Reprodukcija se automatski
zaustavlja.
, Neki diskovi imaju snimljen signal
automatske pauze. Pri reprodukciji
takvih diskova, ureñaj se pri nailasku
na signal automatski zaustavlja.
Nije moguće zaustavljanje,
pretraživanje, usporena reprodukcija,
ponavljanje ili reprodukcija u
slučajnom redoslijedu.
, Ovisno o disku, možda nećete moći
koristiti neke od navedenih funkcija.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
Nije moguća promjena jezika zvučnog
zapisa.
, Pokušajte za odabir jezika upotrijebiti
izbornik na DVD disku, umjesto
izravnog odabira tipkom na daljinskom
upravljaču (str. 23).
, Na DVD nije snimljeno više jezika.
, Na DVD disku je onemogućena
promjena jezika dijaloga.
Nije moguća promjena ili isključenje
jezika titlova.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom
na daljinskom upravljaču (str. 23).
, Na DVD nisu snimljeni višejezični
titlovi.
, Na DVD disku je onemogućena
promjena jezika titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom
na daljinskom upravljaču (str. 23).
, Na DVD nisu snimljeni prizori iz više
kutova.
, Kut se može promijeniti samo kad se na
zaslonu pojavi ")" (str. 25).
, Na DVD disku je onemogućena
promjena kuta.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio
zapisa (str. 54).
, DATA CD nije snimljen u MP3 formatu
po standardu ISO 9660 Level 1 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u MP3
formatu po standardu UDF (Universal
Disk Format).
, MP3 audio zapis nema ekstenziju
".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju
ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu MPEG-1 Audio Layer III
podaci.
, Ureñaj ne može reproducirati podatke u
mp3PRO formatu.
, MP3 audio zapis je oštećen.
Nije moguća reprodukcija JPEG
slikovne datoteke (str. 54).
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu ISO 9660 razina 1 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u JPEG
formatu po standardu UDF (Universal
Disk Format).
, Datoteka nema ekstenziju ".JPEG".
, Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju
ekstenziju ".JPEG".
, JPEG slikovna datoteka ne odgovara
standardu DCF (str. 55).
, Slika je veća od 3 078 (širina) T 2 048
(visina) u normalnom prikazu ili s više
od 3 300 000 piksela u progresivnom
JPEG prikazu. (Neke progresivne JPEG
datoteke nije moguće prikazati čak i kad
datoteka zadovoljava navedene zahtjeve.)
, JPEG slikovna datoteka je oštećena.
Nije moguća reprodukcija DivX video
datoteke.
, Datoteka nije izrañena u DivX formatu.
, Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) nije izrañen u DivX formatu koji podržava ISO 9660 Level 1
ili Joliet/UDF.
, DivX video datoteka ima razlučivost
veću od 720 (širina) T 576 (visina).
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije
ispravno prikazan.
, Ureñaj može prikazati samo brojke i
slova. Drugi znakovi se prikazuju kao
"j".
,nastavlja se
53
Reprodukcija se ne odvija od početka.
, Odabrana je funkcija ponavljanja
reprodukcije ili reprodukcije slučajnim
redoslijedom (str. 29 i 31).
, Odabran je nastavak reprodukcije
Resume (str. 22).
Uređaj ne radi ispravno.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite ureñaj
iz utičnice.
O MP3 audio zapisima
i JPEG slikovnim
datotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
odgovara ISO/IEC MPEG regulativama.
JPEG je tehnologija kompresije slika.
Možete reproducirati DATA CD/DATA
DVD diskove koji sadrže MP3 audio
zapise ili JPEG slikovne datoteke.
DATA CD/DATA DVD koji se
mogu reproducirati na
uređaju
Možete reproducirati DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) diskove snimljene u
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) i JPEG
formatu.
Ipak, ovaj ureñaj reproducira samo
DATA CD diskove s logičkim formatom
ISO 9660 Level 1 ili Joliet i DATA DVD
diskove u UDF (Universal Disk Format)
formatu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
pogone za snimanje i softver za snimanje
(nije isporučen) za podrobnosti o formatu
snimanja.
Napomena
Ureñaj neće moći reproducirati neke
DATA CD/DATA DVD diskove kreirane
u Packet Write formatu ili ako sadrže
više sesija.
54
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke koje uređaj
može reproducirati
Ureñaj može reproducirati sljedeće zapise
i datoteke:
C MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3".
C JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".JPEG" ili ".JPG".
C JPEG slikovne datoteke koje odgovaraju
DCF* formatu slikovnih datoteka.
* "Design rule for Camera File system":
Standardi slike za digitalne fotoaparate koje
postavlja JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
Napomene
C Promijenite ekstenziju na ".jpg" kod datoteka
s ekstenzijom ".jpe" ili ".jpeg".
C Ureñaj će reproducirati bilo kakve podatke s
ekstenzijom ".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak
i ako nisu u MP3 ili JPEG formatu. Reprodukcijom tih podataka može se proizvesti
glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
C Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u
mp3PRO formatu.
C Nije moguća reprodukcija nekih JPEG
datoteka.
C Ureñaj može prikazati naziv datoteke ili
zapisa do 14 znakova. Svi ostali znakovi se
neće prikazati na zaslonu.
C Znakovi koji se ne mogu prikazati, zamjenjuju
se znakom "j".
C Ovisno o disku, naziv datoteke ili zapisa koji
se ne može prikazati, zamjenjuje se znakom
"j".
C Nije moguć točan prikaz naziva datoteka
snimljenih na CD-R/CD-RW u UDF formatu
datoteka.
C Kod reprodukcije MP3 audio zapisa snimljenog u VBR modu, nije moguće točno
prikazati brzinu prijenosa (bit rate).
Redoslijed reprodukcije
albuma, zapisa i datoteka
Zapisi i datoteke unutar albuma se
reproduciraju redom snimanja na medij
za snimanje (CD-R i sl.).
z Savjet
Budući da diskovima s puno razina direktorija
treba više vremena za početak reprodukcije,
preporučamo da albume ne izrañujete s više
od dvije razine.
Napomene
C Ureñaj prepoznaje do 299 albuma (uključujući
i one koji ne sadrže MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke). Ureñaj neće reproducirati
albume nakon prvih 299 albuma.
C Ureñaj može prepoznati ukupno do 648
datoteka, zapisa ili albuma. Ureñaj neće
reproducirati datoteku, zapis ili album preko
broja 648.
C Ovisno o uvjetima snimanja diska, ukupan
broj prepoznatih datoteka, zapisa i albuma
može biti manji od 648.
C Popis albuma prikazuje samo naziv albuma
koji se trenutno reproducira. Albumi u višim
razinama se prikazuju kao "\..\.".
55
Tehnički podaci
Sustav
Općenito
Laser: Poluvodički laser
Format signala sustava: PAL/(NTSC)
Napajanje:
DC 9,5 V (AC adapter/automobilski
adapter)
DC 7,4 V (baterija)
Potrošnja (DVD VIDEO
reprodukcija):
18 W (kod uporabe baterije)
7 W (kod uporabe bez baterije, sa
spojenim slušalicama)
Dimenzije (približno):
190 T 31,5 T 149,5 mm (širina/visina/
duljina) zajedno s dijelovima koji strše
Masa (približno): 730 g
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Relativna vlaga: 25% do 80%
AC adapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Automobilski adapter: 12 V DC
Audio značajke
Frekvencijski odziv: DVD VIDEO
(PCM 48 kHz): 20 Hz do 22 kHz
CD: 20 Hz do 20 kHz
Harmonično izobličenje: 0,01%
Dinamički opseg: DVD VIDEO: 90 dB/
CD: 90 dB
Zavijanje i podrhtavanje: Manje od mjerljive vrijednosti (±0,001% W vršno)
Ulazi/izlazi
VIDEO (video izlaz/ulaz):
Mini priključnica (1)
Izlaz 1 Vp-p/75 ohma
AUDIO (audio ulaz/izlaz)/OPTICAL
OUT (optički izlaz):
Kombinirana stereo mini priključnica/
optička mini priključnica (1)
Izlaz 2 Vrms/47 kiloohma
Preporučena impedancija tereta:
preko 47 kiloohma
PHONES (slušalice) A/B:
Stereo mini priključak (2)
LCD zaslon
Zaslon: 8" wide format (dijagonalno)
Sustav: TFT aktivna matrica
Rezolucija: 480 T 234 (efektivna
učinkovitost piksela: više od 99,99%)
56
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 12.
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Položaj dijelova i kontrola
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Gornja strana
A LCD zaslon
B Zvučnik (21)
C Poklopac uložnice diska (20)
D PUSH CLOSE (20)
E Tipka MENU (23)
F Tipka DISPLAY (27)
G Tipke C/X/x/c, tipka ENTER (23)
H Tipka OPTIONS (30)
I Tipka RETURN (27)
J Tipke VOL -/+ (glasnoća)
K Tipka ./> (prethodni/
sljedeći) (22)
L Tipka H (reprodukcija) (20)
M Tipka x (stop) (21)
N Tipka X (pauza) (22)
O Tipka OPEN (20)
57
Prednja strana
A Indikator POWER (20)
B Indikator CHARGE (16)
C X (senzor daljinskog upravljača)
(12)
Lijeva strana
A USB priključnica (32)
B Preklopka CD/DVD USB (20)
Desna strana
A Tipka @/1 (uključenje/pripravno
stanje) /preklopka HOLD (20)
B Priključnica PHONES (slušalice)
A, B
C Priključnica AUDIO (ulaz/izlaz)/
priključnica OPTICAL OUT
(optički izlaz) (48, 49)
58
D Priključnica VIDEO (ulaz/izlaz)
(48)
E Preklopka LINE SELECT (IN/
OUT) (20)
F Priključnica DC IN 9.5V (ulaz
AC adaptera) (13)
Daljinski upravljač
A Tipka DISPLAY (27)
B Brojčane tipke (23)*
C Tipka TOP MENU (23)
D Tipke C/X/x/c, tipke ENTER (23)
E Tipka C RETURN (27)
F Tipke ./> PREV
(prethodni)/NEXT (22)
G Tipke m/M (pretraživanje/
usporena reprodukcija) (30)
H Tipka U ADVANCE (22)
I Tipka X PAUSE (22)
J Tipka @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (20)
K Tipke VOL -/+ (glasnoća)
L Tipka CLEAR (45)
M Tipka AUDIO (23)*
N Tipka MENU (23)
O Tipka SUBTITLE (25)
P Tipka ANGLE (25)
Q Tipka OPTIONS (30)
R Tipka H PLAY (20)*
S Tipka x STOP (21)
* Ispupčenje koristite za orijentaciju pri uporabi
ureñaja. Brojčana tipka 5 ima ispupčenje.
59
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF